Sony | DPP-FP97 | Sony DPP-FP97 FP97 Digital Photo Printer Betjeningsvejledning

K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
4-129-103-11 (4)
Før du begynder
Digitalfotoprinter
Forberedelser
Direkte udskrivning
DPP-FP97
Udskrivning fra et PictBridgedigitalkamera
Udskrivning fra en Bluetoothkompatibel enhed
Udskrivning fra en pc
Fejlmeddelelser
Betjeningsvejledning
Fejlsøgning
Læs de medfølgende "Læs dette først", "Om printerpakker" og
denne "Betjeningsvejledning" grundigt, inden du tager enheden i
brug, og gem dem til senere brug.
Yderligere oplysninger
Ejer-registrering
Model- og serienumrene står på undersiden af printeren. Noter
serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse
numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler angående
dette produkt.
Modelnr.: DPP-FP97
Serienr. __________________________
© 2009 Sony Corporation
Læs de medfølgende "Læs dette først" og
"Om printerpakker".
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Til kunder der har købt
DPP-FP97 i USA
udstyret forårsager skadelig interferens på radio- eller
tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og
tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at
rette på interferensen ved en eller flere af følgende
forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/
tv-tekniker for at få hjælp.
FORSIGTIG
For kunder i Europa
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af
en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er
godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder
EMC-direktivets grænser vedrørende brug af
tilslutningskabler med en længde på mindre end
3 meter.
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du
ringe til:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Bemærk
ADVARSEL
For at mindske fare for brand eller
elektriske stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold
vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser
kan påvirke denne digitalfoto-printers billede.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte det
i igen.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
Modelnr.:
Ansvarlig:
Adresse:
SONY
DPP-FP97
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i
FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to
betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Meddelelse til kunder i lande,
hvor EU-direktiver gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
Bemærk:
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i
overensstemmelse med grænserne for en digital
enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i forbindelse med installation i
private hjem. Dette udstyr udvikler, bruger og kan
udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med
vejledningen, forårsage skadelig interferens på
radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke
opstår interferens med en given installation. Hvis
2 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke
må behandles som
husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for
genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at
sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger
for miljø og mennesker,
som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til bevaring af
naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller
den butik, hvor du købte produktet.
BEMÆRKNING TIL KUNDER I
DET FORENEDE KONGERIGE
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er
udstyret forsynet med et støbt stik, der er i
overensstemmelse med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det
samme amperetal som den medfølgende, og som er
godkendt af ASTA eller BSI til BS 1362 (dvs. med
- eller -mærke).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt
sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det, når du
har skiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat
sikringsdæksel. Kontakt nærmeste Sony-servicecenter,
hvis du mister sikringsdækslet.
Duplikering, udgivelse eller udskrivning af CD’er, tvprogrammer, materiale belagt med ophavsret, som
f.eks. billeder eller publikationer, og alle andre
materialer, som ikke er til egen optagelse eller
oprettelse, er begrænset til udelukkende privat eller
hjemmebrug. Med mindre du er indehaver af
ophavsret eller har opnået ophavsretshavernes
tilladelse til duplikering af materialerne, kan brug af
sådanne materialer ud over begrænsningen krænke
bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret og
resultere i krav om skadeserstatning fra
ophavsretshaverens side.
Vær ved brug af fotobilleder med printeren særligt
opmærksom på ikke at krænke bestemmelserne i
lovgivningen om ophavsret. Enhver uautoriseret brug
eller modifikation af portrætter kan krænke deres
rettigheder.
Fotografering af nogle typer af demonstrationer,
optrædener og udstillinger kan være forbudt.
Anbefalinger vedrørende
sikkerhedskopi
For at undgå risiko for tab af data forårsaget af
utilsigtet betjening eller funktionsfejl på printeren,
anbefales det at gemme en sikkerhedskopi af dine
data.
Information
SÆLGER KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG
FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER
FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB
ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF ET
DEFEKT PRODUKT ELLER BRUGEN AF ET
PRODUKT.
Sony påtager sig intet ansvar for tilfældige eller
følgeskader, eller tab af indholdet af optagelser, som
kan forårsages af funktionsfejl på printeren eller
hukommelseskort.
Bemærkninger om LCD-skærmen
• Billedet, der vises på skærmen, har ikke den samme
billedkvalitet og farve som det udskrevne billede,
da visningsmetoder eller -profiler er forskellige fra
skærm til skærm. Det viste billede skal derfor kun
bruges som reference.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl.
• Hvis LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i
lang tid ad gangen, kan det forårsage funktionsfejl.
• LCD-skærmen er fremstillet med avanceret
teknologi, så mere end 99,99 % af billedpunkterne
bruges effektivt. Alligevel kan der forekomme
nogle små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide,
røde, blå eller grønne), som konstant kan ses på
LCD-skærmen. Disse prikker er normale, og
påvirker ikke udskrivningen på nogen måde.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på
billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en
funktionsfejl.
Fortsættes
3 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Om varemærker og ophavsrettigheder
• "BRAVIA", “BRAVIA” Sync,
, Cyber-shot,
, "Memory Stick",
,
"Memory Stick Duo",
,
"MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick PRO Duo",
, "Memory Stick PRO-HG
Duo",
, "Memory Stick
Micro",
,
, "Memory StickROM",
, "MagicGate" og
er varemærker, der tilhører Sony
Corporation.
• HDMI,
og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Vista og DirectX er
enten registrerede varemærker eller varemærker,
der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Intel og Pentium er registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Intel Corporation.
• CompactFlash er et varemærke, som tilhører
SanDisk Corporation i USA.
•
eller xD-Picture Card™ er et varemærke,
der tilhører FUJIFILM Corporation.
•
er et varemærke, der tilhører FotoNation Inc.
i USA.
•
er et registreret varemærke, der
tilhører Ichikawa Soft Laboratory.
Alle andre firmaer og produkter, der er nævnt heri,
kan være varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende deres respektive firmaer. Desuden er
"™" og "®" ikke nævnt i hvert tilfælde i
vejledningen.
Denne enhed er udstyret med en funktion til
ansigtsgenkendelse. Der er anvendt Sony Face
Recognition-teknologi udviklet af Sony.
Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af
Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporations brug af disse
mærker sker under licens. Andre varemærker og
handelsmærker tilhører deres respektive ejere.
Andre varemærker og handelsmærker tilhører deres
respektive ejere.
Zlib
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly og Mark Adler
Indeholder bitmap-fonte fra Monotype Imaging Inc.
iType™ er et varemærke, der tilhører Monotype
Imaging Inc.
•
•
•
•
•
•
Bemærkning til brugere
Program © 2009 Sony Corporation
Dokumentation © 2009 Sony Corporation
Alle rettigheder forbeholdes. Denne
betjeningsvejledning, og den software der er beskrevet
heri, må ikke helt eller delvist gengives, oversættes eller
omsættes til maskinlæsbart format uden forudgående
skriftlig godkendelse fra Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR
TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER
AF NOGEN ART, I ANLEDNING AF, ELLER I
FORBINDELSE MED DENNE
BETJENINGSVEJLEDNING, SOFTWAREN
ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER
INDEHOLDT HERI, ELLER BRUGEN HERAF,
HVAD ENTEN DET BASERES PÅ ERSTATNING,
KONTAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE.
Hvis du bryder forseglingen på hylstret i CD -ROMpakken, accepterer du alle vilkår og betingelser i
denne aftale. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og
betingelser, skal du straks levere disken uåbnet
tilbage til forhandleren, hvor du købte den, sammen
med resten af pakken.
Sony Corporation forbeholder sig ret til uden varsel,
på et hvilket som helst tidspunkt at foretage
modifikationer i denne betjeningsvejledning og i de
oplysninger, der er indeholdt heri.
Den software, der beskrives heri, kan også være
underlagt vilkårene i en særskilt brugerlicensaftale.
De designdata, f.eks. prøvebilleder, som denne
software indeholder, må ikke modificeres eller
duplikeres, ud over til personlig brug. Enhver
uautoriseret duplikering af denne software er forbudt i
henhold til lovgivning om ophavsret.
Bemærk, at uautoriseret duplikering eller
modifikation af portrætter eller værker, som er belagt
med ophavsret, kan krænke rettighedsindehavernes
rettigheder.
Der kan blive henvist til de medfølgende "Læs
dette først" og "Om printerpakker", når der er
detaljerede forklaringer i folderen.
4 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Indholdsfortegnelse
Bemærkning til brugere ...................4
Før du begynder
Delenes betegnelser .......................7
Forberedelser
Kontrol af pakkens indhold .............9
Sætte farvebåndet i .........................9
Lægge printerpapir i .....................10
Forbinde til vekselstrømskilden ....12
Betjening i udgangstilstanden ........13
Direkte udskrivning
LCD-skærmdisplay ........................14
En visning af billedeksempel ...........14
Index View.......................................15
Grundlæggende udskrivning..........16
Sætte et hukommelseskort i ............16
Udskrivning af udvalgte billeder ......17
Bruge avanceret udskrivning .........18
Korrigere et mislykket foto
automatisk (AUTO TOUCH-UP) .....20
Redigering af et billede ..................21
Forstørrelse og formindskelse af en
billedstørrelse .................................21
Flytning af et billede ........................21
Rotering af et billede .......................21
Justering af et billede ......................22
Lægge et specialfilter på
et billede .........................................22
Korrigere røde øjne. ....................... 24
Udskrivning af et
redigeret billede ............................. 25
Gemme et redigeret billede ............ 25
Udføre "CreativePrint" ...................26
Lave en scrapbog ........................... 26
Lave en kalender ............................ 29
Overlejre en Handwritten
message, Stamp eller Preinstalled
phrase på et billede ........................ 31
Tilføje en Frame ............................. 33
Lave en Layout print ....................... 33
Lave et ID Photo ............................. 34
Udføre Batch-udskrift (Index Print/
DPOF Print/Print All) .....................35
Fremvise et Slideshow ..................36
Vise et Slideshow ........................... 36
Reservere udskrivning .................... 36
Udskrivning ................................... 36
Filbetjening ...................................37
Kopiering af billeder ....................... 37
Sletning af udvalgte billeder ........... 38
Formatering af en “Memory Stick”
media ............................................. 38
Formatere den interne
hukommelse .................................. 39
Ændre opsætning af udskrift ........39
Lave en Date Print .......................... 40
Ændre opsætning af
display/printer ..............................43
Fortsættes
5 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Tilslutte til et High Definition-tv og
udskrive ........................................45
Tilslutning til et tv .......................... 45
Udskrivningsprocedurer ................ 46
Bruge printerens knapper til
udskrivning .................................... 46
Bruge tv’ets fjernbetjening til
udskrivning .................................... 46
Udskrivning fra en
ekstern enhed ...............................48
Udskrivning fra et
PictBridge-digitalkamera
Udskrivning fra et PictBridgedigitalkamera ................................49
Udskrivning fra en
Bluetooth-kompatibel
enhed
Udskrivning fra en Bluetoothkompatibel enhed .........................50
Kompatible profiler for Bluetoothkommunikation .............................. 50
Forberedelser:
tilslutte DPPA-BT1 ......................... 50
Udskrivning ................................... 50
Overføre et billede til et
hukommelseskort .......................... 51
Udskrivning fra en pc
Udskrivning fra en pc ...................52
Installation af softwaren ...............52
Systemkrav .................................... 52
Installation af printerdriveren ......... 53
Installere PMB (Picture Motion
Browser) .........................................55
Udskrive fotos fra PMB (Picture
Motion Browser) ..........................56
Registrere en browsing-mappe .......60
Udskrive: Fra et almindeligt
softwareprogram .............................60
Fejlmeddelelser
Hvis der vises en fejlmeddelelse ...62
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer ............65
Hvis der opstår papirstop .............76
Rengøring .....................................77
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ..............................78
Om sikkerhed .................................78
Om montering ................................78
Om rensning ...................................79
Om begrænsning af duplikering .....79
Når printeren bortskaffes ................79
Om hukommelseskort ..................79
“Memory Stick” media ....................79
SD memory Card ............................80
xD-Picture Card ..............................81
CompactFlash-kort .........................81
Bemærkninger om brug af
hukommelseskort ...........................81
Specifikationer ..............................82
Udskriftsområde .............................84
Ordliste .........................................85
Indeks ...........................................86
6 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\030C01.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 7 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Før du begynder
Delenes betegnelser
Se de sider, der er angivet i parentes, for
nærmere oplysninger.
Printerens frontpanel
E ENTER -knap
F Retnings (g/G/f/F) knapper
G AUTO TOUCH-UP-knap
(.side 20)
H PRINT -knap/indikator
I CANCEL -knap
J “Memory Stick PRO” media
(Standard/Duo) -slot
(.side 16, 79)
K SD memory Card/ xD-Picture Card
dual-format slot
(.side 16, 80, 81)
L CompactFlash-kort-slot
(.side 16, 81)
M Låg til papirbakkerum
N Papirbakkerum
(.side 11)
O Tilslutningsindikator
P Udkastknap til farvebånd
(.side 9)
Q Farvebånd (sælges separat)
(.side 9)
R Låg til farvebåndsrum (.side 9)
Fortsættes
7 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Før du begynder
A 1 (tænd/standby) -knap/standbyindikator
B MENU -knap
C
(Index View) (zoom ud)/
(zoom ind) -knapper
(.side 16)
D LCD-skærm
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Printerens venstre sidepanel
E HDMI OUT (udgang) -stik
(.side 45)
Når printeren bruges med et HD-tv, skal et
HDMI-kabel forbindes til dette stik.
F
USB-stik (.side 54)
Når printeren bruges i PC-indstilling, skal et
USB-kabel forbindes til dette stik.
G PictBridge/EXT INTERFACE-stik
(.side 48 til 50)
Printerens bagpanel
A Håndtag
Som afbildet nedenfor, skal håndtaget hæves,
når printeren bæres.
Når du bruger printeren, skal håndtaget lukkes
til den originale position.
Når du bruger et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera, en mass storage-enhed som
f.eks. en USB-hukommelse, en Bluetooth
USB-adapter (DPPA-BT1*) eller en anden
ekstern USB-enhed, skal den forbindes til
dette stik.
* DPPA-BT1 Bluetooth USB-adapteren sælges
ikke overalt.
Bemærkninger
• Når du bærer printeren, skal
hukommelseskort, eksterne enheder,
papirbakke, lysnetadapter og andre kabler
tages ud. Ellers kan der opstå funktionsfejl.
• Indstil LCD-panelet til dets originale
position.
B Ventilationshuller
C Papirudgang
D DC IN 24 V-stik (.side 12)
Forbind den medfølgende lysnetadapter til
dette stik. Forbind derefter lysnetadapteren og
stikkontakten med lysnetledningen.
8 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Forberedelser
Kontrol af pakkens
indhold
*1 Stikkets udformning og lysnetledningens
specifikationer er forskellige, afhængigt af det land
hvor printeren er købt.
Om Sony printerpakker (sælges
separat)
1
2
Træk i låget til farvebåndsrummet
og åbn det.
Isæt farvebåndet i pilens retning, så
det klikker på plads.
Forberedelser
Kontroller, at følgende tilbehør er leveret med
printeren.
• Papirbakke (1)
• Lysnetadapter (1)
• Lysnetledning*1 (1)
• USB-kabel (1)
• Rensepatron (1)/Renseark (1)
• CD-ROM (Windows Printer Driver-software
Ver.1.0 og PMB (Picture Motion Browser)
Ver.4.2) (1)
• Betjeningsvejledning (dette hefte) (1)
• Læs dette først (1)
• Om printerpakker (1)
• Garanti (garanti ydes ikke i alle lande.) (1)
• Sony Slutbrugerlicensaftale (1)
Sætte farvebåndet i
3
Luk låget til farvebåndsrummet.
Tage farvebåndet ud
Skub udkastknappen op, og tag det brugte
farvebånd ud.
Brug en farveprinterpakke fra Sony
(ekstraudstyr), der er beregnet til printeren. Se
den medfølgende "Om printerpakker" for
nærmere oplysninger.
Fortsættes
9 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Bemærkninger
• Undgå at berøre farvebåndet eller at opbevare
farvebåndet i støvede omgivelser. Fingeraftryk
eller støv på farvebåndet kan forringe
udskriftskvaliteten.
• Spol ikke farvebåndet tilbage, og brug ikke det
tilbagespolede farvebånd til udskrivning.
Udskrivningsresultatet bliver ringe, og der kan
opstå funktionsfejl. Hvis farvebåndet ikke klikker
på plads, skal det tages det ud og derefter sættes i
igen. Kun hvis farvebåndet er så løst, at det ikke
kan sættes i, kan du stramme det op ved at spole
det i pilens retning.
Lægge printerpapir i
1
Åbn låget til papirbakken.
Hold på delene på begge side af låget til
papirbakken (vist med pile), og åbn låget
til papirbakken.
Spol ikke båndet
i de retninger, der
er vist her.
•
•
•
•
Farvebåndet må ikke skilles ad.
Træk ikke farvebåndets bånd ud.
Tag ikke farvebåndet ud, mens der udskrives.
Undgå at anbringe farvebåndet på steder, der er
udsat for høje temperaturer, høj fugtighed, meget
støv eller direkte sollys. Opbevar det mørkt og
køligt, og brug det inden for en kort periode fra
fremstillingsdatoen. Afhængigt af
opbevaringsforholdene kan farvebåndet forringes.
Brug af sådanne farvebånd kan påvirke
resultaterne af udskriften. Sony kan ikke garantere
eller kompensere for dette.
2
Læg printerpapiret i papirbakken.
10 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
3
Luk låget til papirbakken.
• For at undgå papirstop eller funktionsfejl på
printeren skal følgende overholdes før
udskrivning:
– Skriv ikke på printerpapiret.
– Sæt ikke klistermærker eller stempler på
printerpapiret.
– Når du lægger printerpapir i papirbakken, må
det det samlede antal ark printerpapir ikke blive
mere end 20.
4
Åbn skydelåget.
– Læg ikke forskellige typer printerpapir sammen
i papirbakken.
– Brug kun printerpapir, der er beregnet til denne
printer.
– Brug ikke printerpapir, der er udkastet uden at
blive trykt.
5
Sæt papirbakken ind i printeren.
Bemærkninger
• Du kan lægge op til 20 ark printerpapir i. Bladr
printerpapiret grundigt igennem. Læg printerpapiret
i med beskyttelsesarket opad. Fjern
beskyttelsesarket fra bakken.
• Hvis der ikke er noget beskyttelsesark, skal
printerpapiret lægges i papirbakken med
udskriftsoverfladen (siden uden aftryk) opad.
• Rør ikke ved udskriftsoverfladen. Fingeraftryk
eller snavs på udskriftsoverfladen kan forringe
udskriftskvaliteten.
• Printerpapiret må ikke bøjes, og det må ikke
adskilles ved perforeringerne før udskrivning.
Bemærkninger om opbevaring af
printerpapiret
• For at opbevare printerpapir i bakken skal du tage
papirbakken ud af printeren og lukke papirbakkens
skydelåg.
• Undgå at opbevare papiret, så de trykte forsider er i
berøring med hinanden eller i kontakt med gummieller plastprodukter, herunder vinylklorid eller
plastificeringsmiddel, i længere tid ad gangen. Der
kan opstå farveforandringer eller forringelse af det
udskrevne billede.
• Undgå at anbringe printerpapiret på steder, der er
udsat for høje temperaturer, høj fugtighed, meget
støv eller direkte sollys.
• Når du opbevarer delvist brugt printerpapir, skal
det opbevares i den originale emballage eller en
lignende emballage.
11 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Forberedelser
– Udskriv ikke på brugt printerpapir. Udskrivning
af et billede to gange på samme ark forbedrer
ikke kvaliteten af det udskrevne billede.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Forbinde til
vekselstrømskilden
1
2
Sæt lysnetadapterens stik i DC IN
24 V-stikket på printerens bagside.
Forbind lysnetledningens ene stik til
lysnetadapterens stik, og det andet
stik til stikkontakten.
10 cm
Bemærkninger
• Printeren må ikke placeres et ustabilt sted, f.eks. på
et vakkelvornt bord.
• Der skal være tilstrækkelig plads omkring
printeren. Printerpapiret kommer frem bagfra
nogle gange under udskrivning. Der skal være
mindst 10 cm plads bag ved printeren.
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig
stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår problemer,
mens du bruger adapteren, skal du straks slå
strømmen fra ved at trække stikket ud af
stikkontakten.
• Kortslut ikke lysnetadapterens stik med en
metalgenstand, da det kan forårsage funktionsfejl.
• Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted,
f.eks. mellem en væg og møbler.
• Når du er færdig med at bruge lysnetadapteren,
skal lysnetledningen afbrydes fra printerens
DC IN 24 V-stik og fra vekselstrømskilderne.
• Printeren er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden
(lysnettet), så længe den er tilsluttet til en
stikkontakt, heller ikke hvis printeren er slukket.
• Der bør være en lettilgængelig stikkontakt så tæt
på enheden som muligt.
Lysnetadapter
Lysnetledning
Til
stikkontakten
Sådan bruges printeren i
udlandet - Strømkilder
Du kan bruge printeren og lysnetadapteren
(medfølger) i alle lande, hvor strømforsyningen
er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
Brug ikke en elektrisk transformer (rejseomformer), da det kan forårsage funktionsfejl.
12 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Betjening i udgangstilstanden
Når fotoprinteren tændes uden et
hukommelseskort sat i eller en ekstern enhed
tilsluttet, vises det indledende display nedenfor
på skærmen.
Forberedelser
Når printeren ikke betjenes i 5 sekunder, vises
demonstrationen. Hvis der trykkes på en anden
knap end 1 (tænd/standby) -knappen, vender
skærmen tilbage til det indledende display.
Hvis du trykker på ENTER, vises billederne i
den interne hukommelse.
Hvis der er sat et hukommelseskort i, eller en
ekstern enhed er tilsluttet, vises billederne fra
hukommelseskortet, den eksterne enhed eller
den interne hukommelse.
Udfør betjening i overensstemmelse med
udskrivningen, som følger:
• For at udskrive direkte fra et
hukommelseskort, en ekstern enhed eller den
interne hukommelse, se side 16.
• For at udskrive fra et PictBridge
digitalkamera, se side 49.
• For at udskrive fra en Bluetooth-kompatibel
enhed, se side 50.
• For at udskrive fra en pc, se side 52.
13 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 14 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Direkte udskrivning
LCD-skærmdisplay
En visning af billedeksempel
On-screen Display: On
Du kan ændre visningen af billedeksempel ved
at indstille "On-screen Display" (side 44) fra
Display/Printer setup-menuen.
For at vise et andet billede skal du trykke
på g/G.
A Indgang/indstilling-indikatorer
Indgang-indikatorer og information om
indstillinger for et billede vises.
Ikoner Betydning
“Memory Stick” media -indgang
CompactFlash -kort-indgang
SD memory Card -indgang
xD-Picture Card -indgang
Ekstern enhed-indgang
Intern hukommelse
On-screen Display: Off
Indikator for beskyttelse
Indikator for DPOF-forvalgt
udskrivning
Indikator for associeret fil (Vises
når der er en associeret fil, f.eks. en
videofil eller en miniaturebilledfil
fra e-mail.)
Angiver Date Print "On".
Angiver Date Print (Date/Time)
"On".
Angiver "Pattern 1" (Borders).
On-screen Display: Details
Angiver "Pattern 2" (Borders).
Angiver Pages Per Sheet 4 "On".
Angiver Pages Per Sheet 9 "On".
Angiver Pages Per Sheet 16
"On".
B Antal valgte billeder/Samlet antal
billeder
C Farvebånd-indikator
P: Postkort-format
C: Rensepatron
14 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
D Billednummer (mappenummerfilnummer)*
Index View: "Shoot. Date"
Billederne opføres efter optage- eller gemt dato.
* Kun DCF-kompatible filer. For andre
filformater bliver kun en del af filnavnet
vist.
E
F
G
H
Tips ved betjening
Optage- eller gemt dato
Indstillet antal udskrifter
Visning af detaljerede oplysninger
Index View
Index View: "Number Order"
Billederne opføres i rækkefølge efter deres
filnavne.
A Markør (orange ramme)
Du kan flytte markøren (valget) ved at trykke
på g/G/f/F.
B Indstillet antal udskrifter
C Tips ved betjening
D Rullefelt
Angiver billedets placering blandt det
samlede antal billeder.
E Optagedato
Bemærk
Når antallet af billeder er mere end 2.000, kan
billederne ikke vises efter dato. De vises i Number
Order.
Fortsættes
15 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Viser en liste over de billeder, der er gemt på
det valgte medium (Index View). Du kan skifte
indeksvisningen ved at vælge "Number Order"
eller "Shoot. Date" på Index View-menuen.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Skifte visningen af
billedeksempel og
indeksvisningen
Du kan skifte visningen som følger:
Grundlæggende
udskrivning
Sætte et hukommelseskort i
Med mærkatsiden opad, skal du sætte et
hukommelseskort ("Memory Stick"-medier,
"Memory Stick Duo"-medier, CompactFlashkort, SD memory Card eller et xD-Picture
Card), der indeholder billeder til udskrivning i
den rigtige slot, indtil det klikker på plads. For
de typer hukommelseskort, du kan bruge med
printeren, se side 79 til 81.
• Sådan vises indeksvisningen
I en visning af billedeksempel skal du
trykke på
(Index View)/ (Reduce).
Når et billede forstørres, skal du trykke på
/ , så billedet formindskes til dets
originale størrelse. Derefter vises
indeksvisningen.
• Sådan vises en visning af
billedeksempel
I indeksvisningen skal du trykke
på g/G/f/F for at flytte markøren til det
billede, hvis forhåndsvisning du vil vise,
og trykke på ENTER eller
(Enlarge).
Råd
For at udskrive et billede i den interne hukommelse
skal du tænde printeren og trykke på ENTER, uden et
hukommelseskort sat i eller en ekstern enhed tilsluttet.
Tilslutningsindikator
Forstørre et billede
Hold
(Enlarge) trykket ind. Billedet
forstørres op til 5 gange den originale
størrelse.
Med mærkatsiden opad (xD-Picture Card, SD
memory Card, CompactFlash-kort eller “Memory
Stick” media (“Memory Stick Duo” media) fra
venstre)
Sådan udkastes et
hukommelseskort
Tag hukommelseskortet langsomt ud af slotten
i modsat retning af den retning, det blev sat i.
Bemærkninger
• Printeren understøtter både standard og små
størrelser “Memory Stick” media. En “Memory
Stick Duo” media-adapter er ikke nødvendig.
• SD memory Card/xD-Picture Card dual-format
slotten registrerer automatisk korttypen.
16 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Udskrivning af udvalgte
billeder
I dette afsnit forklares, hvordan du viser
billederne på et hukommelseskort eller en
ekstern enhed på printerens LCD-skærm og
udskriver de valgte billeder (direkte
udskrivning). Se side 48 vedrørende
udskrivning fra en ekstern enhed.
1
Tryk på 1 (tænd/standby) for at
tænde printeren.
2
3
Tryk på g/G for at vise det billede,
du vil udskrive.
Indstil antallet af udskrifter.
For at udskrive en kopi af det viste billede
skal du springe denne procedure over og
gå videre til det næste trin.
Tryk på ENTER for at vise indikatoren for
antal udskrifter. Tryk derefter på f/F for
at angive antallet af udskrifter, og tryk på
ENTER.
4
Tryk på PRINT.
Mens PRINT-knappen lyser grøn, er
printeren klar til udskrivning. Alle billeder
med indstilling af antal udskrifter
udskrives.
Om valg af indgang
Printeren er ikke udstyret med en
indgangsvælger. Når du tilslutter et
hukommelseskort eller en ekstern enhed til
printeren, vises billeder fra det tilsluttede
hukommelseskort eller den eksterne enhed
automatisk. Hvis der er tilsluttet flere
hukommelseskort eller en ekstern enhed, får
det først tilsluttede medie forrang. Billederne i
den interne hukommelse vises, når du trykker
på ENTER uden at sætte et hukommelseskort i
eller at tilslutte en ekstern enhed.
Når du tænder printeren med flere medier sat i
eller tilsluttet, registrerer printeren mediet i
rækkefølgen "Memory Stick"-medier,
CompactFlash-kort, SD memory Card,
xD-Picture Card, den eksterne enhed, der er
tilsluttet til PictBridge/EXT INTERFACEstikket og computeren.
Sådan udskrives flere billeder
Gentag trin 2 og 3.
Sådan ændres antallet af udskrifter
Vis det billede, hvis antal udskrifter du vil
ændre, og tryk på ENTER for at vise
indikatoren for antal udskrifter. Tryk
derefter på f/F for at indstille antallet af
udskrifter, og tryk på ENTER.
Hvis du vælger "0", annulleres
udskrivning.
17 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Printerens standby-indikator lyser
gulgrøn. Et billede, der er gemt på det
isatte hukommelseskort eller en tilsluttet
ekstern enhed, vises på LCD-skærmen.
Ved at trykke på ENTER uden et
hukommelseskort sat i eller en ekstern
enhed tilsluttet, kan du vise et billede fra
printerens interne hukommelse.
Bemærkninger
• Printeren må aldrig flyttes eller slukkes, mens den
er ved at udskrive: farvebåndet kan sætte sig fast,
eller der kan opstå papirstop. Hvis du slår
strømmen fra, skal du lade papirbakken sidde i og
tænde printeren. Når papiret er udkastet, kan du
fortsætte udskrivning.
• Tag ikke papirbakken ud under udskrivning. Ellers
kan der opstå funktionsfejl.
• Printerpapiret kommer frem et par gange under
udskrivning. Undgå at berøre eller trække i det
papir, der kommer frem.
• Se side 76, hvis printerpapiret har sat sig fast.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Bruge avanceret udskrivning
Betjening med printerens
knapper
AUTO TOUCH-UP
Tryk på MENU.
Auto Touch-up-justering
.side 20
Ud over automatisk Auto Fine Print 6justering udføres følgende justeringer:
• Red-eye Correction
• Exposure Correction (med brug af
ansigtsregistrering)
• Focus Correction
• WB Correction
• Auto Dodging
• Skin Smoothing
• Tryk på g/G for at vælge et ønsket
punkt, og tryk derefter på ENTER.
• For at afslutte menuen skal du trykke på
CANCEL eller MENU igen.
1
Edit .side 21
Du kan justere størrelse, position, farvetone eller andre egenskaber for det valgte billede.
Punkter
Procedurer
Mindsker røde øjne.
Ophæver den netop udførte
redigering, og indstiller igen
billedet, som det var før
redigering.
Punkter
/
Procedurer
Forøger eller formindsker
størrelsen på et billede.
Flytter et billede.
Roterer et billede.
Gemmer det redigerede billede.
Hvis du trykker på AUTO
TOUCH-UP-knappen, justeres
eksponering, fokus, røde øjne og
andre korrigeringer automatisk.
Udskriver et redigeret billede.
Justerer et billedes kvalitet.
Afslutter Edit-menuen.
Tilføjer et filter til et billede.
18 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
2
CreativePrint .side 26
Du kan lave en kalender, et id-foto eller andre avancerede udskrifter.
3
Scrapbook
Calendar
Superimpose
Frame
Layout print
ID Photo
Batch Print .side 35
Index Print
4
Slideshow .side 36
Du kan udføre et slideshow af billederne. Du kan også udføre
et slideshow af "CreativePrint"-udskrifterne.
5
6
Print setup
.side 39
7
Display/Printer setup
.side 43
File operation .side 37
• Kopiering af billeder mellem hukommelseskort
• Sletning af et billede
• Formatering af “Memory Stick” media eller "Internal
memory"
19 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Du kan få batch-udskrift som f.eks.
"Index Print", "DPOF Print" og "Print
All".
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Korrigere et mislykket
foto automatisk
(AUTO TOUCH-UP)
Råd
Justering aktiveres kun for det billede, der er ved at
blive udskrevet. Det originale billede bliver ikke
justeret.
Bemærkninger
1
Vis det billede, du vil justere, og tryk
derefter på AUTO TOUCH-UP.
Justering af det valgte billede starter.
Resultaterne af justeringen bliver vist på
skærmen. Når et menneskeansigt
registreres, vises ansigtet med ramme, når
justeringerne behandles.
Sådan kontrolleres resultatet af
justeringen mere tydeligt:
Tryk på for at forstørre billedet.
(Billedet bliver ikke forstørret, når det
udskrives.)
Sådan vises det originale billede
(før justeringer) igen
Tryk på AUTO TOUCH-UP. For at vise
det justerede billede skal du trykke på
AUTO TOUCH-UP igen.
Hvis du har indstillet antal
udskrifter for flere billeder
Alle billeder med indstilling af antal
udskrifter justeres. For at vise andre
billeder skal du trykke på g/G.
• Efter Auto Touch-up-justering kan du ikke lave en
beskåret udskrift af et billede, der er blevet
forstørret ved at trykke på .
• Afhængigt af billedet aktiveres Auto Touch-upjusteringen ikke altid korrekt. I så fald skal du
vælge "Adjust" fra Edit-menuen for at justere
billedkvaliteten manuelt (side 22).
• Undgå at tage hukommelseskortet eller den
eksterne enhed ud under Auto Touch-up-justering.
• Afhængigt af billedets tilstand, kan korrigeringen
tage lidt tid.
Printerens funktion til
automatisk korrigering af røde
øjne bruger teknologi fra
FotoNation Inc. i USA.
Printerens korrigeringsfunktioner "Skin
Smoothing", "WB Correction" og "Auto
Dodging" bruger teknologi fra Ichikawa Soft
Laboratory.
Sådan ændres antallet af udskrifter
Tryk på ENTER for at vise indikatoren for
antal udskrifter. Tryk derefter på f/F for
at indstille antallet af udskrifter og tryk
derefter på ENTER.
2
Tryk på PRINT.
Udskrivning af de(t) valgte billede(r)
starter.
Gemme et korrigeret billede
Tryk på MENU, så dialogboksen til bekræftelse
vises. Tryk på g/G for at vælge "Yes", og tryk
derefter på ENTER. Et justeret billede gemmes
som en ny fil. (side 25)
20 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Rotering af et billede
Redigering af et billede
Forstørrelse og
formindskelse af en
billedstørrelse
1
Fra
Edit-menuen (side 18) skal
du trykke på g/G for at vælge
(Rotate), og derefter trykke på
ENTER.
Rotate-menuen vises.
1
Fra
Edit-menuen (side 18) skal
du trykke på g/G for at vælge
(Enlarge) for at forstørre et billede
eller
(Reduce) for at formindske
det, og derefter trykke på ENTER.
2
2
Tryk på PRINT.
• Rotate 90 Clockwise: Hver gang du
trykker på ENTER, roterer billedet 90°
med uret.
• Rotate 90 Counterclockwise:
Hver gang du trykker på ENTER,
roterer billedet 90° mod uret.
Bemærk
Kvaliteten af et forstørret billede kan forringes,
afhængigt af dets størrelse.
Flytning af et billede
1
Fra
Edit-menuen (side 18) skal
du trykke på g/G for at vælge
(Move), og derefter trykke på
ENTER.
g/G/f/F-indikatorerne vises til venstre/
Tryk på f/F for at vælge den
retning, billedet skal roteres, og tryk
derefter på ENTER.
3
Tryk på PRINT.
højre/over/under billedet, og du kan flytte
billedet.
2
3
Tryk på g/G/f/F for at flytte et
billede.
Tryk på ENTER.
Billedet sættes fast på dets nuværende
position.
4
Tryk på PRINT.
21 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Hver gang du trykker på knappen, bliver
billedet større eller mindre. Du kan også
bruge (zoom ind) og (zoom ud) knapperne til at forstørre eller formindske
billedstørrelsen:
: op til 200 %
: ned til 60 %
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Justering af et billede
1
Fra
Edit-menuen (side 18) skal
du trykke på g/G for at vælge
(Adjust), og derefter trykke
på ENTER.
Lægge et specialfilter på
et billede
1
Adjust-menuen vises.
2
Tryk på f/F for at vælge det
ønskede justeringsværktøj, og tryk
på ENTER.
Fra
Edit-menuen (side 18) skal
du trykke på g/G for at vælge
(Filter), og derefter trykke
på ENTER.
Filter-menuen vises.
Justering-skærmbilledet for det valgte
værktøj vises.
Når "Brightness" er valgt.
.
2
Tryk på g/G for at justere et billede, mens
du f.eks. kontrollerer niveauet.
Billedet før justering vises på venstre
halvdel af skærmen, og det justerede
billede vises til højre.
• Brightness: Tryk på G for at gøre
billedet lysere, eller på g for at gøre det
mørkere.
• Tint: Tryk på G for at gøre billedet
grønligt, eller på g for at gøre det
rødligt.
• Saturation: Tryk på G for at gøre
farverne dybere, eller på g for at gøre
farverne lysere.
• Sharpness: Tryk på G for at gøre
konturerne skarpere, eller på g for at
gøre dem blødere.
3
Tryk på ENTER.
Justeringen aktiveres.
4
Tryk på PRINT.
Tryk på f/F for at vælge det filter,
du vil tilføje til billedet.
• No Filter: Der bruges ikke noget
specialfilter på billedet
(standardindstilling).
• Single Color: Ændrer alle farverne,
undtagen den specificerede farve, til
gråskala.
• Painting: Får billedet til at ligne et
maleri.
Printerens "Painting"-filter bruger teknologi fra
Ichikawa Soft Laboratory.
• Cross Filter: Tilføjer en krydseffekt
som en stjerneeksplosion til lyskilden,
så et billede udskrives med funklende
tryk.
• Partial Color: Gør motivets
omgivelser sort-hvide, så motivet i
midten fremhæves.
• Sepia: Får billedet til at ligne et
gammelt fotografi med falmede farver.
• Monochrome: Ændrer billedet til et
sort-hvidt billede.
22 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Sådan vælges en farve fra et foto
1 Tryk på f/F for at vælge "Select a
favorite color", og tryk derefter på
ENTER.
Billedet vises med værktøjet til valg af
farve.
2 Tryk på g/G/f/F for at angive den del,
der indeholder din yndlingsfarve, og
tryk derefter på ENTER.
• Fish-eye: Får billedet til at ligne et
foto taget med fiskeøje-objektiv.
3
Tryk på ENTER.
Filteret aktiveres.
Når du har valgt "Cross Filter", "Painting"
eller "Single Color", vises vinduet til
indstilling. Gå til det næste trin.
4
Indstil niveau og område.
x Painting
Tryk på f/F for at justere linjelængden,
og tryk derefter på ENTER.
3 Tryk på g/G for at angive området for
den valgte farve.
x Single Color
Sådan vælges en farve blandt
specificerede farver
Tryk på g/G for at vælge den farve, du vil
beholde, og tryk derefter på ENTER.
4 Tryk på ENTER for at fastsætte farven
og området.
Billedet bliver sort-hvidt, mens den
angivne farve bibeholdes.
5
Tryk på PRINT.
Billedet bliver sort-hvidt, mens den
angivne farve bibeholdes.
Råd
For at udføre ovenstående betjening igen skal du
vælge "No Filter" og derefter udføre betjeningen igen.
23 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
x Cross Filter
1 Vælg "Level" med f/F og tryk på
ENTER, juster niveauet med f/F, og
tryk derefter på ENTER.
Jo højere niveau du indstiller, desto
flere lyskilder bliver funklende.
2 Vælg "Length" med f/F og tryk på
ENTER, juster længden for lyset med
f/F, og tryk derefter på ENTER.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
3 Tryk på ENTER.
Korrigere røde øjne.
Rammen sættes fast på den nye
position.
Når tryk på AUTO TOUCH-UP ikke kan
mindske røde øjne for en person optaget med
blitz, kan du justere billedet manuelt.
x Sådan ændres
justeringsrammens størrelse
Tryk på g/G for at vælge
(Enlarge)
eller
(Reduce), og tryk på ENTER.
Hver gang du trykker på ENTER, bliver
rammen større eller mindre.
Bemærkninger
• Hvis du redigerer billedet yderligere, f.eks. ved at
forstørre eller formindske det, rotere det eller flytte
det, efter du har korrigeret røde øjne, kan denne
korrigering forsvinde. Korriger røde øjne igen, når
du er færdig med redigeringen.
• Hvis motivets ansigt er lille, virker korrigering af
røde øjne ikke altid.
Du kan også forstørre eller formindske
størrelsen ved at trykke på (zoom ind)
eller (zoom ud) -knapperne på printeren.
Råd
1
Fra
Edit-menuen (side 18) skal
du trykke på g/G for at vælge
(Red-eye Correction), og derefter
trykke på ENTER.
Justeringsrammen vises på billedet og
angiver i hvilket område korrigering af
røde øjne vil blive foretaget.
Gør justeringsrammens størrelse 2 til 7 gange så
stor som øjets størrelse.
3
Tryk på g/G for at vælge
på ENTER.
, og tryk
Området for korrigering af røde øjne
udvides.
4
Justeringsramme
Tryk på ENTER.
Justeringen aktiveres.
Red-eye correction-menuen vises.
Gentag trin 2 til 4 for at lave korrigering af
røde øjne for andre øjne.
5
Tryk på g/G for at vælge
tryk på ENTER.
, og
Edit-menuen vises igen.
6
Tryk på PRINT.
Sådan nulstilles justeringen
Tryk på CANCEL i trin 5 i stedet for ENTER.
2
Juster justeringsrammens position
og størrelse.
Udfør korrigering af røde øjne for højre og
venstre øje separat.
x Sådan flyttes justeringsrammen
1 Tryk på g/G for at vælge
(Move),
og tryk derefter på ENTER.
2 Flyt rammen med g/G/f/F.
Rammen flyttes i den valgte retning.
24 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Udskrivning af et redigeret
billede
1
3
Tryk på g/G for at vælge et punkt
(måned, dag og år), tryk på f/F for at
vælge nummeret, og tryk derefter
på ENTER.
Tryk på PRINT.
Indikatoren for antal udskrifter vises.
2
Indstil datoen.
Indstil antallet af udskrifter.
3
Tryk på PRINT.
Billedet redigeret med Edit- eller
CreativePrint-menuen gemmes som et nyt
billede. Dialogboksen, der bruges til at
angive det nye billednummer
(mappenummer-filnummer), vises.
Gemme et redigeret billede
1
Vælg
(Save), og tryk derefter på
ENTER.
Råd
Dialogboksen, der bruges til angivelse af
destinationsmappen, vises.
2
Vælg den destination, hvor du vil
gemme billedet.
Tryk på f/F for at vælge "Internal
memory", "Memory Stick"-medie,
"CompactFlash", "SD memory Card",
"xD-Picture Card" eller "External
Device", og tryk på ENTER.
Råd
Når du vælger "External Device", kan en
dialogboks til valg af drev blive vist. Følg
instruktionerne på skærmen for at vælge
destinationsdrevet.
Det originale billede overskrives ikke.
4
Tryk på ENTER.
Bemærkninger
• Mens billedet gemmes, må du ikke slukke
printeren eller tage et hukommelseskort eller en
ekstern enhed ud af printeren. Printeren,
hukommelseskortet, USB-hukommelsen eller den
eksterne enhed kan beskadiges, eller dataene kan
gå tabt.
• Du kan ikke gemme det indbyggede billede fra
printerens demonstration.
Dialogboksen, der bruges til indstilling af
datoen, vises. Du kan gemme den
indstillede dato med billedet.
25 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
• For at øge antallet af udskrifter en for
en skal du trykke gentagne gange på f.
• For at mindske antallet af udskrifter en
for en skal du gentagne gange trykke
kortvarigt på F.
• For at indstille antallet af udskrifter til 1
skal du trykke på F i mindst to
sekunder.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Udføre "CreativePrint"
Lave en scrapbog
1
Brug af CreativePrint-menuen
Sådan ophæves betjeningen halvvejs
Tryk på CANCEL. Vinduet for det foregående trin
vises. Afhængigt af trinnet vil du ikke altid kunne
ophæve betjeningen.
Fra
CreativePrint-menuen
(side 19) skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
"Scrapbook", og
derefter trykke på ENTER.
Vinduet til valg af et tema vises.
2
Sådan afsluttes CreativePrintmenuen
• Tryk på MENU midt i betjeningen, og vælg
"CreativePrint Complete". Tryk derefter
på ENTER.
• I visningen af billedeksempel skal du trykke
, og trykke
på g/G/f/F for at vælge
på ENTER.
Dialogboksen til at gemme et billede kan blive
vist (side 25).
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede tema, og tryk derefter
på ENTER.
Vinduet til valg af skabeloner for det
valgte tema vises.
Råd
• Du kan trykke på MENU, mens du udfører
CreativePrint, og indstille en del af Print setupmenupunkterne.
• Med CreativePrint-menuen kan du indtaste tegn
ved hjælp af tastaturet, overlejre en håndskrevet
besked og indtaste en præinstalleret sætning
(side 28, 31).
3
Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede skabelon, og tryk derefter
på ENTER.
En forhåndsvisning af den valgte skabelon
vises.
4
Vælg et billede.
Når du vælger en skabelon med flere
billeder, skal du gentage fremgangsmåden
nedenfor for at vælge et billede for hvert
område.
Billedområde
26 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge et
6
billedområde, og tryk derefter
på ENTER.
Indeksvisningen vises.
2 Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billede, og tryk derefter
på ENTER.
Vinduet til justering af billedet vises.
5
Tryk på g/G for at vælge
på ENTER.
, og tryk
Det valgte billede tilføjes til
billedområdet.
• For at tilføje et billede til et andet
billedområde skal du gentage trin 4 og 5.
• For at overlejre tegn eller stempler på
billedet skal du gå videre med trin 7.
• For at udskrive forhåndsbilledet skal du
gå videre til trin 8.
Juster billedstørrelse, position eller
andet for det valgte billede.
Tryk på g/G for at vælge det ønskede
justeringspunkt, og tryk derefter
på ENTER.
Værktøjsknapper
Billedområde
Justeringsværktøjer
Direkte udskrivning
Punkter
Punkter
/
Procedurer
Formindsker eller forøger
størrelsen på et billede.
Flyt billedet med
g/G/f/F, og tryk derefter
på ENTER.
Hver gang du trykker på
ENTER, roterer billedet
90° med uret.
Justerer automatisk et
mislykket foto med
problemer som f.eks.
modlys, uskarphed eller
røde øjne. (side 20)
Procedurer
Giver dig mulighed for at vælge at
indtaste tegn ved hjælp af
tastaturet, at indtaste en
præinstalleret sætning eller at
overlejre en håndskrevet
meddelelse.
Vælg det ønskede stempel med
g/G/f/F, og tryk derefter på
ENTER for at overlejre det på et
billede.
Gemmer det redigerede billede på
et hukommelseskort, en ekstern
enhed eller i den interne
hukommelse.
Udskriver et redigeret billede.
Gennemfører oprettelsen.
7
Stempler eller tegn kan overlejres.
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede punkt, f.eks. et stempel eller tegn,
og tryk derefter på ENTER.
Fortsættes
27 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
x Overlejre et stempel
x Overlejre tegn
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge
1 Tryk på
(Stamp), og tryk derefter på ENTER.
Vinduet til valg af et stempel vises.
2 Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede stempel, og tryk derefter
på ENTER.
De valgte stempel vises midt på
forhåndsvisning-skærmbilledet.
3 Tryk på g/G/f/F for at justere
stemplets position.
4 Tryk på / på printeren for at justere
stemplets størrelse.
5Tryk på ENTER.
Stemplet overlejres.
6 Tryk på CANCEL.
7 Tryk på g/G for at vælge
, og tryk
derefter på ENTER.
• Sådan overlejres det samme
stempel gentagne gange
Efter trin 5 skal du trykke på ENTER
igen - det samme stempel overlejres.
Gentag trin 3 og 4 for at justere
position og størrelse.
• Sådan spejlvendes eller roteres
et stempel
Efter trin 2 skal du trykke på
CANCEL. Tryk derefter på g/G for at
vælge
(Flip) eller
(Rotate 90
Clockwise), og tryk på ENTER.
For at flytte stemplet skal du trykke på
g/G for at vælge
og trykke på
ENTER. For at forstørre eller
formindske stemplets størrelse skal du
trykke på g/G for at vælge
eller
og trykke på ENTER. Når
justeringerne er gennemført, skal du
trykke på g/G for at vælge
(Stamp) og trykke på ENTER. Udfør
derefter trin 5 til 7. Stemplet er
overlejret.
g/G/f/F for at vælge
(Text), og tryk derefter på ENTER.
2 Tryk på f/F for at vælge [Keyboard],
og tryk derefter på ENTER.
Tastaturet vises.
Tekstlinje
Tastatur
3 Indtast tegn.
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede tegn, og tryk derefter
på ENTER.
De valgte tegn vises på tekstlinjen.
Der kan indtastes op til ca. 50 tegn. Du
kan kun indtaste alfanumeriske tegn og
symboler.
• Sådan skiftes blandt tegn og
symboler
Tryk på g/G/f/F for at vælge [A/a/@],
og tryk derefter gentagne gange på
ENTER for at skifte blandt små
bogstaver, store bogstaver og symboler.
• Sådan slettes et tegn
Tryk på g/G/f/F for at vælge [B] eller
[b], og tryk derefter gentagne gange på
ENTER, indtil markøren på tekstlinjen
flytter hen lige til højre for det tegn, du
vil slette. Tryk på g/G/f/F for at
vælge [Delete], og tryk derefter på
ENTER. Hver gang du trykker på
ENTER, slettes tegnet til venstre for
markøren.
28 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
• Sådan anvendes historikken
Tryk på g/G/f/F for at vælge [F] eller
[f], og tryk derefter på ENTER for at
vise og anvende de tegn, du tidligere
har indtastet (historik).
• Sådan ændres skrifttypen
Tryk på g/G/f/F for at vælge [Font],
og tryk derefter på ENTER. Hver gang
du trykker på ENTER, ændres
skrifttypen. Du kan kun bruge en
skrifttype til at indtaste en række tegn.
Lave en kalender
1
Vinduet til valg af kalenderskabelonen
vises.
2
4 Når du er færdig med at indtaste tegn,
skal du trykke på g/G/f/F for at vælge
, og derefter trykke på ENTER.
Vinduet til valg af farve vises.
5 Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede farve for tegnene, og tryk
derefter på ENTER.
De indtastede tegn vises midt på
billedeksemplet.
6 Juster tegnenes position og størrelse.
Se side 27 vedrørende justering af
tegnene.
7 Tryk på g/G/f/F for at vælge
, og
tryk derefter på ENTER.
De indtastede tegn fastsættes.
Hvis du trykker på ENTER, gemmes de
indtastede tegn i printerens
hukommelse. Du kan maksimalt
registrere 10 sætninger, som du kan
genbruge.
Tryk på PRINT.
Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede skabelon, og tryk derefter
på ENTER.
Forhåndsvisningen af den valgte skabelon
vises.
Billedområde
Kalenderområde
Råd
Du kan vælge og indstille et billedområde eller
kalenderområde i en hvilken som helst
rækkefølge.
3
For at gemme billedet, se side 25.
Vælg et billede.
Når du vælger en skabelon med flere
billeder, skal du vælge et billede for hvert
område. Se trin 4 på side 26 vedrørende
valg af et billede. Når du vælger billede(r),
vises vinduet til justering af billedet.
For at overlejre et stempel eller tegn, se
side 28.
4
Juster billedet.
Se trin 5 på side 27 vedrørende justering et
billede. Når du justerer et billede, tilføjes
billedet til billedområdet.
Fortsættes
29 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
8
Fra
CreativePrint-menuen
(side 19) skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
"Calendar", og
derefter trykke på ENTER.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
5
Indstil kalenderen.
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge
kalenderområdet, og tryk på ENTER.
Vinduet til indstilling af kalenderen
vises.
Punkt
Indstillinger/Procedurer
Modify
Calendar
Du kan tilføje et stempel
eller en ønsket farve til en
bestemt dag i kalenderen.
Når du tilføjer et
stempel (eksempel)
1Tryk på g/G for at vælge
(Stamp), og tryk på
ENTER.
Vinduet til valg af
stempel vises.
2Tryk på g/G/f/F for at
vælge et ønsket stempel,
og tryk på ENTER.
2 Tryk på f/F for at vælge det punkt, du
vil indstille, og tryk derefter på ENTER.
Punkt
Indstillinger/Procedurer
Start Y/M
Indstil den første måned og
det år, der skal starte
kalenderen. Tryk på g/G
for at vælge måneden eller
året, og tryk på f/F for at
indstille nummeret.
Tryk på ENTER.
Start Day Indstil dagen i ugen
(placeret længst til venstre i
kalenderen). Tryk på f/F
for at vælge "Sunday" eller
"Monday".
Tryk derefter på ENTER.
Kalenderen vises.
3Tryk på g/G/f/F for at
vælge den dato et stempel
skal tilføjes, og tryk på
ENTER.
Stemplet tilføjes til den
valgte dato.
For at tilføje et andet
stempel skal du trykke på
CANCEL og derefter
gentage trin 2 og 3.
Date color Indstil den farve på søndag
og lørdag, der skal vises i
kalenderen. Tryk på G, og
derefter på f/F for at vælge
den ønskede farve for
søndag og lørdag.
Tryk derefter på ENTER.
30 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Punkt
4Tryk på f/F for at vælge
, og tryk på ENTER.
For at afslutte Modify
Calendar-vinduet og vende
tilbage til vinduet til
indstilling af kalender skal
du trykke på g/G for at
vælge
, og trykke på
ENTER. Du kan indstille
"Date color" på lignende
måde.
For at indtaste tegn, se
side 28.
Tryk på PRINT.
For at gemme billedet, se side 25.
Overlejre en Handwritten
message, Stamp eller
Preinstalled phrase på et
billede
2
Vælg et billede til baggrunden.
1 Tryk på g/G/f/F for at vælge et
billede til baggrunden, og tryk derefter
på ENTER.
Vinduet til justering af billedet vises. Se
trin 5 på side 27 vedrørende justering et
billede.
2 Tryk på g/G for at vælge
, og tryk
derefter på ENTER.
Vinduet med forhåndsvisning vises.
3
En håndskrevet meddelelse, en
illustration, stempler eller en
præinstalleret sætning kan
overlejres på baggrundsbilledet.
x Sådan overlejres en håndskrevet
meddelelse
1 Tryk på g/G for at vælge
(Text), og
tryk derefter på ENTER.
Råd
Når du laver en ny håndskrevet meddelelse eller
illustration, skal du tegne en meddelelse eller
illustration med sort kuglepen på et ark hvidt papir,
optage den med et digitalkamera, og derefter gemme
den på destinationen, der indeholder billedet til
baggrunden.
Om historikken for håndskrevne
meddelelser og indtastede meddelelser
I alt 12 håndskrevne illustrationer eller
indtastede meddelelser gemmes automatisk.
(Når der gemmes mere end 12 meddelelser,
bliver den ældste slettet.) Du kan anvende de
håndskrevne illustrationer eller indtastede
meddelelser ved at hente historikken.
1
Fra
CreativePrint-menuen
(side 19) skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
"Superimpose/
Stamp", og derefter trykke på
ENTER.
Vinduet til valg af en metode til at lave
en meddelelse vises.
2 For at lave en ny meddelelse fra
begyndelsen skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge [Freehand-new]. For at lave
en meddelelse med brug af dataene i
historikken skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge [Freehand-history].
Tryk derefter på ENTER.
3 For at lave en ny meddelelse: Tryk
på g/G/f/F for at vælge det billede, du
vil overlejre, og tryk på ENTER.
Fortsættes
31 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Kalenderen vises i kalenderområdet.
6
Vinduet til valg af baggrundsbilledet
vises.
Indstillinger/Procedurer
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Vælg det billede af håndskrevne
meddelelser eller illustrationer, du har
forberedt.
Vinduet til angivelse af
beskæringsområde vises. Fortsæt med
trin 4.
For at lave en meddelelse fra
historikken: Tryk på g/G/f/F for at
vælge den ønskede meddelelse fra
historiklisten, og tryk derefter på
ENTER.
Den valgte meddelelse placeres midt på
forhåndsvisning-skærmbilledet.
Gå til trin 5 for valg af farve.
4 Beskær om nødvendigt billedet.
Hvis du ikke vil beskære billedet, skal
du trykke på ENTER.
Sådan angives
beskæringsområdet
Tryk på g/G/f/F for at vælge
beskæringsværktøjet, og tryk på ENTER.
Tryk på g/G/f/F for at flytte
markøren til den position, du vil angive
som begyndelsespunktet for
beskæringsområdet, og tryk derefter på
ENTER.
Gentag den samme fremgangsmåde for
at angive slutpunktet for
beskæringsområdet.
Vinduet til valg af farve vises.
g/G/f/F for at vælge den
ønskede farve, og tryk derefter på
ENTER.
Vinduet til justering af det overlejrede
billede vises.
Se trin 5 på side 27 vedrørende
justering et billede.
6 Tryk på g/G for at vælge
, og tryk
på ENTER.
En forhåndsvisning af det valgte
billede, der er overlejret på
baggrundsbilledet, vises.
Hvis du trykker på ENTER, gemmes den
håndskrevne illustration eller meddelelse
i hukommelsen. Du kan maksimalt
registrere 12 meddelelser, der kan hentes
fra historiklisten i trin 3.
5 Tryk på
x Overlejre en præinstalleret
sætning
1 Tryk på g/G for at vælge
(Text), og
tryk derefter på ENTER.
2 Tryk på f/F for at vælge [Preinstalled
phrase], og tryk derefter på ENTER.
Vinduet til valg af den ønskede
præinstallerede sætning vises.
3 Tryk på f/F for at vælge den ønskede
præinstallerede sætning, og tryk på
ENTER.
Vinduet til valg af farve vises.
4 Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede farve, og tryk derefter på
ENTER.
32 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Vinduet til justering af meddelelsen
vises. Se trin 5 på side 27 vedrørende
justering et billede.
5 Tryk på g/G for at vælge
, og tryk
på ENTER.
En forhåndsvisning af den overlejrede
meddelelse på baggrundsbilledet vises.
3
Vinduet til justering af billedet vises. Se
trin 5 på side 27 vedrørende justering et
billede.
4
x Sådan overlejres et stempel eller
en meddelelse
For at overlejre et stempel eller en
meddelelse, se side 28.
4
, og tryk
5
Tryk på PRINT.
For at gemme billedet, se side 25.
Lave en Layout print
1
Tilføje en Frame
Fra
CreativePrint-menuen
(side 19) skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
"Layout print", og
derefter trykke på ENTER.
Layout print-skabelonerne vises.
1
Fra
CreativePrint-menuen
(side 19) skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
"Frame", og
derefter trykke på ENTER.
Frame-skabelonerne vises.
2
Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede skabelon, og tryk derefter
på ENTER.
Forhåndsvisningen af den valgte skabelon
vises.
3
2
Tryk på g/G/f/F for at vælge den
ønskede ramme, og tryk derefter på
ENTER.
Indeksvisningen vises.
Vælg et billede.
Når du vælger en skabelon med flere
billeder, skal du vælge et billede for hvert
område. Se trin 4 på side 26 vedrørende
valg af et billede. Når du vælger billede(r),
vises vinduet til justering af billedet.
Fortsættes
33 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Sådan overlejres flere håndskrevne
og/eller præinstallerede
meddelelser
Tryk på g/G for at vælge
(Text), og
gentag trin 3.
Tryk på g/G for at vælge
på ENTER.
Det valgte billede vises med den valgte
ramme.
For at overlejre et stempel eller tegn, se
side 28.
Tryk på PRINT.
For at gemme billedet, se side 25.
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billede, og tryk derefter på
ENTER.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
4
Juster et billede.
Se trin 5 på side 27 vedrørende justering et
billede. Når du justerer et billede, tilføjes
billedet til billedområdet.
For at overlejre et stempel eller tegn, se
side 28.
5
3
Layout-billedet for den valgte størrelse
vises.
4
Tryk på PRINT.
5
Lave et ID Photo
1
Fra
CreativePrint-menuen
(side 19) skal du trykke på g/G/f/F
for at vælge
(ID Photo), og
derefter trykke på ENTER.
Tryk på f/F for at indstille
størrelsen eller enheden, og tryk
derefter på ENTER.
Hvis du vil angive en anden
størrelse, skal du gentage trin 2 og 3.
Tryk på g/G/f/F for at vælge
og tryk på ENTER.
,
Vinduet til valg af et billede vises.
6
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billede, og tryk derefter på
ENTER.
Vinduet til justering af billedet vises.
Du kan også indstille følgende
justeringspunkter.
Vinduet til justering indstilling af højde og
bredde for et ID-foto vises.
Punkter
Procedurer
Justerer et billedes kvalitet.
(side 22)
Viser vinduet til
korrigering af røde øjne.
(side 24)
Gør billeder sort/hvide.
(side 22)
Se trin 5 på side 27 vedrørende andre
justeringspunkter.
For at overlejre et stempel eller tegn, se
side 28.
Råd
Du kan indstille en maksimal størrelse på
7,0 (bredde) × 9,0 (højde) cm.
2
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
punkt, du vil justere, og tryk på
ENTER.
• For at angive enheden: Vælg tekstboksen
til venstre for fotorammen. Du kan vælge
enten "cm" eller "inch".
• For at angive højden: Vælg feltet til højre
for fotorammen.
• For at angive bredden: Vælg feltet øverst
på fotorammen.
7
8
Tryk på g/G for at vælge
på ENTER.
, og tryk
Tryk på PRINT.
Bemærk
Et ID-foto udskrevet med denne printer accepteres
ikke altid til brug i et id-kort eller pas. Kontroller
vejledningens krav til fotoet, før du indsender kortet
eller passet.
34 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Udføre Batch-udskrift
1
(Index Print/ DPOF Print/Print All)
• Index Print
Du kan udskrive en liste (indeks) over alle de
billeder, der findes på et hukommelseskort,
en ekstern enhed eller printerens interne
hukommelse, så du nemt kan kontrollere
indholdet af det valgte medie.
Antallet af paneler på et ark bliver beregnet
automatisk. Billeder udskrives i hvert panel.
Fra menuen skal du vælge
(Batch Print), og derefter trykke på
ENTER.
Batch Print-menuen vises.
2
Tryk på f/F for at vælge "Index
Print", "DPOF Print" eller "Print All",
og tryk på ENTER.
Dialogboksen til bekræftelse vises.
Bemærk
Hvis der ikke er nogen DPOF-forvalgte billeder,
når du vælger "DPOF Print”, vises der en
fejlmeddelelse.
3
Når du vælger "Yes", starter udskrivning.
• Print All
Du kan udskrive alle billeder gemt på et
hukommelseskort eller en ekstern enhed på
en gang.
• DPOF Print
Billeder, der er DPOF-forvalgt (Digital Print
Order Format) til udskrivning, vises med
udskriftsmærket ( ) i et billedeksempel.
Du kan udskrive disse billeder på en gang.
Billederne udskrives med det forvalgte antal
kopier i den rækkefølge, de blev vist.
Bemærkninger
• Se vejledningen til digitalkameraet vedrørende
forvalg af billeder til udskrivning.
• Visse typer digitalkameraer understøtter ikke
DPOF-funktionen. Der kan desuden være
funktioner i visse digitalkameraer, som ikke
understøttes af printeren.
35 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Tryk på g/G for at vælge "Yes" for at
starte udskrivning, eller "No" for at
annullere udskrivning, og tryk
derefter på ENTER.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Fremvise et Slideshow
Vise et Slideshow
1
2
Fra menuen skal du trykke på g/G
for at vælge
(Slideshow), og
derefter trykke på ENTER.
Under en billedfremvisning skal du trykke på
ENTER, så bliver det viste billede reserveret til
udskrivning. Hvis du har valgt "Auto2
Creative", kan du ikke reservere et billede til
udskrivning.
Slideshow-menuen vises.
Sådan standses en billedfremvisning
Tryk på CANCEL.
Tryk på f/F for at vælge "Switch",
og tryk derefter på ENTER.
Afhængigt af billedet kan det tage tid, inden det vises.
Vinduet til at angive den måde, som
billeder skiftes på, vises.
Bemærk
Udskrivning
Punkter
Procedurer
Manual
Tryk på g/G for at skifte
billeder.
Under en billedfremvisning skal du
trykke på PRINT.
Auto1
Simple
Billeder vises automatisk
et efter et i rækkefølge
efter indeksvisningen.
Auto2
Creative*
"CreativePrint"-billederne
eller redigerede billeder
med filtre vises automatisk,
tilfældigt.
Forhåndsvisningen af udskriften af det viste
billede vises.
Når et billede er reserveret til udskrivning, kan
du kontrollere forhåndsvisningen af udskriften
ved at trykke på g/G.
Tryk på PRINT igen, så udskrivning starter.
Efter udskrivningen er færdig, fortsætter
billedfremvisningen.
*: Fabriksindstillinger
3
Reservere udskrivning
Tryk på f/F for at vælge "Execute",
og tryk på ENTER.
Billedfremvisningen starter.
36 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Sådan kopieres et billede fra
printerens interne hukommelse
Når du vælger et billede, der skal
kopieres, skal du tilslutte det
hukommelseskort eller den eksterne
enhed, hvor billedet skal gemmes.
Filbetjening
Kopiering af billeder
Du kan kopiere et billede fra et
hukommelseskort eller printerens interne
hukommelse til et andet hukommelseskort, den
interne hukommelse eller en ekstern enhed, der
er tilsluttet til PictBridge/EXT INTERFACEstikket.
4
Dialogboksen til valg af destination vises.
5
Fra menuen skal du trykke på g/G
for at vælge
(File operation), og
derefter trykke på ENTER.
File operation-menuen vises (side 19).
2
Tryk på f/F for at vælge "Copy all
files" eller "Copy selected files", og
tryk på ENTER.
• Når "Copy all files" er valgt, skal du gå
til trin 5.
• Når "Copy selected files" er valgt, vises
indeksvisningen af hukommelseskortet,
den interne hukommelse eller den
eksterne enhed.
3
Tryk på g/G/f/F for at vælge det
ønskede billede, og tryk på ENTER.
For at kopiere flere billeder skal du
gentage dette trin.
Sådan annulleres valget
Tryk på g/G/f/F for at vælge det billede,
du vil annullere, og tryk på ENTER igen.
Tryk på f/F for at vælge "Internal
memory", “Memory Stick” media,
"CompactFlash", "SD memory Card",
"xD-Picture Card" eller "External
Device", og tryk på ENTER.
Råd
Når du vælger "External Device", kan en
dialogboks til valg af drev blive vist. Følg
instruktionerne på skærmen for at vælge
destinationsdrevet.
Bemærk
Du kan ikke kopiere et billede til det samme
hukommelseskort eller eksterne enhed, der
indeholder det billede, der skal kopieres.
6
Tryk på f/F for at vælge den
ønskede mappe, og tryk på ENTER.
De valgte billeder kopieres til
destinationsmappen.
Råd
• Du kan vælge et mappenummer for destinationen.
Hvis der ikke er en mappe ved destinationen,
oprettes en ny mappe.
• For at afslutte File operation-menuen midtvejs skal
du trykke på CANCEL.
Bemærkninger
• Ved kopiering af et billede til den interne
hukommelse bliver et billede i stor størrelse
konverteret til et billede, der svarer til
ca. 2.000.000 pixels. Denne konvertering påvirker
ikke udskriftskvaliteten for billedet.
• Hvis den interne hukommelse bliver fyldt, bliver
en fejlmeddelelse vist på LCD-skærmen. Følg
procedurerne beskrevet i “Sletning af udvalgte
billeder” on page 38 for at slette overflødige
billeder fra den interne hukommelse.
Fortsættes
37 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Sådan kopieres et billede fra printerens
interne hukommelse
Tænd printeren uden et hukommelseskort sat i
eller en ekstern enhed tilsluttet.
Tryk på ENTER for at vise billederne i den
interne hukommelse, og start derefter
procedurerne nedenfor. Når du har valgt de
ønskede billeder, der skal kopieres i trin 3, skal
du forberede destinationsmediet ved at sætte et
hukommelseskort i eller tilslutte en ekstern
enhed.
1
Tryk på MENU.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
• Mens billeder kopieres, må du ikke slukke
printeren eller tage hukommelseskortet eller den
eksterne enhed ud af printeren. Printeren,
hukommelseskortet eller den eksterne enhed kan
beskadiges, eller dataene kan gå tabt.
Sådan annulleres valget
Tryk på g/G/f/F for at vælge det billede,
du vil annullere, og tryk på ENTER igen.
4
Tryk på MENU.
Der vises en dialogboks til bekræftelse.
Sletning af udvalgte billeder
Du kan vælge og slette billeder, der er gemt på
et hukommelseskort eller printerens interne
hukommelse.
Bemærk
Hvis der ikke er sat et hukommelseskort i, kan
billeder i den interne hukommelse blive slettet.
1
Fra menuen skal du trykke på g/G
for at vælge
(File operation), og
derefter trykke på ENTER.
File operation-menuen vises (side 19).
2
Tryk på f/F for at vælge "Delete
Image", og tryk på ENTER.
Indeksvisningen for hukommelseskortet
eller den interne hukommelse vises.
Papirkurv-ikon
5
Tryk på g/G for at vælge "OK", og
tryk på ENTER.
De udvalgte billeder slettes.
Råd
For at afslutte File operation-menuen skal du trykke
på CANCEL.
Bemærkninger
• Under sletning må du ikke slukke printeren eller
tage hukommelseskortet ud af printeren. Printeren
eller hukommelseskortet kan beskadiges. Eller
dataene kan gå tabt.
• Når et billede først er slettet, er det gået tabt for
altid.
• Når du sletter et billede med en indikator for
associeret fil ( ), slettes den associerede
animationsbilledfil eller e-mail-fil også.
• Du kan ikke slette et beskyttet billede med
indikatoren for beskyttelse (
) eller en indikator
for DPOF-forvalg (
) vist. Brug dit
digitalkamera til at slette dem. Se
betjeningsvejledningen til digitalkameraet for
nærmere oplysninger.
Formatering af en “Memory
Stick” media
Du kan formatere et "Memory Stick"-medie.
1
3
Tryk på g/G/f/F for at flytte
papirkurv-ikonen til det billede, du vil
slette, og tryk derefter på ENTER.
For at slette flere billeder skal du gentage
dette trin.
Fra menuen skal du trykke på g/G
for at vælge
(File operation), og
derefter trykke på ENTER.
File operation-menuen vises (side 19).
2
Tryk på f/F for at vælge "Memory
Stick Format", og tryk på ENTER.
Dialogboksen til bekræftelse vises.
3
Tryk på g/G for at vælge "OK", og
tryk på ENTER.
“Memory Stick” media’en formateres.
38 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Bemærkninger
• Når du formaterer et "Memory Stick"-medie,
slettes alle billeder på det.
• Under formatering må du ikke slukke printeren
eller tage hukommelseskortet ud af printeren.
Printeren eller hukommelseskortet kan beskadiges.
Eller billedet kan gå tabt.
• Du kan ikke formatere et andet hukommelseskort
end en “Memory Stick” media eller en ekstern
enhed, f.eks. en USB-hukommelse.
Ændre opsætning af
udskrift
1
Fra menuen skal du trykke på g/G
for at vælge
(Print setup), og
derefter trykke på ENTER.
Print setup-menuen vises.
Formatere den interne
hukommelse
1
Direkte udskrivning
Du kan formatere printerens interne
hukommelse.
Fra menuen skal du trykke på g/G
for at vælge
(File operation), og
derefter trykke på ENTER.
File operation-menuen vises (side 19).
2
Bemærk
Tryk på f/F for at vælge "Format
internal memory", og tryk på ENTER.
Under "CreativePrint"-betjening kan du ikke
vælge andre punkter end "Color Setting".
(Indstillingspunkter, der ikke kan vælges og
ændres, vises i grå.)
Dialogboksen til bekræftelse vises.
3
Tryk på g/G for at vælge "OK", og
tryk på ENTER.
2
Den interne hukommelse er formateret.
Indstillingsvinduet for det valgte punkt
vises.
Bemærkninger
• Når du formaterer den interne hukommelse, bliver
alle filer undtagen dem, der er udpeget til at være
lagret i hukommelsen som standard, slettet.
• Sluk ikke printeren under formatering.
Tryk på f/F for at vælge det
ønskede indstillingspunkt, og tryk på
ENTER.
3
Tryk på f/F for at vælge den
ønskede indstilling, og tryk på
ENTER.
Indstillingen er fastlagt.
Råd
For at afslutte Print setup-menuen skal du trykke på
MENU.
39 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Lave en Date Print
1
Fra menuen skal du trykke på g/G
for at vælge
(Print setup), og
derefter trykke på ENTER.
Print setup-menuen vises.
2
Tryk på f/F for at vælge [Date
Print], og tryk på ENTER.
Vinduet til indstilling af Date Print vises.
3
For at udskrive et billede med
optagedato skal du trykke på f/F for
at vælge [Date]. For at udskrive et
billede med optagedato og klokkeslæt skal du vælge [Date/Time].
Tryk derefter på ENTER.
Indstillingen er fastlagt.
4
5
Tryk på MENU.
Tryk på PRINT.
Billedet udskrives med dato, eller dato og
klokkeslæt.
40 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Punkt
Indstillinger
Indhold
Date Print
Date/Time, Date
Udskriver et billede med optagedato og -klokkeslæt, når
billedet er optaget i overensstemmelse med DCF (Design
rule for Camera File system) -formatet, og optagedato og
klokkeslæt optages som en del af optageinformationen.
Du kan vælge "Date" eller "Date/Time".
Når billedet redigeres på printeren, udskrives den dato og
klokkeslæt, du indfører, når et billede gemmes.
Off*
Udskriver et billede uden dato og klokkeslæt.
Borders
Pattern 1/Pattern 2 Udskriver et billede med ramme omkring billedet. For at
udskrive et billede uden at afskære det, skal du vælge
"Pattern 1". For at få næsten lige rammer for oven, for
neden, til højre og venstre omkring et billede skal du
vælge "Pattern 2".
Når du vælger "Pattern 2”, kan over- og underkanten eller højre
og venstre kant beskæres og udskrives afhængigt af billedet.
Borderless*
Udskriver et billede uden et tomt område omkring
billedet.
Bemærk
Ved udskrift af et standard 4:3-billede optaget med et
digitalkamera, afskæres billedets over- og underkant og
udskrives som et 3:2-billede.
Pattern 1
Auto Touch-up
Setting
Pattern 2
Borderless
Du kan angive korrigeringsniveauet for hver af følgende elementer, når der
trykkes på AUTO TOUCH-UP-knappen. Du kan vælge "Off", "Standard*",
"Strong". (For "Red-eye Correction" kan du vælge "On*" eller "Off").
• Red-eye Correction: Mindsker røde øjne forårsaget af blitzen.
• Exposure Correction: Justerer lysstyrken vha. funktionen
ansigtsgenkendelse.
• Focus Correction: Et uskarpt billede bliver justeret til et skarpt billede.
• WB Correction: Blålige eller rødlige billeder, der var påvirket af
lyskilden (belysning), da billedet blev optaget, justeres automatisk til
naturlige farver, som ligger tæt på deres originale farver.
• Auto Dodging: De mørke dele af et billede justeres automatisk til lysere,
mens lyse dele forbliver, som de er. (Fabriksindstillingen er "Off.")
• Skin Smoothing: Genkender automatisk hudfarven, og justerer den til det
optimale udseende.
*: Fabriksindstillinger
Fortsættes
41 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Bemærk
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Punkt
Indstillinger
Indhold
Auto Fine Print 6
Photo*/Vivid
Funktionen korrigerer automatisk billedkvaliteten, så et
billede kan udskrives mere livligt, klart og smukt. Den er
særligt effektiv for et mørkere billede med ringe kontrast.
Billederne korrigeres for at gengive naturlige hudfarver,
livlig bladgrøn eller klar himmelblå.
• Photo: Justerer et billede automatisk, så billedet
udskrives naturligt og smukt. (Anbefalet)
• Vivid: Justerer et billede automatisk, så billedet
udskrives med stærkere korrigering af skarphed og
mere livligt end i Photo-indstilling.
Råd
For billeder optaget med et Exif Print (Exif 2.21) -kompatibelt
digitalkamera justeres de til deres optimale billedkvalitet.
Bemærkninger
• De originale billeddata korrigeres ikke.
• Ved udskrivning i PC-indstilling, prioriteres Auto Fine Print 6indstillingen med printerdriveren over indstillingen her. I
PictBridge-indstilling er denne indstilling effektiv.
Pages Per Sheet
Color Setting
Off
Udskriver et billede uden korrektioner.
4-split/ 9-split/
16-split
Udskriver de angivne antal delte skærmbilleder med et
billede på hvert skærmbillede.
Off*
Udskriver et billede uden delte skærmbilleder.
Justerer farver og skarphed for en udskrift. Tryk på g/G for at vælge et
farveelement, ("R" (rød), "G" (grøn) eller "B" (blå)) eller "S" (Skarphed), og
tryk derefter på f/F for at indstille niveauet. Du kan indstille niveauerne for
R, G, B i området fra +4 til –4, og for S i området fra +7 til 0.
R: Justerer røde og blå elementer. Jo højere du sætter niveauet, desto mere
rødt bliver billedet, som om det modtager rødt lys. Jo lavere du indstiller
niveauet, desto mørkere bliver billedet, som om der tilsættes lyseblå.
G: Justerer grønne og violette elementer. Jo højere du indstiller niveauet,
desto mere grønt bliver billedet, som om det modtager grønt lys. Jo
lavere du indstiller niveauet, desto mørkere bliver billedet, som om der
tilsættes violet.
B: Justerer blå og gule elementer. Jo højere du indstiller niveauet, desto mere
blåt bliver billedet, som om det modtager blåt lys. Jo lavere du indstiller
niveauet, desto mørkere bliver billedet, som om der tilsættes gul.
S: Jo højere du indstiller niveauet, desto tydeligere bliver konturerne.
(*R: 0/G:0/B:0/S:0)
*: Fabriksindstillinger
42 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Ændre opsætning af
display/printer
1
Fra menuen skal du trykke på g/G
for at vælge
(Display/Printer
setup), og derefter trykke på ENTER.
Display/Printer setup-menuen vises.
Direkte udskrivning
2
Tryk på f/F for at vælge det
ønskede indstillingspunkt, og tryk på
ENTER.
Vinduet til indstilling af det valgte punkt
vises (næste side).
Bemærk
Under Edit- eller CreativePrint-betjening kan
nogle punkter ikke vælges og ændres. De
punkter, der ikke kan ændres, vises i grå.
3
Tryk på f/F for at vælge den
ønskede indstilling, og tryk på
ENTER.
Indstillingen er fastlagt.
Råd
• For at afslutte Display/Printer setup-menuen skal
du trykke på MENU.
• For at nulstille indstillingerne til deres
fabriksindstillinger skal du vælge "Default
Setting", og trykke på ENTER. Alle indstillingerne
nulstilles til deres fabriksindstillinger.
Fortsættes
43 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Punkt
Indstillinger
Indhold
Index View
Number Order*
I indeksvisningen vises billederne i rækkefølge efter
deres billednumre.
Shoot. Date
I indeksvisningen vises billederne efter deres dato.
Listing Order
Ascending*
I indeksvisningen vises billederne i rækkefølge efter
deres billednumre fra og med det laveste nummer.
Descending
I indeksvisningen vises billederne i rækkefølge efter
deres billednumre fra og med det højeste nummer.
On
I indeksvisningen bliver billederne vist uden
miniaturebilleddata som en ikon.
Off*
I indeksvisningen bliver billederne vist uden
miniaturebilleddata som en ikon.
Icon
Date Display
Order*2
Indstil rækkefølgen for visning af dato (år, måned og dag) fra følgende:
• Y-M-D
•M-D-Y
• D-M-Y
LCD Backlight
Indstil lysstyrkeniveauet for LCD-baggrundsbelysningen fra følgende:
Bright*/Dark
On-screen Display I et billedeksempel kan du vælge information-displayet som følger:
On*/Off/Details
CONTROL FOR
HDMI
On*
Ved at tilslutte printeren til et tv, der understøtter HDMI
Control, kan du bruge forskellig synkroniseret betjening
med tv’et.
Off
HDMI Control-betjening kan ikke bruges.
Printer information Information som f.eks. firmware-version og det samlede antal udskrifter bliver
display
vist.
Language*2
Du kan vælge det sprog, som menu eller meddelelser vises på: Japansk/
Engelsk/Fransk/Spansk/Tysk/Italiensk/Russisk/Koreansk/Forenklet Kinesisk/
Traditionelt Kinesisk/Hollandsk/Portugisisk/Arabisk/Persisk/Ungarsk/Polsk/
Tjekkisk/Thai/Græsk/Tyrkisk/Malaysisk/Svensk/Norsk/Dansk/Finsk
Default Setting
Nulstiller indstillingerne til deres fabriksforvalgte værdier.
*: Fabriksindstillinger
*2: Fabriksindstillingerne er forskellige, afhængigt af det
land hvor printeren er købt. Når du begynder at bruge
printeren, skal du lave indstilling for hvert punkt.
44 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Til HDMI OUT-stikket
Tilslutte til et High
Definition-tv og udskrive
Printeren understøtter HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -udgang. Ved at tilslutte
printeren til et tv, der er udstyret med en HDMIindgang, kan du se billeder med høj opløsning
på tv’et og udføre udskrivning.
HD-tv
Tilslutning til et tv
Til et HDMI-indgangsstik
1
Tag et almindeligt HDMI-kabel.
Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel med en længde på
under 3 m.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
2
Forbind printerens HDMI OUT
(udgang) -stik til et HDMIindgangsstik på et tv.
Mens printeren udsender signaler til tv’et,
slukkes printerens LCD-skærm.
3
Skift tv-indgangen.
Når printeren er tilsluttet til et tv, og
strømmen på printeren slås til, skifter et tv,
der understøtter HDMI Control, automatisk
indgang til printeren og viser printerens
billeder på skærmen. Når tv’et står i
standby, slås strømmen på tv’et også til.
Bemærkninger
• Betjening med alle typer tv garanteres ikke.
• Hvis indstillingen af HDMI Control på dit tv er
slået fra, skifter tv-indgangen ikke automatisk.
Indstillingerne er forskellige, afhængigt af det tv,
du bruger. Se vejledningen til dit tv for nærmere
oplysninger.
• Hvis "CONTROL FOR HDMI" er indstillet på
"Off", skifter indgangen ikke automatisk (side 44).
Fortsættes
45 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
Brug et almindeligt HDMI-kabel til at forbinde
HDMI OUT-stikket (Type A) på printeren til
en HDMI-indgang på et tv.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
• Når du bruger et tv, der ikke understøtter Control
for HDMI, eller du forbinder et tv til printeren for
første gang, skifter tv’et ikke altid indgang
automatisk. Hvis det sker, skal du skifte indgangen
manuelt for at vise printerens billeder på tv’et.
Procedurerne for at skifte indgangen er forskellige,
afhængigt af tv-typen. Se vejledningen til dit tv for
nærmere oplysninger.
• Hvis du afbryder eller tilslutter et HDMI-kabel,
mens printeren udfører billedbearbejdning,
udskrivning eller et andet tidskrævende job, kan
visningen skifte mellem LCD-skærm og tv.
Visningen kan se mærkelig ud, indtil jobbet er
gennemført. Under kopiering af en fil, sletning af
en fil eller anden filbetjening må HDMI-kablet
ikke afbrydes eller tilsluttes. Ellers annulleres
jobbet.
Udskrivningsprocedurer
Bruge printerens knapper til
udskrivning
1
Sæt et hukommelseskort i printeren.
For at udskrive et billede i den interne
hukommelse skal du trykke på ENTER
uden et hukommelseskort sat i.
2
Tryk på g/G og ENTER på printeren
for at vælge et billede, og tryk
derefter på PRINT for at starte
udskrivning.
Bemærkninger
• Betjening med alle typer tv garanteres ikke.
• Når du bruger et Sony-tv, kan du ikke bruge tvfjernbetjeningen til at betjene printeren, hvis tv’et
ikke understøtter “BRAVIA” Sync.
• Knapperne %5$4, [Enter], [Return] på
fjernbetjeningen bør understøtte HDMI Control
ved betjening af printeren.
• Hvis indstillingen af HDMI Control på dit tv er
slået fra, kan du ikke bruge tv-fjernbetjeningen til
at betjene printeren. Indstillingerne er forskellige,
afhængigt af det tv du bruger. Se vejledningen til
dit tv for nærmere oplysninger.
• Hvis "CONTROL FOR HDMI" er indstillet på
"Off", kan du ikke bruge tv-fjernbetjeningen til at
betjene printeren (side 44).
x Grundlæggende betjening af
printeren med en tv-fjernbetjening
• Når der vises en markør i en indeksvisning
eller på en menu, kan du flytte markøren ved
at trykke på %5$4.
• Når der ikke vises en markør i et
billedeksempel skal du trykke på $ for at
vise betjeningspanelet, f.eks. printerens
betjeningspanel, på tv-skærmen. Tryk på
%5$4 på tv-fjernbetjeningen for at vælge et
punkt, og tryk derefter på [Enter] -knappen.
Udskrivningsprocedurerne er de samme
som med selve printeren. Du kan udføre
Edit- og CreativePrint-betjening.
Bruge tv’ets fjernbetjening til
udskrivning
Når du forbinder printeren med et “BRAVIA”
Sync-ready tv med et HDMI-kabel, kan du
bruge tv’ets fjernbetjening til at betjene
printeren.
Betjeningspanel vist på tv-skærmen
46 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
• For at skjule betjeningspanelet skal du vælge
øverst til højre på betjeningspanelet, eller trykke på
CANCEL-knappen på printeren eller på tvfjernbetjeningen.
Bemærk
Du kan ikke udføre følgende betjening med tvfjernbetjeningen:
• Udskrive fra en indeksvisning.
• Vælge flere billeder og derefter slette eller kopiere
dem.
x Udskrivning
Sæt et hukommelseskort i printeren.
Tryk på %5 på tv-fjernbetjeningen
for at vælge et billede, tryk på $ for
at vise betjeningspanelet på tvskærmen, og vælg derefter
(udskriv).
x Vise en menu
Tryk på $ for at vise betjeningspanelet på tvskærmen, tryk på %5$4 for at vælge
[Menu], og tryk derefter på ENTER.
Du kan udføre Edit- og CreativePrintmenubetjening.
Bemærk
For at aktivere de ovenstående funktioner skal dit tv
understøtte hver enkelt funktion.
Om BRAVIA PhotoTV HD
Printeren understøtter "BRAVIA PhotoTV HD",
der gengiver billeder og farver meget naturtro.
Ved at forbinde til produkter, der er klar til
"BRAVIA PhotoTV HD", kan du få fotos i full
HD-billedkvalitet. Afbildninger af blomster og
menneskers ansigter, dynamiske afbildninger af
sand og bølger samt andre fotos gengives i smuk
fotokvalitet på en stor tv-skærm.
Hvad er “BRAVIA” Sync
“BRAVIA” Sync er navnet på en funktion på
Sony-produkter, der bruger HDMI Controlsignaler. Du kan bruge den til at betjene et
forbundet produkt, der er klar til “BRAVIA”
Sync, fra en BRAVIA Control-enhed.
Ved at forbinde printeren og et “BRAVIA”
Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel kan
du bruge en BRAVIA Control-enhed til at
udføre forbunden betjening.
Om Control for HDMI
Når "CONTROL FOR HDMI" er indstillet på
"On", kan du bruge følgende betjening af
printeren:
• Slå strømmen på printeren fra sammen med
tv’et.
• Efter printeren er tilsluttet til tv’et, kan du
automatisk skifte tv-indgangen til printeren
ved at tænde printeren eller ved at tilslutte
den tændte printer til tv’et. Hvis tv’et står i
standby, tændes tv’et også.
• Du kan betjene printeren med tvfjernbetjeningen.
47 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
Direkte udskrivning
1
2
• Hvis du ændrer tv’ets sprog, mens printeren
og tv’et er ved at blive forbundet, kan du
også ændre printerens sprog automatisk.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Udskrivning fra en
ekstern enhed
Du kan tilslutte et masselager-kompatibelt
digitalkamera, en USB-hukommelse, et
fotolager, en digital fotoramme eller en anden
ekstern enhed og udskrive et billede direkte fra
den eksterne enhed.
Bemærkninger
• Tilslutning med alle typer mass storage-enheder
garanteres ikke.
• Hvis der er sat et hukommelseskort i printeren, kan
printeren ikke læse signalet fra en ekstern enhed, der
er tilsluttet printerens PictBridge/EXT
INTERFACE-stik. Tag et eventuelt
hukommelseskort ud.
1
2
3
4
Når du tilslutter printeren til en digital
fotoramme, kan du udskrive billeder, der er
gemt i et af de filformater, som printeren
understøtter (side 82), fra fotorammens interne
hukommelse.
Bemærk
Du kan ikke udskrive en RAW-fil eller filer, der er
gemt på et hukommelseskort, som er sat ind i
fotorammen.
Til PictBridge/
EXT
INTERFACEstik
Digital
fotoramme
Gør dit digitalkamera eller anden
ekstern enhed klar til udskrivning
med den masselager-kompatible
printer.
Til USB B-stik
De indstillinger og den betjening, der er
nødvendige inden tilslutning, er forskellige
afhængigt af den eksterne enhed, du bruger.
Se betjeningsvejledningen til den eksterne
enhed for nærmere oplysninger. (På et
Sony Cyber-shot digitalkamera skal du
f.eks. vælge indstillingen "Normal" eller
"Mass Storage" for "USB Connect"
(USB-tilslutning). )
Til PictBridge/EXT
INTERFACE-stik
Forbind printeren til
vekselstrømskilden (side 12).
Tryk på 1 (tænd/standby) -knappen
for at tænde printeren.
Tilslut en ekstern enhed, f.eks. en
USB-hukommelse, til printerens
PictBridge/EXT INTERFACE-stik.
Brug USB-kablet, der medfølger
printeren, dit digitalkamera eller den
eksterne enhed. Så kan du udføre direkte
udskrivning.
Ekstern enhed, f.eks.
en USB-hukommelse
Bemærkninger
• Hvis du bruger et almindeligt kabel, skal du bruge
et A-TYPE (stiktypen på printersiden) USB-kabel
med en længde på under 3 m.
• Mens adgangsindikatoren på den eksterne enhed
blinker, må du aldrig slå strømmen til printeren
eller den anden eksterne enhed fra eller afbryde
den anden eksterne enhed. Dataene inden i den
eksterne enhed kan beskadiges. Der kompenseres
ikke for skade forårsaget af datatab eller skade.
• Du kan ikke bruge en USB-hub eller en USBenhed udstyret med en USB-hub.
• Kodede eller komprimerede data med bekræftelse
af fingeraftryk eller password kan ikke bruges.
48 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (4)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\060C04.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 49 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Udskrivning fra et PictBridge-digitalkamera
Udskrivning fra et
PictBridgedigitalkamera
• Borders/Udskrift uden ramme
• Datoudskrift
• Layout-udskrift (2/4 delt)
Til PictBridge/EXT
INTERFACE-stik
Du kan tilslutte et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera og udskrive billeder direkte fra
digitalkameraet.
Ved udskrivning fra PictBridge/EXT
INTERFACE-stikket skal hukommelseskort
tages ud og computer/tv afbrydes fra printeren
forinden.
1
Gør dit digitalkamera klar til at
udskrive på en PictBridge-kompatibel
printer.
3
4
Forbind printeren til
vekselstrømskilden (side 12).
Tryk på 1 (tænd/standby) -knappen
for at tænde printeren.
Tilslut det PictBridge-kompatible
digitalkamera til printerens
PictBridge/EXT INTERFACE-stik.
Når du tilslutter et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera til printeren, vises
"PictBridge" på printerens LCD-display.
5
Udskrivning af billeder styres med
digitalkameraet.
Printeren understøtter følgende udskrifter:
• Udskrift af et enkelt billede
• Udskrift af alle billeder
• Indeksudskrift
• DPOF-udskrivning
Til USB-stik
Bemærkninger
• Hvis du udskifter et farvebånd, mens printeren er
forbundet til et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera, kan billedet blive udskrevet forkert.
Sker det, skal du afbryde digitalkameraet og
derefter tilslutte det igen.
• Ved udskrivning fra et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera bliver et billede udskrevet ifølge
indstillingerne af printerens Print setup-menu. Når
du indstiller valgmulighederne for Date Print eller
Borders/Borderless med dit digitalkamera, får
indstillingerne af digitalkamera forrang. Hvis du
vælger "Borderless" med printeren og "Borders"
med dit kamera, bliver "Pattern 1" brugt til
udskrivning.
• Selv om du vælger "Date/Time" for indstilling af
Date Print, bliver tiden ikke altid udskrevet, alt
efter det digitalkamera du bruger.
• Se betjeningsvejledningen til dit digitalkamera
vedrørende fejlmeddelelser, der vises på dit
digitalkamera.
• Du kan ikke bruge en USB-hub eller et
digitalkamera med en USB-hub.
49 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Udskrivning fra et PictBridge-digitalkamera
De nødvendige indstillinger og betjening,
der skal gennemføres før tilslutning, er
forskellige afhængigt af digitalkameraet.
Se betjeningsvejledningen til dit
digitalkamera for nærmere oplysninger.
(På et Sony Cyber-shot digitalkamera skal
du f.eks. vælge "PictBridge"-indstilling
for "USB Connect" (USB-tilslutning)).
2
Kamera eller anden
PictBridge-kompatibel
enhed
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\070C05.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 50 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Udskrivning fra en Bluetooth-kompatibel enhed
Udskrivning fra en
Bluetooth-kompatibel
enhed
Ved at tilslutte Sony DPPA-BT1 Bluetooth USBadapteren (sælges separat) til printerens
PictBridge/EXT INTERFACE-stik kan du
udskrive et billede fra en Bluetooth-kompatibel
mobiltelefon, digitalkamera eller anden enhed.
Forberedelser:
tilslutte DPPA-BT1
Før du begynder at overføre et billede eller at
udskrive, skal følgende forberedes:
1
2
Bemærkninger
• Brug ikke DPPA-BT1 uden for det område, hvor
du har købt den. Alt efter område kan brug af
adapteren krænke de lokale regler for radiobølger
og strafforfølges.
• Sony DPPA-BT1 Bluetooth USB-adapteren sælges
ikke overalt.
Kompatible profiler for
Bluetooth-kommunikation
DPP-FP97 understøtter følgende profiler:
• BIP (Basic Imaging Profile)
Image Push Responder
• OPP (Object Push Profile)
Object Push Server
Se vejledningerne til de enkelte Bluetoothenheder vedrørende de profiler, som de
understøtter.
Hvad er en "Profil"?
En profil består af standarder, der muliggør trådløs
Bluetooth-kommunikation. Der er flere profiler,
afhængigt af formål og de produkter der skal bruges.
For at gøre Bluetooth-kommunikation mulig skal de
kommunikerende enheder understøtte den samme
profil.
3
Forbind printeren til
vekselstrømskilden.(side 12)
Tryk på 1 (tænd/standby) -knappen
for at tænde printeren.
Sæt Bluetooth-adapteren ind i
printerens PictBridge/EXT
INTERFACE-stik.
Vinduet for Bluetooth-udskrivning vises.
Øverst til venstre på skærmbilledet vises
.
Bemærk
Hvis en anden enhed end Bluetooth-adapteren,
f.eks. et hukommelseskort, kamera, en pc, en
anden USB-hukommelse eller et USB-kabel, er
tilsluttet til en af printerens hukommelseskortslots, PictBridge/EXT INTERFACE-stikket eller
USB-stikket, skal du fjerne den fra printeren og
derefter tilslutte Bluetooth-adapteren.
Udskrivning
Udskriv fra den Bluetooth-kompatible
mobiltelefon eller anden enhed.
Se vejledningen til din Bluetooth-enhed
vedrørende udskrivningsprocedurer.
Kompatible billedfilformater, der kan
udskrives
Se side 82.
Maksimalt antal pixels, der kan
håndteres
Se side 82.
• Hvis filstørrelsen for et billede overstiger
5 MB, kan billedet ikke blive sendt, eller
miniaturen af billedet vil blive sendt.
50 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
For at vælge printeren fra en Bluetoothkompatibel enhed skal du vælge "Sony DPPFP97 ##". ("##" står for de to tal fra højre side
af adressen, der er vist på LCD-skærmen.)
Når indtastning af adgangsnøgle* er
påkrævet
Indtast "0000". Du kan ikke ændre
adgangsnøglen med printeren.
* En adgangsnøgle kaldes ofte “adgangskode” eller
“PIN-kode”.
Overføre et billede til et
hukommelseskort
1
Sæt et hukommelseskort i den
passende hukommelseskort-slot på
printeren.
2
Overfør et billede fra den Bluetoothkompatible mobiltelefon eller anden
enhed.
Gå frem på lignende måde, når du
udskriver et billede. Se
betjeningsvejledningen til den Bluetoothkompatible enhed, du bruger, for nærmere
oplysninger.
Det overførte billede gemmes på
hukommelseskortet.
Bemærkninger
• Du kan ikke overføre et billede til den interne
hukommelse på en digitalfoto-printer.
• Brug ikke DPPA-BT1 uden for det område, hvor
du har købt den. Alt efter område kan brug af dette
produkt krænke de lokale regler for radiobølger og
strafforfølges.
• Produktets kommunikationsafstand kan variere,
afhængigt af forhindringer (en menneskekrop,
metalgenstand eller væg) mellem produktet og
mobiltelefonen eller en anden enhed.
– Når der er en forhindring mellem produktet og
mobiltelefonen eller andet produkt, f.eks. en
menneskekrop, metalgenstand eller væg.
– Hvor der er etableret et trådløs LAN, der bruges
en mikrobølgeovn i nærheden, eller der
udsendes andre elektromagnetiske bølger.
• Da en Bluetooth-enhed og en trådløs LAN
(IEEE802.11b/g) -enhed bruger de samme
frekvensområder, kan der opstå interferens, når
produktet bruges nær en enhed udstyret med et
trådløst LAN. Dette kan forårsage forringelse i
kommunikationshastighed og tilslutningsforhold.
Tag følgende forholdsregler, hvis det sker:
– Hold en afstand på mindst 10 m fra en trådløs
LAN-enhed, når du tilslutter produktet til en
mobiltelefon.
– Sluk den trådløse LAN-enhed, hvis du skal
bruge produktet inden for 10 m fra den trådløse
LAN-enhed.
• Det garanteres ikke, at dette produkt virker med
alle enheder, der er udstyret med trådløs
Bluetooth-teknologi.
• Sony påtager sig intet ansvar for eventuel
udsivning af information, som kan forårsages i
Bluetooth-kommunikation.
• Sony påtager sig intet ansvar for eventuel
undladelse af at opfylde beskyttelseskrav, der
skyldes en modifikation eller brug af produktet,
som ikke er anbefalet.
P Forsigtig
• Radiobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke
elektrisk udstyrs og lægeudstyrs funktion, og kan
føre til ulykker som følge af funktionsfejl. Sørg for
at slukke produktet og mobiltelefonen, og brug
ikke dette produkt på følgende steder:
– I sygehuse, tog, fly, benzintanke eller andre
steder, der kan udsende letantændelig gas.
– Nær automatiske døre, brandalarmer eller andre
automatisk kontrollerede enheder.
• Hold dette produkt i en afstand på mindst 22 cm
fra pacemakere. Radiobølger fra dette produkt kan
påvirke pacemakeres funktion.
• Undgå at demontere eller modificere dette produkt.
Det kan medføre kvæstelse, elektrisk stød eller
brand.
51 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Udskrivning fra en Bluetooth-kompatibel enhed
Sæt kun et hukommelseskort i, hvor du vil
gemme et billede, der skal overføres.
Vinduet for Bluetooth-lagring vises.
Øverst til venstre på skærmbilledet vises
.
• Bluetooth-kommunikationens følsomhed kan
påvirkes under følgende forhold:
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 52 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Udskrivning fra en pc
Udskrivning fra en pc
Du kan udskrive billederne fra en pc ved at
installere den medfølgende software på din pc
og tilslutte den til printeren.
I dette afsnit forklares, hvordan du installerer
den medfølgende software på din pc, og
hvordan du bruger den medfølgende PMB
(Picture Motion Browser)-software til at
udskrive et billede.
Se også betjeningsvejledningen til din pc for
information om betjening af pc’en.
Installation af softwaren er kun nødvendig, når
du tilslutter printeren til din pc for første gang.
Om den medfølgende CD -ROM
Den medfølgende CD -ROM indeholder
følgende software:
• Printerdriver til DPP-FP97: Softwaren
beskriver printerens krav, og gør det muligt
at udskrive fra computeren.
• PMB (Picture Motion Browser): Sonys
originale softwareprogram, der gør det
muligt for dig at håndtere fotos og levende
billeder — indhente, styre, behandle og
udskrive dem.
Installation af
softwaren
Systemkrav
For at bruge den medfølgende printerdriver og
PMB skal din pc opfylde følgende systemkrav:
Microsoft Windows Vista
Operativ
SP1/ Windows XP SP3/
system til
printerdriver*1: Windows 2000 Professional
SP4
Operativ
system til
PMB*2:
Microsoft Windows Vista
SP1*3 / Windows XP SP3*4
*1
*2
*3
*4
Denne printerdriver kører ikke
på Windows 2000 Professional
SP2 eller tidligere og Windows
Me eller tidligere. Denne
printerdriver kører ikke på
Macintosh.
PMB kan ikke installeres på
Windows 2000 eller tidligere.
PMB kører ikke på Macintosh.
PMB kører i 32-bit
kompatibilitet på 64-bit version.
64-bit versioner og Starter
(version) er ikke understøttet.
CPU:
Pentium III 500 MHz eller
hurtigere
(Pentium III 800 MHz eller
hurtigere anbefales.)
RAM:
256 MB eller mere (512 MB
eller mere anbefales.)
Hard
diskplads:
500 MB eller mere (Afhængigt
af den Windows-version, du
bruger, er mere plads
nødvendig. Du har brug for
yderligere harddiskplads til at
håndtere billeddata.)
Display
indstilling:
Skærmopløsning:
1024 × 768 prikker eller mere
Skærmfarver: High Color
(16-bit) eller mere
52 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Stik:
USB-stik
Drev:
CD-ROM-drev (skal bruges til
installation af software)
Installation af printerdriveren
Installer driveren efter fremgangsmåden
nedenfor.
Bemærkninger
Bemærkninger
• Printeren må ikke forbindes til pc’en, før driveren
installeres.
• Log på Windows med en administratorbrugerkonto.
• Luk alle aktive programmer, inden du installerer
softwaren.
• Dialogboksene, der vises i dette afsnit, er hentet fra
Windows Vista, med mindre andet er angivet.
Installationsproceduren og de viste dialogbokse
afhænger af operativsystemet.
1
Tænd pc’en, start Windows, og sæt
den medfølgende CD -ROM i pc’ens
CD -ROM-drev
Installationsvinduet vises.
Udskrivning fra en pc
• Hvis der bruges en hub til at forbinde printer og pc,
eller hvis der er tilsluttet to eller flere USB-enheder,
herunder andre printere, kan der opstå problemer. I
så fald skal du forenkle forbindelsen mellem din pc
og printeren.
• Du kan ikke betjene printeren fra en anden
USB-enhed, der bruges på samme tid.
• USB-kablet må ikke tages ud af eller sættes ind i
printeren under datakommunikation eller
udskrivning. Der kan opstå fejl med printeren.
• Printeren understøtter ikke standby/dvale og
genstart fra disse tilstande. Pc’en, der er tilsluttet
printeren, må ikke gå i standby/dvale ved
udskrivning. Ellers kan printeren ikke altid udskrive
korrekt.
• Når udskrivning ikke lykkes, skal USB-kablet
tages ud og derefter tilsluttes, eller computeren
skal genstartes. Forsøg derefter at udskrive igen.
• Korrekt betjening med alle pc’er garanteres ikke,
selv om de opfylder eller overskrider systemkrav.
• PMB understøtter DirectX-teknologi, og
installation af DirectX kan være nødvendig.
DirectX findes på CD -ROM’en.
• Hvis PMB installeres på en pc, hvor Cyber-shot
Viewer allerede er installeret, bliver Cyber-shot
Viewer overskrevet og erstattet af PMB. Når
browsing-mapperne er registreret i Cyber-shot
Viewer, bliver de automatisk registreret i PMB.
Når du bruger PMB, er det nemmere at fremvise
mapperne, end når Cyber-shot Viewer bruges, da
de registrerede mapper vises efter gruppe, når
mapper fremvises. PMB har forbedret justering af
formindskelse af røde øjne, en ny tonekurve samt
flere stærke redigeringsfunktioner. Du kan også
bruge softwaren til at skrive data til et eksternt
hukommelseskort.
Bemærkninger
• Hvis installationsvinduet ikke vises
automatisk, skal du dobbeltklikke på filen
"Setup.exe" på CD -ROM’en.
• I Windows Vista kan Automatisk
afspilning-vinduet blive vist. Selv om det
sker, skal du vælge "Setup.exe"-udførelse
og installere driveren efter instruktionerne
på skærmen.
2
Klik på "Installing Printer Driver".
"InstallShield Wizard"-dialogboksen
vises.
Fortsættes
53 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
3
Klik på "Next".
Dialogboksen med licensaftalen vises.
4
Læs aftalen grundigt igennem. Hvis
du accepterer, skal du afkrydse "I
accept this agreement" og klikke på
"Next".
Til USB-stik
Hvis der er installeret en ældre version af
printerdriveren på din computer, kan
meddelelsen "Older version of the printer
driver has been found." blive vist på
skærmen. Klik på "Yes", og følg de viste
instruktioner for at genstarte din pc. Udfør
derefter installationen igen. Når
computeren er genstartet, bliver den ældre
version af printerdriveren slettet. Hvis du
installerer den nye version af
printerdriveren, kan du bruge den nye
version af printerdriveren.
5
7
8
Når dialogboksen "Sony DPP-FP97
printer driver has been successfully
installed." vises, skal du klikke på
"Finish".
Til USB-stik
Bemærk
Hvis du bruger et almindeligt USB-kabel, skal
du bruge et B-TYPE (stiktypen på printersiden)
-kabel med en længde på under 3 m.
Klik på "Install".
Installationen begynder.
6
Windows-pc
9
Vent et øjeblik, og kontroller
derefter, at "Sony DPP-FP97" er
tilføjet til "Printers" (printere) eller
"Printers and Faxes" (printere og
faxenheder).
Tryk på 1 (tænd/standby) -knappen
for at tænde printeren.
Forbind printerens og din pc’s
USB-stik, enten med det
medfølgende eller et almindeligt
USB-kabel.
10 Når installationen er færdig, skal du
tage CD -ROM’en ud af pc’en og
gemme den til fremtidig brug.
For at fortsætte med installation af PMBsoftwaren skal du følge fremgangsmåden
fra trin 2 på side 56.
54 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Når computeren er genstartet, vil de
relevante filer være slettet, og afinstallation
er gennemført.
Bemærkninger
• Hvis installationen ikke gennemføres, skal du fjerne
printeren fra din pc, genstarte din pc, og derefter
følge installationsproceduren fra trin 1 igen.
• Efter installationen er "Sony DPP-FP97" endnu
ikke indstillet som standardprinter. Indstil den
printer, du bruger, for hvert program.
• Den medfølgende CD -ROM skal bruges ved
afinstallation eller geninstallation af printerdriveren.
Gem den til eventuel fremtidig brug.
• Læs Readme.txt-filen (README-mappen på
CD -ROM’en c English-mappe c Readme.txt),
før du bruger printeren.
Når softwaren er installeret
-ikonen vises på Windows-skrivebordet
sammen med en genvej til webstedet til
kunderegistrering af printeren. Når produktet er
registreret, kan du finde supportinformation på:
http://www.sony.net/registration/di/
Bemærk
Hvis installationsvinduet ikke vises automatisk,
skal du dobbeltklikke på filen "Setup.exe" på
CD -ROM’en.
3 Klik på "Installing Printer Driver".
"InstallShield Wizard"-dialogboksen vises.
4 Klik på "Next".
Dialogboksen med licensaftalen vises.
5 Læs aftalen grundigt igennem. Hvis du
accepterer, skal du afkrydse "I accept this
agreement" og klikke på "Next".
Dialogboksen til bekræftelse af fjernelse af
softwaren vises.
6 Klik på "Yes".
Dialogboksen til bekræftelse af genstart vises.
7 Afkryds "Yes, I want to restart my computer
now", og klik på "OK".
Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere
PMB.
Bemærkninger
• Log på Windows med en administratorbrugerkonto.
• Luk alle aktive programmer, inden du installerer
softwaren.
Hvis du allerede har installeret en eller flere
versioner af PMB på din computer, skal du
kontrollere, hvilken version af PMB, der er
installeret. (Klik på [Help] på menulinjen i
PMB, og vælg [About Picture Motion Browser].
Versionsoplysningerne vises.)
Sammenlign versionsnummeret på den
medfølgende CD-ROM med den tidligere
installerede PMB, og kontroller at versionerne
er installeret i rækkefølge fra den ældre til den
nyere. Hvis der allerede er installeret en nyere
version af PMB på den computer, du bruger,
skal du først afinstallere denne version, og
derefter geninstallere begge versioner, den
ældre først. Hvis du installerer den nyeste
version først, fungerer nogle funktioner i PMB
muligvis ikke korrekt.
1
Tænd pc’en, start Windows, og sæt
den medfølgende CD -ROM i pc’ens
CD -ROM-drev
Installationsvinduet vises (side 53).
Fortsættes
55 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Udskrivning fra en pc
Afinstallation af printerdriveren
Når printerdriveren bliver unødvendig, skal
printerdriveren fjernes ifølge fremgangsmåden
nedenfor:
1 Afbryd USB-kablet fra printeren og pc’en.
2 Sæt den medfølgende CD -ROM i pc’ens
CD -ROM-drev.
Installationsvinduet vises.
Installere PMB (Picture
Motion Browser)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
2
Klik på "Installing PMB (Picture
Motion Browser)".
"Choose Setup Language"-dialogboksen
vises.
3
4
Når du har valgt dit sprog og klikket
på "Next", vises dialogboksen med
licensaftalen.
Læs aftalen grundigt igennem. Hvis
du accepterer, skal du afkrydse "I
accept the terms of the license
agreement" og klikke på "Next".
Udskrive fotos fra PMB
(Picture Motion Browser)
Du kan bruge PMB til at udskrive billeder fra
din pc med printerpapir i postkort-format.
1
• Dobbeltklik på
(PMB) på Windowsskrivebordet.
• Klik på "Start" - "All Programs" "Sony Picture Utility" - "PMB".
Når PMB startes for første gang, vises
dialogboksen til at registrere en fremvist
mappe. Hvis der allerede er gemt billeder i
Billeder-mappen, skal du klikke på
"Register Now".
Hvis du har gemt billeder i en anden
mappe end "Pictures"-mappen, skal du
klikke på "Register Later". Se “Registrere
en browsing-mappe” på side 60.
Når du har klikket på "Next" i
dialogboksen med licensaftalen, vises
dialogboksen, der meddeler, at programmet
er klar til at blive installeret.
5
Klik på "Install", og følg
instruktionerne på skærmen for at
fortsætte installationen.
Når du bliver bedt om at genstarte pc’en,
skal du følge de viste instruktioner for at
genstarte den.
6
Når installationen er færdig, skal du
tage CD -ROM’en ud af pc’en og
gemme den til fremtidig brug.
Råd
I Windows XP kan "Pictures" kaldes
"My Pictures".
Bemærkninger
• Hvis installationen mislykkes, skal du udføre
installationsproceduren fra trin 2 igen.
• Den medfølgende CD -ROM skal bruges ved
afinstallation eller geninstallation af PMB. Gem
den til eventuel fremtidig brug.
Afinstallere PMB
Hvis du ikke længere har brug for softwaren,
kan du fjerne den fra din pc som følger:
1 Klik på "Start" - "Kontrolpanel".
Kontrolpanelet vises.
2 Klik på "Fjern et program".
Afhængigt af operativsystemet, kan det
kaldes "Programmer og funktioner" eller
"Add or Remove Programs".
3 Vælg "Sony Picture Utility", og klik på
"Change/Remove".
Afinstallation af softwaren starter.
Start PMB-vinduet op på en af
følgende måder:
Sådan får du adgang til Billedermappen
Klik på "Start" - "Billeder” fra proceslinjen
2
Klik på "Start".
Hovedvinduet i PMB vises.
Når PMB startes for anden gang, kan trin
2 springes over.
56 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
5
I "Printer”-rullelisten skal du vælge
"Sony DPP-FP97". For at indstille
papirretningen eller andre
valgmuligheder for udskrift skal du
gå til trin 6. For at udskrive skal du
gå videre til trin 11.
I hovedvinduet er der følgende to
forskellige visninger. For at skifte
visningen skal du klikke på "Folders"eller "Calendar"-fanebladet på den højre
ramme.
• "Folders"-fremvisning (mappe)
Billederne klassificeres i hver registreret
mappe og vises som miniaturebilleder.
• "Calendar"-fremvisning (mappe)
Billederne klassificeres efter optagedato
og vises som miniaturebilleder på hver
dato i kalenderen. I "Calendar”fremvisning kan du skifte visningen
efter år, måned eller klokkeslæt.
I dette afsnit bruges vinduer fra "Folders"fremvisning som eksempler.
Vælg den printer, du bruger:
"Sony DPP-FP97"
Paper size
For at ændre størrelsen skal du
klikke på "Properties".
Bemærk: Printerpapir i
liggende format sælges ikke
overalt.
Print
Options
Klik på mappen med de fotos, du vil
udskrive.
Mappen "sample" er valgt som eksempel i
følgende forklaring.
4
Funktioner
Printer
Vælg de fotos, du vil udskrive, og
klik på
(udskriv).
Dialogboksen til udskrivning vises.
Properties
• Zoom billedet, indtil
udskriftsområdet er fyldt: Når
det er afkrydset, bliver et
billede udskrevet over hele
papirets udskrivningsområde.
En kant af fotoet kan blive
afskåret. Når afkrydsningen
fjernes, bliver et billede
udskrevet uden afskæring af
nogen dele.
• Print date taken: Når det er
afkrydset, udskrives et billede
med datoen for optagelse, hvis
billedet er en fil optaget i DCF
(Design rule for Camera File
system) -format.
Angiver papirformat, retning,
billedkvalitet og andre detaljer.
Fortsættes
57 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Udskrivning fra en pc
3
Punkter
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
6
For at indstille papirretningen eller
andre valgmuligheder for udskrift
skal du klikke på "Properties."
8
Klik på "Advanced".
"Sony DPP-FP97 Advanced Options"dialogboksen vises.
Dialogboksen "Egenskaber" for den valgte
printer vises. Printerens printerdriver
anvender Universal Printer Driver, en
fælles Microsoft-printerdriver. I
dialogboksene er der nogle punkter, som
ikke bruges i printeren.
7
På "Layout"-fanebladet skal du
angive papirretningen eller andre
valgmuligheder.
Punkter
Punkter
Funktioner
Orientation
Til angivelse af papirretningen
under udskrivningen:
• Portrait
• Landscape
Page Order
Vælg rækkefølgen for siderne,
når de udskrives:
• Front to Back
• Back to Front
Pages Per
Sheet
Angiv antal kopier pr. ark, der
skal udskrives. Vælg "1".
Advanced
Angiver papirformatet eller
andre valgmuligheder.
Funktioner
Paper/Output • Paper Size: Fra rullelisten skal
du vælge det papirformat, du
faktisk bruger til udskrivning:
Postkort-format/Liggende
format
Bemærk: Printerpapir i liggende
format sælges ikke overalt.
• Copy CountAngiv det antal
kopier, der skal udskrives.
Graphic • ICM Method: Printeren
Image Color
understøtter ikke ICM
Management Method-indstillinger. Selv om
du vælger en anden
valgmulighed end "ICM
Disabled", svarer resultatet af
udskriften ikke til
indstillingen. Lad
valgmuligheden være
uændret.
• ICM Intent: Printeren
understøtter ikke ICM Intentindstillinger. Lad
valgmuligheden være
uændret.
58 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Punkter
Document
Options
Printer
Features
Funktioner
• Advanced Printing Features:
Vælg "Enabled" for at slå
valgmuligheder for avanceret
udskrivning til, f.eks. "Page
Order" (siderækkefølge). Hvis
der opstår et problem med
kompatibilitet, skal denne
funktion deaktiveres.
• Color Printing Mode: For at
udskrive i farver skal du vælge
"True Color (24bpp)". For at
udskrive i sort-hvid skal du
vælge "Monochrome"
(sort-hvid).
På "Paper/Quality"-fanebladet skal
du angive farven eller papirkilden.
Punkter
Funktioner
Tray
Selection
Fra "Paper Source"-rullelisten
skal du vælge "Automatically
Select".
Color
For at udskrive i farver skal du
vælge "Color". For at udskrive i
sort-hvid skal du vælge "Black
& White".
Advanced
"Sony DPP-FP97 Advanced
Options"-dialogboksen vises.
(side 58) Se trin 8 for nærmere
oplysninger.
10 Klik på "OK".
"Print"-dialogboksen vises igen.
11 Klik på "Print".
Udskrivning begynder. For nærmere
oplysninger om funktionerne i PMB, se
hjælp til PMB.
Bemærk
Du kan ikke udskrive en fil med levende billeder eller
RAW-datafiler.
Råd
• For at vælge en serie stillbilleder i billedområdet
på hovedvinduet skal du klikke på det første
billede og derefter klikke på det sidste billede,
mens du trykker på Shift-tasten. For at vælge flere
stillbilleder, der ikke følger efter hinanden, skal du
klikke på de enkelte billeder, mens du trykker på
Ctrl-tasten.
• Du kan også udskrive fra et billedeksempel.
Fortsættes
59 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Udskrivning fra en pc
• Borderless Print: For at
udskrive et billede uden
ramme skal du vælge "ON"
(til). For at udskrive med
ramme skal du vælge "OFF"
(fra). Afhængigt af
softwareprogrammet bliver et
billede udskrevet med
ramme, selv om "ON" er
valgt. Indstil et billede, der
skal udskrives fuldt ud, i
udskriftsområdet.
• Auto Fine Print 6: Vælg
blandt "Photo", "Vivid" eller
"OFF". Når du vælger
"Photo" eller "Vivid", skal du
vælge "ICM Disabled" for
"ICM Method". I
modsætning til direkte
udskrivning fra et
hukommelseskort refereres
der ingen Exif-data.
• Auto Touch-Up: Vælg "ON"
eller "OFF". Når du vælger
"ON", skal du vælge "ICM
Disabled" for "ICM Method".
I modsætning til direkte
udskrivning fra et
hukommelseskort refereres
der ingen Exif-data. For
nærmere oplysninger, se
side 20.
• Color Setting: Du kan ændre
indstillinger af R (red), G
(green), B (blue) og
skarphed. Se side 42 for
nærmere oplysninger.
9
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
• For at annullere udskrivningen skal du gøre
følgende.
1Dobbeltklik på printer-ikonen på proceslinjen,
og åbn "Print"-dialogboksen.
2Klik på navnet på det dokument, som du vil
annullere udskrivning for, og klik derefter på
"Cancel" i "Document"-menuen.
Dialogboksen til bekræftelse af annulleringen
vises.
3Klik på "Yes".
Udskriftsjobbet annulleres.
Bemærk
3
Klik på "Yes".
Registrering af billedinformationerne i
databasen begynder.
4
Klik på "Close".
Bemærkninger
• Den mappe, du vælger som destination for
de importerede billeder, bliver automatisk
registreret.
• Du kan ikke annullere registrering af den
mappe, du registrerer her.
Når du annullerer et job, må du ikke fjerne det
job, der er ved at blive udskrevet. Det kan
forårsage papirstop.
Sådan ændres browsing-mappen
Klik på "Tools" - "Settings" - "Viewed folders".
Registrere en browsing-mappe
• Hvis der er en undermappe i kildemappen, bliver
billederne i undermappen også registreret.
• Når softwaren startes op første gang, bliver der vist
en meddelelse, som beder dig om at registrere
"Billeder".
• Det kan tage et stykke tid at registrere billederne,
afhængigt af hvor mange der er.
Råd
PMB giver ikke mulighed for at fremvise
billeder, der er gemt på pc’ens harddisk direkte.
Du skal først registrere browsing-mappen som
følger:
1
Klik på "File" - "Register Viewed
Folder", eller klik på .
"Register Folders to View"-dialogboksen
vises.
2
Vælg den mappe, du vil registrere,
og klik derefter på "Register".
Bemærk
Du kan ikke registrere hele drevet.
Dialogboksen til bekræftelse af
registrering vises.
Udskrive: Fra et almindeligt
softwareprogram
Du kan bruge et almindeligt softwareprogram
til at udskrive et billede fra DPP-FP97. Vælg
"DPP-FP97" som printer i dialogboksen til
udskrivning, og vælg printerpapirformatet i
dialogboksen til sideopsætning. Se trin 5 og 7
på side 57 og 58 for nærmere oplysninger om
udskriftsindstillinger.
Om indstillingen "Borderless Print" i
"Printer Features"
Når du bruger et andet program end PMB, kan
et billede blive udskrevet med ramme, selv om
du vælger "ON" for "Borderless Print" i
"Printer Features" i dialogboksen
"Sony DPP-FP97 Advanced Options".
Når du vælger udskrift uden ramme, vil
oplysninger om udskriftsområdet for
udskrivning uden ramme blive givet til
programmet. Nogle programmer arrangerer og
udskriver billedet med ramme inden for det
angivne udskriftsområde.
60 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Hvis det sker, kan du gøre følgende for at
udskrive et billede uden ramme:
• Hvis du kan angive udskriftsområdet med et
program, skal billedet indstilles til at
udskrives over hele udskriftsområdet. Hvis
du f.eks. udskriver billeder med "Windows
Photo Gallery" i Windows Vista, skal du
vælge “Full page photo print” og afkrydse
"Tilpas billede til ramme".
Indstilling af papirretning
Afhængigt af det softwareprogram du bruger,
ændres papirretningen ikke altid, selv om du
ændrer indstillingen af stående eller liggende
format.
Med indstillingen Med/uden ramme for
printerdriveren
Når dit softwareprogram har indstillingen Med/
uden ramme, anbefales det at vælge "ON" for
"Borderless Print" i "Printer Features" i
dialogboksen "Sony DPP-FP97 Advanced
Options" som indstilling for printerdriver.
Udskrivning fra en pc
Indstilling af antal udskrifter
Afhængigt af det softwareprogram du bruger,
kan indstillingen af antallet af udskrifter i det
pågældende program blive brugt i stedet for det
antal, du har angivet i dialogboksen til
printerdriveren.
61 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\090C07.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 62 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Fejlmeddelelser
Hvis der vises en fejlmeddelelse
Hvis der opstår en fejl, kan følgende fejlmeddelelser blive vist på LCD-skærmen.
Følg procedurerne i løsningerne, hvis der vises en fejlmeddelelse. Hvis den samme meddelelse vises
ofte, selv efter du har truffet de anbefalede foranstaltninger, skal du kontakte din Sony-forhandler.
Hukommelseskort og ekstern enhed
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
No image file.
c Der er ingen billedfiler på hukommelseskortet eller en
ekstern enhed, som printeren kan håndtere. Tilslut et
hukommelseskort eller en enhed, der indeholder
billeder, som kan vises med printeren.
No DPOF file.
c Der er ingen DPOF-forvalgte billedfiler på
hukommelseskortet eller en ekstern enhed. Angiv
udskrifts (DPOF) -mærket med dit kamera.
Cannot delete a protected image.
c For at slette et beskyttet billedet skal beskyttelsen
ophæves på dit kamera.
Cannot delete a DPOF image.
c For at slette et DPOF-forvalgt billede skal udskrifts
(DPOF) -mærket ophæves på dit kamera.
Protected. Cancel protect then try again. c “Memory Stick” media’en er skrivebeskyttet. Ophæv
skrivebeskyttelsen.
The Memory Stick is full.
(Lignende meddelelser for Internal
memory, CompactFlash-kort, SD
memory Card, xD-Picture Card og
ekstern enhed.)
c Der er ingen ledig plads på det valgte hukommelseskort,
den interne hukommelse eller en ekstern enhed. Slet
unødvendige billeder eller udskift med et
hukommelseskort eller en ekstern enhed, der har
tilstrækkelig plads.
This Memory Stick has problem.
(Lignende meddelelser for Internal
memory, CompactFlash-kort, SD
memory Card, xD-Picture Card og
ekstern enhed.)
c Der kan være opstået en fejl. Hvis disse meddelelser
vises ofte, skal du kontrollere status for
hukommelseskortet eller den eksterne enhed med en
anden enhed. Den interne hukommelse skal
formateres.
For en ekstern enhed
En ekstern enhed kan være skrivebeskyttet. Ophæv
skrivebeskyttelsen for den enhed, du bruger. En intern
hukommelse i et digitalkamera kan være
skrivebeskyttet.
Write error in the Memory Stick.
(Lignende meddelelser for Internal
memory, CompactFlash-kort,
SD memory Card, xD-Picture Card og
ekstern enhed.)
Memory Stick format error.
This Memory Stick is protected.
c Der er sat en beskyttet “Memory Stick” media i. For at
redigere eller gemme billederne med printeren skal du
bruge den enhed, du bruger, til at ophæve beskyttelsen.
62 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\090C07.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Eksterne enheder og PictBridge-kompatible enheder
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
Incompatible USB device. Check
device’s USB setting.
c Der kan være tilsluttet en USB-enhed, som printeren
ikke understøtter. Eller USB-indstillingerne for den
tilsluttede enhed er muligvis ikke kompatible. Se
betjeningsvejledningen til den USB-enhed, du bruger.
Do not connect any more USB hubs.
c Tilslut enheden direkte til printeren, eller brug en
enhed, der ikke har en USB-hub-funktion.
Write error in the External Device.
c Den eksterne enhed kan være skrivebeskyttet. Ophæv
skrivebeskyttelsen for den enhed, du bruger. Den
interne hukommelse i et digitalkamera kan være
skrivebeskyttet.
Farvebånd
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
No ink ribbon. Insert P size ink ribbon
and press [PRINT].
c Farvebåndet er ikke sat i printeren. Sæt farvebåndet i
printeren. (.side 9)
Hvis “cleaning cartridge” vises, skal rensepatronen
sættes i. (.side 77)
End of ink ribbon.
c Udskift det nuværende farvebånd med et nyt.
(.side 9)
End of ink ribbon. Insert P size ink
ribbon and press [PRINT].
Ink ribbon type incorrect. Insert P size
ink ribbon and press [PRINT].
c Sæt farvebånd og printerpapir af den viste størrelse i.
(.side 9)
Fejlmeddelelser
Fortsættes
63 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\090C07.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Printerpapir
Fejlmeddelelser
Betydning/Løsning
No paper tray. Insert paper tray
containing P size printer paper and
press [PRINT].
c Der er ikke noget printerpapir i printeren.
– Papirbakken er ikke sat i printeren.
– Printerpapiret er ikke lagt i papirbakken.
– Printerpapiret er brugt op.
Læg under alle omstændigheder printerpapir i bakken,
og sæt papirbakken ind i printeren. (.side 10)
No print paper. Set the print paper for
the P Size and press [PRINT].
Cleaning sheet is not placed. Set the
cleaning sheet and press [PRINT].
c Der er ikke noget renseark i papirbakken. Læg
rensearket i papirbakken, og sæt papirbakken i
printeren. (.side 77)
Wrong print paper. Set the print paper
for the P Size and press [PRINT].
c Printerpapiret og farvebåndet passer ikke til hinanden.
Kontroller størrelsen på det farvebånd, der sidder i
printeren, og indstil printerpapiret til den samme
størrelse. (.side 9, 10)
Paper jam. Remove print paper.
c Papiret har sat sig fast. Se “Hvis der opstår papirstop”
(.side 76), og fjern det papir, der sidder fast.
Henvend dig til et Sony-servicecenter, hvis du ikke
kan få papiret ud.
64 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 65 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer
Hvis der opstår problemer ved brug af printeren, kan du bruge følgende retningslinjer til at løse
problemet.
Henvend dig til en Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.
For at bekræfte og evaluere forekomster af fejl og for at forbedre kan Sony kontrollere data i den
interne hukommelse. Indholdet eller dataene bliver hverken kopieret eller gemt.
Strøm
Symptom
Kontroller
1 (tænd/standby) • Er lysnetledningen korrekt
-knappen kan ikke
tilsluttet?
slås til.
Årsag/Løsning
c Sæt lysnetledningen godt fast i
stikkontakten. (.side 12)
Visning af billeder
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
LCD-skærmen
viser ikke
billederne.
• Er hukommelseskortet eller
en ekstern enhed sat
korrekt i?
c Sæt et hukommelseskort eller en ekstern
enhed korrekt i. (.side 16, 48, 49)
• Indeholder
c Sæt et hukommelseskort eller en ekstern
hukommelseskortet, den
enhed i, der indeholder de optagede
interne hukommelse og en
billeder. Kontroller, at billederne optages i
ekstern enhed billeder, der er
den interne hukommelse.
optaget med et digitalkamera c Kontroller de filformater, der kan
eller anden enhed?
udskrives med printeren. (.side 82)
c Hvis billedet ikke er kompatibelt med
DCF, kan det ikke altid udskrives med
printeren, selv om det vises på pcskærmen.
• Er tv’ets indgangsvælger
indstillet til printeren?
c Selv om tv’ets indgangsvælger er
indstillet til printeren, bliver der ikke vist
nogen billeder, når et HDMI-kabel er
tilsluttet.
c Skift tv’ets indgangsvælger til printeren.
Eller afbryd HDMI-kablet og skift
visningen til LCD-skærmen.
Fortsættes
65 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Fejlsøgning
Der vises ingen
billeder på
hverken LCDskærmen eller tvskærmen.
• Er filformatet kompatibelt
med DCF?
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Symptom
Kontroller
Der er billeder i
• Er der miniaturebilleder i
indeksvisningen,
indeksvisningen?
som ikke vises,
eller ikke kan
udskrives, selv om
de vises.
• Forekommer mærket
nedenfor i indeksvisningen?
• Er billedet lavet på din pc?
Årsag/Løsning
c Hvis billedet vises, men ikke kan
udskrives, er filen, der bruges under
udskrivningen, beskadiget.
c Hvis billedet ikke er kompatibelt med
DCF (Design Rule for Camera system)
kan det ikke altid udskrives med printeren,
selv om det vises på pc-skærmen.
c Hvis mærket vist til venstre vises, kan
billedet være en JPEG-fil, der er lavet med
din computer, eller den indeholder ikke
miniaturedata.
Vælg mærket, og tryk på ENTER for at
vise dets billedeksempel. Hvis et billede
vises, kan du udskrive billedet. Hvis det
samme mærke vises igen, er billedet af
inkompatibelt filformat, og du kan ikke
udskrive det med printeren.
• Forekommer mærket
nedenfor i indeksvisningen?
c Hvis mærket vist til venstre vises, er
billedet af et kompatibelt filformat, men
dets miniaturedata eller selve dataene kan
ikke åbnes.
Vælg mærket, og tryk på ENTER for at
vise dets billedeksempel. Hvis et billede
vises, kan du udskrive billedet. Hvis det
samme mærke vises igen, kan du ikke
udskrive det med printeren.
• Er der gemt mere end
9.999 billeder på
hukommelseskortet, den
interne hukommelse og en
ekstern enhed?
c Printeren kan vise, gemme, slette eller
håndtere op til 9.999 billedfiler. Hvis der er
gemt mere end 9.999 billeder på et
hukommelseskort, den interne hukommelse
eller en ekstern enhed, skal du bruge PCeller PictBridge-indstilling til at vise og
håndtere de resterende billeder.
• Har du brugt din pc til at
navngive eller omdøbe
billedfilen?
c Når du navngiver eller omdøber en
billedfil på din computer, og dens filnavn
indeholder andre tegn end alfanumeriske
tegn, vises filnavnet muligvis ikke
korrekt, og billedet kan muligvis ikke
vises på printeren.
• Har du angivet antal
c Når du først har valgt billeder som
beskrevet under “Sådan udskrives flere
udskrifter i indeksvisningen?
billeder”, kan du ikke udskrive et billede,
som markøren netop er placeret med. Tryk
på ENTER for at vælge det, og angiv
antallet af udskrifter for billedet.
(.side 17)
66 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Der er billeder i
• Er der 8 eller flere niveauer i c Printeren kan ikke vise billederne, der er
indeksvisningen,
hukommelseskortets, den
gemt i en mappe af 8. eller højere hierarki.
som ikke vises,
interne hukommelses eller
eller ikke kan
den eksterne enheds
udskrives, selv om
mappehierarki?
de vises.
Filnavnet vises
ikke korrekt.
• Har du ændret filnavnet eller c Når du navngiver eller omdøber en
billedet med din pc?
billedfil på din computer og dens filnavn
indeholder ikke-alfanumeriske tegn, vil
filnavnet ikke blive vist korrekt. For en fil,
der er oprettet med et pc-program, bliver
de første 8 tegn af filnavnet vist som
filnavnet.
Der er tomme
områder for oven
og for neden på
forhåndsbilledet i
Edit-menuen.
• Er forhåndsbilledet strukket
meget ud vandret eller
lodret?
c Hvis billedet er strukket meget ud enten
vandret eller lodret, kan der komme
tomme områder i Edit-menuen.
c Standardbilledformatet for billeder, der er
optaget med et digitalkamera, er 3:4. Når du
bruger en anden enhed end printeren til at
redigere eller gemme et billede, gemmes det
som et mere vandret udskrivningsbillede, og
dets over- og underkanter bliver skåret af og
vist i sort.
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Papiret føres ikke
ind.
• Ligger papiret korrekt i
papirbakken?
c Hvis papiret ikke er lagt rigtigt i, kan der
opstå problemer med printeren.
(.side 9, 10)
Kontroller følgende:
• Sæt det korrekte sæt printerpapir og
farvebånd i.
• Læg printerpapiret i den korrekte
retning i bakken.
• Du kan maksimalt lægge 20 ark
printerpapir i bakken. Hvis antallet af
ark er mere 20, skal de ekstra ark
fjernes.
• Bladr printerpapiret grundigt igennem,
og læg det i bakken.
• Printerpapiret må ikke bøjes eller foldes
før udskrivning, da det kan forårsage
funktionsfejl på printeren.
Udskrivning
67 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Fejlsøgning
Fortsættes
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
i
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Papiret føres ikke
ind.
• Bruger du printerpapir, der
ikke er beregnet til
printeren?
c Brug printerpapir, som er beregnet til
printeren. Hvis du bruger papir, som ikke
passer til printeren, kan der opstå
problemer. (.Om printerpakker)
Printerpapiret
udkastes uden at
blive udskrevet.
• Er perforeringerne af
printerpapiret fjernet?
• Bruger du printerpapir, der
ikke er beregnet til
printeren?
c Brug printerpapir, som er beregnet til
printeren. Hvis du bruger papir, som ikke
passer til printeren, kan der opstå
problemer. (.Om printerpakker)
Resultatet af en udskrift
Symptom
Kontroller
De udskrevne
• Har du udskrevet
billeder har en ringe
forhåndsbilleddata?
kvalitet.
Årsag/Løsning
c Afhængigt af den type digitalkamera der
bruges, kan forhåndsbilleder blive vist
sammen med de egentlige billeder på
miniaturebilledlisten. Udskriftskvaliteten
for forhåndsbilleder er ikke lige så god
som udskriftskvaliteten for de egentlige
billeder. Bemærk, at hvis du sletter
forhåndsbillederne, kan de egentlige
billeder beskadiges.
• Udskrev du et billede, hvis c Når et billede vises i en lille størrelse med
størrelse (bredde eller højde)
en sort ramme, er udskriftskvaliteten grov
er mindre end 480 prikker?
på grund af den lille billedstørrelse.
• Har du brugt Edit-menuen
til at forstørre billedet?
c Afhængigt af billedstørrelsen kan
forstørrelse af et billede resultere i en
forringelse af udskriften.
• Optog du billedet i
filformatet RAW?
c Når du optager et billede i RAWfilformatet, kan der også blive optaget en
højtkomprimeret JPEG-fil. Da printeren
ikke understøtter RAW-filformatet, vil
den bruge JPEG-filen ved udskrivningen.
En RAW-fil kan imidlertid udskrives via
en pc. Se betjeningsvejledningen til det
digitalkamera, du bruger.
Hvad er en RAW-fil?
En RAW-fil indeholder de originale
billeddata, helt som de blev optaget med
digitalkameraet, ubearbejdet og uden
komprimering.
Du kan se i betjeningsvejledningen til
digitalkameraet hvorvidt kameraet er i
stand til at optage billeder i RAWfilformat.
68 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Det udskrevne
billedes kvalitet og
farver er anderledes
end på
billedeksemplet.
—
c På grund af forskelle i visningsmetoder
eller -profiler fra LCD-skærm til LCDskærm skal det viste billede kun bruges
som reference. Billedkvaliteten kan
justeres på følgende måder:
– MENU-knap - Print setup - Color
Setting (.side 42)
– MENU-knap - Edit - Adjust
(.side 22)
Det udskrevne
billede er
forskelligt, når et
billede udskrives
direkte fra
hukommelseskortet,
den interne
hukommelse og en
ekstern enhed, der
er tilsluttet
printeren, og når det
udskrives via en pc.
—
c På grund af forskelle mellem printerens
interne behandling og behandlingen i pcsoftware vil de udskrevne billeder se
anderledes ud.
Datoen kan ikke
udskrives.
Datoen udskrives
ved en fejl.
c Tryk på MENU-knappen, og indstil
"Date Print" i Print setup-menuen til
"Date" eller "Date/Time" (.side 40)
• Understøtter billedet DCF?
c "Date Print"-funktionen på denne enhed
understøtter et billede, der er kompatibelt
med DCF-standarderne.
• Er "Date Print" indstillet til
"Off"?
c Tryk på MENU-knappen, og indstil "Date
Print" i Print setup-menuen til "Off".
(.side 40)
• Blev datoen gemt sammen
med billedet, da det blev
optaget med
digitalkameraet?
c Hvis datoen blev gemt med billedet, kan
du ikke lave en udskrift uden en dato.
• Har du valgt "Pattern 1"
eller "Pattern 2" for
"Borders" i Print setupmenuen?
c Tryk på MENU-knappen, og indstil
"Borderless" ved at vælge Print setup Borders. (.side 41)
• Er billedformatet korrekt?
c Billedformatet for de optagede billeder
afhænger af digitalkameratypen, og
derfor kan billedet nogle gange ikke
udskrives, så det fylder hele
udskriftområdet.
Fortsættes
69 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Fejlsøgning
Billedet kan ikke
være på
udskriftsområdet.
Rammen
bibeholdes.
• Er "Date Print" indstillet til
"Date" eller "Date/Time"?
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Symptom
Kontroller
Selv om
"Borderless" er
valgt i Print setup,
udskrives billedet
med ramme på
begge sider.
Årsag/Løsning
—
c Når du bruger en anden enhed end
printeren til at redigere eller gemme et
billede, gemmes tomme områder omkring
billedet som en af billeddataene. Selv om
du udskriver disse data med indstillingen
"Borderless", kan du ikke fjerne rammen
på begge sider af en udskrift.
(.side 41)
Hele området af et
billede kan ikke
udskrives.
• Har du indstillet "Pattern 1"
i Print setup-menuen?
c Du kan udskrive hele området af et
billede ved at vælge "Pattern 1" i Print
setup-menuen. (.side 41)
Billedet udskrives
skævt.
• Er papirbakken sat korrekt
i?
c Sæt papirbakken lige ind igen, helt til
bunden.
Der er hvide linjer
eller prikker på de
udskrevne billeder.
—
c Printhovedet eller papirstien kan være
beskidt. Brug den medfølgende
rensepatron og -ark til at rense hoved og
sti. (.side 77)
Billedet er for lyst,
for mørkt, for rødt,
for gult eller for
grønt.
—
c Juster billedet ved at trykke på MENUknappen og derefter vælge Edit- Adjust.
(.side 22)
Korrigering af røde
øjne aktiveres ikke
med AUTO
TOUCH-UPknappen.
—
c Juster røde øjne ved at trykke på MENUknappen og derefter vælge Edit - Red-eye
Correction. (.side 24)
Korrigering af røde
øjne aktiveres ikke
med "Red-eye
Correction"menuen.
—
c Indstil justeringsrammens størrelse til to
til syv gange så stor som øjet.
(.side 24)
• Har du forstørret,
formindsket, roteret eller
flyttet billedet efter
korrigering af røde øjne?
c Korrigering af røde øjne fungerer ikke
korrekt, hvis der udføres anden
redigering, f.eks. forstørrelse,
formindskelse af størrelse, rotering eller
flytning af et billede. Rediger billedet
først, og korriger røde øjne bagefter.
Indstillinger
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Indstillingen
"Borderless" og
"Pattern 1/2"
aktiveres ikke.
• Bruger du CreativePrintmenuen?
c I CreativePrint-menuen bruges der
skabeloner, og du kan ikke vælge
udskrifter med/uden ramme.
70 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Gemme eller slette et billede
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Et billede kan ikke • Er hukommelseskortet
gemmes.
beskyttet?
• Står hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt i
positionen LOCK?
c Brug dit digitalkamera eller den eksterne
enhed til at ophæve beskyttelsen, og prøv
derefter at gemme igen.
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
skriveaktiveringspositionen.
• Er hukommelseskortet fyldt? c Slet unødvendige billeder (.side 38)
eller udskift dem med et nyt
hukommelseskort, der har tilstrækkelig
ledig plads. Gem billedet igen.
Et billede kan ikke • Er hukommelseskortet
slettes.
beskyttet?
Et billedet blev
slettet ved et
uheld.
• Er billedet DPOF-forvalgt?
c Udløs DPOF-forvalget med dit
digitalkamera.
• Er billedet beskyttet?
c Vis billedeksemplet, og kontroller de
detaljerede oplysninger (.side 14). Et
billede med
(indikator for beskyttelse)
er skrivebeskyttet og kan ikke slettes fra
printeren.
• Står hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt i
positionen LOCK?
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
skriveaktiveringspositionen.
• Bruger du en "Memory
Stick-ROM"?
c Du kan ikke slette et billede fra eller
formatere en "Memory Stick-ROM".
—
• Er det en "Memory StickROM"?
—
c Du kan ikke gendanne et billede, når det
først er slettet.
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
skriveaktiveringspositionen.
c Du kan ikke slette et billede fra eller
formatere en "Memory Stick-ROM".
c Når “Memory Stick” media’en først er
formateret, slettes alle dataene, og de kan
ikke gendannes.
Fortsættes
71 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Fejlsøgning
“Memory Stick”
• Står hukommelseskortets
media’en kan ikke
skrivebeskyttelseskontakt i
formateres.
positionen LOCK?
“Memory Stick”
media’en blev
formateret ved et
uheld.
c Brug dit digitalkamera eller den eksterne
enhed til at ophæve beskyttelsen, og prøv
derefter at slette igen.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Tilslutning med et digitalkamera eller anden ekstern enhed
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
PictBridge-mærket • Er digitalkameraet tilsluttet
vises ikke på
korrekt?
digitalkameraets
• Er 1 (tænd/standby) LCD-skærm.
knappen slået til?
c Tilslut kablet korrekt.
c Tænd printeren med 1 (tænd/standby) knappen.
• Understøtter dit
digitalkamera PictBridge?
c Se vejledningen til dit kamera, eller
henvend dig til fabrikanten.
• Vises "Connecting" på
printerens LCD-skærm?
c Meddelelsen vises ikke, mens printeren er
i Edit, CreativePrint eller andre
menuindstillinger. Afslut menuen, og
tilslut derefter ledningen igen.
c Afbryd digitalkameraet og printeren, og
tilslut dem derefter igen. Eller sluk
printeren og digitalkameraet og tænd dem
derefter igen.
• Er dit kameras USBindstilling i PictBridgeindstilling?
c Indstil dit kameras USB-indstilling på
PictBridge-indstilling.
Du tilkobler og
frakobler USBkablet, men der
sker ikke noget.
—
c Printeren har udviklet en overstrøm. Tag
lysnetledningen ud af printeren, sæt den i
igen og tryk på 1 (tænd/standby) knappen for at komme af med fejlen.
Du kan ikke
standse
udskrivningen,
selvom du trykker
på CANCEL.
—
c Udskriften efter den igangværende bliver
annulleret.
c Afhængigt af det digitalkamera, du bruger,
kan du ikke annullere udskrivning fra
printeren. Stands udskrivning fra
digitalkameraet. Se betjeningsvejledningen
til digitalkameraet.
Du kan ikke lave
indeksudskrift.
• Vises meddelelsen "Could
not create printing data for
some images"?
c Printeren kan ikke lave indeksudskrift
under DPOF-udskrivning. For at lave
indeksudskrift skal du sætte
hukommelseskortet i direkte eller bruge
en ekstern enhed (.side 16, 48).
72 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 73 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Tilslutning af en computer
Symptom
Kontroller
Billederne på
—
hukommelseskorte
t og en ekstern
enhed, der er sat i
printeren, vises
ikke på pc’en.
Du har mistet den
—
medfølgende CD
-ROM og vil gerne
have en ny.
Printerdriveren
• Har du fulgt
kan ikke
fremgangsmåden i
installeres.
installationsproceduren
korrekt?
• Kører der andre
programmer?
• Har du angivet stien til
installations-CD -ROM’en
korrekt?
—
• Kører der et antivirusprogram eller andre
programmer på systemet?
• Har du logget på med en
administrator-brugerkonto?
—
c Download printerdriven fra kundesupporthjemmesiden eller kontakt en Sonyforhandler.
c Følg fremgangsmåden i
betjeningsvejledningen for at installere
driveren (.side 53). Hvis der opstår en
fejl, skal du genstarte computeren og følge
installationsproceduren igen.
c Luk alle programmer, og installer derefter
driveren igen.
c Dobbeltklik på "My Computer" og
derefter på CD -ROM-ikonet i det åbne
vindue. Følg betjeningsvejledningen for at
installere driveren.
c USB-driveren er muligvis ikke installeret
korrekt. Følg betjeningsvejledningen for
at installere USB-driveren igen.
c Hvis der kører et antivirus-program eller
andre programmer på systemet, skal du
lukke dem og begynde installationen af
driveren.
c For at installere driveren skal du logge på
Windows med en administratorbrugerkonto.
c Hvis der ikke vises nogen problemer på
Windows-skrivebordet, skal du
kontrollere printerens LCD-skærm.
Gør følgende, hvis printeren viser
problemer:
1. Slå printerens 1 (tænd/standby) -knap
fra.
2. Afbryd lysnetledningen, vent 5 til
10 sekunder og tilslut derefter
ledningen igen.
3. Genstart din computer.
Henvend dig til en Sony-forhandler eller
et Sony-servicecenter, hvis det ikke løser
problemet.
Fortsættes
73 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Fejlsøgning
Når jeg udskriver
fra pc’en, reagerer
printeren ikke på
ordren om at
udskrive.
Årsag/Løsning
c Printeren har ikke funktion til at fremvise
billeder på hukommelseskortet eller en
ekstern enhed fra computeren.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Symptom
Et billede
udskrives med
ramme, selv om
jeg vælger
"Borderless".
Antallet af
udskrifter angivet i
"Pages Per Sheet"
på "Layout"fanebladet i
dialogboksen
"Sony DPP-FP97
Properties" svarer
ikke til det faktiske
antal udskrifter og
resultatet af
udskriften.
Farverne på et
billede udskrevet
fra en pc er
forskellige fra de
farver, der
udskrives fra et
hukommelseskort.
Fejlmeddelelsen
"Error was found
while a document
is output to the
USB device."
vises.
Kontroller
• Bruger du et andet
softwareprogram end PMB?
—
Årsag/Løsning
c Når du bruger et andet softwareprogram
end PMB, kan et billede blive udskrevet
med ramme, selv om du vælger udskrift
uden ramme.
Hvis du kan indstille med/uden ramme
med et program, skal du indstille et billede
til at udskrives i hele udskriftsområdet,
selv om billedet er større.
c Afhængigt af det program du bruger, kan
indstillingen af antallet af kopier i det
pågældende program blive brugt i stedet
for det antal, du har angivet i
dialogboksen til printerdriveren.
—
c Da processen for udskrivning af et billede
fra et hukommelseskort er forskellig i
forhold til udskrivning fra en pc, vil
farverne ikke altid være præcis de samme.
—
c Tag USB-kablet ud og tilslut det derefter
igen.
74 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 75 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Andet
Symptom
Kontroller
Årsag/Løsning
Der er modstand,
når du sætter
farvebåndet i.
—
c Hvis farvebåndet ikke klikker på plads,
skal det tages ud og derefter sættes i igen.
Kun hvis farvebåndet er så løst, at det ikke
kan sættes i, skal det opstrammes.
(.side 9, 10)
Farvebåndet kan
ikke fjernes.
—
c Sluk printeren med 1 (tænd/standby) knappen, og tænd den derefter igen. Prøv
at fjerne farvebåndet, når motorlyden
standser. Kontakt et Sony-servicecenter
eller en Sony-forhandler, hvis problemet
ikke kan løses.
Fejlsøgning
75 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 76 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Hvis der opstår papirstop
1
Slå strømmen til printeren fra, og slå
den derefter til igen.
Vent på, at printerpapiret udkastes
automatisk.
1 (tænd/standby)
Printerpapir
2
3
Fjern det udkastede printerpapir fra
printeren.
Fjern papirbakken og farvebåndet
fra printeren, og kontroller om
printerpapir har sat sig fast inden i
printeren.
Kontroller, om
papir har sat
sig fast. Hvis
det er tilfældet,
skal det
fjernes.
Bemærk
Kontakt en Sony-forhandler, hvis du ikke kan fjerne
det papir, der har sat sig fast.
76 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 77 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Rengøring
Hvis der er hvide linjer eller prikker på de
udskrevne billeder, kan termoprinthovedet
være smudset til af støv, der har ophobet sig
inde i printeren.
Brug den medfølgende rensepatron og renseark
til at rense printerens indre.
Før du begynder at rense printeren, skal
hukommelseskort, USB-hukommelser og
USB-kabler fjernes fra printeren.
1
2
3
4
Åbn låget til farvebåndsrummet.
Hvis der sidder et farvebånd i, skal
det tages ud.
Sæt den medfølgende rensepatron i
printeren, og luk låget til
farvebåndsrummet.
5
Sæt papirbakken ind i printeren, og
tryk på PRINT.
Rensepatronen og rensearket renser
printerens indre. Når rensningen er slut,
kommer rensearket automatisk ud.
6
Fjern rensepatronen og arket fra
printeren.
Råd
Opbevar rensepatronen og rensearket sammen til
fremtidige rensninger. Pas på, at de ikke bliver væk.
Bemærkninger
• Hvis du allerede kan få pæne
udskrivningsresultater, forbedrer rensning ikke
udskriftskvaliteten for billedet.
• Læg ikke rensearket oven på printerpapiret og
foretag en rensning. Det kan forårsage papirstop
eller andre problemer.
• Hvis rensningen ikke forbedrer udskriftskvaliteten
for billedet, skal du udføre rensningen et par
gange.
• Du kan ikke rense printeren, mens den er tilsluttet
til en pc eller et PictBridge-kamera.
Fjern papirbakken fra printeren. Hvis
der er printerpapir i bakken, skal det
fjernes.
Fejlsøgning
Læg rensearket i papirbakken med
siden uden aftryk opad.
Renseark
77 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 78 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Vær opmærksom på ikke at sætte eller tabe
tunge ting på strømledningen og på ikke at
beskadige strømledningen på nogen måde.
Brug aldrig printeren med en beskadiget
strømledning.
• Hvis der trænger en genstand eller væske ind
i kabinettet, skal printeren afbrydes og
kontrolleres af fagkyndige, inden den
betjenes igen.
• Printeren må ikke skilles ad.
• Afbryd strømledningen ved at trække den
ud ved stikket. Træk aldrig i selve
strømledningen.
• Når printeren ikke skal bruges igennem
længere tid, skal strømledningen trækkes
ud af stikkontakten.
• Printeren skal behandles forsigtigt.
• For at mindske risikoen for elektrisk stød skal
printeren altid afbrydes fra stikkontakten,
inden den rengøres eller repareres.
Om montering
• Undgå at bruge printeren på steder, som er
udsat for:
– rystelser
– fugtighed
– meget støv
– direkte sollys
– meget høje eller lave temperaturer
• Brug ikke elektrisk udstyr i nærheden af
printeren. Printeren kan ikke fungere korrekt
i elektromagnetiske felter.
• Sæt ikke tunge genstande oven på printeren.
• Lad der være tilstrækkelig plads omkring
printeren, så ventilationsåbningerne ikke
blokeres. Hvis disse åbninger blokeres, kan
printeren blive overophedet indvendigt.
Om lysnetadapteren
• Sørg for at bruge den lysnetadapter, der
medfølger printeren. Brug ikke andre
lysnetadaptere, da det kan forårsage
funktionsfejl.
• Brug ikke den medfølgende lysnetadapter
med andre enheder.
• Hvis lysnetadapterens ledning er beskadiget,
må den aldrig bruges igen, da det kan
forårsage fare.
Om kondensvand
Hvis printeren bringes direkte fra kolde til
varme omgivelser eller anbringes i et meget
fugtigt rum, kan der dannes kondens på
printerens inderside. Hvis det sker, fungerer
printeren ikke korrekt, og den kan beskadiges
permanent, hvis du alligevel bruger den. Hvis
der dannes kondens, skal du tage printerens
lysnetledning ud og ikke bruge printeren i
mindst en time.
Om transport
Når du transporterer printeren, skal du fjerne
farvebåndet, papirbakken, lysnetadapteren og
hukommelseskortet eller en ekstern enhed fra
printeren, og lægge printeren og dens ydre
enheder i originalæsken med
beskyttelsesemballagen.
Hvis du ikke længere har originalæsken og
emballagen, kan du bruge en lignende
emballage, så printeren ikke beskadiges ved
transport.
78 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 79 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Om rensning
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med
en blød tør klud, eller en blød klud, der er let
fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug
ikke nogen former for opløsningsmidler, f.eks.
sprit eller rensebenzin, da det kan beskadige
overfladebehandlingen.
Om hukommelseskort
“Memory Stick” media
Typer “Memory Stick” media,
som printeren kan bruge
Du kan bruge følgende typer "Memory Stick"medier med printeren.*1
Om begrænsning af
duplikering
Vær særligt opmærksom på følgende, når du
duplikerer dokumenter med printeren:
• Duplikering af pengesedler, mønter eller
værdipapirer er i strid med loven.
• Duplikering af blankocertifikater, kørekort,
pas, private værdipapirer eller ubrugte
frimærker er ligeledes i strid med loven.
• Tv-programmer, film, videobånd, portrætter
af andre personer og andet materiale kan
være underkastet bestemmelser om
ophavsret. Uautoriseret videoudskrivning af
sådant materiale kan krænke bestemmelserne
i lovgivningen om ophavsret.
Når printeren bortskaffes
Formatering af printeren sletter ikke altid
dataene i den interne hukommelse
fuldstændigt. Når du bortskaffer printeren,
anbefales det at ødelægge printeren fysisk.
Type “Memory Stick”
media
Vise/
Udskrive/Slette/
Gemme/
Formatere
“Memory Stick” media*2
(Ikke kompatibel med
“MagicGate”)
OK
“Memory Stick” media*2
(“MagicGate”kompatibel)
OK*5
“MagicGate Memory
Stick” media*2
OK*5
“Memory Stick PRO”
media*2
OK*5
“Memory Stick PRO-HG”
media*2
OK*5*6
“Memory Stick Micro”
media*3 (“M2”*4)
OK*5
*1
*2
*4
Fortsættes
79 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Yderligere oplysninger
*3
Printeren understøtter FAT32. Printeren har ved
afprøvninger vist sig at kunne virke med en
“Memory Stick” media med en kapacitet på 16 GB
eller derunder fremstillet af Sony Corporation.
Betjening med alle “Memory Stick” media
garanteres imidlertid ikke.
Printeren er udstyret med en slot, der er kompatibel
med medier i både standardstørrelse og Duostørrelse. Uden en “Memory Stick Duo” mediaadapter kan du bruge både en standardstørrelse
“Memory Stick” media og det lille "Memory Stick
Duo"-medie.
Når du bruger en “Memory Stick Micro” media
med printeren, skal du altid sætte den i en
M2-adapter.
“M2” er en forkortelse for "Memory Stick Micro"mediet. I dette afsnit bruges “M2” til at beskrive
"Memory Stick Micro"-mediet.
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 80 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
*5
*6
Datalæsning/optagelse, der kræver “MagicGate”ophavsretsbeskyttelse, kan ikke udføres.
“MagicGate” er den almindelige betegnelse for en
teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er
udviklet af Sony, og som anvender autentificering
og kryptering.
Printeren understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel.
Bemærkninger om brug
• Sæt ikke mere end en “Memory Stick”
media i på samme tid. Det kan forårsage
problemer med printeren.
• Hvis du sætter en “Memory Stick Micro”
media i printeren uden en M2-adapter, kan
du ikke altid tage “Memory Stick Micro”
media’en ud.
• Hvis du sætter en “Memory Stick Micro”
media i en M2-adapter, og sætter M2adapteren ind i en "Memory Stick Duo"medie-adapter, virker printeren ikke
altid korrekt.
• Brug dit digitalkameras formateringsfunktion
til at formatere et "Memory Stick"-medie.
Hvis du formaterer en “Memory Stick” media
med din computer, vises billederne ikke
altid korrekt.
• Når du formaterer et "Memory Stick"-medie,
slettes alle dataene, herunder beskyttede
billedfiler. For at undgå at slette vigtige data
ved et uheld skal du sørge for at kontrollere
indholdet på “Memory Stick” media’en før
formatering.
• Du kan ikke optage, redigere eller slette data,
hvis du skyder skrivebeskyttelseskontakten
til LOCK.
• Sæt ikke andet end den medfølgende mærkat
på mærkatpladsen. Når du sætter den
medfølgende mærkat på, skal du sørge for at
sætte den på mærkatpladsen. Pas på, at
mærkaten ikke stikker udenfor.
SD memory Card
Med SD memory Card/xD-Picture Card dualformat slotten på printeren kan du bruge
følgende:
• SD memory Card*1
• miniSD-hukommelseskort, microSDhukommelseskort
(En adapter er nødvendig.)*2
• SDHC-hukommelseskort*3
• MMC standard-hukommelseskort*4
Korrekt betjening med alle typer SD memory
Card og MMC standard-hukommelseskort
garanteres ikke.
*1
*2
Det er blevet vist, at printeren virker med et SD
memory Card med en kapacitet på 2 GB eller
mindre.
Nogle almindelige kortadaptere har tilslutninger,
der rager ud på bagsiden. Denne type adapter
virker ikke altid korrekt med printeren.
Tilslutninger
*3
*4
Det er blevet vist, at printeren virker med et
SDHC-hukommelseskort med en kapacitet på
32 GB eller mindre.
Det er blevet vist, at printeren virker med et MMC
standard-hukommelseskort med en kapacitet på
2 GB eller mindre.
Bemærkninger om brug
Datalæsning/optagelse, der kræver
ophavsretsbeskyttelse, kan ikke udføres.
80 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 81 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
xD-Picture Card
Med printerens SD-hukommelseskort/
xD-Picture Card dual-format slot kan du bruge
et xD-Picture Card*5. Ikke al betjening med
hukommelseskortet er understøttet, og korrekt
betjening for alle typer xD-Picture Card
garanteres ikke.
*5
Det er blevet vist, at printeren virker med et
xD-Picture Card med en kapacitet på 2 GB
eller mindre.
CompactFlash-kort
Med CompactFlash-kort-slotten på printeren
kan du bruge følgende:
• CompactFlash-hukommelseskort (Type I/
Type II) og CF+ kort (Type I/Type II) kompatibelt CompactFlashhukommelseskort*6*7.
Du kan også bruge et Smart Media-kort ved
at bruge en almindelig CompactFlashkortadapter*8
Korrekt betjening med alle typer
CompactFlash-kort garanteres dog ikke.
*6
*7
*8
Brug et CompactFlash-kort med en
spændingsangivelse på 3,3 V eller 3,3 V/5 V. Du
kan ikke bruge en type kun til 3 V eller 5 V. Sæt
ikke andre typer CompactFlash-kort i printerens
slot. Printeren kan beskadiges.
Det er blevet vist, at printeren virker med et
CompactFlash med en kapacitet på 32 GB
eller mindre.
Når du bruger en almindelig CompactFlashkortadapter, henvises der til betjeningsvejledningen
til adapteren vedrørende isætning af kort og adapter.
Når du bruger CompactFlash-kortadapteren, virker
det skrivebeskyttede kort ikke altid korrekt.
Bemærkninger om brug af
hukommelseskort
• Når du bruger et kort, skal det sættes i den
rigtige retning i den korrekte slot.
• Undgå at tage et kort ud eller slukke
printeren, mens printeren læser eller accesser
data eller tilslutningsindikatoren blinker.
• Det anbefales at gemme en sikkerhedskopi
af vigtige data.
• Data bearbejdet på en computer kan ikke
altid udskrives med printeren.
• Et kort skal transporteres eller opbevares i
det medfølgende etui.
• Du må ikke berøre et korts tilslutning med
hænderne eller metalgenstande.
• Undgå at slå til, bøje eller tabe et kort.
• Undgå at demontere eller modificere et kort.
• Udsæt ikke et kort for vand.
• Undgå at bruge eller opbevare et kort under
følgende forhold:
– I omgivelser som ikke opfylder kravene til
betjeningsforhold. F.eks. i en varm kabine
i en bil parkeret i solen og/eller udendørs
om sommeren i direkte sollys, eller nær et
varmeapparat.
– Meget fugtige omgivelser eller omgivelser
med ætsende stoffer.
– I omgivelser som udsat for statisk
elektricitet eller elektrisk støj.
Yderligere oplysninger
81 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 82 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Specifikationer
x Printer
Udskrivningsmetode
Udskrivning med sublimeret farve (gul/
magentarød/grønblå 3 gennemløb)
Opløsning
300 (vandret) × 300 (lodret) dpi
Billedbearbejdning pr. prik
256 niveauers bearbejdning (8 bit for hver
gul/magentarød/grønblå)
Udskriftsområde
1.800 prikker × 1.200 prikker
Udskrivningsstørrelse
Postkort-format (4 × 6"):
101,6 × 152,4 mm
(maksimum, uden ramme)
Udskrivningstid (pr. ark)
Hukommelseskort/Internal memory*1*2*3*4:
Ca. 45 sek.
PictBridge*3*5:
Ca. 58 sek.
Via pc*6: Ca. 45 sek.
Indgangs/udgangsstik
HDMI OUT (udgang) -stik
A-TYPE-stik,
1.080i (59,94 Hz)/1.080i (50 Hz)/576p
(50 Hz)/480p (59,94 Hz) -kompatibel,
“BRAVIA” Sync-kompatibel
USB (Hi-Speed USB) til pc-tilslutning
PictBridge/EXT INTERFACE -stik
Slot
“Memory Stick” media -slot
SD memory Card/xD-Picture Card dualformat slot
CompactFlash -kort-slot
Kompatible billedfilformater
JPEG: DCF 2.0-kompatibel, Exif
2.21-kompatibel, JFIF*7
TIFF: Exif 2.21-kompatibel
BMP*8: 1, 4, 8, 16, 24, 32 -bits Windowsformat
Visse billedfilformater er ikke kompatible.
Maksimalt antal pixels der kan
håndteres
8.192 (vandret) × 6.144 (lodret) prikker
(ekskl. "Index Print" og en del af
"CreativePrint")
Filsystem
FAT12/16/32, sektorstørrelse på
2.048 bytes eller mindre
Billedfilnavn
DCF-format, 256 tegn, 8. eller
mindre hierarki
Intern hukommelse
Ca. 20 MB
Ved måling af mediekapacitet er 1 MB lig
med 1 mio. bytes, hvoraf en del bruges til
datastyring.
Maksimalt antal filer, der kan håndteres
9.999 filer for et hukommelseskort/en
ekstern enhed
Farvebånd/printerpapir
Se den medfølgende "Om printerpakker".
LCD-skærm
LCD-panel:
8,8 cm (type 3.5) TFT-drev
Samlet antal prikker:
230.400 (320 RGB × 240)
Strømkrav
DC IN-stik,
24 V
Strømforbrug
Ved udskrivning: 83 W (maksimum)
I standby: mindre end 1 W
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
82 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 83 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Mål
*3
Højde: Ca. 67 mm
Bredde: Ca. 180 mm
Dybde: Ca. 137 mm (ekskl. håndtag)
Ca. 149 mm (inkl. håndtag)
Dybde når papirbakken er monteret:
Ca. 317 mm
Vægt
Ca. 1,2 kg
(ekskl. papirbakke, farvebånd,
lysnetadapter)
Medfølgende tilbehør
Se side 9 i "Betjeningsvejledning"
(dette hefte)
*4
*5
*6
*7
*8
x Lysnetadapter AC-S2422
Strømkrav
- 100 V til 240 V,
50/60 Hz, 1,5 A til 0,75 A
Nominel udgangsspænding
24 V 2,2 A (2,2 A)
Spids 3,7 A, 6,5 s
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Mål
Ca. 60 × 30,5 × 122 mm
(b/h/d, ekskl. fremspring og kabler)
Vægt
Ca. 305 g
Print Speed (udskriftshastighed): Tiden fra der
trykkes på PRINT-knappen, til når udskrivning er
slut. (Udskrivningstiden kan variere, afhængigt af
det anvendte udstyr, billedformatet, det anvendte
hukommelseskort, programindstillinger og
betjeningsforhold.)
Ved udskrivning fra en Sony “Memory Stick PRO
Duo” media sat i printerens slot.
Ved udskrivning via DSC-W200 forbundet med et
USB-kabel. Tiden fra der trykkes på PRINTknappen på kameraets skærmdisplay, indtil
udskrivning er slut.
Tiden til databehandling og overførsel er ikke
medregnet.
Baseline JPEG med formatet 4:4:4, 4:2:2
eller 4:2:0
Du kan ikke udskrive med PMB (Picture Motion
Browser).
Hjemmeside til kundesupport
Den nyeste supportinformation kan findes på
følgende hjemmesideadresse:
http://www.sony.net/
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
* Det samlede antal ark printerpapir i postkortformat, som printeren kan udskrive, anslås til at
være ca. 2.000. For det samlede antal ark,
kontroller "Printer information display" i "Display/
Printer setup"-menuen (side 43).
*2
Yderligere oplysninger
*1
Udskriftsindstillinger: Borderless, Date Print: Off,
Auto Fine Print 6: Slået til (Photo) (Ved visning på
LCD-skærmen)
Ved udskrivning af et foto (filstørrelse ca. 4,3 MB)
taget med et Sony digitalkamera, der indeholder
effektive billedelementer på ca. 12.100.000 eller
tilsvarende, og derefter gemmes på en “Memory
Stick” media eller "Internal memory."
83 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 84 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Udskriftsområde
Postkort-format
152,4 mm
95,5 mm
101,6 mm
146,3 mm
Udskriftsområde med ramme
Udskriftsområde uden ramme
Perforeringer
Ovenstående afbildninger gælder, når et billede med et billedformat på 2:3 udskrives.
Udskriftsområdet er forskelligt for en udskrift med eller uden ramme.
84 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 85 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Ordliste
DCF (Design rule for Camera File
system)
Denne printer opfylder DCF (Design rule for
Camera File system) -standarden, som er
vedtaget af JEITA (Japan Electronics og
Information Technology Industries
Association) til opretholdelse af
filudveksling og kompatibilitet mellem
digitalkameraer og relaterede produkter.
Fuldstændig udveksling og kompatibilitet
garanteres dog ikke.
DPOF (Digital Print Order Format)
Det format der bruges til at optage den
nødvendige information til automatisk
udskrivning af billeder optaget med et
digitalkamera, i en printforretning eller med
en printer til hjemmebrug. Printeren
understøtter DPOF-udskrivning, og kan
automatisk udskrive det forvalgte antal
kopier af de DPOF-forvalgte billeder.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI er et stik, der bruges til at sende
digitale video/lydsignaler på et enkelt kabel
uden komprimering og omsætning. Lyd og
billede gengives med høj kvalitet.
Bemærk: Printeren understøtter ikke
lydudgang.
“Memory Stick” media/CompactFlashkort/SD memory Card/xD-Picture Card
Kompakte, lette og flytbare lagermedier. Se
side 79 til 81 for nærmere oplysninger.
PictBridge
Standard defineret af Camera & Imaging
Products Association, der gør det muligt for
dig at forbinde et PictBridge-kompatibelt
digitalkamera direkte til printeren uden brug
af en pc, så du kan udskrive på stedet.
Miniaturebilleder
Miniaturebilleder af de originale billeder, der
gemmes i billedfilerne taget med et
digitalkamera. Printeren bruger
miniaturebilleder i indeksvisningen.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Exchangeable image file format for
digital cameras) Print er en verdensstandard
for digital fotoudskrivning. Et digitalkamera,
der understøtter Exif Print, gemmer de data,
der er relevante for optageforholdene, når
hvert billede tages. Printeren anvender de
Exif Print-data, der er gemt i hver billedfil,
til at sikre at udskriften ligner den originale
optagelse så meget som muligt*1.
*1
Yderligere oplysninger
Når "Auto Fine Print 6" er aktiveret, og et
billede (JPEG-fil) er optaget med et Exif Print
(Exif 2.21) -kompatibelt digitalkamera, justeres
billedet automatisk til dets optimale
billedkvalitet og udskrives.
85 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 86 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Indeks
A
Afinstallere
PMB (Picture Motion
Browser) 56
Printerdriver 55
Annullere udskrivning 60
Antal udskrifter 15, 17, 25
Auto Fine Print6 42, 59
AUTO
TOUCH-UP 20, 41, 59
Avanceret udskrivning 18
DC IN 24V 12
DCF (Design rule for
Camera File system) 41, 85
Default Setting
(standardindstilling)_
OSD 44
Dele og knapper 7
Demonstration 13
Display/Printer setup
(opsætning af display/
printer)_OSD 43
DPOF 35, 85
E
Ekstern enhed 48
B
F
Bagpanel 8
Batch-udskrift 35
Billedeksempel 14
Bluetooth-enhed 50
Borders/Borderless (med/
uden ramme)_OSD 41, 59
Brightness
(lysstyrke)_OSD 22
Fejlmeddelelser 62
Fejlsøgning 65
File operation
(filbetjening)_OSD 37
Filter_OSD 22
Fish-eye (fiskeøje)_OSD 23
Flytning af et billede 21
Forhåndsvisning 14
Formatere 38, 39
Forstørrelse og
formindskelse af en
billedstørrelse 16, 21
Frame (ramme)_OSD 33
Frontpanel 7
C
Calendar
(kalender)_OSD 29
Color Setting
(farveindstilling)_OSD 42
CompactFlash-kort
Isætte 16
Typer 81
CONTROL FOR
HDMI_OSD 44
CreativePrint_OSD 26
Cross Filter
(krydsfilter)_OSD 22
D
Date Display Order
(rækkefølge for visning af
dato)_OSD 44
Datoudskrift 40, 41
G
Gemme et billede 25
H
Handwritten message
(håndskrevet
meddelelse)_OSD 31
HDMI 45, 85
Historik 29, 31
Håndtag 8
I
Icon (ikon)_OSD 44
ID photo (ID-foto)_OSD 34
Indeksvisning
Number Order
(nummerrækkefølge)_
OSD 15, 44
Shoot.Date
(optagedato)_OSD 15, 44
Index Print
(indeksudskrift)_OSD 35
Indgang-indikatorer 14
Indikator for associeret fil 14
Indikator for beskyttelse 14
Indstille antallet af
udskrifter 17
Installere
PMB (Picture Motion
Browser) 55
Printerdriver 53
Intern hukommelse
Formatere 39
J
Justere størrelse
og position 27
Justering af et billede 20, 22
K
Kopiering af et billede 37
Korrigere et mislykket foto
automatisk 20
L
Language (sprog)_OSD 44
Layout print (layoutudskrift)_OSD 33
LCD backlight
(LCD-baggrundsbelysning)_
OSD 44
LCD-skærm 7, 14
Listing Order (rækkefølge
for opføring)_OSD 44
Lægge printerpapir i 10
M
Masselager 48
Medfølgende tilbehør 9
"Memory Stick"-medier
86 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 87 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Formatere 38
Isætte 16
Typer 79
Monochrome
(sort/hvid)_OSD 22
Registrere en browsingmappe 60
Rengøring 77
Rotering af et billede 21
O
Saturation (mætning)_
OSD 22
Scrapbog 26
SD-hukommelseskort
Isætte 16
Typer 80
Sepia_OSD 22
Sharpness (skarphed)_
OSD 22
Single Color (enkelt
farve)_OSD 22
Skifte skærmdisplayet 16
Skærmindikatorer 14
Sletning af et billede 38
Slideshow_OSD 36
Specifikationer 82
Stamp (stempel)_
OSD 28, 30
Systemkrav 52
Sætte et farvebånd i 9
Sætte et
hukommelseskort i 16
Søgning efter et billede 37
On-screen Display
(skærmdisplay)_OSD 14, 44
Orientation
(papirretning) 58
Overlejre 31
Overlejre tegn 28
P
Painting (maleri)_OSD 22
Papirstop 76
Partial Color (delvis i
farver)_OSD 22
PictBridge/EXT
INTERFACE-stik 48, 49, 50
PictBridge-kamera 49
PMB (Picture Motion
Browser) 55
Preinstalled phrase
(præinstalleret
sætning)_OSD 32
Print All (udskriv alle)_
OSD 35
Print setup (opsætning af
udskrift)_OSD 39
Printer information display
(printerinformationdisplay)_OSD 44
R
T
Tilføje en ramme 33
Tilføje et filter 22
Tilslutte
Bluetooth-enhed 50
Digitalkamera 49
Ekstern enhed 48
High definition-tv 45
Pc 54
Vekselstrømskilde 12
Tint (farvetone)_OSD 22
Tv 45
U
Udgangstilstand 13
Udkaste et
hukommelseskort 16
Udskriftsområde 84
Udskrive
Billeder fra
hukommelseskort 17
Calendar (kalender)_
OSD 29
Fra en Bluetooth-enhed 50
Fra en ekstern enhed 48
Fra en pc 52
Fra et almindeligt
softwareprogram 60
Fra et
PictBridge-kamera 49
ID photo
(ID-foto)_OSD 34
Indrammet billede 33
Layout print (layoutudskrift)_OSD 33
Overlejret billede 31
Redigeret billede 25
Scrapbog 26
Vha. et High
Definition-tv 45
Vha. PMB (Picture
Motion Browser) 56
USB-hukommelse 48
USB-kabel 54
V
Vekselstrømskilde 12
Visning af billeddata 14
X
xD-Picture Card
Isætte 16
Typer 81
Z
Zoome ind/ud 16, 21
87 DA
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Yderligere oplysninger
Red-eye correction
(korrigering af røde
øjne)_OSD 24
Redigering af et billede 21
S
Tænd/standby-knap 7, 17,
48, 49, 50, 54
K:\Projects\Sony\Jobb\DIME\MP01S845\Layout\Da\120BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 89 Thursday, April 16, 2009 2:50 PM
Trykt med sværte baseret på
vegetabilsk olie uden flygtige
organiske forbindelser.
Sony Corporation
Trykt i Kina
DPP-FP97 4-129-103-11 (2)
Download PDF

advertising