Sony | DPP-FP90 | Sony DPP-FP90 Betjeningsvejledning

Før du begynder
Digitalfotoprinter
Avanceret udskrivning
Udskrivning fra et
PictBridge-kamera eller en
DPP-FP70/FP90
ekstern enhed
Udskrivning fra en pc
Fejlsøgning
Yderligere oplysninger
Betjeningsvejledning
Læs den medfølgende “Læs dette først” og denne
“betjeningsvejledning” grundigt, inden du tager denne
enhed i brug, og gem dem til fremtidig reference.
Ejer-registrering
Model- og serienumrene står på undersiden. Noter
serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til
disse numre, hvis du henvender dig til en Sonyforhandler angående dette produkt.
Modelnr. DPP-FP70/FP90
Serienr. _________________
Læs den medfølgende “Læs dette først”.
© 2007 Sony Corporation
01.p65
1
07-04-24, 10.18
Bemærk:
ADVARSEL
For at mindske fare for brand eller
elektriske stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
Til kunder i USA
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af
en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er
godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre
din godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du
ringe til:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
SONY
Modelnr.:
DPP-FP70
Ansvarlig:
Sony Electronics Inc.
Adresse:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127, USA
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del
15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der
kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
SONY
Modelnr.:
DPP-FP90
Ansvarlig:
Sony Electronics Inc.
Adresse:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127, USA
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del
15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan
betjenes som ønsket.
2
02.p65
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i
overensstemmelse med grænserne for en digital
enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i forbindelse med installation i
private hjem. Dette udstyr udvikler, bruger og kan
udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med
vejledningen, forårsage skadelig interferens på
radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke
opstår interferens med en given installation. Hvis
udstyret forårsager skadelig interferens på radioeller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at
slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at
forsøge at rette på interferensen ved en eller flere af
følgende forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren
radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Til kunder i Europa
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder EMCdirektivets grænser vedrørende brug af
tilslutningskabler med en længde på mindre end tre
meter.
Bemærk
De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser
kan påvirke denne digitalfoto-printers billede.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte det i
igen.
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet
eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke
må behandles som
husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for
genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at
sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger
for miljø og mennesker,
som ellers kunne forårsages
af forkert affaldsbehandling
for produktet.
DK
2
07-04-24, 13.40
Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af
dette produkt kan du henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.
BEMÆRKNING TIL KUNDER I DET
FORENEDE KONGERIGE
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er udstyret
forsynet med et støbt stik, der er i overensstemmelse med
BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det samme
amperetal som den medfølgende, og som er godkendt af
ASTA eller BSI til BS1362 (dvs. med
- eller -mærket).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt
sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det, når du
har skiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat
sikringsdæksel. Kontakt nærmeste Sony-servicecenter,
hvis du mister sikringsdækslet.
Duplikering, udgivelse eller udskrivning af cd’er,
tv-programmer, materiale belagt med ophavsret,
som f.eks. billeder eller publikationer, og alle andre materialer, som ikke er til egen optagelse eller
oprettelse, er begrænset til udelukkende privat eller hjemmebrug. Med mindre du er indehaver af
ophavsret eller har opnået ophavsretshavernes
tilladelse til duplikering af materialerne, kan brug
af sådanne materialer ud over begrænsningen
krænke bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret og resultere i krav om skadeserstatning
fra ophavsretshaverens side.
Vær ved brug af fotobilleder med printeren særligt opmærksom på ikke at krænke bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret. Enhver
uautoriseret brug eller modifikation af andres
portræt kan krænke deres rettigheder.
Fotografering af nogle typer af demonstrationer,
optrædener og udstillinger kan være forbudt.
Anbefalinger vedrørende sikkerhedskopi
For at undgå risiko for tab af data forårsaget
af utilsigtet betjening eller funktionsfejl på
printeren, anbefales det at gemme en sikkerhedskopi af dine data.
Information
SÆLGER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE,
TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM
FØLGE AF ET DEFEKT PRODUKT ELLER
BRUGEN AF ET PRODUKT.
Sony påtager sig intet ansvar for tilfældige eller følgeskader, eller tab af indholdet af optagelser, som kan forårsages af funktionsfejl på
printeren eller hukommelseskortet.
Bemærkninger om LCD-skærmen
• Billedet, der vises på skærmen, har ikke den
samme billedkvalitet og farve som det udskrevne billede, da fosformetoder eller -profiler er forskellige fra skærm til skærm. Det viste
billede skal derfor kun bruges som reference.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl.
• Hvis LCD-skærmen udsættes for direkte sollys
i lang tid ad gangen, kan det forårsage funktionsfejl.
• LCD-skærmen er fremstillet med avanceret
teknologi, så mere end 99,99 % af billedpunkterne bruges effektivt. Alligevel kan der
forekomme nogle små sorte prikker og/eller
lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne), som
konstant kan ses på LCD-skærmen. Disse prikker er normale, og påvirker ikke udskrivningen på nogen måde.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på
billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en
funktionsfejl.
Om varemærker og ophavsrettigheder
• Cyber-shot er et varemærke, som tilhører Sony
Corporation.
, “Memory Stick
• “Memory Stick“,
PRO”,
, “Memory Stick
Duo”,
, “Memory Stick
PRO Duo”
,
, “Memory
“MagicGate“, og
Stick Micro”, “M2” er varemærker, som tilhører Sony Corporation.
• Denne enhed er udstyret med funktion til
ansigtsgenkendelse. Der bruges Sony-teknologi til ansigtsgenkendelse udviklet af Sony. •
BLUETOOTH™ varemærkerne ejes af
Bluetooth SIG, Inc., USA og anvendes af Sony
Corporation under licens.
• Microsoft, Windows, Windows Vista og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker, som tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• IBM og PC/AT er registrerede varemærker,
som tilhører International Business Machines
Corporation.
• Intel og Pentium er registrerede varemærker
eller varemærker, som tilhører Intel
Corporation.
•
eller xD-Picture Card™ er et varemærke, som tilhører Fuji Photo Film Co., Ltd.
3
02.p65
3
07-04-24, 10.21
DK
• CompactFlash er et varemærke, som tilhører
Bemærkning til
brugere
SanDisk Corporation i USA.
•
er et varemærke, som tilhører
FotoNation Inc. i USA.
• Alle andre firmaer og produktnavne, der er
nævnt heri, kan være varemærker eller
registrerede varemærker, som tilhører deres
respektive firmaer. Desuden er “™” og “®”
ikke nævnt i hvert tilfælde i vejledningen.
• Rasterprocessen af true type-fonte er baseret
på FreeType Team-softwaren.
•Denne software er delvist baseret på den
uafhængige JPEG-gruppes arbejde.
• Libtiff Ophavsret © 1988-1997 Sam Leffler
Ophavsret © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Der gives herved tilladelse til gratis at bruge,
kopiere, ændre, distribuere og sælge denne
software og dens dokumentation til ethvert
formål.
• Zlib © 1995- 2002 Jean-loup Gailly and Mark
Adler
Program © 2007 Sony Corporation Dokumentation ©2007 Sony Corporation
Alle rettigheder forbeholdes. Denne betjeningsvejledning, og den software der er beskrevet heri, må
ikke helt eller delvist gengives, oversættes eller
omsættes til maskinlæsbart format uden forudgående skriftlig godkendelse fra Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER AF
NOGEN ART, I ANLEDNING AF, ELLER I FORBINDELSE MED DENNE BETJENINGSVEJLEDNING, SOFTWAREN ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER BRUGEN
HERAF, HVAD ENTEN DET BASERES PÅ ERSTATNING, KONTAKT ELLER PÅ ANDEN
MÅDE.
Hvis du bryder forseglingen på hylstret i cd-rompakken, accepterer du alle vilkår og betingelser i
denne aftale. Hvis du ikke accepterer disse vilkår
og betingelser, skal du straks levere disken uåbnet
tilbage til forhandleren, hvor du købte den, sammen med resten af pakken.
Sony Corporation forbeholder sig ret til uden varsel, på et hvilket som helst tidspunkt at foretage
modifikationer i denne betjeningsvejledning og i
de oplysninger, der er indeholdt heri.
Den software, der beskrives heri, kan også være
underlagt vilkårene i en særskilt brugerlicensaftale.
De designdata, f.eks. prøvebilleder, som denne
software indeholder, må ikke modificeres eller
duplikeres, ud over til personlig brug. Enhver
uautoriseret duplikering af denne software er forbudt i henhold til lovgivning om ophavsret.
Bemærk, at uautoriseret duplikering eller modifikation af andres portrætter eller værker, som er belagt med ophavsret, kan krænke rettighedsindehavernes rettigheder.
Der kan blive henvist til den medfølgende
“Læs dette først”, når der er detaljerede
forklaringer i folderen.
Om afbildninger og skærmstatus,
der bruges i denne vejledning
Afbildninger og skærmstatus, der bruges i
denne vejledning, er for DPP-FP70, med
mindre andet er angivet.
4
02.p65
DK
4
07-04-24, 10.21
Indholdsfortegnelse
Før du begynder
Delenes betegnelser ............................... 6
LCD-skærmdisplay .................................. 8
En forhåndsvisning af billeder .................... 8
Billedliste .................................................. 9
Udskrivning fra et PictBridgekamera eller en ekstern enhed
Udskrivning fra PictBridgedigitalkameraet .............................. 35
Udskrivning fra en Bluetooth-kompatibel
enhed ............................................. 36
Kompatible profiler for Bluetoothkommunikation ....................................... 36
Udskrivningsprocedurer ........................... 36
Udskrivning fra en ekstern enhed ......... 38
Avanceret udskrivning
Korrigere et mislykket foto automatisk
(AUTO TOUCH-UP) ......................... 10
Udskrive med AUTO TOUCH-UPjusteringer ............................................... 10
Lave nem udskrivning (Indeks/DPOF/Alle) 11
Redigering af et billede ........................ 12
Vise Edit-menuen (rediger) ...................... 12
Forstørrelse og formindskelse af en
billedstørrelse .......................................... 13
Flytning af et billede ................................ 13
Rotering af et billede ............................... 14
Justering af et billede .............................. 14
Lægge et specialfilter på et billede ........... 15
Korrigere røde øjne ................................. 16
Udskrivning af et redigeret billede ........... 17
Gemme et redigeret billede ..................... 17
Lave Creative Print ............................... 18
Vise Creative Print-menuen ..................... 18
Lave layout-udskrifter .............................. 19
Lave en kalender ..................................... 20
Lave et ID-foto ........................................ 21
Indkopiere en meddelelse på et billede .... 23
Se en billedfremvisning ........................ 25
Søgning efter et billede ........................ 26
Arkivering af billeder ............................ 27
02.p65
Udskrivning fra en pc
Installation af softwaren ....................... 39
Systemkrav .............................................. 39
Installation af printerdriveren ................... 40
Installation af Picture Motion Browser ..... 42
Udskrivning af fotoer fra Picture Motion
Browser .......................................... 44
Udskrivning fra et almindeligt
softwareprogram ..................................... 49
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer ....................
Hvis der vises en fejlmeddelelse ...........
Hvis der opstår papirstop ......................
Rensning af printerens indre .................
50
65
68
68
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ...................................... 70
Om sikkerhed .......................................... 70
Om installation ....................................... 70
Om rensning ........................................... 70
Om begrænsning af duplikering ............... 71
Om farveprinterpakker ............................ 71
Om hukommelseskort ........................... 72
Kopiering af billeder ................................ 27
Sletning af udvalgte billeder .................... 28
Formatering af en “Memory Stick” .......... 29
Om “Memory Stick” ................................ 72
Om SD-kort ............................................. 74
Om CompactFlash-kort ............................ 74
Ændring af udskriftindstillingerne
(opsætning af udskrift) ................... 30
Ændring af display- og printerpræferencerne
(display/opsætning af udskrift) ........... 33
Specifikationer ...................................... 75
5
Udskriftsområde ...................................... 77
Ordliste ................................................. 78
Ordliste ved indkopiering af tegn ......... 79
Indeks ................................................... 82
5 DK
07-04-24, 10.21
Før du begynder
Delenes betegnelser
Se de sider, der er angivet i parentes, for
nærmere oplysninger.
DPP-FP70-modellen er vist på afbildningerne. Knappernes placeringer og betegnelser på DPP-FP90 er de samme, selv om
LCD-skærmtypen er forskellig.
Printerens frontpanel
1 1 (tænd/standby) -kontakt/
indikator (.Læs dette først)
2 MENU-knap
3 (zoom ud)/ (zoom ind) knapper (side 9)
4 LCD-skærm
Type 2,5 DPP-FP70 / Type 3,6 DPP-FP90
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
ENTER-knap
Retnings (f/F/g/G) knapper
AUTO TOUCH-UP-knap (side 10)
PRINT-knap/indikator
CANCEL-knap
Adgangsindikator
CompactFlash-kort-slot
(.Læs dette først) (side 74)
Låg til papirbakkerum
(.Læs dette først)
Papirbakkerum
(.Læs dette først)
SD CARD (SD/miniSD-kort) -slot
(.Læs dette først) (side 74)
“Memory Stick PRO” (Standard/
Duo) -slot
(.Læs dette først) (side 72)
Printerens højre sidepanel
qh Udkastknap til farvebånd
(.Læs dette først)
qj Farvebånd
(.Læs dette først)
qk Låg til farvebåndsrum
(.Læs dette først)
6
03.p65
DK
6
07-04-24, 10.25
Printerens bagpanel
1 Håndtag
Som afbildet nedenfor, skal håndtaget
hæves, når printeren bæres.
Når du bruger printeren, skal den lukkes
til den originale position.
Før du begynder
Bemærkninger
• Når du bærer printeren, skal du sørge
for at tage hukommelseskort, ekstern
enhed og papirbakke ud. Ellers kan der
opstå funktionsfejl.
• Når du bruger DPP-FP90, skal du
indstille LCD-panelet til dets originale
position.
2 Ventilationsåbninger
3 DC IN 24V-stik
(.Læs dette først)
Forbind den medfølgende lysnetadapter
til dette stik.
Printerens venstre sidepanel
4
USB-stik (side 41)
Når printeren bruges i PC-indstilling, skal
du forbinde en pc til dette stik.
5 PictBridge/EXT INTERFACE-stik
(side 35 til 38)
Når du bruger et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera, et masselager f.eks. en
USB-hukommelse eller et fotolager, en
Bluetooth USB-adapter (DPPA-BT1*) eller
en anden ekstern USB-enhed, skal du
forbinde den til dette stik.
(*Bluetooth USB-adapteren DPPA-BT1
sælges ikke overalt.)
7
03.p65
7
07-04-24, 10.25
DK
LCD-skærmdisplay
En forhåndsvisning af billeder
Visning af billeddata
x
Hver gang du trykker på ENTER, skifter
indstillingen for billedvisning. For at vise
et andet billede skal du trykke på g/G.
1 Indgang/indstilling-indikatorer
Indgang-indikatorer og information om
indstillinger for et billede vises.
Ikoner
Betydning
“Memory Stick”- eller
“Memory Stick Duo”indgang
SD/miniSD-kort-indgang
CompactFlash-indgang
Ekstern enhed-indgang
Indikator for beskyttelse
Indikator for DPOFindstilling
Ingen visning af
billeddata
Indikator for associeret fil
(Vises når der er en
associeret fil, f.eks. en
videofil eller en miniaturebilledfil fra e-mail.)
x
2 Nummer på de valgte billeder/
Samlet antal billeder
3 Farvebånd-indikator
(P: Postkort-størrelse/C: Rensepatron)
4 Billednummer (mappenummerfilnummer)*
Detaljeret
visning af
billeddata
(*Kun DCF-kompatible filer. For andre
filformater, bliver kun en del af filnavnet vist.)
x
5 Betjeningtips
6 Gemt dato (år/måned/dag)
7 Antal udskrifter
Du kan indstille antal udskrifter op til 20.
• Antallet af udskrifter øges med en,
hver gang du trykker gentagne
gange på f.
• Antallet af udskrifter mindskes
med en, hver gang du trykker
gentagne gange, kortvarigt på F.
• For straks at nulstille antallet af
udskrifter skal du trykke på F i
mindst to sekunder.
8
03.p65
DK
8
07-04-24, 10.25
8 Rullefelt
Angiver billedets position blandt det
samlede antal billeder.
9 Detaljeret visning af billeddata
Skifte skærmdisplayet mellem
en forhåndsvisning af billeder
og billedliste
Billedliste
DPP-FP70
DPP-FP90
ENTER
1 Markør (orange ramme)
Du kan flytte markøren ved at trykke på
f/F/g/G.
2 Betjeningtips
3 Rullefelt
Angiver billedets position blandt det
samlede antal billeder.
9
03.p65
9
07-04-24, 10.25
DK
Før du begynder
Du kan skifte en forhåndsvisning af
billeder og billedlisten som følger:
• Sådan vises billedlisten
I en forhåndsvisning af billeder skal
du trykke på (zoom ud).
Når et billede forstørres, skal du
trykke gentagne gange på . Et
billede formindskes indtil det
originale forhold, og derefter vises
billedlisten.
• Sådan vises en forhåndsvisning af
billeder
På billedlisten skal du trykke på g/
G/f/F for at flytte markøren til det
ønskede billede og trykke på ENTER
eller (zoom ind). Displayet skifter
fra billedlisten til en forhåndsvisning
af billeder.
• Sådan forstørres en forhåndsvisning
af billeder På en forhåndsvisning af
billeder skal du trykke gentagne
gange på (zoom ind).Billedet
forstørres i 6 trin op til 5 gange det
originale forhold: x1, x 1.5, x2, x3, x4
og x5
Avanceret udskrivning
Sådan kontrolleres
justeringsresultatet mere tydeligt:
Tryk på for at forstørre billedet.
Korrigere et mislykket foto automatisk
(AUTO TOUCH-UP)
Sådan vises det originale billede (før
justeringer) igen
Tryk på AUTO TOUCH-UP. For at
vise det justerede billede skal du
trykke på AUTO TOUCH-UP igen.
Hvad er “AUTO TOUCH-UP”-funktionen?
Med “AUTO TOUCH-UP”-funktionen kan du
ud over automatisk justering med Auto Fine
Print4 justere et billede automatisk som følger:
• Justering af lysstyrke vha. ansigtsgenkendelse
Registrerer automatisk ansigtet og justerer
lysstyrken, så ansigtet får sin optimale lysstyrke.
• Formindske ude af fokus
Registrerer automatisk niveauet for ude af fokus og korrigerer billedet i fokus.
• Korrigering af røde øjne
Korrigerer automatisk røde øjne forårsaget af
blitz.
Udskrive med AUTO TOUCHUP-justeringer
Knapper der kan bruges ved udskrivning med AUTO TOUCH-UP-korrigering
g/G/f/F/ENTER
AUTO TOUCH-UP
PRINT
1
Vælg et billede eller billeder.
2
Tryk på AUTO TOUCH-UP.
Tryk gentagne gange på g/G , indtil
det ønskede billede vises. Når du vil
udskrive flere billeder, skal du indstille antallet af udskrifter for hvert
billede på forhånd.
Justeringer af de(t) valgte billede(r) starter. Justeringsresultaterne bliver vist på
skærmen. Når et menneskeansigt registreres, vises ansigtet med ramme, når
justeringerne behandles.
10
04.p65
Hvis du valgte flere billeder, da du
trykkede på AUTO TOUCH-UP
Alle de valgte billeder justeres. For at
vise andre billeder skal du trykke på
g/G.
3
Tryk på PRINT.
Udskrivning af de(t) valgte billede(r)
starter.
Råd
Justering aktiveres kun for det billede, der er
ved at blive udskrevet. Det originale billede
bliver ikke justeret.
Bemærkninger
• Afhængigt af billedet registreres ansigtet ikke
altid automatisk. Hvis ansigtets lysstyrke ikke
justeres korrekt, skal du bruge Edit-Adjustmenuen (rediger/juster) til at justere
lysstyrken manuelt (side 14).
• Afhængigt af billedet korrigeres ude af fokus
ikke altid. I så fald skal du bruge Sharpness
(skarphed) i Edit-Adjust-menuen (rediger/
juster) til at justere skarpheden manuelt.
• Formindske ude af fokus aktiveres ikke for
udtværing forårsaget af kamerarystelser.
• Afhængigt af billedet korrigeres røde øjne
ikke altid. I så fald skal du bruge korrigering
af røde øjne til at lave justeringer af røde øjne
manuelt (side 16).
Printerens automatiske
korrigering af røde øjne bruger
teknologi fra FotoNation Inc. i
USA.
DK
10
07-04-24, 10.37
Lave nem udskrivning
(Indeks/DPOF/Alle)
Med Easy Printing-menuen (nem udskrivning) kan du udskrive flere billeder gemt
på et hukommelseskort eller en ekstern enhed på en gang.
Printeren har følgende tre metoder for
nem udskrivning:
Knapper der kan bruges ved nem
udskrivning
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
1
Tryk på MENU på printeren.
Menulinjen vises.
