Sony | BDV-NF7220 | Sony BDV-NF7220 Blu-ray-hjemmebiografsystem med Bluetooth Betjeningsvejledning

4-485-836-E1(1) (DK)
Blu-ray Disc™/DVDhjemmebiografsystem
Betjeningsvejledning
BDV-NF7220
FORSIGTIG
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et sted
med begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må
du ikke dække ventilationsåbningen
på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at reducere risikoen for elektrisk
stød må du ikke udsætte dette apparat
for dryp eller sprøjt, og undlad at
placere genstande, der indeholder
væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
For at forhindre skader skal dette
apparat være sikkert fastgjort til
gulvet/væggen i overensstemmelse
med installationsvejledningen.
Kun til brug indendørs.
Dette produkt er testet ved brug af
et forbindelseskabel på under 3 meter
og fundet i overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-direktivet.
Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt vil øge risikoen for
øjenskade.
Laserstrålen i dette Blu-ray Disc/
DVD­hjemmebiografsystem kan
skade øjnene, og du må derfor
ikke skille kabinettet ad.
Service må kun udføres af fagfolk.
Pick-up-enheden i dette apparat er
klassificeret som et KLASSE 3R LASERprodukt. Når laserafskærmningen
åbnes, bliver du udsat for synlige
og usynlige laserstråler, så du må
ikke se direkte ned i strålerne.
Mærket findes nederst udvendigt
på hovedenheden.
5,15 GHz-5,35 GHz-båndet er begrænset
til indendørs brug.
Om strømkilder
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt,
så længe den er forbundet til
stikkontakten. Dette gælder også,
selvom der er slukket for enheden.
• Da stikkontakten bruges til at afbryde
enhedens strømtilførsel, skal du
slutte enheden til en lettilgængelig
stikkontakt. Hvis du bemærker
noget unormalt ved enheden,
skal du straks trække netledningen
ud af stikkontakten.
2DK
Dette produkt er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt. Mærket findes
nederst udvendigt på hovedenheden.
Navnepladen findes udvendigt på
undersiden.
Anbefalede kabler
Der skal bruges korrekt afskærmede
og jordforbundne kabler og stik ved
tilslutning til værtscomputere og/eller
periferiudstyr.
Bortskaffelse af
opbrugte batterier
og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier
vises symbolet med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg)
eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet
indeholder over 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne
produkter og batterier bortskaffes
korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af
materialer er med til at bevare naturens
ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden, ydeevnen eller
dataintegriteten, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Oplysninger
om øvrige batterier findes i afsnittet
om sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres
på et indsamlingssted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding
af batterier. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller
den butik, hvor produktet eller batteriet
blev købt.
Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU­direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på
EU­lovgivning skal adresseres til
den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Hvad angår spørgsmål vedrørende
service eller garanti, henvises der til
de adresser, der leveres i særskilte
service- eller garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
nødvendige krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er beregnet til at blive
brugt i følgende lande.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Dette Blu-ray Disc/DVDhjemmebiografsystem er beregnet til
lyd- og videoafspilning af diske eller
USB-enheder, musikstreaming fra en
NFC-kompatibel smartphone eller en
BLUETOOTH-enhed og en FM-tuner.
Dette system understøtter også
netværksstreaming og skærmspejling.
3DK
Om 3D-videobilleder
Nogle mennesker kan opleve
ubehag (f.eks. belastning af øjnene,
træthed eller utilpashed), når de ser
3D­videobilleder. Sony anbefaler alle
brugere at holde pause med jævne
mellemrum, når de ser 3D-videobilleder.
Hvor længe og hvor ofte, en person
skal holde pause, varierer fra person
til person. Du kan bedst selv finde
ud af, hvad der fungerer bedst for dig.
Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe
med at se 3D-videobilleder, indtil
ubehaget er forsvundet. Kontakt
eventuelt en læge, hvis du mener,
at der er brug for det. Du bør også
læse (i) betjeningsvejledningen og/eller
advarselsmeddelelsen for andet udstyr,
som bruges med dette produkt, eller
Blu-ray Disc-indhold, der afspilles med
dette produkt, og (ii) se vores websted
(http://esupport.sony.com/) for at få
de seneste oplysninger. Små børns syn
(især dem under seks år) udvikler sig
stadig. Søg læge (f.eks. en børnelæge
eller øjenlæge), før du giver små børn
lov til at se 3D-videobilleder.
Voksne bør holde øje med små børn
for at være sikker på, at de følger
ovenstående anbefalinger.
Kopibeskyttelse
• Vær opmærksom på de avancerede
systemer til beskyttelse af indhold
på Blu-ray Disc- og DVD-medier.
Disse systemer, som kaldes AACS
(Advanced Access Content System)
og CSS (Content Scramble System),
kan indeholde nogle begrænsninger
for afspilning, analogt output og andre
lignende funktioner. Betjeningen af
dette produkt og begrænsningerne
for det afhænger af købsdatoen,
da ledelsen bag AACS kan tilføje
eller ændre begrænsningsregler
efter købsdatoen.
4DK
• Bemærkning om Cinavia
Dette produkt bruger Cinaviateknologi til at begrænse brug af
uautoriserede kopier af nogle
kommercielt producerede film og
videoer og deres lydspor. Når der
registreres en forbudt anvendelse
af en uautoriseret kopi, vises der
en meddelelse, og afspilning eller
kopiering bliver afbrudt.
Du finder flere oplysninger om
Cinavia­teknologi på Cinavia Online
Consumer Information Center på
http://www.cinavia.com. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om
Cinavia tilsendt med post, skal du
sende et postkort med din adresse til:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Ophavsret og varemærker
• Dette system fungerer med Dolby*
Digital og DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. Dolby og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Yderligere oplysninger om
DTS­patenter finder du her
http://patents.dts.com. Fremstillet
på licens fra DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, symbolet og DTSD og
symbolet sammen er registrerede
varemærker tilhørende DTS, Inc.
© DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
• Systemet indeholder HDMI™teknologi (High-Definition Multimedia
Interface).
Betegnelserne HDMI og HighDefinition Multimedia Interface og
HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og andre
lande.
• Java er et varemærke tilhørende Oracle
og/eller dets affilierede selskaber.
• DVD-logo er et varemærke tilhørende
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• "Blu-ray Disc", "Blu-ray", "Blu-ray 3D",
"BD-LIVE", "BONUSVIEW" og logoer
er varemærker tilhørende Blu-ray Disc
Association.
• Logoerne "Blu-ray Disc", "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R",
"DVD VIDEO" og "CD" er varemærker.
• "Super Audio CD" er et varemærke.
• App Store er et servicemærke
tilhørende Apple Inc.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "AVCHD 3D/Progressive"- og
"AVCHD 3D/Progressive" er
varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
• , "XMB" og "Xross Media Bar"
er varemærker tilhørende Sony
Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• "PlayStation" er et registreret
varemærke tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
• "Sony Entertainment Network"-logoet
og "Sony Entertainment Network" er
varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• Musik- og
videogenkendelsesteknologi
og relaterede data leveres af
Gracenote®. Gracenote er
branchestandarden inden for
musikgenkendelsesteknologi
og relateret indhold. Besøg
www.gracenote.com, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og
video-relaterede data fra Gracenote,
Inc., copyright © 2000-i dag
Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000-i dag Gracenote.
Ét eller flere patenter, som ejes af
Gracenote, gælder for dette produkt
og denne service. Se Gracenotewebstedet, hvis du vil se en ikkeomfattende liste over gældende
Gracenote-patenter. Gracenote,
CDDB, MusicID, Gracenote-logo
og logotype samt "Powered by
Gracenote"-logoet er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Gracenote,
Inc. i USA og/eller andre lande.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
og Wi­Fi Alliance® er registrerede
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
og Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ er
registrerede varemærker tilhørende
Wi-Fi Alliance.
• N Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende NFC
Forum, Inc. i USA og i andre lande.
• Android™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
• Google Play™ er et varemærke
tilhørende Google Inc.
• "Xperia" er et varemærke tilhørende
Sony Mobile Communications AB.
• Bluetooth®-varemærket og -logoer
er registrerede varemærker, der er
ejet af Bluetooth SIG, Inc. og eventuel
brug af sådanne varemærker af Sony
Corporation er underlagt licens. Andre
varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
5DK
• MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi
og patenter er givet i licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• Dette produkt anvender
navnebeskyttet teknologi under
licens fra Verance Corporation og er
beskyttet af det amerikanske patent
7,369,677 og andre udstedte eller
anmeldte patenter i USA samt
beskyttelse af ophavsret og
forretningshemmelighed for visse
aspekter af sådan teknologi. Cinaviaer
et varemærke tilhørende Verance
Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes af Verance. Reverse
engineering eller adskillelse er forbudt.
• Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Dette produkt er beskyttet af
intellektuel ejendomsret for
Microsoft Corporation. Brug eller
distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt
uden licens fra Microsoft eller et
autoriseret Microsoft-datterselskab.
Indholdsejere bruger
Microsoft PlayReady™indholdsadgangsteknologi til at
beskytte deres ophavsret, herunder
ophavsretligt beskyttet indhold.
Dette produkt benytter PlayReadyteknologi til at skaffe adgang til
PlayReady-beskyttet-indhold
og/eller WMDRM-beskyttet-indhold.
Hvis produktet ikke giver tilstrækkelige
restriktioner for brug af indhold, kan
indholdsejerne kræve af Microsoft,
at de annullerer produktets mulighed
for at bruge PlayReady-beskyttetindhold. Tilbagekaldelse skulle ikke
påvirke ubeskyttet indhold eller
indhold, der er beskyttet af andre
indholdsadgangsteknologier.
Indholdsejere kan kræve af dig,
at du opgraderer PlayReady til at
skaffe adgang til deres indhold.
6DK
Hvis du afviser en opgradering, vil
du ikke kunne få adgang til indhold,
der kræver denne opgradering.
• DLNA™, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker,
servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende
Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK fra Opera
Software ASA. Copyright 1995-2013
Opera Software ASA. Alle rettigheder
forbeholdes.
• Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
• Andre navne på systemer og
produkter er generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive producenter.
Mærkerne ™ og ® vises ikke i dette
dokument.
Slutbrugerlicensaftale
Gracenote®-slutbrugerlicensaftale
Dette program eller denne enhed
indeholder software fra Gracenote, Inc.
i Emeryville, Californien ("Gracenote").
Softwaren fra Gracenote ("Gracenotesoftwaren") gør det muligt for dette
program at identificere disk- og/eller
filer og hente musikrelaterede
oplysninger, herunder navn,
kunstner, spor og titeloplysninger
("Gracenote-data") fra onlineservere
eller integrerede databaser
("Gracenote-servere") samt udføre
andre funktioner. Du må udelukkende
anvende Gracenote-data via de
tilsigtede slutbrugerfunktioner
i dette program eller på denne enhed.
Du accepterer, at du udelukkende
vil anvende Gracenote-data,
Gracenote-softwaren og Gracenoteservere til din egen personlige,
ikke­kommercielle anvendelse.
Du accepterer, at du ikke må overdrage,
kopiere, overføre eller udsende
Gracenote-softwaren eller Gracenotedata til tredjepart. DU ACCEPTERER,
AT DU IKKE MÅ ANVENDE ELLER
UDNYTTE GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER
GRACENOTE-SERVERE, UDOVER HVAD
DER UDTRYKKELIGT ER TILLADT HERI.
Du accepterer, at din ikke-eksklusive
licens til at anvende Gracenote-data,
Gracenote-softwaren og Gracenoteservere ophører, hvis du overtræder
disse restriktioner. Hvis din licens
ophører, accepterer du at ophøre med
at anvende dele af eller alle Gracenotedata, hele Gracenote-softwaren og
alle Gracenote-servere. Gracenote
forbeholder sig alle rettigheder til
Gracenote-data, Gracenote-softwaren
samt Gracenote-servere, herunder
alle ejerskabsrettigheder. Gracenote
vil under ingen omstændigheder være
erstatningsansvarlig for betaling til dig
for nogen oplysninger, som du leverer.
Du accepterer, at Gracenote må
håndhæve sine rettigheder i henhold
til nærværende aftale imod dig,
direkte i sit eget navn.
Gracenote-tjenesten anvender en unik
identifikation til at spore forespørgsler
til statistiske formål. Formålet med en
tilfældig tildelt numerisk identifikator er
at tillade Gracenote-tjenesten at tælle
forespørgsler uden kendskab til, hvem
du er. Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du se websiden for Gracenote's
politik til beskyttelse af personlige
oplysninger.
Gracenote-softwaren og de enkelte
elementer af Gracenote-data er givet
i licens til dig "SOM DE ER". Gracenote
forbeholder sig retten til at slette data
fra Gracenote-serverne eller til at ændre
datakategorier af enhver årsag, som
Gracenote finder tilstrækkelig. Der gives
ingen garantier for, at Gracenotesoftwaren eller Gracenote-serverne
er fejlfri, eller at funktionaliteten af
Gracenote-software eller Gracenoteservere vil være uden afbrydelser.
Gracenote er ikke forpligtet til at stille
dig nye forbedrede eller yderligere
datatyper eller kategorier til rådighed,
som Gracenote måske leverer
i fremtiden, og kan frit indstille
sine tjenester på et hvilket som
helst tidspunkt.
GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE
GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER
STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE
GARANTIER FOR SALGBARHED,
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE.
GRACENOTE GARANTERER IKKE FOR
RESULTATER, DER OPNÅS VED DIN
ANVENDELSE AF GRACENOTESOFTWAREN ELLER NOGEN
GRACENOTE-SERVER. UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER VIL GRACENOTE
VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG FOR
FØLGESKADER ELLER FOR TAB AF
FORTJENESTE ELLER INDTJENING.
© Gracenote, Inc. 2013
7DK
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i disse
betjeningsvejledninger beskriver
knapper på fjernbetjeningen.
Du kan også bruge knapperne på
hovedenheden, hvis de har samme
eller tilsvarende navne som knapperne
på fjernbetjeningen.
• I denne vejledning bruges "disk"
som en generel henvisning til BD'er,
DVD'er, Super Audio CD'er og CD'er,
medmindre andet er angivet i teksten
eller på tegningerne.
• Nogle illustrationer er gengivet
som typetegninger, der kan være
anderledes end de konkrete produkter.
• Elementerne på tv-skærmen varierer
fra sted til sted.
• Standardindstillingen er understreget.
8DK
Indhold
Om denne
betjeningsvejledning .......... 8
Udpakning .................................11
Vejledning i dele og
knapper ............................... 12
Introduktion
Trin 3: Forberedelse
til netværkstilslutning ....
Trin 4: Udførelse
af Lynopsætning ............
Trin 5: Valg af
afspilningskilde ..............
Trin 6: Surroundsound .........
Valg af lydformat, flersprogede
spor eller kanal .................. 38
Lytte til multipleks
broadcast-lyd .................... 39
Tuner
Trin 1: Installation
af højttalerne .................. 18
Trin 2: Tilslutning
af systemet ..................... 18
Tilslutning af højttalerne ...
Tilslutning af TV'et .............
Tilslutning af andet
udstyr ............................
Tilslutning af antenne .......
Lydjustering
18
19
20
22
22
24
25
25
Afspilning
Afspilning af en disk .................27
Afspilning fra USB-enhed ........ 28
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed ........... 29
Brug af skærmspejling ............. 31
Tilslutning til en fjernenhed
med One-touchfunktionen (NFC) ................. 31
Bruge "SongPal" ...................... 34
Afspilning via netværk ............ 34
Tilgængelige elementer .......... 36
Lytte til radioen ....................... 39
Modtagelse af
radiodatasystem (RDS) ...... 40
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen Kontrol til
HDMI for "BRAVIA" Sync ..... 41
Indstilling af højttalerne .......... 42
Brug af sleep-timer ................. 43
Deaktivering af
hovedenhedens
knapper .............................. 43
Ændring af lysstyrke ................ 43
Visualisering på
TV­skærmen. ..................... 44
Spare strøm
i standbytilstand ................ 44
Brug af internettet ................... 44
9DK
Indstillinger og justeringer
Brug af
opsætningsskærmen .........46
[Softwareopdatering] ............... 47
[Skærmindstillinger] .................48
[Indstillinger for lyd] .................50
[BD/DVDvisningsindstillinger] .......... 51
[Indstillinger for
børnesikring] ...................... 51
[Musikindstillinger] .................. 52
[Systemindstillinger] ................ 52
[Indstillinger for ekstern
indgang] ............................. 53
[Netværksindstillinger] .............54
[Nemme
netværksindstillinger] ........54
[Nulstilling] ............................... 55
Yderligere oplysninger
Forholdsregler .......................... 55
Bemærkninger om diske .........58
Fejlfinding .................................58
Understøttede diske ................64
Understøttede filtyper .............65
Understøttede lydformater ......66
Specifikationer ......................... 67
Liste over sprogkoder ..............68
Indeks .......................................70
10DK
Udpakning
• Hurtig installationsvejledning
• Vejledning til installation af højttalere
• Referencevejledning
• Fjernbetjening (1)
• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
• FM-ledningsantenne (1)
eller
• Fronthøjttalere (2)
• Subwoofer (1)
• Højttalerkabler (2, rød/hvid)
• Standere (2)
• Skruer (4)
11DK
Vejledning i dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne, der er nævnt i parentes.
Hovedenhed
Top- og frontpanel
2
3
4
5
6
1 9
A "/1 (tændt/standby)
Tænder hovedenheden eller sætter
den i standbytilstand.
B Disklåg (side 27)
C Toppanelskærm
D
(N-mærke) (side 31)
Placer den NFC-kompatible enhed
i nærheden af dette mærke for at
aktivere NFC-funktionen.
12DK
8
Åb-
7 ning
E LED-indikator
Hvid: Lyser, når hovedenheden
er tændt.
Blå (for BLUETOOTH-status):
– Systemet er klar til parring:
Blinker hurtigt
– Under parring: Blinker hurtigt
– NFC-enheden registreres: Blinker
– Der er oprettet tilslutning: Tændes
H
(fjernbetjeningssensor)
I Z (åbn/luk)
F Soft-touch-knapper/-indikatorer
N* (afspil)
x* (stop)
./> (forrige/næste)
VOL +/–
FUNCTION (side 25)
Vælger en kilde til afspilning.
Om soft-touch-knapper/
­indikatorer
Soft-touch-knap-indikatorerne blinker,
hver gang du tænder hovedenheden.
Vent, til indikatorerne holder op med
at blinke. Knapperne fungerer kun,
når indikatorerne lyser.
* Tryk på, og hold N nede på
hovedenheden i mere end
2 sekunder, hvorefter den
indbyggede lyddemo afspilles på
systemet. Hvis der er tilsluttet en
USB-enhed, afspilles lydindholdet
fra USB-enheden som en lyddemo.
Tryk på x for at stoppe
demonstrationen.
Bemærk!
• Disse knapper virker ved let berøring.
Du må ikke trykke hårdt på dem.
• Hvis knappen ikke virker, skal du slippe
den og vente i nogle få sekunder. Tryk
derefter på knappen igen, og lad fingeren
dække knapindikatoren.
Bemærk!
Under demonstrationen kan
lydstyrkeniveauet være højere
end den lydstyrke, du har angivet.
G
(USB)-port (side 28)
Åbn dækslet ved at bruge en
fingernegl i åbningen.
Indikatorer på toppanelskærmen
Muting er tændt
Gentag afspilning
Der modtages
stereolyd
(kun radio)
BLUETOOTH-strøm
er tændt
HDMI (OUT)-stikket
er sluttet korrekt til
HDCP*-kompatibelt
udstyr med HDMIindgang.
Systemets status (radiofrekvens, osv.)**
* HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
** Når du trykker på DISPLAY, vises de streamede oplysninger/afkodningsstatus,
når funktionen er indstillet til "TV". De streamede oplysninger/afkodningsstatus
vises måske ikke for den aktuelle stream eller det element, der afkodes.
13DK
Bagpanel
1
7
A TV-stik (DIGITAL IN OPTICAL)
(side 19, 20)
B AUDIO IN-stik (L/R) (side 19, 20)
C ANTENNA-stik (FM COAXIAL 75 )
(side 22)
14DK
6
D
E
F
G
2
5
3
4
HDMI-stik (OUT) (side 19)
HDMI-stik (IN 1/IN 2) (side 20)
LAN-terminal (100) (side 22)
SPEAKERS-stik (side 18)
TV "/1 (tændt/standby) (side 17)
Fjernbetjening
1
2
3
B
4
5
C
6
7
D
8
9
• Knapperne AUDIO, N og 2 + har
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, når du betjener
fjernbetjeningen.
•
: Til betjening af TV
(Yderligere oplysninger finder du
i "Klargøring af fjernbetjeningen
til betjening af TV'et" (side 17)).
A Z (åbn/luk)
Åbner og lukker disklåget.
SPEAKERS TVyAUDIO
Vælger, om lyden fra TV'et skal
udsendes via systemets højttalere
eller TV'ets højttaler(e). Denne
funktion virker kun, når [Kontrol til
HDMI] er indstillet til [Til] (side 52).
E
Tænder TV'et eller sætter det
i standbytilstand.
"/1 (tændt/standby) (side 24)
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
VISUALIZER (side 44)
Vælger visualiseringsmønsteret.
DIMMER (side 43)
Justerer lysstyrken på
toppanelskærmen, soft-touchindikatorer og LED-indikator.
Lydfeltsknapper
Se "Trin 6: Surroundsound" (side 25).
CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL
MUSIC, FOOTBALL, MOVIE, MUSIC,
SOUND FIELD +/–, MUSIC EQ
Farveknapper
Genvejsknapper til valg af punkter
i menuer på nogle BD'er (kan også
bruges til Java-baseret interaktiv
betjening af BD'er).
TOP MENU
Åbner eller lukker topmenuen på
BD'er eller DVD'er.
POP UP/MENU
Åbner eller lukker BD-ROM'ens pop
op-menu eller menuen på en DVD.
OPTIONS (side 26, 36, 45)
Viser indstillingsmenuen på TVskærmen eller toppanelskærmen.
(Placeringen afhænger af den
valgte funktion).
RETURN
Skifter til forrige visning.
B/V/v/b
Flytter markeringen til et vist
element.
Tip!
V/v er genvejstaster til søgning efter
spor under CD-musikafspilning.
(åbn)
Åbner et valgt element.
15DK
F MIRRORING (side 31, 33)
Vælger funktionen "SCR M".
BLUETOOTH (side 29)
Vælger funktionen "BT".
HOME (side 24, 42, 46)
Åbner og lukker startmenuen
på systemet.
SEN
Giver adgang til onlinetjenesten
"Sony Entertainment Network™"
FUNCTION (side 25)
Vælger en kilde til afspilning.
Ved at angive [Indstilling af
indgangsoverspring] (side 53)
kan du ignorere ubrugt input,
når du vælger en funktion.
G DISPLAY (side 28, 34, 40, 45)
Viser oplysninger om afspilning
og webbrowser på TV-skærmen.
Viser den faste radiostation,
frekvens osv. på toppanelskærmen.
SLEEP (side 43)
Indstiller sleep-timeren.
AUDIO (side 38)
Vælger lydformat/spor.
SUBTITLE
Vælger undertekstsprog, hvis der er
optaget undertekster på flere sprog
på en BD-ROM/DVD.
3D
Konverterer 2D-indhold til simuleret
3D-indhold, når der et oprettet
forbindelse til en 3D-kompatibel
enhed.
H Knapper til betjening af afspilning
Se "Afspilning" (side 27).
m/M (hurtig/langsom/
frys billede)
Gå hurtigt tilbage/hurtigt fremad
under afspilning. Hver gang du
trykker på knappen, ændres
søgehastigheden.
Tryk på en af disse knapper i mere
end et sekund i pausetilstand for
at afspille i slowmotion.
Tryk på en af knapperne
i pausetilstand for at afspille
et billede ad gangen.
Bemærk!
Under afspilning af Blu-ray 3D-diske er
slowmotion og afspilning af et enkelt
billede ikke tilgængelig.
./> (forrige/næste)
Vælger forrige/næste kapitel,
spor eller fil.
N (afspil)
Starter eller genoptager en
afspilning (genoptag afspilning).
Aktiverer afspilning med et enkelt
tryk (side 41), når systemet er tændt
og indstillet til "BD/DVD"-funktion.
X (pause)
Sætter en afspilning på pause eller
genoptager afspilningen.
x (stop)
Stopper afspilningen
og husker stoppunktet
(genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en
titel/et spor er det sidste punkt,
du afspillede, eller det sidste
billede i en billedmappe.
Stopper den indbyggede
lyddemonstration eller
USB­lyddemonstrationen.
Knapper til betjening af radio
Se "Tuner" (side 39).
TUNING +/–
PRESET +/–
16DK
I
(slå lyd fra)
Slår lyden fra midlertidigt.
2 (lydstyrke) +/–
Justerer lydstyrken.
TV 2 (lydstyrke) +/–
Indstiller TV'ets lydstyrke.
TV t (indgang)
Skifter TV'ets indgangskilde til
TV eller andre indgangskilder.
Klargøring af fjernbetjeningen
til betjening af TV'et
Hvis du justerer fjernbetjeningens
signal, kan du betjene dit TV med
den medfølgende fjernbetjening.
Bemærk!
TV-producentens koder er registreret
på knapperne i tabellen ovenfor.
Hvis indstillingen mislykkes, ændres
den aktuelt registrerede kode ikke.
Tryk på den tilsvarende knap igen.
Hvis der er angivet mere end én knap,
skal du trykke på dem en ad gangen,
indtil du finder den knap, der passer
til dit TV.
3
Slip knappen TV ?/1.
Nu kan du bruge knapperne TV ?/1,
TV 2 +/– og TV t til at styre dit TV.
Bemærk!
Når du skifter batterierne
i fjernbetjeningen, nulstilles
kodenummeret muligvis til
standardindstillingen (SONY).
Indstil fjernbetjeningen igen.
1
2
Hold TV ?/1 nede.
Tryk på knappen svarende til
dit TV (se tabellen nedenfor)
og tryk derefter på .
Producent
Knap
SONY (standard)
CLEARAUDIO+
LG
DIGITAL MUSIC
PANASONIC
FOOTBALL
PHILIPS
MOVIE,
SOUND FIELD +,
MUSIC EQ
SAMSUNG
GAME,
DIGITAL MUSIC,
MUSIC EQ
SHARP
MUSIC
TOSHIBA
SOUND FIELD –
17DK
Introduktion
Tip!
Du kan montere højttalerne på væggen.
Se den medfølgende "Vejledning til
installation af højttalere".
Introduktion
Trin 1: Installation
af højttalerne
Placer højttalerne som vist på tegningen
nedenfor.
Oplysninger om samling af højttalerne
findes i den medfølgende "Vejledning
til installation af højttalere".
A Venstre fronthøjttaler (L)
B Højre fronthøjttaler (R)
C Subwoofer
D TV
A
D
B
C
Da systemet er udstyret med S-Force
PRO Front-Surround*-teknologi, kan du
opleve surroundsound med højttalere
foran lyttepositionen.
Trin 2: Tilslutning
af systemet
Sæt ikke hovedenhedens netledning
i en stikkontakt, før alle andre
forbindelser er oprettet.
Bemærk!
Når du tilslutter andet udstyr med
en lydstyrkeregulering, skal du skrue
lydstyrken af udstyret ned til et niveau,
hvor lyden ikke forvrænges.
Tilslutning af højttalerne
Tilslut højttalerkablerne, så de svarer
til farverne på SPEAKERS-stikkene
på hovedenheden. Sørg for at sætte
højttalerstikket i, indtil der høres et klik.
Rød
(Højre fronthøjttaler (R))
Lilla
(Subwoofer)
* S-Force PRO Front Surround giver en
overbevisende fornemmelse af afstand
og rum, hvilket resulterer i en ægte
surroundsound-oplevelse uden behovet
for at bruge surroundhøjttalere.
Bemærk!
• Du skal være forsigtig med at placere
højttalerne og/eller højttalerfødderne
på specialbehandlet gulv (vokset, olieret,
poleret, osv.), da det kan give pletter eller
misfarvning.
• Du må ikke læne dig op ad højttaleren,
da den kan vælte.
• Højttalerne på dette system er ikke
magnetisk afskærmede. Dette kan
resultere i farveujævnheder, når de
placeres i nærheden af et CRT-TV
eller en projektor.
18DK
Hvid
(Venstre fronthøjttaler (L))
Tilslutning af TV'et
B
C
A
Videotilslutning
A
HDMI-kabel1) (medfølger ikke)
2)
eller
1)
2)
HDMI-højhastighedskabel
Funktionen ARC (Audio Return Channel) gør det muligt for TV'et at udsende lyd
gennem en HDMI-tilslutning uden at udføre B- eller C-tilslutningen nedenfor.
Hvis du vil indstille ARC-funktionen på dette system, kan du se [Audio Return Channel]
(side 52). Hvis du vil undersøge kompatibiliteten af dit TV's ARC-funktion, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med dit TV.
Lydtilslutninger
Hvis dit TV's HDMI-stik ikke er kompatibelt med ARC-funktionen, skal du oprette en
passende lydtilslutning (B eller C), så du kan høre TV-lyd via systemets højttalere.
B
Høj kvalitet
Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Lydkabel (medfølger ikke)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardkvalitet
19DK
Introduktion
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til indgangsstikkene på dit TV.
Introduktion
Bemærk!
Hvis du vil høre TV-lyd, skal du vælge "TV" for tilslutning B eller funktionen "AUDIO" for
tilslutning C.
Tilslutning af andet udstyr
Tilslut systemet, TV og andet udstyr som følger.
Du kan ikke lytte til lyd eller se video fra det tilsluttede system på TV'et gennem
dette system, hvis systemet er slukket eller i standbytilstand.
TV
Videoudgang*
Udstyr
(Set-top-boks, videobåndoptager,
PlayStation® eller digital
satellitmodtager osv.)
A
System
B, C
Signalflow
: Videosignal
: Lydsignal
* Denne tilslutning er ikke nødvendig for A (HDMI-tilslutning).
Vælg en af følgende tilslutningsmetoder i henhold til udstyrets stiktype.
B
C
A
20DK
A
Høj kvalitet
Introduktion
HDMI-kabel* (medfølger ikke)
HDMI OUT
* HDMI-højhastighedskabel
B
Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Lydkabel (medfølger ikke)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardkvalitet
Når du opretter tilslutning A
Denne tilslutning kan både overføre video- og lydsignaler.
Bemærk!
• Videosignaler fra HDMI (IN 1/2)-stikkene sendes kun fra HDMI (OUT)-stikket,
hvis funktionen "HDMI1" eller "HDMI2" er valgt.
• Du skal måske ændre indstillingen for lydudgangen for at kunne udsende
et lydsignal fra HDMI (IN 1/2)-stikkenet til HDMI (OUT)-stikket. Yderligere
oplysninger finder du under [Lydudgang] i [Indstillinger for lyd] (side 50).
• Du kan ændre lydindgangen for udstyret, som er tilsluttet til HDMI (IN 1)-stikket,
til TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stikket. Yderligere oplysninger finder du under
[HDMI1-lydindgangstilstand] i [HDMI-indstillinger] (side 52).
Når du opretter tilslutning B, C
Tilslut systemet, så videosignaler fra systemet og andet udstyr sendes til TV'et,
og lydsignalerne fra udstyret sendes til systemet.
Bemærk!
• Hvis du foretager en af ovenstående tilslutninger, skal du indstille [Kontrol til HDMI]
i [HDMI-indstillinger] i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 52).
• Du kan høre lyden fra udstyret ved at vælge funktionen "TV" til tilslutning B eller
funktionen "AUDIO" til tilslutning C.
21DK
Introduktion
Tilslutning af antenne
Trin 3: Forberedelse
til netværkstilslutning
Tip!
Hvis du vil tilslutte systemet til dit
netværk, skal du udføre [Nemme
netværksindstillinger]. Yderligere
oplysninger finder du i "Trin 4:
Udførelse af Lynopsætning" (side 24).
eller
FM-ledningsantenne
(medfølger)
Bemærk!
Vælg den metode, der passer til dit
LAN­miljø (Local Area Network).
• Hvis du bruger trådløst lokalnetværk
Systemet har indbygget Wi-Fi, og du
kan tilslutte systemet til netværket ved
at angive netværksindstillingerne.
• Hvis du bruger et kabelforbundet LAN
Brug et LAN-kabel til at tilslutte
systemet til LAN (100)-indgangen
på hovedenheden.
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet,
skal den placeres så vandret som muligt.
Tip!
Hvis du har dårlig FM-modtagelse, skal du
bruge et 75-ohm-koaksialkabel (medfølger
ikke) til at tilslutte hovedenheden til en
udendørs FM-antenne.
Bredbåndsrouter
LAN-kabel (medfølger ikke)
Tip!
Vi anbefaler, at du bruger et afskærmet
og lige interfacekabel (LAN-kabel).
22DK
Før du angiver
netværksindstillingerne
• Hvis der er angivet sikkerhed på dit
trådløse netværk, skal du angive
sikkerhedsnøglen (WEP-nøgle,
WPA­nøgle).**
* SSID (Service Set Identifier) er et navn,
der identificerer et bestemt trådløst
netværk.
** Du skal kontrollere indstillingerne for din
trådløse LAN-router for at få oplysninger
om SSID og sikkerhedsnøglen.
Yderligere oplysninger:
– Besøg følgende websted:
http://support.sony-europe.com/
– Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med den trådløse LAN-router
– Rådfør dig med producenten af den
trådløse LAN-router
x WEP
WEP beskytter kommunikationer for at
undgå, at uvedkommende opsnapper
kommunikationer eller får adgang
til dit trådløse netværk. WEP er en
sikkerhedsteknologi, der gør det
muligt at tilslutte ældre enheder,
der ikke understøtter TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP er en sikkerhedsteknologi, der
udviklet som reaktion på svagheder
ved WEP. TKIP giver en højere grad
af sikkerhed end WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES er en sikkerhedsteknologi,
der bruger en avanceret
beskyttelsesmetode, som afviger
fra WEP og TKIP. AES giver en højere
grad af sikkerhed end WEP og TKIP.
Om sikkerheden på det trådløse
lokalnetværk
Kommunikationen via et trådløst
lokalnetværk sker via radiobølger,
og det trådløse signal kan derfor
opsnappes. Systemet indeholder
forskellige sikkerhedsfunktioner,
der kan beskytte den trådløse
kommunikation. Sørg for at
konfigurere sikkerhedsindstillingerne
i overensstemmelse med
netværksmiljøet.
23DK
Introduktion
Når den trådløse LAN-router
(adgangspunkt) er WPS-kompatibel
(Wi-Fi Protected Setup), kan du nemt
angive netværksindstillingerne med
knappen WPS.
Hvis ikke, kan du kontrollere følgende
oplysninger på forhånd og skrive dem
i området nedenfor.
• Det netværksnavn (SSID*),
der identificerer dit netværk.**
x Ingen sikkerhed
Selvom du nemt kan angive indstillinger,
kan enhver opsnappe den trådløse
kommunikation eller få adgang til dit
trådløse netværk – selv uden avancerede
værktøjer. Vær opmærksom på, at der
er risiko for uautoriseret adgang eller
opsnappelse af data.
Introduktion
Trin 4: Udførelse
af Lynopsætning
5
Følg nedenstående trin for at foretage
de grundlæggende justeringer og
netværksindstillinger for systemet.
De viste dele afhænger af modellen
for det pågældende område.
1
Sæt to R03-batterier (AAA)
(medfølger) i fjernbetjeningen,
og sørg for, at batteriernes
3- og #-pol vender korrekt.
B/V/v/b
6
7
2
3
4
Tænd TV'et.
Tryk på [/1 for at tænde systemet.
Skift indgangsvælger på TV'et,
så systemets signal vises på
TV­skærmen.
Skærmen [Nem første opsætning]
til valg af skærmsprog vises.
24DK
Udfør [Nem første opsætning].
Følg vejledningen på skærmen
for at angive de grundlæggende
indstillinger med B/V/v/b og .
Når du har udført [Nem første
opsætning], skal du trykke
på V/v for at vælge [Nemme
netværksindstillinger] og
derefter trykke på .
Skærmen [Nemme
netværksindstillinger] vises.
Følg vejledningen på skærmen for
at angive netværksindstillingerne
med B/V/v/b og .
Hvis systemet ikke kan oprette
forbindelse til netværket, kan du
se "Netværksforbindelse" (side 62)
eller "Trådløs LAN-forbindelse"
(side 62).
Sådan åbnes skærmen [Nemme
netværksindstillinger] igen
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Tryk på B/b for at vælge
[Opsætning].
3
Tryk på V/v for at vælge [Nemme
netværksindstillinger], og tryk
derefter på .
Tryk på FUNCTION flere gange.
Når du trykker på FUNCTION en gang,
vises den aktuelle funktion på
toppaneldisplayet, og hver gang du
derefter trykker på FUNCTION, skifter
funktionen på følgende måde.
"BD/DVD" t "USB" t "FM" t
"HDMI1" t "HDMI2" t "TV" t
"SCR M" t "BT" t "AUDIO"
"BD/DVD"
Disk eller netværksenhed, der skal afspilles
af systemet
"USB"
USB-enhed, der er tilsluttet (USB)-porten
(side 12)
"FM"
FM-radio (side 39)
"HDMI1"/"HDMI2"
Udstyr, der er tilsluttet til HDMI- (IN 1) eller
HDMI-stikket (IN 2) (side 20)
"TV"
Udstyr (TV osv.), der er sluttet til TV (DIGITAL
IN OPTICAL)-stikket på bagsiden, eller et TV,
der er kompatibelt med funktionen Audio
Return Channel, som er tilsluttet til HDMI
(OUT)-stikket (side 19, 20).
"SCR M"
[Skærmspejling]
Enhed, der er kompatibel med
skærmspejling (side 31, 33)
"BT"
[Bluetooth AUDIO]
BLUETOOTH-enhed, der understøtter A2DP
"AUDIO"
Udstyr, der er tilsluttet til AUDIO IN-stik (L/R)
(side 19, 20)
Tip!
• Nogle funktioner kan ændres
via TV­skærmen ved at trykke
på FUNCTION, V/v og .
• Du kan også trykke på knappen
BLUETOOTH og MIRRORING på
fjernbetjeningen for henholdsvis
at vælge funktionen "BT" og "SCR M".
Trin 6: Surroundsound
Når du har udført de forrige trin og
starter afspilning, kan du nemt opleve
forprogrammerede lydfelter, der er
tilpasset forskellige lydkilder. De gør
det muligt at gengive den spændende
og effektfulde lyd derhjemme.
Bemærk!
Lydfeltet kan kun vælges, når [Lydeffekt]
er indstillet til [Sound Field til] (side 50).
Når [Lydeffekt] er indstillet til andet
end [Sound Field til], anvendes
lydfeltindstillingen ikke.
Valg af lydfeltet
Tryk flere gange på SOUND FIELD +/–
under afspilning.
Du kan også trykke på CLEARAUDIO+,
GAME, DIGITAL MUSIC, MOVIE og MUSIC
for at vælge de respektive lydfelter.
ClearAudio+
Du kan høre lyden med lydfeltet, der
anbefales af Sony. Lydfeltet optimeres
automatisk i henhold til afspilningsindhold
og -funktion.
• 2-kanalskilde: Udsender 2-kanalslyd,
som den er.
• Multikanalskilde: Simulerer surroundsound
med to fronthøjttalere og en subwoofer.
Movie
Systemet udsender optimeret lyd til film.
Musik
Systemet udsender optimeret lyd til musik.
Digital Music Enhancer
[Digital Music]
Dette er en teknologi, der er udviklet af Sony
til at forbedre lydkvaliteten af komprimerede
lydfiler ved at gendanne højfrekvent lyd efter
komprimeringsprocessen.
Game
Systemet udsender optimeret lyd til
afspilning af videospil.
25DK
Introduktion
Trin 5: Valg af
afspilningskilde
Introduktion
Sådan vælges lydfeltet
fra indstillingsmenuen
1
Tryk på OPTIONS og V/v for at vælge
[Sound Field], og tryk derefter på .
2
Tryk på V/v for at vælge lydfeltet,
og tryk derefter på .
Sådan vælges den
forudprogrammerede
musikequalizer
Tryk flere gange på MUSIC EQ under
afspilning.
Du kan vælge lyden efter din egen
smag.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres indstillingen cyklisk på
følgende måde.
[Standard] t [Rock] t [Hiphop] t
[Electronica]
Du kan også vælge musikequalizer fra
indstillingsmenuen. Følg trin 1 og 2
ovenfor. Vælg [Musik] i trin 2. Tryk
derefter på V/v og
for at vælge
indstillingen.
Valg af football-tilstanden
Tryk på FOOTBALL flere gange,
mens du ser en fodboldkamp.
Du kan opleve en fornemmelse
af at være til stede på et stadion,
når du ser fodboldkampen.
• [Football : Narration On]: Du kan få
en intens følelse af at være på et
fodboldstadion via kraftig råben
fra tilskuerne.
• [Football : Narration Off]: Du kan
opleve en endnu mere intens følelse
af at være på et fodboldstadion
ved at nedsætte lydstyrken på
kommentatoren udover at forbedre
lyden fra tilskuerne.
• [Football Off]: Football-tilstand
deaktiveres.
26DK
Bemærk!
• Vi anbefaler, at du vælger footballtilstand, når du ser en foboldkamp
i fjernsynet.
• Hvis du hører unaturlige lyde i indholdet,
når der er valgt [Football : Narration Off],
anbefales [Football : Narration On].
• Football-tilstand indstilles automatisk til
[Football Off], når du udfører følgende.
– Slukker for systemet.
– Trykker på en af lydfeltknapperne
(side 15).
• Denne funktion understøtter ikke
monolyd.
Tip!
• Du kan også vælge football-tilstand
fra indstillingsmenuen.
• Hvis der er 5.1-kanalslydstream
tilgængelig, anbefaler vi, at du vælger
det på dit TV elle din set-top box.
2
Afspilning
Oplysninger om diske, der kan afspilles,
finder du i afsnittet "Understøttede
diske" (side 64).
1
2
Indstil indgangsvælgeren på
TV'et, så systemets signal vises
på TV-skærmen.
Tryk på Z, og læg en disk
i diskskuffen, indtil der høres
et klik.
3
Isæt en BD-rom med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Betjeningsmetoden afhænger af
disken. Se betjeningsvejledningen
til disken.
Tip!
Hvis du vil slette data i USB-hukommelsen,
skal du vælge [Slet BD-data] i
[Video]
og trykke på . Alle de data, der er gemt
i BUDA-mappen, slettes.
Blu-ray 3D
Du kan se Blu-ray 3D-diske med
3D­logoet*.
*
3
Tryk på Z for at lukke disklågen.
Afspilning starter.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i kategorien
[Video],
[Musik]
eller
[Foto] og trykke på
.
1
BONUSVIEW/BD-LIVE
Nogle BD-ROM'er med "BD-LIVElogoet*" indeholder bonusindhold
og andre data, der kan downloades.
2
Gør klar til Blu-ray
3D­diskafspilning.
• Tilslut systemet til dit
3D-kompatible TV ved hjælp af
et HDMI-kabel med høj hastighed
(side 19).
• Indstil [3D-udgangsindst.] og
[Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
i [Skærmindstillinger] (side 48).
Isæt en Blu-ray 3D-disk.
Betjeningsmetoden afhænger af
disken. Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med disken.
*
Tip!
1
Tilslut USB-enheden til
(USB)­porten (side 28).
Til lokal lagring skal du bruge 1 GB
eller større USB-hukommelse.
Se også betjeningsvejledningen til dit
3D­kompatible TV.
27DK
Afspilning
Afspilning af en disk
Gør klar til BD-LIVE (kun BD-LIVE).
• Tilslut systemet til et netværk
(side 22).
• Indstil [BD-internetforbindelse]
til [Tillad] (side 51).
Visning af oplysningerne
om afspilning
Afspilning fra USB-enhed
Du kan kontrollere oplysningerne om en
afspilning osv. ved at trykke på DISPLAY.
De viste oplysninger afhænger af
disktypen og systemets status.
Du kan afspille video-/musik-/fotofiler
på en tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om filer, der kan afspilles,
finder du i afsnittet "Understøttede
filtyper" (side 65).
Eksempel: Under afspilning af BD-ROM
1
A Opløsning for output/
videofrekvens
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
vinkel,
lyd,
undertekster)
E Oplysninger om afspilning
Viser afspilningstilstand,
statuslinje for afspilning,
disktype, video-codec,
bithastighed, gentagelsestype,
forløbet tid, samlet spilletid
F Kapitelnummer
G Den aktuelt valgte vinkel
28DK
2
3
4
Tilslut USB-enheden til
(USB)­porten.
Læs den betjeningsvejledning,
der fulgte med USB-enheden,
før den sættes i.
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Tryk på B/b for at vælge
[Video],
[Musik]
eller
[Foto].
Tryk på V/v for at vælge
[USB-enhed], og tryk
derefter på
.
Bemærk!
Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, før du tilslutter
eller fjerner en USB-enhed, for at undgå
datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed
BLUETOOTH er en kortrækkende,
trådløs teknologi, der aktiverer trådløs
datakommunikation mellem digitale
enheder. Trådløs BLUETOOTH-teknologi
fungerer inden for et område på ca.
10 meter.
Parring er en procedure,
hvor BLUETOOTH-enheder
registrerer hinanden i forvejen.
Når parringsoperationen
er gennemført, er det ikke
nødvendigt at udføre den igen.
1
2
3
Understøttet BLUETOOTH-version
og profiler
Profil refererer til et standardsæt med
funktioner i forskellige BLUETOOTHproduktfunktioner. Hvis du ønsker
oplysninger om understøttede
BLUETOOTH-versioner og -profiler,
kan du se afsnittet om "BLUETOOTH"
(side 67).
4
Afspilning
Om den trådløse
BLUETOOTH-teknologi
Parring af dette system med
en BLUETOOTH-enhed
Placer BLUETOOTH-enheden
inden for en meter fra
hovedenheden.
Tryk på BLUETOOTH.
Du kan også vælge
[Bluetooth AUDIO]
fra
[Input] i startmenuen.
Indstil BLUETOOTH-enheden
til parringstilstand.
Hvis du ønsker oplysninger om
indstilling af BLUETOOTH-enheden
i parringstilstand, kan du se i de
betjeningsvejledninger, der blev
leveret med enhederne.
Vælg systemets navn
(f.eks. "BDV-N9200W")
på enhedens skærm.
Udfør dette trin inden for 5 minutter,
eller annulleres parring.
Bemærk!
Bemærk!
• Selvom enheden understøtter den
samme profil som dette system,
kan funktionerne være forskellige.
Dette afhænger af specifikationerne
i BLUETOOTH-enheden.
• Lydafspilningen på dette system kan
være forsinket i forhold til BLUETOOTHenheden på grund af de særlige
karakteristika i trådløs BLUETOOTHteknologi.
Hvis der kræves en adgangskode
på BLUETOOTH-enheden, skal du
indtaste "0000". Adgangskoden
kan være betegnet som "Passcode",
"PIN code", "PIN number" eller
"Password" osv.
Tip!
Du kan ændre det navn, der vises på
din enhed ved at bruge [Enhedsnavn]
i [Systemindstillinger] (side 53).
29DK
5
Når parringen er gennemført, er
enheden automatisk tilsluttet
systemet.
Enhedsnavnet vises på TV-skærmen.
Bemærk!
Du kan parre op til 9 BLUETOOTHenheder. Hvis den 10. BLUETOOTHenhed parres, bliver den senest
tilsluttede enhed erstattet med
den nye.
6
7
Start afspilning på BLUETOOTHenheden.
Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden.
Hvis lydstyrken stadig er for lav,
skal du justere lydstyrkeniveauet
på hovedenheden.
Sådan annulleres
parringshandlingen
Tryk på HOME eller FUNCTION.
Tilslutning til en BLUETOOTHenhed fra dette system
Du kan oprette tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed fra denne
hovedenhed.
Kontroller følgende, før du starter
musikafspilning:
– BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden er aktiveret.
– Parringen er gennemført (side 29).
1
Tryk på BLUETOOTH.
Bemærk!
Hvis du vil tilslutte den senest
tilsluttede BLUETOOTH-enhed, skal du
trykke på N. Fortsæt derefter til trin 5.
2
Tryk på OPTIONS.
30DK
3
Vælg [Enhedsliste], og tryk
derefter på
.
Der vises en liste over parrede
BLUETOOTH-enheder.
4
Tryk på V/v flere gange for
at vælge den ønskede enhed,
og tryk derefter på
.
5
Tryk på N for at starte
afspilningen.
6
Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden.
Hvis lydstyrken stadig er for lav,
skal du justere lydstyrkeniveauet
på hovedenheden.
Bemærk!
• Når hovedenheden og BLUETOOTHenheden er forbundet, kan du styre
afspilning ved at trykke på N, X, x,
m/M og ./>.
• Du kan oprette tilslutning til systemet
fra en parret BLUETOOTH-enhed
i andre funktioner end "BT", hvis du
indstiller [Strømindstil. for Bluetooth]
i [Indstillinger for ekstern indgang]
til [Til] (side 53).
Tip!
Du kan aktivere eller deaktivere
modtagelse af AAC-lyd fra BLUETOOTHenheden (side 53).
Sådan afbrydes forbindelsen
til BLUETOOTH-enheden
Tryk på HOME, FUNCTION eller RETURN.
Sådan slettes en parret
BLUETOOTH-enhed fra
enhedslisten
1
2
Følg trin 1 til 3 ovenfor.
Tryk på V/v flere gange for at
vælge enheden, og tryk derefter
på OPTIONS.
3
Tryk på V/v flere gange for at vælge
[Fjern], og tryk derefter på
.
4
Tryk på B/b flere gange for at vælge
[OK], og tryk derefter på
.
"Skærmspejling" er en funktion til at vise
skærmen fra en mobilenhed på TV'et ved
hjælp af Miracast-teknologi.
Hovedenheden kan tilsluttes direkte
med en skærmspejlingskompatibel
enhed (f.eks. smartphone, tablet-pc).
Du kan så få vist skærmen fra enheden
på den store TV-skærm. Der kræves
ingen trådløs router (eller adgangspunkt)
for at bruge denne funktion.
1
2
Hvad er "NFC"?
NFC (Near Field Communication)
er en teknologi, der aktiverer
kortrækkende, trådløs kommunikation
mellem digitale forskellige enheder,
f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.
Takket være NFC-funktionen, kan der
nemt opnås datakommunikation ved
blot at holde enheden i nærheden af
(N-mærke) på de NFC-kompatible
enheder.
Tryk på MIRRORING.
Følg vejledningen på skærmen.
Aktiver skærmspejlingsfunktionen
fra enheden.
Hvis du ønsker oplysninger om,
hvordan du aktiverer funktionen,
kan du se i betjeningsvejledningen,
der fulgte med enheden.
Bemærk!
• Når du bruger skærmspejling, kan
kvaliteten af billede og lyd nogle gange
blive forringet på grund af interferens
fra andre netværk.
• Nogle netværksfunktioner er muligvis
ikke tilgængelige under skærmspejling.
• Kontroller, at enheden er kompatibel
med Miracast. Der garanteres ikke
for tilslutningsmuligheder med alle
Miracast-kompatible enheder.
• Afhængig af anvendelsesmiljøet kan
kvaliteten af billede og lyd være forringet.
Bemærk!
• Systemet kan kun genkende og oprette
tilslutning til én NFC-kompatibel enhed
ad gangen.
• Afhængigt af din fjernenhed skal
du måske aktivere NFC-funktionen
på din fjernenhed på forhånd.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
fjernenheden.
• Hvis du vil bruge NFC-funktionen,
skal du indstille [NFC] til [Til] (side 52).
Tip!
Du kan også trådløst spejle hele din
Xperia­smartphoneskærm på en stor
TV­skærm ved at bruge One-touchspejlingsfunktionen (NFC) (side 33).
31DK
Afspilning
Brug af skærmspejling
Tilslutning til en
fjernenhed med Onetouch-funktionen (NFC)
Tilslutning til en fjernenhed
med One-touchlyttefunktionen (NFC)
Når du holder en NFC-kompatibel
fjernenhed i nærheden af N-mærket
på hovedenheden, fortsætter
hovedenheden og fjernenheden med
at gennemføre parring og BLUETOOTHtilslutningen automatisk.
Bemærk!
Programmet er muligvis ikke
tilgængeligt i alle lande/områder.
2
3
Kompatible fjernenheder.
Fjernenheder med indbygget
NFC­funktion
(OS: Android 2.3.3 – 4.0.x.x,
bortset fra Android 3.x)
1
Download og installer
programmet "NFC Easy Connect".
"NFC Easy Connect" er et gratis
program til Android-fjernenheder,
som kan hentes på Google Play.
Søg efter programmet ved brug
af søgeordet "NFC Easy Connect"
på webstedet, eller få adgang til
downloadwebstedet direkte ved
at læse den todimensionale kode
nedenfor.
Bemærk, at "NFC Easy Connect"
er gratis, men der skal betales for
datakommunikation, når download
betales særskilt.
Todimensional kode* til direkte
adgang
* Brug et todimensionelt
kodelæserprogram.
Start programmet "NFC Easy
Connect" på fjernenheden.
Kontroller, at programskærmen
vises.
Hold fjernenheden i nærheden
af N-mærket på hovedenheden
(side 31), indtil fjernenheden
vibrerer.
Der gives et vibreringssignal,
når fjernenheden genkendes af
hovedenheden. Følg vejledningen
på skærmen på fjernenheden,
og gennemfør proceduren for
BLUETOOTH-tilslutning.
Når BLUETOOTH-tilslutningen
er oprettet, holder den blå LEDindikator på toppanelet op med
at blinke. Afspilningstiden vises
på toppanelskærmen.
Bemærk!
For nogle fjernenheder kan denne funktion
være tilgængelig uden download af
"NFC Easy Connect". Hvis dette er tilfældet,
kan betjeningen af og specifikationerne
for fjernenheden være anderledes end
beskrevet i denne vejledning.
Tip!
Hvis parring og BLUETOOTH-tilslutningen
mislykkes, skal du gøre følgende.
– Genstart "NFC Easy Connect", og flyt
fjernenheden langsomt over N-mærket.
– Fjern etuiet fra fjernenheden, hvis du
bruger et kommercielt tilgængeligt
etui til fjernenheden.
Sådan lyttes til musik
Start afspilning af en lydkilde
på fjernenheden.
Se betjeningsvejledningen for
at få oplysninger om betjening
af fjernenheden.
32DK
Tip!
Hvis lydstyrkeniveauet er lavt, skal du først
justere lydstyrken på fjernenheden. Hvis
lydstyrken stadig er for lav, skal du justere
lydstyrkeniveauet på hovedenheden.
1
2
Afspilningen stoppes, når du udfører
et af følgende.
– Holder fjernenheden i nærheden af
N-mærket på hovedenheden igen.
– Stopper musikafspilningen på
fjernenheden.
– Slukker hovedenheden eller
fjernenheden.
– Skifter funktion.
– Deaktiverer BLUETOOTH-funktionen
på fjernenheden.
3
Hold Xperia-smartphonen
i nærheden af N-mærket på
hovedenheden (side 31), indtil
Xperia-smartphonen vibrerer.
Der gives et vibreringssignal,
når din Xperia-smartphone
genkendes af hovedenheden.
Hovedenheden etablerer en
tilslutning til Xperia-smartphonen.
Når tilslutningen er
etableret, vises Xperiasmartphoneskærmen
på TV­skærmen.
Xperia-smartphonen registreres
på systemet.
Sådan afsluttes spejling
Tilslutning til en
Xperia­smartphone
med One-touchspejlingsfunktionen (NFC)
Ved at holde den one-touchspejlingskompatible Xperia i nærheden
af N-mærket på hovedenheden,
kan du trådløst spejle hele din
Xperia­smartphoneskærm på en stor
TV-skærm. Du kan se videoer eller
browse på nettet sammen med familie
og venner. Der kræves ingen trådløs
router (eller adgangspunkt) for at bruge
denne funktion.
Tryk på HOME, RETURN eller FUNCTION.
Bemærk!
• Du kan ikke få adgang til nogen andre
netværk under spejling.
• Kvaliteten af billede og lyd kan nogle
gange blive forringet på grund af
interferens fra andre netværk.
Tip!
Du kan vælge lydfeltet i henhold til dine
præferencer under spejling. Tryk på
lydfeltknapperne (side 15).
Kompatible Xperia-smartphones
Xperia med one-touchspejlingsfunktion
33DK
Afspilning
Sådan stoppes afspilning
Tryk på MIRRORING.
Bruge "SongPal"
Der findes en dedikeret app til denne
model på både Google Play og i App
Store. Søg efter "SongPal", og download
den gratis app for at finde ud af mere
om de praktiske funktioner.
Brugervenlig app, "SongPal",
understøtter trådløs betjening.
Det giver dig mulighed for at:
– vælge musik/lydindhold fra
integrerede funktioner fra forskellige
enheder og smartphones.
– intuitivt styre forskellige indstillinger.
– forbedre musikken visuelt med
displayet på din smartphone.
Bemærk!
1
2
3
Gør klar til Sony Entertainment
Network.
Tilslut systemet til et netværk
(side 22).
Tryk på SEN.
Tryk på B/V/v/b for at
vælge internetindholdet
og forskellige on-demand
underholdningstjenester,
og tryk derefter på
.
Kontrolpanel til videostreaming
Kontrolpanelet vises, når en videofil
afspilles. De viste elementer kan
variere, afhængigt af
internetindholdsudbyderen.
Tryk på DISPLAY for at få vist
kontrolpanelet igen.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du
udføre softwareopdateringen (side 47).
Afspilning via netværk
Sony Entertainment
Network (SEN)
Sony Entertainment Network fungerer
som gateway og leverer det valgte
internetindhold og forskellige ondemand underholdningstjenester
direkte til hovedenheden.
Tip!
• Noget internetindhold kræver
registrering via en PC, før det kan
afspilles. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du besøge følgende
websted:
http://support.sony-europe.com/
• Noget internetindhold er muligvis ikke
tilgængeligt i alle lande/områder.
34DK
A Kontroldisplay
Tryk på B/V/v/b eller
for afspilningsbetjening.
B Statuslinje for afspilning
Statuslinje, markør, der viser
den aktuelle position, spilletid,
videofilens varighed
C Netværksforbindelsesindikator
Angiver signalstyrke for en
trådløs forbindelse.
Angiver en fastnetforbindelse.
D Netværkstransmissionshastighed
E Filnavnet på den næste video
F Filnavnet på den aktuelt valgte
video
Afspilning af filer på
hjemmenetværk (DLNA)
Du kan betjene systemet med en DLNAcertificeret controller (en mobiltelefon
osv), når du afspiller filer, der er gemt
på en DLNA-server.
Denne hovedenhed kan bruges til
afspilning og rendering.
• Server: Lagrer og gemmer digitalt
medieindhold
• Afspiller: Finder og afspiller digitalt
medieindhold fra DMS'en
• Renderer: Modtager og afspiller filer
fra serveren og kan betjenes af andet
udstyr (controller)
• Controller: Betjener rendererudstyret
Renderer
(Dette system)
Server
Controller
Gør klar til brugen af DLNAfunktionen.
• Tilslut systemet til et netværk (side 22).
• Klargør andet DLNA-certificeret
udstyr. Se betjeningsvejledningen til
udstyret for at få yderligere
oplysninger.
Sådan afspilles filer, der er gemt
på en DLNA-server, via systemet
(DLNA-afspiller)
Vælg DLNA-serverikonet fra
[Video],
[Musik] eller
[Foto]
i startmenuen, og vælg derefter den fil,
du vil afspille.
Server
Afspiller
(Dette system)
Se betjeningsvejledningen til DLNA
controlleren angående oplysninger
om betjening.
Bemærk!
Betjen ikke systemet med den
medfølgende fjernbetjening og
en DLNA-controller samtidig.
Tip!
Systemet er kompatibelt med funktionen
"Afspil til" i Windows Media® Player 12,
som er standard i Windows 7.
Søgning efter video-/
musikoplysninger
Du kan anskaffe indholdsoplysninger
ved hjælp af Gracenote-teknologi og
søge efter relaterede oplysninger.
1
2
Tilslut systemet til et netværk
(side 22).
Ilæg en disk med indhold,
som du vil søge oplysninger om.
Du kan foretage en videosøgning
fra en BD-ROM eller DVD-ROM og
en musiksøgning fra en CD-DA
(musik-CD).
35DK
Afspilning
Du kan afspille video/musik/fotofiler på
andet DLNA-certificeret udstyr ved at
tilslutte det til dit hjemmenetværk.
Sådan afspilles eksterne filer ved
at betjene systemet (renderer) via
en DLNA-controller
3
4
Tryk på B/b for at vælge
[Video] eller
[Musik].
Tryk på V/v for at vælge
[Videosøgning] eller
[Musiksøgning].
Indholdsoplysningerne (f.eks. titel,
medvirkende, spor eller kunstner),
[Afspilningshistorik] og
[Søgehistorik] vises.
• [Afspilningshistorik]
Viser en liste over tidligere
afspillede titler fra BD-ROM/
DVD­ROM/CD-DA (musik-CD).
Vælg en titel for at hente
indholdsinformation.
• [Søgehistorik]
Viser en liste over tidligere
søgninger via funktionen
[Videosøgning] eller
[Musiksøgning].
Sådan søges efter yderligere
relaterede oplysninger
Vælg et punkt på listerne, og vælg
derefter søgetjenesten.
Brug af TV SideView
TV SideView er en gratis
mobilapplikation til fjernenheden
(smartphone, osv.). Ved at bruge
TV SideView med dette system kan
du nemt kan du nemt opleve systemet
ved at betjene fjernenheden.
Du kan starte en tjeneste eller en
applikation direkte fra fjernenheden
og få vist diskoplysningerne under
diskafspilningen. TV SideView kan
også bruges som en fjernbetjening
og et softwaretastatur.
Før du bruger TV SideView-enheden
med dette system den første gang,
skal du sørge for at registrere
TV SideView-enheden.
Følg vejledningen på skærmen
på TV SideView-enheden for at
registrere den.
36DK
Bemærk!
Registreringen er kun mulig, når
startmenuen vises på TV-skærmen.
Tilgængelige elementer
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og afspilningsmuligheder.
De tilgængelige elementer afhænger
af situationen.
Fælles elementer
[Sound Field]
Ændrer lydfeltsindstillingen (side 25).
[Football]
Vælger football-tilstanden (side 26).
[Gentag indstilling]
Gentager afspilning.
[3D-menu]
[Simuleret 3D]: Justerer den simulerede
3D­effekt.
[3D-dybdejustering]: Justerer dybden
af 3D­billeder.
[2D-afspilning]: Indstiller afspilning til
2D­billede.
[Afspil/Stop]
Starter eller stopper en afspilning.
[Afspil fra start]
Afspiller et element fra begyndelsen.
[Skift kategori]
Skifter mellem kategorien
[Video],
[Musik] og
[Foto] i "BD/DVD" (kun
for disk), "USB"-funktion eller DLNA-server.
Dette element er kun tilgængeligt, når
visningslisten er tilgængelig for kategorien.
Kun
[Video]
[A/V SYNC]
Justerer forsinkelsen mellem billedet og lyden
(side 38).
[Vinkel]
Skifter betragtningsvinkler, hvis der er optaget
flere vinkler på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er.
[IP-indhold støjreduktion Pro]
Justerer videokvaliteten for internetindhold.
[Videosøgning]
Viser oplysninger om en BD-ROM/DVD-ROM
ved hjælp af Gracenote-teknologi.
Bemærk!
[Nummerindtastning]
Indsætter tal. Brug B/V/v/b for at vælge tallet.
3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)stikket udsendes uanset denne indstilling.
Kun
[Videoindstillinger]
[Billedkvalitetstilstand]: Vælger
billedindstillingerne ([Direkte], [Lyst rum],
[Theatre Room], [Auto], [Brugertilpasset 1]
og [Brugertilpasset 2]).
[Track Search]
Søger efter spornummeret under
CD­musikafspilning.
Du kan tilpasse følgende billedindstillinger
i henhold til dine præferencer og gemme
dem i indstillingerne [Brugertilpasset 1]/
[Brugertilpasset 2].
• [Tekstur-remaster]: Justerer skarphed og
detaljer for kanter.
• [Superopløsning]: Forbedrer opløsningen.
• [Udjævning]: Reducerer striber på skærmen
ved at udjævne overgange på flade områder.
• [Kontrast-remaster]: Arrangerer automatisk
sort/hvid-niveauerne, så skærmen ikke er
for mørk, og billedet er moduleret.
• [Klar sort]: Justerer visningen af mørke
elementer på billedet. Det er ikke alle
skygger, der undertrykkes. Der tillades
smukt gengivne sorte toner.
[Pause]
Stopper afspilning midlertidigt.
[Topmenu]
Viser topmenuen på en BD eller DVD.
[Menu/Popup-menu]
Viser BD-ROM'ens pop op-menu eller
DVD'ens menu.
[Søg efter titel]
Søger efter en titel på en BD-ROM/DVD VIDEO
og starter afspilningen fra begyndelsen.
[Søg efter kapitel]
Søger efter et kapitel og starter afspilningen
fra begyndelsen.
[Lyd]
Vælger lydformat/spor.
[Undertekster]
Vælger undertekstsprog, hvis der er
optaget undertekster på flere sprog
på en BD-ROM/DVD.
[Musik]
[Tilføj diasshow BGM]
Registrerer musikfiler i USB-hukommelsen
som baggrundsmusik (BGM) til et diasshow.
[Musiksøgning]
Viser oplysninger om en lyd-CD (CD-DA) ved
hjælp af Gracenote-teknologi.
[Visualizer]
Ændrer visualiseringsfarveeffekt på
TV­skærmen (side 44).
Kun
[Foto]
[Diasshow]
Starter et diasshow.
[Diasshow-hastig.]
Ændrer diasshowets hastighed.
[Diasshoweffekt]
Indstiller effekten, når der afspilles
et diasshow.
[Diasshow BGM]
• [Fra]: Deaktiverer funktionen.
• [Min musik fra USB]: Indstiller de musikfiler,
som er registreret i [Tilføj diasshow BGM].
• [Afspil fra musik-CD]: Indstiller sporene på
CD-DA'er
[Skift visning]
Skifter mellem [Gittervisning] og [Listevisning].
[Drej til venstre]
Roterer billedet 90 grader mod uret.
[Drej til højre]
Roterer billedet 90 grader med uret.
[Vis billede]
Viser det valgte billede.
37DK
Afspilning
[3D-udgangsindst.]
Indstiller, om 3D-video udsendes automatisk
eller ej.
Justering af forsinkelsen
mellem billedet og lyden
(A/V SYNC)
Når lyden ikke passer til billedet
på TV­skærmen, kan du justere
forsinkelsen mellem billedet og lyden
særskilt for følgende funktioner.
Indstillingsmetoden afhænger af
funktionen.
Når funktionen "BD/DVD", "USB",
"HDMI1" eller "HDMI2" er valgt
1
2
3
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på
TV­skærmen.
Tryk på V/v for at vælge
[A/V SYNC], og tryk derefter
på
.
Tryk på B/b for at justere
forsinkelsen, og tryk derefter
på
.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms
i intervaller på 25 ms.
Når funktionen "TV" er valgt
1
2
3
4
Tryk på OPTIONS.
Der vises "AV.SYNC" på
toppanelskærmen.
Tryk på
eller b.
Tryk på V/v for at justere
forsinkelsen, og tryk derefter
på
.
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms
i intervaller på 25 ms.
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen slukkes
på toppanelskærmen.
38DK
Lydjustering
Valg af lydformat,
flersprogede spor
eller kanal
Du kan ændre lydformat eller sprog,
når systemet afspiller en BD/DVD VIDEO,
der er optaget i flere lydformater (PCM,
Dolby Digital, MPEG-lyd eller DTS) eller
med flersprogede spor.
På en CD kan du vælge lyden fra den
højre eller venstre kanal og lytte til lyden
fra den valgte kanal gennem både den
højre og venstre højttaler.
Tryk på AUDIO gentagne gange under
afspilning for at vælge det ønskede
lydsignal.
Lydoplysningerne vises på TV-skærmen.
x BD/DVD VIDEO
Valgmuligheden for sprog afhænger
af BD/DVD'en.
Når der vises 4 cifre, repræsenterer
de en sprogkode. Se "Liste over
sprogkoder" (side 68). Når det
samme sprog vises to eller flere
gange, er BD/DVD'en optaget
i flere lydformater.
x DVD-VR
Typerne af lydspor på disken vises.
Eksempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Hoved]
• [ Under]
• [ Hoved/Under]
Bemærk!
[ Stereo (Audio1)] og [ Stereo (Audio2)]
vises ikke, hvis der kun er optaget én
lydstream på disken.
Lytte til radioen
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der vises "FM" på
toppanelskærmen.
2
Automatisk indstilling
Tryk på og hold TUNING +/– nede,
indtil den automatiske søgning
starter.
Der vises [Autoindstilling] på
TV­skærmen. Scanningen stopper,
når systemet finder en station.
Tryk på en vilkårlig knap, bortset for
at afbryde automatisk indstilling.
Lytte til multipleks
broadcast-lyd
(DUAL MONO)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks broadcast-lyd, når systemet
modtager eller afspiller et Dolby Digitalmultipleks broadcast-signal.
Bemærk!
Hvis du vil modtage et Dolby Digital-signal,
skal du tilslutte et TV eller et andet udstyr
til TV-stikket (DIGITAL IN OPTICAL) med
et digitalt optisk kabel (side 19 og 20).
Hvis TV'ets HDMI IN-stik er kompatibelt
med funktionen Audio Return Channel
(side 19, 52), kan du modtage Dolby Digitalsignaler via et HDMI-kabel.
Tryk flere gange på AUDIO,
indtil det ønskede signal vises
på toppanelskærmen.
• "MAIN": Lyden udsendes på
hovedsproget.
• "SUB": Lyden udsendes på
undersproget.
• "MN/SUB": Der udsendes en blanding
af hoved- og undersproget.
Vælg en radiostation.
Manuel indstilling
Tryk flere gange på TUNING +/–.
3
Tryk på 2 +/– flere gange for
at justere lydstyrken.
Hvis der er støj på et FM-program
Hvis der er støj på et FM-program,
kan du vælge monomodtagelse.
Der er ingen stereoeffekt, men
modtagelsen forbedres.
1
2
3
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på
TV­skærmen.
Tryk på V/v for at vælge [FMtilstand], og tryk derefter på
.
Tryk på V/v for at vælge [Mono],
og tryk derefter på
.
• [Stereo]: Modtagelse i stereo.
• [Mono]: Modtagelse i mono.
Tip!
Du kan indstille [FM-tilstand] for hver fast
station separat.
39DK
Lydjustering/Tuner
x CD
• [ Stereo]: Standardstereolyden.
• [ 1/L]: Lyd fra venstre kanal (mono).
• [ 2/R]: Lyd fra højre kanal (mono).
• [ L+R]: Lyden fra både venstre og
højre kanal udsendes fra hver enkelt
højttaler.
Tuner
Indstilling af faste
radiostationer
Du kan indstille op til 20 faste stationer.
Før du søger efter radiostationer, skal
du skrue helt ned for lyden.
1
2
3
4
5
6
Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der vises "FM" på
toppanelskærmen.
Tryk på og hold TUNING +/– nede,
indtil den automatiske søgning
starter.
Scanningen stopper, når systemet
finder en station.
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på
TV­skærmen.
Tryk på V/v for at vælge
[Gem hukommelse], og tryk
derefter på
.
Tryk på V/v for at vælge det
ønskede faste stationsnummer,
og tryk derefter på
.
Gentag trin 2 til 5 for at gemme
andre stationer.
Sådan ændres nummeret
på en fast station
Tryk på PRESET +/– for at vælge det
ønskede nummer på den faste station,
og følg derefter fremgangsmåden fra
trin 3.
Sådan vælges en fast station
1
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
der vises "FM" på toppanelskærmen.
Der stilles ind på den sidst brugte
station.
2
Tryk flere gange på PRESET +/–
for at vælge den faste station.
40DK
Tip!
Indholdet af toppanelskærmen skifter,
hver gang du trykker på DISPLAY.
Frekvens y Forvalgt nummer
Modtagelse af
radiodatasystem (RDS)
Systemet indeholder RDS-funktionen,
som giver dig mulighed for at få vist
yderligere oplysninger fra radiostationer.
Vælg en station på FM-båndet.
Stationens navn vises også på
TV­skærmen.
Bemærk!
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis den station, der er stillet ind på,
ikke sender RDS-signalet optimalt,
eller hvis signalstyrken er svag.
• Det er ikke alle FM-stationer, der sender
RDS-tjenester, og de tilbyder heller ikke
samme typer tjenester. Hvis du ikke har
kendskab til RDS-systemet, kan du få
oplysninger om RDS-tjenesterne i dit
område ved henvendelse til de lokale
radiostationer.
Kontrol af systemlyd
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen
Kontrol til HDMI for
"BRAVIA" Sync
Bemærk!
Hvis du vil bruge funktionen "BRAVIA"
Sync, skal du tænde for systemet og alt
tilsluttet udstyr efter at have tilsluttet det
med et HDMI-kabel.
Kontrol til HDMI – Nem indstilling
Du kan indstille systemfunktionen
[Kontrol til HDMI] automatisk ved
at aktivere den tilsvarende indstilling
på TV'et.
Yderligere oplysninger om funktionen
Kontrol til HDMI finder du i "[HDMIindstillinger]" (side 52).
Du kan bruge funktionen til kontrol
af systemlyd som følger:
• Når systemet tændes, kan lyden
fra TV'et eller andet udstyr udsendes
via systemets højttalere.
• Når lyden fra TV'et eller andet udstyr
udsendes via systemets højttalere,
kan du skifte, så lyden udsendes fra
TV-højttalerne, ved at trykke på
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Når lyden fra TV'et eller andet udstyr
udsendes via systemets højttalere,
kan du indstille lydstyrken og slå
lyden fra på systemet fra TV'et.
Audio Return Channel
Hvis du bruger et HDMI-kabel, kan du
få udsendt lyden fra tv'et via systemet.
Yderligere oplysninger om indstillingen
finder du i afsnittet "[Audio Return
Channel]" (side 52).
Følg sprog
Hvis du skifter sprog for skærmvisninger
på TV'et, ændres sproget for systemets
skærmvisninger også, når systemet
slukkes og derefter tændes.
Slukning af systemet
Kontrol af routing
Du kan foretage synkroniseret slukning
af systemet og TV'et.
Hvis du udfører afspilning med et
enkelt tryk via det tilsluttede udstyr,
tænder systemet og indstiller systemets
funktion til "HDMI1" eller "HDMI2"
(afhængigt af HDMI-indgangsstikket),
og TV'ets indgang indstilles automatisk
til den HDMI-indgang, som systemet
er tilsluttet.
Bemærk!
Systemet slukkes ikke automatisk,
når det afspiller musik eller er indstillet
til funktionen "FM".
Afspilning med et enkelt tryk
Når du trykker på N på
fjernbetjeningen, tændes systemet
og TV'et, og TV-indgangen skifter
til den HDMI-indgang, som systemet
er tilsluttet.
41DK
Andre betjeningsmuligheder
Denne funktion er kun tilgængelig på
TV'er med funktionen "BRAVIA" Sync.
Når du tilslutter Sony-udstyr, der er
kompatibelt med funktionen Kontrol
til HDMI, via et HDMI-kabel, forenkles
betjeningen.
Du kan høre lyden fra TV'et eller andet
udstyr med en enkel betjening.
x [Niveau]
Du kan justere højttalernes lydniveau.
Du kan indstille parametrene fra –6,0 dB
til +6,0 dB. Det er lettere at udføre
indstillingen, hvis [Testtone] er
indstillet til [Til].
Indstilling af højttalerne
[Højttalerindstillinger]
Du opnår optimal surroundsound ved
at angive højttalernes afstand fra din
lytteposition.
1
2
3
4
5
6
7
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Tryk på B/b for at vælge
[Opsætning].
x [Testtone]
Højttalerne udsender en testtone,
der gør det muligt at indstille [Niveau].
Tryk på V/v for at vælge
[Indstillinger for lyd],
og tryk derefter på
.
Tryk på V/v for at vælge
[Højttalerindstillinger],
og tryk derefter på
.
Skærmen [Højttalerindstillinger]
vises.
Tryk på V/v for at vælge
elementet, og tryk derefter på
.
Tryk på V/v for at justere
parameteren.
Tryk på B/b og
for at bekræfte
indstillingerne.
Kontroller følgende indstillinger.
x [Afstand]
Når du flytter højttalerne, skal du
indstille parametrene for afstanden
fra lyttepositionen til højttalerne.
Du kan indstille parametrene fra
0,0 til 7,0 meter.
[Front Venstre/Højre] 3,0 m: Angiv
afstanden til fronthøjttalerne.
[Subwoofer] 3,0 m: Angiv
subwooferafstanden.
42DK
[Front Venstre/Højre] 0,0 dB:
Indstil fronthøjttalernes niveau.
[Subwoofer] 0,0 dB: Indstil
subwooferens niveau.
[Fra]: Der høres ingen testtone fra
højttalerne.
[Til]: Testtonen høres skiftevis
fra de enkelte højttalere, mens
niveauet justeres. Når du vælger
et af menuelementerne under
[Højttalerindstillinger], høres
testtonen skiftevis fra hver højttaler.
Juster lydniveauet på følgende måde.
1
2
Indstil [Testtone] til [Til].
3
Tryk på V/v for at vælge den ønskede
højttalertype, og tryk derefter på
.
4
Tryk på B/b for at vælge venstre
eller højre højttaler, og tryk derefter
på V/v for at justere niveauet.
5
6
7
Tryk på
8
Tryk på V/v for at vælge [Testtone],
og tryk derefter på
.
9
Tryk på V/v for at vælge [Fra], og tryk
derefter på
.
Tryk på V/v for at vælge [Niveau],
og tryk derefter på
.
.
Gentag trin 3 til 5.
Tryk på RETURN.
Systemet vender tilbage til den
forrige visning.
Bemærk!
Der udsendes ingen testtonesignaler fra
HDMI (OUT)-stikket.
Deaktivering af
hovedenhedens knapper
Tip!
Tryk på 2 +/– for at justere lydstyrken
for alle højttalerne på én gang.
Brug af sleep-timer
Tryk på SLEEP.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
minutvisningen (resterende tid) på
tippanelskærmen med 10 minutter.
Når du indstiller sleep-timeren, vises
den resterende tid hvert 5. minut.
Når den resterende tid er under
2 minutter, blinker "SLEEP" på
toppaneldisplayet.
Sådan kontrolleres den
resterende tid
Tryk én gang på SLEEP.
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på SLEEP.
Du kan deaktivere knapperne på
hovedenheden (undtagen "/1) for
at undgå forkert betjening, f.eks. på
grund af børns leg.
Tryk på, og hold x nede på
hovedenheden i over 5 sekunder.
Der vises "LOCKED" på
toppanelskærmen.
Funktionen for børnelås aktiveres,
og knapperne på hovedenheden låses.
(Du kan betjene systemet med
fjernbetjeningen).
Du kan annullere ved at trykke
på x og holde den nede i mindst
5 sekunder, så "UNLOCK" vises på
toppaneldisplayet.
Ændring af lysstyrke
Du kan ændre lysstyrken på følgende
elementer:
– Toppanelskærm
– Indikator for soft-touch-knapper
– LED-indikator på toppanelet
Tryk på DIMMER.
Hver gang du trykker på knappen,
ændres lysstyrken på elementet.
Du kan justere lysstyrken i 3 niveauer.*
* For toppanelskærmen er lysstyrken
for indstillingerne [Displaylys : 1],
[Displaylys : 2] og [Displaylys : 3]
den samme.
43DK
Andre betjeningsmuligheder
Du kan indstille systemet til at slukke
efter et bestemt stykke tid, så du kan
falde i søvn til musik.
(Børnelås)
Visualisering på
TV­skærmen.
Spare strøm
i standbytilstand
Du kan opleve visualiseringseffekten,
som simulerer takten på de afspillede
kilder og viser dem i farverige design
og grafikobjekter. Du kan streame
effekterne under musikafspilning
(kun for "BD/DVD", "USB", "FM",
"TV", "BT" og "AUDIO") og indbygget
lyddemonstration.
Kontroller, at følgende indstillinger
er angivet:
– [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger]
er indstillet til [Fra] (side 52).
– [Hurtig start-tilstand] er indstillet
til [Fra] (side 52).
– [Fjernstart] er indstillet til [Fra] (side 54).
– [NFC] er indstillet til [Fra] (side 52).
Tryk flere gange på VISUALIZER.
Visualiseringen vises på TV-skærmen og
synkroniseres med musikkens takt. Hver
gang du trykker på knappen, ændres
farveeffekten cyklisk på følgende måde:
[REGNBUE] t [PASSION] t
[OCEAN] t [FOREST] t [Fra]
Bemærk!
Visualiseringseffekten kan forekomme
ujævn, når du afspiller lydindhold med
høj bithastighed på mere end 15 Mbps.
Tip!
• For at undgå at oplysningerne vises
på TV-skærmen og overlapper
visualiseringen, skal du indstille
[Automatisk visning]
i [Systemindstillinger] til [Fra] (side 52).
• Du kan også vælge visualiseringseffekten
ved at bruge indstillingsmenuen.
Brug af internettet
1
2
3
4
Gør klar til at surfe på internettet.
Tilslut systemet til et netværk
(side 22).
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Tryk på B/b for at vælge
[Netværk].
Tryk på V/v for at vælge
[Internetbrowser], og tryk
derefter på
.
Skærmen [Internetbrowser] vises.
Bemærk!
Nogle websider vises eller fungerer måske
ikke korrekt.
Sådan angives en URL
Vælg [Indtast URL] i indstillingsmenuen.
Indtast URL'en på softwaretastaturet,
og vælg derefter [Indtast].
Sådan angives
standardstartsiden
Få vist den side, du vil angive,
og vælg [Sæt som startside]
i indstillingsmenuen.
44DK
Sådan vender du tilbage til den
forrige side
Vælg [Forrige side] i indstillingsmenuen.
Når den forrige side ikke bliver vist,
selvom du vælger [Forrige side],
skal du vælge [Vinduesliste]
i indstillingsmenuen og vælge
den side, du vil vende tilbage til,
på listen.
Sådan afsluttes
internetbrowseren
F Statusbjælke/indlæsningsikon
Vises, når siden indlæses, eller
under fildownload/-overførsel.
G Tekstinputfelt
Tryk på , og vælg derefter [Input]
i indstillingsmenuen for at åbne
softwaretastaturet.
H Rullepanel
Tryk på B/V/v/b for at flytte
sidevisningen mod venstre,
opad, nedad eller mod højre.
Tryk på HOME.
Visning af internetbrowser
Du kan kontrollere websideoplysninger
ved at trykke på DISPLAY. De viste
oplysninger afhænger af webstedet
og websidens status.
A Sidens titel
B Sidens adresse
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige
indstillinger og betjeningsmuligheder.
De tilgængelige elementer afhænger
af situationen.
[Browser-opsætning]
Viser indstillinger for internetbrowseren.
• [Zoom]: Øger eller mindsker størrelsen
af det viste indhold.
• [JavaScript-opsætn.]: Angiver, om
JavaScript skal aktiveres eller deaktiveres.
• [Cookie-opsætning]: Angiver, om
browsercookies skal accepteres.
• [SSL-alarmvisning]: Angiver, om SSL
skal aktiveres eller deaktiveres.
[Vinduesliste]
Viser en liste over alle aktuelt åbne
websteder.
Giver dig mulighed for at gå tilbage til et
tidligere besøgt websted ved at vælge dets
vindue.
C Markør
Flyt den ved at trykke på B/V/v/b.
Placer markøren på det link, du vil
se, og tryk derefter på . Linkets
webside vises.
[Bogmærkeliste]
Viser bogmærkelisten.
D SSL-ikon
Vises, når URL-linket er sikret.
[Forrige side]
Flytter til en tidligere vist side.
E Indikator for signalstyrke
Viser, når systemet har forbindelse
til et trådløst netværk.
[Indtast URL]
Du kan indtaste en URL, når
softwaretastaturet vises.
[Næste side]
Flytter til næste side.
[Annuller indlæsning]
Stopper indlæsningen af en side.
[Indlæs igen]
Genindlæser den samme side.
45DK
Andre betjeningsmuligheder
Tilgængelige indstillinger
[Tilføj til bogmærker]
Tilføjer det aktuelt viste websted på
bogmærkelisten.
[Sæt som startside]
Angiver det aktuelt viste websted som
standardstartsiden.
[Åbn i nyt vindue]
Åbner et link i et nyt vindue.
[Tegnsæt]
Angiver tegnsættet.
[Vis certifikat]
Viser servercertifikater, der er sendt fra sider,
som understøtter SSL.
[Input]
Viser softwaretastaturet til indtastning
af tegn på et websted.
[Afbryd]
Markøren flytter til den næste linje
i tekstinputfeltet.
[Slet]
Sletter ét tegn til venstre for markøren
under indtastning af tekst.
Indstillinger og justeringer
Brug af
opsætningsskærmen
Du kan foretage forskellige justeringer
af elementer, f.eks. billede og lyd.
Standardindstillingerne er understreget.
Bemærk!
Afspilningsindstillinger, der er gemt på
disken, har forrang over indstillingerne
på opsætningsskærmen. Derfor kan nogle
af funktionerne muligvis ikke udføres.
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Tryk på B/b for at vælge
[Opsætning].
Tryk på V/v for at vælge ikonet for
den ønskede opsætningskategori,
og tryk derefter på .
Ikon
Beskrivelse
[Softwareopdatering]
(side 47)
Opdaterer systemets
software.
[Skærmindstillinger]
(side 48)
Til angivelse af
skærmindstillinger
ud fra typen af TV.
[Indstillinger for lyd]
(side 50)
Til angivelse af
lydindstillinger ud fra
typen af tilslutningsstik.
[BD/DVDvisningsindstillinger]
(side 51)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for afspilning af
BD/DVD.
46DK
Ikon
Beskrivelse
[Indstillinger for
børnesikring] (side 51)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for
børnesikringsfunktionen.
[Musikindstillinger]
(side 52)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for afspilning
af Super Audio CD.
[Systemindstillinger]
(side 52)
Til angivelse af
systemrelaterede
indstillinger.
[Netværksindstillinger]
(side 54)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for internet og
netværk.
[Nemme
netværksindstillinger]
(side 54)
Kører [Nemme
netværksindstillinger]
igen for at angive
basisnetværksindstillingerne.
[Nulstilling] (side 55)
Gendanner systemets
standardindstillinger.
Ved at opdatere softwaren til den
nyeste version kan du benytte de nyeste
funktioner.
Under en softwareopdatering vises
der "UPDATE" på toppanelskærmen.
Når opdateringen er gennemført,
slukker hovedenheden automatisk.
Tænd eller sluk ikke hovedenheden,
og betjen ikke hovedenheden eller
TV'et, mens opdateringen er i gang.
Vent, indtil softwareopdateringen
er udført.
Bemærk!
Du finder yderligere oplysninger om
opdateringsfunktioner på følgende
websted:
http://support.sony-europe.com/
x [Opdatering via netværk]
Opdaterer systemets software
ved brug af tilgængelige netværk.
Sørg for, at alle netværk er tilsluttet
til netværket. Yderligere oplysninger
finder du i "Trin 3: Forberedelse
til netværkstilslutning" (side 22).
x [Opdater via USB-enheden]
Opdaterer softwaren ved brug
af USB­hukommelse. Sørg for,
at mappen Softwareopdatering
har det korrekte navn "UPDATE".
47DK
Indstillinger og justeringer
[Indstillinger for ekstern
indgang] (side 53)
Angiver indstilling af
indgangsoverspring
for ekstern indgang.
[Softwareopdatering]
[Skærmindstillinger]
x [3D-udgangsindst.]
[Auto]: Du skal som regel vælge
denne indstilling.
[Fra]: Vælg dette for at få vist alt
indhold i 2D.
Bemærk!
3D-video fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)stikket udsendes uanset denne indstilling.
x [Bredde-højde-forhold for DVD]
[Letter Box]: Viser et bredt billede
med sorte bjælker øverst og nederst
på skærmen.
[Pan & Scan]: Viser et billede i fuld højde
på hele skærmen med beskårne sider.
x [Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D]
Indstiller skærmstørrelsen for dit
3D-kompatibleTV.
Bemærk!
Denne indstilling gælder ikke for 3D-video
fra HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-stikket.
x [Tv-type]
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et widescreen-TV eller et TV
med widescreen-funktion.
[4:3]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et TV med 4:3-skærm uden
widescreen-funktion.
x [Skærmformat]
[Fuld]: Vælg denne indstilling, når
du tilslutter et TV med widescreenfunktion. Viser et 4:3-billede i formatet
16:9 på et widescreen-TV.
[Normal]: Ændrer billedets størrelse,
så det passer til skærmens størrelse
med det oprindelige billedformat.
x [Konversionstilstand for biograf]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling. Hovedenheden registrerer
automatisk, om materialet er videoeller filmbaseret, og skifter til den
rette konverteringsmetode.
[Video]: Den konverteringsmetode,
der passer til videobaseret materiale,
vælges altid, uanset materialet.
x [Opløsning for videoudgang]
[Auto]: Udsender videosignal i henhold
til opløsningen på TV'et eller det
tilsluttede udstyr.
[Original opløsning]: Udsender
videosignal i henhold til den
opløsning, som disken er optaget i.
(Når opløsningen er lavere end
SD­opløsning, opskaleres der
til SD­opløsning).
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Udsender
videosignal i henhold til den
valgte opløsningsindstilling.
* Hvis farvesystemet på din disk er NTSC,
kan videosignalopløsningen kun blive
konverteret til [480i] og [480p].
48DK
x [BD-ROM 24p-udgang]
[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler,
når du tilslutter et 1080/24pkompatibelt TV via en HDMI-tilslutning,
og [Opløsning for videoudgang] er
indstillet til [Auto] eller [1080p].
[Til]: Vælg denne indstilling, når dit
TV er kompatibelt med 1080/24pvideosignaler.
[Fra]: Vælg denne indstilling,
når dit TV ikke er kompatibelt
med 1080/24p-videosignaler.
x [4K-udgang]
[Auto1]: Udsender 2K (1920 × 1080)videosignaler under videoafspilning og
4K-videosignaler under fotoafspilning,
når der oprettes tilslutning til et Sony
4K-kompatibelt udstyr.
Udsender 4K-videosignaler under
afspilning af 24p videoindhold på
BD/DVD'er eller fotoafspilning, når
der oprettes tilslutning til et udstyr,
der ikke er Sony 4K-kompatibelt.
Denne indstilling gælder ikke for
3D­billedafspilning.
[Auto2]: Udsender automatisk
4K/24p-videosignaler, når du tilslutter
et 4K/24p-kompatibelt udstyr og
foretager de relevante indstillinger
i [BD-ROM 24p-udgang] eller
[DVD-ROM 24p-udgang], og
udsender også 4K/24p-fotos,
når du afspiller 2D-fotofiler.
[Fra]: Deaktiverer funktionen.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk typen
af det eksterne udstyr og skifter til
den matchende farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Vælg denne indstilling,
når du tilslutter et udstyr med
et HDCP-kompatibelt DVI-stik.
x [HDMI Deep Colour-udgang]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[16 bit], [12 bit], [10 bit]: Udsender
16bit-/12bit-/10bit-videosignaler, når
det tilsluttede TV er kompatibelt med
Deep Colour.
[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis
billedet er ustabilt, eller farverne
er unaturlige.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[Til]: Udjævner overgangen af
videosignaler, der udsendes fra
HDMI (OUT)-stikket.
[Fra]: Vælg denne indstilling,
hvis der udsendes forvrængede
videosignaler eller unaturlige farver.
x [IP-indhold støjreduktion Pro]
[Video 3]/[Video 2]/[Video 1]/
[Film 1]/[Film 2]/[Film 3]: Justerer
videokvaliteten for internetindhold.
Denne indstilling er den samme som
indstillingen i indstillingsmenuen,
når internettjenesten bruges.
[Fra]: Slået fra.
49DK
Indstillinger og justeringer
x [DVD-ROM 24p-udgang]
[Auto]: Udsender kun 24pvideosignaler, når du tilslutter et
1080/24p-kompatibelt TV via en
HDMI­tilslutning, og [Opløsning for
videoudgang] er indstillet til [Auto]
eller [1080p].
[Fra]: Vælg denne indstilling,
når dit TV ikke er kompatibelt
med 1080/24p-videosignaler.
Bemærk!
Hvis dit Sony-udstyr ikke registreres,
når der er valgt [Auto1], har indstillingen
samme effekt som indstillingen [Auto2].
x [Pausetilstand]
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling. Billedet, herunder motiver
i bevægelse, vises uden flimren.
[Billede]: Billedet, herunder statiske
motiver, vises i høj opløsning.
[Indstillinger for lyd]
x [BD-lydmixindstilling]
[Til]: Udsender den lyd, der opnås ved
at blande den interaktive lyd og den
sekundære lyd til en primær lyd under
BDMV-afspilning.
[Fra]: Udsender kun den primære lyd.
x [Lyd-DRC]
Du kan komprimere lydsporets
dynamiske område.
[Auto]: Udfører afspilning i det
dynamiske område, der er angivet
af disken (kun BD-ROM).
[Til]: Systemet gengiver lydsporet
med det dynamiske område, der
var tiltænkt under optagelsen.
[Fra]: Det dynamiske område
komprimeres ikke.
x [Dæmpningsindstillinger-AUDIO]
Der kan forekomme forvrængning,
når der afspilles lyd fra et udstyr,
der er tilsluttet AUDIO IN (L/R)-stik.
Du kan undgå forvrængning ved
at dæmpe indgangsniveauet på
hovedenheden.
[Til]: Dæmper indgangsniveauet.
Udgangsniveauet dæmpes til
denne indstilling.
[Fra]: Normalt indgangsniveau.
50DK
x [Lydudgang]
Du kan vælge den udgangsmetode,
hvor lydsignalet udsendes.
[Højttaler]: Udsender kun
multikanalslyd via systemets højttalere.
[Højttaler+HDMI]: Udsender
multikanalslyd via systemets
højttalere og udsender lineære
2-kanals PCM-signaler via
HDMI-stikket (OUT).
[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI
(OUT)-stikket. Lydformatet afhænger
af det tilsluttede udstyr.
Bemærk!
• Når [Kontrol til HDMI] er indstillet til
[Til] (side 52), indstilles [Lydudgang]
automatisk til [Højttaler+HDMI],
og denne indstilling kan ikke ændres.
• Lydsignaler udsendes ikke fra HDMI
(OUT)-stikket, når [Lydudgang]
er indstillet til [Højttaler+HDMI],
og [HDMI1-lydindgangstilstand]
(side 52) er indstillet til [Tv].
x [Lydeffekt]
Du kan aktivere/deaktivere systemets
lydeffekter (SOUND FIELD-indstillingen
(side 25)).
[Sound Field til]: Aktiverer
surroundeffekten for lydfeltet
(side 25, 26).
[2ch Stereo]: Dette system udsender
kun lyden fra venstre/højre
fronthøjttaler og subwooferen.
Multikanalssurroundformater
mikses ned til 2 kanaler.
[Fra]: Lydeffekter er deaktiveret. Du kan
høre lyden, som den er optaget.
x [Højttalerindstillinger]
Indstil højttalerne for at opnå en optimal
surroundsound. Yderligere oplysninger
finder du i "Indstilling af højttalerne"
(side 42).
[BD/DVDvisningsindstillinger]
[Indstillinger
for børnesikring]
x [BD/DVD-menusprog]
Du kan vælge standardsproget
for menuer på BD-ROM'er eller
DVD­ROM'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode],
vises skærmen til indtastning
af sprogkoden. Indtast koden
for dit sprog som beskrevet
i "Liste over sprogkoder" (side 68).
x [Adgangskode]
Angiv eller skift adgangskoden
for funktionen Børnesikring.
En adgangskode gør det muligt
at angive en begrænsning for
afspilning af BD-ROM, DVD VIDEO
eller internetvideo. Hvis det er
nødvendigt, kan du bruge forskellige
begrænsningsniveauer for BD-ROM
og DVD VIDEO.
x [Undertekstsprog]
Du kan vælge standardsproget
for undertekster på BD-ROM'er
eller DVD'er.
Når du vælger [Vælg sprogkode],
vises skærmen til indtastning af
sprogkoden. Indtast koden for dit
sprog som beskrevet i "Liste over
sprogkoder" (side 68).
x [Afspilningslag for BD-hybriddisk]
[BD]: Afspiller BD-lag.
[DVD/CD]: Afspiller DVD- eller CD-lag.
x [Regionskode for børnesikring]
Afspilningen af nogle BD-ROM'er og
DVD VIDEO'er kan begrænses efter
geografisk område. Sekvenser kan
blokeres eller skiftes ud med andre
sekvenser. Følg vejledningen på
skærmen, og indtast din firecifrede
adgangskode.
x [BD-børnesikring]/
[DVD-børnesikring]/
[Børnesikring for internetvideo]
Ved at indstille børnesikring kan
scenerne blokeres eller skiftes ud med
andre sekvenser. Følg vejledningen
på skærmen, og indtast din firecifrede
adgangskode.
x [Internetvideo uden vurdering]
[Tillad]: Gør det muligt at afspille
internetvideoer uden vurdering.
[Blokér]: Blokerer afspilningen af
internetvideoer uden bedømmelse.
x [BD-internetforbindelse]
[Tillad]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[Tillad ikke]: Blokerer internetforbindelse.
51DK
Indstillinger og justeringer
x [Lydsprog]
Du kan vælge standardsproget for
spor på BD-ROM'er eller DVD'er.
Når du vælger [Original], vælges
det prioriterede sprog på disken.
Når du vælger [Vælg sprogkode],
vises skærmen til indtastning af
sprogkoden. Indtast koden for dit
sprog som beskrevet i "Liste over
sprogkoder" (side 68).
[Musikindstillinger]
x [Afspilningslag for Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Afspiller Super Audio
CD-lag.
[CD]: Afspiller CD-laget.
x [Afspil.kanaler for Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Afspiller 2-kanalsområdet.
[DSD Multi]: Afspiller multikanalsområdet.
[Systemindstillinger]
x [Skærmsprog]
Du kan vælge det ønskede sprog,
der skal vises på skærmen.
[HDMI1-lydindgangstilstand]
Du kan vælge lydindgangen for det
udstyr, som er sluttet til HDMI (IN 1)stikket.
[HDMI1]: Lyden fra udstyret, som
er tilsluttet til HDMI (IN 1)-stikket,
sendes ind fra HDMI (IN 1)-stikket.
[Tv]: Lyden fra udstyret, som er tilsluttet
til HDMI (IN 1)-stikket, sendes ind fra
Tv­stikket (DIGITAL IN OPTICAL).
x [NFC]
[Til]: Aktiverer NFC-funktionen Onetouch-lytning og spejlingsfunktionen
på dette system (side 31).
[Fra]: Slået fra.
x [Hurtig start-tilstand]
[Til]: Gør opstartstiden fra
standbytilstand kortere. Du kan hurtigt
betjene systemet, når du har tændt det.
[Fra]: Standardindstillingen.
x [HDMI-indstillinger]
[Kontrol til HDMI]
[Til]: Aktiverer funktionen [Kontrol til
HDMI]. Du kan betjene det udstyr, der
er tilsluttet med et HDMI-kabel.
[Fra]: Slået fra.
x [Strømbesparende drev]
[Til]: Reducerer strømforbrug,
når lydstyrkeniveauet er lavt.
[Fra]: Normal status. Systemet
kan udsende lydstyrke.
[Audio Return Channel]
Denne funktion er tilgængelig, når du
tilslutter systemet til et TV's HDMI INstik, der er kompatibelt med funktionen
Audio Return Channel og [Kontrol til
HDMI] er indstillet til [Til].
[Auto]: Systemet kan automatisk
modtage det digitale lydsignal fra TV'et
via HDMI-kablet.
[Fra]: Slået fra.
x [Automatisk standby]
[Til]: Aktiverer funktionen [Automatisk
standby]. Hvis systemet ikke betjenes
i ca. 20 minutter, skifter systemet
automatisk til standbytilstand.
[Fra]: Slået fra.
52DK
x [Automatisk visning]
[Til]: Viser automatisk oplysninger på
skærmen, når du skifter visningstitel,
billedtilstand, lydsignal osv.
[Fra]: Viser kun oplysninger, når du
trykker på DISPLAY.
x [Pauseskærm]
[Til]: Aktiverer funktionen Pauseskærm.
[Fra]: Slået fra.
x [Meddel. om softwareopdatering]
[Til]: Indstiller systemet til at give
dig besked om den seneste version
af softwaren (side 47)
[Fra]: Slået fra.
x [Enhedsnavn]
Du kan ændre navnet på dette system
i henhold til dine ønsker, så det er mere
genkendeligt, når du bruger funktionen
"BT" eller "SCR M". Navnet bruger
også til anden netværksanvendelse,
f.eks. DLNA, TV SideView. Følg
vejledningen på skærmen, og brug
softwaretastaturet til at angive navnet.
x [Systeminformation]
Du kan få vist versionen af systemets
software og MAC-adressen.
x [Softwarelicensinformation]
Du kan få vist
softwarelicensinformation.
x [Indstilling af indgangsoverspring]
Overspringsindstillingen er en praktisk
funktion, der giver dig mulighed for at
springe over indgange, når du trykker
på FUNCTION.
[Spr. ikke over]: Systemet springer
ikke over den valgte funktion.
[Spring over]: Systemet springer
over den valgte funktion.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Du kan aktivere og deaktivere AAC-lyd.
[Til]: AAC-lyd, hvis BLUETOOTHenheden understøtter AAC.
[Fra]: SBC-lyd.
Bemærk!
Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis AAC er
aktiveret. I tilfælde af at du ikke kan lytte til
AAC-lyd fra enheden, skal du vælge [Fra].
x [Strømindstil. for Bluetooth]
[Til]: BLUETOOTH-strøm er aktiveret.
En parret BLUETOOTH-enhed kan
altid tilsluttes til hovedenheden.
[Fra]: BLUETOOTH-strømmen aktiveres
kun, når "BT"-funktionen vælges.
Bemærk!
I nogle programmer kan du muligvis ikke
oprette tilslutning direkte fra BLUETOOTHenheden, selv når du har indstillet
[Strømindstil. for Bluetooth] til [Til].
Hvis dette er tilfældet, skal du trykke
på BLUETOOTH.
53DK
Indstillinger og justeringer
x [Gracenote-indstillinger]
[Auto]: Downloader automatisk
diskoplysninger, når du starter
eller stopper afspilningen af disken.
Systemet skal være sluttet til netværket
for at kunne downloade.
[Manuel]: Downloader diskoplysninger,
når der er valgt [Videosøgning] eller
[Musiksøgning].
[Indstillinger
for ekstern indgang]
[Netværksindstillinger]
x [Internetindstillinger]
Tilslut systemet til netværket på
forhånd. Yderligere oplysninger
finder du i "Trin 3: Forberedelse
til netværkstilslutning" (side 22).
[Tilsluttet opsætning]: Vælg dette,
når du opretter forbindelse til en
bredbåndsrouter ved brug af et
LAN­kabel. Når du vælger denne
indstilling, deaktiveres det indbyggede
trådløse lokalnetværk automatisk.
[Trådløs opsætning (indbygget)]:
Vælg dette, når du bruger det
indbyggede trådløse lokalnetværk,
der er indbygget i systemet,
til trådløs netværksforbindelse.
x [Tilladelse til autom.
Lydgengivelse]
[Til]: Tillader automatisk adgang fra
en nyligt registreret DLNA-controller.
[Fra]: Slået fra.
x [Renderer-adgangskontrol]
Indstiller, hvorvidt der skal accepteres
kommandoer fra DLNA-controllere.
x [Registrerede fjernenheder]
Viser en liste over dine registrerede
fjernenheder.
x [Fjernstart]
[Til]: Tillader, at systemet aktiveres
af en enhed, der er linket via netværk,
når systemet er i standbytilstand.
[Fra]: Systemet kan ikke aktiveres
af en enhed via netværk.
Tip!
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du besøge følgende websted
og se de ofte stillede spørgsmål:
http://support.sony-europe.com/
x [Status for netværkstilslutning]
Viser den aktuelle status for
netværkstilslutning.
x [Netværks-diagnosticering]
Du kan køre netværksdiagnostikken
for at kontrollere, om
netværksforbindelsen fungerer korrekt.
x [Serverindstillinger]
Indstiller, om den tilsluttede DLNAserver skal vises eller ej.
54DK
[Nemme
netværksindstillinger]
Kører [Nemme netværksindstillinger]
igen for at angive
basisnetværksindstillingerne.
Følg vejledningen på skærmen.
[Nulstilling]
x [Nulstil til standardindstillinger
fra fabrikken]
Du kan nulstille systemets indstillinger
til fabriksindstillingerne ved at vælge
gruppen af indstillinger. Alle
indstillinger i gruppen gendannes.
x [Initialiser personlig information]
Du kan slette dine personlige
oplysninger på systemet.
Bemærk!
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der kommer væske eller faste
genstande ned i kabinettet, skal du
afbryde strømmen til systemet og
få det kontrolleret af en kvalificeret
tekniker, før det bruges igen.
• Du må ikke berøre netledningen
med våde hænder. Dette kan
medføre elektrisk stød.
Om strømkilder
Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage systemstikket
ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil
tage stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
Om placering
• Placer systemet på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at undgå
overophedning af systemet.
• Selvom systemet bliver varmt under
drift, er dette ikke en fejl. Hvis du
anvender dette system ved høj
lydstyrke, kan kabinettemperaturen
på toppen, siderne og bunden stige
betragteligt. Lad være med at berøre
kabinettet, så du ikke brænder dig.
• Placer ikke systemet på bløde
overflader (tæpper osv.), der kan
blokere ventilationsåbningerne.
• Anbring ikke systemet i nærheden
af varmekilder, f.eks. radiatorer,
ventilationskanaler eller på steder
med direkte sollys, meget støv,
mekaniske vibrationer eller rystelser.
• Du må ikke placere systemet i skrå
stilling. Det er kun beregnet til at
blive betjent i vandret stilling.
55DK
Yderligere oplysninger
Hvis du kasserer, videregiver eller
videresælger dette system, bør du
slette alle personlige oplysninger
af sikkerhedsformål. Tag de rette
forholdsregler, f.eks. ved at logge ud hver
gang du har brugt en netværkstjeneste.
Y derligere oplysninger
• Anbring ikke systemet og diskene
i nærheden af komponenter
med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande
på systemet.
• Du må ikke anbringe metalgenstande
foran frontpanelet. De kan begrænse
modtagelsen af radiobølger.
• Systemet må ikke placeres, hvor
der bruges medicinsk udstyr.
Det kan forårsage funktionsfejl
i det medicinske udstyr.
• Hvis du bruger en pacemaker eller
andre medicinske apparater, skal du
kontakte din læge eller producenten
af det medicinske udstyr, før du
bruger den trådløse LAN-funktion.
Om betjening
Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt
til et varmt sted eller placeres i et rum
med høj luftfugtighed, kan der dannes
kondens på linserne i hovedenheden.
Hvis der dannes kondens, fungerer
systemet muligvis ikke korrekt.
I sådanne situationer skal disken
fjernes, og systemet skal stå tændt
i cirka en halv time, indtil fugten
er fordampet.
Om lydstyrkeregulering
Du må ikke skrue op for lyden, når du
lytter til en sektion med meget lave
lyde eller uden lyd. Hvis du gør dette,
kan højttalerne blive ødelagt, når der
pludselig afspilles en sektion med
meget kraftig lyd.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
knapperne med en blød klud, der er let
fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler,
f.eks. sprit eller rensebenzin.
56DK
Om diskrengøring,
disk-/linserensemidler
Du må ikke bruge rensediske
eller disk-/linserensemidler
(f.eks. flydende eller fra spray).
Disse kan forårsage fejl i enheden.
Om udskiftning af dele
Hvis dette system skal repareres,
skal de udskiftede dele muligvis
bevares til genbrug eller genvinding.
Om TV-skærmens farver
Hvis højttalerne forstyrrer TV-skærmens
farver, skal du slukke TV'et og tænde
det igen efter 15 til 30 minutter. Hvis
farverne fortsat er uregelmæssige,
skal højttalerne placeres længere
væk fra TV'et.
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise
et stillvideobillede eller et billede
på TV-skærmen uendeligt. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på
TV­skærmen vises i længere tid,
er der risiko for permanent
beskadigelse af TV-skærmen.
Fjernsyn med plasmaskærm eller
projektionsfjernsyn er følsomme
over for dette.
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere,
at der ikke sidder en disk i enheden,
og du skal tage netledningen ud af
stikkontakten.
Om BLUETOOTH-kommunikation
• Denne hovedenhed understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for
at garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab
som et resultat af oplysningslækager
under kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som denne hovedenhed.
• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette hovedsystem, skal overholde
BLUETOOTH-specifikationerne, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og
skal være certificeret i henhold hertil.
Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationen, kan der
være situationer, hvor karakteristika
eller specifikationerne i BLUETOOTHenheden gør det umuligt at oprette
forbindelse, eller kan resultere
i anderledes kontrolmetoder,
visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller
lyden kan blive afbrudt afhængig
af den BLUETOOTH-enhed, der
er tilsluttet denne hovedenhed,
kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål, eller hvis der
opstår problemer med systemet.
57DK
Yderligere oplysninger
• BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
– Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden af
en enhed med trådløst lokalnetværk,
kan der forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere
i lavere dataoverførselshastigheder,
støj eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du
prøve følgende løsninger:
– Brug denne hovedenhed mindst
10 meter væk fra den trådløst
lokalnetværk-enhed.
– Sluk for strømmen til det trådløse
LAN-udstyr, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for
10 meter.
– Installer denne hovedenhed og
BLUETOOTH-enheden så tæt på
hinanden som muligt.
• Udsendelsen af radiobølger fra denne
hovedenhed kan forstyrre driften af
noget medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen på
denne hovedenhed og BLUETOOTHenheden på følgende placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer, og på alle
steder, hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Bemærkninger om diske
Fejlfinding
Om håndtering af diske
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen, kan
du i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
• Hold i diskens kant for ikke at gøre
den beskidt. Du må ikke røre ved
overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape
på disken.
Generelt
• Du må ikke udsætte disken for direkte
sollys eller varmekilder, f.eks.
varmeblæsere, og den må ikke
efterlades i en bil, der er parkeret
i direkte sollys, da temperaturen
i bilen kan stige voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter
afspilning.
Om rengøring
• Rengør disken med en rengøringsklud
før afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler,
f.eks. rensebenzin, fortynder,
rensemidler eller antistatisk spray,
der er beregnet til vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en
almindelig rund disk. Der kan opstå fejl,
hvis du forsøger at afspille en disk med
en afvigende form (f.eks. kort-, hjerteeller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er
påsat mærkater eller fastgjort ringe.
58DK
Der er ingen strøm.
t Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Fjernbetjeningen virker ikke.
t Afstanden mellem fjernbetjeningen
og hovedenheden er for stor.
t Batterierne i fjernbetjeningen
er ved at være opbrugt.
Disklåget åbner ikke, og du kan ikke
fjerne disken, selvom du trykker på Z.
t Prøv følgende:
1 Tryk på og hold N og Z på
hovedenheden, og hold dem
nede i mindst 5 sekunder for
at åbne disklåget.
2 Tag disken ud.
3 Tag netledningen ud af
stikkontakten, og sæt den
i igen efter nogle minutter.
Systemet fungerer ikke, som det plejer.
t Tag netledningen ud af
stikkontakten, og sæt den
i igen efter nogle minutter.
Meddelelser
Der vises [Der findes en ny
softwareversion Gå til afsnittet
"Opsætning" i menuen, og vælg
"Softwareopdatering" for at foretage
opdateringen.] på TV-skærmen.
t Se [Softwareopdatering] (side 47)
for at opdatere systemet til den
seneste softwareversion.
"LOCKED" blinker øverst på
frontpaneldisplayet, når du trykker
på en knap på hovedenheden.
t Slå børnelåsfunktionen fra (side 43).
"D. LOCK" vises på toppanelskærmen.
t Kontakt den nærmeste Sonyforhandler eller en autoriseret
Sony­serviceafdeling.
"E xxxx" (x er et tal) vises på
toppanelskærmen.
t Kontakt den nærmeste Sonyforhandler eller en autoriseret Sonyserviceafdeling, og oplys fejlkoden.
"NOT.USE" vises på toppanelskærmen,
når du trykker på en af
lydfeltsknapperne (side 15).
t Indstillingen for lydfeltsknapperne
kan ikke ændres, når [Lydeffekt] er
indstillet til andet end [Sound Field
til]. Indstil [Lydeffekt] i [Indstillinger
for lyd] til [Sound Field til] (side 50).
Billede
Der er ikke noget billede, eller billedet
vises ikke korrekt.
t Undersøg udgangsmetoden
på systemet (side 19).
t Tryk på N og VOL – på
hovedenheden, og hold dem nede
i mindst 5 sekunder for at nulstille
opløsningen for videoudgangen
til den laveste opløsning.
t For BD-ROM'er skal du kontrollere
[BD-ROM 24p-udgang]indstillingerne
i [Skærmindstillinger] (side 49).
Der vises intet billede, når der tilsluttes
et HDMI-kabel.
t Hovedenheden er tilsluttet
en enhed, der ikke er HDCPkompatibel (High-bandwidth
Digital Content Protection)
("HDMI" på toppanelskærmen
lyser ikke) (side 19).
3D-billeder fra HDMI (IN 1)- eller
HDMI (IN 2)-stikket vises ikke på
TV­skærmen.
t Afhængigt af TV'et eller
videoudstyret vises 3D-billeder
muligvis ikke.
59DK
Yderligere oplysninger
"PRTECT", "PUSH" og "POWER" vises
skiftevis på toppanelskærmen.
t Tryk på "/1 for at slukke systemet,
og kontroller følgende punkter,
når "STBY" er forsvundet.
• Er højttalerkablerne (+ og –)
kortsluttet?
• Bruger du kun de medfølgende
højttalere?
• Er systemets ventilationsåbninger
blokeret?
• Tænd systemet, når ovenstående
punkter er kontrolleret, og
eventuelle problemer løst. Hvis
ovenstående punkter ikke løser
problemet, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
vises uden meddelelser på hele
TV­skærmen.
t Kontakt den nærmeste Sonyforhandler eller en autoriseret
Sony­serviceafdeling.
Det mørke område på billedet er
for mørkt/det lyse område er for
lyst eller unaturligt.
t Indstil [Billedkvalitetstilstand]
til [Auto] (standardindstilling)
(side 37).
Der er støj på billedet.
t Rengør disken.
t Hvis billedsignalet fra systemet skal
gennem dit udstyr, før det når TV'et,
kan visse BD/DVD-programmers
kopisikringssignal påvirke
billedkvaliteten. Hvis der stadig
er problemer, selvom du slutter
hovedenheden direkte til TV'et, skal
du prøve at slutte hovedenheden til
de andre indgangsstik.
Billedet vises ikke på hele
TV­skærmen.
t Kontroller indstillingen for [Tv-type]
i [Skærmindstillinger] (side 48).
t Formatforholdet for disken kan
ikke ændres.
Der opstår farveforstyrrelser
på TV­skærmen.
t Hvis højttalerne bruges med
et CRT­tv eller en projektor,
skal højttalerne placeres
mindst 0,3 meter fra tv'et.
t Hvis der fortsat er
farveuregelmæssigheder, skal du
slukke for tv'et og tænde det igen
efter 15 til 30 minutter.
t Sørg for, at der ikke er magnetiske
genstande (magnetlås på
TV­bordet, medicinsk udstyr,
legetøj m.v.) i nærheden af
højttalerne.
Lyd
Der er ingen lyd.
t Højttalerkablerne er ikke tilsluttet
korrekt.
t Undersøg højttalerindstillingerne
(side 42).
60DK
Super Audio CD-lyden fra et udstyr,
som er tilsluttet til HDMI (IN 1)-stikket
eller HDMI (IN 2)-stikket, udsendes
ikke.
t HDMI (IN 1) og HDMI (IN 2)
accepterer ikke et lydformat,
som indeholder kopibeskyttelse.
Tilslut udstyrets analoge lydudgang
til AUDIO IN (L/R)-stikkene på
hovedenheden.
Der udsendes ingen lyd fra TV'et via
HDMI (OUT)-stikket, når du bruger
funktionen Audio Return Channel.
t Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMIindstillinger] i [Systemindstillinger]
til [Til] (side 52). Og indstil [Audio
Return Channel] i [HDMIindstillinger] i [Systemindstillinger]
til [Auto] (side 52).
t Kontroller, at TV'et er kompatibelt
med funktionen Audio Return
Channel.
t Kontroller, at der er sat et HDMIkabel i stikket på dit TV, der er
kompatibelt med funktionen
Audio Return Channel.
Systemet udsender ikke lyden korrekt
for TV-programmer, når der tilsluttes
en set-top-boks.
t Indstil [Audio Return Channel]
i [HDMI-indstillinger]
i [Systemindstillinger] til [Fra]
(side 52).
t Kontroller tilslutningerne (side 20).
Der høres kraftig summen eller støj.
t Flyt lydudstyret væk fra TV'et.
t Rengør disken.
Lyden mister stereoeffekten,
når du afspiller en cd.
t Vælg stereolyd ved at trykke
på AUDIO (side 38).
Lyden fra et tilsluttet udstyr
forvrænges.
t Reducer indgangsniveauet for det
tilsluttede udstyr ved at indstille
[Dæmpningsindstillinger-AUDIO]
(side 50).
Der høres pludselig høj musik.
t Den indbyggede lyddemonstration
eller USB-lyddemonstrationen
aktiveres. Tryk på 2 – for at skrue
ned for lyden, eller tryk på x for at
stoppe demonstrationen.
Tuner
Afspilning
Disken afspilles ikke.
t BD'ens/DVD'ens regionskode
passer ikke til systemet.
t Der er dannet kondens
i hovedenheden. Kondensen kan
beskadige linserne. Tag disken ud,
og lad hovedenheden stå tændt
i ca. en halv time.
t Systemet kan ikke afspille en disk,
der ikke er brændt korrekt (side 64).
Filnavne vises ikke korrekt.
t Systemet kan kun vise ISO 8859-1kompatible tegnformater. Andre
tegnformater vises muligvis ikke
korrekt.
t Indtastede tegn vises muligvis
ikke korrekt afhængigt af den
skrivesoftware, der blev brugt.
Afspilningen starter ikke fra
genoptagelsespunktet, hvor
du sidst stoppede afspilningen.
t Genoptagelsespunktet kan være
blevet slettet fra hukommelsen
afhængigt af disken, når
• du åbner disklåget.
• du afbryder USB-enheden.
• du afspiller andet indhold.
• du slukker hovedenheden.
Sproget for lydsporet/undertekster
eller vinkler kan ikke ændres.
t Prøv at bruge BD'ens eller DVD'ens
menu.
t Der findes ikke spor med flere
sprog/undertekster eller flere
vinkler på den BD eller DVD,
der afspilles.
Bonusindhold eller andre data
på en BD-ROM kan ikke afspilles.
t Prøv følgende:
1 Tag disken ud.
2 Sluk systemet.
3 Tag USB-enheden ud, og tilslut
den igen (side 28).
4 Tænd systemet.
5 Isæt BD-ROM'en med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB-enhed
USB-enheden genkendes ikke.
t Prøv følgende:
1 Sluk systemet.
2 Tag USB-enheden ud, og tilslut
den igen.
3 Tænd systemet.
t Sørg for, at USB-enheden er sluttet
korrekt til (USB)-porten.
61DK
Yderligere oplysninger
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
t Kontroller, at antennerne er
tilsluttet korrekt. Juster antennerne,
eller tilslut eventuelt en ekstern
antenne.
t Stationernes signalstyrke er for svag
til automatisk tuning. Brug manuel
indstilling.
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
t Der er valgt Genoptag afspilning.
Tryk på OPTIONS, og vælg [Afspil
fra start], og tryk derefter på
.
t Kontroller, om USB-enheden
eller et kabel er beskadiget.
t Kontroller, om USB-enheden
er tændt.
t Hvis USB-enheden er tilsluttet via
en USB-hub, skal du frakoble den
og tilslutte USB-enheden direkte
til hovedenheden.
t Undersøg følgende, og se den
betjeningsvejledning, der fulgte
med udstyret.
• Det tilsluttede udstyr er
kompatibelt med funktionen
[Kontrol til HDMI].
• Indstillingen af funktionen
[Kontrol til HDMI] er korrekt
for det tilsluttede udstyr.
BRAVIA Internet Video
Netværksforbindelse
Billedet/lyden er dårlig/visse
programmer vises med tab af detaljer,
især ved hurtige bevægelser og
i mørke sekvenser.
t Billed-/lydkvaliteten er muligvis
dårlig afhængigt af
internetindholdets udbydere.
t Billed-/lydkvaliteten kan muligvis
forbedres ved at skifte
forbindelseshastighed. Sony
anbefaler en forbindelseshastighed
på mindst 2,5 Mbps for SD-video
(Standard Definition) og 10 Mbps
for HD-video (High Definition).
t Ikke alle videoer indeholder lyd.
Billedet er lille.
t Tryk på V for at zoome ind.
"BRAVIA" Sync
([Kontrol til HDMI])
Funktionen [Kontrol til HDMI] fungerer
ikke ("BRAVIA" Sync).
t Kontroller, at [Kontrol til HDMI]
er indstillet til [Til] (side 52).
t Hvis du skifter HDMI-tilslutning,
skal du slukke systemet og tænde
det igen.
t Hvis der har været strømsvigt, skal
du indstille [Kontrol til HDMI] til [Fra]
og derefter indstille [Kontrol til
HDMI] til [Til] (side 52).
62DK
Systemet kan ikke oprette forbindelse
til netværket.
t Kontroller netværksforbindelsen
(side 22) og netværksindstillingerne
(side 54).
Trådløs LAN-forbindelse
Du kan ikke tilslutte din PC til
internettet, når [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] er udført.
t Routerens trådløse indstillinger
ændres muligvis automatisk,
hvis du bruger funktionen Wi-Fi
Protected Setup, før routerens
indstillinger er blevet justeret.
I dette tilfælde skal du ændre
indstillinger for trådløs for din
pc i overensstemmelse hermed.
Systemet kan ikke oprette
forbindelse til netværket, eller
netværksforbindelsen er ustabil.
t Kontroller, om den trådløse
LAN­router er tændt.
t Kontroller netværksforbindelsen
(side 22) og netværksindstillingerne
(side 54).
Den ønskede trådløse router vises
ikke på listen over trådløse netværk.
t Tryk på RETURN for at gå tilbage
til det foregående skærmbillede,
og prøv [Trådløs opsætning
(indbygget)] igen. Hvis den ønskede
trådløse router, stadig ikke findes,
skal du vælge [New connection
registration] på netværkslisten
og derefter vælge [Manuel
registrering] for at angive et
netværksnavn (SSID) manuelt.
BLUETOOTH-enhed
Parring kan ikke foretages.
t Flyt BLUETOOTH-enheden tættere
på hovedenheden.
t Parring er muligvis ikke muligt, hvis
der er andre BLUETOOTH-enheder
omkring hovedenheden. Hvis dette
er tilfældet, skal du slukke de andre
BLUETOOTH-enheder.
t Slet systemet fra din BLUETOOTHenhed, og foretag parring igen
(side 29).
Tilslutning kan ikke foretages.
t Parringsregistreringsoplysningerne
er blevet slettet. Udfør parringen
igen (side 29).
Der er ingen lyd.
t Sørg for, at dette hovedsystem ikke
er for langt væk fra BLUETOOTHenheden, eller at dette system
ikke modtager interferens fra et
Wi­F­netværk eller andet trådløst
2,4 GHz-udstyr eller fra en
mikrobølgeovn.
t Kontroller, at BLUETOOTHforbindelsen mellem dette system
og BLUETOOTH-enheden er
foretaget korrekt.
t Opret parring mellem dette system
og BLUETOOTH-enheden igen.
t Hold hovedsystemet væk fra
metalobjekter og overflader.
t Når funktionen "BT" er valgt.
t Juster først lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden. Hvis
lydstyrken stadig er for lav, skal
du justere lydstyrkeniveauet på
hovedenheden.
Lyden stopper eller svinger op og ned,
eller forbindelsen går tabt.
t Hovedenheden og BLUETOOTHenheden er for langt fra hinanden.
t Hvis der er hindringer mellem
hovedenheden og din BLUETOOTHenhed, skal du fjerne eller undgå
disse.
t Hvis der er udstyr, der skaber
elektromagnetiske bølger, som
f.eks. et trådløst LAN, andre
BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden,
skal du flytte dem væk.
63DK
Yderligere oplysninger
t Den mulige
kommunikationstilstand er
muligvis reduceret afhængigt
af brugsforholdene, herunder
vægmaterialet, forholdene for
modtagelse af radiobølger eller
hindringer mellem systemet
og den trådløse LAN-router.
Flyt systemet og den trådløse
LAN­router tættere på hinanden.
t Enheder, der bruger
frekvensbåndet 2,4 GHz, f.eks.
en mikrobølgeovn, BLUETOOTH
eller digitale trådløse enheder,
kan forstyrre kommunikationen.
Flyt hovedenheden væk fra
sådanne apparater, eller sluk
for apparaterne.
t Den trådløse LAN-forbindelse
kan være ustabil afhængigt af
brugsforholdene, især under
brug af BLUETOOTH-funktionen
i systemet. Hvis dette er tilfældet,
skal brugsforholdene ændres.
Bemærkninger til diske
Understøttede diske
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)4)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Da Blu-ray Disc-specifikationerne er nye
og stadig udvikler sig, kan nogle diske
muligvis ikke afspilles afhængigt af
disktypen og versionen. Og lydudgangen
varierer alt efter den kilde, der er tilsluttet
til udgangsstikket, og de valgte
indstillinger for lyd.
2) BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, herunder organisk
pigmenttype BD-R (LTH-type)
BD-R'er, der er optaget på en pc, kan ikke
afspilles, hvis der er optaget postscript.
3)
En CD eller DVD kan ikke afspilles,
hvis den ikke er brændt korrekt.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
optageenheden.
4)
Systemet kan ikke afspille en DVD-disk,
der er optaget i formatet AVREC eller
HD Rec.
Diske, der ikke kan afspilles
• BD'er med hylster
• BDXL'er
• DVD-RAM'er
• HD DVD
• DVD Audio-disk
• PHOTO CD
• Datasektioner på CD-Extra
• Super VCD
• Lydsiden på DualDisc
64DK
Dette produkt er beregnet til
at afspille diske, der følger
CD­standarden (Compact Disc).
DualDiscs og nogle musikdiske med
ophavsretsbeskyttede teknologier
er ikke i overensstemmelse med
CD­standarden (Compact Disc).
Det er derfor ikke sikkert, at disse
diske kan afspilles med denne enhed.
Bemærkning om
afspilningsfunktioner
for en BD/DVD
Nogle afspilningsfunktioner for en
BD/DVD kan være bevidst fastsat
af softwareproducenterne.
Systemet afspiller en BD/DVD
i overensstemmelse med
det diskindhold, som
softwareproducenterne har udviklet,
og derfor er alle afspilningsfunktioner
muligvis ikke tilgængelige.
Bemærkning om BD'er/DVD'er
med Double Layer
Der kan opstå afbrydelser i afspilningen
af billede og lyd, når der skiftes fra det
ene lag til det andet.
Regionskode (kun BD-ROM/
DVD VIDEO)
Systemet har en regionskode, der er
trykt på bagsiden af hovedenheden,
og det afspiller kun en BD-ROM/DVD
VIDEO (kun afspilning), der er mærket
med en tilsvarende regionskode
eller ALL .
Musik
Understøttede filtyper
Codec
Video
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
Codec
Container
Filtypenavn
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg,
.mpeg
MKV
PS*3
MPEG-2 Video*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
WMV9*1
Motion JPEG*6
*1*11
*1
.mp3
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard
.wma
LPCM*11
.wav
.mkv
FLAC*6
.flac, .fla
.mpg,
.mpeg
Dolby Digital*6*11
.ac3
DSF*6
.dsf
TS*4
.m2ts, .mts
DSDIFF*6*12
.dff
MKV*1
.mkv
AIFF*6
.aiff, .aif
AVI
.avi
ALAC*6
.m4a
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
Format
Filtypenavn
TS*1
.m2ts, .mts
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
Quick
Time*6
.mov
PNG
.png*9
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
FLV
.flv, .f4v
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
Quick Time .mov
AVI
Format
AVCHD (ver. 2.0)*1*7*8
.avi
Foto
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Systemet kan muligvis ikke afspille
dette filformat på en DLNA-server.
*2
Systemet kan kun afspille
standarddefinitionsvideo
på en DLNA­server.
*3
Systemet kan ikke afspille dette filer
i DTS-format på en DLNA-server.
*4
Systemet kan kun afspille filer i Dolby
Digital-format på en DLNA-server.
*5 Systemet understøtter AVC op til
niveau 4.1.
*6
Systemet kan ikke afspille dette
filformat på en DLNA-server.
*7
Systemet kan understøtte
billedhastigheder på op til 60 fps.
*8 Systemet afspiller filer i AVCHD-format,
der er optaget på et digitalt kamera,
osv.
En disk i AVCHD-format kan ikke
afspilles, hvis den ikke er brændt
korrekt.
*9
Systemet afspiller ikke disse animerede
PNG- eller GIF-filer.
*10
For andre MPO-filer end 3D-filer vises
nøglebilledet eller det første billede.
65DK
Yderligere oplysninger
VC1*1
AAC/HE-AAC
Filtypenavn
*11
Systemet kan afspille ".mka"-filer.
Denne fil kan ikke afspilles på en
DLNA­server.
*12
Systemet afspiller ikke filer
DST-kodede filer.
Bemærk!
• Nogle filer kan muligvis ikke afspilles
afhængigt af filformatet, filkodningen,
optageforhold eller DLNA-serverforhold.
• Nogle filer, der er redigeret på en PC,
kan muligvis ikke afspilles.
• Nogle filer kan muligvis ikke gå hurtigt
fremad eller hurtigt tilbage.
• Systemet kan ikke afspille kodede filer,
f.eks. DRM og Lossless.
• Systemet kan genkende følgende filer
eller mapper på BD'er, DVD'er, CD'er
og USB-enheder:
– op til mapper i 9. lag (inklusive
rodmappen)
– op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
• Systemet kan genkende følgende filer
eller mapper, som er gemt på DLNAserveren:
– op til mapper i 19. lag
– op til 999 filer/mapper i et enkelt lag
• Systemet understøtter
billedhastighederne:
– op til 60 fps - kun for AVCHD.
– op til 30 fps for andre video-codecs.
• Systemet understøtter
videobithastigheder på op til 4o Mbps.
• Systemet understøtter videoopløsning
på op til 1920 × 1080p.
• Nogle USB-enheder virker måske ikke
på dette system.
• Systemet kan genkende MSC-enheder
(Mass Storage Class), f.eks. flashhukommelse eller HDD), SICD (Still
Image Capture Device) og tastaturer
med 101 taster.
• Systemet kan muligvis ikke afspille
videofiler med en høj bithastighed
fra en DATA CD jævnt. Det anbefales,
at du afspiller videofiler med en høj
bithastighed ved hjælp af en DATA DVD
eller DATA BD.
66DK
Understøttede
lydformater
Systemet understøtter følgende
lydformater.
Funktion
Format
"BD/DVD" "HDMI1"
"HDMI2"
"Tv"
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES Discrete
6.1,
DTS-ES Matrix
6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
a: Understøttet format.
–: Ikke-understøttet format.
* Afkodet som DTS-system.
Bemærk!
• HDMI (IN 1/2)-stikkene indsender
ikke lyd i et lydformat, der indeholder
kopibeskyttelse som f.eks. Super Audio
CD- eller DVD-Audio.
• Til LPCM 2ch-formatet understøttes en
samplingfrekvens for det digitale signal
på op til 96 kHz, når funktionen "HDMI1"
eller "HDMI2" bruges, og 48 kHz, når
funktionen "Tv".
• Til LPCM 5.1ch-formatet understøttes en
samplingfrekvens for det digitale signal
på op til 48 kHz, når funktionen "HDMI1"
eller "HDMI2" bruges.
BLUETOOTH
Specifikationer
Forstærker
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front V/Front H:
125 watt + 125 watt (ved 6 ohm, 1 kHz,
1% THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front V/Front H:
200 watt (pr. kanal ved 6 ohms, 1 kHz)
Subwoofer:
200 watt (ved 6 ohm, 80 Hz)
HDMI-afsnit
Stik
Type A (19 ben)
BD/DVD/Super Audio CD/CD System
Signalformatsystem
NTSC/PAL
USB-afsnit
(USB)-port:
Type A (ved tilslutning af
USB­hukommelse, kortlæser,
digitalt stillbilledkamera og
digitalt videokamera)
LAN
LAN-terminal (100)
100BASE-TX-terminal
Trådløst LAN
Standardoverensstemmelse
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz, 5 GHz
1)
Det faktiske område vil variere afhængigt
af faktorer som hindringer mellem
enheder, magnetiske bølger omkring
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
trådløs telefon, modtagelsessensitivitet,
antennens ydeevne, operativsystem,
softwareprogram osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4) Underbånds-codec
FM-tuner
System
Kvartskontrolleret digital
PLL­synthesizer
Modtageområde
87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz interval)
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennestik
75 ohm, ubalanceret
67DK
Yderligere oplysninger
Indgange (analog)
AUDIO IN
Følsomhed: 2 V/700 mV
Indgange (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Understøttede formater: LPCM 2CH
(op til 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Understøttede formater:
LPCM 5.1CH (op til 48 kHz), LPCM 2CH
(op til 96 kHz), Dolby Digital, DTS
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Udgang
BLUETOOTH-specifikation strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible Bluetooth-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttede codecs3)
SBC4), AAC
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz
(Samplingfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz)
Højttalere
Front (SS-TSB135)
Mål (b/h/d) (ca.)
100 mm × 450 mm × 57 mm (uden fod)
147 mm × 455 mm × 147 mm (med fod)
Vægt (ca.)
1,1 kg (med fod)
1,2 kg (med fod)
Subwoofer (SS-WSB126)
Mål (b/h/d) (ca.)
265 mm × 430 mm × 265 mm
Vægt (ca.)
6,3 kg
Generelt
Strømkrav
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug
Aktiveret: 85 watt
Standby: 0,3 watt (Yderligere
oplysninger om indstillingen
finder du i side 44).
Mål (b/h/d) (ca.)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.)
3,1 kg
Der tages forbehold for ændring af design
og specifikationer uden varsel.
68DK
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåder er i henhold
til standarden ISO 639: 1988 (E/F)
standard.
Kode
1403
1028
1027
1032
1511
1039
1044
1233
1045
1051
1052
1053
1151
1066
1130
1060
1061
1070
1059
1363
1057
1299
1079
1684
1093
1226
1097
1105
1376
1144
1145
1150
1171
1166
1165
1174
1181
1194
1287
1109
1142
Sprog
(Afan)Oromo
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali;
Bangla
Bhutani
Bihari
Bislama
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Cambodian
Catalan
Chinese
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Kode
1298
1196
1203
1209
1257
1217
1229
1253
1248
1235
1239
1245
1183
1254
1261
1283
1300
1305
1297
1491
1311
1482
1301
1307
1327
1313
1334
1326
1332
1349
1345
1357
1350
1358
1347
1356
1353
1352
1365
1369
1379
Sprog
Greenlandic
Guarani
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kinyarwanda
Kirghiz
Kirundi
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian;
Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Kode
1393
1408
1435
1157
1428
1436
1417
1463
1481
1483
1489
1507
1501
1495
1186
1512
1502
Kode
1515
1517
1516
1532
1527
1521
1540
1525
1528
1067
1529
1535
1539
1538
1531
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1103
1613
1632
1269
1665
1697
Sprog
Sundanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Tsonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
1703
Ikke angivet
Børnesikring/Liste over
områdekoder
Kode
2044
2047
2057
2070
2090
2093
2115
2424
2165
2174
2200
2376
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2092
2333
Område
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Colombia
Danmark
Filippinerne
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Kina
Luxembourg
Kode
2363
2362
2390
2379
2427
2428
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2304
2543
2528
2109
2586
2046
Område
Malaysia
Mexico
New Zealand
Norge
Pakistan
Polen
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydkorea
Taiwan
Thailand
Tyskland
Vietnam
Østrig
69DK
Yderligere oplysninger
1514
1534
1508
1498
1503
1513
1505
1506
1509
1149
Sprog
Occitan
Oriya
Pashto;
Pushto
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
RhaetoRomance
Romanian
Russian
Samoan
Sangho
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
SerboCroatian
Sesotho
Setswana
Shona
Sindhi
Singhalese
Siswati
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Indeks
Talord
D
3D 27
3D-udgangsindst. 48
Diasshow 37
Displaylys 43
DLNA 35, 54
Dolby Digital 38
DTS 38
DVD 64
DVD-børnesikring 51
DVD-ROM 24p-udgang 49
Dæmpningsindstillinger-AUDIO 50
A
A/V SYNC 38
Adgangskode 51
Afspil.kanaler for Super Audio CD 52
Afspilningslag for BD-hybriddisk 51
Afspilningslag for Super Audio CD 52
Audio Return Channel 52
Automatisk standby 52
Automatisk visning 52
B
Bagpanel 14
BD/DVD-menusprog 51
BD/DVD-visningsindstillinger 51
BD-børnesikring 51
BD-internetforbindelse 51
BD-LIVE 27
BD-lydmixindstilling 50
BD-ROM 24p-udgang 49
BLUETOOTH 29
Bluetooth AUDIO - AAC 53
BONUSVIEW 27
BRAVIA Sync 41
Bredde-højde-forhold for DVD 48
Brug af internettet 44
Børnelås 43
Børnesikring for internetvideo 51
C
CD 64
70DK
F
Fjernbetjening 15
Fjernstart 54
FM-tilstand 39
Football-tilstand 26
Frontpanel 12
G
Gracenote-indstillinger 53
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 49
HDMI Deep Colour-udgang 49
Hurtig start-tilstand 52
Højttalerindstillinger 42, 50
Afstand 42
Niveau 42
I
P
Indstilling af indgangsoverspring 53
Indstillinger for børnesikring 51
Indstillinger for ekstern indgang 53
Indstillinger for lyd 50
Initialiser personlig information 55
Internetindhold 34
Internetindstillinger 54
Internetvideo uden vurdering 51
Pauseskærm 53
Pausetilstand 50
K
Kontrol til HDMI 41, 52
Konversionstilstand for biograf 48
L
M
Multipleks broadcast-lyd 39
Musikindstillinger 52
N
Nemme netværksindstillinger 54
Netværks-diagnosticering 54
Netværksindstillinger 54
NFC 31
Nulstil til standardindstillinger fra
fabrikken 55
Nulstilling 55
O
Opdater 47
Oplysninger om afspilning 28
RDS 40
Regionskode 64
Regionskode for børnesikring 51
Registrerede fjernenheder 54
Renderer-adgangskontrol 54
S
SBM 49
Serverindstillinger 54
Skærmformat 48
Skærmindstillinger 48
Skærmspejling 31, 33
Skærmsprog 52
SLEEP 43
Softwarelicensinformation 53
Softwareopdatering 47
SongPal 34
Strømbesparende drev 52
Strømindstil. for Bluetooth 53
Systeminformation 53
Yderligere oplysninger
Liste over sprogkoder 68
Lyd-DRC 50
Lydeffekt 50
Lydsprog 51
Lydudgang 50
Lynopsætning 24
R
T
Testtone 42
Tilladelse til autom.
Lydgengivelse 54
Toppanel 12
Toppanelskærm 13
TV SideView 36
Tv-skærmstørrelsesindst. for 3D 48
Tv-type 48
U
Understøttede diske 64
Undertekstsprog 51
USB 28
71DK
V
Visualizer 44
W
WEP 23
WPA2-PSK (AES) 23
WPA2-PSK (TKIP) 23
WPA-PSK (AES) 23
WPA-PSK (TKIP) 23
72DK
Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger
om eventuelle opdateringer ved at besøge følgende URL.
http://support.sony-europe.com/
©2014 Sony Corporation
Download PDF