Sony | NV-U71T | Sony NV-U71T Betjeningsvejledning

Personal
Navigation
System
Brugermanual
NV-U71T
NV-U51
©
2006 Sony Corporation
Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra
Sony Corporation må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål,
uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger
etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser.
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Indholdsfortegnelse
Indledning ........................................................................... 5
Om denne manual......................................................................... 6
Opbygning ....................................................................... 6
Konventioner .................................................................... 6
Symboler ......................................................................... 6
Juridisk information....................................................................... 6
Garanti ............................................................................ 6
Varemærke ...................................................................... 7
Anvendte begreber........................................................................ 7
Første start af navigationssystemet..................................... 9
Tænding af navigationssystemet ................................................... 10
Konfigurationsassistent ................................................................ 10
Betjening af navigationssoftwaren .................................... 13
Navigationsapparatets knapper ..................................................... 14
Lydstyrke................................................................................... 14
Tilbage ...................................................................................... 14
Information................................................................................ 15
Klokkeslæt ..................................................................... 15
GPS............................................................................... 15
Batteritilstand ................................................................. 15
TMC (TMC-Informationer) ................................................. 16
Softwaretastatur ......................................................................... 17
Lister ........................................................................................ 18
Optioner .................................................................................... 18
Navigation ......................................................................... 19
Generelt til navigationen .............................................................. 20
Yderligere informationer ................................................... 20
Start af Sony Personal Navigation System ...................................... 20
Efter at navigationsapparatet er tændt ............................... 20
Hovedvindue .................................................................. 20
Indtastning af til-adresse ............................................................. 21
Destination..................................................................... 22
Adressebog .................................................................... 24
Seneste destinationer ...................................................... 25
Særlig til-adresse fra en bestemt by................................... 25
Særlig adresse med overregional betydning ........................ 26
Navigation hjem ......................................................................... 27
Særlig adresse i nærheden ........................................................... 27
Særlige adresser som direkte adresser ............................... 28
Søgning efter navn .......................................................... 28
Søgning efter kategri ....................................................... 29
Definition af destination på kortet.................................................. 30
Start af navigationen ................................................................... 30
Brugermanual
Indholdsfortegnelse Š i
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Administration af destinationer ......................................... 35
Adressebog ................................................................................ 36
Lagring af destinationer.................................................... 36
Sletning af destinationer fra listen Adressebog..................... 37
Ændring af destinationens navn......................................... 38
Seneste destinationer .................................................................. 38
Sletning af destinationer fra listen Seneste destinationer....... 38
Rute med delstrækninger................................................... 41
Ruteplanlægning......................................................................... 42
Angivelse af startpunkt .................................................... 42
Angivelse af rutepunkter .................................................. 43
Bearbejdning af rutepunkter ............................................. 44
Administration af ruten ................................................................ 45
Lagring af ruten .............................................................. 45
Hentning af ruten ............................................................ 46
Ændring af rutens navn .................................................... 46
Sletning af destination fra listen Gemte ruter ...................... 46
Navigation ................................................................................. 47
Beregning og visning af rute ............................................. 47
Simulering af rute ........................................................... 48
Start af navigationen ....................................................... 49
Arbejdet med kortet........................................................... 51
Kortmateriale ............................................................................. 52
Kort i funktion Standard............................................................... 52
Kort i funktion Preview................................................................. 53
Kort i funktion Navigation............................................................. 55
Kort i funktion Søg destination ...................................................... 58
Nyttige funktioner.............................................................. 61
GPS status ................................................................................. 62
Indføjning af en via-adresse ......................................................... 63
Overspringning af en delstrækning ................................................ 64
Spærring af et vejafsnit ............................................................... 64
Visning af hele ruten ................................................................... 65
Dynamiske ruteinfoer .................................................................. 65
TMC (TMC-Informationer) ............................................................ 66
Konfigurering af meldingsvisningen.................................... 67
Indstillinger .................................................................... 68
Integrering af trafikmeldinger ........................................... 69
Stationssøgning .............................................................. 70
Pay-TMC ........................................................................ 71
Konfigurering af Sony Personal Navigation System ........... 73
Åbning af vinduet Indstillinger ...................................................... 74
Mappeindstillinger ....................................................................... 75
Indstillinger for særlige adresser ................................................... 76
Kategorier for Direkte adresse og for Dynamiske ruteinfoer ... 76
ii Š Indholdsfortegnelse
Brugermanual
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Kategorier der vises på kortet ........................................... 76
Grundindstillinger........................................................................ 77
Ruteprofil................................................................................... 80
Brugermanual
Indholdsfortegnelse Š iii
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Indledning
I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:
Om denne manual
side 6
Opbygning
Konventioner
Symboler
Juridisk information
side 6
Garanti
Varemærke
Anvendte begreber
Indledning
side 7
-5-
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Om denne manual
Opbygning
Hvis du leder efter en bestemt information eller en forklaring til
et bestemt begreb, kan du se efter ved følgende steder i
manualen:
Ù Fra side 7 forklares i listen "Anvendte begreber" den
terminologi, der er anvendt i denne manual.
Konventioner
For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende
skriftarter.For at gøre manualen mere læsevenlig og klar
anvendes følgende skriftarter.
Stil
Anvendelse
fed
Fremhæver vigtige dele af teksten.
fed og kursiv
Egennavne, firma- og produktbetegnelser.
KAPITÆLER
Navne på vinduer og dialoger
Understreget
Betegnelser på kontaktflader,
indtastningsfelter og andre elementer på
brugeroverfladen.
Symboler
Følgende symboler henviser til bestemte steder i teksten:
Symbol
Anvendelse
Informationer og tips der letter arbejdet med
Sony Personal Navigation System.
Yderligere informationer og forklaringer
Advarsler
Juridisk information
Garanti
Vi forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af
dokumentation og software. Sony Corporation er ikke ansvarlig
for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen
af denne manual.
-6-
Om denne manual
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Varemærke
Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt.
tredjemands beskyttede varemærker er uindskrænket underlagt
bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og
de pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder af den
pågældende registrerede ejer. Alle her angivne varemærker,
handelsnavne eller firmanavne er eller kan være varemærker
eller registrerede varemærker, der tilhører deres pågældende
ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her,
forbeholdes.
Hvis et varemærke, der anvendes i denne bog, ikke udtrykkeligt
er nævnt, betyder det ikke at et navn ikke er underlagt
tredjemands rettigheder.
Ù Microsoft og Windows er varemærker der tilhører Microsoft
Corporation.
Anvendte begreber
I denne manual anvendes en bestemt terminologi for at betegne
produktelementer og brugeraktioner.
Indledning
Begreb
Anvendelse
Display
Navigationsapparatets fysiske visningsenhed.
Vindue
En funktionel betjeningsenhed i softwaren,
der udfylder hele skærmen.
Dialogvindue
Indeholder advarsler, fejlmeddelelser eller
informationer. Stiller spørgsmål om en
bestemt aktion skal udføres.
Kontaktflade
Elementer på brugeroverfladen, der kan have
fokus og hvor et klik udløser en asktion af
softwaren. Kontaktflader kan være skriftfelter
eller indeholde en grafik.
Symbol
Små grafikelementer på brugeroverfladen,
der indeholder en information.
Indtastningsfelt
Et felt hvor der kan eller skal indtastes data.
Indtastningsfelter er markeret af en tekst,
der står før eller over feltet.
-7-
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Første start af
navigationssystemet
I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:
Tænding af navigationssystemet
side 10
Konfigurationsassistent
side 10
Første start af navigationssystemet
-9-
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Tænding af navigationssystemet
Så snart navigationssystemet er tilsluttet strømnettet, kan det
tages i brug for første gang.
Ù Sørg for at hovedarbryderen (POWER) på apparatets
underside står på ON.
Efter tænding fremkommer assistenten for de første
indstillinger.
Konfigurationsassistent
Hvis du nu har startet Sony Personal Navigation System for
første gang, åbens konfigurationsassistenten.
1. Tænd for navigationsapparatet.
Vinduet VÆLG SPROG åbnes.
2. Klik på det sprog, der skal anvendes til brug af systemet. Ved
hjælp af kontaktfladerne
du bevæge dig på listen.
(Op) og
(Ned) kan
Et dialogvindue åbnes.
Hvis det ikke viser det korrekte sprog, klik på kontaktfladen
(Nej). På denne måde vender du tilbage
til vinduet VÆLG SPROG.
3. Hvis det rigtige sprog vises, klik på kontaktfladen
(Ja).
Fra nu af anvendes det valgte sprog.
Vinduet AFSTANDSENHED åbnes.
4. Angiv om afstande skal vises i kilometer (Kilometer) eller mil
(Mil).
- 10 -
Tænding af navigationssystemet
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Vinduet LYSSTYRKE åbnes.
5. Angiv om lysstyrken på displayet skal regulæeres automatisk
(Automatisk) eller om det principielt skal anvendes med et
bestem lysstyrkeskema (Dag eller Nat).
Vinduet TIDSFORMAT åbnes.
6. Vælg om klokkeslæt skal angives i 12-timers-format (12h
(AM/PM)) eller 24-timers-format (24h).
Et dialogvindue åbnes.
7. Vælg om du vil angive din hjemmeadresse (Ja) eller ej (Nej).
Hvis du har valgt Nej, læs videre ved skridt 10.
8. Hvis du har valgt Ja, indtast nu din adresse.
9. Når du har indtastet din fuldstændige adresse, klik på
kontaktfladen
(Gem).
Der fremkommer følgende meddelelse: "Setup afsluttet"
10. Angiv om du vil se en demonstration af navigationssoftwaren.
Info: Demonstrationen kører endeløst. Klik på et sted på
skærmen for at afbryde demonstrationen.
Der vises, evt. efter en demonstration, et meddelelsesvindue
med følgende meddelelse:
"Apparatet må ikke iagttages eller håndteres med under
kørselen. Apparatet må ikke sættes ind i eller tages ud af
holderen under kørselen. Overhold gældende trafikregler.
Fjern apparatet fra køretøjet når du forlade dette. Hvis du er
indforstået, tryk på kontaktfladen på feltet "Jeg accepterer"."
11. Læs denne meddelelse og klik på Jeg accepterer hvis du vil
acceptere advarslen.
HOVEDVINDUET åbnes.
Første start af navigationssystemet
- 11 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Betjening af
navigationssoftwaren
I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:
Navigationsapparatets knapper
side 14
Lydstyrke
side 14
Information
side 15
Klokkeslæt
GPS
Batteritilstand
TMC (TMC-Informationer)
Softwaretastatur
side 17
Lister
side 18
Optioner
side 18
Betjening af navigationssoftwaren
- 13 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Navigationsapparatets knapper
På oversiden af dit navigationsapparat sidder to taster.
Højre tast: Til/Standby
Med denne tast tænder eller slukker du for apparatet.
Venstre tast: VOICE/POSITION.
Under en navigation kan du gentage den aktuelle
navigationsinstruktion med denne tast. Ellers kan du bruge
tasten til at åbne kortet.
Lydstyrke
Lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner i Sony Personal
Navigation System kan også indstilles in softwaren.
HOVEDVINDUET åbnes.
1. Klik på kontaktfladen
(Lydstyrke).
Lydstyrkebjælken åbnes.
Ù Benyt kontaktfladernen
(Øg) og
for at indstille lydstyrken efter dine ønsker.
(Reducer),
(Lyd til/fra), for at aktivere eller
Ù Benyt kontaktfladen
deaktivere de indtalte kørselsinstruktioner.
2. Klik igen på kontaktfladen
(Lydstyrke).
Lydstyrkebjælken lukkes.
Info: Kontaktfladen
(Lydstyrke) findes oså i andre
vinduer. Du kan altid regulere de indtalte kørselsinstruktiones
lydstyrke ved hjælp af denne kontaktflade.
Tilbage
I de fleste vinduer i Sony Personal Navigation System findes
kontaktfladen
(Tilbage).
Klik på kontaktfladen for at vende tilbage til den tidligere åbnede
vindue.
- 14 -
Navigationsapparatets knapper
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Information
Ved skærmens overkant vises der forskellige ikoner med
informationer.
Klokkeslæt
Ikonet Klokkeslæt viser den aktuelle tid.
Hver gang navigationssystemet modtager signaler fra GPSsatelliten kan det derfra beregne den aktuelle til og den aktuelle
position. Pga. positionen kan det bestemme tidszonen og se efter
i en database, om der aktuelt hersker sommertid eller ej.
På den måde har du altid den rigtige tid til rådighed uden at du
skal foretage ændringer i indstillingerne.
Info: Beregninge af den aktuelle lokale tid gælder goså for
navigationen. Ankomsttiden ved destinationen angives altid i den
pågældende lokale tid.
GPS
Ikonet GPS kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse:
Iko
n
Betydning
Forklaring
Intet signal
Der modtages data fra færre end tre
satellitter.
GPS klar
Der modtages data fra mindst 3
satellitter. Positionen kan beregnes.
Detaljerede informationer vedrørende GPS findes i den vedlagte
korte vejledning.
Detaljerede informationer vedrørende GPS-status findes i kapitel
"GPS status" på side 62.
Batteritilstand
Ikonet Batteritilstand kan vise følgende tilstande for det
indbyggede batteri:
Ikon
Betydning
Batteriet er helt opladet.
Apparatet forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet
oplades.
Apparatet forsynes af sit interne batteri.
Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig.
Betjening af navigationssoftwaren
- 15 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Apparatet forsynes af sit interne batteri.
Opladningstilstanden på batteriet er svag.
TMC (TMC-Informationer)
Hvis dit navigationsapparat er sat ind i TMC-holderen, råder
systemet over aktuelle trafikmeldinger og kan ved behov ændre
en rute dynamisk for at kunne f. eks. undgå en trafikprop. De
aktuelt gældende trafikmeldinger kan blive vist.
Info: I modsætning til standard-holderen er der i TMC-holderen
indbygget et modul til modtagelse af TMC-meldinger. Du
erkender TMC-modulet ved påskrift TMC.
Når apparatet ikke er sat ind i en TMC-holder, vises kontaktfladen
TMC heller ikke.
Ikonet TMC sidder i midten af øverste skærmkant. De forskellige
ikoner har følgende betydning:
Symbol
Betydning
Intet symbol
Navigationsapparatet er ikke sat ind i
en TMC-holder.
Stationssøgning
TMC på standby
Der findes meldinger
Trafikproblem på
ruten
TMS-modtageren er klar til
modtagelse, men kan ikke modtage et
TMC-signal. Dette kan f. eks. være
når du befinder dig i et område, hvor
der ikke udstråles TMC-signaler.
TMC-modtageren er klar. Der
foreligger ingen meldinger om
trafikproblemer.
TMC-modtageren er klar. Der
foreligger ingen meldinger om
trafikproblemer. Disse meldinger
vedrører dog ikke din rute.
TMC-modtageren er klar. Der
foreligger meldinger om
trafikproblemer på din rute.
En bsklrivelser af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (TMCInformationer)" på side 66.
- 16 -
Information
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Softwaretastatur
Hvis der kræves tekstindtastninger vises et software-tastatur på
skærmen.
På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren.
Der kan kun indtastes store bogstaver.
Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes
specialtegn og umlaut. Sony Personal Navigation System
indsætter tegnene automatisk. Hvis du f. eks. søger efter byen
"München", indtast bare "MUNCHEN".
Indføjelse af blanktegn.
.
For indføjelse af et blanktegn klik på tasten
Sletning af enkelte tegn
For at slette tegnet forat markøren, klik på tast
.
Indtastning af tal
.
Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, klik på tast
For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, klik på tast
.
Specialtegn
For at indtaste et specialtegn, tryk på tast
.
Specialtegn-tastaturet vises.
Så snart du har indtastet et specialtegn, vises der automatisk et
bogstavtastatur igen.
Specialtegn skal ved indtastingen af adressedata ikke indtastes,
men kan være nyttige ved betegnelsen af gemte til-adresser og
ruter.
Betjening af navigationssoftwaren
- 17 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Lister
Ofte kan du få vist lister hvor du kan vælge et punkt.
Dette gælder f. eks. hvis di ved indtastning af en by ikke
indtaster navnet fuldstændigt. Efter indtastning af hvert bogstav
fremkommer i tekstfeltet det første punkt, der begynder med de
hidtidigt indtastede bogstaver.
Klik på kontaktfladen List for at få vist en liste med yderligere
passende punkter.
Ved listerne findes 3 kontaktflader:
(Op): Klik på denne kontaktflade for at bladre opad i
listen.
(Ned): Klik på denne kontaktflade for at baldre nedad i
listen.
Klik på punktet for at overtage det.
Så snart du har overtaget dette punkt, lukke listen.
(Tilbage): Klik på kontaktfladen for at lukke listen uden
vælge et listeelement.
Optioner
I nogle af vinduerne findes en kontaktflade, der fører dig til
yderligere funktioner.
1. Klik på kontaktfladen Optioner for at åbne listen over
optioner.
2. Klik på den option, du vil udføre.
Når du lukker listen over optioner uden at udføre en option, klik
på kontaktfladen Optioner igen.
Info: I HOVEDVINDUET har kontaktfladen Flere... den samme
funktion.
- 18 -
Lister
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Navigation
I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:
Generelt til navigationen
side 20
Yderligere informationer
Start af Sony Personal Navigation System
side 20
Efter at navigationsapparatet er tændt
Hovedvindue
Indtastning af til-adresse
side 21
Destination
Adressebog
Seneste destinationer
Særlig til-adresse fra en bestemt by
Særlig adresse med overregional betydning
Navigation hjem
side 27
Særlig adresse i nærheden
side 27
Særlige adresser som direkte adresser
Søgning efter navn
Søgning efter kategri
Definition af destination på kortet
side 30
Start af navigationen
side 30
Navigation
- 19 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Generelt til navigationen
Yderligere informationer
Afslutning af navigationen
Når du afslutter navigationen inden destinationen er nået, åbnes
HOVEDVINDUE. Du kan nu angive en anden destination. Du kan
også genoptage navigationen til den oprindelige destination ved
at vælge den fra listen SENESTE DESTINATIONER.
Ankomst ved destinationen.
Når den angivne destination er nået, vises en tilsvarende
meddelelse.
På kortet vises kun den aktuelle position (grøn trekant).
Start af Sony Personal Navigation System
Efter at navigationsapparatet er tændt
Så snart navigationsapparatet er tændt, starter initialisering af
GPS-modtageren.
Øverst til venstre på displayet ses ikonet GPS. Det kan vise
følgende tilstande af GPS-modtagelse.
Ikon
Betydning
Forklaring
Intet
signal
Der modtages data fra færre end tre
satellitter.
GPS klar
Der modtages data fra mindst 3
satellitter. Positionen kan beregnes.
Så snart der modtages data fra mindst 3 satellitter, skifter ikonet
GPS til GPS klar.
Hovedvindue
Fra HOVEDVINDUET har du adgang til alle navigationssoftwarens
funktioner.
Optioner i hovedvinduet
Klik, når HOVEDVINDUET kommer frem, på kontaktfladen Flere...
for at åbne et vindue med flere funktioner.
Option
- 20 -
Beskrivelse
Generelt til navigationen
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Ruteplanlægning
Åbner vinduet RUTEPLANLÆGNING. Der kan
du planlægge ruter, administrere planlagte
ruter og start navigationen på en planlagt
rute.
Nærmere informationer findes i kapitel "Rute
med delstrækninger" på side 41.
TMCInformationer
Åbner vinduet TMC-INFORMATIONER. Her
kan du se aktuelle trafikmeldinger og evt.
beslutte om der skal beregnes en alternativ
rute.
Nærmere informationer findes i kapitel "TMC
(TMC-Informationer)" på side 66.
GPS status
Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se
detaljer til GPS-modtgagelse. Du kan
gemme data for din aktuelle position.
Nærmere informationer findes i kapitel "GPS
status" på side 62.
Indstillinger
Åbner vinduet INDSTILLINGER. Her kan du
konfigurere navigationssystemet.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Konfigurering af Sony Personal Navigation
System" på side 73.
Klik på en funktion for at udføre den.
Klik på kontaktfladen Flere... for at lukke listen uden at udføre en
funktion.
Åbning af hovedvinduet
Hovedvinduet åbnes, når navigationssoftwaren startes.
Når kortet er åbnet klik på et tilfældigt punkt på kortet.
Når et andet vindue i softwaren åbnes, Tryk tasten
VOICE/POSITION på apparatets overside. Klik derefter på et
tilfældigt punkt på kortet.
Indtastning af til-adresse
I dette afsnit lærer du de forskellige muligheder for indtastning,
udvalg og administration af til-adresser ved hjælp af Sony
Personal Navigation System at kende.
Hvordan der startes en navigation til en destination, er beskrevet
i kapitel "Start af navigationen" på side.30
Informationer til brug af software-tastatur findes i kapitel
"Softwaretastatur" på side 17.
Informationer tilhåndtering af lister fndes i kapitel "Lister" på
side 18.
Navigation
- 21 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Destination
Indtastning af en adresse kan foretages i indstastningsfunktion
Skridt for skridt eller I et vindue.
Informationer vedrørende indtastningsfunktionenfindes i kapitel
"Konfigurering af Sony Personal Navigation System" på side 73.
Info: Du skal ikke angive alle adressedata.
Når du kun angiver landet og byen, beregner
navigationsapparatet en rute til byens geografiske midtpunkt.
Hvis du kun angiver land, by og vej, men hverken husnummer
eller tværvej, beregner navigationssystemet en rute til midten af
den angivne vej.
Indtastning i funktion Skridt for skridt
Når du angiver adresser, sammenlignes disse løbende med
navigationssystemets adressedatabase. Dine indtastninger
kompletteres automatisk med det første land (den første by, den
første vej, det første husnummer, den første tværvej) der
begynder ned de indtastede tegn.
Når du klikker på kontaktfladen List, åbnes et vindue med en
liste, der indeholder alle lande (byer, veje, husnumre, tværveje)
der passer til den foretagne indtastning.
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Navigér.
Vinduet NAVIGÉR åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Indtast adresse.
Vinduet LAND åbnes.
3. Hvis din destination ligger i et andet land end destinationen i
den seneste navigation, indtast det land, hvor din destination
ligger.
4. Klik på kontaktfladen
(OK).
Vinduet BY / POSTNUMMERE åbnes.
5. Indtast destinationens bynavn eller postnummer.
6. Klik på kontaktfladen
(OK).
Vinduet VEJ / DESTINATION åbnes.
7. Indtast den vej, hvor destinationen ligger.
Info: Hvis din destination er en kendt bygning eller et kendt
sted (f. eks. "Eiffeltårn" eller "Olympiastadion"), kan du også
indtaste navnet.
8. Klik på kontaktfladen
- 22 -
(OK).
Indtastning af til-adresse
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Vinduet NR. / TVÆRVEJ åbnes.
Indtast destinationens husnummer.
Info: Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en
nærliggende tværvej, klik på kontaktfladen
(Ændr) og
indtast navnet. Navigationssystemet beregner så en rute til
krydset mellem de to angivne veje..
9. Klik på kontaktfladen
(OK).
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
Indtastning i funktion I et vindue
Når du angiver adresser, sammenlignes disse løbende med
navigationssystemets adressedatabase. Under din indtastning
findes løbende en liste med byer (eller veje, husnumre, tværveje)
der passer til de indtastede data og er fortegnet i det aktuelle
kort.
Denne liste vil aktualiseres alt efter det tegn ud indtaster.
Hvis du klikker på kontaktfladen List, åbnes et vindue, hvor listen
er vist på en overskuelig måde.
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Navigér.
Vinduet NAVIGÉR åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Indtast adresse.
Vinduet INDTAST ADRESSE åbnes.
Indtastningsfeltet Land er markeret og markøren står i feltet.
3. Indtast det land, hvor destinationen ligger.
4. Klik på kontaktfladen
. (OK) ved siden af landet.
5. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn.
6. Klik på kontaktfladen
(OK) ved siden af byen.
Hvis du ikke vil angive en by og en vej, fortsæt med skridt
11.
7. Indtast navnet på destinationsvejen
Info: Hvis din destination er en kendt bygning eller et kendt
sted (f. eks. "Eiffeltårn" eller "Olympiastadion"), kan du også
indtaste navnet.
8. Klik på kontaktfladen
Navigation
(OK) ved siden af vejen.
- 23 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Hvis du hverken vil angive husnummeret eller tværvejen,
fortsæt med skridt 11.
9. Indtast husnummeret. Hvis du ikke kender husnummeret eller
du i forrige felt har angivet et objekt, lad feltet forblive tomt.
10. Klik på kontaktfladen
(OK) ved siden af husnummeret.
Info: Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en
nærliggende tværvej, indtast navnet. Navigationssystemet
beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje..
Klik så på kontaktfladen
11. Klik på kontaktfladen
(OK) ved siden af tværvejen.
(OK).
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Vej førstBy først
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
Adressebog
Til-adresser som du vil køre til flere gange, kan gemmes i listen
ADRESSEBOG. Disse destinationer kan hurtigt og uden at de
allerede indtastede angivelser gentages vælges igen som
navigationsmål..
I listen ADRESSEBOG kan der gemmes op til 500 destinationer.
Informationer vedrørende mulighederne i vinduet
ADRESSEBOG findes i kapitel "Adressebog" på side 24.
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Navigér.
Vinduet NAVIGÉR åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Adressebog.
Vinduet ADRESSEBOG åbnes.
3. Indtast betegnelsen på din destination.
Når du klikker på kontaktfladen List, åbnes et vindue med en
liste, der indeholder alle indtastninger der passer til den
foretagne indtastning. Klik på den ønskede indtastning.
4. Klik på kontaktfladen
(OK).
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
- 24 -
Indtastning af til-adresse
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Seneste destinationer
Sony Personal Navigation System gemmer de seneste 100
destinationer, hvor der er startet en navigation, i listen SENESTE
DESTINATIONER. Disse destinationer kan hurtigt og uden at de
allerede indtastede angivelser gentages vælges igen som
navigationsmål..
Informationer vedrørende mulighederne i listen SENESTE
findes i kapitel "Seneste destinationer" på
side 25.
DESTINATIONER
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Navigér.
Vinduet NAVIGÉR åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Seneste destinationer.
Listen SENESTE DESTINATIONER åbnes.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
3. Klik på den til-adresse, du vil navigere til.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
Særlig til-adresse fra en bestemt by
Særlige adresser i en bestemt by kan være en hjælp ved
navigationen ind i en bestemt by.
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Navigér.
Vinduet NAVIGÉR åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Søg i en by.
Vinduet LAND åbnes.
3. Hvis din destination ligger i et andet land end destinationen i
den seneste navigation, indtast det land, hvor din destination
ligger.
4. Klik på kontaktfladen
(OK).
Vinduet BY / POSTNUMMERE åbnes.
5. Indtast destinationens bynavn eller postnummer.
6. Klik på kontaktfladen
Navigation
(OK).
- 25 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Vinduet KATEGORI åbnes.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
7. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse.
Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes
listen UNDERKATEGORI.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
8. Klik på den underkategori, hvor du vil finde en særlig adresse.
Vinduet DESTINATIONENS BETEGNELSE åbnes.
9. Indtast betegnelsen på din destination.
Info: Hvis du ikke kender den korrekte betegnelse på
destinationen, klik på kontaktfladen List.
Alle destinationer i den angivne kategori / underkategori
oplistes i alfabetisk rækkefølge.
Klik på den ønskede destination.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
Særlig adresse med overregional betydning
Særlige adresser med overregional betydning er lufthavne og
seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På
denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at
vide, til hvilken by de hører.
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Navigér.
Vinduet NAVIGÉR åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Søg overregionalt.
Vinduet LAND åbnes.
3. Hvis din destination ligger i et andet land end destinationen i
den seneste navigation, indtast det land, hvor din destination
ligger.
4. Klik på kontaktfladen
(OK).
Vinduet KATEGORI åbnes.
- 26 -
Indtastning af til-adresse
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
5. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse.
Vinduet DESTINATIONENS BETEGNELSE åbnes.
6. Indtast betegnelsen på din destination.
Info: Hvis du ikke kender den korrekte betegnelse på
destinationen, klik på kontaktfladen List.
Alle destinationer i den angivne kategori oplistes i alfabetisk
rækkefølge.
Klik på den ønskede destination.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
Navigation hjem
I Sony Personal Navigation System kan en adresse gemmes
om hjemmeadresse. Navigationen til denne adresse kan altid
aktiveres ved at klikke på en enkel kontaktflade.
Informationer til indtastning af hjemmeadresse findes i kapitel
"Grundindstillinger" på side 77.
Ù Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Hjem.
Sony Personal Navigation System beregner straks ruten.
Her lægges det samme ruteprofil til grund som ved den
seneste ruteberegning.
Hvis du endnu ikke har angivet din adresse, gøres du
opmærksom på dette i et dialogvindue.
Kortet åbnes i funktion Preview.
Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag.
Kørselsstrækningen og den estimerede kørselstid vises.
Særlig adresse i nærheden
Særlige adresser i nærheden er særlige adresser, der befinder sig
i en vis radius omkring din aktuelle placering. På den måde kan
du altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du
befinder dig.
Navigation
- 27 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Info: Når GPS-modtagelsen ikke er tilstrækkelig til en
fastlæggelse af positionen, antager Sony Personal Navigation
System den senest fundne position som den aktuelle position.
Dette er nyttigt, hvis du for eksempel befinder dig i en
parkeringskælder og den senst funde position er indkørslen til
parkeringskælderen.
Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet
klar).
(GPS
Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status" på side 62.
Særlige adresser som direkte adresser
I de direkte adresser står tre kategorier af særlige adresser til
rådighed. Destinationer i nærheden, der svarer til en af dise
kategorier, kan oplistes hurtigt og uden yderligere indtastninger.
Hvilke kategorier af særlige adresser der skal stå til rådighed som
direkte adresser, kan konfigureres. Nærmere informationer findes
i kapitel "Kategorier for Direkte adresse og for Dynamiske
ruteinfoer" på side 76.
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Søg i området.
Vinduet SØGNING I OMRÅDET åbnes.
2. Klik i vinduet SØGNING I OMRÅDET på den kategori, hvor du vil
finde en særlig adresse.
Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder,
sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige
adresser i den angivne kategori.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
3. Klik på navnet på en særlig adresse.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
Søgning efter navn
Denne søgningstype er fordelagtig, hvis du kender navnet på tiladressen, f. eks. navnet på en restaurant.
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Søg i området.
Vinduet SØGNING I OMRÅDET åbnes.
- 28 -
Særlig adresse i nærheden
Brugermanual Sony Personal Navigation System
2. Klik i vinduet SØGNING I OMRÅDET på kontaktfladen Søgning
efter navn.
Vinduet DESTINATIONENS BETEGNELSE åbnes.
3. Indtast navnet på din destination.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
Søgning efter kategri
Denne søgning hjælper dig at finde en destination i en bestemt
kategori i nærheden, f. eks en bank eller et apotek.
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Søg i området.
Vinduet SØGNING I OMRÅDET åbnes.
2. Klik i vinduet SØGNING I OMRÅDET på kontaktfladen Søgning
efter kategri.
Vinduet KATEGORI åbnes.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
3. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse.
Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes
listen UNDERKATEGORI.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
4. Klik på den underkategori, hvor du vil finde en særlig adresse.
Vinduet DESTINATIONENS BETEGNELSE åbnes.Alle destinationer
i den angivne kategori / underkategori oplistes i alfabetisk
rækkefølge.
5. Klik på den ønskede destination.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
Navigation
- 29 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Definition af destination på kortet
Ved hjælp af denne funktion kan til-adressen til en navigation
direkte vælges på kortet. Ud over byer og veje kan du også
hurtigt vælge særlige adresser på denne måde.
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Kort.
Kortet åbnes i funktion Standard.
2. Klik på kontaktfladen
(Søg destination).
Kortet åbnes i funktionen Søg destination.
3. Placér trådkrydset på det punkt, du vil navigere hen til.
Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din
destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion
Søg destination" på side 58.
I feltet Valgt destination i skærmens nederste tredjedel vises
die geografiske koordinationer for destinationen og den
tilsvarende adresse.
4. Klik på kontaktfladen
(Til-adresse).
Vinduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. Øverst vises adressen
på den valgte destination
5. Klik på kontaktfladen Kør derhen.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes.
Nærmere informationer om vinduet BEKRÆFT DESTINATION og
om start af navigationen findes i kapitel "Start af
navigationen" på side 30. Læs videre der.
Start af navigationen
Du har angivet en ny destination (se kapitel "Indtastning af tiladresse" på side 21).
- ELLER –
Du har valgt en særlig adresse i nærheden (se kapitel "Særlig
adresse i nærheden" på side 27).
- ELLER –
Du har angivet en destination på kortet (se kapitel "Definition af
destination på kortet" på side 30) og klikket på kontaktfladen Kør
derhen.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION er åbnet.
Der vises informationer, der findes i navigationssystemets
database angående destinationen.
- 30 -
Definition af destination på kortet
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Info: Grundlaget for beregningen er en såkaldt ruteprofil.
Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på kontaktfladen
Optioner > Ruteprofil.
Hvis du ændrer ruteprofilen, forbliver disse ændringer også
gyldige for de efterfølgende navigationer.
1. Klik på kontaktfladen Beregn ruten.
Kortet åbnes i funktion Preview.
Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag.
Kørselsstrækningen og den estimerede kørselstid vises.
Info: Nu har du en gang til lejlighed til at ændre ruteprofilen.
Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på
kontaktfladen Opt.> Ruteprofil.
2. Klik på kontaktfladen
kørselen.
(Start navigation) eller start
Informationer vedrørende ændring af ruteprofilen findes i
kapitel "Ruteprofil" på side 80.
Ingen GPS-modtagelse
Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signale,
fremkommer følgende meddelelse:
"Der modtages aktuelt intet GPS-signal. Skal seneste kednte
position anvendes?"
Du har følgende muligheder:
Ù Klik på kontaktfladen
(OK). Ruten beregnes med den
seneste kendte position som udgangspunkt. Så snart GPSmodtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, genberegnes
ruten og du kan starte navigationen.
Ù Klik på kontaktfladen Afbryd. HOVEDVINDUET åbnes. Din
destination er gemt i listen over SENESTE DESTINATIONER.
Yderligere funktioner i vinduet Bekræft destination
Kontaktfladerne i vinduet BEKRÆFT DESTINATION har følgende
funktioner.
Funktion
Beskrivelse
POI-detaljer
Klik på denne kontaktflade for at erfare
mere om den valgte destination.
Info: Denne funktion kan kun benyttes når de nødvendige
informationer er gemt i navigationssystemets database.
Navigation
- 31 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Optioner i vinduet Bekræft destination
Klik, når vinduet BEKRÆFT DESTINATION kommer frem, på
kontaktfladen Optioner for at åbne et vindue med flere
funktioner.
Option
Beskrivelse
Ruteplanlægning
Åbner vinduet RUTEPLANLÆGNING. Der kan
du planlægge ruter, administrere planlagte
ruter og start navigationen på en planlagt
rute.
Nærmere informationer findes i kapitel "Rute
med delstrækninger" på side 41.
Søgning i området
Åbner vinduet SØGNING I OMRÅDET. Her kan
du søge efter destinationer i nærheden af
det angivne punkt.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Særlig adresse i nærheden" på side 27.
Via-adresse
Denne funktion findes kun, når du lige
befinder dig i en navigation.
Klik på denne kontaktflade for at sætte det
valgte punkt som via-adresse.
Navigationen fører i så fald først til denne
via-adresse. Derefter kan navigationen
fortsættes til den oprindelige destination.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Indføjning af en via-adresse" på side 63.
Tilføj som rute
Åbner ruteplanlægningen. Den angivne
destination indføjes som første rutepunkt i
en ny rute.
Når der ikke aktuelt planlægges en rute,
begyndes en ny ruteplanlægning.
Nærmere informationer findes i kapitel "Rute
med delstrækninger" på side 41.
Ruteprofil
Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se
optionerne for ruteberegningen og evt.
ændre dem.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Ruteprofil" på side 80.
Gem
Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN UNDER....
Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder
destinationen skal gemmes på listen
ADRESSEBOG.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Lagring af destinationer" på side 36.
Klik på en funktion for at udføre den.
Klik på kontaktfladen for at lukke listen Optioner uden at udføre
en funktion.
Info: Alt efter hvilken type destination du har valgt, står muligvis
ikke alle af de ovennævnte funktioner til rådighed.
- 32 -
Start af navigationen
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Optioner for kort i funktion Preview
Klik, imens kortet er åbnet i funktion Preview, på kontaktfladen
Opt. for at åbne et vindue med flere funktioner.
Option
Beskrivelse
Simulering
Simulerer en navigation på den viste rute.
Simuleringen kan også gennemføres uden
GPS-modtagelse- Der kan dog kun vises
ruter med en længde på maks. Der kan dog
kun simuleres ruter på op til maks. 500 km
længde.
Denne option står kun til rådighed, når der
vises en planlagt rute på kortet.
Gem
Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN UNDER....
Du kan indtaste en betegnelse, hvorunder
destinationen skal gemmes på listen
ADRESSEBOG.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Lagring af destinationer" på side 36.
Denne option står kun til rådighed, hvis
navigationen er startet til den bestemt
destination.
Gem rute
Åbner vinduet GEM RUTE SOM.... Du kan
indtaste en betegnelse, hvorunder ruten skal
gemmes på listen GEMTE RUTER.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Lagring af ruten" på side 45.
Denne option står kun til rådighed, når der
vises en planlagt rute på kortet.
Ruteprofil
Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se
optionerne for ruteberegningen og evt.
ændre dem.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Ruteprofil" på side 80.
Klik på en funktion for at udføre den.
Klik på kontaktfladen Opt. for at lukke listen uden at udføre en
funktion.
Navigation
- 33 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Administration af destinationer
I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:
Adressebog
side 36
Lagring af destinationer
Sletning af destinationer fra listen Adressebog
Ændring af destinationens navn
Seneste destinationer
side 38
Sletning af destinationer fra listen Seneste destinationer
Administration af destinationer
- 35 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Der findes to lister over destinationer, hvor der er gemt enkelte
destinationer.
Ù I listen ADRESSEBOG
Ù I listen SENESTE DESTINATIONER
Hver destination du angiver samt destinationer fra listen SENESTE
DESTINATIONER kan gemmes i listen ADRESSEBOG. Dette er især
nyttigt hvis du kører flere gange til denne destination.
Destinationer fra listen ADRESSEBOG kan omdøbes.
Fra begge lister kan enkelte destinationer slettes.
Adressebog
I listen ADRESSEBOG finder du alle destinationer, der er gemt med
Sony Personal Navigation System.
Hvordan en destination til navigationen vælges fra listen
ADRESSEBOG, er beskrevet i kapitel "Adressebog" på side 24.
Lagring af destinationer
1. Indtast en destination som vist i kapitel "Indtastning af tiladresse", side 21 ).
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION er åbent.
2. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
3. Klik på optionen Gem.
- ELLER –
2a Klik i vinduet BEKRÆFT DESTINATIONpå kontaktfladen Beregn
ruten.
Kortet åbnes i funktion Preview.
2b Klik på kontaktfladen Opt.
Listen over optioner åbnes.
3. Klik på optionen Gem.
Dialogvinduet GEM DESTINATIONEN UNDER... åbnes.
4. Indtast en betegnelse for destinationen.
5. Klik på kontaktfladen
(OK).
Destinationen er gemt i listen ADRESSEBOG. Dialogvinduet
lukkes.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes igen.
- 36 -
Adressebog
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Sletning af destinationer fra listen Adressebog
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Navigér.
Vinduet NAVIGÉR åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Adressebog.
Software-tastatur åbnes.
3. Klik på kontaktfladen List.
Vinduet ADRESSEBOG åbnes.
Sletning af enkelte punkter
1. Klik i vinduet ADRESSEBOG på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Slet data.
Vinduet ADRESSEBOG åbnes i funktion Vælg punkter på
listen.
Ù Hvis du klikker på et ikke markeret punkt, markeres den.
Den pågældende kontaktflade er trykket.
Ù Hvis du klikke på et markeret punkt, ophæves
markeringen.
Ù Klik på kontaktfladen Alle, for at markere alle punkter i
adressebogen.
Ù Klik på kontaktfladen Ingen, for at fjerne alle markeringer.
Ù Klik på kontaktfladen
(Tilbage) for at vende
tilbage til den senest åbnede listeADRESSEBOG uden
ændringer.
3. Marker de punkter der skal slettes.
4. Klik på kontaktfladen Slet.
Du opfordres at bekræfte sletningen.
5. Klik på kontaktfladen OK.
De markerede punkter er slettet.
Listen ADRESSEBOG åbnes.
Sletning af hele listen Adressebog
1. Klik i vinduet ADRESSEBOG på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Slet hele adressebogen.
Du opfordres at bekræfte sletningen.
3. Klik på kontaktfladen OK.
Administration af destinationer
- 37 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Listen ADRESSEBOG er tom.
HOVEDVINDUET åbnes.
Ændring af destinationens navn
1. Vælg en destination fra listen ADRESSEBOG, som beskrevet i
kapitel "Adressebog" på side 24.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION er åbent.
2. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
3. Klik på optionen Omdøb.
Dialogvinduet GEM DESTINATIONEN UNDER... åbnes.
4. Ændr destinationens navn.
5. Klik på kontaktfladen
(OK).
Destinationen er nu gemt under det nye navn i listen
ADRESSEBOG. Dialogvinduet lukkes.
Vinduet BEKRÆFT DESTINATION åbnes igen.
Seneste destinationer
I listen SENESTE DESTINATIONER finder du de seneste 100
destinationer, der er gemt med Sony Personal Navigation
System.
Hvordan en destination til navigationen vælges fra listen SENESTE
DESTINATIONER, er beskrevet i kapitel "Seneste destinationer" på
side 25.
Sletning af destinationer fra listen Seneste destinationer
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Navigér.
Vinduet NAVIGÉR åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Seneste destinationer.
Vinduet SENESTE DESTINATIONER åbnes.
Sletning af enkelte punkter
1. Klik i vinduet SENESTE DESTINATIONER på kontaktfladen
Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Slet sidste linje.
Vinduet SENESTE DESTINATIONER åbnes i funktion Vælg
punkter på listen.
- 38 -
Seneste destinationer
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Ù Hvis du klikker på et ikke markeret punkt, markeres det.
Den pågældende kontaktflade er trykket.
Ù Hvis du klikke på et markeret punkt, ophæves
markeringen.
Ù Klik på kontaktfladen "Alle" for at markere alle punkter i
telefonbogen.
Ù Klik på kontaktfladen Ingen, for at fjerne alle markeringer.
Ù Klik på kontaktfladen
(Tilbage) for at vende
tilbage til listen SENESTE DESTINATIONER uden ændringer.
3. Marker de punkter der skal slettes.
4. Klik på kontaktfladen Slet.
Du opfordres at bekræfte sletningen.
5. Klik på kontaktfladen OK.
De markerede punkter slettes.
Listen SENESTE DESTINATIONER åbnes.
Sletning af hele listen Seneste destinationer
1. Klik i vinduet SENESTE DESTINATIONER på kontaktfladen
Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Slet alle seneste destinationer.
Du opfordres at bekræfte sletningen.
3. Klik på kontaktfladen OK.
Listen SENESTE DESTINATIONER er tom.
Hovedvinduet åbnes.
Administration af destinationer
- 39 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Rute med delstrækninger
I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:
Ruteplanlægning
side 42
Angivelse af startpunkt
Angivelse af rutepunkter
Bearbejdning af rutepunkter
Administration af ruten
side 45
Lagring af ruten
Hentning af ruten
Ændring af rutens navn
Sletning af destination fra listen Gemte ruter
Navigation
side 47
Beregning og visning af rute
Simulering af rute
Start af navigationen
Rute med delstrækninger
- 41 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Du kan også planlægge ruter også uden GPS-modtagelse, f. eks.
derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og
du kan således planlægge så mange ruter som ønsket. f. eks. til
ferien.
Ruteplanlægning
1. Klik i HOVEDVINDUET på kontaktfladen Flere....
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Ruteplanlægning.
Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes.
Yderligere funktioner i vinduet Ruteplanlægning
Kontaktfladerne i vinduet RUTEPLANLÆGNING har følgende
funktioner.
Funktion
Beskrivelse
Ny rute
Begynder en ny ruteplanlægning. Den
seneste rute slettes. Hvis den endnu ikke
var gemt, skal sletningen bekræftes.
Optioner i vinduet Ruteplanlægning
Optionerne i vinduet RUTEPLANLÆGNING indeholder følgende
funktioner:
Option
Beskrivelse
Gem rute
Åbner et vindue hvor du kan gemme den
planlagte rute under et bestemt navn.
Gemte ruter
Gemmer den valgte adresse som din
hjemmeadresse. Du kan derefter altid
hurtigt starte navigationen til denne
destination ved at klikke på kontaktfladen
Hjem i HOVEDVINDUET.
Ruteprofil
Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se
optionerne for ruteberegningen og evt.
ændre dem.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Ruteprofil" på side 80.
Angivelse af startpunkt
Startpunkt på en rute er det punkt hvor du vil starte rejsen.
Dette behøver ikke altid være den aktuelle position: Hvis du
allerede derhjemme planlægger en udflugt på dit feriested, kan
du f. eks. angive din hoteladresse som startpunkt.
- 42 -
Ruteplanlægning
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Startpunktet er kun vigtigt, hvis du vil se en planlagt rute på
kortet, men aktuelt ikke har GPS-modtagelse eller ikke befinder
dig på det planlagte startpunkt. Det startpunkt, du angiver, har
derfor også det løbende nummer "0".
Så snart du starter en navigation, anvendes din aktuelle position
som startpunkt.
Første delstrækning er så turen til rutepunktet med det løbende
nummer "1".
1. Klik på kontaktfladen
startpunkt.
(Startpunkt) eller på feltet Fastlæg
Vinduet STARTPUNKT åbnes.
Hvis du vil angive en bestemt adresse, en særlig adresse, en
adresse fra listen ADRESSEBOG eller en af de seneste
destinationer som startpunkt:
2. Klik på en af kontaktfladerne Indtast adresse, Søgning efter
særlige adresser POI, Adressebog eller Seneste destinationer.
3. Angiv startpunktet. (se kapitel "Indtastning af til-adresse",
side 21)
4. Klik i vinduetBEKRÆFT DESTINATION på kontaktfladen Tilføj
som rute.
Hvis du vil angive ind hjemmeadresse eller din aktuelle position
som startpunkt:
2
Klik på kontaktfladerne Fra-adresse eller Aktuel position.
Informationer vedrørende lagring af hjemmeadresse findes i
kapitel "Grundindstillinger" på side 77.
Den valgte position vises nu ved siden af kontaktflade 0
(Startpunkt).
Bearbejdning af startpunkt
1. Klik på kontaktfladen
(Startpunkt).
Menuen STARTPUNKT åbnes. Nu kan du angive et andet
startpunkt. Gør som beskrevet ovenfor.
Angivelse af rutepunkter
Rutepunkter på en rute er de destinationer du vil navigere til.
Ved siden af hver rutepunkt vises dets løbende nummer på en
kontaktflade.
1. Klik på kontaktfladen
Rute med delstrækninger
(+) eller på feltet Tilføj destination.
- 43 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Vinduet DESTINATION åbnes.
Hvis du vil angive en bestemt adresse, en særlig adresse, en
adresse fra listen ADRESSEBOG eller en af de seneste
destinationer som rutepunkt:
2. Klik på en af kontaktfladerne Indtast adresse, Søgning efter
særlige adresser POI, Adressebog eller Seneste destinationer.
3. Angiv rutepunktet. (se kapitel "Indtastning af til-adresse",
side 21)
4. Klik i vinduet BEKRÆFT DESTINATION på kontaktfladen Tilføj
som rute.
Hvis du vil angive hjemmeadressen som rutepunkt:
2. Klik på kontaktfladen Fra-adresse.
Informationer til indtastning af hjemmeadresse findes i
kapitel "Grundindstillinger" på side 77.
Det angivne rutepunkt vises nu som sidste rutepunkt. På
kontaktfladen ved siden af ser du dens løbende nummer.
Gentag disse skridt for hver yderligere destination du vil tilføje
ruten.
Bearbejdning af rutepunkter
Rutepunkter kan slettes fra en rute. Rutepunkternes rækkefølge
kan ændres efter ønske.
Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent. Mindst et rutepunkt er
allerede angivet. (se kapitel "Ruteplanlægning", side 42)
Info: Startpunktet (løbende nummer "0") kan hverken forskydes
eller slettes.
1. Klik på det rutepunkt, du vil bearbejde.
Når listen over rutepunkter er lang, kan du ved hjælp af
kontaktfladerne
listen.
(Op) og
(Ned) bevæge dig på
Rutepunktets kontekstmenu åbnes. Til venstre vises det
løbende nummer på det valgte rutepunkt.
Kontekstmenuen indeholder følgende kontaktflader:
Ù
- 44 -
(Rutepunkt frem): Forskyder det valgte rutepunkt
frem. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 1)
Ruteplanlægning
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Ù
(Rutepunkt tilbage): Forskyder det valgte
rutepunkt tilbage. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver rutepunkt 3)
Ù
(Slet): Sletter der valgte rutepunkt. Et
dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletningen.
2. Klik på en af kontaktfladerne for at udføre den pågældende
funktion.
3. Klik på det løbende nummer ved siden af kontaktfladerne for
at lukke kontekstmenuen igen.
Administration af ruten
Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn.
Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men ikke den
beregnede rute. Hvis du henter en gemt rute, skal den
genberegnes inden navigationen.
Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes.
Lagring af ruten
Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent. Du har angivet startpunktet
og mindst et rutepunkt. (se kapitel "Ruteplanlægning", side 42)
1. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Gem rute.
Dialogvinduet GEM RUTE SOM... åbnes.
3. Indtast en betegnelse for ruten.
4. Klik på kontaktfladen
(OK).
Destinationen er nu optaget i listen GEMTE RUTER.
Dialogvinduet lukkes.
Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes igen.
Rute med delstrækninger
- 45 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Hentning af ruten
Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent. (se kapitel
"Ruteplanlægning", side 42)
1. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Gemte ruter.
Listen GEMTE RUTER åbnes.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
3. Klik på den rute der skal hentes.
Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Startpunktet og
rutepunkterne for den hentede rute er registreret.
Ændring af rutens navn
Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent. (se kapitel
"Ruteplanlægning", side 42)
1. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Omdøb.
Dialogvinduet GEM RUTE SOM... åbnes.
3. Ændr rutens navn.
4. Klik på kontaktfladen
(OK).
Destinationen er nu gemt under det nye navn i listen GEMTE
Dialogvinduet lukkes.
RUTER.
Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes igen.
Sletning af destination fra listen Gemte ruter
Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent. (se kapitel
"Ruteplanlægning", side 42)
1. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Gemte ruter.
Listen GEMTE RUTER åbnes.
3. Klik på kontaktfladen Optioner.
- 46 -
Administration af ruten
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Listen over optioner åbnes.
4. Klik på optionen Slet.
Listen GEMTE RUTER åbnes i funktion Vælg punkter på
listen.
Ù Hvis du klikker på et ikke markeret punkt, markeres det.
Den pågældende kontaktflade er trykket.
Ù Hvis du klikke på et markeret punkt, ophæves
markeringen.
Ù Klik på kontaktfladen Alle for at markere alle punkter.
Ù Klik på kontaktfladen Ingen, for at fjerne alle markeringer.
Ù Klik på kontaktfladen
(Tilbage) for at vende
tilbage til listen GEMTE RUTER uden ændringer.
5. Marker de punkter der skal slettes.
6. Klik på kontaktfladen
(Slet).
Du opfordres til at bekræfte sletningen.
7. Klik på kontaktfladen OK.
De markerede punkter slettes.
Listen GEMTE RUTER åbnes.
Navigation
Ruten skal først beregnes. Derefter kan navigationen startes eller
kun simuleres.
Beregning og visning af rute
En planlagt rute kan også beregnes og vises på kortet uden GPSmodtagelse, for at danne sig et overblik over strækningen.
Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent. Du har angivet startpunktet
og mindst et rutepunkt (se kapitel "Ruteplanlægning", side 42)
eller hentet en rute (se kapitel "Hentning af ruten", side 46).
1. Klik på kontaktfladen
(OK).
Kortet åbnes i funktion Preview.
Startpunktet og rutepunkterne er vist ved små flag. For hver
delstrækning er afstanden og den estimerede kørselstid
angivet. Derudover er de samme data også angivet for hele
ruten.
Rute med delstrækninger
- 47 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Optioner for kort i funktion Preview
Klik, imens kortet er åbnet i funktion Preview, på kontaktfladen
Opt. for at åbne et vindue med flere funktioner.
Option
Beskrivelse
Simulering
Simulerer en navigation på den viste rute.
Simuleringen kan også gennemføres uden
GPS-modtagelse. Der kan dog kun simuleres
ruter på op til maks. 500 km længde.
Denne option står kun til rådighed, når der
vises en planlagt rute på kortet.
Gem rute
Åbner vinduet GEM RUTE SOM.... Du kan
indtaste en betegnelse, hvorunder ruten skal
gemmes på listen GEMTE RUTER.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Lagring af ruten" på side 45.
Denne option står kun til rådighed, når der
vises en planlagt rute på kortet.
Ruteprofil
Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se
optionerne for ruteberegningen og evt.
ændre dem.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Ruteprofil" på side 80.
Klik på en funktion for at udføre den.
Klik på kontaktfladen for at lukke listen Opt. uden at udføre en
funktion.
Simulering af rute
En navigationen kan også kun simuleres.
Info: For en simulering er ingen GPS-modtagelse nødvendig.
Der kan kun simuleres ruter på op til maks. 500 km længde.
Du har fået vist og beregnet en rute (se kapitel "Beregning og
visning af rute", side 47).
Kortet er åbnet i funktion Preview.
1. Klik på kontaktfladen Opt.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Simulering.
Ruten genberegnes til simulering. Efter beregningen startes
simuleringen
- 48 -
Navigation
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Afslutning af simulering
Simuleringen kan altid stoppes.
1. Klik på kontaktfladen Opt.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Afslut navigation.
Start af navigationen
Du har fået vist og beregnet en rute (se kapitel "Beregning og
visning af rute", side 47).
Kortet er åbnet i funktion Preview.
Info: Grundlaget for beregningen er en såkaldt ruteprofil.
Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på kontaktfladen
Opt. > Ruteprofil.
Hvis du ændrer ruteprofilen, forbliver disse ændringer også
gyldige for de efterfølgende navigationer.
Informationer vedrørende ændring af ruteprofilen findes i kapitel
"Ruteprofil" på side 80.
Klik på kontaktfladen
kørselen.
(Start navigation) eller start
Ingen GPS-modtagelse
Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer
følgende meddelelse:
"Der modtages aktuelt intet GPS-signal. Skal seneste kednte
position anvendes?"
Du har følgende muligheder:
Ù Klik på kontaktfladen OK. Ruten beregnes med den seneste
kendte position som udgangspunkt. Så snart GPSmodtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, genberegnes
ruten og du kan starte navigationen.
Ù Klik på kontaktfladen Afbryd. Vinduet RUTEPLANLÆGNING
åbnes igen. Du kan senere starte Navigationen igen.
Rute med delstrækninger
- 49 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Arbejdet med kortet
I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:
Kortmateriale
side 52
Kort i funktion Standard
side 52
Kort i funktion Preview
side 53
Kort i funktion Navigation
side 55
Kort i funktion Søg destination
side 58
Arbejdet med kortet
- 51 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Kortmateriale
Selv om du har flere navigationskort på hukommelseskortet i dit
navigationsapparat, kan Sony Personal Navigation System
altid kun arbejde med et kort.
Hvilket kort der aktuelt benyttes, fremgår af indstillingsvinduet
MAPPEINDSTILLINGER. Der kan du også vælge et andet kort.
Nærmere informationer findes i kapitel "Mappeindstillinger" på
side 75.
Kort i funktion Standard
Kortet er altid i funktion Standard når du ikke navigerer, ikke
beregner en rute og ikke søger en destination på kortet.
Typisk for denne visning er følgende egenskaber:
Ù I midten af nederste tredjedel vises din aktuelle psotition ved
hjælp af en grøn trekant. Hvis du flytter dig, forandrer
trekanten sin position på skærmen ikke. I stedet for bevæges
kortudsnittet i henhold til din bevægelsesretning.
Ù Kortets målestok ændrer sig afhængigt af hastigheden.
(Lydstyrke) for at regulere
Klik på kontaktfladen
navigationsinstruktionerne lydstyrke. (se også kapitel
"Lydstyrke", side14)
(Søg destination), for at åbne
Klik på kontaktfladen
kortet i funktion Søg destination.
Nærmere informationer findes i kapitel "Kort i funktion Søg
destination" på side 58.
- 52 -
Kortmateriale
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Åbning af hovedvinduet
Klik på et tilfældigt punkt på kortet i funktion Standard.
HOVEDVINDUET åbnes.
Kort i funktion Preview
Du har angivet en destination. I vinduet BEKRÆFT DESTINATION
har du klikket på kontaktfladen Beregn ruten.
- ELLER –
Du har planlagt og hentet en rute og klikket på kontaktfladen
(OK).
Kortet åbnes i funktion Preview. Du ser hele ruten.
Beskrivelse
1
Destinationen er markeret ved et lille flag.
Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, er
startpunktet og hver rutepunkt markeret med et lille
flag.
2
Ruten er fremhævet orange.
3
En grøn trekant viser den aktuelle position.
Hvis du vil have vist en planlagt eller hentet rute og
det angivne startpunkt er ikke din aktuelle position,
vises den aktuelle position måske ikke i preview.
4
I et lille infofelt ser du hele kørselsstrækning, den
estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid.
Hvis du vil have vist en rute med flere delstrækninger,
ser du disse informationer også for hver delstrækning.
Info: Det kan konfigureres hvilke informationereder vises i
infofeltet. Informatior vedrørende konfigurering af infofeltet
findes i kapitel "Konfigurering af Sony Personal Navigation
System" på side 73.
Arbejdet med kortet
- 53 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Klik på kontaktfladen
kørslen.
(Start navigation) for at starte
Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten
evt. Som startpunkt omfattes nu din aktuelle position af
beregningen. Navigationen fører dig til det første oplyste
rutepunkt.
(Zoom ud) for at forstørre kortets
Klik på kontaktfladen
målestok. Det viste kortudsnit bliver større, men
detaljeringsgraden aftager.
(Zoom ind) for at formindske
Klik på kontaktfladen
kortets målestok. Det viste kortudsnit bliver mindre, men
detaljeringsgraden tiltager.
(Zoom ud) og
Zoomtrinlisten mellem de to kontaktflader
(Zoom ind) viser det aktuelle zoomtrin.
(Lydstyrke) for at regulere
Klik på kontaktfladen
navigationsinstruktionerne lydstyrke.
(Tilbage), for at vende tilbage til
Klik på kontaktfladen
det vindue, hvorfra du har åbnet kortet .
Kortoptioner i funktion Preview
Klik, imens kortet er åbnet i funktion Preview, på kontaktfladen
Opt. for at åbne et vindue med flere funktioner.
Option
Beskrivelse
Simulering
Simulerer en navigation på den viste
rute. Simuleringen kan også gennemføres
uden GPS-modtagelse. Der kan kun
simuleres ruter på op til maks. 500 km
længde.
Gem
Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN
Du kan indtaste en betegnelse,
hvorunder destinationen skal gemmes på
listen ADRESSEBOG.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Lagring af destinationer" på side 36.
Denne option står kun til rådighed, hvis
navigationen er startet til den bestemt
destination.
UNDER....
- 54 -
Kort i funktion Preview
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Ruteprofil
Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se
optionerne for ruteberegningen og evt.
ændre dem.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Ruteprofil" på side 80.
Gem rute
Åbner vinduet GEM RUTE SOM.... Du kan
indtaste et navn, hvorunder ruten skal
gemmes på listen GEMTE RUTER.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Lagring af ruten" på side 45.
Denne option står kun til rådighed, når
der vises en planlagt rute på kortet.
Klik på en funktion for at udføre den.
Klik på kontaktfladen Opt. for at lukke listen uden at udføre en
funktion.
Kort i funktion Navigation
Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Preview, er
navigationen startet.
Kortet åbnes i funktion Navigation.
Et hvor stort kortudsnit du ser afhænger af indstillingerne og af
din hastighed. (se kapitel "Konfigurering af Sony Personal
Navigation System", side 73)
Kortet ændres kontinuerligt. Din position vises altid samme sted
på skærmen. Din kørselsretning er altid øverst.
Beskrivelse
1
Her vises følgende informationer:
Ù Resterende afstand til destinationen
Ù Estimeret resterende kørselstid til destinationen.
2
Arbejdet med kortet
I det lille pilefelt vises ved handlinger kort efter
hinanden, hvilken handling der er den overnæste.
- 55 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
3
Det store pilefelt viser skematisk det næse vejkryds
hvor du skal dreje af. Nedenunder vises afstanden til
dette vejkryds.
Når du nærmer dig vejkrydset, vises en bjælke i
stedet for afstandsangivelsen.
Jo kortere den hvide bjælke er, jo tættere er du på
krydset.
Hvis du ikke skal dreje af længe, vises der kun en pil
ligeud med en angivelse af afstanden, der viser hvor
længe du skal følge vejforløbet.
4
I det øverste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit,
du skal køre på næst.
5
I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du
aktuelt kører på.
6
Her vises hvilke skilte du bør følge.
7
Ruten er markeret i farven orange.
8
En grøn trekant viser den aktuelle position. Derved
sørger et kontinuerligt skiftende kortudsnit for at den
aktuelle position så vidt muligt vises centreret på
kortet.
9
Kompasset viser, vor nord ligger.
Info: Visning af mange af de ovennævnte områder kan
konfigureres. Nogle punkter fungerer kun hvis de pågældende
informationer er indeholdt i kortmaterialet. Nærmere
informationer findes i kapitel "Konfigurering af Sony Personal
Navigation System" på side 73.
Info: Klik på knappen VOICE/POSITION for at gentage den
aktuelt gældende kørselsvejledning.
(Lydstyrke) for at regulere
Klik på kontaktfladen
navigationsinstruktionerne lydstyrke. (se også kapitel
"Lydstyrke", side 14)
(TMC-Informationer) for at se
Klik på kontaktfladen
trafikmeldinger. (se også kapitel "TMC (TMC-Informationer)",
side 66)
(Søg destination), for at åben
Klik på kontaktfladen
kortet i funktion Søg destination.
Nærmere informationer findes i kapitel "Kort i funktion Søg
destination" på side 58.
- 56 -
Kort i funktion Navigation
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Afslutning af navigationen
1. Klik på kontaktfladen Opt.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Afslut navigation.
Åbning af hovedvinduet
Klik på et tilfældigt punkt på kortet i funktion Navigation.
HOVEDVINDUET åbnes.
Info: Dette afslutter ikk navigationen. Klik i HOVEDVINDUET på
kontaktfladen Kort for at vende tilbage til navigationen.
Kortoptioner i funktion Navigation
Klik, imens kortet er åbnet i funktion Navigation, på
kontaktfladen Opt. for at åbne et vindue med flere funktioner.
Arbejdet med kortet
Option
Beskrivelse
Spærring
Klik på denne kontaktflade for at spærre
et vejafsnit foran dig, d.v.s en rute
omkring dette vejafsnit, f.eks. hvis du i
radioen har hørt om trafikale problemer
på dette vejafsnit.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Spærring af et vejafsnit" på side 64.
Vis ruten
Klik på denne kontaktflade for at få vist
hele ruten på kortet.
Afslut navigation
Klik på denne kontaktflade for at afslutte
navigationen.
Et vindue opfordrer til bekræftelse.
Næste til-adresse
Klik på denne kontaktflade for at undlade
det næste rutepunkt. Kontaktfladen er
inaktiv, hvis der ikke ligger mindst to
rutepunkter foran dig.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Overspringning af en delstrækning" på
side64.
TMC-Informationer
Klik på denne kontaktflade for at se
trafikmeldinger.
Nærmere informationer findes i kapitel
"TMC (TMC-Informationer)" på side 66.
Indstil ruten
Klik på denne kontaktflade for at lukke
vinduet INDSTIL RUTEN Der kan du tilføje,
bearbejde og slette rutepunkter.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Rute med delstrækninger" på side 41.
- 57 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Dynamiske
ruteinfoer
Klik på denne kontaktflade for at få viset
en oversigt over de nærmeste særlige
adresser på din rute.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Dynamiske ruteinfoer" på side 65.
Klik på en funktion for at udføre den.
Klik på kontaktfladen Opt. for at lukke listen uden at udføre en
funktion.
Kort i funktion Søg destination
Kortet er altid i funktion Søg destination, når der fremkommer
et trådkryds.
Hvis du er undervejs, ændres kortet ikke. Den ar altid udrettet så
nord er øverst.
Din position vises kun, hvis den ligger i det viste kortudsnit.
Ændring af kortudsnit
Du kan forskyde det viste kortudsnit med fingeren.
Ù Skub kortet i den ønskede retning.
(Zoom ud) for at forstørre kortets
Klik på kontaktfladen
målestok. Det viste kortudsnit bliver større, men
detaljeringsgraden aftager.
(Zoom ind) for at formindske
Klik på kontaktfladen
kortets målestok. Det viste kortudsnit bliver mindre, men
detaljeringsgraden tiltager.
Zoomtrinlisten mellem de to kontaktflader
(Zoom ud) og
(Zoom ind) viser det aktuelle zoomtrin.
- 58 -
Kort i funktion Søg destination
Brugermanual Sony Personal Navigation System
(Aktuel position). Det viste
Klik på kontaktfladen
kortudsnit vælges således at den aktuelle position er centreret.
1. Placér trådkrydset på det punkt, du vil navigere hen til.
I feltet Valgt destination på skærmens nederste tredjedel
vises de geografiske koordinater for destinationen og den
pågældende adresse.
2. Klik på kontaktfladen
(Til-adresse).
Vinduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. I øverste venstre
hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte
destination.
Der vises kontaktflader med forskellige funktioner.
Funktion
Beskrivelse
Kør derhen
Klik på denne kontaktflade for at starte
navigationen til det valgte punkt. Hvis du
lige befinder dig ien navigation, afbrydes
denne. Du kan dog starte navigationen til
din oprindelige destination igen via listen
SENESTE DESTINATIONER.
Via-adresse
Denne funktion findes kun, når du lige
befinder dig i en navigation.
Klik på denne kontaktflade for at sætte
det valgte punkt som via-adresse.
Navigationen fører i så fald først til denne
via-adresse. Derefter kan navigationen
fortsættes til den oprindelige destination.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Indføjning af en via-adresse" på side 63.
Tilføj som rute
Klik på denne kontaktflade for at sætte
det valgte punkt som sidste punkt på
ruten. Hvis du endnu ikke havde åbnet
ruteplanlægningen, er det valgte punkt
det første rutepunkt i en ny
ruteplanlægning. (se også kapitel
"Ruteplanlægning", side 42)
Gem
Åbner vinduet GEM DESTINATIONEN
Du kan indtaste et navn,
hvorunder det angivne punkt skal
gemmes på listen .
Nærmere informationer findes i kapitel
"Lagring af destinationer" på side 36.
Søgning i området
Åbner vinduet SØGNING I OMRÅDET. Her
kan du søge efter destinationer i
nærheden af det angivne punkt.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Særlig adresse i nærheden" på side 27.
UNDER....
Arbejdet med kortet
- 59 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Ruteplanlægning
Klik på denne kontaktflade for at lukke
vinduet RUTEPLANLÆGNING Der kan du
tilføje, bearbejde og slette rutepunkter.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Rute med delstrækninger" på side 41.
Klik på en funktion for at udføre den.
(Til-adresse) for at lukke vinduet
Klik på kontaktfladen
igen uden at udføre funktionen.
(Lydstyrke) for at regulere
Klik på kontaktfladen
navigationsinstruktionerne lydstyrke. (se også kapitel
"Lydstyrke", side 14)
(Tilbage), for at vende tilbage til
Klik på kontaktfladen
det vindue, hvorfra du har åbnet kortet i funktion Søg
destination.
- 60 -
Kort i funktion Søg destination
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Nyttige funktioner
I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:
GPS status
side 62
Indføjning af en via-adresse
side 63
Overspringning af en delstrækning
side 64
Spærring af et vejafsnit
side 64
Visning af hele ruten
side 65
Dynamiske ruteinfoer
side 65
TMC (TMC-Informationer)
side 66
Konfigurering af meldingsvisningen
Indstillinger
Integrering af trafikmeldinger
Stationssøgning
Pay-TMC
Nyttige funktioner
- 61 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
De fleste af de her nævnte funktioner kan kun anvendes i fuldt
omfang, når GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for definition af
den aktuelle position. Dette erkendes ved symbolet
klar).
(GPS
GPS status
I vinduet GPS STATUS findes et overblik over de data,
navigationssystemet beregner ud fra de modtagne GPS-signaler.
HOVEDVINDUET åbnes.
1. Klik på kontaktfladen Flere...
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen GPS status.
Vinduet GPS STATUS åbnes.
I vinduet GPS STATUS findes følgende informationer:
Felt
Betydning
GMT:
Greenwich Mean Time: Tiden i London.
Hvis du befinder dig i en anden tidszone,
svarer denne tid ikke til din position.
Længdegrad:
Breddegrad
Koordinaterne for den aktuelle position.
Bogstaverne har følgende betydning:
V:
vestlig længde
Ø:
østlig længde
N:
nrodlig bredde
S:
sydlig bredde
Højde:
Højde over vandet. For beregningen af
højden skal der modtages signaler fra
mindst 4 GPS-satellitter.
Satellitter:
Antallet af de GPS-satellitter hvorfra der
aktuelt modtages signaler. Til positionering
kræves signaler fra mindst 3 satellitter.
HDOP:
Et mål for positioneringens kvalitet. Jo
mindre tallet er jo mere præcis er
positioneringen. Værdier op til 8 er
acceptable for navigationen.
Retning
Viser i hvilken retning du lige bevæger dig.
Hastg.
Viser din aktuelle hastighed.
Viser din aktuelle position.
- 62 -
GPS status
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Lagring af aktuel position
Den aktuelle position kan gemmes i listen ADRESSEBOG.
1. Klik på kontaktfladen Gem position.
Dialogvinduet GEM DESTINATIONEN UNDER... åbnes. Markøren
blinker i feltet Navn.
2. Indtast en betegnelse for destinationen.
3. Klik på kontaktfladen
(OK).
Destinationen er gemt i listen ADRESSEBOG. Dialogvinduet
lukkes.
Indføjning af en via-adresse
Du kan altid tilføje en ny via-adresse under navigationen. Ruten
genberegnes, således at der kan navigeres til denne via-adresse
som næste destination. Efter at via-adressen er nået kan
navigationen fortsættes til den oprindelige destination.
Du gennemfører aktuelt en navigation. Kortet er åbnet i funktion
Navigation.
1. Klik på kontaktfladen
(Søg destination).
Kortet åbnes i funktionen Søg destination.
2. Placér trådkrydset på det punkt, du vil navigere hen til.
Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din
destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion
Søg destination" på side 58.
I feltet Valgt destination i skærmens nederste tredjedel vises
die geografiske koordinationer for destinationen eller den
tilsvarende adresse.
3. Klik på kontaktfladen
(Til-adresse).
Vinduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. I øverste venstre
hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte
destination.
4. Klik på kontaktfladen Via-adresse.
Ruten genberegnes. Der navigeres til den angivne via-adresse
som næste rutepunkt.
Nyttige funktioner
- 63 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Overspringning af en delstrækning
Denne funktion sår kun til rådighed når du lige navigerer og
stadig har 2 rutepunkter tilbage.
Brug denne funktion, hvis det næste rutepunkt skal overspringes.
F. eks.: Du har planlagt en rute fra dit kontor via "firma A" til
"firma B". Inden du når til Firma A får du at vide at du ikke skal
besøge Firma A.
Kortet er åbnet i funktion Navigation.
1. Klik på kontaktfladen Opt.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Næste til-adresse.
Ruten genberegnes. Rutepunktet efter det næste I vores
eksempel: firma "B") bliver næste til-adresse.
Spærring af et vejafsnit
Under navigationen kan du altid spærre et vejafsnit foran dig,
d.v.s få beregnet en rute rundt omkring dette afsnit, f. eks. hvis
du i radioen hører om trafikale problemer på netop dette
vejafsnit.
Info: Spærringen gælder kun for den aktuelle navigering og
foreligger ikke længere ved en ny navigering.
Kortet er åbnet i funktion Navigation.
1. Klik på kontaktfladen Opt..
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Spærring.
Menuen SPÆRRING åbnes.
3. Angiv hvor mange kilometer du vi spærre ud fra din aktuelle
position.
Ruten genberegnes. Der køres rundt om det spærrede
vejafsnit. Det er markeret med rød på kortet.
Ophævelse af spærring
1. Klik på kontaktfladen Opt..
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på kontaktfaden Ophæv spærring
Spærringen ophæves. Ruten genberegnes. Det vejafsnit, hvis
spærring er ophævet, kan igen indberegnes i ruteberegningen.
- 64 -
Overspringning af en delstrækning
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Visning af hele ruten
Du kan under navigationen altid få vist hele ruten. På denne
måde kan du altid danne dig et overblik over strækningen.
Kortet er åbnet i funktion Navigation.
1. Klik på kontaktfladen Opt..
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Vis ruten.
På kortet vises hele ruten.
Dynamiske ruteinfoer
Under en navigation kan du altid få vist særlige adresser fra tre
forskellige kategorier, som ligger foran dig på ruten. På denne
måde kan du hurtigt erfare hvor lang vej der er til nærmeste
rasteplads. Du kan tilføje rastepladsen som via-adresse på din
rute.
Info: Der vises særlige adresser fra de samme kategorier, der
også står til rådighed i Direkte adresse. Hvilke kategorier det
drejer sig om, kan konfigureres.
Nærmere informationer findes i kapitel "Kategorier for Direkte
adresse og for Dynamiske ruteinfoer" på side 76.
Kortet er åbnet i funktion Navigation.
1. Klik på kontaktfladen Opt.
Listen med optioner åbnes.
3. Klik på option Dynamiske ruteinfoer.
Vinduet DYNAMISKE RUTEINFOER åbnes. Det viser fra hver af
de tre kategorier de næste særlige adresser der ligger på eller
i nærheden af din rute.
De særlige adresser er sorteret efter afstand.
Angivelse af en af de særlige adresser som via-adresse.
Hvis du vil køre til en af de viste via-adresser, klik på
kontaktfladen
(Via-adresse) til højre for punktet på listen.
Ruten genberegnes. Der navigeres til den angivne særlige
adresse som næste rutepunkt. Derefter kan kørslen til den
oprindelige destination fortsættes.
Nyttige funktioner
- 65 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
TMC (TMC-Informationer)
Hvis dit navigationsapparat er sat ind i TMC-holderen, råder
systemet over aktuelle trafikmeldinger og kan ved behov ændre
en rute dynamisk for at kunne f. eks. undgå en trafikprop. De
aktuelt gældende trafikmeldinger kan blive vist.
Info: I modsætning til standard-holderen er der i TMC-holderen
integreret et modul til modtagelse af TMC-meddelelser. Du
erkender TMC-modulet ved markeringen TMC på holderen.
Når apparatet ikke er sat ind i en TMC-holder, vises kontaktfladen
TMC heller ikke.
1. Klik i Hovedvinduet på kontaktfladen Flere....
Et vindue med yderligere funktioner åbnes.
2. Klik på kontaktfladen TMC-Informationer.
Vinduet TMC-INFORMATIONER åbnes.
Betydning
1
Viser hvilken type trafikmeldinger der oplistes og hvor
mange meldinger af denne type foreligger.
2
For hver trafikmelding i listen vises følgende informationer
vedrørende trafikproblemets sted og type.
Ù På ruten: Afstand til aktuel position.
Ikke på ruten: Nummeret på meddelelsen.
Ù Land (i Nordamerika: stat eller provins), hvor den
meldte trafikmelding optræder.
Ù Vej, hvor forhindringen optræder.
Ù Mindst et trafiktegn, der symbolsk viser problemets art.
Klik på en melding for at få den vist detaljeret.
- 66 -
TMC (TMC-Informationer)
Brugermanual Sony Personal Navigation System
3
Efter hver meddelelse viser kontaktfladen Omkør /
Ignorer, om der beregnes en alternativ rute rundt om det
aktuelle trafikproblem eller ej.
(holdt ned: Omkør): Der beregnes en rute rundt om
trafikproblemet.
(Ikke trykt: Ignorer): Der tages ikke hensyn til
trafikproblemet under ruteberegningen.
4
Klik på kontaktfladen Valg af meldninger for at fastlægge
hvilke trafikmeldinger der vises.
Nærmere informationer findes i kapitel "Konfigurering af
meldingsvisningen" side 67.
5
Klik på kontaktfladen Indstillinger for at konfigurere
modtagelsen af meldinger og deres indflydelse på
ruteberegningen.
Nærmere informationer findes i kapitel "Indstillinger"
side 68.
Når listen over trafikmeldinger er lang, kan du ved hjælp af
kontaktfladerne
listen.
(Op) og
Klik på kontaktfladen
INFORMATIONER igen.
(Ned) bevæge dig på
(Tilbage) for at lukke vinduet TMC-
Konfigurering af meldingsvisningen
1. Klik i vinduet TMC-INFORMATIONER på kontaktfladen Valg af
meldninger.
Vinduet INDSTILLINGER åbnes.
Der findes følgende optioner:
Ù På ruten: Viser alle meldinger, der vedrører trafikken på
din rute.
Hvis du aktuelt ikke udfører en navigation, vises ingen
meldinger i denne option.
Ù Ikke på ruten: alle: Viser alle trafikmeldinger der ikke
vedrrøre den aktuelle rute.
Ù Ikke på ruten: forhindringer: Viser meldinger om
trafikproblemer uden for den beregnede rute.
Ù Ikke på ruten: kø: Viser uvejrsvarsler uden for den
beregnede rute.
2. Klik på den ønskede option
3. Klik på kontaktfladen
INFORMATIONER igen.
Nyttige funktioner
(OK) for at lukke vinduet TMC-
- 67 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Indstillinger
1. Klik i vinduet TMC-INFORMATIONER på kontaktfladen
Indstillinger.
Vinduet INDSTILLINGER åbnes.
I vinduet INDSTILLINGER kan du indstille TMC-stationen og
konfigurere, om og hvordan modtagelsen af en trafikmelding,
der angår din rute, skal påvirke ruteforløbet.
Indstilling
Betydning og mulige værdier
Fastlæg hvordan stationen indstilles,
hvorfra der skal modtages trafikmeldinger
Automatisk
Stationssøgning
Hold station
Hold frekvens
Nærmere informationer findes i kapitel
"Pay-TMC" side 71.
Fra fabrikken er Automatisk indstillet.
Fastlæg hvordan nye meldinger behandles,
når de vedrører din rute.
Automatisk: Der beregnes automatisk en
alternativ rute.
Rutegenberegning
På anfordring: Meddelelsen vises. I dette
vinduet kan du fastlægge om der skal
beregnes en alternativ rute eller ej.
Nærmere informationer findes i kapitel
"Integrering af trafikmeldinger" på
side 69.
Indstillingen har kun indflydelse når der i
ruteprofilen er fastlagt, at der skal tages
hensyn til trafikmeldinger. (se "Ruteprofil",
side 80)
Fra fabrikken er Automatisk indstillet.
Pay-TMC
I nogle lande findes der betalings-TMCtjenester.
Fastlæg her om du vil bruge Pay-TMCtjenester og i givet fald hvilke.
2. Foretag de ønskede indstillinger.
3. Klik på kontaktfladen
INDSTILLINGER igen.
- 68 -
(OK) for at lukke vinduet
TMC (TMC-Informationer)
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Integrering af trafikmeldinger
I indstillingerne for TMC kan du fastlægge hvordan
trafikmeldingerne behandles, når de vedrører din rute.
Hvordan denne indstilling foretages, fremgår af kapitel
"Indstillinger", side 68.
Info: Indstillingen har kun indflydelse når der i ruteprofilen er
fastlagt, at der skal tages hensyn til trafikmeldinger. Nærmere
informationer findes i kapitel "Ruteprofil" på side 80.
Rutegenberegning: Automatisk
Hvis der meldes et trafikproblem på din rute, beregner
navigationssystemet automatisk en alternativ rute. Under
beregningen fremkommer følgende meddelelse.
"Ruten blev ændret på grund af den aktuelle trafiksituation."
Du kan altid ændre den alternative rute igen til den oprindelige
rute. Åbn vinduet TMC-INFORMATIONER og klik på kontaktfladen
(Omkør) ved siden af den pågældende trfikmelding.
Rutegenberegning: På anfordring
Hvis der meldes et trafikproblem på din rute,åbnes vinduet
MELDING. Det viser hele meddelelsen.
Ù Klik på kontaktfladen Omkør / Ignorer for at tage hensyn til
trafikmeldingen på din rute.
Nnavigationssystemet beregner en alternativ rute, således at
du kan undgå trafikproblemet.
Ù Klik igen på kontaktfladen for at ignorere trafikmeldingen på
din rute.
Nyttige funktioner
- 69 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Stationssøgning
1. Klik i vinduet TMC-INFORMATIONER på kontaktfladen
Indstillinger.
Vinduet INDSTILLINGER åbnes. Øverst vises navnet, frekvens
og modtagelseskvalitet for den aktuelt modtagne station.
2. Vælg i feltet Stationssøgning en af indstillingerne Automatisk,
Hold station ellerHold frekvens.
I funktion Automatisk søges nærmeste station med god
modtagelseskvalitet.
3a Klik på piletasterne i området Station, hvis du vil modtage en
anden station.
Så snart der er fundet en anden station, vises dens navn og
frekvens.
I funktionen Hold station afprøver TMC-modtageren, om den
samme station bedre kan modtages på en anden frekvens.
3b Klik på piletasterne i området Station hvsi du vil modtage en
anden station.
Så snart der er fundet en anden station, vises dens navn og
frekvens. Denne station holde nu.
I funktionen Hold frekvens søger TMC-modtageren ikke efter
en anden station eller frekvens.
3c Klik på piletasterne i området Station for at ændre
frekvensen i skridt på 0,1 Mhz.
Hvis der kan modtages en station på den indstillede frekvens,
vises dets navn.
4. Klik på kontaktfladen OKfor at lukke vinduet INDSTILLINGER
igen.
- 70 -
TMC (TMC-Informationer)
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Pay-TMC
1. Klik i vinduet TMC-INFORMATIONER på kontaktfladen
Indstillinger.
Vinduet INDSTILLINGER åbnes.
2. Klik på feltet Pay-TMC.
Vinduet PAY-TMC-UDBYDER åbnes. Der oplistes Pay-TMCtjenester, der kan anvendes af Sony Personal Navigation
System. Hvis du har aktiveret en tjeneste, ser du indtil
hvornår tjenesten er aktiveret.
3. Klik på den tjeneste ud ønsker at aktivere igen eller hvis
aktivering du skal forlænge.
Et vindue opfordrer til bekræftelse.
4. Klik på kontaktfladen Aktivér.
I følgende vindue vises dit navigationsapparats ID-nummer.
5. Skriv ID-nummeret ned.
6. Følg vejledninen på skærmen. Informationer til aktivering af
TMC-tjenester findes også websites.
Nyttige funktioner
- 71 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Konfigurering af Sony Personal
Navigation System
I dette kapitel findes informationerne til de følgende emner:
Åbning af vinduet Indstillinger
side 74
Mappeindstillinger
side 75
Indstillinger for særlige adresser
side 76
Kategorier for Direkte adresse og for Dynamiske ruteinfoer
Kategorier der vises på kortet
Grundindstillinger
side 77
Ruteprofil
side 80
Konfigurering af Sony Personal Navigation System
- 73 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Åbning af vinduet Indstillinger
Vinduet INDSTILLINGER er udgangspunkt for alle tilpasninger du
foretager for at indrette Sony Personal Navigation System
efter dine personlige ønsker og behov.
HOVEDVINDUE er åbent (se kapitel "Åbning af hovedvinduet",
side 21).
1. Klik på kontaktfladen Optioner.
Listen over optioner åbnes.
2. Klik på optionen Indstillinger.
Vinduet INDSTILLINGER åbnes.
Vinduet INDSTILLINGER har flere kontaktflader. Klik på en
kontaktflade for at åbne det pågældende indstillingsvindue.
Der findes fire indstillingsvinduer: MAPPEINDSTILLINGER,
INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER, GRUNDINDSTILLINGER og
RUTEPROFIL.
Indstillinger i de enkelte vinduer er opført i lister.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
Nogle indstillinger kan kun antage to eller tre værdier. Disse
(Ændr). Alle
indstillinger genkendes ved kontaktfladen
mulige værdier vises. Den aktuelt gældende værdi er fremhævet
orange.
1. Klik på kontaktfladen
mulige værdier.
(Ændr) for at skifte mellem de
Nogle indstillinger kan antage forskellige værdier. Disse
indstillinger genkendes på kontaktfladen
aktuelt gældende værdi er synligt.
1. Klik på kontaktfladen
(Liste). Den
(Liste).
En liste med de mulige værdier åbnes. Den aktuelt gældende
værdi er markeret.
Når listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
2. Klik på den ønskede værdi. Den er nu markeret.
- 74 -
Åbning af vinduet Indstillinger
Brugermanual Sony Personal Navigation System
3. Klik på kontaktfladen
(OK).
Listen lukkes igen. Den nye værdi vises.
Du kan lukke indstillingsvinduet på to måder.
Ù Klik på kontaktfladen
foretaget, overtages.
(Færdig). Ændringer du har
Ù Klik på kontaktfladen
foretaget, overtages ikke.
(Afbryd). Ændringer du har
Vinduet INDSTILLINGER er åbnet igen.
Mappeindstillinger
I vinduet MAPPEINDSTILLINGER vises hvilket kort
navigationssystemet aktuelt bruger.
Hvis der på navigationsapparatet står flere navigationskort til
rådighed, kan du vælge et andet kort.
1. Klik i vinduet INDSTILLINGER på kontaktfladen
Mappeindstillinger.
Vinduet MAPPEINDSTILLINGER åbnes.
2. Klik på kortets navn.
Der åbnes en liste med alle kort, der står til rådighed. Når
listen er lang, kan du ved hjælp af kontaktfladerne
(Op) og
(Ned) bevæge dig på listen.
3. Klik på det kort du vil bruge.
4. Klik på kontaktfladen
(OK).
Vinduet MAPPEINDSTILLINGER åbnes igen. Det nye kort er
registreret.
Ù Klik på kontaktfladen
foretaget, overtages.
(Færdig). Ændringer du har
Ù Klik på kontaktfladen
foretaget, overtages ikke.
(Afbryd). Ændringer du har
Konfigurering af Sony Personal Navigation System
- 75 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Indstillinger for særlige adresser
I vinduet INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER vises, hvilke
kategorier der står til rådighed på de tre kontaktflader i de
direkte adresser i vinduet SØGNING I OMRÅDET. Disse kategorier
vises også, hvis du under navigationen udfører funktionen
Dynamiske ruteinfoer.
Desuden kan du indstille hvilke kategorier af særlige adresser der
skal vises på kortet.
Kategorier for Direkte adresse og for Dynamiske ruteinfoer
1. Klik i vinduet INDSTILLINGER på kontaktfladen Indstillinger for
særlige adresser.
Vinduet INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER åbnes.
2. Klik på den kategori, du vil ændre: (Direkte adresse 1,
Direkte adresse 2, Direkte adresse 3)
Listen over kategorier åbnes. Du kan ved hjælp af
kontaktfladerne
listen.
(Op) og
(Ned) bevæge dig på
3. Klik på den kategori for funktionen Dynamiske ruteinfoer.
4. Klik på kontaktfladen
(OK).
Vinduet INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER åbnes igen.
Den nye kategori er registreret i det pågældende felt.
Kategorier der vises på kortet
1. Klik i vinduet INDSTILLINGER på kontaktfladen Indstillinger for
særlige adresser.
Vinduet INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER åbnes.
2. Klik på kontaktfladen Vis POIer.
Listen over kategorier åbnes. Du kan ved hjælp af
kontaktfladerne
listen.
(Op) og
(Ned) bevæge dig på
3. Særlige adresser fra de markerede kategorier vises på kortet.
Ù Klik på en markeret kategori, for at ophæve markeringen.
Ù Klik på en markeret kategori for at markere den.
4. Klik på kontaktfladen
(OK).
Vinduet INDSTILLINGER FOR SÆRLIGE ADRESSER åbnes igen.
- 76 -
Indstillinger for særlige adresser
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Grundindstillinger
I vinduet GRUNDINDSTILLINGER foretages de indstillinger, der har
indflydelse på udseende og funktion af kortet og af
navigationssoftwaren.
Klik i vinduet INDSTILLINGER på kontaktfladen Grundindstillinger.
I vinduet GRUNDINDSTILLINGER kan der foretages følgende
indstillinger:
Indstilling
Betydning og mulige værdier
Vælg et trin (0 til 8) for lydstyrken
på de indtalte kørselsinstruktioner i
Sony Personal Navigation
System.
Lydstyrke
(Ændr)
Klik på kontaktfladen
for at øge værdien med et trin. Når
værdien står på maks. skifter den til
min.
Navigationsvisning
Fastlæg i hvilken visning kortet som
standard skal åbnes for
navigationen.
2D: ligner visningen på et normalt
landkort.
3D: Ligner mere perspektivet fra
førersædet.
Zoomfaktor i 2D
Fastlæg standard for atuozoom når
det er aktiveret.
mindre kortudsnit
standard
større kortudsnit
Ved autozoom ændres t
zoomdybden afhængig af din
hastighed: Kører du langsomt,
formindskes kortudsnittet. Kører du
hurtigt, bliver målestokken større.
Jo mindre kortudsnittet er, jo
mindre er kortets målestok, jo
større er dog også kortudsnittets
detajleringsgrad.
Autozoom i 3D
Fastlæg, om autozoom for kortet i
3D-visning skal være aktiveret som
standard (Ja) eller (Nej).
Ved autozoom ændres zoomdybden
afhængig af din hastighed: Kører du
langsomt, bliver målestokken
mindre. Kører du hurtigt, forstørres
målestokken
Konfigurering af Sony Personal Navigation System
- 77 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
3D-kort: vis vejnavne
Fastlæg om der på kortet i 2Dvisning skal vises vejnavne (Ja) eller
ej (Nej).
Autozoom i 2D
Fastlæg, om autozoom for kortet i
2D-visning skal være aktiveret som
standard (Ja) eller (Nej).
Ved autozoom ændres zoomdybden
afhængig af din hastighed: Kører du
langsomt, bliver målestokken
mindre. Kører du hurtigt, forstørres
målestokken
2D-kort: vis vejnavne
Fastlæg om der på kortet i 2Dvisning skal vises vejnavne (Ja) eller
ej (Nej).
2D-kort: retning
Fastlæg, hvordan kortet under en
navigation i 2D-visning skal være
udrettet som standard.
i kørselsretning: Den retning du
kører i er standard. Denne
visning er velegnet til navigation.
mod nord: Nord er øverst. Denne
retning svarer til de trykte landkort.
Den er velegnet til at skaffe sig
overblik over et vist område.
Vis afstand/ankomsttid
Fastlæg om der på kortet skal vises
den resterende afstand og rejsens
varighed (Ja) eller ej (Nej).
Vis nord
Definer om den resterende afstand
til destinationen og den sandsynlige
ankomsttid skal vises på kortet (Ja)
eller (Nej).
Info ved grænseovergang
Fastlæg om der ved en landegrænse
skal vises informationer vedrørende
de nu gældende
hastighedsbegrænsninger (Ja) eller
(Nej).
Fastlæg om der under en navigation
skal vises de skilte du skal følge (Ja)
eller ej (Nej).
Vis skiltning
- 78 -
Info: Visning af skiltningen er
afhængig af om informationen findes
i det anvendte kortmateriale. Det er
evt. ikke tilfældet på alle veje.
Afstandsenhed
Fastlæg om afstande skal vises i
Kilometer eller i Mil.
Format klokkeslæt
Fastlæg om tider skal vises i 12h
(AM/PM) eller i 24h-format.
Vælg sprog
Angiv, på hvilket sprog du vil have
softwaren brugeroverflade og de
indtalte kørselsinstrukser.
Grundindstillinger
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Kortstil
Angiv om visningen på kortet skal
reguleres automatisck (Automatisk)
eller om den skal vises principielt
med et bestemt farveskema (Dag
eller Nat).
Vælg et lysstyrketrin (1 til 10) for
displayet i funktion "Dag".
Lysstyrke om dagen
(Ændr)
Klik på kontaktfladen
for at øge værdien med et trin.
Vælg et lysstyrketrin (1 til 10) for
displayet i funktion "Nat".
Lysstyrke om natten
Adresseindtastningsmetod
e
Indtastningsrækkefølge
(Ændr)
Klik på kontaktfladen
for at øge værdien med et trin. Når
værdien står på maks. skifter den til
min.
Fastlæg om der for angivelse af
adresserne skal anvendes en
assistent (Skridt for skridt) eller ej
(I et vindue)
Fastlæg om der ved
adresseangivelsen i USA eller
Canada først skal angives vejen og
derefter byen (Vej først) eller om
indtastningen skal ske omvendt (By
først).
Info: Denne indstilling har kun
virkning, hvis der for indstillingen
'Adresseindtastningsmetode' er valgt
optionen I et vindue.
Indtastning af
hjemmeadresse
Til denne adresse startes en
navigation, når kontaktfladen Hjem
aktiveres i HOVEDVINDUET.
Klik på kontaktfladen og angiv din
adresse.
Start
konfigurationsassistenten
Klik på denne kontaktflade for at
starte en konfigurationsassistent,
der fører dig gennem vigtige
grundindstillinger.
Nærmere informationer findes i
kapitel "Konfigurationsassistent" på
side 10.
Demofunktion
Fastlægom demofunktionen skal
startes efter du i 5 minutter ikke har
brugt apparatet og du ikke befinder
dig i en navigation (Til) eller je
(Fra).
Fabriksindstillinger
Åbner et vindue hvor du kan
genindstille alle indstillinger til
fabriksindstillinger.
Konfigurering af Sony Personal Navigation System
- 79 -
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Produktinformationer
Åbner et vindue hvor du kan få
informationer om den installerede
softwareversion.
Touchscreen-kalibrering
Åbner et vindue hvor du kan
kalibrere touchscreen igen, hvis den
reagerer unøjagtig på berøring.
Ruteprofil
I vinduet RUTEPROFILforetager indstillinger der påvirker
ruteberegningen..
Klik i vinduet INDSTILLINGER på kontaktfladen Ruteprofil.
I vinduet RUTEPROFIL kan der foretages følgende indstillinger:
Indstilling
Betydning og mulige værdier
Angiv, hvordan du bevæger dig frem.
Denne indstilling ere vigtig for at
beregne ruten og ankomsttider.
Hurtig bil
Normal bil
Langsom bil
Hastighedsprofil
Motorcykel: Der foretrækkes kurverige
veje.
Lastbil : Bykørsel undgås hvor det er
muligt.
Cykel: For cykler gælder de ensrettede
veje ofte ikke.
Fodgænger: Trafikregler, der kun
gælder for køretøjer, anvendes
ikke.
Fastlæg hvad for en rute der skal
beregnes.
Smuk rute: foretrækker ruter med
kurver, der er smukke at køre på.
Rutetype
Hurtig rute: beregner den hurtigste
rute for det indstillede
hastighedsprofil.
Kort rute: beregner den korteste rute..
Optimal rute: Beregner den hurtigste
rute hvis den omvej, der skal
køres, står i fornuftigt forhold til
tidsbesparelsen.
- 80 -
Ruteprofil
Brugermanual Sony Personal Navigation System
Inkludér TMCinformationerer
Motorvej
Færger
Betalingsveje
Fastlæg om trafikmeldinger skal
integreres i ruteberegningen (Ja) eller
ej (Nej).
Hvordan trafikmeldinger i givet fald
intergreres, kan fastlægges separat.
Nærmere hertil findes i kapitel
"Integrering af trafikmeldinger" på
side 69.
Fra fabrikken er Ja indstillet.
Angiv om du vil benytte disse arter
trafikveje.
Tillad: Kan benyttes.
Undgå: Benyttes kun hvor det er
nødvendigt (f.eks. færger til øer).
Forbyd: Må ikke benyttes.
Beregning af næste
vejafsnit
Konfigurering af Sony Personal Navigation System
Indstillingen virker kun, når du
navigerer på en rute med flere
delstrækninger.
Angiv om den næste delstrækning
skal beregnes automatisk efter et
rutepunkt er nået (Automatisk) eller
først på opfordring (På anfordring).
- 81 -
Download PDF

advertising