Sony | NWZ-A845 | Sony NWZ-A845 Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Menuen
Home
Indeks
Klik for at springe direkte til den ønskede
sektion
 Overførsel af musik
 Overførsel af videoer/fotos/podcasts
 Fejlfinding
Brugervejledning
NWZ-A844 / A845 / A846 / A847
©2009 Sony Corporation
4-165-068-32(1)
 Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det land/område, hvor du har
købt afspilleren.
Springer til indholdsfortegnelsen
Find det, du søger, på en liste over emner i vejledningen.
Springer til Oversigt over menuen Home
Find det, du søger, på en liste over emner i afspillerens vejledning.
Springer til indekset
Find det, du søger, på en liste over indstillingsmuligheder i vejledningen.
 Tip
Du kan gå til en ønsket side ved at klikke på et sidetal i indholdsfortegnelsen eller i
indekset.
kan gå til en ønsket side ved at klikke på en sidehenvisning (f.eks.  s. 6) på en side.
Du

Du
kan indtaste et søgeord i tekstfeltet i vinduet Adobe Reader for at søge efter sider, der

indeholder det pågældende søgeord.
Betjeningen kan afhænge af din version af Adobe Reader.
Sådan ændres sidelayout
Knapperne i vinduet Adobe Reader gør det muligt at vælge, hvordan siderne
skal vises.
Tekstfelt til søgning efter tekst
Kontinuerligt
Siderne ruller kontinuerligt efter
hinanden og fylder vinduet med hver
side. Når du bruger rullefunktionen,
rulles der kontinuerligt til den forrige
eller næste side.
En side ad gangen
Siderne vises enkeltvis og fylder hele
vinduet. Når du bruger
rullefunktionen, skifter visningen til
den forrige eller næste side.
Indeks
Sådan bruges knapperne i din Brugervejledning
Klik på de knapper, der findes øverst til højre på siderne i brugervejledningen
for at gå til "Indholdsfortegnelse", "Om menuen Home" eller "Indeks".
Menuen
Home
Gennemgang af din Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Bemærk
Grundlæggende betjening og skærme
Klargøring af afspilleren
Opladning af batteri...............................19
Valg af skærmsprog................................21
Indstilling af dato og klokkeslæt............22
Overførsel af musik
Valg af metode til overførsel af
musik....................................................23
 Overførsel af musik med Windows
Media Player 11....................................25
Import af musik fra cd'er...............................25
Overførsel af musik........................................27
 Overførsel af musik med Content
Transfer................................................29
 Overførsel af musik med Windows
Stifinder................................................31
Overførsel af videoer/fotos/podcasts
Valg af metode til overførsel af videoer/
fotos/podcasts......................................33
 Overførsel af videoer/fotos/podcasts
med Content Transfer..........................34
 Overførsel af videoer/fotos/podcasts
med Windows Stifinder.......................36
Afspilning af musik [Music].....................39
Musikafspilningsskærm.................................40
Skærm med musikliste...................................41
Søgning efter musiknumre....................42
Gennemse cover for at vælge et album
(rulle gennem album).........................................43
Afspilning af musik på et fjernsyn.........45
Sådan kan du se musikafspilningsskærmen
og høre lyden på et fjernsyn
[TV Output(Music)]...........................................45
Sådan ændres fjernsynets signalformat
[NTSC/PAL settings]..........................................46
Sletning af musiknumre.........................47
Brug af musikindstillingsmenuen.........48
Visning af skærm med detaljerede
oplysninger [Detailed Information]..................49
Ændring af musikindstillinger..............50
Indstilling af afspilningstilstand
[Play Mode]. .....................................................50
Indstilling af afspilningsområde
[Playback Range]. ..............................................51
Indstilling af lydkvalitet [Equalizer]. ...............51
Tilpasning af surroundsound
[VPT(Surround)]...............................................53
Afspilning med DSEE (lydforbedring)
[DSEE(Sound Enhance)].....................................54
Afspilning med Clear Stereo
[Clear Stereo]. ...................................................54
Regulering af lydniveau
[Dynamic Normalizer]. ......................................55
Valg af visningformat for album
[Album Display Format].....................................55
Brug af funktionen sproglærdom
Brug af funktionen sproglærdom..........56
Aktivering af funktionen sproglærdom.......56
Spole lidt tilbage [Quick Replay].......................57
Gentaget afspilning af et bestemt afsnit
(A-B-gentaget afspilning)....................................57
Justering af afspilningshastighed (DPC)........58
Fortsættes 
Indeks
Medfølgende software....................................18
Kompatibel software.......................................18
Afspilning af musik
Menuen
Home
Dele og knapper........................................6
Tænd og sluk for afspilleren.....................9
Om menuen Home.................................10
Sådan bruges menuen Home.................13
Sådan bruges indstillingsmenuen..........16
Om softwaren.........................................18
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Afspilning af en video [Videos]................59
Videoafspilningsskærm..................................60
Skærm med videoliste....................................61
Søgning efter videoer.............................62
Afspilning af videoer på et fjernsyn.......64
Sletning af videoer..................................66
Sådan slettes videoen, som aktuelt
afspilles..........................................................66
Sådan slettes videoer ved at vælge dem
i en liste..........................................................66
Brug af videoindstillingsmenuen...........67
Ændring af videoindstillinger................68
Indstilling af zoomfunktion
[Zoom Settings].................................................68
Sådan afspilles kun videolyd
[On-Hold Display].............................................71
Sådan sorteres videolisten
[Order of Video List]..........................................71
Afspilning af podcast
Afspilning af podcast [Podcasts]...............72
Hvad er podcast?.............................................72
Afspilning af podcast......................................72
Podcastafspilningsskærm..............................73
Skærm med episodeliste................................75
Skærm med podcastliste................................76
Sletning af podcasts................................77
Sådan slettes den episode, som aktuelt
afspilles..........................................................77
Sådan slettes en episode i episodelisten.......77
Sådan slettes en podcast.................................77
Sådan slettes alle podcasts.............................78
Brug af podcastindstillingsmenuen.......79
Visning af fotos
Visning af fotos [Photos]. .........................81
Fotovisningsskærm.........................................82
Skærm med fotoliste.......................................83
Sletning af fotos......................................84
Brug af fotoindstillingsmenuen.............85
Ændring af fotoindstillinger..................86
Indstilling af visningsformatet for fotolisten
[Photo List Format]............................................86
FM-radioskærm..............................................88
Automatisk tuning af radiostationer
[Auto Preset].....................................................89
Manuel tuning af radiostationer
[Save to Preset]..................................................90
Sletning af gemte radiostationer...................90
Brug af FM-radioindstillingsmenuen....91
Ændring af FM-radioindstillinger.........92
Indstilling af modtagelse [Scan Sensitivity]......92
Indstilling af mono/stereo [Mono/Auto].........92
Brug af funktionen støjreduktion
Om støjreduktion...................................93
Afspilning med funktionen støjreduktion
[Noise Canceling]. .....................................95
Afspilning af eksterne lydkilder
[External Input Mode]. ...............................96
Reducering af baggrundsstøj uden at
afspille musik [Quiet Mode]. ...................98
Ændring af
støjreduktionsindstillinger..................99
Valg af NC-omgivelser
[Select NC Environment]....................................99
Justering af støjreduktionseffekten
[Set Noise Cancel Level]................................... 100
Fællesindstillinger
Ændring af fællesindstillinger.............101
Visning af oplysninger om afspilleren
[Unit Information].......................................... 101
Begrænsning af lydstyrke
[AVLS (Volume Limit)].................................... 102
Deaktivering af betjeningslyde
[Beep Settings]................................................ 102
Indstilling af tid før skærmen slukkes
[Screen Off Timer].......................................... 103
Justering af skærmens lysstyrke
[Brightness].................................................... 104
Indstilling af tapet [Wallpaper Settings].......... 105
Indstilling af de aktuelle tidsoplysninger
[Set Date-Time].............................................. 106
Indstilling af datoformat
[Date Display Format]. .................................... 107
Indstilling af tidsformat
[Time Display Format]..................................... 107
Sådan begrænses opladningsmængden
[Battery Care]................................................. 108
Gendannelse af standardindstillingerne
[Reset All Settings].......................................... 108
Fortsættes 
Indeks
Afspilning af videoer på et fjernsyn
[TV Output(Video)]...........................................64
Sådan vælges fjernsynets billedformat
[TV Output Size]. ..............................................65
Sådan ændres fjernsynets signalformat
[NTSC/PAL settings]..........................................65
Brug af FM-radioen [FM Radio]...............87
Menuen
Home
Gennemse scener (rulle gennem scener)............62
Brug af FM-radioen
Indholdsfortegnelse
Afspilning af videoer
Om batteriets brugstid.........................111
Hvad er "format" og "bithastighed"?....112
Lagring af data......................................114
Opdatering af afspillerens firmware....115
Fejlfinding
Fejlfinding............................................116
Meddelelser..........................................129
Yderligere oplysninger
Foranstaltninger...................................131
Bemærkning om licenser og
varemærker.........................................140
Specifikationer.....................................158
Indeks...................................................165
Indeks
Hvad er "lydformat"?................................... 112
Hvad er "videoformat"?............................... 113
Hvad er "fotoformat"?.................................. 113
Menuen
Home
Nyttige oplysninger
Indholdsfortegnelse
Formatering af hukommelse [Format]. ....... 109
Brug af tilstanden USB-forbindelse
[USB Connection Mode].................................. 109
Valg af skærmsprog [Language Settings]. ....... 110
Grundlæggende betjening og skærme
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
Dele og knapper
Menuen
Home
Indeks
 Knappen BACK/HOME
Tryk på denne knap for at gå et
niveau op på en liste eller vende
tilbage til en tidligere menu.
Tryk på knappen BACK/HOME, og
hold den nede for at åbne menuen
Home ( s. 10).
 Multivælger*1
Starter en afspilning, og gør det
muligt at navigere i afspillerens
skærmmenuer ( s. 13, 16).
 Høretelefonstik
Skub høretelefonernes stik ind, indtil
det klikker på plads. Hvis
høretelefonerne ikke tilsluttes
korrekt, kommer der muligvis ingen
lyd fra høretelefonerne.
Om funktionen Støjreduktion
Funktionen Støjreduktion kan kun
anvendes, når de medfølgende
høretelefoner anvendes.
De medfølgende høretelefoner kan
kun anvendes til disse modeller, de
kan ikke anvendes til andet udstyr.
 WM-PORT-stik
Til tilslutning af det medfølgende
USB-kabel eller andet eksternt
udstyr. Afspilleren kan også tilsluttes
til et fjernsyn med et video-/lydkabel
(medfølger ikke) ( s. 45, 64).
 Skærm
Se  s. 40, 60, 73, 82, 88.
 Knappen VOL +*1/–
Regulerer lydstyrken.
 Knappen OPTION/PWR OFF
Tryk på denne knap for at åbne
indstillingsmenuen ( s. 16, 48, 67,
79, 85, 91).
Hvis du trykker på knappen
OPTION/PWR OFF og holder den
nede, slukkes skærmen, og
afspilleren skifter til standby
( s. 9).
Fortsættes 
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
 Knappen HOLD
Du kan beskytte afspilleren mod
utilsigtet betjening under transport
ved at bruge knappen HOLD. Når du
skubber knappen HOLD i pilens
retning , deaktiveres alle
knapper. Hvis du skubber knappen
HOLD i modsat retning, deaktiveres
funktionen HOLD.
Menuen
Home
Indeks
 Øsken til rem
Herigennem føres en rem (sælges
separat).
 Knappen RESET
Tryk på knappen RESET med en lille
spids genstand, osv., for at nulstille
afspilleren ( s. 116).
Denne knap er blindfingermarkeringsknap.
Brug den som hjælp til betjening.
*1
Fortsættes 
Grundlæggende betjening og skærme
Lille
S
(Orange)
Stor
M
(Grøn)
L
(Lyseblå)
Sådan tages ørepuden af
Vrid og træk ørepuden af, medens du holder i høretelefonerne.
 Tip
Hvis ørepuden smutter fra dig og ikke kan tages af, kan du prøve at tage den af med en
tør, blød klud.
Sådan sættes ørepuden på
Vrid og tryk ørepudens indvendige dele på høretelefonerne, indtil
høretelefonernes fremspringende del er helt dækket.
Indeks
Farvede dele
Menuen
Home
Størrelse på ørepuder (indvendig farve)
Indholdsfortegnelse
Montering af ørepuder
Hvis ørepuderne ikke passer ordentligt til dine ører, vil effekten af
støjreduktionen ikke være optimal. Skift til en anden størrelse ørepuder for at
optimere støjreduktionen og nyde en bedre lydkvalitet, eller ret ørepudernes
position, så de passer bekvemt til dine ører.
Høretelefonerne leveres med ørepuder i størrelse M. Hvis du ikke synes, at
ørepuderne i størrelse M passer til dine ører, skiftes de ud med de medfølgende
ørepuder i størrelse S eller L. Farven indvendigt i ørepuderne angiver
størrelsen. Når du skifter ørepuder, skal du sætte dem ordentligt fast på
høretelefonerne, så ørepuderne ikke falder af og bliver siddende i dine ører.
Grundlæggende betjening og skærme
Knappen HOLD
 Tip
vises øverst på skærmen, skal du skubbe knappen HOLD mod pilens
Hvis
retning () for at deaktivere funktionen HOLD.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og hold den nede. [POWER OFF]vises,
når afspilleren skifter til standby, og skærmen slukkes.
 Tip
Dato og klokkesæt skal indstilles på afspilleren, før den tages i brug ( s. 22, 106).
Hvis du sætter afspilleren på pause og ikke betjener den i ca. 10 minutter, skifter
afspilleren automatisk til standby, og skærmen slukkes. Tryk på en vilkårlig knap i
standby for at tænde for skærmen igen.
afspilleren er i standby, slukker den automatisk helt, hvis den ikke betjenes i ca. en
Når

dag.
Bemærk
Du kan ikke betjene afspilleren, når den er sluttet til en computer. Fjern USB-kablet, før
du betjener afspilleren.
Ved tilslutning til en computer med USB-kablet slettes oplysningerne om genoptagelse
af det sidst afspillede musiknummer, video, billede osv. Vælg det ønskede indhold på
listeskærmen igen.
Afspilleren bruger kun ganske lidt strøm i standby. Det kan derfor ske, at afspilleren
pludselig slukker uventet, afhængigt af det resterende batteriniveau.
Indeks
Sådan tændes afspilleren
Tryk på en vilkårlig knap på afspilleren for at tænde den.
Menuen
Home
Knappen OPTION/PWR OFF
Indholdsfortegnelse
Tænd og sluk for afspilleren
10
Grundlæggende betjening og skærme
Område med oplysninger
[Go to video playback screen]
[Photos]
[Music]
[Settings]
Indeks
[FM Radio]
[Noise Canceling]
[Videos]
[Go to song playback screen]
[Podcasts]
[Go to video
playback screen]
Vis videoafspilningsskærmen.
[FM Radio]
Lyt til FM-radioprogram ( s. 87).
Menuen
Home
Følgende oversigt viser elementer i menuen Home. Yderligere oplysninger om
elementer i de enkelte menuer findes på  s. 11.
Yderligere oplysninger om de enkelte menuelementer findes på den angivne
side.
Indholdsfortegnelse
Om menuen Home
[Noise Canceling] Reducer uønsket støj fra omgivelserne med aktiv
lydniveauteknologi ( s. 93). Vælg dette ikon for at
aktivere eller deaktivere funktionen Støjreduktion.
[Photos]
Åbn fotos, der er overført til afspilleren ( s. 81).
[Music]
[Videos]
Afspil musiknumre, der er overført til afspilleren
( s. 39).
Afspil videoer, der er overført til afspilleren ( s. 59).
[Settings]
Indstil afspilleren og dens programmer ( s. 101).
[Podcasts]
Afspil podcast-episoder, der er overført til afspilleren
( s. 72).
[Go to song
playback screen]
Vis musikafspilningsskærmen.
Fortsættes 
11
Grundlæggende betjening og skærme
[FM Radio]................................ 87
[Noise Canceling: On/Off]........95
[NC Modes]..........................96, 98
[Music]..................................... 39
[Videos]................................... 59
[Settings]
[Music Settings]
[Play Mode]............................ 50
[Playback Range].................... 51
[Equalizer].............................. 51
[VPT(Surround)]................... 53
[DSEE(Sound Enhance)]...... 54
[Clear Stereo].......................... 54
[Dynamic Normalizer].......... 55
[Album Display Format]....... 55
[Language Learning Mode]..... 56
[DPC (Speed Control)]......... 58
[TV Output(Music)].............. 45
[NTSC/PAL settings]............. 46
[Video Settings]
[Zoom Settings]..................... 68
[On-Hold Display]................. 71
[Order of Video List]............. 71
[TV Output(Video)].............. 64
[NTSC/PAL settings]............. 65
[TV Output Size].................... 65
[Podcasts]................................. 72
[Go to song playback screen]..... 40
Fortsættes 
Indeks
[Photos].................................. 81
Menuen
Home
[Noise Canceling]
[Photo Settings]
[Photo List Format]............... 86
[FM Radio Settings]
[Scan Sensitivity].................... 92
[Mono/Auto].......................... 92
[NC Settings]
[Set Noise Cancel Level]..... 100
[Select NC Environment]...... 99
[Common Settings]
[Unit Information]............... 101
[AVLS (Volume Limit)]....... 102
[Beep Settings]...................... 102
[Screen Off Timer]............... 103
[Brightness]........................... 104
[Wallpaper Settings]............ 105
[Clock Settings]............106, 107
[Battery Care]....................... 108
[Reset/Format].............108, 109
[USB Connection Mode].... 109
[Language Settings]............21, 110
Indholdsfortegnelse
[Go to video playback screen].... 60
12
Grundlæggende betjening og skærme
Beskrivelse
, , , ,
, , osv.
Afspilningsstatus ( s. 40, 60, 82)
Menuen
Home
Ikoner
Indholdsfortegnelse
Om området med oplysninger
De ikoner, der vises i skemaet nedenfor, vises i området med oplysninger.
Ikonerne varierer, afhængigt af afspilningsstatus, indstilling eller skærm.
Yderligere oplysninger om ikonerne findes på den angivne side.
Ikon for hold ( s. 7)

Ikon for tv-udgang ( s. 45)
Resterende batteriniveau ( s. 19)
Indeks
Ikon for støjreduktion ( s. 95)
13
Grundlæggende betjening og skærme
Menuen
Home
Menuen Home er udgangsposition for alle handlinger, f.eks. søgning efter
musiknumre, ændring af indstillinger osv.
Du kan åbne menuen Home ved at trykke på afspillerknappen BACK/HOME
og holde den nede.
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges menuen Home
Indeks
Knappen BACK/HOME
Multivælger
Menuen Home gør det muligt at vælge et element på skærmen med
multivælgeren.
Knappen ///: Bruges til at vælge et
element.
: Bruges til at bekræfte et
Knappen

element.
Fortsættes 
14
Grundlæggende betjening og skærme
Eksempel: Menuen Home: Vælg [Music]  [Album]  det ønskede
album  det ønskede musiknummer.
Menuen
Home
Den aktuelle betjening til ovenstående eksempel vises nedenfor.
Indholdsfortegnelse
I denne vejledning beskrives betjening fra menuen Home som følger.
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold
den nede.
Menuen Home vises.
Indeks
Knappen BACK/HOME
 Tryk på knappen /// for at vælge
[Music], og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte.
Skærmen [Music] vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
[Album], og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte.
Listen over album vises.
Fortsættes 
15
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge
Menuen
Home
et album, og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte.
Listen over musiknumre på det valgte album
vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
et musiknummer, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Musikafspilningsskærmen vises, og
afspilningen starter.
Sådan vendes tilbage til menuen Home under betjening
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den nede.
Sådan skiftes til den forrige skærm under betjening
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
16
Grundlæggende betjening og skærme
Menuen
Home
Elementerne på indstillingsmenuen afhænger af den valgte funktion og gør det
muligt at ændre indstillinger for hvert element.
Du kan åbne indstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR
OFF. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF igen for at afslutte
indstillingsmenuen.
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges indstillingsmenuen
Indeks
Knappen OPTION/
PWR OFF
Multivælger
Indstillingsmenuen gør det muligt at vælge et element på skærmen med
multivælgeren.
Knapperne /: Bruges til at vælge en menu
blandt indstillingsmenuen, (søge)menuen
[To Playback Screen].*1
og menuen
Knapperne /: Bruges til at vælge et
menuelement.
Knappen : Bruges til at bekræfte et
element.
Ikonet for
(søge)menu eller
vises ikke afhængigt af skærmen.
*1
[To Playback Screen]
Eksempel: Udfør følgende handlinger for at indstille indstillingen [Play Mode]
til [Shuffle].
 Gå til musikafspilningsskærmen, og
tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
Knappen OPTION/PWR OFF
Fortsættes 
17
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge
[Play Mode], og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Menuen
Home
 Tryk på knappen /// for at vælge
[Shuffle], og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte.
Afspilningstilstanden ændres til [Shuffle].
Elementerne i indstillingsmenuen afhænger af hvilken skærm, der er åben, når
du trykker på knappen OPTION/PWR OFF.
Yderligere oplysninger findes på følgende sider.
"Brug af musikindstillingsmenuen" ( s. 48)
"Brug af videoindstillingsmenuen" ( s. 67)
"Brug af podcastindstillingsmenuen" ( s. 79)
"Brug af fotoindstillingsmenuen" ( s. 85)
"Brug af FM-radioindstillingsmenuen" ( s. 91)
Indeks
18
Grundlæggende betjening og skærme
Ikke alle WMV-filer kan afspilles efter overførsel med Content Transfer. De kan muligvis afspilles,
hvis du overfører dem igen med Windows Media Player 11.
*1
 Tip
ATRAC-filer, der administreres af SonicStage, kan overføres til afspilleren efter
konvertering til MP3-format.
WALKMAN Guide
Du har adgang til Brugervejledning (denne PDF-fil) og nyttige lister med links.
Kompatibel software
Windows Media Player 11
Windows Media Player gør det muligt at importere lyddata fra cd'er og
overføre dataene til afspilleren.
Understøttede filer til overførsel: Musik (MP3, WMA), video (WMV), foto
(JPEG)
Yderligere oplysninger om betjening findes i Hjælp i softwaren eller på
følgende websted:
http://support.microsoft.com/
Indeks
Content Transfer
Content Transfer gør det muligt at overføre musik, videoer eller fotos fra en
computer til afspilleren via træk og slip. Du kan bruge Windows Stifinder eller
iTunes osv. til at trække og slippe data til Content Transfer. Content Transfer
kan også konvertere en videofil fra et format, der ikke understøttes af
afspilleren, til et format, der understøttes. Yderligere oplysninger om betjening
findes i Hjælp i softwaren.
Understøttede filer: Musik (MP3, WMA, AAC, WAV), foto (JPEG), video
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1)
Menuen
Home
Medfølgende software
Indholdsfortegnelse
Om softwaren
19
Klargøring af afspilleren
Klargøring af afspilleren
Menuen
Home
Batteriet i afspilleren lades op, når afspilleren er sluttet til en tændt computer.
Afspilleren skal sluttes til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Opladningen er udført, når indikatoren for resterende batteriniveau i øverste
(opladningstiden er ca. 3 timer).
højre hjørne af skærmen viser
Indholdsfortegnelse
Opladning af batteri
Indeks
Første gang du bruger afspilleren, skal den lades helt op (indtil indikatoren for
) – dette gælder også, hvis det er
resterende batteriniveau på skærmen viser
lang tid siden, du sidst har brugt afspilleren.
Om tilstanden [Battery Care]
I tilstanden [Battery Care] stopper afspilleren opladningen kort før, batteriet er
helt opladet. Hvis du ikke har brug for udvidet anvendelse i løbet af mange
timer, kan du indstille [Battery Care] til [On] for at øge cyklusantallet for
opladning og afladning, hvilket påvirker batteriets holdbarhed, dvs. øge
batteriets holdbarhed.
Se "Sådan begrænses opladningsmængden [Battery Care]" ( s. 108) om
indstilling af tilstanden [Battery Care].
Om indikatoren for resterende batteriniveau
Indikatoren for resterende batteriniveau, der vises i området med oplysninger,
viser hvor meget strøm, der er på batteriet.
Stregerne på ikonet forsvinder, efterhånden som batteriet bruges. Du kan ikke
bruge afspilleren, hvis [LOW BATTERY. Please Charge.] vises. I dette tilfælde
skal afspilleren sluttes til computeren for at lade batteriet op.
Yderligere oplysninger om batteriets brugstid findes på  s. 162.
 Tip
Under opladning slukker skærmen efter et stykke tid ved indstillingen [Screen Off
Timer] ( s. 103). Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen, så du kan se
opladningsstatussen eller andet.
Fortsættes 
20
Klargøring af afspilleren
Menuen
Home
Indeks
Hvis du lader afspilleren op, når den ikke har været brugt længe, er det ikke sikkert, at
computeren kan genkende afspilleren, eller at der vises noget på skærmen. Lad
afspilleren lade op i ca. 5 minutter. Derefter starter den korrekt.
Batteriet skal lades op ved en temperatur på mellem 5 ºC til 35 ºC. Hvis du forsøger at
lade batteriet op ved en temperatur, der ligger uden for dette område, vises ikonet
muligvis, og batteriet lades ikke op.
Batteriet kan genoplades ca. 500 gange, før det skal udskiftes med et helt nyt batteri.
Antallet af genopladninger afhænger af de forhold, som afspilleren bruges under.
Indikatoren for resterende batteriniveau på skærmen er kun vejledende. Dette betyder, at
én sort streg på ikonet ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at det resterende
batteriniveau er nøjagtigt en fjerdedel.
[Do not disconnect.] vises på skærmen, når computeren opretter forbindelse til
afspilleren. Du må ikke fjerne det medfølgende USB-kabel, mens [Do not disconnect.]
vises. Dette kan beskadige de data, der overføres, eller data i afspilleren.
Knapperne på afspilleren kan ikke bruges, når den er sluttet til en computer.
Hvis afspilleren ikke skal bruges i over et halvt år, skal batteriet lades op mindst én gang i
løbet af denne tid for at sikre batteriets ydeevne.
Nogle USB-enheder, der er sluttet til computeren, kan forhindre korrekt betjening af
afspilleren.
Vi kan ikke garantere for batteriopladningen, når afspilleren sluttes til en brugersamlet/
ændret computer.
Batteriet i afspilleren lades ikke op, hvis computeren skifter til strømbesparelsestilstand,
f.eks. slumretilstand eller dvale, mens afspilleren er tilsluttet med USB-kablet. I stedet
fortsætter afspilleren med at bruge batteriet, og på denne måde aflades batteriet.
Du må ikke lade afspilleren være tilsluttet i længere tid til en bærbar computer, der kører
på batteri, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Computeren må ikke tændes, genstartes, vækkes fra slumretilstand eller lukkes ned,
mens afspilleren er tilsluttet. Disse handlinger kan medføre fejl på afspilleren. Afbryd
afspilleren fra computeren, før du udfører sådanne handlinger.
Afspilleren kan blive varm, mens den lades op. Dette er ikke en fejl.
Ved tilslutning til en computer med USB-kablet slettes oplysningerne om genoptagelse
af det sidst afspillede musiknummer, video, billede osv. Vælg det ønskede indhold på
listeskærmen igen.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
21
Klargøring af afspilleren
Indholdsfortegnelse
Valg af skærmsprog
Du kan vælge mellem forskellige sprog til menuer og meddelelser.
Menuen
Home
[Settings]
Multivælger
 Menuen Home: Vælg
ønskede sprog.
[Settings] [Language Settings]  det
Sprog
Meddelelser og menuer skal vises på følgende sprog:
[Deutsch]
Tysk
[English]
Engelsk
[Español]
Spansk
[Français]
Fransk
[Italiano]
Italiensk
[Português]
Portugisisk
[Русский]
Russisk
[
]*1
Japansk
[
]
Koreansk
[
]
Forenklet kinesisk
[
]
Traditionel kinesisk
Japansk visning er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af afspillerens udgivelsesområde.
*1
Indeks
Knappen BACK/HOME
22
Klargøring af afspilleren
Indeks
Knappen BACK/HOME
Menuen
Home
Nogle af funktionerne på afspilleren fungerer ikke korrekt, før du har indstillet
dato og klokkeslæt. Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, før
afspilleren tages i brug.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af dato og klokkeslæt
[Settings]
Multivælger
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [Clock
Settings]  [Set Date-Time].
 Tryk på knappen / for at vælge år, og tryk derefter på knappen
/ for at ændre årstallet.
 Udfør trin , og juster indstillingerne for måned, dato, timer og
minutter, og tryk så på knappen  for at bekræfte.
 Tip
Du kan vælge mellem følgende datoformater: [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] og
[DD/MM/YYYY]. Du kan også vælge tidsformatet [12-hour] eller [24-hour]. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Indstilling af datoformat [Date Display Format]"
( s. 107) eller "Indstilling af tidsformat [Time Display Format]" ( s. 107).
Bemærk
Du mister muligvis indstillingerne for dato og klokkeslæt, hvis batteriet løber tørt for
strøm, fordi afspilleren f.eks. ikke er blevet brugt i lang tid; "-" vises i stedet for den
aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
Uret kan vinde eller miste op til 60 sekunder pr. måned. I dette tilfælde skal uret
indstilles igen.
23
Overførsel af musik
Overførsel af musik
 Overførsel af musik fra cd'er med Windows Media Player 11
( s. 25)
 Overførsel af musik fra iTunes osv. med Content Transfer ( s. 29)
Hvis du allerede har musik liggende på computeren i iTunes osv., kan du
overføre den til afspilleren med Content Transfer.
 Overførsel af musik med træk og slip fra Windows Stifinder
( s. 31)
Du kan overføre musik direkte med træk og slip fra Windows Stifinder på
computeren.
Indeks
Du kan importere musik fra cd'er, osv. til computeren og overføre den til
afspilleren med Windows Media Player 11.
Menuen
Home
Du kan importere musik fra lyd-cd'er eller fra internettet, osv. Brug den
korrekte software til at importere musik til computeren.
Du kan overføre musik til afspilleren på en af følgende tre måder:
Indholdsfortegnelse
Valg af metode til overførsel af musik
24
Overførsel af musik
Under dataoverførsel mellem afspilleren og en computer vises [Do not disconnect.] på
afspillerens skærm. Mens [Do not disconnect.] vises, må du ikke fjerne USB-kablet.
Dette kan beskadige de data, der overføres, eller data, der er gemt i afspilleren.
må ikke lade afspilleren være tilsluttet i længere tid til en bærbar computer, der kører
Du

