Sony | NWZ-E444 | Sony NWZ-E444 Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Menuen
Home
Indeks
Klik for at springe direkte til den
ønskede sektion
 Overførsel af musik
 Overførsel af videoer/fotos
 Fejlfinding
Brugervejledning
NWZ-E443 / E444 / E445
©2009 Sony Corporation
4-154-409-31(1)
 Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det land/område, hvor du har
købt afspilleren.
Springer til indholdsfortegnelsen
Find det, du søger, på en liste over emner i vejledningen.
Springer til Oversigt over menuen [Home]
Find det, du søger, i oversigten over elementer i afspillerens menu.
Springer til indekset
Find det, du søger, på en liste over nøgleord i vejledningen.
 Tip
Du kan gå til en ønsket side ved at klikke på et sidetal i indholdsfortegnelsen eller i
indekset.
kan gå til en ønsket side ved at klikke på en sidehenvisning (f.eks.  s. 5) på en side.
Du

Du
kan indtaste et søgeord i tekstfeltet i vinduet Adobe Reader for at søge efter sider, der

indeholder det pågældende søgeord.
Betjeningen kan afhænge af din version af Adobe Reader.
Sådan ændres sidelayout
Knapperne i vinduet Adobe Reader gør det muligt at vælge, hvordan siderne
skal vises.
Tekstfelt til søgning efter tekst
Kontinuerligt
Siderne ruller kontinuerligt efter
hinanden og fylder vinduet med hver
side. Når du bruger rullefunktionen,
rulles der kontinuerligt til den forrige
eller næste side.
En side ad gangen
Siderne vises enkeltvis og fylder hele
vinduet. Når du bruger
rullefunktionen, skifter visningen til
den forrige eller næste side.
Indeks
Sådan bruges knapperne i din Brugervejledning
Klik på de knapper, der findes øverst til højre på siderne i brugervejledningen
for at gå til "Indholdsfortegnelse", "Om menuen Home" eller "Indeks".
Menuen
Home
Gennemgang af din Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Bemærk
Grundlæggende betjening og skærme
Klargøring af afspilleren
Opladning af batteri...............................17
Valg af skærmsprog................................19
Indstilling af dato og klokkeslæt............20
Overførsel af musik
Valg af metode til overførsel af
musik....................................................21
 Overførsel af musik med Windows
Media Player 11....................................22
Import af musik fra cd'er...............................22
Overførsel af musik........................................24
 Overførsel af musik med Content
Transfer................................................26
 Overførsel af musik med Windows
Stifinder................................................28
Overførsel af videoer/fotos
Valg af metode til overførsel af videoer/
fotos......................................................30
 Overførsel af videoer/fotos med
Content Transfer..................................31
 Overførsel af videoer/fotos med
Windows Stifinder...............................33
Afspilning af musik [Music].....................35
Musikafspilningsskærm.................................36
Skærm med musikliste...................................37
Søgning efter musiknumre....................38
Afspilning af en afspilningsliste....................39
Afspilning af alle musiknumre i
vilkårlig rækkefølge.............................40
Sletning af musiknumre.........................41
Brug af musikindstillingsmenu.............42
Visning af skærm med detaljerede
oplysninger [Detailed Information]..................44
Visning af skærmen med cover
[Cover Art]. ......................................................44
Ændring af musikindstillinger..............45
Indstilling af afspilningstilstand
[Play Mode]. .....................................................45
Indstilling af lydkvalitet [Equalizer]. ...............46
Afspilning med Clear Stereo [Clear Stereo].....47
Regulering af lydniveau
[Dynamic Normalizer]. ......................................48
Optimering af lydkvaliteten fra den
medfølgende højttaler (SRS-NWGT014E)
[SP Output Optimizer]. ......................................49
Afspilning af videoer
Afspilning af en video [Videos]................50
Videoafspilningsskærm..................................51
Sletning af videoer..................................52
Brug af videoindstillingsmenuen...........53
Ændring af videoindstillinger................54
Indstilling af zoomfunktion
[Zoom Settings].................................................54
Indstilling af visning for videoskærm
[Display]...........................................................56
Indstilling af videoretning
[Video Orientation]............................................57
Fortsættes 
Indeks
Medfølgnende software..................................16
Kompatibel software.......................................16
Afspilning af musik
Menuen
Home
Dele og knapper........................................5
Tænd og sluk for afspilleren.....................7
Om menuen Home...................................8
Sådan bruges menuen Home.................11
Sådan bruges indstillingsmenuen..........14
Om softwaren.........................................16
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Visning af fotos [Photos]. .........................58
Fotovisningsskærm.........................................59
Brug af og optagelse med FM-radioen
Brug af FM-radioen................................66
FM-radioskærm..............................................67
Automatisk tuning af radiostationer
[Auto Preset].....................................................68
Manuel tuning af radiostationer...................69
Sletning af gemte radiostationer...................69
Optagelse med FM-radio.......................70
Afspilning af optagede
FM-radioprogrammer.........................72
Sletning af optagede
FM-radioprogrammer.........................73
Brug af FM-radioindstillingsmenuen....74
Ændring af FM-radioindstillinger.........76
Indstilling af modtagelse [Scan Sensitivity]......76
Indstilling af mono/stereo [Mono/Auto].........76
Optagelse/afspilning af tale
Lydoptagelse...........................................77
Afspilning af lydoptagelser....................79
Sletning af lydoptagelser........................80
Brug af indstillingsmenu for
lydoptagelser........................................81
Ændring af optageindstillinger..............83
Valg af niveau for optagekvalitet
[Bit Rate Settings]. .............................................83
Indstilling af alarm [Alarm].............................85
Indstilling af sleeptimer [Sleep Timer].............86
Fællesindstillinger
Ændring af fællesindstillinger...............87
Visning af oplysninger om afspilleren
[Unit Information].............................................87
Begrænsning af lydstyrke
[AVLS (Volume Limit)].......................................88
Deaktivering af betjeningslyde
[Beep Settings]...................................................88
Indstilling af pauseskærm [Screensaver]. ........89
Justering af skærmens lysstyrke
[Brightness].......................................................89
Indstilling af de aktuelle tidsoplysninger
[Set Date-Time].................................................90
Indstilling af datoformat
[Date Display Format]. .......................................91
Indstilling af tidsformat
[Time Display Format]........................................91
Gendannelse af standardindstillingerne
[Reset all Settings]..............................................92
Formatering af hukommelse [Format]. ..........92
Valg af skærmsprog [Language Settings].....93
Nyttige oplysninger
Om batteriets brugstid...........................94
Hvad er "format" og "bithastighed"?......95
Hvad er "lydformat"?......................................95
Hvad er "videoformat"?..................................96
Hvad er "fotoformat"?.....................................96
Lagring af data........................................97
Opdatering af afspillerens firmware......98
Fejlfinding
Fejlfinding..............................................99
Meddelelser..........................................111
Yderligere oplysninger
Forholdsregler......................................113
Licens- og varemærkeoplysninger.......121
Specifikationer.....................................124
Indeks...................................................131
Indeks
Fotoretning [Photo Orientation].........................63
Indstilling af visning for fotoskærm
[Display]...........................................................64
Indstilling af afspilningstilstand for
diasshow [Slide Show Repeat]...........................64
Indstilling af visningsinterval for et
diasshow [Slide Show Interval]. ........................65
Indstilling af timer.................................84
Menuen
Home
Afspilning af et diasshow.......................60
Sletning af fotos......................................61
Brug af fotoindstillingsmenu.................62
Ændring af fotoindstillinger..................63
Brug af timer
Indholdsfortegnelse
Visning af fotos
Grundlæggende betjening og skærme
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
Dele og knapper
Forside
Menuen
Home
Indeks
 Knappen BACK/HOME
Tryk på denne knap for at gå et
niveau op på en liste eller vende
tilbage til en tidligere menu.
Tryk på knappen BACK/HOME, og
hold den nede for at åbne menuen
[Home] ( s. 8).
 Multivælger*1
Starter en afspilning, og gør det
muligt at navigere i afspillerens
skærmmenuer ( s. 11, 14).
 Skærm
Se  s. 8.
 Knappen VOL +*1/–
Regulerer lydstyrken.
 Knappen HOLD
Du kan beskytte afspilleren mod
utilsigtet betjening under transport
ved at bruge knappen HOLD. Når du
har skubbet knappen HOLD i pilens
retning (), deaktiveres alle
knapper. Hvis du skubber knappen
HOLD i modsat retning, deaktiveres
funktionen HOLD.
 Knappen OPTION/PWR OFF
Tryk på denne knap for at åbne
indstillingsmenuen ( s. 14, 42, 53,
62, 74, 81).
Hvis du trykker på knappen
OPTION/PWR OFF og holder den
nede, slukkes skærmen, og
afspilleren skifter til standby
( s. 7).
*1Disse knapper er
blindfingermarkeringsknapper. Brug dem
som hjælp til betjening.
Fortsættes 
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
Bagside
Menuen
Home
 Øsken til rem
Herigennem føres en rem (sælges
separat).
 Mikrofon
Se  s. 77.
 WM-PORT-stik
Til tilslutning af det medfølgende
USB-kabel eller andet eksternt
udstyr.
Når afspilleren er en model, der
leveres med højttaler (SRSNWGT014E), skal den sluttes til
WM-PORT-stikket.
 Høretelefonstik
Skub høretelefonernes stik ind, indtil
det klikker på plads. Hvis
høretelefonerne ikke tilsluttes
korrekt, kommer der muligvis ingen
lyd fra høretelefonerne.
Indeks
 Knappen RESET
Tryk på knappen RESET med en lille
spids genstand, osv., for at nulstille
afspilleren ( s. 99).
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
Tænd og sluk for afspilleren
 Tip
Hvis [On hold... Cancel HOLD function to activate controls.] vises på skærmen, skal du
skubbe knappen HOLD på højre side af afspilleren mod pilens retning () for at
deaktivere funktionen HOLD.
Sådan slukkes afspilleren
Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og hold den nede. [POWER OFF] vises,
når afspilleren skifter til standby, og skærmen slukkes.
 Tip
Dato og klokkesæt skal indstilles på afspilleren, før den tages i brug ( s. 20, 90).
Hvis du sætter afspilleren på pause og ikke betjener den i over 3 minutter, skifter
afspilleren automatisk til standby for at spare på batteriet, og skærmen slukkes.
Afspilleren slukker automatisk, hvis den efterlades i standby i ca. 4 timer. Der bruges
kun ganske lidt batteri i denne tilstand.
Bemærk
Du kan ikke betjene afspilleren, når den er sluttet til en computer. Fjern USB-kablet, før
du betjener afspilleren.
bruger kun ganske lidt strøm i standby. Det kan derfor ske, at afspilleren
Afspilleren

pludselig slukker uventet, afhængigt af det resterende batteriniveau.
Indeks
Sådan tændes afspilleren
Tryk på en vilkårlig knap på afspilleren for at tænde den.
Menuen
Home
Knappen OPTION/PWR
OFF
Grundlæggende betjening og skærme
[FM Radio]
[Photos]
[Music]
[Settings]
[Voice Recording]
Indeks
[Shuffle All]
Menuen
Home
Følgende oversigt viser elementer i menuen [Home]. Yderligere oplysninger
om elementer i de enkelte menuer findes på  s. 9.
Yderligere oplysninger om de enkelte menuelementer findes på den angivne
side.
Indholdsfortegnelse
Om menuen Home
[Videos]
[Now Playing]
[Playlists]
Område med oplysninger
[Shuffle All]
Afspil alle musiknumre på afspilleren i vilkårlig
rækkefølge ( s. 40).
[FM Radio]
Lyt til FM-radioprogrammer, og optag det aktuelle FMradioprogram ( s. 66).
[Voice Recording] Optag lyd med afspillerens indbyggede mikrofon
( s. 77).
Åbn fotos, der er overført til afspilleren ( s. 58).
[Photos]
[Music]
Afspil musiknumre, der er overført til afspilleren. Du kan
også bruge funktionen [Voice Recording] til at afspille
lydoptagelser, der er optaget på afspilleren, eller afspille
FM-radioprogrammer, der er optaget på afspilleren
( s. 35).
[Videos]
Afspil videoer, der er overført til afspilleren ( s. 50).
[Settings]
Indstil afspilleren og dens programmer ( s. 87).
[Playlists]
Afspil musiknumre fra afspilningslister ( s. 39).
[Now Playing]
Vis afspilnings- eller visningsskærm for det materiale, der
aktuelt afspilles.
Fortsættes 
Grundlæggende betjening og skærme
[FM Radio]................................ 66
[Photos].................................. 58
[All Songs]...................................38
[Album]........................................38
[Artist]..........................................38
[Genre].........................................38
[Release Year]..............................38
[Folder].........................................38
[Voice Recording].................38, 79
[FM Recording].....................38, 72
[Videos]................................... 50
[Playlists].................................. 39
[Now Playing]
Fortsættes 
Indeks
[Music]
[Music Settings]
[Play Mode]............................ 45
[Equalizer].............................. 46
[Clear Stereo].......................... 47
[Dynamic Normalizer].......... 48
[SP Output Optimizer].......... 49
[Video Settings]
[Zoom Settings]..................... 54
[Video Orientation]............... 57
[Display].................................. 56
[Photo Settings]
[Photo Orientation]............... 63
[Display].................................. 64
[Slide Show Repeat]............... 64
[Slide Show Interval]............. 65
[FM Radio Settings]
[Scan Sensitivity].................... 76
[Mono/Auto].......................... 76
[Recording Settings]
[Bit Rate Settings].................. 83
[Common Settings]
[Unit Information]................. 87
[AVLS (Volume Limit)]......... 88
[Beep Settings]........................ 88
[Screensaver].......................... 89
[Brightness]............................. 89
[Set Date-Time]................20, 90
[Date Display Format]........... 91
[Time Display Format].......... 91
[Reset all Settings].................. 92
[Format].................................. 92
[Language Settings]..............19, 93
Menuen
Home
[Voice Recording]........................ 77
[Settings]
Indholdsfortegnelse
[Shuffle All].............................. 40
10
Grundlæggende betjening og skærme
, , , ,
, ,
,
, osv.
Afspilningsstatus ( s. 36, 51, 59)
, 
Optagestatus ( s. 71, 78)
,
,
,
,
,
Navn musiknummer, navn på kunstner, titel på video, titel på
foto, filnavn på lydoptagelse eller filnavn på FM-radiooptagelse
FM-radio
,
, osv.
, osv.
,
Afspilningstilstand ( s. 45)
Equalizer ( s. 46)
Zoomindstilling ([Auto] eller [Full]) ( s. 54)
Sleeptimer ( s. 86)
Resterende batteriniveau ( s. 17)
Indeks
Beskrivelse
Menuen
Home
Ikoner
Indholdsfortegnelse
Om området med oplysninger
De ikoner, der vises i skemaet nedenfor, vises i området med oplysninger.
Ikonerne varierer, afhængigt af afspilningsstatus, indstilling eller skærm.
Yderligere oplysninger om ikonerne findes på den angivne side.
11
Grundlæggende betjening og skærme
Indeks
Knappen
BACK/HOME
Multivælger
Menuen [Home] gør det muligt at vælge et element på skærmen med
multivælgeren.
Tryk på knappen /// for at vælge et element, og tryk derefter på
knappen *1 for at bekræfte.
*1Denne knap er blindfingermarkeringsknap. Brug den som hjælp til betjening.
Knappen ///: Bruges til at vælge et
element.
Knappen : Bruges til at bekræfte et
element.
Menuen
Home
Menuen [Home] er udgangsposition for alle handlinger, f.eks. søgning efter
musiknumre, ændring af indstillinger, osv.
Du kan åbne menuen [Home] ved at trykke på afspillerknappen BACK/HOME
og holde den nede.
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges menuen Home
Fortsættes 
12
Grundlæggende betjening og skærme
Eksempel: Menuen [Home]: Vælg [Music]  [Album]  det ønskede
album  det ønskede musiknummer.
Menuen
Home
Den aktuelle betjening til ovenstående eksempel vises nedenfor.
Indholdsfortegnelse
I denne vejledning beskrives betjening fra menuen [Home] som følger.
 Tryk på knappen BACK/HOME, og hold
den nede.
Menuen [Home] vises.
Indeks
Knappen BACK/HOME
 Tryk på knappen /// for at vælge
[Music], og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte.
Søgemenuen vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
[Album], og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte.
Listen over album vises.
Fortsættes 
13
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge
Indeks
 Tryk på knappen /// for at vælge
Menuen
Home
et album, og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte.
Listen over musiknumre på det valgte album
vises.
Tryk på knappen / for at rulle listen.
et musiknummer, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Musikafspilningsskærmen vises, og
afspilningen starter.
Sådan skiftes til menuen [Home] under betjening
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den nede.
Sådan skiftes til den forrige skærm under betjening
Tryk på knappen BACK/HOME.
14
Grundlæggende betjening og skærme
Indeks
Knappen OPTION/
PWR OFF
Multivælger
Indstillingsmenuen gør det muligt at vælge et element på skærmen med
multivælgeren.
Tryk på knappen /// for at vælge et element, og tryk derefter på
knappen *1 for at bekræfte.
*1Denne knap er blindfingermarkeringsknap. Brug den som hjælp til betjening.
Knappen ///: Bruges til at vælge et
element.
Knappen : Bruges til at bekræfte et
element.
Menuen
Home
Elementerne på indstillingsmenuen afhænger af den valgte funktion og gør det
muligt at ændre indstillinger for hvert element.
Du kan åbne indstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR
OFF.
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges indstillingsmenuen
Eksempel: Udfør følgende handlinger for at indstille indstillingen [Play Mode]
til [Shuffle]:
 Gå til musikafspilningsskærmen, og
tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
Knappen OPTION/PWR OFF
Fortsættes 
15
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge
[Play Mode], og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Indeks
 Tryk på knappen /// for at vælge
Menuen
Home
[Shuffle], og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte.
Afspilningstilstanden ændres til [Shuffle].
Elementerne på indstillingsmenuen afhænger af hvilken skærm, der er åben,
når du trykker på knappen OPTION/PWR OFF.
Yderligere oplysninger findes på følgende sider.
"Brug af musikindstillingsmenu" ( s. 42)
"Brug af videoindstillingsmenuen" ( s. 53)
"Brug af fotoindstillingsmenu" ( s. 62)
"Brug af FM-radioindstillingsmenuen" ( s. 74)
"Brug af indstillingsmenu for lydoptagelser" ( s. 81)
16
Grundlæggende betjening og skærme
*2Ikke alle WMV-filer kan afspilles efter overførsel med Content Transfer. De kan muligvis afspilles,
hvis du overfører dem igen med Windows Media Player 11.
 Tip
ATRAC-filer, der administreres af SonicStage, kan overføres til afspilleren efter
konvertering til MP3-format. Du kan konvertere filer ved at downloade MP3
Conversion Tool fra kundesupportwebstedet ( s. 120).
Kompatibel software
Windows Media Player 11
Windows Media Player gør det muligt at importere lyddata fra cd'er og
overføre dataene til afspilleren.
Understøttede filer til overførsel: Musik (MP3, WMA), video (WMV), foto
(JPEG).
Yderligere oplysninger om betjening findes i Hjælp i softwaren eller på
følgende websted:
http://www.support.microsoft.com/
 Tip
Der kan være filbegrænsninger (AAC, videofiler, osv.), når computeren bruger Windows
Media Player 10, og når filerne overføres med træk og slip. Du kan løse problemet med
træk og slip ved at installere Windows Media Player 11 fra downloadsiden for Windows
Media Player. Før du installerer Windows Media Player 11 på computeren, skal du
kontrollere, om din software eller tjeneste understøtter Windows Media Player 11.
Indeks
Content Transfer
Content Transfer gør det muligt at overføre musik, videoer eller fotos fra en
computer til afspilleren via træk og slip. Du kan bruge Windows Stifinder eller
iTunes, osv., til at trække og slippe data til Content Transfer. Content Transfer
kan også konvertere en videofil fra et format, der ikke understøttes af
afspilleren, til et format, der understøttes. Yderligere oplysninger om betjening
findes i Hjælp i softwaren.
Understøttede filer: Musik (MP3, WMA, AAC, WAV), foto (JPEG), video
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1).
Menuen
Home
Medfølgnende software
Indholdsfortegnelse
Om softwaren
17
Klargøring af afspilleren
Klargøring af afspilleren
Menuen
Home
Batteriet i afspilleren lades op, når afspilleren er sluttet til en tændt computer.
Afspilleren skal sluttes til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Opladningen er udført, når indikatoren for resterende batteriniveau i nederste
(opladningstiden er ca. 2 timer).
højre hjørne af skærmen viser
Indholdsfortegnelse
Opladning af batteri
Indeks
Første gang du bruger afspilleren, skal den lades helt op (indtil indikatoren for
) – dette gælder også, hvis det er
resterende batteriniveau på skærmen viser
lang tid siden, du sidst har brugt afspilleren.
Om indikatoren for resterende batteriniveau
Indikatoren for resterende batteriniveau, der vises i området med oplysninger,
viser hvor meget strøm, der er på batteriet.
Stregerne på ikonet forsvinder, efterhånden som batteriet bruges. Du kan ikke
bruge afspilleren, hvis [LOW BATTERY. Please Charge.] vises. I dette tilfælde
skal afspilleren sluttes til computeren for at lade batteriet op.
Yderligere oplysninger om batteriets brugstid findes på  s. 128.
Fortsættes 
18
Klargøring af afspilleren
Menuen
Home
Indeks
Hvis du lader afspilleren op, når den ikke har været brugt længe, er det ikke sikkert, at
computeren kan genkende afspilleren, eller at der vises noget på skærmen. Lad
afspilleren lade op i ca. 5 minutter. Derefter starter den korrekt.
Batteriet skal lades op ved en temperatur på mellem 5 ºC til 35 ºC. Hvis du forsøger at
lade batteriet op ved en temperatur, der ligger uden for dette område, blinker
indikatoren for resterende batteriniveau, og batteriet lades ikke op.
Batteriet kan genoplades ca. 500 gange, før det skal udskiftes med et helt nyt batteri.
Antallet af genopladninger afhænger af de forhold, som afspilleren bruges under.
Indikatoren for resterende batteriniveau på skærmen er kun vejledende. Dette betyder, at
én sort streg på ikonet ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at det resterende
batteriniveau er nøjagtigt en fjerdedel.
[Do not disconnect.] vises på skærmen, når computeren opretter forbindelse til
afspilleren. Du må ikke fjerne det medfølgende USB-kabel, mens [Do not disconnect.]
vises, da dette kan beskadige de data, der overføres.
Knapperne på afspilleren kan ikke bruges, når den er sluttet til en computer.
Hvis afspilleren ikke skal bruges i over et halvt år, skal batteriet lades op mindst én gang i
løbet af denne tid for at sikre batteriets ydeevne.
Nogle USB-enheder, der er sluttet til computeren, kan forhindre korrekt betjening af
afspilleren.
Vi kan ikke garantere for batteriopladningen, når afspilleren sluttes til en brugersamlet/
ændret computer.
Batteriet i afspilleren lades ikke op, hvis computeren skifter til strømbesparelsestilstand,
f.eks. slumretilstand eller dvale, mens afspilleren er tilsluttet med USB-kablet. I stedet
fortsætter afspilleren med at bruge batteriet, og på denne måde aflades batteriet.
Du må ikke lade afspilleren være tilsluttet i længere tid til en bærbar computer, der kører
på batteri, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Computeren må ikke tændes, genstartes, vækkes fra slumretilstand eller lukkes ned,
mens afspilleren er tilsluttet. Disse handlinger kan medføre fejl på afspilleren. Afbryd
afspilleren fra computeren, før du udfører sådanne handlinger.
Afspilleren kan blive varm, mens den lades op. Dette er ikke en fejl.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
19
Klargøring af afspilleren
Indholdsfortegnelse
Valg af skærmsprog
Du kan vælge mellem forskellige sprog til menuer og meddelelser.
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
Multivælger
[Settings]
Indeks
 Menuen [Home]: Vælg
ønskede sprog.
[Settings] [Language Settings]  det
Sprog
Meddelelser og menuer skal vises på følgende sprog:
[Deutsch]
Tysk
[English]
Engelsk
[Español]
Spansk
[Français]
Fransk
[Italiano]
Italiensk
[Português]
Portugisisk
[Русский]
Russisk
[
Koreansk
]
[
]
Forenklet kinesisk
[
]
Traditionel kinesisk
20
Klargøring af afspilleren
Multivælger
 Menuen [Home]: Vælg
Date-Time].
[Settings]
[Settings]  [Common Settings]  [Set
 Tryk på knappen / for at vælge år, og tryk derefter på knappen
/ for at ændre årstallet.
 Udfør trin , og juster indstillingerne for måned, dato, timer og
minutter.
 Tryk på knappen  for at bekræfte.
Sådan vises det aktuelle klokkeslæt
Hvis du vil have vist det aktuelle klokkeslæt, skal du trykke på knappen
OPTION/PWR OFF i menuen [Home] eller på afspilningsskærmen og vælge
[Clock Display] i indstillingsmenuen.
 Tip
Du kan vælge mellem følgende datoformater: [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] og
[DD/MM/YYYY]. Du kan også vælge tidsformatet [12-hour] eller [24-hour]. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Indstilling af datoformat [Date Display Format]" ( s. 91)
eller "Indstilling af tidsformat [Time Display Format]" ( s. 91).
Bemærk
Du mister muligvis indstillingerne for dato og klokkeslæt, hvis batteriet løber tør for
strøm, fordi afspilleren f.eks. ikke er blevet brugt i lang tid; "-" vises i stedet for den
aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
Uret kan vinde eller miste op til 60 sekunder pr. måned. I dette tilfælde skal uret
indstilles igen.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
Menuen
Home
Nogle af funktionerne på afspilleren fungerer ikke korrekt, før du har indstillet
dato og klokkeslæt. Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, før
afspilleren tages i brug.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af dato og klokkeslæt
21
Overførsel af musik
Overførsel af musik
 Overførsel af musik fra cd'er med Windows Media Player 11
( s. 22)
 Overførsel af musik fra iTunes, osv., med Content Transfer ( s. 26)
Hvis du allerede har musik liggende på computeren i iTunes, osv., kan du
overføre den til afspilleren med Content Transfer.
 Overførsel af musik med træk og slip fra Windows Stifinder
( s. 28)
Du kan overføre musik direkte med træk og slip fra Windows Stifinder på
computeren.
 Tip
Yderligere oplysninger om import af data findes i Hjælp i den relevante software.
Yderligere oplysninger om understøttede filformater findes i afsnittet "Understøttede
filformater" ( s. 124).
Afspilleren bruger ikke softwaren SonicStage (softwaren SonicStage er udviklet af Sony
til at administrere musik på computeren eller til at overføre musik til andre typer
afspillere). Denne afspiller gør det muligt at overføre musik på en af ovennævnte tre
måder uden brug af SonicStage.
ATRAC-filer, der administreres af SonicStage, kan overføres til afspilleren efter
konvertering til MP3-format. Du kan konvertere filer ved at downloade MP3
Conversion Tool fra kundesupportwebstedet ( s. 120).
Det maksimale antal filer pr. mappe i mappen [MUSIC] er 4.000.
Indeks
Du kan importere musik fra cd'er, osv. til computeren og overføre den til
afspilleren med Windows Media Player 11.
Menuen
Home
Du kan importere musik fra lyd-cd'er eller fra internettet, osv. Brug den
korrekte software til at importere musik til computeren.
Du kan overføre musik til afspilleren på en af følgende tre måder:
Indholdsfortegnelse
Valg af metode til overførsel af musik
22
Overførsel af musik
Indholdsfortegnelse
 Overførsel af musik med Windows Media
Player 11
 Tip
Import af musik fra cd'er
Du kan bruge Windows Media Player 11 til at kopiere (rip) musik fra dine
cd'er. Følg vejledningen nedenfor for at kopiere musiknumre fra en cd til
computeren.
 Ilæg en lyd-cd.
 Start Windows Media Player 11, og klik derefter på fanen [Kopier
fra cd] øverst i vinduet.
Når der er oprettet forbindelse til internettet, henter Windows Media
Player 11 de relevante cd-oplysninger (cd-titel, navn på musiknummer
eller kunstner, osv.) og viser dem i vinduet.
Fortsættes 
Indeks
Yderligere oplysninger om brug eller support til Windows Media Player findes på
siderne om Windows Media Player på webstedet:
http://support.microsoft.com/
Menuen
Home
Du kan importere musiknumre fra cd'er, osv. til computeren og overføre den til
afspilleren med Windows Media Player 11.
23
Overførsel af musik
Windows Media Player 11 begynder at importere cd'en.
De importerede musiknumre angives som [Kopieret fra cd til bibliotek].
Vent, indtil alle musiknumre er importeret.
Bemærk
Importerede musiknumre må kun bruges til eget brug. Brug af musiknumre ud over
dette omfang kræver oprethavernes tilladelse.
Indeks
Importerede musiknumre gemmes i mappen [Musik] (Windows XP) eller [Musik]
(Windows Vista) på computeren. Klik på fanen [Bibliotek] i vinduet Windows Media
Player 11 for at finde dem.
Windows Media Player 11 henter cd-oplysningerne fra en database på internettet.
Databasen indeholder muligvis ikke oplysninger om alle cd'er. Hvis oplysningerne om
dine cd'er mangler, kan du tilføjde dem efter importen. Yderligere oplysninger om
tilføjelse og redigering af cd-oplysninger findes i Hjælp i Windows Media Player 11.
Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet til venstre for musiknummerets titel, hvis du
ikke ønsker at importere det pågældende musiknummer.
Menuen
Home
 Tip
Indholdsfortegnelse
 Klik på [Start kopiering fra cd].
24
Overførsel af musik
Du kan bruge Windows Media Player 11 til at overføre musik fra computeren
til afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Overførsel af musik
Menuen
Home
Indeks
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-kablet, mens [Do not disconnect.] vises på afspilleren, da dette
kan beskadige de data, der overføres.
Hvis Content Transfer starter automatisk efter tilslutning til computeren med det
medfølgende USB-kabel, skal du lukke eller ignorere Content Transfer, da du ikke
behøver bruge Content Transfer. Yderligere oplysninger om indstilling af automatisk
start af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
 Start Windows Media Player 11, og slut afspilleren til computeren
med det medfølgende USB-kabel.
Vend stikket på USB-kablet, så -symbolet vender opad, og sæt derefter
stikket i afspilleren.
Vinduet [Enhedsinstallation] vises.
 Klik på [Annuller].
Klik på [Annuller] eller ikonet for lukning for at lukke vinduet til
automatisk afspilning, hvis det vises.
Hvis du klikker på [Udfør] i stedet for [Annuller], kopieres alle
biblioteksdata i Windows Media Player automatisk til afspilleren.
Kopieringen starter ikke, hvis biblioteksdataene fylder mere end den
ledige plads på afspilleren.
Du kan til enhver tid åbne vinduet [Enhedsinstallation]. Hvis du vil åbne
det, skal du højreklikke på [WALKMAN] til venstre i vinduet Windows
Media Player og derefter klikke på [Konfigurer synkronisering].
Fortsættes 
25
Overførsel af musik
 Træk og slip den ønskede musik til synkroniseringslisten til højre i
Indholdsfortegnelse
 Klik på [Start synkronisering] for at starte synkroniseringen.
Menuen
Home
 Klik på fanen [Synkroniser] i vinduet Windows Media Player 11.
vinduet.
Musikken føjes til din synkroniseringsliste.
Indeks
Når synkroniseringen er udført, vises en besked på din
synkroniseringsliste, der bekræfter, at du kan afspilleren. Når dette er gjort,
skal du lukke Windows Media Player 11 og afbryde afspilleren fra
computeren.
26
Overførsel af musik
Menuen
Home
Hvis du allerede har musik liggende på computeren i iTunes, osv., kan du
overføre den til afspilleren med Content Transfer. Du kan bruge iTunes, osv. til
at trække og slippe data til Content Transfer.
Indholdsfortegnelse
 Overførsel af musik med Content Transfer
Indeks
Bemærk
Du må ikke fjerne det medfølgende USB-kabel, mens [Do not disconnect.] vises på
afspilleren, da dette kan beskadige de data, der overføres.
Content Transfer understøtter ikke Windows Media Player-indhold.
Indhold, der er beskyttet af ophavsret, kan ikke overføres.
Content Transfer understøtter dataoverførsel fra iTunes 8.1 til afspilleren. Yderligere
oplysninger om begrænsninger på overførsel af musiknumre fra iTunes findes på
kundesupportwebstedet ( s. 120).
 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Vend stikket på USB-kablet, så -symbolet vender opad, og sæt derefter
stikket i afspilleren.
Content Transfer starter automatisk.
Yderligere oplysninger om indstilling af automatisk start og generel
betjening af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
kan også klikke på [Alle programmer] i menuen [Start] og derefter
Du

