Sony | HDR-HC1E | Sony HDR-HC1E Betjeningsvejledning

2-636-470-22 (1)
Sådan opnår du kvalitetsbilleder
med høj opløsninger med høj
opløsning
Digitalt HD-videokamera
Betjeningsvejledning
HDR-HC1E
8
Introduktion
10
Optagelse/
afspilning
22
Brug af menuen
38
Kopiering/redigering
62
Brug af en computer
72
Fejlfinding
80
Yderligere oplysninger
99
Hurtig oversigt 113
http://www.sony.net/
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden
VOC (flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
DK
© 2005 Sony Corporation
Læs dette først
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne brugervejledning grundigt og gemme
den til fremtidig brug.
ADVARSEL!
For at undgå brand eller elektrisk
stød må apparatet ikke udsættes for
regn eller fugt.
TIL KUNDER I EUROPA
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale
videokameras lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
2
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: “Memory Stick Duo” og
fjernbetjening
Bemærkninger om brug
Typer af kassetter, som du kan bruge
sammen med camcorderen
• Du kan bruge DV-minikassetter med
mærket
. DV-minikassetter med
kassettehukommelse er inkompatible
(s. 100).
Typer af “Memory Stick”, som du kan
bruge sammen med camcorderen
• Der er to “Memory Stick”-størrelser.
Du kan bruge “Memory Stick Duo”
med mærket
or
(s. 102).
“Memory Stick Duo” (den størrelse,
der skal bruges til denne enhed)
“Memory Stick”
(kan ikke bruges i camcorderen)
• Der kan ikke bruges andre typer
hukommelseskort end “Memory
Stick Duo”.
• “Memory Stick PRO” og “Memory
Stick PRO Duo” kan kun anvendes til
udstyr, der er kompatibelt med “Memory
Stick PRO”.
Brug af “Memory Stick Duo” til
udstyr, som er kompatibelt med
“Memory Stick”
“Memory Stick Duo” skal sættes i den
medfølgende Memory Stick Duo-adapter.
Memory Stick Duo-adapter
Brug af camcorderen
• Undgå at holde camcorderen
i følgende dele.
LCD-panel
Blitz
Menupunkter, LCD-panel, søger og
objektiv
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
således at andelen af effektive pixels
udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme
små, sorte og/eller lyse prikker (hvide,
røde, blå eller grønne), som konstant vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Disse
prikker er almindeligt forekommende
under fremstillingsprocessen og påvirker
ikke optagelsen på nogen måde.
Søger
Batteri
• Camcorderen er ikke støv-, dryp- eller
vandtæt.
Se “Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter” (s. 106).
• Inden du slutter camcorderen til anden
enhed med et komponentvideokabel
eller et USB- eller i.LINK-kabel, skal
du kontrollere, at stikket vender rigtigt.
Hvis du tvinger stikket ind i den forkerte
retning, kan det beskadige bøsningen,
eller det kan medføre fejlfunktion af
camcorderen.
Sort prik
Hvidt, rødt, blåt eller
grønt punkt
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys
i længere perioder, kan det resultere i,
at camcorderen ikke fungerer korrekt.
• Ret ikke camcorderen mod solen.
Dette kan medføre, at camcorderen ikke
fungerer korrekt. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumringstid.
Optagelse
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at
sikre dig, at billede og lyd optages uden
problemer.
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse, selv ikke hvis der ikke
kan foretages optagelse eller afspilning
på grund af en fejl i camcorderen,
lagringsmediet osv.
Fortsat 
3
Læs dette først (Fortsat)
• TV-farvesystemerne afhænger af landet
eller området. Hvis du vil vise dine
optagelser på et tv, skal du bruge et tv,
der er baseret på PAL-systemet.
• Fjernsynsprogrammer, film, videobånd
og andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af
sådant materiale kan være i strid med
den gældende ophavsretlige lovgivning.
Afspilning af HDV-bånd på
andre enheder
Et bånd, der er optaget i HDV-format,
kan ikke afspilles på en enhed, som ikke er
kompatibel med HDV-formatet. Der vises
en blå skærm.
Kontroller båndets indhold ved at afspille
det på camcorderen, inden det afspilles på
andre enheder.
Denne vejledning
• Billederne på LCD-skærmen og i
søgeren, som anvendes som illustration
i denne vejledning, er optaget med et
digitalt stillbilledkamera og kan derfor
være forskellige fra det, du ser.
• Ret til ændring af optagelsesmediet
og ekstraudstyrets design og tekniske
specifikation forbeholdes.
• Skærmdisplayene på hvert sprog anvendes
til at illustrere betjeningsprocedurerne.
Skift om nødvendigt skærmsprog, før du
bruger camcorderen (s. 17).
Om Carl Zeiss-objektivet
Camcorderen er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er udviklet i samarbejde med
Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation,
og frembringer overlegne billeder.
Det anvender MTF-målesystemet for
videokameraer, og sikrer en kvalitet, der er
typisk for Carl Zeiss-objektiver. Desuden
er camcorderens objektiv T*-behandlet for
at fjerne uønskede reflekser og opnå en
naturtro farvegengivelse.
MTF = Modulation Transfer Function.
Den numeriske værdi angiver den mængde
lys, der rammer motivet i objektivet.
4
Indholdsfortegnelse
Note on the icons used in this manual
: Features available for the HDV
format only.
: Features available for the DV format only.
Læs dette først ..........................................................................................2
Sådan opnår du kvalitetsbilleder med høj opløsning
Afprøvning af det nye HDV-format! ............................................................8
Visning af video, som er optaget i HDV-format! .........................................9
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør ...............................................10
Trin 2: Opladning af batteriet ....................................................................11
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold godt fast i camcorderen .................14
Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren ............................................16
Trin 5: Brug af berøringspanelet ...............................................................17
Ændring af sprogindstillingen........................................................................17
Kontrol af skærmindikatorerne (Skærmguide) ...............................................17
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt .....................................................18
Trin 7: Indsætning af et bånd eller en “Memory Stick Duo” ......................19
Optagelse/afspilning
Optagelse ................................................................................................22
Afspilning .................................................................................................23
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning osv..................................24
Optagelse
Sådan bruger du zoom
Sådan fastsættes billedets lysstyrke manuelt (eksponering)
Sådan optager du, når der er mørkt (NightShot)
Sådan gør du motivet klarere (TELE MACRO)
Sådan bruger du AUTO LOCK-kontakten
Sådan justerer du fokus manuelt
Sådan forstørrer og fokuserer du på billedet (Udvidet fokusering)
Sådan justerer du eksponeringen til motiver med modlys
Sådan optager du i spejltilstand
Sådan bruger du blitz
Sådan bruger du et kamerastativ
Afspilning
Sådan bruger du afspilningszoom
Sådan justerer du filmens volumen
Fortsat 
5
Optagelse/afspilning
Sådan kontrollerer du den resterende batteritid (batterioplysninger)
Sådan slår du biplyden til bekræftelse fra
Sådan initialiserer du indstillingerne
Navne på andre dele og funktioner
Indikatorer, der vises under optagelse/afspilning ....................................28
Søgning efter startpunktet .......................................................................31
Søgning efter den sidste sekvens i den seneste optagelse
(END SEARCH) .............................................................................................31
Visning af de senest optagne scener (Gennemsyn af optagelser) ...............31
Fjernbetjening .........................................................................................32
Hurtigsøgning efter en bestemt scene (Nulstilling af tæller) .........................32
Søgning efter en dato via optagedato (datosøgning)....................................33
Tilslutning til et TV for visning ..................................................................34
Brug af menuen
Brug af menupunkterne .........................................................38
Menupunkter ...........................................................................................40
Menuen CAMERA SET ......................................................................42
Indstillinger til justering af camcorderen efter optageforholdene
(SPOT METER/WHITE BAL./STEADYSHOT, osv.)
Menuen MEMORY SET .....................................................................47
Indstillinger til “Memory Stick Duo” (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL
ERASE/NEW FOLDER, osv.)
Menuen PICT.APPLI.........................................................................50
Specialeffekter til billeder eller ekstrafunktioner til optagelse/afspilning
(SLIDE SHOW/PICT.EFFECT, osv.)
Menuen EDIT/PLAY .........................................................................53
Indstillinger for redigering eller afspilning i forskellige tilstande (VAR.SPD
PB/END SEARCH, osv.)
Menuen STANDARD SET ................................................................54
Indstillinger under optagelse på et bånd eller andre grundlæggende
indstillinger (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT, osv.)
Menuen TIME/LANGU......................................................................59
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Tilpasning af den personlige menu .........................................................60
Kopiering/redigering
Kopiering til en anden enhed såsom en videobåndoptager, DVDoptager osv.. ..................................................................................62
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager .......................................65
6
Kopiering af billeder fra et bånd til en “Memory Stick Duo” .....................67
Sletning af billeder fra “Memory Stick Duo” .............................................67
Mærkning af billeder på “Memory Stick Duo” med specifikke oplysninger
(billedbeskyttelse/udskrivningsmærke) ..........................................68
Udskrivning af optagne billeder (PictBridge-kompatibel printer) .............69
Stik til forbindelse af eksternt udstyr........................................................70
Brug af en computer
Tilslutning til en computer........................................................................72
Kopiering af stillbilleder til en computer ...................................................72
Kopiering af film på bånd til en computer ...............................................75
Oprettelse af en DVD (direkte adgang til “Click to DVD”) ........................77
Fejlfinding
Fejlfinding ................................................................................................80
Advarselsindikatorer og -meddelelser .....................................................95
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet ..............................................................99
HDV-format og optagelse/afspilning ......................................................100
Om “Memory Stick”................................................................................102
Om “InfoLITHIUM”-batteriet ...................................................................104
Om i.LINK ..............................................................................................105
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter ...............................................106
Specifikationer .......................................................................................110
Hurtig oversigt
Dele og knapper ....................................................................................113
Indeks ....................................................................................................116
7
Sådan opnår du kvalitetsbilleder med høj opløsning
Afprøvning af det nye HDV-format!
Optagelse i HDV-format
Høj billedkvalitet
HDV-formatet har en cirka dobbelt så høj vandret opløsning som et standard-tv,
hvilket giver cirka fire gange så mange pixel og dermed en høj billedkvalitet.
Camcorderen er HDV-kompatibel og klar til at optage knivskarpe billeder med
en høj opløsning.
Hvad er HDV-format?
HDV-formatet er et nyt videoformat til optagelse og afspilning af billeder med
høj opløsning på almindelige DV-standardkassettebånd.
• Camcorderen anvender HDV1080ispecifikationen, som benytter 1080
effektive scanningslinjer som HDVstandard, og optager billeder med en
billedbithastighed på ca. 25 Mbps.
1080 effektive
scanningslinjer
• I denne vejledning angives HDV1080i-formatet som HDV-format, medmindre det er
nødvendigt at specificere denne nærmere.
Hvorfor optage i HDV-format?
Hvis du som de fleste andre går over til digital video kan du optage vigtige øjeblikke
i dit liv ved hjælp af HDV-formatet og genopleve dem ved hjælp af billeder i høj
kvalitet.
Camcorderens nedkonverteringsfunktion konverterer billeder i HDV-format til
billeder i standardkvalitet (SD) til visning på tidligere bredskærms-tv og tv med
4:3-billedformat, når der ikke anvendes tv-apparater med høj opløsning med en
nem sti til video i HDV-format.
• Nedkonverteringsfunktionen konverterer video i HDV-format til DV til afspilning eller
redigering, når camcorderen er tilsluttet et tv eller en videobåndoptager, som ikke i
overensstemmelse med specifikationerne for HDV1080i. Billedkvaliteten er så SD
(standardopløsning).
8
Visning af video, som er optaget i HDV-format!
Sådan opnår du kvalitetsbilleder med høj opløsning
Visning på tv med høj opløsning (s. 34)
Billeder, som er optaget i HDV-format, kan afspilles som skarpt HD-billede (høj
opløsning) på et tv med høj opløsning.
• Yderligere oplysninger om fjernsyn, der er kompatible med HDV1080ispecifikationen, findes på side 101.
Visning på et tv med 16:9/4:3-skærm (s. 34)
Din camcorder kan nedkonvertere videoklip, der er optaget i HDV-format til SD-kvalitet
(standardopløsning), så de kan afspilles på et almindeligt fjernsyn.
Kopiering til andet videoudstyr (s. 62)
Tilslutning til en HDV1080i-enhed
Ved hjælp af et i.LINK-kabel (medfølger ikke) kan du kopiere billeder i HD-kvalitet
(høj opløsning).
Tilslutning til enheder, som ikke er HDV1080i-kompatible
Brug camcorderen til at nedkonvertere video i HDV-format til SD-kvalitet
(standardopløsning), så kopiering kan foretages.
Tilslutning til en computer (s. 72)
Kopiering af “Memory Stick Duo”-stillbilleder til en computer
Se side 72.
Kopiering af film fra bånd til computer
Computeren skal indstilles på en anden måde afhængig af, om der skal kopieres fra
HDV- eller DV-format. Se side 75, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
9
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør er leveret
sammen med camcorderen.
Tallet i parenteserne indikerer antallet
for det medfølgende tilbehør.
Trådløs fjernbetjening (1)
(s. 32)
“Memory Stick Duo” (1) (s. 20, 102)
Et lithiumbatteri af knaptypen er allerede indsat.
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 34, 62)
Memory Stick Duo-adapter (1) (s. 103)
Komponentvideokabel (1) (s. 34, 35)
Vekselstrømsadapter (1) (s. 11)
USB-kabel (1) (s. 72)
Skulderrem (1) (s. 113)
Netledning (1) (s.11)
Genopladeligt batteri NP-FM50 (1)
(s. 11, 104)
Objektivdæksel (1)
Fastgjort til camcorderen.
Objektivskærm (1) (s. 114)
Objektivskærmen bruges ved optagelse i stærkt
lys som f.eks. solskin.
10
Betjeningsvejledning
(denne vejledning) (1)
Trin 2: Opladning af batteriet
Du kan oplade “InfoLITHIUM”-batteriet
(M-serie) (s. 104), når du har sat det i
camcorderen.
2 Sæt POWER-kontakten på OFF
(CHG). (Standardindstillingen)
POWERkontakt
Introduktion
DC IN-stik
DC-stik
CHG-indikator
(opladning)
Til stikkontakten
i væggen
Netledning
Lysnetadapteren
1 Indsæt batteriet ved at skubbe
det i pilens retning, indtil det
klikker på plads.
3 Tilslut lysnetadapteren til DC
IN-stikket på camcorderen.
Kontroller at -mærket på
DC-stikket vender opad.
Åbn dækslet til
DC IN-stikket.
-mærket skal vende opad.
Fortsat 
11
Trin 2: Opladning af batteriet (Fortsat)
4 Tilslut netledningen til
lysnetadapteren og stikkontakten.
CHG-indikatoren (opladning) lyser,
og opladningen påbegyndes.
5 CHG-indikatoren (opladning)
slukkes, når batteriet er fuldt
opladet. Tag lysnetadapteren ud
af DC IN-stikket på camcorderen
og DC-stikket.
Tag lysnetadapteren ud af DC INstikket, mens du holder fast på både
camcorderen og DC-stikket.
Opladningstid
Den omtrentlige tid (min.) der kræves,
når du oplader et fuldt afladet batteri helt.
Batteri
150
NP-QM71D
260
NP-QM91D
360
Optagetid
Den omtrentlige tid (min.), der er til
rådighed, hvis du anvender et fuldt
opladet batteri.
Optagelse i HDV-format
Batteri
Sådan fjerner du batteriet.
Skub POWER-kontakten til OFF (CHG).
Skub BATT (batterifrigørelse)-knappen
til siden, og tag batteriet ud.
Opladningstid
NP-FM50 (medfølger)
Løbende
optagetid*
Typisk
optagetid*
NP-FM50
(medfølger)
80
90
85
40
50
45
NP-QM71D
205
225
215
110
120
115
NP-QM91D
315
345
325
170
190
175
Optagelse i DV-format
BATT
(batterifrigørelse)knap
Batteri
Typisk
optagetid*
Ved opbevaring af batteriet
NP-FM50
(medfølger)
Oplad batteriet helt, før det opbevares i en
længere periode (s. 104).
90
100
95
50
55
50
NP-QM71D
225
250
235
120
135
130
NP-QM91D
345
380
360
190
205
195
Sådan bruges en ekstern strømkilde
Camcorderen kan anvendes med strøm fra
stikkontakten ved at foretage de samme
tilslutninger, som foretages ved opladning
af batteriet. Batteriet mister ikke sin
opladning i dette tilfælde.
12
Løbende
optagetid*
* Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen
tændes.
Midt: Når LCD-baggrundsbelysningen slukkes.
Nederst: Optagetid, når du optager med
søgeren, mens LCD-panelet er lukket.
• Typiske optagelsestider viser tiden, mens du
gentager optagelse start/stop, tilslutter og
afbryder zoom.
Afspilningstid
Den omtrentlige tid (min.), der er til
rådighed, hvis du anvender et fuldt
opladet batteri.
LCD-panel
åbent*
LCD-panel
lukket
NP-FM50
(medfølger)
105
115
NP-QM71D
255
285
NP-QM91D
390
430
LCD-panel
åbent*
LCD-panel
lukket
NP-FM50
(medfølger)
125
145
NP-QM71D
305
355
NP-QM91D
465
535
Batteri
Billeder i DV-format
Batteri
Lysnetadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du
bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis
der opstår en fejlfunktion, når du bruger
camcorderen.
• Undlad at placere lysnetadapteren på snæver
plads, f.eks. mellem en væg og et møbel.
• Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i
kontakt med lysnetadapterens jævnstrømsstik
eller batteriterminalen for at undgå kortslutning.
Dette kan medføre, at camcorderen ikke
fungerer korrekt.
Introduktion
Billeder i HDV-format
Opladnings-/optage-/afspilningstid
• Tider målt med camcorderen ved 25 °C.
(10 - 30 °C anbefales.)
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere,
når du bruger camcorderen ved lave
temperaturer.
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere,
afhængigt af de forhold, hvor du bruger
camcorderen.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Selv om den er slukket, tilføres der stadig
strøm til camcorderen, så længe den er tilsluttet
stikkontakten i væggen via lysnetadapteren.
* Når LCD-baggrundsbelysningen tændes.
Batteriet
• Skub POWER-kontakten op til OFF (CHG),
inden du udskifter batteriet.
• CHG-indikatoren (opladning) blinker under
opladning, eller batterioplysningerne (s. 27)
vises ikke korrekt under følgende forhold.
– Batteriet er ikke indsat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er helt afladet.
(Kun Batterioplysninger.)
• Strømmen leveres ikke fra batteriet, når
lysnetadapteren er tilsluttet camcorderens
DC IN-stik, selv hvis netledningen er taget
ud af stikkontakten i væggen.
• Brug det medfølgende eller separat indkøbte
Sony “InfoLITHIUM”-batteri (M-serie).
Batteriet NP-FM30 kan ikke bruges til
camcorderen.
• Når et videolys (medfølger ikke) fastgøres,
anbefales det, at du bruger et NP-QM71D- eller
NP-QM91D-batteri.
13
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold godt fast i
camcorderen
Skub POWER-knappen til siden flere
gange for at tænde indikatoren for
optagelse eller afspilning.
Skærmbilledet [CLOCK SET] vises, når
du bruger camcorderen første gang (s. 18).
Indikatorer, der lyser
CAMERA-TAPE: Hvis du vil optage
på et bånd.
CAMERA-MEMORY: Sådan optages
på en “Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: Sådan afspilles eller
redigeres billeder.
• Aktuel dato og klokkeslæt vises på LCDskærmen i ca. 5 sekunder, når du skubber
POWER-kontakten fra OFF (CHG)
til CAMERA-TAPE eller CAMERAMEMORY.
POWERkontakt
3 Hold camcorderen korrekt.
1 Fjern objektivdækslet. Træk
snoren til objektivdækslet ned,
og fastgør den til håndremmen.
2 Skub POWER-kontakten
gentagne gange i pilens retning
for at tænde indikatoren.
Skub POWERkontakten ned,
mens du trykker
på den lille
grønne knap, hvis
kontakten er sat til
OFF (CHG).
14
4 Sørg for et godt greb, og
fastspænd derefter håndremmen.
Sluk camcorderen
Skub POWER-kontakten til OFF (CHG).
• For at spare på batteriet er strømmen på
købstidspunktet sat til at slukke automatisk,
hvis du ikke betjener camcorderen
i ca. 5 minutter. ([A.SHUT OFF], s. 59).
Introduktion
15
Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren
LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
camcorderen (), og drej det til den bedste
vinkel for at optage eller afspille ().
90 grader til
camcorderen
180 grader
(maks.)
To turn off the LCD backlight to make
the battery last longer
Tryk på DISPLAY/BATT INFO,
og hold den nede i nogle få sekunder,
indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
camcorderen i lyse omgivelser, eller når du
vil spare på batteriet. Det optagne billede
påvirkes ikke af indstillingen. LCDskærmens baggrundslys tændes ved at
trykke på DISPLAY/BATT INFO og holde
den ned i nogle få sekunder, indtil
forsvinder.
• Se [LCD BRIGHT] (s. 56) for at justere
lysstyrken for LCD-skærmen.
Søger
Du kan få vist billeder via søgeren, når du
LCD-panelet er lukket. Batteriet holder
længere, end når du bruger LCD-panelet.
Løft
søgeren.
90 grader
(maks.)
DISPLAY/BATT INFO
• Undgå at trykke på knapperne ved siden af
LCD-rammen ved et uheld, når du åbner eller
justerer LCD-skærmen.
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader mod
objektivsiden fra positionen , kan du lukke
LCD-panelet med LCD-skærmen udad. Dette
er praktisk under afspilningen.
• Når LCD-panelet lukkes, skal det drejes som
vist i . Derefter lukkes LCD-panelet med
skærmen indad.
16
Knap til justering
af søgerokular
Flyt det, indtil
billedet står klart.
• Du kan justere søgerens lysstyrken for
baggrundslys ved at vælge [LCD/VF SET]
- [VF B.LIGHT] (s. 56).
Trin 5: Brug af berøringspanelet
Du kan afspille optagne billeder (s. 23)
eller ændre indstillingerne (s. 38) ved hjælp
af berøringspanelet.
Kontrol af skærmindikatorer
(Skærmguide)
Du kan let kontrollere betydningen af hver
indikator, der vises på LCD-skærmen.
1 Tryk på
.
60min
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
STATUS
CHECK
SHUTTR
SPEED
PRGRAM
AE
2
AE
SHIFT
Introduktion
Placer hånden på venstre side af
LCD-panelet for at understøtte det.
Tryk derefter på knapperne, som
vises på skærmen.
Tryk på knappen på LCD-skærmen.
Tryk på [DISP GUIDE].
Select area for guide.
DISPLAY/BATT INFO
• Udfør den samme handling som forklaret
ovenfor, når du trykker på knapperne på
LCD-rammen
• Pas på, at du ikke trykker på LCD-skærmens
knapper ved et uheld, når du bruger
berøringspanelet.
Sådan skjules skærmindikatorerne
Tryk på DISPLAY/BATT INFO for at
skifte skærmindikatorerne mellem (f.eks.
tidskode) ON eller OFF.
Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmvisningen, så der vises
meddelelser på det angivne sprog. Vælg
skærmsproget i [LANGUAGE] i menuen
(TIME/LANGU.) (s. 59).
END
DISP GUIDE
Indikatorerne varierer afhængigt af
indstillingerne.
3 Tryk på det område, der
indeholder den indikator,
som du vil kontrollere.
Betydningen af indikatorerne i området
vises på skærmen. Hvis du ikke kan
finde den indikator, du vil kontrollere,
skal du trykke på
/
for at skifte.
Når du trykker på
, vender skærmen
tilbage til skærmbilledet for visning af
område.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
STEADYSHOT:
OFF
Sådan afsluttes funktionen
Tryk på [END].
17
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt
Dato og klokkeslæt skal indstilles,
første gang camcorderen bruges. Hvis du
ikke angiver dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET], hver gang
du tænder camcorderen eller ændrer
POWER-knappens position.
• Hvis du ikke bruger camcorderen
i ca. 3 måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet kan blive slettet fra hukommelsen.
Hvis det er tilfældet, skal du oplade det
genopladelige batteri, og derefter indstille dato
og klokkeslæt igen (s. 108).
3 Vælg [CLOCK SET] med
og tryk derefter på
,
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
/
.
1M
1D
0: 00
OK
4 Angiv [Y] (år) med
og tryk derefter på
/
.
,
Du kan angive alle år op til 2079.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1
M
1D
0: 00
OK
POWER-kontakt
Spring til trin 4, når du indstiller uret første
gang.
1 Tryk på
[MENU].
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
WHITE BAL.
OK
2 Vælg menuen
med
.
/
(TIME/LANGU.)
, og tryk derefter på
–:––:––
60min
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
18
AE
OK
5 Angiv [M] (måned), [D] (dag),
timer og minutter, og tryk derefter
på
.
Uret starter.
Trin 7: Indsætning af et bånd eller en “Memory
Stick Duo”
Cassette tape
Du kan kun bruge DV
(s. 100).
-minikassetter
2 Indsæt en kassette med vinduet
opad, og tryk derefter på
.
• Optagelsestiden kan varierer afhængigt af
[ REC MODE] (s. 54).
1 Skub OPEN/EJECT
Introduktion
-knappen
i pilens retning, hold den nede,
og åbn dækslet
Dækslet
Vindue
Tryk let på
midten af
kassetten.
Kassetterummet glider automatisk
tilbage. Tving ikke kassetten ind
i rummet. Dette kan medføre, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
OPEN/EJECT
-knappen
Kassetterummet løftes og åbnes
automatisk.
3 Luk dækslet.
Sådan tager du kassetten ud
Åbn dækslet på den måde, der er beskrevet
i trin 1, og tag kassetten ud.
Fortsat 
19
Trin 7: Indsætning af et bånd eller en “Memory Stick Duo” (Fortsat)
“Memory Stick Duo”
Du kan kun bruge en “Memory Stick
Duo” mærket med
eller
(s. 102).
• Det antal billeder, der kan optages,
varierer afhængigt af billedkvaliteten eller
billedstørrelsen. Se side 47 for at få yderligere
oplysninger.
Sæt en “Memory Stick Duo” i
“Memory Stick Duo”-åbningen
mod højre, til der lyder et “klik”.
Adgangsindikator
• Hvis du tvinger “Memory Stick Duo”
ind i åbningen i modsat retning, kan det
ødelægge “Memory Stick Duo”, åbningen
til “Memory Stick Duo” eller billeddataene.
Sådan skubbes en “Memory Stick
Duo” ud
Tryk let “Memory Stick Duo” ind en
enkelt gang.
• Når adgangsindikatoren er tændt eller blinker,
læser eller skriver camcorderen data. Undgå
at ryste eller støde til camcorderen, afbryde
strømmen, skubbe “Memory Stick Duo” ud
eller fjerne batteriet. Ellers er der risiko for
beskadigelse af billeddata.
• Kontroller, at “Memory Stick Duo” ikke hopper
ud og tabes, når den isættes og tages ud af
camcorderen.
20
Introduktion
21
Optagelse
Fjern objektivdækslet.
PHOTO
POWER-kontakt
REC START/
STOP 
REC START/STOP 
1 Skub POWER-kontakten i pilens retning gentagne gange for at tænde
indikatoren for at vælge et optagemedie.
Film på bånd: Indikatoren CAMERATAPE tændes.
Skub POWERkontakten ned,
Stillbilleder på “Memory Stick Duo”: mens du trykker
på den lille
Indikatoren CAMERA-MEMORY tændes.*
grønne knap, hvis
kontakten er sat
* Visningsforholdet for billedstørrelsen er som standard
til OFF (CHG).
indstillet til 4:3.
2 Start optagelse.
Film
Stillbilleder
Tryk på REC START/STOP 
(eller ).
60min
REC
Tryk og hold let på PHOTO for at
justere fokus (), og tryk den derefter
helt ned ().
60min
Biplyd
Lukkerlyd
[STBY][REC]
Tryk på REC START/STOP igen,
hvis du ikke vil optage mere.
• I standardindstillingen optages billederne
i HDV-format (s. 54).
• Du kan optage et stillbillede på en “Memory
Stick Duo”, samtidig med at du optager film
på et bånd eller i standbyfunktion ved at
trykke PHOTO helt ned. Stillbilleder optages i
formatet [1440 × 810] i HDV-format, og i [1080
× 810] (4:3) eller [1440 × 810] (16:9)
i DV-format.
22
BlinkerLyser
Du hører en lukkerlyd. Når
billedet optaget.
forsvinder, er
Sådan kontrolleres det sidst optagne
på en “Memory Stick Duo”
Tryk på
. Hvis du vil slette billedet,
skal du trykke på
 [YES]. Tryk på
for at vende tilbage til standby.
• Se billedformater på side 47.
Afspilning
1 Skub POWER-kontakten i pilens retning gentagne gange
for at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Start afspilning.
Stillbilleder
Tryk på
, og tryk derefter på
for at starte afspilning.
A
Optagelse/afspilning
Film
Tryk på
.
Det senest optagne billede vises.
A
C
B
C
P-MENU
B
 Stop
 Afspil/Pause skifter, når du trykker
på den.*
 Tilbagespoling/Hurtig fremspoling
* Afspilningen stopper automatisk, hvis
pausetilstanden fortsætter i mere end
3 minutter.
Sådan justerer du lydstyrken
Lydstyrken justeres ved at flytte knappen
EXPOSURE/VOL op og ned (s. 27).
Sådan søges efter en sekvens under
afspilning
Tryk på
/
og hold den nede under
afspilning (Billedsøgning), eller
/
under hurtig frem- eller tilbagespoling af
båndet (Visning under spoling).
• Du kan afspille i forskellige funktioner
([
VAR. SPD PB], s. 53).
Sådan får du vist billeder på
en “Memory Stick Duo” på
indeksskærmen
 Afspil bånd
 Forrige/Næste
 Visning af indeksskærm
•
vises ikke, hvis er ikke er isat en
“Memory Stick Duo”, eller hvis denne ikke
indeholder billedfiler.
Tryk på

[PB FOLDER], vælg
en mappe med
/
, og tryk derefter
på
(s. 49) for at få vist billeder i andre
mapper.
Indeksskærm
B
A
 Forrige/Næste 6 billeder
 Det viste billede, inden der skiftes til
indeksskærmen.
Tryk på
. Tryk på det billede,
du vil have vist i enkeltvisningen.
23
Funktioner, der bruges til
optagelse/afspilning osv.
• Hvis du vil opnå skarp fokus, er
minimumafstanden mellem camcorderen og
motivet ca. 1 cm ved vidvinkel og ca. 80 cm
ved telefoto.
• Du kan indstille [DIGITAL ZOOM], hvis du
vil zoome til et forhold større end 10 ×. (s. 46)
• Det er ikke sikkert, at zoomfunktionen kan
følge med, hvis ringen drejes for hurtigt.
Sådan fastsættes billedets lysstyrke
manuelt (eksponering) ........... 
EXPOSURE/VOL-knap
EXPOSURE-knap
Du kan manuelt indstille lysstyrken for et
billede. Hvis du f.eks. optager indendørs
på en klar dag, kan du undgå skygger fra
modlys på personer, som står ved siden af
vinduet, ved at fastsætte eksponeringen
efter den indvendige mur. Stil først
kontakten AUTO LOCK på OFF (s. 25).
Optagelse

Tryk på EXPOSURE .

Sådan bruger du zoom .... 
Flyt motorzoomgrebet  en smule for at
opnå langsommere zoom. Flyt grebet mere,
hvis du vil opnå hurtigere zoom.
Bredere vinkel:
(Vidvinkel)
Juster lysstyrken ved at flytte knappen
EXPOSURE /VOL  op eller ned.
vises. Flyt knappen opad for at
gøre billedet lysere og nedad for at gøre det
mørkere.
• Du vender tilbage til automatisk eksponering
ved at trykke på EXPOSURE igen.
• Den indstilling, du har foretaget, ændres tilbage
til standardindstillingen, hvis du indstiller
POWER-kontakten til OFF (CHG) i mere
end 12 timer.
Sådan optager du, når der er mørkt
(NightShot) ............................
Tæt på: (Telefoto)
• Ved brug af zoom-ringen  skal FOCUS/
ZOOM-kontakten  stå på ZOOM og drejes
med den ønskede hastighed (
vises).
• Du ka nikke ændre zoom-hastighed ved hjælp
af zoom-knapperne  på LCD-billedet.
24
Stil kontakten NIGHTSHOT  på ON.
( og [”NIGHTSHOT”] vises.)
• Et billede kan optages lysere ved hjælp af
funktionen Super NightShot (s. 45). Billedet
kan optages i mere naturtro farver ved hjælp
af funktionen Color Slow Shutter (s. 45).
• Funktionerne NightShot og Super NightShot
anvender infrarødt lys. Den infrarøde port må
derfor ikke  dækkes med fingrende eller
genstande, og forsatslinsen (medfølger ikke)
skal fjernes.
• Juster fokuseringen manuelt (s. 25), når det
er svært at opnå automatisk fokusering.
• Undlad at bruge disse funktioner i lyse
omgivelser. Dette kan medføre, at camcorderen
ikke fungerer korrekt.
Sådan gør du motivet klarere
(TELE MACRO) ........................
StilFOCUS/ZOOM-kontakten  på
MANUAL ( vises).
 Drejfokusringen  for at justere fokus.
Automatisk fokusering opnås ved at stille
kontakten FOCUS/ZOOM på AUTO.

• Du kan også bruge denne funktion, når du vil
fokusere på et andet motiv.
•  ændres til , når fokuseringen ikke kan
flyttes længere ud.  ændres til , når
fokuseringen ikke kan flyttes nærmere.
• Det er lettere at fokusere på motivet ved at
flytte motorzoomgrebet mod T (telefoto)
for at justere fokusering, derefter mod W
(vidvinkel) for at justere zoom til optagelse.
Hvis du vil optage et motiv tæt på, skal du flytte
motorzoomgrebet mod W (vidvinkel) og derefter
justere fokus.
Sådan forstørrer og fokuserer du på
billedet (Udvidet fokusering). ...
Funktionen annulleres ved at trykke
på TELE MACRO igen eller zoome til
vidvinkel (W-siden).
• Ved optagelse af et fjernt motiv kan det være
vanskeligt og tidskrævende at fokusere.
• Juster fokuseringen manuelt (s. 25), når det er
svært at opnå automatisk fokusering.
Sådan bruger du AUTO LOCKkontakten ...............................
Du kan indstille følgende indstillinger
manuelt, når AUTO LOCK-kontakten står
 på OFF. Indstillingerne vender tilbage
til automatisk funktion, når kontakten
stilles på ON.
– [SPOT METER]
– eksponering
– [PROGRAM AE]
– [WHITE BAL.]
– [SHUTTR SPEED]
• Indstillinger, som er foretaget med kontakten
AUTO LOCK på OFF bevares, når kontakten
flyttes til ON, og nulstilles, når den stilles på
OFF igen.
• Stil kontakten AUTO LOCK på ON ved brug af
den eksterne blitz (medfølger ikke).
Optagelse/afspilning
Tryk på TELE MACRO .
vises,
og zoom flyttes til toppen af T-siden
(Telephoto), hvilket giver mulighed for at
optage motiver på tæt afstand, ned til ca.
48 cm. Dette er nyttigt til optagelse af små
motiver, som f.eks. blomster eller insekter.
Sådan justerer du fokus
manuelt. ........................... 
Stil kontakten FOCUS/ZOOM 
til MANUAL i standby-tilstand.
 Tryk på EXPANDED FOCUS 
for at fordoble billedets format.
Når fokuseringen er fuldført, vender
skærmen automatisk tilbage til normal
billedvisning.

Udvidet fokusering annulleres ved at
trykke på EXPANDED FOCUS igen.
• Tryk på [SET] på camcorderens LCD-skærm
under udvidet foksuering for at indstille peakingfunktionen. Tryk på [ON] for at fremhæve
motivets omrids for at gøre fokuseringen
nemmere.
• Peaking optages ikke på bånd.
Sådan justerer du eksponeringen til
motiver med modlys ................. 
Du justerer eksponeringen til motiver med
modlys ved at trykke på BACK LIGHT
 for at få vist . Hvis du vil annullere
modlysfunktionen, skal du trykke på BACK
LIGHT igen.
Fortsat 
25
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning osv. (Fortsat)
• Den indstilling, du har foretaget, ændres tilbage
til standardindstillingen, hvis du indstiller
POWER-kontakten til OFF (CHG) i mere end
12 timer.
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det
optages.
Sådan bruger du blitz ................
Tryk på (blitz) gentagne gange for at
vælge en indstilling.
•
•
•
•
•
•
Ingen indikator: Blitzer automatisk, når der
ikke er tilstrækkeligt omgivende lysforhold.

(Tvungen blitz): Anvender altid blitzen
uanset omgivende lysstyrke.

(Ingen blitz): Optager uden blitz.
Den anbefalede afstand til motivet, når du
bruger den indbyggede blitz, er på 0,5 til 2,5 m.
Fjern alt støv fra blitzpærens overflade, før du
anvender den. Blitzeffekten kan blive hæmmet,
hvis lampen dækkes af støv eller misfarvning
pga. varme.
Blitzens opladningslampe blinker, når blitzen
oplades, og den forbliver tændt, når opladning
af batteriet er afsluttet.
Du kan kun bruge blitz i tilstanden CAMERAMEMORY.
Hvis du bruger blitzen på steder med meget
lys, f.eks. når du optager et motiv i modlys,
er blitzen muligvis ikke effektiv.
Du kan ændre blitzens lysstyrke med
indstillingen [FLASH LEVEL], eller du
kan forhindre røde øjne med indstillingen
[REDEYE REDUC] i [FLASH SET] (s. 44).
Sådan bruger du et kamerastativ ... 
Sådan optager du i spejltilstand ... 
Åbn LCD-panelet  90 grader i forhold til
camcorderen (), og drej den 180 grader
mod objektivsiden ().
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
længden af skruen skal være mindre end
5,5 mm) til kamerastativets gevind  med
en kamerastativskrue.
Afspilning
Sådan bruger du
afspilningszoom .................. 
Du kan forstørre stillbilleder på “Memory
Stick Duo” fra ca. 1,5 til 5 gange
originalens størrelse.
26
Forstørrelsen kan justeres med
motorzoomgrebet  eller zoomknapperne
 på LCD-skærmen.

Afspil det billede, du vil forstørre.

Forstør billedet med T (Telephoto).

Tryk på skærmen på det punkt, du vil
have vist midt på det viste billede.

Juster forstørrelsen med W
(vidvinkel)/T (telefoto).
Tryk på [END] for at annullere.
Se [BEEP] (s. 58) for at indstille biplyden.
Sådan initialiserer du
indstillingerne ......................... 
Tryk på RESET  for at initialisere
alle indstillingerne, herunder dato og
klokkeslæt.
Menupunkter, der er tilpasset i den
personlige menu, initialiseres ikke.
Navne på andre dele og funktioner

Indbygget stereomikrofon
Når en ekstern mikrofon er tilsluttet,
har lydindgangen fra denne forrang i
forhold til de andre.

REC-indikator
REC-indikatoren lyser rødt under
optagelse (s. 58).

Fjernbetjeningssensor
Peg med fjernbetjeningen (s. 32) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
camcorderen.

Højttaler
Lyden kommer ud af højttaleren.
Sådan justerer du filmens
volumen ................................
Lydstyrken justeres ved at flytte knappen
EXPOSURE/VOL  op eller ned.
Flyt knappen opad for at øge lydstyrken
og nedad for at reducere den.
• Du kan også justere lydstyrken ved at trykke på
(STANDARD SET)[VOLUME] (s. 55).
Optagelse/afspilning
Sådan kontrollerer du den resterende
batteritid (batterioplysninger) ...... 
Optagelse/afspilning
• Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne på LCD-skærmen.
Sådan slår du biplyden til
bekræftelse fra ........................ 
• Oplysninger om justering af lydstyrken
finder du på side 23.
Stil POWER-knappen på OFF (CHG),
og tryk på DISPLAY/BATT INFO
. Den omtrentlige optagetid i det
valgte format samt batterioplysningerne
vises i ca. 7 sekunder. Ved at trykke på
DISPLAY/BATT INFO kan du få vist
batterioplysningerne i op til 20 sekunder.
Resterende batteri (ca.)
Optagekapacitet (ca.)
27
Indikatorer, der vises under optagelse/
afspilning
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
I tilstanden CAMERA-TAPE
2
3
4
5
8
60min
1
Optageformat (
1920
qa
FINE
11
or
qs
7
) (54)
Optagetilstand (SP eller LP) vises også i
DV-format.
28
90
101
6

2

Resterende batteri (ca.)

Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))

Tidskode (time: minut: sekund: billede)/
Båndtæller (time: minut: sekund)

Båndets optagekapacitet (ca.) (58)

END SEARCH/Rec review - knap til
skift af visning (31)

Knap til personlig menu (38)
7

Optagemappe (49)

Billedstørrelse (47)

Kvalitet ([FINE] eller [STD]) (47)

Indikator til “Memory Stick Duo” og
antal af billeder, der kan optages (ca.)

Knap til gennemsyn (22)
Datakode under afspilning
Dato/klokkeslæt under optagelse og data
for kameraindstilling optages automatisk.
De vises ikke på skærmen under optagelse,
men du kan kontrollere dem som [DATA
CODE] under afspilning (s. 58).
( ) er en oversigtsside.
Indikatorerne vises ikke under optagelse.
Visning af film
Visning af stillbilleder
Et bånd
2
qd
4
5
2
qg 9
1
qh
qj
MEMORY PLAY
wd wf
qk
ql
qf

w;
wa
ws
7
Indikator for båndtransport

Datafilnavn
Videobetjeningsknapper (23)

Billednummer/samlet antal optagne
billeder i den aktuelle afspilningsmappe

Afspilningsmappe (49)

Ikon for forrige/næste mappe
• Ved afspilning af et bånd, som er optaget i
HDV- og DV-format, og hvor signalet skifter
mellem HDV- og DV-formaterne, forsvinder
billede og lyd kortvarigt.
• Du kan ikke afspille et bånd, der er optaget i
HDV-format på videokameraer i DV-format
eller på mini-DV-afspillere.
Følgende indikatorer vises, når det første
eller sidste billede i den aktuelle mappe vises,
og når der er flere mapper på den samme
“Memory Stick Duo”.
: Tryk på
for at gå til den forrige
mappe.
: Tryk på
for at gå til den næste
mappe.
: Tryk på
/
for at gå til enten
den forrige eller den næste mappe.

Knap til sletning af billede (67)

Knap til valg af båndafspilning (23)

Knap til forrige/næste billede (23)

Knap til visning af indeksskærm (23)

Billedbeskyttelsesmærke (68)

Udskrivningsmærke (68)
Fortsat 
Optagelse/afspilning

7
29
Viste indikatorer under optagelse/afspilning (Fortsat)
Indikatorer, når du foretager
ændringer
Du kan kontrollere [DISP GUIDE] (s. 17)
for at finde ud af funktionen af hver
indikator, der vises på LCD-skærmen.
Øverst til venstre
LCD-baggrundsbelysning
deaktiveret (16)
Midten
Indikator
Betydning
NightShot (24)
Øverst til højre
Super NightShot (45)
Color Slow Shutter (45)
PictBridge-tilslutning (69)

Nederst
Midten
Øverst til venstre
Indikator
Nederst
Indikator
AE SHIFT (44)
WB SHIFT (44)
Optageformat (54)
Billedeffekt (51)
AUDIO MODE (55)*
Digital effekt (50)

Manuel fokusering (25)
Kontinuerlig
fotooptagelse (47)
WIDE SELECT (55)*
Intervalfotooptagelse (52)
Blitzlys (44)
Måler for optageniveau
(56)
Skarphed (43)

Modlys (25)

Hvidbalance (43)
SteadyShot deaktiveret
(46)
Zebra (45)
TELE MACRO (25)
CAMERA COLOR (44)
Øverst til højre
Betydning
Zoom-ring (24)
HDV-indgang/DV
indgang (65)
Lukkerhastighed (43)
HDV-udgang/DV-udgang
(34, 64)
i.LINK-tilslutning
(34, 64, 65)
Nulstilling af tæller (32)
30
PROGRAM AE (42)
Optagetilstand (54)*
Optagelse ved brug af
selvudløser (46)
Indikator
Betydning
Betydning
EXT SUR MIC (56)
 
Advarsel (95)
Billedshow (51)
CONV. LENS (46)
* Indstillingerne kan kun foretages for billeder
i DV-format.
Søgning efter startpunktet
Kontroller, at indikatoren CAMERA-TAPE
lyser (s. 22).
Søgning efter den sidste sekvens i
den seneste optagelse (END SEARCH)
END SEARCH fungerer ikke, når kassetten
er taget ud efter optagelse på båndet.
Tryk på

Visning af de senest optagne
scener (Gennemsyn af
optagelser)
Du kan få vist ca. 2 sekunder af sekvensen,
som blev optaget, lige inden du stoppede
båndet.
Tryk på
.
60min
60min
END SEARCH
1
.

STBY
0:00:00
0:00:00
CANCEL
Tryk her for
at annullerer
funktionen.
Den sidste sekvens af den seneste
optagelse afspilles i ca. fem sekunder,
hvorefter camcorderen går i standbytilstand det sted, hvor den sidste
optagelse sluttede.
De sidste 2 sekunder (ca.) af den seneste
optagelse afspilles. Derefter indstilles
camcorderen til standby.
Optagelse/afspilning
EXECUTING
• END SEARCH virker ikke korrekt, når der
er en tom sektion mellem optagne sektioner
på båndet.
• Du kan også vælge [END SEARCH] i
menuen. Når indikatoren PLAY/EDIT lyser,
skal du vælge [END SEARCH] genvejen i
personlig menu (s. 38).
31
Fjernbetjening
Fjern isoleringsarket, inden
fjernbetjeningen tages i brug.
• Se på side 109, hvordan du skifter batteri.
Hurtigsøgning efter en bestemt
scene (Nulstilling af tæller)
Isoleringsark
1 Tryk under afspilning på ZERO
1
6
SET MEMORY  på et sted,
som du vil finde senere.
7
Båndtælleren nulstilles til “0:00:00”,
og
vises på skærmen.
q;
8
2
60min
0:00:00
3
4
P-MENU
9
5
Hvis båndtælleren ikke vises, skal du
trykke på DISPLAY .
2 Tryk på STOP  for at afbryde
 PHOTO (s. 22)
Når du trykker på denne knap, vil billedet på
skærmen blive optaget som et stillbillede.
 SEARCH M. (s. 33)


 Knapper til videokontrol
(tilbagespoling, afspilning, hurtig
fremspoling, pause, stop, langsom
afspilning) (s. 23)
 ZERO SET MEMORY
afspilningen.
3 Tryk på REW .
Båndet stopper automatisk,
når båndtælleren når til “0:00:00”.
4 Tryk på PLAY .
Afspilning begynder fra punktet
“0:00:00” på båndtælleren.
 Sender
 REC START/STOP (s. 22)
 Motorzoom (s. 24)
 DISPLAY (s. 17)
 Knapper til hukommelseskontrol
(afspilning af indeks, –/+, hukommelse)
(s. 23)
32
• Peg med fjernbetjeningen mod fjernsensoren
for at betjene camcorderen (s. 27).
• Der kan forekomme en afvigelse på flere
sekunder mellem tidskoden og båndtælleren.
• Funktionen Nulstilling af tæller virker ikke
korrekt, når der er en tom sektion mellem
optagne sektioner på båndet.
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på ZERO SET MEMORY  igen.
Søgning efter en dato via
optagedato (datosøgning)
Du kan lokalisere det punkt,
hvor optagedatoen skifter.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på SEARCH M. .
 for at vælge en optagedato.
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
Optagelse/afspilning
3 Tryk på (forrige)/(næste)
P.MENU
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på STOP .
• Funktionen til datosøgning virker ikke korrekt,
når der er en tom sektion mellem optagne
sektioner på båndet.
33
Tilslutning til et TV for visning
Tilslutningsmetoden og billedkvaliteten kan være forskellig afhængig af, hvilket TV,
der skal tilsluttes, og de kabler, som anvendes.
Brug den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde (s. 11).
Se “Oplysninger om tilslutning” på side 37 samt vejledningen til de enheder,
der skal tilsluttes.
Vælg tilslutningsmetode efter det TV, der skal tilsluttes og de stik, som TV’et er
udstyret med.
TV med høj
opløsning
HD-billedkvalitet
(høj opløsning)*
i.LINK (til
HDV 1080i)
COMPONENT IN
Se side 35 for oplysninger om
tilslutningsmetoder.
På side 37 findes flere
oplysninger om tilslutning.
16:9 TV eller 4:3 TV
SD-billedkvalitet (standardopløsning) *
i.LINK
COMPONENT IN
S VIDEO
VIDEO/
AUDIO
Se side 35 for oplysninger om tilslutningsmetoder
og side 36 for oplysninger om
tilslutningsmetode ,
og .
På side 37 findes flere oplysninger om tilslutning.
• Indstil camcorderens menu, inden tilslutningen foretages. Det er muligt, at TV-apparatet ikke genkender
videosignalet ved skift af indstillinger for [VCR HDV/DV] og [i.LINK CONV] efter tilslutning med
i.LINK-kabel (medfølger ikke).
* Billeder, som er optaget i DV-format, afspilles som SD-billeder (standardopløsning), uanset hvilken
tilslutning, der er anvendt.
Stik på camcorderen
Åbn stikdækslet, og tilslut kablet.
34
: Signalretning
Type Camcorder
TV
Kabel
Menuindstilling
(STANDARD SET)
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
[VCR HDV/DV] 
[AUTO] (s. 54)
[i.LINK CONV] 
[OFF] (s.57)
(Grøn) Y
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
(Rød)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] 
[AUTO] (s. 54)
[COMPONENT] 
[1080i/576i] (s. 57)
Optagelse/afspilning
Komponentvideokabel
(medfølger)
(Hvid)
(Gul)
Undlad at tilslutte det videostikket (gult).
(STANDARD SET)
i.LINKcable (medfølger ikke)
[VCR HDV/DV] 
[AUTO] (s. 54)
[i.LINK CONV] 
[ON HDVDV]
(s. 57)
[TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 57)
* Skift indstillinger afhængig af, hvilket TV, der skal tilsluttes.
Fortsat 
35
Tilslutning for visning på TV (Fortsat)
: Signalretning
Type Camcorder
TV
Kabel
Menuindstilling
Komponentvideokabel
(medfølger)
(Grøn) Y
(Blå) PB/CB
(Rød) PR/CR
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
(Rød)
(Hvid)
(Gul)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] 
[AUTO] (s. 54)
[COMPONENT] 
[576i] (s. 57)
[TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 57)
Undlad at tilslutte det videostikket (gult).
A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (medfølger ikke)
(STANDARD SET)
(Rød)
(Hvid)
(Gul)
[VCR HDV/DV] 
[AUTO] (s. 54)
[TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 57)
Undlad at tilslutte det videostikket (gult).
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
(Rød)
(Hvid)
(Gul)
* Skift indstillinger afhængig af, hvilket TV, der skal tilsluttes.
36
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] 
[AUTO] (s. 54)
[TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 57)
Oplysninger om tilslutning
Type
Oplysninger
• Kræver stik med HDV1080i-specifikation. Du kan få flere oplysninger hos TV-producenten.
På side 101 finder du en liste over understøttede enheder.
• TV-apparatet skal indstilles, så det kan registrere, at camcorderen er tilsluttet.
Se brugervejledningen, der fulgte med TV’et.
• Hvis tilslutning kun foretages med komponentvideokablet (medfølger), afspilles
audiosignalerne ikke. For at afspille audiosignaler skal audiokablet med hvide og
røde stik (medfølger) sættes i TV-apparatets audioindgang.
• Billeder i DV-format afspilles ikke via COMPONENT OUT-stikket, hvis der er optaget
copyrightbeskyttede signaler i billederne.
• TV-apparatet skal indstilles, så det kan registrere, at camcorderen er tilsluttet.
Se brugervejledningen, der fulgte med TV’et.
audiosignalerne ikke. For at afspille audiosignaler skal audiokablet med hvide og røde
stik (medfølger) sættes i TV-apparatets audioindgang.
• Billeder i DV-format afspilles ikke via COMPONENT OUT-stikket, hvis der er optaget
copyrightbeskyttede signaler i billederne.
• Hvis kun S VIDEO-stikket tilsluttes, afspilles audiosignalerne ikke. For at afspille
audiosignaler skal audiokablet med hvide og røde stik sluttes til TV-apparatets audioindgang
via et S-VIDEO-kabel (medfølger ikke).
• Denne tilslutning giver billeder i høj opløsning sammenlignet med A/V-forbindelseskablet
(Type
).
Optagelse/afspilning
• Hvis tilslutning kun foretages med komponentvideokablet (medfølger), afspilles
• Hvis du tilslutter camcorderen til et TV med mere end én type kabler for at afspille billeder fra et andet
stik end i.LINK-stikket, har de afspillede signaler følgende prioritetsrækkefølge:
Komponentvideo  S video  lyd/video
• Der findes flere oplysninger om i.LINK på side 105.
Indstilling af billedformatet svarende til det tilsluttede TV (16:9/4:3)
Skift indstillingen [TV TYPE] afhængigt af dit fjernsyn (s. 57).
• Når du afspiller et bånd, der er optaget i DV-format på et fjernsyn med 4:3-skærm, der ikke er
kompatibelt med 16:9-signalet, skal [ WIDE SELECT] indstilles til [4:3] på camcorderen,
når du optager et billede (s. 55).
Når dit TV er tilsluttet en videobåndoptager
Vælg tilslutningsmetoden på side 62 afhængig af videobåndoptagerens indgang.
Tilslut camcorderen til LINE IN-indgangen på videobåndoptageren med A/V-tilslutningskablet
(medfølger). Indstil videobåndoptagerens indgangsvælger til LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, osv.).
Hvis dit TV er af monotypen (når TV’et kun har én lydindgang)
Sæt A/V-tilslutningskablets (medfølger) gule stik i videoindgangen, og det hvide eller røde
stik i videobåndoptagerens eller TV’ets lydindgang. Hvis du vil afspille lyden i mono, skal
du bruge et tilslutningskabel til det formål (medfølger ikke).
Hvis TV’et/videobåndoptageren har en 21-bens-adapter (EUROCONNECTOR)
Brug en 21-bens-adapter (medfølger ikke) til at få vist afspilningsbillede.
�������������������
37
Bruge menupunkterne
Følg anvisningerne herunder for at bruge ethvert af de menupunkter, der er angivet efter
denne side.
1 Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren.
Indikatoren CAMERA-TAPE:
indstillinger på et bånd
Indikatoren CAMERA-MEMORY:
indstillinger på en “Memory Stick Duo”
Indikatoren PLAY/EDIT: indstillinger til visning/redigering
2 Tryk på LCD-skærmen for at vælge menupunktet.
Utilgængelige indstillinger vises nedtonet.
 Sådan anvender du genvejene i Personlig menu
På den personlige menu er genveje for ofte anvendte menupunkter tilføjet.
• Du kan tilpasse den personlige menu, som du har lyst til (side 60).
 Tryk på
60min
1/3
.
STBY
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
STATUS
CHECK
SHUTTR
SPEED
PRGRAM
AE
AE
SHIFT
 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis det ønskede punkt ikke vises på skærmen, skal du trykke på
indtil punktet vises.
 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på
.
/
,
 Sådan bruger du menupunkterne
Du kan tilpasse de menupunkter, der ikke er føjet til den personlige menu.


–:––:––
60min

–:––:––
60min
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
WHITE BAL.
38
CLOCK SET
WORLD
OK
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
AE
OK

 Tryk på
[MENU].
Menuindeksskærmbilledet vises.
 Vælg den ønskede menu.
Tryk på
/
for at vælge indstillingen, og tryk derefter på
den samme som i trin .)
 Vælg den ønskede indstilling.
. (Processen i trin  er
• Du kan også vælge punktet direkte ved at trykke på det.
 Tilpas indstillingen.
Når du har tilpasset indstillingen, skal du trykke på
menuskærmbilledet.
Hvis du ikke vil ændre indstillingen, skal du trykke på
skærmbillede.

(luk) for at skjule
for at vende tilbage til det forrige
Brug af menuen
39
Menupunkter
• De tilgængelige menupunkter for handlingen () varierer afhængig af, hvor den tændte indikator for POWERkontakten sidder.|
Indikatorposition:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT










–
–








–


–



–







–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–


–









–

FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
SLIDE SHOW
INT.REC-STL
SHOT TRANS

–
–
–
–
–

DEMO MODE

–
–
–
Menuen CAMERA SET (s. 42)
PROGRAM AE
SPOT METER
WHITE BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
AUTO SHUTTER
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
CONV. LENS


Menuen MEMORY SET (s. 47)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menuen PICT.APPLI. (s. 50)
40
PictBridge PRINT


–
–

–
–
–
–




Indikatorposition:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
END SEARCH

–
–
–
–

BURN DVD
–
–
–

Menuen EDIT/PLAY (s. 53)
VAR. SPD PB
REC CTRL



Menuen STANDARD SET (s. 54)
VCR HDV/DV
–
REC FORMAT

DV SET

–
–
–
VOLUME



MULTI-SOUND
–

MIC LEVEL

EXT SUR MIC

–
–
–
LCD/VF SET



COMPONENT



i.LINK CONV


TV TYPE

–

USB SELECT
–
–
–
–
DISP GUIDE



STATUS CHECK

–

GUIDEFRAME


COLOR BAR

–
–

–
–
–
REMOTE CTRL



REC LAMP


–
BEEP



DISP OUTPUT



MENU ROTATE



A.SHUT OFF



–
–

CLOCK SET



WORLD TIME



LANGUAGE



DATA CODE
REMAINING
CALIBRATION
–
Brug af menuen
–
–




Menuen TIME/LANGU. (s. 59)
41
Menuen CAMERA SET
Indstillinger til justering af camcorderen
efter optageforholdene (SPOT METER/
WHITE BAL./STEADYSHOT, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises,
når indstillingerne vælges.
Se side 38, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
SUNSET&MOON**(
)
Vælg denne indstilling for at indfange
stemningen ved optagelse af solnedgange,
almindelige natbilleder eller fyrværkeri.
LANDSCAPE**(
)
PROGRAM AE
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer med funktionen
PROGRAM AE. Stil først kontakten AUTO
LOCK på OFF (s. 25).
 AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [PROGRAM AE]
SPOTLIGHT*( )
Denne indstilling forhindrer,
at personers ansigter virker overdrevent
blege, når motiver er stærkt oplyste.
PORTRAIT (blødt portræt) (
)
Denne indstilling fremhæver motiver,
som f.eks. en person eller en blomst,
samtidigt med, at der dannes en blød
baggrund.
BEACH&SKI*( )
Vælg denne indstilling for at optage
motiver på lang afstand klart. Denne
indstilling forhindrer også, at camcorderen
fokuserer på vinduesglas eller -metal,
hvis du optager et motiv bag en rude.
• Punkter med én stjerne (*) kan justeres til at
fokusere på motiver på kort afstand. Punkter
med to stjerner (**) kan justeres til at fokusere
på motiver længere væk.
• Indstillingen vender tilbage til [AUTO], når du
indstiller POWER-kontakten til OFF (CHG) i
mere end 12 timer.
SPOT METER (fleksibel
spotmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selv når der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, som f.eks.
motiver badet i projektørlys på en scene.
Stil først kontakten AUTO LOCK på
OFF (s. 25).
1
2
Denne indstilling forhindrer, at en persons
ansigt virker mørkt, hvis lyset er skarpt
eller reflekterende, f.eks. på en strand om
sommeren eller på en skibakke.
42
 Tryk på det punkt, som du ønsker at
fokusere på, og justér eksponeringen
på skærmen.
vises.
 Tryk på [END].
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på
[AUTO][END].
• Hvis du indstiller [SPOT METER], angives
eksponeringen automatisk til manuel tilstand.
WHITE BAL. (Hvidbalance)
Du kan justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke. Stil først
kontakten AUTO LOCK på OFF (s. 25).
 AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optagemiljø:
INDOOR ()
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optagemiljø:
– Indendørs
– Fester eller studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
farvede lamper
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres, afhængigt af
omgivende lysforhold.
 Tryk på [ONE PUSH].
 Ret camcorderen mod et hvidt objekt,
som f.eks. et ark papir under de samme
lysforhold, hvorunder motivet skal
optages.
 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og lagret i hukommelsen.
• Hold et hvidt motiv i billedet, mens
blinker hurtigt.
•
blinker langsom, hvis hvidbalancen
ikke kan indstilles.
• Hvis
bliver ved med at blinke, efter
at du har trykket på
, skal [WHITE
BAL.] stilles på [AUTO].
SHARPNESS
Du kan justere skarpheden af billedets
omrids med
/
.
vises,
når skarpheden er en anden end
standardindstillingen.
Blødere
Brug af menuen
– Udendørs
– Nat, neonlys og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Fluorescerende lamper ved dagslys
• Når du har skiftet batteri, mens [AUTO] er
valgt, vælges [AUTO], og camcorderen rettes
mod et hvidt motiv i nærheden i ca. 10 sekunder
for at opnå en bedre justering af balancen.
• Udfør [ONE PUSH] fremgangsmåden
igen, hvis du ændrer på indstillingerne for
[PROGRAM AE] eller flytter camcorderen
fra indendørs til udendørs eller omvendt.
• Hvidbalancen justeres under hvide eller
kolde, hvide fluorescerende lamper ved at
stille [WHITE BAL.] på [AUTO] eller følge
fremgangsmåden for brug af [ONE PUSH].
• Indstillingen vender tilbage til [AUTO], når du
indstiller POWER-kontakten til OFF (CHG)
i mere end 12 timer.
Skarpere
SHUTTER SPEED
Du kan justere og indstille lukkerhastigheden manuelt efter ønske. Afhængig
af lukkerhastigheden kan du få motivet til
at se stillestående ud eller lægge vægt på
en flydende bevægelse. Stil først kontakten
AUTO LOCK på OFF (s. 25).
 AUTO
Vælg automatisk justering af
lukkerhastigheden.
MANUAL
Juster lukkerhastigheden ved hjælp af
/
.
Du kan vælge en lukkerhastighed mellem
1/10000 sekund og 1/3 sekund.
Langsommere
120, 150, 215
Hurtigere
• Hvis du eksempelvis vælger 1/100 sekund,
vises [100] på skærmen.
• Ved fotografering af et lyst motiv anbefales det
at indstille lukkerhastigheden til en hurtigere
værdi.
Fortsat 
43
Menuen CAMERA SET (Fortsat)
• Ved brug af en langsom lukkerhastighed kan
den automatiske fokusering gå tabt. Brug et
kamerastativ, og juster fokuseringen manuelt.
• Ved optagelse i lys fra lysstofrør, f.eks.
en fluorescerende lampe, natriumlampe
eller kviksølvlampe, kan der afhængig af
lukkerhastigheden forekomme vandrette
bånd på skærmen, eller der kan forekomme
farveafvigelser.
• Den indstilling, du har foretaget, ændres tilbage
til standardindstillingen, hvis du indstiller
POWER-kontakten til OFF (CHG) i mere
end 12 timer.
• Når hvidbalancen indstilles til en lavere værdi,
ser billederne blålige ud, og når den indstilles til
en højere værdi, ser billederne rødlige ud.
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet,
hvis du vil rette det mod et motiv, der ikke
står midt i billedet.
2
AUTO SHUTTER
3
Denne indstilling aktiverer automatisk den
elektroniske lukker ved optagelse i lyse
omgivelser, hvis du indstiller den til [ON]
(standardindstilling).
 Stil kontakten FOCUS/ZOOM på
MANUAL (s. 24).
 Tryk på motivet på skærmen.
 Tryk på [END].
Automatisk fokusering opnås ved at stille
kontakten FOCUS/ZOOM på AUTO.
AE SHIFT
Når eksponeringen (s. 24) indstilles
automatisk, kan du justere eksponeringen
ved hjælp af
(mørk)/
(lys).
og den indstillede værdi vises,
når [AE SHIFT] er en anden en
standardindstillingen.
FLASH SET
 FLASH LEVEL
HIGH(
)
Øger blitzforholdet.
CAMERA COLOR
 NORMAL( )
Du kan justere farveintensiteten ved hjælp
af
/
.
vises, når [CAMERA
COLOR] er en anden end standardindstil
lingen.
Reducerer
farveintensitet
Øger
farveintensitet
WB SHIFT (ændring af
hvidbalance)
44
Du kan justere hvidbalancen til den
ønskede indstilling ved hjælp af
/
.
og den indstillede værdi vises,
når [WB SHIFT] er en anden end
standardindstillingen.
LOW(
)
Mindsker blitzforholdet.
 REDEYE REDUC
Du kan forhindre røde øjne ved at aktivere
blitzen før optagelse.
Angiv [REDEYE REDUC] til [ON],
og tryk derefter på (blitz) (s. 26) flere
gange for at vælge en indstilling.
(Automatisk reduktion af røde øjne):
Blitzen udløses for at reducere røde øjne,
før blitzen automatisk udløses, når der er
utilstrækkelige omgivende lysforhold.

(Tvungen reduktion af røde øjne):
Bruger altid blitzen og funktionen til
reduktion af røde øjne.

(Ingen blitz): Optager uden blitz.
• Reduktion af røde øjne giver måske ikke
den ønskede effekt på grund af individuelle
forskelle og andre forhold.
SUPER NS (Super NightShot)
Billedet vil blive optaget med maksimalt
16 gange følsomheden ved NightShotoptagelse, hvis du angiver [SUPER NS]
til [ON], mens NIGHTSHOT-kontakten
(s. 24) også er angivet til ON.
og [“SUPER NIGHTSHOT”] vises på
skærmen.
• Brug ikke NightShot/[SUPER NS] i lyse
omgivelser. Dette kan medføre, at camcorderen
ikke fungerer korrekt.
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Juster fokuseringen manuelt (s. 25), når det er
svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden på camcorderen ændrer
sig efter lysforholdene. I den forbindelse kan
billedets hastighed nedsættes.
NS LIGHT (NightShot Light)
Når du bruger funktionen NightShot (s. 24)
eller [SUPER NS] (s. 45) til at optage, kan
du optage klarere billeder ved at angive
[NS LIGHT], hvilket udsender infrarødt lys
(usynligt), til [ON] (standardindstillingen).
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Den maksimale optageafstand ved brug
af [NS LIGHT] er ca. 3 m.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW S].
• Juster fokuseringen manuelt (s. 25), når det
er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden på camcorderen ændrer
sig efter lysforholdene. I den forbindelse kan
billedets hastighed nedsættes.
ZEBRA
Dette er nyttigt som en vejledning,
når lysstyrkes justeres. Når du ændrer
standardindstillingen, vises . Zebramønstret optages ikke.
 OFF
Brug af menuen
Hvis du vil tilbage til den normale
indstilling, skal du sætte NIGHTSHOTkontakten til OFF.
og [COLOR SLOW SHUTTER] vises
på skærmen.
Zebra-mønstret vises ikke.
70
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 70 IRE.
100
Zebra-mønstret vises ved en
skærmlysstyrke på ca. 100 IRE eller mere.
• Dele af skærmen, hvor lysstyrken er
ca. 100 IRE eller mere kan blive vist
overeksponeret.
• Zebra-mønstret er diagonale striber, som vises
i dele på skærmen, hvor lysstyrken er på et
forudindstillet niveau.
HISTOGRAM
Når du indstiller [HISTOGRAM] på [ON],
vises [HISTOGRAM] (en kurve til visning
af fordelingen af toner i billedet) som et
vindue på skærmen.
Dette kan bruges i forbindelse med
justering af eksponeringen. Du kan justere
eksponeringen eller [AE SHIFT] mens
du kontrollerer [HISTOGRAM]-vinduet.
[HISTOGRAM] optages ikke på bånd eller
“Memory Stick Duo.”
Når du angiver [COLOR SLOW S] til
[ON], kan du optage et billede lysere i
farver selv i mørke.
Fortsat 
45
Menuen CAMERA SET (Fortsat)
Pixel
80
Mørkere
Der udføres op til 10 × optisk zoom.
20 ×
Lysere
Lysstyrke
• Kurvens venstre område viser de mørkeste
ormåder i billedet, og det højre område viser
de lyseste områder.
SELF-TIMER
Selvudløseren starter optagelse efter ca.
10 sekunder.
 Tryk på
[SELF-TIMER]
[ON]
.
vises.
 Tryk på REC START/STOP for at optage
film eller på PHOTO for at optage
stillbilleder.
Annuller nedtællingen ved at trykke på
[RESET].
Vælg [OFF] i trin  for at annullere
selvudløseren.
• Du kan også anvende selvudløseren sammen
med fjernbetjeningen (s. 32).
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomforhold,
hvis du vil zoome til et forhold større
end 10 × (standardindstillingen), når
der optages på et bånd. Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du anvender
den digitale zoom.
I højre side vises den digitale zoomfaktor.
Zoomområdet vises, når du vælger
zoomniveau.
46
 OFF
Der udføres op til 10 x optisk zoom,
og derefter udføres op til 20 x digital
zoom.
120 ×
Der udføres op til 10 x optisk zoom,
og derefter udføres op til 120 x digital
zoom.
STEADYSHOT
Du kan kompensere for rystet kameraføring
(standardindtstillingen er [ON]). Angiv
[STEADYSHOT] til [OFF] ( ), når du
anvender et kamerastativ (medfølger ikke).
Dette gør billedet naturligt.
CONV. LENS
Når du anvender en forsatslinse (medfølger
ikke), skal du bruge denne funktion til at
optage og bruge maksimal kompensation
mod kamerarystelser for hver linse.
 OFF
Vælg denne indstilling, hvis forsatslinsen
(medfølger ikke) ikke anvendes.
WIDE CONV. ( )
Vælg denne indstilling for at bruge
forsatslinsen (medfølger ikke).
TELE CONV. ( )
Vælg denne indstilling for at bruge
teleforsatslinsen (medfølger ikke).
Menuen MEMORY SET
Indstillinger til “Memory Stick Duo”
(BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/
NEW FOLDER, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
indstillingerne vælges.
Se side 38, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
IMAGE SIZE
 1920 × 1440 (
)
Optager stillbilleder tydeligt.
1920 × 1080 (
)
Vælg denne indstilling, når der ikke
optages kontinuerligt.
NORMAL (
)
Optager fra 3 (billedstørrelse 1920 x
1440), 5 (billedstørrelse 1440 × 1080)
til 25 (billedstørrelse 640 × 480) billeder
kontinuerligt ved intervaller på ca.
0,5 sekund.
Maksimalt antal billeder optages, når du
trykker og holder helt ned på PHOTO.
EXP. BRKTG (
)
Optager 3 billeder kontinuerligt med
forskellige eksponeringer ved intervaller
på ca. 0,5 sekunder. Du kan sammenligne
de 3 billeder og vælge det billede, der er
optaget ved den bedste eksponering.
• Blitzen virker ikke under kontinuerlig
fotografering.
• Det maksimale antal billeder optages
med selvudløseren, eller når du bruger
fjernbetjeningen.
• [EXP. BRKTG] virker ikke, når du kun har
plads til færre end tre billeder på “Memory
Stick Duo”.
• Når du indstiller skærmen til bredformat (16:9),
kan du optage 3 billeder (billedformat
1920 × 1080) kontinuerligt.
QUALITY
)
Optager stillbilleder i fin billedkvalitet.
)
Giver mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativ tydelig kvalitet.
640 × 480 (
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
Kapacitet for “Memory Stick Duo”
(MB) og antal billeder, der kan
optages
Brug af menuen
 OFF
 FINE (

1440 × 1080 (
BURST
Du kan optage flere stillbilleder i
rækkefølge ved at trykke på PHOTO.

)
Optager stillbilleder i standard
billedkvalitet.
Optager klare stillbilleder i bredformat
(16:9).
STILL SET

STANDARD (
Hvis POWER-kontakten er sat på
CAMERA-MEMORY
1920 × 1920 × 1440 × 640 ×
1440
1080
1080
480
16 MB
11
26
14
34
19
43
96
240
32 MB
22
54
29
69
39
88
190
485
64 MB
45
105
59
135
78
175
128 MB
91
215
115
280
155
355
390
980
780
1970
256 MB
165
395
215
500
280
640
1400
3550
512 MB
335
800
435
1000
570
1300
2850
7200
1 GB
680
1600
890
2100
1150
2650
5900
14500
2 GB
1400
3350
1800
4300
2400
5500
12000
30000
Fortsat 
47
Menuen MEMORY SET (Fortsat)
Omtrentlig billedstørrelse på et
billede (KB)
Hvis POWER-kontakten er sat på
CAMERA-TAPE eller PLAY/EDIT*
1440 × 1080 × 640 ×
810
810
480
640 ×
360
16 MB
25
60
34
80
96
240
115
240
32 MB
51
120
69
160
190
485
240
485
64 MB
100
240
135
325
390
980
490
980
128 MB
205
490
280
650
780
1970
980
1970
256 MB
370
890
500
1150
1400
3550
1750
3550
512 MB
760
1800
1000
2400
2850
7200
3600
7200
1 GB
1550
3650
2100
4900
5900 7300
14500 14500
3150 4300
7500 10000
12000 15000
30000 30000
2 GB
* Billedstørrelsen fastsættes på følgende måde:
– Billeder, der optages med POWER-kontakten
indstillet til CAMERA-TAPE, er 1440 × 810,
når der er valgt HDV-format eller DV-format
(16:9) og 1080 × 810, når der er valgt
DV-format (4:3).
– Billeder, der optages med POWER-kontakten
indstillet til PLAY/EDIT, er 1440 × 810,
når der er valgt HDV-format, 640 × 360,
når der er valgt DV-format (16:9) og
640 × 480, når der er valgt DV-format (4:3).
• Antallet af billeder, der kan optages,
vises i tabellen.
[FINE] er øverst, og [STANDARD] er nederst.
• Når du bruger “Memory Stick Duo”, der er
fremstillet af Sony Corporation. Det antal
billeder, der kan optages kan variere afhængigt
af optageforholdene.
48
Billede i 4:3-format
1920 ×
1440
1440 ×
1080
1080 ×
810
640 ×
480
1380
580
800
350
450
190
150
60
Billede i 16:9-format
1920 ×
1080
1440 ×
810
640 ×
360
1060
450
600
260
130
60
• Tabellen viser det omtrentlige antal stillbilleder,
der kan tages for hver billedstørrelse.
[FINE] er øverst, og [STANDARD] er nederst.
ALL ERASE
Sletter alle billederne på en “Memory Stick
Duo”, der ikke er billedbeskyttet, eller i
den valgte mappe.
 Vælg [ALL FILES] eller [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES]: Sletter alle billeder på
“Memory Stick Duo.”
[CURRENT FOLDER]: Sletter alle billeder
i den valgte mappe.
 Tryk på [YES] to gange
.
• Annullerer på forhånd billedbeskyttelse på
“Memory Stick Duo”, hvis du bruger “Memory
Stick Duo” med skrivebeskyttelsestappen
(s. 102).
• Mappen slettes ikke, selvom du sletter alle
billeder i mappen.
• Undgå at gøre følgende, mens [ Erasing all
data...] vises:
– Brug POWER-kontakten/
betjeningsknapperne.
– Udtag “Memory Stick Duo.”
FORMAT
REC FOLDER (optagemappe)
Den medfølgende eller nyindkøbte
“Memory Stick Duo” er blevet formateret
af producenten og skal derfor ikke
formateres.
Formattering udføres ved at trykke på
[YES] to gange 
.
Formateringen er afsluttet, og alle
billeder slettes.
FILE NO.
 SERIES
• Billeder gemmes i 101MSDCF-mappen
som standard.
• Når du har optaget et billede i en mappe,
anvendes den samme mappe som
standardmappe ved afspilning.
PB FOLDER (afspilningsmappe)
Vælg en afspilningsmappe med
og tryk på
.
/
,
Brug af menuen
• Undlad at gøre følgende, mens [
Formatting…] vises:
– Brug POWER-kontakten/
betjeningsknapperne.
– Udtag “Memory Stick Duo.”
• Formateringen sletter alt på “Memory Stick
Duo”, herunder beskyttede billeddata og
nyoprettede mapper.
Vælg den mappe der skal bruges
til afspilning med
/
, vælg
derefter
.
Tildeler filnumre i rækkefølge, selv om
en “Memory Stick Duo” udskiftes med
en anden. Rækkefølgen på filnumrene
nulstilles dog, når en ny mappe oprettes
eller optagemappen udskiftes med
en anden.
RESET
Nulstiller filnumrene til 0001 hver gang
“Memory Stick Duo” udskiftes.
NEW FOLDER
Du kan oprette en ny mappe (102MSDCF
til 999MSDCF) på en “Memory Stick
Duo”. Når en mappe er fuld (med
maks. 9999 billeder lagret), oprettes
der automatisk en ny mappe.
Tryk på [YES] 
.
• Du kan ikke slette de oprettede mapper med
camcorderen. Du skal formatere “Memory Stick
Duo” (s. 49), eller slette dem ved hjælp af din
computer.
• Antallet af billeder, som kan optages på en
“Memory Stick Duo” reduceres, efterhånden
som antallet af mapper øges.
49
Menuen PICT.APPLI.
Specialeffekter til billeder eller
ekstrafunktioner til optagelse/afspilning
(SLIDE SHOW/PICT. EFFECT, osv.)
D. EFFECT (Digital effekt)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
indstillingerne vælges.
Se side 38, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
FADER
Du kan føje følgende effekter til billeder,
som optages.
 Vælg den ønskede effekt, og tryk på
 Tryk på REC START/STOP.
.
Du kan føje digitale effekter til dine
optagelser.
 Tryk på den ønskede effekt.
 Juster effekten med
/
, og tryk
derefter på
.
Når du vælger [STILL], gemmes billedet
som stillbillede, når du trykker på
.
Effekt
Punkter, som du kan
justere
CINEMA
EFECT*
Justering er ikke
nødvendig.
STILL
Graden af
gennemsigtighed for
det stillbillede, som
skal indkopieres i
en film.
FLASH
Interval for afspilning
billede for billede.
TRAIL
Tidsangivelse af, hvor
længe billedet bliver
stående.
OLD MOVIE*
Justering er ikke
nødvendig.
Fader-indikatoren holder op med at blinke
og forsvinder, når ind-/udtoningen er
fuldført.
Hvis du vil annullere handlingen, skal du
trykke på [OFF] i trin.
STBY
Udtoning
REC
Indtoning
WHITE FADER
* Kun tilgængelig under optagelse.
BLACK FADER
 Tryk på
.
vises.
Hvis du vil annullere [D. EFFECT], skal du
trykke på [OFF] i trin .
MOSAIC FADER
CINEMA EFECT (Biografeffekt)
Du kan tilføje en biografstemning til
billederne ved at justere billedkvaliteten.
MONOTONE
Når du foretager indtoning, ændres billedet
gradvist fra sort/hvid til farve. Ved udtoning
ændres billedet gradvist fra farve til
sort/hvid.
STILL
Optager en film, mens den indkopieres
i et tidligere optaget stillbillede.
FLASH (billedskift)
Optager en film med en serie af stillbilleder
(stroboskopeffekt).
50
TRAIL
Optager et billede, så der vises et
“efterslæb” på billedet.
OLD MOVIE
Tilføjer en ældre filmeffekt med en
bruntonet farvebalance til billeder.
PASTEL
Billeder vises som en lys pasteltegning.*
MOSAIC
• Du kan ikke ændre til anden digital effekt,
PICT. EFFECT (billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse eller afspilning.
vises.
 OFF
Anvender ikke indstillingen [PICT.
EFFECT].
SKINTONE
Får huden til at virke glattere og pænere.
NEG.ART
Farven og lysstyrke byttes om.
SEPIA
Billeder vises i brune toner (sepia).
B&W
Billeder vises i sort og hvid.
SOLARIZE
Billeder vises som mosaikmønster.*
* Kun tilgængelig under optagelse.
• [SKINTONE] kna ikke vælges,
når modlysfunktionen anvendes.
Når modlysfunktionen anvendes, samtidig
med at [PICT.EFFECT] er indstillet til
[SKINTONE], annulleres indstillingen
[SKINTONE].
• Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
Afspilningsbilleder, som er redigeret med
billedeffekter, afspilles uden effektstyring via
HDV/DV-interfacestikket (i.LINK).
• Du kan også optage billeder, som er redigeret
med specialeffekter på et andet bånd (s. 62).
Brug af menuen
mens der optages billeder på et bånd, hvis
[CINEMA EFFECT] er valgt.
• Du kan ikke optage billeder på båndet
i camcorderen, der er redigeret med
specialeffekter.
• Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
Afspilningsbilleder, som er redigeret med
digital effekt, afspilles uden effektstyring via
HDV/DV-interfacestikket (i.LINK).
• Du kan lagre billeder, som er redigeret med
specialeffekter på en “Memory Stick Duo”
(s. 67), eller optage dem på et andet bånd
(s. 62).
SLIDE SHOW
Afspiller de billeder, der er lagret på en
“Memory Stick Duo” eller i en mappe i
rækkefølge (billedshow).
 Tryk på
[PB FOLDER].
 Vælg [ALL FILES (
)] eller [CURRNT
FOLDER ( )], og tryk på
.
Hvis du vælger [CURRENT FOLDER
( )], vil alle billederne i den aktuelle
afspilningsmappe, der er valgt i [PB
FOLDER] (s. 49) blive afspillet i
rækkefølge.
 Tryk på [REPEAT].
 Tryk på [ON] eller [OFF] og derefter på
.
Vælg [ON], hvis du vil gentage
billedshowet ( ).
Vælg [OFF], hvis du kun vil udføre
billedshowet en enkelt gang.
 Tryk på [END][START].
Billeder vises som en illustration med stor
kontrast.
Fortsat 
51
Menuen PICT.APPLI. (Fortsat)
Tryk på [END], hvis du vil annullere
[SLIDE SHOW]. Tryk på [PAUSE],
hvis du vil stoppe det midlertidigt.
• Du kan vælge det første billede til billedshowet
med
/
, inden du trykker på
[START].
INT.REC-STL
(interval-fotooptagelse)
Du kan optage stillbilleder på “Memory
Stick Duo” i et angivet interval. Denne
funktion er nyttig til observering af skyer
i bevægelse eller skift i dagslyset osv.
[a]: Optagelse
[b]: Interval
 Tryk på
 det ønskede interval
(1, 5 eller 10 minutter) 
 [ON] 

.
 Tryk hårdt på PHOTO.
holder op med at blinke, og
intervaloptagelse af stillbilleder starter.
Vælg [OFF] i trin , hvis du vil annullere
[INT.REC-STL].
SHOT TRANS
Du kan registrere indstillingerne for
fokusering og zoom og derefter ændre
optagelsesindstillingen fra den nuværende
til den registrerede indstilling, hvilket
giver en jævn overgang mellem scener
(optagelsesovergang).
SHOT A
STORE
Indstil zoom (s. 24) og fokusering (s. 25)
med den ønskede indstilling, og tryk på
[STORE-A]. [SHOT-A] blinker og bliver
registreret. Registrer også [STORE-B].
EXEC
Tryk på [NEXT][EXEC-A] eller
[EXEC-B]. Optagelsesindstillingen
ændres til den registrerede indstilling.
Tryk på [BACK] for at foretage endnu
en registrering, eller tryk på [END] for
at afslutte handlingen.
• Det er ikke muligt at registrere indstillingen
under optagelse.
• Det varer ca. 4 sekunder at ændre den
registrerede indstilling.
• Hvis du registrerer [SHOT TRANS], registreres
indstillingen [WHITE BAL.] også samtidigt.
• Optagevinklen varierer under [SHOT TRANS].
• Brug kamerastativet, når [STEADYSHOT] ikke
fungerer.
DEMO MODE
Standardindstillinger er [ON], hvilket giver
dig mulighed for at se demonstrationen
i ca. 10 minutter, når du har fjernet både
en kassette og en “Memory Stick Duo”
fra camcorderen, og skubbet POWERkontakten ned, for at tænde indikatoren
CAMERA-TAPE.
• Demonstrationen afbrydes i situationer som
beskrevet herunder.
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen. Demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter.
– Når en kassette eller en “Memory Stick”
er isat.
– Hvis POWER-kontakten er sat på andet end
CAMERA-TAPE.
PictBridge PRINT
Se side 69.
SHOT B
52
Menuen EDIT/PLAY
Indstillinger for redigering eller afspilning
i forskellige tilstande (VAR.SPD PB/END
SEARCH, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises,
når indstillingerne vælges.
Se side 38, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
VAR.SPD PB (afspilning ved
forskellige hastigheder)
Du kan afspille i forskellige tilstande,
mens du ser film.
 Tryk på følgende knapper under afspilning.
Tryk på
skift af
afspilningsretning*
langsom
afspilning**
(billede)
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) 
afspilning billede
for billede
(billede) under
afspilningspause.
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) under
afspilning af billede
for billede.
* Der kan forekomme vandrette linjer på
skærmens midterste, øverste eller nederste
del. Dette er ikke en fejl.
**Billeder fra HDV/DV-interfacestikket
(i.Link) kan ikke afspilles jævnt i langsom
tilstand.
 Tryk på

REC CTRL (styring af
filmoptagelse)
Se side 65.
BURN DVD
Når camcorderen er sluttet til en computer
i Sony VAIO-serien, kan du nemt brænde
det optagne billede på båndet over på en
DVD (direkte adgang til “Click to DVD”)
med denne kommando. Se “Oprettelse
af en DVD (Direkte adgang til “Click to
DVD”)” (s. 77), hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Brug af menuen
Hvis du vil
• Du kan ikke høre den optagne lyd. Du kan
muligvis se mosaiklignede skygger af det
tidligere afspillede billede.
• Billeder i HDV-format afspilles ikke fra
HDV/DV Interfacestikket (i.LINK), når pause
er aktiveret, eller når de afspilles med andre
funktioner end almindelig afspilningsfunktion.
• Billeder i HDV-format kan være forvrængede
i følgende situationer:
– Billedsøgning
– Baglæns afspilning
• Kvaliteten af det billede, der skal kopieres til
computeren, er SD (standardopløsning).
END SEARCH
EXEC
Det senest optagne billede afspilles i
ca. fem sekunder og stopper derefter
automatisk.
CANCEL
Stopper [END SEARCH].
.
Tryk på
(afspil/pause) to gange
(én gang ved afspilning billede for billede),
hvis du vil vende tilbage til normal
afspilning.
53
Menuen STANDARD SET
Indstillinger under optagelse på et bånd
eller andre grundlæggende indstillinger
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/
DISP OUTPUT, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når
indstillingerne vælges.
Se side 38, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
VCR HDV/DV
Vælg afspilningssignal. Du skal normalt
vælge [AUTO].
Når camcorderen er forbundet til en anden
enhed via et i.LINK-kabel (medfølger
ikke), skal du vælge det signal, der
skal afspilles/optages fra HDV/DVinterfacestikket (i.LINK). Det valgte
signal optages eller afspilles.
AUTO
Vælg denne funktion for at afspille
signaler med automatisk skift mellem
HDV og DV.
Ved brug af i.LINK-tilslutning skal denne
funktion vælges for optagelse/afspilning af
signaler, fra/til HDV/DV-interfacestikket
(i.LINK) ved automatisk skift af format
mellem HDV og DV.
HDV
Vælg denne funktion for kun at afspille
signaler i HDV-format.
Ved brug af i.LINK-tilslutning skal du
vælge denne funktion for kun at optage/
afspille signaler fra/til HDV-format.
Vælg denne funktion, når du tilslutter
camcorderen til en computer, osv.
DV
Vælg denne funktion for kun at afspille
signalerne i DV-format.
Ved brug af i.LINK-tilslutning skal du
vælge denne funktion for kun at optage/
afspille signaler i DV-format. Vælg denne
funktion, når du tilslutter camcorderen til
en computer, osv.
54
• Tag i.LINK-kablet (medfølger ikke) ud,
inden du indstiller [VCR HDV/DV]. I modsat
fald er der risiko for, at den tilsluttede enhed
(f.eks. en videobåndoptager) ikke kan genkende
videosignalet fra camcorderen.
• Når du har valgt [AUTO], og signalet skifter
mellem HDV- og DV-formaterne, forsvinder
billede og lyd kortvarigt.
• Når [i.LINK CONV] er indstillet til
[ON HDVDV], vises billederne på
følgende måde:
– ved brug af [AUTO] konverteres et HDVsignal til DV-format, når det afspilles,~
og et DV-signal afspilles, som det er.
– ved brug af [HDV] konverteres et HDV-signal
til DV-format, når det afspilles, og et DVsignal afspilles ikke.
– ved brug af [DV] afspilles et DV-signal,
som det er, og et HDV-signal afspilles ikke.
REC FORMAT
Du kan vælge optageformat.
 HDV1080i (
)
Vælges for at optage i specifikationen
HDV1080i.
DV (
)
Vælges for at optage i DV-format.
• Når billedet afspilles samtidigt under optagelse
til en tilsluttet enhed via et i.LINK-kabel
(medfølger ikke), skal [i.LINK CONV]
indstilles til dette.
DV SET

REC MODE(optagetilstand)
 SP ()
Optager i SP (Standard Play) på en
kassette.
LP ()
Øger optagetiden til 1,5 gange optagetiden
for SP (Long Play).
• Hvis du optager i LP-tilstanden, kan der vises
mosaiklignende billedstøj eller lyden kan falde
ud, når du afspiller båndet på andre camcordere
eller videobåndoptagere.
• Når du blander optagelser i SP-tilstanden og
LP-tilstanden på det samme bånd, kan det
afspillede billede være forvrænget, eller
tidskoden er muligvis ikke skrevet korrekt
mellem sekvenserne.

WIDE SELECT
Du kan vælge billedformatet for det TV, der
kal tilsluttes. Se også brugervejledningen,
der fulgte med TV’et.

AUDIO MIX
Du kan høre lyden, der er optaget på båndet
på en anden enhed med eftersynkronisering
under afspilning.
 16:9 WIDE
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
Du kan optage billedet, så det fylder hele
skærmen.
4:3 (
)
Du kan optage billedet til normal skærm.
På LCD-skærmen eller søgeren ved
indstilling af [16:9 WIDE]
På et TV med 16:9bredformatskærm
• Den oprindelige lyd (ST1) udsendes ved
standardindstillingen.
• Den justerede lydbalance vender tilbage til
standardindstillingen, når du indstiller POWERkontakten til OFF (CHG) i mere end 12 timer.
VOLUME
Tryk på
/
lydstyrken.
* Det afspillede billede kan se forskelligt ud
afhængig af det TV, der er tilsluttet.
• Et billede, som er optaget i [16:9 WIDE],
og som afspilles på et TV i 4:3-format, har
samme bredde som originalbilledet men er
beskåret vandret. Du kan opnå bedre visning
på et TV i 4:3-format ved at indstille [ WIDE
SELECT] til [4:3] på camcorderen, når du
optager billeder.

AUDIO MODE
 12BIT
Optager i 12-bit tilstand (to stereolyde).
16BIT (
)
Optager i 16-bit tilstand (en stereolyd i høj
kvalitet).
• Ved optagelse i HDV-format optages lyden
automatisk i funktionen [16BIT].
Brug af menuen
På et TV med
4:3-skærm*
Tryk på
/
for at justere balancen
for den oprindelige lyd (ST1) og den
tilføjede lyd (ST2) på båndet, og tryk
derefter på
.
for at justere
MULTI-SOUND
Du kan vælge, om du vil afspille optaget
lyd ved hjælp af andre enheder med to
kanalers lyd eller stereolyd.
 STEREO
Afspiller med primær lyd og underlyd
(eller stereolyd).
1
Afspiller med primær hyd eller
venstre lyd.
2
Afspiller med underlyd eller højre lyd.
• Du kan afspille, men du kan ikke optage en
kassette med to lydspor på camcorderen.
• Indstillingen vender tilbage til [STEREO],
når du indstiller POWER-kontakten til OFF
(CHG) i mere end 12 timer.
Fortsat 
55
Menuen STANDARD SET (Fortsat)
MIC LEVEL
LCD/VF SET
Du kan justere den optagne lyd manuelt.
 AUTO
Vælg denne funktion for at foretage
automatisk justering af den optagne lyd.
MANUAL
Tryk på
/
for at justere det
optagne lydniveau under optagelse eller
standby. Justeringsbjælkerne for det
optagne lydniveau vises på skærmen.
Det optagne lydniveau øges, når bjælken
flyttes til højre. Måleren for det optagne
lydniveau vises, når standardindstillingen
ændres.
• Brug hovedtelefoner til at lytte til lyden,
når den justeres.
• Indstillingen vender tilbage til [AUTO], når du
indstiller POWER-kontakten til OFF (CHG) i
mere end 12 timer.
• Camcorderens begrænser gør det muligt at
optage med reduceret forvrængning, også
selvom optageniveauet er indstillet til et
højt niveau under indstillingen [MANUAL].
Det bedste resultat opnås ved at justere
optageniveauet, så det ikke overstiger 0dB.
EXT SUR MIC
(ekstern surround-mikrofon)
 WIDE STEREO (
 LCD BRIGHT
Du kan justere baggrundslyset på
LCD-skærmen.
 Juster lysstyrken med
 Tryk på
.
/
.
• Du kan også slå LCD-modlys fra (s.16).
 LCD BL LEVEL
Du kan justere lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
 NORMAL
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Tilføre LCD-skærmen mere lys.
• Når du slutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
 LCD COLOR
Du kan justere farven på LCD-skærmen
med
/
.
)
Optager 2-kanals lyd mere tilstedeværende
ved tilslutning af en mikrofon (medfølger
ikke).
STEREO
Optager stereolyden normalt.
• Du skal bruge kompatibelt tilbehør, f.eks ECMHQP1-mikrofonen (medfølger ikke), når du
optager lyden i indstillingen [WIDE STEREO].
• Lyd optages i indstillingen [STEREO], hvis
mikrofonen ikke er tilsluttet, selv om der er
valgt en anden indstilling.
56
Det optagne billede påvirkes ikke af denne
funktion.
Lav intensitet
Høj intensitet
 VF B.LIGHT
Du kan justere søgerens lysstyrke.
 NORMAL
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Øger LCD-skærmens lysstyrke.
• Når du slutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk
som indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
COMPONENT
Vælg [COMPONENT], når du skal
tilslutte camcorderen til et TV med
komponentindgang.
 16:9
Vælg af få vist billederne på et TV i
16:9-bredformat.
Billeder i
Billeder i
HDV-format
DV-format
576i
Vælges, når du skal tilslutte camcorderen
til et TV med komponentindgang.
 1080i/576i
Vælges, når du skal tilslutte camcorderen
til et TV med komponentindgang, som kan
vise 1080i-signalet.
i.LINK CONV
 OFF
Vælg at afspill billederne fra
HDV/DV-interfacestikket (i.LINK)
i overensstemmelse med indstillingerne
i [REC FORMAT] og [VCR HDV/DV].
ON HDVDV
Vælg altid at afspille billederne i DVformat fra HDV/DV-interfacestikket
(i.LINK).
• Der findes flere oplysninger under [VCR HDV/
DV] om signalindgang via i.LINK-tilslutning
(s. 54).
• Tag i.LINK-kablet (medfølger ikke) ud, inden
du indstiller [i.LINK CONV]. I modsat fald er
der risiko for, at den tilsluttede videoenhed ikke
kan genkende videosignalet fra camcorderen.
TV TYPE
Du skal konvertere signalet efter det TV,
der er tilsluttet, ved afspilning af billedet.
De optagne billeder afspilles som i def
følgende illustrationer.
Vælg af få vist billederne på et TV i 4:3standardformat.
Billeder i
Billeder i
HDV-format
DV-format
USB SELECT
Vælg [USB SELECT] for at få vist
billeder på en computer via USBkablet (medfølger) (s. 72), eller tilslut
camcorderen til en printer, som er
kompatibel med PictBridge.
Brug af menuen
Når POWER-kontakten er stillet på
CAMERA-TAPE, fungerer denne
indstilling kun, når [HDV1080i] er valgt
under [REC FORMAT]. Når POWERkontakten står på PLAY/EDIT, fungerer
denne indstilling kun, når [AUTO] eller
[HDV] er valgt under [VCR HDV/DV].
4:3
 MEMORY STICK
Vælg denne funktion for at få vist billeder
i “Memory Stick Duo.”
PictBridge PRINT
Se side 69.
DISP GUIDE
Se side 17.
STATUS CHECK
Du kan kontrollere den indstillede værdi
for følgende dele.
– [COMPONENT] (s. 57)
– [i.LINK CONV] (s. 57)
– [TV TYPE] (s. 57)
– [VCR HDV/DV] (ved indstilling af POWERkontakten til PLAY/EDIT) (s. 54)
Fortsat 
57
Menuen STANDARD SET (Fortsat)
GUIDEFRAME
Du kan se billedet og kontrollere, at
motivet er vandret eller lodret ved at
angive [GUIDEFRAME] til [ON]. Billedet
optages ikke. Tryk på DISPLAY/BATT
INFO for at få billedet til at forsvinde.
• Ved at placere motivet i rammens
skæringspunkt opnås en afbalanceret
komposition.
COLOR BAR
Du kan få vist farvebjælken eller optage
den på båndet ved at indstille [COLOR
BAR] til [ON]. Det er praktisk at justere
farven på den skærm, der er tilsluttet.
• vises for et billede, der er optaget med blitz.
• Datoen og klokkeslættet vises i samme område
af dataskærmen for DATE/TIME. Hvis du
optager et billede uden at indstille uret, vises
[-- -- ----] og [--:--:--].
REMAINING
 AUTO
Viser indikatoren for resterende båndtid i
ca. 8 sekunder f.eks. i situationer som de
nedenfor beskrevne.
• Når du indstiller POWER-kontakten til
PLAY/EDIT eller CAMERA-TAPE med
en kassette isat.
(afspil/pause).
• Når du trykker på
ON
Viser hele tiden indikatoren for resterende
båndtid.
DATA CODE
Viser oplysninger, der automatisk er
optaget (datakode) under optagelse.
 OFF
REMOTE CTRL (fjernbetjening)
Standardindstillingen er [ON], som giver
mulighed for at bruge fjernbetjeningen
(s. 32).
Datakode vises ikke.
DATE/TIME
• Stilles på [OFF] med henblik på at forhindre
camcorderen i at reagere på en kommando,
som stammer fra en anden fjernbetjening.
Viser dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA (nedenfor)
Viser indstillingsdata for kamera.
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
6
5
1
2
3
4
 SteadyShot deaktiveret*
 Eksponering*
 Hvidbalance*
 Forstærkning*
 Lukkerhastighed
 Blændeværdi
* Vises kun under afspilning af bånd.
58
REC LAMP (optageindikator)
Kameraoptageindikatoren lyser ikke under
optagelse, når du sætter denne til [OFF].
Standardindstillingen er [ON].
BEEP
 ON
Der høres en melodi, når du starter/
stopper optagelse, eller når du betjener
berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien.
• Værdien for eksponeringsjustering (0EV),
en lukkerhastighed og aperturværdien vises,
når stillbilleder på en “Memory Stick Duo”
afspilles.
HDR-HC1E 2-636-470-21(1)
Menuen TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
DISP OUTPUT
 LCD PANEL
Viser data, f.eks. tidskoden, på LCDskærmen og i søgeren.
V-OUT/PANEL
Viser data, f.eks. tidskoden, på TVskærmen, LCD-skærmen og i søgeren.
MENU ROTATE
 NORMAL
Ruller nedad i menupunkterne ved at
trykke på
.
OPPOSITE
A.SHUT OFF (automatisk
slukningsfunktion)
 5 min
Camcorderen slukkes automatisk, når du
ikke har betjent den i ca. 5 minutter.
NEVER
Camcorderen slukkes ikke automatisk.
CLOCK SET
Se side 18.
WORLD TIME
Du kan angive tidsforskellen ved at trykke
på
/
, når du bruger camcorderen
i udlandet. Uret justeres i henhold til
tidsforskellen.
Hvis du indstiller tidsforskellen til 0,
vender uret tilbage til den oprindeligt
indstillede tid.
LANGUAGE
Du kan vælge det ønskede sprog på LCDskærmen.
Du kan vælge mellem engelsk, forenklet
engelsk, kinesisk (traditionelt), kinesisk
(forenklet), fransk, spansk, portugisisk,
tysk, hollandsk, italiensk, græsk, russisk,
arabisk, persisk eller Thai.
Brug af menuen
Ruller opad i menupunkterne ved at trykke
på
.
Se side 38, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
• Camcorderen tilbyder [ENG [SIMP]] (forenklet
engelsk), hvis du ikke kan finde dit sprog blandt
indstillingerne.
• Når du tilslutter camcorderen til stikkontakten
i væggen, indstilles [A.SHUT OFF] automatisk
til [NEVER].
CALIBRATION
Se side 108.
59
Tilpasning af
personlig menu
Du kan tilføje ønskede menupunkter til den
personlige menu og tilpasse den personlige
menus indstillinger til hver POWERkontaktposition. Dette er nyttigt, hvis du
tilføjer ofte anvendte menupunkter til den
personlige menu
1 Tryk på
[P-MENU
Du kan tilføje op til 28 menupunkter for
hver POWER-kontaktposition. Slet mindre
vigtige menupunkter, hvis du ønsker at
tilføje flere.
60min
STBY
Select button to delete.
MENU
1/3
STATUS
CHECK
END
SHUTTR
SPEED
AE
SHIFT
SET UP]
[ADD].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
DISP
GUIDE
PRGRAM
AE
[P-MENU
SET UP]
[DELETE].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
Tilføjelse af menupunkt
1 Tryk på
Sletning af et menupunkt
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
2 Tryk på det menupunkt, du vil
slette.
60min
DELETE
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
NO
OK
2 Tryk på
/
for at vælge
en menukategori, og tryk derefter
på
.
60min
STBY
Select the item.
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
WHITE BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
OK
3 Tryk på
/
or at vælge en
indstilling, og tryk derefter på
[YES]
.
Menupunktet føjes til bunden af listen.
60
3 Tryk på [YES]
.
• Du kan ikke slette [MENU] og [P-MENU
SET UP].
Arrangering af rækkefølgen af
de indstillinger, der vises i den
personlige menu
1 Tryk på
[P-MENU
SET UP]
[SORT].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
2 Tryk på det menupunkt, du vil
flytte.
/
for at flytte
menupunktet til den ønskede
placering.
4 Tryk på
Brug af menuen
3 Tryk på
.
Gentag trin 2 til 4, hvis du vil sortere
flere indstillinger.
5 Tryk på [END]
.
• Du kan ikke flytte [P-MENU SET UP].
Initialisering af indstillinger
i den personlige menu
(nulstilling)
Tryk på
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
61
Kopiering til en anden enhed såsom en
videobåndoptager, DVD-optager osv.
Brug den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde (s. 11).
Se også betjeningsvejledningerne til de enheder, som skal tilsluttes.
Tilslutning til eksterne enheder
Tilslutningsmetoden og billedkvaliteten varierer afhængig af det anvendte videoudstyr og
tilslutningerne.
: Signalretning
Camcorder
Kabel
Ekstern enhed
HDV1080i-kompatibel
enhed
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
HD-kvalitet
*1
Der kræves i.LINK-stik, som er
kompatibelt med HDV1080ispecifikationen.
AV-enhed med i.LINK-stik
SD-kvalitet
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
A/V-tilslutningskabel med S VIDEO
(medfølger ikke)
*1
AV-enhed med S VIDEO-stik
SD-kvalitet
*1
(Rød)
(Hvid)
(Gul)
Undlad at tilslutte det videostikket (gult).
A/V-tilslutningskabel (medfølger)
(Rød)
(Hvid)
(Gul)
AV-enhed med audio/video-stik *2
SD-kvalitet
*1
*1Billeder, som er optaget i DV-format, afspilles som SD-billeder (standardopløsning), uanset hvilken
tilslutning, der er anvendt.
*2Når du slutter camcorderen til en monoenhed, skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik til
videostikket på enheden, og det hvide eller røde stik til lydstikket på enheden.
Stik på camcorderen
Åbn stikdækslet, og tilslut kablet.
62
Brug af i.LINK-kabel (medfølger ikke)
Det kopierede format varierer afhængigt af videooptageformatet eller optageudstyrets format.
Vælg de ønskede indstillinger i tabellen nedenfor, og foretag menuindstillingerne.
• Tag i.LINK-kablet (medfølger ikke) ud, før menuindstillingerne ændres, da der ellers er risiko for,
at videoudstyret ikke kan identificere videosignalet korrekt.
Kopiformat
Camcorderens
optageformat
Optageudstyrets format
HDVformat*1
DV-format
Kopier HDVoptagelse som
HDV
HDV
HDV
–*3
Konverter HDVoptagelse til DV
HDV
DV
DV
DV
DV
DV
Kopier DVoptagelse som DV
Menuindstilling
[VCR HDV/DV]
(s. 54)
[i.LINK CONV] (s. 57)
[OFF]
[AUTO]
[ON HDVDV]
[OFF]
Hvis båndet er optaget i både HDV- og DV-format
HDV/DV
DV
DV
Kopier kun
de dele, der er
optaget i HDVformat
HDV
HDV
–*3
DV
–*2
–*3
Kopier kun
de dele, der er
optaget i DVformat
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
[AUTO]
[ON HDVDV]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
Kopiering/redigering
Konverter både
HDV- og DVoptagelse til DV
*1 Udstyr, som er kompatibelt med HDV1080i-specifikationen.
*2 Giver en kopi uden billede (hverken video eller lyd kopieres).
*3 Billedet genkendes ikke (der sker ingen optagelse).
• Når [VCR HDV/DV] er indstillet til [AUTO], og signalet skifter mellem HDV og DV, forsvinder billede
og lyd kortvarigt.
• Når båndoptageren er en HDR-HC1E, skal [VCR HDV/DV] på den enhed, som optager, også indstilles
til [AUTO] (s. 54).
• Hvis afspilleren og optageren begge er HDR-HC1E og er tilsluttede via i.LINK-kablet (medfølger ikke),
fortsættes billederne ikke jævnt efter en pause i eller afbrydelse af optagelsen.
Ved tilslutning med A/V-kabel til S VIDEO (medfølger ikke)
Tilslut med S video-stikket i stedet for videostikket (gult). Med denne forbindelse opnås et
mere naturtro billede. Med denne tilslutning forbedres kvaliteten af billeder i DV-format.
Lyden medtages ikke, når du kun opretter forbindelse via S video-kablet.
Fortsat 
63
Kopiering til en anden enhed såsom en videobåndoptager, DVD-optager
osv. (Fortsat)
Kopiering til en anden enhed
1 Slut videobåndoptageren
til camcorderen som en
optageenhed.
Se side 62 for oplysninger om
tilslutning.
• Angiv [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL]
(standardindstilling) ved tilslutning med et
A/V-tilslutningskabel (medfølger) (s. 59).
2 Klargør videobåndoptageren
til optagelse.
Når du kopierer til videobåndoptageren,
skal du indsætte en kassette til at
optage på.
Når du kopierer til DVD-optageren,
skal du indsætte en DVD til at
optage på.
Hvis din optageenhed er udstyret
med indgangsvælger, skal den
indstilles til den rigtige indgang (f.eks.
videoindgang1, videoindgang2, osv.).
3 Klargør camcorderen
til afspilning.
Indsæt den optagede kassette.
Skub POWER-kontakten nedad for at
tænde for PLAY/EDIT-indikatoren.
Indstil [TV TYPE] svarende til
afspilningsenheden (TV osv.) Is. 57).
4 Start afspilningen på
camcorderen, og optag signalet
på videobåndoptageren.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
64
5 Når kopieringen er afsluttet,
skal du stoppe camcorderen
og videobåndoptageren.
• Nedenstående kan afspilles via HDV/DVinterfacestikket (i.LINK):
– Indikatorer
– Billeder, som er redigeret med [PICT.
EFFECT] (s. 51) eller [D. EFFECT] (s. 50).
– Titler, der er optaget på en anden camcorder.
• Du registrerer indstillinger for dato/klokkeslæt
samt kameraindstillinger ved tilslutning via
A/V-kablet (medfølger) ved at få dem vist på
skærmen (s. 58).
• Billeder, som er optaget i HDV-format, afspilles
ikke via HDV/DV-interfacestikket (i.LINK)
under pause i afspilningen eller i andre
afspilningsfunktioner end almindelig afspilning.
• Bemærk følgende ved tilslutning med i.LINKkabel (medfølger ikke):
– Det optagne bliver billede groft, hvis det
stoppes midlertidigt (pause) på camcorderen
under optagelse til en videobåndoptager.
– Datakode (data for dato/klokkeslæt/
kameraindstillinger) vises eller optages
muligvis ikke afhængig af enheden eller
anvendelsen af denne.
– Du kan ikke optage lyd og billede separat.
• Ved brug af et i.LINK-kabel (medfølger ikke)
overføres video- og lydsignaler digitalt, hvilket
giver billeder af høj kvalitet.
• Når der tilsluttes et i.LINK-kabel (medfølger
ikke), angives udgangssignalets format
(
eller
) på
camcorderens LCD-skærm.
Optagelse af billeder fra en
videobåndoptager
Du kan optage billeder fra en
videobåndoptager på et bånd. Du kan
optage en sekvens som et stillbillede på en
“Memory Stick Duo”.
Sørg for på forhånd at indsætte en kassette
eller en “Memory Stick Duo” for optage på
camcorderen.
• Dette kræver et i.LINK-kabel (medfølger ikke).
Du kan ikke optage billeder fra andre stik end et
HDV/DV-interfacestik (i.LINK).
• Camcorderen kan kun optage fra en PAL-kilde.
F.eks. kan franske video- eller TV-programmer
(SECAM) ikke optages korrekt. Se side 99,
hvis du vil have yderligere oplysninger om
TV-farvesystemer.
• Ved brug af en 21-bens-adapter til optagelse
fra en PAL-kilde skal du bruge en 21-bensadapter med dobbelt retning 21-bens-adapter
(medfølger ikke).
AV-enhed med
i.LINK-stik
Optagelse af film
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Indstil camcorderens
indgangssignal.
Indstil [VCR HDV/DV] til [AUTO]
ved optagelse fra en HDV-kompatibel
enhed.
Indstil [VCR HDV/DV] til [DV] eller
[AUTO] ved optagelse fra en DVkompatibel enhed (s. 54).
3 Slut videobåndoptageren til
camcorderen som afspiller.
HD-kvalitet
SD-kvalitet
til i.LINK
(IEEE1394)-stik
*
• Når der tilsluttes et i.LINK-kabel
(medfølger ikke), angives indgangssignalets
format (
eller
) på camcorderens LCD-skærm.
(Denne indikator vises muligvis på
afspilningsenhedens skærm, men
optages ikke).
Kopiering/redigering
HDV1080ikompatibel enhed
* Der kræves i.LINK-stik, som er kompatibelt
med HDV1080i-specifikationen.
4 Sæt kassetten i
videobåndoptageren.
i.LINK-kabel
(medfølger ikke)
5 Betjen camcorderen for at
optage film.
Tryk på
[
[REC PAUSE].
til HDV/DVinterfacestik
(i.LINK)
:Signalretning
REC CTRL]
6 Start afspilning af kassetten i
videobåndoptageren.
Det afspillede billede på den tilsluttede
enhed vises på camcorderens LCDskærm.
Fortsat 
65
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager (Fortsat)
7 Tryk på [REC START] det sted,
hvor du vil starte optagelse.
8 Stop optagelsen.
Tryk på
(STOP) eller [REC
PAUSE], når du optager på et bånd.
9 Tryk på

.
• Du kan ikke optage TV-programmer med
HDV/DV Interfacestikket (i.LINK).
• Du kan kun optage billeder fra DV-enheder i
DV-format.
• Bemærk følgende ved tilslutning med i.LINKkabel (medfølger ikke):
– Det optagne bliver billede groft, hvis det
stoppes midlertidigt (pause) på camcorderen
under optagelse til en videobåndoptager.
– Du kan ikke optage lyd og billede separat.
– Hvis du midlertidigt afbryder eller stopper
optagelsen og genoptager den, fortsættes
billedet muligvis ikke jævnt.
• Når der optages et 4:3-videosinal, vises det med
sorte felter til højre og venstre på camcorderens
skærm.
Optagelse af stillbilleder
1 Udfør trin 1-4 i “Optagelse
af film”.
2 Afspil den video, du vil optage.
Billedet fra videobåndoptageren vises
på camcorderens skærm.
66
3 Tryk let på PHOTO ved den scene,
du vil optage. Kontroller billedet,
og tryk hårdt på knappen.
Kopiering af billeder fra et
bånd til en “Memory Stick
Duo”
Sletning af billeder fra
“Memory Stick Duo”
Du kan optage stillbilleder på en “Memory
Stick Duo”. Sørg for, at du har indsat et
optaget bånd og en “Memory Stick Duo”
i camcorderen.
1 Skub POWER-kontakten ned for
1 Skub POWER-kontakten ned for
2 Tryk på
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
.
60min
101–0001
1920
2 / 10 101
MEMORY PLAY
2 Søg efter og optag den ønskede
sekvens.
P-MENU
3 Vælg et billede, du vil slette med
/
.
• Vælg [
ALL ERASE] (s. 48), for at
slette alle billeder på én gang.
• Datakoden, der er optaget på båndet, kan ikke
optages på “Memory Stick Duo”. Datoen
og klokkeslættet, hvor billedet kopieres til
“Memory Stick Duo”, registreres.
• Stillbilleder vises i formatet [1440 × 810], når
de afspilles i HDV-format. Stillbilleder vises i
formatet [640 × 360] (16:9) eller [640 × 480]
(4:3), når de afspilles i DV-format.
4 Tryk på

[YES].
• Billederne kan ikke gendannes, når først de
er slettet.
Kopiering/redigering
Tryk på
(PLAY) for at afspille
båndet, og tryk derefter let på PHOTO
ved den sekvens, du vil optage.
Kontroller billedet, og tryk hårdt på
knappen.
• Du kan slette billeder på indeksskærmen (s. 23).
Du kan nemt søge efter det billede, som skal
slettes, ved at få vist seks billeder på én gang.
Tryk på
 [ DELETE]  det billede,
du vil slette
 [YES].
• Billeder kan ikke slettes, når en “Memory
Stick Duo” med skrivebeskyttelse har
skrivebeskyttelsen aktiveret (s. 102), eller
når det valgte billede er beskyttet (s. 68).
67
Mærkning af billeder på
“Memory Stick Duo” med
specifikke oplysninger
(billedbeskyttelse/
udskrivningsmærke)
Hvis du bruger en “Memory Stick Duo”
med skrivebeskyttelse, skal du kontrollere,
at “Memory Stick Duo” skrivebeskyttelsen
ikke er aktiveret (s. 102).
Forhindring af sletning ved et
uheld (billedbeskyttelse)
Du kan vælge og markere billeder for at
forhindre sletning ved et uheld.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på

Valg af stillbilleder
til udskrivning
(udskrivningsmærke)
Standarden DPOF (Digital Print Order
Format) anvendes til valg af de billeder
på camcorderen, som skal udskrives.
Ved at markere de billeder, som du vil
udskrive, behøver du ikke vælge dem igen,
når du skriver dem ud. Du kan ikke angive
antallet af udskrifter.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på


3 Tryk på det billede, du vil

udskrive på et senere tidspunkt.
[PROTECT].
PRINT MARK
3
Tryk på det billede, du vil
beskytte.
PROTECT
101–0002
2/ 10
4 Tryk på

vises.
101
101–0002
2/ 10
4 Tryk på
101
vises.
OK
[END].
OK
[END].
• Tryk på billedet igen for at annullere
billedbeskyttelse i trin 3.
68
[PRINT
MARK].
• Tryk på billedet igen for at annullere
udskrivningsmærke i trin 3.
• Undlad at markere billeder på camcorderen,
hvis “Memory Stick Duo” allerede indeholder
billeder med udskrivningsmærket fra andre
enheder. Dette kan ændre oplysningerne for
billeder med udskrivningsmærket fra andre
enheder.
Udskrivning af optagne
billeder (PictBridge -kompatibel
printer)
Du kan udskrive billeder med en
PictBridge-kompatibel printer, uden at
tilslutte camcorderen til en computer.
Udskrivning
1 Vælg det billede, der skal
udskrives med
Tilslut camcorderen til AC-adapteren
for at på strøm fra stikkontakten.
Indsæt den “Memory Stick Duo”, hvorpå
stillbillederne er lagret, i computeren,
og tænd for strømmen til printeren.
Tilslutning af camcorderen til
printeren
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
(STANDARD SET)[USB
SELECT][PictBridge PRINT]

.
3 Tilslut camcorderens
(USB)
stik til printeren via et USB-kabel
(medfølger).
4 Tryk på
(PICT.APPLI.)
[PictBridge PRINT].
Når tilslutningen er afsluttet,
vises (PictBridge-tilslutning)
på skærmen.
PRINT
101-0001
-
1920
1 / 10
101
END
+
SET
EXEC
Et af de lagrede billeder på “Memory
Stick Duo” vises.
• Vi kan ikke garantere for betjeningen af
modeller, som ikke er PictBridge-kompatible.
.
[COPIES].
3 Vælg antallet af kopier, der skal
udskrives med
/
.
Du kan maks. udskrive 20 kopier af et
billede.
4 Tryk på
[END].
Du udskriver datoen på billedet
ved at trykke på
[DATE/
TIME][DATE] eller [DAY&TIME]
.
5 Tryk på [EXEC][YES].
Kopiering/redigering
2 Tryk på
[MENU]
2 Tryk på
/
[Printing...] forsvinder, når
udskrivningen er afsluttet, og skærmen
til billedvalg vises igen.
Tryk på [END], når udskrivningen er
afsluttet.
• Se også betjeningsvejledningen til den printer,
der skal bruges.
• Undlad at gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Slukke på POWER-kontakten.
– Frakoble USB-kablet (medfølger)
til printeren.
– Tage “Memory Stick Duo” ud af
camcorderen.
• Hvis printeren holder op med at fungere, tages
USB-kablet (medfølger) ud, og printeren
slukkes og tændes igen. Start forfra på
handlingen.
Fortsat 
69
Udskrivning af optagne billeder
(PictBridge-kompatibel
printer) (Fortsat)
Stik til forbindelse af
eksternt udstyr
• Hvis du udskriver et stillbillede, der er optaget
i 16:9-format, kan venstre og højre side af
billedet være afskåret.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke datoudskrivningsfunktionen. Se printerens
betjeningsvejledning, hvis du vil have
yderligere oplysninger.
• Vi kan ikke garantere, at billeder fra andre
enheder end camcorderen kan udskrives.
• PictBridge er en industristandard, som er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
... Åbn skodækslet.
 -  ...Åbn stikdækslet.
 Active Interface Shoe
Active Interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret, som f.eks. videolys,
en blitz eller mikrofon med strøm.
Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres via camcorderens POWERkontakt. Se betjeningsvejledningen,
som fulgte med tilbehøret, for at få
yderligere oplysninger.
• Når du tilslutter tilbehør, skal du åbne
skodækslet.
• Active interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør. Hvis
du vil tilslutte en tilbehørsenhed, skal du
trykke den ned og skubbe den helt på plads
og derefter spænde skruen. Hvis du vil
fjerne tilbehøret, skal du løsne skruen og
derefter trykke ned og trække tilbehøret ud.
70
• Tilslutning til en ekstern enhed aflader
batteriet hurtigere.
• Du kan ikke bruge en ekstern blitz
(medfølger ikke) og den indbyggede blitz
samtidigt.
• Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon
(medfølger ikke), har denne forrang i
forhold til den interne mikrofon (side 27).
  (hovedtelefoner) stik (grønt)
• Når du bruger hovedtelefoner, kommer der
ingen lyd fra højttaleren på camcorderen.
 MIC (PLUG IN POWER)-stik (rødt)
 HDV/DV-interfacestik (i.LINK)
(s. 62, 77)
 (USB)-stik (s. 69, 72)
 COMPONENT OUT-stik (s. 34)
Kopiering/redigering
• Dette stik er både indgang for en ekstern
mikrofon og strømforsyningsstik til
en plug-in mikrofon. Når den eksterne
mikrofon (medfølger ikke) er tilsluttet,
har denne forrang i forhold til den interne
mikrofon (s. 27).
• Adapteren VCT-55L til tilbehørsskoen
(medfølger ikke) anbefales til fastgørelse
af en ekstern mikrofon. Fjern adapteren til
tilbehørsskoen, når du isætter og fjerner en
kassette.
 A/V (audio/video) OUT-stik (s. 34, 62)
 DC IN-stik (s. 11)

LANC-stik (blåt)
• LANC-kontrolstikket anvendes til
styring af båndtransport i videoudstyr
og andet perifert udstyr, der er tilsluttet
videoudstyret.
71
Tilslutning til en
computer
Når camcorderen tilsluttes en computer,
kan du gøre følgende:
Kopiere stillbilleder på en “Memory
Stick Duo” til computeren
 s. 72
Kopiere en film i HDV-format på et bånd
til computeren
 s. 75
Kopiere en film i DV-format på et bånd
til computeren
 s. 75
Om tilslutning
Der er 2 måder at tilslutte camcorderen til
en computer på:
– USB-kabel (medfølger)
Ved kopiering af billeder på en
“Memory Stick Duo”
– i.LINK-kabel (medfølger ikke)
Ved kopiering af billeder på et bånd
Bemærkninger vedrørende tilslutning
til en computer
• Når du bruger et USB-kabel (medfølger)
eller et i.LINK-kabel (medfølger ikke) til at
tilslutte camcorderen til en computer, skal du
kontrollere, at stikket er indsat korrekt. Hvis du
tvinger stikket ind i den forkerte retning, kan
det blive beskadiget, hvorved det kan medføre
en fejlfunktion af camcorderen.
• Du kan ikke gøre følgende:
– Kopiere billeder på et bånd til computeren via
et USB-kabel (medfølger).
– Kopiere billeder på en “Memory Stick
Duo” til en computer med et i.LINK-kabel
(medfølger ikke).
72
Kopiering af
stillbilleder til en
computer
Systemkrav
For Windows-brugere
• Operativsystem: Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows XP
Home Edition/Windows XP Professional
Standardinstallation kræves. Det kan ikke
garanteres, at programmet kører, hvis de
ovenfor nævnte operativsystemer er blevet
opgraderet.
• Processor: MMX Pentium 200 MHz eller
hurtigere
• Andet: USB-port (denne skal forefindes som
standard)
For Macintosh-brugere
• Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller
Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3)
• Andet: USB-port (denne skal forefindes som
standard)
Brug af USB-kabel (medfølger)
• Du kan foretage denne handling med
computerens standarddriver. Der skal ikke
installeres software.
• Hvis din computer har en Memory Stickåbning, skal du sætte “Memory Stick Duo”kortet med de optagne billeder i Memory
Stick Duo-adapteren (medfølger) og derefter
sætte den i Memory Stick-åbningen på
computeren for at kopiere stillbillederne over på
computeren.
• Ved brug af en “Memory Stick PRO Duo”
med en computer, som ikke er kompatibel med
denne, tilsluttes camcorderen via USB-kablet
(medfølger) i stedet for Memory Stick-åbningen
på computeren.
4 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
5 Tryk på
til USB-stik
USB-kabel
(medfølger)
[MENU]
(STANDARD SET)[USB
SELECT][MEMORY STICK]
.
6 Tilslut USB-kablet (medfølger) til
USB-stikket på camcorderen.
til USB-stik
1 Tænd computeren.
Luk alle aktive programmer på
computeren.
For Windows 2000/Windows XP
Log på som administrator.
2 IIndsæt en “Memory Stick Duo”
i camcorderen.
USB-kablet til IUSB-stikket
på computeren.
[USB CONNECT] vises på
camcorderens LCD-skærm.
Det kan vare lidt tid, inden computeren
genkender camcorderen, når du
foretager tilslutning med USB-kablet
første gang.
Brug af en computer
• Tilslut ikke camcorderen til computeren endnu.
• Computeren genkender muligvis ikke
camcorderen, hvis de forbindes med et USBkabel (medfølger), inden camcorderen tændes.
• Se side 75 for en beskrivelse af den anbefalede
tilslutning.
7 Tilslut den anden ende af
Kopiering af billeder
For Windows-brugere
Dobbeltklik på ikonet [Removable Disk],
der vises i [My Computer]. Træk og
slip derefter et billede fra mappen til
computerens harddisk.
3 Klargør strømkilden til
camcorderen.
Brug den medfølgende
vekselstrømsadapter som strømkilde
(s. 11).
Fortsat 
73
Kopiering af stillbilleder til en computer (Fortsat)
Frakobling af USB-kablet
(medfølger)
For Windows-brugere
Hvis [ USB CONNECT] vises på LCDskærmen, skal du følge fremgangsmåden
herunder for at tage USB-kablet ud.

 Klik på ikonet [Unplug or eject hardware]
på proceslinjen.
Klik på dette ikon.



Mappe, der indeholder billedfiler, som
er optaget med andre camcordere uden
funktionen til oprettelse af mapper
(kun til afspilning)

Mappe, der indeholder billedfiler,
som er optaget med din camcorder
Når der ikke er oprettet nye mapper,
vises kun [101MSDCF].

Mappe, som indeholder billeddata,
der er optaget på andre camcordere
uden funktionen til oprettelse af mapper
(kun til afspilning)
Mappe
Fil
Betydning
101MSDCF
DSC0 Stillbilledfil
(op til
999MSDCF) .JPG
 står for ethvert nummer mellem
0001 og 9999.
For Macintosh-brugere
Dobbeltklik på drevikonet, og træk og
slip derefter den ønskede billedfil til
computerens harddisk.
74
proceslinje
 Klik på [Safely remove USB Mass Storage
Device-Drive].
Klik her.
 Klik på [OK].
 Tag USB-kablet ud af camcorderen og
computeren.
Hvis [USB CONNECT] ikke vises på
LCD-skærmen, skal du kun udføre trin
 herover.
• Fjern USB-kablet korrekt, da der ellers er risiko
for, at filerne i “Memory Stick Duo” ikke bliver
opdateret korrekt.
Kopiering af film på
bånd til en computer
For Macintosh-brugere
 Luk alle aktive programmer på
computeren.
 Træk og slip drevikonet på skrivebordet til
ikonet [Trash].
 Tag USB-kablet (medfølger) ud af
camcorderen og computeren.
• Hvis du bruger Mac OS X, skal du slukke
computeren, inden du tager USB-kablet og
“Memory Stick Duo” ud.
• Tag ikke USB-kablet ud, mens
adgangsindikatoren lyser.
• Husk at frakoble USB-kablet (medfølger),
inden du slukker for camcorderen.
Anbefalet tilslutning
Foretag tilslutningen som vist i følgende
illustrationer med henblik på at betjene
camcorderen korrekt.
Format for
kopiering til
computeren
Optaget
format
Påkrævet software
HDV
HDV
Redigeringssoftware,
der kan kopiere
HDV-signaler
DV
HDV
Redigeringssoftware,
der kan kopiere
DV-signaler
DV
DV
Redigeringssoftware,
der kan kopiere
DV-signaler
• Se brugsvejledningen til softwaren for
yderligere oplysninger om kopiering af billeder.
• Se vejledningen til redigeringssoftwaren for
anbefalet tilslutning.
• Det er ikke sikkert, at alle typer
redigeringssoftware på computeren, fungerer
korrekt.
Brug af en computer
• Tilslut camcorderen til en computer via USBkablet (medfølger). Kontroller, at der ikke er
andre USB-enheder tilsluttet til computeren.
• Hvis computeren har et USB-tastatur og en
USB-mus som standardudstyr, skal du lade dem
forblive tilsluttet og tilslutte camcorderen til et
ledigt USB-stik med USB-kablet (medfølger).
• Vi kan ikke garantere fejlfri drift, hvis
du tilslutter to eller flere USB-enheder til
computeren.
• Vi kan ikke garantere fejlfri drift, hvis du
tilslutter USB-kablet til USB-stikket på et
tastatur eller en USB-hub.
• Tilslut kablet til USB-stikket på computeren.
• Vi kan ikke garantere fejlfri drift i alle
anbefalede miljøer.
Tilslut camcorderen til en computer via
i-LINK-kablet (medfølger ikke).
Computeren skal være udstyret med
i.LINK-stik og redigeringssoftware, som
kan kopiere HDV-signaler. Den påkrævede
software afhænger af de optagne billeders
format og formatet til kopiering til
computeren (HDV eller DV) som
vist i nedenstående tabel.
HDV/DV-interfacestik
(i.LINK)
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
Bemærkninger vedrørende tilslutning
til computeren
• Forbind først i.LINK-kablet (medfølger ikke)
med computeren og derefter med camcorderen.
Fortsat 
HDR-HC1E 2-636-470-21(1)
75
Kopiering af film på bånd til en computer (Fortsat)
Ved tilslutning i modsat rækkefølge er der
risiko for dannelse af statisk elektricitet, hvilket
kan medføre funktionsfejl i camcorderen.
• Computeren stopper måske eller genkender
måske ikke signalet fra camcorderen i følgende
situation.
– Hvis følgende opsætning foretages for
tilslutning af camcorderen til en computer,
som ikke understøtter de videosignalformater,
der vises på camcorderens LCD-display
(HDV eller DV).
– Ved ændring af indstillingerne for [VCR
HDV/DV] og [i.LINK CONV] i menuen
(STANDARD SET), samtidig med at
forbindelsen oprettes med et i.LINK-kabel
(medfølger ikke).
– Ved ændring af indstillingen for [REC
FORMAT] i menuen
(STANDARD
SET), samtidig med at forbindelsen oprettes
med et i.LINK-kabel (medfølger ikke) og
POWER-kontakten står på CAMERA-TAPE.
– Ved ændring af POWER-kontaktens position,
samtidig med at forbindelsen er oprettet med
et i.LINK-kabel (medfølger ikke).
• Formatet (HDV eller DV) for indgangs/udgangssignaler vises på camcorderens
LCD-skærm, samtidig med at forbindelsen
er oprettet med et i.LINK-kabel (medfølger
ikke).
Under opsætning af camcorderen
De påkrævede menuindstillinger afhænger
af de optagne billeders format og
kopieringsformatet.
Kopieret
format til
computeren
Optaget
format
[VCR HDV/DV]
[HDV]
[i.LINK CONV]
[OFF]
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
[HDV]
[i.LINK CONV]
[ON HDVDV]
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
[DV]
[i.LINK CONV]
[OFF]
HDV
76
Menuindstilling*1
DV
*1 Se side 54 for at få oplysninger om [VCR
HDV/DV] og side 57 for at få oplysninger om
[i.LINK CONV].
• Et bånd, som er optaget i DV-format, kan ikke
kopieres til en computer i HDV-format.
• Du kan oprette DVD’er fra bånd ved at
tilslutte camcorderen til en computer i serien
Sony VAIO, som understøtter “Click to DVD
Ver.2.3” eller nyere (s. 77). Kvaliteten af det
billede, der skal kopieres til DVD’en, er SD
(standardopløsning).
Ved kopiering af film i HDV-format fra
computeren til camcorderen
• Indstil [VCR HDV/DV] til [HDV] og [i.LINK
CONV] til [ON HDVDV] på menuen
(STANDARD SET) for at kopiere et bånd i
HDV-format i DV-format (s. 54, 57).
Ved kopiering af film i DV-format fra
computeren til camcorderen
• Indstil [VCR HDV/DV] til [DV] i menuen
(STANDARD SET) (s. 54).
Oprettelse af en DVD (direkte
adgang til “Click to DVD”)
Du kan oprette DVD’er fra et bånd ved
at tilslutte camcorderen til en computer
i serien Sony VAIO** med “Click to
DVD”, som er installeret via et i.LINKkabel (medfølger ikke). Billedet kopieres
automatisk og skrives til en DVD.
De følgende procedurer beskriver, hvordan
du opretter en DVD ud fra et billede, der
er optaget på et bånd. Besøg følgende
URL-adresse for at få oplysninger om
kompatible computere, operativmiljø,
“Click to DVD” og opgradering til “Click
to DVD Ver.2.3” eller nyere:
* Bemærk, at du skal bruge en computer med et
DVD-drev, der kan bruges til at skrive DVD’er,
og med “Click to DVD Ver.2.3” (original Sonysoftware) eller nyere.
i.LINKkabel
(medfølger
ikke)
Signalretning
til HDV/DVinterfacestik (i.LINK)
• Billeder, der er taget i HDV-format,
nedkonverteres til SD-kvalitet
(standardopløsning), når de kopieres til
DVD’er. (De kopieres ikke i HD-kvalitet
(høj opløsning)).
• Du kan kun bruge et i.LINK-kabel (medfølger
ikke) til dette. Du kan ikke bruge et USB-kabel
(medfølger).
Brug funktionen Direkte adgang til
“Click to DVD” den første gang
Funktionen Direkte adgang til “Click to
DVD” gør det muligt nemt at kopiere
billeder, der er optaget på et bånd, til en
DVD, hvis camcorderen er tilsluttet til
en computer. Før du anvender funktionen
Direkte adgang til “Click to DVD”, skal du
følge nedenstående trin for at starte “Click
to DVD Automatic Mode Launcher”.
Brug af en computer
– Europa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://ciscdb.sel.sony.com/perl/
select-p-n.pl
– Det asiatiske stillehavsområde
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kina
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thailand
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinamerika
http://vaio-online.sony.com/
stik til i.LINK
(IEEE1394)
 Tænd computeren.
 Klik på startmenuen, og vælg
[All Programs].
 Vælg [Click to DVD] blandt de viste
programmer, og klik derefter på [Click
to DVD Automatic Mode Launcher].
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] startes.
• Når du én gang har startet [Click to DVD
Automatic Mode Launcher], starter den derefter
automatisk, når du tænder din computer.
• [Click to DVD Automatic Mode Launcher]
opsættes for hver Windows XP-bruger.
Fortsat 
HDR-HC1E 2-636-470-21(1)
77
Oprettelse af en DVD (Direkte adgang til “Click to DVD”) (Fortsat)
8 Sæt en skrivbar DVD i DVD-drevet
1 Tænd computeren.
i computeren.
Luk alle kørende programmer,
der anvender i.LINK.
9 Tryk på [EXEC] på skærmen på
2 Klargør strømkilden til
camcorderen.
camcorderen.
Brug den medfølgende lysnetadapter
som strømkilde, da det varer et par
timer at oprette en DVD.
3 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
4 Tryk på
[MENU]
(STANDARD SET)[i.LINK
CONV][ON HDVDV]
.
5 Indsæt en kassette, der er
optaget på, i camcorderen.
6 Tilslut camcorderen til en
computer via et i.LINK-kabel
(medfølger ikke) (s. 77).
• Når du tilslutter din camcorder til en
computer, skal du sørge for at vende stikket
rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i den
forkerte retning, kan det blive beskadiget,
hvorved det kan medføre en fejlfunktion af
camcorderen.
7 Tryk på
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [BURN DVD] 
.
“Click to DVD” starter, og
skærmbilledet med anvisninger vises på
computeren.
78
Status for betjeningen af computeren
vises på LCD-skærmen på din
camcorder.
CAPTURING: Det billede, der
er optaget på båndet, kopieres til
computeren.
CONVERTING: Billedet konverteres til
MPEG2-format.
WRITING: Billedet skrives til DVD’en.
• Hvis du bruger en DVD-RW/+RW, hvorpå
der er lagret andre data, vises meddelelsen
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] på camcorderens LCD-skærm.
Når du trykker på [EXEC], slettes de
eksisterende data, og nye data skrives.
10 Tryk på [NO] for at afslutte
oprettelsen af en DVD.
Discskuffen kommer ud automatisk.
Ønsker du at oprette en anden DVD
med det samme indhold, skal du trykke
på [YES].
Discskuffen kommer ud. Sæt en ny
skrivbar DVD i DVD-drevet. Gentag
derefter trin 9 og 10.
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på [CANCEL] på camcorderens
LCD-skærm.
Brug af en computer
• Du kan ikke annullere funktionen, efter at
[Finalizing DVD.] er blevet vist på LCDskærmen på din camcorder.
• Frakobl ikke i.LINK-kablet (medfølger ikke),
og sæt ikke POWER-kontakten i en anden
stilling på camcorderen, før billedet er kopieret
helt til computeren.
• Når [CONVERTING] eller [WRITING] vises
på skærmen, er optagelsen af billederne allerede
afsluttet. Hvis du har frakoblet i.LINK-kablet
(medfølger ikke) eller slukket camcorderen på
dette trin, fortsætter oprettelsen af DVD’en på
computeren.
• Hvis noget af følgende sker, annulleres
kopieringen af billedet. Der oprettes en DVD
med data op til det tidspunkt, hvor funktionen
blev annulleret. Se hjælpefilerne til “Click to
DVD Automatic Mode Launcher”, hvis du
ønsker oplysninger.
– Når der er en tom sektion på 10 sekunder
eller mere på båndet.
– Når dataene på båndet indeholder en dato,
der ligger før optagelsesdatoen for de seneste
billeder.
– Når billeder i normal- og bredformat optages
på det samme bånd.
• Du kan ikke betjene din camcorder i følgende
situationer:
– Under afspilning af et bånd
– Under optagelse af billeder på en “Memory
Stick Duo”
– Når “Click to DVD” er startet fra computeren
79
Fejlfinding
Hvis du støder på problemer under brugen af camcorderen, kan du benytte følgende tabel til
at lokalisere og afhjælpe problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du frakoble strømkilden
og kontakte din Sony-forhandler.
Generelle handlinger
Der tændes ikke for strømmen.
• Batteriet er afladet, er ved at løbe tør, eller er ikke indsat i camcorderen.
• Indsæt et opladt batteri i camcorderen (s. 11).
• Brug lysnetadapteren til at slutte camcorderen til en stikkontakt i væggen (s. 11).
Camcorderen fungerer ikke, selv når den er tændt og modtager strøm.
• Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten i væggen, eller fjern batteriet, og foretag derefter
tilslutning igen efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne stadig ikke virker, skal du trykke på
knappen RESET (side 27) med en spids genstand. Hvis du trykker på knappen RESET,
nulstilles alle indstillinger inkl. klokkeslæt. Punkter i den personlige menu bevares.
[DEMO MODE] starter ikke.
• Skub kassetten og “Memory Stick Duo” ud af camcorderen (s. 19, 20).
Camcorderen bliver varm.
• Camcorderen kan blive varmere under brug. Dette er ikke en fejl.
Batterier/Strømkilder
Strømmen bliver pludselig slået fra.
• Hvis der går ca. 5 minutter, uden at du har brugt camcorderen, slukkes den automatisk
(A.SHUT OFF). Foretag ændring af indstillingen af [A.SHUT OFF] (s. 59), afbryd
strømmen igen, (s.14), eller brug vekselstrømsadapteren.
• Oplad batteriet (s. 11).
CHG (opladning)-indikatoren lyser ikke, når batteriet oplades.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG) (s. 11).
• Tilslut batteriet korrekt til camcorderen (side 11).
• Der er ikke strøm i stikkontakten. (Side 11).
• Batteriopladningen er afsluttet (s. 11).
CHG (opladning)-indikatoren blinker, når batteriet oplades.
• Tilslut batteriet korrekt til camcorderen (side 11). Hvis problemet fortsætter, skal du trække
stikket til lysnetadapteren ud af stikkontakten og kontakte Sony-forhandleren. Batteriet kan
være beskadiget.
80
Strømmen afbrydes ofte, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver,
at batteriet har strøm nok til at kunne fungere.
• Der er opstået et problem med indikatoren for resterende batteritid, eller batteriet er ikke
opladet tilstrækkeligt. Oplad batteriet helt for at korrigere indikeringen (s. 11).
Indikatoren for resterende batteri viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke opladet
tilstrækkeligt. Dette er ikke en fejl.
• Oplad batteriet helt igen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med et nyt.
Det er muligvis beskadiget (s. 11, 104).
• Den angivne tid vil muligvis ikke være korrekt, afhængigt af betjeningsforholdene.
Når du åbner eller lukker LCD-panelet, tager det ca. 1 minut at vise den resterende
batteritid korrekt.
Batteriet bliver afladet hurtigt.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke opladet
tilstrækkeligt. Dette er ikke en fejl.
• Oplad batteriet helt igen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med et nyt.
Det er muligvis beskadiget (s. 11, 104).
Der opstår et problem, når camcorderen er tilsluttet lysnetadapteren.
LCD-skærm/søger
Fejlfinding
• Sluk for strømmen, og træk stikket til lysnetadapteren ud af stikkontakten. Sæt derefter
stikket i igen.
Der vises et ukendt billede på LCD-skærmen eller i søgeren.
• Camcorderen er i [DEMO MODE] (s. 52). Tryk på LCD-skærmen, eller indsæt en kassette
eller en “Memory Stick Duo” for at annullere [DEMO MODE].
Der vises en ukendt indikator på skærmen.
• Se listen over indikatorer (s. 95).
Billedet forbliver på LCD-skærmen.
• Dette problem opstår, hvis du har trukket stikket til lysnetadapteren ud af stikkontakten,
eller hvis du har fjernet batteriet, uden først at slukke for strømmen. Dette er ikke en fejl.
Knapperne vises ikke på berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISPLAY/BATT INFO på camcorderen (eller DISPLAY på fjernbetjeningen (s. 17).
Fortsat 
81
Fejlfinding (Fortsat)
Knapperne på berøringspanelet virker ikke korrekt, eller de virker slet ikke.
• Juster skærmen (CALIBRATION) (s. 108).
Billedet i søgeren er ikke klart.
• Brug knappen til justering af søgerokularet til at justere objektivet (s. 16).
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Luk LCD-panelet. Billedet vises ikke i søgeren, når LCD-panelet er åbent (s. 16).
Kassettebånd
Kassetten kan ikke skubbes ud af rummet.
• Kontroller, at strømkilden (batteri eller vekselstrømsadapter) er tilsluttet korrekt (s. 11).
• Tag batteriet ud af camcorderen, og sæt det tilbage igen (s. 12).
• Indsæt et opladt batteri i camcorderen (s. 11).
Kassetten skubbes ikke ud, selv når kassettedækslet er åbent.
• Der dannes kondens i camcorderen (s. 107).
Indikatoren til Cassette Memory eller titelvisning vises ikke, når der bruges en
kassette med Cassette Memory.
• Camcorderen understøtter ikke Cassette Memory, så indikatoren vises ikke.
Indikatoren for resterende bånd vises ikke.
• Angiv [
REMAINING] til [ON] for altid at få vist indikatoren for resterende
båndtid (s. 58).
Kassetten støjer under tilbagespoling eller hurtig fremspoling.
• Hastigheden for tilbagespoling/hurtig fremspoling øges (sammenlignet med batterifunktionen), og derfor øges støjen, når du anvender vekselstrømsadapteren.
“Memory Stick Duo”
Du kan ikke betjene funktionerne, når du bruger “Memory Stick Duo”.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren CAMERA-MEMORY eller PLAY/
EDIT (s. 14).
• Indsæt en “Memory Stick Duo” i camcorderen (s. 20).
• Hvis du bruger en “Memory Stick Duo”, der er formateret på en computer, kan du formatere
den ved hjælp af camcorderen (s. 49).
82
Billeder kan ikke slettes.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick Duo”. (s. 102)
• Annuller billedbeskyttelsen på billedet (s. 68).
• Det maks. antal billeder, som du kan slette på én gang, er 100.
Du kan ikke slette alle billeder på én gang.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick Duo”. (s. 102)
• Annuller billedbeskyttelsen på billederne (s. 68).
Du kan ikke formatere “Memory Stick Duo”.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick Duo”. (s. 102)
Billedbeskyttelsen kan ikke anvendes.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick Duo”. (s. 102)
• Udfør handlingen igen på indeksskærmen (s. 68).
Du kan ikke markere billeder til udskrivning.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick Duo”. (s. 102)
• Udfør handlingen igen på indeksskærmen (s. 68).
• Det maks. antal billeder, du kan markere til udskrivning, er 999.
• Kun filnavnet vises, hvis mappestrukturen ikke overholder den universelle standard.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af camcorderen (s. 102).
Fejlfinding
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt.
Datafilnavnet blinker.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af camcorderen (s. 102).
Optagelse
Se også “Justering af billedet under optagelse” (s. 85) og afsnittet “Memory Stick Duo”
(s. 82).
Afspilning af båndet starter ikke, når du trykker på REC START/STOP.
• Skub POWER-kontakten ned til tilstanden CAMERA-TAPE for at tænde indikatoren (s. 22).
• Båndet er løbet ud. Spol det tilbage, eller indsæt en ny kassette.
• Sæt skrivebeskyttelsestappen på REC, eller indsæt en ny kassette (s. 100).
Fortsat 
83
Fejlfinding (Fortsat)
• Båndet sidder fast på tromlen (pga. kondensvand). Tag kassetten ud, lad camcorderen stå i
mindst 1 time, og sæt kassetten ind igen (s. 107).
Zoomfunktionen virker ikke.
• Du kan ikke anvende zoom under udførelse af [SHOT TRANS].
Du kan ikke optage på “Memory Stick Duo”.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick Duo”. (s. 102)
• Kapaciteten er fuld. Slet unødvendige billeder, der er optaget på“Memory Stick Duo”. (s. 67)
• Formater “Memory Stick Duo” på camcorderen eller indsæt en anden “Memory Stick Duo”.
(s. 49)
• Du kan ikke optage film på “Memory Stick Duo” med denne enhed.
• Når POWER-kontakten står på CAMERA-TAPE, kan du ikke optage stillbilleder på
“Memory Stick Duo” med:
– [PICT. EFFECT]
– [D. EFFECT]
– [COLOR SLOW S]
– [SUPER NS]
– Når [SHUTTR SPEED] er indstillet til en lavere værdi end 1/25
– Under udførelse af [FADER]
– [COLOR BAR]
Optagevinklen varierer afhængig af POWER-kontraktens indstilling.
• Når POWER-kontakten er indstillet til CAMERA-MEMORY, er optagevinklen bredere,
end når den er indstillet til CAMERA-TAPE.
Du kan ikke optage en glidende overgang på et bånd fra den sidst optagne
sekvens til det næste bånd.
• Bemærk følgende.
– Foretag END SEARCH. (Side 31).
– Tag ikke kassetten ud. Billedet optages løbende uden afbrydelse, selv hvis du slukker
camcorderen.
– Der kan ikke opages billeder i HDV- og DV-format på det samme bånd.
– Der kan ikke opages billeder i SP- og LP-funktion på det samme bånd.
– Undgå at stoppe, når der optages en film i LP-tilstanden.
Lukkerlyden høres ikke, når du optager et stillbillede.
• Angiv [BEEP] til [ON] (s. 58).
84
Den indbyggede blitz fungerer ikke.
• Du kan ikke bruge den indbyggede blitz sammen med:
– [BURST]
– Hvis POWER-kontakten er sat på CAMERA-TAPE
– Hvis den mikrofonen (ECM-HST1 eller ECM-HQP1) (medfølger ikke) er tilsluttet
• Selv om automatisk blitz er aktiveret eller
(Automatisk reduktion af røde øjne) er valgt,
kan du ikke bruge den indbyggede blitz sammen med:
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] og [LANDSCAPE] i [PROGRAM AE]
– [SPOT METER]
Den eksterne blitz (medfølger ikke) virker ikke.
• Blitzen er ikke tændt, eller den er ikke monteret korrekt.
• Den eksterne blitz (medfølger ikke) fungerer ikke, når POWER-kontakten står på
CAMERA-TAPE.
END SEARCH-funktionen virker ikke.
• Kassetten blev skubbet ud efter optagelse (s. 31).
• Kassetten er ny, og der er ikke optaget noget.
END SEARCH-funktionen virker ikke korrekt.
• Der er en tom sektion i begyndelsen eller midten af båndet. Dette er ikke en fejl.
Fejlfinding
Justering af billedet under optagelse
Se også “Menu” (s. 89).
Du kan ikke justere eksponeringen manuelt.
• Du kan ikke justere eksponeringen manuelt med:
– NightShot
– [COLOR SLOW S]
– [CINEMA EFECT] i [D. EFFECT]
– [COLOR BAR]
– Når kontakten AUTO LOCK står på ON (s. 25).
• Hvis du indstiller [PROGRAM AE], annulleres eksponeringen.
TELE MACRO-knappen fungerer ikke.
• Du kan ikke bruge TELE MACRO-funktionen sammen med:
– [PROGRAM AE]
– Ved optagelse af film på bånd.
Automatisk fokusering fungerer ikke.
• Kontakten FOCUS/ZOOM skal stå på AUTO for at aktivere automatisk fokusering (s. 25).
Fortsat 
85
Fejlfinding (Fortsat)
• Optageforholdene er ikke egnede til automatisk fokusering. Justér fokuseringen manuelt
(s. 25).
Fokuseringsfunktionen virker ikke.
• Du kan ikke anvende fokusering under udførelse af [SHOT TRANS].
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Instil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 46).
• [STEADYSHOT] fungerer ikke under [SHOT TRANS] (s. 52).
Funktionen BACK LIGHT fungerer ikke.
• Funktionen BACK LIGHT annulleres, når du vælger [SPOT METER] (s. 42).
• Du kan ikke bruge funktionen BACK LIGHT, når eksponeringen er indstillet til en anden
funktion en automatisk funktion.
[DIGITAL ZOOM] fungerer ikke.
• Du kan ikke bruge [DIGITAL ZOOM] sammen med:
– TELE MACRO
– Når indstillingen lagres i [SHOT TRANS]
Små hvide, røde, blå eller grønne prikker vises på skærmen.
• Prikkerne vises, når du optager i [SUPER NS] eller [COLOR SLOW S].
Dette er ikke en fejl.
De motiver, som passerer forbi billedet, kan virke forvrængede.
• Dette fænomen kaldes fokalplan. Dette er ikke en fejl. Den måde, som billedenheden
(CMOS-føler) læser billedsignalerne på, kan medføre, at de motiver, der passerer forbi
billedet, kan virke forvrængede. Dette afhænger af optageforholdene.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Deaktiver NightShot-funktionen (s. 24).
Billedet er for mørkt, og motivet vises ikke på skærmen.
• LCD-baggrundsbelysningen er slukket. Tryk på DISPLAY/BATT INFO, og hold den
nede i nogle sekunder for at tænde for baggrundsbelysningen (s. 16).
Billedet virker lyst, der kommer vandrette bånd eller ændringer i farverne.
• Dette sker, når du optager billeder under en fluorescerende lampe, en natriumlampe eller
en kviksølvlampe. Dette er ikke en fejl. Afbryd [PROGRAM AE] (s. 42) for at reducere
problemet.
86
Der vises vandrette sorte striber ved optagelse af en TV-skærm eller
computerskærm.
• Instil [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 46).
Der er små hvide pletter på skærmen.
• Pletterne forekommer ved lav lukkerhastighed. Dette er ikke en fejl.
Billedet er for lyst, og motivet vises ikke på skærmen.
• Annuller funktionen BACK LIGHT (s. 25).
Afspilning
Hvis du afspiller billeder, der er lagret på en “Memory Stick Duo”, skal du også se afsnittet
“Memory Stick Duo” (s. 82).
Du kan ikke afspille båndet.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
• Spol båndet tilbage (s. 23).
Afspilning i modsat retning kan ikke foretages.
Billederne, der er lagret på en “Memory Stick Duo” afspilles ikke i deres
faktiske størrelse eller billedformat.
Fejlfinding
• Afspilning i modsat retning kan ikke foretages med bånd, der er optaget i HDV-format.
• Billeder, som er optaget på andre enheder, vises muligvis ikke i deres faktiske størrelse.
Dette er ikke en fejl.
Billeddata, der er lagret på en “Memory Stick Duo”, kan ikke afspilles.
• Du kan ikke få vist film, som er optaget med andre camcordere på “Memory Stick Duo”.
• Billeddata kan ikke afspilles, når du har redigeret filer eller mapper, eller har redigeret
dataene på en computer. I så fald blinker filnavnet. Dette er ikke en fejl (s. 103).
• Billeder, som er optaget på andre enheder, kan muligvis ikke afspilles. Dette er ikke
en fejl (s. 103).
Der vises vandrette linjer i billedet. De viste billeder er uskarpe eller vises ikke.
• Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten (medfølger ikke) (s. 107).
Du kan ikke afspille lyd, som er optaget med 4CH MIC REC, på en anden
camcorder.
• Foretag justering af [
AUDIO MIX] (s. 55).
Fortsat 
87
Fejlfinding (Fortsat)
Fine mønstre blinker, diagonale linjer er hakkede.
• Juster [SHARPNESS] til
(blødere)-siden (s. 43).
Der er ingen eller kun lav lyd.
• Angiv [MULTI-SOUND] til [STEREO] (s. 55).
• Skru op for lyden (s. 23).
• Juster [ AUDIO MIX] fra [ST2] (ekstra lyd)-siden, indtil lyden høres korrekt (s. 55).
• Når du bruger et S VIDEO-stik eller et komponentvideokabel (medfølger), skal du
kontrollere, at A/V-tilslutningskablets røde og hvide stik også er tilsluttet (s. 34).
Billedet eller lyden afbrydes.
• Båndet er optaget i både HDV- og DV-format. Dette er ikke en fejl.
Lyden afbrydes.
• Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten (medfølger ikke) (s. 107).
“---” vises på skærmen.
• Det afspillede bånd blev optaget, uden at dato og klokkeslæt blev indstillet.
• En tom sektion af båndet afspilles.
• Datakoden på et bånd med en ridse eller billedstøj kan ikke læses.
Der forekommer støj, og
eller
vises på skærmen.
• Båndet blev optaget med et andet TV-farvesystem end camcorderens (PAL). Dette er ikke en
fejl (s. 99).
Date Search-funktionen virker ikke korrekt.
• Hvis én dags optagelse varer kortere tid end to minutter, er det muligt, at camcorderen ikke
kan finde det nøjagtige sted, hvor optagedatoen skifter.
• Der er en tom sektion i begyndelsen eller midten af båndet. Dette er ikke en fejl.
Der vises intet billede under END SEARCH eller gennemsyn af optagelser.
• Båndet er optaget i både HDV- og DV-format. Dette er ikke en fejl.
Billedet kan ikke vises på det TV, der er tilsluttet med i.LINK-kablet
(medfølger ikke).
• Du kan ikke få vist biledet i HD-kvalitet (høj opløsning) på et TV, som ikke er kompatibelt
med HDV1080i-specifikationen (s. 34). Se brugervejledningen, der fulgte med TV’et.
88
HDR-HC1E 2-636-470-21(1)
Billedet kan ikke vises, og lyden kan ikke afspilles på det TV, der er tilsluttet
med komponentvideokablet (medfølger).
• Indstil [COMPONENT] i menuen
(STANDARD SET) i overensstemmelse med
kravene for den tilsluttede enhed (s. 57).
• Når du bruger komponentvideokablet (medfølger), skal du kontrollere,
at A/V-tilslutningskablets røde og hvide stik også er tilsluttet (s. 34).
Billedet vises forvrænget i på et TV i 4:3-format.
• Dette forekommer, når et billede, der er optaget i 16:9-bredformat vises på et TV i 4:3format. Indstil [TV TYPE] imenuen
(STANDARD SET) (s. 57), og afspil billedet.
• Inden optagelse foretages skal du vælge [DV SET] i menuen
(STANDARD SET) og
indstille [ WIDE SELECT] til [4:3] (s. 55).
vises på LCD-skærmen.
• Det vises, når du afspiller et bånd, som er optaget på andre enheder ved hjælp af en
mikrofon med 4 kanaler (4CH MIC REC). Denne camcorder er ikke kompatibel med
optagestandarden for mikrofoner med 4 kanaler.
Fjernbetjening
Den medfølgende fjernbetjening fungerer ikke.
Fejlfinding
• Angiv [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 58).
• Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren.
• Vend fjernbetjeningssensoren væk fra stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller ovenlys.
Ellers er der risiko for, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
• Indsæt et nyt batteri. Indsæt et batteri i batteriholderen, så polerne +/– vender korrekt i
forhold til mærkerne +/–. (Side 109).
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke), da fjernbetjeningssensoren kan være dækket af den.
En anden videobåndoptager virker ikke, når du bruger den medfølgende
fejlbetjening.
• Vælg en anden kommandotilstand end VTR 2 for videobåndoptageren, eller tildæk
videobåndoptagerens sensor med sort papir.
Menu
Menupunkterne vises nedtonet.
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den aktuelle optage/afspilningssituation.
Du kan ikke bruge [PROGRAM AE].
• Du kan ikke bruge [PROGRAM AE] sammen med:
– NightShot
– [COLOR BAR]
Fortsat 
89
Fejlfinding (Fortsat)
– [OLD MOVIE] eller [CINEMA EFECT] i [D. EFFECT]
– TELE MACRO
– [COLOR SLOW S]
– Når kontakten AUTO LOCK står på ON (s. 25).
Du kan ikke bruge [SPOT METER].
• Du kan ikke bruge [SPOT METER]-funktionen sammen med:
– NightShot
– [COLOR BAR]
– [CINEMA EFECT] i [D. EFFECT]
– [COLOR SLOW S]
– Når kontakten AUTO LOCK står på ON (s. 25).
• Hvis du indstiller [PROGRAM AE], angives [SPOT METER] automatisk til [AUTO].
[WHITE BAL.] fungerer ikke.
• Du kan ikke bruge [WHITE BAL.] sammen med:
– NightShot
– [COLOR BAR]
– Når kontakten AUTO LOCK står på ON (s. 25).
Du kan ikke justere [SHARPNESS].
• Du kan ikke justere [SHARPNESS] med:
– [COLOR BAR]
– CINEMA EFECT] i [D. EFFECT]
[SHUTTR SPEED] kan ikke justeres manuelt.
• Du kan ikke justere [SHUTTR SPEED] med:
– NightShot
– [PROGRAM AE]
– [COLOR BAR]
– [COLOR SLOW S]
– [OLD MOVIE] eller [CINEMA EFECT] i [D. EFFECT]
– [SPOT METER]
– Når eksponeringen er indstillet til en anden funktion end automatisk funktion
– Hvis POWER-kontakten er sat på CAMERA-MEMORY
– Når kontakten AUTO LOCK står på ON (s. 25).
• Hvis [PROGRAM AE] er indstillet, vender [SHUTTR SPEED] tilbage til [AUTO].
[AE SHIFT] kan ikke bruges.
• Du kan ikke bruge [AE SHIFT] sammen med:
– [COLOR BAR]
– [CINEMA EFECT] i [D. EFFECT]
– Når eksponeringen er indstillet til en anden funktion end automatisk funktion
90
Du kan ikke bruge [SPOT FOCUS].
• Du kan ikke bruge [SPOT FOCUS] sammen med:
– [PROGRAM AE]
– [COLOR BAR]
– Når kontakten FOCUS/ZOOM står på AUTO
[COLOR SLOW S] fungerer ikke korrekt.
• Du kan ikke bruge [COLOR SLOW S] sammen med:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [SHUTTR SPPED]
– [COLOR BAR]
– NightShot
– [SPOT METER]
– Når eksponeringen er indstillet til en anden funktion end automatisk funktion
[HISTOGRAM] vises ikke.
Fejlfinding
• [HISTOGRAM] vises ikke i følgende situationer.
– Ved brug udvidet fokusering
– Ved visning af dato og klokkeslæt.
•
indikatoren vises, og [HISTOGRAM] vises ikke i følgende situationer.
– Ved brug af [DIGITAL ZOOM]
– Ved brug af [D.EFFECT]
– Ved brug af [COLOR BAR]
Du kan ikke bruge [FADER].
• Du kan ikke bruge [FADER] sammen med:
– [SELF-TIMER]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [COLOR BAR]
– [SUPER NS]
Du kan ikke bruge [D. EFFECT].
• Du kan ikke bruge [D. EFFECT] sammen med:
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
– Når [SHUTTR SPEED] er indstillet til en lavere værdi end 1/25
– [COLOR BAR]
– [SUPER NS]
• Du kan ikke bruge [OLD MOVIE] sammen med:
– [PICT. EFFECT]
– Når [SHUTTR SPEED] står på [MANUAL]
– [PROGRAM AE]
– Når [
WIDE SELECT] i [DV SET] står på [4:3]
Fortsat 
91
Fejlfinding (Fortsat)
• Du kan ikke bruge [CINEMA EFFECT] sammen med:
– Når eksponeringen er indstillet til en anden funktion end automatisk funktion
– Andet end 0 i [AE SHIFT]
– [PICT. EFFECT]
– Når [
WIDE SELECT] i [DV SET] står på [4:3]
– [PROGRAM AE]
– [SPOT METER]
– Når [SHUTTR SPEED] står på [MANUAL]
Du kan ikke bruge [PICT. EFFECT] .
• Du kan ikke bruge [PICT. EFFECT] sammen med:
– [COLOR BAR]
– [OLD MOVIE] eller [CINEMA EFECT] i [D. EFFECT]
• [PICT. EFFECT] kan ikke indstilles til [SKINTONE], når funktionen BACK LIGHT bruges.
Du kan ikke bruge [SHOT TRANS]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [SHOT TRANS] sammen med:
– NightShot
– [COLOR BAR]
Kopiering/redigering/tilslutning til andre enheder
Billeder fra tilsluttede enheder vises ikke på LCD-skærmen eller i søgeren.
• Angiv [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL] (s. 59).
• Du kan ikke sende et signal til camcorderen, hvis du trykker på DISPLAY/BATT INFO,
mens [DISP OUTPUT] er indstillet til [V-OUT/PANEL] (s. 59).
Der kan ikke zoomes i billeder fra tilsluttede enheder.
• Du kan ikke zoome billedet fra tilsluttede enheder på camcorderen (s. 26).
Tidskode og andre oplysninger vises på den valgte enheds display.
• Angiv [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL] ved tilslutning med et
A/V-tilslutningskabel (s. 59).
Du kan ikke kopiere korrekt via A/V-tilslutningskablet.
• Det er ikke muligt at få et eksternt input fra en enhed, der er tilsluttet med A/Vtilslutningskablet.
• A/V-kablet er ikke tilsluttet korrekt.
Sørg for, at A/V-kablet er forbundet med indgangen på en anden enhed, således at der kan
kopieres billeder fra camcorderen.
92
Der vises intet billede på skærmen under kopiering ved forbindelse med et
i.LINK-kabel (medfølger ikke).
• Indstil [VCR HDV/DV] i menuen
for den tilsluttede enhed (s. 54).
(STANDARD SET) i overensstemmelse med kravene
Du kan ikke tilføje lyd til bånd, der er optaget.
• Du kan ikke tilføje lyd til bånd, der er optaget, med denne enhed.
Ny lyd, der er føjet til et optaget bånd med en anden camcorder,
kan ikke høres.
• Juster [
AUDIO MIX] fra [ST1] (orginal lyd)-siden, indtil lyden høres korrekt (s. 55).
Stillbilleder kan ikke kopieres fra et bånd til en “Memory Stick Duo”.
• Du kan ikke optage, eller du kan kun optage et forvrænget billede, hvis båndet er overspillet
mange gange.
Du kan ikke overføre billeder.
• Du kan ikke overføre billeder, når [DISP OUTPUT] er indstillet til [V-OUT/PANEL] (s. 59).
• Du kan ikke overføre billeder, hvis du trykker på knappen DISPLAY/BATT INFO.
Computeren genkender ikke camcorderen.
• Tag kablet ud af computeren og camcorderen, og tilslut det igen korrekt.
• Du skal koble alle andre USB-enheder end tastaturet, musen og camcorderen fra
(USB) stikket på computeren.
• Tag kablet ud af computeren og camcorderen, genstart computeren, og tilslut dem igen
korrekt.
Fejlfinding
Tilslutning til en computer
Du kan ikke se video, som camcorderen optager.
• Tag kablet ud af computeren, tænd camcorderen, og tilslut kablet igen.
Du kan ikke se video, der er optaget på et bånd, på computeren.
• Tag kablet ud af computeren, og tilslut det igen korrekt.
• Tilslut i.LINK-kablet (medfølger ikke), fordi du ikke kan kopiere billeder med USB-kablet
(medfølger).
Du kan ikke få vist video og stillbilleder,der er optaget på en “Memory Stick
Duo” på en computer.
• Indsæt en “Memory Stick Duo” i den korrekte retning, og skub den helt ind.
• Du kan ikke bruge et i.LINK-kabel (medfølger ikke). Tilslut camcorderen og computeren
via USB-kablet (medfølger).
Fortsat 
93
• Computeren genkender ikke “Memory Stick Duo” under camcorderhandlinger, som f.eks.
båndafspilning eller redigering. Afslut alle camcorderhandlinger, inden camcorderen
tilsluttes til computeren.
• Skub POWER-kontaktem ned for at tænde PLAY/EDIT-indikatoren, og indstil derefter
[USB SELECT] til [MEMORY STICK].
[Removable Disk] vises ikke på computerskærmen.
• Skub POWER-kontaktem ned for at tænde PLAY/EDIT-indikatoren, og indstil derefter
[USB SELECT] til [MEMORY STICK].
• Indsæt en “Memory Stick Duo” i camcorderen.
• Du skal koble alle andre USB-enheder end tastaturet, musen og camcorderen fra (USB)
stikket på computeren.
• Computeren genkender ikke “Memory Stick Duo” under camcorderhandlinger, som f.eks.
båndafspilning eller redigering. Afslut camcorderhandlinger, inden camcorderen tilsluttes til
computeren.
Du kan ikke kopiere video og stillbilleder til computeren.
• Visning af billeder, der er optaget på en “Memory Stick Duo”, med følgende
fremgangsmåder til en Windows-computer.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Dobbeltklik på ikonet for det netop genkendte drev [Removable Disk] Det kan vare et
øjeblik, inden drevet genkendes.
3 Dobbeltklik på den ønskede billedfil.
Den fil, der er kopieret fra computeren, kopieres ikke til “Memory Stick Duo.”
• USB-kablet (medfølger) er ikke fjernet korrekt. Tilslut camcorderen til computeren,
og overfør dataene (s. 72).
94
Advarselsindikatorer og -meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller
i søgeren.
Nogle symptomer kan du selv afhjælpe.
Hvis problemet forsætter, selv når du har
forsøgt at afhjælpe det et par gange, skal du
kontakte Sony-forhandleren eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C: (eller E:) :
(Selvdiagnosedisplay)
C:04:
• Batteriet er ikke er et “InfoLITHIUM”batteri. Anvend et “InfoLITHIUM”batteri (s. 104).
C:21:
• Der forekommer kondensvand.
Tag kassetten ud, lad camcorderen
stå i mindst 1 time, og sæt kassetten
ind igen (s. 107).
• Rengør videohovedet ved hjælp en
rensekassette (medfølger ikke) (s. 107).
C:31: / C:32:
• Der er opstået symptomer, der ikke
er beskrevet i det ovenstående. Fjern
kassetten, og indsæt den igen. Betjen
derefter camcorderen. Undlad at udføre
denne procedure, hvis der opstår
kondensvand (s. 107).
• Fjern strømkilden. Tilslut den igen,
og betjen camcorderen.
• Skift kassetten. Tryk på knappen
RESET (s. 27), og betjen camcorderen
igen.
E:61: / E:62: / E:91:
• Kontakt din Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Oplys den femcifrede kode, som
begynder med “E”.
 (Advarsel for batteriniveau)
• Batteriet er næsten afladet.
• Afhængigt af driftsforhold,
miljømæssige forhold og
batteriforhold, kan  blinke, selvom
der resterer ca. 5-10 minutter.
 (Advarsel om kondensvand)*
• Skub kassetten ud, fjern strømkilden,
og lad den stå i ca. en time med
kassettedækslet åbent (s. 107).
(advarselsindikator for “Memory
Stick Duo”)
• “Memory Stick Duo” er ikke sat
i (s. 20).
(advarselsindikator for
“Memory Stick Duo”)*
• “Memory Stick Duo” er beskadiget.
• “Memory Stick Duo” er ikke korrekt
formateret (s. 49).
(advarselsindikatorer for
inkompatibel “Memory Stick Duo”)*
Fejlfinding
C:22:
• Filen kan ikke læses (s. 102).
• Der er sat en inkompatibel “Memory
Stick Duo” i (s. 102).
 (advarselsindikator for båndet)
Langsomt blinkende:
• Der er mindre end fem minutter tilbage
på båndet.
• Der er ikke sat en kassette i.*
• Skrivebeskyttelsestappen på kassetten
er låst (s. 100).*
Hurtigt blinkende:
• Der er ikke mere bånd.*
101-0001 (advarselsindikator
for filer)
• Filen er beskadiget.
Fortsat 
95
Advarselsindikatorer og -meddelelser (Fortsat)
 (advarsel for kassetteudskub)*
Langsomt blinkende:
• Skrivebeskyttelsestappen på kassetten
er låst (s. 100).
Hurtigt blinkende:
• Der forekommer kondensvand (s. 107).
• Koden for selvdiagnosedisplayet vises
(s. 95).
 (advarselsindikator for
billedsletning)*
• Billedet er beskyttet (s. 68).
 (advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på “Memory
Stick Duo”)*
• Skrivebeskyttelsestappen på “Memory
Stick Duo” er låst (s. 102).
(Advarselsindikator for blitzen)
* Du kan høre en melodi, når
advarselsindikatorerne vises på skærmen
(s. 58).
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Se herunder, hvis der vises meddelelser på
skærmen.
 Batteri
Use the “ InfoLITHIUM” battery pack
(s. 104).
Battery level is low.
• Oplad batteriet (s. 11, 104)
Old battery. Use a new one (s. 104).
Re-attach the power source (s. 11).
Langsomt blinkende:
• Oplader fortsat
Hurtigt blinkende:
• Koden for selvdiagnosedisplayet vises
(s. 95).*
• Der er noget i vejen med blitzen.
(advarselsindikator for
kamerarystelse)
• Lysmængden er utilstrækkelig,
så der opstår let kamerarystelser.
Brug blitzen.
• Camcorderen er ustabil,
så der opstår let kamerarystelser.
Hold camcorderen stabilt
med begge hænder og optag
billedet. Men bemærk imidlertid,
at advarselsindikatoren for
kamerarystelse ikke forsvinder.
 Kondensvand
 Moisture condensation.
Eject the cassette (s. 107).
 Moisture condensation.
Turn off for 1H (s. 107).
 Kassette/bånd
Insert a cassette (s. 19).
 Reinsert the cassette.
• Kontroller, om kassetten er beskadiget.
 The tape is locked - check the
tab (s. 100).
96
Båndet er løbet ud.
• Spol båndet tilbage eller skift det.
 “Memory Stick Duo”
Insert a Memory Stick (s. 20).
Reinsert the Memory Stick.
• Isæt “Memory Stick Duo” igen et
par gange. Hvis indikatoren stadig
blinker, kan “Memory Stick Duo”
være beskadiget. Forsøg med en anden
“Memory Stick Duo”.
This is a read-only Memory Stick.
• Indsæt en skrivbar “Memory
Stick Duo”.
Incompatible type of Memory
Stick.
This Memory Stick is not
formatted correctly. (Denne Memory
Stick er ikke formateret korrekt).
• Kontroller formatet, og formater
derefter “Memory Stick Duo”, hvis det
er nødvendigt (s. 49, 102).
Cannot record. (Kan ikke optage.)
The Memory Stick is full. (Memory
Stick er fuld.)
• Slet unødvendige billeder (s. 67).
The Memory Stick is locked.
Check the tab (s. 102).
No file. (Ingen fil.)
• Der er ikke optaget filer, eller der
er ingen læsbar fil på “Memory
Stick Duo”.
Memory Stick folders are full.
(Memory Stick-mappen er fuld.)
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med camcorderen.
• Du skal formatere “Memory Stick
Duo” (s. 49), eller slette dem ved
hjælp af din computer.
Cannot record still images on
Memory Stick (s. 84).
 PictBridge-kompatibel printer
Check the connected device.
(Kontroller den tilsluttede enhed.)
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
(medfølger) ud, og sæt det tilbage igen.
Fejlfinding
• En inkompatibel “Memory Stick Duo”type er indsat i camcorderen (s. 102).
Cannot record. (Kan ikke optage.)
Reinsert the Memory Stick (s. 20).
Connect the camcorder to a
PictBridge Compatible printer.
(Tilslut camcorderen til en
PictBridge-kompatibel printer.)
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
(medfølger) ud, og sæt det tilbage igen.
Error. Cancel the task.
• Check the printer.
Cannot playback. (Kan ikke afspille.)
Reinsert the Memory Stick (s. 20).
Fortsat 
97
Advarselsindikatorer og -meddelelser (Fortsat)
Cannot print. (Kan ikke udskrive.)
Check the printer. (Kontroller
printeren.)
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
(medfølger) ud, og sæt det tilbage igen.
 Blitz
Charging... Cannot record still
images. (Oplader... Kan ikke optage
stillbilleder.)
• Du prøver at optage et stillbillede,
mens blitzen oplades (medfølger ikke).
Microphone attached. Cannot use
flash.
 Andet
Cannot record due to copyright
protection (s. 100).
Change to correct tape format.
• Billederne kan ikke afspilles, fordi
formatet er inkompatibelt.
No output image in “VCR HDV/DV”.
Change format.
• Afbryd afspilningen eller
signalinputtet, eller rediger
indstillingen [VCR HDV/DV] (s. 54).
 Dirty video head. (Beskidt
videohoved) Use a cleaning cassette
(s. 107).
Invalid in AUTO LOCK mode (s. 25).
98
HDR-HC1E 2-636-470-21(1)
Brug af camcorderen
i udlandet
Strømforsyning
Du kan anvende camcorderen i alle lande/
områder med den vekselstrømsadapter, der
blev leveret sammen med camcorderen,
inden for 100-240 V (vekselstrøm) og
50/60 Hz.
Om TV-farvesystemer
Camcorderen er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet
på et TV, skal det være et TV, der er baseret
på PAL-systemet (se følgende liste).
Anvendes i
PAL
Australien, Østrig, Belgien,
Kina, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong Ungarn, Italien,
Kuwait, Malaysia, New
Zealand, Norge, Polen, Portugal,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Sverige, Schweiz, Thailand,
Storbritannien med flere.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine med flere
NTSC
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela
med flere.
Du skal bruge et TV med AUDIO/VIDEOindgang.
Nem indstilling af uret til tidsforskel
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved
at indstille den pågældende tidsforskel,
når du bruger camcorderen i udlandet.
Vælg [WORLD TIME] i menuen
(TIME/LANGU.), og indstil tidsforskellen
(s. 59).
Yderligere oplysninger
System
Visning af billeder i DV-format, der er
optaget i DV-format
Visning af billeder i HDV-format, der
er optaget i HDV-format
Du skal bruge et HDV1080i-kompatibelt
TV (eller skærm) med et komponentstik og
AUDIO/VIDEO-indgang.
99
HDV-format og optagelse/afspilning
Ophavsretligt signal
Camcorderen kan optage i både HDVog DV-format.
Du kan kun bruge DV-minikassetter.
Brug en kassette med
-mærket.
 Når du afspiller
Hvis den kassette, der afspilles på
camcorderen, indeholder ophavsretlige
signaler, kan du ikke kopiere det til et bånd
i et andet videokamera, der er tilsluttet
camcorderen.
er et varemærke.
Camcorderen er ikke kompatibel med
kassetter med Cassette Memory.
Hvad er HDV-format (
)?
HDV-format er et videoformat, som er
udviklet til optagelse og afspilning af
videosignaler med høj opløsning på en
DV-kassette.
Camcorderen anvender Interlace-funktion
med 1080 effektive scanningslinjer (1080i,
antal pixel 1440 × 1080 punkter).
Videobithastigheden under optagelse er ca.
25 Mbps.
i.LINK anvendes som digtalt interface,
som muliggør digital forbindelse med et
HDV-kompatibelt TV eller en computer.
• HDV-signaler komprimeres i MPEG2formatet, der anvendes i digitale BS(sendesatellit) og landbaserede digitale
HDTV-udsendelser samt i Blu-raydiskoptagere.
Afspilning
• Camcorderen kan afspille billeder i både
DV-format og HDV1080i-specifikation.
• Camcorderen kan afspille billeder, som er
optaget i HDV 720/30p-format, men den
kan ikke afspille disse via HDV/DVinterfacestikket (i.LINK).
Sådan forhindrer du, at en tom
sektion oprettes på båndet
Gå til afslutningen af den optagede sektion
ved at trykke på END SEARCH (s. 31 ),
inden du begynder den næste optagelse,
når du har afspillet båndet.
100
 Når du optager
Du kan ikke optage software på
camcorderen, der indeholder ophavsretlige
kontrolsignaler til ophavsretlig
beskyttelse af software. [Cannot record
due to copyright protection.] vises på
LCD-skærmen eller på i søgeren, hvis
du forsøger at optage sådant software.
Camcorderen optager ikke ophavsretlige
kontrolsignaler på båndet under optagelse.
Bemærkninger om brug
 Når camcorderen ikke skal anvendes
i længere tid
Tag kassetten ud og opbevar den.
 Sådan forhindrer du sletning ved
et uheld
Skub skrivebeskyttelsestappen på kassetten
til indstillingen SAVE.
REC: Der kan optages på
kassetten.
SAVE: Der kan ikke optages
på kassetten (skrivebeskyttet).
 Mærkning af kassetten
REC
SAVE
Sørg for kun at sætte etiketten på de
steder, der er vist i følgende illustration,
så det ikke medfører, at camcorderen ikke
fungerer korrekt.
Sæt ikke en etiket
omkring denne
kant.
Placering af
etiketten
 Efter brug af kassetten
Spol båndet tilbage til starten for at undgå
forvrængning af billede eller lyd. Kassetten
skal derefter placeres i etuiet, som skal
opbevares lodret.
 Ved rengøring af det forgyldte stik
Rengør det forgyldte stik på kassetten med
en vatpind, når kassetten har været skubbet
ud ca. 10 gange.
Hvis det forgyldte stik på kassetten er
snavset eller støvet, vises indikatoren for
resterende bånd muligvis ikke korrekt.
Forgyldt stik
Fjernsyn, der er kompatible med
HDV1080i-specifikationen
Der kræves et HDV-kompatibelt TVapparat med komponentindgang for at
afspille billeder, som er optaget i HDVformat. Se nedenstående tabel for at få
oplysninger om de flagmodellerne fra
2004/05.
Sony TV-modeller
Yderligere oplysninger
KDL-L42MRX1, KLV-L42MRX1,
KDL-L32MRX1, KLV-L32MRX1,
KLV-L32M1, KLV-L32M1,
KDE-P42MRX1, KE-P42MRX1, KDE-P42XS1,
KE-P42XS1, KDE-P37XS1, KE-P37XS1,
KE-P42M1, KE-P37M1, KDS-R60A10,
KDS-R50A10, KDF-E50A10,
KDF-E42A10, KDL32XBR950,
KLV-L32MRX1, KLV-32M1, KE-MX42N1,
KE-MX42K1, KE-MX42S1, KE-MX42A1,
KE-MX42M1, KE-MX32N1, KE-MX32K1,
KE-MX32S1, KE-MX32A1, KE-MX32M1,
KE-P42M1, KE-MV42A1, KE-MV42M1,
KV-DA32M84, KV-DA32M94, KV-DA32M86,
KV-DA32M66, KV-DA32M64, KV-DA32M36,
KV-DA32K94L, KV-DA32K94B,
KV-DA34M80, KV-DA34X80, KV-DA34N90,
KV-DA34M81, KV-DA34M86, KV-DA34M61,
KV-DA34M80, KV-DA34M50, KV-DA29M80,
KV-DA29MX80, KV-DA29N90,
KV-DA29M90, KV-DA29M81, KV-DA29M86,
KV-DA29M61, KV-DA29M60, KV-DA29M80,
KV-DA29M50, KV-DA29M31, KV-DA29K90L,
KV-DA29K90B, KP-FW51M90A,
KP-FW46M90A, KP-FW46X90A,
KP-FX43M90A, KDF-60WE610K,
KDF-50WE610K, KDF-42WE610K,
KF-WS60M90, KF-WE50M90, KF-WE42M90,
KDF-60WF655K, KDF-55WF655K,
KS-R60A10, KS-R50A10, KF-E50A10,
KF-E42A10, KDS-R60A10, KDS-R50A10,
KDF-E50A10, KDF-E42A10
Pr. 1. juni 2005 (inklusiv modeller, der er
tilgængelige i den nærmeste fremtid)
• Ikke alle modeller kan købes i alle lande eller
områder.
101
Om “Memory Stick”
En “Memory Stick” er et kompakt, bærbart
integreret kredsløbsindspilningsmedium
med en datakapacitet, som overstiger en
diskettes.
Du kan kun bruge en “Memory Stick Duo,”
som kun er halv størrelse af en “Memory
Stick”, i camcorderen. Det, at typen er med
på listen, er dog ikke nogen garanti for,
at alle “Memory Stick Duo”-typer virker
sammen med camcorderen.
“Memory Stick”-typer
“Memory Stick”
(uden MagicGate)
“Memory Stick Duo”
(uden MagicGate)*1
“MagicGate Memory Stick”
“Memory Stick Duo”
(med MagicGate)*1
“MagicGate Memory
Stick Duo” *1
På en “Memory Stick Duo” med
skrivebeskyttelsestap
–
Du kan forhindre sletning af
billeder ved et uheld, når du skubber
skrivebeskyttelsestappen på “Memory Stick
Duo” til skrivebeskyttelsespositionen med
en spids genstand.
Den “Memory Stick Duo”, der følger med
camcorderen, er ikke udstyret med en
skrivebeskyttelsestap.

