Sony | DCR-PC55E | Sony DCR-PC55E Betjeningsvejledning

2-587-523-21 (1)
Digitalt videokamera
Betjeningsvejledning
DCR-PC53E/PC55E
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
Introduktion
7
Optagelse/
18
afspilning
Brug af menuen
34
Kopiering/redigering
55
Brug af en computer
66
Fejlfinding
78
Yderligere oplysninger
99
Læs dette først
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne brugervejledning grundigt og gemme
den til fremtidig brug.
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk
stød må apparatet ikke udsættes for
regn eller fugt.
Luk ikke kabinettet op, da der i så
fald kan opstå fare for elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til
kvalificeret servicepersonale.
Til brugerne i Europa
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke dette
digitale videokameras lyd og billede.
Bemærkninger om brug
Din camcorder er udstyret med to
forskellige betjeningsvejledninger.
– "Betjeningsvejledning" (denne
vejledning)
– "First Step Guide (Introduktion)" til brug
sammen med den medfølgende software
(lagret på den medfølgende CD-ROM)
Typer af optagemedier, som du kan
bruge sammen med camcorderen
• En DV-mini-kassette mærket
(DVmini-kassetter med Cassette Memory er
inkompatible) (s. 100).
• “Memory Stick Duo” mærket
,
(s. 101).
Brug af camcorderen
• Undgå at holde camcorderen i følgende
dele.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse
af kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet eller
afbryd forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB
osv.), hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
LCD-panel
Batteridæksel
Skodæksel
• Inden du slutter camcorderen til anden
enhed med et USB- eller i.LINK-kabel,
skal du kontrollere, at stikket vender
rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i
den forkerte retning, kan det beskadige
bøsningen, eller det kan medføre en
fejlfunktion af camcorderen.
2
Om menupunkterne, LDC-panelet og
objektivet
• Et menupunkt, der er nedtonet er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp
af en teknologi, der er kendetegnet
ved ekstrem høj præcision, således
at andelen af effektive pixler udgør
99,99%. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide,
røde, blå eller grønne), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse prikker
er almindeligt forekommende under
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelsen på nogen måde.
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet
udsættes for direkte sollys i længere
perioder, kan det resultere i, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
• Ret ikke camcorderen mod solen. Dette
kan medføre, at camcorderen ikke
fungerer korrekt. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumringstid.
Denne vejledning
• Billederne på LCD-skærmen i denne
vejledning er indfanget med et digitalt
stillbilledkamera til illustrationsformål,
og kan således være forskellige fra det, du
ser.
• Skærmdisplayene på hvert sprog anvendes
til at illustrere betjeningsprocedurerne.
Skift om nødvendigt skærmsprog, før du
bruger camcorderen (s. 14).
• Illustrationerne i denne vejledning er
baseret på modellen DCR-PC55E.
Om Carl Zeiss-objektivet
Camcorderen er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er udviklet i samarbejde med
Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation,
og frembringer overlegne billeder. Det er
kompatibelt med MTF*-målesystemet for
camcordere, og sikrer en kvalitet, der er
typisk for Carl Zeiss-objektiver.
* MTF står for Modulation Transfer Function.
Den numeriske værdi angiver den mængde
lys, der rammer motivet i objektivet.
Optagelse
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at
sikre dig, at billede og lyd optages uden
problemer.
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse, selv hvis der ikke kan
foretages optagelse eller afspilning
på grund af en fejl i camcorderen,
lagringsmediet osv.
• TV-farvesystemerne afhænger af landet
eller området. Hvis du vil vise dine
optagelser på et TV, skal du bruge et TV,
der er baseret på PAL-systemet.
• Fjernsynsprogrammer, film, videobånd
og andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af
sådant materiale kan være i strid med den
gældende ophavsretlige lovgivning.
3
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør ................................................7
Trin 2: Opladning af batteriet .....................................................................8
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold godt fast i camcorderen .................12
Trin 4: Justering af LCD-panelet ..............................................................13
Trin 5: Brug af berøringspanelet ..............................................................14
Ændring af sprogindstillingen........................................................................14
Kontrol af skærmindikatorerne (Skærmguide) ...............................................14
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt ....................................................15
Trin 7: Indsætning af et bånd eller en "Memory Stick Duo" .....................16
Optagelse/afspilning
Nem optagelse/afspilning (Easy Handycam) ..........................................18
Optagelse ................................................................................................20
Afspilning .................................................................................................21
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning osv..................................22
Optagelse
Brug af zoom
Sådan justeres eksponeringen til motiver i modlys
Sådan justerer du fokuseringen på et motiv, der ikke står midt i billedet
(SPOT FOCUS)
Sådan fastsætter du eksponeringen til det valgte motiv
(fleksibel lyspletmåler)
Sådan optager du i spejltilstand
Sådan anvender du et kamerastativ
Afspilning
Visning af billeder med bevægelseseffekter (SLIDE SHOW PLUS)
Sådan bruges PB-zoom
Optagelse/afspilning
Sådan kontrollerer du den resterende batteritid (Batterioplysninger)
Sådan slår du biplyden til bekræftelse fra
Sådan bruger du specialeffekter
Sådan initialiserer du indstillingerne
Navne på andre dele og funktioner
Viste indikatorer under optagelse/afspilning............................................26
4
Søgning efter startpunktet .......................................................................29
Søgning efter den sidste sekvens i den seneste optagelse
(END SEARCH) ..............................................................................................29
Manuel søgning (EDIT SEARCH) ...................................................................29
Visning af de senest optagne sekvenser (Gennemsyn af optagelser) ..........29
Fjernbetjening .........................................................................................30
Hurtigsøgning efter en bestemt sekvens (Nulstilling af tæller) ......................30
Søgning efter en sekvens via optagedato (Datosøgning) .............................31
Afspilning af billedet på et TV ..................................................................32
Brug af menuen
Brug af menupunkterne .........................................................34
Menupunkter ...........................................................................................36
Menuen CAMERA SET ......................................................................38
Indstillinger til at justere din camcorder med til optageforholdene
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, osv.)
Menuen MEMORY SET .....................................................................42
Indstillinger til "Memory Stick Duo" (QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW
FOLDER, osv.)
Menuen PICT.APPLI.........................................................................44
Specialeffekter på billedereller yderligere funktioner ved optagelse/afspilning
(FADER/PICT. EFFECT, osv.)
Menuen EDIT/PLAY .........................................................................47
Indstillinger for redigering eller afspilning i forskellige tilstande (VAR.SPD
PB/END SEARCH, osv.)
Menuen STANDARD SET ................................................................49
Indstillinger, mens du optager på et bånd, eller andre grundlæggende
indstillinger (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD SET/DISP OUTPUT/USB, osv.)
Menuen TIME/LANGU......................................................................52
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Tilpasning af den personlige menu .........................................................53
Kopiering/redigering
Tilslutning til en videobåndoptager eller et TV.........................................55
Kopiering til andre optageenheder ..........................................................56
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager eller et TV
(DCR-PC55E) ................................................................................57
Kopiering af billeder fra et bånd til en "Memory Stick Duo" .....................59
Kopiering af lyd til et optaget bånd ..........................................................60
Fortsættes 
5
Sletning af optagne billeder fra "Memory Stick Duo"...............................62
Mærkning af billeder på "Memory Stick Duo" med specifikke oplysninger
(billedbeskyttelse/udskrivningsmærke ...........................................62
Udskrivning af optagne billeder (PictBridge-kompatibel printer) .............63
Stik for tilslutning til eksterne enheder.....................................................65
Brug af en computer
Før du læser "First Step Guide (Introduktion)" på computeren ...............66
Installation af softwaren og "First Step Guide (Introduktion)" på en
computer ........................................................................................69
Visning "First Step Guide (Introduktion)" .................................................72
Oprettelse af en DVD (Direkte adgang til "Click to DVD") .......................73
Tilslutning af en analog videobåndoptager til computeren via
camcorderen (funktion til signalkonvertering) (DCR-PC55E) ........76
Fejlfinding
Fejlfinding ................................................................................................78
Advarselsindikatorer og meddelelser ......................................................94
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet ..............................................................99
Anvendelige kassettebånd ....................................................................100
Om "Memory Stick" ...............................................................................101
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ..................................................................103
Om i.LINK ..............................................................................................104
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter ...............................................105
Specifikationer .......................................................................................109
Indeks ....................................................................................................111
6
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør er leveret
sammen med camcorderen.
Tallet i parenteserne indikerer antallet for
det medfølgende tilbehør.
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 32, 55)
"Memory Stick Duo" 16MB (1) (s. 16, 101)
(DCR-PC55E)
USB-kabel (1) (s. 66)
Introduktion
Håndledsrem (1)
Memory Stick Duo-adapter (1) (s. 101)
(DCR-PC55E)
Vekselstrømsadapter (1) (s. 8)
• Fastgørelse af håndledsremmen
Det er nemmere at få remmen gennem øsknet,
hvis spidsen af remmen foldes.
Genopladeligt batteri NP-FA50 (1)
(s. 8, 103)
CD-rom "Picture Package Ver.1.5" (1)
(s. 69)
Netledning (1) (s. 8)
21-bens adapter (1)
De modeller, hvor
bunden.
-mærket kun er trykt i
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
(1)
Handycam Station (1) (s. 8)
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 30)
Et lithiumbatteri af knaptypen er allerede indsat.
7
Trin 2: Opladning af batteriet
Du kan oplade "InfoLITHIUM"-batteriet
(A-serien) (s. 103), når du har sat det i
camcorderen.
• Kun "InfoLITHIUM" batteriet (NP-FA50) kan
bruges.
POWER-kontakt
2 Sæt batteriet i ved at rette den
øverste del af  mærket på siden
ind efter den øverste del af 
mærket på camcorderen, indtil
det klikker på plads.
DC IN-stik
Handycam
Station
DC-stik
3 Luk batterilåget.
Netledning
Til stikkontakten i
væggen
Vekselstrømsadapter
1 Skub batterilåget i pilens retning
for at åbne det.
Sørg for at lukke låget helt.
4 Sæt POWER-kontakten på OFF
(CHG). (Standardindstillingen).
8
5 Tilslut vekselstrømsadapteren
til DC IN-stikket på Handycam
Station.
Med mærket 
opad
6 Tilslut netledningen til
vekselstrømsadapteren og
vægstikket.
Sådan oplader du batteriet kun med
vekselstrømsadapteren
Sluk for strømmen, og slut derefter
vekselstrømsadapteren til DC IN-stikket på
camcorderen.
• Du kan betjene camcorderen, når den
er tilsluttet til en strømkilde, f.eks. et
vægstik, som vist på illustrationen.
Batteriet mister ikke sin opladning i dette
tilfælde.
Introduktion
DC IN-stik
• Tag vekselstrømsadapteren ud af DC IN-stikket
på Handycam Station ved at holde fast i både
denne og jævnstrømsstikket.
DC IN-stik
7 Sæt camcorderen i din Handycam
DC-stik
Station.
 Åbn dækslet til interfacestikket.
POWER-kontakt
Netledning
 Placer camcorderen korrekt i din
Handycam Station som vist på
illustrationen, og tryk ned på det
punkt, der vises med pilen, for at sætte
camcorderen helt i.
Til stikkontakten i væggen
Vekselstrømsadapter
CHG-indikatoren
(opladning)
CHG-indikatoren (opladning) lyser, og
opladning begynder. CHG-indikatoren
(opladning) slukkes, når batteriet er
ladet helt op.
Fortsættes 
9
Trin 2: Opladning af batteriet (fortsættes)
Sådan fjernes camcorderen fra
Handycam Station.
 Sluk for strømmen til camcorderen,
tryk på RELEASE-knappen, og tag
camcorderen ud af Handycam Station.
Opladningstid
Den omtrentlige tid (min.) der kræves, når
du oplader et fuldt afladet batteri helt.
Batteri
Opladningstid
NP-FA50
(medfølger)
125
Optagetid
Den omtrentlige tid (min.), der er til
rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet
batteri.
RELEASE-knap
 Luk låget til interfacestikket.
Batteri
NP-FA50
(medfølger)
Sådan fjerner du batteriet
Sluk for strømmen. Åbn batterirummet, og
skub batteriet ud med fingrene (se cirklen
på illustrationen).
Løbende
optagetid*
Typisk
optagetid*
95
110
55
65
* Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen
tændes.
Nederst: Når LCD-baggrundsbelysningen
slukkes.
• Typiske optagelsestider viser tiden, mens du
gentager optagelse start/stop, tilslutter og
afbryder zoom.
Afspilningstid
Den omtrentlige tid (min.), der er til
rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet
batteri.
Batteri
Ved opbevaring af batteriet
Oplad batteriet helt, før det opbevares i en
længere periode (s. 103).
10
NP-FA50
(medfølger)
LCD-panel åbent*
105
* Når LCD-baggrundsbelysningen tændes.
Introduktion
Batteriet
• Skub POWER-kontakten op til OFF (CHG),
inden du udskifter batteriet.
• CHG-indikatoren (opladning) blinker under
opladning, eller batterioplysningerne (s. 24)
vises ikke korrekt under følgende forhold.
– Batteriet er ikke indsat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er helt afladet. (Kun for
batterioplysninger).
• Batteriet leverer ikke strøm, så længe
vekselstrømsadapteren er tilsluttet til DC INstikket i camcorderen eller Handycam Station,
selvom netledningen er taget ud af vægstikket.
Opladnings-/optage-/afspilningstid
• Tider målt med camcorderen ved 25 °C. (10 til
30 °C anbefalet).
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere, når
du bruger camcorderen ved lave temperaturer.
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere,
afhængigt af de forhold, hvor du bruger
camcorderen.
Vekselstrømsadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
vekselstrømsadapteren. Tag øjeblikkeligt
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten,
hvis der opstår en fejlfunktion under brug af
camcorderen.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og møbler.
• Sørg for, at metalgenstande ikke kommer
i kontakt med vekselstrømsadapterens
jævnstrømsstik eller batteriterminalen for at
undgå kortslutning. Dette kan medføre, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Selv om den er slukket, tilføres der stadig
strøm til camcorderen, så længe den er
sluttet til stikkontakten i væggen via
vekselstrømsadapteren.
11
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold godt fast i
camcorderen
Når du skal optage eller afspille, skubbes
POWER-kontakten gentagne gange for at
tænde indikatoren.
Skærmbilledet [CLOCK SET] vises, når du
bruger camcorderen første gang (s. 15).
POWER-kontakt
1 Skub POWER-kontakten
gentagne gange i pilens retning
for at tænde indikatoren.
Når POWER-kontakten er sat til
CAMERA-TAPE eller CAMERAMEM, åbner objektivdækslet
automatisk.
Skub POWER-kontakten
ned, mens du trykker på
den lille grønne knap,
hvis kontakten er sat til
OFF.
Indikatorer, der lyser
CAMERA-TAPE: Sådan optages på et
bånd.
CAMERA-MEM: Sådan optages på en
"Memory Stick Duo".
PLAY/EDIT: Sådan afspilles eller
redigeres billeder.
• Aktuel dato og klokkeslæt vises på LCDskærmen i ca. 5 sekunder, når du skubber
POWER-kontakten fra OFF (CHG) til
CAMERA-TAPE eller CAMERA-MEM.
12
2 Hold camcorderen korrekt.
Sluk camcorderen
Skub POWER-kontakten opad til OFF
(CHG), mens du trykker på den grønne
knap.
• For at spare på batteriet er strømmen på
købstidspunktet sat til at slukke automatisk,
hvis du forlader camcorderen uden at betjene
det i ca. 5 minutter. ([A.SHUT OFF], s. 52).
Trin 4: Justering af LCD-panelet
LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
camcorderen (), og drej det til den bedste
vinkel for at optage eller afspille ().
180 grader
(maks.)
90 grader (maks.)
Introduktion
2
1
DISP/BATT INFO
90 grader til
camcorderen
• Tryk ikke på knapperne på LCD-rammen ved et
uheld, når du åbner eller justerer LCD-panelet.
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader til
objektivsiden, kan du lukke LCD-panelet med
LCD-skærmen udad. Dette er praktisk under
afspilningen.
Hvis du vil gøre LCD-skærmen
mørkere
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder, indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
camcorderen, hvor der er meget lys, eller
når du vil spare på batteriet. Det optagne
billede påvirkes ikke af indstillingen. Hvis
du vil aktivere baggrundsbelysningen på
LCD-skærmen, skal du trykke på DISP/
BATT INFO og holde den nede i nogle få
sekunder, indtil
forsvinder.
• Se [LCD BRIGHT] (s. 49) for at justere
lysstyrken for LCD-skærmen.
13
Trin 5: Brug af berøringspanelet
Du kan afspille optagne billeder (s. 21)
eller ændre indstillingerne (s. 34) ved hjælp
af berøringspanelet.
Placer hånden på venstre side af
LCD-panelet for at understøtte det.
Tryk derefter på knapperne, som
vises på skærmen.
1 Tryk på
.
Tryk på [MENU] under Easy
Handycam-funktionen (s. 18).
60min
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
Tryk på knappen på LCD-skærmen.
2 Tryk på [DISP GUIDE].
De viste indikatorer afhænger af
indstillingerne.
Select area for guide.
DISP/BATT INFO
• Udfør den samme handling som forklaret
ovenfor, når du trykker på knapperne på LCDrammen.
• Vær forsigtig med ikke at trykke på LCDskærmens knapper ved et uheld, når du bruger
berøringspanelet.
Sådan skjules skærmindikatorerne
Tryk på DISP/BATT INFO for at skifte
skærmindikatorerne mellem ( feks.
tidskode) ON eller OFF.
Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmvisning, så det viser
meddelelser på den angivne sprog. Vælg
skærmsproget i [LANGUAGE] i menuen
(TIME/LANGU.) (s. 34, 52).
Kontrol af skærmindikatorerne
(Skærmguide)
Du kan let kontrollere betydningen af hver
indikator, der vises på LCD-skærmen.
14
END
DISP GUIDE
3 Tryk på det område, der
indeholder den indikator, som du
vil kontrollere.
Betydningen af indikatorerne i området
vises på skærmen. Tryk på
/
for
at skifte, hvis du ikke kan finde den
indikator, som du ønsker at kontrollere.
Når du trykker på
, vender skærmen
tilbage til det valgte visningsområde.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
STEADY SHOT:
OFF
4 Tryk på [END].
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt
Angiv dato og klokkeslæt, når du
anvender camcorderen første gang. Hvis
du ikke angiver dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET], hver gang
du tænder camcorderen eller ændrer
POWER-kontaktens stilling.
2 Vælg menuen
med
.
/
(TIME/LANGU.)
, og tryk derefter på
–:––:––
60min
DISPLAY
• Hvis du ikke bruger camcorderen i
ca. 2 måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet kan blive slettet fra hukommelsen.
Hvis det er tilfældet, skal du oplade det
genopladelige batteri, og derefter indstille dato
og klokkeslæt igen (s. 108).
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
––:––:––
LANGUAGE
OK
PROGRAM AE
3 Vælg [CLOCK SET] med
og tryk derefter på
,
.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
/
Introduktion
WORLD
1M
1D
0: 00
OK
POWER-kontakt
Spring til trin 4, når du indstiller uret første
gang.
1 Tryk på
[MENU].
4 Angiv [Y] (år) med
tryk derefter på
/
, og
.
Du kan angive alle år op til 2079.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1
M
1D
0: 00
–:––:––
60min
OK
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
5 Angiv [M] (måned), [D] (dag),
OK
timer og minutter, og tryk derefter
på
.
Uret starter.
15
Trin 7: Indsætning af et bånd eller en "Memory
Stick Duo"
Kassettebånd
Du kan kun bruge DV
(s. 100).
-minikassetter
• Optagelsestiden kan varierer afhængigt af [REC
MODE] (s. 49).
1 Skub håndtaget
OPEN/EJECT
i pilens retning, hold på den, og
åbn dækslet.
OPEN/EJECT
3 Luk dækslet.
Sådan tager du kassetten ud
Fortsæt med de samme trin, som da du
indsatte et kassettebånd.
"Memory Stick Duo"
Du kan kun bruge en "Memory Stick
Duo" mærket med
eller
(s. 101).
• Antallet og den tid, du kan optage billeder
på, varierer afhængigt af billedkvaliteten eller
billedstørrelsen. Yderligere oplysninger findes
på side 42.
Dæksel
Kassetterummet løftes og åbnes
automatisk.
2 Indsæt en kassette med dens
Indsæt "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-åbningen i den
rigtige retning, indtil den klikker på
plads.
Adgangsindikator
vindue opad, og tryk derefter på
.
Vindue
Med mærket
 opad
Tryk let på midten af
kassetten.
16
Kassetterummet glider automatisk
tilbage. Tving ikke kassetten ind
i rummet. Dette kan medføre, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du tvinger "Memory Stick Duo"
ind i åbningen i modsat retning, kan det
ødelægge "Memory Stick Duo", åbningen
til "Memory Stick Duo" eller billeddataene.
Sådan skubbes en "Memory Stick
Duo" ud
Tryk let "Memory Stick Duo" ind en
enkelt gang.
Introduktion
• Når adgangsindikatoren er tændt eller blinker,
læser eller skriver camcorderen data. Undgå
at ryste eller støde til camcorderen, afbryde
strømmen, skubbe "Memory Stick Duo" ud
eller fjerne batteriet. Ellers er der risiko for
beskadigelse af billeddata.
17
Nem optagelse/afspilning (Easy Handycam)
Med denne Easy Handycam-funktion, justeres de fleste
kameraindstillinger automatisk optimalt, hvilket fritager dig
fra at foretage detaljeret justering.
Selv førstegangsbrugere kan nyde fordel af nem betjening,
da kun de grundlæggende funktioner er tilgængelige og
skrifttypen på skærmen bliver større, så den er lettere at læse.
Følg fremgangsmåderne beskrevet i trin 1 til 7 (s. 7 til 16)
før betjening.
E
C
A
D
B
Nem optagelse
1 Skub POWER-kontakten  i pilens retning gentagne gange for at tænde
indikatoren for at vælge et optagemedie.
Skub POWERkontakten  ned,
mens du trykker
på den lille grønne
knap, hvis kontakten
er sat til OFF.
Optagelse af film
: Indikatoren
[CAMERA-TAPE] tændes:
: Indikatoren
Optagelse af stillbilleder
[CAMERA-MEM] tændes.
2 Tryk på EASY .
Easy Handycam
operation
ON
Indikatoren EASY lyser blåt.
3 Start optagelse.
Film
Stillbilleder
Tryk på REC START/STOP 
(eller ).
A
Tryk på PHOTO .
Lukkerklik
Bip
60min
30
MENU
Indikatoren () ændrer [STBY] til
[REC].
Tryk på  (eller ) igen for at stoppe
optagelse.
18
MENU
Blinker  Lyser
Tryk og hold
let for at justere
fokuseringen.
Tryk hårdt for at
optage.
Nem afspilning
1 Skub POWER-kontakten  i pilens retning gentagne gange for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på EASY .
Easy Handycam
operation
ON
Indikatoren EASY lyser blåt.
Film
Stillbilleder
Tryk på
, og tryk derefter på
for at starte afspilning.
Langsom afspilning
er mulig
med fjernbetjeningen.
A
Tryk på

vælge et billede.
A
/
C
B
C
for at
Optagelse/afspilning
3 Start afspilning.
MENU
MENU
B
 Stop
 Spil/Pause skifter, når du trykker på
 Båndafspilning
 Forrige/Næste
 Slet (s. 62)
den
 Hurtig fremspoling/Tilbagespoling
Sådan annulleres Easy Handycamfunktionen
Tryk på EASY  igen.
Indikatoren EASY slukkes, og alle
indstillingerne vender tilbage til den forrige
situation.
• Standardindstillingerne for båndets
optagetilstand og billedkvalitet for "Memory
Stick Duo" gendannes.
• Hvad du kan under Easy Handycam-funktionen.
– Justere visse menuindstillinger (s. 36)
Tryk på [MENU] for at få vist punkter,
der kan indstilles. Standardindstillingerne
gendannes for de punkter, der ikke vises.
– Zoom (under optagelse) (s. 22)
– Slå skærmindikatorerne til/fra (s. 14)
– "Afspilning af billedet på et TV" (s. 32)
– "Kopiering til andre optageenheder" (s. 56)
• [Invalid during Easy Handycam operation]
vises, hvis funktioner, der ikke er tilgængelige,
forsøges i Easy Handycam.
19
Optagelse
Objektivdæksel
Åbnes i henhold til indstillingerne af
POWER-kontakten.
PHOTO
REC START/STOP 
POWER-kontakt
REC START/
STOP 
1 Skub POWER i pilens retning flere gange for at aktivere indikatoren for det
ønskede optagemedie.
Hvis POWER er
indstillet til OFF,
skal du skubbe
den ned, mens du
trykker på den
grønne knap.
Aktiver indikatoren CAMERA-TAPE for at
optage på bånd.
Aktiver indikatoren CAMERA-MEM for at
optage på "Memory Stick Duo".
2 Start optagelse.
Film
Stillbilleder
Tryk på REC START/STOP 
(eller ).
A
Tryk let på PHOTO, og hold den
nede for at indstille fokus ().
Tryk derefter () helt ned.
Bip
Lukkerklik
60min
FINE
30
101
Indikatoren () ændrer [STBY] (kun
bånd) til [REC].
• Lyden fra en film (MPEG MOVIE EX), der
er optaget på en "Memory Stick Duo", er i
mono.
Sådan afbryder du optagelsen
Tryk på REC START/STOP igen.
• Du kan optage et stillbillede på en "Memory
Stick Duo" under optagelse af film på et bånd
eller i standby.
20
A
P-MENU
B
Blinker  Lyser
Lyden fra lukkeren høres. Billedet er
optaget, når
forsvinder.
Sådan kontrolleres det sidst optagne
på en "Memory Stick Duo"
Tryk på
. Hvis du vil slette billedet,
skal du trykke på
 [YES]. Tryk på
for at vende tilbage til standby.
Afspilning
1 Skub POWER-kontakten i pilens retning gentagne gange
for at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Start afspilning.
Film
Stillbilleder
På et bånd:
Tryk på
, og tryk derefter på
for at starte afspilning.
A
B
C
C
B
 Stop
 Spil/Pause skifter, når du trykker på den
 Hurtig fremspoling/Tilbagespoling
• Afspilningen stopper automatisk, hvis
pausetilstanden fortsætter i mere end 3
minutter.
 Båndafspilning
 Forrige/Næste
 Visning af indeksskærm
• Du kan slette unødvendige billeder i en
"Memory Stick Duo" (s. 62).
Optagelse/afspilning
A
Tryk på
.
Det senest optagne billede vises.
En "Memory Stick Duo":
Tryk på