klikke på [Content Transfer] - [Content Transfer] for at starte softwaren.
 Start iTunes, etc.
Fortsættes 
27
Overførsel af musik
til Content Transfer.
Content Transfer genkender datatypen ud fra filtypenavnet og sender dem
til den korrekte mappe på afspilleren.
Content Transfer
Menuen
Home
iTunes, osv.
Indholdsfortegnelse
 Vælg de ønskede musiknumre fra iTunes, osv., og træk og slip dem
Indeks
28
Overførsel af musik
Menuen
Home
Du kan overføre dataene direkte med træk og slip fra Windows Stifinder på
computeren.
Der gælder visse regler for understøttede datahierarkier. Følg anvisningerne
nedenfor for at overføre dataene korrekt.
Indholdsfortegnelse
 Overførsel af musik med Windows Stifinder
Indeks
 Tip
Hvis du har installeret Windows Media Player 10 på computeren, kan der være
begrænsninger på antallet af filer, der kan overføres med træk og slip (AAC, videofiler,
osv.). Du kan løse problemet med træk og slip ved at installere Windows Media Player
11 fra downloadsiden for Windows Media Player. Før du installerer Windows Media
Player 11 på computeren, skal du kontrollere, om din software eller tjeneste understøtter
Windows Media Player 11.
Fortsættes 
29
Overførsel af musik
Vend stikket på USB-kablet, så
stikket i afspilleren.
-symbolet vender opad, og sæt derefter
 Klik på [Start] – [Denne computer] eller [Computer] – [WALKMAN] –
[Storage Media], og vælg derefter mappen [MUSIC].
Datahierarkiet afhænger af computermiljøet.
 Træk og slip filerne eller mapperne til mappen [MUSIC] eller til en
af dens undermapper.
Adgang til filer eller mapper ud over niveau 8 garanteres ikke.
Musikfiler eller mapper på computeren
Mappen [MUSIC] på afspilleren
Indeks
 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Menuen
Home
Datahierarkiet afhænger af computermiljøet.
Du må ikke fjerne USB-kablet, mens [Do not disconnect.] vises på afspilleren, da dette
kan beskadige de data, der overføres. Hvis afspilleren afbrydes under filoverførslen, kan
unødvendige filer blive efterladt i afspilleren. I dette tilfælde skal brugbare filer føres
tilbage til computeren, og afspilleren skal formateres ( s. 92).
Du må ikke ændre følgende mappenavne eller slette følgende mapper: [MUSIC], [MP_
ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] og
[FM].
Du må ikke ændre navne på mapper eller filer, der ligger direkte under mappen [MP_
ROOT], [MPE_ROOT] og [Record]. Hvis du gør dette, vises de ikke på afspilleren.
Hvis filerne ikke kan afspilles på afspilleren, er det muligvis beskyttet af ophavsret.
Selvom du kan overføre flere filer eller mapper til afspilleren, kan afspilleren ikke vise
eller afspille filer, mapper eller niveauer, der overskrider denne begrænsning.
Hvis Content Transfer starter automatisk efter tilslutning til computeren med det
medfølgende USB-kabel, skal du lukke eller ignorere Content Transfer, da du ikke
behøver bruge Content Transfer. Yderligere oplysninger om indstilling af automatisk
start af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
30
Overførsel af videoer/fotos
Overførsel af videoer/fotos
 Overførsel af videoer/fotos med Content Transfer ( s. 31)
 Overførsel af videoer/fotos med træk og slip fra Windows Stifinder
( s. 33)
Du kan overføre videoer/fotos direkte med træk og slip fra Windows
Stifinder på computeren.
 Overførsel af videoer/fotos med Windows Media Player 11
Du kan overføre videoer/fotos, der administrers med Windows Media
Player 11, til afspilleren ved hjælp af Windows Media Player 11.
Yderligere oplysninger om brug eller support til Windows Media Player
findes på siderne om Windows Media Player på webstedet:
http://support.microsoft.com/
 Tip
Yderligere oplysninger om import af videoer/fotos findes i Hjælp i den relevante
software.
Yderligere oplysninger om understøttede filformater findes i afsnittet "Understøttede
filformater" ( s. 124).
Det maksimale antal filer pr. mappe i mappen [PICTURE], [PICTURES] eller [DCIM]
er 4.000.
Indeks
Du kan overføre videoer/fotos fra computeren til afspilleren med Content
Transfer.
Menuen
Home
Du kan importere videoer fra optagede videoer eller internettet, osv.
Du kan importere fotos fra et digitalkamera, osv.
Import af videoer/fotos til computeren kræver brug af korrekt software.
Du kan overføre videoer/fotos til afspilleren på en af følgende tre måder:
Indholdsfortegnelse
Valg af metode til overførsel af videoer/fotos
31
Overførsel af videoer/fotos
Indholdsfortegnelse
 Overførsel af videoer/fotos med Content
Transfer
Menuen
Home
Du kan overføre videoer/fotos fra computeren til afspilleren med Content
Transfer. Du kan overføre videoer/fotos ved at trække og slippe de ønskede
videoer/fotos fra Windows Stifinder til Content Transfer.
Indeks
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-kablet, mens [Do not disconnect.] vises på afspilleren, da dette
kan beskadige de data, der overføres.
Indhold, der er beskyttet af ophavsret, kan ikke overføres.
 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Vend stikket på USB-kablet, så -symbolet vender opad, og sæt derefter
stikket i afspilleren.
Content Transfer starter automatisk.
Yderligere oplysninger om indstilling af automatisk start og generel
betjening af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
kan også klikke på [Alle programmer] i menuen [Start] og derefter
Du

