Sony | NWZ-A828 | Sony NWZ-A828 Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Menu
Indeks
Brugervejledning
NWZ-A826 / A828 / A829
©2008 Sony Corporation
3-289-808-31 (2)
Brug af knapperne i Brugervejledningen
Klik på knapperne, der befinder sig i det øverste højre hjørne i denne
vejledning for at gå til "Indholdsfortegnelse", "Oversigt over menuen Home"
eller "Indeks".
Springer til indholdsfortegnelsen
Find det, du søger, i en oversigt over emner i vejledningen.
Springer til oversigten over menuen Home
Find det, du søger, i en oversigt over indstillingsmuligheder i afspillerens menu.
Springer til indekset
Find det, du søger, i en oversigt over søgeord, der er nævnt i vejledningen.
Fortsættes 
Indeks
Gennemgang af Brugervejledningen
Menu
De følgende vejledninger følger med afspilleren. Efter installation af softwaren
fra den medfølgende cd-rom kan du også se i hjælpen i hvert program.
 Quick Start Guide forklarer opsætningen og den grundlæggende betjening,
så du kan importere sange, videoer og fotos til en computer, overføre dem til
afspilleren og afspille dem. Den forklarer også Bluetooth-opsætning og
grundlæggende betjening.
 Sikkerhedsforanstaltninger forklarer vigtige bemærkninger for at forhindre
ulykker.
 Fejlfinding forklarer symptomer, årsager og løsninger, når der er problemer
med afspilleren.
 Denne brugervejledning forklarer standardfunktioner og avancerede
funktioner, så du kan få fuld gavn af afspilleren og fejlfinde problemer.
Indholdsfortegnelse
Om vejledningerne
Enkel side
Siderne vises én ad gangen.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
side.
Fortløbende
Siderne vises i en fortløbende
rulning.
Når du anvender rullefunktionen,
ruller de forrige eller næste sider
kontinuerligt op eller ned.
Fortløbende - modstående
To sider vises ved siden af hinanden,
og hvert par er en del af en
kontinuerlig rulning. Når du
anvender rullefunktionen, ruller de
forrige eller næste sidepar
kontinuerligt op eller ned.
Modstående
To sider vises ved siden af hinanden.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
sidepar.
Indeks
Ændring af sideopsætningen
Med knapperne nederst på skærmen i Adobe Reader kan du vælge, hvordan
siderne skal vises.
Menu
Du kan gå til den angivne side ved at klikke på et sidenummer i indholdsfortegnelsen, i
oversigten over menuen Home eller i indekset.
kan gå til den angivne side ved at klikke på en sidereference (f.eks.  side 4) på hver
Du

side.
Hvis du vil søge efter en referenceside efter søgeord, skal du klikke på menuen "Rediger",
vælge funktionen "Søg" i Adobe Reader for at få vist navigationsrammen, skrive
søgeordet i tekstfeltet til søgning og klikke på "Søg".
du går til en anden side, kan du gå til den forrige eller næste side ved at klikke på
Når

knappen
eller , som findes nederst på skærmen i Adobe Reader.
Betjeningsprocedurerne kan variere, afhængigt af Adobe Reader-versionen.
Indholdsfortegnelse
 Tip
Medfølgende tilbehør............................ 8
Om den medfølgende software.......................9
Forside..............................................................10
Bagside.............................................................12
Afspillerens kontroller og
skærmbilleder.................................... 13
Brug af knappen OPTION................... 20
Afspilning af musik
Søgning efter sange (Music Library)......... 21
Søgning efter sange efter sangnavn..............21
Søgning efter sange efter album....................22
Søgning efter sange efter kunstner...............23
Søgning efter sange efter genre.....................24
Søgning efter sange efter udgivelsesår..........25
Søgning efter sange efter mappe...................26
Søgning efter sange efter
begyndelsesbogstav............................ 27
Afspilning af en afspilningsliste.......... 28
Søgning efter sange på basis af den sang,
der i øjeblikket afspilles..................... 29
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
(Intelligent Shuffle).................................. 30
Afspilning af sange, der er udgivet det samme
år, i vilkårlig rækkefølge
(Time Machine Shuffle). .....................................30
Afspilning af alle sangene i vilkårlig
rækkefølge.....................................................32
Visning af skærmen Now Playing, hver
gang sangene skifter
(New Song Pop Up).................................. 33
Sletning af sange fra Music Library..... 34
Visning af
musikindstillingsmenuen.................. 35
Indstilling af musikken
Indstilling af afspilningstilstanden
(Play Mode). .......................................... 37
Indstilling af afspilningsomfanget...... 39
Indstilling af formatet til visning af
album................................................. 40
Indstilling til søgning efter mapper
(/ Button Setting)................................ 42
Gøre lyden mere livlig
(VPT(Surround)).................................... 46
Lytning med klar stereolyd
(Clear Stereo)......................................... 48
Korrigering af lyd i det høje område
(DSEE(Sound Enhancer)).......................... 49
Justering af lydstyrken
(Dynamic Normalizer). ............................ 51
Afspilning af videoer
Afspilning af en video.......................... 52
Indstilling af retningen for visning af
video.................................................. 54
Indstilling af visningen af
videoskærmen.................................... 56
Indstilling af zoom-funktionen........... 57
Kontinuerlig afspilning af videoer...... 59
Indstilling af formatet til visning af
videoliste............................................ 60
Kun afspilning af videolyd................... 61
Sletning af videoer fra
videobiblioteket................................. 62
Visning af
videoindstillingsmenuen................... 63
Afspilning af fotos
Visning af et foto.................................. 64
Indstilling af fotoretningen................. 66
Indstilling af visningen af
fotoskærmen...................................... 68
Afspilning af et diasshow..................... 69
Indstilling af afspilningstilstand for
diasshow............................................. 70
Indstilling af interval for et
diasshow............................................. 71
Indstilling af formatet til visning af
fotoliste.............................................. 72
Sletning af fotos fra fotobibliotek........ 73
Visning af fotoindstillingsmenuen...... 74
Fortsættes 
Indeks
Brug af 5-vejsknappen og skærmen.............14
Visning af skærmen "Now Playing"..............19
Ændring af lydkvaliteten................................43
Tilpasning af lydkvaliteten.............................45
Menu
Dele og kontroller................................ 10
Indstilling af lydkvaliteten
(Equalizer). ........................................... 43
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende oplysninger om
Bluetooth-teknologi.......................... 75
Hvad er parring?.............................................78
Oprettelse af Bluetooth-forbindelse.... 81
Oprettelse af Bluetooth-forbindelse vha.
knappen BLUETOOTH
(Quick Connection). ..........................................81
Oprettelse af Bluetooth-forbindelse via
menuen Home..............................................83
Om Bluetooth-indikatoren............................85
Lytning til sange eller videolyd fra en
Bluetooth-enhed................................ 86
Valg af enhed til Quick Connection..... 88
Kontrol af oplysningerne om
Bluetooth-enheder............................. 89
Sletning af en parret Bluetooth-enhed
fra afspilleren..................................... 90
Indstilling af lydkvaliteten
(Sound Quality Mode).............................. 91
Anvendelse af lydeffektindstilling....... 92
Kontrollér afspillerens Bluetoothoplysninger (Bluetooth Information). ...... 93
Deaktivering af Bluetooth-funktionen
(Bluetooth Off)....................................... 94
Skift til forbindelses-standby
(Connection Standby). ............................. 95
Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse
med Bluetooth-kommunikation........ 96
Visning af Bluetoothindstillingsmenuen............................ 98
Nyttige oplysninger
Genopladning af afspilleren.............. 114
Maksimering af batteriets levetid...... 115
Om dataoverførsel............................. 116
Hvad er format og bithastighed?....... 120
Hvad er lydformat?...................................... 120
Hvad er videoformat?.................................. 121
Hvad er fotoformat?..................................... 121
Lagring af data................................... 122
Opgradering af afspillerens
firmware........................................... 123
Fejlfinding
Fejlfinding.......................................... 124
Meddelelser........................................ 139
Andre oplysninger
Foranstaltninger................................ 143
Copyright........................................... 150
Specifikationer................................... 152
Indeks................................................. 157
Bemærk
Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det land/område, hvor du har
købt afspilleren.
Indeks
Forberedelse til Bluetoothkommunikation (Pairing).................... 78
Begrænsning af lydstyrken
(AVLS (Volume Limit))............................. 99
Deaktivering af biplyden................... 100
Indstilling af en type
pauseskærmbillede.......................... 101
Indstilling af tid for
pauseskærmbillede.......................... 102
Justering af lysstyrken på skærmen
(Brightness)......................................... 103
Indstilling af aktuelt klokkeslæt
(Set Date-Time).................................... 104
Indstilling af datoformatet................ 106
Indstilling af klokkeslætformatet...... 107
Visning af oplysninger om afspilleren
(Unit Information). ............................... 108
Nulstilling til fabriksindstillinger
(Reset all Settings)................................. 109
Formatering af hukommelse
(Format). ............................................ 110
Valg af skærmsprog............................ 112
Menu
Hvad kan afspilleren gøre med
Bluetooth?.....................................................75
Hvad er Bluetooth-teknologi?.......................76
Fremgangsmåde for brug af Bluetoothkommunikation............................................77
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Lytning til sange via Bluetoothkommunikation
Menu
Du kan få vist menuen Home ved at trykke på og holde knappen BACK/
HOME på afspilleren nede. Menuen Home er udgangspunktet for hver
funktion, som f.eks. afspilning af sange, videoer og fotos, søgning efter sange,
Bluetooth-kommunikation og ændring af indstillinger.
Indholdsfortegnelse
Oversigt over menuen Home
Indeks
Intelligent Shuffle
Music Library
Time Machine Shuffle................. 30
Shuffle All...................................... 32
All Songs........................................ 21
Album............................................ 22
Artist.............................................. 23
Genre............................................. 24
Release Year.................................. 25
Folder............................................. 26
Initial Search
Artist.............................................. 27
Album............................................ 27
Song............................................... 27
Bluetooth
Bluetooth Devices........................ 83
Connection Standby.................... 95
Bluetooth Off................................ 94
Pairing........................................... 78
Photo Library.......................... 64
Video Library........................... 52
Fortsættes 
Indeks
On-Hold Display..................... 61
Photo Settings
Photo Orientation................... 66
Display...................................... 68
Slide Show Repeat................... 70
Slide Show Interval................. 71
Photo List Format................... 72
Bluetooth Settings
Sound Quality Mode.............. 91
Quick Connection................... 88
Sound Effect Preset................. 92
Bluetooth Information........... 93
Common Settings
Unit Information................... 108
AVLS (Volume Limit)............. 99
Beep Settings.......................... 100
Screensaver............................ 101
Brightness............................... 103
Set Date-Time........................ 104
Date Display Format............. 106
Time Display Format............ 107
Reset all Settings.................... 109
Format.................................... 110
Language Settings...................... 112
Now Playing............................ 19
Menu
Video List Format................... 60
Playlists.................................... 28
Indholdsfortegnelse
Settings
Music Settings
Play Mode................................ 37
Playback Range........................ 39
Equalizer................................... 43
VPT(Surround)....................... 46
DSEE(Sound Enhance).......... 49
Clear Stereo.............................. 48
Dynamic Normalizer.............. 51
Album Display Format........... 40
New Song Pop Up................... 33
/Button Setting.................. 42
Video Settings
Zoom Settings.......................... 57
Video Orientation................... 54
Display...................................... 56
Continuous Playback.............. 59
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør
Kontrollér tilbehøret i pakken.
Menu
 Hovedtelefoner (1)
 USB-kabel (1)
 Høretelefoner (størrelse S,L) (1)
Indeks
 Tilslutning (1)
Bruges ved tilslutning af afspilleren til holderen (ekstraudstyr)
osv.
 Støtte (1)
 Cd-rom*1 *2 (1)
 MP3 Conversion Tool
 Media Manager for WALKMAN
 Windows Media Player 11
 Brugervejledning (PDF-fil)
 Quick Start Guide (1)
*1 Forsøg ikke at afspille denne cd-rom i en cd-afspiller.
*2 Den medfølgende software kan variere, afhængigt af det land/område, hvor
du har købt afspilleren.
Korrekt montering af høretelefonerne
Hvis høretelefonerne ikke passer helt til dine ører, kan du muligvis ikke høre
lave baslyde.
For at opnå en bedre lydkvalitet kan du ændre høretelefonernes størrelse eller
flytte på dem, så de føles behagelige og passer i ørerne. De
høretelefoner, der er monteret, når du køber, er størrelse M.
Hvis høretelefonerne ikke passer til dine ører, kan du prøve en af
de andre medfølgende størrelser, S eller L.
Når du skifter høretelefoner, skal du dreje dem for at montere
dem fast på hovedtelefonerne for at forhindre, at de
løsner sig og bliver siddende i øret.
L
L
Om serienummeret
Afspillerens serienummer er nødvendigt til kunderegistrering.
Nummeret findes bag på afspilleren.
Fortsættes 
I nogle computere, hvor Windows Media Player 10 allerede er installeret, kan der
forekomme filbegrænsning (AAC, videofiler osv.), som kan overføres ved hjælp af træk
og slip-funktionen. Hvis du installerer Windows Media Player 11 fra den medfølgende
cd-rom, kan du løse dette problem, hvorefter du igen kan overføre ved hjælp af træk og
slip-funktionen. Inden du installerer Windows Media Player 11 i computeren, skal du
huske at kontrollere, om din software eller tjeneste svarer til Windows Media Player 11.
Media Manager for WALKMAN
Filer, der kan overføres: Musik (MP3, WMA/AAC*1, WAV), Foto (JPEG),
Video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile), RSS-feed
(musik, video)
Med Media Manager for WALKMAN kan du overføre musik, fotos eller
videoer fra computeren til afspilleren og importere lyddata fra cd'er. Media
Manager for WALKMAN kan også abonnere på RSS-feeds og overføre de
musik- og videofiler, der er blevet downloadet fra RSS-kanaler.
Oplysninger om betjening finder du i Help (Hjælp) i softwaren. Lydfiler
(AAC) eller videoer kan også overføres vha. træk og slip-funktionen ved hjælp
af Windows Stifinder samt Media Manager for WALKMAN.
*1DRM-filer er ikke kompatible.
MP3 Conversion Tool
ATRAC-filer skal konverteres vha. det medfølgende MP3 Conversion Tool.
(Lyddata, der er indkøbt via en musikdistributionstjeneste på internettet, kan
ikke konverteres).
Bemærk, at når ATRAC-filer konverteres til MP3-filer, slettes ATRAC-filerne
ikke. Du kan også slette ATRAC-filerne ved at konfigurere indstillingen.
Indeks
 Tip
Menu
Windows Media Player 11
Filer, der kan overføres: Musik (MP3, WMA), Foto (JPEG)
Med Windows Media Player kan du importere lyddata fra cd'er og overføre
data til afspilleren. Når du anvender copyright-beskyttede WMA-lydfiler, skal
du anvende denne software.
Oplysninger om betjening finder du i Help (Hjælp) i softwaren eller ved at
besøge følgende websted:
http://www.support.microsoft.com/
Indholdsfortegnelse
Om den medfølgende software
10
Indholdsfortegnelse
Dele og kontroller
Forside
Menu
Indeks
Knappen BACK/HOME*1
Tryk for at gå et niveau op i listen på
skærmen eller for at vende tilbage til
den forrige menu.
Tryk på knappen BACK/HOME, og
hold den nede for at få vist menuen
Home ( side 13).
 Stik til hovedtelefon
For tilslutning af hovedtelefoner. Sæt
stikket i, indtil det klikker på plads.
Hvis hovedtelefonerne ikke tilsluttes
korrekt, er lyden fra hovedtelefonerne
måske ikke rigtig.
WM‑PORT-stik
Brug dette stik til at tilslutte det
medfølgende USB-kabel eller
eksterne enheder (ekstraudstyr), som
f.eks. understøttet tilbehør til
WM‑PORT.
5-vejsknap*2
Starter afspilningen og muliggør
navigation i afspillerens menuer på
skærmen ( side 14).
Display
Displayet kan variere, afhængigt at
funktionerne ( side 13).
Bluetooth-antenne
Bluetooth-indikator
Angiver Bluetooth-funktionens status
( side 85).
Knappen VOL +*2/–
Til regulering af lydstyrken.
Knappen BLUETOOTH
Tryk på knappen, og hold den inde
for at slå Bluetooth-funktionen til og
fra eller for at oprette eller afslutte
Bluetooth-forbindelse.
Fortsættes 
11
Afspilleren bruger en anelse
batteristrøm, selvom den er i standbytilstand. Derfor slukkes afspilleren
muligvis helt i en kortere periode,
afhængigt af den resterende strøm i
batteriet.
Fortsættes 
Indeks
Bemærk
på
*1Funktioner, der er mærket med
afspilleren, aktiveres, hvis du trykker på
de tilsvarende knapper og holder dem
inde.
*2Der findes berøringsfølsomme punkter.
Brug dem som hjælp til betjening af
knappen.
Menu
Knappen OPTION/PWR OFF*1
Viser indstillingsmenuen
( side 20, 35, 63, 74, 98).
Hvis du trykker på knappen
OPTION/PWR OFF og holder den
inde, slukkes skærmen, og afspilleren
går i standby-tilstand. Hvis du
trykker på en vilkårlig knap, mens
afspilleren er i standby-tilstand, vises
skærmen "Now Playing" osv., og
afspilleren er klar til brug. Hvis du
desuden lader afspilleren være i
standby-tilstand i ca. en dag, slukkes
afspilleren automatisk helt. Hvis du
trykker på en vilkårlig knap, når
afspilleren er slukket, vises
startskærmen først, og derefter vises
skærmen "Now Playing".
Hul til strop
Anvendes til montering af en strop
(sælges separat). Du kan montere den
medfølgende støtte og en strop
samtidigt ( side 12).
Indholdsfortegnelse
Skydeknappen HOLD
Du kan forhindre, at afspilleren går i
gang, ved at bruge skydeknappen
HOLD, når du bærer den. Når du
skubber skydeknappen HOLD i
pilens retning , deaktiveres alle
betjeningsknapper. Hvis du skubber
skydeknappen HOLD i den modsatte
retning, ophæves funktionen HOLD.
12
Indholdsfortegnelse
Bagside
Menu
Indeks
Knappen RESET
Nulstiller afspilleren, når du trykker
på knappen RESET med en lille stift
eller lign. ( side 124).
Hul til tilbehør (type I)
Anvendes til at montere den
medfølgende støtte eller tilbehør
(ekstraudstyr).
Brug af den medfølgende støtte
Du kan anbringe afspilleren skråt
ved hjælp af den medfølgende støtte.
Bemærk
Når du anbringer afspilleren skråt ved
hjælp af støtten, skal du passe på ikke at
trykke ned på eller vælte afspilleren.
afspilleren vandret som vist.
Anbring

Den må ikke anbringes lodret.
13
Menu
Brug 5-vejsknappen og knappen BACK/HOME til at navigere i skærme,
afspille sange, videoer og fotos og til at ændre afspillerens indstillinger.
Menuen Home vises, når du trykker på knappen BACK/HOME og holder den
inde.
Diagrammet nedenfor viser, hvordan skærmen skifter, når du trykker på de
forskellige betjeningsknapper. Afspillerens skærm skifter f.eks. som vist
nedenfor, når du vælger "Music Library" – "Album" i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Afspillerens kontroller og skærmbilleder
Indeks
Menuen Home
Vælg
(Music Library), og tryk på
knappen .
Music Library
Tryk på knappen
BACK/HOME.
Vælg "Album", og tryk
på knappen .
Tryk på knappen BACK/
HOME, og hold den inde.
Albumliste
Tryk på knappen
BACK/HOME.
Vælg det ønskede album, og tryk på
knappen .
Tryk på knappen BACK/
HOME, og hold den inde.
Sangliste
Tryk på knappen
BACK/HOME.
Tryk på knappen BACK/
HOME, og hold den inde.
Vælg den ønskede sang, og tryk
på knappen . Afspilningen
begynder.
Skærmen Now Playing
Tryk på knappen
BACK/HOME.
Tryk på knappen BACK/
HOME, og hold den inde.
Fortsættes 
14
5-vejsknappen anvendes til at udføre forskellige
funktioner på oversigtsskærmene, på
miniatureskærmene og på skærmen "Now Playing".
 (afspil/pause/
bekræft)-knap*1
/ knapper
Menu
*1Der findes berøringsfølsomme punkter. Brug dem som
hjælp til betjening af knappen.
Brug af 5-vejsknappen på oversigtsskærmen
/ knapper
Indeks
Musik
Indeks
Begyndelsesbogstaverne på sang og album osv., navne i oversigtssektionen
vises.
Oversigt
Informationsområde
Oplysningerne om sangen, ikonerne osv. vises ( side 18).
Knapper
Beskrivelse

Bekræfter emnet på listen.
Tryk og hold den nede for at afspille alle sangene i det valgte emne.
Flytter markøren op eller ned.
Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned.
Ændrer skærme, eller, når en indeksskærm vises, flytter markøren
til venstre eller højre for at vise en oversigt over emner.
Vis det forrige eller det næste skærmbillede i oversigten, når
indekset ikke vises.
/
/
Video
Oversigt
Knapper
Beskrivelse

Bekræfter emnet i listen.
/
Flytter markøren op eller ned.
Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned.
Viser det forrige eller næste skærmbillede i oversigten.
/
Indholdsfortegnelse
Brug af 5-vejsknappen og skærmen
Fortsættes 
15
Indholdsfortegnelse
Foto
Oversigt
Menu
Beskrivelse

Bekræfter emnet på listen.
Tryk og hold den nede for at afspille alle sangene i det valgte emne.
Flytter markøren op eller ned.
Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned.
Viser det forrige eller næste skærmbillede i oversigten.
/
/
Brug af 5-vejsknappen på skærmen med miniaturer*1
Miniaturer
Knapper
Beskrivelse

Viser sanglisten for det valgte emne under håndtering af musik,
eller viser det valgte emne under håndtering af fotos. Starter
afspilning af det valgte emne under håndtering af video.
Flytter markøren op eller ned.
Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned.
Flyt markøren til venstre eller højre.
Tryk og hold for at flytte markøren hurtigere til venstre eller højre,
og rul derefter op eller ned gennem miniatureskærmbillederne.
/
/
*1Miniaturer refererer til en reduceret billedstørrelse af et stykke af omslaget, én scene i en
video eller et foto. Hvis du vil have vist miniaturebilleder for albummer, skal du se
 side 40. For videofiler skal du se  side 60.
Fortsættes 
Indeks
Knapper
16
Indholdsfortegnelse
Brug af 5-vejsknappen på skærmen "Now Playing"
Musik
Sangnavn
Menu
Indeks
Kunstnernavn
Albumtitel
Genre
Udgivelsesår
Afspilningsstatus
Knapper
Beskrivelse

Starter afspilning af sange. Når afspilningen starter, vises  på
displayet, og hvis du trykker på knappen  igen, vises , og
afspilningen sættes på pause.*1 Denne pause- og genoptagfunktion
er kun tilgængelig på skærmen "Now Playing".
/
Tryk på knappen / for at få vist markøren og rulle gennem de
viste emner. Når genre, albumtitel eller andre egenskaber vælges
med markøren, skal du trykke på knappen  for at få vist en
oversigt over kunstnere, der svarer til genren for den sang, der
aktuelt afspilles, eller sanglisterne i det album, der aktuelt afspilles.
Når knappen / står på "Folder +/–" ( side 42)
Starter afspilningen fra den første sang i den næste mappe*2, den
aktuelle mappe eller den forrige mappe. Tryk på knappen  for at
springe over den første sang i den aktuelle mappe eller den forrige
mappe. Tryk på knappen  for at gå til den første sang i den næste
mappe.
/
Flytter afspilningen til begyndelsen af den aktuelle, forrige eller
næste sang, når du trykker én gang eller gentagne gange. Tryk og
hold den nede for hurtigt at scanne en sang, der afspilles, tilbage
eller frem.
*1Hvis afspilleren ikke betjenes i mere end tre minutter, mens en sang er sat på pause,
slukkes skærmen, og afspilleren går i standby-tilstand.
2
* De mappeenheder, som afspilleren springer over, varierer efter listen før sanglisten. Hvis
du f.eks. vælger en sang i følgende rækkefølge: "Artist" - albumliste - sangliste, kan du
søge efter sange ved at springe albummer over.
Fortsættes 
17
Indholdsfortegnelse
Video
Menu
Afspilningsstatus
Indeks
Når du ændrer visningsretningen til vandret, ændres retningen og
funktionerne for knappen /// også.
Knapper
Beskrivelse

Starter afspilning af videoen. Når afspilningen starter, vises  på
displayet, og hvis du trykker på knappen  igen, vises , og
afspilningen sættes på pause.*1 Du kan kun afspille og sætte
videoer på pause fra skærmen "Now Playing" på videoen.
/
Tryk på knappen / for at finde begyndelsen af den næste,
forrige eller aktuelt afspillede video.*2
/
Tryk på knappen / for hurtigt at søge fremad eller tilbage i en
video, der afspilles.
Under afspilning skifter hastigheden for hurtigt fremad/tilbage i tre
niveauer ved gentagne tryk på knappen / ((×10), (×30),
(×100)). Når du trykker på knappen og holder den inde, forøges
hastigheden ét niveau, og når du slipper knappen, genoptages
normal afspilning.
Når afspilningen sættes på pause, bevæger du scenen en anelse
fremad eller tilbage ved at trykke på knappen /.
*1Hvis afspilleren ikke betjenes i mere end tre minutter, mens en video er sat på pause,
slukkes skærmen, og afspilleren går i standby-tilstand.
2
* Hvis "Continuous Playback" indstilles til "On", kan du finde begyndelsen af den forrige
eller næste video fra den video, der aktuelt afspilles ( side 53).
Fortsættes 
18
Indholdsfortegnelse
Foto
Menu
Afspilningsstatus
Indeks
Når du ændrer visningsretningen til vandret, ændres retningen og
funktionerne for knappen /// også.
Knapper
Beskrivelse

 vises på displayet, og et diasshow starter. Hvis du trykker på
knappen  igen, vises , og afspilningen sættes på pause.*1
/
Viser det næste eller det forrige foto.
*1Når du afspiller sange, mens et diasshow er sat på pause, bliver skærmen mørk, hvis
afspilleren ikke betjenes i den periode, der er angivet i "Screensaver Timing"
( side 102). Når afspilningen af sangen og et ledsagende diasshow sættes på pause, og
afspilleren ikke betjenes i mere end tre minutter, slukkes skærmen, og afspilleren går i
standby-tilstand.
Om informationsområdet
De ikoner, der vises i skemaet nedenfor, vises i informationsområdet. Ikonerne varierer
efter afspilningsstatus, indstillinger eller skærmene.
Oplysninger om ikonerne finder du på de enkelte referencesider.
Ikoner
Beskrivelse
Ikonerne for afspilningsstatus
 Afspilning, Pause, Hurtigt fremad/tilbage, Gå til begyndelsen af
, , , ,
den næste, aktuelle eller forrige sang
, ,
,
,
,
osv.  Gå en anelse eller hurtigt fremad/tilbage ( side 53)
,
,
,
,
osv.
osv.
,
Ikonerne for sangtitel, kunstnernavn, videotitel eller fototitel
Ikonerne for afspilningstilstand
 Afspilningstilstanden er indstillet til "Repeat" eller "Shuffle"
( side 38). "Slide Show Repeat" er indstillet til "On" ( side 70)
Ikonerne for afspilningsomfang
 Afspilningsomfanget er indstillet til "Selected Range" ( side 39)
Ikonerne for lydeffektindstilling ( side 44)
Ikonerne for videoindstilling
"Continuous Playback" er indstillet til "On" ( side 59)
"Zoom Settings" er indstillet til "Auto" eller "Full" ( side 57)
Ikonet for resterende batteristrøm ( side 114)
Fortsættes 
19
Du kan hurtigt få vist skærmen "Now Playing" fra forskellige skærme.
Menu
Now Playing
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Visning af skærmen "Now Playing"
Indeks
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
(Now Playing), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Detaljerede oplysninger om det indhold, der i øjeblikket afspilles, vises.
 Tip
Du kan få vist skærmen "Now Playing" ved at trykke på knappen OPTION/PWR OFF
for at vælge "Now Playing".
du afspiller videoer eller fotos, kan du vælge "Go to the song playback screen" i
Når

indstillingsmenuen for at få vist sangafspilningsskærmen.
20
5-vejsknap
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge emnet, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Skærmen for den valgte indstilling vises, eller den valgte kommando
udføres. Emnerne i indstillingsmenuen varierer, afhængigt af, i hvilken
skærm du trykker på knappen OPTION/PWR OFF.
Detaljer herom finder du på følgende sider.
"Visning af musikindstillingsmenuen" ( side 35)
"Visning af videoindstillingsmenuen" ( side 63)
"Visning af fotoindstillingsmenuen" ( side 74)
"Visning af Bluetooth-indstillingsmenuen" ( side 98)
 Tip
Hvis der er flere menuer, kan du få vist andre menuer ved at trykke på knappen /.
Indeks
Knappen OPTION/PWR OFF
Menu
Du kan ændre forskellige indstillinger for hver funktion, når du trykker på
knappen OPTION/PWR OFF. Knappen OPTION/PWR OFF er nyttig, fordi du
kan få vist indstillingsskærmen med det samme uden at vælge indstillinger fra
(Settings) i menuen Home.
menuen
Indholdsfortegnelse
Brug af knappen OPTION
21
Afspilning af musik
Music Library
Søgning efter sange efter sangnavn
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Music Library" vises.
(Music Library), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "All Songs", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
Fortsættes 
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Sange overført med Windows Stifinder eller anden egnet software til overførsel
kan afspilles på afspilleren.
Du kan søge efter sange efter titel, album, kunstner og genre osv.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange (Music Library)
22
Afspilning af musik
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Indholdsfortegnelse
Tryk på knappen /// for at vælge
Menu
Søgning efter sange efter album
Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Music Library" vises.
(Music Library), og tryk
knappen  for at bekræfte.
Albumlisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten for det valgte album vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan afspille alle sangene på en emneoversigt ved at vælge emnet på oversigten,
trykke knappen  og holde den inde, i trin .
Du kan ændre visningsformat for albumlisten ( side 40).
Du kan vælge afspilningsomfang for sange ( side 39).
Fortsættes 
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge "Album", og tryk derefter på
23
Afspilning af musik
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Indholdsfortegnelse
Tryk på knappen /// for at vælge
Menu
Søgning efter sange efter kunstner
Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Music Library" vises.
(Music Library), og tryk
knappen  for at bekræfte.
Kunstnerlisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en kunstner, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Albumlisten for den valgte kunstner vises.
Tryk på knappen /// for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten for det valgte album vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan afspille alle sangene på en emneoversigt ved at vælge emnet på oversigten,
trykke på knappen  og holde den inde, i trin  til .
Du kan ændre visningsformat for albumlisten ( side 40).
Du kan vælge afspilningsomfang for sange ( side 39).
Fortsættes 
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge "Artist", og tryk derefter på
24
Afspilning af musik
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Indholdsfortegnelse
Tryk på knappen /// for at vælge
Menu
Søgning efter sange efter genre
Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Music Library" vises.
(Music Library), og tryk
knappen  for at bekræfte.
Genrelisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en genre, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Kunstnerlisten for den valgte genre vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en kunstner, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Albumlisten for den valgte kunstner vises.
Tryk på knappen /// for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten for det valgte album vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan afspille alle sangene på en emneoversigt ved at vælge emnet på oversigten,
trykke på knappen  og holde den inde, i trin  til .
kan ændre visningsformat for albumlisten ( side 40).
Du

kan vælge afspilningsomfang for sange ( side 39).
Du

Fortsættes 
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge "Genre", og tryk derefter på
25
Afspilning af musik
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Indholdsfortegnelse
Tryk på knappen /// for at vælge
Menu
Søgning efter sange efter udgivelsesår
Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Music Library" vises.
(Music Library), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over udgivelsesår vises.
Tryk på knappen /// for at vælge et år, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Kunstnerlisten for det valgte udgivelsesår vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en kunstner, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Sanglisterne for kunstneren, valgt ud fra udgivelsesåret, vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan afspille alle sangene på en emneoversigt ved at vælge emnet på oversigten,
trykke på knappen  og holde den inde, i trin  til .
Du kan vælge afspilningsomfang for sange ( side 39).
Fortsættes 
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge "Release Year", og tryk
26
Afspilning af musik
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Menu
Når du overfører data til mappen "MUSIC" ved at trække og slippe i Windows
Stifinder, vises op til 8. niveau i mappen "MUSIC" og kan afspilles. Selvom du
bruger anden overførselssoftware til overførsel af sange, skal du fortsat søge
efter sange efter mappe.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter mappe
Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Music Library" vises.
(Music Library), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Folder", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Mappelisten eller sangen vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en mappe eller en sang, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Når du vælger en mappe i trin , vises sang- eller mappelisten (eller listerne). Når du vælger en sang i trin , vises afspilningsskærmen,
hvorefter afspilningen af sangen starter. Gentag om nødvendigt trin ,
indtil den ønskede sang vises.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan vælge afspilningsomfang for sange ( side 39).
Bemærk
Op til otte mappeniveauer kan genkendes.
Du kan ikke afspille alle sange i en mappe, selvom du vælger en mappe på listen, trykker
på knappen  og holder den inde i trin .
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge
27
Afspilning af musik
Du kan søge efter sange efter begyndelsesbogstavet for kunstnernavnet,
albumtitlen eller sangnavnet.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter begyndelsesbogstav
Menu
Initial Search
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
(Initial Search), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over kategorier, som du kan søge i, vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en kategori, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Der vises en skærm, hvor du kan vælge et tegn.
Tryk på knappen /// for at vælge et begyndelsestegn, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Når søgningen er færdig, vises resultaterne.
Når du vælger "Artist" eller "Album", kan du indsnævre søgeresultaterne
og vælge en bestemt sang. Når du vælger "Artist" eller "Album", og du
trykker på knappen  og holder den inde, afspilles alle sangene i emnet.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
28
Afspilning af musik
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge (Playlists), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over afspilningslister vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en afspilningsliste, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
Indeks
Playlists
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan afspille lister med sange (afspilningslister). Du kan også oprette
afspilningslister vha. den medfølgende Windows Media Player 11 eller anden
overførselssoftware. Imidlertid kan visse afspilningslister ikke genkendes af
afspilleren afhængigt af softwaren. Detaljer vedrørende betjening finder du i
Help (Hjælp) eller hos softwareproducenten.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af en afspilningsliste
29
Afspilning af musik
Søgning efter sange på basis af den sang, der i
øjeblikket afspilles
Indholdsfortegnelse
Du kan søge efter andre sange, album og kunstnere efter sangoplysningen for
den sang, der i øjeblikke afspilles. Hvis du vil bruge denne funktion, skal "/
Button Setting" indstilles til "Direct Search" ( side 42).
Menu
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
(Now Playing), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Now Playing" med de sange, der i øjeblikket afspilles, vises.
Tryk på knappen  for at få vist en markør, og vælg et emne, hvori
du vil søge efter sange, og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte.
Følgende oversigter vises, afhængigt af det emne, du valgte.
"Artist": Albumlisten med den kunstner, der i øjeblikket afspilles.
"Album": Sanglisten for det album, der i øjeblikket afspilles.
"Genre": En kunstnerliste i den samme genre, som den kunstner, der i
øjeblikket afspilles.
"Release Year": En kunstnerliste fra samme udgivelsesår, som den sang,
der i øjeblikket afspilles.
Indeks
Now Playing
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
30
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
(Intelligent Shuffle)
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Afspilning af sange, der er udgivet det samme år, i vilkårlig rækkefølge
(Time Machine Shuffle)
Afspilleren vælger vilkårligt et udgivelsesår og afspiller alle de overførte sange i
dette år i vilkårlig rækkefølge.
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
(Intelligent Shuffle), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der anvendes til af vælge en vilkårlig tilstand, vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Time Machine Shuffle", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Der vælges et vilkårligt udgivelsesår, sangene fra dette år afspilles i vilkårlig
rækkefølge, og afspilningen starter.
 Tip
Når du starter "Intelligent Shuffle"-afspilningen, ændres afspilningstilstanden til
"Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" ( side 38). Selvom du annullerer "Intelligent Shuffle",
bevares indstillingen "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" for afspilningstilstanden.
Når du starter "Time Machine Shuffle"-afspilningen, indstilles afspilningsomfanget til
"Selected Range" ( side 39). Selvom du annullerer "Time Machine Shuffle", bibeholdes
"Selected Range"-indstillingen.
"Intelligent Shuffle"-afspilning annulleres automatisk af enhver af følgende funktioner:
Start af afspilning af en sang ved at vælge den fra "Music Library" osv.
Ændring af afspilningstilstanden.
Ændring af afspilningsomfanget.
Afspilning af en video.
Fortsættes 
Indeks
Intelligent
Shuffle
Menu
Afspilleren har 2 forskellige vilkårlige tilstande (også kendt som vilkårlig
afspilning).
31
Afspilning af musik
Indeks
Fortsættes 
Menu
Mens den animation, der vises, mens afspilleren vælger et udgivelsesår, vises, kan
afspillerens kontroller ikke betjenes.
Sange uden udgivelsesårdata vælges ikke i "Time Machine Shuffle"-afspilning og vises
ikke.
En vilkårlig afspilning af alle sangene begynder, hvis ingen af sangene på afspilleren har
et udgivelsesår tilknyttet.
Hvis alle sangene på afspilleren, som har et udgivelsesår tilknyttet, har det samme
udgivelsesår, eller nogle af sangene har det samme udgivelsesår, og resten ikke har noget
udgivelsesår tilknyttet, vises den animation, der vises, mens udgivelsesår vælges, ikke, og
afspilningen starter.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
32
Afspilning af musik
Alle de sange, der er lagret i afspilleren, afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Tryk på knappen /// for at vælge
Tryk på knappen /// for at vælge "Shuffle All", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Alle sangene vælges vilkårligt, og afspilningen starter.
 Tip
Når du starter "Intelligent Shuffle"-afspilningen, ændres afspilningstilstanden til
"Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" ( side 38). Selvom du annullerer "Intelligent Shuffle",
bevares indstillingen "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" for afspilningstilstanden.
"Intelligent Shuffle"-afspilning annulleres automatisk af enhver af følgende betjeninger:
Start af afspilning af en sang ved at vælge den fra "Music Library" osv.
Ændring af afspilningstilstanden.
Ændring af afspilningsomfanget.
Afspilning af en video.
Indeks
(Intelligent Shuffle), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der anvendes til af vælge en vilkårlig tilstand, vises.
Menu
Home vises.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af alle sangene i vilkårlig rækkefølge
33
Afspilning af musik
Visning af skærmen Now Playing, hver gang
sangene skifter (New Song Pop Up)
Indholdsfortegnelse
Hvis du indstiller pauseskærmbilledet til "Clock" eller "Blank" ( side 101), og
der ingen betjening finder sted i et stykke tid, skifter skærmen til visning af
uret eller en tom skærm. Men hvis du indstiller "New Song Pop Up" til "On",
tændes skærmen automatisk, hver gang en sang skifter til en anden sang.
Menu
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "New Song Pop Up", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Tryk på knappen /// for at vælge "On", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Now Playing" vises, hver gang en sang skifter til en anden sang.
Hvis du ikke ønsker at få vist skærmen "Now Playing"
Vælg "Off " i trin . I dette tilfælde vises skærmen "Now Playing" ikke, når en
sang skifter til en anden sang.
Bemærk
Denne funktion deaktiveres, når der vises fotos under afspilning af en sang.
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
34
Afspilning af musik
Menu
Når du sletter sange fra "Music Library", skal du anvende den software, som
du anvendte til at overføre sangene, eller Windows Stifinder.
Detaljer vedrørende brug af softwaren finder du i Help (Hjælp) i softwaren.
Indholdsfortegnelse
Sletning af sange fra Music Library
Indeks
35
Afspilning af musik
Menu
Du kan få vist musikindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på en oversigtsskærm (herunder miniatureskærmen), f.eks. en
sangliste eller på musikskærmen "Now Playing". Fra musikindstillingsmenuen
er flere forskellige indstillinger af musik tilgængelig.
De indstillingsmuligheder, der vises i menuen, kan variere, afhængigt af den
skærm, hvor du får vist indstillingsmenuen.
Indholdsfortegnelse
Visning af musikindstillingsmenuen
Indeks
Indstillingsmuligheder vises på oversigtsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Now Playing
Detailed Information
Play
Viser skærmen "Now Playing".
Viser detaljerede oplysninger om en sang, f.eks.
afspilningstid, lydformat, bithastighed og
filnavn.
Afspiller alle sangene i sanglisten.
Album Display Format
Vælger albumlisteformatet ( side 40).
Fortsættes 
36
Afspilning af musik
Play Mode
Indstiller afspilningstilstanden ( side 37).
Playback Range
Indstiller afspilningsomfanget ( side 39).
Equalizer
Tilpasser lydkvaliteten ( side 43).
Tilpasser "VPT(Surround)"-indstillingerne
( side 46).
Viser et omslag.
VPT(Surround)
Cover Art*1
Detailed Information*2
Viser detaljerede oplysninger om en sang, f.eks.
afspilningstid, lydformat, bithastighed og
filnavn.
/ Button Setting
Indstiller funktionen for knappen / til
"Direct Search" eller "Folder +/–" ( side 42).
Clock Display
Viser det aktuelle klokkeslæt ( side 101).
*1 Skærmen "Cover Art"
Når skærmen "Cover Art" vises, kan du flytte sange til den forrige eller næste ved at trykke på knappen /.
Hvis sangene ikke inkluderer oplysninger om omslag, vises afspillerens standardbillede.
Omslaget vises kun, hvis oplysninger om omslag er inkluderet. Du kan angive omslag
vha. den medfølgende Windows Media Player 11 eller anden overførselssoftware
til angivelse af omslag. Detaljer vedrørende anvendelsen finder du i Help (Hjælp) i
softwaren eller hos softwareproducenten. Omslag vises muligvis ikke, afhængigt af
omslagets filformat.
*2 Skærmen "Detailed Information"
Når du åbner denne skærm fra skærmen "Now Playing", kan du flytte sange til den forrige eller næste ved at trykke
på knappen /.
Afspilningstid
Filformat
Bithastighed
Copyright-beskyttede filer
Når der afspilles sange med variabel bithastighed vises "VBR". Den viste afspilningstid og statuslinje er omtrentlige.
Filnavn
Indeks
Beskrivelse/referenceside
Menu
Indstillingsmuligheder
Indholdsfortegnelse
Indstillingsmuligheder vises på skærmen "Now Playing"
37
Indstilling af musikken
Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, inklusive
vilkårlig afspilning og udvalgt gentagelse af afspilning.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af afspilningstilstanden (Play Mode)
Menu
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Play Mode", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over afspilningstilstande vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en afspilningstilstand
( side 38), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises igen.
 Tip
Du kan også vælge afspilningstilstanden fra skærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Play Mode" i indstillingsmenuen.
Fortsættes 
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
38
Indstilling af musikken
Afspilningstilstand/
ikon
Beskrivelse
Sangene i afspilningsomfanget afspilles i sanglisterækkefølge,
og afspilningen gentages.
Shuffle/
Sangene i afspilningsomfanget afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Shuffle&Repeat/ Sangene i afspilningsomfanget afspilles i vilkårlig rækkefølge,
og afspilningen gentages.
Repeat 1 Song/
Den aktuelle sang eller den valgte sang fra en sangliste afspilles
gentagne gange.
Bemærk
Når du starter "Intelligent Shuffle"-afspilningen, ændres afspilningstilstanden til
"Shuffle" eller "Shuffle&Repeat".
Indeks
Repeat/
Menu
Normal/No icon Sangene i afspilningsomfanget afspilles i sanglisterækkefølge.
Indholdsfortegnelse
Oversigten over afspilningstilstande
Afspilningsindholdet varierer, afhængigt af indstillingen for afspilningsomfang
( side 39).
39
Indstilling af musikken
Indholdsfortegnelse
Indstilling af afspilningsomfanget
Du kan indstille sangenes afspilningsomfang.
Menu
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indeks
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Playback Range", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der bruges til at vælge afspilningsomfanget, vises.
Tryk på knappen /// for at vælge afspilningsomfanget, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Afspilleren har to typer afspilningsomfang.
"All Range": Afspiller alle sangene i "Music Library". Hvis du ønsker at
afspille album i "Music Library" i sanglistens rækkefølge, skal du vælge
denne.
vises på displayet og afspiller kun sangene i de
"Selected Range":
oversigter, hvorfra afspilningen starter (albumliste, kunstnerliste osv.).
(Standardindstilling)
 Tip
Du kan vælge afspilningsomfanget for sange fra skærmen "Now Playing". Tryk på
knappen OPTION/PWR OFF, og vælg derefter "Playback Range" i indstillingsmenuen.
Bemærk
Når "Time Machine Shuffle"-afspilningen starter, indstilles afspilningsomfanget
automatisk til "Selected Range".
40
Indstilling af musikken
Afspilleren indeholder tre typer albumlisteformater "Title Only", "Title & Cover
Art" og "Cover Art Only".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af formatet til visning af album
Menu
Settings
Bemærk
Omslaget vises kun, hvis omslagsoplysningerne er inkluderet. Du kan angive omslag
vha. den medfølgende Windows Media Player 11 eller anden overførselssoftware
til angivelse af omslag. Detaljer vedrørende anvendelsen finder du i Help (Hjælp) i
softwaren eller hos softwareproducenten.
Visse omslag vises ikke, afhængigt af filformatet.
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Album Display Format", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over formater til visning af album vises.
Tryk på knappen /// for at vælge visningsformatet, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Afspilleren indeholder tre typer formater.
"Title Only"
"Title & Cover Art" (standardindstilling) "Cover Art Only"
Fortsættes 
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
41
Indstilling af musikken
Du kan også vælge formatet til visning af album på albumlisteskærmen. Tryk på
knappen OPTION/PWR OFF på albumlisteskærmen, og vælg "Album Display Format" i
indstillingsmenuen.
Indholdsfortegnelse
 Tip
Menu
Indeks
42
Indstilling af musikken
Indholdsfortegnelse
Indstilling til søgning efter mapper
(/ Button Setting)
Settings
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "/ Button Setting", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Tryk på knappen ///, vælg den ønskede indstilling, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
"Direct Search": Ved at trykke på knappen / kan du vælge en
oplysning om sangen vha. den viste markør og søge efter sange ud fra
den valgte oplysning ( side 29). (Standardindstilling)
"Folder +/–": Hvis du trykker på knappen /, springer afspilleren
mapper over.
 Tip
Når afspilleren springer mapper over i "Folder +/–"-tilstand, varierer mappeenhederne,
afhængigt af listen før sanglisten. Hvis du f.eks. vælger en sang i følgende rækkefølge:
"Artist" - albumliste - sangliste, er mappeenhederne baseret på album, og du kan søge
efter sange ved at springe albummer over.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Mens der afspilles musik eller afspilningen er sat på pause, kan du søge efter
sange ved at springe mapper over. Du kan indstille knappen / til at springe
mapper over eller til at søge efter sange ud fra oplysningerne om den sang, der
aktuelt afspilles.
43
Indstilling af musikken
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydkvaliteten (Equalizer)
Du kan indstille lydkvaliteten svarende til musikgenren osv.
Menu
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indeks
Ændring af lydkvaliteten
Du kan tilpasse afspillerens lydkvalitet.
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Equalizer", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over equalizer-indstillinger vises.
Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Den valgte lydindstilling anvendes, og oversigten over "Music Settings"
vises igen.
For oplysninger om hver enkelt equalizer-indstilling, se  side 44.
Fortsættes 
44
Indstilling af musikken
 Tip
Bemærk
Oversigt over equalizer-indstillinger
Lydindstillingerne vises på skærmen som bogstaver i parenteser.
Indstilling/ikon
Beskrivelse
None
Indstilling af lydkvaliteten er ikke aktiveret.
(Standardindstilling)
Fremhæver de høje og lave områder for en kraftig lyd.
Fremhæver mellemtoneområdet, ideel til sang.
Fremhæver de høje og lave områder for en levende lyd.
Fremhæver høje og lave områder, så en svag lyd let kan
høres.
Brugertilpassede lydindstillinger, hvor du kan justere
hvert frekvensområde individuelt. Se  side 45 for
detaljer.
Heavy (
)
)
Pop (
Jazz (
)
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
Fortsættes 
Indeks
Hvis dine personlige indstillinger, der er gemt som "Custom 1" og "Custom 2" har en
anden lydstyrke end de andre indstillinger, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken
manuelt for at kompensere.
"Equalizer"-indstillingen anvendes ikke under afspilning af en video.
Menu
Du kan også indstille lydkvaliteten fra skærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Equalizer" i indstillingsmenuen.
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil vende tilbage til den normale lydkvalitet
Vælg "None" i trin , og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
45
Indstilling af musikken
Du kan forvælge værdien af CLEAR BASS og 5-bånds Equalizer som "Custom
1" eller "Custom 2".
Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Equalizer", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over equalizer-indstillinger vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Edit", som vises under
"Custom 1" eller "Custom 2", for at ændre en værdi, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Indstillingsskærmen vises.
Tryk på knappen / for at vælge en markør til indstillingen for
CLEAR BASS eller frekvensinterval, og tryk på knappen / for at
justere indstillingsniveauet.
CLEAR BASS kan indstilles til et af de 4 lydniveauer, og 5 frekvensområder
kan indstilles til en af de 7 lydniveauer.
 Tryk på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over equalizer-indstillinger vises igen.
Når du har justeret indstillingsniveauet, skal du huske at trykke på
knappen  for at bekræfte. Hvis du trykker på knappen BACK/HOME,
inden du bekræfter, annulleres indstillingen.
Bemærk
"Custom 1"- eller "Custom 2"-indstillingerne anvendes ikke under afspilning af en video.
Indeks
derefter på knappen  for at bekræfte.
Menu
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af lydkvaliteten
46
Indstilling af musikken
Menu
Du kan vælge imellem "Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" eller
"Karaoke", afhængigt af din sang, vha. funktionen "VPT*1(Surround)". Hvis du
indstiller til "Studio", "Live", "Club" eller "Arena", simuleres disse lydfelter i
hovedtelefonerne.
Herudover gengiver "Matrix" et fyldigt akustisk lydfelt, og "Karaoke"
undertrykker stemmerne.
Indholdsfortegnelse
Gøre lyden mere livlig (VPT(Surround))
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "VPT(Surround)", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "VPT(Surround)"-indstillinger vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede
"VPT(Surround)"-indstilling ( side 47), og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
*1VPT, som står for Virtual Phone Technology, er en lydbehandlingsteknologi, der ejes og
er udviklet af Sony.
Hvis du vil vende tilbage til den normale lydkvalitet
Vælg "None" i trin , og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
47
Indstilling af musikken
Du kan også indstille "VPT(Surround)"-indstillingen fra skærmen "Now Playing". Tryk
på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "VPT(Surround)" i indstillingsmenuen.
Indholdsfortegnelse
 Tip
Bemærk
Indstilling/ikon
Beskrivelse
None
"VPT(Surround)"-indstillingen aktiveres ikke.
(Standardindstilling)
Frembringer lyden fra et optagestudie.
Frembringer lyden fra en koncertsal.
Frembringer lyden fra en klub.
Frembringer lyden fra en arena.
Gengiver en ekstra lydeffekt og skaber en naturlig og
alligevel fyldig, forbedret lyd.
Skaber en scenelignende lyd ved at undertrykke
stemmer og tilføje en surround-effekt til musikken.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
Karaoke (
)
Indeks
Oversigt over "VPT(Surround)"-indstillinger
Lydindstillingerne vises på skærmen som bogstaver i parenteser.
Lyden bliver mere livlig i harmonifølgen fra "Studio", "Live", "Club" til "Arena".
Menu
"VPT(Surround)"-indstillingen anvendes ikke under afspilning af en video.
48
Indstilling af musikken
"Clear Stereo" muliggør individuel digital behandling af højre og venstre lyd.
Menu
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Lytning med klar stereolyd (Clear Stereo)
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Clear Stereo", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"On": Aktiverer funktionen "Clear Stereo", når du bruger de medfølgende
hovedtelefoner.
"Off ": Deaktiverer funktionen "Clear Stereo" og afspiller med normal lyd.
(Standardindstilling)
Bemærk
"Clear Stereo"-indstillingen anvendes ikke under afspilning af en video.
Funktionen "Clear Stereo" er beregnet til at opnå maksimal effekt med de medfølgende
hovedtelefoner. Effekten "Clear Stereo" kan ikke opnås med andre hovedtelefoner. Indstil
"Clear Stereo" til "Off ", når du bruger andre hovedtelefoner.
49
Indstilling af musikken
Indholdsfortegnelse
Korrigering af lyd i det høje område
(DSEE(Sound Enhancer))
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "DSEE(Sound Enhance)", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"On": Funktionen "DSEE*1(Sound Enhancer)" aktiveres, og der afspilles
naturlig, forbedret lyd, som kommer tæt på den originale lyd.
"Off ": Afspiller med normal lyd. (Standardindstilling)
*1DSEE, som står for Digital Sound Enhancement Engine, er en teknologi, der er udviklet
af Sony til forbedring af komprimerede lydfilers lydkvalitet ved at genskabe lyd i det høje
område, der er fjernet af komprimeringsprocessen.
Fortsættes 
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Ved at aktivere funktionen "DSEE*1(Sound Enhancer)" kan du høre fyldig og
naturlig lyd næsten præcist som den originale kilde.
50
Indstilling af musikken
Menu
"DSEE(Sound Enhancer)"-indstillingen anvendes ikke under afspilning af en video.
Funktionen "DSEE(Sound Enhancer)" er ikke effektiv i forbindelse med sange i et
filformat, der ikke er komprimeret, eller sange med en høj bithastighed uden tab af
diskant.
I forbindelse med sange med en meget lav bithastighed er funktionen "DSEE(Sound
Enhancer)" ikke effektiv.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
Indeks
51
Indstilling af musikken
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Dynamic Normalizer", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"On": Minimerer forskellen i lydstyrken mellem sange.
"Off ": Afspiller sange med den originale lydstyrke, som ved overførslen.
(Standardindstilling)
Bemærk
"Dynamic Normalizer"-indstillingen anvendes ikke under afspilning af en video.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan reducere lydstyrken mellem sange. Med denne indstilling vil lydstyrken
blive reduceret mellem sangene, når du lytter til sange fra et album under
vilkårlig afspilning, så forskellen mellem optageniveauerne minimeres.
Indholdsfortegnelse
Justering af lydstyrken (Dynamic Normalizer)
52
Afspilning af videoer
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
Videolisten vises.
(Video Library), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge en video til afspilning, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Afspilningen starter.
 Tip
Visningsformatet for videolisten i trin  kan ændres. For at få oplysninger, se
"Indstilling af formatet til visning af videoliste" ( side 60).
i
En video, der aldrig har været afspillet på afspilleren, vises med ikonet
videolisten.
Indstil "Continuous Playback" til "On", hvis du vil afspille alle videofiler ( side 59).
Når "Display" er indstillet til "On" ( side 56), vises detaljerede oplysninger, som f.eks.
videotitlen, dens afspilningsikon og den forløbne afspilningstid osv., mens videoen
afspilles. Oplysningerne forsvinder, hvis denne indstilling indstilles til "Off ".
Du kan afspille den video, der senest er blevet afspillet. Tryk på knappen OPTION/PWR
OFF på videolisten, og vælg derefter "Most Recent Video" i indstillingsmenuen.
Du kan angive miniaturer for videofiler, når videofilerne overføres til afspilleren
( side 60).
Bemærk
Der kan vises op til 1.000 videofiler i videolisterne.
Fortsættes 
Indeks
Video Library
Menu
Du kan afspille videoer ved at overføre videofiler til afspilleren vha. Media
Manager for WALKMAN eller Windows Stifinder. Afspilleren har to typer af
afspilningstilstand: afspilning kun af én videofil (én filafspilning) og afspilning
af alle de videofiler, der er lagret i afspilleren kontinuerligt (Continuous
Playback).
Indholdsfortegnelse
Afspilning af en video
53
Afspilning af videoer
Til (ikon)
Betjening af 5-vejsknap
Indeks
*1Aktiveres, når "Continuous Playback" indstilles til "On" ( side 59).
*2Når "Continuous Playback" indstilles til "On", kan du finde begyndelsen af den forrige
video fra den video, der aktuelt afspilles, ved at trykke to gange på knappen .
*3Det interval, der anvendes, når du går fremad eller tilbage, varierer, afhængigt af
videoen.
*4Hastigheden ved hurtigt fremad/tilbage varierer, afhængigt af videoens længde.
Menu
Find begyndelsen af den næste Tryk på knappen .
video ( )*1
Find begyndelsen af den
Tryk på knappen .
aktuelle video ( )*2
Gå en anelse fremad ( )*3
Tryk på knappen , mens videoen er sat på
pause.
3
Gå en anelse tilbage ( )*
Tryk på knappen , mens videoen er sat på
pause.
Gå hurtigt fremad over den
Tryk på knappen , og hold den inde, mens
video, der er sat på pause
videoen er sat på pause.
( )*4
Gå hurtigt tilbage over den
Tryk på knappen , og hold den inde, mens
video, der er sat på pause
videoen er sat på pause.
( )*4
Gå hurtigt fremad ( , , ) Hastigheden fremad ændres i tre niveauer ved
gentagne tryk på knappen  ( (×10),
(×30),
(×100)).
Tryk på knappen  for at afslutte funktionen.
Gå hurtigt tilbage ( , , ) Hastigheden tilbage ændres i tre niveauer ved
gentagne tryk på knappen  ( (×10),
(×30),
(×100)).
Tryk på knappen  for at afslutte funktionen.
Indholdsfortegnelse
Om videoafspilningsfunktionerne
54
Afspilning af videoer
Du kan indstille retningen for visning af video til "Vertical", "Horizontal
(right)" eller "Horizontal (left)".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af retningen for visning af video
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Orientation", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
55
Afspilning af videoer
Menu
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Vertical": Vises med 240 × 180 pixel. (Standardindstilling)
"Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)": Vises med 320 × 240 pixel.
5-vejsknappens funktion skifter i henhold til indstillingen af "Video
Orientation" ( side 17).
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
"Vertical"
Indeks
4:3 kilde
16:9 kilde
"Horizontal"
4:3 kilde
16:9 kilde
 Tip
Retningen for visning af video kan indstilles på videoskærmen "Now Playing". Tryk på
knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Video Orientation" i indstillingsmenuen.
Når "Display" indstilles til "On" ( side 56), vises detaljerede oplysninger, som f.eks.
videotitlen, dens afspilningsikon og den forløbne afspilningstid osv. Oplysningerne
forsvinder, hvis denne indstilling angives til "Off ".
Bemærk
Hvis "Video Orientation" indstilles til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)", vises
videotitlen ikke.
56
Afspilning af videoer
Du kan få vist eller skjule de detaljerede oplysninger om en video, såsom dens
titel, dens afspilningsikon og forløbne afspilningstid osv. under afspilning.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af visningen af videoskærmen
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Display", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"On": Viser videoens titel, afspilningsstatus eller den forløbne tid osv.
"Off ": Skjuler de detaljerede oplysninger om den video, der i øjeblikket
afspilles, og viser kun disse, når du betjener afspilleren.
(Standardindstilling)
 Tip
Indstilling for visningen kan angives på videoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Display" i indstillingsmenuen.
Bemærk
Hvis "Video Orientation" indstilles til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)", vises
videotitlen ikke.
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
57
Afspilning af videoer
Indholdsfortegnelse
Indstilling af zoom-funktionen
Du kan zoome i den video, der i øjeblikket afspilles.
Menu
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Zoom Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
58
Afspilning af videoer
"Full"
"Off"
4:3 kilde
4:3 kilde
4:3 kilde
16:9 kilde
16:9 kilde
16:9 kilde
Den punkterede ramme repræsenterer størrelsen af det originale
videobillede.
 Tip
Zoom-indstillingen kan angives på videoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Zoom Settings" i indstillingsmenuen.
Indeks
"Auto"
Menu
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Auto": Videobilledet forstørres/reduceres, så det fuldt ud passer til det
tilgængelige visningsområde ved bevarelse af billedformatet. Når du
afspiller et 16:9 videobillede (aflangt), vises det med den lange side af
videobilledet, så det fuldt ud passer til skærmen, og med sorte bånd op
og ned på skærmen. (Standardindstilling)
"Full":
Videobilledet forstørres/reduceres, så det fuldt ud passer til det

tilgængelige visningsområde ved bevarelse af billedformatet. Når der
vises et 16:9 videobillede (aflangt), vises det med den korte side af
videobilledet, så det fuldt ud passer til det tilgængelige visningsområde,
med højre og venstre del af videobilledet skåret af, så det passer.
"Off ": Videobilledet forstørres/reduceres ikke, og vises med den originale
opløsning. Hvis videoopløsningen er for høj, afskæres den venstre, højre,
øverste og nederste del af skærmen muligvis.
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
59
Afspilning af videoer
Du kan afspille alle de videoer, der er lagret i afspilleren, kontinuerligt.
Settings
Menu
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Kontinuerlig afspilning af videoer
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Continuous Playback", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"On": Afspiller alle de videoer, der er lagret i afspilleren.
"Off ": Afspiller én af de valgte videoer. (Standardindstilling)
 Tip
Hvis du indstiller "Continuous Playback" til "Off ", husker afspilleren den position, hvor
hver enkelt video sidst blev stoppet. Du kan derfor starte afspilningen fra den position,
hvor du sidst stoppede videoen.
60
Afspilning af videoer
Afspilleren har tre visningsformater. Du kan indstille visningsformatet for
videolisten til "Title Only", "Title With Thumbnail*1" eller "Thumbnail Only".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af formatet til visning af videoliste
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video List Format", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Title Only": Viser kun videotitler i videolisten.
"Title With Thumbnail": Viser miniaturer, videotitler og afspilningstider.
(Standardindstilling)
"Thumbnail Only": Viser kun miniaturer i videolisten.
*1Thumbnail refererer til en reduceret billedstørrelse (miniature) af én scene i en video.
 Tip
Visningsformatet til videolisten kan indstilles på videolisteskærmen. Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Video List Display Format" i indstillingsmenuen.
Du kan angive miniaturer for videofiler, når videofilerne overføres til afspilleren
( side 118).
Bemærk
Miniaturer vises muligvis ikke, afhængigt af filformatet.
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
61
Afspilning af videoer
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "On-Hold Display", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Yes": Når afspilleren er på hold, deaktiveres knapkontrollerne, men
videoerne afspilles normalt. (Standardindstilling)
"No":
Når afspilleren er på hold, deaktiveres knapkontrollerne og

skærmen slukkes, men lyden af den aktuelle video afspilles.
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan vælge indstillinger, mens afspilleren er på hold under afspilningen af
videoer, ved enten at afspille en video normalt eller ved at slukke for skærmen
og kun lytte til lyden af disse videoer.
Angivelse af denne indstilling til "No" sparer batteristrøm og forlænger
batteriets levetid.
Indholdsfortegnelse
Kun afspilning af videolyd
62
Afspilning af videoer
Du kan slette videoer fra "Video Library" på afspilleren.
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
Videolisten vises.
(Video Library), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge en video, og tryk derefter
på knappen OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Delete Video", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Yes", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte video slettes.
 Tip
Du kan slette videoer fra skærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/PWR
OFF for at få vist indstillingsmenuen, og vælg derefter "Delete" på listen.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Knappen
OPTION/PWR OFF
5-vejsknap
Menu
Video Library
Indholdsfortegnelse
Sletning af videoer fra videobiblioteket
63
Afspilning af videoer
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Now Playing
Play from beginning
Viser skærmen "Now Playing".
Detailed Information
Video List Display Format
Delete Video
Most Recent Video
Go to the song playback
screen
Finder begyndelsen af videoen ( side 53).
Viser filoplysninger, såsom filstørrelse, opløsning,
video/lydkomprimeringsformat, filnavne osv.
Indstiller visningsformatet for videolisten
( side 60).
Sletter videoen på afspilleren ( side 62).
Starter afspilningen af den video, som blev afspillet
senest.
Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede
sang vises.
Indstillingsmuligheder vises på skærmen "Now Playing"
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Play from beginning
Finder begyndelsen af videoen ( side 53).
Zoom Settings
Video Orientation
Display
Detailed Information
Delete Video
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Indstiller zoom-funktionen ( side 57).
Indstiller retningen for visning af videoen
( side 54).
Indstiller om videooplysninger skal vises/ikke vises
( side 56).
Viser filoplysninger, såsom filstørrelse, opløsning,
video/lydkomprimeringsformat, filnavne osv.
Sletter videoen på afspilleren ( side 62).
Justerer skærmens lysstyrke ( side 103).
Viser det aktuelle klokkeslæt ( side 101).
Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede
sang vises.
Indeks
Indstillingsmuligheder vises på oversigtsskærmen
Menu
Du kan få vist videoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på en oversigtsskærm (herunder miniatureskærmen), f.eks. en
videoliste eller på videoskærmen "Now Playing". Fra videoindstillingsmenuen
er flere forskellige videoindstillinger tilgængelige.
De indstillingsmuligheder, der vises i menuen, kan variere, afhængigt af den
skærm, hvor du får vist indstillingsmenuen.
Indholdsfortegnelse
Visning af videoindstillingsmenuen
64
Afspilning af fotos
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over fotomapper vises.
(Photo Library), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge en mappe, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Fotolisten vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge et foto, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Det valgte foto vises.
Tryk på knappen / for at få vist de forrige eller næste fotos.
Fortsættes 
Indeks
Photo Library
Menu
Du kan få vist fotos ved at overføre fotofiler til afspilleren vha. Media Manager
for WALKMAN eller Windows Stifinder. Du kan enten få vist ét foto komplet
på skærmen (enkelt visning) eller flere fotos kontinuerligt (afspilning af
diasshow) ( side 69).
Indholdsfortegnelse
Visning af et foto
65
Afspilning af fotos
Menu
Afspilningen af sange fortsætter, også selvom du søger efter fotos i oversigterne over
fotomapper eller i fotolisterne, eller når skærmen "Now Playing" for fotoet vises.
kan få vist fotos i en udvalgt mappe kontinuerligt (afspilning af diasshow)
Du

( side 69).
Du kan arrangere fotos, der er overført til afspilleren via mappe. Vælg afspilleren (f.eks.
[WALKMAN]) vha. Windows Stifinder, træk en ny mappe, og indsæt den lige under
mappen "PICTURES" eller "PICTURE". For oplysninger om datahierarki, se  side 119.
Indholdsfortegnelse
 Tip
Bemærk
Indeks
Der kan vises op til 1.000 fotomapper i fotolistemapperne, og op til 10.000 fotos kan
vises i fotolisterne.
der er lagret fotos i flere mapper, kan der vises op til maksimalt 10.000 fotos.
Hvis

størrelsen på fotoet er for stor, eller hvis fotofilen er beskadiget, vises
Hvis
, og fotoet

kan ikke vises.
Hvis fotos ikke er kompatible med DCF 2.0 (eller mappe-/filnavnet er for langt osv.), kan
det tage længere tid (at få vist fotos eller diasshow).
66
Afspilning af fotos
Du kan indstille retningen for visning af fotos til "Vertical", "Horizontal (right)"
eller "Horizontal (left)".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af fotoretningen
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Orientation", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
67
Afspilning af fotos
"Vertical"
Menu
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Vertical": Vises med 240 × 180 pixel. (Standardindstilling)
"Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)": Vises med 320 × 240 pixel.
5-vejsknappens funktion skifter i henhold til indstillingen af "Photo
Orientation" ( side 18).
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
"Horizontal"
Indeks
 Tip
Fotoretningen kan indstilles på skærmen "Now Playing" for fotoet. Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Photo Orientation" i indstillingsmenuen.
68
Afspilning af fotos
Du kan få vist eller skjule de detaljerede oplysninger om et foto, f.eks. et ikon,
der viser afspilningsstatus osv., mens et foto vises.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af visningen af fotoskærmen
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Display", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"On": Viser titlen på det aktuelle foto, optagedato, afspilningsstatus,
fotonummer osv.
"Off ": Skjuler oplysningerne for det aktuelle foto. (Standardindstilling)
 Tip
Indstilling for visningen kan angives på fotoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Display" i indstillingsmenuen.
Bemærk
 Hvis "Photo Orientation" indstilles til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)"
( side 66), vises fototitlen ikke, selvom "Display" indstilles til "On".
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
69
Afspilning af fotos
Indholdsfortegnelse
Afspilning af et diasshow
Du kan få vist fotos i en udvalgt mappe kontinuerligt.
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Photo Library
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over fotomapper vises.
(Photo Library), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge en fotomappe, og tryk
derefter på knappen , og hold den inde.
Et diasshow starter.
 Tip
Du kan starte afspilning af et diasshow med enhver af følgende betjeninger:
Tryk på knappen , og hold den inde, i fotolisten.
Tryk på knappen  på skærmen "Now Playing" for fotoet.
Tryk på knappen OPTION/PWR OFF i oversigten over fotomapper eller i en fotoliste,
og vælg derefter "Begin slide show" i indstillingsmenuen.
Bemærk
Skærmen slukkes ikke automatisk og skifter ikke til et pauseskærmbillede ( side 101),
mens der afspilles et diasshow.
70
Afspilning af fotos
Du kan få vist fotos som et diasshow gentagne gange.
Settings
Menu
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Indstilling af afspilningstilstand for diasshow
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Slide Show Repeat", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"On": Viser fotos i en fotomappe kontinuerligt og gentagne gange.
"Off ": Viser fotos i en fotomappe kontinuerligt til det sidste foto, vender
derefter tilbage til det første foto og afspilningen sættes på pause.
(Standardindstilling)
 Tip
Afspilningstilstanden for et diasshow kan indstilles på fotoskærmen "Now Playing". Tryk
på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Slide Show Repeat" i indstillingsmenuen.
Bemærk
Skærmen slukkes ikke automatisk og skifter ikke til et pauseskærmbillede ( side 101),
mens der afspilles et diasshow.
71
Afspilning af fotos
Indholdsfortegnelse
Indstilling af interval for et diasshow
Du kan angive, hvor længe hvert foto skal vises.
Settings
Menu
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Slide Show Interval", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Der skiftes til de næste fotos i det valgte interval fra "Short", "Normal"
(standardindstilling) eller "Long".
 Tip
Intervallet for diasshowet kan indstilles på fotoskærmen "Now Playing". Tryk på
knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Slide Show Interval" i indstillingsmenuen.
Bemærk
Det kan tage tid at vise et foto, hvis det er af en stor størrelse.
72
Afspilning af fotos
Afspilleren har tre visningsformater. Du kan indstille visningsformatet for
fotolisten til "Title Only", "Title With Thumbnail*1" eller "Thumbnail Only".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af formatet til visning af fotoliste
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo List Format", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Title Only": Viser kun en fototitel i fotolisten.
"Title With Thumbnail": Viser en fototitel med et miniaturebillede i
fotolisten.
"Thumbnail Only": Viser kun miniaturer i fotolisten. (Standardindstilling)
*1Thumbnail refererer til en reduceret billedstørrelse (miniature) af et foto.
 Tip
Visningsformatet til fotolisten kan indstilles på fotolisteskærmen. Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Photo List Display Format" i indstillingsmenuen.
Bemærk
Miniaturer vises muligvis ikke, afhængigt af filformatet.
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
73
Afspilning af fotos
Menu
Når du sletter fotos fra "Photo Library", skal du anvende Media Manager for
WALKMAN eller Windows Stifinder.
Detaljer vedrørende brug af Media Manager for WALKMAN finder du i Help i
programmet.
Indholdsfortegnelse
Sletning af fotos fra fotobibliotek
Bemærk
Indeks
Media Manager for WALKMAN kan ikke anvendes til at slette fotos, hvis navne er blevet
ændret vha. Windows Stifinder.
74
Afspilning af fotos
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Now Playing
Begin slide show
Viser skærmen "Now Playing".
Detailed Information
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
Starter et diasshow ( side 69).
Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning,
filnavne osv.
Indstiller visningsformatet for fotoliste
( side 72).
Starter afspilningen af det foto, som blev afspillet
senest.
Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede
sang vises.
Indstillingsmuligheder vises på skærmen "Now Playing"
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Photo Orientation
Indstiller fotoretningen ( side 66).
Indstiller, om fotooplysninger skal vises/ikke vises
( side 68).
Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning,
filnavne osv.
Vælger afspilningstilstanden for diasshow
( side 70).
Display
Detailed Information
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Vælger intervallet for diasshowet ( side 71).
Justerer skærmens lysstyrke ( side 103).
Viser det aktuelle klokkeslæt ( side 101).
Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede
sang vises.
Indeks
Indstillingsmuligheder vises på oversigtsskærmen
Menu
Du kan få vist fotoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på en oversigtsskærm (herunder miniatureskærmen), f.eks.
fotomappelisten, eller på fotoskærmen "Now Playing". Fra
fotoindstillingsmenuen er flere forskellige fotoindstillinger tilgængelige.
Indstillingsmulighederne, der vises i menuen kan variere, afhængigt af det
skærmbillede, hvorfra du får vist indstillingsmenuen.
Indholdsfortegnelse
Visning af fotoindstillingsmenuen
75
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Denne afspiller understøtter AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
Du kan udføre de grundlæggende funktioner på afspilleren trådløst fra den
tilsluttede Bluetooth-enhed*2, f.eks. Bluetooth-hovedtelefoner.
*1Enhederne skal understøtte A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
*2Enhederne skal understøtte AVRCP.
 Tip
Afspilleren kan sende sangoplysninger, som f.eks. sangtitel osv., til de Bluetooth-enheder,
der understøtter AVRCP Ver.1.3. Visse enheder kan desuden modtage andre oplysninger
om afspilleren, som f.eks. batteriets status eller afspillerens indstilling. De oplysninger,
som en Bluetooth-enhed kan modtage, varierer fra enhed til enhed.
Du
kan trådløst regulere lydstyrken (VOL +/–) på visse enheder vha. knappen

VOL +/– på afspilleren.
De Bluetooth-funktioner, der er tilgængelige på afspilleren, er følgende:
Du kan vælge en Bluetooth-enhed, der skal kommunikere med afspilleren,
blandt de parrede enheder.
Du kan specificere en Bluetooth-enhed, som du ofte bruger, til "Quick
Connection" ( side 81).
Du kan vælge, om du vil anvende lydeffekterne ("Equalizer",
"VPT(Surround)", "DSEE(Sound Enhancer)", "Dynamic Normalizer").
Bemærk
Afspilleren kan ikke kommunikere med mobiltelefoner via Bluetooth-kommunikation.
Afspilleren kan ikke overføre data via Bluetooth-kommunikation.
Fortsættes 
Indeks
Afspilleren indeholder trådløs Bluetooth-teknologi. Afspilleren kommunikerer
trådløst med en Bluetooth-enhed*1 (f.eks. hovedtelefoner, bilradioer, højttalere,
stereoanlæg). Du kan lytte til sange eller videolyd fra Bluetooth-enheder ved at
overføre data fra afspilleren. Du kan dog ikke bruge afspilleren til at modtage
sange eller videolyd fra Bluetooth-enheder.
Menu
Hvad kan afspilleren gøre med Bluetooth?
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende oplysninger om Bluetoothteknologi
76
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Enheder, der er kompatible med afspillerens Bluetooth-funktion
Oplysninger om de enheder, som kan kommunikere med afspilleren via
Bluetooth-kommunikation, finder du på følgende websteder:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder, der har købt de oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Bemærk
Bluetooth-kommunikation kan forstyrres af følgende årsager:
Hvis du udfører Bluetooth-kommunikation i nærheden af metalgenstande
Hvis en enhed, der anvender radiobølger, f.eks. en trådløs LAN-enhed eller en
mikrobølgeovn, anvendes i nærheden af afspilleren eller Bluetooth-enheden.
Hvis afspillerens Bluetooth-antenne er dækket af f.eks. hænder.
Bluetooth-antenne
Fortsættes 
Indeks
Afspillerens kommunikationssystem og kompatible Bluetooth-profil
Profil er standardisering af funktionen for hver Bluetooth-enhedsspecifikation.
Afspilleren understøtter følgende Bluetooth-version og -profiler:
Kommunikationssystem: Bluetooth Ver2.0
Kompatibel Bluetooth-profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Menu
Trådløs Bluetooth-teknologi er en kortrækkende, trådløs teknologi, der
muliggør trådløs datakommunikation mellem digitale enheder, som f.eks.
stereoanlæg eller hovedtelefoner. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden
for et område på ca. 10 meter.
Det er ikke nødvendigt at bruge et kabel til tilslutning, fordi Bluetoothteknologi er en trådløs teknologi. Det er heller ikke nødvendigt, at enhederne
er anbragt over for hinanden, som det er tilfældet med infrarød teknologi. Du
kan f.eks. bruge en sådan enhed i en taske eller lomme.
Bluetooth-teknologi er en international standard, der understøttes af tusindvis
af firmaer over hele verden og anvendes af adskillige firmaer verden over.
Indholdsfortegnelse
Hvad er Bluetooth-teknologi?
77
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Hvis du vil lytte til sange eller videolyd på afspilleren fra Bluetooth-enheder,
skal du følge nedenstående fremgangsmåde.
Menu
Parring
Par afspilleren med en Bluetooth-enhed ( side 78).
Indholdsfortegnelse
Fremgangsmåde for brug af Bluetooth-kommunikation
Indeks
Oprettelse af Bluetooth-forbindelse
Opret Bluetooth-forbindelse mellem afspilleren og
Bluetooth-enheden ( side 81).
Lytning til musik
Afspil sange eller videoer på afspilleren ( side 86).
78
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
(Pairing)
Indholdsfortegnelse
Forberedelse til Bluetooth-kommunikation
Menu
Hvad er parring?
Bluetooth
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
 Anbring afspilleren og Bluetooth-enheden inden for 1 meter fra
hinanden.
 Tænd for enheden, og opsæt den til parring.
Oplysninger om opsætning af enheden finder du i brugervejledningen,
som fulgte med Bluetooth-enheden.
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge (Bluetooth), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Listen over enheder, der er tilgængelige til parring vises.
Indeks
Bluetooth-enheder skal "parres" med hinanden på forhånd.
Når først Bluetooth-enheder er parret, er det ikke nødvendigt at parre igen,
undtagen i følgende tilfælde:
Hvis Bluetooth-enhedens parring er blevet slettet fra afspilleren efter
reparation osv.
du forsøger at parre yderligere Bluetooth-enheder, når afspilleren
Hvis

allerede er blevet parret med otte enheder.
Afspilleren kan parres med op til otte Bluetooth-enheder. Hvis du vil parre
yderligere enheder, skal du først slette unødvendige Bluetooth-enheder og
derefter udføre parring ( side 90).
Hvis afspillerens parring på Bluetooth-enheden slettes.
Når afspilleren nulstilles ( side 109), slettes alle Bluetooth-enheder fra
afspilleren.
79
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
 Tryk på knappen /// for at vælge "Pairing", og tryk derefter
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge den enhed, som du vil
Menu
på knappen  for at bekræfte.
Den skærm, der oplyser om parringsprocessen, vises. Afspilleren viser
desuden parringsstatus vha. Bluetooth-indikatoren ( side 85).
 Indtast adgangskoden. Tryk på knappen / for at redigere
tallet, og tryk på knappen / for at flytte markøren. Når du har
indtastet adgangskoden, skal du trykke på knappen  for at
bekræfte.
Når afspilleren og enheden har udvekslet adgangskoder, fortsætter
parringen.
Bluetooth-forbindelse oprettes automatisk, når parringen er færdig. Du
kan lytte til sange eller videolyd fra Bluetooth-enheden ( side 86).
Når afspilleren og enheden er blevet parret, kan du oprette Bluetoothforbindelse uden parringsproces.
*1Adgangskoden for alle Sony-produkter er "0000". "Adgangskode" kaldes også
"Adgangsnøgle", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Kodeord". Se i brugervejledningen
for at finde ud af, hvilket navn eller tal, der anvendes.
Indeks
parre, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Parringen starter. Hvis skærmen til angivelse af adgangskode*1 vises, skal
du gå til trin . Hvis skærmen ikke vises, fortsætter parringen, indtil den
er færdig.
80
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
 Tip
I trin  skal du, hvis du ikke finder den enhed, som du vil parre, vælge "Search again"
nederst på listen. Søgningen starter igen.
Afspilleren
kan kun parres med én enhed ad gangen. Hvis den skal parres med flere

enheder skal du gentage trinnene startende med trin  for hver parring.
Bemærk
Når parring af afspilleren starter, stoppes afspilningen af sangen automatisk.
Du kan ikke betjene afspilleren under parring.
Skærmen, hvor adgangskoden skal indtastes forsvinder efter et stykke tid. Hvis du ikke
har nået at indtaste adgangskoden inden skærmen forsvinder, skal du gentage trinnene
fra trin .
Hvis
du ikke betjener afspilleren i en bestemt periode under parringsprocessen, annulleres

processen automatisk. I så fald skal du gentage trinnene startende med trin .
Indeks
Når anmodning om parring modtages
Hvis afspilleren modtager en anmodning om parring fra en anden Bluetoothenhed, vises meddelelsen "You have received a pairing request from a Bluetooth
device. Start pairing?". Hvis du vælger "Yes", starter parringen.
Menu
Når parring ikke blev udført
Hvis parringen af afspilleren mislykkedes, vises meddelelsen "Pairing failed.",
og der vendes tilbage til skærmen i trin . For at færdiggøre parringen skal du
gentage trinnene startende med trin .
Indholdsfortegnelse
Annullering af parringsproces
Tryk på knappen BACK/HOME, eller tryk på knappen BLUETOOTH, og hold
den inde, for at annullere parring. Når meddelelsen "Pairing process aborted."
vises, deaktiveres Bluetooth-funktionen, og der vendes tilbage til skærmen i
trin .
81
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Du kan oprette Bluetooth-forbindelse vha. knappen BLUETOOTH eller via
menuen Home.
Forud for oprettelse af Bluetooth-forbindelse skal parringen mellem
Menu
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af Bluetooth-forbindelse
afspilleren og enheden udføres ( side 78).
Indeks
Oprettelse af Bluetooth-forbindelse vha. knappen BLUETOOTH
(Quick Connection)
Når afspilleren er blevet parret med flere enheder, kan du specificere en enhed
til "Quick Connection" ( side 88).
Knappen BLUETOOTH
 Opsæt Bluetooth-enheden for forberedelse til Bluetooth-
forbindelse.
Oplysninger om opsætning af enheden finder du i brugervejledningen,
som fulgte med Bluetooth-enheden.
 Tryk på knappen BLUETOOTH, og hold den inde.
Den skærm, der oplyser om oprettelsesprocessen, vises. Afspilleren viser
desuden forbindelsesstatus vha. Bluetooth-indikatoren ( side 85).
Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse vha. knappen BLUETOOTH
Tryk på knappen BLUETOOTH, og hold den inde, for at afbryde Bluetoothforbindelse. Når Bluetooth-forbindelsen afbrydes, deaktiveres Bluetoothfunktionen.
Annullering af forbindelsesprocessen
Tryk på knappen BLUETOOTH, og hold den inde, eller tryk på knappen
BACK/HOME for at annullere processen. Når meddelelsen "Connection
process aborted." vises, deaktiveres Bluetooth-funktionen.
Fortsættes 
82
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Hvis du afbryder en Bluetooth-forbindelse fra Bluetooth-enheden, skifter afspilleren
til standby-status for oprettelse af en forbindelse. Hvis der ikke oprettes en forbindelse
inden for 10 minutter, deaktiveres Bluetooth-funktionen automatisk.
Menu
Bemærk
Indholdsfortegnelse
 Tip
Forbindelsen skal oprettes inden for ca. 10 minutter.
Fortsættes 
Indeks
83
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Bluetooth
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af Bluetooth-forbindelse via menuen Home
Menu
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indeks
 Opsæt Bluetooth-enheden for forberedelse til Bluetooth-
forbindelse.
Oplysninger om opsætning af enheden finder du i brugervejledningen til
enheden.
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge (Bluetooth), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Bluetooth Devices", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Listen over Bluetooth-enheder vises.
Parrede Bluetooth-enheder
Bluetooth-ikonet vises ud for den aktuelt tilsluttede enhed.
 Tryk på knappen /// for at vælge enheden til Bluetooth-
forbindelse, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Den skærm, der oplyser om oprettelsesprocessen, vises. Afspilleren viser
desuden forbindelsesstatus vha. Bluetooth-indikatoren ( side 85).
Fortsættes 
84
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Indholdsfortegnelse
Afbrydelse af Bluetooth-forbindelse via menuen Home
Vælg "Bluetooth Off " i Bluetooth-menuen. Du kan også deaktivere Bluetoothfunktionen ved at trykke på knappen BLUETOOTH og holde den inde.
 Tip
Menu
Hvis du afbryder en Bluetooth-forbindelse fra Bluetooth-enheden, skifter afspilleren
til standby-status for oprettelse af en forbindelse. Hvis der ikke oprettes en forbindelse
inden for 10 minutter, deaktiveres Bluetooth-funktionen automatisk.
Bemærk
Indeks
Forbindelsen skal oprettes inden for ca. 10 minutter.
Fortsættes 
85
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Status
Slukket
Blinker hurtigt
Blinker vedvarende
Bluetooth-funktionen er deaktiveret
Mens parring pågår
 Tip
Mens afspilleren holder Bluetooth-forbindelse uden at afspille sange eller videolyd,
bliver Bluetooth-indikatoren ved med at blinke langsomt og vedvarende. Afspilleren
opretholder denne status i ca. én dag. Hvor længe afspilleren kan opretholde denne
status, afhænger af den tilsluttede enhed.
Indeks
Mens forbindelsen oprettes
Under "Connection Standby"
Mens Bluetooth-funktionen deaktiveres
Blinker langsomt og vedvarende Mens Bluetooth-forbindelsen holdes, når
afspilleren holder op med at afspille sange eller
videolyd eller er i standby-tilstand
Blinker vedvarende med svagt lys Mens der afspilles sange eller videolyd via
Bluetooth-kommunikation
Blinker to gange
Når Bluetooth-funktionen aktiveres
Når parring færdiggøres
Når Bluetooth-forbindelse oprettes
Blinker én gang
Når Bluetooth-funktionen deaktiveres
Menu
Bluetooth-indikator
Indholdsfortegnelse
Om Bluetooth-indikatoren
86
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Indholdsfortegnelse
Lytning til sange eller videolyd fra en Bluetoothenhed
Du kan lytte til sange eller videolyd fra en parret enhed.
Menu
Bemærk
 Opret Bluetooth-forbindelse ( side 81, 83).
 Afspil sange eller videoer på afspilleren.
 Tip
Mens afspilleren holder Bluetooth-forbindelse uden at afspille sange eller videolyd,
bliver Bluetooth-indikatoren ved med at blinke langsomt og vedvarende. Afspilleren
opretholder denne status i ca. én dag. Hvor længe afspilleren kan opretholde denne
status, afhænger af den tilsluttede enhed.
Følgende trådløse funktioner er tilgængelige fra Bluetooth-enheden:
Afspil
Pause (Stop)
Hurtigt fremad/tilbage
Gå til begyndelsen af den næste sang/Gå til den sang, der aktuelt afspilles
Gå til den første sang på listen i den næste mappe/Gå til den første sang på listen i den
aktuelle mappe
kan trådløst regulere lydstyrken (VOL +/–) på visse enheder vha. knappen
Du

VOL +/– på afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
Kontrollér følgende, før du betjener afspilleren:
Der er tændt for Bluetooth-enheden.
Parring af afspilleren og Bluetooth-enheden er udført ( side 78).
Bluetooth-enheden understøtter de samme profiler som afspilleren ( side 152).
Mens afspilleren holder Bluetooth-forbindelsen, kan du ikke lytte til sange eller videolyd
fra ikke-trådløse hovedtelefoner eller tilbehør, der er tilsluttet via WM-PORT.
87
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Betjening eller funktioner
USB-forbindelse
Indeks
Brug af ikke-trådløse
hovedtelefoner
Biplyd
Afspilleren tillader opladning og opretholder
Bluetooth-kommunikation.
ignorerer WM-PORT-tilslutning
Afspilleren

og opretholder Bluetooth-kommunikation.
Afspilleren reagerer på USB-forbindelsen og
afbryder Bluetooth-kommunikation.
Ikke-trådløse hovedtelefoner er ikke kompatible
med Bluetooth-kommunikation.
Afspilleren udsender ikke biplyde ved
Bluetooth-kommunikation.
Menu
Tilslutning af tilbehør til
afspilleren via WM-PORT:
Tilbehør, der tilvejebringer
elektricitet
tilbehør
Andet

Resultater
Indholdsfortegnelse
Funktioner, der er inkompatible med Bluetooth-funktionen
88
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Bluetooth Settings", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Quick Connection", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Listen over Bluetooth-enheder vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge en enhed, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Den valgte enhed er angivet til "Quick Connection".
Den første parrede enhed specificeres som standard til "Quick
Connection".
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan oprette Bluetooth-forbindelse ved blot at trykke på og holde knappen
BLUETOOTH inde på afspilleren (Quick Connection) ( side 81). Du kan
specificere en enhed til denne funktion.
Indholdsfortegnelse
Valg af enhed til Quick Connection
89
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Du kan kontrollere oplysningerne om de parrede enheder, f.eks. enhedsnavn,
enhedsadresse og understøttede profiler.
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge (Bluetooth), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Bluetooth Devices", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Listen over Bluetooth-enheder vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge en enhed, og tryk derefter
på knappen OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Device Information", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Oplysningerne om Bluetooth-enheden vises. De oplysninger, der vises,
varierer, afhængigt af enhederne.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Knappen OPTION/
PWR OFF
5-vejsknap
Menu
Bluetooth
Indholdsfortegnelse
Kontrol af oplysningerne om Bluetooth-enheder
90
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Sletning af en parret Bluetooth-enhed fra
afspilleren
Indholdsfortegnelse
Afspilleren kan parres med op til otte forskellige enheder ( side 78). Hvis du
vil parre afspilleren med yderligere enheder, skal du slette unødvendige
Bluetooth-enheder fra listen over Bluetooth-enheder.
Menu
Knappen
BACK/HOME
Knappen OPTION/
PWR OFF
5-vejsknap
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge (Bluetooth), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Bluetooth Devices", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Listen over Bluetooth-enheder vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge en enhed, og tryk derefter
på knappen OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Delete", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Yes", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte enhed slettes fra afspilleren.
Indeks
Bluetooth
91
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Du kan justere lydkvaliteten for Bluetooth-kommunikation ved at justere
bithastigheden (A2DP-lydstreaming).
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydkvaliteten (Sound Quality Mode)
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Bluetooth Settings", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Sound Quality Mode", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over lydkvalitet vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Normal Mode": (Standardindstilling)
"High Quality Mode": Sange eller videolyd sendes i høj lydkvalitet, men
forbindelsens status kan blive ustabil.
"Connect Priority": Lydkvaliteten er muligvis ikke lige så god som ved
andre tilstande, men sange eller videolyd sendes med en stabil
forbindelse. Hvis forbindelsen er ustabil, anbefales "Connect Priority".
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
92
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Bluetooth Settings", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Sound Effect Preset", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Listen over Bluetooth-enheder med afkrydsningsfelt vises.
Afkrydsningsfeltet er markeret, når lydeffektindstillingen anvendes
(standardindstilling)
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede enhed, og tryk
derefter på knappen  for at markere eller fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet.
De lydeffekter, der anvendes eller er deaktiveret, for Bluetoothkommunikation.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Close", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Bemærk
Du kan ikke ændre lydeffektindstillingerne for Bluetooth-enheder fra afspilleren.
"Clear Stereo" fungerer ikke under Bluetooth-kommunikation.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan vælge, om du vil anvende lydeffekterne ("Equalizer", "VPT(Surround)",
"DSEE(Sound Enhancer)", "Dynamic Normalizer"). Hvis du vælger at anvende
dem, indstilles alle lydeffekterne.
Indholdsfortegnelse
Anvendelse af lydeffektindstilling
93
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
(Bluetooth Information)
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Bluetooth Settings", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Bluetooth Information", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Afspillerens Bluetooth-oplysninger vises.
"Bluetooth Version:": Viser Bluetooth-versionen.
"Device Name:": Viser modelnavnet.
"Device Address:": Viser BD-adressen.
"Profile • Version:": Viser de understøttede profilerne og deres version.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan kontrollere afspillerens Bluetooth-oplysninger, f.eks. version,
modelnavn, BD-adresse eller understøttede profiler.
Indholdsfortegnelse
Kontrollér afspillerens Bluetooth-oplysninger
94
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
(Bluetooth Off)
Bluetooth
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge (Bluetooth), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Bluetooth Off", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Bluetooth-funktionen deaktiveres.
 Tip
Bluetooth-funktionen deaktiveres også i følgende tilfælde:
Når du trykker på og holder knappen OPTION/PWR OFF inde
Når du trykker på og holder knappen BLUETOOTH inde
Når batteriet er tomt
Hvis du afbryder en Bluetooth-forbindelse fra Bluetooth-enheden, skifter afspilleren
til standby-status for oprettelse af en forbindelse. Hvis der ikke oprettes en forbindelse
inden for 10 minutter, deaktiveres Bluetooth-funktionen automatisk.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan deaktivere Bluetooth-funktionen via menuen Home og vha. knappen
Bluetooth ( side 81).
Indholdsfortegnelse
Deaktivering af Bluetooth-funktionen
95
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Indholdsfortegnelse
Skift til forbindelses-standby
(Connection Standby)
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge (Bluetooth), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Connection Standby", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Connection Standby" vises. Afspilleren kan opretholde denne status i ca.
10 minutter. Afspilleren angiver Bluetooth-funktionens status vha.
Bluetooth-indikatoren ( side 85).
Indeks
Bluetooth
Menu
Du kan oprette Bluetooth-forbindelse fra Bluetooth-enheden. Før du betjener
enheden, skal afspilleren skifte til standby-status for oprettelse af forbindelse
(Connection Standby).
96
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Indeks
Fortsættes 
Menu
Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10
meter. Den maksimale kommunikationsrækkevidde kan variere, afhængigt af
hindringer (personer, metal, vægge osv.) eller et elektromagnetisk miljø.
Bluetooth-antennen er indbygget i afspilleren ( side 10). Bluetoothkommunikationens følsomhed kan forbedres ved at ændre retningen på den
indbyggede Bluetooth-antenne i forhold til den tilsluttede Bluetooth-enhed.
Kommunikationsafstanden mindskes, hvis der er hindringer imellem den
tilsluttede enhed og afspilleren.
forhold kan forårsage støj, lydafbrydelse eller ændring i
Følgende

afspilningshastighed:
 Ved anvendelse i en metaltaske.
 Ved anvendelse i en rygsæk eller skuldertaske.
 En enhed, der anvender 2,4-GHz frekvens, f.eks. en trådløs LAN-enhed,
trådløs telefon eller mikrobølgeovn, anvendes i nærheden af afspilleren eller
enheden.
Fordi Bluetooth-enheder og trådløse LAN (IEEE802.11b/g) anvender samme
frekvens, kan der forekomme mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i
forringet kommunikationshastighed, støj eller ugyldig forbindelse, hvis
Bluetooth-kommunikation finder sted i nærheden af en trådløs LAN-enhed.
I så fald skal du gøre følgende:
 Udfør Bluetooth-kommunikation mindst 10 meter fra den trådløse LANenhed.
 Anbring afspilleren og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt.
 Hvis du udfører Bluetooth-kommunikation inden for ca. 10 meters afstand af
en trådløs LAN-enhed, skal du først slukke for den trådløse LAN-enhed.
På
 grund af den trådløse Bluetooth-teknologis karakteregenskaber er den lyd,
der afspilles på Bluetooth-enheden, en anelse forsinket i forhold til den lyd, der
afspilles på afspilleren.
Mikrobølger, der udstråler fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke elektronisk,
medicinsk udstyrs funktion. Sluk for afspilleren og andre Bluetooth-enheder
på følgende steder, da de kan forårsage en ulykke:
 hvor der findes let antændelig gas, på hospitaler, toge, fly eller benzinstationer.
 i nærheden af automatiske døre eller en brandalarm.
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med
Bluetooth-kommunikation
97
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Indholdsfortegnelse
Menu
Indeks
Afspilleren understøtter sikkerhedsegenskaber, som er i overensstemmelse
med Bluetooth-standarden, for at tilvejebringe en sikker forbindelse, når
trådløs Bluetooth-teknologi anvendes, men sikkerhed er muligvis ikke nok,
afhængigt af indstillingen. Udvis forsigtighed, når du kommunikerer vha.
trådløs Bluetooth-teknologi.
Vi påtager os intet ansvar for oplysninger, der lækkes under Bluetoothkommunikation.
Forbindelse med alle Bluetooth-enheder kan ikke garanteres.
 En enhed, der indeholder Bluetooth-funktion, skal overholde Bluetoothstandarden, som er specificeret af Bluetooth SIG, og skal være autentificeret.
 Selvom den tilsluttede enhed overholder ovennævnte Bluetooth-standard, kan
visse enheder ikke tilsluttes eller fungere korrekt, afhængigt af enhedens
funktioner eller specifikationer.
Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan kommunikation tage nogen tid.
98
Lytning til sange via Bluetooth-kommunikation
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Now Playing
Device Information
Viser skærmen "Now Playing".
Viser oplysninger om de parrede enheder
( side 89).
Sletter Bluetooth-enheder fra afspilleren
( side 90).
Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede
sang vises.
Delete
Go to the song play back
screen
Indeks
Indstillingsmuligheder vises på oversigtsskærmen
Menu
Du kan få vist Bluetooth-indstillingsmenuen ved at trykke på knappen
OPTION/PWR OFF på listen over Bluetooth-enheder. Du kan ændre
indstillingerne via menuen.
De indstillingsmuligheder, der vises i menuen, kan variere, afhængigt af den
skærm, hvor du får vist indstillingsmenuen.
Indholdsfortegnelse
Visning af Bluetooth-indstillingsmenuen
99
Indstillinger
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "AVLS (Volume Limit)", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "On", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Lydstyrken holdes på et rimeligt niveau.
Indstilling til slukket
Vælg "Off " i trin , og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Bemærk
"AVLS (Volume Limit)" fungerer ikke under Bluetooth-kommunikation.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan indstille "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System)
til begrænsning af den højeste lydstyrke for at forhindre høreforstyrrelser eller
distraktion. Med "AVLS (Volume Limit)" kan du lytte til musik med en
behagelig lydstyrke.
"Off " er indstillet som standard.
Indholdsfortegnelse
Begrænsning af lydstyrken (AVLS (Volume Limit))
100
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Deaktivering af biplyden
Du kan deaktivere afspillerens biplyde.
"On" er indstillet som standard.
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Beep Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Off", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Indstilling til tændt
Vælg "On" i trin , og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
101
Indstillinger
Settings
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home
vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Screensaver", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Tryk på knappen /// for at vælge "Type", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Oversigten over typer pauseskærmbillede vises.
Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede type, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Når du har bekræftet, vises skærmbilledet i trin  igen.
"Clock": Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid, vises uret som
et pauseskærmbillede. (Standardindstilling)
"Blank": Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid, slukker
skærmen.
"None": Skærmbilledet ændres ikke til et pauseskærmbillede.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan indstille pauseskærmbilledet til enten "Clock" eller "Blank" til perioder,
hvor afspilleren ikke betjenes i et stykke tid under sangafspilning. Du kan også
vælge "None" for intet pauseskærmbillede.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af en type pauseskærmbillede
102
Indstillinger
Du kan indstille tiden for, hvornår pauseskærmbilledet skal aktiveres, til 15, 30
eller 60 sekunder.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af tid for pauseskærmbillede
Menu
Settings
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen Home
vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Screensaver", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Tryk på knappen /// for at vælge "Screensaver Timing", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over tiden for pauseskærmbillede vises.
Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede type, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Når du har bekræftet, vises skærmbilledet i trin  igen.
Du kan vælge tidsindstillingen som "After 15 sec", "After 30 sec"
(standardindstilling) eller "After 60 sec".
 Tip
Når der ruller tegn hen over skærmen, skifter skærmen ikke til pauseskærmbilledet.
Hvis du vælger "None" under "Type" "Screensaver", kan du ikke indstille "Screensaver
Timing".
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
103
Indstillinger
Du kan indstille displayets lysstyrke til ét af fem niveauer.
Menu
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Justering af lysstyrken på skærmen (Brightness)
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Brightness", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen for justering af lysstyrke vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge et niveau, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
"3" er indstillet som standard.
Når du har justeret indstillingsniveauet, skal du huske at trykke på
knappen  for at bekræfte. Hvis du trykker på knappen BACK/HOME,
før du har bekræftet, annulleres indstillingen.
 Tip
Du kan justere lysstyrken på skærmen, mens du afspiller en video eller et foto. Tryk på
knappen OPTION/PWR OFF, og vælg derefter "Brightness" i indstillingsmenuen.
Hvis du justerer skærmens lysstyrke til et lavere niveau, vil opladningen holde sig
længere ( side 115).
104
Indstillinger
Du kan indstille det aktuelle klokkeslæt ved at justere det manuelt.
Menu
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Indstilling af aktuelt klokkeslæt (Set Date-Time)
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Set Date-Time", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der bruges til at indstille dato og klokkeslæt, vises.
 Tryk på knappen / for at vælge år, tryk på knappen / for at
øge/formindske værdien, og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte.
 På samme måde, som i trin , skal du justere indstillingerne for
måned, dato, time- og minuttal.
Fortsættes 
105
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Visning af det aktuelle klokkeslæt
Tryk på knappen OPTION/PWR OFF på skærmen "Now Playing", og vælg
"Clock Display" i indstillingsmenuen.
 Tip
Hvis der ikke er mere strøm på batteriet, f.eks. når afspilleren ikke anvendes i lang tid,
skal dine indstillinger for dato og klokkeslæt genindstilles, og "-" vises i stedet for aktuel
dato og klokkeslæt.
Uret kan tabe eller vinde op til 60 sekunder pr. måned. I så fald skal du indstille uret
igen.
Indeks
Bemærk
Menu
Du kan vælge datoformatet blandt "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" og "DD/MM/
YYYY". Herudover kan du vælge mellem formaterne til "12-hour" eller "24-hour".
For detaljer, se "Indstilling af datoformatet" (Date Display Format) ( side 106) eller
"Indstilling af klokkeslætformatet" (Time Display Format) ( side 107).
106
Indstillinger
Du kan indstille det datoformat, der vises for det aktuelle klokkeslæt
( side 104), til "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" eller "DD/MM/YYYY".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af datoformatet
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Date Display Format", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der bruges til at indstille displayformatet, vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Du kan vælge formatet blandt følgende tre typer.
"YYYY/MM/DD": Datoen vises som år/måned/dag.
"MM/DD/YYYY": Datoen vises som måned/dag/år.
"DD/MM/YYYY": Datoen vises som dag/måned/år.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
107
Indstillinger
Du kan vælge det klokkeslætformat, der vises for det aktuelle klokkeslæt
( side 104), enten "12-hour"- eller "24-hour"-visning.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af klokkeslætformatet
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Time Display Format", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der bruges til at indstille displayformatet, vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"12-hour": Viser det aktuelle klokkeslæt i 12-timers format.
"24-hour": Viser det aktuelle klokkeslæt i 24-timers format.
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
108
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Visning af oplysninger om afspilleren
(Unit Information)
Oplysninger, som f.eks. modelnavn, firmwareversion osv., kan vises.
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Unit Information", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over tilgængelige afspilleroplysninger vises.
Tilgængelige afspilleroplysninger
Indstilling
Beskrivelse
Model:
Firmware:
Total songs:
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
Viser modelnavnet for afspilleren.
Viser versionsoplysninger for afspillerens firmware.
Viser det samlede antal sange, der er lagret i afspilleren.
Viser det samlede antal videoer, der er lagret i afspilleren.
Viser det samlede antal fotos, der er lagret i afspilleren.
Viser versionsoplysningerne for WM‑PORT.
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
109
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Nulstilling til fabriksindstillinger
(Reset all Settings)
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når Bluetooth-funktionen er aktiveret.
 Tryk på knappen BACK/HOME i pausetilstand, og hold den inde,
indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Reset all Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmbilledet for bekræftelse af nulstilling til fabriksindstillingerne vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
"Restored factory settings." vises.
Annullering af operationen
Vælg "No" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte. Du kan også
annullere operationen ved at trykke på knappen BACK/HOME i trin .
Indstillingsproceduren annulleres, og oversigten over "Common Settings" vises
igen.
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan nulstille afspilleren til standardindstillingerne. Nulstilling af afspilleren
sletter ikke data, som f.eks. lyd- og fotodata.
110
Indstillinger
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når Bluetooth-funktionen er aktiveret.
 Tryk på knappen BACK/HOME i pausetilstand, og hold den inde,
indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Format", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
"All data including songs will be deleted. Proceed?” vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
"All data will be deleted. Proceed?” vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Mens hukommelsen formateres, vises et animeret display. Når
initialiseringen afsluttes, vises "Memory formatted.".
Fortsættes 
Indeks
Settings
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan formatere afspillerens indbyggere flash-hukommelse.
Hvis hukommelsen formateres, slettes alle data og indstillinger. Sørg for at
kontrollere de data, der er gemt i hukommelsen, før formatering, og eksporter
eventuelle vigtige data til harddisken i din computer.
Indholdsfortegnelse
Formatering af hukommelse (Format)
111
Indstillinger
Du må ikke formatere den indbyggede flash-hukommelse vha. software eller Windows
Stifinder.
Menu
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Annullering af operationen
Vælg "No" i trin  eller , og tryk på knappen  for at bekræfte. Du kan
også annullere operationen ved at trykke på knappen BACK/HOME i trin 
eller .
Indeks
112
Indstillinger
Du kan vælge mellem en række sprog til visning af menuer og meddelelser på
afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Valg af skærmsprog
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den inde, indtil menuen
Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Language Settings", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge et sprog ( side 113), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
Indeks
Knappen
BACK/HOME
5-vejsknap
113
Indstillinger
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
*1
Meddelelser og menuer vises på tysk.
Meddelelser og menuer vises på engelsk.
Meddelelser og menuer vises på spansk.
Meddelelser og menuer vises på fransk.
Meddelelser og menuer vises på italiensk.
Meddelelser og menuer vises på portugisisk.
Meddelelser og menuer vises på russisk.
Meddelelser og menuer vises på japansk.
Meddelelser og menuer vises på koreansk.
Meddelelser og menuer vises på forenklet kinesisk.
Meddelelser og menuer vises på traditionelt kinesisk.
*1 Japansk visning er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af afspillerens
udgivelsesområde.
Indeks
Beskrivelse
Menu
Indstilling
Indholdsfortegnelse
Indstillinger for skærmsprog
114
Nyttige oplysninger
I takt med, at batterispændingen mindskes, reduceres ikonets statusindikation.
Hvis "LOW BATTERY. Please Charge." vises, kan du ikke bruge afspilleren. I så
fald skal du oplade batteriet ved at tilslutte afspilleren til din computer.
Bemærk
Oplad batteriet ved en omgivende temperatur på mellem 5 og 35 ºC.
Antallet af gange, som batteriet kan genoplades, før det er brugt op, er ca. 500 gange.
Dette antal kan variere, afhængigt af de forhold, hvorunder du bruger afspilleren.
Batteriindikatorens visning på displayet er kun omtrentlig. Én sort sektion af indikatoren
vil f.eks. ikke altid angive nøjagtigt en fjerdedel af batteriets opladning.
"Do not disconnect." vises på displayet, mens afspilleren har adgang til computeren. Du
må ikke frakoble det medfølgende USB-kabel, når "Do not disconnect." vises, da de data,
der overføres ellers kan blive beskadiget.
Kontrolknapperne på afspilleren er alle deaktiveret, når den er sluttet til en computer.
Visse USB-enheder, der er sluttet til computeren, kan forstyrre afspillerens korrekte
funktion.
Vi garanterer ikke for genopladning af batteriet vha. personligt samlede computere eller
modificerede computere.
Hvis computeren skifter til strømsparetilstand, f.eks. dvaletilstand, mens afspilleren er
tilsluttet via USB-kablet, oplades afspillerens batteri ikke. Afspilleren fortsætter i stedet
med at trække strøm fra batteriet, hvorved det aflades.
Lad ikke afspilleren være tilsluttet i længere tid til en bærbar computer, der ikke er sluttet
til vekselstrøm, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Indeks
Om indikatoren for resterende batterispænding
Batteriikonet på displayet skifter som vist nedenfor. Se  side 155 om
batterivarighed.
Menu
Afspillerens batteri genoplades, mens afspilleren er tilsluttet til en tændt
computer.
Når du forbinder afspilleren til din computer, skal du bruge det medfølgende
USB-kabel. Når indikatoren for resterende batterispænding på displayet viser:
, er opladningen fuldført (opladningstiden er ca. tre timer).
Når du bruger afpilleren første gang, eller hvis du ikke har brugt afspilleren i
på indikatoren for resterende
længere tid, skal du genoplade den helt (til
batterispænding i displayet).
Indholdsfortegnelse
Genopladning af afspilleren
115
Nyttige oplysninger
Ved at justere indstillingerne eller håndtere strømforsyningen rigtigt er det
muligt at gemme batteristrømmen, og anvende afspilleren i længere tid.
Indstillinger for
skærmen
Indstillinger for
lydeffekt
"Brightness" ( side 103)
“1”
"Type" of "Screensaver" ( side 101)
"Blank"
"Screensaver Timing" ( side 102)
"After 15 sec"
"New Song Pop Up" ( side 33)
Deaktivér.
"Equalizer" ( side 43)
"VPT(Surround)" ( side 46)
"DSEE(Sound Enhancer)" ( side 49)
Deaktivér.
"Clear Stereo" ( side 48)
"Dynamic Normalizer" ( side 51)
Indstillinger for video
"On-Hold Display" ( side 61)
Bluetooth-funktion ( side 75)
"No"
Deaktiveres.
Justering af dataformat og bithastighed
Afspilningstiden varierer, da batterispændingen kan blive påvirket af formatet
og bithastigheden af sange, videoer eller fotos, der afspilles.
For oplysninger om opladningstid og anvendelsestid, se  side 154, 155.
Indeks
Ændring af indstillingerne
Du kan spare batteristrøm vha. af følgende indstillinger:
Menu
Manuel slukning af afspilleren
Hvis du trykker på knappen OPTION/PWR OFF og holder den inde, skifter
afspilleren til standby-tilstand, og skærmen slukkes for at spare batteristrøm.
Ydermere slukkes afspilleren automatisk helt, hvis standby-tilstanden fortsætter
i mere end ca. én dag.
Indholdsfortegnelse
Maksimering af batteriets levetid
116
Nyttige oplysninger
I nogle computere, hvor Windows Media Player 10 allerede er installeret, kan der
forekomme filbegrænsning (AAC, videofiler osv.), som kan overføres ved hjælp af træk
og slip-funktionen. Hvis du installerede Windows Media Player 11 (for oplysninger,
se "Installation af brugervejledningen og softwaren" i "Quick Start Guide") fra den
medfølgende cd-rom, kan du løse dette problem, derefter kan du overføre igen ved at
trække og slippe. Inden du installerer Windows Media Player 11 i computeren, skal du
huske at kontrollere, om din software eller tjeneste svarer til Windows Media Player 11.
Datahierarkier kan variere, afhængigt af dit computermiljø.
Bemærk
Du må ikke frakoble USB-kablet, mens "Do not disconnect." vises på
afspilleren, da de data, der overføres, ellers kan blive beskadiget.
Du kan ikke ændre mappenavne eller slette mapperne "MUSIC", "MP_
ROOT", "VIDEO", "PICTURES" og "PICTURE".
Du må ikke ændre mappe- eller filnavne direkte under mappen "MP_ROOT"
eller "MPE_ROOT". I modsat fald vil de ikke blive vist på afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
 Tip
Menu
Du kan direkte overføre data ved at trække og slippe med Windows Stifinder
på din computer.
Spilbart datahierarki har regler. For korrekt overførsel af data, se følgende
anvisninger.
For oplysninger om den medfølgende software, som kan anvendes til overførsel
af data, se  side 9.
Indholdsfortegnelse
Om dataoverførsel
117
Nyttige oplysninger
Første
Menu
Syvende
Indholdsfortegnelse
For sange
(Windows Stifinder)
Træk filerne eller mapperne til mappen "MUSIC".
Imidlertid vil filer eller mapper ud over det ottende niveau
ikke blive genkendt
Ottende
(Afspilleren)
Mapper vises først i mappenavnerækkefølge, derefter vises
filer i filnavnerækkefølge. I så fald skelnes der ikke mellem
store og små bogstaver.
Fortsættes 
Indeks
Niende
118
Nyttige oplysninger
Indholdsfortegnelse
Første
Anden
Menu
For videoer
(Windows Stifinder)
Træk filer eller mapper til mappen "VIDEO". På det første
niveau genkender mappen "VIDEO" enten en fil eller en
mappe. Filer på andet niveau genkendes. Imidlertid vil mapper
ud over 1. niveau og filer ud over 2. niveau ikke blive
genkendt.
Tredje
Indeks
(Afspilleren)
Videofiler vises i den rækkefølge, de overføres i,
ved hjælp af træk og slip-funktionen. (De seneste data er
øverst.)
 Tip
Du kan indstille JPEG-filer som en miniature af videofiler ved at
anbringe JPEG-filer i de tilsvarende videomapper. Når du får vist
videolisten, kan du se miniaturerne (små billeder, der vises på menuen) for videofilerne
på afspilleren.
Hvis du vil se en miniature for en videofil, skal du oprette en JPEG-fil (vandret 160 ×
lodret 120 punkter, filtype: .jpg), give den navnet som den ønskede videofil og derefter
lagre den i videofilmappen.
Fortsættes 
119
Nyttige oplysninger
Første
Menu
Anden
Indholdsfortegnelse
For fotos
(Windows Stifinder)
Træk og indsæt filer eller mapper i mappen
"PICTURE".
På det første niveau genkender mappen "PICTURE"
enten en fil eller en mappe. Kun filer på andet niveau
genkendes af mappen "PICTURE". Imidlertid
genkendes hverken filer eller mapper ud over andet
niveau.
Tredje
(Afspilleren)
Mapper under mappen "PICTURE" vises i alfabetisk
rækkefølge. Filer på første niveau i mappen "PICTURE"
lagres i mappen <PICTURE>.
Indeks
* Datahierarkiet for
"PICTURES" er det samme
som for mappen "PICTURE".
1
120
Nyttige oplysninger
Indholdsfortegnelse
Hvad er format og bithastighed?
Hvad er lydformat?
Lydformat henviser til den metode, der anvendes ved import at lyddata fra
Internettet eller musik-cd'er til en computer og lagring af dem som en lydfil.
Almindelige formater inkluderer MP3 og WMA osv.
Menu
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en gængs lydkomprimeringsteknologi,
der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO (International Organization for
Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til omkring 1/10 af størrelsen på standard cdlydfiler.
Indeks
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en gængs
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMAformatet giver den samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre
filstørrelse.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en gængs
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO
(International Organization for Standardization). AAC-formatet giver den
samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.
Lineær PCM: Lineær PCM er et lydoptagelsesformat uden digital
komprimering. Du kan lytte til lyden med samme kvalitet som cd-musik ved at
optage med dette format.
Hvad er bithastighed?
Bithastighed henviser til den mængde data, der anvendes til at gemme hvert
sekund med lyd.
Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men der kræves
mere lagringsplads til den samme mængde lyd.
Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagringsplads?
Generelt giver større bithastigheder bedre lydkvalitet, men kræver mere
lagringsplads til den samme mængde lyd, så du kan lagre færre sange på
afspilleren.
Mindre bithastigheder giver dig mulighed for at lagre flere sange, men med en
lavere lydkvalitet.
Bemærk
Hvis du importerer en sang fra en cd til din computer med en lav bithastighed, kan du
ikke forbedre sangens lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når du overfører
sangen fra computeren til afspilleren.
Fortsættes 
121
Nyttige oplysninger
Videoformat refererer til den metode, der anvendes, når video- og lyddata
importeres i en computer og gemmes som en videofil.
Almindelige formater omfatter MPEG-4 og AVC osv.
Hvad er fotoformat?
Fotoformat referer til den metode, der anvendes, når billeder importeres i en
computer og gemmes som billedfiler.
Almindelige formater omfatter JPEG osv.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) er et almindeligt
billedkomprimeringsformat, der er udviklet af JPEG. JPEG kan komprimere en
billedfil til ca. 1/10 til 1/100 af størrelsen på originale billedfiler.
 For oplysninger om acceptable formater og bithastigheden for denne afspiller
For oplysninger om understøttede filformater og bithastigheder, se  side 152.
Indeks
AVC: AVC henviser til Advanced Video Coding, der er udviklet af MPEGarbejdsgruppen for ISO (International Organization for Standardization). Det
giver mulighed for mere livagtige billeder ved en lavere bithastighed. AVC-filer
indeholder fire profiler, og "AVC Baseline Profile" er én af dem. AVC-formatet
er baseret på MPEG-4 AVC-standarden for ISO (International Organization
for Standardization), og da AVC er standardiseret som MPEG-4 Part 10
Advanced Video Coding, kendes det bedre under navnet MPEG-4 AVC/H.264
eller H.264/AVC.
Menu
MPEG-4: MPEG-4 henviser til Moving Picture Experts Group phase 4 og er
udviklet af MPEG-arbejdsgruppen for ISO (International Organization for
Standardization). Komprimeringsformatet er for video- og lyddata.
Indholdsfortegnelse
Hvad er videoformat?
122
Nyttige oplysninger
Menu
Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved
at overføre dataene fra din computer vha. Windows Stifinder eller anden egnet
overførselssoftware. Hvis afspilleren er sluttet til computeren, vises den
indbyggede flash-hukommelse i Windows Stifinder som [WALKMAN.]
Indholdsfortegnelse
Lagring af data
Bemærk
Indeks
Du må ikke anvende den medfølgende software, mens du bruger Windows Stifinder til
at interagere med afspillerens indbyggede flash-hukommelse.
må ikke frakoble det medfølgende USB-kabel, mens "Do not disconnect.", som vises
Du

under dataoverførsel, vises. Det kunne beskadige dataene.
Du må ikke formatere den indbyggede flash-hukommelse vha. Windows Stifinder. Hvis
du vil formatere den indbyggede flash-hukommelse, skal du gøre det på afspilleren
( side 110).
kan ikke ændre mappenavne eller slette mapperne "MUSIC", "MP_ROOT",
Du

"VIDEO", "PICTURES" og "PICTURE".
Du må ikke ændre mappe- eller filnavne direkte under mappen "MP_ROOT" eller
"MPE_ROOT". I modsat fald vil de ikke blive vist på afspilleren.
123
Nyttige oplysninger
Slut afspilleren til din computer, og start derefter
opdateringsprogrammet.
Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens
firmware.
Opdateringen af firmwaren er udført.
Indeks
Overfør opdateringsprogrammet til din computer fra webstedet.
Menu
Du kan opdatere afspillerens firmware, så du kan tilføje nye funktioner til afspilleren, ved
at installere den nyeste firmware til afspilleren. Besøg følgende websteder for detaljer og
informationer om den nyeste firmware, og hvordan den installeres:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder, der har købt de oversøiske modeller: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indholdsfortegnelse
Opgradering af afspillerens firmware
124
Fejlfinding
Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at
løse problemet.
de fejlrettede handlinger, der er nævnt.
Menu
1 Find problemsymptomerne i følgende fejlfindingstabeller, og prøv alle
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
2 Tilslut afspilleren til din computer for at oplade batteriet.
Indeks
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at oplade batteriet.
3 Tryk på knappen RESET med en lille stift el.lign.
Hvis du trykker på knappen RESET, mens du
betjener afspilleren, slettes lagrede data og
indstillinger muligvis på afspilleren.
4 Se efter oplysninger om problemet i Help
(Hjælp) i den individuelle software.
5 Se efter oplysninger om problemet på et af vores support-websteder.
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder, der har købt de oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Hvis de fremgangsmåder, der er beskrevet herover, ikke løser
problemet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Fortsættes 
125
Fejlfinding
Der er ingen lyd.
Lydstyrken er indstillet til nul.
Skru op for lydstyrken ( side 10).
Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt.
Tilslut hovedtelefonstikket korrekt ( side 10).
Hovedtelefonstikket
er snavset.

Rens hovedtelefonstikket med en blød, tør klud.
Der er ikke gemt sange eller videofiler på afspilleren.
Følg anvisningerne i den viste meddelelse, og
overfør sange eller videoer fra computeren.
Bluetooth-funktionen er aktiveret.
Mens Bluetooth-funktionen er aktiveret, er der
ingen lyd fra afspillerens hovedtelefoner.
Deaktivér Bluetooth-funktionen ( side 94).
Der afspilles ingen data
Batteriet er opbrugt.
Oplad batteriet helt ( side 114).
Hvis afspilleren ikke reagerer, selv efter batteriet
er opladet, skal du trykke på knappen RESET for
at nulstille afspilleren ( side 124).
Der er ingen data lagret i afspilleren.
Følg anvisningerne på den viste meddelelse, og
overfør data fra computeren.
filer er ikke i et spilbart format. For
Overførte

oplysninger, se "Understøttet filformat" i
"Specifikationer" ( side 152).
Konvertér ATRAC-lyddata ved hjælp af det
medfølgende MP3 Conversion Tool.
eller videoer afspilles måske ikke,
Sange

afhængigt af filformatet ( side 152).
Fotos vises måske ikke, afhængigt af filstørrelsen
eller filformatet ( side 152).
anbringer lyd-MP4-filer i en videomappe ved
Du

hjælp af træk og slip-funktionen.
Anbring dem i mappen "MUSIC" ved at trække
og slippe.
Den begrænsede afspilningsperiode for sangen er
udløbet på grund af abonnementsvilkår osv.
Sange med en udløbet begrænset
afspilningsperiode kan ikke afspilles. Opdater
dem med softwaren, der blev anvendt ved
overførsel.
Efter træk og slip i Windows Stifinder svarer
datahierarkiniveauerne ikke til afspilleren
( side 116).
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening
126
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Indeks
Fortsættes 
Menu
Overførte data vises ikke Det maksimale antal filer, som kan vises, er nået. Det
på listen.
maksimale antal filer er 1.000 for videoer, 10.000 for
fotos. Det maksimale antal mapper er også 1.000 for
fotos i fotomappelisten.
Slet unødvendige data.
Data blev anbragt forkerte steder ved træk og slip.
Anbring dataene det rigtige sted ved at trække og
slippe ( side 116).
tilgængelige kapacitet er utilstrækkelig.
Den

Slet unødvendige data for at øge ledig plads på
afspilleren.
træk og slip i Windows Stifinder svarer
Efter

datahierarkiniveauerne ikke til afspilleren
( side 116).
Overførte filer er ikke i et format, der kan afspilles.
For oplysninger, se "Understøttet filformat" i
"Specifikationer" ( side 152).
Konverter ATRAC-filer ved hjælp af det
medfølgende MP3 Conversion Tool.
Når "All Songs" eller
Lydfilerne er ikke mapper under mappen "MUSIC".
"Album" vælges, vises alle
Anbring dem i mapper under "MUSIC" ved at
sangene, men nogle sange
trække og slippe.
vises ikke, når "Folder" er
valgt.
Sange afspilles kun i et
"Playback Range" ( side 39) er indstillet til
begrænset
"Selected Range".
afspilningsomfang, f.eks. i Skift indstilling for afspilningsomfanget.
ét album.
Data kan ikke slettes i
Du kan ikke slette sange og fotos på afspilleren.
afspilleren.
Slet dem med det program, som du anvendte til
overførsel af data, eller Windows Stifinder.
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
127
Fejlfinding
Der genereres støj.
En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
Når du bruger enheder, som f.eks. mobiltelefoner,
skal du holde dem borte fra afspilleren.
Musikdata, der er importeret fra cd'er, er ødelagte.
Slet dataene, og importér og overfør dem derefter
igen. Når du importerer data til din computer,
skal du lukke alle andre programmer for at undgå,
at data ødelægges.
Overførte
filer er ikke i et format, der kan afspilles.

For oplysninger, se "Understøttet filformat" i
"Specifikationer" ( side 152).
Konverter ATRAC-lyddata ved hjælp af det
medfølgende MP3 Conversion Tool.
Nogle af sangene afspilles muligvis ikke,
afhængigt af visse filspecifikationer.
er ustabil.
Bluetooth-forbindelsen

Du hører eventuelt støj under visse
kommunikationsforhold. Skift placering, og
genstart kommunikationen.
Indstillingen
Ved udgangssignal til eksterne højttalere og brug af
"VPT(Surround)" eller
holderen (ekstraudstyr) virker indstillingerne
"Clear Stereo" virker ikke. "VPT(Surround)" og funktionen "Clear Stereo"
muligvis ikke, fordi afspilleren kun er beregnet til
kompatible hovedtelefoner. Dette er ikke en fejl.
Hvis du ikke har anvendt lydeffekterne i "Sound
Effect Preset", fungerer "VPT(Surround)" ikke
under Bluetooth-kommunikation ( side 92).
Kan ikke se videoen, men Filen er en .3gp-fil. (.3gp understøtter kun lyd.)
kan høre den.
Videofilen befinder sig ikke i en videomappe.
Anbring videofilerne i en videomappe ved at
trække og slippe.
Knapper fungerer ikke.
Skydeknappen HOLD er indstillet til HOLD.
Skub skydeknappen HOLD i modsat retning
( side 11).
Afspilleren indeholder fugt/kondens.
Vent et par timer for at lade afspilleren tørre.
Den resterende batterispænding er lav eller utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en
computer, der kører ( side 114).
Hvis du oplader batteriet, og der ikke sker nogen
ændring, skal du trykke på knappen RESET for at
nulstille afspilleren ( side 124).
"Connecting" vises, kan du ikke betjene afspilleren.
Mens

Frakobl
USB-tilslutningen, og betjen derefter afspilleren.

Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
128
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Afspilningen stopper
ikke.
På denne afspiller er der ingen forskel på at stoppe
og holde pause. Når du trykker på knappen ,
vises , og afspilningen sættes på pause/stopper.
Indeks
Fortsættes 
Menu
Afspilleren fungerer ikke. Den resterende batteristrøm er utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en
computer, der kører ( side 114).
du oplader batteriet, og der ikke sker nogen
Hvis

ændring, skal du trykke på knappen RESET for at
nulstille afspilleren ( side 124).
Det er ikke muligt at
Afspillerens indbyggede flash-hukommelse er
finde overførte data.
formateret med Windows Stifinder.
Formater den indbyggede flash-hukommelse i
afspilleren ( side 110).
medfølgende USB-kabel var blevet koblet fra
Det

afspilleren, mens data blev overført.
Overfør brugbare filer tilbage til din computer, og
formatér den indbyggede flash-hukommelse på
afspilleren ( side 110).
Efter træk og slip i Windows Stifinder svarer
datahierarkiniveauerne ikke til afspilleren ( side
116).
Overførte filer er ikke i et format, der kan afspilles.
For oplysninger, se "Understøttet filformat" i
"Specifikationer" ( side 152).
Konverter ATRAC-lyddata ved hjælp af det
medfølgende MP3 Conversion Tool.
Sange eller videoer afspilles måske ikke,
afhængigt af filformatet ( side 152).
Fotos kan muligvis ikke vises, afhængigt af
filstørrelsen eller filformatet ( side 152).
Lydstyrken er ikke høj
"AVLS (Volume Limit)" er aktiveret.
nok.
Deaktivér "AVLS (Volume Limit)" ( side 99).
Der er ingen lyd i den
Hovedtelefonstikket er ikke sat helt i.
højre kanal i
Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt,
hovedtelefonerne.
bliver lyden ikke gengivet korrekt. Sæt
Eller lyden fra højre kanal
hovedtelefonernes tilslutningsstift i stikket, indtil
høres i begge
det klikker ( side 10).
hovedtelefoner.
Afspilningen stoppede
Den resterende batteristrøm er utilstrækkelig.
pludseligt.
Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en
computer, der kører ( side 114).
De sange eller videofiler, der ikke kan afspilles,
bliver afspillet.
Afspil de andre sange eller videofiler.
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
129
Fejlfinding
Miniaturer vises ikke.
Sange har ikke omslagsoplysninger i et filformat, der
understøttes af afspilleren.
Miniaturer vises kun, hvis sange har
omslagsoplysninger i et filformat, der understøttes
af afspilleren.
Overfør igen vha. den medfølgende Windows
Media-afspiller eller anden egnet
overførselssoftware.
Miniaturenavnet svarer ikke til den tilknyttede
videofil, eller videofilen befinder sig ikke det rigtige
sted.
Anbring en JPEG-fil af samme navn som
videofilen i mappen under mappen "VIDEO".
fotos ikke har miniaturer, der er i
Hvis

overensstemmelse med Exif-filformatet, kan
miniaturerne ikke vises.
Overfør dine fotos igen vha. den medfølgende
Media Manager for WALKMAN.
Omslag vises ikke.
Oplysninger om omslag er ikke inkluderet sammen
med dataene.
Omslaget vises kun, hvis oplysninger om omslag
er inkluderet.
Du kan angive omslag vha. den medfølgende
Windows Media Player 11 eller anden
overførselssoftware til angivelse af omslag.
Detaljer vedrørende anvendelsen finder du i Help
(Hjælp) i softwaren eller hos
softwareproducenten.
Visse
omslag vises ikke afhængigt af filformatet.

Afspilleren kan ikke
formateres.
Det resterende batteri har lav eller utilstrækkelig
opladning.
Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en
computer, der kører ( side 114).
Strømmen til afspilleren Hvis der opstod en fejl, slukker afspilleren, og
blev midlertidigt slukket,
tænder derefter igen automatisk.
og derefter tændt igen.
Afspilleren fungerer ikke, Computeren er blevet startet eller genstartet, mens
som den skal.
afspilleren var tilsluttet til den.
Nulstil afspilleren ved at trykke på knappen
RESET på afspilleren. Du skal koble afspilleren
fra, når du starter eller genstarter computeren.
Der høres ingen biplyd, "Beep Settings" er indstillet til "Off ".
når afspilleren betjenes.
Indstil "Beep Settings" til "On" ( side 100).
Der er ingen biplyde, når Bluetooth-funktionen er
aktiveret.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
130
Fejlfinding
"" vises for en titel.
Der er tale om tegn, der ikke kan vises på
afspilleren, herunder titlen.
Omdøb titlen med relevante tegn vha. den
software, du har anvendt til overførslen, eller
Windows Stifinder.
"Unknown" vises for et
album- eller
kunstnernavn osv.
Forvanskede tegn vises.
Dataene har ingen dataoplysninger, såsom et
album- eller kunstnernavn osv.
Skærmen bliver mørk,
når der afspilles et foto.
Skærmen slukker.
Der vises en meddelelse.
Det forkerte sprog er valgt.
Ret indstillingen i "Language Settings" ( side 112),
og overfør derefter data til afspilleren igen.
Betjening har ikke fundet sted i den periode, der er
valgt i "Screensaver Timing" ( side 102).
Tryk på en vilkårlig knap.
Skærmen var ikke i brug i mere end 3 minutter,
mens afspilleren var i pause-tilstand.
Tryk på en vilkårlig knap.
Betjening
har ikke fundet sted i den periode, du har

valgt i "Screensaver Timing", når "Screensaver" er
indstillet til "Blank" ( side 102).
Tryk på en vilkårlig knap.
Indstil "Screensaver" til andet end "Blank".
"On-Hold
Display" indstilles til "No".

Skub skydeknappen HOLD i den modsatte
retning ( side 11).
Indstil "On-Hold Display" til "Yes" ( side 61).
Du kan afspille en video, selvom funktionen
HOLD er aktiveret.
Se "Meddelelser" ( side 139).
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Display
131
Fejlfinding
Batteriets levetid er for
kort.
Driftstemperaturen er under 5 °C.
Batteriets levetid bliver kortere pga. batteriets
karakteristika. Dette er ikke en fejlfunktion.
er ikke tilstrækkelig.
Batteriopladningstiden

vises.
Oplad batteriet, indtil
justering
af
indstillingerne
eller korrekt styring af
Ved

strømforsyningen er det muligt at spare batteristrøm
og bruge afspilleren i længere tid ( side 115).
Du har ikke brugt afspilleren i en længere periode.
Batteriets effektivitet forbedres ved gentagen
opladning og afladning.
Når brugbar batterilevetid nedsættes til halvdelen af
den normale tid, selv efter at batteriet er opladet,
bør batteriet udskiftes.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
Copyright-beskyttet
indhold afspilles.

copyright-beskyttet
indhold afspilles, bliver
Når

batteriets levetid muligvis kortere.
Bluetooth-funktionen er aktiveret.
Når Bluetooth-funktionen er aktiveret, bruges
der batteristrøm, selvom du ikke betjener
afspilleren. Deaktivér Bluetooth-funktionen, når
du ikke anvender den.
Radiobølger genereres af omgivende Bluetoothenheder eller trådløse LAN-enheder.
Når Bluetooth-funktionen er aktiveret, kan
radiobølger, der er genereret af disse enheder,
påvirke og forkorte batteriets levetid.
Afspilleren kan ikke
oplade batteriet.
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på din computer.
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
Brug det medfølgende USB-kabel.
Batteriet
er blevet opladet ved en

omgivelsestemperatur uden for intervallet 5 °C til
35 °C.
Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur i
intervallet 5 °C til 35 °C.
Computeren er ikke tændt.
Tænd for computeren.
Computeren er i dvaletilstand.
Afslut dvaletilstand.
Afspilleren slukker
automatisk.
For at undgå unødigt batteriforbrug, slukker
afspilleren automatisk.
Tryk på en vilkårlig knap på afspilleren for at
tænde den.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Strøm
132
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Opladningen færdiggøres Hvis batteriet allerede er næsten fuldt opladet, når
meget hurtigt.
opladningen begynder, er der kun behov for lidt tid,
før batteriet er fuldt opladet.
Menu
Tilslutning til en computer
Symptom
Indholdsfortegnelse
Strøm (fortsættes)
Årsag/Løsning
Fortsættes 
Indeks
MP3 Conversion Tool
Computerens systemmiljø er ændret, måske pga. en
eller Media Manager for
opdatering af Windows-operativsystemet.
WALKMAN starter ikke.
"Connecting" vises ikke, USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
når afspilleren er tilsluttet på din computer.
computeren med det
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
medfølgende USB-kabel.
Brug det medfølgende USB-kabel.
Der anvendes en USB-hub.
Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer
muligvis ikke. Tilslut afspilleren til din computer
ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
Computeren kører andet software end det, der blev
anvendt til overførsel.
Frakobl USB-kablet, vent nogle få minutter, og
tilslut det igen. Hvis problemet fortsat opstår, skal
du frakoble USB-kablet, genstarte computeren og
derefter tilslutte USB-kablet igen.
"Connecting"
vises muligvis ikke på afspilleren,

afhængigt af det softwaremiljø, der kører på din
computer.
Aktiver Windows Media Player eller Windows
Stifinder.
Afspilleren genkendes
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
ikke af computeren, når
på din computer.
den er forbundet til
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
computeren.
Der
anvendes en USB-hub.

Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer
muligvis ikke. Tilslut afspilleren til din computer
ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
Der kan være et problem med USB-porten på
computeren. Tilslut afspilleren til en anden USBport på computeren.
133
Fejlfinding
Data kan ikke overføres
til afspilleren fra
computeren.
Overførslen er muligvis stoppet pga. støj, såsom
statisk elektricitet osv. Dette sker med beskyttede
dataoplysninger.
Frakobl afspilleren, og tilslut den igen.
Hvis du overfører filer ved at trække og slippe på
visse computere, hvorpå Windows Media Player 11
ikke er installeret, kan der være begrænsede filer
(AAC, videofiler osv.), som kan overføres ved hjælp
af træk og slip-funktionen.
Installér Windows Media Player 11 fra den
medfølgende cd-rom, og overfør derefter filerne
ved at trække og slippe dem igen. Før den
medfølgende Windows Media Player 11
installeres på din computer, skal du kontrollere,
om din software eller service svarer til Windows
Media Player 11. Oplysninger om anvendelse eller
support på Windows Media Player, kan du få ved
at besøge følgende websted:
http://support.microsoft.com/
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på computeren.
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
Der
er ikke nok ledig plads i den indbyggede flash
hukommelse.
Overfør alle unødvendige data tilbage til din
computer for at forøge den ledige plads.
Sange med begrænset afspilningsperiode eller
afspilningstæller kan ikke overføres pga.
begrænsninger, der er indstillet af indehaveren af
copyright. Oplysninger om indstillingerne af hver
lydfil fås ved at kontakte distributøren.
Der findes unormale data i afspilleren.
Overfør brugbare filer tilbage til din computer, og
formatér den indbyggede flash-hukommelse på
afspilleren ( side 110).
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer (fortsættes)
134
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Indeks
Fortsættes 
Menu
Data kan ikke overføres Dataene kan være ødelagt.
til afspilleren fra
Slet de data, der ikke kan overføres fra din
computeren. (fortsættes)
computer, og importér dem igen til din computer.
Når du importerer data til din computer, skal du
lukke alle andre programmer for at undgå, at data
ødelægges.
Grænsen for størrelsen af filer og mapper, der kan
overføres, er overskredet.
Slet unødvendige data.
Du
forsøger at overføre .m4a-, .mp4-, .3gp- eller

.m4v-filer til en computer, der allerede har installeret
Windows Media Player 10.
Installer Windows Media Player 11 fra den
medfølgende cd-rom.
du overfører data ved hjælp af et relevant
Hvis

program til overførsel, men overførslen ikke sker,
skal du henvende dig til producenten.
Kun en mindre mængde Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashdata kan overføres til
hukommelse.
afspilleren.
Overfør alle unødvendige data tilbage til din
computer for at forøge den ledige plads.
der ikke kan afspilles af afspilleren, lagres i
Data,

afspilleren.
Hvis data, bortset fra sang-, video- eller fotodata,
lagres i afspilleren, kan der overføres mindre data.
Overfør data tilbage til computeren, der ikke kan
afspilles af afspilleren, for at forøge den ledige
plads.
Afspilleren bliver ustabil, Der anvendes en USB-hub eller et USBnår den er tilsluttet til
forlængerkabel.
computeren.
Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et
forlængerkabel fungerer muligvis ikke. Tilslut
afspilleren til din computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Du kan ikke slette eller
Du kan ikke slette eller omdøbe mapperne "MUSIC",
omdøbe mapperne.
"MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES" og
"PICTURE".
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer (fortsættes)
135
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Indeks
Fortsættes 
Menu
Kan ikke udføre parring. Afspilleren og enheden er for langt fra hinanden til
Bluetooth-kommunikation.
De skal parres inden for kommunikationsområdet
( side 96).
Bluetooth-enheden understøtter ikke de samme
profiler, som afspilleren.
Hvis de understøttende profiler er forskellige, kan
afspilleren og enheden ikke parres.
BluetoothDu forsøger at oprette forbindelsen med en
kommunikation starter
Bluetooth-enhed, der ikke er specificeret til "Quick
ikke.
Connection" vha. knappen BLUETOOTH.
Specificér den ønskede enhed til "Quick
Connection" i "Quick Connection"-indstillingen
( side 88).
Bluetooth-enheden er ikke aktiveret.
Tænd for enheden, og opsæt den til Bluetoothkommunikation.
er afbrudt.
Bluetooth-forbindelsen

Bluetooth-forbindelse
( side 81).
Opret

Parringen mislykkedes eller er ikke blevet fuldført.
Afspilleren kan ikke kommunikere med enheder,
som den ikke er parret med. Afspilleren og
enheden skal parres ( side 78).
Afspilleren eller Bluetooth-enheden er gået i
standby-tilstand.
Afslut standby-tilstand.
Batterispændingen
er lav, eller batteriet er tomt.

batteriet
ved
at slutte afspilleren til en
Oplad

computer, der kører ( side 114).
Parringen på afspilleren eller Bluetooth-enheden er
blevet slettet ved formatering, nulstilling af
indstillinger osv.
Afspilleren og enheden skal parres igen.
Indholdsfortegnelse
Bluetooth-kommunikation
136
Fejlfinding
Der høres ikke lyd fra
den kommunikerende
enhed.
Bluetooth-enheden er indstillet til lydløs.
Redigér indstillingerne for at genoprette
lydfunktionen.
Lydstyrken er indstillet til nul.
Lydstyrken på visse enheder kan ikke reguleres
trådløst. Skru manuelt op for lydstyrken på
enheden eller afspilleren.
Der er ikke tændt for afspilleren eller Bluetoothenheden.
Tænd for enheden eller afspilleren, og opsæt den
til Bluetooth-kommunikation.
understøtter muligvis ikke
Bluetooth-enheden

A2DP-profilen.
Undersøg, om enheden understøtter A2DPprofilen ( side 75).
Afspilningen af sangen eller videoen er ikke startet.
Start afspilning af sangen eller videoen
( side 21, 52).
Der er ikke tændt for Bluetooth-enheden.
Tænd for enheden, og opsæt den til Bluetoothkommunikation.
er afbrudt.
Bluetooth-forbindelsen

Opret Bluetooth-forbindelse ( side 81).
Skydeknappen HOLD er indstillet til HOLD.
Skub skydeknappen HOLD i modsat retning
( side 11).
Lydstyrken
på visse enheder kan ikke reguleres

trådløst. Skru manuelt op for lydstyrken på enheden
eller afspilleren.
Lydstyrken kan ikke
reguleres.
Lyden forvrænges eller
brydes.
En enhed, der anvender 2,4-GHz frekvens, f.eks. en
trådløs LAN-enhed, trådløs telefon eller
mikrobølgeovn, anvendes i nærheden af afspilleren
eller enheden.
Sørg for, at Bluetooth-kommunikationen finder
sted på afstand af elektroniske enheder.
forstyrres af hindringer, som
Kommunikationen

f.eks. metal, vægge eller mennesker.
Fjern hindringerne, eller skift placering for at
sikre kommunikationen.
Hvis du ikke har anvendt lydeffekterne i "Sound
Effect Preset", fungerer "VPT(Surround)" ikke
under Bluetooth-kommunikation ( side 92).
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Bluetooth-kommunikation (fortsættes)
137
Fejlfinding
En enhed, der anvender 2,4-GHz frekvens, f.eks. en
trådløs LAN-enhed, trådløs telefon eller
mikrobølgeovn, anvendes i nærheden af afspilleren
eller enheden.
Sørg for, at Bluetooth-kommunikationen finder
sted på afstand af elektroniske enheder.
forstyrres af hindringer, som
Kommunikationen

f.eks. metal, vægge eller mennesker.
Fjern hindringerne, eller skift placering for at
sikre kommunikationen.
Indstillingen af bithastighed er forkert til
anvendelsesmiljøet.
Kommunikationens stabilitet baseres på
indstillingen af bithastighed og
anvendelsesmiljøet. Hvis kommunikationen er
ustabil, skal du justere bithastigheden i "Sound
Quality Mode" for at sikre kommunikationen
( side 91).
Der genereres støj.
Bluetooth-forbindelsen er ustabil.
Du hører eventuelt støj under visse
kommunikationsforhold. Skift placering, og
genstart kommunikationen ( side 86).
Du hører eventuelt kun støj fra én side af
hovedtelefonerne, afhængigt af forbindelsens status.
Afbryd Bluetooth-forbindelsen, og opret den
igen.
Forsinkelser i videolyd
Når du lytter til videolyd fra visse Bluetoothenheder, kan lyden være en anelse forsinket i
forhold til videoen.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Lyden brydes hyppigt.
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Bluetooth-kommunikation (fortsættes)
138
Fejlfinding
Der høres ingen biplyd,
når afspilleren betjenes.
"Beep Settings" er indstillet til "Off ".
Indstil "Beep Settings" til "On" ( side 100).
Der udsendes ikke biplyde, når afspilleren er sluttet
til holderen (ekstraudstyr) eller en anden enhed.
Der udsendes ikke biplyde, når Bluetoothfunktionen er aktiveret.
Afspilleren bliver varm.
Afspilleren kan blive varm, når batteriet oplades og
lige efter opladning. Afspilleren kan også blive varm,
når der overføres en stor mængde data. Dette er
normalt, og kan ikke skabe problemer. Lad afspilleren
være i et stykke tid, så den afkøles.
Skærmen slukker, når der "New Song Pop Up" er indstillet til "On".
skiftes sange.
Indstil "New Song Pop Up" til "Off " ( side 33).
Datoen og klokkeslættet Hvis du ikke bruger afspilleren i et stykke tid med
er blevet nulstillet.
batteriet opbrugt, bliver datoen og klokkeslættet
muligvis nulstillet. Dette er ikke en fejlfunktion.
Oplad batteriet, indtil
vises på skærmen, og
indstil derefter dato og klokkeslæt igen
( side 104).
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Andet
139
Fejlfinding
Følg anvisningerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet.
Meddelelse
Betydning
Løsning
Fortsættes 
Indeks
Det samlede antal
listeemner (undtagen
sanglister) overskrider
grænsen (8.192 emner).
Det samlede antal sange,
der er registreret i
afspilningslisten har
nået 65.535.
Menu
Sange, der overskrider
grænsen, lagres i "Others".
Hvis du ikke kan finde
en sang, skal du først
søge efter den i listen
"Others".
Hvis du ikke vil lagre
sange, der overskrider
grænsen på listen
"Others", kan du slette
unødvendige sange fra
afspilleren vha. den
software, som du anvendte
til at overføre sangene,
eller Windows Stifinder.
Hvis det samlede antal
afspilningslister, der er
registreret til afspilleren,
overstiger 65.535, kan de
overskydende
afspilningslister ikke
vises. Reducér antallet af
afspilningslister (slet
afspilningslister) vha.
den software, som du
anvendte til at overføre
afspilningslisterne.
Afspilleren kan ikke finde Vælg "Search again" på
Bluetooth device not found.
Bluetooth-enheder, der er listen.
tilgængelige for parring.
Du forsøger at indstille
Indstil
Cannot change "Screensaver
pauseskærmbilledtypen til
Timing" when "Type" is "None". "Screensaver timing", når
"Type" er indstillet til "None". andet end "None".
Hold pause i afspilningen,
Du prøver at vælge et
Cannot complete during
playback. Please pause playback ikke-valgbart emne under og prøv funktionen igen.
afspilningen.
and then try again.
Deaktivér BluetoothCannot complete while Bluetooth Du forsøger at udføre
funktionen.
funktioner, som ikke er
function is enabled. End
kompatible med
Bluetooth function.
Bluetooth-funktionen.
Du forsøger at slette den Afbryd BluetoothCannot delete the connected
forbindelsen ( side 81),
Bluetooth-enhed, der
Bluetooth device. Please
og slet derefter Bluetoothaktuelt er tilsluttet.
disconnect.
enheden ( side 90).
All group numbers have been
used.
Indholdsfortegnelse
Meddelelser
140
Fejlfinding
Cannot display folders beyond
this level. Place songs in folders
up to the eighth level.
Afspilleren kan ikke
afspille sange ud over det
ottende niveau.
( side 117)
Du forsøger at parre
yderligere Bluetoothenheder, men afspilleren
er allerede blevet parret
med otte enheder.
Flyt sangen(e) ud over det
ottende niveau til et lavere
mappeniveau med
Windows Stifinder.
Afspilleren kan ikke
parres med mere end otte
enheder. Slet unødvendige
enheder fra afspilleren.
Cannot pair more than 8
Bluetooth devices.
Du forsøger at afspille
en fil, der ikke kan
afspilles på afspilleren.
Du har overført en lydfil
til videomapper vha.
træk og slip-funktionen.
Cannot play; file is damaged. Please Filen, som du prøver at
connect to compliant software or afspille, er ødelagt.
device and transfer again.
Den tidsbegrænsede
Cannot play; the license is
periode for afspilning af
expired.
sangen er udløbet.
Cannot play; file format is not
supported.
Du kan ikke afspille en
sang i et ikke-understøttet
filformat ( side 152).
Anbring dem i mapper
under "MUSIC"-mappen.
Overfør filen til afspilleren
igen.
Opdatér sangens
licensoplysninger ved
hjælp at det program, som
blev anvendt til overførsel.
Afbryd BluetoothAfspilleren
forsøger
at
Cannot start pairing while
forbindelsen ( side 81),
starte
parring,
mens
der
er
connected to a Bluetooth device.
og start derefter parringen
oprettet
BluetoothPlease disconnect.
( side 78).
forbindelse.
Du forsøger at oprette en Vælg "Yes", hvis du vil
Change connected Bluetooth
skifte enhed for at oprette
Bluetooth-forbindelse
device?
forbindelsen.
samtidigt med, at du
afslutter den aktuelle
forbindelse.
Fjern hindringer, eller
Afspilleren kunne ikke
Could not connect.
skift placering for at sikre
oprette BluetoothBluetooth-forbindelsen.
forbindelse.
Afspilleren kan ikke finde Kontrollér, at der ikke er
Could not find selected device.
hindringer mellem
den Bluetooth-enhed,
som du har valgt på listen afspilleren og Bluetoothover Bluetooth-enheder. enheden.
Afspilleren kunne ikke
Slet videoen vha. den
Delete failed.
slette videofiler.
software, som du har
anvendt til at overføre
videoen, eller Windows
Stifinder.
Afspilleren kan ikke
Dette er ikke en
Do not disconnect.
tilsluttes en computer eller fejlmeddelelse. Du må ikke
andre eksterne enheder til koble USB-kablet fra, før
overførsel af data.
overførslen er færdig.
Fortsættes 
Indeks
Løsning
Menu
Betydning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
141
Fejlfinding
Betydning
Indtast adgangskoden for
at udføre parringen
( side 78).
Følg anvisningerne på din
computer for igen at prøve
at opdatere firmwaren.
Fortsættes 
Indeks
Overfør sange, videoer
eller fotos igen.
Hvis ovenstående forslag
ikke løser problemet, skal
du formatere den
indbyggede flashhukommelse
( side 110), og derefter
overføre dataene igen.
Oplad
batteriet
Spændingen i afspillerens
LOW BATTERY. Please Charge.
(
side
114).
batteri er lav.

Afspilleren er ikke blevet Afspilleren og BluetoothNo devices have been paired.
enheden skal parres
parret med BluetoothPerform pairing.
( side 78).
enheder.
Tryk på knappen
No items found starting with this Der blev ikke fundet
sange, der starter med det /// for at vælge
letter.
valgte begyndelsesbogstav, andre
under funktionen "Initial begyndelsesbogstaver.
Search".
No Library exists. Please connect Selv når data er overført, Overfør dataene igen til
to compliant software or device er der ingen oplysninger afspilleren ved hjælp af
om data, der er overført til Windows Stifinder eller
and transfer again.
andet overførselssoftware.
afspilleren.
Der findes ingen fotos i
Overfør fotos i et
No photos are available for
afspilleren, der kan vises. understøttet format.
display.
Overfør fotos til
No photos are available for display. Du prøver at få vist et
Please connect to compliant software foto, når der ingen fotos er afspilleren.
lagret i afspilleren.
or device and transfer photos.
Overfør sange i det
No playable songs are available. Du forsøger at starte
afspilningen ved at vælge understøttede format, og
"Play" i indstillingsmenuen, start afspilningen.
men der findes ingen sange
i den valgte mappe.
Overfør afspilningslister
No playlists available.
Når du vælger
til afspilleren ved hjælp af
Please connect to compliant
(Playlists) i menuen
software or device and transfer Home, og der ikke findes Windows Stifinder eller
anden software til
playlists.
afspilningslister på
overførsel.
afspilleren, vises denne
meddelelse.
Menu
Bluetooth-enheden
kræver angivelse af
adgangskode for at
påbegynde parring.
Det mislykkedes at
Firmware update failed.
færdiggøre opdateringen
af firmwaren.
Library error encountered. Please Databasen for sange,
connect to compliant software or videoer eller fotos er
beskadiget.
device and transfer again.
Enter Passkey
Løsning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
142
Fejlfinding
Løsning
No songs available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
songs.
Du forsøger at starte
afspilningen, selv når der
ingen sange er i
afspilleren, eller der ingen
sange er i den valgte
afspilningsliste.
Der er ingen sange i den
valgte mappe.
Overfør sange til
afspilleren.
No songs in selected item.
Du prøver at starte
afspilningen, når der
ingen sange er lagret i
afspilleren.
Afspillerens tilgængelige
kapacitet er ikke
tilstrækkelig.
Tilslut afspilleren til din
computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel,
og slet derefter alle
unødvendige data fra
afspilleren ved hjælp af
andet software, der
anvendes til overførsel,
eller Windows Stifinder.
For at betjene afspilleren
Afspilleren kan ikke
On hold...
skal du skubbe
Cancel HOLD function to activate betjenes, fordi
skydeknappen HOLD står skydeknappen HOLD til
controls.
den modsatte stilling
i stillingen HOLD.
( side 11).
Det lykkedes ikke at
Udfør parringen igen
Pairing failed.
gennemføre parringen.
( side 78).
Specificér en BluetoothDer er ikke specificeret
Quick Connection target is not
enhed til "Quick
enheder til "Quick
set.
Connection" ( side 88).
Connection".
The device's memory was not
Den indbyggede flash- Vælg "Settings" formatted correctly. Please rehukommelse blev ikke "Common Settings" "Format" for at formatere
format using Settings menu.
formateret korrekt.
Den indbyggede flash- den indbyggede flashhukommelse igen
hukommelse blev
( side 110).
formateret på en
computer.
Afspilleren har modtaget Vælg "Yes", hvis du
You have received a pairing
request from a Bluetooth device. en anmodning om parring accepterer parringen, eller
"No", hvis du ikke ønsker
fra Bluetooth-enheder.
Start pairing?
parringen.
Indeks
No videos available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
videos.
Not enough free space in
memory. Delete files to ensure
free space.
Overfør sange til mapper
under "MUSIC"-mappen
ved hjælp af Windows
Stifinder eller anden
software til overførsel.
Overfør videoer til
afspilleren.
Menu
Betydning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
Andre oplysninger
108
Andre oplysninger
Foranstaltninger
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres
på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.
Note for kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Fortsættes 
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For eventuelle
spørgsmål om service eller garanti henvises til de adresser, der er angivet separat i
service- eller garantidokumenter.
Indeks
Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med
dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
MenuIndeks
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Relevant tilbehør: Hovedtelefoner
IndholdsforIndholdsfortegnelse tegnelse
Menu
143
144
Andre oplysninger
Indeks
Fortsættes 
Menu
Sørg for ikke at kortslutte afspillerens terminaler med andre metalliske
genstande.
Berør ikke det genopladelige batteri med hænderne, hvis der er opstået
lækage. Da der kan være resterende batterivæske i afspilleren, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler, hvis batteriet har lækket. Hvis
væsken kommer i øjnene, må du ikke gnide i dine øjne, da det kan føre til
blindhed. Vask dine øjne med rent vand, og kontakt en læge.
Hvis væsken kommer på kroppen eller tøjet, skal du vaske det af straks. Hvis
det ikke sker, kan det forårsage forbrænding eller personskade. Hvis du bliver
forbrændt af væsken fra batteriet, skal du kontakte en læge.
Kom ikke vand eller andre fremmedlegemer i afspilleren. Hvis du gør det,
kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
Hvis det skulle ske, skal du øjeblikkeligt slukke for afspilleren, koble USBkablet fra afspilleren og kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony
Service Center.
Du må ikke sætte ild til afspilleren eller kaste den ind i ild.
Du må ikke skille afspilleren ad eller ombygge den. Hvis du gør det, kan det
resultere i elektrisk stød. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller Sony
Service Center angående ombytning af genopladelige batterier, indvendige
check eller reparation.
Indholdsfortegnelse
Sikkerhed
145
Andre oplysninger
Udsæt ikke afspilleren for vand. Afspilleren er ikke vandtæt.
Husk at følge nedenstående sikkerhedsforanstaltninger.
Pas på ikke at tabe afspilleren ned i en vask eller anden
beholder, der er fyldt med vand.
Brug ikke afspilleren på steder med høj luftfugtighed
eller dårligt vejr, f.eks. i regn eller sne.
Sørg for, at afspilleren ikke bliver våd.
Hvis du rører ved afspilleren med våde hænder, eller
anbringer afspilleren i en fugtig genstand eller
håndklæde, kan afspilleren blive våd, og dette kan
forårsage fejlfunktion i afspilleren.
Når du kobler hovedtelefonerne fra afspilleren, skal du sørge for at holde i
stikket til hovedtelefonen, når du trækker det ud. Ved at trække i selve
hovedtelefonledningen kan du beskadige den.
Fortsættes 
Indeks
Sørg for ikke at lægge afspilleren i en taske med
hovedtelefon-/høretelefonledningen viklet omkring
den og derefter udsætte tasken for stærke stød.
Menu
Anbring ikke tunge genstande ovenpå afspilleren, undgå at udsætte den for
kraftige stød. Dette kan forårsage funktionssvigt eller beskadigelse.
Brug aldrig afspilleren, hvor den udsættes for ekstremt lys, ekstrem
temperatur, fugt eller vibration. Afspilleren kan blive misfarvet, ødelagt eller
beskadiget.
Udsæt aldrig afspilleren for høje temperaturer, såsom i en bil, der er parkeret
i solen eller i direkte sollys.
Efterlad ikke afspilleren på et sted med meget støv.
Efterlad ikke afspilleren på en ustabil overflade eller på et sted, der hælder.
Hvis afspilleren forårsager forstyrrelse af radio- eller tv-modtagelse, skal du
slukke for afspilleren og flytte den væk fra radioen eller tv'et.
Når du bruger afspilleren, skal du huske at følge nedenstående
sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at skævvride kabinettet eller
forårsage fejl på afspilleren.
Sørg for ikke at sætte dig ned med afspilleren i
baglommen.
Indholdsfortegnelse
Installation
146
Andre oplysninger
Der kan ske overophedning i afspilleren, hvis den bruges i en længere periode.
Trafiksikkerhed
Undgå at lytte med hovedtelefonerne på i situationer, hvor hørelsen ikke må
forringes.
Vis hensyn
Hold lydstyrken på et moderat niveau. Det vil give dig mulighed for at høre
lydene omkring dig og vise hensyn over for dine omgivelser.
Advarsel
Hvis det lyner, når du bruger afspilleren, skal du tage hovedtelefonerne af
straks.
Hvis du opdager en allergisk reaktion over for de medfølgende hovedtelefoner,
skal du straks stoppe med at bruge dem, og kontakte en læge.
Ved brug
Når du bruger en rem (sælges separat), skal du undgå, at den hænger fast i
genstande, du passerer. Ydermere skal du passe på ikke at svinge afspilleren i
remmen, så den rammer andre mennesker.
Undgå at bruge afspilleren under start og landing i fly, når dette annonceres.
Bemærk, at der kan forekomme midlertidig kondens i situationer, som f.eks.
når afspilleren hurtigt flyttes fra et sted med lav temperatur til et sted med høj
temperatur eller bruges i et rum, hvor et varmeapparat lige er blevet tændt.
Kondensation danner fugt i luften, som slår sig ned på overflader, f.eks.
metalpaneler el.lign. og omdannes til væske.
Hvis der opstår kondensation i afspilleren, skal du lade den være slukket,
indtil kondensationen forsvinder. Hvis du bruger afspilleren, mens der
forekommer kondensation, kan det medføre funktionsfejl.
Fortsættes 
Indeks
Undgå høreskader
Du bør ikke bruge hovedtelefonerne med for høj musik. Ørespecialister
advarer imod konstant, høj og langvarig afspilning. Hvis der forekommer en
ringetone i dine øre, skal du reducere lyden eller afbryde brugen.
Skru ikke højt op for lyden på én gang, især hvis du anvender hovedtelefoner.
Skru lyden gradvist op, så lyden ikke beskadiger din hørelse.
Menu
Hovedtelefoner
Indholdsfortegnelse
Ophedning
147
Andre oplysninger
Menu
Undgå at udsætte LCD'et for kraftige stød. Dette kan forårsage en
forvrængning af farver og lysstyrke eller forårsage fejlfunktion i LCD'et.
 Hvis du bruger afspilleren i kolde omgivelser, vises billeder muligvis med
sorte bånd rundt om. Dette er ikke en fejl i afspilleren.
Indholdsfortegnelse
LCD'et
Rengøring
Hvis du har spørgsmål eller problemer angående afspilleren, bedes du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Fortsættes 
Indeks
Rengør afspillerens kabinet med en blød klud, f.eks. en klud til rengøring af
briller.
Hvis afspillerens kabinet bliver meget snavset, skal det rengøres med en blød
klud, der er let fugtet med vand eller et mildt rengøringsmiddel.
Undlad at anvende nogen form for skuresvamp, skurepulver eller
opløsningsmidler, som f.eks. sprit eller benzin, da det kan gøre kabinettets
overflade mat.
på, at der ikke kommer vand ind i afspilleren gennem åbningen ved
Pas

stikket.
Rengør jævnligt hovedtelefonstikket.
148
Andre oplysninger
Indeks
Fortsættes 
Menu
Loven om copyright forbyder reproduktion af softwaren eller den
medfølgende manual helt eller delvist, eller at låne softwaren, uden tilladelse
fra indehaveren af copyright.
SONY kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen
økonomisk skade, eller tab af fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der
hidrører fra brugen af den software, der følger med denne afspiller.
Hvis der skulle opstå problemer med denne software som et resultat af fejl
under fremstillingen, vil SONY erstatte den. Imidlertid har SONY intet
ansvar.
Den software, der fulgte med denne afspiller, kan ikke anvendes sammen
med andet udstyr end det, den er beregnet/udviklet til.
at i bestræbelserne for at forbedre kvaliteten kan
Bemærk,

softwarespecifikationerne ændres uden varsel.
Betjening af denne afspiller med anden software end den medfølgende er
ikke dækket af garantien.
Muligheden for at vise sprogene på medfølgende software vil afhænge af det
installerede operativsystem på din computer. For at opnå bedre resultater skal
du sørge for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog,
som du ønsker at få vist.
Vi garanterer ikke, at det vil være muligt at vise alle sprog korrekt på den
medfølgende software.
Tegn, der er oprettet af brugeren samt visse specialtegn kan muligvis ikke
vises.
Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at du er bekendt med de
grundlæggende handlinger i Windows.
Oplysninger om brugen af din computer og operativsystem, finder du i de
tilsvarende vejledninger.
Indholdsfortegnelse
Vigtig bemærkning
149
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Eksempeldata*1
Der er forudinstalleret eksempeldata på afspilleren.
Hvis du sletter eksempeldataene, kan de ikke gendannes, og vi leverer ikke
ombytningsdata.
*1 I nogle lande/områder er visse eksempeldata ikke installeret.
Indeks
Kundesupport-websted
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med dette produkt, eller hvis du
ønsker oplysninger om kompatible emner til dette produkt, kan du besøge
følgende websteder:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder, der har købt de oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
Den optagne sang er begrænset udelukkende til privat brug.
Anvendelse af sangen ud over denne begrænsning kræver tilladelse fra
copyright-indehaverne.
er ikke ansvarlig for utilstrækkelig optagelse/overførsel eller
Sony

beskadigede data, der skyldes problemer med afspilleren eller
computeren.
Afhængigt af typen af tekst og tegn, vises teksten på afspilleren
muligvis ikke korrekt på enheden. Dette kan skyldes:
Kapaciteten i den tilsluttede afspiller.
At afspilleren ikke fungerer normalt.
At indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller med tegn, der
ikke understøttes af afspilleren.
150
Andre oplysninger

og
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
Pentium er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation.
Denne software er baseret på en del af arbejdet i Independent JPEG Group.
DETTE PRODUKT ER LICENSIERET UNDER MPEG-4 VISUEL PATENT
PORTEFØLJE LICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG
FOR EN FORBRUGER TIL
(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4
VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") OG/ELLER
(ii)AFKODNING AF MPEG-4 VIDEO, SOM VAR KODET AF EN
FORBRUGER INVOLVERET I EN PERSONLIG OG IKKEKOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ERHVERVET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR, LICENCENSIERET AF MPEG LA TIL AT
GIVE MPEG-4 VIDEO.
INGEN LICENS GARANTERES ELLER VIL VÆRE UNDERFORSTÅET
TIL ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER DEM
DER HAR RELATION TIL REKLAME, INTERN OG KOMMERCIEL
BRUG OG LICENSIERING KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Fortsættes 
Indeks
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
IBM
og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business

Machines Corporation.
Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc.
QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc., som anvendes i licens derfra.
Menu
ATRAC er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
"WALKMAN" og "WALKMAN" logo er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
Indholdsfortegnelse
Copyright
151
Andre oplysninger
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentation ©2008 Sony Corporation
Indeks
Indholdsleverandører anvender Digital Rights Management Technology for
Windows Media, der er indeholdt i denne enhed ("WM-DRM") til at beskytte
integriteten af deres indhold ("Secure Content"), så deres intellektuelle
ejendomsret, herunder copyright, til sådant indhold ikke misbruges.
Denne enhed anvender WM-DRM-software til at afspille Secure Content
("WM-DRM Software"). Hvis sikkerheden for WM-DRM-softwaren i denne
enhed er blevet bragt i fare, kan ejerne af Secure Content ("Secure Content
Owners") anmode om, at Microsoft tilbagekalder WM-DRM-softwarens
rettighed til at kræve ny licenser til at kopiere, vise og/eller afspille Secure
Content. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at afspille
ikke-beskyttet indhold. En liste med tilbagekaldt WM-DRM-software sendes
til din enhed, når du downloader en licens til Secure Content fra internettet
eller fra en pc. Microsoft kan, i forbindelse med sådan licens, også downloade
tilbagekaldelseslister til din enhed på vegne af Secure Content Owners.
Menu
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et
autoriseret datterselskab hos Microsoft.
Indholdsfortegnelse
DETTE PRODUKT ER LICENSIERET UNDER AVC PATENT
PORTEFØLJELICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG
FOR EN FORBRUGER TIL AT
(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN
("AVC VIDEO") OG/ELLER
(ii)AFKODE VIDEO, DER VAR KODET AF EN FORBRUGER, DER VAR
ENGAGERET I EN PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER FÅET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR, LICENSIERET TIL AT GIVE AVC VIDEO. INGEN
LICENS GARANTERES ELLER VIL VÆRE UNDERFORSTÅET TIL
ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
Ordet
Bluetooth og logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc.,

og al brug af disse varemærker af Sony Corporation sker
under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
USA og fremmede patenter licenseret fra Dolby Laboratories.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning
er mærkerne TM og ® ikke angivet.
152
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
Understøttet filformat
Musik
MP3 (.mp3), WMA*1 (.wma), AAC-LC*2 (.mp4, .m4a, .3gp), Lineær PCM (.wav)
Codec
MP3
Bithastighed: 32 til 320 kbps (understøtter variabel bithastighed
(VBR))
Prøvefrekvens*3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA*1
Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter variabel bithastighed
(VBR))
Prøvefrekvens*3: 44,1 kHz
AAC-LC*2
Bithastighed: 16 til 320 kbps (understøtter variabel bithastighed
(VBR))*4
Prøvesekvens*3: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Lineær PCM
Bithastighed: 1.411 kbps
Prøvefrekvens*3: 44,1 kHz
Video
Filformat
MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat
Filtypenavn
.mp4, .m4v
Codec
Video
AVC
(H.264/AVC)
Profil: Basisprofil
Niveau: Maks. 1,3
Bithastighed: Maks. 768 kbps
MPEG-4
Profil: Enkel profil
Bithastighed: Maks. 2.500 kbps
Frame-hastighed: Maks. 30 fps
Opløsning: Maks. QVGA (320 × 240)
Lyd
Filstørrelse
Maks. 2 GB
Antal filer
Maks. 1.000
AAC-LC
Kanalnummer: Maks. 2 kanaler
Prøvefrekvens*3: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bithastighed: Maks. 288 kbps pr. kanal
Foto*
5
Filformat
Kompatibel med DCF 2.0/Exif 2.21-filformat
Filtypenavn
.jpg
Codec
Profil: Basisprofil
Antal pixel: Maks. 4.000 × 4.000 pixel (16.000.000 pixel)
Antal filer
Maks. 10.000
*1WM-DRM 10-filer er kompatible.
*2Copyright-beskyttede AAC-LC-filer kan ikke afspilles.
*3Prøvefrekvensen gælder muligvis ikke for alle indkodere.
*4Ikke-standard bithastigheder eller ikke-garanterede bithastigheder er medtaget,
afhængigt af prøvefrekvensen.
*5Visse fotofiler kan ikke afspilles, afhængigt af deres filformater.
Fortsættes 
Indeks
MP3(MPEG-1 Layer3)-filformat, ASF-filformat, MP4-filformat, Wave-Riff-filformat
Filtypenavn
Menu
Filformat
153
Andre oplysninger
De omtrentlige tider er baseret på det tilfælde, hvor du overfører eller optager sange af
kun 4 minutters varighed (inkluderer ikke videoer og fotos) i MP3-format. Andre
lydfilformater for sange, der kan afspilles, kan være forskellige fra MP3-format.
NWZ-A826
NWZ-A828
Tid
Sange
Tid
48 kbps
2.450
163 timer 20 min.
5.050
336 timer 40 min.
64 kbps
1.850
123 timer 20 min.
3.750
250 timer 00 min.
128 kbps
925
61 timer 40 min.
1.850
123 timer 20 min.
256 kbps
460
30 timer 40 min.
945
63 timer 00 min.
320 kbps
370
24 timer 40 min.
755
50 timer 20 min.
NWZ-A829
Bithastighed
Sange
Tid
48 kbps
10.200
680 timer 00 min.
64 kbps
7.650
510 timer 00 min.
128 kbps
3.800
253 timer 20 min.
256 kbps
1.900
126 timer 40 min.
320 kbps
1.500
100 timer 00 min.
Maks. optagetid for videoer (ca.)
Den omtrentlige optagetid er estimeret i det tilfælde, hvor kun videoer overføres. Tiden
kan variere afhængigt af forholdene, hvor afspilleren bruges.
Videoformat: 384 kbps
Lydformat: 128 kbps
Videoformat: 768 kbps
Lydformat: 128 kbps
NWZ-A826
NWZ-A828
NWZ-A829
Tid
Tid
Tid
15 timer 00 min.
30 timer 40 min.
62 timer 00 min.
8 timer 30 min.
17 timer 30 min.
35 timer 30 min.
Maks. antal optagelige fotos, der kan overføres (ca.)
Maks. 10.000
Det antal fotos, der kan optages, kan være mindre, afhængigt af filstørrelsen.
Fortsættes 
Indeks
Sange
Menu
Bithastighed
Bithastighed
Indholdsfortegnelse
Maksimalt antal sange og tid (ca.)
154
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Kapacitet (brugertilgængelig kapacitet)*1
Menu
NWZ-A826: 4 GB (ca. 3,57 GB = 3.840.638.976 byte)
NWZ-A828: 8 GB (ca. 7,30 GB = 7.840.956.416 byte)
NWZ-A829: 16 GB (ca. 14,7 GB = 15.841.820.672 byte)
*1Afspillerens tilgængelige lagerkapacitet kan variere.
En del af hukommelsen bruges til dataadministration.
Udgang (hovedtelefoner)
Frekvenssvar
20 til 20.000 Hz (ved afspilning af datafil, enkeltsignalmåling)
Indeks
Grænseflade
Hovedtelefon: Stereo-ministik
WM-PORT (stik til flere tilslutninger): 22 ben
Hi-speed USB (kompatibel med USB 2.0)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
Indbygget, genopladeligt lithium-ion-batteri
USB-strøm (fra en computer via det medfølgende USB-kabel)
Opladningstid
USB-baseret opladning
Ca. 3 timer (fuld opladning), ca. 1,5 timer (ca. 80 %)
Fortsættes 
155
Andre oplysninger
NWZ-A826/A828/A829
NWZ-A826/A828/A829
(Bluetooth-funktionen er aktiveret) (Bluetooth-funktionen er
deaktiveret)
Musik
Afspilning ved MP3 128 kbps
Ca. 15 timer
Ca. 36 timer
Afspilning ved WMA 128 kbps
Ca. 15 timer
Ca. 35,5 timer
Afspilning ved AAC-LC 128 kbps
Ca. 15 timer
Ca. 33,5 timer
Afspilning ved Lineær PCM 1.411 kbps
Ca. 15 timer
Ca. 34,5 timer
Afspilning ved MPEG-4 384 kbps
Ca. 7 timer
Ca. 10 timer
Afspilning ved MPEG-4 768 kbps
Ca. 7 timer
Ca. 9 timer
Afspilning ved AVC 384 kbps
Ca. 6 timer
Ca. 8 timer
Afspilning ved AVC 768 kbps
Ca. 6 timer
Ca. 8 timer
Video (kun lyd ved Bluetooth-kommunikation)
Display
2,4 tommer, TFT-farveskærm med hvidt LED-baggrundslys, QVGA (240 × 320 pixel),
262.144 farver
Mål (B/H/D, fremspringende dele ikke medregnet)
50,2 × 93,6 × 9,3 mm
Mål (B/H/D)
51,0 × 93,9 × 9,3 mm
Vægt
Ca. 58 g
Bluetooth-specifikationer
Kommunikationssystem: Bluetooth-specifikation version 2.0
Udgang: Bluetooth-specifikation strømkategori 2
Maks. kommunikationsområde: Synsvidde ca. 10 meter*1
Frekvensbånd: 2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulationsmetode: FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Fortsættes 
Indeks
Tiden angivet nedenfor kan variere, afhængigt af omgivende temperatur eller anvendelsesstatus.
Batteriets levetid kan forkortes af radiobølger, der er genereret af omgivende Bluetoothenheder eller trådløse LAN-enheder, eller af kommunikationsafstanden mellem afspilleren og
kommunikatingsenheden.
Menu
Ved at indstille på følgende måde kan der forventes en længere batterilevetid.
Tiderne angivet nedenfor er omtrentlige, når "New Song Pop Up" ( side 33), "Clear
Stereo" ( side 48), "DSEE(Sound Enhancer)" ( side 49), "Dynamic Normalizer"
( side 51), "Equalizer" ( side 43) og "VPT(Surround)" ( side 46) er deaktiveret, og
"Screensaver" ( side 101) er indstillet til "Blank".
Ydermere er tiden omtrentlig for videoer, når lysstyrken for skærmen ( side 103) er indstillet til
"3", eller når "Sound Quality Mode" er indstillet til "Normal Mode" ( side 91).
Indholdsfortegnelse
Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning)
156
Andre oplysninger
Menu
Understøttet codec*3: SBC (Subband Codec)
Transmissionsområde (A2DP): 20 - 20.000 Hz (prøvefrekvens 44,1 kHz)
*1 Det faktiske område kan variere afhængigt af faktorer som f.eks. hindringer mellem
enheder, magnetiske felter, statisk elektricitet, modtagelsesfølsomhed, ydeevne for
antenne, operativsystem, softwareprogrammer osv.
2
*
Bluetooth-profiler er standardiseret i henhold til Bluetooth-enhedens formål.
*3 Codec angiver lydsignalets komprimerings-og konverteringsformat.
Indholdsfortegnelse
Bluetooth-specifikationer (fortsættes)
Systemkrav
Vi garanterer ikke funktionen på alle computere, heller ikke selvom de opfylder
ovenstående systemkrav.
Understøttes ikke i følgende miljøer:
Personligt konstruerede computere eller operativsystemer
Et miljø, der er en opgradering af det originale producentinstallerede operativsystem
Multi-boot-miljøer
Flerskærmsmiljøer
Macintosh
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Indeks
Computer
IBM PC/AT eller kompatibel computer med følgende Windows-operativsystemer
forudinstalleret*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 eller nyere) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home
Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Understøttes ikke af 64-bit operativsystemversion.
Understøttes ikke af andre operativsystemer end ovenstående.
*1 Udelukker operativsystemer, der ikke understøttes af Microsoft.
CPU: Pentium 4 1,0 GHz eller mere
RAM: 512 MB eller mere
Harddiskdrev: 380 MB eller mere ledig plads
Display:
Skærmopløsning: 800 × 600 pixel (eller mere) (1.024 × 768 eller højere anbefales)
Farver: 8 bit eller mere (16 bit anbefales)
Cd-rom-drev (understøtter Digital Music cd-afspilningsegenskaber vha. WDM)
Der kræves et cd-r/rw-drev for at oprette originale cd'er.
Lydkort
USB-port (Hi-Speed USB anbefales)
Microsoft .NET Framework 2.0 eller 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 eller
7.0, Windows Media Player 10 eller 11 (Windows Media Player 11 anbefales. I nogle
computere, hvor Windows Media Player 10 allerede er installeret, kan der forekomme
filbegrænsning (AAC, videofiler osv.), som kan overføres ved hjælp af træk og slipfunktionen.).
Adobe Flash Player 8 eller nyere skal være installeret.
Det kræver en bredbåndsinternetforbindelse at anvende Electronic Music Distribution
(EMD) eller besøge webstedet.
157
Andre oplysninger
B
Batteri.............................. 114, 115, 155
Beep Settings................................... 100
Bithastighed............................120, 152
Bluetooth........................................... 75
Bluetooth-indikator................... 10, 85
Brightness........................................ 103
D
Data.................................................. 122
Date Display Format...................... 106
Dato-tid.......................... 104, 106, 107
Diasshow........................................... 69
Slide Show Interval..............................71
Slide Show Repeat................................70
Display......................................... 56, 68
DSEE (Sound Enhance)................... 49
Dynamic Normalizer....................... 51
E
Equalizer............................................ 43
F
Fejlfinding....................................... 124
Firmware.......................................... 123
Forbindelse........................................ 81
Format (Initialize).......................... 110
Fotoformat....................................... 121
G
Genopladning................................. 114
Gentag................................................ 38
H
Heavy................................................. 44
Hovedtelefoner........................... 8, 146
Hul til tilbehør.................................. 12
Fortsættes 
Indeks
A
A2DP.................................................. 75
AAC.................................................. 120
AAC-LC........................................... 152
Adgangskode..................................... 79
Adobe Reader...................................... 3
Album Display Format.................... 40
All Range........................................... 39
Arena.................................................. 47
AVC..........................................121, 152
AVLS (Volume Limit)...................... 99
AVRCP............................................... 75
C
Clear Stereo....................................... 48
Club.................................................... 47
Computer........................................ 156
Connection Standby......................... 95
Continuous Playback....................... 59
Cover art............................................ 40
Custom......................................... 44, 45
Menu
Symboler
5-vejsknap.................................... 10, 13
(Repeat)....................................... 38
(Shuffle).................................... 38
(Shuffle&Repeat)................ 38
(Repeat 1 song)......................... 38
/ Button Setting.......................... 42
(Heavy)...................................... 44
(Pop)........................................... 44
(Jazz)........................................... 44
(Unique)..................................... 44
(Custom 1)................................. 44
(Custom 2)................................. 44
(Studio)....................................... 47
(Live)........................................... 47
(Club)......................................... 47
(Arena)....................................... 47
(Matrix)...................................... 47
(Karaoke).................................... 47
Indholdsfortegnelse
Indeks
158
Andre oplysninger
L
Lineær PCM............................120, 152
Live..................................................... 47
Lydformat........................................ 120
Lydkvalitet......................................... 43
Lydstyrke........................................... 51
M
Matrix................................................. 47
Meddelelser..................................... 139
Media Manager for WALKMAN...... 9
Menuen Home.................................... 6
Miniature...................... 15, 60, 72, 129
Model............................................... 108
MP3..........................................120, 152
MP3 Conversion TooL....................... 9
MPEG-4...................................121, 152
Music Library................................ 6, 21
N
Normal............................................... 38
Now Playing........................................ 7
Q
Quick Connection............................ 88
R
Release Year....................................... 25
RESET (afspilleren)........................ 124
Reset all Settings............................. 109
Resterende batteri........................... 114
S
Screensaver...................................... 101
Selected Range.................................. 39
Serienummer....................................... 8
Set Date-Time................................. 104
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 32
Shuffle-afspilning............................. 30
Shuffle All.............................................32
Time Machine Shuffle.........................30
Skydeknappen HOLD...................... 11
Skærmen Now Playing.................... 19
Slukning af afspilleren manuelt.... 115
Sound Effect Preset.......................... 92
Sound Quality Mode........................ 91
Sprog................................................ 112
Stifinder........................................... 122
Strøm..................................11, 115, 131
Studio................................................. 47
Støtte.................................................. 12
Fortsættes 
Indeks
K
Kapacitet.......................................... 154
Karaoke.............................................. 47
Knappen BACK/HOME............ 10, 13
Knappen BLUETOOTH............ 10, 81
Knappen OPTION/PWR
OFF........................................... 11, 20
Knappen RESET............................... 12
Knappen VOL+/–............................. 10
P
Parring............................................... 78
Photo Library................................ 6, 64
Photo List Display Format.............. 72
Photo Orientation............................ 66
Play Mode.................................... 37, 38
Playback Range................................. 39
Playlists.......................................... 7, 28
Pop...................................................... 44
Menu
J
Jazz...................................................... 44
JPEG.........................................121, 152
O
On-Hold Display.............................. 61
Opgradering.................................... 123
Indholdsfortegnelse
I
Indstillingsmenuen........20, 35, 63, 74
Information..................................... 108
Initial Search................................. 6, 27
Initialize (Format).......................... 110
Intelligent Shuffle......................... 6, 30
Interval............................................... 71
159
Andre oplysninger
U
Unique............................................... 44
USB-kabel............................................ 8
V
Video format................................... 121
Video Library................................ 6, 52
Video List Display Format.............. 60
Video Orientation............................ 54
VPT(Surround)................................ 46
W
Windows Media Player...................... 9
Windows Stifinder....................52, 122
WMA.......................................120, 152
WM-PORT................................10, 108
Z
Zoom.................................................. 57
Indeks
T
Tidsindstilling................................. 104
Tilbehør............................................... 8
Tilslutning........................................... 8
Time Display Format..................... 107
Time Machine Shuffle...................... 30
Totalt antal fotos............................. 108
Totalt antal sange............................ 108
Totalt antal videoer......................... 108
Menu
afspilningslister....................................28
album.....................................................22
første bogstav.......................................27
genre......................................................24
kunstner................................................23
sangnavn...............................................21
udgivelsesår..........................................25
Indholdsfortegnelse
Søg efter sange.................................. 21
Download PDF

advertising