Sony | VRD-MC6 | Sony VRD-MC6 MC6 DVD-optager Betjeningsvejledning

K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\00COV.fm
VRD-MC6.book Page 1 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
4-156-864-11(2)
MultifunktionsDVD-optager
Vælge kopi-indstilling
8
Introduktion af DVDirect
22
Forberedelser til optagelse
29
Kopiere fra et
Handycam®
38
Kopiere fra
videoenheder
55
Kopiere fotos
60
Forhåndsvisning på
displayvinduet
65
Opsætning
67
Fejlfinding/
Referencer
72
Yderligere oplysninger
85
Betjeningsvejledning
VRD-MC6
© 2009 Sony Corporation
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\01REG.fm
VRD-MC6.book Page 2 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Sikkerhedsforskrifter
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk stød må
apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
Denne mærkat sidder på den
laserbeskyttende afskærmning inden i
kabinettet.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller
stænk, og genstande fyldt med væske, f.eks.
vaser, må ikke placeres på apparatet.
Udstyret må ikke monteres i et lukket rum
som f.eks. en bogreol eller lignende.
FORSIGTIG:
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt øger risikoen for øjenskade.
Da laserstrålen, som bruges i denne Multi
Function DVD-optager, er farlig for øjnene,
må du ikke forsøge at adskille kabinettet.
Servicearbejde må kun udføres af fagfolk.
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt. KLASSE 1
LASER-produktmærket sidder udvendigt
på undersiden.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASSE 1 LASER-APPARAT
FORSIGTIG
RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD,
MÅ DÆKSLET IKKE TAGES AF (ELLER SÆTTES PÅ IGEN).
INGEN INDVENDIGE DELE SOM BRUGEREN KAN SERVICERE.
ALT SERVICEARBEJDE HENVISES TIL FAGFOLK.
Dette symbol skal advare
brugeren om, at der er
uisoleret "farlig spænding"
inden for produktets
kabinet, der kan være
tilstrækkelig til at udgøre
en risiko for elektrisk stød.
Dette symbol skal advare
brugeren om vigtig
betjenings- og
vedligeholdelses (service) vejledning i den skriftlige
dokumentation, der følger
med enheden.
Dette grafiske symbol sidder på enhedens
underside.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1) Læs disse instruktioner.
2) Gem disse instruktioner.
3) Ret dig efter alle advarsler.
4) Følg alle instruktioner.
5) Apparatet må ikke bruges nær vand.
6) Må kun rengøres med en tør klud.
2
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\01REG.fm
VRD-MC6.book Page 3 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
7) Ventilationsåbningerne må ikke
blokeres. Monteres i overensstemmelse
med producentens instruktioner.
8) Må ikke monteres nær varmekilder som
f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller
andre apparater (herunder forstærkere), der
frembringer varme.
9) Omgå ikke sikkerheden, hverken i
polariserede stik eller i stik til
jordforbindelse. Et polariseret stik har to
ben, hvoraf det ene er bredere end det
andet. Et stik til jordforbindelse har to ben
og en tredje gren til jordforbindelse. Det
brede ben eller den tredje gren er der af
hensyn til din sikkerhed. Hvis det
medfølgende stik ikke passer til
stikkontakten, kan du kontakte en elektriker
for at få den forældede stikkontakt
udskiftet.
10) Beskyt lysnetledningen mod at blive
trådt på eller klemt, specielt ved stik,
stikdåser og der, hvor den kommer ud af
apparatet.
11) Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør,
der er angivet af producenten.
12) Må kun bruges med en vogn, stativ,
trefod, konsol eller bord, der er angivet af
producenten eller som sælges sammen med
apparatet. Når der bruges en vogn, skal der
udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/
apparat, så du ikke kommer til skade, hvis
den vælter.
Overholdelse af FCC
Dette udstyr er blevet afprøvet. Det er i
overensstemmelse med grænserne for en
digital enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i
FCC-reglerne. Disse grænser skal give en
rimelig beskyttelse mod skadelig
interferens i forbindelse med montering i
private hjem.
Udstyret udvikler, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke
monteres og bruges i overensstemmelse
med vejledningen, forårsage skadelig
interferens på radiotrafik.
Der er dog ingen garanti for, at der ikke
opstår interferens i en bestemt montering.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig
interferens på radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde
for udstyret, opfordres brugeren til at
forsøge at fjerne interferensen ved at tage
en eller flere af følgende forholdsregler:
- Drej eller flyt antennemodtageren.
- Forøg afstanden mellem udstyret og
receiveren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et
andet kredsløb end det, receiveren er
tilsluttet.
- Henvend dig til forhandleren eller en
erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
Du advares om, at ændringer eller
modifikationer af en hvilken som helst art,
der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne
betjeningsvejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr
ugyldig.
13) Tag stikket til apparat ud ved
tordenvejr, eller når det ikke skal bruges i
længere tid.
14) Overlad al service til fagfolk. Service er
påkrævet, hvis apparatet på nogen måde er
blevet beskadiget, f.eks. hvis
lysnetledningen eller stikket er blevet
beskadiget, der er blevet spildt væske eller
faldet genstande ned i apparatet, apparatet
har været udsat for regn eller fugt, hvis det
ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For
alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
3
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\01REG.fm
VRD-MC6.book Page 4 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Bemærkninger om lysnetadapteren
Til kunder i Storbritannien og Irland
• Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret
og være lettilgængelig.
• Brug kun den medfølgende lysnetadapter og
lysnetledning.
• Brug ikke en anden lysnetadapter. Det kan
medføre funktionsfejl.
• Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig
stikkontakt i nærheden.
• Du må ikke berøre lysnetadapteren med våde
hænder.
• Hvis du bemærker noget unormalt ved
lysnetadapteren, skal den straks afbrydes fra
stikkontakten.
• Brug om nødvendigt en almindelig stikadapter,
afhængigt af stikkontaktens udformning.
Af hensyn til brugervenligheden og
sikkerheden er udstyret forsynet med et
stik, der overholder BS1363. Hvis det er
nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring
med det samme amperetal, godkendt af
ASTA eller BSI til BS1362 (dvs. med
eller -mærket). Hvis det stik, der følger
med udstyret, har et aftageligt
sikringsdæksel, skal det sættes på, når du
har udskiftet sikringen. Brug aldrig stikket
uden påsat sikringsdæksel. Kontakt den
nærmeste Sony-reparatør, hvis du mister
sikringsdækslet.
• Enheden er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden
(lysnettet), så længe den er tilsluttet
stikkontakten, selv om selve enheden er slukket.
Navnepladen sidder på enhedens underside.
Til kunder i USA
Ejer-registrering
Produktmærkaten sidder på enhedens
underside. Skriv serienummeret på pladsen
nedenfor. Henvis til disse numre, hvis du
henvender dig til en Sony-forhandler
vedrørende dette produkt.
Model:
Serienummer:
VRD-MC6
________
Gælder kun for Californien, USA
Perchloratmateriale - der kan gælde særlige
regler for håndtering, se
www.dts.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate
Perchloratmateriale: Litium-batteriet
indeholder perchlorat.
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet
eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke
må behandles som
husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug
af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle
negative følger for miljø og mennesker,
som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug
af materialer bidrager til bevaring af
naturens ressourcer. For nærmere
oplysninger om genbrug af dette produkt
kan du henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte produktet.
4
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\01REG.fm
VRD-MC6.book Page 5 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
• DVDirect, Handycam, CyberShot, Memory Stick og deres logoer er varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører Sony Corporation.
• AVCHD og AVCHD-logoet er varemærker, der tilhører Sony Corporation og Panasonic Corporation.
• "PLAYSTATION" er et registreret varemærke, der tilhører Sony Computer Entertainment Inc.
• Andre system- og produktnavne, der bruges i denne tekst, er varemærker eller registrerede varemærker,
der tilhører deres respektive producenter, selv om mærkerne ™ og ® ikke bruges i teksten.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.
• Den autoriserede software i dette produkt bruges under licens fra eSOL Co. Ltd.
❑ Vores produktgaranti er kun gyldig, når det medfølgende tilbehør bruges i det angivne eller
anbefalede system i overensstemmelse med dokumentationen, og den gælder kun for denne
DVDirect. Vores kundeservice og brugersupport gælder kun under disse garantibetingelser.
❑ Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlige for svigt af computer eller andre enheder,
inkompatibilitet med speciel hardware, driftsproblemer forårsaget af forkert installation af
software, tab af data, diske eller anden tilfældig skade eller skade som følge af uheld, der kan opstå
ved brug af dette produkt.
❑ Garanti og brugersupport for dette produkt er kun gyldig inden for de lande eller salgsområder, der
er angivet på garantibeviset.
❑ Specifikationer kan af hensyn til produktforbedring ændres uden forudgående varsel.
Ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd, diske og andet materiale kan være underkastet ophavsret.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med gældende lov om ophavsret.
Endvidere kan brug af dette produkt med kabel-tv-transmission kræve godkendelse fra kabeltv-senderen og/eller programindehaveren.
5
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\02TOC.fm
VRD-MC6.book Page 6 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforskrifter........................ 2
Vælge kopi-indstilling
Finde en type kopi-indstilling ........... 8
Type kopi-indstilling A
Tilslut HD Handycam® og optag
HD (High Definition) -video,
som den er................................... 10
Type kopi-indstilling B
Tilslut HD Handycam® og
ned-konverter video til SD
(Standard Definition) -kvalitet ...... 12
Type kopi-indstilling C
Tilslut HD Handycam® og optag
SD (Standard Definition) -video
som den er................................... 14
Type kopi-indstilling D
Tilslut SD Handycam® og optag
SD (Standard Definition) -video,
som den er................................... 16
Type kopi-indstilling E
Tilslut en anden videoenhed og optag
SD (Standard Definition) -video ... 18
Kopiere et foto fra Handycam®/
hukommelseskort......................... 20
Introduktion af DVDirect
Om denne vejledning..................... 22
Funktioner...................................... 24
Forberedelser til optagelse
Slå strømmen til.............................29
Indsætte en disk ............................30
Tilslutte kabler til optagelse ...........31
USB-kabel (Kun til Handycam®).. 31
DV (i.LINK) -kabel ........................ 33
Audio/video-kabel(AV-kabel) ....... 34
Hukommelseskort ........................ 36
Om betjening af DVDirect ..............37
Kopiere fra et Handycam®
Kopiere alt indhold .........................38
Kun kopiere ny video .....................40
Kopiere Afspilningsliste..................43
Kopiere Visual Index-lister .............45
Kopiere og sammenlægge indhold
(fra en 8 cm-disk) .........................48
Kopiere manuelt.............................50
One Touch diskbrænding ..............52
Kopiere fra videoenheder
Kopiere alt indhold .........................55
Kopiere manuelt.............................57
Kopiere fotos
Kopiere alt indhold .........................60
Kopiere Visual Index-lister .............62
Optage video ............................... 24
Optage fotos ................................ 24
Før du begynder .......................... 25
Pakkens indhold ............................ 26
Dele og knapper ............................ 27
Hovedenhed ......................................... 27
6
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\02TOC.fm
VRD-MC6.book Page 7 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Forhåndsvisning på
displayvinduet
Forhåndsvise video ....................... 65
Betjening under afspilning ........... 65
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ............................... 85
Specifikationer............................... 87
Indeks............................................ 89
Forhåndsvise fotos........................ 66
Betjening under afspilning .................... 66
Opsætning
Bruge Setup-menuen .................... 67
Optagekvalitet (Rec Quality)
(REC-indstilling) ......................... 67
Automatisk stop-timer
(Auto Stop Timer)....................... 67
Automatisk kapitel
(Auto Chapter) ........................... 68
DVD-menu.................................... 68
Slideshow-musik
(Slideshow Music) ..................... 68
Lave slideshow
(Slideshow Creation) ................. 68
Færdiggøre disk (Finalize disc) ... 69
Slette disk (Erase disc) ................ 69
Systeminformation
(System Info).............................. 70
Automatisk slukning
(Auto Shut Off) ........................... 70
Demonstration (Demo) ................. 70
Farvesystem (Color System) ........ 70
Sprog (Language)........................ 71
Fejlfinding/Referencer
Fejlfinding...................................... 72
Diske og hukommelseskort der
understøttes ................................ 76
Optagetid og længde af video ....... 79
Om diske du laver ......................... 81
Om SD (Standard Definition)
-diske ......................................... 81
Om HD (High Definition) -diske.... 82
Om foto-diske............................... 83
7
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 8 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Video
Vælge kopi-indstilling
Vælge en kopi-indstilling
Finde en type kopi-indstilling
Afhængigt af din videoenhed eller den type disk, du laver, kan du vælge den
kopi-indstilling og tilslutning af enheden, der bedst opfylder dine behov.
Vælg den type disk, der skal laves
I det følgende forklares valg af en kopi-indstilling for video. For nærmere oplysninger om kopiering
af et foto henvises til side 20.
Jeg vil optage HD (High Definition) -video, som den er.
HD (High Definition) -disk (AVCHD-format)
Enhed kompatibel med AVCHD-format
Kompatible
afspillere
Sony Blu-ray-diskafspiller/optager
Playstation3®
Kan ikke afspilles på DVD-afspillere/optagere.
Jeg vil afspille på diverse DVD-afspillere.
SD (Standard Definition) -disk
DVD-afspiller/optager
Computer
Kompatible
afspillere
8
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 9 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Om Handycam®
I denne vejledning refererer Handycam® til en Sony camcorder. High Definition Handycam® og
AVCHD Handycam® refererer til en Sony HD (High Definition) -camcorder.
Hvilken billedkvalitet
har videoen?
Vælge kopi-indstilling
Hvilken enhed har
du brugt til at
optage videoen?
: High Definition
: Standard Definition
Type kopi-indstilling
High Definition
Handycam®
b side 10
SD (Standard
Definition)
Handycam®
Anden videoenhed
(videokamera,
(videokamera,
videobåndoptager
videobåndoptager
osv.)
Du kan ikke lave
HD (High
Definition) -disk.
Du kan ikke lave HD (High
Definition) -disk.
Type kopi-indstilling
Nedkonverteret til SD
(Standard Definition)
under optagelse.
High Definition
Handycam®
b side 12
b side 14
SD (Standard
Definition)
Handycam®
*
Anden videoenhed
(videokamera,
videobåndoptager
videobåndoptager
osv.)
* Nedkonverteret til SD
(Standard Definition)
under optagelse.
b side 16
b side 18
9
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 10 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Video
Type kopi-indstilling
Tilslut HD Handycam® og optag HD (High
Definition) -video, som den er
Hvilket optagemedie har
dit Handycam®?
Tilslutning og opsætning
for dit Handycam®
Brug et USB-kabel
Harddisk
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
A
b side 31
Brug et USB-kabel
Indbygget
hukommelse
b side 31
A
"Memory Stick
Duo"
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
Indsæt en "Memory Stick
Duo" i slotten*1
b side 36
*1 Du kan optage video ved at tilslutte et
Handycam® via et USB-kabel.
Optagelse er ikke til rådighed.
8 cm-disk
Du kan optage ved at
nedkonvertere til SD (Standard
Definition). Se Type kopi-indstilling
B (side 12) for nærmere
Optagelse er ikke til rådighed.
DV-bånd
Du kan optage ved at
nedkonvertere til SD (Standard
Definition). Se Type kopi-indstilling
B (side 12) for nærmere
10
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 11 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Vælg kopi-indstilling og lav en
disk!
en
disk!
®
Handycam
Tryk på knappen på
Handycam®
Handycam®
Kun kopiere
ny video
Kun det nye indhold
på Handycam®
Kopiere
Kopiere
afspilningsli
afspilningsliste
Indholdet
af
ste
afspilningslister
på
Indholdet af
®
Handycam
afspilningslister på
Kopiere
Kopiere
Visual IndexIndexVisual
lister
lister
Vælge kopi-indstilling
Kopiere alt
One Touch
Touch
diskbrændin indhold
diskbrænding
Tryk på knappen på
Hele indholdet på
g
Vælg
Vælg efter
efter en
en scene/
scene/
optagedato
optagedato
side 38
side 40
side 43
side 45
—
side 38
side 40
side 43
side 45
side
side 52*
52*22
side 38
side 40
side 43
side 45
A
side 52
A
® via USB-kabel. Kun nogle modeller
*2 Optagelse kun mulig, når der er tilsluttet
tilsluttet til
til et
et Handycam
Handycam®
understøtter One Touch diskbrænding.
11
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 12 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Video
Type kopi-indstilling
Tilslut HD Handycam® og ned-konverter video
til SD (Standard Definition) -kvalitet
Hvilket optagemedie har
dit Handycam®?
Tilslutning og opsætning
for dit Handycam®
Brug et AV-kabel
Harddisk
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
b side 34
Indbygget
hukommelse
Brug et AV-kabel
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
b side 34
Brug et AV-kabel
8 cm-disk
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
b side 34
Brug et AV-kabel
"Memory Stick
Duo"
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
b side 34
Brug et AV-kabel
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
b side 34
DV-bånd
Brug et DV (i.LINK) -kabel
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
Sæt [i.LINK CONV] -indstillingen på
Handycam® til [ON].
b side 33
12
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 13 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Vælg kopi-indstilling og lav
en disk!
Vælge kopi-indstilling
Kopiere manuelt
Optage, mens Handycam® betjenes
side 50
side 50
side 50
side 50
side 57
Kopiere alt indhold
Hele indholdet på Handycam®
side 55
Kopiere manuelt
Optage, mens Handycam®betjenes
side 57
13
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 14 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Video
Type kopi-indstilling
Tilslut HD Handycam® og optag SD (Standard
Definition) -video som den er
Hvilket optagemedie har dit
Handycam®?
Tilslutning og opsætning
for dit Handycam®
Brug et USB-kabel
Harddisk
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
Indbygget
hukommelse
A
b side 31
Brug et USB-kabel
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
A
b side 31
Brug et USB-kabel
8 cm-disk
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
"Memory Stick
Duo"
A
b side 31
Indsæt en "Memory Stick
Duo" i slotten*1
b side 36
*1 Du kan optage video ved at tilslutte et
Handycam® via et USB-kabel.
Brug et DV (i.LINK) -kabel
DV-bånd
(leveres med Handycam® eller sælges separat)
b side 33
Brug et AV-kabel
Alle de ovennævnte
medier
(leveres med Handycam® eller sælges separat)
b side 34
14
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 15 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Vælg kopi-indstilling og lav
en disk!
One Touch
Kopiere alt
diskbrænding indhold
Kopiere
afspilningsliste
Kopiere
Visual
Index-lister
Tryk på knappen på
Handycam®
Hele indholdet på
Handycam®
side 52
side 38
—
side 40
side 43
side 45
—
side 38
—
side 40
side 43
side 45
—
side 38
side 48
—
—
—
side 52*2
side 38
—
side 40
side 43
side 45
®
Sammenlægge videoen på Handycam
på én disk
Indholdet af
afspilningslister på
Handycam®
Vælge kopi-indstilling
Kopiere og
Kun kopiere
sammenlægge ny video
Kun det nye indhold
indhold
Vælg efter en scene/
optagedato
A
A
A
Kopiere alt indhold
Hele indholdet på Handycam®
Kopiere manuelt
Optage, mens Handycam®betjenes
side 55
side 57
—
side 50
*2 Optagelse kun mulig, når der er tilsluttet til et Handycam® via USB-kabel. Kun nogle modeller
understøtter One Touch diskbrænding.
15
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 16 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Video
Type kopi-indstilling
Tilslut SD Handycam® og optag SD (Standard
Definition) -video, som den er
Hvilket optagemedie har dit
Handycam®?
Tilslutning og opsætning
for dit Handycam®
Brug et USB-kabel
Harddisk
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
A
b side 31
Brug et USB-kabel
Indbygget
hukommelse
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
A
b side 31
Brug et USB-kabel
8 cm-disk
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
"Memory Stick
Duo"
A
b side 31
Indsæt en "Memory Stick
Duo" i slotten*1
b side 36
*1 Du kan optage video ved at tilslutte et
Handycam® via et USB-kabel.
DV-bånd
D8 (Digital 8) -bånd
Alle de ovennævnte
medier
Andre medier (8 mm-bånd,
MICROMV-bånd osv.)
Brug et DV (i.LINK) -kabel
(sælges separat)
b side 33
Brug et AV-kabel
(leveres med Handycam® eller sælges separat)
b side 34
16
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 17 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Vælg kopi-indstilling og lav
en disk!
Kun
kopiere ny
video
Kun det nye
indhold på
Sammenlægge
®
videoen på én disk Handycam
Kopiere
Kopiere
afspilnings- Visual
liste
IndexIndholdet af
lister
Vælge kopi-indstilling
One Touch
Kopiere
Kopiere
diskbrænding alt indhold og sammenTryk på knappen
Hele indholdet
lægge
på Handycam®
på Handycam® indhold
afspilningslister på Vælg efter en
Handycam®
scene/optagedato
side 38
—
side 40
side 43
side 45
—
side 38
—
side 40
side 43
side 45
—
side 38
side 48
—
—
—
—
side 38
—
side 40
side 43
side 45
A
side 52
A
A
Kopiere alt indhold
Hele indholdet på Handycam®
Kopiere manuelt
Optage, mens Handycam’en®betjenes
side 55
side 57
—
side 50
17
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 18 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Video
Type kopi-indstilling
Tilslut en anden videoenhed og optag SD
(Standard Definition) -video
Hvilket optagemedie har
din videoenhed?
Tilslutning og opsætning
for din videoenhed
Du kan ikke optage via et USB-kabel.
Videoenhed med DV-stik, der
kan udsende DV-signaler
Brug et DV (i.LINK) -kabel
(sælges separat)
b side 33
Brug et AV-kabel
Videoenhed med AV OUT
(leveres med DVDirect eller sælges
separat)
b side 34
18
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 19 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere alt indhold
Hele indholdet på Handycam®
Vælge kopi-indstilling
Vælg kopi-indstilling og lav
en disk!
Kopiere manuelt
Optage, mens Handycam’en®betjenes
side 55
side 57
—
side 57
19
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 20 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Fotos
Kopiere et foto fra Handycam®/
hukommelseskort
Fotos optages som en JPEG-fil. Du kan lave et slideshow af diskens indhold.
Hvilket optagemedie eller
hukommelseskort
bruges?
Tilslutning og opsætning
for dit Handycam®/
hukommelseskort
Optagemedier
Harddisk
Indbygget
hukommelse
(leveres med Handycam® eller sælges
separat)
b side 31
A
8 cm-disk
Brug et USB-kabel
"Memory Stick Duo"
Hukommelseskort
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"
SD-kort
xD Picture-kort
Indsæt et hukommelseskort
i slotten.
b side 36
20
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\03FLO.fm
VRD-MC6.book Page 21 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere alt
indhold
Kopiere Visual
Index-lister
Hele indholdet på
Handycam®
Vælg efter en scene/
optagedato
Den disk, der laves
Vælge kopi-indstilling
Vælg kopi-indstilling og lav
en disk!
Foto-disk
• Fotoet (JPEG-fil) kopieres.
JPEG
side 60
side 62
A
Kan afspilles på en computer eller
DVD-afspiller/optager, som kan afspille
JPEG-filer.
Kopiere alt
indhold
Kopiere Visual
Index-lister
Hele indholdet på
Handycam®
Vælg efter en scene/
optagedato
Slideshow-disk
• Fotoet (JPEG-fil) kopieres.
• Der laves en slideshow-disk (Standard
Definition).
JPEG
Slideshow
side 60
side 62
Kan afspilles på en computer eller
almindelig DVD-afspiller/optager.
21
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 22 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Introduktion af DVDirect
Om denne vejledning
Før du begynder at optage video- eller fotoindhold til en disk, bør du læse siderne "Vælge
kopi-indstilling".
"Vælge kopi-indstilling" viser dig de nødvendige tilslutninger for enheden og vejleder dig
gennem optagelsen.
Video
Vælge kopi-indstilling (side 8)
Brug diagrammet "Finde en type kopi-indstilling" (side 8) til at bestemme, hvilken
metode, der passer til din enhed og den type disk, du vil lave. Brug dernæst "Type kopiindstilling (A - E)" på side 10 til 18 til at bestemme tilslutning og betjening af enheden.
m
Forberedelser til optagelse (side 29)
Tilslut enheden til DVDirect som anvist i "Type kopi-indstilling (A - E)". Konfigurer
enheden, hvis det er nødvendigt.
m
Kopiere (side 38, 55)
Vælg den kopi-indstilling (A - E), der passer bedst til dine behov. Følg vejledningen på
den side, der refereres til i denne vejledning.
m
Fotos
Vælge kopi-indstilling og forberedelser til optagelse (side 20)
Bestem tilslutning og betjening af enheden, og konfigurer derefter enheden, hvis det er
nødvendigt.
m
Kopiere (side 60, 62)
Vælg den kopi-indstilling, der passer bedst til dine behov. Følg vejledningen på den side,
der refereres til i denne vejledning.
22
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 23 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Ikoner
I denne vejledning har overskrifter til afsnittene forskellige ikoner, afhængigt af enheden eller
betjeningen. Brug disse ikoner til at bestemme tilslutning og betjening af enheden.
Ikon
Betydning
Funktioner til rådighed for Handycam®-optagelse til harddisk
Funktioner til rådighed for Handycam®-optagelse til
8 cm-disk
Funktioner til rådighed for "Memory Stick Duo" for
Handycam®
Funktioner til rådighed for Handycam®-optagelse til DV eller
D8 (Digital8) -bånd
Funktioner til rådighed for diverse camcordere med DV-stik
Funktioner til rådighed for diverse camcordere eller
videoenheder, f.eks. videobåndoptagere
Funktioner til rådighed for fotos optaget på "Memory Stick",
"Memory Stick Duo", SD-kort og xD-Picture-kort
Om Handycam®
I denne vejledning refererer Handycam® til en Sony camcorder. High Definition Handycam®
refererer til en Sony HD (High Definition) -kompatibel camcorder.
Om billeder
I denne vejledning refererer "billeder" til både fotos (stillbilleder) og video.
Om DVDirect
I denne vejledning refererer "DVDirect" til VRD-MC6.
Om illustrationer
De illustrationer af skærmvisninger, der bruges i vejledningen, svarer ikke altid til den grafik,
der vises på skærmen.
23
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Introduktion af DVDirect
Funktioner til rådighed for Handycam®-optagelse til
indbygget hukommelse
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 24 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Funktioner
Du kan let optage video eller fotos ved hjælp af DVDirect.
Optage video
HD (High Definition) -diske (AVCHD-format)
Du kan optage HD (High Definition) -video taget med et High Definition Handycam®. De
diske der laves, kan afspilles på en AVCHD-kompatibel enhed.
For nærmere oplysninger om kompatibilitet for AVCHD-disk, se "Bemærkninger om
kompatibilitet for HD (High Definition) -disk" på side 82.
Du kan optage video fra:
High Definition Handycam® (Harddisk/Indbygget hukommelse/"Memory Stick Duo")
SD (Standard Definition) -diske
Du kan optage video direkte fra diverse camcordere og AV-enheder på diske i SD (Standard
Definition) -billedkvalitet. De diske der laves, kan afspilles på DVD-afspillere og andre
DVD-enheder.
Du kan optage video fra:
• Handycam®
• Videokamera
• AV-enhed, f.eks. en videobåndoptager
Optage fotos
Du kan arkivere fotos fra et hukommelseskort taget med et digitalkamera eller et tilsluttet
Handycam® direkte på en disk.
Du kan arkivere fotos fra:
• Handycam® (Harddisk/Indbygget hukommelse/8 cm-disk/"Memory Stick Duo")
24
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 25 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
• Hukommelseskort ("Memory Stick"/"Memory Stick Duo"/SD-kort/xD-Picture-kort)
Før du begynder
Bemærkninger om kopiering på diske
*1 HD (High Definition) -video, SD (Standard Definition) -video eller -foto
*2 Harddisk, indbygget hukommelse, 8 cm-disk eller "Memory Stick Duo"
25
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Introduktion af DVDirect
• Du kan ikke kopiere:
- video med kopibeskyttelse (almindelige DVD’er, VHS-bånd, visse programmer fra
satellit- eller kabel-tv-modtagere osv.).
- video, der er taget med et digitalkamera eller en mobiltelefon og lagret på dets
hukommelseskort.
- video til en disk (ikke færdiggjort), der er lavet med en anden enhed end DVDirect.
• Du kan ikke kopiere følgende HD (High Definition) -video til disken, som den er. Denne
HD (High Definition) -video kan kopieres ved at nedkonvertere til SD (Standard Definition)
-kvalitet:
- HD-video optaget på en 8 cm-DVD ved hjælp af et High Definition Handycam®
(HDV-format).
- HD-video optaget på et DV-bånd ved hjælp af et High Definition Handycam®
(HDV-format).
- HD-video optaget med en anden HD (High Definition) -kompatibel camcorder end et
High Definition Handycam®.
• Du kan ikke samtidig kopiere billeder, når du gemmer flere forskellige typer billeder*1 på et
Handycam® eller "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke samtidig kopiere billeder, der er gemt i forskellige medier, hvis der er flere
typer medier*2 på et Handycam®.
• Hvis du sletter eller redigerer en video på et Handycam® med en computer eller
Playstation 3®, kan du ikke altid kopiere video korrekt ved at forbinde Handycam® til
DVDirect. Brug Handycam® til at slette eller redigere video.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 26 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Pakkens indhold
Kontroller, at pakken indeholder følgende.
Kontakt en forhandler, hvis noget mangler eller er beskadiget.
Tallet i parentes angiver antal styk.
VRD-MC6 (DVDirect) (1)
Lysnetadapter (1)
Lysnetledning (1)
Betjeningsvejledning (dette dokument) (1)
b Bemærk
• Brug en lysnetledning, der passer til det område eller land, hvor enheden bruges.
26
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 27 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Dele og knapper
Hovedenhed
Forside og sider
AUDIO IN
L
2
VIDEO IN
3
DV IN
4
0
qa
qs
HANDYCAM
5 67 8 9
A AUDIO IN-stik (side 34)
L "Memory Stick Duo"-slot (side 36)
B VIDEO IN-stik (side 34)
b Bemærk
C DV IN-stik (side 33)
D USB (Type A) -port (side 31)
E 1 (strøm) -knap (side 29)
F Toppanel (side 28)
G Diskskuffe (side 30)
H Nød-udkasthul
Hvis du ikke kan åbne diskskuffen med
Z (udkast) -knappen, skal du slukke
DVDirect. Stik en nål eller udrettet
papirclips ind i hullet for at åbne
diskskuffen.
I Z (udkast) -knap (side 30)
J Multihukommelseskort-slot (side 36)
Indsæt en "Memory Stick", SD-kort
eller xD-Picture-kort her.
• "Memory Stick Duo" bruger en anden slot end
andre hukommelseskort. Sørg for at indsætte en
"Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo" slotten, og andre typer hukommelseskort i
multihukommelseskort-slotten. Hvis du
forsøger at indsætte en "Memory Stick Duo" i
multihukommelseskort-slotten, kan den sætte
sig fast.
Indsæt den ikke i
denne slot.
"Memory Stick Duo"
K Hukommelseskort-diode
Lyser gul, når et hukommelseskort
læses.
27
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Introduktion af DVDirect
R
1
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\04GET.fm
VRD-MC6.book Page 28 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Toppanel
1
R
AUDIO IN
L
2
3
VIDEO IN
DV IN
RETURN
ENTER
4
HANDYCAM
5
A Displayvindue
Viser betjeningsskærmbilledet og
billeder fra en afspilningsenhed eller et
hukommelseskort.
C RETURN-knap (side 67)
D STOP-knap (side 38, 57, 65, 66)
E RECORD-knap (side 38, 57)
B V /v /B /b -markør/ENTER-knap
(side 57, 65, 66)
Bagpanel
DC IN 12V
1
A DC IN-stik (side 29)
b Bemærk
• Metaldele som f.eks. tilslutninger kan blive
varme efter DVDirect har været brugt. Det er
ikke en funktionsfejl.
28
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 29 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Forberedelser til optagelse
Slå strømmen til
1 Tilslut den medfølgende lysnetledning til lysnetadapteren.
2 Indsæt lysnetadapterens strømstik i DVDirects DC IN-stik.
Forberedelser til optagelse
3 Indsæt lysnetledningens strømstik i en stikkontakt.
DVDirect
Til DC IN-stik
DC IN 12V
Lysnetledning
Lysnetadapter
Til stikkontakt
b Bemærkninger
• Brug kun den medfølgende lysnetledning og lysnetadapteren.
• Brug ikke beskadigede kabler, f.eks. kabler med deformerede stik.
4 Tryk på 1 (strøm) -knappen.
Når displayvinduet lyser og DVDirect-logoet vises, vises tændt-skærmbilledet.
29
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 30 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Indsætte en disk
1 Tryk på Z (udkast) -knappen.
Diskskuffen skyder ud.
Diskskuffen åbnes halvt. Åbn den helt med hånden.
2 Læg disken på diskskuffen med optagesiden nedad, og skub diskskuffen i
pilens retning.
b Bemærk
• Du må ikke berøre diskens optageside.
Skub til disken, indtil den klikker på plads.
Skub til diskskuffen, indtil den klikker som tegn på, at den er helt lukket.
b Bemærk
• Metaldele på diskskuffen og en udkastet disk kan være varme. Det er ikke en funktionsfejl.
30
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 31 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Tilslutte kabler til optagelse
For typer tilslutning og indstillinger, se "Tilslutning og opsætning for dit Handycam®/
videoenhed"-afsnittet for din "Type kopi-indstilling (A - E)" på side 10 til 20.
USB-kabel (Kun til Handycam®)
1 Tænd camcorderen.
• For camcorderen skal du sørge for, at lysnetledningen er sluttet til lysnetadapteren.
z Råd
• Afhængigt af camcordertypen kan det være nødvendigt at ændre indstillingen fra REC-indstilling til andre
indstillinger, f.eks. PLAY eller EDIT. For nærmere oplysninger om indstillinger henvises til
camcorderens betjeningsvejledning.
HANDYCAM
2 Tilslut camcorderen til DVDirect.
USB-port
(Type Mini B)
USB-kabel
(medfølger
USB-port
(Type A)
z Råd
• Hvis dit Handycam® ikke har USB-port, skal du bruge en Handycam® Station, der understøtter dit
Handycam®.
3 USB SELECT-skærmbilledet vises på camcorderens LCD-skærm. Tryk på en
passende medie-knap på LCD-skærmen.
Sørg for at vælge mediet med billederne, der skal optages. Afhængigt af camcordertypen
kan knappernes betegnelser på camcorderen være forskellige.
31
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Forberedelser til optagelse
b Bemærk
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 32 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Knappernes betegnelser på [USB SELECT] -skærmbilledet
Handycam®s lagermedier
Knappens betegnelse
Harddiskdrev
[
USB CONNECT] [
Indbygget hukommelse
[
USB CONNECT] osv.
COMPUTER] [
HDD] osv.
8 cm-disk
[
USB CONNECT] [
COMPUTER] osv.
"Memory Stick Duo"
[
USB CONNECT] [
COMPUTER] osv.
z Råd
• Nogle camcordere har et USB-MODE-skærmbillede i stedet for [USB SELECT] -skærmbilledet. Spring
trin 3 over, hvis camcorderen viser USB-MODE-skærmbilledet.
• Hvis camcorderen har en [USB SPEED] -indstilling, skal du specificere [AUTO] ([AUTO] er
standardindstillingen).
b Bemærk
• Du skal bruge et audio/video-kabel (AV-kabel) i stedet for et USB-kabel til tilslutning for at kopiere:
– "PhotoMOVIE" fra en 8 cm-disk i et Handycam®.
– video fra en 8 cm-disk formateret i VR-indstilling i et Handycam®.
32
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 33 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
DV (i.LINK) -kabel
1 Tænd camcorderen.
b Bemærk
• For camcorderen skal du sørge for, at lysnetledningen er sluttet til lysnetadapteren.
• Afspilningsbetjeningen er forskellig fra camcorder til camcorder. På de fleste camcordere skal du slå
strøm/indstilling-knappen til afspilnings-, PLAY/EDIT- eller VTR-indstilling for at afspille video.
For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til camcorderen.
• Når du kopierer HD (High Definition) -video ved hjælp af High Definition Handycam® (HDV) ved at
forbinde med DV (i.LINK) -kabel, skal du sætte [i.LINK CONV] -indstillingen på Handycam® til
[ON]. Det nedkonverterer video optaget i HD (High Definition) til SD (Standard Definition) -kvalitet.
3 Tilslut camcorderen til DVDirect.
DV IN
DV-stik
DV IN-stik
DV (i.LINK) -kabel (medfølger ikke)
b Bemærkninger
• Kun et DV (i.LINK) -kabel til DV eller D8 (Digital8) -bånd. Du kan ikke optage video fra MICROMVeller HDV-camcordere (HDV-format) og andre digitale videoenheder, der har et i.LINK-stik. Du skal
bruge et audio/video-kabel (AV-kabel) til disse enheder.
• Følgende modeller understøtter ikke optagelse med et DV (i.LINK) -kabel. Brug et audio/video-kabel.
– DCR-VX700/VX1000, HDR-FX1/FX7/FX1000
33
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Forberedelser til optagelse
2 Indstil camcorderen til afspilning.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 34 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Audio/video-kabel(AV-kabel)
1 Tænd videoenheden.
b Bemærk
• For camcorderen skal du sørge for, at lysnetledningen er sluttet til lysnetadapteren.
2 Betjen videoenheden for at starte afspilning af video.
• Afspilningsbetjeningen er forskellig fra videoenhed til videoenhed. På de fleste camcordere skal du
slå strøm/indstilling-knappen til afspilnings-, PLAY/EDIT- eller VTR-indstilling for at afspille video
eller udføre optagelse. Camcordere med flere medier kræver angivelse af mediet (harddisk, "Memory
Stick Duo", 8 cm-disk eller indbygget hukommelse). For nærmere oplysninger henvises til
betjeningsvejledningen til videoenheden.
• [A/V t DV OUT] -indstillingen på Handycam® (DV/D8) skal være indstillet på [OFF]. ([OFF] er
standardindstillingen).
3 Tilslut videoenheden til DVDirect.
Brug et audio/video-kabel (medfølger ikke) eller AV-kabel (medfølger ikke), når du
tilslutter en videoenhed til DVDirect.
z Råd
• Stik kan være forskellige enhed til enhed. Læs nærmere i betjeningsvejledningen til enheden, og brug et
passende kabel.
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
For audio/video-kabler:
Til AUDIO/VIDEO
OUT-stik
AUDIO IN-stik
VIDEO IN-stik
Audio/video-kabel (medfølger ikke)
34
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\05PRE.fm
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
VRD-MC6.book Page 35 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
A/V OUT-stik
A/V
A/V OUT
eller
AUDIO IN-stik
VIDEO IN-stik
Forberedelser til optagelse
AV-kabel (medfølger ikke, eller leveres med videoenheden)
35
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 36 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Hukommelseskort
Når du kopierer video eller fotos fra et hukommelseskort, skal du indsætte hukommelseskortet
i den tilsvarende hukommelseskort-slot på DVDirect.
b Bemærk
• DVDirect understøtter kun kopiering af video fra Handycam®s "Memory Stick Duo". Du kan ikke
kopiere video fra andre hukommelseskort.
Indsæt et hukommelseskort, f.eks. en "Memory Stick", i den tilsvarende slot.
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"
SD-kort
xD-Picture-kort
Skub hukommelseskortet ind i slotten, indtil du hører et klik. For at tage det ud skal du skubbe
til kortet og trække ud.
b Bemærkninger
• Brug ikke mere end en hukommelseskort-slot ad gangen. Indsæt kun ét hukommelseskort i en
hukommelseskort-slot.
• Indsæt ikke et andet hukommelseskort ved optagelse på en disk. Det kan forårsage skrivefejl.
• Indsæt ikke en "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick Duo"-adapter i multihukommelseskort-slotten.
• Tag aldrig hukommelseskortet ud, mens hukommelseskort-dioden er tændt. Ellers kan data på
hukommelseskortet beskadiges.
• Et udkastet hukommelseskort kan være varmt. Det er ikke en funktionsfejl.
36
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\05PRE.fm
VRD-MC6.book Page 37 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Om betjening af DVDirect
Efter strømmen er slået til, registrerer DVDirect automatisk hukommelseskort, der er indsat,
og indgangssignaler fra tilsluttede enheder. På displayvinduet vises derefter en meddelelse,
der angiver hvordan optagelse forberedes. Ved denne meddelelse kan du automatisk gå videre
til den ønskede optagelse uden indviklet betjening.
[Menu] -displayet vises, når der trykkes på RETURN-knappen, efter strømmen slås til. Du
kan udføre optagelser manuelt ved at vælge valgmuligheder fra menuen. Der er følgende
menupunkter.
Forberedelser til optagelse
,
Menu
Funktion
Video b DVD
Kopiere en SD (Standard Definition) -video til en disk.
Photo b DVD
Kopiere fotos til en disk.
DVD Preview
Afspille en disk, du har lavet.
AVCHD Dubbing
Optage HD (High Definition) -video til en disk.
Setup
Foretage forskellige indstillinger.
Bemærkninger om kopiering af flere typer billede
Når der er optaget flere forskellige billedtyper på et Handycam® eller "Memory Stick Duo",
kopieres billedet som følger i denne vejledning.
(Billeder kopieres i denne rækkefølge: HD (High Definition) -video - SD (Standard
Definition) -video - foto.)
Typer billede optaget i Handycam®/"Memory Stick Duo"
HD (High
Definition) -video
SD (Standard
Definition) -video
Foto
a
a
a
a
a
a
a
Type billede, der skal kopieres
HD (High Definition) -video
HD (High Definition) -video
a
HD (High Definition) -video
a
SD (Standard Definition) -video
For at kopiere SD (Standard Definition) -video skal du bruge [Video b DVD] på
[Menu]-skærmbilledet. For at kopiere et foto skal du bruge [Photo b DVD] på
[Menu]-skærmbilledet.
37
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 38 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere fra et Handycam®
Kopiere alt indhold
Med denne indstilling kan du optage video på
en disk fra en camcorder, der er tilsluttet til
DVDirect, eller en "Memory Stick Duo" der
er indsat i "Memory Stick Duo"-slotten, med
et enkelt tryk på
(optage) -knappen. Dette
er en af de mere enkle kopi-indstillinger, der
eliminerer behovet for at vælge videoer.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30) og tilslut kabler til optagelse
(side 31).
2 Kontroller, at [Full] vises øverst til
højre på displayvinduet, og tryk
derefter på
(optage) -knappen
for at starte optagelse.
b Bemærk
• Se "Bemærkninger om kopiering på diske" på
side 25.
1 Bekræft meddelelsen på
displayvinduet.
DVDirect starter optagelsen.
(optage) -knappen lyser under
optagelsen. Følgende vises på
displayvinduet.
Når DVDirect registrerer signaler fra en
camcorder, der er tilsluttet til USBporten, eller en "Memory Stick Duo" der
er indsat i "Memory Stick Duo"-slotten,
vises [USB] eller [M.S.Duo] øverst til
venstre på displayvinduet.
Følgende vises på displayvinduet, når en
camcorder er tilsluttet til USB-porten.
Type disk, der laves
: HD (High
Definition) -video
: SD (Standard
Definition) -video
Type
indgang
Kopiindstilling
Antal diske der er
nødvendige
38
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 39 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
3 Skift til en tom disk, når
meddelelsen [Insert a blank DVD.]
vises.
Hvis indholdet ikke passer på en enkelt
disk, bliver disken automatisk udkastet,
når den er fyldt. Fjern den disk, du har
lavet, og indsæt en tom disk. Optagelse
genoptages automatisk.
Kopiere fra et Handycam®
Næste disk/antal diske der
er nødvendige
4 Fjern den disk, du har lavet.
Disken færdiggøres automatisk, når
optagelsen er færdig.
Sådan standses optagelse
Tryk på
(stop) -knappen, når du
skifter en disk.
Du kan ikke standse, mens optagelse er i
gang.
39
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 40 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kun kopiere ny video
Du kan kopiere kun nyt optaget indhold,
hvis tidligere indhold allerede er blevet
optaget på en disk (ved at vælge
[Incremental] eller One Touch
diskbrænding). Da DVDirect automatisk
registrerer ny optaget video, behøver du
ikke at søge efter den selv.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30) og tilslut kabler til optagelse
(side 31).
2 Tryk på B eller b for at vælge
[Incremental], og tryk på
(optage) -knappen for at starte
optagelse.
b Bemærk
• Se "Bemærkninger om kopiering på diske" på
side 25.
1 Bekræft meddelelsen på
displayvinduet.