Easy Printing-ikon
Menulinje
Billednumre
Dato (hvis Date Print
(datoudskrift) er slået til.
Sådan afsluttes menuindstilling
Tryk på MENU igen. Det foregående
vindue vises.
2
• Udskrivning af DPOF-indstillede billeder
Billeder, der er DPOF-indstillet (Digital
Print Order Format) til udskrivning, vises med udskriftsmærket (
) i en
forhåndsvisning af billeder. Du kan udskrive disse billeder et for et. Billederne
udskrives med det indstillede antal kopier i den rækkefølge, de blev vist.
• Udskrivning af alle billeder
Du kan udskrive alle billeder gemt på et
hukommelseskort eller en ekstern enhed
på en gang.
Tryk på g/G for at vælge
(nem udskrivning), og tryk
derefter på ENTER.
Easy Printing-menuen (nem
udskrivning) vises.
Easy Printing-menu
Fortsættes
11
04.p65
11
07-04-24, 10.37
DK
Avanceret udskrivning
• Indeks-udskrivning
Du kan udskrive en liste (indeks) over
alle de billeder, der findes på et
hukommelseskort eller en ekstern enhed, så du nemt kan kontrollere indholdet af det valgte medium.
Antallet af paneler på arket beregnes
automatisk. Billederne udskrives sammen deres tilhørende billednumre
(mappenummer-filnummer).
Bemærkninger
• Se betjeningsvejledningen til digitalkameraet
vedrørende indstilling af billeder til
udskrivning.
• Visse typer digitalkameraer understøtter ikke
DPOF-funktionen. Der kan desuden være
funktioner i visse digitalkameraer, der ikke
understøttes af printeren.
3
Tryk på f/F for at vælge “Index
Print” (indeksudskrivning), “DPOF
Print” (DPOF-udskrivning) eller
“Print All” (udskriv alle), og tryk
derefter på ENTER.
Dialogboksen til bekræftelse vises.
Bemærk
Hvis der ikke er nogen DPOF-indstillede
billeder, når du vælger “DPOF Print”
(DPOF-udskrivning), vises der en fejlmeddelelse.
4
Visning af Edit-menuen (rediger)
Du kan vise Edit-menuen (rediger) og
redigere eller tilføje en effekt til et billede.
Du kan udskrive eller gemme et billede,
der forhåndsvises.
Knapper der kan bruges i Edit-menuen
(rediger)
Tryk på g/G for at vælge “Yes”
(ja), så udskrivning begynder, eller
“No” (nej), så udskrivning annulleres, og tryk derefter på ENTER.
Når du vælger “Yes”, begynder udskrivning. Ved udskrivning blinker
PRINT-indikatoren, og udskrivningsprocessen vises.
Sådan standses udskrivning
Tryk på CANCEL. Når du udskriver
flere kopier, bliver den næste udskrivning efter den aktuelle udskrivning
annulleret.
Når udskrivningen er færdig, kommer
udskriftspapiret automatisk ud, på
papirbakken.
5
Redigering af et billede
g/G/f/F/ENTER
PRINT
CANCEL
MENU
1
Vis det billede, du vil redigere.
Vis billedet i vinduet med
forhåndsvisning af billeder, eller flyt
markøren til det ønskede billede på
billedlisten.
2
Tryk på MENU på printeren.
Menulinjen vises.
Ikon for Edit-menu (rediger) Menulinje
Fjern udskriftspapiret fra papirbakken.
Tips
• Selv om den resterende farvebåndkapacitet er
kortere end antallet af udskrifter, kan du fortsætte udskrivningen. Hvis farvebåndet løber
ud undervejs i udskrivningen, og der vises en
meddelelse, skal du følge instruktionerne for
at udskifte farvebåndet (se “Læs dette først”).
• Når “Date Print” (datoudskrift) -punktet i
Print setup-menuen (opsætning af udskrift) er
indstillet på “On” (til), udskrives den dato,
som billedet blev optaget eller gemt (side 32).
12
04.p65
Sådan afsluttes menuindstilling
Tryk på MENU igen. Det foregående
vindue vises.
3
Tryk på g/G for at vælge
(Rediger), og tryk derefter på
ENTER.
Edit-menuen (rediger) vises.
DK
12
07-04-24, 10.37
Markør
Edit-menu (rediger)
Forstørrelse og formindskelse
af en billedstørrelse
1
2
Vis Edit-menuen (rediger) (side 12).
Tryk på (zoom ind) for at forstørre et billede eller på (zoom
ud) for at formindske dets størrelse.
: op til 200 %
Punkter
/
: op til 60 %
Procedurer
Størrelsen på et billede
forøges eller formindskes
ved at trykke på knapperne
på printeren.
Flytter et billede.
Roterer et billede.
Justerer et billedes kvalitet.
Bemærk
Kvaliteten af et forstørret billede kan være forringet, afhængigt af dets størrelse.
Flytning af et billede
1
2
Tilføjer et filter til et billede.
Tryk på g/G for at vælge
(Flyt),
og tryk derefter på ENTER.
g/G/f/F vises til venstre for/højre
for/over/under billedet, og du kan
flytte billedet.
Mindsker røde øjne.
Ophæver den netop
udførte redigering, og
indstiller igen billedet, som
det var før redigering.
Vis Edit-menuen (rediger) (side 12).
3
Flyt billedet med g/G/f/F.
Billedet flyttes i den valgte retning.
Gemmer det redigerede
billede.
Afslutter Edit-menuen
(rediger).
Råd
Du kan indstille en del af Print setupmenupunkterne (opsætning af udskrift) fra
MENU, mens et billede redigeres.
4
Tryk på ENTER.
Billedet sættes fast på den nye position.
Råd
Tryk på PRINT (side 17) for at udskrive det
forhåndsviste billede.
13
04.p65
13
07-04-24, 10.37
DK
Avanceret udskrivning
Hver gang du trykker på knappen,
bliver billedet større eller mindre:
Adjust-ikon (juster)
Rotering af et billede
1
2
Adjust-menu (juster)
Vis Edit-menuen (rediger) (side 12).
Tryk på g/G for at vælge
(Roter), og tryk derefter på
ENTER.
Rotate-menuen (roter) vises.
Rotate-ikon
Rotate-menu (roter)
3
Tryk på f/F for at vælge det ønskede justeringsværktøj, og tryk
på ENTER.
Skydeknappen vises.
Når “Brightness” er valgt.
3
Tryk på f/F for at vælge den
retning, billedet skal rotere i, og
tryk derefter på ENTER.
• Rotate 90° Clockwise (roter 90° med
uret): Hver gang du trykker på
ENTER, roterer billedet 90° med
uret.
• Rotate 90° Counterclockwise (roter
90° mod uret): Hver gang du
trykker på ENTER, roterer billedet
90° mod uret.
Skydeknap
4
• Brightness (lysstyrke): Tryk på G
for at gøre billedet lysere, eller på g
for at gøre det mørkere.
• Tint (farvetone): Tryk på G for at
gøre billedet blåligt, eller på g for
at gøre det rødligt.
• Saturation (mætning): Tryk på G
for at gøre farverne dybere, eller på
g for at gøre farverne lysere.
• Sharpness (skarphed): Tryk på G
for at gøre konturerne skarpere eller på g for at gøre dem blødere.
Råd
Tryk på PRINT (side 17) for at udskrive det
forhåndsviste billede.
Justering af et billede
1
2
Vis Edit-menuen (rediger) (side 12).
Tryk på g/G for at vælge
(Juster), og tryk derefter på
ENTER.
Adjust-menuen (juster) vises.
Flyt skydeknappen til den ønskede
position for at justere niveauet.
5
Tryk på ENTER.
Justeringen aktiveres. Edit-menuen
(rediger) vises igen.
Råd
Tryk på PRINT (side 17) for at udskrive det
forhåndsviste billede.
14
04.p65
DK
14
07-04-24, 10.37
Når du har valgt “Cross Filter”
(krydsfilter), vises vinduet til
indstilling.
Lægge et specialfilter på et
billede
1
2
Vis Edit-menuen (rediger) (side 12).
Tryk på g/G for at vælge
(Filter), og tryk derefter på ENTER.
Filter-menuen vises.
Filter-menu
Filter-ikon
5
Indstil niveau og område for Cross
Filter (krydsfilter).
Råd
3
Tryk på f/F for at vælge det filter
du vil lægge på billedet.
Tryk på PRINT (side 17) for at udskrive det
forhåndsviste billede.
• No Filter (intet filter): Intet
specialfilter på billedet (standardindstilling).
• Cross Filter (krydsfilter): Tilføjer en
krydseffekt som en stjerneeksplosion til lyskilden, så et billede
udskrives med funklende tryk.
• Partial Color (delvis farve): Gør
motivets omgivelser sort-hvide, så
motivet i midten fremhæves.
• Sepia: Får billedet til at ligne et gammelt fotografi med falmede farver.
• Monochrome (sort-hvid): Ændrer
billedet til et sort-hvidt billede.
• Paint (maling): Får billedet til at
ligne et maleri.
• Fish-eye (fiskeøje): Får billedet til
at se ud, som om det er optaget
med en fiskeøje-linse.
4
Tryk på ENTER.
Filteret aktiveres.
15
04.p65
15
07-04-24, 10.37
DK
Avanceret udskrivning
1Vælg “Level” (niveau) med f/F,
og tryk på ENTER, juster niveauet
for retouchering med f/F, og tryk
derefter på ENTER.
Desto højere du indstiller niveauet,
desto flere lyskilder bliver
funklende.
2Vælg “Length” (længde) med f/F,
og tryk på ENTER, juster niveauet
for retouchering med f/F, og tryk
derefter på ENTER.
3Tryk på f/F for at vælge
. Tryk
derefter på ENTER.
Rammen sættes fast på den nye
position.
Korrigere røde øjne
Når tryk på AUTO TOUCH-UP ikke kan
mindske røde øjne for en person optaget
med blitz, kan du justere dette manuelt.
Sådan justeres justeringsrammens
størrelse
Tryk på g/G for at vælge
(Forstørre) eller
(Formindske), og
tryk på ENTER.
Hver gang du trykker på ENTER,
bliver rammen større eller mindre.
Du kan også forstørre eller
formindske størrelsen ved at trykke
på (zoom ind) eller (zoom ud)
knapperne på printeren.
Bemærk
Hvis du redigerer billedet yderligere, f.eks. ved
at forstørre eller formindske det, rotere det eller
flytte det, efter at du har korrigeret røde øjne,
kan denne korrigering forsvinde. Korriger røde
øjne igen, når du er færdig med redigeringen.
1
2
Vis Edit-menuen (rediger) (side 12).
Tryk på g/G for at vælge
(korrigering af røde øjne), og tryk
derefter på ENTER.
Justeringsrammen vises på billedet og
angiver i hvilket område korrigering
af røde øjne vil blive foretaget.
Råd
Gør justeringsrammens størrelse to til syv
gange så stor som øjets størrelse.
4
Justeringsramme
Tryk på g/G for at vælge
tryk på ENTER.
, og
Området for korrigering af røde øjne
udvides.
5
Tryk på ENTER.
Justeringen aktiveres.
Red-eye correction-menuen
(korrigering af røde øjne) vises.
Gentag trin 3 til 5 for at lave
korrigering af røde øjne for andre
øjne.
3
6
Juster justeringsrammens position
og størrelse.
Udfør korrigering af røde øjne for
højre og venstre øje separat.
Sådan flyttes justeringsrammen
1 Tryk på g/G for at vælge
(Flyt), og tryk derefter på ENTER.
2 Flyt rammen med g/G/f/F.
Rammen flyttes i den valgte retning.
3 Tryk på ENTER.
16
04.p65
Tryk på g/G for at vælge
tryk på ENTER.
Edit-menuen (rediger) vises igen.
Sådan nulstilles justeringen
Tryk på CANCEL i trin 5 i stedet for
ENTER. Korrigering af røde øjne
annulleres, og vinduet fra trin 2 vises.
Råd
Tryk på PRINT (side 17) for at udskrive det
forhåndsviste billede.
DK
16
, og
07-04-24, 10.37
Råd
Udskrivning af et redigeret
billede
1
Tryk på PRINT.
2
Tryk på f/F for at forøge eller
formindske antallet af udskrifter.
Dialogboksen til angivelse af antal udskrifter vises.
Dialogboksen til indstilling af datoen
vises. Du kan gemme den indstillede
dato med billedet.
2
Indstil datoen.
Tryk på f/F for at vælge nummeret,
og tryk på g/G for at vælge dag,
måned eller år. Tryk derefter på
ENTER.
Tryk på PRINT for at begynde
udskrivning.
Det forhåndsviste billede udskrives.
Gemme et redigeret billede
Når du vælger
(gem) i Edit- (rediger)
eller Creative Print-menuen, vises dialogboksen til at vælge den destination, hvor
billedet skal gemmes. Du kan gemme billedet under et nyt billednummer.
Billedet redigeret med Edit- (rediger)
eller Creative Print-menuen gemmes
som et nyt billede. Dialogboksen, der
meddeler det nye billednummer
(mappenummer-filnummer), vises.
Råd
Det valgte billede overskrives ikke.
1
Vælg destinationen, hvor et
billede skal gemmes.
Tryk på f/F for at vælge “Memory
Stick”, “SD Card” (SD-kort),
“CompactFlash“ eller “External Device“
(ekstern enhed), og tryk på ENTER.
3
Tryk på ENTER.
Bemærk
Mens billedet gemmes, må du ikke slukke
printeren eller tage et hukommelseskort eller en
ekstern enhed ud af printeren. Printeren,
hukommelseskortet, USB-kortet eller den
eksterne enhed kan beskadiges, eller dataene
kan gå tabt.
17
04.p65
17
07-04-24, 10.37
DK
Avanceret udskrivning
• Antallet af udskrifter øges med en,
hver gang du trykker gentagne
gange på f.
• Antallet af udskrifter mindskes
med en, hver gang du trykker gentagne gange, kortvarigt på F.
• For at indstille antallet af udskrifter
til 1 skal du trykke på F i mindst to
sekunder.
3
Når du vælger “External Device” (ekstern
enhed), kan en dialogboks til valg af drev
blive vist. Følg instruktionerne på skærmen
for at vælge destinationsdrevet.
Ikon for Creative Print-menu
Menulinje
Lave en Creative Print
Med billeder gemt på et hukommelseskort
eller en ekstern enhed, kan du lave
følgende udskrifter:
Menu
Sådan afsluttes menuindstilling
Tryk på MENU igen. Det foregående
vindue vises.
Du kan lave...
Layout Print
En udskrift med 2/4/9/
(layout-udskrift) 13/16-delte billeder.
Calendar
(kalender)
Kalendere med dine
yndlingsbilleder.
ID Photo
Et ID-foto ved at specificere
lodrette og vandrette
størrelser for et billede.
2
Tryk på g/G for at vælge
(Creative Print), og tryk derefter
på ENTER.
Creative Print-menuen vises.
Superimpose En udskrift med ind(indkopiere) kopieret meddelelse,
håndskrevne tegn eller
afbildninger.
Visning af Creative Printmenuen
Knapper der kan bruges i Creative Print
g/G/f/F/ENTER
PRINT
CANCEL
MENU
Sådan ophæves betjeningen halvvejs
Tryk på CANCEL. Vinduet for det
foregående trin vises. Afhængigt af trinnet
kan du ikke fortryde betjeningen.
Råd
Du kan trykke på MENU, mens du laver et
Creative Print og indstiller dele af Print setupmenupunkterne (opsætning af udskrift).
Sådan afsluttes Creative Print-menuen
1
• Tryk på MENU midt i betjeningen, og
vælg “Creative Print Complete”.
• Vis forhåndsbilledet, og tryk derefter på
g/G/f/F for at vælge
, og tryk på
ENTER.
Dialogboksen til at gemme et billede kan
blive vist (side 17).
Tryk på MENU.
Menulinjen vises.
18
04.p65
DK
18
07-04-24, 10.37
Lave layout-udskrifter
Du kan lave en
udskrift med 2-, 4-, 9-,
13- eller 16-delte
billeder.
1
2
4
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billedområde, og tryk på
ENTER.
Vinduet til valg af et billede vises.
5
Vis Creative Print-menuen (side 18).
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billede, og tryk derefter
på ENTER.
Vinduet til justering af billedets
position vises.
Tryk på g/G/f/F for at vælge
“Layout Print” (layout-udskrift),
og tryk derefter på ENTER.
Justeringsværktøjer
6
Juster størrelse og position for det
valgte billede.
Tryk på g/G for at vælge det ønskede
justeringspunkt, og tryk derefter på
ENTER.
3
Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede skabelon, og tryk
derefter på ENTER.
Forhåndsvisningen af den valgte
skabelon vises.
PunktProcedurer
/
Størrelsen på et billede forøges
eller formindskes ved at trykke
på knapperne på printeren.
Flyt billedet med g/G/f/F,
og tryk derefter på ENTER.
Billedområde
Hver gang du trykker på
ENTER, roterer billedet 90°
med uret.
AUTO TOUCH-UP
Justerer automatisk et
mislykket foto, hvor der er
problemer som f.eks. modlys,
ude af fokus eller røde øjne,
ved at trykke på knappen på
printeren.
Råd
Du kan vælge og indstille et område i en
hvilken som helst rækkefølge.
Fortsættes
19
04.p65
19
07-04-24, 10.37
DK
Avanceret udskrivning
Layout Print-skabelonerne vises.
7
Tryk på g/G for at vælge
tryk på ENTER.
Billedområde
, og
Kalenderområde
Det valgte billede tilføjes til
billedområdet. Når du vælger en
skabelon med flere billeder, skal du
gentage trin 4 til 7 for at vælge et
billede for hvert område.
Råd
For at gemme eller udskrive forhåndsviste
layout-billeder, se side 17.
Råd
Lave en kalender
Du kan vælge og indstille et billedområde
eller kalenderområde i en hvilken som
helst rækkefølge.
Du kan lave kalendere
med dine
yndlingsbilleder.
1
2
4
Når du vælger en skabelon med flere
billeder, skal du gentage
fremgangsmåden nedenfor for at
vælge et billede for hvert område.
Vis Creative Print-menuen (side 18).
Tryk på g/G/f/F for at vælge
“Calendar” (kalender), og tryk
derefter på ENTER.
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge et
billedområde, og tryk derefter på
ENTER.
Billedlisten vises.
2 Tryk på g/G/f/F for at vælge
det ønskede billede, og tryk
derefter på ENTER.
Vinduet til justering af billedvinkel
og position vises. Se trin 6 på
side 19 for information om
justering.
3 Tryk på g/G for at vælge
, og
tryk derefter på ENTER.
Billedet vælges og vises i det valgte
område.
Vinduet til valg af kalender
skabelonen vises.
3
Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede skabelon, og tryk på
ENTER.
Forhåndsvisningen af den valgte
skabelon vises.
20
04.p65
Vælg et billede.
5
Indstil kalenderen.
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge
kalenderområdet, og tryk på
ENTER for at vise vinduet til
indstilling af kalender.
DK
20
07-04-24, 10.37
Lave et ID-foto
Du kan specificere de ønskede lodrette og
vandrette størrelser for et billede, der skal
udskrives som et foto til
et id-kort f.eks. et pas
eller et lille fotoskilt.
Punkt
Vis Creative Printmenuen (side 18).
2
Tryk på g/G/f/F for at vælge “ID
Photo” (ID-foto), og tryk derefter
på ENTER.
Vinduet til justering indstilling af
højde og bredde for et ID-foto vises.
Procedurer
Start Y/M
(start Å/M) Indstil hvilken måned
og år, kalenderen skal begynde
med. Tryk på g/G for at vælge
måned eller år, og tryk på f/F for
at indstille tallet. Tryk på ENTER.
Start Day (start dag)
Indstil ugens startdag (den dag
der skal stå længst til venstre).
Tryk på f/F for at vælge
“Sunday” (søndag) eller
“Monday” (mandag). Tryk
derefter på ENTER.
Color of Day (farve for dag)
Indstil farven på søndag og
lørdag, der skal vises i kalenderen.
Tryk på G og derefter f/F for at
vælge den ønskede farve for
søndag og lørdag. Tryk derefter
på ENTER
3 Tryk på g/G/f/F for at vælge
, og tryk derefter på ENTER.
Kalenderen vises i det valgte
område.
Råd
Du kan indstille både højde og bredde til
mellem 2,0 og 6,0 cm.
3
Tryk på f/F for at vælge den
højde eller bredde, som du vil
indstille, og tryk på ENTER.
Markøren flyttes til området til
indtastning af tal.
4
Tryk på f/F for at indstille
størrelsen, og tryk derefter på
ENTER.
Forhåndsvisning af den angivne
størrelse for ID-fotoet vises.
5
Hvis du vil angive en anden
størrelse, skal du gentage trin 3
og 4.
Råd
Fortsættes
For at gemme eller udskrive den forhåndsviste
kalender, se side 17.
04.p65
21
21
07-04-24, 10.37
DK
Avanceret udskrivning
2 Tryk på f/F for at vælge
følgende punkter, og tryk derefter
på g/G for at vælge en
valgmulighed.