klikke på [Content Transfer] - [Content Transfer] for at starte softwaren.
Fortsættes 
32
Overførsel af videoer/fotos
dem i Content Transfer.
Content Transfer genkender datatypen ud fra filtypenavnet og sender dem
til den korrekte mappe på afspilleren.
Content Transfer
Menuen
Home
Video/fotofiler eller mapper på
computeren
Indholdsfortegnelse
 Vælg de ønskede videoer/fotos i Windows Stifinder, og træk og slip
Indeks
33
Overførsel af videoer/fotos
Indholdsfortegnelse
 Overførsel af videoer/fotos med Windows
Stifinder
Menuen
Home
Du kan overføre dataene direkte med træk og slip fra Windows Stifinder på
computeren.
Der gælder visse regler for understøttede datahierarkier. Følg anvisningerne
nedenfor for at overføre dataene korrekt.
Indeks
 Tip
Nogle WMV-filer kan kun afspilles, når de overføres med Windows Media Player 11.
Hvis du har installeret Windows Media Player 10 på computeren, kan der være
begrænsninger på antallet af filer, der kan overføres med træk og slip (AAC, videofiler,
osv.). Du kan løse problemet med træk og slip ved at installere Windows Media Player
11 fra downloadsiden for Windows Media Player. Før du installerer Windows Media
Player 11 på computeren, skal du kontrollere, om din software eller tjeneste understøtter
Windows Media Player 11.
Fortsættes 
34
Overførsel af videoer/fotos
Vend stikket på USB-kablet, så
stikket i afspilleren.
-symbolet vender opad, og sæt derefter
 Klik på [Start] – [Denne computer] eller [Computer] – [WALKMAN] –
[Storage Media], og vælg derefter mappen [VIDEO] eller [PICTURE].
Datahierarkiet afhænger af computermiljøet.
 Træk og slip filerne eller mapperne til mappen [VIDEO] eller
[PICTURE] eller til en af dens undermapper.
Videofiler eller mapper: Træk og slip filerne til mappen [VIDEO] eller til
en af dens undermapper.
Fotofiler eller mapper: Træk og slip filerne til mappen [PICTURE] eller
til en af dens undermapper.
Adgang til filer eller mapper ud over niveau 8 garanteres ikke.
Video- eller fotofiler eller mapper
på computeren
Video: Mappen [VIDEO] på afspilleren
Foto: Mappen [PICTURE] på afspilleren
Indeks
 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Menuen
Home
Datahierarkiet afhænger af computermiljøet.
Du må ikke fjerne USB-kablet, mens [Do not disconnect.] vises på afspilleren, da dette
kan beskadige de data, der overføres. Hvis afspilleren afbrydes under filoverførslen, kan
unødvendige filer blive efterladt i afspilleren. I dette tilfælde skal brugbare filer føres
tilbage til computeren, og afspilleren skal formateres ( s. 92).
Du må ikke ændre følgende mappenavne eller slette følgende mapper: [MUSIC], [MP_
ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] og
[FM].
Du må ikke ændre navne på mapper eller filer, der ligger direkte under mappen [MP_
ROOT], [MPE_ROOT] og [Record]. Hvis du gør dette, vises de ikke på afspilleren.
Hvis filerne ikke kan afspilles på afspilleren, er det muligvis beskyttet af ophavsret.
Selvom du kan overføre flere filer eller mapper til afspilleren, kan afspilleren ikke vise
eller afspille filer, mapper eller niveauer, der overskrider denne begrænsning.
Hvis Content Transfer starter automatisk efter tilslutning til computeren med det
medfølgende USB-kabel, skal du lukke eller ignorere Content Transfer, da du ikke
behøver bruge Content Transfer. Yderligere oplysninger om indstilling af automatisk
start af Content Transfer findes i Hjælp i Content Transfer.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
35
Afspilning af musik
Afspilning af musik
[Music]
Multivælger
 Menuen [Home]: Vælg
[Music].
Søgemenuen vises.
Du kan vælge den ønskede søgemetode til visning af skærmen med
musiklisten og søgning efter musiknumre. Yderligere oplysninger findes
i afsnittet "Søgning efter musiknumre" ( s. 38).
 Vælg den ønskede søgemetode  det
ønskede musiknummer.
Musikafspilningsskærmen vises, og
musiknumrene afspilles.
Vælg elementer, indtil listen over
musiknumre vises.
Yderligere oplysninger om betjening af
musikafspilningsskærmen findes i afsnittet
"Musikafspilningsskærm" ( s. 36).
Bemærk
Det kan tage nogen tid at starte afspilleren eller åbne fil/mappelisten, når der er gemt
mange filer eller mapper på afspilleren.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
Menuen
Home
Hvis du vil afspille musik, skal du vælge [Music] for at åbne skærmen
[Music].
Du kan afspille FM-radiooptagelser og lydoptagelser fra [Music]. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Søgning efter musiknumre" ( s. 38).
Indholdsfortegnelse
Afspilning af musik [Music]
36
Afspilning af musik
Navn på musiknummer
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause ()*
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/
spol tilbage ()
Tryk på knappen /, og hold den nede.
Find starten af det forrige (eller
aktuelle) musiknummer ()/
find starten af det næste
musiknummer ()
Tryk på knappen /.
1
Vis markøren, og rul gennem alle Tryk på knappen /.
viste elementer
*1Under pause: Hvis afspilleren ikke betjenes i over 3 minutter, skifter den automatisk til standby.
Indeks
Funktioner på musikafspilningsskærmen
Menuen
Home
Navn på kunstner
Albumtitel
Genre
Udgivelsesår
Afspilningsstatus
Indholdsfortegnelse
Musikafspilningsskærm
37
Afspilning af musik
Følgende er eksempler på skærme med musiklister.
Indholdsfortegnelse
Skærm med musikliste
Indeks
Skærm med liste over album
Funktioner på skærmen med musiklisten
Funktion
Handling
Bekræft et element på
listen
Tryk på knappen .
Flyt markøren op eller
ned
Tryk på knappen /.
Tryk på knappen /, og hold den nede for at rulle hurtigt
op eller ned.
Flyt markøren til
venstre eller højre, når
der vises et indeks
Tryk på knappen /.
Tryk på knappen /.
Åbn den forrige eller
næste listeskærm, når
der ikke vises et indeks
Indeks
Skærm med liste over musiknumre
Menuen
Home
Begyndelsesbogstaverne på
musiknumre og album, osv.,
navne i listeafsnittet vises.
38
Afspilning af musik
[Music]
Multivælger
[Playlists]
 Tip
Listerne [All Songs], [Album] og [Artist] vises i alfanumerisk rækkefølge.
 Menuen [Home]: Vælg
ønskede musiknummer.
[Music]  den ønskede søgemetode  det
Vælg elementer som følger, indtil listen over musiknumre vises.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/
HOME
Menuen
Home
Når du vælger [Music] i menuen [Home], vises søgemenuen.
Du kan vælge en ønsket søgemetode i søgemenuen for at søge efter et bestemt
musiknummer på en musikliste.
Du kan også søge i musiklisten efter et bestemt musiknummer ved at vælge
[Playlists] i menuen [Home].
Indholdsfortegnelse
Søgning efter musiknumre
39
Afspilning af musik
Metode
Beskrivelse
[All Songs]*
Vælg et musiknummer på listen over musiknumre.
1
Vælg en kunstner  et album  musiknummer.
[Genre]*1, *3
Vælg en genre  en kunstner  et album  musiknummer.
[Release Year]*1, *3
Vælg et udgivelsesår  en kunstner  musiknummer.
[Folder]* *
Vælg en mappe  musiknummer.
4,
2,
3
5
[Voice Recording]*6
Vælg en mappeoptagelsesdato  lydoptagelse.
[FM Recording]*
Vælg en mappeoptagelsesdato  FM-radiooptagelse.
7
*1Lydoptagelser og FM-radioprogrammer vises ikke på listen.
*2Hvis navnet på en kunstner starter med "The", ignoreres dette ord, når listen sorteres.
*3Du får vist alle musiknumre fra den valgte kunstner, genre eller udgivelsesår. Vælg [All [XXX]] på
skærmen med listen [Artist], [Genre] eller [Release Year].
*4Mapper med lydoptagelser og FM-radiooptagelser vises ikke på listen [Folder].
*5Først vises mapperne i alfabetisk rækkefølge, og derefter vises filerne i alfabetisk rækkefølge. Der
skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
*6Du kan optage lyd med afspillerens indbyggede mikrofon ( s. 77) og afspille lydoptagelserne på
afspilleren. Yderligere oplysninger om afspilning af lydoptagelser findes i afsnittet "Afspilning af
lydoptagelser" ( s. 79).
*7Du kan optage FM-radioprogrammer på afspilleren ( s. 70) og afspille dem på afspilleren.
Yderligere oplysninger om afspilning af FM-radiooptagelser findes i afsnittet "Afspilning af
optagede FM-radioprogrammer" ( s. 72).
Afspilning af en afspilningsliste
Du kan afspille lister med musiknumre (afspilningslister).
Der kan oprettes afspilningslister med Windows Media Player 11. Yderligere
oplysninger om oprettelse af en afspilningsliste findes i Hjælp i Windows
Media Player 11. Coverbilleder, der registreres med en afspilningsliste, vises
ikke på afspilleren.
 Menuen [Home]: Vælg [Playlists]  den ønskede afspilningsliste
 det ønskede musiknummer.
Indeks
[Artist]* * *
1,
Menuen
Home
Vælg et album  musiknummer.
[Album]*1
Indholdsfortegnelse
Søgemetode
40
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Afspilning af alle musiknumre i vilkårlig
rækkefølge
Alle musiknumre på afspilleren afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Multivælger
 Menuen [Home]: Vælg
[Shuffle All].
Alle musiknumre blandes. Musikafspilningsskærmen vises, og
musiknumrene afspilles.
 Tip
 Når du starter en afspilning med [Shuffle All], skifter afspilningstilstanden til [Shuffle]
eller [Shuffle&Repeat]( s. 45). Selvom du annullerer [Shuffle All], bevares
afspilningstilstandens indstilling [Shuffle] eller [Shuffle&Repeat].
Afspilning med [Shuffle All] annulleres automatisk med en af følgende handlinger:
Når et musiknummer vælges og afspilles fra [Music], osv.
Når afspilningstilstanden ændres.
Bemærk
Afspilningstilstanden afhænger af musiknumrene og lydoptagelserne. Lydoptagelser og
FM-radiooptagelser kan ikke afspilles i vilkårlig rækkefølge, selvom du har valgt [Shuffle
All].
Indeks
Knappen BACK/
HOME
Menuen
Home
[Shuffle All]
41
Afspilning af musik
 Tip
Bemærk
Sletning af musiknumre på afspilleren kræver tilslutning til en computer.
Indeks
Du kan slette lydoptagelser og FM-radiooptagelser på afspilleren. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Sletning af lydoptagelser" ( s. 80) og "Sletning af optagede FMradioprogrammer" ( s. 73).
Menuen
Home
Når du sletter musiknumre fra afspilleren, skal du bruge den software, som
musiknumrene blev overført med, eller bruge Windows Stifinder.
Yderligere oplysninger om brug af softwaren findes i Hjælp i softwaren.
Indholdsfortegnelse
Sletning af musiknumre
42
Afspilning af musik
Indeks
Indstillinger, der vises på skærmen med musiklisten
Menuen
Home
Du kan åbne musikindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på skærmen med musiklisten eller på musikafspilningsskærmen.
Yderligere oplysninger om brug af indstillingsmenuen findes på  s. 14.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af musikindstillingsmenu
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Now Playing]
Åbner afspilnings- eller visningsskærmen for det aktuelt
afspillede indhold.
[Go to Recording Screen]
Åbner lydoptageskærmen ( s. 77) eller FMoptageskærmen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskærmen for den sidst modtagede radiostation
vises ( s. 66).
[Detailed Information]
Viser detaljerede oplysninger om et musiknummer, f.
eks. spilletid, lydformat, bithastighed og filnavn
( s. 44).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
[Delete This Song]*1
Sletter en lydoptagelse eller FM-radiooptagelse
( s. 73, 80).
*1Denne indstilling vises kun, når du har åbnet listen over lydoptagelser eller FM-radiooptagelser.
Fortsættes 
43
Afspilning af musik
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Play Mode]
Vælger afspilningstilstand ( s. 45).
[Equalizer]
Tilpasser lydkvalitet ( s. 46).
[SP Output Optimizer]
Optimerer lydkvaliteten fra den medfølgende højttaler
(gælder kun, hvis afspilleren er en model, der leveres
med højttaler (SRS-NWGT014E)) ( s. 49).
Viser cover ( s. 44).
Menuen
Home
Viser detaljerede oplysninger om et musiknummer,
f.eks. spilletid, lydformat, bithastighed og filnavn
( s. 44).
Indeks
Indholdsfortegnelse
Indstillinger, der vises på musikafspilningsskærmen
[Cover Art]
[Detailed Information]
[Add to Wishlist/Remove from Føjer musiknummeret til ønskelisten for at købe
Wishlist]
nummeret hos den relevante softwaretjeneste/fjerner
musiknummeret fra ønskelisten.
[Alarm]
Indstiller alarm ( s. 85).
[Sleep Timer]
Indstiller sleeptimer ( s. 86).
[Clock Display]
Viser de aktuelle tidsoplysninger ( s. 20, 90).
44
Afspilning af musik
 Gå til skærmen med musiklisten eller musikafspilningsskærmen,
og tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Når du åbner denne skærm fra musikafspilningsskærmen, kan du gå til det forrige eller næste musiknummer
ved at trykke på knappen /.
Spilletid
Filformat
Bithastighed
Beskyttet af ophavsret
"VBR" vises, når der afspilles et musiknummer ved variabel bithastighed.
Filnavn
Visning af skærmen med cover [Cover Art]
 Gå til musikafspilningsskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR
OFF.
 Vælg [Cover Art].
Skærm med cover
Når skærmen med coveret vises, kan du gå til det forrige eller næste musiknummer ved at trykke på knappen
/.
 Tip
Afspillerens standardbillede vises, hvis musiknumrene ikke indeholder coveroplysninger.
Der vises kun coveroplysninger, hvis de pågældende oplysninger er tilgængelige. Du kan
vælge cover med Windows Media Player 11 eller med anden overførselssoftware, der
understøtter valg af cover. Yderligere oplysninger findes i Hjælp i softwaren eller hos
softwareproducenten. Visningen af cover afhænger af coverets filformat.
Indeks
Skærm med detaljerede oplysninger
Menuen
Home
 Vælg [Detailed Information].
Indholdsfortegnelse
Visning af skærm med detaljerede oplysninger [Detailed Information]
45
Afspilning af musik
Hvis du vil ændre musikindstillinger, skal du vælge
[Home] og derefter vælge [Music Settings].
[Settings] i menuen
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
[Settings]
Indstilling af afspilningstilstand [Play Mode]
Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, herunder
vilkårlig afspilning og gentag afspilning.
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Music Settings]  [Play
Mode]  den ønskede type afspilningstilstand.
Type/ikon
Beskrivelse
[Normal]/intet ikon
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i den
rækkefølge, som musiknumrene har på listen
(standardindstilling).
[Repeat]/
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i den
rækkefølge, som musiknumrene har på listen, og gentages.
[Shuffle]/
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i vilkårlig
rækkefølge.
[Shuffle&Repeat]/
Musiknumrene inden for afspilningsområdet afspilles i vilkårlig
rækkefølge og gentages.
[Repeat 1 Song]/
Afspilningen af det aktuelle musiknummer eller det
musiknummer, der er valgt på listen over musiknumre,
gentages.
Bemærk
Afspilleren afspiller kun musiknumre, der findes på de lister, som afspilningen startes fra
(liste over album, liste over kunstner, osv.).
du starter en afspilning med [Shuffle All], skifter afspilningstilstanden til [Shuffle]
Når

eller [Shuffle&Repeat].
Lydoptagelser og FM-radiooptagelser er ikke inkluderet i afspilningstilstanden og kan
derfor ikke afspilles i vilkårlig rækkefølge eller gentages.
Indeks
Multivælger
Indholdsfortegnelse
Ændring af musikindstillinger
46
Afspilning af musik
Du kan indstille lydkvaliteten i overensstemmelse med musikgenren, osv.
 Menuen [Home]: Vælg
Menuen
Home
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  den ønskede type equalizer.
Type (ikon)
Beskrivelse
[None]
Indstilling af lydkvalitet er deaktiveret. (standardindstilling)
Fremhæver de høje og lave områder for at få en effektfuld lyd.
)
[Pop] (
)
Fremhæver mellemtoneområdet og er ideel til sang.
[Jazz] (
)
Fremhæver de høje og lave områder for at få levende lyd.
[Unique] (
Fremhæver høje og lave områder, så selv svage lyde kan høres.
)
[Custom 1] (
)
[Custom 2] (
)
Brugertilpassede lydindstillinger, hvor du kan justere hvert
frekvensområde individuelt. Yderligere oplysninger findes på
 s. 47.
Bemærk
Hvis du har gemt dine indstillinger som [Custom 1] og [Custom 2], og hvis du synes, at
deres lydniveau er anderledes end andre indstillinger, skal du muligvis regulere
lydstyrken for at kompensere for forskellen manuelt.
[Equalizer] anvendes ikke, når der afspilles video eller FM-radio.
Indstillingen

[Equalizer] anvendes ikke på lyd fra den medfølgende højttaler*1 (SRSIndstillingen

NWGT014E), når [SP Output Optimizer] er indstillet til [SRS-NWGT014E] ( s. 49).
Du kan ikke vælge [Equalizer], når den medfølgende højttaler er sluttet til afspilleren, og
når [SP Output Optimizer] er indstillet til [SRS-NWGT014E].
*1Ikke alle modeller leveres med højttaler (SRS-NWGT014E).
Fortsættes 
Indeks
[Heavy] (
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydkvalitet [Equalizer]
47
Afspilning af musik
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  [Edit], der vises under [Custom 1] eller [Custom 2].
 Tryk på knappen / for at vælge en markør til CLEAR BASS eller
Afspilning med Clear Stereo [Clear Stereo]
[Clear Stereo] gør det muligt at udføre en individuel digital behandling af højre
og venstre lyd.
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Music Settings]  [Clear
Stereo]  den ønskede type Clear Stereo.
Type
Beskrivelse
[On]
Aktiverer funktionen [Clear Stereo], når du bruger de
medfølgende høretelefoner.
[Off]
Deaktiverer funktionen [Clear Stereo] og afspiller med normal
lyd. (standardindstilling)
Bemærk
Indstillingen [Clear Stereo] anvendes ikke, når der afspilles video eller FM-radio.
Indstillingen [Clear Stereo] anvendes ikke på lyd fra den medfølgende højttaler*1 (SRSNWGT014E), når [SP Output Optimizer] er indstillet til [SRS-NWGT014E] ( s. 49).
Du kan ikke vælge [Clear Stereo], når den medfølgende højttaler er sluttet til afspilleren,
og når [SP Output Optimizer] er indstillet til [SRS-NWGT014E].
[Clear Stereo] har til hensigt at give dig den optimale effekt med de
Funktionen

medfølgende høretelefoner. Effekten [Clear Stereo] kan muligvis ikke opnås med andre
høretelefoner. Når der bruges andre høretelefoner, skal [Clear Stereo] indstilles til [Off].
*1Ikke alle modeller leveres med højttaler (SRS-NWGT014E).
Indeks
frekvensområdet, tryk på knappen / for at justere
indstillingsniveauet, og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte.
Skærmen [Equalizer] vises igen.
CLEAR BASS kan indstilles til et af de 4 lydniveauer, og de 5
frekvensområder kan indstilles til en af 7 lydniveauer.
Når du har justeret indstillingsniveauet, skal du huske at trykke på
knappen  for at bekræfte. Husk at bekræfte, før du trykker på
knappen BACK/HOME – ellers annulleres indstillingen.
Menuen
Home
 Menuen [Home]: Vælg
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af lydkvalitet
Du kan gemme værdien for CLEAR BASS (bas) og 5-båndsequalizer som
[Custom 1] eller [Custom 2].
48
Afspilning af musik
Du kan reducere lydniveauet mellem musiknumrene. Hvis du vælger denne
indstilling og afspiller musiknumre fra album i vilkårlig rækkefølge, reduceres
lydniveauet for at minimere forskelle i numrenes optageniveauer.
[Settings]  [Music Settings]  [Dynamic
Normalizer]  den ønskede type Dynamic Normalizer.
Beskrivelse
[On]
Minimerer forskelle i musiknumrenes lydniveauer.
[Off]
Afspiller musiknumrene med det oprindeligt overførte
lydniveau. (standardindstilling)
Bemærk
Indstillingen [Dynamic Normalizer] anvendes ikke, når der afspilles video eller FMradio.
Indstillingen [Dynamic Normalizer] anvendes ikke på lyd fra den medfølgende
højttaler*1 (SRS-NWGT014E), når [SP Output Optimizer] er indstillet til [SRSNWGT014E] ( s. 49). Du kan ikke vælge [Dynamic Normalizer], når den
medfølgende højttaler er sluttet til afspilleren, og når [SP Output Optimizer] er indstillet
til [SRS-NWGT014E].
*1Ikke alle modeller leveres med højttaler (SRS-NWGT014E).
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen [Home]: Vælg
Indholdsfortegnelse
Regulering af lydniveau [Dynamic Normalizer]
49
Afspilning af musik
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Music Settings]  [SP
Output Optimizer]  den ønskede type indstilling.
Type
Beskrivelse
[SRS-NWGT014E]
Aktiverer funktionen [SP Output Optimizer], når lyden sendes
fra den medfølgende højttaler (SRS-NWGT014E).
[Off]
Deaktiverer funktionen [SP Output Optimizer] og sender
normal lyd fra højttaleren.
Bemærk
[SP Output Optimizer] anvendes ikke på lyd fra høretelefonerne.
Du kan ikke vælge [Equalizer], [Clear Stereo] og [Dynamic Normalizer], når den
medfølgende højttaler (SRS-NWGT014E) er sluttet til afspilleren, og når [SP Output
Optimizer] er indstillet til [SRS-NWGT014E].
afspilleren er en model, der leveres uden højttaler, vises [SP Output Optimizer]
Hvis

muligvis ikke.
Indeks
*1Ikke alle modeller leveres med højttaler (SRS-NWGT014E).
Menuen
Home
Afspilleren er udstyret med funktionen Digital Linear Phase Speaker til
optimering af lydkvaliteten fra den medfølgende højttaler*1 (SRS-NWGT014E).
Funktionen Digital Linear Phase Speaker gengiver en nøjagtig lokalisering af
lyde ved at forbedre de forskellige karakteristika for frekvens, amplitude og
fase.
Når den medfølgende højttaler (SRS-NWGT014E) sluttes til afspilleren,
optimerer afspilleren lydkvaliteten fra den medfølgende højttaler ved at
indstille [SP Output Optimizer] til [SRS-NWGT014E].
Når afspilleren er en model, der leveres med højttaler (SRS-NWGT014E), er
[SP Output Optimizer] som standard indstillet til [SRS-NWGT014E], og
funktionen Digital Linear Phase Speaker er aktiveret. Hvis afspilleren er en
model, der leveres uden højttaler, er [SP Output Optimizer] som standard
indstillet til [Off], og funktionen Digital Linear Phase Speaker er deaktiveret.
Funktionen Digital Linear Phase er optimeret til brug med den medfølgende
højttaler (SRS-NWGT014E) og kan derfor have en negativ effekt på lyd fra
andre højttalere end den medfølgende højttaler (SRS-NWGT014E). Indstil [SP
Output Optimizer] til [Off], når der tilsluttes andre højttalere end den
medfølgende højttaler (SRS-NWGT014E).
Indholdsfortegnelse
Optimering af lydkvaliteten fra den medfølgende højttaler*1 (SRSNWGT014E) [SP Output Optimizer]
50
Afspilning af videoer
Afspilning af videoer
Hvis du vil afspille en video, skal du vælge
[Videos].
[Videos] for at åbne skærmen
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
[Videos]
ønskede video.
[Videos]  den
Videoafspilningsskærmen vises, og videoen afspilles.
Yderligere oplysninger om betjening af
videoafspilningsskærmen findes i afsnittet
"Videoafspilningsskærm" ( s. 51).
 Tip
Når [Display] indstilles til [On] ( s. 56), vises der detaljerede oplysninger, f.eks. titlen
på videoen, dens afspilningsikon, forløbne spilletid, osv., mens videoen afspilles.
Oplysningerne forsvinder, hvis indstillingen indstilles til [Off].
kan afspille den sidst afspillede video. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF på
Du

videolisten, og vælg derefter [Most Recent Video] i indstillingsmenuen.
Videofilerne vises i den rækkefølge, som de blev overført i (de sidste data vises øverst).
Du kan indstille JPEG-filer som miniaturer af videofiler ved at anbringe JPEG-filerne i
de tilsvarende videomapper. Når du får vist videolisten, kan du se miniaturerne (små
billeder, der vises på menuen) for videofilerne på afspilleren.
Hvis du vil have vist en miniature for en videofil, skal du oprette en JPEG-fil (160
punkter vandret × 120 punkter lodret, filtypenavn: .jpg), og give den samme navn som
den ønskede videofil. Placer den derefter i den mappe, der indeholder videofilen.
Afspilleren
understøtter videostørrelser op til 240 × 320. Yderligere oplysninger findes i

afsnittet "Specifikationer" ( s. 124).
Bemærk
Videolisterne kan indeholde op til 1.000 videofiler.
Indeks
Multivælger
 Menuen [Home]: Vælg
Indholdsfortegnelse
Afspilning af en video [Videos]
51
Afspilning af videoer
Titel på video
Indholdsfortegnelse
Videoafspilningsskærm
Menuen
Home
Funktioner på videoafspilningsskærmen
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil ()/pause ()*
Tryk på knappen .
Spol fremad ()/spol tilbage
()
Tryk på knappen /, og hold den nede.
Spol fremad ()/spol tilbage
() under pause*2
Tryk på knappen /, og hold den nede under
pause.
1
Spol lidt fremad (
tilbage ( )*3
)/spol lidt
Find starten af den aktuelle video
Tryk på knappen / under pause.
Tryk på knappen .
*1Under pause: Hvis afspilleren ikke betjenes i over 3 minutter, skifter den automatisk til standby.
*2Hastigheden til spoling fremad eller tilbage under pause afhænger af videoens længde.
*3Intervallet for spoling fremad eller tilbage under pause afhænger af videoen.
Indeks
Forløbet spilletid/samlet spilletid
Område med oplysninger
52
Afspilning af videoer
Bemærk
Menuen
Home
Når du sletter videoer fra afspilleren, skal du bruge den software, som
videoerne blev overført med, eller bruge Windows Stifinder.
Yderligere oplysninger om brug af softwaren findes i Hjælp i softwaren.
Indholdsfortegnelse
Sletning af videoer
Sletning af videoer på afspilleren kræver tilslutning til en computer.
Indeks
53
Afspilning af videoer
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Now Playing]
Åbner afspilnings- eller visningsskærmen for det aktuelt
afspillede indhold.
[Go to Recording Screen]
Åbner lydoptageskærmen ( s. 77) eller FMoptageskærmen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskærmen for den sidst modtagede radiostation
vises ( s. 66).
Finder starten af en video ( s. 51).
[Play from beginning]
[Detailed Information]
Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning, video/
lydkomprimeringsformat, filnavne, osv.
[Most Recent Video]
Starter afspilningen af den sidst afspillede video.
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
Indstillinger, der vises på videoafspilningsskærmen
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Play from beginning]
Finder starten af en video ( s. 51).
[Zoom Settings]
Indstiller zoomfunktion ( s. 54).
[Video Orientation]
Vælger videoretning ( s. 57).
[Display]
Indstiller om videooplysninger skal vises ( s. 56).
[Detailed Information]
Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning, video/
lydkomprimeringsformat, filnavne, osv.
[Brightness]
Justerer skærmens lysstyrke ( s. 89).
[Clock Display]
Viser de aktuelle tidsoplysninger ( s. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
Indeks
Indstillinger, der vises på skærmen med videolisten
Menuen
Home
Du kan åbne videoidstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR
OFF på videolisten eller på videoafspilningsskærmen. Yderligere oplysninger
om brug af indstillingsmenuen findes på  s. 14.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af videoindstillingsmenuen
54
Afspilning af videoer
Hvis du vil ændre videoindstillinger, skal du vælge
[Home] og derefter vælge [Video Settings].
[Settings] i menuen
Indholdsfortegnelse
Ændring af videoindstillinger
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
[Settings]
Multivælger
Indeks
Indstilling af zoomfunktion [Zoom Settings]
Du kan zoome ind på den aktuelt afspillede video.
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Video Settings]  [Zoom
Settings]  den ønskede type zoomindstilling.
Type
Beskrivelse
[Auto]
Videobilledet tilpasses visningsområdet med bevarelse af det
oprindelige formatforhold (standardindstilling).
Et videobillede i 16:9-format vises i hele sin vidde med sorte
bjælker øverst og nederst på skærmen (Letterbox).
Kilde i 4:3-format
Kilde i 16:9-format
Fortsættes 
55
Afspilning af videoer
Beskrivelse
[Full]
Videobilledet tilpasses det tilgængelige visningsområde med
bevarelse af formatforhold. Et videobillede vises i fuld højde med
beskæring af højre/venstre side.
Indholdsfortegnelse
Type
Menuen
Home
Indeks
Kilde i 4:3-format
Kilde i 16:9-format
Den stiplede ramme repræsenterer størrelsen af det oprindelige
videobillede.
[Off]
Videobilledet tilpasses ikke og vises i den oprindelige opløsning.
Hvis videoopløsningen er for høj, beskæres den højre og venstre
del af skærmen samt den øverste og nederste del.
Kilde i 4:3-format
Kilde i 16:9-format
Den stiplede ramme repræsenterer størrelsen af det oprindelige
videobillede.
56
Afspilning af videoer
Du kan få vist eller skjult detaljerede oplysninger om en video, f.eks. dens titel,
afspilningsikon og forløbne spilletid, osv. under en afspilning.
[Settings]  [Video Settings]  [Display]
 den ønskede type visning.
Beskrivelse
[On]
Viser titlen på videoen, afspilningsstatus eller den
forløbne tid, osv.
[Off]
Skjuler detaljerede oplysninger om den aktuelt afspillede
video og viser kun oplysningerne, når afspilleren
betjenes (standardindstilling).
Bemærk
Hvis [Video Orientation] er indstillet til [Horizontal (right)], vises titlen på videoen
ikke.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen [Home]: Vælg
Indholdsfortegnelse
Indstilling af visning for videoskærm [Display]
57
Afspilning af videoer
Du kan indstille videoretningen til [Vertical] eller [Horizontal (right)].
Funktionerne for multivælgeren ændres, afhængigt af indstillingen for [Video
Orientation].
[Settings]  [Video Settings]  [Video
Orientation]  den ønskede type videoretning.
Beskrivelse
[Vertical]
Vises med 240 × 180 pixel (standardindstilling).
Kilde i 4:3-format
[Horizontal (right)]
Kilde i 16:9-format
Vises med 320 × 240 pixel.
Kilde i 4:3-format
Kilde i 16:9-format
 Tip
Når [Display] er indstillet til [On] ( s. 56), vises der detaljerede oplysninger, f.eks.
titlen på videoen, dens afspilningsikon, forløbne spilletid, osv. Oplysningerne forsvinder,
hvis indstillingen indstilles til [Off].
Bemærk
Hvis [Video Orientation] er indstillet til [Horizontal (right)], vises titlen på videoen
ikke.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen [Home]: Vælg
Indholdsfortegnelse
Indstilling af videoretning [Video Orientation]
58
Visning af fotos
Visning af fotos
Hvis du vil have vist fotos, skal du vælge
[Photos].
[Photos] for at åbne skærmen
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
Indholdsfortegnelse
Visning af fotos [Photos]
[Photos]
Indeks
Multivælger
 Menuen [Home]: Vælg
[Photos]  den
ønskede mappe  det ønskede foto.
Fotovisningsskærmen vises.
Tryk på knappen / for at åbne det forrige eller
næste foto.
Yderligere oplysninger om betjening af
fotovisningsskærmen findes i afsnittet
"Fotovisningsskærm" ( s. 59).
Fortsættes 
59
Visning af fotos
Alle filer med filtypenavnet .jpg, der indeholder miniaturefiler af videoer, genkendes
som fotos. Alle mapper, der indeholder .jpg-filer, vises på listen over fotomapper.
over fotomapper kan indeholde op til 8.000 fotos. Fotolisterne kan indeholde op
Listen

til 8.000 fotos (samlet antal uafhængigt af mapper).
, og fotoet
Hvis størrelsen på et foto er for stor, eller hvis fotofilen er beskadiget, vises
kan ikke vises.
Hvis fotoene ikke er kompatible med DCF 2.0 (eller hvis mappe/filnavnet er for langt,
osv.), kan det tage længere tid at behandle dataene (f.eks. at åbne fotoene eller afspille
diasshows).
Fotovisningsskærm
Område med oplysninger
Funktioner på fotovisningsskærmen
Når du ændrer visningsretningen til vandret, ændrer det også retningen og
funktionerne for knappen ///.
Funktioner (ikoner på skærmen)
Handling
Afspil () et diasshow/sæt på pause
() *1
Tryk på knappen .
Åbn det næste eller forrige foto
Tryk på knappen /.
*1Når der afspilles musiknumre, mens et diasshow er sat på pause, bliver skærmen sort, hvis der
ikke udføres handlinger i over 30 sekunder. Når afspilningen af et musiknummer og et tilknyttet
diasshow sættes på pause og der ikke udføres handlinger i over 3 minutter, slukkes skærmen, og
afspilleren skifter til standby.
Indeks
Bemærk
Menuen
Home
På listen over fotomapper er det kun mapper, der indeholder fotos, der vises i alfabetisk
rækkefølge.
af musiknumre eller FM-tuningen fortsætter, selvom du søger efter fotos
Afspilningen

på listen over fotomapper eller på fotolisterne, eller selvom du har åbnet
fotovisningsskærmen.
kan få vist fotoene i en valgt mappe som et diasshow ( s. 60).
Du

Du
kan sortere fotos, der er overført til afspilleren, i mapper. Vælg afspilleren (som

[WALKMAN]) med Windows Stifinder, og træk og slip en ny mappe til mappen
[PICTURE] eller mappen [PICTURES]. Yderligere oplysninger om datahierarkiet findes
på  s. 33.
Indholdsfortegnelse
 Tip
60
Visning af fotos
Indholdsfortegnelse
Afspilning af et diasshow
Du kan få vist fotoene i en valgt mappe som et diasshow.
[Photos]
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
Multivælger
Indeks
 Menuen [Home]: Vælg
[Photos].
Listen over fotomapper vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge en fotomappe, og tryk
derefter på knappen , og hold den nede.
Diasshowet med fotoene fra den valgte mappe starter.
 Tip
Du kan starte afspilningen af et diasshow med en af følgende handlinger:
 Tryk på knappen  på fotolisten, og hold den nede.
 Tryk på knappen  på fotovisningsskærmen.
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF på listen over fotomapper eller på en fotoliste,
og vælg derefter [Begin slide show] i indstillingsmenuen.
Bemærk
Skærmen slukker ikke automatisk og skifter ikke til pauseskærm ( s. 89), når der
afspilles et diasshow.
61
Visning af fotos
Bemærk
Menuen
Home
Når du sletter fotos fra afspilleren, skal du bruge den software, som fotoene
blev overført med, eller bruge Windows Stifinder.
Yderligere oplysninger om brug af softwaren findes i Hjælp i softwaren.
Indholdsfortegnelse
Sletning af fotos
Sletning af fotos på afspilleren kræver tilslutning til en computer.
Indeks
62
Visning af fotos
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Now Playing]
Åbner afspilnings- eller visningsskærmen for det aktuelt
afspillede indhold.
[Go to Recording Screen]
Åbner lydoptageskærmen ( s. 77) eller FMoptageskærmen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskærmen for den sidst modtagede radiostation
vises ( s. 66).
Starter et diasshow ( s. 60).
[Begin slide show]
[Detailed Information]
Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning, filnavne
osv.
[Most Recent Photo]
Starter afspilningen af det sidst afspillede foto.
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
Indstillinger, der vises på fotovisningsskærmen
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Photo Orientation]
Vælger fotoretning ( s. 63).
[Display]
Indstiller om fotooplysninger skal vises ( s. 64).
[Detailed Information]
Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning, filnavne
osv.
[Slide Show Repeat]
Vælger afspilningstilstand for diasshow ( s. 64).
[Slide Show Interval]
Vælger visningsinterval for diasshow ( s. 65).
[Brightness]
Justerer skærmens lysstyrke ( s. 89).
[Clock Display]
Viser de aktuelle tidsoplysninger ( s. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
Indeks
Indstillinger, der vises på skærmen med fotomapper/fotolisten
Menuen
Home
Du kan åbne fotoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/PWR
OFF på listen over fotomapper eller på en fotoliste eller på
fotovisningsskærmen. Yderligere oplysninger om brug af indstillingsmenuen
findes på  s. 14.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af fotoindstillingsmenu
63
Visning af fotos
Hvis du vil ændre fotoindstillinger, skal du vælge
[Home] og derefter vælge [Photo Settings].
[Settings] i menuen
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
[Settings]
Fotoretning [Photo Orientation]
Du kan indstille fotoretningen til [Vertical], [Horizontal (right)] eller
[Horizontal (left)].
Funktionerne for multivælgeren ændres, afhængigt af indstillingen for [Photo
Orientation].
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Photo Settings]  [Photo
Orientation]  den ønskede type fotoretning.
Type
Beskrivelse
[Vertical]
Vises med 240 × 180 pixel (standardindstilling).
[Horizontal (right)]
[Horizontal (left)]
Vises med 320 × 240 pixel.
Indeks
Multivælger
Indholdsfortegnelse
Ændring af fotoindstillinger
64
Visning af fotos
Du kan få vist eller skjule de detaljerede oplysninger om et foto, f.eks. et ikon,
der viser afspilningsstatus osv., mens et foto vises.
[Settings]  [Photo Settings]  [Display]
 den ønskede type visning.
Beskrivelse
[On]
Viser fotoets titel, optagedato, afspilningsstatus,
fotonummer, osv.
[Off]
Skjuler oplysningerne for det aktuelle foto
(standardindstilling).
Bemærk
Hvis [Photo Orientation] indstilles til [Horizontal (right)] eller [Horizontal (left)]
( s. 63), vises fotoets titel ikke, selvom du har indstillet [Display] til [On].
Indstilling af afspilningstilstand for diasshow [Slide Show Repeat]
Du kan gentage visningen af fotos i et diasshow.
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Photo Settings]  [Slide
Show Repeat]  den ønskede type indstilling.
Type
Beskrivelse
[On]
Viser fotos i en fotomappe kontinuerligt og gentager
afspilningen.
[Off ]
Viser fotos i en fotomappe kontinuerligt til og med det
sidste foto. Derefter vises det første foto, og afspilningen
sættes på pause (standardindstilling).
Bemærk
Skærmen slukker ikke automatisk og skifter ikke til pauseskærm ( s. 89), når der
afspilles et diasshow.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen [Home]: Vælg
Indholdsfortegnelse
Indstilling af visning for fotoskærm [Display]
65
Visning af fotos
Du kan angive, hvor længe hvert foto skal vises.
 Menuen [Home]: Vælg
Beskrivelse
[Short]
Fotoene vises med kort visningsinterval.
[Normal]
Fotoene vises med standard visningsinterval
(standardindstilling).
[Long]
Fotoene vises med langt visningsinterval.
Bemærk
Det kan tage nogen tid at få vist et stort foto.
Indeks
Type
Menuen
Home
[Settings]  [Photo Settings]  [Slide
Show Interval]  den ønskede type interval.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af visningsinterval for et diasshow [Slide Show Interval]
66
Brug af og optagelse med FM-radioen
Brug af og optagelse med FM-radioen
Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du vælge
for at åbne skærmen [FM Radio].
[FM Radio] i menuen [Home]
Menuen
Home
[FM Radio]
Indeks
Knappen BACK/
HOME
Knappen OPTION/
PWR OFF
Multivælger
Bemærk
Høretelefonernes ledning fungerer som antenne, så den skal rettes så meget ud som
muligt.
 Menuen [Home]: Vælg
FM-radioskærmen vises.
[FM Radio].
 Tryk på knappen / for at vælge den ønskede
Indholdsfortegnelse
Brug af FM-radioen
Frekvens
frekvens, eller tryk på knappen / for at
vælge den ønskede gemte station.
Yderligere oplysninger om betjening af FMradioskærmen findes i afsnittet "FM-radioskærm"
( s. 67).
Gemt station
Bemærk
Du kan kun vælge en gemt station, hvis stationen rent faktisk er gemt. Gem stationerne
med [Auto Preset] ( s. 68), eller indstil stationerne manuelt ( s. 69).
67
Brug af og optagelse med FM-radioen
Indholdsfortegnelse
FM-radioskærm
Frekvens
Menuen
Home
Gemt station
Indeks
Bemærk
Skærmen kan se anderledes ud, afhængigt af det land/område, hvor du har købt
afspilleren.
Funktioner på FM-radioskærmen
Funktion
Handling
Tryk på knappen /.
Vælg den forrige/næste frekvens
Vælg den forrige/næste station, der modtages* Tryk på knappen /, og hold den
nede.
1
Vælg den forrige/næste gemte station*2
Tryk på knappen /.
Sæt FM-tuning på pause/genoptag tuning
Tryk på knappen .
*1Hvis følsomheden er for høj, skal du ændre indstillingen [Scan Sensitivity] ( s. 76) til [Low].
*2Du kan kun vælge en gemt station, hvis stationen rent faktisk er gemt. Du kan gemme stationer
med [Auto Preset] ( s. 68).
68
Brug af og optagelse med FM-radioen
Du kan gemme (op til 30) radiostationer i området automatisk ved at vælge
[Auto Preset]. Vi anbefaler, at du gemmer radiostationerne med [Auto Preset],
første gang du bruger FM-radioen, eller hvis du flytter til et andet område.
Indstillingsmenuen vises.
Radiostationerne gemmes i deres frekvensrækkefølge (lav til høj).
[Auto Preset completed.] vises, når tuningen er udført, og den første gemte
station kan bruges.
Vælg [No] for at annullere automatisk tuning.
 Tip
Hvis afspilleren modtager for mange uønskede radiostationer på grund af for høj
følsomhed, skal du ændre indstillingen [Scan Sensitivity] ( s. 76) til [Low].
Bemærk
Brug af [Auto Preset] sletter radiostationer, der allerede er gemt.
Indeks
 Vælg [Auto Preset]  [Yes].
Menuen
Home
 Gå til FM-radioskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Indholdsfortegnelse
Automatisk tuning af radiostationer [Auto Preset]
69
Brug af og optagelse med FM-radioen
Radiostationer, der ikke registreres af [Auto Preset], kan gemmes manuelt
( s. 68).
 Tryk på knappen , og hold den nede.
 Tip
Du kan gemme op til 30 stationer.
Bemærk
Kanalerne gemmes i rækkefølgen fra den laveste til den højeste frekvens.
Sletning af gemte radiostationer
 Gå til FM-radioskærmen, og vælg den gemte station, der skal
slettes.
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
 Vælg [Delete from Preset].
Den gemte radiostation slettes, og der vises en meddelelse.
Indeks
Den frekvens, som du valgte i trin  gemmes, og det tildelte nummer på
den gemte station vises under frekvensen.
Menuen
Home
 Gå til FM-radioskærmen, og vælg den ønskede frekvens.
Indholdsfortegnelse
Manuel tuning af radiostationer
70
Brug af og optagelse med FM-radioen
[FM Radio]
Multivælger
Bemærk
Hvis indstillingen [Set Date-Time] er unøjagtig, er mappens dato muligvis ikke korrekt.
Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, før du optager FMradioprogrammer ( s. 20, 90).
 Gå til FM-radioskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
Du kan ikke vælge [Record], hvis du trykker på knappen OPTION/PWR
OFF på FM-radioskærmen, mens en optagelse er sat på pause.
 Vælg [Record].
FM-optageskærmen vises, og afspilleren skifter til optagestandby.
 Tryk på knappen .
Optagelsen begynder. Under optagelsen af et FM-radioprogram kan du
lytte til det aktuelle program via høretelefonerne.
Tryk på knappen  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen
igen for at genoptage optagelsen.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/
HOME
Knappen OPTION/
PWR OFF
Menuen
Home
Du kan optage FM-radioprogrammer på afspilleren. FM-radioprogrammer
optages i MP3-format.
Forud for optagelsen skal du tilslutte høretelefonerne og kontrollere, at FMprogrammet kan høres, og at modtagelsen er god.
Indholdsfortegnelse
Optagelse med FM-radio
71
Brug af og optagelse med FM-radioen
Optagelsen gemmes med filnavnet "FM-xxxx-num-ttmm*1" i mappen
[Record] – [FM] – [åååå-mm-dd*2].
Indeks
FM-optageskærm
Mappenavn
Filnavn
Resterende tid
Den tilgængelige resterende tid ændres ikke, hvis den
resterende tid er over 99 timer.
Forløbet tid
 (under optagelse),
 (mens en optagelse er sat på pause)
Menuen
Home
*1Filnavnene tildeles automatisk som "FM-xxxx-num-ttmm" (FM – frekvens –
serienummer – timer og minutter).
*2Mappenavnene tildeles automatisk som "åååå-mm-dd" (år – måned – dag). Hvis der
findes flere mapper med samme oprettelsesdato, tilføjes der et mappenummer (2 til 999)
efter "dd" i mappenavnet.
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen BACK/HOME for at stoppe optagelsen.
Codec/bithastighed
 Tip
Optagelse på steder med dårlig modtagelse kan resultere i støj. Optag på steder, hvor der
er god modtagelse.
kan vælge optagekvaliteten (bithastigheden) ( s. 83).
Du

Hvis
du vil optage til en ny mappe, skal du stoppe en eventuel optagelse og trykke på

knappen OPTION/PWR OFF på FM-optageskærmen og derefter vælge [Create New
Folder] i indstillingsmenuen. Næste gang du optager et FM-radioprogram, gemmes
optagelsen i den nye mappe. Der kan ikke oprettes flere mapper, når mappenummeret
efter "dd" når 999.
Bemærk
Hvis du omdøber filer i mappen [Record] og [FM] på computeren, eller lægger filer, der
er blevet importeret til computeren, tilbage i mappen [Record] og [FM], kan du muligvis
ikke afspille dem på afspilleren.
Afspilleren kan indeholde op til 4.000 filer med FM-radioprogrammer.
Det maksimale nummer for "num" (filnavnets serienummer) er 999. Hvis nummeret
overskrider 999, skal du oprette en ny mappe.
72
Brug af og optagelse med FM-radioen
Hvis du vil afspille optagede FM-radioprogrammer, skal du vælge [Music]
for at åbne skærmen [Music]. Du kan åbne mappelisten i mappen [FM].
Indholdsfortegnelse
Afspilning af optagede FM-radioprogrammer
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
[Music]
Indeks
Multivælger
 Menuen [Home]: Vælg
[Music]  [FM Recording]  den ønskede
mappe  det ønskede optagede FM-radioprogram.
Musikafspilningsskærmen vises, og det optagede FM-radioprogram
afspilles.
Yderligere oplysninger om betjening af musikafspilningsskærmen findes
i afsnittet "Musikafspilningsskærm" ( s. 36).
 Tip
Du kan også afspille optagede FM-radioprogrammer fra den indstillingsmenu, der vises
på FM-radio- eller FM-optageskærmen. Gå til FM-radio- eller FM-optageskærmen, tryk
på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg derefter [Play Recorded Data]  den ønskede
mappe  det ønskede optagede FM-radioprogram.
Musikafspilningsskærm for FM-radiooptagelser
Filnavn
Mappenavn
Codec
Bithastighed
73
Brug af og optagelse med FM-radioen
Du kan slette optagede FM-radioprogrammer på afspilleren.
[Music]
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
Indholdsfortegnelse
Sletning af optagede FM-radioprogrammer
Knappen OPTION/
PWR OFF
 Menuen [Home]: Vælg
[Music]  [FM Recording]  den ønskede
mappe.
Der vises en liste over filer i mappen [FM].
 Tryk på knappen /// for at vælge det optagede FM-
radioprogram, der skal slettes, og tryk derefter på knappen
OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
 Vælg [Delete This Song]  [Yes].
Det valgte FM-radioprogram slettes.
Vælg [No] for at annullere en sletning.
Bemærk
Du kan ikke slette FM-radiooptagelser under afspilning af musiknumre.
Når et musiknummer er blevet afspillet, før de optagede FM-radioprogram slettes, slettes
oplysningerne om genoptagelse af det sidst afspillede musiknummer samtidig med, at de
optagede FM-radioprogrammer slettes.
Indeks
Multivælger
74
Brug af og optagelse med FM-radioen
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Record]
Viser FM-optageskærmen ( s. 70).
[Play Recorded Data]
Viser skærmen med mappelister, der ligger i mappen
[FM] under mappen [Record] ( s. 72)
[Save to Preset ]
[Delete from Preset]
Gemmer de aktuelt indstillede radiostationer
( s. 69).
Sletter en radiostation fra en gemt station ( s. 69).
[Auto Preset]
Indstiller radiostationerne automatisk ( s. 68).
[Scan Sensitivity]
Justerer radiomodtagelsens følsomhed ( s. 76).
[Mono/Auto]
Skifter mellem mono og stereo ( s. 76).
[Clock Display]
Viser de aktuelle tidsoplysninger ( s. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
Indstillinger, der vises på FM-optageskærmen
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Create New Folder]
Føjer en ny mappe til mappen [FM] under mappen
[Record].
[Play Recorded Data]
Viser skærmen med mappelister, der ligger i mappen
[FM] under mappen [Record] ( s. 72).
[Bit Rate Settings]
Vælger optagekvalitet ( s. 83).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
Fortsættes 
Indeks
Indstillinger, der vises på FM-radioskærmen
Menuen
Home
Du kan åbne FM-radioindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på FM-radioskærmen eller på FM-optageskærmen. Du kan også
åbne FM-radioindstillingsmenuen fra mappe/fillisten over optagede FMradioprogrammer eller fra musikafspilningsskærmen med optagede FMradioprogrammer. Yderligere oplysninger om brug af indstillingsmenuen
findes på  s. 14.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af FM-radioindstillingsmenuen
75
Brug af og optagelse med FM-radioen
[Now Playing]
Viser afspilnings- eller visningsskærm for det
materiale, der aktuelt afspilles.
[Go to Recording Screen]
Åbner lydoptageskærmen ( s. 77) eller FMoptageskærmen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskærmen for den sidst modtagede
radiostation vises ( s. 66).
[Detailed Information]*1
Viser detaljerede oplysninger om en FMradiooptagelse, f.eks. spilletid, lydformat, bithastighed
og filnavn ( s. 44).
[Delete This Song]*1
Sletter en lydoptagelse eller FM-radiooptagelse
( s. 73, 80).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
*1Denne indstilling vises kun, når skærmen med fillisten vises.
Indstillinger, der vises på musikafspilningsskærmen for optagede FMradioprogrammer
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Play Mode]
Vælger afspilningstilstand ( s. 45).
[Equalizer]
Tilpasser lydkvalitet ( s. 46).
[SP Output Optimizer]
Optimerer lydkvaliteten fra den medfølgende højttaler
(gælder kun, hvis afspilleren er en model, der leveres
med højttaler (SRS-NWGT014E)) ( s. 49).
[Cover Art]
Viser et cover ( s. 44).
[Detailed Information]
Viser detaljerede oplysninger om en FMradiooptagelse, f.eks. spilletid, lydformat, bithastighed
og filnavn ( s. 44).
[Add to Wishlist/Remove from
Wishlist]
Føjer musiknummeret til ønskelisten for at købe
nummeret hos den relevante softwaretjeneste/fjerner
musiknummeret fra ønskelisten.
[Alarm]
Indstiller alarm ( s. 85).
[Sleep Timer]
Indstiller sleeptimer ( s. 86).
[Clock Display]
Viser de aktuelle tidsoplysninger ( s. 20, 90).
Indeks
Beskrivelse og sidehenvisning
Menuen
Home
Indstilling
Indholdsfortegnelse
Indstillinger, der vises på skærmen med mappe/fillister over optagede FMradioprogrammer
76
Brug af og optagelse med FM-radioen
Hvis du vil ændre FM-radioindstillinger, skal du vælge
[Home] og derefter vælge [FM Radio Settings].
[Settings] i menuen
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
[Settings]
Indstilling af modtagelse [Scan Sensitivity]
Når du vælger stationer med [Auto Preset] ( s. 68) eller knappen /, kan
det ske, at FM-modtageren modtager uønskede sendestationer på grund af for
høj følsomhed. I dette tilfælde skal du indstille modtagelsen til [Low].
Standardindstillingen er [High].
 Menuen [Home]: Vælg
Sensitivity]  [Low].
[Settings]  [FM Radio Settings]  [Scan
Hvis du vil gendanne standardindstillingen for modtagefølsomheden,
skal du vælge [High].
Indstilling af mono/stereo [Mono/Auto]
Hvis der forekommer støj under FM-modtagelsen, skal modtageren indstilles
til [Mono] for at optage i mono. Hvis du indstiller den til [Auto], vælges mono/
stereomodtagelse automatisk, afhængigt af modtageforholdene.
Standardindstillingen er [Auto].
 Menuen [Home]: Vælg
[Mono/Auto]  [Mono].
[Settings]  [FM Radio Settings] 
Hvis du vil skifte til automatisk valg, skal du vælge [Auto].
Indeks
Multivælger
Indholdsfortegnelse
Ændring af FM-radioindstillinger
77
Optagelse/afspilning af tale
Optagelse/afspilning af tale
Indholdsfortegnelse
Lydoptagelse
Du kan optage lyd med afspillerens indbyggede mikrofon og afspille
lydoptagelserne. Filerne optages i MP3-format.
Knappen BACK/
HOME
Indeks
Multivælger
Menuen
Home
[Voice Recording]
Mikrofon
Bemærk
Hvis indstillingen [Set Date-Time] er unøjagtig, er mappens dato muligvis ikke korrekt.
Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, før du optager ( s. 20, 90).
Du kan ikke afspille lyd via høretelefonerne under en optagelse.
 Menuen [Home]: Vælg [Voice Recording].
Lydoptageskærmen vises, og afspilleren skifter til optagestandby.
 Tryk på knappen .
Optagelsen begynder.
Tryk på knappen  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen
igen for at genoptage optagelsen.
Fortsættes 
78
Optagelse/afspilning af tale
Optagelsen gemmes med filnavnet "VR-num-ttmm*1" i mappen [Record]
– [Voice] – [åååå-mm-dd*2].
Indeks
Lydoptageskærm
Mappenavn
Filnavn
Resterende tid
Den tilgængelige resterende tid ændres ikke, hvis
den resterende tid er over 99 timer.
Forløbet tid
 (under optagelse),
 (mens en optagelse er sat på pause)
Menuen
Home
*1Filnavnene tildeles automatisk som "VR-num-ttmm" (VR – serienummer – timer og
minutter).
*2Mappenavnene tildeles automatisk som "åååå-mm-dd" (år – måned – dag). Hvis der findes
flere mapper med samme oprettelsesdato, tilføjes der et mappenummer (2 til 999) efter
"dd" i mappenavnet.
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen BACK/HOME for at stoppe optagelsen.
Codec/bithastighed
 Tip
Du kan vælge optagekvaliteten (bithastigheden) ( s. 83).
Hvis du vil optage til en ny mappe, skal du stoppe en eventuel optagelse og trykke på
knappen OPTION/PWR OFF på lydoptageskærmen og derefter vælge [Create New
Folder] i indstillingsmenuen. Den næste optagelse gemmes i den nye mappe. Der kan
ikke oprettes flere mapper, når mappenummeret efter "dd" når 999.
Bemærk
Hvis du omdøber filer i mappen [Record] og [Voice] på computeren, eller lægger filer,
der er blevet importeret til computeren, tilbage i mappen [Record] og [Voice], kan du
muligvis ikke afspille dem på afspilleren.
Afspilleren kan indeholde op til 4.000 lydoptagelser.
Det maksimale nummer for "num" (filnavnets serienummer) er 999. Hvis nummeret
overskrider 999, skal du oprette en ny mappe.
79
Optagelse/afspilning af tale
Hvis du vil afspille lydoptagelser, skal du vælge [Music] for at åbne skærmen
[Music]. Du kan åbne mappelisten i mappen [Voice].
Indholdsfortegnelse
Afspilning af lydoptagelser
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
[Music]
Indeks
Multivælger
 Menuen [Home]: Vælg
[Music]  [Voice Recording]  den
ønskede mappe  den ønskede lydoptagelse.
Musikafspilningsskærmen vises, og lydoptagelsen afspilles.
Yderligere oplysninger om betjening af musikafspilningsskærmen findes
i afsnittet "Musikafspilningsskærm" ( s. 36).
 Tip
Du kan også afspille lydoptagelser fra den indstillingsmenu, der vises på
lydoptageskærmen. Gå til lydoptageskærmen, tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og
vælg derefter [Play Recorded Data]  den ønskede mappe  den ønskede lydoptagelse.
Musikafspilningsskærm for lydoptagelse
Filnavn
Mappenavn
Codec
Bithastighed
80
Optagelse/afspilning af tale
Indholdsfortegnelse
Sletning af lydoptagelser
Du kan slette lydoptagelser på afspilleren.
[Music]
 Menuen [Home]: Vælg
[Music]  [Voice Recording]  den
ønskede mappe.
Der vises en liste over filer i mappen [Voice].
 Tryk på knappen /// for at vælge den lydoptagelse, der skal
slettes, og tryk derefter på knappen OPTION/PWR OFF.
Indstillingsmenuen vises.
 Vælg [Delete This Song]  [Yes].
Den valgte lydoptagelse slettes.
Vælg [No] for at annullere en sletning.
Bemærk
Du kan ikke slette en lydoptagelse under afspilning af et musiknummer.
Oplysningerne om genoptagelse af det sidst afspillede musiknummer slettes samtidig
med, at lydoptagelsen slettes.
Indeks
Multivælger
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
Knappen
OPTION/PWR OFF
81
Optagelse/afspilning af tale
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Create New Folder]
Føjer en ny mappe til mappen [Voice] under mappen
[Record].
[Play Recorded Data]
Viser skærmen med mappelister, der ligger i mappen
[Voice] under mappen [Record] ( s. 79).
[Bit Rate Settings]
Vælger optagekvalitet ( s. 83).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
Indstillinger, der vises på skærmen med mappe/fillister over lydoptagelser
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Now Playing]
Viser afspilnings- eller visningsskærm for det materiale,
der aktuelt afspilles.
[Go to Recording Screen]
Åbner lydoptageskærmen ( s. 77) eller FMoptageskærmen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskærmen for den sidst modtagede radiostation
vises ( s. 66).
[Detailed Information]*1
Viser detaljerede oplysninger om en lydoptagelse, f.eks.
spilletid, lydformat, bithastighed og filnavn ( s. 44).
[Delete This Song]*1
Sletter en lydoptagelse eller FM-radiooptagelse
( s. 73, 80).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikafspilningsskærmen for det sidst afspillede
musiknummer.
*1Denne indstilling vises kun, når skærmen med fillisten vises.
Fortsættes 
Indeks
Indstillinger, der vises på skærmen med mappe/fillister over lydoptagelser
Menuen
Home
Du kan åbne en indstillingsmenu for lydoptagelse ved at trykke på knappen
OPTION/PWR OFF på lydoptageskærmen. Du kan også åbne
indstillingsmenuen for lydoptagelser fra mappe/fillisten over lydoptagelser eller
fra musikafspilningsskærmen for lydoptagelser. Yderligere oplysninger om
brug af indstillingsmenuen findes på  s. 14.
Indstillingerne i indstillingsmenuen afhænger af den skærm, som indstillingen
åbnes fra. Yderligere oplysninger om indstillinger og brug findes på de angivne
sider.
Indholdsfortegnelse
Brug af indstillingsmenu for lydoptagelser
82
Optagelse/afspilning af tale
Indstilling
Beskrivelse og sidehenvisning
[Play Mode]
Vælger afspilningstilstand ( s. 45).
[Equalizer]
Tilpasser lydkvalitet ( s. 46).
[SP Output Optimizer]
Optimerer lydkvaliteten fra den medfølgende højttaler
(gælder kun, hvis afspilleren er en model, der leveres
med højttaler (SRS-NWGT014E)) ( s. 49).
Viser et cover ( s. 44).
Menuen
Home
Viser detaljerede oplysninger om en lydoptagelse, f.eks.
spilletid, lydformat, bithastighed og filnavn ( s. 44).
Indeks
Indholdsfortegnelse
Indstillinger, der vises på musikafspilningsskærmen for lydoptagelser
[Cover Art]
[Detailed Information]
[Add to Wishlist/Remove from Tilføjer sangen på ønskelisten, så den kan købes fra den
Wishlist]
relevante softwaretjeneste./Fjerner sangen fra
ønskelisten.
[Alarm]
Indstiller alarm ( s. 85).
[Sleep Timer]
Indstiller sleeptimer ( s. 86).
[Clock Display]
Viser de aktuelle tidsoplysninger ( s. 20, 90).
83
Optagelse/afspilning af tale
Hvis du vil ændre optageindstillinger, skal du vælge
[Home] og derefter vælge [Recording Settings].
[Settings] i menuen
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
[Settings ]
Valg af niveau for optagekvalitet [Bit Rate Settings]
Du kan vælge mellem følgende niveauer for optagekvaliteten: [MP3 160kbps],
[MP3 128kbps] eller [MP3 96kbps]. Jo højere niveau, jo mere hukommelse skal
afspilleren bruge til lydoptagelsen. Standardindstillingen er [MP3 128kbps].
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Recording Settings]  [Bit
Rate Settings]  [MP3 160kbps], [MP3 128kbps]
(standardindstilling) eller [MP3 96kbps].
Indeks
Multivælger
Indholdsfortegnelse
Ændring af optageindstillinger
84
Brug af timer
Brug af timer
Knappen
OPTION/PWR OFF
[Music ]
Multivælger
Bemærk
Hvis indstillingen [Set Date-Time] er unøjagtig, kan timerindstillingerne ikke angives
korrekt. Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, før du indstiller timeren
( s. 20, 90).
Indeks
Knappen BACK/
HOME
Menuen
Home
Du kan indstille timeren til at afspille musiknumre på et bestemt tidspunkt
(Alarm). Du kan også angive, hvor lang tid der skal gå, før afspilleren
automatisk skifter til standby (Sleep Timer).
Du kan ikke både indstille alarm og sleeptimer.
Timeren kan indstilles på musikafspilningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af timer
85
Brug af timer
Du kan indstille timeren til at afspille musiknumre på et bestemt tidspunkt
som en alarm.
ønskede musiknummer.
[Music]  den ønskede søgemetode  det
Menuen
Home
 Menuen [Home]: Vælg
Indholdsfortegnelse
Indstilling af alarm [Alarm]
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
 Vælg [Alarm].
 Tryk på knappen / for at vælge timer, og tryk derefter på
knappen / for at ændre værdien.
 Som i trin , dog skal du vælge minutter.
 Tryk på knappen  for at bekræfte.
Afspilleren stopper automatisk afspilningen af musiknumre, og afspilleren
slukkes automatisk.
Afspilleren afspiller automatisk det sidst afspillede musiknummer på det
valgte tidspunkt.
Sådan annulleres en alarm
Tryk på en vilkårlig knap efter indstilling af alarmen for at tænde afspilleren.
Når [Alarm is now set. Cancel?] vises, skal du vælge [Yes].
Hvis du vælger [No], annulleres alarmen ikke, og afspilleren slukker
automatisk.
Bemærk
Alarmen aktiveres ikke, hvis afspilleren er sluttet til en computer. Fjern USB-kablet, før
du indstiller timeren.
Alarmen aktiveres på det indstillede tidspunkt, selvom der ikke findes oplysninger om
genoptagelse af det sidst afspillede musiknummer, eller selvom det sidst afspillede
musiknummer slettes.
Indeks
Indstillingsmenuen vises.
86
Brug af timer
Du kan angive, hvor lang tid der skal gå, før afspilleren automatisk skifter til
standby (Sleep Timer).
OFF.
Indstillingsmenuen vises.
Indstilling
Beskrivelse
[30 Min]
Afspilleren slukkes efter 30 minutter.
[60 Min]
Afspilleren slukkes efter 60 minutter.
[90 Min]
Afspilleren slukkes efter 90 minutter.
[120 Min]
Afspilleren slukkes efter 120 minutter.
 Tip
Når du har indstillet sleeptimer, vises
musikafspilningsskærmen.
i området med oplysninger på
Sådan annulleres sleeptimer
Når du har indstillet sleeptimer, skal du trykke på knappen BACK/HOME,
eller gå til musikafspilningsskærmen og trykke på knappen BACK/HOME og
holde den nede eller trykke på knappen OPTION/PWR OFF.
Når [Sleep timer is now set. Cancel?] vises, skal du vælge [Yes].
Hvis du vælger [No], annulleres sleeptimeren ikke, og
musikafspilningsskærmen vises.
Bemærk
Sleeptimeren aktiveres ikke, hvis afspilleren er sluttet til en computer.
Sleeptimeren annulleres, hvis du efter indstilling af sleeptimeren slukker afspilleren ved
at trykke på knappen OPTION/PWR OFF og holde den nede og derefter tænder
afspilleren igen.
Indeks
 Vælg [Sleep Timer]  den ønskede sleeptimer-indstilling.
Menuen
Home
 Gå til musikafspilningsskærmen, og tryk på knappen OPTION/PWR
Indholdsfortegnelse
Indstilling af sleeptimer [Sleep Timer]
87
Fællesindstillinger
Fællesindstillinger
Hvis du vil ændre afspillerens fællesindstillinger, skal du vælge
menuen [Home] og derefter vælge [Common Settings].
[Settings] i
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
[Settings]
Visning af oplysninger om afspilleren [Unit Information]
Oplysninger, f.eks. modelnavn, firmwareversion, osv., vises.
 Menuen [Home]: Vælg
Information].
[Settings]  [Common Settings]  [Unit
Element
Beskrivelse
[Model:]
Viser afspillerens modelnavn.
[Firmware:]
Viser versionsoplysninger for afspillerens firmware.
[Total songs:]
Viser det samlede antal musiknumre på afspilleren.
[Total videos:]
Viser det samlede antal videoer på afspilleren.
[Total photos:]
Viser det samlede antal fotos på afspilleren.
[WM-PORT:]
Viser versionsoplysninger for WM-PORT.
Indeks
Multivælger
Indholdsfortegnelse
Ændring af fællesindstillinger
88
Fællesindstillinger
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [AVLS
(Volume Limit)]  den ønskede type indstilling.
Beskrivelse
[On]
Lydstyrken holdes på et moderat niveau.
[Off]
Lyden afspilles ved den oprindelige lydstyrke
(standardindstilling).
Deaktivering af betjeningslyde [Beep Settings]
Du kan aktivere eller deaktivere afspillerens betjeningslyde.
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [Beep
Settings]  den ønskede type indstilling.
Type
Beskrivelse
[On]
Der høres betjeningslyde (standardindstilling).
[Off]
Der høres ingen betjeningslyde.
Indeks
Type
Menuen
Home
Du kan bruge [AVLS (Volume Limit)] (Automatic Volume Limiter System) til
at begrænse den højest tilladelige lydstyrke for at undgå høreskader eller
forstyrrelser. [AVLS (Volume Limit)] gør det muligt at afspille musik ved en
behagelig lydstyrke.
Indholdsfortegnelse
Begrænsning af lydstyrke [AVLS (Volume Limit)]
89
Fællesindstillinger
Du kan indstille pauseskærmen til [Clock] eller [Blank], så den aktiveres, når
der ikke er udført handlinger i over 30 sekunder under afspilning af et
musiknummer eller under FM-modtagelse.
[Settings]  [Common Settings] 
[Screensaver]  [Type]  den ønskede type indstilling.
Beskrivelse
[Clock]
Der vises et ur som pauseskærm, når der ikke er udført
handlinger i over 30 sekunder.
[Blank]
Skærmen slukkes, når der ikke er udført handlinger i
over 30 sekunder (standardindstilling).
Justering af skærmens lysstyrke [Brightness]
Du kan indstille skærmens lysstyrke til ét af 5 niveauer.
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Common Settings] 
[Brightness]  den ønskede type indstilling.
Type
Beskrivelse
[1] til [5]
Jo højere tal, jo lysere skærm. Standardindstillingen er
[3].
 Tip
Hvis du indstiller skærmens lysstyrke til et lavt niveau, holder batteriet længere
( s. 94).
Bemærk
Når afspilleren tilsluttes via USB-kablet, kan det ske, at skærmens lysstyrke justeres til et
lavere niveau, uanset indstillingen.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen [Home]: Vælg
Indholdsfortegnelse
Indstilling af pauseskærm [Screensaver]
90
Fællesindstillinger
Du kan indstille dato og klokkeslæt.
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [Set
 Tryk på knappen / for at vælge år, og tryk derefter på knappen
Menuen
Home
Date-Time].
Indholdsfortegnelse
Indstilling af de aktuelle tidsoplysninger [Set Date-Time]
/ for at ændre årstallet.
minutter.
 Tryk på knappen  for at bekræfte.
 Tip
Hvis du vil have vist det aktuelle klokkeslæt, skal du trykke på knappen OPTION/PWR
OFF på musikafspilningsskærmen og vælge [Clock Display] i indstillingsmenuen.
Du kan vælge mellem følgende datoformater: [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] og
[DD/MM/YYYY]. Du kan også vælge tidsformatet [12-hour] eller [24-hour ]. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Indstilling af datoformat [Date Display Format]" ( s. 91)
eller "Indstilling af tidsformat [Time Display Format]" ( s. 91).
Bemærk
Du mister muligvis indstillingerne for dato og klokkeslæt, hvis batteriet løber tør for
strøm, fordi afspilleren f.eks. ikke er blevet brugt i lang tid; "-" vises i stedet for den
aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
kan vinde eller miste op til 60 sekunder pr. måned. I dette tilfælde skal uret
Uret

indstilles igen.
Indeks
 Udfør trin , og juster indstillingerne for måned, dato, timer og
91
Fællesindstillinger
Du kan vælge et af følgende datoformater til visning af den aktuelle dato
( s. 90): [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] eller [DD/MM/YYYY].
[Settings]  [Common Settings]  [Date
Display Format]  den ønskede type format.
Beskrivelse
[YYYY/MM/DD]
Viser datoen som år/måned/dag.
[MM/DD/YYYY]
Viser datoen som måned/dag/år.
[DD/MM/YYYY]
Viser datoen som dag/måned/år.
Indstilling af tidsformat [Time Display Format]
Du kan vælge et af følgende formater til visning af det aktuelle klokkeslæt
( s. 90): [12-hour] eller [24-hour].
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [Time
Display Format]  den ønskede type format.
Type
Beskrivelse
[12-hour]
Viser det aktuelle klokkeslæt i 12-timers format.
[24-hour]
Viser det aktuelle klokkeslæt i 24-timers format.
Indeks
Type
Menuen
Home
 Menuen [Home]: Vælg
Indholdsfortegnelse
Indstilling af datoformat [Date Display Format]
92
Fællesindstillinger
Du kan gendanne afspillerens standardindstillinger. Nulstillingen af afspilleren
sletter ikke data som musik, videoer og fotos.
Denne funktion er kun tilgængelig, når afspilleren er sat på pause.
 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Common Settings]  [Reset
[Restored factory settings.] vises.
Hvis du vil annullere handlingen, skal du vælge [No] for bekræftelsen.
Formatering af hukommelse [Format]
Du kan formatere afspillerens indbyggede flashhukommelse.
Bemærk
Hvis hukommelsen formateres, slettes alle data (musiknumre, videoer, fotos, osv.,
herunder dataeksempler, som afspilleren blev leveret med). Sørg for at kontrollere
dataene i hukommelsen, før du udfører en formatering, og eksporter eventuelle vigtige
data til computerens harddisk.
indbyggede flashhukommelse må ikke formateres (initialiseres) med
Afspillerens

Windows Stifinder. Hvis du har formateret den med Windows Stifinder, skal
formateringen gentages med afspilleren.
funktion er kun tilgængelig, når afspilleren er sat på pause.
Denne

 Menuen [Home]: Vælg
[Settings]  [Common Settings] 
[Format].
[All data including songs will be deleted. Proceed?] vises.
 Vælg [Yes].
[All data will be deleted. Proceed?] vises.
Hvis du vil annullere handlingen, skal du vælge [No].
 Vælg [Yes].
[Memory formatted.] vises efter udført formatering.
Hvis du vil annullere handlingen, skal du vælge [No].
Indeks
all Settings]  [Yes].
Menuen
Home
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Gendannelse af standardindstillingerne [Reset all Settings]
93
Fællesindstillinger
Indholdsfortegnelse
Valg af skærmsprog [Language Settings]
Du kan vælge mellem forskellige sprog til menuer og meddelelser.
Menuen
Home
Knappen BACK/
HOME
Multivælger
[Settings]
Indeks
 Menuen [Home]: Vælg
ønskede sprog.
[Settings] [Language Settings]  det
Sprog
Meddelelser og menuer skal vises på følgende sprog
[Deutsch]
Tysk
[English]
Engelsk
[Español]
Spansk
[Français]
Fransk
[Italiano]
Italiensk
[Português]
Portugisisk
[Русский]
Russisk
[
Koreansk
]
[
]
Forenklet kinesisk
[
]
Traditionel kinesisk
94
Nyttige oplysninger
Nyttige oplysninger
Indstillinger til forlængelse af batteriets brugstid
Du kan spare på batteriet ved at ændre standardindstillingerne til indstillinger i
kolonnen "Indstilling, der forlænger batteriets brugstid". Yderligere oplysninger
om batteriets brugstid med en indstilling, der forlænger batteriets brugstid,
findes i afsnittet "Batteriets brugstid (kontinuerlig afspilning)" ( s. 128).
Indstillinger for
skærm
Indstillinger for
lydeffekt*3
Indstilling for
højttaleroutput
Indstilling
Standardindstilling Indstilling, der forlænger
batteriets brugstid
[Brightness]*1 ( s. 89)
[3]
[3]
[Type] under [Screensaver]*2
( s. 89)
[Blank]
[Blank]
[Equalizer] ( s. 46)
[None]
[None]
[Clear Stereo] ( s. 47)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]
( s. 48)
[Off]
[Off]
[SP Output Optimizer]*4
( s. 49)
[SRS[Off]
NWGT014E]*5
*1Når [Brightness] indstilles til [5], kan batteriets brugstid reduceres med ca. 50 %.
*2Når [Type] i [Screensaver] indstilles til [Clock], kan batteriets brugstid reduceres med ca. 20 %.
*3Når [Equalizer] indstilles til [Custom 1], når [Clear Stereo] indstilles til [On], og når [Dynamic
Normalizer] indstilles til [On], kan batteriets brugstid reduceres med ca. 50 %.
*4Hvis afspilleren er en model, der leveres uden højttaler, vises [SP Output Optimizer] muligvis
ikke.
*5Når afspilleren er en model, der leveres med højttaler (SRS-NWGT014E), er
[SP Output Optimizer] som standard indstillet til [SRS-NWGT014E]. Når afspilleren er en model,
der leveres uden højttaler, er [SP Output Optimizer] som standard indstillet til [Off].
Juster dataformat og bithastighed
Spilletiden varierer, da batteriets brugstid kan påvirkes af formatet og
bithastigheden af de forskellige musiknumre, videoer eller fotos.
Yderligere oplysninger om opladnings- og brugstider findes på side  s. 127,
128.
Indeks
Sluk afspilleren manuelt
Hvis du trykker på knappen OPTION/PWR OFF og holder den nede, skifter
afspilleren til standby, og skærmen slukkes for at spare på batteriet. Hvis
afspilleren er i standby i over 4 timer, slukkes den automatisk.
Menuen
Home
Det er muligt at spare på batteriet og forlænge brugstiden mellem
opladningerne ved at justere indstillingerne eller administrere strømstyringen
korrekt.
Følgende tip forlænger batteriets brugstid.
Indholdsfortegnelse
Om batteriets brugstid
95
Nyttige oplysninger
Indholdsfortegnelse
Hvad er "format" og "bithastighed"?
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en almindelig
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen under
ISO (International Organization for Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til ca. 1/10 af standard cd-lydfiler.
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en almindelig
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMAformatet giver samme lydkvalitet som MP3-formatet, men filstørrelsen er
mindre.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en almindelig
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen under
ISO (International Organization for Standardization). AAC-formatet giver
samme lydkvalitet som MP3-formatet, men filstørrelsen er mindre.
Linear PCM: Linear PCM er et lydoptagelsesformat uden digital
komprimering. Du kan opnå samme kvalitet som cd-musik ved at optage i
dette format.
Hvad betyder "beskyttet af ophavsret"?
Nogle musik- eller videofiler, osv., som du kan købe på en online musiktjeneste,
osv., kan være underlagt adgangsteknologier, f.eks. kryptering, for at begrænse
brug og kopiering af materialet i overensstemmelse med loven om ophavsret.
Hvad er "bithastighed"?
"Bithastighed" er den mængde data, der bruges til at gemme hvert sekund af
lyden. Hastigheden måles i "kbps" (kilobit pr. sekund), f.eks. 64 kbps. Som
hovedregel giver høje bithastigheder bedre lydkvalitet, men til gengæld kræves
der mere lagerplads til den samme mængde lyd.
Fortsættes 
Indeks
"Lydformat" henviser til den metode, der bruges til at importere lyddata fra
internettet eller lyd-cd'er til en computer, hvorefter dataene gemmes som en
lydfil.
Almindelige formater omfatter MP3 og WMA, osv.
Menuen
Home
Hvad er "lydformat"?
96
Nyttige oplysninger
Hvad er "videoformat"?
"Videoformat" henviser til den metode, der bruges til at importere video- og
lyddata til en computer, hvorefter dataene gemmes som en videofil.
Almindelige formater omfatter MPEG-4 og AVC, osv.
MPEG-4: MPEG-4 henviser til Moving Picture Experts Group phase 4, der er
udviklet af MPEG-arbejdsgruppen under ISO (International Organization for
Standardization). Komprimeringsformatet er beregnet til video- og lyddata.
AVC: AVC henviser til Advanced Video Coding, der er udviklet af MPEGarbejdsgruppen under ISO (International Organization for Standardization).
Dette format tillader gengivelse af mere levende billeder ved en lav
bithastighed. AVC-filer omfatter fire profiler, herunder "AVC Baseline Profile".
AVC-formatet er baseret på MPEG-4 AVC-standarden, der er udviklet af ISO
(International Organization for Standardization). AVC er standardiseret som
MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, og den kendes også som MPEG-4
AVC/H.264 eller H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) er et videokomprimeringsformat, der er
udviklet af Microsoft Corporation. Det er bygget op omkring MPEG-4, opnår
høj komprimeringshastighed og understøtter DRM-kopisikring.
Hvad er "fotoformat"?
"Fotoformat" henviser til den metode, der bruges til at importere billeder til en
computer, hvorefter billederne gemmes som billedfiler. JPEG er et eksempel på
et almindeligt brugt format.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) er et almindeligt
billedkomprimeringsformat, der er udviklet af JPEG. JPEG kan komprimere en
billedfil til mellem 1/10 og 1/100 af den oprindelige billedfilstørrelse.
 Tip
Yderligere oplysninger om understøttede filformater og bithastigheder findes på
 s. 124.
Indeks
Hvis du importerer et musiknummer fra en cd til computeren ved lav bithastighed, kan
du ikke forbedre musiknummerets lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når
musiknummeret overføres til afspilleren fra computeren.
Menuen
Home
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagerstørrelse?
Som hovedregel giver høje bithastigheder bedre lydkvalitet, men til gengæld
kræves der mere lagerplads til den samme mængde lyd, og der er dermed plads
til færre musiknumre på afspilleren.
Lave bithastigheder gør det muligt at gemme flere musiknumre, men ved en
lavere lydkvalitet.
97
Nyttige oplysninger
Menuen
Home
Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flashhukommelse ved
at overføre dataene fra computeren med Windows Stifinder eller anden
overførselssoftware. Hvis afspilleren er sluttet til computeren, vises den
indbyggede flashhukommelse i Windows Stifinder som [WALKMAN].
Indholdsfortegnelse
Lagring af data
Bemærk
Indeks
Du må ikke bruge den medfølgende software sammen med afspillerens indbyggede
flashhukommelse, når du samtidig bruger Windows Stifinder.
Du må ikke fjerne det medfølgende USB-kabel, mens [Do not disconnect.] vises under
en dataoverførsel. Dataene kan beskadiges.
Du må ikke formatere den indbyggede flashhukommelse med Windows Stifinder. Hvis
du vil formatere den indbyggede flashhukommelse, skal den formateres på afspilleren
( s. 92).
Du må ikke ændre følgende mappenavne eller slette følgende mapper: [MUSIC], [MP_
ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] og
[FM].
Du må ikke ændre navne på mapper eller filer, der ligger direkte under mappen [MP_
ROOT], [MPE_ROOT] eller [Record]. Hvis du gør dette, vises de ikke på afspilleren.
98
Nyttige oplysninger
 Download opdateringsprogrammet til computeren fra webstedet.
opdateringsprogrammet.
 Følg vejledningen på skærmen for at opdatere afspillerens
firmware.
Opdateringen af firmwaren er udført.
 Tip
[Settings]  [Common
Du kan få vist afspillerens firmwareversion ved at vælge
Settings]  [Unit Information] i menuen [Home] ( s. 87).
Indeks
 Slut afspilleren til computeren, og kør derefter
Menuen
Home
Du kan opdatere afspillerens firmware. Installer afspillerens seneste firmware
for at føje nye funktioner til afspilleren. Yderligere oplysninger om den seneste
firmware og installationsvejledninger findes på kundesupportwebstederne
( s. 120).
Indholdsfortegnelse
Opdatering af afspillerens firmware
99
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at
løse problemet.
prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
Menuen
Home
1 Find symptomerne på problemet i følgende fejlfindingsoversigt, og
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
2 Slut afspilleren til computeren for at oplade batteriet.
3 Tryk på knappen RESET med en spids genstand, osv.
Hvis du trykker på knappen RESET, mens afspilleren er i brug, kan du miste
gemte data og indstillinger for afspilleren.
Knappen RESET
4 Læs eventuelle oplysninger om problemet i Hjælp til den enkelte
software.
5 Søg efter oplysninger om problemet på følgende
kundesupportwebsteder ( s. 120).
6 Hvis problemet ikke kan løses med de ovenfor nævnte
fremgangsmåder, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Indeks
Nogle problemer kan muligvis løses ved at oplade batteriet.
100
Fejlfinding
Fortsættes 
Indeks
Der kan ikke afspilles data.
 Batteriet er opbrugt.
 Lad batteriet helt op ( s. 17).
 Hvis afspilleren ikke reagerer, selvom batteriet er ladet op, skal du trykke på
knappen RESET for at nulstille afspilleren ( s. 99).
 Der er ikke gemt data på afspilleren.
 Følg vejledningen i meddelelsen, og overfør data fra computeren.
 De overførte filformater understøttes ikke. Yderligere oplysninger findes under
"Understøttede filformater" i afsnittet "Specifikationer" ( s. 124).
 Musiknumre eller videoer kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af filformatet
( s. 124).
 Der kan muligvis ikke vises fotos, afhængigt af deres filstørrelse eller filformat
( s. 124).
 Den begrænsede afspilningsperiode for et musiknummer er udløbet som følge af
abonnementsforhold, osv.
 Musiknumre med en udløbet begrænset afspilningsperiode kan ikke afspilles.
Opdater dem med den software, som de blev overført med.
 Datahierarkiernes niveau svarer ikke til afspillerens efter overførsel med træk og
slip i Windows Stifinder ( s. 28, 33).
 Dataene kan være blevet beskadiget.
 Beskadigede data i en fil kan medføre, at filen genkendes som et format, der ikke
kan afspilles. Slet de beskadigede data, og overfør igen de ikke-beskadigede data
fra computeren.
 Filer i mappen [Record], [Voice] og [FM] er blevet omdøbt på computeren.
 Hvis du bruger computeren til at omdøbe filer, der ligger i mappen [Record],
[Voice] og [FM], kan de muligvis ikke afspilles på afspilleren.
Menuen
Home
Der høres ingen lyd.
 Der er skruet helt ned for lyden.
 Skru op for lyden ( s. 5).
 Stikket til høretelefonerne er ikke tilsluttet korrekt.
 Tilslut stikket til høretelefonerne korrekt ( s. 6).
 Stikket til høretelefonerne er snavset.
 Rengør stikket til høretelefonerne med en blød, tør klud.
 Der er ikke gemt musiknumre eller videoer på afspilleren.
 Følg vejledningen i den viste meddelelse, og overfør musiknumre eller videoer
fra computeren.
Indholdsfortegnelse
Betjening
101
Fejlfinding
Der kan ikke slettes data på afspilleren.
 Du kan ikke slette musiknumre, videoer eller fotos på afspilleren.
 Dataene skal slettes med den software, som de blev overført med, eller med
Windows Stifinder.
Der genereres støj.
 En enhed, der udsender radiosignaler, f.eks. en mobiltelefon, bruges i nærheden af
afspilleren.
 Når du bruger udstyr som mobiltelefoner, skal de holdes på afstand af afspilleren.
 Musikdata, der er importeret fra cd'er, osv. er beskadigede.
 Slet dataene, importer og overfør dem igen. Når du importerer data til
computeren, skal du lukke alle andre programmer for at undgå, at dataene
beskadiges.
 De overførte filformater understøttes ikke. Yderligere oplysninger findes under
"Understøttede filformater" i afsnittet "Specifikationer" ( s. 124).
 Ikke alle musiknumre kan afspilles, afhængigt af bestemte filspecifikationer.
Fortsættes 
Indeks
Musiknumre afspilles kun inden for et begrænset afspilningsområde, f.eks. inden
for ét album.
 Afspilleren afspiller kun musiknumre, der findes på de lister, som afspilningen
startes fra (liste over album, liste over kunstner, osv.) ( s. 38).
Menuen
Home
Når der er valgt [All Songs] eller [Album], vises alle musiknumrene, men ikke alle
musiknumre vises, når der vælges [Folder].
 Lydfilerne er ikke placeret i mapper under mappen [MUSIC].
 Placer dem i mapper under mappen [MUSIC] med træk og slip.
Indholdsfortegnelse
Overførte data vises ikke på listen.
 Det maksimale antal filer, der kan vises, er nået. Det maksimale antal filer er 1.000
filer for videoer og 8.000 filer for fotos. Det maksimale antal mapper er 8.000
mapper for fotos på listen over fotomapper.
 Slet unødvendige data.
 Dataene blev anbragt på en forkert placering med træk og slip.
 Anbring dataene på den korrekte placering med træk og slip ( s. 28, 33).
 Der er ikke tilstrækkelig kapacitet.
 Slet unødvendige data for at øge den ledige plads på afspilleren.
 Datahierarkiernes niveau svarer ikke til afspillerens efter overførsel med træk og
slip i Windows Stifinder ( s. 28, 33).
102
Fejlfinding
Lyden er ikke høj nok.
 [AVLS (Volume Limit)] er aktiveret.
 Deaktiver [AVLS (Volume Limit)] ( s. 88).
Der høres ingen lyd fra høretelefonernes højre kanal.
Eller lyden fra højre kanal høres i begge sider i høretelefonerne.
 Stikket til høretelefonerne er ikke sat helt i.
 Hvis høretelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, sendes lyden ikke korrekt. Sæt
stikket til høretelefonerne i afspilleren, indtil det klikker på plads ( s. 6).
Fortsættes 
Indeks
De overførte data findes ikke.
 Hvis der er gemt store mængder data på afspilleren, vises nogle af dataene muligvis
ikke.
 Afspillerens indbyggede flashhukommelse er blevet formateret med Windows
Stifinder.
 Den indbyggede flashhukommelse skal formateres på afspilleren ( s. 92).
 Det medfølgende USB-kabel blev fjernet fra afspilleren under en igangværende
dataoverførsel.
 Overfør de brugbare filer til computeren igen, og formater den indbyggede
flashhukommelse på afspilleren ( s. 92).
Datahierarkiernes
niveau svarer ikke til afspillerens efter overførsel med træk og

slip i Windows Stifinder ( s. 28, 33).
 De overførte filformater understøttes ikke. Yderligere oplysninger findes under
"Understøttede filformater" i afsnittet "Specifikationer" ( s. 124).
 Musiknumre eller videoer kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af filformatet
( s. 124).
 Der kan muligvis ikke vises fotos, afhængigt af deres filstørrelse eller filformat
( s. 124).
Menuen
Home
Afspilningen stopper ikke.
 På denne afspiller er der ingen forskel på at stoppe og sætte på pause. Når du
trykker på knappen , vises , og afspilningen sættes på pause/stopper.
Indholdsfortegnelse
Afspilleren fungerer ikke.
 Knappen HOLD er indstillet til HOLD.
 Skub knappen HOLD i modsat retning ( s. 5).
 Der er dannet kondens i afspilleren.
 Lad afspilleren tørre i nogle få timer.
 Det resterende batteriniveau er lavt eller utilstrækkeligt.
 Slut afspilleren til en tændt computer for at lade batteriet op ( s. 17).
 Hvis du forsøger at lade batteriet op, uden at der sker ændringer, skal du trykke
på knappen RESET for at nulstille afspilleren ( s. 99).
 Du kan ikke bruge afspilleren, mens [Connecting] eller [Connected USB (MTP)]
vises.
 Fjern USB-kablet for at bruge afspilleren.
103
Fejlfinding
Afspilleren kan ikke formateres.
 Det resterende batteriniveau er lavt eller utilstrækkeligt.
 Slut afspilleren til en tændt computer for at lade batteriet op ( s. 17).
Afspilleren slukkede og tændte igen.
 Afspilleren slukker og tænder automatisk i tilfælde af fejl.
Afspilleren fungerer ikke, som den skal.
 Computeren blev tændt eller genstartet, mens afspilleren var tilsluttet.
 Nulstil afspilleren ved at trykke på RESET på afspilleren. Afspilleren må ikke
være tilsluttet, mens computeren tændes eller genstartes.
Indeks
Der vises intet cover.
 Dataene indeholder ingen coveroplysninger.
 Der vises kun covere, hvis dataene indeholder coveroplysninger.
Du kan vælge cover med Windows Media Player 11 eller med anden
overførselssoftware, der understøtter valg af cover. Yderligere oplysninger findes i
Hjælp i softwaren eller hos softwareproducenten.
alle covere vises, afhængigt af deres filformat.
Ikke

Menuen
Home
Der vises ingen miniaturer.
 Musiknumrene er i et filformat, der understøttes af afspilleren, men indeholder
ingen coveroplysninger.
Der vises kun miniaturer, når musiknumrene indeholder coveroplysninger, og når
filformatet understøttes af afspilleren.
 Gentag overførslen med Windows Media Player 11 eller med anden
overførselssoftware.
 Navnet på miniaturen svarer ikke til videoen, eller videoer er placeret forkert.
 Placer en JPEG-fil med samme navn som videoen i mappen under mappen
[VIDEO].
Indholdsfortegnelse
Afspilningen stoppede pludseligt.
 Det resterende batteriniveau er utilstrækkeligt.
 Slut afspilleren til en tændt computer for at lade batteriet op ( s. 17).
 Der afspilles musiknumre eller videofiler, der ikke understøttes.
 Afspil musiknumre og videofiler, der understøttes.
104
Fejlfinding
[Unknown] vises for albummets eller kunstnerens navn, osv.
 Dataene indeholder ingen oplysninger om albummets eller kunstnerens navn, osv.
Skærmen bliver mørk, når der vises et foto.
 Der er ikke blevet udført handlinger i over 30 sekunder ( s. 89).
 Tryk på en vilkårlig knap.
Skærmen slukkes.
 Afspilleren er sat på pause og der er ikke blevet udført handlinger i over 3 minutter.
 Tryk på en vilkårlig knap.
 [Screensaver] er indstillet til [Blank] ( s. 89), og der er ikke udført handlinger i
over 30 sekunder.
 Tryk på en vilkårlig knap.
 Indstil [Screensaver] til andet end [Blank].
Der vises en meddelelse.
 Se "Meddelelser" ( s. 111).
Indeks
Der vises underlige tegn.
 Der er valgt et forkert sprog.
 Vælg det korrekte sprog under [Language Settings] ( s. 19, 93), og overfør
dataene til afspilleren igen.
Menuen
Home
"" vises i stedet for en titel.
 Titlen indeholder tegn, der ikke kan vises på afspilleren.
 Omdøb titlen med understøttede tegn, og brug den software, som filen blev
overført med, eller brug Windows Stifinder.
Indholdsfortegnelse
Skærm
105
Fejlfinding
Afspilleren slukker automatisk.
 Afspilleren slukker automatisk for at spare på batteriet.
 Tryk på en vilkårlig knap for at tænde afspilleren.
Opladningen udføres meget hurtigt.
 Det tager kun kort tid at lade batteriet helt op, hvis batteriet er næsten helt ladet op,
når opladningen begynder.
Indeks
Afspilleren kan ikke lade batteriet op.
 USB-kablet er ikke sluttet korrekt til USB-porten på computeren.
 Fjern og isæt USB-kablet.
 Brug det medfølgende USB-kabel.
 Batteriet lades op ved en temperatur, der ligger uden for intervallet 5 °C til 35 °C.
 Batteriet skal lades op ved en temperatur på mellem 5 °C til 35 °C.
 Computeren er ikke tændt.
 Tænd computeren.
 Computeren er sat i standby eller dvale.
 Aktiver computeren fra standby eller dvale.
Menuen
Home
Batteriets brugstid er kort.
 Driftstemperaturen er under 5 °C.
 Batteriets brugstid bliver kortere som følge af batteriets egenskaber. Dette er ikke
en fejl.
 Batteriets opladningstid er ikke tilstrækkelig.
vises.
 Lad batteriet op, indtil
 Det er muligt at spare på batteriet og forlænge afspillerens brugstid mellem
opladningerne ved at justere indstillingerne eller administrere strømstyringen
( s. 94).
 Afspilleren har ikke været brugt i længere tid.
 Batteriets effektivitet forbedres ved gentagen opladning og afladning.
 Når batteriets brugstid halveres i forhold til normalt efter en fuld opladning, er det
på tide at skifte batteriet ud.
 Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
 Der afspilles indhold, der er beskyttet af ophavsret.
 Batteriets brugstid bliver muligvis kortere, når der afspilles indhold, der er
beskyttet af ophavsret.
Indholdsfortegnelse
Strøm
106
Fejlfinding
Fortsættes 
Indeks
Der kan ikke overføres data til afspilleren fra computeren.
 Overførslen kan være blevet stoppet af støj, f.eks. statisk elektricitet, osv. Dette sker
for at beskytte dataene.
 Fjern og tilslut afspilleren.
 Hvis du overfører filer med træk og slip til en computer, der ikke har Windows
Media Player 11, kan du kun overføre et begrænset antal filer (AAC, videofiler, osv.)
med træk og slip.
 Installer Windows Media Player 11 fra Windows Media Player-downloadsiden,
og overfør derefter filerne igen med træk og slip. Før du installerer Windows
Media Player 11 på computeren, skal du kontrollere, om din software eller
tjeneste understøtter Windows Media Player 11. Yderligere oplysninger om brug
eller support til Windows Media Player findes på følgende websted:
http://support.microsoft.com/
 USB-kablet er ikke sluttet korrekt til USB-porten på computeren.
 Fjern og isæt USB-kablet.
 Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
 Overfør alle unødvendige data til computeren igen for at frigøre plads.
 Musiknumre med begrænset afspilningsperiode eller afspilningstæller kan muligvis
ikke overføres på grund af begrænsninger, der er angivet af opretshaverne.
Yderligere oplysninger om indstillingerne for de enkelte lydfiler fås hos
distributøren.
Menuen
Home
[Connecting] eller [Connected USB (MTP)] vises ikke, når afspilleren er sluttet til
computeren med det medfølgende USB-kabel.
 Det resterende batteriniveau er utilstrækkeligt.
 Slut afspilleren til en tændt computer for at lade batteriet op (mindst 5 minutter).
 USB-kablet er ikke sluttet korrekt til USB-porten på computeren.
 Fjern og isæt USB-kablet.
 Brug det medfølgende USB-kabel.
 Der bruges USB-hub.
 Tilslutning af afspilleren via USB-hub fungerer muligvis ikke. Slut afspilleren
direkte til computeren med det medfølgende USB-kabel.
 Computeren kører en anden software end den, der blev brugt under overførslen.
 Fjern USB-kablet, vent nogle få minutter, og tilslut derefter igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du fjerne USB-kablet, genstarte computeren og derefter tilslutte
USB-kablet.
 [Connecting] eller [Connected USB (MTP)] vises muligvis ikke på afspilleren,
afhængigt af hvilket softwaremiljø, der kører på computeren.
 Åbn Windows Media Player eller Windows Stifinder.
 Der er muligvis noget i vejen med USB-porten på computeren.
 Slut afspilleren til en anden USB-port på computeren.
 Afspilleren er i gang med at optage, eller en optagelse er sat på pause.
 Computeren kan muligvis ikke genkende afspilleren under en optagelse, eller
mens en optagelse er sat på pause.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer
107
Fejlfinding
Mapper kan ikke omdøbes eller slettes.
 Følgende mapper kan ikke slettes eller omdøbes: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_
ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] og [FM].
Indeks
Afspilleren bliver ustabil, når den er sluttet til computeren.
 Der bruges en USB-hub eller et USB-forlængerkabel.
 Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et forlængerkabel fungerer
muligvis ikke. Slut afspilleren direkte til computeren med det medfølgende USBkabel.
Menuen
Home
Der kan kun overføres en lille mængde data til afspilleren.
 Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
 Overfør alle unødvendige data til computeren igen for at frigøre plads.
 Afspilleren indeholder data, der ikke understøttes af afspilleren.
 Der kan kun overføres små mængder data, hvis afspilleren indeholder andre data
end musiknumre, videoer eller foto. Data, der ikke understøttes af afspilleren,
skal overføres til computeren igen for at frigøre plads.
Indholdsfortegnelse
 Der findes unormale data på afspilleren.
 Overfør de brugbare filer til computeren igen, og formater den indbyggede
flashhukommelse på afspilleren ( s. 92).
 Dataene kan være blevet beskadiget.
 Slet de data, der ikke kan overføres fra computeren, og importer dem derefter til
computeren igen. Når du importerer data til computeren, skal du lukke alle andre
programmer for at undgå, at dataene beskadiges.
 Grænsen for antallet af filer og antal mapper, der kan overføres, er overskredet.
 Slet unødvendige data.
 Du forsøger at overføre .m4a-, .mp4- eller .m4v-filer på en computer, der allerede
har installeret Windows Media Player 10.
 Installer Windows Media Player 11 fra Windows Media Player-downloadsiden.
 Kontakt producenten, hvis overførslen mislykkes, selvom du overfører dataene med
korrekt software.
108
Fejlfinding
Der er interferens på FM-programmerne.
 Der bruges udstyr, der udsender radiosignaler, f.eks. en mobiltelefon, i nærheden af
afspilleren.
 Når du bruger udstyr som mobiltelefoner, skal de holdes på afstand af afspilleren.
FM-programmerne kan ikke høres.
 Der er ikke tilsluttet høretelefoner.
 Høretelefonernes ledning fungerer som antenne. Der kan ikke modtages FMudsendelser, når der er sluttet eksternt udstyr (medfølger ikke) til WM-PORTstikket, og når høretelefonerne ikke kan tilsluttes.
Indeks
Modtagelsen er svag, og lydkvaliteten er dårlig.
 Radiosignalet er svagt.
 Brug FM-radioen i nærheden af et vindue, da signalet kan være svagt i bygninger
eller i køretøjer.
 Høretelefonernes ledning er ikke rettet helt ud.
 Høretelefonernes ledning fungerer som antenne. Ret høretelefonernes ledning så
meget ud som muligt.
Menuen
Home
Lyden på FM-programmerne er utydelig.
 Der er ikke stillet helt ind på den station, der skal modtages.
 Stil ind på stationen manuelt med knappen / ( s. 67).
Indholdsfortegnelse
FM-radio
109
Fejlfinding
Summen af den samlede optagetid og den resterende tid er ikke lig med den
maksimale optagetid.
 Når du optager mange korte filer, bliver der muligvis indsat tomme mellemrum
mellem filerne som følge af systembegrænsninger. Dette giver en forøgelse af den
samlede optagetid, der resulterer i forskellen.
Der kan ikke slettes optagede filer.
 Den fil eller mappe, der ikke kan slettes, er angivet som [Readonly] på en computer.
 Slet dataene med Windows Stifinder.
 Batteriniveauet er lavt, eller der er ikke mere batteri.
 Lad batteriet helt op ( s. 17).
Optagede
filer kan ikke slettes under afspilning af et musiknummer.

Mappen slettes ikke, selvom alle de optagede filer er slettet.
 Mappen indeholder andre filer end de optagede filer.
 Åbn mappen med Windows Stifinder, og slet alle andre filer end de, der er
optaget med afspilleren.
Indeks
Der kan ikke optages.
 Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
 Slet unødvendige filer.
 Eksporter de optagede filer til en computer. Den nødvendige ledige plads
varierer, afhængigt af bithastigheden eller optagetiden.
 Det maksimale antal filer, der kan optages, er nået. Det maksimale antal filer er
4.000 filer for FM-radiooptagelser og lydoptagelser.
 Slet unødvendige filer, indtil antallet af FM-radiooptagelser eller lydoptagelser er
lavere end 4.000.
 Eksporter de optagede filer til en computer.
 Afspilleren er sluttet til en computer.
 Fjern afspilleren fra computeren.
 Serienummeret for et filnavn er nået 999.
 Opret en ny mappe ( s. 71, 78).
Menuen
Home
Den resterende optagetid forbliver den samme, selvom der slettes filer.
 På grund af systembegrænsninger forbedres den resterende optagetid ikke, hvis der
kun slettes små filer.
Indholdsfortegnelse
Optagelse
110
Fejlfinding
Der høres ingen betjeningslyd, når afspilleren betjenes.
 [Beep Settings] er indstillet til [Off].
 Indstil [Beep Settings] til [On] ( s. 88).
 Der høres intet bip, når afspilleren sluttes til holderen (medfølger ikke) eller andet
udstyr.
Afspilleren bliver varm.
 Afspilleren kan være varm, når batteriet lades op og lige efter en opladning.
Afspilleren kan også blive varm, når der overføres store mængder data. Dette er
normalt og ikke en fejl. Lad afspilleren køle af.
Datoen og klokkeslættet er blevet nulstillet.
 Det kan ske, at datoen og klokkeslættet nulstilles, hvis afspilleren efterlades med
opbrugt batteri. Dette er ikke en fejl. Lad batteriet op, indtil
vises på skærmen,
og indstil derefter datoen og klokkeslættet igen ( s. 20, 90).
Indeks
Andre problemer
Menuen
Home
Alarmen aktiveres ikke.
 Indstillingen af alarmen blev afbrudt på halvvejen, eller afspilleren blev slukket, før
du fik bekræftet indstillingen af timer og minutter.
 Alarmen aktiveres ikke, hvis afspilleren er sluttet til en computer.
 Fjern USB-kablet.
 Det resterende batteriniveau er lavt eller utilstrækkeligt.
 Slut afspilleren til en tændt computer for at lade batteriet op ( s. 17).
Indholdsfortegnelse
Timer
111
Fejlfinding
Følg vejledningen nedenfor, hvis der vises en meddelelse på skærmen.
[Cannot play; license has expired.]
 Musiknummerets begrænsede afspilningsperiode er udløbet.
 Opdater musiknumrenes licensoplysninger med den software, som
musiknumrene blev overført med.
[Cannot save more than 30 Preset stations.]
 Der er allerede gemt 30 radiostationer.
 Start med at slette alle unødvendige stationer ( s. 69), og gem derefter det
tilladte antal stationer.
[Do not disconnect.]
 Afspilleren er sluttet til en computer eller en anden ekstern enhed og er i gang med
at overføre data.
 Dette er ikke en fejlmeddelelse. Du må ikke fjerne USB-kablet, før overførslen er
udført.
[Firmware update failed.]
 Opdateringen af firmwaren mislykkedes.
 Følg vejledningen på computeren for at forsøge at opdatere firmwaren igen.
[LOW BATTERY. Please Charge.]
 Afspilleren er ved at løbe tør for batteri.
 Lad batteriet op ( s. 17).
Fortsættes 
Indeks
[Cannot play; file format is not supported.]
 Du forsøger at afspille en fil, der ikke understøttes af afspilleren.
 Du kan ikke afspille et musiknummer, der er gemt i et filformat, som ikke
understøttes ( s. 124).
Menuen
Home
[All group numbers have been used.]
 Det samlede antal musiknumre på afspilningslisterne har nået grænsen på 27.000.
 Overskydende musiknumre gemmes på listen [Others].
 Hvis du ikke kan finde et musiknummer, skal du starte med at søge efter det på
listen [Others].
 Hvis du ikke ønsker at gemme musiknumre, der overskrider grænsen, på listen
[Others], skal du slette de unødvendige musiknumre fra afspilleren med den
software, som musiknumrene blev overført med, eller med Windows Stifinder.
 Hvis det samlede antal afspilningslister i afspilleren overskrider 27.000, vises de
overskydende afspilningslister ikke. Reducer antallet af afspilningslister (ved at
slette dem) med den software, som afspilningslisterne blev overført med.
Indholdsfortegnelse
Meddelelser
112
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
 Afspillerens tilgængelige kapacitet er ikke tilstrækkelig.
 Slut afspilleren til computeren med det medfølgende USB-kabel, og slet
eventuelle unødvendige data fra afspilleren med anden software end den, der
blev brugt under overførslen, eller med Windows Stifinder.
[On hold... Cancel HOLD function to activate controls.]
 Afspilleren kan ikke betjenes, fordi knappen HOLD er indstillet til HOLD.
 Hvis du vil betjene afspilleren, skal knappen HOLD skubbes i modsat retning
( s. 5).
Menuen
Home
[The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using
Settings menu.]
 Den indbyggede flashhukommelse blev ikke formateret korrekt.
 Den indbyggede flashhukommelse blev formateret på en computer.
 Vælg [Settings] - [Common Settings] - [Format] for at formatere den indbyggede
flashhukommelse igen ( s. 92).
Indeks
113
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger
Indeks
Fortsættes 
Menuen
Home
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt EU-direktiver
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For eventuelle spørgsmål om service eller garanti henvises til de adresser, der er
angivet separat i service-eller garantidokumenter.
Indholdsfortegnelse
Forholdsregler
114
Yderligere oplysninger
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med
dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse
beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås
ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Fortsættes 
Indeks
Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Menuen
Home
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø-og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Relevant tilbehør: Høretelefoner
Indholdsfortegnelse
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
115
Yderligere oplysninger
Menuen
Home
Indeks
Fortsættes 
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed
Du må ikke kortslutte stikkene på afspilleren med andre mentalgenstande.
Du må ikke røre det genopladelige batteri med hænderne, hvis det er utæt.
Der kan være resterende batterivæske i afspilleren, og du skal derfor kontakte
den nærmeste Sony-forhandler, hvis batteriet har været utæt. Hvis væsken
kommer i øjnene, må du ikke gnide i dem, da det kan føre til blindhed. Skyl
øjnene med rent vand, og søg læge.
Hvis du får væske på huden eller tøjet, skal det omgående vaskes af. I modsat
fald kan det forårsage forbrænding eller personskade. Søg læge, hvis du bliver
forbrændt eller skadet af væske fra batteriet.
Du må ikke hælde vand i eller komme andre genstande ind i afspilleren. Det
kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis dette sker, skal du omgående slukke afspilleren, fjerne USB-kablet fra
afspilleren og kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste
Sony Service Center.
må ikke udsætte afspilleren for åben ild.
Du

Du må ikke adskille eller ændre afspilleren. Hvis du gør det, kan du få
elektrisk stød. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste
Sony Service Center for at få byttet genopladelige batterier, udført interne
eftersyn eller reparationer.
116
Yderligere oplysninger
Du må ikke udsætte afspilleren for vand. Afspilleren er ikke vandtæt. Husk at
følge nedenstående foranstaltninger.
 Pas på, du ikke taber afspilleren ned i en vask eller anden beholder, der er fyldt med
vand.
 Du må ikke bruge afspilleren på steder, hvor der er fugt eller i dårligt vejr, f.eks. i
regn- eller snevejr.
 Du må ikke udsætte afspilleren for vand.
Hvis du rører ved afspilleren med våde hænder eller lægger den i noget fugtigt tøj,
kan den blive våd og gå i stykker.
Du skal tage fat i høretelefonernes stik, når høretelefonerne fjernes fra
afspilleren. Hvis du trækker i høretelefonernes ledning, kan den gå i stykker.
Fortsættes 
Indeks
 Kontroller, at høretelefonernes ledning ikke er viklet rundt om afspilleren, når den
lægges i en taske, og sørg for, at tasken ikke udsættes for kraftige stødpåvirkninger,
når høretelefonerne og afspilleren ligger i den.
Menuen
Home
 Kontroller, at du ikke sætter dig ned med afspilleren i baglommen.
Indholdsfortegnelse
Om installation
Du må ikke anbringe tunge genstande oven på afspilleren eller udsætte
afspilleren for kraftige stødpåvirkninger. Dette kan forårsage fejl i eller
beskadige enheden.
Du må aldrig bruge afspilleren på steder, hvor den udsættes for kraftigt lys,
ekstreme temperaturer, fugt eller vibrationer. Afspilleren kan blive misfarvet,
slå sig eller blive beskadiget.
Du må aldrig efterlade afspilleren på steder, hvor den udsættes for høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen, eller på steder, hvor den
udsættes for direkte sol.
Du
må ikke efterlade afspilleren på steder, hvor den udsættes for meget støv.

Du må ikke efterlade afspilleren på ustabile overflader eller i skrå stilling.
Du skal slukke afspilleren, hvis den forårsager interferens i radio- eller tvmodtagelser og derefter flytte den væk fra radioen eller tv'et.
Du
skal følge foranstaltningerne nedenfor, når afspilleren bruges, for at undgå

at kabinettet slår sig, eller at der opstår fejl i afspilleren.
117
Yderligere oplysninger
Trafiksikkerhed
Du må ikke bruge høretelefoner i situationer, hvor du skal bruge hørelsen.
Sådan undgås høreskader
Du må ikke bruge høretelefoner, når du ønsker at høre lyd ved høj lydstyrke.
Hørespecialister advarer imod konstant, høj og langvarig afspilning. Hvis du
oplever ringen for ørerne, skal du skrue ned for lyden eller stoppe brugen.
Du må ikke skrue op for lyden på én gang – særligt ikke, når du bruger
høretelefoner. Skru gradvist op for lyden, så den høje lyd ikke skader hørelsen.
Vis hensyn
Hold lydstyrken på et moderat niveau. Dette gør det muligt at høre
lydene omkring dig og vise hensyn over for dine omgivelser.
Advarsel
Hvis der opstår tordenvejr, når du bruger afspilleren, skal du omgående tage
høretelefonerne af.
Hvis du får en allergisk reaktion over for de medfølgende høretelefoner, skal du
omgående holde op med at bruge dem og søge læge.
Fortsættes 
Indeks
Om høretelefoner
Menuen
Home
Om varmeophobning
Der kan ske varmeophobning i afspilleren under opladning, hvis den bruges i
en længere periode.
Indholdsfortegnelse
Bemærkning om statisk elektricitet
Under særlig tørre luftforhold kan du eventuelt mærke en svag kilden i ørerne.
Dette skyldes statisk elektricitet, der ophobes i kroppen, og er ikke en fejl i
afspilleren.
Effekten kan minimeres ved at bære tøj, der er fremstillet af ikke-syntetiske
materialer.
118
Yderligere oplysninger
Fortsættes 
Indeks
Om rengøring
Rengør afspillerens kabinet med en blød klud, f.eks. en brilleklud.
Hvis afspillerens kabinet bliver meget snavset, skal det rengøres med en blød
klud, der er fugtet let med vand eller et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge nogen form for skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin, da det kan ødelægge
kabinettets finish.
Pas på, at der ikke trænger vand ind i afspilleren ved åbningen omkring
stikket.
Rengør høretelefonernes stik med jævne mellemrum.
Hvis du har spørgsmål eller problemer med afspilleren, bedes du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Menuen
Home
Om LCD-skærmen
Du må ikke udsætte LCD-skærmen for kraftige overfladepåvirkninger. Dette
kan forvrænge farverne eller lysstyrken og medføre fejl på LCD-skærmen.
 Hvis du bruger afspilleren et sted, hvor der er koldt, vises billederne muligvis
med en sort ramme. Dette er ikke en fejl i afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Om brug
Når du bruger en rem (sælges separat), skal du passe på, at den ikke hænger
fast i andre genstande, som du går forbi. Du skal også være forsigtig med at
svinge afspilleren i remmen, da du kan ramme andre personer.
Du må ikke bruge afspilleren under start og landing med fly, hvis dette er
forbudt.
Vær opmærksom på, at der kan dannes kondens i afspilleren, når den flyttes
fra et koldt sted til et varmere sted, eller når den bruges i et rum, hvor der lige
er blevet tændt for radiatoren. Der er tale om kondens, når fugt i luften sætter
sig på overflader, f.eks. metalpaneler, osv., og efterfølgende bliver til væske.
Hvis der dannes kondens i afspilleren, skal du lade den være slukket, indtil
kondensen er forsvundet. Hvis du bruger afspilleren, selvom der er dannet
kondens i den, kan der ske fejl.
119
Yderligere oplysninger
Fortsættes 
Indeks
Beskrivelserne i denne brugervejledning forudsætter, at du har kendskab til
den grundlæggende betjening af Windows.
Yderligere oplysninger om brug af computeren og operativsystemet findes i
de respektive brugervejledninger.
Menuen
Home
 Vi garanterer ikke, at det vil være muligt at vise alle sprog korrekt på den medfølgende
software.
 Tegn, der er oprettet af brugeren, samt visse specialtegn kan muligvis ikke vises.
Indholdsfortegnelse
Om software
Softwaren og brugervejledningen er underlagt loven om ophavsret, og det er
dermed forbudt at gengive softwaren og brugervejledningen helt eller delvist
eller udleje softwaren uden tilladelse fra opretshaveren.
SONY kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for økonomiske
skader eller tab af fortjeneste, herunder krav fremsat af tredjeparter som følge
af brug af den software, der leveres med denne afspiller.
medfølgende software kan ikke bruges med andet udstyr end det
Afspillerens

tiltænkte.
at softwarespecifikationerne kan ændres uden varsel som følge af
Bemærk,

vores fortsatte bestræbelser på at forbedre kvaliteten.
af afspilleren med anden software end den medfølgende software er
Brug

ikke omfattet af garantien.
for at vise sprogene på medfølgende software vil afhænge af det
Muligheden

installerede operativsystem på din computer. For at opnå bedre resultater skal
du sørge for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog,
som du ønsker at få vist.
120
Yderligere oplysninger
 At kapaciteten på den tilsluttede afspiller er for lav.
 At afspilleren ikke fungerer normalt.
 At indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller med tegn, der ikke
understøttes af afspilleren.
Om kundesupport på internettet
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med dette produkt, eller hvis du
ønsker oplysninger om kompatible dele til dette produkt, skal du besøge
følgende websteder:
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
Kunder, der har købt oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
Optagede musiknumre må kun bruges til eget brug. Brug af musiknumre
ud over dette omfang kræver oprethavernes tilladelse.
er ikke ansvarlig for ufuldstændige optagelser/download eller
Sony

beskadigede data, der skyldes problemer med afspilleren eller computeren.
af typen af tekst og tegn, vises teksten på afspilleren muligvis
Afhængigt

ikke korrekt på enheden. Dette kan skyldes:
Menuen
Home
*1Ikke alle dataeksempler er installeret i alle lande/områder.
Indholdsfortegnelse
Om dataeksempler*1
Afspilleren leveres med dataeksempler.
Hvis du sletter dataeksemplerne, kan de ikke gendannes, og vi kan ikke levere
erstatningsdata.
121
Yderligere oplysninger

er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Fortsættes 
Indeks
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
IBM og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business
Machines Corporation.
Apple, Macintosh og iTunes er varemærker tilhørende Apple Inc. og
registreret i USA og andre lande.
Pentium er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation.
Denne software er baseret på en del af arbejdet i Independent JPEG Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Menuen
Home
ATRAC er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Indholdsfortegnelse
Licens- og varemærkeoplysninger
122
Yderligere oplysninger
Fortsættes 
Indeks
Indholdsleverandører anvender Digital Rights Management Technology for Windows
Media, der er indeholdt i denne enhed ("WM-DRM") til at beskytte integriteten af deres
indhold ("Secure Content"), så deres intellektuelle ejendomsret, herunder copyright, til
sådant indhold ikke misbruges.
Denne enhed anvender WM-DRM-software til at afspille Secure Content ("WM-DRM
Software"). Hvis sikkerheden for WM-DRM-softwaren i denne enhed er blevet bragt i fare,
kan ejerne af Secure Content ("Secure Content Owners") anmode om, at Microsoft
tilbagekalder WM-DRM-softwarens rettighed til at kræve ny licenser til at kopiere, vise
og/eller afspille Secure Content. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne
til at afspille ikke-beskyttet indhold. En liste med tilbagekaldt WM-DRM-software sendes
til din enhed, når du downloader en licens til Secure Content fra internettet eller fra en pc.
Microsoft kan, i forbindelse med sådan licens, også downloade tilbagekaldelseslister til din
enhed på vegne af Secure Content Owners.
Menuen
Home
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt
uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret datterselskab hos Microsoft.
Indholdsfortegnelse
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning
er mærkerne ™ og ® ikke angivet.
123
Yderligere oplysninger
Menuen
Home
Indeks
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentation ©2009 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
124
Yderligere oplysninger
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
Understøttede filformater
Musik
MP3
Mediefilformat: MP3-filer (MPEG-1 Layer3)
Filtypenavn: .mp3
Bithastighed: 32 til 320 kbps (understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens*1: 32, 44,1, 48 kHz
Menuen
Home
WMA
Mediefilformat: ASF-filer
Filtypenavn: .wma
Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
* Kompatibel med WM-DRM 10
Indeks
Lydformater
(Codec)
AAC-LC*2
Mediefilformat: MP4-filer
Filtypenavn: .mp4, .m4a
Bithastighed: 16 til 320 kbps (understøtter VBR (variabel
bithastighed))*3
Samplingfrekvens*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Mediefilformat: Wave-Riff-filer
Filtypenavn: .wav
Bithastighed: 1.411 kbps
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
Video
Videoformater
(Codec)
Billedhastighed: Maks. 30 bps
Opløsning: Maks. QVGA (240 × 320)
AVC
Mediefilformat: MP4-filer
(H.264/AVC) Filtypenavn: .mp4, .m4v
Profil: Basis
Niveau: Maks. 1,3
Bithastighed: Maks. 768 kbps
Lydformater
(Codec)
MPEG-4
Mediefilformat: MP4-filer
Filtypenavn: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
Bithastighed: Maks. 1.024 kbps
Windows
Media Video
9*4
Mediefilformat: ASF-filer
Filtypenavn: .wmv
Profil: Main Profile, Simple Profile
Bithastighed: Maks. 768 kbps
* Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC
(til AVC,
MPEG-4)
Antal kanaler: Maks. 2 kanaler
Samplingfrekvens*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bithastighed: Maks. 288 kbps/kanal
WMA
(til Windows
Media Video
9)
Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
Filstørrelse
Maks. 2 GB
Antal filer
Maks. 1.000
Fortsættes 
125
Yderligere oplysninger
Fotoformat
(Codec)
JPEG
Maks. 8.000
Menuen
Home
Antal filer
Mediefilformat: Kompatibel med Exif 2.21-filer
Filtypenavn: .jpg
Profil: Basis
Antal pixel: Maks. 4.000 × 4.000 pixel (16.000.000 pixel)
Optagelse
*1 Samplingfrekvensen er muligvis ikke den samme for alle indkodere.
*2 Der kan ikke afspilles AAC-LC-filer, der er beskyttet af ophavsret.
*3 Ikke-standard bithastigheder eller ikke-garanterede bithastigheder er inkluderet, afhængigt af
samplingfrekvensen.
*4 Nogle WMV-filer kan kun afspilles, hvis de overføres med Windows Media Player 11.
*5 Ikke alle fotofiler kan afspilles, afhængigt af deres filformat.
Maksimalt antal musiknumre og tid (ca.)
Tiderne er anslåede og baseret på situationer, hvor du forsøger at overføre eller optage
musiknumre på 4 minutter i MP3-format (ekskl. videoer og fotos). Andre understøttede
lydfilformater for musiknumre og deres tider kan afvige fra MP3-formatet.
NWZ-E444
Bithastighed
Musiknumre
Tid
Musiknumre
Tid
48 kbps
2.450
163 t. 20 min.
5.050
336 t. 40 min.
64 kbps
1.850
123 t. 20 min.
3.750
250 t. 00 min.
128 kbps
925
61 t. 40 min.
1.850
123 t. 20 min.
256 kbps
460
30 t. 40 min.
945
63 t. 00 min.
320 kbps
370
24 t. 40 min.
755
50 t. 20 min.
NWZ-E445
Bithastighed
Musiknumre
Tid
48 kbps
10.000
666 t. 40 min.
64 kbps
7.700
513 t. 20 min.
128 kbps
3.850
256 t. 40 min.
256 kbps
1.900
126 t. 40 min.
320 kbps
1.550
103 t. 20 min.
Fortsættes 
Indeks
Codec: MP3
Bithastighed: 160 kbps, 128 kbps, 96 kbps
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
NWZ-E443
Indholdsfortegnelse
Foto*5
126
Yderligere oplysninger
Optagetiderne er anslåede og baseret på situationer, hvor der kun overføres videoer.
Tiderne kan variere, afhængigt af afspillerens brugsforhold.
Videoformat: 384 kbps
Lydformat: 128 kbps
Videoformat: 768 kbps
Lydformat: 128 kbps
NWZ-E443
NWZ-E444
NWZ-E445
Tid
Tid
Tid
14 t. 30 min.
30 t. 10 min.
61 t. 40 min.
8 t. 20 min.
17 t. 10 min.
35 t. 10 min.
Menuen
Home
Bithastighed
Indholdsfortegnelse
Maksimal optagetid for videoer (ca.)
Indeks
Maksimalt antal fotos, der kan overføres (ca.)
Maks. 8.000
Antallet af fotos kan være mindre, afhængigt af filstørrelsen.
Kapacitet (tilgængelig for brugeren)*1
NWZ-E443: 4 GB (ca. 3,5 GB = 3.758.096.384 byte)
NWZ-E444: 8 GB (ca. 7,1 GB = 7.623.566.950 byte)
NWZ-E445: 16 GB (ca. 14,4 GB = 15.461.882.266 byte)
*1 Afspillerens tilgængelige lagerkapacitet kan variere.
En del af hukommelsen bruges til dataadministration.
Fortsættes 
127
Yderligere oplysninger
Indholdsfortegnelse
Udgang (høretelefoner)
Frekvensrespons
20 til 20.000 Hz (når der afspilles datafil, måling af et enkelt signal)
FM-radio
Menuen
Home
FM-frekvensområde
87,5 til 108,0 MHz
Frekvensen kan ændres i intervaller på 0,1 MHz.
IF (FM)
Indeks
Ikke tilgængelig
Interface
Høretelefoner: Stereoministik
WM-PORT (understøtter tilslutning til forskelligt udstyr): 22 ben
Version: 1.1
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
Indbygget, genopladeligt Li-ion-batteri
USB-strøm (fra en computer via det medfølgende USB-kabel)
Opladningstid
USB-baseret opladning
Fuld opladning ca. 2 timer og 80 % opladning ca. 45 minutter
Fortsættes 
128
Yderligere oplysninger
Indholdsfortegnelse
Batteriets brugstid (kontinuerlig afspilning)
NWZ-E443/E444/E445
Musik
Afspilning af MP3-filer ved 128 kbps
Ca. 30 timer
Afspilning af MPEG-4-filer ved 384 kbps
Ca. 6 timer
Afspilning ved AVC Baseline 384 kbps
Ca. 4 timer
Menuen
Home
Video
FM-radio
Ca. 13 timer
Optagelse af FM-radioprogram
(ved bithastighed på MP3 128 kbps)
Ca. 5 timer
Indeks
Ved modtagelse af FM-udsendelsen
Lydoptagelse
Lydoptagelse ved MP3 128 kbps
Ca. 8 timer
Batteriets faktiske brugstid varierer, afhængigt af indstillingerne. Batteriets ovennævnte
brugstider er anslåede og baseret på typiske brugsforhold med indstillinger fra kolonnen
"Grundindstilling for måling af batteriets brugstid (Indstilling, der forlænger batteriets
brugstid)", der vises i oversigten nedenfor. Bemærk, at der stadig bruges en lille smule
batteri, selvom afspilleren er slukket i længere tid.
Batteriets brugstid varierer, afhængigt af indstillingen for lydstyrke, brugsforhold og
omgivelsestemperatur.
Indstillinger for
skærm
Indstillinger for
lydeffekt*3
Indstilling for
højttaleroutput
Indstilling
Standardindstilling Grundindstilling for måling af batteriets
brugstid (Indstilling, der forlænger
batteriets brugstid)
[Brightness]*1 ( s. 89)
[3]
[3]
[Type] under
[Screensaver]*2 (
s. 89)
[Blank]
[Blank]
[Equalizer] ( s. 46)
[None]
[None]
[Clear Stereo] ( s. 47)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]
( s. 48)
[Off]
[Off]
[Off]
[SP Output Optimizer]*4 [SRS( s. 49)
NWGT014E]*5
*1 Når [Brightness] indstilles til [5], kan batteriets brugstid reduceres med ca. 50 %.
*2 Når [Type] i [Screensaver] indstilles til [Clock], kan batteriets brugstid reduceres med ca. 20 %.
*3 Når [Equalizer] indstilles til [Custom 1], når [Clear Stereo] indstilles til [On], og når [Dynamic
Normalizer] indstilles til [On], kan batteriets brugstid reduceres med ca. 50 %.
*4 Hvis afspilleren er en model, der leveres uden højttaler, vises [SP Output Optimizer] muligvis ikke.
*5 Når afspilleren er en model, der leveres med højttaler (SRS-NWGT014E), er [SP Output Optimizer]
som standard indstillet til [SRS-NWGT014E]. Når afspilleren er en model, der leveres uden højttaler,
er [SP Output Optimizer] indstillet til [Off].
Fortsættes 
129
Yderligere oplysninger
2 tommer, TFT-farveskærm med hvidt LED-baggrundslys, QVGA (240 × 320 pixel),
262.144 farver
Mål (b/h/d uden fremspringende dele)
Menuen
Home
44,0 × 86,8 × 9,3 mm
Indholdsfortegnelse
Skærm
Mål (b/h/d)
44,6 × 86,8 × 9,8 mm
Indeks
Vægt
Ca. 54 g
Medfølgende tilbehør
Høretelefoner (1)
USB-kabel (1)
Adapter (1)
Bruges, når afspilleren sættes i en holder (medfølger ikke), osv.
Quick Start Guide (1)
Software (1)
Softwaren findes i afspillerens indbyggede flashhukommelse og omfatter følgende.
Yderligere oplysninger om installation findes i din "Quick Start Guide".
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Brugervejledning, osv.
Fortsættes 
130
Yderligere oplysninger
Enheden understøttes ikke af følgende miljøer:
– Selvbyggede computere eller operativsystemer.
– Et miljø, der er en opgradering af det oprindeligt fabriksinstallerede operativsystem.
– Multiboot-miljøer.
– Flere skærme.
– Macintosh
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Indeks
Vi kan ikke garantere problemfri drift på alle computere, selvom de opfylder ovenstående
systemkrav.
Menuen
Home
Computer
IBM PC/AT eller kompatibel computer med forudinstallation af følgende Windowsoperativsystemer*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere)/Windows XP Professional
(Service Pack 2 eller nyere)/Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) /Windows
Vista Home Premium (Service Pack 1) /Windows Vista Business (Service Pack 1) /
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1) .
Understøttelse af Windows Vista (64 bit).
Andre operativsystemer end de ovennævnte understøttes ikke.
*1 Ekskl. versioner af operativsystemer, der ikke understøttes af Microsoft.
CPU: Pentium III, 450 MHz eller mere (Windows Vista: Pentium III, 800 MHz eller
mere)
RAM: 256 MB eller mere (Windows Vista: 512 MB eller mere)
Harddisk: 380 MB ledig plads eller mere.
Skærm:
– Skærmopløsning: 800 × 600 pixel (eller mere) (1.024 × 768 eller mere anbefales).
– Farver: 8 bit eller mere (16 bit anbefales).
Cd-rom-drev (der understøtter cd-afspilning af digitalmusik med WDM)
Lydkort.
USB-stik (Hi-Speed USB anbefales).
Internet Explorer 7.0 og Windows Media Player 11 er påkrævet.
Bredbåndsinternetforbindelse er nødvendig for at bruge Electronic Music Distribution
(EMD) eller besøge et websted.
Indholdsfortegnelse
Systemkrav
131
Yderligere oplysninger
B
Batteri . ....................................... 17, 94
[Beep Settings] . .............................. 88
[Bit Rate Settings] . ......................... 83
Bithastighed .................................... 95
[Brightness] ..................................... 89
C
Computer ...................................... 130
Content Transfer ............................ 16
D
Data .................................................. 97
[Date Display Format] ................... 91
Dato og klokkeslæt . ....................... 20
[Detailed Information] .................. 44
Diasshow ......................................... 60
[Display] .................................... 56, 64
[Dynamic Normalizer] .................. 48
F
Fejlfinding ....................................... 99
Firmware ......................................... 98
[FM Radio] . ................................ 8, 66
[Format] . ......................................... 92
Fotoformat . .............................96, 125
G
Genopladning ................................. 17
H
[Heavy] ............................................ 46
Høretelefonstik ................................. 6
I
Indstilling af klokkeslæt .......... 20, 90
Indstillingsmenu
. ........................ 14, 42, 53, 62, 74, 81
Initialisering (Format) ................... 92
J
[Jazz] ................................................ 46
JPEG .........................................96, 125
K
Kapacitet ........................................ 126
Knappen BACK/HOME.................... 5
Knappen HOLD................................. 5
Knappen OPTION/PWR OFF ....... 5
Knappen RESET................................. 6
Knappen VOL +/– . .......................... 5
Fortsættes 
Indeks
A
AAC . ................................................ 95
AAC-LC . ....................................... 124
Adobe Reader ................................... 2
Afspilningsområde . ....................... 45
Afspilningsskærm .................... 36, 51
[Alarm] ............................................ 85
[Auto Preset] ................................... 68
AVC ..........................................96, 124
[AVLS (Volume Limit)] ................. 88
E
[Equalizer] . ..................................... 46
Menuen
Home
Symbols
(Repeat) ..................................... 45
(Shuffle) .................................. 45
(Shuffle&Repeat) . ............ 45
(Repeat 1 Song) ....................... 45
(Heavy) .................................... 46
(Pop) . ....................................... 46
(Jazz) ........................................ 46
(Unique) . ................................. 46
(Custom 1) . ............................. 46
(Custom 2) . ............................. 46
Indholdsfortegnelse
Indeks
132
Yderligere oplysninger
O
Område med oplysninger ............. 10
Opgradering . .................................. 98
Opladning ....................................... 17
Optagelse
FM-radio ............................................70
Lyd .......................................................77
P
[Photo Orientation] ....................... 63
[Photos] ....................................... 8, 58
[Play Mode] . ................................... 45
[Playlists] ..................................... 8, 39
[Pop] . ............................................... 46
Power ........................ 5, 7, 17, 94, 105
R
Radio ................................................ 66
[Release Year] . ................................ 39
[Repeat] ........................................... 45
[Repeat 1 Song] . ............................. 45
[Reset all Settings] .......................... 92
Resterende batteriniveau ............... 10
Indeks
N
[Now Playing] ................................... 8
Nulstilling af afspilleren . ............... 99
[Shuffle] ........................................... 45
[Shuffle All] . ............................... 8, 40
[Shuffle&Repeat] ............................ 45
Skærm.............................................. 5, 8
[Sleep Timer] .................................. 86
Sletning af
FM-radio ............................................76
Foto . ....................................................63
Fælles.....................................................87
Musik ..................................................45
Optagelse ............................................83
Video ...................................................54
Fotos ....................................................61
Lydoptagelser .....................................80
Musiknumre . .....................................41
Optaget FM-radioprogrammer.........73
Videoer . ..............................................52
[Slide Show Interval] . .................... 65
[Slide Show Repeat] ....................... 64
Software ........................................... 16
[SP Output Optimizer] .................. 49
Stifinder.................................28, 33, 97
Søgning efter musiknumre ........... 38
T
Tænd og sluk ..................................... 7
[Time Display Format] .................. 91
Timer . .............................................. 84
[Total photos:] . ............................... 87
[Total songs:] . ................................. 87
[Total videos:] ................................. 87
U
[Unique] .......................................... 46
[Unit Information] ......................... 87
USB-kabel . .................................. 6, 24
V
[Video Orientation] ....................... 57
Videoformat ............................96, 124
[Videos] ....................................... 8, 50
Vilkårlig afspilning ................... 40, 45
[Voice Recording] ...................... 8, 77
Fortsættes 
Menuen
Home
M
Meddelelser..................................... 111
Medfølgende højttaler . .................. 49
Menuen [Home] ......................... 8, 11
Mikrofon . .................................... 6, 77
Miniaturer ..................................... 103
[Model:] ........................................... 87
[Mono/Auto] . ................................. 76
MP3 ..........................................95, 124
MPEG-4 . .................................96, 124
Multivælger ................................. 5, 11
[Music] . ....................................... 8, 35
S
[Scan Sensitivity] ............................ 76
[Screensaver] . ................................. 89
[Set Date-Time] ........................ 20, 90
[Settings] ........................................... 8
Indholdsfortegnelse
L
[Language Settings] . ................ 19, 93
Linear PCM . ...........................95, 124
Lydformat ................................95, 124
Lydkvalitet ....................................... 46
133
Yderligere oplysninger
Indeks
Ø
Øsken til rem .................................... 6
Menuen
Home
Z
[Zoom Settings] . ............................ 54
Indholdsfortegnelse
W
Windows Media Player . ................ 16
Windows Stifinder................28, 33, 97
WMA .................................16, 95, 124
WM-PORT . ...................................... 6
WMV .................................16, 96, 124
Download PDF

advertising