på batteri, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Der kan opstå fejl på afspilleren, hvis du tænder eller genstarter computeren, mens
afspilleren er sluttet til computeren. I dette tilfælde skal du trykke på knappen RESET på
afspilleren for at nulstille den ( s. 116). Afspilleren må ikke være sluttet til computeren
under aktivering eller genstart af computeren.
Indeks
Bemærk
Menuen
Home
Yderligere oplysninger om import af data findes i Hjælp i den relevante software.
Yderligere oplysninger om understøttede filformater findes i afsnittet "Understøttede
filformater" ( s. 158).
Afspilleren
bruger ikke softwaren SonicStage (softwaren SonicStage er udviklet af Sony

til at administrere musik på computeren eller til at overføre musik til andre typer
afspillere). Denne afspiller gør det muligt at overføre musik ved hjælp af en af de tre
måder ovenfor uden brug af SonicStage.
ATRAC-filer, der administreres af SonicStage, kan overføres til afspilleren efter
konvertering til MP3-format.
Indholdsfortegnelse
 Tip
25
Overførsel af musik
 Tip
Import af musik fra cd'er
Du kan bruge Windows Media Player 11 til at kopiere (rip) musik fra dine
cd'er. Følg vejledningen nedenfor for at kopiere musiknumre fra en cd til
computeren.
 Ilæg en lyd-cd.
 Start Windows Media Player 11, og klik derefter på fanen [Kopier
fra cd] øverst i vinduet.
Når der er oprettet forbindelse til internettet, henter Windows Media
Player 11 de relevante cd-oplysninger (cd-titel, navn på musiknummer
eller kunstner osv.) og viser dem i vinduet.
Fortsættes 
Indeks
Yderligere oplysninger om brug eller support til Windows Media Player findes på
siderne om Windows Media Player på webstedet:
http://support.microsoft.com/
Menuen
Home
Du kan importere musiknumre fra cd'er, osv. til computeren og overføre dem
til afspilleren med Windows Media Player 11.
Indholdsfortegnelse
 Overførsel af musik med Windows Media
Player 11
26
Overførsel af musik
Windows Media Player 11 begynder at importere cd'en.
De importerede musiknumre angives som [Kopieret fra cd til bibliotek].
Vent, indtil alle musiknumre er importeret.
Bemærk
Importerede musiknumre må kun bruges til eget brug. Brug af musiknumre ud over
dette omfang kræver oprethavernes tilladelse.
Indeks
Importerede musiknumre gemmes i mappen [Musik] (Windows XP) eller [Musik]
(Windows Vista) på computeren. Klik på fanen [Bibliotek] i vinduet Windows Media
Player 11 for at finde dem.
Windows Media Player 11 henter cd-oplysningerne fra en database på internettet.
Afhængigt af cd'en indeholder databasen muligvis ikke oplysninger om cd'en. Hvis
oplysningerne om dine cd'er mangler, kan du tilføje dem efter importen. Yderligere
oplysninger om tilføjelse og redigering af cd-oplysninger findes i Hjælp i Windows
Media Player 11.
Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet til venstre for musiknummerets titel, hvis du
ikke ønsker at importere det pågældende musiknummer.
Menuen
Home
 Tip
Indholdsfortegnelse
 Klik på [Start kopiering fra cd].
27
Overførsel af musik
Du kan bruge Windows Media Player 11 til at overføre musik fra computeren
til afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Overførsel af musik
Menuen
Home
Indeks
Bemærk
Hvis Content Transfer starter automatisk efter tilslutning af afspilleren til computeren
med det medfølgende USB-kabel, skal du lukke eller ignorere Content Transfer, da du
ikke behøver at bruge Content Transfer. Yderligere oplysninger om indstilling af
automatisk start af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
 Start Windows Media Player 11, og slut afspilleren til computeren
med det medfølgende USB-kabel.
Vend stikket på USB-kablet, så -symbolet vender opad, og sæt derefter
stikket i afspilleren.
Vinduet [Enhedsinstallation] vises.
 Klik på [Annuller].
Klik på [Annuller] eller ikonet for lukning for at lukke vinduet til
automatisk afspilning, hvis det vises.
Hvis du klikker på [Udfør] i stedet for [Annuller], kopieres alle
biblioteksdata i Windows Media Player automatisk til afspilleren.
Kopieringen starter ikke, hvis biblioteksdataene fylder mere end den
ledige plads på afspilleren.
Du kan til enhver tid åbne vinduet [Enhedsinstallation]. Hvis du vil åbne
det, skal du højreklikke på [WALKMAN] til venstre i vinduet Windows
Media Player og derefter klikke på [Konfigurer synkronisering].
Fortsættes 
28
Overførsel af musik
 Træk og slip den ønskede musik til synkroniseringslisten til højre i
Indholdsfortegnelse
 Klik på [Start synkronisering] for at starte synkroniseringen.
Menuen
Home
 Klik på fanen [Synkroniser] i vinduet Windows Media Player 11.
vinduet.
Musikken føjes til din synkroniseringsliste.
Indeks
Når synkroniseringen er udført, vises en besked på din
synkroniseringsliste, der bekræfter, at du kan afbryde afspilleren. Når dette
er gjort, skal du lukke Windows Media Player 11 og afbryde afspilleren fra
computeren.
29
Overførsel af musik
Menuen
Home
Hvis du allerede har musik liggende på computeren i iTunes osv., kan du
overføre den til afspilleren med Content Transfer. Du kan bruge iTunes osv. til
at trække og slippe musik til Content Transfer.
Indholdsfortegnelse
 Overførsel af musik med Content Transfer
Indeks
Bemærk
Content Transfer kan ikke anvendes til Windows Media Player-indhold.
Indhold, der er beskyttet af ophavsret, kan ikke overføres.
Content Transfer understøtter dataoverførsel fra iTunes 8.1 til afspilleren. Yderligere
oplysninger om begrænsninger vedrørende overførsel af musik fra iTunes findes på
kundesupportwebstederne ( s. 139).
 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Vend stikket på USB-kablet, så -symbolet vender opad, og sæt derefter
stikket i afspilleren.
Content Transfer starter automatisk.
Yderligere oplysninger om indstilling af automatisk start og generel
betjening af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
kan også klikke på [Alle programmer] i menuen [Start] og derefter
Du

klikke på [Content Transfer] - [Content Transfer] for at starte softwaren.
 Start iTunes osv.
Fortsættes 
30
Overførsel af musik
Content Transfer.
Content Transfer genkender datatypen ud fra filtypenavnet og sender den
til den korrekte mappe på afspilleren.
Content Transfer
Menuen
Home
iTunes osv.
Indholdsfortegnelse
 Vælg de ønskede musiknumre i iTunes osv., og træk og slip dem i
Indeks
31
Overførsel af musik
Du kan overføre dataene direkte med træk og slip fra Windows Stifinder på
computeren.
Indholdsfortegnelse
 Overførsel af musik med Windows Stifinder
Menuen
Home
Indeks
 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Vend stikket på USB-kablet, så
stikket i afspilleren.
-symbolet vender opad, og sæt derefter
 Klik på [Start] – [Denne computer] eller [Computer] – [WALKMAN] –
[Storage Media], og vælg derefter mappen [MUSIC].
Datahierarkiet afhænger af computermiljøet.
Fortsættes 
32
Overførsel af musik
af dens undermapper.
Musikfiler eller mapper på computeren
Mappen [MUSIC] på afspilleren
Indholdsfortegnelse
 Træk og slip filerne eller mapperne til mappen [MUSIC] eller til en
Menuen
Home
1.
7.
8.
9.
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-kablet, mens [Do not disconnect.] vises på afspilleren. Dette kan
beskadige de data, der overføres, eller data, der er gemt i afspilleren. Hvis afspilleren
afbrydes under filoverførslen, kan unødvendige filer blive efterladt i afspilleren. I dette
tilfælde skal brugbare filer føres tilbage til computeren, og afspilleren skal formateres
( s. 109).
Følgende
mapper kan ikke navngives eller slettes: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_

ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES] og [PODCASTS].
Du må ikke ændre navne på mapper eller filer, der ligger direkte under mappen [MP_
ROOT] eller [MPE_ROOT]. Hvis du gør dette, vises de ikke på afspilleren.
filerne ikke kan afspilles på afspilleren, er de muligvis beskyttet af ophavsret.
Hvis

Content Transfer starter automatisk efter tilslutning af afspilleren til computeren
Hvis

med det medfølgende USB-kabel, skal du lukke eller ignorere Content Transfer, da du
ikke behøver at bruge Content Transfer. Yderligere oplysninger om indstilling af
automatisk start af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
Indeks
Adgang til filer og mapper ud over niveau 8 garanteres ikke.
33
Overførsel af videoer/fotos/podcasts
Overførsel af videoer/fotos/podcasts
Valg af metode til overførsel af videoer/fotos/
podcasts
Indholdsfortegnelse
Før du kan overføre videoer/fotos/podcasts til afspilleren, skal du importere dem til
computeren. Du kan importere videoer fra optagede videoer eller internettet osv.
eller fotos fra et digitalkamera osv. og importere podcast-episoder fra internettet.
Import af videoer/fotos/podcasts til computeren kræver brug af korrekt software.
Du kan overføre videoer/fotos/podcasts til afspilleren på en af følgende tre måder:
Menuen
Home
 Overførsel af videoer/fotos/podcasts med Content Transfer
Indeks
( s. 34)
Du kan overføre videoer/fotos/podcasts fra computeren til afspilleren med
Content Transfer.
 Overførsel af videoer/fotos/podcasts med træk og slip fra Windows
Stifinder ( s. 36)
Du kan overføre videoer/fotos/podcasts direkte med træk og slip fra Windows
Stifinder på computeren.
 Overførsel af videoer/fotos med Windows Media Player 11
Du kan overføre videoer/fotos, der administrers med Windows Media Player
11, til afspilleren ved hjælp af Windows Media Player 11.
Yderligere oplysninger om brug eller support til Windows Media Player findes
på siderne om Windows Media Player på webstedet:
http://support.microsoft.com/
 Tip
Yderligere oplysninger om import af videoer/fotos/podcasts findes i Hjælp i den
relevante software.
oplysninger om understøttede filformater findes i afsnittet "Understøttede
Yderligere

filformater" ( s. 158).
Bemærk
Erhvervsmæssige dvd'er og Blu-ray-diske er ophavsretligt beskyttede og kan ikke
overføres til afspilleren.
34
Overførsel af videoer/fotos/podcasts
 Overførsel af videoer/fotos/podcasts med
Content Transfer
Indholdsfortegnelse
Du kan overføre videoer/fotos/podcasts fra computeren til afspilleren med
Content Transfer. Du kan overføre videoer/fotos/podcasts ved at trække og
slippe de ønskede videoer/fotos/podcasts fra Windows Stifinder til Content
Transfer.
Menuen
Home
Indeks
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-kablet, mens [Do not disconnect.] vises på afspilleren, da dette
kan beskadige de data, der overføres.
der er beskyttet af ophavsret, kan ikke overføres.
Indhold,

 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Vend stikket på USB-kablet, så -symbolet vender opad, og sæt derefter
stikket i afspilleren.
Content Transfer starter automatisk.
Yderligere oplysninger om indstilling af automatisk start og generel
betjening af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
Du kan også klikke på [Alle programmer] i menuen [Start] og derefter
klikke på [Content Transfer] - [Content Transfer] for at starte softwaren.
Fortsættes 
35
Overførsel af videoer/fotos/podcasts
træk og slip dem i Content Transfer.
Content Transfer genkender datatypen ud fra filtypenavnet og sender den
til den korrekte mappe på afspilleren.
Content Transfer
Menuen
Home
Video/foto/podcastfiler eller mapper
på computeren
Indholdsfortegnelse
 Vælg de ønskede videoer/fotos/podcasts i Windows Stifinder, og
Indeks
36
Overførsel af videoer/fotos/podcasts
Menuen
Home
Du kan overføre dataene direkte med træk og slip fra Windows Stifinder på
computeren.
Indholdsfortegnelse
 Overførsel af videoer/fotos/podcasts med
Windows Stifinder
Indeks
 Tip
Nogle WMV-filer kan kun afspilles, når de overføres med Windows Media Player 11.
 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Vend stikket på USB-kablet, så
stikket i afspilleren.
-symbolet vender opad, og sæt derefter
 Klik på [Start] – [Denne computer] eller [Computer] – [WALKMAN] –
[Storage Media], og vælg derefter mappen [VIDEO], [PICTURE],
[PICTURES], [DCIM] eller [PODCASTS].
Datahierarkiet afhænger af computermiljøet.
Fortsættes 
37
Overførsel af videoer/fotos/podcasts
Video: Mappen [VIDEO] på afspilleren
Foto: Mappen [PICTURE], [PICTURES] eller
[DCIM] på afspilleren
Podcast: Mappen [PODCASTS] på afspilleren
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-kablet, mens [Do not disconnect.] vises på afspilleren. Dette kan
beskadige de data, der overføres, eller data, der er gemt i afspilleren. Hvis afspilleren
afbrydes under filoverførslen, kan unødvendige filer blive efterladt i afspilleren. I dette
tilfælde skal brugbare filer føres tilbage til computeren, og afspilleren skal formateres
( s. 109).
Følgende
mapper kan ikke navngives eller slettes: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_

ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES] og [PODCASTS].
Du må ikke ændre navne på mapper eller filer, der ligger direkte under mappen [MP_
ROOT] eller [MPE_ROOT]. Hvis du gør dette, vises de ikke på afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
Video/foto/podcastfiler eller
mapper på computeren
Menuen
Home
[PICTURES], [DCIM] eller [PODCASTS] eller til en af dens
undermapper.
Videofiler eller mapper: Træk og slip filerne til mappen [VIDEO] eller til
en af dens undermapper.
Fotofiler eller mapper: Træk og slip filerne til mappen [PICTURE],
[PICTURES] eller [DCIM] eller til en af dens undermapper.
Podcast-mapper og episodefiler: Træk og slip podcast-mapperne til
mappen [PODCASTS] og episodefiler til podcast-mapperne.
Indholdsfortegnelse
 Træk og slip filerne eller mapperne til mappen [VIDEO], [PICTURE],
38
Overførsel af videoer/fotos/podcasts
Fotos
Podcasts
1.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
1.
2.
3.
Hvis filerne ikke kan afspilles på afspilleren, er de muligvis beskyttet af ophavsret.
Hvis Content Transfer starter automatisk efter tilslutning af afspilleren til computeren
med det medfølgende USB-kabel, skal du lukke eller ignorere Content Transfer, da du
ikke behøver at bruge Content Transfer. Yderligere oplysninger om indstilling af
automatisk start af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
Indeks
1.
Menuen
Home
Videoer
Indholdsfortegnelse
Træk og slip filer eller mapper til den rigtige mappe som vist i følgende illustrationer.
Afspilleren kan afspille videoer i niveau 1 til 8 fra mappen [VIDEO], og den kan vise
fotos i niveau 1 til 8 fra mapperne [PICTURE], [PICTURES] og [DCIM]. Afspilleren
kan afspille podcast-episoder i niveau 2 fra mappen [PODCASTS].
39
Afspilning af musik
Afspilning af musik
Hvis du vil afspille musik, skal du vælge
skærmen [Music].
[Music] i menuen Home for at åbne
Indholdsfortegnelse
Afspilning af musik [Music]
Menuen
Home
[Music]
Multivælger
 Menuen Home: Vælg
[Music].
Musikmenuen vises.
Du kan vælge den ønskede søgemetode til visning af skærmen med
musiklisten og søgning efter musiknumre. Yderligere oplysninger findes
under "Søgemetode" i afsnittet "Søgning efter musiknumre" ( s. 43).
 Vælg den ønskede søgemetode  det
ønskede musiknummer.
Musikafspilningsskærmen vises, og
musiknumrene afspilles.
Vælg elementer, indtil listen over
musiknumre vises.
Yderligere oplysninger om betjening af
musikafspilningsskærmen findes i afsnittet
"Musikafspilningsskærm" ( s. 40).
Indeks
Knappen BACK/HOME
40
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Musikafspilningsskærm
Område med oplysninger
Menuen
Home
Navn på musiknummer
Navn på kunstner
Albumtitel
Afspilningsstatus*1
Ikoner for afspilningstilstand ( s. 50), afspilningsområde ( s. 51), equalizer ( s. 51),
VPT (surround) ( s. 53), A-B gentag ( s. 57)
Under afspilning af musiknumre med variabel bithastighed (VBR), kan visningen af forløbet tid
og afspilningsstatussen være ustabile og unøjagtige.
*1
Funktioner på musikafspilningsskærmen
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause ()*1
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/
spol tilbage ()
Tryk på knappen /, og hold den nede.
Find starten af det forrige (eller
aktuelle) musiknummer ()/
find starten af det næste
musiknummer ()
Tryk på knappen /.
Gennemse albumcover for at
vælge et album*2
Tryk på knappen /.
Vend tilbage til listeskærmen
Tryk på knappen BACK/HOME.
Under pause: Hvis afspilleren ikke betjenes et stykke tid, skifter den automatisk til standby.
Du kan kun gennemse albumcover, når [Language Learning Mode] er indstillet til [Off]
( s. 56).
*1
*2
Ikoner, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(søg)
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode til
visning af listeskærmen og søgning efter musiknumre.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Søgning efter
musiknumre" ( s. 42).
(indstilingsmenu)
Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om
musikindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af
musikindstillingsmenuen" ( s. 48).
Indeks
Aktuelt musiknummer/totalt antal musiknumre, som afspilles
Forløbet spilletid/samlet spilletid*1
41
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Skærm med musikliste
Følgende er eksempler på skærme med musiklister.
Indeks
Menuen
Home
Begyndelsesbogstaverne på
musiknumre og album osv.,
navne i listeafsnittet vises.
Indeks
Skærm med liste over musiknumre
Skærm med liste over album
 Tip
Du kan ændre visningsformatet for albumlisten, så kun coveret vises ( s. 55).
Funktioner på skærmen med musiklisten
Funktion
Handling
Bekræft et element på listen
Tryk på knappen .
Flyt markøren op eller ned
Tryk på knappen /.
Tryk på knappen /, og hold den nede for at
rulle hurtigere op eller ned.
Flyt markøren til venstre eller
højre, når der vises et indeks
Tryk på knappen /.
Åbn den forrige eller næste
listeskærm, når der ikke vises et
indeks
Tryk på knappen /.
Flyt markøren til venstre eller
højre, når der kun vises cover
Tryk på knappen /.
Vend tilbage til listeskærmen for
det næstøverste niveau
Tryk på knappen BACK/HOME.
Ikoner, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(søg)
*1
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode til
visning af listeskærmen og søgning efter musiknumre.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Søgning efter
musiknumre" ( s. 42).
(indstilingsmenu)*1 Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om
musikindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af
musikindstillingsmenuen" ( s. 48).
[To Playback
Screen]
Vender tilbage til musikafspilningsskærmen.
Disse ikoner vises muligvis ikke afhængigt af skærmen.
*1
42
Afspilning af musik
Menuen
Home
Søgemenuen vises, hvis du vælger (søg) på musikafspilningsskærmen eller
listeskærmen. Du kan vælge en ønsket søgemetode i søgemenuen for at søge
efter et bestemt musiknummer på en musikliste.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter musiknumre
Indeks
Knappen
OPTION/PWR OFF
Multivælger
(søg)
 Gå til musikafspilningsskærmen eller listeskærmen, og tryk på
knappen OPTION/PWR OFF.
 Vælg
(søg)  den ønskede søgemetode  det ønskede
musiknummer.
Vælg elementer som følger, indtil listen over musiknumre vises.
Fortsættes 
43
Afspilning af musik
Beskrivelse
[All Songs]
Vælg et musiknummer på listen over alle musiknumre.
[Album]
Vælg et album  musiknummer.
[Artist]
Vælg en kunstner  et album  musiknummer.
[Genre]
Vælg en genre  en kunstner  et album  musiknummer.
*1
Vælg et udgivelsesår  en kunstner  musiknummer.
[Playlists]
Vælg en afspilningsliste  et musiknummer.
[Folder]
*2
Indeks
[Release Year]
Vælg en mappe  musiknummer.
Hvis navnet på en kunstner indeholder den engelske artikel "The", ignoreres dette ord, når listen
sorteres.
*2
Der kan oprettes afspilningslister med Windows Media Player 11. Yderligere oplysninger om
oprettelse af en afspilningsliste findes i Hjælp i Windows Media Player 11. Coverbilleder, der
registreres med en afspilningsliste, vises ikke på afspilleren.
*1
 Tip
Listerne [All Songs], [Album], [Artist] og [Genre] vises i alfanumerisk rækkefølge.
[Release Year] listen vises i omvendt kronologisk rækkefølge. I [Folder] listen vises
mapperne i alfabetisk rækkefølge, og derefter vises filerne i alfabetisk rækkefølge. Der
skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
Gennemse cover for at vælge et album (rulle gennem album)
På musikafspilningsskærmen kan du trykke på knappen / for at rulle op
eller ned gennem covererne og vælge album.
Bemærk
Når [Language Learning Mode] er indstillet til [On], kan du ikke bruge funktionen rulle
gennem album ( s. 56).
 I menuen Home vælges
afspilningsskærmen.
Menuen
Home
Metode
Indholdsfortegnelse
Søgemetode
[Music]  ønsket element til visning på
 Tryk på knappen / på musikafspilningsskærmen.
Skærmen til at rulle gennem album vises.
Fortsættes 
44
Afspilning af musik
Coverbillederne vises efter titel i alfabetisk rækkefølge.
Menuen
Home
Cover
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen / for at gennemse albumcover.
Indeks
 Vælg coveret på det ønskede album, og tryk så på knappen .
Musikafspilningsskærmen vises igen, og det ønskede album afspilles.
Sådan annulleres funktionen gennemse
Tryk på knappen BACK/HOME.
 Tip
Der vises kun coveroplysninger, hvis de pågældende oplysninger er tilgængelige. Du kan
vælge cover med Windows Media Player 11 eller med anden overførselssoftware, der
understøtter valg af cover. Yderligere oplysninger findes i Hjælp i softwaren eller hos
softwareproducenten. Visningen af cover afhænger af coverets filformat.
Bemærk
Coveret vises kun, hvis coveroplysningerne er indeholdt i musiknummerets fil.
Coveret vises muligvis ikke afhængigt af dets format.
45
Afspilning af musik
Du kan tilslutte afspilleren til et fjernsyn for at se musikskærmen og høre
lyden. Du kan se coveret osv. på en større skærm.
[TV Output(Music)]
ikke) (WMC-NWV10).
Yderligere oplysninger findes i vejledningen til video-/lydkablet.
Afhængigt af land/område er video-/lydkablet (WMC-NWV10)
muligvis ikke tilgængeligt.
Video-/lydkabel (WMC-NWV10) (medfølger ikke)
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Music Settings] 
[TV Output(Music)]  [On].
Indstillingstype
Type
Beskrivelse
[On]
Viser musikskærmen på et fjernsyn, som er sluttet til afspilleren.
[Off]
Viser musikskærmen på afspillerens skærm.
(Standardindstilling)
Fortsættes 
Indeks
 Tilslut afspilleren og et fjernsyn med et video-/lydkabel (medfølger
Menuen
Home
Sådan kan du se musikafspilningsskærmen og høre lyden på et fjernsyn
Indholdsfortegnelse
Afspilning af musik på et fjernsyn
46
Afspilning af musik
Du kan vælge afspillerens videoudgangssignal. Vælg om nødvendigt
signalformatet, som passer til det fjernsyn, som du vil tilslutte.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Music Settings]  [NTSC/PAL
settings]  passende indstilling for fjernsynet.
Type
Beskrivelse
[NTSC]
Udsender videosignal i NTSC-format.
[PAL]
Udsender videosignal i PAL-format.
Indeks
Sådan ændres fjernsynets signalformat [NTSC/PAL settings]
Menuen
Home
Hvis du slutter afspilleren til en computer, mens den sender til et fjernsyn, stopper tvudsendelsen, da USB-forbindelsen rangerer over tv-udsendelsen.
Skærmindbrænding kan forekomme ved nogle fjernsyn, hvis du fortsætter med at vise et
stillbillede på skærmen i længere tid. Se fjernsynets betjeningsvejledning, og hvis det er
sårbart over for skærmindbrænding, skal du undgå at vise det samme billede på
fjernsynet.
Indstillingen [TV Output Size] ( s. 65) virker for videoudgang, men påvirker ikke
udsendelsen af musikskærmen.
Længde/breddeforholdet af pixel er forskelligt mellem afspiller og fjernsyn. Derfor kan
højden på musikskærmen på fjernsynet være lettere udstrakt.
Afhængigt af musiknummeret kan afspilningslydstyrken være lav sammenlignet med
fjernsynsprogrammer. Hvis lydstyrken er for lav, skrues op for fjernsynet. Sørg for at
skrue ned, før der ses fjernsynsprogrammer.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
47
Afspilning af musik
Bemærk
Menuen
Home
Når du sletter musiknumre fra afspilleren, skal du bruge den software, som
musiknumrene blev overført med, eller bruge Windows Stifinder.
Yderligere oplysninger om brug af softwaren findes i Hjælp i softwaren.
Indholdsfortegnelse
Sletning af musiknumre
Sletning af musiknumre på afspilleren kræver tilslutning til en computer.
Indeks
48
Afspilning af musik
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Album Display Format]
Vælger albumlisteformat ( s. 55).
Indstillinger, der vises på musikafspilningsskærmen
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Play Mode]
Vælger afspilningstilstand ( s. 50).
[Playback Range]
Indstiller afspilningsområde ( s. 51).
[Language Learning Mode]
Gør det muligt at anvende funktionen [Quick Replay] og
funktionen A-B-gentag ( s. 56).
[DPC (Speed Control)]
Justerer musiknumres afspilningshastighed ( s. 58).
[Equalizer]
Tilpasser lydkvalitet ( s. 51).
[VPT(Surround)]
Tilpasser indstillingerne [VPT(Surround)] ( s. 53).
[Add to Wishlist/Remove from Føjer musiknummeret til ønskelisten for at købe
Wishlist]
nummeret hos den relevante softwaretjeneste/fjerner
musiknummeret fra ønskelisten.
[Detailed Information]
Viser detaljerede oplysninger om et musiknummer,
f.eks. spilletid, lydformat, bithastighed og filnavn
( s. 49).
Indeks
Indstillinger, der vises på skærmen med musiklisten
Menuen
Home
Du kan åbne musikindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på skærmen med musiklisten eller på musikafspilningsskærmen.
Yderligere oplysninger om brug af indstillingsmenuen findes på  s. 16.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af musikindstillingsmenuen
49
Afspilning af musik
 På musikafspilningsskærmen trykkes på knappen OPTION/PWR
OFF for at få vist indstillingsmenuen.
Navn på musiknummer
Navn på kunstner
Albumtitel
Genre
Udgivelsesår
Længde på musiknummer
Codec
[Secured] vises, når der afspilles musiknumre, som er beskyttet af ophavsrat.
Bithastighed
[VBR] vises, når der afspilles musiknumre med variabel bithastighed.
Filnavn
Indeks
Skærm med detaljerede oplysninger
Menuen
Home
 Vælg [Detailed Information].
Indholdsfortegnelse
Visning af skærm med detaljerede oplysninger [Detailed Information]
50
Afspilning af musik
Hvis du vil ændre musikindstillinger, skal du vælge
Home og derefter vælge [Music Settings].
[Settings] i menuen
Indholdsfortegnelse
Ændring af musikindstillinger
Menuen
Home
[Settings]
Multivælger
Indstilling af afspilningstilstand [Play Mode]
Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, herunder
vilkårlig afspilning og gentag afspilning.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Music Settings]  [Play
Mode]  den ønskede type afspilningstilstand.
Type (ikon)
Beskrivelse
[Normal] (intet ikon)
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i den
rækkefølge, som musiknumrene har på listen.
(Standardindstilling)
[Repeat] (
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i den
rækkefølge, som musiknumrene har på listen, og gentages.
[Shuffle] (
)
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i vilkårlig
rækkefølge.
)
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i vilkårlig
rækkefølge og gentages.
[Shuffle&Repeat]
)
(
[Repeat 1 Song] (
)
Afspilningen af det aktuelle musiknummer eller det
musiknummer, der er valgt på listen over musiknumre,
gentages.
Bemærk
Musiknumre, der skal afspilles, varierer afhængigt af indstillingerne [Playback Range]
( s. 51).
Indeks
Knappen BACK/HOME
51
Afspilning af musik
Du kan indstille afspilningsområdet for musiknumre.
 Menuen Home: Vælg
Type (ikon)
Beskrivelse
[Selected Range] (
) Afspiller kun musiknumre i listen, hvor afspilningen starter.
(Standardindstilling)
Hvis du f.eks. starter afspilning fra en albumliste, afspilles kun
musiknumrene i albummet.
Indstilling af lydkvalitet [Equalizer]
Du kan indstille lydkvaliteten i overensstemmelse med musikgenren osv.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Music Settings]  [Equalizer]
den
ønskede
type
equalizer.

Type (ikon)
Beskrivelse
[None] (intet ikon)
Indstilling af lydkvalitet er deaktiveret. (Standardindstilling)*1
[Heavy] (
Fremhæver de høje og lave områder for at få en effektfuld lyd.
)
[Pop] (
)
Fremhæver mellemtoneområdet og er ideel til sang.
[Jazz] (
)
Fremhæver de høje og lave områder for at få levende lyd.
[Unique] (
Fremhæver høje og lave områder, så selv svage lyde kan høres.
)
[Custom 1] (
)
[Custom 2] (
)
Brugertilpassede lydindstillinger, hvor du kan justere hvert
frekvensområde individuelt. Yderligere oplysninger findes på
 s. 52.
Standardindstilling for afspillere, som sælges i Latinamerika, er [Custom 1], og CLEAR BASS er
indstillet til niveauet +3.
*1
Bemærk
Hvis du har gemt dine indstillinger som [Custom 1] og [Custom 2], og hvis du synes, at
deres lydniveau er anderledes end andre indstillinger, skal du muligvis regulere
lydstyrken for at kompensere for forskellen manuelt.
[Equalizer] anvendes ikke, mens der afspilles video, FM-radio, videoIndstillingen

podcast eller ekstern inputlyd.
Fortsættes 
Indeks
[All Range] (intet ikon) Afspiller alle musiknumre i alle den ønskede søgemetodes lister.
Hvis du f.eks. starter afspilning fra en albumliste, afspilles alle
album i afspilleren.
Menuen
Home
[Settings]  [Music Settings]  [Playback
Range]  den ønskede type afspilningsområde.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af afspilningsområde [Playback Range]
52
Afspilning af musik
[Settings]  [Music Settings]  [Equalizer]
[Custom
1]
eller
[Custom
2].

 Tryk på knappen / for at vælge CLEAR BASS eller
Bemærk
Indstillingen [Equalizer] anvendes ikke, mens der afspilles video, FM-radio, videopodcast eller ekstern inputlyd.
Indeks
frekvensområdet, tryk på knappen / for at justere
indstillingsniveauet, og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte.
Skærmen [Music Settings] vises igen.
CLEAR BASS kan indstilles til et af de 4 lydniveauer, og de 5
frekvensområder kan indstilles til et af 7 lydniveauer.
Når du har justeret indstillingsniveauet, skal du huske at trykke på
knappen  for at bekræfte. Husk at bekræfte, før du trykker på
knappen BACK/HOME – ellers annulleres indstillingen.
Menuen
Home
 Menuen Home: Vælg
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af lydkvalitet
Du kan gemme værdien for CLEAR BASS (bas) og 5-båndsequalizer som
[Custom 1] eller [Custom 2].
53
Afspilning af musik
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Music Settings] 
[VPT(Surround)]  den ønskede type VPT (surround).
Beskrivelse
[None] (intet ikon)
Indstillingen [VPT(Surround)] er ikke aktiveret.
(Standardindstilling)
[Studio] (
Laver lyden som i et indspilningsstudie.
[Live] (
)
Laver lyden som i en koncertsal.
)
[Club] (
Laver lyden som i en natklub.
)
[Arena] (
)
Laver lyden som i en arena.
[Matrix] (
)
Gengiver en ekstra surroundeffekt og laver en naturlig, men
stadig meget forbedret lyd.
[Karaoke] (
)
Laver et scenelignende lydområde ved at undertrykke vokallyde
og tilføje en surroundeffekt til musikken.
VPT, som står for Virtual Phone Technology, er en navnebeskyttet lydbehandlingsteknologi
udviklet af Sony.
*1
Bemærk
Indstillingen [VPT(Surround)] anvendes ikke, mens der afspilles video, FM-radio,
video-podcast eller ekstern inputlyd.
Indeks
Type (ikon)
Menuen
Home
Du kan tilpasse surroundsound med funktionen VPT*1 (surround) for at
forbedre lydgengivelseskvaliteten for lydafspilningen. Realismesansen
forbedres mere i rækkefølgen [Studio]  [Live]  [Club]  [Arena] (mest
forbedret).
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af surroundsound [VPT(Surround)]
54
Afspilning af musik
Ved at aktivere funktionen [DSEE(Sound Enhance)]*1 kan du høre en rig og
naturlig lyd næsten nøjagtigt som den originale kilde.
[Settings]  [Music Settings] 
[DSEE(Sound Enhance)]  den ønskede type DSEE (lydforbedring).
Beskrivelse
[On]
Aktiverer funktionen [DSEE(Sound Enhance)]*1, og afspiller
naturligt udvidet lyd, som er tæt på den originale lyd.
[Off]
Deaktiverer funktionen [DSEE(Sound Enhance)] og afspiller
med normal lyd. (Standardindstilling)
DSEE, som står for Digital Sound Enhancement Engine, er en teknologi udviklet af Sony for at
forbedre lydkvaliteten på komprimerede lydfiler ved at genskabe høje frekvenser, som går tabt
under komprimeringen.
*1
Bemærk
Indstillingen [DSEE(Sound Enhance)] anvendes ikke, mens der afspilles video, FMradio, video-podcast eller ekstern inputlyd.
[DSEE(Sound Enhance)] anvendes ikke ved musiknumre med et filformat,
Funktionen

som ikke er komprimeret, eller musiknumre med en høj bithastighed uden diskanttab.
Ved musiknumre med en meget lav bithastighed anvendes funktionen [DSEE(Sound
Enhance)] ikke.
Afspilning med Clear Stereo [Clear Stereo]
[Clear Stereo] gør det muligt at udføre en individuel digital behandling af højre
og venstre lyd.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Music Settings]  [Clear
Stereo]  den ønskede type Clear Stereo.
Type
Beskrivelse
[On]
Aktiverer funktionen [Clear Stereo], når du bruger de
medfølgende høretelefoner.
[Off]
Deaktiverer funktionen [Clear Stereo] og afspiller med normal
lyd. (Standardindstilling)
Bemærk
Indstillingen [Clear Stereo] anvendes ikke, mens der afspilles video, FM-radio, videopodcast eller ekstern inputlyd.
Funktionen [Clear Stereo] har til hensigt at give dig den optimale effekt med de
medfølgende høretelefoner. Effekten [Clear Stereo] kan muligvis ikke opnås med andre
høretelefoner. Når der bruges andre høretelefoner, skal [Clear Stereo] indstilles til [Off].
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen Home: Vælg
Indholdsfortegnelse
Afspilning med DSEE (lydforbedring) [DSEE(Sound Enhance)]
55
Afspilning af musik
Du kan reducere lydniveauet mellem musiknumrene. Hvis du vælger denne
indstilling og afspiller musiknumre fra album i vilkårlig rækkefølge, reduceres
lydniveauet for at minimere forskelle i numrenes optageniveauer.
[Settings]  [Music Settings]  [Dynamic
Normalizer]  den ønskede Dynamic Normalizer.
Beskrivelse
[On]
Minimerer forskelle i musiknumrenes lydniveauer.
[Off]
Afspiller musiknumrene med det oprindeligt overførte
lydniveau. (Standardindstilling)
Bemærk
Indstillingen [Dynamic Normalizer] anvendes ikke, mens der afspilles video, FM-radio,
video-podcast eller ekstern inputlyd.
Valg af visningformat for album [Album Display Format]
Du kan vælge visningsformat for albummet.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Music Settings]  [Album
Display Format]  den ønskede type visningsformat for album.
Type
[Title & Cover Art]
(Standardindstilling)
[Cover Art Only]
Skærm
 Tip
Coveret vises ikke, hvis der ikke er coveroplysninger for albummet. Du kan indstille
cover med Windows Media Player 11. Yderligere oplysninger om betjening findes i
Hjælp i Windows Media Player 11. Bemærk, at afspilleren ikke viser cover, som er
knyttet til afspilningslister.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen Home: Vælg
Indholdsfortegnelse
Regulering af lydniveau [Dynamic Normalizer]
56
Brug af funktionen sproglærdom
Brug af funktionen sproglærdom
 Tip
Aktivering af funktionen sproglærdom
 Menuen Home: Vælg
Learning Mode]  [On].
[Settings]  [Music Settings]  [Language
Type
Beskrivelse
[On]
Aktiverer [Language Learning Mode], så du kan bruge
funktionen [Quick Replay] og A-B-gentaget afspilning.
[Off]
Deaktiverer [Language Learning Mode]. (Standardindstilling)
Bemærk
Hvis [Language Learning Mode] er indstillet til [On], fungerer knappen / som
funktionen sproglærdom, og du vil ikke kunne bruge funktionen rulle gennem album
( s. 43).
Musikafspilningsskærm med sproglærdom aktiveret
Betjeningsguide
Afsnit A-B
Punkt A Punkt B
Indeks
Du kan justere afspilningshastigheden, uanset om [Language Learning Mode] er
indstillet til [On] eller [Off] ( s. 58).
Hvis
[Language Learning Mode] er indstillet til [On], kan du også bruge funktionen

[Quick Replay] og A-B-gentaget afspilning på lydafspilningsskærmen for podcast
( s. 73). Indstillingen [DPC (Speed Control)] påvirker også afspilningshastigheden for
lydpodcast.
Menuen
Home
Hvis du indstiller [Language Learning Mode] til [On], kan du bruge
funktionen [Quick Replay] og A-B-gentaget afspilning. I dette afsnit forklares
funktionen afspilningshastighedsregulering ligeledes.
Indholdsfortegnelse
Brug af funktionen sproglærdom
57
Brug af funktionen sproglærdom
Du kan spole ca. 3 sekunder tilbage for at lytte til lyd igen.
 Tryk på knappen  under afspilning på musikafspilningsskærmen.
Når punkt A (startpunkt for A-B-gentaget afspilning) er indstillet, vender afspilning
tilbage til punkt A, hvis du trykker på knappen  inden for 3 sekunder fra punkt A.
Du kan afspille et bestemt lydafsnit gentagne gange.
 Tryk på knappen  for at bestemme startpunktet for A-B-gentaget
afspilning.
Indikatoren for punkt A (startpunkt for A-B-gentaget afspilning) vises.
Afsnittet fra punkt A til slutningen af musiknummeret afspilles gentagne
gange.
 Tryk på knappen  for at bestemme slutpunktet for A-B-gentaget
afspilning.
Indikatoren for punkt B (slutpunkt for A-B-gentaget afspilning) vises.
Afsnittet fra punkt A til punkt B afspilles gentagne gange.
Bemærk
Der skal være et interval på mere end 1 sekund mellem punkt A og B. Hvis du trykker
på knappen  inden for 1 sekund fra punkt A, kan du ikke indstille punkt B.
Funktioner under A-B-gentaget afspilning
Under A-B-gentaget afspilning kan du sætte afspilningen på pause, genoptage
afspilning, spole hurtigt frem, spole hurtigt tilbage og [Quick Replay], som du
plejer ( s. 40). Derudover kan du bruge følgende funktioner.
Funktion
Handling
Vend tilbage til punkt A
Tryk på knappen .
Fortsæt til punkt B og afslut A-Bgentaget afspilning
Tryk på knappen .
Afslut A-B-gentaget afspilning
Tryk på knappen .
Indeks
Gentaget afspilning af et bestemt afsnit (A-B-gentaget afspilning)
Menuen
Home
 Tip
Indholdsfortegnelse
Spole lidt tilbage [Quick Replay]
58
Brug af funktionen sproglærdom
Du kan justere afspilningshastigheden mellem halv og dobbelt hastighed med
funktionen DPC (Digital Pitch Control). Lyden afspilles med naturlige toner
ved hjælp af funktionen digital behandling.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Music Settings]  [DPC
(Speed Control)]  den ønskede type indstilling.
Type
Beskrivelse
[x0.5]
Afspiller ved halv hastighed.
[x0.75]
Afspiller ved 0,75 gange normal hastighed.
[x0.9]
Afspiller ved 0,9 gange normal hastighed.
[Off]
Afspiller ved normal hastighed. (Standardindstilling)
[x1.1]
Afspiller ved 1,1 gange normal hastighed.
[x1.25]
Afspiller ved 1,25 gange normal hastighed.
[x1.5]
Afspiller ved 1,5 gange normal hastighed.
[x1.75]
Afspiller ved 1,75 gange normal hastighed.
[x2.0]
Afspiller ved dobbelt hastighed.
Indeks
Du kan justere afspilningshastigheden uanset indstillingen [Language Learning Mode].
Indstillingen [DPC (Speed Control)] påvirker også afspilningshastigheden for
lydpodcast ( s. 73).
Menuen
Home
 Tip
Indholdsfortegnelse
Justering af afspilningshastighed (DPC)
59
Afspilning af videoer
Afspilning af videoer
Hvis du vil afspille en video, skal du vælge
åbne skærmen [Videos].
[Videos] i menuen Home for at
Indholdsfortegnelse
Afspilning af en video [Videos]
Menuen
Home
[Videos]
Multivælger
 Menuen Home: Vælg
[Videos].
Skærmen [Videos] vises.
Du kan vælge den ønskede søgemetode til visning af skærmen med
videolisten og søgning efter videoer. Yderligere oplysninger findes under
"Søgemetode" i afsnittet "Søgning efter videoer" ( s. 62).
 Vælg det ønskede element  den ønskede video.
Videoafspilningsskærmen vises, og videoen afspilles.
Vælg elementer, indtil listen over videoer vises.
Yderligere oplysninger om betjening af videoafspilningsskærmen findes i
afsnittet "Videoafspilningsskærm" ( s. 60).
 Tip
Når funktionen [On-Hold Display] er indstillet til [No], kan du slukke for skærmen for
at nyde lyd ved blot at tænde for knappen HOLD under videoafspilning. Med denne
funktion kan du reducere strømforbruget, så batteriets driftstid forlænges.
Du kan sortere videolisten efter overførselsdato eller videotitel ( s. 71).
Du kan indstille JPEG-filer som miniaturer til videofiler. Når du får vist videolisten, kan
du se miniaturerne (små billeder, der vises på listen) for videofilerne på afspilleren. Brug
en computer til at oprette en miniature, hvor du skal tage højde for følgende regler:
 Miniaturebilledfilen skal være i JPEG-format.
 Billedets mål skal være 160 punkter horisontalt × 120 punkter vertikalt.
 Filnavnet skal være det samme navn som videofilen med endelsen ".jpg".
 Miniaturebilledet og videofilen skal gemmes i samme mappe på afspilleren.
Afspilleren understøtter videostørrelser op til 720 × 480. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Specifikationer" ( s. 158).
Indeks
Knappen BACK/HOME
60
Afspilning af videoer
Område med oplysninger
Indholdsfortegnelse
Videoafspilningsskærm
Samlet spilletid
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause ()
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/spol tilbage
()
Tryk på knappen /, og hold den nede.*2
Spol fremad ()/spol tilbage
() under pause*3
Tryk på knappen /, og hold den nede under
pause.
Gå til forrige scene*4 eller kapitel
()/gå til næste scene eller
kapitel ()
Tryk på knappen  (forrige)/ (næste).
Spol lidt fremad/spol lidt tilbage
Tryk på knappen / under pause.
Vend tilbage til listeskærmen
Tryk på knappen BACK/HOME.
*1
Under pause: Hvis afspilleren ikke betjenes et stykke tid, skifter den automatisk til standby.
Hastigheden til spoling fremad skifter gennem 3 niveauer, når der trykkes flere gange på  (
(×30),
(×100)). Hastigheden til spoling tilbage skifter også gennem 3 niveauer,
(×10),
(×10),
(×30),
(×100)). Slip knappen / for at afslutte
når der trykkes på  (
funktionen og genoptage normal afspilning.
*3
Hastigheden til spoling fremad eller tilbage under pause afhænger af videoens længde.
*4
Hvis der kun er et kapitel i videoen, springer afspilningspositionen med et interval på 5 minutter.
*1
*2
Ikoner, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(søg)
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode til
visning af listeskærmen og søgning efter videoer. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Søgning efter videoer" ( s. 62).
(indstillingsmenu)
Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om
videoindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af
videoindstillingsmenuen" ( s. 67).
[Scene Scroll]
Viser skærmen til at rulle gennem scener. Du kan gennemse
scener eller kapitler ved at rulle gennem miniaturebilledet*1 for
at vælge den ønskede scene. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Gennemse scener (rulle gennem scener)" ( s. 62).
Miniaturebillede er ensbetydende med en reduceret billedstørrelse af en scene i en video.
*1
Indeks
Funktioner på videoafspilningsskærmen
Mens afspilleren afspiller en video i landskabsretning, bytter knapperne /
og knapperne / funktioner. Mens afspilleren sender video til et fjernsyn
( s. 64), fungerer multivælgeren i normal portrætretning.
Menuen
Home
Afspilningsstatus
Forløbet spilletid
61
Afspilning af videoer
Følgende er et eksempel på skærme med videolister.
Menuen
Home
Afspilningsikon
Indholdsfortegnelse
Skærm med videoliste
Nyt ikon
Indeks
Ikoner af videoer
Følgende ikoner vises i videofeltet.
Ikon
Beskrivelse
(Nyt ikon)
(Afspilningsikon)
Viser, at videoen aldrig er blevet afspillet.
Viser, at video afspilles lige nu.
Funktioner på videolisteskærmen
Funktion
Handling
Vælg et element
Tryk på knappen .
Flyt markøren op eller ned
Tryk på knappen /.
Tryk på knappen /, og hold den nede for at
rulle hurtigt op eller ned.
Vis forrige/næste skærm med listen Tryk på knappen /.
Vend tilbage til listeskærmen for det Tryk på knappen BACK/HOME.
næstøverste niveau
Ikoner, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(søg)
*1
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode til
visning af listeskærmen og søgning efter videoer. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Søgning efter videoer" ( s. 62).
(indstilingsmenu)*1 Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om
videoindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af
videoindstillingsmenuen" ( s. 67).
[To Playback
Screen]
Vender tilbage til videoafspilningsskærmen.
Disse ikoner vises muligvis ikke afhængigt af skærmen.
*1
62
Afspilning af videoer
Menuen
Home
Søgemenuen vises, hvis du vælger (søg) på videoafspilningsskærmen eller
listeskærmen. Du kan vælge en ønsket søgemetode i søgemenuen for at søge
efter en bestemt video på en musikliste.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter videoer
Indeks
Knappen OPTION/
PWR OFF
Multivælger
(søg)
 Gå til videoafspilningsskærmen eller listeskærmen, og tryk på
knappen OPTION/PWR OFF.
 Vælg
(søg)  den ønskede søgemetode  den ønskede video.
Videoafspilningsskærmen vises, og videoen afspilles.
Vælg elementer som følger, indtil videolisten vises.
Søgemetode
Metode
Beskrivelse
[All Videos]
Vælg en video i listen over videoer.
[VIDEO]
Vælg en mappe  video.
Gennemse scener (rulle gennem scener)
Du kan få vist miniaturebilleder*1, så du kan vælge den scene eller det kapitel,
som skal afspilles.
Miniaturebillede er ensbetydende med en reduceret billedstørrelse af en scene i en video.
*1
Fortsættes 
63
Afspilning af videoer
OFF.
 Vælg
 Tryk på knappen / for at rulle gennem billederne.
Menuen
Home
[Scene Scroll].
Skærmen til at rulle gennem scener vises.
Indholdsfortegnelse
 Gå til videoafspilningsskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR
Indstilling af sceneinterval
 Vælg det ønskede billede, og tryk så på knappen  for at
bekræfte.
Videoafspilningsskærmen vises igen, og afspilning begynder fra starten af
den scene, som du har valgt.
 Tip
Brug sceneminiaturebillederne som guide (da hvert miniaturebillede kan afvige fra et
nøjagtige tidsinterval).
Sådan annulleres funktionen gennemse
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
Du kan indstille intervallet af scener, som vises som miniaturebilleder.
Du kan indstille intervallet til [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [2 Min] eller [5
Min]. Tryk på knappen / for at vælge den ønskede interval.
64
Afspilning af videoer
Du kan tilslutte afspilleren til et fjernsyn for at se videoer og høre lyden. Du
kan se videoer på en større skærm.
Menuen
Home
Afspilning af videoer på et fjernsyn [TV Output(Video)]
Indholdsfortegnelse
Afspilning af videoer på et fjernsyn
Bemærk
 Tilslut afspilleren til et fjernsyn med et video-/lydkabel (medfølger
ikke) (WMC-NWV10).
Yderligere oplysninger findes i vejledningen til video-/lydkablet.
Afhængigt af land/område er video-/lydkablet (WMC-NWV10)
muligvis ikke tilgængeligt.
Video-/lydkabel (WMC-NWV10) (medfølger ikke)
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Video Settings] 
[TV Output(Video)]  [On].
Indstillingstype
Type
Beskrivelse
[On]
Viser videoen på et fjernsyn, som er sluttet til afspilleren.
[Off]
Viser video på afspillerens skærm. (Standardindstilling)
Bemærk
Videobilledets ydre kanter er muligvis ikke synlige på fjernsynsskærmen.
Kun videobilledet vises på fjernsynsskærmen. Oplysninger såsom afspillerens
meddelelse osv. vises på afspillerens skærm.
Du kan ikke få vist videopodcasts på et fjernsyn.
Når der vises videoer på et fjernsyn, bruges multivælgeren i normal (portræt) retning
( s. 60).
Når der vises videoer på et fjernsyn, kan du ikke få vist indstillingsmenuen. Stop
videoafspilning, og tryk på knappen BACK/HOME for at vende tilbage til listeskærmen,
før du bruger indstillingsmenuen.
Når
[TV Output(Video)] er indstillet til [On], kan videoer, som er beskyttet af

ophavsret, muligvis ikke afspilles. Indstil indstillingen til [Off] for at afspille dem på
afspillerens skærm.
Afhængigt af videoen kan afspilningslydstyrken være lav sammenlignet med
fjernsynsprogrammer. Hvis lydstyrken er for lav, skrues op for fjernsynet. Sørg for at
skrue ned, før der ses fjernsynsprogrammer.
Indeks
Indstil indstillingen [TV Output Size] i overensstemmelse med dit fjernsyn, før du
afspiller videoer på fjernsynet ( s. 65).
65
Afspilning af videoer
Vælg [16:9] eller [4:3] så det passer til det fjernsyn, som du vil tilslutte.
 Menuen Home: Vælg
Beskrivelse
[16:9]
Justerer videoens billedstørrelse til skærmstørrelsen widescreen
(16:9).
[4:3]
Justerer videoens billedstørrelse til normal skærmstørrelse (4:3).
(Standardindstilling)
Sådan ændres fjernsynets signalformat [NTSC/PAL settings]
Du kan vælge afspillerens videoudgangssignal. Vælg om nødvendigt
signalformatet, som passer til det fjernsyn, som du vil tilslutte.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Video Settings]  [NTSC/PAL
settings]  den ønskede type indstilling.
Type
Beskrivelse
[NTSC]
Udsender videosignal i NTSC-format.
[PAL]
Udsender videosignal i PAL-format.
Indeks
Type
Menuen
Home
[Settings]  [Video Settings] 
[TV Output Size]  passende indstilling for fjernsynet.
Indholdsfortegnelse
Sådan vælges fjernsynets billedformat [TV Output Size]
66
Afspilning af videoer
Du kan slette videoer fra afspilleren.
Menuen
Home
Sådan slettes videoen, som aktuelt afspilles
Indholdsfortegnelse
Sletning af videoer
 På videoens afspilningsskærm trykkes på knappen OPTION/PWR
 Vælg [Delete Video]  [Yes].
Videoen slettes.
Sådan slettes videoer ved at vælge dem i en liste
 På videolisteskærmen trykkes på knappen OPTION/PWR OFF for at
få vist indstillingsmenuen.
 Vælg [Delete Video]  video du vil slette  [Yes].
Videoen slettes.
 Tip
Når der vælges en video, som skal slettes, kan du trykke på knappen BACK/HOME for
at annullere sletningen og vende tilbage til forrige listeskærm.
Indeks
OFF for at få vist indstillingsmenuen.
67
Afspilning af videoer
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Order of Video List]
Sorterer videolisten efter dato eller titel ( s. 71).
[TV Output]
Afspiller videoer på et fjernsyn ( s. 64).
[NTSC/PAL settings]
Indstiller fjernsynets signalformat ( s. 65).
[TV Output Size]
Indstiller fjernsynets skærmstørrelse ( s. 65).
[Delete Video]
Sletter videoer ( s. 66).
Indstillinger, der vises på videoafspilningsskærmen
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Zoom Settings]
Indstiller zoomfunktion ( s. 68).
[Brightness]
Justerer skærmens lysstyrke ( s. 104).
[On-Hold Display]
Indstiller, om videoskærmen skal slukkes, mens
afspilleren er i venteposition ( s. 71).
[Detailed Information]
Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning, video/
lydkomprimeringsformat, filnavne, osv.
[Delete Video]
Sletter videoer fra afspilleren ( s. 66).
Indeks
Indstillinger, der vises på skærmen med videolisten
Menuen
Home
Du kan åbne videoidstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR
OFF på videolisten eller på videoafspilningsskærmen. Yderligere oplysninger
om brug af indstillingsmenuen findes på  s. 16.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af videoindstillingsmenuen
68
Afspilning af videoer
Hvis du vil ændre videoindstillinger, skal du vælge
Home og derefter vælge [Video Settings].
[Settings] i menuen
Indholdsfortegnelse
Ændring af videoindstillinger
Menuen
Home
[Settings]
Multivælger
Indstilling af zoomfunktion [Zoom Settings]
Du kan zoome ind på den aktuelt afspillede video.
Hvis videoen afspilles på et fjernsyn, forstørres den i overensstemmelse med
indstillingen [TV Output Size] ( s. 64, 65).
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Video Settings]  [Zoom
Settings]  den ønskede type zoomindstilling.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/HOME
69
Afspilning af videoer
[Auto]
Videobilledet tilpasses visningsområdet med bevarelse af det
oprindelige formatforhold. (Standardindstilling)
Hvis et videobillede med skærmstørrelsen 16:9 (widescreen) vises på
et 4:3-fjernsyn, vises sorte rammer øverst og nederst på skærmen.
Hvis et videobillede med skærmstørrelsen 4:3 vises på et widescreenfjernsyn, vises sorte rammer til højre og venstre på skærmen.
Menuen
Home
Beskrivelse
Indholdsfortegnelse
Type
Afspilleren
Indeks
Kilde i 16:9-format
Kilde i 4:3-format
Et 4:3-fjernsyn
Kilde i 16:9-format
Kilde i 4:3-format
Et widescreen-fjernsyn
Kilde i 16:9-format
Kilde i 4:3-format
Fortsættes 
70
Afspilning af videoer
[Full]
Videobilledet tilpasses det tilgængelige visningsområde med
bevarelse af formatforhold.
Hvis et videobillede med skærmstørrelsen 16:9 (widescreen) vises på
et 4:3-fjernsyn, tilpasses højre og venstre side af billedet, så det
passer til skærmen. Hvis et videobillede med skærmstørrelsen 4:3
vises på et widescreen-fjernsyn, tilpasses videobilledets top og bund,
så det passer til skærmen.
Kilde i 16:9-format
Indeks
Afspilleren
Kilde i 4:3-format
Et 4:3-fjernsyn
Kilde i 16:9-format
Kilde i 4:3-format
Et widescreen-fjernsyn
Kilde i 16:9-format
Kilde i 4:3-format
Den stiplede ramme repræsenterer størrelsen af det oprindelige
videobillede.
[Off]
Menuen
Home
Beskrivelse
Indholdsfortegnelse
Type
Videobilledet tilpasses ikke og vises i den oprindelige opløsning.
Hvis videoopløsningen er for høj, beskæres den højre og venstre del
af skærmen samt den øverste og nederste del.
Hvis videooplæsningen er for lille, vises sorte rammer på højre og
venstre del af skærmen samt den øverste og nederste del.
71
Afspilning af videoer
Du kan indstille, at videoskærmen slukker, når afspilleren er i venteposition, så
du kun hører lyden fra videoer.
Hvis der indstilles til [No], spares på batteriet, så batteriets driftstid forlænges.
[Settings]  [Video Settings]  [On-Hold
Display]  den ønskede type ventepositionsindstilling.
Beskrivelse
[Yes]
Når afspilleren er i venteposition, deaktiveres
knapperne, men videoer afspilles normalt.
(Standardindstilling)
[No]
Når afspilleren er i venteposition, deaktiveres
knapperne, og skærmen slukker, men lyden på den
aktuelle video afspilles.
Sådan sorteres videolisten [Order of Video List]
Sorterer videolisten efter dato eller titel.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Video Settings]  [Order of
Video List]  den ønskede rækkefølge for videoliste.
Type
Beskrivelse
[Date/Time (Oldest)]
Sorterer videolisten efter overførsels-/optagedato i
stigende rækkefølge.
[Date/Time (Newest)]
Sorterer videolisten efter overførsels-/optagedato i
faldende rækkefølge. (Standardindstilling)
[Title (A>Z)]
Sorterer videolisten efter titel i stigende rækkefølge.
[Title (Z>A)]
Sorterer videolisten efter titel i faldende rækkefølge.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen Home: Vælg
Indholdsfortegnelse
Sådan afspilles kun videolyd [On-Hold Display]
72
Afspilning af podcast
Afspilning af podcast
Hvis du vil afspille podcast, skal du vælge
åbne skærmen [Podcast List].
[Podcasts] i menuen Home for at
Indholdsfortegnelse
Afspilning af podcast [Podcasts]
Menuen
Home
Multivælger
Indeks
Knappen BACK/HOME
[Podcasts]
Hvad er podcast?
"Podcast" er en gruppe lyd- eller videofiler, som udgives på internettet. Filerne,
som kaldes episoder, kan automatisk downloades til en computer med RSS, så
de kan afspilles. Mange nye sider, selskaber eller privatpersoner udgiver
podcasts med RSS. Du kan abonnere på en podcast ved hjælp af din computer.
Når de nyeste episoder tilføjes til en podcast, kan du downloade dem til din
computer. Efter download kan du overføre dem til afspilleren med Windows
Stifinder eller Content Transfer og afspille dem på afspilleren.
Afspilning af podcast
 Menuen Home: Vælg
ønskede episode.
[Podcasts]  den ønskede podcast  den
Podcastafspilningsskærmen vises.
Bemærk
Du kan ikke afspille podcastepisoder kontinuerligt.
 Tip
Hvis [Language Learning Mode] er indstillet til [On], kan du bruge funktionen [Quick
Replay] og A-B-gentaget afspilning på lydafspilningsskærmen for podcast ( s. 56).
Indstillingen [DPC (Speed Control)] påvirker også afspilningshastigheden for
lydpodcast ( s. 58).
73
Afspilning af podcast
Indholdsfortegnelse
Podcastafspilningsskærm
Lydafspilningsskærm
Område med oplysninger
Menuen
Home
Episodenavn
Navn på kunstner
Podcastnavn
Indeks
Forløbet spilletid
Samlet spilletid
Afspilningsstatus
Funktioner på lydafspilningsskærmen
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause ()
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/spol tilbage
()
Tryk på knappen /, og hold den nede.
Find starten på episoden*2
Tryk på knappen /.
Vend tilbage til listeskærmen
Tryk på knappen BACK/HOME.
*1
Under pause: Hvis afspilleren ikke betjenes et stykke tid, skifter den automatisk til standby.
Begge knapperne / finder starten af episoden. For at afspille næste episode trykkes på
knappen BACK/HOME, og episodelisten vises, så den ønskede episode kan vælges.
*1
*2
Fortsættes 
74
Afspilning af podcast
Område med oplysninger
Samlet spilletid
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause ()*1
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/spol tilbage
()*2*3
Tryk på knappen /, og hold den nede.*4
Spol fremad ()/spol tilbage
() under pause*5
Tryk på knappen /, og hold den nede under
pause.
Gå til forrige scene*6 ()/gå til
næste scene ()
Tryk på knappen  (forrige)/ (næste).
Spol lidt tilbage/spol lidt frem
Tryk på knappen / under pause.
Vend tilbage til listeskærmen
Tryk på knappen BACK/HOME.
Under pause: Hvis afspilleren ikke betjenes et stykke tid, skifter den automatisk til standby.
Hvis du spoler hurtigt frem til slutningen af episoden, sættes afspilningen i pause. Hvis du spoler
hurtigt tilbage til starten af episoden under afspilning, starter afspilning igen automatisk. Hvis du
spoler hurtigt tilbage til starten af episoden under pause, bliver afspilningen i pausetilstand.
*3
Disse knapper fungerer muligvis ikke som beskrevet ovenfor afhængigt af episoden.
*4
Hastigheden fremad ændres gennem 3 niveauer ved at trykke gentagne gange på  (
(×10),
(×30),
(×100)). Hastigheden til spoling tilbage skifter også gennem 3 niveauer, når
(×10),
(×30),
(×100)). Slip knappen / for at afslutte
der trykkes på  (
funktionen og genoptage normal afspilning.
*5
Hastigheden til spoling fremad eller tilbage under pause afhænger af videoens længde.
*6
Hvis der kun er et kapitel i videoen, springer afspilningspositionen med et interval på 5 minutter.
*1
*2
Ikoner, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(indstillingsmenu)
Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om
podcastindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af
podcastindstillingsmenuen" ( s. 79).
[Scene Scroll]*1
Viser skærmen til at rulle gennem scener. Du kan gennemse
scener eller kapitler ved at rulle gennem miniaturebilledet*2 for
at vælge den ønskede scene. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Gennemse scener (rulle gennem scener)" ( s. 62).
Ikonet for at rulle gennem scener vises kun på videoafspilningsskærmen.
Miniaturebillede er ensbetydende med en reduceret billedstørrelse af en scene i en video.
*1
*2
Indeks
Funktioner på videoafspilningsskærmen
Mens afspilleren afspiller en video i landskabsretning, bytter knapperne /
og knapperne / deres funktioner med hinanden.
Menuen
Home
Afspilningsstatus
Forløbet spilletid
Indholdsfortegnelse
Videoafspilningsskærm
75
Afspilning af podcast
Episoder vises på episodelisteskærmen i navnerækkefølge.
Menuen
Home
Podcastnavn
Afspilningsikon
Lydikon
Indholdsfortegnelse
Skærm med episodeliste
Nyt ikon
Indeks
Videoikon
Ikoner af episoder
Følgende ikoner vises i episodefeltet.
Ikon
Beskrivelse
(Lydikon)
Viser, at episoden er en lydepisode.
(Videoikon)
Viser, at episoden er en videoepisode.
(Nyt ikon)
(Afspilningsikon)
Viser, at episoden aldrig er blevet afspillet.
Viser, at episoden afspilles lige nu.
Funktioner på skærmen med episodelisten
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Vælg et element
Tryk på knappen .
Flyt markøren op eller ned
Tryk på knappen /.
Tryk på knappen /, og hold den nede for at
rulle hurtigt op eller ned.
Vis forrige/næste skærm med listen Tryk på knappen /.
Vend tilbage til skærmen [Podcast
List]
Tryk på knappen BACK/HOME.
Ikoner, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(indstillingsmenu)
[To Playback
Screen]
Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om
podcastindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af
podcastindstillingsmenuen" ( s. 79).
Vender tilbage til podcastafspilningsskærmen.
76
Afspilning af podcast
Podcasts vises på skærmen [Podcast List] i navnerækkefølge.
Indholdsfortegnelse
Skærm med podcastliste
Menuen
Home
Indeks
Funktioner på skærmen [Podcast List]
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Vælg et element
Tryk på knappen .
Flyt markøren op eller ned
Tryk på knappen /.
Tryk på knappen /, og hold den nede for at
rulle hurtigt op eller ned.
Vis forrige/næste skærm med listen Tryk på knappen /.
Ikoner, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(indstillingsmenu)
[To Playback
Screen]
Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om
podcastindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af
podcastindstillingsmenuen" ( s. 79).
Vender tilbage til podcastafspilningsskærmen.
77
Afspilning af podcast
Du kan slette en episode, podcast eller alle overførte podcasts.
Menuen
Home
Sådan slettes den episode, som aktuelt afspilles
Indholdsfortegnelse
Sletning af podcasts
 På afspilningsskærmen for den episode, som du vil slette, trykkes
 Vælg [Delete This Episode]  [Yes].
Sådan slettes en episode i episodelisten
 I episodelisten trykkes på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist
indstillingsmenuen.
 Vælg [Delete Episode]  episode du vil slette  [Yes].
Sådan slettes en podcast
Følgende funktioner sletter alle episoder i en podcast og sletter selve podcasten.
 På skærmen [Podcast List] trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
for at få vist indstillingsmenuen.
 Vælg [Delete Podcast]  podcast du vil slette  [Yes].
eller,
 I episodelisten for den podcast, som du vil slette, trykkes på
knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.
 Vælg [Delete This Podcast]  [Yes].
Indeks
på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist indstillingsmenuen.
78
Afspilning af podcast
Denne funktion sletter alle episoder og podcasts.
 På skærmen [Podcast List] trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
 Vælg [Delete All Podcasts]  [Yes].
Menuen
Home
for at få vist indstillingsmenuen.
Indholdsfortegnelse
Sådan slettes alle podcasts
Indeks
79
Afspilning af podcast
Indeks
Indstillinger, der vises på podcastafspilningsskærmen
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Language Learning
Mode] (kun lyd)
Gør det muligt at anvende funktionen [Quick Replay] og
funktionen A-B-gentaget afspilning ( s. 56).
[DPC (Speed Control)] Justerer musiknumres afspilningshastighed ( s. 58).
(kun lyd)
[Equalizer] (kun lyd)
Tilpasser lydkvalitet ( s. 51).
[VPT(Surround)] (kun Tilpasser indstillingerne [VPT(Surround)] ( s. 53).
lyd)
[Zoom Settings] (kun
video)
Indstiller zoomfunktion ( s. 68).
[Brightness] (kun
video)
Justerer skærmens lysstyrke ( s. 104).
[On-Hold Display]
(kun video)
Indstiller, om videoskærmen skal slukkes, mens afspilleren er i
venteposition ( s. 71).
[Detailed Information] Viser detaljerede oplysninger om en episode.
[Delete This Episode]
Menuen
Home
Du kan åbne podcastindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på podcastafspilningsskæmen eller på listeskærmen. Yderligere
oplysninger om brug af indstillingsmenuen findes på  s. 16.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af podcastindstillingsmenuen
Sletter episoden ( s. 77).
Fortsættes 
80
Afspilning af podcast
Beskrivelse og sidehenvisning
[Delete Episode]
Viser skærmen for slet episode, så du kan vælge den episode,
der skal slettes ( s. 77).
[Delete This Podcast]
Sletter podcasten ( s. 77).
Indstillinger, der vises på skærmen [Podcast List]
Beskrivelse og sidehenvisning
[Delete Podcast]
Viser skærmen [Delete Podcast], så du kan vælge en podcast,
som skal slettes ( s. 77).
[Delete All Podcasts]
Sletter alle podcasts og episoder ( s. 78).
Indeks
Indstilling
Menuen
Home
Indstilling
Indholdsfortegnelse
Indstillinger, der vises på skærmen med episodelisten
81
Visning af fotos
Visning af fotos
Hvis du vil have vist fotos, skal du vælge
åbne skærmen [Photos].
[Photos] i menuen Home for at
Indholdsfortegnelse
Visning af fotos [Photos]
Menuen
Home
[Photos]
Indeks
Knappen BACK/HOME
Multivælger
 Menuen Home: Vælg
[Photos]  den
ønskede mappe  det ønskede foto.
Fotovisningsskærmen vises.
Tryk på knappen / for at åbne det
forrige eller næste foto.
Yderligere oplysninger om betjening af
fotovisningsskærmen findes i afsnittet
"Fotovisningsskærm" ( s. 82).
 Tip
Afspilningen af musiknumre fortsætter, selvom du søger efter fotos på listen over
fotomapper eller på fotolisterne, eller selvom du har åbnet fotoafspilningsskærmen.
Du kan sortere fotos, der er overført til afspilleren, i mapper. Vælg afspilleren (som
[WALKMAN]) med Windows Stifinder, og træk og slip en ny mappe til mappen
[DCIM], [PICTURE] eller [PICTURES]. Yderligere oplysninger om datahierarkiet
findes på  s. 33.
Fotofiler vises i alfabetisk rækkefølge. Filerne i mappen [PICTURE], [PICTURES] og
[DCIM] vises hhv. i mappen [PICTURE], [PICTURES] og [DCIM].
Bemærk
Hvis størrelsen på et foto er for stor, eller hvis fotofilen er beskadiget, vises
kan ikke vises.
, og fotoet
82
Visning af fotos
Når et foto vises på skærmen, vises oplysninger som fotoets filnavn i nogle få
sekunder.
Indholdsfortegnelse
Fotovisningsskærm
Område med oplysninger
Menuen
Home
Indeks
Funktioner på fotovisningsskærmen
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Åbn det næste eller forrige foto
Tryk på knappen  (forrige)/ (næste).
Vis næste/forrige billeder konsekutivt
Tryk på knappen  (forrige)/ (næste), og hold
den nede.
Vend tilbage til listeskærmen
Tryk på knappen BACK/HOME.
Ikoner, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(søg)
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode til
visning af listeskærmen og søgning efter fotos.
(indstillingsmenu)
Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om
fotoindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af
fotoindstillingsmenuen" ( s. 85).
83
Visning af fotos
Følgende er eksempler på skærme med fotolister.
Indholdsfortegnelse
Skærm med fotoliste
Menuen
Home
Afspilningsikon
Indeks
[Thumbnail Only]
[Thumbnail + Title]
Ikon af fotos
Følgende ikon vises i fotofeltet.
Ikon
Beskrivelse
(Afspilningsikon)
Viser, at fotoet vises lige nu.
Funktioner på skærmen med fotolisten
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Vælg et element
Tryk på knappen .
Flyt markøren op eller ned
Tryk på knappen /.
Tryk på knappen /, og hold den nede for at
rulle hurtigt op eller ned.
Vis forrige/næste skærm med listen
([Thumbnail + Title])
Tryk på knappen /.
Flyt markøren mod højre eller venstre
([Thumbnail Only])
Tryk på knappen /.
Vend tilbage til listeskærmen for det
næstøverste niveau
Tryk på knappen BACK/HOME.
Ikoner, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(søg)*1
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode til
visning af listeskærmen og søgning efter fotos.
(indstilingsmenu)*1 Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om
fotoindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af
fotoindstillingsmenuen" ( s. 85).
[To Playback
Screen]
Vender tilbage til skærmen for fotovisning.
Disse ikoner vises muligvis ikke afhængigt af skærmen.
*1
84
Visning af fotos
Bemærk
Menuen
Home
Når du sletter fotos fra afspilleren, skal du bruge den software, som fotoene
blev overført med, eller bruge Windows Stifinder.
Yderligere oplysninger om brug af softwaren findes i Hjælp i softwaren.
Indholdsfortegnelse
Sletning af fotos
Sletning af fotos på afspilleren kræver tilslutning til en computer.
Indeks
85
Visning af fotos
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Photo List Display Frmt.]
Indstiller visningsformatet for fotolisten ( s. 86).
Indstillinger, der vises på fotovisningsskærmen
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Brightness]
Justerer skærmens lysstyrke ( s. 104).
[Detailed Information]
Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning, filnavne
osv.
[Set as Wallpaper]
Indstiller det foto, som aktuelt vises, som tapet ( s. 105).
Indeks
Indstillinger, der vises på skærmen med fotomapper/fotolisten
Menuen
Home
Du kan åbne fotoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR
OFF på listen over fotomapper eller på en fotoliste eller på
fotovisningsskærmen. Yderligere oplysninger om brug af indstillingsmenuen
findes på  s. 16.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af fotoindstillingsmenuen
86
Visning af fotos
Hvis du vil ændre fotoindstillinger, skal du vælge
og derefter vælge [Photo Settings].
[Settings] i menuen Home
Indholdsfortegnelse
Ændring af fotoindstillinger
Menuen
Home
Indeks
Knappen BACK/HOME
[Settings]
Multivælger
Indstilling af visningsformatet for fotolisten [Photo List Format]
Afspilleren har 2 visningsformater. Du kan indstille visningsformatet for
fotolisten som [Thumbnail + Title]*1 eller [Thumbnail Only].
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Photo Settings]  [Photo List
Format]  den ønskede type format for fotoliste.
Type
Beskrivelse
[Thumbnail + Title]
Viser en fototitel med et miniaturebillede i fotolisten.
[Thumbnail Only]
Viser kun et miniaturebillede i fotolisten.
(Standardindstilling)
Miniaturebillede er ensbetydende med en reduceret billedstørrelse af et foto.
*1
Bemærk
Miniaturebilleder vises muligvis ikke afhængigt af filformatet.
87
Brug af FM-radioen
Brug af FM-radioen
Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du vælge
at åbne skærmen [FM Radio].
[FM Radio] i menuen Home for
Indholdsfortegnelse
Brug af FM-radioen [FM Radio]
Menuen
Home
Knappen BACK/HOME
Multivælger
Bemærk
Høretelefonernes ledning fungerer som antenne, så den skal rettes så meget ud som
muligt.
 Menuen Home: Vælg
[FM Radio].
Skærmen [FM Radio] vises.
 Tryk på knappen / for at vælge den ønskede frekvens, eller tryk
på knappen / for at vælge den ønskede gemte station.
FM-radioudsendelsen for den valgte frekvens eller en gemt station
modtages.
Yderligere oplysninger om betjening af FM-radioskærmen findes i
afsnittet "FM-radioskærm" ( s. 88).
Bemærk
Du kan kun vælge en gemt station, hvis stationen rent faktisk er gemt. Gem stationerne
med [Auto Preset] ( s. 89), eller indstil stationerne manuelt ( s. 90).
Indeks
[FM Radio]
88
Brug af FM-radioen
Indholdsfortegnelse
FM-radioskærm
Menuen
Home
Frekvens
Indeks
Gemt station
Bemærk
Skærmen kan se anderledes ud, afhængigt af det land/område, hvor du har købt
afspilleren.
Funktioner på skærmen [FM Radio]
Funktion
Handling
Vælg den forrige/næste frekvens
Tryk på knappen /.
Vælg den forrige/næste station, der modtages*1 Tryk på knappen /, og hold den
nede.
Vælg den forrige/næste gemte station*2
Tryk på knappen /.
Hvis følsomheden er for høj, skal du ændre indstillingen [Scan Sensitivity] ( s. 92) til [Low].
Du kan kun vælge en gemt station, hvis stationen rent faktisk er gemt. Du kan gemme stationer
med [Auto Preset] ( s. 89).
*1
*2
Ikon, som vises, når der trykkes på knappen OPTION/PWR OFF
Ikon
Beskrivelse
(indstilingsmenu)
Viser indstillingsmenuen. Yderligere oplysninger om FMradioindstillingsmenuen findes i afsnittet "Brug af FMradioindstillingsmenuen" ( s. 91).
89
Brug af FM-radioen
Du kan gemme (op til 30) radiostationer i området automatisk ved at vælge
[Auto Preset]. Vi anbefaler, at du gemmer radiostationerne med [Auto Preset],
første gang du bruger FM-radioen, eller hvis du flytter til et andet område.
Indstillingsmenuen vises.
Radiostationerne gemmes i deres frekvensrækkefølge (lav til høj).
[Auto Preset completed.] vises, når tuningen er udført, og den første gemte
station modtages.
Vælg [No] for at annullere automatisk tuning.
 Tip
Hvis afspilleren modtager for mange uønskede radiostationer på grund af for høj
følsomhed, skal du ændre indstillingen [Scan Sensitivity] ( s. 92) til [Low].
Bemærk
Brug af [Auto Preset] sletter radiostationer, der allerede er gemt.
Indeks
 Vælg [Auto Preset]  [Yes].
Menuen
Home
 Gå til skærmen [FM Radio], og tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Indholdsfortegnelse
Automatisk tuning af radiostationer [Auto Preset]
90
Brug af FM-radioen
Radiostationer, der ikke registreres af [Auto Preset], kan gemmes manuelt
( s. 89).
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist
Menuen
Home
 Gå til skærmen [FM Radio], og vælg den ønskede frekvens.
Indholdsfortegnelse
Manuel tuning af radiostationer [Save to Preset]
indstillingsmenuen.
Den frekvens, som du valgte i trin  gemmes, og det tildelte nummer på
den gemte station vises under frekvensen.
 Tip
Du kan gemme op til 30 stationer.
Bemærk
Kanalerne gemmes i rækkefølgen fra den laveste til den højeste frekvens.
Sletning af gemte radiostationer
 Gå til skærmen [FM Radio], og vælg den gemte station, der skal
slettes.
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist
indstillingsmenuen.
 Vælg [Delete from Preset].
Den gemte station slettes.
Indeks
 Vælg [Save to Preset].
91
Brug af FM-radioen
Beskrivelse og sidehenvisning
[Save to Preset ]
Gemmer de aktuelt indstillede radiostationer
( s. 90).
[Delete from Preset]
Sletter en radiostation fra en gemt station ( s. 90).
[Auto Preset]
Indstiller radiostationerne automatisk ( s. 89).
[Scan Sensitivity]
Justerer radiomodtagelsens følsomhed ( s. 92).
[Mono/Auto]
Skifter mellem mono og stereo ( s. 92).
Indeks
Indstilling
Menuen
Home
Du kan åbne en FM-radioindstillingsmenu ved at trykke på knappen
OPTION/PWR OFF på skærmen [FM Radio]. Yderligere oplysninger om brug
af indstillingsmenuen findes på  s. 16.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af FM-radioindstillingsmenuen
92
Brug af FM-radioen
Hvis du vil ændre FM-radioindstillinger, skal du vælge
Home og derefter vælge [FM Radio Settings].
[Settings] i menuen
Indholdsfortegnelse
Ændring af FM-radioindstillinger
Menuen
Home
[Settings]
Multivælger
Indstilling af modtagelse [Scan Sensitivity]
Når du vælger stationer med [Auto Preset] ( s. 89) eller knappen /, kan
det ske, at FM-modtageren modtager uønskede sendestationer på grund af for
høj følsomhed. I dette tilfælde skal du indstille modtagelsen til [Low].
Standardindstillingen er [High].
 Menuen Home: Vælg
Sensitivity]  [Low].
[Settings]  [FM Radio Settings]  [Scan
Hvis du vil gendanne standardindstillingen for modtagefølsomheden,
skal du vælge [High].
Indstilling af mono/stereo [Mono/Auto]
Hvis der forekommer støj under FM-modtagelsen, skal modtageren indstilles
til [Mono] for at optage i mono. Hvis du indstiller den til [Auto], vælges mono/
stereomodtagelse automatisk, afhængigt af modtageforholdene.
Standardindstillingen er [Auto].
 Menuen Home: Vælg
Auto]  [Mono].
[Settings]  [FM Radio Settings]  [Mono/
Hvis du vil skifte til automatisk valg, skal du vælge [Auto].
Indeks
Knappen BACK/HOME
93
Brug af funktionen støjreduktion
Brug af funktionen støjreduktion
2 Antifase-bølgeformen mod
støjen.
Den interne mikrofon indlejret i
høretelefonerne optager
baggrundsstøjen. Så analyserer
støjreduktionskredsløbet støjens
bølgeform.
Afspilleren genererer antifasebølgeformen mod støjen for at
udelukke den.
3 Den komplette bølgeform. To
bølgeforme har udelukket
hinanden.
Den originale bølgeform og antifasebølgeformen kombineres for at
udelukke hinanden, hvorved
baggrundstøjen reduceres.
Bemærk
Hvis de medfølgende høretelefoner ikke anvendes korrekt, kan støjreduktionens effekt
blive forringet. For at få det bedste ud af funktionen skal du bruge den korrekte størrelse
ørepuder, som passer til dine ører, og sætte høretelefonerne bekvemt ind i dine ører.
Der kan opstå gnidelyde, når du bruger høretelefonerne. Dette er ikke en fejl.
Støjreduktionen reducerer hovedsageligt baggrundsstøj i de lave frekvensbånd og har
mindre effekt på baggrundsstøj i de højere frekvensbånd, såsom stemmer og ringetoner.
Den har ingen effekt på bestemte lyde.
Dæk ikke høretelefonernes mikrofondel til med dine hænder osv., da støjreduktionen så
muligvis ikke fungerer.
Mikrofon
Fortsættes 
Indeks
1 Baggrundsstøjens bølgeform
(original lyd).
Menuen
Home
Den interne mikrofon indlejret i høretelefonerne optager baggrundsstøj.
Afspilleren genererer en antifase-lydbølge mod baggrundsstøjen for at reducere
den. Funktionen støjreduktion kan især reducere uønsket baggrundsstøj i et
køretøj såsom et fly, tog, bus osv., så du kan høre musik ved lav lydstyrke.
Indholdsfortegnelse
Om støjreduktion
94
Brug af funktionen støjreduktion
Indholdsfortegnelse
Menuen
Home
Indeks
Du kan muligvis høre en ringe støj, når funktionen støjreduktion er aktiv. Dette er
støjreduktionens driftsstøj og er ikke en fejl.
Du kan føle, at støjreduktionen ikke fungerer, eller at støj er højere i stille omgivelser
eller at bestemt støj muligvis ikke udelukkes så effektivt som anden støj. I dette tilfælde
deaktiveres funktionen støjreduktion.
Mobiltelefoner kan påvirke støj. I dette tilfælde holdes afspilleren væk fra mobiltelefoner.
Sørg for at tage høretelefonerne ud af dine ører, før du slutter høretelefonerne til eller
fjerner dem fra afspillerens høretelefonstik. Hvis høretelefonerne sluttes til afspilleren
eller fjernes fra den under afspilning eller mens funktionen støjreduktion er aktiv,
frembringes der muligvis støj. Dette er ikke en fejl.
Når funktionen støjreduktion tændes eller slukkes, høres en skiftelyd. Denne lyd
frembringes af skiftet i støjreduktionskredsløbet og er ikke en fejl.
95
Brug af funktionen støjreduktion
Canceling]
Menuen
Home
Høretelefonernes interne mikrofon opfanger baggrundsstøjen, og afspilleren
udsender en antifase-lydbølge for at ophæve støjen.
Indholdsfortegnelse
Afspilning med funktionen støjreduktion [Noise
Ikonindikation
Knappen BACK/HOME
Multivælger
Bemærk
Hvis der anvendes andre høretelefoner end dem, der følger med, fungerer funktionen
støjreduktion ikke, selvom [Noise Canceling: On/Off] er indstillet til [On].
 Menuen Home: Vælg
Off]  [On].
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/
vises i området med oplysninger.
Standardindstillingen er [On].
 Tip
på skærmen. Hvis der anvendes andre
Når funktionen støjreduktion er aktiv, vises
høretelefoner end dem, der følger med, fungerer funktionen støjreduktion ikke, selvom
i området med
[Noise Canceling: On/Off] er indstillet til [On]. I dette tilfælde vises
oplysninger.
Du kan justere støjreduktionseffekten. Yderligere oplysninger findes i afsnittet  s. 100.
Indeks
[Noise Canceling]
96
Brug af funktionen støjreduktion
Indholdsfortegnelse
Afspilning af eksterne lydkilder
[External Input Mode]
Brug sammen med eksterne lydenheder
Indeks
Til høretelefonstik
Medfølgende lydinputkabel
Brug sammen med underholdningssystemer om bord på fly
Medfølgende stikadapter
Medfølgende lydinputkabel
Til underholdningssystemer om bord på fly
[Noise Canceling]
Knappen BACK/HOME
Multivælger
 Slut de medfølgende høretelefoner til afspilleren, og i menuen
Home: Vælg
[On].
Menuen
Home
Du kan aktivere funktionen støjreduktion, når du afspiller lyd fra eksterne
lydkilder såsom lydenheder i fly.
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/Off] 
 Slut lydkilden til afspilleren med det medfølgende lydinputkabel.
 Menuen Home: Vælg
[Noise Canceling]  [NC Modes].
Du kan høre lydkilden med reduceret baggrundsstøj.
Fortsættes 
97
Brug af funktionen støjreduktion
Du kan skifte mellem [External Input Mode] og [Quiet Mode] ( s. 98) ved at trykke
på knappen .
du fjerner det medfølgende lydinputkabel, skifter funktionen støjreduktion
Hvis

automatisk til [Quiet Mode] ( s. 98).
Nogle underholdningssystemer om bord på fly kan muligvis ikke sluttes til afspilleren.
Ved tilslutning til en lydenhed sluttes det medfølgende lydinputkabel til enhedens
høretelefonstik. Slut det ikke til LINE OUT-stikket.
Menuen
Home
Bemærk
Indholdsfortegnelse
 Tip
Indeks
98
Brug af funktionen støjreduktion
Indholdsfortegnelse
Reducering af baggrundsstøj uden at afspille
musik [Quiet Mode]
Du kan bruge støjreduktionseffekten til at opnå fred og ro.
Multivælger
 Slut de medfølgende høretelefoner til afspilleren, og i menuen
Home: Vælg
[On].
[Noise Canceling]  [Noise Canceling: On/Off] 
 Menuen Home: Vælg
[Noise Canceling]  [NC Modes].
 Tip
Hvis afspilleren modtager et lydinputsignal fra det medfølgende lydinputkabel, som er
sluttet til WM-PORT, skifter afspilleren til [External Input Mode] ( s. 96). Du kan
skifte mellem [External Input Mode] og [Quiet Mode] ved at trykke på knappen .
Hvis du fjerner det medfølgende lydinputkabel under [External Input Mode], skifter
funktionen støjreduktion også automatisk til [Quiet Mode].
Bemærk
Støjreduktionen reducerer hovedsageligt baggrundsstøj i de lave frekvensbånd og har
mindre effekt på baggrundsstøj i de højere frekvensbånd, såsom stemmer og ringetoner.
Den har ingen effekt på bestemte lyde.
Indeks
Knappen BACK/HOME
Menuen
Home
[Noise Canceling]
99
Brug af funktionen støjreduktion
Hvis du vil ændre støjreduktionsindstillinger, skal du vælge
menuen Home og derefter vælge [NC Settings].
[Settings] i
Indholdsfortegnelse
Ændring af støjreduktionsindstillinger
Menuen
Home
[Settings]
Multivælger
Valg af NC-omgivelser [Select NC Environment]
Du kan vælge det digitalfilter, som egner sig mest til reducering af
baggrundsstøjen på stedet.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [NC Settings]  [Select NC
Environment]  den ønskede type indstilling.
Type
Beskrivelse
[Bus/Train]
Mest effektiv til reducering af støj i en bus eller tog.
[Airplane]
Mest effektiv til reducering af støj i et fly.
[Office]
Mest effektiv til reducering af støj i et kontor.
 Tip
Du kan også vælge filtret fra skærmen [NC Modes] ved at vælge [Select NC
Environment] fra funktionsmenuen.
Bemærk
Denne funktion fungerer kun, når [Noise Canceling: On/Off] er indstillet til [On].
Indeks
Knappen BACK/HOME
100
Brug af funktionen støjreduktion
Cancel Level].
[Settings]  [NC Settings]  [Set Noise
 Tryk på knappen / for at justere indstillingsniveauet, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Indstillingen kan justeres i 31 trin. Indikatorens centerposition giver
optimal effekt ved normale omgivelser. Flyt indikatorens position for at
justere den ønskede værdi.
 Tip
Du kan også justere indstillingen fra skærmen [NC Modes] ved at vælge [Set Noise
Cancel Level] fra funktionsmenuen.
Bemærk
Denne funktion fungerer kun, når [Noise Canceling: On/Off] er indstillet til [On].
 Standardindstillingen (indikatorens centerposition) giver optimal effekt ved normale
omgivelser. Støjreduktionseffekten forbedres ikke nødvendigvis ved at maksimere
mikrofonens følsomhed.
Indeks
 Menuen Home: Vælg
Menuen
Home
Afspilleren har til hensigt at give dig den optimale effekt af funktionen
støjreduktion ( s. 93). Du kan dog muligvis forbedre effekten afhængigt af
din øreform eller anvendelsesomgivelserne ved at øge (eller reducere)
følsomheden på mikrofonen, som er installeret i høretelefonerne. Du kan
justere mikrofonens følsomhed ved at indstille niveauet for støjreduktion.
Juster funktionen, når støjreduktionseffekten er dårlig.
Indholdsfortegnelse
Justering af støjreduktionseffekten [Set Noise Cancel Level]
101
Fællesindstillinger
Fællesindstillinger
Hvis du vil ændre afspillerens fællesindstillinger, skal du vælge
menuen Home og derefter vælge [Common Settings].
[Settings] i
Indholdsfortegnelse
Ændring af fællesindstillinger
Menuen
Home
[Settings]
Multivælger
Visning af oplysninger om afspilleren [Unit Information]
Oplysninger, f.eks. modelnavn, firmwareversion osv., vises.
 Menuen Home: Vælg
Information].
[Settings]  [Common Settings]  [Unit
Element
Beskrivelse
[Model:]
Viser afspillerens modelnavn.
[Firmware:]
Viser versionsoplysninger for afspillerens firmware.
[Free/Total Memory
Space:]
Viser afspillerens tilgængelige ledige plads/totale kapacitet.
[Total Songs:]
Viser det samlede antal musiknumre (inklusive lydpodcasts) på
afspilleren.
[Total Videos:]
Viser det samlede antal videoer (inklusive videopodcasts) på
afspilleren.
[Total Photos:]
Viser det samlede antal fotos på afspilleren.
[WM-PORT:]
Viser versionsoplysninger for WM-PORT.
Indeks
Knappen BACK/HOME
102
Fællesindstillinger
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [AVLS
(Volume Limit)]  den ønskede type indstilling.
Beskrivelse
[On]
Lydstyrken holdes på et moderat niveau.
[Off]
Lyden afspilles ved den oprindelige lydstyrke.
(Standardindstilling)
Deaktivering af betjeningslyde [Beep Settings]
Du kan aktivere eller deaktivere afspillerens betjeningslyde.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [Beep
Settings]  den ønskede type indstilling.
Type
Beskrivelse
[On]
Der høres betjeningslyde. (Standardindstilling)
[Off]
Der høres ingen betjeningslyde.
Indeks
Type
Menuen
Home
Du kan bruge [AVLS (Volume Limit)] (Automatic Volume Limiter System) til
at begrænse den højest tilladelige lydstyrke for at undgå høreskader eller
forstyrrelser. [AVLS (Volume Limit)] gør det muligt at afspille musik ved en
behagelig lydstyrke.
Indholdsfortegnelse
Begrænsning af lydstyrke [AVLS (Volume Limit)]
103
Fællesindstillinger
Afspilleren slukker skærmen, hvis der ikke udføres noget i et stykke tid. Du
kan indstille ventetiden, før skærmen skal slukkes.
[Settings]  [Common Settings]  [Screen
Off Timer]  den ønskede type indstilling.
Beskrivelse
[After 15 Sec]
Slukker for skærmen, hvis der ikke udføres noget i 15
sekunder.
[After 30 Sec]
Slukker for skærmen, hvis der ikke udføres noget i 30
sekunder. (Standardindstilling)
[After 1 Min]
Slukker for skærmen, hvis der ikke udføres noget i 1
minut.
[After 3 Min]
Slukker for skærmen, hvis der ikke udføres noget i 3
minutter.
[After 5 Min]
Slukker for skærmen, hvis der ikke udføres noget i 5
minutter.
[After 30 Min]
Slukker for skærmen, hvis der ikke udføres noget i 30
minutter.
Bemærk
Afspilleren slukker ikke for skærmen i følgende situationer.
Afspilning af video med [TV Output(Video)] indstillet til [Off].
Afspilning af videopodcast.
Søgning efter en FM-radiostation og brug af FM-radioens funktion [Auto Preset].
Overførsel af data via USB-forbindelsen.
Sletning af video, podcastepisode osv.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen Home: Vælg
Indholdsfortegnelse
Indstilling af tid før skærmen slukkes [Screen Off Timer]
104
Fællesindstillinger
Du kan indstille skærmens lysstyrke til ét af 5 niveauer.
[Brightness].
[Settings]  [Common Settings] 
Menuen
Home
 Menuen Home: Vælg
Indholdsfortegnelse
Justering af skærmens lysstyrke [Brightness]
 Tryk på knappen / for at vælge den ønsekde indstilling, og tryk
Bemærk
Når du har valgt en indstillingsværdi, skal du sørge for at trykke på knappen  for at
bekræfte. Hvis du trykker på knappen BACK/HOME, før du bekræfter, annulleres
indstillingen.
 Tip
Hvis du indstiller skærmens lysstyrke til et lavt niveau, holder batteriet længere
( s. 111).
Når
afspilleren tilsluttes via USB-kablet, kan det ske, at skærmens lysstyrke justeres til et

lavere niveau, uanset indstillingen.
Indeks
derefter på knappen  for at bekræfte.
Du kan justere til et af de 5 niveauer. Jo højere tal, jo lysere skærm.
Standardindstillingen er [3].
105
Fællesindstillinger
Du kan indstille skærmens tapet.
 Menuen Home: Vælg
Beskrivelse
[No Wallpaper]
Viser standardtapetet.
[User's Wallpaper]
Viser et foto, som indstilles som tapet. (Følg
anvisningerne.)
[User's W.p.(dark)]
Viser et foto, som indstilles som tapet. (Følg
anvisningerne.)
Denne indstilling reducerer fotoets lysstyrke, så du nemt
kan genkende menuelementer eller ikoner.
Sådan indstilles et ønsket foto som tapet
Du skal angive et foto på afspilleren for tapetet før [User's Wallpaper] eller
[User's W.p.(dark)] vælges for at indstille fotoet som tapet.
 Menuen Home: Vælg
det ønskede foto.
[Photos]  den ønskede søgemetode 
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF for at få vist
indstillingsmenuen.
 Vælg [Set as Wallpaper].
Indeks
Type
Menuen
Home
[Settings]  [Common Settings] 
[Wallpaper Settings]  den ønskede type tapet.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af tapet [Wallpaper Settings]
106
Fællesindstillinger
Du kan indstille dato og klokkeslæt.
 Menuen Home: Vælg
 Tryk på knappen / for at vælge år, og tryk derefter på knappen
Menuen
Home
[Settings]  [Common Settings]  [Clock
Settings]  [Set Date-Time].
Indholdsfortegnelse
Indstilling af de aktuelle tidsoplysninger [Set Date-Time]
/ for at ændre værdien.
minutter, og tryk så på knappen  for at bekræfte.
 Tip
Du kan vælge mellem følgende datoformater: [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] eller
[DD/MM/YYYY]. Du kan også vælge tidsformatet [12-hour] eller [24-hour]. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Indstilling af datoformat [Date Display Format]"
( s. 107) eller "Indstilling af tidsformat [Time Display Format]" ( s. 107).
Bemærk
Du mister muligvis indstillingerne for dato og klokkeslæt, hvis batteriet løber tør for
strøm, fordi afspilleren f.eks. ikke er blevet brugt i lang tid; "-" vises i stedet for den
aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
kan vinde eller miste op til 60 sekunder pr. måned. I dette tilfælde skal uret
Uret

indstilles igen.
Indeks
 Udfør trin , og juster indstillingerne for måned, dato, timer og
107
Fællesindstillinger
Du kan vælge et af følgende datoformater til visning af den aktuelle dato
( s. 106): [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] eller [DD/MM/YYYY].
[Settings]  [Common Settings]  [Clock
Settings]  [Date Display Format]  den ønskede type format.
Beskrivelse
[YYYY/MM/DD]
Viser datoen som år/måned/dag.
[MM/DD/YYYY]
Viser datoen som måned/dag/år.
[DD/MM/YYYY]
Viser datoen som dag/måned/år.
Indstilling af tidsformat [Time Display Format]
Du kan vælge et af følgende formater til visning af det aktuelle klokkeslæt
( s. 106): [12-hour] eller [24-hour].
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [Clock
Settings]  [Time Display Format]  den ønskede type format.
Type
Beskrivelse
[12-hour]
Viser det aktuelle klokkeslæt i 12-timers format.
[24-hour]
Viser det aktuelle klokkeslæt i 24-timers format.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen Home: Vælg
Indholdsfortegnelse
Indstilling af datoformat [Date Display Format]
108
Fællesindstillinger
I tilstanden [Battery Care] stopper afspilleren genopladningen, når batteriet er
opladet til 90 %. Du kan bruge denne tilstand til at reducere forringelse
forårsaget af opladning og afladning, dvs. øge batteriets holdbarhed.
[Settings]  [Common Settings]  [Battery
Care]  den ønskede type indstilling.
Beskrivelse
[On]
Bruger tilstanden [Battery Care].
[Off]
Bruger tilstanden normal opladning. (Standardindstilling)
Bemærk
Hvis [Battery Care] er indstillet til [On], begrænses den maksimale opladningskapacitet
til 90 %. Som følge deraf forkortes batteriets holdbarhed mellem opladninger med ca.
10 %.
Gendannelse af standardindstillingerne [Reset All Settings]
Du kan gendanne afspillerens standardindstillinger. Nulstillingen af afspilleren
sletter ikke data som musik, videoer og fotos.
Bemærk
Hvis du vælger denne funktion under afspilning, sætter afspilleren afspilningen i
pausetilstand, før nulstillingen udføres.
Standardindstillingen for [Equalizer] for afspillere, som sælges i Latinamerika, er
anderledes end fabriksindstillingen.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [Reset/
Format]  [Reset All Settings]  [Yes].
[Restored factory settings.] vises.
Hvis du vil annullere handlingen, skal du vælge [No] for bekræftelsen.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen Home: Vælg
Indholdsfortegnelse
Sådan begrænses opladningsmængden [Battery Care]
109
Fællesindstillinger
Du kan formatere afspillerens indbyggede flashhukommelse.
Bemærk
[Settings]  [Common Settings]  [Reset/
Format]  [Format].
[All data including songs will be deleted. Proceed?] vises.
 Vælg [Yes].
[All data will be deleted. Proceed?] vises.
Hvis du vil annullere handlingen, skal du vælge [No].
 Vælg [Yes].
[Memory formatted.] vises efter udført formatering.
Hvis du vil annullere handlingen, skal du vælge [No].
Brug af tilstanden USB-forbindelse [USB Connection Mode]
Når der tilsluttes til en computer med USB-kablet, vil nogle computere ikke
kunne oprette USB-forbindelse til afspilleren, så afspilleren ikke viser
[Connecting].
I dette tilfælde kan du få vist standbyskærmen for USB-forbindelsen før
tilslutning, så USB-forbindelsen oprettes med større pålidelighed.
 Menuen Home: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [USB
Connection Mode].
[Use when USB connection cannot be established. Use this mode?] vises.
 Vælg [Yes].
Afspilleren går i standbytilstand for USB-forbindelsen, så standbyskærmen
for USB-forbindelsen vises. Efter tilslutning til en computer med USBkablet, vises [Connecting].
Indeks
 Menuen Home: Vælg
Menuen
Home
Hvis hukommelsen formateres, slettes alle data (musiknumre, videoer, fotos osv.,
herunder dataeksempler, som afspilleren blev leveret med, medfølgende
softwareinstallationer og Brugervejledning). Sørg for at kontrollere dataene i
hukommelsen, før du udfører en formatering, og eksporter eventuelle vigtige data til
computerens harddisk.
indbyggede flashhukommelse må ikke formateres (initialiseres) med
Afspillerens

