Sony | BDV-E4100 | Sony BDV-E4100 Blu-ray-hjemmebiografsystem med Bluetooth Betjeningsvejledning

4-446-734-15(1) (DK)
Blu-ray Disc™/DVDhjemmebiografsystem
Betjeningsvejledning
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et
skab.
For at reducere risikoen for brand må du ikke
dække ventilationsåbningen på apparatet med
aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte
stearinlys).
For at reducere risikoen for elektrisk stød må
du ikke udsætte dette apparat for dryp eller
sprøjt, og undlad at placere genstande, der
indeholder væsker, som f.eks. vaser,
på apparatet.
Udsæt ikke batterier eller apparater, der har
batterier installeret, for kraftig varme, som
f.eks. solskin eller ild.
For at forhindre skader skal dette apparat
være sikkert fastgjort til gulvet/væggen
i overensstemmelse med
installationsvejledningen.
Kun til brug indendørs.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt vil øge risikoen for øjenskade.
Laserstrålen i dette Blu-ray Disc/DVDhjemmebiografsystem kan skade øjnene,
og du må derfor ikke skille kabinettet ad.
Service må kun udføres af fagfolk.
2DK
Pick-up-enheden i dette apparat er
klassificeret som et KLASSE 3R LASERprodukt. Når laserafskærmningen åbnes,
bliver du udsat for synlige og usynlige
laserstråler, så du må ikke se direkte ned
i strålerne.
Dette mærke sidder på laserafskærmningen
inde i kabinettet.
Dette produkt er klassificeret som et KLASSE
1 LASER-produkt. Mærket findes på bagsiden.
Navnepladen findes udvendigt på undersiden.
Til kunder i Europa
Håndtering af
udtjente elektriske
og elektroniske
produkter (gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges
mod de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Kun Europa
Bortskaffelse af brugte
batterier (gælder inden
for EU og i andre
europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet
eller emballagen betyder,
at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis
batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv
eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering
af batteriet. Genvinding af materialer er med
til at bevare naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden,
ydeevnen eller dataintegriteten, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet
bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes
i afsnittet om sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering
og genindvinding af batterier.
Yderligere information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Bemærkning til kunder: Følgende
informationer er kun gældende for udstyr,
der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne
gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse baseret
på EU-lovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Hvad angår spørgsmål vedrørende
service eller garanti, henvises der til de adresser,
der leveres i særskilte service- eller
garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er
i overensstemmelse med de nødvendige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EC.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du gå til
følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Til kunder i Australien
Udstyret skal installeres og betjenes med en
mindsteafstand på 20 cm mellem strålekilden
og personens krop (gælder ikke ekstremiteter:
hænder, håndled, fødder og ankler).
Til kunder i Australien og Indien
Håndtering af
udtjente elektriske og
elektroniske produkter
(gælder for den
Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
3DK
Forholdsregler
Kopibeskyttelse
Dette produkt er testet ved brug af et
forbindelseskabel på under 3 meter og fundet
i overensstemmelse med grænseværdierne
i EMC-direktivet. (kun modeller i Europa)
• Vær opmærksom på de avancerede systemer
til beskyttelse af indhold på Blu-ray Disc- og
DVD-medier. Disse systemer, som kaldes
AACS (Advanced Access Content System)
og CSS (Content Scramble System), kan
indeholde nogle begrænsninger for afspilning,
analogt output og andre lignende
funktioner. Betjeningen af dette produkt
og begrænsningerne for det afhænger af
købsdatoen, da ledelsen bag AACS kan
tilføje eller ændre begrænsningsregler efter
købsdatoen.
• Bemærkning om Cinavia
Dette produkt bruger Cinavia-teknologi til
at begrænse brug af uautoriserede kopier
af nogle kommercielt producerede film og
videoer og deres lydspor. Når der registreres
en forbudt anvendelse af en uautoriseret
kopi, vises der en meddelelse, og afspilning
eller kopiering bliver afbrudt.
Du finder flere oplysninger om
Cinavia-teknologi på Cinavia Online
Consumer Information Center på
http://www.cinavia.com. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger om Cinavia tilsendt
med post, skal du sende et postkort med din
adresse til: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Om strømkilder
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt,
så længe den er forbundet til stikkontakten.
Dette gælder også, selvom der er slukket for
enheden.
• Da stikkontakten bruges til at afbryde
enhedens strømtilførsel, skal du slutte
enheden til en lettilgængelig stikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks trække netledningen
ud af stikkontakten.
Om 3D-videobilleder
Nogle mennesker kan opleve ubehag (f.eks.
belastning af øjnene, træthed eller utilpashed),
når de ser 3D-videobilleder. Sony anbefaler
alle brugere at holde pause med jævne
mellemrum, når de ser 3D-videobilleder.
Hvor længe og hvor ofte, en person skal holde
pause, varierer fra person til person. Du kan
bedst selv finde ud af, hvad der fungerer bedst
for dig. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe
med at se 3D-videobilleder, indtil ubehaget er
forsvundet. Kontakt eventuelt en læge, hvis du
mener, at der er brug for det. Du bør også læse
(i) betjeningsvejledningen og/eller
advarselsmeddelelsen for andet udstyr, som
bruges med dette produkt, eller Blu-ray
Disc-indhold, der afspilles med dette produkt,
og (ii) se vores websted
(http://esupport.sony.com/) for at få de
seneste oplysninger. Små børns syn (især dem
under seks år) udvikler sig stadig. Søg læge
(f.eks. en børnelæge eller øjenlæge), før du
giver små børn lov til at se 3D-videobilleder.
Voksne bør holde øje med små børn for at være
sikker på, at de følger ovenstående anbefalinger.
4DK
Ophavsret og varemærker
• Systemet har integreret Dolby* Digital
og Dolby Pro Logic-adaptiv matrix
surrounddekoder og DTS** Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic og det
dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens i henhold til
følgende amerikanske patentnumre:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 og andre udstedte
eller anmeldte patenter i USA eller
andre steder. DTS-HD, symbolet og
DTS-HD og symbolet sammen er
registrerede varemærker
tilhørendeDTS, Inc. Produktet
indeholder software. © DTS, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.
• Systemet kan integrere teknologien HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Betegnelserne HDMI og High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og
andre lande.
• Java er et varemærke tilhørende Oracle
og/eller dets affilierede selskaber.
• "DVD Logo" er et varemærke tilhørende
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• "Blu-ray Disc", "Blu-ray", "Blu-ray 3D",
"BD-LIVE", "BONUSVIEW" og logoer er
varemærker tilhørende Blu-ray Disc
Association.
• Logoerne "Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R",
"DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "AVCHD 3D/Progressive"- og "AVCHD
3D/Progressive" er varemærker tilhørende
Panasonic Corporation og Sony Corporation.
• , "XMB" og "xross media bar" er
varemærker tilhørende Sony Corporation og
Sony Computer Entertainment Inc.
• "PlayStation" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
• "Sony Entertainment Network logo" og
"Sony Entertainment Network" er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• Musik- og videogenkendelsesteknologi og
relaterede data levers af Gracenote®.
Gracenote er branchestandarden inden for
musikgenkendelsesteknologi og relateret
indhold. Besøg www.gracenote.com., hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og
video-relaterede data fra Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-i dag Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000-i dag
Gracenote. Ét eller flere patenter, som ejes
af Gracenote, gælder for dette produkt og
denne service. Se Gracenote-webstedet,
hvis du vil se en ikke-omfattende liste over
gældende Gracenote-patenter. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote-logo og logotype samt "Powered
by Gracenote"-logoet er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Gracenote, Inc. i USA og/eller andre lande.
5DK
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi
Alliance® registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
og Wi-Fi Protected Setup™ er mærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc.
i USA og i andre lande.
• Android er et varemærke tilhørende
Google Inc.
• Bluetooth®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der er ejet af
Bluetooth SIG, Inc. og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive
ejere.
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
• Dette produkt anvender navnebeskyttet
teknologi under licens fra Verance
Corporation og er beskyttet af det
amerikanske patent 7,369,677 og andre
udstedte eller anmeldte patenter i USA
samt bekyttelse af ophavsret og
forretningshemmelighed for visse aspekter
af sådan teknologi. Cinaviaer et varemærke
tilhørende Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Alle rettigheder forbeholdes af Verance.
Reverse-engineering eller adskillelse er
forbudt.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
Indholdsejere bruger Microsoft®
PlayReady™-indholdsadgangsteknologi til
at beskytte deres immaterielle ejendom,
herunder ophavsretligt beskyttet indhold.
Dette produkt benytter PlayReady-teknologi
til at skaffe adgang til PlayReady-beskyttetindhold og/eller WMDRM-beskyttet-indhold.
Hvis produktet ikke giver tilstrækkelige
restriktioner for brug af indhold, kan
indholdsejerne kræve af Microsoft, at de
annullerer produktets mulighed for at bruge
PlayReady-beskyttet-indhold. Tilbagekaldelse
skulle ikke påvirke ubeskyttet indhold eller
indhold, der er beskyttet af andre
indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere
kan kræve af dig, at du opgraderer PlayReady
til at skaffe adgang til deres indhold. Hvis du
afviser en opgradering, vil du ikke kunne få
adgang til indhold, der kræver denne
opgradering.
• DLNA™, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker
eller certificeringsmærker tilhørende Digital
Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK fra Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA.
Alle rettigheder forbeholdes.
• Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
• Andre navne på systemer og produkter er
generelt varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende de respektive
producenter. Symbolerne ™ og ® vises ikke
i dette dokument.
6DK
Slutbrugerlicensaftale
Gracenote®-slutbrugerlicensaftale
Dette program eller denne enhed indholder
software fra Gracenote, Inc. i Emeryville,
Californien ("Gracenote"). Softwaren fra
Gracenote ("Gracenote-softwaren") gør det
muligt for dette program at identificere
disk- og/eller filer og hente musikrelaterede
oplysninger, herunder navn, kunstner, spor
og titeloplysninger ("Gracenote-data") fra
onlineservere eller integrerede databaser
("Gracenote-servere") samt udføre andre
funktioner. Du må udelukkende anvende
Gracenote-data via de tilsigtede
slutbrugerfunktioner i dette program eller
på denne enhed.
Du accepterer, at du udelukkende vil anvende
Gracenote-data, Gracenote-softwaren og
Gracenote-servere til din egen personlige,
ikke-kommercielle anvendelse. Du accepterer,
at du ikke må overdrage, kopiere, overføre
eller udsende Gracenote-softwaren eller
Gracenote-data til tredjepart. DU
ACCEPTERER, AT DU IKKE MÅ
ANVENDE ELLER UDNYTTE
GRACENOTE-DATA, GRACENOTESOFTWAREN ELLER GRACENOTESERVERE, UDOVER HVAD DER
UDTRYKKELIGT ER TILLADT HERI.
Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens
til at anvende Gracenote-data, Gracenotesoftwaren og Gracenote-servere ophører, hvis
du overtræder disse restriktioner. Hvis din
licens ophører, accepterer du at ophøre med
at anvende dele af eller alle Gracenote-data,
hele Gracenote-softwaren og alle Gracenoteservere. Gracenote forbeholder sig alle
rettigheder til Gracenote-data, Gracenotesoftwaren samt Gracenote-servere, herunder
alle ejerskabsrettigheder. Gracenote vil under
ingen omstændigheder være
erstatningsansvarlig for betaling til dig for
nogen oplysninger, som du leverer. Du
accepterer, at Gracenote må håndhæve sine
rettigheder i henhold til nærværende aftale
imod dig, direkte i sit eget navn.
Gracenote-tjenesten anvender en unik
identifikation til at spore forespørgsler til
statistiske formål. Formålet med en tilfældig
tildelt numerisk identifikator er at tillade
Gracenote-tjenesten at tælle forespørgsler
uden kendskab til, hvem du er. Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du se websiden for
Gracenote's politik til beskyttelse af personlige
oplysninger.
Gracenote-softwaren og de enkelte elementer
af Gracenote-data er givet i licens til dig "SOM
DE ER". Gracenote forbeholder sig retten til at
slette data fra Gracenote-serverne eller til at
ændre datakategorier af enhver årsag, som
Gracenote finder tilstrækkelig. Der gives
ingen garantier for, at Gracenote-softwaren
eller Gracenote-serverne er fejlfri, eller at
funktionaliteten af Gracenote-software eller
Gracenote-servere vil være uden afbrydelser.
Gracenote er ikke forpligtet til at stille dig nye
forbedrede eller yderligere datatyper eller
kategorier til rådighed, som Gracenote måske
leverer i fremtiden, og kan frit indstille sine
tjenester på et hvilket som helst tidspunkt.
GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE
GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER
STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE
GARANTIER FOR SALGBARHED,
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE.
GRACENOTE GARANTERER IKKE FOR
RESULTATER, DER OPNÅES VED DIN
ANVENDELSE AF GRACENOTESOFTWAREN ELLER NOGEN
GRACENOTE-SERVER. UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER VIL GRACENOTE
VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG FOR
FØLGESKADER ELLER FOR TAB AF
FORTJENESTE ELLER INDTJENING.
© Gracenote, Inc. 2009
7DK
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i disse betjeningsvejledninger
beskriver knapper på fjernbetjeningen.
Du kan også bruge knapperne på enheden,
hvis de har samme eller tilsvarende navne
som knapperne på fjernbetjeningen.
• I denne vejledning bruges "disk" som en
generel henvisning til BD'er, DVD'er og
CD'er, medmindre andet er angivet i teksten
eller illustrationerne.
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning
er til BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100
og BDV-E2100. BDV-E6100 er den model,
der er brugt i illustrationerne.
Betjeningsmæssige forskelle angives i teksten,
f.eks. "kun BDV-E6100".
• Nogle illustrationer er gengivet som
typetegninger, der kan være anderledes end
de faktiske produkter.
• Elementerne på tv-skærmen varierer fra sted
til sted.
• Standardindstillingen er understreget.
8DK
Indhold
Om denne betjeningsvejledning ............ 8
Udpakning .............................................. 10
Vejledning i dele og knapper ............... 13
Introduktion
Trin 1: Installation af
højttalerne .............................. 17
Trin 2: Tilslutning af systemet ...... 18
Tilslutning af højttalere .............. 18
Tilslutning af TV'et ...................... 19
Tilslutning af andet udstyr
(set-top-boks osv.) .................. 20
Tilslutning af antenne ................ 21
Trin 3: Forberedelse til
netværkstilslutning ................
Trin 4: Udførelse af
Lynopsætning .........................
Trin 5: Valg af afspilningskilde .....
Trin 6: Surroundsound ..................
21
23
24
24
Afspilning
Afspilning af en disk .............................. 26
Afspilning fra USB-enhed .................... 28
Lytte til musik fra en
Bluetooth-enhed ............................. 28
Tilslutning til en smartphone med
One-touch-lyttefunktionen
(NFC) ............................................... 30
Afspilning via netværk .......................... 32
Tilgængelige elementer ......................... 35
Lydjustering
Valg af lydformat, flersprogede
spor eller kanal ............................... 37
Lytte til multipleks broadcast-lyd ........ 38
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen Kontrol til
HDMI for "BRAVIA" Sync ........... 40
Indstilling af højttalerne ....................... 41
Brug af sleep-timer ................................ 42
Deaktivering af enhedens knapper ..... 43
Betjening af TV'et med den
medfølgende fjernbetjening ......... 43
Sådan spares strøm
i standbytilstand ............................. 43
Brug af internettet ................................. 44
Indstillinger og justeringer
Brug af opsætningsskærmen ................ 46
[Netværksopdatering] ........................... 46
[Skærmindstillinger] ............................. 47
[Indstillinger for lyd] ............................ 48
[BD/DVD-visningsindstillinger] ........ 49
[Indstillinger for børnesikring] ........... 50
[Systemindstillinger] ............................. 50
[Netværksindstillinger] ........................ 52
[Nemme netværksindstillinger] .......... 53
[Nulstilling] ............................................ 53
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ........................................ 54
Bemærkninger om diske ...................... 56
Fejlfinding .............................................. 57
Understøttede diske .............................. 62
Understøttede filtyper ........................... 63
Understøttede lydformater .................. 64
Specifikationer ....................................... 65
Liste over sprogkoder ............................ 67
Indeks ...................................................... 69
Tuner
Brug af radioen ...................................... 38
Modtagelse af radiodatasystem
(RDS) ............................................... 40
9DK
Udpakning
• Betjeningsvejledning (kun modeller
i Oceanien, Afrika, Indien, Mellemøsten,
Kina, Thailand og Taiwan)
• Hurtig installationsvejledning
• Vejledning til installation af højttalere
• Referencevejledning (kun modeller
i Europa)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• FM-ledningsantenne (1)
• HDMI-højhastighedskabel (1) (kun
modeller i Afrika*, Indien, Mellemøsten,
Kina, Thailand og Taiwan)
Kun BDV-E6100
• Fronthøjttalere (2)
• Surroundhøjttalere (2)
* Bortset fra Sydafrika.
• Centerhøjttaler (1)
• Subwoofer (1)
10DK
• Højttalernes bunddæksler (4)
• Centerhøjttaler (1)
• Fødder (4)
• Subwoofer (1)
• Front- og surroundhøjttalernes nederste
dele (4)
• Højttalernes bunddæksler (2)
• Skruer (store) (4)
• Fødder (2)
• Skruer (små) (16)
• Nederste dele af fronthøjttalerne (2)
Kun BDV-E4100
• Fronthøjttalere (2)
• Skruer (store) (2)
• Skruer (små) (8)
• Surroundhøjttalere (2)
11DK
Kun BDV-E3100
Kun BDV-E2100
• Fronthøjttalere (2)
• Fronthøjttalere (2)
• Surroundhøjttalere (2)
• Surroundhøjttalere (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Centerhøjttaler (1)
• Subwoofer (1)
• Subwoofer (1)
12DK
Vejledning i dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på de sider, der er angivet i parentes.
Frontpanel
Åbning
Kun
BDV-E2100
A "/1 (til/standby)
Tænder enheden eller sætter den
i standbytilstand.
B Diskskuffe (side 26)
C
(N-mærke) (side 31)
Placer den NFC-kompatible enhed
i nærheden af dette mærke for at
aktivere NFC-funktionen.
D Afspilningsknapper
Z (åbn/luk)
Na) b) (afspil)
xb) (stop)
VOL +/–a)
./> (forrige/næste)
FUNCTION (side 24)
Vælger en kilde til afspilning.
a) Knapperne N og VOL +
Bemærk!
Under demonstrationen kan
lydstyrkeniveauet være højere end den
lydstyrke, du har angivet.
E
(USB)-port (side 28)
(BDV-E6100/BDV-E4100/
BDV-E3100) Åbn dækslet ved at bruge
en fingernegl i åbningen.
F
(fjernbetjeningssensor)
G Frontpaneldisplay
H LED-indikator
Hvid: Lyser, når enheden er tændt.
Blå (for Bluetooth-status):
– Systemet er klar til parring: Blinker
hurtigt
– Under parring: Blinker hurtigt
– Under tilslutning: Blinker
– Der er oprettet tilslutning: Tændes
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, når du betjener enheden.
b)
Tryk på, og hold N nede på enheden
i mere end 2 sekunder, hvorefter den
indbyggede lyddemo afspilles på systemet.
Tryk på x for at stoppe demonstrationen.
13DK
Indikatorer på frontpaneldisplayet
A Lyser, når der modtages stereolyd
(kun radio)
B Lyser, når gentaget afspilning er
aktiveret.
C Lyser, når systemet afspiller via
funktionen PARTY STREAMING.
D Lyser, når lyden er slået fra.
E Lyser, når HDMI (OUT)-stikket
er tilsluttet korrekt til
HDCP-kompatibelt udstyr
(High-bandwidth Digital Content
Protection) med HDMI- eller
DVI-indgang (Digital Visual
Interface).
F Viser systemets status som f.eks.
radiofrekvens.
Når du trykker på DISPLAY, vises de
streamede oplysninger/
afkodningsstatus, når funktionen er
indstillet til "TV".
De streamede oplysninger/
afkodningsstatus vises måske ikke for
den aktuelle stream eller det element,
der afkodes.
Bemærk!
Når [Belysning på hovedenhed] er indstillet til
[Auto] i [Systemindstillinger], slukkes lyset
i frontpaneldisplayet, hvis du ikke betjener
enheden i ca. 10 sekunder.
Bagpanel
A SPEAKERS-stik (side 18)
D HDMI-stik (OUT) (side 19)
B TV-stik (DIGITAL IN OPTICAL)
(side 19)
E AUDIO IN-stik (V/H) (side 20)
C LAN-terminal (100) (side 21)
14DK
F ANTENNA-terminal (FM) (side 21)
Fjernbetjening
Knapperne 5, AUDIO, 2 + og N er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, når du betjener
fjernbetjeningen.
•
: Til betjening af TV
(Yderligere oplysninger finder du
i "Betjening af TV'et med den
medfølgende fjernbetjening" (side 43)).
A Z (åbn/luk)
Åbner og lukker diskskuffen.
SPEAKERS TVyAUDIO
Vælger, om lyden fra TV'et skal
udsendes via systemets højttalere eller
TV'ets højttaler(e). Denne funktion
virker kun, når [Kontrol til HDMI]
er indstillet til [Til] (side 51).
TV "/1 (til/standby) (side 43)
Tænder TV'et eller sætter det
i standbytilstand.
"/1 (tændt/standby) (side 23, 39)
Tænder systemet eller sætter det
i standby.
B Nummerknapper (side 39, 43)
Indtast titel/kapitelnummer, fast
stationsnummer osv.
AUDIO (side 37)
Vælger lydformat/spor.
SUBTITLE
Vælger undertekstsprog, hvis der er
optaget undertekster på flere sprog
på en BD-ROM/DVD VIDEO.
C Farveknapper
Genvejsknapper til valg af punkter
i menuer på nogle BD'er (kan også
bruges til Java-baseret interaktiv
betjening af BD'er).
D TOP MENU
Åbner eller lukker topmenuen på
BD'er eller DVD'er.
POP UP/MENU
Åbner eller lukker BD-ROM'ens pop
op-menu eller menuen på en DVD.
OPTIONS (side 25, 35, 45)
Viser indstillingsmenuen på
TV-skærmen eller frontpaneldisplayet.
(Stedet afhænger af den valgte
funktion.)
RETURN
Skifter til forrige visning.
B/V/v/b
Flytter markeringen til et vist element.
(åbn)
Åbner et valgt element.
15DK
E SOUND MODE +/– (side 24)
Vælger en lydtilstand.
HOME (side 23, 41, 46)
Åbner og lukker startmenuen på
systemet.
MUSIC EQ
Vælger den forudprogrammerede
equalizer, når der lyttes til musik.
SEN
Giver adgang til "onlinetjenesten "Sony
Entertainment Network™"
F Knapper til betjening af afspilning
Se "Afspilning" (side 26).
./> (forrige/næste)
Vælger forrige/næste kapitel, spor eller
fil.
m/M (hurtig/langsom/frys
billede)
Gå hurtigt tilbage/hurtigt fremad
under afspilning. Hver gang du trykker
på knappen, ændres søgehastigheden.
Tryk på en af disse knapper i mere end
et sekund i pausetilstand for at afspille
i slowmotion.
Tryk på en af knapperne i pausetilstand
for at afspille et billede ad gangen.
Bemærk!
Under afspilning af Blu-ray 3D-diske er
slowmotion og afspilning af et enkelt billede
er ikke tilgængelig.
N (afspil)
Starter eller genoptager en afspilning
(genoptag afspilning).
Aktiverer afspilning med et enkelt tryk
(side 40), når systemet er tændt og
indstillet til "BD/DVD"-funktion.
X (pause)
Sætter en afspilning på pause eller
genoptager afspilningen.
16DK
x (stop)
Stopper afspilningen og husker
stoppunktet (genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en titel/et
spor er det sidste punkt, du afspillede,
eller det sidste billede i en fotomappe.
Stopper den indbyggede
lyddemonstration.
Knapper til betjening af radio
Se "Tuner" (side 38).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
H
I
J
K
(slå lyd fra)
Slår lyden fra midlertidigt.
2 (lydstyrke) +/–
Justerer lydstyrken.
TV 2 (lydstyrke) +/–
Indstiller TV'ets lydstyrke.
TV t (TV-indgang)
Skifter TV'ets indgangskilde til TV
eller andre indgangskilder.
DISPLAY (side 27, 32, 39, 44)
Viser oplysninger om afspilning og
webbrowser på TV-skærmen.
Viser den faste radiostation, frekvens
osv. på frontpaneldisplayet.
FOOTBALL
Fremstiller optimeret lyd til at se
udsendelser med fodboldkampe.
BLUETOOTH
Vælger funktionen "BT".
Når LED-indikatoren slukkes under
"BT"-funktionen, skal du trykke for at
starte parring eller oprette tilslutning
til en parret Bluetooth-enhed.
FUNCTION (side 24)
Vælger en kilde til afspilning.
SLEEP (side 42)
Indstiller sleep-timeren.
Introduktion
Introduktion
Installation af alle højttalere
i frontposition
(Højttalerlayout: [Alle foran])
DA F G CBE
Trin 1: Installation af
højttalerne
Placer højttalerne som vist på tegningen
nedenfor.
A Venstre fronthøjttaler (L)
B Højre fronthøjttaler (R)
C Centerhøjttaler
D Venstre surroundhøjttaler (L)
E Højre surroundhøjttaler (R)
F Subwoofer
G TV
Bemærk!
Installation af
surroundhøjttalere i bagposition
(Højttalerlayout: [Standard])
F G C
A
B
D
E
• Sørg for at vælge højttalerlayoutindstilling
(side 41) i henhold til dine højttaleres placering.
• Du skal være forsigtig med at placere højttalerne
og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet
gulv (vokset, olieret, poleret, osv.), da det kan
give pletter eller misfarvning.
• Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den
kan vælte.
Tip!
Du kan montere højttalerne på væggen. Se den
medfølgende "Vejledning til installation af
højttalere".
17DK
Introduktion
Trin 2: Tilslutning af
systemet
Tilslut ikke enhedens netledning til en
stikkontakt, før alle andre forbindelser er
oprettet.
(Kun BDV-E6100/BDV-E4100)
Oplysninger om samling af højttalerne
findes i den medfølgende "Vejledning til
installation af højttalere".
Bemærk!
Når du tilslutter andet udstyr med en
lydstyrkeregulering, skal du skrue lydstyrken
af udstyret ned til et niveau, hvor lyden ikke
forvrænges.
Tilslutning af højttalere
Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til
farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.
Ved tilslutning til enheden skal stikket
sættes i, indtil der høres et klik.
Rød (Højre
fronthøjttaler (R))
Lilla
(Subwoofer)
Grå (Højre
surroundhøjttaler (R))
Hvid (Venstre
Grøn
Blå (Venstre
fronthøjttaler (L)) (Centerhøjttaler) surroundhøjttaler (L))
18DK
Tilslutning af TV'et
Introduktion
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikkene på dit TV.
A
B
C
Videotilslutning
A
HDMI-kabel1) (leveres kun med til modeller i Afrika*,
Indien, Mellemøsten, Kina, Thailand og Taiwan)
2)
eller
* Bortset fra Sydafrika.
1) HDMI-højhastighedskabel
2)
Hvis HDMI IN-stikket på dit TV er kompatibelt med ARC-funktionen (Audio Return Channel),
kan der udsendes et digitalt signal fra TV'et via HDMI-kabeltilslutning. Yderligere oplysninger om
indstilling af ARC-funktionen finder du i [Audio Return Channel] (side 51).
Lydtilslutninger
Hvis du ikke tilslutter systemet til TV'ets HDMI-stik, der er kompatibelt med
ARC-funktionen, skal du oprette en passende lydtilslutning, så du kan høre TV-lyd via
systemets højttalere.
B
Høj kvalitet
Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Lydkabel (medfølger ikke)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardkvalitet
19DK
Introduktion
Tilslutning af andet udstyr (set-top-boks osv.)
Tilslut systemet, så videosignaler fra systemet og andet udstyr sendes til TV'et, og
lydsignalerne fra udstyret sendes til systemet på følgende måde.
TV
Videoudgang
Udstyr
(Set-top-boks, videobåndoptager, PlayStation®
eller digital satellitmodtager osv.)
Lydudgang
System
Signalflow
: Videosignal
: Lydsignal
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til udstyrets stiktype.
A
A
B
Høj kvalitet
Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Lydkabel (medfølger ikke)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardkvalitet
Bemærk!
• Hvis du foretager en af ovenstående tilslutninger, skal du indstille [Kontrol til HDMI]
i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 51).
• Du kan høre udstyrets lyd ved at vælge funktionen "AUDIO" til tilslutning B.
20DK
Tilslutning af antenne
Tip!
Hvis du vil tilslutte systemet til dit netværk,
skal du udføre [Nemme netværksindstillinger].
Yderligere oplysninger finder du i "Trin 4:
Udførelse af Lynopsætning" (side 23).
FM-ledningsantenne (medfølger)
Bemærk!
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
placeres så vandret som muligt.
Vælg den metode, der passer til dit
LAN-miljø (Local Area Network).
• Hvis du bruger trådløst lokalnetværk
Systemet har indbygget Wi-Fi, og du kan
tilslutte systemet til netværket ved at
angive netværksindstillingerne.
• Hvis du bruger noget andet end trådløst
lokalnetværk
Brug et LAN-kabel til at tilslutte
LAN-terminalen (100) på enheden.
Bredbåndsrouter
LAN-kabel (medfølger ikke)
Tip!
Det anbefales at bruge et afskærmet
interfacekabel (LAN-kabel) lige eller crossover.
21DK
Introduktion
Trin 3: Forberedelse til
netværkstilslutning
Introduktion
Før du angiver
netværksindstillingerne
Når den trådløse LAN-router
(adgangspunkt) er WPS-kompatibel
(Wi-Fi Protected Setup), kan du nemt
angive netværksindstillingerne med
knappen WPS.
Hvis ikke, kan du kontrollere følgende
oplysninger på forhånd og skrive dem
i området nedenfor.
• Det netværksnavn (SSID*),
der identificerer dit netværk**.
• Hvis der er angivet sikkerhed på dit
trådløse netværk, skal du angive
sikkerhedsnøglen (WEP-nøgle,
WPA-nøgle)**.
* SSID (Service Set Identifier) er et navn, der
identificerer et bestemt trådløst netværk.
** Du skal kontrollere indstillingerne for din
trådløse LAN-router for at få oplysninger
om SSID og sikkerhedsnøglen. Yderligere
oplysninger:
– Besøg følgende websted:
Kunder i Europa og Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
– Se den betjeningsvejledning, der fulgte med
den trådløse LAN-router
– Rådfør dig med producenten af den trådløse
LAN-router
Om sikkerheden på det trådløse
lokalnetværk
Kommunikationen via et trådløst
lokalnetværk sker via radiobølger, og det
trådløse signal kan derfor opsnappes.
Systemet indeholder forskellige
sikkerhedsfunktioner, der kan beskytte
den trådløse kommunikation. Sørg for at
konfigurere sikkerhedsindstillingerne
i overensstemmelse med netværksmiljøet.
22DK
x Ingen sikkerhed
Selvom du nemt kan angive indstillinger,
kan enhver opsnappe den trådløse
kommunikation eller få adgang til dit
trådløse netværk – selv uden avancerede
værktøjer. Vær opmærksom på, at der er
risiko for uautoriseret adgang eller
opsnappelse af data.
x WEP
WEP beskytter kommunikationer for at
undgå, at uvedkommende opsnapper
kommunikationer eller får adgang til
dit trådløse netværk. WEP er en
sikkerhedsteknologi, der gør det muligt
at tilslutte ældre enheder, der ikke
understøtter TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der
udviklet som reaktion på svagheder ved
WEP. TKIP giver en højere grad af
sikkerhed end WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi, der bruger
en avanceret beskyttelsesmetode, som
afviger fra WEP og TKIP. AES giver en
højere grad af sikkerhed end WEP og TKIP.
5
Udfør [Nem første opsætning].
Følg vejledningen på skærmen
for at angive de grundlæggende
indstillinger med B/V/v/b og
.
Før udførelse af trin 4
Sørg for, at alle tilslutninger er korrekte,
og tilslut derefter netledningen.
Følg nedenstående trin for at foretage
de grundlæggende justeringer og
netværksindstillinger for systemet.
De viste dele afhænger af modellen for
det pågældende område.
1
2
3
4
Sæt to R6-batterier (AA)
(medfølger) i fjernbetjeningen,
og sørg for, at batteriernes 3- og
#-pol vender korrekt.
B/V/v/b
6
7
Når du har udført [Nem første
opsætning], skal du trykke på V/v
for at vælge [Nemme
netværksindstillinger] og derefter
trykke på
.
Skærmen [Nemme
netværksindstillinger] vises.
Følg vejledningen på skærmen for
at angive de netværksindstillinger
med B/V/v/b og
.
Hvis systemet ikke kan oprette
forbindelse til netværket, kan du se
"Netværksforbindelse" (side 61) eller
"Trådløs LAN-forbindelse" (side 61).
Tænd TV'et.
Tryk på [/1.
Skift indgangsvælger på TV'et,
så systemets signal vises på
TV-skærmen.
Skærmen [Nem første opsætning] til
valg af skærmsprog vises.
Sådan åbnes skærmen [Nemme
netværksindstillinger] igen
1 Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2 Tryk på B/b for at vælge
[Opsætning].
3 Tryk på V/v for at vælge [Nemme
netværksindstillinger], og tryk derefter
på
.
23DK
Introduktion
Trin 4: Udførelse af
Lynopsætning
Introduktion
Trin 5: Valg af
afspilningskilde
Trin 6: Surroundsound
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
den ønskede funktion vises på
frontpaneldisplayet.
Når du trykker på FUNCTION en gang,
vises den aktuelle funktion på
frontpaneldisplayet, og hver gang du
derefter trykker på FUNCTION, skifter
funktionen på følgende måde.
"BD/DVD" t "USB" t "FM" t
"TV" t "BT" t "AUDIO"
Funktion og afspilningskilde
Når du har udført de forrige trin og starter
afspilning, kan du nemt opleve
forprogrammerede lydtilstande, der er
tilpasset forskellige lydkilder. De gør det
muligt at gengive den spændende og
effektfulde biograflyd hjemme i stuen.
Valg af lydtilstanden
Tryk flere gange på SOUND MODE +/–
under afspilningen, indtil den ønskede
tilstand vises på frontpaneldisplayet
eller på TV-skærmen.
"BD/DVD"
Auto
Disk eller netværksenhed, der skal afspilles af
systemet
Systemet vælger automatisk [Movie] eller
[Musik] for at frembringe den lydeffekt,
der passer til disken eller den pågældende
lydstream.
• 2-kanalskilde: Systemet simulerer
surroundsound fra 2-kanalskilder og
sender lyden via 5.1-kanalshøjttalerne.
• Multikanalskilde: Systemet udsender lyd
via højttalere, som den er optaget.
"USB"
USB-enhed, der er tilsluttet
(side 13)
(USB)-porten
"FM"
FM-radio (side 38)
"TV"
Udstyr (TV osv.), der er sluttet til TV
(DIGITAL IN OPTICAL)-stikket på
bagsiden, eller et TV, der er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel, som er
tilsluttet til HDMI (OUT)-stikket (side 19).
Movie
Systemet udsender optimeret lyd til film.
Musik
Systemet udsender optimeret lyd til musik.
"BT"
Digital Music Enhancer
[Digital Music]
"AUDIO"
Systemet gengiver en forbedret lyd for
komprimeret lyd.
Udstyr, der er tilsluttet til AUDIO IN (V/H)stik (side 20)
Night
Lydindhold på en Bluetooth-enhed
Tip!
• Nogle funktioner kan ændres via TV-skærmen
ved at trykke på FUNCTION, V/v og
.
• Du kan også trykke på knappen BLUETOOTH
på fjernbetjeningen for at vælge funktionen "BT".
24DK
Egnet til at se film om aftenen, da høje lyde
reduceres, mens der stadig opnås tydelige
samtaler.
Demo Sound
Systemet udsender fængende lyd, der er
egnet til demonstration.
Sådan vælges lydtilstanden fra
indstillingsmenuen
Valg af football-tilstanden
[Sound Mode], og tryk derefter på
.
2 Tryk på V/v for at vælge lydtilstanden,
og tryk derefter på
.
Sådan vælges den
forudprogrammerede
musikequalizer
Tryk flere gange på MUSIC EQ under
afspilning.
Du kan vælge lyden efter din egen smag.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
indstillingen cyklisk på følgende måde.
[Standard] t [Rock] t [Hiphop] t
[Electronica]
Du kan også vælge musikequalizeren ved
brug af indstillingsmenuen i lydtilstanden
[Musik].
Tryk på FOOTBALL under afspilningen.
Der vises [Football] på TV-skærmen.
Du kan opleve en fornemmelse af at være
til stede på et stadion, når du ser en
fodboldkamp.
Hvis du vil deaktivere football-tilstanden,
skal du trykke på FOOTBALL igen for at
vælge [Football Off]. Lydtilstanden ændres
til den sidst valgte lydtilstand.
Bemærk!
• Alt efter kilden virker football-tilstanden måske
ikke.
• Football-tilstanden deaktiveres måske, når du
slukker for systemet.
Tip!
Du kan også vælge football-tilstand fra
indstillingsmenuen.
Bemærk!
Lydtilstanden kan kun vælges, når [Lydeffekt]
er indstillet til [Sound Mode til] (side 49). Når
[Lydeffekt] er indstillet til andet end [Sound Mode
til], anvendes lydtilstandsindstillingen ikke.
Tip!
Hvis du vil opleve 2-kanalslydkilde, f.eks. en CD
i multikanalsoutput, anbefaler vi, at du vælger
[Auto].
25DK
Introduktion
1 Tryk på OPTIONS og V/v for at vælge
BONUSVIEW/BD-LIVE
Afspilning
Afspilning af en disk
Oplysninger om understøttede diske finder
du i "Understøttede diske" (side 62).
1
2
Nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE-logoet*"
indeholder bonusindhold og andre data,
der kan downloades.
*
1
Indstil indgangsvælgeren på TV'et,
så systemets signal vises på
TV-skærmen.
Tryk på Z, og læg en disk
i diskskuffen.
2
3
3
26DK
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
Afspilning starter.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i kategorien
[Video],
[Musik]
eller
[Foto] og trykke på
.
Tilslut USB-enheden til -porten
(USB) (side 28).
Til lokal lagring skal du bruge 1 GB
eller større USB-hukommelse.
Gør klar til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
• Tilslut systemet til et netværk
(side 21).
• Indstil [BD-internetforbindelse]
til [Tillad] (side 50).
Isæt en BD-rom med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Betjeningsmetoden afhænger af
disken. Se betjeningsvejledningen til
disken.
Tip!
Hvis du vil slette data i USB-hukommelsen, skal
du vælge [Slet BD-data] i
[Video] og trykke
på . Alle de data, der er gemt i BUDA-mappen,
slettes.
Blu-ray 3D
Visning af oplysningerne om
afspilning
Du kan se Blu-ray 3D-diske med 3D-logoet*.
1
2
Gør klar til Blu-ray
3D-diskafspilning.
• Tilslut systemet til dit
3D-kompatible TV med et HDMIhøjhastighedskabel (side 19).
• Indstil [3D-udgangsindst.] og
[Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
i [Skærmindstillinger] (side 47).
Du kan kontrollere oplysningerne om en
afspilning osv. ved at trykke på DISPLAY.
De viste oplysninger afhænger af disktypen
og systemets status.
Eksempel: Under afspilning af BD-ROM
Isæt en Blu-ray 3D-disk.
Betjeningsmetoden afhænger af
disken. Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med disken.
Tip!
Se også betjeningsvejledningen til dit
3D-kompatible TV.
A Opløsning for output/videofrekvens
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
vinkel,
lyd,
undertekster)
E Oplysninger om afspilning
Viser afspilningstilstand, statuslinje
for afspilning, disktype, video-codec,
bithastighed, gentagelsestype, forløbet
tid, samlet spilletid
F Kapitelnummer
G Den aktuelt valgte vinkel
27DK
Afspilning
*
Afspilning fra USB-enhed
Du kan afspille video-/musik-/fotofiler på
en tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om understøttede filer finder
du i "Understøttede filtyper" (side 63).
1
2
Tilslut USB-enheden til
-porten (USB).
Læs den betjeningsvejledning, der
fulgte med USB-enheden, før den
sættes i.
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
3
Tryk på B/b for at vælge
[Video],
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryk på V/v for at vælge
[USB-enhed], og tryk derefter
på
.
Bemærk!
Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, før du tilslutter
eller fjerner en USB-enhed, for at undgå
datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.
28DK
Lytte til musik fra en
Bluetooth-enhed
Om den trådløse Bluetoothteknologi
Bluetooth er en kortrækkende, trådløs
teknologi, der aktiverer trådløs
datakommunikation mellem digitale
enheder. Trådløs Bluetooth-teknologi
fungerer inden for et område på ca.
10 meter.
Du behøver ikke kabler for at oprette
forbindelse, som du gør med en USBforbindelse, og du behøver ikke at placere
enhederne over for hinanden, som du gør
ved trådløs infrarød teknologi.
Trådløs Bluetooth-teknologi er en global
standard, der understøttes af tusinder af
virksomheder. Disse virksomheder
fremstiller produkter, der opfylder den
globale standard.
Understøttet Bluetooth-version
og profiler
Profil refererer til et standardsæt med
funktioner i forskellige Bluetoothproduktfunktioner. Dette system
understøtter følgende Bluetooth-version
og profiler.
Understøttet Bluetooth-version:
Bluetooth-specifikation version 3.0
Understøttede Bluetooth-profiler:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
Bemærk!
Parring af dette system med
en Bluetooth-enhed
5
Bemærk!
Du kan parre op til 9 Bluetooth-enheder.
Hvis den 10. Bluetooth-enhed parres, bliver
den senest tilsluttede enhed erstattet med
den nye.
6
7
Parring er en procedure, hvor Bluetoothenheder registrerer hinanden i forvejen.
Når parringsoperationen er gennemført,
er det ikke nødvendigt at udføre den igen.
1
2
3
4
Placer Bluetooth-enheden inden
for en meter fra enheden.
Tryk på BLUETOOTH.
Du kan også vælge [Bluetooth
AUDIO] fra
[Indtast]
i startmenuen.
Når parringen er gennemført,
er enheden automatisk tilsluttet
systemet.
Enhedsnavnet vises på TV-skærmen.
Start afspilning på Bluetoothenheden.
Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken på Bluetoothenheden. Hvis lydstyrken stadig er for
lav, skal du justere lydstyrkeniveauet
på enheden.
Sådan annulleres
parringshandlingen
Tryk på HOME eller FUNCTION.
Tilslutning til en Bluetoothenhed fra dette system
Indstil Bluetooth-enheden til
parringstilstand.
Hvis du ønsker oplysninger om
indstilling af Bluetooth-enheden
i parringstilstand, kan du se i de
betjeningsvejledninger, der blev
leveret med enhederne.
Du kan oprette tilslutning til en Bluetoothenhed fra denne enhed.
Kontroller følgende, før du starter
musikafspilning:
– Bluetooth-funktionen på Bluetoothenheden er aktiveret.
– Parringen er gennemført (side 29).
Vælg "BLU-RAY HOME THEATRE
SYSTEM" på skærmen på
Bluetooth-enheden.
Udfør dette trin inden for 5 minutter,
eller annulleres parring.
1
Bemærk!
2
Hvis der kræves en adgangskode på
Bluetooth-enheden, skal du indtaste "0000".
Adgangskoden kan være betegnet som
"Passcode", "PIN code", "PIN number" eller
"Password" osv.
Tryk på BLUETOOTH.
Bemærk!
Hvis du vil tilslutte den senest tilsluttede
Bluetooth-enhed, skal du trykke på N.
Fortsæt derefter til trin 5.
Tryk på OPTIONS.
29DK
Afspilning
• Før du kan bruge Bluetooth-funktionen,
skal den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes,
understøtte den samme profil som dette system.
Selvom enheden understøtter den samme profil,
kan funktionerne være forskellige. Dette afhænger
af specifikationerne i Bluetooth-enheden.
• Lydafspilningen på dette system kan være
forsinket i forhold til Bluetooth-enheden på
grund af de særlige karakteristika i trådløs
Bluetooth-teknologi.
3
Tryk på V/v flere gange for at
vælge [Enhedsliste], og tryk
derefter på
.
Der vises en liste over parrede
Bluetooth-enheder.
4
Tryk på V/v flere gange for at
vælge den ønskede enhed, og tryk
derefter på
.
5
Tryk på N for at starte
afspilningen.
6
Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken på
Bluetooth-enheden. Hvis lydstyrken
stadig er for lav, skal du justere
lydstyrkeniveauet på enheden.
Tilslutning til en
smartphone med
One-touch-lyttefunktionen
(NFC)
Når du holder en NFC-kompatibel
smartphone i nærheden af
på enheden,
fortsætter enheden og din smartphone
med at gennemføre parring og
Bluetooth-tilslutningen automatisk.
Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget
NFC-funktion (OS: Android 2.3.3 – 4.0.x,
bortset fra Android 3.x)
Bemærk!
• Når enheden og Bluetooth-enheden er
forbundet, kan dy styre afspilning ved at
trykke på N, X, x, m/M og ./>.
• Strømmen til Bluetooth slukkes, når der vælges
en anden funktion.
Sådan afbrydes forbindelsen til
Bluetooth-enheden
Tryk på HOME, FUNCTION eller
RETURN.
Sådan slettes en parret
Bluetooth-enhed fra enhedslisten
1 Følg trin 1 til 3 ovenfor.
2 Tryk på V/v flere gange for at vælge
enheden, og tryk derefter på OPTIONS.
3 Tryk på V/v flere gange for at vælge
[Fjern], og tryk derefter på
.
4 Følg vejledningen på skærmen for at
slette enheden med B/V/v/b og
.
Bemærk!
Mens det er tilsluttet til en Bluetooth-enhed,
kan dette system ikke registreres, og der kan ikke
oprettes tilslutning fra en anden Bluetooth-enhed.
30DK
Hvad er "NFC"?
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der aktiverer kortrækkende,
trådløs kommunikation mellem digitale
forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner
og IC-tags. Takket være NFC-funktionen,
kan der nemt opnås datakommunikation
ved blot at holdeenheden i nærheden af
på de NFC-kompatible enheder.
1
Download og installer appen
"NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" er en gratis app
til Android-smartphones, som kan
hentes på Google Play. Søg efter appen
ved brug af søgeordet "NFC Easy
Connect" på webstedet, eller få adgang
til downloadwebstedet direkte ved at
læse den todimensionale kode nedenfor.
Bemærk, at "NFC Easy Connect" er
gratis, men der skal betales for
datakommunikation, når download
betales særskilt.
Todimensional kode* til direkte
adgang
* Brug en todimensional kodelæserapp.
Bemærk!
Tip!
Bemærk!
Appen er muligvis ikke tilgængelig i alle
lande/områder.
2
3
Start appen "NFC Easy Connect" på
din smartphone.
Kontroller, at programskærmen vises.
Hold din smartphone i nærheden
af
på enheden, indtil din
smartphone vibrerer.
Hvis parring og Bluetooth-tilslutningen
mislykkes, skal du gøre følgende.
– Genstart "NFC Easy Connect", og flyt din
smartphone langsomt over
.
– Fjern etuiet fra din smartphone, hvis du bruger
et kommercielt tilgængeligt smartphone-etui.
Sådan lyttes til musik
Start afspilning af en lydkilde på din
smartphone. Se betjeningsvejledningen til
din smartphone for at få oplysninger om
afspilning.
Tip!
Hvis lydstyrkeniveauet er lavt, skal du ført justere
lydstyrken på din smartphone. Hvis lydstyrken
stadig er for lav, skal du justere lydstyrkeniveauet
på enheden.
Der gives et vibreringssignal, når din
smartphone genkendes af enheden.
Efter at være genkendt af enheden, skal
du følge vejledningen på skærmen på
din smartphone og gennemføre
proceduren for Bluetooth-tilslutning.
Når Bluetooth-tilslutningen er
oprettet, holder den blå LED-indikator
på frontpanelet op med at blinke.
Afspilningstiden vises på
frontpaneldisplayet.
Sådan stoppes afspilning
Afspilningen stoppes, når du udfører et af
følgende:
– Hold din smartphone i nærheden af
på enheden igen.
– Stop musikafspilningen på din
smartphone.
– Sluk enheden eller din smartphone.
– Skift funktion.
– Deaktiver Bluetooth-funktionen på din
smartphone.
31DK
Afspilning
• Systemet kan kun genkende og oprette tilslutning
til én NFC-kompatibel enhed ad gangen.
• Afhængigt af din smartphone skal du måske
aktivere NFC-funktionen på din smartphone
på forhånd. Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til din smartphone.
Kontrolpanel til videostreaming
Afspilning via netværk
Sony Entertainment
Network (SEN)
Kontrolpanelet vises, når en videofil
afspilles. De viste elementer kan variere,
afhængigt af internetindholdsudbyderen.
Tryk på DISPLAY for at få vist
kontrolpanelet igen.
Sony Entertainment Network fungerer
som gateway og leverer det valgte
internetindhold og forskellige on-demand
underholdningstjenester direkte til enheden.
Tip!
• Noget internetindhold kræver registrering via
en PC, før det kan afspilles. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du besøge følgende
websted:
Kunder i Europa og Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Noget internetindhold er muligvis ikke
tilgængeligt i alle lande/områder.
1
2
3
32DK
Gør klar til Sony Entertainment
Network.
Tilslut systemet til et netværk (side 21).
Tryk på SEN.
Tryk på B/V/v/b for at vælge
internetindholdet og forskellige
on-demand
underholdningstjenester, og tryk
derefter på
.
A Kontroldisplay
Tryk på B/V/v/b eller
afspilningsbetjening.
for
B Statuslinje for afspilning
Statuslinje, markør, der viser den
aktuelle position, spilletid, videofilens
varighed
C Netværksforbindelsesindikator
Angiver signalstyrke for en trådløs
forbindelse.
Angiver en fastnetforbindelse.
D Netværkstransmissionshastighed
E Filnavnet på den næste video
F Filnavnet på den aktuelt valgte video
Afspilning af filer på
hjemmenetværk (DLNA)
Dette system kan bruges til afspilning og
rendering.
• Server: Lagrer og gemmer digitalt
medieindhold
• Afspiller: Finder og afspiller digitalt
medieindhold fra DMS'en
• Renderer: Modtager og afspiller filer fra
serveren og kan betjenes af andet udstyr
(controller)
• Controller: Betjener rendererudstyret
Vælg DLNA-serverikonet fra
[Video],
[Musik], or
[Foto] i startmenuen,
og vælg derefter den fil, du vil afspille.
Server
Afspiller
(Dette system)
Sådan afspilles eksterne filer ved
at betjene systemet (renderer) via
en DLNA-controller
Du kan betjene systemet med en
DLNA-certificeret controller som f.eks.
en mobiltelefon, når du afspiller filer, der er
gemt på en DLNA-server.
Server
Server
Afspiller
(Dette system)
Renderer
(Dette system)
Afspiller
Gør klar til brugen af
DLNA-funktionen.
• Tilslut systemet til et netværk (side 21).
• Klargør andet DLNA-certificeret udstyr.
Se betjeningsvejledningen til udstyret for
at få yderligere oplysninger.
Controller
Se betjeningsvejledningen til DLNA
controlleren angående oplysninger om
betjening.
Bemærk!
Betjen ikke systemet med den medfølgende
fjernbetjening og en DLNA-controller samtidig.
Tip!
Systemet er kompatibelt med funktionen "Afspil
til" i Windows Media® Player 12, som er standard
i Windows 7.
33DK
Afspilning
Du kan afspille video/musik/fotofiler på
andre DLNA-certificeret udstyr ved at
tilslutte dem til dit hjemmenetværk.
Sådan afspilles filer, der er gemt
på en DLNA-server, via systemet
(DLNA-afspiller)
Afspilning af samme musik
i forskellige rum (PARTY
STREAMING)
Du kan afspille samme musik på samme
tid på tværs af alt Sony-udstyr, som er
kompatibelt med funktionen PARTY
STREAMING og er tilsluttet dit
hjemmenetværk.
Indhold i
[Musik] og "FM", "BT" og
"AUDIO" kan bruges med funktionen
PARTY STREAMING.
Der er to slags PARTY
STREAMING-kompatibelt udstyr.
• PARTY-vært: Afspiller og sender musik.
• PARTY-gæst: Afspiller musik, der
modtages fra PARTY-værten.
Dette system kan bruges som PARTY-vært
eller PARTY-gæst.
PARTY-vært
(Dette system)
Sådan bruges systemet som
PARTY-vært
Vælg et nummer i
[Musik], en
radiostation i
[Radio],
[AUDIO]
eller [Bluetooth AUDIO] i
[Indtast],
og tryk på OPTIONS. Vælg derefter [Start
PARTY] for at starte.
Luk et party ved at trykke på OPTIONS og
derefter vælge [Luk PARTY].
Bemærk!
Hvis der afspilles indhold, der ikke er kompatibelt
med funktionen PARTY STREAMING, lukker
systemet PARTY automatisk.
Sådan bruges systemet som
PARTY-gæst
Vælg
[PARTY] i
[Musik], og vælg
derefter ikonet for PARTY-værtsenheden.
Hvis du vil forlade et PARTY, skal du
trykke på OPTIONS og derefter vælge
[Forlad PARTY].
Luk et PARTY ved at trykke på og derefter
vælge [Luk PARTYLuk PARTY].
Bemærk!
PARTY-gæst
PARTY-gæst
Gør klar til PARTY STREAMING.
• Tilslut systemet til et netværk (side 21).
• Tilslut det udstyr, der er kompatibelt med
funktionen PARTY STREAMING.
Salget og produktsortimentet for produkter,
som er kompatible med funktionen PARTY
STREAMING, varierer afhængigt af området.
Søgning efter
video-/musikoplysninger
Du kan anskaffe indholdsoplysninger ved
hjælp af Gracenote-teknologi og søge efter
relaterede oplysninger.
1
2
34DK
Tilslut systemet til et netværk
(side 21).
Ilæg en disk med indhold, som du
vil søge oplysninger om.
Du kan foretage en videosøgning fra
en BD-ROM eller DVD-ROM og
en musiksøgning fra en CD-DA
(musik-CD).
Tryk på B/b for at vælge
[Video] eller
[Musik].
4
Tryk på V/v for at vælge
[Videosøgning] eller
[Musiksøgning].
Indholdsoplysningerne (f.eks. titel,
medvirkende, spor eller kunstner),
[Afspilningshistorik] og [Søgehistorik]
vises.
• [Afspilningshistorik]
Viser en liste over tidligere afspillede
titler fra BD-ROM/DVD-ROM/CDDA (musik-CD). Vælg en titel for at
hente indholdsinformation.
• [Søgehistorik]
Viser en liste over tidligere søgninger
via funktionen [Videosøgning] eller
[Musiksøgning].
Sådan søges efter yderligere
relaterede oplysninger
Vælg et punkt på listerne, og vælg derefter
søgetjenesten.
Brug af TV SideView
Tilgængelige elementer
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og afspilningsmuligheder.
De tilgængelige elementer afhænger af
situationen.
Fælles elementer
[Sound Mode]
Ændrer lydtilstandsindstillingen (side 24).
[Football]
Tænder/slukker for football-tilstand (side 25).
[Gentag indstilling]
Gentager afspilning.
[3D-menu]
[Simuleret 3D]: Justerer den simulerede
3D-effekt.
[3D-dybdejustering]: Justerer dybden af
3D-billeder.
[2D-afspilning]: Indstiller afspilning til
2D-billede.
[Afspil/Stop]
Starter eller stopper en afspilning.
[Afspil fra start]
Afspiller et element fra begyndelsen.
[Start PARTY]
TV SideView er en gratis mobilapplikation
til fjernenheden (smartphone, osv.). Ved at
bruge TV SideView med dette system kan
du nemt kan du nemt opleve systemet ved
at betjene fjernenheden.
Du kan starte en tjeneste eller en applikation
direkte fra fjernenheden og få vist
diskoplysningerne under diskafspilningen.
TV SideView kan også bruges som en
fjernbetjening og et softwaretastatur.
Før du bruger TV SideView-enheden med
dette system den første gang, skal du sørge
for at registrere TV SideView-enheden.
Følg vejledningen på skærmen på TV
SideView-enheden for at registrere den.
Bemærk!
Registreringen er kun mulig, når startmenuen
vises på TV-skærmen.
Starter et party med den valgte kilde.
Dette element vises muligvis ikke, afhængigt
af kilden.
[Forlad PARTY]
Forlader et party, som systemet deltager i.
Funktionen PARTY STREAMING
fortsætter blandt andet deltagende udstyr.
[Luk PARTY]
For PARTY-værten: Lukker et party.
For PARTY-gæsten: Lukker et party, som
systemet deltager i. Funktionen PARTY
STREAMING afsluttes for alt andet
deltagende udstyr.
[Skift kategori]
Skifter mellem kategorien
[Video],
[Musik] og
[Foto] i "BD/DVD" (kun
for disk) eller "USB"-funktion. Dette element
er kun tilgængeligt, når visningslisten er
tilgængelig for kategorien.
35DK
Afspilning
3
Kun [Video]
Kun [Musik]
[A/V SYNC]
[Tilføj diasshow BGM]
Justerer forsinkelsen mellem billedet og
lyden (side 37).
Registrerer musikfiler i USB-hukommelsen
som baggrundsmusik (BGM) til et diasshow.
[3D-udgangsindst.]
[Musiksøgning]
Indstiller, om 3D-video udsendes
automatisk eller ej.
Viser oplysninger om lyd-CD (CD-DA)
baseret på Gracenote-teknologi.
[Videoindstillinger]
• [Billedkvalitetstilstand]: Vælger
billedindstillinger til forskellige lysmiljøer.
• [BNR]: Reducerer mosaiklignende blokstøj
på billedet.
• [MNR]: Reducerer mindre støj omkring
billedets konturer (moskitostøj).
Kun [Foto]
[Diasshow]
Starter et diasshow.
[Diasshow-hastig.]
[Pause]
Ændrer diasshowets hastighed.
Stopper afspilning midlertidigt.
[Diasshoweffekt]
[Topmenu]
Indstiller effekten, når der afspilles et
diasshow.
Viser topmenuen på en BD eller DVD.
[Menu/Popup-menu]
Viser BD-ROM'ens pop op-menu eller
DVD'ens menu.
[Søg efter titel]
Søger efter en titel på en BD-ROM/DVD
VIDEO og starter afspilningen fra
begyndelsen.
[Søg efter kapitel]
Søger efter et kapitel og starter afspilningen
fra begyndelsen.
[Lyd]
Vælger lydformat/spor.
[Undertekster]
Vælger sprog for undertekster, hvis der er
optaget undertekster på flere sprog på
BD-ROM'er/DVD'er.
[Vinkel]
Skifter til betragtningsvinkler, hvis der er
optaget flere vinkler på BD-ROM'er/DVD'er.
[Støjreduktion for IP-indhold]
Justerer videokvaliteten for internetindhold.
[Videosøgning]
Viser oplysninger om BD-ROM/
DVD-ROM baseret på Gracenote-teknologi.
36DK
[Diasshow BGM]
• [Fra]: Deaktiverer funktionen.
• [Min musik fra USB]: Indstiller de
musikfiler, som er registreret i [Tilføj
diasshow BGM].
• [Afspil fra musik-CD]: Indstiller sporene
på CD-DA'er (musik-CD'er).
[Skift visning]
Skifter mellem [Gittervisning] og
[Listevisning].
[Drej til venstre]
Roterer billedet 90 grader mod uret.
[Drej til højre]
Roterer billedet 90 grader med uret.
[Vis billede]
Viser det valgte billede.
Justering af forsinkelsen
mellem billedet og lyden
(A/V-synkronisering)
Når der er valgt andre funktioner
end "BT" eller "TV"
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på
TV-skærmen.
2
Tryk på V/v for at vælge [A/V
SYNC], og tryk derefter på
.
3
Tryk på B/b for at justere
forsinkelsen, og tryk derefter
på
.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms
i intervaller på 25 ms.
Når funktionen "TV" er valgt
1
2
3
4
Tryk på OPTIONS.
Der vises "AV.SYNC"
i frontpaneldisplayet.
Tryk på
eller b.
Tryk på V/v for at justere
forsinkelsen, og tryk derefter
på
.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms
i intervaller på 25 ms.
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen slukkes på
frontpaneldisplayet.
Valg af lydformat,
flersprogede spor eller
kanal
Du kan ændre lydformat eller sprog, når
systemet afspiller en BD/DVD VIDEO, der
er optaget i flere lydformater (PCM, Dolby
Digital, MPEG-lyd eller DTS) eller med
flersprogede spor.
På en CD kan du vælge lyden fra den højre
eller venstre kanal og lytte til lyden fra den
valgte kanal gennem både den højre og
venstre højttaler.
Tryk på AUDIO gentagne gange under
afspilning for at vælge det ønskede
lydsignal.
Lydoplysningerne vises på TV-skærmen.
x BD/DVD VIDEO
Valgmuligheden for sprog afhænger af
BD/DVD'en.
Når der vises 4 cifre, repræsenterer de en
sprogkode. Se "Liste over sprogkoder"
(side 67). Når det samme sprog vises to
eller flere gange, indeholder BD/DVD'en
flere lydformater.
x DVD-VR
Typerne af lydspor på disken vises.
Eksempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Hoved]
• [ Under]
• [ Hoved/Under]
37DK
Lydjustering
Når lyden ikke passer til billedet på
TV-skærmen, kan du justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden særskilt for hver
funktion.
Indstillingsmetoden afhænger af
funktionen.
Lydjustering
Bemærk!
[ Stereo (Audio1)] og [ Stereo (Audio2)] vises
ikke, hvis der kun er optaget én lydstream på
disken.
x CD
• [ Stereo]: Standardstereolyd.
• [ 1/L]: Lyd fra venstre kanal (mono).
• [ 2/R]: Lyd fra højre kanal (mono).
• [ L+R]: Lyden fra både venstre og højre
kanal udsendes fra hver enkelt højttaler.
Tuner
Brug af radioen
1
2
(DUAL MONO)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks broadcast-lyd, når systemet
modtager eller afspiller et Dolby
Digital-multipleks broadcast-signal.
Bemærk!
Tryk flere gange på AUDIO, indtil det
ønskede signal vises på
frontpaneldisplayet.
• "MAIN": Lyden udsendes på
hovedsproget.
• "SUB": Lyden udsendes på undersproget.
• "MN/SUB": Der udsendes en blanding af
hoved- og undersproget.
Vælg en radiostation.
Automatisk indstilling
Tryk på og hold TUNING +/– nede,
indtil den automatiske søgning starter.
Der vises [Autoindstilling]" på
TV-skærmen. Scanningen stopper,
når systemet finder en station.
Tryk på en vilkårlig knap, bortset for at
afbryde automatisk indstilling.
Lytte til multipleks
broadcast-lyd
Hvis du vil modtage et Dolby Digital-signal,
skal du tilslutte et TV eller et andet udstyr til
TV-stikket (DIGITAL IN OPTICAL) med et
digitalt optisk kabel (side 19 og 20).
Hvis TV'ets HDMI IN-stik er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel (side 19, 51),
kan du modtage Dolby Digital-signaler via et
HDMI-kabel.
Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der står "FM" på
frontpaneldisplayet.
Manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING +/–.
3
Tryk på 2 +/– flere gange for at
justere lydstyrken.
Hvis der er støj på et FM-program
Hvis der er støj på et FM-program, kan du
vælge monomodtagelse. Der er ingen
stereoeffekt, men modtagelsen forbedres.
1
2
3
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på
TV-skærmen.
Tryk på V/v for at vælge [FMtilstand], og tryk derefter på
Tryk på V/v for at vælge [Mono], og
tryk derefter på
.
• [Stereo]: Modtagelse i stereo.
• [Mono]: Modtagelse i mono.
Tip!
Du kan indstille [FM-tilstand] for hver fast
station separat.
38DK
.
Sådan slukkes radioen
Tryk på "/1.
Valg af en fast station
1
Indstilling af faste
radiostationer
Du kan indstille op til 20 faste stationer. Før
du søger efter radiostationer, skal du skrue
helt ned for lyden.
2
3
Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der står "FM" på
frontpaneldisplayet.
Tryk på og hold TUNING +/– nede,
indtil den automatiske søgning
starter.
Scanningen stopper, når systemet
finder en station.
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på
TV-skærmen.
4
Tryk på V/v for at vælge [Gem
hukommelse], og tryk derefter
på
.
5
Tryk på V/v for at vælge det
ønskede faste stationsnummer,
og tryk derefter på
.
6
Tryk flere gange på PRESET +/– for
at vælge den faste station.
Den faste station med frekvensen vises
på TV-skærmen og
frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på knappen,
stiller systemet ind på en fast station.
Tip!
• Du kan vælge det faste stationsnummer
direkte med nummerknapperne.
• Visningen på frontpaneldisplayet skifter
på følgende måde, hver gang du trykker på
DISPLAY:
Frekvens t Fast station t
Afkodningsstatus*
* Vises, når [Lydeffekt] er indstillet til
[Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema]
eller [DTS Neo:6 Music] (side 49).
Gentag trin 2 til 5 for at gemme
andre stationer.
Sådan ændres nummeret på en
fast station
Tryk på PRESET +/– for at vælge det
ønskede nummer på den faste station,
og følg derefter fremgangsmåden fra trin 3.
39DK
Tuner
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der står "FM" på
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte
station.
Modtagelse af
radiodatasystem (RDS)
(kun modeller i Europa)
RDS (Radio Data System – Radiodatasystem)
er en programtjeneste, der giver
radiostationer mulighed for at sende
yderligere oplysninger sammen med det
almindelige programsignal. Dette system
indeholder praktiske RDS-funktioner,
f.eks. visning af stationens navn.
Stationens navn vises også på TV-skærmen.
Vælg en station på FM-båndet.
Bemærk!
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den
station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-signalet optimalt, eller hvis signalstyrken
er svag.
• Det er ikke alle FM-stationer, der sender
RDS-tjenester, og de tilbyder heller ikke samme
typer tjenester. Hvis du ikke har kendskab til
RDS-systemet, kan du få oplysninger om
RDS-tjenesterne i dit område ved henvendelse
til de lokale radiostationer.
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen Kontrol
til HDMI for "BRAVIA" Sync
Denne funktion er kun tilgængelig på
TV'er med funktionen "BRAVIA" Sync.
Når du tilslutter Sony-udstyr, der er
kompatibelt med funktionen Kontrol til
HDMI, via et HDMI-kabel, forenkles
betjeningen.
Bemærk!
Hvis du vil bruge funktionen "BRAVIA" Sync,
skal du tænde for systemet og alt tilsluttet udstyr
efter at have tilsluttet det med et HDMI-kabel.
Kontrol til HDMI – Nem indstilling
Du kan indstille systemfunktionen
[Kontrol til HDMI] automatisk ved at
aktivere den tilsvarende indstilling på
TV'et.
Yderligere oplysninger om funktionen
Kontrol til HDMI finder du i afsnittet
"[HDMI-indstillinger]" (side 51)
Slukning af systemet
Du kan foretage synkroniseret slukning af
systemet og TV'et.
Bemærk!
Systemet slukkes ikke automatisk, når det afspiller
musik eller er indstillet til funktionen "FM".
Afspilning med et enkelt tryk
Når du trykker på N på fjernbetjeningen,
tændes systemet og TV'et, og TVindgangen skifter til den HDMI-indgang,
som systemet er tilsluttet.
40DK
Kontrol af systemlyd
3
Tryk på V/v for at vælge
[Indstillinger for lyd], og tryk
derefter på
.
4
Tryk på V/v for at vælge
[Højttalerindstillinger], og tryk
derefter på
.
Skærmen [Vælg højttalerlayout.] vises.
5
Tryk på V/v for at vælge
højttalerlayoutindstilling
i henhold til dine højttaleres
placering, og tryk derefter på
• [Standard]: Surroundhøjttalere
installeres i bagposition.
• [Alle foran]: Alle højttalere
installeres i frontposition.
Du kan høre lyden fra TV'et eller andet
udstyr med en enkel betjening.
Bemærk!
Audio Return Channel
Hvis du bruger et HDMI-kabel, kan du få
udsendt lyden fra tv'et via systemet.
Yderligere oplysninger om indstillingen
finder du i afsnittet "[Audio Return
Channel]" (side 51).
Indstillingerne [Afstand] og [Niveau]
nulstilles til standardindstillingerne, hver
gang du ændrer indstilling for højttalerlayout.
6
Tryk på V/v for at vælge
elementet, og tryk derefter på
7
Tryk på V/v for at justere
parameteren.
8
Tryk på B/b og
for at bekræfte
indstillingerne.
Kontroller følgende indstillinger.
Følg sprog
Når du ændrer sproget for skærmvisninger
på TV'et, ændres sproget for systemets
skærmvisninger også, når systemet slukkes
og derefter tændes.
Indstilling af højttalerne
[Højttalerindstillinger]
Du opnår optimal surroundsound ved
at angive højttalernes afstand fra din
lytteposition. Derefter kan du bruge
testtonen til at justere højttalernes balance.
1
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Tryk på B/b for at vælge
[Opsætning].
.
.
x [Afstand]
Når du flytter højttalerne, skal du sørge for
at indstille parametrene for afstanden fra
lyttepositionen til højttalerne.
Du kan indstille parametrene fra 0,0 til
7,0 meter.
[Front Venstre/Højre] 3,0 m: Angiv
afstanden til fronthøjttalerne.
[Centrer] 3,0 m: Angiv afstanden til
centerhøjttaleren.
[Surround Venstre/Højre] 3,0 m: Angiv
afstanden til surroundhøjttalerne.
[Subwoofer] 3,0 m: Angiv
subwooferafstanden.
41DK
Andre betjeningsmuligheder
Du kan bruge funktionen til kontrol af
systemlyd som følger:
• Når systemet tændes, kan lyden fra TV'et
eller andet udstyr udsendes via systemets
højttalere.
• Når lyden fra TV'et eller andet udstyr
udsendes via systemets højttalere, kan du
skifte, så lyden udsendes fra TV-højttalerne,
ved at trykke på SPEAKERS
TVyAUDIO.
• Når lyden fra TV'et eller andet udstyr
udsendes via systemets højttalere, kan du
indstille lydstyrken og slå lyden fra på
systemet fra TV'et.
x [Niveau]
Du kan justere højttalernes lydniveau. Du
kan indstille parametrene fra –6,0 dB til
+6,0 dB. Det er lettere at udføre indstillingen,
hvis [Testtone] er indstillet til [Til].
[Front Venstre/Højre] 0,0 dB: Indstil
fronthøjttalernes niveau.
[Centrer] 0,0 dB: Indstil centerhøjttalerens
niveau.
[Surround Venstre/Højre] 0,0 dB: Indstil
surroundhøjttalerens niveau.
[Subwoofer] 0,0 dB: Indstil subwooferens
niveau.
x [Testtone]
Højttalerne udsender en testtone, der gør
det muligt at indstille [Niveau].
[Fra]: Der høres ingen testtone fra
højttalerne.
[Til]: Testtonen høres skiftevis fra de
enkelte højttalere, mens niveauet justeres.
Når du vælger et af menuelementerne
under [Højttalerindstillinger], høres
testtonen skiftevis fra hver højttaler.
Juster lydniveauet på følgende måde.
1 Indstil [Testtone] til [Til].
2 Tryk på V/v for at vælge [Niveau],
og tryk derefter på
.
3 Tryk på V/v flere gange for at vælge
den ønskede højttalertype, og tryk
derefter på
.
4 Tryk på B/b for at vælge venstre eller
højre højttaler, og tryk derefter på V/v
for at justere niveauet.
5 Tryk på
.
6 Gentag trin 3 til 5.
7 Tryk på RETURN.
Systemet vender tilbage til den forrige
visning.
42DK
8 Tryk på V/v for at vælge [Testtone],
og tryk derefter på
.
9 Tryk på V/v for at vælge [Fra], og tryk
derefter på
.
Bemærk!
Der udsendes ingen testtonesignaler fra HDMI
(OUT)-stikket.
Tip!
Tryk på 2 +/– for at justere lydstyrken for alle
højttalerne på én gang.
Brug af sleep-timer
Du kan indstille systemet til at slukke efter
et bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn
til musik. Tiden kan forudindstilles
i intervaller på 10 minutter.
Tryk på SLEEP.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
minutvisningen (resterende tid) på
frontpaneldisplayet med 10 minutter.
Når du indstiller sleep-timeren, vises den
resterende tid hvert 5. minut.
Når den resterende tid er under 2 minutter,
blinker "SLEEP" på frontpaneldisplayet.
Sådan kontrolleres den
resterende tid
Tryk én gang på SLEEP.
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på SLEEP.
Deaktivering af enhedens
knapper
(Børnelås)
Du kan deaktivere knapperne på enheden
(undtagen "/1) for at undgå forkert
betjening, f.eks. på grund af børns leg.
Bemærk!
Hvis du betjener knapperne på enheden, mens
funktionen for børnelås er aktiveret, blinker
"LOCKED" på frontpaneldisplayet.
Betjening af TV'et med den
medfølgende
fjernbetjening
Hvis du justerer fjernbetjeningens signal,
kan du betjene dit TV med den
medfølgende fjernbetjening.
Bemærk!
Når du skifter batterierne i fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret muligvis til
standardindstillingen (SONY). Angiv det
relevante kodenummer igen.
Hold TV "/1 nede, mens du indtaster
TV-producentens kode (se skemaet
nedenfor) med nummerknapperne.
Slip knappen TV "/1.
Producent
Kodenummer
SONY
01 (standard)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Hvis indstillingen mislykkes, ændres den
aktuelt registrerede kode ikke. Indtast
kodenummeret igen.
Hvis der er angivet mere end ét
kodenummer, skal du indtaste dem
enkeltvis, indtil du finder den kode, der
passer til dit TV.
Sådan spares strøm
i standbytilstand
Kontroller, at følgende indstillinger er
angivet:
– [Kontrol til HDMI] i [HDMIindstillinger] er indstillet til [Fra]
(side 51).
– [Hurtig start-tilstand] er indstillet til
[Fra] (side 51).
– [Fjernstart] i [Netværksindstillinger]
er indstillet til [Fra] (side 52).
43DK
Andre betjeningsmuligheder
Hold x nede på enheden i over
5 sekunder.
Der vises "LOCKED" på frontpaneldisplayet.
Funktionen for børnelås aktiveres, og
knapperne på enheden låses (Du kan
betjene systemet med fjernbetjeningen).
Hvis du vil afbryde, skal du holde x nede
på enheden i over 5 sekunder, indtil der
vises "UNLOCK" på frontpaneldisplayet.
Klargøring af
fjernbetjeningen til
betjening af TV'et
Brug af internettet
1
2
Gør klar til at surfe på internettet.
Tilslut systemet til et netværk (side 21).
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
3
Tryk på B/b for at vælge
[Netværk].
4
Tryk på V/v for at vælge
[Internetbrowser], og tryk derefter
på
.
Skærmen [Internetbrowser] vises.
Bemærk!
Nogle websider vises eller fungerer måske ikke
korrekt.
Sådan indtastes en URL
Vælg [Indtast URL] i indstillingsmenuen.
Indtast URL'en på softwaretastaturet,
og vælg derefter [Indtast].
Sådan angives standardstartsiden
Få vist den side, du vil angive, og vælg [Sæt
som startside] i indstillingsmenuen.
Sådan vender du tilbage til den
forrige side
Vælg [Forrige side] i indstillingsmenuen.
Når den forrige side ikke bliver vist, selvom
du vælger [Forrige side], skal du vælge
[Vinduesliste] i indstillingsmenuen og
vælge den side, du vil vende tilbage til,
på listen.
Sådan afsluttes internetbrowseren
Tryk på HOME.
44DK
Visning af internetbrowser
Du kan kontrollere websideoplysninger
ved at trykke på DISPLAY. De viste
oplysninger afhænger af webstedet og
websidens status.
A Sidens titel
B Sidens adresse
C Markør
Flyt den ved at trykke på B/V/v/b.
Placer markøren på det link, du vil se,
og tryk derefter på . Linkets websted
vises.
D SSL-ikon
Vises, når URL-linket er sikret.
E Indikator for signalstyrke
Viser, når systemet har forbindelse til
et trådløst netværk.
F Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises, når siden indlæses, eller under
fildownload/-overførsel.
G Tekstinputfelt
Tryk på , og vælg derefter [Indtast]
i indstillingsmenuen for at åbne
softwaretastaturet.
H Rullepanel
Tryk på B/V/v/b for at flytte
sidevisningen mod venstre, opad,
nedad eller mod højre.
Tilgængelige indstillinger
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og betjeningsmuligheder.
De tilgængelige elementer afhænger af
situationen.
[Browser-opsætning]
Viser servercertifikater, der er sendt fra sider,
som understøtter SSL.
[Indtast]
Viser softwaretastaturet til indtastning af
tegn på et websted.
[Afbryd]
Markøren flytter til den næste linje
i tekstinputfeltet.
[Slet]
Sletter ét tegn til venstre for markøren under
indtastning af tekst.
Andre betjeningsmuligheder
Viser indstillinger for internetbrowseren.
• [Zoom]: Øger eller mindsker størrelsen af
det viste indhold.
• [JavaScript-opsætn.]: Angiver, om
JavaScript skal aktiveres eller deaktiveres.
• [Cookie-opsætning]: Angiver, om
browsercookies skal accepteres.
• [SSL-alarmvisning]: Angiver, om SSL skal
aktiveres eller deaktiveres.
[Vis certifikat]
[Vinduesliste]
Viser en liste over alle aktuelt åbne websteder.
Giver dig mulighed for at gå tilbage til et
tidligere besøgt websted ved at vælge dets
vindue.
[Bogmærkeliste]
Viser bogmærkelisten.
[Indtast URL]
Du kan indtaste en URL, når
softwaretastaturet vises.
[Forrige side]
Flytter til en tidligere vist side.
[Næste side]
Flytter til den tidligere viste næste side.
[Annuller indlæsning]
Stopper indlæsningen af en side.
[Indlæs igen]
Genindlæser den samme side.
[Tilføj til bogmærker]
Tilføjer det aktuelt viste websted på
bogmærkelisten.
[Sæt som startside]
Angiver det aktuelt viste websted som
standardstartsiden.
[Åbn i nyt vindue]
Åbner et link i et nyt vindue.
[Tegnsæt]
Angiver tegnsættet.
45DK
Ikon
Indstillinger og justeringer
Brug af
opsætningsskærmen
Du kan foretage forskellige justeringer af
elementer, f.eks. billede og lyd.
Standardindstillingerne er understreget.
Bemærk!
Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken,
har forrang over indstillingerne på
opsætningsskærmen. Derfor kan nogle af
funktionerne muligvis ikke udføres.
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Tryk på B/b for at vælge
[Opsætning].
3
Tryk på V/v for at vælge ikonet for
den ønskede opsætningskategori,
og tryk derefter på
.
Ikon
[Indstillinger for
børnesikring] (side 50)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for
børnesikringsfunktionen.
[Systemindstillinger]
(side 50)
Til angivelse af
systemrelaterede
indstillinger.
[Netværksindstillinger]
(side 52)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for internet og
netværk.
[Nemme
netværksindstillinger]
(side 53)
Kører [Nemme
netværksindstillinger]
igen for at angive
basisnetværksindstillingerne.
[Nulstilling] (side 53)
Gendanner systemets
standardindstillinger.
Beskrivelse
[Netværksopdatering]
(side 46)
Opdaterer systemets
software.
[Skærmindstillinger]
(side 47)
Til angivelse af
skærmindstillinger ud fra
typen af TV.
[Indstillinger for lyd]
(side 48)
Til angivelse af
lydindstillinger ud fra typen
af tilslutningsstik.
[BD/DVDvisningsindstillinger]
(side 49)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for afspilning
af BD/DVD.
46DK
Beskrivelse
[Netværksopdatering]
Ved at opdatere softwaren til den nyeste
version kan du benytte de nyeste funktioner.
Du finder yderligere oplysninger om
opdateringsfunktioner på følgende websted:
Kunder i Europa og Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
Under en softwareopdatering vises der
"UPDATE" på frontpaneldisplayet. Når
opdateringen er gennemført, slukker
enheden automatisk.
Tænd eller sluk ikke enheden, og betjen
ikke enheden eller TV'et, mens
opdateringen er i gang. Vent, indtil
softwareopdateringen er udført.
[Skærmindstillinger]
x [3D-udgangsindst.]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[Fra]: Vælg dette for at få vist alt indhold
i 2D.
x [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
Indstiller skærmstørrelsen for dit
3D-kompatible TV.
x [Skærmformat]
[Fuld]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et TV med widescreen-funktion.
Viser et 4:3-billede i formatet 16:9 på et
widescreen-TV.
[Normal]: Ændrer billedets størrelse, så det
passer til skærmens størrelse med det
oprindelige billedformat.
[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde
på hele skærmen med beskårne sider.
x [Konversionstilstand for biograf]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling. Enheden registrerer
automatisk, om materialet er video- eller
filmbaseret, og skifter til den passende
konverteringsmetode.
[Video]: Den konverteringsmetode, der
passer til videobaseret materiale, vælges
altid uanset materialet.
x [Opløsning for videoudgang]
[Auto]: Udsender videosignal i henhold
til opløsningen på TV'et eller det tilsluttede
udstyr.
[Original opløsning]: Udsender videosignal
i henhold til den opløsning, som disken er
optaget i. (Når opløsningen er lavere end
SD-opløsning, opskaleres der til
SD-opløsning).
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Udsender videosignal i henhold til
den valgte opløsningsindstilling.
* Hvis farvesystemet på din disk er NTSC, kan
videosignalopløsningen kun blive konverteret
til [480i] og [480p].
47DK
Indstillinger og justeringer
x [Tv-type]
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et widescreen-TV eller et TV
med widescreen-funktion.
[4:3]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et TV med 4:3-skærm uden
widescreen-funktion.
x [DVD-format]
[Letter Box]: Viser et bredt billede med
sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
x [BD-ROM 24p-udgang]
[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler,
når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt
TV via en HDMI-tilslutning, og
[Opløsning for videoudgang] er indstillet
til [Auto] eller [1080p].
[Til]: Vælg denne indstilling, når dit TV er
kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.
[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit TV
ikke er kompatibelt med 1080/24pvideosignaler.
x [DVD-ROM 24p-udgang]
[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler,
når du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt
TV via en HDMI-tilslutning, og
[Opløsning for videoudgang] er indstillet
til [Auto] eller [1080p].
[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit TV
ikke er kompatibelt med 1080/24pvideosignaler.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk typen af det
eksterne udstyr og skifter til en passende
farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr
4:2:2-videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr
4:4:4-videosignaler.
[RGB]: Vælg denne indstilling,
når du tilslutter et udstyr med et
HDCP-kompatibelt DVI-stik.
x [HDMI Deep Colour-udgang]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: Udsender 16 bit/
12 bit/10 bit videosignaler, når det tilsluttede
TV er kompatibelt med Deep Colour.
[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis billedet
er ustabilt, eller farverne er unaturlige.
48DK
x [Pausetilstand] (kun BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: Billedet, herunder motiver
i bevægelse, vises uden flimren. Du skal
som regel vælge denne position.
[Billede]: Billedet, herunder statiske
motiver, vises i høj opløsning.
[Indstillinger for lyd]
x [BD-lydmixindstilling]
[Til]: Udsender den lyd, der opnås ved at
blande den interaktive lyd og den
sekundære lyd til en primær lyd.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd.
x [Lyd-DRC]
Du kan komprimere lydsporets dynamiske
område.
[Auto]: Udfører afspilning i det dynamiske
område, der er angivet af disken (kun
BD-ROM).
[Til]: Systemet gengiver lydsporet med det
dynamiske område, der var tiltænkt under
optagelsen.
[Fra]: Det dynamiske område
komprimeres ikke.
x [Dæmp - AUDIO]
Der kan forekomme forvrængning, når der
afspilles lyd fra et udstyr, der er tilsluttet
AUDIO IN (V/H)-stikkene. Du kan undgå
forvrængning ved at dæmpe
indgangsniveauet på enheden.
[Til]: Dæmper indgangsniveauet.
Udgangsniveauet dæmpes til denne
indstilling.
[Fra]: Normalt indgangsniveau.
x [Lydudgang]
Du kan vælge den udgangsmetode, hvor
lydsignalet udsendes.
[Højttaler]: Udsender kun multikanalslyd
via systemets højttalere.
[Højttaler+HDMI]: Udsender kun
multikanalslyd via systemets højttalere og
lineære 2-kanals PCM-signaler fra HDMI
(OUT)-stikket.
[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI
(OUT)-stikket. Lydformatet afhænger af
det tilsluttede udstyr.
[2ch Stereo]: Dette system udsender kun
lyden fra venstre/højre fronthøjttaler og
subwooferen.
Multikanalssurroundformater mikses ned
til 2 kanaler.
[Fra]: Lydeffekter er deaktiveret. Du kan
høre lyden, som den er optaget.
x [Højttalerindstillinger]
Indstil højttalerne for at opnå en optimal
surroundsound. Yderligere oplysninger
finder du i "Indstilling af højttalerne"
(side 41).
Bemærk!
x [Lydeffekt]
Du kan indstille systemets lydeffekter til
til/fra (SOUND MODE-indstillingen
(side 24)).
For en 2-kanalskilde kan du vælge [Dolby
Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] eller
[DTS Neo:6 Music] for at simulere
surroundsound.
[Sound Mode til]: Aktiverer
surroundeffekten for lydtilstanden (side 24)
og Football-tilstand (side 25).
[Dolby Pro Logic]: Systemet simulerer
surroundsound fra 2-kanalskilder og
sender lyden via alle højttalere.
(5.1-kanal) (Dolby Pro Logic-afkodning).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Systemet simulerer surroundsound fra
2-kanalskilder og producerer
multikanalslyd (DTS Neo:6 Cinema/DTS
Neo:6 Music-tilstandsafkodning).
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Du kan aktivere og deaktivere AAC-lyd.
[Til]: AAC-lys, hvis Bluetooth-enheden
understøtter AAC.
[Fra]: SBC-lyd.
Bemærk!
Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis AAC er
aktiveret. I tilfælde af at du ikke kan lytte til
AAC-lyd fra enheden, skal du vælge [Fra].
[BD/DVDvisningsindstillinger]
x [BD/DVD-menusprog]
Du kan vælge standardsproget for menuer
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
skærmen til indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog som beskrevet
i "Liste over sprogkoder" (side 67).
49DK
Indstillinger og justeringer
• Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til]
(side 51), indstilles [Lydudgang] automatisk til
[Højttaler+HDMI], og denne indstilling kan
ikke ændres.
• Når [Lydudgang] er indstillet til [HDMI], er
udgangssignalformatet for funktionen "TV"
lineær 2-kanals-PCM.
x [Lydsprog]
Du kan vælge standardsproget for spor på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Original], vælges det
prioriterede sprog på disken.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
skærmen til indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog som beskrevet
i "Liste over sprogkoder" (side 67).
x [Undertekstsprog]
Du kan vælge standardsproget for
undertekster på BD-ROM'er eller DVD
VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
skærmen til indtastning af sprogkoden.
Indtast koden for dit sprog som beskrevet
i "Liste over sprogkoder" (side 67).
x [Afspilningslag for BD-hybriddisk]
[BD]: Afspiller BD-lag.
[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.
x [BD-internetforbindelse]
[Tillad]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[Tillad ikke]: Blokerer internetforbindelse.
[Indstillinger for
børnesikring]
x [Adgangskode]
Angiv eller skift adgangskoden for
funktionen Børnesikring. En adgangskode
gør det muligt at angive en begrænsning for
afspilning af BD-ROM, DVD VIDEO eller
internetvideo. Hvis det er nødvendigt, kan
du bruge forskellige begrænsningsniveauer
for BD-ROM'er og DVD VIDEO'er.
50DK
x [Regionskode for børnesikring]
Afspilningen af nogle BD-ROM'er og DVD
VIDEO'er kan begrænses efter geografisk
område. Sekvenser kan blokeres eller
skiftes ud med andre sekvenser. Følg
vejledningen på skærmen, og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [BD-børnesikring]/[DVDbørnesikring]/[Børnesikring for
internetvideo]
Ved at indstille børnesikring kan scenerne
blokeres eller skiftes ud med andre
sekvenser. Følg vejledningen på skærmen,
og indtast din firecifrede adgangskode.
x [Internetvideo uden vurdering]
[Tillad]: Gør det muligt at afspille
internetvideoer uden vurdering.
[Blokér]: Blokerer afspilningen af
internetvideoer uden vurdering.
[Systemindstillinger]
x [Skærmsprog]
Du kan vælge det ønskede sprog, der skal
vises på skærmen.
x [Belysning på hovedenhed]
[Til]: Lyset i frontpaneldisplayet er altid
tændt, og lysstyrken på LED-indikatoren er
på maksimum.
[Auto]: Lyset i frontpaneldisplayet slukkes,
og lysstyrken på LED-indikatoren
nedsættes automatisk, hvis du ikke betjener
systemet i ca. 10 sekunder.
x [HDMI-indstillinger]
[Kontrol til HDMI]
[Til]: Aktiverer funktionen [Kontrol til
HDMI]. Du kan betjene det udstyr, der er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
[Fra]: Slået fra.
Bemærk!
(kun modeller i Europa)
Når du indstiller [Hurtig start-tilstand] til [Til],
indstilles [Kontrol til HDMI] automatisk til [Fra].
x [Hurtig start-tilstand]
[Til]: Gør opstartstiden fra standbytilstand
kortere. Du kan hurtigt betjene systemet,
når du har tændt det.
[Fra]: Standardindstillingen.
x [Pauseskærm]
[Til]: Aktiverer funktionen Pauseskærm.
[Fra]: Slået fra.
x [Meddel. om softwareopdatering]
[Til]: Indstiller systemet til at give dig
besked om den seneste version af softwaren
(side 46)
[Fra]: Slået fra.
x [Gracenote-indstillinger]
[Auto]: Downloader automatisk
diskoplysninger, når du stopper
afspilningen af disken. Systemet skal være
tilsluttet til netværket for at kunne
downloade.
[Manuel]: Downloader diskoplysninger,
når der er valgt [Videosøgning] eller
[Musiksøgning].
Bemærk!
(kun modeller i Europa)
Når du indstiller [Kontrol til HDMI] eller
[Fjernstart] til [Til], indstilles [Hurtig starttilstand] automatisk til [Fra].
x [Systeminformation]
Du kan få vist versionen af systemets
software og MAC-adressen.
x [Automatisk standby]
[Til]: Aktiverer funktionen [Automatisk
standby]. Når systemet ikke betjenes
i ca. 20 minutter (for europæiske og
sydafrikanske modeller) og 30 minutter
(for andre modeller), skifter systemet
automatisk til standbytilstand.
[Fra]: Slået fra.
x [Softwarelicensinformation]
Du kan få vist softwarelicensinformation.
51DK
Indstillinger og justeringer
[Audio Return Channel]
Denne funktion er tilgængelig, når du
tilslutter systemet til et TV's HDMI IN-stik,
der er kompatibelt med funktionen Audio
Return Channel, og [Kontrol til HDMI] er
indstillet til [Til].
[Auto]: Systemet kan automatisk modtage
det digitale lydsignal fra TV'et via HDMIkablet.
[Fra]: Slået fra.
x [Automatisk visning]
[Til]: Viser automatisk oplysninger på
skærmen, når du skifter visningstitel,
billedtilstand, lydsignal osv.
[Fra]: Viser kun oplysninger, når du
trykker på DISPLAY.
[Netværksindstillinger]
x [Internetindstillinger]
Tilslut systemet til netværket på forhånd.
Yderligere oplysninger finder du i "Trin 3:
Forberedelse til netværkstilslutning"
(side 21).
[Tilsluttet opsætning]: Vælg dette, når du
opretter forbindelse til en bredbåndsrouter
ved brug af et LAN-kabel. Når du vælger
denne indstilling, deaktiveres det
indbyggede trådløse lokalnetværk
automatisk.
[Trådløs opsætning (indbygget)]: Vælg
dette, når du bruger det indbyggede
trådløse LAN, der er indbygget i systemet,
til trådløs netværksforbindelse.
Tip!
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du
besøge følgende websted og se de ofte stillede
spørgsmål:
Kunder i Europa og Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Status for netværkstilslutning]
Viser den aktuelle status for
netværkstilslutning.
x [Netværks-diagnosticering]
Du kan køre netværksdiagnostikken for at
kontrollere, om netværksforbindelsen
fungerer korrekt.
x [Serverindstillinger]
Indstiller, om den tilsluttede DLNA-server
skal vises eller ej.
x [Renderer-opsætning]
[Automatisk adgangstilladelse]: Angiver,
om automatisk adgang fra en nyligt
registreret DLNA-controller skal tillades
eller ej.
[Smart valg]: Tillader en Sony DLNAcontroller at finde systemet som måludstyr,
så det kan betjenes med infrarød stråle.
Du kan aktivere eller deaktivere denne
funktion.
[Renderer-navn]: Viser systemets navn,
når det anføres på andre DLNA-enheder
i netværket.
x [Renderer-adgangskontrol]
Indstiller, hvorvidt der skal accepteres
kommandoer fra DLNA-kontrollere.
x [Automatisk start af Party]
[Til]: Starter et party eller deltager i et
eksisterende party på forespørgsel fra en
netværksenhed, som er kompatibel med
funktionen PARTY STREAMING.
[Fra]: Slået fra.
x [Registrerede fjernenheder]
Viser en liste over dine registrerede
fjernenheder.
Bemærk!
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du udføre
softwareopdateringen (side 46).
x [Fjernstart]
[Til]: Tillader, at systemet aktiveres af en
enhed, der er linket via netværk, når
systemet er i standbytilstand.
[Fra]: Systemet kan ikke aktiveres af en
enhed via netværk.
Bemærk!
(kun modeller i Europa)
Når du indstiller [Hurtig start-tilstand] til [Til],
indstilles [Fjernstart] automatisk til [Fra].
52DK
[Nemme
netværksindstillinger]
Kører [Nemme netværksindstillinger] igen
for at angive basisnetværksindstillingerne.
Følg vejledningen på skærmen.
[Nulstilling]
Indstillinger og justeringer
x [Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken]
Du kan nulstille systemets indstillinger til
fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen
af indstillinger. Alle indstillinger i gruppen
gendannes.
x [Initialiser personlig information]
Du kan slette dine personlige oplysninger
på systemet.
53DK
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der kommer væske eller faste
genstande ned i kabinettet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det
kontrolleret af en kvalificeret tekniker,
før det bruges igen.
• Du må ikke berøre netledningen med
våde hænder. Dette kan medføre elektrisk
stød.
Om strømkilder
Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage systemstikket ud
af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
Om placering
• Placer systemet på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at undgå
overophedning af systemet.
• Selvom enheden bliver varm under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du anvender
denne enhed ved høj lydstyrke, kan
kabinettemperaturen på toppen, siderne
og bunden stige betragteligt. Lad være
med at berøre kabinettet, så du ikke
brænder dig.
• Placer ikke enheden på bløde overflader
(tæpper osv.), der kan blokere
ventilationsåbningerne.
• Anbring ikke systemet i nærheden af
varmekilder, f.eks. radiatorer,
ventilationskanaler eller på steder med
direkte sollys, meget støv, mekaniske
vibrationer eller rystelser.
• Du må ikke placere systemet i skrå
stilling. Det er kun beregnet til at blive
betjent i vandret stilling.
54DK
• Anbring ikke systemet og diskene
i nærheden af komponenter med kraftige
magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller
store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande på
systemet.
• Du må ikke anbringe metalgenstande
foran frontpanelet. De kan begrænse
modtagelsen af radiobølger.
• Systemet må ikke placeres, hvor der bruges
medicinsk udstyr. Det kan forårsage
funktionsfejl i det medicinske udstyr.
• Hvis du bruger en pacemaker eller andre
medicinske apparater, skal du kontakte
din læge eller producenten af det
medicinske udstyr, før du bruger den
trådløse LAN-funktion.
Om betjening
Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, kan der dannes kondens på
linserne i enheden. Hvis der dannes
kondens, fungerer systemet muligvis ikke
korrekt. I sådanne situationer skal disken
fjernes, og systemet skal stå tændt i cirka en
halv time, indtil fugten er fordampet.
Om lydstyrkeregulering
Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter
til en sektion med meget lave lyde eller
uden lyd. Hvis du gør dette, kan højttalerne
blive ødelagt, når der pludselig afspilles en
sektion med meget kraftig lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne
med en blød klud, der er let fugtet med et
mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge
skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Om diskrengøring,
disk-/linserensemidler
Du må ikke bruge rensediske eller
disk-/linserensemidler (f.eks. flydende
eller fra spray). Disse kan forårsage fejl
i enheden.
Om udskiftning af dele
Hvis dette system skal repareres, skal de
udskiftede dele muligvis bevares til
genbrug eller genvinding.
Om TV-skærmens farver
Hvis højttalerne forstyrrer TV-skærmens
farver, skal du slukke TV'et og tænde det
igen efter 15 til 30 minutter. Hvis farverne
fortsat er uregelmæssige, skal højttalerne
placeres længere væk fra TV'et.
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at
der ikke sidder en disk i enheden, og du skal
tage netledningen ud af stikkontakten.
• Bluetooth-enheder bør bruges inden for
ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem
dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en Bluetooth-forbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne, der er
i brug
– Områder, hvor der forekommer andre
elektromagnetiske bølger
• Bluetooth-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din Bluetooth-enhed i nærheden af en
enhed med trådløst LAN, kan der
forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj eller
manglende evne til at oprette forbindelse.
Hvis dette sker, kan du prøve følgende
løsninger:
– Brug denne enhed mindst 10 meter væk
fra den trådløse LAN-enhed
– Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
Bluetooth-enhed inden for 10 meter
– Installer denne enhed og Bluetoothenheden så tæt på hinanden som muligt
• Udsendelsen af radiobølger fra denne
enhed kan forstyrre driften af noget
medicinsk udstyr. Da denne interferens
kan resultere i fejlfunktion, skal du altid
slukke for strømmen på denne enhed og
Bluetooth-enheden på følgende placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og
på benzinstationer, og på alle steder,
hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
55DK
Yderligere oplysninger
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise et
stillvideobillede eller et billede på
TV-skærmen uendeligt. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på
TV-skærmen vises i længere tid, er der
risiko for permanent beskadigelse af
TV-skærmen. Fjernsyn med
plasmaskærm eller projektionsfjernsyn
er særligt følsomme over for dette.
Om Bluetooth-kommunikation
• Denne enhed understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
Bluetooth-specifikationen til at garantere
sikkerhed under kommunikation ved
brug af Bluetooth-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig, når
du foretager kommunikation ved brug af
Bluetooth-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab som et
resultat af informationlækager under
kommunikation ved brug af Bluetoothteknologi.
• Bluetooth-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
Bluetooth-enheder, der har samme profil
som denne enhed.
• Bluetooth-enheder, der er tilsluttet dette
system, skal overholde Bluetoothspecifikationerne, som foreskrevet af
Bluetooth SIG, Inc., og skal være
certificeret i henhold hertil. Men selvom
en enhed overholder Bluetoothspecifikationen, kan der være situationer,
hvor karakteristika eller
specifikationerne i Bluetooth-enheden
gør det umuligt at oprette forbindelse,
eller kan resultere i anderledes
kontrolmetoder, visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller lyden kan
blive afbrudt afhængig af den Bluetoothenhed, der er tilsluttet denne enhed,
kommunikationsmiljøet eller omgivende
forhold.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål, eller hvis der opstår
problemer med systemet.
Bemærkninger om diske
Om håndtering af diske
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
• Du må ikke udsætte disken for direkte
sollys eller varmekilder, f.eks.
varmeblæsere, og den må ikke efterlades
i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da
temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør disken med en rengøringsklud
før afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler,
f.eks. rensebenzin, fortynder, rensemidler
eller antistatisk spray, der er beregnet til
vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du
forsøger at afspille en disk med en afvigende
form (f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller fastgjort ringe.
56DK
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen, kan du
i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at
løse problemet. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Generelt
Der er ingen strøm.
t Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
t Afstanden mellem fjernbetjeningen og
enheden er for stor.
t Batterierne i fjernbetjeningen er ved at
være opbrugt.
Diskskuffen åbner ikke, og du kan ikke
fjerne disken, selvom du trykker på Z.
t Prøv følgende:
1 Tryk på N og Z på enheden,
og hold dem nede i mindst
5 sekunder for at åbne diskskuffen.
2 Tag disken ud.
3 Tag netledningen ud af
stikkontakten, og sæt den i igen
efter nogle minutter.
Systemet fungerer ikke, som det plejer.
t Tag netledningen ud af stikkontakten,
og sæt den i igen efter nogle minutter.
Der vises [Der findes en ny softwareversion
online på netværket. Opdater under
"Netværksopdatering".] på TV-skærmen.
t Se [Netværksopdatering] (side 46) for
at opdatere systemet til den seneste
softwareversion.
"PRTECT", "PUSH" og "POWER" vises skiftevis
på frontpaneldisplayet.
t Tryk på "/1 for at slukke systemet,
og kontroller følgende punkter,
når "STBY" er forsvundet.
• Bruger du kun de medfølgende
højttalere?
• Er systemets ventilationsåbninger
blokeret?
• Tænd systemet, når ovenstående
punkter er kontrolleret, og eventuelle
problemer løst. Hvis ovenstående
punkter ikke løser problemet, skal du
kontakte den nærmeste Sonyforhandler.
Der vises "LOCKED" på frontpaneldisplayet.
t Slå børnelåsfunktionen fra (side 43).
"D. LOCK" vises på frontpaneldisplayet.
t Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler eller en autoriseret
Sony-serviceafdeling.
Der vises "Exxxx" (x er et tal) på
frontpaneldisplayet.
t Kontakt den nærmeste Sonyforhandler eller en autoriseret Sonyserviceafdeling, og oplys fejlkoden.
57DK
Yderligere oplysninger
Fjernbetjeningen virker ikke.
Meddelelser
vises uden meddelelser på hele
TV-skærmen.
t Kontakt den nærmeste
Sony-forhandler eller en autoriseret
Sony-serviceafdeling.
Billedet vises ikke på hele TV-skærmen.
t Kontroller indstillingen for [Tv-type]
i [Skærmindstillinger] (side 47).
t Formatforholdet for disken kan ikke
ændres.
Der opstår farveforstyrrelser på TV-skærmen.
Billede
Der er ikke noget billede, eller billedet vises
ikke korrekt.
t Undersøg udgangsmetoden på
systemet (side 19).
t Tryk på N og VOL – på enheden,
og hold dem nede i mindst 5 sekunder
for at nulstille opløsningen for
videoudgangen til den laveste opløsning.
t For BD-ROM'er skal du kontrollere
[BD-ROM 24p-udgang]indstillingerne i [Skærmindstillinger]
(side 48).
Der vises intet billede, når der tilsluttes et
HDMI-kabel.
t Enheden er tilsluttet en enhed, der ikke
er HDCP-kompatibel (High-bandwidth
Digital Content Protection) ("HDMI"
på frontpaneldisplayet lyser ikke)
(side 19).
Det mørke område på billedet er for mørkt/
det lyse område er for lyst eller unaturligt.
t Indstil [Billedkvalitetstilstand] til
[Standard] (standardindstilling)
(side 36).
Der er støj på billedet.
t Rengør disken.
t Hvis billedsignalet fra systemet skal
gennem videobåndoptageren, før det
når TV'et, kan visse BD/DVDprogrammers kopisikringssignal påvirke
billedkvaliteten. Hvis der stadig er
problemer, selvom du slutter enheden
direkte til tv'et, skal du prøve at slutte
enheden til de andre indgangsstik.
58DK
t Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv
eller en projektor, skal højttalerne
placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
t Hvis der fortsat er
farveuregelmæssigheder, skal du
slukke for tv'et og tænde det igen efter
15 til 30 minutter.
t Sørg for, at der ikke er magnetiske
genstande (magnetlås på TV-bordet,
medicinsk udstyr, legetøj m.v.)
i nærheden af højttalerne.
Lyd
Der er ingen lyd.
t Højttalerkablerne er ikke tilsluttet
korrekt.
t Undersøg højttalerindstillingerne
(side 41).
Der udsendes ingen lyd fra TV'et via HDMI
(OUT)-stikket, når du bruger funktionen
Audio Return Channel.
t Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMIindstillinger] i [Systemindstillinger] til
[Til] (side 51). Og indstil [Audio
Return Channel] i [HDMI-indstillinger]
i [Systemindstillinger] til [Auto]
(side 51).
t Kontroller, at TV'et er kompatibelt
med funktionen Audio Return
Channel.
t Kontroller, at der er sat et HDMI-kabel
i stikket på dit TV, der er kompatibelt
med funktionen Audio Return
Channel.
Systemet udsender ikke lyden korrekt for
TV-programmer, når der tilsluttes en
set-top-boks.
t Indstil [Audio Return Channel]
i [HDMI-indstillinger]
i [Systemindstillinger] til [Fra]
(side 51).
t Kontroller tilslutningerne (side 20).
Tuner
Der kan ikke stilles ind på radiostationer.
t Kontroller, at antennerne er tilsluttet
korrekt. Juster antennen.
t Stationernes signalstyrke er for svag til
automatisk tuning. Brug manuel
indstilling.
Der høres kraftig summen eller støj.
t Flyt lydudstyret væk fra TV'et.
t Rengør disken.
Lyden mister stereoeffekten, når du
afspiller en CD.
t Vælg stereolyd ved at trykke på
AUDIO (side 37).
t Afhængigt af disken udsendes lyden
muligvis kun fra centerhøjttaleren.
Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd
fra surroundhøjttalerne.
t Kontroller højttalertilslutningerne
og -indstillingerne (side 18, 41).
t Kontroller indstillingen for lydtilstand
(side 24).
t Afhængigt af kilden er effekten af
surroundhøjttalerne mindre
udpræget.
t Der afspilles en 2-kanalskilde.
Lyden fra et tilsluttet udstyr forvrænges.
t Reducer indgangsniveauet for det
tilsluttede udstyr ved at indstille
[Dæmp - AUDIO] (side 48).
Disken afspilles ikke.
t BD'ens/DVD'ens regionskode passer
ikke til systemet.
t Der er dannet kondens i enheden.
Kondensen kan beskadige linserne.
Fjern disken, og lad enheden stå tændt
i ca. en halv time.
t Systemet kan ikke afspille en disk,
der ikke er brændt korrekt (side 62).
Filnavne vises ikke korrekt.
t Systemet kan kun vise ISO 8859-1kompatible tegnformater. Andre
tegnformater vises muligvis ikke
korrekt.
t Indtastede tegn vises muligvis ikke
korrekt afhængigt af den
skrivesoftware, der blev brugt.
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
t Der er valgt Genoptag afspilning.
Tryk på OPTIONS, og vælg [Afspil fra
start], og tryk derefter på
.
Der høres pludselig høj musik.
t Den indbyggede lyddemonstration er
aktiveret. Tryk på 2 – for at skrue
ned for lyden, eller tryk på x for at
stoppe demonstrationen.
59DK
Yderligere oplysninger
Lyden udsendes kun fra centerhøjttaleren.
Afspilning
Afspilningen starter ikke fra
genoptagelsespunktet, hvor du sidst
stoppede afspilningen.
t Genoptagelsespunktet kan være blevet
slettet fra hukommelsen afhængigt af
disken, når
• du åbner diskskuffen.
• du afbryder USB-enheden.
• du afspiller andet indhold.
• du slukker for enheden.
Sproget for lydsporet/undertekster eller
vinkler kan ikke ændres.
t Prøv at bruge BD'ens eller DVD'ens
menu.
t Der findes ikke spor med flere
sprog/undertekster eller flere vinkler
på den BD eller DVD, der afspilles.
Bonusindhold eller andre data på en
BD-ROM kan ikke afspilles.
t Prøv følgende:
1 Tag disken ud.
2 Sluk systemet.
3 Frakobl USB-enheden, og tilslut
den igen (side 28).
4 Tænd systemet.
5 Isæt BD-ROM'en med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB-enhed
USB-enheden genkendes ikke.
t Prøv følgende:
1 Sluk systemet.
2 Frakobl USB-enheden, og tilslut
den igen.
3 Tænd systemet.
t Sørg for, at USB-enheden er sluttet
korrekt til (USB)-porten.
t Kontroller, om USB-enheden eller et
kabel er beskadiget.
t Kontroller, om USB-enheden er tændt.
t Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du afbryde den og tilslutte
USB-enheden direkte til enheden.
60DK
BRAVIA Internet Video
Billedet/lyden er dårlig/visse programmer
vises med tab af detaljer, især ved hurtige
bevægelser og i mørke sekvenser.
t Billed-/lydkvaliteten er muligvis dårlig
afhængigt af internetindholdets
udbydere.
t Billed-/lydkvaliteten kan muligvis
forbedres ved at skifte
forbindelseshastighed. Sony anbefaler
en forbindelseshastighed på mindst
2,5 Mbps for SD-video (Standard
Definition) og 10 Mbps for HD-video
(High Definition).
t Ikke alle videoer indeholder lyd.
Billedet er lille.
t Tryk på V for at zoome ind.
"BRAVIA" Sync ([Kontrol til
HDMI])
Funktionen [Kontrol til HDMI] fungerer ikke
("BRAVIA" Sync).
t Kontroller, at [Kontrol til HDMI] er
indstillet til [Til] (side 51).
t Hvis du skifter HDMI-tilslutning, skal
du slukke systemet og tænde det igen.
t Hvis der har været strømsvigt, skal du
indstille [Kontrol til HDMI] til [Fra]
og derefter indstille [Kontrol til
HDMI] til [Til] (side 51).
t Undersøg følgende, og se den
betjeningsvejledning, der fulgte med
udstyret.
• Det tilsluttede udstyr er kompatibelt
med funktionen [Kontrol til HDMI].
• Indstillingen af funktionen [Kontrol
til HDMI] er korrekt for det
tilsluttede udstyr.
Netværksforbindelse
Systemet kan ikke oprette forbindelse til
netværket.
t Kontroller netværksforbindelsen
(side 21) og netværksindstillingerne
(side 52).
Trådløs LAN-forbindelse
Du kan ikke tilslutte din PC til internettet,
når [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] er udført.
Systemet kan ikke oprette forbindelse til
netværket, eller netværksforbindelsen er
ustabil.
t Kontroller, om den trådløse LAN-router
er tændt.
t Kontroller netværksforbindelsen
(side 21) og netværksindstillingerne
(side 52).
t Den mulige kommunikationstilstand
er muligvis reduceret afhængigt af
brugsforholdene, herunder
vægmaterialet, forholdene for
modtagelse af radiobølger eller
hindringer mellem systemet og den
trådløse LAN-router. Flyt systemet og
den trådløse LAN-router tættere på
hinanden.
t Enheder, der bruger frekvensbåndet
2,4 GHz, f.eks. en mikrobølgeovn,
Bluetooth eller digitale trådløse
enheder, kan forstyrre
kommunikationen. Flyt enheden væk
fra sådanne apparater, eller sluk for
apparaterne.
Den ønskede trådløse router vises ikke på
listen over trådløse netværk.
t Tryk på RETURN for at gå tilbage til
det foregående skærmbillede, og prøv
[Trådløs opsætning (indbygget)] igen.
Hvis den ønskede trådløse router,
stadig ikke findes, skal du vælge [Tilføj
en ny adresse.] på netværkslisten og
derefter vælge [Manuel registrering]
for at angive et netværksnavn (SSID)
manuelt.
Bluetooth-enhed
Parring kan ikke foretages.
t Flyt Bluetooth-enheden tættere på
enheden.
t Parring er muligvis ikke muligt, hvis
der er andre Bluetooth-enheder
omkring enheden. Hvis dette er
tilfældet, skal du slukke de andre
Bluetooth-enheder.
t Slet systemet fra din Bluetooth-enhed,
og foretag parring igen (side 29).
Tilslutning kan ikke foretages.
t Parringsregistreringsoplysningerne er
blevet slettet. Udfør parringen igen
(side 29).
Der er ingen lyd.
t Sørg for, at dette system ikke er for
langt væk fra Bluetooth-enheden,
eller at dette system ikke modtager
interferens fra et Wi-F-netværk eller
andet trådløst 2,4 GHz-udstyr eller fra
en mikrobølgeovn.
61DK
Yderligere oplysninger
t Routerens trådløse indstillinger
ændres muligvis automatisk, hvis du
bruger funktionen Wi-Fi Protected
Setup, før routerens indstillinger er
blevet justeret. I dette tilfælde skal du
ændre indstillinger for trådløs for din
pc i overensstemmelse hermed.
t Den trådløse LAN-forbindelse kan
være ustabil afhængigt af
brugsforholdene, især under brug af
Bluetooth-funktionen i systemet. Hvis
dette er tilføldet, skal brugsforholdene
ændres.
t Kontroller, at Bluetooth-forbindelsen
mellem dette system og Bluetoothenheden er foretaget korrekt.
t Opret parring mellem dette system og
Bluetooth-enheden igen.
t Hold systemet væk fra metalobjekter
og overflader.
t Når funktionen "BT" er valgt.
t Juster først lydstyrken på Bluetoothenheden. Hvis lydstyrken stadig er for
lav, skal du justere lydstyrkeniveauet
på enheden.
Lyden stopper eller singer op og ned, eller
forbindelsen går tabt.
t Enheden og Bluetooth-enheden er for
langt fra hinanden.
t Hvis der er hindringer mellem
enheden og din Bluetooth-enhed,
skal du fjerne eller undgå disse.
t Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som f.eks.
et trådløst LAN, andre Bluetoothenheder eller en mikrobølgeovn
i nærheden, skal du flytte dem væk.
Understøttede diske
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
1) Da Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og
stadig udvikler sig, kan nogle diske muligvis
ikke afspilles afhængigt af disktypen og
versionen. Og lydudgangen varierer alt efter
den kilde, der er tilsluttet til udgangsstikket,
og de valgte indstillinger for lyd.
62DK
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, herunder organisk
pigmenttype BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke
afspilles, hvis der er optaget postscript.
3)
En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den
ikke er brændt korrekt. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til
optageenheden.
Diske, der ikke kan afspilles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD'er med hylster
BDXL
DVD-RAM
HD DVD
DVD Audio-disk
PHOTO CD
Datasektioner på CD-Extra
Super VCD
Lydsiden på DualDisc
Bemærkninger til diske
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs og nogle musikdiske med
ophavsretsbeskyttede teknologier er ikke
i overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc). Det er derfor ikke sikkert,
at disse diske kan afspilles med denne enhed.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner for en
BD/DVD
Nogle afspilningsfunktioner for en
BD/DVD kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Systemet afspiller
en BD/DVD i overensstemmelse med det
diskindhold, som softwareproducenterne
har udviklet, og derfor er alle
afspilningsfunktioner muligvis ikke
tilgængelige.
Bemærkning om BD/DVD med
to lag
Musik
Der kan opstå afbrydelser i afspilningen af
billede og lyd, når der skiftes fra det ene lag
til det andet.
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
Lyd-codec
Filtypenavn
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
Regionskode (kun BD-ROM/DVD
VIDEO)
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
Systemet har en regionskode, der er trykt
på bagsiden af enheden, og det afspiller kun
en BD-ROM/DVD VIDEO (kun
afspilning), der er mærket med en
tilsvarende regionskode eller ALL .
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
Understøttede filtyper
Video-codec
Container Filtypenavn
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg, .mpeg
MPEG-2 Video*2
PS*3
.mpg, .mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
Xvid
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
MPEG4/AVC*5
Videoformat
Container Filtypenavn
AVCHD*1*7
AVCHD-formatmappe*8
Fotoformat
Filtypenavn
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Systemet kan muligvis ikke afspille dette
filformat på en DLNA-server.
*2
Systemet kan kun afspille
standarddefinitionsvideo på en DLNA-server.
*3
Systemet kan ikke afspille dette filer
i DTS-format på en DLNA-server.
*4 Systemet kan kun afspille filer i Dolby
Digital-format på en DLNA-server.
*5
Systemet understøtter AVC op til niveau 4.1.
*6 Systemet kan ikke afspille dette filformat på en
DLNA-server.
*7
Systemet kan afspille AVCHD Ver. 2.0-format
(AVCHD 3D/Progressive).
*8 Systemet afspiller filer i AVCHD-format,
der er optaget på et digitalt kamera, osv.
En disk i AVCHD-format kan ikke afspilles,
hvis den ikke er brændt korrekt.
*9
Systemet afspiller ikke disse animerede
PNG- eller GIF-filer.
*10
For andre MPO-filer end 3D-filer vises
nøglebilledet eller det første billede.
63DK
Yderligere oplysninger
Video
Foto
Bemærk!
• Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt
af filformatet, filkodningen, optageforhold eller
DLNA-serverforhold.
• Nogle filer, der er redigeret på en PC, kan
muligvis ikke afspilles.
• Nogle filer kan muligvis ikke gå hurtigt fremad
eller hurtigt tilbage.
• Systemet kan ikke afspille kodede filer, f.eks.
DRM og Lossless.
• Systemet kan genkende følgende filer eller mapper
på BD'er, DVD'er, CD'er og USB-enheder:
– op til mapper i 9. lag (inklusive rodmappen)
– op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
• Systemet kan genkende følgende filer eller
mapper, som er gemt på DLNA-serveren:
– op til mapper i 19. lag
– op til 999 filer/mapper i et enkelt lag
• Systemet understøtter billedhastighederne:
– op til 60 fps - kun for AVCHD.
– op til 30 fps for andre video-codecs.
• Systemet understøtter videobithastigheder på
op til 40 Mbps.
• Systemet understøtter videoopløsning på op til
1920 × 1080p.
• Nogle USB-enheder virker måske ikke på dette
system.
• Systemet kan genkende MSC-enheder (Mass
Storage Class), f.eks. flash-hukommelse eller
HDD), SICD (Still Image Capture Device) og
tastaturer med 101 taster.
• Systemet kan muligvis ikke afspille videofiler
med en høj bithastighed fra en DATA CD jævnt.
Det anbefales, at du afspiller videofiler med en
høj bithastighed ved hjælp af en DATA DVD
eller DATA BD.
Understøttede lydformater
Systemet understøtter følgende
lydformater.
Funktion
Format
"BD/DVD"
"TV"
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES Discrete
6.1, DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
a: Understøttet format.
–: Ikke-understøttet format.
* Afkodet som DTS-system.
Bemærk!
Til LPCM 2ch-formatet understøttes en
samplingfrekvens for det digitale signal på op til
48 kHz, når funktionen "TV" bruges.
64DK
HDMI
Specifikationer
Stik
Forstærker
BD/DVD/CD-system
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
BDV-E2100 (bortset fra modeller
i Storbritannien og Irland)
USB
Indgange (analog)
AUDIO IN
Følsomhed: 1 V/400 mV
Indgange (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Understøttede formater: LPCM 2CH
(op til 48 kHz), Dolby Digital, DTS
BDV-E2100 (kun modeller
i Storbritannien og Irland)
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front V/Front H:
75 watt + 75 watt (ved 3 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Venstre fronthøjttaler/højre fronthøjttaler/
venstre surround/højre surround:
100 watt (pr. kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Center:
200 watt (ved 6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
200 watt (ved 6 ohm, 80 Hz)
Indgange (analog)
AUDIO IN
Følsomhed: 1 V/400 mV
Indgange (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Understøttede formater: LPCM 2CH
(op til 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Signalformatsystem
NTSC/PAL
(USB)-port:
Type A (ved tilslutning af USBhukommelse, kortlæser, digitalt
stillbilledkamera og digitalt
videokamera)
LAN
LAN-terminal (100)
100BASE-TX-terminal
Trådløst LAN
Standardoverensstemmelse
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvens og kanal
Model i Taiwan:
2,4 GHz bånd: kanaler 1-11
Andre modeller:
2,4 GHz bånd: kanaler 1-13
Bluetooth
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 3.0
Udgang
Bluetooth-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible Bluetooth-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttede codecs3)
SBC4), AAC
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Samplingfrekvens
44,1 kHz, 48 kHz)
65DK
Yderligere oplysninger
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front V/Front H:
75 watt + 75 watt (ved 3 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Venstre fronthøjttaler/højre fronthøjttaler/
venstre surround/højre surround:
125 watt (pr. kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Center:
250 watt (ved 6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
250 watt (ved 6 ohm, 80 Hz)
Type A (19 ben)
1)
Det faktiske område vil variere afhængigt af
faktorer som hindringer mellem enheder,
magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, trådløs telefon,
modtagelsessensitivitet, antennens ydeevne,
operativsystem, softwareprogram osv.
2)
Bluetooth-standardprofiler angiver formålet med
Bluetooth-kommunikation mellem enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4) Underbånds-codec
FM-tuner
System
Kvartskontrolleret digital PLL-synthesizer
Modtageområde
87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz interval)
Antenne
FM-ledningsantenne
Højttalere
Front/surround (SS-TSB123) til
BDV-E6100
Front (SS-TSB123) til BDV-E4100
Mål (b/h/d) (ca.)
100 mm × 650 mm × 100 mm
(vægmonteret del)
260 mm × 1.200 mm × 260 mm
(hele højttaleren)
Vægt (ca.)
Front: 1,3 kg (vægmonteret del med
højttalerkabel)
2,9 kg (hel højttaler)
Surround:1,4 kg (vægmonteret del med
højttalerkabel)
3,0 kg (hel højttaler)
Front/surround (SS-TSB122) til
BDV-E3100
Surround (SS-TSB122) til BDV-E4100
Mål (b/h/d) (ca.)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Vægt (ca.)
Front: 0,53 kg (med højttalerkabel)
Surround: 0,62 kg (med højttalerkabel)
Front/surround (SS-TSB121) til
BDV-E2100
Mål (b/h/d) (ca.)
95 mm × 189 mm × 80 mm
66DK
Vægt (ca.)
Front: 0,49 kg (med højttalerkabel)
Surround: 0,54 kg (med højttalerkabel)
Center (SS-CTB122) for BDV-E6100/
BDV-E4100/BDV-E3100
Mål (b/h/d) (ca.)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Vægt (ca.)
0,58 kg (med højttalerkabel)
Center (SS-CTB121) for BDV-E2100
Mål (b/h/d) (ca.)
225 mm × 84 mm × 75 mm
Vægt (ca.)
0,5 kg (med højttalerkabel)
Subwoofer (SS-WSB123) til
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
Mål (b/h/d) (ca.)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Vægt (ca.)
5,8 kg (med højttalerkabel)
Subwoofer (SS-WSB122) til
BDV-E2100
Mål (b/h/d) (ca.)
220 mm × 305 mm × 255 mm
Vægt (ca.)
3,8 kg (med højttalerkabel)
Generelt
Strømkrav
Model i Taiwan:
120 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Andre modeller:
220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 95 watt
Standby: 0,3 watt (Yderligere oplysninger
om indstillingen finder du i side 43).
Mål (b/h/d) (ca.)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.)
2,7 kg
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
• Strømforbrug i standby: 0,3 watt
• Der opnås en spændingseffektivitet for
forstærkerblokken på over 85 % med den
digitale forstærker, S-Master.
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåder er i henhold til standarden ISO 639: 1988 (E/F) standard.
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Sprog
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kode
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Sprog
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Kode
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Sprog
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kode
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Sprog
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Ikke angivet
Yderligere oplysninger
Kode
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
67DK
Børnesikring/Liste over områdekoder
Kode
2044
2047
2057
2070
2090
2093
2115
2424
2165
2174
2200
68DK
Område
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Colombia
Danmark
Filippinerne
Finland
Frankrig
Grækenland
Kode
2376
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2092
2333
2363
2362
Område
Holland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Kina
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Kode
2390
2379
2427
2428
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
Område
New Zealand
Norge
Pakistan
Polen
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Kode
2304
2543
2528
2109
2046
Område
Sydkorea
Taiwan
Thailand
Tyskland
Østrig
Indeks
Talord
D
3D 27
3D-udgangsindst. 47
Diasshow 36
DLNA 33, 52
Dolby Digital 37
DTS 37
DVD 62
DVD-børnesikring 50
DVD-format 47
DVD-ROM 24p-udgang 48
Dæmp - AUDIO 48
A
A/V SYNC 37
Adgangskode 50
Afspilningslag for BD-hybriddisk 50
Audio Return Channel 51
Automatisk standby 51
Automatisk start af Party 52
Automatisk visning 51
Bagpanel 14
BD/DVD-menusprog 49
BD/DVD-visningsindstillinger 49
BD-børnesikring 50
BD-internetforbindelse 50
BD-LIVE 26
BD-lydmixindstilling 48
BD-ROM 24p-udgang 48
Belysning på hovedenhed 50
Bluetooth 28
BONUSVIEW 26
BRAVIA Sync 40
Børnelås 43
Børnesikring for internetvideo 50
C
CD 62
Fjernbetjening 15
Fjernstart 52
FM-tilstand 38
Frontpanel 13
Frontpaneldisplay 14
Yderligere oplysninger
B
F
G
Gracenote-indstillinger 51
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 48
HDMI Deep Colour-udgang 48
Hurtig start-tilstand 51
Højttalerindstillinger 41, 49
Afstand 41
Niveau 42
I
Indstillinger for børnesikring 50
Indstillinger for lyd 48
Initialiser personlig information 53
Internetindhold 32
Internetindstillinger 52
Internetvideo uden vurdering 50
69DK
K
S
Kontrol til HDMI 40, 51
Konversionstilstand for biograf 47
Serverindstillinger 52
Skærmformat 47
Skærmindstillinger 47
Skærmsprog 50
SLEEP 42
Softwarelicensinformation 51
Systeminformation 51
L
Liste over sprogkoder 67
Lyd-DRC 48
Lydeffekt 49
Lydsprog 50
Lydudgang 49
Lynopsætning 23
M
Multipleks broadcast-lyd 38
N
Nemme netværksindstillinger 53
Netværks-diagnosticering 52
Netværksindstillinger 52
Netværksopdatering 46
NFC 30
Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken 53
Nulstilling 53
O
Opdater 46
Oplysninger om afspilning 27
P
Pauseskærm 51
Pausetilstand 48
R
RDS 40
Regionskode 63
Regionskode for børnesikring 50
Registrerede fjernenheder 52
Renderer-adgangskontrol 52
Renderer-opsætning 52
70DK
T
Testtone 42
Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D 47
Tv-type 47
U
Understøttede diske 62
Undertekstsprog 50
USB 28
W
WEP 22
WPA2-PSK (AES) 22
WPA2-PSK (TKIP) 22
WPA-PSK (AES) 22
WPA-PSK (TKIP) 22
Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om
eventuelle opdateringer ved at besøge følgende URL.
Kunder i Europa og Rusland:
http://support.sony-europe.com/
Kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising