Sony | DPF-XR100 | Sony DPF-XR100 XR100 Digital fotoramme Betjeningsvejledning

X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\010COV.FM
Master: Right
010COV.book Page 1 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
4-259-436-11 (1)
Før betjening
Digital Photo
Frame
Grundlæggende betjening
Avanceret betjening
DPF-XR100/VR100
Med brug af en computer
Fejlmeddelelser
Fejlfinding
Yderligere oplysninger
Håndbog til Digital fotoramme
© 2010 Sony Corporation
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\010TOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Indholdsfortegnelse
Før betjening
Benyt din fotoramme på forskellige
måder .............................................4
Funktioner ......................................5
Delenes betegnelser .......................8
x Digital fotoramme ....................... 8
x Fjernbetjening ............................. 9
Grundlæggende betjening
Klargøre fjernbetjeningen .............10
Indstille foden ...............................12
Tænde fotorammen ......................13
Indstille det aktuelle klokkeslæt ....14
Indsætning af et
hukommelseskort ........................15
Skifte visningen ............................16
Visning af slideshow .....................17
Clock and Calendar-visning .........19
Enkeltvisning-indstilling
(enkeltbillede-visning) ..................20
Indeksbillede-visning ....................22
Afspille en videofil ........................22
Avanceret betjening
Se et slideshow ............................24
Ændre indstillingerne af
slideshowet .................................... 24
Afspille et slideshow med
baggrundsmusik ...........................27
Importere en musikfil ......................27
Vælge en musikfil til at afspille .......27
Afspille baggrundsmusik med et
slideshow .......................................27
Opdateringsindstilling .................. 28
Vedligeholdelsesindstilling ...........29
Aktivere
vedligeholdelsesindstilling .............29
Formatere systemet ........................29
Importere billeder fra et
hukommelseskort til den interne
hukommelse .................................30
Angive afspilningsenheden ...........32
Eksportere et billede fra den
interne hukommelse til et
hukommelseskort ........................33
Slette et billede .............................34
Registrere en markering ...............35
Sortere billeder .............................37
Justere billedstørrelse
og -retning .................................... 38
Forstørre/formindske et billede ......38
Dreje et billede ...............................38
Ændre indstillingerne for
automatisk
tænd/sluk-funktionen ....................39
Bruge vækker funktionen ..............41
Ændre indstillingerne ................... 42
Indstillingsprocedure ......................42
Punkter der kan indstilles ...............44
Tilslutning til et high definition-tv
(kun DPF-XR100) ....................47
Tilslutning til et high
definition-tv ....................................47
Betjene en ekstern enhed, der er
tilsluttet til fotorammen ................49
2 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\010TOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Med brug af en computer
Tilslutte til en computer ................51
Systemkrav .....................................51
Tilslutte til en computer for at
udveksle billeder ............................51
Afbryde din computer .....................52
Fejlmeddelelser
Hvis der vises en fejlmeddelelse ...53
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer ............55
Yderligere oplysninger
Om hukommelseskort ..................60
“Memory Stick” ..............................60
SD-hukommelseskort .....................61
xD-Picture Card .............................61
CompactFlash-kort
(kun DPF-XR100) ...........................61
Bemærkninger om brug af
hukommelseskort ...........................61
Indeks ...........................................63
Om afbildninger og screenshots,
der bruges i denne vejledning
Afbildninger og screenshots, der bruges i denne
vejledning, er for DPF-XR100, med mindre andet
er angivet.
Illustrationer og skærmbilleder, der anvendes i
denne vejledning, er muligvis ikke identiske med
dem, der faktisk anvendes eller vises.
3 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\030C01.FM
Master: Left.L0
010COV.book Page 4 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Før betjening
Benyt din fotoramme på forskellige måder
Sony DPF-XR100/VR100 er en digital fotoramme, hvor du uden brug af computer kan vise billeder
taget med et digitalkamera eller en anden enhed.
4 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\030C01.FM
Master: Right
010COV.book Page 5 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Funktioner
Før betjening
x Understøtter forskellige
hukommelseskort*
Understøtter forskellige hukommelseskort
og andre enheder, f.eks. "Memory Stick",
CompactFlash-kort, SD-hukommelseskort,
xD-Picture Card og USB-hukommelse. Sæt
et hukommelseskort fra et digitalkamera i, så
kan du straks fremvise billederne
(side 15, 60).
x Forskellige slideshow-stile
Det viste billede kan skiftes automatisk,
ligesom når du bladrer i et album. Du kan
vælge blandt forskellige slideshow-stile,
herunder dem der viser ur eller kalender. Du
kan også ændre indstillinger for afspilning,
f.eks. afspilningsrækkefølge (side 24).
x Importere billeder til den interne
hukommelse
Du kan importere og gemme billederne i den
interne hukommelse (side 30).
x Forskellige displayfunktioner
Du kan benytte forskellige
fremvisningsindstillinger, f.eks.
slideshow-visning, Clock and calendarvisning, Single view-indstilling og
Index -billede-visning (side 16).
* Når du bruger et miniSD/miniSDHC 1,
microSD/microSDHC 2 eller “Memory
Stick Micro” media 3, skal du sørge for at
indsætte det i en passende adapter.
Fortsættes
5 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\030C01.FM
Master: Left
010COV.book Page 6 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
x Eksportere billeder
Du kan eksportere billeder i den interne
hukommelse til dit hukommelseskort
(side 33).
x Vækkerfunktion
På det angivne tidspunkt på den angivne dag
i ugen får du en meddelelse med hørbar og
visuel alarm (side 41).
x Automatisk rotering af billeder
Fotorammen roterer automatisk billeder til
deres korrekte retning. Billeder roteres også
automatisk, når fotorammen er indstillet til
enten stående eller liggende stilling
(side 12).
* Når du bruger et miniSD/miniSDHC 1,
microSD/microSDHC 2 eller “Memory
Stick Micro” media 3, skal du sørge for at
indsætte det i en passende adapter.
x Afspilning af videofiler/afspilning af
baggrundsmusik (BGM) med fotos
Du kan fremvise en videofil, der er optaget
med et digitalkamera, samt fotos, og sætte
baggrundsmusik til billederne (side 22, 27).
x Sorteringsfunktion
Du kan sortere billeder efter begivenhed,
mappe, billedretning, mærke og videoer/
fotos (side 37).
x Tilslutning til et high definition-tv for
at vise billeder på en stor skærm med
musik (kun DPF-XR100)
Med fotorammens HDMI OUT-stik kan du
se billeder, der er gemt på et
hukommelseskort, en ekstern enhed eller i
den interne hukommelse på en stor skærm
med ledsagende musik (side 47).
6 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\030C01.FM
Master: Right
010COV.book Page 7 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
x Hæng fotorammen op på en væg
Du kan hænge fotorammen på væggen
(supplied Operating Instructions, "Fod –
Hænge fotorammen på væggen").
Før betjening
7 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\030C01.FM
Master: Left
010COV.book Page 8 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Delenes betegnelser
x Digital fotoramme
Forside
LCD-skærm
Fjernbetjeningssensor
Sony-logo (side 13)
Bagside
VIEW MODE-knap (side 16)
1 (tænd/standby) -knap
Standby-indikator
Adgangslampe
Hukommelseskort-slot (side 15)
MENU -knap
Retnings (B/b/v/V) knapper, ENTER (
) -knap
BACK -knap
8 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\030C01.FM
Master: Right
010COV.book Page 9 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
USB Mini-B-stik (side 51)
USB A-stik (side 49)
HDMI OUT-stik (side 47) (kun DPF-XR100)
Nulstillingsknap (side 58)
Før betjening
DC IN 9V -stik
Fod
Huller til at hænge enheden på væggen
x Fjernbetjening
VIEW MODE -knapper
1 (tænd/standby) -knap
SLIDE-SHOW (
) -knap
CLOCK (
) -knap
SINGLE -knap
MENU -knap
INDEX (
) -knap
Zoom ind ( ) -knap
Retnings (B/b/v/V) knapper
BACK -knap
MARKING (
) -knap
ENTER (
) -knap
Zoom ud ( ) -knap
IMPORT (
SORT -knap
DELETE (
SELECT DEVICE -knap
ROTATE (
) -knap
) -knap
) -knap
Om beskrivelserne i denne vejledning
Den betjening, der beskrives i denne vejledning, er baseret på brug af fjernbetjeningen.
Når en betjening f.eks. udføres forskelligt med fjernbetjeningen i forhold til med knapperne på
fotorammen, bliver det forklaret i et tip.
9 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Left.L0
010COV.book Page 10 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Grundlæggende betjening
Udskifte fjernbetjeningens
batteri
Klargøre
fjernbetjeningen
Det medfølgende litiumbatteri (CR2025) er
allerede sat i fjernbetjeningen. Træk
beskyttelsesarket ud før brug, som vist på
figuren.
Hvis fjernbetjeningen ikke længere virker, skal
batteriet (CR2025 litiumbatteri) udskiftes med
et nyt.
1
Tryk tappen ind.
2
Træk batteriholderen ud.
Beskyttelsesark
Brug af fjernbetjeningen
Ret spidsen af fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på fotorammen.
Fjernbetjeningssensor
3
Sæt et nyt batteri i, og skub
batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen.
Sæt batteriet i, så "+" vender opad.
Bemærkninger
• Brug af et andet batteri end det angivne kan
medføre brud på batteriet.
• Bortskaf brugte batterier som angivet af de lokale
myndigheder.
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller
fugtigt sted.
• Pas på, at der ikke kommer nogen fremmedlegemer
ind i fjernbetjeningen, f.eks. når du udskifter
batteriet.
Bemærk
Fotorammen kan falde ned, hvis du bruger knapperne
på fotorammen, når den hænger på væggen. Betjen
fotorammen med fjernbetjeningen.
10 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Right
010COV.book Page 11 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
• Forkert brug af batteriet kan forårsage utæthed og
tæring.
– Batteriet må ikke genoplades.
– Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere
tid, skal batteriet tages ud af fjernbetjeningen
for at forhindre utæthed og tæring.
– Hvis batteriet sættes forkert i, kortsluttes, skilles
ad, opvarmes eller kastes på åben ild, kan det
forårsage brud på batteriet, eller at det lækker.
Grundlæggende betjening
11 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Left
010COV.book Page 12 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Indstille foden
1
2
Hold fotorammen godt fast og sæt
foden lige ind i skruehullet på
bagpanelet.
Når fotorammen placeres lodret, så
betjeningsknapperne sidder til venstre, roteres
displayet også automatisk til stående retning.
De retninger, der er angivet på retningsknappen
på bagpanelet, afhænger af fotorammens
retning.
Bemærkninger
Skru foden stramt ind i skruehullet,
indtil foden holder op med at dreje.
• Kontroller, om foden er stabil. Hvis foden ikke er
indstillet korrekt, kan fotorammen vælte.
• Sony-logoet lyser ikke, når fotorammen er placeret
lodret eller er slukket.
• Du kan også rotere billedet manuelt (side 38).
• Fotorammen registrerer og roterer ikke billedernes
retning, når [Auto display orientation] i [General
Settings] på
(Settings) -fanebladet er indstillet
på [OFF].
• En videofil roteres ikke automatisk, selvom du
ændrer fotorammens retning.
Tip
Indstille til stående eller
liggende retning
Du kan indstille fotorammen til stående eller
liggende retning ved at rotere den uden at
bevæge foden.
Det er nemmere at vende foden, hvis du vikler eller
pakker et gummibånd stramt omkring foden, når du
tager foden af fotorammen.
12 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Right
010COV.book Page 13 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Tænde fotorammen
Hvis du allerede har tændt fotorammen ved at
tilslutte den til lysnetkilden, så gå videre til det
næste afsnit.
Betjening i udgangstilstanden
Når fotorammen tændes uden et
hukommelseskort indlæst eller en anden enhed
tilsluttet, vises det indledende display nedenfor
på skærmen.
Slå strømmen til
Hvis du ikke betjener fotorammen i en vis
periode, vises demonstrationen. Hvis der
trykkes på en anden knap end tænd/
sluk-knappen, vender skærmen tilbage til det
oprindelige display.
Tryk først på MENU under det indledende
display, og indstil derefter dato og klokkeslæt.
Slå strømmen fra
Hold 1 (tænd/standby) på fotorammen eller
fjernbetjeningen nede, indtil strømmen slås fra.
Standby-indikatoren skifter fra grøn til rød.
Bemærk
Afbryd ikke lysnetadapteren fra fotorammen eller
stikkontakten, før standby-indikatoren bliver rød. Det
kan beskadige fotorammen.
13 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Grundlæggende betjening
Tryk på 1 (tænd/standby) på fotorammen eller
fjernbetjeningen for at slå strømmen til.
Standby-indikatoren skifter fra rød til grøn.
Sony-logoet på frontpanelet tændes.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Left
010COV.book Page 14 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Indstille det aktuelle
klokkeslæt
1
2
3
2 Tryk på B/b for at vælge time, minut og
sekund, tryk på v/V for at vælge en
værdi, og tryk derefter på
.
7
Tryk på MENU.
Order], og tryk derefter på
.
v/V for at vælge et format, og
tryk på
.
• Y-M-D
• M-D-Y
• D-M-Y
Tryk på B/b for at vælge
(Settings) -fanebladet.
Tryk på v/V for at vælge [Date/time
Settings], og tryk på
.
Indstil ugedagen, som kalenderen
skal starte med.
Du kan indstille ugedagen, der vises helt
til venstre, når kalenderen vises.
