Sony | BDV-EF200 | Sony BDV-EF200 BDV-EF200 Affordable 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Betjeningsvejledning

4-265-166-11(1) (DK)
Blu-ray Disc/DVDhjemmebiografsystem
Betjeningsvejledning
BDV-EF200
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et
sted med begrænset plads, f.eks.
i en bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må
du ikke dække ventilationsåbningen
på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv. Du må ikke anbringe
åbne flammer som eksempelvis
tændte stearinlys på apparatet.
For at reducere risikoen for
elektrisk stød må du ikke udsætte
dette apparat for dryp eller sprøjt,
og undlad at placere genstande, der
indeholder væsker, som f.eks. vaser,
på apparatet.
Batterier eller apparater med
batterier må ikke udsættes for
meget høje temperaturer, f.eks.
direkte sollys, åben ild eller
lignende.
For at forhindre skader skal dette
apparat være sikkert fastgjort til
gulvet/væggen i overensstemmelse
med installationsvejledningen.
Kun til brug indendørs.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt
vil øge risikoen for øjenskade.
Laserstrålen i dette Blu-ray Disc /
DVD-hjemmebiografsystem kan
skade øjnene, og du må derfor ikke
skille kabinettet ad.
Service må kun udføres af fagfolk.
Enheden er klassificeret som
et KLASSE 3R LASER-produkt.
Når laserafskærmningen åbnes,
bliver du udsat for synlige og
usynlige laserstråler, så du må
ikke se direkte ned i strålerne.
2DK
Dette mærke sidder på
laserafskærmningen inde
i kabinettet.
Dette produkt er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Mærket findes på bagsiden.
Håndtering
af udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at
sikre, at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges mod de
eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder inden
for EU og i andre
europæiske
lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet
med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg)
eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet
indeholder over 0,0005 % kviksølv
eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet.
Genvinding af materialer er med
til at bevare naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn
til sikkerheden, ydeevnen eller
dataintegriteten, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske
produkter.
Oplysninger om øvrige batterier
findes i afsnittet om sikker fjernelse
af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering
og genindvinding af batterier.
Yderligere information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet
blev købt.
Bemærkning til kunder: Følgende
informationer er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland.
For service eller garanti henviser
vi til de adresser, som fremgår
af separate service- eller
garantidokumenter.
Forholdsregler
Dette produkt er testet og fundet
i overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-direktivet
ved brug af et forbindelseskabel
på under 3 meter. (kun modeller
i Europa og Rusland)
Om strømkilder
• Strømmen til enheden er ikke
afbrudt, så længe den er forbundet
til stikkontakten. Dette gælder
også, selvom der er slukket for
enheden.
• Da stikkontakten bruges til at
afbryde enhedens strømtilførsel,
skal du slutte enheden til en
lettilgængelig stikkontakt.
Hvis du bemærker noget
unormalt ved enheden, skal
du straks trække netledningen
ud af stikkontakten.
Om 3D-videobilleder
Nogle mennesker kan opleve
ubehag (f.eks. belastning af øjnene,
træthed eller utilpashed), når de ser
3D-videobilleder. Sony anbefaler
alle brugere at holde pause med
jævne mellemrum, når de ser
3D-videobilleder. Hvor længe
og hvor ofte, en person skal holde
pause, varierer fra person til
person. Du kan bedst selv finde ud
af, hvad der fungerer bedst for dig.
Hvis du oplever ubehag, skal du
stoppe med at se 3D-videobilleder,
indtil ubehaget er forsvundet.
Kontakt eventuelt en læge, hvis
du mener, at der er brug for det.
Du bør også læse (i)
betjeningsvejledningen og/eller
advarselsmeddelelsen for andet
udstyr eller Blu-ray Disc-indhold,
som bruges eller afspilles med dette
produkt, og (ii) se vores website
(http://esupport.sony.com/) for de
seneste oplysninger. Små børns syn
(især dem under seks år) udvikler
sig stadig. Søg læge (f.eks. en
børnelæge eller øjenlæge), før
du giver små børn lov til at se
3D-videobilleder.
Voksne bør holde øje med små
børn for at være sikker på, at de
følger ovenstående anbefalinger.
Kopibeskyttelse
Vær opmærksom på de avancerede
systemer til beskyttelse af indhold
på Blu-ray DiscTM- og DVDmedier. Disse systemer, som kaldes
AACS (Advanced Access Content
System) og CSS (Content Scramble
System), kan indeholde
restriktioner for afspilning,
analogt output og andre lignende
funktioner. Betjeningen af dette
produkt og restriktionerne for
det afhænger af købsdatoen, da
ledelsen bag AACS kan tilføje
eller ændre restriktionsregler
efter købsdatoen.
Ophavsret og
varemærker
• Dette system fungerer med
Dolby* Digital og DTS**
Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte
D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby
Laboratories.
** Fremstillet under følgende
amerikanske patentnumre:
5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762;
6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 og
andre udstedte og anmeldte
patenter i USA og andre
lande. DTS, DTS-HD og
symbolet er registrerede
varemærker, og DTS-HD
Master Audio og
DTS-logoerne er
varemærker tilhørende
DTS, Inc.. Produkt
indeholder software.
© DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
• Dette system har indbygget
High-Definition Multimedia
Interface-teknologi (HDMITM).
HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre
lande.
• Java er et varemærke tilhørende
Oracle og/eller dets affilierede
selskaber.
• "BD-LIVE" og "BONUSVIEW" er
varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• "Blu-ray Disc" er et varemærke.
• Logoerne "Blu-ray Disc",
"DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R," "DVD
VIDEO" og "CD" er varemærker.
• "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D"logoet er varemærker tilhørende
Blu-ray Disc Association.
• "BRAVIA" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• "AVCHD" og "AVCHD"-logoet er
varemærker tilhørende Panasonic
Corporation
og Sony Corporation.
• , "XMB" og "xross media bar"
er varemærker tilhørende
Sony Corporation og
Sony Computer Entertainment Inc.
• "PLAYSTATION" er et
varemærke tilhørende Sony
Computer Entertainment Inc.
3DK
• Wi-Fi CERTIFIEDTM-logoet er et
certificeringsmærke tilhørende
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected SetupTM-mærket
er et mærke tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• "Wi-Fi CERTIFIEDTM" og
"Wi-Fi Protected SetupTM"
er varemærker tilhørende
Wi-Fi Alliance.
• "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"logoet er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano og iPod touch er
registrerede varemærker
tilhørende Apple Inc. i USA
og andre lande.
• "Made for iPod" og "Made for
iPhone" betyder, at noget
elektronisk tilbehør er lavet med
særligt henblik på at blive sluttet
til en iPod eller iPhone, og at
tilbehøret er blevet certificeret af
producenten til at opfylde Apples
standarder vedrørende ydelse.
Apple er ikke ansvarlig for brugen
af denne enhed eller enhedens
overensstemmelse med
sikkerhedsstandarder og
lovmæssige standarder. Bemærk,
at brugen af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke trådløs funktionalitet.
• Windows Media er enten
et registreret varemærke
eller varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
Dette produkt gør brug af
teknologi til beskyttelse af
ophavsret for Microsoft.
Brug eller distribution af denne
teknologi uden for dette produkt
er forbudt uden nødvendig
licens(er) fra Microsoft.
4DK
Indholdsejere bruger
Microsoft PlayReadyTMindholdsadgangsteknologi til
at beskytte deres ophavsret,
herunder ophavsretligt beskyttet
indhold. Dette produkt benytter
PlayReady-teknologi til at skaffe
adgang til PlayReady-beskyttetindhold og/eller WMDRMbeskyttet-indhold. Hvis produktet
ikke giver tilstrækkelige
restriktioner for brug af indhold,
kan indholdsejerne kræve af
Microsoft, at de annullerer
produktets mulighed for at bruge
PlayReady-beskyttet-indhold.
Annullering skulle ikke påvirke
ubeskyttet indhold eller indhold,
der er beskyttet af andre
indholdsadgangsteknologier.
Indholdsejere kan kræve af dig,
at du opgraderer PlayReady til at
skaffe adgang til deres indhold.
Hvis du afviser en opgradering,
vil du ikke kunne få adgang til
indhold, der kræver denne
opgradering.
• Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere.
• Andre navne på systemer og
produkter er generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive
producenter. Symbolerne TM og
bruges ikke i denne vejledning.
®
Om denne betjeningsvejledning
• Anvisningerne i disse
betjeningsvejledninger
beskriver knapper på
fjernbetjeningen. Du kan
også bruge knapperne på
enheden, hvis de har samme
eller tilsvarende navne som
knapperne på
fjernbetjeningen.
• I denne vejledning bruges
"disk" som en generel
henvisning til BD'er, DVD'er,
Super Audio CD'er og CD'er,
medmindre andet er angivet i
teksten eller illustrationerne.
• Nogle illustrationer er
gengivet som typetegninger,
der kan være anderledes end
de konkrete produkter.
• Elementerne på tv-skærmen
varierer fra sted til sted.
• Standardindstillingen er
understreget.
Indhold
Om denne betjeningsvejledning............... 4
Udpakning................................................... 6
Oversigt over dele og knapper .................. 7
Introduktion
Trin 1: Installation af systemet ...........12
Trin 2: Tilslutning af systemet ............13
Trin 3: Tilslutning til netværket..........19
Trin 4: Udførelse af Lynopsætning .....21
Trin 5: Valg af kilde .............................22
Trin 6: Surroundsound........................23
Afspilning
Afspilning af en disk ................................ 25
Afspilning fra en USB-enhed.................. 26
Brug af iPod/iPhone................................. 27
Afspilning via netværk............................. 29
Tilgængelige elementer............................ 29
Lydindstilling
Valg af en effekt, der passer til kilden.... 32
Valg af lydformat, flersprogede
spor eller kanal ................................... 32
Multipleks broadcast-lyd......................... 33
Indstillinger og justeringer
Brug af opsætningsmenuen .................... 45
[Netværksopdatering] ............................. 45
[Skærmindstillinger]................................ 46
[Indstillinger for lyd] ............................... 47
[BD/DVD-visningsindstillinger] ........... 48
[Indstillinger for børnesikring] .............. 48
[Musikindstillinger] ................................. 49
[Systemindstillinger]................................ 49
[Netværksindstillinger] ........................... 50
[Lynopsætning] ........................................ 50
[Nulstilling]............................................... 50
Yderligere oplysninger
Forholdsregler........................................... 51
Bemærkninger om diske ......................... 52
Fejlfinding ................................................. 53
Understøttede diske ................................. 58
Understøttede filtyper ............................. 59
Understøttede lydformater ..................... 60
Specifikationer .......................................... 61
Liste over sprogkoder .............................. 62
Indeks......................................................... 63
Tuner
Brug af radioen ......................................... 34
Brug af radiodatasystemet (RDS)........... 35
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen Kontrol til HDMI
til "BRAVIA" Sync ............................. 36
Indstilling af højttalerne .......................... 37
Brug af timerfunktionen.......................... 38
Deaktivering af enhedens knapper ........ 38
Betjening af tv'et med den medfølgende
fjernbetjening ..................................... 38
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet............................ 39
Sådan spares strøm i standby.................. 39
Brug af internettet .................................... 39
Opsætning af netværket .......................... 41
5DK
Udpakning
• Fronthøjttalere (2)
• FM-ledningsantenne (1)
• Til iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
eller
• Videokabel (1)
• USB-kabel (1)
• Subwoofer (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• Betjeningsvejledning
• Hurtig installationsvejledning
• Vejledning til installation
af højttalere
• Information om
softwarelicens
Klargøring af fjernbetjeningen
Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol
vender korrekt.
6DK
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Frontpanel
FUNCTION
VOLUME
A Diskskuffe (side 25)
x (stop)
B Fjernbetjeningsmodtager
Stopper afspilningen og husker stoppunktet
(genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en titel/et
spor er det sidste punkt, du afspillede,
eller det sidste billede i en billedmappe.
C Frontpaneldisplay
D
-port (USB) (side 26)
Bruges til tilslutning af en USB-enhed.
E Afspilningsknapper
FUNCTION
Z (åbn/luk) (side 25)
Vælger en kilde til afspilning.
Åbner og lukker diskskuffen.
VOLUME +/–
N (afspil)
Starter eller genoptager en afspilning
(genoptag afspilning).
Afspiller et diasshow, når der isættes
en disk med JPEG-billedfiler.
Justerer systemets lydstyrke.
F "/1 (tændt/standby)
Tænder enheden eller sætter den på
standby.
7DK
Frontpaneldisplay
Om indikatorer på frontpaneldisplayet
A Viser systemets afspilningsstatus.
E Lyser, når lyden er slået fra.
B Lyser, når gentaget afspilning er
aktiveret.
F Viser systemets status som f.eks.
radiofrekvens.
C Lyser, når der modtages stereolyd
(kun radio)
G Lyser, når der modtages et 720p/1080i/
1080p-videosignal fra HDMI (OUT)-stikket.
D Lyser, når HDMI (OUT)-stikket er sluttet
korrekt til HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection)-kompatibelt udstyr
med HDMI- eller DVI (Digital Visual
Interface)-indgang.
8DK
Bagpanel
ONLY FOR SS-TSB105
ONLY FOR
SS-WSB103
DIGITAL IN
OPTICAL
L
ANTENNA
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
SPEAKERS
VIDEO OUT
LAN (100)
TV
FM
COAXIAL
75
AUDIO
A SPEAKERS-stik (side 13)
F LAN (100)-stik (side 19)
B
G HDMI (IN 2)-stik (side 16)
-port (USB) (side 26)
C AUDIO (AUDIO IN L/R)-stik (side 16)
H HDMI (IN 1)-stik (side 16)
D ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)-stik
(side 18)
I HDMI (OUT)-stik (side 14)
J VIDEO OUT-stik (side 14)
E TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stik (side 14)
9DK
B Nummerknapper (side 35, 38)
Fjernbetjening
Indtast titel/kapitelnummer, forudindstillet
stationsnummer osv.
(lyd) (side 32, 33)
SPEAKERS
TV AUDIO
Vælger lydformat/spor.
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
2
C Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
0
3
TOP MENU
(undertekster) (side 48)
Vælger sprog for undertekster, hvis der
er optaget undertekster på flere sprog på
en BD-ROM/DVD VIDEO.
POP UP/ MENU
Genvejsknapper til valg af elementer i
menuer på nogle BD'er (kan også bruges til
Java-baseret interaktiv betjening af BD'er).
D TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
POP UP/MENU
Åbner eller lukker BD-ROM'ens pop
op-menu eller menuen på en DVD.
OPTIONS (side 23, 29, 39)
Viser indstillingsmenuen på tv-skærmen
eller frontpaneldisplayet. (Stedet afhænger
af den valgte funktion.)
DISPLAY
TV
TV
Åbner eller lukker topmenuen på BD'er
eller DVD'er.
7
RETURN
Skifter til forrige visning.
Knap nummer 5,
, 2 + og N er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, når du betjener fjernbetjeningen.
C/X/x/c
Flytter markeringen til et vist element.
(åbn)
Åbner et valgt element.
E SOUND MODE +/– (side 32)
•
: Til betjening af tv
(Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
"Betjening af tv'et med den medfølgende
fjernbetjening" (side 38)).
A Z (åbn/luk)
Åbner og lukker diskskuffen.
SPEAKERS TVyAUDIO
Vælger, om lyden fra tv'et skal udsendes via
systemets højttalere eller tv'ets højttaler(e).
Denne funktion virker kun, når [Kontrol
til HDMI] er indstillet til [Til] (side 49).
TV "/1 (tændt/standby) (side 38)
Tænder tv'et eller sætter det på standby.
"/1 (tændt/standby) (side 21, 34)
Tænder systemet eller sætter det i standby.
10DK
Vælger en lydtilstand.
HOME (side 21, 34, 37, 39, 41, 45)
Åbner og lukker startmenuen på systemet.
F Knapper til betjening af afspilning
Se afsnittet "Afspilning" (side 25).
./> (forrige/næste)
Spring til foregående/næste kapitel, spor
eller fil.
(afspil igen/gå frem)
Afspiller kort den aktuelle sekvens
i 10 sekunder/går hurtigt fremad i den
aktuelle sekvens i 15 sekunder.
m/M (hurtig/langsom/frys billede)
Gå hurtigt tilbage/hurtigt fremad på en disk
under afspilningen. Hver gang du trykker
på knappen, ændres søgehastigheden.
Tryk på en af disse knapper i mere end
et sekund i pausetilstand for at afspille
i slowmotion. Tryk på en af knapperne
i pausetilstand for at afspille et billede
ad gangen.
Slowmotion og afspilning af et enkelt billede
er ikke tilgængelig for Blu-ray 3D-diske.
N (afspil)
Starter eller genoptager en afspilning
(genoptag afspilning).
Aktiverer ettryksafspilning (side 36),
når systemet er tændt og indstillet til
"BD/DVD"-funktion.
X (pause)
H DISPLAY (side 25, 29, 39)
Viser oplysninger om afspilning
og webbrowser på tv-skærmen.
Viser den forudindstillede radiostation,
frekvens osv. på frontpaneldisplayet.
Viser streamede oplysninger/
afkodningsstatus på frontpaneldisplayet,
når funktionen er indstillet til noget andet
end "BD/DVD". Når systemet er indstillet
til funktionen "HDMI1", "HDMI2" eller
"TV", vises streamede oplysninger/
afkodningsstatus kun, når der modtages
et digitalt signal.
De streamede oplysninger/afkodningsstatus
vises måske ikke for den aktuelle stream
eller det element, der afkodes.
I DIMMER (side 39)
Ændrer lysstyrken på frontpaneldisplayet.
SLEEP (side 38)
Indstiller timerfunktionen.
FUNCTION (side 22, 34)
Vælger en kilde til afspilning.
(favoritter)
Viser det internetindhold, der er føjet
til favoritterlisten. Du kan gemme
18 favoritter.
Sætter en afspilning på pause eller
genoptager afspilningen.
x (stop)
Stopper afspilningen og husker stoppunktet
(genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en titel/et spor
er det sidste punkt, du afspillede, eller det
sidste billede i en billedmappe.
Knapper til betjening af radio
Se afsnittet "Tuner" (side 34).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(slå lyd fra)
Slår lyden fra midlertidigt.
2 (lydstyrke) +/– (side 34)
Justerer lydstyrken.
TV 2 (lydstyrke) +/–
Indstiller tv'ets lydstyrke.
TV t (tv-indgang)
Skifter tv'ets indgangskilde til tv eller andre
indgangskilder.
11DK
Introduktion
Introduktion
Trin 1: Installation af systemet
Placering af systemet
Placer systemet som vist på tegningen nedenfor.
A
B
C
A Venstre fronthøjttaler (L)
B Højre fronthøjttaler (R)
C Subwoofer
D Enhed
D
Bemærk
• Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset, olieret,
poleret, osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
• Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.
Tip
• Du kan montere højttalerne på væggen. Se den medfølgende "Vejledning til installation af højttalere".
12DK
Trin 2: Tilslutning af systemet
Bemærk
• Når du slutter en anden komponent til en volumenkontrol, skal du skrue lydstyrken af de andre komponenter
ned til et niveau, hvor lyden ikke forvrænges.
Tilslutning af højttalerne
Sådan sluttes højttalerkablerne til enheden
Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.
Ved tilslutning til enheden skal stikket sættes i, indtil der høres et klik.
Hvid
(Venstre
fronthøjttaler (L))
Rød
(Højre
fronthøjttaler (R))
Lilla
(Subwoofer)
Enhedens bagpanel
ONLY FOR SS-TSB105
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR
SS-WSB103
SUBWOOFER
SPEAKERS
13DK
Introduktion
Yderligere oplysninger om tilslutning af systemet findes på følgende sider.
Slut ikke enhedens netledning til en stikkontakt, før alle andre forbindelser er oprettet.
Introduktion
Tilslutning af tv'et
Slut systemet til dit tv for at få vist billedet af systemet på tv'et og høre tv-lyden via systemets højttalere.
Vælg tilslutningsmetoden i henhold til stikkene og funktionerne på dit tv.
• Hvis dit tv har et HDMI-stik, der er mærket "ARC*": Tilslutning A
• Hvis dit tv har et HDMI-stik: Tilslutning A og C
• Hvis dit tv ikke har nogen HDMI-stik: Tilslutning B og C
Lydtilslutning
Videotilslutninger
A
B
C
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Videokabel
(medfølger ikke)
Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
Billedkvalitet
TV
HDMI IN
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Gul
Signalflow
: Videosignal
: Lydsignal
A
eller
B
C
**
Gul
Enhedens bagpanel
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
VIDEO OUT
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Om Audio Return Channel" (side 15).
** Kun hvis tv'et er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.
14DK
A Tilslutning med HDMI-kabel
Om Audio Return Channel
En HDMI-kabeltilslutning udsender også digitale lydsignaler fra tv'et, hvis tv'et er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel. Du behøver ikke lave en separat lydtilslutning for at høre lyden fra
tv'et. Oplysninger om indstilling af funktionen Audio Return Channel finder du under [Audio Return
Channel] (page 49).
B Tilslutning med videokabel
Hvis dit tv ikke har et HDMI-stik, skal du bruge denne tilslutning.
C Tilslutning med digitalt optisk kabel
Denne tilslutning udsender et lydsignal fra tv'et til systemet. Opret denne forbindelse for at lytte
til tv-lyden via systemet. Med denne tilslutning modtager systemet et Dolby Digital-multipleks
broadcast-signal, der gør det muligt at afspille multipleks broadcast-lyd.
Bemærk
• Du kan høre tv-lyden ved at vælge funktionen "TV" (side 22).
• Hvis dit tv ikke har et digitalt optisk udgangsstik, kan du forbinde systemet og tv'et med et lydkabel, så du kan
høre tv-lyden via systemet. Yderligere tilslutningsoplysninger findes i afsnittet "Tilslutning af andre komponenter"
(side 16).
15DK
Introduktion
Hvis dit tv har et HDMI-stik, skal tv'et tilsluttes med et HDMI-kabel. Billedkvaliteten forbedres
i forhold ti andre typer af tilslutning.
Når tilslutningen udføres med et HDMI-kabel, skal du vælge typen af udgangssignal, når du foretager
Lynopsætning (side 21).
Der er oplysninger om flere HDMI-indstillinger under (page 49).
Introduktion
Tilslutning af andre komponenter
Hvis en komponent, som du vil slutte til systemet, har et HDMI (OUT)-stik
Du kan tilslutte en komponent, som har et HDMI (OUT)-stik, f.eks. en set-top-boks/digital
satellitmodtager eller PLAYSTATION®3 osv. med et HDMI-kabel. En HDMI-kabelforbindelse kan
både sende video- og lydsignaler. Hvis du tilslutter systemet og komponenten ved hjælp af et HDMIkabel, kan du nyde digitale billeder og lyd af høj kvalitet via HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket.
Enhedens bagpanel
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Brug HDMI (IN 1) eller HDMI (IN 2).
HDMI OUT
Til HDMI OUT-stikket på en set-top-boks/
digital satellitmodtager eller
PLAYSTATION 3 osv.
®
Bemærk
• Videosignaler fra HDMI (IN 1/2)-stikkene sendes kun til HDMI (OUT)-stikket, hvis funktionen "HDMI1" eller
"HDMI2" er valgt.
• Du skal måske ændre indstillingen for lydudgangen for at kunne udsende et lydsignal fra HDMI (IN 1/2)-stikket
til HDMI (OUT)-stikket. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [Lydudgang] i [Indstillinger for lyd] (side 47).
• Du kan ændre lydindgangen for komponenten, som er sluttet til HDMI (IN 1)-stikket, til TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-stikket. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet [HDMI1-lydindgangstilstand] i [HDMIindstillinger] (side 49).
16DK
Hvis komponenten ikke har et HDMI OUT-stik
TV
Videoudgang
Komponent
Lydudgang
Signalflow
System
: Videosignal
: Lydsignal
Hvis komponenten kun afspiller lyd, skal du slutte komponentens lydudgang til systemet.
Enhedens bagpanel
L
AUDIO IN
R
AUDIO
Rød
Hvid
: Signalflow
Lydkabel (medfølger ikke)
Rød
Hvid
L
R
AUDIO OUT
Til lydudgangsstik på videobåndoptager,
digital satellitmodtager, PlayStation eller
bærbar lydkilde osv.
Bemærk
• Hvis du foretager ovenstående tilslutning, skal du indstille [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger]
i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 49).
• Du kan høre komponentlyden ved at vælge funktionen "AUDIO" (side 22).
17DK
Introduktion
Tilslut systemet, så videosignaler fra systemet og en anden komponent sendes til tv'et, og lydsignalerne
fra komponenten sendes til systemet som følger.
Introduktion
Tilslutning af antenne
Enhedens bagpanel
ANTENNA
FM
COAXIAL
75
eller
FM-ledningsantenne
(medfølger)
Bemærk
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
Tip
• Hvis du har dårlig FM-modtagelse, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte enheden
til en udendørs FM-antenne.
18DK
Trin 3: Tilslutning til netværket
Introduktion
Bemærk
• Hvis du skal slutte systemet til netværket, skal du angive netværksindstillinger, der passer til dit brugermiljø
og komponenterne. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Opsætning af netværket" (side 41) og
"[Netværksindstillinger]" (side 50).
Vælg den metode, der passer til dit LAN-miljø (Local Area Network).
Enhedens bagpanel
2
Internet
1
LAN (100)
ADSL-modem/
kabelmodem
ETHER
Bredbåndsrouter
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN-kabel
(medfølger ikke)
USB Adapter til
trådløst LAN
(medfølger ikke)
1 Kabeltilslutning
Brug et LAN-kabel til at slutte systemet til LAN (100)-indgangen på enheden.
2 USB Trådløs tilslutning
Brug et trådløst LAN via USB-adapteren til trådløst LAN (kun Sony UWA-BR100*).
USB-adapteren til trådløst LAN er muligvis ikke tilgængelig i alle regioner/lande.
* Pr. november 2010.
Sluk enheden, før du sætter tilslutningskablet i porten eller sætter USB-adapteren til trådløst LAN
i basen. Du kan tænde enheden igen, når du har sat USB-adapteren til trådløst LAN i basen og sluttet
tilslutningskablet til
-porten (USB) (front eller bag).
19DK
Introduktion
Bemærk
• Placeringsafstanden mellem USB-adapteren til trådløst LAN og den trådløse LAN-router afhænger af brugsmiljøet.
Hvis systemet ikke kan oprette forbindelse til netværket, eller hvis netværksforbindelsen er ustabil, skal du flytte
USB-adapteren til trådløst LAN eller placere USB-adapteren til trådløst LAN tættere på den trådløse LAN-router.
• Du kan finde oplysninger om netværksindstillinger på følgende Sony-supportside:
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
20DK
4
Udfør følgende indstilling i henhold til
tilslutningsmetoden (side 14).
• Tilslutning med HDMI-kabel: Følg den
vejledning, der vises på tv-skærmen.
• Tilslutning med videokabel: Vælg [16:9]
eller [4:3], så billedet vises korrekt.
Før udførelse af trin 4
Sørg for, at alle tilslutninger er korrekte,
og tilslut derefter netledningen.
Følg nedenstående trin for at bruge systemet
med de grundlæggende justeringer.
De viste elementer afhænger af modellen
for det pågældende land.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sådan åbnes skærmen
Lynopsætning igen
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
0
C/X/x/c,
4
HOME
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [Lynopsætning],
og tryk derefter på .
Tryk på C/c for at vælge [Start], og tryk
derefter på
.
Skærmen Lynopsætning vises.
1
2
3
Tænd tv'et.
Tryk på [/1.
Skift indgangsvælger på tv'et, så
systemets signal vises på tv-skærmen.
Skærmen Lynopsætning til valg
af skærmsprog vises.
Lynopsætning - Skærmsprog
Vælg det sprog der skal vises på denne enhed.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
21DK
Introduktion
Trin 4: Udførelse af
Lynopsætning
Udfør [Lynopsætning]. Følg
vejledningen på skærmen for at
angive de grundlæggende indstillinger
med C/X/x/c og .
Introduktion
Trin 5: Valg af kilde
Du kan vælge en afspilningskilde.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil den
ønskede funktion vises på frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på FUNCTION, ændres
funktionen som følger.
"BD/DVD" t "FM" t "HDMI1" t
"HDMI2" t "TV" t "AUDIO" t
"BD/DVD" t …
Funktion
Kilde
"BD/DVD"
Disk, USB-enhed, iPod/iPhone eller
netværksenhed, der skal afspilles
af systemet
"FM"
FM-radio (side 34)
"HDMI1"/
"HDMI2"
Komponent, der er sluttet til HDMI
(IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket
på bagpanelet (side 16)
"TV"
En komponent (tv osv.), der er
sluttet til TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-stikket på bagpanelet,
eller et tv, der er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel,
som er sluttet til HDMI (OUT)stikket på bagpanelet (side 14).
"AUDIO"
Komponent, der er sluttet til
AUDIO (AUDIO IN L/R)-stikkene
på bagpanelet (side 16)
22DK
Trin 6: Surroundsound
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Valg af de ønskede surroundindstillinger
Indstillingsmetoden afhænger af funktionen.
Når du afspiller via funktionen "BD/DVD"* eller "FM"
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
Tryk på X/x for at vælge [Surround-indstilling], og tryk derefter på
.
Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede surround-indstilling vises på tv-skærmen.
Surroundindstillingerne beskrives i skemaet nedenfor.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
* Indstillinger af surroundsound gælder ikke for internetindhold.
Når du afspiller via funktionen "HDMI1", "HDMI2", "TV" eller "AUDIO"
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på frontpaneldisplayet.
2
Tryk flere gange på X/x, indtil "SUR. SET" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter
på
or c.
3
Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede surroundindstilling vises på frontpaneldisplayet.
Surroundindstillingerne beskrives i skemaet nedenfor.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen slukkes på frontpaneldisplayet.
23DK
Introduktion
Når du har udført de tidligere beskrevne trin og starter afspilningen, er det nemt at opnå surroundsound.
Du kan også vælge forprogrammerede surroundindstillinger, der er tilpasset forskellige lydkilder.
De gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde biograflyd hjemme i stuen.
Introduktion
Bemærk
• Når startmenuen vises på tv-skærmen, kan du ændre denne indstilling ved at vælge surround-indstillingen via
[Surround-indstilling] i [Indstillinger for lyd] i [Opsætning] (side 48).
Om højttalerudgangen
Standardindstillingen er [Auto] ("AUTO").
Surroundindstilling
Effekt
[Auto]
"AUTO"
Systemet sender automatisk lyden med en velegnet effekt, afhængigt af kilden.
• 2-kanalskilde: Sender 2-kanalslyd som den er.
• Flerkanalskilde: Simulerer 7.1- eller 5.1-surroundsound med to fronthøjttalere og en
subwoofer.
[2ch Stereo]
"2CH ST."
Systemet sender 2-kanalslyd, uanset lydformat eller antal kanaler.
Flerkanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler.
Bemærk
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af surroundindstillingerne.
• Surroundindstillingerne aktiveres ikke, når du afspiller en Super Audio CD.
Tip
• Du kan også vælge surroundindstillingen via [Surround-indstilling] i [Indstillinger for lyd] (side 48).
24DK
2
Gør klar til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
• Slut systemet til et netværk (side 19).
• Indstil [BD-internetforbindelse]
til [Tillad] (side 48).
Afspilning
Afspilning af en disk
Isæt en BD-ROM med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Oplysninger om understøttede diske finder du
i afsnittet "Understøttede diske" (side 58).
1
2
Indstil indgangsvælgeren på tv'et, så
systemets signal vises på tv-skærmen.
Tryk på Z, og læg en disk i diskskuffen.
Betjeningsmetoden afhænger af disken.
Se betjeningsvejledningen til disken.
Afspilning
3
Tip
• Hvis du vil slette data i USB-hukommelsen, skal du
vælge [Slet BD-data] i
[Video] og trykke på .
Alle de data, der er gemt i BUDA-mappen, slettes.
Brug af Blu-ray 3D
Du kan bruge Blu-ray 3D-diske med 3D-logoet*.
*
1
3
• Slut systemet til dit 3D-kompatible tv
ved hjælp af et HDMI-kabel med høj
hastighed (medfølger ikke).
• Indstil [3D-udgangsindst.] og
[Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
i [Skærmindstillinger] (side 46).
Tryk på Z for at lukke diskskuffen.
vises i hovedmenuen, og afspilningen
starter.
Hvis afspilningen ikke starter automatisk,
skal du vælge
i kategorien
[Video],
[Musik] eller
[Foto] og trykke
på .
2
Ilæg en Blu-ray 3D-disk.
Betjeningsmetoden afhænger af disken.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte
med disken.
Brug af BONUSVIEW/BD-LIVE
Nogle BD-ROM'er med "BD-LIVE-logoet*"
indeholder bonusindhold og andre data, der
kan downloades.
Gør klar til Blu-ray 3D-diskafspilning.
Tip
• Se også betjeningsvejledningen til dit
3D-kompatible tv.
*
1
Tilslut USB-enheden i porten
bagsiden af enheden.
(USB) på
Til lokal lagring skal du bruge 1 GB eller
større USB-hukommelse.
Bagpanel
USB-hukommelse
25DK
Visning af oplysninger om afspilning
Afspilning fra en USB-enhed
Du kan kontrollere oplysningerne om en
afspilning ved at trykke på DISPLAY.
De viste oplysninger afhænger af disktypen
og systemets status.
Du kan afspille video/musik/fotofiler på en
tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om understøttede filer finder du
i afsnittet "Understøttede filtyper" (side 59).
Eksempel: Under afspilning af BD-ROM
1
Tilslut USB-enheden i porten
systemet.
(USB) på
Læs den betjeningsvejledning, der fulgte
med USB-enheden, før den tilsluttes.
Bagpanel
USB-enhed
A Opløsning for output/videofrekvens
Frontpanel
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
vinkel,
lyd,
undertekster)
E Oplysninger om afspilning
Viser afspilningstilstand, statuslinje
for afspilning, disktype, video-codec,
bithastighed, gentagelsestype, forløbet tid,
samlet spilletid
F Kapitelnummer
USB-enhed
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på C/c for at vælge
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryk på X/x to select
[USB-enhed
(front)] eller
[USB-enhed (bagside)],
og tryk derefter på .
G Den aktuelt valgte vinkel
[Video],
Bemærk
• Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, når du tilslutter
eller fjerner en USB-enhed, for at undgå
datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.
26DK
Brug af iPod/iPhone
Du kan bruge musik/video/foto og oplade
batteriet på en iPod/iPhone via systemet.
Frontpanel
TV
eller
Bagpanel
Følgende iPod/iPhone-modeller understøttes.
Opdater din iPod/iPhone med den nyeste
software, før du bruger den med systemet.
VIDEO IN
Konsol for
iPod/iPhone
Made for iPod touch 4. generation, iPod touch
3. generation, iPod touch 2. generation, iPod
touch 1. generation, iPod nano 6. generation,
iPod nano 5. generation (videokamera),
iPod nano 4. generation (video), iPod nano
3. generation (video), iPod nano 2. generation
(aluminum), iPod nano 1. generation, iPod
5. generation (video), iPod classic, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Sådan bruges en iPod/iPhone via
systemet
1
Tilslut konsollen til iPod/iPhone
(medfølger) på front- eller bagporten
(USB) på systemet, og anbring derefter
iPod/iPhone på konsollen til iPod/iPhone.
Når du skal afspille en video- eller fotofil,
skal du slutte videoudgangsstikket
på konsollen for iPod/iPhone til
videoindgangsstikket på tv'et med et
videokabel (medfølger), før du anbringer
iPod/iPhone på konsollen for iPod/iPhone.
Afspilning
Understøttede iPod/iPhone-modeller
USB-kabel (medfølger)
V I D E O O UT
USB
Videokabel (medfølger)
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
3
Tryk på C/c for at vælge
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryk på X/x to select [iPod (forside)]
eller [iPod (bagside)], og tryk derefter
på
.
[Video],
x Hvis du har valgt [Video] eller [Musik]
i trin 3
Video-/musikfilerne vises på tv-skærmen.
Gå til næste trin.
x Hvis du har valgt [Foto] i trin 3
[Ændr tv-indgangen til den
videoindgang...] vises på tv-skærmen.
Skift indgangsvælger på tv'et, så signalet
fra iPod/iPhone vises på tv-skærmen.
Start derefter diasshowet ved at betjene
iPod/iPhone direkte.
27DK
5
Tryk på C/X/x/c og
fil, du vil afspille.
for at vælge den
Lyden fra din iPod/iPhone afspilles via
systemet.
Skift indgangsvælger på tv'et, når du
afspiller en videofil, så signalet fra
iPod/iPhone vises på tv-skærmen.
Du kan betjene din iPod/iPhone med
knapperne på fjernbetjeningen.
Yderligere oplysninger om betjening af
iPod/iPhone findes i betjeningsvejledningen
til din iPod/iPhone.
Bemærk
• Hvis du skal ændre en systemindstilling som f.eks.
surround-indstillingen, mens du ser billeder fra din
iPod/iPhone på tv'et, skal du vælge indgangen på
tv'et for dette system, før du kan betjene systemet.
Sådan betjenes en iPod/iPhone med
fjernbetjeningen
Du kan betjene din iPod/iPhone med knapperne
på fjernbetjeningen. Følgende skema viser
et eksempel på de knapper, der kan bruges.
(Betjeningsmetoden afhænger af iPod/iPhonemodellen.)
For
[Video]/
[Musik]
Tryk på
Betjening
N
Starter afspilning.
X
Stopper afspilning midlertidigt.
x
Stopper afspilning.
m eller M Spoler hurtigt frem eller tilbage.
. eller > Springer til foregående/næste fil
eller kapitel (hvis de findes).
For
[Foto]
Tryk på
Betjening
N, X
Starter/holder pause i afspilning.
Når du holder en af disse knapper
nede i flere sekunder, går den
tilsluttede iPod/iPhone
i dvaletilstand.
x
Stopper afspilning midlertidigt.
m eller M Spoler hurtigt frem eller tilbage.
. eller > Går til den forrige/næste fil.
Når du holder en af disse knapper
nede, spoles hurtigt frem eller tilbage
på den tilsluttede iPod/iPhone.
28DK
Tryk på
Betjening
DISPLAY
Tænder baglyset (eller forlænger det
med 30 sekunder).
OPTIONS, C Går tilbage til forrige display/
mappehierarki.
X/x
,c
Vælger det forrige/næste menupunkt.
Åbner et valgt element.
Bemærk
• Din iPod/iPhone lades op, når den er sluttet
til systemet, mens systemet er tændt.
• Hvis [Automatisk standby] er indstillet til [Til],
kan systemet blive slukket automatisk, mens du
bruger en iPod/iPhone.
• Du kan ikke overføre musik til din iPod/iPhone
fra dette system.
• Sony påtager sig intet ansvar for mistede eller
beskadigede data på din iPod/iPhone, når der
sluttes en iPod/iPhone til denne enhed.
• Produktet er designet specielt til at kunne bruges
med en iPod/iPhone og er blevet certificeret til
at opfylde Apple-standarder for ydeevne.
• Du må ikke frakoble din iPod/iPhone, mens
den er i brug. Sluk systemet, når du tilslutter
eller frakobler en iPod/iPhone, for at undgå
datafejl eller beskadigelse af din iPod/iPhone.
• Systemet kan kun genkende en iPod/iPhone,
der tidligere er tilsluttet systemet.
• Funktionen til kontrol af systemlyd kan ikke
bruges under afspilning af video- eller fotofiler
via iPod/iPhone.
• Når du tilslutter en iPod, der ikke er kompatibel
med videoudgangsfunktionen, og du vælger
[iPod (forside)] eller [iPod (bag)] i [Video]
eller [Foto], vises en advarsel på tv-skærmen.
• Systemet kan genkende op til 3.000 filer (herunder
mapper).
Afspilning via netværk
BRAVIA Internet Video fungerer som gateway
og leverer det valgte internetindhold og
forskellige on-demand underholdningstjenester
direkte til enheden.
D Netværkstransmissionshastighed
E Filnavnet på den næste video
F Filnavnet på den aktuelt valgte video
Tilgængelige elementer
• Noget internetindhold kræver registrering via en pc,
før det kan afspilles.
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og betjeningsmuligheder under
en afspilning. De tilgængelige elementer
afhænger af situationen.
1
Fælles elementer
Tip
Gør klar til BRAVIA Internet Video.
Afspilning
Streaming af BRAVIA Internet
Video
C Netværksforbindelsesindikator
Angiver signalstyrke for en trådløs
forbindelse.
Angiver en fastnetforbindelse.
Slut systemet til et netværk (side 19).
2
Tryk på C/c for at vælge
[Musik] eller
[Foto].
3
Tryk på X/x for at vælge ikonet for
en internetindholdsudbyder, og tryk
derefter på .
[Video],
Hvis der ikke er hentet en liste over
internetindhold, vises dette med et
ikke-hentet-ikon eller et nyt-ikon.
Sådan bruges kontrolpanelet
Kontrolpanelet vises, når videofilen afspilles.
De viste elementer kan variere, afhængigt
af internetindholdsudbyderne.
Tryk på DISPLAY igen for at få vist
kontrolpanelet.
Elementer
Detaljer
[Surroundindstilling]
Skifter surroundindstillingen
(side 23).
[Gentag indstilling]
Gentager afspilning.
[3D-menu]
[3D-dybdejustering]: Justerer
dybden af 3D-billeder.
[Favoritterliste]
Viser favoritterlisten.
[Afspil/Stop]
Starter eller stopper en
afspilning.
[Afspil fra start]
Afspiller et element fra
begyndelsen.
[Tilføj til favoritter]
Tilføjer internetindhold på
favoritterlisten.
[Fjern fra favoritter] Sletter internetindhold fra
favoritterlisten.
Kun [Video]
Elementer
A Kontroldisplay
Tryk på C/X/x/c eller
afspilning.
for at betjene
B Statuslinje for afspilning
Statuslinje, markør, der viser den aktuelle
position, spilletid, videofilens varighed
Detaljer
[A/V-synkronisering] Justerer forsinkelsen mellem
billedet og lyden. Yderligere
oplysninger finder du i
afsnittet "Justering af
forsinkelsen mellem billedet
og lyden" (side 30).
[3D-udgangsindst.] Indstiller, om 3D-video
udsendes automatisk eller ej.
Bemærk
• 3D-video fra HDMI (IN 1)eller HDMI (IN 2)-stikket
udsendes uanset denne
indstilling.
29DK
Elementer
Detaljer
[Videoindstillinger]
• [Billedkvalitetstilstand]:
Vælger billedindstillinger
til forskellige lysmiljøer.
• [FNR]: Reducerer tilfældig
støj på billedet.
• [BNR]: Reducerer
mosaiklignende blokstøj
på billedet.
• [MNR]: Reducerer mindre
støj omkring billedets
konturer (moskitostøj).
[Pause]
Stopper afspilning
midlertidigt.
[Topmenu]
Viser topmenuen på en
BD eller DVD.
[Menu/Popup-menu] Viser BD-ROM'ens pop
op-menu eller DVD'ens menu.
[Søg efter titel]
Søger efter en titel på en
BD-ROM/DVD VIDEO
og starter afspilningen
fra begyndelsen.
[Søg efter kapitel]
Søger efter et kapitel og starter
afspilningen fra begyndelsen.
[Vinkel]
Skifter til andre vinkler, hvis
der er optaget flere vinkler på
en BD-ROM/DVD VIDEO.
[Støjreduktion for
Justerer videokvaliteten for
IP-indhold]
internetindhold.
Elementer
Detaljer
[Tilføj diasshow
BGM]
Registrerer musikfiler
i USB-hukommelsen som
baggrundsmusik (BGM) til
et diasshow.
[Shuffle-indstilling]
(kun iPod/iPhone)
Indstiller vilkårlig afspilning.
Kun [Foto]
30DK
Detaljer
[Diasshow BGM]
• [Fra]: Deaktiverer
funktionen.
• [Min musik fra USB]:
Indstiller de musikfiler,
som er registreret i [Tilføj
diasshow BGM].
• [Afspil fra musik-CD]:
Indstiller sporene på
CD-DA'er (musik-CD'er).
[Drej til venstre]
Roterer billedet 90 grader
mod uret.
[Drej til højre]
Roterer billedet 90 grader
med uret.
[Vis billede]
Viser det valgte billede.
Justering af forsinkelsen mellem
billedet og lyden
(A/V SYNC)
Når lyden ikke passer til billedet på tv-skærmen,
kan du justere forsinkelsen mellem billedet
og lyden.
Indstillingsmetoden afhænger af funktionen.
Bemærk
• A/V SYNC er muligvis ikke tilgængelig. Dette
afhænger af indgangssignalet.
Kun [Musik]
Elementer
Detaljer
[Diasshow]
Starter et diasshow.
[Diasshow-hastig.]
Ændrer diasshowets
hastighed.
[Diasshoweffekt]
Elementer
Indstiller effekten, når
der afspilles et diasshow.
Når du afspiller videoindhold via
funktionen "BD/DVD"
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på X/x for at vælge [A/V SYNC],
og tryk derefter på .
3
Tryk på C/c for at justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms
i intervaller på 25 ms.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
Når du afspiller via funktionen
"HDMI1", "HDMI2", "TV" eller "AUDIO"
1
Tryk på OPTIONS.
2
Tryk flere gange på X/x, indtil "A/V SYNC"
vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
or c.
3
Tryk på X/x for at justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden.
Afspilning
Indstillingsmenuen vises på
frontpaneldisplayet.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms
i intervaller på 25 ms.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
5
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen slukkes på
frontpaneldisplayet.
31DK
Lydindstilling
Valg af en effekt, der passer
til kilden
Du kan vælge en passende lyd til film eller
musik.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
Valg af lydformat,
flersprogede spor eller kanal
Du kan ændre lydformat eller sprog, når
systemet afspiller en BD/DVD VIDEO,
der er optaget i flere lydformater (PCM,
Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS) eller
med flersprogede spor.
På en CD kan du vælge lyden fra den højre eller
venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte
kanal gennem den højre og venstre højttaler.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE +/–
Tryk flere gange på SOUND MODE +/– under
afspilningen, indtil den ønskede tilstand vises
på frontpaneldisplayet.
• "AUTO": Systemet vælger automatisk
"MOVIE" eller "MUSIC" for at frembringe
den lydeffekt, der passer til disken eller den
pågældende lydstream.
• "MOVIE": Systemet udsender lyd til film.
• "MUSIC": Systemet udsender lyd til musik.
• "SPORTS": Systemet føjer efterklang til
sportsprogrammer.
• "GAME ROCK": Systemet udsender lyd
til musik/rytmespil.
Bemærk
• Afhængigt af disken eller kilden kan den første del
af lyden være skåret væk, når du vælger "AUTO",
da systemet automatisk vælger den optimale tilstand.
Vælg en anden indstilling end "AUTO" for at undgå,
at noget af lyden fjernes.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af
lydtilstand.
• Denne funktion virker ikke, når du afspiller
en Super Audio CD.
32DK
Tryk flere gange på
under afspilningen
for at vælge det ønskede lydsignal.
Lydoplysningerne vises på tv-skærmen.
x BD/DVD VIDEO
Valg af sprog afhænger af BD/DVD VIDEO'en.
Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode.
Oplysninger om, hvilket sprog koden
repræsenterer, findes i afsnittet "Liste over
sprogkoder" (side 62). Når det samme sprog
vises to eller flere gange, indeholder BD/DVD
VIDEO'en flere lydformater.
x DVD-VR
Typerne af lydspor på disken vises.
Eksempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Lyd1)]
• [ Stereo (Lyd2)]
• [ Hoved]
• [ Under]
• [ Hoved/Under]
Multipleks broadcast-lyd
Bemærk
• Hvis du vil modtage Dolby Digital-signalet, skal
du slutte et tv eller en anden komponent til enheden
med et digitalt optisk kabel (side 14). Hvis dit tv er
kompatibelt med funktionen Audio Return Channel
(side 14, 49), kan det modtage et Dolby Digital-signal
via et HDMI-kabel.
x CD
• [ Stereo]: Standardstereolyd.
• [ 1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono).
• [ 2/H]: Lyd fra højre kanal (mono).
• [ V+H]: Lyden fra både venstre og højre
kanal udsendes fra hver enkelt højttaler.
Dette system gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når systemet modtager eller
afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcastsignal.
Bemærk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lydindstilling
• [ Stereo (Lyd1)] og [ Stereo (Lyd2)] vises ikke,
når der kun er optaget én lydstream på disken.
(DUAL MONO)
0
Tryk flere gange på
, indtil det ønskede
signal vises på frontpaneldisplayet.
• "MAIN": Lyden udsendes på hovedsproget.
• "SUB": Lyden udsendes på undersproget.
• "MAIN/SUB": Der udsendes en blanding
af hoved- og undersproget.
33DK
3
Juster lydstyrken med 2 +/–.
Hvis der er støj på et FM-program
Tuner
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
monomodtagelse. Der er ingen stereoeffekt,
men modtagelsen forbedres.
Brug af radioen
Lyden fra radioen kan udsendes via systemets
højttalere.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
"/1
2
Tryk på X/x for at vælge [FM-tilstand],
og tryk derefter på .
Nummerknapper
3
Tryk på X/x for at vælge [Mono].
• [Stereo]: Modtagelse i stereo.
• [Mono]: Modtagelse i mono.
0
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
4
x
.
Indstillingen udføres.
PRESET +/–
TUNING +/–
Tryk på
Sådan slukkes radioen
Tryk på "/1.
2 +/–
Aktuel station
Aktuelt bånd og forprogrammeret nummer
FM 07
88.00 MHz
SONY FM
Forudindstilling af radiostationer
Du kan forudindstille op til 20 stationer.
Før du søger efter radiostationer, skal du
skrue helt ned for lyden.
1
2
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "FM"
vises på frontpaneldisplayet.
Vælg en radiostation.
Automatisk indstilling
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil den automatiske scanning starter.
[Autoindstilling] vises på tv-skærmen.
Scanningen stopper, når systemet finder
en station.
Tryk på TUNING +/– eller x for at
stoppe den automatiske indstilling.
Manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING +/–.
34DK
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil den automatiske scanning starter.
Scanningen stopper, når systemet finder
en station.
Navn på station
1
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "FM"
vises på frontpaneldisplayet.
3
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på tv-skærmen.
4
5
6
Tryk på X/x for at vælge [Gem
hukommelse], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer, og tryk
derefter på
.
Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre
stationer.
Sådan ændres et gemt nummer
Tryk på PRESET +/– for at vælge det
ønskede gemte nummer, og følg derefter
fremgangsmåden fra trin 3.
Valg af en gemt radiostation
1
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil "FM"
vises på frontpaneldisplayet.
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station.
Tip
• Du kan vælge det gemte stationsnummer
direkte med nummerknapperne.
RDS (Radio Data System – Radiodatasystem)
er en programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, f.eks. visning af stationens navn.
Stationens navn vises også på tv-skærmen.
Tuner
Det gemte nummer og frekvensen vises
på tv-skærmen og frontpaneldisplay.
Hver gang du trykker på knappen,
stiller systemet ind på en gemt station.
Hvad er et radiodatasystem?
Modtagelse af RDS-udsendelser
Vælg en station på FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der sender
RDS-tjenester, vises stationens navn* på
frontpaneldisplayet.
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationens navn muligvis ikke på frontpaneldisplayet.
Bemærk
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station
der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet
optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
• Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du få oplysninger om RDS-tjenesterne
i dit område ved henvendelse til de lokale
radiostationer.
Tip
• Når der modtages en RDS-udsendelse, skifter
indholdet af frontpaneldisplayet, hver gang du
trykker på DISPLAY.
Navn på station t Frekvens t Gemt nummer t
Streamede oplysninger/afkodningssstatus* t Navn
på station t …
* Vises måske ikke, hvilket afhænger af
[Surround-indstilling].
35DK
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen Kontrol
til HDMI til "BRAVIA" Sync
Denne funktion er kun tilgængelig på tv, der har
funktionen "BRAVIA" Sync.
Når du tilslutter Sony-komponenter, der er
kompatible med funktionen Kontrol til HDMI,
via et HDMI-kabel, forenkles betjeningen.
Bemærk
• Nogle funktioner kan kun bruges, hvis det tilsluttede
tv er kompatibelt, og de kræver forudgående
indstilling via tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et.
• Hvis du vil bruge funktionen til kontrol af systemlyd,
skal du oprette en lydtilslutning mellem systemet og
tv'et (side 14).
Brug af "BRAVIA" Sync
Kontrol til HDMI – Nem indstilling
Du kan indstille systemfunktionen [Kontrol til
HDMI] automatisk ved at aktivere den tilsvarende
indstilling på tv'et.
Yderligere oplysninger om funktionen
Kontrol til HDMI finder du i afsnittet
"[HDMI-indstillinger]" (side 49)
Slukning af systemet
Du kan foretage synkroniseret slukning
af systemet og tv'et.
Bemærk
• Når tv'et er i PAP-tilstand (Picture And Picture), eller
systemet afspiller video- eller fotofiler fra iPod/iPhone,
virker funktionen til kontrol af systemlyd ikke.
• Afhængigt af tv'et vises lydniveauet på tv-skærmen,
når du justerer enhedens lydstyrke. I dette tilfælde
kan der være forskel på det lydniveau, der vises på
tv-skærmen og på enhedens frontpaneldisplay.
Audio Return Channel
Hvis du bruger et HDMI-kabel, kan du få
sendt lyden fra tv'et via systemet. Yderligere
oplysninger om indstillingen finder du i afsnittet
"Tilslutning af tv'et" (side 14).
Nem fjernbetjening
Du kan betjene systemets grundlæggende
funktioner med tv'ets fjernbetjening, når
systemets videooutput vises på tv-skærmen.
Følg sprog
• Systemet slukkes ikke automatisk, når det afspiller
musik eller er indstillet til funktionen "FM".
Hvis du skifter sprog for skærmvisninger
på tv'et, ændres sproget for systemets
skærmvisninger også, når systemet slukkes
og derefter tændes.
Ettryksafspilning
Kontrol af routing
Når du trykker på N på fjernbetjeningen,
tændes systemet og tv'et, og tv-indgangen
indstilles til den HDMI, som systemet er
tilsluttet.
Hvis du udfører ettryksafspilning via den
tilsluttede komponent, tænder systemet og
indstiller systemets funktion til "HDMI1"
eller "HDMI2" (afhængigt af HDMIindgangsstikket), og tv'ets indgang indstilles
automatisk til den HDMI-indgang, som
systemet er tilsluttet.
Bemærk
Kontrol af systemlyd
Du kan forenkle betjeningen, så du kan høre
lyden fra tv'et eller andre komponenter.
36DK
Du kan bruge funktionen til kontrol af
systemlyd som følger:
• Når systemet tændes, kan lyden fra tv'et
eller andre enheder udsendes via systemets
højttalere.
• Når lyden fra tv'et eller andre komponenter
udsendes via systemets højttalere, kan du skifte
tv-lydens højttalerudgang ved at trykke på
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Når lyden fra tv'et eller andre komponenter
udsendes via systemets højttalere, kan du
indstille lydstyrken og slå lyden fra på systemet
med tv'et.
Højttalerne på tegningen svarer til følgende:
Bemærk
1Venstre fronthøjttaler (L)
2Højre fronthøjttaler (R)
3Subwoofer
• Sørg for, at komponenten er sluttet til systemet via
et HDMI-kabel, og funktionen Kontrol til HDMI
på den tilsluttede komponent er aktiveret.
1
3
2
Indstilling af højttalerne
[Højttalerindstillinger]
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
3
4
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [Indstillinger
for lyd], og tryk derefter på .
Tryk på X/x for at vælge
[Højttalerindstillinger],
og tryk derefter på .
Skærmen [Højttalerindstillinger] vises.
5
Tryk på X/x for at vælge elementet,
og tryk derefter på .
Kontrollér følgende indstillinger.
x [Afstand]
Når du flytter højttalerne, skal du indstille
parametrene for afstanden (A) fra
lyttepositionen til højttalerne.
Du kan indstille parametrene fra 0,0 til
7,0 meter.
A
[Front Vens/Højr] 3,0 m: Angiv afstanden til
fronthøjttalerne.
[Subwoofer] 3,0 m: Angiv subwooferafstanden.
Bemærk
• [Afstand] er muligvis ikke tilgængelig. Dette
afhænger af indgangssignalet.
x [Niveau]
Du kan justere højttalernes lydniveau. Du kan
indstille parametrene fra –6,0 dB til +6,0 dB.
Det er lettere at udføre indstillingen, hvis
[Testtone] er indstillet til [Til].
Andre betjeningsmuligheder
Du opnår den bedste surroundsound ved at
angive højttalernes tilslutning og deres afstand
til lyttepositionen. Juster derefter højttalernes
lydstyrke og balance til samme niveau ved hjælp
af testtonen.
[Front Vens/Højr] 0,0 dB: Indstil
fronthøjttalernes niveau.
[Subwoofer] 0,0 dB: Indstil subwooferens
niveau.
x [Testtone]
Højttalerne udsender en testtone, der gør det
muligt at indstille [Niveau].
[Fra]: Der høres ingen testtone fra højttalerne.
[Til]: Testtonen høres skiftevis fra de enkelte
højttalere, mens niveauet justeres. Når
du vælger et af menuelementerne under
[Højttalerindstillinger], høres testtonen
skiftevis fra hver højttaler.
Juster lydniveauet på følgende måde.
1
2
3
Indstil [Testtone] til [Til].
Tryk på X/x for at vælge [Niveau], og tryk
derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
højttalertype, og tryk derefter på .
37DK
4
5
6
7
Tryk på C/c for at vælge venstre eller
højre højttaler, og tryk derefter på X/x
for at indstille niveauet.
Tryk på
.
Gentag trin 3 til 5.
Tryk på RETURN.
Systemet vender tilbage til den forrige
visning.
8
9
Tryk på X/x for at vælge [Testtone],
og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [Fra], og tryk
derefter på
.
Bemærk
• Der udsendes ingen testtonesignaler fra
HDMI (OUT)-stikket.
Tip
• Tryk på 2 +/– for at justere lydstyrken for alle
højttalerne på én gang.
Brug af timerfunktionen
Du kan indstille systemet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan forudindstilles i intervaller
på 10 minutter.
Tryk på SLEEP.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
minutvisningen (resterende tid) på
frontpaneldisplayet med 10 minutter.
Når du indstiller sovetimeren, vises den
resterende tid hvert 5. minut.
Når den resterende tid er under 2 minutter,
blinker "SLEEP" på frontpaneldisplayet.
Sådan kontrolleres den resterende tid
Tryk én gang på SLEEP.
Deaktivering af enhedens
knapper
(Børnelås)
Du kan deaktivere knapperne på enheden
(undtagen "/1) for at undgå forkert betjening,
f.eks. på grund af børns leg (børnelås).
Tryk på x på enheden i over 5 sekunder.
"LOCKED" vises på frontpaneldisplayet.
Funktionen for børnelås aktiveres, og
knapperne på enheden låses (du kan betjene
systemet med fjernbetjeningen).
Du kan annullere ved at trykke på x og holde
den nede i mindst 5 sekunder, så "UNLOCK"
vises på frontpaneldisplayet.
Bemærk
• Når du betjener knapperne på enheden, mens
funktionen for børnelås er aktiveret, blinker
"LOCKED" på frontpaneldisplayet.
Betjening af tv'et med
den medfølgende
fjernbetjening
Hvis du justerer fjernbetjeningens signal,
kan du betjene dit tv med den medfølgende
fjernbetjening.
Bemærk
• Når du skifter batterierne i fjernbetjeningen,
nulstilles kodenummeret muligvis til
standardindstillingen (SONY). Angiv det
relevante kodenummer igen.
Klargøring af fjernbetjeningen
til betjening af tv'et
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den
ønskede tid.
Hold TV "/1 nede, mens du indtaster tvproducentens kode (se skemaet nedenfor)
med nummerknapperne. Slip derefter
knappen TV "/1.
Hvis indstillingen mislykkes, ændres den
aktuelt registrerede kode ikke. Indtast
kodenummeret igen.
38DK
Kodenumre for tv'er, der kan betjenes
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer,
skal du indtaste dem enkeltvis, indtil du finder
den kode, der passer til dit tv.
Producent
Kodenummer
SONY
01 (standard)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Du kan oprette forbindelse til internettet for at
besøge websteder som f.eks. Sonys hjemmeside
via systemet.
1
Gør klar til at surfe på internettet.
Slut systemet til et netværk (side 19).
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
3
4
Tryk på C/c for at vælge
[Netværk].
Tryk på X/x for at vælge
[Internetbrowser], og tryk derefter på
Skærmen [Internetbrowser] vises.
Bemærk
• Nogle websider vises eller fungerer måske ikke
korrekt.
Tryk på DIMMER.
Hver gang du trykker på DIMMER, ændres
lysstyrken på frontpaneldisplayet.
Sådan aktiveres en URL
Sådan spares strøm
i standby
Sådan angives standardstartsiden
Kontrollér, at følgende indstillinger er angivet:
– [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger]
er indstillet til [Fra] (side 49).
– [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra]
(side 49).
Sådan vender du tilbage til den
forrige side
Vælg [Indtast URL] i indstillingsmenuen.
Indtast URL'en på softwaretastaturet, og
vælg derefter [Enter].
.
Andre betjeningsmuligheder
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet
Brug af internettet
Få vist den side, du vil angive, og vælg
[Sæt som startside] i indstillingsmenuen.
Vælg [Forrige side] i indstillingsmenuen.
Hvis den forrige side ikke bliver vist, selvom
du vælger [Forrige side], skal du vælge
[Vinduesliste] i indstillingsmenuen og vælge
den side, du vil vende tilbage til, på listen.
Sådan afsluttes internetbrowseren
Tryk på HOME.
39DK
Visning af internetbrowser
Du kan kontrollere websideoplysninger ved
at trykke på DISPLAY. De viste oplysninger
afhænger af webstedet og websidens status.
Elementer
[Indtast]
Viser softwaretastaturet til
indtastning af tegn på en
webside.
[Afbryd]
Markøren flytter til den næste
linje i tekstinputfeltet.
[Slet]
Sletter ét tegn til venstre for
markøren under indtastning
af tekst.
[Vinduesliste]
Viser en liste over alle aktuelt
åbne websider.
Du kan gå tilbage til en
tidligere besøgt webside
ved at vælge dens vindue.
A Sidens titel
B Markør
Flyt den ved at trykke på C/X/x/c. Placer
markøren på det link, du vil se, og tryk
derefter på . Linkets webside vises.
C Sidens adresse
D SSL-ikon
Vises, når URL-linket er sikret.
E Indikator for signalstyrke
Viser, når systemet har forbindelse
til et trådløst netværk.
F Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises, når siden indlæses, eller
under fildownload/-overførsel.
G Tekstinputfelt
Tryk på , og vælg derefter [Indtast]
i indstillingsmenuen for at åbne
softwaretastaturet.
H Rullepanel
Tryk på C/X/x/c for at flytte sidevisningen
mod venstre, opad, nedad eller mod højre.
Detaljer
[Browser-opsætning] Viser indstillinger for
internetbrowseren.
• [Zoom]: Øger eller
mindsker størrelsen
af det viste indhold.
• [JavaScript-opsætn.]:
Angiver, om JavaScript skal
aktiveres eller deaktiveres.
• [Cookie-opsætning]:
Angiver, om browsercookies
skal accepteres.
• [SSL-alarmvisning]:
Angiver, om SSL skal
aktiveres eller deaktiveres.
[Bogmærkeliste]
Viser bogmærkelisten.
[Tegnsæt]
Angiver tegnsættet.
[Forrige side]
Flytter til en tidligere vist side.
[Næste side]
Flytter til den næste tidligere
viste side.
[Annuller
indlæsning]
Stopper indlæsningen af
en side.
[Indlæs igen]
Genindlæser den samme side.
[Indtast URL]
Du kan indtaste en URL, når
softwaretastaturet vises.
[Tilføj til bogmærker] Tilføjer den aktuelt viste
webside på bogmærkelisten.
Tilgængelige indstillinger
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og betjeningsmuligheder.
De tilgængelige elementer afhænger af
situationen.
40DK
[Sæt som startside]
Angiver den aktuelt
viste webside som
standardstartsiden.
[Åbn i nyt vindue]
Åbner et link i et nyt vindue.
[Vis certifikat]
Viser servercertifikater,
der er sendt fra sider,
som understøtter SSL.
4
Opsætning af netværket
Tryk på X/x for at vælge
[Internetindstillinger], og tryk
derefter på
.
Skærmen [Internetindstillinger] vises.
[Internetindstillinger]
Slut systemet til netværket, før du indstiller det.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
"Trin 3: Tilslutning til netværket" (side 19).
Internetindstillinger
Internetindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til indhold
på dit hjemmenetværk og Internettet. Foretag et valg nedenfor.
Vis netværksstatus
Tilsluttet opsætning
Trådløs USB-opsætning
Sådan åbnes opsætningsskærmen
1
Tryk på HOME.
2
3
4
5
6
7
8
9
Bemærk
0
HOME
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
• Elementerne i [Internetindstillinger] er nødvendige
for at kunne oprette forbindelse til internettet.
Indtast de respektive (alfanumeriske) værdier for
din bredbåndsrouter eller trådløse LAN-router.
Hvilke elementer, der skal angives, afhænger af
internetudbyderen eller routeren. Der er flere
oplysninger i den betjeningsvejledning, du har
modtaget af internetudbyderen eller sammen
med routeren.
• Yderligere oplysninger finder du på følgende URL.
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Andre betjeningsmuligheder
1
Til kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Tilslutning til LAN via LAN-kabel
3
Tryk på X/x for at vælge
[Netværksindstillinger],
og tryk derefter på .
Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse
til et LAN (Local Area Network).
Automatisk opsætning
1
Tryk på X/x for at vælge [Tilsluttet
opsætning] i [Internetindstillinger],
og tryk derefter på .
2
Tryk på X/x for at vælge [Auto], og tryk
derefter på .
Opsætning
Internetindstillinger
Kontroller netværksindstillinger og -forbindelser.
Netværks-diagnosticering
Systemet foretager automatisk
netværksopsætning, og internetindstillinger
vises på tv-skærmen.
3
Tryk på c.
41DK
4
Tryk på X/x for at vælge [Gem & tilslut],
og tryk derefter på
.
4
Systemet begynder at kontrollere
netværksforbindelsen.
5
Manuel opsætning
1
Tryk på X/x for at vælge [Tilsluttet
opsætning] i [Internetindstillinger],
og tryk derefter på
.
2
Tryk på X/x for at vælge [Brugertilpasset],
og tryk derefter på
.
3
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
netværksopsætning, og tryk derefter
på .
• [Auto]: Systemet indstiller IP-adressen
automatisk, og [DNS-indstillinger] vises.
Når du vælger [Auto] og trykker på ,
indstiller systemet DNS automatisk.
Når du vælger [Angiv IP-adresse] og
trykker på , skal du indstille DNS
manuelt.
Tryk på C/X/x/c og nummerknapperne
for at indstille følgende elementer, og tryk
derefter på .
– [Primær DNS]
– [Sekundær DNS]
• [Angiv IP-adresse]: Angiv
netværksindstillingerne manuelt
i overensstemmelse med dit
netværksmiljø.
Tryk på C/X/x/c og nummerknapperne
for at indstille følgende elementer, og tryk
derefter på
.
– [IP-adresse]
– [Subnetmaske]
– [Standard gateway]
– [Primær DNS]
– [Sekundær DNS]
42DK
• [Nej]: Der bruges ingen proxyserver.
• [Ja]: Angiv indstillingen af proxyserver.
Tryk på C/X/x/c og nummerknapperne,
og tryk derefter på .
Værdien af internetindstillingerne vises
på tv-skærmen.
Kontrollér, at meddelelsen
[Internetindstillinger er nu fuldført.]
vises, og tryk derefter på .
Opsætningen er færdig. Følg vejledningen
på skærmen, hvis meddelelsen ikke vises.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
proxyserver, og tryk derefter på .
5
6
Tryk på c.
Tryk på X/x for at vælge [Gem & tilslut],
og tryk derefter på .
Systemet begynder at kontrollere
netværksforbindelsen.
7
Kontrollér, at meddelelsen
[Internetindstillinger er nu fuldført.]
vises, og tryk derefter på .
Opsætningen er færdig. Følg vejledningen
på skærmen, hvis meddelelsen ikke vises.
Tilslutning til trådløst LAN med
USB-trådløs LAN-adapter
Følg nedenstående trin for at oprette forbindelse
til et trådløst LAN (Local Area Network).
Hvis den trådløse router er kompatibel
med WPS-funktionen
1
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs USBopsætning] i [Internetindstillinger],
og tryk derefter på
.
2
Tryk på X/x for at vælge [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)], og tryk derefter på .
3
Aktivér WPS-funktionen for den trådløse
router, tryk på X/x for at vælge [Start],
og tryk derefter på
.
Se betjeningsvejledningen til routeren for
at få detaljerede oplysninger om aktivering
af WPS-funktionen.
4
Kontrollér, at meddelelsen [Wi-Fi
Protected Setup gennemført.] vises,
og tryk derefter på c.
4
Opsætningen af den trådløse LANforbindelse og IP-adressen er fuldført.
Angiv derefter indstillingen af proxyserver.
Følg trin 4 til 7 i "Manuel opsætning"
i "Tilslutning til LAN via LAN-kabel"
ovenfor.
Tryk på X/x for at vælge [Trådløs USBopsætning] i [Internetindstillinger], og
tryk derefter på .
2
Tryk på X/x for at vælge [Scan], og tryk
derefter på .
Systemet søger efter tilgængelige trådløse
LAN-netværk, og derefter vises listen over
de trådløse LAN'er.
3
Tryk på X/x for at vælge navnet på det
trådløse LAN, og tryk derefter på .
x Når det valgte trådløse LAN ikke
er sikret
Opsætningen af den trådløse LANforbindelse er fuldført. Derefter skal du
indstille IP-adressen ved at følge trinnene
i "Automatisk opsætning" eller "Manuel
opsætning" i "Tilslutning til LAN via LANkabel" ovenfor.
x Når det valgte trådløse LAN er sikret
Skærmen til indtastning af en WEP- eller
WPA-nøgle vises. Gå til trin 5.
x Sådan angives navnet på det
trådløse LAN
Vælg [Manuel indtastning].
Skærmen til indtastning vises. Indtast
navnet på det trådløse LAN ved at følge
vejledningen på skærmen, og tryk
derefter på c.
5
Indtast WEP-nøglen/WPA-nøglen ved
at følge vejledningen på skærmen,
og tryk derefter på c.
Opsætningen af den trådløse LANforbindelse er fuldført. Derefter skal du
indstille IP-adressen ved at følge trinnene
i "Automatisk opsætning" eller "Manuel
opsætning" i "Tilslutning til LAN via LANkabel" ovenfor.
Andre betjeningsmuligheder
• [Ingen]: Når det valgte trådløse LAN ikke
er sikret. Opsætningen af den trådløse
LAN-forbindelse er fuldført. Derefter
skal du indstille IP-adressen ved at følge
trinnene i "Automatisk opsætning" eller
"Manuel opsætning" i "Tilslutning til LAN
via LAN-kabel" ovenfor.
• [WEP]: Det trådløse LAN er beskyttet af
en WEP-nøgle.
• [WPA/WPA2-PSK]: Det trådløse
LAN er beskyttet af en WPA-PSKeller WPA2-PSK-nøgle.
• [WPA2-PSK]: Det trådløse LAN er
beskyttet af en WPA2-PSK-nøgle.
Hvis den trådløse router ikke er
kompatibel med WPS-funktionen
1
Tryk på X/x for at vælge
sikkerhedstilstanden, og
tryk derefter på .
Om sikkerheden på trådløst LAN
Kommunikationen via et trådløst LAN sker via
radiobølger, og det trådløse signal kan derfor
opsnappes. Systemet indeholder forskellige
sikkerhedsfunktioner, der kan beskytte den
trådløse kommunikation. Sørg for at
konfigurere sikkerhedsindstillingerne
i overensstemmelse med netværksmiljøet.
Ingen sikkerhed
Selvom du nemt kan angive indstillinger, kan
enhver opsnappe den trådløse kommunikation
eller få adgang til dit trådløse netværk – selv
uden avancerede værktøjer. Vær opmærksom
på, at der er risiko for uautoriseret adgang eller
opsnappelse af data.
43DK
WEP
WEP beskytter kommunikationer for
at undgå, at uvedkommende opsnapper
kommunikationer eller får adgang til
dit trådløse netværk. WEP er en
sikkerhedsteknologi, der gør det muligt at
tilslutte ældre enheder, der ikke understøtter
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der korrigerer
eventuelle svagheder ved WEP. TKIP giver
en højere grad af sikkerhed end WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi, der bruger
en avanceret beskyttelsesmetode, som afviger
fra WEP og TKIP.
AES giver en højere grad af sikkerhed end
WEP eller TKIP.
44DK
Ikon
[Indstillinger for lyd] (side 47)
Indstillinger og justeringer
Til angivelse af lydindstillinger
ud fra typen af tilslutningsstik.
Brug af opsætningsmenuen
Du kan foretage forskellige indstillinger
af elementer, f.eks. billede og lyd.
Vælg
(Opsætning) i startmenuen,
når du vil ændre systemets indstillinger.
Standardindstillingerne er understreget.
• Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har
forrang over indstillingerne i opsætningsmenuen,
og det er ikke sikkert, at alle de beskrevne funktioner
virker.
Til angivelse af detaljerede indstillinger
for afspilning af BD/DVD.
[Indstillinger for børnesikring]
(side 48)
Til angivelse af detaljerede indstillinger
for børnesikringsfunktionen.
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for afspilning af Super
Audio CD.
[Systemindstillinger] (side 49)
Til angivelse af systemrelaterede
indstillinger.
[Netværksindstillinger] (side 50)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for internet og netværk.
[Lynopsætning] (side 50)
Kører Lynopsætning igen
for at angive grundlæggende
indstillinger.
[Nulstilling] (side 50)
Gendanner systemets
standardindstillinger.
3
Tryk på X/x for at vælge ikonet for den
opsætningskategori, som du vil ændre,
og tryk derefter på
.
Indstillinger og justeringer
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på tv-skærmen.
2
[BD/DVD-visningsindstillinger]
(side 48)
[Musikindstillinger] (side 49)
Bemærk
1
Beskrivelse
[Netværksopdatering]
Eksempel: [Skærmindstillinger]
Opsætning
Netværksopdatering
Skærmindstillinger
Indstillinger for lyd
BD/DVD-visningsindstillinger
Du kan konfigurere følgende indstillinger.
Ikon
Beskrivelse
[Netværksopdatering] (side 45)
Opdaterer systemets software.
[Skærmindstillinger] (side 46)
Til angivelse af skærmindstillinger
ud fra typen af tilslutningsstik.
Du kan opdatere og forbedre systemets funktioner.
Yderligere oplysninger om opdateringsfunktioner
findes på følgende websted:
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
45DK
Under en softwareopdatering vises
"UPDATING" på frontpaneldisplayet.
Når opdateringen er gennemført, slukker
hovedenheden automatisk. Vent, til
softwareopdateringen er gennemført.
Tænd eller sluk ikke hovedenheden, og
betjen ikke hovedenheden eller tv'et.
[Skærmindstillinger]
x [Bredde-højde-forhold for DVD]
[Letter Box]: Viser et bredt billede med sorte
bjælker øverst og nederst på skærmen.
[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde på hele
skærmen med beskårne sider.
x [3D-udgangsindst.]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[Fra]: Vælges for at vise alt indhold i 2D.
Bemærk
• 3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)stikket udsendes uanset denne indstilling.
x [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
Indstiller skærmstørrelsen for dit
3D-kompatible tv.
Bemærk
• Denne indstilling gælder ikke for 3D-video fra
HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket.
x [Tv-type]
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et widescreen-tv eller et tv med widescreenfunktion.
[4:3]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et tv med 4:3-skærm uden widescreen-funktion.
x [Skærmformat]
[Original]: Vælg denne indstilling, når
du tilslutter et tv med widescreen-funktion.
Viser et 4:3-billede i formatforholdet 16:9
på et widescreen-tv.
[Fast bred.-højde-fh.]: Ændrer billedets
størrelse, så det passer til skærmens størrelse
med det oprindelige formatforhold.
46DK
x [Konversionstilstand for biograf]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling. Enheden registrerer automatisk,
om materialet er video- eller filmbaseret, og
skifter til den passende konverteringsmetode.
[Video]: Den konverteringsmetode, der passer
til videobaseret materiale, vælges altid uanset
materialet.
x [Format for videoudgang]
[HDMI]: Du skal normalt vælge [Auto].
Vælg [Original opløsning] for at afspille
i den opløsning, som disken er optaget i.
(Når opløsningen er lavere end SD-opløsning,
opskaleres der til SD-opløsning.)
[Video]: Vælger automatisk den laveste opløsning.
x [BD/DVD-ROM 1080/24p-udgang]
[Auto]: Udsender kun 1920 × 1080p/24 Hz
videosignaler, når du tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv med HDMI (OUT)-stikket.
[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit tv ikke
er kompatibelt med 1080/24p videosignaler.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk typen af den
eksterne enhed og skifter til en passende
farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
en enhed med et HDCP-kompatibelt DVI-stik.
x [HDMI Deep Colour-udgang]
x [Lyd-DRC]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: Udsender 16 bit/12 bit/
10 bit videosignaler, når det tilsluttede tv er
kompatibelt med Deep Colour.
[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis billedet
er ustabilt, eller farverne er unaturlige.
Du kan komprimere lydsporets dynamiske
område.
x [Pausetilstand] (kun BD/DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
[Indstillinger for lyd]
x [BD-lydmixindstilling]
[Til]: Udsender den lyd, der opnås ved at blande
den interaktive lyd og den sekundære lyd til en
primær lyd.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd.
x [DTS Neo:6]
Systemet simulerer surroundsound fra
2-kanalskilder i overensstemmelse med
kapaciteten af den tilsluttede enhed og
udsender lyden via HDMI (OUT)-stikket.
[Cinema]: Udsender simuleret flerkanalslyd
fra 2-kanalskilder via tilstanden DTS Neo:6
Cinema.
[Music]: Udsender simuleret flerkanalslyd fra
2-kanalskilder via tilstanden DTS Neo:6 Music.
[Fra]: Udsender lyd med det originale antal
kanaler.
x [Dæmp - AUDIO]
Der kan forekomme forvrængning, når der
afspilles lyd fra en komponent, der er tilsluttet
AUDIO (AUDIO IN L/R)-stikkene. Du kan
undgå forvrængning ved at reducere
indgangsniveauet på enheden.
[Til]: Dæmper indgangsniveauet.
Udgangsniveauet ændres.
[Fra]: Normalt indgangsniveau.
x [Lydudgang]
Du kan vælge den udgangsmetode, hvor
lydsignalet udsendes.
Indstillinger og justeringer
[Auto]: Billedet, herunder motiver i bevægelse,
vises uden flimren. Du skal som regel vælge
denne indstilling.
[Billede]: Billedet, herunder statiske motiver,
vises i høj opløsning.
[Auto]: Udfører afspilning i det dynamiske
område, der er angivet af disken (kun BD-ROM).
[Til]: Systemet gengiver lydsporet med det
dynamiske område, der var tiltænkt under
optagelsen.
[Fra]: Det dynamiske område komprimeres ikke.
[Højttaler]: Udsender kun flerkanalslyd via
systemets højttalere.
[Højttaler + HDMI]: Udsender flerkanalslyd
via systemets højttalere og udsender lineære
2-kanals-PCM-signaler via HDMI (OUT)stikket.
[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI (OUT)stikket. Lydformatet afhænger af den tilsluttede
komponent.
Bemærk
• Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 49),
indstilles [Lydudgang] automatisk til [Højttaler +
HDMI], og denne indstilling kan ikke ændres.
• Lydsignaler udsendes ikke fra HDMI (OUT)-stikket,
når [Lydudgang] er indstillet til [Højttaler + HDMI],
og [HDMI1-lydindgangstilstand] (side 49) er
indstillet til [TV].
• Når [Lydudgang] er indstillet til [HDMI], er
udgangssignalformatet for funktionen "TV" lineær
2-kanals-PCM.
47DK
x [Lydeffekt]
x [Undertekster]
Du kan slå systemets lydeffekter (SOUND
MODE og [Surround-indstilling]) til og fra.
Du kan vælge standardsproget for undertekster
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen
til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for
dit sprog som beskrevet i "Liste over sprogkoder"
(side 62).
[Til]: Aktiverer systemets lydeffekter. Den øvre
grænse for samplingsfrekvensen indstilles til
48 kHz.
[Fra]: Lydeffekter er deaktiveret. Vælg
denne indstilling, hvis du ikke vil angive
samplingfrekvensens øvre grænse.
x [Afspilningslag for BD-hybriddisk]
[BD]: Afspiller BD-lag.
[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.
x [Surround-indstilling]
Du kan vælge surround-indstillingen.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
"Trin 6: Surroundsound" (side 23).
x [BD-internetforbindelse]
[Tillad]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[Tillad ikke]: Blokerer internetforbindelse.
x [Højttalerindstillinger]
Indstil højttalerne for at opnå en så
god surroundsound som muligt.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
"Indstilling af højttalerne" (side 37).
[BD/DVDvisningsindstillinger]
Du kan angive detaljerede indstillinger for
afspilning af BD/DVD.
x [BD/DVD-menu]
Du kan vælge standardsproget for menuer
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen
til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for
dit sprog som beskrevet i "Liste over sprogkoder"
(side 62).
x [Lyd]
Du kan vælge standardsproget for spor
på BD-ROM'er eller DVD VIDEO'er.
Når du vælger [Original], vælges det
prioriterede sprog på disken.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises skærmen
til indtastning af sprogkoden. Indtast koden for
dit sprog som beskrevet i "Liste over sprogkoder"
(side 62).
48DK
[Indstillinger for
børnesikring]
x [Adgangskode]
Angiv eller skift adgangskoden for funktionen
Børnesikring. En adgangskode gør det muligt
at angive en begrænsning for afspilning af
BD-ROM, DVD VIDEO eller internetvideo.
Hvis det er nødvendigt, kan du bruge forskellige
begrænsningsniveauer for BD-ROM og
DVD VIDEO.
x [Regionskode for børnesikring]
Afspilningen af nogle BD-ROM'er og
DVD VIDEO'er kan begrænses efter
geografisk område. Sekvenser kan blokeres
eller skiftes ud med andre sekvenser. Følg
vejledningen på skærmen, og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [BD-børnesikring]
Afspilningen af nogle BD-ROM'er kan
begrænses efter brugernes alder. Sekvenser kan
blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser.
Følg vejledningen på skærmen, og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [DVD-børnesikring]
Gør det muligt at begrænse afspilningen af
bestemte DVD VIDEO'er i overensstemmelse
med et foruddefineret niveau, f.eks. brugerens
alder. Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud
med andre sekvenser. Følg
vejledningen på skærmen, og indtast din
firecifrede adgangskode.
x [Børnesikring for internetvideo]
Afspilningen af nogle internetvideoer kan
begrænses efter brugernes alder. Sekvenser kan
blokeres eller skiftes ud med andre sekvenser.
Følg vejledningen på skærmen, og indtast din
firecifrede adgangskode.
[Tillad]: Gør det muligt at afspille
internetvideoer uden vurdering.
[Blokér]: Blokerer afspilningen af
internetvideoer uden vurdering.
[Musikindstillinger]
Du kan angive detaljerede indstillinger for
afspilning af Super Audio CD.
x [Afspilningslag for Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Afspiller
Super Audio CD-lag.
[CD]: Afspiller CD-laget.
x [Afspil.kanaler for Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Afspiller 2-kanalsområdet.
[DSD Multi]: Afspiller multikanalsområdet.
Gør det muligt at vælge systemrelaterede
indstillinger.
x [OSD]
Du kan vælge det sprog, der skal vises på
skærmen.
x [HDMI-indstillinger]
[Kontrol til HDMI]
[Til]: Slået til. Du kan betjene de komponenter,
der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
[Fra]: Slået fra.
[Audio Return Channel]
Denne funktion er tilgængelig, når du slutter
systemet til et tv, der er kompatibelt med
funktionen Audio Return Channel.
[Auto]: Systemet kan automatisk modtage
det digitale lydsignal fra tv'et via HDMI-kablet.
[Fra]: Slået fra.
Bemærk
• Denne funktion er kun tilgængelig, når [Kontrol til
HDMI] er indstillet til [Til].
Indstillinger og justeringer
x [Internetvideo uden vurdering]
[Systemindstillinger]
[HDMI1-lydindgangstilstand]
Du kan vælge lydindgangen for komponenten,
som er sluttet til HDMI (IN 1)-stikket.
[HDMI1]: Lyden fra komponenten, som er
sluttet til HDMI (IN 1)-stikket, sendes fra
HDMI (IN 1)-stikket.
[TV]: Lyden fra komponenten, som er sluttet
til HDMI (IN 1)-stikket, sendes fra TV
(DIGITAL IN OPTICAL)-stikket.
x [Hurtig start-tilstand]
[Til]: Gør opstartstiden fra standbytilstand
kortere. Du kan hurtigt betjene systemet,
når du har tændt det.
[Fra]: Standardindstillingen.
49DK
x [Automatisk standby]
[Til]: Aktiverer funktionen [Automatisk
standby]. Hvis systemet ikke betjenes
i ca. 30 minutter, skifter systemet automatisk
til standby.
[Fra]: Deaktiverer funktionen.
[Lynopsætning]
Kører Lynopsætning igen for at angive
grundlæggende indstillinger. Følg vejledningen
på skærmen.
x [Automatisk visning]
[Til]: Viser automatisk oplysninger på skærmen,
når du skifter visningstitel, billedtilstand,
lydsignal osv.
[Fra]: Viser kun oplysninger, når du trykker
på DISPLAY.
x [Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken]
[Til]: Aktiverer funktionen Pauseskærm.
[Fra]: Slået fra.
Du kan nulstille systemets indstillinger til
fabriksindstillingerne ved at vælge gruppen
af indstillinger. Alle indstillinger i gruppen
gendannes.
x [Meddel. om softwareopdatering]
x [Initialiser personlig information]
[Til]: Indstiller systemet til at give dig besked
om nyere versioner af softwaren (side 45)
[Fra]: Slået fra.
Du kan slette dine personlige oplysninger
på systemet.
x [Pauseskærm]
x [Systeminformation]
Du kan få vist versionen af systemets software
og MAC-adressen.
[Netværksindstillinger]
Du kan angive detaljerede indstillinger for
internet og netværk.
x [Internetindstillinger]
Slut systemet til netværket på forhånd.
Yderligere oplysninger finder du i afsnittet
"Trin 3: Tilslutning til netværket" (side 19).
x [Netværks-diagnosticering]
Du kan køre netværksdiagnostikken for
at kontrollere, om netværksforbindelsen
fungerer korrekt.
50DK
[Nulstilling]
Om betjening
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. en
vase, på systemet og placere systemet i nærheden af
vand, f.eks. et badekar eller en bruser, da dette kan
medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer
væske eller faste genstande ned i kabinettet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret
af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
• Du må ikke berøre netledningen med våde hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Om strømkilder
Om placering
• Placer systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning af systemet.
• Kabinettet bliver meget varmt, når der afspilles
ved høj lydstyrke i længere tid. Dette er ikke en fejl.
Rør ikke ved kabinettet. Du må ikke placere systemet
et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er
dårlig, da dette kan medføre overophedning.
• Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at
anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med
en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne
blokeres, kan systemet blive for varmt, og der kan
opstå fejl.
• Du må ikke placere systemet på overflader som
tæpper osv. eller i nærheden af f.eks. gardiner,
der kan blokere ventilationsåbningerne.
• Du må ikke anbringe systemet på et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller lignende.
• Anbring ikke systemet i nærheden af varmekilder,
f.eks. radiatorer, ventilationskanaler eller på steder
med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer
eller rystelser.
• Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er
kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke systemet og diskene i nærheden
af komponenter med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
Om lydstyrkeregulering
• Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en
sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis
du gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der
pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
systemet.
Om diskrengøring, disk-/
linserensemidler
Yderligere oplysninger
• Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet
ikke skal bruges i en længere periode. Træk i stikket,
aldrig i ledningen.
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan
der dannes kondens på linserne i enheden. Hvis der
dannes kondens, fungerer systemet muligvis ikke
korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes,
og systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil
fugten er fordampet.
• Hvis du flytter systemet, skal eventuelle diske fjernes.
Ellers kan de blive beskadiget.
• Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen
afbrydes, og enheden skal efterses af autoriserede
teknikere, før den tages i brug igen.
• Du må ikke bruge rensediske eller disk-/
linserensemidler (f.eks. flydende eller fra spray).
Disse kan forårsage fejl i enheden.
Om udskiftning af dele
• Hvis dette system skal repareres, skal de udskiftede
dele muligvis indleveres til genbrug eller genvinding.
Om tv-skærmens farver
• Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver,
skal du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til
30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige,
skal højttalerne placeres længere væk fra tv'et.
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede
eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen
vises i længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv
er særlig følsomme over for dette fænomen.
51DK
Om flytning af systemet
• Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke
sidder en disk i enheden, og du skal tage netledningen
ud af stikkontakten.
Bemærkninger om diske
Om håndtering af diske
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
• Du må ikke udsætte disken for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og
den må ikke efterlades i en bil, der er parkeret
i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan
stige voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør disken med en rengøringsklud før
afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger
at afspille en disk med en afvigende form
(f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller fastgjort ringe.
52DK
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at serviceteknikeren kan beholde eventuelle dele, der fjernes under reparationen.
Generelt
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der er ingen strøm.
• Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden er for stor.
• Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.
Diskskuffen åbner ikke, og du
kan ikke fjerne disken, selvom
du trykker på Z.
• Prøv følgende: 1 Tryk på N og Z på enheden, og hold dem nede i mindst
5 sekunder for at åbne diskskuffen. 2 Tag disken ud. 3 Tag netledningen
ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.
Systemet fungerer ikke, som det • Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.
plejer.
Symptom
Problemer og løsningsforslag
[Der findes en ny
softwareversion online på
netværket. Gå til afsnittet
"Opsætning" i menuen, og vælg
"Netværksopdatering" for at
foretage opdateringen.] vises
på tv-skærmen.
• Se [Netværksopdatering] (side 45) for at opdatere systemet til en nyere
softwareversion.
"PROTECTOR" og "PUSH
PWR" vises skiftevis på
frontpaneldisplayet.
Tryk på "/1 for at slukke systemet, og kontrollér følgende punkter, når
"STANDBY" er forsvundet.
• Er højttalerkablerne (+ og –) kortsluttet?
• Bruger du de korrekte højttalere?
• Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
• Tænd systemet, når ovenstående punkter er kontrolleret, og eventuelle
problemer løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
"LOCKED" vises på
frontpaneldisplayet.
• Slå børnelåsfunktionen fra (side 38).
"DEMO LOCK" vises på
frontpaneldisplayet.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
"Exxxx" vises på
frontpaneldisplayet.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter, og oplys fejlkoden.
vises uden meddelelser
på hele tv-skærmen.
• Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
Yderligere oplysninger
Meddelelser
53DK
Billede
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der vises intet billede.
• Undersøg udgangsmetoden på systemet (side 14).
Der vises intet billede, når der
tilsluttes et HDMI-kabel.
• Enheden er sluttet til en udgangsenhed, der ikke er HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-kompatibel ("HDMI" på frontpaneldisplayet lyser
ikke) (side 14).
3D-billeder fra HDMI (IN 1)eller HDMI (IN 2)-stikket
vises ikke på tv-skærmen.
• Afhængigt af tv'et eller videokomponenten vises 3D-billeder muligvis ikke.
Der vises intet billede, når der
• Tryk på N og VOLUME – på enheden, og hold dem nede i mindst 5 sekunder
er valgt en forkert opløsning for for at nulstille opløsningen for videoudgangen til den laveste opløsning.
videoudgangen i [Format for
videoudgang].
Det mørke område på billedet
er for mørkt/det lyse område
er for lyst eller unaturligt.
• Indstil [Billedkvalitetstilstand] til [Standard] (standardindstilling) (side 29).
Billedet vises ikke korrekt.
• Kontrollér indstillingerne for [Format for videoudgang] i [Skærmindstillinger]
(side 46).
• Hvis det analoge og digitale signal sendes samtidig, skal du indstille
[BD/DVD-ROM 1080/24p-udgang] i [Skærmindstillinger] til [Fra] (side 46).
• For BD-ROM'er skal du kontrollere indstillingerne for [BD/DVD-ROM 1080/
24p-udgang] i [Skærmindstillinger] (side 46).
Der er støj på billedet.
• Rengør disken.
• Hvis billedsignalet fra systemet skal gennem videobåndoptageren, før
det når tv'et, kan visse BD/DVD-programmers kopisikringssignal påvirke
billedkvaliteten. Hvis der stadig er problemer, selvom du slutter enheden
direkte til tv'et, skal du prøve at slutte enheden til de andre indgangsstik.
Billedet vises ikke på hele
tv-skærmen.
• Kontrollér indstillingen af [Tv-type] i [Skærmindstillinger] (side 46).
• Formatforholdet for disken kan ikke ændres.
Der opstår farveforstyrrelser
på tv-skærmen.
• Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv eller en projektor, skal højttalerne
placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
• Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, skal du slukke for tv'et og tænde
det igen efter 15 til 30 minutter.
• Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetlås på tv-bordet,
medicinsk udstyr, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.
Der er intet billede efter
afspilning af video- eller
fotofil på iPod/iPhone.
• Vælg indgang på tv'et for dette system.
Lyd
54DK
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der er ingen lyd.
• Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
• Undersøg højttalerindstillingerne (side 37).
Super Audio CD-lyden fra
en komponent, som er sluttet
til HDMI (IN 1)-stikket eller
HDMI (IN 2)-stikket,
udsendes ikke.
• HDMI (IN 1) og HDMI (IN 2) accepterer ikke et lydformat, som indeholder
kopibeskyttelse. Slut komponentens analoge lydudgang til AUDIO (AUDIO IN
L/R)-stikkene på enheden.
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Der udsendes ingen lyd fra tv'et • Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger]
via HDMI (OUT)-stikket, når du til [Til] (side 49). Og indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger]
bruger funktionen Audio Return i [Systemindstillinger] til [Auto] (side 49).
Channel.
• Sørg for, at tv'et er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel.
• Sørg for, at der er sat et HDMI-kabel i stikket på tv'et, der er kompatibelt
med funktionen Audio Return Channel.
Systemet sender ikke lyden
korrekt, når der tilsluttes
en set-top-boks.
• Indstil [Audio Return Channel] i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger]
til [Fra] (side 49).
Der høres kraftig summen
eller støj.
• Flyt tv'et væk fra lydkomponenterne.
• Rengør disken.
Lyden mister stereoeffekten,
når du afspiller en cd.
• Vælg stereolyd ved at trykke på
Lyden fra en tilsluttet
komponent forvrænges.
• Reducer indgangsniveauet for den tilsluttede komponent ved at indstille
[Dæmp - AUDIO] (side 47).
(side 32).
Tuner
Problemer og løsningsforslag
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontrollér, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennerne, eller tilslut
eventuelt en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk tuning. Brug manuel
indstilling.
Afspilning
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Disken afspilles ikke.
• BD'ens/DVD'ens regionskode passer ikke til systemet.
• Der er dannet kondens i enheden. Kondensen kan beskadige linserne.
Fjern disken, og lad enheden stå tændt i ca. en halv time.
• Systemet kan ikke afspille en disk, der ikke er brændt korrekt (side 58).
Filnavnet vises ikke korrekt.
• Systemet kan kun vise ISO 8859-1-kompatible tegnformater. Andre
tegnformater vises muligvis ikke korrekt.
• Indtastede tegn vises muligvis ikke korrekt afhængigt af den skrivesoftware,
der blev brugt.
Disken afspilles ikke fra
begyndelsen.
• Der er valgt Genoptag afspilning. Tryk på OPTIONS, vælg [Afspil fra start],
og tryk på .
Afspilningen starter ikke fra
genoptagelsespunktet, hvor
du sidst stoppede afspilningen.
• Genoptagelsespunktet kan være blevet slette fra hukommelsen afhængigt
af disken, når
– du åbner diskskuffen.
– du frakobler USB-enheden.
– du afspiller andet indhold.
– du slukker for enheden.
Sproget for lydsporet/
undertekster eller vinkler
kan ikke ændres.
• Prøv at bruge BD'ens eller DVD'ens menu.
• Der findes ikke spor med flere sprog/undertekster eller flere vinkler på den
BD eller DVD, der afspilles.
Yderligere oplysninger
Symptom
Bonusindhold eller andre data på • Prøv følgende: 1 Tag disken ud. 2 Sluk systemet. 3 Frakobl USB-enheden,
en BD-ROM kan ikke afspilles.
og tilslut den igen (side 26). 4 Tænd systemet. 5 Isæt BD-ROM'en med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
55DK
USB-enhed
Symptom
Problemer og løsningsforslag
USB-enheden genkendes ikke.
• Prøv følgende: 1 Sluk systemet. 2 Frakobl USB-enheden, og tilslut den igen.
3 Tænd systemet.
• Sørg for, at USB-enheden er sluttet korrekt til
(USB)-porten.
• Kontrollér, om USB-enheden eller et kabel er beskadiget.
• Kontrollér, om USB-enheden er tændt.
• Hvis USB-enheden er tilsluttet via en USB-hub, skal du frakoble den og slutte
USB-enheden direkte til apparatet.
BRAVIA Internet Video
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Billedet/lyden er dårlig/visse
• Billed-/lydkvaliteten er muligvis dårlig afhængigt af internetindholdets
programmer vises med tab
udbydere.
af detaljer, især ved hurtige
• Billed-/lydkvaliteten kan muligvis forbedres ved at skifte forbindelseshastighed.
bevægelser og i mørke sekvenser. Sony anbefaler en forbindelseshastighed på mindst 2,5 Mbps for SD-video
(Standard Definition) og 10 Mbps for HD-video (High Definition).
• Ikke alle videoer indeholder lyd.
Billedet er lille.
• Tryk på X for at zoome ind.
"BRAVIA" Sync ([Kontrol til HDMI])
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Funktionen [Kontrol til HDMI] • Sørg for, at [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Til] (side 49).
virker ikke ("BRAVIA" Sync).
• Hvis du skifter HDMI-tilslutning, skal du slukke systemet og tænde det igen.
• Hvis der har været strømsvigt, skal du indstille [Kontrol til HDMI] til [Fra],
og derefter indstille [Kontrol til HDMI] til [Til] (side 49).
• Undersøg følgende, og se den betjeningsvejledning, der fulgte med
komponenten.
– Den tilsluttede komponent er kompatibel med funktionen [Kontrol til HDMI].
– Indstillingen af funktionen [Kontrol til HDMI] er korrekt for den tilsluttede
komponent.
Netværksforbindelse
56DK
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Systemet kan ikke oprette
forbindelse til netværket.
• Kontrollér netværksforbindelsen (side 19) og netværksindstillingerne (side 50).
USB-trådløs LAN-forbindelse
Symptom
Problemer og løsningsforslag
Du kan ikke slutte din pc til
• Routerens trådløse indstillinger ændres muligvis automatisk, hvis du bruger
internettet, når [Wi-Fi Protected funktionen Wi-Fi Protected Setup, før routerens indstillinger er blevet justeret.
Setup (WPS)] er blevet udført.
I dette tilfælde skal du skifte de trådløse indstillinger for din pc tilsvarende.
Du kan ikke slutte systemet
til den trådløse LAN-router.
• Kontrollér, om den trådløse LAN-router er tændt.
• Den mulige kommunikationsafstand er muligvis reduceret pga.
brugsforholdene, herunder vægmaterialet, forholdene for modtagelse af
radiobølger eller forhindringer mellem systemet og den trådløse LAN-router.
Flyt systemet og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
• Apparater, der bruger frekvensbåndet 2,4 GHz, f.eks. en mikrobølgeovn,
Bluetooth eller digitale trådløse enheder, kan forstyrre kommunikationen.
Flyt enheden væk fra sådanne apparater, eller sluk for apparaterne.
Den ønskede trådløse router
kan ikke registreres, selvom
funktionen [Scan] udføres.
• Tryk på RETURN for at gå tilbage til det foregående skærmbillede, og gentag
[Scan]. Hvis den ønskede trådløse router stadig ikke kan registreres, skal du
trykke på RETURN for at vælge [Manuel registrering].
Yderligere oplysninger
Systemet kan ikke oprette
• Afstanden mellem enheden og den trådløse LAN-router er for stor (side 19).
forbindelse til netværket, eller
netværksforbindelsen er ustabil.
57DK
Understøttede diske
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Da Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og stadig
udvikler sig, kan nogle diske muligvis ikke afspilles
afhængigt af disktypen og versionen. Og
lydudgangen varierer alt efter den kilde, der er sluttet
til udgangsstikket, og de valgte lydindstillinger.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, herunder organisk
pigmenttype BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke afspilles,
hvis der er optaget postscript.
3) En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den ikke
er brændt korrekt. Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til optageenheden.
Diske, der ikke kan afspilles
• BDr med hylster
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• DVD Audio-disk
• PHOTO CD
• Datasektioner på CD-Extra
• Super VCD
• Lydsiden på DualDisc
Bemærkninger til diske
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs og nogle musikdiske med
ophavsretsbeskyttede teknologier er ikke
i overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc). Det er derfor ikke sikkert,
at disse diske kan afspilles med denne enhed.
58DK
Bemærkning om afspilningsfunktioner
for en BD/DVD
Nogle afspilningsfunktioner for en BD/DVD kan
være bevidst fastsat af softwareproducenterne.
Systemet afspiller en BD/DVD i
overensstemmelse med det diskindhold, som
softwareproducenterne har udviklet, og derfor
er alle afspilningsfunktioner muligvis ikke
tilgængelige.
Bemærkning om BD/DVD med to lag
Der kan opstå afbrydelser i afspilningen af
billede og lyd, når der skiftes fra det ene lag
til det andet.
Regionskode (kun BD-ROM/DVD VIDEO)
På bagsiden af systemet er der trykt en
regionskode, og systemet kan kun afspille
BD-ROM/DVD VIDEO (kun afspilning),
der er mærket med en tilsvarende regionskode
eller ALL .
Understøttede filtyper
Video
Filformat
Filtypenavn
MPEG-1 Video/PS1)
".mpg," ".mpeg," ".m2ts,"
MPEG-2 Video/PS, TS1) ".mts"
Xvid
".avi"
MPEG4/AVC1)
".mkv," ".mp4," ".m4v,"
".m2ts," ".mts"
WMV91)
".wmv," ".asf"
AVCHD
2)
• Systemet kan genkende Mass Storage Class (MSC)enheder (f.eks. flash-hukommelse eller HDD),
SICD (Still Image Capture Device) og tastaturer
med 101 taster (kun den forreste
(USB)-port).
• Sluk systemet, før du isætter eller fjerner en USBhukommelse eller andre enheder for at undgå datafejl
eller skader på USB-hukommelsen.
• Systemet kan muligvis ikke afspille videofiler
med en høj bithastighed fra en DATA CD jævnt.
Det anbefales, at videofiler med en høj bithastighed
afspilles vha. en DATA DVD.
Musik
Filtypenavn
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC1)3)
".m4a"
WMA9-standard1)3)
".wma"
LPCM
".wav"
Foto
Filformat
Filtypenavn
JPEG
".jpg," ".jpeg"
GIF
".gif"
PNG
".png"
Yderligere oplysninger
Filformat
1)
Systemet understøtter ikke filer, der er kodet
med DRM.
2)
Systemet afspiller filer i AVCHD-formatet, der er
optaget via et digitalt videokamera osv. Hvis du vil
se filer i AVCHD-format, skal disken med filer
i AVCHD-format være brændt.
3)
Systemet understøtter ikke filer, der er kodet med
Lossless osv.
Bemærk
• Systemet kan måske ikke afspille alle filer.
Det afhænger af filformatet, filkodningen eller
optagekvaliteten.
• Nogle filer, der er redigeret på en pc, kan muligvis
ikke afspilles.
• Systemet kan genkende følgende filer eller mapper
på en BD, DVD, CD og USB-enhed:
– op til mapper på 3. niveau i træstrukturen
– op til 500 filer i en enkelt træstruktur
• Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke med
dette system.
59DK
Understøttede lydformater
Systemet understøtter følgende lydformater.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby
Digital Plus
"BD/DVD"
a
a
a
a
"HDMI1"
"HDMI2"
a
–
a
"TV"
(DIGITAL IN)
a
–
a
Funktion
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
a
a
a
a
–
a
–
–
–
–
a
–
–
–
a: Understøttet format.
–: Ikke-understøttet format.
Bemærk
• HDMI (IN 1) og HDMI (IN 2) udsender ikke lyd, hvis et lydformat indeholder kopibeskyttelse, f.eks.
Super Audio CD eller DVD-Audio.
• Til LPCM 2ch-formatet understøttes en samplingfrekvens for det digitale signal på op til 96 kHz,
når funktionen "HDMI1" eller "HDMI2" bruges, og 48 kHz, når funktionen "TV" bruges.
60DK
Højttalere
Specifikationer
Forstærker
Video
Udsender
Type A (19 ben)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-system
Signalformatsystem
Modeller, der sælges
i USA og Canada:
Andre modeller:
Vægt (ca.)
85 mm × 220 mm × 95 mm
(b/h/d)
0,5 kg
Subwoofer (SS-WSB103)
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
260 mm × 265 mm ×
270 mm (b/h/d)
3,8 kg
Generelt
Strømkrav
Strømforbrug
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
220 V - 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Tændt: 95 W
Standby: 0,3 W (i
energisparetilstand)
400 mm × 65 mm ×
315 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
3,2 kg
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI
Stik
Mål (ca.)
• Strømforbrug i standby 0,3 W.
• Der opnås en spændingseffektivitet for
forstærkerblokken på over 85 % med den
fulde digitale forstærker, S-Master.
Yderligere oplysninger
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Venstre/højre
80 W + 80 W (ved 3 ohm,
fronthøjttaler:
1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Venstre/højre
115 W (pr. kanal ved 3
fronthøjttaler:
ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
120 W (ved 3 ohm, 80 Hz)
Indgange (analog)
AUDIO (AUDIO IN)
Følsomhed: 450/250 mV
Indgange (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Understøttede formater:
LPCM 2CH (op til 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Understøttede formater:
LPCM 2CH (op til 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Front (SS-TSB105)
NTSC
NTSC/PAL
USB
-port (USB):
Type A (ved tilslutning
af USB-hukommelse,
kortlæser, digitalt
stillbilledkamera og
digitalt videokamera)
LAN
LAN (100)-indgang
100BASE-TX-indgang
FM-tuner
System
Modtageområde
Modeller, der sælges
i USA og Canada:
Andre modeller:
Antenne
Antennestik
Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
87,5 MHz til 108,0 MHz
(intervaller på 100 kHz)
87,5 MHz til 108,0 MHz
(intervaller på 50 kHz)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
61DK
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåder er i henhold til standarden ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kode Sprog
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kode Sprog
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Kode Sprog
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kode Sprog
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ikke angivet
Børnesikring/Liste over områdekoder
Kode Område
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Brasilien
Chile
Kina
Colombia
Danmark
Finland
Frankrig
62DK
Kode Område
Tyskland
Grækenland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Sydkorea
Luxembourg
Malaysia
Kode Område
Mexico
Holland
New Zealand
Norge
Pakistan
Filippinerne
Polen
Portugal
Rusland
Singapore
Spanien
Kode Område
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
Storbritannien
Indeks
Tal
F
N
3D 25
3D-udgangsindst. 46
Fjernbetjening 10
FM-tilstand 34
Format for videoudgang 46
Frontpanel 7
Frontpaneldisplay 8
Netværks-diagnosticering 50
Netværksindstillinger 50
Netværksopdatering 45
Nulstil til standardindstillinger
fra fabrikken 50
Nulstilling 50
Å
A/V SYNC 30
Adgangskode 48
Afspil.kanaler for
Super Audio CD 49
Afspilningslag for
BD-hybriddisk 48
Afspilningslag for
Super Audio CD 49
Audio Return Channel 49
Automatisk standby 50
Automatisk visning 50
B
Bagpanel 9
BD/DVD-menu 48
BD/DVD-ROM 1080/
24p-udgang 46
BD/DVDvisningsindstillinger 48
BD-børnesikring 48
BD-internetforbindelse 48
BD-LIVE 25
BD-lydmixindstilling 47
BONUSVIEW 25
Børnelås 38
Børnesikring for
internetvideo 49
BRAVIA Internet Video 29
BRAVIA Sync 36
Bredde-højde-forhold
for DVD 46
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI Deep Colour-udgang 47
Højttalerindstillinger 37, 48
Afstand 37
Niveau 37
Hurtig start-tilstand 49
Opdater 45
Oplysninger om afspilning 26
P
Pauseskærm 50
Pausetilstand 47
I
R
Indstillinger for
børnesikring 48
Indstillinger for lyd 47
Initialiser personlig
information 50
Internetindhold 29
Internetindstillinger 41, 50
Internetvideo uden
vurdering 49
RDS 35
Regionskode 58
Regionskode for
børnesikring 48
K
Kontrol til HDMI 36, 49
Konversionstilstand
for biograf 46
L
CD 58
Liste over sprogkoder 62
Lyd 48
Lyd-DRC 47
Lydeffekt 48
Lydudgang 47
Lynopsætning 21, 50
D
M
Dæmp - AUDIO 47
Diasshow 30
Dolby Digital 32
DTS 32
DTS Neo:6 47
DVD 58
DVD-børnesikring 49
Multipleks broadcast-lyd 33
Musikindstillinger 49
C
O
S
Skærmformat 46
Skærmindstillinger 46
Skærmsprog 49
SLEEP 38
Surround-indstilling 48
Systeminformation 50
T
Testtone 37
Tv-skærmstørrelsesindst.
for 3D 46
Tv-type 46
U
Understøttede diske 58
Undertekster 48
USB 26
W
WEP 43
WPA2-PSK (AES) 43, 44
WPA2-PSK (TKIP) 43, 44
WPA-PSK (AES) 43, 44
WPA-PSK (TKIP) 43, 44
63DK
Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om eventuelle
opdateringer ved at besøge følgende URL.
Til kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Til kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Til kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising