Sony | HDR-HC9E | Sony HDR-HC9E HC9 Full HD Tape camcorder Betjeningsvejledning

3-286-465-22(1)
Billeder i HD-kvalitet
(High Definition)
8
Introduktion
10
Digitalt HD-videokamera
Betjeningsvejledning
HDR-HC9E
Optagelse/
19
afspilning
Brug af menuen
39
Dubbing og redigering
66
Brug af en computer
75
Fejlfinding
82
Yderligere oplysninger
94
Lynoversigt 107
© 2008 Sony Corporation
Læs dette først
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne betjeningsvejledning grundigt og
gemme den til fremtidig brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Udsæt ikke batterierne for høj varme,
f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
Høj lyd i øretelefoner eller
hovedtelefoner kan medføre høretab.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den
angivne type. I modsat fald kan der
opstå brand eller ske personskade.
TIL KUNDER I EUROPA
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (i.LINK
osv.), hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108- 0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
2
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte naturens
resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Bemærkninger om brug
Dit videokamera leveres med to
forskellige betjeningsvejledninger
– "Betjeningsvejledning" (denne
vejledning)
– "First Step Guide (Introduktion)"
indeholder oplysninger om brug af
videokameraet ved tilslutning til en
computer (på den medfølgende
CD-ROM)
Kassetter, der kan bruges i
videokameraet
Du kan bruge mini-DV-kassetter, der er
mærket
. Videokameraet er ikke
kompatibelt med kassetter med Cassette
Memory-funktionen (s. 95).
"Memory Stick", der kan bruges i
videokameraet
Videokameraet understøtter "Memory
Stick" med følgende logo (s. 96):
–
("Memory Stick Duo")
–
("Memory Stick
PRO Duo")
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
"Memory Stick Duo"
(denne størrelse understøttes af
videokameraet.)
"Memory Stick"
(denne størrelse understøttes ikke af
videokameraet.)
Fortsættes ,
3
Læs dette først (fortsat)
• Du kan ikke bruge andre typer
hukommelseskort end "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick PRO Duo" kan kun
bruges med "Memory Stick PRO"kompatibelt udstyr.
• Du må ikke sætte en mærkat på en
"Memory Stick Duo" eller en Memory
Stick Duo-adapter.
Brug af en "Memory Stick Duo" med
"Memory Stick"-kompatibelt udstyr
Sørg for at sætte din "Memory Stick Duo"
ind i Memory Stick Duo-adapteren.
Memory Stick Duo-adapter
Om menupunkter, LCD-panel, søger
og objektiv
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
og andelen af effektive pixel udgør
99,99 %. Der kan dog forekomme nogle
små sorte prikker og/eller lyse prikker
(hvide, røde, blå eller grønne), der vises
konstant på LCD-skærmen og i søgeren.
Disse prikker er opstået under
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelsen.
Brug af videokameraet
• Du må ikke holde videokameraet i
følgende dele.
Sort prik
Hvid, rød, blå
eller grøn prik
Søger
LCD-panel
• Videokameraet er ikke støvsikkert,
drypsikkert eller vandtæt.
Se afsnittet "Om brug af videokameraet"
(s. 100).
• Når videokameraet sluttes til en anden
enhed med tilslutningskablerne, skal du
sørge for, at stikket vender korrekt.
Hvis du tvinger stikket i, kan det
ødelægge stikket og medføre fejl på
videokameraet.
4
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere tid, kan der opstå fejl i
videokameraet.
• Du må ikke rette videokameraet mod
solen. Dette kan medføre fejl i
videokameraet. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumringstid.
Om ændring af sprogindstillingerne
Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til
at illustrere betjeningen. Du kan vælge et
andet skærmsprog, før du bruger
videokameraet (s. 15).
Om optagelse
Om Carl Zeiss-objektivet
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre
dig, at billede og lyd optages uden
problemer.
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse. Dette gælder også,
selvom den manglende optagelse eller
afspilning skyldes en fejl i videokameraet,
på lagringsmediet, osv.
• Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af
land/område. Hvis du vil se optagelserne
på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret
på PAL.
• Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med loven om
ophavsret.
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det bruger
målesystemet MTF til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for
Carl Zeiss-objektiver. Objektivet til
videokameraet er desuden T -belagt for at
undertrykke uønskede refleksioner og opnå
ægte farvegengivelse.
MTF= Modulation Transfer Function
Den numeriske værdi angiver den mængde
lys fra motivet, der kommer ind i
objektivet.
Om afspilning af HDV-bånd på andet
udstyr
Du kan ikke afspille et bånd i HDV-format
på DV-videokameraer eller på mini-DVafspillere (skærmen er blå).
Brug dette videokamera til at kontrollere
indholdet på båndet, før du afspiller det på
andet udstyr.
Om denne betjeningsvejledning
• Billederne på LCD-skærmen og i søgeren,
der bruges som eksempler i denne
betjeningsvejledning, er taget med et
digitalkamera (stillbilleder) og kan derfor
afvige fra de billeder, der vises på din
skærm eller i din søger.
• Design og specifikationer på optagemedie
og tilbehør kan ændres uden varsel.
5
Indholdsfortegnelse
Bemærkning vedrørende ikoner i denne betjeningsvejledning
Funktioner, der kun er tilgængelige ved brug af HDV-format.
Funktioner, der kun er tilgængelige ved brug af DV-format.
Læs dette først ............................... 2
Bemærkninger om brug ................. 3
Billeder i HD-kvalitet
(High Definition)
Det nye HDV-format! ...................... 8
Visning af videooptagelser i HDVformat! .......................................... 9
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende
tilbehør ....................................... 10
Trin 2: Opladning af batteriet ........ 11
Trin 3: Tænd for strømmen, og indstil
dato og klokkeslæt ..................... 14
Trin 4: Angivelse af indstillinger før
optagelse .................................... 16
Trin 5: Isættelse af et bånd eller en
"Memory Stick Duo" ................... 17
Optagelse/afspilning
Brug af vejledningsfunktionerne
(USAGE GUIDE) ........................ 30
Søgning efter startpunktet ............ 31
Søgning efter den sidste sekvens i
den seneste optagelse (END
SEARCH) .................................. 31
Visning af de senest optagne
sekvenser (gennemsyn af
optagelser) ................................ 31
Hurtig søgning efter en ønsket
sekvens (Zero set memory) ...... 31
Søgning efter en sekvens ud fra
optagedato (datosøgning) ........ 32
Afspilning af et billede på et tv ...... 33
Valg af relevant tilslutningsmetode
(CNNECT GUIDE) ..................... 33
Tilslutning til et HD-tv .................. 34
Tilslutning af et 16:9- (widescreen)
eller 4:3-tv ................................. 35
Brug af menuen
Brug af menupunkterne ....... 39
Menupunkter ................................ 40
Menuen CAMERA SET .......... 42
Indstillinger, der bruges til at justere
videokameraet til
optageforholdene
Menuen MEMORY SET ......... 50
Let optagelse og afspilning (Easy
Handycam) ................................. 19
Optagelse ..................................... 21
Zoom ........................................... 23
Optagelse af stillbilleder i høj kvalitet,
mens der optages på bånd (Dual
Rec) .......................................... 23
Manuel styring af
billedindstillingerne med
drejeknappen CAM CTRL ........ 24
Brug af blitz ................................. 24
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot) ................................ 25
Justering af eksponeringen for
motiver i modlys ........................ 25
Optagelse i spejltilstand .............. 26
Afspilning ...................................... 27
Brug af zoom under afspilning .... 29
6
Indstillinger for "Memory Stick Duo"
Menuen PICT.APPLI. ............ 53
Specialeffekter på billeder eller flere
funktioner i forbindelse med
optagelse/afspilning
Menuen EDIT/PLAY ............. 57
Indstillinger for redigering eller
afspilning i forskellige tilstande
Menuen STANDARD SET .... 58
Indstillinger til optagelse på bånd
eller andre grundlæggende
indstillinger
Menuen TIME/LANGU. ......... 64
Tilpasning af den personlige menu
..................................................... 64
Dubbing og redigering
Dubbing til videobåndoptager eller
DVD/HDD-optager ...................... 66
Optagelse af billeder fra en
videobåndoptager, osv. .............. 69
Dubbing af billeder fra bånd til en
"Memory Stick Duo" .................... 71
Sletning af billeder fra en "Memory
Stick Duo" ................................... 71
Mærkning af billeder på en "Memory
Stick Duo" med bestemte
oplysninger (udskrivningsmærke/
skrivebeskyttelse) ....................... 72
Udskrivning af billeder (PictBridgekompatibel printer) ...................... 73
Brug af en computer
Funktioner, der kan benyttes med en
Windows-computer ..................... 75
Installation af "First Step Guide
(Introduktion)" og softwaren ........ 78
Visning af "First Step Guide
(Introduktion)" ............................. 80
Brug af en Macintosh-computer ... 80
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
.....................................................94
Vedligeholdelse og forholdsregler
.....................................................95
Understøttede kassettebånd ...... 95
Om "Memory Stick" ...................... 96
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ......... 97
Om i.LINK .................................... 98
Om x.v.Color ............................. 100
Om brug af videokameraet ....... 100
Specifikationer ............................103
Lynoversigt
Placering af knapper og dele ......107
Indikatorer under optagelse og
afspilning ...................................111
Indeks .........................................115
Fejlfinding
Fejlfinding ..................................... 82
Advarselsindikatorer og meddelelser
..................................................... 91
7
Billeder i HD-kvalitet (High Definition)
Det nye HDV-format!
Optagelser i HDV-format
Høj billedkvalitet
Når dit videokamera er HDV-kompatibelt betyder det, at det kan optage krystalklare
HD-billeder.
Hvad er HDV-format?
HDV-formatet er et videoformat til optagelse og afspilning af HD-billeder på kendte
DV-standardkassettebånd.
• Videokameraet bruger HDV1080ispecifikationen, der udnytter 1.080 effektive
scanningslinjer inden for HDV-standarderne,
og optager billeder ved en billedbithastighed på ca.
25 Mbps.
1.080 effektive
scanningslinjer
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning refererer til HDV1080i-specifikationen som HDV-format,
medmindre andet er angivet.
Hvorfor bruge HDV-formatet?
I takt med, at alle skifter til det digitale videoformat, kan du optage vigtige begivenheder i
HDV-format og gemme billeder i høj kvalitet til senere brug.
Med videokameraets nedkonverteringsfunktion kan billeder i HDV-format konverteres til
SD-billedkvalitet (Standard Definition), der kan vises på ældre widescreen-tv og på 4:3-tv,
når det ikke er muligt at bruge et HD-tv. På denne måde har du altid adgang til HDVvideoer.
• Nedkonverteringsfunktionen konverterer HDV-video til DV, så videoen kan afspilles eller redigeres,
når videokameraet er sluttet til et tv eller en videobåndoptager, der ikke er HDV1080i-kompatibel. I
sådanne tilfælde vises billedet i SD (Standard Definition).
8
Visning af videooptagelser i HDV-format!
Billeder i HD-kvalitet (High Definition)
Visning på et HD-tv (s. 33)
Billeder, der er optaget i HDV-format, kan afspilles som skarpe HD-billeder (High
Definition) på et HD-tv.
• Yderligere oplysninger om HDV1080i-kompatible tv findes på side 33.
Visning på et widescreen-16:9-/4:3-tv (s. 35)
Videokameraet kan nedkonvertere videoer, der er optaget i HDV-format, til SDbilledkvalitet (Standard Definition), så de kan afspilles på et almindeligt tv.
Dubbing til videobåndoptager eller DVD/HDD-optager (s. 66)
Tilslutning til en HDV1080i-enhed
Med det medfølgende i.LINK-kabel kan du kopiere billeder i HD-billedkvalitet (High
Definition).
Tilslutning til en ikke-kompatibel HDV1080i-enhed
Videokameraet kan nedkonvertere videoer i HDV-format til SD-billedkvalitet (Standard
Definition), så de kan kopieres.
Tilslutning til en computer (s. 75)
Med den medfølgende software kan du importere film fra et bånd eller stillbilleder fra en
"Memory Stick Duo" til computeren. Du kan også redigere de importerede film og lave en
DVD-video i SD-billedkvalitet (Standard Definition).
9
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør fulgte med
videokameraet.
Tallet i parentes angiver antal medfølgende
tilbehør.
AC-adapter (1) (s. 11)
USB-kabel (1) (s. 73)
Genopladeligt batteri NP-FH60 (1)
(s. 11, 97)
Netledning (1) (s. 11)
Objektivhætte (1) (s. 109)
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 110)
Et lithium-batteri (knapbatteri) er allerede isat.
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 33, 66)
Komponentvideokabel (1) (s. 33)
i.LINK-kabel (1) (s. 33, 66, 69, 78)
10
Fjern objektivhætten, når du bruger blitz,
Nightshot eller SuperNightshot, så
skyggen fra hætten ikke kommer med på
billedet.
CD-ROM'en "Handycam Application
Software" (1) (s. 78)
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
(1)
Trin 2: Opladning af batteriet
2
Knappen
POWER
1
3
4
Batteri
Indikatoren
/CHG
(opladning)
DC-stik
4
Til vægkontakt
Introduktion
DC IN-stik
AC-adapter
Netledning
"InfoLITHIUM"-batteriet (serie H)
(s. 97) kan lades op, når det sidder i
videokameraet.
b Bemærkninger
• Du kan ikke bruge andre "InfoLITHIUM"batterier end serie H til videokameraet.
1 Sæt batteriet korrekt i
videokameraet.
Isæt batteriet ved at skubbe det i pilens
retning, indtil det klikker på plads.
4 Slut netledningen til ACadapteren og vægkontakten.
Indikatoren /CHG (opladning) lyser,
og opladningen begynder. Indikatoren
/CHG (opladning) slukkes, når
batteriet er ladet helt op.
b Bemærkninger
• Tag fat i både videokameraet og DC-stikket, og
fjern AC-adapteren fra DC IN-stikket.
z Tip!
2 Indstil knappen POWER til OFF
(CHG) (standardindstilling).
• Videokameraet kan bruges, mens det er tilsluttet
en strømkilde, f.eks. en vægkontakt som vist på
tegningen. Batteriet aflades ikke.
3 Slut AC-adapteren til DC INstikket på videokameraet.
Kontroller, at mærket v på DCstikket peger ind mod mærket v
på videokameraet.
Fortsættes ,
11
Trin 2: Opladning af batteriet (fortsat)
Sådan fjernes batteriet
Batteriniveau (ca.)
Indstil knappen POWER til OFF (CHG).
Skyd udløserknappen BATT (batteri) til
side for at fjerne batteriet.
60
65
Optagekapacitet (ca.)
Du kan kontrollere batteriniveauet på LCDskærmen.
Indikator
Udløserknappen
BATT (batteri)
Tilstrækkeligt batteriniveau
Batteriniveauet er lavt,
optagelsen/afspilningen
afbrydes snart.
Udskift batteriet med et fuldt
opladet batteri, eller oplad
batteriet.
Opbevaring af batteriet
Hvis batteriet skal opbevares i en længere
periode, skal det aflades helt (s. 98).
Sådan kontrolleres batteriniveauet
(batterioplysninger)
Indstil knappen POWER til OFF (CHG), og
tryk derefter på DISPLAY/BATT INFO.
Status
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
NP-FH50
DISPLAY/
BATT INFO
135
NP-FH60 (inkluderet)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Optagetid
Efter et øjeblik vises den anslåede optagetid
for det valgte format og
batterioplysningerne i ca. 7 sekunder. Hvis
du vil have vist batterioplysningerne i op til
20 sekunder, skal du trykke på DISPLAY/
BATT INFO igen, mens oplysningerne
vises.
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Batteri
Optageformat
NP-FH50
NP-FH60
(inkluderet)
12
Kontinuerlig Typisk
optagetid
optagetid*
HDV
DV
HDV
DV
70
75
40
40
75
80
40
45
80
80
45
45
95
100
50
55
100
105
55
55
105
110
55
60
Batteri
Kontinuerlig Typisk
optagetid
optagetid*
Optageformat
HDV
DV
HDV
NP-FH70
155
165
85
90
165
175
90
95
NP-FH100
DV
180
90
95
385 195
210
385
405 210
220
395
415 215
225
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
Introduktion
170
365
Batteri
• Indstil knappen POWER til OFF (CHG), før
batteriet udskiftes.
• Nedenfor beskrives nogle situationer, hvor
indikatoren /CHG (opladning) blinker under
opladningen, eller hvor batterioplysningerne
(s. 12) ikke vises korrekt.
– Batteriet er ikke isat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt (kun for batterioplysninger).
• Der kommer ingen strøm fra batteriet, så længe
AC-adapteren sidder i videokameraets DC INstik. Dette gælder også, selvom netledningen er
taget ud af vægkontakten.
• Det anbefales at bruge batteriet NP-FH70 eller
NP-FH100, når du bruger et ekstra videolys.
b Bemærkninger
• Alle tider er målt under følgende forhold:
Øverst: Ved optagelse med tændt LCDbaggrundsbelysning.
Midt: Ved optagelse med slukket LCDbaggrundsbelysning.
Nederst: Ved optagelse med søger, mens LCDpanelet er lukket.
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Batteri
Med åbent Med lukket
LCD-panel* LCD-panel
Optaget format
HDV
HDV
DV
NP-FH50
105
120 120
DV
135
NP-FH60
(inkluderet)
140
160 160
180
NP-FH70
230
255 255
290
NP-FH100
525
590 590
660
* Med tændt LCD-baggrundsbelysning.
Tider for opladning, optagelse og
afspilning
• Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 °C (10 til 30 °C anbefales).
• Optage- og afspilningstiden reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
• Reduktionen af optage- og afspilningstiden
afhænger af de forhold, som videokameraet
bruges under.
AC-adapter
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
lysnetadapteren un af stikkontakten, hvis der
opstår en fejlfunktion, mens du burger
camcorderen.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Du må ikke kortslutte AC-adapterens DC-stik
eller batterikontakterne med metalgenstande.
Dette kan medføre fejl.
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til camcorderen, så længe den er sluttet til
stikkontakten i vaggen via lysnetadapteren.
13
Trin 3: Tænd for strømmen, og indstil dato og
klokkeslæt
Du skal indstille datoen og klokkeslættet
første gang, du bruger videokameraet. Hvis
du ikke indstiller dato og klokkeslæt, vises
skærmen [CLOCK SET], hver gang du
tænder videokameraet eller ændrer
indstilling for knappen POWER.
3 Gå til [M] (måned) med
tryk derefter på
/
, og
.
4 Gå til [D] (dag) med
, og indstil
derefter med
/
. Handlingen
gentages for at indstille timer og
minutter.
5 Kontroller, at datoen og
Knappen POWER
Tryk på knappen på
LCD-skærmen.
klokkeslættet er korrekt, og tryk
derefter på
.
Uret starter.
Sådan slukkes for strømmen
1 Drej knappen POWER i pilens
retning, mens du trykker på den
grønne knap, for at aktivere den
ønskede indikator.
CAMERA-TAPE: Hvis du vil optage
på et bånd.
CAMERA-MEMORY: Hvis du vil
optage på en "Memory Stick Duo".
PLAY/EDIT: Hvis du vil afspille eller
redigere billeder.
Skærmen [CLOCK SET] vises.
–:––:––
CLOCK SET
Y
M
D
2008 - 1 - 1
0:00
OK
2 Angiv [Y] (år) med
/
.
Du kan angive et hvilket som helst år op
til 2079.
14
Indstil knappen POWER til OFF (CHG).
Sådan nulstilles datoen og
klokkeslættet.
Du kan angive de ønskede indstillinger for
dato og klokkeslæt ved at trykke på
t
/
t [CLOCK SET] (s. 39).
b Bemærkninger
• Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i ca. 3
måneder, aflades det indbyggede,
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet bliver muligvis slettet fra
hukommelsen. Hvis sådanne tilfælde skal du
oplade det genopladelige batteri og indstille
dato og klokkeslæt igen (s. 103).
• Videokameraet er fra starten indstillet til at
slukke automatisk ved inaktivitet i ca. 5
minutter. Dette er for at spare batteri ([A.SHUT
OFF], s. 63).
z Tip!
Introduktion
• Datoen og klokkeslættet vises ikke under
optagelsen, men optages automatisk på båndet.
Oplysningerne vises under afspilningen
(yderligere oplysninger om [DATA CODE]
findes på side 61 (når du bruger Easy
Handycam, kan du kun indstille [DATE/
TIME])).
• Objektivdækslet åbnes automatisk, når knappen
POWER indstilles til CAMERA-TAPE eller
CAMERA-MEMORY.
• Juster berøringspanelet, hvis knapperne ikke
fungerer korrekt (CALIBRATION) (s. 102).
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog.
Tryk på
t [MENU] t
(TIME/LANGU.) t [LANGUAGE], og
vælg derefter det ønskede sprog.
15
Trin 4: Angivelse af indstillinger før optagelse
LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter til
den bedst egnede vinkel for optagelse eller
afspilning (2).
180 grader
(maks.)
DISPLAY/BATT INFO
2
• Tryk på DISPLAY/BATT INFO for at slå
skærmindikatorerne (f.eks.
batterioplysningerne) til eller fra.
Søgeren
Du kan se billeder i søgeren for at spare på
batteriet, eller hvis billedkvaliteten på
LCD-skærmen er dårlig.
Søger
1
2
90 grader
(maks.)
90 grader i forhold til
videokameraet
Sådan slukkes LCDbaggrundsbelysningen for at spare på
batteriet
Tryk på DISPLAY/BATT INFO, og hold
den nede i nogle få sekunder, indtil
vises.
Denne indstilling er nyttig, når du bruger
videokameraet i lyse omgivelser, eller når
du vil spare på batteriet. Det optagne billede
påvirkes ikke af indstillingen. Hvis du vil
aktivere LCD-baggrundsbelysningen, skal
du trykke på DISPLAY/BATT INFO og
holde den nede i nogle få sekunder, indtil
forsvinder.
b Bemærkninger
• Du må ikke trykke på knapperne på LCDpanelet, når du åbner eller justerer LCD-panelet.
z Tip!
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader mod
objektivsiden, kan du lukke LCD-panelet, mens
LCD-skærmen vender udad. Dette er praktisk
under afspilning.
• Yderligere oplysninger om justering af LCDskærmens lysstyrke findes under [LCD/VF
SET] - [LCD BRIGHT] (s. 60).
16
Justeringsmekanisme
til søger
Flyt
justeringsmekanismen,
indtil billedet er
tydeligt.
z Tip!
• Du kan justere lysstyrken i søgeren ved at vælge
[LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT] (s. 60).
Håndremmen
Fastgør håndremmen, og hold
videokameraet korrekt.
Trin 5: Isættelse af et bånd eller en "Memory
Stick Duo"
Kassettebånd
3 Luk dækslet.
Du kan kun bruge mini-DV
kassetter (s. 95).
-
Sådan fjernes kassetten
b Bemærkninger
• Optagetiden varierer, afhængigt af [
MODE] (s. 58).
REC
OPEN/
EJECT i pilens retning, og hold
den i denne position. Åbn derefter
dækslet.
Udløserknappen
OPEN/EJECT
Dæksel
Kassetterummet kommer automatisk til
syne og åbnes.
b Bemærkninger
• Du må ikke tvinge kassetterummet i ved
at trykke på den del, der er mærket
{DO NOT PUSH} , mens det glider på plads.
Dette kan medføre fejl.
Introduktion
1 Skub udløserknappen
Åbn dækslet på samme måde som
beskrevet i trin 1, og fjern kassetten.
"Memory Stick Duo"
Videokameraet understøtter "Memory
Stick" med følgende logo (s. 96):
–
("Memory Stick Duo")
–
("Memory Stick
PRO Duo")
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
z Tip!
• Antal billeder og optagetid varierer, afhængigt
af billedkvaliteten eller billedstørrelsen.
Yderligere oplysninger findes på side 50.
2 Isæt en kassette (kassettevinduet
skal vende udad), og tryk derefter
på
.
1 Åbn LCD-panelet.
Tryk let på midten af
kassettebagsiden.
Kassettevindue
Kassetterum
Kassetterummet glider
automatisk tilbage på plads.
Fortsættes ,
17
Trin 5: Isættelse af et bånd eller en "Memory Stick Duo" (fortsat)
2 Sæt en "Memory Stick Duo"
korrekt i Memory Stick Duoslotten, og skub den ind, indtil
den klikker på plads.
Tilslutningsindikator
Sådan fjernes en "Memory Stick Duo"
Tryk en enkelt gang på din "Memory Stick
Duo".
b Bemærkninger
• Når indikatoren for tilslutning lyser eller
blinker, er videokameraet i gang med at læse/
skrive data. Du må ikke ryste eller slå på
videokameraet, afbryde strømmen, fjerne din
"Memory Stick Duo" eller fjerne batteriet. Dette
kan ødelægge billeddataene.
• Hvis du tvinger en "Memory Stick Duo" ind i
slotten i den forkerte retning, kan det ødelægge
din "Memory Stick Duo", Memory Stick Duoslotten eller billeddataene.
• Vær forsigtig, når du isætter eller fjerner din
"Memory Stick Duo", så din "Memory Stick
Duo" ikke springer tilbage og falder ud.
18
Optagelse/afspilning
Let optagelse og afspilning (Easy
Handycam)
Med Easy Handycam justeres de fleste kameraindstillinger automatisk optimalt, så du slipper
for at tage stilling til detaljerede indstillinger. Skrifttyperne på skærmen er større, så de er
lettere at læse.
E Hvis knappen POWER er
indstillet til OFF (CHG), skal
du dreje på den, mens du
trykker på den grønne knap.
A
D
F
Optagelse/afspilning
B
C
Film
Stillbilleder
1 Drej på knappen
POWER E for at
aktivere indikatoren
CAMERA-TAPE.
2 Tryk på EASY C.
EASY
POWER E for at
aktivere indikatoren
CAMERA-MEMORY.
2 Tryk på EASY C.
vises på skærmen A.
3 Tryk på START/STOP F eller B
for at starte en optagelse.
60min EASY
1 Drej på knappen
vises på skærmen A.
EASY
3 Tryk på PHOTO D for at tage et
billede.*
REC
Bip
GUIDE
60min EASY
6.1M
11
101
Lukkerklik
MENU
GUIDE MENU
[STBY] t [REC]
Tryk igen på F eller B for at stoppe
optagelsen.
Blinker t Lyser
Tryk let på knappen,
Tryk knappen helt
og hold den i denne
ned for at tage et
position for at
billede.
indstille fokus.
* Stillbilleder optages på en "Memory Stick Duo" i kvaliteten [FINE].
Fortsættes ,
19
Let optagelse og afspilning (Easy Handycam) (fortsat)
Afspilning af film og stillbilleder
Drej på knappen POWER E for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT. Tryk på
knapperne på berøringspanelet A som følger.
Film
Stillbilleder
Tryk på
for at
spole tilbage, og tryk
derefter på
for at
starte en afspilning.
Tryk på
t
for at vælge et
billede.
A
C
A
GUIDE
C
D
MENU
B
A Tryk på denne knap for
at stoppe.
B Tryk på denne knap for
at skifte mellem
afspilning og pause.
C Tryk på en af disse
knapper for at spole frem
eller tilbage.
/
B
A GUIDE (s. 30)
B Tryk på denne knap for at
afspille et bånd.
C Tryk på disse knapper for at
gå frem eller tilbage.
D Tryk på denne knap for at
slette (s. 71).
x Sådan annulleres brug af Easy Handycam
Tryk igen på EASY C.
forsvinder fra skærmen.
x Justerbare menuindstillinger under brug af Easy Handycam
Tryk på [MENU] for at få vist justerbare menuindstillinger. Yderligere oplysninger om
indstillinger findes på side 39.
• Næsten alle indstillingerne vender automatisk tilbage til standardindstillingen (s. 40).
•
vises ikke, når der bruges Easy Handycam.
• Annuller brug af Easy Handycam, hvis du vil føje effekter eller indstillinger til billeder.
x Knapper, der ikke understøttes af Easy Handycam
Følgende knapper understøttes ikke af Easy Handycam. [Invalid during Easy Handycam
operation] vises muligvis, hvis du forsøger at udføre handlinger, der ikke understøttes af
Easy Handycam.
• Knappen . (modlys) (s. 25).
• Når knappen DISPLAY/BATT INFO holdes nede (s. 16).
• Drejeknappen CAM CTRL (s. 24).
• Knappen MANUAL (s. 24).
20
Optagelse
Objektivdæksel
Åbnes afhængigt af indstillingen for
knappen POWER.
PHOTO
Knappen POWER
START/STOP B
START/STOP A
Film optages på bånd.
Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere indikatoren
CAMERA-TAPE.
Optagelse/afspilning
Optagelse af film
Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG),
skal du dreje på den, mens du trykker på den grønne
knap.
Tryk på START/STOP A (eller B).
60min
STBY
60min
GUIDE
60min
REC
P-MENU
[STBY]
60min
GUIDE
P-MENU
[REC]
Tryk igen på START/STOP A (eller B) for at stoppe optagelsen.
z Tip!
• Billederne optages som standard i HDV-format (s. 58).
Sådan optages stillbilleder i høj kvalitet, mens der optages på bånd (Dual Rec)
Yderligere oplysninger findes på side 23.
Fortsættes ,
21
Optagelse (fortsat)
Optagelse af stillbilleder
Stillbilleder optages på "Memory Stick Duo".
Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere indikatoren
CAMERA-MEMORY.
Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG),
skal du dreje på den, mens du trykker på den grønne
knap.
Tryk let på PHOTO, og hold den nede for at justere fokus. Tryk
den derefter helt ned for at optage.
Bip
min
Lukkerklik
6.1M
GUIDE
min
P-MENU
6.1M
GUIDE
Blinker bLyser
Der høres en lukkerlyd. Når
forsvinder, er billedet blevet optaget.
Sådan gennemses den seneste optagelse på en "Memory Stick Duo"
Tryk på
. Tryk på
t [YES] for at slette et billede.
z Tip!
• Yderligere oplysninger om billedkvalitet, billedstørrelse og antal billeder, der kan optages, findes på
side 50.
22
P-MENU
Zoom
Du kan forstørre billeder op til 10 gange
deres oprindelige størrelse med
zoomknappen eller zoomknapperne på
LCD-panelet.
Bred visningsvinkel:
(vidvinkel)
Du kan optage stillbilleder i høj kvalitet på
en "Memory Stick Duo", mens der optages
på bånd.
1 Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren CAMERA-TAPE, og tryk
derefter på START/STOP for at starte
optagelsen på bånd.
2 Tryk PHOTO helt ned.
Der kan optages 3 stillbilleder for hver
særskilt båndoptagelse.
De orange
felter angiver
antallet af
optagne
billeder. Den
orange farve
vises, når
optagelsen er
færdig.
Næroptagelser: (telefoto)
Skub en lille smule til zoomknappen for at
zoome langsomt. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
b Bemærkninger
• Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan
betjeningen af zoomknappen muligvis høres på
optagelsen.
• Du kan ikke ændre zoomhastighed med
zoomknapperne på LCD-panelet.
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
Optagelse/afspilning
Knap til motorzoom
Optagelse af stillbilleder i høj
kvalitet, mens der optages på
bånd (Dual Rec)
3 Tryk på START/STOP for at stoppe en
optagelse.
De gemte stillbilleder vises enkeltvis og
gemmes på din "Memory Stick Duo". Når
forsvinder, er billedet blevet optaget.
b Bemærkninger
• Du må ikke fjerne din "Memory Stick Duo", før
båndoptagelsen er færdig og stillbillederne er
gemt på din "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke bruge blitz, mens der bruges Dual
Rec.
z Tip!
• Du kan indstille [DIGITAL ZOOM] (s. 49),
hvis du vil zoome til forhold over 10 ×.
Fortsættes ,
23
Optagelse (fortsat)
z Tip!
• Billederne gemmes på samme måde i standby,
som var knappen POWER indstillet til
CAMERA-MEMORY. Her er det muligt at
bruge blitz.
• Når knappen POWER indstilles til CAMERATAPE, optages stillbillederne i billedstørrelsen
4,6 M i HDV-format, i 3,4 M (4:3) eller i 4,6 M
(16:9) i DV-format.
Manuel styring af
billedindstillingerne med
drejeknappen CAM CTRL
Det kan være praktisk at føje et ofte brugt
menupunkt til drejeknappen CAM CTRL.
Følgende eksempel beskriver, hvordan du
kan tilknytte indstillingen [FOCUS]
(standardindstilling).
Knappen
MANUAL
Drejeknappen
CAM CTRL
1 Tryk på knappen MANUAL for at aktivere
manuel justeringstilstand
Indstillingstilstanden skifter mellem
automatisk og manuel, hver gang du
trykker på knappen MANUAL.
2 Drej på knappen CAM CTRL for at justere
fokuseringen manuelt.
Sådan knyttes menupunkter til
drejeknappen CAM CTRL
1 Tryk på knappen MANUAL, og hold den
nede i flere sekunder.
Skærmen [DIAL SET] vises.
60 min
STBY
0:00:00
DIAL SET
FOCUS
EXPOSURE
SHUTTR SPEED
AE SHIFT
WB SHIFT
RESET
[MANUAL]:EXEC
2 Drej på knappen CAM CTRL, og vælg det
menupunkt, der skal tilknyttes.
3 Tryk på knappen MANUAL.
b Bemærkninger
• Menuindstillingerne fra før bevares, selvom du
angiver andre indstillinger for menupunkterne
senere Hvis [EXPOSURE] indstilles, efter at
[AE SHIFT] er indstillet manuelt, tilsidesættes
[AE SHIFT] af [EXPOSURE].
• Hvis du vælger [RESET] i trin 2, gendannes
standardindstillingerne for alle de indstillinger,
der er indstillet manuelt.
z Tip!
• Under en afspilning kan du indstille lyden med
drejeknappen CAM CTRL.
• Du kan også tilknytte menupunkter med [DIAL
SET] (s. 49).
Brug af blitz
Blitz
Menupunkter, der kan tilknyttes
– [FOCUS] (s. 46)
– [EXPOSURE] (s. 43)
– [SHUTTR SPEED] (s. 44)
– [AE SHIFT] (s. 45)
– [WB SHIFT] (s. 45)
Blitzknap
Tryk flere gange på (blitz) for at vælge
den ønskede indstilling.
24
Ingen indikator (automatisk blitz): Blitzen
slås automatisk til, når der ikke er nok lys.
r
(tvungen blitz): Blitzen bruges altid,
uanset lysforholdene.
r
(ingen blitz): Blitzen bruges ikke.
b Bemærkninger
• Funktionen NightShot og Super NightShot
bruger infrarødt lys. Vær derfor opmærksom på,
at du ikke blokerer for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande, og fjern
forsatslinsen (ekstraudstyr) og objektivhætten.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 46),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Du må ikke bruge disse funktioner i omgivelser,
hvor der er meget lys. Dette kan medføre fejl.
z Tip!
• Brug funktionen Super NightShot, hvis der skal
optages et lysere billede (s. 47). Brug
funktionen Color Slow Shutter, hvis der skal
optages et billede med mere tro farvegengivelse
(s. 48).
Justering af eksponeringen for
motiver i modlys
Optagelse/afspilning
• Fjern objektivhætten, når du bruger blitz, så
skyggen fra hætten ikke kommer med på
billedet.
• Den anbefalede afstand til motivet, når du
bruger den indbyggede blitz, er 0,3 til 2,5 m.
• Fjern alt støv fra blitzens overflade, før den
tages i brug. Effekten af blitzen kan forringes,
hvis den er blevet misfarvet af varme eller støv.
• Indikatoren for /CHG (opladning) blinker, når
blitzen lades op, og lyser konstant, når blitzen er
klar (i [STBY] i tilstanden CAMERA-TAPE
tager det et stykke tid at lade blitzen helt op).
• Du kan ikke bruge blitz, mens der optages på
bånd.
• Blitzen er muligvis ikke effektiv, når den bruges
i lyse omgivelser, f.eks. hvis du optager et motiv
i modlys.
b Bemærkninger
z Tip!
• Du kan ændre blitzens lysstyrke med
indstillingen [FLASH LEVEL], eller du kan
forhindre røde øjne med indstillingen [REDEYE
REDUC] i [FLASH SET] (s. 47).
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot)
Hvis du vil justere eksponeringen for
motiver i modlys, skal du trykke på .
(modlys) for at få vist .. Tryk igen på .
(modlys) for at annullere
modlysfunktionen.
Infrarød port
Indstil knappen NIGHTSHOT til ON (
og ["NIGHTSHOT"] vises).
Fortsættes ,
25
Optagelse (fortsat)
Optagelse i spejltilstand
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det 180 grader
mod objektivsiden (2).
z Tip!
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet optages som normalt.
26
Afspilning
Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere indikatoren PLAY/
EDIT.
Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG),
skal du dreje på den, mens du trykker på den grønne
knap.
Afspilning af film
Optagelse/afspilning
Tryk på
for at spole tilbage til den ønskede sekvens, og tryk
derefter på
for at starte afspilningen.
Tryk på denne knap for at skifte mellem afspilning og pause*
60min
60min
GUIDE
P-MENU
Tryk på en af disse knapper for at
spole frem eller tilbage.
Stop**
* Afspilningen stopper automatisk, hvis den har været sat på pause i over 3 minutter.
**
vises i stedet for
, når der er indsat en "Memory Stick Duo" med billeder, og der ikke
afspilles et bånd.
Sådan indstilles lyden
Drej på knappen CAM CTRL for at justere fokuseringen manuelt (s. 24).
z Tip!
• Du kan også justere lydstyrken fra menuen (s. 59).
Sådan søges efter en sekvens under afspilning
Tryk på
/
, og hold den nede under afspilningen (billedsøgning), eller tryk på
, mens båndet spoles frem eller tilbage (visning under spoling).
/
z Tip!
• Du kan afspille i forskellige tilstande ([
VAR.SPD PB], s. 57).
Fortsættes ,
27
Afspilning (fortsat)
Visning af stillbilleder
Tryk på
.
Det senest optagne billede vises.
60 min
60min
6.1M
10/10
MEMORY PLAY
GUIDE
Skift af
afspilningsmedie*
Tryk på disse knapper for at gå
frem eller tilbage.
*
P-MENU
Tryk her for at få vist oversigtsskærmen
vises på skærmen for afspilning.
Sådan vises billeder på en "Memory Stick Duo" på oversigtsskærmen
Tryk på
A
. Tryk på et af billederne for at skifte til enkeltvisningstilstand.
B
A Tryk på en af disse knapper for at få vist de forrige/næste 6 billeder
B Det billede, der vises, inden der skiftes til oversigtsskærmen.
Hvis du vil have vist billeder i andre mapper, skal du trykke på
t
t
[PB FOLDER], vælge en mappe med
/
og derefter trykke på
(s. 52).
28
Brug af zoom under afspilning
Du kan forstørre billeder fra 1,1 gang til 5
gange (ca. 1,5 til 5 gange for stillbilleder) i
forhold til originalstørrelsen.
Forstørrelsen kan justeres med
motorzoomknappen eller zoomknapperne
på LCD-panelet.
Optagelse/afspilning
1 Afspil det billede, du vil forstørre.
2 Forstør billedet med T (telefoto).
3 Tryk på skærmen på det punkt, som du
ønsker vist i midten af den viste ramme.
4 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Tryk på [END] for at annullere handlingen.
29
Brug af vejledningsfunktionerne (USAGE GUIDE)
Du kan nemt vælge den ønskede skærm
med indstillinger ved hjælp af
vejledningsfunktionerne (USAGE GUIDE).
60min
STBY
3 Tryk på [SET].
Den ønskede skærm med indstillinger
vises.
Juster indstillingerne i forhold til det
ønskede formål.
GUIDE
P-MENU
Videokameraet har 4 vejledningsfunktioner
som vist nedenfor.
SHOOT
GUIDE:
Åbner skærmene med
indstillinger, der
vedrører optagelse.
CNNECT
GUIDE:
Anbefalet tilslutning for
enheden. Yderligere
oplysninger findes på
side 33.
USEFUL
GUIDE:
Åbner skærmene med
indstillinger, der
vedrører den
grundlæggende
betjening.
DISP
GUIDE:
Gør det muligt at finde
betydningen af de
indikatorer, der vises på
LCD-skærmen.
Yderligere oplysninger
findes på side 114.
1 Tryk på [GUIDE].
2 Vælg det ønskede element.
f.eks. for at lave natoptagelser
Tryk på [SHOOT GUIDE] t
[SELECT SCENE] t
/
for at
få vist [To keep the mood of a night
view].
30
Knapper, der ikke understøttes af Easy
Handycam
Nogle knapper understøttes ikke af Easy
Handycam. Hvis en indstilling ikke er
tilgængelig, men er ønsket, kan du trykke
på [SET] for at få vist en vejledning på
skærmen. Følg instruktionerne for at
annullere Easy Handycam-betjeningen, og
vælg derefter indstillingen.
z Tip!
• Hvis [SET] ikke vises i trin 3, skal du følge
instruktionerne på skærmen.
Søgning efter startpunktet
Søgning efter den sidste
sekvens i den seneste optagelse
(END SEARCH)
END SEARCH kan ikke bruges, når
kassetten fjernes efter endt optagelse.
Kontroller, at indikatoren CAMERATAPE lyser (s. 21).
Tryk på
t
Visning af de senest optagne
sekvenser (gennemsyn af
optagelser)
Du kan få vist ca. 2 sekunder af den
sekvens, der blev optaget lige umiddelbart
før, du stoppede båndet.
Kontroller, at indikatoren CAMERATAPE lyser (s. 21).
.
Tryk på
60min
END SEARCH
1
t
.
0:00:00
STBY
0:00:00
CANCEL
Tryk her for at annullerer funktionen.
Den sidste sekvens i den seneste
optagelse afspilles i ca. 5 sekunder.
Videokameraet skifter derefter til
standby på det sted, hvor den sidste
optagelse sluttede.
b Bemærkninger
• END SEARCH fungerer ikke korrekt, når der er
en tom sektion mellem de optagne sektioner på
båndet.
De sidste 2 sekunder (ca.) af den seneste
sekvens afspilles. Derefter skifter
videokameraet til standby.
Optagelse/afspilning
60min
EXECUTING
Hurtig søgning efter en ønsket
sekvens (Zero set memory)
Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT, og brug
derefter fjernbetjeningen (s. 27).
z Tip!
• Du kan også vælge [END SEARCH] i menuen.
Når indikatoren PLAY/EDIT lyser, skal du
vælge genvejen til [END SEARCH] i den
personlige menu (s. 39).
mREW
PLAY
STOP
DISPLAY
ZERO SET
MEMORY
Fortsættes ,
31
Søgning efter startpunktet (fortsat)
1 Tryk på ZERO SET MEMORY på
fjernbetjeningen under en
afspilning på et sted, som du
ønsker at finde senere.
Båndtælleren nulstilles til "0:00:00", og
vises på skærmen.
60min
0:00:00
GUIDE
• Funktionen Zero set memory virker ikke
korrekt, hvis der er en tom sektion mellem
optagne sektioner på båndet.
Søgning efter en sekvens ud fra
optagedato (datosøgning)
Du kan finde det sted på båndet, hvor
optagedatoen skifter.
Drej flere gange på knappen POWER
for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT
(s. 27).
P-MENU
SEARCH M.
Hvis båndtælleren ikke vises, skal du
trykke på DISPLAY.
./>
STOP
2 Tryk på STOP for at stoppe
afspilningen.
3 Tryk på mREW.
Båndet stopper automatisk, når
båndtælleren når "0:00:00".
Båndtælleren skifter til
tidskodevisningen, og skærmen med
nulstillingen forsvinder.
4 Tryk på PLAY.
1 Tryk på SEARCH M. på
fjernbetjeningen.
2 Tryk på .(forrige)/>(næste)
for at vælge en optagedato.
60 min
DATE -01
SEARCH
GUIDE
Afspilning begynder fra det sted på
båndet, hvor båndtælleren står på
"0:00:00".
P-MENU
Sådan annulleres handlingen
Sådan annulleres handlingen
Tryk igen på ZERO SET MEMORY, før
båndet spoles tilbage.
Tryk på STOP.
b Bemærkninger
• Der kan forekomme en afvigelse på flere
sekunder mellem tidskoden og båndtælleren.
32
0:00:00:00
60 min
b Bemærkninger
• Funktionen Date search virker ikke korrekt, når
der er en tom sektion mellem optagne sektioner
på båndet.
Afspilning af et billede på et tv
Tilslutningsmetoderne og billedkvaliteten
varierer, afhængigt af det tv og de stik, der
bruges.
Brug den medfølgende AC-adapter som
strømkilde (s. 11).
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
Løft bunden af stikdækslet, og drej
derefter i pilens retning.
3
b Bemærkninger
Valg af relevant
tilslutningsmetode (CNNECT
GUIDE)
Videokameraet hjælper dig med at vælge
den relevante tilslutning af enheden.
Videokameraets udgangsindstilling vælges
derefter automatisk.
1 Tryk på [GUIDE].
Optagelse/afspilning
• Angiv alle menuindstillingerne på
videokameraet, før tilslutningen udføres. Hvis
du ændrer indstillingerne [VCR HDV/DV] eller
[i.LINK CONV] efter tilslutning med et i.LINKkabel, kan tv'et muligvis ikke genkende
videosignalet.
• Billeder, der er optaget i DV-format, afspilles
som SD-billeder (Standard Definition), uanset
tilslutningen.
• Indstil [X.V.COLOR] til [ON] under optagelse
for at afspille på et x.v.Color-kompatibelt tv
(s. 49). Der skal muligvis justeres nogle
indstillinger på tv'et, når der afspilles.
Stik på videokameraet
Åbn stikdækslet i pilens retning, og tilslut
kablet.
2 Tryk på [CNNECT GUIDE].
3 Tilslut videokameraet og tv'et i
overensstemmelse med
instruktionerne på LCD-skærmen.
Et eksempel på tilslutning af et HD-tv
HDV/DV
COMPONENT OUT A/V OUT
1 Tryk på [TV] t [HD TV].
2 Vælg indgangsstikkene på tv'et med
/
. Tryk derefter på
.
4
1
2
3 Kontroller udgangsindstillingerne, og
tryk derefter på
.
4 Tilslut videokameraet og tv'et i henhold til
billedet på skærmen. Tryk på [HINT], og
læs også forholdsreglerne for tilslutning.
5 Tryk på
t [END].
z Tip!
• Tryk på
spørgsmål.
for at vende tilbage til forrige
Fortsættes ,
33
Afspilning af et billede på et tv (fortsat)
Tilslutning til et HD-tv
HD-billedkvalitet (High Definition)
• Et HDV-formateret billede afspilles som det er (HD-billedkvalitet).
• Et DV-formateret billede afspilles som det er (SD-billedkvalitet).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
(til HDV1080i)
AUDIO
A
B
C
: Signal flow, ( ): Referencesider
Type Videokamera
A
1
Kabel
Tv
Komponentvideokabel
(inkluderet)
(Grøn) Y
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
2
A/V-tilslutningskabel
(inkluderet)
Menuindstilling
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (58)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (60)
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
• Der skal også bruges et A/V-tilslutningskabel til output af lydsignaler. Slut A/V-tilslutningskablets hvide
og røde stik til tv'ets lydindgangsstik.
34
: Signal flow, ( ): Referencesider
Type Videokamera
B
3
Kabel
Tv
HDMI-kabel (ekstraudstyr)
HDMI
IN
Menuindstilling
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (58)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (58)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (60)
C
4
i.LINK-kabel (inkluderet)
Optagelse/afspilning
• Brug et HDMI-kabel, der er mærket med HDMI-logoet (på frontdækslet).
• Billeder i DV-format sendes ikke fra HDMI OUT-stikket, hvis billederne indeholder ophavsretligt
beskyttede signaler.
• Der kan ikke sendes billeder i DV-format til videokameraet via i.LINK-kablet (s. 69).
• Tv'et fungerer muligvis ikke korrekt (f.eks. mangler lyd eller billeder). Du må ikke tilslutte
videokameraets HDMI OUT-stik og den eksterne enheds HDMI OUT-stik med HDMI-kablet. Dette kan
medføre fejl.
• Dit tv skal have et i.LINK-stik, der er kompatibelt med HDV1080i-specifikationen.
Yderligere oplysninger findes i specifikationerne til tv'et.
• Hvis tv'et ikke er kompatibelt med HDV1080i-specifikationen, skal du tilslutte videokameraet og tv'et
med det medfølgende komponentvideokabel og A/V-tilslutningskablet som vist på tegningen
.
• Tv'et skal indstilles, så det kan registrere, at der er tilsluttet et videokamera. Se de anvisninger, der fulgte
med tv'et.
Tilslutning af et 16:9- (widescreen) eller 4:3-tv
SD-billedkvalitet (Standard Definition)
• Et HDV-formateret billede konverteres ned til DV-format
(SD-billedkvalitet) og afspilles.
• Et DV-formateret billede afspilles som det er (SD-billedkvalitet).
COMPONENT IN
i.LINK
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
S VIDEO
E
F
G
Fortsættes ,
35
Afspilning af et billede på et tv (fortsat)
Sådan indstilles formatforholdet i overensstemmelse med det tilsluttede tv (16:9/
4:3)
Indstil indstillingen [TV TYPE], så den svarer til dit tv (s. 61).
b Bemærkninger
• Når du afspiller et bånd, der er optaget i DV-format på et 4:3-tv, der ikke er kompatibelt med 16:9signaler, skal du indstille [ WIDE SELECT] til [4:3] på videokameraet, når du optager billeder (s. 59).
: Signal flow, ( ): Referencesider
Type Videokamera
D
1
Kabel
Tv
Komponentvideokabel
(inkluderet)
(Grøn) Y
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
2
A/V-tilslutningskabel
(inkluderet)
Menuindstilling
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (58)
[COMPONENT] t
[576i] (60)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (61)
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
• Der skal også bruges et A/V-tilslutningskabel til output af lydsignaler. Slut A/V-tilslutningskablets hvide
og røde stik til tv'ets lydindgangsstik.
E
4
i.LINK-kabel (inkluderet)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (58)
[i.LINK CONV] t
[ON HDV t DV] (60)
• Tv'et skal indstilles, så det kan registrere, at der er tilsluttet et videokamera. Se de anvisninger, der fulgte
med tv'et.
36
: Signal flow, ( ): Referencesider
Type Videokamera
Kabel
Tv
Menuindstilling
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (58)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (61)
A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr)
2
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
2
A/V-tilslutningskabel
(inkluderet)
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
).
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (58)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (61)
Når tv'et tilsluttes via en
videobåndoptager
Hvis tv'et/videobåndoptageren har en
21-bens adapter (EUROCONNECTOR)
Vælg en af tilslutningsmetoderne på side 66
i henhold til videobåndoptagerens
indgangsstik. Slut videokameraet til
videobåndoptagerens LINE IN-indgang
med A/V-tilslutningskablet. Indstil
videobåndoptagerens indgangsvælger til
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, osv.).
Brug en 21-bens adapter (ekstraudstyr) til at
afspille billeder.
Hvis tv'et er mono (når det kun har ét
lydindgangsstik)
Dette videokamera er kompatibelt med
standarden ("PhotoTV HD"). "PhotoTV
HD" muliggør meget detaljeret
fotolignende gengivelse af fine teksturer og
farver. Ved tilslutning af Sony's PhotoTV
HD-kompatible enheder med et HDMIkabel* eller komponentvideokabel** kan du
nyde en helt ny verden af fotos i
forbløffende HD-kvalitet.
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på tv'et eller
videobåndoptageren.
Optagelse/afspilning
• Der sendes ingen lydsignaler, når der kun tilsluttes et S VIDEO-stik (S VIDEO-kanal). Slut A/Vtilslutningskablets hvide og røde stik til tv'ets lydindgangsstik med et S VIDEO-kabel.
• Denne tilslutning giver billeder i høj opløsning sammenlignet med A/V-tilslutningskablet (tegning
Om "PhotoTV HD"
* TV'et skifter automatisk til den relevante
tilstand ved visning af fotos.
Fortsættes ,
37
Afspilning af et billede på et tv (fortsat)
** Indstilling af TV'et er nødvendig.
Se brugervejledningen til dit PhotoTV HDkompatible TV, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
z Tip!
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
er et interface, der kan sende både video- og
lydsignaler. Tilslutning af HDMI OUT-stikket
og den eksterne enhed med et kabel giver
billeder i høj kvalitet og digitallyd.
• Hvis du slutter videokameraet til tv'et med mere
end en kabeltype til output af billeder fra et
andet stik end i.LINK-stikket, er
udgangssignalernes tilslutningsrækkefølge som
følger:
HDMI t komponentvideo t S VIDEO t
lyd/video.
• Yderligere oplysninger om i.LINK findes på
side 98.
38
Brug af menuen
Brug af menupunkterne
1 Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere
den ønskede indikator.
Indikatoren CAMERA-TAPE:
-indstillinger på et bånd
Indikatoren CAMERA-MEMORY:
"Memory Stick Duo"
-indstillinger på en
Indikatoren PLAY/EDIT: Indstillinger til fremvisning/
redigering
2 Tryk på LCD-skærmen for at vælge et menupunkt.
Nedtonede elementer kan ikke vælges.
x Sådan bruges genvejene i den
personlige menu
z Tip!
• Du kan tilpasse den personlige menu, som
du vil (s. 64).
1 Tryk på
60min
.
STBY
MENU
1/3
0:00:00
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
2 Tryk på det ønskede element.
Hvis det ønskede element ikke vises på
skærmen, skal du trykke på
/
,
indtil elementet vises.
3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk
derefter på
.
Du kan tilpasse menupunkter, der ikke
er føjet til den personlige menu.
1 Tryk på
t [MENU].
2 Vælg den ønskede menu.
Tryk på
/
for at vælge et
element, og tryk derefter på
(fremgangsmåden i trin 3 er den
samme som i trin 2).
3 Vælg det ønskede element.
4 Tilpas elementet.
Tryk på
t
(luk) for at lukke
menuskærmen, når indstillingerne er
som ønsket.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm, hvis du alligevel ikke vil
ændre indstillingerne.
Brug af menuen
Den personlige menu gør det muligt at
tilføje ofte bruge menupunkter.
x Sådan bruges menupunkter
x Sådan bruges menupunkter med
Easy Handycam
vises ikke, når der bruges Easy
Handycam. Tryk på [MENU] for at få
vist menuoversigten.
39
Menupunkter
Tilgængelige menupunkter (z) varierer, afhængigt af hvilken
indikator der lyser.
Når du bruger Easy Handycam, vil indstillingerne automatisk
være angivet som vist nedenfor.
Indikator:
TAPE
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
Menuen CAMERA SET (s. 42)
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
AUTOSLW SHTR
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
PEAKING
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
CONV.LENS
DIAL SET
X.V.COLOR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
–
AUTO
AUTO
–
AUTO
ON
OFF
–
OFF
AUTO
AUTO
OFF
OFF
*1/OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
z*2
OFF
ON
–*1
–
–*1
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
FINE/z*1
z
–
–*1
–
–*1
–*1
z
–
–
z
z
–
z
–
–
–
–
–
z
z
z
OFF
OFF
–
OFF
OFF
Menuen MEMORY SET (s. 50)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menuen PICT.APPLI. (s. 53)
FADER
INT.REC-STL
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
40
Indikator:
SMTH SLW REC
PictBridge PRINT
TAPE
z
–
MEMORY PLAY/EDIT
–
–
–
z
Easy Handycam
–
–
USB SELECT
–
–
z
DEMO MODE
z
–
–
–
ON
–
–
z
–
–
–
z
z
z
–
–
–
Menuen EDIT/PLAY (s. 57)
VAR.SPD PB
REC CTRL
END SEARCH
Menuen STANDARD SET (s. 58)
VCR HDV/DV
REC FORMAT
–
z
–
–
z
–
DV SET
z
–
z
VOLUME
MIC LEVEL
z
z
z
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
–*1
Brug af menuen
LCD/VF SET
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
DISP GUIDE
STATUS CHECK
GUIDEFRAME
CENTER MARKR
COLOR BAR
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
QUICK REC
AUTO
z*1
SP*1/16:9 WIDE*1/
*1/
–*1
z*1*3
AUTO
– /NORMAL/ – /
NORMAL
1080i/576i*1
OFF*1
16:9*1
z
–
OFF
OFF
OFF
z
AUTO
ON
ON
z*1
LCD PANEL
–
5min
–
OFF
Menuen TIME/LANGU. (s. 64)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1 Indstillingsværdien fra før, du skiftede til Easy Handycam, bevares.
*2 Kan ikke bruges i tilstanden CAMERA-TAPE.
*3 Kun tilgængelig, når knappen POWER indstilles til PLAY/EDIT.
41
Menuen CAMERA
SET
Indstillinger, der bruges til at justere
videokameraet til optageforholdene
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 39.
SUNRSE SUNSET (solopgang og
solnedgang)* (
)
Denne indstilling indfanger stemningen
ved optagelse af solnedgange og
solopgange.
FIREWORKS* (
SCENE SELECT
Gør det muligt at optage billeder i
forskellige situationer med funktionen
[SCENE SELECT].
)
Denne indstilling indfanger stemningen fra
fyrværkeri.
B AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden at bruge funktionen [SCENE
SELECT].
TWILIGHT* (
)
Denne indstilling indfanger stemningen fra
omgivelserne ved optagelse ved
skumringstid.
LANDSCAPE* (
)
Denne indstilling giver tydelige billeder af
motiver, der er langt væk. Indstillingen
forhindrer også, at videokameraet
fokuserer på vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og motivet.
PORTRAIT (blødt portræt) (
TWILIT PORTRT (skumringstid,
portræt) ( )
Denne indstilling er god til fotografering af
personer og baggrund med blitz ved
optagelse af stillbilleder.
SPOTLIGHT** (
CANDLE ( )
Denne indstilling bevarer den matte
atmosfære fra omgivelser i skæret fra
levende lys.
42
)
Denne indstilling fremhæver motiver,
f.eks. en person eller en blomst, samtidigt
med, at der dannes en blød baggrund.
)
Denne indstilling forhindrer, at personerne
virker blege i ansigtet, når motiverne er
stærkt oplyste.
BEACH** (
)
Denne indstilling forhindrer, at personerne
virker mørke i ansigtet, når lyset er skarpt
eller reflekterende, f.eks. på en strand om
sommeren.
SNOW** (
Tryk på [AUTO]t[END] for at gendanne
automatisk eksponering og fokus.
b Bemærkninger
• Hvis du indstiller [SPOT MTR·FCS], indstilles
[EXPOSURE] og [FOCUS] automatisk til
[MANUAL].
SPOT METER (fleksibel
spotmåler)
)
Denne indstilling forhindrer, at billedet
bliver for mørkt under optagelser i meget
lyse og hvide omgivelser, f.eks. på en
skiløjpe.
b Bemærkninger
• Hvis du indstiller [SCENE SELECT],
annulleres indstillingerne [SHUTTR SPEED]
og [WHITE BAL.].
SPOT MTR·FCS (spotmåler og
spotfokus)
Gør det muligt at lave en samtidig justering
af lysstyrke og fokus for et billede.
Du kan bruge funktionerne [SPOT METER]
(s. 43) og [SPOT FOCUS] (s. 45) samtidigt.
1 Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at justere og indstille eksponering
og fokus for.
og 9 vises.
1
2
1
2
Brug af menuen
* Indstilles til kun at fokusere på motiver, der
er langt væk.
** Indstilles til at fokusere på motiver, der er
tæt på.
Gør det muligt at justere og fastsætte
eksponeringen for motivet, så det optages
med passende lysstyrke, selvom der er stor
kontrast mellem motivet og baggrunden,
f.eks. motiver, der er badet i projektørlys på
en scene.
1 Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille spotpunkt og
eksponering for.
vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO] t [END] for at gendanne
automatisk eksponering.
b Bemærkninger
• Hvis du indstiller [SPOT METER], indstilles
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
EXPOSURE
Gør det muligt at fastsætte lysstyrken for et
billede manuelt. Juster lysstyrken, når
motivet er meget lysere eller mørkere end
baggrunden.
2
2 Tryk på [END].
1
3
Fortsættes ,
43
Menuen CAMERA SET (fortsat)
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Tryk på
/
for at justere
eksponeringen.
3 Tryk på
.
Tryk på [AUTO] t
for at gendanne
automatisk eksponering.
z Tip!
• Du kan også justere indstillingen manuelt med
drejeknappen CAM CTRL (s. 24).
WHITE BAL. (hvidbalance)
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
B AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Udendørs
– Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Under lysstofrør, der simulerer dagslys
INDOOR (n)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Indendørs
– Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
3 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
44
b Bemærkninger
• Indstil [WHITE BAL.] til [AUTO], eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide lysstofrør
eller lysstofrør, der giver et køligt skær.
• Når du vælger [ONE PUSH], skal du fortsat
indramme hvide motiver, mens
blinker
hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kan indstilles.
• Hvis
bliver ved med at blinke, selvom du
har trykket på [
], mens der var valgt [ONE
PUSH], skal du indstille [WHITE BAL.] til
[AUTO].
• Hvis du indstiller [WHITE BAL.], vender
[SCENE SELECT] tilbage til [AUTO].
z Tip!
• Hvis du har skiftet batteri, mens der var valgt
[AUTO], eller hvis videokameraet tages ind
efter at have været brugt udendørs (eller
omvendt), skal du vælge [AUTO] og rette
videokameraet mod et hvidt motiv i nærheden i
ca. 10 sekunder for at opnå en bedre justering af
farvebalancen.
• Hvis du ændrer indstillingerne [SCENE
SELECT] eller tager videokameraet med
udenfor eller omvendt, når hvidbalancen er
indstillet med [ONE PUSH], skal du udføre
proceduren [ONE PUSH] igen for at justere
hvidbalancen.
SHARPNESS
Gør det muligt at justere skarpheden af
billedets omrids med
/
.
vises,
når skarpheden er anderledes end
standardindstillingen.
Blødere
Skarpere
SHUTTR SPEED (lukkerhastighed)
Du kan justere og fastsætte
lukkerhastigheden manuelt efter behov.
Afhængigt af lukkerhastigheden kan du få
motivet til at stå skarpt eller betone
motivets bevægelighed.
B AUTO
z Tip!
Vælg denne indstilling for at justere
lukkerhastigheden automatisk.
MANUAL(
)
Juster lukkerhastigheden med
/
.
Du kan vælge en lukkerhastighed mellem
1/3 og 1/10000 sekund, når knappen
POWER er indstillet til CAMERA-TAPE,
og mellem 1/3 og 1/425 sekund, når
knappen POWER er indstillet til
CAMERA-MEMORY.
120, 150, 215
Langsommere
Hurtigere
b Bemærkninger
z Tip!
• Du kan også justere indstillingen manuelt med
drejeknappen CAM CTRL (s. 24).
AUTOSLW SHTR (automatisk
langsom lukker)
Når du indstiller [AUTOSLW SHTR] til
[ON], sænkes lukkerhastigheden
automatisk til 1/25 sekund i mørke
omgivelser.
CAMERA COLOR
Gør det muligt at justere farveintensiteten
med
/
.
vises, når [CAMERA
COLOR] er indstillet til andet end
standardindstillingen.
Reducerer
farveintensiteten
Øger
farveintensiteten
WB SHIFT (skift af hvidbalance)
Brug af menuen
• Hvis du vælger en lukkerhastighed på 1/600
sekund eller længere, når CAMERA-TAPEindikatoren lyser, kan der ikke optages stillbilleder.
I stedet for vises
på skærmen.
• Hvis du f.eks. vælger 1/100 sekund, vises [100]
på skærmen.
• Ved langsomme lukkerhastigheder, kan den
automatiske fokusering mistes. Juster
fokuseringen manuelt ved hjælp af et
kamerastativ osv.
• Ved optagelse under f.eks. lysstofrør,
natriumlamper eller kviksølvlamper kan der
forekomme vandrette streger på skærmen,
afhængigt af lukkerhastigheden.
• Tryk på
, hvis motivet er hvidt, eller
baggrundsbelysningen er lys, eller tryk på
, hvis motivet er sort, eller lyset er
dæmpet.
• Du kan justere det automatiske
eksponeringsniveau til lysere eller mørkere, når
[EXPOSURE] er indstillet til [AUTO].
• Du kan også justere indstillingen manuelt med
drejeknappen CAM CTRL (s. 24).
Gør det muligt at justere hvidbalancen til
den ønskede indstilling med
/
.
og indstillingsværdien vises, når [WB
SHIFT] er indstillet til andet end
standardindstillingen.
z Tip!
• En hvidbalance med en lav værdi giver et blåligt
billede, og en høj værdi giver et rødligt billede.
• Du kan også justere indstillingen manuelt med
drejeknappen CAM CTRL (s. 24).
SPOT FOCUS
Gør det muligt at vælge og justere
fokuspunktet på et motiv, der ikke er midt
på skærmen.
1
AE SHIFT
Gør det muligt at justere eksponeringen
med
(mørk)/
(lys).
og
indstillingsværdien vises, når [AE SHIFT]
er alt andet end standardindstillingen.
2
1 Tryk på motivet på skærmen.
9 vises.
Fortsættes ,
45
Menuen CAMERA SET (fortsat)
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO] t [END] for at justere
fokuseringen automatisk.
b Bemærkninger
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], indstilles
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
FOCUS
Gør det muligt at justere fokus manuelt.
Denne funktion kan også bruges til at
indstille fokus på et bestemt motiv.
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver tæt
på)/
(fokusering på motiver lagt væk)
for at stille skarpt.
vises, når motivet er
for tæt på til, at der kan indstilles fokus, og
vises, når motivet er for langt væk til, at
der kan indstilles fokus.
Hvis du trykker på
, vises
, og
fokuseringen kan indstilles til uendeligt.
3 Tryk på
.
Tryk på [AUTO] t
for at justere
fokuseringen automatisk.
b Bemærkninger
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
46
TELE MACRO
Gør det muligt at lave optagelser af små
motiver, f.eks. blomster eller insekter. Du
kan udtone baggrunde, så motivet fremstår
tydeligere.
Når du indstiller [TELE MACRO] til [ON]
( ), flyttes zoom (s. 23) automatisk til
den øverste del af T-siden (telefoto), så det
bliver muligt at optage motiver på en
afstand af ca. 45 cm.
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel
(W-siden) for at annullere.
b Bemærkninger
• Når der optages et motiv langt væk, kan det
være svært og tage et stykke tid at opnå fokus.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 46),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
PEAKING
Motivets kontur bliver tydeligere på
skærmen for at gøre det lettere at indstille
fokus. Du kan vælge den konturfarve, der
skal vises på skærmen under "peaking".
Hvis du ændrer standardindstillingen, vises
på skærmen.
B OFF
Funktionen bruges ikke.
WHITE
z Tip!
Konturfarven er hvid.
• Det er lettere at indstille fokus på et motiv ved at
flytte zoomknappen mod T (telefoto) for at
indstille fokus. Flyt derefter knappen mod W
(vidvinkel) for at justere zoom til optagelse. Når
du vil optage et motiv, der er tættere på, skal du
flytte zoomknappen mod W (vidvinkel) og
derefter indstille fokus.
• Du kan også justere fokuseringen manuelt med
drejeknappen CAM CTRL (s. 24).
RED
Konturfarven er rød.
YELLOW
Konturfarven er gul.
z Tip!
• "Peaking" kommer ikke med på
båndoptagelsen.
FLASH SET
Gør det muligt at bruge den integrerede
blitz eller en ekstern blitz (ekstraudstyr),
der er kompatibel med videokameraet.
x FLASH LEVEL
HIGH(
)
Gør blitzforholdet højere.
B NORMAL( )
LOW(
)
Gør blitzforholdet lavere.
(automatisk reduktion af røde øjne):
Denne indstilling aktiverer en for-blitz for at
reducere eventuelle røde øjne, før den
endelige blitz aktiveres automatisk under
svage lysforhold.
r
(tvungen reduktion af røde øjne): Denne
indstilling bruger både for-blitz, før den
endelige blitz.
r
(ingen blitz): Denne indstilling slår blitzen
fra.
b Bemærkninger
• Reduktion af røde øjne giver måske ikke den
ønskede effekt på grund af individuelle forskelle
og andre forhold.
Gør det muligt at optage billedet med
maksimalt 16 gange følsomheden ved
NightShot-optagelse, hvis du indstiller
[SUPER NS] til [ON], mens knappen
NIGHTSHOT (s. 25) er indstillet til ON.
og ["SUPER NIGHTSHOT"] vises på
skærmen.
Indstil [SUPER NS] til [OFF] eller knappen
NIGHTSHOT til OFF for at gendanne den
normale indstilling.
b Bemærkninger
• Du må ikke bruge NightShot/[SUPER NS] i
lyse omgivelser. Dette kan medføre fejl.
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 109).
• Fjern forsatslinsen (ekstraudstyr) og
objektivhætten.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 46),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden på videokameraet ændrer sig
efter lysforholdene. Dette reducerer muligvis
billedets hastighed.
Brug af menuen
x REDEYE REDUC
Du kan forhindre røde øjne ved at aktivere
blitzen før optagelse.
Indstil [REDEYE REDUC] til [ON], og
tryk derefter flere gange på (blitz) (s. 24)
for at vælge en indstilling.
SUPER NS (Super NightShot)
NS LIGHT (NightShot Light)
Gør det muligt at bruge funktionen
NightShot (s. 25) eller [SUPER NS] (s. 47).
Disse funktioner giver tydeligere
optagelser, når du indstiller [NS LIGHT],
der udsender infrarødt lys (usynligt), til
[ON] (standardindstilling).
b Bemærkninger
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 109).
• Fjern forsatslinsen (ekstraudstyr) og
objektivhætten.
• Den maksimale optageafstand, når der bruges
[NS LIGHT], er ca. 3 m.
Fortsættes ,
47
Menuen CAMERA SET (fortsat)
Når du indstiller [COLOR SLOW S] til
[ON], kan du optage et billede, der er lysere
i farverne, selv i mørke.
og [COLOR SLOW SHUTTER] vises
på skærmen.
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW S].
b Bemærkninger
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 46),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden på videokameraet ændrer sig
efter lysforholdene. I den forbindelse kan
billedets hastighed nedsættes.
HISTOGRAM
Gør det muligt at få vist vinduet
[HISTOGRAM] (en grafisk visning af
fordelingen af billedtoner) på skærmen, når
du indstiller [HISTOGRAM] til [ON].
Dette er nyttigt, når du vil justere
eksponeringen. Du kan justere
[EXPOSURE] eller [AE SHIFT], mens du
kontrollere indstillingerne i vinduet
[HISTOGRAM]. [HISTOGRAM] optages
ikke på båndet eller på din "Memory Stick
Duo".
80
Pixel
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
ZEBRA
Gør det muligt at få vist diagonalstriber på
de steder på skærmen, hvor lysstyrken er
forudindstillet.
Dette er nyttigt som en vejledning, når
lysstyrken justeres. Når du ændrer
standardindstillingen, vises . Zebramønstret optages ikke.
B OFF
Zebra-mønstret vises ikke.
70
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 70 IRE.
b Bemærkninger
•
vises på skærmen i stedet for
[HISTOGRAM], når der anvendes digitalt
zoom.
z Tip!
• Den venstre del af grafen viser de mørkere
områder på billedet, og den højre del viser de
lysere områder.
SELF-TIMER
100
Et stillbillede optages efter ca. 10 sekunder.
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 100 IRE eller mere.
Tryk på PHOTO, når [SELF-TIMER] er
indstillet til [ON] og
vises.
b Bemærkninger
• Dele af skærmen, hvor lysstyrken er ca. 100 IRE
eller mere, kan blive vist overeksponeret.
z Tip!
• IRE angiver skærmens lysstyrke.
48
Mørkere
Lysere
Lysstyrke
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
z Tip!
• Du kan også betjene funktionen ved at trykke på
PHOTO på fjernbetjeningen (s. 110).
TELE CONV. (
DIGITAL ZOOM
Gør det muligt at vælge det maksimale
zoomforhold, hvis du vil zoome til et
forhold, der er større end 10 ×
(standardindstillingen), mens der optages
på bånd. Bemærk, at billedkvaliteten
forringes, når du bruger digital zoom.
)
Denne indstilling skal bruges til
teleobjektiver (ekstraudstyr).
DIAL SET
Du kan knytte et menupunkt til
drejeknappen CAM CTRL. Yderligere
oplysninger findes på side 24.
X.V.COLOR
Den højre del af bjælken viser den
digitale zoomfaktor. Zoomområdet vises,
når du vælger zoomforholdet.
b Bemærkninger
B OFF
Der udføres op til 10 × optisk zoom.
20 ×
Der udføres op til 10 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 20 × digital zoom.
STEADYSHOT
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser (standardindstillingen er
[ON]). Indstil [STEADYSHOT] til [OFF]
( ), når du bruger kamerastativ
(ekstraudstyr), da det giver et mere naturligt
billede.
• Indstil kun [X.V.COLOR] til [ON], når
optagelserne skal afspilles på et x.v.Colorkompatibelt tv.
• Hvis filmen, der optages med denne funktion
[ON], afspilles på et ikke-x.v.Color-kompatibelt
tv, gengives farverne muligvis ikke korrekt.
• [X.V.COLOR] kan ikke indstilles til [ON], når:
– Der optages i DV-format
– Der optages en film.
Brug af menuen
Indstil til [ON] under optagelse for at opnå
et bredere farveområde.
Forskellige farver, f.eks. blomsternes
strålende farver og havets turkisblåt, kan
gengives mere naturligt.
CONV.LENS (forsatslinse)
Gør det muligt at bruge denne funktion og
en forsatslinse (ekstraudstyr) til at opnå
optimal kompensation for kamerarystelser
for hvert objektiv.
B OFF
Denne indstilling skal vælges, når der ikke
bruges forsatslinse (ekstraudstyr).
WIDE CONV. (
)
Denne indstilling skal bruges til vidvinkler
(ekstraudstyr).
49
Menuen MEMORY
SET
Indstillinger for "Memory Stick Duo"
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 39.
Kapacitet for din "Memory Stick Duo"
og antal billeder
Når knappen POWER indstilles til
CAMERA-MEMORY
6,1M
2848 ×
2136
STILL SET
x
6.1M
QUALITY
B FINE (
)
Denne indstilling optager stillbilleder i fin
billedkvalitet.
STANDARD (
)
Denne indstilling optager stillbilleder i
standard billedkvalitet.
b Bemærkninger
• Billedkvaliteten fastsættes automatisk til [FINE]
med Easy Handycam.
x
IMAGE SIZE
B 6,1M (
4,6M (
4.6M )
3,1M
2048 ×
1536
4.6M
3.1M
41
98
55
130
80
185
780
1970
256
MB
75
175
95
235
140
335
1400
3550
512
MB
150
365
205
485
295
690
2900
7300
1 GB
315
740
420
950
610
1400
6000
14500
2 GB
630
1500
850
2000
1200
2850
12000
30000
4 GB
1250
2950
1650
3950
2400
5600
23500
59500
8 GB
2500
6000
3350
8000
4900
11000
48000
115000
Når knappen POWER indstilles til
CAMERA-TAPE*
4,6M
2848 × 1602
Denne indstilling optager tydelige
stillbilleder i 16:9-format (widescreen).
4.6M
3,1M (
3.1M )
3,4M
2136 × 1602
3.4M
128 MB
55
130
74
170
256 MB
95
235
130
305
512 MB
205
485
275
630
b Bemærkninger
1 GB
•[
IMAGE SIZE] kan kun indstilles, når
knappen POWER er indstillet til CAMERAMEMORY.
420
950
560
1300
2 GB
850
2000
1100
2600
4 GB
1650
3950
2250
5200
8 GB
3350
8000
4500
10000
Denne indstilling gør det muligt at optage
flere stillbilleder i relativ tydelig kvalitet.
VGA (0,3M) (
)
Denne indstilling gør det muligt at optage
det maksimale antal billeder.
50
VGA
640 ×
480
128
MB
6.1M )
Denne indstilling optager tydelige
stillbilleder.
4,6M
2848 ×
1602
* [
IMAGE SIZE] er fastsat til [
4.6M] i
HDV- eller DV-format (16:9) og [3.4M] i DVformat (4:3).
Når knappen POWER indstilles til PLAY/
EDIT*
1,2M
1440 ×
810
VGA
640 ×
480
0,2M
640 ×
360
1.2M
205
490
780
1970
980
1970
256 MB
370
890
1400
3550
1750
3550
512 MB
770
1800
2900
7300
3650
7300
1 GB
1550
3750
6000
14500
7500
14500
2 GB
3150
7500
12000
30000
15000
30000
4 GB
6300
14500
23500
59500
29500
59500
8 GB
12500
30000
48000
115000
60000
115000
*[
IMAGE SIZE] er fastsat til [
1.2M] i
HDV-format, [
0.2M] i DV-format (16:9)
og [VGA (0.3M)] i DV-format (4:3).
b Bemærkninger
• Alle tal er målt ved følgende indstilling:
Øverst: Med billedkvaliteten [FINE].
Nederst: Med billedkvaliteten [STANDARD].
• Når der bruges en "Memory Stick Duo" fra
Sony Corporation. Antal billeder varierer,
afhængigt af optageforholdene og optagemediet.
• Den unikke pixelrække fra Sonys ClearVid
CMOS-sensor og billedbehandlingssystem (ny
Enhanced Imaging Processor) giver en
stillbilledopløsning, der svarer til de beskrevne
størrelser.
Gør det muligt at slette alle ikkeskrivebeskyttede billeder på en "Memory
Stick Duo" eller i en valgt mappe.
1 Vælg [ALL FILES] eller [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Sletter alle billederne på
din "Memory Stick Duo".
[CURRNT FOLDER]: Sletter alle
billederne i den valgte mappe.
2 Tryk to gange på [YES] t
.
b Bemærkninger
• Mappen slettes ikke, selvom du sletter alle
billeder i mappen.
• Du må ikke gøre følgende, mens [
Erasing
all data…] vises:
– Du må ikke bruge knappen POWER eller
betjeningsknapperne.
– Du må ikke fjerne din "Memory Stick Duo".
Brug af menuen
128 MB
ALL ERASE
FORMAT
Din "Memory Stick Duo" leveres
formateret, så den skal ikke formateres.
Tryk to gange på [YES] t
for at starte
en formatering.
Formateringen afsluttes, og alle billeder
slettes.
b Bemærkninger
• Du må ikke gøre følgende, mens [
Formatting…] vises:
– Du må ikke bruge knappen POWER eller
betjeningsknapperne.
– Du må ikke fjerne din "Memory Stick Duo".
• Formateringen sletter alt på din "Memory Stick
Duo", også beskyttede billeder og nyoprettede
mapper.
Fortsættes ,
51
Menuen MEMORY SET (fortsat)
FILE NO. (filnummer)
B SERIES
Denne indstilling tildeler filnumre i
fortløbende rækkefølge, selvom du har
udskiftet din "Memory Stick Duo".
Rækkefølgen på filnumrene nulstilles, når
der oprettes en ny mappe, eller når
optagemappen udskiftes med en anden.
RESET
Denne indstilling nulstiller filnummeret til
0001, hver gang der isættes en ny
"Memory Stick Duo".
NEW FOLDER
Gør det muligt at oprette en ny mappe
(102MSDCF til 999MSDCF) på en
"Memory Stick Duo". Når der er gemt
9.999 billeder i den aktuelle mappe,
oprettes der automatisk en ny mappe til de
efterfølgende billeder.
Tryk på [YES] t
.
b Bemærkninger
• Du kan ikke slette de oprettede mapper med
videokameraet. Du bliver nødt til at formatere
din "Memory Stick Duo" (s. 51) eller slette dem
på computeren.
• Antallet af billeder, som kan optages på din
"Memory Stick Duo", reduceres, efterhånden
som antallet af mapper øges.
REC FOLDER (optagemappe)
Gør det muligt at vælge den mappe, som en
optagelse skal placeres i, ved hjælp af
/
. Tryk derefter på
.
b Bemærkninger
• Billeder gemmes som standard i mappen
101MSDCF.
• Når du har optaget et billede i en mappe,
anvendes den samme mappe som
standardmappe ved afspilning.
52
PB FOLDER (afspilningsmappe)
Gør det muligt at vælge en
afspilningsmappe med
/
derefter på
.
. Tryk
Menuen
PICT.APPLI.
Specialeffekter på billeder eller flere
funktioner i forbindelse med optagelse/
afspilning
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 39.
INT.REC-STL
(intervalfotooptagelse)
Gør det muligt at optage stillbilleder på din
"Memory Stick Duo" ved et bestemt
interval. Denne funktion er nyttig til
observering af skyer i bevægelse eller skift i
dagslyset osv.
FADER
[a]: Optager
[b]: Interval
1 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (under
indtoning) eller [REC] (under udtoning),
og tryk derefter på
.
2 Tryk på START/STOP.
Indikatoren for toning holder op med at
blinke og forsvinder, når toningen er
udført.
1 Tryk på
t ved det ønskede interval
(1, 5 eller 10 minutter) t
t [ON]
t
t
.
2 Tryk PHOTO helt ned.
holder op med at blinke, og
intervaloptagelsen af stillbilleder starter.
Tryk på [OFF] i trin 1 for at annullere
handlingen.
Indstillingen annulleres, hvis du trykker en
enkelt gang på START/STOP.
STBY
Udtoning
REC
Indtoning
Vælg [OFF] for at annullere [INT.RECSTL].
Brug af menuen
Gør det muligt at lave en overgang med
følgende effekter mellem sekvenserne.
SLIDE SHOW
Gør det muligt at afspille billeder, der er
gemt på en "Memory Stick Duo" eller i en
mappe, i fortløbende rækkefølge
(diasshow).
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Når du bruger indtoning, ændres billedet
gradvist fra sort-hvid til farve. Når du
bruger udtoning, ændres billedet gradvist
fra farve til sort-hvid.
1 Tryk på
t [PB FOLDER].
2 Vælg [ALL FILES ( )] eller [CURRNT
FOLDER ( )], og tryk derefter på
.
Hvis du vælger [CURRNT FOLDER
( )], vil alle billederne i den aktuelle
afspilningsmappe, der er valgt i [PB
FOLDER] (s. 52) blive afspillet i
rækkefølge.
3 Tryk på [REPEAT].
4 Vælg [ON] eller [OFF] og derefter
.
Vælg [ON] (
) for at gentage
diasshowet.
Vælg [OFF], hvis diasshowet kun skal køre
én gang.
Fortsættes ,
53
Menuen PICT.APPLI. (fortsat)
CINEMA EFECT (biografeffekt)
5 Tryk på [END] t [START].
Tryk på [END] for at annullere [SLIDE
SHOW]. Tryk på [PAUSE] for at stoppe
diasshowet midlertidigt.
z Tip!
• Du kan vælge det første billede til billedshowet
med
/
, inden du trykker på
[START].
D.EFFECT (digital effekt)
Elementer, der skal justeres
CINEMA
EFECT*
Justering er ikke
nødvendig
STILL
Graden af
gennemsigtighed for det
stillbillede, som skal
indkopieres i en film
FLASH
Interval for afspilning
billede for billede
TRAIL
Tidsangivelse af, hvor
længe billedet bliver
stående
OLD
MOVIE*
Justering er ikke
nødvendig
* Kun tilgængelig under optagelse på bånd.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
B OFF
Denne indstilling slår brugen af
[D.EFFECT] fra.
54
Optager/afspiller en film, der indkopieres i
et tidligere optaget stillbillede ved at
trykke på [STILL].
Denne indstilling optager/afspiller en film
med en serie af stillbilleder
(stroboskopeffekt).
TRAIL
, og tryk
Effekt
3 Tryk på
.
vises.
STILL
FLASH (stroboskopeffekt)
Gør det muligt at føje digitale effekter til
din optagelse/afspilning.
1 Tryk på den ønskede effekt.
2 Juster effekten med
/
derefter på
.
Denne indstilling føjer biografatmosfære
til billederne ved at ændre billedkvaliteten.
Under optagelsen/afspilningen gemmes et
"efterslæb" i billedet.
OLD MOVIE
Denne indstilling føjer en bruntonet
farvebalance til billeder, så de kommer til
at ligne gamle optagelser.
b Bemærkninger
• Du kan ikke skifte til anden digital effekt, mens
der optages billeder på et bånd, hvis der er valgt
[CINEMA EFECT].
• Effekter, der er tilføjet til afspilningsbillederne,
vises ikke via HDV/DV-interfacet (i.LINK).
Kun de originale billeder vises.
• Du kan ikke bruge knappen til gennemsyn af
stillbilleder på en "Memory Stick Duo"
,
mens du bruger [D.EFFECT].
• Hvis du indstiller [CINEMA EFECT], vender
[SPOT METER] og [EXPOSURE] tilbage til
[AUTO].
• Du kan ikke føje specialeffekter til billeder fra
enheder, der er sluttet til videokameraet.
z Tip!
• Du kan gemme billeder, der er redigeret med
specialeffekter på en "Memory Stick Duo"
(s. 71), eller optage dem på en
videobåndoptager eller DVD/HDD-optager
(s. 66).
PICT.EFFECT (billedeffekt)
Gør det muligt at føje specialeffekter til et
billede under optagelse eller afspilning.
vises.
B OFF
Denne indstilling slår brugen af
[PICT.EFFECT] fra.
SKINTONE*
Denne indstilling får hudteksturen til at
virke blødere og mere tiltrækkende.
NEG.ART
SEPIA
Denne indstilling viser billederne i
brunlige toner (sepia).
B&W (sort-hvid)
Denne indstilling viser billederne i sorthvid.
SOLARIZE
Denne indstilling viser billederne som en
illustration med stor kontrast.
PASTEL*
Denne indstilling viser billederne som en
lys pasteltegning.
• Effekter, der er tilføjet til afspilningsbillederne,
vises ikke via HDV/DV-interfacet (i.LINK).
Kun de originale billeder vises.
• Du kan ikke føje specialeffekter til billeder fra
enheder, der er sluttet til videokameraet.
z Tip!
• Du kan gemme billeder, der er redigeret med
specialeffekter på en "Memory Stick Duo"
(s. 71), eller optage dem på en
videobåndoptager eller DVD/HDD-optager
(s. 66).
SMTH SLW REC (optagelser i
slowmotion med glidende
overgang)
Gør det muligt at optage hurtigt bevægende
motiver eller handlinger, der ikke kan
optages med de almindelige funktioner.
Optagelserne laves i slowmotion i ca. 3
sekunder med glidende overgang.
Dette er nyttigt, hvis du vil optage hurtige
handlinger, f.eks. et sving med golfkøllen
eller ketsjeren.
Brug af menuen
Denne indstilling bytter om på farve og
lysstyrke.
b Bemærkninger
Tryk på START/STOP på skærmen
[SMTH SLW REC].
En film på ca. 3 sekunder optages i
slowmotion som en film på 12 sekunder.
[Recording···] forsvinder, når optagelsen er
færdig.
Tryk på
for at angive følgende.
– [TIMING]
Vælg optagelsens startpunkt fra det tidspunkt,
hvor der trykkes på START/STOP
(standardindstillingen er [3sec AFTER]).
MOSAIC*
[3sec AFTER]
Denne indstilling viser billederne i et
mosaikmønster.
[3sec BEFORE]
* Kun tilgængelig under optagelse på bånd.
Fortsættes ,
55
Menuen PICT.APPLI. (fortsat)
– [RECORD SOUND]
Hvis indstillingen angives til [ON] (
), kan
du optage yderligere dialog osv. til filmen i
slowmotion (standardindstillingen er [OFF]).
Optager lyd, mens [Recording···] vises.
b Bemærkninger
• Der kan ikke optages lyd under optagelse af en
3-sekunders film.
• Billedkvaliteten under [SMTH SLW REC] er en
smule ringere end ved normal optagelse.
Vælg [END] for at annullere [SMTH SLW
REC].
PictBridge PRINT
Se side 73.
USB SELECT
Gør det muligt at slutte videokameraet til en
computer med et USB-kabel og importere
billeder til computeren. Funktionen gør det
også muligt at slutte videokameraet til en
PictBridge-kompatibel printer. Yderligere
oplysninger findes i "First Step Guide
(Introduktion)" på den medfølgende CDROM.
B
Memory Stick
Vælg denne indstilling for at få vist
billeder på en "Memory Stick Duo" på
computeren eller importere billederne til
computeren.
PictBridge PRINT
Vælg denne indstilling, når du slutter
videokameraet til en PictBridgekompatibel printer for at udskrive direkte
(s. 73).
DEMO MODE
Gør det muligt at få vist demonstrationen i
ca. 10 minutter, efter at du har fjernet både
kassetten og din "Memory Stick Duo" fra
videokameraet og drejet på knappen
POWER for at aktivere indikatoren
CAMERA-TAPE. Standardindstillingen er
[ON].
56
z Tip!
• Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter).
– Når der isættes en kassette eller en "Memory
Stick Duo".
– Når knappen POWER indstilles til andet end
CAMERA-TAPE.
Menuen EDIT/
PLAY
Indstillinger for redigering eller afspilning
i forskellige tilstande
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 39.
VAR.SPD PB
(forskellig afspilningshastighed)
Gør det muligt at afspille film i forskellige
tilstande.
1 Tryk på følgende knapper under
afspilningen.
Funktion
Tryk på
(billede)
Afspilning i
slowmotion**
(billede), når
afspilningen er sat
på pause.
I modsat retning:
(billede)
under afspilning af
billede.
* Der kan forekomme vandrette streger på
den øverste, midterste eller nederste del af
skærmen. Dette er ikke en fejl.
**Billeder, der sendes fra HDV/DVinterfacet (i.LINK), afspilles ikke jævnt i
slowmotion.
t
REC CTRL
(styring af filmoptagelse)
Se side 69.
I modsat retning:
(billede) t
Afspilning billede
for billede
2 Tryk på
• Den optagne lyd høres ikke. Der vises muligvis
mosaiklignende billeder af det tidligere
afspillede billede.
• Billeder i HDV-format sendes ikke fra HDV/
DV-interfacet (i.LINK), når de sættes på pause
eller afspilles i en anden tilstand end den
normale afspilningstilstand.
• Billeder i HDV-format kan virke forvrængede
under:
– Billedsøgning
– Afspilning i modsat retning
• Afspilning i slowmotion i modsat retning og
afspilning billede for billede i modsat retning er
ikke muligt i HDV-format.
END SEARCH
EXEC
Brug af menuen
Ændring af
afspilningsretning*
b Bemærkninger
Denne indstilling afspiller det senest
optagne billede i ca. 5 sekunder og stopper
derefter automatisk.
CANCEL
Stopper [END SEARCH].
b Bemærkninger
• [END SEARCH] kan ikke bruges, når kassetten
fjernes efter endt optagelse.
.
Tryk to gange på
(afspil/pause) for at
gendanne den normale afspilningstilstand
(når du bruger afspilning billede for billede,
skal du kun trykke én gang).
57
Menuen
STANDARD SET
Indstillinger til optagelse på bånd eller
andre grundlæggende indstillinger
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 39.
VCR HDV/DV (videobåndoptager
HDV/DV)
Gør det muligt at vælge afspilningssignal.
Vælg normalt [AUTO].
Når videokameraet er sluttet til en anden
enhed med et i.LINK-kabel, skal signalet til
input/output vælges fra HDV/DVinterfacet (i.LINK). Det valgte signal
optages eller afspilles.
B AUTO
Denne indstilling ændrer automatisk
signalerne mellem HDV- og DV-format,
når der afspilles et bånd.
Med en i.LINK-tilslutning skifter
signalerne automatisk mellem HDV- og
DV-format og input/output fra HDV/
DV-interfacet (i.LINK).
HDV
Afspiller kun de dele, der er optaget i
HDV-format.
Med en i.LINK-tilslutning sker der kun
input/output af HDV-formaterede signaler
fra HDV/DV-interfacet (i.LINK) samt
optagelse/afspilning. Du kan også vælge
denne indstilling, når videokameraet
sluttes til en computer, osv.
DV
Afspiller kun de dele, der er optaget i DVformat.
Med en i.LINK-tilslutning sker der kun
input/output af DV-formaterede signaler
fra HDV/DV-interfacet (i.LINK) samt
optagelse/afspilning. Du kan også vælge
denne indstilling, når videokameraet
sluttes til en computer, osv.
58
b Bemærkninger
• Afbryd i.LINK-kablet, før du indstiller [VCR
HDV/DV]. Ellers kan den tilsluttede enhed,
f.eks. en videobåndoptager, muligvis ikke
genkende videosignalet fra videokameraet.
• Når du har valgt [AUTO], og når signalet skifter
mellem HDV- og DV-format, afbrydes billedet
og lyden et kort øjeblik.
• Når [i.LINK CONV] er indstillet til [ON HDV
t DV], sendes billederne som følger:
– Ved [AUTO]: Et HDV-signal konverteres til
DV-format og sendes som output. Et DVsignal sendes som det er.
– Ved [HDV]: Et HDV-signal konverteres til
DV-format og sendes som output. Der sendes
intet DV-signal.
– Ved [DV]: Et DV-signal sendes som det er,
og der sendes intet HDV-signal.
REC FORMAT (optageformat)
Gør det muligt at vælge et optageformat.
B HDV1080i (
)
Denne indstilling optager med HDV1080ispecifikationen.
DV (
)
Denne indstilling optager i DV-format.
b Bemærkninger
• Når du sender optagne billeder med et i.LINKkabel, skal [i.LINK CONV] indstilles i
overensstemmelse med tilslutningen.
DV SET
Gør det muligt at bruge følgende
funktioner, når der optages i DV-format.
x
REC MODE (optagetilstand)
B SP (SP)
Denne indstilling optager i tilstanden SP
(Standard Play) på en kassette.
LP (LP)
Denne indstilling kaldes Long Play og
øger optagetiden med 1,5 gange
optagetiden for tilstanden SP.
b Bemærkninger
• Hvis du optager i tilstanden LP, kan der
forekomme mosaiklignende billedstøj, eller
lyden kan falde ud, når båndet afspilles i andre
videokameraer eller på andre
videobåndoptagere.
• Når du blander optagelser i tilstanden SP og LP
på samme bånd, kan det forvrænge det
afspillede billede, eller det kan ske, at tidskoden
ikke skrives korrekt mellem sekvenserne.
x
WIDE SELECT
Gør det muligt at optage i det
formatforhold, der passer til det tilsluttede
tv. Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
0:00:00:00
Tryk på ST1 / ST2 for at justere balancen for
den oprindelige lyd (ST1) og den tilføjede
lyd (ST2), og tryk derefter på
.
b Bemærkninger
• Den oprindelige lyd (ST1) sendes med
standardindstillingen.
VOLUME
B 16:9 WIDE
)
Denne indstilling optager billeder i fuld
skærmtilstand på et 4:3-tv.
Gør det muligt at indstille lyden ved at
trykke på
/
(s. 27).
z Tip!
• Du kan også justere indstillingen med
drejeknappen CAM CTRL (s. 24).
Brug af menuen
Denne indstilling optager billeder i fuld
skærmtilstand på et 16:9-tv (widescreen).
4:3 (
60min
AUDIO MIX
b Bemærkninger
• Indstil [TV TYPE] korrekt i overensstemmelse
med det tilsluttede tv, som optagelserne skal
vises på (s. 61).
x
AUDIO MODE
B 12BIT
Denne indstilling optager i 12-bit (2
stereolyde).
16BIT (
)
Denne indstilling optager i 16-bit (1
stereolyd i høj kvalitet).
b Bemærkninger
• Når der optages i HDV-format, optages lyden
automatisk i tilstanden [16BIT].
x
AUDIO MIX
Gør det muligt at kontrollere den lyd, der er
optaget på båndet med eftersynkronisering
eller optagelser med 4-kanals mikrofon,
under en afspilning.
MIC LEVEL (mikrofonniveau)
Gør det muligt at justere lydstyrken for
optagelse manuelt.
B AUTO
Vælg denne indstilling for at justere
lydstyrken for optagelse automatisk.
MANUAL
Tryk på
/
for at justere
lydstyrken for optagelse under optagelse
eller standby.
Der vises en skyder for optagelsens
lydstyrke på skærmen. Lydstyrken for
optagelse øges, når skyderen flyttes mod
højre. Måleren for lydstyrken under
optagelse vises, når lydstyrkeniveauet er
indstillet til andet end
standardindstillingen.
b Bemærkninger
• Brug hovedtelefoner til at kontrollere lyden, når
du justerer den.
Fortsættes ,
59
Menuen STANDARD SET (fortsat)
LCD/VF SET (indstilling af LCD/
søger)
Justeringen påvirker ikke optagelsen.
x LCD BRIGHT
Denne indstilling gør det muligt at justere
LCD-skærmens lysstyrke.
1 Juster lysstyrken med
2 Tryk på
.
/
.
x LCD BL LEVEL
Denne indstilling gør det muligt at justere
lysstyrken for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
b Bemærkninger
• Når du slutter videobåndoptageren til eksterne
strømkilder, vælges indstillingen [BRIGHT]
automatisk.
• Når du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
COMPONENT
Gør det muligt at vælge [COMPONENT],
når du slutter videokameraet til et tv med
komponentindgangsstik.
576i
Vælg denne indstilling, når du slutter
videokameraet til et tv med
komponentindgangsstik.
B 1080i/576i
Denne indstilling skal vælges, når du
slutter videokameraet til et tv med
komponentindgangsstik, der understøtter
visning af 1080i-signaler.
b Bemærkninger
• Når du slutter videobåndoptageren til eksterne
strømkilder, vælges indstillingen [BRIGHT]
automatisk.
• Når du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
x LCD COLOR
Denne indstilling gør det muligt at justere
farven på LCD-skærmen med
/
.
Lav intensitet
Høj intensitet
x VF B.LIGHT
Denne indstilling gør det muligt at justere
søgerens lysstyrke.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør søgerskærmen
lysere.
60
i.LINK CONV (i.LINKkonvertering)
Gør det muligt at konvertere signaler i
HDV-format til DV-format og sende
billeder i DV-format fra HDV/DVinterfacet (i.LINK).
B OFF
Denne indstilling sender billeder fra
HDV/DV-interfacet (i.LINK) i
overensstemmelse med indstillingerne i
[REC FORMAT] og [VCR HDV/DV].
ON HDV t DV
Denne indstilling konverterer billeder i
HDV-format til DV-format, og billeder i
DV-format sendes i DV-format.
b Bemærkninger
• Yderligere oplysninger om indgangssignaler via
en i.LINK-tilslutning findes under [VCR HDV/
DV] (s. 58).
• Afbryd i.LINK-kablet, før du indstiller [i.LINK
CONV]. Ellers kan den tilsluttede videoenhed
muligvis ikke genkende videosignalet fra
videokameraet.
TV TYPE
GUIDEFRAME
Gør det muligt at konvertere signalet, når
der afspilles billeder, så det passer til det
tilsluttede tv. De optagne billeder afspilles
som følger.
B 16:9
Denne indstilling vælges til billedvisning
på et 16:9-tv (widescreen).
16:9-billeder
(widescreen)
Gør det muligt at få vist billedet og
kontrollere, om motivet er vandret eller
lodret ved at indstille [GUIDEFRAME] til
[ON].
Billedet optages ikke. Tryk på DISPLAY/
BATT INFO for at få billedet til at
forsvinde.
z Tip!
4:3-billeder
• Placer krydset i guiderammen over motivet for
at opnå en afbalanceret opsætning.
CENTER MARKR (mærke i midten)
Denne indstilling vælges til billedvisning
på et standard 4:3-tv.
16:9-billeder
(widescreen)
4:3-billeder
Gør det muligt at indstille [CENTER
MARKR] til [ON], så der vises et mærke
midt på skærmen. Dette gør det lettere at
finde midten af skærmen. Mærket kommer
ikke med på optagelsen. Tryk på
DISPLAY/BATT INFO for at fjerne
mærket.
Brug af menuen
4:3
COLOR BAR
b Bemærkninger
• Indstillingen [TV TYPE] er ugyldig, når du
slutter videokameraet til et tv med et i.LINKkabel for at afspille bånd.
Du kan få vist farvelinjen eller optage den
på bånd ved at indstille [COLOR BAR] til
[ON]. Det er praktisk at justere farven på
den tilsluttede skærm.
DATA CODE
DISP GUIDE (displayoversigt)
Se side 114.
STATUS CHECK
Gør det muligt at kontrollere
installationsværdier for følgende elementer.
– [VCR HDV/DV] (når knappen POWER
indstilles til PLAY/EDIT) (s. 58)
– [COMPONENT] (s. 60)
– [i.LINK CONV] (s. 60)
– [TV TYPE] (s. 61)
– HDMI OUTPUT (s. 107)
Gør det muligt under afspilning at få vist
oplysninger (datakoder), der er optaget
automatisk på optagetidspunktet.
B OFF
Denne indstilling viser ingen datakoder.
DATE/TIME
Denne indstilling viser dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA (nedenfor)
Denne indstilling viser
kameraindstillinger.
Fortsættes ,
61
Menuen STANDARD SET (fortsat)
60min
0:00:00:00
60min
1
2
GUIDE
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
3
P-MENU
6
5
4
A SteadyShot slået fra
B Eksponering
C Hvidbalance
D Forstærkning
E Lukkerhastighed
F Blændeåbning
b Bemærkninger
• Værdien for eksponeringsjustering (0EV),
lukkerhastigheden og blændeværdien vises, når
der afspilles stillbilleder på en "Memory Stick
Duo".
•
vises for et billede, der er optaget med blitz.
• Datoen og klokkeslættet vises i samme område
på dataskærmen DATE/TIME. Hvis du optager
et billede uden at indstille uret, vises [-- -- ----]
og [--:--:--].
• Med Easy Handycam kan du kun indstille
[DATE/TIME].
REMAINING
B AUTO
Denne indstilling viser en indikator for
resterende tid på båndet. Indikatoren vises
i følgende situationer i ca. 8 sekunder:
• Når du indstiller knappen POWER til
PLAY/EDIT eller CAMERA-TAPE, mens
der er isat en kassette.
• Når du trykker på
(afspil/pause).
ON
Denne indstilling søger for, at indikatoren
for resterende tid på båndet altid vises.
REMOTE CTRL (fjernbetjening)
Gør det muligt at bruge den medfølgende
fjernbetjening (s. 110).
Standardindstillingen er [ON].
z Tip!
• Vælg indstillingen [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på en kommando, der
sendes fra en fjernbetjening til andre
videokameraer eller videobåndoptagere.
REC LAMP (indikator for
optagelse)
Gør det muligt at undgå, at indikatoren for
optagelse lyser, ved at indstille den til
[OFF]. (Standardindstillingen er [ON]).
BEEP
B ON
Denne indstilling afspiller en lyd, når du
starter/stopper en optagelse eller bruger
berøringspanelet.
OFF
Annullerer biplyden og lukkerlyden.
DISP OUTPUT (displayoversigt)
B LCD PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
LCD-skærmen og i søgeren.
V-OUT/PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
tv-skærmen, LCD-skærmen og i søgeren.
MENU ROTATE
B NORMAL
Denne indstilling ruller nedad i
menupunkterne ved at trykke på
.
OPPOSITE
Denne indstilling ruller opad i
menupunkterne ved at trykke på
62
.
A.SHUT OFF (automatisk
slukning)
B 5min
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
z Tip!
• Hvis optagelsen er sat på standby i over 3
minutter, stopper tromlen, og standbytilstanden
annulleres. Dette sker for at beskytte båndet og
undgå unødvendig batteriforbrug.
NEVER
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
b Bemærkninger
• Når du slutter videokameraet til en vægkontakt,
indstilles [A.SHUT OFF] automatisk til
[NEVER].
Se side 102.
QUICK REC (hurtig optagelse)
Brug af menuen
CALIBRATION
Gør det muligt at reducere tidspunktet for
optagelsens start, når optagelsen startes ved
at trykke på START/STOP. Denne funktion
kan bruges til at kompensere for
tidsforløbet ved lukkerens klik.
B OFF
Det tager længere tid at nå optagelsens
start, men der optages en glidende
overgang.
ON (
)
Reducerer den tid, der går, før optagelsen
starter, når du forsøger at optage, lige efter
videokameraet tændes (indstil knappen
POWER til CAMERA-TAPE fra
positionen OFF (CHG)), eller når du
forsøger at optage, når standbytilstanden er
annulleret.
b Bemærkninger
• Hvis [QUICK REC] er indstillet til [ON], fryser
intervallerne mellem sekvenserne et kort øjeblik
(redigering på computeren anbefales).
63
Menuen TIME/
LANGU.
Tilpasning af den
personlige menu
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 39.
Du kan føje ønskede menupunkter til den
personlige menu og tilpasse indstillingerne
for den personlige menu, så de svarer til en
indstilling for knappen POWER. Dette er
nyttigt, hvis du tilføjer ofte anvendte
menupunkter til den personlige menu.
CLOCK SET
Se side 14.
WORLD TIME
Gør det muligt at angive en tidsforskel ved
at trykke på
/
, når du bruger
videokameraet i udlandet. Uret indstilles i
overensstemmelse med tidsforskellen.
Når du indstiller tidsforskellen til 0, skifter
uret til den oprindeligt indstillede tid.
LANGUAGE
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
• Videokameraet kan indstilles til [ENG[SIMP]]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde dit
modersmål blandt indstillingerne.
Tilføjelse af et menupunkt
Du kan tilføje op til 28 menupunkter for
hver indstilling for indikatoren POWER.
Slet mindre vigtige menupunkter, hvis du
ønsker at tilføje flere.
1 Tryk på
t [P-MENU SET
UP] t [ADD].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT.APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
OK
2 Tryk på
/
for at vælge en
menukategori, og tryk derefter på
.
60min
STBY
Select the item.
0:00:00
END
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
OK
3 Tryk på
/
for at vælge et
menupunkt, og tryk derefter på
t [YES] t
.
Menupunktet føjes til slutningen af
listen.
64
Sletning af et menupunkt
1 Tryk på
t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
2 Tryk på det menupunkt, du vil
3 Tryk på
/
for at flytte
menupunktet til den ønskede
placering.
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
4 Tryk på
.
Brug af menuen
slette.
3 Tryk på [YES] t
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
flytte.
2 Tryk på det menupunkt, du vil
YES
t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
END
SCENE
SELECT
60min
DELETE
1 Tryk på
0:00:00
DISP
GUIDE
MENU
Sortering af menupunkterne i
den personlige menu
Gentag trin 2 til 4 for at sortere flere
menupunkter.
NO
.
5 Tryk på [END] t
.
b Bemærkninger
b Bemærkninger
• Der kan ikke bruges [MENU] og [P-MENU
SET UP].
• [P-MENU SET UP] kan ikke justeres.
Initialisering af den personlige
menu (nulstilling)
Tryk på
t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t
.
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
65
Dubbing og redigering
Dubbing til videobåndoptager eller DVD/HDDoptager
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende AC-adapter (s. 11). Yderligere
oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal
tilsluttes.
Tilslutning til eksterne enheder
Tilslutningsmetoden og billedkvaliteten varierer, afhængigt af videobåndoptageren eller
DVD/HDD-optageren og de brugte stik.
z Tip!
• [CONNECTGUIDE] anbefaler den relevante tilslutningsmetode for enheden (s. 30).
: Signalflow
Videokamera
Kabel
Ekstern enhed
i.LINK-kabel (inkluderet)
HDV1080i-kompatibel
enhed*
t HD-kvalitet
i.LINK-kabel (inkluderet)
AV-enhed med i.LINK-stik
t SD-kvalitet
A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr)
AV-enhed med S VIDEO-stik
t SD-kvalitet
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
A/V-tilslutningskabel
(inkluderet)
AV-enhed med lyd/video-stik**
t SD-kvalitet
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
* Der skal bruges et i.LINK-stik, der er kompatibelt med HDV1080i-specifikationen. Yderligere
oplysninger findes i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.
** Når du slutter videokameraet til en monoenhed, skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik til
enhedens videostik. Det hvide stik (venstre kanal) eller det røde stik (højre kanal) skal sluttes til enhedens
lydstik.
66
b Bemærkninger
• Du kan ikke dubbe billeder med HDMItilslutningskablet.
• Billeder, der er optaget i DV-format, dubbes
som SD-billeder (Standard Definition), uanset
tilslutningen.
Stik på videokameraet
Åbn stikdækslet og tilslut kablet.
HDV/DV
b Bemærkninger
A/V OUT
2
Brug af et i.LINK-kabel (inkluderet)
Vælg de ønskede indstillinger i skemaet
nedenfor, og angiv menuindstillingerne.
b Bemærkninger
• Fjern i.LINK-kablet, før menuindstillingerne
ændres, ellers kan videobåndoptageren eller
DVD'en/HDD-optageren muligvis ikke
identificere videosignalet.
Optaget
format
Dubbing
format
Menuindstilling
[VCR HDV/
DV]
[i.LINK
CONV]
HDV*1
[AUTO]
eller HDV
[OFF]
DV
[AUTO]
[ON HDV
t DV]
Både
HDV og
DV
HDV*1
[AUTO]
eller
HDV*2
[OFF]
DV
[AUTO]*3
[ON HDV
t DV]
Kun DV
DV
[AUTO]
eller DV
–
Kun
HDV
• Når [VCR HDV/DV] er indstillet til [AUTO],
og når signalet skifter mellem HDV- og DVformat, afbrydes billedet og lyden et kort
øjeblik.
• Når både afspilleren og optageren HDV1080ikompatible, f.eks. HDR-HC9E, og tilsluttet med
i.LINK-kablet, bliver billederne en smule
ustabile eller ujævne på det sted, hvor de blev
sat på pause eller stoppet, eller hvor optagelsen
blev genoptaget.
• Indstil [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL]
(standardindstilling), når der tilsluttes med et
A/V-tilslutningskabel (s. 62).
Når der tilsluttes med et A/Vtilslutningskabel med S VIDEO
(ekstraudstyr)
Tilslut med S VIDEO-stikket i stedet for
videostikket (gult). Denne tilslutning giver
mere troværdige billeder. Lyden høres ikke,
når tilslutningen alene udføres med S
VIDEO-kablet.
Dubbing og redigering
1
*1 Videobåndoptageren eller DVD'en/HDDoptageren skal understøtte HDV1080ispecifikationen.
*2 Dele, der er optaget i DV-format kan ikke
dubbes.
*3 Dele, der er optaget i både DV- og HDV-format
kan dubbes.
Dubbing til en anden enhed
1 Gør videokameraet klar til
afspilning.
Isæt en kassette, der indeholder
optagelser.
Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
Fortsættes ,
67
Dubbing til videobåndoptager eller DVD/HDD-optager (fortsat)
2 Når du dubber til en
videobåndoptager, skal der
isættes en kassette til at optage
på.
Når du dubber til en DVD-optager,
skal der isættes en DVD til at
optage på.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal den indstilles til
den korrekte indgang (f.eks.
videoinput1, videoinput2).
•
•
3 Slut optageenheden
(videobåndoptageren eller DVD/
HDD-optageren) til
videokameraet.
Yderligere oplysninger om tilslutning
findes på side 66.
•
4 Start afspilningen på
videokameraet og optagelsen på
optageenheden.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledningen, der fulgte med
optageenheden.
•
•
5 Når dubbingen er udført, skal
videokameraet og optageenheden
stoppes.
b Bemærkninger
• Indstil [TV TYPE] i overensstemmelse med
afspilningsenheden (tv, osv.), når der tilsluttes
med et A/V-tilslutningskabel (s. 61).
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, når der er tilsluttet med et
A/V-tilslutningskabel, skal oplysningerne vises
på skærmen (s. 61).
• Følgende kan ikke sendes via HDV/DVinterfacet (i.LINK):
68
– Indikatorer.
– Billeder, der er redigeret med
[PICT.EFFECT] (s. 55) eller [D.EFFECT]
(s. 54).
– Titler, der er optaget med et andet
videokamera.
Billeder, der er optaget i HDV-format, sendes
ikke fra HDV/DV-interfacet (i.LINK), når en
afspilning er sat på pause, eller når der afspilles i
en anden tilstand end den normale
afspilningstilstand.
Bemærk følgende, når tilslutningen udføres med
et i.LINK-kabel:
– Det optagne billede bliver ujævnt, når et
billede sættes på pause på videokameraet,
mens det optages på en videobåndoptager
eller DVD/HDD-optager.
– Datakoder (dato, klokkeslæt,
kameraindstillinger) vises eller optages
muligvis ikke, afhængigt af enheden eller
programmet.
– Du kan ikke optage billede og lyd særskilt.
Når der dubbes fra videokameraet til en DVDoptager fra videokameraet med et i.LINK-kabel,
kan du muligvis ikke betjene videokameraet via
DVD-optageren, selvom der står noget andet i
betjeningsvejledningen.
Hvis du kan indstille indgangstilstanden på DVoptageren til HDV eller DVD og sende billeder
som input/output, skal du følge trinnene i
afsnittet "Dubbing til en anden enhed".
Når du bruger et i.LINK-kabel, sendes video- og
lydsignalerne digitalt og giver dermed billeder i
høj kvalitet.
Når der er tilsluttet et i.LINK-kabel, vises
udgangssignalets format (
eller
) på videokameraets LCDskærm.
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager,
osv.
Du kan optage film fra en
videobåndoptager på bånd. Du kan optage
en sekvens som et stillbillede på en
"Memory Stick Duo". Kontroller, at der
sidder en kassette eller en "Memory Stick
Duo" i videokameraet, før der optages.
Du kan slutte videokameraet til
videobåndoptageren eller en i.LINKkompatibel enhed med et i.LINK-kabel.
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende AC-adapter (s. 11).
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
HDV1080ikompatibel enhed
AV-enhed med
i.LINK-udgangsstik
Optagelse af film
1 Drej på knappen POWER for at
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
2 Indstil indgangssignalet på
videokameraet.
Indstil [VCR HDV/DV] til [AUTO], når
der optages fra en HDV-kompatibel
enhed.
Indstil [VCR HDV/DV] til [DV] eller
[AUTO], når der optages fra en DVkompatibel enhed (s. 58).
t HD-kvalitet
t SD-kvalitet
videokameraet som afspiller med
et i.LINK-kabel.
b Bemærkninger
Til i.LINK-stik
• Når der er tilsluttet et i.LINK-kabel, vises
indgangssignalets format (
eller
) på videokameraets
LCD-skærm (indikatoren vises muligvis på
afspilningsenhedens skærm, men kommer
ikke med på optagelsen).
Dubbing og redigering
3 Tilslut videobåndoptageren til
: Signalflow
i.LINK-kabel
(inkluderet)
HDV/DV
Til HDV/DVinterface
(i.LINK)
4 Sæt en kassette i
videobåndoptageren.
5 Indstil videokameraet til at optage
film.
Tryk på
t[
[REC PAUSE].
* Der skal bruges et i.LINK-stik, der er
kompatibelt med HDV1080i-specifikationen.
REC CTRL] t
Hvis det ønskede element ikke vises på
skærmen, skal du trykke på
/ ,
indtil elementet vises.
Fortsættes ,
69
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager, osv.
6 Afspil kassetten på
videobåndoptageren.
Billedet, der afspilles på den tilsluttede
enhed, vises på videokameraets LCDskærm.
7 Tryk på [REC START] på det sted,
hvor du vil starte optagelsen.
8 Stop optagelsen.
Tryk på
PAUSE].
9 Tryk på
.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage tv-programmer fra HDV/
DV-interfacet (i.LINK).
• Du kan kun optage billeder i DV-format fra DVenheder.
• Bemærk følgende, når tilslutningen udføres med
et i.LINK-kabel:
– Det optagne billede bliver ujævnt, når et
billede sættes på pause på en
videobåndoptager, mens det optages på
videokameraet.
– Du kan ikke optage billede og lyd særskilt.
– Billedet optages ikke jævnt, hvis du sætter en
optagelse på pause eller stopper den, og
genstarter den.
• Når indgangssignalet er i 4:3-format, vises der
sorte bjælker i højre og venstre side på
videokameraets skærm.
70
Optagelse af stillbilleder
1 Udfør trin 1 til 4 i afsnittet
"Optagelse af film".
2 Afspil en kassette.
Billederne fra videobåndoptageren vises
på videokameraets skærm.
3 Tryk let på PHOTO ved den
(stop) eller [REC
t
(fortsat)
sekvens, som du vil optage.
Kontroller billedet, og tryk
knappen helt ned.
Dubbing af billeder fra
bånd til en "Memory
Stick Duo"
Du kan optage en ønsket sekvens som et
stillbillede på en "Memory Stick Duo" fra
en film, du har optaget på bånd. Sørg for, at
du har isat et bånd med indhold og en
"Memory Stick Duo" i videokameraet.
1 Drej flere gange på knappen
Sletning af billeder
fra en "Memory Stick
Duo"
1 Drej flere gange på knappen
POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på
POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
.
60 min
60min
101–0001
0001
101
6.1M
1 / 10 101
MEMORY PLAY
GUIDE
2 Søg efter og optag den ønskede
P-MENU
sekvens.
3 Vælg et billede, du vil slette med
/
4 Tryk på
.
t [YES].
b Bemærkninger
• Datoen og klokkeslættet for, hvornår billedet
blev optaget på båndet og gemt på din "Memory
Stick Duo", optages. Datoen og klokkeslættet
for, hvornår billedet blev optaget på båndet,
vises på videokameraet. Oplysninger om
kameraindstillinger, der er optaget på bånd, kan
ikke gemmes på din "Memory Stick Duo".
• Stillbilleder fastsættes til billedstørrelsen [
1.2M], når de afspilles i HDV-format.
Stillbilleder fastsættes til billedstørrelsen [
0.2M] (16:9) eller [VGA (0.3M)] (4:3), når de
afspilles i DV-format (s. 51).
• Du kan ikke optage stillbilleder, mens du bruger
zoom under afspilning.
b Bemærkninger
Dubbing og redigering
Tryk på
(afspil) for at afspille
båndet, og tryk derefter let på PHOTO
ved den sekvens, som du vil optage.
Kontroller billedet, og tryk knappen helt
ned.
• Billederne kan ikke gendannes, når først de er
slettet.
• Billeder på en skrivebeskyttet "Memory Stick
Duo" kan ikke slettes (s. 95), og du kan heller
ikke slette skrivebeskyttede billeder (s. 72).
z Tip!
• Vælg [
ALL ERASE] (s. 51) for at slette
alle billeder på én gang.
• Du kan slette billeder på oversigtsskærmen
(s. 28). Du kan nemt søge efter det billede, som
skal slettes, ved at få vist seks billeder på én
gang.
Tryk på
t [ DELETE] t billedet, der
skal slettes t
t [YES].
71
Mærkning af billeder på en "Memory Stick Duo"
med bestemte oplysninger (udskrivningsmærke/skrivebeskyttelse)
Når du bruger en "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesknap, skal du kontrollere,
at skrivebeskyttelsen for din "Memory
Stick Duo" er slået fra (s. 96).
Valg af stillbilleder til
udskrivning
(udskrivningsmærke)
Standarden DPOF (Digital Print Order
Format) bruges til at vælge de billeder på
videokameraet, som du vil udskrive.
Ved at markere de billeder, som du vil
udskrive, behøver du ikke vælge dem igen,
når du skriver dem ud (du kan ikke angive
antal udskrifter).
b Bemærkninger
• Tryk på billedet igen i trin 3 for at annullere
udskrivningsmærket.
• Du må ikke markere billeder på videokameraet,
hvis din "Memory Stick Duo" allerede
indeholder billeder med udskrivningsmærker,
der er indsat på andre enheder. Dette kan ændre
oplysningerne for billeder med
udskrivningsmærke fra andre enheder.
Undgå fejlagtig sletning
(skrivebeskyttelse af billede)
Du kan vælge og markere billeder for at
forhindre sletning ved et uheld.
1 Drej flere gange på knappen
POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
1 Drej flere gange på knappen
POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på
2 Tryk på
t
[PRINT MARK].
t
t
t
t
t
[PROTECT].
3 Tryk på det billede, som du vil
3 Tryk på det billede, du vil
skrivebeskytte.
udskrive på et senere tidspunkt.
PROTECT
vises.
PRINT MARK
vises.
101–0002
2/ 10
101–0002
2/ 10
101
4 Tryk på
4 Tryk på
101
OK
OK
t [END].
t [END].
b Bemærkninger
• Tryk på billedet igen i trin 3 for at annullere
skrivebeskyttelsen.
72
Udskrivning af billeder (PictBridge-kompatibel printer)
Du kan udskrive billeder på en PictBridgekompatibel printer uden at slutte
videokameraet til computeren.
Slut videokameraet til AC-adapteren for at
få strøm fra en vægkontakt (s. 11).
Sæt din "Memory Stick Duo" med
stillbilleder i videokameraet, og tænd
printeren.
1 Drej flere gange på knappen
POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
[USB SELECT] vises automatisk på
skærmen.
3 Tryk på [PictBridge PRINT].
Når tilslutningen er udført, vises
(PictBridge-tilslutning) på skærmen.
1 / 10
-
+
101
END
SET
EXEC
Et af billederne på din "Memory Stick
Duo" vises.
4 Vælg det billede, der skal
udskrives, med
5 Tryk på
/
.
7 Tryk på
t [END].
Tryk på
t [DATE/TIME] t
[DATE] eller [DAY&TIME] t
for at udskrive dato og klokkeslæt på
billedet.
.
t [COPIES].
Når udskrivningen er udført, forsvinder
[Printing…], og skærmen til valg af
billeder vises igen.
Sådan afsluttes udskrivning
Tryk på [END] for at få vist skærmen til
valg af billeder.
b Bemærkninger
• Problemfri drift med modeller, der ikke
understøtter PictBridge, kan ikke garanteres.
• Se også betjeningsvejledningen til den printer,
der skal bruges.
• Du må ikke gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Du må ikke dreje på knappen POWER.
– Du må ikke fjerne USB-kablet fra printeren
eller videokameraet.
– Fjern din "Memory Stick Duo" fra
videokameraet.
• Hvis printeren holder op med at fungere, skal du
fjerne USB-kablet, slukke og tænde printeren og
udføre handlingen igen.
• Nogle printere kan afskære venstre, højre,
øverste eller nederste side af billedet. Hvis
billedet er optaget i 16:9-format (wide), kan især
venstre og højre side af billedet være afskåret.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke udskrivning af dato og klokkeslæt.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til printeren.
Fortsættes ,
Dubbing og redigering
(USB)-stik
til printeren med USB-kablet.
6.1M
/
Der kan maksimum udskrives 20
kopier.
8 Tryk på [EXEC] t [YES].
2 Slut videokameraets
PictBridge PRINT
101-0001
6 Vælg antal kopier med
73
Udskrivning af billeder (PictBridge-kompatibel printer) (fortsat)
• Vi kan ikke garantere, at billeder fra andre
enheder end videokameraet kan udskrives.
z Tip!
• PictBridge er en branchestandard, der er
udviklet af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer ved at slutte en
printer direkte til et digitalt videokamera eller et
digitalt stillbilledkamera, uanset model eller
producent.
• Du kan også udføre handlingen på følgende
måde:
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [USB SELECT] t [PictBridge PRINT].
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [PictBridge PRINT].
74
Brug af en computer
Funktioner, der kan benyttes med en Windowscomputer
Når du installerer "Picture Motion
Browser" på en Windows-computer fra den
medfølgende CD-ROM, kan du få adgang
til følgende funktioner.
x Oprettelse af en disk
b Bemærkninger
x Eksport af importerede film fra en
computer til videokameraet
• Den medfølgende software, "Picture Motion
Browser", kan ikke installeres på en Macintoshcomputer.
Du kan oprette en DVD-video med
importerede film. Billedkvaliteten på
disken er SD (Standard Definition).
Du kan sende film, som blev importeret til
computeren, tilbage til videokameraet i
HD-billedkvalitet (High Definition).
Om "First Step Guide
(Introduktion)"
x Import af film, der er optaget med
videokameraet
Du kan importere film, der er optaget i
billedkvaliteten HD (High Definition),
som de er.
x Visning af film, der er importeret
til en computer
Du kan administrere film og stillbilleder
efter dato og klokkeslæt for optagelsen og
vælge film eller stillbilleder, som du
ønsker at få vist som miniaturer.
Miniaturerne kan forstørres eller afspilles i
et diasshow.
x Redigering af billeder, der er
importeret til en computer
Brug af en computer
Hovedfunktioner
"First Step Guide (Introduktion)" er en
brugervejledning, der kan læses på
computeren.
Den indeholder en beskrivelse af den
grundlæggende betjening fra den første
tilslutning mellem videokameraet og
computeren samt angivelse af indstillinger
til generelle beskrivelser af, hvordan du
bruger softwaren "Picture Motion Browser"
på CD-ROM'en (inkluderet).
Se "Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"" (s. 78), start "First Step
Guide (Introduktion)", og følg derefter
vejledningen.
Om hjælpefunktionen i
softwaren
Hjælpevejledningen beskriver alle
funktionerne i softwareprogrammerne. Læs
"First Step Guide (Introduktion)" grundigt,
og find derefter mere detaljerede
oplysninger om betjening i
hjælpevejledningen.
Klik på [?] på skærmen for at få vist
hjælpevejledningen.
Du kan redigere importerede billeder og
stillbilleder på en computer.
Fortsættes ,
75
Funktioner, der kan benyttes med en Windows-computer (fortsat)
b Bemærkninger
• Du bliver også nødt til at justere forskellige
indstillinger på videokameraet, når du
importerer film til en computer med
kommercielt tilgængelig redigeringssoftware.
Se "First Step Guide (Introduktion)" for at få
yderligere oplysninger.
• Kundesupport til "Picture Motion Browser"
findes på følgende websted:
http://www.sony.net/support-disoft/
Systemkrav
Brug af "Picture Motion Browser"
Operativsystem: Microsoft Windows
2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* eller
Windows Vista*
*64-bit-udgaver og Starter (Edition)
understøttes ikke.
Standardinstallation er påkrævet.
Behandling af HD-film kræver
Windows XP SP2 eller Windows
Vista.
Problemfri drift kan ikke garanteres,
hvis ovennævnte operativsystem er
opgraderet, eller hvis der er
installeret flere operativsystemer.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz CPU
eller hurtigere (Intel Pentium 4 3,2
GHz eller hurtigere, Intel Pentium D
eller Intel Core Duo anbefales).
Til behandling af indhold i SDbilledkvalitet (Standard Definition)
alene, kræves en Intel Pentium III 1
GHz eller hurtigere.
Program: DirectX 9.0c eller nyere
(dette produkt er baseret på DirectXteknologien. Og det er nødvendigt,
at DirectX er installeret).
Lydsystem: Direct Soundkompatibelt lydkort
76
Hukommelse: 512 MB eller mere
(1 GB eller mere anbefales).
Til behandling af indhold i SDbilledkvalitet (Standard Definition)
alene, kræves 256 MB hukommelse
eller mere.
Harddisk:
Nødvendig diskplads til
installationen: Ca. 500 MB
Skærm: Minimum 1.024 × 768
punkter
Andet: USB-port (skal være
installeret som standard, Hi-Speed
USB anbefales (USB 2.0kompatibel)), DV-interface
(IEEE1394, i.LINK) (for tilslutning
med i.LINK-kabel), dvd-brænder
(CD-ROM-drev nødvendig til
installationen)
Ved afspilning af stillbilleder, der er
optaget på en "Memory Stick Duo" på en
computer
Operativsystem: Microsoft Windows
2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* eller
Windows Vista*
*Undtagen 64-bit-udgaver.
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift på et opgraderet
operativsystem kan ikke garanteres.
Andet: USB-port (skal være
installeret som standard)
b Bemærkninger
• Problemfri drift kan ikke garanteres på en
computer, der ikke opfylder systemkravene.
• Problemfri drift kan ikke garanteres for alle
anbefalede miljøer.
Andre åbne programmer eller programmer, der
kører i baggrunden, kan f.eks. begrænse
produktets ydeevne.
• Selv i computermiljøer, hvor driften er
garanteret, kan der forekomme tab af billeder i
film i HD-billedkvalitet (High Definition), som
medfører ujævn afspilning. Importerede billeder
og billeder på diske, der oprettes efterfølgende,
påvirkes ikke.
• Hvis du bruger en Notebook-pc, skal den bruge
AC-adapteren som strømkilde. Ellers kan pc'ens
strømsparefunktion medføre, at softwaren ikke
fungerer korrekt.
z Tip!
• Hvis computeren har en Memory Stick-slot, skal
du sætte den "Memory Stick Duo", der
indeholder stillbilleder, i din Memory Stick
Duo-adapter (ekstraudstyr). Adapteren skal
derefter sættes i computerens Memory Stickslot, så stillbillederne kan kopieres til
computeren.
• Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo",
der ikke understøttes af computeren, skal du
tilslutte videokameraet med USB-kablet i stedet
for at bruge computerens Memory Stick-slot.
Brug af en computer
77
Installation af "First Step Guide (Introduktion)"
og softwaren
Du skal installere "First Step Guide
(Introduktion)" og softwaren på Windowscomputeren, før du slutter
videokameraet til computeren.
Installationen er kun nødvendig første gang.
Indhold, der skal installeres, og
procedurerne kan variere, afhængigt af det
aktuelle operativsystem.
z Tip!
• Se side 80, når du bruger en Macintoshcomputer.
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere,
afhængigt af den aktuelle computer.
4 Klik på [FirstStepGuide].
5 Vælg det ønskede sprog og
modelnavnet på dit videokamera i
rullemenuen.
Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"
1 Kontroller, at videokameraet ikke
er sluttet til computeren.
6 Klik på [FirstStepGuide(HTML)].
Installationen begynder.
2 Tænd computeren.
Klik på [OK], når [Save is complete]
vises, for at fuldføre installationen.
b Bemærkninger
• Log på som Administrator under
installationen.
• Luk alle programmer på computeren, før du
installerer softwaren.
Sådan vises "First Step Guide
(Introduktion)" i PDF-format
Klik på [FirstStepGuide(PDF)] i trin 6.
3 Læg den medfølgende CD-ROM i
computerens diskdrev.
Sådan installeres softwaren "Adobe
Reader" for at få vist PDF-filen
Installationsskærmen vises.
Klik på [Adobe(R) Reader(R)] i trin 6.
Installation af softwaren
1 Udfør trin 1 til 3 i afsnittet
Hvis skærmen ikke vises
1 Klik på [Start] og derefter på [My
Computer] (i Windows 2000 skal du
dobbeltklikke på [My Computer]).
2 Dobbeltklik på [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskdrev).*
78
"Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"" (s. 78).
2 Klik på [Install].
3 Vælg sprog for det program, der
skal installeres, og klik derefter
på [Next].
4 Marker dit land/område, og klik
derefter på [Next].
Softwaren, der skal installeres,
konfigureres i overensstemmelse med
dit valg af land/område.
5 Læs [License Agreement], vælg [I
accept the terms of the license
agreement], når du accepterer, og
klik derefter på [Next].
6 Drej på knappen POWER for at
for at installere softwaren.
Det kan være nødvendigt at installere
tredjepartssoftware (vises nedenfor),
afhængigt af den aktuelle computer.
Følg anvisningerne for at installere den
nødvendige software, hvis
installationsskærmen vises.
x Nødvendig Microsoft DirectX 9.0csoftware til håndtering af film
x Nødvendig Windows Media Format 9
Series Runtime-software (kun Windows
2000) til oprettelse af en DVD
Genstart om nødvendigt computeren for
at fuldføre installationen.
9 Fjern CD-ROM'en i computerens
diskdrev.
Genvejsikonerne, f.eks. [ ] ("Picture
Motion Browser"), vises på
skrivebordet.
7 Tilslut videokameraet og
computeren med et i.LINK-kabel
eller USB-kabel.
Når der tilsluttes med et USBkabel, vises [USB SELECT] på
videokameraets skærm. Vælg
[
Memory Stick].
Klik på [Next], når tilslutningen er
udført.
Brug af en computer
aktivere indikatoren PLAY/EDIT,
når tilslutningsbekræftelsen
vises.
8 Følg anvisningerne på skærmen
z Tip!
• Yderligere oplysninger om afbrydelse af kablet
findes i "First Step Guide (Introduktion)".
Der vises muligvis en meddelelse om, at
du skal genstarte, men du behøver ikke
at genstarte nu. Genstart computeren,
når installationen er fuldført.
79
Visning af "First Step
Guide (Introduktion)"
Brug af en Macintoshcomputer
Til visning af "First Step Guide
(Introduktion)" anbefales Microsoft
Internet Explorer Ver. 6.0 eller senere.
Dobbeltklik på genvejsikonet for
videokameraets "First Step Guide
(Introduktion)" på skrivebordet.
Du kan kopiere stillbillederne fra din
"Memory Stick Duo" til Macintosh.
Installer "First Step Guide (Introduktion)"
på den medfølgende CD-ROM.
z Tip!
• Du kan også starte ved at vælge [Start] t
[Programs] ([All Programs] i Windows XP) t
[Sony Picture Utility] t [FirstStepGuide] t
videokameraets mappe t "First Step Guide
(Introduktion)" for at få vist en HTML-version.
• Hvis du vil have vist "First Step Guide
(Introduktion)" i HTML uden at den installeres,
skal du kopiere den ønskede sprogmappe fra
mappen [FirstStepGuide] på CD-ROM'en og
derefter dobbeltklikke på [Index.html].
• Læs videokameraets "First Step Guide
(Introduktion)" som PDF (s. 78) i følgende
situationer:
– Når du vil udskrive de ønskede emner i "First
Step Guide (Introduktion)"
– Når "First Step Guide (Introduktion)" ikke
vises korrekt på grund af
browserindstillingen, selvom den læses i det
anbefalede miljø.
– Når HTML-versionen af "First Step Guide
(Introduktion)" ikke kan installeres.
b Bemærkninger
• Den medfølgende software "Picture Motion
Browser" fungerer ikke under Mac OS.
• Du bliver også nødt til at justere forskellige
indstillinger på videokameraet, når du
importerer film til en computer med
kommercielt tilgængelig redigeringssoftware.
Se "First Step Guide (Introduktion)" for at få
yderligere oplysninger.
Systemkrav
Sådan kopieres stillbilleder fra en
"Memory Stick Duo"
Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller Mac
OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Andet: USB-port (skal være installeret som
standard)
Om "First Step Guide
(Introduktion)"
"First Step Guide (Introduktion)" er en
brugervejledning, der kan læses på
computeren.
Den indeholder en beskrivelse af den
grundlæggende betjening fra den første
tilslutning mellem videokameraet og
computeren samt angivelse af indstillinger
til generelle beskrivelser af, hvordan du
bruger softwaren.
Se "Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"", start "First Step Guide
(Introduktion)", og følg derefter
vejledningen.
Sådan installeres "First Step Guide
(Introduktion)"
Kopier "FirstStepGuide(PDF)" på det
ønskede sprog i mappen [FirstStepGuide]
til computeren.
80
Sådan vises "First Step Guide
(Introduktion)"
Dobbeltklik på "FirstStepGuide(PDF)".
Hvis softwaren til visning af PDF-filer ikke
er installeret på computeren, kan du
downloade Adobe Reader på adressen:
http://www.adobe.com/
Brug af en computer
81
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
• Generel betjening/Easy Handycam/
fjernbetjening ........................................82
• Batterier/strømkilder .............................83
• LCD-skærm/søger .................................83
• Kassettebånd/"Memory Stick Duo" ......84
• Optagelse ...............................................85
• Afspilning..............................................86
• Afspilning på tv .....................................88
• Kopiering, redigering og tilslutning til
andre enheder ........................................88
• Tilslutning til en computer ....................89
• Funktioner, der ikke kan benyttes sammen
...............................................................89
Generel betjening/Easy
Handycam/fjernbetjening
Der er ingen strøm.
• Sæt et opladet batteri i videokameraet
(s. 11).
• Brug AC-adapteren, når der sluttes til en
vægkontakt (s. 11).
Videokameraet fungerer ikke,
selvom der er tændt for strømmen.
• Tag AC-adapteren ud af vægkontakten eller
fjern batteriet. Tilslut igen efter ca. 1 minut.
• Tryk på knappen RESET (s. 108) med en
spids genstand (hvis du trykker på knappen
RESET, nulstilles alle indstillinger
undtagen elementer i den personlige menu).
Knapperne fungerer ikke.
• Ikke alle knapper kan bruges med Easy
Handycam (s. 20).
82
Indstillingerne ændres med Easy
Handycam.
• Standardindstillingerne for de funktioner,
der ikke vises på skærmen, gendannes med
Easy Handycam (s. 20, 40).
Menupunktsindstillingerne er
pludselig ændret.
• Følgende indstillinger vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne, når
knappen POWER har været indstillet til
OFF (CHG) i mere end 12 timer.
– Modlys
– [SCENE SELECT]
– [SPOT MTR·FCS]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]
– [WHITE BAL.]
– [SHUTTR SPEED]
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [ AUDIO MIX] i [DV SET]
– [MIC LEVEL]
Videokameraet bliver varmt.
• Videokameraet bliver varmt, når det er i
brug. Dette er ikke en fejl.
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke.
• Indstil [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 62).
• Fjern evt. forhindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren.
• Beskyt fjernbetjeningsmodtageren mod
stærkt lys, f.eks. sollys eller lys ovenfra. I
modsat tilfælde er det ikke sikkert, at
fjernbetjeningen fungerer korrekt.
• Isæt et nyt batteri i batterirummet, og
kontroller, at batteriets poler (+/–) vender
som vist i batterirummet (s. 110).
En anden videobåndoptager
fungerer ikke, når den medfølgende
fejlbetjening bruges.
• Vælg en anden kommandotilstand end VTR
2 for din videobåndoptager.
• Placer et stykke sort papir over
videobåndoptagerens modtager.
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Videokameraet slukker automatisk, når det
ikke har været brugt i ca. 5 minutter
(A.SHUT OFF). Vælg en ny indstilling for
[A.SHUT OFF] (s. 63), eller tænd for
strømmen igen (s. 14), eller brug ACadapteren.
• Oplad batteriet (s. 11).
Indikatoren /CHG (opladning) lyser
ikke, mens batteriet lades op.
Indikatoren /CHG (opladning)
blinker, mens batteriet lades op.
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet
(s. 11). Hvis problemet fortsætter, skal du
tage AC-adapteren ud af vægkontakten og
kontakte en Sony-forhandler. Batteriet er
muligvis beskadiget.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er for høj eller
for lav, eller batteriet er ikke ladet
tilstrækkeligt op. Dette er ikke en fejl.
• Lad batteriet helt op. Hvis problemet
fortsætter, kan batteriet være slidt. Skift det
ud (s. 11, 97).
Batteriet aflades for hurtigt.
• Den omgivende temperatur er for høj eller
for lav, eller batteriet er ikke ladet
tilstrækkeligt op. Dette er ikke en fejl.
• Lad batteriet helt op. Hvis problemet
fortsætter, kan batteriet være slidt. Skift det
ud (s. 11, 97).
LCD-skærm/søger
Du kan ikke deaktivere LCDbaggrundsbelysningen.
• Du kan ikke slå LCDbaggrundsbelysningen til eller fra ved at
trykke på DISPLAY/BATT INFO, mens du
bruger Easy Handycam (s. 20).
Indikatoren kan ikke slås fra.
• Du kan ikke slå
fra. Tryk på
for
at få vist advarselsmeddelelserne (s. 92).
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
Fejlfinding
• Indstil knappen POWER til OFF (CHG)
(s. 11).
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet
(s. 11).
• Slut netledningen til vægkontakten.
• Batteriet er ladet op (s. 11).
• I bestemte situationer er tidsangivelsen ikke
korrekt. Dette gælder f.eks., når du åbner
eller lukker LCD-panelet. Det tager ca. 1
minut at få vist den korrekte resterende
batteritid.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISPLAY/BATT INFO på
videokameraet (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen) (s. 16, 110).
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt, eller fungerer
slet ikke.
• Juster berøringspanelet
([CALIBRATION]) (s. 102).
Menupunkterne er nedtonede.
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den
aktuelle optage/afspilningssituation.
• Afhængigt af funktionerne kan du muligvis
ikke benytte dem sammen (s. 89).
Fortsættes ,
83
Fejlfinding (fortsat)
vises ikke.
• Ikke alle menupunkter kan bruges med
Easy Handycam. Annuller brug af Easy
Handycam (s. 20).
Billedet i søgeren er ikke klart.
• Flyt søgerens justeringsmekanisme, indtil
billedet er tydeligt (s. 16).
Funktionerne kan ikke bruges med
en "Memory Stick Duo", selvom der
er indsat en "Memory Stick Duo".
• Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren CAMERA-MEMORY eller
PLAY/EDIT (s. 14).
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo",
der er formateret på en computer, skal du
formatere den igen på videokameraet
(s. 51).
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Luk LCD-panelet. Billedet vises ikke i
søgeren, når LCD-panelet er åbent (s. 16).
Kassettebånd/"Memory Stick
Duo"
Kassetten kan ikke skubbes ud af
rummet.
• Kontroller, at strømkilden (batteri eller
AC-adapter) er tilsluttet korrekt (s. 11).
• Der er dannet kondens i videokameraet
(s. 101).
Indikatoren Cassette Memory eller
titelvisningen vises ikke, når der
bruges en kassette med Cassette
Memory.
• Dette videokamera understøtter ikke
Cassette Memory, så indikatoren vises ikke.
Indikatoren for resterende tid på
båndet vises ikke.
• Indstil [
REMAINING] til [ON], så
indikatoren for resterende tid på båndet
altid vises (s. 62).
Kassetten støjer under
tilbagespoling eller fremadspoling.
• Tilbagespolings- og
fremadspolingshastigheden øges, når der
bruges AC-adapter (i forhold til, når det
bruges batteri), og derfor høres der også
mere støj. Dette er ikke en fejl.
84
Det optagne billede på båndet kan
ikke slettes.
• Du kan ikke slette et billede på bånd. Du
kan kun spole båndet tilbage og optage
igen. Den nye optagelse overskriver den
eksisterende.
Du kan ikke slette billeder fra en
"Memory Stick Duo" eller formatere
den.
• Deaktiver den eventuelle
skrivebeskyttelsesknap på din "Memory
Stick Duo" (s. 96).
• Ophæv billedets skrivebeskyttelse (s. 72).
• Der kan maksimalt slettes 100 billeder på
én gang på oversigtsskærmen.
Billedbeskyttelsen kan ikke
anvendes, eller billederne kan ikke
markeres til udskrivning.
• Deaktiver den eventuelle
skrivebeskyttelsesknap på din "Memory
Stick Duo" (s. 96).
• Udfør handlingen igen på
oversigtsskærmen (s. 28, 72).
• Du kan maksimalt markere 999 billeder til
udskrivning.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt
eller blinker.
• Filen er beskadiget.
• Brug det filformat, der er kompatibel med
videokameraet (s. 96).
Optagelse
Læs også afsnittet "Kassettebånd/"Memory
Stick Duo"" (s. 84).
Båndet afspilles ikke, når der trykkes
på START/STOP.
• Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren CAMERA-TAPE (s. 21).
• Båndet er løbet ud. Spol det tilbage, eller
isæt en ny kassette.
• Indstil skrivebeskyttelsesknappen til REC,
eller isæt en ny kassette (s. 95).
• Båndet sætter sig fast på tromlen på grund
af fugt. Fjern kassetten, og brug ikke
videokameraet i mindst 1 time. Isæt
derefter kassetten igen (s. 101).
Der kan ikke optages en glidende
overgang på et bånd fra den sidst
optagne sekvens til den næste.
• Udfør END SEARCH (s. 31).
• Du må ikke fjerne kassetten (billedet
optages fortsat uden afbrydelse, selvom du
slukker for strømmen).
• Du må ikke optage billeder i HDV- og DVformat på samme bånd.
• Du må ikke optage billeder i tilstanden SP
og LP på samme bånd.
• Undgå at stoppe optagelsen af en film i
tilstanden LP.
• Du kan ikke optage med glidende
overgang, når [QUICK REC] er indstillet til
[ON] (s. 63).
Blitzen fungerer ikke.
Der kan ikke optages på din
"Memory Stick Duo".
Det optagne billede ser anderledes
ud.
• Udseendet på det optagne billede kan
variere, afhængigt af de forhold, som
videokameraet bruges under. Dette er ikke
en fejl.
Fejlfinding
• Der er ikke mere plads på din "Memory
Stick Duo". Indsæt en anden "Memory
Stick Duo", eller formater den aktuelle
"Memory Stick Duo" (s. 51). Du kan også
slette overflødige billeder fra din "Memory
Stick Duo" (s. 71).
• Når knappen POWER er indstillet til
CAMERA-TAPE, kan du ikke optage
stillbilleder på en "Memory Stick Duo"
med:
– Når [SHUTTR SPEED] er indstillet på
mellem 1/600 og 1/10.000 sekund
– Mens du bruger [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
– [SMTH SLW REC]
– [COLOR BAR]
• Du kan ikke bruge blitz, mens der optages
på bånd.
• Selvom du har valgt automatisk blitz eller
(automatisk reduktion af røde øjne), kan
du ikke bruge den integrerede blitz med:
– [TWILIGHT], [CANDLE], [SUNRSE
SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] eller [SNOW] i [SCENE
SELECT]
– [SPOT MTR·FCS]
– [SPOT METER]
– [MANUAL] i [EXPOSURE]
[END SEARCH] fungerer ikke.
• Du må ikke fjerne kassetten efter optagelse
(s. 31).
• Der er ikke optaget noget på kassetten.
• Der er en tom sektion mellem de optagne
sektioner på båndet. Dette er ikke en fejl.
[COLOR SLOW S] fungerer ikke
korrekt.
• [COLOR SLOW S] fungerer muligvis ikke
korrekt i fuldstændig mørke. Vælg
NightShot eller [SUPER NS].
Fortsættes ,
85
Fejlfinding (fortsat)
[SUPER NS] kan ikke bruges.
• Knappen NIGHTSHOT er ikke indstillet til
ON (s. 25).
Den automatiske fokusering
fungerer ikke.
• Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 46).
• Optageforholdene egner sig ikke til
automatisk fokusering. Indstil fokus
manuelt (s. 46).
Skærmbilledet er lyst, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Indstil knappen NIGHTSHOT (s. 25) til
OFF, eller annuller modlysfunktionen
(s. 25).
Skærmbilledet er mørkt, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Tryk på DISPLAY/BATT INFO, og hold
den nede i nogle få sekunder for at tænde
baggrundsbelysningen (s. 16).
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Indstil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 49).
Modlysfunktionen fungerer ikke.
• Modlysfunktionen kan ikke bruges med
Easy Handycam (s. 20).
Der optræder vandrette streger.
• Dette kan ske, når du optager billeder i lyset
fra en fluorescerende lampe, en
natriumlampe eller en kviksølvlampe. Dette
er ikke en fejl.
• Dette kan afhjælpes ved at justere
lukkerhastigheden (s. 44).
[FLASH LEVEL] kan ikke ændres.
• [FLASH LEVEL] (s. 47) kan ikke ændres
med Easy Handycam.
Der vises små hvide, røde, blå eller
grønne prikker vises på skærmen.
• Prikkerne vises, når lukkerhastigheden er
lav, eller når du optager i [SUPER NS] eller
[COLOR SLOW S]. Dette er ikke en fejl.
Hurtigt bevægende motiver, virker
hakkede.
• Fænomenet kaldes "focal plane". Dette er
ikke en fejl. At et hurtigt bevægende motiv
virker hakket skyldes den måde, som
billedenheden (CMOS-sensoren) læser
billedsignalerne på og afhænger af
optageforholdene.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Deaktiver funktionen NightShot (s. 25).
86
Der vises sorte bjælker, når der
optages en tv-skærm eller
computerskærm.
• Juster [SHUTTR SPEED] (s. 44).
Afspilning
Læs også afsnittet "Kassettebånd/"Memory
Stick Duo"" (s. 84).
Der kan ikke afspilles bånd.
• Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
• Spol båndet tilbage (s. 27).
Der kan ikke afspilles i modsat
retning.
• Afspilning i modsat retning er ikke muligt,
når båndet er optaget i HDV-format.
Der kan ikke afspilles billeddata, der
er gemt på en "Memory Stick Duo".
• Billeddata kan ikke afspilles, når du har
redigeret filnavne eller mapper eller har
redigeret dataene på en computer (i dette
tilfælde blinker filnavnet). Dette er ikke en
fejl (s. 97).
• Billeder, som er optaget på andre enheder,
vises muligvis ikke i deres faktiske
størrelse. Dette er ikke en fejl (s. 97).
Der vises vandrette streger på
billedet. De viste billeder er utydelige
eller vises ikke.
• Rens videohovedet med rensebåndet
(ekstraudstyr) (s. 101).
Der høres ikke lyd, der er optaget
med 4CH MIC REC på et andet
videokamera.
• Juster [
• Dette sker, hvis båndet eller videohovedet
er snavset (s. 101).
• Brug en Sony mini-DV-kassette.
"---" vises på skærmen.
• Det afspillede bånd blev optaget uden
indstilling af dato og klokkeslæt.
• Der afspilles en tom sektion på båndet.
• Datakoden kan ikke aflæses på et bånd, der
er ridset eller som indeholder billedstøj.
Der vises støj, og
vises på skærmen.
eller
• Båndet blev optaget med et andet tvfarvesystem end dit videokameras (PAL).
Dette er ikke en fejl (s. 94).
Date Search virker ikke korrekt.
AUDIO MIX] (s. 59).
-siden
• Sørg for at optage i mindst 2 minutter efter,
at datoen er skiftet. Hvis dagens optagelse
er for kort, kan videokameraet ikke finde
det nøjagtige sted, hvor optagedatoen
skifter.
• Der er en tom sektion mellem de optagne
sektioner på båndet. Dette er ikke en fejl.
Fejlfinding
Fine mønstre blinker, diagonale
linjer er hakkede.
• Juster [SHARPNESS] mod
(blødere) (s. 44).
Filmen fryser et kort øjeblik, eller
lyden afbrydes.
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd.
• Skru op for lyden (s. 27).
• Juster [ AUDIO MIX] fra [ST2]-siden
(ekstra lyd), indtil der høres lyd (s. 59).
• Hvis du bruger et S VIDEO-stik eller et
komponentvideostik, skal du kontrollere, at
A/V-tilslutningskablets røde og hvide stik
også er tilsluttet (s. 33).
• Der kan ikke optages lyd under optagelse af
en 3-sekunders film med [SMTH SLW
REC].
Billedet eller lyden afbrydes.
Der vises intet billede under [END
SEARCH] eller Rec Review.
• Båndet indeholder optagelser i både HDVog DV-format. Dette er ikke en fejl.
vises på LCD-skærmen.
• Dette sker, når der afspilles et bånd, som er
optaget på andre optageenheder med en 4kanals mikrofon (4CH MIC REC). Dette
videokamera understøtter ikke optagelser
med 4-kanals mikrofon.
• Båndet indeholder optagelser i både HDVog DV-format. Dette er ikke en fejl.
Fortsættes ,
87
Fejlfinding (fortsat)
Afspilning på tv
Der kan ikke vises billeder på tv, der
er tilsluttet med i.LINK-kabel.
• Du kan ikke få vist billeder i HDbilledkvalitet (High Definition) på tv, der
ikke er kompatible med HDV1080ispecifikationen (s. 33). Yderligere
oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.
• Nedkonverter billeder, der er optaget i
HDV-format, til DV-format, og afspil dem i
billedkvaliteten SD (Standard Definition)
(s. 60).
• Afspil billederne med et andet
tilslutningskabel (s. 33).
Der kan ikke vises billeder eller
høres lyd på tv, der er tilsluttet med
komponentvideokabel.
• Indstil [COMPONENT] i
menuen
(STANDARD SET), så den passer til
kravene for den tilsluttede enhed (s. 60).
• Når du bruger komponentvideokablet, skal
du kontrollere, at A/V-tilslutningskablets
røde og hvide stik er tilsluttet (s. 33).
Der kan ikke vises billeder eller
høres lyd på tv, der er tilsluttet med
HDMI-kabel.
• Billeder i DV-format sendes ikke fra HDMI
OUT-stikket, hvis billederne indeholder
ophavsretligt beskyttede signaler.
• Der kan ikke sendes billeder i DV-format til
videokameraet via i.LINK-kablet (s. 69).
• Dette sker, hvis du laver båndoptagelser i
både HDV- og DV-format. Fjern og tilslut
HDMI-kablet, eller drej på knappen
POWER for at tænde videokameraet igen.
88
Billederne virker forvrængede på et
4:3-tv.
• Dette sker, når der vises et billede, der er
optaget i tilstanden 16:9 (widescreen), på et
4:3-tv. Indstil [TV TYPE] i
menuen
(STANDARD SET) (s. 61), og afspil
billedet.
Der vises sorte bjælker øverst og
nederst på et 4:3-tv.
• Dette sker, når der vises et billede, der er
optaget i tilstanden 16:9 (widescreen), på et
4:3-tv. Dette er ikke en fejl.
Kopiering, redigering og
tilslutning til andre enheder
Der kan ikke bruges zoom på billeder
fra tilsluttede enheder.
• Du kan ikke bruge zoom på billeder fra
tilsluttede enheder på videokameraet
(s. 29).
Tidskoden og andre oplysninger
vises på skærmen på den tilsluttede
enhed.
• Indstil [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL],
mens enheden er tilsluttet med et A/Vtilslutningskabel (s. 62).
Der kan ikke dubbes korrekt med
A/V-tilslutningskablet.
• Du kan ikke sende input eksternt fra en
enhed, der er tilsluttet med A/Vtilslutningskablet.
• A/V-tilslutningskablet er ikke sat korrekt i.
Kontroller, at A/V-tilslutningskablet er
sluttet til indgangsstikket på den anden
enhed, så der kan dubbes et billede fra
videokameraet.
Under dubbing vises der intet billede
på skærmen, eller billedet er
forvrænget, når der er tilsluttet med
et i.LINK-kabel.
• Indstil [VCR HDV/DV] i menuen
(STANDARD SET), så den passer til
kravene for den tilsluttede enhed (s. 58).
• Hvis enheden, der skal tilsluttes, ikke er
kompatibel med HDV1080ispecifikationen, kan du ikke dubbe i
billedkvaliteten HD (High Definition)
(s. 66). Yderligere oplysninger findes i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
• Nedkonverter billeder, der er optaget i
HDV-format, til DV-format, og dub dem i
billedkvaliteten SD (Standard Definition)
(s. 66).
Der kan ikke føjes lyd til det optagne
bånd.
• Du kan ikke føje lyd til det optagne bånd på
denne enhed.
• Du kan ikke dubbe billeder med HDMItilslutningskablet.
Computeren genkender ikke
videokameraet.
• Installer "Picture Motion Browser" (s. 75).
• Fjern alle USB-enheder undtagen tastaturet,
musen og videokameraet fra computerens
(USB)-stik.
• Tag kablet ud af computeren og
videokameraet, genstart computeren, og
tilslut kablet igen.
Den medfølgende software, "Picture
Motion Browser", kan ikke
installeres på en Macintoshcomputer.
• Du kan ikke bruge "Picture Motion
Browser" på en Macintosh-computer.
Funktioner, der ikke kan
benyttes sammen
Afhængigt af funktionerne kan du muligvis
ikke benytte dem sammen. Følgende liste
viser eksempler på menupunkter og
funktioner, der ikke kan bruges samtidigt.
Ikke tilgængelig
Modlysfunktion
[FIREWORKS],
[SPOT METER],
[MANUAL] i
[EXPOSURE]
[SCENE SELECT]
NightShot, [TELE
MACRO],
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[COLOR SLOW S]
[SPOT MTR·FCS]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[SCENE SELECT]
[SPOT METER]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
Den ny lyd, der er føjet til et optaget
bånd på et andet videokamera, høres
ikke.
• Juster [ AUDIO MIX] fra [ST1]-siden
(oprindelig lyd), indtil der høres lyd (s. 59).
Der kan ikke dubbes stillbilleder fra
et bånd til en "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage, eller du kan kun optage
et forvrænget billede, hvis båndet er
overspillet mange gange.
Hvis denne funktion er
aktiveret
Fortsættes ,
Fejlfinding
Der kan ikke dubbes korrekt med
HDMI-tilslutningskablet.
Tilslutning til en computer
89
Fejlfinding (fortsat)
Ikke tilgængelig
90
Hvis denne funktion er
aktiveret
[EXPOSURE]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NS]
[SHARPNESS]
[CINEMA EFECT]
[SHUTTR SPEED]
på drejeknappen
CAM CTRL
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[SMTH SLW REC]
[AE SHIFT]
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[EXPOSURE],
[CINEMA EFECT]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT],
mens der optages på
bånd
[COLOR SLOW S]
NightShot, [SCENE
SELECT],
[MANUAL] i
[SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[FADER],
[D.EFFECT]
[HISTOGRAM]
[DIGITAL ZOOM],
[D.EFFECT], mens
der vises dato og
klokkeslæt
[DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[FADER]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
Ikke tilgængelig
Hvis denne funktion er
aktiveret
[OLD MOVIE] i
[D.EFFECT]
[SCENE SELECT],
[PICT.EFFECT], når
[ WIDE SELECT]
er indstillet til [4:3]
[CINEMA EFECT] i
[D.EFFECT]
[SCENE SELECT],
[SPOT METER],
[MANUAL] fra
[EXPOSURE], andet
end 0 i [AE SHIFT],
[PICT.EFFECT], når
[ WIDE SELECT]
er indstillet til [4:3]
[SMTH SLW REC]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[SHUTTR SPEED],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
• Når [COLOR BAR] er aktiveret, er alle "ikke
tilgængelige" menupunkter på listen ikke
tilgængelige.
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnose/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i
søgeren.
Nogle af symptomer kan du selv afhjælpe.
Hvis problemet forsætter, selvom du har
forsøgt at ordne problemet nogle gange,
skal du kontakte en Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
• Kontakt din Sony-forhandler eller det
lokale, autoriserede Sonyservicecenter. Oplys den 5-cifrede
kode, som begynder med "E".
101-1001 (advarselsindikator for
filer)
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses (s. 96).
E (advarsel om lavt batteriniveau)
C:(eller E:) ss:ss (selvdiagnose)
C:04:ss
• Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"batteri (serie H). Brug et
"InfoLITHIUM"-batteri (serie H)
(s. 97).
• Slut AC-adapterens DC-stik til
videokameraets DC IN-stik (s. 11).
C:21:ss
C:22:ss
• Rens videohovedet med et rensebånd
(ekstraudstyr) (s. 101).
C:31:ss/C:32:ss
• Der er opstået symptomer, der ikke
beskrives ovenfor. Fjern og isæt
kassetten, og forsøg at betjene
videokameraet igen. Du må ikke udføre
denne handling, hvis der er dannet
kondens (s. 101).
• Afbryd strømmen. Tilslut den igen, og
forsøg at betjene videokameraet.
• Skift kassetten. Tryk på RESET
(s. 108), og forsøg at betjene
videokameraet igen.
% (advarsel om kondens)*
• Fjern kassetten, afbryd strømmen, og
lad videokameraet stå med
kassettedækslet åbent i ca. 1 time
(s. 101).
(advarselsindikator for "Memory
Stick Duo")
Fejlfinding
• Der er dannet kondens. Fjern kassetten,
og brug ikke videokameraet i mindst 1
time. Isæt derefter kassetten igen
(s. 101).
• Der er næsten ikke mere strøm på
batteriet.
• E blinker muligvis, afhængigt af
betjening, omgivelser eller
batteriforhold, selvom der stadig er ca.
5 eller 10 minutter tilbage.
• Der er ikke isat en "Memory Stick
Duo" (s. 17).
(advarselsindikator for
formatering af "Memory Stick Duo")*
• Din "Memory Stick Duo" er
beskadiget.
• Din "Memory Stick Duo" er ikke
formateret korrekt (s. 51, 96).
(advarselsindikator for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
• Der er isat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" (s. 96).
Fortsættes ,
91
Advarselsindikatorer og meddelelser (fortsat)
Q (advarselsindikatorer for bånd)
Blinker langsomt:
• Der er mindre end 5 minutter tilbage på
båndet.
• Der er ikke isat en kassette*.
• Kassettens skrivebeskyttelsesknap er
slået til (s. 95)*.
Blinker hurtigt:
• Båndet er løbet ud*.
Z (advarsel for kassette, der er
skubbet ud)*
Blinker langsomt:
• Kassettens skrivebeskyttelsesknap er
slået til (s. 95).
Blinker hurtigt:
• Der er dannet kondens (s. 101).
• Selvdiagnosekoden vises (s. 91).
- (advarselsindikator for
billedsletning)*
• Billedet er skrivebeskyttet (s. 72).
- (advarselsindikator for
skrivebeskyttet "Memory Stick
Duo")*
• Skrivebeskyttelsesknappen på din
"Memory Stick Duo" er slået til (s. 96).
(advarselsindikator for blitz)
Blinker langsomt:
• Oplader fortsat.
Blinker hurtigt:
• Selvdiagnosekoden vises (s. 91)*.
• Der er noget i vejen med blitzen.
* Der høres en tone, når der vises
advarselsindikatorer på skærmen (s. 62).
92
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
z Tip!
• Når
vises, kan meddelelsen laves om til
ved at trykke på
. Tryk på
for at
få vist meddelelsen igen.
x Kondensvand
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (s. 101)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (s. 101)
x Kassette/bånd
Z Reinsert the cassette. (s. 17)
• Kontroller, om kassetten er beskadiget.
QZ The tape is locked - check the
tab. (s. 95)
x "Memory Stick Duo"
Reinsert the Memory Stick.
(s. 17)
• Fjern og isæt din "Memory Stick Duo"
et par gange. En "Memory Stick Duo"
kan godt være beskadiget, selvom
indikatoren blinker. Forsøg med en
anden "Memory Stick Duo".
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontroller formatet, og formater
derefter din "Memory Stick Duo" efter
behov (s. 51, 96).
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med videokameraet.
• Du bliver nødt til at formatere din
"Memory Stick Duo" (s. 51) eller slette
dem på computeren.
x Dual Rec
Cannot save still picture.
• Du må ikke fjerne din "Memory Stick
Duo", mens der gemmes stillbilleder på
den (s. 23).
x PictBridge-kompatibel printer
Check the connected device.
• Sluk og tænd printeren, og fjern og isæt
USB-kablet.
Cannot print. Check the printer.
Fejlfinding
• Sluk og tænd printeren, og fjern og isæt
USB-kablet.
93
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
Videokameraet kan bruges i alle lande/
området, hvor det er muligt at den ACadapter, der fulgte med videokameraet,
inden for 100 V til 240 V AC og 50/60 Hz.
Du skal bruge et tv (eller skærm) med
AUDIO/VIDEO-indgangsstik. Du skal
også bruge et tilslutningskabel.
Om tv-farvesystemer
Nem indstilling af tidsforskel
Videokameraet understøtter PAL-systemet,
så billederne kan kun vises på et PAL-tv,
der har et AUDIO/VIDEO-indgangsstik.
Du kan nemt indstille uret til lokaltid i
udlandet ved at angive tidsforskellen
mellem, hvor du bor, og hvor du befinder
dig. Vælg [WORLD TIME] i menuen
(TIME/LANGU.), og angiv derefter
tidsforskellen (s. 64).
System
Bruges i
PAL
Australien, Østrig, Belgien,
Kina, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungarn, Italien,
Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Sverige, Schweiz,
Thailand, Storbritannien, osv.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
SECAM
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
NTSC
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
Visning af billeder i HDV-format, der
er optaget i HDV-format
Du skal bruge et HDV1080i-kompatibelt tv
(eller skærm) med et komponentstik og et
AUDIO/VIDEO-indgangsstik. Du skal
også bruge et komponentvideokabel og et
A/V-tilslutningskabel.
94
Visning af billeder i DV-format, der er
optaget i DV-format
Vedligeholdelse og forholdsregler
Understøttede kassettebånd
Dit videokamera kan både optage i HDVog DV-format.
Du kan kun bruge mini-DV-kassetter.
Brug en kassette, der er mærket
.
Videokameraet er ikke kompatibelt med
kassetter med Cassette Memoryfunktionen.
Hvad er HDV-format?
HDV-formatet er et videoformat, der er
udviklet til at optage og afspille digitale
HD-videosignaler (High Definition) på en
DV-kassette.
Videokameraet bruger tilstanden Interlace
med 1.080 effektive scanningslinjer pr.
skærmlinje (1080i, antal pixel: 1.440 ×
1.080 punkter).
Videobithastigheden for optagelse er ca. 25
Mbps.
i.LINK bruges til det digitale interface og
gør det muligt at udføre en digital
tilslutning med et tv eller en computer, der
er HDV-kompatibel.
z Tip!
x Når der afspilles
Hvis den kassette, der afspilles på
videokameraet, indeholder ophavsretlige
signaler, kan det ikke kopieres til et bånd i
et andet videokamera, der er sluttet til
videokameraet.
x Når der optages
Du kan ikke optage software på
videokameraet, der indeholder
ophavsretlige kontrolsignaler, som har til
formål at beskytte softwarens ophavsret.
[Cannot record due to copyright
protection.] vises på LCD-skærmen eller i
søgeren, hvis du forsøger at optage sådan
software. Videokameraet optager ikke
ophavsretlige kontrolsignaler på båndet
under optagelse.
Bemærkninger om brug
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
Fjern kassetten, før videokameraet gemmes
væk.
x Sådan undgås fejlagtig sletning
Skub kassettens skrivebeskyttelsesknap til
SAVE.
Afspilning
Videokameraet kan afspille billeder i både
DV-format og i overensstemmelse med
HDV1080i-specifikationen.
Videokameraet kan afspille billeder, der er
optaget i HDV 720/30p-format, men kan
ikke sende billeder fra HDV/DVinterfacet (i.LINK).
REC: Der kan optages på
kassetten.
SAVE: Der kan ikke optages
på kassetten (skrivebeskyttet).
REC
SAVE
Yderligere oplysninger
• HDV-signalerne komprimeres til MPEG2format, der bruges i BS-digitale (Broadcast
Satellite) og jordførte digitale HDTVudsendelser, i Blu-ray Disc-optagere, osv.
Ophavsretligt signal
Sådan undgås, at der oprettes tomme
sektioner på båndet
Gå til slutningen af den optagne sektion
med END SEARCH (s. 31), før du starter
den næste optagelse.
Fortsættes ,
95
Vedligeholdelse og forholdsregler (fortsat)
x Mærkning af kassetten
Sørg for kun at sætte mærkater på de steder,
der vises på følgende tegning, så der ikke
opstår fejl i videokameraet.
Optagelse/
afspilning
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a*
Du må ikke sætte
mærkater på
denne kant.
* Dette produkt understøtter ikke parallel
dataoverførsel ved 8 bit, men understøtter
parallel dataoverførsel ved 4 bit på samme
måde som Memory Stick PRO Duo.
Her må der
påsættes
mærkater
• Produktet kan ikke optage eller afspille data, der
gør brug af teknologien "MagicGate".
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format.
• Produktet understøtter "Memory Stick Micro"
("M2"). "M2" står for "Memory Stick Micro".
• Stillbilledformat: Videokameraet komprimerer
og optager billeddata i JPEG-format (Joint
Photographic Experts Group). Filtypenavnet er
".JPG".
• Filnavne på stillbilleder:
– 101- 0001: Dette filnavn vises på
videokameraets skærm.
– DSC00001.JPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
• Problemfri drift af videokameraet garanteres
ikke med en "Memory Stick Duo", der er
formateret på en computer (Windows OS/Mac
OS).
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere,
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det "Memory Stick"-kompatible produkt, du
bruger.
• Du kan undgå utilsigtet sletning af billeder ved
at ændre indstillingen af
skrivebeskyttelsesknappen på din "Memory
Stick Duo" med en spids genstand.
• Beskadigede eller mistede billeddata erstattes
ikke og kan forekomme i følgende situationer:
– Hvis du fjerner din "Memory Stick Duo",
slukker videokameraet eller fjerner batteriet
for at skifte det ud, mens videokameraet er i
gang med at læse eller skrive billedfiler til din
"Memory Stick Duo" (mens indikatoren for
tilslutning lyser eller blinker).
– Hvis du bruger din "Memory Stick Duo" i
nærheden af magneter eller magnetfelter.
x Efter brug af kassetten
Spol båndet tilbage til starten for at undgå
forvrængning af billede eller lyd. Kassetten
skal derefter anbringes i æsken, der skal
opbevares lodret.
x Rengøring af det guldbelagte stik
Generelt skal det guldbelagte stik på
kassetten gøres rent med en vatpind, hver
gang kassetten har været brugt 10 gange.
Hvis det guldbelagte stik på kassetten er
snavset eller støvet, viser indikatoren for
resterende tid på båndet muligvis en forkert
tid.
Guldbelagt stik
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedium med en stor
datakapacitet.
Videokameraet understøtter følgende typer
"Memory Stick". Problemfri drift af
videokameraet kan dog ikke garanteres med
alle typer "Memory Stick".
Typer "Memory Stick"
96
Typer "Memory Stick"
Optagelse/
afspilning
"Memory Stick Duo"
(med MagicGate)
a
"Memory Stick PRO Duo"
a
• Det anbefales, at du laver en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
• Du må ikke trykke for hårdt, når du skriver i
skrivefeltet på en "Memory Stick Duo".
• Du må ikke sætte en mærkat på en "Memory
Stick Duo" eller en Memory Stick Duo-adapter.
• Du skal lægge din "Memory Stick Duo" i en
æske, når du transporterer eller opbevarer den.
• Du må ikke røre eller lade metalgenstande røre
stikkene.
• Du må ikke bøje, tabe eller udsætte din
"Memory Stick Duo" for kraftige stød.
• Du må ikke adskille eller ændre din "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke lade din "Memory Stick Duo" blive
våd.
• Du skal opbevare din "Memory Stick Duo"
utilgængeligt for børn. Et barn kan sluge det.
• Du må ikke isætte andet end en "Memory Stick
Duo" i "Memory Stick Duo"-slotten. Dette kan
medføre fejl.
• Du må ikke bruge eller opbevare din "Memory
Stick Duo" under følgende forhold.
– Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret
ude om sommeren.
– Steder, der er udsat for direkte sollys.
– Steder med ekstrem høj fugtighed eller steder,
hvor der findes korroderende gasarter.
x Om en Memory Stick Duo-adapter
x Om "Memory Stick PRO Duo"
• Den maksimale hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges i dit
videokamera, er 8 GB.
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro"
med en videobåndoptager, skal du bruge en
Duo-sized M2-adapter. Sæt din "Memory Stick
Micro" i din Duo-sized M2-adapter, og sæt
adapteren i Memory Stick Duo-slotten. Hvis du
sætter en "Memory Stick Micro" i
videobåndoptageren uden at bruge en Duo-sized
M2-adapter, kan den muligvis ikke tages ud af
videobåndoptageren igen.
• Din "Memory Stick Micro" skal opbevares
utilgængeligt for børn. De kan få den galt i
halsen.
Om billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler, der er optaget på en "Memory
Stick Duo", er i overensstemmelse med den
internationale standard "Design rule for Camera
File system", der er udarbejdet af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Videokameraet kan ikke afspille stillbilleder,
der er optaget på andre enheder (DCRTRV900E eller DSC-D700/D770), der ikke
opfylder den internationale standard (de nævnte
modeller sælges ikke i alle lande).
• Hvis du ikke kan bruge en "Memory Stick
Duo", der har været brugt i en anden enhed, skal
den formateres med dit videokamera (s. 51).
Bemærk, at formateringen sletter alle
oplysninger på din "Memory Stick Duo".
• Du kan muligvis ikke afspille billeder med
videokameraet:
– Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
– Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder.
Yderligere oplysninger
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sætte din "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge for, at
din "Memory Stick Duo" vender korrekt. Skub
derefter enheden helt ind. Hvis din "Memory
Stick Duo" tvinges ind i Memory Stick Duoadapteren i den forkerte retning eller ikke
indsættes helt, kan det medføre fejl.
• Du må ikke isætte en Memory Stick Duoadapter uden en "Memory Stick Duo". Dette kan
forårsage fejl i enheden.
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick Micro"
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Denne enhed er kompatibel med et
"InfoLITHIUM"-batteri (serie H).
Videokameraet kan kun bruges med et
"InfoLITHIUM"-batteri.
"InfoLITHIUM"-batterier i serie H er
mærket
.
Fortsættes ,
97
Vedligeholdelse og forholdsregler (fortsat)
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der indeholder funktioner til
udveksling af oplysninger om driftsforhold
mellem videokameraet og en AC-adapter/
oplader (ekstraudstyr).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Den resterende batteritid vises med en ACadapter/oplader.
Sådan oplades batteriet
• Sørg for at lade batteriet op, inden du tager
videokameraet i brug.
• Det anbefales at lade batteriet op ved en
temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil indikatoren
/CHG (opladning) slukkes. Hvis du lader
batteriet op ved en temperatur, der ligger uden
for dette område, bliver opladningen muligvis
ikke effektiv.
• Når opladningen er afsluttet, skal du fjerne
kablet fra videokameraets DC IN-stik eller tage
batteriet ud.
Sådan bruges batteriet mest optimalt
• Batteriydelsen reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder. Batteriets
driftstid reduceres. I sådanne tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
– Læg batteriet i en lomme for at varme det op,
og vent med at sætte det i videokameraet til
du skal tage billeder.
– Brug et batteri med stor kapacitet: NP-FH70/
FH100 (ekstraudstyr).
• Hyppig brug af LCD-skærmen eller hyppig
afspilning, fremadspoling eller tilbagespoling
medfører, at batteriet bruges hurtigere.
Vi anbefaler, at du bruger et batteri med stor
kapacitet: NP-FH70/FH100 (ekstraudstyr).
• Kontroller, at knappen POWER er indstillet til
OFF (CHG), når videokameraet ikke optager
eller afspiller. Der bruges også batteri, når
videokameraet er sat på standby til optagelse,
eller når en afspilning er sat på pause.
• Sørg for at have ekstra batterier ved hånden til
to eller tre gange den forventede optagetid, og
lav en prøveoptagelse, før den endelige
optagelse.
98
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den
resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
• E-mærket, der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 5 til 10 minutter tilbage
på batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller
den omgivende temperatur.
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt i
videokameraet én gang om året for at sikre, at
det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i videokameraet, skal
du indstille [A.SHUT OFF] til [NEVER] i
menuen
(STANDARD SET) og sætte
videokameraet på standby til optagelse, indtil
det slukkes (s. 63).
Om batteriets driftstid
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
• Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Om i.LINK
HDV/DV-interfacet på denne enhed er et
i.LINK-kompatibelt interface. Dette afsnit
beskriver i.LINK-standarden og dens
funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er et digitalt, serielt interface til
overførsel af digitalvideo, digitallyd og
andre data til andre i.LINK-kompatible
enheder. i.LINK kan også bruges til at styre
andre enheder.
i.LINK-kompatible enheder kan tilsluttes
via et i.LINK-kabel. Mulige
anvendelsesområder er betjening og
dataoverførsler med forskelligt digitalt AVudstyr.
Når to eller flere i.LINK-kompatible
enheder er forbundet med videokameraet,
bliver det muligt at udføre betjeningen fra
en hvilken som helst enhed i kæden.
Bemærk, at betjeningsmetoden kan variere,
eller at det muligvis ikke er muligt at udføre
dataoverførsler, afhængigt af de tilsluttede
enheders specifikationer og karakteristika.
b Bemærkninger
• Normalt kan der kun sluttes én enhed til dette
videokamera med et i.LINK-kabel. Når
videokameraet sluttes til en HDV/DVkompatibel enhed, der har to eller flere HDV/
DV-interfacer, skal du læse den
betjeningsvejledning, der fulgte med den enhed,
der tilsluttes.
• i.LINK kaldes også IEEE1394-datatransportbus,
foreslået af Sony, og det er et varemærke, der er
godkendt af mange virksomheder.
• IEEE1394 er en international standard, der er
standardiseret af Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Om baudhastighed for i.LINK
Den maksimale baudhastighed for i.LINK
varierer, afhængigt af enheden. Der findes 3
typer:
S100 (ca. 100Mbps*)
S200 (ca. 200Mbps)
S400 (ca. 400Mbps)
* Hvad er Mbps?
Mbps står for "megabit pr. sekund" eller
den mængde data, der kan sendes eller
modtages på et sekund. En baudhastighed
på 100 Mbps betyder f.eks., at der kan
sendes 100 megabit data på ét sekund.
Sådan bruges i.LINK-funktionerne på
dette videokamera
Yderligere oplysninger om dubbing, når
videokameraet er sluttet til videoenheder,
der har et i.LINK-interface, findes på side
66.
Videokameraet kan også sluttes til andre
i.LINK-kompatible Sony-enheder (f.eks. en
VAIO-computer) og til videoenheder.
Nogle i.LINK-kompatible videoenheder,
f.eks. digitale tv, DVD-, MICROMV- eller
HDV-optagere/afspillere er ikke
kompatible med denne enhed. Før du slutter
videokameraet til andre enheder, skal du
kontrollere, om enheden er kompatibel med
en HDV/DV-enhed. Yderligere oplysninger
om forholdsregler og kompatibel
programsoftware findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med den
enhed, der skal tilsluttes.
Yderligere oplysninger
z Tip!
Baudhastigheden findes under
specifikationerne i den
betjeningsvejledning, der fulgte med det
pågældende udstyr. På nogle enheder er
hastigheden også anført i nærheden af
i.LINK-interfacet.
Baudhastigheden kan være forskellig fra
den angivne værdi, når videokameraet er
sluttet til en enhed, der har en anden maks.
baudhastighed.
b Bemærkninger
• Når videokameraet sluttes til en anden i.LINKkompatibel enhed, skal du sørge for at slukke
for enheden og tage AC-adapteren ud af
vægkontakten, før du tilslutter eller fjerner
i.LINK-kablet.
Fortsættes ,
99
Vedligeholdelse og forholdsregler (fortsat)
Om det påkrævede i.LINK-kabel
Brug et Sony i.LINK 4-til-4-bens kabel
(under HDV/DV-dubbing).
Om x.v.Color
• x.v.Color er et mere kendt ord for xvYCCstandarden, der er foreslået af Sony og er et
varemærke tilhørende Sony.
• xvYCC er en international standard for
farverum i video. Denne standard kan udtrykke
et bredere farveområde end den aktuelt anvendte
sendestandard.
Om brug af videokameraet
Om brug og vedligeholdelse
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
– Steder med ekstrem varme eller kulde.
Udstyret må ikke efterlades i temperaturer
over 60 °C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden
af varmeapparater eller i en bil, der står i
solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre
form.
– I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
– I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme støj.
– På en strand eller støvede steder. Hvis der
kommer sand eller støv i videokameraet, kan
det medføre fejl. I visse tilfælde kan en sådan
fejl ikke repareres.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan
blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger den indvendige del af søgeren
eller LCD-skærmen.
– I omgivelser med høj luftfugtighed.
• Brug videokameraet ved 6,8 V DC/7,2 V DC
(batteri) eller ved 8,4 V DC (AC-adapter).
• Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningerne i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
100
• Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
• Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket ud af
videokameraet og få det efterset hos en Sonyforhandler, før det tages i brug igen.
• Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
• Indstil knappen POWER til OFF (CHG), når du
ikke skal bruge videokameraet.
• Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
• Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
• Metalbenene skal holdes rene.
• Fjernbetjeningen og batterier af knaptypen skal
opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge.
• Hvis der siver batterivæske ud a batteriet.
– Kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– Hvis der kommer væske i øjet, skal du skylle
med rigelige mængder vand og søge læge.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd videokameraet med jævne mellemrum, og
afspil en kassette i ca. 3 minutter.
• Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis videokameraet bringes direkte fra et
koldt sted til et varmt sted, kan der dannes
kondens inde i videokameraet, på båndets
overflade eller på objektivet. I sådanne
tilfælde kan båndet sætte sig fast på
videohovedet og beskadiges, eller
videokameraet fungerer ikke korrekt. Hvis
der dannes kondens i videokameraet vises
meddelelsen [%Z Moisture condensation.
Eject the cassette] eller [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.].
Indikatoren vises ikke, når der er dannet
kondens på objektivet.
x Hvis der er dannet kondens
Det er kun muligt at fjerne kassetten. De
øvrige funktioner virker ikke. Tag kassetten
ud, sluk videokameraet, og lad det stå med
kassettedækslet åbent i ca. en time.
Videokameraet kan bruges igen, når
følgende forhold er opfyldt:
• Der vises ingen advarselsmeddelelse, når der
tændes for strømmen.
• % eller Z blinker ikke, når der isættes en
kassette, eller når der trykkes på knapperne til
betjening af video.
x Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens, når
videokameraet kommer fra et koldt sted til
et varmt sted (og omvendt), eller når du
bruger det i fugtige omgivelser som
beskrevet nedenfor.
• Når du tager videokameraet med ind i et varmt
rum efter, at have haft det med ude på skiløjpen.
• Når du tager videokameraet med udenfor fra en
bil med aircondition eller et varmt rum.
• Når du bruger videokameraet efter et uvejr eller
en regnbyge.
• Når du bruger videokameraet i varme og fugtige
omgivelser.
Videohoved
Hvis du afspiller et bånd, der er optaget i
HDV-format, kan billedet og lyden fryse i
et kort øjeblik (ca. 0,5 sekunder).
Dette skyldes, at HDV-signalerne ikke kan
optages eller afspilles korrekt, fordi der er
snavs på båndet eller videohovedet.
Afhængigt af kassetten kan dette ske,
selvom kassetten er ny eller næste ikke
brugt.
Hvis billedet fryser under afspilningen, kan
problemet muligvis løses ved at spole lidt
tilbage og frem. Hvis frysningen er opstået
under optagelsen, kan det ikke ordnes ved
at spole frem og tilbage.
Problemet kan undgås ved at bruge Sony
mini-DV-kassetter. Det anbefales, at du
bruger et rensebånd (ekstraudstyr), før du
laver vigtige optagelser.
• Hvis følgende problem opstår, skal du rense
videohovederne i 10 sekunder med et Sony
DVM-12CLD -rensebånd (ekstraudstyr).
– Billederne bevæger sig ikke under
afspilningen.
– Der vises ingen billeder under afspilningen.
– Lyden afbrydes.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] vises på skærmen under en
optagelse.
– Følgende problemer kan opstå i forbindelse
med HDV-formatet.
Afspilningen
stopper.
Yderligere oplysninger
Videokameraet kan ikke altid registrere, at
der er dannet kondens. I sådanne tilfælde
kan det ske, at det tager 10 sekunder, før en
kassette skubbes ud efter, at dækslet er
åbnet. Dette er ikke en fejl. Du må ikke
lukke kassettedækslet, før kassetten er
skubbet ud.
x Sådan undgås kondens
Når videokameraet medbringes fra et koldt
sted til et varmt sted, skal det kommes i en
plastikpose, der skal lukkes tæt. Fjern
plastikposen, når temperaturen i
plastikposen er den samme som den
omgivende temperatur (efter ca. en time).
Skærmen bliver tom
(helt blå skærm).
– Følgende problemer kan opstå i forbindelse
med DV-formatet.
Fortsættes ,
101
Vedligeholdelse og forholdsregler (fortsat)
2 Tryk på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION]
t
.
Der vises billedstøj.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
Skærmen bliver tom
(helt blå skærm).
• Videohovederne slides efter lang tids brug. Hvis
du ikke kan opnå et tydeligt billede, selvom du
har brugt et rensebånd (ekstraudstyr), kan det
skyldes, at videohovederne er slidte. Kontakt en
Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter for at få videohovederne skiftet
ud.
LCD-skærm
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
• Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (ekstraudstyr), må du ikke
komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
x Om justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. Hvis dette er
tilfældet, kan du forsøge at løse problemet
som følger. Det anbefales, at du under
denne handling slutter videokameraet til en
vægkontakt med den medfølgende ACadapter.
1 Drej flere gange på knappen POWER for at
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
102
CANCEL
3 Tryk på det "×", der vises på skærmen med
hjørnet af en "Memory Stick Duo" eller
lignende.
"×" vises nu på en ny placering.
Tryk på [CANCEL] for at annullere
handlingen.
Hvis du ikke trykkede på det korrekte sted,
skal du starte forfra fra trin 3.
b Bemærkninger
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet.
Om håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen.
– Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme.
– Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne.
– Undgå, at kabinettet er i længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylgenstande.
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved vandet.
Specifikationer
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Videokameraet leveres med et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom knappen POWER
indstilles til OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
AC-adapteren, eller når der er isat batteri.
Hvis du ikke bruger videokameraet med en
AC-adapter eller et batteri, holder det helt
opladede batteri i ca. 3 måneder. Brug
kameraet, når det indbyggede,
genopladelige batteri er ladet op.
Betjeningen af videokameraet påvirkes
ikke, selvom det indbyggede, genopladelige
batteri ikke er ladet op, medmindre du
optager med dato.
Videooptagesystem (HDV)
2 roterende hoveder, helisk scanning
Videooptagesystem (DV)
2 roterende hoveder, helisk scanning
Optagesystem til stillbilleder
Exif Ver. 2.2*1
Lydoptagesystem (HDV)
Roterende hoveder, MPEG-1 Audio
Layer -2, kvantisering: 16 bit
(Fs 48 kHz, stereo)
overførselshastighed: 384 kbps
Lydoptagesystem (DV)
Roterende hoveder, PCM-system
Kvantisering: 12 bit (Fs 32 kHz, stereo
1, stereo 2), 16 bit (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standarder
1080/50i-specifikation
Understøttet kassette
Mini-DV-kassette, der er mærket
Båndhastighed (HDV)
Ca. 18,81 mm/sek.
Båndhastighed (DV)
SP: Ca. 18,81 mm/sek.
LP: Ca. 12,56 mm/sek.
Optagetid/afspilningstid (HDV)
60 min (med en DVM60-kassette)
Optagetid/afspilningstid (DV)
SP: 60 min (med en DVM60-kassette)
LP: 90 min (med en DVM60-kassette)
Fremadspoling/tilbagespoling
Ca. 2 min og 40 sek. (med en DVM60kassette og et genopladeligt batteri)
Ca. 1 min og 45 sek. (med en DVM60kassette og AC-adapter)
Søger
Elektrisk søger (farve)
Fortsættes ,
Yderligere oplysninger
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende AC-adapter, og lad det stå
med knappen POWER indstillet til OFF
(CHG) i mindst 24 timer.
System
103
Specifikationer (fortsat)
Billedenhed
6,3 mm (type 1/2,9) CMOS-sensor
Optagende pixel (stillbilleder, 4:3):
Maks. 6,1 mega (2 848 × 2 136) pixel*2
Brutto: Ca. 3 200 000 pixel
Effektive (film, 16:9):
Ca. 2 280 000 pixel
Effektive (film, 4:3):
Ca. 1 710 000 pixel
Effektive (stillbilleder, 16:9):
Ca. 2 280 000 pixel
Effektive (stillbilleder, 4:3):
Ca. 3 040 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (optisk), 20 × (digital)
Brændvidde
f=5,4 til 54 mm
Når konverteret til et 35-mmstillkamera
I CAMERA-TAPE: 40 til
400 mm (16:9), 49 til 490 mm (4:3)
I CAMERA-MEMORY: 40 til
400 mm (16:9), 37 til 370 mm (4:3)
F1,8 til 2,9
Filterdiameter: 37 mm
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimumbelysning
5 lx (lux) ([AUTOSLW SHTR] [ON],
lukkerhastighed 1/25 sek.)
0 lx (lux) (med funktionen NightShot)
*1 "Exif" er et filformat til stillbilleder, der
er udarbejdet af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Filer i dette
format kan indeholde yderligere
oplysninger, f.eks. videokameraets
indstilling på det tidspunkt, hvor billedet
blev optaget.
104
*2 Den unikke pixelrække fra Sonys
ClearVid CMOS-sensor og
billedbehandlingssystemet (ny
Enhanced Imaging Processor) giver en
stillbilledopløsning, der svarer til de
beskrevne størrelser.
Indgangs/udgangsstik
Lyd/videoudgang
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Lydsignal: 327 mV (ved
belastningsimpedans på 47 kΩ
(kiloohm)), udgangsimpedans på
mindre end 2,2 kΩ (kiloohm)
COMPONENT OUT-stik
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
PB/PR, CB/CR: ± 350 mV, 75 Ω (ohm)
HDMI OUT-stik
HDMI-stik
Hovedtelefonstik
Stereoministik (ø 3,5 mm)
LANC-stik
Stereo mini-ministik (ø 2,5 mm)
USB-stik
mini-B
MIC (PLUG IN POWER)-stik
Stereoministik (ø 3,5 mm)
HDV/DV-stik
i.LINK-interface (IEEE1394, 4-bens
stik S100)
LCD-skærm
Billede
6,7 cm (type 2,7, format 16:9)
Samlede antal punkter
211 200 (960 × 220)
Generelt
Opbevaringstemperatur
-20 °C til + 60 °C
Mål (ca.)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d)
uden fremspringende dele
Vægt (ca.)
170 g uden netledningen
* Der findes flere specifikationer på mærkaten på
AC-adapteren.
Genopladeligt batteri (NP-FH60)
Maksimum udgangsspænding
8,4 V DC
Udgangsspænding
7,2 V DC
Kapacitet
Typisk: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Minimum: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Mål (ca.)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
80 g
Driftstemperatur
0 °C til + 40 °C
Type
Lithium-ion
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
AC-adapter AC-L200/L200B
Yderligere oplysninger
Strømkrav
6,8 V/7,2 V DC (batteri)
8,4 V DC (AC-adapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
Under kameraoptagelse med søger og
normal lysstyrke:
HDV-optagelse: 4,0 W
DV-optagelse: 3,8 W
Under kameraoptagelse med LCD og
normal lysstyrke:
HDV-optagelse: 4,3 W
DV-optagelse: 4,1 W
Driftstemperatur
0 °C til + 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til + 60 °C
Mål (ca.)
82 × 82 × 138 mm (b/h/d)
med fremspringende dele
82 × 82 × 138 mm (b/h/d)
med fremspringende dele og det
medfølgende NP-FH60-batteri
monteret
Vægt (ca.)
550 g (kun hovedenhed)
650 g med genopladeligt NP-FH60batteri og DVM60-kassette.
Medfølgende tilbehør
Se side 10.
Strømkrav
100 V-240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Spændingsforbrug
0,35 A -0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
8,4 V DC*
Driftstemperatur
0 °C til + 40 °C
Fortsættes ,
105
Specifikationer (fortsat)
Om varemærker
Bemærkninger om licensen
• "Handycam" og
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-2STANDARDEN. ENHVER BRUG AF
PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLSYNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD TIL
GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN.
LICENSEN ER TILGÆNGELIG HOS MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
•
•
•
•
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
HDV og HDV-logoet er varemærker tilhørende
Sony Corporation og Victor Company i Japan,
Ltd.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "Memory Stick
Micro", "MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" og "MagicGate
Memory Stick Duo" er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
i.LINK og er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
•
er et varemærke.
• "x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende U.S.
Microsoft Corporation i USA og andre lande.
• Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende
Apple Inc. i USA og andre lande.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Intel, Intel Core og Pentium er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Intel
Corporation og associerede selskaber i USA og/
eller andre lande.
• Adobe og Adobe Reader er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på, at
™ og "®" ikke altid nævnes i denne vejledning.
106
Lynoversigt
Placering af knapper og dele
Yderligere oplysninger findes i siderne i ( ).
1
8
2
3
4
5
9
q;
qa
6
qs
7
qd
A Knap til motorzoom (23)
B Knappen PHOTO (22)
C Søgerens justeringsmekanisme (16)
D Søger (16)
E Øjestykke
F HDMI OUT-stik (kun udgang) (33)
G DC IN-stik (11)
H Active Interface Shoe
Active Interface Shoe leverer strøm til
ekstraudstyr, f.eks. videolys, blitz eller
mikrofon. Ekstraudstyret kan aktiveres
eller deaktiveres ved at ændre
indstillingen for knappen POWER på
videokameraet. Yderligere oplysninger
findes i den betjeningsvejledning, der
fulgte med ekstraudstyret.
• Når du tilslutter ekstraudstyr, skal du åbne
skodækslet.
Lynoversigt
• De tilgængelige videosignaler læses, og det
korrekte output-format vælges og sendes
automatisk.
• Du kan kontrollere installationsværdien for
HDMI OUTPUT under [STATUS CHECK]
(s. 61).
• Active Interface Shoe er udstyret med en
sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af ekstraudstyret. Hvis du vil
tilslutte ekstraudstyr, skal du trykke det ned
og skubbe det helt på plads og derefter
spænde skruen. Hvis du vil fjerne
ekstraudstyr, skal du løsne skruen og
derefter trykke ned og trække ekstraudstyret
ud.
• Tilslutning af eksterne enheder medfører, at
batteriet bruges hurtigere.
• Når du optager film med en ekstern blitz
(ekstraudstyr) monteret på tilbehørsskoen,
skal du slukke for strømmen til den eksterne
blitz for at undgå, at dens opladningslyd
kommer med på optagelsen.
• Du kan ikke bruge en ekstern blitz
(ekstraudstyr) og den indbyggede blitz
samtidigt.
I Knappen POWER (14)
J Indikatorer for CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT
(14)
K Indikatoren for
(11)
L Knappen
/CHG (opladning)
(blitz) (24)
M Knappen START/STOP (21)
Fortsættes ,
107
Placering af knapper og dele (fortsat)
7
8
9
1
2
3
4
0
qa
qs
5
6
LANC HDV/DV
qd qf qg
A Knappen MANUAL (24).
qh
qj
qk ql
D Knappen . (modlys) (25).
N Knappen RESET
Initialiserer alle indstillingerne,
herunder datoen og klokkeslættet
(menupunkter, der er tilpasset i den
personlige menu, initialiseres ikke).
E Knapper til zoom (23)
O
LANC-stik (blåt)
LANC-kontrolstikket bruges til at styre
af båndføringen i videoenheder og i
andet tilsluttet udstyr.
P
HDV/DV-interface (i.LINK) (33, 67,
69, 78)
B Drejeknappen CAM CTRL (24).
C Knappen NIGHTSHOT (25)
F Knappen START/STOP (21)
G Knappen DISPLAY/BATT INFO (12)
H
(USB)-stik (73)
I Højttaler
Under afspilning kommer lyden fra
højttaleren. Yderligere oplysninger om
indstilling af lyd findes på side 27.
J Tilslutningsindikator (17, 96)
K Memory Stick Duo-slot (17)
L Knappen EASY (19)
M LCD-skærm/berøringspanel (4, 16)
108
COMPONENT OUT A/V OUT
Q COMPONENT OUT-stik (33)
R A/V OUT-stik (lyd/video) (33, 67)
S i-stik, (hovedtelefoner) grønt
1
3
4
2
5
6
7
qs
8
9
q;
qa
A Udløserknappen
OPEN/EJECT (17)
qd
J Udløserknappen BATT (batteri) (12)
K Batteri (11)
C Objektiv (Carl Zeiss Lens) (5)
L Håndrem (16)
D Fjernbetjeningsmodtager/infrarød port
Ret fjernbetjeningen (s. 110) mod
fjernbetjeningsmodtageren for at
betjene videokameraet.
M Stativholder
Monter kamerastativet (ekstraudstyr) på
stativholderen med en skrue, der er
beregnet til kamerastativet. Skruen må
ikke være længere end 5,5 mm.
E Mikrofon
Hvis der monteres en Active Interface
Shoe-kompatibel mikrofon
(ekstraudstyr), bruges denne mikrofon.
F Indikatoren REC (indikator for optagelse)
• Indikatoren REC lyser rødt under en
optagelse (s. 62).
• Indikatoren REC blinker, når båndet er ved
at løbe ud, eller når batteriet er ved at være
brugt.
Påsætning af den medfølgende
objektivhætte
Lynoversigt
B Blitz
Placer objektivhætten mod videokameraets
objektivhættegevind, og drej i pilens
retning.
G MIC (PLUG IN POWER)-stik
Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon
(ekstraudstyr), har den forrang over den
indbyggede mikrofon (s. 109).
H Krog til skulderrem
Fastgør skulderremmen (ekstraudstyr)
I Dæksel til kassetterum (17)
Fortsættes ,
109
Placering af knapper og dele (fortsat)
Sådan fjernes objektivhætten
Løsn objektivhætten ved at dreje i modsat
retning af det, som pilen viser på tegningen
ovenfor.
• Fjern objektivhætten, når du bruger blitz,
Nightshot eller SuperNightshot, så skyggen fra
hætten ikke kommer med på billedet.
Fjernbetjening
E Knapper til betjening af video
(tilbagespoling, afspilning,
fremadspoling, pause, stop,
slowmotion) (27)
F Knappen ZERO SET MEMORY* (31)
G Sender
H Knappen START/STOP (19, 21)
I Knap til motorzoom (23, 29)
7
J Knappen DISPLAY (16)
* Disse knapper er ikke tilgængelige med Easy
Handycam.
8
1
2
9
3
4
b Bemærkninger
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren for at betjene
videokameraet (s. 109).
Sådan udskiftes batteriet i
fjernbetjeningen
5
q;
6
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
Isoleringsark
Tap
A Knappen PHOTO (22)
Tryk på denne knap for at optage
skærmbilledet på en "Memory Stick Duo"
som et stillbillede.
B Knapper til brug af hukommelse
(oversigt*, –/+, afspilning fra
hukommelse) (28)
C Knappen SEARCH M.* (32)
D . > Knapper til visning af
forrige/næste billede* (32)
110
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det håndteres
forkert. Du må ikke genoplade eller adskille
batteriet eller udsætte det for åben ild.
b Bemærkninger
• Når lithium-batteriet er ved at være opbrugt,
reduceres fjernbetjeningens brugsafstand, eller
måske fungerer fjernbetjeningen ikke korrekt.
Hvis dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud
med et Sony CR2025-lithium-batteri. Brug af
andre batterier kan medføre risiko for brand
eller eksplosion.
Indikatorer under optagelse og afspilning
A Optageformat (
Optagelse af film
2
3
4
B Batteriniveau (ca.)
qd
C Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optager))
D Under optagelse:
Båndtæller (timer: minutter: sekunder).
Under afspilning:
Tidskode (timer: minutter: sekunder:
billede)
GUIDE
7
8
9
E Optagekapacitet for bånd (ca.) (62)
Optagelse af stillbilleder
2
0
qaqs
60 min
60min
) (58)
5
1
6
eller
Optagetilstand (SP eller LP) vises også i DVformat.
6.1M
F Knappen til gennemsyn af stillbilleder
på din "Memory Stick Duo" (22)
qf
Vises, når der er isat en "Memory Stick Duo".
1111
FINE
G Knappen END SEARCH/gennemsyn af
optagelse (31)
101
H Knappen GUIDE (114)
I Knappen til personlig menu (39)
J Optagemappe (52)
6
8
9
K Billedstørrelse (50)
L Kvalitet ([FINE] eller [STD]) (50)
Visning af film
M Antal optagne stillbilleder (23)
2
qg
4
5
1
N Indikatoren "Memory Stick Duo" og
antal billeder, der kan optages (ca.)
qh
9
O Indikator for båndafspilning
Visning af stillbilleder
2
qj qa
qk
P Knapper til betjening af video (27)
Q Navn på datafil
ql
w;
6.1M
MEMORY PLAY
wg wh
GUIDE
ws
wd
wf
• Dataene for dato/klokkeslæt og kameraets
indstilling optages automatisk. Oplysningerne
vises ikke på skærmen under optagelsen, men
du kan kontrollere dem som [DATA CODE]
under afspilning (s. 61).
Lynoversigt
z Tip!
8
wa
8
R Billednummer/samlet antal optagne
billeder i den aktuelle afspilningsmappe
S Afspilningsmappe (52)
9
Fortsættes ,
111
Indikatorer under optagelse og afspilning (fortsat)
T Ikon for forrige/næste mappe
Følgende indikatorer vises, når det første eller
sidste billede i den aktuelle mappe vises, og
når der er flere mapper på den samme
"Memory Stick Duo".
: Tryk på
for at gå til den forrige
mappe.
for at gå til den næste
: Tryk på
mappe.
/
for at gå til den
: Tryk på
forrige eller næste mappe.
U Knap til sletning af billede (71)
V Knap til valg af afspilningsbånd (28)
W Knapper til visning af forrige/næste
billede (28)
X Knap til visning af oversigtsskærm (28)
Y Mærke, der angiver, at billedet er
beskyttet (72)
Z Udskrivningsmærke (72)
112
Indikatorer, når der foretages
ændringer
Øverst til venstre
I midten
Indikator
Color Slow Shutter (48)
Øverst til højre
PictBridge-tilslutning
(73)
120
EZ
Q.REC
Betydning
Advarsel (91)
NightShot (25)
+3
+2
Nederst
Super NightShot (47)
I midten
Øverst til venstre
Indikator
SP LP
Nederst
Indikator
Betydning
Betydning
AE SHIFT (45)
Optageformat (58)
WB SHIFT (45)
AUDIO MODE* (59)
Billedeffekt (55)
Optagetilstand* (58)
Optagelse med
selvudløser (48)
Digital effekt (54)
Manuel fokusering (46)/
SPOT FOCUS (45)/
SPOT MTR·FCS (43)
9
WIDE SELECT* (59)
QUICK REC** (63)
SCENE SELECT (42)
Intervalfotooptagelse
(53)
Blitz/
REDEYE REDUC (47)
Skarphed (44)
Modlys (25)
.
Øverst til højre
Hvidbalance (44)
SteadyShot slået fra (49)
Indikator
Betydning
Zebra (48)
HDV-indgang/
DV-indgang (69)
Telemakro (46)
HDV-udgang/
DV-udgang (33, 67)
CONV.LENS (49)
i.LINK-tilslutning
(33, 67, 69, 76)
Zero set memory (110)
Diasshow (53)
LCDbaggrundsbelysning
slået fra (16)
Lynoversigt
n
CAMERA COLOR (45)
X.V.COLOR** (49)
SPOT METER (43)/
EXPOSURE (43)/
SPOT MTR·FCS (43)
SHUTTR SPEED (44)
PEAKING (46)
* Der kan kun angives indstillinger for billeder i
DV-format.
Fortsættes ,
113
Indikatorer under optagelse og afspilning (fortsat)
** Indstillingen kan kun angives for billeder i
HDV-format.
Anden indikator
Indikator
Betydning
Oplysninger (92)
b Bemærkninger
• De forskellige indikatorer og deres placering
kan afvige fra det, der vises på din skærm.
Skærmindikatorernes betydning
(displayoversigt)
Du kan let finde betydningen af de
indikatorer, der vises på LCD-skærmen.
1 Tryk på [GUIDE] t [DISP GUIDE].
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
2 Tryk på det område, der indeholder den
indikator, som du ønsker en beskrivelse
af.
Betydningen af de indikatorer, der vises
i området, vises på skærmen. Hvis du
ikke kan finde den indikator, som du
ønsker en beskrivelse af, skal du trykke
på
/
for at gå frem eller tilbage
mellem siderne.
Tryk på [END] for at afslutte handlingen.
b Bemærkninger
• Nogle skærmvisninger kan ikke kontrolleres
med [DISP GUIDE]
z Tip!
• Du kan også betjene funktionen ved at trykke på
t [DISP GUIDE].
114
Indeks
Tal
CAMERA COLOR .............. 45
1080i/576i .............................60
CAMERA DATA ................ 61
12BIT....................................59
CAMERA SET, menu.......... 42
F
16BIT....................................59
CANDLE ............................. 42
FADER ...........................53, 90
21-ben, adapter .....................37
CD-ROM.............................. 75
FILE NO. (filnummer) .........52
576i .......................................60
CENTER MARKR .............. 61
FIREWORKS .......................42
CLOCK SET ........................ 14
EXPOSURE ...................43, 90
A
CNNECT GUIDE .......... 30, 33
First Step Guide (Introduktion)
............................10, 75, 80, 81
A.SHUT OFF
(automatisk slukning) ...........63
COLOR BAR ....................... 61
Fjernbetjening.....................110
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
.................................. 48, 85, 90
FLASH LEVEL..............47, 86
A/V OUT, stik ..............33, 108
A/V, tilslutningskabel .....34, 66
AC-adapter............................11
COMPONENT..................... 60
Advarselsindikator................91
COMPONENT OUT, stik
...................................... 33, 108
Advarselsmeddelelser ...........92
Computer.............................. 75
AE SHIFT.......................45, 90
CONV.LENS ....................... 49
Afspilning .............................27
FLASH SET .........................47
FLASH
(stroboskopeffekt).................54
FOCUS ...........................46, 86
FORMAT .............................51
G
Gennemsyn af optagelser .....31
Afspilningstid .......................13
D
ALL ERASE.........................51
Antal billeder ........................50
D.EFFECT
(digital effekt) ................ 54, 90
AUDIO MIX.........................59
DATA CODE................. 15, 61
AUDIO MODE.....................59
DATE/TIME .......... 15, 61, 111
HD (High Definition),
billedkvalitet .........................34
AUTOSLW SHTR
(automatisk langsom lukker)
..............................................45
Datosøgning ......................... 32
HDMI OUT, stik ..........33, 107
DEMO MODE ..................... 56
HDMI, kabel.........................35
DIAL SET ............................ 49
HDV1080i ........................8, 58
B
DIGITAL ZOOM........... 49, 90
HDV/DV-interface .......33, 108
DISP GUIDE
(displayoversigt)................. 114
HDV, format.........................58
DISP OUTPUT
(displayoversigt)................... 62
I
Drejeknappen CAM CTRL
.............................................. 24
i.LINK ..................................98
Dual Rec............................... 23
i.LINK, kabel............35, 67, 79
Billedstørrelse
(IMAGE SIZE) .....................50
Dubbing................................ 66
INDOOR...............................44
DV SET................................ 58
Blitz ......................................85
DV, format ........................... 58
"InfoLITHIUM", batteri
..............................................97
Batteriniveau.................12, 111
BEACH.................................43
BEEP ....................................62
Billede for billede,
afspilning ..............................57
C
CALIBRATION .................102
i.LINK CONV ......................60
Install ....................................78
Brug i udlandet .....................94
Båndtæller...........................111
H
Lynoversigt
Batteri ...................................11
GUIDEFRAME ....................61
E
Easy Handycam.............. 19, 39
EDIT/PLAY, menu .............. 57
END SEARCH............... 31, 57
INT.REC-STL
(intervalfotooptagelse)..........53
K
Kamerastativ.......................109
Fortsættes ,
115
Indeks (fortsat)
Kassette ..........................17, 95
Optagelse ............................. 21
SELF-TIMER....................... 48
Komponent, videokabel........34
Optagetid.............................. 12
SEPIA................................... 55
Kondensvand ......................101
OUTDOOR.......................... 44
SHARPNESS .................44, 90
L
P
LANDSCAPE ......................42
PAL................................ 87, 94
LANGUAGE........................64
PASTEL............................... 55
LCD BL LEVEL
(LCD-baggrundsbelysning)
..............................................60
PB FOLDER
(afspilningsmappe)............... 52
Skrivebeskyttelsesknap ........ 95
PEAKING............................ 46
Sletning af billeder ............... 71
LCD BRIGHT ......................60
Personlig menu .............. 39, 64
SLIDE SHOW......................53
LCD COLOR .......................60
PICT.APPLI., menu
(menuen Picture Application)
............................................. 53
SMTH SLW REC (optagelser i
slowmotion med glidende
overgang)........................55, 90
PICT.EFFECT
(billedeffekt) ........................ 55
SNOW ..................................43
Picture Motion Browser....... 75
SP (Standard Play) ............... 58
P-MENU .... Se Personlig menu
Specifikationer ...................103
PORTRAIT
(blødt portræt) ...................... 42
Spejltilstand .......................... 26
SHUTTR SPEED ................. 44
LCD/VF SET........................60
LP (Long Play) .....................58
M
Macintosh .............................80
MEMORY SET, menu .........50
"Memory Stick"....................96
"Memory Stick Duo"............17
Skrivebeskyttelse af
billede ................................... 72
Skærmindikatorer ...............111
SOLARIZE...........................55
SPOT FOCUS ................45, 90
Q
Menu.....................................39
SPOT METER
(fleksibel spotmåler).......43, 89
QUALITY............................ 50
MIC LEVEL.........................59
SPOT MTR·FCS ..................43
QUICK REC
(hurtig optagelse) ................. 63
SPOTLIGHT ........................ 42
MOSAIC FADER ................53
R
STANDARD SET, menu ..... 58
N
REC CTRL
(styring af optagelse) ........... 69
FORMAT ......................51
Modlys............................25, 86
MONOTONE .......................53
STANDARD ........................ 50
STATUS CHECK ................ 61
STEADYSHOT..............49, 86
REC FOLDER
(optagemappe) ..................... 52
STILL ................................... 54
Netledning ............................11
REC MODE
(optagetilstand) .................... 58
Stillbillede .......... 22, 28, 50, 96
NEW FOLDER ....................52
REDEYE REDUC ............... 47
NS LIGHT
(NightShot Light) .................47
REMAINING....................... 62
SUNRSE SUNSET
(solopgang og solnedgang)
.............................................. 42
REMOTE CTRL
(fjernbetjening) .................... 62
SUPER NS
(Super NightShot) ................ 47
Rensebånd.......................... 101
Søgning efter startpunktet
.............................................. 31
Nedkonverteringsfunktion......8
NEG.ART.............................55
NTSC....................................94
O
116
SKINTONE.......................... 55
Objektivdæksel...............15, 21
S
OLD MOVIE........................54
S VIDEO, stik .......... 33, 35, 66
ONE PUSH...........................44
SCENE SELECT ........... 42, 89
Opladningstid .......................12
SD (Standard Definition),
billedkvalitet ........................ 35
STILL SET ...........................50
T
TELE MACRO ..............46, 90
Tidskode .............................111
TIME/LANGU., menu .........64
TRAIL ..................................54
Tv..........................................33
TV TYPE ..............................61
Æ
Ændring af afspilningsretning
.............................................. 57
Tv-farvesystemer ..................94
U
Udskrivning ..........................73
Udskrivningsmærke..............72
USAGE GUIDE....................30
USB SELECT.......................56
USB, stik.............................108
V
VAR.SPD PB
(forskellig
afspilningshastighed) ............57
Vedligeholdelse og
forholdsregler........................95
VF B.LIGHT
(lysstyrke for søger)..............60
VOLUME .............................59
W
WB SHIFT
(skift af hvidbalance) ............45
WHITE BAL.
(hvidbalance) ..................44, 90
Windows .........................75, 76
WORLD TIME.....................64
Lynoversigt
WHITE FADER ...................53
X
X.V.COLOR .........................49
X.V.COLOUR ....................100
Z
ZEBRA .................................48
Zero set memory ...................31
Zoom.....................................23
Zoom under afspilning..........29
117
DK
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF

advertising