Sony | NW-E002 | Sony NW-E002 Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Menu
Indeks
Brugervejledning
NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005
©2006 Sony Corporation
2-688-631-32 (1)
2
Brug af knapperne i Brugervejledningen
Klik på knapperne, der befinder sig i det øverste højre hjørne af denne
vejledning for at gå til "Indholdsfortegnelse", "Oversigt over menuen Home"
eller "Indeks".
Hopper til indholdsfortegnelsen
Find det, du søger, på en liste over emner i vejledningen.
Hopper til oversigten over menuen Home
Find det, du søger, på en liste over punkter i afspillerens
menu.
Hopper til indekset
Find det, du søger, på en liste over søgeord, som
forekommer i vejledningen.
 Tip
• Du kan hoppe til den angivne side ved at klikke på et sidetal i indholdsfortegnelsen, i
menuoversigten eller i indekset.
• Du kan hoppe til den angivne side ved at klikke på en sidehenvisning (f.eks.  side 3)
på de enkelte sider.
• Hvis du vil søge efter en henvisningsside ved hjælp af søgeord, skal du i Adobe Reader
klikke på menuen "Rediger", vælge "Søg" for at åbne navigeringsvinduet, indtaste
søgeordet i tekstfeltet Søg og derefter klikke på "Søg".
• Du kan hoppe til forrige eller næste side ved at klikke på knapperne
og , som
findes nederst på skærmen i Adobe Reader.
Fortsættes 
Indeks
Gennemgang af Brugervejledningen
Menu
Med afspilleren følger en Quick Start Guide og denne Brugervejledning i PDFformat. Desuden kan du, når du har installeret SonicStage-softwaren fra den
medfølgende cd-rom, se i Hjælp til SonicStage.
– I Quick Start Guide beskrives opsætning og grundlæggende funktioner,
hvormed du kan importere sange til en computer, så du kan overføre dem til
afspilleren og afspille dem.
– Denne Brugervejledning indeholder beskrivelser af standard- og avancerede
funktioner, som sætter dig i stand til fuldt ud at udnytte afspilleren og
udføre fejlfinding ved problemer.
– SonicStage-hjælpen indeholder oplysninger om brug af SonicStage-software
( side 3).
Indholdsfortegnelse
Om vejledningerne
3
Indholdsfortegnelse
Ændring af sideopsætning
Med knapperne nederst på skærmen i Adobe Reader kan du vælge, hvordan
siderne skal vises.
Menu
Fortløbende
Siderne vises i en kontinuerlig
rulning.
Når du anvender rullefunktionen,
ruller de forrige eller næste sider
kontinuerligt op eller ned.
Fortløbende - modstående
To sider vises ved siden af hinanden,
og hvert par er en del af en
kontinuerlig rulning. Når du
anvender rullefunktionen, ruller de
forrige eller næste sidepar
kontinuerligt op eller ned.
Modstående
To sider vises ved siden af hinanden.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
sidepar.
Brug af SonicStage-hjælp
Se SonicStage-hjælp for at få oplysninger om brug af SonicStage, f.eks. import
af sange i computeren og overførsel af sange til afspilleren.
 Klik på "Help" – "SonicStage Help", mens SonicStage kører.
Hjælp åbnes.
Bemærk
• I SonicStage-hjælp kaldes afspilleren "ATRAC Audio Device".
Indeks
Enkel side
Siderne vises én ad gangen.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
side.
4
Afspilning af sange
Søge efter sange efter sangnavn (Song)............13
Søge efter sange efter kunstner (Artist) ...........14
Søge efter sange efter album (Album) ...............15
Skifte afspilningstilstand (Play Mode) .....16
Afspilning af sange i et bestemt tidsrum
(Sports Timer) .................................................. 18
Indstillinger
Ændring af sangrækkefølgen (Sort) .......19
Ændring af displaytilstand
(Display Mode) ................................................. 21
Indstilling af lydstyrken med funktionen
til forudindstillet lydstyrke
(Volume Mode) ................................................ 23
Forudindstilling af en lydstyrke (Preset) .........23
Skifte til manuel tilstand (Manual) .....................25
Tilpasning af lydkvaliteten (Equalizer) ...26
Lagring af en ønsket lydkvalitet
(Preset Custom)................................................ 27
Justering af lydstyrken
(Dynamic Normalizer) ..................................... 28
Begrænsning af lydstyrken (AVLS) ..........29
Deaktivering af biplyden (Beep)...............30
(Set Date-Time) ................................................ 31
Indstilling af datoformat
(Date Disp Type) .............................................. 33
Indstilling af klokkeslætsformat
(Time Disp Type) ............................................. 34
Visning af informationer om afspilleren
(Information) ................................................... 35
Nulstilling til fabriksindstillinger
(Reset All Setting) ............................................ 36
Formatering af hukommelsen
(Format) ........................................................... 37
Ændring af USB-indstillinger
(USB Power) ..................................................... 39
Indstilling af displayets retning
(venstre/højre) (Rotation)..........................40
Strømbesparelse (Power Save) .....................41
Lytte til FM-tuner (kun NW-E002F/E003F/E005F)
Glæd dig over at lytte til FM-radio ..... 43
1 Skifte til FM-tuneren ..................................43
2 Automatisk forudindstilling af
radiostationer (FM Auto Preset) ..........................44
3 Valg af radiostationer ..................................45
Forudindstilling af ønskede
radiostationer ................................... 47
Hvis du vil slette forudindstillede
radiostationer...............................................47
Indstilling af modtagelsen (Scan Sens) ....48
Skifte mellem mono/stereo
(Mono/Auto) .................................................... 49
Fortsættes 
Indeks
Afspilning af sange (ALL SONGS) ..............11
Afspilning af sanglister (PLAYLIST) ........12
Søge efter sange (SEARCH)..........................13
Indstilling af aktuelt klokkeslæt
Menu
Medfølgende tilbehør ........................... 6
Oversigt over menuen Home ................ 7
Grundlæggende funktioner – dele og
knapper .................................................. 8
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
5
Fejlfinding ........................................... 57
Meddelelser ......................................... 63
Afinstallation af SonicStage ................ 67
Andre oplysninger
Sikkerhedhedsforanstaltninger .......... 69
Copyrights .......................................... 73
Specifikationer .................................... 74
Indeks .................................................. 77
Indeks
Fejlfinding
Menu
Genopladning af afspilleren ............... 50
Maksimering af batteriets levetid ....... 51
Hvad er format og bithastighed? ........ 52
Afspille sange uden pauser ................. 53
Hvordan importeres sanginformationer
til afspilleren? ................................... 54
Lagring af andre data end lydfiler....... 55
Opgradering af afspillerens
firmware ............................................ 56
Indholdsfortegnelse
Avancerede funktioner
6
Kontrollér tilbehøret i pakken.
 Cd-rom* (1)
- SonicStage-software
- Brugervejledning (PDF-fil)
* Forsøg ikke på at afspille denne cd-rom i en lyd-cd-afspiller.
Om serienummeret
Afspillerens serienummer er nødvendigt til kunderegistrering. Nummeret
findes på mærkaten bag på afspilleren. Fjern ikke mærkaten.
Du kan også kontrollere serienummeret på denne afspiller. Se  side 35 for
oplysninger.
Indeks
 Quick Start Guide (1)
Menu
 Hovedtelefoner (1)
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør
7
Du kan anvende følgende funktioner ved hjælp af knappen
afspilleren.
Knappen
/HOME
HOME
Der skiftes mellem sang/
mappekontroltilstandene under
afspilning eller i stoptilstand.
I FM-tunerskærmen* kan du skifte
mellem manuelle/forudindstillede
indstillingstilstande.
Tryk og hold
Skærmen HOME åbnes, og du kan
anvende følgende funktioner.
(ALL SONGS).............................. 11
(FM) * ...................................... 43
(PLAYLIST) ............................... 12
├ Play Mode...................................16
├ Sports Timer ..............................18
├ Sort ..............................................19
├ Scan Sens* ..................................48
├ Mono/Auto* ...............................49
├ FM Auto Preset* ........................44
├ Display Mode .............................21
├ Advanced Menu
│ ├ Sound
│ │ ├ Volume Mode ....................23
│ │ ├ Preset Custom ...................27
│ │ ├ AVLS ...................................29
│ │ ├ Beep ....................................30
│ │ └ D.Normalizer.....................28
│ ├ Date-Time
│ │ ├ Set Date-Time ...................31
│ │ ├ Date Disp Type ..................33
│ │ └ Time Disp Type .................34
│ ├ Information............................35
│ ├ Initialize
│ │ ├ Reset All Setting ................36
│ │ └ Format ................................37
│ ├ USB Power .............................39
│ ├ Rotation ..................................40
│ └ Power Save .............................41
└ Equalizer.....................................26
(SEARCH)
├ Song ............................................13
├ Artist ...........................................14
└ Album .........................................15
* kun NW-E002F/E003F/E005F
Indeks
Knappen /HOME
Kortvarigt tryk
(MENU)
Menu
Forside
/HOME på
Indholdsfortegnelse
Oversigt over menuen Home
8
Forside
B
Menu
A
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende funktioner – dele og knapper
Hovedtelefoner
HOME
 Knappen /
Anvendes til at vælge en sang, et
album, en kunstner eller et
menupunkt. Du kan også hoppe til
begyndelsen af sangen/albummet/
kunstneren, spole hurtigt tilbage eller
spole hurtigt frem på følgende måde:
• Når du trykker på knappen
(): Der hoppes til
begyndelsen af den/det aktuelle
(eller næste) sang/album/kunstner.
• Hvis du trykker på knappen
() og holder den nede
under afspilning og derefter slipper
den på det ønskede sted: Hurtig
tilbagespoling (eller hurtigt frem) til
den aktuelle (eller næste) sang.
• Hvis du trykker på knappen
() og holder den nede i
stoptilstand: Hopper til begyndelsen
af den/det aktuelle (eller næste) sang/
album/kunstner, og hvis du bliver ved
med at holde knappen nede, fortsættes
med at hoppe gennem forrige (eller
næste) sang/album/kunstner.
 Knappen /HOME (Mappen/HOME)
Hvis du trykker på knappen, mens
lydafspilleren er i afspilnings- eller
stoptilstand, kan du skifte mellem
sang/mappekontroltilstandene. I
sangkontroltilstanden hopper
afspilleren til begyndelsen af sangen. I
mappekontroltilstand hopper
afspilleren til begyndelsen af
albummet/kunstneren.
Indeks
C
D E
Tryk på, og hold denne knap nede
for at åbne skærmen HOME.
*På FM-tunerskærmen
(Kun NW-E002F/E003F/E005F) kan
du skifte mellem manuelle/
forudindstillede indstillingstilstande.
 Display
Se  side 10 for oplysninger om
displayet og ikoner.
