Sony | DCR-HC62E | Sony DCR-HC62E HC62 Standard Definition DV Tape camcorder Betjeningsvejledning

3-286-463-21(2)
Digitalt videokamera
Introduktion
Betjeningsvejledning
DCR-HC62E
© 2008 Sony Corporation
8
Optagelse og
17
afspilning
Brug af menuen
31
Dubbing/redigering
53
Brug af en computer
61
Fejlfinding
67
Yderligere oplysninger
77
Hurtig reference
90
Læs dette først
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne betjeningsvejledning omhyggeligt og
gemme den til fremtidig brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Udsæt ikke batterierne for høj varme,
f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den
angivne type. I modsat fald kan der
opstå brand eller ske personskade.
Til brugerne i Europa
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette apparatets lyd og
billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte naturens
resourcer. Hvis et produkt kræver
vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn
til sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til
øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier. Yderlige information om
genindvinding af dette produkt eller batteri
kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Typer af "Memory Stick", der kan
bruges i videokameraet
Du kan bruge "Memory Stick", der bærer
det logo, som er vist nedenfor (s. 79).
–
("Memory Stick Duo")
–
("Memory Stick
PRO Duo")
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
"Memory Stick Duo"
(denne størrelse understøttes af
videokameraet).
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserede repræsentant for
EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Se de angivne adresser i de separate
service- og garantidokumenter angående service
og garanti.
Bemærkninger om brug
Dit videokamera leveres med to
forskellige betjeningsvejledninger
– "Betjeningsvejledning" (denne
betjeningsvejledning)
– "First Step Guide (Introduktion)"
indeholder oplysninger om tilslutning af
videokameraet til en computer og brug af
den medfølgende software (findes på den
medfølgende CD-ROM)
"Memory Stick"
(denne størrelse understøttes ikke af
videokameraet).
• Du kan ikke bruge andre typer
hukommelseskort end "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick PRO Duo" kan kun
bruges sammen med "Memory Stick
PRO"-kompatibelt udstyr.
• Du må ikke sætte en mærkat eller
lignende på din "Memory Stick Duo" eller
på din Memory Stick Duo-adapter.
Brug af en "Memory Stick Duo" med
"Memory Stick"-kompatibelt udstyr
Kassetter, der kan bruges i
videokameraet
Sørg for at indsætte din "Memory Stick
Duo" i Memory Stick Duo-adapteren.
Du kan bruge mini-DV-kassetter, der er
mærket
. Videokameraet er ikke
kompatibelt med kassetter med Cassette
Memory-funktion (s. 78).
Memory Stick Duo-adapter
Fortsættes ,
3
Læs dette først (fortsat)
Brug af videokameraet
• Du må ikke holde videokameraet i
følgende dele.
Søger
Batteri
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
og andelen af effektive pixel udgør
99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse punkter (hvide, røde,
blå eller grønne), som konstant vises på
LCD-skærmen og i søgeren. Disse
punkter er opstået under
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelsen.
LCD-panel
• Videokameraet er ikke støvsikkert,
drypsikkert eller vandtæt.
Se afsnittet "Om brug og vedligeholdelse"
(s. 82).
• Når du tilslutter videokameraet til en
anden enhed med kommunikationskabler,
skal du kontrollere, at stikket vender
rigtigt.
Hvis du tvinger stikket ind i terminalen,
bliver denne beskadiget, hvilket kan
resultere i fejl på videokameraet.
Om menupunkterne, LCD-panelet,
søgeren og objektivet
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
Sort punkt
Hvidt, rødt, blåt
eller grønt punkt
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere tid, kan der opstå fejl i
videokameraet.
• Du må ikke rette videokameraet mod
solen. Det kan medføre fejl i
videokameraet. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumringstid.
Om ændring af sprogindstillingen
• Skærmvisningerne på hvert sprog bruges
til at illustrere betjeningen. Du kan vælge
et andet skærmsprog, før du bruger
videokameraet (s. 13).
Om afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre
dig, at billede og lyd optages uden
problemer.
4
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse. Dette gælder også,
selvom den manglende optagelse eller
afspilning skyldes en fejl i videokameraet,
på lagringsmediet, osv.
• Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af
land/område. Hvis du vil se optagelserne
på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret
på PAL.
• Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med loven om
ophavsret.
Om denne betjeningsvejledning
• Billederne på LCD-skærmen og i søgeren,
der bruges som eksempler i denne
betjeningsvejledning, er taget med et
digitalkamera (stillbilleder) og kan derfor
afvige fra de billeder, der vises på din
skærm eller i din søger.
• Design og specifikationer på optagemedie
og tilbehør kan ændres uden varsel.
Om Carl Zeiss-objektivet
• Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i
samarbejde med Carl Zeiss i Tyskland og
Sony Corporation. Dette objektiv
producerer fremragende billeder. Det
indeholder målesystemet MTF til
videokameraer og sikrer den kvalitet, der
er kendetegnet for Carl Zeiss-objektiver.
MTF= Modulation Transfer Function
Den numeriske værdi angiver den
mængde lys, der rammer motivet i
objektivet.
5
Indholdsfortegnelse
Læs dette først ............................... 2
Bemærkninger om brug ................ 3
Søgning efter en sekvens ud fra
optagedato (datosøgning) ........ 28
Afspilning af et billede på et tv ...... 29
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende
tilbehør ......................................... 8
Trin 2: Opladning af batteriet .......... 9
Trin 3: Tænd for strømmen, og indstil
dato og klokkeslæt ..................... 12
Ændring af sprog ......................... 13
Trin 4: Angivelse af indstillinger før
optagelse .................................... 14
Trin 5: Isættelse af et bånd eller en
"Memory Stick Duo" ................... 15
Optagelse og
afspilning
Let optagelse og afspilning (Easy
Handycam) ................................. 17
Optagelse ..................................... 19
Zoom ........................................... 21
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot plus) ........................ 21
Justering af eksponeringen for
motiver i modlys ........................ 22
Optagelse i spejltilstand .............. 22
Valg af billedformat (16:9 eller 4:3) til
billedoptagelser ........................ 22
Afspilning ...................................... 23
Brug af afspilningszoom ............. 25
Brug af vej-ledningsfunktionerne
(USAGE GUIDE) ........................ 25
Søgning efter startpunktet ............ 26
Søgning efter den sidste sekvens i
den seneste optagelse (END
SEARCH) .................................. 26
Manuel søgning (EDIT SEARCH)
................................................... 27
Visning af de senest optagne
sekvenser (gennemsyn af
optagelser) ............................... 27
Hurtig søgning efter en ønsket
sekvens (Zero set memory) ...... 27
6
Brug af menuen
Brug af menupunkterne ....... 31
Menupunkter ................................ 32
Menuen CAMERA SET .......... 34
Indstillinger, der bruges til at justere
videokameraet til
optageforholdene
Menuen MEMORY SET ......... 39
Indstillinger for "Memory Stick Duo"
Menuen PICT.APPLI. ............ 41
Specialeffekter på billeder eller flere
funktioner i forbindelse med
optagelse/afspilning
Menuen EDIT/PLAY ............. 45
Indstillinger for redigering eller
afspilning i forskellige tilstande
Menuen STANDARD SET .... 47
Indstillinger, mens du optager på et
bånd, eller andre grundlæggende
indstillinger
Menuen TIME/LANGU. ......... 50
Tilpasning af den personlige menu
..................................................... 51
Dubbing/redigering
Dubbing til videobåndoptager eller
DVD-/HDD-optager ..................... 53
Optagelse af billeder fra en
videobåndoptager osv. ............... 55
Dubbing af billeder fra bånd til en
"Memory Stick Duo" .................... 57
Sletning af billeder fra en "Memory
Stick Duo" ................................... 57
Markering af billeder på en "Memory
Stick Duo" med særlige oplysninger
(udskrivningsmærke/
skrivebeskyttelse) ....................... 58
Udskrivning af billeder (PictBridgekompatibel printer) ...................... 59
Brug af en computer
Funktioner, der kan benyttes med en
Windows-computer ..................... 61
Installation af "First Step Guide
(Introduktion)" og softwaren ........ 63
Visning "First Step Guide
(Introduktion)" ............................. 65
Brug af en Macintosh-computer
..................................................... 65
Fejlfinding
Fejlfinding ..................................... 67
Advarselsindikatorer og meddelelser
..................................................... 74
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
..................................................... 77
Vedligeholdelse og forholdsregler
..................................................... 78
Understøttede kassettebånd ...... 78
Om "Memory Stick" ..................... 79
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ......... 80
Om i.LINK ................................... 81
Om brug af videokameraet ......... 82
Specifikationer .............................. 87
Hurtig reference
Identifikation af dele og knapper
..................................................... 90
Indikatorer under optagelse og
afspilning ..................................... 94
Indeks ........................................... 97
7
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør fulgte med
videokameraet.
Tallet i parentes angiver antal medfølgende
tilbehør.
Genopladeligt batteri, NP-FH40 (1)
(s. 9, 80)
AC-adapter (1) (s. 9)
CD-ROM “Handycam Application
Software” (1) (s. 61)
Netledning (1) (s. 9)
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 93)
Et lithiumbatteri (knapbatteri) er allerede isat.
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 29, 53)
USB-kabel (1) (s. 59)
8
Betjeningsvejledning (denne
betjeningsvejledning) (1)
Trin 2: Opladning af batteriet
2
1
2
3
Introduktion
1
DC-stik
Batteri
Knappen POWER
DC IN-stik
4
Til en stikkontakt
i væggen
AC-adapter
Netledning
"InfoLITHIUM"-batteriet (serie H)
(s. 80) kan lades op, når det sidder i
videokameraet.
4 Tilslut netledningen til
vekselstrømsadapteren og et
vægstik.
b Bemærkninger
• Du kan ikke slutte andre "InfoLITHIUM"batterier til videokameraet end serie H.
1 Ret batteriets kontakt
ind efter
videokameraets 1, sæt batteriet
på, og klik det på plads 2.
2 Drej knappen POWER i pilens
retning til OFF(CHG)
(standardindstilling).
3 Slut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket på videokameraet,
mens v-mærket på DC-stikket
vender opad.
Indikatoren CHG
(opladning)
Indikatoren CHG (opladning) lyser, og
opladningen begynder. Indikatoren
CHG (opladning) holder op med at
blinke, når batteriet er ladet helt op. Tag
vekselstrømsadapteren ud af DC INstikket.
b Bemærkninger
• Kobl vekselstrømsadapteren fra DC IN-stikket
ved at holde i både videokameraet og DCstikket.
Fortsættes ,
9
Trin 2: Opladning af batteriet (fortsat)
Sådan bruges en ekstern strømkilde
Videokameraet kan bruges med strøm fra
en vægkontakt ved at udføre samme
tilslutning, som når batteriet skal lades op.
Batteriet aflades ikke.
Sådan kontrolleres batteriniveauet
(batterioplysninger)
Indstil knappen POWER til OFF (CHG), og
tryk derefter på DISP/BATT INFO.
Sådan fjernes batteriet
1 Sluk for strømmen, og tryk derefter på
PUSH.
2 Tag batteriet ud i pilens retning.
Knappen POWER
DISP/BATT INFO, knap
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batterioplysningerne i ca. 7
sekunder. Du kan få vist
batterioplysningerne i op til 20 sekunder
ved at trykke på DISP/BATT INFO igen,
mens oplysningerne vises.
1
2
Batteriniveau (ca.)
PUSH
Opbevaring af batteriet
Hvis batteriet skal opbevares i en længere
periode, skal det aflades helt (s. 81).
60
65
Optagekapacitet (ca.)
Du kan kontrollere batteriniveauet på LCDskærmen.
Indikator
Status
Tilstrækkeligt batteriniveau
Batteriniveauet er lavt,
optagelsen/afspilningen
afbrydes snart.
Udskift batteriet med et fuldt
opladet batteri, eller oplad
batteriet.
10
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
125
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Optagetid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Batteri
Kontinuerlig
optagetid
Typisk
optagetid*
NP-FH40
(inkluderet)
100
110
50
55
NP-FH50
115
130
55
65
NP-FH70
245
280
120
140
NP-FH100
565
635
280
315
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
b Bemærkninger
• Alle tider er målt under følgende forhold:
Øverst: Ved optagelse med LCD-skærm.
Nederst: Ved optagelse med søger, mens LCDpanelet er lukket.
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Batteri
Med åbnet
LCD-panel
Introduktion
NP-FH40 (inkluderet)
Batteri
• Indstil knappen POWER til OFF (CHG), før
batteriet udskiftes.
• Nedenfor beskrives nogle situationer, hvor
indikatoren CHG (opladning) blinker under
opladningen, eller hvor batterioplysningerne
(s. 10) ikke vises korrekt.
– Batteriet er ikke isat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt (kun for batterioplysninger).
• Strømmen leveres ikke fra batteriet, så længe
vekselstrømsadapteren er sluttet til
videokameraets DC IN-stik, selv hvis
netledningen er taget ud af stikkontakten i
væggen.
Vedrørende opladningstid/optagetid/
afspilningstid
• Tider målt med videokameraet ved 25°C.
(10-30 °C anbefales).
• Optage- og afspilningstiden reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
• Reduktionen af optage- og afspilningstiden
afhænger af de forhold, som videokameraet
bruges under.
AC-adapter
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
lysnetadapteren un af stikkontakten, hvis der
opstår en fejlfunktion, mens du burger
camcorderen.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Du må ikke kortslutte AC-adapterens DC-stik
eller batteriklemmerne med metalgenstande.
Dette kan medføre fejl.
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til camcorderen, så længe den er sluttet til
stikkontakten i vaggen via lysnetadapteren.
Med lukket
LCD-panel
NP-FH40
(inkluderet)
120
150
NP-FH50
140
170
NP-FH70
300
370
NP-FH100
695
845
11
Trin 3: Tænd for strømmen, og indstil dato og
klokkeslæt
Indstil datoen og klokkeslættet første gang,
du bruger videokameraet. Hvis du ikke
indstiller dato og klokkeslæt, vises
skærmen [CLOCK SET], hver gang du
tænder videokameraet eller ændrer
indstilling for knappen POWER.
3 Flyt til [M] (år) med
derefter med
/
, og indstil
.
4 Flyt til [D] (dag) med
, og
indstil derefter med
/
og
gentag for timer og minutter.
5 Kontroller, at dato og klokkeslet
er indstillet rigtigt, og tryk
derefter på
.
Uret starter.
Tryk på knappen
på LCD-skærmen.
Knappen POWER
Sådan slukkes for strømmen
Indstil knappen POWER til OFF (CHG).
1 Skub knappen POWER i pilens
Sådan indstilles dato og klokkeslæt
retning, mens du trykker på den
grønne knap, for at aktivere den
ønskede indikator.
Du kan indstille den ønskede dato og det
ønskede klokkeslæt ved at trykke på
t
/
t [CLOCK SET] (s. 31).
CAMERA-TAPE: Hvis du vil optage
på et bånd.
CAMERA-MEMORY: Hvis du vil
optage på en "Memory Stick Duo".
PLAY/EDIT: Hvis du vil afspille eller
redigere billeder.
b Bemærkninger
Skærmen [CLOCK SET] vises.
–:––:––
CLOCK SET
Y
M
• Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i ca. 3
måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet bliver muligvis slettet fra
hukommelsen. I sådanne tilfælde skal du oplade
det genopladelige batteri og indstille dato og
klokkeslæt igen (s. 86).
• Videokameraet er fra starten indstillet til at
slukke automatisk ved inaktivitet i ca. 5
minutter – dette er for at spare batteri ([A.SHUT
OFF], s. 49).
D
2008 - 1 - 1
0: 00
z Tip!
OK
2 Angiv [Y] (år) med
/
.
Du kan angive et hvilket som helst år op
til 2079.
12
• Datoen og klokkeslættet vises ikke under
optagelsen, men optages automatisk på båndet.
Oplysningerne vises under afspilningen (se side
48 for at få yderligere oplysninger om [DATA
CODE] (under Easy Handycam kan du kun
indstille [DATE/TIME])).
• Juster berøringspanelet, hvis knapperne på
berøringspanelet ikke fungerer korrekt
(CALIBRATION) (s. 84).
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog.
Tryk på
t [MENU] t
(TIME/LANGU.) t [LANGUAGE],
og vælg derefter det ønskede sprog.
Introduktion
13
Trin 4: Angivelse af indstillinger før optagelse
Åbning af objektivdækslet
Indstil knappen LENS COVER til OPEN.
Søgeren
Du kan se billeder i søgeren for at spare på
batteriet, eller hvis billedkvaliteten på
LCD-skærmen er dårlig.
Søger
Indstil knappen LENS COVER til CLOSE
efter optagelse for at lukke objektivdækslet.
LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter til
den bedst egnede vinkel for optagelse eller
afspilning (2).
Søgerens
justeringsmekanisme
Justeres, indtil billedet er
tydeligt.
DISP/BATT INFO
Maks. 180
grader
z Tip!
• Du kan justere søgerens baggrundsbelysning
ved at vælge [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT]
(s. 48).
2
Håndremmen
2
Maks. 90
grader
1
90 grader i forhold
til videokameraet
Spænd håndremmen, og hold
videokameraet korrekt.
b Bemærkninger
• Du må ikke ved et uheld trykke på knapperne
under LCD-skærmen, når du åbner eller justerer
LCD-panelet.
4
1
2
z Tip!
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader til
objektivsiden, kan du lukke LCD-panelet, mens
LCD-skærmen vender udad. Dette er praktisk
under afspilning.
• Se [LCD/VF SET] - [LCD BRIGHT] (s. 48),
hvis du vil justere LCD-skærmens lysstyrke.
• Tryk på DISP/BATT INFO for at slå
skærmindikatorerne (f.eks. batterioplysninger)
til eller fra.
14
3
Trin 5: Isættelse af et bånd eller en "Memory
Stick Duo"
b Bemærkninger
Kassettebånd
Du kan kun bruge mini-DV
kassetter (s. 78).
-
1 Skub og hold udløserknappen
Udløserknappen
3 Luk dækslet.
Introduktion
OPEN/EJECT i pilens retning,
og åbn dækslet.
• Du må ikke tvinge kassetterummet i
ved at trykke på den del, der er
mærket {DO NOT PUSH} , mens det
glider på plads. Dette kan medføre
fejl.
OPEN/EJECT
Sådan fjernes kassetten
Åbn dækslet på samme måde som
beskrevet i trin 1, og fjern kassetten.
z Tip!
• Optagetiden varierer, afhængigt af [
MODE] (s. 47).
Dæksel
Kassetterummet kommer automatisk til
syne og åbnes.
2 Isæt en kassette (kassettevinduet
skal vende udad), og tryk derefter
på
.
Tryk let på midten af
kassetten.
Kassettevindue
REC
"Memory Stick Duo"
Du kan bruge "Memory Stick", der bærer
det logo, som er vist nedenfor (s. 79).
–
("Memory Stick Duo")
–
("Memory Stick
PRO Duo")
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
1 Åbn LCD-panelet.
Kassetterum
Kassetterummet glider
automatisk tilbage på plads.
Fortsættes ,
15
Trin 5: Isættelse af et bånd eller en "Memory Stick Duo" (fortsat)
2 Sæt en "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-slotten, så den
vender korrekt, og skub den ind,
indtil den klikker på plads.
Indikator for tilslutning
v-mærket skal vende mod
LCD-skærmen
Sådan fjernes en "Memory Stick Duo"
Tryk let på din "Memory Stick Duo", og
træk den ud langs siden af videokameraet.
b Bemærkninger
• Når indikatoren for tilslutning lyser eller
blinker, er videokameraet i gang med at læse/
skrive data. Du må ikke ryste eller slå på
videokameraet, afbryde strømmen, fjerne din
"Memory Stick Duo" eller fjerne batteriet. Dette
kan ødelægge billeddataene.
• Hvis du tvinger en "Memory Stick Duo" ind i
slotten i den forkerte retning, kan det ødelægge
din "Memory Stick Duo", Memory Stick Duoslotten eller billeddataene.
• Du må ikke fjerne din "Memory Stick Duo" fra
slotten ved at trække hårdt i den, da den kan gå i
stykker.
• Vær omhyggelig, når du isætter eller fjerner din
"Memory Stick Duo", så din "Memory Stick
Duo" ikke springer tilbage og falder ud.
z Tip!
• Det antal billeder, du kan optage, varierer
afhængigt af billedkvaliteten eller
billedstørrelsen. Yderligere oplysninger findes
på side 39.
16
Optagelse og afspilning
Let optagelse og afspilning (Easy
Handycam)
Med Easy Handycam justeres de fleste kameraindstillinger automatisk optimalt, så du slipper
for at tage stilling til detaljerede indstillinger. Skrifttyperne på skærmen er større, så de er
lettere at læse.
E
Åbn objektivdækslet (s. 14).
B
Hvis knappen POWER er
indstillet til OFF (CHG),
skal du dreje på den, mens
du trykker på den grønne
knap.
A
D
Optagelse og afspilning
F
C
Film
Stillbilleder (4:3)
1 Drej på knappen
1 Drej på knappen
POWER E for at
aktivere indikatoren
CAMERA-TAPE.
POWER E for at
aktivere indikatoren
CAMERA-MEMORY.
2 Tryk på EASY A.
EASY
2 Tryk på EASY A.
vises på skærmen
EASY
B.
3 Tryk på REC START/STOP F (eller
vises på skærmen
B.
3 Tryk på PHOTO D for at optage.**
C) for at starte en optagelse.*
Bip
60min
EASY
REC
60min EASY
1.0M
30
Lukkerklik
GUIDE MENU
GUIDE
MENU
Indikatoren skifter
fra [STBY] til [REC].
Tryk igen på REC START/STOP for at
stoppe optagelsen.
Blinker t Lyser
Tryk let på knappen,
Tryk knappen helt
og hold den i denne
ned for at optage.
position for at
indstille fokus.
* Film optages på en kassette i tilstanden SP (Standard Play).
** Stillbilleder optages på en "Memory Stick Duo" i kvaliteten [FINE].
Fortsættes ,
17
Let optagelse og afspilning (Easy Handycam) (fortsat)
Afspilning af film og stillbilleder
Drej på knappen POWER E for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT. Tryk på
knapperne på skærmen B.
Film
Stillbilleder
Tryk
, og tryk
derefter på
for at
starte en afspilning.
Tryk på
t
for at vælge et
billede.
GUIDE
A
GUIDE
B
/
D
A
MENU
C
D
A GUIDE (s. 25)
B Tryk på en af disse
knapper for at spole frem
eller tilbage.
C Tryk på denne knap for
at stoppe.
D Tryk på denne knap for
at afspille eller sætte
afspilningen på pause
B
C
A GUIDE (s. 25)
B Tryk på denne knap for at
afspille et bånd.
C Tryk på disse knapper for at
gå frem eller tilbage.
D Tryk på denne knap for at
slette (s. 57)
x Sådan annulleres Easy Handycam funktionen
Tryk igen på EASY A.
forsvinder fra skærmen.
x Justerbare menuindstillinger med Easy Handycam
Tryk på [MENU] for at få vist justerbare menuindstillinger. Yderligere oplysninger om
indstillinger findes på side 31.
• Næsten alle indstillingerne vender automatisk tilbage til standardindstillingen (s. 32).
•
vises ikke, når der bruges Easy Handycam.
• Annuller brug af Easy Handycam, hvis du vil føje effekter eller indstillinger til billeder.
x Knapper, der ikke understøttes af Easy Handycam
Under betjening af Easy Handycam kan følgende knapper ikke anvendes. [Invalid during
Easy Handycam operation.] vises muligvis, hvis du forsøger at bruge knapper, der ikke
understøttes af Easy Handycam.
• . (baggrundsbelysning) -knap (s. 22)
• Knappen WIDE SELECT (i tilstanden CAMERA-MEMORY) (s. 22)
• Knappen PHOTO (i tilstanden CAMERA-TAPE) (s. 19).
18
Optagelse
Åbn objektivdækslet (s. 14).
PHOTO
Knappen POWER
REC START/
STOP A
REC START/
STOP B
Optagelse af film
Film optages på bånd.
Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG), skal
du dreje på den, mens du trykker på den grønne knap.
Optagelse og afspilning
Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere indikatoren
CAMERA-TAPE.
Tryk på REC START/STOP A (eller B).
60min
STBY
60min
GUIDE
[STBY]
P-MENU
60min
REC
60min
GUIDE
P-MENU
[REC]
Tryk igen på REC START/STOP A (eller B) igen for at stoppe optagelsen.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage film på en "Memory Stick Duo", når du bruger videokameraet.
z Tip!
• Du kan optage et stillbillede på en "Memory Stick Duo", mens der optages en film på et bånd, eller mens
videobåndoptageren er i standby, ved at trykke helt ned på PHOTO. Stillbilleder fastsættes til
billedstørrelsen [0.2M] i billedformatet 16:9 eller [VGA (0.3M)] i billedformatet 4:3 (s. 39).
Fortsættes ,
19
Optagelse (fortsat)
Optagelse af stillbilleder
Du kan optage stillbilleder på "Memory Stick Duo".
Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere indikatoren
CAMERA-MEMORY.
Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG), skal
du dreje på den, mens du trykker på den grønne knap.
Tryk let på PHOTO, og hold den nede for at justere fokus, og
tryk den derefter helt ned.
Bip
min
Lukkerklik
1.0M
GUIDE
min
P.MENU
1.0M
GUIDE
P.MENU
Blinker bLyser
Der høres en lukkerlyd. Når
forsvinder, er billedet blevet optaget.
Sådan gennemses den seneste optagelse på en "Memory Stick Duo"
Tryk på
. Tryk på
t [YES] for at slette billedet.
z Tip!
• Se side 39 for at få yderligere oplysninger om billedkvaliteten, billedstørrelsen eller antal billeder.
20
Zoom
Du kan forstørre billeder op til 25 gange
deres oprindelige størrelse med
zoomknappen eller zoomknapperne under
LCD-rammen.
(vidvinkel)
• Du kan indstille [DIGITAL ZOOM] (s. 38),
hvis du vil zoome mere end 25 ×.
Optagelse i mørke omgivelser
(NightShot plus)
Infrarød port
Drej knappen NIGHTSHOT PLUS til ON.
(
og ["NIGHTSHOT PLUS"] vises).
b Bemærkninger
Næroptagelser: (telefoto)
Skub en lille smule til zoomknappen for at
zoome langsomt. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
b Bemærkninger
• [STEADYSHOT] kan muligvis ikke reducere
sløringen af billedet som ønsket, når
zoomknappen er skubbet helt mod T (telefoto).
• Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan
betjeningen af zoomknappen muligvis høres på
optagelsen. Du kan ikke ændre zoomhastighed
med zoomknapperne på LCD-rammen.
• Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne under LCD-rammen.
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
• Funktionen NightShot plus og Super NightShot
plus bruger infrarødt lys. Vær derfor
opmærksom på, at du ikke blokerer for den
infrarøde port med fingrene eller andre
genstande. Fjern forsatslinsen (ekstraudstyr),
hvis den er monteret.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 36),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Du må ikke bruge funktionen NightShot plus og
Super NightShot plus i omgivelser, hvor der er
meget lys. Dette kan medføre fejl.
Optagelse og afspilning
Bredere
visningsvinkel:
z Tip!
z Tip!
• Brug funktionen Super NightShot plus, hvis der
skal optages et lysere billede (s. 37). Brug
funktionen Color Slow Shutter, hvis der skal
optages et billede med tro farvegengivelse
(s. 38).
Fortsættes ,
21
Optagelse (fortsat)
Justering af eksponeringen for
motiver i modlys
Valg af billedformat (16:9 eller
4:3) til billedoptagelser
WIDE SELECT
Tryk på . for at justere eksponeringen til
motiver i modlys (baggrundsbelysning) for
at få vist .. Tryk på modlysfunktionen .
(baggrundsbelysning) igen for at annullere.
Optagelse i spejltilstand
2
1
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det 180 grader
mod objektivsiden (2).
z Tip!
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet optages som normalt.
Knappen POWER
Valg af billedformat til film
1 Indstil knappen POWER til CAMERATAPE.
2 Tryk flere gange på WIDE SELECT for
at vælge det foretrukne billedformat.
z Tip!
• Forskelle i visningsvinklen mellem 4:3 og 16:9
varierer, afhængigt af zoomindstillingen under
optagelsen.
• Hvis du afspiller et billede på et tv, skal du
indstille [TV TYPE] til afspilning i tv'ets
billedformat (s. 30).
• Når du ser billeder, der er optaget i
billedformatet 16:9 med [TV TYPE] indstillet
til [4:3], kan billederne virke grovkornede,
afhængigt af motivet (s. 30).
Valg af billedformat til stillbilleder
1 Indstil knappen POWER til CAMERAMEMORY.
Billedformatet skifter til 4:3.
2 Tryk WIDE SELECT for at vælge det
foretrukne billedformat.
b Bemærkninger
• Stillbilleder har et fast billedformat på [0.7M]
(
) i tilstanden 16:9 (wide). I tilstanden 4:3
kan du vælge op til [1.0M] (
).
z Tip!
• Yderligere oplysninger om antal optagne
billeder findes på side 39.
22
Afspilning
Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere indikatoren
PLAY/EDIT.
Hvis knappen POWER er indstillet til OFF (CHG), skal
du dreje på den, mens du trykker på den grønne knap.
Afspilning af film
, og tryk derefter på
for at starte en afspilning.
Tryk på en af disse knapper for at afspille eller sætte
afspilningen på pause*
60min
60min
Optagelse og afspilning
Tryk
GUIDE
P-MENU
Tryk på en af disse
knapper for at stoppe**
Tryk på en af disse knapper for
at spole frem eller tilbage.
* Afspilningen stopper automatisk, hvis den har været sat på pause i over 3 minutter.
**
vises i stedet for
, når der indsættes en "Memory Stick Duo" med optagne billeder, og der
ikke afspilles et bånd.
Sådan indstilles lyden
Tryk på
t [VOLUME] og derefter på
/
for at justere lyden.
z Tip!
• Hvis du ikke kan finde [VOLUME] i
, skal du trykke på [MENU] (s. 31).
Sådan søges efter en sekvens under afspilning
Tryk på
/
/
, og hold den nede under afspilningen (billedsøgning), eller tryk på
, mens båndet spoles frem eller tilbage (visning under spoling).
z Tip!
• Du kan afspille i forskellige tilstande ([
VAR.SPD PB], s. 45).
Fortsættes ,
23
Afspilning (fortsat)
Visning af stillbilleder
Tryk på
.
Det senest optagne billede vises.
1.0M
MEMORY PLAY
GUIDE
Skift
afspilningsmedie*
P-MENU
Tryk på disse knapper for at
gå frem eller tilbage.
*
Gå til oversigtsskærmen
vises på båndafspilningsskærmen.
Sådan vises billeder på en "Memory Stick Duo" på oversigtsskærmen
Tryk på
A
. Tryk på et af billederne for at skifte til enkeltvisningstilstand.
B
A Tryk på en af disse knapper for at få vist de forrige/næste 6 billeder
B Det viste billede, inden der skiftes til oversigtsskærm.
Hvis du vil have vist billeder i andre mapper, skal du trykke på
t
t
[PB FOLDER], vælge en mappe med
/
og derefter trykke på
(s. 41).
24
Brug af afspilningszoom
Du kan vælge at forstørre det optagne
billede ca. 1,1 gange til 5 gange den
oprindelige størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med
zoomknappen eller med zoomknapperne
under LCD-rammen.
Brug af vejledningsfunktionerne
(USAGE GUIDE)
Du kan nemt vælge den ønskede skærm
med indstillinger ved hjælp af
vejledningsfunktionerne (USAGE GUIDE).
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
Videokameraet har 3 vejledningsfunktioner
som vist nedenfor.
Åbner skærmene med
indstillinger, der vedrører
optagelse.
USEFUL
GUIDE:
Åbner skærmene med
indstillinger, der vedrører
den grundlæggende
betjening.
DISP
GUIDE:
Gør det muligt at finde
betydningen af de
indikatorer, der vises på
LCD-skærmen. Se side 96
for at få yderligere
oplysninger.
1 Afspil det billede, du vil forstørre.
2 Forstør billedet med T (telefoto).
Skærmen indrammes.
3 Tryk på skærmen på det punkt, som du
ønsker vist i midten af den viste ramme.
4 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Tryk på [END] for at annullere handlingen.
b Bemærkninger
• Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne under LCD-rammen.
Optagelse og afspilning
SHOOT
GUIDE:
1 Tryk på [GUIDE].
2 Vælg det ønskede element.
F.eks. hvis du vil optage natbilleder
Tryk på [SHOOT GUIDE] t
[SELECT SCENE] t
/
for at
få vist [To keep the mood of a night
view].
3 Tryk på [SET].
Den ønskede skærmbilledindstilling
vises.
Juster indstillingerne svarende til
formålet.
Fortsættes ,
25
Brug af vej-ledningsfunktionerne
(USAGE GUIDE) (fortsat)
Knapper, der ikke understøttes af Easy
Handycam
Nogle af elementerne er ikke understøttet
under betjeningen af Easy Handycam. Hvis
en indstilling ikke er tilgængelig, men er
ønsket, kan du trykke på [SET] for at få vist
en vejledning på skærmen. Følg
vejledningen for at afbryde betjeningen af
Easy Handycam, og vælg derefter
indstillingen.
z Tip!
Søgning efter
startpunktet
Søgning efter den sidste
sekvens i den seneste optagelse
(END SEARCH)
[END SEARCH] kan ikke bruges, når
kassetten fjernes efter endt optagelse.
Kontroller, at indikatoren CAMERATAPE lyser (s. 19).
Tryk på
• Hvis [SET] ikke vises under trin 3, skal du følge
vejledningen på skærmen.
t
60min
END SEARCH
.
1
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Tryk her for at annullere funktionen.
Den sidste sekvens i den seneste
optagelse afspilles i ca. 5 sekunder.
Videokameraet skifter derefter til
standby på det sted, hvor den sidste
optagelse sluttede.
b Bemærkninger
• [END SEARCH] virker ikke korrekt, når der er
en tom sektion mellem de optagne sektioner på
båndet.
z Tip!
• Du kan også vælge [END SEARCH] i menuen.
Når indikatoren PLAY/EDIT lyser, skal du
vælge genvejen til [END SEARCH] i den
personlige menu (s. 31).
26
De sidste 2 sekunder (ca.) af den seneste
sekvens afspilles. Derefter skifter
videokameraet til standby.
Manuel søgning
(EDIT SEARCH)
Du kan søge efter et startpunkt til den næste
optagelse, mens billederne vises på
skærmen. Der afspilles ingen lyd under
søgningen.
Kontroller, at indikatoren CAMERATAPE lyser (s. 19).
1 Tryk på
Hurtig søgning efter en ønsket
sekvens (Zero set memory)
Kontroller, at indikatoren PLAY/EDIT
lyser (s. 23).
.
STBY
0:00:00
mREW
PLAY
STOP
EDIT
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
2 Tryk på
(for at gå tilbage)/
(for at gå fremad), og slip
den på det sted, hvor optagelsen
skal starte.
Visning af de senest optagne
sekvenser (gennemsyn af
optagelser)
Du kan få vist ca. 2 sekunder af den
sekvens, der blev optaget lige umiddelbart
før, du stoppede båndet.
Kontroller, at indikatoren CAMERATAPE lyser (s. 19).
Tryk på
t
60min
Optagelse og afspilning
60min
1 Tryk på ZERO SET MEMORY på
fjernbetjeningen under en
afspilning på et sted, som du
ønsker at finde senere.
Båndtælleren nulstilles til "0:00:00", og
vises på skærmen.
60min
0:00:00
GUIDE
P-MENU
Hvis båndtælleren ikke vises, skal du
trykke på DISPLAY.
.
STBY
0:00:00
2 Tryk på STOP for at stoppe
afspilningen.
EDIT
Fortsættes ,
27
Søgning efter startpunktet (fortsat)
3 Tryk på mREW.
Båndet stopper automatisk, når
båndtælleren når "0:00:00".
Båndtælleren skifter til
tidskodevisningen, og skærmen med
nulstillingen forsvinder.
1 Tryk på SEARCH M. på
fjernbetjeningen.
2 Tryk på .(forrige)/>(næste)
for at vælge en optagedato.
60 min
4 Tryk på PLAY.
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
GUIDE
Afspilning begynder fra det sted på
båndet, hvor båndtælleren står på
"0:00:00".
P-MENU
Sådan annulleres handlingen
Sådan annulleres handlingen
Tryk på STOP.
Tryk igen på ZERO SET MEMORY, før
der spoles tilbage.
b Bemærkninger
b Bemærkninger
• Funktionen til datosøgning virker ikke korrekt,
når der er en tom sektion mellem optagne
sektioner på båndet.
• Der kan forekomme en afvigelse på flere
sekunder mellem tidskoden og båndtælleren.
• Funktionen Zero set memory virker ikke
korrekt, hvis der er en tom sektion mellem
optagne sektioner på båndet.
Søgning efter en sekvens ud fra
optagedato (datosøgning)
Du kan finde det sted på båndet, hvor
optagedatoen skifter.
Kontroller, at indikatoren PLAY/EDIT
lyser (s. 23).
SEARCH M.
./>
STOP
28
Afspilning af et billede på et tv
Du kan slutte videokameraet til indgangsstikket på et tv eller en videobåndoptager med A/Vtilslutningskablet (1) eller med A/V-tilslutningskablet med S VIDEO (2). Slut
videokameraet til vægkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter til denne
betjening (s. 9). Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte
med det udstyr, som skal tilsluttes.
Enhed uden
S VIDEO-stik
Enhed med
S VIDEO-stik
(Sort)
Optagelse og afspilning
(Gul)
(Hvid)
1
(Hvid)
Stik til
ekstern A/V
(Rød)
(Rød)
2
(Gul)
Videobåndopta
ger eller tv
: Signalflow
A A/V -tilslutningskabel (inkluderet)
Tilslut til indgangsstikket i en anden enhed.
B A/V -tilslutningskabel med
S VIDEO (ekstraudstyr)
Når der tilsluttes til en anden enhed via
S VIDEO-stikket ved hjælp af A/Vtilslutningskablet med et S VIDEO-kabel,
gengives billederne mere realistisk end med
det medfølgende A/V-tilslutningskabel.
Tilslut A/V-tilslutningskablets hvide og røde
stik (venstre/højre lydkanal) og S VIDEO-stik
(S VIDEO-kanal). I dette tilfælde er det ikke
nødvendigt at tilslutte det gule stik
(standardvideo). S VIDEO-tilslutningen
sender ikke lyd.
Når videokameraet sluttes til et tv via
en videobåndoptager
Slut videobåndoptageren til
videobåndoptagerens LINE IN-indgang.
Indstil videobåndoptagerens
indgangsvælger til LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, osv.), hvis videobåndoptageren
har en indgangsvælger.
z Tip!
• Du kan få vist tidskoden på tv-skærmen ved at
indstille [DISP OUTPUT] til [V-OUT/PANEL]
(s. 49).
Fortsættes ,
29
Afspilning af et billede på et tv (fortsat)
Sådan indstilles billedformatet til det
tilsluttede tv (16:9/4:3)
Hvis tv'et/videobåndoptageren har en
21-bens adapter (EUROCONNECTOR)
Indstil billedets billedformat i
overensstemmelse med tv'ets skærmformat.
Du skal bruge en 21-bens adapter
(ekstraudstyr) til at slutte videokameraet til
et tv, så du kan få vist de optagne billeder.
Denne adapter er kun beregnet til output.
1 Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [TV TYPE] t
[16:9] eller [4:3] t
.
b Bemærkninger
• Billedet kan flimre, når du indstiller [TV TYPE]
til [4:3], eller når billedformatet skifter mellem
16:9 og 4:3.
• Ikke alle 4:3-tv viser stillbilleder, der er optaget
i billedformatet 4:3, i fuld skærmvisning. Dette
er ikke en fejl.
• Når du afspiller et billede, der er optaget i
billedformatet 16:9 på et 4:3-tv, der ikke
understøtter 16:9-signalet, skal du indstille [TV
TYPE] til [4:3].
Når tv'et er mono (har kun ét
lydindgangsstik)
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på tv'et eller
videobåndoptageren.
30
Tv/
videobåndoptager
Brug af menuen
Brug af menupunkterne
1 Drej knappen POWER i pilens retning for at aktivere den
ønskede indikator.
Indikatoren CAMERA-TAPE:
-indstillinger på et bånd
Indikatoren CAMERA-MEMORY:
Stick Duo"
indstillinger på "Memory
Indikatoren PLAY/EDIT: Indstillinger til fremvisning/redigering
2 Tryk på LCD-skærmen for at vælge et menupunkt.
Nedtonede elementer kan ikke vælges.
x Sådan bruges genvejene i den
personlige menu
z Tip!
• Du kan tilpasse den personlige menu, som
du vil (s. 51).
1 Tryk på
MENU
1/3
.
STBY
60min
0:00:00
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
LCD
BRIGHT
TELE
MACRO
FADER
2 Tryk på det ønskede element.
Hvis det ønskede element ikke vises på
skærmen, skal du trykke på
/
,
indtil elementet vises.
3 Vælg den ønskede indstilling, og tryk
derefter på
.
Gør det muligt at tilpasse menupunkter,
der ikke føjes til den personlige menu.
1 Tryk på
t [MENU].
2 Vælg den ønskede menu.
Tryk på
/
for at vælge et
menupunkt, og tryk derefter på
.
(fremgangsmåden i trin 3 er den
samme som i trin 2).
3 Vælg det ønskede element.
Du kan også trykke direkte på
elementet for at vælge det.
4 Tilpas elementet.
Tryk på
t
(luk) for at lukke
menuskærmen.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm, hvis du alligevel ikke vil
ændre indstillinger.
Brug af menuen
Den personlige menu gør det muligt at
tilføje ofte bruge menupunkter.
x Sådan bruges menupunkter
x Sådan bruges menupunkterne
med Easy Handycam
vises ikke, når der bruges Easy
Handycam. Tryk på [MENU] for at få
vist menuoversigten.
31
Menupunkter
Tilgængelige menupunkter (z) varierer, afhængigt af hvilken indikator
der lyser.
Følgende indstillinger anvendes automatisk (s. 17) under Easy
Handycam.
TAPE
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
Menuen CAMERA SET (s. 34)
SCENE SELECT
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTOSLW SHTR
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
SUPER NSPLUS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
AUTO
AUTO
ON
–
AUTO
OFF
OFF
ON
OFF
z*2
OFF
ON
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
OFF/FINE/z
z
–
SERIES
–
–*3
–*3
z
–
z
z
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
z
z
OFF
–
OFF
OFF
–
OFF
ON
–
z
Menuen MEMORY SET (s. 39)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menuen PICT.APPLI. (s. 41)
FADER
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
SMTH INT.REC
INT.REC-STL
DEMO MODE
PictBridge PRINT
USB SELECT
32
TAPE
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
Menuen EDIT/PLAY (s. 45)
VAR.SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
END SEARCH
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
z
–
–
–
–
Menuen STANDARD SET (s. 47)
z
z
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
LCD/VF SET
z
z
z
TV TYPE
USB CAMERA
DISP GUIDE
GUIDEFRAME
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
z
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
SP
12BIT
z
–
– /NORMAL/ – /
NORMAL
–*3
OFF
z
OFF
z
AUTO
ON
z
LCD PANEL
–
5 min
–
z
z
z
z
z
z
z
–*3
–*3
Brug af menuen
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
AUDIO MIX
Menuen TIME/LANGU. (s. 50)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
z
z
z
*1 Denne indstilling er kun tilgængelig, når der optages et stillbillede.
*2 Indstillingen vises kun, når knappen POWER er indstillet til CAMERA-MEMORY.
*3 Indstillingsværdien fra før, du skiftede til Easy Handycam, bevares.
33
Menuen CAMERA
SET
Indstillinger, der bruges til at justere
videokameraet til optageforholdene
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 31.
SCENE SELECT
Du kan optage billeder i forskellige
situationer med funktionen SCENE
SELECT.
FIREWORKS* (
)
Vælg denne indstilling for at indfange
stemningen fra fyrværkeri.
LANDSCAPE* (
)
Denne indstilling giver tydelige billeder af
motiver, der er langt væk. Indstillingen
forhindrer også, at videokameraet
fokuserer på vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og motivet.
B AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden at bruge funktionen [SCENE
SELECT].
TWILIGHT* (
)
PORTRAIT (blødt portræt) (
)
Denne indstilling fremhæver motiver,
f.eks. personer eller blomster, og danner en
blød baggrund.
Denne indstilling indfanger stemningen fra
omgivelserne ved optagelse ved
skumringstid.
SPOTLIGHT** (
CANDLE ( )
)
Denne indstilling forhindrer, at personerne
ser meget blege ud i ansigtet, når
motiverne er stærkt oplyste.
Denne indstilling bevarer den matte
atmosfære fra omgivelser i skæret fra
levende lys.
SPORTS** (sport) (
SUNRSE SUNSET* (solopgang og
solnedgang) (
)
)
Denne indstilling minimerer rystelser, når
der optages motiver i hurtig bevægelse.
Denne indstilling bevarer atmosfæren ved
solnedgange og solopgange.
BEACH** (
)
Denne indstilling forhindrer, at personerne
ser meget mørke ud i ansigtet, når lyset er
skarpt eller reflekterende, f.eks. på en
strand om sommeren.
34
SNOW** (
)
Denne indstilling forhindrer, at billedet
bliver for mørkt under optagelser i meget
lyse og hvide omgivelser, f.eks. på en
skiløjpe.
EXPOSURE
Gør det muligt at fastsætte lysstyrken for et
billede manuelt. Du kan justere lysstyrken,
når motivet er for lyst eller for mørkt.
2
* Indstilles til kun at fokusere på motiver, der
er længere væk.
** Indstilles til at undgå at fokusere på
motiver, der er tæt på.
b Bemærkninger
• Hvis du indstiller [SCENE SELECT],
annulleres [WHITE BAL.].
3
1
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Tryk på
/
for at justere
eksponeringen.
3 Tryk på
.
b Bemærkninger
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver, der er badet i projektørlys på en
scene.
• Når du betjener knappen POWER eller ændrer
indstillingen [SCENE SELECT], ændres
lysstyrken i et billede muligvis, selvom du
justerede den under [EXPOSURE].
Brug af menuen
Tryk på [AUTO] t
for at gendanne
automatisk eksponering.
SPOT METER (Fleksibel
spotmåler)
WHITE BAL. (hvidbalance)
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
1
B AUTO
2
1 Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille spotpunkt og
eksponering for.
vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO] t [END] for at gendanne
automatisk eksponering.
b Bemærkninger
• Hvis du indstiller [SPOT METER], indstilles
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Udendørs
– Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Under lysstofrør, der simulerer dagslys
INDOOR (n)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Indendørs
– Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
Fortsættes ,
35
Menuen CAMERA SET (fortsat)
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
3 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
AUTOSLW SHTR (automatisk
langsom lukker)
Når du indstiller [AUTOSLW SHTR] til
[ON], nedsættes lukkerhastigheden
automatisk til 1/25 i mørke omgivelser.
SPOT FOCUS
Gør det muligt at vælge og justere
fokuspunktet på et motiv, der ikke er midt
på skærmen.
1
b Bemærkninger
• Indstil [WHITE BAL.] til [AUTO] eller [ONE
PUSH] under hvide lysstofrør eller lysstofrør,
der giver et køligt skær.
• Når du vælger [ONE PUSH], skal du fortsat
rette mod det hvide objekt, mens
blinker
hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kan indstilles.
• Hvis
bliver ved med at blinke, selvom du
har trykket på
, mens [ONE PUSH] var
valgt, skal du indstille [WHITE BAL.] til
[AUTO].
• Hvis du indstiller [WHITE BAL.], sættes
[SCENE SELECT] til [AUTO].
z Tip!
• Hvis du har skiftet batteri, mens der var valgt
[AUTO], eller hvis videokameraet tages ind
efter at have været brugt udendørs med
[EXPOSURE] indstillet (eller omvendt), skal du
vælge [AUTO] og rette videokameraet mod
noget hvidt i nærheden i ca. 10 sekunder for at
opnå en bedre justering af farvebalancen.
• Når hvidbalancen er indstillet med [ONE
PUSH], bliver du nødt til at gentage [ONE
PUSH]-proceduren for at justere hvidbalancen
igen, hvis du ændrer [SCENE SELECT]indstillingerne eller tager videokameraet med
udenfor eller omvendt.
36
2
1 Tryk på motivet på skærmen.
9 vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO] t [END] for at justere
fokusering automatisk.
b Bemærkninger
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], indstilles
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
FOCUS
Gør det muligt at indstille fokuseringen
manuelt. Denne funktion kan også bruges
til at indstille fokus på et bestemt motiv.
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver tæt
på)/
(fokusering på motiver lagt væk)
for at stille skarpt.
vises, når motivet er
for tæt på til, at der kan indstilles fokus, og
vises, når motivet er for langt væk til, at
der kan indstilles fokus.
3 Tryk på
.
Tryk på [AUTO] t
fokusering automatisk.
for at justere
b Bemærkninger
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
z Tip!
• Det er lettere at indstille fokus på et motiv ved at
flytte zoomknappen mod T (telefoto) for at
indstille fokus. Flyt derefter knappen mod W
(vidvinkel) for at justere zoom til optagelse. Når
du vil optage et motiv, der er tættere på, skal du
flytte zoomknappen mod W (vidvinkel) og
derefter indstille fokus.
Dette er nyttigt til optagelse af små motiver,
som f.eks. blomster eller insekter. Du kan
udtone baggrunde, så motivet fremstår
tydeligere.
Når du indstiller [TELE MACRO] til [ON]
( ), flyttes zoom (s. 21) automatisk til
den øverste del af T-siden (telefoto), så det
bliver muligt at optage motiver på tæt
afstand, ned til ca. 38 cm.
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel (W)
for at annullere.
b Bemærkninger
• Når der optages et motiv langt væk, kan det
være svært og tage et stykke tid at opnå fokus.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 36),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Gør det muligt at optage billedet med
maksimalt 16 gange følsomheden ved
NightShot plus-optagelse, hvis du indstiller
[SUPER NSPLUS] til [ON], mens knappen
NIGHTSHOT PLUS (s. 21) også er
indstillet til ON.
og ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"]
vises på skærmen.
Indstil [SUPER NSPLUS] til [OFF] for at
annullere indstillingen, eller indstil knappen
NIGHTSHOT til OFF.
b Bemærkninger
• Du må ikke bruge NightShot plus/[SUPER
NSPLUS] i omgivelser, hvor der er meget lys.
Dette kan medføre fejl.
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 90).
• Fjern forsatslinsen (ekstraudstyr), hvis den er
monteret.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 36),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden på videokameraet ændrer sig
efter lysforholdene. Dette reducerer muligvis
billedets hastighed.
Brug af menuen
TELE MACRO
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
NS LIGHT (NightShot-lys)
Når du bruger funktionen NightShot plus
(s. 21) eller [SUPER NSPLUS] (s. 37) til
optagelse, kan du optage tydeligere billeder
ved at indstille [NS LIGHT] til [ON]
(standardindstilling). Indstillingen udsender
infrarødt lys (usynligt).
b Bemærkninger
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 90).
• Fjern forsatslinsen (ekstraudstyr), hvis den er
monteret.
• Den maksimale optageafstand, når der bruges
[NS LIGHT] er ca. 3 m.
z Tip!
• Hvis du optager motiver i mørke omgivelser,
f.eks. om natten eller i måneskin, skal [NS
LIGHT] indstilles til [OFF]. På denne måde kan
billedfarverne gøres dybere.
Fortsættes ,
37
Menuen CAMERA SET (fortsat)
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
Når du indstiller [COLOR SLOW S] til
[ON], kan du optage et billede lysere i
farver selv i mørke.
og [COLOR SLOW SHUTTER] vises
på skærmen.
DIGITAL ZOOM
Gør det muligt at vælge det maksimale
zoomforhold, hvis du vil zoome til et
forhold, der er større end 25 ×
(standardindstillingen), mens der optages
på bånd. Bemærk, at billedkvaliteten
forringes, når du bruger digital zoom.
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW S].
b Bemærkninger
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 36),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden på videokameraet ændrer sig
efter lysforholdene. I den forbindelse kan
billedets hastighed nedsættes.
SELF-TIMER
Gør det muligt at indstille [SELF-TIMER]
til [ON] ( ). Selvudløseren starter
optagelsen ca. 10 sekunder efter, at du har
trykket på PHOTO, for at optage
stillbilleder.
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
Tryk på [OFF] for at annullere [SELFTIMER].
z Tip!
• Du kan også aktivere selvudløseren med
knappen PHOTO på fjernbetjeningen (s. 93).
38
Den højre del af bjælken viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du
vælger zoomforholdet.
B OFF
Der udføres op til 25 × optisk zoom.
50 ×
Der udføres op til 25 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 50 × digital zoom.
2000 ×
Der udføres op til 25 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 2.000 × digital
zoom.
STEADYSHOT
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser (standardindstillingen er
[ON]).
Indstil [STEADYSHOT] til [OFF] ( ),
når du bruger kamerastativ (ekstraudstyr)
eller forsatslinse (ekstraudstyr), da det giver
et mere naturligt billede.
Menuen MEMORY
SET
Indstillinger for "Memory Stick Duo"
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 31.
B FINE (
)
Optager stillbilleder i fin billedkvalitet.
STANDARD (
)
Optager stillbilleder i standard
billedkvalitet.
b Bemærkninger
STILL SET
x
BURST
Du kan optage flere stillbilleder i
rækkefølge ved at trykke på PHOTO.
B OFF
Vælg denne indstilling, når der ikke
optages kontinuerligt.
)
Denne indstilling optager stillbilleder
kontinuerligt i intervaller på ca. 0,5
sekunder.
Maksimalt antal billeder optages, når du
trykker og holder helt ned på PHOTO.
I billedformatet 4:3:
Optager op til 4 billeder (billedstørrelse på
1,0 M) eller 13 billeder (VGA-format)
kontinuerligt.
I billedformatet 16:9:
Optager op til 4 billeder (billedstørrelse
0,7 M) kontinuerligt.
EXP.BRKTG (
• Billedkvaliteten fastsættes automatisk til [FINE]
med Easy Handycam.
IMAGE SIZE
x
B 1.0M (
VGA (0.3M) (
b Bemærkninger
• [BURST] kan kun indstilles, når knappen
POWER er indstillet til CAMERA-MEMORY.
• [BURST] kan ikke indstilles under Easy
Handycam.
• Det maksimale antal billeder optages med
selvudløseren, eller når du bruger
fjernbetjeningen.
• [EXP.BRKTG] kan ikke bruges, når der er
mindre end 3 billeder på din "Memory Stick
Duo".
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
b Bemærkninger
• [IMAGE SIZE] kan kun indstilles, når knappen
POWER er indstillet til CAMERA-MEMORY.
• Hvis du indstiller billedformatet til 16:9 (wide),
fastsættes [IMAGE SIZE] automatisk til [0.7M]
(s. 22).
Kapacitet for din "Memory Stick Duo"
og antal billeder
I billedformatet 4:3
1.0M
(1152 × 864)
VGA
(640 × 480)
128MB
245
600
780
1970
256MB
445
1000
1400
3550
512MB
910
2050
2900
7300
1GB
1850
4250
6000
14500
2GB
3750
8600
12000
30000
4GB
7400
17000
23500
59500
)
Optager 3 billeder kontinuerligt med
forskellige eksponeringer ved intervaller
på ca. 0,5 sekunder. Du kan sammenligne
de 3 billeder og vælge det billede, der er
optaget ved den bedste eksponering.
)
Giver mulighed for at optage flere
stillbilleder i relativ tydelig kvalitet.
Brug af menuen
NORMAL (
QUALITY
x
Fortsættes ,
39
Menuen MEMORY SET (fortsat)
1.0M
(1152 × 864)
8GB
15000
34000
VGA
(640 × 480)
48000
115000
I billedformatet 16:9
0.7M
(1152 × 648)
0.2M*
(640 × 360)
128MB
325
780
980
1970
256MB
590
1400
1750
3550
512MB
1200
2900
3650
7300
1GB
2450
6000
7500
14500
2GB
5000
12000
15000
30000
4GB
9900
23500
29500
59500
8GB
20000
48000
60000
115000
* Hvis du optager et stillbillede på en "Memory
Stick Duo", mens knappen POWER er indstillet
til CAMERA-TAPE, fastsættes [IMAGE SIZE]
automatisk til [0.2M]. Du kan ikke vælge
[0.2M] for billedformatet i [STILL SET].
b Bemærkninger
• Alle antal er målt ved følgende indstilling:
Øverst: Med billedkvaliteten [FINE].
Nederst: Med billedkvaliteten [STANDARD].
• Når du bruger "Memory Stick Duo" fremstillet
af Sony Corporation.
Det antal billeder, du kan optage, kan variere
afhængigt af optageforholdene og optagemediet.
ALL ERASE
Sletter alle billeder på en "Memory Stick
Duo", der ikke er beskyttet, eller befinder
sig i den valgte mappe.
40
1 Vælg [ALL FILES] eller [CURRNT
FOLDER (aktuel mappe)].
[ALL FILES]: Sletter alle billederne på
din "Memory Stick Duo".
[CURRNT FOLDER (aktuel mappe)]:
Sletter alle billederne i den valgte mappe.
2 Tryk to gange på [YES] t
.
b Bemærkninger
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesknappen, skal du deaktivere
beskyttelsen ved at skubbe tappen tilbage, før du
sletter (s. 79).
• Mappen slettes ikke, selvom du sletter alle
billeder i mappen.
• Du må ikke gøre følgende, mens [
Erasing
all data...] vises:
– Du må ikke bruge knappen POWER eller
betjeningsknapperne.
– Du må ikke fjerne din "Memory Stick Duo".
FORMAT
Din "Memory Stick Duo" leveres
formateret, så den skal ikke formateres.
Tryk to gange på [YES] t
for at starte
en formatering.
Formateringen afsluttes, og alle billeder
slettes.
b Bemærkninger
• Du må ikke gøre følgende, mens [
Formatting...] vises:
– Du må ikke bruge knappen POWER eller
betjeningsknapperne.
– Du må ikke fjerne din "Memory Stick Duo".
• Formateringen sletter alt på din "Memory Stick
Duo", også beskyttede billeder og nyoprettede
mapper.
FILE NO.
B SERIES
Denne indstilling tildeler filnumre i
kronologisk rækkefølge, selvom du har
udskiftet din "Memory Stick Duo".
Rækkefølgen på filnumrene nulstilles dog,
når en ny mappe oprettes eller
optagemappen udskiftes med en anden.
Menuen
PICT.APPLI.
RESET
Denne indstilling nulstiller filnummeret til
0001, hver gang der isættes en ny
"Memory Stick Duo".
NEW FOLDER
Gør det muligt at oprette en ny mappe
(102MSDCF til 999MSDCF) på en
"Memory Stick Duo". Når den aktuelle
mappe indeholder 9.999 billeder, oprettes
der automatisk en ny mappe, hvor du kan
gemme flere billeder.
Tryk på [YES] t
Specialeffekter på billeder eller flere
funktioner i forbindelse med optagelse/
afspilning
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 31.
FADER
Gør det muligt at føje følgende effekter til
billeder, der er ved at blive optaget.
.
b Bemærkninger
REC FOLDER (optagemappe)
Gør det muligt at vælge den mappe, som en
optagelse skal placeres i, ved hjælp af
/
. Tryk derefter på
.
b Bemærkninger
• Billeder gemmes som standard i mappen
101MSDCF.
• Når du har optaget et billede i en mappe,
anvendes den samme mappe som
standardmappe ved afspilning.
1 Vælg den ønskede effekt i standby (for
indtoning) eller under optagelse (for
udtoning), og tryk derefter på
.
Når der er valgt [OVERLAP], [WIPE] eller
[DOT FADER], bliver skærmen blå, mens
billedet gemmes. Billedet gemmes derefter
på båndet som et stillbillede.
2 Tryk på REC START/STOP.
Indikatoren for toning holder op med at
blinke og forsvinder, når toningen er
udført.
Brug af menuen
• Du kan ikke slette de oprettede mapper med
videokameraet. Du bliver nødt til at formatere
din "Memory Stick Duo" (s. 40) eller slette dem
på computeren.
• Antallet af billeder, som kan optages på din
"Memory Stick Duo" reduceres, efterhånden
som antallet af mapper øges.
Tryk på [OFF] i trin 1 for at annullere
[FADER], før brug.
Indstillingen annulleres, hvis du trykker én
gang på REC START/STOP.
STBY
Udtoning
REC
Indtoning
WHITE FADER
PB FOLDER (afspilningsmappe)
Vælg en afspilningsmappe med
og tryk derefter på
.
/
,
BLACK FADER
MOSAIC FADER
Fortsættes ,
41
Menuen PICT.APPLI. (fortsat)
MONOTONE
Når du bruger indtoning, ændres billedet
gradvist fra sort-hvid til farve. Når du
bruger udtoning, ændres billedet gradvist
fra farve til sort-hvid.
OVERLAP (kun indtoning)
z Tip!
• Du kan vælge det første billede til diasshowet
med
/
, inden du trykker på
[START].
D.EFFECT (digital effekt)
Du kan føje digitale effekter til dine
optagelser.
WIPE (kun indtoning)
DOT FADER (kun indtoning)
SLIDE SHOW
Afspiller billeder i kronologisk rækkefølge,
der er gemt på en "Memory Stick Duo"
eller i en mappe (diasshow).
1 Tryk på
t [PB FOLDER].
2 Vælg [ALL FILES ( )] eller [CURRNT
FOLDER ( , aktuel mappe)], og tryk
derefter på
.
Hvis du vælger [CURRNT FOLDER ( ,
aktuel mappe)], vil alle billederne i den
aktuelle afspilningsmappe, der er valgt i
[PB FOLDER] (s. 41), blive afspillet i
rækkefølge.
3 Tryk på [REPEAT].
4 Vælg [ON] eller [OFF], og tryk derefter på
.
Vælg [ON] (
) for at gentage
diasshowet.
Vælg [OFF], hvis diasshowet kun skal køre
én gang.
5 Tryk på [END] t [START].
Tryk på [END] for at annullere [SLIDE
SHOW]. Tryk på [PAUSE] for at stoppe
diasshowet midlertidigt.
42
1 Tryk på den ønskede effekt.
2 Juster effekten med
/
derefter på
.
, og tryk
Effekt
Elementer, der skal justeres
STILL
Graden af
gennemsigtighed for det
stillbillede, som skal
indkopieres i en film.
FLASH
Interval for afspilning
billede for billede.
LUMI. KEY
Farveskala for det område
på stillbilledet, som skal
udskiftes med en film.
TRAIL
Tidsangivelse af, hvor
længe billedet bliver
stående.
SLOW
SHUTTR*
Lukkerhastighed (1 er
1/25, 2 er 1/12, 3 er 1/6, 4
er 1/3).
OLD MOVIE*
Justering er ikke
nødvendig.
* Kun tilgængelig under optagelse på bånd.
3 Tryk på
vises.
.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
B OFF
Indstillingen [D.EFFECT] anvendes ikke.
STILL
Optager en film, mens den indkopieres i et
tidligere gemt stillbillede, ved at trykke på
[STILL].
PICT.EFFECT (billedeffekt)
Gør det muligt at føje specialeffekter til et
billede under optagelse eller afspilning.
vises.
B OFF
FLASH (stroboskopeffekt)
Indstillingen [PICT.EFFECT] anvendes
ikke.
Optager en film med en serie af
stillbilleder (stroboskopeffekt).
NEG.ART
LUMI. KEY (luminanstast)
Udskifter et lysere område i et billede, der
blev gemt, da [LUMI. KEY] var valgt,
med en film.
Denne indstilling bytter om på farve og
lysstyrke.
SEPIA
Under optagelsen gemmes et "efterslæb" i
billedet.
SLOW SHUTTR (langsom lukker)
Lukkerens hastighed nedsættes. Egnet til at
optage et motiv i mørke omgivelser med
større klarhed.
OLD MOVIE
Tilføjer en ældre filmeffekt med en
bruntonet farvebalance til billeder.
Denne indstilling viser billederne i
brunlige toner (sepia).
B&W
Denne indstilling viser billederne i sorthvid.
SOLARIZE
Brug af menuen
TRAIL
Denne indstilling viser billederne som en
illustration med stor kontrast.
PASTEL*
b Bemærkninger
• Juster manuel fokusering ved brug af et
kamerastativ (ekstraudstyr), da automatisk
fokusering er svær, når [SLOW SHUTTR]
vælges. ([FOCUS], s. 36)
• Du kan ikke vælge 16:9/4:3 som billedformat til
[OLD MOVIE].
• Effekter, der er tilføjet til afspilningsbillederne,
vises ikke via DV-interfacet (i.LINK). Kun de
oprindelige billeder vises.
• Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
z Tip!
• Du kan gemme billeder, der er redigeret med
specialeffekter, på en "Memory Stick Duo"
(s. 57) eller spille dem over på en anden
videobåndoptager/DVD, osv. (s. 53).
Denne indstilling viser billederne som en
lys pasteltegning.
MOSAIC*
Denne indstilling viser billederne i et
mosaikmønster.
* Ikke mulig under afspilning.
b Bemærkninger
• Effekter, der er tilføjet til afspilningsbillederne,
vises ikke via DV-interfacet (i.LINK). Kun de
oprindelige billeder vises.
• Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
Fortsættes ,
43
Menuen PICT.APPLI. (fortsat)
z Tip!
• Du kan gemme billeder, der er redigeret med
specialeffekter, på en "Memory Stick Duo"
(s. 57) eller spille dem over på en anden
videobåndoptager/DVD, osv. (s. 53).
• Lyde optages ikke.
• De sidste få billeder optages muligvis ikke, hvis
batteriet er afladet, eller båndet er løbet ud.
• Der kan være unøjagtigheder i intervallet.
z Tip!
SMTH INT.REC (glidende
intervaloptagelse)
Videokameraet vil optage 1 billede af
motivet ved et valgt interval og opbevare
dem i hukommelsen, indtil den har lagret
flere billeder. Denne funktion er nyttig til
observering af skyer i bevægelse eller skift i
dagslyset. Disse billeder vises glidende
under afspilning. Slut videokameraet til
vægkontakten med den medfølgende
vekselstrømsadapter til denne betjening.
[a]: Optagelse
[b]: Interval
1 Tryk på
t
/
for at vælge
det ønskede interval (1 til 120 sekunder)
t
.
2 Tryk på [REC START].
Optagelse starter, og z skifter til rød.
Tryk på [REC STOP].
Tryk på [REC START] for at fortsætte.
Tryk på [REC STOP] og derefter [END] for
at annullere.
b Bemærkninger
• Under glidende intervaloptagelse kan
videokameraet udføre en END SEARCH for at
finde slutningen på de aktuelle optagelser på
båndet, når der er optaget mange billeder.
• Afbryd ikke for strømmen, eller frakobl ikke
strømkilden, mens en meddelelse vises på
skærmen.
• Videokameraet vil optage flere billeder til den
første og sidste optagelse ved glidende
intervaloptagelse.
• Glidende intervaloptagelse deaktiveres, når der
er gået ca. 12 timer, efter at optagelse er
begyndt.
44
• Hvis du justerer fokuseringen manuelt, kan du
optage klare billeder, selv hvis lyset skifter
([FOCUS], s. 36).
• Du kan slukke for biplydene under optagelse
ved indstilling af [BEEP] (s. 49).
INT.REC-STL
(Intervalfotooptagelse)
Du kan optage billeder på "Memory Stick
Duo" i det angivne interval. Denne funktion
er nyttig til observering af skyer i
bevægelse eller skift i dagslyset osv.
[a]: Optagelse
[b]: Interval
1 Tryk på
t en ønsket intervaltid (1, 5
eller 10 minutter) t
t [ON] (
)
t
t
.
2 Tryk hårdt på PHOTO.
holder op med at blinke, og
intervaloptagelse af stillbilleder starter.
Vælg [OFF] for at annullere [INT.RECSTL].
DEMO MODE
Standardindstillinger er [ON], hvilket giver
dig mulighed for at se demonstrationen i ca.
10 minutter, når du har fjernet både en
kassette og en "Memory Stick Duo" fra
videokameraet, og skubbet POWERkontakten ned, for at tænde indikatoren
CAMERA-TAPE.
Menuen EDIT/
PLAY
z Tip!
• Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca.10 minutter).
– Når der isættes en kassette eller en "Memory
Stick Duo".
– Når knappen POWER indstilles til andet end
CAMERA-TAPE.
PictBridge PRINT
Se side 59.
USB SELECT
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 31.
VAR.SPD PB
(forskellig afspilningshastighed)
Gør det muligt at afspille film i forskellige
tilstande.
1 Tryk på følgende knapper under
afspilningen.
Handling
Tryk på
Ændring af
afspilningsretning*
(billede)
Afspilning i
slowmotion**
I modsat retning:
(billede) t
Memory Stick
Vælg denne indstilling for at få vist
billeder på en "Memory Stick Duo" på
computeren eller importere billederne til
computeren. Se "First Step Guide
(Introduktion)" på den medfølgende CDROM for at få yderligere oplysninger.
Afspilning 2
gange hurtigere
(dobbelt
hastighed)
(dobbelt
hastighed)
I modsat retning:
(billede) t
(dobbelt
hastighed)
PictBridge PRINT
Afspilning
billede for
billede
(billede), når
afspilningen er sat på
pause.
I modsat retning:
(billede) under
afspilning af billede.
Vælg denne indstilling, når du slutter
videokameraet til en PictBridgekompatibel printer for at skrive ud direkte
(s. 59).
STREAM
Vælg denne for at se film på et bånd på
computeren.
b Bemærkninger
• Under Easy Handycam-betjening kan du ikke
indstille [
STREAM].
Brug af menuen
Gør det muligt at slutte videokameraet til en
computer med et USB-kabel, så du kan få
vist billederne på computeren. Funktionen
gør det også muligt at slutte videokameraet
til en PictBridge-kompatibel printer.
Indstillinger for redigering eller afspilning
i forskellige tilstande
* Der kan forekomme vandrette streger på
den øverste, midterste eller nederste del af
skærmen. Dette er ikke en fejl.
**Billeder, der sendes fra DV-interfacet
(i.LINK), afspilles ikke jævnt i slowmotion.
2 Tryk på
t
.
Tryk to gange på
(afspil/pause) for at
vende tilbage til normal afspilningstilstand.
Fortsættes ,
45
Menuen EDIT/PLAY (fortsat)
b Bemærkninger
• Den optagne lyd høres ikke. Der vises muligvis
mosaiklignende billeder af det tidligere
afspillede billede.
3 Tryk på
t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t
t [AUD DUB
CTRL] t
t [AUDIO DUB].
X vises.
60min
AUD DUB CTRL
REC CTRL
(Filmoptagetilstand)
Se side 55.
AUD DUB CTRL (Lydkopiering)
Med den interne stereomikrofon (s. 90) kan
du føje lyd til et bånd, der er optaget i 12-bit
(s. 47), uden at slette originallyden.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage ekstra lyd:
– Når båndet er blevet optaget i 16-bit (s. 47).
– Når båndet er blevet optaget i LP.
– Når videokameraet er tilsluttet via et i.LINKkabel.
– Når båndet er blevet optaget i tilstanden 4CH
MIC på andre videokameraer.
– På tomme sektioner på båndet.
– Når båndet blev optaget med et andet tvfarvesystem end videokameraets (s. 77).
– Når kassettens skrivebeskyttelsesknap er
indstillet til SAVE (s. 78).
– På sektioner, der er optaget i HDV-format.
• Når du tilføjer lyd, sendes billedet ikke fra Stik
til ekstern A/V. Kontroller billedet på LCDskærmen eller i søgeren.
• Du kan kun optage ekstra lyd på et bånd, der er
optaget på dit videokamera. Lyden forringes
muligvis, når du kopierer lyd til et bånd, der er
optaget på et andet videokamera (inkl. andre
DCR-HC62E-videokameraer).
Optagelse af lyd
0:00:00:00
AUDIO
DUB
4 Tryk på
(afspil).
Videokameraet starter lydoptagelsen via
den interne stereomikrofon.
vises, mens den nye lyd optages i stereo
2 (ST2), mens båndet afspilles.
5 Tryk på
(stop) for at stoppe
optagelsen.
Hvis du vil dubbe andre sekvenser, skal du
gentage trin 2 for at vælge sekvenser.
Tryk derefter på [AUDIO DUB].
6 Tryk på
t
.
z Tip!
• For på forhånd at angive slutpunktet for
lydkopiering, skal du trykke på ZERO SET
MEMORY på fjernbetjeningen ved den
sekvens, hvor du vil stoppe lydkopiering under
afspilning. Efter trin 2 til 4 stopper
optagelsen automatisk ved den valgte sekvens.
Sådan kontrolleres den optagne lyd
1 Afspil det bånd, der er optaget lyd på
(s. 23).
2 Tryk på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t
t [AUDIO
MIX] t
.
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1
ST2
Isæt en kassette med indhold i
videokameraet.
1 Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på
(afspil/pause) for at afspille
båndet, og tryk derefter igen på knappen på
det sted, hvor du vil starte optagelse af
lyden.
46
3 Tryk på
/
for at justere balancen
for originallyden (ST1) og den nye lyd
(ST2), og tryk derefter på
.
b Bemærkninger
• Originallyden (ST1) udsendes med
standardindstillingen.
Menuen
STANDARD SET
END SEARCH
Indstillinger, mens du optager på et bånd,
eller andre grundlæggende indstillinger
EXEC
Det senest optagne billede afspilles i ca.
fem sekunder og stopper derefter
automatisk.
CANCEL
Stopper [END SEARCH].
b Bemærkninger
• Du kan ikke bruge funktionen END SEARCH
efter, at kassetten er fjernet.
Standardindstillingerne er markeret med B.
Indikatorerne i parentes vises, når
elementerne vælges.
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 31.
REC MODE (Optagetilstand)
B SP (SP)
Denne indstilling optager i tilstanden SP
(Standard Play) på en kassette.
LP (LP )
b Bemærkninger
• Hvis du optager i tilstanden LP, kan der
forekomme mosaiklignende billedstøj, eller
lyden kan falde ud, når båndet afspilles i andre
videokameraer eller på andre
videobåndoptagere.
• Når du blander optagelser i tilstanden SP og LP
på samme bånd, kan det forvrænge det
afspillede billede, eller det kan ske, at tidskoden
ikke skrives korrekt mellem sekvenserne.
Brug af menuen
Denne indstilling kaldes Long Play og
øger optagetiden til 1,5 gange optagetiden
for tilstanden SP.
AUDIO MODE
B 12BIT
Denne indstilling optager i 12-bit (2
stereolyde).
16BIT (
)
Denne indstilling optager i 16-bit (1
stereolyd i høj kvalitet).
VOLUME
Se side 23.
AUDIO MIX
Se side 46.
Fortsættes ,
47
Menuen STANDARD SET (fortsat)
LCD/VF SET
TV TYPE
Justeringen påvirker ikke optagelsen.
x LCD BRIGHT
Gør det muligt at justere LCD-skærmens
lysstyrke.
1 Juster lysstyrken med
2 Tryk på
.
/
.
x LCD BL LEVEL
Gør det muligt at justere lysstyrken for
LCD-skærmens baggrundsbelysning.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
Se side 30.
USB CAMERA
Gør det muligt at indstille [
STREAM]
og slutte videokameraet til computeren via
et USB-kabel. På denne måde kan du få vist
det billede på computeren, der aktuelt ses af
videokameraet – ligesom et live-kamera.
Du kan også importere billedet til
computeren. Se "First Step Guide
(Introduktion)" på den medfølgende CDROM for at få yderligere oplysninger
(s. 65).
BRIGHT
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
Se side 96.
b Bemærkninger
• Når videobåndoptageren sluttes til eksterne
strømkilder, vælges indstillingen [BRIGHT]
automatisk.
• Når du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
x LCD COLOR
Gør det muligt at justere farven på LCDskærmen med
/
.
Lav intensitet
Høj intensitet
x VF B.LIGHT
Gør det muligt at justere søgerens lysstyrke.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør søgerskærmen
lysere.
b Bemærkninger
• Når videobåndoptageren sluttes til eksterne
strømkilder, vælges indstillingen [BRIGHT]
automatisk.
• Når du vælger [BRIGHT], reduceres
batteriniveauet en smule under optagelse.
48
DISP GUIDE
GUIDEFRAME
Du kan se billedet og kontrollere, at motivet
er vandret eller lodret ved at angive
[GUIDEFRAME] til [ON].
Billedet optages ikke. Tryk på DSPL/BATT
INFO for at få billedet til at forsvinde.
z Tip!
• Placering af motivet i krydset i styrerammen
giver en afbalanceret komposition.
DATA CODE
Gør det muligt under afspilning at få vist
oplysninger (datakoder), der er optaget
automatisk på optagetidspunktet.
B OFF
Der vises ingen datakoder.
DATE/TIME
Der vises dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA (nedenfor)
z Tip!
Der vises kameraindstillinger.
• Vælg indstillingen [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på en kommando, der
sendes fra en fjernbetjening til en anden
videobåndoptager.
60min
0:00:00:00
1
2
GUIDE
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
3
4
6 5
A SteadyShot slået fra
B Eksponering
C Hvidbalance
D Forstærkning
E Lukkerhastighed
F Værdi for blænderåbning
• Værdien for eksponeringsjustering (0EV),
lukkerhastigheden og blændeværdien vises, når
der afspilles stillbilleder på en "Memory Stick
Duo".
• Datoen og klokkeslættet vises i samme område i
datavisningen [DATE/TIME]. Hvis du optager
et billede uden at indstille uret, vises [-- -- ----]
og [--:--:--].
• Med Easy Handycam kan du kun indstille
[DATE/TIME].
REMAINING
B AUTO
Denne indstilling viser en indikator for
resterende tid på båndet. Indikatoren vises
i følgende situationer i ca. 8 sekunder:
• Når du indstiller knappen POWER til
PLAY/EDIT eller CAMERA-TAPE, mens
der er isat en kassette.
• Når du trykker på
(afspil/pause).
ON
Denne indstilling sørger for, at indikatoren
for resterende tid på båndet altid vises.
B ON
Denne indstilling afspiller en lyd, når du
starter/stopper en optagelse eller bruger
berøringspanelet.
OFF
Annuller biplyden og lukkerlyden.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
LCD-skærmen og i søgeren.
V-OUT/PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
tv-skærmen, LCD-skærmen og i søgeren.
Brug af menuen
b Bemærkninger
BEEP
MENU ROTATE
B NORMAL
Denne indstilling ruller nedad i
menupunkterne ved at trykke på
.
OPPOSITE
Denne indstilling ruller opad i
menupunkterne ved at trykke på
.
A.SHUT OFF (automatisk
slukning)
B 5 min
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
NEVER
REMOTE CTRL (fjernbetjening)
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
Gør det muligt at bruge den medfølgende
fjernbetjening (s. 93). Standardindstillingen
er [ON].
Fortsættes ,
49
Menuen STANDARD SET
(fortsat)
Menuen TIME/
LANGU.
b Bemærkninger
Yderligere oplysninger om valg af
menupunkter findes på side 31.
• Når videokameraet sluttes til en vægkontakt,
indstilles [A.SHUT OFF] automatisk til
[NEVER].
CALIBRATION
Se side 84.
CLOCK SET
Se side 12.
WORLD TIME
Gør det muligt at angive en tidsforskel ved
at trykke på
/
, når du bruger
videokameraet i udlandet. Uret indstilles i
overensstemmelse med tidsforskellen.
Når du indstiller tidsforskellen til 0, skifter
uret til den oprindeligt indstillede tid.
LANGUAGE
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
b Bemærkninger
• Videokameraet giver mulighed for at vælge
[ENG[SIMP]] (forenklet engelsk), hvis du ikke
kan finde det ønskede sprog blandt
indstillingerne.
50
Tilpasning af den personlige menu
Du kan føje ønskede menupunkter til en
hvilken som helst personlig menu for den
indikator, der aktuelt lyser. Dette er nyttigt,
hvis du tilføjer ofte anvendte menupunkter
til den personlige menu.
Sådan tilføjes et menupunkt
Hver personlig menu kan indeholde op til
28 menupunkter. Slet mindre vigtige
menupunkter, hvis du ønsker at tilføje flere.
Sådan slettes et menupunkt
1 Tryk på
t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
1 Tryk på
t [P-MENU SET
0:00:00
END
MENU
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
LCD
BRIGHT
TELE
MACRO
FADER
UP] t [ADD].
60min
STBY
Select the category.
END
60min
DELETE
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
OK
2 Tryk på
/
for at vælge en
menukategori, og tryk derefter på
.
STBY
slette.
0:00:00
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
60min
Select the item.
2 Tryk på det menupunkt, du vil
YES
3 Tryk på [YES] t
Brug af menuen
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
NO
.
0:00:00
END
b Bemærkninger
• Du kan ikke slette [MENU] og [P-MENU SET
UP].
SCENE SELECT
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTOSLW SHTR
OK
3 Tryk på
/
for at vælge et
menupunkt, og tryk derefter på
t [YES] t
.
Menupunktet føjes til bunden af listen.
Fortsættes ,
51
Tilpasning af den personlige menu (fortsat)
Sådan sorteres menupunkterne i
den personlige menu
1 Tryk på
t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
2 Tryk på det menupunkt, du vil
flytte.
3 Tryk på
/
for at flytte
menupunktet til den ønskede
placering.
4 Tryk på
.
Gentag trin 2 til 4 for at sortere flere
menupunkter.
5 Tryk på [END] t
.
b Bemærkninger
• Du kan ikke flytte [P-MENU SET UP].
Sådan initialiseres den
personlige menu (Reset)
Tryk på
t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t
.
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
52
Dubbing/redigering
Dubbing til videobåndoptager eller DVD-/HDDoptager
Du kan dubbe billeder, der afspilles på videokameraet, til en anden optageenhed, f.eks.
videobåndoptager eller DVD-/HDD-optager.
Videobåndoptageren kan sluttes til en videobåndoptager eller DVD-/HDD-optager med A/Vtilslutningskablet (1), med A/V-tilslutningskablet med S VIDEO (2) eller i.LINK-kablet
(3).
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter til denne
betjening (s. 9). Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte
med det udstyr, som skal tilsluttes.
Enhed med
S VIDEO-stik
Enhed uden
S VIDEO-stik
(Sort)
Dubbing/redigering
(Gul)
(Hvid)
1
Stik til
ekstern A/V
(Hvid)
(Rød)
(Rød)
(Gul)
2
DV
Til DV-interface
(i.LINK)
3
Til i.LINK-stik
Videobåndoptager
eller DVD-/HDDoptager
: Signalflow
A A/V -tilslutningskabel (inkluderet)
Tilslut til indgangsstikket i en anden enhed.
B A/V -tilslutningskabel med S
VIDEO (ekstraudstyr)
stik (venstre/højre lydkanal) og S VIDEO-stik
(S VIDEO-kanal). I dette tilfælde er det ikke
nødvendigt at tilslutte det gule stik
(standardvideo). S VIDEO-tilslutningen
sender ikke lyd.
Når der tilsluttes til en anden enhed via S
VIDEO-stikket ved hjælp af A/Vtilslutningskablet med et S VIDEO-kabel,
gengives billederne mere realistisk end med
det medfølgende A/V-tilslutningskabel.
Tilslut A/V-tilslutningskablets hvide og røde
Fortsættes ,
53
Dubbing til videobåndoptager eller DVD-/HDD-optager (fortsat)
C i.LINK -kabel (ekstraudstyr)
Brug et i.LINK-kabel til at slutte
videokameraet til en anden enhed, der er
udstyret med et i.LINK-stik. Video- og
lydsignalerne sendes digitalt og gengiver
billeder og lyd i høj kvalitet. Bemærk, at
billede og lyd ikke kan sendes særskilt.
b Bemærkninger
• Når du slutter videokameraet til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik
til videoindgangsstikket. Det røde stik (højre
kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal
sluttes til lydindgangsstikket på enheden.
• Når du tilslutter en enhed med et A/Vtilslutningskabel, skal [DISP OUTPUT]
indstilles til [LCD PANEL] (standardindstilling)
(s. 49).
• Når videokameraet sender signaler til en anden
enhed via i.LINK -kabel, vises
på LCD-skærmen på videokameraet.
1 Gør videokameraet klar til
afspilning.
Isæt en kassette, der indeholder
optagelser.
Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Indsæt optagemediet i
optageenheden.
Hvis optageenheden har en
indgangsvælger, skal den indstilles til
den korrekte indgang (f.eks.
videoinput1, videoinput2).
3 Slut videokameraet til
optageenheden
(videobåndoptager eller DVD-/
HDD-optager) med A/Vtilslutningskablet (inkluderet) 1,
et A/V-tilslutningskabel med S
VIDEO (ekstraudstyr) 2 eller et
i.LINK-kabel (ekstraudstyr) 3.
54
Slut videobåndoptageren til
indgangsstikkene på optageenheden.
4 Start afspilningen på
videokameraet og optagelsen på
optageenheden.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
optageenheden.
5 Når dubbingen er udført, skal
videokameraet og optageenheden
stoppes.
b Bemærkninger
• Indstil [TV TYPE], så indstillingen svarer til
afspilningsenhedens (tv osv.), når der tilsluttes
med et A/V-tilslutningskabel.
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, når der tilsluttes med et
A/V-tilslutningskabel, skal oplysningerne vises
på skærmen (s. 48).
• Følgende kan ikke sendes via DV Interface
(i.LINK):
– Indikatorer
– Billeder, der er redigeret med
[PICT.EFFECT] (s. 43), [D.EFFECT] (s. 42)
eller zoom under afspilning (s. 25).
• Når der tilsluttes med et i.LINK-kabel, bliver
det optagne billede utydeligt, når billedet sættes
på pause på videokameraet, mens der optages.
• Når der tilsluttes med et i.LINK-kabel, vises
eller optages der muligvis ingen datakoder
(dato, klokkeslæt, kameraindstillinger),
afhængigt af enheden eller programmet.
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager
osv.
Du kan optage billeder fra en videobåndoptager osv. til bånd. Du kan også optage en sekvens
som et stillbillede på en "Memory Stick Duo" ved hjælp af et i.LINK-kabel, der fås som
ekstraudstyr.
Kontroller, at der sidder en kassette eller en "Memory Stick Duo" i videokameraet, før der
optages.
Du kan tilslutte dit videokamera til en videobåndoptager osv. eller til en i.LINK-kompatibel
enhed med i.LINK-kablet (ekstraudstyr).
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter til denne
betjening (s. 9). Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte
med det udstyr, som skal tilsluttes.
b Bemærkninger
• Du kan ikke optage billeder på dit videokamera fra en videobåndoptager osv., som ikke
har et i.LINK-stik.
Til i.LINK-stik
Til
AV-enhed med
i.LINK-stik
DV Interface (i.LINK)
Dubbing/redigering
DV
i.LINK-kabel (ekstraudstyr)
: Signalflow
Når du slutter videokameraet til en anden
enhed med et i.LINK-kabel, sendes videoog lydsignalerne digitalt og gengiver
billeder og lyd i høj kvalitet. Bemærk, at
billede og lyd ikke kan sendes særskilt.
Optagelse af film
1 Tilslut din videobåndoptager osv.
til dit videokamera med et i.LINKkabel.
2 Indsæt en kassette i
videobåndoptageren.
3 Drej på knappen POWER for at
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
4 Start videokameraet, og sæt
optagelsen på pause.
Tryk på
t[
[REC PAUSE].
REC CTRL] t
Fortsættes ,
55
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager osv. (fortsat)
5 Start afspilningen af kassetten på
videobåndoptageren.
Billedet, der afspilles på den tilsluttede
enhed, vises på LCD-skærmen på
videokameraet.
6 Tryk på [REC START] på det sted,
hvor du vil starte optagelsen.
7 Stop optagelsen.
Tryk på
PAUSE].
8 Tryk på
(stop) eller [REC
t
.
Optagelse af stillbilleder
1 Udfør trin 1-3 i "Optagelse af
film".
2 Start afspilningen af kassetten på
videobåndoptageren.
Billederne på videobåndoptageren vises
på skærmen på dit videokamera.
3 Tryk let på PHOTO ved den
sekvens, som du vil optage.
Kontroller billedet, og tryk
knappen helt ned.
56
b Bemærkninger
• Indikatoren
vises, når
videokameraet sluttes til andre enheder via et
i.LINK-kabel. (Indikatoren vises muligvis også
på den tilsluttede enhed.)
Dubbing af billeder fra
bånd til en "Memory
Stick Duo"
Du kan optage en ønsket sekvens på en
"Memory Stick Duo" som et stillbillede fra
en film, du har optaget på et bånd. Sørg for,
at du har isat et bånd med indhold og en
"Memory Stick Duo" i videokameraet.
1 Drej på knappen POWER for at
Sletning af billeder
fra en "Memory Stick
Duo"
1 Drej på knappen POWER for at
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på
.
60 min
60min
101–0001
0001
101
101–0002
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
1.0M
GUIDE
2 Søg efter og optag den ønskede
P-MENU
sekvens.
3 Vælg et billede, du vil slette, med
/
4 Tryk på
.
t [YES].
b Bemærkninger
• Datoen og klokkeslættet for det billede, der blev
optaget på båndet, gemmes på din "Memory
Stick Duo". Datoen og klokkeslættet for billedet
på båndet vises på videokameraet. Oplysninger
om kameraindstillinger, der er optaget på bånd,
kan ikke gemmes på en "Memory Stick Duo".
• Stillbilleder fastsættes til [0.2M], når det
afspilles i billedformatet 16:9, eller [VGA
(0.3M)], når billedet afspilles i billedformatet
4:3.
b Bemærkninger
Dubbing/redigering
Tryk på
(afspil) for at afspille
båndet, og tryk derefter let på PHOTO
ved den sekvens, som du vil optage.
Kontroller billedet, og tryk knappen helt
ned.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
• Billederne kan ikke gendannes, når først de er
slettet.
• Billeder kan ikke slettes, når en "Memory Stick
Duo" er skrivebeskyttet (s. 79), eller når det
valgte billede er beskyttet (s. 58).
z Tip!
• Vælg [
ALL ERASE] (s. 40) for at slette
alle billeder på én gang.
• Du kan slette billeder på oversigtsskærmen
(s. 24). Du kan nemt søge efter det billede, som
skal slettes, ved at få vist seks billeder på én
gang. Tryk på
t [ DELETE] t for det
billede, der skal slettes t
t [YES].
57
Markering af billeder på en "Memory Stick Duo"
med særlige oplysninger (udskrivningsmærke/
skrivebeskyttelse)
Når du bruger en "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesknap, skal du kontrollere,
at skrivebeskyttelsen for din "Memory
Stick Duo" er slået fra (s. 79).
Valg af stillbilleder til
udskrivning
(udskrivningsmærke)
• Du må ikke markere billeder på videokameraet,
hvis din "Memory Stick Duo" allerede
indeholder billeder med udskrivningsmærker,
der er indsat på andre enheder. Dette kan ændre
oplysningerne for billeder med
udskrivningsmærket fra andre enheder.
Undgå fejlagtig sletning
(beskyttelse af billede)
Standarden DPOF (Digital Print Order
Format) bruges til at vælge de billeder på
videokameraet, som du vil udskrive.
Ved at markere de billeder, som du vil
udskrive, behøver du ikke vælge dem igen,
når du skriver dem ud. (Du kan ikke angive
antallet af udskrifter.)
Du kan vælge og markere billeder for at
forhindre sletning ved et uheld.
1 Drej på knappen POWER for at
2 Tryk på
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på
t
[PRINT MARK].
t
t
1 Drej på knappen POWER for at
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
t
t
t
[PROTECT].
3 Tryk på det billede, du vil
beskytte.
PROTECT
vises.
3 Tryk på det billede, du vil
udskrive på et senere tidspunkt.
101–0002
2/ 10
PRINT MARK
101
OK
vises.
4 Tryk på
101–0002
2/ 10
4 Tryk på
101
OK
b Bemærkninger
t [END].
b Bemærkninger
• Tryk på billedet igen i trin 3 for at annullere
udskrivningsmærket.
58
t [END].
• Tryk på billedet igen i trin 3 for at annullere
beskyttelsen.
Udskrivning af billeder
(PictBridge-kompatibel printer)
Du kan udskrive billeder på en PictBridgekompatibel printer uden at slutte
videokameraet til computeren.
b Bemærkninger
• Problemfri drift med modeller, der ikke
understøtter PictBridge, kan ikke garanteres.
z Tip!
Slut vekselstrømsadapteren til en
vægkontakt for at få strøm (s. 9).
Sæt din "Memory Stick Duo" med billeder i
videokameraet, og tænd for printeren.
Tilslutning af videokameraet til
printeren
• Du kan også udføre handlingen på følgende
måde:
– Tryk på
t [MENU] t
(PICT.APPLI.) t [USB SELECT] t
[PictBridge PRINT]
– Tryk på
t [MENU] t
(PICT.APPLI.) t [PictBridge PRINT]
Udskrivning
1 Drej på knappen POWER for at
aktivere indikatoren PLAY/EDIT.
1 Vælg det billede, der skal
udskrives, med
.
(USB)-stikket (s. 91) til
printeren ved hjælp af USBkablet.
2 Tryk på
[USB SELECT] vises automatisk på
skærmen.
3 Vælg antal kopier med
3 Tryk på [PictBridge PRINT].
Når tilslutningen er udført, vises
(PictBridge-tilslutning) på
skærmen.
1.0M
1 / 10
PictBridge PRINT
101-0001
-
+
101
END
SET
EXEC
Et af billederne på din "Memory Stick
Duo" vises.
t [COPIES].
/
.
Der kan maksimum udskrives 20
kopier.
4 Tryk på
Dubbing/redigering
2 Tilslut
/
t [END].
Tryk på
t [DATE/TIME] t
[DATE] eller [DAY&TIME] t
for at udskrive dato og klokkeslæt på
billedet.
5 Tryk på [EXEC] t [YES].
Når udskrivningen er udført, forsvinder
[Printing...], og skærmen til valg af
billeder vises igen.
Tryk på [END], når udskrivningen er
udført.
Fortsættes ,
59
Udskrivning af billeder (PictBridge-kompatibel printer) (fortsat)
b Bemærkninger
• Se også betjeningsvejledningen til den printer,
der skal bruges.
• Du må ikke gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Du må ikke røre knappen POWER.
– Frakobl netledningen.
– Frakobl USB-kablet fra videokameraet eller
printeren.
– Tag din "Memory Stick Duo" ud af
videokameraet.
• Hvis printeren holder op med at fungere, skal du
fjerne USB-kablet, slukke og tænde printeren og
udføre handlingen igen.
• På nogle printermodeller kan der foretages
justering af de øverste, nederste, højre og
venstre kanter på billederne. Hvis du udskriver
et stillbillede, der er optaget i formatet 16:9
(wide), kan venstre og højre side af billedet
være afskåret.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke udskrivning af dato og klokkeslæt.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til printeren.
• Vi kan ikke garantere, at billeder fra andre
enheder end videokameraet kan udskrives.
• PictBridge er en industristandard, der er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
60
Brug af en computer
Funktioner, der kan benyttes med en Windowscomputer
Når du installerer "Picture Motion
Browser" på en Windows-computer fra den
medfølgende CD-ROM, kan du få adgang
til følgende funktioner.
b Bemærkninger
• Den medfølgende software, "Picture Motion
Browser", kan ikke installeres på en Macintoshcomputer.
Om "First Step Guide
(Introduktion)"
"First Step Guide (Introduktion)" er en
brugervejledning, der kan læses på
computeren.
Den indeholder en beskrivelse af den
grundlæggende betjening fra den første
tilslutning mellem videokameraet og
computeren samt angivelse af indstillinger
til generelle beskrivelser af, hvordan du
bruger softwaren "Picture Motion Browser"
på CD-ROM'en (inkluderet).
Se "Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"" (s.63), start "First Step
Guide (Introduktion)", og følg derefter
vejledningen.
Hovedfunktioner
x Import/visning af film, der er
optaget med videokameraet
Du kan administrere film og stillbilleder
efter dato og klokkeslæt for optagelsen og
vælge film eller stillbilleder, som du
ønsker at få vist som miniaturer.
Miniaturerne kan forstørres eller afspilles i
et diasshow.
x Redigering af billeder, der er
importeret til en computer
Du kan redigere importerede billeder og
stillbilleder på en computer.
x Eksport af film fra computeren til
videokameraet
Du kan eksportere film, der er importeret
til en computer fra videokameraet, tilbage
til videokameraet.
Hjælpevejledningen beskriver alle
funktionerne i softwareprogrammerne. Læs
"First Step Guide (Introduktion)" grundigt,
og find derefter mere detaljerede
oplysninger om betjening i
hjælpevejledningen.
Klik på [?] på skærmen for at få vist
vejledningen Hjælp.
Brug af en computer
Om hjælpefunktionen i
softwaren
Systemkrav
Når der bruges "Picture Motion Browser"
Operativsystem: Windows 2000
Professional SP4, Windows XP
SP2*, Windows Vista*
*64-bit udgaver og Starter (Edition)
understøttes ikke.
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift kan ikke garanteres,
hvis ovennævnte operativsystem er
opgraderet, eller hvis der er
installeret flere operativsystemer.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller
hurtigere.
Fortsættes ,
61
Funktioner, der kan benyttes med en Windows-computer (fortsat)
Program: DirectX 9.0c eller nyere
(dette produkt er baseret på DirectXteknologien. Og det er nødvendigt,
at DirectX er installeret).
Lydsystem: Direct Soundkompatibelt lydkort
Hukommelse: 256 MB eller derover
Harddisk:
Disc-volumen til installation: Ca.
350 MB
Skærm: Minimum 1024 × 768 pixel
Andet: USB-port (denne skal være
installeret som standard, Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel)
anbefales), DV Interface
(IEEE1394, i.LINK) (for tilslutning
med et i.LINK-kabel), optisk
diskdrev (CD-ROM-drev er
nødvendigt til installation)
Ved afspilning af stillbilleder, der er
optaget på en "Memory Stick Duo" på en
computer
Operativsystem: Microsoft Windows
2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* eller
Windows Vista*
*Undtagen 64-bit udgaverne.
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift på et opgraderet
operativsystem kan ikke garanteres.
Andet: USB-port (skal være
installeret som standard)
b Bemærkninger
• Vi kan ikke garantere fejlfri drift i et
computermiljø, som ikke opfylder
systemkravene.
• Funktionen garanteres ikke på alt anbefalet
udstyr.
F.eks. kan andre åbne programmer, eller
programmer, der kører i baggrunden, begrænse
produktets ydelse.
• Hvis du bruger en bærbar computer, skal du
tilslutte den til vekselstrømsadapteren som
strømkilde. I modsat fald vil softwaren ikke
fungere korrekt på grund af
strømsparefunktionen i PC'en.
62
z Tip!
• Hvis din computer er forsynet med en Memory
Stick-slot, skal du sætte den "Memory Stick
Duo", hvor de optagne stillbilleder ligger, i
Memory Stick Duo-adapteren (medfølger ikke)
og derefter sætte den i Memory Stick-slotten i
din computer for at kopiere stillbilleder til
computeren.
• Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo", og
din computer ikke er kompatibel med den, skal
du tilslutte videokameraet med USB-kablet i
steder for at bruge Memory Stick-slotten i
computeren.
Installation af "First Step Guide (Introduktion)"
og softwaren
Du skal installere "First Step Guide
(Introduktion)" og softwaren på Windowscomputeren, før du slutter
videokameraet til computeren.
Installationen er kun nødvendig første gang.
Indhold, der skal installeres, og
procedurerne kan variere, afhængigt af det
aktuelle operativsystem.
3 Læg den medfølgende CD-ROM i
computerens diskdrev.
Installationsskærmen vises.
z Tip!
• Se side 65, hvis du bruger en Macintoshcomputer.
Hvis skærmbilledet ikke vises
Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"
1 Klik på [Start], og klik derefter på [My
Computer]. (For Windows 2000,
dobbeltklik på [My Computer].)
2 Dobbeltklik på [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskdrev).*
1 Kontroller, at videokameraet ikke
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere,
afhængigt af den aktuelle computer.
er sluttet til computeren.
• Log på som Administrator for at installere.
• Luk alle åbne programmer på computeren,
før softwaren installeres.
4 Klik på [FirstStepGuide].
5 Vælg det ønskede sprog og
modelnavnet på dit videokamera i
rullemenuen.
Brug af en computer
2 Tænd computeren.
6 Klik på [FirstStepGuide(HTML)].
Installationen begynder.
Klik på [OK], når [Save is complete]
vises, for at fuldføre installationen.
Fortsættes ,
63
Installation af "First Step Guide (Introduktion)" og softwaren (fortsat)
Sådan vises "First Step Guide
(Introduktion)" i PDF
Klik på [FirstStepGuide(PDF)] i trin 6.
Sådan installeres softwaren "Adobe
Reader" for at få vist PDF-filen
Klik på [Adobe(R) Reader(R)] i trin 6.
x Microsoft DirectX 9.0c
Software, der er nødvendig for
håndtering af film
Genstart om nødvendigt computeren for
at fuldføre installationen.
Genvejsikonerne, f.eks. [ ] (Picture
Motion Browser), vises på skrivebordet.
Installation af softwaren
1 Udfør trin 1-3 i "Installation af
"First Step Guide (Introduktion)""
(s.63).
2 Klik på [Install].
3 Vælg sproget til det program, der
skal installeres, og klik derefter
på [Next].
4 Marker dit land/område, og klik
derefter på [Next].
5 Læs [License Agreement], vælg [I
accept the terms of the license
agreement], og klik derefter på
[Next], hvis du accepterer aftalen.
6 Følg vejledningen på skærmen
for at installere softwaren.
Det kan være nødvendigt at installere
tredjepartssoftware (vises nedenfor),
afhængigt af den aktuelle computer.
Følg vejledningen for at installere den
nødvendige software, hvis
installationsskærmen vises.
64
7 Fjern CD-ROM'en fra
computerens diskdrev.
Visning "First Step
Guide (Introduktion)"
Brug af en Macintoshcomputer
Til visning af "First Step Guide
(Introduktion)" på computeren anbefales
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 eller
nyere.
Dobbeltklik på genvejsikonet for dit
videokameras "First Step Guide
(Introduktion)" på skrivebordet.
Du kan kopiere stillbillederne fra din
"Memory Stick Duo" til Macintosh.
Installer "First Step Guide (Introduktion)"
på den medfølgende CD-ROM.
z Tip!
• Den medfølgende software "Picture Motion
Browser" fungerer ikke under Mac OS.
• Se "First Step Guide (Introduktion)" for at få
yderligere oplysninger om, hvordan du slutter
videokameraet til computeren og kopierer
stillbilleder.
Systemkrav
Sådan kopieres stillbilleder fra en
"Memory Stick Duo"
Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller Mac
OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Andet: USB-port (skal være installeret som
standard)
Om "First Step Guide
(Introduktion)"
"First Step Guide (Introduktion)" er en
brugervejledning, der kan læses på
computeren.
Den indeholder en beskrivelse af den
grundlæggende betjening fra den første
tilslutning mellem videokameraet og
computeren samt angivelse af indstillinger
til generelle beskrivelser af, hvordan du
bruger softwaren.
Se "Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"", start "First Step Guide
(Introduktion)", og følg derefter
vejledningen.
Fortsættes ,
Brug af en computer
• Du kan også starte ved at vælge [Start] t
[Programs] ([All Programs] for Windows XP)
t [Sony Picture Utility] t [FirstStepGuide]
t Videokameraets mappe t "First Step
Guide (Introduktion)" i HTML.
• Hvis du ønsker at få vist "First Step Guide
(Introduktion)" i HTML uden at installere den,
skal du kopiere den ønskede sprogmappe fra
mappen [FirstStepGuide] på CD-ROM'en og
derefter dobbeltklikke på [Index.html].
• Læs "First Step Guide (Introduktion)" i PDF i
følgende tilfælde:
– Når du vil udskrive de ønskede emner i "First
Step Guide (Introduktion)"
– Når "First Step Guide (Introduktion)" ikke
vises korrekt på grund af
browserindstillingerne, selvom den vises i det
anbefalede miljø.
– Når HTML-versionen af "First Step Guide
(Introduktion)" ikke kan installeres.
b Bemærkninger
65
Brug af en Macintosh-computer (fortsat)
Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"
Kopier FirstStepGuide(PDF) på det
ønskede sprog fra mappen [FirstStepGuide]
til computeren.
Visning af "First Step Guide
(Introduktion)"
Dobbeltklik på "FirstStepGuide(PDF)"ikonet.
Hvis softwaren til visning af PDF-filer ikke
er installeret på computeren, kan du
downloade Adobe Reader på adressen:
http://www.adobe.com/
66
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
• Generel betjening/Easy Handycam/
fjernbetjening ........................................67
• Batterier/strømkilder .............................68
• LCD-skærm/søger .................................68
• Kassettebånd/"Memory Stick Duo" ......69
• Optagelse...............................................70
• Afspilning..............................................71
• Kopiering, redigering og tilslutning til
andre enheder ........................................72
• Tilslutning til en computer ....................73
• Funktioner, der ikke kan benyttes sammen
...............................................................73
Generel betjening/Easy
Handycam/fjernbetjening
• Standardindstillingerne for de funktioner,
der ikke vises på skærmen, gendannes med
Easy Handycam (s. 17, 32).
Menupunktsindstillingerne er
pludselig ændret.
• Følgende indstillinger vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne, når
knappen POWER er indstillet til OFF
(CHG) i mere end 12 timer:
– baggrundsbelysning
– [SCENE SELECT]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]
– [WHITE BAL.]
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [AUDIO MIX]
Videokameraet bliver varmt.
• Videokameraet bliver varmt, når det er i
brug. Dette er ikke en fejl.
Der er ingen strøm.
Videokameraet fungerer ikke,
selvom der er tændt for strømmen.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten eller fjern batteriet. Tilslut
igen efter ca. 1 minut.
• Tryk på knappen RESET (s. 91) med en
spids genstand. (alle indstillinger nulstilles,
når du trykker på knappen RESET).
Knapperne fungerer ikke.
• Ikke alle knapper kan bruges med Easy
Handycam (s. 18).
Indstillingerne ændres med Easy
Handycam.
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke.
• Indstil [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 49).
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren.
• Beskyt fjernbetjeningsmodtageren mod
stærke lyskilder, f.eks. sollys eller lys
ovenfra. I modsat tilfælde er det ikke
sikkert, at fjernbetjeningen fungerer
korrekt.
• Isæt et nyt batteri i batterirummet, og
kontroller, at batteriets poler (+/–) vender
som vist i batterirummet (s. 86).
Fejlfinding
• Sæt et opladet batteri i videokameraet
(s. 9).
• Brug vekselstrømsadapteren, når der sluttes
til en vægkontakt (s. 9).
En anden videobåndoptager
fungerer ikke, når den medfølgende
fejlbetjening bruges.
• Vælg en anden kommandotilstand end VTR
2 for din videobåndoptager.
• Placer et stykke sort papir over
videobåndoptagerens modtager.
Fortsættes ,
67
Fejlfinding (fortsat)
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Videokameraet slukker automatisk, når det
ikke har været brugt i ca. 5 minutter
(A.SHUT OFF). Vælg en ny indstilling for
[A.SHUT OFF] (s. 49), eller tænd for
strømmen igen (s. 12), eller brug ACadapteren.
• Batteriet er helt afladet eller næsten afladet.
Oplad batteriet (s. 9).
Indikatoren CHG (opladning) lyser
ikke, mens batteriet lades op.
• Indstil knappen POWER til OFF (CHG)
(s. 9).
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 9).
• Slut netledningen korrekt til vægkontakten.
• Batteriet er ladet op (s. 9).
Indikatoren CHG (opladning) blinker,
mens batteriet lades op.
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 9).
Hvis problemet fortsætter, skal du tage
vekselstrømsadapteren ud af vægkontakten
og kontakte en Sony-forhandler. Batteriet
er slidt.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er for høj eller
for lav, eller batteriet er ikke ladet
tilstrækkeligt op. Dette er ikke en fejl.
• Lad batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, kan batteriet være slidt. Skift det
ud (s. 9, 80).
• I bestemte situationer er tidsangivelsen ikke
korrekt. Dette gælder f.eks., når du åbner
eller lukker LCD-panelet. Det tager ca. 1
minut at få vist den korrekte resterende
batteritid.
68
Batteriet aflades for hurtigt.
• Den omgivende temperatur er for høj eller
for lav, eller batteriet er ikke ladet
tilstrækkeligt op. Dette er ikke en fejl.
• Lad batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, kan batteriet være slidt. Skift det
ud (s. 9, 80).
LCD-skærm/søger
Der vises bølger på LCD-skærmen,
når den røres.
• Dette er ikke en fejl. Du må ikke trykke for
hårdt på LCD-skærmen.
Indikatoren kan ikke slås fra.
• Du kan ikke slå
fra. Tryk på
for
at få vist advarselsmeddelelserne (s. 75).
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på
videokameraet (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen) (s. 91, 93).
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt, eller fungerer
slet ikke.
• Juster berøringspanelet
([CALIBRATION]) (s. 84).
Menupunkterne er nedtonede.
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den
aktuelle optage/afspilningssituation.
vises ikke.
• Ikke alle menupunkter kan bruges med
Easy Handycam. Annuller brug af Easy
Handycam (s. 17).
Billedet i søgeren er ikke tydeligt.
• Flyt søgerens justeringsmekanisme, indtil
billedet er tydeligt (s. 14).
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Luk LCD-panelet. Billedet vises ikke i
søgeren, når LCD-panelet er åbent (s. 14).
Kassettebånd/ "Memory Stick
Duo"
Kassetten kommer ikke ud af
kassetterummet.
• Kontroller, at strømkilden (batteri eller ACadapter) er tilsluttet korrekt (s. 9).
• Der er dannet kondens i videokameraet
(s. 83).
Indikatoren Cassette Memory eller
titelvisningen vises ikke, når der
bruges en kassette med Cassette
Memory.
Indikatoren for resterende tid på
båndet vises ikke.
• Indstil [
REMAINING] til [ON], så
indikatoren for resterende tid på båndet
altid vises (s. 49).
Kassetten støjer under
tilbagespoling eller fremadspoling.
• Hastigheden for tilbagespoling/hurtig
fremspoling øges (sammenlignet med
batteri-funktionen), og derfor øges støjen,
når du anvender AC-adapteren. Dette er
ikke en fejl.
• Du kan ikke slette et billede på bånd. Du
kan kun spole båndet tilbage og optage
igen. Den nye optagelse overskriver den
eksisterende.
Funktionerne kan ikke bruges med
"Memory Stick Duo".
• Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren CAMERA-MEMORY eller
PLAY/EDIT (s. 20, 23).
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo",
der er formateret på en computer, skal du
formatere den igen på videokameraet
(s. 40).
Du kan ikke slette billeder eller
formatere en "Memory Stick Duo".
• Deaktiver den eventuelle
skrivebeskyttelsesknap på din "Memory
Stick Duo" (s. 79).
• Annuller beskyttelsen af billedet (s. 58).
• Der kan maksimalt slettes 100 billeder på
én gang på oversigtsskærmen.
Billedbeskyttelsen kan ikke
anvendes, eller billederne kan ikke
markeres til udskrivning.
Fejlfinding
• Dette videokamera understøtter ikke
Cassette Memory, så indikatoren vises ikke.
Det optagne billede på båndet kan
ikke slettes.
• Deaktiver den eventuelle
skrivebeskyttelsesknap på din "Memory
Stick Duo" (s. 79).
• Udfør handlingen igen på
oversigtsskærmen (s. 24, 58).
• Det maks. antal billeder, du kan markere til
udskrivning, er 999.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt
eller blinker.
• Filen er beskadiget.
• Brug et filformat, der er kompatibelt med
dit videokamera (s. 79).
Fortsættes ,
69
Fejlfinding (fortsat)
Optagelse
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Kassettebånd/ "Memory Stick Duo""
(s. 69).
• Undgå at optage billeder i SP- og LPtilstand på samme bånd.
• Undgå at stoppe, når der optages en film i
LP-tilstanden.
[END SEARCH] fungerer ikke.
Båndet afspilles ikke, når der trykkes
på REC START/STOP.
• Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren CAMERA-TAPE (s. 19).
• Båndet er løbet ud. Spol det tilbage, eller
isæt en ny kassette.
• Indstil skrivebeskyttelsesknappen til REC,
eller isæt en ny kassette (s. 78).
• Båndet klæber fast på tromlen på grund af
fugt. Fjern kassetten, og brug ikke
videokameraet i mindst 1 time. Isæt
derefter kassetten igen (s. 83).
Der kan ikke optages på din
"Memory Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Indsæt en
anden "Memory Stick Duo", eller formater
den aktuelle "Memory Stick Duo" (s. 40).
Du kan også slette overflødige billeder fra
din "Memory Stick Duo" (s. 57).
• Når [SMTH INT.REC] indstilles til [ON],
kan der ikke optages stillbilleder på en
"Memory Stick Duo" under en optagelse
(s. 44).
• Du må ikke fjerne kassetten efter optagelse
(s. 26).
• Der er ikke optaget noget på kassetten.
• Der er en tom sektion mellem de optagne
sektioner på båndet. Dette er ikke en fejl.
Glidende intervaloptagelse stopper/
[Smooth interval rec discontinued
due to error.] vises, og optagelsen
stopper.
• Videohovedet er muligvis snavset. Brug en
rensekassette (ekstraudstyr) (s. 84).
• Forsøg igen fra begyndelsen.
• Brug en Sony mini-DV-kassette.
Den automatiske fokusering
fungerer ikke.
• Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 36).
• Optageforholdene egner sig ikke til
automatisk fokusering. Indstil fokus
manuelt (s. 36).
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Indstil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 38).
Det optagne billede ser anderledes
ud.
• Udseendet på det optagne billede kan
variere, afhængigt af de forhold, som
videokameraet bruges under. Dette er ikke
en fejl.
Der kan ikke optages en glidende
overgang på et bånd fra den sidst
optagne sekvens til den næste.
• Udfør [END SEARCH] (s. 26).
• Tag ikke kassetten ud. Billedet optages
løbende uden afbrydelse, selv hvis du
slukker videokameraet.
70
Funktionen baggrundsbelysning
fungerer ikke.
• Funktionen til baggrundsbelysning
annulleres med de følgende.
– [MANUAL] af [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
• Funktionen til baggrundsbelysning fungerer
ikke med Easy Handycam (s. 18).
Der vises en lodret streg, når der
optages stearinlys eller elektrisk lys i
mørke omgivelser.
• Dette sker, når kontrasten mellem motivet
og baggrunden er for høj. Dette er ikke en
fejl.
[The lens cover might be closed.
Check the cover.] vises på skærmen,
når objektivdækslet er åbent.
• Der er ikke nok lys, eller objektivet er
dækket af en finger eller en anden genstand.
[SUPER NSPLUS] kan ikke bruges.
Der vises en lodret streg, når der
optages et lyst motiv.
• Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er
ikke en fejl.
Små hvide, røde, blå eller grønne
prikker vises på skærmen.
• Prikkerne vises, når der optages i
[AUTOSLW SHTR], [SLOW SHUTTR],
[SUPER NSPLUS] eller [COLOR SLOW
S]. Dette er ikke en fejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Slå funktionen NightShot plus fra (s. 21).
• Slå funktionen NightShot plus fra (s. 21),
eller annuller funktionen til
baggrundsbelysning (s. 22).
Der vises uønsket flimren.
• Dette kan ske, når billederne optages med
[PORTRAIT] eller [SPORTS] under f.eks.
lysstofrør, natriumlamper eller
kviksølvlamper. Dette er ikke en fejl.
Der vises sorte bjælker, når der
optages en tv-skærm eller
computerskærm.
• Indstil [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 38).
[COLOR SLOW S] fungerer ikke
korrekt.
• [COLOR SLOW S] kan muligvis ikke
fungere korrekt i totalt mørke. Brug
NightShot plus eller [SUPER NSPLUS].
Afspilning
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Kassettebånd/ "Memory Stick Duo""
(s. 69).
Båndet kan ikke afspilles.
• Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT (s. 23).
• Spol båndet tilbage (s. 23).
Fejlfinding
Skærmbilledet er lyst, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Knappen NIGHTSHOT PLUS er ikke
indstillet til ON (s. 21).
Der kan ikke afspilles billeddata, der
er gemt på en "Memory Stick Duo".
• Billeddata kan ikke afspilles, når du har
redigeret filer eller mapper eller har
redigeret dataene på en computer (i dette
tilfælde blinker filnavnet). Det er ikke en
fejl (s. 80).
• Billeder, som er optaget på andre enheder,
kan muligvis ikke afspilles eller vises ikke i
deres faktiske størrelse (s. 80).
Der vises vandrette streger på
billedet. De viste billeder er utydelige
eller vises ikke.
• Rens videohovedet med et rensebånd
(ekstraudstyr) (s. 84).
Fortsættes ,
71
Fejlfinding (fortsat)
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd.
• Skru op for lyden (s. 23).
• Juster [AUDIO MIX], indtil der høres lyd
(s. 46).
• Hvis du bruger et S VIDEO-stik, skal du
kontrollere, at det røde og hvide stik på
A/V-tilslutningskablet også er tilsluttet
(s. 29).
Lyden afbrydes.
• Rens videohovedet med et rensebånd
(ekstraudstyr) (s. 84).
"---" vises på skærmen.
• Det afspillede bånd blev optaget uden
indstilling af dato og klokkeslæt.
• Der afspilles en tom sektion på båndet.
• Datakoden kan ikke aflæses på et bånd, der
er ridset eller som indeholder billedstøj.
Der vises støj, og
skærmen.
vises på
• Båndet blev optaget med et andet tvfarvesystem end dit videokameras (PAL).
Det er ikke en fejl (s. 77).
vises på skærmen.
• Det afspillede bånd er optaget på en anden
enhed, der er udstyret med en 4kanalsmikrofon (4CH MIC REC).
Videokameraet understøtter ikke optagelser
med 4-kanalsmikrofon.
Date search fungerer ikke korrekt.
• Sørg for, at en optagelse varer mindst 2
minutter, efter at datoen er ændret. Hvis
dagens optagelse er for kort, kan
videokameraet ikke finde det nøjagtige
sted, hvor optagedatoen skifter.
• Der er en tom sektion i begyndelsen af eller
mellem de optagne sektioner på båndet.
Dette er ikke en fejl.
72
Kopiering, redigering og
tilslutning til andre enheder
Der kan ikke zoomes i billeder fra
tilsluttede enheder.
• Du kan ikke bruge zoom på billeder fra
tilsluttede enheder på videokameraet
(s. 21).
Tidskoden og andre oplysninger
vises på skærmen på den tilsluttede
enhed.
• Indstil [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL],
mens enheden er tilsluttet med et A/Vtilslutningskabel (s. 49).
Du kan ikke dubbe korrekt med et
A/V-tilslutningskabel.
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet
korrekt. Kontroller, at A/Vtilslutningskablet er tilsluttet til
indgangsstikket på en anden enhed ved
kopiering af billedet fra videokameraet til
en anden enhed (s. 53).
Den nye lyd, der er føjet til det
optagne bånd, høres ikke.
• Juster [AUDIO MIX], indtil der høres lyd
(s. 46).
Billederne fra de tilsluttede enheder
vises ikke korrekt.
• Indgangssignalet er ikke PAL (s. 77).
Stillbilleder kan ikke dubbes fra et
bånd til en "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage, eller du kan kun optage
et forvrænget billede, hvis båndet er
overspillet mange gange.
Tilslutning til en computer
Computeren genkender ikke
videokameraet.
• Installer "Picture Motion Browser" (s. 63).
• Computeren kan muligvis ikke genkende
videokameraet, straks efter du har tilsluttet
det. Vent et øjeblik.
• Fjern alle USB-enheder undtagen tastaturet,
musen og videokameraet fra (USB)stikket på computeren.
• Tag kablet ud af computeren og
videokameraet, genstart computeren, og
tilslut kablet igen.
Den medfølgende software, "Picture
Motion Browser", kan ikke
installeres på en Macintoshcomputer.
Hvis denne funktion er
aktiveret
[EXPOSURE]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[WHITE BAL.]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT],
under båndoptagelse
[SUPER NSPLUS]
[FADER],
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW S]
NightShot plus,
[SCENE SELECT],
[SUPER NSPLUS],
[FADER],
[D.EFFECT]
[DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[FADER]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[OLD MOVIE]
[PICT.EFFECT],
[SCENE SELECT]
• Du kan kun installere "Picture Motion
Browser" på en Windows-computer.
Funktioner, der ikke kan
benyttes sammen
Afhængigt af funktionerne kan du muligvis
ikke benytte dem sammen. Følgende liste
viser eksempler på menupunkter og
funktioner, der ikke kan bruges samtidigt.
Ikke tilgængelig
Hvis denne funktion er
aktiveret
baggrundsbelysning
[FIREWORKS],
[SPOT METER],
[EXPOSURE]
[SCENE SELECT]
NightShot plus,
[TELE MACRO],
[OLD MOVIE],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SPORTS]
Når knappen
POWER er indstillet
til CAMERAMEMORY.
[SPOT METER]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
Fejlfinding
Ikke tilgængelig
73
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnose/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i
søgeren.
Nogle symptomer kan du selv ordne. Hvis
problemet forsætter, selvom du har forsøgt
at ordne problemet nogle gange, skal du
kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
E:61:ss/E:62:ss
• Kontakt din Sony-forhandler eller det
lokale, autoriserede Sonyservicecenter. Oplys den 5-cifrede
kode, som begynder med "E".
101-1001 (advarselsindikator for
filer)
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses (s. 79).
E (advarsel om lavt batteriniveau)
C:(eller E:) ss:ss (selvdiagnose)
C:04:ss
• Batteriet er ikke er et "InfoLITHIUM"batteri (serie H). Brug et
"InfoLITHIUM"-batteri (serie H)
(s. 80).
• Slut AC-adapterens DC-stik til
videokameraets DC IN-stik (s. 9).
C:21:ss
• Der er dannet kondens. Fjern kassetten,
og brug ikke videokameraet i mindst 1
time. Isæt derefter kassetten igen
(s. 83).
C:22:ss
• Rens videohovedet med et rensebånd
(ekstraudstyr) (s. 84).
C:31:ss/C:32:ss
• Der er opstået symptomer, der ikke
beskrives ovenfor. Fjern og isæt
kassetten, og forsøg at betjene
videokameraet igen. Du må ikke udføre
denne handling, hvis der er dannet
kondens (s. 83).
• Afbryd strømmen. Tilslut den igen, og
forsøg at betjene videokameraet igen.
• Skift kassetten. Tryk på RESET (s. 91),
og forsøg at betjene videokameraet
igen.
• Der er næsten ikke mere strøm på
batteriet.
• E blinker muligvis, afhængigt af
betjening, omgivelser eller
batteriforhold, selvom der stadig er ca.
5 eller 10 minutter tilbage.
% (advarsel om kondens)*
• Fjern kassetten, og afbryd strømmen,
og lad videokameraet stå med
kassettedækslet åbent i ca. 1 time
(s. 83).
(advarselsindikator for "Memory
Stick Duo")
• Der er ikke isat en "Memory Stick
Duo" (s. 15).
(advarselsindikator for
formatering af "Memory Stick Duo")*
• Din "Memory Stick Duo" er
beskadiget.
• Din "Memory Stick Duo" er ikke
formateret korrekt (s. 40, 79).
(advarselsindikator for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
• Der er isat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" (s. 79).
74
Q (advarselsindikatorer for bånd)
Blinker langsomt:
• Der er mindre end 5 minutter tilbage på
båndet.
• Der er ingen kassette.*
• Kassettens skrivebeskyttelsesknap er
slået til (s. 78).*
Blinker hurtigt:
• Båndet er løbet ud.*
Z (advarsel for kassette, der er
skubbet ud)*
Blinker langsomt:
• Kassettens skrivebeskyttelsesknap er
slået til (s. 78).
Blinker hurtigt:
• Der er dannet kondens (s. 83).
• Selvdiagnosekoden vises (s. 74).
- (advarselsindikator for
billedsletning)*
- (advarselsindikator for
skrivebeskyttet "Memory Stick
Duo")*
• Skrivebeskyttelsesknappen på din
"Memory Stick Duo" er slået til (s. 79).
(advarselsindikator for
kamerarystelse)
• Videokameraet står ustabilt, så der
opstår let kamerarystelser. Hold godt
fast i videokameraet med begge
hænder, og optag billedet. Dette får dog
ikke advarselsindikatoren for
kamerarystelse til at forsvinde.
* Der høres en tone, når der vises
advarselsindikatorer på skærmen (s. 49).
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
z Tip!
• Når
vises, kan meddelelsen laves om til en
ved at trykke på
. Tryk på
for at
få vist meddelelsen igen.
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (s. 83)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (s. 83)
Z Reinsert the cassette. (s. 15)
• Kontroller, om kassetten er beskadiget.
QZ The tape is locked - check the
tab. (s. 78)
Reinsert the Memory Stick.
(s. 15, 79)
• Fjern og isæt din "Memory Stick Duo"
et par gange. En "Memory Stick Duo"
kan godt være beskadiget, selvom
indikatoren blinker. Forsøg med en
anden "Memory Stick Duo".
Fejlfinding
• Billedet er beskyttet (s. 58).
Eksempler på
advarselsmeddelelser
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontroller formatet, og formater
derefter din "Memory Stick Duo" efter
behov (s. 40, 79).
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med videokameraet.
• Du bliver nødt til at formatere din
"Memory Stick Duo" (s. 40) eller slette
dem på computeren.
Fortsættes ,
75
Advarselsindikatorer og meddelelser (fortsat)
Check the connected device.
• Sluk og tænd printeren, fjern og isæt
USB-kablet.
Cannot print. Check the printer.
• Sluk og tænd printeren, fjern og isæt
USB-kablet.
76
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
Nem indstilling af tidsforskel
Videokameraet kan bruges i alle lande/
områder, hvor det er muligt at den ACadapter, der fulgte med videokameraet,
inden for 100 V til 240 V AC og 50/60 Hz.
Du kan nemt indstille uret til lokaltid i
udlandet ved at angive tidsforskellen
mellem, hvor du bor, og hvor du befinder
dig. Vælg [WORLD TIME] i menuen
(TIME/LANGU.), og angiv derefter
tidsforskellen (s. 50).
Om tv-farvesystemer
Videokameraet understøtter PAL-systemet,
så billedet kan kun vises på et tv, der
understøtter PAL-systemet, med et
AUDIO/VIDEO-indgangsstik.
System
Bruges i
PAL
Australien, Østrig, Belgien,
Kina, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungarn, Italien,
Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Singapore,
Slovakiet, Spanien, Sverige,
Schweiz, Thailand,
Storbritannien osv.
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
SECAM
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
NTSC
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
Yderligere oplysninger
PAL - M
77
Vedligeholdelse og forholdsregler
Understøttede kassettebånd
Du kan kun bruge mini-DV-kassetter.
Brug en kassette, der er mærket
.
Videokameraet er ikke kompatibelt med
Cassette Memory-funktionen.
Sådan undgås, at der oprettes tomme
sektioner på båndet
Gå til slutningen af den optagne sektion
med END SEARCH (s. 26), før du starter
den næste optagelse i følgende situationer:
• Når du har afspillet et bånd.
• Når du har brugt EDIT SEARCH.
Ophavsretligt signal
x Under afspilning
Hvis den kassette, der afspilles på
videokameraet, indeholder ophavsretlige
signaler, kan det ikke kopieres til et bånd i
et andet videokamera, der er sluttet til
videokameraet.
x Når du optager
Du kan ikke optage software på
videokameraet, der indeholder
ophavsretlige kontrolsignaler, som har til
formål at beskytte softwarens ophavsret.
[Cannot record due to copyright
protection.] vises på LCD-skærmen eller i
søgeren, hvis du forsøger at optage sådan
software. Videokameraet optager ikke
ophavsretlige kontrolsignaler på båndet
under optagelse.
Bemærkninger om brug
x Sådan undgås utilsigtet sletning
Skub kassettens skrivebeskyttelsesknap til
SAVE.
REC: Der kan optages på
kassetten.
SAVE: Der kan ikke optages
på kassetten (skrivebeskyttet).
REC
SAVE
x Mærkning af kassetten
Sørg for kun at sætte mærkater på de steder,
der vises på følgende tegning, så der ikke
opstår fejl i videokameraet.
Du må ikke sætte
mærkater på
denne kant.
Her må der
påsættes
mærkater
x Efter brug af kassetten
Spol båndet tilbage til starten for at undgå
forvrængning af billede eller lyd. Kassetten
skal derefter anbringes i æsken, der skal
opbevares lodret.
x Rengøring af det guldbelagte stik
Generelt skal det guldbelagte stik på
kassetten gøres rent med en vatpind, hver
gang kassetten har været brugt 10 gange.
Hvis det guldbelagte stik på kassetten er
snavset eller støvet, viser indikatoren for
resterende tid på båndet muligvis en forkert
tid.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
Fjern kassetten, før videokameraet gemmes
væk.
Guldbelagt stik
78
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
integreret kredsløbsindspilningsmedium
med stor datakapacitet.
Du kan anvende følgende typer "Memory
Stick", der er vist nedenfor, med
camcorderen. Problemfri drift af
videokameraet kan dog ikke garanteres med
alle typer "Memory Stick". (Se listen
herunder for flere oplysninger.)
Typer "Memory Stick"
Optagelse
og
afspilning
"Memory Stick Duo"
(med MagicGate)
a
"Memory Stick PRO Duo"
a
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a
Yderligere oplysninger
• Denne enhed understøtter ikke dataoverførsel i
høj hastighed via et parallelt interface.
• Dette produkt kan ikke optage eller afspille data,
der anvender "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format.
• Dette kamera er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er forkortelsen for
"Memory Stick Micro".
• Stillbilledformat: Videokameraet komprimerer
og optager billeddata i JPEG (Joint
Photographic Experts Group)-format.
Filtypenavnet er ".JPG".
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer under (Windows OS/Mac OS), er
ikke garanteret kompatibilitet med
videokameraet.
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere,
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det "Memory Stick Duo"-kompatible
produkt, du bruger.
• Du kan forhindre utilsigtet sletning af billeder
ved at ændre indstillingen af
skrivebeskyttelsesknappen på din "Memory
Stick Duo" med en spids genstand.
• Beskadigede eller mistede billeddata erstattes
ikke og kan forekomme i følgende situationer:
– Hvis du fjerner din "Memory Stick Duo",
slukker videokameraet eller fjerner batteriet
for at skifte det ud, mens videokameraet er i
gang med at læse eller skrive billedfiler til din
"Memory Stick Duo" (mens indikatoren for
tilslutning lyser eller blinker).
– Hvis du bruger din "Memory Stick Duo" i
nærheden af magneter eller magnetfelter.
• Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
• Du må ikke trykke for hårdt, når du skriver i
memo-området på en "Memory Stick Duo".
• Du må ikke sætte en mærkat på din "Memory
Stick Duo" eller på din Memory Stick Duoadapter.
• Du skal lægge din "Memory Stick Duo" i en
æske, når du transporterer eller opbevarer den.
• Du må ikke røre eller lade metalgenstande røre
stikkene.
• Du må ikke bøje, tabe eller udsætte din
"Memory Stick Duo" for kraftige stød.
• Du må ikke adskille eller ændre din "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke lade din "Memory Stick Duo" blive
våd.
• Du skal sørge for at opbevare din "Memory
Stick Duo" utilgængeligt for børn. Et barn kan
sluge den.
• Indsæt ikke andet end en "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen. Dette kan
medføre fejl.
• Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick Duo" følgende steder:
– Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det
fri om sommeren.
– Steder, som er udsat for direkte sollys.
– Steder med ekstremt høj fugtighed eller
steder, hvor der kan forekomme korrosion.
x Om en Memory Stick Duo-adapter
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
sætte din "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter.
Fortsættes ,
79
Vedligeholdelse og forholdsregler (fortsat)
• Når du sætter din "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge for, at
din "Memory Stick Duo" vender korrekt. Skub
derefter enheden helt ind. Hvis du tvinger
"Memory Stick Duo" ind i "Memory Stick
Duo"-adapteren i den forkerte retning, kan den
blive beskadiget.
• Du må ikke isætte en Memory Stick Duoadapter uden en "Memory Stick Duo". Hvis du
gør det, kan det medføre fejl på enheden.
x Om en "Memory Stick PRO Duo"
• Den maksimale hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges i dit
videokamera, er 8 GB.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick Micro"
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Denne enhed er kompatibel med et
"InfoLITHIUM"-batteri (serie H).
Videokameraet kan kun bruges med et
"InfoLITHIUM"-batteri.
"InfoLITHIUM"-batterier i serie H er
mærket
.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
• Hvis du vil bruge en "Memory Stick Micro"
med videokameraet, har du brug for en M2adapter i Duo-størrelse. Indsæt "Memory Stick
Micro" i M2-adapteren i Duo--størrelse, og
indsæt derefter adapteren i Memory Stick Duoåbningen. Hvis du indsætter en "Memory Stick
Micro" i videokameraet uden en M2-adapter i –
Duo-størrelse, vil du muligvis ikke kunne fjerne
den fra videokameraet.
• Efterlad ikke "Memory Stick Micro" inden for
små børns rækkevidde. De kan komme til at
sluge den ved et uheld.
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der indeholder funktioner til
udveksling af oplysninger om driftsforhold
mellem videokameraet og en AC-adapter
eller en oplader (ekstraudstyr).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Om billeddatakompatibilitet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
videokameraet i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil indikatoren
CHG (opladning) slukkes. Hvis du oplader
batteriet ved en temperatur, der ligger uden for
dette område, bliver opladningen muligvis ikke
effektiv.
• Når batteriet lades op, mens AC-adapteren er
sluttet til videokameraet, skal kablet fjernes fra
videokameraets DC IN-stik, når opladningen er
udført, eller batteriet skal fjernes.
• Billeddatafiler, som er optaget på en "Memory
Stick Duo" med videokameraet, overholder den
internationale standard "Design rule for Camera
File system", der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det er ikke muligt at anvende videokameraet til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.
• Hvis du ikke kan bruge en "Memory Stick
Duo", der har været brugt i en anden enhed, skal
den formateres med dit videokamera (s. 40).
Bemærk, at formateringen sletter alle
oplysninger på en "Memory Stick Duo".
80
• Du kan muligvis ikke afspille billeder med
videokameraet:
– Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
– Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder.
Sådan oplader du batteriet
Sådan bruges batteriet mest optimalt
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid reduceres. I sådanne tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
– Læg batteriet i en lomme for at varme det op,
og vent med at sætte det i videokameraet,
indtil du skal tage billeder.
•
•
•
•
– Brug et batteri med høj kapacitet: NP-FH70/
FH100 (ekstraudstyr).
Hyppig brug af LCD-skærmen eller hyppig
afspilning, fremadspoling eller tilbagespoling
medfører, at batteriet bruges hurtigere.
Det anbefales at bruge et batteri med høj
kapacitet: NP-FH70/FH100 (ekstraudstyr).
Kontroller, at knappen POWER er indstillet til
OFF (CHG), når videokameraet ikke optager
eller afspiller. Der bruges også batteri, når
videokameraet er sat på standby til optagelse,
eller når en afspilning er sat på pause.
Sørg for at have et ekstra batteri parat, når den
forventede optagetid nærmer sig, og lav en
prøveoptagelse, før den endelige optagelse.
Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om indikatoren for resterende
batteritid
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt i
videokameraet én gang om året for at sikre, at
det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i videokameraet helt,
skal du indstille [A.SHUT OFF] til [NEVER] i
menuen
(STANDARD SET) og sætte
videokameraet på standby til optagelse, indtil
det slukkes (s. 49).
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
• Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Om i.LINK
DV-interfacet på denne enhed er et i.LINKkompatibelt DV-interface. Dette afsnit
beskriver i.LINK-standarden og dens
funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er et digitalt, serielt interface til
overførsel af digitale billeder, digital lyd og
andre data til andre i.LINK-kompatible
enheder. Du kan også styre andre enheder
via i.LINK.
i.LINK-kompatible enheder kan tilsluttes
via et i.LINK-kabel. Mulige
anvendelsesområder er betjening og
dataoverførsler med forskelligt digitalt AVudstyr.
Når to eller flere i.LINK-kompatible
enheder er forbundet med videokameraet,
bliver det muligt at udføre betjeningen fra
en hvilken som helst enhed i kæden.
Bemærk, at betjeningsmetoden kan variere,
eller at det muligvis ikke er muligt at udføre
dataoverførsler, afhængigt af de tilsluttede
enheders specifikationer og karakteristika.
Yderligere oplysninger
• Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den
resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
• E-mærket, der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 5 til 10 minutter tilbage
på batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller
den omgivende temperatur.
Om batteriets driftstid
b Bemærkninger
• Normalt kan der kun sluttes én enhed til dette
videokamera med et i.LINK-kabel. Når
videokameraet sluttes til en i.LINK-kompatibel
enhed, der har to eller flere DV-interfacer, skal
du læse den betjeningsvejledning, der fulgte
med den enhed, der tilsluttes.
Fortsættes ,
81
Vedligeholdelse og forholdsregler (fortsat)
z Tip!
• i.LINK kaldes også IEEE 1394datatransportbus, foreslået af Sony, og det er et
varemærke, der er godkendt af mange
virksomheder.
• IEEE 1394 er en international standard, der er
standardiseret af Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Om baudhastighed for i.LINK
Den maksimale baudhastighed for i.LINK
afhænger af enheden. Der findes 3 typer.
S100 (ca. 100Mbps*)
S200 (ca. 200Mbps)
S400 (ca. 400Mbps)
Baudhastigheden findes under
specifikationerne i den
betjeningsvejledning, der fulgte med det
pågældende udstyr. På nogle enheder er
hastigheden også anført i nærheden af
i.LINK-interfacet.
Baudhastigheden kan være forskellig fra
den angivne værdi, når videokameraet er
sluttet til en enhed, der har en anden maks.
baudhastighed.
* Hvad er Mbps?
Mbps står for "megabit pr. sekund" eller
den mængde data, der kan sendes eller
modtages på et sekund. En baudhastighed
på 100 Mbps betyder f.eks., at der kan
sendes 100 megabit data på ét sekund.
Sådan bruges i.LINK-funktionerne på
dette videokamera
Yderligere oplysninger om dubbing, når
videokameraet er sluttet til videoenheder,
der har et DV-interface, findes på side 53,
55.
Videokameraet kan også sluttes til andre
i.LINK-kompatible enheder (DV Interface)
fra Sony, f.eks. en VAIO-computer eller
videoenheder.
Nogle i.LINK-kompatible videoenheder,
f.eks. digitale tv, DVD-, MICROMV- eller
HDV-optagere/afspillere er ikke
kompatible med DV-enheder. Før du slutter
videokameraet til andre enheder, skal du
kontrollere, om enheden er kompatibel med
en DV-enhed. Yderligere oplysninger om
forholdsregler og kompatibel
programsoftware findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med den
enhed, der skal tilsluttes.
b Bemærkninger
• Når videokameraet sluttes til en anden i.LINKkompatibel enhed, skal du sørge for at slukke
for enheden og tage vekselstrømsadapteren ud
af stikkontakten i væggen, før du tilslutter eller
fjerner i.LINK-kablet.
Om det påkrævede i.LINK-kabel
Brug et Sony i.LINK 4-til-4-bens kabel
(under DV-dubbing).
Om brug af videokameraet
Om brug og vedligeholdelse
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder.
– Steder med ekstrem varme, kulde eller
luftfugtighed. Udstyret må ikke efterlades i
temperaturer over 60 °C, f.eks. i direkte
sollys, i nærheden af varmeapparater eller i en
bil, der står i solen. Udstyret kan gå i stykker
eller ændre form.
– I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
82
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– Hvis der kommer væske i øjet, skal du skylle
med rigelige mængder vand og søge læge.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd videokameraet med jævne mellemrum, og
afspil en kassette i ca. 3 minutter.
• Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis videokameraet bringes direkte fra et
koldt sted til et varmt sted, kan der dannes
kondens inde i videokameraet, på båndets
overflade eller på objektivet. I sådanne
tilfælde kan båndet klistre sig fast til
videohovedet og beskadiges, eller
videokameraet fungerer ikke korrekt. Hvis
der dannes kondens i videokameraet vises
meddelelsen [%Z Moisture condensation.
Eject the cassette] eller [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.].
Indikatoren vises ikke, når der er dannet
kondens på objektivet.
x Hvis der er dannet kondens
Det er kun muligt at fjerne kassetten – de
øvrige funktioner virker ikke. Tag kassetten
ud, sluk videokameraet, og lad det stå med
kassettedækslet åbent i ca. en time.
Videokameraet kan bruges igen, når
følgende er opfyldt:
• Der vises ingen advarselsmeddelelse, når der
tændes for strømmen.
• % eller Z blinker ikke, når der isættes en
kassette, og når der trykkes på knapperne til
betjening af video.
Yderligere oplysninger
•
– I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Dette kan generere støj.
– På en strand eller i støvede omgivelser. Hvis
der kommer sand eller støv i videokameraet,
kan det medføre fejl. I visse tilfælde kan en
sådan fejl ikke repareres.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan
blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger den indvendige del af søgeren
eller LCD-skærmen.
Brug videokameraet ved 6,8 V/7,2 V DC
(batteri) eller ved 8,4 V DC (AC-adapter).
Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningerne i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket til
videokameraet ud og få det efterset hos en
Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
Indstil knappen POWER til OFF(CHG), når du
ikke skal bruge videokameraet.
Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
Når du tager netledningen ud af stikkontakten,
skal du trække i selve stikket og ikke i
ledningen.
Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
Metalkontakter skal holdes rene.
Fjernbetjeningen og batterier af knaptypen skal
opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge.
Hvis der siver batterivæske ud a batteriet.
– Kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
Videokameraet kan ikke altid registrere, at
der dannes kondens. I sådanne tilfælde kan
det ske, at det tager 10 sekunder, før en
kassette skubbes ud efter, at dækslet er
åbnet. Dette er ikke en fejl. Du må ikke
lukke kassettedækslet, før kassetten er
skubbet ud.
Fortsættes ,
83
Vedligeholdelse og forholdsregler (fortsat)
x Bemærkning om kondens
Der kan dannes kondens, når
videokameraet kommer fra et koldt sted til
et varmt sted (og omvendt), eller når du
bruger det i fugtige omgivelser som
beskrevet nedenfor.
• Når du tager videokameraet med ind i et varmt
rum efter, at have haft det med ude på skiløjpen.
• Når du tager videokameraet med udenfor fra en
bil med aircondition eller et varmt rum.
• Når du bruger videokameraet efter et uvejr eller
en regnbyge.
• Når du bruger videokameraet i varme og fugtige
omgivelser.
x Sådan undgås kondens
Når videokameraet medbringes fra et koldt
sted til et varmt sted, skal det kommes i en
plastikpose, der skal lukkes tæt. Fjern
plastikposen, når temperaturen i
plastikposen er den samme som den
omgivende temperatur (efter ca. en time).
Videohoved
Det anbefales, at du bruger en rensekassette
(medfølger ikke), før du optager noget
vigtigt
• Hvis videohovederne er snavsede, kan det
forvrænge videoen eller lyden.
• Hvis følgende problem opstår, skal du rense
videohovederne i 10 sekunder med et Sony
DVM-12CLD-rensebånd (ekstraudstyr).
– Der vises støj i form af mosaikmønstre på
afspilningsbilledet, eller skærmen er blå.
LCD-skærm
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
• Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (ekstraudstyr), må du ikke
komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
x Om justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. Følg
fremgangsmåden nedenfor, hvis dette sker.
Det anbefales, at du slutter videokameraet
til stikkontakten i væggen med den
medfølgende lysnetadapter under
justeringen.
1 Drej på knappen POWER for at aktivere
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t
[CALIBRATION] t
.
Skærmen ændres til formatet 16:9, når der
bruges 4:3.
CALIBRATION
1/3
– Afspilningsbillederne bevæger sig ikke.
– Afspilningsbillederne vises ikke, eller lyden
afbrydes.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] vises på skærmen under optagelsen/
afspilningen.
• Videohovederne slides efter lang tids brug. Hvis
du ikke kan opnå et tydeligt billede, selvom der
er brugt rensebånd (ekstraudstyr), kan det
skyldes, at videohovederne er slidte. Kontakt en
Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter for at få videohovederne skiftet
ud.
84
Touch the "x"
CANCEL
3 Tryk på det "×", der vises på skærmen, med
hjørnet af en "Memory Stick Duo" eller
lignende.
"×" vises nu på en ny placering.
Tryk på [CANCEL] for at annullere
[CALIBRATION].
Hvis du ikke trykkede på det korrekte sted,
skal du starte forfra fra trin 3.
b Bemærkninger
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet.
2 Træk øjenglasset i pilens retning for at
fjerne det, mens du trykker på tappen af
siden med en spids genstand, f.eks. en
kuglepen.
Tap
Om håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen.
– Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme.
– Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne.
– Undgå at kabinettet er i længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylgenstande.
3 Fjern støvet fra øjenglasset med en
blæsebold til kameralinser osv.
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
4 Monter søgeren på videokameraet.
5 Fjern støvet fra den indvendige del,
hvor øjenglasset var fastgjort, med en
blæsebold til kameralinser osv.
Yderligere oplysninger
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved vandet.
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
Sådan fjernes støv fra den indvendige
del af søgeren:
1 Træk søgeren ud.
Fortsættes ,
85
Vedligeholdelse og forholdsregler (fortsat)
6 Fastgør øjenglasset til søgeren ved at
skubbe det lige på, indtil det klikker på
plads.
Sådan skifter du batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
Tap
b Bemærkninger
• Øjenglasset er en præcisionsdel. Den må ikke
skilles ad yderligere.
• Undgå at berøre linsen på øjenglasset.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Videokameraet leveres med et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom knappen POWER
indstilles til OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
vekselstrømsadapteren, eller når der er isat
batteri. Hvis du ikke bruger videokameraet
med en AC-adapter eller et batteri, holder
det genopladelige batteri i ca. 3 måneder.
Brug kameraet, når det indbyggede,
genopladelige batteri er ladet op.
Betjeningen af videokameraet bliver dog
ikke påvirket, selvom det indbyggede
genopladelige batteri ikke er opladet, så
længe du ikke optager med dato.
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter, og
lad det stå med knappen POWER indstillet
til OFF(CHG) i mindst 24 timer.
86
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det
håndteres forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det
for åben ild.
b Bemærkninger
• Når lithiumion-batteriet bliver svagt, bliver
fjernbetjeningens betjeningsafstand kortere,
eller fjernbetjeningen virker ikke korrekt. Hvis
dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud med et
Sony CR2025 lithiumbatteri. Brug af andre
batterier kan medføre risiko for brand eller
eksplosion.
Specifikationer
System
Videooptagesystem
2 roterende hoveder, helisk scanning
Optagesystem til stillbilleder
Exif Ver. 2.2*
Lydoptagesystem
Roterende hoveder, PCM-system
Kvantisering: 12 bit (Fs 32 kHz, stereo
1, stereo 2), 16 bit (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standarder
Understøttet kassette
Mini-DV-kassette, der er mærket
* "Exif" er et filformat til stillbilleder, der er
udarbejdet af JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Filer i dette format kan
indeholde yderligere oplysninger, f.eks.
videokameraets indstilling på det
tidspunkt, hvor billedet blev optaget.
Indgangs/udgangsstik
Stik til ekstern A/V
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Lydsignal: 327 mV (ved
belastningsimpedans på 47 kΩ
(kilohm)), udgangsimpedans på mindre
end 2,2 kΩ (kilohm)
USB-stik
mini-B
DV-indgang/udgang
i.LINK-interface (IEEE1394, 4-bens
stik S100)
Fortsættes ,
Yderligere oplysninger
Båndhastighed
SP: Ca. 18,81 mm/sek.
LP: Ca. 12,56 mm/sek.
Optagetid/afspilningstid
SP: 60 min (med en DVM60-kassette)
LP: 90 min (med en DVM60-kassette)
Fremadspoling/tilbagespoling
Ca. 2 min og 40 sek. (med en DVM60kassette og et genopladeligt batteri)
Ca. 1 min og 45 sek. (med en DVM60kassette og en AC-adapter)
Søger
Elektrisk søger (0,27-type, billedformat
16:9, 123 200 prikker)
Billedenhed
3 mm (1/6-type) CCD (Charge Coupled
Device)
Brutto: 1 070 000 pixel
Effektive pixel (stillbilleder):
1 000 000 pixel
Effektive pixel (film): 690 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
25 × (optisk), 2 000 × (digital)
Brændvidde
f=2,5 ~ 62,5 mm
Når konverteret til et 35-mmstillkamera
I tilstanden CAMERA-TAPE:
41 ~ 1 189 mm (16:9)
43 ~ 1 075 mm (4:3)
I tilstanden CAMERA-MEMORY:
36 ~ 900 mm (4:3)
39 ~ 975 mm (16:9)
F1,8 ~ 3,2
Filterdiameter: 30 mm
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimumbelysning
8 lx (lux) (AUTOSLW SHTR ON,
lukkerhastighed 1/25 sek.)
0 lx (lux) (med funktionen NightShot
plus)
87
Specifikationer (fortsat)
LCD-skærm
Billede
6,7 cm (2,7-type, billedformat 16:9)
Samlede antal punkter
123 200 (560 × 220)
Generelt
Strømkrav
6,8/7,2 V DC (batteri)
8,4 V DC (AC-adapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
Under kameraoptagelse med søger:
2,5 W
Under kameraoptagelse med LCDskærm: 2,8 W
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til + 60 °C
Mål (ca.)
63 × 85 × 114 mm (b/h/d)
med fremspringende dele
63 × 85 × 115 mm (b/h/d)
med fremspringende dele med det
medfølgende batteri, NP-FH40,
monteret
Vægt (ca.)
390g (kun hovedenhed),
455g (med genopladeligt batteri NPFH40 og DVM60-kassette)
Medfølgende tilbehør
Se side 8.
AC-adapter AC-L200/L200B
Strømkrav
100 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Spændingsforbrug
0,35 - 0,18 A
Strømforbrug
18 W
88
Udgangsspænding
8,4 V DC*
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur
-20 °C til + 60 °C
Mål (ca.)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d)
uden fremspringende dele
Vægt (ca.)
170 g uden netledningen
* Se etiketten på vekselstrømsadapteren
for yderligere specifikationer.
Genopladeligt batteri, NP-FH40
Maksimum udgangsspænding
8,4 V DC
Udgangsspænding
7,2 V DC
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Mål (ca.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
45 g
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Type
Lithium-ion
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Om varemærker
• "Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "Memory Stick
Micro", "MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" og "MagicGate
Memory Stick Duo" er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• i.LINK og er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på, at
™ og "®" ikke altid nævnes i denne vejledning.
Yderligere oplysninger
•
er et varemærke.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
• Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
• Intel, Intel Core og Pentium er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dennes datterselskaber i USA
og/eller andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
89
Hurtig reference
Identifikation af dele og knapper
Tallene i ( ) er referencesider.
A Knappen NIGHTSHOT PLUS (21)
B Knappen PHOTO (17, 20)
C Zoomknap (21, 25)
D Udløserknappen
OPEN/EJECT (15)
E Hægter til skulderrem
Fastgør en skulderrem (ekstraudstyr).
F Håndrem (14)
G Objektiv (Carl Zeiss Lens) (5)
H Knappen LENS COVER (14)
I Fjernbetjeningsmodtager
Ret fjernbetjeningen (93) mod
fjernbetjeningsmodtageren for at
betjene videokameraet.
J Intern stereomikrofon (46)
K Infrarød port (21)
90
Hurtig reference
A Knappen DISP/BATT INFO (10, 14)
B Knappen EASY (17)
C Knappen RESET
Initialiserer alle indstillingerne,
herunder datoen og klokkeslættet.
D LCD-skærm/berøringspanel (14, 94)
E Knappen REC START/STOP (17, 19)
F Zoomknapper (21, 25)
G Knappen WIDE SELECT (22)
H Højttaler
Under afspilning kommer lyden fra
højttaleren. Yderligere oplysninger om
indstilling af lyd findes på side 23.
I Udløserknappen BATT (batteri) PUSH
(10)
J Indikatoren CHG (opladning) (9)
K Indikator for tilslutning (15)
L Memory Stick Duo-slot (15)
M (USB)-stik (59)
N . (baggrundsbelysning) -knap (22)
Fortsættes ,
91
Identifikation af dele og knapper (fortsat)
A Knappen POWER (12)
B Søger (14)
C Øjenglas (85)
D Søgerens justeringsmekanisme (14)
E DV-interface (53, 55)
F DC IN-stik (9)
G Indikatoren CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT
(12)
H Knappen REC START/STOP (17, 19)
I Stik til ekstern A/V (29, 53)
J Stativholder
Monter kamerastativet (medfølger ikke):
skruens længde skal være mindre end 5,5 mm.
Skruen må ikke være længere end 5,5 mm.
92
Fjernbetjening
7
8
1
2
3
4
9
A Knappen PHOTO* (17, 20)
Tryk på denne knap for at optage
skærmbilledet på en "Memory Stick Duo"
som et stillbillede.
B Knapper til brug af hukommelse
(indeks**, –/+, afspilning fra
hukommelse) (18, 24)
C Knappen SEARCH M. (28)**
D . > Knapper til visning af
forrige/næste billede (28)**
5
6
q;
Isoleringsark
E Knapper til betjening af video
(tilbagespoling, afspilning,
fremadspoling, pause, stop,
slowmotion) (18, 23)
F Knappen ZERO SET MEMORY (27)**
G Sender
H Knappen REC START/STOP (17, 19)
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren for at betjene
videokameraet (s. 90).
• Yderligere oplysninger om udskiftning af
batteriet findes på side 86.
J Knappen DISPLAY
Slår skærmindikatorerne (f.eks.
batterioplysninger) til eller fra.
* Ikke tilgængelig med Easy Handycam, når
knappen POWER er indstillet til CAMERATAPE.
** Ikke tilgængelig med Easy Handycam.
Hurtig reference
I Zoomknapper (21, 25)
b Bemærkninger
93
Indikatorer under optagelse og afspilning
A Batteriniveau (ca.)
Optagelse af film
1
2
3
4
5
B Optagetilstand (SP eller LP) (47)
C Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
D Under optagelse: Båndtæller (timer:
minutter: sekunder)
Under afspilning: Båndtæller (timer:
minutter: sekunder)/tidskode (timer:
minutter: sekunder: billede)
GUIDE
6
7
8
E Optagekapacitet for bånd (ca.)
Optagelse af stillbilleder
9
1
0qa
60min
F Knappen END SEARCH/EDIT
SEARCH/gennemsyn af optagelse (27)
qs
G Knappen GUIDE (25)
11
1.0M FINE
101
H Knappen til personlig menu (31)
I Optagemappe (41)
J Billedformat (22, 39)
K Kvalitet (
GUIDE P-MENU
Visning af film
1
2
eller
) (39)
L "Indikator for "Memory Stick Duo" og
antal billeder, der kan optages (ca.)
qd 7 8
M Knap til gennemsyn (20)
qf
4
5
N Indikator for båndafspilning
O Knapper til betjening af video (23)
P Navn på datafil
GUIDE
7
Q Billednummer/samlet antal optagne
billeder i den aktuelle afspilningsmappe
R Afspilningsmappe (41)
qg
8
S Ikon for forrige/næste mappe
Visning af stillbilleder
1
qh q;
qj qk
ql
1.0M
: Tryk på
MEMORY PLAY
w;
wf wg
GUIDE
7
wa
ws
wd
8
Følgende indikatorer vises, når det første eller
sidste billede i den aktuelle mappe vises, og
når der er flere mapper på den samme
"Memory Stick Duo".
for at gå til den forrige
mappe.
for at gå til den næste
: Tryk på
mappe.
/
for at gå til den
: Tryk på
forrige eller næste mappe.
T Knap til sletning af billede (57)
U Knap til valg af afspilningsbånd (24)
V Knapper til visning af forrige/næste
billede (24)
94
W Knap til visning af oversigtsskærm (24)
X Mærke, der angiver, at billedet er
beskyttet (58)
I midten
Indikator
Betydning
Diasshow (42)
Y Udskrivningsmærke (58)
NightShot plus (21)
Super NightShot plus
(37)
Indikatorer, når der foretages
ændringer
Brug [DISP GUIDE] (s. 96) til at finde
betydningen af de indikatorer, der vises på
LCD-skærmen.
Color Slow Shutter (38)
PictBridge-tilslutning
(59)
EZ
Advarsel (74)
b Bemærkninger
• Ikke alle indikatorer vises, når du bruger [DISP
GUIDE].
Øverst til venstre
Øverst til højre
I bunden
Indikator
Betydning
Billedeffekt (43)
Digital effekt (42)
Manuel fokusering (36)
9
SCENE SELECT (34)
I midten
Øverst til venstre
Baggrundsbelysning (22)
.
Indikator
Betydning
n
AUDIO MODE (47)
SteadyShot slået fra (38)
Kontinuerlig
fotooptagelse (39)
Telemakro (37)
Fleksibel spotmåler (35)/
EXPOSURE (35)
Optagelse med
selvudløser (38)
WIDE SELECT (22)
Intervalfotooptagelse (44)
Anden indikator
Indikator
Øverst til højre
Indikator
Hvidbalance (35)
Hurtig reference
I bunden
Betydning
Oplysninger (75)
Betydning
DV-indgang (55)
DV-udgang (53)
b Bemærkninger
• Indholdet og placeringen af indikatoren er
normal. Den kan afvige fra den aktuelle visning.
i.LINK-tilslutning
(53, 55)
Zero set memory (27, 93)
Fortsættes ,
95
Indikatorer under optagelse og afspilning (fortsat)
Datakode under afspilning
Dataene for dato/klokkeslæt og kameraets
indstilling optages automatisk. De vises
ikke på skærmen under optagelsen, men du
kan kontrollere dem som [DATA CODE]
under afspilning (s. 48).
Skærmindikatorernes betydning
(displayoversigt)
Du kan let finde betydningen af de
indikatorer, der vises på LCD-skærmen.
1 Tryk på [GUIDE] t [DISP GUIDE].
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
2 Tryk på det område, der indeholder den
indikator, som du ønsker en beskrivelse
af.
Betydningen af de indikatorer, der vises
i området, vises på skærmen. Hvis du
ikke kan finde den indikator, som du
ønsker en beskrivelse af, skal du trykke
på
/
for at gå frem eller tilbage
mellem siderne.
Tryk på [END] for at afslutte funktionen.
z Tip!
• Du kan også udføre handlingen ved at trykke på
t [DISP GUIDE].
96
Indeks
Tal/Symboler
C
12BIT....................................47
CALIBRATION................... 84
16BIT....................................47
CAMERA DATA ................ 49
21-bens adapter.....................30
CAMERA SET, menu.......... 34
CANDLE ............................. 34
A
A.SHUT OFF (Automatisk
slukning) ...............................49
CD-ROM.............................. 61
CLOCK SET ........................ 12
A/V, tilslutningskabel .....29, 53
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)........................... 38, 71
Advarselsindikator................74
Computer.............................. 61
Advarselsmeddelelser ...........74
Fjernbetjening.......................93
FLASH (stroboskopeffekt)...43
Fleksibel spotmåler...............35
FOCUS ...........................36, 70
FORMAT .......................40, 79
G
Gennemsyn af optagelser .....27
GUIDEFRAME ....................48
I
D
i.LINK ..................................81
Afspilningstid .......................11
D.EFFECT(digital effekt) .... 42
i.LINK, kabel..................53, 55
Afspilningszoom...................25
DATA CODE........... 12, 48, 96
IMAGE SIZE........................39
ALL ERASE.........................40
DATE/TIME ............ 12, 48, 96
INDOOR...............................35
Antal billeder ........................39
Datosøgning ......................... 28
"InfoLITHIUM"-batteri........80
AUD DUB CTRL (dubbing af
lyd)........................................46
DEMO MODE ..................... 44
Install ....................................63
DIGITAL ZOOM................. 38
AUDIO MIX.........................46
DISP GUIDE (displayoversigt)
.............................................. 96
INT.REC-STL
(intervalfotooptagelse)..........44
AUDIO MODE.....................47
AUTOSLW SHTR
\n(automatisk langsom lukker)
..............................................36
B
B&W.....................................43
Baggrundsbelysning .......22, 70
Batteri ...............................9, 80
Batteriniveau...................10, 94
BEACH.................................34
DISP OUTPUT .................... 49
K
DOT FADER ....................... 42
Kamerastativ.........................92
Dubbing.......................... 53, 57
Kassette...........................15, 78
Kondensvand ........................83
E
Easy Handycam.............. 17, 31
L
EDIT SEARCH.................... 27
LANDSCAPE.......................34
EDIT/PLAY, menu .............. 45
LANGUAGE ........................50
END SEARCH............... 26, 47
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning).............48
BEEP ....................................49
EXP.BRKTG (Exposure
bracketing) ........................... 39
Beskyttelse af billede............58
EXPOSURE ......................... 35
Billede for billede, afspilning
..............................................45
Billedformat ..........................22
BLACK FADER...................41
Brug i udlandet .....................77
BURST .................................39
Båndtæller.............................94
Hurtig reference
Afspilning .......................18, 23
LCD BRIGHT ......................48
LCD COLOR........................48
LCD PANEL ........................49
F
LCD/VF SET........................48
FADER................................. 41
LCD-skærm ..........................14
FILE NO. (filnummer) ......... 40
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning) .....48
Film .................... 17, 18, 19, 23
FINE..................................... 39
FIREWORKS....................... 34
First Step Guide (Introduktion)
.............................. 8, 61, 65, 66
LCD BRIGHT ...............48
LCD COLOR ................48
LP (Long Play) .....................47
LUMI. KEY (Luminans-tast)
..............................................43
Fortsættes ,
97
Indeks (fortsat)
M
Picture Motion Browser....... 61
STEADYSHOT..............38, 70
Macintosh .............................65
PORTRAIT(blødt portræt)
............................................. 34
STILL ................................... 43
MEMORY SET, menu .........39
"Memory Stick"....................79
"Memory Stick Duo"............15
Menu...............................31, 32
MENU ROTATE .................49
Menuen STANDARD SET
..............................................47
MONOTONE .......................42
MOSAIC ..............................43
MOSAIC FADER ................41
QUALITY............................ 39
Stillbillede .......... 17, 18, 20, 24
SUNRSE SUNSET .............. 34
SUPER NSPLUS (Super
NightShot plus) ..............37, 71
R
Søgning efter startpunktet ....26
REC CTRL (styring af
optagelse) ............................. 55
T
REC FOLDER (optagemappe)
............................................. 41
TELE MACRO ....................37
REC MODE (Optagetilstand)
............................................. 47
TIME/LANGU., menu .........50
Tidskode ............................... 94
N
REMAINING....................... 49
TRAIL ..................................43
NEG.ART.............................43
REMOTE CTRL
(fjernbetjening) .................... 49
Tv ......................................... 29
Rensebånd............................ 84
Tv-farvesystem..................... 77
NEW FOLDER ....................41
NORMAL.............................39
TV TYPE.............................. 30
TWILIGHT .......................... 34
NS LIGHT (NightShot Lys)
..............................................37
S
NTSC....................................77
S VIDEO-kabel.............. 29, 53
U
SCENE SELECT ................. 34
Udskrivning .......................... 59
O
SELF-TIMER ...................... 38
Udskrivningsmærke .............58
OLD MOVIE........................43
SEPIA .................................. 43
USAGE GUIDE ................... 25
ONE PUSH...........................36
Skrivebeskyttelsesknap........ 78
USB CAMERA ....................48
Opladningstid .......................11
Skærmindikatorer................. 94
USB SELECT ......................45
Optagelse ........................17, 19
Sletning af billeder............... 57
Optagetid ..............................11
SLIDE SHOW ..................... 42
V
OUTDOOR ..........................35
SLOW SHUTTR (langsom
lukker).................................. 43
VAR.SPD PB (forskellig
afspilningshastighed)............ 45
SMTH INT.REC (glidende
intervaloptagelse)................. 44
Vedligeholdelse og
forholdsregler ....................... 78
SNOW.................................. 35
SOLARIZE .......................... 43
VF B.LIGHT (lysstyrke for
søger) ....................................48
SP (Standard Play) ............... 47
VOLUME.............................23
Specifikationer ..................... 87
V-OUT/PANEL ................... 49
OVERLAP............................42
P
P.MENU .....Se Personlig menu
PAL ................................72, 77
PASTEL ...............................43
PB FOLDER
(afspilningsmappe) ...............41
Personlig menu ...............31, 51
PICT.APPLI., menu (menuen
Picture Application) .............41
PICT.EFFECT (Billedeffekt)
..............................................43
PictBridge PRINT ................59
98
Q
STILL SET ...........................39
Spejltilstand ......................... 22
SPORTS (sport) ................... 34
SPOT FOCUS...................... 36
SPOT METER
.............Se Fleksibel spotmåler
W
WHITE BAL. Hvidbalance)
.............................................. 35
WHITE FADER ................... 41
SPOTLIGHT........................ 34
Wide (16:9) .......................... 22
STANDARD........................ 39
Windows.........................61, 62
WIPE ....................................42
WORLD TIME.....................50
Z
Zero set memory ...................27
Zoom.....................................21
Æ
Ændring af afspilningsretning
..............................................45
Hurtig reference
99
DK
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål
på vores websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir
med planteoliebaseret tryksværte uden
VOC (flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF