Sony | DPF-D70 | Sony DPF-D70 D70 Digital Photo Frame Betjeningsvejledning

K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
3-300-258-11 (1)
Før betjening
Digital Photo
Frame
Grundlæggende betjening
Avanceret betjening
DPF-D70
Tilslutning til en computer
Fejlmeddelelser
Fejlsøgning
Yderligere oplysninger
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager enheden i
brug, og gem den til senere brug.
Ejer-registrering
Model- og serienumrene står på undersiden. Noter
serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse
numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler angående
dette produkt.
Model nr. DPF-D70
Serienr. ________________________
© 2008 Sony Corporation
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
ADVARSEL
For at mindske fare for brand eller
elektriske stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Udsæt ikke batterierne for kraftig
varme f.eks. solskin, åben ild el. lign.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med et af den
specificerede type. Ellers kan det føre
til brand eller personskade.
Til kunder i USA
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af
en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er
godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du
ringe til:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold
vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
Modelnr.:
Ansvarlig:
Adresse:
SONY
DPF-D70
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i
FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to
betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Bemærk:
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i
overensstemmelse med grænserne for en digital
enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i forbindelse med installation i
private hjem. Dette udstyr udvikler, bruger og kan
udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med
vejledningen, forårsage skadelig interferens på
radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke
opstår interferens med en given installation. Hvis
udstyret forårsager skadelig interferens på radio- eller
tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og
tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at
rette på interferensen ved en eller flere af følgende
forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet
kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren
radio/tv-tekniker for at få hjælp.
"Lampen i dette produkt indeholder kviksølv. Der kan
gælde miljøbestemmelser for bortskaffelse af disse
materialer. For oplysninger om bortskaffelse eller
genbrug bedes du henvende dig til dine lokale
myndigheder eller Electronic Industries Alliance
(www.eiae.org)."
Til kunder i Europa
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder EMCdirektivets grænser vedrørende brug af
tilslutningskabler med en længde på mindre end tre
meter.
Bemærk
De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser
kan påvirke denne digitale fotoramme.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte det
i igen.
2 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke
må behandles som
husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug
af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sikre, at dette
produkt bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative
følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til bevaring af
naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller
den butik, hvor du købte produktet.
Bortskaffelse af udtjente batterier
(gældende i EU og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri, der
leveres med produktet, ikke må
behandles som husholdningsaffald.
Ved at sikre, at disse batterier
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af
materialerne bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For produkter, der af hensyn til sikkerhed,
ydelse eller dataintegritet kræver en permanent
tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri
kun udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at sikre,
at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved
afslutningen af produktets levetid indlevere det til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. For alle andre batterier henvises til
afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra
produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for
genbrug af udtjente batterier.
Henvend dig til dine lokale myndigheder, dit
renholdningsselskab eller den butik, hvor du købte
produktet, for nærmere oplysninger om genbrug af
dette produkt eller batteri.
Meddelelse til kunder i lande, hvor
EU-direktiver gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
Duplikering, udgivelse eller udskrivning af cd’er,
tv-programmer, materiale belagt med ophavsret,
som f.eks. billeder eller publikationer, og alle andre
materialer, som ikke er til egen optagelse eller
oprettelse, er begrænset til udelukkende privat eller
hjemmebrug. Med mindre du er indehaver af
ophavsret eller har opnået ophavsretshavernes
tilladelse til duplikering af materialerne, kan brug
af sådanne materialer ud over begrænsningen
krænke bestemmelserne i lovgivningen om
ophavsret og resultere i krav om skadeserstatning
fra ophavsretshaverens side.
Vær ved brug af fotobilleder med den digitale
fotoramme særligt opmærksom på ikke at krænke
bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret.
Enhver uautoriseret brug eller modifikation af
andres portræt kan krænke deres rettigheder.
Fotografering af nogle typer af demonstrationer,
optrædener og udstillinger kan være forbudt.
Anbefalinger vedrørende
sikkerhedskopi
For at undgå risiko for tab af data forårsaget af
utilsigtet betjening eller funktionsfejl den digitale
fotoramme, anbefales det at gemme en
sikkerhedskopi af dine data.
Information
SÆLGER KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG
FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER
FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB
ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF ET
DEFEKT PRODUKT ELLER BRUGEN AF ET
PRODUKT.
Sony påtager sig intet ansvar for tilfældige eller
følgeskader, eller tab af indholdet af optagelser,
som kan forårsages af funktionsfejl på den digitale
fotoramme eller hukommelseskortet.
Fortsættes
3 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Bemærkninger om LCD-skærmen
• Billedet, der vises på skærmen, har ikke den samme
billedkvalitet og farve som det udskrevne billede,
da fosformetoder eller -profiler er forskellige fra
skærm til skærm. Det viste billede skal derfor kun
bruges som reference.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl.
• Hvis LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i
lang tid ad gangen, kan det forårsage funktionsfejl.
• LCD-skærmen er fremstillet med avanceret
teknologi, så mere end 99,99 % af billedpunkterne
bruges effektivt. Alligevel kan der forekomme
nogle små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide,
røde, blå eller grønne), som konstant kan ses på
LCD-skærmen. Disse prikker er normale, og
påvirker ikke udskrivningen på nogen måde.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på
billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en
funktionsfejl.
Om varemærker og
ophavsrettigheder
•
, Cyber-shot,
, “Memory
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory
Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO-HG
Duo”,
, “Memory Stick
Micro”,
,
, “Memory StickROM”,
, “MagicGate” og
er varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører Sony Corporation.
Microsoft, Windows, og Windows Vista er enten
registrerede varemærker eller varemærker, som
tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker,
der tilhører Apple Inc. i USA og/eller andre lande.
Intel og Pentium er registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Intel Corporation.
CompactFlash er et varemærke, der tilhører
SanDisk Corporation i USA.
Stick”,
•
•
•
•
•
eller xD-Picture Card™ er et varemærke,
der tilhører FUJIFILM Corporation.
• Indeholder bitmap-fonte fra Monotype Imaging Inc.
• Alle andre firmaer og produkter, der er nævnt heri,
kan være varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende deres respektive firmaer. Desuden er
"™" og "®" ikke nævnt i hvert tilfælde i
vejledningen.
Bemærkning til brugere
Program © 2008 Sony Corporation
Dokumentation © 2008 Sony Corporation
Alle rettigheder forbeholdes. Denne
betjeningsvejledning, og den software der er
beskrevet heri, må ikke helt eller delvist gengives,
oversættes eller omsættes til maskinlæsbart format
uden forudgående skriftlig godkendelse fra Sony
Corporation.
SONY CORPORATION KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG
FOR TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER
FØLGESKADER AF NOGEN ART, I
ANLEDNING AF, ELLER I FORBINDELSE MED
DENNE BETJENINGSVEJLEDNING,
SOFTWAREN ELLER ANDRE OPLYSNINGER,
DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER BRUGEN
HERAF, HVAD ENTEN DET BASERES PÅ
ERSTATNING, KONTAKT ELLER PÅ ANDEN
MÅDE.
Hvis du bryder forseglingen på hylstret i cd-rompakken, accepterer du alle vilkår og betingelser i
denne aftale. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og
betingelser, skal du straks levere disken uåbnet
tilbage til forhandleren, hvor du købte den, sammen
med resten af pakken.
Sony Corporation forbeholder sig ret til uden varsel,
på et hvilket som helst tidspunkt at foretage
modifikationer i denne betjeningsvejledning og i de
oplysninger, der er indeholdt heri.
Den software, der beskrives heri, kan også være
underlagt vilkårene i en særskilt brugerlicensaftale.
De designdata, f.eks. prøvebilleder, som denne
software indeholder, må ikke modificeres eller
duplikeres, ud over til personlig brug. Enhver
uautoriseret duplikering af denne software er forbudt i
henhold til lovgivning om ophavsret.
Bemærk, at uautoriseret duplikering eller
modifikation af portrætter eller værker, som er belagt
med ophavsret, kan krænke rettighedsindehavernes
rettigheder.
4 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\010TOC.fm
Master: Right
010TOC.fm Page 5 Friday, March 7, 2008 11:16 AM
Indholdsfortegnelse
Før betjening
Ændre de forskellige indstillinger .25
Indstillingsprocedure ..................... 25
Punkter der kan indstilles ............... 27
Benyt din fotoramme på forskellige
måder .............................................6
Funktioner ......................................7
Kontrollere medfølgende tilbehør ...8
Delenes betegnelser .......................8
Tilslutning til en computer
Grundlæggende betjening
Fejlmeddelelser
Klargøre fjernbetjeningen .............10
Tilslutte til vekselstrømskilden ......11
Indstille foden ...............................12
Tænder fotorammen .....................13
Indstille uret .................................13
Sætte et hukommelseskort i og
fremvise billeder ...........................14
Sætte et hukommelseskort i ...........14
Vise billeder ...................................16
Hvis der vises en fejlmeddelelse ...31
Avanceret betjening
Angive afspilningsenheden ...........21
Justere billedstørrelse og
-position .......................................21
Forstørre et billede .........................21
Dreje et billede ...............................21
Tilføje til den indbyggede
hukommelse .................................22
Eksportere et billede .....................23
Slette et billede .............................24
Tilslutte til en computer ................29
Systemkrav .................................... 29
Tilslutte til en computer for at
udveksle billeder ............................ 29
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer ............32
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ..............................35
Om sikkerhed ................................. 35
Om montering ................................ 35
Om rengøring ................................. 35
Om begrænsning af duplikering ..... 36
Om hukommelseskort ..................36
“Memory Stick” .............................. 36
SD-hukommelseskort .................... 37
xD-Picture Card ............................. 38
CompactFlash-kort ........................ 38
Bemærkninger om brug af
hukommelseskort ........................... 38
Specifikationer ..............................39
Indeks ...........................................41
5 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\030C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 6 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Før betjening
Benyt din fotoramme på forskellige måder
Nem visning af billeder på et hukommelseskort
Forskellige displayfunktioner
Ud over billedfremvisninger kan du benytte forskellige visningsindstillinger,
herunder indstillingerne enkeltbillede, indeks, ur og kalender (.side 16)
Tilføje vigtige billeder til et album (gemme i den indbyggede
hukommelse)
Billeder tilføjet til albummet gemmes i den indbyggede hukommelse. Du kan også
eksportere disse billeder til et hukommelseskort.
Tilslutning til din computer
Billeder kan nemt kopieres fra en computer. Du kan også gemme billeder i albummet
på en computer som backup. Billeder kan også udveksles med et hukommelseskort.
Input til fotorammen
Som vist til venstre prioriterer fotorammen
tilslutningen med computer, hvis computer og
hukommelseskort er tilsluttet/sat i fotorammen.
Hvis der er sat flere hukommelseskort i, vises
billederne på det hukommelseskort, du satte i
først.
6 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Funktioner
Sony DPF-D70 er en digital fotoramme, hvor
du uden brug af computer kan vise billeder
taget med et digitalkamera eller en anden
enhed.
x Understøtter forskellige
hukommelseskort
Understøtter forskellige hukommelseskort,
der bruges af digitalkameraer og andre
enheder, f.eks. “Memory Stick”,
CompactFlash-kort, SD-hukommelseskort
og xD-Picture Card™. Sæt et
hukommelseskort fra et digitalkamera eller
en anden enhed i, så kan du straks fremvise
billederne.
x Forskellige indstillinger
Det viste billede kan skiftes automatisk, som
når du selv bladrer i et album. Du kan vælge
blandt forskellige indstillinger, herunder kun
billeder, ur- og kalendervisning. Du kan også
ændre indstillinger for afspilning, f.eks.
visningsrækkefølge.
x Forskellige displayfunktioner
Du kan benytte forskellige
fremvisningsindstillinger, f.eks. vise et
analogt ur, digitalt ur eller kalender.
Fotorammen kan også vise billeder som
enkeltbillede-visning, indeksvisning, zoomet
ind/zoomet ud eller tilpasset til skærm.
x Automatisk drejning af billeder
Fotorammen drejer automatisk billeder til
deres korrekte retning. Billeder drejes også
automatisk, når fotorammen er indstillet til
enten stående eller liggende stilling.
x Nem betjening med fjernbetjening
x Tilføje billeder til den indbyggede
hukommelse
De billeder, du tilføjer til albummet, gemmes
i den indbyggede hukommelse.
x Eksportere billeder
Du kan eksportere billeder i albummet til dit
hukommelseskort.
x Tilslutte til en computer for at
udveksle billederne
7 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Kontrollere
medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør er inkluderet.
• Digital fotoramme (1)
• Fjernbetjening (1)
• Lysnetadapter (1)
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
• Garanti (1)
(Garanti ydes ikke i alle lande.)
Delenes betegnelser
Se de sider, der er angivet i parentes, for
nærmere oplysninger.
Forside
A LCD-skærm
B Fjernbetjeningssensor
Når du bruger den medfølgende
fjernbetjening, skal den rettes mod denne
sensor.
Bagside
A
USB miniB-stik (.side 29)
Tilslut et USB-kabel, når du vil bruge
fotorammen med en computer.
B DC IN 12 V-stik (.side 11)
Sæt den medfølgende lysnetadapters stik i
dette stik, og tilslut til stikkontakten.
C Fod (.side 12)
8 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Fjernbetjening
D VIEW MODE -knap
E Adgangslampe (.page 14)
F “Memory Stick PRO”
(Standard/Duo) -slot (.page 14)
G CompactFlash-kort/
Microdrive-slot (.page 14)
H 1 (tænd/standby) -knap/(standby)
-indikator
I MENU -knap
Viser menuen.
Funktionen, f.eks. [Slideshow], [Rotate],
[Add to album] og [Clock] kan udføres fra
fotorammens kabinet.
J Retnings (v/V) knapper
Disse knapper flytter markøren.
K
ENTER -knap
L Nulstil-kontakt
M SD-hukommelseskort/MMC/ xDPicture Card-slot (.side 14)
A
B
C
D
E
F
G
H
VIEW MODE -knap
(ur) -knap
(billedfremvisning) -knap
MENU -knap
BACK -knap
1 (tænd/standby) -knap
(tilføj til album) -knap
(zoom ind)/ (zoom ud)
-knapper
I
(indeks) -knap
Denne knap skifter skærmbilledet fra preview
til indeksvisning.
J Retnings (B/b/v/V) knapper
K
(indfør) -knap
L
(drej) -knap (.side 21)
9 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 10 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Grundlæggende betjening
Udskifte fjernbetjeningens
batteri
Klargøre
fjernbetjeningen
Det medfølgende litiumbatteri (CR2025) er
allerede sat i fjernbetjeningen. Træk
beskyttelsesarket ud før brug, som vist på
figuren.
Hvis fjernbetjeningen ikke længere virker, skal
batteriet (CR2025 litiumbatteri) udskiftes med
et nyt.
1
Træk batteriholderen ud.
Tryk batteriholderens tap ind, og træk
samtidig batteriholderen ud.
Beskyttelsesark
Brug af fjernbetjeningen
Ret spidsen af fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på fotorammen.
2
Tag det gamle batteri ud af
batteriholderen, og sæt derefter et
nyt batteri i.
Sæt batteriet i, så "+" vender opad.
Fjernbetjen
ingssensor
3
Sæt batteriholderen i
fjernbetjeningen igen.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert. Batteriet må ikke genoplades, skilles
ad eller bortkastes i åben ild.
Bemærkninger
• Når litiumbatteriet bliver svagt, kan
fjernbetjeningens driftsafstand blive kortere, eller
fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt. I
så fald skal batteriet udskiftes med et Sony CR2025
litiumbatteri. Hvis der bruges et andet batteri, er der
risiko for brand eller eksplosion.
10 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
• Brug af et andet batteri end det angivne kan
medføre brud på batteriet.
• Bortskaf brugte batterier som angivet af de lokale
myndigheder.
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller
fugtigt sted.
• Pas på, at der ikke kommer nogen fremmedlegemer
ind i fjernbetjeningen, f.eks. når du udskifter
batteriet.
• Forkert brug af batteriet kan forårsage utæthed og
tæring.
– Batteriet må ikke genoplades.
Tilslutte til
vekselstrømskilden
1
2
Sæt lysnetadapterens stik i
DC IN 12 V-stikket på fotorammens
bagside.
Tilslut lysnetadapteren til
stikkontakten.
– Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere
tid, skal batteriet tages ud af fjernbetjeningen
for at forhindre utæthed og tæring.
– Hvis batteriet sættes forkert i, kortsluttes, skilles
ad, opvarmes eller kastes på åben ild, kan det
forårsage brud på batteriet, eller at det lækker.
Om beskrivelserne i denne
vejledning
Den betjening, der beskrives i denne
vejledning, er baseret på brug af
fjernbetjeningen. Når en betjening udføres
forskelligt med fjernbetjeningen og med
knapperne på fotorammen, bliver det forklaret i
et tip.
Lysnetadapter
Til stikkontakt
Bemærkninger
• Der bør være en lettilgængelig stikkontakt så tæt på
enheden som muligt.
• Stil ikke fotorammen på et ustabilt sted, f.eks. på et
skævt bord eller et skråt underlag.
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig
stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår problemer,
mens du bruger adapteren, skal du straks slå
strømmen fra ved at trække stikket ud af
stikkontakten.
• Lysnetadapterens stik må ikke kortsluttes med en
metalgenstand. Det kan forårsage funktionsfejl.
• Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted,
f.eks. mellem en væg og møbler.
Fortsættes
11 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
• Efter brug skal du fjerne lysnetadapteren fra
fotorammens DC IN 12 V-stik og afbryde
lysnetadapteren fra stikkontakten.
• Denne enhed skal stå i korrekt lodret eller
gulvmonteret stilling.
Indstille foden
Åbne foden
Indstil fotorammen ved at åbne foden som vist
nedenfor.
Indstille til stående eller
liggende retning
Du kan indstille fotorammen til stående eller
liggende retning ved at dreje den uden at
bevæge foden.
Når fotorammen stilles i stående retning, drejes
billedet også automatisk til dets korrekte
retning.
Bemærkninger
• Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du åbner og
lukker foden.
• Luk foden, når du bærer på fotorammen.
• Kontroller, om foden er stabil. Hvis foden ikke er
indstillet korrekt, kan fotorammen vælte.
• Når fotorammen drejes til stående retning, drejes
menu, billedinformation og indeksvisning ikke.
12 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Tænder fotorammen
Indstille uret
Slå strømmen til
Fotorammens ur skal være indstillet, så den
nøjagtige tid kan vises i indstillingerne ur- og
kalendervisning.
Tryk på 1 (tænd/standby) på fotorammen eller
fjernbetjeningen for at slå strømmen til.
Standby-indikatoren skifter fra rød til grøn.
Når du tænder første gang efter købet, starter
demonstrationen automatisk. Under
demonstrationen kan du ikke indstille uret.
Sæt et hukommelseskort med gyldige
billeddata i. Det vil deaktivere
demonstrationen. Efter deaktivering af
demonstrationen kan du starte indstilling af
uret.
1
2
Bemærk
• Standby-indikatoren lyser rød, når du tilslutter
lysnetadapteren til fotorammen.
3
Tryk på MENU på fjernbetjeningen.
Menuskærmbilledet vises.
Tryk på v/V for at vælge [Various
settings], og tryk derefter på
for
at vise
Various settings-skærmbilledet.
Tryk på v/V for at vælge [Date/time
settings], og tryk derefter på
.
Date/time settings-skærmbilledet vises.
Slå strømmen fra
Tryk på 1 (tænd/standby) på fotorammen eller
fjernbetjeningen. Standby-indikatoren skifter
fra grøn til rød i flere sekunder.
Bemærk
• Lysnetadapteren må ikke afbrydes fra fotorammen,
før standby-indikatoren bliver rød. Det kan
beskadige fotorammen.
4
Vælg datoformatet.
1 Tryk på v/V for at vælge [Date Display
Order], og tryk derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge et format, og
tryk derefter på
• Y/M/D
• M/D/Y
• D/M/Y
5
.
Juster datoen.
1 Tryk på v/V for at vælge [Date], og tryk
derefter på
.
Fortsættes
13 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
2 Tryk på v/V for at vælge en værdi, og
tryk derefter på
.
Indstil datoen i rækkefølgen år, måned,
dag.
6
Juster klokkeslættet.
1 Tryk på v/V for at vælge [Time], og
tryk derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge en værdi, og
tryk derefter på
.
Indstil klokkeslættet i rækkefølgen
time, minut, sekund.
7
Indstil ugedagen, som kalenderen
skal starte med.
Du kan indstille den dag, der vises helt til
venstre, når kalenderen vises.
1 Tryk på v/V for at vælge [First
Weekday], og tryk derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge [Sunday] eller
.
[Monday], og tryk derefter på
8
Tryk på MENU.
Sætte et
hukommelseskort i og
fremvise billeder
Dette afsnit beskriver isætning af et
hukommelseskort og generel betjening for at
vise billeder i en billedfremvisning.
Sætte et hukommelseskort i
Sæt et hukommelseskort godt ind i den
tilsvarende slot med mærkatsiden vendende
mod dig selv (når du står ved fotorammens
bagside).
For nærmere oplysninger om de
hukommelseskort, du kan bruge med denne
fotoramme, se side 36 til 38.
Adgangslampe
Menuskærmbilledet lukkes.
Sæt et hukommelseskort godt ind i den
tilsvarende slot med mærkatsiden vendende
mod dig selv. Slot-rækkefølgen ovenfra og ned
er: “Memory Stick” (“Memory Stick Duo”),
CompactFlash-kort, SD-hukommelseskort og
xD-Picture Card.
Sådan tages et hukommelseskort ud
Tag et hukommelseskort ud af en slot i modsat
retning af den retning, det blev sat i.
14 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Bemærkninger
• Når hukommelseskortet sættes i, vil en del af det
stikke frem. Forsøg ikke at trykke det længere ind,
da det kan beskadige hukommelseskortet og/eller
fotorammen.
• Denne fotoramme har “Memory Stick”-standard og
Duo-størrelse kompatibel slot, så du har ikke brug
for en Memory Stick-adapter.
• SD-hukommelseskort/ xD-Picture Card-slot til
dobbelt anvendelse registrerer automatisk
korttypen.
• Før du bruger et hukommelseskort, se “Om
hukommelseskort” på side 36.
Visningsprioritet for billeder
Hvis der sættes et hukommelseskort i, vises billederne
på dette hukommelseskort automatisk. For manuelt at
ændre det hukommelseskort, der skal vises, kan du
angive det i [Select device] -menuen (side 21).
Fotorammen viser billederne på
hukommelseskortet med følgende prioritering.
• Hvis der sættes flere hukommelseskort i, når
fotorammen tændes, prioriteres visning af
billederne på det første hukommelseskort, du satte i.
• Hvis der sættes flere hukommelseskort i, mens
fotorammen er slukket, bliver
prioritetsrækkefølgen for visning som følger.
“Memory Stick” b CompactFlash-kort
b SD-hukommelseskort / xD-Picture Card
• Hvis der ikke er sat noget hukommelseskort i,
vises billederne, der er gemt på albummet i den
indbyggede hukommelse.
Fortsættes
15 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left
040C02.fm Page 16 Friday, March 7, 2008 11:22 AM
Vise billeder
x Oversigt over visning
Du kan trykke på knapperne på fjernbetjeningen
for at skifte visningen.*
Ur-visning
(side 19)
Billedfremvisning
(side 17)
Enkeltbillede-visning
(side 18)
Indeksbillede-visning
(side 19)
Råd*
• Hvis strømmen er slået til, og der ikke er sat noget
hukommelseskort i, vises billederne i den
indbyggede hukommelse. Hvis der ikke er gemt
nogen billeder i den indbyggede hukommelse,
starter demonstrationen automatisk.
Demonstrationen slutter, hvis der sættes et
hukommelseskort i.
• Visningsindstillingen ændres ikke, hvis du slukker
fotorammen og tænder den igen.
16 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
x Billedfremvisning
Billeder på et hukommelseskort vises
automatisk et efter et.
Ur-visning
Viser billeder med optagedato og klokkeslæt.
Sådan startes billedfremvisningen
• For at starte en billedfremvisning fra
enkeltbillede-, ur- eller indeksbillede-visning
skal du trykke på
(billedfremvisning).
Råd
For at udføre denne betjening fra fotorammen skal du
trykke på
ENTER under enkeltbillede-visning.
Der er flere indstillinger for billedfremvisning.
Hvis du trykker på VIEW MODE, ændres
indstillingerne som følger.
Kalendervisning
Viser billeder et efter et, mens en kalender
vises.
Råd
Du kan indstille intervallet under enkeltvisning og
kalendervisning i [Slideshow Settings] -menuen
(side 27). Under enkeltvisning kan du også indstille
effekt og rækkefølge i denne menu.
Enkeltvisning
Billeder vises et efter et på et enkelt
skærmbillede med den effekt, der er valgt i
[Slideshow Settings] -menuen.
Tilfældig visning
Viser billeder, mens der tilfældigt skiftes
mellem de fire ovennævnte former for
billedfremvisning.
Flere billeder
Viser flere billeder på samme tid.
Fortsættes
17 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
x Enkeltbillede-visning
Sådan vises et billede, du vil vise
• Under en billedfremvisning skal du trykke
på
ved et billede, du vil vise.
• Under indeksbillede-visning skal du trykke
på B/b/v/V for at vælge et billede, du vil
vise, og derefter trykke på
. Du kan også
trykke på (zoom ind).
Tilpasset til skærm
Viser et billede over hele skærmbilledet.
Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at
trykke på B/b.
Råd
For at udføre denne betjening fra fotorammen skal du
trykke på
ENTER ved et billede, du vil vise, under
en billedfremvisning. Under indeksbillede-visning
skal du trykke på retningsknapperne for at vælge et
billede, og derefter trykke på
ENTER.
Hvis du trykker på VIEW MODE, ændres
indstillingerne som følger.
Billedinformation
Viser billedinformation, f.eks. billednummer,
filnavn og optagedato. Du kan skifte de
billeder, der skal vises, ved at trykke på B/b.
Råd
Du kan indstille billed-visningsindstillingen med
[Display Mode] i [Various settings] -menuen
(side 27). Ikke alle billeder kan være [Fit to screen].
Hele billedet
Viser et helt billede på skærmbilledet. Du kan
skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke
på B/b.
Følgende information vises.
• Indgang/indstilling-indikatorer
Indgang-indikatorer og information om
indstillinger for et billede vises.
Ikoner
Betydning
"Memory Stick"-indgang
SD-hukommelseskort-indgang
CompactFlash -indgang
xD-Picture Card-indgang
Indbygget hukommelse-indgang
Indikator for beskyttelse
Indikator for associeret fil (Vises
når der er en associeret fil, f.eks.
en videofil eller en
miniaturebilledfil fra e-mail.)
18 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
• Rækkefølge for billedvisning/Samlet antal
billeder
• Billednummer (mappenummer-filnummer)
Dette vises, hvis billedet overholder DCF.
• Optagedato
• Billeddetaljer
– Filformat (JPEG, RAW)
– Antal pixels (bredde ×højde)
– Producentnavn for billedenhed
– Modelnavn for billedenhed
– Lukkerhastighed (f.eks.: 1/8)
– Blændeværdi (f.eks.: F2.8)
– Eksponeringsværdi (f.eks.: +0.0EV)
x Indeksbillede-visning
Listen over billeder i det valgte
hukommelseskort eller den indbyggede
hukommelse vises.
Sådan vises indeksbillede-visning fra
en billedfremvisning-, ur- eller
enkeltbillede-visning
Tryk på
(indeks). Du kan også trykke på
(zoom ud) fra enkeltbillede-visningen.
Råd
For at udføre denne betjening fra fotorammen skal du
vælge indeksbillede-visning i menuen under
enkeltbillede-visningen.
Tryk på VIEW MODE for at skifte
indstillingerne for indeksbillede-visning.
Små miniaturer
Viser en liste over små miniaturer (5 rækker ×
6 kolonner).
Du kan vælge et billede ved at trykke på
B/b/v/V.
Store miniaturer
Viser en liste over store miniaturer (3 rækker × 4
kolonner).
Du kan vælge et billede ved at trykke på B/b/v/V.
Bemærk
• Under indeksbillede-visning drejes billeder ikke
automatisk, når fotorammen er indstillet til stående
retning.
x Ur-visning
Viser et ur eller kalender. Der vises ikke noget
billede.
Sådan vises ur-visning fra
billedfremvisning, enkeltbillede- eller
indeksbillede-visning
Tryk på
(ur) på fjernbetjeningen.
Råd
For at udføre denne betjening fra fotorammen skal du
vælge ur-visning i menuen under enkeltbilledevisningen.
Tryk på VIEW MODE for at skifte
indstillingerne for ur-visning.
Analogt ur
Viser klokkeslættet på analogt ur.
Fortsættes
19 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Digitalt ur
Viser dato og klokkeslæt på digitalt ur.
Kalender
Viser en kalender for den aktuelle måned. Du
kan trykke på v/V for at vise en kalender for
den foregående eller næste måned. Du kan også
indstille den første dag i ugen for kalenderen i
[Date/time settings] -menuen.
Råd
Der er sorte og hvide baggrundstyper for hver af
indstillingerne analogt ur, digitalt ur og kalender.
20 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Avanceret betjening
Angive
afspilningsenheden
Du kan angive det hukommelseskort, der skal
vises.
1
2
Justere billedstørrelse
og -position
Forstørre et billede
1
Tryk på MENU.
Når menuen vises.
Tryk på v/V for at vælge [Select
device], og tryk derefter på
.
For at forstørre et billede skal du
trykke på (zoom ind) på
fjernbetjeningen. For at formindske
et forstørret billede skal du trykke på
(zoom ud).
Hvert tryk på -knappen forstørrer
billedet yderligere. Du kan forstørre et
billede til maksimalt 4 gange den originale
størrelse. Du kan flytte et forstørret billede
op, ned, mod venstre og mod højre.
Skærmbilledet til valg af en enhed vises.
Bemærkninger
Råd
Sæt enheden i ved denne procedure, hvis der
ikke er sat nogen enhed i.
3
Tryk på v/V for at vælge den enhed,
du vil vise, og tryk derefter på
.
Billederne på den valgte enhed vises.
• Forstørrelse af et billede kan mindske kvaliteten,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Det er ikke muligt at forstørre et billede med
knapperne på fotorammen.
• Afhængigt af billederne, bliver 2 × den maksimale
forstørrelse.
Dreje et billede
1
Råd
For at udføre denne betjening fra fotorammen skal du
trykke på MENU, trykke på retningsknapperne for at
vælge den enhed, du vil vise, og derefter trykke på
ENTER.
Tryk på
(drej) på fjernbetjeningen.
Hvert tryk på knappen drejer billedet 90
grader mod uret.
Råd
For at udføre denne betjening fra fotorammen, se
følgende “Sådan udføres betjeningen fra
fjernbetjeningens menu”.
Sådan udføres betjeningen fra
fjernbetjeningens menu
1
Tryk på MENU.
Når menuen vises.
Fortsættes
21 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
2
Tryk på v/V for at vælge [Rotate], og
tryk derefter på
.
Rotate-menuen vises.
Tilføje til den indbyggede
hukommelse
Du kan bruge fotorammen som digitalalbum og
gemme vigtige billeder i den indbyggede
hukommelse.
Råd
3
Tryk på v/V for at vælge den
retning, der skal drejes, og tryk
derefter på
.
•
:
Drejer billedet 90 grader med uret.
•
:
Drejer billedet 90 grader mod uret.
4
I [Image file size] i menuen kan du forvælge
optimering af størrelsen på billeder eller gemme
billeder, som de er, uden at komprimere dem, når du
gemmer dem i den indbyggede hukommelse.
1
Tryk på
(tilføj til album) på
fjernbetjeningen.
Add to album-menuen vises.
Enkeltbillede-visning
Tryk på v/V for at vælge [OK], og
tryk derefter på
.
Råd
For at udføre denne betjening fra fotorammen skal du
trykke på MENU, trykke på retningsknapperne for at
vælge punktet, og derefter trykke på
ENTER.
Billedfremvisning
Råd
• For at udføre denne betjening fra menuen
skal du trykke på MENU på
fjernbetjeningen, trykke på v/V for at
vælge [Add to album], og derefter trykke
på
.
• Billeder i den indbyggede hukommelse kan
ikke tilføjes til albummet.
22 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
2
Tryk på v/V for at vælge [This
image], [Selected images] eller [All
images], og tryk derefter på
.
[This image]: Tilføjer det billede, der
vises i øjeblikket*.
[Selected images]: Tilføjer de valgte
billeder fra indeksvisningen.
[All images]: Tilføjer alle billeder i den
enhed, der vises.
[Selected images] viser de billeder i
enheden, der i øjeblikket vises som
indeksvisning.
Hvis du vælger [This image] eller [All
images], skal du gå til trin 4 for at
gennemføre tilføjelse af billedet til den
indbyggede hukommelse.
Eksportere et billede
Du kan eksportere billederne i den indbyggede
hukommelse til et hukommelseskort.
1
2
Tryk på MENU.
Når menuen vises.
Tryk på v/V for at vælge [Export], og
tryk derefter på
.
Export-menuen vises.
* Du kan ikke vælge [This image] på
billedfremvisningen.
3
Hvis du har valgt [Selected images],
skal du vælge det billede, du vil
tilføje.
1 Tryk på B/b/v/V for at vælge det
3
billede, der skal tilføjes til albummet,
og tryk derefter på
.
Der sættes et afkrydsningsmærke på
hvert valgt billede. Gentag denne
betjening for at tilføje flere billeder på
samme tid.
[This image]: Eksporterer det billede, der
vises i øjeblikket, eller det billede, der er
valgt ved indeksvisningen.*
[Selected images]: Eksporterer det valgte
billede fra indeksvisningen.
[All images]: Eksporterer alle billeder i
albummet.
Hvis du vælger [Selected images], vises
indeksvisningen for billeder i albummet.
Hvis du vælger [This image] eller [All
images], skal du gå til trin 5 for at vælge
den enhed, som du vil eksportere til.
2 Tryk på MENU.
4
Skærmbilledet til bekræftelse af, om der
skal gemmes i den indbyggede
hukommelse eller ej, vises.
For at annullere valget, skal du vælge
billeder, der skal annulleres, og derefter
trykke på
for at slette
afkrydsningsmærket.
Tryk på v/V for at vælge [Yes], og
tryk derefter på
.
Billedet gemmes på den indbyggede
hukommelse.
Tryk på v/V for at vælge det billede,
der skal eksporteres, og tryk
derefter på
.
* Du kan ikke vælge [This image] på
billedfremvisningen.
4
Hvis du har valgt [Selected images],
skal du angive det billede, der skal
eksporteres.
1 Tryk på B/b/v/V for at vælge det
billede, du vil eksportere, og tryk
derefter på
.
Der sættes et afkrydsningsmærke på
hvert valgt billede. Gentag denne
Fortsættes
23 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
betjening for at eksportere flere billeder
på samme tid.
2 Tryk på MENU.
Skærmbilledet til valg af den enhed, der
skal eksporteres til, vises.
For at annullere valget, skal du vælge
billeder, der skal annulleres, og derefter
trykke på
for at slette
afkrydsningsmærket.
5
6
Tryk på v/V for at vælge den enhed,
som billedet skal eksporteres til, og
tryk derefter på
.
Bekræftelse-skærmbilledet vises
efter eksport er afsluttet, tryk
derefter på
.
Billedet kopieres til den angivne enhed.
Slette et billede
1
2
Tryk på MENU.
Når menuen vises.
Tryk på v/V for at vælge [Delete], og
tryk derefter på
.
Delete-menuen vises.
3
Tryk på v/V for at vælge det billede,
der skal slettes, og tryk derefter på
.
[This image]: Sletter det billede, der vises i
øjeblikket.
[Selected images]: Sletter det valgte billede
fra billedlisten.
[All images]: Sletter alle billeder i den viste
enhed.
[Selected images] viser de billeder i
enheden, der i øjeblikket vises som
indeksvisning.
Hvis du vælger [This image] eller [All
images], skal du gå til trin 5 for at bekræfte
betjeningen.
4
Bemærk
Undgå at slå strømmen fra eller at tage
hukommelseskortet ud under eksport. Det kan
beskadige fotorammen eller hukommelseskortet, eller
beskadige dataene.
Hvis du har valgt [Selected images],
skal du angive det billede, der skal
slettes.
1 Tryk på B/b/v/V for at vælge det billede,
der skal slettes, og tryk derefter på
.
Der sættes et afkrydsningsmærke på hvert
valgt billede. Gentag denne betjening for
at slette flere billeder på samme tid.
2 Tryk på MENU.
Skærmbilledet til bekræftelse af sletning
vises.
For at annullere valget, skal du vælge
billeder, der skal annulleres, og derefter
trykke på
for at slette
afkrydsningsmærket.
Råd
For at udføre denne betjening fra fotorammen skal du
trykke på MENU, trykke på retningsknapperne for at
vælge punktet, og derefter trykke på
ENTER.
5
Tryk på v/V for at vælge [Yes], og tryk
derefter på
.
Billedet slettes.
Råd
24 DA
For at udføre denne betjening fra fotorammen skal du
trykke på MENU, trykke på retningsknapperne for at
vælge punktet, og derefter trykke på
ENTER.
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Formatering af den indbyggede
hukommelse
Når du bruger [Format internal memory] i
[Various Settings] -menuen, kan du formatere
den indbyggede hukommelse.
Ændre de forskellige
indstillinger
Indstillingsprocedure
Du kan ændre visning, billedfremvisning,
lysstyrke, sprog og andre indstillinger for
fotorammen. Det er også muligt at nulstille
indstillingerne til deres fabriksindstillinger og
formatere den indbyggede hukommelse.
Bemærk
Kun den indbyggede hukommelse kan formateres.
1
2
3
Tryk på MENU.
Når menuen vises.
Tryk på v/V for at vælge [Various
settings], og tryk derefter på
for
at vise Various settingsskærmbilledet.
Tryk på v/V for at vælge det punkt,
du vil ændre, og tryk derefter på
.
Indstillingsskærmen for det valgte punkt
vises.
F.eks. når [Slideshow Settings] er valgt.
Fortsættes
25 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
4
Tryk på v/V for at vælge det punkt,
du vil ændre, og tryk derefter på
.
Så kan du indstille hvert af punkterne
(side 27).
Bemærk
Når fotorammen f.eks. viser en
billedfremvisning, er nogle punkter ikke
tilgængelige til at ændre indstillingerne. De er
grå og kan ikke vælges.
5
Tryk på v/V for at vælge en
indstillingsværdi, og tryk derefter på
.
Hver gang du trykker på v/V (v/V fra
fotorammen), ændres indstillingsværdien.
For en numerisk værdi skal du trykke på V
for at forøge værdien og trykke på v for at
formindske værdien.
Hvis du trykker på , er indstillingen
bekræftet.
6
Tryk på MENU.
Menuen lukkes.
Råd
• For at udføre denne betjening fra fotorammen skal
du trykke på MENU, trykke på retningsknapperne
for at vælge punktet, og derefter trykke på
ENTER.
• For at nulstille indstillingerne til deres
fabriksindstillinger skal du vælge [Reset], og
derefter trykke på
. Justerede værdier undtagen
indstillingen af uret nulstilles til
fabriksindstillingerne.
26 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Punkter der kan indstilles
*: Fabriksindstillinger
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
Slideshow
Settings
Interval
Indstil en værdi: 3 sek., 10 sek.*, 30 sek., 1 minut, 5 min., 30 min., 1 time,
3 timer, 12 timer eller 24 timer for intervallet mellem billeder, når
funktionen er enkeltvisning eller kalendervisning.
Effect
Center cross
Overgang til det næste billede, som om det foregående
billede skubbes fra midten mod de fire hjørner.
Vert. blinds
Overgang til det næste billede, som om der trækkes
rullegardiner lodret ned.
Horiz. blinds
Overgang til det næste billede, som om der trækkes
rullegardiner vandret for.
Fade*
Overgang til det næste billede, hvor det aktuelle billede
fader ud, og der fades ind på det næste billede.
Wipe
Overgang til det næste billede, som om det aktuelle
billede tørres af skærmbilledet, så det næste billede
kommer frem.
Random
Bruger ovennævnte fem effekter tilfældigt.
Shoot. Date*
Viser billeder i rækkefølge efter optagedato.
Order
Bemærk
Når antallet af billeder er mere end 1.500, kan
billederne ikke vises efter dato. Billederne opføres i
rækkefølge efter deres filnavne.
Random
Screen Settings
Viser billeder tilfældigt.
LCD backlight
Giver dig mulighed for at indstille styrken for LCD-skærmens
baggrundsbelysning til et niveau fra 1 til 10*.
Brightness
Giver dig mulighed for at indstille luminans for billeder til et niveau
blandt 1, 2* og 3.
Display Mode
Du kan vælge fremvisningsindstilling for enkeltbillede-visningen.
Bemærk
De originale billeddata ændres ikke.
Entire image
Viser et billede i det originale vandrette/lodrette
forhold med marginer for oven, for neden, til venstre
og til højre.
Fit to screen*
Zoomer ind på midten af billedet, så det kommer til at
udfylde hele skærmbilledet.
Auto image
orientation
ON*/ OFF: Du kan indstille fotorammen til automatisk at registrere og
dreje billeders retning.
Auto display
orientation
ON*/ OFF: Når fotorammen er i stående retning, kan du indstille den til
automatisk at registrere og dreje billederne til deres korrekte retning.
Fortsættes
27 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
General
Settings
Auto power
ON/OFF
Power-ON
timer
Du kan indstille timeren (time/minut), så strømmen
slås til automatisk. Vælg [ON] for at indstille [Auto
ON time].
Power-OFF
timer
Du kan indstille timeren (time/minut), så strømmen
slås fra automatisk. Vælg [ON] for at indstille [Auto
OFF time].
Album*
Komprimerer billeder og gemmer dem på den
indbyggede hukommelse. Du kan gemme flere
billeder.
Original
Gemmer billeder på den indbyggede hukommelse
uden at komprimere dem. Der er ingen forringelse,
men du kan gemme færre billeder.
Image file size
Sony logo
ON*/ OFF: Du kan indstille, om fotorammens Sony-logo lyser eller ej.
Date/time
settings
Indstiller dato, klokkeslæt, første dag i ugen osv. (.side 13)
Language
setting
Indstiller visningssprog for LCD-skærmen.
Japansk, engelsk*, fransk, spansk, tysk, italiensk, russisk, kinesisk (forenklet), kinesisk
(traditionelt), hollandsk
Bemærk
Standardindstillingen af sprog kan variere i nogle lande.
Reset
Alle indstillinger stilles tilbage på deres fabriksindstillinger, undtagen indstilling af dato/
klokkeslæt.
Format internal
memory
Du kan formatere den indbyggede hukommelse.
System
Information
Version
Viser version af fotorammens firmware.
Internal
memory
Memory
capacity
Angiver den maksimale mængde plads, der fra
begyndelsen er til rådighed i den indbyggede
hukommelse.
Remaining
capacity
Angiver den mængde ledig plads, der i øjeblikket er til
rådighed i den indbyggede hukommelse.
Bemærkninger
• Alle billederne, der er tilføjet til den indbyggede hukommelse, bliver slettet.
• Formater ikke den indbyggede hukommelse ved at bruge tilslutning til pc eller andre
eksterne enheder.
28 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\060C04.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 29 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Tilslutning til en computer
Tilslutte til en computer
Du kan tilslutte til en computer for at fremvise
og kopiere billeder i fotorammens indbyggede
hukommelse til computeren, og kopiere
billeder på computeren til fotorammen.
Tilslutte til en computer for at
udveksle billeder
1
2
Systemkrav
Tilslut fotorammen til
vekselstrømskilden. (.side 11)
Forbind computeren og fotorammen
med et almindeligt USB-kabel
(ekstraudstyr: VMC-14UMB2)*.
Tilslutning til en computer
For at tilslutte en computer og bruge
billedrammen skal din computer opfylde
følgende anbefalede systemkrav.
x Windows
Anbefalet operativsystem: Microsoft Windows
Vista, Windows XP Service Pack 2 eller
Windows 2000 Professional Service Pack 4
(præinstalleret før forsendelse fra fabrikken)
Port: USB-port
Til USB miniBstik
x Macintosh
Anbefalet operativsystem: Mac OS X (10.4)
eller nyere
(præinstalleret før forsendelse fra fabrikken)
Port: USB-port
Computer
Til USB-stik
Bemærkninger
• Hvis der er tilsluttet flere USB-enheder til en
computer, eller hvis der bruges en hub, kan der
opstå problemer.
• Du kan ikke betjene fotorammen fra en anden USB
enhed, der tilsluttes samtidigt.
• USB-kablet må ikke afbrydes under
datakommunikation.
• Betjening med alle computere, der opfylder de
anbefalede systemkrav, garanteres ikke.
* Dette kabel fås ikke i alle lande.
Bemærk
3
4
Brug et USB-kabel af typen mini B- med en
længde på mindre end 3 meter.
Tryk på 1 (tænd/standby) på
fotorammen for at slå strømmen til.
Billeder kan nu udveksles med den
indbyggede hukommelse i
fotorammen ved at udføre betjening
fra computeren.
Fortsættes
29 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Bemærk
Når billeder på computeren gemmes i fotorammens
indbyggede hukommelse, gemmes billedfilerne uden
komprimering. Som følge heraf kan der gemmes
færre billeder i fotorammens indbyggede
hukommelse.
30 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\070C05.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 31 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Fejlmeddelelser
Hvis der vises en fejlmeddelelse
Hvis der opstår en fejl, kan en af følgende fejlmeddelelser blive vist på fotorammens LCD-skærm.
Følg den relevante løsning nedenfor for at løse problemet.
Betydning/Løsning
• Der er ikke sat et hukommelseskort i en slot.
Sæt et hukommelseskort i den tilsvarende slot.
(.side 14)
• Der er sat et hukommelseskort i, som ikke er understøttet.
Brug et hukommelseskort, der understøttes af fotorammen.
• Der er ingen billedfiler på hukommelseskortet. Brug et
hukommelseskort, der indeholder billedfiler, som kan vises
med fotorammen.
Cannot delete a protected image.
• For at slette en beskyttet fil skal du annullere beskyttelsen
på dit digitalkamera.
Media is protected. Remove
• Hukommelseskortet er skrivebeskyttet. Skyd
protection then try again.
skrivebeskyttelseskontakten til aktiveringspositionen.
(.side 37)
The Memory Stick is full. / The
• Der kan ikke gemmes flere data, fordi hukommelseskortet er
CompactFlash card is full. / The SD
fyldt. Slet billeder, eller brug et hukommelseskort med ledig
Memory Card is full. / The xDplads.
Picture Card is full.
Error reading the Memory Stick. / • Der er opstået en fejl. Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte,
Error reading the CompactFlash
skal du kontrollere hukommelseskortets status med en
card. / Error reading the SD Memory anden enhed end fotorammen.
Card. / Error reading the xD-Picture
Card.
Write error in the Memory Stick. /
Write error in the CompactFlash
card. / Write error in the SD Memory
Card. / Write error in the xD-Picture
Card.
The Memory Stick is read only.
• Der er sat en “Memory Stick-ROM” i. For at gemme
billederne skal du bruge den anbefalede “Memory Stick”
(.side 36).
The Memory Stick is protected.
• Der er sat en beskyttet “Memory Stick” i. For at redigere og
gemme billederne skal du bruge en ekstern enhed for at
fjerne beskyttelsen.
Media format not supported.
• Billederne kan ikke vises, hvis billedfilen ikke understøttes
Cannot open the image.
af fotorammen.
31 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
Fejlmeddelelser
Fejlmeddelelse
No Memory Stick. / No
CompactFlash card. / No SD
Memory Card. / No xD-Picture
Card.
An incompatible Memory Stick is
inserted. / An incompatible
CompactFlash card is inserted. / An
incompatible SD Memory Card is
inserted. / An incompatible xDPicture Card is inserted.
No images on file.
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 32 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Fejlsøgning
Hvis der opstår problemer
Før du indleverer fotorammen til reparation, kan du prøve at bruge følgende vejledning til at løse
problemet. Hvis problemet ikke kan løses, kan du henvende dig til en Sony-forhandler eller Sonyreparatør.
Strømforsyning
Symptom
Kontroller punkt
Strømmen kan
ikke slås til.
• Er strømstikket sat korrekt i? c Sæt strømstikket korrekt i.
Årsag/Løsning
Visning af billeder
Hvis strømmen slås til, og der ikke vises billeder, eller indstillingerne af betjening-skærmbilledet
ikke kan foretages, skal du kontrollere følgende punkter.
Symptom
Kontroller punkt
Årsag/Løsning
Der vises ingen
billeder på
skærmen.
• Er et hukommelseskort sat
korrekt i?
c Sæt et hukommelseskort korrekt i.
(.side 14)
Nogle billeder
vises ikke.
• Indeholder
c Sæt et hukommelseskort, der indeholder
hukommelseskortet billeder,
billeder, i.
der er gemt med et
c Kontroller de filformater, der kan vises.
digitalkamera eller en anden
(.side 39)
enhed?
• Er filformatet kompatibelt
med DCF?
c En fil, der ikke er kompatibel med DCF,
kan ikke altid vises med fotorammen, selv
om den kan vises med en computer.
• Vises billederne i
indeksvisningen?
c Hvis billedet vises i indeksvisningen, men
ikke kan vises som enkeltbillede, kan
billedfilen være beskadiget, selv om dens
miniature-previewdata er i orden.
c En fil, der ikke er kompatibel med DCF,
kan ikke altid vises med fotorammen, selv
om den kan vises med en computer.
32 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Symptom
Kontroller punkt
Årsag/Løsning
Nogle billeder
vises ikke.
• Forekommer symbolet
nedenfor i indeksvisning?
c Hvis mærket vist til venstre vises,
understøttes billedfilen muligvis ikke af
fotorammen, f.eks. fordi den er en JPEGfil, der er lavet med din computer.
Billedfilen kan også være understøttet,
men indeholder ikke miniaturedata. Vælg
mærket og tryk på
for at ændre
skærmbilledet til enkeltbillede-visningen.
Hvis mærket til venstre vises igen, kan
billedet ikke vises, fordi billedfilen ikke
understøttes af fotorammen.
• Er billederne lavet med et
program på en computer?
• Forekommer symbolet
nedenfor i indeksvisning?
c Hvis mærket vist til venstre vises,
understøttes billedfilen af fotorammen,
men miniaturedataene eller selve billedet
kan ikke åbnes. Vælg mærket, og tryk på
for at ændre skærmbilledet til
enkeltbillede-visningen. Hvis mærket vist
til venstre vises igen, kan billedet ikke
vises.
• Er der mere end 9.999
billeder på
hukommelseskortet?
c Fotorammen kan afspille, gemme, slette
eller håndtere op til 9.999 billedfiler.
• Har du omdøbt filen med en c Hvis du har døbt eller omdøbt filen på din
computer eller anden enhed?
computer, og filnavnet indeholder andre
tegn end alfanumeriske tegn, kan billedet
ikke altid vises på fotorammen.
• Er der 8 eller flere niveauer i c Fotorammen kan ikke vise billeder gemt i
hukommelseskortets
en mappe, der er over 8 niveauer dyb.
mappehierarki?
Filnavnet vises
ikke korrekt.
• Har du omdøbt filen med en c Hvis du har døbt eller omdøbt filen på din
computer eller anden enhed?
computer, og filnavnet indeholder andre
tegn end alfanumeriske tegn, kan filnavnet
ikke altid vises korrekt på fotorammen.
For en fil, der lavet på en computer eller
anden enhed, kan maksimalt 8 tegn fra
begyndelsen af filnavnet vises.
Bemærk
Kun alfanumeriske tegn kan vises.
Der ses tomme
områder øverst og
nederst.
• Er billedet meget højt eller
bredt?
c Hvis et billede er meget højt eller bredt,
kan der komme tomme områder pga.
forholdet mellem højde og bredde.
Fortsættes
33 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Gemme og slette billeder
Symptom
Kontroller punkt
Et billede kan ikke • Er hukommelseskortet
gemmes.
skrivebeskyttet?
• Står hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt i
positionen [LOCK]?
Årsag/Løsning
c Annuller skrivebeskyttelse og prøv at
gemme igen.
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
aktiveringspositionen. (.side 37)
• Er hukommelseskortet fyldt? c Udskift hukommelseskortet med et, der
har tilstrækkelig ledig plads. Eller slet alle
unødvendige billeder. (.side 24)
• Er den indbyggede
hukommelse fyldt?
Et billede kan ikke • Er hukommelseskortet
slettes.
skrivebeskyttet?
Et billedet blev
slettet ved et
uheld.
c Slet alle unødvendige billeder.
(.side 24)
c Brug den enhed, du bruger til at annullere
skrivebeskyttelsen, og prøv at slette igen.
• Står hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt i
positionen [LOCK]?
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
aktiveringspositionen. (.side 37)
• Bruger du “Memory StickROM”?
c Det er ikke muligt at slette et billede fra
eller formatere en “Memory Stick-ROM”.
—
c Et billede kan ikke gendannes, når det
først er slettet.
Tilslutning af en computer
Symptom
Der sker intet, selv
om USB-kablet
afbrydes og
derefter tilsluttes.
Kontroller punkt
—
Årsag/Løsning
c Der kan være opstået en fejl i forbindelse
med overspænding på fotorammen. For at
genoprette fra fejlen, skal strømmen på
fotorammen slås fra og derefter til igen.
Fotoramme
Symptom
Der sker intet, selv
om du betjener
fotorammen.
Kontroller punkt
—
Årsag/Løsning
c Skub til nulstil-kontakten på fotorammens
bagside med en tynd genstand, f.eks. en
nål.
34 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\090ADD.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 35 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
•
Om sikkerhed
Om montering
• Undgå at placere fotorammen på et sted, der
er udsat for:
– rystelser
– fugt
– meget støv
– direkte sollys
– meget høje eller lave temperaturer
• Brug ikke elektrisk udstyr nær fotorammen.
Fotorammen virker ikke korrekt i
elektromagnetiske felter.
• Sæt ikke tunge genstande på fotorammen.
Om lysnetadapteren
• Selv om fotorammen er slukket, forsynes
den stadig med vekselstrøm (fra lysnettet),
•
•
•
Om kondensvand
Hvis fotorammen bringes direkte fra kolde til
varme omgivelser eller anbringes i et meget
fugtigt rum, kan der dannes kondens på
printerens inderside. Hvis det sker, fungerer
fotorammen ikke korrekt, og den kan
beskadiges permanent, hvis du alligevel bruger
den. Hvis der dannes kondens, skal du tage
fotorammens lysnetledning ud og ikke bruge
fotorammen i mindst en time.
Om transport
Ved transport af fotorammen skal du fjerne
hukommelseskort, eksterne enheder,
lysnetadapter og tilsluttede kabler fra
fotorammen og lægge fotorammen og dens
udstyr i den originale æske med
beskyttelsesemballagen.
Hvis du ikke længere har originalæsken og
emballagen, kan du bruge en lignende
emballage, så fotorammen ikke beskadiges ved
transporten.
Om rengøring
Rengør fotorammen med en blød, tør klud eller
en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen form for
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin,
da de kan beskadige overfladen.
Fortsættes
35 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
Yderligere oplysninger
• Vær opmærksom på ikke at sætte eller tabe
tunge ting på strømledningen og på ikke at
beskadige strømledningen på nogen måde.
Brug aldrig fotorammen med en beskadiget
strømledning.
• Hvis der trænger en genstand eller væske ind
i kabinettet, skal fotorammen afbrydes og
kontrolleres af fagkyndige, inden den
betjenes igen.
• Fotorammen må aldrig skilles ad.
• Afbryd strømledningen ved at trække den ud
ved stikket. Træk aldrig i selve
strømledningen.
• Når fotorammen ikke skal bruges igennem
længere tid, skal strømledningen trækkes ud
af stikkontakten.
• Fotorammen må ikke håndteres for hårdt.
• For at mindske risikoen for elektrisk stød
skal fotorammen altid afbrydes fra
stikkontakten, inden fotorammen rengøres
eller repareres.
mens den er tilsluttet stikkontakten via
lysnetadapteren.
Sørg for at bruge den lysnetadapter, der
medfølger fotorammen. Brug ikke andre
lysnetadaptere, da det kan forårsage
funktionsfejl.
Brug ikke den medfølgende lysnetadapter til
andre enheder.
Brug ikke en elektrisk transformer (rejseomformer), da det kan forårsage
overophedning eller funktionsfejl.
Hvis lysnetadapterens ledning er beskadiget,
må den aldrig bruges igen, da det kan
forårsage fare.
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\090ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Om begrænsning af
duplikering
Tv-programmer, film, videobånd, portrætter af
andre mennesker og andet materiale kan være
underkastet bestemmelser om ophavsret.
Uautoriseret brug af sådant materiale kan
krænke bestemmelserne i lovgivningen om
ophavsret.
Om hukommelseskort
“Memory Stick”
Typer “Memory Stick”, som
fotorammen kan bruge
Med fotorammen kan du bruge følgende typer
“Memory Stick”*1:
Type “Memory
Stick”
Visning
Slette/
Gemme
“Memory Stick”*2
(Ikke kompatibel
med
“MagicGate”)
Ja
Ja
“Memory Stick”*2
(Kompatibel med
“MagicGate”)
OK*5
OK*5
“MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5*6
OK*5*6
“Memory Stick
Micro”*3 (“M2”*4)
OK*5
OK*5
*1
*2
*3
*4
*5
Fotorammen understøtter FAT32. Det er blevet
vist, at fotorammen virker med en “Memory Stick”
med en kapacitet på 8 GB eller mindre fremstillet
af Sony Corporation. Det garanteres dog ikke, at
fotorammen virker med alle “Memory Stick”medier.
Fotorammen er udstyret med en slot, der er
kompatibel med medier i både standardstørrelse og
Duo-størrelse. Uden en “Memory Stick Duo”adapter kan du bruge både en standardstørrelse
“Memory Stick” og den lille størrelse “Memory
Stick Duo”.
Når du bruger en “Memory Stick Micro” med
fotorammen, skal du altid sætte den i en M2adapter.
“M2” er en forkortelse for “Memory Stick Micro”.
I dette afsnit bruges “M2” til at beskrive “Memory
Stick Micro”.
Datalæsning/optagelse, der kræver “MagicGate”ophavsretsbeskyttelse, kan ikke udføres.
36 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\090ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
*6
“MagicGate” er den almindelige betegnelse for en
teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er
udviklet af Sony, og som anvender autentificering
og kryptering.
Fotorammen understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel.
• Du kan ikke optage, redigere eller slette data,
hvis du skyder skrivebeskyttelseskontakten
til LOCK.
Skrivebeskyttelseskontakt
Bemærkninger om brug
• For den nyeste information om de typer
“Memory Stick”, som fotorammen
understøtter, se information om “Memory
Stick”-kompatibilitet på Sonys hjemmeside:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Vælg det område, hvor du bruger din
fotoramme, og vælg derefter "Digital Photo
Frame" fra hver områdeside.)
• Sæt ikke mere end en “Memory Stick” i på
samme tid - det kan forårsage problemer
med fotorammen.
• Hvis du bruger en “Memory Stick Micro”
med fotorammen, skal “Memory Stick
Micro”’en sættes i en “M2”-adapter.
• Hvis du sætter en “Memory Stick Micro” i
fotorammen uden en “M2”-adapter, kan du
ikke altid tage “Memory Stick Micro”’en ud.
• Hvis du sætter en “Memory Stick Micro” i
en “M2”-adapter, og sætter “M2”-adapteren
i en “Memory Stick Duo”-adapter, virker
fotorammen ikke altid korrekt.
• Brug dit digitalkameras
formateringsfunktion til at formatere en
“Memory Stick”. Hvis du formaterer en
“Memory Stick” med din computer, vises
billederne ikke altid korrekt.
• Når du formaterer en “Memory Stick”,
slettes alle dataene, herunder beskyttede
billedfiler. For at undgå at slette vigtige data
ved et uheld skal du sørge for at kontrollere
indholdet på “Memory Stick”’en før
formatering.
Skriveakti
veringspo
sition
Skrivebesk
yttelsessp
osition
LOCK
LOCK
Placer mærkaten her
• Sæt ikke andet end den medfølgende mærkat
på mærkatpladsen. Når du sætter den
medfølgende mærkat på, skal du sørge for at
sætte den på mærkatpladsen. Pas på, at
mærkaten ikke stikker udenfor.
SD-hukommelseskort
Med SD-hukommelseskort-slotten på
fotorammen kan du bruge følgende:
• SD-hukommelseskort*1
• miniSD-kort, microSD-kort
(En adapter er nødvendig.)*2
• SDHC-hukommelseskort*2
• MMC standard-hukommelseskort*3
Korrekt betjening med alle typer SDhukommelseskort/MMCstandardhukommelseskort garanteres ikke.
*1
*2
*3
*4
Det er blevet vist, at fotorammen virker med et
SD-hukommelseskort med en kapacitet på 2 GB
eller mindre.
Nogle almindelige kortadaptere har tilslutninger,
der rager ud på bagsiden. Denne type adapter
virker ikke altid korrekt med fotorammen.
Det er blevet vist, at fotorammen virker med et
SDHC-hukommelseskort med en kapacitet på
8 GB eller mindre.
Det er blevet vist, at fotorammen virker med et
MMC standard-hukommelseskort med en
kapacitet på 2 GB eller mindre.
Fortsættes
37 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\090ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Bemærkninger om brug
Datalæsning/optagelse, der kræver
ophavsretsbeskyttelse kan ikke udføres.
xD-Picture Card
Med fotorammens xD-Picture Card-slot kan du
bruge en xD-Picture Card*5. Ikke al betjening
med hukommelseskortet er understøttet, og
korrekt betjening for alle typer xD-Picture Card
garanteres ikke.
*5
Det er blevet vist, at fotorammen virker med en
xD-Picture Card med en kapacitet på 2 GB eller
mindre.
CompactFlash-kort
Med CompactFlash-kort-slotten på
fotorammen kan du bruge følgende:
• CompactFlash Hukommelseskort (Type I/
Type II) og CF+Card (Type I/Type II)kompatibelt CompactFlash-kort*6
• Microdrive
Du kan også bruge Smart Media-kortet vha. en
almindelig CompactFlashCompactFlashkortadapter*7.
Korrekt betjening med alle typer
CompactFlash-kort garanteres dog ikke.
*6
*7
Brug et CompactFlash-kort med en
strømspecifikation på 3,3 V eller 3,3 V/5 V. Du
kan ikke bruge en type til kun 3 V eller 5 V. Sæt
ikke andre typer CompactFlash-kort i fotorammens
slot. Fotorammen kan beskadiges. Det er blevet
vist, at fotorammen virker med en CompactFlash
med en kapacitet på 8 GB eller derunder.
Når du bruger en almindelig CompactFlashkortadapter, henvises der til
betjeningsvejledningen til den adapteren for
installation af kort og adapter. Når du bruger
CompactFlash-kortadapteren, virker det
skrivebeskyttede kort ikke altid korrekt.
Bemærkninger om brug af
hukommelseskort
• Når du bruger et kort, skal du sørge for at
kontrollere korrekt isætningsretning for
kortet og korrekt isætningsslot.
• Når hukommelseskortet sættes i, vil en del af
det stikke frem. Forsøg ikke at trykke det
længere ind, da det kan beskadige
hukommelseskortet og/eller fotorammen.
• Undgå at tage et kort ud eller slukke
fotorammen, mens fotorammen læser eller
skriver data, eller tilslutningsindikatoren
blinker. Ellers kan data blive ulæselige eller
slettes.
• Det anbefales at gemme en backup af vigtige
data.
• Data behandlet med computer kan ikke vises
med fotorammen.
• Et kort skal transporteres eller opbevares i
det medfølgende etui.
• Du må ikke berøre et korts tilslutning med
hænderne eller metalgenstande.
• Undgå at slå til, bøje eller tabe et kort.
• Undgå at demontere eller modificere et kort.
• Udsæt ikke et kort for vand.
• Undgå at bruge eller opbevare et kort under
følgende forhold:
– I omgivelser som ikke opfylder kravene til
betjeningsforhold. F.eks. i et varmt
interiør i en bil parkeret i solen og/eller
om sommeren i direkte sollys, eller nær et
varmeapparat.
– Meget fugtigt eller ætsende gasser
– I omgivelser som udsat for statisk
elektricitet eller elektrisk støj
38 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\090ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
Specifikationer
x Fotoramme
LCD-skærm
LCD-panel: 7", TFT active matrix
Samlet antal prikker: 1.152.000 (800 × 3
(RGB) × 480) prikker
Displayets billedformat
15:9
Effektivt visningsområde
7"
LCD-baggrundsbelysningens levetid
20.000 timer (før baggrundsbelysningens
styrke mindskes til halvdelen)
Maksimal filstørrelse der kan dekodes
100 MB
Indgangs/udgangsstik
USB-stik (miniB, full-speed)
Slots
“Memory Stick PRO”-slot
SD-hukommelseskort/MMC/
xD-Picture Card-slot
CompactFlash-kort/ Microdrive-slot
Kompatible billedfilformater
JPEG: DCF 2.0-kompatibel, Exif 2.21kompatibel, JFIF*1
RAW (kun preview*2): SRF, SR2, ARW
(2.0 eller ældre version)
(Visse billedfilformater er ikke
kompatible.)
Maksimalt antal pixels, der kan vises
8.000 (V) × 6.000 (L) pixels
Filsystem
FAT12/16/32,
sektorstørrelse på 2.048 bytes eller
mindre
Billedfilnavn
DCF-format, 256 tegn, inden for det 8.
hierarki
Maksimalt antal filer, der kan håndteres
9.999 filer for et hukommelseskort/en
ekstern enhed
Indbygget hukommelseskapacitet*3
256 MB (Der kan gemmes ca. 500
billeder*4.)
Strømkrav
DC IN-stik, 12 V jævnstrøm
Strømforbrug
7.7 W
Driftstemperatur
5 °C til + 35 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til + 60 °C
Mål
[Uden foden]
Ca. 207 × 137 × 38,5 mm
(bredde/højde/dybde)
[med foden åben]
Ca. 207 × 137 × 125 mm
(bredde/højde/dybde)
Vægt
Ca. 550 g
(ekskl. lysnetadapter)
Medfølgende tilbehør
Se “Kontrollere medfølgende tilbehør” på
side 8.
Fortsættes
39 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\090ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
x Medfølgende lysnetadapter
Strømkrav
- 100 V til 240 V, 50/60 Hz
Nominel udgangsspænding
12 V 1,2 A
Mål
Ca. 34 × 72 × 69 mm
(bredde/højde/dybde)
(ekskl. fremspring)
Vægt
Ca. 110 g
Se lysnetadapterens mærkat for flere
oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
: Baseline JPEG med format 4:4:4, 4:2:2, eller 4:2:0
: RAW-filer vises som miniature-preview.
*3
: Kapaciteten er beregnet som 1 MB svarende til
1.000.000 bytes. Den faktiske kapacitet mindskes,
da filer til styring og programmer er inkluderet. Ca.
200 MB kan bruges til den faktiske betjening.
*4: Det omtrentlige antal er vist, når der gemmes
billeder taget med kamera svarende til 1.500.000
pixels. Værdien kan variere alt efter optageforhold.
*1
*2
Hjemmeside til kundesupport
Den nyeste supportinformation kan findes på
følgende hjemmesideadresser:
http://www.sony.net/
40 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\010IX.fm
Master: Right
010IX.fm Page 41 Friday, March 7, 2008 11:33 AM
Indeks
A
Afspilningsenhed 21
Automatisk billedretning 27
Automatisk
TÆND/SLUK 28
Automatisk
visningsretning 27
B
Billedfilstørrelse 28
Billedfremvisning 17
Effekt 27
Enkeltvisning 17
Flere billeder 17
Interval 27
Kalendervisning 17
Rækkefølge 27
Tilfældig visning 17
Ur-visning 17
H
T
Hukommelseskort 36
Bemærkninger om
brug 38
CompactFlash-kort 38
Memory Stick 36
SD-hukommelseskort 37
xD-Picture Card 38
Tilbehør 8
Tilføje til den indbyggede
hukommelse 22
Tilslutte
Computer 29
Tilslutte til
vekselstrømskilden 11
I
U
Indeksbillede-visning 19
Indstille foden 12
Indstille uret 13
Indstilling af sprog 28
Indstillinger af
billedfremvisning 27
Indstillinger af dato/
klokkeslæt 13, 28
Indstillinger for
skærmbillede 27
Udskifte fjernbetjeningens
batteri 10
Ur-visning 19
Analogt ur 19
Digitalt ur 20
Kalender 20
L
Lysnetadapter 11
D
N
DC IN 12 V 11
Dreje et billede 21
Nulstil 28
E
Placere i stående eller
liggende retning 12
F
Fejlmeddelelser 31
Fejlsøgning 32
Fjernbetjening 10
Forholdsregler 35
Formater den indbyggede
hukommelse 28
Funktioner 7
Vise billeder 16
Visningsindstilling 27
Visningsprioritet 15
Z
Zoome et billede ind/ud 21
Æ
Ændre indstillingerne 25
P
Yderligere oplysninger
Eksportere et billede 23
Enkeltbillede-visning 18
Billedinformation 18
Hele billedet 18
Tilpasset til skærm 18
V
R
Rengøring 35
S
Sætte et
hukommelseskort i 14
Skrivebeskyttelseskontakt
37
Slette et billede 24
Specifikationer 39
Systeminformation 28
Systemkrav
Macintosh 29
Windows 29
41 DA
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Da\010IX.fm
Master: Right
010COV.book Page 42 Friday, March 7, 2008 10:47 AM
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
Download PDF

advertising