Sony | DPF-D85 | Sony DPF-D85 D85 Digital photo frame Betjeningsvejledning

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\010COV.FM
Master: Right
010COV.book Page 1 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
4-174-745-12 (1)
For din sikkerhed
Digital Photo
Frame
Klargøring af
fotorammen
Vise et billede
DPF-D75/D85/D95/E75
Prøv at bruge forskellige
funktioner
Fejlsøgning
Yderligere oplysninger
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager enheden i
brug, og gem den til senere brug.
Ejer-registrering
Model- og serienumrene står på bagsiden.
Noter serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til
disse numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler
angående dette produkt.
Model nr. DPF-D75/D85/D95/E75
Serienr. __________________________
Produktsortimentet varierer fra land til land.
© 2010 Sony Corporation
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\020REG.FM
Master: Left
010COV.book Page 2 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
ADVARSEL
For at mindske fare for brand eller
elektriske stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Udsæt ikke batterierne for kraftig
varme f.eks. solskin, åben ild el. lign.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med et af den
specificerede type. Ellers kan det føre
til brand eller personskade. Bortskaf
brugte batterier i overensstemmelse
med anvisningerne.
Til kunder i USA
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller modifikationer af
en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er
godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.
Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du
ringe til:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold
vedrørende FCC.
Lovgivningsmæssige oplysninger
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
Model nr.
Ansvarlig:
Adresse:
SONY
DPF-D75
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i
FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to
betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
Model nr.
Ansvarlig:
Adresse:
SONY
DPF-D85
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i
FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to
betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
Model nr.
Ansvarlig:
Adresse:
SONY
DPF-D95
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i
FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to
betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Overensstemmelseserklæring
Handelsmærke:
Model nr.
Ansvarlig:
Adresse:
SONY
DPF-E75
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.:
858-942-2230
Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i
FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to
betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere
modtaget interferens, herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes som
ønsket.
Bemærk:
Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i
overensstemmelse med grænserne for en digital enhed
af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i forbindelse med installation i
2 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\020REG.FM
Master: Right
010COV.book Page 3 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
private hjem. Dette udstyr udvikler, bruger og kan
udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med
vejledningen, forårsage skadelig interferens på
radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke
opstår interferens med en given installation. Hvis
udstyret forårsager skadelig interferens på radio- eller
tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og
tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette
på interferensen ved en eller flere af følgende
forholdsregler:
– Drej eller flyt antennemodtageren.
– Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
– Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb
end det, receiveren er tilsluttet.
– Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for at få hjælp.
Gælder kun for Californien, USA
Perchloratmateriale - der kan gælde særlige regler for
håndtering, se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Perchloratmateriale: Litium-batteriet indeholder
perchlorat.
Til kunder i Europa
Produktet er blevet afprøvet. Det overholder
EMC-direktivets grænser vedrørende brug af
tilslutningskabler med en længde på mindre end
3 meter.
Bemærk
De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser
kan påvirke denne digitale fotorammes billede.
Bemærk
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs
(svigter), skal du genstarte programmet eller tage
kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte det
i igen.
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller
på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers
kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer
bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere
oplysninger om genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du
købte produktet.
Gælder for tilbehør: Fjernbetjening
Bortskaffelse af udtjente batterier
(gældende i EU og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri, der
leveres med produktet, ikke må
behandles som husholdningsaffald. På
nogle batterier anvendes dette symbol i
kombination med et kemisk symbol.
De kemiske symboler for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder
mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at
sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som
ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for
batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring
af naturens ressourcer. For produkter, der af hensyn til
sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en
permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at
sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved
afslutningen af produktets levetid indlevere det til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever
batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente
batterier.
Henvend dig til dine lokale myndigheder, dit
renholdningsselskab eller den butik, hvor du købte
produktet, for nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri.
Meddelelse til kunder i lande, hvor
EU-direktiver gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For alle forhold omkring
service eller garanti henvises der til adresserne i de
særskilte service- eller garantidokumenter.
3 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\020REG.FM
Master: Left
010COV.book Page 4 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Bemærkning til brugere
Program © 2010 Sony Corporation
Dokumentation © 2010 Sony Corporation
Alle rettigheder forbeholdes. Denne
betjeningsvejledning, og den software der er
beskrevet heri, må ikke helt eller delvist gengives,
oversættes eller omsættes til maskinlæsbart format
uden forudgående skriftlig godkendelse fra Sony
Corporation.
SONY CORPORATION KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR
TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER
AF NOGEN ART, I ANLEDNING AF, ELLER I
FORBINDELSE MED DENNE
BETJENINGSVEJLEDNING, SOFTWAREN
ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER
INDEHOLDT HERI, ELLER BRUGEN HERAF,
HVAD ENTEN DET BASERES PÅ ERSTATNING,
KONTAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE.
Sony Corporation forbeholder sig ret til uden varsel,
på et hvilket som helst tidspunkt at foretage
modifikationer i denne betjeningsvejledning og i de
oplysninger, der er indeholdt heri.
Den software, der beskrives heri, kan også være
underlagt vilkårene i en særskilt brugerlicensaftale.
De designdata, f.eks. prøvebilleder, som denne
software indeholder, må ikke modificeres eller
duplikeres, ud over til personlig brug. Enhver
uautoriseret duplikering af denne software er forbudt i
henhold til lovgivning om ophavsret.
Bemærk, at uautoriseret duplikering eller
modifikation af portrætter eller værker, som er belagt
med ophavsret, kan krænke rettighedsindehavernes
rettigheder.
Om afbildninger og screenshots,
der bruges i denne vejledning
Afbildninger og screenshots, der bruges i denne
vejledning, er for DPF-D75, med mindre andet er
angivet.
Illustrationer og skærmbilleder, der anvendes i
denne vejledning, er muligvis ikke identiske med
dem, der faktisk anvendes eller vises.
Læs dette, før du tager
enheden i brug
Bemærkninger om afspilning
Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig stikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved lysnetadapteren,
skal du straks afbryde den fra stikkontakten.
Bemærkninger om ophavsret
Duplikering, udgivelse eller udskrivning af cd’er, tvprogrammer, materiale belagt med ophavsret, som
f.eks. billeder eller publikationer, og alle andre
materialer, som ikke er til egen optagelse eller
oprettelse, er begrænset til udelukkende privat eller
hjemmebrug. Med mindre du er indehaver af
ophavsret eller har opnået ophavsretshavernes
tilladelse til duplikering af materialerne, kan brug af
sådanne materialer ud over begrænsningen krænke
bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret og
resultere i krav om skadeserstatning fra
ophavsretshaverens side.
Vær ved brug af fotobilleder med den digitale
fotoramme særligt opmærksom på ikke at krænke
bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret. Enhver
uautoriseret brug eller modifikation af andres portræt
kan krænke deres rettigheder.
Fotografering af nogle typer af demonstrationer,
optrædener og udstillinger kan være forbudt.
For indholdet af optagelser
garanteres ikke
Sony påtager sig intet ansvar for tilfældige eller
følgeskader, eller tab af indholdet af optagelser, som
kan forårsages af funktionsfejl på den digitale
fotoramme eller hukommelseskortet.
Anbefalinger vedrørende
sikkerhedskopi
For at undgå risiko for tab af data forårsaget af
utilsigtet betjening eller funktionsfejl den digitale
fotoramme, anbefales det at gemme en
sikkerhedskopi af dine data.
Bemærkninger om LCD-skærmen
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan
misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl.
• Hvis LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i
lang tid ad gangen, kan det forårsage funktionsfejl.
• LCD-skærmen er fremstillet med avanceret
teknologi, så mere end 99,99% af billedpunkterne
bruges effektivt. Alligevel kan der forekomme
nogle små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide,
røde, blå eller grønne), som konstant kan ses på
LCD-skærmen. Disse prikker er normale, og
påvirker ikke fremvisningen på nogen måde.
• I kolde omgivelser kan der komme skygger på billeder
på LCD-skærmen. Det er ikke en funktionsfejl.
4 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\010TOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du tager enheden i brug ............................................................ 4
For din sikkerhed
Kontrollere medfølgende tilbehør ..................................................................... 7
Delenes betegnelser ......................................................................................... 8
Digital fotoramme ...................................................................................................... 8
Fjernbetjening ........................................................................................................... 9
Klargøring af fotorammen
Fjernbetjening ................................................................................................ 10
Fod ................................................................................................................. 10
Sådan hænges fotorammen på en væg .................................................................... 11
Tænde fotorammen ........................................................................................ 12
Betjening i begyndelsen ................................................................................. 13
Indstille det aktuelle klokkeslæt ...................................................................... 14
Vise et billede
Isætning af et hukommelseskort .................................................................... 15
Skifte visningen .............................................................................................. 16
Om den information, der vises på LCD-skærmen .................................................... 17
Prøv at bruge forskellige funktioner
Forskellige funktioner ..................................................................................... 18
Sorter billeder (Filtrering) ............................................................................... 19
Angive afspilningsenheden ............................................................................ 20
Justere billedstørrelse og -retning (Zoom ind/Zoom ud/Rotate) .................... 20
Ændre indstillingerne for automatisk tænd/sluk-funktionen ........................... 21
Ændring af indstillingerne .............................................................................. 22
Tilslutning til en computer ............................................................................. 23
Fortsættes
5 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\010TOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Fejlsøgning
Hvis der vises en fejlmeddelelse ..........................................................24
Hvis der opstår problemer ..................................................................24
Yderligere oplysninger
Forholdsregler .....................................................................................26
Montering ................................................................................................................ 26
Rengøring ................................................................................................................ 26
Begrænsninger af duplikering .................................................................................. 26
Bortskaffelse af fotorammen .....................................................................................26
Specifikationer ................................................................................................27
Om varemærker og ophavsrettigheder ..................................................................... 29
6 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\030C01.FM
Master: Right.L0
For din sikkerhed
010COV.book Page 7 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Kontrollere medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør er inkluderet.
Digital fotoramme (1)
,
Fjernbetjening (1)
Fjerne beskyttelsesarket (. side 10)
,
Lysnetadapter (1)
Forbinde til lysnetkilden (.side 12)
,
Udskiftelige paneler (kun DPF-E75)
Operating Instructions
(denne vejledning) (1)
CD-ROM (Digital Photo Frame
Handbook) (1)
Garanti (1)
(Garanti ydes ikke i alle lande.)
Den medfølgende CD-ROM indeholder Digital
Photo Frame Handbook, der forklarer, betjening og
opsætning for den digitale fotoramme i nærmere
detaljer. Hvis du vil se håndbogen, skal du indsætte
CD-ROM’en i computeren og dobbeltklikke på
Handbook-ikonet. (Du skal have Adobe Acrobat
Reader for at kunne vise håndbogen.)
7 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
For din sikkerhed
Sætte fast i skruehullet (.side 10)
Fod (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\030C01.FM
Master: Left
010COV.book Page 8 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Delenes betegnelser
x Digital fotoramme
Forside
LCD-skærm
Fjernbetjeningssensor
Sony-logo (kun DPF-D75/D85/D95)
(.side 10)
Bagside
VIEW MODE-knap (.side 16)
1 (tænd/standby) -knap
Standby-indikator
MENU -knap
Retnings (B/b/v/V) knapper, ENTER (
) -knap
BACK -knap
Adgangslampe
Hukommelseskort-slot (.side 15)
Huller til at hænge enheden på væggen
Plads til opbevaring af foden
8 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\030C01.FM
Master: Right
010COV.book Page 9 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
USB B-stik (.side 23)
Fod (.side 10)
DC IN 5 V-stik (.side 12)
x Fjernbetjening
VIEW MODE -knapper
1 (tænd/standby) -knap
SLIDE-SHOW (
) -knap
CLOCK (
) -knap
SINGLE -knap
MENU -knap
INDEX (
) -knap
Zoom ind ( ) -knap
Retnings (B/b/v/V) knapper
ENTER (
) -knap
BACK -knap
Zoom ud ( ) -knap
MARKING (
) -knap
IMPORT (
SORT -knap
DELETE (
SELECT DEVICE -knap
ROTATE (
) -knap
) -knap
) -knap
Om beskrivelserne i denne vejledning
Den betjening, der beskrives i denne vejledning, er baseret på brug af fjernbetjeningen. Når en
betjening f.eks. udføres forskelligt med fjernbetjeningen og med knapperne på fotorammen,
bliver det forklaret i et tip.