1
6
Tryk på f/F for at vælge
tryk på ENTER.
, og
Punkt Procedurer
Ændrer billedet til sort/hvid.
Vinduet til valg af et billede vises.
7
Korrigerer for røde øjne.
(Side 16)
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billede, og tryk derefter
på ENTER.
AUTO TOUCH-UP
Justerer automatisk et
mislykket foto, hvor der er
problemer som f.eks. modlys,
ude af fokus eller røde øjne,
ved at trykke på knappen på
printeren.
Vinduet til justering af billedets
position vises.
8
Juster størrelse og position for det
valgte billede.
Tryk på g/G for at vælge det ønskede
justeringspunkt, og tryk derefter på
ENTER.
Justeringsværktøjer
9
Tryk på g/G for at vælge
tryk på ENTER.
, og
Forhåndsvisningen af IDfotoudskriften vises.
Råd
For at gemme og udskrive det forhåndsviste IDfoto, se side 17.
Bemærk
En ID-fotoudskrift kan ikke altid bruges til et idkort eller pas. Kontroller kravene til det foto, der
skal bruges i certifikatet, før du indsender kortet
eller passet.
PunktProcedurer
/
Størrelsen på et billede forøges
eller formindskes ved at trykke
på knapperne på printeren.
Flyt billedet med g/G/f/F,
og tryk derefter på ENTER.
Hver gang du trykker på
ENTER, roterer billedet 90°
med uret.
Tryk på f/F for at vælge det
ønskede justeringspunkt, og
tryk på ENTER.
Skydeknappen vises. Tryk på
g/G for at flytte
skydeknappen til den ønskede
position, så niveauet for
lysstyrke, farvetone, mætning
eller skarphed kan justeres.
22
04.p65
DK
22
07-04-24, 10.37
Indkopiere en meddelelse på
et billede
Du kan sætte en
forindstillet meddelelse,
håndskrevne tegn eller
afbildninger på et billede
(indkopiere).
x Sådan indkopieres en
håndskrevet meddelelse
1Tryk på g/G for at vælge
(håndskrevet meddelelse), og tryk
derefter på ENTER.
Råd
1
2
Vis Creative Print-menuen (side 18).
Tryk på g/G/f/F for at vælge
“Superimpose” (indkopiere), og
tryk derefter på ENTER.
Vinduet til valg af baggrundsbillede
vises.
3
Vælg et billede til baggrund.
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge et
billede til baggrund, og tryk
derefter på ENTER.
Vinduet til justering af billedvinkel
og position vises. Se trin 6 på
side 19 for information om
justering.
3 Tryk på g/G for at vælge
, og
tryk derefter på ENTER.
Vinduet med forhåndsvisning
vises.
4
Indkopier en håndskrevet
meddelelse eller meddelelse i
standardformat over
baggrundsbilledet.
Vinduet til valg af et billede til
indkopiering vises.
2Tryk på g/G/f/F for at vælge et
billede, du vil indkopiere, og tryk
på ENTER.
Vælg det billede af håndskrevne
tegn eller afbildninger, du har
forberedt.
Markøren til at beskære vises.
3Tryk på g/G/f/F for at angive
begyndelsespunktet for det område,
der skal indkopieres, og tryk
derefter på ENTER.
4Tryk på g/G/f/F for at angive
slutpunktet for området, og tryk
derefter på ENTER.
Fortsættes
23
04.p65
23
07-04-24, 10.37
DK
Avanceret udskrivning
For at indkopiere håndskrevne tegn eller en
afbildning skal du tegne dem med en sort
blækpen på et hvidt papir, optage dem med et
digitalkamera og gemme dem på et
hukommelseskort. Du kan også bruge “Ordliste
ved indkopiering af tegn” på side 79.
Vinduet til valg af farve vises.
Sådan vender du tilbage til det
foregående trin
Tryk på CANCEL.
5Tryk på g/G/f/F for at vælge
den ønskede farve, og tryk derefter
på ENTER.
Vinduet til justering af det
indkopierede billedes vinkel og
position vises.
Se trin 6 på side 19 for information
om justeringer.
, og
6Tryk på g/G for at vælge
tryk på ENTER.
Forhåndsvisningen af det valgte
billede indkopieret på
baggrundsbilledet vises.
x Indkopiere en meddelelse i
standardformat
1Tryk på g/G for at vælge
(meddelelse i standardformat), og
tryk derefter på ENTER.
Vinduet til valg af en forindstillet
meddelelse vises.
24
04.p65
2Tryk på f/F for at vælge den
ønskede meddelelse, og tryk på
ENTER.
Vinduet til valg af farve vises.
3Tryk på g/G/f/F for at vælge
den ønskede farve, og tryk derefter
på ENTER.
Vinduet til justering af
meddelelsevinkel og position vises.
Se trin 6 på side 19 for information
om justeringer.
, og
4Tryk på g/G for at vælge
tryk på ENTER.
Forhåndsvisningen af det
indkopierede billede på
baggrundsbilledet vises.
Sådan indkopieres flere håndskrevne
tegn eller forindstillede meddelelser
(håndTryk på g/G for at vælge
skrevet meddelelse) eller
(meddelelse
i standardformat) og gentag trin 4.
Råd
For at gemme og udskrive det forhåndsviste
indkopierede billede, se side 17.
DK
24
07-04-24, 14.53
Se en billedfremvisning
Du kan udføre en billedfremvisning af billederne gemt på et hukommelseskort eller
en ekstern enhed. Du kan også udskrive et
vist billede manuelt.
3
Vinduet til at angive den måde, som
billeder skiftes på, vises.
Tryk på f/F for at vælge
“Automatic” (automatisk), så
billeder skiftes automatisk, eller
“Manual” (manuelt), så de skiftes
manuelt. Tryk derefter på ENTER.
PRINT
5
Tryk på f/F for at vælge
“Execute” (udfør), og tryk
derefter på ENTER.
CANCEL
MENU
1
Tryk på MENU.
Menulinjen vises.
Menulinje
Ikon for Slideshow-menu
• Når “Automatic” (automatisk) er
valgt: Billederne på
hukommelseskortet eller en ekstern
enhed vises automatisk et efter et.
• Når “Manual” (manuelt) er valgt:
Billedet med markøren på
billedlisten vises. For at skifte
billeder, skal du trykke på g/G.
Sådan standses billedfremvisningen
Tryk på CANCEL.
Råd
Sådan afsluttes menuindstilling
Tryk på MENU igen. Det foregående
vindue vises.
2
Tryk på g/G for at vælge
(Billedfremvisning), og tryk derefter
på ENTER.
Slideshow-menuen (billedfremvisning)
vises.
Slideshow-menu
Ved manuel afspilning af billedfremvisningen
kan du udskrive et vist billede ved at trykke på
PRINT.
Bemærkninger
• Afhængigt af billedet kan det tage tid, inden
det vises.
• Du kan ikke vise de billeder, der ikke vises
med miniaturebilleder, enten fordi de er
beskadiget eller af andre årsager.
25
05.p65
25
07-04-24, 10.48
DK
Avanceret udskrivning
4
Knapper der kan bruges i dette afsnit
g/G/f/F/ENTER
Tryk på f/F for at vælge “Switch”
(skift), og tryk derefter på ENTER.
Søgning efter et billede
Med Search-menuen (søge) kan du søge
efter et billede på et hukommelseskort
eller en ekstern enhed efter billednummer
eller dato.
Bemærk
Du kan kun søge efter de billeder, der er gemt
som DCF-filer.
Knapper der kan bruges i dette afsnit
g/G/f/F/ENTER
3
Tryk på f/F for at vælge
søgenøglen, og tryk på ENTER.
Dialogboksen til valg af søgekriterier
vises.
4
Tryk på g/G for at vælge et
punkt, og tryk på f/F for at
angive numre.
• Når du vælger “By File No.”
(efter filnummer):
Angiv start- og slutnumrene for de
filer (mappe- og filnumre), som du vil
søge efter:
Startbillede
nummer
Slutbillede
nummer
CANCEL
MENU
1
Tryk på MENU.
Menulinjen vises.
Ikon for Image Search-menu (billedsøgning)
Råd
Ovenstående skærmbillede er, når et Sony
Cyber-shot digitalkamera tilsluttet.
Sådan afsluttes menuindstilling
Tryk på MENU igen. Det foregående
vindue vises.
2
• Når du vælger “By Date” (efter
dato):
Angiv start- og slutdatoer for de
filer, som du vil søge efter:
Startdato
Slutdato
Tryk på g/G for at vælge
(billedsøgning), og tryk derefter
på ENTER.
Image Search-menuen (billedsøgning)
vises.
Image Search-menu (billedsøgning)
Råd
For at søge efter billeder fra en bestemt
dag kan du indtaste den samme dato i
begge felter.
26
05.p65
DK
26
07-04-24, 10.48
• Når du vælger “By Folder No.”
(efter mappenummer):
Angiv mappenummeret for de
billeder, som du vil søge efter:
Arkivering af billeder
Knapper der kan bruges i dette afsnit
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
5
Tryk på ENTER.
Søgningen begynder. Når søgningen
er slut, bliver søgeresultatet vist.
6
Du kan kopiere billeder mellem
hukommelseskort, der er sat i
hukommelseskort-slotten eller en ekstern
enhed, der er tilsluttet til PictBridge/EXT
INTERFACE-stikket.
Hvis der ikke er fundet billeder
1
“No images were found” (der blev ikke
fundet nogen billeder) bliver vist.
Menulinje
Tryk på MENU.
Menulinjen vises.
Ikon for File operation-menu
Tryk på ENTER.
Det søgte billede vises.
De søgte resultater vises som status,
før du aktiverede menuen. Når du har
søgt fra billedlisten, bliver “01” vist
med de relevante billeder på
billedlisten.
• Hvis du valgte “By File No.” og “By
Date”, vises “01” på de fundne
billeder for at angive antal
udskrifter for dem. Du kan nemt
kontrollere de billeder, du valgte på
billedlisten.
• Hvis du valgte “By Folder No.”
(efter mappenummer), vises det
første eller sidste billede i den
valgte mappe.
Sådan afsluttes menuindstilling
Tryk på MENU igen. Det foregående
vindue vises.
2
Tryk på g/G for at vælge
(filbetjening), og tryk derefter på
ENTER.
File operation-menuen (filbetjening)
vises.
File operation-menu (filbetjening)
Råd
For at udskrive et søgt billede, skal du trykke på
g/G/f/F for at vælge det ønskede billede, og
derefter trykke på ENTER for at vise det i
forhåndsvisningen af billeder. Tryk på f/F for
at indstille antallet af udskrifter, og tryk derefter
på PRINT for at starte udskrivning.
Fortsættes
27
05.p65
27
07-04-24, 10.48
DK
Avanceret udskrivning
Kopiering af billeder
3
Tryk på f/F for at vælge “Copy
all files” (kopier alle filer) eller
“Copy selected files” (kopier
udvalgte filer), og tryk på ENTER.
• Når “Copy all files“ (kopier alle
filer) er valgt, vises dialogboksen til
valg af destination for kopiering af
billedet(erne). Gå videre til trin 6.
• Når “Copy selected files” (kopier
udvalgte filer) er valgt, vises
billedlisten for hukommelseskortet
eller den eksterne enhed.
4
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billede, og tryk på
ENTER.
For at kopiere flere billeder skal du
gentage dette trin.
Sådan annulleres valget
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
billede, du vil annullere valg af, og
tryk på ENTER igen.
5
Tryk på MENU.
Dialogboksen til valg af destination
vises.
6
Tryk på f/F for at vælge
“Memory Stick”, “SD Card” (SDkort), “CompactFlash“ eller
“External Device“ (ekstern
enhed), og tryk på ENTER.
Bemærk
Du kan ikke kopiere et billede til et
identisk hukommelseskort eller ekstern
enhed som dem, der indeholder det
billede, der skal kopieres.
Dialogboksen til valg af en mappe
vises.
7
Tryk på f/F for at vælge den
ønskede mappe, og tryk på
ENTER.
De valgte billeder kopieres til
destinationsmappen.
Råd
For at afslutte File operation-menuen
(filbetjening) midtvejs skal du trykke på
CANCEL.
Bemærk
Mens billedet kopieres, må du ikke slukke
printeren eller tage et hukommelseskort eller en
ekstern enhed ud af printeren. Printeren,
hukommelseskortet eller den eksterne USBenhed kan beskadiges, eller dataene kan gå tabt.
Sletning af udvalgte billeder
Du kan vælge og slette billeder på et
hukommelseskort.
1
Tryk på MENU.
Menulinjen vises.
2
Tryk på g/G for at vælge
(filbetjening), og tryk derefter på
ENTER.
File operation-menuen (filbetjening)
vises.
3
Råd
Tryk på f/F for at vælge “Delete
Image” (slet billede), og tryk på
ENTER.
Billedlisten vises.
Når du vælger “External Device” (ekstern
enhed), kan en dialogboks til valg af drev
blive vist. Følg instruktionerne på skærmen
for at vælge destinationsdrevet.
28
05.p65
DK
28
07-04-24, 10.48
Papirkurv-ikon
Formatering af en “Memory
Stick”
Du kan formatere en “Memory Stick”.
1
Tryk på MENU.
Menulinjen vises.
2
Tryk på g/G for at vælge
(filbetjening), og tryk derefter på
ENTER.
Tryk på g/G/f/F for at flytte
papirkurv-ikonen til det billede, du
vil slette, og tryk derefter på ENTER.
For at slette flere billeder skal du
gentage dette trin.
Sådan annulleres valget
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
billede, du vil annullere valg af, og
tryk på ENTER igen.
5
File operation-menuen (filbetjening)
vises.
3
Tryk på f/F for at vælge
“Memory Stick Format”, og tryk
på ENTER.
Dialogboksen til bekræftelse vises.
4
Tryk på g/G for at vælge “OK”,
og tryk på ENTER.
“Memory Stick”’en formateres.
Tryk på MENU.
Der vises en dialogboks til bekræftelse.
6
Avanceret udskrivning
4
Tryk på g/G for at vælge “OK”,
og tryk på ENTER.
De udvalgte billeder slettes.
Råd
For at afslutte File operation-menuen
(filbetjening) skal du trykke på CANCEL.
Bemærkninger
• Når du formaterer en “Memory Stick”, slettes
alle dens billeder.
• Under formatering må du ikke slukke
printeren eller tage hukommelseskortet ud af
printeren. Printeren eller hukommelseskortet
kan beskadiges. Eller billedet kan gå tabt.
• Du kan ikke formatere et andet
hukommelseskort end “Memory Stick” eller
en ekstern enhed.
Bemærkninger
• Under sletning må du ikke slukke printeren
eller tage hukommelseskortet ud af printeren.
Printeren eller hukommelseskortet kan
beskadiges. Eller dataene kan gå tabt.
• Når et billede først slettet, går det tabt for
altid. Inden sletning af et billede skal du
dobbelttjekke, at det er det rigtige.
• Når du sletter et billede med en associeret fil,
dvs. med indikatoren ( ), slettes den
associerede animationsfil eller e-mail-fil også.
• Du kan ikke slette et beskyttet billede med
indikator for beskyttelse ( ) eller en
indikator for DPOF-indstilling (
) vist.
For at slette dem skal du bruge dit
digitalkamera. For nærmere oplysninger, se
betjeningsvejledningen til digitalkameraet.
29
05.p65
29
07-04-24, 10.48
DK
Ændring af udskriftindstillingerne (Print
setup (opsætning af
udskrift))
2
Tryk på g/G for at vælge
(opsætning af udskrift), og tryk
derefter på ENTER.
Print setup-menuen (opsætning af udskrift) vises.
Print setup-menu (opsætning af udskrift)
Med Print setup-menuen (opsætning af
udskrift) kan du ændre de forskellige
udskriftindstillinger, du kan finde på side
31 og 32.
Knapper der kan bruges i dette afsnit
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Bemærk
MENU
1
Under Creative Print-betjening kan du ikke
vælge andre punkter end “Color Setting”
(farveindstilling). (Indstillingspunkter, der
ikke kan vælges og ændres, vises i grå.)
Tryk på MENU.
Menulinjen vises.
Menulinje
Ikon for Print setup-menu
3
Tryk på f/F for at vælge det
ønskede indstillingspunkt, og tryk
på ENTER.
Vinduet til indstilling af det valgte
punkt vises (næste side).
4
Sådan afsluttes menuindstilling
Tryk på MENU igen. Det foregående
vindue vises.
Tryk på f/F for at vælge den
ønskede indstilling, og tryk på
ENTER.
Indstillingen er fastlagt.
Råd
Tryk på MENU for at afslutte Print setupmenuen (opsætning af udskrift).
30
05.p65
DK
30
07-04-24, 10.48
Indstillinger
Indhold
Auto Fine Print4
Photo*(foto)/
Vivid (levende)
Funktionen korrigerer automatisk billed kvaliteten,
så et billede kan udskrives mere levende, klart og
smukt. Den er især effektiv for et mørkere billede
med lav kontrast. Billederne korrigeres, så de
gengiver naturlige hudfarver, levende grønne
bladfarver, eller en klar himmelblå bladfarve.
•Photo (foto): Justerer et billede automatisk, så
billedet udskrives naturligt og smukt. (Anbefalet
indstilling)
•Vivid (levende): Justerer et bilede automatisk, så
billedet udskrives med en kraftigere skarpheds
korrigering og mere levende end billeder, der
udskrives med indstillingen Photo (foto).
Råd
For billeder optaget med et Exif Print (Exif 2.21) kompatibelt digitalkamera justeres de til deres optimale
billedkvalitet.
Bemærkninger
• Billeddataene korrigeres ikke.
• Ved udskrivning i PC-indstilling får indstillingen Auto
Fine Print 4 i printerdriveren forrang for indstillingen her.
I PictBridge-indstilling forbliver denne indstilling effektiv.
Borders
(med ramme)
Off (fra)
Udskriver et billede uden korrektioner.
Pattern1/2
(mønster 1/2)
Udskriver et billede med ramme
omkring billedet. For at få en næsten lige ramme for
oven, for neden, til højre og venstre omkring et
billede skal du vælge “Pattern2”. For at udskrive et
billede uden afskæring skal du vælge “Pattern1“.
Bemærk
Når du vælger “Pattern 2” (mønster 2), kan over- og
underkanten eller højre og venstre kant og beskæres
udskrives afhængigt af billedet.
Borderless
Udskriver et billede uden et blankt område omkring
(uden ramme)* billedet.
Bemærk
Ved udskrift af et standard 4:3-billede optaget med et
digitalkamera, afskæres billedet foroven og forneden og
udskrives som et 3:2-billede.
Pattern1
(mønster 1)
Pattern 2
(mønster 2)
Borderless
(uden ramme)
*: Fabriksindstillinger
Fortsættes
31
05.p65
31
07-04-24, 15.49
DK
Avanceret udskrivning
Punkt
Punkt
Indstillinger
Indhold
Date Print
(datoudskrift)
On (til)
Udskriver optagedatoen på et billede, når billedet er
en fil optaget i DCF (Design rule for Camera File
system) -format. For at lave en udskrift med optagedatoen skal du optage et billede i DCF-filformat. Når
billedet gemmes med printeren, udskrives datoen,
hvor billedet blev gemt.
Off*
Udskriver et billede uden datoen.
Color Setting (farveindstilling)
Justerer farver og skarphed for en udskrift. Tryk på g/
G for at vælge et farveelement (“R” (rød), “G“ (grøn),
eller “B” (blå)) eller “S” (Sharpness - skarphed), og
tryk derefter på f/F for at indstille niveauet. Du kan
indstille niveauerne for R, G, B i området fra +4 til –4
og for S i området fra +7 til 0.
R: Justerer røde og blå elementer. Desto højere du
indstiller niveauet, desto mere rødt bliver billedet,
som om det modtager rødt lys. Desto lavere du
indstiller niveauet, desto mørkere bliver billedet,
som om der er tilsat lyseblå.
G: Justerer grønne og violette elementer. Desto
højere du indstiller niveauet, desto mere grønt
bliver billedet, som om det modtager grønt lys.
Desto lavere du indstiller niveauet, desto mørkere
bliver billedet, som om der er tilsat mere violet.
B: Justerer blå og gule elementer. Desto højere du
indstiller niveauet, desto mere blåt bliver billedet,
som om det modtager blåt lys. Desto lavere du
indstiller niveauet, desto mørkere bliver billedet,
som om der er tilsat mere gul.
S: Desto højere du indstiller niveauet, desto mere
markant bliver konturerne.
(*R: 0/G:0/B:0/S:0)
*: Fabriksindstillinger
32
05.p65
DK
32
07-04-24, 10.48
Ændring af display- og
printerpræferencerne
(display/opsætning af
udskrift)
2
Tryk på g/G for at vælge
(display/opsætning af udskrift), og
tryk derefter på ENTER.
Display/Printer setup-menuen
(display/opsætning af udskrift) vises.
Display/Printer setup-menu
Knapper der kan bruges i dette afsnit
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
1
3
Tryk på MENU.
Vinduet til indstilling af det valgte
punkt vises (næste side).
For at vise skjulte punkter skal du
rulle vinduet med f/F.
Menulinjen vises.
Menulinje
Tryk på f/F for at vælge det
ønskede indstillingspunkt, og tryk
på ENTER.
Ikon for Display/Printer
setup-menu
Bemærk
Under Edit- (rediger) eller Creative Printbetjening kan nogle punkter ikke vælge og
ændres. De punkter, der ikke kan ændres,
vises i grå.
4
Tryk på f/F for at vælge den
ønskede indstilling, og tryk på
ENTER.
Indstillingen er fastlagt.
Råd
Sådan afsluttes menuindstilling
Tryk på MENU igen. Det foregående
vindue vises.
Tryk på MENU for at afslutte Display/Printer
setup-menuen (display/opsætning af udskrift).
Fortsættes
33
05.p65
33
07-04-24, 10.48
DK
Avanceret udskrivning
Med Display/Printer setup-menuen (display/opsætning af udskrift) kan du ændre
display- og printerpræferencerne vist på
side 34.
Punkt
Indstillinger
Indhold
Listing Order
Ascending*
(rækkefølge for visning)
På billedliste-vinduet vises billederne ordnet efter
billednummer, og billedet med det laveste nummer
kommer først.
Descending
På billedliste-vinduet vises billederne ordnet efter
billednummer, og billedet med det højeste nummer
kommer først.
On (til)
På billedlistevinduet bliver billeder uden miniaturebilled (miniaturebillede brugt som indeks) data
vist som en ikon.
Off* (fra)
På billedlistevinduet bliver billeder uden miniaturebilled (miniaturebillede brugt som indeks) data vist
som deres originalbilleder.
Ikon
Date Display Order
(rækkefølge
for datovisning)
Indstil den viste rækkefølge for datoen (År (Y), Måned (M) og Dag
(D)) fra følgende: •Y/M/D*
• M/D/Y
•D/M/Y
LCD Backlight
Indstil lysstyrkeniveauet for LCD-baggrundsbelysningen fra følgende:
Bright*/Dark (Lys*/Mørk)
Demonstration Mode On* (til)
Off (fra)
Enhed
En flash-fildemonstration, der forklarer funktionerne
i printeren, starter automatisk, når printeren ikke har
været brugt i ca. 5 sekunder uden et
hukommelseskort eller en ekstern enhed tilsluttet.
For at standse demonstrationen skal du trykke på en
vilkårlig knap.
Der bliver ikke startet en flash-fildemonstration op.
I Creative Print ID-foto-menuen kan du vælge den enhed, du bruger
til at angive størrelsen på et foto, som følger: • cm* • tomme
Printer Information Version af firmware og samlet antal tryk bliver vist.
Display
Sprog
Du kan vælge det sprog, som menu og meddelelser skal vises på:
japanesk/engelsk*/fransk/spansk/tysk/italiensk/russisk/koreansk/
kinesisk (forenklet)/kinesisk(traditionelt)/hollandsk/portugisisk/
arabisk/persisk
*: Fabriksindstillinger
34
05.p65
DK
34
07-04-24, 10.48
Udskrivning fra et PictBridge-kamera eller en ekstern enhed
Udskrivning fra
PictBridge-digitalkamera
Du kan tilslutte et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera og udskrive billeder direkte
fra digitalkameraet.
Ved udskrivning fra et PictBridge/EXT
INTERFACE-stik skal du sørge for at tage
hukommelseskort ud af printeren på forhånd.
1
Forbind printeren til lysnetkilden
(. Læs dette først).
3
Tryk på 1 (tænd/standby) -kontakten for at tænde printeren.
Printerens 1 (tænd/standby) -indikator lyser gulgrøn.
Tilslut et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera til printerens
PictBridge/EXT INTERFACE-stik.
Når du tilslutter et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til printeren, vises
“Connecting” (tilslutter) på printerens
LCD-display.
Udskrivning af billeder styres med
digitalkameraet.
Printeren understøtter følgende udskrifter:
Kamera eller
anden ekstern
enhed
Til USB-stik
Bemærkninger
• Hvis du udskifter et farvebånd, mens
printeren er forbundet til et PictBridgekompatibelt digitalkamera, kan billedet blive
udskrevet forkert. Sker det, skal du afbryde
og derefter tilslutte digitalkameraet.
• Ved udskrivning fra et PictBridgekompatibelt digitalkamera, bliver et billede
udskrevet ifølge indstillingerne af printerens
Print setup-menu (opsætning af udskrift).
Når du indstiller valgmulighederne for
datoudskrift eller med/uden ramme med dit
digitalkamera, får indstillingerne af
digitalkamera forrang. Hvis du vælger
“Borderless” (uden ramme) med printeren og
“Border” (ramme) med dit kamera, bliver
“Pattern1” (mønster 1) brugt til udskrivning.
• Se betjeningsvejledningen til dit
digitalkamera vedrørende fejlmeddelelser vist
på dit digitalkamera.
• Du kan ikke bruge en USB-hub eller et
digitalkamera med en USB-hub.
35
06.p65
35
07-04-24, 11.16
DK
Udskrivning fra et PictBridge-kamera eller en ekstern enhed
2
5
Til PictBridge/EXT
INTERFACE-stik
Gør dit digitalkamera klar til at
udskrive på en PictBridge-kompatibel printer.
De indstillinger og den betjening, der
er nødvendige inden tilslutning, er
forskellige afhængigt af den eksterne
enhed, du bruger. Se betjeningsvejledningen til den eksterne enhed
for nærmere oplysninger. (På et Sony
Cyber-shot digitalkamera skal du
f.eks. vælge “PictBridge”-indstilling
for “USB Connect” (USB-tilslutning).)
4
• Udskrivning af et enkelt billede
• Udskrivning af alle billeder
• Indeksudskrivning
• DPOF-udskrivning
• Udskrift med/uden ramme
• Datoudskrift
Vedrørende bemærkninger under
udskrivning, se “Læs dette først”.
Udskrivning fra en
Bluetooth-kompatibel
enhed
Ved at tilslutte Sony DPPA-BT1 Bluetooth
USB-adapteren til printeren kan du
udskrive et billede fra en Bluetoothkompatibel mobiltelefon, digitalkamera
eller anden enhed.
Bemærkninger
• Brug ikke DPPA-BT1 uden for det område,
hvor du har købt den. Alt efter område, kan
brug af adapteren krænke reglerne for
radiobølger og strafforfølges.
• Sony Bluetooth USB-adapter DPPA-BT1
sælges ikke overalt.
Kompatible profiler for
Bluetooth-kommunikation
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 -bit Windows
-format
Visse billedfilformater er ikke kompatible.
Maksimalt antal pixels der kan
håndteres
8.000 (vandret) x 6 000 (lodret) prikker
(maksimalt 5 MB eller mindre)
Udskrivningsprocedurer
Ved udskrivning fra et PictBridge/EXT
INTERFACE-stik skal du sørge for at tage
hukommelseskort ud af printeren på
forhånd.
1
2
3
Forbind printeren til lysnetkilden.
Tryk på 1 (tænd/standby) kontakten for at tænde printeren.
Sæt Bluetooth-adapteren i
printerens PictBridge/EXT
INTERFACE-stik.
DPPA-BT1-adapteren understøtter
følgende profiler:
• BIP (Basic Imaging Profile)
• OPP (Object Push Profile)
Se vejledningerne til de enkelte Bluetoothenheder vedrørende de profiler, som de
understøtter.
Hvad er “profil”?
Standarder, der muliggør trådløs
Bluetooth-kommunikation. Der er flere
profiler, afhængigt af formål og de
produktprofiler, der skal bruges. For at
gøre Bluetooth-kommunikation mulig,
skal de enheder, der kommunikerer,
understøtte den samme profil.
Kompatible billedfilformater, der skal
udskrives
JPEG: DCF 2.0-kompatibel, Exif 2.21
-kompatibel, JFIF (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
-formater Baseline JPEG)
TIFF: Exif 2.21-kompatibel
36
06.p65
Bemærk
Hvis en anden enhed end Bluetoothadapteren, f.eks. et hukommelseskort,
kamera, pc eller en anden ekstern enhed
eller et USB-kabel er tilsluttet til en af
printerens hukommelseskort-slotte,
PictBridge/EXT INTERFACE-stikket eller
USB-stikket, skal du fjerne den fra
printeren og derefter tilslutte Bluetoothadapteren.
4
Udskriv fra den Bluetoothkompatible mobiltelefon eller
anden enhed.
DK
36
07-04-24, 11.16
Se vejledningen til den Bluetoothenhed, du bruger, vedrørende
udskrivningsprocedurer.
• Da en Bluetooth-enhed og et trådløs LAN
(IEEE802.11b/g) enhed bruger de samme
frekvensområder, kan der opstå interferens,
når produktet bruges nær en enhed udstyret
med et trådløst LAN. Dette kan forårsage
forringelse i kommunikationshastighed og
tilslutningsforhold. Tag følgende
forholdsregler, hvis det sker:
- Hold en afstand på mindst 10 m fra en
trådløs LAN-enhed, når du tilslutter
produktet til mobiltelefonen.
•
•
•
•
•
Når indtastning af adgangskode* er
påkrævet
Indtast “0000”. Du kan ikke ændre
adgangskoden med printeren.
* Adgangskode kaldes ofte “adgangsnøgle” eller “PIN-kode”.
Bemærkninger
• Produktets kommunikationsafstand kan
variere, afhængigt af forhindringer mellem
produktet (en menneskekrop, metalgenstand
eller væg) og mobiltelefon eller anden enhed.
• Bluetooth-kommunikationens følsomhed kan
påvirkes under følgende forhold:
- Når der er en forhindring mellem produktet
og mobiltelefonen eller andet produkt, f.eks.
en menneskekrop, metalgenstand eller væg.
- Blev der etableret et trådløs LAN, bruges der
en mikrobølgeovn i nærheden, eller udsendes
der anden elektromagnetisk bølge.
P Forsigtig
• Radiobølger fra en Bluetooth-enhed kan
påvirke elektrisk udstyrs og lægeudstyrs
funktion, og kan føre til ulykker som følge af
funktionsfejl. Sørg for at slukke produktet og
mobiltelefonen, og brug ikke dette produkt
på følgende steder:
- I sygehuse, tog, fly, benzintanke eller
andre steder, der kan udsende
letantændelig gas.
- nær automatisk døre, brandalarmer eller
andre automatisk kontrollerede enheder.
• Hold dette produkt i en afstand på mindst 22
cm fra pacemakere. Radiobølger fra dette
produkt kan påvirke pacemakeres funktion.
• Undgå at demontere eller modificere dette
produkt. Det kan medføre kvæstelse,
elektrisk stød eller brand.
37
06.p65
37
07-04-24, 11.16
DK
Udskrivning fra et PictBridge-kamera eller en ekstern enhed
For at vælge printeren fra en Bluetooth-kompatibel enhed skal du
vælge “Sony DPP-FP70 ##”/“Sony
DPP-FP90 ##”. (“##” står for de to tal
fra højre side af adressen vist på LCDskærmen.):
- Sluk den trådløse LAN-enhed, hvis du skal
bruge produktet inden for 10 m fra den
trådløse LAN-enhed.
Det garanteres ikke, at dette produkt virker
med alle enheder, der er udstyret med trådløs
Bluetooth-teknologi.
Brug ikke DPPA-BT1 uden for det område,
hvor du har købt den. Alt efter område, kan
brug af dette produkt krænke reglerne for
radiobølger og strafforfølges.
Sony påtager sig intet ansvar for eventuel
udsivning af information, som kan forårsages
i Bluetooth-kommunikation.
Sony påtager sig intet ansvar for eventuel
undladelse af at opfylde beskyttelseskrav, der
skyldes en modifikation eller brug af
produktet, som ikke er anbefalet.
Se betjeningsvejledningen til din printer
vedrørende kundesupport-information.
Udskrivning fra en
ekstern enhed
Du kan tilslutte et masselager-kompatibelt
digitalkamera, en USB-hukommelse, et
fotolager eller en anden ekstern enhed og
udskrive et billede direkte fra den eksterne
enhed.
Brug om nødvendigt USB-kablet, der
følger med digitalkameraet eller den
anden eksterne enhed.
Udskrivning i direkte-indstilling er
mulig.
Til PictBridge/EXT INTERFACE-stik
Bemærkninger
• Tilslutning med alle typer masselagre
garanteres ikke.
• Hvis der er sat et hukommelseskort i
printeren, kan printeren ikke læse signalet fra
en ekstern enhed, der er tilsluttet til
printerens PictBridge/EXT INTERFACE-stik.
Hvis der er isat et hukommelseskort, skal det
fjernes.
1
Gør dit digitalkamera eller anden
ekstern enhed klar til udskrivning
med den masselager-kompatible
printer.
De indstillinger og den betjening, der
er nødvendige inden tilslutning, er
forskellige afhængigt af den eksterne
enhed, du bruger. Se
betjeningsvejledningen til den
eksterne enhed for nærmere
oplysninger. (På et Sony Cyber-shot
digitalkamera skal du f.eks. vælge
indstillingen “Normal” eller “Mass
Storage” (masselager) for “USB
Connect” (USB-tilslutning). )
2
Forbind printeren til lysnetkilden
(. Læs dette først).
3
Tryk på 1 (tænd/standby) kontakten for at tænde printeren.
Printerens 1 (tænd/standby) indikator lyser gulgrøn.
4
38
06.p65
Tilslut et kamera eller en ekstern
enhed til printerens PictBridge/EXT
INTERFACE-stik.
Til USB-stik
Masselager-kompatibel
USB-hukommelse,
digitalkamera, fotolager
eller anden ekstern
enhed.
Bemærkninger
• Hvis du bruger et almindeligt USB-kabel, skal
det have en længde på under 3 m.
• Mens adgangsindikatoren på den eksterne
enhed blinker, må du aldrig slå strømmen til
printeren eller den anden eksterne enhed fra
eller tage USB-kablet ud. Dataene inden i den
eksterne enhed kan beskadiges. Der
garanteres ikke for skade forårsaget af
datatab eller skade.
• Du kan ikke bruge en USB-hub eller en USBenhed udstyret med en USB-hub.
• Kodede eller komprimerede data med
bekræftelse af fingeraftryk eller password kan
ikke bruges.
• Følgende Sony USB-enheder kan ikke bruges,
da de indeholder bekræftelse af fingeraftryksystem eller en USB-hub:
USM16A/S, USM32A/S, USM64A/S,
USM128A/S,USM256A/S, USM128B/BMS,
USM64C, USM128C, USM128F
DK
38
07-04-24, 11.16
Udskrivning fra en pc
Du kan udskrive billederne fra en pc ved
at installere den medfølgende software på
din pc og tilslutte den til printeren.
Dette afsnit forklarer, hvordan du
installerer den medfølgende software på
din pc, og hvordan du bruger Picture Motion Browser-softwaren til at udskrive billeder.
Se også betjeningsvejledningen til din pc
vedrørende betjening af pc’en.
Installation af softwaren er kun nødvendig, når du tilslutter printeren til din pc for
første gang.
Systemkrav
For at bruge den medfølgende
printerdriver og Picture Motion Browser
skal din pc opfylde følgende systemkrav:
Operativsystem:
Microsoft Windows Vista (*1)/
Windows XP Professional (*2)/
Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional (Service
Pack 3 eller nyere), præinstalleret
(*1 )Eksklusive Starter. Desuden
understøtter Picture Motion Browser
ikke 64-bit-versionen.
(*2 )64-bit-versionen understøttes ikke.
(Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, Windows 98 Second Edition,
Windows NT, Windows Millennium
Edition, andre versioner (f.eks. SP2
eller tidligere, eller Server) af
Windows 2000 understøttes ikke.)
CPU: Pentium III 500MHz eller hurtigere
(Pentium III 800MHz eller hurtigere
anbefales.)
RAM: 128 MB eller mere (256 MB eller
mere anbefales.)
Harddiskplads: 200 MB eller mere
(Afhængigt af den Windows-version,
du bruger, er mere plads nødvendig.
Du har brug for yderligere harddiskplads til at håndtere billeddata.)
Display:
Skærmopløsning:
800 x 600 pixels eller mere
Farver:
High Color (16-bit) eller mere
Nødvendig software: DirectX 9.0c eller
højere (nødvendig til Picture Motion
Browser.)
Fortsættes
39
07.p65
39
07-04-24, 10.51
DK
Udskrivning fra en pc
Om den medfølgende cd-rom
Den medfølgende cd-rom indeholder følgende software:
• Printerdriver til DPP-FP70/FP90:
Softwaren beskriver printerens krav, og
gør det muligt at udskrive fra computeren.
• Picture Motion Browser: Sonys originale
softwareprogram, der gør det muligt for
dig at håndtere stillbilleder — indhente,
styre, behandle og udskrive dem.
Installation af
softwaren
Bemærkninger
• Hvis der bruges en hub til at forbinde printer
og pc, eller hvis der er tilsluttet to eller flere
USB-enheder inkl. andre printere, kan der opstå problemer. I så fald skal du forenkle forbindelsen mellem din pc og printeren.
• Du kan ikke betjene printeren fra en anden
USB-enhed, der bruges på samme tid.
• USB-kablet må ikke tages ud af eller sættes
ind i printeren ved datakommunikation eller
udskrivning. Der kan opstå fejl med printeren.
• Pc’en, der er tilsluttet printeren, må ikke gå i
standby/dvale ved udskrivning. Ellers kan
printeren ikke altid udskrive korrekt.
• Korrekt betjening med alle pc’er garanteres
ikke, selv om de opfylder eller overskrider
systemkrav.
• Picture Motion Browser understøtter DirectXteknologi. Installation af DirectX kan være påkrævet.
DirectX findes på CD-ROM’en.
• Hvis Picture Motion Browser installeres på en
pc, hvor Cyber-shot Viewer allerede er installeret, bliver Cyber-shot Viewer overskrevet
og erstattet af Picture Motion Browser. Når
browsing-mapperne er registreret i Cybershot Viewer, bliver de automatisk registreret i
Picture Motion Browser. Når du bruger
Picture Motion Browser, er det nemmere at
fremvise mapperne, end når Cyber-shot
Viewer bruges, da de registrerede mapper vises efter gruppe, når mapper fremvises.
Picture Motion Browser har forbedret justering af formindskelse af røde øjne, en ny tonekurve samt flere stærke redigeringsfunktioner. Du kan også bruge softwaren til
at skrive data til et eksternt hukommelseskort.
Installation af printerdriveren
Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere driveren.
Bemærkninger
• Printeren må ikke forbindes til pc’en, før driveren installeres.
• Når du bruger Windows Vista/XP/2000, skal
du logge på Windows med en administratorbrugerkonto.
• Sørg for at lukke alle aktive programmer, inden du installerer softwaren.
• Dialogboksene i dette afsnit er hentet fra
Windows XP, med mindre andet er angivet.
Installationsprocedurerne og de viste dialogbokse afhænger af operativsystemet.
1
Tænd pc’en, start Windows, og
sæt den medfølgende CD-ROM i
pc’ens CD-ROM-drev.
Installationsvinduet vises.
Bemærk
Hvis installationsvinduet ikke vises automatisk, skal du dobbeltklike på filen
“Setup.exe” på cd-rommen.
2
Klik på “Installing Printer Driver”
(installation af printerdriver).
3
Klik på “Next” (næste).
Dialogboksen med licensaftalen vises.
4
40
07.p65
Læs aftalen grundigt igennem.
Hvis du accepterer, skal du afkrydse “I accept this agreement”
(jeg accepterer denne aftale) og
klikke på “Next” (næste).
DK
40
07-04-24, 10.51
Bemærk
Brug et USB-kabel af B-type med en
længde på under 3 m.
9
Vent et øjeblik, og kontroller derefter, at “Sony DPP-FP70” eller
“Sony DPP-FP90” er tilføjet til
“Printers and Faxes” (printere og
faxenheder).
Opsætningen starter.
5
Forbind printeren til lysnetkilden
(. Læs dette først).
7
Tryk på 1 (tænd/standby) -kontakten for at tænde printeren.
8
Forbind printerens USB-stik og din
pc med et USB-kabel (medfølger
ikke).
Installation af printerdriveren starter
automatisk.
Til USB-stik
Til USB-stik
Windows-pc
10 Når installationen er færdig, skal
du tage CD-ROM’en ud af pc’en
og gemme den til fremtidig brug.
For at forsætte installationen af
Picture Motion Browser-softwaren
skal du følge fremgangsmåden fra
trin 2 på side 42.
Bemærkninger
• Hvis installationen ikke gennemføres, skal du
fjerne printeren fra din pc, genstarte pc’en, og
derefter udføre installationen fra trin 2.
• Efter installationen er “Sony DPP-FP70” eller
“Sony DPP-FP90” ikke indstillet som
standardprinter. Indstil den printer, du bruger, for hvert program.
• Den medfølgende cd-rom skal bruges ved
afinstallation eller geninstallation af printerdriveren. Opbevar den sikkert til eventuel
fremtidig brug.
• Læs Readme-filen (Readme-mappe på cdrommen cEnglish-mappecReadme.txt), inden du bruger printeren.
Når softwaren er installeret
vises på Windows-skrivebordet sammen med en genvej til webstedet til
kunderegistrering af printeren. Når du har
registreret produktet, kan du finde
supportinformation på:
http://www.sony.net/registration/di/
Fortsættes
41
07.p65
41
07-04-24, 10.51
DK
Udskrivning fra en pc
6
Når dialogboksen “Sony DPPFP60/70/90 printer driver has been
successfully installed.” (Sony DPPFP60/70/90-printerdriveren er blevet installeret) vises, skal du klikke
på “Finish” (slut).
Afinstallation af printerdriveren
12 Vælg “Windows Driver Package –
Fjern printerdriveren som følger:
1
Afbryd USB-kablet (medfølger
ikke) fra printeren og pc’en.
2
Klik på “Start” - “Printers and
Faxes” (printere og faxenheder).
3
Vælg “DPP-FP70” eller “DPPFP90”, og klik på “Delete” (slet)
fra “File”-menuen (fil).
Dialogboksen til bekræftelse vises.
4
5
6
7
Klik på “Yes” (ja).
Kontroller, at “DPP-FP70” eller
“DPP-FP90” er fjernet fra vinduet
“Printers and Faxes” (printere og
faxenheder).
Klik på ”Server Properties”
(serveregenskaber) fra “File”-menuen (fil), og klik på “Drivers”
(drivere) -fanebladet på “Printers
Server Properties” (printerserveregenskaber) -vinduet.
Klik på “Close” (luk) for at lukke
“Printers Server Properties”
(printerserveregenskaber) -vinduet.
(kontrolpanel).
Kontrolpanelvinduet vises.
11 Åbn “Add or Remove Programs”
(tilføj eller fjern programmer).
07.p65
13 Klik på “Yes” (ja).
Installation af Picture Motion
Browser
Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere Picture Motion Browser.
Bemærkninger
• Når du bruger Windows Vista/XP/2000, skal
du logge på Windows med en administratorbrugerkonto.
• Sørg for at lukke alle aktive programmer, inden du installerer softwaren.
• Dialogboksene i dette afsnit er hentet fra
Windows XP, med mindre andet er angivet.
Installationsprocedurerne og de viste dialogbokse afhænger af operativsystemet.
1
Tænd pc’en, start Windows, og
sæt den medfølgende CD-ROM i
pc’ens CD-ROM-drev.
Installationsvinduet vises (side 40).
2
Klik på “Installing Picture Motion
Browser” (installation af Picture
Motion Browser).
Dialogboksen “Choose Setup Language” vises.
Klik på “Yes” (ja).
10 Klik på “Start” - “Control Panel”
42
Dialogboksen til bekræftelse vises.
Vælg “Sony DPP-FP70” eller “Sony
DPP-FP90” fra rullelisten, og klik
på “Remove” (fjern).
Dialogboksen til bekræftelse vises.
Når du bruger Windows Vista, vil
sletning ikke altid være mulig. Du
kan lade det være. som det er.
8
9
Sony DPP-FP60/70/90”, og klik på
“Change/Remove” (udskift/fjern).
3
Vælg dit sprog, og klik på “Next”
(næste).
Dialogboksen “Location settings”
(indstillinger for placering) vises.
4
Vælg den “Region” og “Country/
Area” (land/område), hvor du bruger printeren, og klik på “Next”
(næste).
Dialogboksen “InstallShield Wizard”
vises.
DK
42
07-04-24, 10.51
5
Klik på “Next” (næste).
Dialogboksen med licensaftalen vises.
6
Læs aftalen grundigt igennem.
Hvis du accepterer, skal du afkrydse “I accept the terms of the
license agreement” (jeg accepterer betingelserne i licensaftalen)
og klikke på “Next” (næste).
Afinstallation af Picture Motion
Browser
Hvis du ikke længere har brug for
softwaren, kan du fjerne den fra din pc
som følger:
1
Klik på “Start” - “Control Panel”
(kontrolpanel).
2
Åbn “Add or Remove Programs”
(tilføj eller fjern programmer)
3
Vælg “Sony Picture Utility” og
klik på “Change/Remove”
(udskift/fjern).
Afinstallation af softwaren starter.
4
Klik på “Finish” (slut).
Udskrivning fra en pc
Dialogboksen, der bruges til angivelse
af destinationsplacering, vises.
7
Kontroller destinationen, og klik
derefter på “Next” (næste).
Dialogboksen “Ready to install the
program” (klar til at installere programmet) vises.
8
Klik på “Install” (installer), og følg
instruktionerne på skærmen for
at fortsætte installationen.
Når du bliver bedt om at genstarte
pc’en, skal du følge de viste instruktioner for at genstarte den.
9
Når installationen er færdig, skal
du tage CD-ROM’en ud af pc’en
og gemme den til fremtidig brug.
Bemærkninger
• Hvis installationen mislykkes, skal du udføre
installationsproceduren fra trin 2 igen.
• Den medfølgende cd-rom skal bruges ved
afinstallation eller geninstallation af Picture
Motion Browser. Opbevar den sikkert til
eventuel fremtidig brug.
Fortsættes
43
07.p65
43
07-04-24, 10.51
DK
Udskrivning af fotoer
fra Picture Motion
Browser
2
Klik på “Start”.
Du kan bruge Picture Motion Browser til at
udskrive et billede fra din pc med udskriftspapir i postkort-størrelse.
1
Start Picture Motion Browser-vinduet op på en af følgende måder:
Picture Motion Browsers hovedvindue vises.
• Dobbeltklik på
(Picture Motion
Browser) på Windows-skrivebordet.
• Klik på “Start” - “All Programs”
(alle programmer) (eller “Programs” (programmer) i Windows
2000) - “Sony Picture Utility” “Picture Motion Browser.”
“Information Tool”-vinduet vises.
Når Picture Motion Browser startes
for første gang
Dialogboksen til at registrere en fremvist mappe vises. Hvis der allerede er
gemt billeder i “My Pictures” (Billeder) -mappen, skal du klikke på “Register Now” (registrer nu). Hvis du
har gemt billeder i en anden mappe
end “My Pictures”-mappen, skal du
klikke på “Register Later” (registrer
senere). Se ”Sådan registreres en
browsing-mappe” (side 48).
Sådan accesses “Billeder”-mappen
• I Windows 2000:
Klik på “Dokumenter” - “Billeder”
på skrivebordet.
• I Windows Vista/XP:
Klik på “Start” - “Billeder” fra
proceslinjen.
44
07.p65
Sådan skifter du hovedvinduets
visning
Der bruges følgende to forskellige
versioner af “fremvis foto” i hovedvinduet:
For at skifte fremvisningen skal du
klikke på fanebladet “Folder”
(mappe) eller “Calendar” (kalender).
• Folders”-fremvisning (mappe)
Billederne klassificeres i hver registreret mappe, og vises som
miniaturebilleder.
• “Calendar”-fremvisning (kalender)
Billederne klassificeres efter optagedato, og vises som miniaturebilleder på hver dato i kalenderen. I
“Calendar”-fremvisning (kalender)
kan du skifte visningen efter år, måned eller klokkeslæt.
I dette afsnit bruges vinduer fra
“mappe”-fremvisning som eksempler.
DK
44
07-04-24, 10.51
3
•Print date taken (dato for
udskrift):
Når det er afkrydset, udskrives et billede med datoen for
optagelse, hvis billedet er en
fil optaget i DCF (Design rule
for Camera File system)
-format.
Klik på mappen med de fotoer,
du vil udskrive.
Mappen “prøve” er valgt som eksempel i følgende forklaring.
4
Vælg de fotoer, som du vil udskrive, og klik på
(udskriv).
Dialogboksen til udskrivning vises.
5
I “Printer”-rullelisten skal du
vælge “Sony DPP-FP70” eller
“Sony DPP-FP90”. For at indstille
papirretningen eller andre valgmuligheder for udskrift skal du gå
til trin 6. For at udskrive skal du
gå videre til trin 11.
Properties (egenskaber)
Til angivelse af papirstørrelse,
retning, billedkvalitet og
andre detaljer.
6
For at indstille papirretningen eller andre valgmuligheder for udskrift skal du klikke på
“Properties” (egenskaber).
7
Punkter Funktioner
Printer Settings (printerindstillinger)
• Printer: Vælg den printer, du
bruger: “Sony DPP-FP70”
eller “Sony DPP-FP90”
•Paper size (papirstørrelse): For
at ændre størrelsen skal du
klikke på “Properties” (egenskaber).
Bemærk: Udskriftspapir i størrelse L (Landscape - liggende)
sælges ikke overalt.
På “Layout”-fanebladet skal du
angive papirretningen eller andre
valgmuligheder.
Print Options (valg for udskrift)
•Zoom ind på billedet, indtil
udskriftsområdet er fuldt: Når
det er afkrydset, udskrives
et billede over hele papirets
udskriftsområde. En kant af
fotoet kan blive skåret fra.
Når det ikke er afkrydset, udskrives et billede uden
afskæring.
Fortsættes
45
07.p65
45
07-04-24, 10.51
DK
Udskrivning fra en pc
“Properties” (egenskaber) -dialogboksen for den valgte printer vises.
Printerens printerdriver anvender
Universal Printer Driver, en fælles
Microsoft-printerdriver. I dialogboksene er der nogle punkter, der
ikke bruges i printeren.
Punkter Funktioner
Punkter Funktioner
Orientation (papirretning)
Vælg papirretningen for et
billede, når det udskrives:
•Portrait (stående)
•Landscape (liggende)
Paper/Output (papir/output)
•Paper Size (papirstørrelse): Fra
rullelisten skal du vælge den
paper størrelse, du faktisk bruger til udskrivning: Størrelse P
(postkort størrelse)/størrelse L
(Landscape - liggende)
Bemærk: Udskriftspapir i størrelse L (Landscape - liggende)
sælges ikke overalt.
•Copy Count (antal kopier):
Angiv det antal kopier, der skal
udskrives.
Page Order (siderækkefølge)
Vælg rækkefølgen for siderne,
når de udskrives:
•Front to Back (for til bag)
•Back to Front (bag til for)
Pages Per Sheet (sider pr. ark)
Angiv antal kopier pr. ark, der
skal udskrives. Vælg “1”.
Advanced (avanceret)
Angiver papirstørrelsen eller
andre valgmuligheder.
8
Klik på “Advanced” (avanceret).
Dialogboksen “DPP-FP70/FP90
Advanced Options” (DPP-FP70/FP90
avancerede valgmuligheder) vises.
Graphic - Image Color Management
(grafisk ICM)
•ICM Method: Printeren understøtter ikke ICM Method-indstillinger. Selv om du vælger
en anden valgmulighed end
“ICM Disabled” (ICM aktiveret), svarer resultatet af udskriften ikke til indstillingen. Lad
valgmuligheden være uændret.
•ICM Intent: Printeren understøtter ikke ICM Intent -indstillinger. Lad valgmuligheden
være uændret.
Document Options (valgmuligheder
for dokument)
•Advanced Printing Features
(avancerede udskrivningsfunktioner): Vælg “Enabled”
(aktiveret) for at slå valgmuligheder for avanceret udskrivning
f.eks. “Page Order” (siderækkefølge). Hvis der opstår et problem med kompatibilitet, skal
denne funktion deaktiveres.
•Color Printing Mode (farveudskrivningsindstilling): For at
udskrive i farver skal du vælge
“True Color (24bpp)”. For at
udskrive i sort-hvid skal du
vælge “Monochrome” (sorthvid). For nærmere oplysninger, se Windows hjælp.
46
07.p65
DK
46
07-04-24, 10.51
9
Punkter Funktioner
Punkter Funktioner
Tray Selection (valg af bakke)
Fra “Paper Source” (papirkilde)
-rullelisten skal du vælge
“Automatically Select” (vælg
automatisk).
Color (farve)
For at udskrive i farver skal du
vælge “Color”. For at udskrive i
sort-hvid skal du vælge “Black
& White” (sort-hvid).
Advanced (avanceret)
Dialogboksen “DPP-FP70/FP90
Advanced Options” (DPPFP70/FP90 avancerede valgmuligheder) vises. (side 46) For
nærmere oplysninger, se trin 8.
10 Klik på “OK”.
“Print”-dialogboksen (udskrivning)
vises igen.
11 Klik på “Print” (udskrivning).
Udskrivning begynder. Se hjælp til
Picture Motion Browser for nærmere
oplysninger om funktionerne i Picture
Motion Browser.
Bemærk
Du kan ikke udskrive en fil med
levende billeder eller RAW-datafiler.
Fortsættes
47
07.p65
47
07-04-24, 10.51
DK
Udskrivning fra en pc
Printer Features (printerfunktioner)
•Borderless Print (udskrift
uden ramme): For at udskrive et
billede uden ramme skal du
vælge “ON” (til). For at udskrive med ramme skal du
vælge “OFF” (fra). Afhængigt af
softwareprogrammet, bliver et
billede udskrevet med ramme,
selv om “ON” er valgt. Indstil et
billede, der skal udskrives fuldt
i udskrifts området.
•Auto Fine Print4: Vælg blandt
“Photo” (foto), “Vivid” (levende),
eller “OFF” (fra). Når du vælger
“Photo” eller “Vivid”, skal du
vælge “ICM Disabled” (ICM
deaktiveret) for “ICM Method”.
I modsætning til direkte udskrivning fra et hukommelseskort, refereres ingen Exif-data.
For nærmere oplysninger, se
side 31.
•Auto Touch-up: Vælg “ON”
(til) eller “OFF” (fra). Når du
vælger “ON”, skal du vælge
“ICM Disabled” (ICM deaktiveret) for “ICM Method”.
I modsætning til direkte udskrivning fra et hukommelseskort, refereres ingen Exif-data.
For nærmere oplysninger, se
side 10.
•Color Setting (farveindstilling):
Du kan ændre indstillingerne af
R, G, B og skarphed. For nærmere oplysninger, se side 32.
På “Paper/Quality” (papir/kvalitet)
-fanebladet skal du angive farven
eller papirkilden.
2
Tips
• For at vælge en serie stillbilleder i billedområdet på hovedvinduet skal du klikke på det
første billede i serien, og derefter klikke på det
sidste billede, mens du trykker på Shift-tasten.
For at vælge flere stillbilleder, der ikke følger
efter hinanden, skal du klikke på de enkelte
billeder, mens du trykker på Ctrl-tasten.
• Du kan også udskrive fra en forhåndsvisning
af billeder.
Vælg den mappe, du vil registrere, og
klik derefter på “Register” (registrer).
Sådan vises Windows hjælp
Klik på
øverst til højre på dialogboksen, og klik derefter på det ønskede
punkt på skærmen.
Bemærk
Sådan standses udskrivning
1
2
Du kan ikke registrere hele drevet.
Dobbeltklik på printer-ikonen på
proceslinjen, og åbn “Print”dialogboksen (udskrivning).
Klik på navnet på det dokument,
som du ikke vil færdigudskrive, og
klik derefter på “Cancel” (annuller)
i “Document”-menuen (dokument).
Dialogboksen til bekræftelse af
annulleringen vises.
3
Klik på “Yes”.
Udskriftsjobbet annulleres.
Bemærk
Fjern ikke det job, der er ved at blive udskrevet.
Det kan forårsage papirstop.
Sådan registreres en browsingmappe
Du kan ikke fremvise billeder gemt på
pc’ens harddisk direkte med Picture
Motion Browser. Du skal registrere
browsing-mappen som følger:
1
Klik på “File” (fil) - “Register Viewed
Folder” (registrer fremvist mappe),
(Register Folders to
eller klik på
View) (registrer mapper, der skal
fremvises).
Dialogboksen “Register Folders to
View” (registrer mapper, der skal
fremvises) vises.
48
07.p65
Dialogboksen til bekræftelse af
registrering vises.
3
Klik på “Yes”.
Registrering af billedinformationerne
i databasen begynder.
4
Klik på “Close” (luk).
Bemærkninger
• Den mappe, du vælger som
destination for de importerede
billeder, bliver automatisk registreret.
• Du kan ikke annullere registrering af
den mappe, du registrerer her.
Sådan ændres browsing-mappen
Klik på “Tools” (værktøjer) - “Settings”
(indstillinger) - “Viewed folders”
(fremviste mapper).
Tips
• Hvis der er en undermappe i kildemappen,
bliver billederne i undermappen også
registreret.
• Når softwaren startes op første gang, bliver
der vist en meddelelse, som beder dig om at
registrere “My Pictures” (billeder).
• Det kan tage et stykke tid at registrere
billederne, afhængigt af hvor mange der er.
DK
48
07-04-24, 10.51
Udskrivning fra et almindeligt
softwareprogram
Du kan bruge et almindeligt software-program til at udskrive et billede fra DPPFP70/FP90. Vælg “DPP-FP70” eller “DPPFP90” som “Printer” i dialogboksen til udskrivning , og vælg udskriftspapirstørrelsen i dialogboksen til sideopsætning.
For nærmere oplysninger om udskriftsindstillinger, se trin 6 og 7 på side 45 og 46.
Indstilling af antal udskrifter
Afhængigt af hvilket softwareprogram, du
bruger, kan angivelsen af antallet af
udskrifter i det pågældende program blive
brugt i stedet for det antal, du har angivet
i dialogboksen til printerdriveren.
Udskrivning fra en pc
Om indstillingen “Borderless Print”
(udskrift uden ramme) i “Printer
Features” (printerfunktioner)
Når du bruger et andet program end
Picture Motion Browser, kan et billede
blive udskrevet med ramme, selv om du
vælger “ON” (til) for “Borderless Print”
(udskrift uden ramme) i “Printer Features”
(printerfunktioner) i dialogboksen “Sony
DPP-FP70/FP90 Advanced Options”
(Sony DPP-FP70/FP90 avancerede
valgmuligheder).
Når du vælger udskrift uden ramme, vil
oplysninger om udskriftsområdet for
udskrivning uden ramme blive givet til
programmet. Nogle programmer ordner
og udskriver billedet med rammer inden
for det angivne område.
Hvis det sker, kan du gøre følgende for at
udskrive et billede uden ramme:
Med indstilling med/uden ramme for
printerdriveren
Når det softwareprogram, du bruger, har
indstillingen med/uden ramme, anbefales
det at vælge “ON” (til) for “Borderless
Print” (udskrift uden ramme) i “Printer
Features” (printerfunktioner) i
dialogboksen “Sony DPP-FP70/FP90
Advanced Options” (Sony DPP-FP70/
FP90 avancerede valgmuligheder) som
indstilling for printerdriver.
• Hvis du kan angive udskriftsområdet i
programmet, skal du sørge for at
billedet udskrives over hele
udskriftsområdet. Vælg for eksempel
“Full page photo print” (helsides
fotoudskrift) eller en tilsvarende
valgmulighed.
Indstilling af papirretning
Afhængigt af det softwareprogram, du
bruger, ændres papirretningen ikke, selv
om du ændrer Portrait (stående) eller
Landscape (liggende) -indstillingen.
49
07.p65
49
07-04-24, 10.51
DK
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer
Hvis der opstår problemer ved brug af printeren, kan du bruge følgende retningslinjer til
at løse problemet. Henvend dig til en Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.
Strøm
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
1 (tænd/
standby) kontakten kan
ikke slås til.
• Er lysnetledningen
korrekt tilsluttet?
c Sæt lysnetledningen godt fast i
stikkontakten. (.Læs dette først)
Visning af billeder
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
LCD-skærmen
viser ikke
billederne.
• Viser printerens LCDskærm “Connecting”
(tilslutter)?
c Når der er tilsluttet et PictBridgekamera eller en pc til printeren, og
printeren er i PictBridge/PCindstilling, bliver der ikke vist nogen
billeder på vinduet. Brug PictBridgekameraet eller pc’en.
For at vise billederne på et
hukommelseskort eller en ekstern
enhed skal du fjerne PictBridgekameraet eller pc’en.
• Vises der nogen
fejlmeddelelser (årsag/
afhjælpning) på LCDskærmen?
• Er hukommelseskortet
eller en ekstern enhed
korrekt isat?
• Indeholder
hukommelseskortet eller
en ekstern enhed billeder
optaget med et
digitalkamera eller andet
apparat?
c Følg eventuelle anvisninger i
meddelelserne, og prøv at løse
problemet. (.side 65)
c Sæt et hukommelseskort eller en
ekstern enhed korrekt i.
(.Læs dette først)
c Isæt et hukommelseskort eller en
ekstern enhed med de optagede
billeder.
c Kontroller de filformater, der kan
udskrives med printeren. (.side 75)
• Er filformatet kompatibelt c Hvis billedet ikke er kompatibelt med
DCF, kan det ikke altid udskrives
med DCF?
med printeren, selv om det vises på
pc-skærmen.
