Sony | DPP-FP30 | Sony DPP-FP30 Betjeningsvejledning

Inden du begynder
Digitalfotoprinter
Forberedelser
Udskrivning fra et
PictBridge-kamera
(PictBridge-indstilling)
Udskrivning fra en pc
(PC-indstilling)
Fejlsøgning
DPP-FP30
Yderligere oplysninger
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning grundigt,
inden du tager printeren i brug, og gem den
til senere brug.
 2004 Sony Corporation
01_M897_da.p65
1
18-10-09, 07.11
Til kunder i USA
ADVARSEL
FORSIGTIG
For at undgå brand eller elektrisk stød
må enheden ikke udsættes for regn
eller fugt.
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af
en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er
godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
For at undgå elektrisk stød må
kabinettet ikke åbnes. Overlad alt
servicearbejde til fagkyndige.
Bemærk:
Ejer-registrering
Model- og serienumrene står på undersiden.
Noter serienummeret på nedenstående plads.
Henvis altid til disse numre, hvis du
henvender dig til en Sony-forhandler
angående dette produkt.
Modelnr. DPP-FP30
Serienr.
ADVARSEL
Udstyret skal være tilsluttet en lettilgængelig
stikkontakt.
(Så det om nødvendigt kan afbrydes fra
lysnettet)
Bemærk for kunder i
Europa
Dette produkt er blevet afprøvet, og det
overholder grænserne i EMC-direktivet
vedrørende brug af tilslutningskabler med en
længde på mindre end 3 meter.
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af
Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse
mod skadelig interferens i forbindelse med
installation i private hjem. Dette udstyr udvikler,
bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og
kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig
interferens på radiotrafik. Der er dog ingen
garanti for, at der ikke opstår interferens med en
given installation. Hvis udstyret forårsager
skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde
udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette
på interferensen ved en eller flere af følgende
forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren
radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Det afskærmede interfacekabel, som anbefales i denne
vejledning, skal bruges med udstyret, så grænserne
for en digital enhed ifølge Underdel B i Del 15 i FCCReglerne overholdes.
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du
kontakte:
Sony Customer Information Services Center på
1-800-222-SONY (7669), eller Sonys websted på
www.sony.com
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
SONY
Modelnr.:
DPP-FP30
Ansvarlig:
Sony Electronics Inc.
Adresse:
16450 W. Bernardo Dr, San
Diego, CA 92127 USA
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del
15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt
følgende to betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der
kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
2 DA
02_M897_da.p65
2
18-10-09, 07.12
Duplikering, udgivelse eller udskrivning af
cd’er, tv-programmer, materiale belagt med
ophavsret, som f.eks. billeder eller
publikationer, og alle andre materialer, som
ikke er til egen optagelse eller oprettelse, er
begrænset til udelukkende privat eller
hjemmebrug. Med mindre du er indehaver af
ophavsret eller har opnået ophavsretshavernes
tilladelse til duplikering af materialerne, kan
brug af sådanne materialer ud over
begrænsningen krænke bestemmelserne i
lovgivningen om ophavsret og resultere i krav
om skadeserstatning fra ophavsretshaverens
side.
Vær ved brug af fotobilleder med printeren
særligt opmærksom på ikke at krænke
bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret.
Enhver uautoriseret brug eller modifikation af
andres portræt kan krænke deres rettigheder.
Fotografering af nogle typer af demonstrationer,
optrædener og udstillinger kan være forbudt.
Om varemærker og
ophavsrettigheder
• VAIO er et varemærke, som tilhører Sony
Corporation.
• Microsoft og Windows® er registrerede
varemærker eller varemærker, som tilhører
Microsoft Corporation i USA og andre lande.
• IBM og PC/AT er registrerede varemærker,
som tilhører International Business Machines
Corporation.
• MMX og Pentium er registrerede varemærker,
som tilhører Intel Corporation.
•Denne software er delvist baseret på den
uafhængige JPEG-gruppes arbejde.
• Libtiff
Ophavsret © 1988-1997 Sam Leffler
Ophavsret © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
• Lib png
Ophavsret © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat,
Group 42, Inc.
Ophavsret © 1996, 1997 Andreas Dilger
Ophavsret © 1998, 1999 Glenn RandersPehrson
• Zlib
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly og Mark Adler
• Dette produkt bruger “Exif Toolkit For
Windows Ver.2.4 (Ophavsret © 1998 FUJI
PHOTO FILM CO., LTD. Alle rettigheder
forbeholdt)”. Exif er det udskiftelige
billedfilformat til digitalkameraer specificeret
af JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Alle andre firmaer og produkter, der er nævnt
heri, kan være varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive
firmaer. Desuden er “™” og “®” ikke nævnt i
hvert tilfælde i vejledningen.
Bemærkning til
brugere
Program © 2004 Sony Corporation
Dokumentation © 2004 Sony Corporation
Alle rettigheder forbeholdes. Denne betjeningsvejledning, og den software der er beskrevet heri,
må ikke helt eller delvist gengives, oversættes eller
omsættes til maskinlæsbart format uden
forudgående skriftlig godkendelse fra Sony
Corporation.
SONY CORPORATION KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR
TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER
AF NOGEN ART, I ANLEDNING AF, ELLER I
FORBINDELSE MED DENNE BETJENINGSVEJLEDNING, SOFTWAREN ELLER ANDRE
OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT HERI,
ELLER BRUGEN HERAF, HVAD ENTEN DET
BASERES PÅ ERSTATNING, KONTAKT ELLER PÅ
ANDEN MÅDE.
Hvis du bryder forseglingen på hylstret i cd-rompakken, accepterer du alle vilkår og betingelser i
denne aftale. Hvis du ikke accepterer disse vilkår
og betingelser, skal du straks levere disken uåbnet
tilbage til forhandleren, hvor du købte den,
sammen med resten af pakken.
Sony Corporation forbeholder sig ret til uden
varsel, på et hvilket som helst tidspunkt at foretage
ændringer i denne betjeningsvejledning og i de
oplysninger, der er indeholdt heri.
Den software, der beskrives heri, kan også være
underlagt vilkårene i en særskilt brugerlicensaftale.
Brugerregistrering
Udfyld og indsend det registreringskort, der er
inkluderet i pakken, hvis du vil modtage
kundeservice.
De designdata, f.eks. prøvebilleder, som denne
software indeholder, må ikke modificeres eller
duplikeres, ud over til personlig brug. Enhver
uautoriseret duplikering af denne software er
forbudt i henhold til lovgivning om ophavsret.
Bemærk, at uautoriseret duplikering eller
modifikation af andres portrætter eller værker,
som er belagt med ophavsret, kan krænke
rettighedsindehavernes rettigheder.
3 DA
02_M897_da.p65
3
18-10-09, 07.12
Indholdsfortegnelse
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer .................... 33
Hvis der opstår papirstop ...................... 41
Inden du begynder
Oversigt .................................................. 5
Hvad du kan bruge printeren til ................. 5
Funktioner ................................................ 6
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ...................................... 42
Specifikationer ...................................... 44
Udskriftsområde ...................................... 45
Forberedelser
Ordliste ................................................. 46
1 Kontrol af pakkens indhold ............... 7
Delenes betegnelser ............................. 47
2 Forberedelse af udskriftspakken
(medfølger ikke) ............................... 8
Indeks ................................................... 49
Størrelser på udskriftspapir ........................ 8
Vælg en udskriftspakke ............................. 8
3 Isætning af toneren .......................... 9
4 Ilægning af udskriftspapiret ............ 10
Udskrivning fra et PictBridgekamera (PictBridge-indstilling)
Udskrive billeder fra digitalkameraet .... 13
Udskrivning fra en pc (PCindstilling)
Installation af softwaren ....................... 15
Systemkrav .............................................. 15
Installation af printerdriveren ................... 16
Afinstallation af printerdriveren ............... 20
Installation af PictureGear Studio ............. 22
Afinstallation af PictureGear Studio ......... 24
Udskrivning af fotos med PictureGear
Studio ............................................. 25
Udskrivning fra anden
applikationssoftware ............................... 32
4 DA
02_M897_da.p65
4
18-10-09, 07.12
Inden du begynder
Oversigt
Hvad du kan bruge printeren til
Udskrivning fra en pc
Udskrivning fra et
PictBridge-kamera
(PC-indstilling) c Side 15
(PictBridge-indstilling) c Side 13
Forbind et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera til printeren for at
udskrive billeder via
kameraet.
Tilslut en pc til printeren, eller
udskriv billeder vha. pc’en.
Afhængigt af hvilken betjeningsindstilling du vælger, skal du følge betjeningsgangen
nedenfor:
PictBridge-indstilling
PC-indstilling
Fra og med
anden gang.
For første gang
Installer den medfølgende
software på pc’en (side 15)*
Gør printeren klar til udskrivning
• Forbered udskriftspakken (medfølger ikke) (side 8)
• Isæt toneren (side 9)
• Isæt udskriftspapiret (side 10)
* Installationsproceduren er
kun nødvendig,
når du tilslutter
printeren til
computeren for
første gang.
Tilslut til en stikkontakt
Tilslut til et kamera (side 13)
Tilslut til en pc (side 19)
Brug kameraet til at udskrive et
Brug pc’en til at udskrive et
billede (side 13)
billede (side 25)
5 DA
03_M897_da.p65
5
18-10-09, 07.12
Inden du begynder
Digitalfoto-printeren DPP-FP30 har følgende to betjeningsindstillinger, afhængigt af
den enhed du bruger til udskrivning.
Formindskelse af røde øjne og andre
justeringer (kun PC-indstilling,
side 29)
Funktioner
PictBridge-kompatibel*
(side 13)
Printeren understøtter PictBridgestandarden, så du nemt kan udskrive et
billede fra et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera.
Du kan justere et billede til at mindske
røde øjne, som kan forekomme når et
motiv bliver optaget med blitz. Der kan
også foretages justeringer af lysstyrke,
farvenuancer og andre elementer i
billedets kvalitet.
Understøtter Windows-pc med en
praktisk USB-tilslutning (side 15)
Papirbakken giver mulighed for at
udskrive 20 ark på en gang (side 10)
Ved at tilslutte printeren til din pc via et
USB-stik og installere den medfølgende
printerdriver, kan du udskrive billeder
fra din pc.
Med den medfølgende papirbakke kan
du udskrive op til 20 ark udskriftspapir
på en gang.
Valg af papirstørrelse (side 8)
Super Coat 2
Super Coat 2-funktionen gør dine
udskrifter stærkere og beskytter mod
fugt og fingeraftryk, så dine udskrifter
får en lang levetid.
Auto Fine Print 3
Auto Fine Print 3 analyserer billeddata
for et billede, herunder Exif-data, og
korrigerer dem til et flottere og mere
naturligt billede.