1 Tryk på v/V for at vælge [First day of
the week], og tryk derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge [Sunday] eller
[Monday], og tryk på
.
Indstil verdensuret.
1 Tryk på v/V for at vælge [World Clock
Settings], og tryk derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge [Local Time],
og tryk derefter på
.
3 Tryk på v/V for at vælge det land, hvor
du bor, og tryk på
.
4 Tryk på v/V for at vælge [Local DST],
og tryk derefter på
.
5 Tryk på v/V for at vælge [ON] eller
[OFF], og tryk på
.
6 Tryk på BACK.
Du kan indstille op til tre andre verdensure
end uret til dit land. Fortsæt med trin 2 til
5 for at indstille [Clock 1 Time], [Clock 2
Time], [Clock 3 Time] og deres respektive
sommertider.
5
1 Tryk på v/V for at vælge [Date Display
2 Tryk på
8
4
Vælg datoformatet.
9
Vælg tidsvisningen.
1 Tryk på v/V for at vælge [12hr/
24hr display], og tryk derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge [12 hours]
eller [24 hours], og tryk på
.
10 Tryk på MENU.
Menuskærmbilledet lukkes.
Indstil datoen.
1 Tryk på v/V for at vælge [Date], og tryk
derefter på
.
2 Tryk på B/b for at vælge måned, dag og
år, tryk på v/V for at vælge en værdi, og
tryk derefter på
.
6
Indstil klokkeslættet.
1 Tryk på v/V for at vælge [Time], og
tryk derefter på
.
14 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Right
010COV.book Page 15 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Indsætning af et
hukommelseskort
For nærmere oplysninger om kompatible
hukommelseskort, se side 60 til 62. For
understøttede filformater henvises til
betjeningsvejledningen, "Specifikationer".
Sæt hukommelseskortet godt ind i den
tilsvarende slot med mærkatsiden
vendende mod dig selv (når du vender
mod fotorammens bagside).
Når du indsætter et hukommelseskort
Når du indsætter et hukommelseskort, vises
billederne på kortet automatisk. Hvis du slår
strømmen fra, mens de vises, og slår strømmen
til igen, bliver de samme billeder fortsat vist.
CompactFlash-kort
(Slot A)
(kun DPF-XR100)
Adgangslampe
xD-Picture
Card
(Slot B)
SD -hukommelseskort
(Slot B)
“Memory
Stick”
(Slot B)
“Memory
Stick Duo”
(Slot C)
Sådan skiftes afspilningsenheden
Tryk på SELECT DEVICE (side 32).
Sådan fjernes et hukommelseskort
Tag et hukommelseskort ud af dets slot i
modsat retning af den retning, det blev sat i.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens
adgangslampen blinker.
Bemærkninger
• Slotten er både en “Memory Stick”-standard og
Duo-størrelse kompatibel slot, så du har ikke brug
for en “Memory Stick”-adapter.
• “Memory Stick” (Standard/Duo)/
SD-hukommelseskort/MMC/xD-Picture Cardslotten til multianvendelse registrerer automatisk
korttypen.
• Sæt ikke flere hukommelseskort ind i B - og C
-slottene på samme tid. Hvis der sættes flere
hukommelseskort ind, virker fotorammen ikke
korrekt.
Tip
Bemærk
Når du bruger et miniSD/miniSDHC 1,
microSD/microSDHC 2 eller “Memory Stick
Micro” 3, skal du sørge for at indsætte det i en
passende adapter.
• S-Frame roterer ikke automatisk, hvis:
– En billedfil er optaget med en DSC, som ikke
understøtter optagelse med "Exif rotate tag".
– En billedfil retoucheres og gemmes med
retoucheringssoftware, som bryder "Exif rotate
tag".
1
2
3
15 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Grundlæggende betjening
Adgangslampen blinker, når
hukommelseskortet er indsat korrekt. Indsæt
hukommelseskortet igen efter at have
kontrolleret mærkatsiden af hukommelseskortet,
hvis adgangslampen ikke blinker.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Left
010COV.book Page 16 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Skifte visningen
Bemærk
Hvis du ikke har betjent fotorammen i længere
tid, bliver den stil, markøren er sat på,
automatisk valgt.
Du kan ændre visningsstilen ved at trykke på
VIEW MODE-knapperne.
1
Tryk på knappen, der svarer til
visningsindstilling, du vil vælge.
VIEW MODE -knapper
Displayet skifter til den valgte
visningsindstilling.
.
1
Slideshow
(side 17)
2
Clock and
Calendar
(side 19)
3
Single image
display
(side 20)
Tip
2
Når du bruger knapperne på fotorammen,
skal du trykke på VIEW MODE øverst på
LCD-skærmens bagside.
Vælg en stil med B/b, og tryk på
.
Displayet skifter til den valgte
visningsstil.
16 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Right
010COV.book Page 17 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Visning af slideshow
Display
Stil
Beskrivelse
Billeder vises på en enkelt skærm, et efter et.
Slideshow
Single view
Viser flere billeder på samme tid.
Grundlæggende betjening
Multi image view
Viser billeder et efter et, mens den aktuelle dato og
klokkeslæt vises.
Clock view/World
Clock
Viser billeder et efter et, mens en kalender vises. Den aktuelle
dato og klokkeslæt vises.
Calendar view
Viser billeder et efter et, mens optagedato og klokkeslæt
vises. Den aktuelle dato og klokkeslæt vises ikke.
Time Machine
Viser et billede, der er bearbejdet ved hjælp af skabelonen i
CreativeEdit.
Scrap-book/Creative
Random view
Viser billeder, mens der tilfældigt skiftes mellem en række
forskellige slideshow-stile og effekter.
Når billeder vises tilfældigt
Dette er tilgængeligt, når [Shuffle] i [Slideshow Settings] er
indstillet til [ON] (side 25).
Fortsættes
17 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Left
010COV.book Page 18 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Tips
• Hvis der ikke er sat noget hukommelseskort i, eller der ikke er gemt nogen billeder i den interne hukommelse,
starter demonstrationen automatisk. Demonstrationen slutter, hvis der indsættes et hukommelseskort med gemte
billeder, eller der trykkes på en anden knap end 1 (tænd/standby).
• For nærmere oplysninger om afspilningsrækkefølgen i en slideshow-visning, se side 45.
• Du kan indstille interval, rækkefølge for visning, farveeffekt eller visningsindstilling, når du vælger
slideshow-visning. Se "Ændre indstillingerne af slideshowet" (side 24).
• Når du trykker på
, mens et slideshow kører, vises det aktuelle billede i enkeltvisning-indstilling.
• Hvis du slår fotorammen fra under slideshow og slår den til igen, genstarter slideshowet fra det sidst viste
billede.
• En fil med lyddata, der ikke indeholder foto- eller videodata, kan ikke vises.
18 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Right
010COV.book Page 19 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Clock and Calendar-visning
Clock2
Clock3
Clock4
Clock6
Clock7
Clock8
Clock9
Calendar1
Calendar2
World Clock 1
World Clock 2
World Clock 3
Lunar Calendar
(når du vælger
[Simplified
Chinese] i
[Language
Setting])
Arabic Calendar
(når du vælger
[Arabic] i
[Language
Setting])
Farsi Calendar
(når du vælger
[Persian] i
[Language
Setting])
Clock5
Grundlæggende betjening
Clock1
Bemærk
Du kan kun vælge Settings- eller Slideshow-fanebladet, når Clock and Calendar-visningen er vist.
19 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Left
010COV.book Page 20 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Enkeltvisning-indstilling (enkeltbillede-visning)
Display
Stil
Beskrivelse
Viser et helt billede på skærmbilledet.
Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på B/b.
Entire image
Viser et billede over hele skærmbilledet.
(Afhængigt af billedformatet for det optagede billede, vises
billedets ramme måske kun delvist.)
Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på B/b.
Fit to screen
Entire image (with
Exif)
Fit to screen (with
Exif)
Viser billedinformation, f.eks. billednummer, filnavn og
optagedato, mens hele billedet vises. Du kan skifte de billeder,
der skal vises, ved at trykke på B/b.
Se “Om information, der vises på skærmen” (side 21) for
nærmere oplysninger om billedinformation.
Viser billedinformation, f.eks. billednummer, filnavn og
optagedato i tilpas til skærm-indstilling.
(Afhængigt af billedformatet for det optagede billede, vises
billedets ramme måske kun delvist.)
Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på B/b.
Se “Om information, der vises på skærmen” (side 21) for
nærmere oplysninger om billedinformation.
Tips
• Hvis der ikke er sat noget hukommelseskort i, eller der ikke er gemt nogen billeder i den interne hukommelse,
starter demonstrationen automatisk. Demonstrationen slutter, hvis der indsættes et hukommelseskort med gemte
billeder, eller der trykkes på en anden knap end 1 (tænd/standby).
• Panorama-afspilningen starter, når du trykker på
, mens panoramabilledet vises i enkeltvisning-indstilling.
• Du kan ændre billede-visningsindstilling ved at trykke på VIEW MODE for at vælge SINGLE og derefter B/b for
at vælge enten Entire image- eller Fit to screen-indstilling. Ikke alle billeder kan bruge Fit to screen-indstilling.
• Du kan bruge VIEW MODE-knappen på fotorammen.
• En fil med lyddata, der ikke indeholder foto- eller videodata, kan ikke vises.
20 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Right
010COV.book Page 21 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Om information, der vises på
skærmen
3Billednummer
(mappenummer-filnummer)
Dette vises, hvis billedet overholder DCF.
Hvis billedet ikke er i overensstemmelse
med DCF, vises 10 tegn fra begyndelsen af
filen.
4 Billeddetaljer
1 Information om indstilling
Ikoner
Betydning
Indikator for beskyttelse
Indikator for associeret fil (Vises
når der er en associeret fil, f.eks.
en videofil eller en
miniaturebilledfil fra e-mail.)
Vises, når du har registreret en
markering.
Video-ikon
Lydmemo-ikon
Panoramabillede-ikon
2 Optagedato/klokkeslæt
Bemærk
Dette vises ikke for videofiler.
21 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Grundlæggende betjening
Følgende information vises.
x Når fotoet vises
– Filformat (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Antal pixels (bredde × højde)
– Producentnavn for billedenhed
– Modelnavn for billedenhed
– Lukkerhastighed (f.eks.: 1/8)
– Blændeværdi (f.eks.: F2.8)
– Eksponeringsværdi (f.eks.: +0.0EV)
– Information om rotering
x Når videofilen afspilles
– Filformat (AVI, MOV, MP4, MPEG-2
PS, MPEG-2 TS)
– Videofilstørrelse
– Afspilningens varighed
– Antal pixels (bredde × højde)
– Video-codec/bithastighed
– Audio-codec/bithastighed
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Left
010COV.book Page 22 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Indeksbillede-visning
Afspille en videofil
1
Den betjening, der beskrives i dette afsnit, er
baseret på betjening med knapperne på den
medfølgende fjernbetjening.
Tryk på
(INDEX), mens
fotorammen er i enkeltbillede- eller
slideshow-visningsindstilling.
Der vises en liste over miniaturer.
1
Vælg en videofil.
1 Tryk på SINGLE.
2 Tryk på B/b for at vælge den ønskede
stil, og tryk derefter på
.
3 Tryk på B/b for at gå frem/tilbage i
filerne og vælge en videofil, du vil
afspille.
2
Tryk på B/b/v/V for at flytte
markøren til et billede, du vil vise, og
tryk på
.
Det valgte billede vises i
enkeltvisning-indstilling.
Sådan ændres størrelsen på
miniaturer
Tryk på
(zoom ind) eller
(zoom ud),
mens listen over indeks vises. Miniaturerne
forstørres eller formindskes, og antallet af
miniaturer ændres også.
Bemærk
Ved fremvisning på tv varierer antallet af billeder, der
kan vises på tv’et i indeksbillede-visning, afhængigt
af tv’ets skærmstørrelse.
Tips
• En miniature er et lille billede til indeksbrug, som
optages i en fil med billeder, der er taget med et
digitalt kamera.
• Hvis du trykker på B/b/v/V for at vælge et billede,
og trykker på
i indeksbillede-visning, vises det
valgte billede i enkeltvisning-indstilling.
• En fil med lyddata, der ikke indeholder foto- eller
videodata, kan ikke vises.
Bruge Index -displayet
1 Tryk på
(INDEX).
2 Tryk på B/b/v/V for at vælge en
videofil, du vil afspille.
2
Tryk på
.
Den valgte videofil starter afspilning.
Sådan justeres lydstyrken
Skærmbilledet til justering af lydstyrken vises
til højre på skærmen, hvis du trykker på v/V.
For at hæve lydstyrken skal du trykke på V. For
at sænke lydstyrken skal du trykke på v.
Tip
Du kan justere lydstyrken på det indledende display
eller enkeltbillede-displayet.
Sådan holdes pause i
afspilningen
Tryk på
under afspilning af videofilen.
For at genoptage afspilningen skal du trykke på
igen.
Hurtig afspilning frem/tilbage
Tryk på B/b under afspilning af videofilen.
Filen afspilles frem eller tilbage ved høj
hastighed, mens du holder b eller B knappen
nede. Når du slipper knappen, starter normal
afspilning fra dette punkt.
22 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\040C02.FM
Master: Right
010COV.book Page 23 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Afhængigt af videofilen er hurtig afspilning
frem/tilbage muligvis ikke tilgængelig med
fotorammen.
Sådan standses afspilningen
Tryk på BACK, mens en videofil afspilles.