 Knappen 
Starter afspilning af sangen. Når
afspilningen starter, vises  nederst
til venstre på displayet, og hvis du
trykker på knappen  igen, vises
, og afspilningen stopper.
Når der vises en menu på displayet,
skal du bruge denne knap til at
bekræfte det valgte menupunkt.
Når du trykker på knappen ,
lige efter at du har købt afspilleren
eller efter at have koblet afspilleren
fra computeren, afspilles den første
sang på afspilleren.
 Stik til hovedtelefon
Til tilslutning af hovedtelefoner.
Sæt stikket ind, indtil det klikker på
plads.
Hvis hovedtelefonerne ikke tilsluttes
korrekt, lyder det måske ikke rigtigt.
Fortsættes 
9
F
Indholdsfortegnelse
Bagside
G
HOLD
Menu
 USB-dæksel
Tag USB-dækslet af, og tilslut USBstikket direkte til en USB-port på
computeren.
Aftagning af USB-dækslet
Fjern USB-dækslet, som vist
nedenfor.
USB-stik
 Knappen RESET
Til nulstilling af afspilleren
( side 57).
 Knappen VOL +/–
Til regulering af lydstyrken.
Fortsættes 
Indeks
 Hul til strop
Anvendes til montering af en strop.
J
me
/Ho
 Skydeknappen HOLD
Du kan beskytte afspilleren imod
utilsigtet brug ved at anvende
funktionen HOLD, når du bærer
rundt på afspilleren.
Ved at sætte skydeknappen HOLD
på stillingen HOLD, deaktiveres alle
funktionsknapper. Hvis du trykker
på en knap, mens funktionen HOLD
er aktiveret, vises det aktuelle
klokkeslæt, "HOLD" og
(indikator for resterende
batterispænding) på displayet. Hvis
du sætter skydeknappen HOLD i den
modsatte stilling, deaktiveres
funktionen HOLD.
I
VOL
RESET
H
10
K
L
M
SHUF
N
 Visning af tekst/grafikinformation
Viser albumtitel, kunstnernavn,
sangnavn, aktuel dato og klokkeslæt,
meddelelser og menu.
Hvis du vil skifte visningstilstand,
skal du gå til menuen "Display
Mode" ( side 21). Skift visning til
strømsparetilstand, når du ikke
bruger enheden i et stykke tid.
 Indikator for afspilningstilstand
(Play Mode)
Viser ikonet for den aktuelle
afspilningstilstand ( side 17). Hvis
afspilningstilstanden er indstillet til
"Normal", vises der ikke et ikon.
O
 Statusindikator for afspilning
Viser den aktuelle afspilningstilstand
(: afspilning, : stop,  ():
hurtig tilbagespoling (hurtig
fremadspoling),  (): hopper
til begyndelsen af den aktuelle (eller
næste) sang).
 Indikator for resterende
batterispænding
Viser den resterende
batterispænding.
 Tip
• Se "Lytte til FM-tuner" ( side 43) for
oplysninger om FM-tunerskærmen
(kun NW-E002F/E003F/E005F).
Indeks
 Statusindikator for sortering
(Sort)/Ikon
Den aktuelle sangrækkefølge (
(kunstnerrækkefølge),
(albumrækkefølge) eller (album i
kunstnerrækkefølge)) og vises.
I sangkontroltilstand vises ikonet for
sorteringsstatus her, og vises til
højre. I mappekontroltilstand vises
her, og ikonet for sorteringsstatus
vises til højre.
Menu
Song1
Indholdsfortegnelse
Display
11
Afspilning af sange
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange (ALL SONGS)
Sangene på afspilleren afspilles.
Knappen /
/HOME
Menu
Knappen
HOME
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(ALL SONGS), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Alle sangene på afspilleren vises, og afspilning starter fra den sidste sang,
du har lyttet til. Hvis du ikke har afspillet en sang, starter afspilning fra
begyndelsen.
Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter der
stoppes.
Hvis du vil hoppe til begyndelsen af sangen
Hvis du trykker på knappen () i afspilnings- eller stoptilstand, hopper
afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.
Hvis du trykker på knappen /HOME og derefter trykker på knappen
() i afspilnings- eller stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen
af det/den aktuelle (eller næste) album/kunstner.
 Tip
• Du kan ændre afspilningstilstand til vilkårlig, gentag osv. i menuen Play Mode
(Afspilningstilstand) ( side 16).
• Sangene vises i den rækkefølge, du har angivet i menuen Sort (Sortering) ( side 19).
Med fabriksindstillingen vises sangene i albumrækkefølge.
Indeks
Knappen 
12
Afspilning af sange
Knappen /
Knappen
/HOME
Menu
Du kan afspille sanglister (Playlist) (sanglister), der er oprettet i SonicStage.
Hvis du ændrer et navn i SonicStage, vises det nye navn på afspilleren. Se
SonicStage-hjælp for at få detaljer.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sanglister (PLAYLIST)
HOME
Indeks
Knappen 
Bemærk
• Når du vælger
(PLAYLIST), vises
(SEARCH) ikke i menuoversigten.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(PLAYLIST), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Den sidste sang, du har lyttet til, afspilles nu. Hvis du ikke har afspillet en
sang, starter afspilning fra den første sang på den første afspilningsliste.
Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter der
stoppes.
Hvis du vil hoppe til begyndelsen af sangen
Hvis du trykker på knappen () i afspilnings- eller stoptilstand, hopper
afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.
Hvis du trykker på knappen /HOME og derefter trykker på knappen
() i afspilnings- eller stoptilstand, hopper afspilleren til begyndelsen
af den aktuelle (eller næste) afspilningsliste.
 Tip
• Du kan ændre afspilningstilstand til vilkårlig, gentag osv. i menuen Play Mode
(Afspilningstilstand) ( side 16).
13
Afspilning af sange
Du kan søge efter sange efter "Sangnavn", "Kunstnernavn" eller "Albumnavn".
Indholdsfortegnelse
Søge efter sange (SEARCH)
Knappen /
/HOME
Menu
Knappen
HOME
Indeks
Knappen 
Søge efter sange efter sangnavn (Song)
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(SEARCH), og tryk
 Tryk på knappen / for at vælge "Song>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Alle sangene på afspilleren vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med
den sidste sang, hvorefter der stoppes.
 Tip
• Tilstanden for gentagelse af afspilning, som er angivet i menuen Play Mode
(Afspilningstilstand) ( side 16), ændres ikke, når en søgning aktiveres.
Fortsættes 
14
Afspilning af sange...Søge efter sange
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
Indholdsfortegnelse
Søge efter sange efter kunstner (Artist)
HOME vises.
knappen  for at bekræfte.
(SEARCH), og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Kunstnerlisterne vises.
 Tryk på knappen / for at vælge den ønskede kunstner, og
tryk på knappen  for at bekræfte.
Albumlisterne for den valgte kunstner vises.
 Tryk på knappen / for at vælge det ønskede album, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisterne for det valgte album vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med
den sidste sang, hvorefter der stoppes.
 Tip
• Tilstanden for gentagelse af afspilning, som er angivet i menuen Play Mode
(Afspilningstilstand) ( side 16), ændres ikke, når en søgning aktiveres.
Fortsættes 
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge "Artist>", og tryk på
Menu
 Tryk på knappen / for at vælge
15
Afspilning af sange...Søge efter sange
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
Indholdsfortegnelse
Søge efter sange efter album (Album)
HOME vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
(SEARCH), og tryk
knappen  for at bekræfte.
Albumlisterne vises.
 Tryk på knappen / for at vælge det ønskede album, og tryk
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisterne for det valgte album vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilning fortsætter i rækkefølge til og med
den sidste sang, hvorefter der stoppes.
 Tip
• Tilstanden for gentagelse af afspilning, som er angivet i menuen Play Mode
(Afspilningstilstand) ( side 16), ændres ikke, når en søgning aktiveres.
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge "Album>", og tryk på
Menu
 Tryk på knappen / for at vælge
16
Afspilning af sange
Afspilleren indeholder en række forskellige tilstande for gentagelse af
afspilning, inklusive vilkårlig afspilning og udvalgt gentagelse af afspilning.
Knappen
Menu
Knappen /
Indholdsfortegnelse
Skifte afspilningstilstand (Play Mode)
/HOME
HOME
Indeks
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Play Mode>", og tryk på
knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge en afspilningstilstand
( side 17), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Fortsættes 
17
Afspilning af sange...Skifte Afspilningstilstand
Normal (Normal)/Intet
ikon
Alle sange fra og med den aktuelle sang afspilles én
gang, hvorefter afspilningen stopper.
Standardindstillingen er "Normal".
Alle sange i et album (eller med en kunstner)*,
herunder den aktuelle sang, afspilles én gang,
hvorefter afspilningen stopper.
Alle sange fra og med den aktuelle sang gentages.
Alle sange i et album (eller med en kunstner)*,
herunder den aktuelle sang, gentages.
Folder (Mappe)/
Repeat All (Gentag alle)/
Repeat Folder (Gentag
mappe)/
Repeat 1 Song (Gentag én
sang)/ 1
Repeat Shuffle All (Gentag
alle vilkårligt)/
SHUF
Repeat Shuffle Folder
(Gentag mappe vilkårligt)/
SHUF
Den aktuelle sang gentages.
Den aktuelle sang afspilles, hvorefter alle sangene
afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Den aktuelle sang afspilles, og derefter afspilles i
vilkårlig rækkefølge alle sangene i albummet (eller
med en kunstner)*, herunder den aktuelle sang.
* Hvis du indstiller "Album" (Album) eller "Artist/Album" (Kunstner/Album) i menuen
Sort (Sortér) ( side 19), omfatter afspilningen et album. Hvis du indstiller "Artist"
(Kunstner) i menuen Sort (Sortér), omfatter afspilningen en kunstner.
Indeks
Beskrivelse
Menu
Afspilningstilstand/Ikon
Indholdsfortegnelse
Oversigt over afspilningstilstande
18
Afspilning af sange
(Sports Timer)
Knappen /
Knappen
Menu
Afspilleren afspiller sange i et bestemt tidsrum (mellem 1 og 99 minutter).
Afspilleren er som standard indstillet til 10 minutter.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange i et bestemt tidsrum
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Sports Timer>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen til valg af afspilningstid vises.
 Tryk på knappen / for at vælge tidsrummet, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Den valgte afspilningstid vises, og afspilning starter i den rækkefølge der er
indstillet i Play Mode (Afspilningstilstand) ( side 16).
Den resterende tid vises, mens sangen afspilles.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Hvis du vil vende tilbage til den normale afspilningstilstand
Under afspilning af en sang, eller hvis du er i stoptilstand, i Sports Timer
(Sportstimer), skal du følge trin  til  og vælge "Off ".
Sådan nulstilles resterende tid
Under afspilning af en sang, eller hvis du er i stoptilstand, i Sports Timer
(Sportstimer), skal du følge trin  til  og vælge "Restart".
19
Indstillinger
Du kan indstille sangrækkefølgen efter kunstnernavn, album eller albummer
efter kunstner.
Knappen
Menu
Knappen /
Indholdsfortegnelse
Ændring af sangrækkefølgen (Sort)
/HOME
HOME
Indeks
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Sort>", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge en sangrækkefølge
( side 20), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Song1
SHUF
Indikator for sorteringsstatus
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Fortsættes 
20
Indstillinger...Ændring af sangrækkefølgen
Album (Album)
(Albumrækkefølge)/
Sange vises i albumrækkefølge. I albummet vises
sange i sangrækkefølge.
I mappekontroltilstand udelukkes sange pr. album.
Standardindstillingen er "Album".
Sange vises i albumrækkefølge efter kunstner. I
albummet vises sange i sangrækkefølge.
I mappekontroltilstand udelukkes sange pr. album.
Sange vises i kunstnerrækkefølge. Den samme
kunstners sange vises i rækkefølge efter sangnavnet.
I mappekontroltilstand udelukkes sange pr.
kunstner.
Artist/Album (Kunstner/
Album) (Albummer i
kunstnerrækkefølge)/
Artist (Kunstner)
(Kunstnerrækkefølge)/
Indeks
Beskrivelse
Menu
Indstillingspunkt/Ikon
Indholdsfortegnelse
Oversigt over sangrækkefølge
21
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Ændring af displaytilstand
(Display Mode)
Du kan indstille et ønsket display for afspilning eller stoptilstand.
Knappen
Menu
Knappen /
/HOME
HOME
Indeks
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Display Mode>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge en displaytilstand
( side 22), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Fortsættes 
22
Indstillinger...Ændring af displaytilstand
• Clock (Ur): Viser ugedag, måned, dato og aktuelt klokkeslæt. For
informationer om at indstille tiden skal du se "Indstilling af aktuelt klokkeslæt
(Set Date-Time)" ( side 31).
• Wind-bell: Viser animationer
 Tip
• Deaktivér strømsparefunktionen ( side 41) for at vise skærmen hele tiden.
Bemærk
• Når lydkvaliteten (Equalizer) ( side 26) er indstillet til "Off ", vises den ikke på
skærmen "Property".
Indeks
01:35
C
Menu
0120 / 0200
ATRAC 256kbps
Indholdsfortegnelse
Oversigt over displaytilstande
• Basic (Grundlæggende): Viser den grundlæggende skærm.
(Standardindstilling)
• Property (Egenskab): Viser oplysninger om sange.
Viser det aktuelle sangnummer (eller aktuelle album/kunstnernummer)/antal
sange i alt (eller samlet antal albummer/kunstnernumre) i afspilleomfanget,
forløbet tid, codec (komprimeringstype), bithastighed og aktuel
kvalitetsindstilling (Equalizer).
23
Indstillinger
Knappen
/HOME
HOME
Knappen 
Forudindstilling af en lydstyrke (Preset)
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sound>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Volume Mode>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
Indeks
Knappen /
Menu
Der er to tilstande til justering af lydstyrken.
Manual (Manual Volume):
Tryk på knappen VOL +/– for at justere lydstyrken fra 0 til 30.
Preset (Preset Volume):
Tryk på knappen VOL +/– for at indstille lydstyrken til et af tre
forudindstillede niveauer "Low" (Lav), "Mid" (Mellem) eller "Hi" (Høj).
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydstyrken med funktionen til
forudindstillet lydstyrke (Volume Mode)
24
Indstillinger...Indstilling af lydstyrken med funktionen til forudindstillet lydstyrke
på knappen  for at bekræfte.
Der vises en linje over og under "Low".
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Bemærk
• Hvis AVLS ( side 29) er indstillet, kan den virkelige lydstyrke være lavere end
indstillingen.
Når du udløser AVLS, vender lydstyrken tilbage til det forudindstillede niveau.
Fortsættes 
Indeks
forudindstillet niveau, og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte.
De forudindstillede niveauer vises i rækkefølgen "Low", "Mid" og "Hi".
Med denne indstilling kan du vælge lydstyrken ("Low", "Mid" eller "Hi")
ved at trykke på knappen VOL +/–.
Menu
 Tryk på knappen / for at indstille lydstyrken for hvert
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen / for at vælge "Preset", og tryk derefter
25
Indstillinger...Indstilling af lydstyrken med funktionen til forudindstillet lydstyrke
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
Indholdsfortegnelse
Skifte til manuel tilstand (Manual)
HOME vises.
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sound>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Volume Mode>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Manual", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Med denne indstilling kan du justere lydstyrken (fra 0 til 30) ved at trykke
på knappen VOL +/–.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
Menu
 Tryk på knappen / for at vælge
26
Indstillinger
Du kan tilpasse lydkvaliteten, så den passer til musikgenren.
Knappen /
Knappen
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af lydkvaliteten (Equalizer)
/HOME
Menu
HOME
Bemærk
• Du kan ikke tilpasse lydkvaliteten, når du bruger FM-tuneren.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Equalizer>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge den ønskede lydkvalitet, og
tryk på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Oversigt over lydkvalitetsindstillinger
Indstilling
Beskrivelse
Off (Fra)
Heavy
Pop
Jazz
Custom
(Brugerdefineret)
Indstillingen af lydkvalitet aktiveres ikke. (Standardindstilling)
Fremhæver de høje og lave områder for en kraftig lyd.
Fremhæver mellemtoneområdet, ideel til sang.
Fremhæver de høje og lave områder for en levende lyd.
Brugerdefinerede lydindstillinger. Se  side 27 for oplysninger
om indstilling.
Bemærkninger
• Hvis den lydkvalitet, du vælger, forvrænges, når du skruer op for lydstyrken, skal du
skrue ned.
• Hvis du synes, at dine personlige indstillinger, der er gemt som "Custom", har en anden
lydstyrke end de andre indstillinger, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken
manuelt for at kompensere.
Indeks
Knappen 
27
Indstillinger
Knappen /
Knappen
/HOME
Menu
Du kan indstille syv niveauer for hver fem bånd og lagre en ønsket lydkvalitet.
Og du kan vælge den lagrede indstilling som "Custom" i "Tilpasning af
lydkvaliteten (Equalizer)" ( side 26).
Indholdsfortegnelse
Lagring af en ønsket lydkvalitet (Preset Custom)
HOME
Indeks
Knappen 
Bemærk
• Du kan ikke lagre lydkvaliteten, når du bruger FM-tuneren.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sound>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Preset Custom>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Der vises en linje over og under det laveste bånd.
 Tryk på knappen / for at indstille lydstyrken for hvert
bånd, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Lydkvaliteten indstilles i rækkefølge fra lavt bånd (bas) til højt bånd
(diskant).
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
28
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Justering af lydstyrken
(Dynamic Normalizer)
Menu
Du kan indstille, at lydstyrken skal reduceres mellem sange. Med denne
indstilling dæmpes lydstyrken, når du lytter til albumsange i tilstanden vilkårlig
afspilning, for at minimere forskelle i optageniveauerne.
Knappen /
Knappen
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
Bemærk
• Du kan ikke indstille, at lydstyrken skal reduceres mellem sange, når du anvender FMtuneren.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sound>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "D.Normalizer>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "On", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil deaktivere
Vælg "Off " i trin .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
29
Indstillinger
Knappen /
Knappen
/HOME
Menu
Du kan indstille AVLS (Automatic Volume Limiter System) til begrænsning af
den højeste lydstyrke for at forhindre høreforstyrrelser eller distraktion. Med
AVLS kan du lytte til musik med en behagelig lydstyrke.
Indholdsfortegnelse
Begrænsning af lydstyrken (AVLS)
HOME
Indeks
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sound>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "AVLS>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "On", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Lydstyrken holdes på et rimeligt niveau.
Hvis du vil deaktivere
Vælg "Off " i trin .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
 Tip
• "AVLS" vises ved at trykke på knappen VOL +/–, hvis AVLS er aktiveret.
30
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Deaktivering af biplyden (Beep)
Du kan deaktivere afspillerens biplyde.
Knappen /
/HOME
Menu
Knappen
HOME
Indeks
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sound>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Beep>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Off", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil aktivere indstillingen
Vælg "On" i trin .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
31
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Indstilling af aktuelt klokkeslæt
(Set Date-Time)
Du kan indstille og vise aktuelt klokkeslæt.
Knappen
Menu
Knappen /
/HOME
HOME
Indeks
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date-Time>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Set Date-Time>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Der vises en linje over og under årstallet.
 Tryk på knappen / for at justere årstallet, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Der vises en linje over og under månedstallet.
 Justér indstillingerne for måned, dato, time og minut, som du
gjorde i trin .
Når du har trykket på knappen / for at indstille dato og
klokkeslæt, skal du trykke på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
32
Indstillinger...Indstilling af aktuelt klokkeslæt
• Du kan vælge blandt datoformaterne "month/day" (måned/dag) eller "day/month"
(dag/måned). Herudover kan du vælge 12- eller 24-timers visning. Se "Indstilling af
datoformat (Date Disp Type)" ( side 33) eller "Indstilling af klokkeslætsformat (Time
Disp Type)" ( side 34).
Bemærkninger
• Hvis afspilleren ikke anvendes i en længere periode, er det muligvis nødvendigt at
genindstille dato og klokkeslæt.
• Hvis aktuelt klokkeslæt ikke er indstillet, vises "--" på skærmen "Clock" (Ur)
( side 22).
Indeks
 Tip
Menu
Hvis du vil vise aktuelt klokkeslæt
Følg en af fremgangsmåderne herunder.
• Indstil "Clock" (Ur) i menuen "Display Mode" ( side 21).
• Tryk på en vilkårlig knap, hvis funktionen HOLD er aktiveret ( side 9).
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
33
Indstillinger
Som datoformat til den aktuelle tid ( side 31) kan du vælge enten "month/
day" (måned/dag) eller "day/month" (dag/måned).
Knappen
/HOME
Menu
Knappen /
Indholdsfortegnelse
Indstilling af datoformat (Date Disp Type)
HOME
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date-Time>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date Disp Type>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge datoformatet, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
mm/dd: Datoformatet vises som "month/day" (måned/dag).
(Standardindstilling)
dd/mm: Datoformatet vises som "day/month" (dag/måned).
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Indeks
Knappen 
34
Indstillinger
Du kan vælge det aktuelle klokkeslæt ( side 31) i enten 12- eller 24-timers
visning. Standardindstillingen er "24h".
Knappen
/HOME
Menu
Knappen /
Indholdsfortegnelse
Indstilling af klokkeslætsformat (Time Disp Type)
HOME
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date-Time>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Time Disp Type>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "12h" eller "24h", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Indeks
Knappen 
35
Indstillinger
(Information)
Knappen /
Knappen
Menu
Du kan få vist informationer som f.eks. produktnavn, indbygget flashhukommelseskapacitet, serienummer samt firmware-version.
Indholdsfortegnelse
Visning af informationer om afspilleren
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Information>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Tryk på knappen / for at vise følgende informationer.
1: produktnavn
2: indbygget hukommelseskapacitet
3: serienummer
4: versionsinformationer om afspillerens firmware
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
ændres.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
36
Indstillinger
(Reset All Setting)
Knappen /
Knappen
Menu
Du kan nulstille afspilleren til fabriksindstillingerne. Nulstilling af afspilleren
sletter ikke de sange, du har overført til afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Nulstilling til fabriksindstillinger
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
Bemærk
• Kun tilgængeligt, når du anvender funktionen ALL SONGS i stoptilstand.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede i stoptilstand, indtil
skærmen HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Initialize>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Reset All Setting>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Ok", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Når nulstillingen er færdig, vises "COMPLETE".
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Hvis du vil annullere gendannelse af fabriksindstillinger
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
37
Indstillinger
Knappen /
Knappen
/HOME
Menu
Du kan formatere afspillerens indbyggere flash-hukommelse.
Når hukommelsen formateres, slettes al musikken samt de andre data, der er
gemt. Sørg for at sikre de data, der er gemt i hukommelsen, inden formatering.
Indholdsfortegnelse
Formatering af hukommelsen (Format)
HOME
Indeks
Knappen 
Bemærk
• Kun tilgængeligt, når du anvender funktionen ALL SONGS i stoptilstand.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede i stoptilstand, indtil
skærmen HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Initialize>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Format>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Ok", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
"FORMATTING..." vises, og formateringen starter.
Når formateringen er færdig, vises "COMPLETE".
Fortsættes 
38
Indstillinger...Formatering af hukommelsen
Hvis du vil annullere formatering
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte.
Menu
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
• Formatér ikke afspillerens indbyggede hukommelse via computeren.
Indeks
39
Indstillinger
Menu
Afhængigt af hvordan du bruger computeren, kan det forekomme, at
strømforsyningen (USB Bus Powered) er utilstrækkelig, og dataoverførslen fra
computeren til afspilleren vil muligvis ikke være komplet. Hvis du i denne
situation indstiller USB-forbindelsen (USB Power) til "100mA", forbedres
dataoverførslen muligvis. Standardindstillingen er "500mA".
Indholdsfortegnelse
Ændring af USB-indstillinger (USB Power)
Knappen /
/HOME
HOME
Knappen 
Bemærk
• Du kan ikke indstille dette, når USB-tilslutningen anvendes.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "USB Power>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "100mA" eller "500mA", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
 Tip
• Hvis du tilslutter afspilleren til en bærbar computer, anbefaler vi at tilslutte den bærbare
computer til en strømforsyning.
• Opladetiden bliver længere, hvis "USB Power" er indstillet til "100mA".
Indeks
Knappen
40
Indstillinger
(Rotation)
Indholdsfortegnelse
Indstilling af displayets retning (venstre/højre)
Du kan vælge displayets retning.
Knappen
/HOME
Menu
Knappen /
HOME
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Rotation>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "R Hand" eller "L Hand", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
R Hand: Du kan indstille displayet til venstre med knapperne til højre.
(Standardindstilling)
L Hand: Du kan indstille displayet til højre med knapperne til venstre.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
 Tip
• Hvis du ændrer displayets retning, ændres funktionen af knapperne / også.
Indeks
Knappen 
41
Indstillinger
Skærmen ændres til strømspareskærmen, når afspilleren ikke bruges i omkring
15 sekunder.
Knappen
Menu
Knappen /
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse (Power Save)
/HOME
HOME
Indeks
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Menu>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Power Save>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge en strømsparetilstand
( side 42), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
42
Indstillinger...Strømbesparelse
Oversigt over strømbesparende indstillinger
On-Normal (Til-normal)
Strømspareskærmen vises på displayet.
Standardindstillingen er "On-Normal".
Det sker intet på displayet. Denne indstilling bruger
mindst strøm fra batteriet.
Skærmen vises hele tiden.
On-Super (Til-super)
Off (Fra)
Indeks
Beskrivelse
Menu
Indstilling
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
43
Lytte til FM-tuner (kun NW-E002F/E003F/E005F)
Menu
Du kan lytte til FM-radio. Oplad det indbyggede, genopladelige batteri, inden
du bruger afspilleren ( side 50), og tilslut hovedtelefonerne til
hovedtelefonstikket.
Indholdsfortegnelse
Glæd dig over at lytte til FM-radio
1 Skifte til FM-tuneren
Knappen
Indeks
Knappen /
/HOME
HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
knappen  for at bekræfte.
FM-tunerskærmen vises.
(FM), og tryk derefter på
FM-tunerskærm*
FM
01
ST AND BY
90.0
MO NO SCAN
M Hz
Tunertilstand Forudindstillet nummer Frekvens
* Skærmen på den viste FM-tuner er muligvis anderledes end skærmen på
din model.
Fortsættes 
44
Lytte til FM-tuner (kun NW-E002F/E003F/E005F)
• Når du trykker på knappen (), mens afspilleren er i sleeptilstand, vælges det/
den forrige (eller næste) forudindstillede nummer eller frekvens. På dette punkt er lyden
afbrudt, uanset knappen VOL +/-.
2 Automatisk forudindstilling af radiostationer (FM Auto Preset)
Du kan automatisk forudindstille radiostationer (op til 30 stationer), som du
kan modtage i dit område, ved at vælge "FM Auto Preset" (Automatisk FMforudindstilling). Dette er praktisk, når du bruger FM-tuneren første gang, eller
når du kommer til et nyt område.
Bemærk
• Brug af "FM Auto Preset" sletter allerede indstillede radiostationer.
Knappen /
Knappen
/HOME
HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "FM Auto Preset>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
Indeks
Bemærk
Menu
Hvis du kortvarigt vil afbryde lyden fra FM-tuneren
Ved at trykke på knappen  afbrydes FM-tunerens lyd. FM-tuneren går i
sleeptilstand efter ca. fem sekunder, og displayet afbrydes. Ved at trykke på
knappen  tændes der igen for FM-tunerens lyd.
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil stoppe FM-tuneren og vende tilbage til lydafspilleren
Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuskærmen vises, og
vælg (ALL SONGS) eller (PLAYLIST) på menuskærmen, og tryk på
knappen  for at bekræfte.
Hvis der ikke er nogle sange på sanglisten, skal du vælge (ALL SONGS).
45
Lytte til FM-tuner (kun NW-E002F/E003F/E005F)
Indeks
Hvis du vil stoppe med at forudindstille
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Hvis du modtager flere uønskede stationer
Hvis der er meget støj, eller modtagelse er for følsom, skal du ændre
indstillingen for modtagelse ( side 48) til "Low".
3 Valg af radiostationer
Der er to metoder (manuel eller forudindstillet modtagelse) til valg af
radiostationer.
Knappen /
Knappen
Menu
knappen  for at bekræfte.
De radiostationer, der kan modtages, indstilles i rækkefølge fra laveste til
højeste frekvens.
"COMPLETE" vises, når indstillingen er færdig. Herefter modtages den
først forudindstillede station.
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen / for at vælge "Ok", og tryk derefter på
/HOME
HOME
Tryk på knappen /HOME for at gå til manuel modtagelsestilstand. Tryk på
knappen /HOME igen, hvis du vil ændre indstillingen fra manuel
modtagelsestilstand til forudindstillet modtagelsestilstand.
• Manuel modtagelse: I manuel modtagelsestilstand kan du vælge
radiostationer efter frekvens. Manuel modtagelsestilstand er fabrikkens
standardindstilling.
• Forudindstillet modtagelse: I forudindstillet modtagelsestilstand kan du
vælge radiostationer med forudindstillingens nummer.
Fortsættes 
46
Lytte til FM-tuner (kun NW-E002F/E003F/E005F)
Vælge den forrige frekvens
Trykke på knappen .
Vælge den næste frekvens
Trykke på knappen .
Vælge den forrige radiostation*, der
kan modtages
Trykke på knappen  og holde
den nede.
Vælge den næste radiostation*, der
kan modtages
Trykke på knappen  og holde den
nede.
* Ved at trykke på knappen () under FM-modtagelse, findes den forrige (eller
næste) radiostation. Hvis radiostationen kan modtages, accepteres modtagelsen.
Hvis der er meget støj, eller modtagelse er for følsom, skal du ændre indstillingen for
modtagelse ( side 48) til "Low".
Hvis du i sleeptilstand trykker på knappen () og holder den nede, formindskes
(eller forøges) frekvensen, og den forrige (eller næste) radiostation findes ikke, og der er
ingen lyd.
Forudindstillet modtagelse
, forudindstillingens nummer og frekvens vises på FM-tunerskærmen i
rækkefølge fra venstre.
Hvis du vil
Skal du
Vælge nummeret på den forrige
forudindstilling
Vælge nummeret på den næste
forudindstilling
Trykke på knappen .
Trykke på knappen .
Bemærk
• Du kan ikke vælge radiostationer, hvis der ikke er forudindstillet stationer. Forudindstil
de stationer, der kan modtages, med "FM Auto Preset" ( side 44).
 Forbedring af modtagelsen
• Hovedtelefonkablet fungerer som antenne, så gør det så langt som muligt.
Indeks
Skal du
Menu
Hvis du vil
Indholdsfortegnelse
Manuel modtagelse
, frekvens og forudindstillingens nummer vises på FM-tunerskærmen i
rækkefølge fra venstre.
47
Lytte til FM-tuner (kun NW-E002F/E003F/E005F)
Du kan forudindstille radiostationer, som "FM Auto Preset" overser
( side 44).
Knappen
/HOME
Menu
Knappen /
Indholdsfortegnelse
Forudindstilling af ønskede radiostationer
HOME
 Vælg den ønskede frekvens i manuel modtagelsestilstand
( side 45).
 Tryk på knappen , og hold den nede.
Den frekvens, du vælger i trin , forudindstilles, og forudindstillingens
nummer vises til venstre for frekvensen.
 Tip
• Du kan forudindstille op til 30 stationer (P01 til P30).
Bemærk
• Det forudindstillede nummer sorteres altid i rækkefølge fra lav til høj frekvens.
Hvis du vil slette forudindstillede radiostationer
 Vælg det forudindstillede nummer for den ønskede frekvens.
 Tryk på knappen , og hold den nede.
 Tryk på knappen / for at vælge "Ok", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den forudindstillede radiostation slettes, og den næste vises.
Hvis du vil annullere sletning af den forudindstillede radiostation
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen .
Indeks
Knappen 
48
Lytte til FM-tuner (kun NW-E002F/E003F/E005F)
Knappen /
Knappen
Menu
Når du indstiller "FM Auto Preset" ( side 44) eller "Manuel modtagelse"
( side 45), modtages der måske uønskede radiostationer, fordi modtagelsen
er for følsom. Indstil i denne situation til "Low". Standardindstillingen er
"High".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af modtagelsen (Scan Sens)
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Scan Sens>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Low", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil stille modtagelsen tilbage
Vælg "High" i trin .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
49
Lytte til FM-tuner (kun NW-E002F/E003F/E005F)
Knappen /
Knappen
Menu
Hvis der forekommer støj ved FM-modtagelse, kan du indstille til "Mono". Hvis
du indstiller til "Auto", indstilles stereo/monomodtagelse automatisk afhængigt
af modtageforholdene. Standardindstillingen er "Auto".
Indholdsfortegnelse
Skifte mellem mono/stereo (Mono/Auto)
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil skærmen
HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
på knappen  for at bekræfte.
(MENU), og tryk derefter
 Tryk på knappen / for at vælge "Mono/Auto>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Mono", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk modtagelse
Vælg "Auto" i trin .
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
50
Avancerede funktioner
Dette er den omtrentlige opladetid, når batterispændingen er lav, og indstillingen "USB
Power" ( side 39) er "500mA" i stuetemperatur. Opladetiden varierer i forhold til den
resterende batterispænding og batteriets tilstand. Hvis et batteri oplades i omgivelser
med lav temperatur, er opladetiden længere. Den vil også være længere, hvis du
overfører lydfiler til afspilleren under opladningen.
På indikatoren for resterende batterispænding
Batteriikonet på displayet ( side 10) ændres som vist herunder. Se  side 75
for oplysninger om batterivarighed.
Batteriets spænding bliver lav, som vist med batteriikonet. Hvis "LOW
BATTERY" vises, kan du ikke bruge afspilleren. I dette tilfælde skal du oplade
batteriet ved at tilslutte afspilleren til din computer.
Bemærkninger
• Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 til 35ºC.
• "DATA ACCESS" vises på displayet, når afspilleren har adgang til computeren. Frakobl
ikke afspilleren, når "DATA ACCESS" vises, ellers ødelægges de data, der overføres,
muligvis.
• Nogle USB-enheder, der er tilsluttet til computeren, kan påvirke afspillerens korrekte
funktion.
• Alle kontrolknapperne på afspilleren er deaktiveret, når den er tilsluttet til en computer.
Indeks
*
Menu
Afspilleren kan genoplades, når den er tilsluttet til en computer
Når indikatoren for resterende batterispænding på displayet viser:
, er
opladningen færdig (opladetiden er ca. 60 minutter*).
Når du bruger afspilleren første gang, eller hvis du ikke har brugt afspilleren i
længere tid, skal du genoplade den helt (til
på indikatoren for
resterende batterispænding i displayet).
Indholdsfortegnelse
Genopladning af afspilleren
51
Avancerede funktioner
Ved at følge nogle få, enkle retningslinjer kan du forøge den spilletid, der er til
rådighed på en batteriopladning.
Bemærk
• Lad ikke afspilleren i lange perioder være tilsluttet til en bærbar computer, der ikke er
tilsluttet lysnettet, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Indeks
Justering af sangformat og bithastighed
Afspilletiden varierer, da batteriforbruget kan blive påvirket af formatet og
bithastigheden på de sange, der afspilles.
F.eks. giver en fuld batteriopladning en spilletid på ca. 27 timer for sange i
ATRAC-format ved 48 kbps, men en spilletid på kun ca. 19 timer for sange i
WMA-format ved 128 kbps. De nøjagtige spilletider for en fuld opladning
afhænger af driftsbetingelserne og afspillerens omgivelser.
Menu
Autoslukning af display
Indstilling af displayet, så det slukker efter en bestemt tid, hvor afspilleren ikke
har været i brug (ca. 15 sekunder), kan hjælpe med at spare på batteriet.
Se "Strømbesparelse (Power Save)" ( side 41) for at få oplysninger om
indstilling.
Indholdsfortegnelse
Maksimering af batteriets levetid
52
Avancerede funktioner
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en gængs lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-formatet giver den
samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) er et generelt udtryk,
der anvendes ved henvisning til formaterne ATRAC3 og ATRAC3plus. ATRAC
er en lydkomprimeringsteknologi, der både tilfredsstiller kravet om både høj
lydkvalitet og om høje komprimeringsgrader. ATRAC3 kan komprimere
lydfiler til omkring 1/10 af størrelsen på standard-cd-spor. ATRAC3plus, en
mere avanceret version af ATRAC3, kan komprimere filer til omkring 1/20 af
størrelsen på standard-cd-spor.
Hvad er bithastighed?
Bithastighed henviser til den mængde data, der anvendes til at gemme hvert
sekund med lyd. Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet,
men der kræves mere lagringsplads til den samme mængde lyd.
Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagringsplads?
Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men der kræves
mere lagringsplads til den samme mængde lyd, så du kan gemme færre sange på
afspilleren.
Med lavere bithastigheder kan du gemme flere sange, men med en lavere
lydkvalitet.
Se  side 75 for detaljer om understøttede lydformater og bithastighed.
Bemærk
• Hvis du importerer en sang fra en cd til SonicStage med en lav bithastighed, kan du ikke
forbedre sangens lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når du overfører sangen
fra SonicStage til afspilleren.
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en gængs lydkomprimeringsteknologi,
der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO (International Organization for
Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til omkring 1/10 af størrelsen på standard-cdsange.
Menu
Hvad er format?
En sangs format henviser til den metode, som SonicStage anvender til at
gemme sangens lydinformationer, når sange importeres til SonicStage fra
internettet eller lyd-cd'er.
Almindelige formater omfatter MP3, WMA og ATRAC mv.
Indholdsfortegnelse
Hvad er format og bithastighed?
53
Avancerede funktioner
• For at sange kan afspilles uden pauser skal du importere alle sangene til SonicStage som
et enkelt album i det samme ATRAC-format.
Indeks
Bemærk
Menu
Hvis du importerer sange til SonicStage i formatet ATRAC og overfører dem til
afspilleren, kan du afspille dem kontinuerligt på afspilleren uden pause mellem
numrene.
F.eks. kan et album, der indeholder en lang optagelse af en live-optræden uden
pauser mellem numrene, afspilles kontinuerligt, når sangene er importeret til
SonicStage i formatet ATRAC og derefter overført til afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Afspille sange uden pauser
54
Avancerede funktioner
• Sanginformationer for visse cd'er kan muligvis ikke hentes fra internettet. For sange, der
ikke findes i internetdatabasen, kan du manuelt indtaste og redigere sanginformationer i
SonicStage. Se SonicStage-hjælp for at se detaljer om redigering af sanginformationer.
Indeks
Bemærk
Menu
Når du importerer cd-sange til SonicStage, henter SonicStage automatisk
informationer om sangene (som f.eks. albumtitel, kunstnernavn og sangnavn)
fra en gratis cd-database-tjeneste (CDDB, the Gracenote CD DataBase) på
internettet. Når sange overføres til afspilleren, overføres disse
sanginformationer sammen med sangene.
Når disse informationer er knyttet til dine sange, er det muligt at anvende
afspillerens forskellige, avancerede søgefunktioner.
Indholdsfortegnelse
Hvordan importeres sanginformationer til
afspilleren?
55
Avancerede funktioner
Menu
Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved
at overføre disse med Windows Stifinder. Hvis afspilleren er tilsluttet til
computeren, vises den indbyggede flash-hukommelse i Windows Stifinder som
en flytbar lagerenhed.
Indholdsfortegnelse
Lagring af andre data end lydfiler
Bemærkninger
Indeks
• Brug ikke SonicStage, mens du bruger Windows Stifinder til at arbejde med afspillerens
indbyggede flash-hukommelse.
• Brug altid SonicStage til at overføre lydfiler, som du vil afspille på afspilleren. Lydfiler,
der er overført med Windows Stifinder, kan ikke afspilles på afspilleren.
• Kobl ikke afspilleren fra computeren, mens data overføres, da dataene, der overføres, kan
blive beskadiget.
• Formatér ikke den indbyggede flash-hukommelse med Windows Stifinder. Hvis du
vil formatere den indbyggede flash-hukommelse, skal du formatere den med menuen
"Format" i afspilleren ( side 37).
56
Avancerede funktioner
 Download "Digital Player Software Update tool" til din computer
fra websitet.
 Tilslut afspilleren til din computer, og start derefter "Digital Player
Software Update tool".
 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens
firmware.
 Klik på "Finish" (Færdig), når meddelelsen om færdiggørelse vises.
"Digital Player Software Update tool" lukker af sig selv.
Opdateringen af firmwaren er udført.
Indeks
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder der har købt de oversøiske modeller: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
Du kan opdatere afspillerens firmware, så du kan tilføje nye funktioner til
afspilleren, ved at installere den nyeste firmware til afspilleren. Besøg følgende
websites for detaljer og informationer om den nyeste firmware, og hvordan den
installeres:
Indholdsfortegnelse
Opgradering af afspillerens firmware
57
Fejlfinding
Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at
løse problemet.
Menu
VOL
RESET
Knappen RESET
2
Find problemsymptomerne i følgende fejlfindingstabeller, og prøv alle
de fejlrettende handlinger, der er nævnt.
3
4
Se efter informationer om problemet i SonicStage-hjælp.
5
Hvis de fremgangsmåder, der er beskrevet herover, ikke løser
problemet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Se efter informationer om problemet på et af vores support-websites.
For kunder i USA, besøg: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada, besøg: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa, besøg: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latinamerika, besøg: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre lande eller områder, besøg: http://www.css.ap.sony.com
For kunder der har købt de oversøiske modeller, besøg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Drift
Symptom
Årsag/Løsning
Der er ingen lyd.
Der genereres støj.
• Lydstyrken er indstillet til nul.
 Skru op for lydstyrken ( side 9).
• Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt.
 Tilslut hovedtelefonstikket korrekt ( side 8).
• Hovedtelefonstikket er snavset.
 Rens hovedtelefonstikket med en blød, tør klud.
• Der er ikke gemt nogle lydfiler i den indbyggede
flash-hukommelse.
 Hvis "NO DATA" vises, skal du overføre lydfiler
fra computeren.
Fortsættes 
Indeks
Nulstil afspilleren ved at trykke på knappen RESET
bag på afspilleren med en tynd nål e.l.
De sange og de indstillinger, der er lagret i afspilleren,
slettes ikke, heller ikke når du nulstiller den.
HOLD
1
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
58
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Knapper fungerer ikke.
Symptom
Årsag/Løsning
"" vises for en titel.
• Der er tale om tegn, der ikke kan vises på afspilleren.
 Brug den medfølgende SonicStage til at omdøbe
titlen med korrekte tegn.
Fortsættes 
Indeks
Skærmvindue
Menu
• Skydeknappen HOLD står i stillingen HOLD.
 Skyd skydeknappen HOLD til den modsatte
(normale) stilling ( side 9).
• Afspilleren indeholder fugt.
 Vent et par timer for at lade afspilleren tørre.
• Den resterende batterispænding er utilstrækkelig.
 Oplad batteriet ved at tilslutte til computeren
( side 50).
Sange, der er overført,
• Afspillerens indbyggede flash-hukommelse er
kan ikke findes.
formateret med Windows Stifinder.
 Formatér den indbyggede flash-hukommelse med
menuen "Format" i afspilleren ( side 37).
• Afspilleren blev koblet fra computeren, mens data
blev overført.
 Overfør brugbare filer tilbage til computeren, og
formatér den indbyggede flash-hukommelse med
menuen "Format" i afspilleren ( side 37).
Lydstyrken er ikke høj
• AVLS er aktiveret.
nok.
 Deaktivér AVLS ( side 29).
Der er ingen lyd i den
• Hovedtelefonstikket er ikke isat helt.
højre eller i den venstre
 Tilslut hovedtelefonerne i stikket, indtil det klikker
kanal i hovedtelefonerne.
( side 8).
Afspilning stopper
• Den resterende batterispænding er utilstrækkelig.
pludseligt.
 Oplad batteriet ved at tilslutte til computeren
( side 50).
Indholdsfortegnelse
Drift (fortsat)
59
Fejlfinding
Batteriets levetid er for
kort
• Driftstemperaturen er under 5°C.
 Batteriets levetid bliver kortere pga. batteriets
karakteristika. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Det er nødvendigt at udskifte batteriet.
 Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
• Batteriopladetiden er ikke tilstrækkelig.
 Oplad batteriet i længere tid, hvis
USB-forbindelsen (USB Power) er indstillet til
"100mA" ( side 39).
Tilslutning til computeren/SonicStage
Symptom
Årsag/Løsning
SonicStage-softwaren kan • Computerens operativsystem er ikke kompatibelt
ikke installeres.
med SonicStage.
 Se systemkrav ( side 76).
• Alle Windows-programmer er ikke lukket.
 Hvis du starter installationen, mens andre
programmer kører, kan der opstå fejl. Dette gælder
særligt for programmer, der kræver mange
systemressourcer, som f.eks. virusbeskyttelsessoft
ware.
• Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på computerens
harddisk.
 Du skal bruge mindst 200 MB ledig plads. Slet alle
unødvendige filer på din computer.
• Du er ikke logget på som en "Administrator".
 Hvis du ikke er logget på som en "Administrator",
mislykkes installationen af SonicStage muligvis.
Sørg for, at du er logget på en konto med
rettigheden "Administrator".
Statuslinjen på
• Installationen skrider normalt fremad. Vent venligst.
computerskærmen
Afhængigt af dit systemmiljø kan det tage 30
bevæger sig ikke. Der har minutter eller mere.
ikke været lys i
indikatoren for
computerens harddisk i
nogle minutter.
SonicStage starter ikke.
• Computerens systemmiljø er ændret, måske pga. en
opdatering af Windows-operativsystemet.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Opladning af batteriet
60
Fejlfinding
"USB CONNECT" vises
ikke, når afspilleren er
tilsluttet til computeren.
• USB-stikket er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på din computer.
 Frakobl afspilleren, og tilslut den igen.
• Der anvendes en USB-hub.
 Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer
muligvis ikke. Tilslut afspilleren direkte til
computeren.
• Vent på godkendelse af SonicStage-softwaren.
• Et andet program kører på computeren.
 Frakobl afspilleren, vent et par minutter, og tilslut
den igen. Hvis problemet består, skal du frakoble
afspilleren, genstarte computeren og derefter
tilslutte afspilleren igen.
• Afspillerens USB-forbindelse (USB Power) er
indstillet til "500mA".
 Indstil "USB Power" til "100mA" ( side 39).
• Installationen af SonicStage-softwaren mislykkedes.
 Kobl afspilleren fra din computer, og geninstallér
softwaren vha. den medfølgende cd-rom
( "Quick Start Guide"). Sange, der er registreret
med den tidligere installation, er til rådighed med
den nye SonicStage-installation.
• USB-stikket er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på din computer.
 Frakobl afspilleren, og tilslut den igen.
• Der anvendes en USB-hub.
 Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer
muligvis ikke. Tilslut afspilleren direkte til
computeren.
Afspilleren genkendes
ikke af computeren, når
den tilsluttes til
computeren.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsat)
61
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Lyddata kan ikke
overføres til afspilleren
fra din computer.
Indeks
Fortsættes 
Menu
• USB-stikket er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på din computer.
 Frakobl afspilleren, og tilslut den igen.
• Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
 Overfør alle unødvendige sange tilbage til din
computer for at forøge den ledige plads.
• Du har allerede overført mere end 65.535 sange eller
mere end 8.192 sanglister til den indbyggede flashhukommelse, eller du forsøger at overføre en
sangliste, der indeholder mere end 999 sange.
• Sange med en begrænset afspilningsperiode eller
afspilningsantal kan muligvis ikke overføres pga.
begrænsninger, der er indstillet af
copyrightindehavere. Kontakt distributøren for at få
detaljer om indstillingerne af de enkelte lydfiler.
Kun et mindre antal
• Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashsange kan overføres til
hukommelse.
afspilleren. (Den
 Overfør alle unødvendige sange tilbage til din
tilgængelige optagetid er
computer for at forøge den ledige plads.
kort.)
• Der er gemt data, der ikke indeholder lyd, i den
indbyggede flash-hukommelse.
 Flyt data, der ikke indeholder lyd, til computeren
for at forøge den ledige plads.
Lyddata kan ikke
• Den computer, du forsøger at overføre sange til, er
overføres tilbage til din
ikke den samme computer, som sangene oprindeligt
computer fra afspilleren.
blev overført fra.
 Sange kan kun overføres til den computer, de
oprindeligt kom fra.
• Lyddataene er slettet fra den computer, du anvendte
til overførslen til afspilleren.
 Lyddataene kan ikke overføres tilbage til din
computer, hvis sangen er slettet fra den computer,
der blev anvendt til overførslen til afspilleren.
Afspilleren bliver ustabil, • Der anvendes en USB-hub eller et USB-forlængerkabel.
når den er tilsluttet til
 Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et
computeren.
forlængerkabel fungerer muligvis ikke. Tilslut
afspilleren direkte til computeren.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsat)
62
Fejlfinding
Du kan ikke høre FMradio tilfredsstillende.
• Modtagefrekvensen er ikke indstillet nøjagtigt.
 Vælg frekvensen manuelt for at forbedre
modtagelsen ( side 45).
• Radiosignalet er svagt.
 Lyt til FM-radio tæt på et vindue, da signalet kan
være svagt inde i bygninger eller køretøjer.
• Hovedtelefonkablet er ikke udstrakt tilstrækkeligt.
 Hovedtelefonkablet fungerer som antenne. Stræk
hovedtelefonkablet så langt ud som muligt.
• Et apparat, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
 Når du bruger apparater, som f.eks. mobiltelefoner,
skal du holde dem borte fra afspilleren.
Modtagelsen er svag, og
lydkvaliteten er ringe.
FM-modtagelsen er
påvirket af støj.
Andet
Symptom
Årsag/Løsning
Der lyder ingen biplyd,
når afspilleren betjenes.
Afspilleren bliver varm.
• Bip er indstillet til "Off ".
 Indstil til "On" i menuen "Beep" ( side 30).
• Under opladning kan afspilleren blive en anelse
varm.
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
FM Tuner (kun NW-E002F/E003F/E005F)
63
Fejlfinding
Følg instruktionerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet.
ACCESS
Dette er ikke en
Meddelelsen vises, når
fejlmeddelelse. Vent, indtil afspilleren kobles fra
meddelelsen forsvinder.
computeren eller
nulstilling af afspilleren
( side 57).
Lydstyrken overskrider
Skru ned for lydstyrken,
den nominelle værdi,
eller deaktivér AVLS
mens AVLS er aktiveret. ( side 29).
• Afspilleren kan ikke
Hvis du ikke har brug for
afspille visse filer pga.
sangen, der ikke kan
ikke-kompatible
afspilles, kan du slette den
formater.
fra den indbyggede flashhukommelse. Se "Hvis du
• Overførslen er blevet
vil slette unormale data
afbrudt.
fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 66)
for detaljer.
Strømforsyningen er
Prøv en anden computer.
unormal.
Der er adgang til den
Vent på, at adgangen
indbyggede flashafsluttes. Denne
hukommelse.
meddelelse vises, når der
er adgang til den
indbyggede flashhukommelse.
En ikke-autoriseret
Overfør den normale lydfil
distributionsfil er
tilbage til computeren, og
detekteret for
formatér derefter
copyrightbeskyttelse.
afspilleren. Se "Hvis du vil
slette unormale data fra den
indbyggede flashhukommelse" ( side 66)
for detaljer.
Du forsøger at afspille en Hvis du ikke har brug for
sang med restriktioner for sangen, der ikke kan
afspilning.
afspilles, kan du slette den
fra den indbyggede flashhukommelse. Se "Hvis du
vil slette unormale data
fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 66)
for detaljer.
AVLS (blinker)
CANNOT PLAY
CHARGE ERROR
DATA ACCESS
DRM ERROR
EXPIRED
Løsning
Fortsættes 
Indeks
Betydning
Menu
Meddelelse
Indholdsfortegnelse
Meddelelser
64
Fejlfinding...Meddelelser
Betydning
FILE ERROR
• Filen kan ikke læses.
• Filen er ikke normal.
LOW BATTERY
MEMORY ERROR
NO DATA
NO DATABASE
Fortsættes 
Indeks
HOLD
Overfør den normale
lydfil tilbage til
computeren, og formatér
derefter afspilleren. Se
"Hvis du vil slette
unormale data fra den
indbyggede flashhukommelse" ( side 66)
for detaljer.
Den indbyggede flashFormatér afspilleren med
hukommelse blev
menuen "Format". Se
formateret på en
"Hvis du vil slette
computer.
unormale data fra den
indbyggede flashhukommelse" ( side 66)
for detaljer.
Afspilleren kan ikke
For at betjene afspilleren
betjenes, fordi
skal du skubbe
skydeknappen HOLD står skydeknappen HOLD til
i stillingen HOLD.
den modsatte (normale)
stilling ( side 9).