Understøtter Exif
2.21** (Exif Print)
(side 46)
Når du bruger den medfølgende
PictureGear Studio-software til at
udskrive et billede fra din pc, kan du
vælge Exif Print-billedkorrektion ud
over den almindelige OS-billedkorrektion. Med Exif Print-korrektion
bruger den medfølgende printerdriver
et billedes Exif-data og printerens
farvehåndtering til at justere og gengive
et billede med fremragende
billedkvalitet.
Du kan vælge mellem postkort-størrelse
og 3,5 x 5"-størrelse.
Bemærk
Udskriftspapir i 3,5 x 5"-størrelse sælges ikke
overalt.
* PictBridge er en standard, der gør det
muligt for dig at tilslutte et digitalkamera
direkte til printeren uden brug af en pc, så
du kan udskrive direkte på stedet.
** Exif (Exchangeable image file format for
digital cameras) Print er en
verdensstandard for digital
fotoudskrivning. Et digitalkamera, der
understøtter Exif Print, gemmer de data,
der er relevante for optageforholdene, når
hvert billede tages. Printeren anvender de
Exif Print-data, der er gemt i hver
billedfil, til at sikre, at udskriften ligner
den originale optagelse mest muligt.
6 DA
03_M897_da.p65
6
18-10-09, 07.12
Forberedelser
Dette afsnit forklarer hvordan du klargør
printeren. Følg fremgangsmåden i dette
afsnit for at gøre printeren klar til at lave
udskrifter.
1 Kontrol af pakkens
indhold (denne side)
1 Kontrol af
pakkens indhold
Kontroller, at følgende tilbehør er
leveret med printeren.
Papirbakke (1)
2 Forbered udskriftspakken (medfølger
ikke) (side 8)
Cd-rom (1)
– Sony DPP-FP30 printer-driversoftware til Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows®
Millennium Edition/Windows® 98
Second Edition
– PictureGear Studio V.2.0
x
3 Isætning af toneren
(side 9)
x
4 Ilægning af udskriftspapiret (side 10)
Når du er klar med forberedelserne, kan
du læse om hvordan du udskriver
billeder i de forskellige betjeningsindstillinger (side 5 til 6).
Lysnetadapter (1)
Lysnetledning * (1)
•
•
•
•
Farve-udskriftspakke (1)
Betjeningsvejledning (dette hæfte, 1)
Garanti (1)
Sony-brugerlicensaftale til software (1)
* Den afbildede lysnetledning er
udelukkende beregnet til 120 V. Stikkets
udformning og specifikationerne kan
variere, afhængigt af det område printeren
bruges i.
7 DA
04_M897_da.p65
7
18-10-12, 02.15
Forberedelser
x
2 Forberedelse af
udskriftspakken
(medfølger ikke)
For at udskrive et billede skal
du bruge en udskriftspakke,
der er designet til printeren.
Pakken indeholder et sæt
udskriftspapir og en toner.
Størrelser på udskriftspapir
Du kan vælge mellem følgende to
størrelser udskriftspapir:
• Postkort (4 x 6") -størrelse
(101,6 x 184,4 mm)
• 3,5 x 5"-størrelse (89 x 159 mm)*
Vælg en udskriftspakke
Vælg udskriftspakke i overensstemmelse med den type udskrivning,
du vil lave:
Postkort-størrelse SVM-F40P
• To pakker med hver 20 ark postkortstørrelse fotopapir
• Toner til 40 udskrifter
SVM-F80P
• Fire pakker med hver 20 ark postkortstørrelse fotopapir
• 2 tonere til hver 40 udskrifter
3,5 x 5"-størrelsebSVM-F40L*
• To pakker med hver 20 ark 3,5 x 5"størrelse fotopapir
• Toner til 40 udskrifter
*Bemærk
Udskriftspapir i 3,5 x 5"-størrelse sælges ikke
Udskriftspakker kan bestilles på
webstedet:
www.sony.com/printers
Bemærkninger om udskriftspakker
• Brug altid en toner og udskriftspapir fra
den samme æske som et sæt. Hvis du
blander tonere og papir af forskellige
typer, vil udskrivning ikke altid være
mulig.
• Siden uden aftryk er udskriftsfladen. Hvis
der kommer støv eller fingeraftryk på
udskriftsfladen eller farvebåndet, kan
udskrivningskvaliteten blive forringet. Pas
på ikke at røre ved udskriftsfladen.
• Fold ikke udskriftspapiret, og riv det
ikke af langs perforeringen inden
udskrivning.
• Udskriv ikke på brugte udskriftspapirark, og forsøg ikke at spole tonerens
farvebånd tilbage. I modsat fald kan
printeren beskadiges.
• Toneren må ikke skilles ad.
Bemærkninger om opbevaring af
udskriftspakker (til kvalitetsudskrifter)
• Når du opbevarer en delvist brugt pakke
med toner og udskriftspapir igennem
længere tid, skal den opbevares i den
originale eller en lignende emballage.
• Undgå at anbringe udskriftspakken på
steder, der er udsat for høje temperaturer,
høj fugtighed, meget støv eller direkte
sollys.
• Brug udskriftspakken inden for to år fra
fremstillingsdatoen.
Bemærkning om opbevaring af
udskrifter
• Brug ikke tape eller blækfjerner på
udskrifter. Lad ikke udskrifter ligge under
skriveunderlag af plast.
Advarsel
• Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være underkastet
bestemmelser om ophavsret. Uautoriseret
videoudskrivning af sådant materiale kan
krænke bestemmelserne i lovgivningen om
ophavsret.
8 DA
04_M897_da.p65
8
18-10-09, 07.12
Udtagning af toneren
3 Isætning af
toneren
1
Træk låget til tonerrummet
op.
Når toneren løber tør, blinker ERRORindikatoren langsomt.
Åben låget til tonerrummet, skub
udkastknappen op, og tag den brugte
toner ud.
Forberedelser
Udkastknap
2
Sæt toneren helt ind i pilens
retning, indtil den klikker på
plads.
ERROR-indikator
Bemærkninger
Pil
3
Luk låget til tonerrummet.
• Brug toneren fra den samme æske som
udskriftspapiret.
• Undgå at berøre farvebåndet eller at
anbringe toneren i støvede omgivelser.
Fingeraftryk eller støv på farvebåndet kan
forringe udskrivningskvaliteten.
Farvebånd
Fortsættes
9 DA
04_M897_da.p65
9
18-10-09, 07.12
• Stik ikke hånden ind i tonerrummet. Det
termiske hoved varmes kraftigt op, især
efter gentagne udskrivninger.
• Spol ikke tonerens farvebånd tilbage og
brug det ikke til udskrivning.
Udskrivningsresultatet bliver ringe, og
der kan opstå funktionsfejl.
• Hvis toneren ikke klikker på plads, skal du
tage den ud og derefter sætte den i igen.
Hvis farvebåndet er så løst, at det ikke kan
isættes, kan du opstramme det ved at
spole det i pilens retning.
4 Ilægning af
udskriftspapiret
1
Åbn papirbakken.
2
Skyd låget til papirbakken i
modsat retning af papirfremføringsretningen (1), og løft
det derefter åbent (2).
3
Indstil bakkeadapteren i
overensstemmelse med den
udskriftspapirstørrelse, du vil
bruge.
• Tag ikke toneren ud, mens der udskrives.
Bemærkninger om opbevaring af toneren
• Undgå at anbringe toneren på steder, der
er udsat for høje temperaturer, høj
fugtighed, meget støv eller direkte sollys.
• Opbevar en delvist brugt toner i
originalemballagen.
Bemærk
Udskriftspapir i 3,5 x 5"-størrelse sælges
ikke overalt.
10 DA
04_M897_da.p65
10
18-10-09, 07.12
x Sådan bruges postkort (4 x 6")
-størrelse udskriftspapir
Tryk bakken og bagsiden af
bakkeadapteren for at udløse
adapterens låse (1), og fjern og
løft bakkeadapteren fra
låshullerne (2).
4
Læg udskriftspapiret i bakken.
Bladr udskriftspapiret igennem.
Læg derefter udskriftspapiret i med
udskrivningsoverfladen (siden
uden aftryk) opad.
Udløs låsen.
Udskriftsflade
Bakkeadapter
Sådan sættes bakkeadapteren
på bakken
Stik bakkeadapterens fremspring ind
i låshullerne på forsiden af bakken
(1), og skyd derefter adapteren
ned, indtil dens bageste lås klikker
på plads (2).
Papirfremføringsretning
Vend stempelmærke
(postkort-størrelse)
eller pileaftryk
(3,5 x 5"-størrelse) mod
fremføringsretningen.
Bemærk
Rør ikke ved udskriftsfladen.
Fingeraftryk på udskriftsfladen kan
forringe udskriftskvaliteten.
5
Fjern beskyttelsesarket.
x Sådan bruges 3,5 x 5"-størrelse
udskriftspapir
Hold bakkeadapteren påsat.
Bakkeadapter
Fortsættes
11 DA
04_M897_da.p65
11
18-10-09, 07.12
Forberedelser
• For at indstille udskriftspapir i
postkort-størrelse skal du vende
stempelmærket i papirfremføringsretningen.
• For at indstille udskriftspapir i
3,5 x 5"-størrelse, skal du rette et
pileaftryk ind efter papirfremføringsretningen.
Læg beskyttelsesarket i sammen
med papir. Du kan indstille op til
20 ark udskriftspapir.
6
Luk låget til papirbakken (1),
og skyd det i papirfremføringsretningen (2).
Hold papirbakken åben.
7
8
Træk og åbn printerens låg til
papirbakkerum.
Sæt papirbakken i printeren.
Sæt den godt fast, indtil den klikker
på plads.
Bemærkninger
• Fjern ikke papirbakken ved udskrivning.
• For at undgå papirstop eller funktionsfejl i
printeren skal følgende overholdes:
– Skriv ikke på udskriftspapiret. Brug en
olieblækpen til at skrive på papiret efter
udskrivning. Du kan ikke maskinskrive
på papiret.
– Sæt ikke klistermærker eller stempler på
udskriftspapiret.
– Hold eller bøj ikke udskriftspapiret.
– Når du lægger udskriftspapir i en
delvist fyldt bakke, skal du sørge for, at
det samlede antal ark ikke overstiger 20
for udskriftspapiret.
– Udskriv ikke på brugt udskriftspapir.
Udskrivning af et billede to gange på
samme ark gør ikke det udskrevne
billede tykkere.
– Brug kun udskriftspapiret til denne
printer.
– Brug ikke udskriftspapir der er udkastet
uden at blive trykt.
Bemærkninger om opbevaring af
udskriftspapiret
• Undgå at opbevare papiret, så de trykte
forsider er i berøring med hinanden eller i
kontakt med gummi- eller plastprodukter,
herunder vinylklorid eller
plastificeringsmiddel, i længere tid ad
gangen. Der kan opstå farveforandringer
eller forringelse af det udskrevne billede.
• Undgå at anbringe udskriftspapiret på
steder, der er udsat for høje temperaturer,
høj fugtighed, meget støv eller direkte
sollys.
• Opbevar delvist brugt udskriftspapir i
originalemballagen.
