Sony | NW-S703F | Sony NW-S703F Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Menu
Indeks
Brugervejledning
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
©2006 Sony Corporation
2-887-744-32 (1)
Brug af knapperne i Brugervejledningen
Klik på knapperne, der befinder sig i det øverste højre hjørne af denne
vejledning for at gå til "Indholdsfortegnelse", "Oversigt over menuen Home"
eller "Indeks".
Hopper til indholdsfortegnelsen
Find det, du søger, på en liste over emner i vejledningen.
Hopper til oversigten over menuen Home
Find det, du søger, på en liste over punkter i afspillerens
menu.
Hopper til indekset
Find, hvad ud søger, i en liste med søgeord, der er nævnt i
vejledningen.
 Tip
Du kan hoppe til den angivne side ved at klikke på et sidetal i indholdsfortegnelsen, i
menuoversigten eller i indekset.
Du kan hoppe til den angivne side ved at klikke på en sidehenvisning (f.eks.  side 3)
på de enkelte sider.
Hvis du vil søge efter en henvisningsside ved hjælp af søgeord, skal du i Adobe Reader
klikke på menuen "Rediger", vælge "Søg" for at åbne navigeringsvinduet, indtaste
søgeordet i tekstfeltet Søg og derefter klikke på "Søg".
og , som
Du kan hoppe til forrige eller næste side ved at klikke på knapperne
findes nederst på skærmen i Adobe Reader.
Fortsættes 
Indeks
Gennemgang af Brugervejledningen
Menu
Med afspilleren følger Quick Start Guide og Brugervejledning i PDF-format.
Efter installation af SonicStage-softwaren fra den medfølgende cd-rom kan du
også se i Hjælp i SonicStage.
– I Quick Start Guide beskrives opsætning og grundlæggende funktioner,
hvormed du kan importere sange til en computer, så du kan overføre dem til
afspilleren og afspille dem.
– Denne Brugervejledning indeholder beskrivelser af standard- og avancerede
funktioner, som sætter dig i stand til fuldt ud at udnytte afspilleren og
udføre fejlfinding ved problemer.
– SonicStage-hjælpen indeholder oplysninger om brug af SonicStagesoftwaren ( side 3).
Indholdsfortegnelse
Om vejledningerne
Med knapperne nederst på skærmen i Adobe Reader kan du vælge, hvordan
siderne skal vises.
Indholdsfortegnelse
Ændring af sideopsætning
Menu
Fortløbende
Siderne vises i en kontinuerlig
rulning.
Når du anvender rullefunktionen,
ruller de forrige eller næste sider
kontinuerligt op eller ned.
Fortløbende - modstående
To sider vises ved siden af hinanden,
og hvert par er en del af en
kontinuerlig rulning. Når du
anvender rullefunktionen, ruller de
forrige eller næste sidepar
kontinuerligt op eller ned.
Modstående
To sider vises ved siden af hinanden.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
sidepar.
Brug af SonicStage-hjælp
Se SonicStage-hjælp for at få oplysninger om brug af SonicStage, f.eks. import
af sange i computeren og overførsel af sange til afspilleren.
Klik på "Help" – "SonicStage Help", mens SonicStage kører.
Hjælp åbnes.
Bemærk
I hjælp til SonicStage kaldes afspilleren "ATRAC Audio Device".
Indeks
Enkel side
Siderne vises én ad gangen.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
side.
Afspilning af sange
Afspilningslister med sange, der er oprettet i
SonicStage (Playlists)................................................13
Afspilning af sange fra 100 foretrukne sange
(Favorite 100)..................................................................15
Afspilning af sange fra de senest overførte
album (Recent Transfers)...........................................16
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
(Intelligent Shuffle) .......................................... 17
Afspilning af dine 100 foretrukne sange i
vilkårlig rækkefølge (My Favorite Shuffle).........17
Afspilning af sange i en genre, der er
sammenlignelig med den valgte kunstner i
vilkårlig rækkefølge (Artist Link Shuffle)..........18
Afspilning af sange, der er udgivet det samme
år, i tilfældig rækkefølge (Time Machine
Shuffle)...........................................................19
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge for
en angivet tidsperiode (Sports Shuffle).............20
Søgning efter sange (Search)........................21
Søge efter sange efter sangnavn (Song).............21
Søge efter sange efter kunstner (Artist)............22
Søge efter sange efter album (Album)................23
Søge efter sange efter genre (Genre)...................24
Søgning efter sange efter udgivelsesår
(Release Year).................................................................25
Søgning efter album efter omslagsbillede
(Jacket Search)................................................... 26
Skifte afspilningstilstand
(PLAY MODE).................................................. 27
Reduktion af støjen fra omgivelserne
(Nosic Canceling)
(kun NW-S703F/S705F/S706F)......................... 28
Indstillinger
Indstilling af lydkvaliteten................... 30
Valg af lydkvaliteten........................................30
Ændring af lydkvaliteten (Equalizer)..................31
Indstilling af EQ Custom-værdier................33
Gøre lyden mere livlig (VPT)..........................35
(Noise Cancel Control)
(kun NW-S703F/S705F/S706F)......................... 38
Ændring af sangrækkefølgen (Sort)........39
Ændring af displaytilstand.................. 41
Ændring af displaytilstand.............................42
Valg er displaytyper (Display Screen)....................43
Indstilling af visning af omslagsbillede
ON/OFF (Jacket Mode).................................44
Indstilling af lydstyrken
(Volume Mode)................................................. 45
Indstilling af en forudindstillet lydstyrke
(Preset Volume)..............................................................45
Indstilling af en forudindstillet lydstyrke....46
Indstilling til Manual Volume
(Manual Volume)...........................................................47
Begrænsning af lydstyrken (AVLS)...........48
Deaktivering af biplyden (Beep)................49
Indstilling af aktuelt klokkeslæt
(Set Date-Time)................................................. 50
Valg af indstilling af det aktuelle
klokkeslæt.....................................................50
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt
manuelt..........................................................52
Indstilling af datoformat
(Date Disp Type)............................................... 53
Indstilling af klokkeslætsformat
(Time Disp Type).............................................. 54
Visning af informationer om afspilleren
(Information).................................................... 55
Nulstilling til fabriksindstillinger
(Reset All Settings)............................................ 56
Formatering af hukommelsen
(Format)............................................................ 57
Ændring af indstillingen USB-tilslutning
(USB Bus Powered)........................................... 59
Indstilling af strømspareskærmen
(Power Save Mode)............................................ 60
Fortsættes 
Indeks
Afspilning af sange (All Songs)....................12
Afspilning af sange (Playlist Select).............13
Lytning med klar stereolyd
(Clear Stereo)......................................... 36
Justering af lydstyrken
(Dynamic. Normalizer)............................. 37
Justering af virkningen af funktionen
Støjundertrykkelse
Menu
Oversigt over menuen Home ................ 6
Medfølgende tilbehør............................ 7
Dele og kontroller.................................. 8
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Glæd dig over at lytte til FM-radio...... 61
1Skifte til FM-tuneren...................................61
2Automatisk forudindstilling af
radiostationer (FM Auto Preset)...........................62
3Valg af radiostationer...................................63
Sletning af forudindstillede
radiostationer................................................65
Andre oplysniger
Sikkerhedsforanstaltninger............... 101
Copyrights......................................... 105
Specifikationer .................................. 106
Index.................................................. 110
Optagelse
Optagelse (Rec). .................................... 68
Indstilling af bithastigheden for sange til
optagelse (Rec Mode)....................................70
Ændring af indstillinger for
synkroniseret optagelse (Sync Rec).........71
Afspilning af optagne sange
(Rec Data).......................................................... 72
Skifte afspilningstilstand for optagne
sange (PLAY MODE)......................................73
Sletning af optagne sange.................... 74
Sletning af sange (Delete 1 Track)...........................74
Sletning af den optagne mappe
(Delete Folder)................................................................76
Sletning af alle optagne sange
(Delete All Rec Data).....................................................77
Avancerede funktioner
Genopladning af afspilleren................ 78
Maksimering af batteriets levetid........ 79
Hvad er format og bithastighed?......... 80
Afspilning af sange uden pauser.......... 82
Hvordan importeres sanginformationer
til afspilleren?.................................... 83
Lagring af andre data end lydfiler . ..... 84
Opgradering af afspillerens
firmware............................................. 85
Bemærk
Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det land/område, hvor du har
købt afspilleren.
Indeks
Indstilling af modtagelsen (Scan Sens).....66
Skifte mellem mono/stereo
(Mono/Auto)..................................................... 67
Fejlfinding ........................................... 86
Meddelelser.......................................... 95
Afinstallation af SonicStage ................ 99
Menu
Forudindstilling af ønskede
radiostationer.................................... 65
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Lytte til FM-radio (kun NW-S703F/S705F/S706F)
Menu
Du kan få vist skærmen HOME ved at trykke på og holde knappen DISPLAY/HOME
på afspilleren nede.
Skærmen HOME er udgangspunktet for at starte afspilningen af lyd, søge efter sange
og ændre indstillinger som de følgende.
Indholdsfortegnelse
Oversigt over menuen Home
(Intelligent Shuffle).................. 17
Skærmen HOME*1
*15 af de 10 ikoner vises på displayet med
det aktuelt valgte i midten. Det aktuelle
ikon skifter afhængigt af den funktion,
du bruger. Ved at dreje slædekontakten
kan du vælge et ikon og trykke på
knappen  for at bekræfte.
(Search)................................... 21
├ Song.............................................21
├ Artist............................................22
├ Album..........................................23
├ Genre...........................................24
└ Release Year.................................25
(Jacket Search)....................... 26
(Noise Canceling)*4................. 28
(Rec Data)*2.............................. 72
(Rec)*3...................................... 68
(All Songs)................................. 12
(FM)*4...................................... 61
(Playlist Select).......................... 13
├ Playlists........................................13
├ Favorite 100.................................15
└ Recent Transfers.........................16
(Settings)
├ Sound
│ ├ Equalizer.................................31
│ └ VPT..........................................35
├ Clear Stereo.................................36
├ Sort...............................................39
├ Jacket Mode.................................44
├ Display Screen............................43
├ Scan Sens*4..................................66
├ Mono/Auto*4..............................67
├ FM Auto Preset*4.......................62
├ Rec Mode*3.................................70
├ Sync Rec*3...................................71
├ Delete Rec Data*2
│├Delete 1 Track.........................74
│├Delete Folder..........................76
│└Delete All Rec Data................77
└ Advanced Settings
├ Date-Time
│├ Set Date-Time ...................50
│├ Date Disp Type . ................53
│└ Time Disp Type . ...............54
├ Power Save Mode...................60
├ Dynamic Normalizer.............37
├ AVLS........................................48
├ Volume Mode.........................45
├ Beep.........................................49
├ Noise Cancel Control*4.........38
├ Information.............................55
├ Initialize
│├ Reset All Settings ..............56
│└ Format.................................57
└ USB Bus Powered...................59
*2 (Rec Data) vises, når du har optaget data
med afspilleren.
*3 (Rec) vises, når tilbehør (ekstraudstyr) til
optagelse tilsluttes til afspilleren.
*4Kun NW-S703F/S705F/S706F.
Indeks
Knappen DISPLAY/HOME
├ My Favorite Shuffle....................17
├ Artist Link Shuffle......................18
├ Time Machine Shuffle...............19
└ Sports Shuffle..............................20
Kontrollér tilbehøret i pakken.
 Forlængerledning til hovedtelefon (1)
Menu
 Hovedtelefoner (1)
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør
 Øreproptelefoner (Størrelse S, L) (1)
 Tilslutning (1)
Bruges ved tilslutning af afspilleren til holderen (ekstraudstyr)
(BCR-NWU3)*1 osv.
 Cd-rom*2 (1)
- SonicStage software
- Brugervejledning (PDF-fil)
 Quick Start Guide (1)
*1 Noget tilbehør (ekstraudstyr) er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af det
land/område, hvor du har købt afspilleren.
*2 Forsøg ikke på at afspille denne cd-rom i en lyd-cd-afspiller.
Korrekt installation af øreproptelefonerne
Hvis øreproptelefonerne ikke passer ordentligt i dine ører, høres den dybe bas
muligvis ikke, eller funktionen Støjundertrykkelse ( side 28) (kun NWS703F/S705F/S706F) fungerer muligvis ikke. Du får en bedre lydkvalitet ved at
indstille øreproptelefonernes position, så de sidder behageligt i ørerne, eller ved
at skubbe dem ind i ørerne, så de slutter tæt. Ved køb installeres
øreproptelefoner i størrelse M. Hvis øreproptelefonerne ikke passer i dine ører,
kan du prøve en af de andre medfølgende størrelser S eller L.
Om serienummeret
Afspillerens serienummer er nødvendigt til kunderegistrering. Nummeret
findes bag på afspilleren.
Du kan også kontrollere serienummeret på denne afspiller. Se  side 55 for
detaljer.
Indeks
 USB-kabel (1)
Indholdsfortegnelse
Dele og kontroller
4
3
Menu
2
1
5
Display
Se  side 11.
Knappen *
Starter afspilning af sangen. Når
afspilningen starter, vises  på
displayet, og hvis du trykker på
knappen  igen, vises , og
afspilningen stopper. Når en menu
vises på displayet, skal du bruge
denne knap til at bekræfte punktet i
menuen.
 Tip
Der er ingen Tænd-/sluk-knap på
afspilleren. Når du stopper afspilning
af sange eller modtagelse af FM (kun
NW-S703F/S705F/S706F) ved at trykke
på knappen , slukkes displayet
automatisk efter nogle få sekunder, og
afspilleren går i sleeptilstand.
Afspilleren bruger meget lidt
batteristrøm.
Knappen VOL +*/–
Til regulering af lydstyrken.
* Der findes indikatorer. Brug dem som
hjælp til brug af knappen.
Knappen DISPLAY/HOME
Hvis du trykker på denne knap, mens
afspilleren er i afspilnings- eller
stoptilstand, kan du ændre displayet
( side 41). Når du trykker på denne
knap under brug af FM-tuneren (kun
NW-S703F/S705F/S706F) eller
Intelligent vilkårlig, vises det aktuelle
klokkeslæt for den angivne varighed.
Tryk på, og hold denne knap nede for
at åbne skærmen HOME.
Når du trykker på denne knap igen,
mens menuen vises, vender det forrige
skærmbillede tilbage, og når du
trykker på den og holder den nede,
vender skærmen tilbage til HOME.
Slædekontakt
Du kan vælge et menupunkt, hoppe til
starten af sangen eller spole hurtigt
frem eller tilbage ved at dreje
slædekontakten ( side 9).
Du kan også indstille FOLDERtilstand eller normal-tilstand ved at
lade slædekontakten glide.
Normal-tilstand
til 
FOLDER
FOLDER-tilstand
til 
FOLDER
Fortsættes 
Indeks
WM-PORT
Tilslut det medfølgende USB-kabel,
tilbehør til WM-PORT, f.eks. ekstra
tilbehør til optagelse med afspilleren
eller en ydre enhed.
6
Betjening
Drej slædekontakten kortvarigt til .
FOLDER-tilstand
Funktion
I afspilningstilstand/I stoptilstand
Spring til den første sang i den næste
sorteringskategori, der er indstillet i
sangrækkefølgen ( side 39).
Spring til den første sang i den aktuelle
sorteringskategori, der er indstillet i
sangrækkefølgen ( side 39).
Vælger den første sang i den næste
sorteringskategori, og hvis den holdes nede
længere, fortsætter med at springe til den
næste sorteringskategori, der er angivet ved
sangrækkefølgen ( side 39).
Vælger den første sang i den aktuelle
sorteringskategori, og hvis den holdes nede
længere, fortsætter med at springe til den
forrige sorteringskategori, der er angivet
ved sangrækkefølgen ( side 39).
Betjening
Drej slædekontakten kortvarigt til .
Drej slædekontakten kortvarigt til .
Drej og hold slædekontakten til .
Drej og hold slædekontakten til .
Fortsættes 
Indeks
Spring til begyndelsen af den aktuelle sang. Drej slædekontakten kortvarigt til .
Hurtig fremadspoling af den aktuelle sang.
Drej slædekontakten til , og slip den ved
det ønskede sted.
Hurtig tilbagespoling af den aktuelle sang. Drej slædekontakten til , og slip den ved
det ønskede sted.
I stoptilstand
Vælg begyndelsen af den næste sang, og
Drej og hold slædekontakten til .
hvis den holdes nede i længere tid, springes
gennem den eller de næste sange.
Vælg begyndelsen af den aktuelle sang, og Drej og hold slædekontakten til .
hvis den holdes nede i længere tid, springes
gennem den eller de forrige sange.
Menu
Normal-tilstand
Funktion
I afspilningstilstand
Spring til starten af den næste sang.
Indholdsfortegnelse
Sådan betjenes afspilleren med slædekontakten
10
Indholdsfortegnelse
Hovedtelefoner
Menu
Hul til strop
Anvendes til montering af en strop
(sælges separat).
Knappen RESET
Nulstiller afspilleren, når du trykker
på knappen RESET med en lille stift
el.lign. Se  side 86 for detaljer.
Knappen PLAY MODE/SOUND
Skifter afspilningstilstand ( side
27). Tryk på denne knap, og hold
den nede for at ændre
lydkvalitetsindstillingen.
Stik til hovedtelefon
Til tilslutning af hovedtelefoner. Sæt
stikket ind, indtil det klikker på
plads. Hvis hovedtelefonerne ikke
tilsluttes korrekt, lyder det måske
ikke rigtigt.
Kun brugere af NW-S703F/S705F/S706F
Tilslut hovedtelefonstikket godt ved
at følge formen på telefonstikket og
retningsmærket ( ) samt formen
på stikket på hovedtelefonens
forlængerledning.
Brug af forlængerledningen til
hovedtelefonen
Forlængerledning
til hovedtelefon
Hovedtelefoner
Om funktionen Støjundertrykkelse
(kun NW-S703F/S705F/S706F)
Funktionen Støjundertrykkelse er
kun tilgængelig ved brug af de
medfølgende hovedtelefoner.
Støjundertrykkelse virker ikke på
modeller uden funktionen
Støjundertrykkelse (NW-S603/S605),
selvom de medfølgende
hovedtelefoner bruges.
Fortsættes 
Indeks
Skydeknappen HOLD
Du kan forhindre, at afspilleren går i
gang, ved at bruge skydeknappen
HOLD, når du bærer den. Når du
lader skydeknappen HOLD gilde til
stillingen HOLD, deaktiveres alle
betjeningsknapper. Hvis du trykker
på knapperne eller drejer på
slædekontakten, mens funktionen
HOLD er aktiveret, vises "HOLD" på
displayet. Hvis du lader
skydeknappen HOLD glide til den
modsatte stilling, frigøres funktionen
HOLD.
11
Valg af Omslagsbillede TIL
(Standardindstilling)
Valg af Omslagsbillede FRA
Indholdsfortegnelse
Display
Menu
Ikonangivelse
I normal-tilstand vises på den
første linje, og der vises eller
svarende til indstillingen af
sangrækkefølgen ( side 39) på den
anden linje. I FOLDER-tilstand vises
et ikon i den kategori, der er angivet i
sangrækkefølgen ( side 40) på den
første linje, og der vises eller på
den anden linje.
Når FOLDER-tilstand vælges under
afspilning af en afspilningsliste
( side 13), vises den valgte
afspilningsliste ( : afspilningsliste
oprettet af SonicStage, 100 : foretrukne
100 sange og : det senest overførte
album) på den første linje.
Visning af tekst/grafikinformation
Viser albumtitel, kunstnernavn,
sangtitel, aktuel dato og klokkeslæt,
meddelelser og menu.
Du kan skifte visningstilstand ved at
trykke på knappen DISPLAY/HOME
( side 42). Skift displayet til
strømsparertilstand, når du ikke
bruger afspilleren i et stykke tid
( side 60).
Angivelse af forløbet tid
Viser den forløbne tid.
Indikator for afspilningstilstand
(PLAY MODE)
Viser ikonet for den aktuelle
afspilningstilstand ( side 27). Hvis
afspilningstilstanden er indstillet til
"Normal", vises der ikke et ikon.
Angivelse af lydkvalitet
Viser det aktuelle lydkvalitetsikon
( side 30). Hvis lydkvaliteten ikke
er indstillet, vises ikke noget ikon.
Funktionen Støjundertrykkelse
(kun NW-S703F/S705F/S706F)
Viser
, når funktionen
Støjundertrykkelse er indstillet
( side 28).
Indikator for resterende
batterispænding
Viser den resterende batterispænding.
 Tip
Se "Lytte til FM-radio" ( side 61) for
oplysninger om FM-tunerskærmen
(kun NW-S703F/S705F/S706F).
Indeks
Visning af omslagsbillede
Viser omslagsbilledet til et album,
når du har registreret omslaget og
overført sange fra SonicStage. Du
kan indstille, at omslagsbilledet ikke
vises ( side 44).
Statusindikator for afspilning
Viser den aktuelle afspilningstilstand
(: afspilning, : stop,  ():
hurtig tilbagespoling (hurtig
fremadspoling), ():
springer til begyndelsen af den
aktuelle (eller næste) sang).
12
Afspilning af sange
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange (All Songs)
De overførte sange i afspilleren afspilles.
til 
Slædekontakt
Menu
Knappen 
til 
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
(All Songs), og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Afspilningen starter fra den sidste sang, du har lyttet til. Hvis du ikke har
afspillet nogen sang, starter afspilningen fra begyndelsen.
Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter der
stoppes.
Hvis du vil hoppe til begyndelsen af sangen
Hvis du kortvarigt drejer slædekontakten til () i afspilnings- eller
stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste)
sang.
Hvis slædekontakten bevæges og derefter kortvarigt drejes til () i
afspilnings- eller stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen af den første
sang i den aktuelle (eller næste) sorteringskategori, der er angivet ved
sangrækkefølgen ( side 39).
 Tip
Du kan ændre afspilningstilstand til vilkårlig, gentag osv. ved at trykke på knappen
PLAY MODE/ SOUND ( side 27).
Sangene vises i den rækkefølge, du har angivet i menuen Sortering ( side 39).
Indeks
Knappen DISPLAY/HOME
13
Afspilning af sange
Du kan afspille sange fra "Playlists created in SonicStage", "Albums recently
transferred" og "Your 100 favorite songs".
Menu
til 
Knappen 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Når du vælger (Playlist Select), vises
skærmen HOME.
(Search) og
(Jacket Search) ikke på
Afspilningslister med sange, der er oprettet i SonicStage (Playlists)
Du kan afspille sanglister (Playlists), der er oprettet i SonicStage. Hvis du
ændrer et navn i SonicStage, vises det nye navn på afspilleren. Se SonicStagehjælp for at få detaljer.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
knappen  for at bekræfte.
Menuen Afspilningsliste vises.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange (Playlist Select)
(Playlist Select), og tryk på
 Drej slædekontakten for at vælge "Playlists", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Afspilningen starter fra den sidste sang, du har lyttet til. Hvis du ikke
afspillede en sang, starter afspilningen fra begyndelsen af den
afspilningsliste, der er blevet oprettet i SonicStage. Afspilningen fortsætter i
rækkefølgen til den sidste sang og stopper så.
Fortsættes 
14
Afspilning af sange...Afspille lister med sange
Indholdsfortegnelse
Menu
Hvis du vil hoppe til begyndelsen af sangen
Hvis du kortvarigt drejer slædekontakten til () i afspilnings- eller
stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste)
sang.
Hvis slædeknappen skubbes og derefter kortvarigt drejes til () i
afspilnings- eller stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen af den aktuelle
(eller næste) afspilningsliste.
 Tip
Fortsættes 
Indeks
Du kan ændre afspilningstilstand til vilkårlig, gentag osv. ved at trykke på knappen
PLAY MODE/ SOUND ( side 27).
15
Afspilning af sange...Afspille lister med sange
Du kan afspille lister med sange, der er oprettet automatisk i SonicStage. Når
du har forbindelse til SonicStage, fornyes 100 hyppigt spillede sange og vises i
rækkefølge efter antal gange og hyppighed.
skærmen HOME vises.
knappen  for at bekræfte.
Menuen Afspilningsliste vises.
(Playlist Select), og tryk på
 Drej slædekontakten for at vælge "Favorite 100", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Afspilningen starter fra den sidste sang, du har lyttet til. Hvis du ikke har
afspillet en sang, starter afspilning fra begyndelsen. Afspilning fortsætter i
rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter der stoppes.
 Tip
De 100 oftest spillere sange opdateres, hver gang du tilslutter afspilleren til SonicStage.
Fortsættes 
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge
Menu
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange fra 100 foretrukne sange (Favorite 100)
16
Afspilning af sange...Afspille lister med sange
Du kan afspille de senest overførte album.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
 Drej slædekontakten for at vælge
(Playlist Select), og tryk på
 Drej slædekontakten for at vælge "Recent Transfers", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Afspilningen starter fra den sidste sang, du har lyttet til. Hvis du ikke har
afspillet en sang, starter afspilning fra begyndelsen. Afspilning fortsætter i
rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter der stoppes.
Hvis du vil hoppe til begyndelsen af sangen
Hvis du kortvarigt drejer slædekontakten til () i afspilnings- eller
stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste)
sang.
Hvis slædekontakten bevæges og derefter kortvarigt drejes til () i
afspilnings- eller stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen af den første
sang i den aktuelle (eller næste) sorteringskategori, der er angivet ved
sangrækkefølgen ( side 39).
Indeks
knappen  for at bekræfte.
Menuen Afspilningsliste vises.
Menu
skærmen HOME vises.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange fra de senest overførte album (Recent Transfers)
17
Afspilning af sange
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
(Intelligent Shuffle)
til 
Knappen 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærkninger
Afspilningstilstanden skifter automatisk til vilkårlig afspilning under Intelligent vilkårlig
afspilning.
Når du trykker på knappen DISPLAY/HOME under Intelligent vilkårlig, vises det
aktuelle klokkeslæt for den angivne varighed.
Afspilning af dine 100 foretrukne sange i vilkårlig rækkefølge
(My Favorite Shuffle)
Afspilleren vælger de 100 sange, der er blevet spillet mest, og afspiller dem i
vilkårlig rækkefølge (gentaget).
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
Menu
Afspilleren giver mulighed for 4 forskellige tilstande for vilkårlig og gentaget
afspilning (kaldes også "vilkårlig afspilning") (Intelligent Shuffle).
(Intelligent Shuffle), og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Menuen Intelligent vilkårlig afspilning vises.
 Drej slædekontakten for at vælge "My Favorite Shuffle", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
De 100 sange, der er blevet afspillet mest, afspilles i vilkårlig rækkefølge og
afspilles gentagne gange.
 Tip
Hvis du lader slædekontakten glide og drejer den, ændres rækkefølgen af de 100 oftest
afspillede sange, og de afspilles fra den første sang.
De 100 oftest spillere sange opdateres, hver gang du tilslutter afspilleren til SonicStage.
Hvis det samlede antal overførte sange i afspilleren er mindre end 100, afspilles alle de
overførte sange i afspilleren i vilkårlig rækkefølge.
Fortsættes 
18
Afspilning af sange...Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Menu
Afspilleren vælger vilkårligt en kunstner, søger efter sange i sammenlignelige
genrer (Artist Link Shuffle) og afspiller dem i vilkårlig rækkefølge og gentager
dem.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange i en genre, der er sammenlignelig med den valgte
kunstner i vilkårlig rækkefølge (Artist Link Shuffle)
skærmen HOME vises.
(Intelligent Shuffle), og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Menuen Intelligent vilkårlig afspilning vises.
 Drej slædekontakten for at vælge "Artist Link Shuffle", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Der vælges vilkårligt en kunstner, og sange i en sammenlignelig genre
afspilles i vilkårlig rækkefølge, og afspilningen gentages.
 Tip
Hvis du lader slædekontakten glide og drejer den, vælges en kunstner vilkårligt, og sange
i en sammenlignelig genre afspilles vilkårligt, og de afspilles fra den første sang.
Fortsættes 
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge
19
Afspilning af sange...Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
(Time Machine Shuffle)
Afspilleren vælger vilkårligt et udgivelsesår og afspiller alle de overførte sange i
dette år i vilkårlig rækkefølge og gentager afspilningen.
skærmen HOME vises.
(Intelligent Shuffle), og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Menuen Intelligent vilkårlig afspilning vises.
 Drej slædekontakten for at vælge "Time Machine Shuffle", og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Der vælges et vilkårligt udgivelsesår, sangene fra dette år afspilles i vilkårlig
rækkefølge, og afspilningen gentages.
 Tip
Hvis du lader slædekontakten glide og drejer den, vælges et udgivelsesår vilkårligt, og
sangene fra dette år afspilles vilkårligt, og de afspilles fra den første sang.
Fortsættes 
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge
Menu
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange, der er udgivet det samme år, i tilfældig rækkefølge
20
Afspilning af sange..Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
(Sports Shuffle)
Afspilleren vælger sange vilkårligt blandt alle de overførte sange og afspiller
dem i vilkårlig rækkefølge og gentager dem (mellem 1 og 99 minutter).
skærmen HOME vises.
(Intelligent Shuffle), og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Menuen Intelligent vilkårlig afspilning vises.
 Drej slædekontakten for at vælge "Sports Shuffle", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Skærmen til valg af afspilningstid vises.
 Drej slædekontakten for at vælge afspilningstiden, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte afspilningstid vises, og sangene vælges vilkårligt blandt de
overførte sange og afspilles.
Den forløbne tid vises under afspilning af sangen.
 Tip
Hvis du lader slædekontakten glide og drejer den, vælges sangene blandt de overførte
sange igen vilkårligt, og de afspilles igen fra den første sang.
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge
Menu
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge for en angivet tidsperiode
21
Afspilning af sange
Du kan søge efter sange efter "Sangnavn", "Kunstnernavn" eller "Albumnavn"
osv.
til 
Menu
Knappen 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Søge efter sange efter sangnavn (Song)
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Search), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Song>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Sanglisterne vises.
 Drej slædekontakten for at vælge en sang, og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med
den sidste sang, hvorefter der stoppes.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange (Search)
(Search) er aktiveret.
Fortsættes 
22
Afspilning af sange...Søge efter sange
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Søge efter sange efter kunstner (Artist)
skærmen HOME vises.
 for at bekræfte.
(Search), og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Kunstnerlisterne vises.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede kunstner, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Albumlisterne for den valgte kunstner vises.
 Drej slædekontakten for at vælge det ønskede album, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Sanglisterne for albummet for den valgte kunstner vises.
 Drej slædekontakten for at vælge en sang, og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med
den sidste sang, hvorefter der stoppes.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Search) er aktiveret.
Fortsættes 
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge "Artist>", og tryk på knappen
Menu
 Drej slædekontakten for at vælge
23
Afspilning af sange...Søge efter sange
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Søge efter sange efter album (Album)
skærmen HOME vises.
 for at bekræfte.
(Search), og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Albumlisterne vises.
 Drej slædekontakten for at vælge det ønskede album, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Sanglisterne for det valgte album vises.
 Drej slædekontakten for at vælge en sang, og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med
den sidste sang, hvorefter der stoppes.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Search) er aktiveret.
Fortsættes 
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge "Album>", og tryk på knappen
Menu
 Drej slædekontakten for at vælge
24
Afspilning af sange...Søge efter sange
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Søge efter sange efter genre (Genre)
skærmen HOME vises.
 for at bekræfte.
(Search), og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Genrelisterne vises.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede genre, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Kunsterlisterne for den valgte genre vises.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede kunstner, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Albumlisterne for kunstneren i den valgte genre vises.
 Drej slædekontakten for at vælge det ønskede album, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Sanglisterne for den valgte kunstners album vises.
 Drej slædekontakten for at vælge en sang, og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med
den sidste sang, hvorefter der stoppes.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Search) er aktiveret.
Fortsættes 
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge "Genre>", og tryk på knappen
Menu
 Drej slædekontakten for at vælge
25
Afspilning af sange...Søge efter sange
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter udgivelsesår (Release Year)
skærmen HOME vises.
 for at bekræfte.
(Search), og tryk på knappen
knappen  for at bekræfte.
Listerne med udgivelsesår vises.
 Drej slædekontakten for at vælge det ønskede udgivelsesår, og
tryk på knappen  for at bekræfte.
Kunsterlisterne for det valgte udgivelsesår vises.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede kunstner, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Sanglisterne for kunstneren, valgt ud fra udgivelsesåret, i den valgte genre
vises.
 Drej slædekontakten for at vælge en sang, og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med
den sidste sang, hvorefter der stoppes.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Search) er aktiveret.
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge "Release Year>", og tryk på
Menu
 Drej slædekontakten for at vælge
26
Afspilning af sange
(Jacket Search)
Knappen 
til 
Menu
Du kan søge efter sange efter albummets omslagsbillede, når du har registreret
albummets omslagsbillede og overført sangene fra SonicStage.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter album efter omslagsbillede
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærkninger
Sangrækkefølgen vises altid i albumrækkefølge, når du søger efter sange med
(Jacket Search).
Hvis
omslagsbillederne ikke er blevet registreret, vises et præinstalleret billede i

afspilleren.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
(Jacket Search), og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Omslagslisten vises, og samtidig vises den første sang i det valgte album.
Ved at dreje slædekontakten kan du gå ét omslagsbillede frem eller tilbage
ad gangen i normal-tilstand og tre billeder ad gangen i FOLDER-tilstand.
 Drej slædekontakten for at vælge det ønskede album, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Afspilningen af den første sang i det valgte album begynder. Afspilningen
fortsættes i rækkefølge, til den sidste sang er afspillet, og stopper så.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Jacket Search) er aktiveret.
Indeks
til 
27
Afspilning af sange
Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, inklusive
vilkårlig afspilning og udvalgt gentagelse af afspilning.
Indholdsfortegnelse
Skifte afspilningstilstand (PLAY MODE)
Menu
 Tryk på knappen PLAY MODE/SOUND gentagne gange for at vælge
den ønskede afspilningstilstand.
Liste med afspilningstilstande
Afspilningstilstand/Ikon
Beskrivelse
Normal/Intet ikon
Alle overførte sange efter den aktuelle sang afspilles
én gang, hvorefter afspilningen stopper.
(Standardindstilling)
Alle overførte sange i en sorteringskategori angivet i
sangrækkefølgen ( side 39), herunder den
aktuelle sang, afspilles én gang, hvorefter
afspilningen stopper.
Alle overførte sange efter den aktuelle sang gentages.
Alle overførte sange i en sorteringskategori angivet i
sangrækkefølgen ( side 39), herunder den
aktuelle sang, afspilles gentagne gange.
Den aktuelle sang gentages.
Foder (Mappe)/
Repeat All (Gentag alle)/
Repeat Folder (Gentag
mappe)/
Repeat 1 Song (Gentag én
sang)/ 1
Repeat Shuffle All (Gentag
alle vilkårligt)/ SHUF
Repeat Shuffle Folder
(Gentag mappe vilkårligt)/
SHUF
Den aktuelle sang afspilles, hvorefter alle de
overførte sange afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Den aktuelle sang afspilles, og derefter afspilles alle
de overførte sange i en sorteringskategori angivet i
sangrækkefølgen ( side 39), herunder den
aktuelle sang, i vilkårlig rækkefølge.
Indeks
Knappen PLAY MODE/SOUND
28
Afspilning af sange
Indholdsfortegnelse
Reduktion af støjen fra omgivelserne
(Noise Canceling) (kun NW-S703F/S705F/S706F)
Knappen 
til 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærkninger
Du kan ikke bruge funktionen Støjundertrykkelse, når:
– du bruger andre hovedtelefoner end de medfølgende.
– afspilningen stopper.
– du hører lyden af en optagelse.
Indstillingsskærmen
for denne funktion vises kun, når de medfølgende hovedtelefoner

er tilsluttet til afspilleren.
Den følgende funktion er kun tilgængelig i afspilnings- eller stoptilstand eller ved brug
af FM-tuneren (kun NW-S703F/S705F/S706F).
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
knappen  for at bekræfte.
(Noise Canceling), og tryk på
vises på basisdisplayet, og funktionen Støjundertrykkelse indstilles.
 Tip
Du kan justere virkningen af funktionen Støjundertrykkelse. For detaljer, se  side 38.
Hvis du vil deaktivere
Gentag ovenstående trin, når
Menu
Den interne mikrofon i hovedtelefonerne kan opfange støjen fra omgivelserne.
Den reducerer støjen ved at udsende lyd i modfase.
vises på skærmen.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Fortsættes 
29
Afspilning af sange ... Reduktion af støjen fra omgivelserne
Hvis de medfølgende hovedtelefoner ikke bruges rigtigt, virker funktionen
Støjundertrykkelse muligvis ikke. Hvis du vil have bedre lydkvalitet, skal du justere
øreproptelefonernes position, så de sidder behageligt i ørerne, eller skubbe dem ind i
ørerne, så de slutter tæt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
Menu
Indeks
Funktionen Støjundertrykkelse reducerer hovedsagelig støjen i lavfrekvensområdet og
har ingen virkning på støj i højfrekvensområdet. Den har ingen virkning overfor visse
lyde.
Undgå
at dække over mikrofonen i hovedtelefonerne med hænderne el.lign., da

funktionen Støjundertrykkelse i så fald muligvis ikke fungerer.
Mikrofon
Funktionen Støjundertrykkelse fungerer muligvis ikke rigtigt, afhængigt af den måde du
bruger hovedtelefonerne på.
Du
kan muligvis høre en svag støj, når du aktiverer funktionen Støjundertrykkelse.

Dette er driftsstøj fra funktionen Støjundertrykkelse og ikke en fejl.
Du synes muligvis, at funktionen Støjundertrykkelse ikke virker, eller at støjen er
højere i stille omgivelser eller afhænger af støjen. I så fald skal du deaktivere funktionen
Støjundertrykkelse.
Mobiltelefoner
kan påvirke støjen. I så fald skal du holde afspilleren på afstand af

mobiltelefoner.
30
Indstillinger
Menu
Du kan indstille lydkvaliteten efter musikgenren osv. Der er to forvalgte
indstillinger, som begge kan vælges med knappen PLAY MODE/SOUND i
afspilnings- eller stoptilstand.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydkvaliteten
Valg af lydkvaliteten
Indeks
Standardindstillinger
Lydkvalitet (Indikation) Sound1 (lyd 1) ( 1)
Sound2 (lyd 2) ( 2)
Sound OFF (lyd fra)
(Ingen)
Clear Bass
(klar bas)
Equalizer
+1
+3
0
Tilpas
(0, 0, 0, 0, 0)
Tilpas
(0, 0, 0, 0, 0)
Fra
Knappen PLAY MODE/SOUND
Bemærk
Du kan ikke ændre lydkvalitetsindstillingen, mens du bruger FM-tuneren (kun NWS703F/S705F/S706F).
 Tryk på knappen PLAY MODE/SOUND, og hold den nede.
Hver gang du trykker på knappen, ændres lydkvaliteten på følgende måde:
Ingen (lyd fra)
Hvis du vil vende tilbage til den normale lydkvalitet
Vælg "Ingen (Lyd off)".
Fortsættes 
31
Indstillinger...Indstilling af lydkvaliteten
Du kan vælge en lydkvalitet for Sound1 (Lyd1) og Sound2 (Lyd2) blandt "EQ
Heavy", "EQ Pop", "EQ Jazz" eller "EQ Unique". Du kan lytte til musik med din
foretrukne lydkvalitet ved at vælge og indstille "EQ Custom".
til 
Menu
Knappen 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Du kan ikke ændre lydkvaliteten, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-S703F/S705F/
S706F).
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
Indholdsfortegnelse
Ændring af lydkvaliteten (Equalizer)
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Sound>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Equalizer>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "└ Edit>", der vises under Sound1
(Lyd 1) eller Sound2 (Lyd 2), for at ændre, og tryk på knappen 
for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede Equalizer-tilstand
( side 32), og tryk på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Fortsættes 
32
Indstillinger...Indstilling af lydkvaliteten
Beskrivelse
EQ OFF
EQ Heavy
EQ Pop
EQ Jazz
EQ Unique
EQ Custom
Indstillingen af lydkvalitet aktiveres ikke. (Standardindstilling)
Fremhæver de høje og lave områder for en kraftig lyd.
Fremhæver mellemtoneområdet, ideel til sang.
Fremhæver de høje og lave områder for en levende lyd.
Fremhæver høje og lave områder, så en svag lyd let kan høres.
Bemærkninger
Hvis den lydkvalitet, du vælger, forvrænges, når du skruer op for lydstyrken, skal du
skrue ned.
Hvis
du synes, at dine personlige indstillinger, der er gemt som "EQ Custom", har en

anden lydstyrke end de andre indstillinger, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken
manuelt for at kompensere.
Fortsættes 
Indeks
Brugerdefinerede lydindstillinger. Se  side 33 for oplysninger
om indstilling.
Menu
Indstilling
Indholdsfortegnelse
Liste med Equalizer-indstillinger
33
Indstillinger...Indstilling af lydkvaliteten
Du kan forvælge værdien af "Clear Bass" (klar bas) (4 faser) og 5-bånds
Equalizer (7 faser) som Sound1 (Lyd1) eller Sound2 (Lyd2) for
lydkvalitetsindstillingen som "EQ Custom".
til 
Menu
Knappen 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærkninger
Hvis værdien af "EQ Custom" er angivet som “Equalizer” i menuen Indstillinger,
anvendes indstillingen "EQ Custom" til lyden.
Du
kan ikke angive værdierne for "EQ Custom", mens du bruger FM-tuneren (kun NW
S703F/S705F/S706F).
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af EQ Custom-værdier
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Sound>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Equalizer>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "└ Edit>", der vises under Sound1
(Lyd 1) eller Sound2 (Lyd 2), for at ændre, og tryk på knappen 
for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "└ Edit", der vises under "EQ
Custom" og tryk på knappen  for at bekræfte.
Skyderen "Clear Bass" (Klar bas) vises fremhævet.
 Drej slædekontakten for at vælge værdien for Klar bas, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Skyderen "Equalizer" vises fremhævet.
Fortsættes 
34
Indstillinger...Indstilling af lydkvaliteten
knappen  for at bekræfte.
Menu
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indholdsfortegnelse
 Drej slædekontakten for at vælge Equalizer-værdien, og tryk på
Indeks
35
Indstillinger
Du kan vælge mellem "VPT Studio", "VPT Live", "VPT Club" eller "VPT Arena"
for at gøre lyden mere livlig.
til 
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Du kan ikke angive denne indstilling, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-S703F/
S705F/S706F).
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Sound>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "VPT>", og tryk på knappen 
for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede VPT-indstilling, og
tryk på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Liste med VPT-indstillinger
Indstilling
Beskrivelse
VPT OFF
VPT Studio
VPT Live
VPT Club
VPT Arena
VPT-indstillingen aktiveres ikke. (Standardindstilling)
Frembringer lyden fra et studie.
Frembringer lyden fra en koncertsal.
Frembringer lyden fra en klub.
Frembringer lyden fra en arena.
Indeks
til 
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Gøre lyden mere livlig (VPT)
36
Indstillinger
Klar stereo muliggør individuel digital behandling af højre og venstre lyd.
til 
Slædekontakt
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Lytning med klar stereolyd (Clear Stereo)
til 
Bemærkninger
Du kan ikke angive denne indstilling, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-S703F/
S705F/S706F).
Funktionen
Klar stereo er indstillet til maksimal effekt med de medfølgende

hovedtelefoner. Effekten Klar stereo kan ikke opnås med andre hovedtelefoner. I så fald
skal funktionen Klar stereo slås fra.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Clear Stereo>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede indstilling, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Clear Stereo ON: Afspiller klart lyden fra højre og venstre hovedtelefon.
(Standardindstilling)
Clear Stereo OFF: Deaktiverer funktionen Klar stereo og afspiller med
normal lyd.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
Knappen DISPLAY/HOME
37
Indstillinger
Knappen 
til 
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Du kan ikke ændre lydstyrken, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-S703F/S705F/
S706F).
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Dynamic Normalizer>", og tryk
på knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede indstilling, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
D. Normalizer ON: Minimerer forskellen i lydstyrke mellem sange.
D. Normalizer OFF: Afspiller sange med den oprindelige lydstyrke, som
efter overførslen.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
til 
Menu
Du kan indstille, at lydstyrken skal reduceres mellem sange. Med denne
indstilling dæmpes lydstyrken, når du lytter til albumsange i tilstanden vilkårlig
afspilning, for at minimere forskelle i optageniveauerne.
Indholdsfortegnelse
Justering af lydstyrken (Dynamic Normalizer)
38
Indstillinger
(kun NW-S703F/S705F/S706F)
til 
Slædekontakt
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærkninger
Denne funktion er kun tilgængelig ved brug af de medfølgende hovedtelefoner.
Indstillingsskærmen for denne funktion vises kun, når de medfølgende hovedtelefoner
er tilsluttet til afspilleren.
Den
følgende funktion er kun tilgængelig i afspilnings- eller stoptilstand eller ved brug

af FM-tuneren (kun NW-S703F/S705F/S706F). Imidlertid er denne funktion ikke
tilgængelig i stoptilstand.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Noise Cancel Control>", og tryk
på knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede værdi, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
Knappen 
Menu
Afspilleren er designet til at opnå den maksimale virkning af funktionen
Støjundertrykkelse ( side 28), men du kan forbedre effekten afhængigt af
dine ørers facon eller omgivelserne eller ved at øge (eller formindske)
følsomheden for den mikrofon, der er installeret i hovedtelefonerne.
Du kan justere mikrofonens følsomhed med funktionen Støjundertrykkelse.
Juster funktionen, når virkningen af Støjundertrykkelse er ringe.
Indholdsfortegnelse
Justering af virkningen af funktionen
Støjundertrykkelse (Noise Cancel Control)
39
Indstillinger
Knappen 
til 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
Menu
Du kan indstille sangrækkefølgen efter "Albumrækkefølge", "Album i
kunstnerrækkefølge", "Kunstnerrækkefølge", "Genrerækkefølge" eller
"Udgivelsesår-rækkefølge".
Indholdsfortegnelse
Ændring af sangrækkefølgen (Sort)
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Sort>", og tryk på knappen 
for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge en sangrækkefølge ( side 40),
og tryk på knappen  for at bekræfte.
Lad slædekontakten glide til FOLDER-tilstand, hvorefter sangrækkefølgen
vises som et ikon.
Indikator for sorteringsstatus
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Fortsættes 
40
Indstillinger...Ændring af sangrækkefølgen
Beskrivelse
Sort Album
(Albumrækkefølge)/
Sange vises i albumrækkefølge. I albummet vises
sange i sangrækkefølge.
I FOLDER-tilstand udelukkes sange pr. album.
(Standardindstilling)
Sange vises i albumrækkefølge efter kunstner. I
albummet vises sange i sangrækkefølge.
I FOLDER-tilstand udelukkes sange pr. album.
Sort Artist/Album
(Albummer i
kunstnerrækkefølge)/
Sort Genre
(Genrerækkefølge)/
Sort Release Year
(Udgivelsesårrækkefølge)/
Sange vises i kunstnerrækkefølge. Den samme
kunstners sange vises i sangrækkefølge for hvert
album.
I FOLDER-tilstand udelukkes sange pr. kunstner.
Sange vises i kunstnerrækkefølge efter genre. Den
samme kunstners sange vises i albumrækkefølge, og
i albummet vises sangene i sangnummerrækkefølge.
I FOLDER-tilstand udelukkes sangene efter genre.
Sangene vises i kunstnerrækkefølge efter
udgivelsesår. Den samme kunstners sange vises i
sangtitelrækkefølge. I FOLDER-tilstand udelukkes
sangene efter udgivelsesår.
Indeks
Sort Artist
(Kunstnerrækkefølge)/
Menu
Indstillingspunkt/Ikon
Indholdsfortegnelse
Liste med sangrækkefølge
41
Indstillinger
 Tip
Indstil strømsparefunktionen ( side 60) til "Save OFF" for at vise skærmen hele tiden.
Bemærkninger
Når funktionen Klar stereo ( side 36) eller funktionen VPT ( side 35) er indstillet
til "Clear Stereo OFF" eller "VPT OFF", vises ikonerne ikke på skærmen "Property".
Når
du trykker på knappen DISPLAY/HOME under brug af FM-tuneren (kun NW-S703F/

S705F/S706F) eller Intelligent vilkårlig, vises det aktuelle klokkeslæt for den angivne varighed.
I dette tilfælde skifter displayet ikke til det, du angav som Display Screen ( side 43).
Fortsættes 
Indeks
Clock (Ur): Tidsinformation
Viser år, måned, dato og aktuelt klokkeslæt. Se "Indstilling af det aktuelle
klokkeslæt (Set Date-Time)" ( side 50).
Breath (Pusterum): Viser animationer.
Menu
Du kan ændre den ønskede visning for afspilnings- eller stoptilstand. Tryk på
knappen DISPLAY/HOME for at ændre skærmen.
I det følgende vises skærmtyperne. Du kan på forhånd vælge den skærm, du vil
bruge, i menuen Indstillinger ( side 43).
Basic (Grundlæggende): Den grundlæggende visning (Standardindstilling)
Property (Egenskab): Sanginformationer
Viser den aktuelle afspilningstilstand, det aktuelle kategorinummer*/totalt
kategorinummer* for afspilningsintervallet, det aktuelle sangnummer/totalt
sangnummer for afspilningsintervallet, ikonet Klar stereo ( side 36), VPTikon ( side 35), codec (komprimeringstype) og bithastighed.
*Ændres svarende til den kategori, der angives af sangrækkefølgen
( side 39).
Indholdsfortegnelse
Ændring af displaytilstand
42
Indstillinger...Ændring af displaytilstand
Indholdsfortegnelse
Ændring af displaytilstand
Menu
Knappen DISPLAY/HOME
Hvert tryk ændrer displaytilstanden på følgende måde:
Grundlæggende (grundlæggende display)
Property
Clock
Breath
Bemærkninger
Diagrammet herover viser rækkefølgen, når alle displaytyperne er slået til
(afkrydsningsfelt markeret) i menuen "Display Screen" ( side 43). Displaytyper, der er
slået fra (ingen markering) vises ikke. Alle skærmtyperne aktiveres (afkrydsningsmærke
markeret) ved standardindstillingen.
Når
du trykker på knappen DISPLAY/HOME under brug af FM-tuneren (kun NW-S703F/

S705F/S706F) eller Intelligent vilkårlig, vises det aktuelle klokkeslæt for den angivne varighed.
I dette tilfælde skifter displayet ikke til det, du angav som Display Screen ( side 43).
Fortsættes 
Indeks
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME i afspilnings- eller stoptilstand.
43
Indstillinger...Ændring af displaytilstand
Knappen 
til 
Menu
Du kan vælge, om du vil have vist følgende skærme: "Property", "Clock" og
"Breath", når du trykker på knappen DISPLAY/HOME.
Du kan kun få vist den skærm, der er slået til (afkrydsningsfelt markeret) i
menuen "Displayskærm".
Indholdsfortegnelse
Valg er displaytyper (Display Screen)
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Display Screen>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede displaytype, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Hvis der allerede findes en markering " ", vil ovenstående trin fjerne " ".
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
til 
44
Indstillinger
(Jacket Mode)
Knappen 
Menu
Du kan få vist albummets omslagsbillede, når du registrerer albummets
omslagsbillede og overfører sangene fra SonicStage. Se SonicStage-hjælp for at
se detaljer om registrering af omslagsbilledet.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af visning af omslagsbillede ON/OFF
til 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærkninger
Hvis omslagsbillederne ikke er blevet registreret, vises et præinstalleret billede i
afspilleren.
De
omslagsbilleder, du registrerer for afspilningslister, vises ikke på afspilleren.

 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Jacket Mode>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede indstilling, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Jacket Mode ON: Viser et albums omslagsbillede. (Standardindstilling)
Jacket Mode OFF: Viser ikke et albums omslagsbillede.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
45
Indstillinger
Knappen 
til 
Menu
Der er to tilstande til justering af lydstyrken.
Manual Volume: Tryk på knappen VOL +/– for at justere lydstyrken fra 0 til 30.
Preset Volume: Tryk på knappen VOL +/– for at indstille lydstyrken til et af 3
forudindstillede niveauer: "Low", "Mid" eller "High".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydstyrken (Volume Mode)
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Indstilling af en forudindstillet lydstyrke (Preset Volume)
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Volume Mode>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædeknappen for at vælge "Preset Volume", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Med denne indstilling kan du vælge lydstyrken ("Low", "Mid" eller "High")
ved at trykke på knappen VOL +/–.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Bemærk
Hvis AVLS ( side 48) er indstillet, kan den aktuelle lydstyrke være lavere end
indstillingerne.
Frigørelse af AVLS (AVLS OFF) får lydstyrken til at vende tilbage til det forudindstillede
niveau.
Fortsættes 
46
Settings...Indstilling af lydstyrken
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Indstilling af en forudindstillet lydstyrke
skærmen HOME vises.
 for at bekræfte.
(Setting), og tryk på knappen
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Volume Mode>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "└ Edit", der vises under "Preset
Volume", og tryk på knappen  for at bekræfte.
Værdien "Low" vises fremhævet.
 Drej slædekontakten for at vælge hver værdi for "Low", "Mid" eller
"High", og tryk på knappen  for at bekræfte.
Med denne indstilling kan du vælge indstillingen for lydstyrken ("Low",
"Mid" eller "High") ved at trykke på knappen VOL +/–.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Bemærk
Hvis AVLS ( side 48) er indstillet, kan den aktuelle lydstyrke være lavere end
indstillingerne.
Frigørelse af AVLS (AVLS OFF) får lydstyrken til at vende tilbage til det forudindstillede
niveau.
Fortsættes 
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
Menu
 Drej slædekontakten for at vælge
47
Settings...Indstilling af lydstyrken
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Indstilling til Manual Volume (Manual Volume)
skærmen HOME vises.
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Volume Mode>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Manual Volume", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Med denne indstilling kan du justere lydstyrken fra 0 til 30 ved at trykke
på knappen VOL +/–.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
Menu
 Drej slædekontakten for at vælge
48
Indstillinger
Knappen 
til 
Menu
Du kan indstille AVLS (Automatic Volume Limiter System) til begrænsning af
den højeste lydstyrke for at forhindre høreforstyrrelser eller distraktion. Med
AVLS kan du lytte til musik med en behagelig lydstyrke.
Standardindstillingen er "AVLS OFF".
Indholdsfortegnelse
Begrænsning af lydstyrken (AVLS)
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "AVLS>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "AVLS ON>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Lydstyrken holdes på et rimeligt niveau.
Hvis du vil deaktivere
Vælg "AVLS OFF" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
 Tip
"AVLS" vises ved at trykke på knappen VOL +/–, hvis AVLS er indstillet til "AVLS ON".
49
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Deaktivering af biplyden (Beep)
Du kan deaktivere afspillerens biplyde.
Standardindstillingen er "Beep ON".
til 
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Beep>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Beep OFF>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Hvis du vil aktivere indstillingen
Vælg "Beep ON" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
til 
Menu
Knappen 
50
Indstillinger
til 
Indeks
Knappen 
Slædekontakt
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Valg af indstilling af det aktuelle klokkeslæt
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
knappen  for at bekræfte.
Menu
Du kan indstille og vise aktuelt klokkeslæt.
Der er to tilstande til justering af det aktuelle klokkeslæt.
Date-Time Automatic: Du kan indstille datoen og klokkeslættet i afspilleren
for at synkronisere automatisk med din computer.
Date-Time Manual: Du kan indstille datoen og klokkeslættet i afspilleren
manuelt.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af aktuelt klokkeslæt (Set Date-Time)
(Settings), og tryk på
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Date-Time>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Set Date-Time>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
51
Indstillinger...Indstilling af aktuelt klokkeslæt
Menu
på knappen  for at bekræfte.
Date-Time Automatic: Synkroniserer dato og klokkeslæt i afspilleren med
din computer, når du tilslutter afspilleren til din computer efter start af
SonicStage software. (Standardindstilling)
Date-Time
Manual: For at indstille dato og klokkeslæt manuelt.

For detaljer, se "Manuel indstilling af det aktuelle klokkeslæt"
( side 52).
Indholdsfortegnelse
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede indstilling, og tryk
Indeks
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Hvis du vil vise aktuelt klokkeslæt
Tryk på knappen DISPLAY/HOME gentagne gange, indtil "Clock" vises på
displayet under sangafspilning eller i stoptilstanden ( side 41). Når "Clock"
er slået fra i menuen "Display Screen" ( side 43), kan du imidlertid ikke få
vist det aktuelle klokkeslæt ved ovenstående procedure.
 Tip
Du kan vælge blandt datoformaterne "år/måned/dag" "dag/måned/år" og "måned/dag/
år". Herudover kan du vælge mellem formaterne til 12- eller 24-timers visning. For
detaljer, se "Indstilling af datoformat (Date Disp Type)" ( side 53) eller "Indstilling af
klokkeslætsformat (Time Disp Type)" ( side 54).
Bemærkninger
Hvis afspilleren ikke anvendes i en længere periode, er det muligvis nødvendigt at
genindstille dato og klokkeslæt.
Hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet til "Clock" ( side 41), vises "---".
Fortsættes 
52
Indstillinger...Indstilling af aktuelt klokkeslæt
Vælg "Date-Time Manual" i indstilling af det aktuelle klokkeslæt på forhånd
for at indstille det aktuelle klokkeslæt manuelt ( side 50).
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
(Settings), og tryk på
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Date-Time>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Set Date-Time>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Date-Time Manual>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Værdien for året vises fremhævet.
 Drej slædekontakten for at justere indstillingen af år, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Værdien for måneden vises fremhævet.
 Justér indstillingerne for måned, dato, time og minut, som du
gjorde i trin .
Når du har drejet slædekontakten for skifte til justering af indstillingen af
dato og klokkeslæt, skal du trykke på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
knappen  for at bekræfte.
Menu
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
Indholdsfortegnelse
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt manuelt
53
Indstillinger
Du kan vælge blandt de viste datoformater for det aktuelle klokkeslæt
( side 41) blandt "år/måned/dag" "dag/måned/år" og "måned/dag/år".
til 
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Date-Time>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Date Disp Type>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge det ønskede format, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Du kan vælge datoen blandt følgende 3 typer.
Date yy/mm/dd: Datoen vises som "år/måned/dag". (Standardindstilling)
Date dd/mm/yy: Datoen vises som "dag/måned/år".
Date mm/dd/yy: Datoen vises som "måned/dag/år".
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
til 
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Indstilling af datoformat (Date Disp Type)
54
Indstillinger
Du kan vælge det viste klokkeslætsformat for det aktuelle klokkeslæt
( side 41), som enten 12- eller 24-timers format.
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Date-Time>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Time Disp Type>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede indstilling, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Time 12h: Viser det aktuelle klokkeslæt i 12-timers format.
Time 24h: Viser det aktuelle klokkeslæt i 24-timers format.
(Standardindstilling)
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
til 
Menu
Knappen 
til 
Indholdsfortegnelse
Indstilling af klokkeslætsformat (Time Disp Type)
55
Indstillinger
(Information)
Knappen 
Menu
Du kan få vist informationer som f.eks. produktnavn, indbygget flashhukommelseskapacitet, serienummer samt firmware-version eller WM-PORT
version.
Indholdsfortegnelse
Visning af informationer om afspilleren
til 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Information>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Drej slædekontakten for at skifte til følgende information.
1: produktnavn
2: indbygget hukommelseskapacitet
3: serienummer
4: versionsinformationer om afspillerens firmware
5: versionsinformation for WM-PORT
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen ændres.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
56
Indstillinger
(Reset All Settings)
Knappen 
til 
Menu
Du kan nulstille afspilleren til standardindstillingerne. Nulstilling af afspilleren
sletter ikke de sange, du har overført til afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Nulstilling til fabriksindstillinger
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i stoptilstand.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede i stoptilstand,
indtil skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Initialize>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Reset All Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "OK", og tryk på knappen 
for at bekræfte.
Når nulstillingen er færdig, vises "COMPLETE".
Hvis du vil annullere gendannelse af fabriksindstillinger
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
til 
57
Indstillinger
til 
Slædekontakt
Indeks
Knappen 
Menu
Du kan formatere afspillerens indbyggere flash-hukommelse.
Hvis hukommelsen formateres, slettes alle musikdata, andre gemte data og
registrerede omslagsbilleder. Sørg for at kontrollere de data, der er gemt i
hukommelsen, før formatering, og eksporter eventuelle nødvendige data til
SonicStage eller harddisken i din computer.
Indholdsfortegnelse
Formatering af hukommelsen (Format)
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i stoptilstand.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede i stoptilstand,
indtil skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Initialize>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Format>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "OK", og tryk på knappen 
for at bekræfte.
"FORMATTING..." vises, og formateringen starter.
Når formateringen er færdig, vises "COMPLETE".
Fortsættes 
58
Indstillinger...Formatering af hukommelsen
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Menu
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil annullere formatering
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
Formater ikke den indbyggede flash-hukommelse i afspilleren med Windows Stifinder.
Indeks
59
Indstillinger
(USB Bus Powered)
til 
Slædekontakt
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Du kan ikke indstille dette, når USB-tilslutningen anvendes.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "USB Bus Powered>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede indstilling, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Low-Power100mA: Indstiller strømmen fra computeren til 100mA.
High-Power500mA: Indstiller strømmen fra computeren til 500mA.
(Standardindstilling)
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
 Tip
Hvis du tilslutter afspilleren til en bærbar computer, anbefaler vi at tilslutte den bærbare
computer til en strømforsyning.
Opladetiden bliver længere, hvis "USB Bus Powered" er indstillet til "Low-Power100mA".
Indeks
Knappen 
Menu
Afhængigt af hvordan du bruger computeren, kan det forekomme, at
strømforsyningen (USB Bus Powered) er utilstrækkelig, og dataoverførslen fra
computeren til afspilleren vil muligvis ikke være komplet. I dette tilfælde kan
indstilling af USB-tilslutningen (USB Bus Powered) til "Low-Power100mA"
muligvis forbedre dataoverførslen.
Indholdsfortegnelse
Ændring af indstillingen USB-tilslutning
60
Indstillinger
Skærmen ændres til strømspareskærmen, når afspilleren ikke bruges i omkring
15 sekunder.
til 
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Advanced Settings>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Power Save Mode>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædeknappen for at vælge strømspareindstillingen, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Oversigt over strømbesparende indstillinger
Indstilling
Beskrivelse
Save ON Normal
Strømspareskærmen vises på displayet, når der ikke
er nogen aktivitet i ca. 15 sekunder.
(Standardindstilling)
Skærmbilledet forsvinder, når der ikke sker nogen
betjening i ca. 15 sekunder. Denne indstilling bruger
mindst strøm fra batteriet.
Ikonet(erne) eller bogstavet(erne) vises konstant på
displayet under afspilning eller FM-modtagelse (kun
NW-S703F/S705F/S706F).
Save ON Super
Save OFF
Indeks
til 
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Indstilling af strømspareskærmen (Power Save Mode)
61
Lytte til FM-radio (kun NW-S703F/S705F/S706F)
Bemærk
Menu
Du kan lytte til FM-radio. Oplad det indbyggede, genopladelige batteri, inden
du bruger afspilleren ( side 78), og tilslut hovedtelefonerne til
hovedtelefonstikket.
Indholdsfortegnelse
Glæd dig over at lytte til FM-radio
Når du trykker på knappen DISPLAY/HOME under brug af FM-tuneren, vises det
aktuelle klokkeslæt for den angivne varighed.
Indeks
1 Skifte til FM-tuneren
Knappen 
til 
Slædekontakt
til 
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
FM-tunerskærmen vises.
(FM), og tryk på knappen
FM-tunerskærm*
Forudindstillet nummer
Frekvens
* Skærmen på den viste FM-tuner er muligvis anderledes end skærmen på
din model.
Fortsættes 
62
Lytte til FM-radio (kun NW-S703F/S705F/S706F)
Hvis du drejer slædekontakten til () i sleeptilstand, vælges det forrige (eller
næste) forudindstillede nummer eller frekvens. På dette punkt er lyden afbrudt, uanset
knappen VOL +/–.
2 Automatisk forudindstilling af radiostationer (FM Auto Preset)
Du kan automatisk forudindstille radiostationer (op til 30 stationer), som du
kan modtage i dit område, ved at vælge "FM Auto Preset" (Automatisk FMforudindstilling). Når du bruger FM-tuneren for første gang, eller når du flytter
til et nyt sted, anbefales, at du forudindstiller de radiostationer, der kan
modtages, ved at vælge "FM Auto Preset."
Knappen 
til 
Slædekontakt
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Brug af "FM Auto Preset" sletter allerede indstillede radiostationer.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "FM Auto Preset>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
Indeks
Bemærk
Menu
Hvis du kortvarigt vil afbryde lyden fra FM-tuneren
Ved at trykke på knappen  afbrydes FM-tunerens lyd. FM-tuneren går i
sleeptilstand efter få sekunder, og displayet slukkes. Når du trykker på knappen
 igen, starter FM-tuneren igen.
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil stoppe FM-tuneren og vende tilbage til lydafspilleren
Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil skærmen HOME
vises, og vælg derefter (All Songs), (Playlist Select),
(Intelligent
Shuffle) eller (Rec Data) på menuskærmen og tryk på knappen  for at
bekræfte.
Hvis der ikke er nogen sange i afspilningslisten eller optagne data, skal du
vælge (All Songs).
63
Lytte til FM-radio (kun NW-S703F/S705F/S706F)
Indeks
Hvis du vil stoppe automatisk forudindstilling
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Hvis du modtager flere uønskede stationer
Hvis der er meget støj, eller modtagelse er for følsom, skal du ændre
indstillingen for modtagelse ( side 66) til "Scan Sens Low".
3 Valg af radiostationer
Der er to metoder (manuel eller forudindstillet modtagelse) til valg af
radiostationer.
Slædekontakt
Knappen 
til 
Menu
for at bekræfte.
De radiostationer, der kan modtages, indstilles i rækkefølge fra laveste til
højeste frekvens.
"COMPLETE" vises, når indstillingen er færdig. Herefter modtages den
først forudindstillede station.
Indholdsfortegnelse
 Drej slædekontakten for at vælge "OK", og tryk på knappen 
Normal (forudindstillet modtagelse)
FOLDER (manuel modtagelse)
til 
Lad slædekontakten glide for at gå til manuel modtagelse, Lad slædekontakten
glide tilbage til normalstillingen for at gå til forudindstillet modtagelse.
Manuel modtagelse
I manuel modtagelsestilstand kan du vælge radiostationer efter frekvens.
Forudindstillet modtagelse
I forudindstillet modtagelsestilstand kan du vælge radiostationer med
forudindstillingens nummer.
Fortsættes 
64
Lytte til FM-radio (kun NW-S703F/S705F/S706F)
og
over og under.
Betjening
Vælge den forrige frekvens
Drej slædekontakten kortvarigt til .
Vælge den næste frekvens
Drej slædekontakten kortvarigt til .
*Ved at dreje på slædekontakten til () og holde den nede under FMmodtagelse findes den forrige (eller næste) radiostation. Hvis radiostationen
kan modtages, accepteres modtagelsen.
Hvis der er meget støj, eller modtagelse er for følsom, skal du ændre
indstillingen for modtagelse ( side 66) til "Scan Sens Low".
Hvis du drejer slædeknappen til () i sleeptilstand, reduceres
frekvensen (eller forøges), og den forrige (eller næste) radiostation findes
ikke og lyden udsendes ikke.
Forudindstillet modtagelse
Det forudindstillede vises med
og
over og under.
Funktion
Betjening
Vælge nummeret på den forrige
forudindstilling
Vælge nummeret på den næste
forudindstilling
Drej slædekontakten kortvarigt til .
Drej slædekontakten kortvarigt til .
Bemærk
Du kan ikke vælge radiostationer, hvis der ikke er forudindstillet stationer. Forudindstil
de stationer, der kan modtages, med "FM Auto Preset" ( side 62).
 Forbedring af modtagelsen
Hovedtelefonkablet fungerer som antenne, så gør det så langt som muligt.
Indeks
Vælge den forrige radiostation*, der Drej og hold slædekontakten til .
kan modtages
Vælge den næste radiostation*, der Drej og hold slædekontakten til .
kan modtages
Menu
Funktion
Indholdsfortegnelse
Manuel modtagelse
Frekvensen vises med
65
Lytte til FM-radio (kun NW-S703F/S705F/S706F)
Du kan forudindstille radiostationer, som "FM Auto Preset" overser
( side 62).
til 
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
 Vælg den ønskede frekvens i manuel modtagelsestilstand ( side
63).
 Tryk på knappen , og hold den nede.
Den frekvens, du vælger i trin , forudindstilles, og forudindstillingens
nummer vises til venstre for frekvensen.
 Tip
Du kan forudindstille op til 30 stationer (P01 til P30).
Bemærk
Det forudindstillede nummer sorteres altid i rækkefølge fra lav til høj frekvens.
Sletning af forudindstillede radiostationer
 Vælg det forudindstillede nummer for den frekvens, du vil slette.
 Tryk på knappen , og hold den nede.
 Drej slædekontakten for at vælge "OK", og tryk på knappen 
for at bekræfte.
Den forudindstillede radiostation slettes, og den næste vises.
Hvis du vil annullere sletning af den forudindstillede radiostation
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
Indeks
til 
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Forudindstilling af ønskede radiostationer
66
Lytte til FM-radio (kun NW-S703F/S705F/S706F)
Knappen 
til 
Menu
Når du indstiller "FM Auto Preset" ( side 62) eller "Manuel modtagelse"
( side 63), modtages der måske uønskede radiostationer, fordi modtagelsen
er for følsom. I dette tilfælde skal du indstille modtagelsen til "Scan Sens Low".
"Scan Sens High" er standardindstillingen.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af modtagelsen (Scan Sens)
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Scan Sens>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Scan Sens Low>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil stille modtagelsen tilbage
Vælg "Scan Sens High" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
67
Lytte til FM-radio (kun NW-S703F/S705F/S706F)
Knappen 
til 
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Mono/Auto>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Mono", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk modtagelse
Vælg "Auto" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
til 
Menu
Hvis der forekommer støj ved FM-modtagelse, kan du indstille til "Mono". Hvis
du indstiller til "Auto", indstilles stereo/monomodtagelse automatisk afhængigt
af modtageforholdene. "Auto" er indstillet som standard.
Indholdsfortegnelse
Skifte mellem mono/stereo (Mono/Auto)
68
Optagelse
Menu
Du kan optage sange på afspilleren uden brug af computeren ved at tilslutte
afspilleren og lydenheden til tilbehør (ekstraudstyr) til optagelse med
afspilleren. En holder (BCR-NWU3)* og optagekabel (WMC-NWR1)* fås til
afspilleren som ekstraudstyr.
Indholdsfortegnelse
Optagelse (Rec)
Tilslutning af en holder (ekstraudstyr)
Indeks
Lydenhed med LINEOUT
(f.eks. "Walkman")
Lydtilslutningskabel
Holder (ekstraudstyr)
* Noget tilbehør (ekstraudstyr) er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af det land/område,
hvor du har købt afspilleren.
 Tilslut lydenheden til tilbehøret (ekstraudstyr) til optagelse med
afspilleren.
Se den brugervejledning, der følger med tilbehøret (ekstraudstyr),
angående detaljerede oplysninger om optagelse med afspilleren.
 Tilslut afspilleren til det ekstra tilbehør til optagelse med
afspilleren.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge (Rec), og tryk på knappen 
for at bekræfte.
Afspilleren går i standby-tilstand, så du kan høre lyden fra lydkilden i de
medfølgende hovedtelefoner. Du kan også overvåge lydstyrken med
knappen VOL +/-, men det påvirker ikke optagelydstyrken.
Der vises en animation under beregning af den resterende tid for
optagelsen. Der kan ikke foretages handlinger, mens en animation vises.
Optagelsesvisning
Optagelsesstatus
Mappenavn
Sangnavn
Sync Rec-ikon Forløbet tid
Codec/Bithastighed
Fortsættes 
69
Optagelse
Hvis den synkroniserede optagelse er deaktiveret
Tryk på knappen  for at starte optagelsen i trin . Afspilleren registrerer
ikke lyden fra lydenheden.
Tryk på knappen  for at stoppe optagelsen.
 Tip
Se "Ændring af indstillinger for synkroniseret optagelse" ( side 71) for at aktivere/
deaktivere indstillingen for synkroniseret optagelse.
Tryk
på knappen DISPLAY/HOME for at skifte til skærmen med resterende optagetid.

Bemærkninger
2 GB er den maksimale optagekapacitet for en sang. Hvis en sang fylder mere end 2 GB,
vil den del, der ligger ud over 2 GB, blive optaget som den næste sang.
Du kan muligvis ikke optage med den rigtige lydkvalitet, afhængigt af
lydudgangsniveauet for lydenheden. Hvis det drejer sig om tilbehør med en kontakt til
skift af optageniveau, kan du muligvis opnå det rigtige optageniveau ved at justere på
kontakten til skift af optageniveau.
Se den brugervejledning, der følger med tilbehøret (ekstraudstyr) angående detaljerede
oplysninger om optagelse med afspilleren.
Indeks
Stop optagelse
Tryk på knappen .
Menu
på lydenheden.
Når den synkroniserede optagelse er indstillet, starter optagelsen
automatisk, når afspilleren registrerer lyden fra lydenheden.
Hvis der ikke registreres nogen lyd, holder afspilleren pause i optagelsen,
og når den igen registrerer lyd, starter den optagelse af lyd som den næste
sang.
Hvis der ingen lyd registreres i mere end 5 minutter, går afspilleren i
standby-tilstand.
Navnene på de optagne sange bliver "NNN_hhmm" (serienummer_time/
minut), og mappenavnene bliver "NN_mmdd" (serienummer_måned/
dag). Hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet på afspilleren, vises
"NNN_0000" (serienummer_0000). Det anbefales at indstille det aktuelle
klokkeslæt ( side 50).
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen  på afspilleren, og start derefter afspilningen
70
Optagelse
Indholdsfortegnelse
Indstilling af bithastigheden for sange til
optagelse (Rec Mode)
Du kan vælge bithastigheden for sange til optagelse
til 
Slædekontakt
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Optagefunktionen vises ved tilslutning af ekstra tilbehør til optagelse med afspilleren.
 Følg trin  til  i "Optagelse" ( side 68), hvorefter afspilleren
går i standby-tilstanden for optagelse.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Rec Mode>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede bithastighed, og
tryk på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Oversigt over indstillinger af bithastighed
Beskrivelse
af indstillingspunkt
ATRAC 256kbps
ATRAC 128kbps
ATRAC 64kbps
PCM
optager med ATRAC 256 kbps.
optager med ATRAC 128 kbps. (Standardindstilling)
optager med ATRAC 64 kbps.
optager med Linear-PCM 1.411 kbps.
Indeks
til 
Menu
Knappen 
71
Optagelse
Ændring af indstillinger for synkroniseret
optagelse (Sync Rec)
Indholdsfortegnelse
Du kan vælge indstillinger for synkroniseret optagelse. Hvis der ingen lyd* er
under optagelse i mere end 2 sekunder, holder afspilleren automatisk pause i
optagelsen, og når lyden vender tilbage, starter optagelsen igen.
*Ingen lyd betyder mindre end ca. 4,8 mV indgangsniveau i denne afspiller.
Menu
Slædekontakt
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Bemærk
Optagefunktionen vises ved tilslutning af ekstra tilbehør til optagelse med afspilleren.
 Følg trin  til  i "Optagelse" ( side 68), hvorefter afspilleren
går i standby-tilstanden for optagelse.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Sync Rec>", og tryk på knappen
 for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge den ønskede indstilling, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Sync Rec ON: Aktiver synkroniseret optagelse. (Standardindstilling)
Sync Rec OFF: Deaktiver synkroniseret optagelse.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
Knappen 
til 
72
Optagelse
Afspil sange, der er optaget med afspilleren.
til 
Slædekontakt
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Afspilning af optagne sange (Rec Data)
til 
Bemærk
(Search) ( side 21),
(Jacket Search) ( side 26) og
Sorter ( side 39),
(Intelligent Shuffle) ( side 17) er ikke tilgængelige for optagne sange. Disse funktioner
kan være tilgængelige, hvis du eksporterer optagne sange til SonicStage og derefter
overfører dem til afspilleren igen. For detaljer se SonicStage-hjælp.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
(Rec Data), og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Afspilningen af den første sang starter svarende til den valgte
afspilningstilstand ( side 73).
Hvis du vil hoppe til begyndelsen af sangen
Hvis du kortvarigt drejer slædekontakten til () i afspilnings- eller
stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste)
sang.
Hvis slædekontakten bevæges og derefter kortvarigt drejes til () i
afspilnings- eller stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen af den første
sang i den aktuelle (eller næste) mappe.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
Knappen DISPLAY/HOME
73
Optagelse
(PLAY MODE)
Menu
Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, inklusive
vilkårlig afspilning og udvalgt gentagelse af afspilning. Det er ikke muligt at
afspille sange, der er overført til afspilleren, kontinuert.
Indholdsfortegnelse
Skifte afspilningstilstand for optagne sange
Indeks
Knappen PLAY MODE/SOUND
 Tryk på knappen PLAY MODE/SOUND gentagne gange for at vælge
den ønskede afspilningstilstand.
Liste med afspilningstilstande
Afspilningstilstand/Ikon
Beskrivelse
Normal/Intet ikon
Alle optagne sange fra den aktuelle sang afspilles én
gang, hvorefter afspilningen stopper.
(Standardindstilling)
Alle sange i en mappe fra og med den aktuelle sang
afspilles én gang, hvorefter afspilningen stopper.
Alle optagne sange fra og med den aktuelle sang
gentages.
Alle sange i en mappe fra og med den aktuelle sang
gentages.
Den aktuelle sang gentages.
Folder (Mappe)/
Repeat All (Gentag alle)/
Repeat Folder (Gentag
mappe)/
Repeat 1 Song (Gentag én
sang)/ 1
Repeat Shuffle All (Gentag
alle vilkårligt)/ SHUF
Repeat Shuffle Folder
(Gentag mappe vilkårligt)/
SHUF
Den aktuelle sang afspilles, hvorefter alle de optagne
sange afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Den aktuelle sang afspilles, og derefter afspilles i
vilkårlig rækkefølge alle sangene i en mappe,
herunder den aktuelle sang.
74
Optagelse
Knappen 
til 
Slædekontakt
Indeks
til 
Knappen DISPLAY/HOME
Sletning af sange (Delete 1 Track)
 Tryk på knappen , mens den sang, der skal slettes, afspilles.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
Menu
Du kan slette sange, der er optaget med afspilleren. Kun sange, der er optaget
med afspilleren, kan slettes. Når du sletter sange, der er optaget med afspilleren,
kan du ikke gendanne dem. Vær omhyggelig, når du sletter sange.
Indholdsfortegnelse
Sletning af optagne sange
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Delete Rec Data>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Delete 1 Track", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Afspilning af den sang, der skal slettes, starter som bekræftelse.
 Drej slædekontakten for at vælge "OK", og tryk på knappen 
for at bekræfte.
"COMPLETE" vises, når sangen er slettet.
Bemærk
Når du vælger "Delete 1 Track" og sletter alle sangene i en mappe, slettes mappen
automatisk.
Fortsættes 
75
Optagelse...Sletning af optagne sange
Indholdsfortegnelse
Stop sletning af en sang
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Menu
Fortsættes 
Indeks
76
Optagelse...Sletning af optagne sange
Indholdsfortegnelse
Sletning af den optagne mappe (Delete Folder)
Bemærk
Det kan tage tid at fuldføre sletningen, hvis det drejer sig om mange sange.
Menu
 Tryk på knappen , mens den sang i mappen, som skal slettes,
afspilles.
skærmen HOME vises.
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Delete Rec Data>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Delete Folder", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "OK", og tryk på knappen 
for at bekræfte.
"COMPLETE" vises, når sangen er slettet.
Stop sletning af et album
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Fortsættes 
Indeks
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
77
Optagelse...Sletning af optagne sange
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Sletning af alle optagne sange (Delete All Rec Data)
Det kan tage tid at fuldføre sletningen, hvis det drejer sig om mange sange.
Menu
 Tryk på knappen , mens den optagne sang afspilles.
 Tryk på knappen DISPLAY/HOME, og hold den nede, indtil
 Drej slædekontakten for at vælge
 for at bekræfte.
(Settings), og tryk på knappen
 Drej slædekontakten for at vælge "Delete Rec Data>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "Delete All Rec Data", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Drej slædekontakten for at vælge "OK", og tryk på knappen 
for at bekræfte.
"COMPLETE" vises, når sangen er slettet.
Stop sletning af sange
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen DISPLAY/HOME.
Indeks
skærmen HOME vises.
78
Avancerede funktioner
Batterispændingen bliver lav som vist på batteriikonet. Hvis "LOW BATTERY"
vises, kan du ikke bruge afspilleren. I dette tilfælde skal du oplade batteriet ved
at tilslutte afspilleren til din computer.
Bemærkninger
Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 til 35ºC.
"DATA ACCESS" vises på displayet, når afspilleren har adgang til computeren. Frakobl
ikke afspilleren, når "DATA ACCESS" vises, ellers ødelægges de data, der overføres,
muligvis.
Nogle
USB-enheder, der er tilsluttet til computeren, kan påvirke afspillerens korrekte

funktion.
Alle kontrolknapperne på afspilleren er deaktiveret, når den er tilsluttet til en computer.
Indeks
På indikatoren for resterende batterispænding
Batteriikonet på displayet ( side 11) ændres som vist herunder. Se  side
108 for oplysninger om batterivarighed.
Menu
Afspilleren kan genoplades, når den er tilsluttet til en computer
Når du forbinder afspilleren til din computer, skal du bruge det medfølgende
USB-kabel.
Når indikatoren for resterende batterispænding på displayet viser:
, er
opladningen fuldført (opladningstiden er ca. 120 minutter*).
Når du bruger afspilleren første gang, eller hvis du ikke har brugt afspilleren i
længere tid, skal du genoplade den helt (til
på indikatoren for resterende
batterispænding i displayet).
*Dette er den omtrentlige opladetid, når batterispændingen er lav, og
indstillingen "USB Bus Powered" ( side 59) er "High-Power500mA" i
stuetemperatur. Opladetiden varierer i forhold til den resterende
batterispænding og batteriets tilstand. Hvis et batteri oplades i omgivelser
med lav temperatur, er opladetiden længere. Den vil også være længere, hvis
du overfører lydfiler til afspilleren under opladningen.
Indholdsfortegnelse
Genopladning af afspilleren
79
Avancerede funktioner
Ved at følge nogle få, enkle retningslinjer kan du forøge den spilletid, der er til
rådighed på en batteriopladning.
Gå i sleeptilstand
Hvis du trykker på knappen  for at stoppe afspilningen eller modtagelsen
af en FM-udsendelse (kun NW-S703F/S705F/S706F), forsvinder visningen, og
afspilleren går automatisk i sleeptilstand efter nogle få sekunder. Der bruges
lidt batteristrøm i sleeptilstand.
Bemærk
Lad ikke afspilleren i lange perioder være tilsluttet til en bærbar computer, der ikke er
tilsluttet lysnettet, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Indeks
Justering af sangformat og bithastighed
Afspilletiden varierer, da batteriforbruget kan blive påvirket af formatet og
bithastigheden på de lydfiler, der afspilles.
F.eks. giver en fuld batteriopladning en spilletid på ca. 50 timer for sange i
ATRAC-format ved 132 kbps, men en spilletid på kun ca. 40 timer for sange i
WMA-format ved 128 kbps. (For NW-S603/S605, eller når funktionen
Støjundertrykkelse er sat til “OFF” for NW-S703F/S705F/S706F). For detaljer,
se "Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning)" ( side 108). De nøjagtige
spilletider for en fuld opladning afhænger af driftsbetingelserne og afspillerens
omgivelser.
Menu
Autoslukning af display
Indstilling af displayet, så det slukker efter en bestemt tid, hvor afspilleren ikke
har været i brug (ca. 15 sekunder), kan hjælpe med at spare på batteriet.
Se "Skærmbilledet til indstilling af strømbesparelse (Power Save Mode)"
( side 60) for at få oplysninger om indstilling.
Indholdsfortegnelse
Maksimering af batteriets levetid
80
Avancerede funktioner
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en gængs
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMAformatet giver den samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre
filstørrelse.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) er et generelt udtryk,
som bruges om ATRAC3, ATRAC3plus og ATRAC Advanced Lossless
formater. ATRAC3 er en lydkomprimeringsteknologi, der opfylder
efterspørgslen efter såvel lyd i høj kvalitet som høj komprimering. ATRAC3
kan komprimere lydfiler til ca. 1/10 af størrelsen på standard cd-lydfiler.
ATRAC3plus, en mere avanceret version af ATRAC3, kan komprimere lydfiler
til ca. 1/20 af størrelsen på standard cd-lydfiler.
"ATRAC Advanced Lossless" er en lydkomprimeringsteknologi til optagelse
uden forringelse. For at bevare afspilningskompatibiliteten med almindelige
apparater optager denne teknologi data ved at komprimere cd-musikdata til ca.
30-80%* af deres oprindelige størrelse i kombination med
lydkomprimeringsteknologien "ATRAC3" eller "ATRAC3plus".
* Komprimeringsforholdet afhænger af sangen.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en gængs
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO
(International Organization for Standardization). AAC-formatet giver den
samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.
Linear-PCM: Linear-PCM er et lydoptagelsesformat uden digital
komprimering. Du kan lytte til lyden i samme kvalitet som cd-musik ved
optagelse i dette format.
Hvad er bithastighed?
Bithastighed henviser til den mængde data, der anvendes til at gemme hvert
sekund med lyd.
Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men der kræves
mere lagringsplads til den samme mængde lyd.
Fortsættes 
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en gængs lydkomprimeringsteknologi,
der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO (International Organization for
Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til omkring 1/10 af størrelsen på standard-cdlydfiler.
Menu
Hvad er format?
En sangs format henviser til den metode, som SonicStage anvender til at
gemme sangens lydinformationer, når sange importeres til SonicStage fra
internettet eller lyd-cd’er.
Almindelige formater omfatter MP3, WMA og ATRAC mv.
Indholdsfortegnelse
Hvad er format og bithastighed?
81
Avancerede funktioner... Hvad er format og bithastighed?
Indholdsfortegnelse
Menu
Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagringsplads?
Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men der kræves
mere lagringsplads til den samme mængde lyd, så du kan gemme færre sange
på afspilleren. Med lavere bithastigheder kan du gemme flere sange, men med
en lavere lydkvalitet. Se  side 106 og 107 for detaljer om understøttede
lydformater og bithastighed.
Bemærk
Indeks
Hvis du importerer en sang fra en cd til SonicStage med en lav bithastighed, kan du ikke
forbedre sangens lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når du overfører sangen
fra SonicStage til afspilleren.
82
Avancerede funktioner
Hvis sange skal afspilles uden pauser, skal du importere alle sangene på et enkelt album
uden pauser på én gang til SonicStage software i det samme ATRAC*-format.
* Undtagen ATRAC Advanced Lossless.
Indeks
Bemærk
Menu
Hvis du importerer sange til SonicStage i formatet ATRAC* og overfører dem
til afspilleren, kan du afspille dem kontinuerligt på afspilleren uden pause
mellem numrene.
F.eks. kan et album, der indeholder en lang optagelse af en live-optræden uden
pauser mellem numrene, afspilles kontinuerligt, når sangene er importeret til
SonicStage i formatet ATRAC* og derefter overført til afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange uden pauser
83
Avancerede funktioner
Sanginformationer for visse cd’er kan muligvis ikke hentes fra internettet. For sange, der
ikke findes i internetdatabasen, kan du manuelt indtaste og redigere sanginformationer i
SonicStage. Se SonicStage-hjælp for at se detaljer om redigering af sanginformationer.
Indeks
Bemærk
Menu
Når du importerer cd-sange til SonicStage, henter SonicStage automatisk
informationer om sangene (som f.eks. albumtitel, kunstnernavn og sangnavn)
fra en gratis cd-database-tjeneste (CDDB, the Gracenote CD DataBase) på
internettet. Når sange overføres til afspilleren, overføres disse
sanginformationer sammen med sangene.
Når disse informationer er knyttet til dine sange, er det muligt at anvende
afspillerens forskellige, avancerede søgefunktioner.
Indholdsfortegnelse
Hvordan importeres sanginformationer til
afspilleren?
84
Avancerede funktioner
Menu
Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved
at overføre disse med Windows Stifinder. Hvis afspilleren er tilsluttet til
computeren, vises den indbyggede flash-hukommelse i Windows Stifinder som
en flytbar lagerenhed.
Indholdsfortegnelse
Lagring af andre data end lydfiler
Bemærkninger
Indeks
Brug ikke SonicStage, mens du bruger Windows Stifinder til at arbejde med afspillerens
indbyggede flash-hukommelse.
Brug
altid SonicStage til at overføre lydfiler, som du vil afspille på afspilleren. Lydfiler,

der er overført med Windows Stifinder, kan ikke afspilles på afspilleren.
Kobl ikke det medfølgende USB-kabel fra computeren, mens data overføres mellem en
computer og afspilleren, da de data, der overføres, kan blive beskadiget.
Formatér
ikke den indbyggede flash-hukommelse med Windows Stifinder. Hvis du

vil formatere den indbyggede flash-hukommelse, skal du formatere den med menuen
"Format" i afspilleren ( side 57).
85
Avancerede funktioner
For kunder der har købt de oversøiske modeller, besøg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Overfør opdateringsprogrammet til din computer fra webstedet.
Tilslut afspilleren til din computer, og start derefter
opdateringsprogrammet.
Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens
firmware.
Opdateringen af firmwaren er udført.
Indeks
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
Menu
Du kan opdatere afspillerens firmware, så du kan tilføje nye funktioner til
afspilleren, ved at installere den nyeste firmware til afspilleren. Besøg følgende
websites for detaljer og informationer om den nyeste firmware, og hvordan den
installeres:
Indholdsfortegnelse
Opgradering af afspillerens firmware
86
Fejlfinding
Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at
løse problemet.
Alle de sange og de indstillinger, der er lagret i afspilleren, slettes ikke, heller
ikke når du nulstiller den.
Menu
1 Tryk på knappen RESET med en lille stift el.lign.
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Indeks
Knappen RESET
2 Find problemsymptomerne i følgende fejlfindingstabeller, og prøv alle
de fejlrettende handlinger, der er nævnt.
3 Se efter informationer om problemet i SonicStage-hjælp.
4 Se efter informationer om problemet på et af vores support-websteder.
For kunder i USA, besøg: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada, besøg: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa, besøg: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latinamerika, besøg: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder der har købt de oversøiske modeller, besøg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Hvis de fremgangsmåder, der er beskrevet herover, ikke løser
problemet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Betjening
Symptom
Årsag/Løsning
Der er ingen lyd.
Lydstyrken er indstillet til nul.
Skru op for lydstyrken ( side 8).
Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt.
Tilslut hovedtelefonstikket korrekt ( side 10).
Hovedtelefonstikket
er snavset.

Rens
hovedtelefonstikket
med en blød, tør klud.

Der er ikke gemt nogen lydfiler i den indbyggede
flash-hukommelse.
Hvis "NO DATA" vises, skal du overføre lydfiler
fra computeren.
Fortsættes 
87
Fejlfinding
Der genereres støj.
Støjundertrykkelse er indstillet på et stille sted.
Støjen har en tendens til at være mere hørbar på
et stille sted eller afhængig af typen af støj.
Deaktivering af støjundertrykkelse ( side 28).
Hertil kommer, at hovedtelefoner, der leveres
sammen med NW-S703F/S705F/S706F, er
designet med ret høj følsomhed for at gøre
virkningen af Støjundertrykkelse maksimal på
steder med meget støj som udendørs eller i toget.
Derfor kan du muligvis høre støj på et stille sted,
selvom du deaktiverer Støjunderstykkelse.
Et apparat, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
Når du bruger apparater, som f.eks. mobiltelefoner,
skal du holde dem borte fra afspilleren.
Funktionen
Hovedtelefonerne passer ikke rigtigt.
Støjundertrykkelse virker Juster hovedtelefonerne, så de passer til dine ører
ikke.
( side 29).
Afspilleren
er i stoptilstand.

Funktionen Støjundertrykkelse er kun tilgængelig
i afspilningstilstand eller ved modtagelse af FM.
Afspilleren
bruges på et stille sted.

Funktionen Støjundertrykkelse er muligvis ikke
effektiv på et stille sted eller afhængig af typen af støj.
Funktionen VPT eller
Ved udgangssignal til eksterne højttalere og brug af
Klar stereo virker ikke.
holderen (ekstraudstyr) virker indstillingerne VPT
og funktionen Klar stereo muligvis ikke, fordi
afspilleren kun er beregnet til kompatible
hovedtelefoner. Dette er ikke en fejlfunktion.
Knapper fungerer ikke.
Skydeknappen HOLD står i stillingen HOLD.
Skub skydeknappen HOLD til den modsatte
stilling ( side 10).
Afspilleren indeholder fugt.
Vent et par timer for at lade afspilleren tørre.
Den resterende batterispænding er lav eller utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at tilslutte til computeren
( side 78).
Hvis opladning ikke hjælper, skal du trykke på
knappen RESET for at nulstille afspilleren
( side 86).
Afspilleren fungerer ikke. Den resterende batterispænding er utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at tilslutte til computeren
( side 78).
Hvis opladning ikke hjælper, skal du trykke på
knappen RESET for at nulstille afspilleren
( side 86).
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
88
Fejlfinding
Sange, der er overført,
kan ikke findes.
Afspillerens indbyggede flash-hukommelse er
formateret med Windows Stifinder.
Formatér den indbyggede flash-hukommelse med
menuen "Format" i afspilleren ( side 57).
Det
medfølgende USB-kabel er blevet koblet fra

computeren, mens data blev overført.
Overfør brugbare filer tilbage til computeren, og
formatér den indbyggede flash-hukommelse med
menuen "Format" i afspilleren ( side 57).
Lydstyrken er ikke høj
nok.
AVLS er aktiveret.
Deaktiver AVLS ( side 48).
Der er ingen lyd i den
Hovedtelefonstikket er ikke isat helt.
højre kanal i
Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt,
hovedtelefonerne.
bliver lyden ikke gengivet korrekt. Tilslut
Eller lyden fra højre kanal
hovedtelefonerne i stikket, indtil det klikker
høres i begge
( side 10).
hovedtelefoner.
Afspilningen stoppede
Den resterende batterispænding er utilstrækkelig.
pludseligt.
Oplad batteriet ved at tilslutte til computeren
( side 78).
Afspilleren kan ikke
Den resterende batterispænding er utilstrækkelig
formatere.
eller opbrugt.
Oplad batteriet helt.
Display
Symptom
Årsag/Løsning
"" vises for en titel.
Der er tale om tegn, der ikke kan vises på afspilleren.
Brug den medfølgende SonicStage til at omdøbe
titlen med korrekte tegn.
Opladning af batteriet
Symptom
Årsag/Løsning
Batteriets levetid er for
kort
Driftstemperaturen er under 5°C.
Batteriets levetid bliver kortere pga. batteriets
karakteristika. Dette er ikke en fejlfunktion.
Batteriopladetiden
er ikke tilstrækkelig.

Oplad
batteriet
i
længere tid, hvis USB
forbindelsen (USB Power Powered) er indstillet
til "Low-Power100mA" ( side 59).
Ved justering af indstillingerne eller korrekt styring
af strømforsyningen er det muligt at spare
batteristrøm og bruge afspilleren i længere tid
( side 79).
Det er nødvendigt at udskifte batteriet.
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
89
Fejlfinding
Afspilleren kan ikke
oplade batteriet.
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på din computer.
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
Brug det medfølgende USB-kabel
Batteriet
er blevet opladet ved en

omgivelsestemperatur uden for intervallet 5 °C til
35 °C.
Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur i
intervallet 5 °C til 35 °C.
Tilslutning til computeren/SonicStage
Symptom
Årsag/Løsning
SonicStage-softwaren kan Computerens operativsystem er ikke kompatibelt
ikke installeres.
med SonicStage.
Se systemkravene ( side 109).
Alle Windows-programmer er ikke lukket.
Hvis du starter installationen, mens andre
programmer kører, kan der opstå fejl. Dette
gælder særligt for programmer, der kræver mange
systemressourcer, som f.eks.
virusbeskyttelsessoftware.
Der
er ikke tilstrækkelig ledig plads på computerens

harddisk.
Du skal bruge mindst 200 MB ledig plads. Slet
alle unødvendige filer på din computer.
Du
er ikke logget på som en "Administrator".

Hvis du ikke er logget på som en "Administrator",
mislykkes installationen af SonicStage muligvis.
Sørg for, at du er logget på en konto med
rettigheden "Administrator".
Statuslinjen på
Installationen skrider normalt fremad. Vent venligst.
computerskærmen
Afhængigt af dit systemmiljø kan det tage 30
bevæger sig ikke under
minutter eller mere.
installation. Der har ikke
været lys i indikatoren for
computerens harddisk i
nogle minutter.
SonicStage starter ikke.
Computerens systemmiljø er ændret, måske pga. en
opdatering af Windows-operativsystemet.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Opladning af batteriet (fortsættes)
90
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Indeks
Fortsættes 
Menu
"USB CONNECT" vises USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
ikke, når afspilleren er
på din computer.
forbundet til computeren
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
med det medfølgende
Brug det medfølgende USB-kabel
USB-kabel.
Der anvendes en USB-hub.
Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer
muligvis ikke. Tilslut afspilleren direkte til
computeren.
Vent
på godkendelse af SonicStage-softwaren.

Et
andet
program kører på computeren.

Frakobl USB-kablet, vent nogle få minutter, og
tilslut det igen. Hvis problemet fortsat opstår, skal
du frakoble USB-kablet, genstarte computeren og
derefter tilslutte USB-kablet igen.
Afspillerens USB-forbindelse (USB Bus Powered) er
indstillet til "High-Power500mA".
Indstil "USB Bus Powered" til "LowPower100mA" ( side 59).
Installationen af SonicStage-softwaren mislykkedes.
Afbryd forbindelsen mellem afspilleren og
computeren, og geninstaller softwaren ved hjælp
af den medfølgende cd-rom ( "Quick Start
Guide"). Lydfiler, der er registreret ved den
tidligere installation, vil være tilgængelige med
den nye SonicStage-installation.
Afspilleren genkendes
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
ikke af computeren, når
på din computer.
den er forbundet til
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
computeren.
Der
anvendes en USB-hub.

Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer
muligvis ikke. Tilslut afspilleren direkte til
computeren.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsættes)
91
Fejlfinding
Lyddata kan ikke
overføres til afspilleren
fra computeren.
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på din computer.
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
Overfør alle unødvendige sange tilbage til din
computer for at forøge den ledige plads.
Du
har allerede overført mere end 65.535 sange eller

mere end 8.192 sanglister til den indbyggede flashhukommelse, eller du forsøger at overføre en
sangliste, der indeholder mere end 999 sange.
Sange
med en begrænset afspilningsperiode eller

afspilningsantal kan muligvis ikke overføres pga.
begrænsninger, der er indstillet af
copyrightindehavere. Kontakt distributøren for at få
detaljer om indstillingerne af de enkelte lydfiler.
Kun et mindre antal
sange kan overføres til
afspilleren. (Den
tilgængelige optagetid er
kort.)
Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
Overfør alle unødvendige sange tilbage til din
computer for at forøge den ledige plads.
Der
er gemt data, der ikke indeholder lyd, i den

indbyggede flash-hukommelse.
Flyt data, der ikke indeholder lyd, til computeren
for at forøge den ledige plads.
Lyddata kan ikke
overføres tilbage til din
computer fra afspilleren.
Den computer, du forsøger at overføre sange til, er
ikke den samme computer, som sangene oprindeligt
blev overført fra.
Sange kan kun overføres til den computer, de
oprindeligt kom fra. Hvis sange ikke kan
overføres tilbage til computeren, og du ønsker at
slette sange på afspilleren, skal du vælge sangene i
SonicStage software og klikke på for at slette
dem.
Lyddataene er slettet fra den computer, du anvendte
til overførslen til afspilleren.
Lyddataene kan ikke overføres tilbage til din
computer, hvis sangen er slettet fra den computer,
der blev anvendt til overførslen til afspilleren.
Afspilleren bliver ustabil, Der anvendes en USB-hub eller et USBnår den er tilsluttet til
forlængerkabel.
computeren.
Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et
forlængerkabel fungerer muligvis ikke. Tilslut det
medfølgende USB-kabel direkte til computeren.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsættes)
92
Fejlfinding
Du kan ikke høre FMradio tilfredsstillende.
Modtagefrekvensen er ikke indstillet nøjagtigt.
Vælg frekvensen manuelt for at forbedre
modtagelsen ( side 63).
Modtagelsen er svag, og
lydkvaliteten er ringe.
Radiosignalet er svagt.
Lyt til FM-radio tæt på et vindue, da signalet kan
være svagt inde i bygninger eller køretøjer.
Hovedtelefonkablet er ikke udstrakt tilstrækkeligt.
Hovedtelefonkablet fungerer som antenne. Stræk
hovedtelefonkablet så langt ud som muligt.
FM-modtagelsen er
påvirket af støj.
Et apparat, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
Når du bruger apparater, som f.eks.
mobiltelefoner, skal du holde dem borte fra
afspilleren.
Optagelse
Symptom
Årsag/Løsning
Der opstår støj under
optagelse.
Hvis tilbehøret (ekstraudstyr) til optagelse med
afspilleren er forsynet med en kontakt til skift af
optageniveau, er denne ikke indstillet korrekt.
Indstil kontakten til den position, som svarer til
den tilsluttede lydenhed. For detaljer, se
brugervejledningen til tilbehøret (ekstraudstyr)
angående optagelse med afspilleren.
Den resterende optagetid Systemet skal bruge ca. 6 MB som reservekapacitet.
vises som "0:00:00", og
der kan ikke optages,
selvom der er ledig plads.
De første få sekunder
Optagelsen blev startet, før standby-tilstanden for
optages ikke.
optagelse var blevet indstillet.
Start optagelsen, når du har kontrolleret, at "Rec
Standby" vises.
Når synkroniseret optagelse indstilles, registreres
lyden muligvis ikke for sange, som f.eks. toner
langsomt ind eller ud, afhængigt af den optagne
sang.
Deaktiver synkroniseret optagelse, og optag sange
( side 71).
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
FM-tuner (kun NW-S703F/S705F/S706F)
93
Fejlfinding
Årsag/Løsning
"TRACK FULL" vises
selvom den maksimale
optagetid ikke er nået.
Det maksimale antal sange, der kan optages med
afspilleren, er 4.000. Der kan ikke optages flere
sange end det maksimale antal.
Sletning af unødvendige sange ( side 74).
Eksporter de optagne sange til en pc.
Fortsættes 
Indeks
Den resterende optagetid På grund af begrænsninger i systemet bliver den
forbliver den samme,
resterende optagetid muligvis ikke opdateret,
selvom der slettes sange.
selvom der slettes korte sange.
Der kan ikke optages.
Afspilleren er ikke tilsluttet til det ekstra tilbehør til
optagelse, f.eks. holderen.
Tilslut til det ekstra tilbehør, f.eks. holderen, for
optagelse med afspilleren ( side 68).
Batterispændingen
er lav.

Sletning af unødvendige sange ( side 74).
Eksporter de optagne sange til en computer.
Det maksimale antal sange, der kan optages med
afspilleren, er 4.000. Du kan ikke optage mere end
4.000 sange.
Sletning af unødvendige sange ( side 74).
Eksporter de optagne sange til en computer.
Afspilleren er ikke tilsluttet rigtigt til lydkilden.
Tilslut afspilleren rigtigt ved hjælp af det ekstra
tilbehør til optagelse med afspilleren.
Det
tilslutningskabel, der hører til afspilleren,

bruges ikke.
Tilslut det tilhørende tilslutningskabel til
afspilleren.
Afspilleren er tilsluttet til en computer.
Frakobl computeren.
Netledningen var frakoblet under optagelsen.
De optagne data går tabt. Start optagelsen igen fra
den første sang.
Den samlede optagetid
Når du optager mange korte sange, kan de blive
og den resterende
optaget med automatisk indsættelse af mellemrum
optagetid svarer ikke til
mellem sangene på grund af systembegrænsninger.
den maksimale optagetid. Dette kan forøge den samlede optagetid og resultere
i uoverensstemmelsen.
Den optagne lyd er lav.
Lydkildens udgangsniveau er lavt.
Juster lydniveauet som angivet i
brugervejledningen til det ekstra tilbehør til
optagelse med afspilleren.
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Optagelse (fortsættes)
94
Fejlfinding
Det tager tid at skifte til
standby-tilstand for
optagelse.
Filen er fragmenteret.
Overfør brugbare filer tilbage til computeren med
SonicStage, og formatér den indbyggede flashhukommelse i menuen Format i afspilleren
( side 57).
Optagne sange kan ikke
slettes.
Sangen eller mappen, der kan ikke slettes, er
indstillet til "Skrivebeskyttet" på en computer.
Få vist dataene i Windows Stifinder, og fjern
markeringen "Skrivebeskyttet" under "Egenskab"
for filen eller mappen.
Batteristrømmen er utilstrækkelig eller opbrugt.
Oplad batteriet helt ( side 78).
Mappen er ikke blevet
slettet, selvom alle de
optagne sange er blevet
slettet.
Der er andre filer end de optagne sange i mappen.
Åbn dataene i Windows Stifinder, og slet filerne
ud over de sange, der er blevet optaget med
afspilleren.
Andet
Symptom
Årsag/Løsning
Der lyder ingen biplyd,
når afspilleren betjenes.
Bip er indstillet til "Beep OFF".
Indstil til "Beep ON" i menuen "Beep"
( side 49).
Under opladning kan afspilleren blive en anelse
varm.
Afspilleren bliver varm.
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Optagelse (fortsættes)
95
Fejlfinding
Følg instruktionerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet.
Løsning
ACCESS
Meddelelsen vises, når
USB-kablet kobles fra
computeren eller ved
nulstilling af afspilleren
( side 86).
Lydstyrken overskrider
den nominelle værdi,
mens AVLS er aktiveret.
Dette er ikke en
fejlmeddelelse. Vent, indtil
meddelelsen forsvinder.
AVLS (blinker)
CANNOT PLAY
Afspilleren kan ikke
afspille visse filer pga.
ikke-kompatible
formater.
Overførslen er blevet
afbrudt.
CHARGE ERROR
Strømforsyningen er
unormal.
Der er adgang til den
indbyggede flashhukommelse.
DATA ACCESS
DRM ERROR
EXPIRED
Skru ned for lydstyrken,
eller deaktivér AVLS
( side 48).
Hvis du ikke har brug for
sangen, der ikke kan
afspilles, kan du slette den
fra den indbyggede flashhukommelse. Se "Hvis du
vil slette unormale data
fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 98)
for detaljer.
Prøv en anden computer.
Vent på, at adgangen
afsluttes. Denne
meddelelse vises, når der
er adgang til den
indbyggede flashhukommelse.
En ikke-autoriseret
Overfør den normale
lydfil tilbage til
distributionsfil er
computeren, og formater
detekteret for
derefter den indbyggede
copyrightbeskyttelse.
flash-hukommelse. For
detaljer, se "Hvis du vil
slette unormale data fra
den indbyggede flashhukommelse" ( side 98).
Du forsøger at afspille en Hvis du ikke har brug for
sang med restriktioner for sangen, der ikke kan
afspilles, kan du slette den
afspilning.
fra den indbyggede flashhukommelse. Se "Hvis du
vil slette unormale data
fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 98)
for detaljer.
Fortsættes 
Indeks
Betydning
Menu
Meddelelse
Indholdsfortegnelse
Meddelelser
96
Fejlfinding...Meddelelser
Betydning
FILE ERROR
Filen kan ikke læses.
Filen er ikke normal.
HOLD
LOW BATTERY
MEMORY ERROR
MEMORY FULL
Fortsættes 
Indeks
FORMAT ERROR
Overfør den normale lydfil
tilbage til computeren, og
formatér derefter
afspilleren. Se "Hvis du vil
slette unormale data fra
den indbyggede flashhukommelse" ( side 98)
for detaljer.
Det maksimale antal
Det maksimale antal
mapper, der kan optages, mapper, der kan optages
med afspilleren, er 255.
er nået.
Slet unødvendige mapper
( side 76), og start
optagelsen igen.
Den indbyggede flashFormatér afspilleren med
menuen "Format". Se "Hvis
hukommelse blev
du vil slette unormale data
formateret på en
fra den indbyggede flashcomputer.
hukommelse" ( side 98)
for detaljer.
Afspilleren kan ikke
For at betjene afspilleren skal
du skubbe skydeknappen
betjenes, fordi
skydeknappen HOLD står HOLD til den modsatte
stilling ( side 10).
i stillingen HOLD.
Batterispændingen er lav. Du skal oplade batteriet
( side 78).
Der er et problem med
Overfør den normale lydfil
tilbage til computeren, og
den indbyggede flashformater derefter afspilleren
hukommelse.
ved hjælp af menuen
"Format". For detaljer, se
"Hvis du vil slette unormale
data fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 98).
Hvis meddelelsen stadig vises,
skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Afspilleren er løbet ud Optagetiden afhænger af den
for hukommelse under ledige plads i den interne flashhukommelse. Slet unødvendige
optagelse.
sange ( side 74), og start
Du har startet
optagelsen, mens der var optagelsen igen. Du skal også,
når meddelelsen fortsat vises,
for lidt hukommelse.
trykke på knappen DISPLAY/
HOME og holde den nede for
at komme ud af
optagetilstanden.
Menu
FOLDER FULL
Løsning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
97
Fejlfinding...Meddelelser
Der er ingen lydfiler i den Brug SonicStage til at
indbyggede flashoverføre lydfiler, hvis der
hukommelse.
ikke er nogen lydfiler i
den indbyggede flashhukommelse.
Afspilleren blev koblet fra Data kan gendannes ved
computeren under
at starte SonicStage via en
overførsel af lydfiler.
computer.
Hvis dataene ikke
gendannes, skal du
overføre den normale
lydfil tilbage til
computeren og derefter
formatere afspilleren. For
detaljer, se "Hvis du vil
slette unormale data fra
den indbyggede flashhukommelse" ( side 98).
Der findes ingen sange i Brug SonicStage til at
det valgte emne.
overføre lydfiler.
Der er allerede
Du kan forudindstille op
forudindstillet 30
til 30 radiostationer. Hvis
radiostationer.
du vil forudindstille flere
stationer, skal du først
slette uønskede stationer
( side 65) og herefter
forudindstille de stationer,
du ønsker.
Du har forsøgt at slette
Fjern markeringen
"Skrivebeskyttet" sange.
"Skrivebeskyttet" for
mappen eller sangen på en
computer.
Afspilleren tilsluttes og
Dette er ikke en fejl. Vent,
frakobles en computer,
indtil meddelelsen
når den intelligente
forsvinder.
funktion i SonicStage
deaktiveres.
Der er et problem med
Kontakt din nærmeste
hardwaren.
Sony-forhandler.
Du har forsøgt at optage Det maksimale antal
mere end 255 sange i en sange, du kan optage i en
mappe, er 255, og det
mappe.
Du har forsøgt at optage maksimale antal sange er
mere end 4.000 sange. 4.000. Optag igen, når du
har slettet unødvendige
sange.
NO ITEM
PRESET FULL
READ ONLY
SIMPLE MODE
SYSTEM ERROR
TRACK FULL
Fortsættes 
Indeks
NO DATA
NO DATABASE
Løsning
Menu
Betydning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
98
Fejlfinding...Meddelelser
Betydning
UPDATE ERROR
Afspilleren ikke kan
opdatere firmwaren.
USB CONNECT
Hvis du vil slette unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse
Hvis "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR",
"FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" eller "NO DATABASE" vises, er der
et problem med alle eller en del af de data, der er lagret i den indbyggede flashhukommelse. Følg fremgangsmåden herunder for at slette data, du ikke kan
afspille.
1 Tilslut afspilleren til computeren, og start SonicStage.
2 Hvis du allerede har specificeret dataene med problemerne, skal du
slette dataene med SonicStage.
3 Hvis problemet består, skal du overføre alle data uden problemer
tilbage til computeren med SonicStage, mens afspilleren er tilsluttet til
computeren.
4 Kobl afspilleren fra computeren, og formatér derefter den indbyggede
flash-hukommelse med menuen "Format" ( side 57).
Indeks
Følg instruktionerne på
skærmen på computeren,
og opdatér igen.
Afspilleren er tilsluttet til Dette er ikke en
en computer.
fejlfunktion. Du kan
betjene afspilleren med
SonicStage, men du kan
ikke betjene kontrollerne
på afspilleren.
De følgende funktioner
Tilslut de medfølgende
blev brugt, da
hovedtelefoner eller
hovedtelefonerne til brug hovedtelefoner til brug med
med Støjundertrykkelse funktionen
ikke var tilsluttet.
Støjundertrykkelse.
Støjundertrykkelse
( side 28)
Kontrolindstilling til
Støjundertrykkelse
( side 38)
Menu
USE ORIGINAL HEADPHONE
(kun NW-S703F/S705F/S706F)
Løsning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
99
Fejlfinding
Følg fremgangsmåden herunder for at fjerne den leverede software fra din
computer.
Menu
 Klik på "Start" – "Kontrolpanel".1)
Indholdsfortegnelse
Afinstallation af SonicStage
 Dobbeltklik på "Tilføj eller fjern programmer"2).
derefter på "Fjern".
Følg de instruktioner, der vises, og genstart din computer.
Afinstallationen færdiggøres, når computeren genstartes.
"Indstillinger" – "Kontrolpanel" på Windows 2000 Professional.
"Rediger/fjern" på Windows 2000 Professional.
1)
2)
Bemærk
Når du installerer SonicStage, installeres "OpenMG Secure Module" samtidig. Slet ikke
"OpenMG Secure Module", da det muligvis bruges af anden software.
Indeks
 Klik på "SonicStage X.X" i listen "Installerede programmer", og klik
100
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Menu
Indeks
Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder inden for EU og
andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det
afleveres til et relevant afleveringssted til genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
medvirker du til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet
og menneskers helbred, der ellers kan forekomme ved forkert affaldshåndtering
af dette produkt. Genbrug af materialer medvirker til bevarelse af naturlige
ressourcer. For flere detaljerede informationer om genbrug af dette produkt
skal du kontakte din kommune, den lokale genbrugsstation eller den butik,
hvor du købte produktet.
Relevant tilbehør: Hovedtelefoner
101
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedsforanstaltninger
Anbring ikke en tung genstand ovenpå afspilleren, og udsæt den ikke for
kraftige stød. Det kan forårsage fejl eller skade på afspilleren.
Brug
aldrig din afspiller, hvor den udsættes for ekstreme lysforhold,

temperaturer, fugt eller vibrationer. Afspilleren kan blive misfarvet, forvredet
eller beskadiget.
Udsæt aldrig afspilleren for høje temperaturer, f.eks. i en bil, der holder
parkeret i solen eller direkte sollys.
Undgå at efterlade afspilleren på et sted med meget støv.
Undgå at efterlade afspilleren på et ustabilt eller skråt underlag.
Hvis afspilleren forårsager interferens med radio- eller tv-modtagelse, skal du
slukke den og flytte den væk fra radioen eller tv’et.
Fortsættes 
Indeks
Installation
Menu
Pas på ikke at kortslutte stikkene på afspilleren med andre metalgenstande.
Undgå at berøre det genopladelige batteri med de bare hænder, hvis det
lækker. Da batterivæsken kan blive inden i afspilleren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler, hvis batteriet lækker. Hvis du får væsken i øjnene,
må du ikke gnide øjnene, da det kan føre til blindhed. Skyl øjnene med rent
vand, og søg læge.
Hvis du får væsken på kroppen eller tøjet, skal du også straks vaske den af. I
modsat fald kan du få forbrændinger eller skader. Hvis du får forbrændinger
eller skader af batterivæsken, skal du søge læge.
Undgå at hælde vand på afspilleren, og stik ingen fremmedlegemer ind i den.
Hvis du gør dette, kan der opstå brand, eller du kan få elektrisk stød.
Hvis dette sker, skal du omgående slukke for afspilleren og koble USB-kablet
fra samt kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
Kom ikke afspilleren i ilden.
Adskil eller ombyg ikke afspilleren. Hvis du gør dette, kan du få elektrisk
stød. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center for at
få udskiftet de genopladelige batterier, få afspilleren kontrolleret indeni eller
få den repareret.
102
Andre oplysninger...Sikkerhedsforanstaltninger
Indholdsfortegnelse
Når du bruger afspilleren, skal du huske at følge sikkerhedsforanstaltningerne
nedenfor for at undgå at forvride hylstret eller forårsage fejl på afspilleren.
–Undgå at sætte dig ned med afspilleren i baglommen.
Menu
Varmedannelse
Der kan dannes varme i afspilleren under opladning, hvis den anvendes i en
lang periode.
Med hovedtelefoner
Trafiksikkerhed
Brug ikke hovedtelefonerne, mens du kører, cykler eller betjener et
motorkøretøj. I modsat fald kan der kan opstå farlige situationer, og brug af
hovedtelefoner er forbudt mange steder. Det kan også være farligt at høre for
høj musik, når du krydser en vej. Du skal udvise stor forsigtighed eller slukke
for afspilleren, når der er risiko for farefulde situationer. Husk også at passe på
trafikken og vejens beskaffenhed, når du bruger afspilleren, mens du går.
Brug af funktionen Støjundertrykkelse (kun NW-S703F/S705F/S706F) blokerer
lyden fra omgivelserne, så det kan være vanskeligt at høre lyden i trafikken og
på byggepladser osv. Undgå at lytte i hovedtelefonerne, hvor hørelsen kan blive
forringet.
Undgå høreskader
Du bør ikke bruge hovedtelefonerne med for høj musik. Høreeksperter advarer
mod konstant, høj og langvarig afspilning. Hvis du får ringen for ørerne, skal
du reducere lydstyrken eller holde op med at bruge afspilleren.
Skru ikke for højt op på én gang, specielt når du bruger hovedtelefoner. Skru
gradvist op, så dine ører ikke skades af høj lyd.
Vis hensyn
Hold lydstyrken på et moderat niveau. Så kan du høre udendørs lyde og tage
hensyn til andre mennesker omkring dig.
Fortsættes 
Indeks
–Undgå at komme afspilleren i en taske med hovedtelefonerne/
øreproptelefonerne viklet omkring, og udsæt ikke tasken for stærke stød.
Ørepropperne
kan forringes på grund af lang tids opbevaring eller brug.

Hvis du får ubehag efter brug af afspilleren, skal du straks holde op med at
bruge den.
103
Andre oplysninger...Sikkerhedsforanstaltninger
Indholdsfortegnelse
Advarsel
Du må ikke bruge din afspiller med hovedtelefonerne i tordenvejr.
Hvis du får en allergisk reaktion af hovedtelefonerne, skal du straks holde op
med at bruge dem og kontakte en læge.
Menu
Ved brug
Rengøring
Rengør afspillerens bæretaske med en blød klud, som f.eks. en brilleklud.
Hvis afspillerens bæretaske bliver meget snavset, kan du rengøre den med en
blød klud, der er let fugtet med vand eller et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, som f.eks.
sprit eller rensebenzin, da det kan gøre overfladen mat.
Sørg
for, at der ikke kommer vand ind i afspilleren fra åbningen tæt på

stikket.
Rengør hovedtelefonerne regelmæssigt.
Ørepropperne rengøres ved at tage dem af hovedtelefonerne og vaske dem i
hånden med mildt rengøringsmiddel. Lad dem tørre tilstrækkeligt før brug.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer i
forbindelse med din afspiller.
Software
Ophavsretlig lovgivning forbyder reproduktion af softwaren eller den
medfølgende manual, i sin helhed eller dele af den, eller udlån af softwaren
uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.
SONY
kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen

økonomisk skade, eller tab af fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der
hidrører fra brugen af den software, der følger med denne afspiller.
I tilfælde af, at der opstår problemer med denne software som et resultat af
fejl under fremstillingen, vil SONY erstatte den. SONY har herudover intet
ansvar.
Den software, der følger med denne afspiller, kan ikke benyttes sammen med
andet udstyr end det angivne.
Fortsættes 
Indeks
Ved brug af en rem (sælges separat) skal du sørge for at undgå, at den hænger
fast i genstande, du passerer.
Undgå et bruge afspilleren under start og landing i fly, når dette annonceres.
104
Andre oplysninger...Sikkerhedsforanstaltninger
Websteder til kundesupport
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med produktet, bedes du besøge et af
følgende websteder:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder, der har købt de oversøiske modeller, besøg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
Den optagne musik er begrænset til private. Anvendelse af musikken
ud over denne grænse kræver tilladelse af indehaverne af ophavsretten.
Sony er ikke ansvarlig for ufuldstændig optagelse/indlæsning eller
ødelagte data på grund af problemer med afspilleren eller computeren.
Teksten,
der vises på afspilleren, vises muligvis ikke korrekt på

enheden, afhængigt af typen af tekst og tegn. Dette skyldes:
– Kapaciteten af den tilsluttede afspiller.
– Afspilleren fungerer ikke normalt.
– ID3-TAG-informationen om sangen er skrevet på et sprog eller med
tegn, der ikke understøttes af afspilleren.
Menu
Lydeksempler
Afspilleren er præinstalleret med lydeksempler, så du kan prøve den med det
samme. Til at slette disse lydeksempler kan du bruge SonicStage.
Indholdsfortegnelse
Bemærk, at grundet fortsatte anstrengelser for at forbedre kvaliteten, kan
softwarespecifikationerne ændres uden varsel.
Brug
af denne afspiller med anden software end den medfølgende er ikke

dækket af garantien.
Muligheden for at få vist sprogene i din SonicStage afhænger af det
operativsystem, der er installeret din computer. Du opnår et bedre resultat,
hvis du sørger for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det
sprog, du ønsker at få vist.
– Vi kan ikke garantere, at alle sprog kan vises korrekt i din SonicStage.
– Brugeroprettede tegn og visse specialtegn kan ikke vises.
Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at du er bekendt med de
grundlæggende handlinger i Windows.
Se i de relevante vejledninger for at få detaljer om brug af din computer og dit
operativsystem.
105
Andre oplysninger
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentation ©2006 Sony Corporation
Indeks
®
Menu
SonicStage og SonicStage-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless og
deres logoer er varemærker tilhørende Sony Corporation.
"WALKMAN"
og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker

tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows NT og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Adobe og Adobe Reader er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter er licenseret fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
IBM
og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business

Machines Corporation.
Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.
Pentium er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation.
CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006
Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. This
product and service may practice one or more of the following U.S. Patents:
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Some services
supplied under license from Open Globe, Inc. for U.S. Patent: #6,304,523.
Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote
logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of
Gracenote.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning
er mærkerne TM og ikke angivet.
Indholdsfortegnelse
Copyrights
106
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
Lydkomprimeringsteknologi
Menu
– MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
– Windows Media Audio (WMA)*
– Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
– Advanced Audio Coding (AAC)*
– Linear-PCM (PCM)
* Copyright-beskyttede WMA/AAC-filer kan ikke afspilles.
De anslåede tider er baseret på en overført eller optaget sang på 4 minutter i formatet ATRAC*, MP3 eller
Linear-PCM. Andre lydfilformater, der kan afspilles, kan afvige fra formaterne ATRAC eller MP3.
* Undtagen ATRAC Advanced Lossless. Komprimeringsforholdet for ATRAC Advanced Lossless varierer afhængigt
af sangene. F.eks. fylder én cd (med 15 4-minutters sange) ca. 200 til 500 MB.
NW-S603/S703F
NW-S605/S705F
Bithastighed
Sange
Tid
Sange
Tid
48 kbps
685
45 timer 40 minutter.
1.350
90 timer 00 minutter.
64 kbps
510
34 timer 00 minutter.
1.000
66 timer 40 minutter.
66 kbps
500
33 timer 20 minutter.
995
66 timer 20 minutter.
96 kbps
340
22 timer 40 minutter.
680
45 timer 20 minutter.
128 kbps
255
17 timer 00 minutter.
515
34 timer 20 minutter.
132 kbps
250
16 timer 40 minutter.
495
33 timer 00 minutter.
160 kbps
205
13 timer 40 minutter.
410
27 timer 20 minutter.
192 kbps
170
11 timer 20 minutter.
340
22 timer 40 minutter.
256 kbps
125
8 timer 20 minutter.
255
17 timer 00 minutter.
320 kbps
100
6 timer 40 minutter.
205
13 timer 40 minutter.
352 kbps
94
6 timer 10 minutter.
185
12 timer 20 minutter.
1.411 kbps
23
(Linear-PCM)
1 timer 30 minutter.
47
3 timer 00 minutter.
NW-S706F
Bithastighed
Sange
Tid
48 kbps
2.700
180 timer 00 minutter.
64 kbps
2.000
133 timer 20 minutter.
66 kbps
2.000
133 timer 20 minutter.
96 kbps
1.350
90 timer 00 minutter.
128 kbps
1.000
66 timer 40 minutter.
132 kbps
1.000
66 timer 40 minutter.
160 kbps
820
54 timer 40 minutter.
192 kbps
685
45 timer 40 minutter.
256 kbps
515
34 timer 20 minutter.
320 kbps
410
27 timer 20 minutter.
352 kbps
375
25 timer 00 minutter.
1.411 kbps
94
(Linear-PCM)
6 timer 10 minutter.
Fortsættes 
Indeks
Maksimalt antal sange og maksimal tid, der kan optages (anslået)
107
Andre oplysninger...Specifikationer
Indholdsfortegnelse
Kapacitet (kapacitet tilgængelig for brugeren) *
NW-S603/S703F: 1 GB (ca. 968 MB = 1.015.726.080 bytes)
NW-S605/S705F: 2 GB (ca. 1,89 GB = 2.035.974.144 bytes)
NW-S706F: 4 GB (ca. 3,79 GB = 4.075.716.608 bytes)
* Afspillerens lagringskapacitet kan variere.
En del af hukommelsen bruges til dataadministration.
MP3: 32 til 320 kbps kompatibel med variabel bithastighed
WMA: 32 til 192 kbps kompatibel med variabel bithastighed
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps
Menu
Understøttede bithastigheder
* Cd-optagelse kan ikke udføres med SonicStage-softwaren i ATRAC3 ved 66/105 kbps.
* Beskrivelsen af bithastigheden ved ATRAC Advanced Lossless viser bithastigheden for det indhold, som gør hurtig
overførsel til ATRAC-kompatible enheder eller medier muligt.
AAC: 16 til 320 kbps kompatibel med variabel bithastighed*
* Ikke-standard bithastigheder eller ikke-garanterede bithastigheder er medtaget afhængigt af samplingsfrekvensen.
Linear-PCM: 1.411 kbps
Samplingsfrekvens*
MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
AAC: 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear-PCM: 44,1 kHz
* Samlingsfrekvensen gælder muligvis ikke for alle encodere.
Frekvensområde
20 til 20.000 Hz (enkelt signal-måling)
FM-frekvensområde (kun NW-S703F/S705F/S706F)
87,5 til 108,0 MHz
Hvis (FM)
375 kHz
Antenne
Antenne i hovedtelefonkabel
Grænseflade
Hovedtelefon: Stereo-mini
WM-PORT (stik til flere tilslutninger): 22 ben
Hi-speed USB (kompatibel med USB 2,0)
Driftstemperatur
5°C til 35°C
Strømkilde
 Indbygget, genopladeligt lithium-ion-batteri
 USB-strøm (fra en computer via det medfølgende USB-kabel)
Fortsættes 
Indeks
ATRAC Advanced Lossless*. 64/128/132 (ATRAC3 basislag)/ 256/352 kbps
108
Andre oplysninger...Specifikationer
* Dette sker, når strømsparefunktionen ( side 60) er "Save ON Super", og Equalizer ( side 32),
VPT ( side 35), Clear Stereo ( side 36) eller Dynamic Normalizer ( side 37) er indstillet til "OFF". Batteriets
holdbarhed varierer med temperaturen og brugen.
Indholdsfortegnelse
Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning) *
NW-S603/S605
Afspilning ved ATRAC 128 kbps
ca. 45 timer
Afspilning ved ATRAC 48 kbps
ca. 48 timer
Afspilning ved ATRAC Advanced
Lossless 64 kbps
ca. 35 timer
Afspilning ved MP3 128 kbps
ca. 47 timer
Afspilning ved WMA 128 kbps
ca. 40 timer
Afspilning ved AAC 128 kbps
ca. 47 timer
Afspilning ved Linear-PCM 1.411
kbps
ca. 42 timer
Ved optagelse
ca. 10 timer
Indeks
ca. 50 timer
Menu
Afspilning ved ATRAC 132 kbps
NW-S703F/S705F/S706F
Med funktionen
Støjundertrykkelse
aktiveret
Med funktionen
Støjundertrykkelse
deaktiveret
Afspilning ved ATRAC 132 kbps
ca. 43 timer
ca. 50 timer
Afspilning ved ATRAC 128 kbps
ca. 40 timer
ca. 45 timer
Afspilning ved ATRAC 48 kbps
ca. 43imer
ca. 48 timer
Afspilning ved ATRAC Advanced
Lossless 64 kbps
ca. 32 timer
ca. 35 timer
Afspilning ved MP3 128 kbps
ca. 42 timer
ca. 47 timer
Afspilning ved WMA 128 kbps
ca. 36 timer
ca. 40 timer
Afspilning ved AAC 128 kbps
ca. 42 timer
ca. 47 timer
Afspilning ved Linear-PCM
1.411 kbps
ca. 38 timer
ca. 42 timer
Ved modtagelse af FMtransmissioner
ca. 16 timer
ca. 18 timer
Ved optagelse
-
ca. 10 timer
Dimension (b/h/d)
87,2 × 27,4 × 14,9 mm
(b/h/d, fremspringende dele ikke medregnet) Vægt
Vægt
Ca. 47 g
Fortsættes 
109
Andre oplysninger...Specifikationer
Understøttes ikke i følgende miljøer:
–Personligt konstruerede computerer eller operativsystemer
–Et miljø, der er en opgradering af det originale operativsystem, som er installeret af producenten.
–Multi-boot-miljøer
–Miljøer med flere skærme
–Macintosh
Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel.
Amerikanske og fremmede patenter licenseret fra Dolby Laboratories.
Indeks
Vi garanterer ikke funktion på alle computere; heller ikke selvom de opfylder ovenstående systemkrav.
Menu
Computer
IBM PC/AT eller kompatibel computer præinstalleret med følgende Windows-operativsystemer:
–Windows 2000 Professional (Service Pack 3 eller nyere)
–Windows XP Home Edition
–Windows XP Professional
–Windows XP Media Center Edition
–Windows XP Media Center Edition 2004
–Windows XP Media Center Edition 2005
Understøttes ikke af andre operativsystemer end de ovenfor nævnte.
CPU: Pentium III 450 MHz eller hurtigere
RAM: 128 MB eller mere
Harddisk: 200 MB eller mere ledig plads (1,5 GB eller mere anbefales)
Afhængigt af operativsystemets version kræves der muligvis mere plads. Der kræves yderligere plads til
lagring af musikdata.
Display:
–Skærmopløsning: 800 × 600 pixels (eller mere) (1.024 × 768 eller højere anbefales)
–Farver: Høj farve Color (16 bit) (eller mere) (SonicStage fungerer muligvis ikke korrekt med en
farveindstilling på 256 eller færre farver.)
Cd-rom-drev (understøtter afspilning af Digital Music CD ved hjælp af WDM)
Til at oprette cd’er eller sikkerhedskopiere lyd-cd’er kræves der et cd-r/rw-drev.
Lydkort
USB-port (Hi-Speed-USB anbefales)
Internet Explorer 5.5 eller nyere skal være installeret.
En internetforbindelse er nødvendig for at bruge CD Data Base (CDDB) eller Electronic Music
Distribution (EMD).
Indholdsfortegnelse
Minimumssystemkrav (for afspilleren)
110
Andre oplysninger
C
Clear Bass.......................................... 33
Clear Stereo....................................... 36
Clock.................................................. 41
Computer.................................... 3, 109
E
Equalizer...................................... 31, 33
A
AAC............................................80, 107
Adobe Reader...................................... 3
Afinstallation.................................... 99
Afspilleomfang............................ 27, 73
Afspilning...................................... 8, 12
Album................................................ 23
All Songs............................................ 12
Artist.................................................. 22
Artist Link Shuffle............................ 18
ATRAC......................................80, 107
AVLS
(Begrænsning af lydstyrken)....... 48
F
Favorite 100................................. 15, 17
Fejlfinding......................................... 86
Firmware............................................ 85
FM...................................................... 61
FM Auto Preset................................. 62
FOLDER (tilstand)....................... 8, 63
Forlængerledning til
hovedtelefon.................................. 10
Format.......................................... 57, 80
Forudindstillet lyd............................ 30
Forudindstillet modtagelse............. 63
B
Batteri............................ 11, 78, 79, 108
Beep (biplyd)..................................... 49
Bithastighed..............................80, 107
G
Genopladning................................... 78
Genre............................................ 24, 40
Gentag.......................................... 27, 73
Fortsættes 
Indeks
D
Data.................................................... 84
Date Disp Type................................. 53
Date-Time.............................50, 53, 54
Display............................................... 11
DISPLAY-knap.................................... 8
Displayskærm................................... 43
Dynamic Normalizer....................... 37
Menu
Symbols
(Album)......................................... 40
(Artist)............................................ 40
(Artist/Album)............................. 40
100
(Favorite 100)............................... 11
(Folder).................................... 27, 73
(Genre).......................................... 40
(Playlists)....................................... 11
(Recent Transfers)....................... 11
(Release year)............................... 40
1(Repeat 1 Song)..................... 27, 73
(Repeat All)............................. 27, 73
(Repeat Folder).................. 27, 73
SHUF (Repeat Shuffle All).... 27, 73
SHUF
(Repeat Shuffle Folder).......... 27, 73
Indholdsfortegnelse
Indeks
111
Andre oplysninger...Indeks
J
Jacket Search..................................... 26
L
Linear-PCM..............................80, 107
Lyd...................................................... 30
Lydkvalitet................................... 31, 33
Lydstyrke....................................... 8, 45
M
Manual Volume................................ 47
Manuel modtagelse.......................... 63
Meddelelser....................................... 95
Mono/Auto........................................ 67
MP3............................................80, 107
My Favorite Shuffle.......................... 17
Afspilning.............................................72
Bithastighed..........................................70
Slet.........................................................74
Synkroniseret optagelse................69, 71
Tilbehør................................................68
Indeks
Artist Link Shuffle...............................18
My Favorite Shuffle.............................17
Sports Shuffle.......................................20
Time Machine Shuffle.........................19
O
Omslagsbillede......................11, 26, 44
Opgradering...................................... 85
Optagelse........................................... 68
Menu
I
Indstil den aktuelle tid..................... 50
Indstillinger......................................... 6
Information....................................... 55
Initialize (Initialisere)................ 56, 57
Intelligent Shuffle............................. 17
N
Noise Canceling....................10, 28, 38
Indholdsfortegnelse
H
Hjælp.................................................... 3
HOLD-skydeknap............................ 10
HOME-knap....................................... 8
Home-menu (HOME)....................... 6
Hovedtelefoner................7, 10, 29, 102
Hukommelseskapacitet.................. 107
Hurtig fremadspoling........................ 9
Hurtig tilbagespoling......................... 9
Overførsel............................................ 3
P
Play Mode.................................... 27, 73
Playlist Select..................................... 13
Playlists.............................................. 13
Power Save Mode.............................. 60
Preset (Volume)....................45, 46, 47
Brugerdefineret forudindstilling.... 33
R
Radio.................................................. 61
Rec...................................................... 68
Rec Data............................................. 72
Rec Mode........................................... 70
Recent Transfers............................... 16
Release Year................................. 25, 40
Remaining battery............................ 78
RESET (af afspilleren)...................... 86
Reset All Settings.............................. 56
S
Sanginformationer........................... 83
Sangrækkefølge................................. 39
Scan Sens........................................... 66
Fortsættes 
112
Andre oplysninger...Indeks
Alle data................................................77
Mappe....................................................76
Sang.......................................................74
SonicStage...................................... 3, 99
Sort..................................................... 39
Sports Shuffle.................................... 20
Spring til starten af en sang............... 9
Stifinder............................................. 84
Synkroniseret optagelse
(Sync Rec)................................ 69, 71
Støjundertrykkelse........................... 10
T
Tidsindstilling................................... 50
Tidsinformation................................ 41
Tilbehør......................................... 7, 68
Time Disp Type................................ 54
Time Machine Shuffle...................... 19
Tuner.................................................. 61
Tænd-/sluk-knap................................ 8
U
USB Bus Powered
(USB-tilslutningsindstilling)....... 59
USB-kabel............................................ 8
V
Vedhæftelse......................................... 7
Vilkårlig.................................17, 27, 73
VOL +/– knap..................................... 8
Volume Mode.................................... 45
VPT.................................................... 35
Ø
Ørepropper.......................................... 7
Indeks
Serienummer................................. 7, 55
Set Date-Time................................... 50
Slædekontakt....................................... 8
Sleep-status..............................8, 64, 79
Slet...................................................... 74
W
Windows Stifinder............................ 84
WMA.........................................80, 107
WM-PORT.................................... 8, 55
Menu
efter album............................................23
efter genre.............................................24
efter kunstner.......................................22
efter sangnavn......................................21
efter udgivelsesår.................................25
Indholdsfortegnelse
Search................................................. 21
Download PDF

advertising