Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Betjeningsvejledning

4-279-067-11(2) (DK)
Blu-ray Disc/DVDhjemmebiografsystem
Betjeningsvejledning
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et sted
med begrænset plads, f.eks.
i en bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand
må du ikke dække
ventilationsåbningen på apparatet
med aviser, duge, gardiner osv.
Du må ikke anbringe åbne flammer
som eksempelvis tændte stearinlys
på apparatet.
For at reducere risikoen for
elektrisk stød må du ikke udsætte
dette apparat for dryp eller sprøjt,
og undlad at placere genstande, der
indeholder væsker, som f.eks. vaser,
på apparatet.
Batterier eller apparater med
batterier må ikke udsættes for
meget høje temperaturer, f.eks.
direkte sollys, åben ild eller
lignende.
For at forhindre skader skal dette
apparat være sikkert fastgjort til
gulvet/væggen i overensstemmelse
med installationsvejledningen.
Kun til brug indendørs.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt vil øge
risikoen for øjenskade. Laserstrålen
i dette Blu-ray Disc / DVDhjemmebiografsystem kan skade
øjnene, og du må derfor ikke skille
kabinettet ad.
Service må kun udføres af fagfolk.
Enheden er klassificeret som et
KLASSE 3R LASER-produkt. Når
laserafskærmningen åbnes, bliver
du udsat for synlige og usynlige
2DK
laserstråler, så du må ikke se direkte
ned i strålerne.
Dette mærke sidder
på laserafskærmningen inde
i kabinettet.
Dette produkt er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Mærket findes på bagsiden.
Til kunder i Europa
Håndtering af
udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle
negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Bortskaffelse af
brugte
batterier
(gælder inden
for EU og
i andre
europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet
med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis
batteriet indeholder over 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet.
Genvinding af materialer er med til
at bevare naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn
til sikkerheden, ydeevnen eller
dataintegriteten, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske
produkter.
Oplysninger om øvrige batterier
findes i afsnittet om sikker fjernelse
af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering
og genindvinding af batterier.
Yderligere information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev
købt.
Bemærkning til kunder: Følgende
informationer er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC
og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som
fremgår af separate service- eller
garantidokumenter.
Til kunder i Australien
Udstyret skal installeres og betjenes
med en mindsteafstand på 20 cm
mellem strålekilden og personens
krop (gælder ikke lemmer: hænder,
håndled, fødder og ankler).
Hovedenheden
Navnepladen findes yderst
på bagsiden.
Forholdsregler
Om strømkilder
• Strømmen til enheden er ikke
afbrudt, så længe den er forbundet
til stikkontakten. Dette gælder
også, selvom der er slukket for
enheden.
• Da stikkontakten bruges til at
afbryde enhedens strømtilførsel,
skal du slutte enheden til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis
du bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks trække
netledningen ud af stikkontakten.
Om 3D-videobilleder
Nogle mennesker kan opleve
ubehag (f.eks. belastning af øjnene,
træthed eller utilpashed), når de ser
3D-videobilleder. Sony anbefaler
alle brugere at holde pause med
jævne mellemrum, når de ser
3D-videobilleder. Hvor længe
og hvor ofte, en person skal holde
pause, varierer fra person til
person. Du kan bedst selv finde ud
af, hvad der fungerer bedst for dig.
Hvis du oplever ubehag, skal du
stoppe med at se 3D-videobilleder,
indtil ubehaget er forsvundet.
Kontakt eventuelt en læge, hvis
du mener, at der er brug for det.
Du bør også læse (i)
betjeningsvejledningen og/eller
advarselsmeddelelsen for andet
udstyr eller Blu-ray Disc-indhold,
som bruges eller afspilles med dette
produkt, og (ii) se vores website
(http://esupport.sony.com/) for de
seneste oplysninger. Små børns syn
(især dem under seks år) udvikler
sig stadig. Søg læge (f.eks.
en børnelæge eller øjenlæge),
før du giver små børn lov
til at se 3D-videobilleder.
Voksne bør holde øje med små
børn for at være sikker på, at de
følger ovenstående anbefalinger.
Den trådløse transceiver
(EZW-RT50) og Blu-ray
Disc/DVD-modtageren
(HBD-L800)
(til kunder i Australien)
Udstyret skal installeres og betjenes
med en mindsteafstand på 20 cm
mellem strålekilden og personens
krop (gælder ikke lemmer: hænder,
håndled, fødder og ankler).
Den trådløse transceiver
(EZW-RT50) og Blu-ray
Disc/DVD-hjemmebiografsystemet (BDV-L600/
BDV-L800/BDV-L800M)
(til kunder i Europa)
Se "Wireless Product Compliance
Information" (medfølger).
Kopibeskyttelse
Vær opmærksom på de avancerede
systemer til beskyttelse af indhold
på Blu-ray DiscTM- og DVDmedier. Disse systemer, som kaldes
AACS (Advanced Access Content
System) og CSS (Content Scramble
System), kan indeholde restriktioner
for afspilning, analogt output og
andre lignende funktioner.
Betjeningen af dette produkt og
restriktionerne for det afhænger af
købsdatoen, da ledelsen bag AACS
kan tilføje eller ændre
restriktionsregler efter købsdatoen.
Ophavsret og
varemærker
• Dette system fungerer med
Dolby* Digital og DTS** Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte
D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby
Laboratories.
* Fremstillet under følgende
amerikanske patentnumre:
5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762;
6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 og
andre udstedte og anmeldte
patenter i USA og andre
lande. DTS, DTS-HD og
symbolet er registrerede
varemærker, og DTS-HD
Master Audio og DTSlogoerne er varemærker
tilhørende DTS, Inc..
3DK
Produkt indeholder
software. © DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes.
• Dette system har indbygget HighDefinition Multimedia Interfaceteknologi (HDMITM).
HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre
lande.
• Java er et varemærke tilhørende
Oracle og/eller dets affilierede
selskaber.
• “BD-LIVE” og “BONUSVIEW”
er varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• “Blu-ray Disc” er et varemærke.
• Logoerne “Blu-ray Disc”,
“DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R,” “DVD
VIDEO” og “CD” er varemærker.
• “Blu-ray 3D” og “Blu-ray 3D”logoet er varemærker tilhørende
Blu-ray Disc Association.
• “BRAVIA” er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• “AVCHD” og “AVCHD”-logoet
er varemærker tilhørende
Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• , “XMB” og “xross media bar”
er varemærker tilhørende Sony
Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• “PLAYSTATION” er et
varemærke tilhørende Sony
Computer Entertainment Inc.
• Musik- og videogenkendelsesteknologi og relaterede data
leveres af Gracenote®. Gracenote
er industristandarden for levering
af musikgenkendelsesteknologi
og relateret indhold.
Se www.gracenote.com angående
yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musikog video-relaterede data fra
Gracenote, Inc., copyright © 2000
til i dag Gracenote. Gracenotesoftware, copyright © 2000 til
i dag Gracenote. Ét eller flere
patenter, som ejes af Gracenote,
gælder for dette produkt og denne
4DK
service. Se Gracenote-websiden
angående en ikke-udtømmende
liste over gældende Gracenotepatenter. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS,
Gracenote-logo og -logotype samt
“Powered by Gracenote”-logoet
er enten registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende
Gracenote i USA og/eller andre
lande.
• Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et
certificeringsmærke tilhørende
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™-mærket
er et mærke tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• “Wi-Fi CERTIFIED™” og “Wi-Fi
Protected Setup™” er varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• “PhotoTV HD” og “PhotoTV
HD”-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er givet
i licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano og iPod touch er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc.
i USA og andre lande.
• “Made for iPod” og “Made for
iPhone” betyder, at noget
elektronisk tilbehør er lavet med
særligt henblik på at blive sluttet
til en iPod eller iPhone, og at
tilbehøret er blevet certificeret af
producenten til at opfylde Apples
standarder vedrørende ydelse.
Apple er ikke ansvarlig for brugen
af denne enhed eller enhedens
overensstemmelse med
sikkerhedsstandarder og
lovmæssige standarder. Bemærk,
at brugen af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke trådløs funktionalitet.
• Windows Media er enten
et registreret varemærke eller
varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt gør brug
af teknologi til beskyttelse af
ophavsret for Microsoft. Brug
eller distribution af denne
teknologi uden for dette produkt
er forbudt uden nødvendig
licens(er) fra Microsoft.
Indholdsejere bruger Microsoft
PlayReady™-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres
ophavsret, herunder ophavsretligt
beskyttet indhold. Dette produkt
benytter PlayReady-teknologi til
at skaffe adgang til PlayReadybeskyttet-indhold og/eller
WMDRM-beskyttet-indhold.
Hvis produktet ikke giver
tilstrækkelige restriktioner for
brug af indhold, kan
indholdsejerne kræve
af Microsoft, at de annullerer
produktets mulighed for at bruge
PlayReady-beskyttet-indhold.
Annullering skulle ikke påvirke
ubeskyttet indhold eller indhold,
der er beskyttet af andre
indholdsadgangsteknologier.
Indholdsejere kan kræve af dig,
at du opgraderer PlayReady til
at skaffe adgang til deres indhold.
Hvis du afviser en opgradering,
vil du ikke kunne få adgang til
indhold, der kræver denne
opgradering.
• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker,
servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende
Digital Living Network Alliance.
• Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere.
• Andre navne på systemer og
produkter er generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive
producenter. Symbolerne ™ og ®
bruges ikke i denne vejledning.
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i disse
betjeningsvejledninger
beskriver knapper på
fjernbetjeningen. Du kan
også bruge knapperne
på hovedenheden, hvis de har
samme eller tilsvarende
navne som knapperne
på fjernbetjeningen.
• I denne vejledning bruges
"disk" som en generel
henvisning til BD'er, DVD'er,
Super Audio CD'er og CD'er,
medmindre andet er angivet i
teksten eller illustrationerne.
• Anvisningerne i denne
vejledning gælder for
BDV-L800, BDV-L800M og
BDV-L600. Eksemplerne er
taget fra model BDV-L600.
Betjeningsmæssige forskelle
angives i teksten, f.eks.
“kun BDV-L600”.
• Nogle illustrationer er
gengivet som typetegninger,
der kan være anderledes end
de konkrete produkter.
• Elementerne på tv-skærmen
varierer fra sted til sted.
• Standardindstillingen
er understreget.
5DK
Indhold
Om denne betjeningsvejledning ...............5
Udpakning ...................................................7
Oversigt over dele og knapper ................10
Introduktion
Trin 1: Installation af systemet ........ 16
Trin 2: Tilslutning af systemet ......... 18
Trin 3: Udførelse af Lynopsætning.. 32
Trin 4: Valg af kilde........................... 33
Trin 5: Surroundsound ..................... 34
Afspilning
Afspilning af en disk.................................36
Afspilning fra en USB-enhed ..................37
Brug af iPod/iPhone .................................38
Afspilning via netværk .............................40
Tilgængelige elementer ............................42
Lydindstilling
Valg af en effekt, der passer til kilden ....45
Valg af lydformat, flersprogede spor
eller kanal ............................................45
Multipleks broadcast-lyd .........................46
Tuner
Brug af radioen..........................................47
Brug af radiodatasystemet (RDS) ...........48
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen Kontrol til HDMI
til “BRAVIA” Sync.............................49
Indstilling af højttalerne...........................50
Brug af timerfunktionen ..........................51
Deaktivering af hovedenhedens
knapper................................................51
Betjening af tv'et og andre
komponenter med den
medfølgende fjernbetjening..............52
Sådan spares strøm i standby ..................53
Brug af internettet.....................................53
Flere indstillinger af det trådløse
system ..................................................55
Opsætning af netværket...........................56
6DK
Indstillinger og justeringer
Brug af opsætningsmenuen.....................60
[Indstillingsvejledning for
fjernbetjening]....................................60
[Netværksopdatering]..............................61
[Skærmindstillinger] ................................61
[Indstillinger for lyd]................................62
[BD/DVD-visningsindstillinger]............63
[Indstillinger for børnesikring]...............63
[Musikindstillinger] .................................64
[Systemindstillinger] ................................64
[Netværksindstillinger]............................65
[Lynopsætning].........................................66
[Nulstilling] ...............................................66
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ...........................................67
Bemærkninger om diske..........................68
Fejlfinding..................................................69
Understøttede diske..................................74
Understøttede filtyper..............................75
Understøttede lydformater......................76
Specifikationer...........................................77
Liste over sprogkoder...............................79
Indeks .........................................................80
Udpakning
BDV-L800/BDV-L800M
• Hovedenhed (1)
• Til iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Højttalerstativer (2)
• Skruer (sølv) (2)
• Fronthøjttalere (2)
• Videokabel for konsol
til iPod/iPhone (1)
• Vægmonteringsklamme A (1)
• USB-kabel (1)
• Vægmonteringsklamme B (1)
• Foddæksel (1)
• Subwoofer (1)
• Trådløse transceivere
(EZW-RT50) (2)
• FM-ledningsantenne (1)
eller
• Vekselstrømsadapter (1)
• Fjernbetjening (1)
• Netledning (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• Betjeningsvejledning
(kun australske modeller)
• Hurtig
installationsvejledning
• Vejledning til installation
af højttalere
• Vejledning til installation
af hovedenhed
• Information om
softwarelicens
• Wireless Product
Compliance Information
• Garanti
• Referencevejledning
(kun modeller i Europa)
7DK
BDV-L600
• Hovedenhed (1)
• Fjernbetjening (1)
• Trådløse transceivere
(EZW-RT50) (2)
• R6-batterier (AA) (2)
• Vekselstrømsadapter (1)
• Fronthøjttalere (2)
• Til iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Netledning (1)
• Subwoofer (1)
• Videokabel for konsol
til iPod/iPhone (1)
• USB-kabel (1)
• FM-ledningsantenne (1)
• Foddæksel (1)
eller
8DK
• Betjeningsvejledning
(kun australske modeller)
• Hurtig installationsvejledning
• Vejledning til installation
af højttalere
• Vejledning til installation
af hovedenhed
• Information om softwarelicens
• Wireless Product Compliance
Information
• Garanti
• Referencevejledning
(kun modeller i Europa)
Klargøring af fjernbetjeningen
Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol
vender korrekt.
9DK
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Hovedenhed
VOLUME
A Ventilationsåbninger
D Fjernbetjeningsmodtager
B Diskindgang (side 36)
E Frontpaneldisplay
C Soft-touch-knapper/-indikatorer
F Oplyst LED (side 64)
N (afspil)
Starter eller genoptager en afspilning
(genoptag afspilning).
Afspiller et diasshow, når der isættes en disk
med JPEG-billedfiler.
x (stop)
Stopper afspilningen og husker stoppunktet
(genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en titel/et spor
er det sidste punkt, du afspillede, eller det
sidste billede i en billedmappe.
VOLUME +/–
Justerer systemets lydstyrke.
FUNCTION
Vælger en kilde til afspilning.
Z (skub ud)
Skubber disken ud.
10DK
FUNCTION
Om soft-touch-knapper/-indikatorer
Disse knapper fungerer, når soft-touchknapindikatorerne lyser.
Du kan slå indikatorerne til og fra med
indstillingen [Illumination/display] (side 64).
Når du indstiller [Illumination/display] til
[Simpel/Fra], slukkes indikatorerne. I denne
situation kan du berøre enhver soft-touch-knap.
Når indikatorerne lyser, kan du berøre den
ønskede knap.
Bemærk
• Disse knapper virker ved let berøring. Du må ikke
trykke hårdt på dem.
Set fra siden (uden
paneldæksel)
A
(USB) (port til venstre) (side 37)
Bruges til tilslutning af en USB-enhed.
B "/1 (tændt/standby)
Tænder hovedenheden eller sætter den
på standby.
C VIDEO OUT-stik (side 19)
D HDMI OUT-stik (side 19)
Bagpanel
H
(USB) (port på bagside) (side 37)
Bruges til tilslutning af en USB-enhed.
I TV DIGITAL IN-stik (OPTICAL) (side 19)
J ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL-stik (side 22)
K Port til trådløs transceiver (EZW-RT50/
EZW-RT20) (side 25)
EZW-RT50 leveres med systemet.
E HDMI IN 1-stik (side 21)
F HDMI IN 2-stik (side 21)
G LAN(100)-stik (side 23)
11DK
Frontpaneldisplay
Om indikatorer på frontpaneldisplayet
A Viser systemets afspilningsstatus.
F Lyser, når lyden er slået fra.
B Lyser, når gentaget afspilning
er aktiveret.
G Viser systemets status som f.eks.
radiofrekvens.
C Lyser, når der modtages stereolyd
(kun radio)
H Lyser, når der modtages et 720p/1080i/
1080p-videosignal fra HDMI OUT-stikket.
D Lyser, når systemet afspiller via
funktionen PARTY STREAMING.
E Lyser, når HDMI OUT -stikket er sluttet
korrekt til HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection)-kompatibelt udstyr
med HDMI- eller DVI (Digital Visual
Interface)-indgang.
12DK
Subwoofer
Frontpanel
Bagpanel
A LINK/STANDBY-indikator
B SPEAKERS-stik
Du kan kontrollere status for den trådløse
transmission mellem hovedenheden
og subwooferen.
C Ventilationsåbninger
Indikator
Status
E SECURE LINK-knap (side 55)
Lyser grønt.
Systemet tændes, den trådløse
transmission aktiveres, og
lydsignalerne modtages.
Bliver orange.
Systemet tændes, den trådløse
transmission aktiveres med
funktionen Secure Link,
og lydsignalerne modtages.
Blinker grønt
hurtigt.
Den trådløse transceiver
er ikke sat korrekt i porten
til den trådløse transceiver.
D "/1 (strømknap)
Tænder og slukker subwooferen.
Starter funktionen Secure Link.
F Port til trådløs transceiver (EZW-RT50/
EZW-RT20) (side 25)
EZW-RT50 leveres med systemet.
Blinker langsomt Den trådløse transmission
grønt eller
er deaktiveret.
orange.
Lyser rødt.
Subwooferen er sat på standby,
mens systemet er sat på
standby, eller den trådløse
transmission er deaktiveret.
Lyser ikke.
Subwooferen er slukket.
Blinker rødt.
Subwooferens beskyttelse
er aktiveret.
13DK
A Z (skub ud)
Fjernbetjening
Skubber disken ud.
Nedenfor beskrives kun knapperne til systembetjening. Se 6 for knapperne til betjening
af tilsluttede enheder.
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
9
2
POP UP/ MENU
4
TOOLS
OPTIONS
RETURN
MENU
AV "/1 (tændt/standby) (side 52)
Tænder tv'et eller en anden komponent,
eller sætter tv'et eller andre komponenter
på standby.
"/1 (tændt/standby) (side 32, 47)
B Nummerknapper (side 48, 52)
3
FUNCTION
Angiver, om tv-lyden udsendes fra
systemets højttalere eller tv'ets højttaler(e).
Denne funktion virker kun, når [Kontrol til
HDMI] er indstillet til [Til] (side 65).
Tænder systemet eller sætter det i standby.
ENTER
0
TOP MENU
SPEAKERS TVyAUDIO
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
ENTER
Åbner et valgt element.
C Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
5
6
Genvejsknapper til valg af elementer i
menuer på nogle BD'er (kan også bruges til
Java-baseret interaktiv betjening af BD'er).
D TOP MENU
Åbner eller lukker topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
8
PROG
Indtast titel/kapitelnummer, forudindstillet
stationsnummer osv.
DISPLAY
7
SLEEP
• Knap nummer 5 og knappen
, PROG +
og N er blindfingermarkeringsknapper.
Brug blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, når du betjener
fjernbetjeningen.
• Navne på knapper, som fungerer, når du har
trykket på knapperne TV eller STB, er angivet
med gul eller grøn mærkat.
POP UP/MENU
Åbner eller lukker BD-ROM'ens pop
op-menu eller menuen på en DVD.
OPTIONS (side 34, 42, 54)
Viser indstillingsmenuen på tv-skærmen
eller frontpaneldisplayet. (Stedet afhænger
af den valgte funktion.)
RETURN
Skifter til forrige visning.
C/X/x/c
Flytter markeringen til et vist element.
(åbn)
Åbner et valgt element.
14DK
E FUNCTION (side 33, 47)
G
Vælger en kilde til afspilning.
(slå lyd fra)
Slår lyden fra midlertidigt.
HOME (side 32, 47, 50, 53, 55, 56, 60)
(lyd) (side 45, 46)
Åbner og lukker startmenuen på systemet.
Vælger lydformat/spor.
SOUND MODE (side 45)
2 (lydstyrke) +/– (side 47)
Vælger en lydtilstand.
Justerer lydstyrken.
F Knapper til betjening af afspilning
DISPLAY (side 37, 40, 53)
Se afsnittet “Afspilning” (side 36).
Viser oplysninger om afspilning og
webbrowser på tv-skærmen.
Viser den forudindstillede radiostation,
frekvens osv. på frontpaneldisplayet.
Viser streamede oplysninger på
frontpaneldisplayet, når funktionen er
indstillet til noget andet end “BD/DVD”.
Når systemet er indstillet til funktionen
“HDMI1,” “HDMI2” eller “TV”, vises
de streamede oplysninger kun, når der
modtages et digitalt signal.
De streamede oplysninger vises måske ikke
for den aktuelle stream eller det element,
der afkodes.
./> (forrige/næste)
Spring til foregående/næste kapitel,
spor eller fil.
(afspil igen/gå frem)
Afspiller kort den aktuelle sekvens
i 10 sekunder/går hurtigt fremad i den
aktuelle sekvens i 15 sekunder.
m/M (hurtig/langsom/frys billede)
Gå hurtigt tilbage/hurtigt fremad på en disk
under afspilningen. Hver gang du trykker
på knappen, ændres søgehastigheden.
Tryk på en af disse knapper i mere end
et sekund i pausetilstand for at afspille
i slowmotion. Tryk på en af knapperne
i pausetilstand for at afspille et billede
ad gangen.
Slowmotion og afspilning af et enkelt
billede er ikke tilgængelig for Blu-ray
3D-diske.
N (afspil)
Starter eller genoptager en afspilning
(genoptag afspilning).
Aktiverer ettryksafspilning (side 49),
når systemet er tændt og indstillet
til “BD/DVD”-funktion.
X (pause)
Sætter en afspilning på pause eller
genoptager afspilningen.
x (stop)
Stopper afspilningen og husker stoppunktet
(genoptagelsespunktet). Genoptagelsespunktet for en titel/et spor er det sidste
punkt, du afspillede, eller det sidste billede
i en billedmappe.
SLEEP (side 51)
Indstiller timerfunktionen.
H
(undertekster) (side 63)
Vælger sprog for undertekster, hvis der
er optaget undertekster på flere sprog
på en BD-ROM/DVD VIDEO.
I Betjeningsknapper (side 52)
Skifter komponent, som skal betjenes
med fjernbetjeningen.
BD: Du kan betjene dette Blu-ray Disc/
DVD Home Theatre System.
TV: Du kan betjene et tv.
STB: Du kan betjene en kabelboks, digital
satellitmodtager, digital videomodtager
osv.
(favoritter)
Viser det internetindhold, der er føjet
til favoritterlisten. Du kan gemme
18 favoritter.
Knapper til betjening af radio
Se afsnittet “Tuner” (side 47).
PRESET +/–
TUNING +/–
15DK
Introduktion
Introduktion
Trin 1: Installation af systemet
Du kan vælge den ene af tre positioner til installation af hovedenheden: lodret position, vandret
position eller på væggen. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet “Valg af position til installation af
hovedenheden” (side 27).
Fronthøjttalerne kan også hænges op på væggen. Se den medfølgende "Vejledning til installation af
højttalere".
Placering af systemet
Placer systemet som vist på tegningen nedenfor.
A Venstre fronthøjttaler (L)
B Højre fronthøjttaler (R)
C Subwoofer
D Hovedenhed
Bemærk
• Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret,
poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
• Efterlad plads til ilægning/udskubning af diske (ca. 15 cm) til højre for (diskindgangen) hovedenheden, hvis der står
en genstand i nærheden.
Ca. 15 cm
• Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.
• Afhængigt af subwooferens placering kan der opstå billedforvrængning på tv-skærmen. I dette tilfælde skal
subwooferen flyttes væk fra tv'et.
• Du må ikke blokere hovedenhedens ventilationsåbninger (side 10).
• Anbring begge fronthøjttalere med samme afstand til lyttepositionen (A).
• Fronthøjttalerne skal placeres mindst 0,6 m fra hinanden.
16DK
• Placer fronthøjttalerne, så de står længere fremme end tv'et. Sørg for, at der ikke er hindringer foran højttalerne.
• Begge fronthøjttalere skal pege lige fremad. Højttalerne må ikke placeres skråt.
Introduktion
Bemærkning om håndtering af subwooferen
Du må ikke tage fat i subwooferens midterste åbning, når den skal løftes. Dette kan beskadige
højttalerdriveren. Tag fat under bunden af subwooferen, når den skal løftes.
Åbning
Tip
• Det anbefales at placere subwooferen på et hårdt gulv.
• Du kan vælge at placere subwooferen til venstre eller højre for hovedenheden, så den vender mod lyttepositionen.
17DK
Introduktion
Trin 2: Tilslutning af systemet
Yderligere oplysninger om tilslutning af systemet findes på følgende sider.
Slut ikke hovedenhedens og subwooferens netledning til en stikkontakt, før alle andre forbindelser
er oprettet.
Bemærk
• Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter ned
til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges.
Tilslutning af højttalerne i subwooferen
Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på subwooferen.
Når du tilslutter subwooferen, skal stikket trykkes ind, indtil det klikker på plads.
Fronthøjttaleren
set bagfra
Subwooferens bagpanel
Rød
(Højre fronthøjttaler (R))
Fronthøjttaleren
set bagfra
Hvid
(Venstre fronthøjttaler (L))
Aftagelse af paneldækslet fra hovedenheden
Før du tilslutter kablerne, skal du tage paneldækslet af hovedenheden.
Tryk forsigtigt på paneldækslet ved
(A), og skyd det derefter ud til siden.
18DK
Tilslutning af tv'et
Vælg tilslutningsmetoden i henhold til stikkene og funktionerne på dit tv.
• Hvis dit tv har et HDMI-stik, der er mærket “ARC*”: Tilslutning A
• Hvis dit tv har et HDMI-stik: Tilslutning A og C
• Hvis dit tv ikke har nogen HDMI-stik: Tilslutning B og C
Lydtilslutning
Videotilslutninger
A
B
C
HDMIhøjhastighedskabel
(medfølger ikke)
Videokabel
(medfølger ikke)
Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
Billedkvalitet
Hovedenhedens bagpanel
Gul
Gul
**
Signalflow
Til videoindgangsstikket
på tv'et.
Til HDMI INstikket på
tv'et.
Til DIGITAL
OUT
(OPTICAL)stikket
på tv'et.
: Videosignal
: Lydsignal
* Audio Return Channel. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet “Om Audio Return Channel” (side 20).
** Kun hvis tv'et er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.
19DK
Introduktion
Slut systemet til dit tv for at få vist billedet af systemet på tv'et og høre tv-lyden via systemets højttalere.
Introduktion
A Tilslutning med HDMI-kabel
Hvis dit tv har et HDMI-stik, skal tv'et tilsluttes med et HDMI-højhastighedskabel. Billedkvaliteten
forbedres i forhold ti andre typer af tilslutning.
Når tilslutningen udføres med et HDMI-højhastighedskabelkabel, skal du vælge typen af
udgangssignal, når du foretager Lynopsætning (side 32).
Der er oplysninger om flere HDMI-indstillinger under “[HDMI-indstillinger]” (side 65).
Om Audio Return Channel
En tilslutning med HDMI-højhastighedskabel udsender også digitale lydsignaler fra tv'et, hvis tv'et er
kompatibelt med funktionen Audio Return Channel. Du behøver ikke lave en separat lydtilslutning for
at høre lyden fra tv'et. Oplysninger om indstilling af funktionen Audio Return Channel finder du under
[Audio Return Channel] (side 65).
B Tilslutning med videokabel
Hvis dit tv ikke har et HDMI-stik, skal du bruge denne tilslutning.
C Tilslutning med digitalt optisk kabel
Denne tilslutning udsender et lydsignal fra tv'et til systemet. Opret denne forbindelse for at lytte til tvlyden via systemet. Med denne tilslutning modtager systemet et Dolby Digital-multipleks broadcastsignal, der gør det muligt at afspille multipleks broadcast-lyd.
Bemærk
• Du kan høre tv-lyden ved at vælge funktionen “TV” (side 33).
20DK
Tilslutning af andre komponenter med et HDMI (OUT)-stik
Hovedenhedens bagpanel
Tilslutning med HDMI-højhastighedskabel
(medfølger ikke)
Til HDMI OUT-stikket på
en set-top-boks/digital
satellitmodtager eller
PLAYSTATION®3 osv.
Bemærk
• Videosignaler fra HDMI IN 1/2-stikkene sendes kun til HDMI OUT-stikket, hvis funktionen "HDMI1" eller
"HDMI2" er valgt.
• Du skal måske ændre indstillingen for lydudgangen for at kunne udsende et lydsignal fra HDMI IN 1/2-stikket til
HDMI OUT-stikket. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [Lydudgang] i [Indstillinger for lyd] (side 62).
• Du kan ændre lydindgangen for komponenten, som er sluttet til HDMI IN 1-stikket, til TV DIGITAL IN
(OPTICAL)-stikket. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [HDMI1-lydindgangstilstand] i [HDMIindstillinger] (side 65). (kun modeller i Europa.)
21DK
Introduktion
Du kan tilslutte en komponent, som har et HDMI (OUT)-stik, f.eks. en set-top-boks/digital
satellitmodtager eller PLAYSTATION®3 osv. med et HDMI-højhastighedskabel. En tilslutning med
HDMI-højhastighedskabel kan både udsende video- og lydsignaler. Hvis du tilslutter systemet og
komponenten ved hjælp af et HDMI-højhastighedskabel, kan du nyde digitale billeder og lyd af høj
kvalitet via HDMI IN 1- eller HDMI IN 2-stikket.
Introduktion
Tilslutning af antenne
Hovedenhedens bagpanel
FM-ledningsantenne
(medfølger)
eller
Bemærk
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
Tip
• Hvis du har dårlig FM-modtagelse, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte
hovedenheden til en udendørs FM-antenne.
22DK
Tilslutning til netværket
Introduktion
Bemærk
• Hvis du skal slutte systemet til netværket, skal du angive netværksindstillinger, der passer til dit brugermiljø
og komponenterne. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet “Opsætning af netværket” (side 56) og
“[Netværksindstillinger]” (side 66).
Til BDV-L800/BDV-L800M
Vælg den metode, der passer til dit LAN-miljø (Local Area Network).
• Hvis du bruger trådløst LAN
Hvis systemet har indbygget Wi-Fi, og du kan slutte systemet til netværket ved at angive
netværksindstillingerne.
• Hvis du bruger noget andet end trådløst LAN
Opret forbindelse til netværket via en LAN-kabeltilslutning som følger.
Bagpanel af hovedenheden
Internet
ADSL-modem/
kabelmodem
Bredbåndsrouter
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Bemærk
• Afstanden mellem hovedenheden og den trådløse LAN-router afhænger af brugsmiljøet. Hvis systemet ikke kan
oprette forbindelse til netværket, eller netværksforbindelsen er ustabil, skal du placere hovedenheden og den
trådløse LAN-router tættere på hinanden. Hvis du ikke kan placere hovedenheden og den trådløse LAN-router
tættere på hinanden, skal du bruge USB-adapteren til trådløst LAN (kun Sony UWA-BR100*) som ekstraudstyr.
• Hvis du skal oprette forbindelse til et trådløst LAN med et 5 GHz frekvensbånd, skal du have USB-adapteren til
trådløst LAN (kun Sony UWA-BR100*) som ekstraudstyr.
* Fra og med marts 2011. USB-adapteren til trådløst LAN er muligvis ikke tilgængelig i alle regioner/lande.
• Du kan finde oplysninger om netværksindstillinger på følgende Sony-supportside:
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
23DK
Til BDV-L600
Introduktion
Vælg den metode, der passer til dit LAN-miljø (Local Area Network).
Hovedenhedens bagpanel
Internet
ADSL-modem/
kabelmodem
Bredbåndsrouter
LAN-kabel
(medfølger ikke)
USB-adapter til
trådløst LAN
(medfølger ikke)
1 Kabeltilslutning
Brug et LAN-kabel til at slutte systemet til LAN(100)-indgangen på hovedenheden.
2 Trådløs USB-opsætning
Brug et trådløst LAN via USB-adapteren til trådløst LAN (kun Sony UWA-BR100*).
USB-adapteren til trådløst LAN er muligvis ikke tilgængelig i alle regioner/lande.
* Fra og med marts 2011.
Sluk hovedenheden, før du sætter tilslutningskablet i porten eller sætter USB-adapteren til trådløst
LAN i basen. Du kan tænde hovedenheden igen, når du har sat USB-adapteren til trådløst LAN i basen
og sat tilslutningskablet i
-porten (USB) (bagpå eller venstre) (side 11).
Bemærk
• Placeringsafstanden mellem USB-adapteren til trådløst LAN og den trådløse LAN-router afhænger af brugsmiljøet.
Hvis systemet ikke kan oprette forbindelse til netværket, eller hvis netværksforbindelsen er ustabil, skal du flytte
USB-adapteren til trådløst LAN eller placere USB-adapteren til trådløst LAN tættere på den trådløse LAN-router.
• Du kan finde oplysninger om netværksindstillinger på følgende Sony-supportside:
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
24DK
Isættelse af trådløs transceivere
1
Sæt en trådløs transceiver i hovedenheden ved at matche markeringerne på bagpanelet.
Hovedenhedens bagpanel
Trådløs transceiver
2
Sæt en trådløs transceiver i subwooferen.
Subwooferens bagpanel
Trådløs transceiver
Bemærk
• Trådløs transmission aktiveres, når hovedenheden og subwooferen tændes (side 31).
25DK
Introduktion
Hovedenheden sender lyd til den subwoofer, der er sluttet til fronthøjttalerne. Udfør følgende trin for
at aktivere den trådløse transmission.
Introduktion
Tilslutning af netledning i hovedenheden
Slut ikke hovedenhedens netledning til en stikkontakt i væggen, før alle andre forbindelser er oprettet.
1
Slut netledningen til vekselstrømsadapteren.
Vekselstrømsadapter (medfølger)
Netledning (medfølger)
2
Sæt vekselstrømsadapterens kabelstik i DC IN 14V-stikket på bagsiden af hovedenheden.
Sådan frakobles vekselstrømsadapterens kabel
Løft (A) vekselstrømsadapterens kabelstik forsigtigt ud for at fjerne det fra mellemrummet
på hovedenheden (1), drej kabelstikket 90 grader mod urets retning (2), og træk det derefter
ud fra hovedenheden (3).
Bemærk
• Du må ikke trække i ledningen, når du frakobler vekselstrømsadapterens kabel.
26DK
Valg af position til installation af hovedenheden
Introduktion
Du kan vælge den ene af tre positioner til installation af hovedenheden: lodret position, vandret
position eller på væggen.
Sådan installeres hovedenheden i en lodret position
Se afsnittet “Montering af dækslerne” (side 28).
Sådan installeres hovedenheden i en vandret position
Se den medfølgende "Vejledning til installation af hovedenhed".
Sådan installeres hovedenheden på væggen
Se den medfølgende "Vejledning til installation af hovedenhed".
Hvis du skal montere hovedenheden på væggen, skal du kontakte en installatør.
Bemærk
• Hvis du skal montere hovedenheden på væggen, skal du bruge vægmonteringsklamme A og B. De medfølger
ikke ved køb af BDV-L600, så du skal evt. selv købe klammerne (WS-L100).
27DK
Introduktion
Montering af dækslerne
Når du har foretaget alle tilslutningerne, skal du organisere kablerne og montere paneldækslet
og stativdækslet ved at følge nedenstående trin.
1
Anbring hovedenheden med forsiden nedad.
Bemærk
• Sørg for at placere hovedenheden på et blødt og tykt underlag for ikke at beskadige hovedenheden.
2
Sæt kablerne sammen (undtagen FM-ledningsantennen), før dem gennem indgangen i højre
side af hovedenheden, bag klemmen (A), og gennem indgangen nederst på hovedenheden.
Før FM-ledningsantennen gennem det lille hulrum på bagsiden af hovedenheden.
FM-ledningsantenne
3
Før netledningen gennem mellemrummet på hovedenheden ved at fæstne den bag tapperne,
føre den gennem indgangen i venstre side af hovedenheden, bag klemmen (B) og gennem
indgangen nederst på hovedenheden.
Tapper
28DK
4
Fastgør paneldækslet på bagsiden af hovedenheden.
Introduktion
Sæt venstre kant af den nederste del af paneldækslet på (C), juster det nederste fremspring
af paneldækslet med (D), og skub det derefter indad, indtil det falder i hak med et klik.
FM-ledningsantenne
Bemærk
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når paneldækslet er monteret, skal FM-ledningsantennen placeres så vandret som muligt.
• Hvis en USB-enhed (f.eks. en USB-hukommelse) er lang og tynd på sidepanelet, skal du bruge porten
i venstre side af hovedenheden.
5
(USB)
Fastgør stativdækslet på bagsiden af hovedenheden.
Juster begge kanter af den nederste del af stativdækslet med styrene på stativet (E), og skub
derefter forsigtigt stativdækslet nedad.
Sådan aftages stativdækslet
Anbring hovedenheden med forsiden nedad.
Tryk hasperne på stativet ned, og skub stativdækslet i pilens retning på nedenstående illustration.
29DK
Introduktion
Sådan åbnes lugen på paneldækslet
Du kan arrangere kablerne i venstre side af hovedenheden ved at åbne lugen på paneldækslet,
før du fastgør paneldækslet. Pas på, at lugen ikke bliver væk.
Luge
Du kan åbne lugen ved at tage paneldækslet af, tage fat om lugen og derefter trække den op og udad.
Du kan lukke lugen ved at justere lugens fremspring med fremspringets åbning på paneldækslet
og derefter skubbe den forsigtigt indad og ned, indtil den falder i hak med et klik.
Sådan åbnes lugen
30DK
Sådan lukkes lugen
Tænding af systemet
1
Tryk på "/1 for at tænde hovedenheden.
"/1
2
Sæt stikket på netledningen til subwooferen i stikkontakten.
Når subwooferen tændes, bliver LINK/STANDBY-indikatoren grøn, og den trådløse transmission
aktiveres.
LINK/STANDBY-indikator
Bemærk
• Hvis indikatoren LINK/STANDBY ikke begynder at lyse, skal du læse afsnittet “Subwoofer” (side 13) og “Lyd”
(side 71).
Om standby
Subwooferen skifter automatisk til standby (indikatoren LINK/STANDBY lyser rødt),
når hovedenheden er i standby, eller når den trådløse transmission deaktiveres.
Subwooferen aktiveres automatisk (indikatoren LINK/STANDBY lyser grønt), når hovedenheden
tændes, og den trådløse transmission aktiveres.
Sådan angives den trådløse forbindelse
Der kan opstå interferens, hvis du bruger flere trådløse produkter, eller dine naboer bruger
trådløse produkter. For at undgå dette kan du angive den trådløse forbindelse for at forbinde
hovedenheden med subwooferen (funktionen Secure Link). Yderligere oplysninger finder
du i afsnittet “Flere indstillinger af det trådløse system” (side 55).
31DK
Introduktion
Når du har foretaget alle tilslutningerne i “Trin 2: Tilslutning af systemet” (side 18), skal du tænde
systemet.
Introduktion
Sådan åbnes skærmen
Lynopsætning igen
Trin 3: Udførelse af
Lynopsætning
1
Startmenuen vises på tv-skærmen.
Følg nedenstående trin for at bruge systemet
med de grundlæggende justeringer.
De viste elementer afhænger af modellen
for det pågældende land.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C/X/x/c,
HOME
Tænd tv'et.
Tryk på [/1.
Skift indgangsvælger på tv'et,
så systemets signal vises på tv-skærmen.
Skærmen Lynopsætning til valg
af skærmsprog vises.
Lynopsætning - Skærmsprog
Vælg det sprog der skal vises på denne enhed.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
4
Udfør [Lynopsætning]. Følg vejledningen
på skærmen for at angive de
grundlæggende indstillinger
med C/X/x/c og
.
Udfør følgende indstilling i henhold til
tilslutningsmetoden (side 19).
• Tilslutning med HDMI-kabel: Følg
den vejledning, der vises på tv-skærmen.
• Tilslutning med videokabel: Vælg [16:9]
eller [4:3], så billedet vises korrekt.
32DK
2
3
4
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [Lynopsætning],
og tryk derefter på
.
Tryk på C/c for at vælge [Start], og tryk
derefter på
.
Skærmen Lynopsætning vises.
0
1
2
3
Tryk på HOME.
Trin 4: Valg af kilde
Introduktion
Du kan vælge en afspilningskilde.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil den
ønskede funktion vises på
frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på FUNCTION, ændres
funktionen som følger.
“BD/DVD” t “FM” t “HDMI1” t
“HDMI2” t “TV” t “BD/DVD” t …
Funktion
Kilde
“BD/DVD”
Disk, USB-enhed, iPod/iPhone
eller netværksenhed, der skal
afspilles af systemet
“FM”
FM-radio (side 47)
“HDMI1”/
“HDMI2”
Komponent, der er sluttet til
HDMI IN 1- eller HDMI IN 2stikket på bagpanelet (side 21)
“TV”
En komponent (tv osv.), der
er sluttet til TV DIGITAL IN
(OPTICAL)-stikket på
bagpanelet, eller et tv, der er
kompatibelt med funktionen
Audio Return Channel, som
er sluttet til HDMI OUT-stikket
på bagpanelet (side 19)
33DK
Introduktion
Trin 5: Surroundsound
Når du har udført de tidligere beskrevne trin og starter afspilningen, er det nemt at opnå surroundsound.
Du kan også vælge forprogrammerede surroundindstillinger, der er tilpasset forskellige lydkilder. De gør
det muligt at gengive den spændende og effektfulde biograflyd hjemme i stuen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Valg af de ønskede surroundindstillinger
Indstillingsmetoden afhænger af funktionen.
Når du afspiller via funktionen “BD/DVD”* eller “FM”
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
Tryk på X/x for at vælge [Surround-indstilling], og tryk derefter på
.
Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede surround-indstilling vises på tv-skærmen.
Surroundindstillingerne beskrives i skemaet nedenfor.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
* Indstillinger af surroundsound gælder ikke for internetindhold.
Når du afspiller via funktionen “HDMI1”, “HDMI2” eller “TV”
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på frontpaneldisplayet.
2
Tryk flere gange på X/x, indtil “SUR. SET” vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
or c.
3
Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede surroundindstilling vises på frontpaneldisplayet.
Surroundindstillingerne beskrives i skemaet nedenfor.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen slukkes på frontpaneldisplayet.
34DK
Om højttalerudgangen
Standardindstillingen er [Auto] (“AUTO”).
Effekt
[Auto]
“AUTO”
Systemet sender automatisk lyden med en velegnet effekt, afhængigt af kilden.
• 2-kanalskilde: Sender 2-kanalslyd som den er.
• Flerkanalskilde: Simulerer 7.1- eller 5.1-surroundsound med to fronthøjttalere
og en subwoofer.
[2ch Stereo]
“2CH ST.”
Systemet sender 2-kanalslyd, uanset lydformat eller antal kanaler.
Flerkanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler.
Introduktion
Surroundindstilling
Bemærk
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af surroundindstillingerne.
• Surroundindstillingerne aktiveres ikke, når du afspiller en Super Audio CD.
Tip
• Du kan også vælge surroundindstillingen via [Surround-indstilling] i [Indstillinger for lyd] (side 63).
35DK
1
Tilslut USB-enheden i porten
(USB)
på bagsiden af hovedenheden.
Afspilning
Spring til trin 3, hvis du skal bruge
BONUSVIEW.
Til lokal lagring skal du bruge 1 GB eller
større USB-hukommelse.
Afspilning af en disk
Oplysninger om understøttede diske finder
du i afsnittet “Understøttede diske” (side 74).
1
2
Bagpanel
Indstil indgangsvælgeren på tv'et,
så systemets signal vises på tv-skærmen.
Ilæg en disk.
USBhukommelse
Mærkatsiden skal vende fremad
2
vises i hovedmenuen, og afspilningen
starter.
Hvis afspilningen ikke starter automatisk,
skal du vælge
i kategorien
[Video],
[Musik] eller
[Foto] og
trykke på
.
Bemærk
• Du må ikke ilægge en disk, mens hovedenheden
er sat på standby.
• Du må ikke ilægge en disk, mens LED-lyset blinker,
når du lige har tændt for hovedenheden.
• Sæt disken lige ind i diskindgangen.
Brug af BONUSVIEW/BD-LIVE
Gør klar til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
• Slut systemet til et netværk (side 23).
• Indstil [BD-internetforbindelse] til
[Tillad] (side 63).
3
Isæt en BD-ROM med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Betjeningsmetoden afhænger af disken.
Se betjeningsvejledningen til disken.
Tip
• Hvis du vil slette data i USB-hukommelsen, skal du
vælge [Slet BD-data] i
[Video] og trykke på .
Alle de data, der er gemt i BUDA-mappen, slettes.
Brug af Blu-ray 3D
Du kan bruge Blu-ray 3D-diske med 3D-logoet*.
*
Nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE-logoet*"
indeholder bonusindhold og andre data, der kan
downloades.
*
36DK
1
Gør klar til Blu-ray 3D-diskafspilning.
• Slut systemet til dit 3D-kompatible tv
ved hjælp af et HDMI-kabel med høj
hastighed (medfølger ikke).
• Indstil [3D-udgangsindst.] og
[Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
i [Skærmindstillinger] (side 61).
2
Ilæg en Blu-ray 3D-disk.
Betjeningsmetoden afhænger af disken.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte
med disken.
Du kan afspille video/musik/fotofiler
på en tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om understøttede filer finder
du i afsnittet “Understøttede filtyper” (side 75).
1
Visning af oplysninger om afspilning
Tilslut USB-enheden i porten
på hovedenheden.
(USB)
Afspilning
Tip
• Se også betjeningsvejledningen til dit
3D-kompatible tv.
Afspilning fra en USB-enhed
Læs den betjeningsvejledning, der fulgte
med USB-enheden, før den tilsluttes.
Du kan kontrollere oplysningerne om
en afspilning ved at trykke på DISPLAY.
De viste oplysninger afhænger af disktypen
og systemets status.
Hovedenhedens bagpanel/venstre side
Eksempel: Under afspilning af BD-ROM
USB-enhed
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
A Opløsning for output/videofrekvens
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
vinkel,
lyd,
undertekster)
E Oplysninger om afspilning
Viser afspilningstilstand, statuslinje for
afspilning, disktype, video-codec,
bithastighed, gentagelsestype, forløbet tid,
samlet spilletid
3
Tryk på C/c for at vælge
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryk på X/x for at vælge
[USB-enhed
(bagpanel)] eller
[USB-enhed
(venstre)], og tryk derefter på
.
[Video],
Bemærk
• Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, når du tilslutter eller
fjerner en USB-enhed, for at undgå datafejl eller
beskadigelse af USB-enheden.
F Kapitelnummer
G Den aktuelt valgte vinkel
37DK
Brug af iPod/iPhone
Bagpanel
Venstre side
TV
eller
Du kan bruge musik/video/foto og oplade
batteriet på en iPod/iPhone via systemet.
Understøttede iPod/iPhone-modeller
Følgende iPod/iPhone-modeller understøttes.
Opdater din iPod/iPhone med den nyeste
software, før du bruger den med systemet.
VIDEO IN
Konsol for
iPod/iPhone
Made for iPod touch 4. generation, iPod touch 3.
generation, iPod touch 2. generation, iPod touch
1. generation, iPod nano 6. generation, iPod
nano 5. generation (videokamera), iPod nano 4.
generation (video), iPod nano 3. generation
(video), iPod nano 2. generation (aluminum),
iPod nano 1. generation, iPod 5. generation
(video), iPod classic, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone
Sådan bruges en iPod/iPhone via
systemet
1
Tilslut konsollen til iPod/iPhone
(medfølger) på den venstre eller bageste
-port (USB) på hovedenheden,
og anbring derefter iPod/iPhone
på konsollen til iPod/iPhone.
Når du skal afspille en video- eller fotofil,
skal du slutte videoudgangsstikket
på konsollen for iPod/iPhone til
videoindgangsstikket på tv'et med et
videokabel (medfølger), før du anbringer
iPod/iPhone på konsollen for iPod/iPhone.
USB-kabel (medfølger)
V I D E O O UT
USB
Videokabel (medfølger)
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på C/c for at vælge
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryk på X/x to select [iPod (bagpanel)]
eller [iPod (venstre)], og tryk derefter
på
.
[Video],
x Hvis du har valgt [Video] eller [Musik]
i trin 3
Video-/musikfilerne vises på tv-skærmen.
Gå til næste trin.
x Hvis du har valgt [Foto] i trin 3
[Ændr tv-indgangen til den
videoindgang...] vises på tv-skærmen. Skift
indgangsvælger på tv'et, så signalet fra
iPod/iPhone vises på tv-skærmen. Start
derefter diasshowet ved at betjene iPod/
iPhone direkte.
5
Tryk på C/X/x/c og
fil, du vil afspille.
for at vælge den
Lyden fra din iPod/iPhone afspilles
via systemet.
Skift indgangsvælger på tv'et, når du
afspiller en videofil, så signalet fra
iPod/iPhone vises på tv-skærmen.
38DK
Du kan betjene din iPod/iPhone med
knapperne på fjernbetjeningen.
Yderligere oplysninger om betjening af
iPod/iPhone findes i betjeningsvejledningen
til din iPod/iPhone.
Sådan betjenes en iPod/iPhone med
fjernbetjeningen
Du kan betjene din iPod/iPhone med knapperne
på fjernbetjeningen. Følgende skema viser
et eksempel på de knapper, der kan bruges.
(Betjeningsmetoden afhænger af iPod/iPhonemodellen.)
For
[Video]/
[Musik]
Tryk på
Betjening
N
Starter afspilning.
X
Stopper afspilning midlertidigt.
x
Stopper afspilning.
m eller M
Spoler hurtigt frem eller tilbage.
. eller > Springer til foregående/næste fil
eller kapitel (hvis de findes).
For
Afspilning
Bemærk
• Hvis du skal ændre en systemindstilling som f.eks.
surround-indstillingen, mens du ser billeder fra din
iPod/iPhone på tv'et, skal du vælge indgangen på tv'et
for dette system, før du kan betjene systemet.
Bemærk
• Din iPod/iPhone lades op, når den er sluttet til
systemet, mens systemet er tændt.
• Hvis [Automatisk standby] er indstillet til [Til], kan
systemet blive slukket automatisk, mens du bruger en
iPod/iPhone.
• Du kan ikke overføre musik til din iPod/iPhone
fra dette system.
• Sony påtager sig intet ansvar for mistede eller
beskadigede data på din iPod/iPhone, når der sluttes
en iPod/iPhone til denne hovedenhed.
• Produktet er designet specielt til at kunne bruges med
en iPod/iPhone og er blevet certificeret til at opfylde
Apple-standarder for ydeevne.
• Du må ikke frakoble din iPod/iPhone, mens den
er i brug. Sluk systemet, når du tilslutter eller
frakobler en iPod/iPhone, for at undgå datafejl
eller beskadigelse af din iPod/iPhone.
• Systemet kan kun genkende en iPod/iPhone,
der tidligere er tilsluttet systemet.
• Funktionen til kontrol af systemlyd kan ikke
bruges under afspilning af video- eller fotofiler
via iPod/iPhone.
• Når du tilslutter en iPod, der ikke er kompatibel med
videoudgangsfunktionen, og du vælger [iPod
(bagpanel)] eller [iPod (venstre)] i [Video] eller
[Foto], vises en advarsel på tv-skærmen.
• Systemet kan genkende op til 3.000 filer (herunder
mapper).
[Foto]
Tryk på
Betjening
N, X
Starter/holder pause i afspilning.
Når du holder en af disse knapper
nede i flere sekunder, går den
tilsluttede iPod/iPhone i
dvaletilstand.
x
Stopper afspilning midlertidigt.
m eller M
Spoler hurtigt frem eller tilbage.
. eller > Går til den forrige/næste fil.
Når du holder en af disse knapper
nede, spoles hurtigt frem eller tilbage
på den tilsluttede iPod/iPhone.
DISPLAY
Tænder baglyset (eller forlænger det
med 30 sekunder).
OPTIONS, C
Går tilbage til forrige display/
mappehierarki.
X/x
Vælger det forrige/næste menupunkt.
,c
Åbner et valgt element.
39DK
Afspilning via netværk
Streaming af BRAVIA Internet
Video
BRAVIA Internet Video fungerer som gateway
og leverer det valgte internetindhold og
forskellige on-demand underholdningstjenester
direkte til hovedenheden.
Tip
• Noget internetindhold kræver registrering via en pc,
før det kan afspilles.
1
Gør klar til BRAVIA Internet Video.
Slut systemet til et netværk (side 23).
2
Tryk på C/c for at vælge
[Musik] eller
[Foto].
3
Tryk på X/x for at vælge ikonet for en
internetindholdsudbyder, og tryk
derefter på
.
[Video],
Hvis der ikke er hentet en liste over
internetindhold, vises dette med et
ikke-hentet-ikon eller et nyt-ikon.
C Netværksforbindelsesindikator
Angiver signalstyrke for en trådløs
forbindelse.
Angiver en fastnetforbindelse.
D Netværkstransmissionshastighed
E Filnavnet på den næste video
F Filnavnet på den aktuelt valgte video
Afspilning af filer på
hjemmenetværk (DLNA)
Du kan afspille video/musik/fotofiler på andre
DLNA-certificerede komponenter ved at slutte
dem til dit hjemmenetværk.
Denne hovedenhed kan bruges til afspilning og
rendering.
• Server: Gemmer og sender filer
• Afspiller: Modtager og afspiller filer
fra serveren
• Renderer: Modtager og afspiller filer
fra serveren og kan betjenes af en anden
komponent (controller)
• Controller: Betjener rendererkomponenten
Server
Sådan bruges kontrolpanelet
Kontrolpanelet vises, når videofilen afspilles.
De viste elementer kan variere, afhængigt
af internetindholdsudbyderne.
Tryk på DISPLAY igen for at få vist
kontrolpanelet.
Afspiller
(Dette system)
Afspiller
Gør klar til brugen af funktionen DLNA.
A Kontroldisplay
Tryk på C/X/x/c eller
afspilning.
for at betjene
B Statuslinje for afspilning
Statuslinje, markør, der viser den aktuelle
position, spilletid, videofilens varighed
40DK
• Slut systemet til et netværk (side 23).
• Klargør andre DLNA-certificerede
komponenter. Yderligere oplysninger finder
du i betjeningsvejledningen til komponenterne.
Sådan afspilles filer, der er gemt på en
DLNA-server, via systemet (DLNA-afspiller)
Vælg DLNA-serverikonet fra
[Video],
[Musik] eller
[Foto] i startmenuen,
og vælg derefter den fil, du vil afspille.
Du kan afspille samme musik på samme tid
på tværs af alle Sony-komponenter, som
er kompatible med funktionen PARTY
STREAMING og er tilsluttet dit
hjemmenetværk.
Afspilning
Server
Afspilning af samme musik
i forskellige rum (PARTY STREAMING)
Der er to slags PARTY STREAMINGkompatible komponenter.
• PARTY-værten: Sender og afspiller filer
• PARTY-gæsten: Modtager og afspiller filer
Afspiller
(Dette system)
Sådan afspilles eksterne filer ved at
betjene systemet (renderer) via en
DLNA-controller
Denne hovedenhed kan bruges som
PARTY-vært eller PARTY-gæst.
PARTY-vært
(Dette system)
Du kan betjene systemet med en DLNA-certificeret
controller som f.eks. iPhone, når du afspiller filer,
der er gemt på en DLNA-server.
Server
PARTY-gæst
PARTY-gæst
Gør klar til PARTY STREAMING.
Controller
Renderer
(Dette system)
Betjen systemet med en DLNA-controller.
Se betjeningsvejledningen til DLNA-controlleren
for at få detaljerede betjeningsoplysninger.
Bemærk
• Betjen ikke systemet med den medfølgende
fjernbetjening og en DLNA-controller samtidig.
• Yderligere oplysninger om DLNA-controlleren finder
du i betjeningsvejledningen til DLNA-controlleren.
• Slut systemet til et netværk (side 23).
• Tilslut de komponenter, der er kompatible
med funktionen PARTY STREAMING.
Sådan bruges systemet som
PARTY-vært
Vælg et spor i
[Musik], og vælg derefter
[Start Party] i indstillingsmenuen for at starte
et PARTY.
Luk et PARTY ved at trykke på HOME.
Tip
• Systemet er kompatibelt med funktionen "Play To"
i Windows Media® Player 12, der som standard
leveres sammen med Windows 7.
41DK
Sådan bruges systemet som PARTY-gæst
Vælg
[Party] i
[Musik], og vælg derefter
PARTY-værtsenhedens ikon.
Forlad et PARTY ved at trykke på OPTIONS og
derefter vælge [Forlad Party].
Luk et PARTY ved at trykke på OPTIONS og
derefter vælge [Luk Party].
Bemærk
• Salget og produktsortimentet for produkter, som er
kompatible med funktionen PARTY STREAMING,
afhænger af lokalområdet.
C [Søgehistorik]
Viser en liste over tidligere søgninger
via funktionen [Videosøgning] eller
[Musiksøgning].
Sådan søges efter yderligere relateret
information
Vælg et punkt på listerne, og vælg derefter
søgetjenesten.
Tilgængelige elementer
Søgning efter video-/
musikoplysninger
Du kan anskaffe indholdsoplysninger ved hjælp
af Gracenote-teknologi og søge efter relaterede
oplysninger.
1
2
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og betjeningsmuligheder under en
afspilning. De tilgængelige elementer afhænger
af situationen.
Fælles elementer
Slut systemet til et netværk (side 23).
Ilæg en disk, eller tilslut en USB-enhed
med indhold, som du vil søge oplysninger
om.
Du kan foretage en videosøgning fra
en BD-ROM eller DVD-ROM og en
musiksøgning fra en CD-DA (musik-CD)
eller USB-enhed.
3
Tryk på C/c for at vælge
[Musik].
4
Tryk på X/x for at vælge
[Videosøgning] eller
[Musiksøgning].
[Video] eller
Elementer
Detaljer
[Surroundindstilling]
Skifter surroundindstillingen
(side 34)
[Gentag indstilling]
Gentager afspilning.
[3D-menu]
[3D-dybdejustering]: Justerer
dybden af 3D-billeder.
[Favoritterliste]
Viser favoritterlisten.
[Afspil/Stop]
Starter eller stopper
en afspilning.
[Afspil fra start]
Afspiller et element
fra begyndelsen.
[Tilføj til favoritter]
Tilføjer internetindhold
på favoritterlisten.
[Fjern fra favoritter]
Sletter internetindhold
fra favoritterlisten.
[Start Party]
Starter en fest med den valgte
kilde.
Dette element vises muligvis
ikke, afhængigt af kilden.
[Forlad Party]
Forlader festen, som systemet
deltager i. Funktionen
PARTY STREAMING
fortsætter blandt andre
deltagende enheder.
[Luk Party]
Lukker en fest, som systemet
deltager i. Funktionen
PARTY STREAMING
afsluttes for alle andre
deltagende enheder.
Oplysningerne om indholdet vises.
A Indholdsoplysninger
Viser en liste over relaterede oplysninger som
f.eks. titel, medvirkende, spor eller kunstner.
B [Afspilningshistorik]
Viser en liste over tidligere afspillede titler fra
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (musik-CD).
Vælg en titel for at hente indholdsinformation.
42DK
Kun
[Video]
Elementer
Kun [Musik]
Detaljer
[3D-udgangsindst.]
Indstiller, om 3D-video
udsendes automatisk eller ej.
Bemærk
• 3D-video fra HDMI IN 1eller HDMI IN 2-stikket
udsendes uanset denne
indstilling.
[Videoindstillinger]
• [Billedkvalitetstilstand]:
Vælger billedindstillinger til
forskellige lysmiljøer.
• [FNR]: Reducerer tilfældig
støj på billedet.
• [BNR]: Reducerer
mosaiklignende blokstøj på
billedet.
• [MNR]: Reducerer mindre
støj omkring billedets
konturer (moskitostøj).
[Pause]
Stopper afspilning
midlertidigt.
[Topmenu]
Viser topmenuen på en BD
eller DVD.
[Menu/Popup-menu] Viser BD-ROM'ens pop
op-menu eller DVD'ens
menu.
[Søg efter titel]
Søger efter en titel på en
BD-ROM/DVD VIDEO og
starter afspilningen fra
begyndelsen.
[Søg efter kapitel]
Søger efter et kapitel og
starter afspilningen fra
begyndelsen.
[Vinkel]
Skifter til andre vinkler, hvis
der er optaget flere vinkler på
en BD-ROM/DVD VIDEO.
Elementer
Detaljer
[Tilføj diasshow
BGM]
Registrerer musikfiler i
USB-hukommelsen som
baggrundsmusik (BGM)
til et diasshow.
[Musiksøgning]
Viser oplysninger om en
lyd-CD (CD-DA) ved hjælp
af Gracenote-teknologi.
[Shuffle-indstilling]
(kun iPod/iPhone)
Indstiller vilkårlig afspilning.
Afspilning
[A/V-synkronisering] Justerer forsinkelsen mellem
billedet og lyden. Yderligere
oplysninger finder du i
afsnittet “Justering af
forsinkelsen mellem billedet
og lyden” (side 44).
Kun [Foto]
Elementer
Detaljer
[Diasshow]
Starter et diasshow.
[Diasshow-hastig.]
Ændrer diasshowets
hastighed.
[Diasshoweffekt]
Indstiller effekten, når der
afspilles et diasshow.
[Diasshow BGM]
• [Fra]: Deaktiverer
funktionen.
• [Min musik fra USB]:
Indstiller de musikfiler, som
er registreret i [Tilføj
diasshow BGM].
• [Afspil fra musik-CD]:
Indstiller sporene på
CD-DA'er (musik-CD'er).
[Drej til venstre]
Roterer billedet 90 grader
mod uret.
[Drej til højre]
Roterer billedet 90 grader
med uret.
[Vis billede]
Viser det valgte billede.
[Støjreduktion for IP- Justerer videokvaliteten for
indhold]
internetindhold.
[Videosøgning]
Viser oplysninger om en BDROM/DVD-ROM ved hjælp
af Gracenote-teknologi.
43DK
Justering af forsinkelsen mellem
billedet og lyden
(A/V SYNC)
Når lyden ikke passer til billedet på tv-skærmen,
kan du justere forsinkelsen mellem billedet
og lyden.
Indstillingsmetoden afhænger af funktionen.
Bemærk
• A/V SYNC er muligvis ikke tilgængelig. Dette
afhænger af indgangssignalet.
Når du afspiller via funktionen “BD/DVD”
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge [A/Vsynkronisering], og tryk derefter på
3
Tryk på C/c for at justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden.
.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms
i intervaller på 25 ms.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
Når du afspiller via funktionen
“HDMI1”, “HDMI2” eller “TV”
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises
på frontpaneldisplayet.
2
Tryk flere gange på X/x, indtil “A/V SYNC”
vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
3
Tryk på X/x for at justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms
i intervaller på 25 ms.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen slukkes
på frontpaneldisplayet.
44DK
Lydindstilling
Valg af en effekt, der passer
til kilden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du kan ændre lydformat eller sprog, når
systemet afspiller en BD/DVD VIDEO,
der er optaget i flere lydformater
(PCM, Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS)
eller med flersprogede spor.
På en CD kan du vælge lyden fra den højre eller
venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte
kanal gennem den højre og venstre højttaler.
Lydindstilling
Du kan vælge en passende lyd til film eller
musik.
Valg af lydformat,
flersprogede spor eller kanal
0
SOUND
MODE
Tryk flere gange på SOUND MODE under
afspilningen, indtil den ønskede tilstand vises
på frontpaneldisplayet.
Tryk flere gange på
under afspilningen for
at vælge det ønskede lydsignal.
• “AUTO”: Systemet vælger automatisk
“MOVIE” eller “MUSIC” for at frembringe
den lydeffekt, der passer til disken eller den
pågældende lydstream.
• “MOVIE”: Systemet udsender lyd til film.
• “MUSIC”: Systemet udsender lyd til musik.
• “SPORTS”: Systemet føjer efterklang til
sportsprogrammer.
• “GAME ROCK”: Systemet udsender lyd til
musik/rytmespil.
Lydoplysningerne vises på tv-skærmen.
Bemærk
Typerne af lydspor på disken vises.
Eksempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Lyd1)]
• [ Stereo (Lyd2)]
• [ Hoved]
• [ Under]
• [ Hoved/Under]
• Afhængigt af disken eller kilden kan den første del
af lyden være skåret væk, når du vælger "AUTO",
da systemet automatisk vælger den optimale tilstand.
Vælg en anden indstilling end "AUTO" for at undgå,
at noget af lyden fjernes.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug
af lydtilstand.
• Denne funktion virker ikke, når du afspiller en Super
Audio CD.
x BD/DVD VIDEO
Valg af sprog afhænger af BD/DVD VIDEO'en.
Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode.
Oplysninger om, hvilket sprog koden
repræsenterer, findes i afsnittet “Liste over
sprogkoder” (side 79). Når det samme sprog
vises to eller flere gange, indeholder BD/DVD
VIDEO'en flere lydformater.
x DVD-VR
Bemærk
• [ Stereo (Lyd1)] og [ Stereo (Lyd2)] vises ikke,
når der kun er optaget én lydstream på disken.
45DK
x CD
• [ Stereo]: Standardstereolyd.
• [ 1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono).
• [ 2/H]: Lyd fra højre kanal (mono).
• [ V+H]: Lyden fra både venstre og højre
kanal udsendes fra hver enkelt højttaler.
Multipleks broadcast-lyd
(DUAL MONO)
Dette system gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når systemet modtager eller
afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcastsignal.
Bemærk
• Hvis du vil modtage Dolby Digital-signal,
skal du slutte et tv eller en anden komponent til
hovedenheden med et digitalt optisk kabel (side 19).
Hvis dit tv er kompatibelt med funktionen Audio
Return Channel (side 20, 65), kan det modtage
et Dolby Digital-signal via et HDMIhøjhastighedskabel.
Tryk flere gange på
, indtil det ønskede
signal vises på frontpaneldisplayet.
• “MAIN”: Lyden udsendes på hovedsproget.
• “SUB”: Lyden udsendes på undersproget.
• “MAIN/SUB”: Der udsendes en blanding
af hoved- og undersproget.
46DK
Manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING +/–.
Tuner
3
Brug af radioen
Juster lydstyrken med
2 +/–.
Hvis der er støj på et FM-program
Lyden fra radioen kan udsendes via systemets
højttalere.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Nummerknapper
0
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge [FM-tilstand],
og tryk derefter på
.
3
Tryk på X/x for at vælge [Mono].
• [Stereo]: Modtagelse i stereo.
• [Mono]: Modtagelse i mono.
PRESET +/–
TUNING +/–
4
x
2 +/–
Aktuel station
.
Indstillingen udføres.
Tryk på "/1.
Forudindstilling af radiostationer
FM 7
88.00 MHz
SONY FM
Du kan forudindstille op til 20 stationer. Før du
søger efter radiostationer, skal du skrue helt ned
for lyden.
1
Stationens navn (kun modeller i
Europa)
2
Tryk på
Sådan slukkes radioen
Aktuelt bånd og
forprogrammeret nummer
1
Tryk på OPTIONS.
Tuner
1
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
monomodtagelse. Der er ingen stereoeffekt,
men modtagelsen forbedres.
2
Automatisk indstilling
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil den automatiske scanning starter.
[Autoindstilling] vises på tv-skærmen.
Scanningen stopper, når systemet finder
en station.
Tryk på TUNING +/– eller x for at stoppe
den automatiske indstilling.
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil den automatiske scanning starter.
Scanningen stopper, når systemet finder
en station.
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
“FM” vises på frontpaneldisplayet.
Vælg en radiostation.
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
“FM” vises på frontpaneldisplayet.
3
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
4
5
6
Tryk på X/x for at vælge [Gem
hukommelse], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer, og tryk
derefter på
.
Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre
stationer.
47DK
Sådan ændres et gemt nummer
Tryk på PRESET +/– for at vælge det ønskede
gemte nummer, og følg derefter
fremgangsmåden fra trin 3.
Valg af en gemt radiostation
1
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
“FM” vises på frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station.
Det gemte nummer og frekvensen vises
på tv-skærmen og frontpaneldisplay.
Hver gang du trykker på knappen,
stiller systemet ind på en gemt station.
Tip
• Du kan vælge det gemte stationsnummer
direkte med nummerknapperne.
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
(kun modeller i Europa)
Hvad er et radiodatasystem?
RDS (Radio Data System – Radiodatasystem)
er en programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske
RDS-funktioner, f.eks. visning af stationens navn.
Stationens navn vises også på tv-skærmen.
48DK
Modtagelse af RDS-udsendelser
Vælg en station på FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der sender
RDS-tjenester, vises stationens navn* på
frontpaneldisplayet.
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationens navn muligvis ikke på
frontpaneldisplayet.
Bemærk
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station
der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet
optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
• Det er ikke alle FM-stationer, der sender
RDS-tjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til
RDS-systemet, kan du få oplysninger om
RDS-tjenesterne i dit område ved henvendelse
til de lokale radiostationer.
Tip
• Når der modtages en RDS-udsendelse, skifter
indholdet af frontpaneldisplayet, hver gang du
trykker på DISPLAY.
Navn på station t Frekvens t Gemt nummer t
Streamede oplysninger t Navn på station t …
Kontrol af systemlyd
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen Kontrol
til HDMI til “BRAVIA” Sync
Bemærk
• Nogle funktioner kan kun bruges, hvis det tilsluttede
tv er kompatibelt, og de kræver forudgående
indstilling via tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et.
• Hvis du vil bruge funktionen til kontrol af systemlyd,
skal du oprette en lydtilslutning mellem systemet og
tv'et (side 19).
• Hvis du vil bruge funktionen til positionskontrol, skal
tv'et have en sensor, der kan opfange lyttepositionen.
I så fald bliver lydstyrken og/eller billedkvaliteten
af alle de komponenter, som er tilsluttet tv'et,
også justeret efter signalet fra tv'et.
Brug af “BRAVIA” Sync
Kontrol til HDMI – Nem indstilling
Du kan indstille systemfunktionen [Kontrol til
HDMI] automatisk ved at aktivere den
tilsvarende indstilling på tv'et.
Yderligere oplysninger om funktionen Kontrol
til HDMI finder du i afsnittet “[HDMIindstillinger]” (side 65)
Slukning af systemet
Du kan foretage synkroniseret slukning
af systemet og tv'et.
Bemærk
• Systemet slukkes ikke automatisk, når det afspiller
musik eller er indstillet til funktionen “FM”.
Du kan bruge funktionen til kontrol
af systemlyd som følger:
• Når systemet tændes, kan lyden fra tv'et eller
andre enheder udsendes via systemets
højttalere.
• Når lyden fra tv'et eller andre komponenter
udsendes via systemets højttalere, kan du skifte
tv-lydens højttalerudgang ved at trykke
på SPEAKERS TVyAUDIO.
• Når lyden fra tv'et eller andre komponenter
udsendes via systemets højttalere, kan du
indstille lydstyrken og slå lyden fra på systemet
med tv'et.
Bemærk
• Når tv'et er i PAP-tilstand (Picture And Picture),
eller systemet afspiller video- eller fotofiler fra iPod/
iPhone, virker funktionen til kontrol af systemlyd
ikke.
• Afhængigt af tv'et vises lydniveauet på tv-skærmen,
når du justerer hovedenhedens lydstyrke. I dette
tilfælde kan der være forskel på det lydniveau,
der vises på tv-skærmen og på hovedenhedens
frontpaneldisplay.
Andre betjeningsmuligheder
Denne funktion er kun tilgængelig på tv,
der har funktionen “BRAVIA” Sync.
Når du tilslutter Sony-komponenter, der er
kompatible med funktionen Kontrol til HDMI,
via et HDMI-højhastighedskabel, forenkles
betjeningen.
Du kan forenkle betjeningen, så du kan høre
lyden fra tv'et eller andre komponenter.
Audio Return Channel
Hvis du bruger et HDMI-højhastighedskabel,
kan du få sendt lyden fra tv'et via systemet.
Yderligere oplysninger om indstillingen finder
du i afsnittet “Tilslutning af tv'et” (side 19).
Nem fjernbetjening
Du kan betjene systemets grundlæggende
funktioner med tv'ets fjernbetjening, når
systemets videooutput vises på tv-skærmen.
Følg sprog
Hvis du skifter sprog for skærmvisninger
på tv'et, ændres sproget for systemets
skærmvisninger også, når systemet slukkes
og derefter tændes.
Ettryksafspilning
Når du trykker på N på fjernbetjeningen,
tændes systemet og tv'et, og tv-indgangen
indstilles til den HDMI, som systemet
er tilsluttet.
49DK
Kontrol af routing
Hvis du udfører ettryksafspilning via den
tilsluttede komponent, tænder systemet og
indstiller systemets funktion til "HDMI1" eller
"HDMI2" (afhængigt af HDMI-indgangsstikket),
og tv'ets indgang indstilles automatisk til den
HDMI-indgang, som systemet er tilsluttet.
Bemærk
• Sørg for, at komponenten er sluttet til systemet via et
HDMI-højhastighedskabel, og funktionen Kontrol til
HDMI på den tilsluttede komponent er aktiveret.
x [Afstand]
Når du flytter højttalerne, skal du indstille
parametrene for afstanden (A) fra
lyttepositionen til højttalerne.
Du kan indstille parametrene fra 0,0 til 7,0 meter.
Højttalerne på tegningen svarer til følgende:
1Venstre fronthøjttaler (L)
2Højre fronthøjttaler (R)
3Subwoofer
1
Positionskontrol
Systemet justerer lydstyrken i højre og venstre
fronthøjttalere automatisk, hvis tv'et er
kompatibelt med den eksterne enhedskontrol af
funktionen til positionskontrol. I så fald bliver
andre komponenter, der er tilsluttet tv'et, også
justeret. Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til tv'et.
Indstilling af højttalerne
Du opnår den bedste surroundsound ved at
angive højttalernes tilslutning og deres afstand
til lyttepositionen. Juster derefter højttalernes
lydstyrke og balance til samme niveau ved hjælp
af testtonen.
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
4
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [Indstillinger for
lyd], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge
[Højttalerindstillinger], og tryk derefter
på
.
Skærmen [Højttalerindstillinger] vises.
5
Tryk på X/x for at vælge elementet,
og tryk derefter på
.
Kontrollér følgende indstillinger.
50DK
2
A
[Front Vens/Højr] 3,0 m: Angiv afstanden til
fronthøjttalerne.
[Subwoofer] 3,0 m: Angiv subwooferafstanden.
Bemærk
[Højttalerindstillinger]
1
3
• [Afstand] er muligvis ikke tilgængelig. Dette
afhænger af indgangssignalet.
x [Niveau]
Du kan justere højttalernes lydniveau. Du kan
indstille parametrene fra –6,0 dB til +6,0 dB. Det
er lettere at udføre indstillingen, hvis [Testtone]
er indstillet til [Til].
[Front Vens/Højr] 0,0 dB: Indstil
fronthøjttalernes niveau.
[Subwoofer] 0,0 dB: Indstil subwooferens
niveau.
x [Testtone]
Højttalerne udsender en testtone, der gør det
muligt at indstille [Niveau].
[Fra]: Der høres ingen testtone fra højttalerne.
[Til]: Testtonen høres skiftevis fra de enkelte
højttalere, mens niveauet justeres. Når du vælger
et af menuelementerne under
[Højttalerindstillinger], høres testtonen skiftevis
fra hver højttaler.
Juster lydniveauet på følgende måde.
1
2
Indstil [Testtone] til [Til].
Tryk på X/x for at vælge [Niveau], og tryk
derefter på
.
3
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
højttalertype, og tryk derefter på
.
4
Tryk på C/c for at vælge venstre eller
højre højttaler, og tryk derefter på X/x for
at indstille niveauet.
Tryk på
.
Gentag trin 3 til 5.
Tryk på RETURN.
Systemet vender tilbage til den forrige
visning.
8
Tryk på X/x for at vælge [Testtone],
og tryk derefter på
.
9
Tryk på X/x for at vælge [Fra], og tryk
derefter på
.
Bemærk
• Der udsendes ingen testtonesignaler fra HDMI OUTstikket.
Du kan indstille systemet til at slukke efter
et bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan forudindstilles i intervaller
på 10 minutter.
Tryk på SLEEP.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
minutvisningen (resterende tid) på
frontpaneldisplayet med 10 minutter.
Når du indstiller sovetimeren, vises den
resterende tid hvert 5. minut.
Når den resterende tid er under 2 minutter,
blinker “SLEEP” på frontpaneldisplayet.
Sådan kontrolleres den resterende tid
Tryk én gang på SLEEP.
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge
den ønskede tid.
Andre betjeningsmuligheder
5
6
7
Brug af timerfunktionen
Tip
• Tryk på 2 +/– for at justere lydstyrken for alle
højttalerne på én gang.
Deaktivering af
hovedenhedens knapper
(Børnelås)
Du kan deaktivere knapperne på hovedenheden
(undtagen "/1) for at undgå forkert betjening,
f.eks. på grund af børns leg (børnelås).
Tryk på x på hovedenheden i over 5 sekunder.
“LOCKED” vises på frontpaneldisplayet.
Funktionen for børnelås aktiveres, og
knapperne på hovedenheden låses. (du kan
betjene systemet med fjernbetjeningen).
Du kan annullere ved at trykke på x og holde
den nede i mindst 5 sekunder, så "UNLOCK"
vises på frontpaneldisplayet.
Bemærk
• Når du betjener knapperne på hovedenheden, mens
funktionen for børnelås er aktiveret, blinker
"LOCKED" på frontpaneldisplayet.
51DK
Betjening af tv'et og andre
komponenter med den
medfølgende
fjernbetjening
Du kan betjene tv'et og andre komponenter,
f.eks. kabelboks eller digital satellitmodtager,
med den medfølgende fjernbetjening.
Fjernbetjeningen er som udgangspunkt
indstillet til at betjene Sony-komponenter.
Fjernbetjeningstilstand
TV
STB
z
z
Farveknapper
(rød/grøn/gul/
blå)
z
z
TOP MENU
( )
z
z
z
z
SLEEP (t/
)
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME (MENU)
z
z
Du kan betjene komponenter fra andre
producenter end Sony ved at ændre den
forudindstillede kode på fjernbetjeningen.
Yderligere oplysninger om betjening finder du
i afsnittet “Sådan ændres den forudindstillede
kode på fjernbetjeningen (Forvalgstilstand)”
(side 53).
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
./>
z
a
z
a
m/M
z
a
Bemærk
N
z
a
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen,
nulstilles fjernbetjeningen muligvis til
standardindstillingen (SONY).
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
Betjening af komponenter med
den medfølgende fjernbetjening
1
2
Tryk på knappen TV eller STB, som svarer
til den komponent, som du vil betjene.
Tryk på de passende knapper,
som er anført i følgende tabel.
• z: Knappen kan bruges sammen med
fjernbetjeningens standardindstilling.
• a: Knappen kan bruges, hvis du ændrer
den forudindstillede kode på
fjernbetjeningen.
Knap
52DK
Knap
Fjernbetjeningstilstand
TV
STB
AV "/1
z
z
Nummerknapper
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
z
a
z
z
Bemærk
• Hvis du i TV- eller STB-tilstand trykker på en af
knapperne ovenfor, lyser knappen TV eller STB.
(men afhængigt af kodeindstillingen fungerer nogle
knapper muligvis ikke, og knappen TV eller STB lyser
muligvis ikke).
• Hvis du trykker på andre knapper end dem ovenfor,
når fjernbetjeningen er i TV- eller STB-tilstand,
lyser knappen TV eller STB ikke.
• Afhængigt af tv'et eller komponenten kan
du muligvis ikke bruge nogle af knapperne.
Sådan ændres den
forudindstillede kode på
fjernbetjeningen
(Forvalgstilstand)
1
Fjernelse af den forudindstillede
kode fra fjernbetjeningens
hukommelse
1
Tryk på HOME.
Knapperne BD, TV og STB lyser.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge
[Indstillingsvejledning for
fjernbetjening], og tryk derefter på
2
Knapperne BD, TV og STB slukker,
og den forudindstillede kode slettes.
Fjernbetjeningen vender tilbage til dens
standardindstillinger.
.
Tryk på X/x for at vælge
[Forvalgstilstand], og tryk derefter på
Slip alle knapper.
.
5
Tryk på X/x for at vælge den
komponenttype, som du vil betjene med
den medfølgende fjernbetjening, og tryk
derefter på
.
Sådan spares strøm
i standby
6
Tryk på X/x for at vælge enhedens
producent, og tryk derefter på
.
Kontrollér, at følgende indstillinger er angivet:
– [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger]
er indstillet til [Fra] (side 65).
– [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra]
(side 65).
7
Tryk på POP UP/MENU, mens du trykker
på knappen TV (for et tv) eller STB (for en
kabelboks, digital satellitmodtager,
digital videooptager osv.).
Fjernbetjeningen skifter til
Forvalgstilstand. Knappen TV eller STB
(afhængigt af hvilken knap du har trykket
på) begynder at blinke.
8
Andre betjeningsmuligheder
4
Tryk på C/c for at vælge
Hold først AV ?/1 nede, tryk derefter
på 2 –, og tryk derefter på CH –.
Når knappen TV eller STB begynder
at blinke, skal du indtaste koden
på tv-skærmen ved hjælp af
nummerknapperne og derefter trykke
på ENTER.
Hvis du har indstillet koden succesfuldt,
blinker knappen TV eller STB langsomt
to gange. Hvis indstillingen ikke lykkes,
blinker knappen TV eller STB hurtigt fem
gange.
Bemærk
• Du kan afslutte Forvalgstilstanden ved at trykke
på knappen TV eller STB (afhængigt af hvilken knap
der blinker).
• Hvis du ikke betjener fjernbetjeningen i mere end
10 sekunder under Forvalgstilstanden, afslutter
fjernbetjeningen Forvalgstilstanden.
Brug af internettet
Du kan oprette forbindelse til internettet for
at besøge websteder som f.eks. Sonys
hjemmeside via systemet.
1
Gør klar til at surfe på internettet.
Slut systemet til et netværk (side 23).
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
3
4
Tryk på C/c for at vælge
[Netværk].
Tryk på X/x for at vælge
[Internetbrowser], og tryk derefter på
.
Skærmen [Internetbrowser] vises.
Bemærk
• Nogle websider vises eller fungerer måske ikke
korrekt.
53DK
Sådan aktiveres en URL
Vælg [Indtast URL] i indstillingsmenuen.
Indtast URL'en på softwaretastaturet, og vælg
derefter [Enter].
Sådan angives standardstartsiden
Få vist den side, du vil angive, og vælg [Sæt som
startside] i indstillingsmenuen.
Sådan vender du tilbage til den
forrige side
Vælg [Forrige side] i indstillingsmenuen.
Hvis den forrige side ikke bliver vist, selvom
du vælger [Forrige side], skal du vælge
[Vinduesliste] på indstillingsmenuen og vælge
den side, du vil vende tilbage til fra listen.
Sådan afsluttes internetbrowseren
Tryk på HOME.
Visning af internetbrowser
Du kan kontrollere websideoplysninger ved at
trykke på DISPLAY. De viste oplysninger
afhænger af webstedet og websidens status.
A Sidens titel
B Markør
Flyt den ved at trykke på C/X/x/c. Placer
markøren på det link, du vil se, og tryk derefter
på . Linkets webside vises.
C Sidens adresse
F Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises, når siden indlæses, eller under
fildownload/-overførsel.
G Tekstinputfelt
Tryk på , og vælg derefter [Indtast]
i indstillingsmenuen for at åbne
softwaretastaturet.
H Rullepanel
Tryk på C/X/x/c for at flytte sidevisningen
mod venstre, opad, nedad eller mod højre.
Tilgængelige indstillinger
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og betjeningsmuligheder.
De tilgængelige elementer afhænger
af situationen.
Elementer
[Indtast]
Viser softwaretastaturet til
indtastning af tegn på en
webside.
[Afbryd]
Markøren flytter til den næste
linje i tekstinputfeltet.
[Slet]
Sletter ét tegn til venstre for
markøren under indtastning
af tekst.
[Vinduesliste]
Viser en liste over alle aktuelt
åbne websider.
Du kan gå tilbage til en
tidligere besøgt webside ved
at vælge dens vindue.
D SSL-ikon
Vises, når URL-linket er sikret.
E Indikator for signalstyrke
Viser, når systemet har forbindelse
til et trådløst netværk.
54DK
Detaljer
[Browser-opsætning] Viser indstillinger for
internetbrowseren.
• [Zoom]: Øger eller
mindsker størrelsen
af det viste indhold.
• [JavaScript-opsætn.]:
Angiver, om JavaScript skal
aktiveres eller deaktiveres.
• [Cookie-opsætning]:
Angiver, om
browsercookies skal
accepteres.
• [SSL-alarmvisning]:
Angiver, om SSL skal
aktiveres eller deaktiveres.
[Bogmærkeliste]
Viser bogmærkelisten.
[Tegnsæt]
Angiver tegnsættet.
[Forrige side]
Flytter til en tidligere vist side.
4
Elementer
Detaljer
[Næste side]
Flytter til den næste tidligere
viste side.
[Annuller
indlæsning]
Stopper indlæsningen af en
side.
[Indlæs igen]
Genindlæser den samme side.
[Indtast URL]
Du kan indtaste en URL, når
softwaretastaturet vises.
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs
lydtilslutning], og tryk derefter på
.
[Trådløs lydtilslutning]-displayet vises.
Trådløs lydtilslutning
Status
OK
Secure Link
Fra
Radiofrekvenskanal
Auto
[Tilføj til bogmærker] Tilføjer den aktuelt viste
webside på bogmærkelisten.
Angiver den aktuelt viste
webside som
standardstartsiden.
[Åbn i nyt vindue]
Åbner et link i et nyt vindue.
[Vis certifikat]
Viser servercertifikater, der er
sendt fra sider, som
understøtter SSL.
5
Tryk på X/x for at vælge [Secure Link],
og tryk derefter på
.
6
Tryk på X/x for at vælge [Til], og tryk
derefter på
.
Du kan annullere funktionen Secure Link
ved at vælge [Fra].
7
Flere indstillinger af det
trådløse system
Aktivering af trådløs transmission
mellem bestemte enheder
[Secure Link]
Du kan angive den trådløse forbindelse for
at forbinde hovedenheden med subwooferen
ved hjælp af funktionen Secure Link.
Denne funktion kan forhindre interferens, hvis
du bruger flere trådløse produkter, eller dine
naboer bruger trådløse produkter.
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge
[Systemindstillinger], og tryk derefter
på
.
Tryk på SECURE LINK på bagsiden
af subwooferen.
Gå til næste trin i løbet af et par minutter.
8
Tryk på C/c for at vælge [Start], og tryk
derefter på
.
Andre betjeningsmuligheder
[Sæt som startside]
Vælg [Annuller] for at skifte til det
foregående display.
9
Når meddelelsen [Secure Linkindstillingen er gennemført.] vises,
skal du trykke på
.
Subwooferen forbindes med
hovedenheden, og LINK/STANDBYindikatoren bliver orange.
Hvis meddelelsen [Kan ikke indstille Secure
Link.] vises, skal du følge vejledningen
på skærmen.
Sådan annulleres funktionen
Secure Link
Hovedenheden
Vælg [Fra] i trin 6 ovenfor.
Subwooferen
Hold SECURE LINK nede på bagsiden
af subwooferen, indtil LINK/STANDBYindikatoren lyser grønt eller blinker grønt.
55DK
Hvis den trådløse transmission
er ustabil
Opsætning af netværket
[Radiofrekvenskanal]
Hvis du bruger flere trådløse systemer, f.eks.
trådløst LAN (Local Area Network) eller
Bluetooth, kan de trådløse signaler blive
ustabile. I dette tilfælde kan transmissionen
forbedres ved at ændre indstillingen af
[Radiofrekvenskanal].
1
[Internetindstillinger]
Slut systemet til netværket, før du indstiller det.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
“Tilslutning til netværket” (side 23).
Sådan åbnes opsætningsskærmen
1
Tryk på HOME.
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
4
Tryk på C/c for at vælge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Opsætning].
0
Tryk på X/x for at vælge
[Systemindstillinger], og tryk derefter
på
.
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs
lydtilslutning], og tryk derefter på
HOME
.
[Trådløs lydtilslutning]-displayet vises.
5
Tryk på X/x for at vælge
[Radiofrekvenskanal], og tryk derefter
på
.
6
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på
.
• [Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling. Systemet vælger automatisk
den bedste kanal til transmissionen.
• [1], [2], [3]: Systemet sender lyd ved at
fastholde kanalen til transmissionen.
Vælg kanalen med den bedste
transmission.
Bemærk
• Transmissionen kan forbedres ved at ændre
transmissionskanalen (frekvensen) for de andre
trådløse systemer. Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til de trådløse systemer.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på C/c for at vælge
3
Tryk på X/x for at vælge
[Netværksindstillinger], og tryk derefter
på
.
Opsætning
Internetindstillinger
Kontroller netværksindstillinger og -forbindelser.
Netværks-diagnosticering
Serverindstillinger
Renderer-opsætning
56DK
[Opsætning].
4
Tryk på X/x for at vælge
[Internetindstillinger], og tryk derefter
på
.
Skærmen [Internetindstillinger] vises.
Til BDV-L800/BDV-L800M
Tilslutning til LAN via LAN-kabel
Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse
til et LAN (Local Area Network).
Automatisk opsætning
Internetindstillinger
Internetindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til indhold
på dit hjemmenetværk og Internettet. Foretag et valg nedenfor.
Vis netværksstatus
Tilsluttet opsætning
Trådløs opsætning (indbygget)
Trådløs USB-opsætning
1
Tryk på X/x for at vælge [Tilsluttet
opsætning] i [Internetindstillinger],
og tryk derefter på
.
2
Tryk på X/x for at vælge [Auto],
og tryk derefter på
.
Til BDV-L600
Internetindstillinger
Internetindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til indhold
på dit hjemmenetværk og Internettet. Foretag et valg nedenfor.
3
4
Vis netværksstatus
Tilsluttet opsætning
Trådløs USB-opsætning
Bemærk
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Tryk på X/x for at vælge [Gem & tilslut],
og tryk derefter på
.
Systemet begynder at kontrollere
netværksforbindelsen.
5
• Elementerne i [Internetindstillinger] er nødvendige
for at kunne oprette forbindelse til internettet. Indtast
de respektive (alfanumeriske) værdier for din
bredbåndsrouter eller trådløse LAN-router.
Hvilke elementer, der skal angives, afhænger af
internetudbyderen eller routeren. Der er flere
oplysninger i den betjeningsvejledning, du har
modtaget af internetudbyderen eller sammen med
routeren.
• Yderligere oplysninger finder du på følgende URL.
Tryk på c.
Kontrollér, at meddelelsen
[Internetindstillinger er nu fuldført.]
vises, og tryk derefter på
.
Andre betjeningsmuligheder
Systemet foretager automatisk netværksopsætning, og internetindstillinger vises
på tv-skærmen.
Opsætningen er færdig. Følg vejledningen
på skærmen, hvis meddelelsen ikke vises.
Manuel opsætning
1
Tryk på X/x for at vælge [Tilsluttet
opsætning] i [Internetindstillinger],
og tryk derefter på
.
2
Tryk på X/x for at vælge [Brugertilpasset],
og tryk derefter på
.
3
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
netværksopsætning, og tryk derefter
på
.
• [Auto]: Systemet indstiller IP-adressen
automatisk, og [DNS-indstillinger] vises.
Når du vælger [Auto] og trykker på
,
indstiller systemet DNS automatisk.
Når du vælger [Angiv IP-adresse] og
trykker på
, skal du indstille DNS
manuelt.
Tryk på C/X/x/c og nummerknapperne
for at indstille følgende elementer, og tryk
derefter på
.
– [Primær DNS]
– [Sekundær DNS]
57DK
• [Angiv IP-adresse]: Angiv
netværksindstillingerne manuelt
i overensstemmelse med dit
netværksmiljø.
Tryk på C/X/x/c og nummerknapperne
for at indstille følgende elementer, og tryk
derefter på
.
– [IP-adresse]
– [Subnetmaske]
– [Standard gateway]
– [Primær DNS]
– [Sekundær DNS]
4
Tryk på c.
Tilslutning til trådløst LAN med
systemets indbyggede Wi-Fi eller
den trådløse USB-LAN-adapter
Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse
til et trådløst LAN (Local Area Network).
Hvis den trådløse router er kompatibel
med WPS-funktionen
1
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs
opsætning (indbygget)]* eller [Trådløs
USB-opsætning] i [Internetindstillinger],
og tryk derefter på
.
* Kun BDV-L800/BDV-L800M.
58DK
4
Aktivér WPS-funktionen for den trådløse
router, tryk på X/x for at vælge [Start],
og tryk derefter på
.
Kontrollér, at meddelelsen [Wi-Fi
Protected Setup gennemført.] vises,
og tryk derefter på c.
Opsætningen af den trådløse LANforbindelse og IP-adressen er fuldført.
Angiv derefter indstillingen af proxyserver.
Følg trin 4 til 7 i “Manuel opsætning”
i “Tilslutning til LAN via LAN-kabel”
ovenfor.
Hvis den trådløse router ikke er
kompatibel med WPS-funktionen
1
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs
opsætning (indbygget)]* eller [Trådløs
USB-opsætning] i [Internetindstillinger],
og tryk derefter på
.
* Kun BDV-L800/BDV-L800M.
2
Kontrollér, at meddelelsen
[Internetindstillinger er nu fuldført.]
vises, og tryk derefter på
.
Opsætningen er færdig. Følg vejledningen
på skærmen, hvis meddelelsen ikke vises.
Tryk på X/x for at vælge [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)], og tryk derefter på
.
Se betjeningsvejledningen til routeren for at
få detaljerede oplysninger om aktivering af
WPS-funktionen.
Tryk på X/x for at vælge [Gem & tilslut],
og tryk derefter på
.
Systemet begynder at kontrollere
netværksforbindelsen.
7
3
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
proxyserver, og tryk derefter på
.
• [Nej]: Der bruges ingen proxyserver.
• [Ja]: Angiv indstillingen af proxyserver.
Tryk på C/X/x/c og nummerknapperne,
og tryk derefter på
.
Værdien af internetindstillingerne vises
på tv-skærmen.
5
6
2
Tryk på X/x for at vælge [Scan], og tryk
derefter på
.
Systemet søger efter tilgængelige trådløse
LAN-netværk, og derefter vises listen over
de trådløse LAN'er.
3
Tryk på X/x for at vælge navnet på det
trådløse LAN, og tryk derefter på
.
x Når det valgte trådløse LAN ikke er
sikret
Opsætningen af den trådløse LANforbindelse er fuldført. Derefter skal du
indstille IP-adressen ved at følge trinnene
i “Automatisk opsætning” eller “Manuel
opsætning” i “Tilslutning til LAN via LANkabel” ovenfor.
x Når det valgte trådløse LAN er sikret
Skærmen til indtastning af en WEP- eller
WPA-nøgle vises. Gå til trin 5.
x Sådan angives navnet på det
trådløse LAN
Vælg [Manuel indtastning].
Skærmen til indtastning vises. Indtast
navnet på det trådløse LAN ved at følge
vejledningen på skærmen, og tryk derefter
på c.
4
Tryk på X/x for at vælge
sikkerhedstilstanden, og tryk derefter
på
.
5
Indtast WEP-nøglen/WPA-nøglen ved at
følge vejledningen på skærmen, og tryk
derefter på c.
Selvom du nemt kan angive indstillinger, kan
enhver opsnappe den trådløse kommunikation
eller få adgang til dit trådløse netværk – selv
uden avancerede værktøjer. Vær opmærksom
på, at der er risiko for uautoriseret adgang eller
opsnappelse af data.
WEP
WEP beskytter kommunikationer for at undgå,
at uvedkommende opsnapper
kommunikationer eller får adgang til dit
trådløse netværk. WEP er en
sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at
tilslutte ældre enheder, der ikke understøtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der korrigerer
eventuelle svagheder ved WEP. TKIP giver
en højere grad af sikkerhed end WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi, der bruger en
avanceret beskyttelsesmetode, som afviger fra
WEP og TKIP.
AES giver en højere grad af sikkerhed
end WEP eller TKIP.
Andre betjeningsmuligheder
• [Ingen]: Når det valgte trådløse LAN ikke
er sikret. Opsætningen af den trådløse
LAN-forbindelse er fuldført. Derefter skal
du indstille IP-adressen ved at følge
trinnene i “Automatisk opsætning” eller
“Manuel opsætning” i “Tilslutning til
LAN via LAN-kabel” ovenfor.
• [WEP]: Det trådløse LAN er beskyttet
af en WEP-nøgle.
• [WPA/WPA2-PSK]: Det trådløse LAN
er beskyttet af en WPA-PSK- eller
WPA2-PSK-nøgle.
• [WPA2-PSK]: Det trådløse LAN er
beskyttet af en WPA2-PSK-nøgle.
Ingen sikkerhed
Opsætningen af den trådløse LANforbindelse er fuldført. Derefter skal du
indstille IP-adressen ved at følge trinnene
i “Automatisk opsætning” eller “Manuel
opsætning” i “Tilslutning til LAN via LANkabel” ovenfor.
Om sikkerheden på trådløst LAN
Kommunikationen via et trådløst LAN sker via
radiobølger, og det trådløse signal kan derfor
opsnappes. Systemet indeholder forskellige
sikkerhedsfunktioner, der kan beskytte den
trådløse kommunikation. Sørg for at
konfigurere sikkerhedsindstillingerne
i overensstemmelse med netværksmiljøet.
59DK
Ikon
[Netværksopdatering] (side 61)
Indstillinger og justeringer
Opdaterer systemets software.
Brug af opsætningsmenuen
Du kan foretage forskellige indstillinger
af elementer, f.eks. billede og lyd.
Vælg
(Opsætning) i startmenuen,
når du vil ændre systemets indstillinger.
Standardindstillingerne er understreget.
Bemærk
• Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har
forrang over indstillingerne i opsætningsmenuen,
og det er ikke sikkert, at alle de beskrevne funktioner
virker.
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på C/c for at vælge
Beskrivelse
[Opsætning].
[Skærmindstillinger] (side 61)
Til angivelse af
skærmindstillinger ud fra typen
af tilslutningsstik.
[Indstillinger for lyd] (side 62)
Til angivelse af lydindstillinger
ud fra typen af tilslutningsstik.
[BD/DVD-visningsindstillinger]
(side 63)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for afspilning
af BD/DVD.
[Indstillinger for børnesikring]
(side 63)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for
børnesikringsfunktionen.
[Musikindstillinger] (side 64)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for afspilning
af Super Audio CD.
[Systemindstillinger] (side 64)
Til angivelse af systemrelaterede
indstillinger.
[Netværksindstillinger] (side 66)
3
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for internet
og netværk.
Tryk på X/x for at vælge ikonet for den
opsætningskategori, som du vil ændre,
og tryk derefter på
.
Eksempel: [Skærmindstillinger]
[Lynopsætning] (side 66)
Kører Lynopsætning igen for
at angive grundlæggende
indstillinger.
[Nulstilling] (side 66)
Gendanner systemets
standardindstillinger.
[Indstillingsvejledning
for fjernbetjening]
Du kan konfigurere følgende indstillinger.
Ikon
Beskrivelse
[Indstillingsvejledning for
fjernbetjening] (side 60)
Laver
fjernbetjeningsindstillinger til
betjening af tv'et eller andre
komponenter.
60DK
x [Forvalgstilstand]
Du kan ændre fjernbetjeningens forudindstillede
kode til betjening af komponenter fra andre
producenter end Sony. Yderligere oplysninger
finder du i afsnittet “Sådan ændres den
forudindstillede kode på fjernbetjeningen
(Forvalgstilstand)” (side 53).
[Netværksopdatering]
Opsætning
x [Tv-type]
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et widescreen-tv eller et tv med
widescreen-funktion.
[4:3]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et tv med 4:3-skærm uden widescreen-funktion.
Netværksopdatering
Skærmindstillinger
Indstillinger for lyd
BD/DVD-visningsindstillinger
Du kan opdatere og forbedre systemets funktioner.
Yderligere oplysninger om opdateringsfunktioner
findes på følgende websted:
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Under en softwareopdatering vises “UPDATING”
på frontpaneldisplayet. Når opdateringen er
gennemført, slukker hovedenheden automatisk.
Vent, til softwareopdateringen er gennemført.
Tænd eller sluk ikke hovedenheden, og betjen ikke
hovedenheden eller tv'et.
[Original]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et tv med widescreen-funktion. Viser et
4:3-billede i formatforholdet 16:9 på et
widescreen-tv.
[Fast bred.-højde-fh.]: Ændrer billedets
størrelse, så det passer til skærmens størrelse
med det oprindelige formatforhold.
x [Bredde-højde-forhold for DVD]
[Letter Box]: Viser et bredt billede med sorte
bjælker øverst og nederst på skærmen.
[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde på hele
skærmen med beskårne sider.
Indstillinger og justeringer
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
x [Skærmformat]
[Skærmindstillinger]
x [Konversionstilstand for biograf]
x [3D-udgangsindst.]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[Fra]: Vælges for at vise alt indhold i 2D.
Bemærk
• 3D-video fra HDMI IN 1- eller HDMI IN 2-stikket
udsendes uanset denne indstilling.
x [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling. Hovedenheden registrerer
automatisk, om materialet er video- eller
filmbaseret, og skifter til den rette
konverteringsmetode.
[Video]: Den konverteringsmetode, der passer
til videobaseret materiale, vælges altid uanset
materialet.
Indstiller skærmstørrelsen for dit
3D-kompatible tv.
Bemærk
• Denne indstilling gælder ikke for 3D-video fra HDMI
IN 1- eller HDMI IN 2-stikket.
61DK
x [Format for videoudgang]
[HDMI]: Du skal normalt vælge [Auto]. Vælg
[Original opløsning] for at afspille i den
opløsning, som disken er optaget i. (Når
opløsningen er lavere end SD-opløsning,
opskaleres der til SD-opløsning.)
[Video]: Vælger automatisk den laveste
opløsning.
[Indstillinger for lyd]
x [BD-lydmixindstilling]
[Til]: Udsender den lyd, der opnås ved at blande
den interaktive lyd og den sekundære lyd til en
primær lyd.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd.
Bemærk
• Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og
videoudgangsstikket samtidig, skal du vælge [Video].
• Hvis der ikke vises noget billede, når opløsningen
af [HDMI] indstilles, skal du vælge [Video].
x [DTS Neo:6]
Systemet simulerer surroundsound fra
2-kanalskilder i overensstemmelse med
kapaciteten af den tilsluttede enhed og udsender
lyden via HDMI OUT-stikket.
x [BD/DVD-ROM 1080/24p-udgang]
[Auto]: Udsender kun 1920 × 1080p/24 Hz
videosignaler, når du tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv med HDMI OUT-stikket.
[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit tv ikke er
kompatibelt med 1080/24p videosignaler.
[Cinema]: Udsender simuleret flerkanalslyd
fra 2-kanalskilder via DTS Neo:6 Cinema.
[Music]: Udsender simuleret flerkanalslyd
fra 2-kanalskilder via DTS Neo:6 Music.
[Fra]: Udsender lyd med det originale antal
kanaler.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk typen af den
eksterne enhed og skifter til en passende
farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
en enhed med et HDCP-kompatibelt DVI-stik.
x [HDMI Deep Colour-udgang]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: Udsender 16 bit/12 bit/
10 bit videosignaler, når det tilsluttede tv
er kompatibelt med Deep Colour.
[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis billedet
er ustabilt, eller farverne er unaturlige.
x [Pausetilstand] (kun BD/DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
[Auto]: Billedet, herunder motiver i bevægelse,
vises uden flimren. Du skal som regel vælge
denne indstilling.
[Billede]: Billedet, herunder statiske motiver,
vises i høj opløsning.
62DK
x [Lyd-DRC]
Du kan komprimere lydsporets dynamiske
område.
[Auto]: Udfører afspilning i det
dynamiske område, der er angivet
af disken (kun BD-ROM).
[Til]: Systemet gengiver lydsporet med det
dynamiske område, der var tiltænkt under
optagelsen.
[Fra]: Det dynamiske område komprimeres
ikke.
x [Lydudgang]
Du kan vælge den udgangsmetode, hvor
lydsignalet udsendes.
[Højttaler]: Udsender kun lyd via systemets
højttalere.
[Højttaler + HDMI]: Udsender lyd via systemets
højttalere og lineære 2-kanals-PCM-signaler via
HDMI OUT-stikket.
[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI OUTstikket. Lydformatet afhænger af den tilsluttede
komponent.
Bemærk
• Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 65),
indstilles [Lydudgang] automatisk til [Højttaler +
HDMI], og denne indstilling kan ikke ændres.
• Lydsignaler udsendes ikke fra HDMI OUT-stikket,
når [Lydudgang] er indstillet til [Højttaler + HDMI],
og [HDMI1-lydindgangstilstand] (side 65) er
indstillet til [TV]. (kun modeller i Europa.)
• Når [Lydudgang] er indstillet til [HDMI], er
udgangssignalformatet for funktionen “TV” lineær
2-kanals-PCM. (kun modeller i Europa.)
x [Lydeffekt]
Du kan slå systemets lydeffekter (SOUND
MODE og [Surround-indstilling]) til og fra.
x [Surround-indstilling]
Du kan vælge surround-indstillingen.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
“Trin 5: Surroundsound” (side 34).
Du kan vælge standardsproget for spor på
BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Original], vælges det prioriterede
sprog på disken.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen
til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for
dit sprog som beskrevet i “Liste over
sprogkoder” (side 79).
x [Undertekster]
Du kan vælge standardsproget for undertekster
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen
til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for
dit sprog som beskrevet i “Liste over
sprogkoder” (side 79).
x [Afspilningslag for BD-hybriddisk]
[BD]: Afspiller BD-lag.
[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.
x [BD-internetforbindelse]
[Tillad]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[Tillad ikke]: Blokerer internetforbindelse.
Indstillinger og justeringer
[Til]: Aktiverer systemets lydeffekter. Den øvre
grænse for samplingsfrekvensen indstilles til
48 kHz.
[Fra]: Lydeffekter er deaktiveret. Vælg denne
indstilling, hvis du ikke vil angive
samplingfrekvensens øvre grænse.
x [Lyd]
x [Højttalerindstillinger]
Indstil højttalerne for at opnå en så god
surroundsound som muligt. Yderligere
oplysninger finder du i afsnittet “Indstilling af
højttalerne” (side 50).
[BD/DVDvisningsindstillinger]
Du kan angive detaljerede indstillinger
for afspilning af BD/DVD.
[Indstillinger for
børnesikring]
x [Adgangskode]
Angiv eller skift adgangskoden for funktionen
Børnesikring. En adgangskode gør det muligt at
angive en begrænsning for afspilning af BDROM, DVD VIDEO eller internetvideo. Hvis
det er nødvendigt, kan du bruge forskellige
begrænsningsniveauer for BD-ROM og DVD
VIDEO.
x [BD/DVD-menu]
Du kan vælge standardsproget for menuer
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen
til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for
dit sprog som beskrevet i “Liste over
sprogkoder” (side 79).
x [Regionskode for børnesikring]
Afspilningen af nogle BD-ROM'er og DVD
VIDEO'er kan begrænses efter geografisk område.
Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud med andre
sekvenser. Følg vejledningen på skærmen, og
indtast din firecifrede adgangskode.
63DK
x [BD-børnesikring]
Gør det muligt at vælge systemrelaterede
indstillinger.
x [DVD-børnesikring]
Du kan vælge det sprog, der skal vises på
skærmen.
Gør det muligt at begrænse afspilningen af
bestemte DVD VIDEO'er i overensstemmelse
med et foruddefineret niveau, f.eks. brugerens
alder. Sekvenser kan blokeres eller skiftes
ud med andre sekvenser. Følg
vejledningen på skærmen, og indtast
din firecifrede adgangskode.
x [Børnesikring for internetvideo]
Afspilningen af nogle internetvideoer kan
begrænses efter brugernes alder. Sekvenser kan
blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser.
Følg vejledningen på skærmen, og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [Internetvideo uden vurdering]
[Tillad]: Gør det muligt at afspille
internetvideoer uden vurdering.
[Blokér]: Blokerer afspilningen af
internetvideoer uden vurdering.
[Musikindstillinger]
Du kan angive detaljerede indstillinger for
afspilning af Super Audio CD.
x [Afspilningslag for Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Afspiller Super Audio CD-lag.
[CD]: Afspiller CD-laget.
x [Afspil.kanaler for Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Afspiller 2-kanalsområdet.
[DSD Multi]: Afspiller multikanalsområdet.
64DK
[Systemindstillinger]
Afspilningen af nogle BD-ROM'er kan
begrænses efter brugernes alder. Sekvenser kan
blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser.
Følg vejledningen på skærmen, og indtast
din firecifrede adgangskode.
x [Skærmsprog]
x [Trådløs lydtilslutning]
Du kan foretage flere indstillinger af det trådløse
system. Yderligere oplysninger finder du i
afsnittet “Flere indstillinger af det trådløse
system” (side 55).
Du kan også kontrollere status for den trådløse
transmission. Når den trådløse transmission er
aktiveret, står der [OK] til højre for [Status].
x [Illumination/display]
Du kan vælge status for soft-touch-knapper
(side 10) og frontpaneldisplay (side 12) og
LED-lyset (side 10).
Til BDV-L800/BDV-L800M
[Synkroniser alle/Til]: LED-lyset flyttes,
så det matcher al lyd. Soft-touch-knapperne
og frontpaneldisplayet forbliver oplyst.
[Synkroniser musik/Til]: LED-lyset flyttes,
så det kun matcher musikken eller radioen.
Soft-touch-knapperne og frontpaneldisplayet
forbliver oplyst.
[Synkroniser musik/Fra]: LED-lyset flyttes,
så det kun matcher musikken eller radioen.
Soft-touch-knapperne og frontpaneldisplayet
slukkes, når systemet ikke betjenes.
[Simpel/Fra]: Soft-touch-knapperne og
frontpaneldisplayet slukkes, når systemet
ikke betjenes.
Til BDV-L600
[Standard/Til]: Soft-touch-knapperne
og frontpaneldisplayet forbliver oplyst.
[Simpel/Fra]: Soft-touch-knapperne og
frontpaneldisplayet slukkes, når systemet
ikke betjenes.
x [Fjernbetjeningssensor]
x [Hurtig start-tilstand]
Du kan vælge den fjernbetjeningssensor,
der skal bruges, ud fra hovedenhedens
monteringsposition.
[Til]: Gør opstartstiden fra standbytilstand
kortere. Du kan hurtigt betjene systemet,
når du har tændt det.
[Fra]: Standardindstillingen.
x [Automatisk standby]
I lodret position
I vandret position
x [HDMI-indstillinger]
[Kontrol til HDMI]
[Til]: Slået til. Du kan betjene de komponenter,
der er tilsluttet med et HDMI-højhastighedskabel.
[Fra]: Slået fra.
[Audio Return Channel]
Denne funktion er tilgængelig, når du slutter
systemet til et tv, der er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel.
[Auto]: Systemet kan automatisk modtage
det digitale lydsignal fra tv'et via et HDMIhøjhastighedskabel.
[Fra]: Slået fra.
Bemærk
• Denne funktion er kun tilgængelig, når [Kontrol
til HDMI] er indstillet til [Til].
[HDMI1-lydindgangstilstand] (kun modeller
i Europa)
Du kan vælge lydindgangen for komponenten,
som er sluttet til HDMI IN 1-stikket.
[HDMI1]: Lyden fra komponenten, som er
sluttet til HDMI IN 1-stikket, sendes fra HDMI
IN 1-stikket.
[TV]: Lyden fra komponenten, som er sluttet til
HDMI IN 1-stikket, sendes fra TV DIGITAL
IN-stikket (OPTICAL).
x [Automatisk visning]
[Til]: Viser automatisk oplysninger på skærmen,
når du skifter visningstitel, billedtilstand,
lydsignal osv.
[Fra]: Viser kun oplysninger, når du trykker
på DISPLAY.
x [Pauseskærm]
[Til]: Aktiverer funktionen Pauseskærm.
[Fra]: Slået fra.
x [Meddel. om softwareopdatering]
Indstillinger og justeringer
[Lodret/vandret]: Begge fjernbetjeningssensorer
er aktive. Den i lodret position har førsteprioritet.
[Lodret]: Det er kun fjernbetjeningssensoren
i lodret position, der er aktiv.
[Vandret]: Det er kun fjernbetjeningssensoren
i vandret position, der er aktiv.
[Til]: Aktiverer funktionen [Automatisk
standby]. Hvis systemet ikke betjenes
i ca. 30 minutter, skifter systemet automatisk
til standby.
[Fra]: Deaktiverer funktionen.
[Til]: Indstiller systemet til at give dig besked om
nyere versioner af softwaren (side 61)
[Fra]: Slået fra.
x [Gracenote-indstillinger]
[Auto]: Downloader automatisk diskoplysninger,
når du stopper afspilningen af disken. Systemet
skal være sluttet til netværket for at kunne
downloade.
[Manuel]: Downloader diskoplysninger, når
[Videosøgning] eller [Musiksøgning] er valgt.
x [Systeminformation]
Du kan få vist versionen af systemets software og
MAC-adressen.
65DK
[Netværksindstillinger]
Du kan angive detaljerede indstillinger for
internet og netværk.
[Lynopsætning]
Kører Lynopsætning igen for at angive
grundlæggende indstillinger. Følg vejledningen
på skærmen.
x [Internetindstillinger]
Slut systemet til netværket på forhånd.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
“Tilslutning til netværket” (side 23).
x [Netværks-diagnosticering]
Du kan køre netværksdiagnostikken for at
kontrollere, om netværksforbindelsen fungerer
korrekt.
x [Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken]
x [Serverindstillinger]
Du kan nulstille systemets indstillinger til
fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen
af indstillinger. Alle indstillinger i gruppen
gendannes.
Angiver, om den tilsluttede DLNA-server skal
vises eller ej.
x [Initialiser personlig information]
x [Renderer-opsætning]
Du kan slette dine personlige oplysninger
på systemet.
[Automatisk adgangstilladelse]: Angiver, om
automatisk adgang fra nyligt registreret DLNAcontroller skal tillades eller ej.
[Smart valg]: Tillader en Sony DLNA-controller
at finde systemet som målkomponent, så den
kan betjenes med infrarød stråle. Du kan
aktivere eller deaktivere denne funktion.
[Renderer-navn]: Viser systemets navn, når det
anføres på andre DLNA-enheder i netværket.
x [Renderer-adgangskontrol]
Angiver, om der skal accepteres kommandoer
fra DLNA-controllere.
x [Automatisk start af Party]
[Til]: Starter PARTY eller deltager i en
eksisterende PARTY efter forespørgsel fra
en netværksenhed, som er kompatibel med
funktionen PARTY STREAMING.
[Fra]: Slået fra.
x [Media Remote-enhedsregistrering]
Registrerer din "Media remote"-enhed.
x [Registrerede Media Remote-enheder]
Viser en liste over dine registrerede "Media
remote"-enheder.
66DK
[Nulstilling]
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. en
vase, på systemet og placere systemet i nærheden
af vand, f.eks. et badekar eller en bruser, da dette kan
medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer
væske eller faste genstande ned i kabinettet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret
af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
• Du må ikke berøre netledningen med våde hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Om strømkilder
Om placering
• Placer systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning af systemet.
• Kabinettet bliver meget varmt, når der afspilles ved
høj lydstyrke i længere tid. Dette er ikke en fejl. Rør
ikke ved kabinettet. Du må ikke placere systemet
et sted med begrænset plads, hvor ventilationen
er dårlig, da dette kan medføre overophedning.
• Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at
anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med
en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne
blokeres, kan systemet blive overophedet, så der kan
opstå fejl.
• Du må ikke placere systemet på overflader som
tæpper osv. eller i nærheden af f.eks. gardiner,
der kan blokere ventilationsåbningerne.
• Du må ikke anbringe systemet på et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller lignende.
• Anbring ikke systemet i nærheden af varmekilder,
f.eks. radiatorer, ventilationskanaler eller på steder
med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer
eller rystelser.
• Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er kun
beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke systemet og diskene i nærheden
af komponenter med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
• Du må ikke placere metalgenstande foran frontpanelet.
De kan begrænse modtagelsen af radiobølger.
Om betjening
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan
der dannes kondens på linserne i hovedenheden.
Hvis der dannes kondens, fungerer systemet muligvis
ikke korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes,
og systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil
fugten er fordampet.
• Hvis du flytter systemet, skal eventuelle diske fjernes.
Ellers kan de blive beskadiget.
• Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen
afbrydes, og hovedenheden skal efterses af
autoriserede teknikere, før den tages i brug igen.
Om lydstyrkeregulering
• Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en
sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du
gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der
pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
systemet.
• Du kan fjerne fingeraftryk fra frontpanelet på
hovedenheden ved at aftørre det med en let fugtet
og velvredet blød klud (kun BDV-L800).
Yderligere oplysninger
• Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet
ikke skal bruges i en længere periode. Træk i stikket,
aldrig i ledningen.
• Systemet må ikke placeres, hvor der bruges medicinsk
udstyr. Det kan forårsage funktionsfejl i det
medicinske udstyr.
• Hvis du bruger en pacemaker eller andre medicinske
apparater, skal du kontakte din læge eller producenten
af det medicinske udstyr, før du bruger den trådløse
LAN-funktion.
Om diskrengøring, disk-/linserensemidler
• Du må ikke bruge rensediske eller disk-/linserensemidler (f.eks. flydende eller fra spray). Disse kan
forårsage fejl i enheden.
Om udskiftning af dele
• Hvis dette system skal repareres, skal de udskiftede
dele muligvis indleveres til genbrug eller genvinding.
67DK
Om vekselstrømsadapter
• Brug den medfølgende vekselstrømsadapter
(AC-BD100) til denne afspiller, da andre adaptere
kan medføre funktionsfejl.
• Du må ikke skille den ad eller bruge reverseengineering.
• Du må ikke anbringe adapteren på et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller et strømskab.
• Du må ikke slutte adapteren til en elektrisk
rejsetransformer, som kan generere varme
og medføre funktionsfejl.
• Den må ikke tabes eller udsættes for stød.
• Udstyret må ikke udsættes for dråber eller stænk.
• Apparatets kobling/åbning skal være let tilgængeligt
og klar til betjening.
Om tv-skærmens farver
• Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver,
skal du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til
30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige,
skal højttalerne placeres længere væk fra tv'et.
Bemærkninger om diske
Om håndtering af diske
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
• Du må ikke udsætte disken for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den
må ikke efterlades i en bil, der er parkeret
i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
Om rengøring
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede
eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises
i længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er
særlig følsomme over for dette fænomen.
• Rengør disken med en rengøringsklud
før afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
Om flytning af systemet
• Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der
ikke sidder en disk i enheden, og du skal tage
netledningerne ud af stikkontakten.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at
afspille en disk med en afvigende form (f.eks.
kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller fastgjort ringe.
68DK
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at serviceteknikeren kan beholde eventuelle dele, der fjernes under reparationen.
Hvis der opstår problemer med den trådløse lydfunktion, skal du få en Sony-forhandler
til at kontrollere hele systemet (hovedenheden og subwooferen).
Generelt
Problemer og løsningsforslag
Der er ingen strøm.
• Sørg for, at netledningen til hovedenheden og subwooferen er tilsluttet korrekt.
• Sørg for, at hovedenhedens netledning er tilsluttet korrekt i
vekselstrømsadapteren.
• Sørg for, at vekselstrømsadapterens kabel er tilsluttet korrekt i DC IN 14V-stikket
på bagsiden af hovedenheden.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden er for stor.
• Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.
Diskskuffen skubbes ikke ud,
og du kan ikke fjerne disken,
selvom du trykker på Z.
• Prøv følgende: 1 Hold N og Z nede på hovedenheden i mindst 5 sekunder
for at skubbe disken ud. 2 Tag disken ud. 3 Tag netledningen ud af
stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.
Systemet fungerer ikke,
som det plejer.
• Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.
Meddelelser
Symptom
Problemer og løsningsforslag
[Der findes en ny
softwareversion online
på netværket. Gå til afsnittet
"Opsætning" i menuen, og vælg
"Netværksopdatering" for at
foretage opdateringen.] vises
på tv-skærmen.
• Se [Netværksopdatering] (side 61) for at opdatere systemet til en nyere
softwareversion.
“PROTECTOR” og “PUSH
PWR” vises skiftevis på
frontpaneldisplayet.
Tryk på "/1 for at slukke systemet, og kontrollér følgende punkter,
når “STANDBY” er forsvundet.
• Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
• Tænd systemet, når ovenstående punkter er kontrolleret, og eventuelle
problemer løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet,
skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
“LOCKED” vises på
frontpaneldisplayet.
• Slå børnelåsfunktionen fra (side 51).
“DEMO LOCK” vises på
frontpaneldisplayet.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
“Exxxx” vises på
frontpaneldisplayet.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter,
og oplys fejlkoden.
vises uden meddelelser
på hele tv-skærmen.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Yderligere oplysninger
Symptom
69DK
Billede
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der vises intet billede.
• Undersøg udgangsmetoden på systemet (side 19).
Der vises intet billede, når
der tilsluttes et HDMI-kabel.
• Hovedenheden er sluttet til en indgangsenhed, der ikke er HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)-kompatibel ("HDMI" på
frontpaneldisplayet lyser ikke) (side 19).
• Sørg for, at HDMI OUT-stikket på hovedenheden og HDMI IN-stikket på tv'et
er tilsluttet via et HDMI-højhastighedskabel.
3D-billeder fra HDMI IN 1- eller • Afhængigt af tv'et eller videokomponenten vises 3D-billeder muligvis ikke.
HDMI IN 2-stikket vises ikke
• Der kan gå tid, før tv'et registrerer 3D-signaler.
på tv-skærmen.
Der vises intet billede, når der
• Tryk på N og VOL – på hovedenheden, og hold dem nede i mindst 5 sekunder
er valgt en forkert opløsning for for at nulstille opløsningen for videoudgangen til den laveste opløsning.
videoudgangen i [Format for
videoudgang].
Det mørke område på billedet er • Indstil [Billedkvalitetstilstand] til [Standard] (standardindstilling) (side 43).
for mørkt/det lyse område er for
lyst eller unaturligt.
70DK
Billedet vises ikke korrekt.
• Kontrollér indstillingerne for [Format for videoudgang] i [Skærmindstillinger]
(side 62).
• Hvis det analoge og digitale signal sendes samtidig, skal du indstille [BD/DVDROM 1080/24p-udgang] i [Skærmindstillinger] til [Fra] (side 62).
• For BD-ROM'er skal du kontrollere indstillingerne for [BD/DVD-ROM 1080/
24p-udgang] i [Skærmindstillinger] (side 62).
Der er støj på billedet.
• Rengør disken.
• Hvis billedsignalet fra systemet skal gennem videobåndoptageren, før det når
tv'et, kan visse BD/DVD-programmers kopisikringssignal påvirke
billedkvaliteten. Hvis der stadig er problemer, selvom du slutter hovedenheden
direkte til tv'et, skal du prøve at slutte hovedenheden til de andre indgangsstik.
Billedet vises ikke på hele tvskærmen.
• Kontrollér indstillingen af [Tv-type] i [Skærmindstillinger](side 61).
• Formatforholdet for disken kan ikke ændres.
Der opstår farveforstyrrelser
på tv-skærmen.
• Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv eller en projektor, skal højttalerne
placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
• Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, skal du slukke for tv'et og tænde det
igen efter 15 til 30 minutter.
• Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetlås på tv-bordet,
medicinsk udstyr, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.
Der er intet billede efter
afspilning af video- eller fotofil
på iPod/iPhone.
• Vælg indgang på tv'et for dette system.
Lyd
Problemer og løsningsforslag
Der er ingen lyd, eller den
trådløse transmission er ikke
aktiveret.
• Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
• Sørg for, at netledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
• Sørg for, at lydstyrken på hovedenheden ikke er “0”.
• Undersøg status for LINK/STANDBY-indikatoren på subwooferen.
– Lyser ikke.
– Sørg for, at netledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
– Tænd subwooferen ved at trykke på "/1 på subwooferen.
– Blinker grønt hurtigt.
– 1 Tryk på "/1 på subwooferen. 2 Sæt den trådløse transceiver korrekt
i subwooferen. 3 Tryk på "/1 på subwooferen.
– Blinker rødt.
– Tryk på "/1 for at slukke subwooferen, og kontrollér følgende elementer.
1Er højttalerkablerne + og – kortsluttet?
2Er subwooferens ventilationsåbninger blokeret?
Tænd subwooferen, når ovenstående punkter er kontrolleret, og
eventuelle problemer er løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser
problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
– Blinker langsomt grønt eller orange eller lyser rødt.
– Sørg for, at den trådløse transceiver er sat korrekt i hovedenheden.
– Foretag indstillingen af [Secure Link] igen (side 55).
– Lydtransmissionen er dårlig. Flyt subwooferen, så LINK/STANDBYindikatoren bliver grøn eller orange.
– Flyt systemet væk fra andre trådløse enheder.
– Undgå et bruge andre trådløse enheder.
– Bliver grøn eller orange.
– Undersøg højttalertilslutningerne.
Yderligere oplysninger
Symptom
Super Audio CD-lyden fra en
• HDMI IN 1 og HDMI IN 2 accepterer ikke et lydformat, som indeholder
komponent, som er sluttet til
kopibeskyttelse.
HDMI IN 1-stikket eller HDMI
IN 2-stikket, udsendes ikke.
Der udsendes ingen lyd fra tv'et • Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til
via HDMI OUT-stikket, når du
[Til] (side 65). Og indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger]
bruger funktionen Audio Return i [Systemindstillinger] til [Auto] (side 65).
Channel.
• Sørg for, at tv'et er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.
• Sørg for, at der er sat et HDMI-højhastighedskabel i stikket på tv'et, der er
kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.
Systemet sender ikke lyden
• Indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger]
korrekt, når der tilsluttes en set- til [Fra] (side 65).
top-boks.
Der høres kraftig summen eller
støj.
• Flyt tv'et væk fra lydkomponenterne.
• Rengør disken.
Lyden mister stereoeffekten, når • Vælg stereolyd ved at trykke på
du afspiller en cd.
(side 45).
Den venstre og højre lyd er ikke i • Sørg for, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt.
balance eller er reverseret.
Lyden er ustabil.
• Funktionen til positionskontrol af tv'et er aktiveret. Se betjeningsvejledningen
til tv'et for at få oplysninger om deaktivering af funktionen.
71DK
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der kommer støj ud af
fronthøjttalerne, eller der
er spring i lyden fra
fronthøjttalerne.
• Den trådløse transmission er ustabil. Skift indstilling af [Radiofrekvenskanal]
i [Trådløs lydtilslutning] (side 56).
• Anbring hovedenheden og subwooferen tættere på hinanden.
• Du må ikke anbringe hovedenheden og subwooferen i et lukket reolsystem,
på en metalreol eller under et bord.
Tuner
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontrollér, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennerne, eller tilslut
eventuelt en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk tuning. Brug direkte tuning.
Afspilning
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Disken afspilles ikke.
• BD'ens/DVD'ens regionskode passer ikke til systemet.
• Der er dannet kondens i hovedenheden. Kondensen kan beskadige linserne.
Tag disken ud, og lad hovedenheden stå tændt i ca. en halv time.
• Systemet kan ikke afspille en disk, der ikke er brændt korrekt (side 74).
Filnavnet vises ikke korrekt.
• Systemet kan kun vise ISO 8859-1-kompatible tegnformater. Andre tegnformater
vises muligvis ikke korrekt.
• Indtastede tegn vises muligvis ikke korrekt afhængigt af den skrivesoftware,
der blev brugt.
Disken afspilles ikke fra
begyndelsen.
• Der er valgt Genoptag afspilning. Tryk på OPTIONS, vælg [Afspil fra start],
og tryk på .
Afspilningen starter ikke fra
genoptagelsespunktet, hvor du
sidst stoppede afspilningen.
• Genoptagelsespunktet kan være blevet slette fra hukommelsen afhængigt
af disken, når
– du skubber disken ud.
– du frakobler USB-enheden.
– du afspiller andet indhold.
– du slukker hovedenheden.
Sproget for lydsporet/
undertekster eller vinkler
kan ikke ændres.
• Prøv at bruge BD'ens eller DVD'ens menu.
• Der findes ikke spor med flere sprog/undertekster eller flere vinkler på den
BD eller DVD, der afspilles.
Bonusindhold eller andre data på • Prøv følgende: 1 Tag disken ud. 2 Sluk systemet. 3 Frakobl USB-enheden,
en BD-ROM kan ikke afspilles.
og tilslut den igen (side 37). 4 Tænd systemet. 5 Isæt BD-ROM'en med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB-enhed
72DK
Symptom
Problemer og løsningsforslag
USB-enheden genkendes ikke.
• Prøv følgende: 1 Sluk systemet. 2 Frakobl USB-enheden, og tilslut den igen.
3 Tænd systemet.
• Sørg for, at USB-enheden er sluttet korrekt til
(USB)-porten.
• Kontrollér, om USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
• Kontrollér, om USB-enheden er tændt.
• Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du frakoble den og slutte
USB-enheden direkte til hovedenheden.
BRAVIA Internet Video
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Billedet/lyden er dårlig/visse
• Billed-/lydkvaliteten er muligvis dårlig afhængigt af internetindholdets udbydere.
programmer vises med tab af
• Billed-/lydkvaliteten kan muligvis forbedres ved at skifte forbindelseshastighed.
detaljer, især ved hurtige
Sony anbefaler en forbindelseshastighed på mindst 2,5 Mbps for SD-video
bevægelser og i mørke sekvenser. (Standard Definition) og 10 Mbps for HD-video (High Definition).
• Ikke alle videoer indeholder lyd.
Billedet er lille.
• Tryk på X for at zoome ind.
“BRAVIA” Sync ([Kontrol til HDMI])
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Netværksforbindelse
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Systemet kan ikke oprette
forbindelse til netværket.
• Kontrollér netværksforbindelsen (side 23) og netværksindstillingerne (side 66).
Yderligere oplysninger
Funktionen [Kontrol til HDMI] • Sørg for, at [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 65).
virker ikke (“BRAVIA” Sync).
• Hvis du skifter HDMI-tilslutning, skal du slukke systemet og tænde det igen.
• Hvis der har været strømsvigt, skal du indstille [Kontrol til HDMI] til [Fra],
og derefter indstille [Kontrol til HDMI] til [Til] (side 65).
• Undersøg følgende, og se den betjeningsvejledning, der fulgte med
komponenten.
– Den tilsluttede komponent er kompatibel med funktionen [Kontrol til
HDMI].
– Indstillingen af funktionen [Kontrol til HDMI] er korrekt for den tilsluttede
komponent.
Indbygget/USB-trådløs LAN-forbindelse
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Du kan ikke slutte din pc til
• Routerens trådløse indstillinger ændres muligvis automatisk, hvis du bruger
internettet, når [Wi-Fi Protected funktionen Wi-Fi Protected Setup, før routerens indstillinger er blevet justeret.
Setup (WPS)] er blevet udført.
I dette tilfælde skal du skifte de trådløse indstillinger for din pc tilsvarende.
Du kan ikke slutte systemet til
den trådløse LAN-router.
• Kontrollér, om den trådløse LAN-router er tændt.
• Den mulige kommunikationsafstand er muligvis reduceret pga. brugsforholdene,
herunder vægmaterialet, forholdene for modtagelse af radiobølger eller
forhindringer mellem systemet og den trådløse LAN-router. Flyt systemet
og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
• Apparater, der bruger frekvensbåndet 2,4 GHz, f.eks. en mikrobølgeovn,
Bluetooth eller digitale trådløse enheder, kan forstyrre kommunikationen.
Flyt hovedenheden væk fra sådanne apparater, eller sluk for apparaterne.
Den ønskede trådløse router
kan ikke registreres, selvom
funktionen [Scan] udføres.
• Tryk på RETURN for at gå tilbage til det foregående skærmbillede, og gentag
[Scan]. Hvis den ønskede trådløse router stadig ikke kan registreres,
skal du trykke på RETURN for at vælge [Manuel registrering].
Systemet kan ikke oprette
• Afstanden mellem hovedenheden og den trådløse LAN-router er for stor
forbindelse til netværket, eller
(side 23).
netværksforbindelsen er ustabil.
73DK
Understøttede diske
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Da Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og stadig
udvikler sig, kan nogle diske muligvis ikke afspilles
afhængigt af disktypen og versionen. Og lydudgangen
varierer alt efter den kilde, der er sluttet til
udgangsstikket, og de valgte lydindstillinger.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, herunder organisk
pigmenttype BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke afspilles,
hvis der er optaget postscript.
3)En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den ikke er
brændt korrekt. Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til optageenheden.
Diske, der ikke kan afspilles
• BDr med hylster
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• DVD Audio-disk
• PHOTO CD
• Datasektioner på CD-Extra
• Super VCD
• Lydsiden på DualDisc
Bemærkninger til diske
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs og nogle musikdiske med
ophavsretsbeskyttede teknologier er ikke
i overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc). Det er derfor ikke sikkert,
at disse diske kan afspilles med denne enhed.
74DK
Bemærkning om afspilningsfunktioner
for en BD/DVD
Nogle afspilningsfunktioner for en BD/DVD
kan være bevidst fastsat af
softwareproducenterne. Systemet afspiller en
BD/DVD i overensstemmelse med det
diskindhold, som softwareproducenterne har
udviklet, og derfor er alle afspilningsfunktioner
muligvis ikke tilgængelige.
Bemærkning om BD/DVD med to lag
Der kan opstå afbrydelser i afspilningen
af billede og lyd, når der skiftes fra det ene
lag til det andet.
Regionskode (kun BD-ROM/DVD VIDEO)
På bagsiden af systemet er der trykt
en regionskode, og hovedenheden kan
kun afspille BD-ROM/DVD VIDEO
(kun afspilning), der er mærket med
en tilsvarende regionskode eller ALL .
Understøttede filtyper
Video1)
Filformat
Filtypenavn
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
“.mts”
Xvid
“.avi”
MPEG4/AVC2)5)
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
WMV92)5)
“.wmv,” “.asf”
AVCHD
3)5)
Musik
Filtypenavn
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC2)4)5)
“.m4a”
WMA9-standard2)4)
“.wma”
LPCM
“.wav”
Foto1)
Filformat
Filtypenavn
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
GIF
“.gif”
PNG
“.png”
Yderligere oplysninger
Filformat
• Systemet kan genkende følgende filer eller mapper
på en BD, DVD, CD og USB-enhed:
– op til mapper på 3. niveau i træstrukturen
– op til 500 filer i en enkelt træstruktur
• Systemet kan genkende følgende filer eller mapper,
som er gemt på DLNA-serveren:
– op til mapper på 18. niveau i træstrukturen
– op til 999 filer i en enkelt træstruktur
• Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke med
dette system.
• Systemet kan genkende Mass Storage Class (MSC)enheder (f.eks. flash-hukommelse eller HDD), SICD
(Still Image Capture Device) og tastaturer med
101 taster (kun den forreste
(USB)-port).
• Sluk systemet, før du isætter eller fjerner en
USB-hukommelse eller andre enheder for at undgå
datafejl eller skader på USB-hukommelsen.
• Systemet kan muligvis ikke afspille videofiler med
en høj bithastighed fra en DATA CD jævnt.
Det anbefales, at videofiler med en høj bithastighed
afspilles vha. en DATA DVD.
1)
Systemet afspiller ikke disse filer via rendererfunktionen.
2)Systemet understøtter ikke filer, der er kodet med
DRM.
3)
Systemet afspiller filer i AVCHD-formatet, der er
optaget via et digitalt videokamera osv. Hvis du vil
se filer i AVCHD-format, skal disken med filer
i AVCHD-format være brændt.
4)
Systemet understøtter ikke filer, der er kodet med
Lossless osv.
5)
Systemet afspiller ikke disse filer via
DLNA-funktionen.
6)Systemet afspiller kun SD-opløsning via
DLNA-funktionen.
Bemærk
• Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt
af filformatet, filkodningen, optageforhold eller
DLNA-serverforhold.
• Nogle filer, der er redigeret på en pc, kan muligvis
ikke afspilles.
75DK
Understøttede lydformater
Systemet understøtter følgende lydformater.
Format
LPCM 2ch
Funktion
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
“HDMI1”
“HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
“TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Understøttet format.
–: Ikke-understøttet format.
Bemærk
• HDMI IN 1- og HDMI IN 2-stik udsender ikke lyd, hvis et lydformat indeholder kopibeskyttelse som f.eks. Super
Audio CD eller DVD-Audio.
• Til LPCM 2ch-formatet understøttes en samplingfrekvens for det digitale signal på op til 96 kHz, når funktionen
“HDMI1” eller “HDMI2” bruges, og 48 kHz, når funktionen “TV” bruges.
76DK
FM-tuner
Specifikationer
Modtagefrekvens
Forstærker
Video
Antenne
Antennestik
Mellemfrekvens
Generelt (hovedenhed, vekselstrømsadapter
(AC-BD100))
Strømkrav (vekselstrøm)
Strømforbrug
Mål (ca.)
Vekselstrømsadapter
Hovedenhed
Vægt (ca.)
Vekselstrømsadapter
Hovedenhed
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI
Stik
Type A (19 ben)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-system
Signalformatsystem
NTSC/PAL
USB
-port (USB):
Type A (ved tilslutning
af USB-hukommelse,
kortlæser, digitalt
stillbilledkamera og
digitalt videokamera)
BDV-L800/BDV-L800M
StandardoverensstemmelseIEEE 802,11 b/g/n
Frekvens og kanal
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[K 1 - 13]
122 mm × 37 mm × 64 mm
(b/h/d)
480 mm × 46 mm ×
232 mm (b/h/d)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (b/h/d) (med fod)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (b/h/d)
(i vandret position)
0,3 kg
L800:
3,2 kg
4,2 kg (med fod)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg (med fod)
L600: 3,0 kg
4 kg (med fod)
Fronthøjttaler (SS-TSL800) for BDV-L800/
BDV-L800M
Højttalersystem
Højttalerenhed
100BASE-TX-indgang
Trådløst LAN
Input: 110 V - 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Output: 14 V DC, 3,3 A
Driftstemperatur:
40 °C (MAKS)
Tændt: 30 W
Standby: 0,3 W
(i energisparetilstand)
Højttalere
LAN
LAN(100)-indgang
Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
87,5 MHz - 108,0 MHz
(intervaller på 50 kHz)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Yderligere oplysninger
UDGANGSEFFEKT (reference)
Subwoofer:
120 W (ved 4 ohm, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Venstre/højre fronthøjttaler:
85 W + 85 W (ved 4 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Venstre/højre fronthøjttaler:
130 W (pr. kanal ved
4 ohm, 1 kHz)
BDV-L600:
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Venstre/højre fronthøjttaler:
80 W + 80 W (ved 4 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Venstre/højre fronthøjttaler:
115 W (pr. kanal ved
4 ohm, 1 kHz)
Indgange (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Understøttede formater:
LPCM 2CH (op til 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2
Understøttede formater:
LPCM 2CH (op til 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Udsender
System
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
2-vejs 2-driver
højttalersystem
Tweeter: 25 mm dometype
Full range: 65 mm
keglemembran
4 ohm
123 mm × 475 mm ×
137 mm (b/h/d)
1,3 kg
77DK
Fronthøjttaler (SS-TSL600) for BDV-L600
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
2-vejs 2-driver
højttalersystem, basrefleks
Tweeter: 25 mm dome-type
Full range: 50 mm
keglemembran
4 ohm
112 mm × 320 mm ×
112 mm (b/h/d)
0,9 kg
Aktiv subwoofer (SA-WSL600)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Subwoofer
160 mm keglemembran
4 ohm
275 mm × 395 mm ×
290 mm (b/h/d)
9 kg
Generelt (subwoofer)
Strømkrav
Strømforbrug
220 V - 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Tændt: 70 W
Standby: Ca. 0,6 W
Slukket: 0.3 W
Trådløs transceiver (EZW-RT50)
Kommunikationssystem
Udsender
Frekvensbånd
Modulering
Strømkrav
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Trådløs lyd Specification
version 1.0
23 mW (EIRP)
5,725 GHz til 5,875 GHz
DSSS
3,3 V jævnstrøm, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(b/h/d)
10 g
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
• Strømforbrug i standby 0,3 W (hovedenhed).
0,3 W (subwoofer).
• Der opnås en spændingseffektivitet for
forstærkerblokken på over 85 % med den fulde
digitale forstærker, S-Master.
78DK
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåder er i henhold til standarden ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Kode Sprog
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kode Sprog
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Yderligere oplysninger
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Ikke angivet
Børnesikring/Liste over områdekoder
Kode Område
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Brasilien
Chile
Kina
Colombia
Danmark
Finland
Frankrig
Kode Område
Tyskland
Grækenland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Sydkorea
Luxembourg
Malaysia
Kode Område
Mexico
Holland
New Zealand
Norge
Pakistan
Filippinerne
Polen
Portugal
Rusland
Singapore
Spanien
Kode Område
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
Storbritannien
79DK
Indeks
Talord
F
M
3D 36
3D-udgangsindst. 61
Fjernbetjening 14
Fjernbetjeningssensor 64
FM MODE 47
Format for videoudgang 62
Forvalgstilstand 60
Frontpaneldisplay 12
Media Remoteenhedsregistrering 66
Multipleks broadcast-lyd 46
Musikindstillinger 64
A
A/V SYNC 44
Adgangskode 63
Afspil.kanaler for
Super Audio CD 64
Afspilningslag for
BD-hybriddisk 63
Afspilningslag for
Super Audio CD 64
Audio Return Channel 65
Automatisk standby 65
Automatisk start af Party 66
Automatisk visning 65
B
BD/DVD-menu 63
BD/DVD-ROM
1080/24p-udgang 62
BD/DVD-visningsindstillinger 63
BD-børnesikring 64
BD-internetforbindelse 63
BD-LIVE 36
BD-lydmixindstilling 62
BONUSVIEW 36
BRAVIA Internet Video 40
BRAVIA Sync 49
Bredde-højde-forhold
for DVD 61
Børnelås 51
Børnesikring for
internetvideo 64
Gracenote-indstillinger 65
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 62
HDMI Deep Colour-udgang 62
Hovedenhed 10
Hurtig start-tilstand 65
Højttalerindstillinger 50, 63
Afstand 50
Niveau 50
I
Illumination/display 64
Indstillinger for
børnesikring 63
Indstillinger for lyd 62
Indstillingsvejledning for
fjernbetjening 60
Initialiser personlig
information 66
Internetindhold 40
Internetindstillinger 56, 65
Internetvideo uden
vurdering 64
K
CD 74
Kontrol til HDMI 49, 65
Konversionstilstand
for biograf 61
D
L
Diasshow 43
DLNA 40, 66
Dolby Digital 45
DTS 45
DTS Neo:6 62
DVD 74
DVD-børnesikring 64
Liste over sprogkoder 79
Lyd 63
Lyd-DRC 62
Lydeffekt 63
Lydudgang 62
Lynopsætning 32, 66
C
80DK
G
N
Netværks-diagnosticering 66
Netværksindstillinger 66
Netværksopdatering 61
Nulstil til standardindstillinger
fra fabrikken 66
Nulstilling 66
O
Opdater 61
Oplysninger om afspilning 37
P
Pauseskærm 65
Pausetilstand 62
R
RDS 48
Regionskode 74
Regionskode for
børnesikring 63
Registrerede Media Remoteenheder 66
Renderer-adgangskontrol 66
Renderer-opsætning 66
S
Serverindstillinger 66
Skærmformat 61
Skærmindstillinger 61
Skærmsprog 64
SLEEP 51
Subwoofer 13
Surround-indstilling 63
Systeminformation 65
T
Testtone 50
Trådløs lydtilslutning 64
Tv-skærmstørrelsesindst.
for 3D 61
Tv-type 61
U
Understøttede diske 74
Undertekster 63
USB 37
W
WEP 59
WPA2-PSK (AES) 59
WPA2-PSK (TKIP) 59
WPA-PSK (AES) 59
WPA-PSK (TKIP) 59
Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om eventuelle
opdateringer ved at besøge følgende URL.
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
(kun modeller i Europa)
©2011 Sony Corporation
(2)
Download PDF

advertising