12 DA
04_M897_da.p65
12
18-10-09, 07.12
Udskrivning fra et PictBridge-kamera (PictBridge-indstilling)
Udskrive billeder fra
digitalkameraet
Du kan tilslutte et PictBridgekompatibelt digitalkamera og udskrive
billeder direkte fra digitalkameraet.
1
Gør dit digitalkamera klar til
at udskrive på en PictBridgekompatibel printer.
Bemærk
Når du bruger en DSC-T1, skal du
opdatere softwareversionen.
2
Tilslut printeren til
vekselstrømskilden (lysnettet).
3
Tænd printeren.
STANDBY-indikatoren på
printeren lyser grønt.
1 Sæt et stik på den medfølgende
lysnetledning i den medfølgende
lysnetadapter.
2 Sæt lysnetledningens andet stik i
stikkontakten.
3 Sæt lysnetadapterens stik i
printerens DC IN-stik.
STANDBY-indikatoren lyser rødt.
Sådan slukkes printeren
Hold STANDBY trykket ned i
mindst et sekund, indtil STANDBYindikatoren bliver rød.
Lysnetadapter
(medfølger)
Til stikkontakten
Lysnetledning (medfølger)
4
Forbind et PictBridgekompatibelt digitalkamera til
printeren.
Brug USB-kablet, der følger med
digitalkameraet.
Fortsættes
13 DA
05_M897_da.p65
13
18-10-09, 07.12
Udskrivning fra et PictBridge-kamera (PictBridge-indstilling)
De indstillinger og den betjening, der er
nødvendige inden tilslutning, er
forskellige afhængigt af digitalkameraet.
Se betjeningsvejledningen til dit
digitalkamera for nærmere oplysninger.
Bemærkninger
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig
stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår
problemer, mens du bruger adapteren, skal
du straks slå strømmen fra ved at trække
stikket ud af stikkontakten.
• Når du er færdig med at bruge
lysnetadapteren, skal du afbryde den fra
printerens DC IN-stik og stikkontakten.
• Enheden er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den er tilsluttet
en stikkontakt, også selv om enheden er
blevet slukket.
• Den afbildede lysnetledning er udelukkende
beregnet til 120 V. Stikkets udformning og
specifikationerne kan variere, afhængigt af
det område printeren bruges i.
• Udskriftspapiret kommer automatisk frem
fra papirudgangen ved udskrivning. Undgå
at blokere papirudgangen med lysnetadapteren eller lysnetledningen.
Til PictBridge-stikket
(USB A-TYPE)
5
Udskrivning af billeder styres
med digitalkameraet.
Printeren understøtter følgende
typer udskrifter:
• Udskrivning af et enkelt billede.
• Udskrivning af alle billeder (ALL)
Bemærkninger
Til PictBridgestikket (USB)
PictBridgekompatibelt
digitalkamera
Bemærkninger
• Du kan ikke tilslutte et PictBridgekompatibelt digitalkamera og en pc
til printeren på samme tid. Ved
udskrivning fra et digitalkamera
skal du fjerne pc’en fra printeren.
• Stikket er kun beregnet til
PictBridge. Tilslut aldrig en anden
enhed end et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera.
• Den typen USB-kabel, du skal
bruge, kan afhængige af digitalkameraet. Brug et USB-kabel med et
A-TYPE-stik til printeren og til
kameraet bruges den type af stik,
som kameraet anvender.
• Brug et almindeligt USB-kabel med
en længde på under 3 m.
Når du tilslutter et PictBridgekompatibelt digitalkamera til
printeren
Printeren går automatisk i PictBridgeindstilling. PICTBRIDGE-indikatoren
bliver grøn.
PICTBRIDGE-indikator
• Hvis du sætter en ny toner i, mens
printeren er forbundet til digitalkameraet,
kan billedet blive udskrevet forkert. Sker
det, skal du indstille papirstørrelsen igen
via digitalkameraet, eller afbryde
forbindelsen mellem printeren og
digitalkameraet og forbinde de to igen.
• Printeren må ikke flyttes eller slukkes, mens
der udskrives, da toneren eller papiret kan
sætte sig fast. Hvis du slår strømmen fra,
skal du holde papirbakken isat, og derefter
tænde printeren. Hvis papir, der er ved at
blive udskrevet sidder tilbage i printeren,
skal du fjerne det og fortsætte udskrivning
fra trin 1.
• Udskriftspapiret kan komme frem ved
udskrivning. Undgå at røre ved eller
trække i papiret. Vent, indtil udskriftspapiret er helt udkastet efter udskrivning
slutter.
• Sørg for at have tilstrækkelig plads bag
ved printeren ved udskrivning.
• Hvis printeren løber tør for udskriftspapir
ved uafbrudt udskrivning, eller hvis du
udskriver uden udskriftspapir i papirbakken, lyser printerens ERROR-indikator.
Fremfør udskriftspapiret uden at slå
strømmen fra, og fortsæt udskrivning.
Om PICTBRIDGE-indikatoren
PICTBRIDGE-indikatoren viser
tilslutningsstatus mellem printeren og
digitalkameraet som følger:
• Når indikatoren lyser: Forbindelsen
mellem printer og det PictBridgekompatible digitalkamera er etableret.
• Når indikatoren blinker: Der er tilsluttet en
enhed, som ikke understøtter PictBridgefunktionen. Eller det billede, der skal
udskrives, er beskadiget.
14 DA
05_M897_da.p65
14
18-10-09, 07.12
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
For at udskrive fra en pc tilsluttet
printeren, skal du installere den medfølgende software på din pc.
Dette afsnit forklarer, hvordan du
installerer den medfølgende software på
din pc, og hvordan du bruger
PictureGear Studio-softwaren til at
udskrive billeder med.
Se også i betjeningsvejledningen til din
pc.
Installation af softwaren er kun
nødvendig, når du tilslutter printeren til
din pc for første gang.
Om PictureGear Studios varemærker
og ophavsrettigheder
Systemkrav
For at bruge den medfølgende
printerdriver og PictureGear Studio skal
din pc opfylde følgende systemkrav:
Operativsystem:
Microsoft Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows®
Millennium Edition/Windows ® 98
Second Edition, forinstalleret (IBM
PC/AT-kompatibel)
(Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, Windows NT, andre
versioner (f.eks. Server, Personal) i
Windows 2000 understøttes ikke.)
CPU: Pentium III 500MHz eller
hurtigere (Pentium III 800MHz eller
hurtigere anbefales.)
RAM: 128 MB eller mere (256 MB eller
mere anbefales.)
Harddiskplads: 200 MB eller mere
(Afhængigt af den Windowsversion, du bruger, er mere plads
nødvendig. Du har brug for
yderligere harddiskplads til at
håndtere billeddata.)
Display:
Skærmområde: 800 x 600 pixels eller
mere
Farver: High Color (16-bit) eller mere
Fortsættes
15 DA
06_M897_da.p65
15
18-10-09, 07.13
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
• Ophavsret til designmaterialer
Ophavsretten til de designmaterialer, der
ligger i denne software, er ejet af Sony
Corporation eller Sony Music
Communications Corporation.
Kommerciel brug er forbudt i henhold til
love om ophavsret.
• Mangfoldiggørelse af materialer beskyttet
af ophavsret, såsom fotografier, er forbudt,
undtagen til privat brug eller hjemmebrug.
• Alle andre firmaer og produkter, der er
nævnt heri, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres
respektive firmaer. Desuden er “™” og
“®” ikke nævnt i hvert tilfælde i
vejledningen.
Installation af
softwaren
Om den medfølgende cd-rom
Den medfølgende cd-rom indeholder
følgende software:
• Printerdriver til DPP-FP30: Softwaren
beskriver printerens krav, og gør det
muligt at udskrive via din computer.
• PictureGear Studio: Sonys originale
softwareapplikation der gør det
muligt for dig at håndtere stillbilleder
— indhente, styre, behandle og
udskrive dem.
Installation af printerdriveren
1
Sørg for, at printeren ikke er
forbundet til computeren.
Bemærk
Hvis du forbinder printeren til din pc på
dette tidspunkt, vises en af følgende
dialogbokse:
• Ved brug af Windows 98SE/Me:
Add New Hardware Wizard
Bemærkninger
• Hvis der bruges en hub til at forbinde
printer og pc, eller hvis der er tilsluttet to
eller flere USB-enheder inkl. andre
printere, kan der opstå problemer. I så fald
skal du forenkle forbindelsen mellem din
pc og printeren.
• Du kan ikke betjene printeren fra en anden
USB-enhed, der bruges på samme tid.
• USB-kablet må ikke tages ud af eller sættes
ind i printeren ved datakommunikation
eller udskrivning. Der kan opstå fejl med
printeren.
• Printeren understøtter ikke at computeren
går i standby/dvale. Mens der udskrives
må pc’en ikke sættes i standby eller dvale.
• Vi kan ikke garantere, at program og
driver virker på alle pc’er, heller ikke selv
om de opfylder systemkravene.
• Ved brug af Windows 2000/XP:
Found New Hardware Wizard
Sker det, skal du afbryde forbindelsen
mellem printer og pc, og klikke på
“Cancel” i dialogboksen.
2
Tænd computeren, og start
Windows op.
• Når du installerer eller
afinstallerer softwaren i
Windows® 2000 Professional, skal
du logge på som administrator
eller som superbruger.
• Når du installerer eller
afinstallerer softwaren i
Windows® XP Professional/
Home Edition, skal du logge på
som computeradministrator.
Bemærkninger
• Sørg for at lukke alle aktive
programmer, inden du installerer
softwaren.
• Dialogboksene i dette afsnit er
hentet fra Windows XP Professional,
med mindre andet er angivet.
Installationsprocedurerne og de
viste dialogbokse afhænger af
operativsystemet.
16 DA
06_M897_da.p65
16
18-10-09, 07.13
3
Sæt den medfølgende cd-rom
i cd-rom-drevet på din
computer.
Opsætning begynder automatisk,
og installationsvinduet vises.
Bemærk
6
Afkryds “I accept the terms of
the license agreement”, og
klik på “Next”.
Hvis du afkrydser “I do not accept
the terms of the license agreement”,
kan du ikke komme videre til det
næste trin.
Hvis installationsvinduet ikke vises
automatisk, skal du dobbeltklike på
“Setup.exe” for cd-rommen.
4
Klik på “Installing Printer
Driver”.
7 Klik på “Install”.
“Sony DPP-FP30 InstallShieldWizard”-dialogboksen
vises.
5
Klik på “Next”.
Dialogboksen “Printer connection”
vises.
Dialogboksen med licensaftalen
vises.
Fortsættes
17 DA
06_M897_da.p65
17
18-10-09, 07.13
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
Dialogboksen “Ready to install the
program” vises.
8
Tilslut printeren til
vekselstrømskilden (lysnettet).
1 Sæt et stik på den medfølgende
lysnetledning i den medfølgende
lysnetadapter.
2 Sæt lysnetledningens andet stik i
stikkontakten.
3 Sæt lysnetadapterens stik i
printerens DC IN-stik.