Bemærkninger
• Du kan ikke afspille følgende typer videofiler:
– Videofiler med ophavsretsbeskyttelse
Grundlæggende betjening
– Videofiler, der overstiger det maksimale antal
pixels, enten i bredden eller højden
• Hvis fotorammen er tilsluttet til et tv med et
HDMI-kabel, kommer lyd, betjeningslyd og
vækker fra tv’et, ikke fra fotorammen. Juster
lydstyrken på tv’et.
• Hurtig afspilning frem/tilbage og afspilningspause
er ikke mulig under Slideshow-visning.
• Videobilleder opdelt i forskellige filer efter
optagelse kan ikke afspilles kontinuerligt efter
hinanden. Afspil hver fil for sig.
23 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left.L0
010COV.book Page 24 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Avanceret betjening
Se et slideshow
1
Tryk på
(SLIDE-SHOW).
Tip
Når du bruger knapperne på fotorammen,
skal du trykke på VIEW MODE øverst på
LCD-skærmens bagside og trykke på v/V for at
vælge Slideshow.
Ændre indstillingerne af
slideshowet
1
2
3
2
Tryk på B/b for at vælge en ønsket
stil, og tryk derefter på
.
Tryk på MENU.
Tryk på B/b for at vælge [Slideshow
Settings] -fanebladet.
Tryk på v/V for at vælge det punkt,
du vil ændre, og tryk på
.
Se tabellerne på næste side for nærmere
oplysninger om punkter, der kan
indstilles.
Bemærkninger
• Bemærk følgende, når du vælger et slideshow vha.
billedet, der er gemt på et hukommelseskort.
– På grund af egenskaberne ved hukommelseskort
kan der forekomme datafejl på billeder, når de
læses for ofte.
Se “Visning af slideshow” (side 17)
for nærmere oplysninger om
slideshow-stilene.
– Undlad at køre et slideshow i lang tid med et
lille antal billeder. Det kan medføre datafejl.
– Det anbefales at sikkerhedskopiere billeder på et
hukommelseskort ofte.
• Når fotorammen f.eks. viser et slideshow, er
ændringer af indstillingerne af nogle punkter ikke
tilgængelige. De er grå og kan ikke vælges.
• Slideshowet starter fra det første billede, hvis du
slukker for fotorammen, eller hvis du nulstiller
fotorammen.
• Når skærmen er for lys, kan det give dig kvalme.
Pas på ikke at lave indstillinger af lysstyrken for
lyse, når du bruger fotorammen.
24 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 25 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
*: Fabriksindstillinger
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
Slideshow
Settings
Photo Interval
Indstil en værdi blandt 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1 min., 5 min., 30 min.,
1 hour, 3 hours, 12 hours, 24 hours for intervallet mellem billeder.
Video Interval
Indstil intervallet baseret på afspilningstid fra begyndelsen af filen.
Vælg en værdi blandt First 15 sec., First 30 sec., First 1 min., First 3 min.
og First 5 min.*, hver fra begyndelsen af filen, eller afspil fra begyndelsen
til slutningen af filen.
Bemærk
Et billede skifter ikke altid med de intervaller, du har indstillet på menuen, afhængigt af
typen af slideshow, farveeffekt eller billedstørrelse.
Sound Settings
Se "Afspille et slideshow med baggrundsmusik"
(side 27).
Select BGM
Import BGM
Shuffle
Color effect
ON
Viser billeder tilfældigt.
OFF*
Viser billeder i overensstemmelse med indstillingen af
[Listing Order] i [General Settings].
Vælg den ønskede farveeffekt til fotos blandt følgende:
Bemærk
Når en videofil afspilles, kan du ikke vælge andre punkter end Color.
Color*
Display Mode
Viser et billede i farver.
Sepia
Viser et billede i sepiafarve.
Monochrome
Viser et billede i sort-hvid.
Correct Img.
Foretager følgende korrektioner af billedet på samme
tid.
Exposure Correction: Korrigerer lysstyrken ved hjælp
af funktionen ansigtsregistrering.
Focus Correction: Korrigerer et uskarpt billede.
Vælg den ønskede displaystørrelse for fotos blandt følgende:
Bemærkninger
• De originale billeddata ændres ikke.
• Når en videofil afspilles, kan du ikke vælge andre punkter end Entire
image.
Entire image*
Viser et helt billede forstørret til passende størrelse.
(Et billede kan blive vist med marginer for oven, for
neden, til venstre og til højre.)
Fit to screen
Forstørrer et billede, så det fylder hele skærmen uden
at ændre billedformatet.
Bemærk
Et billede vises ikke altid med den displaystørrelse, du
har indstillet på menuen, afhængigt af typen af
slideshow.
Fortsættes
25 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
Delete BGM
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 26 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
*: Fabriksindstillinger
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
Slideshow
Settings
Optimize
Speaker Output
ON*
Digital signalbehandling optimerer lydudgangen.
OFF
Lydudgangen optimeres ikke.
26 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 27 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Afspille et slideshow
med baggrundsmusik
Importere en musikfil
1
2
3
5
6
Indsæt et hukommelseskort, der
indeholder en musikfil, i fotorammen.
1
Tryk på MENU, og derefter B/b for
at vælge [Slideshow Settings]
-fanebladet.
2
Tryk på v/V for at vælge [Import
BGM], og tryk derefter på
.
3
Tryk på v/V for at vælge
hukommelseskortet, der er indsat i
trin 1.
Vælg en musikfil, du vil importere fra
listen over musikfiler, med v/V og
tryk på
.
Der vises en afkrydsning (✔) ved siden af
den valgte fil.
Gentag trin 5, når du vil vælge to
eller flere filer.
Tip
7
8
Vælge en musikfil til at afspille
For at fjerne valget skal du vælge den fil, der
skal slettes, og derefter trykke på
.
Afkrydsningen (✔) ved siden af den valgte fil
forsvinder.
Tryk på MENU, når du færdig med
at vælge musikfilen(erne).
4
5
Tryk på v/V for at vælge [Select
BGM], og tryk derefter på
.
Vælg en musikfil, du vil afspille fra
den importerede liste over
musikfiler, med v/V og tryk på
.
Der vises en afkrydsning (✔) ved siden af
den valgte fil.
Gentag trin 3, hvis du vil vælge to
eller flere musikfiler.
Tryk på MENU.
Afspille baggrundsmusik med
et slideshow
Gå frem som følger, når du afspiller en musikfil
importeret til den interne hukommelse som
BGM med et lysbilledshow ved hjælp af fotos
eller videofiler.
1
Tryk på
, når skærmbilledet til
bekræftelse vises.
2
Den valgte musikfil importeres til
fotorammens interne hukommelse.
3
Tips
• For at slette en musikfil, der er importeret til den
interne hukommelse, skal du vælge [Delete BGM]
på [Slideshow Settings] -skærmbilledet i trin 2, og
derefter trykke på
. Tryk på v/V for at vælge
den musikfil, du vil slette fra listen over musikfiler,
og tryk på
. Filen bliver slettet fra listen over
musikfiler.
Tryk på MENU, og derefter B/b for
at vælge [Slideshow Settings]
-fanebladet.
4
Tryk på MENU, og derefter B/b for
at vælge [Slideshow Settings]
-fanebladet.
Tryk på v/V for at vælge [Sound
Settings], og tryk derefter på
.
Tryk på v/V for at vælge [Sound for
Photos] eller [Sound for Videos], og
tryk derefter på
.
Foretag indstillingen af BGM.
Sound for Photos
[BGM ON]: Der afspilles
baggrundsmusik, mens et slideshow med
fotoene køres.
Fortsættes
27 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
4
• Afspilning af den importerede musikfil er aktiveret
som BGM på et slideshow.
• Kun musikfiler importeret til den interne
hukommelse kan afspilles som BGM.
• Der kan importeres op til 40 musikfiler til
fotorammens interne hukommelse.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 28 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
[BGM OFF]: Der afspilles ikke
baggrundsmusik, mens et slideshow med
fotoene køres.
Sound for Videos
[BGM]: Der afspilles baggrundsmusik,
mens et slideshow med en videofil køres.
[Video sound]: Der afspilles lyd optaget i
en videofil, mens et slideshow med en
videofil køres.
[OFF]: Der afspilles ingen lyd, mens et
slideshow med en videofil køres.
Bemærk
Afspilning af en musikfil med ophavsretsbeskyttelse
er ikke mulig.
Sådan justeres lydstyrken
Skærmbilledet til justering af lydstyrken vises
til højre på skærmen, hvis du trykker på v/V.
For at hæve lydstyrken skal du trykke på V. For
at sænke lydstyrken skal du trykke på v.
Opdateringsindstilling
På grund af en af egenskaberne ved enheden
kan der forekomme datafejl på billeder, der
gemmes i lang tid eller læses mange gange.
Fotorammen opdaterer den interne
hukommelse automatisk for at undgå disse fejl,
afhængigt af status for den interne
hukommelse.
Skærmbilledet til bekræftelse af opdatering af
den interne hukommelse vises automatisk, når
opdatering er nødvendig.
Opdateringen starter automatisk, når du vælger
[Yes] eller når der ikke udføres nogen
betjening i 30 sekunder. Hvis du vælger [No],
vises skærmbilledet til bekræftelse af
opdatering igen, når opdatering er nødvendig.
Tip
Du kan justere lydstyrken på det indledende display
eller enkeltbillede-displayet.
Fotorammen må ikke slukkes, mens den interne
hukommelse er ved at blive opdateret. Det kan
medføre funktionsfejl.
Det kan tage ca. 5 minutter at opdatere den
interne hukommelse.
Bemærkninger
• Det anbefales at sikkerhedskopiere dataene med
jævne mellemrum, så de ikke kan gå tabt.
• Undgå at køre et slideshow kontinuerligt med færre
end 10 billeder med intervallet sat til 3 sek. Det vil
kunne ødelægge billeddata i den interne
hukommelse.
28 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S862\Layout\DA\050C03.FM
Master: Right
050C03.FM Page 29 Wednesday, September 29, 2010 12:26 PM
Initialize system:
Betjening-skærmbilledet vises.
Vedligeholdelsesindstilling
Gå til "Formatere systemet" nedenfor.
Du kan opdatere firmwaren i din fotoramme
eller formatere dens system i denne indstilling.
Tip
Udfør opdatering af firmware eller formatering af
systemet for fotorammen i følgende tilfælde:
Opdatering af firmware:
Opdatering af firmware giver fotorammen optimal
ydelse og opgraderede funktioner.
Formatering af systemet:
Hvis fotorammen ikke starter korrekt, skal
fotorammens system formateres. Hvis det ikke løser
problemet, kan du henvende dig til en Sony-forhandler.
Formatere systemet
1
Tryk på B/b for at vælge [Yes] på
skærmbilledet til formatering af
systemet, og tryk på
.
1
2
Fotorammens system formateres.
Kontroller, at fotorammen er slukket.
Tip
Tryk på
mens du holder VIEW
MODE på fotorammen nede for at
tænde den.
Når formatering af systemet er udført, bliver
menuindstillinger og mærke-information slettet,
selv om billed- og musikdata gemt i
fotorammens interne hukommelse ikke bliver
slettet.
Hold VIEW MODE nede, indtil følgende
skærmbillede vises.
2
Når en afslutning vises, skal du
trykke på 1 (tænd/standby) på
fotorammen for at slukke den.
Vedligeholdelsesindstilling er aktiveret.
3
Tryk på v/V for at vælge [Update
firmware] eller [Initialize system], og
tryk på
.
Update firmware:
Detaljerede oplysninger om opdaterede
filer og opdatering af firmwaren kan
findes på http://www.sony.net/DPF.
Fortsættes
29 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
Aktivere
vedligeholdelsesindstilling
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 30 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
3
4
Tryk på nulstillingsknappen på
bagsiden af fotorammen med en
lille, tynd genstand el. lign.
Tryk på 1 (tænd/standby) på
fotorammen for at tænde den.
Importere billeder fra et
hukommelseskort til den
interne hukommelse
Fotorammens system startes.
Tip
Det kan tage et minut for systemet at starte
første gang efter formateringen.
Du kan bruge fotorammen som et digitalalbum
ved at gemme vigtige billeder i den interne
hukommelse.
Tips
• Når du gemmer billeder i den interne hukommelse,
kan du bruge [Image import size] i menuen til at
forudindstille, om størrelsen på billeder skal ændres
til den optimale størrelse, eller om de skal gemmes
uden komprimering (side 45).
• Når [Image import size] er indstillet til [Resize],
kan op til ca. 4.000 billeder gemmes i den interne
hukommelse. Når den er indstillet til [Original], kan
antal billeder, der kan gemmes, variere afhængigt af
den oprindelige billedfilstørrelse.
1
Tryk på
(IMPORT), når et
billede, der er gemt på
hukommelseskortet, vises på
skærmen.
Tip
Når du bruger knapperne på fotorammen, skal
du trykke på MENU, vælge
(Editing)
-fanebladet med B/b, vælge [Import] med v/V,
og trykke på
.
Single view-indstilling
(Single image-visning)
30 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 31 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Slideshow -visning
3
Tryk på B/b/v/V for at vælge det
billede, der skal importeres fra
billedlisten, og tryk på
.
Der sættes en afkrydsning (✔) ved det
valgte billede.
Hvis du vil importere flere billeder ad
gangen, skal du gentage dette trin.
2
Tryk på v/V for at vælge [Import this
image], [Import multiple images]
eller [Import all images], og tryk på
.