/
for at
vælge et billede med , og tryk
derefter på
.
Sådan justerer du lydstyrken
Tryk på
/
[VOLUME],
derefter på
for at justere lydstyrken.
• Hvis du ikke kan finde [VOLUME] i
tryk på [MENU].
,
Sådan søges efter en sekvens under
afspilning
Tryk og hold på
/
under afspilning
(Billedsøgning), eller
/
, mens
båndet hurtigt spoles frem eller tilbage
(Visning under spoling).
• Du kan afspille i forskellige funktioner ([VAR.
SPD PB], s. 47).
Sådan afspilles billeder på en
"Memory Stick Duo" på indeksskærmen
Tryk på
. Tryk på det billede, du vil
have vist i enkeltvisningen.
Tryk på

[PB FOLDER], vælg
en mappe med
/
, tryk derefter på
(s. 44) for at få vist billeder i andre mapper.
B
A
C
 Forrige/Næste 6 billeder
 Det viste billede, inden der skiftes til
indeksskærmen.
 Filmikon
21
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning
osv.
5
1
Sådan justerer du fokuseringen på
et motiv, der ikke står midt i billedet
(SPOT FOCUS)......................... 
2
Se [SPOT FOCUS] på side 40.
3
Sådan fastsætter du eksponeringen
til det valgte motiv (fleksibel
lyspletmåler) .......................... 
4
Se [SPOT METER] på side 39.
Sådan optager du i spejltilstand ... 
6
Åbn LCD-panelet  90 grader i forhold
til camcorderen (), og drej det 270 grader
mod objektivsiden ().
Optagelse
Brug af zoom .......................... 
Flyt motorzoomgrebet  en smule for at
opnå langsommere zoom. Flyt det mere,
hvis du vil opnå hurtigere zoom.
Bredere vinkel: (vidvinkel)
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det
optages.
Sådan anvender du et kamerastativ
........................................... 
Tæt på: (telefoto)
• Den minimumafstand, der kræves mellem din
camcorder og motivet for at få skarp fokus,
er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
• Du kan indstille [DIGITAL ZOOM], hvis du vil
zoome til et forhold større end 10 × (s. 41).
Sådan justeres eksponeringen til
motiver i modlys ...................... 
Tryk på BACK LIGHT  for at få vist
, hvis du vil justere eksponeringen til
motiver i modlys. Hvis du vil annullere
modlysfunktionen, skal du trykke på
BACK LIGHT igen.
22
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
længden af skruen skal være mindre end
5,5 mm ) for at fastgøre kamerastativet 
med skruen.
Afspilning
Visning af billeder med
bevægelseseffekter (SLIDE SHOW
PLUS) ...................................
Indstil POWER-kontakten til PLAY/EDIT,
og tryk derefter på SLIDE SHOW PLUSknappen . [Starting SLIDE SHOW
PLUS] vises, og afspilningen af billederne i
“Memory Stick Duo” starter automatisk.
Du annullerer SLIDE SHOW PLUS ved at
trykke på SLIDE SHOW PLUS-knappen
igen.
• Luk LCD-panelet med LCD-skærmen udad (s.
13).
• Du kan nyde SLIDE SHOW PLUS med
camcorderen monteret i Handycam Station eller
ikke (s. 8).
 PB FOLDER
Når den er indstillet til [ALL FILES]
( )*, afspilles alle filer i en “Memory
Stick Duo”.
Hvis du vælger [CURRENT FLDR] ( ),
vil alle filerne i den mappe, der er valgt i
[PB FOLDER] (s. 44) blive afspillet.
• Uret vises ikke, hvis [CLOCK SET] (s. 15) ikke
er indstillet.
• Hvis
ikke vises, skal du trykke på LCDskærmen for at få den vist.
• Når du bruger SLIDE SHOW PLUS i en
længere periode, skal du tilslutte camcorderen
til et vægstik ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter.
• For at beskytte LCD-skærmen anbefales:
– Brug af flere filer til SLIDE SHOW PLUS.
– Indstilling af [REPEAT] til [ON].
– Indstilling af POWER-kontakten til OFF
(CHG), når der ikke vises SLIDE SHOW
PLUS.
• Du kan vælge det første billede til SLIDE
SHOW PLUS ved at trykke på
/
,
inden du trykker på SLIDE SHOW PLUS.
 GENTAG
Sådan bruges PB-zoom .............. 
Når [ON] ( )* vælges, gentages SLIDE
SHOW PLUS.
Du kan vælge at forstørre billederne ca. 1,1
gange til 5 gange den oprindelige størrelse.
Forstørrelsen kan indstilles ved hjælp af
motorzoomgrebet .
 CLOCK DISP
Når du indstiller den til [ON]*, vises uret.
 MODE SELECT
SIMPLE*
Til visning af billeder med op-ned-/side til
side-bevægelse, zoom eller overlap.
MONOTONE
Billederne vises i sort-hvid
med side-til-side-bevægelse
eller overlapningseffekter.


Optagelse/afspilning
Du kan justere følgende indstillinger ved at
trykke på
, mens SLIDE SHOW PLUS
køres. (* Standardindstillingen)
Tryk [OK]  [END], når du er færdig
med indstillingen.
STANDARD
Viser billeder uden effekter.
Filoplysningerne forsvinder, når du trykker
på DISP/BATT INFO-knappen.
Afspil det billede, du vil forstørre.
Forstør billedet med T (Telephoto).

Tryk på skærmen på det punkt, som
skal forstørres.

Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (Telephoto).
Tryk på [END], hvis du vil annullere.
FANCY
Billederne vises med
dekorative blomsterbilleder
og zoom eller wipeeffekter.
Fortsættes 
23
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning osv. (fortsættes)
Sådan bruger du specialeffekter ... 
Se menuen
(PICT.APPLI.) (s. 44).
Sådan initialiserer du indstillingerne
........................................... 
2
9
7
8
Tryk på RESET  for at initialisere
indstillingerne, inkl. indstillingen af dato
og klokkeslæt.
(Menu items customized on Personal Menu
are not initialized.)
Navne på andre dele og funktioner
q;

qa
Højttaler
Lyden kommer ud af højttaleren.
• Se på side 21, hvordan du justerer lyden.
qs

REC-indikator
REC-indikatoren lyser rødt under
optagelse (s. 51).

Fjernbetjeningssensor
Peg med fjernbetjeningen (s. 30) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
camcorderen.

Intern stereomikrofon
Når en ekstern mikrofon er tilsluttet,
har lydindgangen fra denne forrang i
forhold til de andre.
Optagelse/afspilning
Sådan kontrollerer du den resterende
batteritid (Batterioplysninger) ...... 
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG),
og tryk derefter på DISP/BATT INFO .
Batterioplysningerne vises i ca. syv
sekunder. Hold knappen nedtrykket for at
se oplysningerne i ca. 20 sekunder.
Resterende batteri (ca.)
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
85 min
Optagekapacitet (ca.)
Sådan slår du biplyden til bekræftelse
fra ....................................... 
Se [BEEP] (s. 51) for at indstille biplyden.
24
Optagelse/afspilning
25
Viste indikatorer under optagelse/afspilning
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
Et bånd
1
2
3
4
5
8
1
9
60min
FINE
0
30
101
P-MENU
6 7
qa 7

Resterende batteri (ca.)

Optagemappe (44)

Optagetilstand ( eller ) (49)

Kvalitet ([FINE]) eller ([STD]) (42)

Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))

Indikator til "Memory Stick Duo" og
antal af billeder, der kan optages (ca.)

Tidskode (time: minut: sekund: billede)/
Båndtæller (time: minut: sekund)

Knappen til gennemsyn (20)

Optagekapacitet for bånd (ca.) (51)

END SEARCH/EDIT SEARCH/Rec
review-knap til skift af visning (29)

Knappen til personlig menu (34)
En "Memory Stick Duo"
A
B
C
D
E




Optagemappe (44)
Optagekapacitet (ca.)
Filmstørrelse (43)
Indikator til start af optagelse
(vises i ca. 5 sekunder)
 Knappen til gennemsyn (20)
26
Datakode under afspilning
Dataene for dato/klokkeslæt og
kameraindstilling optages automatisk. De
vises ikke på skærmen under optagelse,
men du kan kontrollere dem som [DATA
CODE] under afspilning (s. 51).
( ) er en oversigtsside.
Indikatorerne vises ikke under optagelse.
Visning af film
Visning af stillbilleder
Et bånd
1
2 qs
4
5
qg qh
1 qf
MEMORY PLAY
wswd
qj
qk
7
qd
ql
w;
wa 7
Indikator for båndtransport

Datafilnavn

Videobetjeningsknapper (21)

Når der er en "Memory Stick Duo" i
camcorderen, ændres
(STOP) til
("Memory Stick Duo" afspilning),
hvis et bånd ikke afspilles.
Billednummer/samlet antal optagne
billeder i den aktuelle afspilningsmappe

Afspilningsmappe (44)

Ikon for forrige/næste mappe
Følgende indikatorer vises, når det første
eller sidste billede i den aktuelle mappe vises,
og når der er flere mapper på den samme
"Memory Stick Duo".
: Tryk på
for at gå til den forrige
mappe.
: Tryk på
for at gå til den næste
mappe.
: Tryk på
/
for at gå til enten
den forrige eller den næste mappe.
En "Memory Stick Duo"
D
A
0:00:00
E
B
F
C






Datafilnavn
Knappen til Spil/Pause (21)
Knappen til Forrige/Næste (21)
Billedstørrelse (43)
Afspilningstid
Knappen til Forrige/Næste
En filmfil deles i maksimalt 60 sekvenser.
Antallet af sekvenser, som filmfilen opdeles i,
afhænger af filmens længde. Tryk på
for afspille, når den sekvens er valgt, som
afspilningen skal begynde fra.

Knappen til sletning af billede (62)

Knappen til valg af båndafspilning (21)

Knappen til Forrige/Næste billede (21)

Knappen til visning af indeksskærm
(21)

Billedbeskyttelsesmærke (62)

Udskrivningsmærke (63)
Fortsættes 
Optagelse/afspilning

27
Viste indikatorer under
optagelse/afspilning (fortsættes)
Indikatorer, når du foretager
ændringer
Du kan kontrollere [DISP GUIDE] (s. 14)
for at finde ud af funktionen af hver
indikator, der vises på LCD-skærmen.
Øverst til venstre
Øverst til højre
( ) er en oversigtsside.
Midten
Indikator
Betydning
Color Slow Shutter (41)
PictBridge-tilslutning (63)

Advarsel (94)
Nederst
Indikator
Betydning
Billedeffekt (46)
Digital effekt (45)

Manuel fokusering (40)
PROGRAM AE (38)
Nederst
Midten
Øverst til venstre
Indikator
Betydning
EXT SUR MIC (49)
Hvidbalance (39)
WIDE SELECT (42)
SteadyShot deaktiveret
(42)
Optagelse ved brug af
selvudløser (41)
Tele-makro (40)
Denne indikator
vises, hvis du bruger
videoflashlys (tilbehør).
(41)
Øverst til højre
Betydning
A/VDV OUT (50)
DV-indgang (57)
Nulstilling af tæller (30)
SLIDE SHOW PLUS (22)
LCD-baggrundsbelysning
deaktiveret (13)
28
Modlys (22)

AUDIO MODE (49)
Intervalfotooptagelse (46)
Indikator

Søgning efter startpunktet
Kontroller, at indikatoren CAMERA-TAPE
lyser.
1 Tryk på
Søgning efter den sidste sekvens i
den seneste optagelse (END SEARCH)
.
60min
[END SEARCH] virker ikke, når du har
taget båndet ud efter endt optagelse.
Tryk på
60min
END SEARCH
1
0:00:00
EDIT
Tryk her for
at annullerer
funktionen.
Den sidste sekvens af den seneste
optagelse afspilles i ca. fem sekunder,
hvorefter camcorderen går i standbytilstand det sted, hvor den sidste
optagelse sluttede.
• [END SEARCH] virker ikke korrekt, når
der er en tom sektion mellem optagne
sektioner på båndet.
• Du kan også vælge [END SEARCH] i
menuen. Når indikatoren PLAY/EDIT lyser,
skal du vælge [END SEARCH] genvejen i
personlig menu (s. 34).
Manuel søgning (EDIT SEARCH)
Du kan søge efter startpunktet for at
begynde den næste optagelse, mens du ser
billederne på skærmen. Lyden afspilles
ikke under søgningen.
(baglæns)/
(fremad), og slip den på
det sted, hvor optagelsen skal
begynde.
Visning af de senest optagne
sekvenser (Gennemsyn af
optagelser)
Optagelse/afspilning
EXECUTING
CANCEL
0:00:00
2 Tryk og hold på
.

STBY
Du kan få vist ca. 2 sekunder af sekvensen,
som blev optaget, lige inden du stoppede
båndet.
Tryk på
.

60min
STBY
0:00:00
EDIT
De sidste 2 sekunder (ca.) af den seneste
optagelse afspilles. Derefter indstilles
camcorderen til standby.
29
Fjernbetjening
Fjern isoleringsarket, inden
fjernbetjeningen tages i brug.
• Sigt med fjernbetjeningen mod fjernsensoren
for at betjene camcorderen (s. 24).
• Hvis du vil skifte batteri, kan du se på side 108.
Isoleringsark
Hurtigsøgning efter en bestemt
sekvens (Nulstilling af tæller)
6
1
7
SET MEMORY  på et sted, som
du vil finde senere.
8
Båndtælleren nulstilles til "0:00:00", og
vises på skærmen.
q;
2
1 Tryk under afspilning på ZERO
3
60min
0:00:00
4
9
5
P-MENU
Hvis båndtælleren ikke vises, skal du
trykke på DISPLAY .
 PHOTO (s. 20)
Når du trykker på denne knap, vil billedet på
skærmen blive optaget som et stillbillede.
 SEARCH M. (s. 29)


 Knapper til videokontrol
(tilbagespoling, afspilning, hurtig
fremspoling, pause, stop, langsom
afspilning) (s. 21)
 ZERO SET MEMORY
 Sender
 REC START/STOP (s. 20)
2 Tryk på STOP  for at afbryde
afspilningen.
3 Tryk på REW .
Båndet stopper automatisk, når
båndtælleren når til "0:00:00".
4 Tryk på PLAY .
Afspilning begynder fra punktet
"0:00:00" på båndtælleren.
 Motorzoom (s. 22)
 DISPLAY (s. 14)
 Knapper til hukommelseskontrol
(indeks, afspilning af –/+, hukommelse)
(s. 21)
30
• Der kan forekomme en afvigelse på flere
sekunder mellem tidskoden og båndtælleren.
• Funktionen Nulstilling af tæller virker ikke
korrekt, når der er en tom sektion mellem
optagne sektioner på båndet.
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på ZERO SET MEMORY  igen.
Søgning efter en sekvens via
optagedato (Datosøgning)
Du kan lokalisere det punkt, hvor
optagedatoen skifter.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
3 Tryk på (forrige)/(næste)
 for at vælge en optagedato.
60 min
0:00:00:00
30 min
Optagelse/afspilning
2 Tryk på SEARCH M. .
DATE -01
SEACH
P-MENU
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på STOP 
• Funktionen til datosøgning virker ikke korrekt,
når der er en tom sektion mellem optagne
sektioner på båndet.
31
Afspilning af billedet på et TV
Slut camcorderen til stikkontakten i væggen med den medfølgende vekselstrømsadapter ved
denne handling (s. 8). Se også betjeningsvejledningerne til de enheder, som skal tilsluttes.
A/V eller A/V OUT-stik
1
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
IN
Videobåndoptagere
eller fjernsyn
2
: Signalretning

A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut indgangsstikket til den anden enhed.

A/V-tilslutningskabel med S
VIDEO (tilbehør)
Når du tilslutter til en anden enhed
via S VIDEO-stikket ved at bruge
A/V-tilslutningskablet sammen med et S
VIDEO-kabel (tilbehør), kan du fremstille
billeder med bedre kvalitet end med en A/Vkabeltilslutning.
Tilslut det hvide og røde lydstik (venstre/
højre lydkanal) og S VIDEO-stikket (S
VIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet
(tilbehør). I dette tilfælde er den gule
stiktilslutning (standardvideo) ikke
nødvendig. S VIDEO-tilslutningen giver
ingen lyd.
Når dit TV er sluttet til en
videobåndoptager
Tilslut camcorderen til LINE INindgangen på videobåndoptageren. Sæt
videobåndoptagerens indgangsvælger på
LINE.
32
Hvis dit TV er af monotypen (når TV’et
kun har én lydindgang)
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule
stik til videoindgangen, og det hvide
(venstre kanal) eller røde (højre kanal)
stik til videobåndoptagerens eller TV’ets
lydindgang.
• Fjern camcorderen fra din Handycam Station,
før du slutter A/V-tilslutningskablet til A/Vstikket (DCR-PC55E)/A/V OUT-stikket (DCRPC53E) på camcorderen.
• Du kan få vist tidskoden på TV-skærmen ved at
indstille [DISP OUTPUT] til [V-OUT/PANEL]
(s. 52).
Hvis TV’et/videobåndoptageren har en
21-bens adapter (EUROCONNECTOR)
Brug 21-bens adapteren, som følger med
camcorderen (kun modeller med
-mærket i bunden). Denne adapter er kun
tilsigtet output.
TV/
Videobåndoptager
Optagelse/afspilning
33
Brug af menupunkterne
Følg anvisningerne herunder for at bruge ethvert af de menupunkter, der er angivet efter
denne side.
1 Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren.
Indikatoren [CAMERA-TAPE]:
indstillinger på et bånd
Indikatoren [CAMERA-MEM]:
indstillinger på en "Memory
Stick Duo"
Indikatoren [PLAY/EDIT]: indstillinger til visning/redigering
2 Tryk på LCD-skærmen for at vælge menupunktet.
Utilgængelige punkter vises nedtonet.
 Sådan bruger du den personlige menus genveje
På den personlige menu er genveje for ofte anvendte menupunkter tilføjet.
• Du kan tilpasse den personlige menu, som du har lyst til (s. 53).
 Tryk på
60min
MENU
1/3
.
0:00:00:00
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis det ønskede punkt ikke vises på skærmen, skal du trykke på
vises.
 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på
.
/
, indtil punktet
 Sådan anvendes menupunkterne
Du kan tilpasse de menupunkter, der ikke er føjet til den personlige menu.




BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
 Tryk på
[MENU].
Menuindeksskærmbilledet vises.
 Vælg den ønskede menu.
Tryk på
/
for at vælge menupunktet, og tryk på
samme som den i trin ).
34
. (Processen i trin  er den
 Vælg det ønskede punkt.
• Du kan også vælge punktet direkte ved at trykke på det.
 Tilpas punktet.
Når indstillingerne er afsluttet, skal du trykke på

menuskærmbilledet.
Hvis du ikke vil ændre indstillingen, skal du trykke på
skærmbillede.
(luk) for at skjule
for at vende tilbage til det forrige
Brug af menuen
35
Menupunkter
Indikatorposition:
TAPE
MEM
PLAY/EDIT
PROGRAM AE


SPOT METER


EXPOSURE


WHITE BAL.


AUTO SHUTTER

×
SPOT FOCUS


FOCUS


TELE MACRO


FLASH SET


COLOR SLOW S

×
SELF-TIMER

*
DIGITAL ZOOM

WIDE SELECT

STEADYSHOT

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×

FADER


PICT. EFFECT

×
×
×
×
D. EFFECT
INT.REC-STL
×

DEMO MODE

×
×
×
×
Menuen CAMERA SET (s. 38)
Menuen MEMORY SET (s. 42)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE*
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menuen PICT.APPLI. (s. 44)
PRINT
36
×



Tilgængelige menupunkter () varierer afhængigt af indikatorens position.
*Disse funktioner er tilgængelige under Easy Handycam-funktionen.
Indikatorposition:
TAPE
MEM
PLAY/EDIT
END SEARCH

×
×
×
×
×
×
×

BURN VCD
×
×
×
×
×
×

Menuen EDIT/PLAY (s. 47)
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD






Menuen STANDARD SET (s. 49)
AUDIO MIX
×
×
×
EXT SUR MIC

×
×
×
×
×
×
LCD SET




VIDEO INPUT (DCR-PC55E)
×
×
USB-CAMERA

REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME*





×
USB-PLY/EDT
×
×
×
×
×
DISP GUIDE*



×


×
×
REMOTE CTRL



REC LAMP


×
BEEP*



DISP OUTPUT



MENU ROTATE



A.SHUT OFF



×
×

CLOCK SET*



WORLD TIME



LANGUAGE



A/V  DV OUT (DCR-PC55E)
DATA CODE*
REMAINING
CALIBRATION
Brug af menuen
MULTI-SOUND


×


Menuen TIME/LANGU. (s. 52)
37
Menuen CAMERA SET
Indstillinger til at justere din camcorder
med til optageforholdene (EXPOSURE/
WHITE BAL./STEADYSHOT, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
PROGRAM AE
BEACH&SKI*( )
Denne indstilling forhindrer, at personers
ansigter virker mørke, hvis lyset er skarpt
eller reflekterende, f.eks. på en strand om
sommeren eller på en skibakke.
SUNSET&MOON**(
)
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer med funktionen
PROGRAM AE.
 AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [PROGRAM AE]
Vælg denne indstilling for at indfange
stemningen ved optagelse af solnedgange,
almindelige natbilleder eller fyrværkeri.
SPOTLIGHT*( )
LANDSCAPE**(
Denne indstilling forhindrer personers
ansigter i at virke overdrevent blege, når
motiver er stærkt oplyste.
Vælg denne indstilling for at optage
motiver på lang afstand klart. Denne
indstilling forhindrer også, at camcorderen
fokuserer på vinduesglas eller -metal, hvis
du optager et motiv bag en rude eller en
skærm.
PORTRAIT (blødt portræt) (
)
Denne indstilling fremhæver motiver, som
f.eks. en person eller en blomst, samtidigt
med, at der dannes en blød baggrund.
SPORTS* (Sportslektion) ( )
Denne indstilling minimerer rysten, når du
optager et motiv i hurtig bevægelse.
38
)
• Punkter med én stjerne (*) kan justeres
til at fokusere på motiver på kort afstand.
Punkter med to stjerner (**) kan justeres til
at fokusere på motiver længere væk.
SPOT METER (fleksibel
lyspletmåler)
WHITE BAL. (hvidbalance)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selv når der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, som f.eks.
motiver badet i projektørlys på en scene.
Du kan justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
 AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen er indstillet til udendør brug
eller under fluorescerende dagslyslamper.
1
INDOOR ()
2
 Tryk på det punkt, som du ønsker at
For at vende tilbage til automatisk
eksponering skal du trykke på
[AUTO][END].
• Hvis du indstiller [SPOT METER], angives
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
EXPOSURE
Du kan manuelt indstille lysstyrken for et
billede. Hvis du f.eks. optager indendørs
på en klar dag, kan du undgå skygger fra
modlys på personer, som står ved siden af
vinduet, ved at fastsætte eksponeringen
efter den indvendige mur.
2
3
1
 Tryk på [MANUAL].
 Juster eksponering ved at trykke på
/
 Tryk på
.
.
vises.
For at vende tilbage til automatisk
eksponering skal du trykke på [AUTO]
.
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres afhængigt af
omgivende lysforhold.
 Tryk på [ONE PUSH].
 Ret camcorderen mod et hvidt objekt,
som f.eks. et ark papir under de samme
lysforhold, hvorunder motivet skal
optages.
 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og lagret i hukommelsen.
Brug af menuen
fokusere på, og justér eksponeringen på
skærmen.
vises.
 Tryk på [END].
Hvidbalancen er indstillet til lysstyrken
under varme hvide fluorenscerende
lamper.
• Undgå at ryste camcorderen, når
blinker hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis
hvidbalancen ikke kan indstilles.
• Hvis
bliver ved med at blinke, selv
når du trykker på
, skal du angive
[WHITE BAL.] til [AUTO].
• Når du har udskiftet batteriet, mens [AUTO] er
valgt, eller du bringer camcorderen udendørs
med fast eksponering fra et hus, skal du vælge
[AUTO] og rette camcorderen mod et hvidt
objekt i nærheden i ca. 10 sekunder, hvis du vil
have bedre justering af farvebalancen.
• Udfør [ONE PUSH] fremgangsmåden, hvis du
ændre indstillingerne for [PROGRAM AE],
eller tager camcorderen med ud indefra eller
omvendt.
• Angiv [WHITE BAL.] til [AUTO] eller
[ONE PUSH] under hvide eller køligt hvide
fluorescerende lamper.
• Indstillingen vender tilbage til [AUTO], når du
frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end 5 minutter.
Fortsættes 
39
Menuen CAMERA SET (fortsættes)
AUTO SHUTTER
Denne indstilling aktiverer automatisk den
elektroniske lukker ved optagelse i lyse
omgivelser, hvis du indstiller den til [ON]
(standardindstilling).
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for
at rette det mod et motiv, der ikke står midt
i billedet.
1
2
 Tryk på motivet på skærmen.
 vises.
 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO][END] for at justere
fokusering automatisk.
• Det er lettere at indstille fokus på et motiv ved
at flytte motorzoomgrebet mod T (telefoto) for
at justere fokuseringen. Flyt derefter grebet
mod W (vidvinkel) for at indstille zoom til
optagelse. Når du vil optage et nærbillede, skal
du flytte motorzoomgrebet til W (vidvinkel).
Indstil derefter fokuseringen.
• Den minimumafstand, der kræves mellem din
camcorder og motivet for at få skarp fokus,
er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
TELE MACRO
Denne funktion er nyttig til optagelse
af små motiver, f.eks. blomster eller
insekter. Den gør det nemlig muligt at tage
nærbilleder på en vis afstand, så din skygge
ikke forstyrrer billedet. På denne måde
fremstår motivet tydeligere.
Når du angiver [TELE MACRO] til [ON]
( ), flytter zoom (s. 22) automatisk
til toppen af T (telefoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på tæt
afstand, ned til ca. 27 cm.
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], angives
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
FOCUS
Du kan justere fokuseringen manuelt. Vælg
dette, hvis du bevidst ønsker at fokusere på
et bestemt motiv.
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel (Wsiden) for at annullere.
• Ved optagelse af et fjernt motiv kan det være
vanskeligt og tidskrævende at fokusere.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 40),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
 Tryk på [MANUAL].
 vises.
 Tryk på
(fokusering på motiver på
kort afstand)/
(fokusering på motiver
på lang afstand) for at stille skarpere ind.
vises, når fokus ikke længere kan justeres,
og vises, når det ikke kan justeres til at
fokusere længere væk.
 Tryk på
.
Tryk på [AUTO]
i trin  for
automatisk at justere fokuseringen.
40
FLASH SET
Bemærk, at disse indstillinger ikke vil virke
med en ekstern blitz (tilbehør), der ikke
understøtter de følgende indstillinger.
 FLASH MODE
 ON
Blitzer hver gang.
Blitzer for at reducere problemet med
røde øjne.
AUTO
Blitzer automatisk.
 Tryk på
[SELF-TIMER][ON]
.
vises.
 Tryk på REC START/STOP for at
optage film, eller PHOTO for at optage
stillbilleder.
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
• Hvis blitzen ikke kan forhindre røde øjneeffekten, kan du kun vælge [ON] eller [AUTO].
 FLASH LEVEL
)
Gør blitzforholdet højere.
 NORMAL( )
)
Gør blitzforholdet lavere.
Vælg [OFF] i trin  for at annullere
selvudløseren.
• Du kan også anvende selvudløseren sammen
med fjernbetjeningen (s. 30).
DIGITAL ZOOM
Brug af menuen
AUTO
Blitzer automatisk for at reducere
problemet med røde øjne.
LOW(
SELF-TIMER
Selvudløseren starter optagelse efter ca. 10
sekunder.

ON
HIGH(
• Lukkerhastigheden på camcorderen ændrer
sig efter lysforholdene. I den forbindelse kan
billedets hastighed nedsættes.
Du kan vælge det maksimale zoomforhold,
hvis du vil zoome til et forhold større
end 10 × (standardindstillingen), når
der optages på et bånd. Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du anvender
den digitale zoom.
• Indstillingen vender tilbage til [NORMAL], når
du frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end fem minutter.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Når du angiver [COLOR SLOW S] til
[ON]), kan du optage et billede lysere i
farver selv i mørke.
og [COLOR SLOW SHUTTER] vises
på skærmen.
Indikatorens højre side viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du
vælger zoomforholdet.
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW S].
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 40),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Fortsættes 
41
Menuen CAMERA SET
(fortsættes)
 OFF
Der udføres op til 10 × optisk zoom.
20 ×
Der udføres op til 10 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 20 × digital zoom.
120 ×
Der udføres op til 10 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 120 × digital zoom.
Menuen MEMORY SET
Indstillinger til "Memory Stick Duo"
(QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/NEW
FOLDER, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
STILL SET
WIDE SELECT
Du kan optage et billede i et forhold, som
passer til den skærm, det vises på.
 4:3

QUALITY
 FINE (
Standardindstilling (til optagelse af
billeder, som skal afspilles på et 4:3 TV).
16:9 WIDE (
)
Optager billeder, der skal afspilles på et
16:9 TV i fuld skærm.
Ved visning på LCD-skærmen med [16:9
WIDE (
)] valgt.
Ved visning på et widescreenTV (16:9)*
Ved visning på et almindeligt
TV**
* Billedet vises i fuldskærm, når widescreenTV’et skifter til fuldskærmstilstand.
** Afspillet i 4:3 tilstand. Når du afspiller et
billede i bredtilstand, vises det som på LCDskærmen.
STANDARD (
Du kan kompensere for kamerarystelser
(standardindstillingen er [ON]). Angiv
[STEADYSHOT] til
[OFF] ( ), når du bruger et kamerastativ
(tilbenhør).
)
Optager stillbilleder i standard
billedkvalitet.
Kapaciteten af "Memory Stick Duo"
(MB) og antallet af billeder, der kan
optages
640 × 480*
8MB
50
120
16MB (følger med
DCR-PC55E)
96
240
32MB
190
485
64MB
390
980
128MB
780
1970
256MB
1400
3550
512MB
2850
7200
STEADYSHOT
42
)
Optager stillbilleder i fin billedkvalitet.
1GB
5900
14500
* Øverst: [FINE] vælges til billedkvalitet.
Nederst: [STANDARD] vælges til
billedkvalitet.
• Når du bruger "Memory Stick Duo", der er
fremstillet af Sony Corporation. Det antal
billeder, der kan optages kan variere afhængigt
af optageforholdene.
• Billedstørrelsen af et billede er følgende.
– Når der er valgt [FINE], er billedstørrelsen
ca. 150 kB.
– Når der er valgt [STANDARD], er
billedstørrelsen ca. 60 kB.
MOVIE SET

IMAGE SIZE
 320 × 240 (
)
Optager film i høj opløsning.
)
Giver mulighed for mere filmoptagetid.
Kapaciteten af "Memory Stick Duo"
(MB) og den tid, hvor der kan optages
(time: minut: sekund)
320 × 240
160 × 112
8MB
16MB (følger
med DCRPC55E)
32MB
00:01:20
00:05:20
00:02:40
00:10:40
00:05:20
00:21:20
64MB
00:10:40
00:42:40
128MB
00:21:20
01:25:20
256MB
00:42:40
02:50:40
512MB
01:25:20
05:41:20
1GB
02:50:40
11:22:40
• Når du bruger "Memory Stick Duo",
der er fremstillet af Sony Corporation.
Optagelsestiden kan varierer afhængigt af
optageforholdene.
 Vælg [ALL FILES] eller [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES]: Sletter alle billeder på
"Memory Stick Duo".
[CURRENT FOLDER]: Sletter alle billeder i
den valgte mappe.
 Tryk på [YES] to gange 
.
• Annullerer på forhånd billedbeskyttelse på
"Memory Stick Duo", hvis du bruger "Memory
Stick Duo" med skrivebeskyttelsestappen
(s. 101).
• Mappen slettes ikke, selvom du sletter alle
billeder i mappen.
• Undlad at gøre følgende, mens [ Erasing all
data...] vises:
– Brug POWER-kontakten/
betjeningsknapperne.
– Udtag "Memory Stick Duo".
Brug af menuen
160 × 112 (
ALL ERASE
Sletter alle billederne på "Memory Stick
Duo", der ikke er billedbeskyttet, eller i den
valgte mappe.
FORMAT
En ny "Memory Stick Duo" er blevet
formateret af producenten og skal derfor
ikke formateres.
Tryk på [YES] to gange 
.
Formateringen er afsluttet, og alle billeder
slettes.
• Undlad at gøre følgende, mens [
Formatting...] vises:
– Brug POWER-kontakten/
betjeningsknapperne.
– Udtag "Memory Stick Duo".
• Formateringen sletter alt på "Memory Stick
Duo", herunder beskyttede billeddata og
nyoprettede mapper.
Fortsættes 
43
Menuen PICT.APPLI.
Menuen MEMORY SET
(fortsættes)
Specialeffekter på billedereller yderligere
funktioner ved optagelse/afspilning
(FADER/PICT. EFFECT, osv.)
FILE NO.
 SERIES
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
Tildeler filnumre i rækkefølge, selv om
en "Memory Stick Duo" udskiftes med
en anden. Rækkefølgen på filnumrene
nulstilles dog, når en ny mappe oprettes
eller optagemappen udskiftes med en
anden.
RESET
FADER
Nulstiller filnumrene til 0001 hver gang
"Memory Stick Duo" udskiftes.
Du kan føje følgende effekter til billeder,
som optages.
NEW FOLDER
Du kan oprette en ny mappe (102MSDCF
til 999MSDCF) på en "Memory Stick
Duo". Når en mappe er fuld (med
maks. 9999 billeder lagret), oprettes der
automatisk en ny mappe.
Tryk på [YES] 
.
• Du kan ikke slette de oprettede mapper med
camcorderen. Du skal formatere "Memory Stick
Duo" (s. 43), eller slette dem ved hjælp af din
computer.
• Antallet af billeder, som kan optages på en
"Memory Stick Duo" reduceres, efterhånden
som antallet af mapper øges.
REC FOLDER (optagemappe)
Tryk på [OFF] i trin , hvis du vil
annullere funktionen.
STBY
WHITE FADER
• Billeder gemmes i 101MSDCF-mappen som
standard.
• Når du har optaget et billede i en mappe,
anvendes den samme mappe som
standardmappe ved afspilning.
BLACK FADER
MOSAIC FADER
PB FOLDER (afspilningsmappe)
44
på
.
Når du vælger [OVERLAP], [WIPE] eller
[DOT FADER], lagres billedet på båndet
som et stillbillede. (Skærmen bliver blå,
mens billedet lagres).
 Tryk på REC START/STOP.
Fader-indikatoren holder op med at blinke
og forsvinder, når ind-/udtoningen er
fuldført.
Udtoning
Vælg den mappe der skal bruges til
afspilning med
/
, vælg derefter
.
Vælg en afspilningsmappe med
og tryk på
.
 Vælg den ønskede effekt, og tryk derefter
/
,
REC
Indtoning
MONOTONE
Når du foretager indtoning, ændres
billedet gradvist fra sort/hvid til farve. Ved
udtoning ændres billedet gradvist fra farve
til sort/hvid.
OVERLAP (kun indtoning)
Lukkerhastighed (1 er
SLOW
SHUTTER* 1/25, 2 er 1/12, 3 er 1/6, 4
er 1/3).
OLD
MOVIE*
Justering er ikke
nødvendig.
* Kun tilgængelig under optagelse.
 Tryk på
.
vises.
WIPE (kun indtoning)
DOT FADER (kun indtoning)
 Tryk på den ønskede effekt.
 Juster effekten med
/
, tryk
derefter på
.
Når du vælger [STILL] eller [LUMI.
KEY], lagres billedet som et stillbillede,
når du trykker på
.
Effekt
Punkter, som du kan justere
STILL
Graden af
gennemsigtighed for det
stillbillede, som skal
indkopieres i en film.
FLASH
Interval for afspilning
billede for billede.
LUMI. KEY Farveskala for det område
på stillbilledet, som skal
udskiftes med en film.
Tidsangivelse af, hvor
TRAIL
længe billedet bliver
stående.
STILL
Optager en film, mens den indkopieres i et
tidligere optaget stillbillede.
FLASH (flash motion)
Optager en film med en serie af stillbilleder
(stroboskopeffekt).
LUMI. KEY (luminans-tast)
Udskifter et lysere område i et tidligere
optaget stillbillede (f.eks. en persons
baggrund) med en film.
Brug af menuen
D. EFFECT (Digital effekt)
Du kan føje digitale effekter til dine
optagelser.
Tryk på [OFF] i trin , hvis du vil
annullere [D. EFFECT].
TRAIL
Optager et billede, så der vises et
"efterslæb" på billedet.
SLOW SHUTTR (langsom lukker)
Lukkerens hastighed nedsættes. Egnet til
at optage et motiv i mørke omgivelser med
større klarhed.
• Juster manuel fokusering ved brug af et
kamerastativ, da automatisk fokusering er svært,
når [SLOW SHUTTR] vælges. ([FOCUS],
s. 40)
Fortsættes 
45
Menuen PICT.APPLI. (fortsættes)
OLD MOVIE
Tilføjer en ældre filmeffekt med en
bruntonet farvebalance til billeder.
• Du kan ikke optage billeder på båndet
i camcorderen, der er redigeret med
specialeffekter.
• Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
Ligeledes kan du heller ikke udsende billeder
med digitale effekter via DV-interfacet.
• Du kan lagre billeder, som er redigeret med
specialeffekter på en "Memory Stick Duo"
(s. 59), eller optage dem på et andet bånd
(s. 56).
PICT. EFFECT (billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse eller afspilning.
vises.
 OFF
Anvender ikke indstillingen [PICT.
EFFECT].
NEG.ART
Farven og lysstyrke byttes om.
SEPIA
Billeder vises i brune toner (sepia).
B&W
Billeder vises i sort og hvid.
SOLARIZE
MOSAIC
Billeder vises som mosaikmønster.*
* Kun tilgængelig under optagelse.
• Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
Ligeledes kan du heller ikke udsende billeder
med billedeffekter via DV-interfacet.
• Du kan lagre billeder, som er redigeret med
specialeffekter på en "Memory Stick Duo"
(s. 59), eller optage dem på et andet bånd
(s. 56).
INT.REC-STL
(intervalfotooptagelse)
Du kan optage stillbilleder på "Memory
Stick Duo" i et angivet interval. Denne
funktion er nyttig til observering af skyer i
bevægelse eller skift i dagslyset osv.
[a]: Optagelse
[b]: Interval
 Tryk på
 en ønsket intervaltid (1, 5
eller 10 minutter) 
 [ON] 

.
 Tryk hårdt på PHOTO.
holder op med at blinke, og
intervaloptagelse af stillbilleder starter.
Vælg [OFF] i trin , hvis du vil annullere
To cancel [INT.REC-STL].
Billeder vises som en illustration med stor
kontrast.
PASTEL
46
Billeder vises som en lys pasteltegning.*
Menuen EDIT/PLAY
DEMO MODE
Standardindstillinger er [ON], hvilket giver
dig mulighed for at se demonstrationen
i ca. 10 minutter, når du har fjernet både
en kassette og en "Memory Stick Duo"
fra camcorderen, og skubbet POWERkontakten ned, for at tænde indikatoren
CAMERA-TAPE.
PRINT
Se side 63.
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
VAR.SPD PB
(forskellig afspilningshastighed)
Du kan afspille i forskellige tilstande, mens
du ser film.
 Tryk på følgende knapper under afspilning.
Hvis du vil
ændre
afspilningsretning*
afspille
langsomt**
Tryk på
(billede)
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) 
Brug af menuen
• Demonstrationen afbrydes i situationer som
beskrevet herunder.
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen. Demonstrationen starter
igen efter ca. ti minutter.
– Når en kassette eller en "Memory Stick Duo"
er isat.
– Hvis POWER-kontakten er sat på andet end
CAMERA-TAPE.
Indstillinger for redigering eller afspilning
i forskellige tilstande (VAR.SPD PB/END
SEARCH, osv.)
afspille to gange
(dobbelt
hurtigere (dobbelt hastighed)
hastighed)
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) 
(dobbelt
hastighed)
afspille billede
for billede
(billede) under
afspilningspause.
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) under
afspilning af billede for
billede.
* Der kan forekomme vandrette linjer på
skærmens midterste, øverste eller nederste
del. Dette er ikke en fejl.
** Billeder fra DV-interfacet kan ikke
afspilles jævnt i langsom tilstand.
Fortsættes 
47
Menuen EDIT/PLAY (fortsættes)
 Tryk på

.
EXEC
• Du kan ikke høre den optagne lyd. Du kan
muligvis se mosaiklignede skygger af det
tidligere afspillede billede.
CANCEL
REC CTRL (styring af
filmoptagelse)
Se side 57.
AUD DUB CTRL (lydkopiering)
Se side 61.
REC MOVIE (optagestyring)
Se side 59.
BURN DVD
Når camcorderen er sluttet til en computer
i Sony VAIO-serien, kan du nemt brænde
det optagne billede på båndet over på en
DVD (Direkte adgang til "Click to DVD")
med denne kommando. Se "Oprettelse
af en DVD (Direkte adgang til "Click to
DVD")" (s. 73), hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
BURN VCD
Når camcorderen er sluttet til en pc,
kan du nemt brænde det optagne billede
på båndet over på en CD-R (Direkte
adgang til brænding af Video CD) med
denne kommando. Se "First Step Guide
(Introduktion)" på den medfølgende
CD-ROM, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
48
END SEARCH
Tryk på
(afspil/pause) to gange (én
gang ved afspilning billede for billede),
hvis du vil vende tilbage til normal
afspilning.
Det senest optagne billede afspilles i
ca. fem sekunder og stopper derefter
automatisk.
Stopper [END SEARCH].
Menuen STANDARD SET
Indstillinger, mens du optager på et bånd,
eller andre grundlæggende indstillinger
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD SET/DISP
OUTPUT/USB, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
REC MODE (optagetilstand)
 SP ()
Optager i SP (Standard Play) på en
kassette.
LP ()
• Hvis du optager i LP-tilstanden, kan der vises
mosaiklignende billedstøj eller lyden kan falde
ud, når du afspiller båndet på andre camcordere
eller videobåndoptagere.
• Når du blander optagelser i SP-tilstanden
og LP-tilstanden på det samme bånd, kan
det afspillede billede være forvrænget, eller
tidskoden er muligvis ikke skrevet korrekt
mellem sekvenserne.
AUDIO MODE
 12BIT
Optager i 12-bit tilstand (to stereolyde).
16BIT (
Afspille med primær lyd eller med venstre
lyd.
2
Afspille med primær lyd eller med højre
lyd.
• Du kan afspille, men du kan ikke optage en
kassette med to lydspor på camcorderen.
• Indstillingen vender tilbage til [STEREO], når
du frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end 5 minutter.
AUDIO MIX
Se side 61.
EXT SUR MIC (ekstern mikrofon
til surround)
 WIDE STEREO (
)
Optager 2-kanals lyd mere tilstedeværende
ved tilslutning af en mikrofon (tilbehør).
Brug af menuen
Øger optagetiden til 1,5 gange optagetiden
for SP (Long Play).
1
STEREO
Optager stereolyden normalt.
• Du skal bruge kompatibelt tilbehør, f.eks ECMHQP1-mikrofonen (tilbehør), når du optager
lyden i indstillingen [WIDE STEREO].
• Lyd optages i indstillingen [STEREO], hvis
mikrofonen ikke er tilsluttet, selv om der er
valgt en anden indstilling.
)
Optager i 16-bit tilstand (en stereolyd i høj
kvalitet).
VOLUME
Se side 21.
MULTI-SOUND
Du kan vælge, om du vil afspille optaget
lyd ved hjælp af andre enheder med tokanal lyd eller stereolyd.
LCD SET
Det optagne billede påvirkes ikke af denne
funktion.
 LCD BRIGHT
Du kan justere baggrundslyset på LCDskærmen.
 Juster lysstyrken med
 Tryk på
.
/
.
 STEREO
Afspille med primær og underlyd (eller
stereolyd).
Fortsættes 
49
Menuen STANDARD SET (fortsættes)
 LCD BL LEVEL
Du kan justere lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
 NORMAL
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Tilføre LCD-skærmen mere lys.
• Når du slutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], reduceres batteriets
levetid med ca. 10% under optagelse.
 LCD COLOR
Du kan justere farven på LCD-skærmen
med
/
.
Lav intensitet
Høj intensitet
 WIDE DISPLAY
Du kan vælge, hvordan et billede i
billedformat 16:9 vises på LCD-skærmen.
 LETTER BOX
Normal indstilling (standardtype for
visning)
SQUEZE (Squeeze)
Udvider billedet lodret, hvis der vises
sorte striber øverst og nederst på skærmen
i billedformatet 16:9.
A/VDV OUT
(DCR-PC55E)
Når du angiver [A/VDV OUT] (
)
til [ON], kan du konvertere signalet til det
ønskede ved at tilslutte en digital enhed og
en analog enhed til camcorderen. Se side
76, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
VIDEO INPUT
(DCR-PC55E)
Vælger det videostik, der skal tilsluttes, når
du overfører billedet i fra den anden enhed
via A/V-tilslutningskablet.
 VIDEO
Tilsluttes via videostik på A/Vtilslutningskablet (medfølger).
S VIDEO
Tilsluttes via S VIDEO-stik på A/Vtilslutningskablet med S VIDEO-kablet
(tilbehør).
USB-CAMERA
Du kan se de billeder, der vises på
camcorderens skærm op din computer
(USB-streaming) via USB-kablet. Se "First
Step Guide (Introduktion)", der er lagret på
den medfølgende CD-ROM (s. 66).
USB-PLY/EDT (USB-Spil/rediger)
Vælg denne, hvis du ser billeder på
computeren, der er lagret i camcorderen
(s. 66), eller når du tilslutter camcorderen
til en PictBridge-kompatibel printer via et
USB-kabel (medfølger) (s. 63).
 STD-USB
Viser billeder, der er lagret på "Memory
Stick Duo".
PictBridge
Se side 63.
USB STREAM
Viser billeder, der er lagret på båndet.
DISP GUIDE
Se side 14.
50
DATA CODE
REMAINING
Viser oplysninger, der automatisk er
optaget (datakode) under optagelse.
 OFF
Datakode vises ikke.
DATE/TIME
Viser dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA (nedenfor)
Viser indstillingsdata for kamera.
Kan ikke vælges, når du bruger funktionen
Easy Handycam.
60min
0:00:00:00
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
3
4
 SteadyShot fra*
 Eksponering*
 Hvidbalance*
 Forstærkning*
 Lukkerhastighed
Viser indikatoren for resterende båndtid i
ca. 8 sekunder f.eks. i situationer som de
nedenfor beskrevne.
• Når du indstiller POWER-kontakten til
PLAY/EDIT eller CAMERA-TAPE med en
kassette isat.
• Når du trykker på
(afspil/pause).
ON
Viser hele tiden indikatoren for resterende
båndtid.
REMOTE CTRL (fjernbetjening)
Standardindstillingen er [ON], som giver
mulighed for at bruge fjernbetjeningen
(s. 30).
• Sæt på [OFF] med henblik på at forhindre
camcorderen i at reagere på en kommando, som
stammer fra en anden fjernbetjening.
• Indstillingen vender tilbage til [ON], når du
frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end fem minutter.
Brug af menuen
6
1
2
 AUTO
 Aperturværdi
* Vises kun under afspilning af bånd.
• Data for kameraindstilling vises ikke, når film
på en "Memory Stick Duo" afspilles.
• Værdien for eksponeringsjustering (0EV),
en lukkerhastighed og aperturværdien vises,
når stillbilleder på en "Memory Stick Duo"
afspilles.
• vises for et billede, der er optaget med blitz
(tilbehør).
• Datoen og klokkeslættet vises i samme område
af dataskærmen for DATE/TIME. Hvis du
optager et billede uden at indstille uret, vises
[-- -- ----] and [--:--:--].
REC LAMP (optageindikator)
Kameraoptageindikatoren lyser ikke under
optagelse, når du sætter denne til [OFF].
Standardindstillingen er [ON].
BEEP
 ON
Der høres en melodi, når du starter/
stopper optagelse, eller når du betjener
berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien.
Fortsættes 
51
Menuen STANDARD SET
(fortsættes)
DISP OUTPUT
 LCD PANEL
Menuen TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen.
V-OUT/PANEL
Viser f.eks. tidskoden på TV-skærmen og
LCD-skærmen.
MENU ROTATE
 NORMAL
Ruller nedad i menupunkterne ved at
trykke på
.
OPPOSITE
Ruller opad i menupunkterne ved at trykke
på
.
A.SHUT OFF (automatisk
slukningsfunktion)
 5 min
Camcorderen slukkes automatisk, når du
ikke har betjent den i ca. 5 minutter.
NEVER
Camcorderen slukkes ikke automatisk.
• Når du slutter camcorderen til en stikkontakt i
væggen, [A.SHUT OFF] indstilles automatisk
til [NEVER].
CALIBRATION
Se side 107.
52
CLOCK SET
Se side 15.
WORLD TIME
Du kan angive tidsforskellen ved at trykke
på
/
, når du bruger camcorderen
i udlandet. Uret justeres i henhold til
tidsforskellen.
Hvis du indstiller tidsforskellen til 0,
vender uret tilbage til den oprindeligt
indstillede tid.
LANGUAGE
Du kan vælge det ønskede sprog på LCDskærmen.
Du kan vælge mellem engelsk, forenklet
engelsk, kinesisk (traditionelt), kinesisk
(forenklet), fransk, spansk, portugisisk,
tysk, hollandsk, italiensk, græsk, russisk,
arabisk, persisk eller Thai.
• Camcorderen tilbyder [ENG[SIMP]] (forenklet
engelsk), hvis du ikke kan finde dit sprog blandt
indstillingerne.
Tilpasning af den
personlige menu
Du kan tilføje ønskede menupunkter til den
personlige menu og tilpasse den personlige
menus indstillinger til hver POWERkontaktposition. Dette er nyttigt, hvis du
tilføjer ofte anvendte menupunkter til den
personlige menu.
Sådan tilføjer du et menupunkt
Sådan sletter du et menupunkt
1 Tryk på
[P-MENU
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
END
SET UP]
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
2 Tryk på det menupunkt, du vil
slette.
60min
DELETE
0:00:00
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
YES
Brug af menuen
[ADD].
60min
STBY
Select the category.
SET UP]
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
Du kan tilføje op til 28 menupunkter for
hver POWER-kontaktposition. Slet mindre
vigtige menupunkter, hvis du ønsker at
tilføje flere.
1 Tryk på
[P-MENU
[DELETE].
NO
OK
2 Tryk på
/
for at vælge en
menukategori, og tryk derefter på
.
60min
Select the item.
STBY
3 Tryk på [YES]
.
• Du kan ikke slette [MENU] og [P-MENU
SET UP].
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
3 Tryk på
/
for at vælge et
menupunkt, og tryk derefter på
[YES]
.
Menupunktet føjes til bunden af listen.
Sådan arrangerer du
menupunktrækkefølgen i den
personlige menu
1 Tryk på
[P-MENU
SET UP]
[SORT].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
Fortsættes 
53
Tilpasning af den personlige menu (fortsættes)
2 Tryk på det menupunkt, du vil
flytte.
3 Tryk på
/
for at flytte
menupunktet til den ønskede
placering.
4 Tryk på
.
Gentag trin 2 til 4, hvis du vil sortere
flere menupunkter.
5 Tryk på [END]
.
• Du kan ikke flytte [P-MENU SET UP].
Sådan initialiserer du
den personlige menu
(normalindstille)
Tryk på
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
54
Tilslutning til en videobåndoptager eller et TV
Slut camcorderen til stikkontakten i væggen med den medfølgende vekselstrømsadapter ved
denne handling (s. 8). Se også betjeningsvejledningerne til de enheder, som skal tilsluttes.
A/V eller A/V OUT*-stik
1
AUDIO/VIDEOstik
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
Videobåndoptagere
eller fjernsyn
Til S VIDEO-stik
2
3
DV- eller
i.LINK-kompatibel
enhed
DV OUT* interface
: Signalretning
* For DCR-PC53E
Stikket fungerer kun som udgang.

A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut A/V-tilslutningskablet til camcorderen
eller Handycam Station.
For DCR-PC55E:
A/V-stikket fungerer som indgang såvel som
udgang, der automatisk skifter, afhængigt af
funktionens status.

A/V-tilslutningskabel med S
VIDEO (tilbehør)
Når du tilslutter til en anden enhed
via S VIDEO-stikket ved at bruge
A/V-tilslutningskablet sammen med et S
VIDEO-kabel (tilbehør), kan du fremstille
billeder med bedre kvalitet end med en A/Vkabeltilslutning.
Tilslut det hvide og røde lydstik (venstre/
højre lydkanal) og S VIDEO-stikket (S
VIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet
(tilbehør). I dette tilfælde er den gule
stiktilslutning (standardvideo) ikke
nødvendig. S VIDEO-tilslutningen giver
ingen lyd.

Kopiering/redigering
Til i.LINK
(IEEE1394)stik
i.LINK-kabel (tilbehør)
Brug et i.LINK-kabel (tilbehør) til at slutte
camcorderen til en anden enhed. Video- og
lydsignalerne sendes digitalt, så du får
billeder i høj kvalitet. Bemærk, at du ikke kan
udsende lyd og billede separat.
• Tilslut A/V-tilslutningskablet til udgangsstikket
på en enhed, som du kopierer et billede fra
(for DCR-PC55E), eller til indgangsstikket
på en anden enhed for at kopiere et billede fra
camcorderen.
• Når du slutter camcorderen til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule
stik til videostikket, og det røde (højre)
eller hvide (venstre) stik til lydstikket på
videobåndoptageren eller TV’et.
• Når du tilslutter en enhed via et A/Vtilslutningskabel (medfølger), skal du
angive [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL]
(standardindstillingen) (s. 52) for at forhindre,
at skærmen fyldes med billeder.
Fortsættes 
55
Tilslutning til en
videobåndoptager eller et TV
(fortsættes)
Kopiering til andre
optageenheder
• Fjern camcorderen fra din Handycam Station,
før du slutter A/V-tilslutningskablet til A/Vstikket (DCR-PC55E)/A/V OUT-stikket (DCRPC53E) på camcorderen.
Du kan kopiere det afspillede billede på
camcorderen til andre optageenheder (f.eks.
videobåndoptagere).
1 Slut videobåndoptageren
til camcorderen som en
optageenhed.
Se side 55 for oplysninger om
tilslutning.
2 Klargør videobåndoptageren til
optagelse.
Når du kopierer til videobåndoptageren,
skal du indsætte en kassette til at optage
på.
Når du kopierer til DVD-optageren,
skal du indsætte en DVD til at optage
på.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den
på indgang.
3 Klargør camcorderen til
afspilning.
Indsæt den optagede kassette.
4 Start afspilningen på
camcorderen, og optag signalet
på videobåndoptageren.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
5 Når kopieringen er afsluttet,
skal du stoppe camcorderen og
videobåndoptageren.
56
• Følgende kan ikke udsendes via DVinterfacet:
– Indikatorer
– [PICT. EFFECT] (s. 46), [D. EFFECT]
(s. 45) eller Afspilningszoom (s. 23).
– Titler, der er optaget på en anden camcorder.
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal de vises på skærmen
(s. 51).
• Hvis tilslutningen er foretaget med et i-LINKkabel (medfølger ikke), bliver det optagne
billede groft, hvis det stoppes midlertidigt
(pause) på camcorderen under optagelse til en
videobåndoptager.
Optagelse af billeder fra en
videobåndoptager eller et
TV
(DCR-PC55E)
Du kan optage billeder eller TVprogrammer fra en videobåndoptager eller
et TV på et bånd eller en "Memory Stick
Duo". Du kan også optage en sekvens som
et stillbillede på en "Memory Stick Duo".
Sørg for på forhånd at indsætte en kassette
eller en "Memory Stick Duo" for optage på
camcorderen.
Optagelse af film
1 Slut TV’et eller
videobåndoptageren til
camcorderen.
Kopiering/redigering
• Camcorderen kan kun optage fra en PAL-kilde.
F.eks. kan franske video- eller TV-programmer
(SECAM) ikke optages korrekt. Se side 99,
hvis du vil have yderligere oplysninger om TVfarvesystemer.
• Hvis du bruger en 21-bens adapter til en PALkilde, skal du bruge en 21-bens adapter med
dobbelt retning (tilbehør).
Se side 55, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om tilslutning.
• Indikatoren
vises, når du tilslutter
camcorderen og andre enheder via et
i.LINK-kabel. Denne indikator vises
muligvis også på TV’et.
2 Indsæt en kassette, hvis du
optager fra en videobåndoptager.
3 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
Fortsættes 
57
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager eller et TV
(DCR-PC55E) (fortsættes)
4 Betjen camcorderen for at optage
film.
Tryk på
[
REC CTRL]
[REC PAUSE], når du optager på et
bånd.
Tryk på
[MENU]
(EDIT/PLAY)[ REC MOVIE], når
du optager på en "Memory Stick Duo".
5 Start afspilningen af kassetten i
videobåndoptageren, eller vælg
et TV-program.
Det afspillede billede på den tilsluttede
enhed vises på camcorderens LCDskærm.
6 Tryk på [REC START] det sted,
hvor du vil starte optagelse.
7 Stop optagelsen.
Tryk på
(STOP) eller [REC
PAUSE], når du optager på et bånd.
Tryk på [REC STOP], når du optager på
en "Memory Stick Duo".
8 Tryk på
58

.
Optagelse af stillbilleder
1 Udfør trin 1-3 i "Recording
movies".
2 Afspil videoen, eller vælg det TVprogram, du vil optage.
Billedet fra TV’et eller
videobåndoptageren vises på
camcorderens skærm.
3 Tryk let på PHOTO ved den scene,
du vil optage. Kontroller billedet,
og tryk hårdt på knappen.
Kopiering af billeder fra et
bånd til en "Memory Stick
Duo"
Du kan optage film eller stillbilleder på
en "Memory Stick Duo". Sørg for, at du
har indsat et optaget bånd og en "Memory
Stick Duo" i camcorderen.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Søg efter og optag den ønskede
sekvens.
Når du eftersynkroniserer billeder som
en film
Tryk på
[MENU]
(EDIT/PLAY)[ REC MOVIE]
(PLAY) for at afspille båndet, tryk
derefter på [REC START] ved det sted,
hvor optagelsen skal starte.
Tryk på [REC STOP]
(STOP)

ved det sted, hvor du vil
stoppe optagelse.
Kopiering/redigering
Når du eftersynkroniserer billeder som
et stillbillede
Tryk på
(PLAY) for at afspille
båndet, og tryk derefter let på PHOTO
ved den sekvens, du vil optage.
Kontroller billedet, og tryk hårdt på
knappen.
• Datakoden, der er optaget på båndet, kan ikke
optages på "Memory Stick Duo". Datoen
og klokkeslættet, hvor billedet optages på
"Memory Stick Duo", registreres.
• Lyden optages i 32kHz mono.
• Hvis du vil have yderligere oplysninger om
optagetid for film, se side 43.
59
Kopiering af lyd til et optaget bånd
Du kan tilføje lyd til et bånd, der allerede er optaget i 12-bit tilstand (s. 49), uden at slette den
oprindelige lyd.
Tilslutning
 Active Interface
Shoe
A/V-tilslutningskabel
(medfølger)
(Hvid)
 Intern mikrofon
 A/V-stik
Undlad at
tilslutte
videostikket
(Gult).
AUDIO OUT
: Signalretning
Du kan optage lyd ved tilslutning på en af
følgende måder.
 En ekstern mikrofonen (tilbehør) til Active
Interface-Shoe.
 For DCR-PC55E:
Brug en lydenhed til din Handycam
Station, eller tilslut camcorderen med et
A/V-kabel.
 Ved at bruge den interne mikrofon (ingen
tilslutning påkrævet).
Den lydindgang, som skal optages,
har forrang over andre i rækkefølgen
.
60
Du kan ikke optage ekstra lyd:
– På et bånd, der er optaget i 16-bit tilstand
(s. 49).
– På et bånd, der er optaget i LP-tilstand.
(Rød)
R
L
LINE OUT
Lydenhed (f.eks. CD/MDafspillere)
– Når camcorderen er tilsluttet via et i.LINKkabel.
– På tomme sektioner på båndet.
– På et bånd, der er optaget i 4CH MIC RECtilstand på en anden enhed.
– Når båndet blev optaget med et andet TVfarvesystem end camcorderens.
– Hvis skrivebeskyttelsestappen på kassetten er
indstillet til SAVE.
• For DCR-PC55E:
Når du bruger A/V-stikket eller den interne
mikrofon, vil billedet ikke blive udsendt via
A/V-stikket. Kontroller billedet på LCDskærmen.
• Når du sætter en ekstern mikrofon (tilbehør)
til Active Interface-Shoe, kan du kontrollere
billedet og lyden ved at tilslutte camcorderen til
et TV med A/V-tilslutningskablet. Den optagne
lyd udsendes imidlertid ikke fra camcorderen.
Kontroller lyden ved hjælp af et TV eller en
anden enhed.
• Fjern camcorderen fra din Handycam Station,
før du slutter A/V-tilslutningskablet til A/Vstikket (DCR-PC55E)/A/V OUT-stikket (DCRPC53E) på camcorderen.
5 Tryk på
(stop), når du vil
stoppe optagelsen.
Hvis du vil kopiere lyd til andre
sekvenser, skal du gentage trin 2 for at
vælge sekvenser, og derefter trykke på
[AUDIO DUB].
6 Tryk på

.
Optagelse af lyd
Indsæt på forhånd en kassette, der er
optaget på, i camcorderen.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
(afspil/pause) for at
afspille båndet, tryk derefter igen
på det sted, hvorfra du vil starte
optagelse af lyden.
Sådan kontrollerer du den optagne lyd
 Afspil det bånd, hvorpå du har optaget lyd
(s. 21).
3 Tryk på
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [AUD DUB CTRL]

 [AUDIO DUB].
 [MENU] 
(STANDARD SET) 
 [AUDIO
MIX] 
.
 Tryk på
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
 vises
60min
AUD DUB CTRL
Kopiering/redigering
2 Tryk på
• For på forhånd at angive slutpunktet for
lydkopiering, skal du trykke på ZERO SET
MEMORY på fjernbetjeningen ved den
sekvens, hvor du vil stoppe lydkopiering under
afspilning. Efter trin 2 til 4 stopper optagelsen
automatisk ved den valgte sekvens.
• Du kan kun optage ekstra lyd over et bånd, der
er optaget på camcorderen. Lyden forringes
muligvis, når du kopierer lyd til et bånd, der
er optaget på en anden camcorder (inkl. andre
DCR-PC53E/PC55E-camcordere).
ST1
0:00:00:00
ST2
 Tryk på
AUDIO
DUB
4 Tryk på
(afspil), og begynd
på samme tid at afspille den lyd,
du vil optage.
vises, mens den nye lyd optages
i stereo 2 (ST2) under afspilning af
båndet.
/
for at justere balancen
for den oprindelige lyd (ST1) og den
tilføjede lyd (ST2) på båndet, og tryk
derefter på
.
• Den oprindelige lyd (ST1) udsendes ved
standardindstillingen.
• Den justerede lydbalance vender tilbage til
standardindstillingen, når batteriet eller andre
strømkilder har været afbrudt i ca. fem minutter.
61
Sletning af optagne billeder
fra "Memory Stick Duo"
Mærkning af billeder
på "Memory Stick
Duo" med specifikke
oplysninger (billedbeskyttelse/
1 Skub POWER-kontakten ned for
udskrivningsmærke
2 Tryk på
Hvis du bruger en "Memory Stick Duo"
med skrivebeskyttelse, skal du kontrollere,
at "Memory Stick Duo" skrivebeskyttelsen
ikke er aktiveret (s. 101).
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
.
60min
101–0001
2 / 10 101
MEMORY PLAY
Forhindring af sletning ved et
uheld (billedbeskyttelse)
P-MENU
3 Vælg et billede, du vil slette med
/
.
• Vælg [ALL ERASE] (s. 43), for at slette
alle billeder på én gang.
4 Tryk på

[YES].
• Billederne kan ikke gendannes, når først de
er slettet.
• Du kan slette billeder på indeksskærmen (s. 21).
Du kan nemt søge efter det billede, som skal
slettes, ved at få vist seks billeder på én gang.
Tryk på
 [ DELETE]  det billede,
du vil slette 
 [YES].
• Billeder kan ikke slettes, når en "Memory
Stick Duo" med skrivebeskyttelse har
skrivebeskyttelsen aktiveret (s. 101), eller når
det valgte billede er beskyttet (s. 62).
Du kan vælge og markere billeder for at
forhindre sletning ved et uheld.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på


[PROTECT].
3 Tryk på det billede, du vil
beskytte.
PROTECT
101–0002
2/ 10
4 Tryk på

vises
101
OK
[END].
• Tryk på billedet igen for at annullere
billedbeskyttelse i trin 3.
62
Udskrivning af optagne
billeder (PictBridge-kompatibel
printer)
Valg af stillbilleder
til udskrivning
(udskrivningsmærke)
Du kan udskrive billeder med en
PictBridge-kompatibel printer, uden at
tilslutte camcorderen til en computer.
Standarden DPOF (Digital Print Order
Format) anvendes til valg af de billeder på
camcorderen, som skal udskrives.
Ved at markere de billeder, som du vil
udskrive, behøver du ikke vælge dem igen,
når du skriver dem ud. Du kan ikke angive
antallet af udskrifter.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på


[PRINT
MARK].
1 Skub POWER-kontakten ned for
PRINT MARK
vises
101
OK
[END].
• Tryk på billedet igen for at annullere
udskrivningsmærke i trin 3.
• Undlad at markere billeder på camcorderen,
hvis "Memory Stick Duo" allerede indeholder
billeder med udskrivningsmærket fra andre
enheder. Dette kan ændre oplysningerne for
billeder med udskrivningsmærket fra andre
enheder.
2 Tryk på
[MENU]
(STANDARD SET)[USB-PLY/

EDT][PictBridge]
.
3 Tilslut USB-stikket (s. 65) på
Kopiering/redigering
udskrive på et senere tidspunkt.
4 Tryk på
Tilslutning af camcorderen til
printeren
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
3 Tryk på det billede, du vil
101–0002
2/ 10
Sæt den medfølgende vekselstrømsadapter
i en stikkontakt i væggen for at få strøm.
Indsæt på forhånd en "Memory Stick
Duo", hvorpå der er lagret stillbilleder, i
camcorderen.
Handycam Station til en printer
ved hjælp af USB-kablet.
4 Indstil
(USB) ON/OFF-kontakten
på Handycam Station til ON
(s. 65).
Fortsættes 
63
Udskrivning af optagne billeder (PictBridge-kompatibel printer)
(fortsættes)
5 Tryk på
(PICT. APPLI.)
[PRINT].
Når tilslutningen er afsluttet, vises
(PictBridge-tilslutning) på
skærmen.
1 / 10
PRINT
101-0001
-
+
SET
EXEC
Udskrivning
1 Vælg det billede, der skal
udskrives med
/
.
[COPIES].
3 Vælg antallet af kopier, der skal
udskrives med
/
.
Du kan maks. udskrive 20 kopier af et
billede.
[END].
Tryk på
[DATE/TIME][DATE]
eller [DAY & TIME]
for at
udskrive datoen på billedet.
64
Tryk på [END], når udskrivningen er
afsluttet.
101
• Vi kan ikke garantere for betjeningen af
modeller, som ikke er PictBridge-kompatible.
4 Tryk på
[Printing...] forsvinder, når
udskrivningen er afsluttet, og skærmen
til billedvalg vises igen.
END
Et af de lagrede billeder på "Memory
Stick Duo" vises.
2 Tryk på
5 Tryk på [EXEC][YES].
• Se også betjeningsvejledningen til den printer,
der skal bruges.
• Undlad at gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Sluk på POWER-kontakten.
– Tag USB-kablet ud af Handycam Station eller
printeren.
– Tag "Memory Stick Duo" ud af camcorderen.
• Hvis printeren holder op med at fungere, skal
du tage USB-kablet ud og starte betjeningen
forfra.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke datoudskrivningsfunktionen. Se printerens
betjeningsvejledning, hvis du vil have
yderligere oplysninger.
• Vi kan ikke garantere, at billeder fra andre
enheder end camcorderen kan udskrives.
• PictBridge er en industristandard, som er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
Stik for tilslutning til eksterne enheder
Camcorder
1
2
3
4
• Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør. Hvis
du vil tilslutte en tilbehørsenhed, skal du
trykke den ned og skubbe den helt på plads
og derefter tilspænde skruen. Hvis du vil
fjerne tilbehøret, skal du løsne skruen og
derefter trykke ned og trække tilbehøret ud.
• Hvis du optager på en "Memory Stick
Duo" med en ekstern blitz (medfølger ikke)
tilsluttet til tilbehørsskoen, skal du slukke
den eksterne blitz for at undgå optagelse af
dens lyde.
• Når den eksterne mikrofon (medfølger ikke)
er tilsluttet, har denne forrang i forhold til
den interne mikrofon (s. 24).
 For DCR-PC55E:
A/V (audio/video) stik (s. 32, 55, 76)
Handycam Station
4
7
For DCR-PC53E:
A/V (audio/video) OUT-stik (s. 32,
55, 76)
3
 DC IN-stik (s. 8)
5
6
 Interfacestik
 Active Interface Shoe
(s. 60)
Active interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret, som f.eks. videolys,
en blitz eller mikrofon med strøm.
Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres via camcorderens POWERkontakt. Se betjeningsvejledningen,
som fulgte med tilbehøret for at få
yderligere oplysninger.
 For DCR-PC55E:
DV-interfacestik (s. 55, 73)
For DCR-PC53E:
DV OUT-interfacestik (s. 55, 73)
Kopiering/redigering
2
 (USB)-stik (s. 66)
 (USB) ON/OFF-kontakt
• Indstil denne til ON for at bruge USBforbindelsen.
• Når du tilslutter tilbehør, skal du åbne
skodækslet. Lad dækslet glide mod dig for
at åbne det.
• Fjern camcorderen fra din Handycam
Station, når du åbner skodækslet.
65
Før du læser "First Step Guide (Introduktion)" på
computeren
Når du installerer Picture Packagesoftwaren på en computer med Windows
fra den medfølgende CD-ROM, kan du
anvende følgende funktioner ved at tilslutte
camcorderen til din computer.
• Den software og de funktioner, der er
tilgængelige på Macintosh-computere afviger
fra dem, der er tilgængelige på Windowscomputere. Se kapitel 6 i "First Step Guide
(Introduktion)" på den medfølgende CD-ROM,
hvis du ønsker yderligere oplysninger. Se
næste afsnit angående "First Step Guide
(Introduktion)".
• Der er 2 måder at tilslutte camcorderen til en
computer på.
– USB-kabel
Denne metode er velegnet til kopiering af
video og lyd, der er optaget på et bånd,
til computeren, kopiering af filer fra en
"Memory Stick Duo" til en computer, og
kopiering af filer til en "Memory Stick Duo".
– i.LINK-kabel
Denne metode er velegnet til kopiering af
video og lyd, der er optaget på et bånd.
Billeddata overføres mere tydeligt end med
et USB-kabel.
Oplysninger om tilslutning findes i "First
Step Guide (Introduktion)".
Music Video/Slideshow producer
Du kan vælge dine foretrukne film og
stillbilleder blandt de billeder, der er
gemt på din computer, og nemt oprette en
original video eller et originalt billedshow
med indsat musik og effekter.
Automatic Music Video Producer
Du kan nemt oprette en kort original video
med indsat musik og visuelle effekter fra
billeder, der er optaget på et bånd.
Copying tape to Video CD
Du kan importere indholdet af en tape for
at oprette en Video CD.
Save the images on CD-R
Du kan gemme billeder, der er kopieret
til en computer, på en CD-R, som
sikkerhedskopi.
Burning Video CD
Du kan fremstille en Video CD med
en menu med videoer og billedshows.
ImageMixer VCD2 er kompatibel med
stillbilleder i høj opløsning.
USB- Streaming Tool
Du kan se det billede, som din camcorder
afspiller på tape eller i øjeblikket viser på
en computer.
Video Capturing Tool
Du kan importere hele indholdet af en tape
til en computer.
Viewing video and pictures on a
computer
Du kan se billederne, der er kopieret
fra camcorderen, ved at vælge fra
miniaturebilleder. Stillbilleder og film
lagres i mapper efter dato.
66
• CD-ROM’en (medfølger) indeholder følgende
software.
– USB-driver
– Picture Package Ver.1.5
– ImageMixer VCD2
– "First Step Guide (Introduktion)"
Om "First Step Guide
(Introduktion)"
"First Step Guide (Introduktion)" er en
brugervejledning, som du kan se på din
computer.
Denne "First Step Guide (Introduktion)"
beskriver grundlæggende betjening, fra
den første tilslutning til din camcorder
og computer og angivelse af indstillinger,
til generel betjening, den første gang du
bruger den software, som findes på CDROM’en (medfølger). Efter installation af
CD-ROM’en og læsning af "Installation
af softwaren og "First Step Guide
(Introduktion)" på en computer" (s. 69) skal
du starte "First Step Guide (Introduktion)"
og derefter følge anvisningerne.
Vejledningen Hjælp forklarer alle
funktionerne i softwaren. Se vejledningen
Hjælp angående yderligere detaljerede
funktioner efter en grundig gennemlæsning
af "First Step Guide (Introduktion)".
Klik på [?] på skærmen for at få vist
vejledningen Hjælp.
Systemkrav
 For Windows-brugere
Brug af Picture Package
OS: Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
standardinstallation er nødvendig.
Driften kan ikke garanteres, hvis de
ovenfor nævnte operativsystemer er
blevet opgraderet.
I Windows 98 understøttes USB
Streaming ikke.
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
hurtigere (800 MHz eller hurtigere
anbefales) (Ved brug af ImageMixer
VCD2 anbefales Intel Pentium III 800
MHz eller hurtigere)
Program: DirectX 9.0c eller senere
(dette produkt er baseret på DirectXteknologi. Det er nødvendigt at have
DirectX installeret).
Windows Media Player 7.0 eller senere
Macromedia Flash Player 6.0 eller
senere
Lydsystem:16-bit stereolydkort og
stereohøjttalere
Hukommelse: 64 MB eller mere
Harddisk: Nødvendig ledig hukommelse
til installation: 500 MB eller mere
Anbefalet ledig plads på harddisken:
6 GB eller mere (afhængigt af størrelsen
på de billedfiler, der skal redigeres)
Skærm: 4 MB VRAM videokort,
minimum 800 × 600 dots, mange
farver (16-bit farve, 65 000 farver),
DirectDraw-skærmdriverfunktionalitet
(Dette produkt fungerer ikke korrekt
med 800 × 600 dots eller mindre og
med 256 farver eller mindre.)
Brug af en computer
Om hjælpefunktionen i
softwaren
I Windows 98 og Windows 98SE
understøttes DV-optagelse ikke.
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard), DV-interface
(IEEE1394, i.LINK) (tilslutning via et
i.LINK-kabel), CD-drev (du skal bruge
et CD-R-drev til at oprette en Video
CD.
Besøg følgende URL for at få
oplysninger om det kompatible drev:
http://www.ppackage.com/)
Fortsættes 
67
Før du læser "First Step Guide (Introduktion)" på computeren (fortsættes)
Afspilning af billeder, der er optaget på en
"Memory Stick Duo" på en computer
Kun kopiering af billeder, der er optaget
på en "Memory Stick Duo" på en computer
OS: Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
standardinstallation er nødvendig.
Driften kan ikke garanteres, hvis de
ovenfor nævnte operativsystemer er
blevet opgraderet.
OS: Mac OS 9.1/9.2 eller Mac OS X
(v 10.0/v 10.1/v 10.2/v 10.3)
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller
hurtigere
Program: Windows Media Player (dette
program skal installeres med henblik på
at afspille film).
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard), CD-drev
 For Macintosh-brugere
Ved brug af ImageMixer VCD2
OS: Mac OS X (v10.1.5 eller senere)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac G3/G4/G5-serien
Hukommelse:128 MB eller mere
Harddisk: Nødvendig ledig hukommelse
til installation: 250 MB eller mere
Anbefalet ledig plads på harddisken:
4 GB eller mere (afhængigt af størrelsen
på de billedfiler, der skal redigeres)
Skærm: Minimum 1 024 × 768 dots,
32 000 farver (dette produkt fungerer
ikke korrekt med mindre end 1 024 ×
768 dots eller 256 farver).
Program: QuickTime 4 eller senere
(QuickTime 5 anbefales)
Andet: CD-drev
68
Program: QuickTime 3.0 eller nyere
(dette program skal installeres med
henblik på at afspille film).
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard)
• Når du tilslutter camcorderen til en Macintoshcomputer via USB-kablet, kan du ikke
kopiere billeder, der er optaget på et bånd, til
computeren. Hvis du vil kopiere optagelser
fra tape, skal du tilslutte camcorderen til
computeren via et i.LINK-kabel og anvende
standardsoftwaren i operativsystemet.
Installation af softwaren
og "First Step Guide
(Introduktion)" på en
computer
Du skal installere softwaren m.m. med den
medfølgende CD-ROM i din computer
før du tilslutter camcorderen til
computeren. Når den først er installeret,
behøver installationen ikke gentages.
Den software, der skal anvendes, afhænger
af det operativsystem, du bruger.
Windows-computer: Picture Package (inkl.
ImageMixer VCD2)
Macintosh-computer: ImageMixer VCD2
Yderligere oplysninger om softwaren finder
du i "First Step Guide (Introduktion)".
Installation på en Windowscomputer
1 Kontroller, at camcorderen ikke er
tilsluttet til computeren.
2 Tænd computeren.
 Dobbeltklik på [My Computer].
 Dobbeltklik på [PICTUREPACKAGE]
(CD-drev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere
afhængigt af computeren.
4 Klik på [Install].
Afhængigt af computerens
operativsystem vises en meddelelse,
som fortæller, at "First Step Guide
(Introduktion)" ikke kan installeres
automatisk med InstallShield Wizard.
I dette tilfælde skal du kopiere "First
Step Guide (Introduktion)" manuelt til
computeren i overensstemmelse med
anvisningen i meddelelsen.
5 Vælg sproget til det program, der
skal installeres, og klik derefter
på [Next].
Brug af en computer
Log på som administrator for installation
under Windows 2000/Windows XP.
Hvis skærmbilledet ikke vises
Luk alle aktive programmer på
computeren, inden softwaren
installeres.
3 Placer den medfølgende CD-ROM
i computerens CD-drev.
Installationsskærmbilledet vises.
6 Klik på [Next].
Fortsættes 
69
Installation af softwaren og "First Step Guide (Introduktion)" på en
computer (fortsættes)
7 Læs [License Agreement], marker
[I accept the terms of the license
agreement], hvis du kan erklære
dig enig, og klik derefter på
[Next].
10 Vælg sproget til "First Step
Guide (Introduktion)", der skal
installeres, og klik derefter på
[Next].
Afhængig af computeren vises dette
skærmbillede muligvis ikke. I dette
tilfælde skal du fortsætte med trin 12.
8 Vælg det sted, hvor softwaren
skal lagres, og klik derefter på
[Next].
9 Klik på [Install] i skærmbilledet
[Ready to Install the Program].
Installationen af Picture Package starter.
70
11 Klik på [Next] for at installere
"First Step Guide (Introduktion)".
12 Klik på [Next], og følg
anvisningerne på skærmen for at
installere ImageMixer VCD2.
13 Hvis skærmbilledet [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)] vises,
skal du følge nedenstående trin
for at installere DirectX 9.0c. Hvis
ikke, skal du fortsætte med trin
14.
Computeren slukkes, og starter
derefter automatisk igen (Genstart).
Genvejsikonerne for [Picture Package
Menu] og [Picture Package Menu
destination Folder] (og "First Step
Guide (Introduktion)", hvis den
er installeret i trin 11-12) vises på
skrivebordet.
 Læs [License Agreement], og klik
derefter på [Next].
 Klik på [Next].
15 Fjern CD-ROM’en fra
computerens CD-drev.
 Klik på [Finish].
Installation på en Macintoshcomputer
1 Kontroller, at camcorderen ikke er
Brug af en computer
• Hvis du har spørgsmål om Picture Package, kan
du bruge kontaktoplysningerne på side 73.
tilsluttet til computeren.
14 Kontroller, at [Yes, I want to
restart my computer now.] er
markeret, og klik derefter på
[Finish].
2 Tænd computeren.
Luk alle aktive programmer på
computeren, inden softwaren
installeres.
3 Placer den medfølgende CD-ROM
i computerens CD-drev.
4 Dobbeltklik på CD-ROM-ikonet.
Fortsættes 
71
Installation af softwaren og "First
Step Guide (Introduktion)" på en
computer (fortsættes)
5 Kopier [FirstStepGuide.pdf] i
det ønskede sprog fra mappen
[FirstStepGuide] til din computer.
6 Kopier [IMXINST.SIT] i mappen
[MAC] på CD-ROM’en til en
mappe efter eget valg.
Visning "First Step Guide
(Introduktion)"
Viser "First Step Guide
(Introduktion)"
Start på en Windows-computer
Visning i Microsoft Internet Explorer
Ver.6.0 eller nyere anbefales.
Dobbeltklik på ikonet
på skrivebordet.
7 Dobbeltklik på [IMXINST.SIT]
i den mappe, hvortil den blev
kopieret.
8 Dobbeltklik på den komprimerede
[ImageMixerVCD2_Install].
9 Når skærmbilledet til
brugeraccept vises, skal
du indtaste dit navn og din
adgangskode.
Installationen af ImageMixer VCD2
starter.
• Hvis du vil have yderligere oplysninger
om brug af ImageMixer VCD2, skal du se
onlinehjælpen til softwaren.
Du kan også starte den ved at vælge
[Start], [Programs] ([All programs] for
Windows XP), [Picture Package] og
[First Step Guide] og derefter starte
[First Step Guide].
• Ønsker du at få vist "First Step Guide
(Introduktion)" i HTML-format uden
at anvende automatisk installation, skal
du kopiere den ønskede sprogmappe fra
mappen [FirstStepGuide] på CD-ROM’en
og derefter dobbeltklikke på "index.html".
• Se "FirstStepGuide.pdf" i følgende
situationer:
– Ved udskrivning "First Step Guide
(Introduktion)"
– Når "First Step Guide (Introduktion)"
ikke vises korrekt på grund af browserindstillingen, selv i det anbefalede miljø.
– Når HTML-versionen af "First Step
Guide (Introduktion)" ikke er installeret
automatisk.
Start på en Macintosh-computer
Dobbeltklik på "FirstStepGuide.pdf".
72
Til visning i PDF-format kræves Adobe
Reader. Hvis den ikke er installeret
på din computer, kan du hente den fra
Adobe Systems’ websted:
http://www.adobe.com/
Angående spørgsmål om denne
software
Pixela User Support Center
Pixela hjemmeside
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Nordamerika (Los Angeles) Telefon:
+1-213-341-0163
– Europa (Storbritannien) Telefon:
+44-1489-564-764
– Asien (Filippinerne) Telefon:
+63-2-438-0090
Musikarbejder, lydoptagelser eller andet
musikindhold fra tredjepart, som du kan
indhente fra CD’er, Internettet eller andre
kilder ("Musikindhold"), er ophavsretligt
beskyttet materiale tilhørende de respektive
ejere og er beskyttet af den gældende,
lokale lovgivning på området. Medmindre
det er udtrykkeligt tilladt i den gældende
lovgivning,
må du ikke bruge (herunder, uden
begrænsning, kopiere, ændre, duplikere,
overføre, sende, placere på eksterne
på netværk, der er tilgængelige for
offentligheden, overdrage, distribuere,
udlåne, licensere, sælge og udgive) noget
som helst Musikindhold uden på forhånd
at indhente autorisering eller godkendelse
fra de respektive ejere. Licensen til Picture
Package af Sony Corporation og licensen
eller rettigheden til brug af Musikindholdet
fortolkes ikke som værende stiltiende
overdraget til dig.
Du kan oprette DVD’er, når du tilslutter din
camcorder til en computer i Sony VAIOserien*, som understøtter "Click to DVD" via
et i.LINK-kabel (medfølger ikke). Billedet
kopieres automatisk og skrives til en DVD.
De følgende procedurer beskriver, hvordan du
opretter en DVD ud fra et billede, der er optaget
på et bånd. Besøg følgende URL for at få
oplysninger om kravene til system og betjening:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Det asiatiske stillehavsområde
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kina
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thailand
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinamerika
http://vaio-online.sony.com/
Brug af en computer
Om ophavsret
Oprettelse af en DVD
(Direkte adgang til "Click to
DVD")
stik til i.LINK
(IEEE1394)
i.LINK-kabel
(tilbehør)
til
DV-interface
Fortsættes 
73
Oprettelse af en DVD (Direkte adgang til "Click to DVD") (fortsættes)
• Du kan kun bruge et i.LINK-kabel til
denne funktion. Du kan ikke bruge et
USB-kabel.
* Bemærk, at du skal have en Sony VAIOcomputer med et DVD-drev, som kan
anvendes til skrivning af DVD’er. Du
skal også have en computer med "Click
to DVD Ver.1.2" (Sony original software)
eller nyere installeret.
Brug funktionen Direkte adgang til
"Click to DVD" den første gang
Funktionen Direkte adgang til "Click to
DVD" gør det muligt nemt at kopiere
billeder, der er optaget på et bånd, til en
DVD, hvis camcorderen er tilsluttet til
en computer. Før du anvender funktionen
Direkte adgang til "Click to DVD", skal du
følge nedenstående trin for at starte "Click
to DVD Automatic Mode Launcher".
 Tænd computeren.
 Klik på startmenuen, og vælg [All
Programs].
 Vælg [Click to DVD] blandt de viste
programmer, og klik derefter på [Click to
DVD Automatic Mode Launcher].
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] startes.
• Når du én gang har startet [Click to DVD
Automatic Mode Launcher], starter den
derefter automatisk, når du tænder din
computer.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] opsættes som en Windows XPbruger.
1 Tænd computeren.
Luk alle kørende programmer, der
anvender i.LINK.
74
2 Sørg for strøm til din camcorder,
og skub derefter POWERkontakten ned for at tænde PLAY/
EDIT-lampen.
Brug den medfølgende lysnetadapter
som strømkilde, da det varer et par
timer at oprette en DVD.
3 Indsæt en kassette, der er
optaget på, i camcorderen.
4 Tilslut din camcorder til en
computer via et i.LINK-kabel
(medfølger ikke) (s. 73).
• Når du tilslutter din camcorder til en
computer, skal du sørge for at vende stikket
rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i den
forkerte retning, kan det blive beskadiget,
hvorved det kan medføre en fejlfunktion af
camcorderen.
• Yderligere oplysninger findes på "First Step
Guide (Introduktion)".
5 Tryk på
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [BURN DVD] 
.
"Click to DVD" starter, og
skærmbilledet med anvisninger vises på
computeren.
6 Sæt en skrivbar DVD i DVD-drevet
i computeren.
7 Tryk på [EXEC] på skærmen på
camcorderen.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
CANCEL
Status for betjeningen af computeren
vises på LCD-skærmen på din
camcorder.
CAPTURING: Det billede, der
er optaget på båndet, kopieres til
computeren.
CONVERTING: Billedet konverteres til
MPEG2-format.
WRITING: Billedet skrives til DVD’en.
8 Tryk på [NO] for at afslutte
oprettelsen af en DVD.
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
Tryk på [CANCEL] på camcorderens
LCD-skærm.
• Du kan ikke annullere funktionen, efter at
[Finalizing DVD.] er blevet vist på LCDskærmen på din camcorder.
• Frakobl ikke i.LINK-kablet, og sæt ikke
POWER-kontakten i en anden stilling på
camcorderen, før billedet er kopieret helt til
computeren.
• Når [CONVERTING] eller [WRITING]
vises på skærmen, er optagelsen af billederne
allerede afsluttet. Hvis du har frakoblet
i.LINK-kablet eller slukket camcorderen på
dette trin, fortsætter oprettelsen af DVD’en på
computeren.
• Hvis noget af følgende sker, annulleres
kopieringen af billedet. Der oprettes en DVD
med data op til det tidspunkt, hvor funktionen
blev annulleret. Se hjælpefilerne til "Click to
DVD Automatic Mode Launcher", hvis du
ønsker oplysninger.
– Når der er en tom sektion på 10 sekunder
eller mere på båndet.
– Når dataene på båndet indeholder en dato,
der ligger før optagelsesdatoen for de seneste
billeder.
• Du kan ikke betjene din camcorder i følgende
situationer:
– Under afspilning af et bånd
– Under optagelse af billeder på en "Memory
Stick Duo"
– Når "Click to DVD" er startet fra computeren
– For DCR-PC55E:
Når [A/VDV OUT] i camcorderens
menuindstillinger er indstillet til [ON].
Brug af en computer
• Hvis du bruger en DVD-RW/+RW, hvorpå
der er lagret andre data, vises meddelelsen
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] på camcorderens LCD-skærm.
Når du trykker på [EXEC], slettes de
eksisterende data, og nye data skrives.
Sådan annullerer du funktionen
NO
Discskuffen kommer ud automatisk.
Ønsker du at oprette en anden DVD
med det samme indhold, skal du trykke
på [YES].
Discskuffen kommer ud. Sæt en ny
skrivbar DVD i DVD-drevet. Gentag
derefter trin 7 og 8.
75
Tilslutning af en analog videobåndoptager til computeren
via camcorderen (funktion til signalkonvertering)
(DCR-PC55E)
Ved brug af et A/V-tilslutningskabel og et i.LINK-kabel (medfølger ikke) kan du konvertere
et analogt signal fra en analog enhed, f.eks. en videobåndoptager, til et digitalt signal og
overføre det til en digital enhed, f.eks. en computer, via camcorderen.
Der skal på forhånd være installeret software, som kan optage videosignalet på computeren.
A/V-stik
1
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
Videobåndoptagere
Computer
Til S VIDEO-stik
2
DV-interface
Til i.LINK (IEEE
1394)-stik
i.LINK-kabel (tilbehør)
i.LINK-stik
:Signalretning

A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut A/V-tilslutningskablet til Handycam
Station. A/V-stikket understøtter analoge
signaler.

76
A/V-tilslutningskabel med S
VIDEO (tilbehør)
Når du tilslutter til en anden enhed
via S VIDEO-stikket ved at bruge
A/V-tilslutningskablet sammen med et S
VIDEO-kabel (tilbehør), kan du fremstille
billeder med bedre kvalitet end med en A/Vkabeltilslutning.
Tilslut det hvide og røde lydstik (venstre/
højre lydkanal) og S VIDEO-stikket (S
VIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet
(tilbehør). I dette tilfælge er den gule
stiktilslutning (standardvideo) er ikke
nødvendig. S VIDEO-tilslutningen giver
ingen lyd.
Angiv på forhånd [DISP OUTPUT]
til [LCD PANEL] i menuen (s. 52).
(Standardindstillingen er [LCD PANEL]).
1 Tænd den analoge videoenhed.
2 Skub POWER-kontakten på
camcorderen ned for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT.
Brug den medfølgende
vekselstrømsadapter som strømkilde.
3 Tryk på
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [A/VDV
OUT]  [ON] 
på LCDskærmen.
4 Start afspilning på den analoge
videoenhed.
5 Start optagelsesprocedurerne på
computeren.
Se betjeningsvejledningen, der
blev leveret med softwaren, eller
onlinehjælpen med henblik på at få
oplysninger om denne handling.
• Den medfølgende Picture Package eller
ImageMixer VCD2 software understøtter ikke
funktionen til signalkonvertering.
• Du kan muligvis ikke udsende billederne
korrekt til camcorderen afhængigt af det
analoge signals optageforhold.
• Du kan ikke overføre billeder med ophavretligt
beskyttede signaler til en computer.
• Du kan bruge et USB-kabel i stedet for et
i.LINK-kabel (tilbehør) til at overføre billeder
til en computer. Bemærk imidlertid, at det viste
billede muligvis ikke har samme jævnhed.
• Når du tilslutter din camcorder til en computer
med et USB-kabel eller et i.LINK-kabel, skal
du sørge for at vende stikkene rigtigt. Hvis du
tvinger stikkene ind i den forkerte retning, kan
de blive beskadiget, hvorved det kan medføre
en fejlfunktion af camcorderen.
Brug af en computer
Efter optagelse af billeder og lyd skal
du stoppe optagelsesprocedurerne på
computeren og stoppe afspilningen på
den analoge videoenhed.
77
Fejlfinding
Hvis du støder på problemer under brugen af camcorderen, kan du benytte følgende tabel til
at lokalisere og afhjælpe problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du frakoble strømkilden
og kontakte din Sony-forhandler.
Generelle handlinger/Easy Handycam
Camcorderen tændes ikke.
• Batteriet er afladet, er ved at løbe tør, eller er ikke indsat i camcorderen.
• Indsæt et opladt batteri i camcorderen (s. 8).
• Brug vekselstrømsadapteren til tilslutning til en stikkontakt i væggen (s. 8).
• Indsæt camcorderen i Handycam Station korrekt (s. 8).
Camcorderen fungerer ikke, selv når den er tændt og modtager strøm.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten i væggen, eller fjern batteriet, og foretag
derefter tilslutning igen efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne stadig ikke virker, skal du
trykke på knappen RESET (s. 24) med en spids genstand. Hvis du trykker på RESETknappen, nulstilles alle indstillinger inkl. klokkeslæt. Punkter i den personlige menu bevares.
Knapperne fungerer ikke.
• De tilgængelige knapper er begrænset under Easy Handycam-funktionen (s. 18).
Du kan ikke aktivere eller deaktivere Easy Handycam-funktionen.
• Du kan ikke aktivere eller deaktivere Easy Handycam-funktionen under optagelse eller
kommunikation med en anden enhed via USB-kablet.
Indstillinger ændres under Easy Handycam-funktionen.
• Indstillingerne for de funktioner, som ikke vises på skærmen, vender tilbage til
standardværdien under Easy Handycam-funktionen. Tidligere angivne indstillinger
gendannes, når du annullerer Easy Handycam-funktionen.
[DEMO MODE] starter ikke.
• Skub kassetten og "Memory Stick Duo" ud af camcorderen (s. 16).
Camcorderen bliver varm.
• Det skyldes, at camcorderen har været tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl.
Du kan ikke sætte camcorderen i din Handycam Station.
• Håndremmen har sat sig fast mellem camcorderen og din Handycam Station (s. 9).
78
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Camcorderen slukkes automatisk, når du ikke har betjent den i ca. 5 minutter (A.SHUT
OFF). Foretag ændring af indstillingen af [A.SHUT OFF] (s. 52), afbryd strømmen igen
(s. 12), eller brug vekselstrømsadapteren.
• Oplad batteriet (s. 8).
Indikatoren CHG (opladning) lyser ikke, når batteriet oplades.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG) (s. 8).
• Indsæt batteriet korrekt i camcorderen (s. 8).
• Der er ikke strøm i stikkontakten i væggen (s. 8)
• Indsæt camcorderen i Handycam Station korrekt (s. 8).
• Batteriopladningen er afsluttet (s. 8).
Indikatoren CHG (opladning) blinker, når batteriet oplades.
• Indsæt batteriet korrekt i camcorderen. Hvis problemet fortsætter, skal du tage
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten i væggen og kontakte Sony-forhandleren.
Batteriet er muligvis beskadiget.
• Der er opstået et problem med indikatoren for resterende batteritid, eller batteriet er ikke
opladet tilstrækkeligt. Oplad batteriet helt for at korrigere indikeringen (s. 8).
Indikatoren for resterende batteritid viser ikke den korrekte tid.
Fejlfinding
Strømmen afbrydes ofte, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver,
at batteriet har strøm nok til at kunne fungere.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke opladet
tilstrækkeligt. Dette er ikke en fejl.
• Foretag fuld opladning af batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med
et nyt. Det er muligvis beskadiget (s. 8, 103).
• Den viste tid er muligvis ikke korrekt afhængigt af de forhold, som camcorderen anvendes
under. Når du åbner eller lukker LCD-panelet, tager det ca. 1 minut at vise den resterende
batteritid korrekt.
Batteriet aflades hurtigt.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke opladet
tilstrækkeligt. Dette er ikke en fejl.
• Foretag fuld opladning af batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med
et nyt. Det er muligvis beskadiget (s. 8, 103).
Der opstår et problem, når camcorderen er sluttet til vekselstrømsadapteren.
• Sluk camcorderen, og tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten i væggen. Sæt den
derefter i stikkontakten igen.
Fortsættes 
79
Fejlfinding (fortsættes)
LCD-skærm
Et ukendt billede vises på LCD-skærmen.
• Camcorderen er i [DEMO MODE] (s. 47). Tryk på LCD-skærmen, eller indsæt en kassette
eller en "Memory Stick Duo" for at annullere [DEMO MODE].
En ukendt indikator vises på skærmen.
• Se listen over indikatorer (s. 94).
Billedet forbliver på LCD-skærmen.
• Dette sker, hvis du fjerner vekselstrømsadapteren fra stikkontakten eller tager batteriet ud
uden først at slukke camcorderen. Dette er ikke en fejl.
Du kan ikke deaktivere LCD-baggrundsbelysningen.
• Du kan ikke aktivere/deaktivere LCD-baggrundsbelysninger under DISP/BATT INFO under
Easy Handycam-funktionen (s. 18).
Knapperne er ikke vist på berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på camcorderen (eller DISPLAY på fjernbetjeningen (s. 14).
Knapperne på berøringspanelet fungerer ikke korrekt, eller fungerer slet ikke.
• Juster skærmen ([CALIBRATION]) (s. 107).
Kassettebånd
Kassetten kan ikke skubbes ud af rummet.
• Kontroller, at strømkilden (batteri eller vekselstrømsadapter) er tilsluttet korrekt (s. 8).
• Tag batteriet ud af camcorderen, og sæt det tilbage igen (s. 10).
• Indsæt et opladt batteri i camcorderen (s. 8).
Kassetten skubbes ikke ud, selv når kassettedækslet er åbent.
• Der dannes kondens i camcorderen (s. 106).
Indikatoren til Cassette Memory eller titelvisning vises ikke, når der bruges en
kassette med Cassette Memory.
• Camcorderen understøtter ikke Cassette Memory, så indikatoren vises ikke.
80
Indikatoren for resterende bånd vises ikke.
• Angiv [
(s. 51).
REMAINING] til [ON] for altid at få vist indikatoren for resterende båndtid
Kassetten støjer under tilbagespoling eller hurtig fremspoling.
• Hastigheden for tilbagespoling/hurtig fremspoling øges (sammenlignet med batterifunktionen), og derfor øges støjen, når du anvender vekselstrømsadapteren.
"Memory Stick Duo"
Du kan ikke betjene funktionerne, når du bruger "Memory Stick Duo".
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren CAMERA-MEM eller PLAY/EDIT
(s. 12).
• Indsæt en "Memory Stick Duo" i camcorderen (s. 16).
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, kan du formatere
den ved hjælp af camcorderen (s. 101).
Billeder kan ikke slettes.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo"(s. 101).
• Annuller billedbeskyttelsen på billedet (s. 62).
• Det maks. antal billeder, som du kan slette på én gang, er 100.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 101).
• Annuller billedbeskyttelsen på billederne (s. 62).
Fejlfinding
Du kan ikke slette alle billeder på én gang.
Du kan ikke formatere "Memory Stick Duo".
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 101).
Billedbeskyttelsen kan ikke anvendes.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 101).
• Udfør handlingen igen på indeksskærmen (s. 62).
Du kan ikke markere billeder til udskrivning.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 101).
• Udfør handlingen igen på indeksskærmen (s. 63).
• Det maks. antal billeder, du kan markere til udskrivning, er 999.
• Film kan ikke markeres til udskrivning.
Fortsættes 
81
Fejlfinding (fortsættes)
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt.
• Kun filnavnet vises, hvis mappestrukturen ikke overholder den universelle standard.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af camcorderen (s. 101).
Datafilnavnet blinker.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af camcorderen (s. 101).
Optagelse
Se også "Justering af billedet under optagelse" (s. 83) og afsnittet "”Memory Stick Duo”"
(s. 81).
Afspilning af båndet starter ikke, når du trykker på REC START/STOP.
• Skub POWER-kontakten ned til tilstanden CAMERA-TAPE for at tænde indikatoren (s. 20).
• Båndet er løbet ud. Spol det tilbage, eller indsæt en ny kassette.
• Sæt skrivebeskyttelsestappen på REC, eller indsæt en ny kassette (s. 100).
• Båndet sidder fast på tromlen (pga. kondensvand). Tag kassetten ud, lad camcorderen stå i
mindst 1 time, og sæt kassetten ind igen (s. 106).
Du kan ikke optage på "Memory Stick Duo".
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 101).
• Kapaciteten er fuld. Slet unødvendige billeder, der er optaget på "Memory Stick Duo"
(s. 62).
• Formater "Memory Stick Duo" på camcorderen eller indsæt en anden "Memory Stick Duo"
(s.43).
• Når [WIDE SELECT] er indstillet til [16:9 WIDE], kan stillbilleder ikke optages på en
"Memory Stick Duo" under afspilning af bånd.
Du kan ikke optage en glidende overgang på et bånd fra den sidst optagne
sekvens til det næste bånd.
• Bemærk følgende.
– Foretag END SEARCH (s. 29).
– Tag ikke kassetten ud. Billedet optages løbende uden afbrydelse, selv hvis du slukker
camcorderen.
– Optag ikke billeder i SP-tilstand og LP-tilstand på samme bånd.
– Undgå at stoppe, når der optages en film i LP-tilstanden.
Lukkerlyden høres ikke, når du optager et stillbillede.
• Angiv [BEEP] til [ON] (s. 51).
82
Blitzen (tilbehør) virker ikke.
• Blitzen er ikke tændt, eller den er ikke monteret korrekt.
[END SEARCH]-funktionen virker ikke.
• Kassetten blev skubbet ud efter optagelse (s. 29).
• Kassetten er ny, og der er ikke optaget noget.
[END SEARCH]-funktionen virker ikke korrekt.
• Der er en tom sektion i begyndelsen eller midten af båndet. Dette er ikke en fejl.
Justering af billedet under optagelse
Se også "Menu" (s. 86).
Den automatiske fokusering virker ikke.
• Angiv [FOCUS] til [AUTO] (s. 40).
• Optageforholdene er ikke egnede til automatisk fokusering. Justér fokuseringen manuelt
(s. 40).
[STEADYSHOT] virker ikke.
Funktionen BACK LIGHT virker ikke.
• BACK LIGHT-funktionen annulleres, når du angiver [EXPOSURE] til [MANUAL] (s. 39)
eller vælger [SPOT METER] (s. 39).
• Funktionen BACK LIGHT virker ikke under Easy Handycam-funktionen.
Fejlfinding
• Angiv [STEADYSHOT] til [ON] (s. 42).
[FLASH LEVEL]-funktionen kan ikke ændres.
• [FLASH LEVEL]-funktionen kan ikke ændres under Easy Handycam-funktionen (s. 41).
[DIGITAL ZOOM]-funktionen virker ikke.
• [DIGITAL ZOOM]-funktionen virker ikke, når du angiver [TELE MACRO] til [ON].
Der vises en lodret stribe, når du optager stearinlys eller elektrisk lys i mørke
omgivelser.
• Dette sker, når kontrasten mellem motivet og baggrunden er for høj. Dette er ikke en fejl.
Der vises en lodret stribe, når du optager et lyst motiv.
• Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er ikke en fejl.
Fortsættes 
83
Fejlfinding (fortsættes)
Små hvide, røde, blå eller grønne prikker vises på skærmen.
• Prikkerne vises, når du optager i [SLOW SHUTTER] eller [COLOR SLOW S]. Dette er ikke
en fejl.
Billedet er for lyst, og motivet vises ikke på skærmen.
• Annuller funktionen BACK LIGHT (s. 22).
Billedet er for mørkt, og motivet vises ikke på skærmen.
• LCD-baggrundsbelysningen er slukket. Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den nede i nogle
få sekunder for at tænde baggrundsbelysningen (s. 13).
Der forekommer flimren eller farveskift.
• Dette sker, når du optager billeder under en fluorescerende lampe, en natriumlampe eller en
kviksølvlampe med [PORTRAIT] eller [SPORTS]. Deaktiver i dette tilfælde [PROGRAM
AE] (s. 38).
Der vises vandrette sorte striber ved optagelse af en TV-skærm eller
computerskærm.
• Angiv [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 42).
Afspilning
Hvis du afspiller billeder, der er lagret på en "Memory Stick Duo", skal du også se afsnittet
"Memory Stick Duo" (s. 81).
Du kan ikke afspille båndet.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
• Spol båndet tilbage (s. 21).
Billederne, der er lagret på en "Memory Stick Duo" afspilles ikke i deres
faktiske størrelse eller billedformat.
• Billeder, som er optaget på andre enheder, vises muligvis ikke i deres faktiske størrelse.
Dette er ikke en fejl.
Billeddata, der er lagret på en "Memory Stick Duo", kan ikke afspilles.
84
• Deaktiver USB Streaming-funktionen på camcorderen, og indstil (USB) ON/OFFkontakten (s. 65) på Handycam Station til OFF.
• Billeddata kan ikke afspilles, når du har redigeret filer eller mapper, eller har redigeret
dataene på en computer. I så fald blinker filnavnet. Dette er ikke en fejl (s. 102).
• Billeder, som er optaget på andre enheder, kan muligvis ikke afspilles. Dette er ikke en fejl
(s. 102).
• Billeder, som er redigeret på en computer eller optaget på andre enheder, kan muligvis ikke
afspilles.
Der vises vandrette linjer i billedet. De viste billeder er uskarpe eller vises ikke.
• Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten (medfølger ikke) (s. 106).
Der er ingen eller kun lav lyd.
• Angiv [MULTI-SOUND] til [STEREO] (s. 49).
• Skru op for lyden (s. 21).
• Juster [AUDIO MIX] fra [ST2] (ekstra lyd)-siden, indtil lyden høres korrekt (s. 61).
• Når du bruger et S VIDEO-stik, skal du kontrollere, at A/V-tilslutningskablets røde og hvide
stik også er tilsluttet (s. 32).
Lyden afbrydes.
• Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten (medfølger ikke) (s. 106).
"---" vises på skærmen.
• Det afspillede bånd blev optaget, uden at dato og klokkeslæt blev indstillet.
• En tom sektion af båndet afspilles.
• Datakoden på et bånd med en ridse eller billedstøj kan ikke læses.
Der forekommer støj, og
vises på skærmen.
vises på displayet.
• Det bånd, du afspiller, blev optaget på en anden enhed med en 4ch mikrofon (4CH MIC
REC). Camcorderen er ikke kompatibel med 4ch mikfonoptagelse.
Fejlfinding
• Båndet blev optaget med et andet TV-farvesystem end camcorderens (PAL). Dette er ikke en
fejl (s. 99).
Date Search-funktionen virker ikke korrekt.
• Hvis én dags optagelse varer kortere tid end 2 minutter, er det muligt, at camcorderen ikke
kan finde det nøjagtige sted, hvor optagedatoen skifter.
• Der er en tom sektion i begyndelsen eller midten af båndet. Dette er ikke en fejl.
Fjernbetjening
Den medfølgende fjernbetjening fungerer ikke.
• Angiv [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 51).
• Fjern evt. forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren.
• Vend fjernbetjeningssensoren væk fra stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
• Indsæt et nyt batteri. Indsæt et batteri i batteriholderen, så polerne +/– vender korrekt i
forhold til mærkerne +/– (s. 108).
• Peg med fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren (s. 24) for at betjene camcorderen.
Fortsættes 
85
Fejlfinding (fortsættes)
En anden videobåndoptager virker ikke, når du bruger den medfølgende
fejlbetjening.
• Vælg en anden kommandotilstand end VTR 2 for videobåndoptageren, eller tildæk
videobåndoptagerens sensor med sort papir.
Menu
Menupunkterne vises nedtonet.
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den aktuelle optage/afspilningssituation.
Du kan ikke bruge [PROGRAM AE]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [PROGRAM AE] sammen med:
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
• [SPORTS]-funktionen virker ikke, når POWER-kontakten er sat på CAMERA-MEM.
Du kan ikke bruge [SPOT METER]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [SPOT METER], når [COLOR SLOW S] er indstillet til [ON].
• Hvis du indstiller [PROGRAM AE], angives [SPOT METER] automatisk til [AUTO].
Du kan ikke bruge [EXPOSURE]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [EXPOSURE], når [COLOR SLOW S] er indstillet til [ON].
• Hvis du indstiller [PROGRAM AE], angives [EXPOSURE] automatisk til [AUTO].
Du kan ikke bruge [SPOT FOCUS]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [SPOT FOCUS] sammen med [PROGRAM AE].
Du kan ikke bruge [TELE MACRO]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [TELE MACRO] sammen med:
– [PROGRAM AE]
– Optagelse af en film på et bånd eller en "Memory Stick Duo".
[COLOR SLOW S] virker ikke korrekt.
• [COLOR SLOW S] virker ikke korrekt i totalt mørke.
• Du kan ikke bruge [COLOR SLOW S] sammen med:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
86
Du kan ikke bruge [FADER]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [FADER] sammen med:
– [SELF-TIMER]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
Du kan ikke bruge [D. EFFECT]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [D. EFFECT] sammen med:
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Du kan ikke bruge [SLOW SHUTTER] og [OLD MOVIE] sammen med [PROGRAM AE]
(undtagen [AUTO]).
• Du kan ikke bruge [OLD MOVIE] sammen med:
– [WIDE SELECT]
– [PICT. EFFECT]
Kopiering/redigering/tilslutning til andre enheder
Billeder fra tilsluttede enheder vises ikke på LCD-skærmen.
• Angiv [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL] (s. 52).
• Du kan ikke sende et signal til camcorderen, hvis du trykker på DISP/BATT INFO, mens
[DISP OUTPUT] er indstillet til [V-OUT/PANEL] (s. 52).
Fejlfinding
Billeder fra tilsluttede enheder kan ikke zoomes. (DCR-PC55E)
• Du kan ikke zoome billederne fra tilsluttede enheder på camcorderen (s. 23).
Tidskode og andre oplysninger vises på den valgte enheds display.
• Angiv [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL] ved tilslutning med et A/V-tilslutningskabel
(s. 52).
Du kan ikke kopiere korrekt via A/V-tilslutningskablet.
• Angiv [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL] (s. 52).
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet korrekt. Kontroller, at A/V-tilslutningskablet er
sluttet til det korrekte stik, dvs. til udgangsstikket på en enhed, som du kopierer et billede
fra(For DCR-PC55E), eller til indgangsstikket på en anden enhed, som kopierer et billede fra
camcorderen.
Ny lyd, der er føjet til et optaget bånd, kan ikke høres.
• Juster [AUDIO MIX] fra [ST1] (original lyd)-siden, indtil lyden høres korrekt (s. 61).
Fortsættes 
87
Fejlfinding (fortsættes)
Stillbilleder kan ikke kopieres fra et bånd til en "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage, eller du kan kun optage et forvrænget billede, hvis båndet er overspillet
mange gange.
Film kan ikke kopieres fra et bånd til en "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage, eller du kan kun optage et forvrænget billede, i følgende situationer:
– Båndet har en tom sektion.
– Båndet er blevet overspillet mange gange.
– Indgangssignalet er afbrudt.
Du kan ikke overføre billeder. (DCR-PC55E)
• Du kan ikke overføre billeder, når [DISP OUTPUT] er indstillet til [V-OUT/PANEL] (s. 52).
• Du kan ikke overføre billeder, hvis du trykker på knappen DISP/BATT INFO.
Tilslutning til en computer
Computeren genkender ikke camcorderen.
• Tag kablet ud af computeren og camcorderen, og tilslut det igen korrekt.
• Indstil (USB) ON/OFF-kontakten på Handycam Station til ON.
• Tilslut Handycam Station til camcorderen.
• Du skal koble alle andre USB-enheder end tastaturet, musen og camcorderen fra
computeren.
• Tag kablet ud af computeren og camcorderen, genstart computeren, og tilslut dem igen
korrekt.
Der vises en fejlmeddelelse, når du placerer den medfølgende CD-ROM i
computeren.
• Indstil computerskærmen som følger:
– Windows: 800 × 600 eller højere, Mange farver (16-bit, 65 000 farver) eller mere
– Macintosh: 1 024 × 768 eller højere, 32 000 farver eller mere
Du kan ikke få vist de billeder, som camcorderen ser på computeren.
• Skub POWER-kontakten ned til tilstanden CAMERA-TAPE for at tænde camcorderen,
og angiv [USB-CAMERA] til [USB STREAM] (s. 50). (Kun når afspilleren sluttes til
Windows-computeren med et USB-kabel.)
• Tag kablet ud af computeren, tænd camcorderen, og tilslut kablet igen.
88
Du kan ikke se billeder, der er optaget på et bånd, på computeren.
• Skub POWER-kontakten ned til tilstanden PLAY/EDIT for at tænde camcorderen, og angiv
[USB-PLY/EDT] til [USB STREAM] (s. 50). (Kun når afspilleren sluttes til Windowscomputeren med et USB-kabel.)
• Tag kablet ud af computeren, og tilslut det igen korrekt.
Du kan ikke få vist de billeder, der er optaget på et bånd, på en Macintoshcomputer.
• Når du tilslutter camcorderen til en Macintosh-computer via USB-kablet, kan du ikke
kopiere billeder, der er optaget på et bånd, til computeren. Hvis du vil kopiere optagelser
fra et tape, skal du tilslutte camcorderen til computeren via et i.LINK-kabel og anvende
standardsoftwaren i operativsystemet.
Du kan ikke få vist de billeder,der er optaget på en "Memory Stick Duo" på en
computer.
• Indsæt en "Memory Stick Duo" i den korrekte retning, og skub den helt ind.
• Du kan ikke bruge et i.LINK-kabel. Tilslut camcorderen og computeren via USB-kablet.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren PLAY/EDIT på camcorderen, angiv
[USB-PLY/EDT] til [STD-USB] (s. 50).
• Computeren genkender ikke "Memory Stick Duo" under camcorderhandlinger, som f.eks.
båndafspilning eller redigering. Afslut alle camcorderhandlinger, inden camcorderen
tilsluttes til computeren.
• Indsæt en "Memory Stick Duo" i camcorderen.
• Du skal koble alle andre USB-enheder end tastaturet, musen og camcorderen fra
computeren.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren PLAY/EDIT på camcorderen, angiv
[USB-PLY/EDT] til [STD-USB] (s. 50).
• Computeren genkender ikke "Memory Stick Duo" under camcorderhandlinger, som f.eks.
båndafspilning eller redigering. Afslut camcorderhandlinger, inden camcorderen tilsluttes til
computeren.
Fejlfinding
Ikonet "Memory Stick" ([Removable Disk] eller [Sony Memory Stick]) vises ikke
på computerskærmen.
Billedet vises ikke på skærmen på Windows-computeren, når USB-kablet
anvendes.
• USB-driveren er registreret forkert, da computeren var forbundet til din camcorder, før
installationen af USB-driveren var afsluttet. Benyt nedenstående fremgangsmåde for at
foretage korrekt installation af USB-driveren.
Fortsættes 
89
Fejlfinding (fortsættes)
 For Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Vi kan ikke garantere driften under Windows 98, når der kopieres eller afspilles billeder på
et bånd via en computer.
1 Kontroller, at camcorderen er tilsluttet til en computer.
2 Højreklik på [My Computer], og klik på [Properties].
Skærmbilledet [System Properties] vises.
3 Klik på fanen [Device Manager].
4 Hvis enhederne herunder allerede er installeret, skal du højreklikke på dem, og derefter
klikke på [Remove] for at slette dem.
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på et bånd
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo"
– [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med mærket "?" i mappen [Other devices]
5 Når skærmbilledet [Confirm Device Removal] vises, skal du klikke på [OK].
6 Sluk camcorderen, tag USB-kablet ud, og genstart computeren.
7 Placer den medfølgende CD-ROM i computerens CD-drev.
8 Følg nedenstående fremgangsmåder for at foretage installation af USB-driveren igen.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (diskdrev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere afhængigt af computeren.
3 Klik på [Open].
4 Dobbeltklik på [Driver].
5 Dobbeltklik på [Setup.exe].
• Sletning af andet end [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device],
[? Sony Handycam ] og [? Sony DSC] kan medføre, at computeren ikke fungerer
korrekt.
For Windows 2000
90
Log på som administrator.
1 Kontroller, at camcorderen er tilsluttet til en computer.
2 Højreklik på [My Computer], og klik på [Properties].
Skærmbilledet [System Properties] vises.
3 Klik på fanen [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
4 Hvis enhederne herunder allerede er installeret, skal du højreklikke på dem, og derefter
klikke på [Uninstall] for at slette dem.
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på et bånd
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] i mappen [Other devices]
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo"
– [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med mærket "?" i mappen [Other devices]
5
6
7
8
Når skærmbilledet [Confirm Device Removal] vises, skal du klikke på [OK].
Sluk camcorderen, tag USB-kablet ud, og genstart computeren.
Placer den medfølgende CD-ROM i CD-drevet.
Følg nedenstående fremgangsmåder for at foretage installation af USB-driveren igen.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (diskdrev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere afhængigt af computeren.
3 Klik på [Open].
4 Dobbeltklik på [Driver].
5 Dobbeltklik på [Setup.exe].
• Sletning af andet end [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite
USB Device], [? Sony Handycam] og [? Sony DSC] kan medføre, at computeren ikke
fungerer korrekt.
 For Windows XP
Fortsættes 
Fejlfinding
Log på som administrator.
1 Kontroller, at camcorderen er tilsluttet til en computer.
2 Klik på [Start].
3 Højreklik på [My Computer], og klik på [Properties].
Skærmbilledet [System Properties] vises.
4 Klik og vælg fanen [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
5 Hvis enhederne herunder allerede er installeret, skal du højreklikke på dem, og derefter
klikke på [Uninstall] for at slette dem.
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på et bånd
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo"
– [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med mærket "?" i mappen [Other devices]
6 Når skærmbilledet [Confirm Device Removal] vises, skal du klikke på [OK].
7 Sluk camcorderen, tag USB-kablet ud, og genstart computeren.
8 Placer den medfølgende CD-ROM i computerens CD-drev.
9 Følg nedenstående fremgangsmåder for at foretage installation af USB-driveren igen.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (diskdrev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere afhængigt af computeren.
3 Klik på [Open].
4 Dobbeltklik på [Driver].
5 Dobbeltklik på [Setup.exe].
• Sletning af andet end [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB Device],
[? Sony Handycam] og [? Sony DSC] kan medføre, at computeren ikke fungerer
korrekt.
91
Fejlfinding (fortsættes)
Du kan ikke kopiere billeder til Windows-computeren.
• Visning af billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo", med følgende
fremgangsmåder.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Dobbeltklik på ikonet for det netop genkendte drev [Removable Disk (F:)] (For Windows
XP, [Sony Memory Stick]). Det kan vare et øjeblik, inden drevet genkendes. Hvis
computeren ikke genkender drevet, kan USB-driveren være installeret ukorrekt.
3 Dobbeltklik på den ønskede billedfil.
[Cannot start Easy Handycam with USB connected] eller [Cannot cancel Easy
Handycam with USB connected] vises på camcorderens skærm.
• Du kan ikke starte eller annullere Easy Handycam, mens USB-kablet er tilsluttet. Tag først
USB-kablet ud af camcorderen.
Der er ingen lyd, når camcorderen sluttes til Windows-computeren med et
USB-kabel.
• Skift indstillinger for computermiljøet som beskrevet i følgende fremgangsmåder.
1 Vælg [Start][Programs]([All Programs] for Windows XP)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Vælg en anden enhed på skærmbilledet [Select audio device].
3 Følg vejledningen på skærmen, klik på [Next], og klik derefter på [Done].
• Lyd understøttes ikke under Windows 98.
Filmen afspilles ikke jævnt under USB-streaming.
• Skift indstillingerne som beskrevet i følgende fremgangsmåder:
1 Vælg [Start][Programs]([All Programs] for Windows XP)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Juster skyderen i retningen (–) i [Select video quality].
3 Følg vejledningen på skærmen, klik på [Next], og klik derefter på [Done].
Picture Package virker ikke korrekt.
• Luk Picture Package, og genstart derefter computeren.
Der vises en fejlmeddelelse, mens Picture Package anvendes.
• Luk Picture Package først, og skub camcorderens POWER-kontakt for at tænde en anden
indikator.
CD-R-drevet genkendes ikke, eller data kan ikke skrives på CD-R’en i Picture
Package Auto Video, Producer, CD Backup eller VCD Maker.
• Besøg følgende URL for at få oplysninger om de kompatible drev:
http://www.ppackage.com/
92
[USB streaming... This function is not available.] vises på camcorderens
skærm.
• Start optagelse eller afspilning af billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo", når
USB-streaming er afsluttet.
"First Step Guide (Introduktion)" vises ikke korrekt.
• Følg nedenstående fremgangsmåde, og se "First Step Guide (Introduktion)" (FirstStepGuide.
pdf).
1 Placer den medfølgende CD-ROM i computerens CD-drev.
2 Dobbeltklik på [My Computer].
3 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (diskdrev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere afhængigt af computeren.
4 Klik på [Explorer].
5 Dobbeltklik på [FirstStepGuide].
6 Dobbeltklik på den ønskede sprogmappe.
7 Dobbeltklik på "FirstStepGuide.pdf".
Fejlfinding
93
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
advarselsindikatorer
Se herunder, hvis der vises indikatorer på
LCD-skærmen.
Nogle symptomer kan du selv afhjælpe.
Hvis problemet forsætter, selv når du har
forsøgt at afhjælpe det et par gange, skal du
kontakte Sony-forhandleren eller et lokalt
autoriseret Sony-servicecenter.
C:(eller E:) :
(Selvdiagnosedisplay)
C:04:
• Batteriet er ikke er et "InfoLITHIUM"batteri. Anvend et "InfoLITHIUM"batteri (s. 103).
C:21:
• Der forekommer kondensvand. Tag
kassetten ud, lad camcorderen stå i
mindst 1 time, og sæt kassetten ind
igen (s. 106).
101-1001 (advarselsindikator for
filer)
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses (s. 102).
 (advarsel for batteristand)
• Batteriet er næsten afladet.
• Afhængigt af driftsforhold,
miljømæssige forhold og
batteriforhold, kan  blinke, selvom
der resterer ca. 5-10 minutter.
 (advarsel om kondensvand)*
• Skub kassetten ud, fjern strømkilden,
og lad den stå i ca. en time med
kassettedækslet åbent (s. 106).
(advarselsindikator for "Memory
Stick Duo")
• "Memory Stick Duo" er ikke sat i
(s. 16).
C:22:
• Rengør videohovedet ved hjælp af en
rensekassette (medfølger ikke) (s. 106).
C:31: / C:32:
• Symptomer, der ikke er beskrevet
i det ovenstående, er opstået. Fjern
kassetten, og indsæt den igen. Betjen
derefter camcorderen. Undlad at udføre
denne procedure, hvis der opstår
kondensvand (s. 106).
• Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og
betjen camcorderen.
• Skift kassetten. Tryk på knappen
RESET (s. 24), og betjen camcorderen
igen.
E:61: / E:62:
• Kontakt din Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Oplys den femcifrede kode, som
begynder med "E".
(advarselsindikator for
formatering af "Memory Stick Duo")*
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• "Memory Stick Duo" er ikke korrekt
formateret (s. 43).
(advarselsindikatorer for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
• Der er sat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" i (s. 101).
 (advarselsindikator for båndet)
Langsomt blinkende:
• Der er mindre end fem minutter tilbage
på båndet.
• Der er ikke sat en kassette i.*
• Skrivebeskyttelsestappen på kassetten
er låst (s. 100).*
Hurtigt blinkende:
94
• Der er ikke mere bånd.*
 (advarsel for kassetteudskub)*
Langsomt blinkende:
• Skrivebeskyttelsestappen på kassetten
er låst (s. 100).
Hurtigt blinkende:
• Der forekommer kondensvand (s. 106).
• Koden for selvdiagnosedisplayet vises
(s. 94).
 (advarselsindikator for
billedsletning)*
• Billedet er beskyttet (s. 62).
 (advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på "Memory Stick
Duo")*
• Skrivebeskyttelsestappen på "Memory
Stick Duo" er låst (s. 101).
(advarselsindikator for den
eksterne blitz)
• Oplad batteriet (s. 8, 103)
Old battery. (Gammelt batteri.) Use a
new one (Brug et nyt) (s. 103).
 Re-attach the power source
(Tilslut strømkilden igen) (s. 8).
 Der forekommer kondensvand
  Moisture condensation. (Der
forekommer kondensvand.) Eject the
cassette (Skub kassetten ud) (s. 106)
 Moisture condensation. (Der
forekommer kondensvand.) Turn off
for 1H (Sluk for 1H) (s. 106).
 Kassette/bånd
• Oplader fortsat
Hurtigt blinkende:
• Der er noget i vejen med blitzen.
* Du kan høre en melodi, når
advarselsindikatorerne vises på skærmen
(s. 51).
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Se herunder, hvis der vises meddelelser på
skærmen.
 Batteri
 Insert a cassette (Isæt en
kassette) (s. 16).
Fejlfinding
Langsomt blinkende:
Battery level is low. (Batteriniveauet
er lavt.)
 Reinsert the cassette. (Sæt
kassetten i igen.)
• Kontroller, om kassetten er beskadiget.
 The tape is locked-check the
tab (Båndet er låst-kontroller tappen)
(s. 100).
 The tape has reached the end.
(Båndet er løbet ud.)
• Spol båndet tilbage eller skift det.
Use the “InfoLITHIUM” battery pack
(s. 103).
Fortsættes 
95
Advarselsindikatorer og meddelelser (fortsættes)
 "Memory Stick Duo"
Insert a Memory Stick (Indsæt en
Memory Stick) (s. 16).
Reinsert the Memory Stick. (Sæt
Memory Stick i igen.)
• Isæt "Memory Stick Duo" igen et
par gange. Hvis indikatoren stadig
blinker, kan "Memory Stick Duo"
være beskadiget. Forsøg med en anden
"Memory Stick Duo".
This is a read-only Memory Stick.
(Dette er en skrivebeskyttet Memory
Stick.)
• Indsæt en skrivbar "Memory Stick
Duo".
Incompatible type of Memory
Stick. (Inkompatibel type Memory
Stick.)
• En inkompatibel "Memory Stick Duo"type er indsat i camcorderen (s. 101).
This Memory Stick is not
formatted correctly. (Denne Memory
Stick er ikke formateret korrekt.)
• Kontroller formatet, og formater
derefter "Memory Stick Duo", hvis det
er nødvendigt (s. 43, 101).
Cannot record. (Kan ikke optage.)
The Memory Stick is full. (Memory
Stick er fuld.)
• Slet unødvendige billeder (s. 62).
The Memory Stick is locked.
(Memory Stick er låst.) Check the tab
(Kontroller fanen) (s. 101).
Cannot playback. (Kan ikke afspille.)
Reinsert the Memory Stick (Indsæt
Memory Stick igen) (s. 16).
Cannot record. (Kan ikke optage.)
Reinsert the Memory Stick (Indsæt
Memory Stick igen) (s. 16).
No file. (Ingen fil.)
• Der er ikke optaget filer, eller der er
ingen læsbar fil på "Memory Stick
Duo".
USB streaming... (USB-streaming...)
This function is not available.
(Denne funktion er ikke tilgængelig.)
• Du forsøgte at afspille eller optage på
en "Memory Stick Duo" under USBstreaming.
Memory Stick folders are full.
(Memory Stick-mappen er fuld.)
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med camcorderen.
• Du skal formatere "Memory Stick
Duo" (s. 43), eller slette dem ved hjælp
af din computer.
Cannot record still images on
Memory Stick (Kan ikke optage
stillbilleder på Memory Stick) (s. 101).
Cannot record movies on Memory
Stick (Kan ikke optage film på
Memory Stick) (s. 101).
 PictBridge-kompatibel printer
Check the connected device.
(Kontroller den tilsluttede enhed.)
96
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
Connect the camcorder to a
PictBridge Compatible printer.
(Tilslut camcorderen til en
PictBridge-kompatibel printer.)
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
Error-Cancel the task. (Fejl-Annuller
opgaven.)
• Kontroller printeren.
Cannot print. (Kan ikke udskrive.)
Check the printer. (Kontroller
printeren.)
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
 Blitz
• Du prøver at optage et stillbillede,
mens blitzen oplades (tilbehør).
Cannot record due to copyright
protection (Kan ikke optage pga.
beskyttelse af ophavsret) (s. 100).
Cannot add audio. (Kan ikke tilføje
lyd.) Disconnect the i.LINK cable
(Frakobl i.LINK-kablet) (s. 60).
Not recorded in SP mode. (ikke
optaget i SP-tilstand.) Cannot add
audio (Kan ikke tilføje lyd) (s. 60).
Not recorded in 12-bit audio. (Ikke
optaget i 12-bit lyd.) Cannot add
audio (Kan ikke tilføje lyd) (s. 60).
Cannot add audio on the blank
portion of a tape (Kan ikke tilføje
lyd på det tomme sted på et bånd)
(s. 60).
Cannot add audio (Kan ikke tilføje
lyd) (s. 60).
Fejlfinding
Charging... Cannot record still
images. (Oplader... Kan ikke optage
stillbilleder.)
 Andet
 Objektivdæksel
Lens cover not fully open.
(Objektivdækslet er ikke helt åbent.)
Turn the power off then on (Sluk og
tænd for strømmen igen.) (s. 12).
Lens cover is not closed.
(Objektivdækslet er ikke lukket.)
Turn the power off once (Sluk for
strømmen en gang) (s. 12).
 Dirty video head. (Snavset
videohoved.) Use a cleaning
cassette (Brug en rensekassette)
(s. 106).
Cannot start Easy Handycam
Cannot cancel Easy Handycam (Kan
ikke starte Easy Handycam
Kan ikke annullere Easy Handycam)
(s. 18).
Fortsættes 
97
Advarselsindikatorer og meddelelser (fortsættes)
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam (USB er ugyldig
i denne tilstand under Easy
Handycam).
• Du kan vælge [STD-USB], når du
indstiller POWER-kontakten til
PLAY/EDIT under Easy Handycamfunktionen, men du kan ikke vælge
[PictBridge] eller [USB STREAM].
(Meddelelsen forsvinder, når du
trykker på
.)
HDV recorded tape. (HDV-optaget
bånd.) Cannot playback. (Kan ikke
afspille.)
• Camcorderen kan ikke afspille dette
format. Afspil båndet på det udstyr,
hvor det blev optaget.
HDV recorded tape. (HDV-optaget
bånd.) Cannot add audio. (Kan ikke
tilføje lyd.)
• Din camcorder giver ikke mulighed for
at føje lyd til en sekvens på et bånd,
som er optaget i HDV-format.
98
Brug af camcorderen i
udlandet
Strømforsyning
Du kan anvende camcorderen i alle lande/
områder med den vekselstrømsadapter, der
blev leveret sammen med camcorderen,
inden for 100-240 V (vekselstrøm) og
50/60 Hz.
Nem indstilling af uret til tidsforskel
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved
at indstille den pågældende tidsforskel, når
du bruger camcorderen i udlandet. Vælg
[WORLD TIME] i menuen
(TIME/
LANGU.), og indstil tidsforskellen (s. 52).
TV-farvesystemer
Camcorderen er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et TV, skal det være et TV, der er baseret på
PAL-systemet (se følgende liste), og har en
AUDIO/VIDEO-indgang.
System
Anvendes i
NTSC
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
PAL
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine osv.
Yderligere oplysninger
Australien, Østrig, Belgien,
Kina, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungarn, Italien,
Kuwait, Malaysia, New
Zealand, Norge, Polen, Portugal,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Sverige, Schweiz, Thailand,
Storbritannien osv.
99
Anvendelige kassettebånd
Du kan kun bruge DV-minikassetter.
Brug en kassette med
-mærket.
er et varemærke.
Camcorderen er ikke kompatibel med
kassetter med Cassette Memory.
 Sådan forhindrer du sletning ved et
uheld
Skub skrivebeskyttelsestappen på kassetten
til indstillingen SAVE.
Sådan forhindrer du, at en tom
sektion oprettes på båndet
Tryk på [END SEARCH] for at gå til
slutningen af den optagne sektion (s. 29),
inden du begynder den næste optagelse, i
følgende tilfælde:
• Du har afspillet båndet.
• Du har brugt [EDIT SEARCH].
Ophavsretligt signal
 Når du afspiller
Hvis den kassette, der afspilles på
camcorderen, indeholder ophavsretlige
signaler, kan du ikke kopiere det til et bånd
i et andet videokamera, der er tilsluttet
camcorderen.
REC: Der kan optages på
kassetten.
SAVE: Der kan ikke optages
på kassetten (skrivebeskyttet).
REC
SAVE
 Når du sætter en etiket på kassetten
Sørg for kun at sætte etiketten på de
steder, der er vist i følgende illustration,
så det ikke medfører, at camcorderen ikke
fungerer korrekt.
Sæt ikke en etiket
omkring denne
kant.
 For DCR-PC55E: Når du optager
Du kan ikke optage software på
camcorderen, der indeholder ophavsretlige
kontrolsignaler til ophavsretlig beskyttelse
af software. [Cannot record due to
copyright protection.] vises på LCDskærmen, hvis du forsøger at optage sådan
software. Camcorderen optager ikke
ophavsretlige kontrolsignaler på båndet
under optagelse.
Bemærkninger om brug
 Når camcorderen ikke skal anvendes i
længere tid
Tag kassetten ud og opbevar den.
Placering af etiketten
 Efter brug af kassetten
Spol båndet tilbage til starten for at undgå
forvrængning af billede eller lyd. Kassetten
skal derefter placeres i etuiet, som skal
opbevares lodret.
 Ved rengøring af det forgyldte stik
Rengør det forgyldte stik på kassetten med
en vatpind, når kassetten har været skubbet
ud ca. 10 gange.
Hvis det forgyldte stik på kassetten er
snavset eller støvet, vises indikatoren for
resterende bånd muligvis ikke korrekt.
Forgyldt stik
100
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
integreret kredsløbsindspilningsmedium
med en datakapacitet, som overstiger en
diskettes.
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo,"
som kun er halv størrelse af en "Memory
Stick", i camcorderen. Det, at typen er med
på listen, er dog ikke nogen garanti for,
at alle "Memory Stick Duo"-typer virker
sammen med camcorderen.
"Memory Stick"-typer
Optagelse/
Afspilning
"Memory Stick"
–
"Memory Stick Duo"*1

"MagicGate Memory Stick"
–
"Memory Stick Duo"
*2*3
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
"MagicGate Memory Stick
Duo" *1
*3
"Memory Stick PRO"
–
"Memory Stick PRO Duo" *1
*2*3
• Stillbilledformat: Camcorderen komprimerer
og optager billeddata i JPEG-formatet (Joint
Photographic Experts Group). Filtypenavnet er
".JPG".
• Filmformat: Camcorderen komprimerer og
optager billeddata i MPEG-formatet (Moving
Picture Experts Group). Filtypenavnet er
".MPG".
• Filnavne på stillbilleder:
– 101- 0001: Dette filnavn vises på
camcorderens skærm.
– DSC00001.JPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
En "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsestap
Du kan forhindre sletning af
billeder ved et uheld, når du skubber
skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick
Duo" til skrivebeskyttelsespositionen med
en spids genstand.
Den "Memory Stick Duo", der følger med
DCR-PC55E, er ikke udstyret med en
skrivebeskyttelsestap.
Bemærkninger om brug
Billeddata kan blive beskadiget i følgende
tilfælde. Der kompenseres ikke for
beskadigede billeddata.
• Hvis du tager "Memory Stick Duo" ud, slukker
for camcorderen eller fjerner batteriet med
henblik på udskiftning, mens camcorderen
læser eller skriver billedfiler på "Memory
Stick Duo" (når adgangsindikatoren lyser eller
blinker).
• Hvis du bruger "Memory Stick Duo" i
nærheden af magneter og magnetiske felter.
Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
Yderligere oplysninger
En "Memory Stick Duo" er kun halv størrelse af
en standard "Memory Stick".
*2
De typer "Memory Stick", der understøtter
dataoverførsel med høj hastighed. Hastigheden
af dataoverførsel varierer afhængig af den
enhed, der anvendes.
*3
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format. Bemærk, at data, der anvender
"MagicGate"-teknologien, ikke kan optages
eller afspilles på camcorderen.
*1
• Filnavne på film:
– MOV00001: Dette filnavn vises på
camcorderens skærm.
– MOV00001.MPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
• En "Memory Stick Duo", der er formateret af en
computer (Windows OS/Mac OS), er muligvis
ikke kompatibel med camcorderen.
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det "Memory Stick"-kompatible produkt, du
anvender.
 Håndtering af en "Memory Stick"
Vær opmærksom på følgende ved
håndtering af en "Memory Stick Duo".
• Pas på ikke at trykke for hårdt, når du skriver i
memo-området på en "Memory Stick Duo".
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en "Memory
Stick Duo" eller en Memory Stick Duo-adapter.
• Opbevar "Memory Stick Duo" i det tilhørende
etui under transport eller opbevaring.
Fortsættes 
101
Om "Memory Stick" (fortsættes)
• Undgå at røre ved eller lade metalliske
genstande komme i kontakt med terminalerne.
• Undgå at bøje, tabe eller behandle "Memory
Stick Duo" for hårdt.
• Undgå at ændre eller skille "Memory Stick
Duo" ad.
• Undgå, at "Memory Stick Duo" bliver våd.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for mindre
børns rækkevidde. Der er risiko for, at et barn
kan sluge mediet.
• Indsæt intet andet end en "Memory Stick Duo"
i "Memory Stick Duo"-åbningen. Dette kan
medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt.
 Placering
Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick Duo" følgende steder.
• Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det fri
om sommeren.
• Steder, som er udsat for direkte sollys.
• Steder med ekstremt høj fugtighed eller steder,
hvor der kan forekomme korrosion.
 "Memory Stick Duo"-adapteren (følger
med DCR-PC55E)
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo"
i "Memory Stick Duo"-adapteren, når
du bruger den sammen med en standard
"Memory Stick Duo"-kompatibel enhed.
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo"
sammen med en "Memory Stick"-kompatibel
enhed, skal du sørge for at indsætte "Memory
Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i
en Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge
for, at "Memory Stick Duo" indsættes i den
korrekte retning og skubbes helt ind. Bemærk,
at ukorrekt brug kan beskadige enheden. Hvis
du desuden tvinger "Memory Stick Duo" ind
i "Memory Stick Duo"-åbningen i modsat
retning, kan det ødelægge "Memory Stick
Duo,"-åbningen.
• Indsæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter
uden, at en "Memory Stick Duo" er sat i. Hvis
du gør det, kan det medføre fejl på enheden.
 En "Memory Stick PRO Duo"
102
• Den maks. hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges
sammen med camcorderen, er 1 GB.
• Denne enhed understøtter ikke dataoverførsel i
høj hastighed.
Billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler, der er optaget på en "Memory
Stick Duo" med camcorderen, opfylder JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) internationale standard
vedrørende designregler for kamerafilsystemer
(Design Rules for Camera File Systems).
• Det er ikke muligt at anvende camcorderen til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.
• Hvis du ikke kan benytte en "Memory Stick
Duo", der er blevet anvendt sammen med anden
enhed, kan du formatere den ved hjælp af
camcorderen (s. 43). Bemærk, at formateringen
sletter alle oplysninger på "Memory Stick Duo".
• Du kan muligvis ikke afspille billeder ved hjælp
af camcorderen:
– Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
– Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder.
Om "InfoLITHIUM"batteriet
Denne enhed er kompatibel med et
"InfoLITHIUM"-batteri (A-serien).
Camcorderen fungerer kun sammen med et
"InfoLITHIUM"-batteri.
"InfoLITHIUM" A-serien-batteriet er
forsynet med
-mærket.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der er udstyret med funktioner
til udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem camcorderen og en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger
ikke).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til camcorderens
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Sådan oplader du batteriet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
camcorderen i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil
indikatoren CHG (opladning) slukkes. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ligger
uden for dette område, kan du muligvis ikke
foretage effektiv opladning af batteriet.
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid bliver forkortet. I så tilfælde skal
du gøre et af følgende for at bruge batteriet i
længere tid.
– Kom batteriet i en lomme for at varme det op,
og sæt det først i camcorderen lige inden du
begynder at filme.
• Batteriet aflades hurtigere, hvis LCDskærmen ofte anvendes, eller hvis der ofte
foretages afspilning, hurtig fremspoling eller
tilbagespoling.
• Kontroller, at POWER-kontakten er sat på
OFF (CHG), når camcorderen ikke anvendes
til optagelse eller afspilning. Der bruges
også strøm fra batteriet, når camcorderen er i
optagepause eller afspilningspause.
• Sørg for at have ekstra batterier klar til to eller
tre gange den forventede optagetid, og foretag
en prøveoptagelse inden den endelige optagelse.
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Hvis camcorderen slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at batteriet
har tilstrækkelig strøm til at køre camcorderen,
skal batteriet oplades helt igen. Den resterende
batteritid vises korrekt. Bemærk dog, at
angivelsen af batteriets opladningstilstand ikke
altid vises korrekt, hvis batteriet anvendes i
længere tid ved høje temperaturer, hvis det
efterlades i fuldt opladet tilstand, eller hvis
batteriet ofte anvendes. Betragt den angivne
resterende batteritid som den omtrentlige
optagetid.
• -mærket, som indikerer lav batteristand,
blinker, selvom der resterer fem til ti minutters
batteritid afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.
Om opbevarelse af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det oplades helt og bruges op
sammen med camcorderen én gang om året for
at sikre, at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud
af camcorderen, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i camcorderen helt,
skal du indstille [A.SHUT OFF] til [NEVER] i
menuen
(STANDARD SET) og efterlade
camcorderen i båndoptage-standby, indtil den
slukkes (s. 52).
Om batterilevetid
• Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets
kapacitet falder lidt efter lidt, efterhånden som
du anvender det mere og mere, og tiden går.
Når den tilgængelige batteritid er mindsket
betydeligt, skyldes dette sandsynligvis, at
batteriet er slidt op. Køb et nyt batteri.
• Batteriets levetid afhænger af, hvordan det
opbevares, og af hvilke driftsforhold og
omgivelser det anvendes under.
Yderligere oplysninger
Sådan anvender du batteriet effektivt
• Undgå, at der kommer vand på batteriet.
Batteriet er ikke vandtæt.
103
Om i.LINK
DV-interfacet på denne enhed er et i.LINKkompatibelt DV-interface. Dette afsnit
indeholder en beskrivelse af i.LINKstandarden og dens funktioner.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er et digitalt, serielt interface til
overførsel af digitale billeder, digital lyd
og andre data til andre i.LINK-kompatible
enheder. Du kan også styre andre enheder
via i.LINK.
i.LINK-kompatible enheder kan
tilsluttes via et i.LINK-kabel. i.LINK
anvendes bl.a. til forskellige handlinger
og datatransaktioner i forbindelse med
forskelligt digitalt A/V-udstyr.
Hvis der er sluttet to eller flere i.LINKkompatible enheder til denne enhed i en
såkaldt "daisy chain", er det muligt at
foretage handlinger og datatransaktioner
for både det udstyr, som denne enhed er
tilsluttet, og for andre enheder via det
udstyr, der er direkte tilsluttet.
Bemærk dog, at brugen og
fremgangsmåden kan variere afhængigt af
egenskaberne og specifikationerne for de
enheder, der skal tilsluttes. Sommetider er
det heller ikke muligt at foretage omtalte
handlinger og datatransaktioner på nogle af
de tilsluttede enheder.
• Normalt kan der kun sluttes én enhed
til camcorderen med i.LINK-kablet. Se
brugervejledningen til det udstyr, du vil
tilslutte, hvis du vil slutte denne enhed til
i.LINK-kompatibelt udstyr med to eller flere
DV-interfaces.
• i.LINK er et mere udbredt navn for IEEE
1394-datatransportbus, foreslået af Sony, og
det er et varemærke, der er godkendt af mange
virksomheder.
• IEEE 1394 er en international standard, der er
udviklet af Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
104
Om baud-hastighed for i.LINK
Den maksimale baud-hastighed for i.LINK
afhænger af enheden. Der er tre typer.
S100 (ca. 100 Mbps*)
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
Baud-hastigheden angives under
specifikationerne i brugervejledningen til
det pågældende udstyr. På nogle enheder
angives den også nær i.LINK-stikket.
Baud-hastigheden kan være forskellig fra
den angivne værdi, når camcorderen er
sluttet til en enhed med en anden baudhastighed.
* Hvad er Mbps?
Mbps står for "megabit pr. sekund" eller
mængden af data, der kan sendes eller
modtages på ét sekund. For eksempel
betyder en baud-hastighed på 100 Mbps,
at der kan sendes 100 megabit data pr.
sekund.
Sådan bruger du i.LINK-funktionerne
på denne enhed
Hvis du vil have oplysninger om kopiering,
når camcorderen er sluttet til andre
videoenheder med et DV-interface, se side
55.
Camcorderen kan også sluttes til andre
i.LINK (DV-interface)-kompatible enheder,
som er fremstillet af Sony (f.eks. en
computer i VAIO-serien), såvel som til
videoenheder.
Inden du slutter denne enhed til
computeren, skal du sørge for, at den
software, der understøttes af denne enhed,
allerede er installeret på computeren.
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
Nogle i.LINK-kompatible videoenheder,
som f.eks. digitale fjernsyn, DVD-,
MICROMV- eller HDV-optagere/afspillere, er ikke kompatible med
DV-enheder. Inden camcorderen sluttes
til andre enheder, skal du kontrollere, om
den er kompatibel med en DV-enhed. Se
også brugervejledningen til de enheder, der
skal tilsluttes, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om sikkerhedsforskrifter og
kompatibel programsoftware.
Om det krævede i.LINK-kabel
Anvend Sonys 4 til 4-bens i.LINK-kabel
(under DV-eftersynkronisering).
Brug og vedligeholdelse
Yderligere oplysninger
• Undgå at opbevare eller anvende camcorderen
og tilbehøret følgende steder.
– Hvor det er ekstremt varmt eller koldt.
Udsæt aldrig camcorderen eller tilbehøret for
temperaturer over 60 °C, f.eks. i nærheden
af varmekilder eller i en bil, der holder
parkeret i solen og udsættes for direkte sollys.
Camcorderen og tilbehøret fungerer muligvis
ikke korrekt eller kan blive deforme.
– I nærheden af magnetiske felter eller
mekaniske vibrationer. Camcorderen fungerer
muligvis ikke korrekt.
– I nærheden af stærke radiobølger eller
stråling. Camcorderen kan muligvis ikke
optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme støj.
– På en strand eller støvede steder.
Camcorderen fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis der kommer sand eller støv i dens
indvendige dele. I visse tilfælde kan dette
problem ikke afhjælpes.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen eller objektivet kan blive
udsat for direkte sollys. Dette vil beskadige
LCD-skærmen.
– Steder med høj fugtighed.
• Betjen camcorderen ved 7,2 V (batteri) eller 8,4
V (vekselstrømsadapter).
• Anvend det tilbehør, der anbefales i denne
brugervejledning, til brug af henholdsvis
jævnstrøm eller vekselstrøm.
• Undgå, at camcorderen bliver våd, f.eks. fra
regn eller havvand. Camcorderen fungerer
muligvis ikke korrekt, hvis den bliver våd. I
visse tilfælde kan dette problem ikke afhjælpes.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes væske
i kabinettet, skal du frakoble camcorderen og
få den efterset af en Sony-forhandler, inden du
anvender den igen.
• Produktet må ikke udsættes for stød og slag,
adskilles eller ændres, det må ikke tabes, og
der må heller ikke trædes på det. Vær særlig
omhyggelig, når du håndterer objektivet.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender camcorderen.
• Pak ikke camcorderen ind i f.eks. et håndklæde
for derefter at bruge den. Dette kan medføre
overophedning inde i camcorderen.
• Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
Fortsættes 
105
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter (fortsættes)
• Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
• Sørg for at holde metalkontakterne rene.
• Hold fjernbetjeningen og batteri af knaptypen
uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal du søge lægehjælp
øjeblikkeligt.
• Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket.
– kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken
– hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
søge lægehjælp.
 Når camcorderen ikke skal anvendes i
længere tid
• Tænd for den nu og da, og lad den køre i ca. tre
minutter, f.eks. ved afspilning af bånd.
• Brug batteriet helt op, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis camcorderen bringes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, kan der
dannes kondensvand inde i camcorderen,
på båndets overflade eller på objektivet. I
så fald kan der ske det, at båndet klistrer
til hovedtromlen og beskadiges, eller
at camcorderen ikke fungerer korrekt.
Hvis der er kondens inde i camcorderen,
vises [ Moisture condensation
(Kondensvand). Eject the cassette.
(Skub kassetten ud.)] eller [Moisture
condensation (Kondensvand). Turn off for
1H. (Sluk for 1H)]. Indikatoren vises ikke,
hvis der dannes fugt på objektivet.
 Hvis der forekommer kondensvand
Ingen af funktionerne virker, bortset fra
udtagning af kassetten. Tag kassetten ud,
sluk camcorderen, og lad den stå i omkring
en time med kassettedækslet åbent.
Camcorderen kan anvendes igen, hvis 
eller  ikke vises, når camcorderen tændes
igen.
106
Camcorderen kan ikke altid registrere
kondensvand. I dette tilfælde skubbes
kassetten ikke altid ud 10 sekunder, efter
at kassettedækslet er åbnet. Dette er ikke
en fejl. Luk først kassettedækslet, når
kassetten er skubbet ud.
 Bemærkning vedrørende kondensvand
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis camcorderen bringes fra
kolde til varme omgivelser (eller omvendt),
eller hvis du anvender camcorderen et
fugtigt sted.
• Hvis du tager camcorderen med fra en skiløjpe
til omgivelser, der er opvarmet ved hjælp af en
opvarmningsenhed.
• Hvis du tager camcorderen med fra en bil eller
et lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Hvis du anvender camcorderen efter en
regnbyge.
• Hvis du bruger camcorderen et varmt og fugtigt
sted.
 Sådan forhindrer du dannelse af
kondensvand
Hvis du vil tage camcorderen med fra
kolde til varme omgivelser, skal du komme
camcorderen i en plastpose og lukke
den forsvarligt. Tag camcorderen op af
plastposen, når lufttemperaturen i posen
når op på den omgivende temperatur (efter
ca. en time).
Videohoved
• Når videohovedet bliver snavset, kan du ikke
optage billeder normalt, eller der afspilles
forvrænget lyd og billede.
• Hvis følgende problem forekommer, skal du
rense videohovederne i 10 sekunder med Sony
DVM-12CLD-rensekassetten (medfølger ikke).
– Der vises støj i form af mosaikmønstre i
afspilningsbilledet, eller skærmbilledet er
blåt.
– Afspilningsbillederne bevæger sig ikke.
– Afspilningsbilleder vises ikke, eller lyden
afbrydes.
– [ Dirty video head. (Snavset
videohoved.) Use a cleaning cassette. (Brug
en rensekassette.)] vises på skærmen under
optagelse.
– [ Dirty video head. (Snavset
videohoved.) Use a cleaning cassette. (Brug
en rensekassette.)] vises på skærmen under
afspilning.
• Videohovedet bliver slidt efter lang tids brug.
Hvis du ikke kan få et klart billede selv efter
brug af en rensekassette, kan det skyldes,
at videohovedet er slidt. Kontakt Sonyforhandleren eller et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter for at udskifte videohovedet.
LCD-skærm
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen, da dette
kan beskadige den.
• Hvis du anvender camcorderen i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Under brug af camcorderen er det muligt, at
LCD-skærmens bagside opvarmes. Dette er
ikke en fejl.
 Sådan renses LCD-skærmen
 Justering af LCD-skærmen
(CALIBRATION (kalibrering))
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du
benytte nedenstående fremgangsmåde.
Det anbefales, at du slutter camcorderen
eller din Handycam Station til en
stikkontakt ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter.
 Skub POWER-kontakten ned for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT.
 Fjern alle kabler (undtagen kablet til
vekselstrømsadapteren) fra camcorderen
eller din Handycam Station, og tag derefter
kassetten og "Memory Stick Duo" ud af
camcorderen.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
 Tryk på det "×", der vises på skærmen,
med hjørnet af din "Memory Stick Duo"
eller lignende genstand.
Placeringen af "×" ændres.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted,
skal du starte forfra fra trin .
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
drejes.
Håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, som er let fugtet med vand.
Derefter tørres kabinettet med en tør og blød
klud.
• Undlad følgende for at undgå at beskadige
overfladen.
– Brug af kemikalier, f.eks. fortyndingsmiddel,
rensebenzin, kemiske renseklude og
insektspray.
– Håndtering med ovenfor nævnte stoffer på
hænderne.
– At lade kabinettet være i kontakt med gummieller vinylgenstande i længere perioder.
Yderligere oplysninger
Hvis LCD-skærmen er snavset med
fingeraftryk eller støv, anbefales det, at du
bruger rengøringskluden til at rense den.
Hvis du bruger LCD-rensesættet (tilbehør),
skal du ikke bruge rensevæsken direkte på
LCD-skærmen. Brug køkkenrulle fugtet
med væsken.
 Tryk på
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [CALIBRATION]

.
Vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Aftør objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft
som ved stranden.
Fortsættes 
107
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter (fortsættes)
• Opbevar objektivet i omgivelser med
tilstrækkelig ventilation og kun små mængder
snavs eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet herover
for at forhindre mugdannelse. Det anbefales,
at du betjener camcorderen ca. en gang om
måneden, så den fungerer optimalt i lang tid.
Sådan oplades det indbyggede
genopladelige batteri
Camcorderen har et indbygget
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten er
indstillet til OFF (CHG). Det indbyggede
genopladelige batteri oplades altid, mens
du bruger camcorderen, men det aflades
gradvist, hvis du ikke bruger camcorderen.
Det genopladelige batteri aflades helt på
ca. 2 måneder, hvis du slet ikke bruger
camcorderen. Betjeningen af camcorderen
bliver dog ikke påvirket, selvom det
indbyggede genopladelige batteri ikke er
opladet, så længe du ikke optager med dato.
 Fremgangsmåder
Slut camcorderen til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter eller Handycam
Station, og sæt camcorderens POWERkontakt på OFF (CHG) i mere end 24 timer.
Sådan skifter du batteriet i
fjernbetjeningen
 Sæt fingerneglen ind i slidsen for at trække
batteriholderen ud, mens du trykker på
tappen.
 Anbring et nyt batteri med plussiden +
-siden opad.
 Sæt batteriholderen tilbage på plads i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
Tap
108
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det bruges
forkert. Du må ikke genoplade eller
adskille batteriet, eller smide det på åben
ild.
Forsigtig!
Batteriet kan eksplodere, hvis det
placeres forkert. Udskift kun batteriet
med et batteri af samme type eller
en tilsvarende type, som anbefales af
producenten.
Bortskaf brugte batterier i henhold til
producentens anvisninger.
• Der bruges et lithium-batteri af knaptypen
(CR2025) i fjernbetjeningen. Brug ikke andre
batterier end CR2025.
• Når lithium-batteriet bliver svagt, bliver
fjernbetjeningens betjeningsafstand kortere,
eller fjernbetjeningen virker ikke korrekt. Hvis
dette er tilfældet, skal du udskifte batteriet med
et Sony CR2025 lithium-batteri. Hvis du bruger
et andet batteri, kan det forårsage risiko for
brand eller eksplosion.
Specifikationer
Indgangs-/udgangsstik
Videooptagesystem 2 roterende hoveder,
skrueskanderingssystem
Optagesystem til
Exif Ver. 2.2*
stillbilleder
Lydoptagesystem Roterende hoveder, PCMsystem
Kvantisering: 12 bit (Fs 32
kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bit (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standarder
Anvendelig
mini-DV-kassette med
kassette
-mærket
Båndhastighed
SP: Ca. 18,81 mm/sek.
LP: Ca. 12,56 mm/sek.
Optagetid/
SP: 60 min. (ved brug af en
afspilningstid
DVM60-kassette)
LP: 90 min. (ved brug af en
DVM60-kassette)
Hurtig fremad/
Ca. 2 min. 40 sek.
tilbagespolingstid (ved brug af en DVM60kassette og genopladeligt
batteri)
Ca. 1 min. 45 sek. (ved brug
af en DVM60-kassette og
vekselstrømsadapter)
Billedenhed
3 mm (1/6-type) CCD
(Charge Coupled Device)
Brutto: Ca. 800 000 pixel
Effektivt (stillbilleder): Ca.
400 000 pixel
Effektivt (film):
Ca. 400 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
10 × (optisk), 120 × (digital)
f=2,3 - 23 mm
Brændvidde
Ved konvertering til et 35
mm stillkamera
44 ~ 440 mm
F1,7 ~ 2,2
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimumbelysning 5 1x (lux) (F 1,7)
For DCR-PC55E:
Audio/Video10-bens stik
indgang/udgang Indgang/udgang, automatisk
kontakt
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75
Ω (ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
udgangsimpedans på mere
end 47 kΩ (kilohm)),
indgangsimpedans på
mere end 47 kΩ(kilohm),
udgangsimpedans på mindre
end 2,2 kΩ (kilohm)
* "Exif " er et filformat til stillbilleder, skabt af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Filer i dette
format kan indeholde yderligere oplysninger,
f.eks. camcorderens indstilling på det tidspunkt,
der blev optaget.
For DCR-PC53E:
Audio/Video10-bens stik
udgang
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75
Ω (ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV, (ved
udgangsimpedans på mere end
47 kΩ (kilohm))
Udgangsimpedans med mindre
end 2,2 kΩ (kilohm)
LCD-skærm
Billede
Samlet antal
punkter
7,4 cm (3 type)
123 200 (560 × 220)
Yderligere oplysninger
System
Generelt
Strømforsyningskrav
DC 7,2 V (batteri)
DC 8,4 V
(vekselstrømsadapter)
2,9 W (ved brug af batteriet)
Gennemsnitligt
strømforbrug
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur -20 °C til + 60 °C
Mål (ca.)
45 × 99 × 72 mm (b/h/d)
Fortsættes 
109
Specifikationer (fortsættes)
Masse (ca.)
Medfølgende
tilbehør
290 g kun hovedenhed
360 g inkl. det
genopladelige batteri
NP-FA50 og DVM60kassette.
Se side 7.
Handycam Station
DCRA-C131(DCR-PC55E)
Audio/Videoindgang/udgang
USB-stik
DV-stik
10-bens stik
Indgang/udgang, automatisk
kontakt
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75
Ω (ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
udgangsimpedans på mere
end 47 kΩ (kilohm)),
indgangsimpedans på
mere end 47 kΩ (kilohm),
udgangsimpedans på mindre
end 2,2 kΩ (kilohm).
mini-B
4-bens stik S100
Handycam Station
DCRA-C132(DCR-PC53E)
Audio/Videoudgang
USB-stik
DV-stik
110
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
udgangsimpedans på mere
end 47 kΩ (kilohm)),
udgangsimpedans på mindre
end
2,2 kΩ (kilohm).
mini-B
4-bens stik S100
Vekselstrømsadapter AC-L200
Strømforsyningskrav 100 - 240 V (vekselstrøm),
50/60 Hz
Aktuelt forbrug
0,35 - 0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
DC 8,4 V*
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur -20 °C til + 60 °C
Mål (ca.)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d)
ekskl. fremspringende dele
Masse (ca.)
170 g eksklusive
netledningen
* Se mærkaten på vekselstrømsadapteren
angående andre specifikationer.
Genopladeligt batteri (NP-FA50)
Maksimal
udgangsspænding
Udgangsspænding
Kapacitet
Mål (ca.)
Masse (ca.)
Driftstemperatur
Type
8,4 V jævnstrøm
7,2 V jævnstrøm
4,9 wh (680 mAh)
47,2 × 6,8 × 75,5 mm
(b/h/d)
50 g
0 °C til 40 °C
Lithium-ion
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
Forskelle
DCR
A/V-stik
DV-interface
PC55E
PC53E
IN/OUT
IN/OUT
OUT
OUT
Indeks
Numerisk
21-bens adapter ................ 7, 32
A
Abning til "Memory Stick
Duo" ..................................... 16
Active Interface Shoe ........... 65
BEEP .................................... 51
DISP OUTPUT .................... 52
Berøringsskærm ................... 14
Billedbeskyttelse .................. 62
Dobbelt afspilningshastighed
.............................................. 47
Billedkvalitet (QUALITY)... 42
DOT FADER ........................ 45
Billedsøgning ....................... 21
DV-interface ................... 55, 73
Billedstørrelse
(IMAGE SIZE) .................... 42
Dæksel.................................. 16
Film ............................... 43
Adgangsindikator ................. 16
Advarselsindikatorer ............ 94
Stillbillede ..................... 42
D. EFFECT
(digital effekt) ................ 45, 87
E
Advarselsmeddelelser .......... 94
Biplyd til bekræftelse
................................... Se BEEP
Afspilning ............................ 21
BLACK FADER .................. 44
Billede ........................... 47
Easy Handycam ................... 18
Brug i udlandet..................... 99
Dobbelt hastighed ......... 47
EDIT/PLAY-menuen ............ 47
BURN DVD ......................... 48
Langsom ....................... 47
EDIT SEARCH.................... 29
BURN VCD ......................... 48
Modsat retning .............. 47
END SEARCH............... 29, 48
Bånd ........................Se kassette
Afspilningstid....................... 10
Båndafspilning-knap ............ 27
Afspilning billede for billede
.............................................. 47
Båndtæller ............................ 26
END SEARCH/EDIT
SEARCH/Rec review knappen til skift af visning
.............................................. 26
ALL ERASE ........................ 43
B&W .................................... 46
EASY-knap .......................... 18
ERASE
ALL ERASE ................. 43
Antal billeder, der kan optages
.............................................. 42
C
AUDIO MIX .................. 49, 61
CAMERA DATA ................. 51
Etiket .................................. 100
AUDIO MODE .................... 49
CAMERA SET-menuen ....... 38
EXPOSURE ................... 39, 86
AUD DUB CTRL
(lydkopiering) ...................... 48
CD-ROM .............................. 66
EXT SUR MIC .................... 49
AUTO SHUTTER ................ 40
CLOCK SET .................. 15, 52
A.SHUT OFF (automatisk
slukningsfunktion) ............... 52
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter) ...... 41, 86
A/V-stik .................... 32, 55, 76
Computer.............................. 69
Fastsættelse af eksponeringen
.............................................. 22
D
FILE NO. (filnummer) ......... 44
A/V DV OUT ....................... 50
B
BACK LIGHT ................ 22, 83
Baglæns afspilning ............... 47
Batteri
Batteri ............................. 7
BATT INFO
(batteri-info).................. 24
Resterende batteri ......... 24
BEACH&SKI....................... 38
Click to DVD ....................... 73
F
FADER ........................... 44, 87
Film
DATA CODE ....................... 51
Filmformat: ................. 101
DATE/TIME......................... 51
Datosøgning ......................... 31
REC MODE
(optagetilstand) ............. 49
DC-stik ................................... 8
FINE..................................... 42
DC IN-stik.............................. 8
First Step Guide
(Introduktion) ................. 66, 72
DEMO MODE ............... 47, 78
DIGITAL ZOOM ........... 41, 83
Fjernbetjening ...................... 30
Direkte adgang til "Click to
DVD" ............ Se Click to DVD
Fjernbetjeningssensor .......... 24
FLASH LEVEL ............. 41, 83
DISP/BATT INFO-knap ...... 24
FLASH MODE .................... 41
Fortsættes 
Yderligere oplysninger
A/V-tilslutningskabel
.................................. 32, 55, 76
Billeder ......................... 62
111
Indeks (fortsættes)
FLASH (flash motion) ......... 45
FLASH SET ......................... 41
FOCUS........................... 40, 83
FORMAT ..................... 43, 101
Forrige/Næste billede-knap
.............................................. 27
Funktion til signalkonvertering
.............................................. 76
J
M
JPEG .................................. 101
Macintosh....................... 68, 71
Justering af eksponering i
modlys .................................. 83
Mappe
PB FOLDER
(afspilningsmappe) ....... 44
K
Kalibrering ......................... 107
Kamerastativ ........................ 22
G
Gennemsyn-knap ................. 26
Gennemsyn af optagelser ..... 29
Genopladeligt batteri
.................................. Se Batteri
Kassette ........................ 16, 100
Indsæt/Skub ud ............. 16
Knappen til visning af
indeksskærm ........................ 27
Komprimeringsformat ........ 101
Kondensvand ...................... 106
H
Kopiering ............................. 56
Handycam Station .................. 8
L
Hjælp .................................... 67
Holde camcorderen .............. 12
Håndledsrem .......................... 7
Højttaler ............................... 24
NEW FOLDER............. 44
REC FOLDER
(optagemappe) .............. 44
MEMORY SET-menuen ...... 42
"Memory Stick" ................. 101
"Memory Stick Duo" ........... 16
Antal billeder, der kan
optages .......................... 42
FORMAT ...................... 43
Indsæt/Skub ud ............. 16
Optagelsestid ................ 43
Skrivebeskyttelsestap
.................................... 101
LANDSCAPE ...................... 38
Langsom afspilning.............. 47
Memory Stick Duo-adapter
........................................ 7, 102
LANGUAGE........................ 52
Menu .................................... 34
LCD-baggrundsbelysning
........................................ 13, 80
Brug af menuen ............ 34
LCD-panel............................ 13
Menuen CAMERA SET
...................................... 38
Ikon ......Se Visningsindikatorer
LCD BL LEVEL .......... 50
Menuen EDIT/PLAY .... 47
Indeksskærm ........................ 21
LCD BRIGHT .............. 49
INDOOR .............................. 39
LCD COLOR ................ 50
Menuen MEMORY SET
...................................... 42
Indstilling af dato og
klokkeslæt ............................ 15
LCD-skærm.......................... 13
Menuen PICT.APPLI.
...................................... 44
"InfoLITHIUM"-batteri ..... 103
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning) ............ 50
Initialisere
(normalindstille)................... 24
Menuen STANDARD SET
...................................... 49
LCD BRIGHT...................... 49
LCD COLOR ....................... 50
Menuen TIME/LANGU.
...................................... 52
LCD SET ............................. 49
Menupunkter ................. 36
I
Installation............................ 69
Intern mikrofon .................... 24
Lithium-batteri ................... 108
Personlig menu ............. 53
Lithium-batteri af knaptypen
............................................ 108
MENU ROTATE .................. 52
LP (Long Play)..................... 49
MOSAIC .............................. 46
i.LINK ................................ 104
LUMI. KEY
(luminans-tast) ..................... 45
MOSAIC FADER ................ 44
i.LINK-kabel ............ 55, 74, 76
Lydstyrke.............................. 21
Introduktion................ 7, 69, 72
INT.REC-STL
(intervalfotooptagelse) ......... 46
Isoleringsark......................... 30
MONOTONE ....................... 45
MOVIE SET ........................ 43
MPEG ................................ 101
MPEG MOVIE EX .............. 20
112
MULTI-SOUND .................. 49
N
PICT.APPLI.-menuen
(menuen Billedprogram) ...... 44
SLIDE SHOW PLUS ........... 22
PictBridge ............................ 63
SLOW SHUTTR
(langsom lukker) .................. 45
Picture Package .................... 69
Software ............................... 69
NTSC ................................... 99
PICT. EFFECT
(billedeffekt) ........................ 46
Søgning efter startpunktet .... 29
Nulstilling af tæller .............. 30
Pixela user support center .... 73
SP (Standard Play) ............... 49
PORTRAIT
(blødt portræt) ...................... 38
Specifikationer ................... 109
NEG.ART............................. 46
Netledning .............................. 7
NEW FOLDER .................... 44
O
Objektivdæksel .................... 20
OLD MOVIE ....................... 46
ONE PUSH .......................... 39
OPEN/EJECT-knap .............. 16
Ophavsret ............................. 73
Opladningstid ....................... 10
Opladning af batteriet ............ 8
Batteri ............................. 8
Indbygget, genopladeligt
batteri .......................... 108
Optagekapacitet.................... 26
Kassette ......................... 26
Memory Stick ............... 26
Optagelse.............................. 20
POWER-kontakt .................. 12
Primær lyd............................ 49
Print ...................................... 63
PROGRAM AE .............. 38, 86
P.MENU ..... Se Personlig menu
R
SOLARIZE .......................... 46
Spejltilstand ......................... 22
SPORTS (sportslektion) ....... 38
SPOTLIGHT ........................ 38
SPOT FOCUS ................ 40, 86
SPOT METER (fleksibel
lyspletmåler) .................. 39, 86
STANDARD ........................ 42
STANDARD SET-menuen... 49
REC CTRL
(styring af optagelse)............ 58
STD-USB ............................. 50
REC FOLDER
(optagemappe)...................... 44
Stik ....................................... 65
REC-indikator
(optageindikator) .................. 24
REC LAMP.......................... 51
STEADYSHOT .............. 42, 83
Stikkontakt ............................. 8
STILL................................... 45
Stillbillede
Billedstørrelse ............... 42
REC MODE
(optagetilstand) .................... 49
OUTDOOR .......................... 39
REC START/STOP .............. 20
Stillbilledformat .......... 101
OVERLAP ........................... 45
REMAINING....................... 51
STILL SET........................... 42
REMOTE CTRL
(fjernbetjening) .................... 51
SUNSET&MOON ............... 38
P
PHOTO-knap ................. 20, 30
PAL ................................ 85, 99
PASTEL ............................... 46
PB FOLDER
(afspilningsmappe)............... 44
RESET-knap......................... 24
Resterende batteri................. 26
S
S-VIDEO-kabel.............. 32, 55
PB zoom ............................... 23
SELF-TIMER ...................... 41
Personlig menu............... 34, 53
Selvdiagnosedisplay............. 94
Arranger rækkefølgen ... 53
Sender .................................. 30
Knap.............................. 26
SEPIA .................................. 46
Normalindstille ............. 54
Skærmguide ......................... 14
Slet ................................ 53
Tilføj ............................. 53
Skrivebeskyttelsestap
.................................... 100, 101
Tilpas ............................ 53
Sletning af billede-knap ....... 27
Kvalitet ......................... 42
Systemkrav ........................... 67
S VIDEO-stik ................. 32, 55
T
Yderligere oplysninger
Optagetid ........................ 10, 43
Telefoto ................................ 22
TELE MACRO .................... 40
Tidskode ............................... 26
Tilslut
TV ........................... 32, 55
TIME/LANGU.-menuen...... 52
TRAIL .................................. 45
TV .................................. 32, 55
TV-farvesystemer ................. 99
Slette billede......................... 62
Fortsættes 
113
Indeks (fortsættes)
U
Udskrivningsmærke ............. 63
Underlyd .............................. 49
USB-CAMERA ................... 50
USB jack .............................. 65
USB-PLY/EDT
(USB-Spil/rediger) ............... 50
USB-streaming..................... 50
V
Varemærke ......................... 119
VAR.SPD PB (forskellig
afspilningshastighed) ........... 47
Vedligeholdelse .................. 105
Vekselstrømsadapter .............. 7
Videobetjeningsknapper ....... 27
Videohoved ........................ 106
VIDEO INPUT .................... 50
Visningsindikatorer .............. 26
Visning under spoling .......... 21
W
WHITE BAL.
(hvidbalance)........................ 39
WHITE FADER ................... 44
Wide angle ........................... 22
WIDE SELECT ................... 42
Windows ........................ 67, 69
WIPE .................................... 45
WORLD TIME .................... 52
Z
ZERO SET MEMORY-knap
.............................................. 30
Zoom .................................... 22
Zoom-håndtag ...................... 22
114
Om varemærker
• "Memory Stick", "
" "Memory Stick
Duo", "
" "Memory Stick
PRO Duo", "
"
"MagicGate", "
"
"MagicGate Memory Stick" og "MagicGate
Memory Stick Duo" er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• i.LINK og er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• Picture Package er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
•
er et varemærke.
• Microsoft, Windows og Windows Media er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende U.S. Microsoft Corporation i USA
og andre lande.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
og PowerMac er varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc., som registreret i USA og andre
lande.
• eMac er et varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc.
• QuickTime og QuickTime-logoet er
varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
• Roxio er et registreret varemærke tilhørende
Roxio, Inc.
• Toast er et varemærke tilhørende Roxio, Inc.
• Windows Media Player er et varemærke
tilhørende Microsoft Corporation.
• Macromedia og Macromedia Flash Player
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Macromedia, Inc. i USA og/eller
andre lande.
• Pentium er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Intel Corporation.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
brugervejledning, kan være enten varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende de
respektive virksomheder. TM and "®" er ikke
medtaget i alle tilfælde i denne brugervejledning.
Download PDF

advertising