STANDBY-indikatoren lyser rødt.
• Den afbildede lysnetledning er
udelukkende beregnet til 120 V. Stikkets
udformning og specifikationerne kan
variere, afhængigt af det område printeren
bruges i.
• Udskriftspapiret kommer automatisk frem
fra papirudgangen ved udskrivning.
Undgå at blokere papirudgangen med
lysnetadapteren eller lysnetledningen.
9
Tænd printeren.
STANDBY-indikatoren lyser grønt.
Lysnetadapter
(medfølger)
Sådan slukkes printeren
Til stikkontakten
Lysnetledning
(medfølger)
Hold STANDBY trykket ned i
mindst et sekund, indtil STANDBYindikatoren bliver rød.
10 Forbind USB-stikkene på
printer og computer med et
USB-kabel.
Bemærkninger
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig
stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår
problemer, mens du bruger adapteren,
skal du straks slå strømmen fra ved at
trække stikket ud af stikkontakten.
• Når du er færdig med at bruge
lysnetadapteren, skal du afbryde den fra
printerens DC IN-stik og stikkontakten.
• Enheden er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den er
tilsluttet en stikkontakt, også selv om
enheden er blevet slukket.
Brug et almindeligt USBtilslutningskabel.
18 DA
06_M897_da.p65
18
18-10-09, 07.13
12 Klik på “Finish”.
Til USB-stik
(B-TYPE)
Til USB-stik
Windows-pc
Bemærk
11 Klik på “Next”.
13•
For at afslutte installationen
skal du klikke på
“Complete”, tage cdrommen ud af drevet og
gemme den til fremtidig
brug.
• For at installere PictureGear
Studio-softwaren skal du
klikke på “Installing the
PictureGear Studio” og følge
fremgangsmåden på side 22.
Printeren går automatisk i PCindstilling, og printeropsætning
begynder automatisk.
Når printeropsætningen er
gennemført, vises “InstallShield
Wizard Complete”-dialogboksen.
Fortsættes
19 DA
06_M897_da.p65
19
18-10-09, 07.13
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
Brug et almindeligt A-B TYPE USBkompatibelt kabel med en længde på
mindre end 3 m. Typen af USB-kabel, du
skal bruge, kan afhænge computeren. Se
vejledningen til din computer for mere
information.
Installationen af printerdriveren er
afsluttet. Når du bliver spurgt, om
du vil genstarte computeren, skal
du svare ja.
Bemærkninger
• Hvis du bliver bedt om at angivet stien til
printerdriveren, skal du angive følgende
mappe:
- Ved brug af Windows 98SE/Me:
D\Driver\Win98.me
- Ved brug af Windows 2000/XP:
D\Driver\Win2000.me
“D” angiver navnet din computers cdrom-drev. Det kan have et andet bogstav
på dit system.
• Den medfølgende cd-rom skal bruges ved
afinstallation eller geninstallation af
printerdriveren. Opbevar den sikkert til
eventuel fremtidig brug.
• Hvis installationen ikke gennemføres, skal
du fjerne printeren fra din computer,
genstarte din computer, og derefter udføre
installationsprocedurerne fra trin 3.
• Efter installationen er “Sony DPP-FP30”
ikke indstillet som standardprinter. Vælg i
hvert program den printer, du bruger.
• Læs Readme-filen (Readme-mappe på cdrommencEnglish-mappecReadme.txt),
inden du bruger printeren.
Afinstallation af
printerdriveren
Hvis du ikke længere har brug for
printerdriveren, kan du fjerne den fra
din pc’s harddisk på følgende måde:
1
Afbryd USB-kablet fra
printeren og computeren.
2
Sæt den medfølgende cd-rom
i computerens cd-rom-drev.
Opsætning begynder automatisk,
og installationsvinduet vises.
Bemærk
Hvis installationsvinduet ikke vises
automatisk, skal du dobbeltklike på filen
“Setup.exe” på cd-rommen.
3
Klik på “Installing Printer
Driver”.
Kontrol af installationen
Åbn mappen “Printere og faxenheder”
(kun Windows XP Home Edition/XP
Professional) eller “Printere” i
Kontrolpanelet. Hvis der står “Sony
DPP-FP30” i vinduet “Printere og
faxenheder” eller “Printere”, er
printerdriveren blevet korrekt
installeret.
“Sony DPP-FP30 - InstallShield
Wizard”-dialogboksen vises.
20 DA
06_M897_da.p65
20
18-10-09, 07.13
4
Dialogboksen der spørger, om du
vil genstarte computeren, vises.
Klik på “Next”.
7
Afkryds “Yes, I want to restart
my computer now”, og klik på
“OK”.
Dialogboksen med licensaftalen
vises.
5
Afkryds “I accept the terms of
the license agreement”, og
klik på “Next”.
Sådan kontrolleres afinstallation
Vælg “Printere og faxenheder” (kun
Windows XP Home Edition/XP
Professional) eller “Printere” i
Kontrolpanelet for at kontrollere, om
“DPP-FP30” vises. Hvis ikke, er
printerdriven fjernet korrekt.
Dialogboksen til bekræftelse af
afinstallation vises.
6
Klik på “Yes”.
Fortsættes
21 DA
06_M897_da.p65
21
18-10-09, 07.13
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
Hvis du afkrydser “I do not accept
the terms of the license agreement”,
kan du ikke fortsætte afinstallation.
Når computeren er genstartet, vil de
relevante filer være slettet, og
afinstallation er gennemført.
Bemærkninger
Installation af PictureGear
Studio
• Hvis installationsvinduet ikke vises
automatisk, skal du dobbeltklike på
filen “Setup.exe” på cd-rommen
Installer PictureGear Studio på din
computer.
1
• Afhængigt af pc’ens systemmiljø,
kan det være nødvendigt at
installere Microsoft Data Access
Component 2.7 og Jet 1.0 samtidig
med installationen af PictureGear
Studio. Skulle det være nødvendigt,
kommer de tilhørende dialogbokse
automatisk frem. Følg
instruktionerne på skærmen for at
fortsætte installationen.
Tænd computeren, og start
Windows op.
• Ved installation eller
afinstallation af softwaren i
Windows® 2000 Professional skal
du logge ind på Windows med en
bruger som er “Administrator”
eller “Superbruger”.
• Ved installation eller
afinstallation af softwaren i
Windows® XP Professional/
Home Edition skal du logge ind
på en “Computeradministrator”brugerkonto.
3
Klik på “Installing PictureGear
Studio”.
Bemærkninger
• Sørg for at lukke alle aktive
programmer, inden du installerer
softwaren.
• Dialogboksene i dette afsnit er
hentet fra Windows XP Professional,
med mindre andet er angivet.
Installationsprocedurerne og de
viste dialogbokse er forskellige,
afhængigt af operativsystemet.
2
Dialogboksen “PictureGear Studio
Setup” vises.
4
Klik på “Next”.
Sæt den medfølgende cd-rom
i computerens cd-rom-drev.
Opsætning begynder automatisk,
og installationsvinduet vises.
22 DA
06_M897_da.p65
22
18-10-09, 07.13
Hvad er “PictureGear Studio Media
Watcher”?
Dialogboksen til angivelse af
destinationsmappe vises.
5
Kontroller destinationen, og
klik derefter på “Next”.
Klik på “Browse”, hvis du vil vælge
en anden destinationsmappe.
Dialogboksen “PictureGear Studio
Media Watcher” vises.
6
Afkryds “Register the
PictureGear Studio Media
Watcher in the startup folder”
for at registrere Media
Watcher, og klik derefter på
“OK”.
7
For at vise Readme-filen skal
du afkrydse “View Readme”,
og derefter klikke på “Finish”.
Når installationen er færdig,
kommer der en dialogboks frem og
meddeler det.
Fortsættes
23 DA
06_M897_da.p65
23
18-10-09, 07.13
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
Når PictureGear Studio er installeret
på et andet styresystem end
Windows XP, registrerer
PictureGear Studio Media Watcher
isætning af en enhed eller medium,
der indeholder fotos.
For at ændre indstillingerne udført
ved installation skal du følge
fremgangsmåden nedenfor:
1 Klik på “Start”, “Programmer”,
“PictureGear Studio”, “Tools”, og
derefter “Media Watcher”, efter
du har installeret PictureGear
Studio-softwaren.
PictureGear Studio Media
Watcher startes.
2 Klik på PictureGear Studio Media
Watcher-ikonet på proceslinien
med højre museknap, og klik på
“Settings” i menuen der vises.
3 Tilføj eller slet
afkrydsningsmærket for “Starts
the Media Watcher when you log
on Widows”.
For at udføre registrering skal du
afkrydse valgmuligheden. For at
annullere registrering skal du
slette afkrydsningsboksen.
• Når du afkrydser “View Readme
File”, vises Readme-filen. Når du
lukker Readme-filen, lukkes
PictureGear Studio Setupdialogboksen også.
• Hvis du ikke afkrydser “View
Readme File”, lukkes PictureGear
Studio Setup-dialogboksen.
8
Tag cd-rommen ud af
computeren, og opbevar den
til fremtidig brug.
Afinstallere PictureGear
Studio
Hvis du ikke længere har brug for
softwaren, kan du fjerne den fra din pc’s
harddisk på følgende måde:
1
Fjern USB-kablet mellem
printeren og pc’en.
2
Sæt den medfølgende cd-rom
i computerens cd-rom-drev.
Opsætning begynder automatisk,
og installationsvinduet vises.
Bemærkninger
• Hvis installationen mislykkes, skal du
følge installationsproceduren fra trin 2.
• Den medfølgende cd-rom skal bruges, hvis
du vil afinstallere eller geninstallere
PictureGear Studio. Pas på den, så du kan
bruge den senere.
• PictureGear Studio, der følger med DPPFP30, har følgende begrænsninger:
– I PhotoCollection kan du ikke vælge
andet papir end “Sony”.
– I PrintStudio kan du ikke oprette eller
udskrive “Label”.
– I PrintStudio kan du ikke oprette eller
udskrive “Sticker, name card, or card”.
– I PrintStudio kan du ikke udskrive dele
af “Postcard”-design.
For at slette ovenstående begrænser og
opgradere softwaren til den version, der
følger med VAIO-computere og CLIE
håndholdte enheder, skal du starte
programmet “Setup.exe” i mappen
“pgs.add”.
Bemærk
Hvis installationsvinduet ikke vises
automatisk, skal du dobbeltklike på filen
“Setup.exe” på cd-rommen.
3
Klik på “Installing PictureGear
Studio”.
Dialogboksen til bekræftelse af
fjernelsen vises.
24 DA
06_M897_da.p65
24
18-10-09, 07.13
4
Klik på “Yes”.
En dialogboks meddeler, at
softwaren fjernet.
5
Klik på “Finish”.
De relevante filer slettes.
Udskrivning af fotos
med PictureGear
Studio
PictureGear Studio indeholder procedurer
til håndtering af stillbilleder — indhente
dem, styre dem, behandle dem og
udskrive dem. Du kan bruge softwaren til
at udskrive et billede fra din pc i postkorteller 3,5 x 5"-størrelse.
Bemærk
Udskriftspapir i 3,5 x 5"-størrelse sælges ikke
overalt.
1
PictureGear Studio-vinduet startes.
Tips
Du kan også fjerne softwaren fra kontrolpanelet. Vælg “Add/Remove Programs” fra
“Control Panel.” Vælg derefter PictureGear
Studio, og klik på “Remove”.
2
Klik på “Photo Collection”.
“Photo Collection”-vinduet vises.
3
Klik på mappen med den
ønskede fotokategori.
Fortsættes
25 DA
06_M897_da.p65
25
18-10-09, 07.13
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
Vælg “Start” fra Windowsskrivebordet, og derefter
“PictureGear Studio” fra
“Programs”.
Til eksemplificering bruger vi
mappen “Sample” i forklaringen
nedenfor.
4
6
Klik på “Print”.
• Serie DPP-F 4 x 6“
(postkort-størrelse)
SVM-F40P/F80P
• Serie DPP-F 3,5 x 5”
SVM-F40L
Dialogboksen til udskrivning vises.
5
Vælg de fotografier, du vil
udskrive, indstil antallet af
kopier for hvert foto, og klik
derefter på “Apply”.
Dialogboksen til valg af
udskriftspapir vises.
Bemærk
Sørg for at indstille antallet af kopier i
dialogboksen. Selv om du har indstillet
antallet af kopier under fanebladet
“Paper/Output” i dialogboksen “Sony
DPP-FP30 Egenskaber”, vil dette antal
ikke blive anvendt her.
Klik på “Sony”, og vælg
derefter serie DPP-F papirstørrelse for det papir, du
bruger.
Bemærkninger
• Udskriftspapir i 3,5 x 5"-størrelse
(serie SVM-F40L, DPP-F) sælges
ikke overalt.
• Hvis du vælger andet papir end
serie DPP-F papir, får du ikke pæne
udskrivningsresultater.
• Når du bruger den medfølgende
udskriftspakke, skal du vælge
“DPP-F series 4 x 6” SVM-F40P.
Når du vælger papirstørrelsen,
vises dialogboksen til udskrivning.
7
Vælg “Sony DPP-FP30” i
“Printer“-rullelisten, og klik
derefter på “Properties”.
Vælg den printer i “Printer“rullelisten, som du bruger.
26 DA
06_M897_da.p65
26
18-10-09, 07.13
Punkter
Funktioner
Print All Alle de fotografier, der er
valgt i vinduet “Select
Photo”, udskrives.
Print the selected page only
Kun billedet i feltet “Print
Preview” bliver udskrevet.
Printer
Vælg “Sony DPP-FP30”.
Border Free Print
• Hvis den er krydset af,
udskrives billeder uden
margener rundt om.
• Hvis den ikke er krydset
af, udskrives billeder
med margener rundt om.
Bemærk
Billedet på skærmen
justeres ikke.
• Hvis den ikke er krydset
af, udskrives billedet
uden justeringer.
Properties Til angivelse af papirretning, billedkvalitet og
andre detaljer.
Når du klikker på “Properties”,
kommer dialogboksen med
dokumentegenskaberne for det
valgte papir frem.
8
Angiv papirstørrelsen under
fanebladet “Paper/Output”.
Funktioner
Paper size Vælg den papirstørrelse fra
rullelisten, som du bruger
til udskriften:
• Postkort
• 3,5x5"
Bemærk
Udskriftspapir i 3,5 x 5"størrelse sælges ikke overalt.
Afkryds en af følgende for
at angive margenerne
rundt om billedet:
• With border: billeder
udskrives med rammer
rundt om.
• Borderless: billeder
udskrives uden rammer
rundt om.
Orientation Til angivelse af
papirretningen ved
udskrivning:
• Portrait (Stående)
• Landscape (Liggende)
• Rotate 180 degrees
(Drej 180 grader)
Bemærk
Afhængigt af den
applikationssoftware du
bruger, ændres papirretningen ikke, selv om du
ændrer Portrait- eller
Landscape-indstillingen.
Fortsættes
27 DA
06_M897_da.p65
27
18-10-09, 07.13
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
Exif print • Hvis den er krydset af,
bliver et billede optaget
med et Exif Print (Exif
2.21)-kompatibelt digitalkamera justeret, og
udskrives med dets bedst
mulige billedkvalitet.
Punkter
Punkter
Copies
Funktioner
Til angivelse af hvor
mange kopier der skal
laves.
Bemærk
Afhængigt af hvilken
applikationssoftware du
bruger, kan angivelsen
af antallet af kopier i det
pågældende program
blive brugt i stedet for.
Enlarge/Reduce
Angiv i procent hvor
meget Reduce billedet
skal forstørres eller
formindskes, når det
udskrives.
Du kan indstille
referencepunktet, når et
billede forstørres eller
formindskes, ved at
afkrydse “Upper left
reference”.
• Når afkrydsning er
fjernet, forstørres eller
formindskes et billede
med midten som
referencepunkt. Brug
normalt denne valgmulighed.
• Hvis den er krydset af,
forstørres eller formindskes et billede
med øvre venstre
hjørne som referencepunkt.
Du skal bruge denne
valgmulighed ved
brug af visse typer
applikationer. Hvis
udskrivning ikke
gennemføres tilfredsstillende med afkrydsning af valgmuligheden fjernet,
skal du vælge denne
valgmulighed.
9
Indstil farvegengivelse og
billedkvalitet under fanebladet
“Graphics”.
Punkter
Funktioner
Color reproduction/Picture quality
Vælg en indstilling fra
rullelisten:
•Off: Billeder udskrives uden
justeringer.
•Auto Fine Print 3: Vælg en af
følgende korrektionsmåder fra
rullelisten “Settings”:
– Photographical: Et billede
bliver justeret automatisk og
udskrives naturligt og flot.
(Anbefalet valgmulighed)
– Vivid: Et billede bliver
justeret automatisk og
udskrives mere livligt. (I
denne indstilling korrigeres
skarphed stærkere, så
billederne bliver mere
livlige.)
Print preview
Afkryds denne valgmulighed for at vise
forhåndsbilledet, inden
det udskrives.
28 DA
06_M897_da.p65
28
18-10-09, 07.13
Punkter
Funktioner
•ICM (system): Vælg en af
følgende korrektionsmåder
fra rullelisten “Settings”:
– Graphics: hvis der bruges
grafik eller kraftige farver.
– Match: bruges, hvis du vil
matche farver.
– Pictures: når du udskriver
fotografier eller billeder.
Bemærk
Exif Print
Afkryds, hvis du vil justere og
udskrive et billede taget med et
Exif Print (Exif 2.21) kompatibelt digitalkamera.
Printerdriveren bruger
farvekonverterings- og Exifoptagelsesdata til at justere
billedet. Denne valgmulighed
er kun effektiv med
PictureGear Studio.
Bemærkninger
•Når du afkrydser denne
valgmulighed, skal du sørge
for at vælge “Preview” for at
vise forhåndsbilledet inden
udskrivning, og kontrollere at
billedbehandlingen til
formindskelse af røde øjne
øjne er foregået korrekt.
•Røde øjne registreres
automatisk, men korrigeres
muligvis ikke.
Hvis røde øjne ikke
korrigeres, skal du bruge
korrigeringsfunktionen i
PictureGear Studio.
•Formindskelse af røde øjne
kan kun anvendes, når
softwaren er installeret fra
filen “Setup.exe” på den
medfølgende cd-rom. Du kan
læse mere i filen Readme.txt.
Fortsættes
29 DA
06_M897_da.p65
29
18-10-09, 07.13
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
ICM-indstillingen bruges
kun, hvis du bruger ICMkompatibel
applikationssoftware. Hvis
der udskrives fra en
applikationssoftware, som
ikke understøtter ICMsystemet, kan billedet blive
udskrevet i forkerte farver.
Red-eye reduction
Afkryds hvis du vil reducere
røde øjne automatisk på
motiver, der er optaget med
blitz.
Punkter
Funktioner
Print settings
Til justering af farveelementer
og skarphed.
R:Justerer røde og blå
elementer. Jo højere du sætter
niveauet, desto mere rødt
bliver billedet, som om det
modtager rødt lys. Jo lavere
du indstiller niveauet, desto
mørkere bliver billedet, som
om der er tilsat mere blå.
G:Justerer grønne og violette
elementer. Jo højere du sætter
niveauet, desto mere grønt
bliver billedet, som om det
modtager grønt lys. Jo lavere
du indstiller niveauet, desto
mørkere bliver billedet, som
om der er tilsat mere violet.
B:Justerer blå og gule
elementer. Jo højere du sætter
niveauet, desto mere blåt
bliver billedet, som om det
modtager blåt lys. Jo lavere
du indstiller niveauet, desto
mørkere bliver billedet, som
om der er tilsat mere gul.
Sharp (skarphed): Jo højere du
sætter skarphedsniveauet,
desto mere markant bliver
konturerne.
11 Klik på “Print All” eller “Print
the selected page only”.
Dialogboksen til bekræftelse af
udskrivning vises.
12Sørg for, at den type udskriftspapir og toner, du har angivet,
er sat i, og klik på “OK”.
Udskrivning begynder.
10 Klik på “OK”.
Dialogboksen til udskrivning vises.
30 DA
06_M897_da.p65
30
18-10-09, 07.13
Når “Print preview” blev krydset af
i trin 8
Vises vinduet med forhåndsbilledet.
Kontroller resultatet af justeringerne, og klik derefter på “Print”.
Sådan standses udskrivning
1
Dobbeltklik på printer-ikonen
på proceslinien, og åbn
“Print”-dialogboksen.
2
Klik på navnet på det
dokument, som du ikke vil
færdigudskrive, og klik
derefter på “Cancel” i
menupunktet “Document”.
Dialogboksen til bekræftelse af
annulleringen vises.
3
Klik på “Yes”.
Bemærkninger
• Flyt eller sluk aldrig printeren, mens den
er i gang med at udskrive. Toner og papir
kan sætte sig fast. Sker det, skal du slukke
printeren, tænde den igen, og begynde
forfra med udskrivning.
• Udskriftspapiret kan komme frem ved
udskrivning. Undgå at røre ved eller
trække i papiret. Vent, indtil
udskriftspapiret er helt udkastet efter
udskrivning slutter.
• Sørg for at have tilstrækkelig plads bag
ved printeren ved udskrivning.
• Hvis printeren løber tør for udskriftspapir
ved uafbrudt udskrivning, eller hvis du
udskriver uden udskriftspapir i
papirbakken, lyser printerens ERRORindikator. Fremfør udskriftspapiret uden
at slå strømmen fra, og fortsæt
udskrivning.
Udskriftsjobbet annulleres.
Bemærk
Annuller ikke et udskriftssjob, som er
undervejs, da det kan forårsage papirstop.
Fortsættes
31 DA
06_M897_da.p65
31
18-10-09, 07.13
Udskrivning fra en pc (PC-indstilling)
Udskrivning fortsætter.
Udskrivning fra anden
applikationssoftware
Du kan også udskrive billeder på DPPFP30 via anden applikationssoftware.
Vælg “DPP-FP30” i dialogboksen
Udskriv og vælg papirstørrelse i
dialogboksen sideopsætning. Detaljerne
om udskriftsindstilling findes i trin 8
og 9 på side 27 og 30.
Om indstillingen “Borderless” i
afsnittet “Paperstørrelse”.
Ved brug af et andet program end
PictureGear Studio, kan et billede blive
udskrevet med rammer, selv om du
vælger udskrift uden ramme i afsnittet
“Paper size” under fanebladet “Paper/
Output” i “Sony DPP-FP30 Properties”dialogboksen.
Når du vælger udskrift uden ramme, vil
oplysninger om udskriftsområdet for
udskrivning uden ramme blive givet til
programmet. Nogle programmer
arrangerer billedet med rammer inden
for det angivne udskriftsområde.
Hvis det sker, kan du gøre et af
følgende for at udskrive uden rammer:
• Hvis du kan angive udskriftsområdet
i programmet, skal du sørge for at
billedet udskrives over hele området.
Vælg for eksempel “Helsidesudskrift”
eller en tilsvarende valgmulighed.
• Indstil en større værdi i “Enlarge/
Reduce”-tekstboksen under
fanebladet “Paper/Output” i “Sony
DPP-FP30 Properties”-dialogboksen.
Hvis der stadig er rammer på højre
side og undersiden af et udskrevet
billede, efter du har indstillet en større
værdi, skal du afkrydse “Upper left
reference”.
I begge tilfælde skal du sørge for at se
og kontrollere forhåndsbilledet inden
udskrivning.
Indstilling af papirretning
Afhængigt af den applikationssoftware
du bruger, ændres papirretningen ikke,
selv om du ændrer Portrait- eller
Landscape-indstillingen.
Med indstilling med/uden ramme for
printerdriveren
Når den applikationssoftware du
bruger, har indstillingen med/uden
ramme, anbefales det at vælge uden
ramme, som indstilling for
printerdriveren.
Indstilling af antal udskrifter i
Properties-dialogboksen
Afhængigt af hvilken
applikationssoftware du bruger, kan
angivelsen af antallet af kopier i det
pågældende program blive brugt i
stedet for det antal, du har angivet i
dialogboksen til printerdriveren.
Indstillinger af Exif Print under
fanebladet “Graphics”.
Exif Print-indstillingen i “Color
reproduction/Picture quality”
understøtter kun PictureGear Studio.
Hvis du udskriver et billede fra et andet
program, og denne valgmulighed er
afkrydset, er det muligt at billedet
udskrives i forkerte farver. Sker dette,
skal du fjerne afkrydsning.
32 DA
06_M897_da.p65
32
18-10-09, 07.13
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer
Hvis der opstår problemer ved brug af printeren, kan du bruge følgende retningslinjer til at løse problemet. Kontakt en Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.
Strøm
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Printeren kan
ikke tændes.--
• Er lysnetledningen
ordentligt tilsluttet?
c Tilslut et stik på den medfølgende lysnetledning til den medfølgende lysnetadapter,
og det andet stik til stikkontakten. Sæt
derefter lysnetadapterens stik godt fast i
DC IN-stikket på printeren. (.side 13, 18)
• Er lysnetadapteren korrekt
tilsluttet?
c Hold STANDBY trykket ned i mindst et
sekund, indtil STANDBY-indikatoren
bliver rød.
Printeren kan
ikke slukkes.
Tilslutning af et digitalkamera
Kontroller
Årsag/Løsning
Printerens
PICTBRIDGEindikator lyser
ikke.
• Er digitalkameraet
tilsluttet korrekt?
c Tilslut kablet rigtigt.
• Er printeren tændt?
c Tryk på STANDBY for at få STANDBYindikatoren til at lyse grøn.
• Understøtter dit
digitalkameras firmware
printeren?
c Se på hjemmesiden for det
digitalkamera, du bruger.
• Blinker printerens
PICTBRIDGE-indikator?
• Er der en udskrivning i
gang?
• Er printeren tilsluttet
pc’en?
c Hvis der tilsluttet en USB-mus eller anden
enhed, som ikke er kompatibel med
PictBridge, skal du fjerne den og tilslutte
en PictBridge-kompatibel enhed.
c Afbryd digitalkameraet og printeren og
tilslut dem derefter igen. Eller sluk og
tænd derefter printeren og digitalkameraet.
c Tilslut kablet igen, når udskrivning er
afsluttet.
c Du kan ikke tilslutte et PictBridgekompatibelt digitalkamera og pc’en til
printeren på samme tid. Fjern pc’ens
USB-kabel, og tilslut digitalkameraet til
printeren igen.
33 DA
07_M897_da.p65
33
18-10-09, 07.13
Fejlsøgning
Symptom
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Der vises en fejl
med digitalkameraet, og du
kan ikke
udskrive.
• Bruger du samme type
udskriftspapir og toner?
c Isæt udskriftspapir af samme som den
isatte toner. For at ændre tonertype, skal
du udskrive udskrivning, udskifte
tonere, og derefter fortsætte
udskrivning.
Du kan ikke lave
en DPOFudskrivning.
c Visse typer digitalkameraer understøtter
ikke DPOF-udskrivning. Brug en anden
metode til udskrivning.
Du kan ikke lave
en datoudskrivning.
c Printeren understøtter ikke datoudskrivning. Visse typer digitalkameraer
har indstilling for dato-udskrivning. Selv
om du aktiverer dato-udskrivning, bliver
datoen ikke udskrevet.
Tilslutning af en computer
Symptom
Kontroller
Jeg har mistet cdrommen og vil
gerne have fat i
en ny.
Printerdriveren
kan ikke
installeres.
Årsag/Løsning
c Hent printerdriven fra kundesupporthjemmesiden (.side 41), eller kontakt
en Sony-forhandler.
• Har du udført trinene i
installationsproceduren
korrekt?
c Følg fremgangsmåden i betjeningsvejledningen for at installere driveren
(.side 16). Hvis der opstår en fejl,
skal du genstarte computeren og følge
installationsproceduren igen.
• Kører der andre
programmer?
c Luk alle programmer, og installer
driveren igen.
• Har du angivet stien til
installations-cd’en korrekt?
c Dobbeltklik på Denne computer og
derefter på cd-rom-ikonet i det åbnede
vindue. Følg betjeningsvejledningen for
at installere printerdriveren.
• Er USB-driveren installeret?
c USB-driveren er muligvis ikke installeret
rigtigt. Følg betjeningsvejledningen for
at installere USB-driveren igen.
34 DA
07_M897_da.p65
34
18-10-09, 07.13
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Printerdriveren
kan ikke
installeres
korrekt.
• Kan du læse cd-rommen
med Explorer?
c Hvis der er en fejl på cd-rommen, er det
muligt, at den ikke kan læses. Hvis der
vises fejlmeddelelse på din pc, skal du
læse meddelelsen og fjerne problemkilden. Installer printerdriveren igen. Du
kan finde detaljer om fejlen i betjeningsvejledningen til din pc.
• Kører der et antivirusc Hvis der kører et antivirus-program eller
program eller andre
andre programmer på computeren skal
programmer på computeren?
du lukke dem og begynde installationen
af printerdriveren igen.
• Loggede du på Windows XP/
2000 Professional med en
administrator-brugerkonto?
c For at installere driveren på Windows
XP/2000 Professional skal du logge på
Windows med en administratorbrugerkonto.
• Fortæller en fejlmeddelelse,
at der blev opdaget en fejl
ved udskrivning af
dokumenterne via USB?
c Tag USB-kablet ud og tilslut det igen.
• Er digitalkameraet, som er
forbundet til printeren,
PictBridge-kompatibelt?
c Du kan ikke tilslutte et PictBridgekompatibelt digitalkamera og pc’en til
printeren på samme tid. Fjern kablet fra
PICTBRIDGE-stikket, og tilslut pc’en til
printeren igen.
35 DA
07_M897_da.p65
35
18-10-09, 07.13
Fejlsøgning
c Kontroller, om printerens ERRORindikator lyser eller blinker. Hvis det er
tilfældet, skal du gøre følgende for at
forsøge at løse problemet:
1 Sluk printeren, og tænd den igen.
2 Afbryd lysnetadapteren fra printeren.
3 Vent i 5 til 10 sekunder, og tilslut
derefter lysnetadapteren igen.
4 Genstart din computer.
Hvis det ikke løser problemet, skal du
kontakte en Sony-forhandler eller et
Sony-servicecenter.
Når jeg udskriver
fra pc’en,
reagerer
printeren ikke på
ordren om at
udskrive.
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Et billede udskrives • Bruger du et andet
program end
med rammer, selv
PictureGear Studio?
om jeg vælger valgmuligheden
udskrift uden
ramme.
c Når du udskriver fra et andet program end
PictureGear Studio, kan et billede blive
udskrevet med en ramme, selv om du har
valgt udskrivning uden. Hvis det sker, kan du
gøre et af følgende for at udskrive uden en
ramme:
– Hvis et program giver dig mulighed for at
indstille udskriftsområdet, skal du bede om
at billedet udskrives i hele området, også
selv om billedet er større.
– Indstil en større værdi i “Enlarge/Reduce”tekstboksen under fanebladet “Paper/
Output” i “Sony DPP-FP30 Properties”dialogboksen. (.side 28)
– Hvis der stadig er rammer på højre side og
undersiden af et udskrevet billede, efter du
har indstillet en større værdi, skal du
afkrydse “Upper left reference”.
Et billede udskrives • Er “Exif Print”
afkrydset under
ikke med korrekte
fanebladet “Graphics”
farver.
i “Sony DPP-FP30
Properties”dialogboksen?
c Exif Print-indstillingen i “Color
reproduction/Picture quality” understøtter
kun PictureGear Studio. Fjern afkrydsning af
“Exif Print”, hvis du udskriver fra et andet
program.
• Er “ICM” valgt under
fanebladet “Graphics”
i “Sony DPP-FP30
Properties”dialogboksen?
c ICM-indstillingerne anvendes kun, hvis
du bruger et ICM-kompatibelt program.
Kontroller om det program du bruger
understøtter ICM.
Forhåndsbilledet
afspejler ikke
udskriftsindstillingerne under fanebladet “Graphics” i
“Sony DPP-FP30
Properties”dialogboksen.
c Udskriftindstillingerne justerer printeren
• Bruger du PictureGear
Antal udskrifter
angivet under
Studio?
fanebladet “Paper/
Output” i “Sony
DPP-FP30
Properties”dialogboksen
anvendes ikke.
c Indstil antallet af udskrifter i dialogboksen
og har ingen indflydelse på
forhåndsbilledet.
“Print” i PictureGear Studio. Det antal, der
er angivet under fanebladet “Paper/
Output” i printerdriveren, bruges ikke.
c Afhængigt af den applikationssoftware, du
bruger, kan applikationssoftwarens
indstilling af antal udskrifter få forrang
over indstillingen angivet i printerdriverdialogboksen.
36 DA
07_M897_da.p65
36
18-10-09, 07.13
Udskrivning
Når du lægger udskriftspapir i papirbakken og begynder udskrivning, kan der
opstå papirfremføringsfejl: printeren fremfører ikke papir, printeren kan
fremføre overlappet papir, eller printeren kan fremføre papir på skrå. Hvis det
sker, skal du kontrollere punkterne under følgende symptom: “Papiret føres ikke
ind”.
Kontroller
Årsag/Løsning
Papiret føres ikke
ind.
• Ligger papiret rigtigt i
papirbakken?
c Hvis papiret ikke er lagt rigtigt i
papirbakken, kan der opstå problemer.
Kontroller følgende:
• Er det korrekte sæt udskriftspapir og
toner isat? (.side 8)
• Har du lagt for meget udskriftspapir i
papirbakken? (.side 10)
• Har du indstillet bakkeadapteren i
overensstemmelse med den
udskriftspapiretstørrelse, du bruger?
(.side 10)
• Har du bladret udskriftspapiret grundigt
igennem?
• Er du kommet til at bøje eller folde
papiret inden udskrivning?
c Hvis printeren løber tør for udskriftspapir
ved uafbrudt udskrivning, eller hvis du
udskriver uden udskriftspapir i
papirbakken, lyser printerens ERRORindikator. Fremfør udskriftspapiret uden at
slå strømmen fra, og fortsæt udskrivning.
• Bruger du udskriftspapir,
c Brug udskriftspapir, som er beregnet til
printeren. Hvis du bruger papir, som ikke
passer til printeren, kan der opstå
problemer. (.side 8)
der ikke er beregnet til
printeren?
Udskriftspapiret
kommer ud ved
udskrivning.
• Er der papirstop?
c Når printeren kan ikke fremføre
udskriftspapiret, blinker ERRORindikatoren hurtigt. Fjern papirbakken,
og kontroller papirstop. (.side 41)
• Er den i midt i en
udskrivning?
c Udskriftspapiret kan komme frem ved
udskrivning. Undgå at røre ved eller
trække i papiret. Vent, indtil
udskriftspapiret er helt udkastet efter
udskrivning slutter. Sørg for at have
tilstrækkelig plads bag ved printeren
ved udskrivning.
37 DA
07_M897_da.p65
37
18-10-09, 07.13
Fejlsøgning
Symptom
Resultatet af en udskrift
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
De udskrevne
billeder har en
ringe kvalitet.
• Har du udskrevet
forhåndsbilleddata?
c Når et digitalkamera gemmer et billede,
kan et forhåndsbillede blive gemt
sammen med de primære billeder. Den
udskrevne kvalitet af forhåndsbilleder
bliver ikke så god som de primære
billeder. Bemærk, at hvis du sletter
forhåndsbilleder, kan dataene for de
primære billeder beskadiges.
• Er der kommet støv på
toneren?
c Tør tonerens plastdel af for støv.
• Er der kommer støv eller
fingeraftryk på papirets
udskriftside?
c Rør ikke ved udskriftsfladen (den
skinnende side uden aftryk).
Fingeraftryk på udskriftsfladen kan
forringe udskriftskvaliteten.
• Har papiret været brugt
allerede?
c Udskriv ikke på brugt udskriftspapir.
Det trykte billede bliver ikke tykkere,
hvis et billede udskrives to gange på det
samme udskriftspapir. Det kan
beskadige printeren.
• Brugte du et AdobeRGBkompatibelt digitalkamera,
der ikke var DCF 2.0kompatibelt til at optage et
billede i AdobeRGB-farver?
c En AdobeRGB-billedfil, der understøtter
DCF 2.0, bliver farvekorrigeret, mens en
AdobeRGB-billedfil, der ikke
understøtter DCF 2.0, bliver udskrevet i
svage farver og uden farvekorrektion.
Hvad er en AdobeRGB?
En AdobeRGB er et farverum, som
Adobe Systems Incorporated bruger som
standard i software til billedbehandling,
heriblandt Adobe Photoshop.
AdobeRGB’en, et valgfrit farverum
udvidet med DCF 2.0, giver den type
farveområder, der er udbredt i
trykkeribranchen.
Du kan se i betjeningsvejledningen til
digitalkameraet, om kameraet
understøtter AdobeRGB.
38 DA
07_M897_da.p65
38
18-10-09, 07.13
Symptom
Kontroller
c Da fosformetoder eller profiler for en
skærm eller et LCD-display er
forskellige, bør det billede, der vises på
skærmen, kun anses for en reference.
Billedkvalitet og
farver for
forhåndsbilledet
på digitalkameraets skærm
er forskellig fra
de udskrevne
resultater.
Billedet kan
ikke være på
udskriftsområdet.
Årsag/Løsning
• Er billedets formatforhold
korrekt?
Billedet strækkes • Har du drejet eller på
anden måde behandlet
i vandret retning,
billedet?
når det
udskrives.
c Afhængigt af digitalkameratypen er
formatforholdet på de optagne billeder
forskellige, og derfor kan billedet nogle
gange ikke udskrives, så det fylder hele
udskriftsområdet.
39 DA
07_M897_da.p65
39
18-10-09, 07.13
Fejlsøgning
c Afhængigt af typen af digitalkamera kan
et billede blive strukket lodret, hvis det
er blevet drejet eller behandlet med dit
digitalkamera. Det skyldes ikke
problemer med printeren, men at
billedet er blevet omskrevet af dit
digitalkamera.
Andet
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Der er ydes
modstand, når
jeg indsætter
toneren.
c Hvis toneren ikke klikker på plads, skal
du tage den ud, og derefter sætte den i
igen. Kun når farvebåndet er så løst, at
det ikke kan isættes, skal det vindes op i
pilens retning, så båndløkken opfanges.
(.side 10)
Toneren kan ikke
tages ud.
c Hold papirbakken isat, og sluk og tænd
for STANDBY-knappen. Prøv at fjerne
toneren, efter den indledende bevægelse
er standset. Kontakt et Sonyservicecenter eller en Sony-forhandler,
hvis problemet ikke kan løses.
Udskriftspapiret
udkastes ikke.
Udskrivning
standser
midtvejs.
• Blinker ERROR-indikatoren
hurtigt?
c Papiret har sat sig fast. Se “Hvis der
opstår papirstop” (.side 41), og fjern
det papir der sidder fast. Kontakt et
Sony-servicecenter, hvis du ikke kan få
papiret ud.
• Lyser ERROR-indikatoren?
c Fjern udskriftspapiret, og fortsæt
udskrivning. Hvis du kan ikke fjerne
udskriftspapiret, skal du følge
fremgangsmåden vist i “Hvis der opstår
papirstop” (.side 41) og fjerne papir,
der har sat sig fast, fra printeren.
• Blinker ERROR-indikatoren
hurtigt?
c Papiret har sat sig fast. Se “Hvis der
opstår papirstop” (.side 41), og fjern
det papir, der sidder fast. Kontakt et
Sony-servicecenter, hvis du ikke kan få
papiret ud.
40 DA
07_M897_da.p65
40
18-10-09, 07.13
Hvis der opstår
papirstop
Hvis der er papirstop, lyser ERRORindikatoren eller blinker hurtigt, og
udskrivning standser.
Når ERROR-indikatoren lyser, skal du
fjerne udskriftspapiret og fortsætte
udskrivning.
Når ERROR-indikatoren blinker hurtigt,
skal du slå strømmen fra med
udskriftspapir og toner isat. Tænd
derefter printeren igen. Når printerens
indledende isætningsproces slutter, skal
du fjerne papirbakken fra printeren.
Kontroller, om der sidder papir fast i
printerens papirudgang eller
fremføringsåbning, og fjern eventuelt
fastkørt papir.
Fejlsøgning
Tag papirbakken
ud for at fjerne
det fastkørte
papir.
Hjemmeside til kundesupport
Træk det
fastkørte papir
langsomt ud.
Bemærk
Kontakt et Sony-servicecenter, hvis du ikke
kan få papiret ud.
Sådan slukkes printeren
Hold STANDBY trykket ned i mindst et
sekund, indtil STANDBY-indikatoren
bliver rød.
Den nyeste supportinformation kan
findes på følgende hjemmesideadresser:
For kunder i USA:
http://www.sel.sony.com/SEL/
service/conselec/
For kunder i Canada:
http://www.sony.ca/service
For kunder i Europa
http://www.sonydigitallink.com/
index/index.asp
For kunder i Singapore:
http://www.css.ap.sony.com
41 DA
07_M897_da.p65
41
18-10-09, 07.13
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Vær opmærksom på ikke at sætte
eller tabe tunge ting på strømledningen og på ikke at beskadige
strømledningen på nogen måde.
Brug aldrig printeren med en
beskadiget strømledning.
• Hvis der trænger en genstand eller
væske ind i kabinettet, skal printeren
afbrydes og kontrolleres af
fagkyndige, inden den betjenes igen.
• Printeren må ikke skilles ad.
• Afbryd strømledningen ved at
trække den ud ved stikket. Træk
aldrig i selve strømledningen.
• Når printeren ikke skal bruges
igennem længere tid, skal
strømledningen trækkes ud af
stikkontakten.
• Printeren skal behandles forsigtigt.
• For at mindske risikoen for elektrisk
stød skal printeren altid afbrydes fra
stikkontakten, inden den rengøres
eller repareres.
Om installation
• Undgå at bruge printeren på steder,
som er udsat for:
– rystelser
– høj fugtighed
– meget støv
– direkte sollys
– meget høje eller lave
temperaturer
• Brug ikke elektrisk udstyr i nærheden af printeren. Printeren kan
ikke virke korrekt i elektromagnetiske felter.
• Sæt ikke tunge genstande oven på
printeren.
• Lad der være tilstrækkelig plads
omkring printeren, så ventilationsåbningerne ikke blokeres. Hvis disse
åbninger blokeres, kan printerens
indre blive overophedet.
• Lad der være tilstrækkelig plads bag
printeren. Hvis der ikke er
tilstrækkelig plads, mislykkes
udskrivning, eller der kan opstå
problemer.
Om lysnetadapteren
• Sørg for at bruge den lysnetadapter,
der medfølger printeren. Brug ikke
andre lysnetadaptere, da det kan
forårsage funktionsfejl.
• Brug ikke en elektrisk transformer
(rejse-omformer), da det kan forårsage
overophedning eller funktionsfejl.
• Hvis lysnetadapterens ledning
afbrydes eller beskadiges, må den
aldrig bruges igen, da det kan
forårsage fare.
42 DA
08_M897_da.p65
42
18-10-09, 07.13
Om kondensvand
Om begrænsning af duplikering
Hvis printeren bringes direkte fra kolde
til varme omgivelser eller anbringes i et
meget fugtigt rum, kan der dannes
kondens på printerens inderside. Hvis
det sker, fungerer printeren ikke korrekt,
og den kan beskadiges permanent, hvis
du alligevel bruger den. Hvis der
dannes kondens, skal du tage printerens
lysnetledning ud og ikke bruge
printeren i mindst en time.
Hvis du duplikerer dokumenter med
printeren, skal du være særligt
opmærksom på følgende:
Om transport
Når du transporterer printeren, skal du
fjerne toneren, papirbakken og lysnetadapteren fra printeren, og lægge
printeren og dens ydre enheder i
originalæsken med beskyttelsesemballagen.
Hvis du ikke længere har originalæsken
og emballagen, kan du bruge en
lignende emballage, så printeren ikke
beskadiges ved transport.
• Duplikering af pengesedler, mønter
eller værdipapirer er i strid med
loven.
• Duplikering af blankocertifikater,
kørekort, pas, private værdipapirer
eller ubrugte frimærker er ligeledes i
strid med loven.
• Tv-programmer, film, videobånd,
andres portrætter og andet materiale
kan være underkastet bestemmelser
om ophavsret. Uautoriseret videoudskrivning af sådant materiale kan
krænke bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret.
Yderligere oplysninger
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne
med en blød tør klud, eller en blød klud,
der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen
former for opløsningsmidler, f.eks. sprit
eller rensebenzin, da det kan beskadige
overfladebehandlingen.
43 DA
08_M897_da.p65
43
18-10-09, 07.13
Specifikationer
Driftstemperatur
5 ˚C til 35 ˚C
Mål
Ca. 175 x 60,5 x 137 mm (b/h/d, ekskl.
fremspring) (400 mm dybde når
papirbakken sidder i.)
x Printer
Udskrivningsmetode
Udskrivning med sublimeret farve (gul/
magentarød/grønblå 3 gennemløb)
Opløsning
Vægt
Ca. 950 g (ekskl. 100 g papirbakke)
Medfølgende tilbehør
300 dpi x 300 dpi
Se “Kontrol af pakkens indhold“ på
side 7.
Billedbearbejdning pr. prik
256 niveauer (8 bits for hver gul/
magentarød/grønblå), ca. 16.770.000 farver
x Lysnetadapter
Strømkrav
Udskrivningsstørrelse
Postkort (4 x 6") -størrelse:
101,6 x 152,4 mm
(maksimum, uden ramme)
3,5 x 5"-størrelse*1:
89 x 127 mm (maksimum, uden ramme)
100 til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz,
1,5 til 0,75 A
Nominel udgangsspænding
24 V jævnstrøm, 2,2 A
Driftstemperatur
Udskrivningstid (pr. ark)
5 ˚C til 35 ˚C
Postkort (4 x 6") -størrelse:
ca. 90 sekunder
3,5 x 5"-størrelse*1:
ca. 80 sekunder (ekskl. tid til data
bearbejdning og dataoverførsel fra
computeren eller digitalkameraet. )
Mål
Ca. 60 x 30,5 x 122 mm
(b/h/d, ekskl. fremspring)
Vægt
Ca. 305 g
Indgangs/udgangsstik
USB-stik (1) PICTBRIDGE-stik (1)
Kompatible billedfilformater*2
JPEG: DCF*3 2.0-kompatibel, Exif*4 2.21
-kompatibel
Maksimalt antal pixels der kan
håndteres
JPEG: 10.000 (H) x 7.500 (V) prikker
Toner/udskriftspapir
Se “Forberedelse af udskriftspakken
(medfølger ikke)“ på side 8.
Strømkrav
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
*1: Udskriftspapir i 3.5 x 5"-størrelse sælges
ikke overalt.
*2: Visse specielle filtyper er ikke
kompatible.
*3: “DCF” står for Design rule for Camera
File system.
*4: “Exif” er et billedfilformat, der
indeholder et billedes data, miniaturen,
dato for optagelse og data om
optagebetingelserne.
DC IN-stik, 24 V jævnstrøm (i standbyindstilling, mindre end 1 W)
44 DA
08_M897_da.p65
44
18-10-09, 07.13
Udskriftsområde
Postkort-størrelse
152,4 mm/6" (1.800 prikker)
95,5 mm/ 3 7/8"
(1.128 prikker)
101,6 mm/ 4"
(1.200 prikker)
146,3/5 7/8" mm (1.728 prikker)
3,5 x 5"-størrelse
127 mm/5" (1.500 prikker)
83,9 mm/3 3/8"
(990 prikker)
89 mm/3 5/8"
(1.050 prikker)
Udskriftsområde
med ramme
Udskriftsområde
uden ramme
Perforeringer
Ovenstående afbildninger gælder, når et billede med et formatforhold på 2:3
udskrives.
Udskriftsområdet er forskelligt for en udskrift med eller uden ramme.
Bemærk
Udskriftspapir i 3,5 x 5"-størrelse sælges ikke overalt.
45 DA
08_M897_da.p65
45
18-10-09, 07.13
Yderligere oplysninger
122 mm/4 7/8" (1.450 prikker)
PictBridge
Ordliste
Auto Fine Print 3
Funktionen korrigerer automatisk
billedkvaliteten, så et billede kan
udskrives mere livligt, klart og smukt.
Den er særligt effektiv for et mørkere
billede med ringe kontrast. Billederne
korrigeres for at gengive naturlige
hudfarver, livlig bladgrøn eller klar
himmelblå.
Standard defineret af Camera &
Imaging Products Association, der gør
det muligt for dig at forbinde et
digitalkamera direkte til printeren
uden brug af en pc, hvorved du kan
udskrive på stedet.
DCF (Design rule for Camera File
system)
Standard opstillet af JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association) til
opretholdelse af filudveksling og
kompatibilitet mellem digitalkameraer
og relaterede produkter.
Understøtter Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Exchangeable image file format
for digital cameras) Print er en
verdensstandard for digital fotoudskrivning. Et digitalkamera der
understøtter Exif Print gemmer de
data der er relevante for optageforholdene når hvert billede tages.
Printeren anvender de Exif Print-data,
der er gemt i hver billedfil, til at sikre
at udskriften ligner den originale
optagelse så meget som muligt*1.
*1 Når “Auto Fine Print 3” er aktiveret, og
et billede (JPEG-fil) optages med et Exif
Print (Exif 2.21)-kompatibelt
digitalkamera, justeres billedet
automatisk til den optimale
billedkvalitet og udskrives.
46 DA
08_M897_da.p65
46
18-10-09, 07.13
Delenes betegnelser
Se de sider, der er angivet i parentes, for
nærmere oplysninger.
Printer
1 Låg til papirbakkerum (side 12)
2 STANDBY-knap (side 13, 18)
• For at tænde printeren skal du trykke
på STANDBY for at få STANDBYindikatoren til at lyse grøn.
• For at slukke printeren, skal du holde
STANDBY trykket ned i mindst et
sekund, indtil STANDBY-indikatoren
bliver rød.
3 STANDBY-indikator (side 13, 18)
• Lyser rød: Printeren er i standbyindstilling.
• Lyser grøn: Printeren er tændt.
• Blinker grøn: Udskrivning er i gang.
4 PICTBRIDGE-indikator (side 14)
• Lyser: Printeren er ved at blive tilsluttet
et PictBridge-kompatibelt digitalkamera.
• Blinker: Der er tilsluttet en enhed, som
ikke understøtter PictBridgefunktionen. Eller det billede, der skal
udskrives, er beskadiget.
5 ERROR-indikator (side 9, 35, 37, 41)
6 Låg til tonerrum (side 9)
7 Toner-udkastknap (side 9)
8 Toner (medfølger ikke)
Fortsættes
47 DA
08_M897_da.p65
47
18-10-09, 07.13
Yderligere oplysninger
• Lyser: Papirbakken er ikke isat. Der er
ikke noget udskriftspapir i papirbakken. Der er papir tilbage i printeren.
Printeren er ved at løbe tør for
udskriftspapir.
• Blinker langsomt: Toneren slutter. Der
er ikke isat en toner.
• Blinker hurtigt: Papir er kørt fast. Der
er opstået funktionsfejl på printeren.
9 Ventilationshuller
0 USB-stik (side 19)
Tilslutter til din pc’s USB-stik.
qa DC IN-stik (side 13, 18)
Isæt den medfølgende lysnetadapter her,
og forbind derefter lysnetadapteren og
stikkontakten med den medfølgende
lysnetledning.
qs PICTBRIDGE-stik (side 14)
Tilslut det PictBridge-kompatible
digitalkamera.
Papirbakke
1 Bakkeadapter (side 11)
Brug kun adapteren, når du lægger
størrelse 3,5 x 5" papir i papirbakken.
Bemærk
Udskriftspapir i 3,5 x 5"-størrelse sælges
ikke overalt.
2 Papirbakke (side 10)
3 Låg til papirbakke (side 10)
48 DA
08_M897_da.p65
48
18-10-09, 07.13
Indeks
Tal
3,5 x 5"-størrelse 8
A
Afinstallere
Picture Gear Studio 24
Printerdriver 20
Auto Fine Print 3 6, 46
I
R
ICM 29
Isætte
Toner 9
Installation
Picture Gear Studio 22
Printerdriver 16
Systemkrav 15
Rensning
Printerens ydre 43
K
Kondensvand 43
L
S
STANDBY-indikator 13,
18
Stands udskrivning 31
Super Coat 2 6
Systemkrav 15
T
D
O
U
DC IN-stik 13, 18
DCF (Design rule for
Camera File system) 46
Oversigt 5
Udkastknap 9
Udskrift med/uden
ramme 27
Udskriftindstilling 30
Udskriftspapir 8, 10
Udskrivning
Fra et PictBridgekompatibelt
digitalkamera 13
Fra din pc 25
Udskriftsflade 11, 38
Udskriftspakke 8
Udskriftsområde 45
USB-stik 19
Lysnetadapter 7, 13, 18
Lysnetledning 7, 13, 18
Låg til tonerrum 9
Begrænsning af
duplikering 43
Betjeningsgange 5
Betjeningsindstillinger 5
Billedkvalitet 28, 30
K
P
Papirretning 27
Papirstop 41
Papirstørrelse 8, 27
Papirbakke 10, 48
PC-indstilling 5, 19
PictBridge 5, 13, 46
PICTBRIDGE-indikator
14
Postkort-størrelse 8
E
ERROR-indikator 9, 35,
37, 41
Exif Print 6, 27, 29, 46
F
Fejlsøgning 33
Forhåndsbillede 31
Formindskelse af røde
øjne 29
Forstørre/formindske 28
Funktioner 6
49 DA
08_M897_da.p65
49
18-10-09, 07.13
Yderligere oplysninger
Medfølgende tilbehør 7
Tilslutning
Computer 19
PictBridge-kompatibelt
digitalkamera 13
Til stikkontakt 13, 18
Toner 8, 9
Transport 43
B
08_M897_da.p65
50
18-10-09, 07.13
08_M897_da.p65
51
18-10-09, 07.13
08_M897_da.p65
52
18-10-09, 07.13
Download PDF

advertising