50
08.p65
DK
50
07-04-24, 10.55
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Der er billeder
på billedlisten,
som ikke vises,
eller ikke kan
udskrives, selv
om de kan
vises.
• Er der
miniaturebilleder på
billedlisten?
c Hvis det viste billede ikke kan udskrives
er filen der bruges under udskrivningen
beskadiget.
c Hvis der ikke er gemt nogen billeder i
hukommelseskortet eller en ekstern
enhed, vises meddelelsen “No image
file” (ingen billedfil).
c Hvis billedet ikke er kompatibelt med
DCF (Design Rule for Camera system)
kan det ikke altid udskrives med printeren,
selv om det vises på pc-skærmen.
• Vises mærket nedenfor
på billedlisten?
• Blev billedet lavet på
din pc?
• Vises mærket nedenfor
på billedlisten?
c Hvis mærket til venstre vises, kan billedet
enten være en JPEG-fil, der er oprettet på
din computer, eller også indeholder filen
ikke et miniaturebilleddata.
Vælg mærket, og tryk på ENTER for at
vise dets forhåndsvisning af billeder.
Hvis et billede vises, kan du udskrive
billedet. Hvis det samme mærke vises
igen, er billedet af inkompatibelt
filformat, og du kan ikke udskrive det
med printeren.
c Hvis mærket til venstre vises, er billedet
af et kompatibelt filformat, men dets
miniaturebilleddata, eller selve dataene,
kan ikke åbnes.
Vælg mærket, og tryk på ENTER for at
vise dets forhåndsvisning af billeder.
Hvis et billede vises, kan du udskrive
billedet. Hvis det samme mærke vises igen,
kan du ikke udskrive det med printeren.
• Er der gemt mere end
9.999 billeder i
hukommelseskortet
eller en ekstern enhed?
c Printeren kan vise, gemme, slette eller
håndtere op til 9.999 billedfiler. Hvis der
er gemt mere end 9.999 billeder på et
hukommelseskort eller en ekstern enhed,
skal du bruge PC- eller PictBridgeindstilling for at vise og håndtere de
resterende billeder.
Fortsættes
51
08.p65
51
07-04-24, 10.55
DK
Symptom
Kontroller
Der er billeder
• Har du brugt din pc til at
på billedlisten,
navngive eller omdøbe
som ikke vises,
billedfilen?
eller ikke kan
udskrives, selv
om de kan vises.
Filnavnet vises
ikke korrekt.
Der er tomme
områder i
toppen og
bunden af
forhåndsbilledet
i Edit-menuen
(rediger).
52
08.p65
Årsag/Løsning
c Når du navngiver eller omdøber en
billedfil på din computer, og dens
filnavn indeholder andre tegn end
alfanumeriske tegn, vises filnavnet
muligvis ikke korrekt, og det er
muligt, at billedet ikke kan vises på
printeren (læsefejl).
• Har du angivet antallet
af udskrifter på
billedlisten?
c Når du først har valgt billeder som
beskrevet under “Udskrivning af flere
billeder”, kan du ikke udskrive et
billede, som markøren netop er placeret
med. Tryk på ENTER for at vælge det,
og angiv antallet af udskrifter for
billedet. (.Læs dette først)
• Der er 8 eller flere hierarkier i hukommelseskortet
eller en ekstern enhed.
c Printeren kan ikke vise billederne
gemt i en folder af 8. eller højere
hierarki.
• Har du modificeret
billedet eller ændret
billedets navn med din
pc?
c Når du navngiver eller omdøber en
billedfil på din computer og dens
navn indeholder ikke-alfanumeriske
tegn, vil filnavnet ikke blive vist
korrekt. For en fil der er oprettet med
et pc-program, består det filnavn, der
vises, af de 8 første tegn i det rigtige
filnavn.
• Er forhåndsbilledet
strukket meget ud enten
vandret eller lodret?
c Hvis billedet er strukket meget ud
enten vandret eller lodret, kan der
forekomme tomme områder i Editmenuen (rediger).
c Standardformatforholdet for billeder,
der er optaget med et digitalkamera,
er 3:4. Hvis et billede redigeres eller
udskrives i postkort-størrelse,
gemmes det i et format der er lidt
længere i vandret retning, og over- og
underkanterne vises med sort.
DK
52
07-04-24, 15.57
Udskrivning
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Papiret føres
ikke ind.
• Ligger papiret korrekt i
papirbakken?
c Hvis udskriftspapiret ikke er lagt
korrekt i, kan der opstå problemer
med printeren. (.Læs dette først)
Kontroller følgende:
• Isæt det korrekte sæt udskriftspapir
og farvebånd.
• Læg udskriftspapiret i den korrekte
retning i bakken.
• Du kan maksimalt isætte 20 ark
udskriftspapir i bakken. Hvis
antallet af ark er mere 20, skal de
ekstra ark fjernes.
• Bladr udskriftspapiret grundigt
igennem, og sæt det i bakken.
• Bøj eller fold ikke udskriftspapiret
før udskrivning, da det kan
forårsage funktionsfejl på printeren.
• Er farvebåndet eller
c Kontroller fejlmeddelelsen, hvis der
udskriftspapiret brugt op?
vises en fejlmeddelelse på skærmen.
• Bruger du udskriftspapir,
der ikke er beregnet til
printeren?
• Er der papirstop?
Udskriftspapiret • Er den i midt i en
kommer delvist
udskrivning?
ud under
udskrivningen.
c Brug udskriftspapir, som er beregnet
til printeren. Hvis du bruger papir,
som ikke passer til printeren, kan der
opstå problemer. (.Læs dette først)
c Når printeren ikke kan føre udskriftspapiret ind, vises der en fejlmeddelelse.
Kontroller papirstop. (.side 68)
c Udskriftspapiret kan komme frem
under udskrivning. Undgå at røre ved
eller trække i papiret. Vent, indtil
udskriftspapiret er helt udkastet, efter
udskrivning slutter. Da udskriftspapiret kommer frem bagfra under
udskrivning, skal du sørge for at have
tilstrækkelig plads bag ved printeren
under udskrivning. (10 cm eller mere)
Fortsættes
53
08.p65
53
07-04-24, 10.55
DK
Resultatet af en udskrift
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
De udskrevne
billeder har en
ringe kvalitet.
• Har du udskrevet
forhåndsbilleddata?
c Afhængigt af typen af digitalkamera
kan forhåndsbilledet blive vist sammen
med de egentlige billeder i miniaturebilledelisten. Udskriftskvaliteten for
forhåndsbilleder er ikke lige så god
som udskriftskvaliteten for de egentlige
billeder. Bemærk, at hvis du sletter
forhåndsbillederne, kan de egentlige
billeder beskadiges.
• Udskrev du et billede
hvis størrelse (bredde
eller højde) er mindre
end 480 prikker?
Vises billedet som følger?
• Brugte du Edit-menuen
(rediger) til at forstørre
billedet?
c Når billedet vises som vist til venstre,
er det et lille billede. Udskriften vil se
grov ud på grund af billedets lille
størrelse.
c Skift indstillingen af billedstørrelse på
det digitalkamera du bruger.
c Afhængigt af billedstørrelsen kan
forstørrelse af et billede resultere i en
forringelse af udskriften.
• Er der kommer støv eller c Rør ikke ved udskriftsfladen (den
fingeraftryk på papirets
skinnende side uden aftryk).
Fingeraftryk på udskriftsfladen kan
udskriftside?
forringe udskriftskvaliteten.
• Brugte du brugt
udskriftspapir eller
farvebånd?
54
08.p65
c Udskriv ikke på brugt udskriftspapir.
Og brug ikke det brugte farvebånd til at
udskrive et billede. Udskrivning af et
billede to gange på samme ark gør ikke
det udskrevne billede tykkere.
DK
54
07-04-24, 10.55
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
De udskrevne
billeder har en
ringe kvalitet.
• Optog du billedet i
filformatet RAW?
c Når du optager et billede i RAW-filformatet, kan der også blive optaget
en højtkomprimeret JPEG-fil. Da printeren ikke understøtter RAW-filformatet, vil den bruge JPEG-filen til
at udskrive et billede. En RAW-fil kan
udskrives via en pc. Se betjeningsvejledningen til det digitalkamera, du
bruger, for nærmere oplysninger.
Hvad er en RAW-fil?
En RAW-fil indeholder de originale
billeddata, helt som de blev optaget
med digitalkameraet, ubearbejdet og
uden komprimering.
Du kan se i betjeningsvejledningen til
digitalkameraet hvorvidt kameraet er i
stand til at optage billeder i RAWfilformat.
• Brugte du et AdobeRGBkompatibelt
digitalkamera, der ikke
var DCF 2.0-kompatibelt
til at optage et billede i
AdobeRGB-farver?
c En AdobeRGB-billedfil, der
understøtter DCF 2.0, bliver
farvekorrigeret, mens en AdobeRGBbilledfil, der ikke understøtter DCF
2.0, bliver udskrevet i svage farver og
uden farvekorrektion.
Hvad er en AdobeRGB?
En AdobeRGB er et farveområde, som
Adobe Systems Incorporated bruger
som standard i software til
billedbehandling, heriblandt Adobe
Photoshop. AdobeRGB’en, et valgfrit
farveområde udvidet med DCF 2.0, er
standard for den type farveområder,
som er udbredt i trykkeribranchen.
Du kan se i betjeningsvejledningen til
digitalkameraet, om kameraet
understøtter AdobeRGB.
Fortsættes
55
08.p65
55
07-04-24, 10.55
DK
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Det udskrevne
billedes kvalitet
og farver er
anderledes end
på forhåndsbilledet.
c På grund af forskelle i fosformetoder
eller -profiler fra LCD-skærm til LCDskærm, skal det viste billede kun
bruges som reference. Billedkvaliteten
kan justeres på følgende måder:
– Menu - Print setup (opsætning af
udskrift) - Color Setting
(farveindstilling) (.side 32)
– Menu-Edit-Adjust (rediger/juster)
(.side 14) (Indstillingen aktiveres
kun på det billede, der vises.)
Det udskrevne
billede er forskelligt, når et
billede udskrives direkte fra
hukommelseskortet eller en
ekstern enhed
sat i printerens
slot, og når det
udskrives via en
pc.
c På grund af forskelle mellem
printerens interne behandling og
behandlingen i pc-software vil de
udskrevne billeder se anderledes ud.
Datoen kan ikke
udskrives.
• Er “Date Print”
c Indstil “Date Print” (datoudskrift) i
(datoudskrift) indstillet på
Print setup-menuen (opsætning af
“On” (til)?
udskrift) på “On” (til). (.side 32)
• Understøtter billedet
DCF?
Datoen blev
udskrevet ved
en fejl.
c “Date Print” (datoudskrift) funktionen på denne enhed
understøtter et billede, der er
kompatibelt med DCF-standarderne.
• Er “Date Print”
c Indstil “Date Print” (datoudskrift) i
(datoudskrift) indstillet på
Print setup-menuen (opsætning af
“Off” (fra)?
udskrift) på “Off” (fra). (.side 32)
• Blev datoen gemt sammen c Lav om på kameraindstillingerne.
med billedet, da det blev
optaget med
digitalkameraet?
56
08.p65
DK
56
07-04-24, 10.55
Symptom
Kontroller
Billedet kan ikke
være på
udskriftsområdet.
Rammer
bibeholdes.
• Valgte du “Pattern1” eller c Indstil “Borderless” (uden ramme)
ved at vælge Menu - Print setup
“Pattern2” (mønster 1
(opsætning af udskrift) - Borders
eller 2) for “Borders”
(ramme). (.side 31)
(uden ramme) i Print
setup-menuen
(opsætning af udskrift)?
Årsag/Løsning
• Er billedets
formatforhold korrekt?
c Formatforholdet for de optagede
billeder afhænger af
digitalkameratypen, og derfor kan
billedet nogle gange ikke udskrives, så
det fylder hele udskriftområdet.
Selvom
“Borders”
(ramme)
indstilles på
“Borderless”
(uden ramme),
udskrives
billedet med
rammer på
begge sider.
• Er billedet redigeret og
gemt med “Pattern1”
eller “Pattern2” (mønster
1 eller 2) -indstillinger?
c Når du redigerer og gemmer et billede
med “Pattern1”- eller “Pattern2”indstillinger (mønster 1 eller 2),
gemmes det som et udskriftsbillede
inklusive de tomme områder. Selv om
du udskriver det med indstillingen
“Borderless” (uden ramme), kan du
ikke eliminere rammerne på begge
sider af en udskrift. For at udskrive
uden rammer, redigere og gemme et
billede med indstillingen “Borderless”
(uden ramme). (.side 31)
Hele området af
et billede kan
ikke udskrives.
• Indstillede du “Pattern1”
(mønster 1) i Print setupmenuen (opsætning af
udskrift)?
c Du kan udskrive hele området af et
billede ved at vælge “Pattern1”
(mønster 1) i Print setup-menuen
(opsætning af udskrift). (.side 31)
Billedet
strækkes i
vandret retning,
når det
udskrives.
• Har du roteret eller på
anden måde behandlet
billedet?
c Afhængigt af typen af digitalkamera
kan et billede blive strukket lodret,
hvis det er blevet drejet eller
bearbejdet med dit digitalkamera. Det
skyldes ikke problemer med
printeren, men at billedet er blevet
omskrevet af dit digitalkamera.
Billedet
udskrives skævt.
• Er papirbakken sat
korrekt i?
c Sæt papirbakken lige ind igen, helt til
bunden.
cPrinthovedet eller papirstien kan være
beskidt. Brug den medfølgende
rensepatron og -ark til at rense hoved
og sti.
Der er hvide
linjer eller
prikker på de
udskrevne
billeder.
Fortsættes
57
08.p65
57
07-04-24, 10.55
DK
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Billedet er for
lyst, for mørkt,
for rødt, for gult
eller for grønt.
c Juster billedet ved at vælge Menu Edit (rediger) - Adjust (juster).
(.side 14)
Personernes
øjne er røde.
c Tryk på AUTO TOUCH-UP-knappen
for at justere røde øjne. (.side 10)
Korrigering af
røde øjne
aktiveres ikke
med AUTO
TOUCH-UPknappen.
c Formindsk røde øjne igen ved at
vælge Menu - Edit (rediger) - Red-eye
correction (korrigering af røde øjne).
(.side 16)
Korrigering af
røde øjne
aktiveres ikke
med “Red-eye
correction”menuen.
c Indstil justeringsrammens størrelse til
to til syv gange så stor som øjet.
(.side 16)
• Har du forstørret,
formindsket, roteret eller
flyttet billedet efter
korrigering af røde øjne?
c Hvis du redigerer billedet, f.eks. ved
at forstørre eller formindske det,
rotere det eller flytte det, virker
korrigering af røde øjne muligvis ikke
korrekt. Rediger billedet først, og
korriger røde øjne bagefter.
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Indstillingen
“Borderless”
(uden ramme)
og “Pattern1/2”
(mønster 1/2)
aktiveres ikke.
• Anvender du menuen
Creative Print?
c I Creative Print-menuen bruges der
skabeloner, og du kan ikke vælge
udskrifter med/uden ramme.
Indstillinger
58
08.p65
DK
58
07-04-24, 10.55
Gemme eller slette et billede
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Et billede kan
ikke gemmes.
• Er hukommelseskortet
eller en ekstern enhed
beskyttet?
c Brug dit digitalkamera eller en ekstern
enhed til at ophæve beskyttelsen, og
forsøg derefter at gemme igen.
• Står hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt
i positionen LOCK?
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
skriveaktiveringspositionen.
(.side 73)
Et billede kan
ikke slettes.
• Er hukommelseskortet
fyldt?
c Slet unødvendige billeder (.side 28)
eller udskift dem med et
hukommelseskort, der har tilstrækkelig ledig plads. Gem billedet igen.
• Er hukommelseskortet
eller en ekstern enhed
beskyttet?
c Brug dit digitalkamera eller en ekstern
enhed til at ophæve beskyttelsen, og
forsøg derefter at udskrive igen.
• Er billedet DPOFindstillet?
c Ophæv DPOF-indstillingen med dit
digitalkamera.
• Står hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt
i positionen LOCK?
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
skriveaktiveringspositionen.
(.side 73)
• Bruger du en “Memory
Stick-ROM”?
c Du kan ikke slette et billede fra eller
formatere en “Memory Stick-ROM”.
c Du kan ikke genskabe et billede, når
det først er slettet.
Et billedet blev
slettet ved et
uheld.
“Memory
Stick”’en kan
ikke formateres.
• Står hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt
i positionen LOCK?
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
skriveaktiveringspositionen.
(.side 73)
• Er det en “Memory StickROM”?
c Du kan ikke slette et billede fra eller
formatere en “Memory Stick-ROM”.
c Når en “Memory Stick” først er
formateret, er alle data slettet og kan
ikke genskabes. For at undgå, at kortet
formateres ved et uheld, kan du stille
skrivebeskyttelseskontakten i
positionen LOCK. (.side 73)
“Memory
Stick”’en blev
formateret ved
et uheld.
Fortsættes
59
08.p65
59
07-04-24, 10.55
DK
Andet
Symptom
Årsag/Løsning
c Hvis farvebåndet ikke klikker på
plads, skal du tage det ud, og derefter
sætte det i igen. Kun når farvebåndet
er så løst, at det ikke kan isættes, skal
det opstrammes i pilens retning.
(.Læs dette først)
Farvebåndet kan
ikke fjernes.
c Slå 1 (tænd/standby) -kontakten fra
og derefter til igen. Prøv at fjerne
farvebåndet, når motorlyden standser.
Kontakt et Sony-servicecenter eller en
Sony-forhandler, hvis problemet ikke
kan løses.
Papiret sætter
sig fast.
• Vises der en
fejlmeddelelse?
c Papiret har sat sig fast. Se “Hvis der
opstår papirstop” (.side 68), og
fjern det papir, der sidder fast.
Kontakt et Sony-servicecenter, hvis du
ikke kan få papiret ud.
Udskrivning
standser
midtvejs.
• Adgangsindikatoren
blinker orange.
c Mængden af billeddata er stor og det
tager længere tid at klargøre det til
udskrivning. Så snart
databehandlingen er slut, begynder
udskrivningen.
• Vises der en
fejlmeddelelse?
c Papiret har sat sig fast. Se “Hvis der
opstår papirstop” (.side 68), og
fjern det papir, der sidder fast.
Kontakt et Sony-servicecenter, hvis du
ikke kan få papiret ud.
• Ingen indikatorer lyser
eller blinker.
c Hvis ingen af indikatorerne er tændt
kan det termiske hoved være
overophedet. Lad printeren stå, indtil
hovedet køler ned og printeren
fortsætter udskrivningen.
60
08.p65
Kontroller
Der er ydes
modstand, når
du isætter
farvebåndet.
DK
60
07-04-24, 10.55
Tilslutning af et digitalkamera
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
• Er digitalkameraet
tilsluttet korrekt?
c Tilslut kablet rigtigt.
PictBridgemærket vises
ikke på
• Er 1 (tænd/standby) digitalkameraets
kontakten slået til?
LCD-skærm.
c Slå 1 (tænd/standby) -kontakten til
• Understøtter dit
digitalkameras firmware
printeren?
c Se vejledningen til dit kamera, eller
henvend dig til fabrikanten.
• Vises “Connecting”
(tilslutter)?
c Meddelelsen vises ikke, mens printeren
er i Edit-, (rediger) Creative Print- eller
en anden menuindstilling. Afslut
menuen, og tilslut kablet igen.
c Afbryd digitalkameraet og printeren
og tilslut dem derefter igen. Eller sluk
og tænd derefter printeren og
digitalkameraet.
• Er dit kameras USBindstilling i PictBridgeindstilling?
c Indstil kameraets USB-indstilling til
PictBridge.
• Er der en udskrivning i
gang?
c Tilslut kablet igen, når udskrivning er
afsluttet.
c Printeren har udviklet en overstrøm.
Tag lysnetledningen ud af printeren,
sæt den i igen og tryk på 1 (tænd/
standby) -kontakten for at komme af
med fejlen.
Du tilkobler og
frakobler USBkablet, men der
sker ikke noget.
c Udskriften efter den igangværende
bliver annulleret.
Du kan ikke
standse
udskrivningen,
selv om du
trykker på
CANCEL.
Du kan ikke
lave indeksudskrivning.
c Afhængigt af det digitalkamera, du
bruger, kan du ikke annullere udskrivning fra printeren. Stands udskrivning
fra digitalkameraet. Se betjeningsvejledningen til digitalkameraet.
• Vises meddelelsen “Could c Printeren kan ikke lave indeksnot create printing data for udskrivning af DPOF-udskrivningen.
For at lave en indeksudskrivning skal
some images.” (kunne
du isætte hukommelseskortet direkte
ikke lave udskriftsdata for
(.Læs dette først) eller bruge et
nogle billeder)?
eksternt masselager (.side 38).
Fortsættes
61
08.p65
61
07-04-24, 10.55
DK
Tilslutning af en computer
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Billederne på
hukommelseskortet
eller en ekstern
enhed sat i
printeren vises
ikke på pc’en.
c Printeren har ikke funktion til at
fremvise billeder på hukommelseskort
eller en ekstern enhed fra printeren.
Du har mistet
den medfølgende cd-rom og
vil gerne have
fat i en ny.
c Download printerdriven fra
kundesupport-hjemmesiden
(.side 77), eller kontakt en Sonyforhandler.
Printerdriveren
kan ikke
installeres.
• Har du fulgt
fremgangsmåden i
installationsproceduren
korrekt?
c Følg fremgangsmåden i
betjeningsvejledningen for at installere
driveren (.side 40). Hvis der opstår
en fejl, skal du genstarte computeren
og følge installationsproceduren igen.
• Kører der andre
programmer?
c Luk alle programmer, og installer
driveren igen.
• Har du angivet stien til
installations-cd’en
korrekt?
c Dobbeltklik på Denne computer og
derefter på cd-rom-ikonet i det åbnede
vindue. Følg betjeningsvejledningen
for at installere printerdriveren.
c USB-driveren er muligvis ikke
installeret korrekt. Følg betjeningsvejledningen for at installere
USB-driveren igen.
• Kan du læse cd-rommen
med Explorer?
62
08.p65
c Hvis der er en fejl på cd-rommen, er
det muligt, at den ikke kan læses. Hvis
der vises fejlmeddelelse på din pc, skal
du læse meddelelsen og fjerne
problemkilden. Installer printerdriveren igen. Du kan finde detaljer
om fejlen i betjeningsvejledningen til
din pc.
DK
62
07-04-24, 10.55
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Printerdriveren
kan ikke
installeres.
• Kører der et antivirusprogram eller andre
programmer på
computeren?
c Hvis der kører et antivirus-program eller
andre programmer på computeren skal
du lukke dem og begynde installationen
af printerdriveren igen.
• Loggede du på
Windows Vista/XP/
2000 Professional med
en administratorbrugerkonto?
c For at installere driveren på Windows
Vista/XP/2000 Professional skal du
logge på Windows med en
administrator-brugerkonto.
c Hvis der ikke vises nogen problemer på
Windows-skrivebordet, skal du
kontrollere printerens LCD-skærm.
Gør følgende, hvis printeren viser
problemer:
1. Slå 1 ((tænd/standby) -kontakten fra
og derefter til igen.
2. Afbryd lysnetledningen ud, vent 5 til
10 sekunder og tilslut derefter
ledningen igen.
3. Genstart din computer.
Hvis det ikke løser problemet, skal du
kontakte en Sony-forhandler eller et
Sony-servicecenter.
Når jeg
udskriver fra
pc’en, reagerer
printeren ikke
på ordren om at
udskrive.
• Fortæller en
c Tag USB-kablet ud og tilslut det igen.
fejlmeddelelse, at der
blev opdaget en fejl ved
udskrivning af
dokumenterne via
USB?
Et billede
udskrives med
ramme, selv om
jeg vælger
“Borderless”
(uden ramme).
• Bruger du et andet
program end Picture
Motion Browser?
c Når du bruger et andet program end
Picture Motion Browser, kan et billede
blive udskrevet med ramme, selv om du
vælger udskrift uden ramme.
Hvis du kan indstille med/uden ramme
med et program, skal du indstille et
billede til at udskrives i hele
udskriftsområdet, selv om billedet er
større.
Fortsættes
63
08.p65
63
07-04-24, 10.55
DK
Symptom
Årsag/Løsning
Antallet af udskrifter
angivet i “Pages Per
Sheet” (sider pr. ark)
på “Layout”fanebladet i
dialogboksen “Sony
DPP-FP70/FP90
Properties” svarer
ikke til det faktiske
antal udskrifter og
resultatet af
udskriften.
c Afhængigt af hvilken applikation, du
bruger, kan angivelsen af antallet af
udskrifter i det pågældende program
blive brugt i stedet for det antal, du
har angivet i printerdriverdialogboksen.
Farverne på et billede
udskrevet fra en pc er
forskellige fra de farver, der udskrives fra
et hukommelseskort.
c Da processen for udskrivning af et
billede fra et hukommelseskort er
forskellig i forhold til udskrivning fra
en pc, vil farverne ikke altid være
præcis de samme.
64
08.p65
Kontroller
DK
64
07-04-24, 10.55
Hvis der vises en fejlmeddelelse
Hvis der opstår en fejl, kan følgende fejlmeddelelser blive vist på LCD-skærmen. Følg
løsningen beskrevet her for at afhjælpe problemet.
Printer
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
Error occurred with printer. Turn it c Der er opstået en fejl i printeren. Tag
lysnetledningen ud af printeren, sæt den i igen
off and on, then retry.
og forsøg at anvende printeren. Hvis fejlen
opstår igen skal du kontakte din Sony-forhandler
eller Sony-servicecenteret.
Hukommelseskort og ekstern enhed
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
No Memory Stick/No
CompactFlash card/No SD Card/
No External Device.
c Der er ikke sat et hukommelseskort eller en ekstern
enhed i deres slot. Eller den eksterne enhed er ikke
tilsluttet. Isæt hukommelseskortet eller en ekstern
enhed. (.Læs dette først)
An incompatible Memory Stick/
CompactFlash card/SD Card/
External Device is inserted.
c Der er isat et hukommelseskort eller en ekstern
enhed, som printeren ikke understøtter. Brug et
kompatibelt hukommelseskort eller enhed.
(.side 72 til 75)
No image file.
c Der er ingen billedfiler på hukommelseskortet
eller en ekstern enhed, som printeren kan
håndtere. Tilslut et hukommelseskort eller en
enhed, der indeholder billeder, som kan vises
med printeren.
No DPOF file.
c Der er ingen DPOF-indstillede billedfiler på
hukommelseskortet eller en ekstern enhed. Angiv
udskrifts (DPOF) -mærket med dit kamera.
Cannot delete a protected image.
c For at slette et beskyttet billedet skal beskyttelsen
fjernes via dit kamera.
You cannot delete a DPOF image.
c For at slette et DPOF-indstillet billede skal
(DPOF)-angivelsen fjernes fra billedet via
kameraet.
Fortsættes
65
08.p65
65
07-04-24, 10.55
DK
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
Protected. Cancel protect then try
again.
c “Memory Stick”’en er skrivebeskyttet. Ophæv
skrivebeskyttelsen. (.side 73)
The Memory Stick/CompactFlash
card/SD Card/External Device is
full.
c Der er ingen ledig plads på det valgte
hukommelseskort eller den eksterne enhed. Slet
unødvendige billeder eller udskift dem med et
hukommelseskort, der har tilstrækkelig ledig
plads.
The Memory Stick/CompactFlash
card/SD Card/External Device has
trouble.
c Der kan være opstået en fejl. Hvis disse
meddelelser vises ofte, skal du kontrollere status
for hukommelseskort eller en ekstern enhed med
et andet apparat.
Write error in the Memory Stick/
the CompactFlash card/the SD
Card/the External Device.
Memory Stick Format Error
Memory Stick is protected.
*For en ekstern enhed En ekstern enhed kan være
skrivebeskyttet. Ophæv skrivebeskyttelsen for
den enhed, du bruger. En indbygget hukommelse
i et digitalkamera kan være skrivebeskyttet.
c Der er isat en beskyttet “Memory Stick”. For at
gemme eller redigere billederne med printeren
skal du anvende den enhed, du bruger, til at
annullere beskyttelse.
Eksterne enheder og PictBridge-kompatible enheder
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
Incompatible USB device.
Check device’s USB setting.
c Der kan være tilsluttet en USB-enhed, som printeren ikke understøtter. Eller USB-indstillingerne
for den tilsluttede enhed er muligvis ikke
kompatible. Se betjeningsvejledningen til den
USB-enhed, du bruger.
USB hub or device with built-in
hub not supported.
c Tilslut enheden direkte til printeren, eller brug en
enhed, der ikke har en USB-hub-funktion.
Write error in External Device.
66
08.p65
c En ekstern enhed kan være skrivebeskyttet.
Ophæv skrivebeskyttelsen for den enhed, du
bruger. En indbygget hukommelse i et
digitalkamera kan være skrivebeskyttet.
DK
66
07-04-24, 10.55
Farvebånd
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
No ink ribbon. Insert ink ribbon
and press [PRINT].
c Farvebåndet er ikke sat i printeren. Sæt
farvebåndet i printeren. (.Læs dette først)
Hvis “cleaning cartridge” (rensepatron) vises,
skal du sætte rensepatronen i.
No ink ribbon. Insert P size ink
ribbon and press [PRINT].
End of ink ribbon
End of ink ribbon. Insert P size ink
ribbon and press [PRINT].
Ink ribbon type incorrect. Insert P
size ink ribbon and press [PRINT].
c Udskift det med et nyt farvebånd.
(.Læs dette først)
c Isæt et farvebånd og udskriftspapir i den viste
størrelse. (.Læs dette først)
Udskriftspapir
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
No paper tray. Insert paper tray
containing P size print paper and
press [PRINT].
c Der er ikke udskriftspapir i printeren.
No print paper. Set the print paper
for the P Size and press [PRINT].
– Papirbakken er ikke sat i printeren.
– Udskriftspapiret er ikke lagt i papirbakken.
– Udskriftspapiret er opbrugt.
Læg i begge tilfælde udskriftspapir i bakken, og
sæt papirbakken ind i printeren.
(.Læs dette først)
Cleaning sheet is not placed.
Set the cleaning sheet and press
[PRINT].
c Der er ikke noget renseark i papirbakken. Læg
rensearket i papirbakken, og sæt papirbakken i
printeren.
Wrong print paper. Set the print
paper for the P Size and press
[PRINT].
c Udskriftspapiret og farvebåndet passer ikke
sammen. Undersøg hvilken størrelse farvebåndet
i printeren har, og læg udskriftspapir i med den
samme størrelse. (.Læs dette først)
Paper jam. Remove Print Paper.
c Papiret har sat sig fast. Se “Hvis der opstår
papirstop” (.side 68), og fjern det papir, der
sidder fast. Kontakt et Sony-servicecenter, hvis
du ikke kan få papiret ud.
67
08.p65
67
07-04-24, 10.55
DK
Hvis der opstår papirstop
Hvis udskriftspapiret sætter sig fast, vises
der en fejlmeddelelse, og du kan ikke lave
udskrivning.
Tag ikke papirbakken og farvebåndet ud af
printeren, og fjern det papir, der har sat sig fast.
Hvis du har taget papirbakken ud, må den
ikke sættes i igen papirbakken, før det
papir, der har sat sig fast, er udkastet.
1
Slå strømmen til printeren fra, og
slå den derefter til.
Vent på, at udskriftspapiret udkastes
automatisk.
Rensning af printerens
indre
Hvis der er hvide linjer eller prikker på de
udskrevne billeder, skal du bruge den
medfølgende rensepatronen og renseark til
at rense printerens indre.
Før du begynder at rense printeren, skal
hukommelseskort, ekstern enhed og USBkabel fjernes fra printeren.
1
Åbn låget til farvebåndsrummet.
Hvis der er et farvebånd til
udskrivning, skal det fjernes.
2
Sæt den medfølgende
rensepatron i printeren, og luk
låget til farvebåndsrummet.
3
Fjern papirbakken fra printeren.
Hvis der er udskriftspapir i
bakken, skal det fjernes.
Papir, der har sat sig fast
2
Fjern det udkastede udskriftspapir
fra printeren.
3
Fjern papirbakken og farvebåndet
fra printeren, og kontroller om
udskriftspapir har sat sig fast
inden i printeren.
Kontroller,
om der er papir,
der sidder fast.
Hvis det er
tilfældet, skal
det fjernes.
Bemærk
Kontakt din Sony-forhandler, hvis du ikke kan
fjerne det papir, der har sat sig fast.
68
08.p65
DK
68
07-04-24, 10.55
4
Læg rensearket i papirbakken
med siden uden aftryk opad.
overflade uden
aftryk
5
Sæt papirbakken ind i printeren,
og tryk på PRINT.
Rensepatronen og rensearket renser
printerens indre. Når rensningen er
slut, kommer rensearket automatisk
ud.
6
Fjern rensepatronen og arket fra
printeren.
Råd
Opbevar rensepatronen og rensearket sammen
til fremtidige rensninger.
Når rensningen er færdig
Sæt farvebånd i printeren og læg
udskriftspapir i.
Bemærkninger
• Lav en rensning, hvis der er hvide linjer eller
prikker på udskriften.
• Når du kan få pæne udskrivningsresultater,
forbedrer rensning ikke den udskrevne
billedkvalitet.
• Læg ikke rensearket på udskriftspapiret og
foretag en rensning. Det kan få papiret til at
sætte sig fast eller forårsage andre problemer.
• Hvis rensningen ikke forbedrer den
udskrevne billedkvalitet, skal du udføre
rensningen et par gange.
• Du kan ikke rense printeren, mens den er
tilsluttet til en pc eller et PictBridge-kamera.
69
08.p65
69
07-04-24, 10.55
DK
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Vær opmærksom på ikke at sætte eller
tabe tunge ting på strømledningen og på
ikke at beskadige strømledningen på
nogen måde. Brug aldrig printeren med
en beskadiget strømledning.
• Hvis der trænger en genstand eller
væske ind i kabinettet, skal printeren
afbrydes og kontrolleres af fagkyndige,
inden den betjenes igen.
• Printeren må ikke skilles ad.
• Afbryd strømledningen ved at trække
den ud ved stikket. Træk aldrig i selve
strømledningen.
• Når printeren ikke skal bruges igennem
længere tid, skal strømledningen
trækkes ud af stikkontakten.
• Printeren skal behandles forsigtigt.
• For at mindske risikoen for elektrisk
stød skal printeren altid afbrydes fra
stikkontakten, inden den rengøres eller
repareres.
Om installation
• Undgå at bruge printeren på steder, som
er udsat for:
– rystelser
– høj fugtighed
– meget støv
– direkte sollys
– meget høje eller lave temperaturer
• Brug ikke elektrisk udstyr i nærheden af
printeren. Printeren kan ikke virke
korrekt i elektromagnetiske felter.
• Sæt ikke tunge genstande oven på
printeren.
• Lad der være tilstrækkelig plads omkring
printeren, så ventilationsåbningerne ikke
blokeres. Hvis disse åbninger blokeres,
kan printerens indre blive overophedet.
70
09.p65
Om lysnetadapteren
• Sørg for at bruge den lysnetadapter, der
medfølger printeren. Brug ikke andre
lysnetadaptere, da det kan forårsage
funktionsfejl.
• Brug ikke den medfølgende
lysnetadapter med andre enheder.
• Brug ikke en elektrisk transformer (rejseomformer), da det kan forårsage
overophedning eller funktionsfejl.
• Hvis lysnetadapterens ledning er
beskadiget, må den aldrig bruges igen,
da det kan forårsage fare.
Om kondensvand
Hvis printeren bringes direkte fra kolde til
varme omgivelser eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan der dannes kondens
på printerens inderside. Hvis det sker, fungerer printeren ikke korrekt, og den kan
beskadiges permanent, hvis du alligevel
bruger den. Hvis der dannes kondens, skal
du tage printerens lysnetledning ud og
ikke bruge printeren i mindst en time.
Om transport
Når du transporterer printeren, skal du
fjerne farvebåndet, papirbakken, lysnetadapteren og hukommelseskortet fra printeren, og lægge printeren og dens ydre enheder i originalæsken med beskyttelsesemballagen.
Hvis du ikke længere har originalæsken og
emballagen, kan du bruge en lignende emballage, så printeren ikke beskadiges ved
transport.
Om rensning
Rengør kabinettet, panelet og knapperne
med en blød tør klud, eller en blød klud,
der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke nogen former for opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin,
da det kan beskadige overfladebehandlingen.
DK
70
07-04-24, 11.00
Om begrænsning af
duplikering
Hvis du duplikerer dokumenter med
printeren, skal du være særligt
opmærksom på følgende:
• Duplikering af pengesedler, mønter eller
værdipapirer er i strid med loven.
• Duplikering af blankocertifikater,
kørekort, pas, private værdipapirer eller
ubrugte frimærker er ligeledes i strid
med loven.
• Tv-programmer, film, videobånd, andres
portrætter og andet materiale kan være
underkastet bestemmelser om ophavsret. Uautoriseret videoudskrivning af sådant materiale kan krænke bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret.
Om farveprinterpakker
Bemærkninger om brug
Om udskriftspapir
• Siden uden aftryk er udskriftsfladen.
Hvis der kommer støv eller fingeraftryk
på udskriftsfladen eller farvebåndet, kan
udskrivningskvaliteten blive forringet.
Pas på ikke at røre ved udskriftsfladen.
• Fold ikke udskriftspapiret, og riv det
ikke af langs perforeringen inden
udskrivning.
• For at undgå papirstop eller
funktionsfejl på printeren skal følgende
overholdes:
– Skriv ikke på udskriftspapiret. Brug
en olieblækpen til at skrive på papiret
efter udskrivning. Du kan ikke
maskinskrive på papiret med en
blækprinter el.lign.
– Sæt ikke klistermærker eller stempler
på udskriftspapiret.
– Fold eller bøj ikke udskriftspapiret.
– Det samlede antal ark udskriftspapir
er max. 20.
– Udskriv ikke på brugt udskriftspapir.
Udskrivning af et billede to gange på
samme ark gør ikke det udskrevne
billede tykkere.
– Brug kun udskriftspapiret til denne
printer.
– Brug ikke udskriftspapir, der er
udkastet uden at blive trykt.
• Udskriv ikke på brugte ark
udskriftspapir og forsøg ikke at spole
båndet tilbage inden i farvebåndet. Det
kan medføre beskadigelse af printeren.
• Tag ikke papirbakken ud, mens der
udskrives.
Fortsættes
71
09.p65
71
07-04-24, 11.00
DK
Yderligere oplysninger
Om Farvebånd
• Undgå at berøre farvebåndet eller at anbringe farvebåndet i støvede omgivelser.
Fingeraftryk eller støv på farvebåndet
kan forringe udskrivningskvaliteten.
• Spol ikke farvebåndet tilbage og brug
det ikke til udskrivning. Udskrivningsresultatet bliver ringe, og der kan opstå
funktionsfejl.
Hvis farvebåndet ikke klikker på plads,
skal du tage det ud og derefter sætte det
i igen. Kun hvis farvebåndet er så løst, at
det ikke kan isættes, kan du opstramme
det ved at spole det i pilens retning.
• Farvebåndet må ikke skilles ad.
• Træk ikke farvebåndets bånd ud.
• Tag ikke farvebåndet ud, mens der
udskrives.
Bemærkninger om opbevaring af
printerpakker
• Når du opbevarer en delvist brugt pakke
med farvebånd og udskriftspapir
igennem længere tid, skal den opbevares
i den originale eller en lignende
emballage.
• Når du opbevarer udskriftspapir i
papirbakken, skal du sørge for at lukke
bakkens låg og skyde låget på plads.
• Undgå at anbringe farvebåndet på
steder, der er udsat for høje
temperaturer, høj fugtighed, meget støv
eller direkte sollys. Opbevar det mørkt
og køligt, og brug det hurtigt. Afhængigt
af opbevaringen kan farvebåndets
farveelementer forringes. Sony påtager
sig intet ansvar for eventuel skade, tab
eller mislykkede resultater af udskriften,
der kan forårsages af brug af sådanne
farvebånd.
• Udskriftspapirets trykte forside må ikke
være i kontakt med radergummi eller
skriveunderlag af plast, der indeholder
vinylklorid eller plastificeringsmiddel, i
længere tid ad gangen. Der kan opstå
farveforandringer eller forringelse af det
udskrevne billede.
Om hukommelseskort
Om ”Memory Stick”
Hvad er “Memory Stick”?
“Memory Stick” er et bærbart ICoptagemedie i miniformat med en stor
kapacitet. Det er dels beregnet til at
udveksle/dele digitale data blandt “Memory
Stick”-kompatible produkter, dels et eksternt
lagermedium til at gemme data.
Typer “Memory Stick” der kan
bruges med printeren
Du kan bruge følgende typer “Memory
Stick”*3 med printeren:
Memory Stick-type
Visning/ Sletning/
Udskriv- Gemme/
ning
Formatering
Memory Stick (ikke
kompatibel med
MagicGate)
Ja
Ja
Memory Stick
(MagicGate-kompatibel)
OK*1
OK*1
MagicGate
Memory Stick
OK*1
OK*1
Memory Stick PRO*2
OK*1
OK*1
Memory Stick Micro
(M2*4)
OK*1
OK*1
*1 Datalæsning/optagelse, der kræver
“MagicGate”-ophavsretsbeskyttelse, kan ikke
udføres. “MagicGate” er den almindelige
betegnelse for en teknologi til beskyttelse af
ophavsret, der er udviklet af Sony, og som
anvender autentificering og kryptering.
*2 Printeren er udstyret med en slot, som er
kompatibel med medier i både
standardstørrelse og Duo-størrelse. Uden en
Memory Stick Duo-adapter kan du bruge
både “Memory Stick” i standardstørrelse og
“Memory Stick Duo”, som er i lille størrelse.
72
09.p65
DK
72
07-04-24, 12.34
*3 Printeren understøtter FAT32. Printeren har
ved afprøvninger vist sig at kunne virke med
en “Memory Stick” med en kapacitet på 8 GB
eller derunder fremstillet af Sony Corporation.
Betjening med alle “Memory Stick”-medierne
garanteres imidlertid ikke.
*4 “M2” er en forkortelse for “Memory Stick
Micro”. I dette afsnit bruges “M2” til at
beskrive “Memory Stick Micro”.
For den nyeste information om blandt
andet disponible medier, kan du gå ind på
følgende hjemmeside:
http://www.memorystick.com/en/
support/support.html
Vælg det område, hvor du bruger din
printer, og vælg derefter “Digital Printer”
fra hver områdeside.
Bemærkninger om brug
Tilslutning
Skrivebeskyttelseskontakt
SkriveSkriveaktiverings- beskyttelsessposition
position
LOCK
LOCK
Placer mærkaten her
• Når du bruger en “Memory Stick Duo” uden
skrivebeskyttelseskontakt, skal du passe på
ikke at redigere eller slette dataene ved et
uheld.
• Brug en spids genstand, når du skyder
skrivebeskyttelseskontakten på en “Memory
Stick Duo”.
• Sæt ikke andet end den medfølgende mærkat
på mærkatpladsen. Når du sætter den
medfølgende mærkat på, skal du sørge for at
sætte den på mærkatpladsen. Pas på, at
mærkaten ikke stikker udenfor.
• Skriv ikke for hårdt på mærkaten, når den er
sat på.
• Når du transporterer eller opbevarer
“Memory Stick”’en, skal den lægges i etuiet til
“Memory Stick”’en.
Fortsættes
73
09.p65
73
07-04-24, 11.01
DK
Yderligere oplysninger
• For den nyeste information om den “Memory
Stick”, som printeren understøtter, se
information om “Memory Stick”kompatibilitet på Sonys websted.
• Sæt ikke flere “Memory Stick” i på samme tid.
Det kan forårsage problemer med printeren.
• Når du bruger en “Memory Stick”, skal du
sørge for at kontrollere, at den isættes i den
korrekte retning. Forkert brug kan forårsage
problemer med printeren.
• Når du bruger “Memory Stick Micro” med
printeren, skal den altid være sat i en M2adapter.
• Hvis du sætter “Memory Stick Micro”’en ind i
printeren uden en M2-adapter, vil du ikke
altid kunne få “Memory Stick Micro”’en ud
igen.
• Hvis du sætter “Memory Stick Micro”’en i en
M2-adapter, og sætter M2-adapteren i
Memory Stick Duo-adapteren, virker
printeren ikke altid korrekt.
• Hold “Memory Stick Duo”’en, M2-adapteren
og M2-medier uden for små børns rækkevidde,
så de ikke kommer til at sluge dem.
• Undgå at tage “Memory Stick”’en ud af
printeren, mens printeren læser eller skriver
data.
• Data kan beskadiges i følgende tilfælde:
– Når “Memory Stick”’en tages ud eller printeren
slukkes, mens data læses eller skrives.
– “Memory Stick”’en bruges på et sted, der er
udsat for statisk elektricitet eller elektriske
forstyrrelser.
• Det anbefales at gemme en sikkerhedskopi af
vigtige data.
• Data bearbejdet på en computer kan ikke altid
afspilles med printeren.
• Når du formaterer en “Memory Stick” skal du
bruge printerens eller digitalkameraets
formateringsfunktion. Hvis du formaterer en
“Memory Stick” med din computer, kan
billeder ikke vises korrekt.
• Når du formaterer en “Memory Stick”, slettes
alle dataene, herunder beskyttede billedfiler.
For at undgå at slette vigtige data ved et uheld
skal du sørge for at kontrollere indholdet før
formatering.
• Du kan ikke optage, redigere eller slette data,
hvis du skyder skrivebeskyttelseskontakten til
LOCK.
• Du må ikke berøre “Memory Stickens”
tilslutning med hænderne eller
metalgenstande.
• Undgå at slå til, bøje eller tabe “Memory
Sticken”.
• Undgå at demontere eller modificere
“Memory Sticken”.
• Udsæt ikke “Memory Sticken” for vand.
• Undgå at bruge eller opbevare “Memory
Sticken” under følgende forhold:
– I omgivelser som ikke opfylder kravene til
betjeningsforhold. F.eks. i et varmt interiør i
en bil parkeret i solen, udendørs om
sommeren i direkte sollys, eller nær et
varmeapparat.
– I fugtige omgivelser eller i omgivelser med
tærende stoffer
Om SD-kort
Om CompactFlash-kortet
Med SD-kort-slotten på printeren kan du
bruge følgende:
• SD-hukommelseskort*1
• miniSD-kort
• SDHC-hukommelseskort*2
• MMC-standardhukommelseskort*3
Korrekt betjening med alle typer SDhukommelseskort/MMCstandardhukommelseskort garanteres ikke.
*1 Det er blevet vist, at printeren virker med et
SD-kort med en kapacitet på 2 GB eller mindre.
*2 Det er blevet vist, at printeren virker med et
SDHC-kort med en kapacitet på 4 GB eller
mindre.
*3 Printeren har ved afprøvninger vist sig at
kunne virke med et MMCstandardhukommelseskort med en kapacitet
på 2 GB eller derunder.
Bemærkninger om brug
• Når du bruger et kort, skal du sørge for at
kontrollere korrekt isætningsretning for kortet
og korrekt isætningsslot.
• Du kan ikke læse eller skrive data, der er
underkastet ophavsretsbeskyttelse.
• Undgå at slå til, tabe eller bøje et kort.
• Undgå at demontere eller modificere et kort.
• Udsæt ikke et kort for vand.
74
09.p65
• Undgå at bruge et kort på steder, der er udsat
for høj fugtighed, da det nemt kan påvirkes af
fugtigheden.
• Undgå at bruge eller opbevare et kort på
steder, der er udsat for:
– meget høje temperaturer, f.eks. i en varm
bilkabine eller udendørs i direkte sollys,
eller i nærheden af et varmeapparat.
– direkte sollys
– høj fugtighed eller tærende stoffer
– statisk elektricitet eller elektriske
forstyrrelser
• Et kort skal transporteres eller opbevares i det
medfølgende etui.
• Undgå at tage et kort ud eller slukke
printeren, mens printeren læser eller skriver
data, og adgangsindikatoren blinker. Ellers
kan data blive ulæselige eller slettes.
Med CompactFlash-kort-slotten på
printeren kan du bruge følgende:
• CompactFlash-kort (Type I/Type II) og
CF+ kort (Type I/Type II)-kompatibelt
CompactFlash-kort*4.
• Micro Drive
• COMPACT VAULT
Du kan også bruge følgende vha. en
almindelig CompactFlash-kortadapter*5:
• Smart Media-kort
• xD-Picture-kort*5
Korrekt betjening med alle typer
CompactFlash-kort garanteres dog ikke.
*4 Brug et CompactFlash-kort med en
spændingsangivelse på 3,3 V eller 3,3 V/5 V.
Du kan ikke bruge en type kun til 3 V eller
5 V. Sæt ikke andre typer CompactFlash-kort i
printerens slot. Printeren kan beskadiges.
*5 Se betjeningsvejledningen til den adapter, du
bruger, vedrørende installation af kortet og
adapteren, når du bruger en almindelig
CompactFlash-kortadapter.
DK
74
07-04-24, 11.01
Når du bruger ComapctFlash-kort-adapteren,
virker et skrivebeskyttet kort ikke altid
korrekt.
Bemærkninger om brug
x Printer
Udskrivningsmetode
Udskrivning med sublimeret farve
(gul/magentarød/grønblå 3
gennemløb)
Opløsning
300 (vandret) x 300 (lodret) dpi
Billedbearbejdning pr. prik
256 niveauers bearbejdning (8 bit for
hver gul/magentarød/grønblå)
Udskrivningsstørrelse
Størrelse P (postkort/4 x 6"):
101,6 x 152,4 mm (maksimum,
uden ramme)
Udskrivningstid (pr. ark)
Hukommelseskort*1*2*3*4:
Ca. 45 sek.
*3*5
Ca. 56 sek.
PictBridge :
Ca. 50 sek.
Via pc*6:
Indgangs/udgangsstik
USB (Full Speed) til pc-tilslutning
PictBridge/EXT INTERFACE-stik
Slot
“Memory Stick”-slot SD-kort-slot
CompactFlash-kort-slot
Kompatible billedfilformater
JPEG:
DCF 2.0-kompatibel,
Exif 2.21-kompatibel, JFIF*7
TIFF:
Exif 2.21-kompatibel
1, 4, 8, 16, 24, 32 -bit
BMP*8:
Windows-format
Visse billedfilformater er ikke
kompatible.
Fortsættes
75
09.p65
75
07-04-24, 11.01
DK
Yderligere oplysninger
• Når du bruger et kort, skal du sørge for at
kontrollere korrekt isætningsretning for kortet
og korrekt isætningsslot.
• Undgå at slå til, tabe eller bøje et kort.
• Undgå at demontere eller modificere et kort.
• Udsæt ikke et kort for vand.
• Undgå at bruge et kort på steder, der er udsat
for høj fugtighed, da det nemt kan påvirkes af
fugtigheden.
• Undgå at bruge eller opbevare et kort på
steder, der er udsat for:
– meget høje temperaturer, f.eks. i en varm
bilkabine eller udendørs i direkte sollys,
eller i nærheden af et varmeapparat.
– direkte sollys
– høj fugtighed eller tærende stoffer
– statisk elektricitet eller elektriske
forstyrrelser
• Et kort skal transporteres eller opbevares i det
medfølgende etui.
• Undgå at tage et kort ud eller slukke
printeren, mens printeren læser eller skriver
data, og adgangsindikatoren blinker. Ellers
kan data blive ulæselige eller slettes.
Specifikationer
Maksimalt antal pixels der kan
håndteres
8.000 (vandret) x 6.000 (lodret) prikker
(ekskl. Index Print (indeksudskrivning)
og en del af Creative Print)
Maksimalt antal filer, der kan håndteres
9.999 filer for et hukommelseskort/en
ekstern enhed
Farvebånd/udskriftspapir
Se den medfølgende “Læs dette først”.
LCD-skærm
LCD-panel:
DPP-FP70: 6,2 cm (type 2,5) TFT
-drev
DPP-FP90: 9,0 cm (type 3,6) TFT
-drev
Samlet antal prikker:
DPP-FP70: 115.200 (480 x 240)
DPP-FP90: 230.400 (320 RGB x 240)
Strømkrav
DC IN-stik, 24 V jævnstrøm
Strømforbrug
Ved udskrivning: 80 W (maksimum)
I standby: mindre end 1 W
Driftstemperatur
5˚C til 35˚C
Mål
[DPP-FP70]
Højde:
Ca. 63 mm
( 2 1/2 inches)(printer)
Ca. 72 mm
( 2 7/8 inches)
(inkl. fremspring på LCD)
Bredde: Ca. 180 mm
( 7 1/8 inches)
Dybde: Ca. 137 mm
( 5 1/2 inches)
(ekskl. et håndtag)
Ca. 149 mm
( 5 7/8 inches)
(inkl. et håndtag)
76
09.p65
[DPP-FP90]
Højde:
Ca. 66 mm
( 2 5/8 inches)(printer)
Bredde: Ca. 180 mm
( 7 1/8 inches)
Dybde: Ca. 137 mm
( 5 1/2 inches)
(ekskl. et håndtag)
Ca. 149 mm
( 5 7/8 inches)
(inkl. et håndtag)
Dybde når papirbakken er monteret:
Ca. 169 mm ( 6 3/4 inches)længere end
ovenstående dybde.
Vægt
DPP-FP70: Ca. 1,1 kg
DPP-FP90: Ca. 1.2 kg
(ekskl. papirbakke, farvebånd,
lysnetadapter)
Medfølgende tilbehør
Se den medfølgende “Læs dette først”.
x Lysnetadapter AC-S2422
Strømkrav
100 til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz,
1,5 til 0,75 A
Nominel udgangsspænding
24 V jævnstrøm, 2,2 A (spids 3,7 A, 6,5 s)
Driftstemperatur
5˚C til 35˚C
Mål
Ca. 60 x 30,5 x 122 mm
(2 3/8 x 1 1/ 4 x 4 7/8 inches)
(b/h/d, ekskl. fremspring og kabler)
Vægt
Ca. 305 g
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
DK
76
07-04-24, 11.01
* Det samlede antal ark udskriftspapir i
postkort-størrelse, som printeren kan udskrive
anslås til at være ca. 2.000. For det samlede
antal ark, kontroller “Printer Information
Display” i “Display/Printer setup”-menuen
(display/opsætning af udskrift) (side 34).
*1:
*2:
*3:
Print Settings (udskriftsindstillinger):
Borderless (udskrift uden ramme), No time
stamp (ingen tidsmærkning), AutoFine
Print 4: ON (til) (Photo (foto))
Ved udskrivning af et foto (filstørrelse
4,22 MB) taget med et Sony digitalkamera,
der indeholder effektive billedelementer på
ca. 10.100.000 eller tilsvarende.
Print Speed (udskriftshastighed): Tiden fra
der trykkes på PRINT-knappen, til når
udskrivning er slut. (Udskrivningstiden
kan variere, afhængigt af det anvendte
udstyr, billedformatet, det anvendte
hukommelseskort, programindstillinger og
betjeningsforhold.)
*4:
*5:
*6:
*7:
*8:
Ved udskrivning fra en “Memory Stick
PRO Duo” sat i printerens slot
Ved udskrivning via DSC-N2 tilsluttet med
USB-kabel. Tiden fra der trykkes på
“PRINT”-knappen på kameraets
skærmdisplay, til når udskrivning er slut.
Tiden til databehandling og overførsel er
ikke medregnet.
Baseline JPEG med formatet 4:4:4, 4:2:2 eller
4:2:0
Du kan ikke udskrive med Picture Motion
Browser.
Hjemmeside til kundesupport
Den nyeste supportinformation kan findes på
følgende hjemmesideadresser:
http://www.sony.net/
Udskriftsområde
Postkort-størrelse
152,4 mm/6"
(1.800 prikker)
101,6 mm/4"
(1.200 prikker)
146,3 mm/5 7/8"
(1.728 prikker)
Udskriftsområde med
ramme
Udskriftsområde
uden ramme
Perforeringer
Ovenstående afbildninger gælder, når et billede med et formatforhold på 2:3 udskrives.
Udskriftsområdet er forskelligt for en udskrift med eller uden ramme.
77
09.p65
77
07-04-24, 12.35
DK
Yderligere oplysninger
95,5 mm/ 3 7/8"
(1.128 prikker)
Ordliste
DCF (Design rule for Camera File system)
Dette kamera opfylder DCF (Design rule
for Camera File system) -standarden,
som er vedtaget af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) til opretholdelse
af filudveksling og kompatibilitet
mellem digitalkameraer og relaterede
produkter. Fuldstændig udveksling og
kompatibilitet garanteres dog ikke.
DPOF (Digital Print Order Format)
Det format der bruges til at optage den
nødvendige information til automatisk
udskrivning af billeder optaget med et
digitalkamera, i en printforretning eller
med en printer til hjemmebrug.
Printeren understøtter DPOFudskrivning, og kan automatisk
udskrive det forvalgte antal kopier af de
DPOF-indstillede billeder.
“Memory Stick”/CompactFlash-kort/SDkort
Kompakte, lette og flytbare lagermedier.
Se side 72 til 75 for nærmere
oplysninger.
PictBridge
Standard defineret af Camera & Imaging
Products Association, der gør det muligt
for dig at forbinde et digitalkamera
direkte til printeren uden brug af en pc,
hvorved du kan udskrive på stedet.
Miniaturebilleder
Miniaturebilleder af de originale
billeder, der gemmes i billedfilerne
optaget med et digitalkamera. Printeren
bruger miniaturebilleder på billedlisten.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Exchangeable image file format for
digital cameras) Print er en verdensstandard for digital fotoudskrivning. Et
digitalkamera der understøtter Exif Print
gemmer de data, der er relevante for
optageforholdene, når hvert billede
tages. Printeren anvender de Exif Printdata, der er gemt i hver billedfil, til at
sikre at udskriften ligner den originale
optagelse så meget som muligt*1.
*1 Når “Auto Fine Print 4” er aktiveret, og et
billede (JPEG-fil) optages med et Exif
Print (Exif 2.21) -kompatibelt
digitalkamera, justeres billedet
automatisk til den optimale billedkvalitet
og udskrives.
78
09.p65
DK
78
07-04-24, 11.01
Ordliste ved indkopiering af tegn
Du kan indkopiere disse tegn til et billede. Tag et billede af de ønskede tegn på forhånd, og
følg fremgangsmåden for indkopiering af håndskrift på side 23 og 24 for at beskære den
nødvendige del og indkopiere den til et billede.
Yderligere oplysninger
79
09.p65
79
07-04-24, 11.01
DK
80
09.p65
DK
80
07-04-24, 11.01
Yderligere oplysninger
81
09.p65
81
07-04-24, 11.01
DK
Indeks
A
Afinstallere
Picture Motion
Browser
Printerdriver
Alle-udskrivning
Antal udskrifter
Auto Fine Print4
AUTO
TOUCH-UP
43
42
11
8, 17
31, 47
10, 47
B
Bagpanel
7
Billedfremvisning 25
Billedliste
9
Bluetooth-enhed 36
Borders/Borderless
(med/uden ramme)
31, 47
C
CompactFlash-kort
BemÊrkninger om
brug
74
Typer
74
Creative Print
18
Cross Filter
(krydsfilter)
15
D
Date Display Order
(rækkef¯lge for
datovisning)
34
Datoudskrift
32
DCF (Design rule for
Camera File system)
32
82
09.p65
Dele og knapper 6
Demonstrationindstilling
34
Detaljeret visning af
billeddata
8
Display/Printer setup
(display/opsÊtning
af udskrift)
33
DPOF
8, 11
E
Edit-menu
(rediger)
Ekstern enhed
Enhed
12
38
34
F
Farvebånd
Bemærkninger om
brug
71
Farveindstilling
32
Farveprinterpakker
Bemærkninger om
brug
71
Fejlmeddelelser
65
Fejlsøgning
50
Filmenu
27
Filter
15
Fiskeøje-effekt
15
Flytning af et billede 13
Forholdsregler
70
Forhåndsvisning af
billeder
8
Forhåndsvisning 8
Formatere
29
Formindske
røde øjne
16
Forstørrelse og
formindskelse af en
billedstørrelse
9, 13
Frontpanel
6
G
Gemme et billede
H
Håndtag
7
I
ID-foto
Ikon
Indeksudskrivning
Indgangindikatorer
Indikator for
associeret fil
Indikator for
beskyttelse
Indkopiere
Indstille antal
udskrifter
Installation
Picture Motion
Browser
Printerdriver
21
34
11
8
8
8
23
8
42
40
J
Justering af et
billede
14
K
Kalender
Kopiering af et
billede
20
27
L
Layout-udskrift
LCD-baggrundsbelysning
LCD-skærm
Listing Order
(rækkef¯lge for
visning)
DK
82
17
07-04-24, 11.01
19
34
8
34
M
S
U
Masselager
38
Memory Stick
Formatere
29
Bemærkninger om
brug
73
Typer
72
Monochrome
(sort-hvid)
15
SD-kort
Bemærkninger om
brug
74
Typer
74
Sepia
15
Skifte skærmdisplayet
9
Skifte visningen
8
Skrivebeskyttelseskontakt
73
Skærmindikatorer 8
Sletning af et
billede
28
Specialfilter
15
Specifikationer
75
Sprog
34
Systemkrav
39
Søgning efter et
billede
26
Udskriftsområde 77
Udskriftspapir
Bemærkninger om
brug
71
Udskrivning
Redigeret billede 17
Fra en Bluetoothenhed
36
Fra en pc
39
Fra et PictBridgekamera
35
Fra en ekstern
enhed
38
Bruge Picture
Motion Browser 44
USB-hukommelse 38
N
Nem udskrivning 11
P
Papirretning
46
Papirstop
68
Partial Color
(delvis farve)
15
PictBridge/EXT
INTERFACE-stik 35, 38
PictBridge-kamera 35
Picture Motion
Browser
44
Print setup (opsætning
af udskrift)
30
T
R
Rensning
Rotering af et
billede
68
14
Visning af
billeddata
8
Z
Zoom ind
Zoom ud
9
9
Yderligere oplysninger
Tilslutning
Bluetooth-enhed 36
Digitalkamera
35
Ekstern enhed
38
Pc
41
Tænd/standbyindikator
35, 38, 41
Tænd/standbykontakt
35, 38, 41
V
83
09.p65
83
07-04-24, 11.01
DK
http://www.sony-europe.com
09.p65
84
07-04-24, 11.01
Download PDF

advertising