Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Blu-ray-hjemmebiografsystem med Bluetooth Referencevejledning

4-485-833-13(1) (DK)
Blu-ray Disc™/DVDhjemmebiografsystem
Referencevejledning
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/
BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220
FORSIGTIG
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et sted
med begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand
må du ikke dække ventilationsåbningen
på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben
ild (f.eks. tændte stearinlys).
For at reducere risikoen for elektrisk
stød må du ikke udsætte dette
apparat for dryp eller sprøjt, og undlad
at placere genstande, der indeholder
væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
For at forhindre skader skal dette
apparat være sikkert fastgjort til
gulvet/væggen i overensstemmelse
med installationsvejledningen.
Kun til brug indendørs.
Dette produkt er testet ved brug af
et forbindelseskabel på under 3 meter
og fundet i overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-direktivet.
5,15 GHz-5,35 GHz-båndet er begrænset
til indendørs brug.
Om strømkilder
• Strømmen til enheden er ikke
afbrudt, så længe den er forbundet
til stikkontakten. Dette gælder også,
selvom der er slukket for enheden.
• Da stikkontakten bruges til at
afbryde enhedens strømtilførsel, skal
du slutte enheden til en lettilgængelig
stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved enheden, skal du
straks trække netledningen ud
af stikkontakten.
Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt vil øge risikoen for
øjenskade.
Laserstrålen i dette Blu-ray Disc/
DVD-hjemmebiografsystem kan skade
øjnene, og du må derfor ikke skille
kabinettet ad.
Service må kun udføres af fagfolk.
Pick-up-enheden i dette apparat
er klassificeret som et KLASSE 3R
LASER-produkt. Når laserafskærmningen
åbnes, bliver du udsat for synlige og
usynlige laserstråler, så du må ikke
se direkte ned i strålerne.
Mærket findes på nederst udvendigt
på hovedenheden.
Dette produkt er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt. Mærket
findes på nederst udvendigt på
hovedenheden.
For hovedenheden og
surroundforstærkeren
Navnepladen findes udvendigt
på undersiden.
2DK
Anbefalede kabler
Der skal bruges korrekt afskærmede
og jordforbundne kabler og stik ved
tilslutning til værtscomputere og/eller
periferiudstyr.
Bortskaffelse af
opbrugte batterier
og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier
vises symbolet med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg)
eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet
indeholder over 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne
produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af
materialer er med til at bevare naturens
ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn
til sikkerheden, ydeevnen eller
dataintegriteten, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Oplysninger
om øvrige batterier findes i afsnittet
om sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres
på et indsamlingssted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding
af batterier. Yderligere oplysninger
om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller
den butik, hvor produktet eller batteriet
blev købt.
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende
for udstyr, der er solgt i lande,
hvor EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til
den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Hvad angår spørgsmål vedrørende
service eller garanti, henvises der til
de adresser, der leveres i særskilte
service- eller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W/BDV-NF7220/
TA-SA700WR/TA-SA600WR/
TA-SA500WR er i overensstemmelse
med de nødvendige krav og andre
relevante bestemmelser
i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er beregnet til at blive
brugt i følgende lande.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
3DK
Dette Blu-ray Disc/DVDhjemmebiograf-system er beregnet
til lyd- og videoafspilning af diske
eller USB-enheder, musikstreaming fra
en NFC-kompatibel smartphone eller
en BLUETOOTH-enhed og en FM-tuner.
Dette system understøtter også
netværksstreaming og skærmspejling.
Kun til BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W
Dette mærke er beregnet til at advare
brugeren om, at der er en risiko for
elektrisk stød for personer. Lad derfor
være med at åbne apparatet. Mærket
findes på bagpå udvendigt på
surroundforstærkeren.
