Sony | HDR-FX1000E | Sony HDR-FX1000E FX1000 professionelt Handycam® Betjeningsvejledning

K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00COV.fm
4111863111.book Page 1 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
4-111-863-11(1)
Digital HD-camcorder
Betjeningsvejledning
HDR-FX1000E
Se billeder optaget
med high definitionkvalitet
9
Kom godt i gang
13
Optagelse/
25
Afspilning
Brug af menuen
59
Kopiering/redigering
81
Brug af computer
88
Fejlsøgning
91
Yderligere oplysninger 104
Hurtig oversigt 118
© 2008 Sony Corporation
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB01REG.fm
4111863111.book Page 2 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Læs dette først
Læs denne betjeningsvejledning grundigt,
inden du tager enheden i brug, og gem den
til senere brug.
ADVARSEL
For at mindske fare for brand eller
elektriske stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Kraftigt lydtryk fra øretelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Udsæt ikke batterierne for kraftig varme
f.eks. solskin, åben ild el. lign.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med et af den
specificerede type. Ellers kan det
føre til brand eller personskade.
Bemærkning til kunder i Det
Forenede Kongerige
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er
udstyret forsynet med et støbt stik, der er i
overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med
det samme amperetal som den medfølgende, og
som er godkendt af ASTA eller BSI til BS1362
(dvs. med
- eller -mærke).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et
aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at
fastgøre det, når du har skiftet sikringen. Brug
aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt
nærmeste Sony-servicecenter, hvis du mister
sikringsdækslet.
TIL KUNDER I EUROPA
BEMÆRK
tilslutningskabler med en længde på mindre end
3 meter.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
kommunikationskablet (i.LINK el.lign.) ud og
sætte det i igen.
Meddelelse til kunder i lande, hvor
EU-direktiver gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For alle forhold
omkring service eller garanti henvises der til
adresserne i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
Kassering af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på
dets emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et indsamlingssted for
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug af
materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.
Henvend dig til dine lokale myndigheder, dit
renholdningsselskab eller den butik, hvor du
købte produktet, for nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt.
Gælder for tilbehør: Fjernbetjening
De elektromagnetiske felter på bestemte
frekvenser kan påvirke enhedens billede og lyd.
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder
EMC-direktivets grænser vedrørende brug af
2
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB01REG.fm
4111863111.book Page 3 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Bortskaffelse af udtjente
batterier (gældende i EU
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri,
der leveres med produktet, ikke må behandles
som husholdningsaffald.
Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af
materialerne bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse
eller dataintegritet kræver en permanent
tilslutning med et indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt,
skal du ved afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet tages sikkert ud af produktet.
Indlever batteriet til et indsamlingssted for
genbrug af udtjente batterier.
Henvend dig til dine lokale myndigheder, dit
renholdningsselskab eller den butik, hvor du
købte produktet, for nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt eller batteri.
Bemærkninger om brug
Typer kassettebånd du kan bruge i
camcorderen
–
PRO-HG Duo")
("Memory Stick
"Memory Stick Duo"
(Denne størrelse kan bruges med
camcorderen.)
"Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den med
camcorderen.)
• Du kan ikke bruge andre typer
hukommelseskort end "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick PRO Duo" kan kun
bruges med "Memory Stick PRO"kompatibelt udstyr.
• Sæt ikke en etiket eller lignende på en
"Memory Stick Duo" eller på en Memory
Stick Duo-adapter.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
udstyr
Sørg for at sætte "Memory Stick Duo"’en i
"Memory Stick Duo"-adapteren.
"Memory Stick Duo"-adapter
Du kan bruge mini DV-kassettebånd
mærket med
. Camcorderen
understøtter ikke Cassette Memoryfunktionen (s. 105).
Typer "Memory Stick" du kan bruge i
camcorderen
Du kan bruge "Memory Stick", der har
logoet, som er vist nedenfor (s. 106).
–
("Memory Stick Duo")
–
("Memory Stick
PRO Duo")
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
3
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB01REG.fm
4111863111.book Page 4 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Læs dette først (Fortsættes)
Brug af camcorderen
• Hold ikke camcorderen i følgende del.
Modlysblænde
med objektivdæksel
Søger
Sort prik
Hvide, røde, blå
eller grønne prikker
Om camcorderens og batteriets
temperatur
LCD-panel
Mikrofon
b Bemærkninger
• Camcorderen er ikke støvtæt,
drypvandstæt eller vandtæt.
Se "Om håndtering af camcorderen"
(s. 110).
• Kablerne må ikke forbindes til
camcorderen med stikkene vendt den
forkerte vej. Hvis stikkene presses ind i
camcorderens stik, kan de beskadiges,
eller der kan opstå funktionsfejl på
camcorderen.
Om menupunkter, LCD-panel, søger
og objektiv
• Et menupunkt, der bliver grå, er ikke til
rådighed under de aktuelle optage- eller
afspilningsforhold.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
med avanceret teknologi, så over 99,99 %
af pixels vises korrekt. Alligevel kan der
forekomme nogle små sorte prikker og/
eller lysprikker (hvide, røde, blå eller
grønne), som konstant kan ses på LCDskærmen og i søgeren. Disse prikker er
normale resultater af fremstillingsprocessen og påvirker ikke optagelsen på nogen
måde.
• Camcorderen har en beskyttelsesfunktion,
der desaktiverer optagelse eller afspilning,
hvis camcorderens eller batteriets temperatur stiger til et usikkert niveau. I så fald
vises en meddelelse på skærmen eller i
søgeren (s. 102).
Udsæt ikke camcorderens søger,
objektiv eller LCD-skærm for sollys
eller stærkt lys i længere tid ad
gangen.
• Intense lyskilder, især sollys, samler sig
på søgeren eller objektivet og beskadiger
camcorderens indvendige dele.
Camcorderen skal opbevares, så den ikke
udsættes for sollys eller andre stærke
lyskilder. Luk altid objektivdækslet og
læg enheden i dens taske, så den
beskyttes, når den ikke er i brug.
Om optagelse
• For at sikre for, at billede og lyd optages
uden problemer, bør du afprøve
optagefunktionen, før du begynder at
optage.
• Der ydes ikke erstatning for indholdet af
optagelser, selv om optagelse eller
afspilning ikke er mulig som følge af
4
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB01REG.fm
4111863111.book Page 5 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
funktionsfejl på camcorderen,
lagringsmediet el.lign.
• Tv-farvesystemer er forskellige afhængigt
af land/område. For at fremvise dine
optagelser på et tv har du brug for et
PAL-system-baseret tv.
• Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være underkastet
bestemmelser om ophavsret. Uautoriseret
optagelse af sådanne materialer kan være i
strid med lovgivningen om ophavsret.
• På grund af den måde, som billedenheden
(CMOS-sensor) udlæser billedsignaler,
kan de motiver, der passerer hurtigt forbi
rammen, alt efter optageforholdene se
krumme ud. Dette fænomen kan
bemærkes på skærme med en opløsning,
der kan vise billeder i fuld bevægelse.
• Skærmdisplayene på hvert lokalt sprog er
brugt til at illustrere betjeningsprocedurerne. Skift om nødvendigt skærmsprog,
før du bruger camcorderen (s. 22).
• Design og specifikationer for
optagemedier og andet tilbehør kan
ændres uden forudgående varsel.
Om afspilning af HDV-bånd på andre
enheder
Du kan ikke afspille et bånd optaget i
HDV-format på DV-format videokameraer
eller på mini DV-afspillere.
Kontroller indholdet af bånd ved at afspille
dem på denne camcorder, før de afspilles på
andre enheder.
Bemærkning om de ikoner, der
bruges i denne vejledning
Funktioner, der kun er til rådighed
for HDV-format
Funktioner, der kun er til rådighed
for DV-format
Denne funktion kan bruges, når
i.LINK-kablet er tilsluttet.
Funktion der kan programmeres på
en ASSIGN-knap.
Om denne vejledning
• Billederne af LCD-skærmen og søgeren,
der bruges til illustrationsformål i denne
vejledning, er taget med et digitalkamera,
og kan derfor se forskellige ud.
5
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00BOOKTOC.fm
4111863111.book Page 6 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Indholdsfortegnelse
Læs dette først ......................................................................................... 2
Se billeder optaget med high definition-kvalitet
Prøv det nye HDV-format! ....................................................................... 9
Funktioner på camcorderen ................................................................... 10
Praktiske funktioner til optagelse ........................................................... 11
Fremvise video optaget i HDV-format! ................................................... 12
Kom godt i gang
Trin 1: Kontrollere de medfølgende dele ............................................... 13
Trin 2: Sætte modlysblænde med objektivdæksel på ............................ 14
Trin 3: Opladning af batteriet ................................................................ 15
Trin 4: Slå strømmen til og holde camcorderen korrekt ......................... 18
Trin 5: Justere LCD-panelet og søgeren ................................................ 19
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt ................................................. 21
Ændring af sprogindstillingen ............................................................. 22
Trin 7: Isætte et bånd eller en "Memory Stick Duo" ............................... 23
Optagelse/Afspilning
Optagelse................................................................................................ 25
Ændre indstillingerne af camcorderoptagelser ...................................... 28
Justere zoom ...................................................................................... 28
Justere fokus manuelt ........................................................................ 29
Justere billedets lysstyrke .................................................................. 30
Justere til naturlig farve (Hvidbalance) .............................................. 33
Tilpasse billedkvaliteten (Billedprofil) ................................................. 34
Justere lydstyrken .............................................................................. 39
Programmere funktionerne på ASSIGN-knapperne ............................. 41
Optage et indekssignal ...................................................................... 42
Overblik over de senest optagede scener (Rec review-funktion) ...... 42
Søge efter den sidste scene af den seneste optagelse
(Slut-søgning) ..................................................................................... 42
Bruge optageovergang ...................................................................... 43
Afspilning .............................................................................................. 46
Ændre/kontrollere indstillingerne i camcorderen .................................... 49
Ændring af skærmen .......................................................................... 49
Vise optage data (Datakode) .............................................................. 49
6
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00BOOKTOC.fm
4111863111.book Page 7 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Vise indstillingerne i camcorderen (Statuskontrol) ............................. 50
Kontrollere resterende batteri (batteri-info) ........................................ 50
Finde en scene på et bånd .....................................................................51
Hurtig søgning efter en ønsket scene (Nulstil-hukommelse) .............. 51
Søge efter en scene efter dato for optagelse (Dato-søgning) ........... 52
Søge efter en optagelses startpunkt (Indekssøgning) ....................... 52
Afspille billedet på et tv ..........................................................................53
Brug af menuen
Bruge menupunkterne .........................................................59
Menupunkter .........................................................................................61
(CAMERA SET) -menu ..................................................................63
Indstillinger til at justere camcorderen efter optageforholdene (GAIN SETUP/
BACK LIGHT/STEADYSHOT osv.)
(AUDIO SET) -menu ....................................................................70
Indstillinger for lydoptagelse
(DV AU.MODE/DV AUDIO MIX osv.)
(DISPLAY SET) -menu .................................................................71
Vis indstillinger af displayet og søgeren (MARKER/ VF B.LIGHT/DISP OUTPUT
osv.)
(IN/OUT REC) -menu ....................................................................74
Indstillinger for optagelse, indstillinger for indgang og udgang (VCR HDV/DV/
DV REC MODE/DV WIDE REC/TV TYPE osv.)
(MEMORY SET) -menu .................................................................77
Indstillinger for "Memory Stick Duo"’en (ALL ERASE/FORMAT osv.)
(OTHERS) -menu ...........................................................................78
Indstillinger ved optagelse på et bånd eller andre grundlæggende indstillinger
(QUICK REC/BEEP osv.)
Kopiering/redigering
Kopiering til videobåndoptager, DVD/HDD-enhed el.lign. ......................81
Optage billeder fra en videobåndoptager ..............................................85
Brug af computer
Kopiere film på et bånd til en computer ..................................................88
Kopiere stillbilleder til en computer ........................................................90
Fejlsøgning
Fejlsøgning ............................................................................................91
Advarselsindikatorer og meddelelser ...................................................101
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
7
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00BOOKTOC.fm
4111863111.book Page 8 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Indholdsfortegnelse (Fortsættes)
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet .......................................................... 104
Vedligeholdelse og forholdsregler ........................................................ 105
HDV -format og optagelse/afspilning ................................................ 105
Om "Memory Stick" ............................................................................ 106
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ............................................................... 107
Om i.LINK .......................................................................................... 108
Om x.v.Color...................................................................................... 109
Om håndtering af camcorderen........................................................ 110
Specifikationer .................................................................................... 114
Hurtig oversigt
Oversigt over dele og knapper ............................................................ 118
Indikatorer for LCD-skærmen og søgeren .......................................... 123
Indeks .................................................................................................. 126
8
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB02HDV.fm
4111863111.book Page 9 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Se billeder optaget med high definition-kvalitet
Prøv det nye HDV-format!
Høj billedkvalitet
Camcorderen er kompatibel med HDV-formatet, så den kan optage krystalklare, high
definition-billeder.
Se billeder optaget med high definition-
Hvad er HDV-formatet?
HDV-formatet er et videoformat, der bruges til at optage og afspille high definition-billeder
på almindelige DV-standardkassettebånd.
• Camcorderen anvender HDV1080i-standarden,
der bruger 1.080 effektive skanderingslinjer,
inden for HDV-standarderne, og optager billeder
ved en billedbithastighed på ca. 25 Mbps.
1.080 effektive
skanderingslinjer
• I denne betjeningsvejledning kaldes HDV1080istandarden for HDV-format, med mindre der er brug for at specificere yderligere.
Hvorfor optage i HDV-formatet?
Ved at gå over til digital video, lige som resten af verden, vil du kunne fastholde vigtige
øjeblikke i dit liv i højkvalitets digitalt HDV-format, så du kan opleve dem igen.
Camcorderens Down convert-funktion omsætter billeder i HDV-format til SD (standard
definition) -kvalitet, så de kan fremvises på ældre bredformat-tv-apparater, og på
4:3-billedformat tv-apparater, hvis du ikke har et high definition-tv. Det giver en nem vej til
video i HDV-format.
• Down convert-funktionen omsætter video i HDV-format til DV, så den kan afspilles eller redigeres, når
camcorderen er tilsluttet til et tv eller en videobåndoptager, der ikke er HDV1080i-kompatibel. Billedet,
der kommer ud af denne proces, vises i SD (standard definition).
9
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB02HDV.fm
4111863111.book Page 10 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Funktioner på camcorderen
Din HDV1080i digitale HD-camcorder har følgende funktioner, der giver dig mulighed for at
lave flotte optagelser i high definition-kvalitet.
1 3- ClearVid CMOS-sensorsystem monteret
Camcorderen er forsynet med 3-ClearVid CMOS-sensorsystemet. De enestående
spektroskopiske egenskaber og high definition opnås ved brug af tre ClearVid CMOS-sensorer
udviklet af Sony til high definition. Det giver mulighed for gengivelse af digital high definition
med fremragende følsomhed og farvegengivelse.
2 20 × optisk zoom G Lens monteret
Med 20 × optisk zoom G Lens kan du zoome ind på motiver på afstand og optage i high
definition-kvalitet.
3 Realistisk lydoptagelse med indbygget high performance-mikrofon
Camcorderens indbyggede high performance-stereomikrofon giver mulighed for meget
realistisk lydoptagelse.
4 Detaljerede manuelle indstillinger til seriøs filmoptagelse
Med de mange manuelle indstillingsfunktioner kan du optage high definition-videoer med
tilpassede indstillinger.
- Zoomringen, fokusringen og irisringen giver fuld manuel kontrol.
- Du kan finjustere lukkerhastighed, hvidbalance og forstærkning manuelt.
5 Tilslutning til andre enheder
Der er enestående muligheder for ekstern tilslutning med i.LINK (HDV/DV) -stik,
A/V-fjernbetjeningsstik (til component A/V-kabel, A/V-tilslutningskabel med S VIDEO og
A/V-tilslutningskabel), HDMI OUT-stik, LANC-stik og hovedtelefonstik på bagsiden af
camcorderen samt "Memory Stick Duo"-slot på højre side.
10
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB02HDV.fm
4111863111.book Page 11 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Praktiske funktioner til optagelse
Dual Rec-funktion til stillbilleder (s. 27)
Du kan optage 1,2 MB stillbilleder på "Memory Stick Duo"’en ved optagelse af film.
Jævn langsom optagelse (s. 66)
Gemme kameraprofil (s. 78)
Der kan gemmes to profiler for indstillinger, herunder lysstyrke, farve osv. i camcorderen.
Herved kan du bruge gemte data for indstillinger til hurtigt at gendanne passende indstillinger
for optagelse.
Irisring (s. 30)
Du kan justere lysstyrken med irisringen. Du kan vælge enten [IRIS] eller [EXPOSURE] til
justering af lysstyrken med irisringen.
Se billeder optaget med high definition-
Motiver i bevægelse kan optages i jævnt bevægende slowmotion.
11
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB02HDV.fm
4111863111.book Page 12 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Fremvise video optaget i HDV-format!
Fremvisning på et high definition-tv (s. 54)
Billeder optaget i HDV-format kan afspilles som skarpe HD (high definition) -billeder på et
high definition-tv.
• For nærmere oplysninger om tv-apparater, der er kompatible med HDV1080i-standarden,
se side 55.
Fremvisning på et 16:9-tv/ 4:3-tv (s. 56)
Camcorderen kan omsætte video optaget i HDV-format til SD (standard definition) -kvalitet,
så den kan afspilles på et almindeligt tv.
Kopiering til andet videoudstyr (s. 81)
x Tilslutning til udstyr af HDV1080i-standard
Med et ekstra i.LINK-kabel kan du kopiere billeder i HD (high definition) -kvalitet.
x Tilslutning til udstyr af en standard, der ikke er kompatibel med HDV1080i
Brug camcorderen til at omsætte video i HDV-format til SD (standard definition) -kvalitet, så
det kan kopieres.
Tilslutning til en computer (s. 88)
x Kopiere film fra bånd til en computer
Du kan kopiere film til en computer og gemme kopierede film på DVD.
Computeren skal sættes op på en forskellig måde, alt efter om det er video i HDV- eller
DV-format, der skal kopieres. Se side 88 for nærmere oplysninger.
12
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 13 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Kom godt i gang
Trin 1: Kontrollere de medfølgende dele
Kontroller, at følgende dele er leveret med
camcorderen.
Tallet i parentes angiver antallet af den
leverede del.
• Kassettebånd og "Memory Stick Duo" er ikke
inkluderet. Se s. 3, s. 105 og s. 106 vedrørende
de typer kassettebånd og "Memory Stick Duo",
som du kan bruger på camcorderen.
Genopladeligt batteri NP-F570 (1)
(s. 15, 107)
Modlysblænde med objektivdæksel (1)
(s. 14)
Lysnetledning (1) (s. 15)
Trådløs fjernbetjening (1)
(s. 51, 122)
Kom godt i gang
Lysnetadapter (1) (s. 15)
Stor øjenkop (1) (s. 20)
Denne modlysblænde er formonteret.
Betjeningsvejledning (Denne vejledning) (1)
Der er allerede installeret et knap-litiumbatteri.
Component A/V-kabel (1) (s. 53)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 53, 81)
13
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 14 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Trin 2: Sætte modlysblænde med
objektivdæksel på
Sådan åbnes eller lukkes lukkeren på
modlysblænden med objektivdækslet
Bevæg objektivdæksel-knappen op eller
ned for at åbne eller lukke objektivdækslet.
Bevæg objektivdæksel-knappen til
OPEN for at åbne objektivdækslet, og
bevæg knappen til CLOSE for at lukke
objektivdækslet.
PUSH (modlysblænde-udløser) -knap
Ret mærkerne på modlysblænden ind efter
mærkerne på camcorderen, og drej
modlysblænden i pilens retning 2.
Sådan tages modlysblænden med
objektivdækslet af
Drej modlysblænden i modsat retning af
pilen 2 på afbildningen, mens du trykker på
PUSH (modlysblænde-udløser) -knappen.
z Tips
• Hvis du sætter et 72 mm PL-filter eller en
MC-beskytter på eller tager det/den af, skal du
tage modlysblænden med objektivdækslet af.
14
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 15 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Trin 3: Opladning af batteriet
Du kan oplade "InfoLITHIUM" batteriet (serie L) med den
medfølgende lysnetadapter.
b Bemærkninger
2 Med B -mærket på DC-stikket
vendende udad skal du forbinde
DC-stikket til DC IN-stikket på
camcorderen.
• Du kan ikke bruge andre batterier end
"InfoLITHIUM"-batteriet (serie L) (s. 107).
Kom godt i gang
B mærke
DC-stik
DC IN-stik
Til stikkontakten
Lysnetadapter
Lysnetledning
3 Forbind lysnetledningen til
lysnetadapteren.
4 Forbind lysnetledningen til
stikkontakten.
1 Tryk batteriet mod camcorderens
bagside og skyd det ned.
5 Indstil POWER-kontakten på
OFF (CHG).
CHG-lampen tændes, og opladning
starter.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
15
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
01GB03GET.fm Page 16 Monday, February 2, 2009 4:33 PM
Trin 3: Opladning af batteriet (Fortsættes)
Efter opladning af batteriet
Optagetid
CHG-lampen slukkes, når batteriet er fuldt
opladet. Afbryd lysnetadapteren fra
DC IN-stikket.
Omtrentlig tid (min.) til rådighed ved brug
af et fuldt opladet batteri.
z Tips
• Du kan ikke bruge NP-F330-batteriet med
denne camcorder.
• Du kan kontrollere den resterende batterilevetid
med batteri-info-funktionen (s. 50).
Sådan tages batteriet af
Indstil POWER-kontakten til OFF (CHG).
Skub til BATT RELEASE (batteriudløser) knappen, og tag batteriet af.
b Bemærkninger
Optagelse i HDV-format
Batteri
Uafbrudt
optagetid
Typisk
optagetid*
NP-F570
(medfølger)
140
145
70
NP-F770
295
145
305
150
NP-F970
70
445
220
460
230
Optagelse i DV-format
Batteri
BATT RELEASE
(batteriudløser) -knap
Sådan opbevares batteriet
Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke
tid, skal det tømmes helt og opbevares. Se
side 108 for nærmere oplysninger om
opbevaring af batteriet.
Opladningstid
Omtrentlig tid (min.) der kræves til fuld
opladning af et helt afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
NP-F570 (medfølger)
260
NP-F770
370
NP-F970
485
Uafbrudt
optagetid
Typisk
optagetid*
NP-F570
(medfølger)
145
155
75
NP-F770
305
150
315
155
NP-F970
70
460
230
475
235
Øvre:
Når LCD-baggrundsbelysningen
tændes.
Nedre: Optagetid ved optagelse med søgeren,
mens LCD-panelet er lukket.
* Typisk optagetid viser tiden, når du gentager
optagestart/stop, slår strømmen til/fra og
zoomer.
16
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 17 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Afspilningstid
Omtrentlig tid (min.) til rådighed ved brug
af et fuldt opladet batteri.
Bruge en ekstern strømkilde
HDV -format billeder
Batteri
• Optage- og afspilningstiden til rådighed bliver
kortere, afhængigt af de forhold som camcorderen bruges under.
LCD-panel
åbent*
LCD-panel
lukket
200
210
NP-F770
415
435
NP-F970
630
660
Tilslut camcorderen som vist i Trin 3:
Opladning af batteriet (s. 15).
DV -format billeder
Batteri
LCD-panel
åbent*
Kom godt i gang
NP-F570
(medfølger)
Du kan bruge lysnetadapteren til at få vekselstrøm. Mens du bruger lysnetadapteren,
mister batteriet ikke dets opladning, selvom
det er sat på camcorderen.
LCD-panel
lukket
NP-F570
(medfølger)
220
230
NP-F770
445
470
NP-F970
675
705
*Når LCD-baggrundsbelysningen tændes.
Om batteriet
• Før batteriet skiftes, skal du indstille POWERkontakten til OFF (CHG).
• CHG-lampen blinker ved opladning, eller
batteri-info (s. 50) bliver ikke vist korrekt under
følgende forhold.
– Batteriet er ikke sat korrekt på.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt op (kun for batteri-info).
– Batteriet er for koldt.
Udskift batteriet, eller tag det ud og læg det et
varmt sted.
– Batteriet er for varmt.
Udskift batteriet, eller tag det ud og læg det et
køligt sted.
• Der forsynes ikke strøm fra batteriet, så længe
lysnetadapteren er tilsluttet DC IN-stikket på
camcorderen, selv om lysnetledningen er
afbrudt fra stikkontakten.
Om lysnetadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når lysnetadapteren bruges. Afbryd straks lysnetadapteren fra
stikkontakten, hvis der opstår funktionsfejl ved
brug af camcorderen.
• Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted,
f.eks. mellem en væg og møbler.
• Kortslut ikke lysnetadapterens DC-stik eller
batteripolen med metalgenstande. Det kan
forårsage funktionsfejl.
• Selv om camcorderen er slukket, forsynes den
stadig med vekselstrøm (fra lysnettet), mens den
er tilsluttet stikkontakten via lysnetadapteren.
Om opladnings/optage/afspilningstiden
• Tider målt med camcorderen ved 25 °C. 10 °C
til 30 °C anbefales.
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere, når
du bruger camcorderen ved lav temperatur.
17
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 18 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Trin 4: Slå strømmen til og holde camcorderen
korrekt
For at optage eller afspille skal du indstille
POWER-kontakten på den respektive
retning.
Når du bruger camcorderen for første gang,
vises [CLOCK SET] -skærmbilledet
(s. 21).
POWER -kontakt
2 Hold camcorderen korrekt.
3 Tag et fast greb, og stram derefter
holderemmen.
1 Mens du trykker på den grønne
knap, skal du skyde til POWERkontakten.
Tryk på den grønne
knap og hold, når
du skyder
POWER-kontakten
fra OFF (CHG).
CAMERA: For at optage billeder.
VCR: For at afspille eller redigere
billeder.
b Bemærkninger
• Når du har indstillet dato og klokkeslæt
([CLOCK SET], s. 21), bliver den aktuelle dato
og klokkeslæt vist på LCD-skærmen i nogle
sekunder, hver gang du tænder camcorderen.
Sådan slås strømmen fra
Skyd POWER-kontakten til OFF (CHG).
b Bemærkninger
• Følg instruktionerne, hvis der vises
advarselsmeddelelser på skærmen (s. 102).
18
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 19 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Trin 5: Justere LCD-panelet og søgeren
LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 180 grader (1), og drej
det derefter til den bedste vinkel til
optagelse eller afspilning (2).
1 Åbn 180 grader.
Du kan fremvise billeder med søgeren for at
spare batteriet, eller når billedet på
LCD-skærmen ikke er tydeligt.
Justeringsknap til
søgerobjektivet
Bevæg den, indtil
billedet bliver tydeligt.
Kom godt i gang
2 90 grader
(max.)
Søgeren
2 180 grader
(max.)
b Bemærkninger
DISPLAY/BATT INFO -knap
z Tips
• Du kan se dit spejlbillede på LCD-skærmen ved
at indstille LCD-panelet, så det vender mod dig
selv. Billedet bliver optaget som et normalt
billede.
Sådan slukkes LCD-baggrundsbelysningen, så batteriet holder længere
• Du kan muligvis se primærfarver flimre i
søgeren, når du bevæger dit øjenniveau. Det er
ikke en funktionsfejl. De flimrende farver bliver
ikke optaget på optagemediet.
z Tips
• Du kan justere styrken af søgerens baggrundsbelysning fra [VF B.LIGHT] (s. 73).
• For at vise billeder både på LCD-displayet og i
søgeren skal du indstille [VF POWERMODE]
på [ON] (s. 73).
Tryk på DISPLAY/BATT INFO-knappen
og hold i nogle sekunder, indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
camcorderen under lyse forhold, når du vil
spare batteristrøm. Det optagede billede
påvirkes ikke af indstillingen. For at tænde
LCD-baggrundsbelysningen skal du trykke
på DISPLAY/BATT INFO-knappen.
forsvinder.
z Tips
• Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke fra
[LCD BRIGHT] (s. 73).
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
19
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 20 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Trin 5: Justere LCD-panelet og søgeren (Fortsættes)
Når billedet i søgeren er vanskeligt
at se
Hvis du ikke kan se billedet i søgeren
tydeligt under lyse forhold, skal du bruge
den medfølgende store øjenkop. For at sætte
den store øjenkop på, skal du strække den
let og rette den ind efter øjenkoprillen i
søgeren. Du kan sætte den store øjenkop på
vendende mod enten højre eller venstre side.
b Bemærkninger
• Den formonterede øjenkop må ikke tages af.
Stor øjenkop (medfølger)
Sættes på med
den fremskudte
del øverst.
20
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 21 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt
Indstil dato og klokkeslæt, når du bruger
camcorderen for første gang. Hvis du ikke
indstiller dato og klokkeslæt, vises
[CLOCK SET] -skærmbilledet, hver gang
du tænder camcorderen eller ændrer
POWER-kontaktens position.
z Tips
(OTHERS) ved at dreje
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen,
og tryk derefter på drejeknappen.
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
- - :- - :- CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
3 Vælg [CLOCK SET] ved at dreje
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen,
og tryk derefter på drejeknappen.
Kom godt i gang
• Hvis du ikke bruger camcorderen i
ca. 3 måneder, bliver det indbyggede
genopladelige batteri afladet, og indstillingerne
af dato og klokkeslæt kan blive slettet fra
hukommelsen. I så fald skal du oplade det
genopladelige batteri, og derefter indstille dato
og klokkeslæt igen (s. 112).
2 Vælg
-:--:-CLOCK SET
Y
M
D
1 -
2008 -
1
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
4 Indstil [Y] (år) ved at dreje
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen,
og tryk derefter på drejeknappen.
SEL/PUSH EXEC -drejeknap MENU -knap
Gå videre til trin 4, når du indstiller uret for
første gang.
Du kan indstille ethvert år op til 2079.
-:--:-CLOCK SET
Y
2008 -
1 Tryk på MENU-knappen.
PROG. SCAN
IRIS/EXPOSURE
GAIN SETUP
AGC LIMIT
MINUS AGC
WB PRESET
AWB SENS
M
D
1 -
1
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
5 Indstil [M] (måned), [D] (dag), time
og minut, og tryk derefter på
drejeknappen.
Uret går i gang.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
21
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
01GB03GET.fm Page 22 Monday, February 2, 2009 4:36 PM
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt (Fortsættes)
z Tips
• Dato og klokkeslæt optages automatisk på
båndet, og kan vises under afspilning
(DATA CODE-knap, s. 49).
Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmbilleddisplayene til at
vise meddelelser på et angivet sprog.
Tryk på MENU-knappen for at vælge
(OTHERS) med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
Vælg skærmbilledsproget i [LANGUAGE]
(s. 79).
22
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 23 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Trin 7: Isætte et bånd eller en "Memory Stick Duo"
Kassetteholderen skydes automatisk ind
igen.
Kassettebånd
Du kan kun bruge mini DV
kassettebånd (s. 105).
-
1 Skyd og hold
OPEN/EJECTknap
• Skub ikke til delen mærket
{DO NOT PUSH} , mens kassetteholderen
glider ind. Det kan forårsage funktionsfejl.
3 Luk låget.
z Tips
• Optagetiden varierer afhængigt af [DV REC
MODE] (s. 75).
Kom godt i gang
OPEN/EJECTknappen i pilens retning, og åbn
låget.
b Bemærkninger
Sådan udkastes kassettebåndet
Åbn låget ved at følge den samme
procedure som beskrevet i trin 1, og tag
kassettebåndet ud.
"Memory Stick Duo"
Låg
Kassetteholderen kommer automatisk
ud.
2 Isæt et kassettebånd med dets
vindue vendende udad, og tryk
derefter på
.
Vindue
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo"
mærket med
,
eller
(s. 106).
1 Åbn "Memory Stick Duo"slotdækslet i pilens retning.
Skub let til midten af
kassettebåndets bagside.
"Memory Stick Duo"-slotdæksel
Kassetteholder
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
23
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB03GET.fm
4111863111.book Page 24 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Trin 7: Isætte et bånd eller en "Memory Stick Duo" (Fortsættes)
2 Sæt "Memory Stick Duo"’en ind i
"Memory Stick Duo"-slotten i den
rigtige retning, indtil den klikker
på plads.
Adgangslamp
b Bemærkninger
• Hvis du sætter "Memory Stick Duo" ind i
slotten i den forkerte retning, kan "Memory
Stick Duo"’en, "Memory Stick Duo"-slotten
eller billeddataene beskadiges.
Sådan udkastes en "Memory Stick Duo"
Skub "Memory Stick Duo"’en let ind en
gang.
b Bemærkninger
• Når adgangslampen er tændt eller blinker, læser/
skriver camcorderen data. Undgå at ryste eller
slå til camcorderen, slå strømmen fra, udkaste
"Memory Stick Duo"’en eller tage batteriet af.
Ellers kan billeddataene beskadiges.
• Når "Memory Stick Duo"’en isættes eller
udkastes, skal du passe på, at "Memory Stick
Duo"’en ikke springer ud og falder på gulvet.
24
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 25 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Optagelse/Afspilning
Optagelse
Optagelampe
REC START/STOP-knap B
PHOTO/EXPANDED
FOCUS -knap
Modlysblænde med
objektivdæksel
Optagelampe
POWER -kontakt
REC START/STOP-knap A
Camcorderen optager film på bånd og stillbilleder på "Memory Stick Duo". Gå frem som
følger for at optage film.
z Tips
• Camcorderen kan optage film i HDV- eller DV-format. Fabriksindstillingen er HDV-format ([REC
FORMAT] s. 74).
1 Åbn lukkeren på modlysblænden.
2 Skyd POWER-kontakten til CAMERA, mens du trykker på den grønne knap.
Skyd til POWER-kontakten,
mens du trykker på den
grønne knap.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
25
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 26 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Optagelse (Fortsættes)
3 Tryk på REC START/STOP-knappen A (eller B).
60min
REC
60min
[STBY] t [REC]
Optagelampen tændes ved optagelse.
For at standse filmoptagelsen skal du trykke på REC START/STOP-knappen igen.
z Tips
• Ved optagelse i HDV-format fastsættes billedformatet til 16:9. Ved optagelse i DV-format kan du
skifte billedformatet til 4:3 ([DV WIDE REC] s. 75).
• Du kan ændre skærmbilleddisplayet ved optagelse (s. 49).
• Indikatorer, der vises på skærmen ved optagelse, er vist på side 123.
• Optagelampen kan indstilles til at være slukket ([REC LAMP] s. 80).
• Du kan ikke optage film på en "Memory Stick Duo".
• Til optagelse med lav vinkel er REC START/STOP-knappen på håndtaget praktisk. Slip HOLDknappen for at aktivere REC START/STOP-knappen. Det kan være praktisk at vende LCD-panelet
opad, lukke det efter at have vendt det nedad, eller løfte søgeren op under optagelse med lav vinkel.
26
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 27 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Sådan tages stillbilleder
Tryk på PHOTO/EXPANDED FOCUSknappen eller PHOTO-knappen på
fjernbetjeningen.
Der optages et stillbillede på "Memory
Stick Duo"’en.
forsvinder, når
optagelsen er gennemført.
Du kan tage stillbilleder under optagelse af
film.
"Memory Stick Duo" ens kapacitet
(MB) og antal billeder der kan optages
1,2 MB 0,9 MB VGA
1440 × 1080 × 640 ×
810
480
810
0,2 MB
640 ×
360
1.2M
512 MB
770
1000
2900
3650
7500
b Bemærkninger
1 GB
1550
2100
6000
• Specifikationerne gælder for Sony "Memory
Stick Duo". Det faktiske antal billeder, der kan
optages, kan variere afhængigt af
optageomgivelserne og typen af "Memory Stick
Duo".
• Du kan ikke gemme et stillbillede under
følgende forhold:
– Når lukkerhastigheden er langsommere end
1/50
– Mens faderen bruges
– Mens funktionen Jævn langsom optagelse
bruges
– Mens optageovergang bruges
2 GB
3150
4300
12000 15000
4 GB
6300
8500
23500 29500
8 GB
12500 17000 48000 60000
16 GB
25500 34500 97500 122000
z Tips
• Når du tager et stillbillede, mens der ikke
optages en film, hører du et lukkerklik.
• Billedstørrelser for stillbilleder er som følger:
– Optagelse i HDV-format/ DV-format (16:9):
1,2 M
– Optagelse i DV-format (4:3): 0,9 M
– Afspilning i HDV-format: 1,2 M
– Afspilning i DV-format: (16:9): 0,2 M
– Afspilning i DV-format: (4:3): VGA
• Indikatorer, der vises på skærmen ved optagelse,
er vist på side 123.
• Du kan indstille PHOTO/EXPANDED FOCUSknappen til at starte funktionen udvidet fokus,
når du trykker på knappen ([PHOTO/
EXP.FOCUS] s. 79).
• Det imponerende antal pixels i Sonys ClearVid
CMOS-sensor og billedbearbejdningssystem
(Enhanced Imaging Processor) giver en
stillbilledopløsning, der svarer til de beskrevne
størrelser.
Sådan gemmes stillbilleder, der er
taget fra film på et bånd på "Memory
Stick Duo"
Du kan tage et billede i en film og optage
det på en "Memory Stick Duo" som et
stillbillede. Sørg for at sætte et optaget bånd
og en "Memory Stick Duo" i camcorderen.
1 Indstil POWER-kontakten på VCR.
2 Tryk på N (afspil) -knappen for at
søge efter den scene, du vil gemme som
et stillbillede. Tryk på PHOTO/
EXPANDED FOCUS-knappen eller
PHOTO-knappen på fjernbetjeningen
ved scenen.
b Bemærkninger
• Både den optagede dato og klokkeslæt på
båndet og den gemte dato og klokkeslæt på
"Memory Stick Duo"’en er gemt på "Memory
Stick Duo"’en. Når du fremviser stillbillederne,
bliver kun den optagede dato og klokkeslæt på
båndet vist på skærmen (Datakode, s. 49).
• Kameradata, der er gemt på bånd, bliver ikke
kopieret til "Memory Stick Duo"’en.
• Du kan ikke gemme et stillbillede, mens
camcorderen bruges med [PB ZOOM] indstillet
på [ON] (s. 79).
27
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 28 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Ændre indstillingerne af camcorderoptagelser
Bruge handle-zoom
Justere zoom
1 Indstil handle-zoomkontakten B på
VAR eller FIX.
A
C
B
D
z Tips
• Når du indstiller handle-zoomkontakten B
på VAR, kan du zoome ind eller ud ved
variabel hastighed.
• Når du indstiller handle-zoomkontakten B
på FIX, kan du zoome ind eller ud ved den
faste hastighed, der er indstillet i [HANDLE
ZOOM] (s. 66).
2 Tryk på handle-zoomknappen A for at
zoome ind eller ud.
b Bemærkninger
Bevæg motorzoomknappen C lidt for at få
en langsommere zoom. Bevæg den mere for
at få en hurtigere zoom.
• Du kan ikke bruge handle-zoomknappen A,
når handle-zoomkontakten B er indstillet på
OFF.
• Du kan ikke ændre zoomknappens C
zoomhastighed med handle-zoomkontakten B.
Vidvinkel: (Vidvinkel)
Bruge zoomringen
Du kan zoome ved den ønskede hastighed
ved at dreje zoomringen D. Finjustering er
også mulig.
b Bemærkninger
Nært hold: (Telefoto)
z Tips
• Den minimale afstand mellem camcorderen og
motivet, der er nødvendig for fokus, er ca. 1 cm
for vidvinkel og ca. 80 cm for telefoto.
• Fokus justeres ikke ved alle zoompositioner,
hvis motivet er inden for 80 cm fra
camcorderen.
• Sørg for at holde fingeren på motorzoomknappen C. Hvis du fjerner fingeren fra motorzoomknappen C, kan motorzoomknappens C
betjeningslyd også blive optaget.
28
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
• Drej zoomringen D ved moderat hastighed.
Hvis du drejer den for hurtigt, kan zoomhastigheden blive langsommere end zoomringens
drejehastighed, eller zoomens betjeningslyd kan
blive optaget.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 29 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Justere fokus manuelt
2 Drej fokusringen A, og juster
fokus.
9 ændres til
, når fokus ikke kan
justeres længere. 9 ændres til
, når
der ikke kan fokuseres på nærmere hold.
z Tips
Til manuel fokusering
• Det er nemmere at fokusere på motivet, når du
bruger zoomfunktionen. Bevæg
motorzoomknappen mod T (telefoto), så fokus
justeres, og derefter mod W (vidvinkel), så
zoom til optagelse justeres.
• Når du vil optage et motiv på nært hold, skal du
bevæge motorzoomknappen mod W
(vidvinkel), så billedet forstørres fuldt ud, og
derefter justere fokus.
Du kan justere fokus manuelt for
forskellige optageforhold.
Brug denne funktion i følgende tilfælde.
– For at optage et motiv, der er bagved et vindue
dækket af regndråber.
– For at optage vandrette striber.
– For at optage et motiv med ringe kontrast
mellem motivet og dets baggrund.
– Når du vil fokusere på et motiv i baggrunden.
Sådan gendannes automatisk
justering
Indstil FOCUS-kontakten B på AUTO.
9 forsvinder, og automatisk justering af
fokus gendannes.
Bruge automatisk fokus midlertidigt
(Tryk automatisk fokus)
Optag motivet, mens du trykker på og
holder PUSH AUTO-knappen C.
Hvis du slipper knappen, indstilles der igen
på manuel fokusering.
Brug denne funktion til at skifte fokus fra et
motiv til et andet. Scenerne skifter jævnt.
– For at optage et ubevægeligt motiv med et
stativ.
z Tips
1 Under optagelse eller standby
• Brændviddeinformationen (til når det er mørkt
og vanskeligt at justere fokus) vises i ca.
3 sekunder i følgende tilfælde. (Den bliver ikke
vist korrekt, hvis du bruger et teleobjektiv
(ekstraudstyr)).
skal du indstille FOCUSkontakten B på MAN.
9 vises.
– Når du indstiller FOCUS-kontakten på
MAN, og 9 vises på skærmen
– Når du drejer fokusringen, mens 9 er vist
på skærmen.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
29
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 30 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Ændre indstillingerne af camcorderoptagelser (Fortsættes)
Bruge udvidet fokus
(Udvidet fokus)
Justere billedets lysstyrke
Programmer [EXP.FOCUS] på PHOTO/
EXPANDED FOCUS-knappen D
forinden ([PHOTO/EXP.FOCUS], s. 79).
Under standby skal du trykke på PHOTO/
EXPANDED FOCUS-knappen D.
[EXPANDED FOCUS] vises, og midten af
skærmbilledet forstørres ca. 2,0 gange. Det
bliver nemmere at bekræfte indstillingen af
fokus ved manuel fokusering.
Skærmbilledet vender automatisk tilbage til
den originale størrelse, når du skubber til
knappen igen.
b Bemærkninger
• Billedet får igen den originale størrelse, når du
trykker på REC START/STOP-knappen eller
PHOTO/EXPANDED FOCUS-knappen D.
z Tips
• Du kan vælge en type udvidet billede, der er vist
under udvidet fokus ([EXP.FOCUS TYPE]
s. 72).
• Du kan programmere [EXP.FOCUS] på en af
ASSIGN-knapperne (s. 41).
Fokusere på et fjernt motiv
(uendelig fokus)
Skyd fokus-kontakten til INFINITY og
hold den der.
vises.
For at vende tilbage til manuel fokusindstilling skal du slippe FOCUS-kontakten.
Brug denne funktion til at optage et fjernt
motiv, når fokus automatisk indstilles på et
motiv på nært hold.
b Bemærkninger
• Denne funktion er kun til rådighed under
manuel fokus.
30
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
Du kan justere billedets lysstyrke ved at
justere iris, forstærkning eller
lukkerhastighed, eller ved at mindske
lysmængden med ND-filteret B. Når
[EXPOSURE] er programmeret på
irisringen, kan du også justere iris,
forstærkning og lukkerhastighed med
irisringen A. Du kan programmere [IRIS]
eller [EXPOSURE] på irisringen A fra
[IRIS/EXPOSURE] i
(CAMERA
SET) -menuen (s. 63).
Standardindstillingen er [IRIS].
b Bemærkninger
• Du kan ikke bruge Back light-funktionen
(modlys) og Spotlight-funktionen, hvis mindst
to af iris, forstærkning og lukkerhastighed er
justeret manuelt.
• [AE SHIFT] virker ikke, mens du justerer både
iris, forstærkning og lukkerhastighed manuelt.
Justere iris
Du kan justere iris manuelt for at kontrollere
mængden af lys, der kommer ind i
objektivet. Ved at justere iris kan du ændre
eller lukke objektivets blænde, hvilket
udtrykkes som en F-værdi mellem F1.6 og
F11. Mængden af lys forøges, jo mere du
åbner blænden (F-værdien formindskes).
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 31 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Mængden af lys formindskes, jo mere du
lukker blænden (F -værdien forøges). Den
aktuelle F -værdi vises på skærmen.
1 Vælg [IRIS] fra
(CAMERA SET)
-menuen t [IRIS/EXPOSURE] t
[RING ASSIGN] (s. 63)
2 Under optagelse eller standby skal du
indstille AUTO/MANUAL-kontakten
F på MANUAL.
3 Når iris justeres automatisk, skal du
trykke på IRIS/EXPOSURE-knappen
H.
ved siden af irisværdien forsvinder
(s. 72), eller irisværdien vises på
skærmen.
4 Juster iris ved at dreje irisringen A.
z Tips
• F-værdien kommer tæt på F3.4, når
zoompositionen ændres fra W til T, selvom du
åbner blænden ved at indstille F-værdien lavere
end F3.4, f.eks. F1.6.
• Fokusområdet, en vigtig effekt ved blænderen,
kaldes dybdeskarpheden. Dybdeskarpheden
bliver mindre, når blænden åbnes, og større, når
blænderen er lukket. Brug blænden kreativt til at
opnå den ønskede effekt på dit foto.
• Det er praktisk til at gøre baggrunden udvisket
eller skarp på skærmen.
Sådan gendannes automatisk
justering
Tryk på IRIS/EXPOSURE-knappen H,
eller indstil AUTO/MANUAL-kontakten
F på AUTO.
Irisværdien forsvinder, eller vises ved
siden af irisværdien.
b Bemærkninger
• Når du indstiller AUTO/MANUAL-kontakten
F på AUTO, bliver andre manuelt justerede
punkter (forstærkning, lukkerhastighed,
hvidbalance) også automatiske.
Justere eksponeringen
Når [IRIS/EXPOSURE] er indstillet på
[EXPOSURE], kan du justere billedets
lysstyrke ved at justere iris, forstærkning og
lukkerhastighed med irisringen. Du kan
også forvælge en eller to af disse parametre
manuelt og justere de(n) resterende
parameter(re) med irisringen.
1 Vælg [EXPOSURE] fra
(CAMERA SET) -menuen t [IRIS/
EXPOSURE] t [RING ASSIGN]
(s. 63)
2 Under optagelse eller standby skal du
indstille AUTO/MANUAL-kontakten
F på MANUAL.
3 Når [EXPOSURE] justeres automatisk,
skal du trykke på IRIS/EXPOSUREknappen H.
vises på skærmen ved siden af de
automatisk justerede punkter (iris,
forstærkning og lukkerhastighed),
hvilket angiver, at du kan justere dem
med irisringen A. Manuelt justerede
punkter ændres ikke, selvom du drejer
irisringen.
Når
ikke er vist, skal du udføre
følgende betjening.
vises ved siden
af punkterne, hvilket angiver, at du kan
justere dem med irisringen A.
– Forstærkning
Tryk på GAIN-knappen C.
– Lukkerhastighed
Tryk to gange på SHUTTER SPEEDknappen D. Når lukkerhastigheden er ikke
låst, skal du trykke en gang på knappen.
4 Juster billedets lysstyrke ved at dreje
irisringen A.
Sådan gendannes automatisk
justering
Tryk på IRIS/EXPOSURE-knappen H,
eller indstil AUTO/MANUAL-kontakten
F på AUTO.
De værdier, hvor
er vist ved siden af,
forsvinder, eller vises ved siden af disse
værdier.
b Bemærkninger
• Når du indstiller AUTO/MANUAL-kontakten
F på AUTO, bliver alle manuelt justerede
punkter (iris, forstærkning, lukkerhastighed og
hvidbalance) også automatiske.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
31
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 32 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Ændre indstillingerne af camcorderoptagelser (Fortsættes)
z Tips
b Bemærkninger
• Når du trykker på GAIN-knappen C mens
er vist på skærmen ved siden af forstærkningværdien, forsvinder , og du kan justere
forstærkningen manuelt. Når du trykker på
GAIN-knappen C igen, vises , og du kan
justere forstærkningen med irisringen. Se trin 3
i "Justere forstærkning" på side 32 for nærmere
oplysninger om, hvordan forstærkningen
justeres.
• Når du trykker på SHUTTER SPEED-knappen
D mens
er vist på skærmen ved siden af
lukkerhastighedsværdien, forsvinder , og du
kan justere lukkerhastigheden manuelt. Når du
trykker på SHUTTER SPEED-knappen D
igen, vises , og du kan justere lukkerhastigheden med irisringen. Se trin 3 til 4 i "Justere
lukkerhastigheden" på side 32 for nærmere
oplysninger om, hvordan lukkerhastigheden justeres.
• Når du indstiller AUTO/MANUAL-kontakten
F på AUTO, bliver andre manuelt justerede
punkter (iris, lukkerhastighed, hvidbalance)
også automatiske.
Justere forstærkning
Du kan justere forstærkningen manuelt, når
du ikke vil bruge AGC (automatisk kontrol
af forstærkning).
1 Indstil AUTO/MANUAL-kontakten F
på MANUAL under optagelse eller
standby.
2 Når forstærkningen justeres automatisk,
skal du trykke på GAIN-knappen C.
Forstærkning-værdien vises på
skærmen, eller ved siden af
forstærkning-værdien forsvinder.
3 Indstil forstærkning-kontakten G på H,
M eller L. Forstærkning-værdien, der er
indstillet for den valgte forstærkningkontakt position vises på skærmen. Du
kan indstille forstærkning-værdien for
hver af forstærkning-kontaktens
positioner fra [GAIN SETUP] i
(CAMERA SET) -menuen (s. 63).
z Tips
• Når du optager en film med forstærkningen
indstillet på [-6dB] og afspiller den med
datakoden, vises forstærkning-værdien som [---].
Sådan justeres forstærkning
automatisk
Tryk på GAIN-knappen C, eller indstil
AUTO/MANUAL-kontakten F på AUTO.
Forstærkning-værdien forsvinder, eller
vises ved siden af forstærkning-værdien.
32
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
Justere lukkerhastigheden
Du kan justere og fastsætte lukkerhastigheden manuelt. Du kan få motivet til at se
ubevægeligt ud, eller fremhæve bevægelsen
i motivet ved at justere lukkerhastigheden.
1 Under optagelse eller standby skal du
indstille AUTO/MANUAL-kontakten
F på MANUAL.
2 Tryk på SHUTTER SPEED-knappen
D, indtil lukkerhastighedsværdien er
fremhævet.
3 Lukkerhastigheden, der er vist på
skærmen, ændres ved at dreje SEL/
PUSH EXEC-drejeknappen E.
Du kan indstille en lukkerhastighed
mellem 1/3 sekund og 1/10.000 sekund.
Den valgte lukkerhastighed vises på
skærmen. Hvis du f.eks. vælger
1/100 sekund, vises [100]. Desto større
tal, der vises på skærmen, desto højere
lukkerhastighed.
4 Tryk på SEL/PUSH EXEC-drejeknappen E for at låse lukkerhastigheden.
For at omjustere lukkerhastigheden skal
du udføre trin 2 til 4.
z Tips
• Det er vanskeligt at fokusere automatisk ved en
lavere lukkerhastighed. Manuel fokusering med
camcorderen sat på et stativ anbefales.
• Billedet kan flimre eller skifte farver i belysning
fra lysstofrør, natriumlamper eller
kviksølvlamper.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
01GB05BAS.fm Page 33 Monday, February 2, 2009 4:43 PM
Sådan justeres lukkerhastigheden
automatisk
Tryk to gange på SHUTTER SPEED-knappen D, eller indstil AUTO/MANUAL-kontakten F på AUTO.
Lukkerhastighedsværdien forsvinder, eller
vises ved siden af lukkerhastighedsværdien.
Justere til naturlig farve
(Hvidbalance)
b Bemærkninger
• Når du indstiller AUTO/MANUAL-kontakten
F på AUTO, bliver andre manuelt justerede
punkter (iris, forstærkning, hvidbalance) også
automatiske.
Justere lysmængden (ND-filter)
Du kan lave en klar optagelse af motivet
ved at bruge ND-filteret B, når
optageomgivelserne er for lyse.
Der er 3 indstillingsniveauer for ND-filter.
ND-filter 1 formindsker lysmængden til ca.
1/4, ND-filter 2 til ca. 1/16 og ND-filter 3
til ca. 1/64.
Hvis
blinker under automatisk
justering af iris, skal du indstille ND-filteret
til 1. Hvis
blinker under automatisk
justering af iris, skal du indstille ND-filteret
til 2. Hvis
blinker under automatisk
justering af iris, skal du indstille ND-filteret
til 3.
ND-filter-indikatoren holder op med at
blinke og bliver stående på skærmen.
Hvis
blinker, skal du indstille
ND-filteret på OFF.
forsvinder fra
skærmen.
Du kan justere og fastsætte hvidbalancen i
overensstemmelse med lysforholdene i
optageomgivelserne. Du kan gemme
hvidbalanceværdier i henholdsvis
hukommelse A (
A) og hukommelse B
(
B). Med mindre en hvidbalance
omjusteres, bibeholdes værdierne også efter
strømmen er slået fra.
Når du vælger PRESET, vælges enten
[OUTDOOR] eller [INDOOR], alt efter
hvad du tidligere har indstillet med [WB
PRESET] i
(CAMERA SET) menuen.
b Bemærkninger
• Hvis du bevæger ND-filtrene B under
optagelse, kan billede og lyd forvrænges.
• Når du justerer iris manuelt, blinker ND-filterindikatoren ikke, selvom lysmængden skal
justeres med ND-filteret.
z Tips
• Ved optagelse af et lyst motiv, kan der
forekomme diffraktion (afbøjning), hvis du
lukker blænden yderligere ned, så fokus bliver
uskarp (dette er et almindeligt fænomen med
videokameraer). ND-filteret B formindsker
dette fænomen og giver bedre optageresultater.
1 Under optagelse eller standby
skal du indstille AUTO/MANUALkontakten D på MANUAL.
2 Tryk på WHT BAL-knappen A.
3 Indstil hvidbalance hukommelsekontakten B på en af
PRESET/A/B.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
33
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 34 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Ændre indstillingerne af camcorderoptagelser (Fortsættes)
Indikator
A
(Hukommelse A)
B
(Hukommelse B)
Udendørs
([OUTDOOR])
n
Indendørs
([INDOOR])
Optageforhold
• Hvidbalanceværdier,
der er justeret for lyskilder, kan gemmes i
hukommelse A og
hukommelse B. Følg
fremgangsmåden i
"Sådan gemmes den
justerede hvidbalanceværdi i hukommelse A
eller B" (s. 34).
• Optagelse af
neonreklamer eller
fyrværkeri
• Optagelse af en
solnedgang/solopgang,
lige efter solnedgang,
lige før solopgang
• I belysning fra farvelysstofrør til dagslys.
• Ved lysforhold, der
ofte ændres, f.eks. i en
festsal
• I stærkt lys, f.eks. i et
fotoatelier.
• I belysning fra natriumlamper eller kviksølvlamper.
Sådan justeres hvidbalancen
automatisk
Tryk på WHT BAL-knappen A, eller
indstil AUTO/MANUAL-kontakten D på
AUTO.
b Bemærkninger
• Når du indstiller AUTO/MANUAL-kontakten
D på AUTO, bliver andre manuelle justeringer
(iris, forstærkning, lukkerhastighed) også
automatiske.
Tilpasse billedkvaliteten
(Billedprofil)
Sådan gemmes den justerede
hvidbalanceværdi i hukommelse
A eller B
1 Indstil hvidbalance hukommelsekontakten på A (
A) eller B (
trin 3 i "Justere til naturlig farve
(Hvidbalance)".
B) i
2 Fokuser på et hvidt motiv, f.eks. hvidt
papir, på fuld skærm under de samme
lysforhold som dem, motivet er under.
3 Tryk på
(et-tryks) -knappen C.
A eller
B begynder at blinke
hurtigt. Den er fortsat slået til, når
justering af hvidbalancen er
gennemført, og den justerede værdi er
gemt i
A eller
B.
34
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
Du kan tilpasse billedkvaliteten ved at
justere billedprofilpunkter som f.eks.
[COLOR LEVEL] og [SHARPNESS].
Tilslut camcorderen til et tv eller en skærm,
og juster billedkvaliteten, mens du ser på
billedet på tv’et eller skærmen.
Indstillinger af billedkvalitet for forskellige
optageforhold er som standard gemt i [PP1]
til [PP6].
b Bemærkninger
• Når du indstiller [x.v.Color] i
(CAMERA SET) -menuen på [ON], bliver
billedprofilen desaktiveret.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 35 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Billedprofilnummer
(betegnelse for
indstilling)
Optageforhold
PP1
:USER
Du kan programmere
din egen indstilling.
PP2
:USER
Du kan programmere
din egen indstilling.
PP3
:PORTRAIT
Passende indstilling til at
optage mennesker.
PP4
:CINEMA
Passende indstilling til at
optage filmlignende
billeder.
PP5
:SUNSET
Passende indstilling til at
optage solnedgang.
PP6
:MONOTONE
Passende indstilling til at
optage monokrome
billeder.
1 Tryk på PICTURE PROFILE-knappen
B.
2 Vælg PICTURE PROFILE-nummeret
med SEL/PUSH EXEC-drejeknappen
A.
3 Vælg [SETTING] med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen A.
4 Vælg et punkt, der skal justeres, med
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen A.
5 Juster billedkvaliteten med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen A.
6 Gentag trin 4 og 5 for at justere andre
punkter.
7 Vælg [
RETURN] med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen A.
8 Vælg [OK] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen A.
Der vises en billedprofil-indikator.
1 Under standby skal du trykke på
PICTURE PROFILE-knappen B.
2 Vælg et billedprofilnummer med
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen
A.
Du kan vælge punkterne fra [PP1] til
[PP6].
Du kan optage med indstillingerne for
den valgte billedprofil.
3 Vælg [OK] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen A.
Sådan annulleres billedprofiloptagelsen
Vælg [OFF] i trin 2 med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen A.
Sådan ændres billedprofilen
Du kan ændre indstillingerne, der er gemt i
[PP1] til [PP6].
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
35
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 36 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Ændre indstillingerne af camcorderoptagelser (Fortsættes)
GAMMA
For at vælge en gammakurve.
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
[STANDARD]
Standard gammakurve.
[CINEMATONE1]
Gammakurve 1 till farvetone i filmbilleder.
[CINEMATONE2]
Gammakurve 2 till farvetone i filmbilleder.
BLK COMPNSTN
For at vælge en gammakurve-egenskab for mørke områder.
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
[OFF]
Normal indstilling
[STRETCH]
Forbedrer gammakurve-egenskaber og fremhæver overgang i mørke
områder.
[COMPRESS]
Kontrollerer gammakurve-egenskaber for at få ensfarvet sort.
KNEE POINT
For at indstille det punkt, hvor komprimering af videosignalet starter, så for stærkt lys undgås.
Signaler i områder af motivet med stærk kontrast begrænses efter camcorderens dynamiske
område.
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
[AUTO]
Indstiller knæpunktet automatisk.
[HIGH]
Knæpunkt: 100 %
[MIDDLE]
Knæpunkt: 95 %
[LOW]
Knæpunkt: 80 %
COLOR MODE
For at indstille type farver.
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
[STANDARD]
Standardfarver
[CINEMATONE1]
Få farvegengivelse i filmbilledkvalitet med [GAMMA] indstillet på
[CINEMATONE1]
[CINEMATONE2]
Få farvegengivelse i filmbilledkvalitet med [GAMMA] indstillet på
[CINEMATONE2]
COLOR LEVEL
For at indstille farveniveauet.
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
-7 (lys) til +7 (mørk), -8: sort og hvid
36
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 37 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
COLOR PHASE
For at indstille farvefasen.
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
-7 (grønlig) til +7 (rødlig)
COLOR DEPTH
For at indstille farvedybden.
Denne funktion er mere effektiv for kromatiske farver og mindre effektiv for akromatiske
farver. Farven ser dybere ud, når du forøger indstillingsværdien til den positive side, og lysere
når du formindsker værdien til den negative side. Denne funktion virker, selvom du indstiller
[COLOR LEVEL] på [-8] (monokrom).
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
-7 (mindre dyb) til +7 (dyb)
WB SHIFT
For at indstille punkter for forskudt hvidbalance.
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
-9 (blålig) til +9 (rødlig)
SHARPNESS
For at justere skarpheden for et motiv.
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
-7 (blød) til +7 (skarp)
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
37
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 38 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Ændre indstillingerne af camcorderoptagelser (Fortsættes)
SKINTONE DTL
For at justere detaljer på områder med hudfarve, så rynker bliver mindre synlige.
Punkt
Beskrivelse og indstillinger
[ON/OFF]
Mindsker detaljer på områder med hudfarve, så rynker bliver mindre
synlige. Vælg [ON], når du vil bruge denne funktion. Du kan også vælge
andre områder.
[LEVEL]
Indstiller justeringsniveauet.
1 (justere detaljen mindre) til 8 (justere detaljen mere)
[COLOR SEL]
Indstiller farvepunkter for justering af detaljer.
[RANGE]:
Indstiller farveområdet.
0 (vælger ingen farve), 1 (snævert: vælger
en enkelt farve) til 31 (bredt: vælger flere
farver i lignende farvefaser og mætning)
Detaljen bliver ikke justeret, når du
indstiller [RANGE] på 0.
[ONE PUSH SET]:
Vælger automatisk målfarver for et motiv i
midten eller ved markøren. [RANGE] bliver
ikke ændret.
PROFILE NAME
Til at navngive de billedprofiler, de er indstillet i [PP1] til [PP6] (s. 39).
COPY
Til at kopiere indstillingerne af billedprofilen til et andet billedprofilnummer.
RESET
Til at gendanne billedprofilen til standardindstillingen.
38
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 39 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Sådan navngives indstillingerne af
billedprofil
Du kan navngive billedprofil 1 til 6.
1 Tryk på PICTURE PROFILE-knappen
B.
2 Vælg den billedprofil, du vil navngive,
med SEL/PUSH EXEC-drejeknappen
A.
3 Vælg [SETTING] t [PROFILE
NAME] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen A.
4 Vælg et bogstav med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen A. Gentag denne
betjening, indtil et helt navn er indført.
PICT. PROFILE
5 Vælg [YES] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen A.
6 Vælg [
RETURN] t [OK] med
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen A.
Sådan nulstilles indstillingerne af
billedprofil
Du kan nulstille indstillingerne af
billedprofil for hvert billedprofilnummer.
Du kan ikke nulstille alle indstillingerne af
billedprofil på en gang.
1 Tryk på PICTURE PROFILE-knappen
B.
2 Vælg nummeret på den billedprofil, du
vil nulstille, med SEL/PUSH EXECdrejeknappen A.
CANCEL
OK
P I CTURE PROF I LE
4 Vælg nummeret på den billedprofil,
som du vil kopiere til, med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen A.
END
z Tips
• Hvert navn kan være på op til 12 tegn.
Tegn, der kan bruges i profilnavne:
• A til Z
• 0 til 9
• -_/#&:. @
3 Vælg [SETTING] t [RESET] t
[YES] t [
RETURN] t [OK]
med SEL/PUSH EXEC-drejeknappen
A.
Justere lydstyrken
Du kan justere lydstyrken på den
indbyggede stereomikrofon eller en ekstern
mikrofon, der er tilsluttet til MIC-stikket.
5 Vælg [OK] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen A.
Profilnavnet ændres.
6 Vælg [
RETURN] t [OK] med
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen A.
Sådan kopieres indstillingen af
billedprofil til andre billedprofiler
1 Tryk på PICTURE PROFILE-knappen
B.
2 Vælg den billedprofil, du vil kopiere fra,
med SEL/PUSH EXEC-drejeknappen
A.
3 Vælg [SETTING] t [COPY] med
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen A.
A
B
C
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
39
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 40 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Ændre indstillingerne af camcorderoptagelser (Fortsættes)
1 Indstil AUDIO LEVEL-kontakten
A for den kanal, der skal
justeres, til MAN.
vises på skærmen.
2 Drej AUDIO LEVEL-drejeknappen
B for at justere lydstyrken under
optagelse eller standby.
Sådan gendannes automatisk
justering
Indstil AUDIO LEVEL-kontakten på A på
AUTO.
z Tips
• For at kontrollere andre lydindstillinger skal du
trykke på STATUS CHECK-knappen C. Du
kan også kontrollere lydniveauer for mikrofonen.
• For andre indstillinger, se
(AUDIO SET) menuen (s. 70).
40
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 41 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Programmere funktionerne på ASSIGN-knapperne
Nogle funktioner skal programmeres på
ASSIGN-knapperne for brug. Du kan
programmere en enkelt funktion på enhver
af ASSIGN 1 på 6 -knapperne.
ASSIGN 4- 6-knapper
Funktioner du kan programmere på
ASSIGN-knapperne
Knapperne i parentes angiver, at funktionerne som standard er programmeret på
knapperne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EXP.FOCUS (s. 79)
D.EXTENDER (s. 66)
RING ROTATE (s. 63)
AE SHIFT (s. 64) (ASSIGN 2-knap)
INDEX MARK (s. 42)
STEADYSHOT (s. 65)
BACK LIGHT (s. 65)
SPOTLIGHT (s. 65)
FADER (s. 66)
SMTH SLW REC (s. 66)
COLOR BAR (s. 69)
REC REVIEW (s. 42) (ASSIGN 3-knap)
END SEARCH (s. 42)
ZEBRA (s. 71) (ASSIGN 1-knap)
MARKER (s. 72)
PEAKING (s. 71)
Billedprofil (s. 34)
SHOT TRANSITION (s. 43)
ASSIGN 1- 3knapper
1 Tryk på MENU-knappen B.
2 Vælg
(OTHERS) t [ASSIGN
BTN] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen A.
3 Vælg den ASSIGN-knap, hvor du
vil programmere en funktion
blandt [ASSIGN1] til [ASSIGN6]
med SEL/PUSH EXECdrejeknappen A.
• [------] vises, hvis der ikke er programmeret
en funktion på ASSIGN-knappen.
• Vælg [YES], når du vælger [SHOT
TRANSITION], og udfør derefter trin 6.
4 Vælg den funktion, du vil
programmere, med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen A.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
41
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 42 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Programmere funktionerne på ASSIGN-knapperne (Fortsættes)
5 Vælg [OK] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen A.
6 Tryk på MENU-knappen B for at
skjule menuskærmbilledet.
z Tips
• Optageovergang programmeres på knapperne
ASSIGN 4, 5 og 6 (s. 43). Annuller programmeringen af optageovergang for at vende tilbage til
programmeringen før indstilling.
• For at annullere optageovergang skal du vælge
[SHOT TRANSITION] t [YES] i trin 3.
Optage et indekssignal
Hvis du optager en scene med et
indekssignal, kan du nemt finde denne
scene under afspilning (s. 52).
Indeksfunktionen gør det nemmere at
kontrollere en optagelses overgang eller at
redigere dine billeder med indekssignaler.
Sådan annulleres betjeningen
Tryk på den ASSIGN-knap igen, hvor
[INDEX MARK] skal programmeres, før
du starter optagelse.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage et indekssignal på et optaget
bånd bagefter.
Overblik over de senest
optagede scener (Rec reviewfunktion)
Du kan fremvise ca. 2 sekunder af den
scene, der blev optaget, lige før du
standsede båndet.
Det er praktisk ved afspilning af den
seneste scenekontrol.
1 Programmer [REC REVIEW] på en
af ASSIGN-knapperne (s. 41).
2 Tryk på den ASSIGN-knap, hvor
1 Programmer [INDEX MARK] på en
af ASSIGN-knapperne (s. 41).
2 Tryk på den ASSIGN-knap, hvor
[INDEX MARK] er programmeret.
Under optagelse
vises i ca. 7 sekunder, og der
optages et indekssignal.
[REC REVIEW] er programmeret
under standby.
De sidste 2 sekunder (ca.) af den senest
optagede scene afspilles. Derefter
indstilles camcorderen igen på standby.
Søge efter den sidste scene af
den seneste optagelse
(Slut-søgning)
Under standby
blinker.
Efter du har trykket på REC START/
STOP-knappen for at starte optagelse,
vises
i ca. 7 sekunder, og der
optages et indekssignal.
42
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
1 Programmer [END SEARCH] på
en af ASSIGN-knapperne (s. 41).
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 43 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
2 Tryk på den ASSIGN-knap, hvor
[END SEARCH] er programmeret.
Den sidste scene af den seneste
optagelse afspilles i ca. 5 sekunder, og
camcorderen går i standby ved det sted,
hvor den sidste optagelse er sluttet.
b Bemærkninger
• Slut-søgning virker ikke, når du har udkastet
båndet.
• Slut-søgning virker ikke korrekt, hvis der er en
tom del mellem optagede dele på båndet.
Bruge optageovergang
Du kan lagre indstillingerne af fokus, zoom,
iris, forstærkning, lukkerhastighed og
hvidbalance, og derefter ændre indstillingen
af optagelse fra den aktuelle til den lagrede,
så overgangen mellem scener bliver jævn
(optageovergang).
For eksempel kan du skifte fokus fra
motiver på nært hold til motiver, der er
længere væk, eller ændre dybdeskarpheden
ved at justere iris. Desuden kan du udvikle
scener under forskellige optageforhold
jævnt. Hvis du lagrer manuel justeringfunktionen for hvidbalance, kan du skifte
jævnt fra en scene til en anden under
forskellige forhold, f.eks. fra indendørs til
udendørs.
Sony anbefaler, at du bruger et stativ for at
undgå uskarpe billeder.
SHOT-A
SHOT-B
Du kan indstille overgangskurve og
varighed med [SHOT TRANSITION]
(s. 68).
ASSIGN 4- 6-knapper
1 Programmer [SHOT TRANSITION]
på ASSIGN-knapperne (s. 41).
z Tips
• Optageovergang programmeres på ASSIGN
4, 5 og 6 -knapperne.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
43
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 44 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Programmere funktionerne på ASSIGN-knapperne (Fortsættes)
2 Gemme indstillingerne (optage)
1 Tryk gentagne gange på ASSIGN
4-knappen for at hente SHOT
TRANSITION STORE-skærmbilledet.
6 0 min
STBY
SHOT TRANSITION
0:00:05
STORE
SHOT-A
SHOT-B
STORE
4 Optage med optageovergangfunktionen
1 Tryk gentagne gange på ASSIGN
4-knappen for at hente SHOT
TRANSITION EXEC-skærmbilledet.
6 0 min
STBY
SHOT TRANSITION
2 Juster de ønskede punkter manuelt.
Se side 28 til 34 for nærmere
oplysninger om justering.
3 Tryk på ASSIGN 5-knappen for at
gemme indstillingen i SHOT-A, eller
ASSIGN 6-knappen for at gemme
indstillingen i SHOT-B.
b Bemærkninger
• Indstillingsværdierne, der er programmeret
på SHOT-A og SHOT-B, slettes, når
POWER-kontakten drejes til OFF (CHG).
0:00:05
EXEC
SHOT-A
SHOT-B
S
EXEC
E
Overgang-linje
S: start
E: slut
2 Tryk på REC START/STOP-knappen.
3 Tryk på ASSIGN 5-knappen for
optagelse med SHOT-A, eller ASSIGN
6-knappen for optagelse med SHOT-B.
Indstillingerne forskydes fra de aktuelle
til de gemte.
z Tips
3 Kontroller de gemte indstillinger
1 Tryk gentagne gange på ASSIGN
4-knappen for at hente SHOT
TRANSITION CHECK-skærmbilledet.
6 0 min
STBY
SHOT TRANSITION
0:00:05
CHECK
SHOT-A
SHOT-B
CHECK
2 Tryk på ASSIGN 5-knappen for at
kontrollere SHOT-A. Tryk på ASSIGN
6-knappen for at kontrollere SHOT-B.
Den valgte indstilling aktiveres på
billedet på skærmen. Fokus, zoom osv.
justeres automatisk som gemt i
indstillingen.
b Bemærkninger
• På optageovergang-kontrolskærmbilledet
forskydes indstillingerne ikke til de gemte
indstillinger for overgangstid og -kurve, der
er indstillet i [TRANS TIME] og [TRANS
CURVE] (s. 68)
44
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
• Tryk gentagne gange på ASSIGN 4-knappen
for at annullere SHOT TRANSITION.
b Bemærkninger
• Du kan ikke zoome, fokusere eller justere
manuelt, mens du kontrollerer eller aktiverer
optageovergang.
• Når du ændrer [SHOT TRANSITION] (s. 68),
skal du trykke gentagne gange på ASSIGN
4-knappen for at afslutte optageovergangskærmbilledet.
• Du kan ikke vende tilbage fra de gemte
indstillinger af SHOT-A eller SHOT-B til
foregående indstillinger, efter du har udført
optageovergang under optagelse.
• Hvis du trykker på følgende knapper under
optageovergang, annulleres betjening:
– PICTURE PROFILE -knap
– MENU -knap
– Den PHOTO/EXPANDED FOCUS-knap
eller ASSIGN-knap, hvor [EXP.FOCUS] er
programmeret.
– STATUS CHECK -knap
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 45 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
– Den ASSIGN-knap, hvor [SMTH SLW REC]
er programmeret.
z Tips
• Du kan også lave en overgang fra SHOT-A til
gemt SHOT-B, eller fra SHOT-B til SHOT-A.
F.eks. skal du for at lave en overgang fra
SHOT-A til SHOT-B vise optageovergangskærmbilledet, trykke på ASSIGN 5-knappen
for at hente SHOT-A, og trykke på REC
START/STOP-knappen. Dernæst skal du vise
optageovergang-udførelseskærmbilledet og
trykke på ASSIGN 6-knappen.
• Du kan repetere optageovergangen ved at trykke
på den ASSIGN-knap (5 eller 6), hvor den
ønskede indstilling blev programmeret, før du
trykker på REC START/STOP-knappen i trin 4.
Sådan annulleres betjeningen
Tryk gentagne gange på ASSIGN
4-knappen for at afslutte optageovergangskærmbilledet.
45
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 46 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Afspilning
VOLUME/
MEMORY -knap
PLAY -knap
POWER kontakt
MEMORY/PLAY -knap
SEL/PUSH EXEC -drejeknap MEMORY/INDEX -knap
MEMORY/DELETE -knap
Du kan afspille film som følger.
1 Skyd POWER-kontakten til VCR, mens du trykker på
den grønne knap.
2 Start afspilning.
Tryk på m (tilbagespoling) for at gå til det sted, du vil fremvise, og tryk derefter på N
(afspilning) for at starte afspilning.
• x: STOP
• X: PAUSE (Tryk på N eller X igen for at starte afspilningen igen)
(Tilbagespoling, review-funktion)
• m: REW
FF (Cue-funktion, fremspoling)
• M:
• y: SLOW
b Bemærkninger
• Camcorderen går automatisk i standset tilstand, når den er i pause i mere end 3 minutter.
• Skærmen kan midlertidigt slukkes, så billeder og lyd går tabt, når signaler skifter mellem HDV og DV
under afspilning af et bånd, hvor HDV-format og DV-format er blandet.
• Du kan ikke afspille film optaget i HDV-format på DV-format videokameraer eller på mini DV-afspillere.
46
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 47 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
z Tips
• Se side 125 for indikatorer, der vises på skærmen under afspilning.
• Se side 49 for nærmere oplysninger om, hvordan der skiftes visning under afspilning.
• For at afspille et bånd, der er optaget med en mono-mikrofon tilsluttet, se
[MULTI-SOUND] (s. 70).
• For at nulstille båndtælleren skal du trykke på ZERO SET MEM-knappen. Du kan også bruge ZERO
SET MEMORY-knappen på fjernbetjeningen (s. 51).
Sådan kan du søge efter en scene, mens en film fremvises
Tryk på m/M under afspilning og hold (Billedsøgning). For at fremvise ved fremspoling
skal du trykke på M og holde. For at fremvise under tilbagespoling skal du trykke på m og
holde (Overspring-afsøgning).
Sådan justeres lydstyrken
Juster lydstyrken med VOLUME/MEMORY-knappen.
Sådan fremvises stillbilleder
1 Indstil POWER-kontakten på VCR.
2 Tryk på MEMORY/PLAY-knappen.
3 Vælg det stillbillede, du vil fremvise, med VOLUME/MEMORY-knappen.
For at standse fremvisning af stillbilleder skal du trykke på MEMORY/PLAY-knappen igen.
Sådan vises listen over stillbilleder (indeksskærmbillede)
1 Indstil POWER-kontakten på VCR.
2 Tryk på MEMORY/INDEX-knappen.
101–0050
1 / 19
101
3 Vælg et stillbillede med VOLUME/MEMORY-knappen.
For at vise et enkelt billede skal du bevæge B til dette billede, og trykke på MEMORY/
PLAY-knappen.
For at standse visning af listen over stillbilleder skal du trykke på MEMORY/INDEXknappen igen.
Sådan slettes stillbilleder fra "Memory Stick Duo"
1 Følg fremgangsmåden i "Sådan fremvises stillbilleder" for at vise de stillbilleder, du vil
slette.
2 Tryk på MEMORY/DELETE-knappen.
3 Vælg [YES] med SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
Stillbilledet bliver slettet.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
47
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 48 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Afspilning (Fortsættes)
b Bemærkninger
• Stillbilleder kan ikke gendannes, når de først er slettet.
• Du kan ikke slette stillbilleder, når "Memory Stick Duo" en er skrivebeskyttet (s. 106), eller stillbilledet er
beskyttet (s. 93).
z Tips
• For at slette et stillbillede i indekset, skal du rykke B til stillbilledet med VOLUME/MEMORY-knappen,
og derefter udføre trin 2 og 3.
• For at slette alle stillbilleder skal du udføre [
ALL ERASE] i
(MEMORY SET) -menuen (s. 77).
48
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 49 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Ændre/kontrollere indstillingerne i
camcorderen
Vise optage data (Datakode)
Du kan vise information, herunder dato,
klokkeslæt og kameradata, der automatisk
gemmes under optagelse, på skærmen
under afspilning.
1 Indstil POWER-kontakten B på
VCR.
2 Tryk på DATA CODE-knappen A
under afspilning eller pause.
Skærmbilledet ændres (dato og
klokkeslæt-display t kameradatadisplay t intet display), når du trykker
på knappen.
Ændring af skærmen
Du kan slå visningen af tidskode,
båndtæller og anden information på
skærmen til og fra.
A SteadyShot fra
Tryk på DISPLAY/BATT INFOknappen E.
Skærmindikatorerne slås til (vist) og fra
(ikke vist), når du trykker på knappen.
z Tips
• Du kan vise skærmindikatorer under afspilning
på et tv. Vælg [V-OUT/PANEL] eller [ALL
OUTPUT] i [DISP OUTPUT] (s. 74).
B Eksponering
vises under afspilning af film
optaget med iris, forstærkning og
lukkerhastighed justeret automatisk.
vises under afspilning af film
optaget med iris, forstærkning og
lukkerhastighed justeret manuelt.
C Iris
vises på displayområdet for
irisværdi under afspilning af film
optaget med iris justeret manuelt til dens
maksimale værdi.
D Forstærkning
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
49
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 50 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Ændre/kontrollere indstillingerne i camcorderen (Fortsættes)
E Lukkerhastighed
F Hvidbalance
vises under afspilning af film
optaget med optageovergang.
b Bemærkninger
• Værdien for eksponeringskorrektion (0EV),
lukkerhastighed og iris bliver vist under
fremvisning af stillbilleder på "Memory Stick
Duo".
• Dato og klokkeslæt bliver vist i det samme
område, når du vælger dato og klokkeslætdisplay. Hvis du optager uden at indstille dato
og klokkeslæt, bliver [-- -- ----] og [--:--:--] vist.
• En præcis lukkerhastighed kan ikke vises, når
du afspiller et bånd optaget med camcorderen på
en anden enhed. Kontroller den datakode, der
vises på skærmen, når du afspiller båndet på
camcorderen for den præcise lukkerhastighed.
• Når du optager en film med forstærkningen
indstillet på [-6dB] og afspiller den med
datakoden, vises forstærkning-værdien som [---].
Vise indstillingerne i
camcorderen (Statuskontrol)
Du kan kontrollere indstillingerne af
følgende punkter.
• Lydopsætning som f.eks. [WIND] (s. 70)
• Opsætning af udgangssignal ([VCR HDV/DV]
osv.) (s. 74)
• Funktioner programmeret på ASSIGNknapperne (s. 41)
• Kameraopsætning. (s. 63)
1 Tryk på STATUS CHECK-knappen
C.
2 Drej SEL/PUSH EXEC-
drejeknappen D, indtil et ønsket
display vises på skærmen.
Når POWER-kontakten B er indstillet på
CAMERA, ændres displayet i denne
rækkefølge:
50
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN t
CAMERA
Når POWER-kontakten B er indstillet på
VCR, ændres displayet i denne rækkefølge:
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN
Sådan skjules displayet
• Tryk på STATUS CHECK-knappen C.
Kontrollere resterende batteri
(batteri-info)
Indstil POWER-kontakten på OFF (CHG),
og tryk derefter på DISPLAY/BATT
INFO-knappen E. Den omtrentlige
optagetid i det valgte format og batteriinformationen vises i ca. 7 sekunder. Du
kan se batteri-informationen i op til
20 sekunder ved at trykke på knappen igen,
mens informationen vises.
Resterende batteri (ca.)
60
65
Optagekapacitet (ca.)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 51 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Finde en scene på et bånd
betjeningen ved den scene, hvor
du vil lave et cue-punkt.
Båndtælleren nulstilles til "0:00:00", og
vises på skærmen.
A
60min
0:00:00
B
C
E
F
D
G
Hvis båndtælleren ikke vises, skal du
trykke på DISPLAY-knappen G.
2 Tryk på STOP-knappen F, når du
vil standse afspilning.
H
3 Tryk på m REW-knappen C.
Båndet standser automatisk, når
båndtælleren når "0:00:00".
Båndtælleren vender tilbage til
tidskode-displayet, og
forsvinder.
4 Tryk på PLAY-knappen E.
Afspilning starter fra punktet "0:00:00"
på båndtælleren.
b Bemærkninger
• Se side 122 for nærmere oplysninger om,
hvordan fjernbetjeningen bruges.
Hurtig søgning efter en ønsket
scene (Nulstil-hukommelse)
1 Under afspilning skal du trykke på
ZERO SET MEM-knappen H på
camcorderen eller ZERO SET
MEMORY-knappen D på fjern
Sådan annulleres betjeningen
Tryk på ZERO SET MEM-knappen H
eller ZERO SET MEMORY-knappen D
igen før tilbagespoling.
b Bemærkninger
• Der kan være en afvigelse på flere sekunder
mellem tidskoden og båndtælleren.
• Nulstil-hukommelse fungerer ikke korrekt, hvis
der er en tom del mellem optagede dele på
båndet.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
51
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 52 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Finde en scene på et bånd (Fortsættes)
Søge efter en scene efter dato
for optagelse (Dato-søgning)
Du kan søge scener efter optagedatoer.
Søge efter en optagelses
startpunkt (Indekssøgning)
Du kan søge scener efter indeks optaget ved
starten af optagelse (s. 42).
1 Indstil POWER-kontakten på VCR.
1 Indstil POWER-kontakten på VCR.
2 Tryk gentagne gange på SEARCH
2 Tryk gentagne gange på SEARCH
M.-knappen A på fjernbetjeningen for at vælge [DATE SEARCH].
3 Tryk på . (foregående)/>
(næste) -knappen B på
fjernbetjeningen for at vælge en
optagedato.
Du kan vælge en dato forud for eller ved
siden af datoen for den aktuelle
båndposition.
Afspilning starter automatisk fra den
scene, der er optaget på den valgte dato.
Sådan annulleres betjeningen
Tryk på STOP-knappen F på
fjernbetjeningen.
b Bemærkninger
• Hver optagedag skal være længere end
2 minutter. Camcorderen kan ikke registrere
datoen, hvis optagelsen for den pågældende dato
er kort.
• Datosøgning virker ikke korrekt, hvis der er en
tom del på båndet.
52
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
M.-knappen A på fjernbetjeningen for at vælge [INDEX SEARCH].
3 Tryk på . (foregående)/>
(næste) 2 på fjernbetjeningen for
at vælge et indekspunkt.
Du kan vælge et indeks forud for eller
ved siden af indekset for den aktuelle
båndposition.
Afspilning starter automatisk fra den
scene, der er markeret af indekset.
Sådan annulleres betjeningen
Tryk på STOP-knappen F på fjernbetjeningen.
b Bemærkninger
• Optagelse mellem indeks skal være længere end
2 minutter. Camcorderen kan ikke registrere
datoen, hvis optagelsen mellem indeksene er
kort.
• Indekssøgning virker ikke korrekt, hvis der er en
tom del på båndet.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 53 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Afspille billedet på et tv
Tilslutningsmetoder og billedkvalitet er forskellige, afhængigt af hvilken type tv, der tilsluttes,
og de stik der bruges.
Brug den medfølgende lysnetadapter til at få vekselstrøm (s. 15).
Se også betjeningsvejledningen til den enhed, der skal tilsluttes.
Stik på camcorderen
Åbn stikdækslet og tilslut kablet.
1
A/V R
2
HDMI OUT
3
b Bemærkninger
• Foretag alle menuindstillingerne på camcorderen før tilslutning. Tv’et kan muligvis ikke genkende
videosignalet korrekt, når indstillingerne af [VCR HDV/DV] og [i.LINK CONV] ændres efter tilslutning
med et i.LINK-kabel.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
53
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 54 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Afspille billedet på et tv (Fortsættes)
Tilslutte til et high definition-tv
En film optaget i HD-kvalitet afspilles i HD-kvalitet. En film
optaget i SD-kvalitet afspilles i SD-kvalitet.
COMPONENT IN
HDMI
HDMI
i.LINK
i.LINK
(for HDV1080i)
B
C
AUDIO
A
: Signalstrøm
Type
A
Camcorder
2
Kabel
Tv
Component A/V-kabel
(medfølger)
(Grøn) Y
(Blå) PB/CB
Menuindstilling
(IN/OUT REC) menu t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (s. 74)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (s. 76)
(Rød) PR/CR
(Hvid)
(Rød)
b Bemærkninger
• Hvis du kun tilslutter component video-stik, udsendes der ikke lydsignaler. Tilslut de hvide og røde stik
for at udsende lydsignaler.
54
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 55 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
: Signalstrøm
Type
B
Camcorder
3
Kabel
HDMI-kabel (ekstraudstyr)
Tv
HDMI
HDMI
IN IN
Menuindstilling
(IN/OUT REC) menu t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (s. 74)
b Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Billeder i DV-format udsendes ikke fra HDMI OUT-stikket, hvis der er optaget signaler til beskyttelse af
ophavsret på billederne.
• DV-format billeder modtaget af camcorderen via i.LINK-kabel (s. 81), kan ikke udsendes.
• Dine tv-apparater fungerer ikke altid korrekt (for eksempel ingen lyd eller billede). Forbind ikke HDMI
OUT-stikket på camcorderen og HDMI OUT-stikket på den eksterne enhed med HDMI-kablet. Det kan
forårsage funktionsfejl.
z Tips
• HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et stik, der kan sende både video- og lydsignaler.
Tilslutning af HDMI OUT-stikket til en ekstern enhed giver billeder og digitallyd af høj kvalitet.
C
1
i.LINK-kabel (ekstraudstyr)
(IN/OUT REC) menu t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (s. 74)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (s. 76)
b Bemærkninger
• Dit tv skal have et i.LINK-stik, der er kompatibelt med HDV1080i. Kontroller dit tv’s
specifikationer for nærmere oplysninger.
• Hvis dit tv ikke er kompatibelt med HDV1080i, skal du forbinde camcorderen og tv’et med det
medfølgende component A/V-kabel som afbildet på
.
• Tv’et skal indstilles, så det genkender, at camcorderen er tilsluttet. Se betjeningsvejledningen til dit tv.
• Camcorderen har et 4-benet i.LINK-stik. Vælg et kabel, der passer til stikket på det tv, der skal monteres.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
55
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 56 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Afspille billedet på et tv (Fortsættes)
Tilslutning til et 16:9 (bredformat) eller 4:3-tv
En film optaget i HD-kvalitet omsættes og afspilles i SDkvalitet. En film optaget i SD-kvalitet afspilles i SD-kvalitet.
COMPONENT IN
i.LINK
i.LINK
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
S VIDEO
E
F
G
Sådan indstilles billedformatet i overensstemmelse med det tilsluttede tv (16:9/4:3)
Skift indstillingen af [TV TYPE], så den passer til dit tv (s. 76).
b Bemærkninger
• Når du afspiller et bånd, der er optaget i DV-format, på et 4:3-tv, der ikke er kompatibelt med 16:9signalet, skal du indstille [DV WIDE REC] på [OFF] på camcorderen ved optagelse af et billede (s. 75).
z Tips
• Hvis du har et mono-tv (hvis dit tv kun har et lyd-indgangsstik), skal du tilslutte A/V-tilslutningskablets
gule stik til lyd-indgangsstikket, og tilslutte det hvide (venstre kanal) eller det røde (højre kanal) stik til
lyd-indgangsstikket på dit tv eller din videobåndoptager. Brug et tilslutningskabel, hvis du vil afspille
lyden i mono.
56
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 57 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
: Signalstrøm
Type
Camcorder
Kabel
D
Tv
Component A/V-kabel
(medfølger)
2
(Grøn) Y
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
Menuindstilling
(IN/OUT REC) menu t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (s. 74)
[COMPONENT] t
[576i] (s. 76)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 76)
(Hvid)
(Rød)
b Bemærkninger
• Hvis du kun tilslutter component video-stik, udsendes der ikke lydsignaler. Tilslut de hvide og røde stik
for at udsende lydsignaler.
E
1
i.LINK -kabel (ekstraudstyr)
(IN/OUT REC) menu t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (s. 74)
[i.LINK CONV] t
[ON] (s. 76)
b Bemærkninger
• Tv’et skal indstilles, så det genkender, at camcorderen er tilsluttet. Se betjeningsvejledningen til dit tv.
• Camcorderen har et 4-benet i.LINK-stik. Vælg et kabel, der passer til stikket på det tv, der skal monteres.
• Skift indstillingerne i overensstemmelse med det tilsluttede tv.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
57
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB05BAS.fm
4111863111.book Page 58 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Afspille billedet på et tv (Fortsættes)
: Signalstrøm
Type
Camcorder
Kabel
Tv
A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr)
2
(Hvid)
(Rød)
Menuindstilling
(IN/OUT REC) menu t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (s. 74)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 76)
(Gul)
z Tips
• Når der kun tilsluttes et S VIDEO-stik (S VIDEO-kanal), udsendes der ikke lydsignaler. For at udsende
lydsignaler skal du forbinde de hvide og røde stik på A/V-tilslutningskablet med S VIDEO til
lydindgangsstikket på tv’et.
• Denne tilslutning giver billeder med højere opløsning i forhold til A/V-tilslutningskablet (type
).
2
A/V-tilslutningskabel
(medfølger)
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
(IN/OUT REC)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (s. 74)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (s. 76)
* Skift indstillingerne i overensstemmelse med det tilsluttede tv.
b Bemærkninger
• Hvis du tilslutter camcorderen til tv’et med mere end en type kabel for at udsende billeder, prioriteres
rækkefølgen for tv-indgangsstikkene som følger:
HDMI t component video t S VIDEO t video.
• Se side 108 for nærmere oplysninger om i.LINK.
Når du tilslutter til dit tv via en videobåndoptager
Vælg tilslutningsmetode på side 81 afhængigt af videobåndoptagerens indgangsstik. Tilslut
camcorderen til LINE IN-indgangen på videobåndoptageren med A/V-tilslutningskablet. Stil
indgangsvælgeren på videobåndoptageren på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.).
58
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 59 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Brug af menuen
Bruge menupunkterne
Du kan ændre forskellige indstillinger eller
lav detaljerede justeringer med
menupunkterne vist på skærmen.
CAMERA SET (s. 63)
AUDIO SET (s. 70)
DISPLAY SET (s. 71)
IN/OUT REC (s. 74)
MEMORY SET (s. 77)
OTHERS (s. 78)
STBY
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
POWER -kontakt
MENU
-knap
4 Drej SEL/PUSH EXEC-
1 Mens du trykker på den grønne
knap, skal du indstille POWERkontakten.
drejeknappen, indtil det ønskede
menupunkt er fremhævet, og tryk
derefter på drejeknappen for at
vælge punktet.
STBY
OTHERS
Brug af menuen
SEL/PUSH
EXEC drejeknap
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
PHOTO/EXP.FOCUS
Tryk på den grønne
knap og hold, når du
skyder POWERkontakten fra OFF
(CHG).
2 Tryk på MENU-knappen.
Menu-indeksskærmbilledet vises.
CAMERA SET
PROG. SCAN
IRIS/EXPOSURE
GAIN SETUP
AGC LIMIT
MINUS AGC
WB PRESET
AWB SENS
STBY
[ MENU ] : END
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
[ MENU ] : END
ON
De menupunkter, der er til rådighed,
varierer afhængigt af strømkontaktens
position på camcorderen. Punkter, der
ikke er til rådighed, bliver grå.
5 Drej SEL/PUSH EXECdrejeknappen, indtil den ønskede
indstilling er fremhævet eller for
at hente den ønskede indstilling,
og tryk derefter på drejeknappen
for at bekræfte indstillingen.
6 0 min
STBY
0:00:00
3 Drej SEL/PUSH EXECdrejeknappen, indtil ikonen for
den ønskede menu er fremhævet,
og tryk derefter på drejeknappen
for at vælge menuen.
REMOTE CTRL
ON
OFF
[ MENU ] : END
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
59
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 60 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Bruge menupunkterne (Fortsættes)
6 Tryk på MENU-knappen for at
skjule menuskærmbilledet.
For at vende tilbage til det foregående
skærmbillede skal du vælge
[
RETURN].
60
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 61 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
der er til rådighed (z), varierer afhængigt af
Menupunkter Menupunkter,
POWER-kontaktens position.
.
POWER-kontaktens position:
CAMERA
VCR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
z
(CAMERA SET) -menu (s. 63)
Brug af menuen
PROG.SCAN
IRIS/EXPOSURE
GAIN SETUP
AGC LIMIT
MINUS AGC
WB PRESET
AWB SENS
AE SHIFT
AE RESPONSE
AT IRIS LMT
FLCKR REDUCE
CNTRST ENHCR
BACK LIGHT
SPOTLIGHT
STEADYSHOT
AF ASSIST
HANDLE ZOOM
D.EXTENDER
FADER
SMTH SLW REC
INTERVAL REC
DV FRAME REC
SHOT TRANSITION
x.v.Color
COLOR BAR
(AUDIO SET) -menu (s. 70)
DV AU.MODE
AUDIO LIMIT
WIND
MULTI-SOUND
DV AUDIO MIX
(DISPLAY SET) -menu (s. 71)
ZEBRA
HISTOGRAM
PEAKING
MARKER
EXP.FOCUS TYPE
CAM DATA DSP
AU.LVL DISP
LCD BRIGHT
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
61
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 62 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Menupunkter (Fortsættes)
POWER-kontaktens position:
LCD COLOR
LCD BL LEVEL
VF B.LIGHT
VF POWERMODE
LETTER SIZE
REMAINING
DISP OUTPUT
CAMERA
VCR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
(IN/OUT REC) -menu (s. 74)
REC FORMAT
VCR HDV/DV
DV REC MODE
DV WIDE REC
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
(MEMORY SET) -menu (s. 77)
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
(OTHERS) (s. 78)
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
PB ZOOM
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
62
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 63 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
(CAMERA SET) menu
Indstillinger til at justere camcorderen
efter optageforholdene (GAIN SETUP/
BACK LIGHT/STEADYSHOT osv.)
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
punkterne er valgt.
Se side 59 for nærmere oplysninger
om valg af menupunkter.
Tryk på MENU-knappen for at vælge
(CAMERA SET) med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
PROG.SCAN
B OFF
25 (
)
Tager 25 enkeltbilleder pr. sekund.
b Bemærk
• Billederne omsættes til 50i-format og optages
på bånd.
IRIS/EXPOSURE
x RING ASSIGN
Du kan vælge enten [IRIS] (standardindstilling) eller [EXPOSURE], når funktionen
programmeret på irisringen (s. 30).
x RING ROTATE
Du kan vælge irisringens drejeretning.
B NORMAL
Gør billeder mørke, når irisringen drejes
med uret.
OPPOSITE
Gør billeder mørke, når irisringen drejes
mod uret.
b Bemærkninger
• Når AUTO/MANUAL-kontakten er indstillet på
AUTO, er IRIS/EXPOSURE-knappen ikke til
rådighed.
• Iris, forstærkning og lukkerhastighedsværdier
justeres som følger, når du ændrer [RING
ASSIGN] -indstillingen med AUTO/
MANUAL-kontakten indstillet på MANUAL.
– Når du ændrer [RING ASSIGN] fra [IRIS] til
[EXPOSURE].
Justeringen forbliver i den samme indstilling,
som den var i forud for ændring af [RING
ASSIGN]. Hvis den er i automatisk justering,
forbliver den i automatisk justering efter
ændring af [IRIS] til [EXPOSURE]. Hvis den
er i manuel justering, forbliver den i manuel
justering efter ændring af [IRIS] til
[EXPOSURE].
Du kan justere iris, forstærkning og
lukkerhastighed med irisringen, når
er vist
ved siden af værdierne på skærmen.
Justering for forstærkning og lukkerhastighed
kan skiftes mellem [EXPOSURE] og manuel.
– Når du ændrer [RING ASSIGN] fra
[EXPOSURE] til [IRIS].
Justeringen forbliver i den samme indstilling,
som den var i forud for ændring af [RING
ASSIGN]. Hvis den er i automatisk justering,
forbliver den i automatisk justering efter
ændring af [EXPOSURE] til [IRIS]. Hvis den
er i manuel justering, forbliver den i manuel
justering efter ændring af [EXPOSURE] til
[IRIS].
Justeringer for forstærkning og
lukkerhastighed kan skiftes mellem
automatisk og manuel.
• Du kan programmere [RING ROTATE] på en af
ASSIGN-knapperne (s. 41).
Brug af menuen
Du kan tage progressive scan-billeder med
en vertikal opløsning på 1.080 linjer.
z Tips
GAIN SETUP
Du kan indstille forstærkning-værdier for
forstærkning-kontaktens H, M og L positioner. Standardindstillingerne af
henholdsvis [H], [M] og [L] er 18dB, 9dB
og 0dB.
1 Vælg [H], [M] eller [L] med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
2 Indstil forstærkning-værdien med SEL/
PUSH EXEC-drejeknappen, og tryk på
drejeknappen.
Du kan vælge værdien mellem -6dB og
21dB efter 3dB. Jo større værdi, desto
højere forstærkning.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
63
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 64 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Tryk på MENU-knappen t for at vælge
drejeknappen.
3 Vælg [OK] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
4 Tryk på MENU-knappen for at skjule
menuskærmbilledet.
AGC LIMIT
Du kan vælge den øvre grænse for Auto
Gain Control (AGC) fra [OFF] (21dB,
standardindstillingen), [18dB], [15dB],
[12dB], [9dB], [6dB], [3dB] og [0dB].
(CAMERA SET) med SEL/PUSH EXEC-
AWB SENS
Du kan indstille automatisk hvidbalance
under en rødlig lyskilde, f.eks. en
glødelampe eller et stearinlys, eller under
en blålig lyskilde, f.eks. i udendørs skygge.
B INTELLIGENT
Justerer automatisk hvidbalancen, så
scener se naturlige ud for lyskilden.
HIGH
b Bemærkninger
Justerer automatisk hvidbalancen, mens
rødlighed eller blålighed mindskes.
• Hvis du justerer forstærkning manuelt, kan du
ikke få effekten af [AGC LIMIT].
MIDDLE
LOW
MINUS AGC
Når du indstiller denne funktion på [ON],
kan området for automatisk kontrol af forstærkning udvides til det negative område.
Særligt i lyse omgivelser giver minus kontrol
af forstærkning mulighed for en mere passende indstilling af forstærkning, og der kan
optages med lav støj. Camcorderens dynamiske område mindskes ikke, når du indstiller
[MINUS AGC] på [ON].
B ON
Aktiverer minus kontrol af forstærkning
under automatisk kontrol af forstærkning,
når det er nødvendigt.
OFF
Desaktiverer minus kontrol af
forstærkning under automatisk kontrol af
forstærkning.
WB PRESET
Du kan bruge den forvalgte hvidbalance.
For flere oplysninger, se side 33.
Justerer automatisk hvidbalancen, mens
rødlighed eller blålighed forøges.
b Bemærkninger
• Denne er kun effektiv, når hvidbalance justeres
automatisk.
• [AWB SENS] er ikke effektiv under en skyfri
himmel eller solen.
AE SHIFT
Du kan indstille en udlignet værdi for at
regulere værdien for justering af automatisk
eksponering mellem [-7] (mørk) og [+7]
(lys) med SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
Standardindstillingen er [0] .
og den
valgte værdi vises på skærmen, når du
ændrer værdien fra standardindstillingen.
b Bemærkninger
• Denne funktion virker ikke, mens du justerer
både iris, lukkerhastighed og forstærkning
manuelt.
• [AE SHIFT] annulleres, når [EXPOSURE]
justeres manuelt.
64
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 65 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
AE RESPONSE
Du kan vælge den hastighed, hvor
funktionen justering af automatisk
eksponering følger ændringer i motivets
lysstyrke. Du kan vælge hastigheden blandt
[FAST], [MIDDLE] og [SLOW].
Standardindstillingen er [FAST].
AT IRIS LMT
Du kan vælge den højeste irisværdi for
automatisk justering blandt [F11], [F9.6],
[F8], [F6.8], [F5.6], [F4.8] og [F4].
Standardindstillingen er [F11].
b Bemærkninger
FLCKR REDUCE
B ON
Mindsker flimren. Flimren på skærmen i
belysning fra f.eks. lysstofrør bliver
mindsket.
OFF
Mindsker ikke flimren.
b Bemærkninger
• Flimren mindskes ikke altid for visse lyskilder.
.
CNTRST ENHCR
Når du indstiller denne funktion på [ON],
registrerer camcorderen billeder med stærk
kontrast, f.eks. scener i modlys, og
forbedrer automatisk de ueksponerede
billeder. Standardindstillingen er [ON].
b Bemærkninger
• Når du indstiller [BACK LIGHT] på [ON],
desaktiveres [CNTRST ENHCR] midlertidigt.
BACK LIGHT
b Bemærkninger
• [BACK LIGHT] indstilles på [OFF], når du
indstiller [SPOTLIGHT] på [ON].
• [BACK LIGHT] indstilles på [OFF], når
[EXPOSURE] justeres manuelt.
• [BACK LIGHT] indstilles på [OFF], hvis
mindst to af iris, forstærkning og
lukkerhastighed er justeret manuelt.
SPOTLIGHT
Når du indstiller denne funktion på [ON]
( ), kan du undgå overeksponering af lys
under optagelse af et motiv i stærkt lys,
f.eks. på en scene. Du kan f.eks. undgå, at
der kommer for stærkt lys på folks ansigter.
Standardindstillingen er [OFF].
b Bemærkninger
• [SPOTLIGHT] indstilles på [OFF], når du
indstiller [BACK LIGHT] på [ON].
• [SPOTLIGHT] indstilles på [OFF], når
[EXPOSURE] justeres manuelt.
• [SPOTLIGHT] indstilles på [OFF], hvis mindst
to af iris, forstærkning og lukkerhastighed er
justeret manuelt.
Brug af menuen
* Denne funktion virker ikke under manuel
justering af iris.
baggrundsbelysningen.
Standardindstillingen er [OFF].
STEADYSHOT
x ON/OFF
Når du vælger [ON], kan du mindske
kamerarystelser. Vælg [OFF] ( ), når du
bruger et stativ (ekstraudstyr), for at få
billeder til at se naturlige ud.
Standardindstillingen er [ON].
x TYPE
Du kan vælge en type mindskelse af
kamerarystelser for forskellige
optagesituationer.
HARD
Mindsker kamerarystelser på et højt
niveau. Denne indstilling er ikke passende
til optagelse med panorering/tilt.
Når du indstiller denne funktion på [ON]
(.), kan du korrigere
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
65
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 66 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Tryk på MENU-knappen t for at vælge
drejeknappen.
B STANDARD
Mindsker kamerarystelser på et
standardniveau.
SOFT
Mindsker kamerarystelser på et lavt
niveau. Der er stadig en let rysten på film,
som får filmene til at se ud, som de er.
WIDE CONV.
Denne er til brug med vidvinkelkonverter
(ekstraudstyr). Det er den optimale
indstilling til brug med en Sony
VCL-HG0872A vidvinkelkonverter.
AF ASSIST
Når du indstiller denne funktion på [ON],
kan du midlertidigt fokusere manuelt ved at
dreje fokusringen under justering af
automatisk fokus. (Standardindstillingen er
[OFF].
(CAMERA SET) med SEL/PUSH EXEC-
1 Vælg [WHITE FADER] eller [BLACK
FADER] under standby for at fade ind med
den valgte effekt, eller under optagelse for
at fade ud med den valgte effekt.
2 Tryk på REC START/STOP-knappen.
Fader-indikatoren holder op med at blinke
og forsvinder, når fade-funktionen er
gennemført.
For at annullere før du begynder
betjeningen, skal du vælge [OFF] i trin 1.
Indstillingen bliver slettet, hver gang du
trykker på REC START/STOP-knappen.
STBY
Fade ud
REC
Fade ind
WHITE FADER
BLACK FADER
HANDLE ZOOM
Du kan vælge zoomhastigheden for
position FIX for handle-zoomkontakten
blandt [1] (langsom) til [8] (hurtig).
Standardindstillingen er [3].
D.EXTENDER
Når du indstiller denne funktion på [ON]
(
), bliver de viste billede halvanden
gang større. Billedkvaliteten forringes fordi
billedet behandles digitalt. Denne funktion
hjælper dig med at fokusere på fjerne
motiver, f.eks. vilde fugle, på afstand.
Standardindstillingen er [OFF].
b Bemærkninger
• Denne funktion indstilles automatisk på [OFF],
når du slår strømmen fra og til igen.
FADER
Du kan tilføje visuelle effekter for at lave
overgang mellem scener.
b Bemærkninger
• Denne funktion indstilles automatisk på [OFF],
når du slår strømmen fra og til igen.
SMTH SLW REC (Jævn langsom
optagelse)
Motiver i hurtig bevægelse og handlinger,
som ikke kan tages under de almindelige
optageforhold, kan optages i jævnt
bevægende slowmotion.
Det er en praktisk funktion til optagelse af
hurtige bevægelser som f.eks. golf- eller
tennisslag.
Vælg [EXECUTE], og tryk på REC
START/STOP-knappen på [SMTH SLW
REC] -skærmbilledet.
En optagelse på ca. 6 sekunder strækkes til
ca. 24 sekunder og optages som en film i
slowmotion.
Når [Recording...] forsvinder, er optagelse
sluttet.
For at annullere [SMTH SLW REC] skal du
trykke på MENU-knappen.
66
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 67 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Efter at have udført [SMTH SLW REC]
med en ASSIGN-knap kan du også
annullere [SMTH SLW REC] ved at trykke
på ASSIGN-knappen igen. Se side 41 for
nærmere oplysninger om, hvordan
ASSIGN-knapperne bruges.
Du kan vælge de [SMTH SLW REC] indstillinger, der passer til din optagelse.
x TIMING
Du kan bruge denne for at vælge, hvornår
optagelse starter i forhold til, hvornår der
trykkes på REC START/STOP-knappen.
• Når [
TRIG] er indstillet på [ON], kan du
også starte optagelse ved at trykke på REC
START/STOP-knappen.
• Når du indstiller mikrofonens lydstyrke manuelt
til et lavt niveau, virker [
TRIG] ikke altid
korrekt. Det anbefales at indstille [
TRIG
LEVEL] på [MIDDLE] eller [LOW].
INTERVAL REC
Du kan optage en serie film på et bånd med
regelmæssige intervaller. Denne funktion er
praktisk til at observere ting som f.eks.
skyers bevægleser eller ændringer i dagslys.
Scenerne løber jævnt over i hinanden, når
du afspiller båndet. Brug lysnetadapteren/
opladeren til at få strøm fra lysnettet til lang
optagelse.
Optagelse
interval
[6 sec CENTER]
[6 sec BEFORE]
* Standardindstillingen er [6 sec AFTER].
x
TRIG
Når du indstiller denne funktion på [ON],
starter optagelse automatisk som reaktion
på et forvalgt lydniveau, i stedet for når der
trykkes på REC START/STOP-knappen.
[
TRIG] -indstillingen annulleres, når du
slår strømmen fra og til igen.
x
TRIG LEVEL
Du kan vælge det lydniveau, hvor optagelse
udløses, blandt [HIGH], [MIDDLE] og
[LOW] i [
TRIG LEVEL].
Standardindstillingen er [HIGH].
b Bemærkninger
• Lyde kan ikke optages.
• Optagetiden kan være kortere end den
indstillede tid, afhængigt af optageforhold.
• Billedkvaliteten er lavere end ved almindelig
optagelse.
Optagelse
Optagelse
interval
1 Vælg [ON/OFF] t [ON] med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
2 Udfør følgende trin, hvis du ændrer
optagetiden fra standardindstillingen af
[0,5 sec]. Hvis du beholder
standardoptagetiden, kan du gå direkte til
trin 3.
Vælg [REC TIME] t [0,5 sec], [1 sec],
[1.5 sec] eller [2 sec] med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
3 Udfør følgende trin, hvis du ændrer
intervaltiden fra standardindstillingen af
[30 sec]. Hvis du beholder standardintervaltiden, kan du gå direkte til trin 3.
Vælg [INTERVAL] t [30 sec], [1 min],
[5 min] eller [10 min].
4 Vælg [OK] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
5 Tryk på MENU-knappen for at skjule
menuskærmbilledet.
6 Tryk på REC START/STOP-knappen.
[INTERVAL REC] -optagelsen starter.
Brug af menuen
[6 sec AFTER]*
z Tips
For at annullere [INTERVAL REC] skal du
trykke på REC START/STOP-knappen.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
67
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 68 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Tryk på MENU-knappen t for at vælge
drejeknappen.
Betjeningen af camcorderen er forskellig
afhængigt af, hvornår du trykker på REC
START/STOP-knappen.
Hvis du trykker på knappen under
[INTERVAL REC] -optagelse, standser
optagelsen midlertidigt. Hvis du trykker på
den igen, starter [INTERVAL REC] optagelsen igen.
Hvis du trykker på knappen under
[INTERVAL REC] -interval, standser
[INTERVAL REC] -optagelsen, og
almindelig optagelse starter. Hvis du
trykker på den igen, standser almindelig
optagelse. Hvis du trykker på knappen en
gang til, starter [INTERVAL REC] optagelsen igen.
For at annullere [INTERVAL REC] optagelsen skal du vælge [ON/OFF] t
[OFF] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
b Bemærkninger
• Optagetiden og intervaltiden kan være let
forskellig fra indstillingerne.
• Hvis du fokuserer manuelt, kan du få skarpe
billeder, selvom lyset ændres.
• Du kan desaktivere bippet under optagelse ved
at indstille [BEEP] på [OFF].
DV FRAME REC
Du kan optage stop-motion (eller billede for
billede) animationsfilm. Den type
animation bruger en teknik, hvor motivet
ændres, f.eks. en dukkes eller et stykke
legetøjs positioner, og det optages ved hver
enkelt position, mens camcorderen står
stille. Brug fjernbetjeningen for at mindske
kamerarystelser.
(CAMERA SET) med SEL/PUSH EXEC-
4 Flyt motivet, og gentag trin 3.
b Bemærkninger
• Når du bruger enkeltbilled-optagelse uafbrudt,
bliver den resterende båndtid ikke angivet
korrekt.
• Den sidste scene bliver længere end andre
scener.
• Du kan ikke optage indekssignaler ved
enkeltbilled-optagelse.
• Denne funktion indstilles automatisk på [OFF],
når du slår strømmen fra og til igen.
SHOT TRANSITION
Du kan indstille [TRANS TIME] og
[TRANS CURVE]. Se side 43 for nærmere
oplysninger om brug af optageovergangfunktionen.
x TRANS TIME
Du kan indstille overgangstiden mellem
[3,5 sec] og [90,0 sec]. Standardindstillingen
er [4,0 sec].
x TRANS CURVE
Du kan vælge overgangskurven.
Overgangskurvernes egenskaber er afbildet
i følgende grafer.
*1: parameterniveau
*2: tid
LINEAR
Lav overgangen lineært.
*1
B OFF
Brug ikke denne funktion.
ON (
)
Optager en film med stop-motion (eller
billede for billede) -teknik.
1 Vælg [ON] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
2 Tryk på MENU-knappen for at skjule
menuskærmbilledet.
3 Tryk på REC START/STOP-knappen.
Camcorderen optager en film på ca.
6 enkeltbilleder og vender tilbage til
standby.
*2
B SOFT STOP
Lav overgangen langsomt ved slutningen.
*1
*2
68
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 69 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
SOFT TRANS
b Bemærkninger
Lav overgangen langsomt ved begyndelsen
og slutningen, og lineært ind mellem.
• Denne funktion indstilles automatisk på [OFF],
når du slår strømmen fra og til igen.
*1
x TYPE
• Vælger en type farvelinjer.
*2
b Bemærkninger
x.v.Color
Når du indstiller denne funktion på [ON],
kan du optage med et bredere farveområde.
Camcorderen kan gengive strålende og
livlige blomsterfarver og de tropiske haves
smukke blågrønne farver med en kvalitet,
som ikke kan overgås af de traditionelle
teknologier.
b Bemærkninger
• Farverne kan ikke gengives fint, når du afspiller
en film optaget med denne funktion indstillet på
[ON] på et tv, der ikke understøtter x.v.Color.
• Du kan ikke indstille [x.v.Color] i følgende
tilfælde:
– Ved optagelse i SD (standard) format
– Ved optagelse af film
• Når du indstiller [x.v.Color] på [ON], bliver
billedprofilen desaktiveret.
TYPE1
Brug af menuen
• Du kan ikke ændre indstillinger af [TRANS
TIME] og [TRANS CURVE], når der gemmes,
kontrolleres eller ved udførelse af [SHOT
TRANSITION]. Annuller indstilling af [SHOT
TRANSITION] ved at trykke flere gange på
ASSIGN 4-knappen, før indstillingen af
[TRANS TIME] eller [TRANS CURVE]
ændres.
TYPE2
TYPE3
TYPE4
(75% lysstyrke af TYPE3)
COLOR BAR
x ON/OFF
Når du vælger [ON], kan du vise farvelinjer
på skærmen eller optage dem på et bånd.
Denne funktion hjælper dig med at justere
farver, når du fremviser film optaget med
camcorderen på et tv eller en skærm.
Standardindstillingen er [OFF].
69
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 70 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
(AUDIO SET) -menu
Indstillinger for lydoptagelse
(DV AU.MODE/DV AUDIO MIX osv.)
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
punkterne er valgt.
Se side 59 for nærmere oplysninger
om valg af menupunkter.
Tryk på MENU-knappen for at vælge
(AUDIO SET) med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
DV AU.MODE
(DV-lyd-indstilling)
MULTI-SOUND
Du kan vælge om lyd, der er optaget med
andre enheder, skal afspilles med dobbelt
lyd eller stereolyd.
B STEREO
Afspiller med primær og sekundær lyd
(eller stereolyd).
1
Afspiller med primær lyd (eller venstre
kanal lyd).
2
12BIT (
)
Optager i 12-bit-indstilling (2 stereolyde).
B 16BIT (
)
Optager i 16-bit-indstilling (1 stereolyd
med høj kvalitet).
b Bemærkninger
• Ved optagelse i HDV-format optages lyd
automatisk i [16BIT] -indstilling.
AUDIO LIMIT
Du kan indstille funktionen støjreduktion.
B OFF
Desaktiverer funktionen.
ON
Aktiverer funktionen.
b Bemærkninger
• Denne funktion er kun til rådighed, når du
indstiller AUDIO LEVEL-kontakten på MAN.
WIND
B ON
Aktiverer reduktion af vindstøj.
Afspiller med sekundær lyd (eller højre
kanal lyd).
b Bemærkninger
• Du kan afspille, men kan ikke optage et
kassettebånd med dobbelt lydspor på
camcorderen.
DV AUDIO MIX
Du kan kontrollere lyd, der er kopieret fra
en anden enhed eller optaget gennem en
4-kanals mikrofon under afspilning. Du kan
indstille, hvordan lyden udsendes.
B ST1
Udsender kun den originalt optagede lyd.
MIX
Udsender den originalt optagede lyd
blandet med den kopierede lyd.
ST2
Udsender kun den kopierede lyd.
b Bemærkninger
• Denne funktion virker ikke, når du afspiller et
bånd optaget med [DV AU.MODE] indstillet på
[16BIT].
OFF
Desaktiverer reduktion af vindstøj.
70
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 71 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
(DISPLAY SET) menu
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
punkterne er valgt.
Se side 59 for nærmere oplysninger
om valg af menupunkter.
Tryk på MENU-knappen for at vælge
(DISPLAY SET) med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
ZEBRA
x ON/OFF
Når du vælger [ON], vises
og
lysstyrkeniveauet på skærmen.
Zebramønstret bliver ikke optaget på et
bånd eller en "Memory Stick Duo".
x LEVEL
Du kan vælge lysstyrkeniveauet mellem
70 og 100 eller 100+.
z Tips
• Zebramønstret er et stribet mønster, der vises
over en del af et billede på skærmen, når delen
er højere end et forvalgt lysstyrkeniveau.
HISTOGRAM
Du kan justere iris, mens du refererer til et
histogram. Et histogram er en graf, der viser
fordelingen af billedets lysstyrke. Du kan
bruge histogrammet som en vejledning til
justering af iris. Histogrammet bliver ikke
optaget på et bånd eller en "Memory Stick
Duo".
Viser ikke et histogram.
NORMAL
Viser et histogram.
ADVANCE
Viser et histogram, og en linje, der angiver
et gennemsnit af lysstyrkeniveauerne
omkring midten af et billede (inden for
markøren) på histogrammet.
Gennemsnit
Mørkere
Lysere
Lysstyrke
z Tips
• Det venstre område på grafen viser de mørkere
områder af billedet, mens det højre område viser
de lysere områder.
• Der bliver vist en lodret linje, som angiver
lysstyrkeniveauet for [ZEBRA] på
histogrammet, når du indstiller [ZEBRA] på
[ON].
Brug af menuen
Du kan vise et zebramønster som en
vejledning ved justering af lysstyrken.
B OFF
Pixels
Vis indstillinger af displayet og søgeren
(MARKER/ VF B.LIGHT/DISP OUTPUT osv.)
PEAKING
x ON/OFF
Når du vælger [ON], kan du vise et billede
på skærmen med dets detaljer fremhævet.
Denne funktion hjælper dig med at justere
fokus. Standardindstillingen er [OFF].
x COLOR
Du kan vælge farven for spidsværdi blandt
[WHITE], [RED] og [YELLOW].
Standardindstillingen er [WHITE].
x LEVEL
Du kan vælge en spidsværdi følsomhed
blandt [HIGH], [MIDDLE] og [LOW].
Standardindstillingen er [MIDDLE].
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
71
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 72 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Tryk på MENU-knappen for at vælge
drejeknappen.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage et billede med fremhævede
detaljer på et bånd eller en "Memory Stick
Duo".
z Tips
• Det er nemmere at fokusere, når denne funktion
bruges i kombination med funktionen udvidet
fokus (s. 30).
(DISPLAY SET) med SEL/PUSH EXEC-
EXP.FOCUS TYPE
Du kan indstille en type udvidet fokus
display.
B TYPE1
Forstørrer bare billeder.
TYPE2
Forstørrer og viser billeder i sort-hvid.
MARKER
x ON/OFF
Når du vælger [ON], kan du vise markører.
Standardindstillingen er [OFF].
Markører bliver ikke optaget på et bånd
eller "Memory Stick Duo".
x CENTER
Når du vælger [ON], kan du vise en markør
midt på skærmen. Standardindstillingen er
[ON].
x GUIDEFRAME
Når du vælger [ON], kan du vise
rammemarkører, der hjælper dig med at
kontrollere vandrette og lodrette positioner
for et motiv. Standardindstillingen er
[OFF].
b Bemærkninger
• Du kan ikke udsende displayinformation, f.eks.
tidskoden, til en ekstern enhed, når [MARKER]
er indstillet på [ON].
CAM DATA DSP (Kameradatadisplay)
Når du indstiller denne funktion på [ON],
kan du konstant få vist indstillingerne af
iris, lukkerhastighed og forstærkning på
skærmen. Standardindstillingen er [OFF].
6 0 min
Irisværdi
0:00:00
Lukkerhastighedsværdi
Forstærkningsværdi
z Tips
• Indstillingerne vises på skærmen under manuel
justering, uanset indstillingerne af denne
funktion.
•
angiver, at indstillingerne er automatisk
justerede værdier.
• De viste indstillinger er forskellige fra de
indstillinger, der vises, når du trykker på DATA
CODE-knappen (s. 49).
z Tips
• Du kan vise midtermarkøren og
guiderammemarkøren på samme tid.
• Du kan opnå en afbalanceret opbygning ved at
placere motivet ved guiderammemarkørens
krydspunkter.
• Du kan kun vise markører på LCD-panelet og
søgeren. Du kan ikke vise dem på en ekstern
enhed.
72
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 73 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
AU.LVL DISP (Lydniveau-display)
Når du indstiller denne funktion på [ON],
kan du vise lydniveaumåler på skærmen.
Standardindstillingen er [ON].
VF B.LIGHT
Du kan justere søgerens lysstyrke.
B NORMAL
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Gør søgeren lysere.
b Bemærkninger
Lydniveau-måler
• Når du tilslutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk for
indstillingen.
• Når du vælger [BRIGHT], mindskes
optagetiden med batteriet lidt.
LCD BRIGHT
VF POWERMODE
B AUTO
Slår søgeren til, mens du lukker LCDpanelet eller optager i spejl-indstilling.
z Tips
ON
• Du kan også slå LCD-baggrundsbelysningen fra
(s. 19).
Slår altid søgeren til.
LCD COLOR
Du kan justere farveintensiteten på LCDskærmen med SEL/PUSH EXECdrejeknappen. Ændringer i farveniveauet på
LCD-skærmen påvirker ikke farveniveauet
for billeder, der optages.
LCD BL LEVEL
Du kan justere styrken af LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
B NORMAL
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Gør LCD-skærmen lysere.
b Bemærkninger
• Når du tilslutter camcorderen til eksterne
strømkilder, indstilles [LCD BL LEVEL]
automatisk på [BRIGHT].
• Når du vælger [BRIGHT], mindskes
optagetiden med batteriet lidt.
Brug af menuen
Du kan justere LCD-skærmens lysstyrke
med SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
Ændringer i LCD-skærmens lysstyrke
påvirker ikke lysstyrken på billeder, der
optages.
LETTER SIZE
B NORMAL
Viser menuen i almindelig skriftstørrelse.
2x
Viser de valgte menupunkter i
skriftstørrelse med dobbelt højde.
REMAINING
B AUTO
Viser den resterende tid for et bånd i ca.
8 sekunder i følgende situation:
• Når du indstiller POWER-kontakten på
VCR eller CAMERA med et kassettebånd
isat.
• Når du trykker på N (Afspil) eller
DISPLAY/BATT INFO-knappen.
ON
Viser altid den resterende tid for et bånd.
Den resterende tid vises ikke, når du sætter
et nyt bånd i eller et bånd, der er spolet
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
73
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 74 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Tryk på MENU-knappen for at vælge
(DISPLAY SET) med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
tilbage til begyndelsen. Den vises, når du
starter afspilning eller optagelse.
(IN/OUT REC) menu
Indstillinger for optagelse, indstillinger for
indgang og udgang (VCR HDV/DV/DV REC
MODE/DV WIDE REC/TV TYPE osv.)
DISP OUTPUT
Du kan vælge udgange, hvor
displayinformation, f.eks. tidskode,
udsendes.
B LCD PANEL
Udsender informationen til LCD-skærmen
og søgeren.
V-OUT/PANEL
Udsender informationen til LCD-skærmen,
søgeren og composit-udgangen.
ALL OUTPUT
Udsender informationen til LCD-skærmen,
søgeren, HDMI-udgangen, componentudgangen og composit-udgangen.
b Bemærkninger
• Du kan kun udsende displayinformation til
søgeren og LCD-skærmen, når [MARKER] er
indstillet på [ON].
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
punkterne er valgt.
Se side 59 for nærmere oplysninger
om valg af menupunkter.
Tryk på MENU-knappen t for at vælge
(IN/OUT REC) med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
REC FORMAT
Du kan vælge et optageformat.
B HDV1080i (
)
Optager i HDV1080i-format.
DV (
)
Optager i DV-format.
Indstil også [DV REC MODE], når du
optager i dette format.
b Bemærkninger
• Indstil også [i.LINK CONV], hvis det er
nødvendigt, når du udsender en film til en
ekstern enhed gennem et i.LINK-kabel (s. 76).
VCR HDV/DV
Du kan vælge en type udgangssignal til en
ekstern enhed til afspilning af en film på
enheden. Vælg [AUTO] i de fleste tilfælde.
Når du tilslutter camcorderen til en ekstern
enhed med et i.LINK-kabel, skal du vælge
en type indgangs- og udgangssignaler til og
fra den eksterne enhed via HDV/DVstikket. Du kan optage eller afspille en film,
der gengives af den valgte type signaler.
74
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 75 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
B AUTO
Skifter automatisk mellem HDV-signaler
og DV-signaler under afspilning.
Under i.LINK-tilslutning genkendes
HDV-signaler og DV-signaler, og
signalerne modtages eller udsendes
automatisk til eller fra den eksterne enhed
via HDV/DV (i.LINK) -stikket til
optagelse eller afspilning.
HDV (
)
DV ( )
Afspiller kun dele af et bånd, som er i
DV-format.
Under i.LINK-tilslutning modtages eller
udsendes kun DV-signaler til eller fra en
ekstern enhed via HDV/DV (i.LINK) stikket for optagelse eller afspilning. Vælg
denne indstilling, når du tilslutter
camcorderen til din computer.
b Bemærkninger
• Sørg for at afbryde i.LINK-kablet forud for
ændring af indstillingen. Ellers kan en
videoenhed ikke altid genkende videosignaler.
• Når du vælger [AUTO], kan billeder og lyd
blive afbrudt, når der skiftes mellem
HDV-signaler og DV-signaler.
• Når du indstiller [i.LINK CONV] på [ON],
bliver følgende signaler udsendt:
– [AUTO]: HDV-signaler omsættes til
DV-signaler og udsendes.
DV signaler udsendes uden at blive omsat.
– [HDV]: HDV-signaler omsættes til
DV-signaler og udsendes. DV-signaler bliver
ikke udsendt.
– [DV]: DV-signaler er udsendes uden at blive
omsat. HDV-signaler bliver ikke udsendt.
Denne funktion er kun til rådighed, når du
indstiller [REC FORMAT] på [DV].
B SP (SP)
Optager i SP (Standardafspilning) indstilling på et kassettebånd.
LP (LP)
Forøger optagetiden til 1,5 gange
SP-indstillingen (Lang afspilning).
b Bemærkninger
• Hvis du optager i LP-indstilling, kan der
kommer billedforstyrrelser eller afbrydelser i
lyden, når du afspiller båndet på andre
camcordere eller videobåndoptagere.
• Når du blander optagelser i SP-indstilling og i
LP-indstilling på et bånd, kan afspilningsbilledet blive forvrænget, eller tidskoden skrives
muligvis ikke korrekt mellem scenerne.
• Du kan ikke vælge LP-indstillingen til optagelse
i HDV-format.
Brug af menuen
Afspiller kun dele af et bånd, som er i
HDV-format.
Under i.LINK-tilslutning modtages eller
udsendes kun HDV-signaler til eller fra en
ekstern enhed via HDV/DV (i.LINK) stikket til optagelse eller afspilning.
Vælg denne indstilling, når du tilslutter
camcorderen til din computer.
DV REC MODE (DV-optageindstilling)
DV WIDE REC
Du kan optage en film i et billedformat, der
svarer til et tv, du vil tilslutte. Se også
betjeningsvejledningen til tv’et.
B ON
Optager en film i et billedformat, der
svarer til fuld skærm på et 16:9
(bredformat) tv.
OFF (
)
Optager en film i et billedformat, der
svarer til fuld skærm på et 4:3-tv.
b Bemærkninger
• Indstil [TV TYPE] korrekt, så den passer til et
tv, du vil tilslutte til afspilning (s. 76).
• Billedformatet bliver fastsat til 16:9, og du kan
ikke indstille det på 4:3, når du optager i
HDV-format.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
75
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 76 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Tryk på MENU-knappen t for at vælge
drejeknappen.
COMPONENT
Du kan vælge [576i] eller [1080i/576i]
afhængigt af dit tv, når du tilslutter
camcorderen til et tv via et component
A/V-kabel.
(IN/OUT REC) med SEL/PUSH EXEC-
B 16:9
Vælges for at fremvise dine billeder på et
16:9 (bredformat) tv.
HDV/DV (16:9) format billeder
DV (4:3) -format
billeder
576i
Understøtter tilslutning mellem
camcorderen og et tv med et component
indgangsstik, der understøtter 576iformatet.
B 1080i/576i
Understøtter tilslutning mellem
camcorderen og et tv med et component
indgangsstik, der understøtter 1080iformatet.
4:3
Vælges for at fremvise dine billeder på et
4:3 standard-tv.
HDV/DV (16:9) format billeder
DV (4:3) -format
billeder
i.LINK CONV
Du kan omsætte signaler i HDV-format til
DV-format, og udsende billeder i
DV-format fra HDV/DV-stikket (i.LINK).
b Bemærkninger
• Denne virker ikke for i.LINK-udgangen.
B OFF
Udsender billederne fra HDV/DVstikket (i.LINK) i overensstemmelse med
indstillingerne i [REC FORMAT] og
[VCR HDV/DV].
ON
Billeder i HDV-format omsættes til
DV-format, og billeder i DV-format
udsendes i DV-format.
b Bemærkninger
• For indgangssignal via en i.LINK-tilslutning, se
[VCR HDV/DV] (s. 74).
• Afbryd i.LINK-kablet før indstilling af [i.LINK
CONV]. Ellers vil den tilsluttede videoenhed
muligvis ikke kunne genkende videosignalet fra
camcorderen.
TV TYPE
Ved afspilning af billedet skal du omsætte
signalet alt efter din tv-type. De optagede
billeder afspilles som vist på følgende
illustrationer.
76
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 77 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
(MEMORY SET) menu
Indstillinger for "Memory Stick Duo" en
(ALL ERASE/FORMAT osv.)
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når punkterne er valgt.
Se side 59 for nærmere oplysninger
om valg af menupunkter.
Tryk på MENU-knappen for at vælge
(MEMORY SET) med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
ALL ERASE
1 Vælg [ALL FILES] eller [CURRENT
FLDR].
[ALL FILES]: Sletter alle billederne på
"Memory Stick Duo"’en.
[CURRENT FLDR]: Sletter alle
billederne i den aktuelt valgte mappe.
2 Vælg [YES] t [YES] med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
[
Erasing all data...] vises.
[Completed.] vises når alle ubeskyttede
billeder er slettet.
b Bemærkninger
• Udløs skrivebeskyttelsestappen på "Memory
Stick Duo"’en forinden, når du bruger "Memory
Stick Duo"’en med skrivebeskyttelsestappen
(s. 106).
• Mappen bliver ikke slettet, selvom du sletter alle
billederne i mappen.
• Gør ikke noget af følgende, mens [
Erasing
all data...] vises:
– Betjene POWER-kontakten/knapperne.
– Udkaste "Memory Stick Duo"’en.
Det er ikke nødvendigt at formatere
"Memory Stick Duo" en, da den allerede er
formateret på fabrikken. Hvis du vil
formatere "Memory Stick Duo"’en, skal du
vælge [YES] t[YES].
b Bemærkninger
• Gør ikke noget af følgende, mens [
Formatting...] vises:
– Betjene POWER-kontakten/knapperne.
– Udkaste "Memory Stick Duo"’en.
• Formatering sletter alt på "Memory Stick
Duo"’en herunder beskyttede billeddata og
nyoprettede mapper.
FILE NO.
B SERIES
Tildeler filnumre i rækkefølge, selv om
"Memory Stick Duo"’en udskiftes med en
anden. Filnummeret nulstilles, når der
laves en ny mappe, eller optagemappen
udskiftes med en anden.
Brug af menuen
Du kan slette alle stillbillederne uden
billedbeskyttelse på en "Memory Stick
Duo" eller i den valgte mappe.
FORMAT
RESET
Nulstiller filnummeret til 0001, hver gang
der skiftes "Memory Stick Duo".
NEW FOLDER
Når du vælger [YES], kan du lave en ny
mappe (102MSDCF til 999MSDCF) på en
"Memory Stick Duo". Når en mappe er
fyldt (der gemmes maksimalt 9.999
billeder), oprettes en ny mappe automatisk.
b Bemærkninger
• Du kan ikke slette den nye mappe, når du først
har oprettet den på camcorderen. Formater
"Memory Stick Duo"’en (s. 77) eller slet den på
din computer.
• Antal billeder der kan optages på en "Memory
Stick Duo" kan formindskes, når antallet af
mapper forøges.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
77
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 78 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Tryk på MENU-knappen for at vælge
(MEMORY SET) med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
REC FOLDER (Optagemappe)
Du kan vælge en mappe, hvor du vil gemme
stillbilleder.
Vælg mappen med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
z Tips
• Stillbillederne bliver som standard gemt i
101MSDCF-mappen.
• Når du har gemt stillbillederne i den aktuelle
mappe, vælges mappen som afspilningsmappe.
(OTHERS) -menu
Indstillinger ved optagelse på et bånd eller
andre grundlæggende indstillinger (QUICK
REC/BEEP osv.)
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
punkterne er valgt.
Se side 59 for nærmere oplysninger
om valg af menupunkter.
Tryk på MENU-knappen for at vælge
(OTHERS) med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
CAMERA PROF. (Kameraprofil)
PB FOLDER (Afspilningsmappe)
Du kan vælge en mappe, hvor stillbilleder,
du vil fremvise, er gemt.
Vælg mappen med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
Du kan gemme op til to typer profiler for
kameraindstilling i camcorderen. Disse
gemte profiler kan du senere bruge til hurtigt
at få passende indstillinger af camcorderen.
z Tips
• Du kan gemme menuindstillinger, billedprofiler
og indstillinger af knapper som en kameraprofil.
x Sådan indlæses en kameraprofil
Du kan indlæse en kameraprofil og bruge
den på camcorderen.
1 Vælg [LOAD] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
2 Vælg den kameraprofil, du vil indlæse,
med SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
3 Vælg [YES] på kontrolskærmbilledet.
Camcorderen genstartes, og den valgte
kameraprofil aktiveres.
x Sådan gemmes indstillinger af
kameraprofil
1 Vælg [SAVE] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
2 Vælg [NEW FILE] eller et eksisterende
profilnavn ved at dreje SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
3 Vælg [YES] på kontrolskærmbilledet
ved at dreje SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
Indstillingerne af kameraprofil
gemmes.
z Tips
• Hvis du vælger [NEW FILE], indstilles
profilnavn på [CAM1] eller [CAM2].
• Hvis du vælger en eksisterende kameraprofil
som destination, overskrives kameraprofilen.
78
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 79 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
x Sådan ændres kameraprofilnavnet
Du kan ændre kameraprofilnavnet.
1 Vælg [PROFILE NAME] med SEL/
PUSH EXEC-drejeknappen.
2 Vælg den kameraprofil, hvis navn du
vil ændre, med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
[PROFILE NAME] -skærmbilledet
vises.
3 Profilnavnet ændres med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
z Tips
•Du kan indføre navnet på samme måde
som billedprofilen (s. 39).
4 Vælg [OK] med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
Profilnavnet ændres.
1 Vælg [DELETE] med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
2 Vælg den kameraprofil, som du vil
slette, med SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
3 Vælg [YES] på kontrolskærmbilledet.
ASSIGN BTN
Se side 41.
PHOTO/EXP.FOCUS
Du kan vælge en funktion, der skal
programmeres på PHOTO/EXPANDED
FOCUS-knappen.
Når du bruger camcorderen i udlandet, kan
du indstille uret til den lokale tid ved at
indstille en tidsforskel med SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
Når du indstille tidsforskellen til 0, vender
uret tilbage til den originale indstilling.
LANGUAGE
Du kan vælge det sprog, der skal bruges på
LCD-skærmen.
z Tips
• Camcorderen er udstyret med [ENG[SIMP]]
(forenklet engelsk), i tilfælde af, at du ikke kan
finde dit modersmål blandt valgmulighederne.
PB ZOOM (Afspilningszoom)
Når du indstiller denne funktion på [ON],
kan du forstørre filmbilleder ca. 1,1 til
5 gange (stillbilleder ca. 1,5 til 5 gange)
med handle-zoomknappen.
Standardindstillingen er [OFF]. For at slutte
zoom skal du trykke på W-siden af handlezoomknappen og holde, indtil den standser.
Brug af menuen
x Sådan slettes indstillinger af
kameraprofil
WORLD TIME
z Tips
• For at bevæge zoom vandret skal du trykke på
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen, og derefter
dreje drejeknappen. For at bevæge zoom lodret,
skal du trykke på SEL/PUSH EXECdrejeknappen en gang til, og derefter dreje
drejeknappen.
B PHOTO
Fungerer som PHOTO-knappen (s. 27).
EXP.FOCUS
Fungerer som EXPANDED FOCUSknappen (s. 30).
b Bemærkninger
• Hvis [EXP.FOCUS] er valgt, kan du ikke
optage stillbilleder med hovedenhedens knap.
Brug PHOTO-knappen på fjernbetjeningen.
CLOCK SET
QUICK REC
Du kan fremskynde optagelsens starttid lidt,
når du fortsætter optagelse, ved at skifte
POWER-kontakten fra OFF (CHG) til
CAMERA.
B OFF
Det tager noget tid at starte optagelse igen
fra den stand, hvor spolen holdt op med at
dreje rundt, men overgangen fra den sidst
optagede scene bliver jævn.
Se side 21.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
79
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB06MEN.fm
4111863111.book Page 80 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Tryk på MENU-knappen for at vælge
ON (
(OTHERS) med SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
)
Tiden forkortes lidt, indtil optagelse starter
igen fra den stand, hvor spolen holdt op
med at dreje rundt, men overgangen fra
den sidst optagede scene bliver muligvis
ikke jævn.
Vælg denne, når du ikke vil gå glip af en
chance for at optage.
z Tips
• Når denne funktion er indstillet på [ON], står
intervallet mellem scener stille i et øjeblik
(redigering på din computer anbefales).
• Når camcorderen står i standby i mere end
3 minutter, afslutter camcorderen fra standby
(spolen holder op med at dreje rundt) for at
undgå slid på bånd og tab af batteri. Da
strømmen ikke slås fra, kan du starte optagelse
igen ved at trykke på REC START/STOPknappen igen.
BEEP
B ON
Aktiverer en melodi, når du starter/
standser optagelse.
OFF
Annullerer melodien.
REC LAMP (Optagelampe)
Når du indstiller denne funktion på [OFF],
kan du slukke kameraets optagelamper
under optagelse. Standardindstillingen er
[ON].
REMOTE CTRL (Fjernbetjening)
Når du indstiller denne funktion på [ON],
kan du bruge den medfølgende
fjernbetjening (s. 122).
Standardindstillingen er [ON].
z Tips
• Indstil på [OFF] for at undgå, at camcorderen
reagerer på en kommando sendt fra en anden
videobåndoptagers fjernbetjening.
80
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 81 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Kopiering/redigering
Kopiering til videobåndoptager, DVD/HDD-enhed
el.lign.
Tilslut camcorderen til stikkontakten med den medfølgende lysnetadapter ved denne betjening
(s. 15). Se også betjeningsvejledningen til de enheder, der skal tilsluttes.
Tilslutning til eksterne enheder
Tilslutningsmetoden og billedkvaliteten er forskellig, afhængigt af videobåndoptageren,
DVD/HDD-enheden og de stik, der bruges.
Stik på camcorderen
Åbn stikdækslet og tilslut kablet.
Kopiering/redigering
1
2
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
81
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 82 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Kopiering til videobåndoptager, DVD/HDD-enhed el.lign. (Fortsættes)
: Signalstrøm
Camcorder
Kabel
Ekstern enhed
i.LINK -kabel (ekstraudstyr)
1
HDV1080i -kompatibel
enhed
t HD-kvalitet*
• Der skal være et i.LINK-stik, som er kompatibelt med HDV1080i-standarden, på den eksterne enhed.
1
i.LINK -kabel (ekstraudstyr)
AV-enhed med i.LINK-stik
t SD-kvalitet*
AV-enhed med S VIDEO-stik
t SD-kvalitet*
A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr)
2
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
2
A/V -tilslutningskabel
(medfølger)
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
AV-enhed med audio/video-stik**
t SD-kvalitet*
* Billeder optaget i DV-format kopieres i SD (standard definition) -kvalitet uanset tilslutningen.
** Hvis du tilslutter camcorderen til en mono-enhed, skal du tilslutte A/V-tilslutningskablets gule stik til
videostikket på enheden, og tilslutte det hvide (venstre kanal) eller røde (højre kanal) stik til lydstikket på
enheden.
b Bemærkninger
• Du kan ikke kopiere billeder med HDMI-kablet.
Bruge et i.LINK-kabel (ekstraudstyr)
Det kopierede format (HDV/DV) er forskelligt afhængigt af optageformatet eller det format,
som understøttes af videobåndoptageren/ DVD-enheden. Se tabellen nedenfor vedrørende
valg af de passende indstillinger, og udfør nødvendig menuindstilling.
82
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 83 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
b Bemærkninger
• Afbryd i.LINK-kablet, før disse menuindstillinger ændres, da videobåndoptageren/ DVD-enheden ellers
muligvis ikke identificerer videosignalet korrekt.
z Tips
• Camcorderen har et 4-benet i.LINK-stik. Vælg et kabel, der passer til stikket på den enhed, der skal
tilsluttes.
Kopi-format
Camcorderens
optageformat
Format understøttet af
videobåndoptageren/ DVDenheden
HDV-format*1
DV -format
HDV
HDV
–*3
Omsæt HDV-optagelse
til DV
HDV
DV
DV
DV
DV
DV
HDV/DV
DV
DV
Kopier kun dele, der er
optaget i HDV-format
HDV
HDV
–*
DV
–*2
–*3
Kopier kun dele, der er
optaget i DV-format
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
Kopier DV-optagelse
som DV
[VCR HDV/DV] [i.LINK CONV]
(s. 74)
(s. 76)
[OFF]
[AUTO]
[ON]
[OFF]
Når bånd optages i både HDV- og DV-format
Omsæt både HDV- og
DV-format til DV
[AUTO]
[ON]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
3
Kopiering/redigering
Kopier HDV-optagelse
som HDV
Menuindstilling
*1 Optageenhed, der er kompatibel med HDV1080i-standarden.
*2 Båndet rykker fremad, men der optages ikke billede eller lyd (tom).
*3 Billedet genkendes ikke (der laves ingen optagelse).
b Bemærkninger
• Når [VCR HDV/DV] er indstillet på [AUTO], og signalet skifter mellem HDV- og DV-format, afbrydes
billede og lyd midlertidigt.
• Når optageren er HDR-FX1000E, skal du indstille [VCR HDV/DV] på [AUTO] (s. 74).
• Når afspilleren og optageren begge er HDV1080i-kompatible enheder f.eks. HDR-FX1000E og tilsluttet
med i.LINK-kablet, bliver billederne efter pause eller stop og derefter fortsættelse af optagelsen, lidt
ustabile eller grove ved dette sted.
• Indstil [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL] (standardindstillingen), når der tilsluttes med et A/V-tilslutningskabel (s. 74).
Når der tilsluttes med A/V-tilslutningskablet med S VIDEO (ekstraudstyr)
Tilslut med S VIDEO-stik i stedet for videostikket (gul). Denne tilslutning gør billeder mere
virkelighedstro. Denne tilslutning giver DV-format billeder af højere kvalitet. Lyden udsendes
ikke, når du kun tilslutter med S VIDEO-kablet.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
83
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 84 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Kopiering til videobåndoptager, DVD/HDD-enhed el.lign. (Fortsættes)
Kopiering til en anden enhed
1 Forbered camcorderen til
afspilning.
Isæt det optagede kassettebånd.
Skyd POWER-kontakten til VCR.
Indstil [TV TYPE] i overensstemmelse
med afspilningsenheden (tv el.lign.)
(s. 76).
2 Forbered din videobåndoptager/
DVD-enhed til optagelse.
Ved kopiering til videobåndoptageren
skal du sætte et kassettebånd i til
optagelse.
Ved kopiering til DVD-optageren skal
du sætte en DVD i til optagelse.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den til
den passende indgang (f.eks.
videoindgang1 og videoindgang2).
3 Forbind din videobåndoptager/
DVD-enhed til camcorderen som
optageenhed.
Se side 81 for nærmere oplysninger om
tilslutning.
4 Start afspilning på camcorderen,
og optagelse på
videobåndoptageren/DVDenheden.
Se betjeningsvejledningen til
optageenheden for nærmere
oplysninger.
b Bemærkninger
• Følgende kan ikke udsendes via HDV/DVstikket (i.LINK):
– Indikatorer
– Titler, der er optaget på en anden camcorder
• Billeder optaget i HDV-format udsendes ikke
fra HDV/DV-stikket (i.LINK) ved pause i
afspilningen eller i en anden afspilningsindstilling end normal afspilning.
• Bemærk følgende, når der tilsluttes med et
i.LINK-kabel:
– Det optagede billede bliver groft, når et
billede indstilles på pause på camcorderen
ved optagelse til en videobåndoptager/ DVDenhed.
– Datakoder (dato/klokkeslæt/data for
camcorderindstillinger) kan muligvis ikke
vises eller optages, afhængigt af enheden eller
softwaren.
– Du kan ikke optage billede og lyd adskilt.
• Ved kopiering til en DVD-optager fra camcorderen gennem et i.LINK-kabel kan du muligvis
ikke betjene camcorderen på din DVD-optager,
selvom det ifølge dens betjeningsvejledning
skulle være muligt. Hvis du kan indstille indgangsindstillingen til HDV eller DV på din
DVD-optager, og billeder kan modtages/udsendes, skal du følge fremgangsmåden i "Bruge et
i.LINK-kabel (ekstraudstyr)".
z Tips
• For at optage indstillinger for dato/klokkeslæt og
camcorderdata, når der er tilsluttet med
A/V-tilslutningskablet, skal de vises på skærmen.
• Når du bruger et i.LINK-kabel, overføres videoog lydsignalerne digitalt, så billederne bliver af
høj kvalitet.
• Når et i.LINK-kabel er tilsluttet, bliver
udgangssignalets format (
eller
) angivet på camcorderens
LCD-skærm.
5 Når kopiering er gennemført, skal
du standse camcorderen og
videobåndoptageren/DVDenheden.
84
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 85 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Optage billeder fra en videobåndoptager
Du kan optage billeder fra en videobåndoptager på et bånd. Du kan optage en scene
som et stillbillede på en "Memory Stick
Duo". Du kan optage billeder i HDV-format ved at tilslutte en enhed, der er kompatibel med HDV1080i-standarden. Sørg for
at sætte et kassettebånd eller en "Memory
Stick Duo" til optagelse i camcorderen forinden.
Du kan tilslutte camcorderen til en
videobåndoptager med et i.LINK-kabel.
Tilslut camcorderen til stikkontakten med
den medfølgende lysnetadapter ved denne
betjening (s. 15). Se også betjeningsvejledningen til de enheder, der skal tilsluttes.
b Bemærkninger
AV-enhed med
i.LINK-stik
t HD-kvalitet
t SD-kvalitet
Til i.LINK-stik
:Signalstrøm
i.LINK -kabel
(ekstraudstyr)
Kopiering/redigering
• Du skal bruge et i.LINK-kabel til denne
betjening.
• Du kan ikke udføre denne betjening med A/Vtilslutningskablet.
• Camcorderen har et 4-benet i.LINK-stik. Vælg
et kabel, der passer til stikket på den enhed, der
skal monteres.
HDV1080i kompatibel enhed
Til HDV/DV-stik
(i.LINK)
* Der skal bruges et i.LINK-stik, som er
kompatibelt med HDV1080i-standarden.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
85
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 86 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Optage billeder fra en videobåndoptager (Fortsættes)
Optage film
1 Indstil POWER-kontakten på VCR.
2 Indstil indgangssignalet for
camcorderen.
Indstil [VCR HDV/DV] på [AUTO] ved
optagelse fra en enhed, der er
kompatibel med HDV-formatet.
Indstil [VCR HDV/DV] på [DV] eller
[AUTO] ved optagelse fra en enhed, der
er kompatibel med DV-format (s. 74).
3 Tilslut din videobåndoptager som
afspiller til camcorderen.
Når der er tilsluttet et i.LINK-kabel, bliver indgangssignalets format (
eller
) angivet på
camcorderens LCD-skærm (denne indikator kan blive vist på afspilningsenhedens skærm, men den bliver ikke
optaget).
4 Sæt et kassettebånd i
videobåndoptageren.
5 Indstil camcorderen på
optagepause.
Mens du trykker på X (PAUSE), skal
du trykke på begge z REC (optage) knapper samtidigt.
6 Start afspilning af kassettebåndet
på din videobåndoptager.
Billedet, der afspilles på videobåndoptageren, vises på camcorderens LCDskærm.
7 Tryk på X (PAUSE) igen ved det
sted, hvor du vil starte optagelse.
8 Tryk på x (STOP) for at standse
optagelse.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage tv-programmer fra
HDV/DV-stikket (i.LINK).
• Du kan kun optage billeder fra DV-enheder i
DV-format.
• Bemærk følgende, når der tilsluttes med et
i.LINK-kabel:
– Det optagede billede bliver groft, når der
holdes pause i et billede på camcorderen ved
optagelse til en videobåndoptager.
– Du kan ikke optage billede og lyd adskilt.
– Hvis du holder pause i eller standser
optagelsen, og starter den igen, optages
billedet ikke altid jævnt.
z Tips
• Når der indsendes et 4:3-videosignal, kommer
der sorte bånd på højre og venstre side på
camcorderens skærm.
86
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB07DUB.fm
4111863111.book Page 87 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Optagelse af stillbilleder
Sørg for at sætte en "Memory Stick Duo" til
optagelse i camcorderen forinden, og indstil
[PHOTO/EXP.FOCUS] på [PHOTO]
(standardindstillingen) (s. 79).
1 Udfør trin 1 til 4 i "Optage film".
2 Start afspilning af kassettebåndet.
Billederne på videobåndoptageren vises
på camcorderens skærm.
3 Tryk på PHOTO/EXPANDED
Kopiering/redigering
FOCUS-knappen på camcorderen eller PHOTO-knappen på
fjernbetjeningen ved den scene,
du vil optage.
87
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB08COM.fm
4111863111.book Page 88 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Brug af computer
Kopiere film på et bånd til en computer
Tilslut camcorderen til computeren med et
i.LINK-kabel.
Computeren skal have et i.LINK-stik og
have installeret redigeringssoftware, der
kan kopiere videosignaler. Den software,
der er nødvendig, afhænger af de optagede
billeders format og formatet til kopiering til
computeren (HDV eller DV) som vist i
tabellen nedenfor.
Format til
Optaget
kopiering til
format
computeren
•
•
•
•
•
•
Format til
kopiering til
computeren
HDV
HDV
Redigeringssoftware
der kan kopiere
HDV-signal
HDV
DV
Redigeringssoftware
der kan kopiere
DV-signal
DV
DV
Redigeringssoftware
der kan kopiere
DV-signal
HDV/DV-stikket på camcorderen fungerer
ikke som strømforsyning.
Når du tilslutter camcorderen til en computer
via et i.LINK-kabel, skal du sørge for at i.LINKkablets stik placeres på den rigtige måde. Hvis
stikkene presses ind i camcorderens stik, kan de
beskadiges, eller der kan opstå funktionsfejl på
camcorderen.
Du kan ikke kopiere billeddata, der er gemt på
en "Memory Stick Duo", til din computer via et
i.LINK-kabel.
Se betjeningsvejledningen til softwaren for
nærmere oplysninger om billedkopiering.
Se betjeningsvejledningen til
redigeringssoftwaren vedrørende den
anbefalede tilslutning.
Der kan være redigeringssoftware på
computeren, som ikke virker korrekt.
Du kan ikke ændre format DV til HDV.
Menuindstilling*
HDV
HDV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [ON]
DV
[VCR HDV/DV]
t [DV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
Nødvendig software
b Bemærkninger
•
Optaget
format
DV
* Se side 59 vedrørende menuindstillinger.
z Tips
• For at kopiere HDV-format billeder, som de er,
uden at ændre deres format, skal du have et
HDV-kompatibelt system.
Se brugervejledningen til softwaren for nærmere
oplysninger, eller henvend dig til softwareproducenten.
• For at afspille film med en almindelig DVDafspiller, skal du lave DVD-video i SD-format.
DVD-video er ikke i HDV-format.
Trin: 1 Tilslut et i.LINK-kabel
HDV/DV-stik (i.LINK)
i.LINK -kabel
(ekstraudstyr)
De nødvendige menuindstillinger varierer
afhængigt af de optagede billeder og det
format (HDV eller DV), der skal kopieres
til computeren.
88
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB08COM.fm
4111863111.book Page 89 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Bemærkninger om tilslutning til
computeren
• Kontroller specifikationer, funktioner og de
nyeste informationer om din software på
softwareproducentens website.
• Når billeder optaget i HDV-format kopieres til
en computer, er filstørrelsen ca. 2 GB (næsten
det samme som en DV-fil) til en 10-minutters
film, hvis videokomprimeringsformatet er
MPEG2.
Ved kopiering af filmen i HDV-format
fra computeren til camcorderen
Indstil [VCR HDV/DV] på [HDV], og
[i.LINK CONV] på [OFF] (s. 74, 76).
b Bemærkninger
• Det er muligt at kopiere en HDV-format film
redigeret på en computer tilbage på et bånd i
HDV-format, så længe din redigeringssoftware
understøtter kopiering af HDV-film på bånd.
Henvend dig til softwareproducenten for
nærmere oplysninger.
Ved kopiering af filmen i DV-format
fra computeren til camcorderen
Indstil [VCR HDV/DV] på [DV] (s. 74).
Trin: 2 Kopiere filmene
Brug den medfølgende lysnetadapter til at
få vekselstrøm (s. 15).
1 Klargør redigeringssoftware (medfølger
ikke).
2 Tænd computeren.
3 Sæt et bånd i camcorderen, og indstil
POWER-kontakten på VCR.
4 Indstil camcorderens menu.
Menuindstillingerne varierer afhængigt
af det billede, der kopieres.
5 Kopiere billeder til computeren med din
software.
Brug af computer
• Tilslut i.LINK-kablet til computeren først, og
derefter til camcorderen. Hvis der tilsluttes i
modsat rækkefølge, kan der dannes statisk
elektricitet, hvilket kan medføre funktionsfejl på
camcorderen.
• Computeren kan stå stille eller genkender
muligvis ikke signalet fra camcorderen i
følgende situationer.
– Hvis camcorderen tilsluttes til en computer, der
ikke understøtter de videosignalformater, som
vises på camcorderdisplayets LCD-skærm
(HDV eller DV).
– Indstillingerne af [VCR HDV/DV] (s. 74) og
[i.LINK CONV] (s. 76) ændres, mens der er
tilsluttet med et i.LINK-kabel.
– Indstillingen af [REC FORMAT] ændres,
mens der er tilsluttet med et i.LINK-kabel
med POWER-kontakten indstillet på
CAMERA (s. 74).
– POWER-kontaktens position skiftes, mens
der er tilsluttet med et i.LINK-kabel.
• Indgangs/udgangssignalets format (HDV eller
DV) vises på camcorderens LCD-skærm, mens
der er tilsluttet med et i.LINK-kabel.
z Tips
b Bemærkninger
• Hvis billeder kopieres i HDV-format, men ikke
genkendes, understøtter din redigeringssoftware
muligvis ikke HDV-format. Omsæt billederne
til DV-format ifølge trin 4, og kopier igen.
• Et bånd, der er optaget i DV-format, kan ikke
kopieres til en computer i HDV-format.
89
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB08COM.fm
4111863111.book Page 90 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Kopiere stillbilleder til en computer
Systemkrav
• Se også betjeningsvejledningen til den enhed,
der skal tilsluttes, for nærmere oplysninger om
forholdsregler og kompatibel
applikationssoftware.
• Nødvendig hardware: "Memory Stick Duo"slot, "Memory Stick"-læser/skriver, der er
kompatibel med "Memory Stick Duo".
B Mappe med billedfiler optaget med din
camcorder, når der ikke er oprettet
nogen nye mapper, vises kun
[101MSDCF].
C Mappe med filmdata optaget med andre
camcordere uden funktion til oprettelse
af mappe (kun til afspilning).
Mappe
Fil
Betydning
101MSDCF (op DSC0
Stillbilledfil
til 999MSDCF) ssss.JPG
Kopiere billederne
For Windows-brugere
ssss er tal mellem 0001 og 9999.
Du kan kopiere stillbilleder gemt på en
"Memory Stick Duo" til din computer via
"Memory Stick Duo"-slotten på din
computer.
For Macintosh-brugere
1 Tænd computeren.
Dobbeltklik på drev-ikonen, og træk og slip
derefter den ønskede billedfil til din
computers harddisk.
2 Sæt "Memory Stick Duo" en ind i
"Memory Stick Duo"-slotten på din
computer.
3 Dobbeltklik på [Removable Disk] ikonen vist i [My Computer]. Træk og
slip derefter et stillbillede fra mappen til
din computers harddisk.
1
2
3
A Mappe med billedfiler optaget med
andre camcordere uden funktion til
oprettelse af mappe (kun til afspilning).
90
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 91 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Fejlsøgning
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer ved brug af camcorderen, kan du bruge følgende tabel til at løse
problemet. Afbryd strømkilden og kontakt en Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.
• Strømkilder/LCD-skærm/Fjernbetjening···s. 91
• Kassettebånd/"Memory Stick Duo"···s. 92
• Optagelse···s. 93
• Afspilning···s. 96
• Tilslutning til tv···s. 97
• Kopiering/redigering/tilslutning til andre enheder···s. 98
• Tilslutning til en computer···s. 100
Strømkilder/LCD-skærm/Fjernbetjening
Strømmen slås ikke til, eller slås pludselig fra.
• Sæt et opladet batteri på camcorderen (s. 15).
• Brug lysnetadapteren til at tilslutte til en stikkontakt (s. 15).
Camcorderen virker ikke, selv om strømmen er slået til.
• Afbryd lysnetadapteren fra stikkontakten eller tag batteriet ud, og tilslut den derefter igen
efter ca. 1 minut.
• Tryk på RESET-knappen (s. 119) med en spids genstand.
Camcorderen bliver varm.
CHG-lampen tændes ikke, mens batteriet oplades.
•
•
•
•
Skyd POWER-kontakten til OFF (CHG) (s. 15).
Sæt batteriet korrekt på camcorderen (s. 15).
Tilslut lysnetledningen korrekt til stikkontakten.
Batteriopladningen er gennemført (s. 15).
Fejlsøgning
• Camcorderen kan blive varmere, mens du bruger den. Det er ikke en funktionsfejl.
CHG-lampen blinker, mens batteriet oplades.
• Sæt batteriet korrekt på camcorderen (s. 15). Hvis problemet ikke kan løses, skal du tage
lysnetadapteren ud af stikkontakten og kontakte en Sony-forhandler. Batteriet kan være
beskadiget.
• Når batteriet er for varmt eller koldt, kan CHG-lampen blinke langsomt, hvilket angiver, at
batteriet ikke kan oplades.
Indikatoren for resterende batteritid viser ikke den korrekte tid.
• Temperaturen i omgivelserne er for høj eller lav, eller batteriet er ikke opladet tilstrækkeligt.
Det er ikke en funktionsfejl.
• Lad batteriet helt op igen. Hvis problemet ikke kan løses, kan batteriet være slidt op. Udskift
det med et nyt (s. 15, 107).
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
91
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 92 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
• Den angivne tid er ikke altid korrekt under visse forhold. Når du f.eks. åbner eller lukker
LCD-panelet, tager det ca. et minut at vise den korrekte resterende batteritid.
Batteriet aflades for hurtigt.
• Temperaturen i omgivelserne er for høj eller lav, eller batteriet er ikke opladet tilstrækkeligt.
Det er ikke en funktionsfejl.
• Lad batteriet helt op igen. Hvis problemet ikke kan løses, kan batteriet være slidt op. Udskift
det med et nyt (s. 15, 107).
Billedet bliver stående på LCD-skærmen.
• Det sker, hvis du afbryder DC-stikket eller tager batteriet af, uden først at slå strømmen fra.
Det er ikke en funktionsfejl.
Billedet i søgeren er ikke skarpt.
• Bevæg justeringsknappen til søgerobjektivet, indtil billedet står skarpt (s. 19).
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Hvis du ændrer [VF POWERMODE] til [AUTO], forbliver søgerlyset slukket, mens
LCD-panelet er åbent (s. 73).
Den medfølgende fjernbetjening virker ikke.
• Indstil [REMOTE CTRL] på [ON] (s. 80).
• Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren.
• Hold fjernbetjeningssensoren væk fra stærke lyskilder, f.eks. sollys eller ovenlys, da
fjernbetjeningen ellers ikke kan fungere korrekt.
• Sæt et nyt batteri i rummet med batteriets +/– poler placeret korrekt i forhold til
markeringerne i rummet (s. 122).
Der er funktionsfejl på en anden videobåndoptager, når du bruger den
medfølgende fjernbetjening.
• Vælg en anden fjernbetjeningsindstilling end VTR 2 for din videobåndoptager.
• Dæk sensoren på din videobåndoptager med sort papir.
Kassettebånd/"Memory Stick Duo"
Kassettebåndet kan ikke udkastes fra holderen.
• Sørg for, at strømkilden (batteri eller lysnetadapter) er sluttet korrekt til (s. 15).
• Der er dannet kondensvand inden i camcorderen (s. 110).
Cassette Memory-indikatoren eller titeldisplayet vises ikke, mens du bruger et
kassettebånd med Cassette Memory-funktion.
• Camcorderen understøtter ikke Cassette Memory-funktion, så indikatoren vises ikke.
92
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 93 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Indikatoren for resterende bånd vises ikke.
• Indstil [
REMAINING] på [ON], så indikatoren for resterende bånd altid vises (s. 73).
Kassettebåndet støjer ved tilbagespoling eller fremspoling.
• Når du bruger lysnetadapteren, forøges tilbagespolings-/fremspolingshastigheden
(sammenlignet med batteridrift), og derfor kommer der mere støj. Det er ikke en
funktionsfejl.
Du kan ikke slette billeder på "Memory Stick Duo"’en.
• Billederne er beskyttet. Udløs beskytte-funktionen på din computer el.lign.
Optagelse
Hvis du afspiller billeder, der er gemt på en "Memory Stick Duo", se også afsnittet
Kassettebånd/"Memory Stick Duo" (s. 92).
Optagelsen starter ikke, når du trykker på REC START/STOP-knappen.
•
•
•
•
Skyd POWER-kontakten til CAMERA (s. 25).
Båndet har nået slutningen. Spol det tilbage, eller isæt et nyt kassettebånd.
Indstil kassettebåndets skrivebeskyttelsestap til REC, eller isæt et nyt kassettebånd (s. 105).
Båndet sidder fast på spolen som følge af dannelse af kondensvand. Tag kassettebåndet ud,
lad camcorderen stå i mindst 1 time, og sæt derefter kassettebåndet i igen (s. 110).
Fejlsøgning
Handle-zoom virker ikke.
• Indstil handle-zoomkontaktens hastighed til FIX eller VAR (s. 28).
Du kan ikke optage på "Memory Stick Duo"’en.
• "Memory Stick Duo"’en er fyldt. Slet unødvendige billeder, der er optaget på "Memory Stick
Duo"’en (s. 47).
• Formater "Memory Stick Duo"’en på camcorderen, eller isæt en anden "Memory Stick Duo"
(s. 77).
• Du kan ikke optage stillbilleder på "Memory Stick Duo"’en i følgende tilfælde:
– Ved udførelse af [FADER]
– Ved udførelse af [SMTH SLW REC]
– Når lukkerhastigheden er langsommere end 1/50
– Mens optageovergang bruges
• Indstil [PHOTO/EXP.FOCUS] på [PHOTO] (s. 79).
Du kan ikke optage en jævn overgang på et bånd fra den sidst optagede scene
til den næste.
• Udfør slut-søgning (s. 42).
• Tag ikke kassettebåndet ud (billedet bliver optaget uafbrudt uden afbrydelse, selvom du slår
strømmen fra).
• Optag ikke billeder i HDV- og DV-format på det samme bånd.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
93
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 94 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
• Optag ikke billeder i SP-indstilling og LP-indstilling på det samme bånd.
• Undgå at stoppe og derefter optage en film i LP-indstilling.
• Når [QUICK REC] er indstillet på [ON], kan du ikke optage en jævn overgang (s. 79).
Lukkerlyden høres ikke, når du optager et stillbillede.
• Indstil [BEEP] på [ON] (s. 80).
• Der er ingen lukkerlyd ved filmoptagelse.
Slut-søgning virker ikke.
• Udkast ikke kassettebåndet efter optagelse (s. 42).
• Der er ikke optaget noget på kassettebåndet.
• Der er en tom del mellem optagede dele af båndet. Det er ikke en funktionsfejl.
Automatisk fokus virker ikke.
• Indstil FOCUS-kontakten på AUTO for at aktivere funktionen automatisk fokus (s. 29).
• Juster fokus manuelt, hvis automatisk fokus ikke virker korrekt (s. 29).
Menupunkter bliver grå eller virker ikke.
• Du kan ikke vælge displaypunkter, der er grå, i den aktuelle optage/afspilningssituation.
• Der er nogle funktioner, som ikke kan aktiveres på samme tid. Den følgende liste viser
eksempler på kombinationer af funktioner og menupunkter, som ikke fungerer.
Kan ikke bruge
Situation
[PROG.SCAN]
[INTERVAL REC] er indstillet til [ON].
[CNTRST ENHCR]
[BACK LIGHT] er indstillet til [ON].
[BACK LIGHT]
To eller flere af iris, forstærkning og lukkerhastighed er
indstillet manuelt.
[EXPOSURE] er justeret manuelt.
[SPOTLIGHT] er indstillet til [ON].
[SPOTLIGHT]
To eller flere af iris, forstærkning og lukkerhastighed er
indstillet manuelt.
[EXPOSURE] er justeret manuelt.
[BACK LIGHT] er indstillet til [ON].
[FADER]
Der er ikke sat et bånd i.
Der er dannet kondensvand inden i camcorderen.
Skrivebeskyttelsestappen på kassetten er indstillet på SAVE.
[INTERVAL REC] er indstillet til [ON].
[ZEBRA], [PEAKING],
[CAM DATA DSP],
[HISTOGRAM]
[COLOR BAR] er indstillet til [ON].
[SMTH SLW REC]
[PROG.SCAN] er indstillet til [25].
[COLOR BAR] er indstillet til [ON].
94
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 95 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Kan ikke bruge
Situation
[LCD BL LEVEL],
[VF B.LIGHT]
Der bruges en lysnetstrømkilde.
[WORLD TIME]
Dato og klokkeslæt er ikke indstillet.
[x.v.Color]
[REC FORMAT] er indstillet til [DV].
[INTERVAL REC]
[PROG.SCAN] er indstillet til [25].
[DV FRAME REC]
[REC FORMAT] er indstillet til [HDV1080i].
Lukkerhastighed, forstærkning, hvidbalance eller iris kan ikke justeres
manuelt.
• Indstil AUTO/MANUAL-kontakten på MANUAL.
Der ses små hvide, røde, blå eller grønne pletter på skærmen.
• Dette fænomen vises, når der bruges en lav lukkerhastighed (s. 32). Det er ikke en
funktionsfejl.
De motiver, der passerer meget hurtigt forbi rammen, ser krumme ud.
• Dette fænomen kaldes brændplan. Det er ikke en funktionsfejl. På grund af den måde, som
billedenheden (CMOS-sensor) udlæser billedsignaler, kan de motiver, der passerer hurtigt
forbi rammen, se krumme ud afhængigt af optageforholdene.
• Indstil [BACK LIGHT] på [OFF].
Billedet ser mørkt ud på skærmen, og motivet vises ikke på skærmen.
Fejlsøgning
Billedet ser lyst ud på skærmen, og motivet vises ikke på skærmen.
• Tryk på DISPLAY/BATT INFO-knappen for at slå baggrundsbelysningen til (s. 19).
Der ses vandrette striber på billedet.
• Dette sker, når du optager billeder i belysning fra lysstofrør, natriumlamper eller
kviksølvlamper. Det er ikke en funktionsfejl. Dette kan afhjælpes ved at ændre
lukkerhastigheden (s. 32).
Der kommer sorte bånd, når du optager en tv- eller computerskærm.
• Dette kan forbedres ved at ændre lukkerhastigheden (s. 32).
Fine mønstre flimrer, diagonale linjer ser takkede ud.
• Juster [SHARPNESS] til den negative side (s. 37).
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
95
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 96 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
Afspilning
Hvis du afspiller billeder, der er gemt på en "Memory Stick Duo", se også afsnittet
Kassettebånd/"Memory Stick Duo" (s. 92).
Du kan ikke afspille bånd.
• Skyd POWER-kontakten til VCR.
• Spol båndet tilbage (s. 46).
Billeddata gemt på en "Memory Stick Duo" kan ikke afspilles korrekt.
• Billeddata kan ikke afspilles, hvis du har ændret filer eller mapper, eller har redigeret dataene
på en computer (filnavnet blinker i så fald). Det er ikke en funktionsfejl (s. 107).
• Billeder optaget på andre enheder kan ikke altid afspilles korrekt. Det er ikke en
funktionsfejl.
Datafilnavnet vises forkert, eller blinker.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af camcorderen (s. 106).
• Kun filnavnet vises, hvis mappestrukturen ikke opfylder verdensstandarden.
Der ses vandrette linjer på billedet. De viste billeder er ikke skarpe eller vises
ikke.
• Videohovedet er beskidt. Rens hovedet med rensebåndet (ekstraudstyr) (s. 111).
Du kan ikke høre lyd, der er optaget med en 4CH-mikrofon på en anden
camcorder.
• Indstil på [DV AUDIO MIX] (s. 70).
• Du kan ikke gengive lyden, der er optaget i CH3 og CH4 på camcorderen for optagelse i
4-kanals HDV-format.
Der høres ingen lyd, eller kun lyd på et lavt niveau.
•
•
•
•
Skru op for lydstyrken (s. 47).
Indstil [MULTI-SOUND] på [STEREO] (s. 70).
Indstil på [DV AUDIO MIX] (s. 70).
Der er ikke lyd på billeder optaget med [SMTH SLW REC].
Billede eller lyd afbrydes.
• Båndet er optaget i både HDV- og DV-format. Det er ikke en funktionsfejl.
96
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 97 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Filmene står stille i et øjeblik, eller lyden afbrydes.
• Det sker, hvis båndet eller videohovedet er beskidt (s. 111).
• Brug et Sony mini DV-kassettebånd.
"---" vises på skærmen.
•
•
•
•
Det bånd, du afspiller, er optaget uden indstilling af dato og klokkeslæt.
Der afspilles en tom del af båndet.
Datakoden på et bånd med støj eller forstyrrelser kan ikke læses.
Det bånd, du afspiller, er optaget med forstærkningen indstillet på -6dB.
Der ses forstyrrelser, og
eller
vises på skærmen.
• Båndet er optaget i andet et tv-farvesystem end camcorderens (PAL). Det er ikke en
funktionsfejl.
Dato-søgning virker ikke korrekt.
• Sørg for at optage i mere end 2 minutter efter datoen skiftede. Hvis en dags optagelse er for
kort, kan camcorderen muligvis ikke finde præcis det sted, hvor optagedatoen ændres.
• Der er en tom del mellem optagede dele af båndet. Det er ikke en funktionsfejl.
Der vises intet billede ved slut-søgning eller Rec review-funktionen.
Ny lyd, der er tilføjet til et optaget bånd på en anden camcorder, høres ikke.
• Skift [DV AUDIO MIX] -indstillingen fra [ST1] (original lyd) på [MIX] eller [ST2].
,
,
eller
Fejlsøgning
• Båndet er optaget i både HDV og DV-format. Det er ikke en funktionsfejl.
vises på LCD-skærmen.
•
vises, når du afspiller et bånd optaget på en anden enhed med en 4-kanals mikrofon
(4CH MIC REC). Camcorderen opfylder ikke standarden for 4-kanals mikrofonoptagelse.
•
,
eller
kan vises, når du afspiller et bånd optaget på en anden enhed i
progressive-optageindstilling. Der kan ikke laves progressive-optagelser med camcorderen.
Tilslutning til tv
Du kan ikke se billedet på et tv, der er tilsluttet med i.LINK-kablet.
• Du kan ikke se billedet i HD (high definition) -kvalitet på tv’et, hvis et i.LINK-stik på tv’et
ikke er kompatibelt med HDV1080i-standarden (s. 53). Se brugervejledningen til dit tv.
• Omsæt billederne optaget i HDV-format, og afspil i DV-format (SD-billedkvalitet) (s. 76).
• Tilslut tv’et med et andet tilslutningskabel, og afspil billeder (s. 53).
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
97
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 98 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
Du kan ikke høre lyden på et tv, der er tilsluttet med S VIDEO-stikket (S VIDEOkanal) eller component video-stik.
• Hvis du bruger et S VIDEO-stik eller component video-stik, skal du sørge for, at de røde og
hvide stik også er tilsluttet (s. 53).
Du kan ikke se billedet eller høre lyden på et tv, der er tilsluttet med component
A/V-kablet.
• Indstil [COMPONENT] i overensstemmelse med den tilsluttede enheds krav (s. 76).
• Når du bruger component A/V-kablet, skal du sørge for, at component A/V-kablets røde og
hvide stik er tilsluttet (s. 53).
Du kan ikke se billedet eller høre lyden på et tv, der er tilsluttet med HDMI-kablet.
• Billeder i HDV-format udsendes ikke fra HDMI OUT-stikket, hvis der er optaget signaler til
beskyttelse af ophavsret på billederne.
• DV-format billeder modtaget af camcorderen via i.LINK-kabel (s. 81), kan ikke udsendes.
• Det sker, hvis du optager på et bånd i både HDV- og DV-format. Afbryd og tilslut HDMIkablet, eller skyd til POWER-kontakten for at tænde camcorderen igen.
Der er forstyrrelser på billedet på 4:3-tv’et.
• Det sker ved fremvisning af et billede optaget i 16:9 (bredformat) -indstilling på et 4:3-tv.
Indstil [TV TYPE], og afspil billedet (s. 76).
Der kommer sorte bånd øverst og nederst på en 4:3-tv-skærm.
• Det sker ved fremvisning af et billede optaget i 16:9 (bredformat) -indstilling på et 4:3-tv. Det
er ikke en funktionsfejl.
Kopiering/redigering/tilslutning til andre enheder
Der kan ikke zoomes på billeder fra tilsluttede enheder.
• Du kan ikke zoome billeder fra tilsluttede enheder på camcorderen (s. 28).
Tidskode og anden information vises på displayet på den tilsluttede enhed.
• Indstil [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL], mens der er tilsluttet med et A/V-tilslutningskabel (s. 74).
Du kan ikke kopiere korrekt med A/V-tilslutningskablet.
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet korrekt.
Kontroller, at A/V-tilslutningskablet er tilsluttet til indgangsstikket på den anden enhed ved
kopiering af et billede fra camcorderen.
98
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 99 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Når der er tilsluttet med et i.LINK-kabel, vises der intet billede på skærmen ved
kopiering.
• Indstil [VCR HDV/DV] i overensstemmelse med den tilsluttede enheds krav (s. 74).
Du kan ikke tilføje lyd til det optagede bånd.
• Du kan ikke tilføje lyd til det optagede bånd på denne enhed.
Du kan ikke kopiere korrekt med HDMI-kablet.
• Du kan ikke kopiere billeder med HDMI-kablet.
Stillbilleder kan ikke kopieres fra et bånd til en "Memory Stick Duo".
• Du kan slet ikke tage billeder eller billeder af god kvalitet fra bånd, der har været brugt
gentagne gange til optagelse.
Når du kopierer en film optaget i bred (16:9) -format med et i.LINK-kabel,
strækkes skærmbilledet lodret.
• Du kan ikke udsende indstilling af billedformatet med et i.LINK-kabel. Indstil tv’ets
billedformat i stedet.
• Tilslut med et A/V-tilslutningskabel i stedet.
Fejlsøgning
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
99
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB09TBS.fm
4111863111.book Page 100 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Fejlsøgning (Fortsættes)
Tilslutning til en computer
Computeren genkender ikke camcorderen.
• Afbryd kablet fra computeren og camcorderen, og slut det derefter forsvarligt til igen.
• Afbryd kablet fra computeren og camcorderen, genstart computeren, og forbind derefter
computeren korrekt til camcorderen.
Du kan ikke fremvise eller kopiere en film, der er optaget på et bånd, på en
computer.
• Afbryd kablet fra computeren, og tilslut det derefter igen.
• Du skal bruge redigeringssoftware (ekstraudstyr) til at kopiere en film, der er optaget på et
bånd, på din computer (s. 88).
Computeren står stille.
• Indstil [VCR HDV/DV] i overensstemmelse med den tilsluttede enhed (s. 74).
• Afbryd kablet fra din computer og camcorder. Genstart din computer, og forbind din
computer og camcorderen ved at følge fremgangsmåden i den korrekte rækkefølge (s. 88).
100
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB10TBS2.fm
4111863111.book Page 101 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
Advarselsindikatorer
Når der opstår en fejl, vises en advarselsindikator på LCD-skærmen eller i søgeren.
Nogle problemer kan du selv løse. Henvend
dig til en Sony-forhandler eller en lokal
autoriseret Sony-reparatør, hvis problemet
ikke kan løses, selv om du har forsøgt et par
gange.
C: (eller E:) ss:ss
(Selvdiagnosedisplay)
C:04:ss
• Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"batteri. Brug et "InfoLITHIUM"-batteri
(s. 107).
• Forbind lysnetadapterens DC-stik
forsvarligt til DC IN-stikket på
camcorderen (s. 15).
C:06:ss
• Batteriet er for varmt. Udskift batteriet,
eller tag det ud og læg det et køligt sted.
• Der er dannet kondensvand. Tag
kassettebåndet ud, lad camcorderen stå
i mindst 1 time, og sæt derefter
kassettebåndet i igen (s. 110).
C:22:ss
• Rens hovedet med et rensebånd
(ekstraudstyr) (s. 111).
C:31:ss / C:32:ss
• Der er opstået andre problemer, end
dem, som er beskrevet ovenfor. Tag
kassettebåndet ud og sæt den i igen, og
betjen derefter camcorderen igen.
Udfør ikke denne procedure, hvis der er
dannet kondensvand (s. 110).
• Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og
betjen derefter camcorderen.
• Skift kassettebåndet. Tryk på RESETknappen (s. 119), og betjen camcorderen igen.
• Henvend dig til en Sony-forhandler
eller en lokal autoriseret Sonyreparatør. Oplys dem om den
femcifrede kode, der begynder med
"E".
101-1001 (Advarselsindikator
vedrørende filer)
• Filen er beskadiget.
• Filen er ulæselig (s. 107).
E (Advarsel vedrørende
batteriniveau)
• Batteriet er næsten brugt op.
• Afhængigt af betjening, omgivelser
eller batteritilstand kan E blinke, selv
om der er ca. 5 til 10 minutter tilbage.
% (Advarsel vedrørende
kondensvand)
• Udkast kassettebåndet, fjern
strømkilden, og lad den derefter stå i
ca. 1 time med kassettelåget åbent
(s. 110).
(Advarselsindikator vedrørende
"Memory Stick Duo")
Fejlsøgning
C:21:ss
E:61:ss / E:62:ss
• Der er ikke isat en "Memory Stick
Duo" (s. 23).
(Advarselsindikatorer vedrørende
"Memory Stick Duo"-formatering)
• "Memory Stick Duo"’en er beskadiget.
• "Memory Stick Duo"’en er ikke
formateret korrekt (s. 77, 106).
(Advarselsindikatorer
vedrørende "Memory Stick Duo", der
ikke understøttes)
• Der er sat en "Memory Stick Duo" i,
som ikke kan bruges i camcorderen
(s. 106).
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
101
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB10TBS2.fm
4111863111.book Page 102 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Advarselsindikatorer og meddelelser (Fortsættes)
(Advarselsindikator
vedrørende batteritemperatur)
• Batteriet er for varmt. Udskift batteriet,
eller tag det ud og læg det et køligt sted.
(Advarselsindikator vedrørende
batteritemperatur)
• Batteriet er for koldt. Udskift batteriet,
eller tag det ud og læg det et varmt sted.
Q (Advarselsindikatorer
vedrørende bånd)
Langsomt blinkende:
• Der er mindre end 5 minutter tilbage på
båndet.
• Der er ikke sat et kassettebånd i.
• Skrivebeskyttelsestappen på
kassettebåndet er indstillet på lås
(s. 105).
Hurtigt blinkende:
• Båndet er løbet ud.
Z (Advarsel vedrørende udkast af
kassettebånd)
Langsomt blinkende:
• Skrivebeskyttelsestappen på
kassettebåndet er indstillet på lås
(s. 105).
Hurtigt blinkende:
• Der er dannet kondensvand (s. 110).
• Selvdiagnosedisplay-koden vises
(s. 101).
- (Advarselsindikator
vedrørende skrivebeskyttelse af
"Memory Stick Duo"’en)
• Skrivebeskyttelsestappen på "Memory
Stick Duo"’en er indstillet på lås
(s. 106).
z Tips
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg instruktionerne, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
x Batteri/Strøm
Cannot use this battery in the
camcorder. (s. 107)
x Kondensvand
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (s. 110)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (s. 110)
x Kassettebånd/Bånd
Z Reinsert the cassette. (s. 23)
• Kontroller, om kassettebåndet er
beskadiget.
QZ The tape is locked - check the
tab. (s. 105)
x "Memory Stick Duo"
Reinsert the Memory Stick.
(s. 23, 106)
• Sæt "Memory Stick Duo"’en i igen
nogle få gange. Hvis indikatoren stadig
blinker, kan "Memory Stick Duo"’en
være beskadiget. Prøv med en anden
"Memory Stick Duo".
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontroller formatet, og formater
derefter "Memory Stick Duo"’en som
nødvendigt (s. 77, 106).
• Du hører et bip, når bestemte meddelelser vises
på skærmen.
102
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB10TBS2.fm
4111863111.book Page 103 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke lave mapper, der
overskrider 999MSDCF. Du kan ikke
slette mapper, der er lavet med
camcorderen.
• Du bliver nødt til at formatere
"Memory Stick Duo" en (s. 77), eller
slette dem med din computer.
Cannot record still images on
Memory Stick.
• Du kan ikke optage stillbilleder i
følgende tilfælde:
– Når lukkerhastigheden er
langsommere end 1/50
– Ved brug af [FADER]
– Ved brug af [SMTH SLW REC]
– Ved kontrol eller udførelse af
optageovergang
x Andet
Fejlsøgning
No output image in “VCR HDV/DV.”
Change format.
• Stands afspilning eller signalindgang,
eller skift indstilling af [VCR HDV/DV]
(s. 74).
103
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 104 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet
Strømforsyning
Med den medfølgende lysnetadapter kan du
bruge camcorderen i alle lande/områder,
der har fra 100 V til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
Om tv-farvesystemer
Camcorderen er af PAL-system, så dens
billede kun kan fremvises på et PAL-system
tv med AUDIO/VIDEO-indgangsstik.
System
Bruges i
PAL
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine m.fl.
NTSC
Bahama-øerne, Bolivia, Canada,
Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea,
Mellemamerika, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m. fl.
Fremvise HDV-format billeder optaget
i HDV-format
Du skal bruge et HDV1080i-kompatibelt tv
(eller skærm) med et component-stik og
AUDIO/VIDEO-indgangsstik. Du skal
også bruge et component A/V-kabel
(medfølger) eller et HDMI-kabel
(ekstraudstyr).
Fremvise DV-format billeder optaget i
DV-format
Du skal bruge et tv med AUDIO/VIDEOindgangsstik. Et tilslutningskabel er også
nødvendigt.
Enkel indstilling af uret med en
tidsforskel
Når du er i udlandet, kan du nemt indstille
uret til den lokale tid ved at indstille
tidsforskellen. Vælg [WORLD TIME], og
indstil derefter tidsforskellen (s. 79).
104
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 105 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Vedligeholdelse og forholdsregler
HDV -format og optagelse/
afspilning
Camcorderen kan optage i både HDV- og
DV-format.
Du kan kun bruge mini DV-format
kassettebånd.
Brug et kassettebånd med
-mærke.
Camcorderen er ikke kompatibel med
Cassette Memory-funktion.
Hvad er HDV-formatet?
HDV-formatet er et videoformat, der er
udviklet til at optage og afspille digitale
high definition (HD) -videosignaler på et
DV-kassettebånd.
Camcorderen anvender Interlace
(linjesprings) -indstilling med 1.080
effektive skanderingslinjer (1080i, antal
pixels 1.440 ×1.080 prikker).
Videobithastigheden til optagelse er
ca. 25 Mbps.
i.LINK anvendes til det digitale stik, hvilket
muliggør digital tilslutning med et
HDV-kompatibelt tv eller computer.
x Når du afspiller
Hvis det kassettebånd, du afspiller på
camcorderen, indeholder copyrightsignaler,
kan du ikke kopiere det til et bånd i et andet
videokamera, der er tilsluttet til
camcorderen.
x Når du optager
Du kan ikke optage software på
camcorderen, som indeholder
ophavsretsignaler til beskyttelse af
ophavsret for software. [Cannot record due
to copyright protection.] vises på LCDskærmen eller på søgeren, hvis du forsøger
at optage den type software. Camcorderen
optager ikke signaler til beskyttelse af
ophavsret på båndet, når den optager.
Bemærkninger om brug
x Når camcorderen ikke skal bruges i
lang tid
Tag kassettebåndet ud, og opbevar det.
x Sådan undgås utilsigtet sletning
Skyd skrivebeskyttelsestappen på
kassettebåndet til SAVE.
Afspilning
Camcorderen kan afspille billeder i både
DV-format og HDV1080i-standarden.
Camcorderen kan afspille billeder, der er
optaget i HDV 720/30p-format, men kan
ikke udsende dem fra HDV/DV-stikket
(i.LINK).
REC
REC: Kassettebåndet kan
SAVE
optages.
SAVE: Kassettebåndet kan ikke
optages (skrivebeskyttet).
Yderligere oplysninger
• HDV-signaler komprimeres i MPEG2-format,
som anvendes i digital BS (satellitsignaler),
digitale HDTV-udsendelser sendt over jorden, i
Blu-ray-diskoptagere og lign.
Ophavsretsignal
Sådan undgår du, at der laves en tom
del på båndet
Gå til slutningen af den optagede del med
[END SEARCH] (s. 42) før du begynder
den næste optagelse, når du har afspillet
båndet.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
105
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 106 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsættes)
x Når der sættes etiket på kassettebåndet
Etiketten må kun placeres på de steder, der
er vist på følgende afbildning, så der ikke
forårsages funktionsfejl på camcorderen.
Sæt ikke en etiket på
langs denne kant.
Etiketposition
x Efter brug af kassettebåndet
Spol båndet tilbage til begyndelsen for at
undgå forvrængelse af billede eller lyd.
Kassettebåndet bør derefter lægges i etuiet
og opbevares i opretstående stilling.
x Når den guldbelagte forbindelse renses
Rens generelt den guldbelagte forbindelse
på et kassettebånd med en vatpind, efter
hver 10 gange det er blevet udkastet.
Hvis den guldbelagte forbindelse på
kassettebåndet er beskidt eller støvet, viser
indikatoren for resterende bånd muligvis
ikke korrekt.
Guldbelagt forbindelse
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et bærbart, integreret
kredsløb-optagemedie i miniformat med en
stor datakapacitet.
Du kan bruge følgende typer "Memory
Stick", der er vist nedenfor, på
camcorderen. Det garanteres dog ikke, at
alle typer "Memory Stick" virker på
camcorderen. (Se listen nedenfor for flere
oplysninger.)
Optagelse/
Afspilning
Typer "Memory Stick"
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a
Memory Stick PRO Duo
a
Memory Stick PRO-HG Duo
a
• Dette produkt understøtter ikke dataoverførsel
ved høj hastighed via et parallelstik.
• Dette produkt kan ikke optage eller afspille data,
der bruger "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en teknologi til beskyttelse af
ophavsret, der optager og overfører indholdet i
et krypteret format.
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Stillbilled format: Camcorderen komprimerer
og optager billeddata i JPEG (Joint
Photographic Experts Group) -format.
Filtypenavnet er ".JPG".
• Det garanteres ikke, at en "Memory Stick Duo",
der er formateret af en computer (Windows OS/
Mac OS), er kompatibel med camcorderen.
• Datalæse/skrivehastigheden kan variere,
afhængigt af den kombination af "Memory Stick
Duo"- og "Memory Stick Duo"-kompatibelt
produkt du bruger.
• Du kan undgå utilsigtet sletning af billeder, hvis
du skyder skrivebeskyttelsestappen på "Memory
Stick Duo"’en til skrivebeskyttelsespositionen
med en lille spids genstand.
• Beskadigelse eller tab af billeddata erstattes
ikke. Det kan forekomme i følgende tilfælde:
– Hvis du udkaster "Memory Stick Duo"’en,
slår strømmen på camcorderen fra eller tager
batteriet af for at udskifte det, mens
camcorderen læser eller skriver billedfiler på
"Memory Stick Duo"’en (mens
adgangslampen er tændt eller blinker).
– Hvis du bruger "Memory Stick Duo"’en nær
magneter eller magnetfelter.
• Det anbefales at tage sikkerhedskopi af vigtige
data til en computerharddisk.
• Pas på ikke at trykke for hårdt, når du skriver på
etiketområdet på en "Memory Stick Duo".
• Sæt ikke en etiket eller lignende på en "Memory
Stick Duo" eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Bær og opbevar altid en "Memory Stick Duo" i
det medfølgende etui.
106
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 107 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
• Du må ikke berøre eller lade metalgenstande
komme i berøring med tilslutningsdelene.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory Stick
Duo"’en for slag.
• Undgå at adskille eller ændre "Memory Stick
Duo"’en.
• "Memory Stick Duo"’en må ikke blive våd.
• Hold "Memory Stick Duo"’en udenfor små
børns rækkevidde. De kan komme til at sluge
den.
• Sæt ikke noget andet end en "Memory Stick
Duo" i "Memory Stick Duo"-slotten. Ellers kan
der opstå funktionsfejl.
• Undgå at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo"’en på følgende steder:
– Steder, der udsat for meget høj temperatur,
f.eks. en bil parkeret udendørs om sommeren.
– Steder i direkte sollys.
– Steder med meget høj fugtighed eller som
udsat for ætsende gasser.
x Om "Memory Stick Duo"-adapteren
x Om "Memory Stick PRO Duo"
• Den maksimale hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges i
camcorderen, er 16 GB.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Micro"
• For at bruge en "Memory Stick Micro" med
camcorderen, skal du bruge en M2-adapter i
Duo-størrelse. Sæt "Memory Stick Micro"’en
ind i Duo--størrelse M2-adapteren, og sæt
derefter adapteren ind i "Memory Stick Duo"slotten. Hvis du sætter en "Memory Stick
Micro" ind i camcorderen uden at bruge en
Om billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler optaget på en "Memory Stick
Duo" af camcorderen overholder
verdensstandarden "Design rule for Camera File
system" etableret af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• På camcorderen kan du ikke afspille stillbilleder
optaget på andre enheder (DCR-TRV900E eller
DSC-D700/D770), der ikke overholder
verdensstandarden. (Disse modeller sælges ikke
i alle områder.)
• Hvis du ikke kan bruge en "Memory Stick
Duo", der har været brugt med en anden enhed,
skal du formatere den med camcorderen (s. 77).
Bemærk, at formatering sletter alle
informationer på "Memory Stick Duo"’en.
• Du vil muligvis ikke kunne afspille billeder med
camcorderen:
– Ved afspilning af billeddata, der er ændret på
din computer.
– Ved afspilning af billeddata, der er optaget
med andre enheder.
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Denne enhed er kompatibel med et
"InfoLITHIUM"-batteri (serie L).
Camcorderen virker kun med et
"InfoLITHIUM"-batteri.
"InfoLITHIUM"-batterier i serie L har
-mærket.
Yderligere oplysninger
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sørge for at sætte "Memory Stick Duo"’en i en
"Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du sætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge for, at
"Memory Stick Duo"’en isættes i den korrekte
retning, og derefter sætte den helt ind. Bemærk,
at forkert brug kan forårsage funktionsfejl. Hvis
du tvinger "Memory Stick Duo"’en ind i
Memory Stick Duo-adapteren i den forkerte
retning, kan den beskadiges.
• Sæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter i uden
en "Memory Stick Duo". Det kan forårsage
funktionsfejl på enheden.
M2-adapter i Duo-størrelse, vil du ikke altid
kunne tage den ud af camcorderen.
• Hold "Memory Stick Micro"’en udenfor små
børns rækkevidde. De kan komme til at sluge
den.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et litium-ionbatteri, der har funktioner til at overføre
information relateret til
betjeningsforholdene mellem camcorderen
og en lysnetadapter/oplader.
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget ud fra camcorderens
betjeningsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
107
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 108 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsættes)
Med en lysnetadapter/oplader vises den
resterende batteritid og opladningstiden.
Sådan tages batteriet af
• Sørg for at oplade batteriet, før du tager
camcorderen i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
temperatur på mellem 10 °C og 30 °C, indtil
CHG-lampen slukkes. Hvis du oplader batteriet
ved en temperatur, der ligger udenfor dette
område, kan du muligvis ikke oplade batteriet
effektivt.
• Når opladningen er gennemført, skal du enten
tage kablet ud af camcorderens DC IN-stik eller
tage batteriet ud.
Sådan bruges batteriet effektivt
• Batteriets ydelser mindskes, når temperaturen i
omgivelserne er 10 °C eller derunder, så den tid
batteriet kan bruges bliver kortere. Det
anbefales at gøre et af følgende for at kunne
bruge batteriet i længere tid.
– Læg batteriet i en lomme, så det varmes op,
og sæt det i camcorderen, lige før du begynder
at optage.
– Brug et batteri med stor kapacitet: NP-F770/
F970 (ekstraudstyr).
• Hvis LCD-skærmen bruges ofte, eller hvis der
ofte afspilles eller spoles frem eller tilbage,
bruges batteriet hurtigere op.
Det anbefales at bruge et batteri med stor
kapacitet: NP-F770/F970.
• Sørg for at dreje POWER-kontakten til OFF
(CHG), når der ikke optages eller afspilles på
camcorderen. Der forbruges også batteri, når
camcorderen er i optagestandby eller der holdes
pause i afspilningen.
• Det anbefales at have ekstra batterier parat til totre gange den forventede optagetid og at lave
prøveoptagelser, før du laver den egentlige
optagelse.
• Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet kan ikke
modstå vand.
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Hvis strømmen slår fra, selv om indikatoren for
resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig strøm på batteriet til at betjene,
skal batteriet lades helt op igen, så indikationen
af resterende batteritid bliver korrekt. Bemærk
dog, at indikationen af batteri ikke altid
gendannes, hvis batteriet bruges ved høje
temperaturer i lang tid, eller sidder fuldt opladet
i, eller hvis batteriet bruges ofte. Brug kun
indikationen af resterende batteritid som en
omtrentlig vejledning.
• Mærket E, som angiver, at den resterende
batteritid er kort, blinker afhængigt af
betjeningsforhold og temperaturen i
omgivelserne, selv om den resterende batteritid
er 5 til 10 minutter.
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke bruges i lang tid, skal det
lades helt op en gang om året, og bruges med
camcorderen for at vedligeholde korrekt
funktion. I forbindelse med opbevaring skal
batteriet tages af camcorderen og lægges et tørt
og køligt sted.
• For at aflade batteriet helt på camcorderen, skal
du lade camcorderen stå i bånd-optagestandby,
indtil strømmen slås fra (s. 18).
Om batterilevetid
• Batteriets kapacitet aftager med tiden og ved
gentagen brug. Når brugstiden er afkortet
betydeligt, er det ved at være tid til at købe et
nyt batteri.
• Hvert batteris levetid påvirkes af opbevaring,
betjening og de omgivelser, som det bruges i.
Om i.LINK
HDV/DV (i.LINK) -stikket på
camcorderen er et i.LINK-kompatibelt
4-benet stik. I dette afsnit beskrives
i.LINK-standarden og dens funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er et digitalt serielt stik til
overførsel af digital video, digital lyd og
andre data til andre i.LINK-kompatible
enheder. Du kan også styre andre enheder
med i.LINK.
i.LINK-kompatible enheder kan tilsluttes
med et i.LINK-kabel. Mulige anvendelser
er betjening og datatransaktioner med
forskellige digitale AV-enheder.
Når to eller flere i.LINK-kompatible
enheder er sammenkoblet med enheden,
108
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 109 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
bliver betjening mulig fra enhver enhed i
kæden. Bemærk, at betjeningsmetoden kan
variere, eller at datatransaktioner måske
ikke er mulige, afhængigt af specifikationer
og egenskaber for de tilsluttede enheder.
b Bemærkninger
• Normalt kan kun en enhed tilsluttes til denne
enhed med et i.LINK-kabel. Når denne enhed
tilsluttes til en HDV/DV-kompatibel enhed, der
har to eller flere HDV/DV-stik, skal du se
betjeningsvejledningen til den enhed, der skal
tilsluttes.
• i.LINK er en mere almindelig betegnelse for
IEEE 1394-bussen udviklet af Sony, og er et
varemærke, som er godkendt af mange
virksomheder.
• IEEE 1394 er en international standard, som
Institute of Electrical and Electronics Engineers
har sat normer for.
Om i.LINK-baudraten
i.LINK’s maksimale baudrate varierer alt
efter enheden. Der er 3 typer.
S100 (ca. 100Mbps*)
S200 (ca. 200Mbps)
S400 (ca. 400Mbps)
* Hvad er Mbps?
Mbps står for "megabit pr. sekund", eller
den mængde data, som kan sendes eller
modtages på et sekund. For eksempel
betyder en baudrate på 100 Mbps, at der
kan sendes 100 megabit data på et sekund.
b Bemærkninger
• Når der tilsluttes en enhed med et i.LINK-stik til
camcorderen via et i.LINK-kabel, skal du slukke
enheden og afbryde den fra strømkontakten, før
du forbinder eller afbryder i.LINK-kablet.
Om det nødvendige i.LINK-kabel
• Brug Sony i.LINK 4-benet-til-4-benet
kabel (ved HDV/DV kopiering).
Om x.v.Color
• x.v.Color er en mere almindelig
betegnelse for xvYCC -standarden
udviklet af Sony, og er et varemærke, som
tilhører Sony.
• xvYCC er en international standard for
farveområdet i video. Denne standard kan
gengive et bredere farveområde end den
aktuelt brugte sendestandard.
Yderligere oplysninger
Baudraten er angivet under
"Specifikationer" i betjenings vejledningen
til alt udstyr. Den er også angivet nær
i.LINK-stikket på nogle enheder.
Baudraten kan være forskellig fra den
angivne værdi, når enheden er tilsluttet til
en enhed med en forskellig maksimal
baudrate.
videoenheder, som har et i.LINK-stik, se
side 84.
Denne enhed kan også tilsluttes til andre
i.LINK-kompatible enheder fremstillet af
Sony (for eksempel en pc i VAIO-serien)
såvel som til videoenheder.
Nogle i.LINK-kompatible videoenheder,
f.eks. digitale tv, DVD, MICROMV eller
HDV-optagere/afspillere er ikke
kompatible med denne enhed. Før
tilslutning til andre enheder skal du sørge
for at kontrollere, om enheden er
kompatibel med en HDV/DV-enhed eller
ej. Se også betjeningsvejledningen til den
enhed, der skal tilsluttes, for nærmere
oplysninger om forholdsregler og
kompatibel applikationssoftware.
Sådan bruges i.LINK-funktioner på
denne enhed
For nærmere oplysninger kopiering når
denne enhed er tilsluttet til andre
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
109
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 110 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsættes)
Om håndtering af camcorderen
Om brug og vedligeholdelse
• Undgå at bruge eller opbevare camcorderen og
tilbehøret på følgende steder:
– Meget varme, kolde eller fugtige omgivelser.
Udsæt det aldrig for temperaturer på over
60 °C, f.eks. i direkte sollys, nær varmeapparater eller i en bil parkeret i solen. Der kan
opstå funktionsfejl, eller det kan deformeres.
– Nær stærke magnetfelter eller mekaniske
vibrationer. Der kan opstå funktionsfejl på
camcorderen.
– Nær stærke radiobølger eller stråling.
Camcorderen vil ikke altid kunne optage
korrekt.
– Nær AM-radiomodtagere og videoudstyr. Der
kan forekomme forstyrrelser.
– På en sandstrand eller i støvede omgivelser.
Hvis der kommer sand eller støv ind i
camcorderen kan det forårsage funktionsfejl.
Funktionsfejlen kan ikke altid udbedres.
– Nær vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren, eller objektivet kan
udsættes for direkte sollys. Det beskadiger
søgeren eller LCD-skærmen indvendigt.
– Meget fugtige omgivelser.
• Camcorderen skal forsynes med 7,2 V
jævnstrøm (batteri) eller 8,4 V vekselstrøm
(lysnetadapter).
• Brug det tilbehør, der anbefales i denne
betjeningsvejledning, til drift med jævnstrøm
eller vekselstrøm.
• Camcorderen må ikke blive våd af f.eks. regn
eller havvand. Hvis camcorderen bliver våd, kan
der opstå funktionsfejl, som ikke altid kan
udbedres.
• Hvis der kommer en genstand eller en væske ind
i camcorderens kabinet, skal camcorderen slås
helt fra og kontrolleres af en Sony-forhandler,
før den tages i brug igen.
• Produktet skal behandles forsigtigt. Det må ikke
skilles ad, ændres eller udsættes for mekaniske
stød eller tryk ved at der f.eks. hamres eller
trædes på det, eller det tabes. Vær især forsigtig
med objektivet.
• Brug ikke et deformeret eller beskadiget batteri.
• Hold POWER-kontakten indstillet på OFF
(CHG), når du ikke bruger camcorderen.
• Undlad at vikle noget om camcorderen når den
bruges, for eksempel et håndklæde. Det kan
forårsage varmedannelse indvendigt i
camcorderen.
• Træk i stikket, ikke i ledningen, når du tager
lysnetledningen ud.
• Undgå at beskadige lysnetledningen, f.eks. ved
at stille noget tungt på den.
• Hold metaltilslutninger rene.
• Hold fjernbetjeningen og knapbatteriet uden for
børns rækkevidde. Søg straks læge, hvis en
person kommer til at sluge batteriet.
• Hvis den elektrolytiske batterivæske siver ud,
– skal du kontakte en lokal autoriseret Sonyreparatør.
– Vask al væske af, der er kommet i kontakt
med huden.
– Skyl med rigeligt vand og søg læge, hvis der
kommer væske i øjnene.
x Når camcorderen ikke skal bruges i
lang tid
• Tænd af og til camcorderen og afspil et
kassettebånd i ca. 3 minutter.
• Brug batteriet helt op, før du opbevarer det.
Kondensvand
Hvis camcorderen bringes direkte fra kolde
til varme omgivelser, kan der dannes
kondensvand inden i camcorderen, på
båndets overflade, eller på objektivet. I
denne tilstand kan båndet klistre til
hovedspolen og beskadiges, eller
camcorderen virker muligvis ikke korrekt.
Hvis der er kondensvand inden i
camcorderen, vises [Moisture
condensation. Eject the cassette] eller
[Moisture condensation. Turn off for 1H.].
Denne indikation vises ikke, når der dannes
kondensvand på objektivet.
x Hvis der er dannet kondensvand
Ingen af funktionerne, undtagen
kassetteudkast, virker. Udkast
kassettebåndet, sluk camcorderen, og lad
den stå i ca. en time med kassettelåget
åbent. Camcorderen kan bruges igen, når
følgende forhold begge er opfyldt:
• Advarselsmeddelelsen vises ikke, når strømmen
er slået til.
• Hverken % eller Z blinker, når et kassettebånd
er isat, og der trykkes på
videobetjeningsknapperne.
Hvis der begynder at dannes fugt, kan
camcorderen nogle gange ikke registrere
kondensvand. Hvis det sker, udkastes
kassettebåndet nogle gange ikke i
110
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 111 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
10 sekunder, efter kassettelåget åbnes. Det
er ikke en funktionsfejl. Luk ikke
kassettelåget, før kassettebåndet er
udkastet.
x Bemærkning om kondensvand
Der kan dannes kondensvand, når
camcorderen bringes fra kolde til varme
omgivelser (eller omvendt), eller hvis du
bruger camcorderen i fugtige omgivelser,
som vist nedenfor.
• Når du medbringer camcorderen fra en skiløjpe
til et sted, der er opvarmet.
• Når du medbringer camcorderen fra en bil eller
et rum med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Når du bruger camcorderen efter et uvejr eller
en regnvejrsbyge.
• Når du bruger camcorderen i omgivelser med
høj temperatur og fugtighed.
Videohoved
Hvis du afspiller et bånd, der er optaget i
HDV-format, kan billede og lyd stå stille i
et øjeblik (ca. 0,5 sekund).
Det sker, hvis HDV-signalerne ikke kan
optages eller afspilles korrekt på grund af
snavs på båndet eller videohovedet.
Afhængigt af kassettebåndet, forekommer
dette ikke så ofte, selvom kassettebåndet er
helt nyt eller ikke har været brugt ret meget.
Hvis denne fastfrysning opstår ved
afspilning, kan du løse problemet og se
billederne ved at spole tilbage efter at have
spolet lidt frem. En sådan fastfrysning kan
ikke findes, hvis den opstod ved optagelse.
For at undgå dette problem, skal du bruge et
Sony mini DV-kassettebånd.
Afspilningssk
ærmbilledet
går i pause.
Afspilningsskærmbilledet
bliver tomt.
(Ensfarvet blåt
skærmbillede)
– Følgende fænomen forekommer i DV-format.
Der ses
forstyrrelser.
Afspilningsskærmbilledet bliver tomt.
(Ensfarvet blåt skærmbillede)
• Videohovederne bliver slidt efter langvarig
brug. Hvis du ikke kan opnå et tydeligt billede,
selv efter brug af et rensebånd (ekstraudstyr),
kan videohovederne være slidt op. Henvend dig
til en Sony-forhandler eller lokal autoriseret
Sony-reparatør for at få videohovederne
udskiftet.
Yderligere oplysninger
x Sådan undgås dannelse af
kondensvand
Læg camcorderen ned i en godt tillukket
plastpose, hvis den medbringes fra kolde til
varme omgivelser. Tag camcorderen ud af
plastposen, når lufttemperaturen i posen har
nået temperaturen i omgivelserne (efter ca.
en time).
• Hvis følgende problem opstår, skal du rense
videohovederne i 10 sekunder med et Sonyrensebånd (ekstraudstyr).
– Afspilningsbilleder bevæger sig ikke.
– Afspilningsbilleder vises ikke.
– Lyden afbrydes.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] vises på skærmen ved optagelse.
– Følgende fænomen forekommer i
HDV-format.
LCD-skærm
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen, da det
kan forårsage beskadigelse.
• Hvis camcorderen bruges i kolde omgivelser,
kan der forekomme et skyggebillede på
LCD-skærmen. Det er ikke en funktionsfejl.
• Når du bruger camcorderen, kan bagsiden af
LCD-skærmen blive varm. Det er ikke en
funktionsfejl.
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
111
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 112 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsættes)
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Det anbefales at bruge en blød klud til at
rengøre LCD-skærmen, hvis den tilsnavses
af fingeraftryk eller støv. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (ekstraudstyr), må du ikke
anvende rensevæsken direkte på
LCD-skærmen. Brug rensepapir fugtet med
væsken.
Om håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er beskidt, skal camcorderhuset
rengøres med en blød klud der er let fugtet med
vand. Tør derefter kabinettet af med en tør, blød
klud.
• Undgå følgende, så overfladebehandlingen ikke
beskadiges.
– Brug af kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, sprit, kemiske klude, insektspray
og -gift, og solbeskyttelsesmiddel.
– Håndtering med ovennævnte stoffer på
hænderne.
– At lade kabinettet komme i kontakt med
gummi- eller vinylgenstande i længere tid ad
gangen.
batteri oplades altid, når camcorderen er
tilsluttet stikkontakten via lysnetadapteren,
eller mens batteriet er sat på. Det
genopladelige batteri aflades helt i løbet af
ca. 3 måneder, hvis du slet ikke bruger
camcorderen uden lysnetadapteren tilsluttet
eller batteriet sat på. Brug camcorderen
efter opladning af det forinstallerede
genopladelige batteri.
Det påvirker ikke camcorderens funktion, at
det forinstallerede genopladelige batteri
ikke er opladet, så længe du ikke optager
datoen.
x Procedurer
Tilslut camcorderen til en stikkontakt med
den medfølgende lysnetadapter, og lad
camcorderen stå med POWER-kontakten
indstillet på OFF (CHG) i mere end 24 timer.
Om behandling og opbevaring af
objektivet
• Tør objektivets overflade af med en blød klud i
følgende tilfælde:
– Når der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Når objektivet udsættes for salt luft, f.eks. ved
havet.
• Opbevar objektivet på et veludluftet sted, som
ikke er beskidt eller støvet.
• For at undgå mugdannelse skal objektivet med
jævne mellemrum renses som beskrevet
ovenfor. Det anbefales at betjene camcorderen
ca. en gang om måneden for at holde den i bedst
mulig stand i lang tid.
Om opladning af det forinstallerede
genopladelige batteri
Camcorderen har et forinstalleret
genopladeligt batteri, som bibeholder dato,
klokkeslæt og andre indstillinger, selv om
POWER-kontakten er indstillet på OFF
(CHG). Det forinstallerede genopladelige
112
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 113 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Fjerne støv indvendigt i søgeren
1 Fjern søgerens øjestykke.
Skyd udløserknappen til søgeren ned,
hold den ved positionen (1), og løft
derefter søgerens øjestykke som angivet
med pilen på afbildningen (2).
2
1
2 Fjern støv inden i øjestykket og
søgeren med en blæser el.lign.
Yderligere oplysninger
3 Sæt søgeren på ved at følge den
omvendte procedure af trin 1.
113
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 114 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Specifikationer
System
Videooptagesystem (HDV)
2 rotorer, Helical scanning-system
Videooptagesystem (DV)
2 rotorer, Helical scanning-system
Stillbilledoptagesystem
Exif Ver. 2.2*
Lydoptagesystem (HDV)
Rotorer, MPEG-1 Audio Layer -2,
Kvantisering: 16 bit
Fs 48 kHz (stereo)
overførselshastighed: 384 kbps
Lydoptagesystem (DV)
Rotorer, PCM-system
Kvantisering: 12 bit
Fs 32 kHz (stereo1, stereo2)
Kvantisering: 16 bit
Fs 48 kHz (stereo)
Videosignal
PAL -farve, CCIR-standarder
1080/50i-standard
Kassettebånd der kan bruges
Mini DV-kassettebånd med
mærke påtrykt
Båndhastighed (HDV)
Ca. 18,831 mm/s
Båndhastighed (DV)
SP: Ca. 18,831 mm/s
LP: Ca. 12,568 mm/s
Optage-/Afspilningstid (HDV)
60 min. (ved brug af et
DVM60-kassettebånd)
Optage-/Afspilningstid (DV)
SP: 60 min. (ved brug af et
DVM60-kassettebånd)
LP: 90 min. (ved brug af et
DVM60-kassettebånd)
Fremspolings-/tilbagespolingstid
Ca. 2 min. 40 sek. (ved brug af et
DVM60-kassettebånd og genopladeligt
batteri)
Ca. 1 min. 45 sek. (ved brug af et
DVM60-kassettebånd og
lysnetadapter)
Søger
Elektrisk søger (farve)
Billedenhed
6,0 mm (type 1/3) 3 CMOS-sensor
Pixels optaget (HDV/DV16:9
stillbilledoptagelse):
Max. 1,20 Mega (1.440 × 810) pixels **
Brutto: Ca. 1.120.000 pixels
Effektivt (film, 16:9):
Ca. 1.037.000 pixels
Effektivt (film, 4:3):
Ca. 778.000 pixels
Effektivt (stillbillede, 16:9):
Ca. 1.037.000 pixels
Effektivt (stillbillede, 4:3):
Ca. 778.000 pixels
Objektiv
G Lens 20 × (Optisk), Ca. 30 × (Digital,
når [D.EXTENDER] er indstillet på
[ON])
Brændvidde
f = 4,1 - 82,0 mm Ved konvertering til
35 mm kamera
29,5 - 590 mm (16:9),
36,1 - 722 mm, (4:3)
F1.6 - 3,4
Filterdiameter: 72 mm
Farvetemperatur
Automatisk
(et-tryks) A/B
[INDOOR] (3.200 K)
[OUTDOOR] (5.800 K)
Minimumsbelysning
1,5 lx (lux) (Fast lukkerhastighed 1/25,
automatisk forstærkning, automatisk
iris) (F 1.6)
* "Exif" er et filformat for stillbilleder,
som JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) har fastlagt. Filer i dette
format kan have yderligere
informationer, f.eks. camcorderens
indstillingsinformationer på
optagetidspunktet.
114
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 115 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
**Det imponerende antal pixels i Sonys
ClearVid CMOS-sensor og
billedbearbejdningssystem (Enhanced
Imaging Processor) giver en
stillbilledopløsning, der svarer til de
beskrevne størrelser.
Udgangsstik
Indgangs/udgangsstik
LANC
-stik
Stereo-mini-ministik (Ø 2,5 mm)
HDV/DV-stik
i.LINK-stik (IEEE 1394, 4-benet stik
S100)
MIC -stik
Stereo-ministik (Ø 3,5 mm)
Strømkrav
7,2 V jævnstrøm (batteri)
8,4 V jævnstrøm (lysnetadapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
Ved camcorderoptagelse med brug af
søger med normal lysstyrke:
HDV -optagelse 6,2 W
DV -optagelse 6,0 W
Ved camcorderoptagelse med brug af
LCD-skærmen med normal lysstyrke:
HDV -optagelse 6,4 W
DV -optagelse 6,2 W
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.)
169 × 178 × 349 mm (b/h/d)
inkl. fremspring, undtagen
holderemmen
169 × 178 × 349 mm (b/h/d)
inkl. fremspring med batteriet (NP-F570)
Vægt (ca.)
2,1 kg inkl. modlysblænde med objektivdæksel 2,3 kg inkl. modlysblænde
med objektivdæksel, batteri (NP-F570),
kassettebånd (DVM60) og stor øjenkop.
Yderligere oplysninger
A/V-fjernbetjeningsstik
10-benet stik
Når der er tilsluttet A/V-tilslutningskabel
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominanssignal: 0,3 Vp-p (burstsignal), 75 Ω (ohm)
Når der er tilsluttet component A/V-kabel
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), PB/P R, CB/CR:
+/- 350 mV, 75 Ω (ohm)
Lydsignal: 327 mV (ved
belastningsimpedans 47 k Ω
(kiloohm)), Udgangsimpedans med
under 2,2 k Ω (kiloohm)
HDMI OUT -stik
Type A (19-benet)
i (hovedtelefon) -stik
Stereo-ministik (Ø 3,5 mm)
Generelt
LCD-skærm
Billede
8,0 cm (type 3,2, billedformat 16:9)
Samlet antal prikker
921 600 (1.920 × 480)
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
115
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 116 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Specifikationer (Fortsættes)
lysnetadapter AC-L100
FORSIGTIG
Strømkrav
100 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Spændingsforbrug
0,35 A - 0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
8,4 V jævnstrøm*
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til +60 °C
Mål (ca.)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d)
ekskl. fremspring
Vægt (ca.)
170 g ekskl. lysnetledning
Hvis batteriet behandles forkert, kan det
sprænges, forårsage brand eller kemiske
forbrændinger. Tag følgende
forholdsregler.
• Må ikke skilles ad.
• Batteriet må ikke knuses eller udsættes for
stød eller pres, f.eks. ved at hamre på det,
tabe det eller træde på det.
• Kortslut ikke batteripolerne, og lad ikke
metalgenstande komme i kontakt med
batteripolerne.
• Må ikke udsættes for temperaturer på over
60 °C, f.eks. i direkte sollys eller i en bil
parkeret i solen.
• Må ikke afbrændes eller bortkastes i åben
ild.
• Rør ikke ved beskadigede eller utætte
litium-ion-batterier.
• Sørg for at oplade batteriet med en
original Sony-batterioplader eller en
enhed, der kan oplade batteriet.
• Hold batteriet udenfor små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun med den samme eller
lignende type, som anbefalet af Sony.
• Bortkast brugte batterier med det samme
som beskrevet i instruktionerne.
* Se etiketten på lysnetadapteren for andre
specifikationer.
Genopladeligt batteri NP-F570
Maksimal udgangsspænding
8,4 V jævnstrøm
Udgangsspænding
7,2 V jævnstrøm
Ydeevne
15,8 Wh (2.200 mAh)
Mål (ca.)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
100 g
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Type
Litium-ion
Specifikationer
Maksimal opladningsspænding: 8,4 V
jævnstrøm
/Maksimal opladningsstrøm: 3,0 A
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
116
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB11ADD.fm
4111863111.book Page 117 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Om varemærker
Bemærkninger om licensen
• "Handycam" og
ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT TIL
ANDET END PERSONLIG
KONSUMENTBRUG PÅ NOGEN MÅDE, DER
OPFYLDER MPEG-2 -STANDARDEN FOR
INDKODNING AF VIDEOINFORMATION
FOR PAKKEDE MEDIER, ER
UDTRYKKELIGT FORBUDT UDEN EN
LICENS UNDER GÆLDENDE PATENTER I
MPEG-2-PATENTSAMLINGEN, DENNE
LICENS KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
•
•
•
•
•
er
registrerede varemærker, der tilhører Sony
Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "Memory Stick
Micro", "MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" og "MagicGate
Memory Stick Duo" er varemærker, der tilhører
Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke, der tilhører
Sony Corporation.
er et varemærke, der tilhører Sony
Corporation.
"x.v.Colour" er et varemærke, der tilhører Sony
Corporation.
i.LINK og er varemærker, der tilhører Sony
Corporation.
Yderligere oplysninger
•
er et varemærke.
• Microsoft, Windows, Windows Vista og
Windows Media er registrerede varemærker, der
tilhører U.S. Microsoft Corporation i USA og
andre lande.
• Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og
andre lande.
• HDV og HDV-logoet er varemærker, der
tilhører Sony Corporation og Victor Company
of Japan, Ltd.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører HDMI
Licensing LLC.
• Pentium er et varemærke eller registreret
varemærke, der tilhører Intel Corporation.
• Adobe og Adobe Reader. er varemærker, der
tilhører Adobe Systems Incorporated.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
vejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører de
respektive firmaer. Endvidere er ™og "®" ikke
nævnt i hvert tilfælde i denne vejledning.
117
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 118 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Hurtig oversigt
Oversigt over dele og knapper
Tallene i ( ) er sidereferencer.
6 78 9
q;
1
2
3
4
5
A
HDV/DV-stik (53)
B A/V-fjernbetjeningsstik (53)
C HDMI OUT-stik (53)
D i (hovedtelefon) -stik
Når du bruger hovedtelefoner, kommer
der ingen lyd fra camcorderens højttaler
E DC IN-stik (15)
qj
qh qg qf qd qs qa
N Gevind til fastgørelse af stativ
Kontroller, at længden på skruen er
mindre end 5,5 mm. Ellers kan du ikke
sætte stativet forsvarligt fast, og det kan
beskadige camcorderen
O REC START/STOP-knap (25)
P BATT RELEASE (batteriudløser) -knap
(16)
F Fjernbetjeningssensor (bagside) (122)
Q Batteri (15)
G Optagelampe (bagside) (25)
Optagelampen blinker, hvis resterende
bånd eller batteri er lav
* ASSIGN 5 -knappen har en hævet
berøringsprik, så du nemt kan finde knappen.
H ASSIGN (4/ 5/6) -knapper*(41)
I Handle-zoomknap (28)
J REC START/STOP-knap (25)
K PUSH (modlysblænde-udløser) -knap
(14)
L LANC
-stik
LANC
-kontrolstikket bruges til at
kontrollere båndtransport for
videoenhed og periferiudstyr, der er
tilsluttet til den.
M POWER-kontakt (18)
118
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 119 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
1
5
2
qs 3
qd
4
qf
6
qa
w;
09 87
ql qk qj qhqg
A LCD-skærm (19)
T Objektivdæksel-knap (14)
B Hægte til skulderremmen (120)
* Hver af knapperne PLAY, VOLUME/
MEMORY og MEMORY/INDEX har en hævet
berøringsprik. (*VOLUME/MEMORYknappens prik sidder på + siden.) Brug dem til at
finde knapperne.
C ZERO SET MEM-knap (51)
D DATA CODE-knap (49)
E Videokontrolknapper ((STOP/ REW/
PLAY*/ FF/PAUSE/ REC/SLOW) (46)
F VOLUME/MEMORY-knap* (47)
G MEMORY/ DELETE-knap (47)
H MEMORY/ INDEX-knap* (47)
I MEMORY/PLAY-knap (47)
Hurtig oversigt
J DISPLAY/BATT INFO-knap (49, 50)
K RESET-knap
Hvis du trykker på RESET-knappen,
nulstilles alle indstillinger herunder
indstilling af ur (undtagen
indstillingerne af billedprofil og
kameraprofil) til standard.
L Søger (19)
M Justeringsknap til søgerobjektivet (19)
N Udløserknap til søger (113)
O
OPEN/EJECT-knap (23)
P STATUS CHECK-knap (50)
Q PICTURE PROFILE-knap (34)
R MENU-knap (59)
S SEL/PUSH EXEC-drejeknap (21)
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
119
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 120 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Oversigt over dele og knapper (Fortsættes)
9
1
2
3
4
5
6
q;
qa
qs
qd
qf
7
8
qg
A Hægte til skulderremmen (120)
Sådan sættes skulderremmen fast
B Zoomknap (28)
Sæt skulderremmen (ekstraudstyr) fast i
hægterne til skulderremmen.
C PHOTO/EXPANDED FOCUS-knap
(27, 30)
D Adgangslampe (24)
E "Memory Stick Duo"-slot (23)
F Holderem (18)
G Irisring (30)
H Zoomring (28)
I MIC-stik
Når der er tilsluttet en mikrofon, bruges
den fortrinsvis til lydoptagelse via den
indbyggede mikrofon.
J Tilbehørssko
K Optagelampe (forside) (25)
Optagelampen blinker, hvis resterende
bånd eller batteri er lav.
L Mikrofon (39)
M Objektiv
N Modlysblænde med objektivdæksel (14)
O Fokusring (29)
120
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 121 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
56 7 8
9
0
1
2
3
4
qd
qs
qa
qk qj qh qg qf
A Fjernbetjeningssensor (forside) (122)
B FOCUS-kontakt (29)
C PUSH AUTO-knap (29)
* ASSIGN 2-knappen/ AE SHIFT-knappen,
WHT BAL-knappen og IRIS/EXPOSUREknappen har hævede berøringsprikker, så du
nemt kan finde knapperne.
D ND FILTER-kontakt (OFF/1/ 2/3) (33)
E Handle-zoomkontakt (FIX/VAR/OFF)
(28)
F ASSIGN 1-knap/ ZEBRA-knap (41)
G ASSIGN 2-knap*/ AE SHIFT-knap (41)
Hurtig oversigt
H ASSIGN 3-knap/ REC REVIEW-knap
(41)
I AUDIO LEVEL-kontakt (39)
J AUDIO LEVEL-drejeknap (39)
K SHUTTER SPEED-knap (32)
L WHT BAL (hvidbalance) -knap* (33)
M GAIN-knap (32)
N AUTO/MANUAL-kontakt (30)
O
(et-tryks) -knap (33)
P Hvidbalance hukommelse-kontakt (33)
Q Forstærkning-kontakt (32)
R IRIS/EXPOSURE-knap* (30)
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
121
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 122 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Oversigt over dele og knapper (Fortsættes)
b Bemærkninger
Fjernbetjening
Fjern isolerarket, før du bruger fjernbetjeningen.
Isolerark
7
1
8
2
3
9
4
5
6
• Betjen camcorderen ved at rette
fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren.
• Undgå at rette fjernbetjeningssensoren mod
stærkt lys, f.eks. direkte sollys eller ovenlys, da
fjernbetjeningen ellers ikke kan fungere korrekt.
• Når du betjener med den fjernbetjening, der
følger med camcorderen, betjenes din
videobåndoptager muligvis også. I så fald skal
du vælge en anden fjernbetjeningsindstilling end
VTR 2 for din videobåndoptager eller dække
sensoren på din videobåndoptager med sort
papir.
Sådan skiftes batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen og sæt samtidig din fingernegl ind i åbningen, så batteriholderen kan
trækkes ud.
2 Isæt et nyt batteri med + siden vendende
opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i fjernbetjeningen, så den klikker på plads.
0
Faneblad
A PHOTO (27)
Skærmbilledet, når du trykker på denne knap,
bliver optaget på "Memory Stick Duo"’en
som et stillbillede.
B Hukommelse-kontrolknapper (Index, –/+,
Hukommelse/afspilning) (47)
C SEARCH M. (52)
D.>
E Video control-knapper (Tilbagespoling,
Afspilning, Fremspoling, Pause, Stop,
Langsom) (46)
F ZERO SET MEMORY (51)
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det
behandles forkert. Batteriet må ikke
genoplades, skilles ad eller bortkastes i
åben ild.
• Når litiumbatteriet bliver svagt, kan fjernbetjeningens rækkevidde blive kortere, eller fjernbetjeningen virker ikke altid korrekt. I så fald skal
batteriet udskiftes med et Sony CR2025-litiumbatteri. Hvis der bruges en anden type batteri, er
der fare for brand eller eksplosion.
G Sender
H START/STOP (25, 51)
I Motorzoom (28)
J DISPLAY (49)
122
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 123 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Indikatorer for LCD-skærmen og søgeren
Tallene i ( ) er sidereferencer.
Indikatorerne bliver ikke optaget på båndet ved optagelse.
Optage film
1
Optagelse af stillbilleder
2
3
4
6 0 min
HDV1080i
REC
0:08:13
12min
5
2
7
6 0 min
8
9
1.2M
101
6
A Optageformat (
eller
) (74)
Optageindstilling (SP eller LP ) vises også i
DV-format.
B Resterende batteri (ca.)
C Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
D Ved optagelse:
Båndtæller (time: minut: sekund)
Ved afspilning:
Tidskode (time: minut: sekund:
enkeltbillede)
E Båndets optagekapacitet (ca.)
G Optagemappe (78)
H Billedstørrelse (27)
I Optage-indikator (27)
Datakode ved optagelse
Dato/klokkeslæt ved optagelse, og camcorder-indstillingsdataene bliver optaget automatisk. De vises ikke på skærmen ved
optagelse, men du kan kontrollere dem på
skærmen ved at trykke på DATA CODEknappen under afspilning (s. 49).
F Lydniveau-display (73)
Hurtig oversigt
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
123
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 124 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Indikatorer for LCD-skærmen og søgeren (Fortsættes)
Fremvise film
1
2
6 0 min
HDV1080i
Fremvise stillbilleder
4
0
2
5
0:08:12:17
12min
J Båndtransport-indikator
Optageindstilling (SP eller LP) vises, når der
afspilles et bånd, som er optaget i DV-format.
qa
6 0 min
8
1.2M
101-0011
qs qd
9/9 101
MEMORY PLAY
qf
K Datafilnavn
L Billednummer/Samlet antal optagede
billeder i den aktuelle afspilningsmappe
M Afspilningsmappe (78)
N Foregående/Næste mappe-ikon
,
,
vises, når det første eller
sidste billede fra den aktuelle mappe vises og,
når der er flere mapper på den samme
"Memory Stick Duo". Du kan rykke til
Foregående/Næste-mappe med VOLUME/
MEMORY-knappen.
124
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB12QUI.fm
4111863111.book Page 125 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Indikatorer når du har lavet
ændringer
Øverst til venstre
Underside
Indikator
Betydning
HISTOGRAM (71)
Øverst til højre
DV AU.MODE
(70)*
60min
Manuel kontrol af
lydstyrke (39)
9
+2
Midten
Underside
Manuel fokusering
(29)
~
Billedprofil 34
SPOTLIGHT (65)
Øverst til venstre
Indikator
Betydning
.
BACK LIGHT (65)
SteadyShot fra (65)
Optageformat (74)
SP LP
PEAKING (71)
DV REC MODE (75)*
D.EXTENDER (66)
DV WIDE REC (75)*
AE SHIFT (64)
QUICK REC (79)**
EXPOSURE-kontrol
(30, 63)
DV FRAME REC (68)*
ND-filter (33)
INTERVAL REC (67)
Automatisk kontrol
(72)
n
B
Hvidbalance (33)
x.v.Color (69)**
Øverst til højre
Indikator
A
ZEBRA (71)
Betydning
PROG.SCAN (63)
HDV-indgang/
DV-indgang (86)
HDV-udgang/
DV-udgang(84)
i.LINK-tilslutning
(53, 81)
Nulstil-hukommelse (51)
* Indstillingerne kan kun laves for billederne i
DV-format.
** Indstillingen kan kun laves for billederne i
HDV-format.
z Tips
Hurtig oversigt
INDEX MARK (42)
• Indikatorer kan se forskellige ud eller vises ved
andre positioner.
LCD-baggrundsbelysning
fra (19)
Midten
Indikator
Z
Betydning
Advarsel (101)
125
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 126 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Indeks
DC IN-stik ............................ 15
Tal
B
1080i/576i.............................76
BACK LIGHT ............... 65, 94
12BIT....................................70
BATT RELEASE
(batteriudløser) -knap........... 16
16BIT....................................70
3-ClearVid CMOSsensorsystem.........................10
Batteri
Batteri ........................... 15
576i .......................................76
Batteri-info ................... 50
6 sec AFTER ........................66
BEEP.................................... 80
6 sec BEFORE......................66
Billedprofil........................... 34
6 sec CENTER .....................66
Billedsøgning ....................... 47
BLACK FADER.................. 66
A
Adgangslampe ......................24
Brug af camcorderen i
udlandet.............................. 104
ADVANCE ..........................71
Bruge menupunkterne.......... 59
Advarselsindikatorer ..........101
Båndtæller .................... 51, 123
Advarselsmeddelelser.........102
Bånd
Se Kassettebånd............ 23
AE RESPONSE....................65
AE SHIFT.............................64
AF ASSIST...........................66
Afspilning .............................46
Afspilningstid .......................17
C
CAM DATA DSP
(Kamera data-display)......72, 94
AGC LIMIT .........................64
CAMERA PROF.
(Kameraprofil) ..................... 78
ALL ERASE.........................77
CAMERA SET-menu .......... 63
ALL FILES...........................77
CHG (oplade) -lampe........... 15
ALL OUTPUT .....................74
CLOCK SET.................. 21, 79
ASSIGN BTN.......................79
CNTRST ENHCR.......... 65, 94
ASSIGN-knapper .................41
COLOR BAR....................... 69
AT IRIS LMT.......................65
COLOR DEPTH .................. 37
AUDIO LEVEL-drejeknap....39
COLOR LEVEL .................. 36
AUDIO LEVEL-kontakt ......39
COLOR MODE ................... 36
AUDIO LIMIT .....................70
COLOR PHASE .................. 37
AUDIO SET-menu...............70
COMPONENT..................... 76
AUTO/MANUAL-kontakt ...30
Component A/V-kabel ... 54, 57
AU.LVL DISP
(Lydniveau-display) .............73
Computer ............................. 90
AWB SENS ..........................64
A/V-fjernbetjeningsstik ......118
A/V-tilslutningskabel .....58, 82
A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO ..............................81
CURRNT FOLDER............. 77
DC-stik .................................15
DISP OUTPUT .................... 74
DISPLAY SET-menu........... 71
DISPLAY/BATT INFO
-knap......................... 19, 49, 50
Down convert-funktion ..........9
DV ........................................74
DV AUDIO MIX .................70
DV AU. MODE
(DV-lyd-indstilling) ............. 70
DV FRAME REC........... 68, 95
DV REC MODE
(Optageindstilling) ...............75
DV WIDE REC.................... 75
DV-format ...................... 74, 75
D.EXTENDER
(Digital Extenderfunktion) ......................... 66, 94
E
Ekstern strømkilde................17
END SEARCH..................... 42
EXECUTE............................ 66
EXPOSURE .........................30
EXP. FOCUS ................. 41, 79
EXP.FOCUS TYPE ............. 72
F
FADER........................... 66, 94
Fejlsøgning ........................... 91
FILE NO. (Filnummer) ........77
Fjernbetjening.....................122
FLCKR REDUCE ................65
FOCUS-kontakt.................... 29
Fokus .................................... 29
Fokusring.............................. 29
D
Forinstalleret genopladeligt
batteri.................................. 112
DATA CODE-knap ............. 49
FORMAT ..................... 77, 106
DATE/TIME ................ 22, 123
Forstærkning.........................32
Dato-søgning........................ 52
126
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 127 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
G
GAIN SETUP .......................63
GAIN-knap ...........................32
GAMMA ..............................36
Gevind til fastgørelse
af stativ ...............................118
IN/OUT REC-menu ............. 74
Irisring .................................. 30
IRIS/EXPOSURE .......... 30, 63
IRIS/EXPOSURE-knap ....... 30
Isolerark ............................. 122
i.LINK ................................ 108
M
Macintosh .............................90
Mappe
NEW FOLDER .............77
PB FOLDER
(Afspilningsmappe).......78
G-objektiv .............................10
i.LINK CONV................ 53, 76
GUIDEFRAME ....................72
i.LINK-kabel ............ 55, 85, 88
H
J
Medfølgende dele .................13
Hægte til skulderrem ..........120
Justeringsknap til
søgerobjektivet ..................... 19
MEMORY SET-menu..........77
REC FOLDER
(Optagemappe) ..............78
MARKER .............................72
Hægte til skulderremmen....119
HANDLE ZOOM .................66
Handle-zoom.........................28
HDMI OUT-stik ...................53
HDV1080i ............................74
HDV-format....................9, 104
HDV/DV-stik........................81
High definition-tv .................54
HISTOGRAM ................71, 94
Holderem ..............................18
Hovedtelefonstik.................118
Hukommelse A .....................34
Hvidbalance ..........................33
I
Indekssignal ..........................42
Indeksskærmbillede ..............47
Indekssøgning .......................52
Indendørs ..............................34
INDEX MARK.....................42
Indikatorer...........................125
INDOOR.........................33, 34
"InfoLITHIUM"-batteri
............................................107
INTELLIGENT ....................64
INTERVAL ..........................67
Isæt/Udkast....................23
Kassettebånd
Bånd ............................ 105
Antal billeder der kan
optages...........................27
Isæt/Udkast ................... 23
"Memory Stick Duo"-slot .....24
Kassetteholder...................... 23
MEMORY/DELETE-knap
..............................................47
Knap-litiumbatteri
............................................ 122
MEMORY/INDEX-knap .....46
Kondensvand...................... 110
MEMORY/PLAY-knap .......46
Kopiering ............................. 81
Menu
AUDIO SET-menu........70
L
Brug af menuen .............59
LANC-stik.......................... 118
CAMERA SET-menu ...63
LANGUAGE ....................... 79
DISPLAY SET-menu....71
LCD...................................... 19
IN/OUT REC-menu ......74
LCD BL LEVEL ............ 73, 95
MEMORY SET-menu
.......................................77
LCD BRIGHT...................... 73
LCD COLOR ....................... 73
LCD PANEL........................ 74
LCD-baggrundsbelysning .... 19
LETTER SIZE ..................... 73
LINEAR ............................... 68
LP (Lang afspilning) ............ 75
Lukkerhastighed................... 32
Lydstyrke ............................. 47
Lysnetadapter ....................... 15
Lysnetledning....................... 15
Menupunkter .................61
OTHERS-menu .............78
Hurtig oversigt
Hukommelse B .....................34
"Memory Stick Duo"
K
HDMI-kabel..........................55
HDV......................................74
"Memory Stick" ..................106
MENU-knap .........................21
Menupunkter.........................61
MIC-stik .............................120
Mikrofon.............................120
MINUS AGC........................64
MIX ......................................70
Modlysblænde med
objektivdæksel ......................14
MPEG2 .................................89
MULTI-SOUND ..................70
INTERVAL REC ...........67, 95
Fortsættes ,
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
127
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 128 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
Indeks (Fortsættes)
STATUS CHECK-knap .......50
N
R
ND-filter ...............................33
NEW FOLDER ....................77
REC FOLDER
(Optagemappe)..................... 78
NORMAL.............................71
REC FORMAT .................... 74
STEREO...............................70
NTSC..................................104
REC LAMP
(Optagelampe) ............... 25, 80
Stillbilleder ........................... 27
Nulstil-hukommelse .............51
Statuskontrol.........................50
STEADYSHOT.............. 41, 65
Stor øjenkop .........................20
REC REVIEW ............... 41, 42
Rec review-funktion ...... 42, 97
T
REC START/STOP-knap .... 25
Telefoto ................................28
REMAINING....................... 73
Tidskode .............................123
Opladningstid .......................16
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening) ................... 80
Tilslut
Optagelse ..............................25
RESET-knap ...................... 119
Optageovergang....................43
Resterende batteri ................ 50
O
Objektivdæksel-knap............14
OPEN/EJECT-knap..............23
Optagetid ..............................16
OTHERS-menu ....................78
S
OUTDOOR ..........................33
S VIDEO-kabel.................... 58
Overspring-afsøgning ...........47
S VIDEO-stik................. 56, 82
P
PAL ..............................97, 104
Selvdiagnosedisplay........... 101
SEL/PUSH
EXEC-drejeknap .................. 21
PB FOLDER
(Afspilningsmappe) .............78
Sender ................................ 122
PB ZOOM (Afspilnings
zoom)....................................79
SHUTTER SPEED-knap ..... 32
SHOT TRANSITION .... 43, 68
Tv ..................................53
Videobåndoptager .........81
TIMING ...............................66
TRANS CURVE ..................68
TRANS TIME ...................... 68
TRIG..................................... 67
TRIG LEVEL.......................67
Tv .........................................53
TV TYPE.............................. 76
Tv-farvesystemer................104
U
Udendørs .............................. 34
PEAKING ......................71, 94
SKINTONE DTL
(Hudfarve detalje) ................ 38
PHOTO.................................79
Skrivebeskyttelsestap......... 105
Udvidet fokus .......................30
PHOTO/EXPANDED
FOCUS-knap ........................25
Skulderrem......................... 120
Uendelig fokus ..................... 30
PHOTO/EXP.FOCUS ..........79
Slette indstillinger af
kameraprofil......................... 79
PICTURE PROFILE-knap ...34
V
Slette stillbilleder ................. 47
PLAY-knap ..........................46
VCR HDV/DV ..................... 74
Slut-søgning ............. 42, 94, 97
POWER-kontakt...................18
Vedligeholdelse.................. 110
PROG. SCAN.................63, 94
SMTH SLW REC (Jævn
langsom optagelse) ........ 66, 94
VF B.LIGHT .................. 73, 95
PUSH AUTO-knap...............29
SOFT STOP ......................... 68
PUSH (modlysblænde-udløser)
-knap .....................................14
SOFT TRANS...................... 68
Q
QUICK REC.........................79
Søger .................................... 19
SP (Standardafspilning) ....... 75
Specifikationer ................... 114
SPOTLIGHT.................. 65, 94
Udløserknap til søger ......... 113
VF POWERMODE .............. 73
Videohoved ........................111
Videokontrolknapper.......... 119
Vidvinkel.............................. 28
VOLUME/MEMORY-knap..46
V-OUT/PANEL ................... 74
ST1....................................... 70
ST2....................................... 70
128
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 129 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
W
WB PRESET ........................64
WB SHIFT............................37
WHITE FADER ...................66
WHT BAL-knap ...................33
WIND ...................................70
Windows ...............................90
WORLD TIME...............79, 95
X
x.v.Color .........................69, 95
Z
ZEBRA ...........................71, 94
ZERO SET MEM-knap ........51
ZERO SET MEMORY
-knap .....................................51
Zoom.....................................28
Zoomknap .............................28
Zoomring ..............................28
Hurtig oversigt
129
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 130 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB00BOOKIX.fm
4111863111.book Page 131 Monday, February 2, 2009 4:07 PM
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S692\Layout\Da\01GB13BCOV.fm
01GB13BCOV.fm Page 132 Tuesday, February 3, 2009 9:38 AM
Yderligere oplysninger om dette produkt samt svar
på ofte stillede spørgsmål kan findes på vores
websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
Trykt på mindst 70 % genbrugspapir med
vegetabilske trykfarver uden flygtige
organiske forbindelser (VOC).
HDR-FX1000E
4-111-863-11(1)
Download PDF

advertising