Batterispændingen er lav. Du skal oplade batteriet
( side 50).
Der er et problem med
Formatér afspilleren med
den indbyggede flashmenuen "Format". Se
hukommelse.
"Hvis du vil slette
unormale data fra den
indbyggede flashhukommelse" ( side 66)
for detaljer. Hvis
meddelelsen stadig vises,
skal du kontakte din
nærmeste Sonyforhandler.
Der er ingen lydfiler i den Brug SonicStage til at
indbyggede flashoverføre lydfiler, hvis der
hukommelse.
ikke er nogle lydfiler i den
indbyggede flashhukommelse.
Afspilleren blev koblet fra Overfør den normale lydfil
computeren under
tilbage til computeren, og
overførsel af lydfiler.
formatér derefter afspilleren.
Se "Hvis du vil slette
unormale data fra den
indbyggede flashhukommelse" ( side 66)
for detaljer.
Menu
FORMAT ERROR
Løsning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
65
Fejlfinding...Meddelelser
NO ITEM
Der findes ingen sange i
det valgte emne.
Der er allerede
forudindstillet 30
radiostationer.
Brug SonicStage til at
overføre lydfiler.
Du kan forudindstille op
til 30 radiostationer. Hvis
du vil forudindstille flere
stationer, skal du først
slette uønskede stationer
( side 47) og herefter
forudindstille de stationer,
du ønsker.
Kontakt din nærmeste
Sony-forhandler.
Følg instruktionerne på
skærmen på computeren,
og opdatér igen.
Dette er ikke en
fejlfunktion. Du kan
betjene afspilleren med
SonicStage, men du kan
ikke betjene kontrollerne
på afspilleren.
PRESET FULL
(kun NW-E002F/E003F/E005F)
SYSTEM ERROR
UPDATE ERROR
USB CONNECT
Der er et problem med
hardwaren.
Når afspilleren ikke kan
opdatere firmwaren.
Afspilleren er tilsluttet til
en computer.
Fortsættes 
Indeks
Løsning
Menu
Betydning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
66
Fejlfinding...Meddelelser
3
Hvis problemet består, skal du overføre alle data uden problemer
tilbage til computeren med SonicStage, mens afspilleren er tilsluttet til
computeren.
4
Kobl afspilleren fra computeren, og formatér derefter den indbyggede
flash-hukommelse med menuen "Format" ( side 37).
Hvis du allerede har specificeret dataene med problemerne, skal du
slette dataene med SonicStage.
Indeks
Tilslut afspilleren til computeren, og start SonicStage.
Menu
1
2
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil slette unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse
Hvis "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR",
"FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" eller "NO DATABASE" vises, er der
et problem med alle eller en del af de data, der er lagret i den indbyggede flashhukommelse.
Følg fremgangsmåden herunder for at slette data, du ikke kan afspille.
67
Fejlfinding
Følg fremgangsmåden herunder for at fjerne den leverede software fra din
computer.
Menu
 Klik på "Start" – "Kontrolpanel".1)
Indholdsfortegnelse
Afinstallation af SonicStage
 Dobbeltklik på "Tilføj eller fjern programmer".
derefter på "Fjern".2)
Følg de instruktioner, der vises, og genstart din computer.
Afinstallationen færdiggøres, når computeren genstartes.
1)
2)
"Indstillinger" – "Kontrolpanel" på Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.
"Rediger/fjern" på Windows 2000 Professional, "Tilføj/fjern" på Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition.
Bemærk
• Når du installerer SonicStage, installeres OpenMG Secure Module samtidigt. Slet ikke
OpenMG Secure Module, da det muligvis anvendes af anden software.
Indeks
 Klik på "SonicStage X.X" i listen "Installerede programmer", og klik
68
Andre oplysninger
For at undgå brand eller elektrisk stød må afspilleren ikke udsættes for regn eller
fugt.
Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, f.eks. vaser, på afspilleren, da det
kan medføre risiko for brand eller stød.
Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder inden for EU og
andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det
afleveres til et relevant afleveringssted til genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
medvirker du til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet
og menneskers helbred, der ellers kan forekomme ved forkert affaldshåndtering
af dette produkt. Genbrug af materialer medvirker til bevarelse af naturlige
ressourcer. For flere detaljerede informationer om genbrug af dette produkt
skal du kontakte din kommune, den lokale genbrugsstation eller den butik,
hvor du købte produktet.
Relevant tilbehør: Hovedtelefoner
Indeks
For at undgå brand må afspilleren ikke tildækkes med aviser, duge, gardiner
mv. Og anbring ikke et tændt stearinlys ovenpå den.
Menu
Anbring ikke afspilleren i et trangt rum, som f.eks. en bogreol eller et
indbygget skab.
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL
69
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedhedsforanstaltninger
Sikkerhedhedsforanstaltninger
Menu
Pas på ikke at kortslutte afspillerens terminaler med andre metalgenstande.
Installation
Varmedannelse
Der kan dannes varme i afspilleren under opladning, hvis den anvendes i en
lang periode.
Hovedtelefoner
Trafiksikkerhed
Brug ikke hovedtelefonerne, mens du kører, cykler eller betjener et
motorkøretøj. Der kan opstå farlige situationer, og brug af hovedtelefoner er
forbudt mange steder. Det kan også være farligt at høre for høj musik, når du
krydser en vej. Du skal udvise stor forsigtighed eller slukke for afspilleren, når
der er risiko for farefulde situationer.
Undgå høreskader
Du bør ikke bruge hovedtelefonerne med for høj musik. Høreeksperter advarer
mod konstant, høj og langvarig afspilning. Hvis du får ringen for ørerne, skal
du reducere lydstyrken eller holde op med at bruge afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
• Brug aldrig din afspiller, hvor den udsættes for ekstreme lysforhold,
temperaturer, fugt eller vibrationer.
• Udsæt aldrig afspilleren for høje temperaturer, f.eks. i en bil, der holder
parkeret i solen eller direkte sollys.
70
Andre oplysninger...Sikkerhedhedsforanstaltninger
Menu
Advarsel
Du må ikke bruge din afspiller med hovedtelefonerne i tordenvejr.
Indholdsfortegnelse
Vis hensyn
Hold lydstyrken på et moderat niveau. Det vil give dig mulighed for at høre
lydene omkring dig og vise hensyn over for dine omgivelser.
Ved brug
Rengøring
• Rengør afspillerens bæretaske med en blød klud, som f.eks. en brilleklud.
• Hvis afspillerens bæretaske bliver meget snavset, kan du rengøre den med en
blød klud, der er let fugtet med vand eller et mildt rengøringsmiddel.
• Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, som f.eks.
sprit eller rensebenzin, da det kan gøre overfladen mat.
• Rengør hovedtelefonerne regelmæssigt.
• Sørg for, at der ikke kommer vand ind i afspilleren fra åbningen tæt på
stikket.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer i
forbindelse med din afspiller.
BEMÆRKNINGER
• Den optagne musik er begrænset til private. Anvendelse af musikken ud
over denne grænse kræver tilladelse af indehaverne af ophavsretten.
• Sony er ikke ansvarlig for ufuldstændig optagelse/indlæsning eller ødelagte
data på grund af problemer med afspilleren eller computeren.
Fortsættes 
Indeks
• Ved brug af en rem skal du sørge for at undgå, at den hænger fast i genstande,
du passerer.
• Undgå at bruge afspilleren om bord på fly.
71
Andre oplysninger...Sikkerhedhedsforanstaltninger
Indeks
Fortsættes 
Menu
• Ophavsretlig lovgivning forbyder reproduktion af softwaren eller den
medfølgende manual, i sin helhed eller dele af den, eller udlån af softwaren
uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.
• SONY kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen
økonomisk skade, eller tab af fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der
hidrører fra brugen af den software, der følger med denne afspiller.
• I tilfælde af, at der opstår problemer med denne software som et resultat af
fejl under fremstillingen, vil SONY erstatte den. SONY har herudover intet
ansvar.
• Den software, der følger med denne afspiller, kan ikke benyttes sammen med
andet udstyr end det angivne.
• Bemærk, at grundet fortsatte anstrengelser for at forbedre kvaliteten, kan
softwarespecifikationerne ændres uden varsel.
• Brug af denne afspiller med anden software end den medfølgende er ikke
dækket af garantien.
• Muligheden for at få vist sprogene i din SonicStage afhænger af det
operativsystem, der er installeret din pc. Du opnår et bedre resultat, hvis du
sørger for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog,
du ønsker at få vist.
– Vi kan ikke garantere, at alle sprog kan vises korrekt i din SonicStage.
– Brugeroprettede tegn og visse specialtegn kan ikke vises.
• Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at du er bekendt med de
grundlæggende handlinger i Windows.
Se i de relevante vejledninger for at få detaljer om brug af din computer og dit
operativsystem.
Indholdsfortegnelse
Software
72
Andre oplysninger...Sikkerhedhedsforanstaltninger
Indeks
Websites til kundesupport
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med produktet, bedes du besøge et af
følgende websites:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder der har købt de oversøiske modeller, besøg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
• Den optagne musik er begrænset til private. Anvendelse af musikken
ud over denne grænse kræver tilladelse af indehaverne af ophavsretten.
• Sony er ikke ansvarlig for ufuldstændig optagelse/indlæsning eller
ødelagte data på grund af problemer med afspilleren eller computeren.
• Teksten, der vises på afspilleren, vises muligvis ikke korrekt på
enheden, afhængigt af typen af tekst og tegn. Dette skyldes:
– Kapaciteten af den tilsluttede afspiller.
– Afspilleren fungerer ikke normalt.
– ID3-TAG-informationen om sangen er skrevet på et sprog eller med
tegn, der ikke understøttes af afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Lydeksempler
Afspilleren er præinstalleret med lydeksempler, så du kan prøve den med det
samme. For at slette disse lydeksempler kan du bruge SonicStage.
73
Andre oplysninger
Indeks
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentation ©2006 Sony Corporation
Menu
• SonicStage og SonicStage-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og deres logoer er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• Adobe og Adobe Reader er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
• MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
• IBM og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business
Machines Corporation.
• Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc..
• Pentium er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation.
• Cd- og musikrelaterede data fra Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004
Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. Dette
produkt og denne tjeneste kan anvende en eller flere af følgende USApatenter: #5.987.525, #6.061.680, #6.154.773, #6.161.132, #6.230.192,
#6.230.207, #6.240.459, #6.330.593 og andre patenter, der er afsendt eller
under behandling. Leverede tjenester og/eller leveret enhed fremstillet under
licens for følgende Open Globe, Inc. U.S. patent 6.304.523. Gracenote og
CDDB er registrerede varemærker tilhørende Gracenote.