Bemærkninger om brug
Optagelse/
Afspilning
–
*2*3
*3
“Memory Stick PRO”
–
“Memory Stick PRO Duo” *1
*2*3
*1
En “Memory Stick Duo” er kun halv størrelse
af en standard “Memory Stick”.
De typer “Memory Stick”, der understøtter
dataoverførsel med høj hastighed. Hastigheden
af dataoverførsel varierer afhængig af den
enhed, der anvendes.
*3
“MagicGate” er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format. Bemærk, at data, der anvender
“MagicGate”-teknologien, ikke kan optages
eller afspilles på camcorderen.
*2
102
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere
afhængigt af kombinationen af “Memory Stick”
og det “Memory Stick”-kompatible produkt, du
anvender.
• Stillbillede-format: Camcorderen komprimerer
og optager billeddata i JPEG-formatet (Joint
Photographic Experts Group). Filtypenavnet
er “.JPG”.
• Filnavne på stillbilleder:
– 101- 0001: Dette filnavn vises på
camcorderens skærm.
– DSC00001.JPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
• En “Memory Stick Duo”, der er formateret
af en computer (Windows OS/Mac OS), er
muligvis ikke kompatibel med camcorderen.
Billeddata kan blive beskadiget i følgende
tilfælde. Der kompenseres ikke for
beskadigede billeddata.
• Hvis du tager “Memory Stick Duo” ud, slukker
for camcorderen eller fjerner batteriet med
henblik på udskiftning, mens camcorderen
læser eller skriver billedfiler på “Memory
Stick Duo” (når adgangsindikatoren lyser eller
blinker).
• Hvis du bruger “Memory Stick Duo” i
nærheden af magneter og magnetiske felter.
Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
 Håndtering af en “Memory Stick”
Vær opmærksom på følgende ved
håndtering af en “Memory Stick Duo”.
• Pas på ikke at trykke for hårdt, når du skriver
i memo-området på en “Memory Stick Duo”.
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en “Memory
Stick Duo” eller en Memory Stick Duo-adapter.
• Opbevar “Memory Stick Duo” i det tilhørende
etui under transport eller opbevaring.
• Undgå at røre ved eller lade metalliske
genstande komme i kontakt med terminalerne.
• Undgå at bøje, tabe eller behandle “Memory
Stick Duo” for hårdt.
• Undgå at ændre eller skille “Memory Stick
Duo” ad.
• Undgå, at “Memory Stick Duo” bliver våd.
• Hold “Memory Stick Duo” uden for mindre
børns rækkevidde. Der er risiko for, at et barn
kan sluge mediet.
 Placering
Undgå at opbevare eller anvende “Memory
Stick Duo” følgende steder.
• Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det fri
om sommeren.
• Steder, som er udsat for direkte sollys.
• Steder med ekstremt høj fugtighed eller steder,
hvor der kan forekomme korrosion.
 Memory Stick Duo-adapter (medfølger)
Sørg for at indsætte “Memory Stick Duo”
i “Memory Stick Duo”-adapteren, når
du bruger den sammen med en standard
“Memory Stick Duo”-kompatibel enhed.
 En “Memory Stick PRO Duo”
• Den maks. hukommelseskapacitet for en
“Memory Stick PRO Duo”, der kan bruges
sammen med camcorderen, er 2 GB.
• Denne enhed understøtter ikke dataoverførsel
i høj hastighed.
Yderligere oplysninger
• Hvis du bruger en “Memory Stick Duo”
sammen med en “Memory Stick”-kompatibel
enhed, skal du sørge for at indsætte “Memory
Stick Duo” i en “Memory Stick Duo”-adapter.
• Når du indsætter en “Memory Stick Duo” i
en Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge
for, at ´”Memory Stick Duo” indsættes i den
korrekte retning og skubbes helt ind. Bemærk,
at ukorrekt brug kan beskadige enheden. Hvis
du desuden tvinger “Memory Stick Duo” ind
i “Memory Stick Duo”-åbningen i modsat
retning, kan det ødelægge “Memory Stick
Duo,”-åbningen.
• Indsæt intet andet end en “Memory Stick Duo”
i “Memory Stick Duo”-åbningen. Dette kan
medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt.
• Indsæt ikke en “Memory Stick Duo”-adapter
uden, at en “Memory Stick Duo” er sat i. Hvis
du gør det, kan det medføre fejl på enheden.
• Det er ikke muligt at anvende camcorderen
til at afspille stillbilleder, der er optaget på
andre enheder (DCR-TRV900E or DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.
• Hvis du ikke kan benytte en “Memory Stick
Duo”, der er blevet anvendt sammen med anden
enhed, kan du formatere den ved hjælp af
camcorderen (s. 49). Bemærk, at formateringen
sletter alle oplysninger på “Memory
Stick Duo”.
• Du kan muligvis ikke afspille billeder ved hjælp
af camcorderen:
– Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
– Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder.
Billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler, der er optaget på en “Memory
Stick Duo” med camcorderen, opfylder JEITAs
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) internationale standard
vedrørende designregler for kamerafilsystemer
(Design Rules for Camera File Systems).
103
Om “InfoLITHIUM”batteriet
Denne enhed er kompatibel med
“InfoLITHIUM”-batteriet (M-serien).
Camcorderen fungerer kun sammen med
et “InfoLITHIUM”-batteri.
“InfoLITHIUM”-batteriet (M-serien) er
forsynet med
-mærket.
Hvad er et “InfoLITHIUM”-batteri?
Et “InfoLITHIUM”-batteri er et lithiumion-batteri, der er udstyret med funktioner
til udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem camcorderen og en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger
ikke).
“InfoLITHIUM”-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til camcorderens
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter. Hvis du anvender
en lysnetadapter/oplader (medfølger
ikke), vises den resterende batteritid
og opladningstiden.
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
camcorderen i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10°C til 30°C, indtil
opladningsindikatoren (CHG) slukkes. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ligger
uden for dette område, kan du muligvis ikke
foretage effektiv opladning af batteriet.
• Når opladningen er afsluttet, skal du enten
fjerne kablet fra DC IN-stikket på camcorderen
eller tage batteriet ud.
• Hvis camcorderen slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at batteriet
har tilstrækkelig strøm til at køre camcorderen,
skal batteriet oplades helt igen. Den resterende
batteritid vises korrekt. Bemærk dog, at
angivelsen af batteriets opladningstilstand ikke
altid vises korrekt, hvis batteriet anvendes i
længere tid ved høje temperaturer, hvis det
efterlades i fuldt opladet tilstand, eller hvis
batteriet ofte anvendes. Betragt den angivne
resterende batteritid som den omtrentlige
optagetid.
• -mærket, som indikerer lav batteristand,
blinker, selvom der resterer fem til ti minutters
batteritid afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.
Sådan anvender du batteriet effektivt
Om opbevarelse af batteriet
Sådan oplader du batteriet
• Batteriets ydeevne reduceres, hvis den
omgivende temperatur er 10 °C eller derunder
batteriets driftstid bliver forkortet. Hvis det
er tilfældet, skal du gøre et af følgende for
at bruge batteriet i længere tid.
– Kom batteriet i en lomme for at varme
det op, og sæt det først i camcorderen,
lige inden du begynder at optage.
– Brug et batteri med stor kapacitet: NPQM71D/QM91D (medfølger ikke).
104
• Batteriet aflades hurtigere, hvis LCDskærmen ofte anvendes, eller hvis der ofte
foretages afspilning, hurtig fremspoling eller
tilbagespoling.
Vi anbefaler, at du bruger batteriet med stor
kapacitet: NP-QM71D/QM91D (medfølger
ikke).
• Kontroller, at POWER-kontakten er sat på
OFF (CHG), når camcorderen ikke anvendes
til optagelse eller afspilning. Der bruges også
strøm fra batteriet, når camcorderen
er i optagepause eller afspilningspause.
• Sørg for at have ekstra batterier klar til to eller
tre gange den forventede optagetid, og foretag
en prøveoptagelse inden den endelige optagelse.
• Undgå, at der kommer vand på batteriet.
Batteriet er ikke vandtæt.
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det oplades helt og bruges op
sammen med camcorderen én gang om året for
at sikre, at det fungerer korrekt. Tag batteriet
ud af camcorderen, og opbevar det et tørt og
køligt sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i camcorderen helt,
skal du indstille [A.SHUT OFF] til [NEVER] i
menuen (STANDARD SET) og efterlade
camcorderen i båndoptage-standby, indtil den
slukkes (s. 59).
Om i.LINK
Om batterilevetid
• Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets
kapacitet falder lidt efter lidt, efterhånden som
du anvender det mere og mere, og tiden går.
Når den tilgængelige batteritid er mindsket
betydeligt, skyldes dette sandsynligvis, at
batteriet er slidt op. Køb et nyt batteri.
• Batteriets levetid afhænger af, hvordan det
opbevares, og af hvilke driftsforhold og
omgivelser det anvendes under.
HDV/DV-interfacet på denne enhed er et
i.LINK-kompatibelt interface. Dette afsnit
indeholder en beskrivelse af i.LINKstandarden og dens funktioner.
Hvad er i.LINK?
• Normalt kan der kun sluttes én enhed til
camcorderen med i.LINK-kablet (medfølger
ikke). Se brugervejledningen til det udstyr, du
vil tilslutte, hvis du vil slutte denne enhed til
HDV/DV-kompatibelt udstyr med to eller flere
DV-interfaces.
• i.LINK er et mere udbredt navn for IEEE
1394-datatransportbus, foreslået af Sony,
og det er et varemærke, der er godkendt af
mange virksomheder.
• IEEE 1394 er en international standard, der er
udviklet af Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
Yderligere oplysninger
i.LINK er et digitalt, serielt interface til
overførsel af digitale billeder, digital lyd
og andre data til andre i.LINK-kompatible
enheder. Du kan også styre andre enheder
via i.LINK.
i.LINK-kompatible enheder kan tilsluttes
via et i.LINK-kabel (medfølger ikke).
i.LINK anvendes bl.a. til forskellige
handlinger og datatransaktioner i
forbindelse med forskelligt digitalt
A/V-udstyr.
Hvis der er sluttet to eller flere i.LINKkompatible enheder til denne enhed i en
såkaldt “daisy chain”, er det muligt at
foretage handlinger og datatransaktioner
for både det udstyr, som denne enhed er
tilsluttet, og for andre enheder via det
udstyr, der er direkte tilsluttet.
Bemærk dog, at brugen og
fremgangsmåden kan variere afhængigt af
egenskaberne og specifikationerne for de
enheder, der skal tilsluttes. Sommetider er
det heller ikke muligt at foretage omtalte
handlinger og datatransaktioner på nogle
af de tilsluttede enheder.
Om baud-hastighed for i.LINK
i.LINK’s maksimale baud-hastighed
afhænger af det anvendte udstyr.
Der er tre typer.
Fortsat 
105
Om i.LINK (Fortsat)
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
S100 (ca. 100 Mbps*)
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
Brug og vedligeholdelse
Baud-hastigheden angives under
specifikationerne i brugervejledningen til
det pågældende udstyr. På nogle enheder
angives den også nær i.LINK-stikket.
Baud-hastigheden kan være forskellig fra
den angivne værdi, når camcorderen er
sluttet til en enhed med en anden baudhastighed.
* Hvad er Mbps?
Mbps står for “megabit pr. sekund” eller
mængden af data, der kan sendes eller
modtages på ét sekund. For eksempel
betyder en baud-hastighed på 100 Mbps,
at der kan sendes 100 megabit data pr.
sekund.
Sådan bruger du i.LINK-funktionerne
på denne enhed
Hvis du vil have oplysninger om kopiering,
når camcorderen er sluttet til andre
videoenheder med et i.LINK-interface,
se side 62.
Camcorderen kan også sluttes til andre
i.LINK-kompatible enheder, som er
fremstillet af Sony (f.eks. en computer i
VAIO-serien), såvel som til videoenheder.
Inden du slutter denne enhed til
computeren, skal du sørge for, at den
software, der understøttes af denne enhed,
allerede er installeret på computeren.
Nogle i.LINK-kompatible videoenheder,
som f.eks. digitale fjernsyn, DVD-,
MICROMV- eller HDV-optagere/afspillere, er ikke kompatible med denne
enhed. Inden camcorderen sluttes til andre
enheder, skal du kontrollere, om den
er kompatibel med en HDV/DV-enhed.
Se også brugervejledningen til de enheder,
der skal tilsluttes, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om sikkerhedsforskrifter og
kompatibel programsoftware.
Om det krævede i.LINK-kabel
106
Anvend Sony 4 til 4-bens i.LINK-kabel
(under HDV/DV-eftersynkronisering).
• Undgå at opbevare eller anvende camcorderen
og tilbehøret følgende steder.
– Hvor det er ekstremt varmt eller koldt.
Udsæt aldrig camcorderen eller tilbehøret
for temperaturer over 60° C, f.eks. i direkte
sollys, i nærheden af varmekilder eller i en
bil, der holder parkeret i solen. Camcorderen
og tilbehøret fungerer muligvis ikke korrekt,
eller de kan blive deforme.
– I nærheden af magnetiske felter eller
mekaniske vibrationer. Camcorderen fungerer
muligvis ikke korrekt.
– I nærheden af stærke radiobølger eller
stråling. Camcorderen kan muligvis ikke
optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme støj.
– På en sandstrand eller støvede steder.
Camcorderen fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis der kommer sand eller støv i dens
indvendige dele. I visse tilfælde kan dette
problem ikke afhjælpes.
– I nærheden af vinduer eller udendørs,
hvor LCD-skærmen, søgeren eller objektivet
kan blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger det indvendige af søgeren eller
-skærmen.
– Steder med høj fugtighed.
• Betjen camcorderen med 7,2 V (batteri) eller
8,4 V (lysnetadapter).
• Anvend det tilbehør, der anbefales i denne
brugervejledning, til brug med henholdsvis
jævnstrøm eller lysnettet.
• Undgå, at camcorderen bliver våd, f.eks. fra
regn eller havvand. Camcorderen fungerer
muligvis ikke korrekt, hvis den bliver våd. I
visse tilfælde kan dette problem ikke afhjælpes.
• Hvis der tabes en genstand på kabinettet, eller
der spildes væske i kabinettet, skal du frakoble
camcorderen og få den efterset af en Sonyforhandler, inden du anvender den igen.
• Vær forsigtig ved håndtering af camcorderen,
undlad at ændre eller skille den ad, undgå
fysiske stød og slag, f.eks. slag, tab eller
at træde på camcorderen. Udvis særlig
forsigtighed ved håndtering af objektivet.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG),
når du ikke anvender camcorderen.
• Pak ikke camcorderen ind i f.eks. et håndklæde
for derefter at bruge den. Dette kan medføre
overophedning inde i camcorderen.
• Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
• Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
• Sørg for at holde metalkontakterne rene.
• Hold fjernbetjeningen og batteri af knaptypen
uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal du søge lægehjælp
øjeblikkeligt.
• Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket
– kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
opsøge lægehjælp.
 Når camcorderen ikke skal anvendes
i længere tid
• Tænd for den nu og da, og lad den køre i ca. tre
minutter, f.eks. ved afspilning af bånd.
• Brug batteriet helt op, før det gemmes væk.
Kondens
 Hvis der forekommer kondensvand
Ingen af funktionerne virker, bortset fra
udtagning af kassetten. Tag kassetten ud,
sluk camcorderen, og lad den stå i omkring
en time med kassettedækslet åbent.
Camcorderen kan anvendes igen, hvis
 eller  ikke vises, når camcorderen
tændes igen.
Camcorderen kan ikke altid registrere
kondensvand. I dette tilfælde skubbes
kassetten ikke altid ud 10 sekunder,
 Bemærkning vedrørende kondensvand
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis camcorderen bringes fra
kolde til varme omgivelser (eller omvendt),
eller hvis du anvender camcorderen et
fugtigt sted:
• Hvis du tager camcorderen med fra en skiløjpe
til omgivelser, der er opvarmet ved hjælp af en
opvarmningsenhed.
• Hvis du tager camcorderen med fra en bil eller
et lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Hvis du anvender camcorderen efter en
regnbyge.
• Hvis du bruger camcorderen et varmt og
fugtigt sted.
 Sådan forhindrer du dannelse af
kondensvand
Hvis du vil tage camcorderen med fra
kolde til varme omgivelser, skal du komme
camcorderen i en plastpose og lukke
den forsvarligt. Tag camcorderen op af
plastposen, når lufttemperaturen i posen
når op på den omgivende temperatur
(efter ca. en time).
Videohoved
• Når videohovedet bliver snavset, kan du ikke
optage billeder normalt, eller der afspilles
forvrænget lyd og billede.
• Hvis følgende problem forekommer, skal du
rense videohovederne i 10 sekunder med Sony
DVM-12CLD-rensekassetten (medfølger ikke).
– Der vises støj i form af mosaikmønstre i
afspilningsbilledet, eller skærmbilledet
er blåt.
Yderligere oplysninger
Hvis camcorderen bringes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, kan der
dannes kondensvand inde i camcorderen,
på båndets overflade eller på objektivet.
I så fald kan der ske det, at båndet klistrer
til hovedtromlen og beskadiges, eller at
camcorderen ikke fungerer korrekt. Hvis
der er kondens inde i camcorderen, vises
[ Moisture condensation. Eject the
cassette] eller [ Moisture condensation.
Turn off for 1H. (Sluk for 1H)]. Indikatoren
vises ikke, hvis der dannes fugt på
objektivet.
efter at kassettedækslet er åbnet. Dette er
ikke en fejl. Luk først kassettedækslet,
når kassetten er skubbet ud.
– En del af afspilningsbillederne bevæger
sig ikke.
– Afspilningsbillederne bevæger sig ikke.
– Afspilningsbilleder vises ikke, eller lyden
afbrydes.
Fortsat 
107
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter (Fortsat)
– [ Dirty video head. Use a cleaning
cassette.(Brug en rensekassette.)] vises på
skærmen under optagelse.
• Videohovedet bliver slidt efter lang tids brug.
Hvis du ikke kan få et klart billede selv efter
brug af en rensekassette, kan det skyldes,
at videohovedet er slidt. Kontakt Sonyforhandleren eller et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter for at udskifte videohovedet.
LCD-skærm
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen, da dette
kan beskadige den.
• Hvis du anvender camcorderen i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Under brug af camcorderen er det muligt, at
LCD-skærmens bagside opvarmes. Dette er
ikke en fejl.
 Sådan renser du LCD-skærmen
Hvis LCD-skærmen er snavset med
fingeraftryk eller støv, anbefales det, at
du bruger rengøringskluden til at rense
den. Hvis du bruger LCD-rensesættet
(medfølger ikke), skal du ikke bruge
rensevæsken direkte på LCD-skærmen.
Brug køkkenrulle fugtet med væsken.
 Justering af LCD-skærmen
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du
benytte nedenstående fremgangsmåde.
Det anbefales, at du tilslutter camcorderen
til stikkontakten i væggen med den
medfølgende lysnetadapter under
handlingen.
 Skub POWER-kontakten ned for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT.
 Tag alle andre kabler end det til
vekselstrømsadapteren ud af camcorderen.
Tag derefter kassetten og “Memory Stick
Duo” ud af camcorderen.
 Tryk på
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [CALIBRATION]

.
108
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
 Tryk på det “×”, der vises på skærmen,
med hjørnet af den medfølgende “Memory
Stick Duo” eller lignende.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Placeringen af “×” ændres. Hvis du ikke
trykker på det rigtige sted, skal du starte
forfra fra trin .
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
drejes.
Håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, som er let fugtet med vand.
Derefter tørres kabinettet med en tør og blød
klud.
• Undlad følgende for at undgå at beskadige
overfladen.
– Brug af kemikalier, f.eks. fortyndingsmiddel,
rensebenzin, kemiske renseklude, insektspray
og solcreme.
– Håndtering med ovenfor nævnte stoffer på
hænderne.
– At lade kabinettet være i kontakt med gummieller vinylgenstande i længere perioder.
Vedligeholdelse og opbevaring
af objektivet
• Aftør objektivets overflade med en blød
klud i følgende tilfælde:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet er udsat for saltholdig
luft som ved stranden.
• Opbevar objektivet i omgivelser med
tilstrækkelig ventilation og kun små mængder
snavs eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet herover
for at forhindre mugdannelse. Det anbefales,
at du betjener camcorderen ca. en gang om
måneden, så den fungerer optimalt i lang tid.
Opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Camcorderen har et indbygget
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten er
indstillet til OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri oplades altid, når
camcorderen er forbundet til en stikkontakt
i væggen via vekselstrømsadapteren, eller
mens batteriet er isat. Det genopladelige
batteri aflades helt på ca. 3 måneder,
hvis du ikke bruger camcorderen uden
vekselstrømsadapteren tilsluttet eller med
batteriet isat. Betjeningen af camcorderen
bliver dog ikke påvirket, selvom det
indbyggede genopladelige batteri ikke er
opladet, så længe du ikke optager med dato.
ADVARSEL!
Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved
fejlagtig håndtering. Udskiftning må
kun ske med batteri af samme fabrikat
og type. Levér det brugte batteri tilbage
til leverandøren.
• Når lithium-batteriet bliver svagt, bliver
fjernbetjeningens betjeningsafstand kortere,
eller fjernbetjeningen virker ikke korrekt. Hvis
dette er tilfældet, skal du udskifte batteriet med
et Sony CR2025 lithium-batteri. Hvis du bruger
et andet batteri, kan det forårsage risiko for
brand eller eksplosion.
 Fremgangsmåder
Slut camcorderen til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter, og sæt camcorderens
POWER-kontakt på OFF (CHG) i mere
end 24 timer.
 Sæt fingerneglen ind i slidsen for at trække
batteriholderen ud, mens du trykker på
tappen.
 Anbring et nyt batteri med +-siden opad.
 Sæt batteriholderen tilbage på plads i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
Yderligere oplysninger
Udskiftning af batteriet i
fjernbetjeningen
Tap
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det bruges
forkert. Du må ikke genoplade eller
adskille batteriet eller smide det på
åben ild.
109
Specifikationer
System
Billedenhed
Videooptagesystem
(HDV)
Videooptagesystem
(DV)
2 roterende hoveder,
skrueskanderingssystem
2 roterende hoveder,
skrueskanderingssystem
Optagesystem til
stillbilleder
Lydoptagesystem
(HDV)
Exif Ver. 2.2*1
Roterende hoveder,
MPEG-1 Audiolag
-2, Kvantisering: 16 bits
(Fs 48 kHz, stereo)
overføringshastighed:
384 kbps
Audiooptagesystem
Roterende hoveder,
(DV)
PCM-system
Kvantisering: 12 bit
(Fs 32 kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 bit (Fs 48
kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farver, CCIRstandarder, 1080/50ispecifikation
Anvendelig kassette
DV-minikassette med
-mærket
Båndhastighed (HDV) Ca. 18,81 mm/sek.
Båndhastighed (DV)
Optagetid/
afspilningstid (HDV)
Optagetid/
afspilningstid (DV)
Hurtig fremad/
tilbagespolingstid
Søger
110
SP: Ca. 18,81 mm/sek.
LP: Ca. 12,56 mm/sek.
60 min. (ved brug af en
DVM60-kassette)
SP: 60 min. (ved brug af
en DVM60-kassette)
LP: 90 min. (ved brug af
en DVM60-kassette)
Ca. 2 min. 40 sek.
(ved brug af en DVM60kassette og genopladeligt
batteri)
Ca. 1 min. 45 sek.
(ved brug af en
DVM60-kassette og
vekselstrømsadapter)
Elektrisk søger (farve)
Objektiv
Brændvidde
Farvetemperatur
Minimumbelysning
5,9 mm (type 1/3)
CMOS-føler
Brutto: Ca. 2 969 000
pixels
Effektivt (film, 4:3):
1 486 000 pixels
Effektivt (film, 16:9):
1 983 000 pixels
Effektivt (still, 4:3):
2 764 800 pixels
Effektivt (still, 16:9):
2 073 600 pixels
Carl Zeiss Vario-Sonnar
T* 10 × (optisk),
120 × (digitalt)
f=5,1 ~ 51 mm
Ved konvertering til
35-mm stillbilledkamera
I tilstanden CAMERATAPE *2 :
41 ~ 480 mm (16:9),
50 ~ 590 mm(4:3)
I CAMERA-MEMORY:
37 ~ 370 mm (4:3),
40 ~ 400 mm (16:9)
F1,8 ~ 2,1
Filterdiameter: 37 mm
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (under
funktionen NightShot)*3
*1“Exif” er et filformat til stillbilleder, skabt af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Filer i dette
format kan indeholde yderligere oplysninger,
f.eks. camcorderens indstilling på det tidspunkt,
der blev optaget.
*2Tallene for brændvidden er faktiske tal baseret
på aflæsning af pixel i vidvinke.
*3Motiver, som ikke er synlige i mørke,
kan optages med infrarødt lys.
Udgange
Audio/Videoudgang
COMPONENT
OUT-stik
Hovedtelefonbøsning
Generelt
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV, (ved
belastningsimpedans på 47 kΩ
(kilohm)), Udgangsimpedans
med mindre end 2,2 kΩ
(kilohm)
1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
ubalanceret
PB/PR, CB/CR:
+/- 350 mVp-p.
Stereo-ministik (Ø 3,5)
Indgangs-/udgangsstik
MIC-stik
LANC-stik
Minibøsning, 0,388 mV
lav impedans med 2,5 til
3,0 V DC, udgangsimpedans
6,8 kΩ (kilohm) (Ø 3,5 mm),
Stereotype
Stereominiministik (ø 2,5 mm)
USB-stik
mini-B
i.LINK-interface
(IEEE 1394, 4-bens stik S100)
LCD-skærm
Billede
Samlet antal
punkter
6,9 cm (2,7 type,
billedformat 16:9)
123 200 (560 × 220)
DC 7,2 V (batteri)
DC 8,4 V (jævnstrøm)
(lysnetadapter til vekselstrøm)
Gennemsnitligt Under kameraoptagelse ved
strømforbrug
brug af søger med normal
(ved brug af
lysstyrke:
batteriet)
HDV-optagelse 5,5 W
DV-optagelse 5,0 W
Under kameraoptagelse ved
brug af LCD-skærm med
normal lysstyrke:
HDV-optagelse 5,7 W
DV-optagelse 5,2 W
Driftstemperatur 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
Mål (ca.)
Masse (ca.)
Medfølgende
tilbehør
-20 °C til +60 °C
71 × 94 × 188 mm (b/h/d)
eksklusive fremspringende
dele
680 g hovedenhed kun
780 g inkl. det genopladelige
batteri NP-FM50 og DVM60kassette og objektivdæksel.
Se side 10.
Lysnetadapter AC-L15A/L15B
Strømforsyningskrav
Aktuelt forbrug
100 - 240 V (vekselstrøm),
50/60 Hz
0,35 - 0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangs8,4 V (jævnstrøm)*
spænding
Driftstemperatur 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
Mål (ca.)
Masse (ca.)
-20 °C til +60 °C
Yderligere oplysninger
HDV/DV-stik
Strømforsyningskrav
56 × 31 × 100 mm
(b/h/d) eksklusive
fremspringende dele
190 g hovedenhed
* Se mærkaten på vekselstrømsadapteren for
yderligere specifikationer.
Fortsat 
111
Specifikationer (Fortsat)
Genopladeligt batteri (NP-FM50)
Maksimal
udgangsspænding
Udgangsspænding
Kapacitet
DC 8,4 V (jævnstrøm)
Mål (ca.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(b/h/d)
76 g
Masse (ca.)
DC 7,2 V (jævnstrøm)
8,5 Wh (1 180 mAh)
Driftstemperatur 0 °C til 40 °C
Type
Lithium-ion
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
112
Dele og knapper



Hurtig oversigt









Motorzoom (24)
PHOTO-knap (22)
Indikatorlamper for CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT (14)
POWER-kontakt (14)
Åbning til “Memory Stick Duo” (20)
Adgangslampe (20, 102)
Active Interface Shoe
(70)
Blitz
Knap til gennemsyn (26)
NIGHTSHOT-kontakt (24)
MIC (PLUG IN POWER)-stik (71)
(hovedtelefon) -stik (71)
Fortsat 
113
Dele og knapper (Fortsat)



















114
Objektivdæksel (14, 22)
Zoom-knapper (24)
Knappen REC START/STOP (22)
LCD-skærm/berøringspanel (3, 17)
HDV/DV-interfacestik (i.LINK) (70)
(USB) -stik (70)
DISPLAY/BATT INFO-knap (27)
COMPONENT OUT-stik (70)
A/V OUT-stik (70)
RESET-knap (27)
Øjenskærm
Søger (16)
Knap til justering af søgerokular (16)
LANC-stik (70)
CHG-indikator (opladning) (11)
Højttaler (27)
AUTO LOCK-kontakt (25)
Batteri (11)
DC IN-stik (70)
Fastgørelse af skulderremmen
Fastgør den skulderrem, der følger
med camcorderen, til øsknerne på
skulderremmen.




Mikrofon (27)
Zoom-ring/fokusring (24, 25)
Huller til objektivskærm
Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (4)
TELE MACRO-knap (25)
Kameraoptageindikator (27)
Fjernbetjeningssensor (27)
FOCUS/ZOOM-kontakt (24, 25)
BACK LIGHT-knap (25)
EXPANDED FOCUS-knap (25)
EXPOSURE-knap (24)
EXPOSURE /VOL-knap (24)
Øskner til skulderrem (114)
BATT-knap (batterifrigørelsesknap)
(12)
Håndrem (14)
Dæksel til kassetterum (19)
OPEN/EJECT
-knap (19)
Monteringspunkt for kamerastativ (26)
Montering af objektivskærmen
Sæt krogene på objektivskærmen ind i
hullerne på camcorderen, og drej derefter
objektivskærmens fikseringsskrue i pilens
retning.
Hurtig oversigt














Afmontering af objektivskærmen
Løsn objektivskærmens fikseringsskrue ved
at dreje den mod pilens retning som vist på
illustrationen.
• Du kan ikke montere filter (medfølger ikke),
mens objektivskærmen er monteret.
115
Indeks
Numerisk
1080i/576i ............................57
12BIT ...................................55
16BIT ...................................55
21-bens-adapter ....................65
576i ......................................57
A
A/V-tilslutningskabel .....35, 62
A/V OUT-stik .................34, 62
Active Interface Shoe ...........70
Adgangsindikator .................20
Advarselsindikatorer ............95
Advarselsmeddelelser ..........95
AE SHIFT ......................44, 92
Afspilning ............................23
Billede ...........................53
Modsat retning ...............53
Langsom ........................53
Afspilning billede for
billede...................................53
Afspilningstid.......................13
ALL ERASE ........................48
Antal billeder, der kan
optages .................................47
AUDIO MIX ........................55
AUDIO MODE ....................55
AUTO LOCK-kontakt..........25
AUTO SHUTTER ................44
A.SHUT OFF (automatisk
slukningsfunktion) ...............59
B
116
BACK LIGHT ................25, 86
Baglæns afspilning ...............53
Batteri
Batteri...............................11
BATTERY INFO
(Batteri-info) ....................27
Resterende batteri.............27
BATT-frigørelsesknap ..........12
BEACH&SKI.......................42
BEEP ....................................58
Berøringsskærm ...................17
Billedbeskyttelse ..................68
Billedkvalitet (QUALITY)...47
Billedstørrelse
(IMAGE SIZE) ....................47
Stillbillede ....................47
Billedsøgning .......................23
BLACK FADER ..................50
Blitz-knap.......................26, 84
Bruge i udlandet ...................99
BURN DVD .........................53
BURST .................................47
B&W ....................................51
Bånd ...................... Se Kassette
Båndafspilning, knap til
valg af ................................. 29
Båndtæller ............................28
C
CAMERA COLOR ..............44
CAMERA DATA .................58
CAMERA SET, menuen ......42
CHG-indikator (opladning)..12
CINEMA EFECT
(Biografeffekt) .....................50
Click to DVD .......................77
CLOCK SET ........................18
COLOR BAR .......................58
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter) ......45, 91
COMPONENT.....................57
COMPONENT OUT-stik
....................................... 34, 71
CONV. LENS .......................46
D
DATA CODE .......................58
DATE/TIME.........................58
Datosøgning .........................33
DC IN-stik............................11
DC-stik .................................11
DEMO MODE ...............52, 80
Den personlige menu .....38, 60
Arrangere rækkefølgen ..61
Bruge .............................38
Nulstille .........................61
Slette ..............................60
Tilføje ............................60
Tilpasse ..........................60
DIGITAL ZOOM ...........46, 86
DISP GUIDE
(skærmguide) .......................17
DISP OUTPUT ....................59
DISPLAY/BATT
INFO-knap .....................17, 27
DV-format ............................54
DV-interface .........................64
Dæksel..................................19
D. EFFECT (digital effekt)
............................................. 50
E
EDIT/PLAY, menuen ...........53
Eksponering ...................24, 85
END SEARCH...............31, 53
END SEARCH/Rec review
– knap til skift af visning .....28
ERASE
ALL ERASE ................48
Billeder.........................67
Etiket ..................................100
EXP. BRKTG
(vinkeleksponering) .............47
EXPOSURE-knap ................24
EXPOSURE/VOL-knap.......24
EXT SUR MIC (ekstern
surround-mikrofon) ..............56
F
FADER ...........................50, 91
FILE NO. (filnummer) .........49
FINE.....................................47
Fjernbetjening ......................32
Fjernbetjeningssensor ..........27
FLASH (Flash motion) ........50
FLASH LEVEL ...................44
FLASH SET .........................44
FOCUS/ZOOM-kontakt
....................................... 24, 25
Fokus ..............................25, 85
Fokusring .............................25
FORMAT .....................49, 102
Forrige/Næste billede,
knappen til........................... 29
Fuld opladning .....................12
G
Gennemsyn af optagelser .....31
Gennemsyn, knap til ............28
Genopladeligt batteri
Se Batteri
GUIDEFRAME ...................58
H
HD-billedkvalitet
(høj opløsning) .....................34
HDV1080i ........................8, 54
HDV-format .........................54
HISTOGRAM ................45, 92
Holde camcorderen ..............14
Hovedtelefonbøsning ...........71
Højttaler ...............................27
Håndrem...............................14
I
Ikon .........Se skærmindikatorer
Indeksskærm ........................23
Indeksskærm, knap til
visning af ............................ 29
Indikatorer ............................30
INDOOR ..............................43
Indstilling af dato og
klokkeslæt ............................18
“InfoLITHIUM”-batteri .....104
Initialisere
(normalindstille)...................27
INT.REC-STL
(intervalfotooptagelse) .........52
Intern mikrofon ....................27
Isoleringsark.........................32
i.LINK ................................105
i.LINK-kabel ..................62, 77
i.LINK CONV................34, 57
JPEG ..................................102
Justering af eksponering
i modlys................................25
K
Kalibrering .........................108
Kamerastativ ........................26
Kassette ........................19, 100
Indsæt/Skub ud ............19
Knap til sletning af billeder..29
Komponentvideokabel .. 35, 36
Kondensvand ......................107
Kopiering .............................64
LANC-stik............................71
LANDSCAPE ......................42
Langsom afspilning..............53
LANGUAGE........................59
LCD-baggrundsbelysning ....16
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning) ............56
LCD BRIGHT......................56
LCD COLOR .......................56
LCD PANEL ........................58
LCD-panel............................16
LCD BL LEVEL ..........56
LCD BRIGHT..............56
LCD COLOR ...............56
LCD-skærm............................3
LCD/VF SET .......................56
Lithium-batteri af
knaptypen .......................... 109
LP (Long Play).....................54
Lydoptagelse ........................93
Lydstyrke..............................23
Lysnetadapter .......................11
M
Macintosh.................72, 74, 75
Manuel fokusering ...............25
Mappe
NEW FOLDER ............49
PB FOLDER
(afspilningsmappe).......49
REC FOLDER
(optagemappe) .............49
MEMORY SET, menuen .....47
“Memory Stick” .................102
“Memory Stick Duo” ...........19
Antal billeder,
der kan optages ............47
FORMAT .....................49
Indsæt/Skub ud ............20
Skrivebeskyttelsestap ..102
Memory Stick
Duo-adapter..................10, 103
“Memory Stick Duo”,
åbning til ............................ 20
Menu ....................................38
Brug af menuen ............38
CAMERA SET,
menuen .........................42
Den personlige
menu.......................38, 60
EDIT/PLAY, menuen ...53
MEMORY SET,
menuen .........................47
Menupunkter ........................40
PICT.APPLI., menuen .........50
STANDARD SET, menuen ..54
TIME/LANGU.,
menuen .........................59
MENU ROTATE ..................59
MIC (PLUG IN POWER)stik ........................................71
MIC LEVEL ........................56
MONOTONE .......................50
MOSAIC ..............................51
MOSAIC FADER ................50
MULTI-SOUND ..................55
N
Nedkonverteringsfunktion......9
NEG.ART.............................51
Netledning ............................11
NEW FOLDER ....................49
NightShot .............................24
NORMAL ............................47
NS LIGHT ...........................45
NTSC ...................................99
Nulstilling af tæller ..............32
O
Objektivdæksel ....................10
Objektivskærm ...................114
OLD MOVIE .......................51
ONE PUSH ..........................43
OPEN/EJECT-knap ..............19
Opladning af batteriet ..........11
Batteri...........................11
Indbygget, genopladeligt
batteri .........................108
Opladningstid .......................12
Optagekapacitet....................28
Optagelse..............................22
Optagetid ..............................12
OUTDOOR ..........................43
Fortsat 
Hurtig oversigt
J
L
117
Indeks (Fortsat)
P
PAL ................................65, 99
PASTEL ...............................51
PB FOLDER
(afspilningsmappe)...............49
PB zoom ...............................26
Peaking.................................25
Personlig menu, knap ...........28
PHOTO-knap .................22, 32
PICT.APPLI., menuen
(menuen Billedprogram) ......50
PICT. EFFECT
(billedeffekt) ........................51
PictBridge ............................69
PictBridge PRINT ................69
PORTRAIT (blødt portræt) ..42
POWER-kontakt ..................14
Primær lyd............................55
PROGRAM AE ..............42, 90
P.MENU .....Se Personlig menu
Q
QUALITY ............................47
R
REC CTRL
(styring af optagelse)............65
REC FOLDER
(optage- mappe) ...................49
REC FORMAT ....................54
REC-indikator
(optageindikator) ..................27
REC LAMP..........................58
REC MODE
(optagetilstand) ....................54
REC START/STOP ..............22
REDEYE REDUC ...............44
REMAINING.......................58
REMOTE CTRL
(fjernbetjening) ....................58
RESET-knap.........................27
Resterende batteri.................28
S
118
SD-billedkvalitet
(standardopløsning)..............34
SELF-TIMER ......................46
Selvdiagnosedisplay.............95
Sender ..................................32
SEPIA ..................................51
SHARPNESS .................43, 90
SHOT TRANS .....................52
SHUTTR SPEED .................43
SKINTONE....................51, 91
Skrivebeskyttelsestap ..100, 102
Skulderrem ...................10, 113
Slette billeder .......................67
SLIDE SHOW......................51
SOLARIZE ..........................51
SP (Standard Play) ...............54
Specifikationer ...................110
Spejltilstand .........................26
SPOT FOCUS ................44, 90
SPOT METER (fleksibel
lyspletmåler) ..................42, 90
SPOTLIGHT ........................42
STANDARD ........................47
STANDARD SET, menuen ..54
STATUS CHECK .................57
STEADYSHOT ..............46, 86
STEREO ..............................56
Stik .......................................70
Stikdæksel ............................70
STILL...................................50
STILL SET...........................47
Stillbillede
Billedstørrelse ..............47
Kvalitet.........................47
Stillbilledformat .........102
SUNSET&MOON ...............42
SUPER NS ...........................45
S VIDEO-kabel ..............36, 62
S VIDEO-stik .................34, 62
Systemkrav ...........................72
Søger ....................................16
Lysstyrke........................56
Søgerokular, knap til
justering af ...........................16
Søgning efter startpunkt ....................................31
T
TELE MACRO-knap .....25, 85
Telefoto ................................24
Tidskode ...............................28
Tilslutning ................34, 62, 72
Tilslutte
computer ........................72
TV ..................................34
TIME/LANGU., menuen .....59
TRAIL ..................................51
TV ........................................34
TV-farvesystemer .................99
TV TYPE .............................57
U
Udskrive ...............................69
Udskrivningsmærke .............68
Udvidet fokusering...............25
Underlyd ..............................55
USB-stik...............................71
USB SELECT ......................57
V
VAR.SPD PB (afspilning ved
forskellige hastigheder) ........53
Varemærke .........................119
VCR HDV/DV .....................54
Vedligeholdelse ..................106
VF B.LIGHT (søgerens
lysstyrke) ..............................56
Videobetjeningsknapper .......29
Videohoved ........................107
Vidvinkel ..............................24
Visning under spoling ..........23
Visningsindikatorer ..............28
VOLUME.............................55
V-OUT/PANEL ....................59
W
WB SHIFT (ændring
af hvidbalance) .....................44
WHITE BAL.
(hvidbalance)........................43
WHITE FADER ...................50
WIDE SELECT ...................55
WIDE STEREO ...................56
Windows ........................72, 73
WORLD TIME ....................59
Z
ZEBRA ................................45
ZERO SET MEMORYknap ......................................32
Zoom ....................................24
Zoomgreb .............................24
Zoom-ring ............................24
Æ
Ændring af hvidbalance .......44
Om varemærker
• “Memory Stick,”
Duo,”
Duo,”
, “Memory Stick
, “Memory Stick PRO
, “MagicGate,”
, “MagicGate Memory
Stick” og “MagicGate Memory Stick Duo”
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• i.LINK og er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
•
er et varemærke.
• Microsoft, Windows og Windows Media er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende U.S. Microsoft Corporation i USA
og andre lande.
• Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende
Apple Computer, Inc i USA og andre lande.
• HDV og HDV-logoet er varemærker tilhørende
Sony Corporation og Victor Company of
Japan, Ltd.
• Pentium er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Intel Corporation.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
brugervejledning, kan være enten varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende de
respektive virksomheder. TM and “®” er ikke
medtaget i alle tilfælde i denne brugervejledning.
2-636-470-22 (1)
Sådan opnår du kvalitetsbilleder
med høj opløsninger med høj
opløsning
Digitalt HD-videokamera
Betjeningsvejledning
HDR-HC1E
8
Introduktion
10
Optagelse/
afspilning
22
Brug af menuen
38
Kopiering/redigering
62
Brug af en computer
72
Fejlfinding
80
Yderligere oplysninger
99
Hurtig oversigt 113
http://www.sony.net/
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden
VOC (flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
DK
© 2005 Sony Corporation
Download PDF

advertising