Windows Stifinder. Hvis du har formateret den med Windows Stifinder, skal
formateringen gentages med afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Formatering af hukommelse [Format]
110
Fællesindstillinger
Du kan vælge mellem forskellige sprog til menuer og meddelelser.
 Menuen Home: Vælg
Meddelelser og menuer skal vises på følgende sprog:
[Deutsch]
Tysk
[English]
Engelsk
[Español]
Spansk
[Français]
Fransk
[Italiano]
Italiensk
[Português]
Portugisisk
[Русский]
Russisk
[
[
*1
]
Japansk
]
Koreansk
[
]
Forenklet kinesisk
[
]
Traditionel kinesisk
Japansk visning er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af afspillerens udgivelsesområde.
*1
Indeks
Sprog
Menuen
Home
ønskede sprog.
[Settings] [Language Settings]  det
Indholdsfortegnelse
Valg af skærmsprog [Language Settings]
111
Nyttige oplysninger
Nyttige oplysninger
Indstillinger til forlængelse af batteriets brugstid
Du kan spare på batteriet ved at ændre standardindstillingerne til indstillinger i
kolonnen "Indstilling, der forlænger batteriets brugstid". Yderligere oplysninger
om batteriets brugstid med en indstilling, der forlænger batteriets brugstid,
findes i afsnittet "Batteriets brugstid (kontinuerlig afspilning)" ( s. 162).
Indstilling
Standardindstilling Grundindstilling for
måling af batteriets
brugstid (Indstilling,
der forlænger
batteriets brugstid)
[On]
[Noise Canceling: On/Off]
( s. 95)
Fællesindstillinger [Screen Off Timer] ( s. 103) [After 30 Sec]
Støjreduktion
[Brightness] ( s. 104)
[3]
[Battery Care] ( s. 108)
[Off]
Musikindstillinger [Equalizer] ( s. 51)
[Off]
[After 30 Sec]
[3]
[Off]
[None]
[None]
[VPT(Surround)] ( s. 53)
[None]
[None]
[DSEE(Sound Enhance)]
( s. 54)
[Off]
[Off]
[Clear Stereo] ( s. 54)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]
( s. 55)
[Off]
[Off]
[DPC (Speed Control)]
( s. 58)
[Off]
[Off]
[TV Output(Music)] ( s. 45) [Off]
[Off]
Videoindstillinger [TV Output(Video)] ( s. 64) [Off]
[Off]
*1
Standardindstilling for afspillere, som sælges i Latinamerika, er [Custom 1], og CLEAR BASS er
indstillet til niveauet +3.
*1
Juster dataformat og bithastighed
Spilletiden varierer, da batteriets brugstid kan påvirkes af formatet og
bithastigheden af de forskellige musiknumre, videoer eller fotos.
Yderligere oplysninger om opladnings- og brugstider findes på side  s. 161,
162.
Indeks
Sluk afspilleren manuelt
Hvis du trykker på knappen OPTION/PWR OFF og holder den nede, skifter
afspilleren til standby, og skærmen slukkes for at spare på batteriet. Hvis
afspilleren er i standby i over et døgn, slukkes den automatisk.
Menuen
Home
Det er muligt at spare på batteriet og forlænge brugstiden mellem
opladningerne ved at justere indstillingerne eller administrere strømstyringen
korrekt.
Følgende tip forlænger batteriets brugstid.
Indholdsfortegnelse
Om batteriets brugstid
112
Nyttige oplysninger
Indholdsfortegnelse
Hvad er "format" og "bithastighed"?
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en almindelig
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen under
ISO (International Organization for Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til ca. 1/10 af standard cd-lydfiler.
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en almindelig
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMAformatet giver samme lydkvalitet som MP3-formatet, men filstørrelsen er
mindre.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en almindelig
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen under
ISO (International Organization for Standardization). AAC-formatet giver
samme lydkvalitet som MP3-formatet, men filstørrelsen er mindre.
Linear PCM: Linear PCM er et lydoptagelsesformat uden digital
komprimering. Du kan opnå samme kvalitet som cd-musik ved at optage i
dette format.
Hvad betyder "beskyttet af ophavsret"?
Nogle musik- eller videofiler osv., som du kan købe på en online musiktjeneste
osv., kan være underlagt adgangsteknologier, f.eks. kryptering, for at begrænse
brug og kopiering af materialet i overensstemmelse med loven om ophavsret.
Hvad er "bithastighed"?
"Bithastighed" er den mængde data, der bruges til at gemme hvert sekund af
lyden. Hastigheden måles i "kbps" (kilobit pr. sekund), f.eks. 64 kbps. Som
hovedregel giver høje bithastigheder bedre lydkvalitet, men til gengæld kræves
der mere lagerplads til den samme mængde lyd.
Fortsættes 
Indeks
"Lydformat" henviser til den metode, der bruges til at importere lyddata fra
internettet eller lyd-cd'er til en computer, hvorefter dataene gemmes som en
lydfil.
Almindelige formater omfatter MP3 og WMA osv.
Menuen
Home
Hvad er "lydformat"?
113
Nyttige oplysninger
Hvad er "videoformat"?
"Videoformat" henviser til den metode, der bruges til at importere video- og
lyddata til en computer, hvorefter dataene gemmes som en videofil.
Almindelige formater omfatter MPEG-4 og AVC osv.
MPEG-4: MPEG-4 henviser til Moving Picture Experts Group phase 4, der er
udviklet af MPEG-arbejdsgruppen under ISO (International Organization for
Standardization). Komprimeringsformatet er beregnet til video- og lyddata.
AVC: AVC henviser til Advanced Video Coding, der er udviklet af MPEGarbejdsgruppen under ISO (International Organization for Standardization).
Dette format tillader gengivelse af mere levende billeder ved en lav
bithastighed. AVC-filer omfatter fire profiler, herunder "AVC Baseline Profile".
AVC-formatet er baseret på MPEG-4 AVC-standarden, der er udviklet af ISO
(International Organization for Standardization). AVC er standardiseret som
MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, og den kendes også som MPEG-4
AVC/H.264 eller H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) er et videokomprimeringsformat, der er
udviklet af Microsoft Corporation. Det er bygget op omkring MPEG-4, opnår
høj komprimeringshastighed og understøtter DRM-kopisikring.
Hvad er "fotoformat"?
"Fotoformat" henviser til den metode, der bruges til at importere billeder til en
computer, hvorefter billederne gemmes som billedfiler. JPEG er et eksempel på
et almindeligt brugt format.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) er et almindeligt
billedkomprimeringsformat, der er udviklet af JPEG. JPEG kan komprimere en
billedfil til mellem 1/10 og 1/100 af den oprindelige billedfilstørrelse.
 Tip
Yderligere oplysninger om understøttede filformater og bithastigheder findes på
 s. 158.
Indeks
Hvis du importerer et musiknummer fra en cd til computeren ved lav bithastighed, kan
du ikke forbedre musiknummerets lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når
musiknummeret overføres til afspilleren fra computeren.
Menuen
Home
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagerstørrelse?
Som hovedregel giver høje bithastigheder bedre lydkvalitet, men til gengæld
kræves der mere lagerplads til den samme mængde lyd, og der er dermed plads
til færre musiknumre på afspilleren.
Lave bithastigheder gør det muligt at gemme flere musiknumre, men ved en
lavere lydkvalitet.
114
Nyttige oplysninger
Menuen
Home
Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flashhukommelse ved
at overføre dataene fra computeren med Windows Stifinder eller anden
overførselssoftware. Hvis afspilleren er sluttet til computeren, vises den
indbyggede flashhukommelse i Windows Stifinder som [WALKMAN].
Indholdsfortegnelse
Lagring af data
Bemærk
Indeks
Du må ikke bruge den medfølgende software sammen med afspillerens indbyggede
flashhukommelse, når du samtidig bruger Windows Stifinder.
Du må ikke fjerne det medfølgende USB-kabel, mens [Do not disconnect.] vises under
en dataoverførsel. Dataene kan beskadiges.
Du må ikke formatere den indbyggede flashhukommelse med Windows Stifinder. Hvis
du vil formatere den indbyggede flashhukommelse, skal den formateres på afspilleren
( s. 109).
Du må ikke ændre navne på følgende mapper: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT],
[VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES] og [PODCASTS]. Du må heller ikke
ændre navne på filer og mapper, der ligger under dem. Hvis du gør dette, vises de ikke
på afspilleren.
115
Nyttige oplysninger
 Download opdateringsprogrammet til computeren fra webstedet.
opdateringsprogrammet.
 Følg vejledningen på skærmen for at opdatere afspillerens
firmware.
Opdateringen af firmwaren er udført.
 Tip
[Settings]  [Common
Du kan få vist afspillerens firmwareversion ved at vælge
Settings]  [Unit Information] i menuen Home ( s. 101).
Indeks
 Slut afspilleren til computeren, og kør derefter
Menuen
Home
Du kan opdatere afspillerens firmware. Installer afspillerens seneste firmware
for at føje nye funktioner til afspilleren. Yderligere oplysninger om den seneste
firmware og installationsvejledninger findes på kundesupportwebstederne
( s. 139).
Indholdsfortegnelse
Opdatering af afspillerens firmware
116
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at
løse problemet.
prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
Nogle problemer kan muligvis løses ved at oplade batteriet.
3 Tryk på knappen RESET med en spids genstand osv.
Hvis du trykker på knappen RESET, mens afspilleren er i brug, kan du miste
gemte data og indstillinger for afspilleren.
4 Læs eventuelle oplysninger om problemet i Hjælp til den enkelte
software.
5 Søg efter oplysninger om problemet på følgende
kundesupportwebsteder ( s. 139).
6 Hvis problemet ikke kan løses med de ovenfor nævnte
fremgangsmåder, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Indeks
2 Slut afspilleren til computeren for at oplade batteriet.
Menuen
Home
1 Find symptomerne på problemet i følgende fejlfindingsoversigt, og
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
117
Fejlfinding
Musiknumre eller fotos kan ikke slettes på afspilleren.
 Du kan ikke slette musiknumre eller fotos på afspilleren.
 Dataene skal slettes med den software, som de blev overført med, eller med
Windows Stifinder.
Fortsættes 
Indeks
Der kan ikke afspilles data.
 Batteriet er opbrugt.
 Lad batteriet helt op ( s. 19).
 Hvis afspilleren ikke reagerer, selvom batteriet er ladet op, skal du trykke på
knappen RESET for at nulstille afspilleren ( s. 116).
 [TV Output(Video)] er indstillet til [On].
 Indstil til [Off] ( s. 64).
 Datahierarkiernes niveau svarer ikke til afspillerens efter overførsel med træk og
slip i Windows Stifinder.
 Anbring dataene på den korrekte placering med træk og slip ( s. 31, 36).
 De overførte filformater understøttes ikke.
 Yderligere oplysninger om formater, der kan afspilles, findes i "Understøttede
filformater" under "Specifikationer" ( s. 158). Ikke alle filer kan afspilles,
afhængigt af bestemte filspecifikationer.
 Du har placeret lyd-MP4-filer i en videomappe med træk og slip.
 Placer dem i mappen [MUSIC] med træk og slip.
 Den begrænsede afspilningsperiode for et musiknummer er udløbet som følge af
abonnementsforhold osv.
 Musiknumre med en udløbet begrænset afspilningsperiode kan ikke afspilles.
Opdater dem med den software, som de blev overført med.
Menuen
Home
Der høres ingen lyd.
 Der er skruet helt ned for lyden.
 Skru op for lyden ( s. 6).
 Stikket til høretelefonerne er ikke tilsluttet korrekt.
 Hvis høretelefonerne ikke tilsluttes korrekt, kommer der muligvis ingen lyd fra
høretelefonerne. Skub høretelefonernes stik ind, indtil det klikker på plads
( s. 6).
 Stikket til høretelefonerne er snavset.
 Rengør stikket til høretelefonerne med en blød, tør klud.
Indholdsfortegnelse
Betjening
118
Fejlfinding
Der genereres støj.
 Støjreduktion er indstillet et stille sted.
 Støj har tendens til at være mere mærkbar et stille sted eller afhængigt af
støjtypen. Deaktiver støjreduktion ( s. 95). Derudover er de medfølgende
høretelefoner konstrueret til en ret høj følsomhed, så effekten af støjreduktionen
maksimeres støjende steder såsom udendørs eller i et tog. Derfor kan det være, at
du hører hvid støj et stille sted, selvom du deaktiverer støjreduktion.
En
enhed, der udsender radiosignaler, f.eks. en mobiltelefon, bruges i nærheden af

afspilleren.
 Når du bruger udstyr som mobiltelefoner, skal de holdes på afstand af afspilleren.
Musikdata,
der er importeret fra cd'er osv., er beskadigede.

dataene,
importer og overfør dem igen. Når du importerer data til
Slet

computeren, skal du lukke alle andre programmer for at undgå, at dataene
beskadiges.
overførte filformater understøttes ikke. Yderligere oplysninger findes under
De

"Understøttede filformater" i afsnittet "Specifikationer" ( s. 158).
 Ikke alle musiknumre kan afspilles, afhængigt af bestemte filspecifikationer.
Fortsættes 
Indeks
Musiknumre afspilles kun inden for et begrænset afspilningsområde, f.eks. inden
for ét album.
 [Playback Range] ( s. 51) er indstillet til [Selected Range].
 Indstillingen for afspilningsområdet ændres.
Menuen
Home
Når der er valgt [All Songs] eller [Album], vises alle musiknumrene, men ikke alle
musiknumre vises, når der vælges [Folder].
 Lydfilerne er ikke placeret i mapper under mappen [MUSIC].
 Placer dem i mapper under mappen [MUSIC] med træk og slip.
Indholdsfortegnelse
Overførte data vises ikke på listen.
 Videoer og fotos i et format, som ikke understøttes, kan muligvis ikke registreres af
afspilleren og vises muligvis ikke i en liste ( s. 158).
 Hvis du omdøber en videofil, som overføres fra en computer til afspilleren, eller
flytter den til en anden mappe, registreres den muligvis ikke af afspilleren og vises
muligvis ikke i en videoliste.
 Dataene blev anbragt på en forkert placering med træk og slip.
 Anbring dataene på den korrekte placering med træk og slip ( s. 31, 36).
 Afspillerens indbyggede flashhukommelse er blevet formateret med Windows
Stifinder.
 Den indbyggede flashhukommelse skal formateres på afspilleren ( s. 109).
 Det medfølgende USB-kabel blev fjernet fra afspilleren under en igangværende
dataoverførsel.
 Overfør de brugbare filer til computeren igen, og formater den indbyggede
flashhukommelse på afspilleren ( s. 109).
119
Fejlfinding
Afspilningen stopper ikke.
 På denne afspiller er der ingen forskel på at stoppe og sætte på pause. Når du
trykker på knappen , vises , og afspilningen sættes på pause/stopper.
Lyden er ikke høj nok.
 [AVLS (Volume Limit)] er aktiveret.
 Deaktiver [AVLS (Volume Limit)] ( s. 102).
Fortsættes 
Indeks
Afspilleren fungerer ikke. (Den reagerer ikke på nogen knapper.)
 Knappen HOLD er indstillet til HOLD.
 Skub knappen HOLD i modsat retning ( s. 7).
 Der er dannet kondens i afspilleren.
 Lad afspilleren tørre i nogle få timer.
Det
resterende batteriniveau er lavt eller utilstrækkeligt.

 Slut afspilleren til en tændt computer for at lade batteriet op ( s. 19).
 Hvis du forsøger at lade batteriet op, uden at der sker ændringer, skal du trykke
på knappen RESET for at nulstille afspilleren ( s. 116).
Du
kan ikke bruge afspilleren, mens [Connecting] eller [Connected USB (MTP)]

vises.
 Fjern USB-kablet for at bruge afspilleren.
Menuen
Home
Indstillingen [VPT(Surround)] eller funktionen [Clear Stereo] fungerer ikke.
 Ved afspilning på eksterne højtalere med holderen (medfølger ikke) fungerer
indstillingerne [VPT(Surround)] og funktionen [Clear Stereo] muligvis ikke, da
afspilleren kun er konstrueret til kompatible høretelefoner. Dette er ikke en fejl.
Indholdsfortegnelse
Funktionen støjreduktion fungerer ikke.
 Funktionen støjreduktion er deaktiveret.
 Indstil [Noise Canceling: On/Off] til [On] ( s. 95).
 Du bruger andre høretelefoner end de medfølgende.
 Brug de medfølgende høretelefoner.
 De medfølgende høretelefoner bruges ikke korrekt.
 Størrelsen på ørepuderne ændres, eller ørepudernes position justeres, så de
passer bekvemt til dine ører ( s. 8). Hvis du skifter størrelsen af ørepuder, skal
du sætte dem ordentligt fast på høretelefonerne, så ørepuderne ikke falder af og
bliver siddende i dine ører.
 Mikrofonens følsomhed er ikke justeret korrekt.
 Afspilleren er justeret fra fabrikkens side, så støjreduktionseffekten maksimeres.
Du kan dog opnå mere effektivitet ved at øge eller reducere følsomheden på
mikrofonen, som er integreret i de medfølgende høretelefoner. Juster funktionen
støjreduktion igen ( s. 100).
 Afspilleren bruges et stille sted.
 Funktionen støjreduktion har muligvis ingen effekt et stille sted eller afhængigt
af støjtypen.
 Det valgte digitalfilter er ikke egnet til reducering af baggrundsstøjen på stedet.
 Indstil [Select NC Environment] til den mest egnede indstilling for stedet
( s. 99).
120
Fejlfinding
Afspilleren slukkede og tændte igen.
 Afspilleren slukker og tænder automatisk i tilfælde af fejl.
Afspilleren fungerer ikke, som den skal.
 Computeren blev tændt eller genstartet, mens afspilleren var tilsluttet.
 Nulstil afspilleren ved at trykke på RESET på afspilleren. Afspilleren må ikke
være tilsluttet, mens computeren tændes eller genstartes.
Indeks
Der vises ingen miniaturer (såsom cover).
 Musiknumrene er i et filformat, der understøttes af afspilleren, men indeholder
ingen coveroplysninger.
Der vises kun miniaturer, når musiknumrene indeholder coveroplysninger, og når
filformatet understøttes af afspilleren.
 Gentag overførslen med Windows Media Player 11 eller med anden
overførselssoftware.
på miniaturen svarer ikke til videoen, eller videoer er placeret forkert.
Navnet

 Placer en JPEG-fil med samme navn som videoen i mappen under mappen
[VIDEO].
kan kun vises, hvis fotoene er tilknyttet miniaturer, der er i
Miniaturerne

overensstemmelse med Exif-filformatet.
Menuen
Home
Afspilningen stoppede pludseligt.
 Det resterende batteriniveau er utilstrækkeligt.
 Slut afspilleren til en tændt computer for at lade batteriet op ( s. 19).
 Der afspilles musiknumre eller videofiler, der ikke understøttes.
 Afspil et andet musiknummer og videofil.
Indholdsfortegnelse
Der høres ingen lyd fra høretelefonernes højre kanal.
Eller lyden fra højre kanal høres i begge sider i høretelefonerne.
 Stikket til høretelefonerne er ikke sat helt i.
 Hvis høretelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, sendes lyden ikke korrekt. Sæt
stikket til høretelefonerne i afspilleren, indtil det klikker på plads ( s. 6).
121
Fejlfinding
"" vises i stedet for en titel.
 Titlen indeholder tegn, der ikke kan vises på afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Skærm
[Unknown] vises for albummets eller kunstnerens navn, osv.
 Dataene indeholder ingen oplysninger om albummets eller kunstnerens navn osv.
Menuen
Home
Der vises underlige tegn.
 Der er valgt et forkert sprog.
 Vælg det korrekte sprog under [Language Settings] ( s. 21, 110), og overfør
dataene til afspilleren igen.
Indeks
Skærmen bliver mørk, når der vises et foto.
 Der er ikke blevet udført handlinger i den tid, som er valgt i [Screen Off Timer]
( s. 103).
 Tryk på en vilkårlig knap.
Skærmen slukkes.
 Der er ikke blevet udført handlinger i det tidsrum, som du har valgt i [Screen Off
Timer] ( s. 103).
 Tryk på en vilkårlig knap.
 [On-Hold Display] er indstillet til [No].
 Indstil [On-Hold Display] til [Yes] ( s. 71).
Ikonet  (tv-udgang) blinker i området med oplysninger på
musikafspilningsskærmen.
 Video-/lydkablet er ikke tilsluttet.
 Tilslut kablet korrekt.
122
Fejlfinding
Afspilleren slukker automatisk.
 Afspilleren slukker automatisk for at spare på batteriet.
 Tryk på en vilkårlig knap for at tænde afspilleren.
Opladningen udføres meget hurtigt.
 Det tager kun kort tid at lade batteriet helt op, hvis batteriet er næsten helt ladet op,
når opladningen begynder.
Indeks
Afspilleren kan ikke lade batteriet op.
 USB-kablet er ikke sluttet korrekt til USB-porten på computeren.
 Fjern og isæt USB-kablet.
 Brug det medfølgende USB-kabel.
 Batteriet lades op ved en temperatur, der ligger uden for intervallet 5 °C til 35 °C.
Batteriet kan ikke oplades, hvis ikonet
vises.
 Batteriet skal lades op ved en temperatur på mellem 5 °C til 35 °C.
 Computeren er ikke tændt.
 Tænd computeren.
 Computeren er sat i standby eller dvale.
 Aktiver computeren fra standby eller dvale.
 Der bruges USB-hub.
 Tilslutning af afspilleren via USB-hub fungerer muligvis ikke. Slut afspilleren til
computeren med det medfølgende USB-kabel.
 Computerens operativsystem understøttes ikke af afspilleren.
 Slut afspilleren til en computer med et operativsystem, som understøttes af
afspilleren, for at oplade den.
 Hvis problemet ikke forsvinder, når du prøver forslagene ovenfor, skal du trykke på
knappen RESET på afspilleren og slutte den til computeren igen med det
medfølgende USB-kabel.
Menuen
Home
Batteriets brugstid er kort.
 Driftstemperaturen er under 5 °C.
 Batteriets brugstid bliver kortere som følge af batteriets egenskaber. Dette er ikke
en fejl.
 Batteriets opladningstid er ikke tilstrækkelig.
vises.
 Lad batteriet op, indtil
 Det er muligt at spare på batteriet og forlænge afspillerens brugstid ved at justere
indstillingerne eller administrere strømstyringen ( s. 111).
 Afspilleren har ikke været brugt i længere tid.
 Batteriets effektivitet forbedres ved gentagen opladning og afladning.
 Når batteriets brugstid halveres i forhold til normalt efter en fuld opladning, er det
på tide at skifte batteriet ud.
 Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Indholdsfortegnelse
Strøm
123
Fejlfinding
[Connecting] eller [Connected USB (MTP)] vises ikke, når afspilleren er sluttet til
computeren med det medfølgende USB-kabel (computeren registrerer ikke
afspilleren).
 USB-kablet er ikke sluttet korrekt til USB-porten på computeren.
 Fjern og isæt USB-kablet.
 Brug det medfølgende USB-kabel.
 Der bruges USB-hub.
 Tilslutning af afspilleren via USB-hub fungerer muligvis ikke. Slut afspilleren
direkte til computeren med det medfølgende USB-kabel.
er muligvis noget i vejen med USB-porten på computeren.
Der

 Slut afspilleren til en anden USB-port på computeren.
 Når du bruger afspilleren første gang, eller når batteriniveauet er lavt, kan
afspilleren være ca. 30 sekunder om at vise meddelelsen efter tilslutning til en
computer. Dette er ikke en fejl.
 Softwareautentificeringen udføres muligvis, og den kan tage ret lang tid. Vent et
øjeblik.
 Softwareinstallationen mislykkes.
 Installer softwaren igen ved hjælp af installationsprogrammet. Importerede data
berøres ikke.
afspilleren indstilles til standbytilstand for USB-forbindelsen før tilslutning til
Hvis

en computer, kan du muligvis oprette forbindelsen mellem afspiller og computer
med større pålidelighed.
 Vælg [Yes] for [USB Connection Mode] ( s. 109). Afspilleren går i
standbytilstand for USB-forbindelsen, og standbyskærmen for USB-forbindelsen
vises.
Fortsættes 
Indeks
Statusbjælken på installationsskærmen fortsætter ikke. Eller harddiskens
adgangslampe lyser ikke i flere minutter.
 Vent indtil installationen er fuldført, da den forløber korrekt. Installationen kan
tage 30 minutter eller mere afhængigt af computeren.
Menuen
Home
Softwaren kan ikke installeres.
 Din computer har et operativsystem, som ikke understøttes af afspilleren.
 Kontroller computerens operativsystem ( s. 164).
 Der kører anden software på Windows.
 Hvis der kører en anden software, kan den forstyrre installationen. Sørg især for
at stoppe sikkerhedssoftware, da den kan belaste computeren voldsomt.
 Der er ikke nok ledig plads på harddisken.
 Kontroller, hvor meget ledig plads der kræves på harddisken for at installere
programmet, og slet om nødvendigt nogle filer.
 Din konto har ingen administratorprivilegier, eller du er ikke logget på som
computerens administrator.
 For at installere softwaren skal du logge på med en konto med
administratorprivilegier eller logge på som computerens administrator.
 En meddelelse dækkes af installationsskærmen.
 Tryk på tasten [Alt], og hold den nede, og tryk på tasten [Tab] flere gange, indtil
meddelelsen vises. Følg så meddelelsen.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer
124
Fejlfinding
Indeks
Fortsættes 
Menuen
Home
Der kan ikke overføres data til afspilleren fra computeren.
 Overførslen kan være blevet stoppet af støj, f.eks. statisk elektricitet osv. Dette sker
for at beskytte dataene.
 Fjern og tilslut afspilleren.
 Hvis du overfører filer med træk og slip til en computer, der ikke har Windows
Media Player 11, kan du kun overføre et begrænset antal filer (AAC, videofiler osv.)
med træk og slip.
 Installer Windows Media Player 11 fra Windows Media Player-downloadsiden,
og overfør derefter filerne igen med træk og slip. Før du installerer Windows
Media Player 11 på computeren, skal du kontrollere, om din software eller
tjeneste understøtter Windows Media Player 11. Yderligere oplysninger om brug
eller support til Windows Media Player findes på følgende websted:
http://support.microsoft.com/
 USB-kablet er ikke sluttet korrekt til USB-porten på computeren.
 Fjern og isæt USB-kablet.
 Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
 Slet alle unødvendige data for at øge den ledige plads.
 Musiknumre med begrænset afspilningsperiode eller afspilningstæller kan muligvis
ikke overføres på grund af begrænsninger, der er angivet af opretshaverne.
Yderligere oplysninger om indstillingerne for de enkelte lydfiler fås hos
distributøren.
 Der findes unormale data på afspilleren.
 Overfør de brugbare filer til computeren igen, og formater den indbyggede
flashhukommelse på afspilleren ( s. 109).
 Du bruger muligvis ikke den understøttede software til at overføre data til
afspilleren.
 Installer den understøttede software, og brug den til at overføre data.
Indholdsfortegnelse
 Computeren kører en anden software end den, der blev brugt under overførslen.
 Fjern USB-kablet, vent nogle få minutter, og tilslut derefter igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du fjerne USB-kablet, genstarte computeren og derefter tilslutte
USB-kablet.
 [Connecting] eller [Connected USB (MTP)] vises muligvis ikke på afspilleren,
afhængigt af hvilket softwaremiljø, der kører på computeren.
 Åbn Windows Media Player eller Windows Stifinder.
 Hvis problemet ikke forsvinder, når du prøver forslagene ovenfor, skal du trykke på
knappen RESET på afspilleren og slutte den til computeren igen med det
medfølgende USB-kabel.
125
Fejlfinding
Kan ikke returnere et musiknummer på afspilleren til computeren.
 Du prøver muligvis at returnere et musiknummer til en computer, som ikke blev
brugt til at overføre musiknummeret til afspilleren.
 Hvis du overfører et musiknummer fra en computer til afspilleren ved hjælp af
software, kan du ikke returnere musiknummeret til en anden computer. Returner
musiknummeret til computeren, som blev brugt til at overføre musiknummeret
til afspilleren. Hvis du ikke kan returnere musiknummeret til computeren og
gerne vil slette musiknummeret, skal du bruge software til at vælge og slette det.
 Du har muligvis slettet musiknummeret på computeren, som du har brugt til at
overføre musiknummeret til afspilleren.
 Hvis du sletter musiknummeret på computeren, som du har brugt til at overføre
musiknummeret til afspilleren, kan du ikke returere musiknummeret til
computeren.
Afspilleren bliver ustabil, når den er sluttet til computeren.
 Der bruges en USB-hub eller et USB-forlængerkabel.
 Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et forlængerkabel fungerer
muligvis ikke. Slut afspilleren direkte til computeren med det medfølgende USBkabel.
Mapper kan ikke omdøbes eller slettes.
 Følgende mapper kan ikke slettes eller omdøbes: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_
ROOT], [VIDEO], [DCIM], [PICTURE], [PICTURES] og [PODCASTS].
Indeks
Der kan kun overføres en lille mængde data til afspilleren.
 Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
 Slet alle unødvendige data for at øge den ledige plads.
 Afspilleren indeholder data, der ikke understøttes af afspilleren.
 Der kan kun overføres små mængder data, hvis afspilleren indeholder andre data
end musiknumre, videoer eller foto. Data, der ikke understøttes af afspilleren,
skal overføres til computeren igen for at frigøre plads.
Menuen
Home
Overførslen tager for lang tid.
 Du overfører en for stor fil.
 Det kan tage lang tid at overføre en stor fil.
Indholdsfortegnelse
 Dataene kan være blevet beskadiget.
 Slet de data, der ikke kan overføres fra computeren, og importer dem derefter til
computeren igen. Når du importerer data til computeren eller overfører data til
afspilleren, skal du lukke alle andre programmer for at undgå, at dataene
beskadiges.
 Du prøver muligvis at overføre en fil med et format, som ikke kan afspilles.
 Yderligere oplysninger om understøttede filformater findes i "Understøttede
filformater" under "Specifikationer" ( s. 158). Du kan muligvis ikke overføre
en fil afhængigt af filspecifikationen.
 Grænsen for antallet af filer og antal mapper, der kan overføres, er overskredet.
Det maksimale antal musiknumre, videoer, fotos, podcastepisoder og podcasts, der
kan overføres til afspilleren, findes i "Understøttede filformater" under
"Specifikationer" ( s. 158).
 Slet unødvendige data.
 Du forsøger at overføre .m4a-, .mp4-, .3gp- eller .m4v-filer på en computer, der
allerede har installeret Windows Media Player 10.
 Installer Windows Media Player 11 fra Windows Media Player-downloadsiden.
 Kontakt producenten, hvis overførslen mislykkes, selvom du overfører dataene med
korrekt software.
126
Fejlfinding
Der er interferens på FM-programmerne.
 Der bruges udstyr, der udsender radiosignaler, f.eks. en mobiltelefon, i nærheden af
afspilleren.
 Når du bruger udstyr som mobiltelefoner, skal de holdes på afstand af afspilleren.
FM-programmerne kan ikke høres.
 Der er ikke tilsluttet høretelefoner.
 Høretelefonernes ledning fungerer som antenne. Der kan ikke modtages FMudsendelser, når der er sluttet eksternt udstyr (medfølger ikke) til WM-PORTstikket, og når høretelefonerne ikke kan tilsluttes.
Indeks
Modtagelsen er svag, og lydkvaliteten er dårlig.
 Radiosignalet er svagt.
 Brug FM-radioen i nærheden af et vindue, da signalet kan være svagt i bygninger
eller i køretøjer.
 Høretelefonernes ledning er ikke rettet helt ud.
 Høretelefonernes ledning fungerer som antenne. Ret høretelefonernes ledning så
meget ud som muligt.
 Hvis modtageren indstilles til mono, reduceres støjen muligvis.
 Indstil [Mono/Auto] til [Mono] ( s. 92).
Menuen
Home
Lyden på FM-programmerne er utydelig.
 Der er ikke stillet helt ind på den station, der skal modtages.
 Stil ind på stationen manuelt med knappen / ( s. 88).
Indholdsfortegnelse
FM-radio
127
Fejlfinding
Tv-udgang
Videobilledet på fjernsynsskærmen er unormalt (dvs. sorte rammer, som ikke skal
være der, eller billeder vises unaturligt udstrakt).
 Indstillingen [Zoom Settings] på afspilleren er forkert.
 [Zoom Settings] ændres på afspilleren ( s. 68).
 Indstillingen [TV Output Size] på afspilleren er ikke indstillet i overensstemmelse
med fjernsynet.
 [TV Output Size] på afspilleren ændres i overensstemmelse på fjernsynsskærmen
( s. 65).
 Indstillingen for widescreen på fjernsynet er forkert.
 Indstillingen for widescreen på fjernsynet ændres.
Andre problemer
Der høres ingen betjeningslyd, når afspilleren betjenes.
 [Beep Settings] er indstillet til [Off].
 Indstil [Beep Settings] til [On] ( s. 102).
 Der høres intet bip, når afspilleren sluttes til holderen (medfølger ikke) eller andet
udstyr.
Afspilleren bliver varm.
 Afspilleren kan være varm, når batteriet lades op og lige efter en opladning.
Afspilleren kan også blive varm, når der overføres store mængder data. Dette er
normalt og ikke en fejl. Lad afspilleren køle af.
Fortsættes 
Indeks
Musikskærm eller video vises ikke på fjernsynsskærmen.
 Indstil [NTSC/PAL settings], så det passer til det fjernsyn, som du vil tilslutte
( s. 46, 65).
 [TV Output(Music)] eller [TV Output(Video)] er ikke indstillet til [On].
 Indstil [TV Output(Music)] ( s. 45) eller [TV Output(Video)] ( s. 64) til
[On].
 Du bruger ikke video-/lydkablet (medfølger ikke) (WMC-NWV10) for at tilslutte
afspilleren og fjernsynet.
 Brug video-/lydkablet (medfølger ikke) (WMC-NWV10) for at tilslutte
afspilleren og fjernsynet. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til video-/
lydkablet.
 Fjernsynets indgang er ikke indstillet til at vise billeder fra video-/lydkablet.
 Sørg for, at fjernsynets indgang er indstillet korrekt til at vise billeder fra video-/
lydkablet.
Menuen
Home
Kan ikke afspille en episode.
 Afspilleren understøtter ikke episodens filformat.
 Kontroller, hvilke filformater der kan afspilles på afspilleren ( s. 158).
Indholdsfortegnelse
Podcast
128
Fejlfinding
Datoen og klokkeslættet er blevet nulstillet.
 Det kan ske, at datoen og klokkeslættet nulstilles, hvis afspilleren efterlades med
opbrugt batteri. Dette er ikke en fejl. Lad batteriet op, indtil
vises på skærmen
( s. 19), og indstil derefter datoen og klokkeslættet igen ( s. 22, 106).
Indholdsfortegnelse
Der genereres støj, når høretelefonerne tilsluttes eller fjernes.
 Tag høretelefonerne af, når de tilsluttes eller fjernes. Hvis høretelefonerne tilsluttes
eller fjernes, mens der afspilles et musiknummer, eller når funktionen støjreduktion
bruges, kan du muligvis høre støj fra høretelefonerne. Dette er ikke en fejl.
Menuen
Home
Indeks
129
Fejlfinding
Følg vejledningen nedenfor, hvis der vises en meddelelse på skærmen.
Indholdsfortegnelse
Meddelelser
[Cannot play; file format is not supported.]
 Du forsøger at afspille en fil, der ikke understøttes af afspilleren.
 Du kan ikke afspille et musiknummer, der er gemt i et filformat, som ikke
understøttes ( s. 158).
Menuen
Home
[Cannot play; license has expired.]
 Musiknummerets begrænsede afspilningsperiode er udløbet.
 Opdater musiknumrenes licensoplysninger med den software, som
musiknumrene blev overført med.
Indeks
[Delete failed.]
 Du har prøvet at slette en video, men afspilleren kunne ikke slette den.
 Slet videoen med Content Transfer eller Windows Stifinder.
[Do not disconnect.]
 Afspilleren er sluttet til en computer eller en anden ekstern enhed og er i gang med
at overføre data.
 Dette er ikke en fejlmeddelelse. Du må ikke fjerne USB-kablet, før overførslen er
udført.
[Firmware update failed.]
 Opdateringen af firmwaren mislykkedes.
 Følg vejledningen på computeren for at forsøge at opdatere firmwaren igen.
[LOW BATTERY. Please Charge.]
 Afspilleren er ved at løbe tør for batteri.
 Lad batteriet op ( s. 19).
[Noise Canceling unavailable. Unable to execute.]
 [NC Modes] er ikke tilgængelig, da anvendelsesomgivelserne ikke imødekommer
kravet for denne funktion.
 Sørg for, at [Noise Canceling: On/Off] er indstillet til [On] ( s. 95), og at de
medfølgende høretelefoner bruges.
Fortsættes 
130
Fejlfinding
Menuen
Home
[Unable to set photo as wallpaper.]
 Det valgte foto kan ikke bruges som tapet.
 Sørg for, at fotoet ikke er en beskadiget fil, eller at størrelsen ikke er for stor.
Indholdsfortegnelse
[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
 Afspillerens tilgængelige kapacitet er ikke tilstrækkelig.
 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel, og slet
eventuelle unødvendige data fra afspilleren med anden software end den, der
blev brugt under overførslen, eller med Windows Stifinder.
Indeks
131
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø-og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Relevant tilbehør: Hovedtelefoner
Fortsættes 
Indeks
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Menuen
Home
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt
EU-direktiver
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Indholdsfortegnelse
Foranstaltninger
132
Yderligere oplysninger
Indholdsfortegnelse
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med
dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse
beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås
ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Menuen
Home
Fortsættes 
Indeks
Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske
lande med særskilte indsamlingssystemer)
133
Yderligere oplysninger
Menuen
Home
Indeks
Fortsættes 
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed
Du må ikke kortslutte stikkene på afspilleren med andre metalgenstande.
Du må ikke røre det genopladelige batteri med hænderne, hvis det er utæt.
Der kan være resterende batterivæske i afspilleren, og du skal derfor kontakte
den nærmeste Sony-forhandler, hvis batteriet har været utæt. Hvis væsken
kommer i øjnene, må du ikke gnide i dem, da det kan føre til blindhed. Skyl
øjnene med rent vand, og søg læge.
Hvis du får væske på huden eller tøjet, skal det omgående vaskes af. I modsat
fald kan det forårsage forbrænding eller personskade. Søg læge, hvis du bliver
forbrændt eller skadet af væske fra batteriet.
Du må ikke hælde vand i eller komme andre genstande ind i afspilleren. Det
kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis dette sker, skal du omgående slukke afspilleren, fjerne USB-kablet fra
afspilleren og kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste
Sony Service Center.
må ikke udsætte afspilleren for åben ild.
Du

Du må ikke adskille eller ændre afspilleren. Hvis du gør det, kan du få
elektrisk stød. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste
Sony Service Center for at få byttet genopladelige batterier, udført interne
eftersyn eller reparationer.
134
Yderligere oplysninger
Du må ikke udsætte afspilleren for vand. Afspilleren er ikke vandtæt. Husk at
følge nedenstående foranstaltninger.
 Pas på, du ikke taber afspilleren ned i en vask eller anden beholder, der er fyldt med
vand.
 Du må ikke bruge afspilleren på steder, hvor der er fugt eller i dårligt vejr, f.eks. i
regn- eller snevejr.
 Du må ikke udsætte afspilleren for vand.
Hvis du rører ved afspilleren med våde hænder eller lægger den i noget fugtigt tøj,
kan den blive våd og gå i stykker.
Du skal tage fat i høretelefonernes stik, når høretelefonerne fjernes fra
afspilleren. Hvis du trækker i høretelefonernes ledning, kan den gå i stykker.
Fortsættes 
Indeks
 Kontroller, at høretelefonernes ledning ikke er viklet rundt om afspilleren, når den
lægges i en taske, og sørg for, at tasken ikke udsættes for kraftige stødpåvirkninger,
når høretelefonerne og afspilleren ligger i den.
Menuen
Home
 Kontroller, at du ikke sætter dig ned med afspilleren i baglommen.
Indholdsfortegnelse
Om installation
Du må ikke anbringe tunge genstande oven på afspilleren eller udsætte
afspilleren for kraftige stødpåvirkninger. Dette kan forårsage fejl i eller
beskadige enheden.
Du må aldrig bruge afspilleren på steder, hvor den udsættes for kraftigt lys,
ekstreme temperaturer, fugt eller vibrationer. Afspilleren kan blive misfarvet,
slå sig eller blive beskadiget.
Du må aldrig efterlade afspilleren på steder, hvor den udsættes for høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen, eller på steder, hvor den
udsættes for direkte sol.
Du
må ikke efterlade afspilleren på steder, hvor den udsættes for meget støv.

Du må ikke efterlade afspilleren på ustabile overflader eller i skrå stilling.
Du skal slukke afspilleren, hvis den forårsager interferens i radio- eller tvmodtagelser og derefter flytte den væk fra radioen eller tv'et.
Du
skal følge foranstaltningerne nedenfor, når afspilleren bruges, for at undgå

at kabinettet slår sig, eller at der opstår fejl i afspilleren.
135
Yderligere oplysninger
Trafiksikkerhed
Du må ikke bruge høretelefoner i situationer, hvor du skal bruge hørelsen.
Sådan undgås høreskader
Du må ikke bruge høretelefoner, når du ønsker at høre lyd ved høj lydstyrke.
Hørespecialister advarer imod konstant, høj og langvarig afspilning. Hvis du
oplever ringen for ørerne, skal du skrue ned for lyden eller stoppe brugen.
Du må ikke skrue op for lyden på én gang – særligt ikke, når du bruger
høretelefoner. Skru gradvist op for lyden, så den høje lyd ikke skader hørelsen.
Vis hensyn
Hold lydstyrken på et moderat niveau. Dette gør det muligt at høre
lydene omkring dig og vise hensyn over for dine omgivelser.
Advarsel
Hvis der opstår tordenvejr, når du bruger afspilleren, skal du omgående tage
høretelefonerne af.
Hvis du får en allergisk reaktion over for de medfølgende høretelefoner, skal du
omgående holde op med at bruge dem og søge læge.
Fortsættes 
Indeks
Om høretelefoner
Menuen
Home
Om varmeophobning
Der kan ske varmeophobning i afspilleren under opladning, hvis den bruges i
en længere periode.
Indholdsfortegnelse
Bemærkning om statisk elektricitet
Under særlig tørre luftforhold kan du eventuelt mærke en svag kilden i ørerne.
Dette skyldes statisk elektricitet, der ophobes i kroppen, og er ikke en fejl i
afspilleren.
Effekten kan minimeres ved at bære tøj, der er fremstillet af ikke-syntetiske
materialer.
136
Yderligere oplysninger
Om skærmen
Overfladen på afspillerens skærm er lavet af glas.
Når du bruger afspilleren, skal du passe på, at du ikke taber den, og at den ikke
udsættes for stød, da skærmen ellers kan gå i stykker. Hvis glasset er ødelagt
eller splintret, skal du stoppe med at bruge afspilleren og undgå at røre ved de
ødelagte dele, da du ellers kan komme til skade.
Skærmens overflade er forsynet med en sikkerhedsfilm. Den må ikke fjernes.
Om OLED (Organic Light Emitting Diode)
Langvarig visning af et stillbillede eller gentagen visning af det samme billede
kan medføre permanent skærmindbrænding. For at beskytte skærmen skal du
undgå at vise billeder, som nemt kan udvikle skærmindbrænding, og følge
forholdsreglerne, når du bruger afspilleren.
Om skærmindbrænding
Generelt kan skærmindbrænding udvikle sig på OLED-paneler på grund af
materialernes egenskaber, som bruges til at opnå en høj opløsning for billeder.
Hvis du bliver ved med at vise et stillbillede i samme position på skærmen, eller
gentagne gange viser det samme billede, indbrændes billedet og kan ikke
fjernes.
Billeder, som nemt udvikler skærmindbrænding
Widescreen-billeder med sorte rammer øverst og nederst (letterbox-billeder)
Billeder med billedformatet 4:3
Fotos og stillbilleder, som forbliver på skærmen i lang tid
Fortsættes 
Indeks
Om OLED-skærmen (Organic Light Emitting Diode)
Du må ikke udsætte OLED-skærmen for kraftige overfladepåvirkninger. Det
kan medføre fejl på OLED-skærmen.
Menuen
Home
Forholdsregler om skærmen
Indholdsfortegnelse
Om brug
Når du bruger en rem (sælges separat), skal du passe på, at den ikke hænger
fast i andre genstande, som du går forbi. Du skal også være forsigtig med at
svinge afspilleren i remmen, da du kan ramme andre personer.
Du må ikke bruge afspilleren under start og landing med fly, hvis dette er
forbudt.
Vær opmærksom på, at der kan dannes kondens i afspilleren, når den flyttes
fra et koldt sted til et varmere sted, eller når den bruges i et rum, hvor der lige
er blevet tændt for radiatoren. Der er tale om kondens, når fugt i luften sætter
sig på overflader, f.eks. metalpaneler osv., og efterfølgende bliver til væske.
Hvis der dannes kondens i afspilleren, skal du lade den være slukket, indtil
kondensen er forsvundet.
Hvis du bruger afspilleren, selvom der er dannet kondens i den, kan der ske
fejl.
137
Yderligere oplysninger
Indeks
Fortsættes 
Menuen
Home
Om rengøring
Rengør afspillerens kabinet med en blød klud, f.eks. en brilleklud.
Hvis afspillerens kabinet bliver meget snavset, skal det rengøres med en blød
klud, der er fugtet let med vand eller et mildt rengøringsmiddel.
må ikke bruge nogen form for skuresvampe, skurepulver eller
Du

opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin, da det kan ødelægge
kabinettets finish.
Pas på, at der ikke trænger vand ind i afspilleren ved åbningen omkring
stikket.
Rengør høretelefonernes stik med jævne mellemrum.
Hvis du har spørgsmål eller problemer med afspilleren, bedes du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Indholdsfortegnelse
Sådan forhindres skærmindbrænding
Vis billeder i fuld skærm.
Indstil [Zoom Settings] til [Auto] eller [Full] ( s. 68).
138
Yderligere oplysninger
Bemærkning til brugere
Optagede musiknumre må kun bruges til eget brug. Brug af musiknumre ud
over dette omfang kræver oprethavernes tilladelse.
er ikke ansvarlig for ufuldstændige optagelser/download eller
Sony

beskadigede data, der skyldes problemer med afspilleren eller computeren.
der vises på afspilleren, vises muligvis ikke korrekt på enheden,
Teksten,

afhængigt af teksttypen og tegnene. Dette kan skyldes følgende:
 At kapaciteten på den tilsluttede afspiller er for lav.
 At afspilleren ikke fungerer normalt.
 At indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller med tegn, der ikke understøttes
af afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
Beskrivelserne i denne brugervejledning forudsætter, at du har kendskab til
den grundlæggende betjening af Windows.
Yderligere oplysninger om brug af computeren og operativsystemet findes i
de respektive brugervejledninger.
Menuen
Home
 Vi garanterer ikke, at det vil være muligt at vise alle sprog korrekt på den medfølgende
software.
 Tegn, der er oprettet af brugeren, samt visse specialtegn kan muligvis ikke vises.
Indholdsfortegnelse
Om software
Softwaren og brugervejledningen er underlagt loven om ophavsret, og det er
dermed forbudt at gengive softwaren og brugervejledningen helt eller delvist
eller udleje softwaren uden tilladelse fra opretshaveren.
SONY kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for økonomiske
skader eller tab af fortjeneste, herunder krav fremsat af tredjeparter som følge
af brug af den software, der leveres med denne afspiller.
medfølgende software kan ikke bruges med andet udstyr end det
Afspillerens

tiltænkte.
at softwarespecifikationerne kan ændres uden varsel som følge af
Bemærk,

vores fortsatte bestræbelser på at forbedre kvaliteten.
af afspilleren med anden software end den medfølgende software er
Brug

ikke omfattet af garantien.
for at vise sprogene på medfølgende software vil afhænge af det
Muligheden

installerede operativsystem på din computer. For at opnå bedre resultater skal
du sørge for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog,
som du ønsker at få vist.
139
Yderligere oplysninger
 At kapaciteten på den tilsluttede afspiller er for lav.
 At afspilleren ikke fungerer normalt.
 At indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller med tegn, der ikke
understøttes af afspilleren.
Om kundesupport på internettet
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med dette produkt, eller hvis du
ønsker oplysninger om kompatible dele til dette produkt, skal du besøge
følgende websteder:
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
Kunder, der har købt oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
Optagede musiknumre må kun bruges til eget brug. Brug af musiknumre
ud over dette omfang kræver oprethavernes tilladelse.
er ikke ansvarlig for ufuldstændige optagelser/download eller
Sony

beskadigede data, der skyldes problemer med afspilleren eller computeren.
af typen af tekst og tegn, vises teksten på afspilleren muligvis
Afhængigt

ikke korrekt på enheden. Dette kan skyldes:
Menuen
Home
Ikke alle dataeksempler er installeret i alle lande/områder.
*1
Indholdsfortegnelse
Om dataeksempler*1
Afspilleren leveres med dataeksempler.
Hvis du sletter dataeksemplerne, kan de ikke gendannes, og vi kan ikke levere
erstatningsdata.
140
Yderligere oplysninger

er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Fortsættes 
Indeks
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
IBM og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business
Machines Corporation.
Apple, Macintosh og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. og
registreret i USA og andre lande.
Pentium er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation.
Denne software er delvist baseret på arbejde af Independent JPEG Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Menuen
Home
ATRAC er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Indholdsfortegnelse
Bemærkning om licenser og varemærker
141
Yderligere oplysninger
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentation ©2009 Sony Corporation
Indeks
Indholdsudbydere bruger DRM-teknologien (Digital Rights Management) til Windows
Media, der findes i denne enhed ("WM-DRM"), til at beskytte integriteten af deres indhold
("beskyttet indhold"), så der ikke sker krænkelse af deres immaterielle rettigheder,
herunder ophavsret, til sådant indhold.
Denne enhed bruger WM-DRM-software til at afspille beskyttet indhold ("WM-DRMsoftware"). Hvis sikkerheden af WM-DRM-softwaren i denne enhed er blevet bragt i fare,
kan ejerne af beskyttet indhold ("ejere af beskyttet indhold") anmode Microsoft om at
ophæve WM-DRM-softwarens ret til at erhverve nye licenser til kopiering, visning og/eller
afspilning af beskyttet indhold. En ophævelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til
at afspille ikke-beskyttet indhold. Der sendes en liste over ophævet WM-DRM-software til
din enhed, hver gang du downloader en licens til beskyttet indhold fra internettet eller en
pc. Microsoft kan sammen med en licens også sende en ophævelsesliste til din enhed på
vegne af ejerne af beskyttet indhold.
Menuen
Home
Dette produkt er beskyttet af immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.
Indholdsfortegnelse
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er
ikke angivet i denne brugervejledning.
142
Yderligere oplysninger
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Information on ncurses
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be
used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization.
Information on netkit-ftp
Copyright (c) 1985, 1989 Regents of the University of California.
All rights reserved.
Fortsættes 
Indeks
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
Menuen
Home
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
Indholdsfortegnelse
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
143
Yderligere oplysninger
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “AS IS” AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
Fortsættes 
Indeks
Information on strace
Copyright (c) 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>
Copyright (c) 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>
Copyright (c) 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>
Copyright (c) 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>
Copyright (c) 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>
Copyright (c) 1998-2001 Wichert Akkerman <wakkerma@deephackmode.org>
All rights reserved.
Menuen
Home
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS”
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Indholdsfortegnelse
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California,
Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
144
Yderligere oplysninger
Softwarepakke
busybox
dosfstools
mdadm
sysvinit
udev
u-boot
linux-kernel
procps
e2fsprogs
alsa-lib
alsa-utils
gcc
glibc
lrzsz
coreutils
net-tools
nfs-utils
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about
whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations below.
Fortsættes 
Indeks
Med dette produkt følger software, som Sony Corporation (herefter Sony) direkte eller
indirekte giver tilladelse til at anvende gennem en tredjepart. Sørg for at læse disse vigtige
oplysninger om software.
Oplysninger om software, som gælder for GNU GPL/LGPL
Med dette produkt følger software (se følgende "Softwarepakke"), som er underlagt
følgende GNU General Public License (herefter GPL) eller GNU Lesser General Public
License (herefter LGPL). Brugere har ret til at få, ændre og omfordele softwarens
kildekode i overensstemmelse med vedhæftede GPL/LGPL.
Sony stiller disse kildekoder til rådighed på følgende websted. Besøg følgende websted for
at få kildekoderne.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Gør venligst ikke direkte krav på indhold i kildekoder.
Menuen
Home
Vigtige oplysninger om software
Indholdsfortegnelse
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
145
Yderligere oplysninger
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or
can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do these things.
Indholdsfortegnelse
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
Menuen
Home
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify
the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no
warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed
on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced by
others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent
license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use
specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free
programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits
more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
Fortsættes 
Indeks
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after
making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
146
Yderligere oplysninger
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay
close attention to the difference between a “work based on the library” and a “work that
uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter
must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains
a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be
distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this
License”). Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs (which use some of those functions and
data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been
distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications
to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not
restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work
based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it).
Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the
Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish
on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all
the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a
copy of this License along with the Library.
Fortsættes 
Indeks
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does
ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
Menuen
Home
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to
use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole
GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Indholdsfortegnelse
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
147
Yderligere oplysninger
a) The modified work must itself be a software library.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied
by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event
an application does not supply such function or table, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library
(or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of
this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that
refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License,
version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary
GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary
GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made
from that copy.
Fortsættes 
Indeks
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
Menuen
Home
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a
work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
Indholdsfortegnelse
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
148
Yderligere oplysninger
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to
work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the
Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore
falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that
is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a
“work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6
states terms for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true
is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors,
and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of
the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall
under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and
distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it
and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this
License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to
the copy of this License. Also, you must do one of these things:
Fortsættes 
Indeks
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to
copy the source along with the object code.
Menuen
Home
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided
that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code,
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange.
Indholdsfortegnelse
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program
that is not a library.
149
Yderligere oplysninger
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any
data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a
special exception, the materials to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable
that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a
single library together with other library facilities not covered by this License, and
distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work
based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and
provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of
the same work.
Fortsættes 
Indeks
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same
user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of
performing this distribution.
Menuen
Home
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the
user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2)
will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long
as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made
with.
Indholdsfortegnelse
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code
for the Library including whatever changes were used in the work (which must be
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the
Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code
and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who
changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)
150
Yderligere oplysninger
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
Fortsættes 
Indeks
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link
with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
Menuen
Home
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
Indholdsfortegnelse
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights
under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
151
Yderligere oplysninger
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH
ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of
the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is
found.
Fortsættes 
Indeks
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
Menuen
Home
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version
number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number,
you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
Indholdsfortegnelse
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the
present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
152
Yderligere oplysninger
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob’ (a library for
tweaking knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
Fortsættes 
Indeks
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more
details.
Menuen
Home
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
Indholdsfortegnelse
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
153
Yderligere oplysninger
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in
effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public
License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on
the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that
is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as
“you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and
the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is
true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a
work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under
the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
Fortsættes 
Indeks
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the
original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors’
reputations.
Menuen
Home
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Indholdsfortegnelse
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.
154
Yderligere oplysninger
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source
code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special
Fortsættes 
Indeks
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Menuen
Home
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print
or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that
there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
Indholdsfortegnelse
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part
contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.
155
Yderligere oplysninger
exception, the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.
Indholdsfortegnelse
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
Menuen
Home
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
Indeks
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or
modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both
it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is
intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that choice.
Fortsættes 
156
Yderligere oplysninger
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the
two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Fortsættes 
Indeks
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Menuen
Home
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program
under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
Indholdsfortegnelse
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of
the rest of this License.
157
Yderligere oplysninger
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this
program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of
the General Public License. Of course, the commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu items-whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program ‘Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to
permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use
the GNU Library General Public License instead of this License.
Indeks
<one line to give the program’s name and an idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
Menuen
Home
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
Indholdsfortegnelse
END OF TERMS AND CONDITIONS
158
Yderligere oplysninger
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
Understøttede filformater
Lydformater
(Codec)
Mediefilformat: MP3-filer (MPEG-1 Layer3)
Filtypenavn: .mp3
Bithastighed: 32 til 320 kbps (understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Mediefilformat: ASF-filer
Filtypenavn: .wma
Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens*2: 44,1 kHz
* Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC*3
Mediefilformat: MP4-filer
Filtypenavn: .mp4, .m4a, .3gp
Bithastighed: 16 til 320 kbps (understøtter VBR (variabel
bithastighed))*4
Samplingfrekvens*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Mediefilformat: Wave-Riff-filer
Filtypenavn: .wav
Bithastighed: 1.411 kbps
Samplingfrekvens*2: 44,1 kHz
Video (inklusive podcasts*1)
Videoformater
(Codec)
Billedhastighed: Maks. 30 bps
Opløsning: Maks. 720 × 480*5
AVC
Mediefilformat: MP4-filer, "Memory Stick" videoformat
(H.264/AVC) Filtypenavn: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
Niveau: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3
Bithastighed: Maks. 10 Mbps
Lydformater
(Codec)
MPEG-4
Mediefilformat: MP4-filer, "Memory Stick" videoformat
Filtypenavn: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
Bithastighed: Maks. 6 Mbps
Windows
Media Video
9*6
Mediefilformat: ASF-filer
Filtypenavn: .wmv
Profil: VC1 Simple Profile, Main Profile
Bithastighed: Maks. 6 Mbps
AAC-LC
(til AVC,
MPEG-4)
Antal kanaler: Maks. 2 kanaler
Samplingfrekvens*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bithastighed: Maks. 288 kbps/kanal
WMA
(til Windows
Media Video
9)
Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens*2: 44,1 kHz
* Kompatibel med WM-DRM 10
Filstørrelse
Maks. 2 GB
Antal filer
Maks. 2.000
Fortsættes 
Indeks
MP3
Menuen
Home
Musik (inklusive podcasts*1)
159
Yderligere oplysninger
Mediefilformat: Kompatibel med DCF 2.0/Exif 2.21-filer
Filtypenavn: .jpg
Profil: Baseline Profile
Antal pixel: Maks. 4.096 × 4.096 pixel (16.000.000 pixel)
Antal filer
Maks. 20.000
*3
*4
*2
Maksimalt antal musiknumre og tid (anslået)
Tiderne er anslåede og baseret på situationer, hvor du forsøger at overføre eller optage
musiknumre på 4 minutter i MP3-format (ekskl. videoer og fotos). Andre understøttede
lydfilformater for musiknumre og deres tider kan afvige fra MP3-formatet.
NWZ-A844
NWZ-A845
Bithastighed
Tal
Tid
Tal
Tid
48 kbps
4.950
330 t. 00 min.
10.000
666 t. 40 min.
64 kbps
3.650
243 t. 20 min.
7.450
496 t. 40 min.
128 kbps
1.800
120 t. 00 min.
3.700
246 t. 40 min.
256 kbps
925
61 t. 40 min.
1.850
123 t. 20 min.
320 kbps
740
49 t. 20 min.
1.500
100 t. 00 min.
NWZ-A846
NWZ-A847
Bithastighed
Tal
Tid
Tal
Tid
48 kbps
20.000
1.333 t. 20 min.
41.000
2733 t. 20 min.
64 kbps
15.000
1.000 t. 00 min.
30.500
2033 t. 20 min.
128 kbps
7.500
500 t. 00 min.
15.000
1000 t. 00 min.
256 kbps
3.750
250 t. 00 min.
7.650
510 t. 00 min.
320 kbps
3.000
200 t. 00 min.
6.150
410 t. 00 min.
Fortsættes 
Indeks
Der kan optages maksimalt 10.000 podcasts.
Samplingfrekvensen er muligvis ikke den samme for alle indkodere.
Der kan ikke afspilles AAC-LC-filer, der er beskyttet af ophavsret.
Ikke-standard bithastigheder eller ikke-garanterede bithastigheder er inkluderet, afhængigt af
samplingfrekvensen.
*5
Disse tal angiver den maksimale opløsning for videoer, der kan afspilles, og ikke afspillerens
skærmopløsning. Skærmopløsningen er 400 × 240.
*6
Nogle WMV-filer kan kun afspilles, hvis de overføres med Windows Media Player 11.
*7
Ikke alle fotofiler kan afspilles, afhængigt af deres filformat.
*1
Menuen
Home
Fotoformat (Codec) JPEG
Indholdsfortegnelse
Foto*7
160
Yderligere oplysninger
Optagetiderne er anslåede og baseret på situationer, hvor der kun overføres videoer.
Tiderne kan variere, afhængigt af afspillerens brugsforhold.
Videoformat: 384 kbps
Lydformat: 128 kbps
Videoformat: 768 kbps
Lydformat: 128 kbps
NWZ-A844
NWZ-A845
NWZ-A846
NWZ-A847
Tid
Tid
Tid
Tid
29 t. 20 min.
59 t. 40 min.
120 t. 20 min.
244 t. 00 min.
16 t. 40 min.
34 t. 00 min.
68 t. 40 min.
139 t. 20 min.
Menuen
Home
Bithastighed
Indholdsfortegnelse
Maksimal optagetid for videoer (anslået)
Indeks
Maksimalt antal fotos, der kan overføres (anslået)
Maks. 20.000
Antallet af fotos kan være mindre, afhængigt af filstørrelsen.
Kapacitet (tilgængelig for brugeren)*1
NWZ-A844: 8 GB (ca. 6,99 GB = 7.513.243.648 byte)
NWZ-A845: 16 GB (ca. 14,1 GB = 15.224.668.160 byte)
NWZ-A846: 32 GB (ca. 28,5 GB = 30.699.978.752 byte)
NWZ-A847: 64 GB (ca. 58,0 GB = 62.290.034.688 byte)
Afspillerens tilgængelige lagerkapacitet kan variere.
En del af hukommelsen bruges til dataadministration.
*1
Digital forstærker
"S-Master" digital forstærker
Udgang (høretelefoner)
Frekvensrespons
20 til 20.000 Hz (når der afspilles datafil, måling af et enkelt signal)
Funktionen støjreduktion
Funktionen digital støjreduktion
Indstillinger: Bus/tog/fly/kontor
Tilstande for støjreduktion: Normal/stille/eksternt input
Total Noise Suppression Ratio*1
Ca. 17 dB*2
Under Sony-målestandard.
Svarer til ca. 98,0 % reduktion af lydenergien sammenlignet med, når man ikke har høretelefoner
på. ([Select NC Environment]: [Airplane])
*1
*2
FM-radio
FM-frekvensområde
87,5 til 108,0 MHz
IF (FM)
128 kHz
Fortsættes 
161
Yderligere oplysninger
Indholdsfortegnelse
Antenne
Høretelefonens ledningsantenne
Interface
Menuen
Home
Høretelefoner: Stereoministik
WM-PORT (understøtter tilslutning til forskelligt udstyr): 22 ben
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Indeks
Strømkilde
Indbygget, genopladeligt Li-ion-batteri
USB-strøm (fra en computer via det medfølgende USB-kabel)
Opladningstid
USB-baseret opladning
Fuld opladning ca. 3 timer og 80 % opladning ca. 1,5 timer
Fortsættes 
162
Yderligere oplysninger
Musik
Ca. 29 timer
Afspilning af WMA-filer ved 128 kbps
Ca. 29 timer
Afspilning af AAC-LC-filer ved 128 kbps
Ca. 29 timer
Afspilning af Linear PCM-filer ved 1.411
kbps
Ca. 31 timer
Indeks
Afspilning af MP3-filer ved 128 kbps
Video
Afspilning af MPEG-4-filer ved 384 kbps
Ca. 9 timer
Afspilning af AVC Baseline ved 384 kbps
Ca. 8 timer
Afspilning af WMV-filer ved 384 kbps
Ca. 8 timer
Ved modtagelse af FM-udsendelsen
Ca. 14 timer
Støjreduktion
Fællesindstillinger
Indstilling
Standardindstilling
Grundindstilling for
måling af batteriets
brugstid (Indstilling, der
forlænger batteriets
brugstid)
[Noise Canceling: On/Off]*1
( s. 95)
[Screen Off Timer]
( s. 103)
[On]
[Off]
[After 30 Sec]
[After 30 Sec]
[Brightness]*2 ( s. 104)
[3]
[3]
[Battery Care] ( s. 108)
[Off]
[Equalizer]*4 ( s. 51)
[None]
*3
Musikindstillinger
[None]
[None]
[DSEE(Sound Enhance)]
( s. 54)
[Off]
[Off]
[Clear Stereo]*4 ( s. 54)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]
( s. 55)
[DPC (Speed Control)]*5
( s. 58)
[Off]
[Off]
[Off]
[Off]
[TV Output(Music)]*6
( s. 45)
[Off]
[Off]
[TV Output(Video)]*7
( s. 64)
[Off]
[Off]
*4
Videoindstillinger
[Off]
*8
[VPT(Surround)]*4 ( s. 53) [None]
*4
Menuen
Home
Batteriets faktiske brugstid varierer, afhængigt af indstillingerne. Batteriets brugstider
nedenfor er anslåede og baseret på typiske brugsforhold med indstillinger fra kolonnen
"Grundindstilling for måling af batteriets brugstid (Indstilling, der forlænger batteriets
brugstid)", der vises i oversigten nedenfor. Bemærk, at der stadig bruges en lille smule
batteri, selvom afspilleren er slukket i længere tid. Batteriets brugstid varierer, afhængigt af
indstillingen for lydstyrke, brugsforhold og omgivelsestemperatur.
Indholdsfortegnelse
Batteriets brugstid (kontinuerlig afspilning)
Indstillingen [On] reducerer batteriets brugstid med ca. 25 % sammenlignet med indstillingen [Off].
Indstillingen [5] reducerer batteriets brugstid med ca. 30 % sammenlignet med indstillingen [3].
*3
Indstillingen [On] reducerer batteriets brugstid med ca. 10 % sammenlignet med indstillingen [Off].
*1
*2
Fortsættes 
163
Yderligere oplysninger
Indholdsfortegnelse
Menuen
Home
Hvis [Equalizer] indstilles til andet end [None], [VPT(Surround)] til andet end [None], [DSEE(Sound
Enhance)] til [On], [Clear Stereo] til [On] og [Dynamic Normalizer] til [On] vil batteriets levetid blive
forkortet med ca. 40 % sammenlignet med hvis de indstilles til [None] eller [Off].
*5
Indstillingen [x2.0] reducerer batteriets brugstid med ca. 65 % sammenlignet med indstillingen [Off].
*6
Indstillingen [On], hvor afspillerens skærm vises på et fjernsyn, reducerer batteriets brugstid med ca.
40 % sammenlignet med indstillingen [Off].
*7
Indstillingen [On], hvor afspillerens skærm vises på et fjernsyn, reducerer batteriets brugstid med ca.
50 % sammenlignet med indstillingen [Off].
*8
Standardindstillingen for afspillere, som sælges i Latinamerika, er [Custom 1]. Indstillingen [Custom
1] forkorter batteriets levetid for musikafspilning med 20 % sammenlignet med indstillingen [None].
*4
Skærm
Indeks
2,8 tommer, OLED (Organic Light Emitting Diode) farvedisplay,
WQVGA (400 × 240 pixel), 262.144 farver
Mål (b/h/d uden fremspringende dele)
46,8 × 104,9 × 7,2 mm
Mål (b/h/d)
47,4 × 104,9 × 7,7 mm
Vægt
Ca. 62 g
Medfølgende tilbehør
Høretelefoner (1)
Ørepuder (størrelse S, L) (1)
USB-kabel (1)
Adapter (1)
Bruges, når afspilleren sættes i en holder (medfølger ikke) osv.
(1)
Lydkabel

til brug om bord på fly (single/dual) (1)
Stikadapter

Start
Guide (1)
Quick

(1)
Software

Softwaren findes i afspillerens indbyggede flashhukommelse og omfatter følgende.
Yderligere oplysninger om installation finden i din "Quick Start Guide".
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
 Brugervejledning osv.
Fortsættes 
164
Yderligere oplysninger
Enheden understøttes ikke af følgende miljøer:
– Selvbyggede computere eller operativsystemer
– Et miljø, der er en opgradering af det oprindeligt fabriksinstallerede operativsystem
– Multiboot-miljøer
– Flere skærme
– Macintosh
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Indeks
Vi kan ikke garantere problemfri drift på alle computere, selvom de opfylder ovenstående
systemkrav.
Menuen
Home
Computer
IBM PC/AT eller kompatibel computer med forudinstallation af følgende Windowsoperativsystemer*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 eller nyere) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 eller nyere) /
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 eller nyere) / Windows Vista Business
(Service Pack 1 eller nyere) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 eller nyere) /
Windows 7 Home Basic / Windows 7 Home Premium / Windows 7 Professional /
Windows 7 Ultimate
Understøttet 64 bit-version af Windows Vista- og Windows 7-operativsystem.
Andre operativsystemer end de ovennævnte understøttes ikke.
*1
Ekskl. versioner af operativsystemer, der ikke understøttes af Microsoft.
CPU: Windows XP: Pentium III 450 MHz eller mere, Windows Vista: Pentium III
800 MHz eller mere, Windows 7: Pentium III 1 GHz eller mere
RAM: Windows XP: 256 MB eller mere, Windows Vista: 512 MB eller mere, Windows 7
(32 bit-version): 1 GB eller mere, Windows 7 (64-bit version): 2 GB eller mere
Harddiskdrev: 400 MB ledig plads eller mere
Skærm:
– Skærmopløsning: 800 × 600 pixel (eller mere) (1.024 × 768 eller mere anbefales)
– Farver: 8 bit eller mere (16 bit anbefales)
Cd-rom-drev (der understøtter cd-afspilning af digitalmusik med WDM)
Lydkort
USB-stik (Hi-Speed USB anbefales)
Internet Explorer 7 eller nyere og Windows Media Player 11 eller nyere er påkrævet.
Bredbåndsinternetforbindelse er nødvendig for at bruge Electronic Music Distribution
(EMD) eller besøge et websted.
Indholdsfortegnelse
Systemkrav
165
Yderligere oplysninger
B
BACK/HOME-knap........................... 6
Batteri . .....................................19, 111
[Battery Care] ............................... 108
[Beep Settings] . ............................ 102
Bithastighed .................................. 112
[Brightness] ................................... 104
D
Data ................................................ 114
[Date Display Format] ................. 107
Dato og klokkeslæt . ....................... 22
[Delete All Podcasts] . .................... 78
[Delete Episode] ............................. 77
[Delete Podcast] ............................. 77
[Delete This Episode] .................... 77
[Delete This Podcast] . ................... 77
[Detailed Information] .................. 49
[DPC (Speed Control)] . ................ 58
[DSEE(Sound Enhance)] . ............. 54
[Dynamic Normalizer] .................. 55
E
Episode ............................................ 72
Episodeliste ..................................... 75
[Equalizer] . ..................................... 51
[External Input Mode] . ................. 96
F
Fejlfinding ..................................... 116
Firmware ....................................... 115
[FM Radio] . .............................. 10, 87
FM-radio ....................................... 126
[Folder] ............................................ 43
[Format] . ....................................... 109
Fotoformat . ...........................113, 159
G
Gem computerdata ...................... 114
[Genre] ............................................ 43
Fortsættes 
Indeks
A
AAC . .............................................. 112
AAC-LC . ....................................... 158
A-B-gentaget afspilning................... 57
Adapter .......................................... 163
Adobe Reader ................................... 2
Afspilningsskærm ..............40, 60, 73
[Album] ........................................... 43
[Album Display Format] ............... 55
[All Range] ...................................... 51
[All Songs] . ..................................... 43
[Arena] . ........................................... 53
[Artist] ............................................. 43
[Auto Preset] ................................... 89
AVC ........................................113, 158
[AVLS (Volume Limit)] ............... 102
C
[Clear Stereo] .................................. 54
[Clock Settings] ......................22, 106
[Club] ............................................... 53
Computer ...................................... 164
Content Transfer ............................ 18
Cover . .............................................. 43
[Custom 1] ...................................... 51
[Custom 2] ...................................... 51
Menuen
Home
Symboler
(Repeat) ..................................... 50
(Shuffle) .................................. 50
(Shuffle&Repeat) . ............ 50
(Repeat 1 Song) ....................... 50
(Heavy) .................................... 51
(Pop) . ....................................... 51
(Jazz) ........................................ 51
(Unique) .................................. 51
(Custom 1) .............................. 51
(Custom 2) .............................. 51
(Studio) ..................................... 53
(Live) . ....................................... 53
(Club) ....................................... 53
(Arena) ..................................... 53
(Matrix) .................................... 53
(Karaoke) . ................................ 53
(Selected Range) . ..................... 51
[16:9] ................................................ 65
[4:3] .................................................. 65
Indholdsfortegnelse
Indeks
166
Yderligere oplysninger
O
Område med oplysninger ............. 12
[On-Hold Display] ......................... 71
Opdatering .................................... 115
Opladning ....................................... 19
Oplysninger . ................................. 101
OPTION/PWR OFF-knap .............. 6
[Order of Video List] ..................... 71
Overførsel af data ..................... 23, 33
J
[Jazz] ................................................ 51
JPEG .......................................113, 159
K
Kapacitet ........................................ 160
[Karaoke] ......................................... 53
L
[Language Learning Mode] .......... 56
[Language Settings] . ..............21, 110
Linear PCM . .........................112, 158
[Live] ................................................ 53
Lydformat ..............................112, 158
Lydkvalitet ....................................... 51
Lydstyrke ........................................... 6
M
[Matrix] ........................................... 53
Meddelelser ................................... 129
Medfølgende tilbehør .................. 163
Menuen Home .......................... 10, 13
Miniature (cover) ........................... 43
Miniature (foto) .............................. 86
Miniature (video) ........................... 62
[Model:] ......................................... 101
[Mono/Auto] . ................................. 92
MP3 ........................................112, 158
MPEG-4 . ...............................113, 158
Multivælger ................................. 6, 13
[Music] . ..................................... 10, 39
P
[PAL] .......................................... 46, 65
[Photo List Display Frmt.] ............ 85
[Photo List Format] . ...................... 86
[Photos] ..................................... 10, 81
[Play Mode] . ................................... 50
[Playback Range] . .......................... 51
[Playlists] ......................................... 43
Podcast . ...................................72, 127
Podcastliste . .................................... 76
[Podcasts] ........................................ 72
[Pop] . ............................................... 51
Q
[Quiet Mode] .................................. 98
R
Radio ................................................ 87
[Release Year] . ................................ 43
[Repeat] ........................................... 50
[Repeat 1 Song] . ............................. 50
[Reset All Settings] . ..................... 108
RESET-knap ...................................... 7
Resterende batteriniveau ............... 19
RSS ................................................... 72
Rulle gennem album ...................... 43
Fortsættes 
Indeks
I
Indstillingsmenu
. ........................ 16, 48, 67, 79, 85, 91
Initialisere (formatere) . ............... 109
Interval . ........................................... 63
Menuen
Home
N
[NC Modes] .............................. 96, 98
[Noise Canceling] . ......................... 95
[NTSC] ...................................... 46, 65
[NTSC/PAL settings] ............... 46, 65
Nulstil afspilleren ......................... 116
Indholdsfortegnelse
H
[Heavy] ............................................ 51
HOLD-knap ...................................... 7
Hurtig afspilning ............................ 57
Høretelefoner ................................ 6, 8
Høretelefonstik ................................. 6
167
Yderligere oplysninger
Foto . ....................................................84
Musiknummer ...................................47
Podcast ................................................77
Video ...................................................66
Software ........................................... 18
Stifinder .............................31, 36, 114
Strøm . ..................... 6, 9, 19, 111, 122
[Studio] ............................................ 53
Søge efter musiknumre . ................ 42
T
Tidsindstilling .........................22, 106
[Time Display Format] ................ 107
[To Playback Screen] ..................... 16
[Total Photos:] .............................. 101
[Total Songs:] ................................ 101
[Total Videos:] .............................. 101
[TV Output(Music)] ...................... 45
[TV Output(Video)] ...................... 64
[TV Output Size] . .......................... 65
Tænd og sluk ..................................... 9
U
[Unique] .......................................... 51
[Unit Information] ....................... 101
USB-kabel . .................................. 6, 27
Z
[Zoom Settings] . ............................ 68
Ø
Ørepuder ........................................... 8
Øsken til rem .................................... 7
Indeks
[Shuffle] ........................................... 50
[Shuffle&Repeat] ............................ 50
Skærm ..................................6, 10, 121
Skærm (display) . ...................... 6, 121
Slet
W
[Wallpaper Settings] . ................... 105
Windows Media Player . ................ 18
Windows Stifinder ...........31, 36, 114
WM-PORT . ...................................... 6
WMA ...............................18, 112, 158
WMV ...............................18, 113, 158
Menuen
Home
Fælles . ...............................................101
FM-radio ............................................92
Foto . ....................................................86
Musik ..................................................50
Støjreduktion . ....................................99
Video ...................................................68
V
Videoformat ..........................113, 158
[Videos] ..................................... 10, 59
VOL+/– -knap.................................... 6
[VPT(Surround)] ........................... 53
Indholdsfortegnelse
S
[Scan Sensitivity] ............................ 92
[Scene Scroll] .................................. 62
[Screen Off Timer] ....................... 103
[Select NC Environment] . ............ 99
[Selected Range] ............................. 51
[Set Date-Time] ......................22, 106
[Set Noise Cancel Level] . ............ 100
[Settings] ......................................... 10
Download PDF

advertising