Sony | DPP-FP77 | Sony DPP-FP77 FP77 Digital Photo Printer Betjeningsvejledning

K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
4-129-145-12 (1)
Før du begynder
Digitalfotoprinter
Forberedelser
Direkte udskrivning
DPP-FP67/FP77
Udskrivning fra et
PictBridge-kamera
Udskrivning fra en
Bluetooth-kompatibel enhed
Udskrivning fra en pc
Fejlmeddelelser
Betjeningsvejledning
Fejlsøgning
Læs "Læs dette først", "Om printerpakker" og denne
"Betjeningsvejledning" grundigt, inden du tager enheden i brug,
og gem dem til senere brug.
Yderligere oplysninger
Ejer-registrering
Model- og serienumrene står på undersiden. Noter
serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse
numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler angående
dette produkt.
Model nr. DPP-FP67/FP77
Serienr. __________________________
Disse modeller fås ikke i alle lande og regioner.
© 2009 Sony Corporation
Læs de medfølgende "Læs dette først" og
"Om printerpakker".
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Til kunder i USA, der har købt
DPP-FP67
udstyret forårsager skadelig interferens på radio- eller
tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og
tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at
rette på interferensen ved en eller flere af følgende
forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/
tv-tekniker for at få hjælp.
FORSIGTIG
Til kunder i Europa
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af
en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er
godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder EMCdirektivets grænser vedrørende brug af
tilslutningskabler med en længde på mindre end
3 meter.
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du
ringe til:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Bemærk
ADVARSEL
For at mindske fare for brand eller
elektriske stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold
vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
Model nr.
Ansvarlig:
Adresse:
SONY
DPP-FP67
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i
FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to
betingelser:
(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser
kan påvirke denne digitalfoto-printers billede.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme bevirker,
at datatransmissionen afbrydes midtvejs (svigter), skal du
genstarte programmet eller tage kommunikationskablet
(USB el.lign.) ud og sætte det i igen.
Meddelelse til kunder i lande,
hvor EU-direktiver gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
Bemærk:
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i
overensstemmelse med grænserne for en digital
enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i forbindelse med installation i
private hjem. Dette udstyr udvikler, bruger og kan
udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med
vejledningen, forårsage skadelig interferens på
radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke
opstår interferens med en given installation. Hvis
2 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på
produktet eller på dets
emballage angiver, at
produktet ikke må
behandles som
husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres til
et indsamlingssted for
genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved
at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle
negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug af
materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af
dette produkt kan du henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den
butik, hvor du købte produktet.
BEMÆRKNING TIL KUNDER I
DET FORENEDE KONGERIGE
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er
udstyret forsynet med et støbt stik, der er i
overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det
samme amperetal som den medfølgende, og som er
godkendt af ASTA eller BSI til BS 1362 (dvs. med
- eller -mærke).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt
sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det, når
du har skiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat
sikringsdæksel. Kontakt nærmeste Sonyservicecenter, hvis du mister sikringsdækslet.
Duplikering, udgivelse eller udskrivning af CD’er,
tv-programmer, materiale belagt med ophavsret,
som f.eks. billeder eller publikationer, og alle andre
materialer, som ikke er til egen optagelse eller
oprettelse, er begrænset til udelukkende privat eller
hjemmebrug. Med mindre du er indehaver af
ophavsret eller har opnået ophavsretshavernes
tilladelse til duplikering af materialerne, kan brug af
sådanne materialer ud over begrænsningen krænke
bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret og
resultere i krav om skadeserstatning fra
ophavsretshaverens side.
Vær ved brug af fotobilleder med printeren særligt
opmærksom på ikke at krænke bestemmelserne i
lovgivningen om ophavsret. Enhver uautoriseret
brug eller modifikation af portrætter kan krænke
deres rettigheder.
Fotografering af nogle typer af demonstrationer,
optrædener og udstillinger kan være forbudt.
Anbefalinger vedrørende
sikkerhedskopi
For at undgå risiko for tab af data forårsaget af
utilsigtet betjening eller funktionsfejl på printeren,
anbefales det at gemme en sikkerhedskopi af dine
data.
Information
SÆLGER KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG
FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER
FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB
ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF ET
DEFEKT PRODUKT ELLER BRUGEN AF ET
PRODUKT.
Sony påtager sig intet ansvar for tilfældige eller
følgeskader, eller tab af indholdet af optagelser,
som kan forårsages af funktionsfejl på printeren
eller hukommelseskort.
Bemærkninger om LCD-skærmen
• Billedet, der vises på skærmen, har ikke den samme
billedkvalitet og farve som det udskrevne billede, da
visningsmetoder eller -profiler er forskellige fra
skærm til skærm. Det viste billede skal derfor kun
bruges som reference.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl.
• Hvis LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i lang
tid ad gangen, kan det forårsage funktionsfejl.
• LCD-skærmen er fremstillet med avanceret
teknologi, så mere end 99,99 % af billedpunkterne
bruges effektivt. Alligevel kan der forekomme nogle
små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide, røde, blå
eller grønne), som konstant kan ses på LCDskærmen. Disse prikker er normale, og påvirker ikke
udskrivningen på nogen måde.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på
billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en
funktionsfejl.
Fortsættes
3 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Om varemærker og
ophavsrettigheder
, "Memory Stick",
, "Memory Stick Duo",
, "MagicGate Memory Stick",
"Memory Stick PRO",
,
"Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PRO-HG
Duo",
, "Memory Stick
Micro",
,
, "Memory
Stick-ROM",
, "MagicGate" og
er varemærker, der tilhører
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista og DirectX er
enten registrerede varemærker eller varemærker,
der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Intel og Pentium er registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Intel Corporation.
Bemærkning til brugere
• Cyber-shot,
•
eller xD-Picture CardTM er et varemærke,
der tilhører FUJIFILM Corporation.
•
er et varemærke, der tilhører FotoNation
Inc. i USA.
Dette produkt indeholder skrifttyper fra Monotype
Imaging Inc.
Alle andre firmaer og produkter, der er nævnt heri,
kan være varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende deres respektive firmaer. Desuden er
"™" og "®" ikke nævnt i hvert tilfælde i
vejledningen.
Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af
Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporations brug af disse
mærker sker under licens.
Andre varemærker og handelsmærker tilhører deres
respektive ejere.
•
•
•
•
Program © 2009 Sony Corporation
Dokumentation © 2009 Sony Corporation
Alle rettigheder forbeholdes. Denne
betjeningsvejledning, og den software der er
beskrevet heri, må ikke helt eller delvist gengives,
oversættes eller omsættes til maskinlæsbart format
uden forudgående skriftlig godkendelse fra
Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR
TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER
AF NOGEN ART, I ANLEDNING AF, ELLER I
FORBINDELSE MED DENNE
BETJENINGSVEJLEDNING, SOFTWAREN
ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER
INDEHOLDT HERI, ELLER BRUGEN HERAF,
HVAD ENTEN DET BASERES PÅ ERSTATNING,
KONTAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE.
Hvis du bryder forseglingen på hylstret i CD -ROMpakken, accepterer du alle vilkår og betingelser i
denne aftale. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og
betingelser, skal du straks levere disken uåbnet
tilbage til forhandleren, hvor du købte den, sammen
med resten af pakken.
Sony Corporation forbeholder sig ret til uden varsel,
på et hvilket som helst tidspunkt at foretage
modifikationer i denne betjeningsvejledning og i de
oplysninger, der er indeholdt heri.
Den software, der beskrives heri, kan også være
underlagt vilkårene i en særskilt brugerlicensaftale.
De designdata, f.eks. prøvebilleder, som denne
software indeholder, må ikke modificeres eller
duplikeres, ud over til personlig brug. Enhver
uautoriseret duplikering af denne software er forbudt i
henhold til lovgivning om ophavsret.
Bemærk, at uautoriseret duplikering eller modifikation
af portrætter eller værker, som er belagt med ophavsret,
kan krænke rettighedsindehavernes rettigheder.
Der kan blive henvist til de medfølgende "Læs
dette først" og "Om printerpakker", når der er
detaljerede forklaringer i folderen.
Om afbildninger og screenshots,
der bruges i denne vejledning
Afbildninger og screenshots, der bruges i denne
vejledning, er for DPP-FP77, med mindre andet
er angivet.
4 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Indholdsfortegnelse
Bemærkning til brugere ..................4
Før du begynder
Delenes betegnelser .......................7
Forberedelser
Kontrol af pakkens indhold .............9
Sætte farvebåndet i .........................9
Lægge printerpapir i .....................10
Forbinde til vekselstrømskilden ....12
Betjening i udgangstilstanden ........13
Direkte udskrivning
LCD-skærmdisplay .......................14
En forhåndsvisning af billeder ........14
Billedliste .......................................15
Liste over ikoner .............................16
Grundlæggende udskrivning .........17
Isætning af et hukommelseskort .....17
Udskrivning af udvalgte billeder .....17
Bruge avanceret udskrivning ........19
Korrigering af eksponering og røde
øjne ..............................................22
Redigering af et billede .................23
Forstørrelse og formindskelse af en
billedstørrelse ............................... 23
Flytning af et billede ...................... 23
Rotering af et billede ..................... 23
Justering af et billede ..................... 23
Udskrivning af et redigeret billede .. 24
Ophæve betjeningen ..................... 24
Afslutte menuen ............................ 25
Lave en Layout-udskrift ...............25
Lave en Batch-udskrift
(Indeksudskrift/Udskriv alle/
DPOF-udskrift) ..............................26
Lave en kalender ..........................27
Lave et ID-foto .............................28
Ændring af indstillingerne ...........29
Indstille datoudskrift .................... 29
Indstille udskriftsudførelsen
(Udskrift med/uden ramme) ........... 30
Indstille skærmdisplayet ............... 30
Ændring af farveindstillingen ........ 31
Skjule eller vise
printerinformation-displayet .......... 31
Nulstille til standard ...................... 32
Udskrivning fra en
USB-hukommelse .........................32
Udskrivning fra et
PictBridge-kamera
Udskrivning fra et
PictBridge-kamera ........................34
Fortsættes
5 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Udskrivning fra en
Bluetooth-kompatibel
enhed
Udskrivning fra en
Bluetooth-kompatibel enhed .........35
Kompatible profiler for
Bluetooth-kommunikation ............. 35
Udskrivningsprocedurer ................ 35
Udskrivning fra en pc
Udskrivning fra en pc ...................37
Installation af softwaren ...............37
Systemkrav .................................... 37
Installation af printerdriveren ......... 38
Installere PMB (Picture Motion
Browser) ........................................ 41
Udskrive fotos fra PMB (Picture
Motion Browser) ..........................42
Registrere en browsing-mappe ...... 45
Udskrive fra et almindeligt
softwareprogram ............................ 46
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ..............................62
Om sikkerhed .................................62
Om montering ................................62
Om rensning ...................................62
Om begrænsning af duplikering .....63
Om hukommelseskort ..................63
“Memory Stick” media ....................63
SD-hukommelseskort .....................64
xD-Picture Card ..............................64
Bemærkninger om brug af et
hukommelseskort ...........................65
Specifikationer ..............................65
Udskriftsområde .............................67
Ordliste .........................................68
Indeks ...........................................69
Fejlmeddelelser
Hvis der vises en fejlvisning .........47
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer ............50
Hvis der opstår papirstop .............60
Rengøring .....................................61
6 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\030C01.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 7 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Før du begynder
Delenes betegnelser
A 1 (tænd/standby)-knap/
STANDBY-indikator
B CANCEL/
(Indeksvisning)knap
C MENU-knap
D LCD-skærm
type 2,4 DPP-FP67
type 3,5 DPP-FP77
E ENTER-knap
F Retnings (g/G/f/F) knapper
G AUTO TOUCH-UP-knap
(.side 22)
H PRINT-knap/indikator
I Papirbakkerum
(.side 10)
J Låg til papirbakkerum
K “Memory Stick PRO” media
(Standard/Duo)-slot
(.side 17, 63)
L xD-Picture Card-slot
(.side 17, 64)
M SD Hukommelseskort-slot
(.side 17, 64)
N Udkastknap til farvebånd
(.side 9)
O Farvebånd (sælges separat)
(.side 9)
P Låg til farvebåndsrum (.side 9)
Fortsættes
7 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Før du begynder
Se de sider, der er angivet i parentes, for
nærmere oplysninger.
Afbildningerne gælder for DPP-FP77.
Knapperne på DPP-FP67 har de samme
placeringer og betegnelser, selv om LCDskærmen er af en anden størrelse.
Printerens frontpanel
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Printerens venstre sidepanel
E
USB-stik (.side 39)
Når du bruger din computer, skal den tilsluttes
til dette stik via et USB-kabel.
F PictBridge/EXT INTERFACE-stik
(.side 32 til 35)
Når du bruger et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera, en USB-hukommelse, en
Bluetooth USB-adapter (DPPA-BT1*) eller
en anden ekstern USB-enhed, skal den
forbindes til dette stik.
*
DPPA-BT1 Bluetooth USB-adapteren fås
Printerens bagpanel
ikke i alle lande.
A Håndtag
Som afbildet nedenfor, skal håndtaget hæves,
når printeren bæres.
Når du bruger printeren, skal håndtaget lukkes
til den originale position.
Bemærkninger
• Når du bærer printeren, skal
hukommelseskort, USB-hukommelse,
papirbakke, lysnetadapter og andre kabler
tages ud. Ellers kan der opstå funktionsfejl.
• Når du bruger DPP-FP77, skal LCDpanelet indstilles til dets originale position.
B Ventilationshuller
C Papirudgang
D DC IN 24 V-stik (.side 12)
Forbind den medfølgende lysnetadapter til
dette stik. Forbind derefter lysnetadapteren og
stikkontakten med lysnetledningen.
8 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Forberedelser
Kontrol af pakkens
indhold
*1
Stikkets udformning og lysnetledningens
specifikationer er forskellige, afhængigt af det land
hvor printeren er købt.
Om Sony printerpakker
(sælges separat)
1
2
Træk i låget til farvebåndsrummet
og åbn det.
Isæt farvebåndet i pilens retning, så
det klikker på plads.
Forberedelser
Kontroller, at følgende tilbehør er leveret med
printeren.
• Papirbakke (1)
• Lysnetadapter (1)
• USB-kabel (1)
• Lysnetledning*1 (1)
• Rensepatron (1)/Renseark (1)
• CD-ROM (Windows Printer Driver-software
Ver.1.0 og PMB (Picture Motion Browser)
Ver.4.2)
• Betjeningsvejledning (dette hefte)
• Læs dette først (1)
• Om printerpakker (1)
• Garanti (garanti ydes ikke i alle lande.)
• Sony Slutbrugerlicensaftale
Sætte farvebåndet i
3
Luk låget til farvebåndsrummet.
Tage farvebåndet ud
Skub udkastknappen op, og tag det
brugte farvebånd ud.
Brug en farveprinterpakke fra Sony
(ekstraudstyr), der er beregnet til printeren. Se
den medfølgende "Om printerpakker" for
nærmere oplysninger.
Fortsættes
9 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Bemærkninger
• Undgå at berøre farvebåndet eller at opbevare
farvebåndet i støvede omgivelser. Fingeraftryk
eller støv på farvebåndet kan forringe
udskriftskvaliteten.
• Spol ikke farvebåndet tilbage, og brug ikke det
tilbagespolede farvebånd til udskrivning.
Udskrivningsresultatet bliver ringe, og der kan
opstå funktionsfejl. Hvis farvebåndet ikke klikker
på plads, skal det tages det ud og derefter sættes i
igen. Kun hvis farvebåndet er så løst, at det ikke
kan sættes i, kan du stramme det op ved at spole
det i pilens retning.
Lægge printerpapir i
1
Åbn låget til papirbakken.
Hold på delene på begge side af låget til
papirbakken (vist med pile), og åbn låget
til papirbakken.
Spol ikke
båndet i de
retninger,
der er vist her
•
•
•
•
Farvebåndet må ikke skilles ad.
Træk ikke farvebåndets bånd ud.
Tag ikke farvebåndet ud, mens der udskrives.
Undgå at anbringe farvebåndet på steder, der er
udsat for høje temperaturer, høj fugtighed, meget
støv eller direkte sollys. Opbevar det mørkt og
køligt, og brug det inden for en kort periode fra
fremstillingsdatoen. Afhængigt af
opbevaringsforholdene kan farvebåndet forringes.
Brug af sådanne farvebånd kan påvirke
resultaterne af udskriften. Sony kan ikke garantere
eller kompensere for dette.
2
Læg printerpapiret i papirbakken.
10 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
3
Luk låget til papirbakken.
• For at undgå papirstop eller funktionsfejl på
printeren skal følgende overholdes før
udskrivning:
– Skriv ikke på printerpapiret.
– Sæt ikke klistermærker eller stempler på
printerpapiret.
– Når du lægger printerpapir i papirbakken, må
det det samlede antal ark printerpapir ikke blive
mere end 20.
4
Åbn skydelåget.
– Læg ikke forskellige typer printerpapir sammen
i papirbakken.
– Brug kun printerpapir, der er beregnet til denne
printer.
– Brug ikke printerpapir, der er udkastet uden at
blive trykt.
5
Sæt papirbakken ind i printeren.
Bemærkninger
• Du kan lægge op til 20 ark printerpapir i. Bladr
printerpapiret grundigt igennem. Læg
printerpapiret i med beskyttelsesarket opad. Fjern
beskyttelsesarket fra bakken.
• Hvis der ikke er noget beskyttelsesark, skal
printerpapiret lægges i papirbakken med
udskriftsoverfladen (siden uden aftryk) opad.
• Rør ikke ved udskriftsoverfladen. Fingeraftryk
eller snavs på udskriftsoverfladen kan forringe
udskriftskvaliteten.
• Printerpapiret må ikke bøjes, og det må ikke
adskilles ved perforeringerne før udskrivning.
Bemærkninger om opbevaring af
printerpapiret
• For at opbevare printerpapir i bakken skal du tage
papirbakken ud af printeren og lukke papirbakkens
skydelåg.
• Undgå at opbevare papiret, så de trykte forsider er i
berøring med hinanden eller i kontakt med gummieller plastprodukter, herunder vinylklorid eller
plastificeringsmiddel, i længere tid ad gangen. Der
kan opstå farveforandringer eller forringelse af det
udskrevne billede.
• Undgå at anbringe printerpapiret på steder, der er
udsat for høje temperaturer, høj fugtighed, meget
støv eller direkte sollys.
• Når du opbevarer delvist brugt printerpapir, skal
det opbevares i den originale emballage eller en
lignende emballage.
11 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Forberedelser
– Udskriv ikke på brugt printerpapir. Udskrivning
af et billede to gange på samme ark forbedrer
ikke kvaliteten af det udskrevne billede.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Forbinde til
vekselstrømskilden
1
2
Sæt lysnetadapterens stik i DC IN
24 V-stikket på printerens bagside.
10 cm
(13/32")
Forbind lysnetledningens ene stik til
lysnetadapterens stik, og det andet
stik til stikkontakten.
Bemærkninger
• Printeren må ikke placeres et ustabilt sted, f.eks. på
et vakkelvornt bord.
• Der skal være tilstrækkelig plads omkring
printeren. Printerpapiret kommer frem bagfra
nogle gange under udskrivning. Der skal være
mindst 10 cm plads bag ved printeren.
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig
stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår problemer,
mens du bruger adapteren, skal du straks slå
strømmen fra ved at trække stikket ud af
stikkontakten.
• Kortslut ikke lysnetadapterens stik med en
metalgenstand, da det kan forårsage funktionsfejl.
• Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted,
f.eks. mellem en væg og møbler.
• Når du er færdig med at bruge lysnetadapteren,
skal lysnetledningen afbrydes fra printerens
DC IN 24 V-stik og fra vekselstrømskilderne.
• Printeren er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden
(lysnettet), så længe den er tilsluttet til en
stikkontakt, heller ikke hvis printeren er slukket.
• Der bør være en lettilgængelig stikkontakt så tæt
på enheden som muligt.
Lysnetadapter
Lysnetledning
Til
stikkontakten
Sådan bruges printeren i
udlandet - Strømkilder
Du kan bruge printeren og lysnetadapteren
(medfølger) i alle lande, hvor strømforsyningen
er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
Brug ikke en elektrisk transformer (rejseomformer), da det kan forårsage funktionsfejl.
12 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Betjening i udgangstilstanden
Når fotoprinteren tændes uden et
hukommelseskort sat i eller en pc tilsluttet,
vises det indledende display nedenfor på
skærmen.
Forberedelser
Når printeren ikke betjenes i 5 sekunder, vises
demonstrationen. Hvis der trykkes på en anden
knap end 1 (tænd/standby)-knappen, vender
skærmen tilbage til det indledende display.
Hvis der er sat et hukommelseskort i, eller en
pc er tilsluttet, vises billederne fra den
tilsluttede enhed.
For at udskrive direkte fra et hukommelseskort
eller en ekstern enhed, se side 14. For at
udskrive fra en pc, se side 37.
13 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 14 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Direkte udskrivning
LCD-skærmdisplay
En forhåndsvisning af billeder
Skærmdisplay: Til
Du kan ændre forhåndsvisningen af billeder
ved at indstille "On-screen Display" fra
menuen. (side 30)
A Tilslutningsindikator
Vises, mens printeren tilgår et
hukommelseskort eller en USB-hukommelse.
Bemærk
Mens tilslutningsindikatoren vises, må du ikke
tage et hukommelseskort eller en USBhukommelse ud eller slå strømmen fra. Dataene
kan beskadiges.
B Indgang/indstilling-indikatorer
Indgang-indikatorer og information om
indstillinger for et billede vises.
Ikoner
Betydning
“Memory Stick” media-indgang
SD-hukommelseskort-indgang
xD-Picture Card-indgang
USB-hukommelse-indgang
DPOF-forvalgt udskrivningindikator
Skærmdisplay: Fra
C Antal valgte billeder/Samlet antal
billeder
D Farvebånd-indikator
: Postkort-format
: Rensepatron
E Billedfilinformation (filformat,
filstørrelse, billednummer (mappefilnummer)*)
*
Kun DCF-kompatible filer. For andre
filformater bliver kun en del af filnavnet vist.
F Tips ved betjening
G Optage- eller gemt dato
H Indstilling af antal udskrifter
14 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Billedliste
Viser en liste over de billeder, der er gemt på
det valgte medium.
DPP-FP67
D
DPOF-forvalgt udskrivningindikator
Skifte en forhåndsvisning af
billeder og billedliste
Du kan skifte visningen som følger:
x1 c x1,5 c x2 c x3 c x4 c x5
A Markør (orange ramme)
Du kan flytte markøren (valget) ved at trykke
på g/G/f/F.
B Indstilling af antal udskrifter
Vises kun, når antallet af udskrifter indstilles.
C Rullefelt
Angiver billedets position blandt det samlede
antal billeder.
Fortsættes
15 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Direkte udskrivning
DPP-FP77
• Sådan vises billedlisten
I en forhåndsvisning af billeder skal du
trykke på
(Indeksvisning)-knappen.
Når der er flere sider, kan du skifte sider
ved at trykke på f/F.
• Sådan vises en forhåndsvisning af
billeder
På billedlisten skal du trykke på g/G/f/F
for at flytte markøren til det ønskede
billede, og trykke på ENTER.
I en forhåndsvisning af billeder kan du
ændre det viste billede ved at trykke
på g/G.
• Sådan forstørres et billede
I vinduet med forhåndsvisning af billeder
skal du trykke på ENTER. Hver gang du
trykker på knappen, forstørres billedet op
til 5 gange det originale forhold: 1,5x, 2x,
3x, 4x, og derefter 5x. I en forstørret
forhåndsvisning af billeder kan du ændre
den del, der skal vises, ved at trykke
på g/G/f/F.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Liste over ikoner
Følgende ikoner vises på LCD-skærmen.
Du kan gå videre med betjeningen ved at vælge
en ønsket ikon med g/G/f/F, og derefter
trykke på ENTER.
Se de sider, der er angivet i parentes, for
detaljerede forklaringer.
Ikoner
Betydning
Rediger (23)
Layout-udskrift (25)
Batch-udskrift (26)
Ikoner
Betydning
Batch-udskrift
Indeksudskrift (26)
(Udskriver alle billederne på delte
skærmbilleder.)
Udskriv alle (26)
(Udskriver én kopi af alle
billederne.)
DPOF-udskrift (26)
(Udskriver billederne med
udskriftsmærket (
) i en
forhåndsvisning af billeder med
det forvalgte antal kopier i den
rækkefølge, de vises.)
Opsætning af udskrift
Datoudskrift (29)
Kalender (27)
ID-foto (28)
Med/uden ramme (30)
Skærmdisplay (30)
Opsætning af udskrift (29)
Farveindstilling (31)
Rediger/Layout-udskrift/Kalender/
ID-foto
Forstørrelse og formindskelse af
en billedstørrelse (23)
Flytning af et billede (23)
Printerinformation-display (31)
Standardindstilling (32)
(Nulstiller indstillingerne til den
fabriksforvalgte standard.)
Rotering af et billede (23)
(Roterer 90° med uret.)
Justering af et billedes kvalitet (23)
Ændring af fotoet til sort-hvid (29)
(Denne valgmulighed er kun til
rådighed ved ID-foto-betjening.)
Nulstilling af redigeringer (24)
Udskrivning af et redigeret
billede (24)
Afslutte menuen (25)
16 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Grundlæggende
udskrivning
Isætning af et
hukommelseskort
Udskrivning af udvalgte
billeder
I dette afsnit forklares, hvordan du viser
billederne på et hukommelseskort eller en
USB-hukommelse på printerens LCD-skærm
og udskriver de valgte billeder (direkte
udskrivning). Vedrørende udskrivning fra en
USB-hukommelse, se side 32.
Indstille antallet af udskrifter
1
Tryk på 1 (tænd/standby)-knappen
for at tænde printeren.
STANDBY-indikatoren slukkes. Et billede
gemt på hukommelseskortet eller USBhukommelsen vises på LCD-skærmen.
2
Fra venstre, med mærkatsiden opad, “Memory
Stick” media, (“Memory Stick Duo” media),
SD-hukommelseskort og xD-Picture Card
Sådan udkastes et hukommelseskort
Tag hukommelseskortet langsomt ud af slotten
i modsat retning af den retning, det blev sat i.
3
Tryk på g/G for at vise det billede,
du vil udskrive.
Indstil antallet af udskrifter.
For at udskrive en kopi af det viste billede
skal du springe denne procedure over og
gå videre til det næste trin.
Tryk på f for at vise indikatoren for antal
udskrifter. Angiv derefter antallet af
udskrifter med f/F.
Fortsættes
17 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Direkte udskrivning
Tag et hukommelseskort, der indeholder
billeder til udskrivning: “Memory Stick”
media, “Memory Stick Duo” media,
SD-hukommelseskort eller et xD-Picture Card.
Sæt det ønskede kort ind i den korrekte slot
med mærkatoverfladen opad, så det klikker
godt på plads.
Se side 63 til 65 vedrørende de typer
hukommelseskort, du kan bruge med printeren.
Bemærkninger
• Sæt kun det hukommelseskort i, som du vil bruge
til udskrivning. Hvis der sættes flere
hukommelseskort i, prioriteres det første
hukommelseskort, du satte i.
• Printeren understøtter både standard og små
størrelser. En “Memory Stick Duo” media-adapter
er ikke nødvendig.
• Følg bemærkningerne beskrevet på side 63 til 65
vedrørende brug af hukommelseskort.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
4
Tryk på PRINT.
Mens PRINT-knappen lyser grøn, er
printeren klar til udskrivning. Det viste
billede udskrives.
Sådan udskrives flere billeder
Gentag trin 2 og 3.
Sådan ændres antallet af udskrifter
Vis det billede, hvis antal udskrifter du vil
ændre, og skift antallet af udskrifter
med f/F.
Hvis du vælger "0", annulleres
udskrivning.
Om valg af indgang
Printeren er ikke udstyret med en
indgangsvælger. Når du tilslutter et
hukommelseskort eller en USB-hukommelse til
printeren, vises billeder fra de tilsluttede
medier automatisk. Hvis der er tilsluttet flere
hukommelseskort eller en USB-hukommelse,
får det først tilsluttede medium forrang.
Når du tænder printeren med flere medier sat i
eller tilsluttet, registrerer printeren mediet i
rækkefølgen “Memory Stick” media,
SD-hukommelseskort, xD-Picture Card, og
derefter en USB-hukommelse tilsluttet til
PictBridge/EXT INTERFACE-stikket.
Forstørre et billede der skal
udskrives (Beskære udskrift)
Tryk gentagne gange på ENTER, indtil billedet
forstørres til den ønskede størrelse. Du kan
forstørre et billede op til 5 gange det originale
forhold. Tryk på g/G/f/F for at flytte et
billede.
Tryk på PRINT for at vise forhåndsvisning til
udskrivning. Tryk derefter på PRINT igen for
at udskrive forhåndsbilledet.
Selv om du har indstillet et antal udskrifter for
andre billeder, udskrives kun forhåndsbilledet.
Bemærkninger
• Printeren må aldrig flyttes eller slukkes, mens den
er ved at udskrive: farvebåndet eller printerpapiret
kan sætte sig fast. Hvis du kommer til at slå
strømmen fra, skal du lade papirbakken sidde i og
tænde printeren igen. Hvis det papir, der er ved at
blive udskrevet, bliver siddende i printeren, skal du
fjerne det papir, der kommer frem automatisk, og
fortsætte udskrivning.
• Tag ikke papirbakken ud under udskrivning. Ellers
kan der opstå funktionsfejl.
• Printerpapiret kommer frem et par gange under
udskrivning. Undgå at berøre eller trække i det
papir, der kommer frem under udskrivningen.
• Se side 60, hvis printerpapiret har sat sig fast.
18 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Bruge avanceret udskrivning
z Betjening med printerens knapper
AUTO TOUCH-UP
MENU
Tryk på AUTO TOUCH-UP-knappen for automatisk at justere et foto med problemer,
f.eks. modlys eller røde øjne.
Mange forskellige former for udskrivning
Tryk på MENU, og vælg derefter ikonen for den ønskede betjening.
• Tryk på g/G/f/F for at vælge den ønskede
ikon, og tryk på ENTER.
1 Rediger
2 Layout-udskrift
3 Batch-udskrift
4 Kalender
5 ID-foto
6 Opsætning af udskrift
• For at afslutte menuen skal du trykke på
CANCEL eller trykke på MENU igen.
Fortsættes
19 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Direkte udskrivning
Korrigering af eksponering og røde øjne .side 22
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
1 Rediger
.side 23
Du kan justere størrelse, position, farvetone eller andre egenskaber for det valgte billede.
Se side 16 vedrørende de ikoner, du kan bruge.
2 Layout-udskrift
.side 25
Du kan sætte flere fotos på delte skærmbilleder og udskrive dem.
Du kan lave en udskrift med 2, 4, 9, 13 eller 16 opdelte
billeder.
3 Batch-udskrift
.side 26
Du kan udskrive et stort antal billeder på et hukommelseskort eller en USB-hukommelse
på en gang.
Du kan vælge blandt valgmuligheder for Batch-udskrift, f.eks.
"Index Print" (indeksudskrift), "Print All" (udskriv alle) og
"DPOF Print" (DPOF-udskrift).
4 Kalender
.side 27
Du kan lave en original kalender ved at vælge billeder.
5 ID-foto
.side 28
Du kan angive den ønskede bredde og højde for et foto.
Du kan bruge et foto til et id-kort, f.eks. et pas.
20 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
6 Opsætning af udskrift
.side 29
Du kan ændre indstillingerne under udskrivning, printerindstillinger, og skærmdisplayindstillinger.
Direkte udskrivning
21 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Korrigering af
eksponering og røde
øjne
1
Råd
• Hvis der ikke er nogen billeder med
indstilling af antal udskrifter, justerer
korrigeringen forhåndsbilledet.
• Hvis der er andre billeder med indstilling af
antal udskrifter, og antal udskrifter ikke er
angivet for det forhåndsbilledet, bliver
forhåndsbilledet ikke korrigeret. Billederne
med indstilling af antal udskrifter bliver
justeret.
Vis et billede, du vil justere, og tryk
derefter på AUTO TOUCH-UPknappen.
Korrigering af det valgte billede starter.
Resultaterne af justeringen bliver vist på
skærmen.
Sådan vises det originale billede
(før korrigering) igen
Tryk på AUTO TOUCH-UP-knappen. For
at vise det justerede billede skal du trykke
på AUTO TOUCH-UP-knappen igen.
Sådan annulleres korrigering
Tryk på CANCEL.
Råd
Selv om du kan kontrollere status for
korrigering af eksponering og røde øjne ved at
trykke på ENTER og forstørre et billede,
forstørres det billede, der skal udskrives ikke.
For at udskrive et billede, der er forstørret og
korrigeret, skal du først forstørre billedet og
derefter udføre korrigeringen.
Hvis du har indstillet antal
udskrifter for flere billeder
Alle billeder med indstilling af antal
udskrifter justeres. For at vise andre
billeder skal du trykke på g/G.
Sådan indstilles antallet af
udskrifter
Før du trykker på AUTO TOUCH-UPknappen, skal antallet af udskrifter
(side 17) indstilles. Du kan ikke indstille
eller ændre antal udskrifter, efter du er
færdig med korrigering. For at ændre
indstillingen af antal udskrifter skal du
annullere korrigeringen.
• Hvis du har forstørret et billede, bliver kun
det forstørrede billede justeret og udskrives
derefter.
2
Tryk på PRINT.
Udskrivning af det billede, der justeres,
starter. Når indstilling af antal udskrifter
er angivet, udskrives det angivne antal
kopier.
Råd
• Justering aktiveres kun for det billede, der er ved at
blive udskrevet. Det originale billede bliver ikke
justeret.
• Du kan ikke udføre redigering på et billede efter
korrigeringen.
Bemærkninger
• Afhængigt af billedet kan eksponering ikke altid
korrigeres. I så fald skal du vælge "Adjust" (juster)
fra Edit-menuen for at justere lysstyrken manuelt
(side 23).
• Afhængigt af billedet korrigeres røde øjne ikke altid.
• Når du annullerer redigeringerne ved at vælge
(Nulstil) i Edit-menuen, bliver korrigeringen også
annulleret.
• Under korrigeringen vises en animation af læsning
og håndtering af data fra et hukommelseskort eller
en USB-hukommelse. Mens animationen vises, må
du ikke tage hukommelseskortet ud eller afbryde
USB-hukommelsen.
• Du kan ikke vælge kun korrigering af eksponering
eller korrigering af røde øjne.
• Afhængigt af billedets tilstand, kan korrigeringen
tage lidt tid.
Printerens automatiske
korrigering af røde øjne bruger
teknologi fra FotoNation Inc. i
USA.
22 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Redigering af et billede
Forstørrelse og formindskelse
af en billedstørrelse
1
1
Fra
Edit-menuen (side 20) skal
du trykke på g/G for at vælge
(Roter), og derefter trykke på
ENTER.
Hver gang du trykker på ENTER, roterer
billedet 90° med uret.
Fra
Edit-menuen (side 20) skal
du trykke på g/G for at vælge
(Forstør) for at forstørre et billede
eller
(Formindsk) for at
formindske det, og derefter trykke
på ENTER.
2
Hver gang du trykker på knappen, bliver
billedet større eller mindre:
: op til 200 %
: ned til 60 %
1
Tryk på PRINT.
Justering af et billede
Tryk på PRINT.
Fra
Edit-menuen (side 20) skal
du trykke på g/G for at vælge
(Juster), og derefter trykke på
ENTER.
Adjust-menuen vises.
Bemærk
Kvaliteten af et forstørret billede kan forringes,
afhængigt af dets størrelse.
Ikoner
Flytning af et billede
1
Brightness
Fra
Edit-menuen (side 20), skal
du trykke på g/G for at vælge
(Flyt), og derefter trykke på ENTER.
g/G/f/F-indikatorerne vises til venstre/
Tint
Saturation
højre/over/under billedet, og du kan flytte
billedet.
2
Sharpness
Tryk på ENTER.
Billedet sættes fast på dets nuværende
position.
4
Tryk på PRINT.
Justering af lysstyrke
Justering af farvetone
Justering af mætning
Justering af skarphed
Afslutte Adjust-menuen.
Gemmer og aktiverer de
foretagne redigeringer, og
vender tilbage til det
foregående trin.
Tryk på g/G/f/F for at flytte et
billede.
Billedet flyttes i den valgte retning.
3
Betydning
2
Tryk på g/G for at vælge det
ønskede justeringsværktøj, og tryk
på ENTER.
Justering-skærmbilledet for det valgte
værktøj vises.
Fortsættes
23 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Direkte udskrivning
2
Rotering af et billede
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Når
(Brightness) er valgt
Udskrivning af et redigeret
billede
1
Tryk på g/G for at vælge
(Udskriv), og tryk derefter på
ENTER. Eller tryk på PRINT.
Udskrift-vinduet vises. Antallet af
udskrifter vises.
2
• For at øge antallet af udskrifter en for
en skal du trykke gentagne gange på f.
• For at mindske antallet af udskrifter en
for en skal du gentagne gange trykke
kortvarigt på F.
Skydeknap
Tryk på g/G for at justere et billede, mens
du f.eks. kontrollerer lysstyrkeniveauet.
• Brightness: Tryk på G for at gøre
billedet lysere, eller på g for at gøre det
mørkere.
• Tint: Tryk på G for at gøre billedet
grønligt, eller på g for at gøre det
rødligt.
• Saturation: Tryk på G for at gøre
farverne dybere, eller på g for at gøre
farverne lysere.
• Sharpness: Tryk på G for at gøre
konturerne skarpere, eller på g for at
gøre dem blødere.
3
Tryk på ENTER.
Justeringen udføres, og du kan vælge en
anden valgmulighed for justering.
4
Tryk på g/G for at vælge
(Afslut), og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på PRINT.
Tryk på ENTER.
Ophæve betjeningen
1
Adjust-menuen bliver lukket.
5
Indstil antallet af udskrifter.
Tryk på g/G for at vælge (Nulstil),
og tryk derefter på ENTER.
Bekræftelse-vinduet vises.
2
Tryk på f/F for at vælge "OK", og
tryk på ENTER.
Indstillingerne i Edit-menuen og
korrigering af eksponering og røde øjne
deaktiveres, og billedet nulstilles til den
stand det havde før redigering.
Edit-skærmbilledet eller Adjustskærmbilledet vises igen. Hvis du trykker
på CANCEL eller vælger "CANCEL" og
trykker på ENTER, vises det foregående
vindue.
24 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Lave en
Layout-udskrift
1
Fra hovedmenuen (side 19) skal du
trykke på g/G/f/F for at vælge
(Layout-udskrift), og derefter trykke
på ENTER.
Layout-udskrift-skabelonerne vises.
2
Afslutte menuen
Tryk på g/G for at vælge
(Afslut),
og tryk derefter på ENTER.
Bekræftelse-vinduet vises.
2
Forhåndsvisningen af den valgte skabelon
vises.
3
Vælg et billede.
Når du vælger en skabelon med flere
billeder, skal du gentage fremgangsmåden
nedenfor for at vælge et billede for hvert
område.
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge et
billedområde, og tryk derefter på
ENTER.
Billedlisten vises.
2 Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billede, og tryk derefter på
ENTER.
Vinduet til justering af billedet vises.
Se “Justering af et billede” på side 23
vedrørende justering.
Du kan justere billedet automatisk ved
at trykke på AUTO TOUCH-UPknappen (side 22). Efter korrigeringen
er udført, kan du ikke udføre flere
justeringer. Sørg for at udføre
korrigeringen, efter du er klar med
andre justeringer.
Tryk på f/F for at vælge "OK", og
tryk på ENTER.
Menubetjeningen afsluttes og vinduet vist
før menuen blev aktiveret vises igen.
Hvis du trykker på CANCEL eller vælger
"CANCEL" og trykker på ENTER, vises
det foregående vindue.
4
Tryk på g/G for at vælge
på ENTER.
, og tryk
Det valgte billede tilføjes til billedområdet.
5
Tryk på PRINT.
25 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Direkte udskrivning
1
Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede skabelon, og tryk derefter
på ENTER.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Lave en Batch-udskrift
1
(Indeksudskrift/Udskriv alle/
DPOF-udskrift)
Fra hovedmenuen (side 19) skal du
trykke på g/G/f/F for at vælge
(Batch-udskrift), og tryk derefter på
ENTER.
Batch Print-menuen vises.
• Indeksudskrift
Du kan udskrive en liste (indeks) over alle de
billeder, der findes på et hukommelseskort
eller en USB-hukommelse, så du nemt kan
kontrollere indholdet af det valgte medium.
Antallet af paneler på et ark er fastsat til 8
vandret gange 6 lodret.
2
Tryk på g/G for at vælge
(Indeksudskrift),
(Udskriv alle),
eller
(DPOF-udskrift), og tryk
derefter på ENTER.
Dialogboksen til bekræftelse vises.
• Udskriv alle
Du kan udskrive alle billeder, der er
gemt på et hukommelseskort eller en
USB-hukommelse, på en gang.
• DPOF-udskrift
Billeder, der er DPOF-forvalgt (Digital Print
Order Format) til udskrivning, vises med
udskriftsmærket (
) i en
forhåndsvisning af billeder. Du kan udskrive
disse billeder på en gang. Billederne
udskrives med det forvalgte antal kopier i
den rækkefølge, de blev vist.
Bemærkninger
• Se vejledningen til digitalkameraet vedrørende
forvalg af billeder til udskrivning.
• Visse typer digitalkameraer understøtter ikke
DPOF-funktionen. Der kan desuden være
funktioner i visse digitalkameraer, som ikke
understøttes af printeren.
Bemærk
Hvis der ikke er nogen DPOF-forvalgte billeder,
når du vælger "DPOF Print", vises der en
fejlmeddelelse.
3
For at starte udskrivning skal du
trykke på f/F for at vælge "OK", og
trykke på ENTER.
Når du vælger "OK", starter udskrivning.
Råd
• For at standse udskrivning skal du trykke på
CANCEL og trykke på ENTER i trin 3.
• Når punktet "Date Print" (Datoudskrift) i Print
setup-menuen er indstillet til "ON", udskrives den
dato billedet blev optaget eller gemt ikke i
Indeksudskrift-indstilling.
26 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
2 Tryk på g/G/f/F for at vælge det
Lave en kalender
ønskede billede, og tryk derefter på
ENTER.
Vinduet til justering af billedet vises.
Se “Justering af et billede” på side 23
vedrørende justering.
Du kan justere billedet automatisk ved
at trykke på AUTO TOUCH-UPknappen (side 22). Efter korrigeringen
er udført, kan du ikke udføre flere
justeringer. Sørg for at udføre
korrigeringen, efter du er klar med
andre justeringer.
Du kan lave en kalender ved at kombinere et
billede, der er gemt på hukommelseskortet eller
USB-hukommelsen og en ønsket skabelon.
1
Fra hovedmenuen (side 19) skal du
trykke på g/G/f/F for at vælge
(Kalender), og derefter trykke
på ENTER.
Vinduet til valg af kalenderskabelonen
vises.
Punkter
Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede skabelon, og tryk derefter
på ENTER.
/
Forhåndsvisningen af den valgte skabelon
vises.
Billedområde
Procedurer
Forøger eller formindsker
størrelsen på et billede, når
der trykkes på ENTER.
Flyt billedet med
g/G/f/F, og tryk derefter
Kalenderområde
på ENTER.
Hver gang du trykker på
ENTER, roterer billedet
90° med uret.
Når du trykker på ENTER,
vises Adjust-menuen.
(side 23)
Når du justerer et billede, føjes billedet er
til billedområdet.
Råd
Udfør redigering, f.eks. forstørrelse,
formindskelse, rotering eller flytning af billedet
først, og tryk derefter på AUTO TOUCH-UPknappen. Hvis Auto Touch-up udføres først,
aktiveres de andre justeringer ikke.
Råd
Du kan vælge og indstille et billedområde eller
kalenderområde i en hvilken som helst
rækkefølge.
3
Vælg et billede.
Når du vælger en skabelon med flere
billeder, skal du gentage fremgangsmåden
nedenfor for at vælge et billede for hvert
område.
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge et
billedområde, og tryk derefter på
ENTER.
Billedlisten vises.
4
Indstil kalenderen.
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge
kalenderområdet, og tryk på ENTER.
Vinduet til opsætning af kalenderen
vises.
Fortsættes
27 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Direkte udskrivning
2
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Lave et ID-foto
1
Fra hovedmenuen (side 19) skal du
trykke på g/G/f/F for at vælge
(ID-foto), og tryk derefter på
ENTER.
Vinduet til justering indstilling af højde og
bredde for et ID-foto vises.
2 Tryk på f/F for at vælge det punkt, du
vil indstille, og tryk derefter på ENTER.
Punkt
Indstillinger/Procedurer
Start Y/M Indstil den første måned og
(år/måned) det år, der skal starte
kalenderen. Tryk på g/G
for at vælge måneden eller
året, og tryk på f/F for at
indstille nummeret. Tryk på
ENTER.
Start Day,
and Date
color
(startdag,
datofarve)
Indstil kombinationen af
ugedagen (placeret længst
til venstre i kalenderen) og
indstil farven for søndag og
lørdag. Tryk på f/F for at
vælge blandt fire
valgmuligheder, og tryk på
ENTER.
Råd
Du kan indstille en maksimal størrelse på
7,0 (bredde) × 9,0 (højde) cm.
2
Markøren flyttes til området til indtastning
af tal for det valgte punkt.
Tryk på g/G/f/F for at vælge
, og
tryk på ENTER.
Kalenderen vises i kalenderområdet.
5
Tryk på g/G/f/F for at vælge at
justere højde (Height) eller bredde
(Width), og tryk på ENTER.
• For at angive enheden: Vælg enten "cm"
eller "inch" (tomme).
• For at angive højden: Vælg feltet til højre
for fotorammen.
Tryk på PRINT.
• For at angive bredden: Vælg feltet øverst
på fotorammen.
3
Tryk på f/F for at indstille
størrelsen, og tryk derefter på
ENTER.
Forhåndsvisning af den angivne størrelse
for ID-fotoet vises.
4
Hvis du vil angive en anden størrelse,
skal du gentage trin 2 og 3.
28 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
5
Tryk på f/F for at vælge
tryk på ENTER.
, og
Vinduet til valg af et billede vises.
6
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billede, og tryk derefter på
ENTER.
Vinduet til justering af billedets position
vises.
Se trin “Justering af et billede” på side 23
vedrørende justering.
Du kan også ændre et farvefoto til sort/
hvid. Vælg
(Sort/hvid), og tryk på
ENTER. Du kan vælge denne
valgmulighed mens du laver et ID-foto.
Tryk på g/G for at vælge
på ENTER.
, og tryk
Indstille datoudskrift
Når billedet er optaget med DCF (Design rule
for Camera File system)-format, kan du
udskrive et billede med datoen for optagelse,
der er optaget som en del af
optageinformationen. Du kan vælge "ON" (til)
eller "OFF" (fra) for datoudskrift og
rækkefølgen år/måned/dag.
1
En forhåndsvisning af ID-fotoudskriften
vises.
8
Fra
(Opsætning af udskrift)menuen skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
(Datoudskrift), og
derefter trykke på ENTER.
Print setup-menuen vises.
Tryk på PRINT.
Bemærk
Et udskrevet ID-foto accepteres ikke altid til brug i et
id-kort eller pas. Kontroller vejledningens krav til
fotoet, før du indsender kortet eller passet.
2
3
Tryk på g/G for at vælge
(Datoudskrift) eller
(Ingen
datoudskrift), og tryk på ENTER.
For at indstille rækkefølgen for
datoudskrift skal du trykke på F for
at vælge
, og derefter trykke
på g/G for at vælge den ønskede
rækkefølge:
• D-M-Y: Datoen vises i rækkefølgen
dag, måned, år.
• M-D-Y: Datoen vises i rækkefølgen
måned, dag, år.
• Y-M-D: Datoen vises i rækkefølgen år,
måned, dag.
Fortsættes
29 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Direkte udskrivning
7
Ændring af
indstillingerne
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
4
Tryk på ENTER.
3
Indstillingen er fastsat. Print setup-vinduet
vises igen.
Sådan udføres betjeningen igen
Tryk på CANCEL. Print setup-vinduet vises
igen.
Indstille udskriftsudførelsen
(Udskrift med/uden ramme)
1
Fra
(Opsætning af udskrift)menuen skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
(Udskrift med/uden
ramme), og derefter trykke på
ENTER.
Tryk på ENTER.
Indstillingen er fastsat. Print setup-vinduet
vises igen.
Sådan udføres betjeningen igen
Tryk på CANCEL. Print setup-vinduet vises
igen.
Bemærkninger
• Når du vælger "Borderless", kan et standard
4:3-billede optaget med et digitalkamera blive
udskrevet med de øvre og nedre kanter beskåret,
og det udskrives som et 3:2-billede.
• Når du vælger "Borders (Pattern 2)", kan de øvre
og nedre kanter eller højre og venstre kanter blive
beskåret og udskrevet, afhængigt af billedet.
Borders/Borderless Print-menuen vises.
2
Tryk på g/G for at vælge den
ønskede udskriftsudførelse.
Punkter
Procedurer
Borderless (Uden ramme):
Udskriver et billede uden et
tomt område omkring
billedet.
Indstille skærmdisplayet
1
Fra
(Opsætning af udskrift)menuen skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
(Skærmdisplay),
og tryk derefter på ENTER.
On-screen Display-menuen vises.
2
Tryk på g/G for at vælge det
ønskede indstillingspunkt.
Punkter
Borders (Pattern 1) (Ramme
(mønster 1)): Udskriver et
billede med ramme omkring
billedet uden at afskære
billedet.
Borders (Pattern 2) (Ramme
(mønster 2)): Udskriver et
billede med næsten lige
rammer for oven, for neden,
til højre og venstre omkring
billedet.
Procedurer
Skærmdisplayet er slået
fra. I en forhåndsvisning af
billeder vises anden
information end antallet af
udskrifter og indstilling af
indgang ikke.
Skærmdisplayet er slået til.
I en forhåndsvisning af
billeder bliver information
som f.eks. antal valgte
billeder, optagedato og
oplysninger for en billedfil
vist ud over indstilling af
antal udskrifter og
indstilling af indgang.
30 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
3
Tryk på ENTER.
Indstillingen er fastsat. Print setup-vinduet
vises igen.
Sådan udføres betjeningen igen
Tryk på CANCEL. Print setup-vinduet vises
igen.
Råd
År, måned og dag for optagedatoen vises i den samme
rækkefølge som indstillingen datoudskrift.
Tryk på CANCEL. Print setup-vinduet vises
igen.
Skjule eller vise
printerinformation-displayet
1
Ændring af farveindstillingen
1
Color Setting-menuen vises.
2
Tryk på g/G for at vælge det
ønskede farveelement, og tryk
på f/F for at indstille niveauet.
Printer information display-menuen vises.
Du kan kontrollere version nummer og
samlet antal udskrifter for printeren.
2
Tryk på ENTER.
Printerinformation-displayvinduet lukkes.
Du kan indstille niveauerne for et
farveelement: "R" (rød), "G" (grøn) eller
"B" (blå) i området fra +4 til –4.
R: Justerer røde og blå elementer. Desto
højere du sætter niveauet, desto mere
rødt bliver billedet, som om det er udsat
for rødt lys. Desto lavere du indstiller
niveauet, desto mørkere bliver billedet,
som om der tilsættes lyseblå.
G: Justerer grønne og violette elementer.
Desto højere du indstiller niveauet,
desto mere grønt bliver billedet, som
om det er udsat for grønt lys. Desto
lavere du indstiller niveauet, desto
mørkere bliver billedet, som om der
tilsættes violet.
B: Justerer blå og gule elementer. Desto
højere du indstiller niveauet, desto mere
blåt bliver billedet, som om det er udsat
for blåt lys. Desto lavere du indstiller
niveauet, desto mørkere bliver billedet,
som om der tilsættes gul.
3
Tryk på ENTER.
Indstillingen er fastsat. Print setup-vinduet
vises igen.
Sådan udføres betjeningen igen
Fortsættes
31 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Direkte udskrivning
Fra
(Opsætning af udskrift)menuen skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
(Farveindstilling),
og derefter trykke på ENTER.
Fra
(Opsætning af udskrift)menuen skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
(Printerinformation-display), og
derefter trykke på ENTER.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Nulstille til standard
Du kan nulstille alle indstillingerne til standard.
1
Fra
(Opsætning af udskrift)menuen skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
(Standardindstilling),
og derefter trykke på ENTER.
Bekræftelse-vinduet vises.
2
Tryk på f/F for at vælge "OK", og
tryk på ENTER.
Printerindstillingerne nulstilles til
standard.
Udskrivning fra en
USB-hukommelse
Du kan forbinde en USB-hukommelse og
printeren, og udskrive et billede direkte fra
USB-hukommelsen.
Bemærkninger
• Tilslutning med alle typer USB-hukommelse
garanteres ikke.
• Der garanteres ikke for tilslutning med et mass
storage-kompatibelt digitalkamera eller fotolager.
• Hvis der er sat et hukommelseskort i printeren,
kan printeren ikke læse signalet fra en
USB-hukommelse, der er tilsluttet printerens
PictBridge/EXT INTERFACE-stik. Tag et
eventuelt hukommelseskort ud.
1
2
3
Forbind printeren til
vekselstrømskilden (side 12).
Tryk på 1 (tænd/standby)-knappen
for at tænde printeren.
Tilslut en USB-hukommelse til
printerens PictBridge/EXT
INTERFACE-stik.
Til PictBridge/EXT
INTERFACE-stik
USB-hukommelse
32 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Bemærkninger
• Mens tilslutningsindikatoren på en
USB-hukommelse blinker, må du aldrig slå
strømmen til printeren fra. Dataene i
USB-hukommelsen kan beskadiges. Der
garanteres ikke for skade forårsaget af tab af data
eller dataskade.
• Du kan ikke bruge en USB-hub eller en
USB-enhed udstyret med en USB-hub.
• Kodede eller komprimerede data med bekræftelse
af fingeraftryk eller password kan ikke bruges.
Direkte udskrivning
33 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\060C04.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 34 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Udskrivning fra et PictBridge-kamera
Udskrivning fra et
PictBridge-kamera
Til PictBridge/EXT
INTERFACE-stik
Du kan tilslutte et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera og udskrive billeder direkte fra
digitalkameraet.
Ved udskrivning i PictBridge-indstilling skal
hukommelseskort tages ud af computeren
forinden.
1
Gør dit digitalkamera klar til at
udskrive på en PictBridgekompatibel printer.
De nødvendige indstillinger og betjening,
der skal gennemføres før tilslutning, er
forskellige afhængigt af digitalkameraet.
Se betjeningsvejledningen til dit
digitalkamera for nærmere oplysninger.
(På et Sony Cyber-shot digitalkamera skal
du f.eks. vælge "PictBridge"-indstilling
for "USB Connect".)
2
3
4
Forbind printeren til
vekselstrømskilden (side 12).
Tryk på 1 (tænd/standby)-knappen
for at tænde printeren.
Tilslut det PictBridge-kompatible
digitalkamera til printerens
PictBridge/EXT INTERFACE-stik.
Når du tilslutter et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera til printeren, vises
"PictBridge" på printerens LCD-display.
5
Udskrivning af billeder styres med
digitalkameraet.
Printeren understøtter følgende udskrifter:
• Udskrift af et enkelt billede
• Udskrift af alle billeder
• Indeksudskrift
• DPOF-udskrift
• Udskrift med/uden ramme
• Datoudskrift
Et PictBridge-kamera
Til USB-stik
Bemærkninger
• Hvis du udskifter et farvebånd, mens printeren er
forbundet til et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera, kan billedet blive udskrevet forkert.
Sker det, skal du afbryde digitalkameraet og
derefter tilslutte det igen.
• Ved udskrivning via PictBridge/EXT
INTERFACE-stikket bliver et billede udskrevet
ifølge indstillingerne af printerens Print setupmenu. Når du indstiller valgmulighederne for
datoudskrift eller med/uden ramme med dit
digitalkamera, får indstillingerne af digitalkamera
forrang. Hvis du vælger "Borderless" med
printeren og "Borders" med dit kamera, bliver
"Borders (Pattern 1)" brugt til udskrivning.
• Du kan ikke bruge en USB-hub eller et
digitalkamera med en USB.
• Se betjeningsvejledningen til dit digitalkamera
vedrørende fejlmeddelelser, der vises på dit
digitalkamera.
34 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\070C05.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 35 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Udskrivning fra en Bluetooth-kompatibel enhed
Udskrivning fra en
Bluetooth-kompatibel
enhed
Ved at tilslutte Sony DPPA-BT1 Bluetooth
USB-adapteren (sælges separat) til printerens
PictBridge/EXT INTERFACE-stik kan du
udskrive et billede fra en Bluetooth-kompatibel
mobiltelefon, digitalkamera eller anden enhed.
Bemærkninger
• Brug ikke DPPA-BT1 uden for det område, hvor
du har købt den. Alt efter område kan brug af
adapteren krænke de lokale regler for radiobølger
og strafforfølges.
• Sony DPPA-BT1 Bluetooth USB-adapteren fås
ikke i alle lande.
Maksimalt antal pixels, der kan
håndteres
Se side 65.
Udskrivningsprocedurer
Ved udskrivning fra PictBridge/EXT
INTERFACE-stikket skal du sørge for at tage
hukommelseskort ud af computeren forinden.
1
2
3
Forbind printeren til
vekselstrømskilden (side 12).
Tryk på 1 (tænd/standby)-knappen
for at tænde printeren.
Sæt Bluetooth-adapteren ind i
printerens PictBridge/EXT
INTERFACE-stik.
DPP-FP67/FP77 understøtter følgende profiler:
• BIP (Basic Imaging Profile)
Image Push Responder
• OPP (Object Push Profile)
Object Push Server
Se vejledningerne til de enkelte Bluetoothenheder vedrørende de profiler, som de
understøtter.
Hvad er en "Profil"?
En profil består af standarder, der muliggør
trådløs Bluetooth-kommunikation. Der er
flere profiler, afhængigt af formål og de
produkter der skal bruges. For at gøre
Bluetooth-kommunikation mulig skal de
kommunikerende enheder understøtte den
samme profil.
Kompatible billedfilformater, der kan
udskrives
Se side 65.
Bemærk
Hvis en anden enhed end Bluetooth-adapteren,
f.eks. et hukommelseskort, kamera, en pc, en
anden USB-hukommelse eller et USB-kabel, er
tilsluttet til en af printerens hukommelseskortslots, PictBridge/EXT INTERFACE-stikket
eller USB-stikket, skal du fjerne den fra
printeren og derefter tilslutte Bluetoothadapteren.
4
Udskriv fra den Bluetooth-kompatible
mobiltelefon eller anden enhed.
Se vejledningen til din Bluetooth-enhed
vedrørende udskrivningsprocedurer.
Fortsættes
35 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Udskrivning fra en Bluetooth-kompatibel enhed
Kompatible profiler for
Bluetooth-kommunikation
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\070C05.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
– Hold en afstand på mindst 10 m fra en trådløs
LAN-enhed, når du tilslutter produktet til en
mobiltelefon.
•
•
For at vælge printeren fra en Bluetoothkompatibel enhed skal du vælge "Sony
DPP-FP67 ##"/"Sony DPP-FP77 ##".
"##" står for de to tal fra højre side af
adressen vist på LCD-skærmen.
Når indtastning af adgangsnøgle*
er påkrævet
Indtast "0000". Du kan ikke ændre
adgangsnøglen med printeren.
* En adgangsnøgle kaldes ofte
“adgangskode” eller “ PIN-kode”.
Bemærkninger
• Brug ikke DPPA-BT1 uden for det område, hvor
du har købt den. Alt efter område kan brug af dette
produkt krænke de lokale regler for radiobølger og
strafforfølges.
• Produktets kommunikationsafstand kan variere,
afhængigt af forhindringer mellem produktet (en
menneskekrop, metalgenstand eller væg) og
mobiltelefon eller anden enhed.
• Bluetooth-kommunikationens følsomhed kan
påvirkes under følgende forhold:
•
•
– Sluk den trådløse LAN-enhed, hvis du skal
bruge produktet inden for 10 m fra den trådløse
LAN-enhed.
Det garanteres ikke, at dette produkt virker med
alle enheder, der er udstyret med trådløs
Bluetooth-teknologi.
Sony påtager sig intet ansvar for eventuel
udsivning af information, som kan forårsages i
Bluetooth-kommunikation.
Sony påtager sig intet ansvar for eventuel
undladelse af at opfylde beskyttelseskrav, der
skyldes en modifikation eller brug af produktet,
som ikke er anbefalet.
Se betjeningsvejledningen til din printer
vedrørende kundesupport-information.
P Forsigtig
• Radiobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke
elektrisk udstyrs og lægeudstyrs funktion, og kan
føre til ulykker som følge af funktionsfejl. Sørg for
at slukke produktet og mobiltelefonen, og brug
ikke dette produkt på følgende steder:
– I sygehuse, tog, fly, benzintanke eller andre
steder, der kan udsende letantændelig gas.
– Nær automatiske døre, brandalarmer eller andre
automatisk kontrollerede enheder.
• Hold dette produkt i en afstand på mindst 22 cm fra
pacemakere. Radiobølger fra dette produkt kan
påvirke pacemakeres funktion.
• Undgå at demontere eller modificere dette produkt.
Det kan medføre kvæstelse, elektrisk stød eller
brand.
– Når der er en forhindring mellem produktet og
mobiltelefonen eller andet produkt, f.eks. en
menneskekrop, metalgenstand eller væg.
– Hvor der er etableret et trådløs LAN, der bruges
en mikrobølgeovn i nærheden, eller der
udsendes andre elektromagnetiske bølger.
• Da en Bluetooth-enhed og en trådløs LAN
(IEEE802.11b/g)-enhed bruger de samme
frekvensområder, kan der opstå interferens, når
produktet bruges nær en enhed udstyret med et
trådløst LAN. Dette kan forårsage forringelse i
kommunikationshastighed og tilslutningsforhold.
Tag følgende forholdsregler, hvis det sker:
36 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 37 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Udskrivning fra en pc
Udskrivning fra en pc
Du kan udskrive billederne fra en pc ved at
installere den medfølgende software på din pc
og tilslutte den til printeren.
I dette afsnit forklares, hvordan du installerer
den medfølgende software på din pc, og
hvordan du bruger den medfølgende PMB
(Picture Motion Browser)-software til at
udskrive et billede.
Se også betjeningsvejledningen til din pc for
information om betjening af pc’en.
Installation af softwaren er kun nødvendig, når
du tilslutter printeren til din pc for første gang.
Installation af softwaren
Systemkrav
For at bruge den medfølgende printerdriver og
PMB skal din pc opfylde følgende systemkrav:
Operativsystem Microsoft Windows Vista
til printerdriver*1: SP1/Windows XP SP3/
Windows 2000 Professional
SP4
Operativsystem
til PMB*2:
Microsoft Windows Vista
SP1*3/Windows XP SP3*4
*1
*2
*3
*4
Denne printerdriver kører ikke
på Windows 2000 Professional
SP2 eller tidligere og Windows
Me eller tidligere. Denne
printerdriver kører ikke på
Macintosh.
PMB kan ikke installeres på
Windows 2000 eller tidligere.
PMB kører ikke på Macintosh.
PMB kører i 32-bit
kompatibilitet på Windows
Vista 64-bit version.
Starterversion er ikke
understøttet.
64-bit version og
Starterversion er ikke
understøttet
CPU:
Pentium III 500 MHz eller
hurtigere (Pentium III
800 MHz eller hurtigere
anbefales.)
RAM:
256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales.)
Harddiskplads:
500 MB eller mere
(Afhængigt af den Windowsversion, du bruger, er mere
plads nødvendig. Du har brug
for yderligere harddiskplads
til at håndtere billeddata.)
Fortsættes
37 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Udskrivning fra en pc
Om den medfølgende CD-ROM
Den medfølgende CD-ROM indeholder
følgende software:
• Printerdriver til DPP-FP67/FP77: Softwaren
beskriver printerens krav, og gør det muligt
at udskrive fra computeren.
• PMB (Picture Motion Browser): Sonys
originale softwareprogram, der gør det
muligt for dig at håndtere fotos og levende
billeder — indhente, styre, behandle og
udskrive dem.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Displayindstilling: Skærmopløsning: 1024 × 768
prikker eller mere
Skærmfarver: High Color
(16-bit) eller mere
Stik:
USB-stik
Drev:
CD-ROM-drev (skal bruges
til installation af software)
Bemærkninger
• Hvis der bruges en hub til at forbinde printeren
og pc’en, eller hvis der er tilsluttet to eller flere
USB-enheder, herunder andre printere, kan der
opstå problemer. I så fald skal du forenkle
forbindelsen mellem pc’en og printeren.
• Du kan ikke betjene printeren fra en anden
USB-enhed, der bruges på samme tid.
• USB-kablet må ikke tages ud af eller sættes ind i
printeren under datakommunikation eller
udskrivning. Der kan opstå fejl med printeren.
• Printeren understøtter ikke standby/dvale og
genstart fra disse tilstande. Pc’en, der er tilsluttet
printeren, må ikke gå i standby/dvale ved
udskrivning. Ellers kan printeren ikke altid
udskrive korrekt.
• Når udskrivning ikke lykkes, skal USB-kablet
tages ud og derefter tilsluttes, eller computeren
skal genstartes. Forsøg derefter at udskrive igen.
• Hvis du holder pause i et igangværende
udskrivningsjob og fortsætter udskrivning efter et
øjeblik, udføres udskrivning ikke altid korrekt.
• Korrekt betjening med alle pc’er garanteres ikke,
selv om de opfylder eller overskrider systemkrav.
• PMB understøtter DirectX-teknologi, og
installation af DirectX kan være nødvendig.
DirectX findes på CD-ROM’en.
• Hvis PMB installeres på en pc, hvor Cyber-shot
Viewer allerede er installeret, bliver Cyber-shot
Viewer overskrevet og erstattet af PMB. Når
browsing-mapperne er registreret i Cyber-shot
Viewer, bliver de automatisk registreret i PMB.
Når du bruger PMB, er det nemmere at fremvise
mapperne, end når Cyber-shot Viewer bruges, da
de registrerede mapper vises efter gruppe, når
mapper fremvises. PMB har forbedret justering af
formindskelse af røde øjne, en ny tonekurve samt
flere stærke redigeringsfunktioner. Du kan også
bruge softwaren til at skrive data til et eksternt
hukommelseskort.
Installation af printerdriveren
Installer driveren efter fremgangsmåden
nedenfor.
Bemærkninger
• Printeren må ikke forbindes til pc’en, før driveren
installeres.
• Log på Windows med en administratorbrugerkonto.
• Luk alle aktive programmer, inden du installerer
softwaren.
• Dialogboksene, der vises i dette afsnit, er hentet fra
Windows Vista, med mindre andet er angivet.
Installationsproceduren og de viste dialogbokse
afhænger af operativsystemet.
1
Tænd pc’en, start Windows, og sæt
den medfølgende CD-ROM i pc’ens
CD-ROM-drev
Installationsvinduet vises.
Bemærkninger
• Hvis installationsvinduet ikke vises
automatisk, skal du dobbeltklikke på filen
"Setup.exe" på CD-ROM’en.
• I Windows Vista kan Automatisk
afspilning-vinduet blive vist. Selv om det
sker, skal du vælge "Setup.exe"-udførelse
og installere driveren efter instruktionerne
på skærmen.
2
Klik på "Installing Printer Driver".
"InstallShield Wizard"-dialogboksen
vises.
38 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
3
Klik på "Next".
Dialogboksen med licensaftalen vises.
4
Læs aftalen grundigt igennem. Hvis
du accepterer, skal du afkrydse "I
accept this agreement" og klikke på
"Next".
Til USB-stik
Hvis der er installeret en ældre version af
printerdriveren på din computer, kan
meddelelsen "Older version of the printer
driver has been found." blive vist på
skærmen. Klik på "Yes", og følg de viste
instruktioner for at genstarte din pc. Udfør
derefter installationen igen. Når
computeren er genstartet, bliver den ældre
version af printerdriveren slettet. Hvis du
installerer den nye version af
printerdriveren, kan du bruge den nye
version af printerdriveren.
5
8
Bemærk
Tryk på 1 (tænd/standby)-knappen
for at tænde printeren.
9
Vent et øjeblik, og kontroller
derefter, at "Sony DPP-FP67" eller
"Sony DPP-FP77" er tilføjet til
"Printers" (printere) eller "Printers
and Faxes" (printere og
faxenheder).
Forbind printerens og din pc’s
USB-stik, enten med det
medfølgende eller et almindeligt
USB-kabel.
10 Når installationen er færdig, skal du
tage CD-ROM’en ud af pc’en og
gemme den til fremtidig brug.
For at fortsætte med installation af
PMB-softwaren skal du følge
fremgangsmåden fra trin 2 på side 41.
Fortsættes
39 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Udskrivning fra en pc
7
Når dialogboksen "Sony DPP-FP67/
77 printer driver has been
successfully installed." vises, skal
du klikke på "Finish".
Til USB-stik
Hvis du bruger et almindeligt USB-kabel, skal
du bruge et B-TYPE (stiktypen på printersiden)kabel med en længde på under 3 m.
Klik på "Install".
Installationen begynder.
6
Windows PC
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
5 Læs aftalen grundigt igennem. Hvis du
Bemærkninger
• Hvis installationen ikke gennemføres, skal du
fjerne printeren fra din pc, genstarte din pc, og
derefter følge installationsproceduren fra trin 1
igen.
• Efter installationen er "Sony DPP-FP67" eller
"Sony DPP-FP77" endnu ikke indstillet som
standardprinter. Indstil den printer, du bruger, for
hvert program.
• Den medfølgende CD-ROM skal bruges ved
afinstallation eller geninstallation af
printerdriveren. Gem den til eventuel fremtidig
brug.
• Læs Readme-filen (Readme-mappen på
CD-ROM’en c English-mappe c Readme.txt),
før du bruger printeren.
accepterer, skal du afkrydse "I accept this
agreement" og klikke på "Next".
Dialogboksen til bekræftelse af fjernelse af
softwaren vises.
6 Klik på "Yes".
Dialogboksen til bekræftelse af genstart
vises.
7 Afkryds "Yes, I want to restart my computer
now", og klik på "OK".
Når computeren er genstartet, vil de
relevante filer være slettet, og afinstallation
er gennemført.
Når softwaren er installeret
-ikonen vises på Windows-skrivebordet
sammen med en genvej til webstedet til
kunderegistrering af printeren. Når produktet er
registreret, kan du finde supportinformation på:
http://www.sony.net/registration/di/
Afinstallation af printerdriveren
Når printerdriveren bliver unødvendig, skal
printerdriveren fjernes ifølge fremgangsmåden
nedenfor:
1 Afbryd USB-kablet fra printeren og pc’en.
2 Sæt den medfølgende CD-ROM i pc’ens
CD-ROM-drev.
Installationsvinduet vises.
Bemærk
Hvis installationsvinduet ikke vises automatisk,
skal du dobbeltklikke på filen "Setup.exe" på
CD-ROM’en.
3 Klik på "Installing Printer Driver".
"InstallShield Wizard"-dialogboksen vises.
4 Klik på "Next".
Dialogboksen med licensaftalen vises.
40 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Installere PMB (Picture
Motion Browser)
Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere
PMB.
3
4
Bemærkninger
Tænd pc’en, start Windows, og sæt
den medfølgende CD-ROM i pc’ens
CD-ROM-drev
Installationsvinduet vises (side 38).
2
Klik på "Installing PMB (Picture
Motion Browser)".
5
Klik på "Install", og følg
instruktionerne på skærmen for at
fortsætte installationen.
Når du bliver bedt om at genstarte pc’en,
skal du følge de viste instruktioner for at
genstarte den.
6
Når installationen er færdig, skal du
tage CD-ROM’en ud af pc’en og
gemme den til fremtidig brug.
Bemærkninger
• Hvis installationen mislykkes, skal du udføre
installationsproceduren fra trin 2 igen.
• Den medfølgende CD-ROM skal bruges ved
afinstallation eller geninstallation af PMB. Gem
den til eventuel fremtidig brug.
Afinstallere PMB
Hvis du ikke længere har brug for softwaren,
kan du fjerne den fra din pc som følger:
1
Klik på "Start"- "Kontrolpanel".
Kontrolpanelet vises.
2
Klik på "Uninstall a program".
Afhængigt af operativsystemet, kan det
kaldes "Programs and Features" eller
"Add or Remove Programs".
"Choose Setup Language"-dialogboksen
vises.
3
Vælg "Sony Picture Utility", og klik
på "Rediger/fjern".
Afinstallation af softwaren starter.
41 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Udskrivning fra en pc
1
Læs aftalen grundigt igennem. Hvis
du accepterer, skal du afkrydse "I
accept the terms of the license
agreement" og klikke på "Next".
Når du har klikket på "Next" i
dialogboksen med licensaftalen, vises
dialogboksen, der meddeler, at
programmet er klar til at blive installeret.
• Log på Windows med en administratorbrugerkonto.
• Luk alle aktive programmer, inden du installerer
softwaren.
Hvis du allerede har installeret en eller flere
udgaver af PMB på din computer, skal du
kontrollere, hvilken version af PMB, der er
installeret. (Klik på [ Help] på menulinjen i
PMB, og vælg [ About PMB].
Versionsoplysningerne vises.)
Sammenlign versionsnummeret på den
medfølgende CD-ROM med den tidligere
installerede PMB, og kontroller at versionerne
er installeret i rækkefølge fra den ældre til den
nyere. Hvis der allerede er installeret en nyere
version af PMB på den computer, du bruger,
skal du først afinstallere denne version, og
derefter geninstallere begge versioner, den
ældre først. Hvis du installerer den nyeste
version først, fungerer nogle funktioner i PMB
muligvis ikke korrekt.
Når du har valgt dit sprog og klikket
på "Next", vises dialogboksen med
licensaftalen.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Udskrive fotos fra PMB
(Picture Motion Browser)
Du kan bruge PMB til at udskrive billeder fra
din pc med printerpapir i postkort-format.
1
Start PMB-vinduet op på en af
følgende måder:
I hovedvinduet er der følgende to
forskellige visninger. For at skifte
visningen skal du klikke på "Folders"eller "Calendar"-fanebladet på den højre
ramme.
• Dobbeltklik på
(PMB) på
Windows-skrivebordet.
• Klik på "Start" - "Alle programmer" (eller
"Programmer" med Windows 2000) "Sony Picture Utility" - "PMB". All
ProgramsPrograms
Når PMB startes for første gang, vises
dialogboksen til at registrere en fremvist
mappe. Hvis der allerede er gemt billeder i
Billeder-mappen, skal du klikke på
"Register Now". Pictures
Hvis du har gemt billeder i en anden
mappe end "Pictures"-mappen, skal du
klikke på "Register Later". Se “Registrere
en browsing-mappe” på side 45.
• "Folders"-fremvisning (mappe)
Billederne klassificeres i hver
registreret mappe og vises som
miniaturebilleder.
• "Calendar"-fremvisning (mappe)
Billederne klassificeres efter optagedato
og vises som miniaturebilleder på hver
dato i kalenderen. I "Calendar”fremvisning kan du skifte visningen
efter år, måned eller klokkeslæt.
I dette afsnit bruges vinduer fra "Folders"fremvisning som eksempler.
Råd
I Windows XP/Windows 2000 kan "Billeder"
have andre betegnelser.
Sådan får du adgang til
Billeder-mappen
• I Windows 2000:
Klik på "Dokumenter" - "Billeder" på
skrivebordet.
• I Windows Vista/XP:
Klik på "Start" - "Billeder” fra
proceslinjen.
2
3
Klik på mappen med de fotos, du vil
udskrive.
Mappen "sample" er valgt som eksempel i
følgende forklaring.
4
Vælg de fotos, du vil udskrive, og
klik på
(udskriv).
Dialogboksen til udskrivning vises.
Klik på "Start".
Hovedvinduet i PMB vises.
Når PMB startes for anden gang, kan trin
2 springes over.
42 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
5
I "Printer”-rullelisten skal du vælge
"Sony DPP-FP67" eller "Sony DPPFP77". For at indstille papirretningen
eller andre valgmuligheder for
udskrift skal du gå til trin 6. For at
udskrive skal du gå videre til trin 11.
6
Dialogboksen "Egenskaber" for den valgte
printer vises. Printerens printerdriver
anvender Universal Printer Driver, en
fælles Properties-printerdriver. I
dialogboksene er der nogle punkter, som
ikke bruges i printeren.
7
Punkter
Vælg den printer, du bruger:
"Sony DPP-FP67" eller "Sony
DPP-FP77"
Paper size
For at ændre størrelsen skal du
klikke på "Properties".
Bemærk: Printerpapir i
liggende format sælges ikke
overalt.
• Zoom billedet, indtil
udskriftsområdet er fyldt: Når
det er afkrydset, bliver et
billede udskrevet over hele
papirets udskrivningsområde.
En kant af fotoet kan blive
afskåret. Når afkrydsningen
fjernes, bliver et billede
udskrevet uden afskæring af
nogen dele
• Print date taken: Når det er
afkrydset, udskrives et billede
med datoen for optagelse, hvis
billedet er en fil optaget i DCF
(Design rule for Camera File
system)-format.
Punkter
Funktioner
Orientation
Til angivelse af papirretningen
under udskrivningen:
• Portrait
• Landscape
Page Order
Vælg rækkefølgen for siderne,
når de udskrives:
• Front to Back
• Back to Front
Pages Per
Sheet
Angiv antal kopier pr. ark, der
skal udskrives. Vælg “1”.
Advanced
Angiver papirformatet eller
andre valgmuligheder.
Angiver papirformat, retning,
billedkvalitet og andre detaljer.
Fortsættes
43 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Udskrivning fra en pc
Properties
På "Layout"-fanebladet skal du
angive papirretningen eller andre
valgmuligheder.
Funktioner
Printer
Print
Options
For at indstille papirretningen eller
andre valgmuligheder for udskrift
skal du klikke på "Properties."
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
8
Klik på "Advanced".
Punkter
"Sony DPP-FP67/77 Advanced Options"dialogboksen vises.
Punkter
• Advanced Printing Features:
Vælg "Enabled" for at slå
valgmuligheder for avanceret
udskrivning til, f.eks. "Page
Order" (siderækkefølge). Hvis
der opstår et problem med
kompatibilitet, skal denne
funktion deaktiveres
• Color Printing Mode: For at
udskrive i farver skal du vælge
"True Color (24bpp)". For at
udskrive i sort-hvid skal du
vælge "Monochrome"
(sort-hvid).
Printer
Features
• Borderless Print: For at
udskrive et billede uden
ramme skal du vælge "ON"
(til). For at udskrive med
ramme skal du vælge "OFF"
(fra). Afhængigt af
softwareprogrammet bliver et
billede udskrevet med ramme,
selv om "ON" er valgt. Indstil
et billede, der skal udskrives
fuldt ud, i udskriftsområdet.
Funktioner
Paper/
Output
• Paper Size: Fra rullelisten skal
du vælge det papirformat, du
faktisk bruger til udskrivning:
P size (postkort-format)/L size
Bemærk: Printerpapir i
liggende format sælges ikke
overalt.
• Copy CountAngiv det antal
kopier, der skal udskrives.
Graphic Image
Color
Management
• ICM Method: Printeren
understøtter ikke ICM
Method-indstillinger. Selv om
du vælger en anden
valgmulighed end "ICM
Disabled", svarer resultatet af
udskriften ikke til
indstillingen. Lad
valgmuligheden være
uændret.
• ICM Intent: Printeren
understøtter ikke ICM Intentindstillinger. Lad
valgmuligheden være
uændret.
9
Funktioner
Document
Options
På "Paper/Quality"-fanebladet skal
du angive farven eller papirkilden.
Punkter
Funktioner
Tray
Selection
Fra "Paper Source"-rullelisten
skal du vælge "Automatically
Select".
Color
For at udskrive i farver skal du
vælge "Color". For at udskrive i
sort-hvid skal du vælge "Black
& White" (sort-hvid).
Advanced
"Sony DPP-FP67/77 Advanced
Options"-dialogboksen vises.
(side 44) Se trin 8 for nærmere
oplysninger.
44 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
10 Klik på "OK".
"Print"-dialogboksen vises igen.
11 Klik på "Print".
Udskrivning begynder. For nærmere
oplysninger om funktionerne i PMB, se
hjælp til PMB.
Bemærk
Du kan ikke udskrive en fil med levende billeder eller
RAW-datafiler.
Registrere en browsing-mappe
PMB giver ikke mulighed for at fremvise
billeder, der er gemt på pc’ens harddisk direkte.
Du skal først registrere browsing-mappen som
følger:
1
Klik på "File"-" Register Viewed
Folder", eller klik på .
"Register Folders to View"-dialogboksen
vises.
Råd
Bemærk
Fjern ikke det job, der er ved at blive udskrevet.
Det kan forårsage papirstop.
2
Vælg den mappe, du vil registrere,
og klik derefter på "Register".
Bemærk
Du kan ikke registrere hele drevet.
Dialogboksen til bekræftelse af
registrering vises.
3
Klik på "Yes".
Registrering af billedinformationerne i
databasen begynder.
4
Klik på "Close".
Bemærkninger
• Den mappe, du vælger som destination for
de importerede billeder, bliver automatisk
registreret.
• Du kan ikke annullere registrering af den
mappe, du registrerer her.
Sådan ændres browsing-mappen
Klik på "Tools" - "Settings" - "Viewed
folders".
Fortsættes
45 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Udskrivning fra en pc
• For at vælge en serie stillbilleder i billedområdet
på hovedvinduet skal du klikke på det første
billede og derefter klikke på det sidste billede,
mens du trykker på Shift-tasten. For at vælge flere
stillbilleder, der ikke følger efter hinanden, skal du
klikke på de enkelte billeder, mens du trykker på
Ctrl-tasten.
• Du kan også udskrive fra en forhåndsvisning af
billeder.
• For at annullere udskrivningen skal du gøre
følgende.
1Dobbeltklik på printer-ikonen på proceslinjen,
og åbn "Print"-dialogboksen.
2Klik på navnet på det dokument, som du vil
annullere udskrivning for, og klik derefter på
"Cancel" i "Document"-menuen.
Dialogboksen til bekræftelse af annulleringen
vises.
3Klik på "Yes".
Udskriftsjobbet annulleres.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Råd
• Hvis der er en undermappe i kildemappen, bliver
billederne i undermappen også registreret.
• Når softwaren startes op første gang, bliver der vist
en meddelelse, som beder dig om at registrere
"Billeder".
• Det kan tage et stykke tid at registrere billederne,
afhængigt af hvor mange der er.
Udskrive fra et almindeligt
softwareprogram
Du kan bruge et almindeligt softwareprogram
til at udskrive et billede fra DPP-FP67/FP77.
Vælg "DPP-FP67" eller "DPP-FP77" som
printer i dialogboksen til udskrivning, og vælg
printerpapirformatet i dialogboksen til
sideopsætning. Se trin 5 og 7 på side 43 for
nærmere oplysninger om udskriftsindstillinger.
Indstilling af papirretning
Afhængigt af det softwareprogram du bruger,
ændres papirretningen ikke altid, selv om du
ændrer indstillingen af stående eller liggende
format.
Med indstillingen Med/uden ramme for
printerdriveren
Når dit softwareprogram har indstillingen
Med/uden ramme, anbefales det at vælge "ON"
for "Borderless Print" i "Printer Features" i
dialogboksen "Sony DPP-FP67/77 Advanced
Options" som indstilling for printerdriver.
Indstilling af antal udskrifter
Afhængigt af det softwareprogram du bruger,
kan indstillingen af antallet af udskrifter i det
pågældende program blive brugt i stedet for det
antal, du har angivet i dialogboksen til
printerdriveren.
Om indstillingen "Borderless Print" i
"Printer Features"
Når du bruger et andet program end PMB, kan
et billede blive udskrevet med ramme, selv om
du vælger "ON" for "Borderless Print" i
"Printer Features" i dialogboksen "Sony DPPFP67/77 Advanced Options".
Når du vælger udskrift uden ramme, vil
oplysninger om udskriftsområdet for
udskrivning uden ramme blive givet til
programmet. Nogle programmer arrangerer
billedet med ramme inden for det angivne
udskriftsområde.
Hvis det sker, kan du gøre følgende for at
udskrive et billede uden ramme:
• Hvis du kan angive udskriftsområdet i
programmet, skal billedet indstilles til at
udskrives over hele området. Hvis du f.eks.
udskriver billeder med "Windows Photo
Gallery" i Windows Vista, skal du vælge
"Full page photo print" og afkrydse "Fit
picture to frame".
46 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\090C07.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 47 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Fejlmeddelelser
Hvis der vises en fejlvisning
Hvis der opstår en fejl, kan følgende fejlvisninger blive vist på LCD-skærmen. Følg løsningen
beskrevet her for at afhjælpe problemet.
Fejlvisning
Betydning/Løsning
c Der er ingen billedfiler på hukommelseskortet eller en
USB-hukommelse, som printeren kan håndtere. Tilslut et
hukommelseskort eller en enhed, der indeholder billeder, som
kan vises med printeren.
c Der er ingen DPOF-forvalgte billedfiler på hukommelseskortet
eller en USB-hukommelse. Angiv udskrifts (DPOF)-mærket
med dit kamera.
c Billedet kan være en inkompatibel fil, f.eks. en JPEG-fil
oprettet med din computer, eller en kompatibel fil, der ikke
indeholder miniaturebilleder, en del af en billedfil til visning.
Vælg mærket på billedlisten, og tryk på ENTER for at vise dets
forhåndsvisning af billeder. Hvis et billede vises, kan du
udskrive billedet. Hvis det samme mærke vises igen, er billedet
i et inkompatibelt filformat, og du kan ikke udskrive det med
printeren.
c Der kan være tilsluttet en USB-enhed, som printeren ikke
understøtter. Eller USB-indstillingerne for den tilsluttede enhed
er muligvis ikke kompatible. Se betjeningsvejledningen til den
USB-enhed, du bruger.
c Printeren understøtter ikke en USB-hub eller et drev med en
indbygget USB-hub. Tilslut enheden direkte til printeren, eller
brug en enhed, der ikke har en USB-hub-funktion.
c Der er sat et hukommelseskort i, som ikke er kompatibelt. Brug
et hukommelseskort eller en USB-hukommelse, som printeren
understøtter. (.side 63 til 65)
Fortsættes
47 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Fejlmeddelelser
c Billedet er af et kompatibelt filformat, men dets
miniaturebilleddata, eller selve dataene, kan ikke åbnes.
Vælg mærket på billedlisten, og tryk på ENTER for at vise dets
forhåndsbillede. Hvis der vises et billede, kan du udskrive
billedet. Hvis det samme mærke vises igen, kan du ikke
udskrive det med printeren.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\090C07.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Fejlvisning
Betydning/Løsning
c Der kan være opstået en fejl med et hukommelseskort eller en
USB-hukommelse. Hvis disse meddelelser vises ofte, skal du
kontrollere status for hukommelseskort eller USB-hukommelse
med en anden enhed.
c Der er ikke sat et farvebånd i printeren. Sæt et farvebånd af den
viste størrelse i som følger, og tryk på PRINT. (.side 9)
– P: Postkort-format farvebånd
c Farvebåndet er brugt op. Sæt et nyt farvebånd af den viste
størrelse i som følger, og tryk på PRINT. (.side 9)
– P: Postkort-format farvebånd
c Der er sat et forkert farvebånd i. Brug ikke størrelsen, indstil
den viste størrelse som følger, og tryk på PRINT. (.side 9)
– P: Postkort-format farvebånd
c Farvebåndet sidder fast.
Afbryd printerens lysnetledning, og tilslut den igen. Når
printerens motor er standset, skal du tage farvebåndet ud og
sætte et nyt farvebånd i. Henvend dig til en Sony-forhandler
eller et Sony-servicecenter, hvis farvebåndet ikke kan tages ud.
c Der er ikke noget printerpapir eller renseark i papirbakken. Læg
printerpapir i den viste størrelse som følger i papirbakken, sæt
papirbakken i printeren, og tryk derefter på PRINT.
(.side 10)
– P: Printerpapir i postkort-format
– C: Renseark (.side 61)
c Der er forkert printerpapir eller renseark i papirbakken. Læg
printerpapir i den viste størrelse som følger i papirbakken, sæt
papirbakken i printeren, og tryk derefter på PRINT.
(.side 10)
– P: Printerpapir i postkort-format
– C: Renseark (.side 61)
c Papiret har sat sig fast. Se “Hvis der opstår papirstop”
(.side 60), og fjern det papir, der sidder fast. Henvend dig
til nærmeste Sony-servicecenter, hvis du ikke kan få papiret ud.
48 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\090C07.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Fejlvisning
Betydning/Løsning
c Der er ikke sat en papirbakke i printeren. Læg printerpapir eller
renseark i papirbakken, sæt papirbakken i printeren, og tryk
derefter på PRINT. (.side 10)
Fejlmeddelelser
49 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 50 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer
Hvis der opstår problemer ved brug af printeren, kan du bruge følgende retningslinjer til at løse
problemet. Henvend dig til en Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.
Strøm
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Printeren kan ikke
tændes
• Er lysnetledningen korrekt
tilsluttet?
c Sæt lysnetledningen godt fast i
stikkontakten. (.side 12)
Visning af billeder
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
LCD-skærmen
viser ikke
billederne.
• Er hukommelseskortet eller
en USB-hukommelse sat
korrekt i?
c Sæt et hukommelseskort i, eller tilslut en
USB-hukommelse korrekt. (.side 17,
32, 34)
• Indeholder
c Sæt et hukommelseskort i eller tilslut en
hukommelseskortet eller en
USB-hukommelse med de optagede
USB-hukommelse billeder
billeder.
optaget med et digitalkamera c Kontroller de filformater, der kan
eller anden enhed?
udskrives med printeren. (.side 65)
• Er filformatet kompatibelt
med DCF?
c Hvis billedet ikke er kompatibelt med DCF,
kan det ikke altid udskrives med printeren,
selv om det vises på pc-skærmen.
Der er billeder på • Er der miniaturebilleder på
billedlisten, som
billedlisten (indeks)?
ikke vises, eller
ikke kan
udskrives, selv om
de kan vises.
c Hvis billedet vises, men ikke kan
udskrives, er filen, der bruges under
udskrivningen, beskadiget.
c Hvis billedet ikke er kompatibelt med DCF
(Design rule for Camera File system), kan
det ikke altid udskrives med printeren, selv
om det vises på pc-skærmen.
• Er der gemt mere end
999 billeder på
hukommelseskortet eller en
USB-hukommelse?
c Printeren kan vise eller håndtere op til
999 billedfiler. Hvis der er gemt mere end
999 billeder på et hukommelseskort eller
en USB-hukommelse, skal du bruge
PC- eller PictBridge-indstilling til at vise
og håndtere de resterende billeder.
• Har du brugt din pc til at
navngive eller omdøbe
billedfilen?
c Når du navngiver eller omdøber en
billedfil på din computer, og dens filnavn
indeholder andre tegn end alfanumeriske
tegn, vises filnavnet muligvis ikke
korrekt, og billedet kan muligvis ikke
vises på printeren.
50 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Der er billeder på • Er der 7 eller flere hierarkier c Printeren kan ikke vise billederne gemt i
billedlisten, som
på hukommelseskortet eller
en mappe af 7 eller højere hierarki.
ikke vises, eller
USB-hukommelsen?
ikke kan
udskrives, selv om
de kan vises.
Filnavnet vises
ikke korrekt.
• Har du ændret filnavnet eller c Når du navngiver eller omdøber en
billedet med din pc?
billedfil på din computer og dens filnavn
indeholder ikke-alfanumeriske tegn, vil
filnavnet ikke blive vist korrekt. For en fil,
der er oprettet med et pc-program, bliver
de første 8 tegn af filnavnet vist som
filnavnet.
Der er tomme
områder foroven
og forneden på
forhåndsbilledet i
Edit-menuen.
• Er forhåndsbilledet strukket
meget ud vandret eller
lodret?
c Hvis billedet er strukket meget ud enten
vandret eller lodret, kan der komme
tomme områder i Edit-menuen.
c Standardformatforholdet for billeder, der
er optaget med et digitalkamera, er 3:4.
Når du bruger en anden optage/
redigeringsenhed end printeren til at
redigere og gemme et billede, gemmes det
ofte som et udskrivningsbillede der er
bredere end billedformat 3:4. På
billedlisten vises disse billeder med overog underkanterne skåret af og i sort.
Fejlsøgning
Fortsættes
51 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Udskrivning
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Papiret føres ikke
ind.
• Ligger papiret korrekt i
papirbakken?
c Hvis papiret ikke er lagt rigtigt i, kan der
opstå problemer med printeren.
(.side 9, 10)
Kontroller følgende:
• Sæt det korrekte sæt printerpapir og
farvebånd i.
• Læg printerpapiret i den korrekte
retning i bakken.
• Du kan maksimalt sætte 20 ark
printerpapir i bakken. Hvis antallet af
ark er mere 20, skal de ekstra ark
fjernes.
• Bladr printerpapiret grundigt igennem,
og læg det i bakken.
• Printerpapiret må ikke bøjes eller foldes
før udskrivning, da det kan forårsage
funktionsfejl på printeren.
• Bruger du printerpapir, der
ikke er beregnet til
printeren?
c Brug printerpapir, som er beregnet til
printeren. Hvis du bruger papir, som ikke
passer til printeren, kan der opstå
problemer. (.Om printerpakker)
• Er perforeringerne af
printerpapiret fjernet?
• Bruger du printerpapir, der
ikke er beregnet til
printeren?
c Brug printerpapir, som er beregnet til
printeren. Hvis du bruger papir, som ikke
passer til printeren, kan der opstå
problemer. (.Om printerpakker)
Printerpapiret
udkastes uden at
blive udskrevet.
52 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Resultatet af en udskrift
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
De udskrevne
billeder har en
ringe kvalitet.
• Har du udskrevet
forhåndsbilleddata?
c Afhængigt af den type digitalkamera der
bruges, kan forhåndsbilleder blive vist
sammen med de egentlige billeder på
miniaturebilledlisten. Udskriftskvaliteten
for forhåndsbilleder er ikke lige så god
som udskriftskvaliteten for de egentlige
billeder. Bemærk, at hvis du sletter
forhåndsbillederne, kan de egentlige
billeder beskadiges.
• Udskrev du et billede, hvis
størrelse (bredde eller
højde) er mindre end 480
prikker?
Vises miniaturebilledet
korrekt?
c Når et miniaturebillede ikke vises korrekt,
er det et lille billede. Udskriften vil se
grov ud på grund af billedets lille
størrelse.
• Brugte du Edit-menuen til
at forstørre billedet?
c Afhængigt af billedstørrelsen kan
forstørrelse af et billede resultere i en
forringelse af udskriften.
• Optog du billedet i
filformatet RAW?
c Når du optager et billede i
RAW-filformatet, kan der også blive
optaget en højtkomprimeret JPEG-fil. Da
printeren ikke understøtter RAWfilformatet, vil den bruge JPEG-filen ved
udskrivningen. En RAW-fil kan imidlertid
udskrives via en pc. Se
betjeningsvejledningen til det
digitalkamera, du bruger.
Du kan se i betjeningsvejledningen
til digitalkameraet hvorvidt kameraet
er i stand til at optage billeder i
RAW-filformat.
Fortsættes
53 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Fejlsøgning
Hvad er en RAW-fil?
En RAW-fil er et originalt billedfilformat
til at gemme ukomprimerede,
uforarbejdede stillbilleddata, der er hentet
fra et digitalkamera.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Det udskrevne
billedes kvalitet og
farver er anderledes
end på
forhåndsbilledet.
—
Det udskrevne
billede er
forskelligt, når et
billede udskrives
direkte fra
hukommelseskortet
sat i printerens slot,
og når det
udskrives via en pc.
Datoen kan ikke
udskrives.
c På grund af forskelle i visningsmetoder
eller -profiler fra LCD-skærm til
LCD-skærm skal det viste billede kun
bruges som reference. Billedkvaliteten
kan justeres på følgende måder:
– Ændring af farveindstillingen
(.side 31)
– Justering af et billede
(.side 23)
Indstillingerne aktiveres kun for de viste
billeder.
c På grund af forskelle mellem printerens
interne behandling og behandlingen i
pc-software vil de udskrevne billeder se
anderledes ud.
—
• Er "Date Print" indstillet til c Indstil "Date Print" til "ON".
"ON"?
(.“Indstille datoudskrift” på side 29)
• Understøtter billedet DCF? c "Datoudskrift"-funktionen på denne enhed
understøtter et billede, der er kompatibelt
med DCF-standarderne.
Datoen udskrives
ved en fejl.
Billedet kan ikke
være på
udskriftsområdet.
Rammen
bibeholdes.
• Er "Date Print" indstillet til c Indstil "Date Print" til "OFF".
"OFF"?
(.“Indstille datoudskrift” på side 29)
• Blev datoen gemt sammen
med billedet, da det blev
optaget med
digitalkameraet?
c Hvis datoen blev gemt med billedet, kan
du ikke lave en udskrift uden en dato.
• Har du valgt "Borders
(Pattern 1)" eller "Borders
(Pattern 2)"?
c Vælg "Borderless". (.“Indstille
udskriftsudførelsen (Udskrift med/uden
ramme)” på side 30)
• Er billedformatet korrekt?
c Billedformatet for de optagede billeder
afhænger af digitalkameratypen, og derfor
kan billedet nogle gange ikke udskrives,
så det fylder hele udskriftområdet.
54 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Symptom
Kontroller
Selv om
"Borderless" er
valgt, udskrives
billedet med ramme
på begge sider.
Årsag/Løsning
—
c Når du bruger en anden redigerings/
optageenhed end printeren til at redigere
eller gemme et billede, gemmes billedet
med tomme områder omkring billedet.
Selv om du udskriver det med
indstillingen "Borderless", kan du ikke
fjerne rammen på begge sider af en
udskrift
c Du kan udskrive hele området af et billede
ved at vælge "Borders (Pattern 1)".
(.“Indstille udskriftsudførelsen
(Udskrift med/uden ramme)” på side 30)
Hele området af et
billede kan ikke
udskrives.
• Har du valgt "Borders
(Pattern 1)"?
Billedet udskrives
skævt.
• Er papirbakken sat korrekt i? c Sæt papirbakken lige ind igen, helt til
bunden.
Der er hvide linjer
eller prikker på de
udskrevne billeder.
—
Billedet er for lyst,
for mørkt, for rødt,
for gult eller for
grønt.
Edit-menuen kan
ikke bruges.
—
• Har du forstørret,
formindsket, roteret eller
flyttet billedet efter at have
udført korrigering med
AUTO TOUCH-UPknappen?
c Printhovedet eller papirstien kan være
beskidt. Brug den medfølgende
rensepatron og -ark til at rense hoved og
sti). (.“Rengøring” på side 61)
c Du kan justere billedet. (.“Justering af
et billede” på side 23)
c Du kan ikke bruge Edit-menuen
efter korrigering af røde øjne med
AUTO TOUCH-UP-knappen. Vælg
Edit-menuen, rediger billedet først, og
udfør korrigering bagefter.
Indstillinger
Kontroller
Årsag/Løsning
• Bruger du Layout
Print-menuen?
c I Layout Print-menuen bruges der
skabeloner, og du kan ikke vælge
udskrifter med/uden ramme.
Fejlsøgning
Symptom
Indstillingen
Med/uden ramme
aktiveres ikke.
Fortsættes
55 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Tilslutning med et digitalkamera eller anden ekstern enhed
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
PictBridge-mærket • Er digitalkameraet tilsluttet
vises ikke på
korrekt?
digitalkameraets
• Er 1 (tænd/standby)LCD-skærm.
knappen slået til?
• Understøtter dit
digitalkamera PictBridge?
—
• Er dit kameras
USB-indstilling i
PictBridge-indstilling?
Du tilkobler og
frakobler USBkablet, men der
sker ikke noget.
Du kan ikke
standse
udskrivningen,
selvom du trykker
på CANCEL.
c Tilslut kablet korrekt.
c Slå 1 (tænd/standby)-knappen til.
c Se vejledningen til dit kamera, eller
henvend dig til fabrikanten.
c Er der sat et hukommelseskort i en slot på
printeren? Hvis der er sat et
hukommelseskort i, skal det tages ud.
c Indstil dit kameras USB-indstilling på
PictBridge-indstilling.
—
c Printeren har udviklet en overstrøm. Tag
lysnetledningen ud af printeren, sæt den i
igen og tryk på 1 (tænd/standby)knappen for at komme af med fejlen.
—
c Udskriften efter den igangværende bliver
annulleret.
c Afhængigt af det digitalkamera, du bruger,
kan du ikke annullere udskrivning fra
printeren. Stands udskrivning fra
digitalkameraet. Se betjeningsvejledningen
til digitalkameraet.
—
c Printeren kan ikke udskrive indeksudskrift
under DPOF-udskrivning. For at lave
indeksudskrift skal du sætte
hukommelseskortet i direkte
(.side 26).
Du kan ikke lave
indeksudskrift.
56 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Tilslutning af en computer
Symptom
Billederne på
hukommelseskortet
eller en USBhukommelse sat i
printeren vises ikke
på pc’en.
Du har mistet den
medfølgende CDROM og vil gerne
have en ny.
Kontroller
Årsag/Løsning
—
—
Printerdriveren kan • Har du fulgt
ikke installeres.
fremgangsmåden i
installationsproceduren
korrekt?
c Printeren har ikke funktion til at fremvise
billeder på hukommelseskort eller en
USB-hukommelse fra printeren.
c Download printerdriven fra kundesupporthjemmesiden (.side 67) eller kontakt
en Sony-forhandler.
c Følg fremgangsmåden i
betjeningsvejledningen for at installere
driveren (.side 38). Hvis der opstår en
fejl, skal du genstarte computeren og følge
installationsproceduren igen.
• Kører der andre
programmer?
c Luk alle programmer, og installer derefter
driveren igen.
• Har du angivet
CD-ROM’en korrekt som
installations-CD-ROM?
c Dobbeltklik på My Computer og derefter
på CD-ROM-ikonet i det åbne vindue.
Følg betjeningsvejledningen for at
installere driveren.
—
c USB-driveren er muligvis ikke installeret
korrekt. Følg betjeningsvejledningen for
at installere USB-driveren igen.
c Hvis der kører et antivirus-program eller
andre programmer på systemet, skal du
lukke dem og begynde installationen af
driveren.
• Har du logget på med en
administrator-brugerkonto?
c For at installere driveren skal du logge på
Windows med en administratorbrugerkonto.
Fortsættes
57 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Fejlsøgning
• Kører der et antivirusprogram eller andre
programmer på systemet?
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Når jeg udskriver
fra pc’en, reagerer
printeren ikke på
ordren om at
udskrive.
—
c Hvis der ikke vises nogen problemer på
Windows-skrivebordet, skal du
kontrollere printerens LCD-skærm.
Gør følgende, hvis printeren viser
problemer:
1. Slå printerens 1 (tænd/standby)-knap fra.
2. Afbryd lysnetledningen, vent 5 til
10 sekunder og tilslut derefter
ledningen igen.
3. Genstart din computer.
Henvend dig til en Sony-forhandler eller servicecenter, hvis det ikke løser
problemet.
Et billede udskrives • Bruger du et andet
c Når du bruger et andet softwareprogram
med ramme, selv
softwareprogram end PMB?
end PMB, kan et billede blive udskrevet
om jeg vælger
med ramme, selv om du vælger udskrift
"Borderless".
uden ramme.
Hvis et program giver dig mulighed for at
indstille Borders/Borderless, skal du bede
om at billedet udskrives i hele området,
også selv om billedet er større.
Antallet af
udskrifter angivet i
"Pages Per Sheet"
på "Layout"fanebladet i
dialogboksen
"Sony DPP-FP67/
FP77 Properties"
svarer ikke til det
faktiske antal
udskrifter og
resultatet af
udskriften.
Farverne på et
billede udskrevet
fra en pc er
forskellige fra de
farver, der
udskrives fra et
hukommelseskort.
c Afhængigt af det program du bruger, kan
indstillingen af antallet af kopier i det
pågældende program blive brugt i stedet
for det antal, du har angivet i
dialogboksen til printerdriveren.
—
—
c Da processen for udskrivning af et billede
fra et hukommelseskort er forskellig i
forhold til udskrivning fra en pc, vil
farverne ikke altid være præcis de samme.
58 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Andet
Symptom
Der er modstand,
når du sætter
farvebåndet i.
Kontroller
Årsag/Løsning
—
c Hvis farvebåndet ikke klikker på plads,
skal du tage det ud og derefter sætte det i
igen. Kun hvis farvebåndet er så løst, at
det ikke kan sættes i, skal du opstramme
det. (.side 9, 10)
—
c Sluk printeren med 1 (tænd/standby)knappen, og tænd den derefter igen. Prøv
at fjerne farvebåndet, når motorlyden
standser. Kontakt et Sony-servicecenter
eller en Sony-forhandler, hvis problemet
ikke kan løses.
Farvebåndet kan
ikke fjernes.
Fejlsøgning
59 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Hvis der opstår
papirstop
1
Slå strømmen til printeren fra, og slå
den derefter til igen.
Vent på, at printerpapiret udkastes
automatisk.
1 (tænd/standby)
Printerpapir
2
3
Fjern det udkastede printerpapir fra
printeren.
Fjern papirbakken og farvebåndet
fra printeren, og kontroller om
printerpapir har sat sig fast inden i
printeren.
Kontroller, om
papir har sat
sig fast. Hvis
det er
tilfældet, skal
det fjernes.
Bemærk
Kontakt en Sony-forhandler, hvis du ikke kan fjerne
det papir, der har sat sig fast.
60 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Rengøring
Hvis der er hvide linjer eller prikker på de
udskrevne billeder, kan termoprinthovedet
være smudset til af støv, der har ophobet sig
inde i printeren. Brug den medfølgende
rensepatron og renseark til at rense printerens
indre.
Før du begynder at rense printeren, skal
hukommelseskort, USB-hukommelser og
USB-kabler fjernes fra printeren.
1
2
3
4
Åbn låget til farvebåndsrummet.
Hvis der sidder et farvebånd i, skal
det tages ud.
Sæt den medfølgende rensepatron i
printeren, og luk låget til
farvebåndsrummet.
5
Sæt papirbakken ind i printeren, og
tryk på PRINT.
Rensepatronen og rensearket renser
printerens indre. Når rensningen er slut,
kommer rensearket automatisk ud.
6
Fjern rensepatronen og arket fra
printeren.
Råd
Opbevar rensepatronen og rensearket sammen til
fremtidige rensninger.
Bemærkninger
• Hvis du allerede kan få pæne udskrivningsresultater,
forbedrer rensning ikke den udskrevne
billedkvalitet.
• Læg ikke rensearket oven på printerpapiret og
foretag en rensning. Det kan forårsage papirstop
eller andre problemer.
• Hvis rensningen ikke forbedrer den udskrevne
billedkvalitet, skal du udføre rensningen et par
gange.
• Du kan ikke rense printeren, mens den er tilsluttet
til en pc eller et PictBridge-kamera.
Fjern papirbakken fra printeren. Hvis
der er printerpapir i bakken, skal det
fjernes.
Læg rensearket i papirbakken med
siden uden aftryk opad.
Fejlsøgning
Overflade uden
aftryk
61 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 62 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Vær opmærksom på ikke at sætte eller tabe
tunge ting på strømledningen og på ikke at
beskadige strømledningen på nogen måde.
Brug aldrig printeren med en beskadiget
strømledning.
• Hvis der trænger en genstand eller væske ind
i kabinettet, skal printeren afbrydes og
kontrolleres af fagkyndige, inden den
betjenes igen.
• Printeren må ikke skilles ad.
• Afbryd strømledningen ved at trække den ud
ved stikket. Træk aldrig i selve
strømledningen.
• Når printeren ikke skal bruges igennem
længere tid, skal strømledningen trækkes ud
af stikkontakten.
• Printeren skal behandles forsigtigt.
• For at mindske risikoen for elektrisk stød
skal printeren altid afbrydes fra
stikkontakten, inden den rengøres eller
repareres.
Om montering
• Undgå at bruge printeren på steder, som er
udsat for:
– rystelser
– fugtighed
– meget støv
– direkte sollys
– meget høje eller lave temperaturer
• Brug ikke elektrisk udstyr i nærheden af
printeren. Printeren kan ikke fungere korrekt
i elektromagnetiske felter.
• Sæt ikke tunge genstande oven på printeren.
• Lad der være tilstrækkelig plads omkring
printeren, så ventilationsåbningerne ikke
blokeres. Hvis disse åbninger blokeres, kan
printeren blive overophedet indvendigt.
Om lysnetadapteren
• Sørg for at bruge den lysnetadapter, der
medfølger printeren. Brug ikke andre
lysnetadaptere, da det kan forårsage
funktionsfejl.
• Brug ikke den medfølgende lysnetadapter
med andre enheder.
• Hvis lysnetadapterens ledning er beskadiget,
må den aldrig bruges igen, da det kan
forårsage fare.
Om kondensvand
Hvis printeren bringes direkte fra kolde til
varme omgivelser eller anbringes i et meget
fugtigt rum, kan der dannes kondens på
printerens inderside. Hvis det sker, fungerer
printeren ikke korrekt, og den kan beskadiges
permanent, hvis du alligevel bruger den. Hvis
der dannes kondens, skal du tage printerens
lysnetledning ud og ikke bruge printeren i
mindst en time.
Om transport
Når du transporterer printeren, skal du fjerne
farvebåndet, papirbakken, lysnetadapteren og
hukommelseskortet eller en USB-hukommelse
fra printeren, og lægge printeren og dens ydre
enheder i originalæsken med
beskyttelsesemballagen.
Hvis du ikke længere har originalæsken og
emballagen, kan du bruge en lignende
emballage, så printeren ikke beskadiges ved
transport.
Om rensning
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med
en blød tør klud, eller en blød klud, der er let
fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug
ikke nogen former for opløsningsmidler, f.eks.
sprit eller rensebenzin, da det kan beskadige
overfladebehandlingen.
62 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Om begrænsning af
duplikering
Vær særligt opmærksom på følgende, når du
duplikerer dokumenter med printeren:
• Duplikering af pengesedler, mønter eller
værdipapirer er i strid med loven.
• Duplikering af blankocertifikater, kørekort,
pas, private værdipapirer eller ubrugte
frimærker er ligeledes i strid med loven.
• Tv-programmer, film, videobånd, portrætter
af andre personer og andet materiale kan
være underkastet bestemmelser om
ophavsret. Uautoriseret videoudskrivning af
sådant materiale kan krænke bestemmelserne
i lovgivningen om ophavsret.
Om hukommelseskort
“Memory Stick” media
Typer “Memory Stick” media,
som printeren kan bruge
Du kan bruge følgende typer “Memory Stick”
media*1 med printeren:
Type “Memory Stick” media
Vise/
Udskrivning
“Memory Stick” media*2
(Ikke kompatibel med
“MagicGate”)
OK
“Memory Stick” media*2
(“MagicGate”-kompatibel)
OK*5
“MagicGate Memory Stick”
media*2
OK*5
“Memory Stick PRO-HG”
media*2
OK*5*6
“Memory Stick PRO” media*2
OK*5
“Memory Stick Micro”
(“M2”*4)
*1
*2
*3
*5
*6
OK*5
Printeren understøtter FAT32. Printeren har ved
afprøvninger vist sig at kunne virke med en
“Memory Stick” media med en kapacitet på 8 GB
eller derunder fremstillet af Sony Corporation.
Betjening med alle “Memory Stick” mediamedierne garanteres imidlertid ikke.
Printeren er udstyret med en slot, der er kompatibel
med medier i både standardstørrelse og Duostørrelse. Uden en “Memory Stick Duo” mediaadapter kan du bruge både en standardstørrelse
“Memory Stick” media og den lille størrelse
“Memory Stick Duo” media.
Når du bruger en “Memory Stick Micro” media
med printeren, skal den altid sættes i en “M2”adapter.
“M2” er en forkortelse for “Memory Stick Micro”
media. I dette afsnit bruges “M2” til at beskrive
“Memory Stick Micro” media.
Datalæsning, der kræver “MagicGate” beskyttelse
af ophavsret, kan ikke udføres. “MagicGate” er
den almindelige betegnelse for en teknologi til
beskyttelse af ophavsret, der er udviklet af Sony,
og som anvender autentificering og kryptering.
Printeren understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel.
Fortsættes
63 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Yderligere oplysninger
*4
media*3
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Bemærkninger om brug
• Sæt ikke mere end en “Memory Stick”
media i på samme tid. Det kan forårsage
problemer med printeren.
• Hvis du sætter en “Memory Stick Micro”
media i printeren uden en “M2”-adapter, kan
du ikke altid tage “Memory Stick Micro”
media’en ud.
• Hvis du sætter en “Memory Stick Micro”
media i en “M2”-adapter, og sætter “M2”adapteren i en “Memory Stick Duo” mediaadapter, virker printeren ikke altid korrekt.
• Brug dit digitalkameras
formateringsfunktion til at formatere en
“Memory Stick” media. Hvis du formaterer
en “Memory Stick” media med din
computer, vises billederne ikke altid korrekt.
• Når du formaterer en “Memory Stick”
media, slettes alle dataene, herunder
beskyttede billedfiler. For at undgå at slette
vigtige data ved et uheld skal du sørge for at
kontrollere indholdet på “Memory Stick”
media’en før formatering.
• Sæt ikke andet end den medfølgende mærkat
på mærkatpladsen. Når du sætter den
medfølgende mærkat på, skal du sørge for at
sætte den på mærkatpladsen. Pas på, at
mærkaten ikke stikker udenfor.
SD-hukommelseskort
Med SD-hukommelseskort-slotten på printeren
kan du bruge følgende:
• SD-hukommelseskort*1
• miniSD-kort, microSD-kort
(En adapter er nødvendig.)*2
• SDHC-hukommelseskort*2
• MMC standard-hukommelseskort*3
Korrekt betjening med alle typer SD-kort og
MMC standard-hukommelseskort garanteres
ikke.
*1
*2
*3
Det er blevet vist, at printeren virker med et SDhukommelseskort med en kapacitet på 2 GB eller
mindre.
Det er blevet vist, at printeren virker med et
SDHC-kort med en kapacitet på 8 GB eller mindre.
Det er blevet vist, at printeren virker med et MMC
standard-hukommelseskort med en kapacitet på
2 GB eller mindre.
Bemærkninger om brug
Datalæsning, der kræver beskyttelse af ophavsret, kan
ikke udføres.
xD-Picture Card
Med printerens xD-Picture Card-slot kan du
bruge et xD-Picture Card*1. Ikke al betjening
med hukommelseskortet er understøttet, og
korrekt betjening for alle typer xD-Picture Card
garanteres ikke.
*1
Det er blevet vist, at printeren virker med et
xD-Picture Card med en kapacitet på 2 GB eller
mindre.
64 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Bemærkninger om brug af et
hukommelseskort
• Printeren kan ikke skrive, slette eller
formatere på et hukommelseskort.
• Når du bruger et kort, skal du kontrollere
korrekt isætningsretning for kortet og
korrekt isætningsslot.
• Undgå at tage et kort ud eller slukke
printeren, mens printeren læser eller tilgår
data eller tilslutningsindikatoren blinker.
Ellers kan data blive ulæselige eller slettes.
• Det anbefales at gemme en sikkerhedskopi
af vigtige data.
• Data bearbejdet på en computer kan ikke
altid udskrives med printeren.
• Et kort skal transporteres eller opbevares i
det medfølgende etui.
• Du må ikke berøre et korts tilslutning med
hænderne eller metalgenstande.
• Undgå at slå til, bøje eller tabe et kort.
• Undgå at demontere eller modificere et kort.
• Udsæt ikke et kort for vand.
• Undgå at bruge eller opbevare et kort under
følgende forhold:
– I omgivelser som ikke opfylder kravene til
betjeningsforhold. F.eks. i en varm kabine
i en bil parkeret i solen og/eller udendørs
om sommeren i direkte sollys, eller nær et
varmeapparat.
– Meget fugtige omgivelser eller omgivelser
med ætsende stoffer.
– I omgivelser som udsat for statisk
elektricitet eller elektrisk støj.
Specifikationer
x Printer
Udskrivningsmetode
Udskrivning med sublimeret farve (gul/
magentarød/grønblå 3 gennemløb)
Opløsning
300 (vandret) × 300 (lodret) dpi
Billedbearbejdning pr. prik
256 niveauers bearbejdning (8 bit for hver
gul/magentarød/grønblå)
Udskriftsområde
1.800 prikker × 1.200 prikker
Udskrivningsstørrelse
Postkort-format (postkort/4 × 6"):
101,6 × 152,4 mm (maksimum, uden
ramme)
Udskrivningstid (pr. ark)
Hukommelseskort*1*2*3*4 : Ca. 63 sek.
PictBridge*3*5 : Ca. 63 sek.
Via pc*6 : Ca. 60 sek.
Indgangs/udgangsstik
USB (Full Speed) til pc-tilslutning
PictBridge/EXT INTERFACE-stik
Slots
“Memory Stick” media-slot
SD Hukommelseskort-slot
xD-Picture Card-slot
Kompatible billedfilformater
JPEG: DCF 2.0-kompatibel,
Exif 2.21-kompatibel, JFIF*7
TIFF: Exif 2.21-kompatibel
BMP*8: 1, 4, 8, 16, 24, 32 bit
Windows format
Fortsættes
65 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Yderligere oplysninger
Visse billedfilformater er ikke kompatible.
Maksimalt antal pixels, der kan
håndteres
8.000 (vandret) × 6.000 (lodret) prikker
(ekskl. indeksudskrift)
Filsystem
FAT12/16/32
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Billedfilnavn
DCF-format, 8.3-format, mindre end 6.
eller højere hierarki.
Maksimalt antal filer, der kan håndteres
999 filer for et hukommelseskort/en
USB-hukommelse
Farvebånd/printerpapir
Se den medfølgende "Om printerpakker".
LCD-skærm
LCD-panel:
DPP-FP67: 6,0 cm (type 2,4) TFT-drev
DPP-FP77: 8,8 cm (type 3,5) TFT-drev
Samlet antal prikker:
DPP-FP67: 112.320 (480 × 234) prikker
DPP-FP77: 230.400 (320 RGB × 240)
prikker
Strømkrav
DC IN-stik,
24 V
Strømforbrug
Ved udskrivning: 72 W (maksimum)
I standby: mindre end 1 W
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Mål
[DPP-FP67]
Højde: Ca. 65 mm
Ca. 72 mm (inkl. fremspring på
LCD)
Bredde: Ca. 180 mm
Dybde: Ca. 137 mm
Ca. 148,5 mm
Vægt
DPP-FP67: Ca. 1,0 kg
DPP-FP77: Ca. 1,1 kg
(ekskl. papirbakke, farvebånd,
lysnetadapter)
Medfølgende tilbehør
Se side 9 i "Betjeningsvejledning" (dette
hefte)
x Lysnetadapter AC-S2416
Strømkrav
- 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A MAX
Nominel udgangsspænding
24 V, 1,6 A (spids 3,0 A, 9,2 s)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Mål
Ca. 60 × 30,5 × 122 mm
(b/h/d, ekskl. fremspring og kabler)
Vægt
Ca. 300 g
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
* Det samlede antal ark printerpapir i postkortformat, som printeren kan udskrive anslås til at
være ca. 2.000. For det samlede antal ark,
kontroller "Printer information display" i "Print
setup"-menuen ved at trykke på MENU-knappen
(side 31).
*1
*2
[DPP-FP77]
Højde: Ca. 66,8 mm
Bredde: Ca. 180 mm
Dybde: Ca. 137 mm
Ca. 148,5 mm
(inkl. håndtaget)
Dybde når papirbakken er monteret: Ca.
316 mm længere end ovenstående
dybde.
*3
*4
*5
Udskriftsindstillinger: Uden ramme, Ingen
datoudskrift.
Ved udskrivning af et foto (filstørrelse ca. 4,3 MB)
taget med et Sony digitalkamera, der indeholder
effektive billedelementer på ca. 12.100.000 eller
tilsvarende.
Den nødvendige tid fra der trykkes på
PRINT-knappen, indtil udskrivning er slut.
(Udskrivningstiden kan variere, afhængigt af det
anvendte udstyr, billeddatas størrelse og format,
det anvendte hukommelseskort,
programindstillinger og betjeningsforhold.).
Ved udskrivning fra en “Memory Stick PRO Duo”
media sat i printerens slot.
Tiden fra der trykkes på PRINT-knappen på
skærmdisplayet på et DSC-W200 digitalkamera,
forbundet med et USB-kabel, indtil udskrivning er
slut, mens der udskrives via kameraet.
66 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
*6
*7
*8
Tiden til databehandling og overførsel er ikke
medregnet.
Baseline JPEG med formatet 4:4:4, 4:2:2 eller
4:2:0
Du kan ikke udskrive med PMB.
Hjemmeside til kundesupport
Den nyeste supportinformation kan findes på
følgende hjemmesideadresse:
http://www.sony.net/
Udskriftsområde
Postkort-format
152,4 mm (1.800 prikker)
95,5 mm/
(1.128 prikker)
101,6 mm/
(1.200 prikker)
146,3 mm (1.728 prikker)
Udskriftsområde med ramme
Udskriftsområde uden ramme
Perforeringer
Ovenstående afbildninger gælder, når et billede med et billedformat på 2:3 udskrives.
Udskriftsområdet er forskelligt for en udskrift med eller uden ramme.
Yderligere oplysninger
67 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Ordliste
DCF (Design rule for Camera File
system)
Denne printer opfylder DCF (Design rule for
Camera File system)-standarden, som er
vedtaget af JEITA (Japan Electronics og
Information Technology Industries
Association) til opretholdelse af
filudveksling og kompatibilitet mellem
digitalkameraer og relaterede produkter.
Fuldstændig udveksling og kompatibilitet
garanteres dog ikke.
PictBridge
Standard defineret af Camera & Imaging
Products Association, der gør det muligt for
dig at forbinde et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera direkte til printeren uden brug
af en pc, hvorved du kan udskrive på stedet.
Miniaturebilleder
Miniaturebilleder af de originale billeder, der
gemmes i billedfilerne optaget med et
digitalkamera. Printeren bruger
miniaturebilleder på billedlisten.
DPOF (Digital Print Order Format)
Det format der bruges til at optage den
nødvendige information til automatisk
udskrivning af billeder optaget med et
digitalkamera, i en printforretning eller med
en printer til hjemmebrug. Printeren
understøtter DPOF-udskrivning, og kan
automatisk udskrive det forvalgte antal
kopier af de DPOF-forvalgte billeder.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Exchangeable billedfilformat for
digitalkameraer) Print er en verdensstandard
for digital fotoudskrivning. Et digitalkamera,
der understøtter Exif Print, gemmer de data,
der er relevante for optageforholdene, når
hvert billede tages.
“Memory Stick” media/
SD-hukommelseskort/xD-Picture Card
Kompakte, lette og flytbare lagermedier.
Se side 63 til 65 for nærmere oplysninger.
68 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\120BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Trykt med sværte baseret på
vegetabilsk olie uden flygtige
organiske forbindelser.
Sony Corporation
Trykt i Kina
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Indeks
A
Afinstallere
PMB (Picture Motion
Browser) 41
Printerdriver 40
Afslutte menuen 25
Antal
udskrifter 14, 15, 17, 24
Avanceret udskrivning 19
B
Bagpanel 8
Batch-udskrift 26
Beskære udskrift 18
Billedliste 15
Bluetooth-enhed 35
D
Datoudskrift 29
DC IN 24 V 12
DCF (Design rule for
Camera File system) 29, 68
Dele og knapper 7
Demonstration 13
DPOF 15, 26, 68
E
Ekstern enhed 32
F
H
Håndtag 8
I
ID-foto 28
Ikoner 16
Indeksudskrift 26
Indgang-indikatorer 14
Indstille antallet af
udskrifter 17
Installere
PMB (Picture Motion
Browser) 41
Printerdriver 38
Isætning af et
hukommelseskort 17
Typer 63
Menu 19
O
Orientation
(papirretning) 43
P
Papirbakke 10
Papirstop 60
PictBridge/EXT
INTERFACE-stik 8
PictBridge-kamera 34
PMB (Picture Motion
Browser) 41
Printerinformationdisplay 31
R
Justering af et billede 23
Redigering af et billede 23
Registrere en
browsing-mappe 45
Rengøring 61
Rotering af et billede 23
K
S
Kalender 27
Korrigering af eksponering
og røde øjne 22
Sætte et farvebånd i 9
SD-hukommelseskort
Bemærkninger om
brug 64
Isætte 17
Typer 64
Skærmdisplay 14, 30
Skærmindikatorer 14
Skarphed 24
Skifte skærmdisplayet 15
Specifikationer 65
Standse udskrivning 45
Systemkrav 37
J
L
Lægge printerpapir i 10
Layout-udskrift 25
LCD-skærm 7
LCD-skærmdisplay 14
Lysstyrke 24
M
Mætning 24
Medfølgende tilbehør 9
"Memory Stick"-medier
Bemærkninger
om brug 64
Isætte 17
T
Tænd/standbyknap 17, 32, 34, 35, 39
Fortsættes
69 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
Additional information
Farveindstillinger 31
Farvetone 24
Fejlmeddelelser 47
Fejlsøgning 50
Flytning af et billede 23
Forhåndsvisning 14
Forhåndsvisning af
billeder 14
Forholdsregler 62
Forstørrelse og
formindskelse af en
billedstørrelse 15, 23
Frontpanel 7
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S844\Layout\Da\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Tilslutte
Bluetooth-enhed 35
Digitalkamera 34
Ekstern enhed 34, 35
Pc 39
Vekselstrømskilde 12
X
U
Z
Udgangstilstand 13
Udkaste et
hukommelseskort 17
Udskrift med/uden
ramme 30
Udskriftsområde 67
Udskriv alle 26
Udskrive
et billede på et
hukommelseskort 17
Flere billeder på en
gang 26
Forstørret billede 18
Fra en Bluetooth-enhed 35
Fra en pc 37
Fra et almindeligt
softwareprogram 46
Fra et
PictBridge-kamera 34
ID-foto 28
Layout-udskrift 25
Redigeret billede 24
Vha. PMB (Picture
Motion Browser) 42
USB-hukommelse 32
USB-kabel 9, 39
USB-stik 8
Zoome ind/ud 15, 23
xD-Picture Card
Bemærkninger om
brug 64
Isætte 17
Typer 64
V
Vekselstrømskilde 12
70 DA
DPP-FP67/FP77 4-129-145-12 (1)
010COV.book Page 71 Wednesday, April 15, 2009 4:15 PM
Download PDF

advertising