Gracenote-logoet og logotype samt logoet "Powered by Gracenote" er
varemærker tilhørende Gracenote.
• Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning
er TM og ® mærker ikke angivet.
Indholdsfortegnelse
Copyrights
74
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
Lydkomprimeringsteknologi
Menu
– MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
– Windows Media Audio (WMA)
– Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
Maksimale antal sange og maksimal tid, der kan optages (anslået)*
* Ved overførsel af sange på fire minutter.
Indeks
NW-E002F/E002
NW-E003F/E003
Bithastighed
Sange
Tid
Sange
Tid
48 kbps
340
22 t. 40 min.
685
45 t. 00 min.
64 kbps
255
17 t. 00 min.
515
34 t. 20 min.
96 kbps
170
11 t. 20 min.
345
23 t. 00 min.
128 kbps
125
8 t. 20 min.
260
17 t. 20 min.
132 kbps
120
8 t. 00 min.
250
16 t. 40 min.
160 kbps
100
6 t. 40 min.
205
13 t. 40 min.
192 kbps
85
5 t. 40 min.
170
11 t. 20 min.
256 kbps
64
4 t. 10 min.
130
8 t. 40 min.
320 kbps
51
3 t. 20 min.
100
6 t. 40 min.
352 kbps
46
3 t. 00 min.
94
6 t. 10 min.
NW-E005F/E005
Bithastighed
Sange
Tid
48 kbps
1.350
90 t. 00 min.
64 kbps
1.000
66 t. 40 min.
96 kbps
690
46 t. 00 min.
128 kbps
520
34 t. 40 min.
132 kbps
500
33 t. 20 min.
160 kbps
415
27 t. 40 min.
192 kbps
345
23 t. 00 min.
256 kbps
260
17 t. 20 min.
320 kbps
205
13 t. 40 min.
352 kbps
185
12 t. 20 min.
Kapacitet (kapacitet tilgængelig for brugeren)*
NW-E002F/E002: 512 MB (ca. 482 MB = 505.724.928 bytes)
NW-E003F/E003: 1 GB (ca. 968 MB = 1.015.726.080 bytes)
NW-E005F/E005: 2 GB (ca. 1,89 GB = 2.035.974.144 bytes)
* Afspillerens tilgængelige lagringskapacitet kan variere.
En del af hukommelsen bruges til funktioner til styring af dataene.
Fortsættes 
75
Andre oplysninger...Specifikationer
MP3: 32 til 320 kbps kompatibel med variabel bithastighed
WMA: 32 til 192 kbps kompatibel med variabel bithastighed
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps
* Cd-optagelse kan ikke udføres med SonicStage-software i ATRAC3 ved 66/105 kbps.
Indholdsfortegnelse
Understøttede bithastigheder
Samplingsfrekvens*
Menu
MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
* Samlingsfrekvensen gælder muligvis ikke for alle encodere.
Indeks
Frekvensområde
20 til 20.000 Hz (enkelt signal-måling)
FM-frekvensområde (kun NW-E002F/E003F/E005F)
87,5 til 108,0 MHz
MF (FM)
375 kHz
Antenne
Antenne i hovedtelefonkabel
Grænseflade
Hovedtelefon: Stereo-mini
Hi-speed USB (kompatibel med USB 2.0)
Driftstemperatur
5°C til 35°C
Strømkilde
• Indbygget, genopladeligt lithium-ion-batteri
• USB-strømforsyning (fra en computer gennem afspillerens USB-stik)
Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning)*
ATRAC-format: Ca. 28 timer (Afspilning ved 132 kbps)
ATRAC format: Ca. 25 timer (Afspilning ved 128 kbps)
ATRAC-format: Ca. 27 timer (Afspilning ved 48 kbps)
MP3-format: Ca. 27 timer (Afspilning ved 128 kbps)
WMA-format: Ca. 19 timer (Afspilning ved 128 kbps)
FM-radiomodtagelse (kun NW-E002F/E003F/E005F): Ca. 8 timer
* Dette gælder, når strømsparefunktionen er indstillet til "On-Super" (Til-super) ( side 41), og indstillingen for
lydkvalitet (Equalizer) er indstillet til "Off " (Fra) ( side 26). Batteriets varighed afhænger af temperatur og brug.
Dimension (b/h/d)
24,8 × 79,0 × 13,6 mm
(b/h/d, fremspringende dele ikke inkluderet)
Vægt
Ca. 25 g
Fortsættes 
76
Andre oplysninger...Specifikationer
Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel.
Amerikanske og fremmede patenter licenseret fra Dolby Laboratories.
Indeks
Vi garanterer ikke funktion på alle computere; heller ikke selvom de opfylder ovenstående systemkrav.
Menu
• Computer: IBM PC/AT eller kompatibel computer præinstalleret med følgende Windowsoperativsystemer:
– Windows 98 Second Edition
– Windows Millennium Edition
– Windows 2000 Professional (Service Pack 3 eller nyere)
– Windows XP Home Edition
– Windows XP Professional
– Windows XP Media Center Edition
– Windows XP Media Center Edition 2004
– Windows XP Media Center Edition 2005
Der garanteres ikke for Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT eller andre versioner
(server mv.) af Windows 2000.
• CPU: Pentium III 450 MHz eller hurtigere
• RAM: 128 MB eller mere
• Harddisk: 200 MB eller mere ledig plads (1,5 GB eller mere anbefales)
Afhængigt af operativsystemets version kræves der muligvis mere plads. Der kræves yderligere plads til
lagring af musikdata.
• Skærm:
– Skærmopløsning: 800 × 600 pixels (eller mere) (1.024 × 768 eller højere anbefales)
– Farver: High Color (16 bit) (eller mere) (SonicStage fungerer muligvis ikke korrekt med en
farveindstilling på 256 eller færre farver.)
• Cd-rom-drev (der understøtter afspilning af Digital Music CD med WDM)
For at oprette originale cd'er eller sikkerhedskopiere lyd-cd'er kræves et cd-r/rw-drev.
• Lydkort
• USB-port (Hi speed-USB anbefales)
• En internetforbindelse er nødvendig for at bruge CD Data Base (CDDB).
• For at anvende Electric MusicDistribution (elektronisk musikdistribution) (EMD), skal du bruge en
internetforbindelse, og Internet Explorer 5.5 eller nyere skal være installeret.
• Denne software understøttes ikke i følgende miljøer:
– Andre operativsystemer end de, der er vist herover
– Personligt konstruerede pc'er eller operativsystemer
– Et miljø der er en opgradering af det originale operativsystem, der er installeret af producenten.
– Multi-boot-miljøer
– Miljøer med flere skærme
– Macintosh
Indholdsfortegnelse
Minimumssystemkrav (til afspilleren og SonicStage)
77
Andre oplysninger
B
Batteri ......................................... 50, 51
Beep (biplyd) ................................... 30
Bithastighed ..................................... 52
C
Computer ........................................... 3
D
D.Normalizer .................................. 28
Date Disp Type
(datovisningstype) ...................... 33
Date-Time
(dato-klokkeslæt) ............31, 33, 34
E
Equalizer .......................................... 26
F
Fejlfinding ....................................... 57
FM .................................................... 43
FM Auto Preset (automatisk FMforudindstilling) .......................... 44
Format (formatering) ..................... 37
Forudindstillet modtagelse ........... 45
G
Genopladning ................................. 50
Gentage ............................................ 17
H
HOLD-skydeknap ............................ 9
Home-menuen (HOME) ................. 7
Hovedtelefoner ........................ 6, 8, 69
Hurtig fremadspoling ...................... 8
Hurtig tilbagespoling ....................... 8
I
Indstille den aktuelle tid ................ 31
Information ..................................... 35
Initialize (initialisere) ............... 36, 37
K
Kunstner .......................................... 14
Fortsættes 
Indeks
A
Adobe Reader .................................... 3
Afinstallation .................................. 67
Afspilleomfang ................................ 17
Afspilning .......................................... 8
Album .............................................. 15
ALL SONGS (ALLE SANGE) ....... 11
ATRAC ...................................... 52, 74
AVLS (begrænsning af
lydstyrken) ................................... 29
Display ............................................. 10
Display Mode (skærmtilstand) ..... 21
Dynamic Normalizer
(dynamisk normalisering) ......... 28
Menu
Symboler
(Album) ..................................... 20
(Kunstner) ................................... 20
(Kunstner/Album) .................... 20
(Mappe) ...................................... 17
1 (Gentag én sang) ...................... 17
(Gentag alle) ............................... 17
(Gentag mappe) ..................... 17
SHUF
(Gentag alle vilkårligt) ............... 17
SHUF
(Gentag mappe vilkårligt) ......... 17
Indholdsfortegnelse
Indeks
78
Andre oplysninger...Indeks
Indholdsfortegnelse
O
Opladning af batteriet .................... 50
Overførsel .......................................... 3
P
Play Mode (afspilningstilstand) .... 16
Power Save (strømbesparelse) ....... 41
Preset (forudindstilling)
(lydstyrke) .................................... 23
Preset Custom (brugerdefineret
forudindstilling) .......................... 27
efter album ..........................................15
efter kunstner .....................................14
efter sangnavn ....................................13
Serienummer ................................... 35
Set Date-Time
(indstille dato og klokkeslæt) .... 31
SonicStage .................................... 3, 67
Sort (sortere) ................................... 19
Sports Timer (sportstimer) ........... 18
Spring til starten af en sang ............. 8
Stifinder ........................................... 55
Søge efter sange .............................. 13
T
Tilbehør ............................................. 6
Time Disp Type
(tidsvisningstype) ....................... 34
Tuner ................................................ 43
U
Ur ...................................................... 22
USB Power (USB-strømkilde)
(USB-indstilling) ........................ 39
R
Radio ................................................ 43
RESET (af afspilleren) .................... 57
Reset All Setting
(nulstil alle indstillinger) ........... 36
Rotation ........................................... 40
V
Vilkårlig ........................................... 17
VOL +/–-knap .................................. 9
Volume Mode
(lydstyrketilstand) ....................... 23
S
Sangformat ...................................... 52
Sanginformationer ......................... 54
W
Windows Stifinder .......................... 55
WMA ................................................ 52
Indeks
M
Manuel (lydstyrke) ......................... 25
Manuel modtagelse ........................ 45
Mappe (kontroltilstand) ......8, 17, 20
Meddelelser ..................................... 63
MENU ................................................ 7
Mono/Auto (mono/auto) .............. 49
MP3 ............................................ 52, 74
Sangliste ........................................... 12
Sangrækkefølge ............................... 19
Scan Sens (modtagefølsomhed) ... 48
SEARCH .......................................... 13
Menu
L
Lyd ........................... 23, 27, 28, 29, 30
Lydkvalitet ................................. 26, 27
Lydstyrke ...............................9, 23, 28
Download PDF

advertising