4DK
Om 3D-videobilleder
Nogle mennesker kan opleve
ubehag (f.eks. belastning af øjnene,
træthed eller utilpashed), når de ser
3D-videobilleder. Sony anbefaler
alle brugere at holde pause med
jævne mellemrum, når de ser
3D-videobilleder. Hvor længe
og hvor ofte, en person skal holde
pause, varierer fra person til person.
Du kan bedst selv finde ud af, hvad
der fungerer bedst for dig. Hvis du
oplever ubehag, skal du stoppe med
at se 3D-videobilleder, indtil ubehaget
er forsvundet. Kontakt eventuelt en
læge, hvis du mener, at der er brug
for det. Du bør også læse (i)
betjeningsvejledningen og/eller
advarselsmeddelelsen for andet udstyr,
som bruges med dette produkt, eller
Blu-ray Disc-indhold, der afspilles med
dette produkt, og (ii) se vores websted
(http://esupport.sony.com/) for at få
de seneste oplysninger. Små børns syn
(især dem under seks år) udvikler sig
stadig. Søg læge (f.eks. en børnelæge
eller øjenlæge), før du giver små børn
lov til at se 3D-videobilleder.
Voksne bør holde øje med små børn
for at være sikker på, at de følger
ovenstående anbefalinger.
Kopibeskyttelse
• Vær opmærksom på de avancerede
systemer til beskyttelse af indhold
på Blu-ray Disc- og DVD-medier.
Disse systemer, som kaldes AACS
(Advanced Access Content System)
og CSS (Content Scramble System),
kan indeholde nogle begrænsninger
for afspilning, analogt output og andre
lignende funktioner. Betjeningen af
dette produkt og begrænsningerne
for det afhænger af købsdatoen,
da ledelsen bag AACS kan tilføje
eller ændre begrænsningsregler
efter købsdatoen.
• Bemærkning om Cinavia
Dette produkt bruger Cinaviateknologi til at begrænse brug
af uautoriserede kopier af nogle
kommercielt producerede film og
videoer og deres lydspor. Når der
registreres en forbudt anvendelse
af en uautoriseret kopi, vises der
en meddelelse, og afspilning eller
kopiering bliver afbrudt.
Du finder flere oplysninger om
Cinavia-teknologi på Cinavia Online
Consumer Information Center på
http://www.cinavia.com. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om
Cinavia tilsendt med post, skal du
sende et postkort med din adresse til:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Ophavsret og varemærker
• (Kun BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W)
Systemet har integreret Dolby* Digital
og Dolby Pro Logic-adaptiv matrix
surrounddekoder og DTS** Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic og det dobbelte
D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
** Yderligere oplysninger om
DTS-patenter finder du her
http://patents.dts.com. Fremstillet
på licens fra DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, symbolet og DTSD og
symbolet sammen er registrerede
varemærker tilhørende DTS, Inc.
© DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
(kun BDV-NF7220)
Dette system fungerer med Dolby*
Digital og DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories. Dolby og det
dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
** Yderligere oplysninger om
DTS-patenter finder du her
http://patents.dts.com. Fremstillet
på licens fra DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, symbolet og DTSD og
symbolet sammen er registrerede
varemærker tilhørende DTS, Inc.
© DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
• Systemet indeholder HDMI™-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
Betegnelserne HDMI og HighDefinition Multimedia Interface
og HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og andre
lande.
• Java er et varemærke tilhørende Oracle
og/eller dets affilierede selskaber.
• DVD-logo er et varemærke tilhørende
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• ”Blu-ray Disc”, ”Blu-ray”, ”Blu-ray 3D”,
”BD-LIVE”, ”BONUSVIEW” og logoer
er varemærker tilhørende Blu-ray Disc
Association.
• Logoerne ”Blu-ray Disc”, ”DVD+RW”,
”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD-R”,
”DVD VIDEO” og ”CD” er varemærker.
• ”Super Audio CD” er et varemærke.
• App Store er et servicemærke
tilhørende Apple Inc.
• ”BRAVIA” er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• ”AVCHD 3D/Progressive”- og ”AVCHD
3D/Progressive” er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation
og Sony Corporation.
5DK
•
, ”XMB” og ”Xross Media Bar”
er varemærker tilhørende
Sony Corporation og
Sony Computer Entertainment Inc.
• ”PlayStation” er et registreret
varemærke tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
• ”Sony Entertainment Network”-logoet
og ”Sony Entertainment Network”
er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
• Musik- og
videogenkendelsesteknologi og
relaterede data levers af Gracenote®.
Gracenote er branchestandarden
inden for musikgenkendelsesteknologi
og relateret indhold. Besøg
www.gracenote.com., hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og
video-relaterede data fra Gracenote,
Inc., copyright © 2000-i dag
Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000-i dag Gracenote.
Ét eller flere patenter, som ejes af
Gracenote, gælder for dette produkt
og denne service. Se Gracenotewebstedet, hvis du vil se en ikkeomfattende liste over gældende
Gracenote-patenter. Gracenote, CDDB,
MusicID, Gracenote-logo og logotype
samt ”Powered by Gracenote”-logoet
er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Gracenote, Inc.
i USA og/eller andre lande.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
og Wi-Fi Alliance® er registrerede
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
og Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ er
registrerede varemærker tilhørende
Wi-Fi Alliance.
6DK
• N Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende
NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
• Android™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
• Google Play™ er et varemærke
tilhørende Google Inc.
• ”Xperia” er et varemærke tilhørende
Sony Mobile Communications AB.
• Bluetooth®-varemærket og -logoer
er registrerede varemærker, der er
ejet af Bluetooth SIG, Inc. og eventuel
brug af sådanne varemærker af
Sony Corporation er underlagt
licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi
og patenter er givet i licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• Dette produkt anvender
navnebeskyttet teknologi under
licens fra Verance Corporation og er
beskyttet af det amerikanske patent
7,369,677 og andre udstedte eller
anmeldte patenter i USA samt
bekyttelse af ophavsret og
forretningshemmelighed for visse
aspekter af sådan teknologi. Cinavia er
et varemærke tilhørende Verance
Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes af Verance. Reverse
engineering eller adskillelse er forbudt.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Dette produkt er beskyttet af
intellektuel ejendomsret for
Microsoft Corporation. Brug eller
distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt
uden licens fra Microsoft eller et
autoriseret Microsoft-datterselskab.
Indholdsejere bruger
Microsoft PlayReady™indholdsadgangsteknologi til at
beskytte deres ophavsret, herunder
ophavsretligt beskyttet indhold.
Dette produkt benytter PlayReadyteknologi til at skaffe adgang til
PlayReady-beskyttet-indhold og/eller
WMDRM-beskyttet-indhold. Hvis
produktet ikke giver tilstrækkelige
restriktioner for brug af indhold,
kan indholdsejerne kræve af Microsoft,
at de annullerer produktets mulighed
for at bruge PlayReady-beskyttetindhold. Tilbagekaldelse skulle ikke
påvirke ubeskyttet indhold eller
indhold, der er beskyttet af andre
indholdsadgangsteknologier.
Indholdsejere kan kræve af dig,
at du opgraderer PlayReady til at
skaffe adgang til deres indhold.
Hvis du afviser en opgradering, vil
du ikke kunne få adgang til indhold,
der kræver denne opgradering.
• DLNA™, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker,
servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende
Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK fra Opera
Software ASA. Copyright 1995-2013
Opera Software ASA. Alle rettigheder
forbeholdes.
• Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
• Andre navne på systemer og produkter
er generelt varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
de respektive producenter. ™ og ®
vises ikke i dette dokument.
Slutbrugerlicensaftale
Gracenote®-slutbrugerlicensaftale
Dette program eller denne enhed
indholder software fra Gracenote, Inc.
i Emeryville, Californien (”Gracenote”).
Softwaren fra Gracenote (”Gracenotesoftwaren”) gør det muligt for dette
program at identificere disk- og/eller
filer og hente musikrelaterede
oplysninger, heruelaterede oplysninger,
herunder navn, kunstner, spor og
titeloplysninger (”Gracenote-data”) fra
onlineservere eller integrerede
databaser (”Gracenote-servere”) samt
udføre andre funktioner. Du må
udelukkennder navn, kunstner, spor og
titeloplysninger (”Gracenote-data”) fra
onlineservere eller integrerede
databaser (”Gracenote-servere”) samt
udføre andre funktioner. Du må
udelukkende anvende Gracenote-data
via de tilsigtede slutbrugerfunktioner
i dette program eller på denne enhed.
Du accepterer, at du udelukkende vil
anvende Gracenote-data, Gracenotesoftwaren og Gracenote-servere til
din egen personlige, ikke-kommercielle
anvendelse. Du accepterer, at du ikke
må overdrage, kopiere, overføre eller
udsende Gracenote-softwaren eller
Gracenote-data til tredjepart. DU
ACCEPTERER, AT DU IKKE MÅ ANVENDE
ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER
GRACENOTE-SERVERE, UDOVER HVAD
DER UDTRYKKELIGT ER TILLADT HERI.
Du accepterer, at din ikke-eksklusive
licens til at anvende Gracenote-data,
Gracenote-softwaren og Gracenoteservere ophører, hvis du overtræder
disse restriktioner. Hvis din licens
ophører, accepterer du at ophøre med
at anvende dele af eller alle Gracenotedata, hele Gracenote-softwaren og
alle Gracenote-servere. Gracenote
forbeholder sig alle rettigheder til
Gracenote-data, Gracenote-softwaren
samt Gracenote-servere, herunder
7DK
alle ejerskabsrettigheder. Gracenote
vil under ingen omstændigheder være
erstatningsansvarlig for betaling til dig
for nogen oplysninger, som du leverer.
Du accepterer, at Gracenote må
håndhæve sine rettigheder i henhold
til nærværende aftale imod dig, direkte
i sit eget navn.
Gracenote-tjenesten anvender en unik
identifikation til at spore forespørgsler
til statistiske formål. Formålet med en
tilfældig tildelt numerisk identifikator
er at tillade Gracenote-tjenesten at
tælle forespørgsler uden kendskab til,
hvem du er. Hvis du ønsker flere
oplysninger, kan du se websiden
for Gracenote's politik til beskyttelse
af personlige oplysninger.
Gracenote-softwaren og de enkelte
elementer af Gracenote-data er givet
i licens til dig ”SOM DE ER”. Gracenote
foregiver eller garanterer intet,
udtrykkeligt eller underforstået,
vedrørende nøjagtigheden af
Gracenote-data fra Gracenote-servere.
Gracenote forbeholder sig retten til at
slette data fra Gracenote-serverne eller
til at ændre datakategorier af enhver
årsag, som Gracenote finder
tilstrækkelig. Der gives ingen garantier
for, at Gracenote-softwaren eller
Gracenote-serverne er fejlfri, eller at
funktionaliteten af Gracenote-software
eller Gracenote-servere vil være uden
afbrydelser. Gracenote er ikke forpligtet
til at stille dig nye forbedrede eller
yderligere datatyper eller kategorier til
rådighed, som Gracenote måske leverer
i fremtiden, og kan frit indstille sine
tjenester på et hvilket som helst
tidspunkt.
8DK
GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE
GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER
STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE
GARANTIER FOR SALGBARHED,
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE.
GRACENOTE GARANTERER IKKE FOR
RESULTATER, DER OPNÅES VED DIN
ANVENDELSE AF GRACENOTESOFTWAREN ELLER NOGEN
GRACENOTE-SERVER. UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER VIL GRACENOTE
VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG FOR
FØLGESKADER ELLER FOR TAB AF
FORTJENESTE ELLER INDTJENING.
© Gracenote, Inc. 2009
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der kommer væske eller faste
genstande ned i kabinettet, skal du
afbryde strømmen til systemet og
få det kontrolleret af en kvalificeret
tekniker, før det bruges igen.
• Du må ikke berøre netledningen
med våde hænder. Dette kan medføre
elektrisk stød.
Om strømkilder
Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage systemstikket
ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil
tage stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
Om placering
• Placer systemet på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at undgå
overophedning af systemet.
• Selvom systemet bliver varmt under
drift, er dette ikke en fejl. Hvis du
anvender dette system ved høj
lydstyrke, kan kabinettemperaturen
på toppen, siderne og bunden stige
betragteligt. Lad være med at berøre
kabinettet, så du ikke brænder dig.
• Placer ikke systemet på bløde
overflader (tæpper osv.), der kan
blokere ventilationsåbningerne.
• Anbring ikke systemet i nærheden
af varmekilder, f.eks. radiatorer,
ventilationskanaler eller på steder
med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller rystelser.
• Du må ikke placere systemet i skrå
stilling. Det er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke systemet og diskene
i nærheden af komponenter
med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande
på systemet.
• Du må ikke anbringe metalgenstande
foran frontpanelet. De kan begrænse
modtagelsen af radiobølger.
• Systemet må ikke placeres,
hvor der bruges medicinsk udstyr.
Det kan forårsage funktionsfejl
i det medicinske udstyr.
• Hvis du bruger en pacemaker eller
andre medicinske apparater, skal du
kontakte din læge eller producenten
af det medicinske udstyr, før du
bruger den trådløse LAN-funktion.
Om betjening
Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt
til et varmt sted eller placeres i et rum
med høj luftfugtighed, kan der dannes
kondens på linserne i hovedenheden.
Hvis der dannes kondens, fungerer
systemet muligvis ikke korrekt.
I sådanne situationer skal disken
fjernes, og systemet skal stå tændt
i cirka en halv time, indtil fugten
er fordampet.
Om lydstyrkeregulering
Du må ikke skrue op for lyden, når
du lytter til en sektion med meget lave
lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette,
kan højttalerne blive ødelagt, når
der pludselig afspilles en sektion
med meget kraftig lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
knapperne med en blød klud,
der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Du må ikke
bruge skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, f.eks. sprit
eller rensebenzin.
9DK
Om diskrengøring,
disk-/linserensemidler
Du må ikke bruge rensediske
eller disk-/linserensemidler
(f.eks. flydende eller fra spray).
Disse kan forårsage fejl i enheden.
Om udskiftning af dele
Hvis dette system skal repareres, skal
de udskiftede dele muligvis bevares
til genbrug eller genvinding.
Om TV-skærmens farver
Hvis højttalerne forstyrrer TV-skærmens
farver, skal du slukke TV'et og tænde
det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis
farverne fortsat er uregelmæssige,
skal højttalerne placeres længere
væk fra TV'et.
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise
et stillvideobillede eller et billede
på TV-skærmen uendeligt. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på
TV-skærmen vises i længere tid,
er der risiko for permanent
beskadigelse af TV-skærmen.
Fjernsyn med plasmaskærm eller
projektionsfjernsyn er følsomme
over for dette.
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere,
at der ikke sidder en disk i enheden,
og du skal tage netledningen ud af
stikkontakten.
10DK
Om BLUETOOTH-kommunikation
• BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring
mellem enheder med en
BLUETOOTH-forbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
– Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden af
en enhed med trådløst lokalnetværk,
kan der forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere
i lavere dataoverførselshastigheder,
støj eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan
du prøve følgende løsninger:
– Brug denne hovedenhed mindst
10 meter væk fra den trådløst
lokalnetværk-enhed.
– Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for
10 meter.
– Installer denne hovedenhed
og BLUETOOTH-enheden så
tæt på hinanden som muligt.
• Udsendelsen af radiobølger fra denne
hovedenhed kan forstyrre driften
af noget medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen på
denne hovedenhed og BLUETOOTHenheden på følgende placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer, og på alle
steder, hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
• Denne hovedenhed understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for
at garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation
ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab
som et resultat af oplysningslækager
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som denne hovedenhed.
• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette hovedsystem, skal overholde
BLUETOOTH-specifikationerne, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og
skal være certificeret i henhold hertil.
Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationen, kan der
være situationer, hvor karakteristika
eller specifikationerne i BLUETOOTHenheden gør det umuligt at oprette
forbindelse, eller kan resultere
i anderledes kontrolmetoder,
visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller
lyden kan blive afbrudt afhængig
af den BLUETOOTH-enhed, der
er tilsluttet denne hovedenhed,
kommunikationsmiljøet eller
omgivende forhold.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål, eller hvis der
opstår problemer med systemet.
Bemærkninger om diske
Om håndtering af diske
• Hold i diskens kant for ikke at gøre
den beskidt. Du må ikke røre ved
overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape
på disken.
• Du må ikke udsætte disken for
direkte sollys eller varmekilder,
f.eks. varmeblæsere, og den må ikke
efterlades i en bil, der er parkeret
i direkte sollys, da temperaturen
i bilen kan stige voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter
afspilning.
Om rengøring
• Rengør disken med en rengøringsklud
før afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler,
f.eks. rensebenzin, fortynder,
rensemidler eller antistatisk spray,
der er beregnet til vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en
almindelig rund disk. Der kan opstå fejl,
hvis du forsøger at afspille en disk med
en afvigende form (f.eks. kort-, hjerteeller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er
påsat mærkater eller fastgjort ringe.
11DK
HDMI-afsnit
Specifikationer
Forstærker
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front V/Front H:
125 watt + 125 watt (ved 6 ohm, 1 kHz,
1% THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front V/Front H:
200 watt (pr. kanal ved 6 ohms, 1 kHz)
Center:
200 watt (ved 6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
200 watt (ved 6 ohm, 80 Hz)
Indgange (analog)
AUDIO IN
Følsomhed: 2 V/700 mV
Indgange (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Understøttede formater: LPCM 2CH
(op til 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Understøttede formater: LPCM 5.1CH
(op til 48 kHz), LPCM 2CH (op til
96 kHz), Dolby Digital, DTS
BDV-NF7220
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front V/Front H:
125 watt + 125 watt (ved 6 ohm, 1 kHz,
1% THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front V/Front H:
200 watt (pr. kanal ved 6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
200 watt (ved 6 ohm, 80 Hz)
Indgange (analog)
AUDIO IN
Følsomhed: 2 V/700 mV
Indgange (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Understøttede formater: LPCM 2CH
(op til 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Understøttede formater: LPCM 5.1CH
(op til 48 kHz), LPCM 2CH (op til
96 kHz), Dolby Digital, DTS
12DK
Stik
Type A (19 ben)
BD/DVD/Super Audio CD/CD System
Signalformatsystem
NTSC/PAL
USB-afsnit
(USB)-port:
Type A (ved tilslutning af USBhukommelse, kortlæser, digitalt
stillbilledkamera og digitalt
videokamera)
LAN
LAN (100)-terminal
100BASE-TX-terminal
Trådløst LAN
Standardoverensstemmelse
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Udgang
BLUETOOTH-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible Bluetooth-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttede codecs3)
SBC4), AAC
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Samplingfrekvens
44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Det faktiske område vil variere afhængigt
af faktorer som hindringer mellem
enheder, magnetiske bølger omkring
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
trådløs telefon, modtagelsessensitivitet,
antennens ydeevne, operativsystem,
softwareprogram osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler
angiver formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3) Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Underbånds-codec
FM-tuner
System
Kvartskontrolleret digital PLLsynthesizer
Modtageområde
87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz interval)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennestik
75 ohm, ubalanceret
Front (SS-TSB135) til BDV-N7200W/
BDV-NF7220
Surround (SS-TSB140) til BDV-N7200W
Front (SS-TSB136)/Surround
(SS-TSB141) til BDV-N7200WL
Mål (b/h/d) (ca.)
100 mm × 450 mm × 57 mm (uden fod)
147 mm × 455 mm × 147 mm (med fod)
Vægt (ca.)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (med fod)
1,2 kg (med fod)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (uden stander,
med højttalerkabel)
1,3 kg (med fod)
Front (SS-TSB137) til BDV-N5200W
Mål (b/h/d) (ca.)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Vægt (ca.)
0,71 kg (med højttalerkabel)
Surround (SS-TSB142) til BDV-N5200W
Front (SS-TSB133)/Surround
(SS-TSB138) til BDV-N9200W
Mål (b/h/d) (ca.)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Vægt (ca.)
0,58 kg (med højttalerkabel)
Front (SS-TSB134)/Surround
(SS-TSB139) til BDV-N9200WL
Center (SS-CTB125) til BDV-N9200W/
BDV-N7200W
Mål (b/h/d) (ca.)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(vægmonteret del)
270 mm × 1.200 mm × 270 mm
(hel højttaler)
Vægt (ca.)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (vægmonteret del)
4,2 kg (hel højttaler)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (vægmonteret del
med højttalerkabel)
4,4 kg (hel højttaler)
Center (SS-CTB126) til BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL
Højttalere
Mål (b/h/d) (ca.)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Vægt (ca.)
1,1 kg
Center (SS-CTB127) til BDV-N5200W
Mål (b/h/d) (ca.)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Vægt (ca.)
0,58 kg (med højttalerkabel)
13DK
Subwoofer (SS-WSB126) for
BDV-N9200W/BDV-N7200W/
BDV-NF7220
Subwoofer (SS-WSB127) til
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Mål (b/h/d) (ca.)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Vægt (ca.)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg
Subwoofer (SS-WSB128) til
BDV-N5200W
Mål (b/h/d) (ca.)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Vægt (ca.)
5,8 kg (med højttalerkabel)
Generelt
Hovedenhed
Strømkrav
220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Til: 95 watt (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-5200W)
105 watt (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
85 watt (HBD-NF7220)
Standby:
0,3 watt (i energisparetilstand)
Oplysninger om indstillinger
finder du i betjeningsvejledningen
på følgende websted:
http://support.sony-europe.com/)
1,7 W (Når [Fjernstart], [NFC] og
[Bluetooth-strømindstilling] er
indstillet til [Til], og [Hurtig starttilstand] er indstillet til [Fra].)
Mål (b/h/d) (ca.)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.)
3,1 kg
14DK
Surroundforstærker (TA-SA500WR)
til BDV-N9200W/BDV-N7200W
Surroundforstærker (TA-SA600WR)
til BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Surroundforstærker (TA-SA700WR)
til BDV-N5200W
Forstærker
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
UDGANGSEFFEKT (reference)
Surround V/Surround H:
200 watt (pr. kanal ved 6 ohms, 1 kHz)
TA-SA700WR:
UDGANGSEFFEKT (reference)
Surround V/Surround H:
100 watt (pr. kanal ved 6 ohm, 1 kHz)
Nominel impedans
6Ω
Kommunikationssystem
Trådløs lyd - specifikationsversion 3.0
Frekvensbånd
5,2 GHz, 5,8 GHz
Moduleringsmetode
DSSS
Strømkrav
220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Til: 55 watt (TA-SA500WR)
70 watt (TA-SA600WR)
45 watt (TA-SA700WR)
Strømforbrug i standby
0,5 watt (standby)
0,3 watt (slukket)
Mål (b/h/d) (ca.)
200 mm × 64 mm × 211,5 mm
Vægt (ca.)
1,3 kg
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising