Sony | DCR-HC27E | Sony DCR-HC27E Betjeningsvejledning

2-894-989-22(1)
Digitalt videokamera
Betjeningsvejledning
DCR-HC27E/HC28E
© 2006 Sony Corporation
Introduktion
8
Optagelse og
18
afspilning
Brug af menuen
30
Dubbing/redigering
45
Fejlfinding
51
Yderligere oplysninger
61
Læs dette først
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne brugervejledning grundigt og gemme
den til fremtidig brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den
angivne type. I modsat fald kan der
opstå brand eller ske personskade.
TIL KUNDER I EUROPA
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale
videokameras lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs, skal du genstarte programmet eller
afbryde forbindelsen og tilslutte
kommunikationskablet (i.LINK osv.) igen.
2
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Bemærkninger om brug
Kassetter, der kan bruges i
videokameraet
• Du kan bruge mini-DV-kassetter, der er
mærket
. Camcorderen er ikke
kompatibel med kassetter med Cassette
Memory (s. 61).
Brug af videokameraet
• Du må ikke holde videokameraet i
følgende dele.
Søger
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
og andelen af effektive pixel udgør 99,99
%. Der kan dog forekomme små sorte og/
eller lyse punkter (hvide, røde, blå eller
grønne), som konstant vises på LCDskærmen og i søgeren. Disse punkter er
opstået under fremstillingsprocessen og
påvirker på ingen måde optagelsen.
Batteri
LCD-panel
• Videokameraet er ikke støvsikkert,
drypsikkert eller vandtæt.
Se afsnittet "Vedligeholdelse og
forholdsregler" (s. 65).
• Før du tilslutter din camcorder til et andet
apparat med et i.LINK-kabel, skal du
sørge for at indsætte stikket den rigtige vej
uden at tvinge det, så stikket bliver
beskadiget, eller der opstår fejl på
camcorderen.
Om menupunkterne, LCD-panelet,
søgeren og objektivet
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
Sort punkt
Hvidt, rødt, blåt
eller grønt punkt
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere tid, kan der opstå fejl i
videokameraet.
• Du må ikke rette videokameraet mod
solen. Det kan medføre fejl i
videokameraet. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumringstid.
Om afspilning
• Inden du starter en optagelse, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre
dig, at billede og lyd optages uden
problemer.
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse – dette gælder også,
selvom den manglende optagelse eller
afspilning skyldes en fejl i videokameraet,
på lagringsmediet, osv.
• Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af
land/område. Hvis du vil se optagelserne
på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret
på PAL.
Fortsættes ,
3
Læs dette først (fortsat)
• Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med loven om
ophavsret.
Om denne betjeningsvejledning
• Billederne på LCD-skærmen og i søgeren,
der bruges som eksempler i denne
betjeningsvejledning, er taget med et
digitalkamera (stillbilleder) og kan derfor
afvige fra de billeder, der vises på din
skærm eller i din søger.
• Skærmvisningerne på hvert sprog bruges
til at illustrere betjeningen. Du kan vælge
et andet skærmsprog, før du bruger
videokameraet (s. 14).
• Illustrationerne i denne vejledning viser
modellen DCR-HC28E. Modelnavnet
findes i bunden af videokameraet.
• Design og specifikationer på optagemedie
og tilbehør kan ændres uden varsel.
Om Carl Zeiss-objektivet
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det indeholder
målesystemet MTF* til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for
Carl Zeiss-objektiver.
* MTF står for Modulation Transfer Function.
Tallet angiver den mængde lys fra et motiv,
der når ind i objektivet.
4
Indholdsfortegnelse
Læs dette først .........................................................................................2
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør ..............................................8
Trin 2: Opladning af batteriet ....................................................................9
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold videokameraet korrekt ..................12
Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren .........................................13
Trin 5: Brug af berøringspanelet .............................................................14
Ændring af sprog ......................................................................................... 14
Skærmindikatorernes betydning (Display guide) ......................................... 14
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt ..................................................16
Trin 7: Isættelse af en kassette ..............................................................17
Optagelse og afspilning
Let optagelse og afspilning (Easy Handycam) .......................................18
Optagelse ...............................................................................................20
Afspilning ................................................................................................21
Funktioner, der bruges til optagelse, afspilning osv. ..............................22
Optagelse
Sådan bruges zoom
Sådan optages i mørke omgivelser (NightShot plus)
Sådan justeres eksponeringen for motiver i modlys (BACK LIGHT)
Sådan justeres fokus for et motiv, der ikke er midt i billedet
(SPOT FOCUS)
Sådan fastsættes eksponeringen for det valgte motiv
(fleksibel spotmåler)
Sådan optages i spejltilstand
Sådan bruges et kamerastativ
Sådan bruges skulderremmen
Afspilning
Sådan afspilles billeder med tilføjede specialeffekter (billedeffekt)
Optagelse/afspilning
Sådan kontrolleres batteriniveauet (batterioplysninger)
Sådan slås bekræftelsesbiplyden fra (BEEP)
Sådan initialiseres indstillingerne (RESET)
Navne på andre dele og funktioner
Indikatorer under optagelse og afspilning ..............................................24
Fortsættes ,
5
Søgning efter startpunktet ...................................................................... 26
Søgning efter den sidste sekvens i den seneste optagelse (END SEARCH)
............................................................................................................. 26
Manuel søgning (EDIT SEARCH) ................................................................. 26
Visning af de senest optagne sekvenser (gennemsyn af optagelser) ......... 27
Afspilning af et billede på et tv ............................................................... 28
Brug af menuen
Brug af menupunkterne ........................................................ 30
Knapelementer ....................................................................................... 32
Menupunkter .......................................................................................... 37
Menuen MANUAL SET .................................................................. 38
– PROGRAM AE/P EFFECT, osv.
Menuen CAMERA SET .................................................................. 40
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT, osv.
Menuen PLAYER SET/
menuen VCR SET ............................ 41
– AUDIO MIX
Menuen LCD/VF SET .................................................................... 42
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., osv.
Menuen TAPE SET ........................................................................ 43
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
Menuen SETUP MENU ................................................................. 44
– CLOCK SET/LANGUAGE, osv.
Menuen OTHERS .......................................................................... 44
– WORLD TIME/BEEP, osv.
Dubbing/redigering
Dubbing til videobåndoptager/DVD, osv. ............................................... 45
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager osv. (DCR-HC28E) ...... 47
Dubbing af lyd til et bånd med indhold ................................................... 48
Stik til tilslutning af eksterne enheder .................................................... 50
Fejlfinding
Fejlfinding ............................................................................................... 51
Advarselsindikatorer og meddelelser ..................................................... 58
6
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet ...........................................................61
Understøttede kassettebånd ..................................................................61
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ...................................................................62
Om i.LINK ...............................................................................................64
Vedligeholdelse og forholdsregler ..........................................................65
Specifikationer ........................................................................................68
Indeks .....................................................................................................71
7
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør fulgte med
videokameraet.
Tallet i parentes angiver antal medfølgende
tilbehør.
Genopladeligt batteri NP-FP30 (1) (s. 9,
62)
AC-adapter (1) (s. 9)
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
(1)
Netledning (1) (s. 9)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 28, 45)
Objektivdæksel (1) (s. 12, 20)
• Sådan monteres objektivdækslet
Træk snoren til objektivdækslet gennem
metalspændet på håndremmen, som vist
nedenfor.
8
Trin 2: Opladning af batteriet
"InfoLITHIUM"-batteriet (serie P/
serie H) (s. 62) kan lades op, når det
sidder i videokameraet.
Knappen POWER
2 Drej knappen POWER i pilens
retning til OFF(CHG)
(standardindstilling).
Introduktion
DC IN-stik
DC-stik
3 Tilslut lysnetadapteren til DC INstikket i camcorderen.
Til en vægkontakt
AC-adapter
Netledning
1 Ret batteriets kontakt ind efter
videokameraets 1, sæt batteriet
på, og klik det på plads 2.
DC IN-stik
v-mærket skal vende mod
LCD-skærmen
4 Slut netledningen til ACadapteren, og sæt den i en
vægkontakt.
2
CHG-indikator (opladning)
1
Indikatoren CHG (opladning) lyser, og
opladningen begynder.
Fortsættes ,
9
Trin 2: Opladning af batteriet (fortsat)
5 Indikatoren CHG holder op med at
lyse, når batteriet er ladet helt op.
Tag AC-adapteren ud af DC INstikket.
Kobl lysnetadapteren fra DC IN-stikket
ved at holde i både camcorderen og
DC-stikket.
Sådan bruges en ekstern strømkilde
Videokameraet kan bruges med strøm fra
en vægkontakt ved at udføre samme
tilslutning, som når batteriet skal lades op.
Batteriet aflades ikke.
Sådan fjernes batteriet
1 Indstil knappen POWER til OFF(CHG).
Tryk ned på udløserknappen V BATT
(batteri) med den ene hånd.
2 Og tag batteriet ud i pilens retning med
den anden.
Knappen POWER
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
115
NP-FP50
125
NP-FP71
170
NP-FP90
220
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Optagetid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Batteri
V BATTudløserknap (batteri)
Opbevaring af batteriet
Hvis batteriet skal opbevaret i en længere
periode, skal det aflades helt (s. 63).
10
Kontinuerlig
optagetid
110
55
NP-FP50
135
65
160
80
NP-FP71
330
165
395
195
NP-FP90
500
250
580
290
155
75
NP-FH50
95
Typisk
optagetid*
NP-FP30
(medfølger)
1
2
Opladningstid
NP-FP30
(medfølger)
45
180
90
NP-FH70
330
165
395
195
NP-FH100
760
380
890
445
• Alle tider er målt under følgende forhold:
Øverst: Ved optagelse med LCD-skærm.
Nederst: Ved optagelse med søger, mens LCDpanelet er lukket.
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Batteri
Med åbnet
LCD-panel
Med lukket
LCD-panel
105
135
NP-FP50
150
190
NP-FP71
370
465
NP-FP90
550
705
NP-FH50
170
220
NP-FH70
370
465
NP-FH100
845
1065
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til camcorderen, så længe den er sluttet til
stikkontakten i væggen via lysnetadapteren.
Introduktion
NP-FP30
(medfølger)
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Du må ikke kortslutte AC-adapterens DC-stik
eller batteriklemmerne med metalgenstande.
Dette kan medføre fejl.
Batteri
• Indstil POWER til OFF(CHG), før batteriet
udskiftes.
• Nedenfor beskrives nogle situationer, hvor
indikatoren CHG (opladning) blinker under
opladningen, eller hvor batterioplysningerne
(s. 23) ikke vises korrekt.
– Batteriet er ikke isat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt (kun for batterioplysninger).
• Strømmen leveres ikke fra batteriet, så længe
vekselstrømsadapteren er sluttet til
camcorderens DC IN-stik, selv hvis
netledningen er taget ud af stikkontakten i
væggen.
Tider for opladning, optagelse og
afspilning
• Tiderne for videokameraet er målt ved 25 °C.
10 °C til 30 °C anbefales.
• Optage- og afspilningstiden reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
• Reduktionen af optage- og afspilningstiden
afhænger af de forhold, som videokameraet
bruges under.
AC-adapter
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der
opstår en fejlfunktion, mens du bruger
camcorderen.
11
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold
videokameraet korrekt
Hvis du vil optage eller afspille, skal du
dreje på knappen POWER for at aktivere
den ønskede indikator.
Første gang du bruger videokameraet, vises
skærmen [CLOCK SET] (s. 16).
POWER switch
Objektivdæksel
PLAY/EDIT: Hvis du vil afspille eller
redigere billeder.
• Når du har indstillet dato og klokkeslæt
([CLOCK SET], s. 16), vises den korrekte
dato og det korrekte klokkeslæt nogle få
sekunder på LCD-skærmen, næste gang du
tænder videokameraet.
3 Hold videokameraet korrekt.
1 Fjern objektivdækslet ved at
trykke ind på udløserne på begge
sider af dækslet.
4 Sørg for at få et godt greb
omkring det, og spænd
håndremmen.
4
1
2
2 Drej knappen POWER i pilens
retning for at aktivere den
ønskede indikator.
Hvis knappen
POWER er indstillet
til OFF(CHG), skal
du dreje på den,
mens du trykker på
den grønne knap.
Beskrivelse af indikatorer
CAMERA: Hvis du vil optage på et
bånd.
12
3
Sådan slukkes for strømmen
1 Indstil knappen POWER til OFF(CHG).
2 Sæt objektivdækslet på.
• Kameraet er fra starten indstillet til at slukke
automatisk ved inaktivitet i ca. 5 minutter –
dette er for at spare batteri ([A.SHUT OFF],
s. 44).
Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren
LCD-panel
Søger
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter til
den bedst egnede vinkel for optagelse eller
afspilning (2).
Du kan se billeder i søgeren for at spare på
batteriet, eller hvis billedkvaliteten på
LCD-skærmen er dårlig.
Søger
Introduktion
Maks. 180
grader
2
1
Maks. 90
grader
90 grader i forhold til
videokameraet
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader til
objektivsiden, kan du lukke LCD-panelet, mens
LCD-skærmen vender udad. Dette er praktisk
under afspilning.
• Yderligere oplysninger om justering af LCDskærmens lysstyrke findes under [LCD BRT]
(s. 34, 35).
Søgerens
justeringsmekanisme
Justeres, indtil billedet er
tydeligt.
• Du kan justere lysstyrken for søgerens
baggrundsbelysning ved at vælge
(LCD/
VF SET) - [VF B.L.] (s. 42).
• Du kan bruge søgeren til at justere indstillingen
[FADER] og [EXPOSURE] (s. 33).
13
Trin 5: Brug af berøringspanelet
Du kan afspille optagne billeder (s. 21) eller
ændre indstillinger (s. 30) med
berøringspanelet.
Hold hånden på venstre side af LCDpanelet for at understøtte det. Tryk
derefter på knapperne på skærmen.
DISP/BATT INFO
Skærmindikatorernes betydning
(Display guide)
Du kan let finde betydningen af de
indikatorer (s. 25), der vises på LCDskærmen.
1 Tryk på
.
– :– – :– –
60min
Tryk på knappen på LCD-skærmen.
• Juster LCD-skærmen, hvis knapperne på
berøringspanelet ikke fungerer korrekt
(CALIBRATION) (s. 66).
• Der vises muligvis prikker på LCD-skærmen.
Dette er ikke en fejl. Prikkerne har ingen
indflydelse på optagelserne.
Sådan skjules skærmindikatorerne
Tryk på DISP/BATT INFO for at slå
skærmindikatorerne (f.eks. tidskoden) til
eller fra.
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog. Vælg
skærmsproget under [
LANGUAGE] i
(SETUP MENU) (s. 30, 44).
14
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
2 Tryk på [DISP GUIDE].
Select area for guide.
DISP GUIDE
END
De viste indikatorer afhænger af
indstillingerne.
3 Tryk på det område, der
indeholder den indikator, som du
ønsker en beskrivelse af.
DISP GUIDE
END
1/2
PAGE
PAGE
RET.
Betydningen af de indikatorer, der vises
i området, vises på skærmen. Hvis du
ikke kan finde den indikator, som du
ønsker en beskrivelse af, skal du trykke
på [PAGE r]/[PAGE R] for at gå frem
eller tilbage mellem siderne.
Introduktion
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
P EFFECT:
SEPIA
Tryk på [
RET.] for at vende tilbage
til den skærm, hvor du valgte område.
Sådan afsluttes funktionen
Tryk på [END].
15
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt
Indstil datoen og klokkeslættet første gang,
du bruger videokameraet. Hvis du ikke
indstiller dato og klokkeslæt, vises
skærmen [CLOCK SET], hver gang du
tænder videokameraet eller ændrer
indstilling for knappen POWER.
• Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i ca. 3
måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet bliver muligvis slettet fra
hukommelsen. Hvis sådanne tilfælde skal du
oplade det genopladelige batteri og indstille
dato og klokkeslæt igen (s. 67).
3 Vælg [CLOCK SET] med
/
, og tryk derefter på [EXEC].
CLOCK SET
Y
M
2007 1
D
H
1
M
0 : 00
OK
4 Angiv [Y] (år) med
/
og tryk derefter på
,
.
Du kan angive et hvilket som helst år op
til 2079.
CLOCK SET
Y
M
2007 1
D
H
1
M
0 : 00
Knappen POWER
OK
Gå til trin 4, første gang du indstiller uret.
1 Tryk på
t [MENU].
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
/
[EXEC].
--:--:--
EXEC
16
RET.
(SETUP MENU) med
, og tryk derefter på
SETUP MENU
CLOCK SET
LANGUAGE
DEMO MODE
på
, og gentag for [D] (dag),
[H] (timer) og [M] (minutter).
Uret starter.
EXEC
2 Vælg
5 Angiv [M] (måned), tryk derefter
RET.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse,
men de optages automatisk på båndet, og de kan
blive vist under afspilning (se side 35 angående
[DATA CODE] (Under Easy Handycambetjening kan du kun indstille [DATE/TIME])).
Trin 7: Isættelse af en kassette
Du kan kun bruge mini-DV
kassetter (s. 61).
-
• Optagetiden varierer, afhængigt af [REC
MODE] (s. 43).
1 Skub og hold udløserknappen
2 Isæt en kassette (kassettevinduet
skal vende udad), og tryk derefter
på
.
Tryk let på midten af
kassetten.
Kassettevindue
Introduktion
OPEN/EJECT i pilens retning, og
åbn dækslet.
OPEN/EJECT-udløserknap
Kassetterum
Dæksel
Kassetterummet kommer automatisk til
syne og åbnes.
Kassetterummet glider
automatisk tilbage på plads.
• Du må ikke tvinge kassetterummet i
ved at trykke på den del, der er
mærket {DO NOT PUSH} , mens det
glider på plads. Dette kan medføre
fejl.
3 Luk dækslet.
Sådan fjernes kassetten
Åbn dækslet på samme måde som
beskrevet i trin 1, og fjern kassetten.
17
Optagelse og afspilning
Let optagelse og afspilning (Easy
Handycam)
Med Easy Handycam justeres de fleste
kameraindstillinger automatisk optimalt, så du
slipper for at tage stilling til detaljerede
indstillinger. Skrifttyperne på skærmen er
større, så de er lettere at læse.
Fjern objektivdækslet (s. 12).
A
B
D
C
Optagelse
1 Drej knappen POWER A i pilens retning for at aktivere indikatoren
CAMERA.
Hvis knappen POWER A er indstillet til
OFF(CHG), skal du dreje på den, mens du
trykker på den grønne knap.
2 Tryk på EASY C.
EASY
vises på skærmen D.
3 Tryk på REC START/STOP B for at starte en optagelse*.
Indikatoren (A) skifter fra [STBY] til [REC].
Tryk på B for at stoppe optagelsen.
60min
REC 0:00:00
A
FN
* Film optages i SP-tilstand (Standard Play) på en kassette.
18
Afspilning
Drej knappen POWER A i pilens retning for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
Tryk på knapperne på skærmen D.
Tryk på
, og tryk derefter på
for at starte en afspilning.
Hvis knappen POWER er
indstillet til OFF(CHG),
skal du dreje på den, mens
du trykker på den grønne
knap.
A
C
B
x Sådan annulleres Easy Handycam
Tryk igen på EASY C.
forsvinder fra skærmen D.
Optagelse og afspilning
A Tryk på denne knap for at stoppe.
B Tryk på denne knap for at afspille eller
sætte afspilningen på pause.
C Tryk på en af disse knapper for at spole
frem eller tilbage.
x Justerbare menuindstillinger med Easy Handycam
Tryk på
og [MENU] for at få vist justerbare menuindstillinger. Yderligere oplysninger
om indstilling findes på side 30.
• Næsten alle indstillingerne vender automatisk tilbage til standardindstillingen (s. 37).
• Annuller brug af Easy Handycam, hvis du vil føje effekter eller indstillinger til billeder. Næsten alle
indstillingerne vender tilbage til den forrige indstilling.
x Knapper, der ikke understøttes af Easy Handycam
Under Easy Handycam-betjening er knappen BACK LIGHT (s. 22) ikke tilgængelig. [Invalid
during Easy Handycam operation.] vises, hvis funktioner, der ikke er tilgængelige, forsøges i
Easy Handycam.
19
Optagelse
Objektivdæksel
Fjern objektivdækslet ved at trykke ind på udløserne
på begge sider af dækslet.
Knappen POWER
REC START/
STOP
1 Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere indikatoren CAMERA.
Hvis knappen POWER er indstillet til
OFF(CHG), skal du dreje på den, mens du
trykker på den grønne knap.
2 Tryk på REC START/STOP for at starte optagelsen.
Indikatoren (A) skifter fra [STBY] til [REC].
Sådan stoppes en filmoptagelse
Tryk igen på REC START/STOP.
20
A
Afspilning
1 Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Start afspilningen.
Tryk på
for at spole tilbage til det ønskede punkt, og tryk derefter på
for at starte afspilningen.
Optagelse og afspilning
A
C
B
A Tryk på denne knap for at stoppe.
B Tryk på denne knap for at afspille eller sætte afspilningen på pause.
• Afspilningen stopper automatisk, hvis den har været sat på pause i over 3 minutter.
C Tryk på en af disse knapper for at spole frem eller tilbage.
Sådan indstilles lyden
Tryk på
t [PAGE1] t [VOL], og derefter
/
for at indstille lyden.
Sådan søges efter en sekvens under afspilning
Tryk på
/
, og hold den nede under afspilningen (billedsøgning), eller tryk på
, mens båndet spoles frem eller tilbage (udelad scanning).
/
• Du kan afspille i forskellige tilstande ([V SPD PLAY], s. 35).
21
Funktioner, der bruges til optagelse, afspilning
osv.
2
1
3
Bredere visningsvinkel: (vidvinkel)
Næroptagelser: (telefoto)
5
4
6
7
qa
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
• Du kan indstille [D ZOOM] (s. 40), hvis du vil
zomme til forhold over 20 ×.
• Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan
betjeningen af zoomknappen muligvis høres på
optagelsen.
• [STEADYSHOT] kan muligvis ikke reducere
sløringen af billedet som ønsket, når
motorzoomgrebet er indstillet til T-siden
(telefoto).
Sådan optages i mørke omgivelser
(NightShot plus)...................... 2
q;
9
Indstil knappen NIGHTSHOT PLUS 2 til
ON (
og ["NIGHTSHOT PLUS"]
vises).
8
qs
Optagelse
Sådan bruges zoom ................. 1
Skub en lille smule til zoomknappen 1 for
at zoome langsomt. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
22
• Funktionen NightShot plus bruger infrarødt lys.
Vær derfor opmærksom på, at du ikke blokerer
for den infrarøde port 3 med fingrene eller
andre genstande. Fjern forsatslinsen (medfølger
ikke), hvis den er monteret.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 32),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Du må ikke bruge disse funktioner i omgivelser,
hvor der er meget lys. Dette kan medføre fejl.
Sådan justeres eksponeringen for
motiver i modlys (BACK LIGHT) ... 6
Hvis du vil justere eksponeringen for
motiver i modlys, skal du trykke på BACK
LIGHT 6 for at få vist .. Tryk igen på
BACK LIGHT for at annullere
modlysfunktionen.
Sådan justeres fokus for et motiv, der
ikke er midt i billedet
(SPOT FOCUS) ....................... 0
Se [SPOT FOCUS] på side 32.
Sådan fastsættes eksponeringen for
det valgte motiv
(fleksibel spotmåler) ............... 0
Se [SPOT METER] på side 32.
Sådan optages i spejltilstand ..... qa
Sådan kontrolleres batteriniveauet
(batterioplysninger) ................. 7
Indstil knappen POWER til OFF(CHG), og
tryk derefter på DISP/BATT INFO 7.
Batterioplysningerne vises i ca. 7 sekunder.
Hvis du vil have vist batterioplysningerne i
op til 20 sekunder, skal du trykke på DISP/
BATT INFO igen, mens oplysningerne
vises.
Batteriniveau (ca.)
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 86 min
VIEWFINDER : 99 min
2
1
Optagekapacitet (ca.)
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet optages som normalt.
Sådan bruges et kamerastativ..... qs
Monter kamerastativet (ekstraudstyr) på
stativholderen qs med en skrue, der er
beregnet til kamerastativet. Skruen må ikke
være længere end 5,5 mm.
Sådan slås bekræftelsesbiplyden fra
(BEEP) ................................. 0
Se [BEEP] på side 44.
Sådan initialiseres indstillingerne
(RESET)................................ 8
Tryk på RESET 8 for at initialisere alle
indstillingerne, herunder datoen og
klokkeslættet.
Sådan bruges skulderremmen .... 5
Navne på andre dele og funktioner
Sæt skulderremmen (ekstraudstyr) på
krogen 5.
D Intern stereomikrofon
Afspilning
Sådan afspilles billeder med tilføjede
specialeffekter (billedeffekt) ...... 0
Optagelse og afspilning
Åbn LCD-panelet qa 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det 180 grader
mod objektivsiden (2).
Optagelse/afspilning
I Højttaler
Under afspilning kommer lyden fra
højttaleren.
• Yderligere oplysninger om indstilling af lyd
findes på side 21.
Se [P EFFECT] på side 38.
23
Indikatorer under optagelse og afspilning
Optagelse
1
Visning
2
3
4
5
6
2
8
7
4
5
6
A Batteriniveau (ca.)
G Indikator for båndafspilning
B Optagetilstand (SP eller LP) (43)
H Knapper til betjening af video (21)
C Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
D Optagelse: Båndtæller (timer:
minutter: sekunder)
Afspilning: Tidskode (timer: minutter:
sekunder: billede)
E Optagekapacitet for bånd (ca.) (43)
F Funktionsknap (30)
Datakode under afspilning
Dataene for dato/klokkeslæt og kameraets
indstilling optages automatisk. De vises
ikke på skærmen under optagelsen, men du
kan kontrollere dem som [DATA CODE]
under afspilning (s. 35).
24
1
Yderligere oplysninger findes på siderne i ( ).
Indikatorerne, der vises under optagelsen, optages ikke.
Indikatorer, når der foretages
ændringer
Brug [DISP GUIDE] (s. 14) til at finde
betydningen af de indikatorer, der vises på
LCD-skærmen.
• Ikke alle indikatorer vises, når du bruger [DISP
GUIDE].
Øverst til venstre
Nederst
Indikator
Betydning
Fleksibel spotmåler (32)/
manuel eksponering (33)
9
Manuel fokusering (32)
.
Baggrundsbelysning (22)
PROGRAM AE (38)
Øverst til højre
Billedeffekt (38)
60min
STBY
0:00:00
60min
Hvidbalance (34)
n
SteadyShot slået fra (40)
Panel slået fra (33)
EDIT
/
+
Nederst
FN
I midten
Øverst til venstre
Indikator
/
EDIT
+
EDITSEARCH (40)
Optagelse og afspilning
Bredformat (40)
Betydning
AUDIO MODE (43)
Øverst til højre
Indikator
Betydning
DV-indgang (47)
I midten
Indikator
Betydning
NightShot plus (22)
%Z
Advarsel (58)
25
Søgning efter startpunktet
Kontroller, at indikatoren CAMERA
lyser (s. 20).
Søgning efter den sidste
sekvens i den seneste optagelse
(END SEARCH)
[END SCH] (END SEARCH) kan ikke
bruges, når kassetten fjernes efter endt
optagelse.
Manuel søgning
(EDIT SEARCH)
Du kan søge efter et startpunkt til den næste
optagelse, mens billederne vises på
skærmen. Der afspilles ingen lyd under
søgningen.
1 Tryk på
t [PAGE1] t
[MENU].
Tryk på
t [PAGE1], og tryk
derefter på [END SCH].
60min
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
FADER
END
SCH
EXPO–
SURE
2 Vælg
/
[EXEC].
(CAMERA SET) med
, og tryk derefter på
3 Vælg [EDITSEARCH] med
/
, og tryk derefter på [EXEC].
Tryk igen for at annullerer funktionen.
Den sidste sekvens i den seneste
optagelse afspilles i ca. 5 sekunder.
Videokameraet skifter derefter til
standby på det sted, hvor den sidste
optagelse sluttede.
• [END SCH] virker ikke korrekt, når der er en
tom sektion mellem de optagne sektioner på
båndet.
• Denne handling kan også bruges, når knappen
POWER er indstillet til PLAY/EDIT.
26
4 Vælg [ON] med
/
, og
tryk derefter på [EXEC] t
.
60min
EDIT
5 Tryk på
STBY
0:00:00
FN
(for at gå tilbage)/
(for at gå fremad), og slip
den på det sted, hvor optagelsen
skal starte.
Visning af de senest optagne
sekvenser (gennemsyn af
optagelser)
Du kan få vist nogle få sekunder af en
sekvens, der blev optaget lige umiddelbart
før, du stoppede båndet.
1 Tryk på
t [PAGE1] t
[MENU].
/
[EXEC].
(CAMERA SET) med
, og tryk derefter på
3 Vælg [EDITSEARCH] med
/
, og tryk derefter på [EXEC].
Optagelse og afspilning
2 Vælg
4 Vælg [ON] med
/
, og
tryk derefter på [EXEC] t
.
60min
STBY
EDIT
5 Tryk på
0:00:00
FN
.
De sidste få sekunder af den senest
optagne sekvens afspilles. Derefter
skifter videokameraet til standby.
27
Afspilning af et billede på et tv
Du kan slutte videokameraet til indgangsstikket på et tv eller en videobåndoptager med A/Vtilslutningskablet (1) eller med A/V-tilslutningskablet med S VIDEO (2). Slut
videokameraet til vægkontakten med den medfølgende AC-adapter (s. 9). Yderligere
oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal
tilsluttes.
1
A/V OUT
A/V OUT-stik
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
Videobåndoptager
eller tv
: Signalflow
A A/V-tilslutningskabel (medfølger)
B A/V-tilslutningskabel med S
VIDEO (medfølger ikke)
Når der sluttes til en anden enhed via S
VIDEO-stikket ved hjælp af A/Vtilslutningskablet med et S VIDEO-kabel,
gengives billederne mere realistisk end med
det medfølgende A/V-tilslutningskabel.
Tilslut A/V-tilslutningskablets hvide og røde
stik (venstre/højre lydkanal) og S VIDEO-stik
(S VIDEO-kanal). I dette tilfælde er det ikke
nødvendigt at tilslutte det gule stik
(standardvideo). S VIDEO-tilslutningen
sender ikke lyd.
• Du kan få vist tidskoden på tv-skærmen ved at
indstille [DISP OUT] til [V-OUT/LCD] (s. 44).
28
2
Når videokameraet sluttes til et tv via
en videobåndoptager
Slut videobåndoptageren til
videobåndoptagerens LINE IN-indgang.
Indstil videobåndoptagerens
indgangsvælger til LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, osv.), hvis videobåndoptageren
har en indgangsvælger.
Når tv'et er mono (har kun ét
lydindgangsstik)
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på tv'et eller
videobåndoptageren.
Hvis tv'et/videobåndoptageren har en
21-bens adapter (EUROCONNECTOR)
Du skal bruge en 21-bens adapter
(medfølger ikke) for at tilslutte din
camcorder til et tv til visning af optagne
billeder. Denne adapter er kun tilsigtet
output.
Tv/
videobåndoptager
Optagelse og afspilning
29
Brug af menuen
Brug af menupunkterne
Følg anvisningerne nedenfor for at bruge de menupunkter, der beskrives på de følgende sider.
1 Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere den
ønskede indikator.
Indikatoren CAMERA: Indstillinger til optagelse på bånd.
Indikatoren PLAY/EDIT: Indstillinger til fremvisning/redigering
2 Tryk på LCD-skærmen for at vælge et menupunkt.
Nedtonede elementer kan ikke vælges.
x Brug af betjeningsknapperne på PAGE1/PAGE2/PAGE3
Yderligere oplysninger om knapper findes på side 32.
1 Tryk på
.
2 Tryk på den ønskede side.
3 Tryk på den ønskede knap.
4 Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på
• Ikke alle indstillinger kræver, at du trykker på
t
(luk).
.
x Sådan bruges menupunkter
Yderligere oplysninger om elementer findes på side 38.
1
2
MANUAL SET
P EFFECT
3
TAPE SET
REC MODE
REMAIN
EXEC
RET.
4
TAPE SET
REC MODE
REMAIN
EXEC
RET.
TAPE SET
REC MODE
REMAIN
SP
LP
EXEC
RET.
LP
EXEC
1 Tryk på
t [MENU] på [PAGE1].
Menuoversigten vises.
2 Vælg den ønskede menu.
Tryk på
/
for at vælge et element, og tryk derefter på [EXEC]
(fremgangsmåden i trin 3 og 4 er den sammen i trin 2).
3 Vælg det ønskede element.
4 Tilpas elementet.
Tryk på
(luk) for at lukke menuskærmen, når indstillingerne er som ønsket.
Hver gang du trykker på [
RET.], vises den forrige skærm.
30
RET.
x Sådan bruges menupunkterne med Easy Handycam
60min
STBY 0:00:00
FN
1 Tryk på
.
2 Vælg den ønskede menu.
Tryk på [MENU], og vælg derefter den ønskede menu.
3 Rediger elementets indstilling.
Tryk på
(luk) for at lukke menuskærmen, når indstillingerne er som ønsket.
Hver gang du trykker på [
RET.], vises den forrige skærm.
• Annuller brug af Easy Handycam for at bruge menupunkterne med normal betjening.
Brug af menuen
31
Knapelementer
Tilgængelige knapper afhænger af, hvilken
indikator der er aktiveret, og visningen
(PAGE).
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Tilgængelige funktioner med Easy
Handycam er markeret med "*".
Yderligere oplysninger om valg af
knapelementer findes på side 30.
Når indikatoren CAMERA lyser
[PAGE1]
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for at
rette det mod et motiv, der ikke er midt på
skærmen.
60min
SPOT FOCUS
STBY
0:00:00
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver tæt
på)/
(fokusering på motiver lagt væk)
for at stille skarpt.
vises, når motivet er
for tæt på til, at der kan indstilles fokus, og
vises, når motivet er for langt væk til, at
der kan indstilles fokus.
Tryk på [
AUTO] i trin 1 for at justere
fokuseringen automatisk.
• Det er lettere at indstille fokus på et motiv ved at
flytte zoomknappen mod T (telefoto) for at
indstille fokus. Flyt derefter knappen mod W
(vidvinkel) for at justere zoom til optagelse. Når
du vil optage et motiv, der er tættere på, skal du
flytte zoomknappen mod W (vidvinkel) og
derefter indstille fokus.
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
• Indstillingen skifter til [
AUTO], når
videokameraet har været slukket i mere end 12
timer.
Tryk her
AUTO
OK
Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille fokus på.
9 vises.
Tryk på [
AUTO] for at indstille fokus
manuelt, eller indstil [FOCUS] til
[
AUTO].
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], indstilles
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
• Indstillingen skifter til [
AUTO], når
videokameraet har været slukket i mere end 12
timer.
FOCUS
Fokuseringen kan også indstilles manuelt.
Denne funktion kan også bruges til at
indstille fokus på et bestemt motiv.
32
SPOT METER (fleksibel
spotmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver, der er badet i projektørlys på en
scene.
60min
SPOT METER
STBY
0:00:00
Tryk her
AUTO
OK
Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille spotpunkt og
eksponering for.
vises.
Tryk på [
AUTO] for at gendanne
automatisk eksponering, eller indstil
[EXPOSURE] til [
AUTO].
• Hvis du indstiller [SPOT METER], indstilles
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
• Indstillingen skifter til [
AUTO], når
videokameraet har været slukket i mere end 12
timer.
DISP GUIDE (Display Guide)*
Se side 14.
MENU*
Se side 37.
FADER
1 Vælg den ønskede effekt i standbytilstand
(for at indtone) eller i optagelsestilstand
(for at udtone), og tryk derefter på
t
.
2 Tryk på REC START/STOP.
Indikatoren for toning holder op med at
blinke og forsvinder, når toningen er
udført.
Tryk på [
OFF] i trin 1 for at annullere
[FADER], før handlingen udføres.
• Indstillingen annulleres, hvis du trykker en
enkelt gang på REC START/STOP.
Brug af søgeren
Du kan justere [EXPOSURE] og [FADER],
mens du bruger søgeren, ved at dreje LCDpanelet 180 gader og lukke det, så skærmen
vender udad.
1 Kontroller, at indikatoren CAMERA lyser.
2 Luk LCD-panelet, så skærmen vender
udad.
vises.
3 Tryk på
.
4 Tryk på
.
LCD-skærmen slukkes.
5 Tryk på LCD-skærmen, mens du
kontrollerer visningen i søgeren.
[EXPOSURE], osv. vises.
6 Tryk på den knap, som du vil indstille.
[EXPOSURE]: Juster med
/
,
og tryk derefter på
.
[FADER]: Tryk flere gange på denne knap
for at vælge den ønskede effekt.
: LCD-skærmen lyser.
Tryk på
Brug af menuen
Gør det muligt at føje følgende effekter til
billeder, der er ved at blive optaget.
MONOTONE
Når du bruger indtoning, ændres billedet
gradvist fra sort-hvid til farve. Når du
bruger udtoning, ændres billedet gradvist
fra farve til sort-hvid.
for at skjule knapperne.
END SCH (END SEARCH)
Se side 26.
Udtoning
Indtoning
EXPOSURE
WHITE
Gør det muligt at fastsætte lysstyrken for et
billede manuelt. Juster lysstyrken, når
motivet er meget lysere eller mørkere end
baggrunden.
BLACK
60min
STBY
1
0:00:00
OK
AUTO
MANU–
AL
EXPOSURE
MOSC. FADER
2
Fortsættes ,
33
Knapelementer (fortsat)
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Tryk på
/
for at justere
eksponeringen.
Tryk på [
AUTO] for at gendanne
automatisk eksponering.
• Du kan justere [EXPOSURE] og [FADER],
mens du bruger søgeren, ved at dreje LCDpanelet 180 gader og lukke det, så skærmen
vender udad (s. 33).
• Indstillingen skifter til [
AUTO], når
videokameraet har været slukket i mere end 12
timer.
[PAGE2]
WHT BAL (hvidbalance)
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
B
AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Udendørs
– Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Under lysstofrør, der simulerer dagslys
INDOOR (n)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Indendørs
– Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Ret videokameraet mod noget hvide,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
34
3 Tryk på
.
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
•Du må ikke ryste videokameraet, mens
blinker hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis hvidbalancen
ikke kan indstilles.
•Hvis
bliver ved med at blinke,
selvom du har trykket på
, skal du
indstille [WHT BAL] til [
AUTO].
• Hvis du har udskiftet batteriet, mens
[
AUTO] er valgt, eller du bringer
camcorderen udendørs efter indendørs brug med
[EXPOSURE] indstillet (eller omvendt), skal du
vælge [
AUTO] og rette camcorderen mod
et hvidt objekt i nærheden i ca. 10 sekunder,
hvis du vil have bedre justering af
farvebalancen.
• Fremgangsmåden for [ONE PUSH] skal udføres
igen, hvis du ændrer indstillingerne for
[PROGRAM AE] eller tager videokameraet
med udenfor, eller omvendt.
• Indstil [WHT BAL] til [
AUTO] eller [ONE
PUSH] under hvide lysstofrør eller lysstofrør,
der giver et køligt skær.
• Indstillingen skifter til [
AUTO], når
videokameraet har været slukket i mere end 12
timer.
LCD BRT (LCD-lysstyrke)
Gør det muligt at justere LCD-skærmens
lysstyrke. Justeringen påvirker ikke
optagelsen.
Juster lysstyrken med
/
.
Når indikatoren PLAY/EDIT lyser
Du kan bruge knapperne til betjening af
video (
/
/
/
) på hver
PAGE.
[PAGE1]
MENU*
Se side 37.
VOL* (lydstyrke)
LCD BRT (LCD-lysstyrke)
Se side 21.
Gør det muligt at justere LCD-skærmens
lysstyrke. Justeringen påvirker ikke
optagelsen.
END SCH (END SEARCH)
Juster lysstyrken med
Se side 26.
DISP GUIDE (Display Guide)*
/
.
[PAGE3]
Se side 14.
V SPD PLAY
(forskellig afspilningshastighed)
[PAGE2]
Gør det muligt at afspille film i forskellige
tilstande.
DATA CODE*
B
1 Tryk på følgende knapper under
afspilningen.
Handling
Tryk på
Ændring af
afspilningsretning*
OFF
Der vises ingen datakoder.
DATE/TIME
Afspilning i
slowmotion**
[ySLOW]
I modsat retning:
(billede) t
[ySLOW]
Afspilning 2 gange
hurtigere (dobbelt
hastighed)
(dobbelt
hastighed)
I modsat retning:
(billede) t
(dobbelt
hastighed)
Afspilning billede
for billede
(billede), når
afspilningen er sat
på pause.
I modsat retning:
(billede) under
afspilning af billede.
Der vises dato og klokkeslæt.
CAM DATA (nedenfor)
Der vises kameraindstillinger.
60min
0:00:00:00
1
2
AUTO
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
6
5
4
A SteadyShot slået fra
B Eksponering
C Hvidbalance
D Forstærkning
E Lukkerhastighed
F Værdi for blænderåbning
• Datoen og klokkeslættet vises i samme område i
datavisningen [DATE/TIME]. Hvis du optager
et billede uden at indstille uret, vises [-- -- ----]
og [--:--:--].
• Med Easy Handycam kan du kun indstille
[DATE/TIME].
(billede)
Brug af menuen
Gør det muligt under afspilning at få vist
oplysninger (datakoder), der er optaget
automatisk på optagetidspunktet.
* Der kan forekomme vandrette streger på
den øverste, midterste eller nederste del af
skærmen. Dette er ikke en fejl.
**Billeder, der sendes fra DV-interfacet
(i.LINK) afspilles ikke jævnt i slowmotion.
2 Tryk på [
RET.] t
.
Fortsættes ,
35
Knapelementer (fortsat)
Tryk to gange på
(afspil/pause) for at
gendanne den normale afspilningstilstand.
Når du bruger afspilning billede for billede,
skal du kun trykke én gang.
• Den optagne lyd høres ikke. Der vises muligvis
mosaiklignende billeder af det tidligere
afspillede billede.
A DUB CTRL (lyddubbing)
Se side 49.
REC CTRL (styring af optagelse)
(DCR-HC28E)
Se side 47.
36
Menupunkter
• Tilgængelige menupunkter (z) varierer, afhængigt af hvilken indikator der lyser.
• Følgende indstillinger anvendes automatisk under Easy Handycam (s. 18).
CAMERA
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
z
–
z
–
AUTO
OFF
ON
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
OFF
4:3
ON
OFF
ON
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
BRT NORMAL
–
BRT NORMAL
–
z
z
z
z
–
z
–
z
SP
SP
12BIT
AUTO
z
z
z
z
z
–
z
z
ON
z
z
z
z
z
z
z
z
–*
z
5min
LCD
Menuen MANUAL SET (s. 38)
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
Menuen CAMERA SET (s. 40)
D ZOOM
WIDE SEL
STEADYSHOT
EDITSEARCH
N.S.LIGHT
Menuen PLAYER SET (DCR-HC27E)/
menuen VCR SET (DCR-HC28E) (s. 41)
LCD B.L.
LCD COLOR
VF B.L.
WIDE DISP
Brug af menuen
AUDIO MIX
Menuen LCD/VF SET (s. 42)
Menuen TAPE SET (s. 43)
REC MODE (DCR-HC27E)
REC MODE (DCR-HC28E)
AUDIO MODE
REMAIN
Menuen SETUP MENU (s. 44)
CLOCK SET
LANGUAGE
DEMO MODE
Menuen OTHERS (s. 44)
WORLD TIME
BEEP
A.SHUT OFF
DISP OUT
* Den værdi, der blev angivet før brug af Easy Handycam, bevares, når der bruges Easy Handycam.
37
Menuen MANUAL SET
– PROGRAM AE/P EFFECT, osv.
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 30.
SUNSETMOON**(
PROGRAM AE
Gør det muligt at optage billeder i
forskellige situationer med funktionen
PROGRAM AE.
)
Denne indstilling indfanger stemningen
ved optagelse af solnedgange, almindelige
natbilleder eller fyrværkeri.
B AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden at bruge funktionen
[PROGRAM AE].
SPOTLIGHT*(
)
Denne indstilling forhindrer, at personerne
ser meget blege ud i ansigtet, når
motiverne er stærkt oplyste.
PORTRAIT (blødt portræt) (
)
Denne indstilling fremhæver motiver,
f.eks. personer eller blomster, og danner en
blød baggrund.
SPORTS* (sport) (
)
Denne indstilling minimerer rystelser, når
der optages motiver i hurtig bevægelse.
LANDSCAPE**(
)
Denne indstilling giver tydelige billeder af
motiver, der er langt væk. Indstillingen
forhindrer også, at videokameraet
fokuserer på vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og motivet.
• Elementer, der er markeret med en stjerne
(*), kan indstilles til at fokusere på motiver,
der er tæt på. Elementer, der er markeret
med to stjerner (**), kan indstilles til at
fokusere på motiver, der er langt væk.
• Indstillingen skifter til [AUTO], når
videokameraet har været slukket i mere end 12
timer.
P EFFECT (billedeffekt)
Gør det muligt at føje specialeffekter til et
billede under optagelse eller afspilning.
vises.
B OFF
Denne indstilling slår brugen af [P
EFFECT] fra.
BEACH&SKI*(
)
Denne indstilling forhindrer, at personerne
ser meget mørke ud i ansigtet, når lyset er
skarpt eller reflekterende, f.eks. på en
strand om sommeren eller på en skiløjpe.
38
NEG.ART
Denne indstilling bytter om på farve og
lysstyrke.
AUTO SHTR (autolukker)
Gør det muligt at aktivere en elektronisk
lukker for at justere lukkerhastigheden ved
optagelse i lyse omgivelser. Indstil
indstillingen til [ON] (standardindstilling).
SEPIA
Denne indstilling viser billederne i
brunlige toner (sepia).
B&W
Denne indstilling viser billederne i sorthvid.
SOLARIZE
Brug af menuen
Denne indstilling viser billederne som en
illustration med stor kontrast.
PASTEL*
Denne indstilling viser billederne som en
lys pasteltegning.
MOSAIC*
Denne indstilling viser billederne i et
mosaikmønster.
* Ikke mulig under afspilning.
• Du kan optage billeder, der er redigeret med
specialeffekter på en anden videobåndoptager/
DVD, osv. (s. 45).
• Du kan ikke sende billeder, der er redigeret med
billedeffekter via DV-interfacet (i.LINK).
• DCR-HC28E:
Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
39
Menuen CAMERA SET
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT, osv.
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 30.
D ZOOM (digital zoom)
Gør det muligt at vælge det maksimale
zoomforhold, hvis du vil zoome til et
forhold, der er større end 20 ×
(standardindstillingen), mens der optages
på bånd. Bemærk, at billedkvaliteten
forringes, når du bruger digital zoom.
B 4:3
Denne indstilling er standardindstilling og
bruges til at optage billeder, der skal
afspilles på et almindeligt 4:3-tv.
16:9 WIDE (
)
Denne indstilling optager billeder, der skal
afspilles på et 16:9 widescreen-tv i fuld
skærmtilstand.
Sådan ser det ud på LCD-skærmen/i søgeren, når
der er valgt [16:9 WIDE].
Sådan ser det ud på 16:9
widescreen-tv*
Sådan ser det ud på et standardtv**
Den højre del af bjælken viser den
digitale zoomfaktor. Zoomområdet vises,
når du vælger zoomforholdet.
B OFF
* Billedet vises i fuld skærmtilstand, når
widescreen-tv'et ændres til fuld skærmtilstand.
** Billedet afspilles i 4:3-tilstand. Når du afspiller
et billede i bredformat, ser det ud som det
gjorde på LCD-skærmen eller i søgeren.
Optisk zoom med op til 20 × zoom.
40 ×
Optisk zoom med op til 20 × zoom og
derefter digital zoom op til 40 × zoom.
800 ×
Optisk zoom med op til 20 × zoom og
derefter digital zoom op til 800 × zoom.
WIDE SEL (bredformat)
Gør det muligt at optage et billede i et
forhold, der passer til den skærm, hvor det
skal vises.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
STEADYSHOT
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser (standardindstillingen er
[ON]). Indstil [STEADYSHOT] til [OFF]
( ), når du bruger kamerastativ
(medfølger ikke) eller forsatslinse
(medfølger ikke), da det giver et mere
naturligt billede.
EDITSEARCH
B OFF
Denne indstilling viser ikke
på LCD-skærmen.
eller
ON
Denne indstilling viser
og
på
LCD-skærmen og aktiverer funktionen
EDIT SEARCH og gennemsyn af
optagelse (s. 26).
40
N.S.LIGHT (NightShot Light)
Gør det muligt at bruge NightShot plus
(s. 22) til optagelse, så du kan optage
tydeligere billeder ved at indstille
[N.S.LIGHT] til [ON] (standardindstilling).
Denne funktion udsender infrarødt lys
(usynligt).
– AUDIO MIX
Menuen PLAYER SET gælder modellerne
DCR-HC27E, og menuen VCR SET gælder
modellerne DCR-HC28E.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 30.
AUDIO MIX
Se side 49.
Brug af menuen
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 22).
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke), hvis den er
monteret.
• Den maksimale optageafstand, når der bruges
[N.S.LIGHT] er ca. 3 m. Hvis du optager
motiver i mørke omgivelser, f.eks. om natten
eller i måneskin, skal [N.S.LIGHT] indstilles til
[OFF]. På denne måde kan billedfarverne gøres
dybere.
Menuen PLAYER
SET/
menuen VCR
SET
41
Menuen LCD/VF SET
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., osv.
Standardindstillingerne er markeret med B.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 30.
LCD B.L. (LCDbaggrundsbelysning)
Gør det muligt at justere lysstyrken for
LCD-skærmens baggrundsbelysning.
Justeringen påvirker ikke optagelsen.
WIDE DISP (bredformat)
Gør det muligt at vælge, hvordan billeder i
16:9-format skal vises i søgeren og på
LCD-skærmen ved at indstille [WIDE SEL]
til [16:9 WIDE]. Justeringen påvirker ikke
optagelsen.
B LETTER BOX
B BRT NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
Denne indstilling er den normale
indstilling (standardvisning)
BRIGHT
SQUEEZE
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
Denne indstilling udvider billedet lodret,
hvis du ikke ønsker de sorte bjælker, der
vises øverst og nederst på et billede i 16:9format.
• Når du slutter videobåndoptageren til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Når du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
LCD COLOR
Gør det muligt at justere farven på LCDskærmen med
/
. Justeringen
påvirker ikke optagelsen.
Lav intensitet
Høj intensitet
VF B.L. (baggrundsbelysning i
søger)
Gør det muligt at justere søgerens lysstyrke.
Justeringen påvirker ikke optagelsen.
B BRT NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør søgerskærmen
lysere.
• Når du slutter videobåndoptageren til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
42
• Når du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
Menuen TAPE SET
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 30.
REC MODE (optagetilstand)
B SP (SP)
Denne indstilling optager i tilstanden SP
(Standard Play) på en kassette.
LP (LP)
Denne indstilling kaldes Long Play og
øger optagetiden til 1,5 gange optagetiden
for tilstanden SP.
B AUTO
Denne indstilling viser en indikator for
resterende tid på båndet. Indikatoren vises
i følgende situationer i ca. 8 sekunder:
• Når du indstiller knappen POWER til
PLAY/EDIT eller CAMERA med en
kassette isat.
• Når du trykker på
(afspil/pause).
ON
Denne indstilling søger for, at indikatoren
for resterende tid på båndet altid vises.
Brug af menuen
• Hvis du optager i tilstanden LP, kan der
forekomme mosaiklignende billedstøj, eller
lyden kan falde ud, når båndet afspilles i andre
videokameraer eller på andre
videobåndoptagere.
• Når du blander optagelser i tilstanden SP og LP
på samme bånd, kan det forvrænge det
afspillede billede, eller det kan ske, at tidskoden
ikke skrives korrekt mellem sekvenserne.
REMAIN
AUDIO MODE
B 12BIT
Denne indstilling optager i 12-bit (2
stereolyde).
16BIT (
)
Denne indstilling optager i 16-bit (1
stereolyd i høj kvalitet).
43
Menuen SETUP
MENU
– CLOCK SET/LANGUAGE, osv.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 30.
CLOCK SET
Se side 16.
LANGUAGE
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
• Videokameraet giver mulighed for at vælge
[ENG[SIMP]] (forenklet engelsk), hvis du ikke
kan finde det ønskede sprog blandt
indstillingerne.
DEMO MODE
Gør det muligt at få vist en demonstration
på ca. 10 sekunder, når du har fjernet en
kassette fra videokameraet og drejet
knappen POWER til CAMERA.
Standardindstillingen er [ON].
• Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter).
– Når der isættes en kassette.
– Når knappen POWER indstilles til andet end
CAMERA.
Menuen OTHERS
– WORLD TIME/BEEP, osv.
Standardindstillingerne er markeret med B.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 30.
WORLD TIME
Gør det muligt at angive en tidsforskel ved
at trykke på
/
, når du bruger
videokameraet i udlandet. Uret indstilles i
overensstemmelse med tidsforskellen.
Når du indstiller tidsforskellen til 0, skifter
uret til den oprindeligt indstillede tid.
BEEP
B ON
Denne indstilling afspiller en lyd, når du
starter/stopper en optagelse eller bruger
berøringspanelet.
OFF
Denne indstilling annullerer afspilningen
af en lyd.
A.SHUT OFF (automatisk
slukning)
B 5min
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
NEVER
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
• Når du slutter videokameraet til en vægkontakt,
indstilles [A.SHUT OFF] automatisk til
[NEVER].
DISP OUT (skærmoutput)
B LCD
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
LCD-skærmen og i søgeren.
V-OUT/LCD
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
tv-skærmen, LCD-skærmen og i søgeren.
44
Dubbing/redigering
Dubbing til videobåndoptager/DVD, osv.
Du kan kopiere det billede, der afspilles på videokameraet, til en anden optageenhed
(videobåndoptager/DVD, osv.).
Du kan slutte videokameraet til en videobåndoptager/DVD, osv. med A/V-tilslutningskablet
(1), med A/V-tilslutningskablet med S VIDEO (2) eller med i.LINK-kablet (3).
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende AC-adapter (s. 9). Yderligere
oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal
tilsluttes.
1
A/V OUT
AUDIO/
VIDEO-stik
A/V OUT-stik
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
Til i.LINK-stik
2
DV
Til DV eller
(i.LINK)
DV OUT Interface
Dubbing/redigering
Videobåndoptager/
DVD
3
: Signalflow
A A/V-tilslutningskabel (medfølger)
C i.LINK-kabel (medfølger ikke)
B A/V-tilslutningskabel med S
VIDEO (medfølger ikke)
Brug et i.LINK-kabel til at slutte
videokameraet til en anden enhed, der er
udstyret med et i.LINK-stik. Video- og
lydsignalerne sendes digitalt og gengiver
billeder og lyd i høj kvalitet. Bemærk, at
billede og lyd ikke kan sendes særskilt.
• Når du slutter videokameraet til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik
til videostikket. Det røde stik (højre kanal) eller
det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til
lydstikket på videobåndoptageren/tv'et.
• Når du tilslutter en enhed med et A/Vtilslutningskabel, skal [DISP OUT] indstilles til
[LCD] (standardindstilling) (s. 44).
Når der sluttes til en anden enhed via S
VIDEO-stikket ved hjælp af A/Vtilslutningskablet med et S VIDEO-kabel,
gengives billederne mere realistisk end med
det medfølgende A/V-tilslutningskabel.
Tilslut A/V-tilslutningskablets hvide og røde
stik (venstre/højre lydkanal) og S VIDEO-stik
(S VIDEO-kanal). I dette tilfælde er det ikke
nødvendigt at tilslutte det gule stik
(standardvideo). S VIDEO-tilslutningen
sender ikke lyd.
Fortsættes ,
45
Dubbing til videobåndoptager/DVD, osv. (fortsat)
1 Gør videokameraet klar til
afspilning.
Isæt en kassette, der indeholder
optagelser.
Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Gør videobåndoptageren/DVD'en
klar til optagelse.
Når du dubber til en videobåndoptager,
skal der isættes en kassette til at optage
på.
Når du dubber til en DVD-optager, skal
der isættes en DVD til at optage på.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal den indstilles til
den korrekte indgang (f.eks.
videoinput1, videoinput2).
3 Slut videobåndoptageren/DVD'en
til videokameraet som en
optageenhed.
Slut videokameraet til indgangsstikkene
på videobåndoptageren eller på DVD'en.
4 Start afspilningen på
videokameraet og optagelsen på
videobåndoptageren/DVD'en.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledningen, der fulgte med
optageenheden.
5 Når dubbingen er udført, skal
videokameraet og
videobåndoptageren/DVD'en
stoppes.
46
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, når der er tilsluttet med et
A/V-tilslutningskabel, skal oplysningerne vises
på skærmen (s. 35, 44).
• Følgende kan ikke sendes via DV-interfacet
(i.LINK):
– Indikatorer
– Billeder, der er redigeret med [P EFFECT]
(s. 38)
• Når der tilsluttes med et i.LINK-kabel, bliver
det optagne billede utydeligt, når billedet sættes
på pause på videokameraet, mens det optages på
en videobåndoptager.
• Når der tilsluttes med et i.LINK-kabel, vises
eller optages der muligvis ingen datakoder
(dato, klokkeslæt, kameraindstillinger),
afhængigt af enheden eller programmet.
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager
osv. (DCR-HC28E)
Ved brug af et i.LINK-kabel (medfølger ikke) kan du optage billeder fra en videobåndoptager
osv. på et bånd.
Kontroller, at der er sidder en kassette i videokameraet, før der optages.
Du kan tilslutte din videobåndoptager osv. eller et i.LINK-kompatibelt apparat ved hjælp af
i.LINK-kablet (medfølger ikke).
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende AC-adapter (s. 9). Yderligere
oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal
tilsluttes.
• Du kan ikke optage billeder på videokameraet fra en videobåndoptager osv., der ikke har
et i.LINK-stik.
• Du kan ikke sende billede og lyd særskilt.
• Videokameraet kan kun optage fra en PAL-kilde. Video/udsendelser, der bruger det franske system
(SECAM), vil ikke blive optaget korrekt. Yderligere oplysninger om tv-farvesystemer findes på side 61.
DV
Til
DV-interfacet (i.LINK)
: Signalflow
1 Slut videobåndoptageren til
videokameraet med et i.LINKkabel.
• Indikatoren
vises, når videokameraet
sluttes til andre enheder via et i.LINKkabel. (Indikatoren vises muligvis også på
den tilsluttede enhed.)
2 Indsæt en kassette i
AV-enhed med
i.LINK-udgangsstik
Dubbing/redigering
Til i.LINK-stik
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
3 Drej på knappen POWER for at
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
4 Start videokameraet, og sæt
optagelsen på pause.
Tryk på
t [PAGE3] t [REC
CTRL] t [REC PAUSE].
videobåndoptageren.
Fortsættes ,
47
Optagelse af billeder fra en
videobåndoptager osv. (fortsat)
5 Start afspilningen af kassetten på
videobåndoptageren.
Billedet, der afspilles på den tilsluttede
enhed, vises på videokameraets LCDskærm.
Dubbing af lyd til et
bånd med indhold
Du kan føje lyd til et bånd, der er optaget i
12-bit (s. 43), uden at slette originallyden.
Intern
stereomikrofon
6 Tryk på [REC START] på det sted,
hvor du vil starte optagelsen.
7 Stop optagelsen.
Tryk på
PAUSE].
8 Tryk på [
48
(stop) eller [REC
Du kan optage lyd med den interne
stereomikrofon.
RET.] t
.
• Du kan ikke optage ekstra lyd:
– Når båndet er blevet optaget i 16-bit (s. 43).
– Når båndet er blevet optaget i LP.
– Når videokameraet er tilsluttet via et i.LINKkabel.
– Når båndet er blevet optaget i tilstanden 4CH
MIC.
– På tomme sektioner på båndet.
– Når båndet blev optaget med et andet tvfarvesystem end videokameraets (s. 61).
– Når kassettens skrivebeskyttelsesknap er
indstillet til SAVE (s. 62).
– På sektioner, der er optaget i HDV-format.
• Når du tilføjer lyd, sendes billedet ikke fra A/V
OUT-stikket. Kontroller billedet på LCDskærmen eller i søgeren.
Optagelse af lyd
6 Tryk på [
RET.] t
.
Isæt en kassette med indhold i
videokameraet.
1 Drej på knappen POWER for at
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
• Du kan kun optage ekstra lyd på et bånd, der er
optaget på dit videokamera. Lyden forringes
muligvis, når du dubber til et bånd, der er
optaget på et andet videokamera (inklusive
andre DCR-HC27E/HC28E camcordere).
Sådan kontrolleres den optagne lyd
2 Tryk på
(afspil/pause) for at
afspille båndet, og tryk derefter
igen på knappen på det sted, hvor
du vil starte optagelse af lyden.
3 Tryk på
VCR SET
AUDIO MIX
X vises.
60min
A DUB CTRL
ST1
ST2
EXEC
RET.
0:00:00:00
RET.
AUDIO
DUB
4 Tryk på
(afspil) samtidig
med, at du begynder at afspille
den lyd, som du vil optage.
Dubbing/redigering
t [PAGE3] t [A
DUB CTRL] t [AUDIO DUB].
1 Afspil det bånd, der er optaget lyd på
(s. 21).
2 Tryk på
t [PAGE1] t [MENU].
3 Vælg
(PLAYER SET) for modellerne
DCR-HC27E, eller vælg
(VCR SET)
for modellerne DCR-HC28E. Tryk derefter
på
/
for at vælge [AUDIO
MIX], og tryk på [EXEC].
4 Tryk på
/
for at justere
balancen for originallyden (ST1) og den
nye lyd (ST2), og tryk derefter på [EXEC].
• Originallyden (ST1) sendes med
standardindstillingen.
• Standardindstillingen for lydbalance gendannes,
når videokameraet har været slukket i 12 timer.
vises, mens den nye lyd optages i
stereo 2 (ST2), mens båndet afspilles.
5 Tryk på
(stop) for at stoppe
optagelsen.
Hvis du vil dubbe andre sekvenser, skal
du gentage trin 2 for at vælge sekvenser.
Tryk derefter på [AUDIO DUB].
49
Stik til tilslutning af eksterne enheder
Åbn stikdækslet.
A DCR-HC27E:
DV OUT-interface (i.LINK) (s. 45)
DCR-HC28E:
DV-interface (i.LINK) (s. 45, 47)
B A/V (lyd/video) OUT-stik (s. 28, 45)
C DC IN-stik (s. 9)
1
2
3
50
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger videokameraet, kan du bruge følgende oversigt til at
finde problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde strømmen og kontakte en Sonyforhandler.
Generel betjening/Easy Handycam
Der er ingen strøm.
• Sæt et opladet batteri i videokameraet (s. 9).
• Brug AC-adapteren, når der sluttes til en vægkontakt (s. 9).
Videokameraet fungerer ikke, selvom der er tændt for strømmen.
• Tag AC-adapteren ud af vægkontakten eller fjern batteriet. Tilslut igen efter ca. 1 minut.
• Tryk på knappen RESET (s. 23) med en spids genstand (alle indstillinger nulstilles, når du
trykker på knappen RESET).
Knapperne fungerer ikke.
• Ikke alle knapper kan bruges med Easy Handycam (s. 19).
Indstillingerne ændres med Easy Handycam.
[DEMO MODE] starter ikke.
Fejlfinding
• Standardindstillingerne for de funktioner, der ikke vises på skærmen, gendannes med Easy
Handycam. Tidligere angivne indstillinger gendannes, når du annullerer Easy Handycam
(s. 18, 37).
• Du kan ikke få vist en demonstration samtidig med, at du bruger NightShot plus (s. 22).
• Fjern kassetten fra videokameraet (s. 17).
Videokameraet bliver varmt.
• Videokameraet bliver varmt, når det er i brug. Dette er ikke en fejl.
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Videokameraet slukker automatisk, når det ikke har været brugt i ca. 5 minutter (A.SHUT
OFF). Vælg en ny indstilling for [A.SHUT OFF] (s. 44), eller tænd for strømmen igen (s. 12),
eller brug AC-adapteren.
• Oplad batteriet (s. 9).
Fortsættes ,
51
Fejlfinding (fortsat)
Indikatoren CHG (opladning) lyser ikke, mens batteriet lades op.
•
•
•
•
Indstil knappen POWER til OFF(CHG) (s. 9).
Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 9).
Slut netledningen korrekt til vægkontakten (s. 9).
Batteriet er ladet op (s. 10).
Indikatoren CHG (opladning) blinker, mens batteriet lades op.
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 9). Hvis problemet fortsætter, skal du tage ACadapteren ud af vægkontakten og kontakte en Sony-forhandler. Batteriet er slidt.
Strømmen afbrydes ofte, selvom indikatoren for resterende batteritid viser, at
der skulle være strøm nok på batteriet.
• Der er opstået et problem med indikatoren for resterende batteritid, eller batteriet er ikke ladet
tilstrækkeligt op. Lad batteriet helt op for at få vist den korrekte tid (s. 9).
Indikatoren for resterende batteritid viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke ladet tilstrækkeligt
op. Dette er ikke en fejl.
• Lad batteriet helt op igen. Hvis problemet fortsætter, kan batteriet være slidt. Skift det ud
(s. 9, 62).
• I bestemte situationer er tidsangivelsen ikke korrekt. Dette gælder f.eks., når du åbner eller
lukker LCD-panelet. Det tager ca. 1 minut at få vist den korrekte resterende batteritid.
Batteriet aflades for hurtigt.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke ladet tilstrækkeligt
op. Dette er ikke en fejl.
• Lad batteriet helt op igen. Hvis problemet fortsætter, kan batteriet være slidt. Skift det ud
(s. 9, 62).
Der opstår et problem, når videokameraet sluttes til AC-adapteren.
• Sluk videokameraet, og tag AC-adapteren ud af vægkontakten. Sæt den derefter i igen.
LCD-skærm/søger
Der vises bølger på LCD-skærmen, når den røres.
• Dette er ikke en fejl. Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen.
Der vises et ukendt billede på LCD-skærmen eller i søgeren.
• Videokameraet er indstillet til [DEMO MODE] (s. 44). Tryk på LCD-skærmen, eller isæt en
kassette for at annullere [DEMO MODE].
52
Der vises en ukendt indikator på skærmen.
• Der vises en advarselsindikator eller en meddelelse på skærmen (s. 58).
Billedet forsvinder ikke fra LCD-skærmen.
• Dette sker, hvis du tager DC-stikket ud af videokameraet eller fjerner batteriet uden først at
slukke for strømmen. Det er ikke en fejl.
Der vises ingen knapper på berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på camcorderen (s. 14).
Knapperne på berøringspanelet fungerer ikke korrekt, eller fungerer slet ikke.
• Juster skærmen ([CALIBRATION]) (s. 66).
Billedet i søgeren er ikke tydeligt.
• Flyt søgerens justeringsmekanisme, indtil billedet er tydeligt (s. 13).
Billedet i søgeren er forsvundet.
Der vises prikker på LCD-skærmen.
Fejlfinding
• Luk LCD-panelet. Billedet vises ikke i søgeren, når LCD-panelet er åbent (s. 13).
• Dette er ikke en fejl. Prikkerne har ingen indflydelse på optagelserne.
Kassettebånd
Kassetten kommer ikke ud af kassetterummet.
•
•
•
•
Kontroller, at strømkilden (batteri eller AC-adapter) er tilsluttet korrekt (s. 9).
Fjern og isæt batteriet i videokameraet (s. 10).
Sæt et opladet batteri i videokameraet (s. 9).
Der er dannet kondens i videokameraet (s. 65).
Indikatoren Cassette Memory eller titelvisningen vises ikke, når der bruges en
kassette med Cassette Memory.
• Dette videokamera understøtter ikke Cassette Memory, så indikatoren vises ikke.
Indikatoren for resterende tid på båndet vises ikke.
• Indstil [
REMAIN] til [ON], så indikatoren for resterende tid på båndet altid vises (s. 43).
Fortsættes ,
53
Fejlfinding (fortsat)
Kassetten støjer under tilbagespoling eller fremadspoling.
• Tilbagespolings- og fremadspolingshastigheden øges, når der bruges AC-adapter (i forhold
til, når det bruges batteri), og derfor høres der også mere støj. Dette er ikke en fejl.
Optagelse
Yderligere oplysninger findes også i afsnittet "Justering af billedet under optagelse" (s. 54).
Båndet afspilles ikke, når der trykkes på REC START/STOP.
•
•
•
•
Drej på knappen POWER for at aktivere indikatoren CAMERA (s. 20).
Båndet har nået slutningen. Spol det tilbage, eller isæt en ny kassette.
Indstil skrivebeskyttelsesknappen til REC, eller isæt en ny kassette (s. 62).
Båndet klæber fast på tromlen på grund af fugt. Fjern kassetten, og brug ikke videokameraet i
mindst 1 time. Isæt derefter kassetten igen (s. 65).
Der kan ikke optages en glidende overgang på et bånd fra den sidst optagne
sekvens til den næste.
• Udfør END SEARCH (s. 26).
• Du må ikke fjerne kassetten (billedet optages løbende uden afbrydelse, selvom du slukker
videokameraet).
• Du må ikke optage billeder i tilstanden SP og LP på samme bånd.
• Du må ikke stoppe optagelse af en film i tilstanden LP.
[END SCH] fungerer ikke.
• Du må ikke skubbe kassetten ud efter optagelse (s. 26).
• Der er ikke optaget noget på kassetten.
[END SCH] fungerer ikke korrekt.
• Der er en tom sektion mellem de optagne sektioner på båndet. Dette er ikke en fejl.
Justering af billedet under optagelse
Yderligere oplysninger findes også i afsnittet "Menu" (s. 56).
Den automatiske fokusering fungerer ikke.
• Indstil [FOCUS] til [
AUTO] (s. 32).
• Optageforholdene egner sig ikke til automatisk fokusering. Indstil fokus manuelt (s. 32).
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Indstil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 40).
54
Funktionen BACK LIGHT virker ikke.
• Funktionen BACK LIGHT annulleres med følgende indstillinger.
– [MANUAL] i [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
• Funktionen BACK LIGHT virker ikke med Easy Handycam (s. 19).
Der vises en lodret streg, når der optages stearinlys eller elektrisk lyst i mørke
omgivelser.
• Dette sker, når kontrasten mellem motivet og baggrunden er for høj. Det er ikke en fejl.
Der vises en lodret streg, når der optages et lyst motiv.
• Dette fænomen kaldes udtværing. Det er ikke en fejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Deaktiver funktionen NightShot plus (s. 22).
Skærmbilledet er lyst, og motivet vises ikke på skærmen.
• Deaktiver funktionen NightShot plus (s. 22), eller annuller funktionen BACK LIGHT (s. 22).
• Dette kan ske, når billederne optages med [PORTRAIT] eller [SPORTS] under f.eks.
lysstofrør, natriumlamper eller kviksølvlamper. Det er ikke en fejl. Annuller [PROGRAM
AE] for at reducere uregelmæssigheden (s. 38).
Fejlfinding
Billedet er for lyst, flimrer eller ændrer farver.
Der vises sorte bjælker, når der optages en tv-skærm eller computerskærm.
• Indstil [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 40).
Afspilning
Båndet kan ikke afspilles.
• Drej på knappen POWER for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
• Spol båndet tilbage (s. 21).
Der vises vandrette streger på billedet. De viste billeder er utydelige eller vises
ikke.
• Rens videohovedet med et rensebånd (medfølger ikke) (s. 66).
Fortsættes ,
55
Fejlfinding (fortsat)
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd.
• Skru op for lyden (s. 21).
• Juster [AUDIO MIX] fra [ST2]-siden (ekstra lyd), indtil der høres lyd (s. 49).
• Hvis du bruger et S VIDEO-stik, skal du kontrollere, at det røde og hvide stik på A/Vtilslutningskablet også er tilsluttet (s. 28).
Lyden afbrydes.
• Rens videohovedet med et rensebånd (medfølger ikke) (s. 66).
"---" vises på skærmen.
• Det afspillede bånd blev optaget uden indstilling af dato og klokkeslæt.
• Der afspilles en tom sektion på båndet.
• Datakoden kan ikke aflæses på et bånd, der er ridset eller som indeholder billedstøj.
Der vises støj, og
vises på skærmen.
• Båndet blev optaget med et andet tv-farvesystem end dit videokameras (PAL). Dette er ikke
en fejlfunktion (s. 61).
vises på skærmen.
• Det afspillede bånd er optaget på en anden enhed, der er udstyret med en 4-kanalsmikrofon
(4CH MIC REC). Videokameraet understøtter ikke optagelser med 4-kanalsmikrofon.
Menu
Menupunkterne er nedtonede.
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den aktuelle optage/afspilningssituation.
Der kan ikke bruges [SPOT FOCUS].
• [SPOT FOCUS] kan ikke bruges med [PROGRAM AE].
Der kan ikke bruges [SPOT METER].
• [SPOT METER] kan ikke bruges med NightShot plus.
• Hvis du indstiller [PROGRAM AE], indstilles [SPOT METER] automatisk til [
AUTO].
Der kan ikke bruges [EXPOSURE].
• [EXPOSURE] kan ikke bruges med NightShot plus.
• Hvis du indstiller [PROGRAM AE], indstilles [EXPOSURE] automatisk til [
Der kan ikke bruges [WHT BAL].
• [WHT BAL] kan ikke bruges med NightShot plus.
56
AUTO].
Der kan ikke bruges [PROGRAM AE].
• [PROGRAM AE] kan ikke bruges med NightShot plus.
Kopiering, redigering og tilslutning til andre enheder
Tidskoden og andre oplysninger vises på skærmen på den tilsluttede enhed.
• Indstil [DISP OUT] til [LCD], når der tilsluttes med et A/V-tilslutningskabel (s. 44).
Du kan ikke dubbe korrekt med et A/V-tilslutningskabel.
• A/V-tilslutningskablet er ikke sat korrekt i. Kontroller, at A/V-tilslutningskablet er sluttet til
indgangsstikket på den anden enhed, så der kan dubbes et billede fra videokameraet (s. 45).
Den nye lyd, der er føjet til det optagne bånd, høres ikke.
• Juster [AUDIO MIX] fra [ST1]-siden (originallyd), indtil der høres lyd (s. 49).
Billederne fra de tilsluttede enheder vises ikke korrekt.
• Indgangssignalet er ikke PAL (s. 61).
Computeren genkender ikke videokameraet.
• Tag kablet ud af computeren og videokameraet, og tilslut det igen.
• Tag kablet ud af computeren og videokameraet, genstart computeren, og tilslut kablet igen.
Fejlfinding
Tilslutning til en computer
Videokameraet kan ikke se den video, der vises på computeren.
• Tag kablet ud af computeren, tænd videokameraet, og tilslut kablet igen.
Videoen, der er optaget på bånd, vises ikke på computeren.
• Tag kablet ud af computeren, og tilslut det igen.
57
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnose/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i
søgeren.
Nogle symptomer kan du selv ordne. Hvis
problemet forsætter, selvom du har forsøgt
at ordne problemet nogle gange, skal du
kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:(eller E:) ss:ss (selvdiagnose)
E (advarsel om lavt batteriniveau)
• Der er næsten ikke mere strøm på
batteriet.
• E blinker muligvis, afhængigt af
betjening, omgivelser eller
batteriforhold, selvom der stadig er ca.
5 eller 10 minutter tilbage.
% (advarsel om kondens)*
• Fjern kassetten, og afbryd strømmen,
og lad videokameraet stå med
kassettedækslet åbent i ca. 1 time
(s. 65).
C:04:ss
• Batteriet er ikke er et "InfoLITHIUM"batteri. Brug et "InfoLITHIUM"-batteri
(s. 62).
• Slut AC-adapterens DC-stik til
videokameraets DC IN-stik (s. 9).
C:21:ss
• Der er dannet kondens. Fjern kassetten,
og brug ikke videokameraet i mindst 1
time. Isæt derefter kassetten igen
(s. 65).
Q (advarselsindikatorer for bånd)
Blinker langsomt:
• Der er mindre end 5 minutter tilbage på
båndet.
• Der er ingen kassette.*
• Kassettens skrivebeskyttelsesknap er
slået til (s. 62).*
Blinker hurtigt:
• Båndet er løbet ud.*
C:22:ss
• Rens videohovedet med et rensebånd
(medfølger ikke) (s. 66).
C:31:ss/C:32:ss
Blinker langsomt:
• Der er opstået symptomer, der ikke
beskrives ovenfor. Fjern og isæt
kassetten, og forsøg at betjene
videokameraet igen. Du må ikke udføre
denne handling, hvis der er dannet
kondens (s. 65).
• Afbryd strømmen. Tilslut den igen, og
forsøg at betjene videokameraet igen.
• Skift kassetten. Tryk på RESET (s. 23),
og forsøg at betjene videokameraet
igen.
• Kassettens skrivebeskyttelsesknap er
slået til (s. 62).
E:61:ss/E:62:ss
• Kontakt din Sony-forhandler eller det
lokale, autoriserede Sonyservicecenter. Oplys den 5-cifrede
kode, som begynder med "E".
58
Z (advarsel for kassette, der er
skubbet ud)*
Blinker hurtigt:
• Der er dannet kondens (s. 65).
• Selvdiagnosekoden vises (s. 58).
* Der høres en tone, når der vises
advarselsindikatorer på skærmen (s. 44).
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
x Batteri/strøm
Use the "InfoLITHIUM" battery pack.
(s. 62)
Battery level is low.
• Oplad batteriet (s. 9, 62).
Old battery. Use a new one. (s. 62)
x Andet
Cannot record due to copyright
protection. (s. 61)
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable. (s. 48)
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio. (s. 48)
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio. (s. 48)
Cannot add audio on the blank
portion of a tape. (s. 48)
Z Re-attach the power source. (s. 9)
Cannot add audio. (s. 48)
Use new AC adapter or reinsert. (s. 9)
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette. (s. 65)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (s. 65)
x Kassette/bånd
Q Insert a cassette. (s. 17)
x Dirty video head. Use a
cleaning cassette. (s. 66)
Fejlfinding
x Kondensvand
• Du kan ikke føje lyd til et bånd, der er
optaget med 4CH MIC REC på andre
enheder.
Cannot start Easy Handycam.
(s. 18, 51)
Cannot cancel Easy Handycam.
(s. 18, 51)
Invalid during Easy Handycam
operation. (s. 19)
Z Reinsert the cassette. (s. 17)
• Kontroller, om kassetten er beskadiget.
QZ The tape is locked - check the
tab. (s. 62)
HDV recorded tape. Cannot
playback.
• Videokameraet kan ikke afspille i dette
format. Afspil båndet på det udstyr,
som båndet blev optaget med.
Q The tape has reached the end.
(s. 17, 21)
• Spol båndet tilbage, eller skift det.
Fortsættes ,
59
Advarselsindikatorer og meddelelser (fortsat)
HDV recorded tape. Cannot add
audio.
• Videokameraet kan ikke føje lyd til en
sektion på et bånd, der er optaget i
HDV-format (s. 48).
60
Yderligere oplysninger
Brug af
videokameraet i
udlandet
Strømforsyning
Videokameraet kan bruges i alle lande/
området, hvor det er muligt at den ACadapter, der fulgte med videokameraet,
inden for 100 til 240 V AC og 50/60 Hz.
Om tv-farvesystemer
Videokameraet understøtter PAL-systemet,
så billedet kan kun vises på et tv, der
understøtter PAL-systemet, med et
AUDIO/VIDEO-indgangsstik.
Bruges i
PAL
Australien, Østrig, Belgien,
Kina, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungarn, Italien,
Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Sverige, Schweiz,
Thailand, Storbritannien, osv.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
SECAM
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
NTSC
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
Nem indstilling af tidsforskel
Du kan kun bruge mini-DV-kassetter.
Brug en kassette, der er mærket
.
Camcorderen er ikke kompatibel med
kassetter med Cassette Memory.
Sådan undgås, at der oprettes tomme
sektioner på båndet
Gå til slutningen af den optagne sektion
med END SEARCH (s. 26), før du starter
den næste optagelse i følgende situationer:
• Når du har afspillet et bånd.
• Når du har brugt EDIT SEARCH.
Ophavsretligt signal
x Under afspilning
Hvis den kassette, der afspilles på
videokameraet, indeholder ophavsretlige
signaler, kan det ikke kopieres til et bånd i
et andet videokamera, der er sluttet til
videokameraet.
x DCR-HC28E:
Under optagelse
Du kan ikke optage software på
videokameraet, der indeholder
ophavsretlige kontrolsignaler, som har til
formål at beskytte softwarens ophavsret.
[Cannot record due to copyright
protection.] vises på LCD-skærmen eller i
søgeren, hvis du forsøger at optage sådan
software. Videokameraet optager ikke
ophavsretlige kontrolsignaler på båndet
under optagelse.
Yderligere oplysninger
System
Understøttede
kassettebånd
Bemærkninger om brug
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
Fjern kassetten, før videokameraet gemmes
væk.
Du kan nemt indstille uret til lokaltid i
udlandet ved at angive tidsforskellen. Vælg
[WORLD TIME] i menuen
(OTHERS), og indstil derefter
tidsforskellen (s. 44).
Fortsættes ,
61
Understøttede kassettebånd
(fortsat)
Om "InfoLITHIUM"batteriet
x Sådan undgås utilsigtet sletning
Skub kassettens skrivebeskyttelsesknap til
SAVE.
Denne enhed er kompatibel med et
"InfoLITHIUM"-batteri (serie P/serie H).
Videokameraet kan kun bruges med et
"InfoLITHIUM"-batteri.
"InfoLITHIUM"-batterier i serie P er
mærket
.
"InfoLITHIUM"-batterier i serie H er
mærket
.
REC: Der kan optages på
kassetten.
SAVE: Der kan ikke optages
på kassetten (skrivebeskyttet).
REC
SAVE
x Mærkning af kassetten
Sørg for kun at sætte mærkater på de steder,
der vises på følgende tegning, så der ikke
opstår fejl i videokameraet.
Du må ikke sætte
mærkater på
denne kant.
Her må der
påsættes
mærkater
x Efter brug af kassetten
Spol båndet tilbage til starten for at undgå
forvrængning af billede eller lyd. Kassetten
skal derefter anbringes i æsken, der skal
opbevares lodret.
x Rengøring af det guldbelagte stik
Generelt skal det guldbelagte stik på
kassetten gøres rent med en vatpind, hver
gang kassetten har været brugt 10 gange.
Hvis det guldbelagte stik på kassetten er
snavset eller støvet, viser indikatoren for
resterende tid på båndet muligvis en forkert
tid.
Guldbelagt stik
62
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et
lithiumionbatteri, der indeholder funktioner
til udveksling af oplysninger om
driftsforhold mellem videokameraet og en
AC-adapter/oplader.
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Sådan oplades batteriet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
videokameraet i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil indikatoren
CHG (opladning) slukkes. Hvis du oplader
batteriet ved en temperatur, der ligger uden for
dette område, bliver opladningen muligvis ikke
effektiv.
• Når batteriet lades op, mens AC-adapteren er
sluttet til videokameraet, skal kablet fjernes fra
videokameraets DC IN-stik, når opladningen er
udført, eller batteriet skal fjernes.
Sådan bruges batteriet mest optimalt
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid reduceres. I sådanne tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
– Læg batteriet i en lomme for at varme det op,
og vent med at sætte det i videokameraet til
du skal tage billeder.
– Brug et batteri med høj kapacitet: NP-FP71/
FP90/FH70/FH100 (medfølger ikke).
• Hyppig brug af LCD-skærmen eller hyppig
afspilning, fremadspoling eller tilbagespoling
medfører, at batteriet bruges hurtigere.
Det anbefales at bruge et batteri med høj
kapacitet: NP-FP71/FP90/FH70/FH100
(medfølger ikke).
• Kontroller, at knappen POWER er indstillet til
OFF(CHG), når videokameraet ikke optager
eller afspiller. Der bruges også batteri, når
videokameraet er sat på standby til optagelse,
eller når en afspilning er sat på pause.
• Sørg for at have et ekstra batteri parat, når den
forventede optagetid nærmer sig, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om batteriets driftstid
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
• Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Om indikatoren for resterende
batteritid
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt i
videokameraet én gang om året for at sikre, at
det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i videokameraet, skal
du indstille [A.SHUT OFF] til [NEVER] i
menuen
(OTHERS) og sætte
videokameraet på standby til optagelse, indtil
det slukkes (s. 44).
Yderligere oplysninger
• Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den
resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
• E-mærket, der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 5 til 10 minutter tilbage
på batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller
den omgivende temperatur.
63
Om i.LINK
DV-interfacet på denne enhed er et i.LINKkompatibelt DV-interface. Dette afsnit
beskriver i.LINK-standarden og dens
funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er et digitalt, serielt interface til
overførsel af digitalvideo, digitallyd og
andre data til andre i.LINK-kompatible
enheder. i.LINK kan også bruges til at styre
andre enheder.
i.LINK-kompatible enheder kan tilsluttes
via et i.LINK-kabel. Mulige
anvendelsesområder er betjening og
dataoverførsler med forskelligt digitalt AVudstyr.
Når to eller flere i.LINK-kompatible
enheder er forbundet med videokameraet,
bliver det muligt at udføre betjeningen fra
en hvilken som helst enhed i kæden.
Bemærk, at betjeningsmetoden kan variere,
eller at det muligvis ikke er muligt at udføre
dataoverførsler, afhængigt af de tilsluttede
enheders specifikationer og karakteristika.
• Normalt kan der kun sluttes én enhed til dette
videokamera med et i.LINK-kabel. Når
videokameraet sluttes til en i.LINK-kompatibel
enhed, der har to eller flere DV-interfacer, skal
du læse den betjeningsvejledning, der fulgte
med den enhed, der tilsluttes.
• i.LINK kaldes også IEEE 1394datatransportbus, foreslået af Sony, og det er et
varemærke, der er godkendt af mange
virksomheder.
• IEEE 1394 er en international standard, der er
standardiseret af Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Om baudhastighed for i.LINK
Den maksimale baudhastighed for i.LINK
varierer, afhængigt af enheden. Der findes 3
typer:
S100 (ca. 100Mbps*)
S200 (ca. 200Mbps)
S400 (ca. 400Mbps)
Baudhastigheden findes under
specifikationerne i den
betjeningsvejledning, der fulgte med det
pågældende udstyr. På nogle enheder er
hastigheden også anført i nærheden af
i.LINK-interfacet.
Baudhastigheden kan være forskellig fra
den angivne værdi, når videokameraet er
sluttet til en enhed, der har en anden maks.
baudhastighed.
* Hvad er Mbps?
Mbps står for "megabit pr. sekund" eller
den mængde data, der kan sendes eller
modtages på et sekund. En baudhastighed
på 100 Mbps betyder f.eks., at der kan
sendes 100 megabit data på ét sekund.
Sådan bruges i.LINK-funktionerne på
dette videokamera
Yderligere oplysninger om dubbing, når
videokameraet er sluttet til videoenheder,
der har et DV-interface, findes på side 45,
47.
Videokameraet kan også sluttes til andre
i.LINK (DV-interface)-kompatible enheder
fra Sony, f.eks. en VAIO-computer eller
videoenheder.
Nogle i.LINK-kompatible videoenheder,
f.eks. digitale tv, DVD-, MICROMV- eller
HDV-optagere/afspillere er ikke
kompatible med DV-enheder. Før du slutter
videokameraet til andre enheder, skal du
kontrollere, om enheden er kompatibel med
en DV-enhed. Yderligere oplysninger om
forholdsregler og kompatibel
programsoftware findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med den
enhed, der skal tilsluttes.
• Når du tilslutter dette apparat til et apparat, der
er forsynet med et i.LINK-stik, med et i.LINKkabel, skal du slukke for apparatet og tage
netledningen ud af stikket i væggen, før du
tilslutter (eller frakobler) i.LINK-kablet.
Om det påkrævede i.LINK-kabel
Brug et Sony i.LINK 4-til4-benskabel
(under DV-dubbing).
64
Vedligeholdelse og forholdsregler
Brug og vedligeholdelse
• Når du trækker netledningen ud, skal du trække
i stikket – aldrig i ledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
• Metalkontakter skal holdes rene.
• Hvis der siver batterivæske ud a batteriet.
– Kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– Hvis der kommer væske i øjet, skal du skylle
med rigelige mængder vand og søge læge.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd videokameraet med jævne mellemrum, og
afspil en kassette i ca. 3 minutter.
• Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis videokameraet bringes direkte fra et
koldt sted til et varmt sted, kan der dannes
kondens inde i videokameraet, på båndets
overflade eller på objektivet. I sådanne
tilfælde kan båndet klistre sig fast til
videohovedet og beskadiges, eller
videokameraet fungerer ikke korrekt. Hvis
der er dannet kondens i videokameraet,
vises meddelelsen [%Z Moisture
condensation. Eject the cassette] eller [%
Moisture condensation. Turn off for 1H.].
Indikatoren vises ikke, når der er dannet
kondens på objektivet.
x Hvis der er dannet kondens
Det er kun muligt at fjerne kassetten – de
øvrige funktionerne virker ikke. Tag
kassetten ud, sluk videokameraet, og lad det
stå med kassettedækslet åbent i ca. en time.
Videokameraet kan bruges igen, når
følgende er opfyldt:
Yderligere oplysninger
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
– Steder med ekstrem varme eller kulde.
Udstyret må ikke efterlades i temperaturer
over 60 ° C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden
af varmeapparater eller i en bil, der står i
solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre
form.
– I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
– I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Dette kan generere støj.
– På en strand eller i støvede omgivelser. Hvis
der kommer sand eller støv i videokameraet,
kan det medføre fejl. I visse tilfælde kan en
sådan fejl ikke repareres.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan
blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger den indvendige del af søgeren
eller LCD-skærmen.
– I omgivelser med høj luftfugtighed.
• Brug videokameraet ved 6,8 V/7,2 V DC
(batteri) eller ved 8,4 V AC (AC-adapter).
• Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningerne i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
• Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
• Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket til
videokameraet ud og få det efterset hos en
Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
• Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
• Indstil knappen POWER til OFF(CHG), når du
ikke skal bruge videokameraet.
• Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
• Der vises ingen advarselsmeddelelse, når der
tændes for strømmen.
• % eller Z blinker ikke, når der isættes en
kassette, og når der trykkes på knapperne til
betjening af video.
Fortsættes ,
65
Vedligeholdelse og forholdsregler (fortsat)
Videokameraet kan ikke altid registrere, at
der dannes kondens. I sådanne tilfælde kan
det ske, at det tager 10 sekunder, før en
kassette skubbes ud efter, at dækslet er
åbnet. Dette er ikke en fejl. Du må ikke
lukke kassettedækslet, før kassetten er
skubbet ud.
x Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens, når
videokameraet kommer fra et koldt sted til
et varmt sted (og omvendt), eller når du
bruger det i fugtige omgivelser som
beskrevet nedenfor.
• Når du tager videokameraet med ind i et varmt
rum efter, at have haft det med ude på skiløjpen.
• Når du tager videokameraet med udenfor fra en
bil med aircondition eller et varmt rum.
• Når du bruger videokameraet efter et uvejr eller
en regnbyge.
• Når du bruger videokameraet i varme og fugtige
omgivelser.
x Sådan undgås kondens
Når videokameraet medbringes fra et koldt
sted til et varmt sted, skal det kommes i en
plastikpose, der skal lukkes tæt. Fjern
plastikposen, når temperaturen i
plastikposen er den samme som den
omgivende temperatur (efter ca. en time).
Videohoved
• Hvis videohovederne er snavsede, kan det
forvrænge videoen eller lyden.
• Hvis følgende problem forekommer, skal du
rense videohovederne i 10 sekunder med et
Sony DVM-12CLD-rensebånd (medfølger
ikke).
– Der vises støj i form af mosaikmønstre på
afspilningsbilledet, eller skærmen er blå.
– Afspilningsbillederne bevæger sig ikke.
– Afspilningsbillederne vises ikke, eller lyden
afbrydes.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] vises på skærmen under en
optagelse/afspilning.
66
• Videohovederne slides efter lang tids brug. Hvis
du ikke kan opnå et tydeligt billede, selvom der
er brugt rensebånd (medfølger ikke), kan det
skyldes, at videohovederne er slidte. Kontakt en
Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter for at få videohovederne skiftet
ud.
LCD-skærm
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
• Hvis du videokameraet i kolde omgivelser, kan
der forekomme skyggebilleder på LCDskærmen. Dette er ikke en fejl.
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (medfølger ikke), må du
ikke komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
x Om justering af LCD-skærmen
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. Følg
fremgangsmåden nedenfor, hvis dette sker.
Under denne handling anbefales det, at
videokameraet sluttes til en vægkontakt
med den medfølgende AC-adapter.
1 Indstil knappen POWER til OFF(CHG).
2 Tag kassetten ud af camcorderen, og tag
alle tilslutningskabler undtagen
lysnetadapteren ud af camcorderen.
3 Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT, mens du trykker
på DISP/BATT INFO på videokameraet og
holder den nede i ca. 5 sekunder.
4 Tryk på det "×", der vises på skærmen med
hjørnet af en "Memory Stick" eller
lignende.
"×" vises nu på en ny placering. Hvis du
ikke trykkede på det korrekte sted, skal du
starte forfra fra trin 4.
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet.
Om håndtering af kabinettet
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
Videokameraet leveres med et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom knappen POWER
indstilles til OFF(CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
AC-adapteren, eller når der er isat batteri.
Hvis du ikke bruger videokameraet med en
AC-adapter eller et batteri, holder det
genopladelige batteri i ca. 3 måneder.
Brug kameraet, når det indbyggede,
genopladelige batteri er ladet op.
Brugen af videokameraet påvirkes ikke,
hvis der ikke er strøm på det integrerede,
genopladelige batteri. Det påvirker kun
optagelse af dato.
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende AC-adapter, og lad det stå
med knappen POWER indstillet til
OFF(CHG) i mindst 24 timer.
Yderligere oplysninger
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen.
– Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme.
– Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne.
– Undgå at kabinettet er i længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylgenstande.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved vandet.
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
67
Specifikationer
System
Videooptagesystem
2 roterende hoveder, helisk scanning
Lydoptagesystem
Roterende hoveder, PCM-system
Kvantisering: 12 bit (Fs 32 kHz, stereo
1, stereo 2), 16 bit (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standarder
Understøttet kassette
Mini-DV-kassette, der er mærket
Båndhastighed
SP: Ca. 18,81 mm/sek.
LP: Ca. 12,56 mm/sek.
Optagetid/afspilningstid
SP: 60 min (med en DVM60-kassette)
LP: 90 min (med en DVM60-kassette)
Fremadspoling/tilbagespoling
Ca. 2 min og 40 sek. (med en DVM60kassette og et genopladeligt batteri)
Ca. 1 min og 45 sek. (med en DVM60kassette og en AC-adapter)
Søger
Elektrisk søger (farve)
Billedenhed
3,0 mm (1/6-type) CCD (Charge
Coupled Device)
Brutto: Ca. 800 000 pixel
Effektive pixel (film): Ca.
400 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
20 × (optisk), 800 × (digital)
Brændvidde
f=2,3 til 46 mm
Når konverteret til et 35-mmstillkamera
I CAMERA: 44 til 880 mm
F1,8 til 3,1
Filterdiameter: 25 mm
68
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimumbelysning
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (med funktionen NightShot
plus)
Indgangs/udgangsstik
Audio/Video-udgang
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
belastningsimpedans på 47 kΩ
(kilohm)), udgangsimpedans med
mindre end 2,2 kΩ (kilohm)
DV-indgang/udgang (DCR-HC28E)
i.LINK-interface (IEEE1394, 4-bens
stik S100)
DV-udgang (DCR-HC27E)
i.LINK-interface (IEEE1394, 4-bens
stik S100)
LCD-skærm
Billede
6,2 cm (2,5-type)
Samlet antal punkter
123 200 (560 × 220)
Generelt
Strømkrav
6,8 V /7,2 V DC (batteri)
8,4 V DC (AC-adapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
Under kameraoptagelse med søger
1,8 W
Under kameraoptagelse med LCDskærm 2,1 W
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.)
65 × 79 × 113 mm (b/h/d)
(inkl. fremspringende dele)
65 × 79 × 113 mm (b/h/d) (inkl.
fremspringende dele med det
medfølgende batteri NP-FP30
monteret)
Vægt (ca.)
360 g (kun hovedenhed)
420 g (med NP-FP30-genopladeligt
batteri og DVM60-kassette)
Medfølgende tilbehør
Se side 8.
AC-adapter AC-L25A/L25B
Maksimum udgangsspænding
8,4 V DC
Udgangsspænding
7,2 V DC
Kapacitet
3,6 Wh (500 mAh)
Mål (ca.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
40 g
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Type
Lithium-ion
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Forskellige typer
DCR-HC
27E
28E
DV-interface
OUT
IN/OUT
Yderligere oplysninger
Strømkrav
100 V-240 V AC, 50/60 Hz
Spændingsforbrug
0,35-0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
8,4 V DC*
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.)
56 × 31 × 100 mm (b/h/d) uden
fremspringende dele
Vægt (ca.)
190 g uden netledningen
Genopladeligt batteri (NP-FP30)
* Se mærkaten på AC-adapteren for at få
flere specifikationer.
Fortsættes ,
69
Specifikationer (fortsat)
Om varemærker
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• i.LINK og er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
•
er et varemærke.
• "Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows Media er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende U.S. Microsoft Corporation i USA og
andre lande.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på, at
™ og "®" ikke altid nævnes i denne vejledning.
70
Indeks
Numerisk
Berøringspanelet .................. 14
E
12BIT....................................43
Billede for billede afspilning
.............................................. 35
Easy Handycam ..............18, 31
16BIT....................................43
16:9 WIDE............................40
Billedsøgning ....................... 21
21-bens adapter.....................29
Biplyden til bekræftelse
................................... Se BEEP
4:3 .........................................40
BLACK ................................ 33
Brug i udlandet..................... 61
A
Båndtæller ............................ 24
A DUB CTRL (Lydkopiering)
..............................................49
Advarselsindikator................58
Advarselsmeddelelser ...........59
Afspilning .............................21
Billede ...........................35
Dobbelt hastighed..........35
Bånd .......................Se Kassette
B&W .................................... 39
C
EASY, knap ..........................18
EDITSEARCH ...............26, 40
END SCH (END SEARCH)
........................................26, 54
Etiket.....................................62
EXPOSURE ...................33, 56
F
FADER .................................33
Film
REC MODE
(Optagetilstand).............43
CALIBRATION................... 66
CAM DATA ........................ 35
fleksibel spotmåler
.................... Se SPOT METER
Langsom ........................35
CAMERA SET, menu
.............................................. 40
Modsat retning...............35
CHG (opladning)-indikator.... 9
Afspilning i slowmotion .......35
FOCUS ...........................32, 54
CLOCK SET ........................ 16
Fuld opladning......................10
AUDIO MIX.........................49
D
fyrværkeri .............................38
AUDIO MODE.....................43
D ZOOM (Digital zoom) ..... 40
G
AUTO SHTR (Autolukker)
..............................................39
DATA CODE................. 24, 35
A.SHUT OFF (Automatisk
slukning) ...............................44
DC IN-stik.............................. 9
Afspilningstid .......................11
A/V-tilslutningskabel......28, 45
B
BACK LIGHT ................22, 55
Batteri
Afspilningstid ................11
Batteri ..............................9
Batteriniveau .................24
Batterioplysninger .........23
Opladningstid ................10
Optagetid .......................10
Gennemsyn af optagelser .....27
Genopladeligt batteri
..................................Se Batteri
DC-stik ................................... 9
DEMO MODE ............... 44, 51
H
DISP GUIDE (Skærmguide)
.............................................. 14
Hold videokameraet korrekt
..............................................12
DISP OUT (Skærmoutput)
.............................................. 44
Højtaler .................................23
DISP/BATT INFO, knap
........................................ 14, 23
Dobbelt hastighed afspilning
.............................................. 35
Dubbing.......................... 45, 48
DV-interfacet ........... 45, 47, 50
Dæksel.................................. 17
Yderligere oplysninger
A/V OUT-stik .................28, 45
DATE/TIME ............ 16, 24, 35
FN (Funktions) knap.......24, 30
Håndrem ...............................12
I
Ikon.........Se Skærmindikatorer
Indbygget, genopladeligt batteri
..............................................67
Indikatorer ............................25
INDOOR...............................34
BATT-udløserknap (batteri)
..............................................10
Indstilling af dato og klokkeslæt
..............................................16
BEACH&SKI .......................38
"InfoLITHIUM"-batteri........62
BEEP ....................................44
Infrarød port..........................22
Fortsættes ,
71
Indeks (fortsat)
Initialisering (Reset) .............23
Intern stereomikrofon ...........23
Introduktion ............................8
M
Optagetid .............................. 10
MANUAL SET, menu ......... 38
Menu .................................... 30
i.LINK ..................................64
Brug af menuen ............ 30
i.LINK-kabel ..................45, 47
CAMERA SET, menu
...................................... 40
J
OUTDOOR .......................... 34
P
P EFFECT (billedeffekt) ...... 38
LCD/VF SET, menu ..... 42
PAL ................................56, 61
MANUAL SET, menu
...................................... 38
PASTEL ............................... 39
Menupunkter................. 37
OTHERS, menu............ 44
PORTRAIT (Blødt portræt)
.............................................. 38
Kamerastativ.........................23
PLAYER SET, menu.... 41
POWER, knap ......................12
Kassette ..........................17, 61
SETUP MENU, menu
...................................... 44
PROGRAM AE..............38, 57
Skrivebeskyttelsesknap
.......................................62
TAPE SET, menu ......... 43
R
VCR SET, menu ........... 41
Kassetterum ..........................17
MONOTONE....................... 33
REC CTRL (Optagestyring)
.............................................. 47
Knappen POWER...................9
MOSAIC.............................. 39
Knapper til betjening af video
..............................................24
MOSC. FADER ................... 33
Kondensvand ........................65
N
L
NEG.ART ............................ 39
Justering af eksponering for
motiver i modlys.............22, 55
K
Isætte/fjerne...................17
LANDSCAPE ......................38
PLAYER SET, menu ...........41
REC MODE (Optagetilstand)
.............................................. 43
REC START/STOP, knap...18,
20
REMAIN .............................. 43
RESET, knap ........................ 23
Netledning.............................. 9
NightShot plus ..................... 22
S
LCD ......................................44
NIGHTSHOT PLUS, knap
............................................. 22
S VIDEO-kabel ..............28, 45
LCD BRT (LCD-lysstyrke)
........................................34, 35
NTSC ................................... 61
LANGUAGE........................44
LCD B.L. (LCDbaggrundsbelysning) ............42
N.S.LIGHT (NightShot Light)
............................................. 41
S VIDEO-stik .................28, 45
Selvdiagnose-indikator.........58
SEPIA................................... 39
SETUP MENU, menu .......... 44
O
Skrivebeskyttelsesknap ........ 62
Objektivdæksel .......... 8, 12, 18
Skulderrem ...........................23
ONE PUSH .......................... 34
Skærmindikatorer ................. 24
SOLARIZE...........................39
LETTER BOX......................42
OPEN/EJECT-udløserknap
............................................. 17
LP (Long Play) .....................43
Opladning af batteriet ............ 9
Specifikationer ..................... 68
Batteri ............................. 9
Spejltilstand .......................... 23
Indbygget, genopladeligt
batteri ............................ 67
SPORTS (Sport)................... 38
LCD COLOR .......................42
LCD-panel ............................13
LCD-skærm ..........................13
LCD/VF SET, menu.............42
Opladningstid....................... 10
72
OTHERS, menu ................... 44
SP (Standard Play) ............... 43
SPOT FOCUS ................32, 56
Optagekapacitet ................... 24
SPOT METER
(fleksibel spotmåler).......32, 56
Optagelse ............................. 20
SPOTLIGHT ........................ 38
STEADYSHOT ..............40, 54
WIDE DISP (Bredformat)
.............................................. 42
Stik........................................50
WIDE SEL (Bredformat) ..... 40
SUNSETMOON ...................38
WORLD TIME .................... 44
SQUEEZE ............................42
Søger .....................................13
Baggrundsbelysning ......42
Søgerens justeringsmekanisme
..............................................13
Z
Zoom .................................... 22
Zoomknap ............................ 22
Søgning efter startpunktet.....26
Æ
T
TAPE SET, menu .................43
Ændring af afspilningsretning
.............................................. 35
Telefoto.................................22
Tidskode ...............................24
Tilslutning
Tv.............................28, 47
Videobåndoptager
...........................28, 45, 47
Tv....................................28, 47
Tv-farvesystem .....................61
V SPD PLAY (forskellig
afspilningshastighed) ............35
Varemærke............................70
VCR SET, menu ...................41
Vedligeholdelse ....................65
Vekselstrømadapter ................9
VF B.L. (Baggrundsbelysning i
søger) ....................................42
Yderligere oplysninger
V
Videohoved...........................66
Vidvinkel ..............................22
Visning under spoling...........21
VOL (Lydstyrke) ..................21
V-OUT/LCD.........................44
Vægkontakt.............................9
W
WHITE .................................33
WHT BAL (Hvidbalance)
........................................34, 56
73
DK
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF

advertising