Sony | BDV-E780W | Sony BDV-E780W E780W 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Betjeningsvejledning

filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\Cover\01cov-cel.fm]
masterpage:Right
dk_book.book Page 1 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
4-261-385-11(1) (DK)
Blu-ray Disc/DVDhjemmebiografsystem
Betjeningsvejledning
BDV-E980W/BDV-E780W
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk02saf.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 2 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et
sted med begrænset plads, f.eks.
i en bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand
må du ikke dække
ventilationsåbningen på apparatet
med aviser, duge, gardiner osv.
Du må ikke anbringe åbne flammer
som eksempelvis tændte stearinlys
på apparatet.
For at reducere risikoen for elektrisk
stød må du ikke udsætte dette apparat
for dryp eller sprøjt, og undlad at
placere genstande, der indeholder
væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.
Batterier eller apparater med batterier
må ikke udsættes for meget høje
temperaturer, f.eks. direkte sollys,
åben ild eller lignende.
For at forhindre skader skal dette
apparat være sikkert fastgjort til
gulvet/væggen i overensstemmelse
med installationsvejledningen.
Kun til brug indendørs.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt
vil øge risikoen for øjenskade.
Laserstrålen i dette Blu-ray Disc/
DVD-hjemmebiografsystem kan
skade øjnene, og du må derfor
ikke skille kabinettet ad.
Service må kun udføres af fagfolk.
Enheden er klassificeret som et
KLASSE 3R LASER-produkt.
Når laserafskærmningen åbnes,
bliver du udsat for synlige og
usynlige laserstråler, så du må
ikke se direkte ned i strålerne.
Dette mærke sidder på laserafskærmningen inde i kabinettet.
Dette produkt er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Mærket findes på bagsiden.
Til kunder i Europa
Håndtering
af udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning
af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen
af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder inden
for EU og i andre
europæiske
lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet
med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
tilføjes, hvis batteriet indeholder over
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet. Genvinding af materialer
er med til at bevare naturens
ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn
til sikkerheden, ydeevnen eller
dataintegriteten, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske
og elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier
findes i afsnittet om sikker fjernelse
af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering
og genindvinding af batterier.
Yderligere information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller
den butik, hvor produktet blev købt.
Bemærkning til kunder: Følgende
informationer er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
2DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk02saf.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 3 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Dette produkt er fremstillet af Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC
og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For service eller garanti henviser vi til
de adresser, som fremgår af separate
service- eller garantidokumenter.
Hovedenheden
Navnepladen findes yderst
på undersiden.
Forholdsregler
Om strømkilder
udstyr eller Blu-ray Disc-indhold,
som bruges eller afspilles med dette
produkt, og (ii) se vores website
(http://esupport.sony.com/) for de
seneste oplysninger. Små børns syn
(især dem under seks år) udvikler
sig stadig. Søg læge (f.eks. en børnelæge
eller øjenlæge), før du giver små
børn lov til at se 3D-videobilleder.
Voksne bør holde øje med små
børn for at være sikker på, at de
følger ovenstående anbefalinger.
Den trådløse transceiver
(EZW-RT50) og Blu-ray
Disc/DVD-modtageren
(HBD-E980W)
• Strømmen til enheden er ikke
afbrudt, så længe den er forbundet
til stikkontakten. Dette gælder
også, selvom der er slukket for
enheden.
• Da stikkontakten bruges til at
afbryde enhedens strømtilførsel,
skal du slutte enheden til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis
du bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks trække
netledningen ud af stikkontakten.
(til kunder i Australien)
Om 3D-videobilleder
(til kunder i Europa)
Nogle mennesker kan opleve
ubehag (f.eks. belastning af øjnene,
træthed eller utilpashed), når de ser
3D-videobilleder. Sony anbefaler
alle brugere at holde pause med
jævne mellemrum, når de ser
3D-videobilleder. Hvor længe
og hvor ofte, en person skal holde
pause, varierer fra person til person.
Du kan bedst selv finde ud af, hvad
der fungerer bedst for dig. Hvis du
oplever ubehag, skal du stoppe med
at se 3D-videobilleder, indtil ubehaget
er forsvundet. Kontakt eventuelt
en læge, hvis du mener, at der er
brug for det. Du bør også læse (i)
betjeningsvejledningen og/eller
advarselsmeddelelsen for andet
Se ”Wireless Product Compliance
Information” (medfølger).
Udstyret skal installeres og betjenes
med en mindsteafstand på 20 cm
mellem strålekilden og personens
krop (gælder ikke lemmer: hænder,
håndled, fødder og ankler).
Trådløs transceiver
(EZW-RT50) og
Blu-ray Disc/DVDhjemmebiografsystem
(BDV-E780W/BDV-E980W)
Kopibeskyttelse
Vær opmærksom på de avancerede
systemer til beskyttelse af indhold
på Blu-ray DiscTM- og DVD-medier.
Disse systemer, som kaldes AACS
(Advanced Access Content System)
og CSS (Content Scramble System),
kan indeholde restriktioner for
afspilning, analogt output og andre
lignende funktioner. Betjeningen
af dette produkt og restriktionerne
for det afhænger af købsdatoen, da
ledelsen bag AACS kan tilføje eller
ændre restriktionsregler efter
købsdatoen.
Ophavsret og varemærker
• Dette system fungerer med Dolby*
Digital og Dolby Pro Logic (II)adaptiv matrix surrounddekoder
og DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det
dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Fremstillet under følgende
amerikanske patentnumre:
5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762;
6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 og
andre udstedte og anmeldte
patenter i USA og andre
lande. DTS, DTS-HD og
symbolet er registrerede
varemærker, og DTS-HD
Master Audio og DTSlogoerne er varemærker
tilhørende DTS, Inc..
Produkt indeholder
software. © DTS, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.
• Dette system har indbygget HighDefinition Multimedia Interfaceteknologi (HDMITM).
HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
• Java er et varemærke tilhørende
Oracle og/eller dets affilierede
selskaber.
• ”BD-LIVE” og ”BONUSVIEW”
er varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• ”Blu-ray Disc” er et varemærke.
• Logoerne ”Blu-ray Disc”,
”DVD+RW”, ”DVD-RW”,
”DVD+R”, ”DVD-R,” ”DVD
VIDEO” og ”CD” er varemærker.
• ”Blu-ray 3D” og ”Blu-ray 3D”-logoet
er varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
3DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk02saf.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 4 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
• ”BRAVIA” er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• ”AVCHD” og ”AVCHD”-logoet
er varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• , ”XMB” og ”xross media bar”
er varemærker tilhørende Sony
Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• ”PLAYSTATION” er et varemærke
tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
• Musik- og videogenkendelsesteknologi og relaterede data
leveres af Gracenote®. Gracenote
er industristandarden for levering
af musikgenkendelsesteknologi
og relateret indhold.
Se www.gracenote.com angående
yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musikog video-relaterede data fra
Gracenote, Inc., copyright © 2000
til i dag Gracenote. Gracenotesoftware, copyright © 2000 til
i dag Gracenote. Ét eller flere
patenter, som ejes af Gracenote,
gælder for dette produkt og denne
service. Se Gracenote-websiden
angående en ikke-udtømmende
liste over gældende Gracenotepatenter. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote-logo
og -logotype samt ”Powered by
Gracenote”-logoet er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Gracenote
i USA og/eller andre lande.
• Wi-Fi CERTIFIEDTM-logoet er et
certificeringsmærke tilhørende
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected SetupTM-mærket
er et mærke tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• ”Wi-Fi CERTIFIEDTM” og ”Wi-Fi
Protected SetupTM” er varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• ”PhotoTV HD” og ”PhotoTV HD”logoet er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er givet
i licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano og iPod touch er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc.
i USA og andre lande.
• ”Made for iPod” og ”Made for
iPhone” betyder, at noget
elektronisk tilbehør er lavet med
særligt henblik på at blive sluttet
til en iPod eller iPhone, og at
tilbehøret er blevet certificeret af
producenten til at opfylde Apples
standarder vedrørende ydelse.
Apple er ikke ansvarlig for brugen
af denne enhed eller enhedens
overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige
standarder. Bemærk, at brugen af
dette tilbehør sammen med iPod
eller iPhone kan påvirke trådløs
funktionalitet.
• Windows Media er enten et
registreret varemærke eller
varemærke tilhørende
Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt gør brug af teknologi
til beskyttelse af ophavsret for
Microsoft. Brug eller distribution
af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden nødvendig
licens(er) fra Microsoft.
Indholdsejere bruger Microsoft
PlayReadyTM-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres
ophavsret, herunder ophavsretligt
beskyttet indhold. Dette produkt
benytter PlayReady-teknologi til
at skaffe adgang til PlayReadybeskyttet-indhold og/eller
WMDRM-beskyttet-indhold.
Hvis produktet ikke giver
tilstrækkelige restriktioner
for brug af indhold, kan
indholdsejerne kræve af Microsoft,
at de annullerer produktets
mulighed for at bruge PlayReadybeskyttet-indhold. Annullering
skulle ikke påvirke ubeskyttet
indhold eller indhold, der er
beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan
kræve af dig, at du opgraderer
PlayReady til at skaffe adgang til
deres indhold. Hvis du afviser en
opgradering, vil du ikke kunne få
adgang til indhold, der kræver
denne opgradering.
• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIEDTM er varemærker,
servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
• Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere.
• Andre navne på systemer og
produkter er generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive
producenter. Symbolerne TM og ®
bruges ikke i denne vejledning.
4DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk02saf.fm]
dk_book.book Page 5 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i disse
betjeningsvejledninger
beskriver knapper på
fjernbetjeningen. Du kan
også bruge knapperne på
enheden, hvis de har samme
eller tilsvarende navne som
knapperne på fjernbetjeningen.
• I denne vejledning bruges
”disk” som en generel
henvisning til BD'er, DVD'er,
Super Audio CD'er og CD'er,
medmindre andet er angivet
i teksten eller illustrationerne.
• Anvisningerne i denne
vejledning gælder for
BDV-E980W og BDV-E780W.
Eksemplerne er taget fra
model BDV-E980W.
Betjeningsmæssige forskelle
angives i teksten, f.eks.
”kun BDV-E980W”.
• Nogle illustrationer er
gengivet som typetegninger,
der kan være anderledes
end de konkrete produkter.
• Elementerne på tv-skærmen
varierer fra sted til sted.
• Standardindstillingen
er understreget.
5DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk_TOC.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 6 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Indhold
Om denne betjenings-vejledning..............5
Udpakning ...................................................7
Oversigt over dele og knapper ................10
Introduktion
Trin 1: Installation af systemet ........ 16
Trin 2: Tilslutning af systemet ......... 20
Trin 3: Tilslutning til netværket....... 27
Trin 4: Opsætning af det
trådløse system .......................... 28
Trin 5: Udførelse af
Lynopsætning............................. 29
Trin 6: Valg af kilde........................... 30
Trin 7: Surroundsound ..................... 31
Afspilning
Afspilning af en disk.................................34
Afspilning fra en USB-enhed ..................35
Brug af iPod/iPhone .................................36
Afspilning via netværk .............................38
Tilgængelige elementer ............................40
Lydindstilling
Valg af en effekt, der passer til kilden ......43
Valg af lydformat, flersprogede
spor eller kanal ...................................43
Multipleks broadcast-lyd .........................44
Tuner
Brug af radioen..........................................45
Brug af radiodatasystemet (RDS) ...........46
Andre betjeningsmuligheder
Sådan spares strøm i standby ..................52
Brug af internettet.....................................53
Flere indstillinger af det trådløse
system ..................................................54
Opsætning af netværket...........................55
Indstillinger og justeringer
Brug af opsætningsmenuen.....................59
[Indstillingsvejledning
for fjernbetjening]..............................60
[Netværksopdatering]..............................60
[Skærmindstillinger] ................................60
[Indstillinger for lyd]................................61
[BD/DVD-visningsindstillinger]............62
[Indstillinger for børnesikring]...............63
[Musikindstillinger] .................................63
[Systemindstillinger] ................................63
[Netværksindstillinger]............................64
[Lynopsætning].........................................65
[Nulstilling] ...............................................65
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ...........................................66
Bemærkninger om diske..........................67
Fejlfinding..................................................68
Understøttede diske..................................74
Understøttede filtyper..............................75
Understøttede lydformater......................76
Specifikationer...........................................77
Liste over sprogkoder...............................79
Indeks .........................................................80
Brug af funktionen Kontrol til HDMI
til ”BRAVIA” Sync.............................47
Automatisk kalibrering
af indstillinger.....................................48
Indstilling af højttalerne...........................49
Brug af timerfunktionen ..........................50
Deaktivering af enhedens knapper.........50
Betjening af tv'et og andre
komponenter med
den medfølgende fjernbetjening ......51
6DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 7 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Udpakning
BDV-E980W
• Fronthøjttalere (2)
• Højttalernes bundlåg (4)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Fødder (4)
• Til iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Front- og surroundhøjttalernes
• USB-kabel (1)
nederste dele (4)
• Surroundhøjttalere (2)
• Surroundforstærker (1)
• Skruer (sølv) (4)
• Trådløse transceivere (2)
• Skruer (sorte) (12)
• Centerhøjttaler (1)
• FM-ledningsantenne (1)
• Subwoofer (1)
eller
• Betjeningsvejledning
• Hurtig installationsvejledning
• Vejledning til installation
af højttalere
• Information om softwarelicens
• Wireless Product Compliance
Information (kun modeller
i Europa)
• Videokabel (1)
• Fjernbetjening (1)
• Højttalerkabler
(5, rød/hvid/grøn/grå/blå)
• R6-batterier (AA) (2)
7DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 8 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
BDV-E780W
• Fronthøjttalere (2)
• FM-ledningsantenne (1)
• Surroundforstærker (1)
eller
• Videokabel (1)
• Trådløse transceivere (2)
• Surroundhøjttalere (2)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Betjeningsvejledning
• Hurtig installationsvejledning
• Vejledning til installation
af højttalere
• Information om softwarelicens
• Wireless Product Compliance
Information
• Subwoofer (1)
• Til iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Højttalerkabler
(3, blå/grå/grøn)
• USB-kabel (1)
8DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk03par.fm]
dk_book.book Page 9 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Klargøring af fjernbetjeningen
Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol
vender korrekt.
9DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 10 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Frontpanel
VOL
A Frontpaneldisplay
B Soft-touch-knapper/-indikatorer
Z (åbn/luk) (side 34)
Åbner og lukker diskskuffen.
C
VOL
FUNCTION
-port (USB) (side 35)
Bruges til tilslutning af en USB-enhed.
D Strømindikator
Lyser, når systemet er tændt.
N (afspil)
E Diskskuffe (side 34)
Starter eller genoptager en afspilning
(genoptag afspilning).
Afspiller et diasshow, når der isættes en disk
med JPEG-billedfiler.
F "/1 (tændt/standby)/
fjernbetjeningsmodtager
x (stop)
Stopper afspilningen og husker stoppunktet
(genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en titel/et spor
er det sidste punkt, du afspillede, eller det
sidste billede i en billedmappe.
VOL +/–
Justerer systemets lydstyrke.
FUNCTION
Vælger en kilde til afspilning.
Tænder enheden eller sætter den på standby.
Om soft-touch-knapper/-indikatorer
Disse knapper fungerer, når soft-touchknapindikatorerne lyser.
Du kan slå indikatorerne til og fra med indstillingen
[Illumination/display] (side 63). Når du indstiller
[Illumination/display] til [Simpel/Fra], slukkes
indikatorerne. I denne situation kan du berøre
enhver soft-touch-knap. Når indikatorerne lyser,
kan du berøre den ønskede knap.
Bemærk
• Disse knapper virker ved let berøring. Du må ikke
trykke hårdt på dem.
10DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 11 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Frontpaneldisplay
Om indikatorer på frontpaneldisplayet
A Viser systemets afspilningsstatus.
F Lyser, når lyden er slået fra.
B Lyser, når gentaget afspilning er aktiveret.
G Viser systemets status som f.eks.
radiofrekvens.
C Lyser, når der modtages stereolyd
(kun radio).
D Lyser, når systemet afspiller via funktionen
PARTY STREAMING.
E Lyser, når HDMI (OUT)-stikket er sluttet
korrekt til HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection)-kompatibelt udstyr
med HDMI- eller DVI (Digital Visual
Interface)-indgang.
H Lyser, når der modtages et 720p/1080i/
1080p-videosignal fra HDMI (OUT)-stikket
eller et 720p/1080i-videosignal fra
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene*.
* COMPONENT VIDEO OUT-stik er monteret
på ikke-europæiske/ikke-saudiarabiske modeller.
11DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 12 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Bagpanel
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
COMPONENT VIDEO OUT
SUBWOOFER
CENTER
Y
PB
OUT
ARC
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
IN 1
EZW-RT50
L
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
AUDIO IN
ECM-AC2
IN 2
FM
COAXIAL
75
R
VIDEO OUT
LAN (100)
TV
AUDIO
A.CAL MIC
ANTENNA
A SPEAKERS-stik (side 20)
G A.CAL MIC-stik (side 29, 48)
B COMPONENT VIDEO OUT-stik (side 22)
(til ikke-europæiske/ikke-saudiarabiske
modeller)
H AUDIO (AUDIO IN L/R)-stik (side 24)
C
-port (USB) (side 35)
D SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)-stik
(side 24)
E Port til trådløs transceiver (EZW-RT50)
(side 28)
I TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stik (side 22)
J LAN (100)-stik (side 27)
K HDMI (IN 2)-stik (side 24)
L HDMI (IN 1)-stik (side 24)
M HDMI (OUT)-stik (side 22)
N VIDEO OUT-stik (side 22)
F ANTENNA (FM COAXIAL 75 Ω)-stik
(side 26)
12DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 13 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Surroundforstærker
Bagpanel
Frontpanel
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
EZW-RT50
SECURE LINK
LINK/STANDBY
A "/1 (afbryder)
C Port til trådløs transceiver (EZW-RT50)
Tænder/slukker surroundforstærkeren.
B LINK/STANDBY-indikator
Du kan kontrollere statussen for den trådløse
transmission mellem hovedenheden og
surroundforstærkeren.
Indikator
Status
Lyser grønt.
Systemet tændes, den trådløse
transmission aktiveres, og
surroundsignalerne modtages.
Bliver orange.
Systemet tændes, den trådløse
transmission aktiveres med
funktionen Secure Link, og
surroundsignalerne modtages.
Blinker grønt
hurtigt.
Den trådløse transceiver er
ikke sat korrekt i porten til
den trådløse transceiver.
D SPEAKERS-stik
E SECURE LINK-knap (side 54)
Starter funktionen Secure Link.
Blinker
Den trådløse transmission
langsomt grønt er deaktiveret.
eller orange.
Lyser rødt.
Surroundforstærkeren er sat på
standby, mens systemet er sat
på standby, eller den trådløse
transmission er deaktiveret.
Lyser ikke.
Surroundforstærkeren
er slukket.
Blinker rødt.
Surroundforstærkerens
beskyttelse er aktiveret.
13DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 14 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
A Z (åbn/luk)
Fjernbetjening
Åbner og lukker diskskuffen.
Nedenfor beskrives kun knapperne til
systembetjening. Se ”Betjening af tv'et og
andre komponenter med den medfølgende
fjernbetjening” (side 51) for knapperne til
betjening af tilsluttede enheder.
SPEAKERS TVyAUDIO
Vælger, om lyden fra tv'et skal udsendes via
systemets højttalere eller tv'ets højttaler(e).
Denne funktion virker kun, når [Kontrol
til HDMI] er indstillet til [Til] (side 63).
AV "/1 (tændt/standby) (side 51)
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
"/1 (tændt/standby) (side 29, 45)
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
Tænder systemet eller sætter det i standby.
2
9
ENTER
0
3
TOP MENU
Tænder tv'et eller en anden komponent
eller sætter det i standbytilstand.
POP UP/ MENU
B Nummerknapper (side 46, 51)
Indtast titel/kapitelnummer, forudindstillet
stationsnummer osv.
ENTER
Åbner et valgt element.
C Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
4
TOOLS
OPTIONS
RETURN
FUNCTION
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
Genvejsknapper til valg af elementer i menuer
på nogle BD'er (kan også bruges til Java-baseret
interaktiv betjening af BD'er).
D TOP MENU
Åbner eller lukker topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
POP UP/MENU
8
PROG
Åbner eller lukker BD-ROM'ens pop
op-menu eller menuen på en DVD.
DISPLAY
7
SLEEP
• Knap nummer 5 og knappen
, PROG +
og N er blindfingermarkeringsknapper.
Brug blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, når du betjener fjernbetjeningen.
• Navne på knapper, som fungerer, når du har
trykket på knapperne TV eller STB, er angivet
med gul eller grøn mærkat.
OPTIONS (side 30, 40, 53)
Viser indstillingsmenuen på tv-skærmen
eller frontpaneldisplayet. (Stedet afhænger
af den valgte funktion.)
RETURN
Skifter til forrige visning.
C/X/x/c
Flytter markeringen til et vist element.
(åbn)
Åbner et valgt element.
14DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 15 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
E FUNCTION (side 30, 45)
G
Vælger en kilde til afspilning.
(slå lyd fra)
Slår lyden fra midlertidigt.
HOME (side 29, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 59)
(lyd) (side 43, 44)
Åbner og lukker startmenuen på systemet.
Vælger lydformat/spor.
SOUND MODE (side 43)
2 (lydstyrke) +/– (side 45)
Vælger en lydtilstand.
Justerer lydstyrken.
F Knapper til betjening af afspilning
DISPLAY (side 34, 38, 53)
Se afsnittet ”Afspilning” (side 34).
Viser oplysninger om afspilning
og webbrowser på tv-skærmen.
Viser den forudindstillede radiostation,
frekvens osv. på frontpaneldisplayet.
Viser streamede oplysninger/afkodningssstatus på frontpaneldisplayet, når funktionen
er indstillet til noget andet end ”BD/DVD”.
Når systemet er indstillet til funktionen
”HDMI1,” ”HDMI2,” ”TV” eller ”SAT/
CABLE”, vises streamede oplysninger/
afkodningssstatus kun, når der modtages
et digitalt signal.
De streamede oplysninger/afkodningssstatus
vises måske ikke for den aktuelle stream
eller det element, der afkodes.
./> (forrige/næste)
Spring til foregående/næste kapitel,
spor eller fil.
(afspil igen/gå frem)
Afspiller kort den aktuelle sekvens
i 10 sekunder/går hurtigt fremad
i den aktuelle sekvens i 15 sekunder.
m/M (hurtig/langsom/frys billede)
Gå hurtigt tilbage/hurtigt fremad på en disk
under afspilningen. Hver gang du trykker
på knappen, ændres søgehastigheden.
Tryk på en af disse knapper i mere end
et sekund i pausetilstand for at afspille
i slowmotion. Tryk på en af knapperne
i pausetilstand for at afspille et billede
ad gangen.
Slowmotion og afspilning af et enkelt billede
er ikke tilgængelig for Blu-ray 3D-diske.
N (afspil)
Starter eller genoptager en afspilning
(genoptag afspilning).
Aktiverer ettryksafspilning (side 47),
når systemet er tændt og indstillet til
”BD/DVD”-funktion.
X (pause)
Sætter en afspilning på pause eller genoptager
afspilningen.
x (stop)
Stopper afspilningen og husker stoppunktet
(genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en titel/et spor
er det sidste punkt, du afspillede, eller
det sidste billede i en billedmappe.
SLEEP (side 50)
Indstiller timerfunktionen.
H
(undertekster) (side 62)
Vælger sprog for undertekster, hvis der
er optaget undertekster på flere sprog på
en BD-ROM/DVD VIDEO.
I Betjeningsknapper (side 51)
Skifter komponent, som skal betjenes
med fjernbetjeningen.
BD: Du kan betjene dette Blu-ray Disc/
DVD-hjemmebiografsystem.
TV: Du kan betjene et tv.
STB: Du kan betjene en kabelboks, digital
satellitmodtager, digital videomodtager osv.
(favoritter)
Viser det internetindhold, der er føjet til
favoritterlisten. Du kan gemme 18 favoritter.
Knapper til betjening af radio
Se afsnittet ”Tuner” (side 45).
PRESET +/–
TUNING +/–
15DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 16 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Introduktion
Introduktion
Trin 1: Installation af systemet
Placering af systemet
Placer systemet som vist på tegningen nedenfor.
A
B
F
C
G
D
A Venstre fronthøjttaler (L)
B Højre fronthøjttaler (R)
C Centerhøjttaler
D Venstre surroundhøjttaler (L)
E Højre surroundhøjttaler (R)
F Subwoofer
G Enhed
H Surroundforstærker
E
H
Bemærk
• Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret,
poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
• Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.
Tip
• Oplysninger om samling af højttalerne findes i den medfølgende ”Vejledning til installation af højttalere”.
(kun BDV-E980W)
• Du kan montere højttalerne på væggen. Se den medfølgende ”Vejledning til installation af højttalere”.
16DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 17 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Om subwooferens højttalerkabel
Subwooferens underside
Når indpakning er åbnet:
Højttalerkablet tilsluttes.
Bemærk
• Du kan undgå at kortslutte højttalerne ved at sikre dig, at højttalerkablet ikke er tilsluttet som i følgende eksempler.
Hvis der er fejl, skal du rette dem.
Eksempler på forkert tilslutning af højttalerkabler
En afisoleret ende af et højttalerkabel, der
er i kontakt med en anden højttalerklemme
Afisolerede kabelender er i kontakt med hinanden,
da der er fjernet for meget isolering
17DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
Introduktion
Du kan arrangere subwooferens højttalerkabel ved at ændre dets vinkel ud fra undersiden af subwooferen.
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 18 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Introduktion
Installation af subwooferen, så den brede side vender fremad
Mod lyttepositionen
1
Sæt højttalerkablet fast i holderen til højre for højttalerklemmen.
Højttalerkablets holder til højre
for højttalerklemmen
Højttalerkabel
2
Før højttalerkablet gennem mellemrummet langs siden af subwooferen.
Mellemrum
18DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 19 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Installation af subwooferen, så den smalle side vender fremad
Introduktion
Mod lyttepositionen
1
Sæt højttalerkablet fast i holderen til venstre for højttalerklemmen.
Højttalerkablets holder til venstre
for højttalerklemmen
Højttalerkabel
2
Før højttalerkablet gennem mellemrummet langs siden af subwooferen.
Mellemrum
19DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 20 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Introduktion
Trin 2: Tilslutning af systemet
Yderligere oplysninger om tilslutning af systemet findes på følgende sider.
Slut ikke hovedenhedens og surroundforstærkerens netledning til en stikkontakt i væggen, før alle
andre forbindelser er oprettet.
Oplysninger om samling af højttalerne findes i den medfølgende ”Vejledning til installation af højttalere”.
(kun BDV-E980W)
Bemærk
• Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter ned
til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges.
Tilslutning af højttalerne
Sådan kobles højttalerkablerne til højttaleren
Du skal slutte et højttalerkabel til hver af følgende højttalere:
• BDV-E980W: Front-, center- og surroundhøjttalere.
• BDV-E780W: Center- og surroundhøjttalere.
Højttalerkablernes stik og kabelkappe er farvekodet alt efter højttalertypen.
Sørg for at sætte højttalerkablet i den korrekte indgang på højttalerne: Højttalerkablet med farvet
kabelkappe skal sluttes til 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sluttes til #. Du må ikke
sætte højttalerkablets isolering (gummioverflade) ind i højttalerklemmerne.
Kabelkappe
Stik
Bagsiden eller undersiden af højttaleren
(+)
(–)
20DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 21 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Sådan sluttes højttalerkablerne til enheden og surroundforstærkeren
Hvid
(Venstre
fronthøjttaler (L))
Lilla
(Subwoofer)
Rød
(Højre
fronthøjttaler (R))
Grøn
(Centerhøjttaler)
Grå
(Højre surroundhøjttaler (R))
Blå
(Venstre surroundhøjttaler (L))
L
SPEAKERS
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
FRONT R
Enhedens bagpanel
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
Surroundforstærkerens bagpanel
21DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
Introduktion
Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden og surroundforstærkeren.
Når enheden sluttes til surroundforstærkeren, skal stikket sættes i, indtil der høres et klik.
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 22 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Introduktion
Tilslutning af tv'et
Slut systemet til dit tv for at få vist billedet af systemet på tv'et og høre tv-lyden via systemets højttalere.
Vælg tilslutningsmetoden i henhold til stikkene og funktionerne på dit tv.
• Hvis dit tv har et HDMI-stik, der er mærket ”ARC*”: Tilslutning A
• Hvis dit tv har et HDMI-stik: Tilslutning A og D
• Hvis dit tv har komponentvideoindgangsstik (til ikke-europæiske/ikke-saudiarabiske modeller):
Tilslutning B og D
• Hvis dit tv ikke har nogen af ovenstående stik: Tilslutning C og D
Lydtilslutning
Videotilslutninger
A
B
C
D
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Komponent
videokabel
(medfølger ikke)
Videokabel
(medfølger ikke)
Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
Billedkvalitet
TV
HDMI IN
COMPONENT VIDEO IN
Y
PB
PR
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Grøn
Rød
Gul
Blå
Signalflow
: Videosignal
: Lydsignal
A
eller
B
C
eller
D
**
Blå
Enhedens bagpanel
Grøn
Gul
Rød
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
OUT
VIDEO OUT
DIGITAL IN
OPTICAL
PR
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ”Om Audio Return Channel” (side 23).
** Kun hvis tv'et er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.
22DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 23 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
A Tilslutning med HDMI-kabel
Om Audio Return Channel
En HDMI-kabeltilslutning udsender også digitale lydsignaler fra tv'et, hvis tv'et er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel. Du behøver ikke lave en separat lydtilslutning for at høre lyden fra
tv'et. Oplysninger om indstilling af funktionen Audio Return Channel finder du under [Audio Return
Channel] (side 63).
B Tilslutning med komponentvideokabel (til ikke-europæiske/ikke-saudiarabiske
modeller)
Hvis dit tv ikke har et HDMI-stik, men er udstyret med komponentvideoindgangsstik, skal tv'et tilsluttes
med et komponentvideokabel. Billedkvaliteten forbedres i forhold til, hvis tilslutningen udføres med et
videokabel.
Når tilslutningen udføres med et komponentvideokabel, skal du vælge typen af udgangssignal
i Lynopsætning (side 29).
C Tilslutning med videokabel
Hvis dit tv ikke har et HDMI-stik eller et komponentvideoindgangsstik, kan du oprette denne tilslutning.
D Tilslutning med digitalt optisk kabel
Denne tilslutning udsender et lydsignal fra tv'et til systemet. Opret denne forbindelse for at lytte til tvlyden via systemet. Med denne tilslutning modtager systemet et Dolby Digital-multipleks broadcast-signal,
der gør det muligt at afspille multipleks broadcast-lyd.
Bemærk
• Du kan høre tv-lyden ved at vælge funktionen ”TV” (side 30).
• Hvis dit tv ikke har et digitalt optisk udgangsstik, kan du forbinde systemet og tv'et med et lydkabel, så du kan høre
tv-lyden via systemet. Yderligere tilslutningsoplysninger findes i afsnittet ”Tilslutning af andre komponenter” (side 24).
23DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
Introduktion
Hvis dit tv har et HDMI-stik, skal tv'et tilsluttes med et HDMI-kabel. Billedkvaliteten forbedres i forhold
ti andre typer af tilslutning.
Når tilslutningen udføres med et HDMI-kabel, skal du vælge typen af udgangssignal, når du foretager
Lynopsætning (side 29).
Der er oplysninger om flere HDMI-indstillinger under ”[HDMI-indstillinger]” (side 63).
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 24 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Introduktion
Tilslutning af andre komponenter
Hvis en komponent, som du vil slutte til systemet, har et HDMI (OUT)-stik
Du kan tilslutte en komponent, som har et HDMI (OUT)-stik, f.eks. en set-top-boks/digital satellitmodtager
eller PLAYSTATION®3 osv. med et HDMI-kabel. En HDMI-kabelforbindelse kan både sende videoog lydsignaler. Hvis du tilslutter systemet og komponenten ved hjælp af et HDMI-kabel, kan du nyde
digitale billeder og lyd af høj kvalitet via HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket.
Enhedens bagpanel
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Brug HDMI (IN 1) eller HDMI (IN 2).
Til HDMI OUT-stikket på en set-top-boks/digital
satellitmodtager eller PLAYSTATION®3 osv.
HDMI OUT
Bemærk
• Videosignaler fra HDMI (IN 1/2)-stikkene sendes kun til HDMI (OUT)-stikket, hvis funktionen ”HDMI1” eller
”HDMI2” er valgt.
• Du skal måske ændre indstillingen for lydudgangen for at kunne udsende et lydsignal fra HDMI (IN 1/2)-stikket til
HDMI (OUT)-stikket. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [Lydudgang] i [Indstillinger for lyd] (side 62).
• Du kan ændre lydindgangen for komponenten, som er sluttet til HDMI (IN 1)-stikket, til TV (DIGITAL IN OPTICAL)stikket. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [HDMI1-lydindgangstilstand] i [HDMI-indstillinger] (side 63).
(kun modeller i Europa.)
24DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 25 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Hvis komponenten ikke har et HDMI OUT-stik
TV
Videoudgang
Komponent
Lydudgang
Signalflow
System
: Videosignal
: Lydsignal
Hvis komponenten kun afspiller lyd, skal du slutte komponentens lydudgang til systemet.
Vælg tilslutningsmetoden i henhold til stikkene på komponenten.
• Komponent med digitalt koaksialt udgangsstik: A
• Komponent uden digitalt koaksialt udgangsstik: B
Enhedens bagpanel
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
AUDIO IN
R
AUDIO
: Signalflow
Hvid
Rød
A Digitalt koaksialkabel
(medfølger ikke)
B Lydkabel
(medfølger ikke)
Rød
Hvid
Til digitalt koaksialt udgangsstik
på videobåndoptager eller digital
satellitmodtager, osv.
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUDIO OUT
Til lydudgangsstik på videobåndoptager,
digital satellitmodtager, PlayStation eller
bærbar lydkilde osv.
Bemærk
• Hvis du foretager ovenstående tilslutning, skal du indstille [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger]
til [Fra] (side 63).
• Du kan høre komponentlyden ved at vælge funktionen ”SAT/CABLE” for tilslutning A eller funktionen ”AUDIO”
for tilslutning B (side 30).
25DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
Introduktion
Tilslut systemet, så videosignaler fra systemet og en anden komponent sendes til tv'et, og lydsignalerne
fra komponenten sendes til systemet som følger.
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 26 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Introduktion
Tilslutning af antenne
Enhedens bagpanel
FM
COAXIAL
75
ANTENNA
eller
FM-ledningsantenne
(medfølger)
Bemærk
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
Tip
• Hvis du har dårlig FM-modtagelse, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte enheden til
en udendørs FM-antenne.
26DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 27 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Trin 3: Tilslutning til netværket
Introduktion
Bemærk
• Hvis du skal slutte systemet til netværket, skal du angive netværksindstillinger, der passer til dit brugermiljø
og komponenterne. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet ”Opsætning af netværket” (side 55) og
”[Netværksindstillinger]” (side 64).
Vælg den metode, der passer til dit LAN-miljø (Local Area Network).
• Hvis du bruger trådløst LAN
Hvis systemet har indbygget Wi-Fi, og du kan slutte systemet til netværket ved at angive
netværksindstillingerne.
• Hvis du bruger noget andet end trådløst LAN
Opret forbindelse til netværket via en LAN-kabeltilslutning som følger.
Internet
LAN (100)
Enhedens bagpanel
ADSL-modem/
kabelmodem
ETHER
Bredbåndsrouter
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Bemærk
• Afstanden mellem enheden og den trådløse LAN-router afhænger af brugsmiljøet. Hvis systemet ikke kan oprette
forbindelse til netværket, eller netværksforbindelsen er ustabil, skal du placere enheden og den trådløse LAN-router
tættere på hinanden. Hvis du ikke kan placere enheden og den trådløse LAN-router tættere på hinanden, skal du
bruge USB-adapteren til trådløst LAN (kun Sony UWA-BR100*) som ekstraudstyr.
• Hvis du skal oprette forbindelse til et trådløst LAN med et 5 GHz frekvensbånd, skal du have USB-adapteren til
trådløst LAN (kun Sony UWA-BR100*) som ekstraudstyr.
* Fra og med november 2010. USB-adapteren til trådløst LAN er muligvis ikke tilgængelig i alle regioner/lande.
• Du kan finde oplysninger om netværksindstillinger på følgende Sony-supportside:
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
27DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 28 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Introduktion
4
Trin 4: Opsætning af det
trådløse system
Enheden sender lyd til den surroundforstærker,
der er sluttet til surroundhøjttalerne. Udfør
følgende trin for at aktivere den trådløse
transmission.
1
Sæt den trådløse transceiver i enheden.
Tryk på "/1 for at tænde systemet.
"/1
5
Tilslut surroundforstærkerens
netledning.
LINK/STANDBY-indikator
Enhedens bagpanel
LINK/STANDBY
Når den trådløse transmission er aktiveret,
lyser indikatoren LINK/STANDBY grønt.
Hvis indikatoren LINK/STANDBY ikke
begynder at lyse, skal du læse afsnittet
”Surroundforstærker” (side 13) og
”Trådløs lyd” (side 71).
0
-RT5
EZW
Trådløs transceiver
2
Sæt den trådløse transceiver
i surroundforstærkeren.
Surroundforstærkerens bagpanel
EZ
Surroundforstærkeren skifter automatisk til
standby (indikatoren LINK/STANDBY lyser
rødt), når hovedenheden er i standby, eller
når den trådløse transmission deaktiveres.
Surroundforstærkeren tændes automatisk
(indikatoren LINK/STANDBY lyser grønt),
når hovedenheden tændes, og når den trådløse
transmission aktiveres.
Sådan angives den trådløse forbindelse
T50
W-R
Trådløs transceiver
3
Om standby
Tilslut hovedenhedens netledning.
Der kan opstå interferens, hvis du bruger flere
trådløse produkter, eller dine naboer bruger
trådløse produkter. For at undgå dette kan du
angive den trådløse forbindelse for at forbinde
hovedenheden med surroundforstærkeren
(funktionen Secure Link). Yderligere oplysninger
finder du i afsnittet ”Flere indstillinger af
det trådløse system” (side 54).
Sørg for, at alle tilslutninger i ”Trin 2:
Tilslutning af systemet” (side 20) er
korrekte, før du tilslutter netledningen.
28DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 29 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
5
Udfør følgende indstilling i henhold til
tilslutningsmetoden (side 22).
• Tilslutning med HDMI-kabel: Følg den
vejledning, der vises på tv-skærmen.
• Tilslutning med komponentvideokabel
(til ikke-europæiske/ikke-saudiarabiske
modeller): Vælg billedkvaliteten.
Der er følgende indstillinger, fra laveste
til højeste billedkvalitet: 480i/576i,
480p/576p, 720p og 1080i.
Følg nedenstående trin for at bruge systemet
med de grundlæggende justeringer.
De viste elementer afhænger af modellen
for det pågældende land.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Bemærk
• BD-ROM-afspilning af beskyttet indhold
via komponentvideoudgang understøttes
kun ved udgangsopløsningen 480i/576i.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
”Kopibeskyttelse” (side 3).
C/X/x/c,
HOME
1
2
• Tilslutning med videokabel: Vælg [16:9]
eller [4:3], så billedet vises korrekt.
Tænd tv'et.
Slut kalibreringsmikrofonen til
A.CAL MIC-stikket på bagpanelet.
Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau
ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger
ikke). Fronten af hver højttaler skal vende
ind mod kalibreringsmikrofonen, og der
må ikke stå noget mellem højttalerne og
kalibreringsmikrofonen.
3
4
Udfør [Lynopsætning]. Følg vejledningen
på skærmen for at angive de grundlæggende
indstillinger med C/X/x/c og
.
Tryk på [/1.
Yderligere oplysninger om
[Autokalibrering] i [Lynopsætning] finder
du i afsnittet ”Automatisk kalibrering
af indstillinger” (side 48).
Sådan åbnes skærmen Lynopsætning igen
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
Skift indgangsvælger på tv'et, så
systemets signal vises på tv-skærmen.
2
3
Skærmen Lynopsætning til valg af
skærmsprog vises.
4
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [Lynopsætning],
og tryk derefter på
.
Tryk på C/c for at vælge [Start], og tryk
derefter på
.
Skærmen Lynopsætning vises.
Lynopsætning - Skærmsprog
Vælg det sprog der skal vises på denne enhed.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
29DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
Introduktion
Trin 5: Udførelse af
Lynopsætning
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 30 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Introduktion
Trin 6: Valg af kilde
Du kan vælge en afspilningskilde.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil den
ønskede funktion vises på frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på FUNCTION, ændres
funktionen som følger.
”BD/DVD” t ”FM” t ”HDMI1” t
”HDMI2” t ”TV” t ”SAT/CABLE” t
”AUDIO” t ”BD/DVD” t …
Funktion
Kilde
”BD/DVD”
Disk, USB-enhed, iPod/iPhone
eller netværksenhed, der skal
afspilles af systemet
”FM”
FM-radio (side 45)
”HDMI1”/
”HDMI2”
Komponent, der er sluttet til
HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)stikket på bagpanelet (side 24)
”TV”
En komponent (tv osv.), der
er sluttet til TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-stikket på bagpanelet,
eller et tv, der er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel,
som er sluttet til HDMI (OUT)stikket på bagpanelet (side 22)
”SAT/CABLE”
Komponent, der er sluttet til
SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL)-stikket på bagpanelet
(side 24)
”AUDIO”
Komponent, der er sluttet til
AUDIO (AUDIO IN L/R)stikkene på bagpanelet (side 24)
30DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 31 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Trin 7: Surroundsound
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Valg af de ønskede surroundindstillinger
Indstillingsmetoden afhænger af funktionen.
Når du afspiller via funktionen ”BD/DVD”* eller ”FM”
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
Tryk på X/x for at vælge [Surround-indstilling], og tryk derefter på
.
Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede surround-indstilling vises på tv-skærmen.
Surroundindstillingerne beskrives i skemaet nedenfor.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
* Indstillinger af surroundsound gælder ikke for internetindhold.
Når du afspiller via funktionen ”HDMI1”, ”HDMI2”, ”TV”, ”SAT/CABLE” eller ”AUDIO”
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på frontpaneldisplayet.
2
3
Tryk flere gange på X/x, indtil ”SUR. SET” vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
or c.
Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede surroundindstilling vises på frontpaneldisplayet.
Surroundindstillingerne beskrives i skemaet nedenfor.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen slukkes på frontpaneldisplayet.
31DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
Introduktion
Når du har udført de tidligere beskrevne trin og starter afspilningen, er det nemt at opnå surroundsound.
Du kan også vælge forprogrammerede surroundindstillinger, der er tilpasset forskellige lydkilder.
De gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde biograflyd hjemme i stuen.
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 32 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Introduktion
Bemærk
• Når startmenuen vises på tv-skærmen, kan du ændre denne indstilling ved at vælge surround-indstillingen via
[Surround-indstilling] i [Indstillinger for lyd] i [Opsætning] (side 62).
Om højttaleroutput for hver surroundindstilling
Nedenstående skema beskriver indstillinger, der er tilgængelige, når alle højttalere er sluttet til enheden.
Standardindstillingen er [A.F.D. Multi] (”A.F.D. MULTI”).
Lyd fra
Surroundindstilling
Effekt
Afhængig af kilden.
[A.F.D. Standard]
”A.F.D. STD”
Systemet undertrykker kildens lydformat og gengiver lyden,
som den blev optaget/kodet.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
”A.F.D. MULTI”
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-kanalskilde: Systemet simulerer surroundsound fra
2-kanalskilder og sender lyden via 5.1-kanalshøjttalerne
ved at kopiere lyden fra 2-kanalskilden til hver højttaler.
• Flerkanalskilde: Systemet sender lyden via højttalerne
på basis af antal kanaler i kilden.
• [Dolby Pro Logic]
• 2-kanalskilde: Systemet simulerer surroundsound fra
”PRO LOGIC”
2-kanalskilder og sender lyden via 5.1-kanalshøjttalerne.
• [Dolby PL II Movie]
– [Dolby Pro Logic] (”PRO LOGIC”) udfører Dolby Pro
”PLII MOVIE”
Logic-afkodning.
– [Dolby PL II Movie] (”PLII MOVIE”) udfører Dolby Pro
Logic II movie-afkodning.
• Flerkanalskilde: Systemet sender lyden via højttalerne på
basis af antal kanaler i kilden.
• [DTS Neo:6 Cinema] • 2-kanalskilde: Systemet simulerer surroundsound fra
”NEO6 CIN”
2-kanalskilder og sender 6.1-kanalslyd.
• [DTS Neo:6 Music]
– [DTS Neo:6 Cinema] (”NEO6 CIN”) udfører DTS Neo:6
”NEO6 MUS”
Cinema-afkodning.
– [DTS Neo:6 Music] (”NEO6 MUS”) udfører DTS Neo:6
Music-afkodning.
• Flerkanalskilde: Systemet sender lyden via højttalerne på
basis af antal kanaler i kilden.
[2ch Stereo]
”2CH ST.”
Systemet sender lyden via fronthøjttalerne og subwooferen
uafhængigt af lydformat og antal kanaler.
Flerkanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler.
32DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 33 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
Bemærk
Tip
• Du kan også vælge surroundindstillingen via [Surround-indstilling] i [Indstillinger for lyd] (side 62).
• Til andre funktioner end ”BD/DVD” kan du undersøge, om [Dolby Pro Logic] (”PRO LOGIC”), [Dolby PL II Movie]
(”PLII MOVIE”) eller DTS Neo:6 er aktiveret, ved at trykke på DISPLAY gentagne gange, så de streamede
oplysninger/afkodningsstatus vises på frontpaneldisplayet.
33DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
Introduktion
• Når du vælger [A.F.D. Multi] (”A.F.D. MULTI”), alt efter disken eller kilden, kan den første del af lyden blive skåret
væk, når den optimale tilstand vælges automatisk. Hvis du vil undgå, at noget af lyden skæres væk, skal du vælge
[A.F.D. Standard] (”A.F.D. STD”).
• Når indgangssignalet er en tosproget udsendelse, virker [Dolby Pro Logic] (”PRO LOGIC”) og [Dolby PL II Movie]
(”PLII MOVIE”) ikke.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af surroundindstillingerne.
• Surroundindstillingerne aktiveres ikke, når du afspiller en Super Audio CD.
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 34 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
2
Gør klar til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
• Slut systemet til et netværk (side 27).
• Indstil [BD-internetforbindelse] til
[Tillad] (side 62).
Afspilning
Afspilning af en disk
3
Isæt en BD-ROM med BONUSVIEW/BD-LIVE.
Betjeningsmetoden afhænger af disken.
Se betjeningsvejledningen til disken.
Oplysninger om understøttede diske finder
du i afsnittet ”Understøttede diske” (side 74).
1
2
Indstil indgangsvælgeren på tv'et, så
systemets signal vises på tv-skærmen.
Tryk på Z, og læg en disk i diskskuffen.
Tip
• Hvis du vil slette data i USB-hukommelsen, skal du
vælge [Slet BD-data] i
[Video] og trykke på .
Alle de data, der er gemt i BUDA-mappen, slettes.
Brug af Blu-ray 3D
Du kan bruge Blu-ray 3D-diske med 3D-logoet*.
*
1
3
• Slut systemet til dit 3D-kompatible tv
ved hjælp af et HDMI-kabel med høj
hastighed (medfølger ikke).
• Indstil [3D-udgangsindst.] og
[Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
i [Skærmindstillinger] (side 60).
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
vises i hovedmenuen, og afspilningen
starter.
Hvis afspilningen ikke starter automatisk,
skal du vælge
i kategorien
[Video],
[Musik] eller
[Foto] og trykke på
.
2
Ilæg en Blu-ray 3D-disk.
Betjeningsmetoden afhænger af disken.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte
med disken.
Brug af BONUSVIEW/BD-LIVE
Nogle BD-ROM'er med ”BD-LIVE-logoet*”
indeholder bonusindhold og andre data, der
kan downloades.
Gør klar til Blu-ray 3D-diskafspilning.
Tip
• Se også betjeningsvejledningen til dit 3D-kompatible tv.
*
1
Tilslut USB-enheden i porten
på bagsiden af enheden.
(USB)
Til lokal lagring skal du bruge 1 GB eller
større USB-hukommelse.
Bagpanel
USB-hukommelse
34DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 35 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Visning af oplysninger om afspilning
Afspilning fra en USB-enhed
Du kan afspille video/musik/fotofiler på en
tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om understøttede filer finder du
i afsnittet ”Understøttede filtyper” (side 75).
Eksempel: Under afspilning af BD-ROM
1
Tilslut USB-enheden i porten
på systemet.
(USB)
Afspilning
Du kan kontrollere oplysningerne om en
afspilning ved at trykke på DISPLAY.
De viste oplysninger afhænger af disktypen
og systemets status.
Læs den betjeningsvejledning, der fulgte
med USB-enheden, før den tilsluttes.
Bagpanel
USB-enhed
Frontpanel
A Opløsning for output/videofrekvens
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
vinkel,
lyd,
undertekster)
E Oplysninger om afspilning
Viser afspilningstilstand, statuslinje
for afspilning, disktype, video-codec,
bithastighed, gentagelsestype, forløbet tid,
samlet spilletid
F Kapitelnummer
G Den aktuelt valgte vinkel
USB-enhed
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på C/c for at vælge
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryk på X/x to select
[USB-enhed
(front)] eller
[USB-enhed (bagside)],
og tryk derefter på
.
[Video],
Bemærk
• Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, når du tilslutter eller
fjerner en USB-enhed, for at undgå datafejl eller
beskadigelse af USB-enheden.
35DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 36 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Brug af iPod/iPhone
Du kan bruge musik/video/foto og oplade
batteriet på en iPod/iPhone via systemet.
Frontpanel
TV
eller
Bagpanel
Understøttede iPod/iPhone-modeller
Følgende iPod/iPhone-modeller understøttes.
Opdater din iPod/iPhone med den nyeste
software, før du bruger den med systemet.
VIDEO IN
Konsol for
iPod/iPhone
Made for iPod touch 4. generation, iPod touch
3. generation, iPod touch 2. generation,
iPod touch 1. generation, iPod nano 6. generation,
iPod nano 5. generation (videokamera),
iPod nano 4. generation (video), iPod nano
3. generation (video), iPod nano 2. generation
(aluminum), iPod nano 1. generation, iPod
5. generation (video), iPod classic, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
USB-kabel (medfølger)
V I D E O O UT
USB
Videokabel (medfølger)
Sådan bruges en iPod/iPhone via systemet
1
Tilslut konsollen til iPod/iPhone (medfølger)
på front- eller bagporten
(USB) på
systemet, og anbring derefter iPod/iPhone
på konsollen til iPod/iPhone.
Når du skal afspille en video- eller fotofil,
skal du slutte videoudgangsstikket på
konsollen for iPod/iPhone til videoindgangsstikket på tv'et med et videokabel (medfølger),
før du anbringer iPod/iPhone på konsollen
for iPod/iPhone.
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på C/c for at vælge
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryk på X/x to select [iPod (forside)]
eller [iPod (bagside)], og tryk derefter
på
.
[Video],
x Hvis du har valgt [Video] eller [Musik]
i trin 3
Video-/musikfilerne vises på tv-skærmen.
Gå til næste trin.
x Hvis du har valgt [Foto] i trin 3
[Ændr tv-indgangen til den videoindgang...]
vises på tv-skærmen. Skift indgangsvælger
på tv'et, så signalet fra iPod/iPhone vises på
tv-skærmen. Start derefter diasshowet ved
at betjene iPod/iPhone direkte.
36DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 37 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
5
Tryk på C/X/x/c og
den fil, du vil afspille.
for at vælge
Bemærk
• Hvis du skal ændre en systemindstilling som f.eks.
surround-indstillingen, mens du ser billeder fra din
iPod/iPhone på tv'et, skal du vælge indgangen på tv'et
for dette system, før du kan betjene systemet.
Sådan betjenes en iPod/iPhone med
fjernbetjeningen
Du kan betjene din iPod/iPhone med knapperne
på fjernbetjeningen. Følgende skema viser
et eksempel på de knapper, der kan bruges.
(Betjeningsmetoden afhænger af iPod/iPhonemodellen.)
For
[Video]/
[Musik]
Tryk på
Betjening
N
Starter afspilning.
X
Stopper afspilning midlertidigt.
x
Stopper afspilning.
m eller M
Spoler hurtigt frem eller tilbage.
. eller > Springer til foregående/næste
fil eller kapitel (hvis de findes).
For
Betjening
DISPLAY
Tænder baglyset (eller forlænger
det med 30 sekunder).
OPTIONS, C
Går tilbage til forrige display/
mappehierarki.
X/x
Vælger det forrige/næste
menupunkt.
,c
Åbner et valgt element.
Afspilning
Lyden fra din iPod/iPhone afspilles
via systemet.
Skift indgangsvælger på tv'et, når du afspiller
en videofil, så signalet fra iPod/iPhone vises
på tv-skærmen.
Du kan betjene din iPod/iPhone med
knapperne på fjernbetjeningen.
Yderligere oplysninger om betjening
af iPod/iPhone findes i betjeningsvejledningen til din iPod/iPhone.
Tryk på
Bemærk
• Din iPod/iPhone lades op, når den er sluttet til
systemet, mens systemet er tændt.
• Hvis [Automatisk standby] er indstillet til [Til], kan
systemet blive slukket automatisk, mens du bruger
en iPod/iPhone.
• Du kan ikke overføre musik til din iPod/iPhone fra
dette system.
• Sony påtager sig intet ansvar for mistede eller
beskadigede data på din iPod/iPhone, når der sluttes
en iPod/iPhone til denne enhed.
• Produktet er designet specielt til at kunne bruges med
en iPod/iPhone og er blevet certificeret til at opfylde
Apple-standarder for ydeevne.
• Du må ikke frakoble din iPod/iPhone, mens den er
i brug. Sluk systemet, når du tilslutter eller frakobler
en iPod/iPhone, for at undgå datafejl eller beskadigelse
af din iPod/iPhone.
• Systemet kan kun genkende en iPod/iPhone, der tidligere
er tilsluttet systemet.
• Funktionen til kontrol af systemlyd kan ikke bruges
under afspilning af video- eller fotofiler via iPod/iPhone.
• Når du tilslutter en iPod, der ikke er kompatibel med
videoudgangsfunktionen, og du vælger [iPod
(forside)] eller [iPod (bag)] i [Video] eller [Foto],
vises en advarsel på tv-skærmen.
• Systemet kan genkende op til 3.000 filer
(herunder mapper).
[Foto]
Tryk på
Betjening
N, X
Starter/holder pause i afspilning.
Når du holder en af disse knapper
nede i flere sekunder, går den
tilsluttede iPod/iPhone i dvaletilstand.
x
Stopper afspilning midlertidigt.
m eller M
Spoler hurtigt frem eller tilbage.
. eller > Går til den forrige/næste fil.
Når du holder en af disse knapper
nede, spoles hurtigt frem eller tilbage
på den tilsluttede iPod/iPhone.
37DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 38 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
D Netværkstransmissionshastighed
Afspilning via netværk
E Filnavnet på den næste video
F Filnavnet på den aktuelt valgte video
Streaming af BRAVIA Internet Video
BRAVIA Internet Video fungerer som gateway
og leverer det valgte internetindhold og forskellige
on-demand underholdningstjenester direkte til
enheden.
Tip
• Noget internetindhold kræver registrering via en pc,
før det kan afspilles.
1
Gør klar til BRAVIA Internet Video.
Slut systemet til et netværk (side 27).
2
Tryk på C/c for at vælge
[Musik] eller
[Foto].
3
Tryk på X/x for at vælge ikonet for
en internetindholdsudbyder, og tryk
derefter på
.
[Video],
Afspilning af filer på
hjemmenetværk (DLNA)
Du kan afspille video/musik/fotofiler på andre
DLNA-certificerede komponenter ved at slutte
dem til dit hjemmenetværk.
Dette system kan bruges til afspilning og rendering.
• Server: Gemmer og sender filer
• Afspiller: Modtager og afspiller filer fra serveren
• Renderer: Modtager og afspiller filer fra serveren
og kan betjenes af en anden komponent
(controller)
• Controller: Betjener rendererkomponenten
Server
Hvis der ikke er hentet en liste over
internetindhold, vises dette med et ikkehentet-ikon eller et nyt-ikon.
Sådan bruges kontrolpanelet
Kontrolpanelet vises, når videofilen afspilles.
De viste elementer kan variere, afhængigt
af internetindholdsudbyderne.
Tryk på DISPLAY igen for at få vist kontrolpanelet.
Afspiller
(Dette system)
Afspiller
Gør klar til brugen af funktionen DLNA.
• Slut systemet til et netværk (side 27).
• Klargør andre DLNA-certificerede komponenter.
Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til komponenterne.
A Kontroldisplay
Tryk på C/X/x/c eller
afspilning.
for at betjene
B Statuslinje for afspilning
Statuslinje, markør, der viser den aktuelle
position, spilletid, videofilens varighed
C Netværksforbindelsesindikator
Angiver signalstyrke for en trådløs
forbindelse.
Angiver en fastnetforbindelse.
38DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 39 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Sådan afspilles filer, der er gemt
på en DLNA-server, via systemet
(DLNA-afspiller)
Server
Du kan afspille samme musik på samme tid på
tværs af alle Sony-komponenter, som er kompatible
med funktionen PARTY STREAMING og er
tilsluttet dit hjemmenetværk.
Der er to slags PARTY STREAMING-kompatible
komponenter.
• PARTY-værten: Sender og afspiller filer
• PARTY-gæsten: Modtager og afspiller filer
Afspilning
Vælg DLNA-serverikonet fra
[Video],
[Musik] eller
[Foto] i startmenuen,
og vælg derefter den fil, du vil afspille.
Afspilning af samme musik
i forskellige rum (PARTY STREAMING)
Dette system kan bruges som PARTY-vært eller
PARTY-gæst.
Afspiller
(Dette system)
PARTY-vært
(Dette system)
Sådan afspilles eksterne filer ved
at betjene systemet (renderer) via
en DLNA-controller
Du kan betjene systemet med en DLNA-certificeret
controller som f.eks. iPhone, når du afspiller
filer, der er gemt på en DLNA-server.
PARTY-gæst
Server
PARTY-gæst
Gør klar til PARTY STREAMING.
• Slut systemet til et netværk (side 27).
• Tilslut de komponenter, der er kompatible
med funktionen PARTY STREAMING.
Sådan bruges systemet som PARTY-vært
Controller
Renderer
(Dette system)
Betjen systemet med en DLNA-controller.
Se betjeningsvejledningen til DLNA-controlleren
for at få detaljerede betjeningsoplysninger.
Vælg et spor i
[Musik], og vælg derefter
[Start Party] i indstillingsmenuen for at starte
et PARTY.
Luk et PARTY ved at trykke på HOME.
Bemærk
Sådan bruges systemet som PARTY-gæst
• Betjen ikke systemet med den medfølgende
fjernbetjening og en DLNA-controller samtidig.
• Yderligere oplysninger om DLNA-controlleren finder
du i betjeningsvejledningen til DLNA-controlleren.
Vælg
[Party] i
[Musik], og vælg derefter
PARTY-værtsenhedens ikon.
Forlad et PARTY ved at trykke på OPTIONS
og derefter vælge [Forlad Party].
Luk et PARTY ved at trykke på OPTIONS
og derefter vælge [Luk Party].
Tip
• Systemet er kompatibelt med funktionen ”Play To”
i Windows Media® Player 12, der som standard leveres
sammen med Windows 7.
Bemærk
• Salget og produktsortimentet for produkter, som er
kompatible med funktionen PARTY STREAMING,
afhænger af lokalområdet.
39DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 40 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Søgning efter video-/
musikoplysninger
Tilgængelige elementer
Du kan anskaffe indholdsoplysninger ved hjælp
af Gracenote-teknologi og søge efter relaterede
oplysninger.
1
2
Slut systemet til et netværk (side 27).
Ilæg en disk, eller tilslut en USB-enhed med
indhold, som du vil søge oplysninger om.
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og betjeningsmuligheder under en
afspilning. De tilgængelige elementer afhænger
af situationen.
Fælles elementer
Elementer
Detaljer
Du kan foretage en videosøgning fra en BDROM eller DVD-ROM og en musiksøgning
fra en CD-DA (musik-CD) eller USB-enhed.
[Surroundindstilling]
Skifter surroundindstillingen
(side 31).
[Gentag indstilling]
Gentager afspilning.
3
Tryk på C/c for at vælge
[Musik].
[3D-menu]
[3D-dybdejustering]: Justerer
dybden af 3D-billeder.
4
Tryk på X/x for at vælge
[Videosøgning]
eller
[Musiksøgning].
[Video] eller
Oplysningerne om indholdet vises.
Videosøgning
Mary Cruz
[Favoritterliste]
Viser favoritterlisten.
[Afspil/Stop]
Starter eller stopper
en afspilning.
[Afspil fra start]
Afspiller et element
fra begyndelsen.
[Tilføj til favoritter]
Tilføjer internetindhold
på favoritterlisten.
[Fjern fra favoritter]
Sletter internetindhold
fra favoritterlisten.
[Start Party]
Starter en fest med den
valgte kilde.
Dette element vises muligvis
ikke, afhængigt af kilden.
[Forlad Party]
Forlader festen, som systemet
deltager i. Funktionen
PARTY STREAMING
fortsætter blandt andre
deltagende enheder.
[Luk Party]
Lukker en fest, som systemet
deltager i. Funktionen
PARTY STREAMING
afsluttes for alle andre
deltagende enheder.
Nature
Mary Cruz
Nature 2
Mary Cruz
Video
Medvirkende
Nature 3
Mary Cruz
Nature 4
Mary Cruz
Afspilningshistorik
Søgehistorik
Nature 5
Mary Cruz
A Indholdsoplysninger
Viser en liste over relaterede oplysninger som
f.eks. titel, medvirkende, spor eller kunstner.
B [Afspilningshistorik]
Viser en liste over tidligere afspillede titler fra
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (musik-CD).
Vælg en titel for at hente indholdsinformation.
C [Søgehistorik]
Viser en liste over tidligere søgninger via
funktionen [Videosøgning] eller [Musiksøgning].
Sådan søges efter yderligere
relateret information
Vælg et punkt på listerne, og vælg
[Informationssøgning] eller
[Internetvideosøgning].
40DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 41 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Kun [Video]
Elementer
Kun [Musik]
Detaljer
[3D-udgangsindst.]
Indstiller, om 3D-video
udsendes automatisk eller ej.
Bemærk
• 3D-video fra HDMI (IN 1)eller HDMI (IN 2)-stikket
udsendes uanset denne
indstilling.
[Videoindstillinger]
• [Billedkvalitetstilstand]:
Vælger billedindstillinger
til forskellige lysmiljøer.
• [FNR]: Reducerer tilfældig
støj på billedet.
• [BNR]: Reducerer
mosaiklignende blokstøj
på billedet.
• [MNR]: Reducerer mindre
støj omkring billedets
konturer (moskitostøj).
[Pause]
Stopper afspilning midlertidigt.
[Topmenu]
Viser topmenuen på
en BD eller DVD.
[Menu/Popup-menu] Viser BD-ROM'ens pop opmenu eller DVD'ens menu.
[Søg efter titel]
Søger efter en titel på en
BD-ROM/DVD VIDEO
og starter afspilningen
fra begyndelsen.
[Søg efter kapitel]
Søger efter et kapitel og starter
afspilningen fra begyndelsen.
[Vinkel]
Skifter til andre vinkler, hvis
der er optaget flere vinkler på
en BD-ROM/DVD VIDEO.
Elementer
Detaljer
[Tilføj diasshow
BGM]
Registrerer musikfiler
i USB-hukommelsen som
baggrundsmusik (BGM) til
et diasshow.
[Musiksøgning]
Viser oplysninger om en
lyd-CD (CD-DA) ved hjælp
af Gracenote-teknologi.
[Shuffle-indstilling]
(kun iPod/iPhone)
Indstiller vilkårlig afspilning.
Afspilning
[A/V-synkronisering] Justerer forsinkelsen mellem
billedet og lyden. Yderligere
oplysninger finder du i afsnittet
”Justering af forsinkelsen
mellem billedet og lyden”
(side 42).
Kun [Foto]
Elementer
Detaljer
[Diasshow]
Starter et diasshow.
[Diasshow-hastig.]
Ændrer diasshowets hastighed.
[Diasshoweffekt]
Indstiller effekten, når der
afspilles et diasshow.
[Diasshow BGM]
• [Fra]: Deaktiverer funktionen.
• [Min musik fra USB]:
Indstiller de musikfiler,
som er registreret i
[Tilføj diasshow BGM].
• [Afspil fra musik-CD]:
Indstiller sporene på
CD-DA'er (musik-CD'er).
[Drej til venstre]
Roterer billedet 90 grader
mod uret.
[Drej til højre]
Roterer billedet 90 grader
med uret.
[Vis billede]
Viser det valgte billede.
[Støjreduktion for IP- Justerer videokvaliteten for
indhold]
internetindhold.
[Videosøgning]
Viser oplysninger om en
BD-ROM/DVD-ROM ved
hjælp af Gracenote-teknologi.
41DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk05ply.fm]
dk_book.book Page 42 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Justering af forsinkelsen mellem
billedet og lyden
(A/V SYNC)
Når lyden ikke passer til billedet på tv-skærmen, kan
du justere forsinkelsen mellem billedet og lyden.
Indstillingsmetoden afhænger af funktionen.
Bemærk
• A/V SYNC er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger
af indgangssignalet.
Når du afspiller videoindhold
via funktionen ”BD/DVD”
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge
[A/V-synkronisering], og tryk
derefter på
.
3
Tryk på C/c for at justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller
på 25 ms.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
Når du afspiller via funktionen ”HDMI1”,
”HDMI2”, ”TV”, ”SAT/CABLE” eller
”AUDIO”
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på
frontpaneldisplayet.
2
Tryk flere gange på X/x, indtil ”A/V SYNC”
vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
or c.
3
Tryk på X/x for at justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i intervaller
på 25 ms.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen slukkes på
frontpaneldisplayet.
42DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk06sou.fm]
dk_book.book Page 43 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Bemærk
Lydindstilling
Valg af en effekt, der passer
til kilden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lydindstilling
Du kan vælge en passende lyd til film eller musik.
• Afhængigt af disken eller kilden kan den første del
af lyden være skåret væk, når du vælger ”AUTO”,
da systemet automatisk vælger den optimale tilstand.
Vælg en anden indstilling end ”AUTO” for at undgå,
at noget af lyden fjernes.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af lydtilstand.
• Denne funktion virker ikke, når du afspiller en Super
Audio CD.
• Når ”NIGHT” er valgt, og lyden udsendes via
centerhøjttaleren, er effekten tydeligere, da det er
lettere at høre tale (filmdialog osv.). Når lyden ikke
udsendes via centerhøjttaleren, justerer systemet
lyden til det mest optimale.
0
SOUND
MODE
Tryk flere gange på SOUND MODE under
afspilningen, indtil den ønskede tilstand vises
på frontpaneldisplayet.
• ”AUTO”: Systemet vælger automatisk
”MOVIE” eller ”MUSIC” for at frembringe
den lydeffekt, der passer til disken eller den
pågældende lydstream.
• ”MOVIE”: Systemet udsender lyd til film.
• ”MUSIC”: Systemet udsender lyd til musik.
• ”SPORTS”: Systemet føjer efterklang til
sportsprogrammer.
• ”GAME ROCK”: Systemet udsender lyd til
musik/rytmespil.
• ”OMNI-DIR”: Den samme lyd høres overalt
i rummet.
• ”3D SUR.”: ”3D SUR.” er en unik Sony-algoritme,
som bruges til at afspille 3D-indhold
(tredimensionalt), som giver en 3D-lydoplevelse
med dybde og nærvær, idet der oprettes et
virtuelt lydfelt tæt på dine ører.
• ”HALL”: Systemet gengiver lyden fra en
koncertsal.
• ”NIGHT”: Du kan høre lydeffekter og dialog
ligesom i biografen, selvom lyden har lav
lydstyrke. Dette er praktisk, hvis du ser film
sent om aftenen.
Valg af lydformat,
flersprogede spor eller kanal
Du kan ændre lydformat eller sprog, når systemet
afspiller en BD/DVD VIDEO, der er optaget
i flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEGlyd eller DTS) eller med flersprogede spor.
På en CD kan du vælge lyden fra den højre eller
venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte
kanal gennem den højre og venstre højttaler.
Tryk flere gange på
under afspilningen
for at vælge det ønskede lydsignal.
Lydoplysningerne vises på tv-skærmen.
43DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk06sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 44 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
x BD/DVD VIDEO
Valg af sprog afhænger af BD/DVD VIDEO'en.
Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode.
Oplysninger om, hvilket sprog koden repræsenterer,
findes i afsnittet ”Liste over sprogkoder” (side 79).
Når det samme sprog vises to eller flere gange,
indeholder BD/DVD VIDEO'en flere lydformater.
x DVD-VR
Typerne af lydspor på disken vises.
Eksempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Lyd1)]
• [ Stereo (Lyd2)]
• [ Hoved]
• [ Under]
• [ Hoved/Under]
Multipleks broadcast-lyd
(DUAL MONO)
Dette system gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når systemet modtager eller afspiller
et Dolby Digital-multipleks broadcast-signal.
Bemærk
• Hvis du vil modtage Dolby Digital-signaler, skal du
slutte et tv eller en anden komponent til enheden med
et digitalt koaksialt eller optisk kabel (side 22, 24).
Hvis dit tv er kompatibelt med funktionen Audio
Return Channel (side 22, 63), kan det modtage et
Dolby Digital-signal via et HDMI-kabel.
Bemærk
• [ Stereo (Lyd1)] og [ Stereo (Lyd2)] vises ikke,
når der kun er optaget én lydstream på disken.
x CD
• [ Stereo]: Standardstereolyd.
• [ 1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono).
• [ 2/H]: Lyd fra højre kanal (mono).
• [ V+H]: Lyden fra både venstre og højre
kanal udsendes fra hver enkelt højttaler.
Tryk flere gange på
, indtil det ønskede
signal vises på frontpaneldisplayet.
• ”MAIN”: Lyden udsendes på hovedsproget.
• ”SUB”: Lyden udsendes på undersproget.
• ”MAIN/SUB”: Der udsendes en blanding
af hoved- og undersproget.
44DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk07rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 45 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
3
Tuner
Juster lydstyrken med
2 +/–.
Hvis der er støj på et FM-program
Brug af radioen
Lyden fra radioen kan udsendes via systemets
højttalere.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nummerknapper
0
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge [FM-tilstand],
og tryk derefter på
.
3
Tryk på X/x for at vælge [Mono].
Tuner
1
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
monomodtagelse. Der er ingen stereoeffekt,
men modtagelsen forbedres.
• [Stereo]: Modtagelse i stereo.
• [Mono]: Modtagelse i mono.
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
PRESET +/–
TUNING +/–
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
Sådan slukkes radioen
x
Tryk på "/1.
2 +/–
Aktuelt bånd og
forprogrammeret nummer
Aktuel station
FM 07
88.00 MHz
SONY FM
Forudindstilling af radiostationer
Du kan forudindstille op til 20 stationer. Før du
søger efter radiostationer, skal du skrue helt ned
for lyden.
1
2
Stationens navn (kun modeller
i Europa og Rusland)
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
”FM” vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil den automatiske scanning starter.
Scanningen stopper, når systemet finder
en station.
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil ”FM”
vises på frontpaneldisplayet.
3
Vælg en radiostation.
4
Tryk på X/x for at vælge [Gem hukommelse],
og tryk derefter på
.
5
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer, og tryk
derefter på
.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
Automatisk indstilling
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil den automatiske scanning starter.
[Autoindstilling] vises på tv-skærmen.
Scanningen stopper, når systemet finder
en station.
Tryk på TUNING +/– eller x for at stoppe
den automatiske indstilling.
Manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING +/–.
Tryk på OPTIONS.
6
Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre
stationer.
Sådan ændres et gemt nummer
Tryk på PRESET +/– for at vælge det
ønskede gemte nummer, og følg derefter
fremgangsmåden fra trin 3.
45DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 46 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Valg af en gemt radiostation
1
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
”FM” vises på frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
Tryk flere gange på PRESET +/– for
at vælge den gemte station.
Det gemte nummer og frekvensen vises
på tv-skærmen og frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på knappen, stiller
systemet ind på en gemt station.
Tip
• Du kan vælge det gemte stationsnummer
direkte med nummerknapperne.
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
(kun modeller i Europa)
Hvad er et radiodatasystem?
RDS (Radio Data System – Radiodatasystem)
er en programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDS-funktioner,
f.eks. visning af stationens navn.
Stationens navn vises også på tv-skærmen.
Modtagelse af RDS-udsendelser
Vælg en station på FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der sender
RDS-tjenester, vises stationens navn* på
frontpaneldisplayet.
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises stationens
navn muligvis ikke på frontpaneldisplayet.
Bemærk
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station
der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet optimalt,
eller hvis signalstyrken er svag.
• Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDS-tjenester,
og de tilbyder heller ikke samme typer tjenester.
Hvis du ikke har kendskab til RDS-systemet, kan
du få oplysninger om RDS-tjenesterne i dit område
ved henvendelse til de lokale radiostationer.
Tip
• Når der modtages en RDS-udsendelse, skifter indholdet
af frontpaneldisplayet, hver gang du trykker på DISPLAY.
Navn på station t Frekvens t Gemt nummer t
Streamede oplysninger/afkodningssstatus* t
Navn på station t …
* Vises måske ikke, hvilket afhænger
af [Surround-indstilling].
46DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 47 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen Kontrol
til HDMI til ”BRAVIA” Sync
Denne funktion er kun tilgængelig på tv,
der har funktionen ”BRAVIA” Sync.
Når du tilslutter Sony-komponenter, der er
kompatible med funktionen Kontrol til HDMI,
via et HDMI-kabel, forenkles betjeningen.
Bemærk
• Når tv'et er i PAP-tilstand (Picture And Picture), eller
systemet afspiller video- eller fotofiler fra iPod/iPhone,
virker funktionen til kontrol af systemlyd ikke.
• Afhængigt af tv'et vises lydniveauet på tv-skærmen,
når du justerer enhedens lydstyrke. I dette tilfælde
kan der være forskel på det lydniveau, der vises på
tv-skærmen og på enhedens frontpaneldisplay.
Audio Return Channel
Brug af ”BRAVIA” Sync
Kontrol til HDMI – Nem indstilling
Du kan indstille systemfunktionen [Kontrol
til HDMI] automatisk ved at aktivere den
tilsvarende indstilling på tv'et.
Yderligere oplysninger om funktionen
Kontrol til HDMI finder du i afsnittet
”[HDMI-indstillinger]” (side 63)
Slukning af systemet
Hvis du bruger et HDMI-kabel, kan du få sendt
lyden fra tv'et via systemet. Yderligere oplysninger
om indstillingen finder du i afsnittet ”Tilslutning
af tv'et” (side 22).
Nem fjernbetjening
Du kan betjene systemets grundlæggende
funktioner med tv'ets fjernbetjening, når
systemets videooutput vises på tv-skærmen.
Følg sprog
Bemærk
Hvis du skifter sprog for skærmvisninger
på tv'et, ændres sproget for systemets
skærmvisninger også, når systemet slukkes
og derefter tændes.
• Systemet slukkes ikke automatisk, når det afspiller
musik eller er indstillet til funktionen ”FM”.
Kontrol af routing
Du kan foretage synkroniseret slukning
af systemet og tv'et.
Ettryksafspilning
Når du trykker på N på fjernbetjeningen,
tændes systemet og tv'et, og tv-indgangen
indstilles til den HDMI, som systemet er
tilsluttet.
Kontrol af systemlyd
Du kan forenkle betjeningen, så du kan høre
lyden fra tv'et eller andre komponenter.
Andre betjeningsmuligheder
Bemærk
• Nogle funktioner kan kun bruges, hvis det tilsluttede
tv er kompatibelt, og de kræver forudgående
indstilling via tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et.
• Hvis du vil bruge funktionen til kontrol af systemlyd,
skal du oprette en lydtilslutning mellem systemet og
tv'et (side 22).
Du kan bruge funktionen til kontrol af systemlyd
som følger:
• Når systemet tændes, kan lyden fra tv'et eller
andre enheder udsendes via systemets højttalere.
• Når lyden fra tv'et eller andre komponenter
udsendes via systemets højttalere, kan du skifte
tv-lydens højttalerudgang ved at trykke på
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Når lyden fra tv'et eller andre komponenter
udsendes via systemets højttalere, kan du indstille
lydstyrken og slå lyden fra på systemet med tv'et.
Hvis du udfører ettryksafspilning via den
tilsluttede komponent, tænder systemet og
indstiller systemets funktion til ”HDMI1”
eller ”HDMI2” (afhængigt af HDMIindgangsstikket), og tv'ets indgang indstilles
automatisk til den HDMI-indgang, som
systemet er tilsluttet.
Bemærk
• Sørg for, at komponenten er sluttet til systemet via
et HDMI-kabel, og funktionen Kontrol til HDMI
på den tilsluttede komponent er aktiveret.
47DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 48 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
8
Automatisk kalibrering
af indstillinger
De højttalere, der er sluttet til enheden,
vises som [Ja] på tv-skærmen.
Bemærk
• Hvis målingen ikke virker, skal du
følge anvisningerne. Prøv derefter
[Autokalibrering] igen.
• Målingen for [Subwoofer] er altid [Ja],
og [Højttalerindstillinger] skifter til
standardindstillingen, når du udfører
[Autokalibrering].
[Autokalibrering]
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
kan automatisk indstille et passende niveau
for surroundsound.
Bemærk
• Der høres en høj testtone fra systemet, når
[Autokalibrering] starter. Du kan ikke skrue ned
for denne lyd. Tag hensyn til børn og naboer.
1
2
3
4
9
Tryk på X/x for at vælge [OK] eller
[Annuller], og tryk derefter på
.
Tryk på HOME.
x Målingen er i orden.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
Frakobl kalibreringsmikrofonen, og
vælg [OK]. Resultatet træder i kraft.
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [Indstillinger
for lyd], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge
[Autokalibrering], og tryk derefter på
x Målingen er ikke i orden.
Følg meddelelsen, og vælg [OK] for at
prøve igen.
.
Bekræftelsen for [Autokalibrering] vises.
5
Kontrollér resultatet af [Autokalibrering].
Bemærk
• Du må ikke betjene systemet, når autokalibrering
er i gang.
Slut kalibreringsmikrofonen til A.CAL
MIC-stikket på bagpanelet.
Placer kalibreringsmikrofonen i øreniveau
ved hjælp af en trefod el.lign. (medfølger
ikke). Fronten af hver højttaler skal vende
ind mod kalibreringsmikrofonen, og der
må ikke stå noget mellem højttalerne og
kalibreringsmikrofonen.
6
Tryk på X/x for at vælge [OK].
Vælg [Annuller] for at annullere.
7
Tryk på
.
[Autokalibrering] starter.
Systemet justerer automatisk højttalerindstillingerne.
Vær stille, mens der måles.
Bemærk
• Surroundforstærkeren skal placeres på det
ønskede sted og tændes, før du udfører
[Autokalibrering]. Hvis surroundforstærkeren
placeres et forkert sted, f.eks. i et andet rum,
udføres målingen ikke korrekt.
48DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 49 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Indstilling af højttalerne
[Højttalerindstillinger]
Du opnår den bedste surroundsound ved at
angive højttalernes tilslutning og deres afstand
til lyttepositionen. Juster derefter højttalernes
lydstyrke og balance til samme niveau ved hjælp
af testtonen.
1
Du kan indstille parametrene fra 0,0 til 7,0 meter.
Højttalerne på tegningen svarer til følgende:
1Centerhøjttaler
2Venstre fronthøjttaler (L)
3Højre fronthøjttaler (R)
4Subwoofer
5Venstre surroundhøjttaler (L)
6Højre surroundhøjttaler (R)
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
4
Tryk på C/c for at vælge
4
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [Indstillinger for
lyd], og tryk derefter på
.
A
Tryk på X/x for at vælge
[Højttalerindstillinger], og tryk
derefter på
.
Skærmen [Højttalerindstillinger] vises.
5
Tryk på X/x for at vælge elementet,
og tryk derefter på
.
Kontrollér følgende indstillinger.
x [Tilslutning]
Hvis du ikke tilslutter center- eller surroundhøjttalere, skal parametrene for [Center] og
[Surround] indstilles. Fronthøjttalerens og
subwooferens indstillinger er fast og kan ikke
ændres.
5
A
6
[Front Vens/Højr] 3,0 m: Angiv afstanden til
fronthøjttalerne.
[Center]* 3,0 m: Angiv afstanden til
centerhøjttaleren.
[Surround Vens/Højr]* 3,0 m: Angiv afstanden
til surroundhøjttalerne.
[Subwoofer] 3,0 m: Angiv subwooferafstanden.
* Dette element vises, når du vælger [Ja] i indstillingen
[Tilslutning].
[Front]
Bemærk
[Ja]
• [Afstand] er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger
af indgangssignalet.
[Center]
[Ja]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[Ingen]: Vælg denne indstilling, hvis du ikke
bruger centerhøjttaler.
[Surround]
[Ja]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[Ingen]: Vælg denne indstilling, hvis du ikke
bruger surroundhøjttalere.
[Subwoofer]
[Ja]
x [Afstand]
Når du flytter højttalerne, skal du indstille
parametrene for afstanden (A) fra
lyttepositionen til højttalerne.
Andre betjeningsmuligheder
2
3
x [Niveau]
Du kan justere højttalernes lydniveau. Du kan
indstille parametrene fra –6,0 dB til +6,0 dB.
Det er lettere at udføre indstillingen, hvis
[Testtone] er indstillet til [Til].
[Front Vens/Højr] 0,0 dB: Indstil fronthøjttalernes niveau.
[Center]* 0,0 dB: Indstil centerhøjttalerens
niveau.
[Surround Vens/Højr]* 0,0 dB: Indstil
surroundhøjttalerens niveau.
[Subwoofer] 0,0 dB: Indstil subwooferens niveau.
* Dette element vises, når du vælger [Ja]
i indstillingen [Tilslutning].
49DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 50 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
x [Testtone]
Højttalerne udsender en testtone, der gør det
muligt at indstille [Niveau].
[Fra]: Der høres ingen testtone fra højttalerne.
[Til]: Testtonen høres skiftevis fra de enkelte
højttalere, mens niveauet justeres. Når du vælger
et af menuelementerne under [Højttalerindstillinger], høres testtonen skiftevis fra hver højttaler.
Juster lydniveauet på følgende måde.
1
2
Indstil [Testtone] til [Til].
Tryk på X/x for at vælge [Niveau], og tryk
derefter på
.
3
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
højttalertype, og tryk derefter på
.
4
Tryk på C/c for at vælge venstre eller
højre højttaler, og tryk derefter på X/x
for at indstille niveauet.
5
6
7
Tryk på
.
Gentag trin 3 til 5.
Brug af timerfunktionen
Du kan indstille systemet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan forudindstilles i intervaller
på 10 minutter.
Tryk på SLEEP.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
minutvisningen (resterende tid) på
frontpaneldisplayet med 10 minutter.
Når du indstiller sovetimeren, vises den resterende
tid hvert 5. minut.
Når den resterende tid er under 2 minutter,
blinker ”SLEEP” på frontpaneldisplayet.
Sådan kontrolleres den resterende tid
Tryk én gang på SLEEP.
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den
ønskede tid.
Tryk på RETURN.
Systemet vender tilbage til den forrige
visning.
8
Tryk på X/x for at vælge [Testtone],
og tryk derefter på
.
9
Tryk på X/x for at vælge [Fra], og tryk
derefter på
.
Deaktivering af enhedens
knapper
• Der udsendes ingen testtonesignaler fra HDMI
(OUT)-stikket.
(Børnelås)
Du kan deaktivere knapperne på enheden
(undtagen "/1) for at undgå forkert betjening,
f.eks. på grund af børns leg (børnelås).
Tip
Tryk på x på enheden i over 5 sekunder.
• Tryk på 2 +/– for at justere lydstyrken for alle
højttalerne på én gang.
”LOCKED” vises på frontpaneldisplayet.
Funktionen for børnelås aktiveres, og knapperne
på enheden låses (du kan betjene systemet med
fjernbetjeningen).
Du kan annullere ved at trykke på x og holde
den nede i mindst 5 sekunder, så ”UNLOCK”
vises på frontpaneldisplayet.
Bemærk
Bemærk
• Når du betjener knapperne på enheden, mens funktionen
for børnelås er aktiveret, blinker ”LOCKED” på
frontpaneldisplayet.
50DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 51 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Betjening af tv'et og andre
komponenter med den
medfølgende fjernbetjening
Du kan betjene tv'et og andre komponenter,
f.eks. kabelboks eller digital satellitmodtager,
med den medfølgende fjernbetjening.
Fjernbetjeningen er som udgangspunkt
indstillet til at betjene Sony-komponenter.
Bemærk
• Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen, nulstilles
fjernbetjeningen muligvis til standardindstillingen
(SONY).
Betjening af komponenter med
den medfølgende fjernbetjening
1
2
Fjernbetjeningstilstand
TV
STB
z
z
z
z
POP UP/MENU
a
a
C/X/x/c,
z
z
RETURN
z
z
HOME (MENU)
z
z
OPTIONS
(TOOLS)
z
a
SOUND MODE
(
)
z
a
./>
z
a
z
a
m/M
z
a
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
z
z
DISPLAY
( / )
z
z
TOP MENU (
)
Andre betjeningsmuligheder
Du kan betjene komponenter fra andre producenter
end Sony ved at ændre den forudindstillede kode
på fjernbetjeningen. Yderligere oplysninger om
betjening finder du i afsnittet ”Sådan ændres
den forudindstillede kode på fjernbetjeningen
(Forvalgstilstand)” (side 52).
Knap
Bemærk
Tryk på knappen TV eller STB, som svarer
til den komponent, som du vil betjene.
Tryk på de passende knapper, som
er anført i følgende tabel.
• z: Knappen kan bruges sammen med
fjernbetjeningens standardindstilling.
• a: Knappen kan bruges, hvis du ændrer den
forudindstillede kode på fjernbetjeningen.
Knap
Fjernbetjeningstilstand
TV
STB
AV "/1
z
z
Nummerknapper
z
z
/
z
z
ENTER (-)
z
a
z
a
z
z
z
z
z
z
SLEEP (t/
• Hvis du i TV- eller STB-tilstand trykker på en af
knapperne ovenfor, lyser knappen TV eller STB
(men afhængigt af kodeindstillingen fungerer nogle
knapper muligvis ikke, og knappen TV eller STB lyser
muligvis ikke).
• Hvis du trykker på andre knapper end dem ovenfor,
når fjernbetjeningen er i TV- eller STB-tilstand, lyser
knappen TV eller STB ikke.
• Afhængigt af tv'et eller komponenten kan du muligvis
ikke bruge nogle af knapperne.
)
Farveknapper
(rød/grøn/gul/blå)
51DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 52 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Sådan ændres den forudindstillede
kode på fjernbetjeningen
(Forvalgstilstand)
1
Fjernelse af den forudindstillede
kode fra fjernbetjeningens
hukommelse
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [Indstillingsvejledning for fjernbetjening], og tryk
derefter på
.
4
Tryk på X/x for at vælge [Forvalgstilstand],
og tryk derefter på
.
5
Tryk på X/x for at vælge den
komponenttype, som du vil betjene
med den medfølgende fjernbetjening,
og tryk derefter på
.
6
7
Tryk på X/x for at vælge enhedens
producent, og tryk derefter på
.
Tryk på POP UP/MENU, mens du trykker
på knappen TV (for et tv) eller STB (for
en kabelboks, digital satellitmodtager,
digital videooptager osv.).
Fjernbetjeningen skifter til Forvalgstilstand.
Knappen TV eller STB (afhængigt af hvilken
knap du har trykket på) begynder at blinke.
8
Hold først AV ?/1 nede, tryk derefter
på 2 –, og tryk derefter på CH –.
Knapperne BD, TV og STB lyser.
2
Slip alle knapper.
Knapperne BD, TV og STB slukker,
og den forudindstillede kode slettes.
Fjernbetjeningen vender tilbage til
dens standardindstillinger.
Sådan spares strøm
i standby
Kontrollér, at følgende indstillinger er angivet:
– [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger]
er indstillet til [Fra] (side 63).
– [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra]
(side 64).
Når knappen TV eller STB begynder at
blinke, skal du indtaste koden på tv-skærmen
ved hjælp af nummerknapperne og derefter
trykke på ENTER.
Hvis du har indstillet koden succesfuldt,
blinker knappen TV eller STB langsomt
to gange. Hvis indstillingen ikke lykkes,
blinker knappen TV eller STB hurtigt fem
gange.
Bemærk
• Du kan afslutte Forvalgstilstanden ved at trykke på
knappen TV eller STB (afhængigt af hvilken knap
der blinker).
• Hvis du ikke betjener fjernbetjeningen i mere end
10 sekunder under Forvalgstilstanden, afslutter
fjernbetjeningen Forvalgstilstanden.
52DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 53 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
A Sidens titel
Brug af internettet
Du kan oprette forbindelse til internettet for at
besøge websteder som f.eks. Sonys hjemmeside
via systemet.
1
Gør klar til at surfe på internettet.
Slut systemet til et netværk (side 27).
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
Tryk på C/c for at vælge
[Netværk].
Tryk på X/x for at vælge [Internetbrowser],
og tryk derefter på
.
Skærmen [Internetbrowser] vises.
Bemærk
• Nogle websider vises eller fungerer måske ikke korrekt.
Sådan aktiveres en URL
Vælg [Indtast URL] i indstillingsmenuen.
Indtast URL'en på softwaretastaturet, og vælg
derefter [Enter].
Sådan angives standardstartsiden
Få vist den side, du vil angive, og vælg [Sæt som
startside] i indstillingsmenuen.
Sådan afsluttes internetbrowseren
C Sidens adresse
D SSL-ikon
Vises, når URL-linket er sikret.
E Indikator for signalstyrke
Viser, når systemet har forbindelse til
et trådløst netværk.
F Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises, når siden indlæses, eller under
fildownload/-overførsel.
G Tekstinputfelt
Tryk på , og vælg derefter [Indtast]
i indstillingsmenuen for at åbne
softwaretastaturet.
H Rullepanel
Tryk på C/X/x/c for at flytte sidevisningen
mod venstre, opad, nedad eller mod højre.
Tilgængelige indstillinger
Andre betjeningsmuligheder
3
4
B Markør
Flyt den ved at trykke på C/X/x/c. Placer
markøren på det link, du vil se, og tryk derefter
på . Linkets webside vises.
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og betjeningsmuligheder.
De tilgængelige elementer afhænger af
situationen.
Tryk på HOME.
Elementer
Visning af internetbrowser
Du kan kontrollere websideoplysninger ved
at trykke på DISPLAY. De viste oplysninger
afhænger af webstedet og websidens status.
Detaljer
[Browser-opsætning] Viser indstillinger for
internetbrowseren.
• [Zoom]: Øger eller mindsker
størrelsen af det viste indhold.
• [JavaScript-opsætn.]:
Angiver, om JavaScript skal
aktiveres eller deaktiveres.
• [Cookie-opsætning]:
Angiver, om browsercookies
skal accepteres.
• [SSL-alarmvisning]:
Angiver, om SSL skal
aktiveres eller deaktiveres.
[Indtast]
Viser softwaretastaturet
til indtastning af tegn på
en webside.
[Afbryd]
Markøren flytter til den næste
linje i tekstinputfeltet.
53DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 54 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Elementer
Detaljer
[Slet]
Sletter ét tegn til venstre for
markøren under indtastning
af tekst.
[Vinduesliste]
[Bogmærkeliste]
Viser en liste over alle aktuelt
åbne websider.
Du kan gå tilbage til en tidligere
besøgt webside ved at vælge
dens vindue.
1
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
4
Viser bogmærkelisten.
[Tegnsæt]
Angiver tegnsættet.
[Forrige side]
Flytter til en tidligere vist side.
[Næste side]
Flytter til den næste tidligere
viste side.
[Annuller
indlæsning]
Stopper indlæsningen
af en side.
[Indlæs igen]
Genindlæser den samme side.
[Indtast URL]
Du kan indtaste en URL, når
softwaretastaturet vises.
[Tilføj til bogmærker] Tilføjer den aktuelt viste
webside på bogmærkelisten.
.
Status
OK
Secure Link
Fra
Radiofrekvenskanal
Auto
Tryk på X/x for at vælge [Secure Link],
og tryk derefter på
.
6
Tryk på X/x for at vælge [Til], og tryk
derefter på
.
Åbner et link i et nyt vindue.
7
[Vis certifikat]
Viser servercertifikater,
der er sendt fra sider, som
understøtter SSL.
8
Du kan angive den trådløse forbindelse for
at forbinde hovedenheden med surroundforstærkeren ved hjælp af funktionen
Secure Link.
Denne funktion kan forhindre interferens, hvis
du bruger flere trådløse produkter, eller dine
naboer bruger trådløse produkter.
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs
lydtilslutning], og tryk derefter på
5
[Åbn i nyt vindue]
[Secure Link]
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge
[Systemindstillinger], og tryk
derefter på
.
Trådløs lydtilslutning
Angiver den aktuelt
viste webside som
standardstartsiden.
Aktivering af trådløs transmission
mellem bestemte enheder
Tryk på C/c for at vælge
[Trådløs lydtilslutning]-displayet vises.
[Sæt som startside]
Flere indstillinger af
det trådløse system
Tryk på HOME.
Tryk på SECURE LINK på bagsiden
af surroundforstærkeren.
Gå til næste trin i løbet af et par minutter.
Tryk på C/c for at vælge [Start], og tryk
derefter på
.
Vælg [Annuller] for at skifte til det
foregående display.
9
Når meddelelsen [Secure Link-indstillingen
er gennemført.] vises, skal du trykke på
.
Surroundforstærkeren forbindes med
hovedenheden, og LINK/STANDBYindikatoren bliver orange.
Hvis meddelelsen [Kan ikke indstille Secure
Link.] vises, skal du følge vejledningen på
skærmen.
Sådan annulleres funktionen Secure Link
Hovedenheden
Vælg [Fra] i trin 6 ovenfor.
Surroundforstærkeren
Hold SECURE LINK nede på bagsiden af
surroundforstærkeren, indtil LINK/STANDBYindikatoren lyser grønt eller blinker grønt.
54DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 55 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Hvis den trådløse transmission
er ustabil
Opsætning af netværket
[Radiofrekvenskanal]
Hvis du bruger flere trådløse systemer, f.eks.
trådløst LAN (Local Area Network) eller Bluetooth,
kan de trådløse signaler blive ustabile. I dette
tilfælde kan transmissionen forbedres ved at
ændre indstillingen af [Radiofrekvenskanal].
1
[Internetindstillinger]
Slut systemet til netværket, før du indstiller det.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
”Trin 3: Tilslutning til netværket” (side 27).
Sådan åbnes opsætningsskærmen
1
Tryk på HOME.
Tryk på HOME.
4
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
.
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs
lydtilslutning], og tryk derefter på
HOME
.
[Trådløs lydtilslutning]-displayet vises.
5
Tryk på X/x for at vælge [Radiofrekvenskanal], og tryk derefter på
.
6
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
indstilling, og tryk derefter på
.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på C/c for at vælge
3
Tryk på X/x for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk derefter på
.
[Opsætning].
Andre betjeningsmuligheder
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
• [Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling. Systemet vælger automatisk
den bedste kanal til transmissionen.
• [1], [2], [3]: Systemet sender lyd ved
at fastholde kanalen til transmissionen.
Vælg kanalen med den bedste
transmission.
Bemærk
Transmissionen kan forbedres ved at ændre
transmissionskanalen (frekvensen) for de andre
trådløse systemer. Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til de trådløse systemer.
Opsætning
Internetindstillinger
Kontroller netværksindstillinger og -forbindelser.
Netværks-diagnosticering
Serverindstillinger
Renderer-opsætning
55DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 56 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
4
Tryk på X/x for at vælge [Internetindstillinger], og tryk derefter på
.
4
Skærmen [Internetindstillinger] vises.
Systemet begynder at kontrollere
netværksforbindelsen.
5
Internetindstillinger
Tryk på X/x for at vælge [Gem & tilslut],
og tryk derefter på
.
Internetindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til indhold
på dit hjemmenetværk og Internettet. Foretag et valg nedenfor.
Vis netværksstatus
Tilsluttet opsætning
Trådløs USB-opsætning
Kontrollér, at meddelelsen [Internetindstillinger er nu fuldført.] vises,
og tryk derefter på
.
Opsætningen er færdig. Følg vejledningen
på skærmen, hvis meddelelsen ikke vises.
Manuel opsætning
Bemærk
• Elementerne i [Internetindstillinger] er nødvendige
for at kunne oprette forbindelse til internettet.
Indtast de respektive (alfanumeriske) værdier for
din bredbåndsrouter eller trådløse LAN-router.
Hvilke elementer, der skal angives, afhænger af
internetudbyderen eller routeren. Der er flere
oplysninger i den betjeningsvejledning, du har
modtaget af internetudbyderen eller sammen med
routeren.
• Yderligere oplysninger finder du på følgende URL.
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Tilslutning til LAN via LAN-kabel
Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse
til et LAN (Local Area Network).
Automatisk opsætning
1
Tryk på X/x for at vælge [Tilsluttet
opsætning] i [Internetindstillinger],
og tryk derefter på
.
2
Tryk på X/x for at vælge [Auto], og tryk
derefter på
.
1
Tryk på X/x for at vælge [Tilsluttet
opsætning] i [Internetindstillinger],
og tryk derefter på
.
2
Tryk på X/x for at vælge [Brugertilpasset],
og tryk derefter på
.
3
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
netværksopsætning, og tryk derefter
på
.
• [Auto]: Systemet indstiller IP-adressen
automatisk, og [DNS-indstillinger] vises.
Når du vælger [Auto] og trykker på
,
indstiller systemet DNS automatisk.
Når du vælger [Angiv IP-adresse] og trykker
på
, skal du indstille DNS manuelt.
Tryk på C/X/x/c og nummerknapperne
for at indstille følgende elementer, og tryk
derefter på
.
– [Primær DNS]
– [Sekundær DNS]
• [Angiv IP-adresse]: Angiv netværksindstillingerne manuelt i overensstemmelse
med dit netværksmiljø.
Tryk på C/X/x/c og nummerknapperne
for at indstille følgende elementer, og tryk
derefter på
.
– [IP-adresse]
– [Subnetmaske]
– [Standard gateway]
– [Primær DNS]
– [Sekundær DNS]
Systemet foretager automatisk netværksopsætning, og internetindstillinger vises på
tv-skærmen.
3
Tryk på c.
56DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
dk_book.book Page 57 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
4
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
proxyserver, og tryk derefter på
.
4
• [Nej]: Der bruges ingen proxyserver.
• [Ja]: Angiv indstillingen af proxyserver.
Tryk på C/X/x/c og nummerknapperne,
og tryk derefter på
.
Værdien af internetindstillingerne vises på
tv-skærmen.
5
6
Kontrollér, at meddelelsen [Wi-Fi Protected
Setup gennemført.] vises, og tryk derefter
på c.
Opsætningen af den trådløse LAN-forbindelse
og IP-adressen er fuldført.
Angiv derefter indstillingen af proxyserver.
Følg trin 4 til 7 i ”Manuel opsætning”
i ”Tilslutning til LAN via LAN-kabel”
ovenfor.
Tryk på c.
Tryk på X/x for at vælge [Gem & tilslut],
og tryk derefter på
.
Hvis den trådløse router ikke er
kompatibel med WPS-funktionen
Systemet begynder at kontrollere
netværksforbindelsen.
1
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs opsætning
(indbygget)] eller [Trådløs USB-opsætning]
i [Internetindstillinger], og tryk derefter
på
.
2
Tryk på X/x for at vælge [Scan], og tryk
derefter på
.
Kontrollér, at meddelelsen
[Internetindstillinger er nu fuldført.]
vises, og tryk derefter på
.
Opsætningen er færdig. Følg vejledningen
på skærmen, hvis meddelelsen ikke vises.
Tilslutning til trådløst LAN med
systemets indbyggede Wi-Fi eller
den trådløse USB-LAN-adapter
Systemet søger efter tilgængelige trådløse
LAN-netværk, og derefter vises listen over
de trådløse LAN'er.
3
Tryk på X/x for at vælge navnet på det
trådløse LAN, og tryk derefter på
.
x Når det valgte trådløse LAN ikke er sikret
Hvis den trådløse router er kompatibel
med WPS-funktionen
Opsætningen af den trådløse LANforbindelse er fuldført. Derefter skal du
indstille IP-adressen ved at følge trinnene
i ”Automatisk opsætning” eller ”Manuel
opsætning” i ”Tilslutning til LAN via
LAN-kabel” ovenfor.
1
x Når det valgte trådløse LAN er sikret
Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse
til et trådløst LAN (Local Area Network).
2
3
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs opsætning
(indbygget)] eller [Trådløs USB-opsætning]
i [Internetindstillinger], og tryk derefter
på
.
Tryk på X/x for at vælge [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)], og tryk derefter på
.
Aktivér WPS-funktionen for den trådløse
router, tryk på X/x for at vælge [Start], og
tryk derefter på
.
Andre betjeningsmuligheder
7
masterpage:Right
specdef v20070110
Skærmen til indtastning af en WEP- eller
WPA-nøgle vises. Gå til trin 5.
x Sådan angives navnet på det trådløse LAN
Vælg [Manuel indtastning].
Skærmen til indtastning vises. Indtast navnet
på det trådløse LAN ved at følge vejledningen
på skærmen, og tryk derefter på c.
Se betjeningsvejledningen til routeren for at
få detaljerede oplysninger om aktivering af
WPS-funktionen.
57DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk08oth.fm]
dk_book.book Page 58 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
4
Tryk på X/x for at vælge sikkerhedstilstanden, og tryk derefter på
.
• [Ingen]: Når det valgte trådløse LAN ikke
er sikret. Opsætningen af den trådløse
LAN-forbindelse er fuldført. Derefter skal
du indstille IP-adressen ved at følge
trinnene i ”Automatisk opsætning” eller
”Manuel opsætning” i ”Tilslutning til
LAN via LAN-kabel” ovenfor.
• [WEP]: Det trådløse LAN er beskyttet
af en WEP-nøgle.
• [WPA/WPA2-PSK]: Det trådløse LAN
er beskyttet af en WPA-PSK- eller WPA2PSK-nøgle.
• [WPA2-PSK]: Det trådløse LAN er
beskyttet af en WPA2-PSK-nøgle.
5
Indtast WEP-nøglen/WPA-nøglen ved at
følge vejledningen på skærmen, og tryk
derefter på c.
masterpage:Left
specdef v20070110
WEP
WEP beskytter kommunikationer for at undgå,
at uvedkommende opsnapper kommunikationer
eller får adgang til dit trådløse netværk. WEP
er en sikkerhedsteknologi, der gør det muligt
at tilslutte ældre enheder, der ikke understøtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der korrigerer
eventuelle svagheder ved WEP. TKIP giver en
højere grad af sikkerhed end WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi, der bruger en
avanceret beskyttelsesmetode, som afviger fra
WEP og TKIP.
AES giver en højere grad af sikkerhed end
WEP eller TKIP.
Opsætningen af den trådløse LAN-forbindelse
er fuldført. Derefter skal du indstille
IP-adressen ved at følge trinnene
i ”Automatisk opsætning” eller ”Manuel
opsætning” i ”Tilslutning til LAN via
LAN-kabel” ovenfor.
Om sikkerheden på trådløst LAN
Kommunikationen via et trådløst LAN sker via
radiobølger, og det trådløse signal kan derfor
opsnappes. Systemet indeholder forskellige
sikkerhedsfunktioner, der kan beskytte den
trådløse kommunikation. Sørg for at konfigurere
sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse
med netværksmiljøet.
Ingen sikkerhed
Selvom du nemt kan angive indstillinger, kan
enhver opsnappe den trådløse kommunikation
eller få adgang til dit trådløse netværk – selv
uden avancerede værktøjer. Vær opmærksom
på, at der er risiko for uautoriseret adgang eller
opsnappelse af data.
58DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 59 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Du kan konfigurere følgende indstillinger.
Indstillinger og justeringer
Ikon
Brug af opsætningsmenuen
Du kan foretage forskellige indstillinger af elementer,
f.eks. billede og lyd.
Vælg
(Opsætning) i startmenuen, når du vil
ændre systemets indstillinger.
Standardindstillingerne er understreget.
Bemærk
• Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har
forrang over indstillingerne i opsætningsmenuen,
og det er ikke sikkert, at alle de beskrevne funktioner
virker.
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
[Indstillingsvejledning for
fjernbetjening] (side 60)
Laver fjernbetjeningsindstillinger
til betjening af tv'et eller andre
komponenter.
[Netværksopdatering] (side 60)
Opdaterer systemets software.
[Skærmindstillinger] (side 60)
Til angivelse af skærmindstillinger
ud fra typen af tilslutningsstik.
[Indstillinger for lyd] (side 61)
Til angivelse af lydindstillinger
ud fra typen af tilslutningsstik.
[BD/DVD-visningsindstillinger]
(side 62)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for afspilning
af BD/DVD.
[Indstillinger for børnesikring]
(side 63)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for børnesikringsfunktionen.
[Musikindstillinger] (side 63)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for afspilning
af Super Audio CD.
Indstillinger og justeringer
1
Beskrivelse
[Systemindstillinger] (side 63)
3
Tryk på X/x for at vælge ikonet for den
opsætningskategori, som du vil ændre,
og tryk derefter på
.
Eksempel: [Skærmindstillinger]
Til angivelse af systemrelaterede
indstillinger.
[Netværksindstillinger] (side 64)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for internet
og netværk.
[Lynopsætning] (side 65)
Kører Lynopsætning igen
for at angive grundlæggende
indstillinger.
[Nulstilling] (side 65)
Gendanner systemets
standardindstillinger.
59DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 60 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
[Indstillingsvejledning
for fjernbetjening]
x [Forvalgstilstand]
Du kan ændre fjernbetjeningens forudindstillede
kode til betjening af komponenter fra andre
producenter end Sony. Yderligere oplysninger
finder du i afsnittet ”Sådan ændres den
forudindstillede kode på fjernbetjeningen
(Forvalgstilstand)” (side 52).
[Skærmindstillinger]
x [3D-udgangsindst.]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[Fra]: Vælges for at vise alt indhold i 2D.
Bemærk
• 3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)stikket udsendes uanset denne indstilling.
x [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
Indstiller skærmstørrelsen for dit 3D-kompatible tv.
Bemærk
[Netværksopdatering]
• Denne indstilling gælder ikke for 3D-video fra HDMI
(IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket.
x [Tv-type]
Opsætning
Netværksopdatering
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et
widescreen-tv eller et tv med widescreen-funktion.
[4:3]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et
tv med 4:3-skærm uden widescreen-funktion.
Skærmindstillinger
Indstillinger for lyd
BD/DVD-visningsindstillinger
Du kan opdatere og forbedre systemets
funktioner.
Yderligere oplysninger om opdateringsfunktioner
findes på følgende websted:
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
x [Skærmformat]
[Original]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et tv med widescreen-funktion.
Viser et 4:3-billede i formatforholdet 16:9
på et widescreen-tv.
[Fast bred.-højde-fh.]: Ændrer billedets størrelse,
så det passer til skærmens størrelse med det
oprindelige formatforhold.
x [Bredde-højde-forhold for DVD]
Til kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
[Letter Box]: Viser et bredt billede med sorte
bjælker øverst og nederst på skærmen.
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Under en softwareopdatering vises ”UPDATING”
på frontpaneldisplayet. Når opdateringen er
gennemført, slukker hovedenheden automatisk.
Vent, til softwareopdateringen er gennemført.
Tænd eller sluk ikke hovedenheden, og betjen
ikke hovedenheden eller tv'et.
[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde på hele
skærmen med beskårne sider.
60DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 61 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
x [Konversionstilstand for biograf]
x [HDMI Deep Colour-udgang]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
Enheden registrerer automatisk, om materialet
er video- eller filmbaseret, og skifter til den passende
konverteringsmetode.
[Video]: Den konverteringsmetode, der passer
til videobaseret materiale, vælges altid uanset
materialet.
[Auto]: Du skal som regel vælge denne indstilling.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: Udsender 16 bit/12 bit/
10 bit videosignaler, når det tilsluttede tv er
kompatibelt med Deep Colour.
[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis billedet er
ustabilt, eller farverne er unaturlige.
x [Format for videoudgang]
Bemærk
• Hvis der ikke vises et billede, når du indstiller
opløsningen for [HDMI] eller [Komponentvideo],
skal du prøve en anden opløsningsindstilling.
(kun ikke-europæiske/ikke-saudiarabiske modeller.)
• Ved tilslutning via COMPONENT VIDEO OUTstik og valg af [Komponentvideo] understøttes
BD-ROM-afspilning af beskyttet indhold kun
ved udgangsopløsningen 480i/576i (side 22, 29).
(kun ikke-europæiske/ikke-saudiarabiske modeller.)
x [BD/DVD-ROM 1080/24p-udgang]
[Auto]: Billedet, herunder motiver i bevægelse,
vises uden flimren. Du skal som regel vælge
denne indstilling.
[Billede]: Billedet, herunder statiske motiver,
vises i høj opløsning.
[Indstillinger for lyd]
x [BD-lydmixindstilling]
[Til]: Udsender den lyd, der opnås ved at blande
den interaktive lyd og den sekundære lyd til en
primær lyd.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd.
Indstillinger og justeringer
[HDMI]: Du skal normalt vælge [Auto].
Vælg [Original opløsning] for at afspille
i den opløsning, som disken er optaget i.
(Når opløsningen er lavere end SD-opløsning,
opskaleres der til SD-opløsning.)
[Komponentvideo] (til ikke-europæiske/ikkesaudiarabiske modeller): Vælg den opløsning,
der passer til dit tv.
[Video]: Vælger automatisk den laveste
opløsning.
x [Pausetilstand] (kun BD/DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
x [Lyd-DRC]
Du kan komprimere lydsporets dynamiske
område.
[Auto]: Udsender kun 1920 × 1080p/24 Hz
videosignaler, når du tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv med HDMI (OUT)-stikket.
[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit tv ikke
er kompatibelt med 1080/24p videosignaler.
[Auto]: Udfører afspilning i det dynamiske område,
der er angivet af disken (kun BD-ROM).
[Til]: Systemet gengiver lydsporet med det
dynamiske område, der var tiltænkt under
optagelsen.
[Fra]: Det dynamiske område komprimeres ikke.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Dæmp - AUDIO]
[Auto]: Registrerer automatisk typen af
den eksterne enhed og skifter til en passende
farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
en enhed med et HDCP-kompatibelt DVI-stik.
Der kan forekomme forvrængning, når der
afspilles lyd fra en komponent, der er tilsluttet
AUDIO (AUDIO IN L/R)-stikkene. Du kan
undgå forvrængning ved at reducere
indgangsniveauet på enheden.
[Til]: Dæmper indgangsniveauet.
Udgangsniveauet ændres.
[Fra]: Normalt indgangsniveau.
61DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 62 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
x [Lydudgang]
Du kan vælge den udgangsmetode, hvor
lydsignalet udsendes.
[Højttaler]: Udsender kun flerkanalslyd via
systemets højttalere.
[Højttaler + HDMI]: Udsender flerkanalslyd
via systemets højttalere og udsender lineære
2-kanals-PCM-signaler via HDMI (OUT)-stikket.
[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI (OUT)stikket. Lydformatet afhænger af den tilsluttede
komponent.
Bemærk
• Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 63),
indstilles [Lydudgang] automatisk til [Højttaler +
HDMI], og denne indstilling kan ikke ændres.
• Lydsignaler udsendes ikke fra HDMI (OUT)-stikket,
når [Lydudgang] er indstillet til [Højttaler + HDMI],
og [HDMI1-lydindgangstilstand] (side 63) er indstillet
til [TV]. (kun modeller i Europa.)
• Når [Lydudgang] er indstillet til [HDMI], er udgangssignalformatet for funktionen ”TV” og ”SAT/CABLE”
lineær 2-kanals-PCM.
x [Lydeffekt]
Du kan slå systemets lydeffekter (SOUND
MODE og [Surround-indstilling]) til og fra.
[BD/DVDvisningsindstillinger]
Du kan angive detaljerede indstillinger
for afspilning af BD/DVD.
x [BD/DVD-menu]
Du kan vælge standardsproget for menuer
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen
til indtastning af sprogkoden. Indtast koden
for dit sprog som beskrevet i ”Liste over
sprogkoder” (side 79).
x [Lyd]
Du kan vælge standardsproget for spor
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Original], vælges det
prioriterede sprog på disken.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen
til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for
dit sprog som beskrevet i ”Liste over sprogkoder”
(side 79).
x [Undertekster]
[Til]: Aktiverer systemets lydeffekter. Den øvre
grænse for samplingsfrekvensen indstilles til
48 kHz.
[Fra]: Lydeffekter er deaktiveret. Vælg denne
indstilling, hvis du ikke vil angive samplingfrekvensens øvre grænse.
Du kan vælge standardsproget for undertekster
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen
til indtastning af sprogkoden. Indtast koden
for dit sprog som beskrevet i ”Liste over
sprogkoder” (side 79).
x [Surround-indstilling]
x [Afspilningslag for BD-hybriddisk]
Du kan vælge surround-indstillingen.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
”Trin 7: Surroundsound” (side 31).
[BD]: Afspiller BD-lag.
[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.
x [Højttalerindstillinger]
Indstil højttalerne for at opnå en så god
surroundsound som muligt. Yderligere
oplysninger finder du i afsnittet ”Indstilling
af højttalerne” (side 49).
x [BD-internetforbindelse]
[Tillad]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[Tillad ikke]: Blokerer internetforbindelse.
x [Autokalibrering]
Gør det muligt at kalibrere de relevante indstillinger
automatisk. Yderligere oplysninger finder
du i afsnittet ”Automatisk kalibrering
af indstillinger” (side 48).
62DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 63 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
[Indstillinger
for børnesikring]
x [Adgangskode]
Angiv eller skift adgangskoden for funktionen
Børnesikring. En adgangskode gør det muligt at
angive en begrænsning for afspilning af BD-ROM,
DVD VIDEO eller internetvideo. Hvis det
er nødvendigt, kan du bruge forskellige
begrænsningsniveauer for BD-ROM og
DVD VIDEO.
[Musikindstillinger]
Du kan angive detaljerede indstillinger for
afspilning af Super Audio CD.
x [Afspilningslag for Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Afspiller Super Audio CD-lag.
[CD]: Afspiller CD-laget.
x [Afspil.kanaler for Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Afspiller 2-kanalsområdet.
[DSD Multi]: Afspiller multikanalsområdet.
x [Regionskode for børnesikring]
[Systemindstillinger]
Gør det muligt at vælge systemrelaterede
indstillinger.
x [Skærmsprog]
x [BD-børnesikring]
Afspilningen af nogle BD-ROM'er kan begrænses
efter brugernes alder. Sekvenser kan blokeres
eller skiftes ud med andre sekvenser. Følg
vejledningen på skærmen, og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [DVD-børnesikring]
Gør det muligt at begrænse afspilningen af
bestemte DVD VIDEO'er i overensstemmelse
med et foruddefineret niveau, f.eks. brugerens
alder. Sekvenser kan blokeres eller skiftes
ud med andre sekvenser. Følg vejledningen på
skærmen, og indtast din firecifrede adgangskode.
x [Børnesikring for internetvideo]
Afspilningen af nogle internetvideoer kan
begrænses efter brugernes alder. Sekvenser kan
blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser.
Følg vejledningen på skærmen, og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [Internetvideo uden vurdering]
[Tillad]: Gør det muligt at afspille
internetvideoer uden vurdering.
[Blokér]: Blokerer afspilningen af
internetvideoer uden vurdering.
Du kan vælge det sprog, der skal vises på skærmen.
x [Trådløs lydtilslutning]
Du kan foretage flere indstillinger af det trådløse
system. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
”Flere indstillinger af det trådløse system”
(side 54).
Du kan også kontrollere status for den trådløse
transmission. Når den trådløse transmission er
aktiveret, står der [OK] til højre for [Status].
Indstillinger og justeringer
Afspilningen af nogle BD-ROM'er og DVD
VIDEO'er kan begrænses efter geografisk
område. Sekvenser kan blokeres eller skiftes
ud med andre sekvenser. Følg vejledningen
på skærmen, og indtast din firecifrede
adgangskode.
x [Illumination/display]
Du kan vælge status for soft-touch-knapper
(side 10) og frontpaneldisplay (side 11).
[Standard/Til]: Soft-touch-knapperne og
frontpaneldisplayet forbliver oplyst.
[Simpel/Fra]: Soft-touch-knapperne og
frontpaneldisplayet slukkes, når systemet
ikke betjenes.
x [HDMI-indstillinger]
[Kontrol til HDMI]
[Til]: Slået til. Du kan betjene de komponenter,
der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
[Fra]: Slået fra.
63DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 64 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
[Audio Return Channel]
Denne funktion er tilgængelig, når du slutter
systemet til et tv, der er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel.
[Auto]: Systemet kan automatisk modtage det
digitale lydsignal fra tv'et via HDMI-kablet.
[Fra]: Slået fra.
Bemærk
• Denne funktion er kun tilgængelig, når [Kontrol
til HDMI] er indstillet til [Til].
[HDMI1-lydindgangstilstand] (kun modeller
i Europa)
Du kan vælge lydindgangen for komponenten,
som er sluttet til HDMI (IN 1)-stikket.
[HDMI1]: Lyden fra komponenten, som er
sluttet til HDMI (IN 1)-stikket, sendes fra
HDMI (IN 1)-stikket.
[TV]: Lyden fra komponenten, som er sluttet til
HDMI (IN 1)-stikket, sendes fra TV (DIGITAL
IN OPTICAL)-stikket.
x [Hurtig start-tilstand]
[Til]: Gør opstartstiden fra standbytilstand
kortere. Du kan hurtigt betjene systemet,
når du har tændt det.
[Fra]: Standardindstillingen.
x [Automatisk standby]
[Til]: Aktiverer funktionen [Automatisk standby].
Hvis systemet ikke betjenes i ca. 30 minutter,
skifter systemet automatisk til standby.
[Fra]: Deaktiverer funktionen.
x [Gracenote-indstillinger]
[Auto]: Downloader automatisk diskoplysninger,
når du stopper afspilningen af disken. Systemet
skal være sluttet til netværket for at kunne
downloade.
[Manuel]: Downloader diskoplysninger, når
[Videosøgning] eller [Musiksøgning] er valgt.
x [Systeminformation]
Du kan få vist versionen af systemets software
og MAC-adressen.
[Netværksindstillinger]
Du kan angive detaljerede indstillinger for
internet og netværk.
x [Internetindstillinger]
Slut systemet til netværket på forhånd.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
”Trin 3: Tilslutning til netværket” (side 27).
x [Netværks-diagnosticering]
Du kan køre netværksdiagnostikken for at
kontrollere, om netværksforbindelsen fungerer
korrekt.
x [Serverindstillinger]
Angiver, om den tilsluttede DLNA-server skal
vises eller ej.
x [Automatisk visning]
x [Renderer-opsætning]
[Til]: Viser automatisk oplysninger på skærmen,
når du skifter visningstitel, billedtilstand,
lydsignal osv.
[Fra]: Viser kun oplysninger, når du trykker
på DISPLAY.
[Til]: Aktiverer funktionen Pauseskærm.
[Fra]: Slået fra.
[Automatisk adgangstilladelse]: Angiver,
om automatisk adgang fra nyligt registreret
DLNA-controller skal tillades eller ej.
[Smart valg]: Tillader en Sony DLNA-controller
at finde systemet som målkomponent, så den kan
betjenes med infrarød stråle. Du kan aktivere
eller deaktivere denne funktion.
[Renderer-navn]: Viser systemets navn, når det
anføres på andre DLNA-enheder i netværket.
x [Meddel. om softwareopdatering]
x [Renderer-adgangskontrol]
x [Pauseskærm]
[Til]: Indstiller systemet til at give dig besked
om nyere versioner af softwaren (side 60).
[Fra]: Slået fra.
Angiver, om der skal accepteres kommandoer
fra DLNA-controllere.
64DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk09set.fm]
dk_book.book Page 65 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
x [Automatisk start af Party]
[Til]: Starter PARTY eller deltager i en eksisterende
PARTY efter forespørgsel fra en netværksenhed,
som er kompatibel med funktionen PARTY
STREAMING.
[Fra]: Slået fra.
x [Media Remote-enhedsregistrering]
Registrerer din ”Media remote”-enhed.
x [Registrerede Media Remote-enheder]
Viser en liste over dine registrerede
”Media remote”-enheder.
Indstillinger og justeringer
[Lynopsætning]
Kører Lynopsætning igen for at angive
grundlæggende indstillinger.
Følg vejledningen på skærmen.
[Nulstilling]
x [Nulstil til standardindstillinger fra fabrikken]
Du kan nulstille systemets indstillinger til
fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen
af indstillinger. Alle indstillinger i gruppen
gendannes.
x [Initialiser personlig information]
Du kan slette dine personlige oplysninger
på systemet.
65DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 66 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. en
vase, på systemet og placere systemet i nærheden af
vand, f.eks. et badekar eller en bruser, da dette kan
medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer
væske eller faste genstande ned i kabinettet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret
af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
• Du må ikke berøre netledningen med våde hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Om strømkilder
• Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet
ikke skal bruges i en længere periode. Træk i stikket,
aldrig i ledningen.
Om placering
• Placer systemet på et sted med tilstrækkelig ventilation
for at undgå overophedning af systemet.
• Kabinettet bliver meget varmt, når der afspilles ved
høj lydstyrke i længere tid. Dette er ikke en fejl. Rør
ikke ved kabinettet. Du må ikke placere systemet et
sted med begrænset plads, hvor ventilationen er
dårlig, da dette kan medføre overophedning.
• Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at
anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med
en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne
blokeres, kan systemet blive for varmt, og der kan
opstå fejl.
• Du må ikke placere systemet på overflader som tæpper
osv. eller i nærheden af f.eks. gardiner, der kan blokere
ventilationsåbningerne.
• Du må ikke anbringe systemet på et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller lignende.
• Anbring ikke systemet i nærheden af varmekilder,
f.eks. radiatorer, ventilationskanaler eller på steder
med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer
eller rystelser.
• Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er
kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke systemet og diskene i nærheden af
komponenter med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
• Du må ikke placere metalgenstande foran frontpanelet.
De kan begrænse modtagelsen af radiobølger.
• Systemet må ikke placeres, hvor der bruges medicinsk
udstyr. Det kan forårsage funktionsfejl i det
medicinske udstyr.
• Hvis du bruger en pacemaker eller andre medicinske
apparater, skal du kontakte din læge eller producenten
af det medicinske udstyr, før du bruger den trådløse
LAN-funktion.
Om betjening
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan
der dannes kondens på linserne i enheden. Hvis der
dannes kondens, fungerer systemet muligvis ikke
korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes,
og systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil
fugten er fordampet.
• Hvis du flytter systemet, skal eventuelle diske fjernes.
Ellers kan de blive beskadiget.
• Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen
afbrydes, og enheden skal efterses af autoriserede
teknikere, før den tages i brug igen.
Om lydstyrkeregulering
• Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en
sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis
du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der
pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
systemet.
Om diskrengøring, disk-/
linserensemidler
• Du må ikke bruge rensediske eller disk-/
linserensemidler (f.eks. flydende eller fra spray).
Disse kan forårsage fejl i enheden.
Om udskiftning af dele
• Hvis dette system skal repareres, skal de udskiftede
dele muligvis indleveres til genbrug eller genvinding.
Om tv-skærmens farver
• Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver, skal
du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til 30 minutter.
Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal højttalerne
placeres længere væk fra tv'et.
66DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 67 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede
eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen
vises i længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er
særlig følsomme over for dette fænomen.
Bemærkninger om diske
Om håndtering af diske
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
Om flytning af systemet
• Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke
sidder en disk i enheden, og du skal tage netledningen
ud af stikkontakten.
Om rengøring
• Rengør disken med en rengøringsklud før
afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
Yderligere oplysninger
• Du må ikke udsætte disken for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og
den må ikke efterlades i en bil, der er parkeret
i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger
at afspille en disk med en afvigende form
(f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller fastgjort ringe.
67DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 68 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at serviceteknikeren kan beholde eventuelle dele, der fjernes under reparationen.
Hvis der opstår problemer med den trådløse lydfunktion, skal du få en Sony-forhandler til at kontrollere
hele systemet (hovedenheden og surroundforstærkeren).
Generelt
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der er ingen strøm.
• Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden er for stor.
• Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.
Diskskuffen åbner ikke, og du
kan ikke fjerne disken, selvom
du trykker på Z.
• Prøv følgende: 1 Tryk på N og Z på enheden, og hold dem nede i mindst
5 sekunder for at åbne diskskuffen. 2 Tag disken ud. 3 Tag netledningen
ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.
Systemet fungerer ikke, som
det plejer.
• Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.
Meddelelser
Symptom
Problemer og løsningsforslag
[Der findes en ny softwareversion online på netværket.
Gå til afsnittet ”Opsætning”
i menuen, og vælg ”Netværksopdatering” for at foretage
opdateringen.] vises på tvskærmen.
• Se [Netværksopdatering] (side 60) for at opdatere systemet til en nyere
softwareversion.
”PROTECTOR” og ”PUSH
PWR” vises skiftevis på
frontpaneldisplayet.
Tryk på "/1 for at slukke systemet, og kontrollér følgende punkter,
når ”STANDBY” er forsvundet.
• Er højttalerkablerne (+ og –) kortsluttet?
• Bruger du de korrekte højttalere?
• Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
• Tænd systemet, når ovenstående punkter er kontrolleret, og eventuelle
problemer løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
”LOCKED” vises på
frontpaneldisplayet.
• Slå børnelåsfunktionen fra (side 50).
”DEMO LOCK” vises
på frontpaneldisplayet.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
”Exxxx” vises på
frontpaneldisplayet.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter,
og oplys fejlkoden.
vises uden meddelelser
på hele tv-skærmen.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
68DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 69 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Billede
Problemer og løsningsforslag
Der vises intet billede.
• Undersøg udgangsmetoden på systemet (side 22).
Der vises intet billede, når der
tilsluttes et HDMI-kabel.
• Enheden er sluttet til en udgangsenhed, der ikke er HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-kompatibel (”HDMI” på frontpaneldisplayet
lyser ikke) (side 22).
3D-billeder fra HDMI (IN 1)eller HDMI (IN 2)-stikket vises
ikke på tv-skærmen.
• Afhængigt af tv'et eller videokomponenten vises 3D-billeder muligvis ikke.
Der er intet billede, eller
udgangsopløsningen er lav,
når du tilslutter via
komponentvideokabel.
(kun ikke-europæiske/ikkesaudiarabiske modeller.)
• Under afspilning af BD-ROM bliver et billede med høj opløsning måske ikke
vist pga. kopibeskyttelse. Du anbefales at bruge en HDMI-tilslutning (side 22).
Der vises intet billede, når der
er valgt en forkert opløsning
for videoudgangen i [Format
for videoudgang].
• Tryk på N og VOL – på enheden, og hold dem nede i mindst 5 sekunder
for at nulstille opløsningen for videoudgangen til den laveste opløsning.
Det mørke område på billedet
er for mørkt/det lyse område
er for lyst eller unaturligt.
• Indstil [Billedkvalitetstilstand] til [Standard] (standardindstilling) (side 40).
Billedet vises ikke korrekt.
• Kontrollér indstillingerne for [Format for videoudgang] i [Skærmindstillinger]
(side 61).
• Hvis det analoge og digitale signal sendes samtidig, skal du indstille [BD/DVD-ROM
1080/24p-udgang] i [Skærmindstillinger] til [Fra] (side 61).
• For BD-ROM'er skal du kontrollere indstillingerne for [BD/DVD-ROM
1080/24p-udgang] i [Skærmindstillinger] (side 61).
Der er støj på billedet.
• Rengør disken.
• Hvis billedsignalet fra systemet skal gennem videobåndoptageren, før det
når tv'et, kan visse BD/DVD-programmers kopisikringssignal påvirke
billedkvaliteten. Hvis der stadig er problemer, selvom du slutter enheden
direkte til tv'et, skal du prøve at slutte enheden til de andre indgangsstik.
Billedet vises ikke på hele
tv-skærmen.
• Kontrollér indstillingen af [Tv-type] i [Skærmindstillinger](side 60).
• Formatforholdet for disken kan ikke ændres.
Der opstår farveforstyrrelser
på tv-skærmen.
• Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv eller en projektor, skal højttalerne
placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
• Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, skal du slukke for tv'et og tænde
det igen efter 15 til 30 minutter.
• Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetlås på tv-bordet,
medicinsk udstyr, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.
Der er intet billede efter
afspilning af video- eller
fotofil på iPod/iPhone.
• Vælg indgang på tv'et for dette system.
Yderligere oplysninger
Symptom
69DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 70 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Lyd
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der er ingen lyd.
• Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
• Undersøg højttalerindstillingerne (side 49).
Super Audio CD-lyden fra en
komponent, som er sluttet til
HDMI (IN 1)-stikket eller
HDMI (IN 2)-stikket,
udsendes ikke.
• HDMI (IN 1) og HDMI (IN 2) accepterer ikke et lydformat, som indeholder
kopibeskyttelse. Slut komponentens analoge lydudgang til AUDIO
(AUDIO IN L/R)-stikkene på enheden.
Der udsendes ingen lyd fra tv'et • Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger]
via HDMI (OUT)-stikket, når du til [Til] (side 63). Og indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger]
bruger funktionen Audio Return i [Systemindstillinger] til [Auto] (side 63).
Channel.
• Sørg for, at tv'et er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.
• Sørg for, at der er sat et HDMI-kabel i stikket på tv'et, der er kompatibelt
med funktionen Audio Return Channel.
Systemet sender ikke lyden
korrekt, når der tilsluttes
en set-top-boks.
• Indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger]
til [Fra] (side 63).
Der høres kraftig summen
eller støj.
• Flyt tv'et væk fra lydkomponenterne.
• Rengør disken.
Lyden mister stereoeffekten,
når du afspiller en cd.
• Vælg stereolyd ved at trykke på
Der høres kun lyd fra
centerhøjttaleren.
• Afhængigt af disken kommer lyden muligvis kun fra centerhøjttaleren.
Der høres ingen lyd eller
kun meget svag lyd fra
surroundhøjttalerne.
• Kontrollér højttalertilslutningerne og -indstillingerne (side 20, 49).
• Kontrollér surroundindstillingen (side 31).
• Afhængigt af kilden er effekten af surroundhøjttalerne mindre udpræget.
• Der afspilles en 2-kanalskilde.
Lyden fra en tilsluttet
komponent forvrænges.
• Reducer indgangsniveauet for den tilsluttede komponent ved at indstille
[Dæmp - AUDIO] (side 61).
(side 43).
70DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
dk_book.book Page 71 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Trådløs lyd
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der kommer støj ud af
surroundhøjttalerne, eller
der er spring i lyden fra
surroundhøjttalerne.
• Den trådløse transmission er ustabil. Skift indstilling af [Radiofrekvenskanal]
i [Trådløs lydtilslutning] (side 55).
• Anbring hovedenheden og surroundforstærkeren tættere på hinanden.
• Du må ikke anbringe hovedenheden og surroundforstærkeren i et lukket
reolsystem, på en metalreol eller under et bord.
Yderligere oplysninger
Trådløs transmission er ikke
Undersøg status for LINK/STANDBY-indikatoren på surroundforstærkeren.
aktiveret, eller der kommer ingen • Lyser ikke.
lyd fra surroundhøjttalerne.
– Sørg for, at surroundforstærkerens netledning er tilsluttet korrekt.
– Tænd surroundforstærkeren ved at trykke på "/1 på surroundforstærkeren.
• Blinker grønt hurtigt.
– 1 Tryk på "/1 på surroundforstærkeren. 2 Sæt den trådløse transceiver
korrekt i surroundforstærkeren. 3 Tryk på "/1 på surroundforstærkeren.
• Blinker rødt.
– Tryk på "/1 for at slukke surroundforstærkeren, og kontrollér følgende.
1 Er højttalerkablerne + og – kortsluttet?
2 Er der noget, der blokerer surroundforstærkerens ventilationsåbninger?
Tænd surroundforstærkeren, når du har kontrolleret ovennævnte punkter
og løst eventuelle problemer. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet,
skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
• Blinker langsomt grønt eller orange eller lyser rødt.
– Sørg for, at den trådløse transceiver er sat korrekt i hovedenheden.
– Foretag indstillingen af [Secure Link] igen (side 54).
– Lydtransmissionen er dårlig. Flyt surroundforstærkeren, så indikatoren
LINK/STANDBY lyser grønt eller orange.
– Flyt systemet væk fra andre trådløse enheder.
– Undgå at bruge andre trådløse enheder.
• Bliver grøn eller orange.
– Kontrollér højttalertilslutningerne og -indstillingerne.
Tuner
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der kan ikke stilles ind
på radiostationer.
• Kontrollér, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennerne, eller tilslut
eventuelt en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk tuning. Brug manuel indstilling.
71DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
dk_book.book Page 72 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Afspilning
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Disken afspilles ikke.
• BD'ens/DVD'ens regionskode passer ikke til systemet.
• Der er dannet kondens i enheden. Kondensen kan beskadige linserne.
Fjern disken, og lad enheden stå tændt i ca. en halv time.
• Systemet kan ikke afspille en disk, der ikke er brændt korrekt (side 74).
Filnavnet vises ikke korrekt.
• Systemet kan kun vise ISO 8859-1-kompatible tegnformater. Andre tegnformater
vises muligvis ikke korrekt.
• Indtastede tegn vises muligvis ikke korrekt afhængigt af den skrivesoftware,
der blev brugt.
Disken afspilles ikke
fra begyndelsen.
• Der er valgt Genoptag afspilning. Tryk på OPTIONS, vælg [Afspil fra start],
og tryk på .
Afspilningen starter ikke fra
genoptagelsespunktet, hvor du
sidst stoppede afspilningen.
• Genoptagelsespunktet kan være blevet slette fra hukommelsen afhængigt
af disken, når
– du åbner diskskuffen.
– du frakobler USB-enheden.
– du afspiller andet indhold.
– du slukker for enheden.
Sproget for lydsporet/undertekster • Prøv at bruge BD'ens eller DVD'ens menu.
eller vinkler kan ikke ændres.
• Der findes ikke spor med flere sprog/undertekster eller flere vinkler på den BD
eller DVD, der afspilles.
Bonusindhold eller andre data på • Prøv følgende: 1 Tag disken ud. 2 Sluk systemet. 3 Frakobl USB-enheden,
en BD-ROM kan ikke afspilles.
og tilslut den igen (side 35). 4 Tænd systemet. 5 Isæt BD-ROM'en med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB-enhed
Symptom
Problemer og løsningsforslag
USB-enheden genkendes ikke.
• Prøv følgende: 1 Sluk systemet. 2 Frakobl USB-enheden, og tilslut den igen.
3 Tænd systemet.
• Sørg for, at USB-enheden er sluttet korrekt til
(USB)-porten.
• Kontrollér, om USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
• Kontrollér, om USB-enheden er tændt.
• Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du frakoble den og slutte
USB-enheden direkte til apparatet.
BRAVIA Internet Video
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Billedet/lyden er dårlig/visse
• Billed-/lydkvaliteten er muligvis dårlig afhængigt af internetindholdets udbydere.
programmer vises med tab
• Billed-/lydkvaliteten kan muligvis forbedres ved at skifte forbindelseshastighed.
af detaljer, især ved hurtige
Sony anbefaler en forbindelseshastighed på mindst 2,5 Mbps for SD-video
bevægelser og i mørke sekvenser. (Standard Definition) og 10 Mbps for HD-video (High Definition).
• Ikke alle videoer indeholder lyd.
Billedet er lille.
• Tryk på X for at zoome ind.
72DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
dk_book.book Page 73 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
”BRAVIA” Sync ([Kontrol til HDMI])
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Funktionen [Kontrol til HDMI] • Sørg for, at [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 63).
virker ikke (”BRAVIA” Sync).
• Hvis du skifter HDMI-tilslutning, skal du slukke systemet og tænde det igen.
• Hvis der har været strømsvigt, skal du indstille [Kontrol til HDMI] til [Fra],
og derefter indstille [Kontrol til HDMI] til [Til] (side 63).
• Undersøg følgende, og se den betjeningsvejledning, der fulgte med komponenten.
– Den tilsluttede komponent er kompatibel med funktionen [Kontrol til HDMI].
– Indstillingen af funktionen [Kontrol til HDMI] er korrekt for den tilsluttede
komponent.
Netværksforbindelse
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Systemet kan ikke oprette
forbindelse til netværket.
• Kontrollér netværksforbindelsen (side 27) og netværksindstillingerne (side 64).
Indbygget/USB-trådløs LAN-forbindelse
Problemer og løsningsforslag
Du kan ikke slutte din pc til
• Routerens trådløse indstillinger ændres muligvis automatisk, hvis du bruger
internettet, når [Wi-Fi Protected funktionen Wi-Fi Protected Setup, før routerens indstillinger er blevet justeret.
Setup (WPS)] er blevet udført.
I dette tilfælde skal du skifte de trådløse indstillinger for din pc tilsvarende.
Du kan ikke slutte systemet
til den trådløse LAN-router.
• Kontrollér, om den trådløse LAN-router er tændt.
• Den mulige kommunikationsafstand er muligvis reduceret pga. brugsforholdene,
herunder vægmaterialet, forholdene for modtagelse af radiobølger eller
forhindringer mellem systemet og den trådløse LAN-router. Flyt systemet
og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
• Apparater, der bruger frekvensbåndet 2,4 GHz, f.eks. en mikrobølgeovn,
Bluetooth eller digitale trådløse enheder, kan forstyrre kommunikationen.
Flyt enheden væk fra sådanne apparater, eller sluk for apparaterne.
Den ønskede trådløse router
kan ikke registreres, selvom
funktionen [Scan] udføres.
• Tryk på RETURN for at gå tilbage til det foregående skærmbillede, og gentag
[Scan]. Hvis den ønskede trådløse router stadig ikke kan registreres, skal du
trykke på RETURN for at vælge [Manuel registrering].
Yderligere oplysninger
Symptom
Systemet kan ikke oprette
• Afstanden mellem enheden og den trådløse LAN-router er for stor (side 27).
forbindelse til netværket, eller
netværksforbindelsen er ustabil.
73DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
dk_book.book Page 74 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Understøttede diske
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Da Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og stadig
udvikler sig, kan nogle diske muligvis ikke afspilles
afhængigt af disktypen og versionen. Og lydudgangen
varierer alt efter den kilde, der er sluttet til
udgangsstikket, og de valgte lydindstillinger.
2)
BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3, herunder organisk
pigmenttype BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke afspilles,
hvis der er optaget postscript.
3)En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den ikke
er brændt korrekt. Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til optageenheden.
masterpage:Left
specdef v20070110
Bemærkning om afspilningsfunktioner
for en BD/DVD
Nogle afspilningsfunktioner for en BD/DVD kan
være bevidst fastsat af softwareproducenterne.
Systemet afspiller en BD/DVD i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, og derfor er alle
afspilningsfunktioner muligvis ikke tilgængelige.
Bemærkning om BD/DVD med to lag
Der kan opstå afbrydelser i afspilningen af
billede og lyd, når der skiftes fra det ene lag til
det andet.
Regionskode (kun BD-ROM/DVD VIDEO)
På bagsiden af systemet er der trykt en regionskode,
og systemet kan kun afspille BD-ROM/DVD
VIDEO (kun afspilning), der er mærket med
en tilsvarende regionskode eller ALL .
Diske, der ikke kan afspilles
• BDr med hylster
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• DVD Audio-disk
• PHOTO CD
• Datasektioner på CD-Extra
• Super VCD
• Lydsiden på DualDisc
Bemærkninger til diske
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs og nogle musikdiske med
ophavsretsbeskyttede teknologier er ikke
i overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc). Det er derfor ikke sikkert,
at disse diske kan afspilles med denne enhed.
74DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
dk_book.book Page 75 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Understøttede filtyper
Video1)
Filformat
Filtypenavn
MPEG-1 Video/PS2)5)
”.mpg,” ”.mpeg,” ”.m2ts,”
MPEG-2 Video/PS, TS2)6) ”.mts”
Xvid
”.avi”
MPEG4/AVC2)5)
”.mkv,” ”.mp4,” ”.m4v,”
”.m2ts,” ”.mts”
WMV92)5)
”.wmv,” ”.asf”
AVCHD
3)5)
Musik
Filtypenavn
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
”.mp3”
AAC2)4)5)
”.m4a”
WMA9-standard2)4)
”.wma”
LPCM
”.wav”
Foto1)
Filformat
Filtypenavn
JPEG
”.jpg,” ”.jpeg”
GIF
”.gif”
PNG
”.png”
Bemærk
• Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af
filformatet, filkodningen, optageforhold eller DLNAserverforhold.
• Nogle filer, der er redigeret på en pc, kan muligvis
ikke afspilles.
• Systemet kan genkende følgende filer eller mapper
på en BD, DVD, CD og USB-enhed:
– op til mapper på 3. niveau i træstrukturen
– op til 500 filer i en enkelt træstruktur
• Systemet kan genkende følgende filer eller mapper,
som er gemt på DLNA-serveren:
– op til mapper på 18. niveau i træstrukturen
– op til 999 filer i en enkelt træstruktur
• Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke med dette
system.
• Systemet kan genkende Mass Storage Class (MSC)enheder (f.eks. flash-hukommelse eller HDD), SICD
(Still Image Capture Device) og tastaturer med
101 taster (kun den forreste
(USB)-port).
• Sluk systemet, før du isætter eller fjerner en USBhukommelse eller andre enheder for at undgå datafejl
eller skader på USB-hukommelsen.
• Systemet kan muligvis ikke afspille videofiler
med en høj bithastighed fra en DATA CD jævnt.
Det anbefales, at videofiler med en høj bithastighed
afspilles vha. en DATA DVD.
Yderligere oplysninger
Filformat
masterpage:Right
specdef v20070110
1)
Systemet afspiller ikke disse filer via rendererfunktionen.
2)
Systemet understøtter ikke filer, der er kodet med DRM.
3)
Systemet afspiller filer i AVCHD-formatet, der er
optaget via et digitalt videokamera osv. Hvis du
vil se filer i AVCHD-format, skal disken med filer
i AVCHD-format være brændt.
4)
Systemet understøtter ikke filer, der er kodet med
Lossless osv.
5)Systemet afspiller ikke disse filer via DLNA-funktionen.
6)Systemet afspiller kun SD-opløsning via DLNAfunktionen.
75DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 76 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Understøttede lydformater
Systemet understøtter følgende lydformater.
Format
LPCM 2ch
Funktion
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
”BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
”HDMI1”
”HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
”SAT/CABLE”
”TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Understøttet format.
–: Ikke-understøttet format.
Bemærk
• HDMI (IN 1) og HDMI (IN 2) udsender ikke lyd, hvis et lydformat indeholder kopibeskyttelse, f.eks. Super Audio CD
eller DVD-Audio.
• Til LPCM 2ch-formatet understøttes en samplingfrekvens for det digitale signal på op til 96 kHz, når funktionen
”HDMI1” eller ”HDMI2” bruges, og 48 kHz, når funktionen ”TV” eller ”SAT/CABLE” bruges.
76DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 77 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
FM-tuner
Specifikationer
Forstærker
Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
Modtageområde
Modeller, der sælges
i USA og Canada:
Andre modeller:
Antenne
Antennestik
Højttalere
Front (SS-TSB107) til BDV-E780W
Mål (ca.)
96 mm × 330 mm × 72 mm
(b/h/d)
(vægmonteret del)
106 mm × 325 mm ×
107 mm (b/h/d)
(hel højttaler)
0,8 kg (vægmonteret del)
0,8 kg (hel højttaler)
Vægt (ca.)
Front (SS-TSB108) til BDV-E980W
Mål (ca.)
96 mm × 775 mm × 72 mm
(b/h/d) (vægmonteret del)
275 mm × 1.205 mm ×
245 mm (b/h/d)
(hel højttaler)
1,4 kg (vægmonteret del)
2,9 kg (hel højttaler)
Video
Udsender
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT*:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB, PR: 0,7 Vp-p
75 ohm
* Kun ikke-europæiske/ikke-saudiarabiske modeller.
Stik
Type A (19 ben)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-system
Signalformatsystem
Modeller, der sælges
i USA og Canada:
Andre modeller:
Vægt (ca.)
Surround (SS-TSB106) til BDV-E780W
Mål (ca.)
HDMI
96 mm × 245 mm × 96 mm
(b/h/d)
0,6 kg
Vægt (ca.)
Surround (SS-TSB109) til BDV-E980W
Mål (ca.)
96 mm × 775 mm × 72 mm
(b/h/d) (vægmonteret del)
275 mm × 1.205 mm ×
245 mm (b/h/d)
(hel højttaler)
1,3 kg (vægmonteret del)
2,8 kg (hel højttaler)
NTSC
NTSC/PAL
USB
-port (USB):
Type A (ved tilslutning
af USB-hukommelse,
kortlæser, digitalt
stillbilledkamera og
digitalt videokamera)
LAN
LAN (100)-indgang
Vægt (ca.)
Center (SS-CTB103)
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
315 mm × 59 mm × 53 mm
(b/h/d)
0,4 kg
100BASE-TX-indgang
Subwoofer (SS-WSB105)
Trådløst LAN
Standardoverensstemmelse
Frekvens og kanal
87,5 MHz til 108,0 MHz
(intervaller på 100 kHz)
87,5 MHz til 108,0 MHz
(intervaller på 50 kHz)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
Yderligere oplysninger
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Venstre/højre fronthøjttaler: 108 W + 108 W (ved
3 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Venstre/højre fronthøjttaler/
centerhøjttaler:
167 W (pr. kanal ved
3 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
165 W (ved 3 ohm, 80 Hz)
Indgange (analog)
AUDIO (AUDIO IN)
Følsomhed: 450/250 mV
Indgange (digital)
SAT/CABLE (COAXIAL)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Understøttede formater:
LPCM 2CH (op til 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Understøttede formater:
LPCM 2CH (op til 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
System
Mål (ca.)
IEEE 802,11 b/g/n
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[K 1 - 13]
Vægt (ca.)
415 mm × 340 mm ×
215 mm (b/h/d)
7,8 kg
77DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
dk_book.book Page 78 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Generelt
Strømkrav
Strømforbrug
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
220 V - 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Tændt: 130 W
Standby: 0,3 W
(i energisparetilstand)
430 mm × 75 mm ×
320 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
430 mm × 75 mm ×
333 mm (b/h/d) (med
isat trådløs transceiver)
4,1 kg
Surroundforstærker (TA-SA300WR)
Forstærker
UDGANGSEFFEKT (reference)
Venstre surround/
højre surround
167 W (pr. kanal ved 3 ohm,
1 kHz)
Nominel impedans:
3 - 16 Ω
Strømkrav
220 V - 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 50 W
Strømforbrug i standby
0,5 W (standby)
0,18 W (slukket)
Mål (ca.)
206 mm × 60 mm ×
236 mm (b/h/d) med
isat trådløs transceiver
Vægt (ca.)
1,3 kg
Trådløs transceiver (EZW-RT50)
Kommunikationssystem
Frekvensbånd
Modulering
Strømkrav
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Trådløs lyd Specification
version 1.0
5,725 GHz til 5,875 GHz
DSSS
3,3 V jævnstrøm, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(b/h/d)
10 g
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
• Strømforbrug i standby 0,3 W (hovedenhed), 0,18 W
(surroundforstærker).
• Der opnås en spændingseffektivitet for
forstærkerblokken på over 85 % med
den fulde digitale forstærker, S-Master.
78DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 79 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåder er i henhold til standarden ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Kode Sprog
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Kode Sprog
Kode Sprog
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Yderligere oplysninger
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Ikke angivet
Børnesikring/Liste over områdekoder
Kode Område
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Brasilien
Chile
Kina
Colombia
Danmark
Finland
Frankrig
Kode Område
Tyskland
Grækenland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Sydkorea
Luxembourg
Malaysia
Kode Område
Mexico
Holland
New Zealand
Norge
Pakistan
Filippinerne
Polen
Portugal
Rusland
Singapore
Spanien
Kode Område
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
Storbritannien
79DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk_IX.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 80 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
Indeks
Tal
F
M
3D 34
3D-udgangsindst. 60
Fjernbetjening 14
FM-tilstand 45
Format for videoudgang 61
Forvalgstilstand 60
Frontpanel 10
Frontpaneldisplay 11
Media Remoteenhedsregistrering 65
Multipleks broadcast-lyd 44
Musikindstillinger 63
A
A/V SYNC 42
Adgangskode 63
Afspil.kanaler for Super
Audio CD 63
Afspilningslag for
BD-hybriddisk 62
Afspilningslag for Super
Audio CD 63
Audio Return Channel 64
Autokalibrering 48, 62
Automatisk standby 64
Automatisk start af Party 65
Automatisk visning 64
B
Bagpanel 12
BD/DVD-menu 62
BD/DVD-ROM 1080/
24p-udgang 61
BD/DVD-visningsindstillinger 62
BD-børnesikring 63
BD-internetforbindelse 62
BD-LIVE 34
BD-lydmixindstilling 61
BONUSVIEW 34
BRAVIA Internet Video 38
BRAVIA Sync 47
Bredde-højde-forhold
for DVD 60
Børnelås 50
Børnesikring for
internetvideo 63
G
Gracenote-indstillinger 64
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 61
HDMI Deep Colour-udgang 61
Hurtig start-tilstand 64
Højttalerindstillinger 49, 62
Afstand 49
Niveau 49
Tilslutning 49
I
Illumination/display 63
Indstillinger for
børnesikring 63
Indstillinger for lyd 61
Indstillingsvejledning
for fjernbetjening 60
Initialiser personlig
information 65
Internetindhold 38
Internetindstillinger 55, 64
Internetvideo uden
vurdering 63
K
C
Kontrol til HDMI 47, 63
Konversionstilstand
for biograf 61
CD 74
L
D
Liste over sprogkoder 79
Lyd 62
Lyd-DRC 61
Lydeffekt 62
Lydudgang 62
Lynopsætning 29, 65
D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 48
Diasshow 41
DLNA 38, 64
Dolby Digital 43
DTS 43
DVD 74
DVD-børnesikring 63
Dæmp - AUDIO 61
N
Netværks-diagnosticering 64
Netværksindstillinger 64
Netværksopdatering 60
Nulstil til standardindstillinger
fra fabrikken 65
Nulstilling 65
O
Opdater 60
Oplysninger om afspilning 35
P
Pauseskærm 64
Pausetilstand 61
R
RDS 46
Regionskode 74
Regionskode for
børnesikring 63
Registrerede Media Remoteenheder 65
Renderer-adgangskontrol 64
Renderer-opsætning 64
S
Serverindstillinger 64
Skærmformat 60
Skærmindstillinger 60
Skærmsprog 63
SLEEP 50
Surroundforstærker 13
Surround-indstilling 62
Systeminformation 64
T
Testtone 50
Trådløs lydtilslutning 63
Tv-skærmstørrelsesindst.
for 3D 60
Tv-type 60
80DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\dk_IX.fm]
dk_book.book Page 81 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
U
Understøttede diske 74
Undertekster 62
USB 35
W
WEP 58
WPA2-PSK (AES) 58
WPA2-PSK (TKIP) 58
WPA-PSK (AES) 58
WPA-PSK (TKIP) 58
81DK
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
dk_book.book Page 82 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
dk_book.book Page 83 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
filename[D:\Wymiana\Projekty\001_LB\130_Sony Europe BDV_B2_BDVE980_E780\02.dtp\OI\DA\4261385111\4261385111BDVE780WCEAU\Cover\dkbco.fm]
dk_book.book Page 84 Tuesday, April 5, 2011 12:13 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om eventuelle
opdateringer ved at besøge følgende URL.
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
model name [BDV-E980W/BDV-E780W]
[4-261-385-11(1) (DK)]
Download PDF