9 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\040C02.FM
Master: Left.L0
010COV.book Page 10 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Klargøring af fotorammen
P Bemærkninger
• Hvis fjernbetjeningen ikke
længere virker:
Udskift batteriet (CR2025
litiumbatteri) med et nyt.
• Når litiumbatteriet bliver svagt,
kan fjernbetjeningens driftsafstand
blive kortere, eller
fjernbetjeningen fungerer muligvis
ikke korrekt. I så fald skal batteriet
udskiftes med et Sony CR2025
litiumbatteri. Hvis der bruges et
andet batteri, er der risiko for
brand eller eksplosion.
Fremgangsmåde ved
udskiftning:
.CD-ROM (Handbook) side 9
P ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det
behandles forkert. Batteriet må ikke
genoplades, skilles ad eller
bortkastes i åben ild.
Fjernbetjening
Træk beskyttelsesarket ud før brug, som vist på figuren.
Beskyttelsesark
Brug af fjernbetjeningen
Ret spidsen af fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på
fotorammen.
Fod
Skru foden stramt ind i skruehullet, indtil foden holder op
med at dreje.
z Tips
x Når fotorammen stilles i
stående retning
Hvis du stiller fotorammen med
betjeningsknapperne vendende opad,
roteres displayet også automatisk til
stående retning.
x Sony-logo
(kun DPF-D75/D85/D95)
Når fotorammen stilles i stående
retning, eller når du slår strømmen
fra, lyser Sony-logoet ikke.
Du kan indstille fotorammen til stående eller liggende retning ved at
dreje den uden at bevæge foden.
10 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\040C02.FM
Master: Right
010COV.book Page 11 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Sådan hænges fotorammen på en væg
1
Hav skruer parat (medfølger ikke), der passer til
skruehullerne på bagpanelet.
4 mm
Mere end 25 mm
4,2 mm
Huller til at hænge
enheden på væggen
2
• Brug skruer, der er egnede til
væggens materiale. Skruerne kan
beskadiges, afhængigt af den type
materiale, der er brugt i væggen.
Sæt skruerne i en stolpe eller stiver
i væggen.
• Når du vil sætte
hukommelseskortet i igen, skal du
tage fotorammen ned fra væggen,
og derefter udkaste og sætte
hukommelseskortet i igen, mens
fotorammen er placeret på et
stabilt underlag.
• Tag foden af og gem den i pladsen
til opbevaring af foden på
bagsiden, når du hænger
fotorammen på væggen.
Skru skruerne (medfølger ikke) ind i væggen.
Skruerne (medfølger ikke) skal stikke 2,5 til 3 mm ud fra
vægfladen.
Mellem
2,5 mm til 3 mm
3
Hæng fotorammen på væggen ved at passe hullet på
bagpanelet ind efter skruerne på væggen.
Da der er en magnet i pladsen
til opbevaring af foden, kan
foden holdes fast i pladsen.
• Forbind lysnetadapterens
jævnstrømskabel til fotorammen,
og hæng fotorammen på væggen.
Forbind derefter lysnetadapteren
til stikkontakten.
• Vi påtager os intet ansvar for
ulykker eller skader forårsaget af
fejl ved fastgørelse, forkert brug,
naturkatastrofer el. lign.
11 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
Klargøring af fotorammen
8,6 mm
PBemærkninger
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\040C02.FM
Master: Left
010COV.book Page 12 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
PBemærkninger
• Stikkontakten bør være så tæt på
enheden som muligt og
lettilgængelig.
• Stil ikke fotorammen på et ustabilt
eller skråt underlag.
• Tilslut lysnetadapteren til en
lettilgængelig stikkontakt i
nærheden. Hvis der opstår
problemer, mens du bruger
adapteren, skal du straks slå
strømmen fra ved at trække stikket
ud af stikkontakten.
• Lysnetadapterens stik må ikke
kortsluttes med en metalgenstand.
Det kan forårsage funktionsfejl.
• Brug ikke lysnetadapteren på et
indelukket sted, f.eks. mellem en
væg og møbler.
• Sæt lysnetadapterens stik godt fast.
Hvis forbindelsen er løs, kan
fotorammen slukkes, når den
flyttes.
• Efter brug skal du fjerne
lysnetadapteren fra fotorammens
DC IN 5 V-stik og afbryde
lysnetadapteren fra stikkontakten.
• Fotorammen må ikke slukkes og
lysnetadapteren må ikke afbrydes fra
fotorammen, før standby-indikatoren
bliver rød. Det kan beskadige
fotorammen.
• Vekselstrømsstikket kan fjernes fra
lysnetadapteren ved at trykke på
"PUSH"-tappen. Når du bruger
lysnetadapteren, er det ikke
nødvendigt at fjerne
vekselstrømsstikket. Sørg for at
bruge lysnetadapteren med
vekselstrømsstikket sat godt fast.
Hvis vekselstrømsstikket fjernes,
skal det skydes ind i
lysnetadapteren, indtil det klikker
på plads som illustreret.
• Vekselstrømsstikkets udformning
kan variere afhængigt af, hvilket
land du køber fotorammen i.
Tænde fotorammen
1
2
Sæt lysnetadapterens stik i DC IN 5 V-stikket på
fotorammens bagside.
Tilslut lysnetadapteren til stikkontakten.
Fotorammen tændes automatisk.
Til DC IN 5 Vstikket
DC-stik
Jævnstrømskabel
Til lysnetstikkontakt
Lysnetadapter
Vekselstrømsstik
Når vekselstrømsstikket er fjernet
Sætte vekselstrømsstikket fast
Sæt lysnetadapterens vekselstrømsstik fast på
lysnetadapteren som følger:
PUSH -tappen klikker, når
vekselstrømsstikket er
skudt helt på plads.
12 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\040C02.FM
Master: Right
010COV.book Page 13 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Tage vekselstrømsstikket ud af stikkontakten
Hvis vekselstrømsstikket stadig sidder i stikkontakten, skal det tages
ud som følger, uden brug af værktøj:
Metaltilslutninger på bagsiden af vekselstrømsstikket.
Betjening i begyndelsen
Når fotorammen tændes, vises det indledende display.
zTips
x Hvis fotorammen ikke
betjenes
Hvis fotorammen ikke betjenes i
10 sekunder, vises demonstrationen.
x Annullere
demonstrationen
Hvis der trykkes på en anden knap
end tænd/sluk-knappen, vender
skærmen tilbage til det indledende
display.
13 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
Klargøring af fotorammen
• Hvis vekselstrømsstikket behandles
for hårdt, kan det løsne sig fra
lysnetadapteren og blive siddende i
stikkontakten. Hvis det sker skal du
tage fat om vekselstrømsstikket
med tørre hænder som illustreret og
tage det ud af stikkontakten. Brug
ikke et værktøj. Pas på ikke at røre
ved metaltilslutningerne på
vekselstrømsstikkets bagside.
• Kontroller, om der er problemer
med lysnetadapteren og
vekselstrømsstikket, og skyd
derefter vekselstrømsstikket ind i
lysnetadapteren, så det klikker på
plads.
• Henvend dig til en Sony-reparatør
for reparation, hvis der er
problemer med lysnetadapteren
eller vekselstrømsstikket.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\040C02.FM
Master: Left
010COV.book Page 14 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Indstille det aktuelle klokkeslæt
P Råd
B/b-knapperne bliver kun aktiveret, når
Clock and calendar-visningsindstilling
(side 16) ikke er valgt.
1
Tryk på MENU og B/b for at vælge
fanebladet.
v/V [Date/time Settings] ,
2
(Settings) -
(ENTER)
Tryk på v/V for at vælge [Time] ,
(ENTER).
v/V for at vælge en værdi. , B/b (time, minut, og sekund)
Indstilling udført. ,
(ENTER)
3
Tryk på MENU.
I det samme vindue kan du bruge samme fremgangsmåde, som
for indstilling af tid, for at indstille følgende:
Punkter, der kan indstilles
•Date
•Date Display Order (Y-M-D/ M-D-Y/D-M-Y)
•First day of the week (Sunday/Monday)
•12hr/24hr display (12 hours/24 hours)
14 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\050C03.FM
Master: Right.L0
16
010COV.book
Page 15 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Vise et billede
Isætning af et hukommelseskort
Sæt hukommelseskortet godt ind i den tilsvarende slot
med mærkatsiden vendende mod dig selv (når du vender
mod fotorammens bagside).
PBemærk
Når du bruger et hukommelseskort
af følgende typer, skal det indsættes i
en passende adapter.
Hvis du indsætter det uden en
adapter, vil du ikke altid kunne tage
det ud. Som vist på illustrationen
yderst til højre nedenfor, skal du
bruge en passende adapter til
følgende typer hukommelseskort.
1miniSD /miniSDHC
xD-Picture Card
(Slot A)
1
2
microSD/microSDHC
2
“Memory
Stick”(Slot A)
microSD/
microSDHC
-adapter
3“Memory Stick Micro”
“Memory Stick Duo”
(Slot B)
“M2” -adapter
(standardstørrelse)
Adgangslampe
3
Når du indsætter et hukommelseskort
“M2”-adapter
(Duo-størrelse)
Billederne på hukommelseskortet vises automatisk.
Hvis du slår strømmen fra, mens de vises
Hvis du slår strømmen til igen, bliver de samme billeder fortsat vist.
Hvis adgangslampen ikke blinker
Sæt hukommelseskortet i igen efter at have kontrolleret
mærkatsiden af hukommelseskortet.
PBemærk
I Clock and calendar-visningen
blinker adgangslampen ikke, selv
om du har indsat et
hukommelseskort.
Om A- og B-slottene
Hvis du indsætter hukommelseskort i både A - og B -slottene
samtidigt, virker fotorammen ikke korrekt.
15 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
Vise et billede
SD -hukommelseskort
(Slot A)
miniSD/
miniSDHC
-adapter
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 16 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Skifte visningen
1
Tryk på knappen, der svarer til visningsindstilling, du
vil vælge.
VIEW MODE -knapper
PBemærk
Hvis du ikke betjener fotorammen i
en vis periode, vælges stilen angivet
af markøren automatisk.
Displayet skifter til den valgte visningsindstilling.
2
Tryk på B/b/v/V for at vælge en ønsket stil, og tryk
derefter på
(ENTER).
Skærmbilledet for visningsindstillinger vises.
z Råd
Beskrivelser af stile:
.CD-ROM (Handbook)
side17 til side 20
Om kalenderne:
Lunar Calendar, Arabic Calendar og
Farsi Calendar vises kun, når det
relevante sprog er valgt med
Language Setting.
Display
Slideshow
Stile
Single view, Multi image view, Clock
view, Calendar view, Time Machine,
Random view
Clock1 til Clock11
Calendar1 til Calendar3, Lunar
Clock and calendarr Calendar, Arabic Calendar, Farsi
Calendar
Entire image, Fit to screen, Entire image
(with Exif), Fit to screen (with Exif)
Index 1 til Index 3
Indeks
16 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\050C03.FM
Master: Right.2col
010COV.book Page 17 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Om den information, der vises på
LCD-skærmen
4 Information om indstilling
Ikoner Betydning
Indikator for beskyttelse
Indikator for tilknyttet fil (Vises når
der er en tilknyttet fil, f.eks. en
videofil eller en miniaturebilledfil
fra e-mail.)
Vises, når du har registreret en
markering.
5 Billednummer (mappenummer-filnummer)
Ikoner
Betydning
Intern hukommelse-indgang
“Memory Stick” -indgang
Bemærk
Kun alfanumeriske tegn kan vises.
6 Optagedato/klokkeslæt
SD -hukommelseskort-indgang
xD-Picture Card -indgang
3 Billeddetaljer
– Filformat (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Antal pixels (bredde ×højde)
– Producentnavn for billedenhed
– Modelnavn for billedenhed
– Lukkerhastighed (f.eks.: 1/8)
– Blændeværdi (f.eks.: F2.8)
– Eksponeringsværdi (f.eks.: +0.0EV)
– Information om rotering
17 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
Vise et billede
Følgende information vises.
1 Displaytype (I Single view-indstilling)
– Entire image
– Fit to screen
– Entire image (with Exif)
– Fit to screen (with Exif)
2 Ordenstal for det viste billede/Samlet antal
billeder Indikation af inputmedier for det viste
billede vises som følger:
Dette vises, hvis billedet overholder DCF.
Hvis billedet ikke er i overensstemmelse med
DCF, vises dets filnavn.
Hvis du har døbt eller omdøbt filen på din
computer, og filnavnet indeholder andre tegn
end alfanumeriske tegn, kan filnavnet ikke altid
vises korrekt på fotorammen. For en fil, der
lavet på en computer eller anden enhed, kan
maksimalt 10 tegn fra begyndelsen af filnavnet
vises.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\060C04.FM
Master: Left.L0
010COV.book Page 18 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Prøv at bruge forskellige funktioner
z Tips
x Importere
Antal billeder, der kan gemmes i den
interne hukommelse:
• Tilpasset størrelse: ca. 500 billeder
• Original størrelse: antallet af
billeder kan variere, afhængigt af
den oprindelige biledfilstørrelse.
x Eksportere
Ethvert hukommelseskort, som ikke
genkendes af fotorammen, er gråt,
og du kan ikke vælge det.
PBemærkninger
x Under eksport/sletning
Undgå at gøre følgende. Det kan
beskadige fotorammen,
hukommelseskortet eller dataene:
• Slå strømmen fra
• Tage et hukommelseskort ud
• Sætte et andet kort i
Forskellige funktioner
• Importere et billede (et hukommelseskort b
den interne hukommelse)
• Eksportere et billede (den interne hukommelse b
et hukommelseskort)
• Sletning af et billede
• Markere et billede
1
2
3
Når et ønsket billede vises, skal du trykke på MENU
og derefter B/b for at vælge
(Editing) -fanebladet.
Vælg det ønskede menupunkt (Import/Export/ Delete/
Marking), og tryk derefter på
(ENTER).
Tryk på v/V for at vælge [... dette billede]/[... flere
billeder]/[... alle billeder], og tryk derefter på
(ENTER).
x Ved sletning
("..." står for hver kommando: "Importer", "Eksporter", "Slet"
eller "Marker".)
Hvis sletningen er begyndt, kan det
slettede billede ikke gendannes,
selvom du standser sletningen.
[... dette billede]:
Tryk på v/V for at vælge destinationen, og tryk på
x Ved markering
• Kun markeringer på billeder i den
interne hukommelse gemmes.
• Markeringer på billeder på et
hukommelseskort, bliver fjernet,
når du slår strømmen fra eller
skifter afspilningsenheder.
(ENTER).
[... flere billeder]:
Tryk på B/b/v/V for at vælge et ønsket billede på billedlisten,
og tryk derefter på
(ENTER) for at tilføje "✔".
Gentag denne betjening for at vælge flere billeder.
For at slette valget: Vælg billedet og tryk på
(ENTER).
"✔" forsvinder fra billedet.
Når du er færdig med at vælge billederne, skal du trykke på
MENU, og derefter vælge destinationen.
[... alle billeder]:
Alle billederne vises med "✔".
Tryk på MENU, og vælg derefter destinationen.
18 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\060C04.FM
Master: Right
010COV.book Page 19 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
4
Tryk på v/V for at vælge [Yes], og tryk derefter på
(ENTER).
zRåd
Sorter billeder (Filtrering)
1
2
Hvis du bruger knapperne på
fotorammen, skal du trykke på
MENU, vælge
(Editing) fanebladet med B/b, vælge [Sort]
med v/V, og trykke på
.
Tryk på SORT, når et ønsket billede vises.
Vælg en sorteringsstil med v/V, og tryk på
(ENTER).
P Bemærk
Ved Clock and calendar-visning kan
du ikke vælge
(Editing) fanebladet.
PBemærkninger
x Under sortering
3
Tryk på B/b/v/V for at vælge det ønskede punkt, og
tryk derefter på
(ENTER).
x Sortering annulleres
automatisk
• Når der skiftes afspilningsenhed.
• Når billeder på et
hukommelseskort er sorteret og
hukommelseskortet fjernes.
Sådan annulleres sorteringen
Tryk på MENU, mens de sorterede billeder vises, vælg [Exit sort
(show all photos)], og tryk på
(ENTER).
Sådan ændres sorteringsstilen
Tryk på BACK, mens de sorterede billeder vises.
19 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
Prøv at bruge forskellige funktioner
• [Sort by date]: Filtrerer efter optagedato.
• [Sort by folder]: Filtrerer efter mappe.
• [Sort by vertical/horizontal]: Filtrerer efter billedets
retning.
• [Sort by mark]: Filtrerer efter markering.
Undgå at gøre følgende. Det kan
beskadige enheden,
hukommelseskortet eller dataene:
• Slå strømmen fra
• Tage et hukommelseskort ud
• Sætte et andet kort i
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\060C04.FM
Master: Left
010COV.book Page 20 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
z Hvad er
"afspilningsenhed"?
Et hukommelseskort eller den
interne hukommelse.
P Bemærk
Angive afspilningsenheden
Tryk på SELECT DEVICE.
Tryk på v/V for at vælge afspilningsenheden, og tryk
derefter på
(ENTER).
Ved Clock and calendar-visning kan
du ikke vælge
fanebladet.
(Select device) -
Justere billedstørrelse og -retning
P Bemærkninger
• Forstørrelse af et billede kan
forringe kvaliteten, afhængigt af
billedstørrelsen.
• Det er ikke muligt at forstørre et
billede med knapperne på
fotorammen.
(Zoom ind/Zoom ud/Rotate)
Forstørre/formindske
Tryk på
(zoom ind) eller
(zoom ud).
Gemme et forstørret eller et formindsket billede
(Beskær og gem)
• Når du flytter det forstørrede billede med B/b/v/V og trykker på
MENU, gemmes billedet i den beskårede størrelse.
• Du kan vælge en metode til at gemme ved at trykke på v/V.
Metoder til at gemme: [Save as new image], [Overwrite]*
* Kun JPG- og JPEG-billeder
Rotere
Tryk på
P Bemærk
Et forstørret billede kan ikke roteres.
1
zRåd
Ved visning af billeder i den interne
hukommelse bevares den
information, der bruges til at rotere
billedet, selv efter at strømmen er
slået fra.
(ROTATE).
Eller:
2
Tryk på MENU, B/b for at vælge
(Editing) fanebladet, v/V for at vælge [Rotate], og tryk derefter
på
(ENTER).
Tryk på v/V for at vælge den retning, der skal roteres,
og tryk derefter på
(ENTER).
•
•
3
: Roterer billedet 90 grader med uret.
: Roterer billedet 90 grader mod uret.
Tryk på v/V for at vælge [OK], og tryk derefter på
(ENTER).
20 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\060C04.FM
Master: Right
010COV.book Page 21 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Ændre indstillingerne for
automatisk tænd/sluk-funktionen
1
2
3
Tryk på MENU, B/b for at vælge
fanebladet.
(Settings) -
Tryk på v/V for at vælge [Auto Power ON/OFF], og
tryk derefter på
(ENTER).
z Tips
x Under betjening
Strømmen slås automatisk fra på det
tidspunkt, du indstiller for [PowerOFF timer].
x Under standby
Strømmen slås automatisk til på det
tidspunkt, du indstiller for [PowerON timer].
Tryk på v/V for at vælge [Setup method], og tryk på
(ENTER). Tryk derefter på v/V for at vælge
[Simple] eller [Advanced], og tryk derefter på
.
[Simple]
Prøv at bruge forskellige funktioner
1 Tryk på V for at vælge [Time Setting] ,
(ENTER).
2 Tryk på v/V for at vælge [Power-ON timer] eller [Power-
OFF timer] ,
(ENTER).
3 Tryk på v/V for at vælge [Enable] ,
(ENTER).
4 [Auto ON time]/ [Auto OFF time] -indstilling v/V: Indstil
tidspunktet.
AM eller PM vises, når du vælger [12 hours] på indstillingen
af tidsvisning.
5 [Auto ON day] / [Auto OFF day] -indstilling
v/V: Sæt en afkrydsning for at vælge den dag, hvor du vil
aktivere timeren. Flyt markøren til [OK], og tryk på
(ENTER).
[Advanced]
Fortsættes
21 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\060C04.FM
Master: Left
010COV.book Page 22 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
1 Tryk på V for at vælge [Time Setting] ,
(ENTER).
2 Tryk på B/b/v/V for at rykke til en dag i ugen eller en
tidszone*, du vil indstille eller annullere indstillingen af
automatisk tænd/sluk-funktion for. Tryk på
(ENTER) for
at ændre tidszonens farve:
* Du kan indstille en tidszone i enheder på én time.
Blå tidszone: Strøm TIL-status
Grå tidszone: Strøm FRA-status
3 Tryk på B/b/v/V for at vælge [OK].
PBemærkninger
• Afhængigt af status på
fotorammen kan nogle
indstillinger af nogle punkter ikke
ændres. De er grå og kan ikke
vælges.
• Ved Clock and calendar-visning
kan du kun foretage indstillinger
på
(Settings) -fanebladet.
Ændring af indstillingerne
Tryk på MENU, og derefter B/b for at vælge
-fanebladet.
(Settings)
Tryk på v/V for at vælge punktet og indstillingsværdien, og
tryk derefter på
(ENTER).
Punkter, der kan indstilles
•Slideshow Settings
•Auto Power ON/OFF
•Date/time Settings
•General Settings (Listing Order, Sony logo ON/OFF* osv.)
* Funktionen Tændt Sony-logo er kun tilgængelig på
DPF-D75/D85/D95.
•Language Setting
•Initialize
22 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\060C04.FM
Master: Right
010COV.book Page 23 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Tilslutning til en computer
1
2
3
4
Tilslut lysnetadapteren til fotorammen og til
lysnetkilden.
Forbind computeren og fotorammen med et
almindeligt USB-kabel.
Tænd fotorammen.
Brug computeren til at udveksle billeder med
fotorammens interne hukommelse.
P Bemærkninger
Til USB B-stik
Computer
Til USB-stik
x Windows
Anbefalet operativsystem: Microsoft Windows 7/Windows Vista
SP2/Windows XP SP3
Port: USB-port
x Macintosh
Anbefalet operativsystem: Mac OS X (v10.4 eller nyere)
Port: USB-port
23 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
Prøv at bruge forskellige funktioner
• Brug et B -Type USB-kabel.*
* Når du bruger et almindeligt
USB-kabel, skal du bruge et
USB-kabel med B-type stik (til
USB B-stikket på enheden,
rammeside stiktype) med en
længde på mindre end 3 meter.
• Hvis der er tilsluttet flere
USB-enheder til en computer, eller
hvis der bruges en hub, kan der
opstå problemer. I så fald skal
tilslutningen forenkles.
• Du kan ikke betjene fotorammen
fra en anden USB-enhed, der
bruges samtidigt.
• USB-kablet må ikke afbrydes
under datakommunikation.
• Betjening med alle computere, der
opfylder de anbefalede
systemkrav, garanteres ikke.
• Det er blevet vist, at fotorammen
virker, når den er tilsluttet til en
computer og en Sony digital
fotoprinter. Når andre enheder
tilsluttes til fotorammen, kan disse
enheder ikke altid genkende
fotorammens interne hukommelse.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\070C05.FM
Master: Right
010COV.book Page 24 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Fejlsøgning
Hvis der vises en fejlmeddelelse
Fejlmeddelelse
Betydning/Løsning
Cannot delete a protected file.
• For at slette en beskyttet fil skal du annullere beskyttelsen
på dit digitalkamera eller en computer.
Memory card is protected. Remove • Hukommelseskortet er skrivebeskyttet. Skyd
protection then try again.
skrivebeskyttelseskontakten til aktiveringspositionen.
(.Digital Photo Frame Handbook, side 45)
Error reading the Memory Stick. /
• For et hukommelseskort: Der er opstået en fejl.
Error reading the SD Memory Card. /
Kontroller, at hukommelseskortet er sat korrekt i. Hvis
Error reading the xD-Picture Card. /
denne fejlmeddelelse vises hyppigt, skal du kontrollere
Error reading the iternal memory.
status for hukommelseskortet med en anden enhed end
fotorammen.
Write error on the Memory Stick. / /
Write error on the SD Memory Card. • For den interne hukommelse:
/ Write error on the xD-Picture Card./
Formater den interne hukommelse.
Write error on the internal memory.
Bemærk
Bemærk, at alle billedfiler importeret til den interne hukommelse
slettes, når den interne hukommelse formateres.
Memory card format not supported. • For et hukommelseskort skal du bruge dit digitalkamera
eller en anden enhed til at formatere hukommelseskortet.
Bemærk
Når du formaterer hukommelseskortet, slettes alle filer på
hukommelseskortet.
Hvis der opstår problemer
Symptom
Kontroller punkt
Nogle billeder
vises ikke.
c Hvis billedet vises i indeksvisningen, men
• Vises billederne i
ikke kan vises som enkeltbillede, kan
indeksvisningen?
billedfilen være beskadiget, selv om dens
• Forekommer markeringen
miniature-previewdata er i orden.
nedenfor i indeksvisningen?
c En fil, der ikke er kompatibel med DCF, kan
ikke altid vises med fotorammen, selv om
den kan vises med en computer.
c Hvis en markering vises, kan
miniaturedataene eller selve billedet ikke
åbnes.
• Er der mere end
4.999 billeder på
hukommelseskortet?
Årsag/Løsning
c Fotorammen kan afspille, gemme, slette eller
håndtere op til 4.999 billedfiler.
24 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\070C05.FM
Master: Right
010COV.book Page 25 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Symptom
Kontroller punkt
Nogle billeder
vises ikke.
• Har du omdøbt filen med en c Hvis du har døbt eller omdøbt filen på din
computer eller anden enhed?
computer, og filnavnet indeholder andre tegn
end alfanumeriske tegn, kan billedet ikke
altid vises på fotorammen.
• Er der en mappe med mere
end fem niveauer i
hierarkiet på
hukommelseskortet?
Årsag/Løsning
c Fotorammen kan ikke vise billeder gemt i en
mappe, der er mere end fem niveauer dyb.
Et billede kan ikke • Har du gemt billeder fra en c Hvis du ikke laver en mappe, kan du kun
gemmes.
gemme op til 512 billeder. Desuden kan
computer på den interne
antallet af billeder mindskes afhængigt af
hukommelse uden at lave en
filnavnets længde eller tegntypen. Når du
mappe i den interne
gemmer billeder i den interne hukommelse
hukommelse?
fra en computer, skal du sørge for at lave en
mappe i den interne hukommelse og gemme
billederne i denne mappe.
c Brug den enhed, du bruger til at annullere
Et billede kan ikke • Er hukommelseskortet
slettes.
skrivebeskyttelsen, og prøv at slette igen.
skrivebeskyttet? Eller er
skrivebeskyttelseskontakten c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
aktiveringspositionen.
låst?
• Er dette billede beskyttet?
c Slå strømmen fra og til igen. (.side 12)
—
Der sker intet, selv • Er batteriet sat korrekt i
om du trykker på
fjernbetjeningen?
knapperne på
fjernbetjeningen.
—
• Er der indsat et
beskyttelsesark?
c Udskift batteriet. (.Digital Photo Frame
Handbook, side 9)
c Isæt et batteri i den korrekte retning.
(.Digital Photo Frame Handbook, side 9)
c Ret spidsen af fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på fotorammen.
c Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren.
c Fjern beskyttelsesarket. (.side 10)
25 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
Fejlsøgning
Der sker intet, selv
om du betjener
fotorammen.
c Kontroller billedinformationen fra
enkeltvisning. (.side 17)
c Et billede med en
-markering er
indstillet til "Skrivebeskyttet". Du kan ikke
slette det på fotorammen.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\080ADD.FM
Master: Left.L0
010COV.book Page 26 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Montering
• Undgå at placere fotorammen på et sted, der er
udsat for:
– rystelser
– fugtighed
– meget støv
– direkte sollys
– meget høje eller lave temperaturer
• Brug ikke elektrisk udstyr nær fotorammen.
Fotorammen virker ikke korrekt i
elektromagnetiske felter.
• Sæt ikke tunge genstande på fotorammen.
Om transport
Ved transport af fotorammen skal du fjerne
hukommelseskort, eksterne enheder,
lysnetadapter og tilsluttede kabler fra fotorammen
og lægge fotorammen og dens udstyr i den
originale æske med beskyttelsesemballagen.
Hvis du ikke længere har originalæsken og
emballagen, kan du bruge en lignende emballage,
så fotorammen ikke beskadiges ved transporten.
Rengøring
Rengør fotorammen med en blød, tør klud eller en
blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen form for
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin, da
de kan beskadige overfladen.
Om lysnetadapteren
• Selv om fotorammen er slukket, forsynes den
stadig med vekselstrøm (fra lysnettet), mens
den er tilsluttet til stikkontakten via
lysnetadapteren.
• Sørg for at bruge den lysnetadapter, der
medfølger fotorammen. Brug ikke andre
lysnetadaptere, da det kan forårsage
funktionsfejl.
• Brug ikke den medfølgende lysnetadapter med
andre enheder.
• Brug ikke en elektrisk transformer (rejseomformer), da det kan forårsage
overophedning eller funktionsfejl.
• Hvis lysnetadapterens ledning er beskadiget,
må den aldrig bruges igen, da det kan forårsage
fare.
Begrænsninger af duplikering
Tv-programmer, film, videobånd, portrætter af
andre mennesker og andet materiale kan være
underkastet bestemmelser om ophavsret.
Uautoriseret brug af sådant materiale kan krænke
bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret.
Bortskaffelse af fotorammen
Selv om du udfører [Format internal memory],
slettes dataene i den interne hukommelse ikke
altid fuldstændigt. Når du bortskaffer
fotorammen, anbefales det at ødelægge
fotorammen fysisk.
Om kondensvand
Hvis fotorammen bringes direkte fra kolde til
varme omgivelser eller anbringes i et meget
fugtigt rum, kan der dannes kondens på enhedens
inderside. Hvis det sker, fungerer fotorammen
ikke korrekt, og den kan beskadiges permanent,
hvis du alligevel bruger den. Hvis der dannes
kondens, skal du tage fotorammens lysnetledning
ud og ikke bruge fotorammen i mindst en time.
26 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\080ADD.FM
Master: Right
010COV.book Page 27 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Specifikationer
x Fotoramme
Model
i betjeningsindstilling inkl.
lysnetadapteren
DPF-D75/
ved maksimal
D85/D95/E75 belastning
normal indstilling*
6,6 W
6,4 W
* Definitionen af normal indstilling er en status, som
giver mulighed for at udføre et slideshow med brug
af billeder, der er gemt i den interne hukommelse
med standardindstillingerne uden at sætte et
hukommelseskort i eller at tilslutte en ekstern enhed.
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Fortsættes
27 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
Yderligere oplysninger
LCD-skærm
LCD-panel:
DPF-D75/E75: 18 cm
TFT active matrix
DPF-D85: 20 cm
TFT active matrix
DPF-D95: 23 cm,
TFT active matrix
Samlet antal prikker:
DPF-D75/E75: 1,152,000
(800 × 3(RGB) × 480) prikker
DPF-D85: 1,152,000
(800 × 3(RGB) × 480) prikker
DPF-D95: 1,152,000
(800 × 3(RGB) × 480) prikker
Effektivt visningsområde
Displayets billedformat: 16:10
LCD-skærmområde:
DPF-D75/E75: 17,3 cm
DPF-D85: 18,8 cm
DPF-D95: 21,1 cm
Samlet antal prikker:
DPF-D75/E75: 1.105.920
(768 × 3(RGB) × 480) prikker
DPF-D85: 1,036,800
(720 × 3(RGB) × 480) prikker
DPF-D95: 1,036,800
(720 × 3(RGB) × 480) prikker
LCD-baggrundsbelysningens levetid
20,000 timer
(før baggrundsbelysningens styrke mindskes
til halvdelen)
Indgangs/udgangsstik
USB-stik (Type B, Hi-Speed USB)
Slots
“Memory Stick PRO” (Standard/Duo)/
SD-hukommelseskort/MMC/
xD-Picture Card-slot
Kompatible billedfilformater
JPEG: DCF 2.0-kompatibel, Exif 2.21kompatibel, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21-kompatibel
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 -bit Windows -format
RAW (kun preview*2): SRF, SR2, ARW
(2.0 eller ældre version)
(Visse billedfilformater er ikke kompatible.)
Maksimalt antal pixels, der kan vises
8.000 (V) × 6.000 (L) prikker*3
Filsystem
FAT12/16/32,
sektorstørrelse på 2.048 bytes eller mindre
Billedfilnavn
DCF-format, 128 tegn, inden for det
5. hierarki
Maksimalt antal filer, der kan håndteres
4.999 filer for et hukommelseskort
Intern hukommelseskapacitet*4
256 MB
(Der kan gemmes ca. 500 billeder*5.)
Strømkrav
DC IN-stik, 5 V jævnstrøm
Strømforbrug
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\080ADD.FM
Master: Left
010COV.book Page 28 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Mål
x Lysnetadapter
DPF-D75/E75:
[Med foden åben]
Ca. 212 × 142 × 115,2 mm
(bredde/højde/dybde)
[Når fotorammen hænger på en væg]:
Ca. 212 × 142 × 39,3 mm
(bredde/højde/dybde)
DPF-D85:
[Med foden åben]
Ca. 240 × 160 × 123 mm
(bredde/højde/dybde)
[Når fotorammen hænger på en væg]:
Ca. 240 × 160 × 39,3 mm
(bredde/højde/dybde)
DPF-D95:
[Med foden åben]
Ca. 258 × 172 × 120 mm
(bredde/højde/dybde)
[Når fotorammen hænger på en væg]:
Ca. 258 × 172 × 39,3 mm
(bredde/højde/dybde)
Vægt
DPF-D75: Ca. 480 g
DPF-E75: Ca. 440 g
DPF-D85: Ca. 580 g
DPF-D95: Ca. 700 g
(ekskl. lysnetadapter)
Medfølgende tilbehør
Se “Kontrollere medfølgende tilbehør”
på side 7.
Strømkrav
- 100 V til 240 V, 50/60 Hz
0,3 A
Nominel udgangsspænding
5V2A
Mål
Ca. 45 × 72 × 50 mm)
(bredde/højde/dybde)
(ekskl. fremspring)
Vægt
Ca. 110 g
Se lysnetadapterens mærkat for flere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
*1
: Baseline JPEG med formatet 4:4:4, 4:2:2 eller 4:2:0
: RAW-filer vises som miniature-preview.
*3
: Der kræves 17 bits eller mere både lodret og vandret.
Et billede med et formatforhold på 20:1 eller mere
vises ikke altid korrekt. Selvom formatforholdet er
mindre end 20:1, kan der opstå problemer med
visning af miniaturer, slideshow eller i andre tilfælde.
*4
: Kapaciteten er beregnet som 1 MB svarende til
1.000.000 bytes. Den faktiske kapacitet mindskes, da
filer til styring og programmer er inkluderet.
Ca. 200 MB kan bruges til den faktiske betjening.
*5: Det omtrentlige antal er vist, når der gemmes billeder
taget med kamera svarende til 2.000.000 pixels.
Værdien kan variere alt efter optageforhold.
*2
Hjemmeside til kundesupport
Den nyeste supportinformation kan findes på følgende
hjemmesideadresse:
http://www.sony.net/
28 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\080ADD.FM
Master: Right
010COV.book Page 29 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Om varemærker og
ophavsrettigheder
•
, Cyber-shot,
, “Memory
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory
Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,
, “Memory Stick
PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”,
,
, “Memory Stick-ROM”,
,
“MagicGate” og
er
varemærker eller registrerede varemærker, der
tilhører Sony Corporation.
Microsoft, Windows og Windows Vista er
registrerede varemærker, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og/
eller andre lande.
eller xD-Picture Card™ er et
varemærke, der tilhører FUJIFILM Corporation.
SD-logoet er et varemærke.
SDHC-logoet er et varemærke.
Indeholder iTypeTM og skrifttyper fra
Monotype Imaging Inc. iTypeTM er et
varemærke, der tilhører Monotype Imaging Inc.
Denne software er delvist baseret på arbejdet i
den uafhængige JPEG Group.
Libtiff
Ophavsret © 1988 - 1997 Sam Leffler
Ophavsret © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
Alle andre firmaer og produkter, der er nævnt
heri, kan være varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive
firmaer. Desuden er "™" og "®" ikke nævnt i
hvert tilfælde i vejledningen.
Stick”,
•
•
•
•
•
•
•
•
Yderligere oplysninger
•
29 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\080ADD.FM
Master: Left
010COV.book Page 30 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
til egne
notater
30 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\080ADD.FM
Master: Right
010COV.book Page 31 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
til egne
notater
31 DA
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S295\Layout\DA\090BCO.FM
Master: Left
010COV.book Page 32 Friday, March 12, 2010 4:50 PM
Trykt med sværte baseret på vegetabilsk
olie uden flygtige organiske forbindelser.
Sony Corporation
Printed in China
DPF-D75/D85/D95/E75 4-174-745-12 (1)
Download PDF

advertising