Når DVDirect registrerer signaler fra en
camcorder, der er tilsluttet til USB-porten,
eller en "Memory Stick Duo" der er indsat
i "Memory Stick Duo"-slotten, vises
[USB] eller [M.S.Duo] øverst til venstre
på displayvinduet.
Følgende vises på displayvinduet, når en
camcorder er tilsluttet til USB-porten.
Type disk, der laves
DVDirect starter optagelsen.
(optage) -knappen lyser under
optagelsen. Følgende vises på
displayvinduet.
: HD (High
Definition) -video
: SD (Standard
Definition) -video
Type
indgang
Kopiindstilling
Antal diske der er
nødvendige
40
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 41 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
3 Skift til en tom disk, når
meddelelsen [Insert a blank DVD.]
vises.
Hvis indholdet ikke passer på en enkelt
disk, bliver disken automatisk udkastet,
når den er fyldt. Fjern den disk, du har
lavet, og indsæt en tom disk. Optagelse
genoptages automatisk.
z Råd
6 Tryk på V eller v for at vælge
[OK], og tryk på ENTER-knappen.
Næste disk/antal diske der
er nødvendige
4 Tryk på Z (udkast) -knappen for
at udkaste disken, når optagelsen
er færdig.
Hvis du kopierer HD (High Definition)
-video til en disk, bliver disken
færdiggjort og udkastet automatisk.
Hvis du kopierer SD (Standard
Definition) -video til en disk, vises en
meddelelse, der spørger, om disken skal
afsluttes. Gå til trin 5.
5 For at færdiggøre disken skal du
trykke på V eller v for at vælge
[Yes], og trykke på
ENTER-knappen.
Når færdiggørelse er gennemført, åbnes
diskskuffen.
Sådan standses optagelse
Tryk på
(stop) -knappen, når du
skifter en disk.
Du kan ikke standse, mens optagelse er i
gang.
Hvis du vælger [No], udkastes disken
uden at blive færdiggjort. Du kan
springe trin 6 nedenfor over.
41
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopiere fra et Handycam®
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. For nærmere
oplysninger om færdiggørelse henvises til
"Færdiggøre disk" på side 69.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 42 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Bemærkning om Kun kopiere ny video
Når DVDirects optagehistorik er slettet,
startes optagelse fra den første video på
mediet. Optagehistorikken, der er gemt på
DVDirect, slettes, hvis:
• DVDirect eller camcorderen har en anden
"Memory Stick Duo", end den, der
bruges i den foregående optagelse, eller
• den tilsluttede camcorder er forskellig fra
den, der bruges i den foregående
optagelse.
Bemærkning om brug af "Memory
Stick Duo"
Ved kopiering fra en "Memory Stick Duo",
som deles mellem en camcorder og en
anden enhed (digitalkamera osv.), skal du
sørge for, at uret på enheden, der optager
billeder, er indstillet korrekt. Hvis
ur-indstillingen ikke er korrekt, kan Kun
kopiere ny video ikke udføres som ønsket.
42
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 43 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere Afspilningsliste
Med denne indstilling kan du optage video
på en afspilningsliste, der er lavet på din
camcorder. For nærmere oplysninger om at
oprette en afspilningsliste henvises til
camcorderens betjeningsvejledning.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30) og tilslut kabler til optagelse
(side 31).
2 Tryk på B eller b for at vælge
[Playlist], og tryk på
(optage)
-knappen for at starte optagelse.
b Bemærk
• Se "Bemærkninger om kopiering på diske" på
side 25.
Kopiere fra et Handycam®
1 Bekræft meddelelsen på
displayvinduet.
Når DVDirect registrerer signaler fra en
camcorder, der er tilsluttet til USB-porten,
eller en "Memory Stick Duo" der er indsat
i "Memory Stick Duo"-slotten, vises
[USB] eller [M.S.Duo] øverst til venstre
på displayvinduet.
Følgende vises på displayvinduet, når en
camcorder er tilsluttet til USB-porten.
Type disk, der laves
DVDirect starter optagelsen.
(optage) -knappen lyser under
optagelsen. Følgende vises på
displayvinduet.
: HD (High
Definition) -video
: SD (Standard
Definition) -video
Type
indgang
Kopiindstilling
Antal diske der er
43
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 44 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
3 Skift til en tom disk, når
meddelelsen [Insert a blank DVD.]
vises.
Hvis indholdet ikke passer på en enkelt
disk, bliver disken automatisk udkastet,
når den er fyldt. Fjern den disk, du har
lavet, og indsæt en tom disk. Optagelse
genoptages automatisk.
z Råd
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. For nærmere
oplysninger om færdiggørelse henvises til
"Færdiggøre disk" på side 69.
6 Tryk på V eller v for at vælge
[OK], og tryk på ENTER-knappen.
Næste disk/antal diske der
er nødvendige
4 Tryk på Z (udkast) -knappen for
at udkaste disken, når optagelsen
er færdig.
Hvis du kopierer HD (High Definition)
-video til en disk, bliver disken
færdiggjort og udkastet automatisk.
Hvis du kopierer SD (Standard
Definition) -video til en disk, vises en
meddelelse, der spørger, om disken skal
afsluttes. Gå til trin 5.
5 For at færdiggøre disken skal du
trykke på V eller v for at vælge [Yes],
og trykke på ENTER-knappen.
Når færdiggørelse er gennemført, åbnes
diskskuffen.
Sådan standses optagelse
Tryk på
(stop) -knappen, når du
skifter en disk.
Du kan ikke standse, mens optagelse er i
gang.
Hvis du vælger [No], udkastes disken
uden at blive færdiggjort. Du kan
springe trin 6 nedenfor over.
44
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 45 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere Visual Index-lister
Du kan optage video, du har valgt ved at se
på miniaturer.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30) og tilslut kabler til optagelse
(side 31).
b Bemærk
• Se "Bemærkninger om kopiering på diske" på
side 25.
1 Bekræft meddelelsen på
Når DVDirect registrerer signaler fra en
camcorder, der er tilsluttet til USB-porten,
eller en "Memory Stick Duo" der er indsat
i "Memory Stick Duo"-slotten, vises
[USB] eller [M.S.Duo] øverst til venstre
på displayvinduet.
Følgende vises på displayvinduet, når en
camcorder er tilsluttet til USB-porten.
3 Tryk på V eller v for at vælge
[ Thumbnail] eller [ Shooting
Date], og tryk på ENTER-knappen.
Type disk, der laves
: HD (High
Definition) -video
: SD (Standard
Definition) -video
Type
indgang
4 Tryk på B/ V/ v/ b for at vælge den
miniature eller optagedato, du vil
kopiere, og tryk på ENTERknappen for at markere.
Hvis du trykker på ENTER-knappen
skifter valget mellem markeret og
umarkeret.
Kopiindstilling
Valgt scene
Antal diske der er
2 Tryk på B eller b for at vælge
[Select Videos].
Markeret
scene
der skal
kopieres
Optagedato
45
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopiere fra et Handycam®
displayvinduet.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 46 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
5 Tryk på
(optage) -knappen for
at starte optagelse.
7 Tryk på Z (udkast) -knappen for
at udkaste disken, når optagelsen
er færdig.
Hvis du kopierer HD (High Definition)
-video til en disk, bliver disken afsluttet og
udkastes automatisk. Hvis du kopierer SD
(Standard Definition) -video til en disk,
vises en meddelelse, der spørger, om
disken skal afsluttes. Gå til trin 8.
DVDirect starter optagelsen.
(optage) -knappen lyser under
optagelsen. Følgende vises på
displayvinduet.
8 For at færdiggøre disken skal du
trykke på V eller v for at vælge [Yes],
og trykke på ENTER-knappen.
Hvis du vælger [No], udkastes disken
uden at blive færdiggjort. Du kan
springe trin 9 nedenfor over.
6 Skift til en tom disk, når
meddelelsen [Insert a blank DVD.]
vises.
Hvis indholdet ikke passer på en enkelt
disk, bliver disken automatisk udkastet,
når den er fyldt. Fjern den disk, du har
lavet, og indsæt en tom disk. Optagelse
genoptages automatisk.
z Råd
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. For nærmere
oplysninger om færdiggørelse henvises til
"Færdiggøre disk" på side 69.
Næste disk/antal diske der er
nødvendige
46
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 47 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
9 Tryk på V eller v for at vælge
[OK], og tryk på ENTER-knappen.
Kopiere fra et Handycam®
Når færdiggørelse er gennemført, åbnes
diskskuffen.
Sådan standses optagelse
Tryk på
(stop) -knappen, når du
skifter en disk.
Du kan ikke standse, mens optagelse er i
gang.
47
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 48 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere og sammenlægge indhold
(fra en 8 cm-disk)
Når du har mere end én 8 cm-disk at
kopiere, kan du sammenlægge og optage
deres indhold på en enkelt, standard
12 cm-disk.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30) og tilslut et USB-kabel til
optagelse (side 31).
b Bemærk
• Se "Bemærkninger om kopiering på diske" på
side 25.
1 Bekræft meddelelsen på
DVDirect starter optagelsen.
(optage) -knappen lyser under
optagelsen. Følgende vises på
displayvinduet.
displayvinduet.
Når DVDirect registrerer et signal fra en
camcorder, der er tilsluttet til USB-porten,
vises [USB] øverst til venstre på
displayvinduet.
Type indgang
Kopi-indstilling
3 Gennemfør optagelse fra en
8 cm-disk.
Hvis du kopierer fra en anden 8 cmdisk, skal du udskifte 8 cm-disken i
camcorderen med den nye 8 cm-disk, og
trykke på
(optage) -knappen for at
fortsætte optagelse.
2 Tryk på B eller b for at vælge
[Consolidation], og tryk på
(optage) -knappen for at starte
optagelse.
4 Tryk på Z (udkast) -knappen for
at udkaste disken, når optagelse
fra alle 8 cm-diske er færdig.
Der vises en meddelelse, hvor du bliver
spurgt, om disken skal færdiggøres.
48
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 49 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
5 For at færdiggøre disken skal du
trykke på V eller v for at vælge
[Yes], og trykke på
ENTER-knappen.
Hvis du vælger [No], udkastes disken
uden at blive færdiggjort. Du kan
springe trin 6 nedenfor over.
Kopiere fra et Handycam®
z Råd
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. For nærmere
oplysninger om færdiggørelse henvises til
"Færdiggøre disk" på side 69.
6 Tryk på V eller v for at vælge
[OK], og tryk på ENTER-knappen.
Når færdiggørelse er gennemført, åbnes
diskskuffen.
b Bemærk
• Du kan ikke standse, mens optagelse er i gang.
49
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 50 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere manuelt
Med denne indstilling kan du optage video
på DVDirect, mens du kontrollerer
afspilning manuelt på den tilsluttede
camcorder.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30) og tilslut et audio/video-kabel
(AV-kabel) til optagelse (side 34).
z Råd
• Hvis alle forberedelser til kopiering er
gennemført, registrerer DVDirect et signal
fra en camcorder, der er tilsluttet til
VIDEO IN-stikket, og displayvinduet i trin 4
vises automatisk. Du kan springe trin 1 til 3
over.
Video fra den tilsluttede camcorder
vises.
z Råd
• Når forespørgselsmeddelelsen [ Format disc for
DV/VIDEO recording?] vises, efter du har
indsat en tom disk, skal du vælge [OK]. Det kan
tage nogle sekunder at gennemføre formatering
af en disk. Du kan ikke optage HD (High
Definition) -video på den formaterede disk,
mens denne meddelelse er vist.
1 Tryk på RETURN-knappen.
[Menu] -displayet vises.
2 Kontroller, at [Video b DVD] er
valgt, og tryk på ENTER-knappen.
3 Tryk på V eller v for at vælge [VIDEO
IN], og tryk på ENTER-knappen.
4 Betjen camcorderen for at starte
afspilning af video, og tryk på
(optage) -knappen på DVDirect.
Meddelelsen [Recording] vises på
displayvinduet, og
(optage) -knappen
lyser under optagelse. Følgende vises på
displayvinduet.
50
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 51 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Sådan holdes pause i optagelse
Tryk på
(optage) -knappen under
optagelse. For at genoptage optagelse
skal du trykke på
(optage) -knappen
igen.
9 Tryk på V eller v for at vælge
[OK], og tryk på ENTER-knappen.
5 Tryk på
(stop) -knappen for at
standse optagelse.
skal du gentage trin 4 og 5.
Når færdiggørelse er gennemført, åbnes
diskskuffen.
7 Tryk på Z (udkast) -knappen for
at udkaste disken, når optagelsen
er færdig.
Der vises en meddelelse, hvor du bliver
spurgt, om disken skal færdiggøres.
8 For at færdiggøre disken skal du
b Bemærkninger
• Start optagelse umiddelbart efter indsættelse af
en disk. Det kan tage et par sekunder, før
optagelsen starter, efter du har trykket på
(optage) -knappen, hvis disken blev indsat mere
end 10 minutter før start.
• Når du trykker på
(stop) -knappen, kan du
nogle gange høre lidt støj fra den roterende disk.
trykke på V eller v for at vælge [Yes],
og trykke på ENTER-knappen.
Hvis du vælger [No], udkastes disken
uden at blive færdiggjort. Du kan
springe trin 9 over.
z Råd
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. For nærmere
oplysninger om færdiggørelse henvises til
"Færdiggøre disk" på side 69.
• Når du bruger en DVD+RW, er færdiggørelse
unødvendig. Du kan springe trin 8 og 9 over.
51
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopiere fra et Handycam®
6 For at optage yderligere video
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 52 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
One Touch diskbrænding
Med denne indstilling kan du optage video
fra en camcorder til en disk med et enkelt
tryk på DISC BURN på camcorderen. Du
kan optage yderligere video til en disk, der
tidligere har været optaget på, lige som med
funktionen Kun kopiere ny video (side 40).
3 Tilslut camcorderen til DVDirect.
• For One Touch diskbrænding fra en "Memory
Stick Duo" er kun camcordere, der bruger
"Memory Stick Duo" som lagermedie
understøttet. (Handycam®-modeller der kan
anvendes (pr. april 2009): HDR-CX7,
HDR-TG1, HDR-CX12)
• DUBBING-knappen på Hybrid Plus
Handycam® virker ikke på samme måde som
DISC BURN-knappen. Hvis du trykker på
DUBBING-knappen starter optagelse med
DVDirect ikke.
USB-port (Type A)
HANDYCAM
b Bemærkninger
USB-kabel
(medfølger ikke)
1 Tænd DVDirect (side 29), og
indsæt en disk (side 30).
2 Tænd camcorderen.
b Bemærk
• Kontroller, at lysnetledningen er tilsluttet til
lysnetadapteren.
USB-port
(Type Mini-B)
USB SELECT-skærmbilledet vises på
camcorderens LCD-skærm.
52
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 53 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
4 Tryk på DISC BURN på
camcorderens LCD-skærm, eller
tryk på DISC BURN ( ) -knappen
på camcorderen.
Tryk på [DISC BURN]
eller [ DVD BURN]
Hvis der er både HD (High Definition)
og SD (Standard Definition) -video på
camcorderens medier:
Der optages HD (High Definition) -video
på disken (side 25).
b Bemærkninger
• Afhængigt af camcorderen kan displayet, der
vises på camcorderens LCD-skærm, eller
knappernes betegnelser på camcorderen,
variere. (F.eks. DVD BURN)
• I One Touch diskbrænding-indstilling kan du
kun optage video fra camcorderens harddisk
(eller "Memory Stick Duo", hvis camcorderen
kun har en "Memory Stick Duo" som lager).
Denne indstilling tillader ikke optagelse fra
andre medier.
meddelelsen [Insert a blank DVD.]
vises.
Hvis camcorderens indhold ikke passer
på en enkelt disk, bliver disken
automatisk udkastet, når den er fyldt.
Fjern den disk, du har lavet, og indsæt
en tom disk. Optagelse genoptages
automatisk.
Næste disk/antal diske der
er nødvendige
6 Tryk på Z (udkast) -knappen for
at udkaste disken, når optagelsen
er færdig.
Hvis du kopierer HD (High Definition)
-video til en disk, bliver disken
færdiggjort og udkastet automatisk.
Hvis du kopierer SD (Standard
Definition) -video til en disk, vises en
meddelelse, der spørger, om disken skal
afsluttes. Gå direkte til trin 7.
7 For at færdiggøre disken skal du
trykke på V eller v for at vælge
[Yes], og trykke på
ENTER-knappen.
Hvis du vælger [No], udkastes disken
uden at blive færdiggjort. Du kan
springe trin 8 nedenfor over.
53
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopiere fra et Handycam®
DVDirect starter optagelsen.
5 Skift til en tom disk, når
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\06DUB1.fm
VRD-MC6.book Page 54 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
z Råd
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. For nærmere
oplysninger om færdiggørelse henvises til
"Færdiggøre disk" på side 69.
8 Tryk på V eller v for at vælge
[OK], og tryk på ENTER-knappen.
Når færdiggørelse er gennemført, åbnes
diskskuffen.
Sådan standses optagelse
Tryk på
(stop) -knappen, når du
skifter en disk.
Du kan ikke standse, mens optagelse er i
gang.
54
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 55 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere fra videoenheder
Kopiere alt indhold
Med denne indstilling kan du optage hele
videobåndets indhold på en disk. DVDirect
kontrollerer automatisk afspilning af den
tilsluttede videoenhed.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30) og tilslut et DV (i.LINK)
-kabel til optagelse (side 33).
z Råd
• Hvis alle forberedelser til kopiering er
gennemført, registrerer DVDirect et signal fra
en camcorder, der er tilsluttet til DV IN-stikket,
og displayvinduet i trin 4 vises automatisk. Du
kan springe trin 1 til 3 over.
4 Bekræft meddelelsen på
displayvinduet.
Når DVDirect registrerer et signal fra en
camcorder, der er tilsluttet til DV
IN-stikket, vises [DV] øverst til venstre
på displayvinduet.
Type indgang
Kopi-indstilling
[Menu] -displayet vises.
2 Kontroller, at [Video b DVD] er
valgt, og tryk på ENTER-knappen.
3 Tryk på V eller v for at vælge
[DV IN], og tryk på
ENTER-knappen.
5 Kontroller, at [Full] vises øverst til
højre på displayvinduet, og tryk
derefter på
(optage) -knappen
for at starte optagelse.
DVDirect starter optagelse på samme
tid, som videoenheden starter
afspilning. Hvis videobåndet ikke er ved
begyndelsen, spoles det automatisk
tilbage, og DVDirect starter optagelse.
Under optagelse vises meddelelsen
[Recording] på displayvinduet, og
(optage) -knappen lyser. Følgende vises
på displayvinduet.
55
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopiere fra videoenheder
1 Tryk på RETURN-knappen.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 56 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Sådan holdes pause i optagelse
Tryk på
(optage) -knappen under
optagelse. For at genoptage optagelse
skal du trykke på
(optage) -knappen
igen.
Sådan standses optagelse
Tryk på
(stop) -knappen, og tryk
derefter på RETURN-knappen.
DVDirect standser optagelse og vender
tilbage til displayvinduet i trin 4.
6 Fjern den disk, du har lavet.
Disken færdiggøres automatisk, når
optagelsen er færdig.
z Råd
• Optagelse standser automatisk efter et
uindspillet stykke på over to minutter, eller når
slutningen af DV-båndet er nået.
56
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 57 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere manuelt
Med denne indstilling kan du optage video
på DVDirect, mens du kontrollerer
afspilning manuelt på den tilsluttede
videoenhed.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30), og tilslut kabler til optagelse
(side 33 og 34).
z Råd
• Hvis alle forberedelser til kopiering er
gennemført, registrerer DVDirect et signal fra
en videoenhed, der er tilsluttet til VIDEO INeller DV IN-stikket, og displayvinduet i trin
4 vises automatisk. Du kan springe trin 1 til
3 over.
4 Kontroller, at videoenheden er
tilsluttet korrekt til DVDirect.
For tilslutning med DV (i.LINK) -kabel:
[Menu] -displayet vises.
2 Kontroller, at [Video b DVD] er
[DV] vises øverst til venstre på
displayvinduet, og kopi-indstillingen
vises øverst til højre på displayvinduet.
Tryk på B eller b for at vælge [Manual].
Type indgang Kopi-indstilling
valgt, og tryk på ENTER-knappen.
For tilslutning med A/V-kabler:
3 Tryk på V eller v for at vælge den
[VIDEO] vises øverst til venstre på
displayvinduet. Gå til trin 5.
indgang, der er tilsluttet til
videoenheden, og tryk på
ENTER-knappen.
Når du tilslutter til videoenheden med
DV (i.LINK) -kabel, skal du vælge
[DV IN]. Når du tilslutter til
videoenheden med A/V-kabel, skal du
vælge [VIDEO IN].
57
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopiere fra videoenheder
1 Tryk på RETURN-knappen.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 58 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
z Råd
• Når forespørgselsmeddelelsen [ Format disc for
DV/VIDEO recording?] vises, efter du har
indsat en tom disk, skal du vælge [OK].
Formatering af en disk kan tage flere sekunder
at gennemføre. Du kan ikke optage HD (High
Definition) -video på en formateret disk, mens
denne meddelelse er vist.
Sådan holdes pause i optagelse
Tryk på
(optage) -knappen under
optagelse. For at genoptage optagelse
skal du trykke på
(optage) -knappen
igen.
z Råd
5 Betjen videoenheden for at starte
afspilning, og tryk på
(optage)
-knappen på DVDirect for at starte
optagelse.
Under optagelse vises meddelelsen
[Recording] på displayvinduet, og
(optage) -knappen lyser. Følgende vises
på displayvinduet.
• DVDirect starter og standser optagelse
automatisk, når den registrerer
videoindgangssignaler fra en tilsluttet
videoenhed. For eksempel:
– Når du trykker på
(optage) -knappen, før
den tilsluttede videoenhed begynder at
afspille, indstilles DVDirect på pause. Når
videoenheden begynder at afspille, begynder
DVDirect automatisk at optage video.
– Hvis du standser afspilning på videoenheden
under optagelse, afbrydes videosignalet, og
DVDirect indstiller optagelsen på pause. Hvis
du genoptager afspilning på video-enheden,
genoptager DVDirect optagelse.
Når DVDirect venter på et videosignal for at
genoptage optagelse, vises meddelelsen
[Waiting for input signal.] på DVDirects
displayvindue. Hvis der ikke registreres noget
videosignal i to minutter, standser DVDirect
optagelse. (Da videoenheder altid udsender
videosignaler fra deres betjeningsskærm eller
tv-skærmen, bortset fra afspilning, virker nogle
videoenheder muligvis ikke som ovenfor.)
6 Tryk på
(stop) -knappen for at
standse optagelse.
7 For at optage yderligere video
skal du gentage trin 5 og 6.
58
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\07DUB2.fm
VRD-MC6.book Page 59 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
8 Tryk på Z (udkast) -knappen for
at udkaste disken, når optagelsen
er færdig.
9 For at færdiggøre disken skal du
b Bemærkninger
• Start optagelse umiddelbart efter indsættelse af
en disk. Det kan tage et par sekunder, før
optagelsen starter, efter du har trykket på
(optage) -knappen, hvis disken blev indsat mere
end 10 minutter før start.
• Når du trykker på
(stop) -knappen, kan du
nogle gange høre lidt støj fra den roterende disk.
trykke på V eller v for at vælge [Yes],
og trykke på ENTER-knappen.
Hvis du vælger [No] og trykker på b,
udkastes disken uden at blive
færdiggjort. Du kan springe trin
10 nedenfor over.
Kopiere fra videoenheder
z Råd
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. For nærmere
oplysninger om færdiggørelse henvises til
"Færdiggøre disk" på side 69.
10 Tryk på V eller v for at vælge [OK],
og tryk på ENTER-knappen.
Når færdiggørelse er gennemført,
åbnes diskskuffen.
59
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 60 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere fotos
Kopiere alt indhold
Med denne indstilling kan du optage fotos
på en disk fra en camcorder, der er tilsluttet
til DVDirect, eller et hukommelseskort, der
er indsat i en af hukommelseskort-slottene,
med et enkelt tryk på
(optage)
-knappen. Dette er en af de mere enkle
kopi-indstillinger, der eliminerer behovet
for at vælge fotos, der er gemt på
camcorderen eller hukommelseskortet.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30) og tilslut kabler til optagelse
(side 31) eller indsæt hukommelseskortet
(side 36).
1 Bekræft meddelelsen på
displayvinduet.
2 Kontroller, at [Full] vises øverst til
højre på displayvinduet, og tryk
derefter på
(optage) -knappen
for at starte optagelse.
DVDirect starter optagelsen.
(optage) -knappen lyser under
optagelsen. Følgende vises på
displayvinduet.
Når DVDirect registrerer et signal fra en
camcorder, der er tilsluttet til
USB-porten eller et hukommelseskort,
der er indsat i en af hukommelseskortslottene, vises [USB] eller typen af
hukommelseskort øverst til venstre på
displayvinduet.
Følgende vises på displayvinduet, når en
camcorder er tilsluttet til USB-porten.
Type indgang
Kopi-indstilling
3 Tryk på Z (udkast) -knappen for
at udkaste disken, når optagelsen
er færdig.
Der vises en meddelelse, som spørger,
om disken skal færdiggøres. Gå til
trin 4. Hvis [Slideshow Creation] er
indstillet til [ON], færdiggøres disken
automatisk, når oprettelsen af
slideshowet er afsluttet, og diskskuffen
åbnes. Du kan springe trin 4 til 6 over.
4 For at færdiggøre disken skal du
trykke på V eller v for at vælge [Yes],
og trykke på ENTER-knappen.
60
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 61 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Hvis du vælger [No], udkastes disken
uden at blive færdiggjort. Du kan
springe trin 5 og 6 over.
Når færdiggørelse er gennemført, åbnes
diskskuffen.
z Råd
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. For nærmere
oplysninger om færdiggørelse henvises til
"Færdiggøre disk" på side 69.
eller v for at vælge
[OK], og tryk på ENTER-knappen.
• Når du opretter slideshowet, kopieres både fotos
(JPEG-filer) og slideshow med SD (Standard
Definition) -billedkvalitet til disken.
• Det tager lidt tid at færdiggøre slideshowdisken. Den tid, det tager at afslutte slideshowdisken, afhænger af fotoenes antal og størrelse
(f.eks. kan det tage 20 minutter eller mere at
optage 50 filer (6-megapixel fotos) på en disk.)
6 For at oprette slideshowet skal du
trykke på V eller v for at vælge [Yes],
og trykke på ENTER-knappen.
Hvis du vælger [No], bliver slideshowet
ikke lavet.
61
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopiere fotos
5 Tryk på V
z Råd
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 62 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Kopiere Visual Index-lister
Med denne indstilling kan du vælge og
optage fotos fra en camcorder eller et
digitalkameras hukommelseskort på en
disk. Du kan vælge dem ved at se på
miniaturer eller efter optagedato.
Tænd først DVDirect (side 29), indsæt en
disk (side 30) og tilslut kabler til optagelse
(side 31) eller indsæt hukommelseskortet
(side 36).
3 Tryk på V eller v for at vælge
[ Thumbnail] eller [ Shooting
Date], og tryk på ENTER-knappen.
1 Bekræft meddelelsen på
displayvinduet.
Når DVDirect registrerer et signal fra en
camcorder, der er tilsluttet til USB-porten
eller et hukommelseskort, der er indsat i
en af hukommelseskort-slottene, vises
[USB] eller typen af hukommelseskort
øverst til venstre på displayvinduet.
Følgende vises på displayvinduet, når en
camcorder er tilsluttet til USB-porten.
Type hukommelseskort Kopi-indstilling
4 Tryk på B/V/v/b for at vælge den
miniature eller optagedato, du vil
kopiere, og tryk på ENTER-knappen
for at markere.
Hvis du trykker på ENTER-knappen
skifter valget mellem markeret og
umarkeret.
Aktuelt foto/Antal
optagede fotos
2 Tryk på B eller b for at vælge
[Select Photos].
Markeret foto der
skal kopieres
Optagedato
62
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 63 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
z Råd
• Hvis du trykker på
(stop) -knappen, når der
vises miniaturer, bliver det valgte billede vist i
sin helhed. Fotoet kan drejes 90 grader mod
højre med hvert tryk på b. Fotoet kan drejes
90 grader mod venstre med hvert tryk på B.
5 Tryk på
7 For at færdiggøre disken skal du
trykke på V eller v for at vælge [Yes],
og trykke på ENTER-knappen.
Hvis du vælger [No], udkastes disken
uden at blive færdiggjort. Du kan
springe trin 8 og 9 over.
(optage) -knappen for
at starte optagelse.
z Råd
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. For nærmere
oplysninger om færdiggørelse henvises til
"Færdiggøre disk" på side 69.
8 Tryk på V
eller v for at vælge
[OK], og tryk på ENTER-knappen.
6 Tryk på Z (udkast) -knappen for
at udkaste disken, når optagelsen
er færdig.
Der vises en meddelelse, som spørger,
om disken skal færdiggøres. Gå til
trin 7. Hvis [Slideshow Creation] er
indstillet til [ON], færdiggøres disken
automatisk, når oprettelsen af
slideshowet er afsluttet, og diskskuffen
åbnes. Du kan springe trin 7 til 9 over.
9 For at oprette slideshowet skal du
trykke på V eller v for at vælge [Yes],
og trykke på ENTER-knappen.
Hvis du vælger [No], bliver slideshowet
ikke lavet.
63
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopiere fotos
DVDirect starter optagelsen.
(optage) -knappen lyser under
optagelsen. Følgende vises på
displayvinduet.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\08DUB3.fm
VRD-MC6.book Page 64 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Når færdiggørelse er gennemført, åbnes
diskskuffen.
z Råd
• Når du opretter slideshowet, kopieres både fotos
(JPEG-filer) og slideshow med SD (Standard
Definition) -billedkvalitet til disken.
• Det tager lidt tid at færdiggøre slideshowdisken. Den tid, det tager at afslutte slideshowdisken, afhænger af fotoenes antal og størrelse
(f.eks. kan det tage 20 minutter eller mere at
optage 50 filer (6-megapixel fotos) på en disk.)
64
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\09PLA.fm
VRD-MC6.book Page 65 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Forhåndsvisning på displayvinduet
Forhåndsvise video
Du kan kun afspille diske, der er lavet med
DVDirect.
b Bemærkninger
• Du kan ikke afspille diske, der er lavet med en
anden videoenhed end DVDirect. DVDirect
understøtter ikke afspilning af almindelige
DVD’er eller indholdet på et hukommelseskort,
der er indsat i DVDirect.
• Når du forhåndsviser en video, er der ingen lyd.
• Du kan ikke udsende video til en ekstern enhed,
f.eks. et tv.
• Du kan ikke afspille HD (High Definition) -disk.
1 Tænd DVDirect, og indsæt en
disk, der er lavet med DVDirect.
4 Tryk på V/v/B/b for at vælge den
titel, du vil forhåndsvise, og tryk
på ENTER-knappen.
Valgt titel
01/ 04
DVDirect starter afspilning.
Betjening under afspilning
z Råd
2 Tryk på RETURN-knappen.
[Menu] -displayet vises.
Knap
Betjening
Standse afspilning
B/ b
Vise den foregående eller
den næste titel
RETURN
Vende tilbage til
DVD-menuen eller
[Menu] -displayet
3 Tryk på V eller v for at vælge [DVD
Preview], og tryk på ENTER-knappen.
Afspilning starter automatisk, når der
indsættes en disk, som ikke er
færdiggjort.
Ved afspilning af en færdiggjort disk skal
du gå til trin 4.
65
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Forhåndsvisning på displayvinduet
• Hvis du indsætter en færdiggjort disk efter at
have tændt DVDirect, starter afspilning
automatisk (eller DVD-menuen vises). Du kan
springe trin 2 og 3 over.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\09PLA.fm
VRD-MC6.book Page 66 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Forhåndsvise fotos
Du kan kun afspille diske, der er lavet med
DVDirect.
b Bemærkninger
• Du kan ikke afspille diske, der er lavet med en
anden videoenhed end DVDirect. DVDirect
understøtter ikke afspilning af almindelige
DVD’er eller indholdet på et hukommelseskort,
der er indsat i DVDirect.
• Når du forhåndsviser en video, er der ingen lyd.
• Du kan ikke udsende video til en ekstern enhed,
f.eks. et tv.
1 Tænd DVDirect, og indsæt en
disk, der er lavet med DVDirect.
z Råd
• Hvis du indsætter en færdiggjort disk efter at
have tændt DVDirect, starter afspilning
automatisk (eller fotos eller DVD-menuen
vises). Du kan springe trin 2 og 3 over.
4 Tryk på V eller v for at vælge
[Photo Slideshow], og tryk på
ENTER-knappen.
DVD-menuen vises. Når du vælger en
titel og trykker på ENTER-knappen,
afspilles fotos i titlen automatisk efter
hinanden.
For at vise de valgte fotos skal du vælge
[Original Photos].
Betjening under afspilning
2 Tryk på RETURN-knappen.
[Menu] -displayet vises.
3 Tryk på V eller v for at vælge [DVD
Preview], og tryk på ENTER-knappen.
Foto-display (Originale fotos)
Knap
Funktion
V/v
Vise det næste eller
foregående foto
/
RETURN
Vende tilbage til
[Menu] -displayet
Foto -slideshow
Knap
Funktion
B/ b
Vise den foregående eller
den næste titel
/
RETURN
Vende tilbage til
DVD-menuen
Der vises fotos, når en disk uden
slideshow eller en disk, der ikke er
færdiggjort, indsættes. Når en
slideshow-disk indsættes, vises
forespørgselsmeddelelsen [Photo
preview options]. Gå til trin 4.
66
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 67 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Opsætning
Bruge Setup-menuen
På Setup-menu-skærmbilledet kan du ændre
de forskellige indstillinger til at lave diske.
c HQ
Højeste billedkvalitet
HSP
1 Tænd DVDirect, og tryk på
Høj billedkvalitet
SP
RETURN-knappen.
Standard billedkvalitet
[Menu] -displayet vises.
Lavere billedkvalitet end standard
billedkvalitet
2 Tryk på V eller v for at vælge [Setup],
og tryk på ENTER-knappen.
LP
SLP
Lav billedkvalitet. Du kan optage mere
video på en disk.
z Råd
• Diskens optagekapacitet afhænger af
REC-indstillingen (side 80).
Automatisk stop-timer (Auto
Stop Timer)
3 Tryk på V eller v for at vælge et
menupunkt, der skal bekræftes eller
ændres, og tryk på ENTER-knappen.
c OFF
Optagelse standser ikke automatisk.
30 minutter - 8 timer
Optagelse standser automatisk, når den
forvalgte tid er forløbet, efter optagelse
starter. Vælg 30 min., 60 min., 90 min.,
2 timer (2h), 3 timer (3h), 4 timer (4h),
6 timer (6h) eller 8 timer (8h).
b Bemærk
c angiver standardindstillingerne.
Optagekvalitet (Rec Quality)
(REC-indstilling)
Vælg optagekvaliteten til optagelse i SD
(Standard Definition) -kvalitet.
Disse valgmuligheder er til rådighed, når du
bruger DV IN-stikket eller VIDEO IN-stikket
til at tilslutte din videoenhed.
• Indstillingen automatisk stop-timer annulleres,
når:
– optagelsen er gennemført,
– der trykkes på
(stop) -knappen under
optagelse, eller
– strømmen slås fra.
67
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Opsætning
Vælg den forvalgte tid, der skal bruges til at
standse optagelse automatisk, når du optager
i SD (Standard Definition) -kvalitet.
Automatisk stop-timer er til rådighed, når
du bruger VIDEO IN-stikket til at tilslutte
din videoenhed.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 68 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Automatisk kapitel (Auto Chapter)
Angiv det tidsinterval, som kapitler
automatisk skal oprettes med på en SD
(Standard Definition) -disk.
Automatisk kapitel er til rådighed, når du
bruger DV IN-stikket eller VIDEO IN-stikket
til at tilslutte din videoenhed.
OFF
Der indføjes ingen kapitler.
c 5 minutter
Indføjer kapitler med intervaller på ca.
5 minutter.
10 minutter
Indføjer kapitler med intervaller på ca.
10 minutter.
15 minutter
Indføjer kapitler med intervaller på ca.
15 minutter.
DVD-menu
Vælg et baggrundsbillede, der skal
anvendes til DVD-menu-skærmbilledet for
diske, der er lavet med DVDirect.
c A, B, C, D
Vælg mellem fire billeder.
Baggrundsbilledet er som standard
indstillet til [A].
JPEG
Indstiller dit yndlingsfoto (JPEG-fil) som
baggrundsbillede. Indsæt
hukommelseskortet med det valgte foto
(JPEG-fil) i DVDirects hukommelseskortslot, før du laver en disk.
b Bemærkninger
• Gem kun et enkelt foto (JPEG-fil) i det øverste
bibliotek på et hukommelseskort. Hvis der er
mange fotos i det øverste bibliotek på
hukommelseskortet, kan det ønskede foto ikke
indstilles for DVD-menuen.
• Nogle fotos (JPEG-filer) kan ikke anvendes til
DVD-menuen.
Slideshow-musik
(Slideshow Music)
Vælg, om der skal optages baggrundsmusik
på en slideshow-disk.
OFF
Der optages ikke baggrundsmusik.
c ON
Der optages baggrundsmusik.
MP3
Indstiller din yndlingsmusik (MP3-fil) som
baggrundsmusik. Indsæt
hukommelseskortet med den valgte musik
(MP3-fil) i DVDirects hukommelseskortslot, før du laver en disk.
b Bemærkninger
• Gem kun en enkelt musikfil (MP3-fil) i det
øverste bibliotek på et hukommelseskort. Hvis
der er mange filer i det øverste bibliotek på
hukommelseskortet, kan den ønskede musik
ikke indstilles som baggrundsmusik.
• Når du har lavet en slideshow-disk til andre,
skal du sikre dig, at baggrundsmusikken ikke er
underkastet ophavsret.
• Nogle MP3-filer kan ikke anvendes som
baggrundsmusik.
Lave slideshow (Slideshow
Creation)
Vælg, om der automatisk skal laves et
slideshow efter optagelse af fotos på en disk.
c OFF
Der laves ikke automatisk et slideshow.
Når du trykker på Z (udkast) -knappen
efter optagelse, vises der altid en
meddelelse på displayvinduet, som
spørger, om du vil lave et slideshow.
ON
Der laves et slideshow, og disken
færdiggøres automatisk efter optagelse.
Disken kan afspilles på en DVD-afspiller
med det samme.
68
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 69 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Færdiggøre disk (Finalize disc)
3 Tryk på V eller v for at vælge [OK],
og tryk på ENTER-knappen.
Hvis du udkaster en disk uden
færdiggørelse, kan du færdiggøre den
senere.
z Råd
• At færdiggøre en disk betyder at gøre disken
afspilbar på andre DVD-enheder. Hvis du ikke
færdiggør disken med DVDirect, kan disken
ikke afspilles på andre DVD-enheder.
• Du kan ikke tilføje video eller fotos til en
færdiggjort disk.
• Når du bruger en DVD+RW og tilslutter
camcorderen til DVDirects VIDEO IN-stik eller
DV IN-stik for at optage video, er færdiggørelse
unødvendig. Du kan altid tilføje video på
DVD+RW med DVDirect, og disken vil kunne
afspilles på andre DVD-enheder.
1 Indsæt en disk, der skal færdiggøres,
tryk på V eller v for at vælge [Finalize
disc], og tryk på ENTER-knappen.
DVDirect begynder at færdiggøre
disken.
Hvis du indsætter en disk, der
indeholder fotos, vises meddelelsen
[Create a slideshow?]. For at lave et
slideshow skal du trykke på V eller v
for at vælge [Yes], og trykke på
ENTER-knappen.
Når meddelelsen [Complete] vises, er
færdiggørelse afsluttet.
b Bemærk
Slette disk (Erase disc)
2 Tryk på V eller v for at vælge [Yes],
og tryk på ENTER-knappen.
Du kan slette alt indholdet, der er optaget på
en DVD+RW eller DVD-RW. Den slettede
disk kan bruges igen som en tom disk.
b Bemærk
• Vær opmærksom på, at denne betjening sletter
alle data.
1 Indsæt en disk, der skal slettes, tryk
på V eller v for at vælge [Erase disc],
og tryk på ENTER-knappen.
69
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Opsætning
• Det tager et par minutter at færdiggøre en disk.
(Afhængigt af indholdet af en disk, kan tiden til
at afslutte færdiggørelse af en disk variere. Hvis
du laver et slideshow, tager det længere tid at
færdiggøre disken.)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 70 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
z Råd
• Systemsoftwaren er den indbyggede software,
der får DVDirect til at virke.
Automatisk slukning
(Auto Shut Off)
Enheden slukkes automatisk, når der ikke
trykkes på en knap i mere end to timer.
2 Tryk på V eller v for at vælge [Yes],
og tryk på ENTER-knappen.
OFF
Enheden slukkes ikke automatisk.
ON
Enheden slukkes automatisk.
Demonstration (Demo)
DVDirect afspiller automatisk en
demonstration, når den ikke betjenes i et
nærmere fastsat tidsrum.
3 Tryk på V eller v for at vælge [Yes],
og tryk på ENTER-knappen.
OFF
Deaktiverer demonstrationen.
c ON
Aktiverer demonstrationen.
Farvesystem (Color System)
Indstil det passende farvesystem for den
tilsluttede videoenhed.
NTSC
DVDirect begynder at slette disken.
Når meddelelsen [Complete] vises, er
sletning afsluttet.
Systeminformation
(System Info)
Du kan kontrollere versionen af
systemsoftwaren på DVDirect.
Vælg [System Info] for at se
systemsoftwareversionen.
Vælg denne, når du tilslutter en
videoenhed med NTSC-farvesystem.
PAL
Vælg denne, når du tilslutter en
videoenhed med PAL-farvesystem.
b Bemærkninger
• Du må ikke ændre indstillingen af
farvesystemet, medmindre det er nødvendigt at
gøre det. Det passende farvesystem er forvalgt,
eller indstillingen vil måske ikke kunne ændres
afhængigt af landet eller regionen, hvor enheden
bruges.
70
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\10SET.fm
VRD-MC6.book Page 71 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
• Du kan ikke optage til en disk, hvis DVDirects
farvesystem er forskelligt fra farvesystemet på
den tilsluttede camcorder.
• En disk kan ikke afspilles, hvis den indstilling af
farvesystemet på DVDirect, der bruges til
optagelse, er forskellig fra afspilningsenhedens.
Sprog (Language)
Vælg det sprog, der vises på
displayvinduet.
Opsætning
71
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 72 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Fejlfinding/Referencer
Fejlfinding
Hvis du får nogle af følgende problemer,
når du bruger DVDirect, kan du bruge
denne fejlfindingsvejledning til at afhjælpe
problemet, før du anmoder om reparation.
Se også betjeningsvejledningen til dit
Handycam® eller videoenheder.
Generelt
Sådan laver du en SD (Standard
Definition) -videodisk ved at
nedkonvertere en HD (High
Definition) -video
• Tilslut et Handycam® til DVDirect ved hjælp
af et audio/video-kabel eller AV-kabel
(side 34). Du kan ikke bruge et USB-kabel til
tilslutning.
Sådan ændres indgangen
• DVDirect registrerer automatisk
indgangssignaler fra tilsluttede enheder og
vælger indgangsstikket. Tænd tilsluttede
enheder og sæt dem op til at optage video.
• For at ændre indgangen manuelt skal du
vælge indgangsstikket fra [Menu].
• Når du optager en HD (High Definition)
-video, skal du vælge [USB] eller [Memory
card] i [AVCHD Dubbing] i [Menu]. Når
du optager en SD (Standard Definition)
-video, skal du vælge [VIDEO IN],
[DV IN], [USB] eller [Memory card] i
[Video b DVD] i [Menu].
Strøm
DVDirect slås ikke til.
• Kontroller, at lysnetledningen er tilsluttet
forsvarligt (side 29).
• Træk strømkablet ud og afbryd
videoenheden fra DVDirect. Tag
hukommelseskortet ud. Tilslut derefter
videoenheden til DVDirect (eller indsæt
hukommelseskortet igen), og tænd den.
Tilslutning og betjening
Handycam® er tilsluttet med et
USB-kabel, men DVDirect virker ikke.
• Kontroller, at dit Handycam® er
understøttet af DVDirect.
• Kontroller, at Handycam® er konfigureret
korrekt til USB-tilslutning, og USB-kablet
er tilsluttet korrekt til Handycam® (side 31).
• Afbryd USB-kablet fra DVDirect. Sluk
både Handycam® og DVDirect, og tænd
dem igen.
• Hvis du vælger stikket fra [Menu], skal du
vælge [USB] i [AVCHD dubbing] i
[Menu], når du optager en HD (High
Definition) -video. Når du optager en SD
(Standard Definition) -video, skal du vælge
[USB] i [Video b DVD] i [Menu].
• Hvis du følger forespørgselsmeddelelsen på
displayvinduet, drives DVDirect
automatisk af den billedkvalitet (HD (High
Definition) -video eller SD (Standard
Definition) -video), der er gemt i
Handycam. Følg den meddelelse, der vises
på displayvinduet.
Handycam® er tilsluttet med et DV
(i.LINK) -kabel, men DVDirect virker
ikke.
• Kontroller, at Handycam® er indstillet til
PLAY/EDIT-indstilling. Hvis det er i
CAMERA-indstilling, kan du ikke kopiere
video med DVDirect (side 33).
• Afbryd DV (i.LINK) -kablet fra DVDirect.
Sluk både Handycam® og DVDirect, og
tænd dem igen.
En videoenhed er tilsluttet til VIDEO
IN på DVDirect, men afspilning viser
ingen video på DVDirects
displayvindue.
72
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 73 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
• Kontroller, at audio/video-kablet er
tilsluttet korrekt til A/V OUT på
videoenheden.
• DVDirect registrerer ikke indgangssignaler
fra den tilsluttede videoenhed. Tænd
videoenheden, og konfigurer eller betjen
den for at starte afspilning.
• Kontroller, at en korrekt type indgang er
valgt. Vælg [VIDEO IN] i [Video b DVD]
i [Menu].
Det nødvendige antal diske vises
ikke på skærmen ved optagelse.
• Hvis der er optaget meget video, kan det
tage nogen tid at vise.
Det kan høres, at en disk i DVDirect,
drejer rundt et øjeblik.
• DVDirect kontrollerer disken og udfører en
læsning. Det er ikke en funktionsfejl.
Afspilning
Andre videoenheder afspiller ikke en
SD (Standard Definition) -disk, du
har lavet.
Andre videoenheder afspiller ikke
den HD (High Definition) -disk, du
har lavet.
• Du skal bruge en videoenhed, der kan
afspille JPEG-filer.
Ved afspilning af en slideshow-disk
kommer der billedstøj.
• Billedkvaliteten for de fotos, der afspilles i
et slideshow, svarer til billedkvaliteten for
videodiske. Med en DVD-afspiller, der kan
afspille JPEG-filer, kan der afspilles fotos
af højere kvalitet.
Meddelelser
Unusable disc inserted. Insert a
compatible disc.
• Der er indsat en inkompatibel disk. Indsæt
en kompatibel disk (side 76).
• DVD-RW eller DVD+RW optaget på andre
videoenheder understøttes ikke. Slet video
eller fotos optaget på en disk med [Erase
disc] i [Setup] i [Menu]. Den slettede disk
kan bruges igen som en tom disk (side 69).
No input signal.
• Stikket er muligvis ikke valgt korrekt.
Vælg tilslutning af indgang til en
videoenhed med [Video b DVD] i [Menu].
• DVDirect kan ikke registrere
indgangssignaler fra tilsluttede enheder.
Tænd den tilsluttede videoenhed. Betjen
videoenheden for at starte afspilning af
video.
• Kontroller, at DVDirect er tilsluttet korrekt
til udgangen på videoenheden.
• Afbryd alle kabler. Sluk DVDirect og
videoenheden, og tænd dem igen. Tilslut
videoenheden til DVDirect igen.
• Ikke alle DVD-afspillere kan afspille HD
(High Definition) -diske. Du skal bruge en
AVCHD-kompatibel afspiller (f.eks.
Blu-ray- disk-afspiller/optager) til at
afspille HD-diske (side 82).
73
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Fejlfinding/Referencer
• Disken er muligvis ikke færdiggjort. Brug
DVDirect og færdiggør disken først (side 69).
• Nogle videoenheder fungerer muligvis ikke
korrekt med visse disktyper, der laves.
• Din videoenhed understøtte muligvis ikke
disktypen (f.eks. DVD+R, DVD+RW,
DVD+R DL). Kontroller, om din
video-enhed understøtter disktypen.
• Du skal bruge en CPRM-aktiveret afspiller
til at afspille CPRM-kompatible DVD-RWog DVD-R-diske.
Andre videoenheder afspiller ikke
den foto-disk, du har lavet.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 74 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Insert DVD created by this unit.
• Der er indsat en disk, som er lavet med en
anden enhed. En disk, der er lavet med en
anden videoenhed, afspilles ikke.
Cannot record to this disc in the
selected operation.
• Hvilke diske der kan bruges, varierer
afhængigt af optagemetoden (side 76). (For
eksempel kan en video, der er gemt på et
Handycam forbundet med et USB-kabel,
ikke optages til en DVD+R DL.)
Setup camcorder for USB connection.
• Opsætningen for USB-tilslutning på
Handycam er muligvis ikke korrekt.
Tilslutning til DVDirect svarer til
tilslutning til en computer.
Unknown USB device found.
Connect supported camcorder.
• En USB-enhed, der ikke er understøttet, er
tilsluttet til USB-porten på DVDirect.
Set USB SPEED setting on the
camcorder to "AUTO."
• USB SPEED-indstillingen på et Handycam
kan være sat til noget andet end "AUTO".
Sæt USB-SPEED-indstillingen på
Handycam til "Auto".
No valid video or photo found in the
camcorder.
• Camcorderen eller hukommelseskortet
indeholder ingen video eller fotos.
No valid video found in the
camcorder.
• Der er ingen video at optage på
camcorderen eller hukommelseskortet.
• Når der kun er gemt HD (High Definition)
-video i et Handycam, kan [Video b DVD]
i [Menu] blive valgt. Når du optager en HD
(High Definition) -video, skal du vælge
[AVCHD dubbing] i [Menu].
No valid photo found in the camcorder.
• Camcorderen eller hukommelseskortet
indeholder ingen fotos.
The disc is full.
• Selvom disken ikke er fyldt op, kan du ikke
optage til disken, når antallet af videotitler
eller fotos når et maksimalt antal til
optagelse. (Video: Der kan kopieres op til
49 titler til en disk. Fotos: Der kan kopieres
op til 2.000 billeder til en disk. I nogle
tilfælde kan du ikke optage op til et
maksimalt antal.)
Camcorder error. Check the
camcorder.
• Kontroller, at camcorderen er korrekt
tilsluttet til DVDirect med USB-kabel.
Kontroller, at camcorderen er tændt.
• Der er indsat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" i "Memory Stick"-slotten på
Handycam. For eksempel kan en "Memory
Stick Duo", der indeholder video optaget
med en anden videoenhed end Handycam,
eller en "Memory Stick Duo", der
indeholder video optaget af en computer,
ikke afspilles.
• Hvis der er inkluderet en
demonstrationsvideo i camcorderen,
fungerer camcorderen ikke altid normalt.
Slet en eventuel demonstrationsvideo fra
camcorderen.
Memory card error. Check the
memory card.
• Der er indsat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" eller hukommelseskort. For
eksempel er et hukommelseskort, som
indeholder video optaget med en anden
videoenhed end et Handycam,
inkompatibelt.
74
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 75 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
System error.
• Når denne meddelelse vises gentaget, kan
DVDirect være beskadiget.
Fejlfinding/Referencer
75
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 76 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Diske og hukommelseskort der understøttes
Diske
Følgende skrivbare diske er kompatible med DVDirect. Men ikke al diskbetjening er
understøttet.
Disktype
Logo
Diske der kan
bruges
DVD+R
DVD+R DL
(dobbeltlag)
Understøttede versioner
Op til 16×mediet
*
Op til 8×mediet
DVD+RW
Op til 8×mediet
DVD+RW
High speed
Op til 8×mediet
DVD-R
Op til 16×mediet
DVD-R DL
(dobbeltlag)
DVD-RW
Op til 6×mediet
* Bruges kun, når der tilsluttes til DV IN- eller VIDEO IN-stikket.
b Bemærk
• Blu-ray-disk, DVD-R DL (dobbeltlag), CD-R, CD-RW og 8 cm-diske er ikke understøttet.
Bemærkninger om brug af diske
• Når du tilføjer video til en tidligere optaget disk (en ikke færdiggjort disk), skal du tilslutte
en camcorder til DVDirect ved hjælp af det samme stik som den foregående optagelse. For
eksempel kan du ikke tilføje optagelser til disken ved hjælp af VIDEO IN-stikket efter
optagelse til disken via USB-porten.
• Du kan ikke tilføje optagelser til en disk, der er lavet på en pc eller en anden DVD-enhed.
• Ved kopiering af HD (High Definition) -video skal du altid bruge en ny disk. Du kan ikke
tilføje HD (High Definition) -video til en disk, hvor du tidligere har optaget HD (High
Definition) -video.
76
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 77 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
• Kvaliteten af almindeligt fremstillede, optagelige diske kan variere. Diske af ringe standard
optager ikke altid normalt.
• Visse optagede diske kan ikke afspilles på afspilningsenheder som følge af diskens
optagekvalitet eller fysiske tilstand eller afspilningsenhedens og afspilningssoftwarens
egenskaber. Disken afspilles ikke, hvis den ikke er færdiggjort korrekt.
"Memory Stick"
DVDirect understøtter følgende typer "Memory Stick". Korrekt funktion med alle "Memory
Stick"-produkter garanteres dog ikke.
Type "Memory Stick"
Læs
Memory Stick
a
Memory Stick (MagicGate/High-speed data transfer-kompatibel)
a*1
Memory Stick Duo
a
Memory Stick Duo (MagicGate/High-speed data transfer-kompatibel)
a*1
MagicGate Memory Stick
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3*4
*1 Læsning af data, der kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres med DVDirect.
*2 Brug med Sony "Memory Stick PRO Duo" er understøttet op til 8 GB.
*3 Brug med Sony "Memory Stick PRO-HG Duo" er understøttet op til 16 GB.
*4 8-bit parallel dataoverførsel er ikke understøttet.
• Hvis du skyder skrivebeskyttelse-kontakten til LOCK med en spids genstand, kan du ikke
optage, redigere eller slette billeder.
Tilslutning
Skriveposition
LOCK
Skrivebeskytt
et position
LOCK
Mærkatplads
77
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Fejlfinding/Referencer
Bemærkninger om brug af "Memory Stick"
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 78 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
• Indsæt en "Memory Stick" i multihukommelseskort-slotten, og indsæt en "Memory Stick
Duo" i Memory Stick Duo-slotten. Hvis du indsætter en "Memory Stick Duo" med en
adapter i multihukommelseskort-slotten, virker DVDirect ikke altid korrekt.
• Ikke alle hukommelseskort-funktioner er understøttet med kortadaptere.
• Skyd til skrivebeskyttelse-kontakten med et tyndt redskab.
• Brug din camcorder eller et digitalkamera til at formatere "Memory Stick"’en. En "Memory
Stick" formateret på en computer virker ikke altid korrekt.
• Skrivebeskyttelse-kontaktens position og form kan være forskellig, afhængigt af den
"Memory Stick" du bruger.
• Tag ikke "Memory Stick"’en ud, mens du optager, eller når hukommelseskort-dioden er
tændt.
• Data kan beskadiges, hvis:
- "Memory Stick"’en tages ud eller DVDirect slukkes, mens data læses, eller
- "Memory Stick"’en bruges i omgivelser, der udsat for statisk elektricitet eller elektrisk støj.
SD-kort/ xD-Picture-kort
DVDirect har slots til følgende hukommelseskort. Men ikke alle hukommelseskort-funktioner
er understøttet.
• SD-hukommelseskort*1
• SDHC-hukommelseskort*2
• xD-Picture-kort
*1 Brug med SD-hukommelseskort er understøttet op til 2 GB.
*2 Brug med SDHC-hukommelseskort er understøttet op til 4 GB.
Bemærkninger om brug af hukommelseskort
• Brug ikke en almindelig kortadapter. Ellers fungerer DVDirect muligvis ikke korrekt.
• Brug ikke en kortadapter af metal, da det kan medføre funktionsfejl.
• DVDirect læser ikke ophavsretligt beskyttede data.
78
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 79 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Optagetid og længde af video
Nødvendig tid til optagelse
Ved optagelse af video afhænger den nødvendige tid til optagelse af den valgte REC-indstilling
(FH, HQ, SP eller LP), der er brugt til at optage videoen, og antallet af scener videoen indeholder.
Typisk er mere tid nødvendig til at optage video på en disk, hvis videoen er optaget med en højere
indstilling af billedkvalitet (bithastighed). Nedenstående diagram angiver den omtrentlige
nødvendige tid til optagelse.
Optage HD (High Definition) -video
(Nødvendig tid til at kopiere 1 times video)
Indstilling
Camcorder tilsluttet via et "Memory Stick Duo"USB-kabel
slot på DVDirect
FH
ca. 40 minutter*
HQ
ca. 25 minutter*
ca. 50 minutter*
SP
ca. 20 minutter
ca. 35 minutter
LP
ca. 15 minutter
ca. 30 minutter
ca. 80 minutter*
* To diske er nødvendige.
Optage SD (Standard Definition) -video
(Nødvendig tid til at kopiere 1 times video)
Indstilling
Camcorder tilsluttet via et
"Memory Stick Duo"USB-kabel (andre medier
slot på DVDirect
end 8 cm-disk)
ca. 35 minutter
ca. 35 minutter
SP
ca. 25 minutter
ca. 25 minutter
LP
ca. 15 minutter
ca. 15 minutter
z Råd
• Når en camcorder er tilsluttet til DV IN- eller VIDEO IN-stikket på DVDirect, er den tid, der kræves til
optagelse, den samme som afspilningstiden for videoen.
79
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Fejlfinding/Referencer
HQ
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 80 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Diskplads (optagetid) til rådighed til at optage video
Nedenstående diagram angiver den omtrentlige diskplads (optagetid) til rådighed til at optage
video på en disk.
HD (High Definition) -diske (AVCHD-format)
Den optagelige videolængde afhænger af den valgte REC-indstilling på Handycam®.
Valgt REC-indstilling der er brugt til at optage
videoen
DVD-R/-RW/+R/+RW
FH
ca. 30 minutter
HQ
ca. 55 minutter
SP
ca. 1 time 10 minutter
LP
ca. 1 time 35 minutter
SD (Standard Definition) -diske (USB-tilslutning eller "Memory Stick Duo"-slot)
Den optagelige videolængde afhænger af den valgte REC-indstilling på Handycam®.
Valgt REC-indstilling der er brugt til at optage
videoen
DVD-R/-RW/+R/+RW
HQ
ca. 1 time
SP
ca. 1 time 30 minutter
LP
ca. 3 timer
SD (Standard Definition) -diske (DV IN- eller VIDEO IN-stik)
Den optagelige videolængde afhænger af den valgte [Rec Quality] (REC-indstilling) på
DVDirect (side 67).
Valgt REC-indstilling (Optagekvalitet - Rec
Quality) på DVDirect
DVD-R/-RW/+R/+RW
HQ
ca. 1 time
HSP
ca. 1 time 30 minutter
SP
ca. 2 timer
LP
ca. 3 timer
SLP
ca. 6 timer
z Råd
• Ved brug af DVD+R DL tager det 1,8 gange længere end ovennævnte tid.
80
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 81 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Om diske du laver
DVDirect opretter en DVD-menu på en SD (Standard Definition) -disk og en slideshow-disk.
DVD-menuen vises, hver gang der indsættes en disk i en afspiller, og den kan bruges til at
vælge video efter dato eller miniaturer.
Alt efter den type disk, der laves, og den tilslutning af enheden, der bruges til optagelse,
varierer diskkonfigurationen, og der kan være visse begrænsninger. Se nedenstående.
Om SD (Standard Definition) -diske
Konfiguration af SD (Standard Definition) -diske
(DV IN- eller VIDEO IN-stik)
DVD-menu
Disk
Titel
Kapitel
Start optagelse
Slut optagelse
DVD-menuen viser miniaturer af titlerne, der laves mellem stederne, hvor du starter og
standser optagelse på DVDirect.
For hver titel oprettes der automatisk kapitler alt efter [Auto Chapter] -indstillingen, der er
konfigureret i Setup-menuen (side 68).
Fejlfinding/Referencer
Konfiguration af SD (Standard Definition) -diske
(USB-port eller "Memory Stick Duo"-slot)
DVD-menu
Disk
Titel
Scene
Kapitel
• DVD-menuen viser miniaturer af titlerne, der laves på steder i videoen, hvor optagedatoen
ændres.
81
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 82 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
For hver titel, laves der automatisk kapitler (afbrydelsespunkter for en video på disken) efter
scene mellem det sted, hvor du starter og standser optagelse på camcorderen.
• Hvis du kopierer videoer optaget i flere forskellige REC-indstillinger (HQ-, SP-indstilling
osv. på camcorderen), forskellige formatforhold (16:9- eller 4:3-indstilling på
camcorderen), eller tilføjer video til disken, kan titlerne (også med den samme optagedato)
blive adskilt.
Om HD (High Definition) -diske
Bemærkninger om kompatibilitet for HD (High Definition) -disk
• En HD (High Definition) -disk kan ikke afspilles på en AVCHD-inkompatibel
DVD-afspiller eller -optager.
• Indsæt ikke en HD (High Definition) -disk i en DVD-afspiller eller -optager, der ikke er
kompatibel med AVCHD. DVD-afspilleren eller -optageren kan undlade at udkaste disken
og kan slette dens indhold.
• En HD (High Definition) -disk kan afspilles på en AVCHD-kompatibel Blu-ray-diskafspiller/optager, Playstation 3® eller anden kompatibel enhed.
Type disk der laves og kompatible enheder
HD (High Definition) -disk (med High Definition-video)
Ja
Nej
Ja
DVD-enhed
Enhed kompatibel
med AVCHD-format
Computer*
SD (Standard Definition) -disk (med Standard Definition-video)
Ja
Ja
Ja
DVD-enhed
Enhed kompatibel med
AVCHD-format
Computer
* Installer den AVCHD-kompatible software på din computer på forhånd. Selv på et
computersystem, der opfylder systemkravene, kan der være forstyrrelser på videoafspilning,
enkeltbilleder kan falde bort, eller lyden kan blive afbrudt. (Dette afhænger ikke af kvaliteten af
den disk, der laves.)
82
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 83 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Konfiguration af HD (High Definition) -diske
• DVD-menuen kan ikke laves.
• Der laves automatisk kapitler (afbrydelsespunkter for en video på disken) efter scene
mellem det sted, hvor du starter og standser optagelse på camcorderen.
• En HD (High Definition) -videodisk kan ikke forhåndsvises på DVDirects displayvindue.
Om foto-diske
Om foto-DVD’er, du har lavet
• Fotos kopieres til disken som JPEG-filer. Filnavne gives til fotos (JPEG-filer) i den
rækkefølge, de kopieres til disken.
• Du kan vælge at lave et slideshow, når du færdiggør en disk (side 60, 62). Du kan lave et
slideshow ud over at gemme fotos.
• Du kan se en foto-disk, der er lavet med DVDirect, på displayevinduet eller se den ved
hjælp af DVD-drevet på en computer. Du kan også se fotos ved hjælp af en DVD-afspiller,
der kan afspille JPEG-filer. Et slideshow-disk kan afspilles på almindelige DVD-afspillere.
z Råd
• Billedkvaliteten for de fotos, der afspilles i et slideshow, svarer til billedkvaliteten for SD (Standard
Definition) -video. Ved hjælp af DVD-drevet i en computer eller DVD-afspiller, der kan afspille
JPEG-filer, kan du se fotos i højere kvalitet.
b Bemærkninger
• Der kan kopieres op til 2.000 fotos til en disk.
• Du kan ikke kopiere både video og fotos sammen til den samme disk.
Konfiguration af Slideshow-diske
Fejlfinding/Referencer
Disk
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 99
10 fotos
• Slideshow-diske består af titler og kapitler lige som SD (Standard Definition) -diske.
• Der laves et kapitel for hver 10 fotos.
• Der kan laves op til 99 kapitler pr. titel.
83
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\11ADD.fm
VRD-MC6.book Page 84 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
b Bemærk
• Nogle afspillere vil ikke kunne vise DVD-menuen.
z Råd
• Du kan bruge fabriksindstillede billeder eller dit yndlingsfoto som baggrundsbillede for
DVD-menuskærmen (side 68).
• Du kan indstille baggrundsmusik ved afspilning af en slideshow-disk (side 68).
84
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\12OTH.fm
VRD-MC6.book Page 85 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Betjenings- og opbevaringsforhold
• Sæt ikke mærkater på diske.
Undgå at bruge eller opbevare DVDirect i
varme eller fugtige omgivelser, eller steder
hvor den kan udsættes for kraftige rystelser
eller direkte sollys.
Rengøring
Brug en blød, tør klud til at rengøre
ydersiden af DVDirect. Brug ikke en
slibende engangsklud som f.eks.
papirhåndklæder, da de kan beskadige
overfladen.
Transport
Pak DVDirect ind i den originale
emballage, når den forsendes, og tag alle
diske ud på forhånd.
Dannelse af kondensvand
Udsæt ikke DVDirect for pludselige
temperaturskift. Brug ikke DVDirect lige
efter at have bragt den fra kolde til varme
omgivelser, og hæv ikke rumtemperaturen
pludseligt, da der kan dannes kondensvand
inden i DVDirect. Hvis temperaturen
ændres pludseligt, mens du bruger
DVDirect, skal strømmen stadig være slået
til, men stands brug i mindst 1 time.
• Hold på diskens kanter. Berør ikke dens
overflade.
Håndtering af hukommelseskort
• Undgå at tabe, bøje eller at udsætte
hukommelseskortene for eksterne stød.
• Undgå at adskille eller ændre
hukommelseskortene.
• Undgå at berøre et hukommelseskorts
tilslutning eller at berøre det med en
metalgenstand.
• Undgå at der kommer væsker på et
hukommelseskort eller at bruge dem på
steder, der er udsat for høj fugtighed.
• Undgå at bruge eller opbevare et
hukommelseskort på steder, som er udsat
for:
- meget høj temperatur, f.eks. i kabinen i
en bil, udendørs i direkte sollys, eller
nær et varmeapparat.
- direkte sollys
- høj fugtighed
- ætsende stoffer
- meget støv
- elektrostatisk eller elektronisk støj
- magnetfelter
• Når et hukommelseskort opbevares eller
bæres, skal det opbevares i originaletuiet,
så beskyttelse af vigtige data sikres.
85
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Yderligere oplysninger
Håndtering af diske
• Opbevar ikke diske i støvede eller fugtige
omgivelser, i direkte sollys, eller nær
enheder, der udvikler varme.
• For at beskytte vigtige data skal diske
altid opbevares i deres etuier.
• Tør ikke skrivbare diske af med en
diskrenser, før du optager data. Brug en
blæser til at fjerne eventuelt støv.
• Data kan ikke optages korrekt, hvis der er
ridser eller støv på området uden
optagelser på skrivbare diske. Håndter
diske meget forsigtigt.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\12OTH.fm
VRD-MC6.book Page 86 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
• Undgå at tage et hukommelseskort ud
eller slå strømknappen fra, mens
DVDirect læser det, da data kan blive
gjort ulæselige.
Håndtering af HDMI-kabel
• Placer HDMI-kablet korrekt, når det
forbindes til HDMI-stikket.
• Sørg for at indsætte HDMI-kablet, indtil
det rammer den positive pol.
• Når DVDirect bæres, eller hvis den skal
forsendes, skal HDMI-kablet tages ud
forinden.
86
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\12OTH.fm
VRD-MC6.book Page 87 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Specifikationer
Optagelse/Kopiering
Understøttet fotoformat*
JPEG, DCF2.0-kompatibelt
Diske der kan laves
• Standard Definition (SD) -disk*1
• High Definition (HD) -disk
(AVCHD-format)
• Foto-disk (JPEG-filer*2, Data DVD)
• Slideshow-disk (JPEG-filer*2,
DVD-VIDEO-format)
*1 Der kan optages op til 49 titler.
*2 Der kan optages op til 2.000 fotos.
I nogle tilfælde kan det maksimale antal ikke
kopieres til disken.
Diske der kan optages
på*1
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R DL*2
*1 Brug kun 12 cm-disk
*2 Brug kun DV IN- eller VIDEO IN-stikket.
* Følgende JPEG-fil understøttes.
Antal af pixels: op til 8192×8192
Filstørrelse: op til 7,2 MB
Afspilning
Diske der kan afspilles
Diske lavet med VRD-MC6*
(Andre almindelige eller optagede diske
understøttes ikke.)
* HD (High Definition) -diske kan ikke
afspilles.
Output
DVDirects indbyggede LCD-display
Indgangs/udgangsstik
Understøttede input-enheder
(video-optagelse)
DV IN*1
• Handycam® (Harddisk/"Memory Stick
Duo"/8 cm-disk/Indbygget hukommelse)
• Handycam® (DV/D8)
• DV digitalt videokamera/videoenhed
med DV-stik
• Videoenheder med video/lyd-udgange
VIDEO IN
• Handycam® (Harddisk/"Memory Stick
Duo"/8 cm-disk/Indbygget hukommelse)
• "Memory Stick Duo", "Memory Stick
PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo", "Memory Stick", "Memory Stick
PRO", SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort, xD-Picture-kort
1 Vp-p/75 ohm
AUDIO IN
2 Vrms (Impedans mere end 47 kOhm)
USB-port*2
Type A
*1 Kun til DV-indgang fra DV digitalt
videokamera.
*2 Kun til tilslutning af Handycam® (Harddisk/
"Memory Stick Duo"/DVD/Indbygget
hukommelse).
87
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Yderligere oplysninger
Understøttede input-enheder
(foto-optagelse)
i.LINK (IEEE1394) med 4 ben, S100,
DVC-SD-indgang
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\12OTH.fm
VRD-MC6.book Page 88 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Hukommelseskort-slot
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"*
SD-hukommelseskort*
xD-Picture-kort*
* Multi kort-slot
Generelt
Strøm
12 V jævnstrøm (forsynes fra
DC IN-stikket)
Forbrug
30 W
Lysnetadapter*
Type: AC-NB12A
Indgang: 100 V - 240 V vekselstrøm
Udgang: 12 V jævnstrøm/2,5 A
* Brug en lysnetledning, der passer til det
område eller land, hvor enheden bruges.
Størrelse*
Ca. 144 × 52 × 156 mm (B×H×D)
* Inkl. maksimale fremspring.
Vægt
Ca. 660 g
Driftstemperatur
5 ºC til 35 ºC
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
88
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\13IDX.fm
VRD-MC6.book Page 89 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
Indeks
A
Forhåndsvise
fotos.............................. 66
Afspilningsliste.................... 43
kopiere fra et Handycam
SuperScript................... 43
AUDIO IN-stik.................... 34
Video ............................ 65
Fuld
kopiere fra et Handycam
SuperScript ................... 38
Automatisk kapitel
(Auto Chapter)..................... 68
Automatisk stop-timer (Auto
Stop Timer).......................... 67
AVCHD Dubbing................ 37
AVCHD format ................... 82
AVCHD-format................... 24
NTSC ................................... 70
Forhåndsvisning
Audio/video-kabel ............... 34
Automatisk slukning
(Auto Shut Off) ................... 70
N
kopiere
fra videoenheder........... 55
O
One Touch diskbrænding..... 52
Optagekvalitet (Rec Quality)
(REC-indstilling) ................. 67
P
PAL...................................... 70
H
Handycam SuperScript
Default Para Font................. 23
HD (High Definition)
-diske ....................... 24, 80, 83
Photo b DVD ...................... 37
R
RETURN ............................. 37
HDV-format......................... 25
B
Hukommelseskort.......... 36, 76
Billeder ................................ 23
I
D
Indgangssignal ..................... 37
Demonstration (Demo)........ 70
J
DISC BURN........................ 53
Disk
Diske der understøttes .. 76
Formater ................. 50, 58
Færdiggøre ................... 69
Indsætte en disk............ 30
Nødvendig tid
til optagelse .................. 79
Optagetid ...................... 80
Slette............................. 69
DV (i.LINK) -kabel ............. 33
DV IN-stik ........................... 33
DVD BURN ........................ 53
DVD Preview ...................... 37
DVD-menu .......................... 68
S
Sammenlægning
kopiere fra
en 8 cm-disk ................. 48
Scene.................................... 81
JPEG-fil ................... 61, 64, 68
SD (Standard Definition)
-diske........................ 24, 80, 81
SD-kort ................................ 78
Setup .................................... 37
K
Kapitel ................................. 81
Setup-menu .......................... 67
Shooting Date ................ 45, 62
Slideshow........... 61, 63, 66, 83
L
Lave slideshow (Slideshow
Creation) .............................. 68
Slideshow-musik
(Slideshow Music) ............... 68
Sprog (Language) ................ 71
Systeminformation
(System Info) ....................... 70
M
Manuel
kopiere fra et Handycam
SuperScript Default Para
Font............................... 50
T
kopiere
fra videoenheder........... 57
Tilvækst
Thumbnail...................... 45, 62
F
"Memory Stick" ............. 23, 77
kopiere fra et Handycam
SuperScript ................... 40
Farvesystem
(Color System) .................... 70
"Memory Stick Duo" ........... 78
Titel...................................... 81
Menu.................................... 37
89
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\13IDX.fm
VRD-MC6.book Page 90 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
U
USB-kabel ........................... 31
USB-port.............................. 31
V
VIDEO IN-stik..................... 34
Video b DVD ...................... 37
Vælg indgang................. 55, 57
Vælge fotos
kopiere
fra videoenheder ........... 62
kun vise ét foto ............. 63
markeret foto ................ 62
Vælge video
kopiere fra et Handycam
SuperScript ................... 45
markeret scene.............. 45
X
xD-Picture-kort .................... 78
90
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\13IDX.fm
VRD-MC6.book Page 91 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S632\Layout\Da\14BCO.fm
VRD-MC6.book Page 92 Thursday, November 12, 2009 5:39 PM
P/N 7925000045A
Sony Corporation Printed in China
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Download PDF

advertising