Hvis du vil slette valget, skal du vælge
billedet og trykke på
. Afkrydsningen
(✔) forsvinder.
Om billedsortering på billedlisten
Når sortering er aktiveret:
Lister alle billeder, der opfylder
sorteringskriterierne.
Når sortering ikke er aktiveret:
Lister alle billeder i den enhed, som
indeholder det billede, der vises i
øjeblikket.
Se "Sortere billeder" (side 37).
4
5
Tryk på MENU.
Skærmen til valg af mappe vises.
Tryk på v/V for at vælge en
destinationsmappe, og tryk på
.
Skærmbilledet til bekræftelse af import af
billedet til den interne hukommelse vises.
Fortsættes
31 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
Hvis du vælger [Import this image],
importeres det billede, der vises i
øjeblikket, til den interne hukommelse. Gå
til trin 5. (Dette punkt kan ikke vælges på
slideshow-visning.)
Hvis du vælger [Import multiple images],
kan du vælge det billede, du vil importere
fra billedlisten. Gå til trin 3.
Hvis du vælger [Import all images], vises
en billedliste med afkrydsninger i
afkrydsningsfelterne for alle billederne.
Gå til trin 4.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 32 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Tip
En ny mappe oprettes automatisk, når du vælger
[New folder].
6
7
Tryk på v/V for at vælge [Yes], og
tryk derefter på
.
Angive
afspilningsenheden
Billedet gemmes i den angivne mappe i
den interne hukommelse.
Du kan angive, om der skal vises billeder på et
hukommelseskort eller i den interne
hukommelse.
Tryk på
, når skærmbilledet til
bekræftelse vises.
1
Tryk på SELECT DEVICE.
Bemærkninger
• "Import til den interne hukommelse" er ikke mulig
for billeder i den interne hukommelse.
• Undgå at gøre følgende, mens billeder bliver
importeret til den interne hukommelse. Det kan
beskadige fotorammen, hukommelseskortet eller
dataene:
– Slå strømmen fra
– Tage et hukommelseskort ud
Tips
– Sætte et andet kort i
• Import af videofiler til den interne hukommelse er
ikke mulig med knapperne på fotorammen. For at
importere en videofil skal du tilslutte en computer
til fotorammen og kopiere en videofil på
computeren til fotorammens interne hukommelse.
For nærmere oplysninger, se “Tilslutte til en
computer” (side 51).
• Ved betjening fra fotorammen skal du
trykke på MENU, og derefter B/b for at
vælge
(Select device) -fanebladet.
• Hvis hukommelseskortet, du vil vælge,
ikke er indsat, skal du indsætte det nu.
Bemærk
Ved Clock and Calendar-visning kan du ikke
vælge
(Select device) -fanebladet.
Tip
• Du kan ændre miniaturestørrelsen på billedlisten
ved hjælp af [ / ].
• På grund af en af egenskaberne ved den interne
hukommelse kan der forekomme datafejl på
billeder, der gemmes i længere tid eller læses
mange gange. Det anbefales at sikkerhedskopiere
dataene med jævne mellemrum, så de ikke kan gå
tabt.
2
Tryk på v/V for at vælge den enhed,
du vil vise, og tryk på
.
Billederne på den valgte enhed vises.
Tip
Sorteringsfunktionen annulleres automatisk, når du
ændrer afspilningsenheden under sorteringen.
32 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 33 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Eksportere et billede fra
den interne hukommelse
til et hukommelseskort
5
2
3
Tryk på MENU, når et billede, der er
gemt i den interne hukommelse,
vises på skærmen.
Tryk på B/b for at vælge
(Editing) -fanebladet.
Tryk på v/V for at vælge [Export], og
tryk derefter på
.
Enkeltvisning-indstilling
(enkeltbillede-visning)
6
7
4
Tryk på MENU.
Skærmbilledet til valg af det
hukommelseskort, som billedet skal
eksporteres til, vises.
Tryk på v/V for at vælge et
hukommelseskort, som billedet skal
eksporteres til, og tryk på
.
Tryk på v/V for at vælge [Export this
image], [Export multiple images]
eller [Export all images], og tryk på
.
Hvis du vælger [Export this image],
eksporteres det billede, der vises i
øjeblikket, til enheden. Gå til trin 7.
(Dette punkt kan ikke vælges på
slideshow-visning.)
Hvis du vælger [Export multiple images],
kan du vælge det billede, du vil eksportere
fra billedlisten. Gå til trin 5.
Hvis du vælger [Export all images], vises
en billedliste med afkrydsninger i
afkrydsningsfelterne for alle billederne.
Gå til trin 6.
Fortsættes
33 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
Der sættes en afkrydsning (✔) ved det
valgte billede.
Hvis du vil eksportere flere billeder ad
gangen, skal du gentage dette trin.
Hvis du vil slette valget, skal du vælge
billedet og trykke på
. Afkrydsningen
(✔) forsvinder.
Om billedsortering på billedlisten
Når sortering er aktiveret:
Lister alle billeder, der opfylder
sorteringskriterierne.
Når sortering ikke er aktiveret:
Lister alle billeder i den interne
hukommelse.
Se "Sortere billeder" (side 37).
Du kan eksportere billederne i den interne
hukommelse til et hukommelseskort.
1
Tryk på B/b/v/V for at vælge det
billede, der skal eksporteres fra
billedlisten, og tryk på
.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 34 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
8
Tryk på v/V for at vælge en
destinationsmappe, og tryk på
.
Skærmbilledet til bekræftelse af eksport af
billedet vises.
Slette et billede
1
Tryk på
(DELETE), når der
vises et billede på skærmen.
Tip
Hvis du bruger knapperne på fotorammen, skal
du trykke på MENU, vælge
(Editing)
-fanebladet med B/b, vælge [Delete] med v/V,
og trykke på
.
2
Tip
9
En ny mappe oprettes automatisk, når du vælger
[New folder].
Tryk på v/V for at vælge [Yes], og
tryk derefter på
.
Billedet eksporteres.
10 Tryk på
, når skærmbilledet til
bekræftelse vises.
Billedet kopieres til det angivne
hukommelseskort.
Bemærk
Undgå at gøre følgende, mens billeder eksporteres.
Det kan beskadige fotorammen, hukommelseskortet
eller dataene:
– Slå strømmen fra
– Tage et hukommelseskort ud
– Indsætning af et andet hukommelseskort
Tips
• Du kan også bruge MENU-knappen på fotorammen
til at eksportere.
• Du kan ændre miniaturestørrelsen på billedlisten
ved hjælp af [ / ].
• Enhver enhed, som ikke genkendes af fotorammen,
er grå, og du kan ikke vælge den.
• "Eksport fra den interne hukommelse" er også
mulig for videofiler.
3
Tryk på v/V for at vælge [Delete this
image], [Delete multiple images]
eller [Delete all images], og tryk på
.
Hvis du vælger [Delete this image], slettes
det billede, der vises i øjeblikket. Gå til
trin 5. (Dette punkt kan ikke vælges på
slideshow-visning.)
Hvis du vælger [Delete multiple images],
kan du vælge det billede, du vil slette fra
billedlisten. Gå til trin 3.
Hvis du vælger [Delete all images], vises
en billedliste med afkrydsninger i
afkrydsningsfelterne for alle billederne.
Gå til trin 4.
Tryk på B/b/v/V for at vælge det
billede, der skal slettes fra
billedlisten, og tryk på
.
Der sættes en afkrydsning (✔) ved det
valgte billede.
Hvis du vil slette flere billeder ad gangen,
skal du gentage dette trin.
Hvis du vil slette valget, skal du vælge
billedet og trykke på
. Afkrydsningen
(✔) på billedet forsvinder.
Om billedsortering på billedlisten
Når sortering er aktiveret:
Lister alle billeder, der opfylder
sorteringskriterierne.
Når sortering ikke er aktiveret:
Lister alle billeder i den enhed, som
indeholder det billede, der vises i
øjeblikket.
Se "Sortere billeder" (side 37).
34 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 35 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
4
Tryk på MENU.
Skærmbilledet til bekræftelse af sletning
vises.
5
Tryk på v/V for at vælge [Yes], og
tryk derefter på
.
Billedet slettes.
6
Tryk på
, når skærmbilledet til
bekræftelse vises.
Bemærkninger
• Undgå at gøre følgende, mens billeder bliver slettet.
Det kan beskadige fotorammen, hukommelseskortet
eller dataene:
Registrere en markering
Du kan kun lave et slideshow med billeder,
som er blevet udvalgt og markeret på forhånd.
Du kan nemt kontrollere billederne med
markeringer ved hjælp af indeksbillede-visning
eller enkeltvisning-indstilling.
1
Tip
– Slå strømmen fra
– Tage et hukommelseskort ud
2
Når du bruger knapperne på fotorammen, skal
du trykke på MENU, vælge
(Editing)
-fanebladet med B/b, vælge [Marking] med
v/V, og trykke på
.
Tryk på v/V for at vælge den
ønskede markering, og tryk på
.
Tip
Du kan ændre miniaturestørrelsen på billedlisten ved
hjælp af [ / ].
Sådan formateres den interne
hukommelse
1
2
Tryk på MENU.
3
Tryk på v/V for at vælge [Initialize], og
tryk derefter på
.
4
Tryk på v/V for at vælge [Format internal
memory], og tryk på
. Skærmbilledet
til bekræftelse af formatering af den
interne hukommelse vises.
5
Tryk på v/V for at vælge [Yes], og tryk
derefter på
.
Tryk på B/b for at vælge
(Settings) -fanebladet.
3
Tryk på v/V for at vælge [Mark this
image], [Mark/Unmark multiple
images] eller [Mark all images], og
tryk på
.
Hvis du vælger [Mark this image],
markeres det billede, der vises i
øjeblikket. Gå til trin 6. (Dette punkt kan
ikke vælges på slideshow-visning.)
Hvis du vælger [Mark/Unmark multiple
images], kan du vælge det billede, som du
vil sætte en markering på, fra billedlisten.
Gå til trin 4.
Hvis du vælger [Mark all images], vises
en billedliste med afkrydsninger i
afkrydsningsfelterne for alle billederne.
Gå til trin 5.
Fortsættes
35 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
– Indsætning af et andet hukommelseskort
• Når meddelelsen [Cannot delete a protected file.]
vises på skærmen, var billedfilen indstillet til
"Skrivebeskyttet" på en computer. I så fald skal du
tilslutte fotorammen til en computer og slette denne
fil ved hjælp af computeren.
• Den samlede kapacitet for den interne hukommelse
er ikke lig med den resterende kapacitet, selv
umiddelbart efter formatering.
• Når sletningen først er begyndt, kan det slettede
billede ikke gendannes, selvom du standser
sletningen. Slet først billeder efter at have
bekræftet, at du faktisk ønsker at slette dem.
Tryk på
(MARKING), når der
vises et billede på skærmen.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 36 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
4
Tryk på B/b/v/V for at vælge det
billede, der skal markeres fra
billedlisten, og tryk på
.
Der sættes en afkrydsning (✔) ved det
valgte billede.
Hvis du vil markere flere billeder ad
gangen, skal du gentage dette trin.
Hvis du vil slette valget, skal du vælge
billedet og trykke på
. Afkrydsningen
(✔) forsvinder fra billedet.
Om billedsortering på billedlisten
Når sortering er aktiveret:
Lister alle billeder, der opfylder
sorteringskriterierne.
Når sortering ikke er aktiveret:
Lister alle billeder i den enhed, som
indeholder det billede, der vises i
øjeblikket.
Se "Sortere billeder" (side 37).
5
6
Bemærk
En markering gemmes kun, når den er registreret for
et billede i den interne hukommelse. En markering
registreret for et billede på et hukommelseskort
fjernes, når strømmen slås fra, eller hvis du skifter
den enhed, der vises.
Tips
• Du kan vælge en markering blandt tre typer.
• Du kan ændre miniaturestørrelsen med [ / ] i
billedlisten.
Tryk på MENU.
Skærmbilledet til bekræftelse vises.
Tryk på v/V for at vælge [Yes], og
tryk derefter på
.
Markeringen sættes på det valgte billede.
Sådan slettes registrering af en
markering
Vælg [Unmark this image] eller [Unmark all
images], og tryk på
i trin 3. Du kan også
annullere valget, når du fjerner markeringen fra
afkrydsningsfeltet.
• [Unmark this image]:
Fjerner en markering fra det billede, der
vises i øjeblikket. (Dette punkt kan ikke
vælges på slideshow-visning.)
• [Unmark all images]:
Når sortering er aktiveret:
Fjerner markering af alle billeder, der
opfylder sorteringskriterierne.
Når sortering ikke er aktiveret:
Fjerner markering af alle billeder i enheden,
som indeholder det billede, der vises i
øjeblikket.
36 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 37 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Sortere billeder
Du kan sortere billeder, der er gemt i den
interne hukommelse eller på et
hukommelseskort, efter begivenhed, mappe,
billedretning, markeringer osv.
1
Tryk på SORT, når der vises et
billede på skærmen.
Tip
2
Vælg en sorteringsstil med v/V, og
tryk på
.
Tryk på MENU, mens de sorterede billeder
vises, vælg [Exit sort (show all photos)], og
tryk på
.
Sådan ændres sorteringsstilen
Tryk på BACK, mens de sorterede billeder
vises, og vælg derefter [Reselect].
Bemærkninger
• Sluk ikke fotorammen og fjern ikke
hukommelseskortet under sortering. Det kan
beskadige fotorammen eller hukommelseskortet
eller ødelægge dataene.
• Sortering annulleres automatisk i følgende tilfælde:
– Når der skiftes afspilningsenhed.
– Når billeder på et hukommelseskort er sorteret
og hukommelseskortet fjernes.
• Videofiler vælges ikke, når du sorterer billeder ved
hjælp af [Sort by event], da optagedatoerne ikke kan
hentes for videofiler. De sorteres efter [No shooting
date].
• [Sort by event]:
Filtrerer efter type begivenhed.
• [Sort by folder]:
Filtrerer efter mappe.
• [Sort by vertical/horizontal]:
Filtrerer efter billedretning.
• [Sort by mark]:
Filtrerer efter registreret markering.
• [Sort by videos/photos]:
Filtrerer efter filer, der indeholder
videoer eller fotos.
3
4
Tryk på v/V for at vælge punktet, og
tryk på
.
Gentag trin 3 og tryk derefter på
MENU, når sortering er færdig.
37 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
Når du bruger knapperne på fotorammen, skal
du trykke på MENU, vælge
(Editing)
-fanebladet med B/b, vælge [Sort] med v/V, og
trykke på
.
Sådan annulleres sorteringen
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 38 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Justere billedstørrelse
og -retning
Forstørre/formindske et
billede
Du kan forstørre eller formindske et billede i
enkeltvisning-indstilling.
For at forstørre et billede skal du trykke
på (zoom ind) på fjernbetjeningen. For
at formindske et forstørret billede skal du
trykke på (zoom ud).
Hvert tryk på -knappen forstørrer billedet
yderligere. Du kan forstørre et billede til
maksimalt 5 gange den originale størrelse. Du
kan flytte et forstørret billede op, ned, mod
venstre og mod højre.
Sådan gemmes et forstørret eller
formindsket billede
1 Tryk på MENU, mens det forstørrede eller
formindskede billede vises.
2 Tryk på v/V for at vælge metode til at
gemme. Hvis du vælger [Save as new
image], gemmes en kopi af billedet. Gå til
trin 3.
Hvis du vælger [Overwrite], overskriver det
nye billede det gamle billede. Gå til trin 5.
3 Tryk på v/V for at vælge den enhed, hvor
billedet er gemt, og tryk på
.
4 Tryk på v/V for at vælge en
destinationsmappe, og tryk på
.
5 Tryk på v/V for at vælge [Yes], og tryk på
. Billedet gemmes.
6 Når skærmbilledet til bekræftelse vises, skal
du trykke på
.
Tip
Hvis du flytter det forstørrede billede med B/b/v/V
og trykker på MENU i trin 1, beskæres billedet til
den viste billedstørrelse og gemmes.
Bemærkninger
• Du kan ikke overskrive andre filer end JPEG-filer
(filtypenavn: .jpg eller .jpeg).
• Forstørrelse af et billede kan forringe kvaliteten,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Det er ikke muligt at forstørre et billede med
knapperne på fotorammen.
• En videofil kan ikke forstørres eller formindskes.
Dreje et billede
Du kan rotere et billede under
enkeltvisning-indstilling.
Betjen fra fotorammens menu
1
2
3
4
Tryk på MENU i
enkeltvisning-indstilling.
Tryk på B/b for at vælge
(Editing) -fanebladet.
Tryk på v/V for at vælge [Rotate], og
tryk derefter på
.
Tryk på v/V for at vælge den
retning, der skal roteres, og tryk på
.
•
:
Roterer et billede 90 grader med uret.
•
:
Roterer et billede 90 grader mod uret.
Bemærk
Et forstørret billede kan ikke roteres.
Tips
• Du kan også rotere et billede med
(ROTATE)
på fjernbetjeningen. Billedet roteres 90 grader mod
uret, hver gang du trykker på knappen.
• For et billede i den interne hukommelse bliver
rotationsdata for billedet bevaret, også efter
strømmen er slået fra.
38 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 39 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
• Du kan rotere billedet i indeksbillede-visningen.
• Du kan ikke rotere en videofil.
Ændre indstillingerne
for automatisk tænd/
sluk-funktionen
Du kan bruge timer-funktionen til at tænde
eller slukke fotorammen automatisk, når
fotorammen er tændt.
1
2
4
Tryk på B/b for at vælge
(Settings) -fanebladet.
Tryk på v/V for at vælge [Auto
Power ON/OFF], og tryk derefter på
.
Tryk på v/V for at vælge [Setup
method], og tryk på
. Tryk på v/V
for at vælge [Simple], [Advanced]
eller [Auto off], og tryk på
.
[Simple]:
Indstiller automatisk tænd/sluk-funktionen
detaljeret i intervaller på et minut.
[Advanced]:
Indstiller automatisk tænd/sluk-funktionen
i intervaller på én time for hver dag i ugen.
[Auto off]:
Indstiller til automatisk slukning, et vist
tidsrum efter fotorammen er tændt. Du
kan vælge et tidsrum på to eller fire timer.
Fortsættes
39 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
3
Tryk på MENU.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 40 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
5
Tryk på v for at vælge [Time
Setting], og tryk derefter på
[Advanced]
.
[Simple]
1 Tryk på B/b/v/V for at vælge det
1 Vælg et punkt, du vil indstille tiden for.
Tryk på v/V for at vælge [Power-ON
timer] eller [Power-OFF timer], og tryk
på
.
Tryk på v/V for at vælge [Enable], og
.
tryk på
2 Indstil det tidspunkt, hvor du vil
aktivere Power-ON timer eller
Power-OFF timer.
Tryk på v/V for at vælge [Auto ON
time] eller [Auto OFF time], og tryk på
.
Tryk på B/b for at vælge time eller
minut, tryk på v/V for at indstille time
eller minut, og tryk på
.
3 Indstil den dag i ugen, hvor du vil
aktivere timeren.
Tryk på v/V for at vælge [Auto ON
day] eller [Auto OFF day], og tryk på
.
Tryk på v/V for at vælge den dag i
ugen, hvor du vil aktivere timeren, og
tryk på
. Den valgte dag i ugen
afkrydses.
Tryk på v/V for at flytte markøren til
[OK], og tryk på
.
tidspunkt, du vil bruge automatisk
tænd/sluk-funktionen.
Du kan vælge klokkeslættet i intervaller
på en time for hver dag i ugen (fra
mandag til søndag). Når du vælger
klokkeslættet og trykker på
, skifter
den valgte tidszone til blå. I den tid, der
er angivet med blå, vil strømmen på
fotorammen være slået til. Når du
vælger den blå tidszone og trykker på
, skifter den valgte tidszone til grå. I
den tid, der er angivet med grå, vil
strømmen på fotorammen være slået
fra.
Tip
Strømmen slås automatisk fra på det
tidspunkt, du indstiller for [Power-OFF
timer], når du bruger fotorammen.
Strømmen slås automatisk til på det
tidspunkt, du indstiller for [Power-ON timer]
under standby-indstilling.
2 Tryk på B/b/v/V for at vælge [OK], og
tryk derefter på
.
[Auto off]
40 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 41 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Tryk på v/V for at vælge [2 hour] eller [4
hour], og tryk på
.
6
Bruge vækker funktionen
Tryk på MENU.
Du kan bruge fotorammen som vækkeur.
Der lyder en alarm og der vises et
vækker-skærmbillede for at underrette dig,
når det angivne vækkertidspunkt på den
angivne dag i ugen er kommet.
1
Indstil vækker-timeren.
1 Tryk på v/V for at vælge [ON/OFF], og
tryk derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge [ON], og tryk
derefter på
Indstil vækkertidspunktet.
1 Tryk på v/V for at vælge [Time], og
tryk derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge tidspunktet,
og tryk på
3
.
Indstil ugedagen.
1 Tryk på v/V for at vælge [Day], og tryk
derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge ugedagen, og
tryk på [OK].
Tip
Hver dag i ugen er markeret med en afkrydsning
på fabrikken. Fjern afkrydsningerne af dage i
ugen, hvor du ikke vil have vækkeren indstillet.
4
Indstil vækkerlyden.
1 Tryk på v/V for at vælge [Alarm
sound], og tryk derefter på
.
Der vises en liste over musikfilerne, der
er importeret den til interne
hukommelse til et slideshow (side 27).
2 Tryk på v/V for at vælge en ønsket
musikfil fra listen, og tryk på
.
5
Indstil vækkerlydstyrken.
1 Tryk på v/V for at vælge [Alarm
volume], og tryk derefter på
.
2 Tryk på v/V for at vælge lydstyrken
(1 til 7), og tryk på
.
Fortsættes
41 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
2
.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 42 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Sådan slås vækkeren fra
Tryk på en anden knap på fotorammen end 1
(tænd/standby) -knappen.
Tips
• For at ændre indstillingen af uret, se "Indstille det
aktuelle klokkeslæt" (side 14).
• Power-OFF timer fungerer ikke, mens alarmen
lyder.
Bemærk
Der kommer en vækkerlyd fra tv’et, når fotorammen
er forbundet med et HDMI-kabel til et tv.
Ændre indstillingerne
Du kan ændre følgende indstillinger.
•
•
•
•
•
Picture mode
Alarm Settings
Auto Power ON/OFF
Date/time Settings
General Settings (Listing Order, Sony logo
ON/OFF osv.)
• Language Setting
• Initialize
Indstillingsprocedure
1
2
3
Tryk på MENU.
Tryk på B/b for at vælge
(Settings) -fanebladet.
Tryk på v/V for at vælge det punkt,
du vil ændre, og tryk på
.
Indstillingsskærmen for det valgte punkt
vises.
F.eks. når [General Settings] er valgt.
42 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 43 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
4
Tryk på v/V for at vælge det punkt,
du vil ændre, og tryk på
.
Så kan du indstille hvert af punkterne
(side 44).
Bemærk
Når fotorammen f.eks. viser et slideshow, kan
nogle indstillinger af nogle punkter ikke ændres.
De er grå og kan ikke vælges.
5
Tryk på v/V for at vælge en
indstillingsværdi, og tryk på
.
6
Avanceret betjening
Hver gang du trykker på v/V, ændres
indstillingsværdien. For en numerisk værdi
skal du trykke på V for at forøge værdien
og trykke på v for at formindske den.
Hvis du trykker på
, er indstillingen
bekræftet.
Tryk på MENU.
Menuen lukkes.
Sådan nulstilles til
fabriksindstillingerne
1
Tryk på MENU, og vælg derefter
(Settings) -fanebladet ved at trykke på
B/b.
2
Tryk på v/V for at vælge [Initialize], og
tryk derefter på .
3
Tryk på v/V for at vælge [Initialize
settings], og tryk derefter på
.
Alle de justerede værdier, bortset fra
indstillingerne af uret, nulstilles til
standardindstillingerne.
Tip
Du kan også bruge MENU-knappen på fotorammen.
Fortsættes
43 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 44 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Punkter der kan indstilles
*: Fabriksindstillinger
Punkt
Indstilling
Picture mode
Portrait
Beskrivelse
Viser et billede med optimal kontrast og naturlige
farver.
Standard*
Viser et billede udtryksfuldt med stærkere farver.
Vivid
Viser et billede mere livligt med brug af høj intensitet
og skarphed.
Alarm Settings
Indstiller vækkerfunktionen (side 41).
Auto Power
ON/OFF
Indstiller timer-funktionen, der automatisk slår strømmen på fotorammen til eller fra. Du kan
bruge denne funktion med følgende indstillinger (side 39).
Simple
Advanced*
Date/time
Settings
Du kan indstille automatisk tænd/sluk-tidspunktet i intervaller på et minut
(side 39).
Power-ON
timer
Du kan indstille timeren (klokkeslæt/ugedag) for,
hvornår strømmen automatisk skal slås til.
Power-OFF
timer
Du kan indstille timeren (klokkeslæt/ugedag) for,
hvornår strømmen automatisk skal slås fra.
Du kan indstille automatisk tænd/sluk-tidspunktet i intervaller på en time
for hver dag i ugen.
OK
Hvis du trykker på denne knap efter at have indstillet
det automatiske tænd/sluk-tidspunkt eller -ugedag,
bekræftes indstillingen, og det foregående
skærmbillede gendannes.
Cancel
Hvis du trykker på denne knap efter at have indstillet
det automatiske tænd/sluk-tidspunkt eller -ugedag,
annuleres betjeningen, og det foregående skærmbillede
gendannes.
Reset all
Hvis du trykker på denne knap efter at have indstillet
det automatiske tænd/sluk-tidspunkt eller -ugedag,
slettes alle de indstillede tidspunkter.
Auto off
Du kan angive to eller fire* timer efter at have tændt fotorammen, hvor
fotorammen skal slukke af sig selv, hvis der trykkes på en knap på
fotorammen.
OFF
Auto Power ON/OFF-funktionen er ikke aktiveret.
Indstiller dato, klokkeslæt, First day of the week osv. (side 14).
44 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 45 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
*: Fabriksindstillinger
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
General
Settings
Listing Order
Indstiller rækkefølge for visning af billeder. Denne indstilling påvirker
rækkefølgen i [Slideshow Settings].
Viser billeder i rækkefølge efter optagedato.
Shoot. Date
Bemærk
Shoot. Date vises ikke for videofiler.
Number Order*
Language
Setting
ON*/OFF: Du kan rotere visningsretningen for billeder automatisk efter
fotorammens retning.
LCD backlight
Indstiller styrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning til et niveau fra
1 til 10*.
Beep
ON*/OFF: Indstiller biplyden til at være slået til/fra.
Image import
size
Resize*
Ændrer billedernes størrelse og gemmer dem i den
interne hukommelse, når de importeres fra et
hukommelseskort. Du kan gemme flere billeder, men
når billederne vises på en stor skærm via en computer
osv., vil de have lavere opløsning end originalerne.
Original
Gemmer billeder på den interne hukommelse uden at
komprimere dem. Der er ingen forringelse, men du kan
gemme færre billeder.
Control for
HDMI
(kun
DPF-XR100)
ON*/OFF: Indstiller, om Control for HDMI-funktionen skal være
aktiveret eller deaktiveret.
Når den er indstillet til ON, skifter et tv tilsluttet via HDMI-stikket på
fotorammen automatisk til video-indgangsindstilling og viser billederne,
der er gemt i fotorammen. Fotorammen kan betjenes med tv’ets
fjernbetjening.
Sony logo ON/
OFF
ON*/OFF: Du kan indstille, om fotorammens Sony-logo lyser eller ej.
Version
Viser version af fotorammens firmware.
Internal
memory
Memory
capacity
Angiver den maksimale mængde plads, der fra
begyndelsen er til rådighed i den interne hukommelse.
Remaining
capacity
Angiver den mængde ledig plads, der i øjeblikket er til
rådighed i den interne hukommelse.
Indstiller visningssprog for LCD-skærmen.
Japanese, English*, French, Spanish, German, Italian, Russian, Korean, Simplified Chinese,
Traditional Chinese, Dutch, Portuguese, Arabic, Persian, Hungarian, Polish, Czech, Thai,
Greek, Turkish, Malay, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish
Bemærk
Standardindstillingen af sprog kan variere i nogle lande.
Fortsættes
45 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
System
Information
Viser billeder i rækkefølge efter filnummer.
Auto display
orientation
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 46 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
*: Fabriksindstillinger
Punkt
Indstilling
Beskrivelse
Initialize
Format internal
memory
Du kan formatere den interne hukommelse.
Bemærkninger
• Alle billederne, der er lagt i den interne hukommelse, bliver slettet.
• Formater ikke den interne hukommelse med andre enheder, f.eks. en
computer.
Initialize
settings
Alle indstillinger stilles tilbage på deres fabriksindstillinger, undtagen
indstilling af aktuel dato og klokkeslæt for [Date/time Settings].
46 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 47 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Tilslutning til et high
definition-tv
(kun DPF-XR100)
3
Forbind fotorammens HDMI OUT-stik
(stiktype A) med tv’ets HDMI IN-stik.
Tilslutning til et high
definition-tv
Fotorammen kan udsende billeder via HDMI.
Hvis du forbinder fotorammen til et tv med
HDMI-indgang, kan du vise billeder i højere
definition på tv’et.
High definition-tv
Fotorammen understøtter “PhotoTV HD”.
“PhotoTV HD” er en funktion til at gengive fine
strukturer og farvetoner i high definition, hvilket
giver indtryk af rigtige fotos. Du kan kombinere
Sony-enheder, der understøtter “PhotoTV HD”
og få fotos i flot, fuld HD-kvalitet.
Bemærk
Afhængigt af de originale billeder vil visning af
high-definition ikke altid være mulig.
1
2
Tilslut lysnetadapteren til
fotorammen, og tilslut
lysnetadapteren til en stikkontakt
(medfølgende Betjeningsvejledning,
"Tænde fotorammen").
Til HDMI
IN-stik
4
5
Tænd for fotorammen (side 13).
Skift tv’ets indgang.
Hvis det tilsluttede tv er kompatibelt
med Control for HDMI og er i
standby-indstilling, tændes tv’et
automatisk, når du tænder fotorammen.
Endvidere skiftes tv’ets indgang
automatisk, og billeder og lyd udsendes.
Tag et almindeligt HDMI-kabel.
Bemærkninger
• Brug et HDMI-kabel med en længde på
mindre end 3 meter.
• Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
• Tilslutning til en tv-indgang med
undtagelse af en HDMI-indgang ved hjælp
af en konverter/adapterkabel eller -stik er
ikke garanteret.
Fortsættes
47 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
Om “PhotoTV HD”
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 48 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Bemærkninger
• Betjening med alle tv-apparater garanteres
ikke.
• Hvis du tilslutter et tv, slukkes
fotorammens LCD-skærm.
• Hvis fotorammen er tilsluttet til et tv med
et HDMI-kabel, kommer lyd, betjeningslyd
og vækker fra tv’et, ikke fra fotorammen.
Juster lydstyrken på tv’et.
• Hvis [Control for HDMI] er slået fra i
indstillingerne af tv, skiftes indgangen ikke
automatisk. Indstillingsmetoden er
forskellig, afhængigt af tv’et. Se
betjeningsvejledningen til tv’et.
• Hvis du bruger et tv, der ikke understøtter
Control for HDMI, eller indgangen ikke
skiftes automatisk, skal tv’ets indgang
ændres manuelt.
• Metoden, der bruges til at skifte indgangen,
er forskellig, afhængigt af tv’et. Se
betjeningsvejledningen til tv’et.
• Undlad at tilslutte eller afbryde
HDMI-kablet, mens billeder tilføjes til
den interne hukommelse eller de
eksporteres eller slettes. I et sådant
tilfælde annulleres denne betjening.
Bruge en tv-fjernbetjening til at
betjene fotorammen
Hvis dit tv understøtter Control for
HDMI-funktionen, kan du bruge tv’ets
fjernbetjening til at betjene fotorammen.
Bemærkninger
• Betjening med alle typer tv garanteres ikke.
• Når fjernbetjeningen til dit Sony-tv har en link
menu-knap, kan du bruge fjernbetjeningen til at
betjene fotorammen.
• Knapperne %5$4, [Enter] og [Return]
understøtter Control for HDMI ved betjening af
fotorammen.
• Hvis Control for HDMI-indstillingen på dit tv er
slået fra, er betjening af fotorammen med tv’ets
fjernbetjening ikke mulig. Indstillingerne varierer,
afhængigt af det tv du bruger. For nærmere
oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til
dit tv.
• Hvis [Control for HDMI] er indstillet på [OFF] på
fotorammen, er betjening med tv’ets fjernbetjening
ikke mulig.
Grundlæggende betjening af
fotorammen med en tv-fjernbetjening
• Markøren flyttes ved at trykke på
%5$4, når markøren er vist på
skærmen, for eksempel, når en liste eller en
menu vises.
• Når der ikke vises en markør, for eksempel i
enkeltvisning, skal du trykke $.
Fotorammens betjeningspanel vises på
tv-skærmen. Tryk på %5$4 på tv’ets
fjernbetjening for at vælge den ønskede
knap, og tryk derefter på [Enter].
• For at skjule betjeningspanelet skal du vælge
øverst til højre på betjeningspanelet,
eller trykke på BACK-knappen på
fotorammen eller på fjernbetjeningen.
48 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Right
010COV.book Page 49 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Bemærk
Du kan ikke udføre følgende betjening med
tv-fjernbetjeningen:
• Zoome ind/Zoome ud
• Beskær og gem
• Import/Export/Sort/Marking/Delete
• Select BGM/Import BGM/Delete BGM
Om Control for HDMI
Bemærk
For at aktivere de ovenstående funktioner skal dit tv
understøtte den relevante funktion.
Du kan tilslutte et masselager-kompatibelt
digitalkamera, en USB-hukommelse, et
fotolager eller en anden ekstern enhed til
fotorammen og vise et billede direkte fra den
eksterne enhed.
Bemærkninger
• Tilslutning med alle typer eksterne enheder
garanteres ikke.
• Afspilningsenheden bliver skiftet til den eksterne
enhed, hvis du tilslutter den eksterne enhed til USB
A-stikket under afspilning af billedet fra den interne
hukommelse.
1
2
Indstil digitalkameraet eller
den eksterne enhed til mass
storage-tilslutning.
Hvilken indstillings- og betjeningsmetode,
der skal anvendes før tilslutning, afhænger
af digitalkameraet eller den eksterne
enhed. Se betjeningsvejledningen til
digitalkameraet eller den eksterne enhed.
(Hvis du bruger et Cyber-shot, skal "USB
Connect" indstilles på [Normal] eller
[Mass Storage].)
Hvad er "BRAVIA Sync"
"BRAVIA Sync" er navnet på en funktion
på Sony-produkter, der bruger HDMI
Control-signaler. Du kan bruge den til at
betjene et forbundet produkt, der er klar
til "BRAVIA Sync", fra en BRAVIA
Control-enhed.
Ved at forbinde fotorammen og et "BRAVIA
Sync"-kompatibelt tv med et HDMI-kabel kan
du bruge en BRAVIA Control-enhed til at
udføre forbunden betjening.
Tilslut lysnetadapteren til
fotorammen, og tilslut
lysnetadapteren til en stikkontakt
(medfølgende Betjeningsvejledning,
"Tænde fotorammen").
3
4
Tænd for fotorammen (side 13).
Forbind det digitale kamera eller den
eksterne enhed til USB A-stikket på
fotorammen.
Brug det USB-kabel, der følger med
digitalkameraet eller den eksterne enhed,
til at tilslutte til fotorammen.
Fortsættes
49 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Avanceret betjening
Når [Control for HDMI] er indstillet på [ON],
kan du bruge følgende betjening:
• Du kan slukke fotorammen sammen med
tv’et.
• Du kan automatisk skifte tv’ets
indgangsindstilling til fotorammen ved at
tilslutte fotorammen til et tv, før fotorammen
tændes, eller efter den tændes. Hvis tv’et er i
standby-indstilling, tændes tv’et også.
• Du kan betjene fotorammen ved hjælp af
tv’ets fjernbetjening.
• Hvis du ændrer visningssproget på tv’et,
mens tv’et og fotorammen er forbundet,
ændres visningssproget på fotorammen også
automatisk.
Betjene en ekstern
enhed, der er tilsluttet
til fotorammen
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\050C03.FM
Master: Left
010COV.book Page 50 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Ekstern
hukommelse
eller anden
ekstern enhed
5
Vælg afspilningsenheden. (side 32).
Et billede på enheden vises på skærmen.
For nærmere oplysninger om slideshow,
se side 22.
For nærmere oplysninger om at tilføje
billeder til den interne hukommelse, se
side 30.
Bemærkninger
• Når du bruger et almindeligt USB-kabel, skal du
bruge et type A USB-kabel med en længde på
mindre end 3 meter.
• Undgå at afbryde USB-kablet eller at slukke
fotorammen og den eksterne enhed, mens
adgangslampen på den eksterne enhed blinker. Det
kan beskadige dataene, der er gemt på den eksterne
enhed. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle
skader eller tab af data.
• En USB-hub eller en USB-enhed med en indbygget
USB-hub virker ikke altid korrekt.
• Fotorammen kan ikke bruge data, der er krypteret
eller komprimeret med brug af f.eks. autentificering
med fingeraftryk eller et password.
• Brug et USB-kabel med USB-logoet.
50 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\060C04.FM
Master: Right.L0
010COV.book Page 51 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Med brug af en computer
Tilslutte til en computer
Ved at tilslutte til en computer kan du se
billeder i fotorammens interne hukommelse
med en computer og kopiere dem til en
computer, og kopiere billeder fra en computer
til fotorammen.
Systemkrav
For at tilslutte en computer til fotorammen skal
din computer opfylde følgende anbefalede
systemkrav.
x Windows
Bemærk
I dette afsnit vises et eksempel på en forbindelse for
Microsoft Windows Vista. Afhængigt af det
operativsystem du bruger, kan skærmvisning og
procedurer variere.
1
2
Tilslut lysnetadapteren til
fotorammen, og tilslut
lysnetadapteren til en stikkontakt
(supplied Operating Instructions,
"Tænde fotorammen").
Forbind computeren og fotorammen
med et almindeligt USB-kabel.
Med brug af en computer
Anbefalet operativsystem: Microsoft
Windows 7/Windows Vista SP2/
Windows XP SP3
Port: USB-port
Tilslutte til en computer for at
udveksle billeder
x Macintosh
Anbefalet operativsystem: Mac OS X (v10.4
eller nyere)
Port: USB-port
Bemærkninger
• Hvis der er tilsluttet flere USB-enheder til en
computer, eller hvis der bruges en hub, kan der
opstå problemer.
• Du kan ikke betjene fotorammen fra en anden
USB-enhed, der bruges samtidigt.
• USB-kablet må ikke afbrydes/tilsluttes under
datakommunikation.
• Betjening med alle computere, der opfylder de
anbefalede systemkrav, garanteres ikke.
• Det er blevet vist, at fotorammen virker, når den er
tilsluttet til en computer eller en Sony digital
fotoprinter. Når andre enheder tilsluttes til
fotorammen, kan disse enheder ikke altid genkende
fotorammens interne hukommelse.
• Formater ikke fotorammens interne hukommelse på
en computer. For at formatere den interne
hukommelse skal du afbryde USB-kablet fra
fotorammen, vise fotorammens menu, og vælge
[Format internal memory] (side 35).
Til USB Mini-B-stik
Computer
Til USB-stik
Bemærk
3
Brug et type -Mini-B USB-kabel med en
længde på mindre end 3 meter.
Tænd fotorammen (side 13).
Fortsættes
51 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\060C04.FM
Master: Left
010COV.book Page 52 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
4
5
Når [AutoPlay] -vinduet vises på
computerskærmen, skal du klikke
på [Open folder to view files].
Hvis [AutoPlay] -vinduet ikke vises, skal
du klikke på [Computer (My Computer)] i
Start-menuen, og derefter åbne den
flytbare disk.
Flyt markøren i dette vindue og
højreklik, og klik derefter på [New] [Folder].
Navngiv denne nye mappe. I denne
vejledning bruges mappenavnet "sony"
som eksempel.
• Billedfiler, der er lavet eller redigeret på en
computer, kan ikke altid vises. Billedfiler, der er
indstillet til "Skrivebeskyttet" på en computer kan
ikke slettes på fotorammen. Annuller
"Skrivebeskyttet", før du gemmer billedfiler fra en
computer på fotorammen.
Afbryde din computer
Afbryd derefter USB-kablet eller sluk
fotorammen, efter du har afbrudt den fra
computeren.
1
2
3
6
7
Dobbeltklik på
opgavelinjen.
(afbrydelse) på
Klik på
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
Klik på [OK] efter at have
kontrolleret det drev, du vil fjerne.
Dobbeltklik for at åbne denne
"sony"-mappe.
Åbn mappen med den billedfil, du vil
kopiere, og kopier billedfilen til
"sony"-mappen ved at bruge træk
og slip.
Bemærkninger
• Når du gemmer billeder fra en computer i den
interne hukommelse, skal du oprette en mappe i den
interne hukommelse på en computer og gemme
billederne i denne mappe. Hvis du ikke opretter en
mappe, kan du kun gemme op til 512 billeder.
Desuden kan antallet af billeder mindskes,
afhængigt af filnavnets længde eller tegntypen.
• Hvis du redigerer eller gemmer en billedfil på en
computer, kan optagedatoen på filen blive ændret
eller slettes. I så fald vises billederne ikke altid i
rækkefølge efter optagedato på indeksbilledevisningen.
• Når billeder fra computeren gemmes i fotorammens
interne hukommelse, gemmes billedfilerne uden
komprimering. Som følge heraf kan der gemmes
færre billeder i fotorammens interne hukommelse.
52 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\070C05.FM
Master: Right
010COV.book Page 53 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Fejlmeddelelser
Hvis der vises en fejlmeddelelse
Hvis der opstår en fejl, kan en af følgende fejlmeddelelser blive vist på fotorammens LCD-skærm.
Følg den relevante løsning nedenfor for at løse problemet.
Fejlmeddelelse
Betydning/Løsning
No Memory Stick./No
CompactFlash card./No SD
Memory Card./No xD-Picture
Card./No External Device.
• Der er ikke sat et hukommelseskort i en slot. Eller der er
ikke tilsluttet en ekstern enhed til USB A-stikket.
Sæt et hukommelseskort i den tilsvarende slot. Eller tilslut
en ekstern enhed. (side 15, 49)
An incompatible Memory Stick is • Der er sat et hukommelseskort i, som ikke er understøttet.
inserted./An incompatible
Eller der er tilsluttet en ekstern enhed til USB A-stikket, som
CompactFlash card is inserted./
ikke er understøttet. Brug et hukommelseskort eller en
An incompatible SD Memory
ekstern enhed, der understøttes af fotorammen.
Card is inserted./An incompatible
xD-Picture Card is inserted./An
incompatible External Device is
inserted.
• Der er ikke en billedfil, som kan vises på fotorammens
skærm, på hukommelseskortet eller den eksterne enhed.
Brug et hukommelseskort eller en ekstern enhed, der
indeholder billedfiler, som kan vises med fotorammen.
Cannot delete a protected file.
• For at slette en beskyttet fil skal du annullere beskyttelsen på
dit digitalkamera eller en computer.
Memory card is protected.
• Hukommelseskortet er skrivebeskyttet. Skyd
Remove protection then try again.
skrivebeskyttelseskontakten til aktiveringspositionen
(side 60).
The Memory Stick is full./The
CompactFlash card is full./The
SD Memory Card is full./
The xD-Picture Card is full./The
External Device is full.
• Der kan ikke gemmes flere data, fordi hukommelseskortet,
den interne hukommelse eller den eksterne enhed er fyldt.
Slet billeder, eller brug et hukommelseskort eller en ekstern
enhed med ledig plads.
Fortsættes
53 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Fejlmeddelelser
No images on file.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\070C05.FM
Master: Left
010COV.book Page 54 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Fejlmeddelelse
Betydning/Løsning
Error reading the Memory Stick./
Error reading the CompactFlash
card./Error reading the SD
Memory Card./Error reading the
xD-Picture Card./Error reading
the internal memory./Error
reading the External Device.
• Der er opstået en fejl. Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte,
skal du kontrollere hukommelseskortets eller den eksterne
enheds status med en anden enhed end fotorammen.
• For en ekstern enhed:
Den eksterne enhed kan være skrivebeskyttet. Annuller
skrivebeskyttelsen for den enhed, du bruger. Et
digitalkameras interne hukommelse kan være
skrivebeskyttet.
• For en intern hukommelse:
Formater den interne hukommelse.
Write error on the Memory
Stick./Write error on the
CompactFlash card./Write error
on the SD Memory Card./Write
error on the xD-Picture Card./
Write error on the internal
memory./Write error on the
External Device.
Bemærk
Bemærk, at alle billedfiler importeret til den interne hukommelse
slettes, når den interne hukommelse formateres.
The Memory Stick is read only.
• Der er sat en “Memory Stick-ROM” i. For at gemme
billederne skal du bruge den anbefalede “Memory Stick”.
The Memory Stick is protected.
• Der er sat en beskyttet “Memory Stick” i. For at redigere og
gemme billederne skal du bruge en ekstern enhed for at
fjerne beskyttelsen.
Memory card format not
supported.
• For et hukommelseskort skal du bruge dit digitalkamera eller
en anden enhed til at formatere hukommelseskortet.
• Den interne hukommelse skal formateres med fotorammen.
Bemærk
Når du formaterer mediet, slettes alle filer på mediet.
Cannot open the image.
• Fotorammen kan ikke vise eller åbne en billedfil, hvis
format ikke understøttes.
No more USB hubs can be
connected.
• Tilslut enheden direkte til fotorammen eller brug en enhed
uden indbygget USB-hub.
Incompatible USB device. Check
device’s USB settings.
• Der er tilsluttet en enhed, som ikke er kompatibel med
masselager, eller USB-indstillingen på en ekstern enhed er
ikke indstillet til masselager. Tilslut til en masselagerkompatibel enhed, eller kontroller USB-indstillingen og
skift den til masselager på den eksterne enhed.
54 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\080C06.FM
Master: Right
010COV.book Page 55 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer
Før du indleverer fotorammen til reparation, kan du prøve at bruge følgende vejledning til at løse
problemet. Hvis problemet ikke kan løses, kan du henvende dig til en Sony-forhandler eller
Sony-reparatør.
Strømforsyning
Symptom
Kontroller punkt
Årsag/Løsning
Strømmen slås
ikke til.
• Er lysnetstikket sat rigtigt i?
c Sæt strømstikket korrekt i.
Visning af billeder
Hvis strømmen slås til, og der ikke vises billeder, eller indstillingerne af betjening-skærmbilledet
ikke kan foretages, skal du kontrollere følgende punkter.
Symptom
Kontroller punkt
Årsag/Løsning
Der vises ingen
billeder på
skærmen.
• Er et hukommelseskort sat
korrekt i, eller er en ekstern
enhed tilsluttet korrekt?
c Sæt et hukommelseskort korrekt i, eller
tilslut en ekstern enhed korrekt
(side 15, 49).
• Er filformatet kompatibelt
med DCF?
Billeder afspilles
ikke i rækkefølge
efter optagedato.
c En fil, der ikke er kompatibel med DCF,
kan ikke vises med fotorammen, selv om
den kan vises med en computer.
• Er disse billeder gemt fra en c Informationen om optagedato kan ændres
computer?
eller gå tabt, når du redigerer og gemmer
• Er disse billeder redigeret på
en billedfil på en computer.
en computer?
Fortsættes
55 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Fejlfinding
• Indeholder
c Indsæt et hukommelseskort, der
hukommelseskortet billeder,
indeholder billeder, eller tilslut en ekstern
der er gemt med et
enhed, der indeholder billeder.
digitalkamera eller en anden c Kontroller de filformater, som kan vises
enhed?
(medfølgende Betjeningsvejledning,
• Er der gemt billeder på den
"Specifikationer").
eksterne enhed?
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\080C06.FM
Master: Left
010COV.book Page 56 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Symptom
Kontroller punkt
Årsag/Løsning
Nogle billeder
vises ikke.
• Vises billederne i
indeksvisningen?
c Hvis et billede vises i indeksvisningen,
men ikke kan vises som enkeltbillede, kan
billedfilen være beskadiget, selv om dens
miniature-previewdata er i orden.
c En fil, der ikke er kompatibel med DCF,
kan ikke vises med fotorammen, selv om
den kan vises med en computer.
• Forekommer markeringen
nedenfor i indeksvisningen?
c Hvis markeringen vist til venstre vises,
understøttes billedfilen muligvis ikke af
fotorammen, f.eks. fordi den er en
JPEG-fil, der er lavet med din computer.
Billedfilen kan også være understøttet,
men indeholder muligvis ikke
miniaturedata. Vælg markeringen og tryk
på
for at ændre skærmbilledet til
enkeltbillede-visningen. Hvis
markeringen til venstre vises igen, kan
billedet ikke vises, fordi billedfilen ikke
understøttes af fotorammen.
• Er billederne lavet med et
program på en computer?
• Forekommer markeringen
nedenfor i indeksvisningen?
c Hvis markeringen vist til venstre vises,
understøttes billedfilen af fotorammen,
men miniaturedataene eller selve billedet
kan ikke åbnes. Vælg markeringen, og
tryk på
for at ændre skærmbilledet til
enkeltbillede-visningen. Hvis
markeringen vist til venstre vises igen,
kan billedet ikke vises.
• Er der mere end
c Fotorammen kan afspille, gemme, slette
9.999 billeder i den interne
osv. op til 9.999 billedfiler.
hukommelse,
hukommelseskortet eller den
eksterne enhed?
• Har du omdøbt filen med en c Hvis du har døbt eller omdøbt filen på en
computer eller anden enhed?
computer, og filnavnet indeholder andre
tegn end alfanumeriske tegn, kan billedet
ikke vises på fotorammen.
• Er der en mappe med mere
c Fotorammen kan ikke vise billeder gemt i
end otte niveauer i hierarkiet
en mappe, der er mere end 8 niveauer dyb.
på hukommelseskortet eller i
den eksterne enhed?
56 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\080C06.FM
Master: Right
010COV.book Page 57 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Symptom
Kontroller punkt
Filnavnet vises
ikke korrekt.
• Har du omdøbt filen med en c Hvis du har døbt eller omdøbt filen på din
computer eller anden enhed?
computer, og filnavnet indeholder andre
tegn end alfanumeriske tegn, kan filnavnet
ikke altid vises korrekt på fotorammen.
For en fil, der lavet på en computer eller
anden enhed, kan maksimalt 10 tegn fra
begyndelsen af filnavnet vises.
Årsag/Løsning
Gemme og slette billeder
Symptom
Kontroller punkt
Et billede kan ikke • Er hukommelseskortet
gemmes.
skrivebeskyttet?
• Står hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt i
positionen [LOCK]?
Årsag/Løsning
c Annuller skrivebeskyttelse og prøv at
gemme igen.
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
aktiveringspositionen.
• Er hukommelseskortet fyldt? c Slet uønskede billeder (side 34), eller
udskift hukommelseskortet med et, der
har tilstrækkelig ledig plads.
• Er den interne hukommelse
fyldt?
c Slet uønskede billeder (side 34).
Et billede kan ikke • Er hukommelseskortet
slettes.
skrivebeskyttet?
c Brug den enhed, du bruger til at annullere
skrivebeskyttelsen, og prøv at slette igen.
• Står hukommelseskortets
skrivebeskyttelseskontakt i
positionen [LOCK]?
c Skyd skrivebeskyttelseskontakten til
aktiveringspositionen.
• Bruger du en “Memory
Stick-ROM”?
c Det er ikke muligt at slette et billede fra en
“Memory Stick-ROM” eller at formatere
den.
• Er dette billede beskyttet?
c Kontroller billedinformationen, der vises i
enkeltvisning-indstilling (side 21). Et
billede med en
-markering er
indstillet til Skrivebeskyttet. Du kan ikke
slette det fra fotorammen.
Fortsættes
57 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Fejlfinding
• Har du gemt billeder fra en
c Hvis du ikke laver en mappe, kan du kun
computer på den interne
gemme op til 512 billeder. Desuden kan
hukommelse uden at lave en
antallet af billeder, der skal gemmes,
mappe i den interne
mindskes afhængigt af filnavnets længde
hukommelse?
eller tegntypen. Når du gemmer billeder i
den interne hukommelse fra en computer,
skal du sørge for at lave en mappe i den
interne hukommelse og gemme billederne
i denne mappe.
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\080C06.FM
Master: Left
010COV.book Page 58 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Symptom
Et billedet blev
slettet ved et
uheld.
Kontroller punkt
—
Årsag/Løsning
c Et billede kan ikke gendannes, når det
først er slettet.
Tilslutning af et digitalkamera eller anden ekstern enhed
Symptom
Kontroller punkt
Årsag/Løsning
Kameraet er
tilsluttet, men der
vises intet.
• Er kablet korrekt tilsluttet?
c Tilslut kablet korrekt.
• Er fotorammen tændt?
c Tænd både fotorammen og kameraet.
Der sker intet, selv
om USB-kablet
afbrydes og
derefter tilsluttes
igen.
Billeder vises
ikke på
tv-skærmen eller
LCD-skærmen.
—
c Der kan have været overspænding på
fotorammen. Slå strømmen på
fotorammen fra, og slå den til igen.
c USB-enheden er muligvis ikke
kompatibel med fotorammen.
• Er tv’ets indgang indstillet til c Selv om tv’ets indgang ikke er indstillet til
ekstern indgang?
fotorammen, vises billeder nogle gange
ikke på tv-skærmen eller LCD-skærmen,
hvis et HDMI-kabel er tilsluttet.
c Skift tv’ets indgang til fotorammen, eller
afbryd HDMI-kablet fra fotorammen og
skift visningen til LCD-skærmen.
Fotoramme
Symptom
Kontroller punkt
Årsag/Løsning
Der sker intet, selv
om du betjener
fotorammen.
—
c Tryk på nulstil -kontakten på
fotorammens bagside med en lang tynd
genstand, f.eks. en nål. (side 9).
Fotorammen
starter ikke.
—
c Brug vedligeholdelsesindstilling til at
formatere fotorammens system (side 29).
58 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\080C06.FM
Master: Right
010COV.book Page 59 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Fjernbetjening
Symptom
Kontroller punkt
Der sker intet, selv • Er batteriet sat korrekt i
om du trykker på
fjernbetjeningen?
knapperne på
fjernbetjeningen.
—
• Er der indsat et
beskyttelsesark?
Årsag/Løsning
c Udskift batteriet (side 10).
c Indsæt et batteri (side 10).
c Indsæt et batteri i den korrekte retning
(side 10).
c Ret spidsen af fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på fotorammen
(side 10).
c Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningssensoren.
c Fjern beskyttelsesarket (side 10).
Fejlfinding
59 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\090ADD.FM
Master: Left.L0
010COV.book Page 60 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Yderligere oplysninger
Om hukommelseskort
“Memory Stick”
Bemærkninger om brug
Typer “Memory Stick”, der kan
bruges med fotorammen
Med fotorammen kan du bruge følgende typer
“Memory Stick”*1:
Type “Memory
Stick”
Visning
Slette/
Gemme
“Memory Stick”*2
(Ikke kompatibel
med “MagicGate”)
OK
OK
“Memory Stick”*2
(Kompatibel med
“MagicGate”)
OK*5
OK*5
“MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5*6
OK*5*6
“Memory Stick
Micro”*3 (“M2”*4)
OK*5
OK*5
*1
*2
*3
*4
*5
*6
udviklet af Sony, og som anvender autentificering
og kryptering.
Fotorammen understøtter ikke 8-bit parallel
dataoverførsel.
Fotorammen understøtter FAT32. Det er blevet
vist, at fotorammen virker med en “Memory Stick”
med en kapacitet på 32 GB eller mindre fremstillet
af Sony Corporation. Det garanteres dog ikke, at
fotorammen virker med alle “Memory Stick”
-medier.
Fotorammen er udstyret med en slot, der er
kompatibel med medier i både standardstørrelse og
Duo-størrelse. Uden en “Memory Stick Duo”
-adapter kan du bruge både en standardstørrelse
“Memory Stick” og den lille størrelse “Memory
Stick Duo”.
Når du bruger en “Memory Stick Micro” med
fotorammen, skal du altid sætte den i en
M2-adapter.
“M2” er en forkortelse for “Memory Stick Micro”.
I dette afsnit bruges “M2” til at beskrive en
“Memory Stick Micro”.
Datalæsning/optagelse, der kræver “MagicGate”
-ophavsretsbeskyttelse, kan ikke udføres.
“MagicGate” er den almindelige betegnelse for en
teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er
• For den nyeste information om de typer
“Memory Stick”, som fotorammen
understøtter, se information om “Memory
Stick”-kompatibilitet på Sonys hjemmeside
(medfølgende Betjeningsvejledning,
bagside).
• Sæt ikke mere end en “Memory Stick” i på
samme tid. Det kan forårsage problemer med
fotorammen.
• Hvis du bruger en “Memory Stick Micro”
med fotorammen, skal “Memory Stick
Micro”’en sættes i en “M2”-adapter.
• Hvis du sætter en “Memory Stick Micro” i
fotorammen uden en “M2”-adapter, kan du
ikke altid tage “Memory Stick Micro”’en ud.
• Hvis du sætter en “Memory Stick Micro” i
en “M2”-adapter, og sætter “M2”-adapteren
i en “Memory Stick Duo”-adapter, virker
fotorammen ikke altid korrekt.
• Brug dit digitalkameras
formateringsfunktion til at formatere en
“Memory Stick”. Hvis du formaterer den
med din computer, vises billederne ikke altid
korrekt.
• Når du formaterer, slettes alle billederne. For
at undgå at slette vigtige data ved et uheld
skal du sørge for at kontrollere indholdet på
“Memory Stick”’en før formatering.
• Du kan ikke optage, redigere eller slette data,
hvis du skyder skrivebeskyttelseskontakten
til LOCK.
• Sæt ikke andet end den medfølgende mærkat
på mærkatpladsen. Når du sætter den
medfølgende mærkat på, skal du sørge for at
sætte den på mærkatpladsen. Pas på, at
mærkaten ikke stikker udenfor.
60 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\090ADD.FM
Master: Right
010COV.book Page 61 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
SD-hukommelseskort
Med SD-hukommelseskort-slotten på
fotorammen kan du bruge følgende:
• SD-hukommelseskort*1
• miniSD-kort, microSD-kort
(En adapter er nødvendig.)*2
• SDHC-hukommelseskort*3
• miniSDHC-kort, microSDHC-kort
(En adapter er nødvendig.)*2
• SDXC-hukommelseskort*4
• MMC standard-hukommelseskort*5
Korrekt betjening med alle typer
SD-hukommelseskort og MMC
standard-hukommelseskort garanteres ikke.
*1
*2
*3
*4
*5
Det er blevet vist, at fotorammen virker med et
SD-hukommelseskort med en kapacitet på 2 GB
eller mindre.
Nogle almindelige kortadaptere har tilslutninger,
der rager ud på midten af bagsiden. Denne type
adapter virker ikke altid korrekt med fotorammen.
Det er blevet vist, at fotorammen virker med et
SDHC-hukommelseskort med en kapacitet på
32 GB eller mindre.
Det er blevet vist, at fotorammen virker med et
SDXC-hukommelseskort med en kapacitet på
64 GB eller mindre.
Det er blevet vist, at fotorammen virker med et
MMC standard-hukommelseskort med en
kapacitet på 2 GB eller mindre.
Bemærkninger om brug
xD-Picture Card
Du kan bruge et xD-Picture Card*6 med
fotorammen. Korrekt funktion med alle typer
xD-Picture Card garanteres ikke.
*6
Det er blevet vist, at fotorammen virker med en
xD-Picture Card med en kapacitet på 2 GB eller
mindre.
Med CompactFlash-kort-slotten på
fotorammen kan du bruge følgende:
• CompactFlash Hukommelseskort (Type I/
Type II) og CF+Card (Type I/Type II)
-kompatibelt CompactFlash-kort*7
Du kan også bruge Smart Media-kortet vha. en
almindelig CompactFlash-kortadapter*8.
Korrekt betjening med alle typer
CompactFlash-kort garanteres dog ikke.
*7
*8
Brug et CompactFlash-kort med en
strømspecifikation på 3,3 V eller 3,3 V/5 V. Du
kan ikke bruge en type til kun 3 V eller 5 V. Sæt
ikke andre typer CompactFlash-kort i fotorammens
slot. Fotorammen kan beskadiges. Det er blevet
vist, at fotorammen virker med en CompactFlash
med en kapacitet på 32 GB eller derunder.
Når du bruger en almindelig
CompactFlash-kortadapter, henvises der til
betjeningsvejledningen til adapteren vedrørende
indsætning og brug af kort og adapter. Afhængigt
af en CompactFlash-kortadapter, virker et
skrivebeskyttet kort ikke altid korrekt.
Bemærkninger om brug af
hukommelseskort
• Når du bruger et kort, skal du sørge for at
kontrollere korrekt indsætningsretning for
kortet og korrekt indsætningsslot. Forkert
indsætning kan beskadige fotorammen.
• Når hukommelseskortet sættes i, må du ikke
forsøge at trykke det ind, da det kan
beskadige hukommelseskortet og/eller
fotorammen.
• Undgå at tage et hukommelseskort ud eller
slukke fotorammen, mens fotorammen læser
eller skriver data, eller
tilslutningsindikatoren blinker. Ellers kan
data blive slettet eller ødelagt.
• Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer
vigtige data.
• Data behandlet med en computer kan ikke
vises med fotorammen.
Fortsættes
61 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Yderligere oplysninger
Datalæsning/optagelse, der kræver
ophavsretsbeskyttelse, kan ikke udføres.
CompactFlash-kort
(kun DPF-XR100)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\090ADD.FM
Master: Left
010COV.book Page 62 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
• Et kort skal transporteres eller opbevares i
det medfølgende etui.
• Du må ikke berøre et korts tilslutning med
hænderne eller metalgenstande.
• Undgå at slå til, bøje eller tabe et kort.
• Undgå at demontere eller modificere et kort.
• Udsæt ikke et kort for vand.
• Undgå at bruge eller opbevare et kort under
følgende forhold:
– I omgivelser som ikke opfylder kravene til
betjeningsforhold. F.eks. i en varm kabine
i en bil parkeret i solen og/eller udendørs
om sommeren i direkte sollys, eller nær et
varmeapparat
– Meget fugtige omgivelser eller omgivelser
med ætsende stoffer
– I omgivelser som udsat for statisk
elektricitet eller elektrisk støj
Bemærkning om licens
Fotorammen indeholder software, som Sony
bruger i henhold til en licensaftale med
ophavsrettens indehaver. Indehaveren af
ophavsretten til softwaren forpligter os til at
meddele indholdet af aftalen til kunder.
Indholdet af licensen findes på den
medfølgende cd-rom. Læs "NOTICE.html" i
License-mappen på cd-rommen.
Bemærkning om GNU
GPL/LGPL-software
Dette produkt indeholder software, der er
omfattet af følgende GNU General Public
License (i det følgende kaldet "GPL") eller
GNU Lesser General Public License (i det
følgende kaldet "LGPL"). De fastlægger, at
kunder har ret til at erhverve, ændre og
videredistribuere kildekoden til den nævnte
software i overensstemmelse med
bestemmelserne i den medfølgende GPL eller
LGPL.
Kildekoden for ovenstående software er
tilgængelig på internettet.
For at downloade kan du gå ind på følgende
webadresse, og derefter vælge modelnavnet
"DPF-XR100/VR100".
Webadresse:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Bemærk, at Sony ikke kan svare eller reagere
på nogen forespørgsler om indholdet af
kildekoden.
62 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\010IX.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Yderligere oplysninger
G
O
Generelle indstillinger 45
Opdateringsindstilling 28
H
P
Placere i stående eller
liggende retning 12
Billedkvalitet 44
HDMI OUT 47
High definition-tv 47
Hukommelseskort 15, 60
"Memory Stick 60
"Memory Stick" 15
Bemærkninger om brug
60, 61
CompactFlash-kort 15, 61
SD-hukommelseskort 15,
61
xD-Picture Card 15, 61
Hukommelseskort-slot 15
C
I
Indeks
A
Adgangslampe 8, 15
Afspille en videofil 22
Afspilningsenhed 32
Associeret fil 21
Automatisk TÆND/SLUK
39, 44
Automatisk sluk 40
Avanceret 40
Enkel 40
B
Control for HDMI 45
D
Dreje et billede 38
E
Eksportere et billede 33
Enkeltvisning-indstilling 20
F
M
Rækkefølge for visning 45
S
Skrivebeskyttelseskontakt
60
Slette et billede 34
Sortere billeder 37
Systeminformation 45
Systemkrav
Macintosh 51
Windows 51
T
Tilslutning
Tv 47
Tilslutte
Computer 51
Ekstern enhed 49
Tænd/sluk 13
U
Udskifte fjernbetjeningens
batteri 10
Ur og kalender-visning 19
USB Mini-B-stik 9, 51
USB-kabel 49
V
Markering 35
Masselager-kompatible
enheder 49
Visning af information 21
Visning af slideshow 17
Visningsindstilling 25
Vækker 41, 44
N
Æ
Nulstil 58
Nulstille
fabriksindstillingerne 43
Ændre indstillingerne 42
63 DA
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Yderligere oplysninger
Fabriksindstillinger 43, 44
Farveeffekt 25
Fejlfinding 55
Fejlmeddelelser 53
Fjernbetjening 10
Fjerne et hukommelseskort
15
Formater 43, 46
Formater den indbyggede
hukommelse 46
Formater den interne
hukommelse 35
Formatere indstillinger 46
Forstørre og formindske et
billedes størrelse 38
Funktioner 5
Importstørrelse for billeder
45
Indeksbillede-visning 22
Indledende display 13
Indstille foden 12
Indstilling af sprog 45
Indstillinger af dato/
klokkeslæt 14, 44
Indstillinger af slideshow 25
Farveeffekt 25
Fotointerval 25
Shuffle 25
Videointerval 25
Visningsindstilling 25
Indsætning af et
hukommelseskort 15
R
X:\_Jobs\Sony\MP03S862_layout_FM_DAFISV\WORK\Layout\DA_YX\100BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 65 Friday, September 24, 2010 3:33 PM
Sony Corporation
DPF-XR100/VR100 4-259-436-11 (1)
Download PDF

advertising