Sony | NW-E013F | Sony NW-E013F Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Menu
Indeks
Brugervejledning
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F
©2007 Sony Corporation
3-093-020-32 (1)
Brug af knapperne i brugervejledningen
Klik på knapperne, der befinder sig i det øverste højre hjørne af denne
vejledning, for at gå til Indholdsfortegnelse, Oversigt over menuen HOME
(HJEM) eller Indeks.
Springer til indholdsfortegnelsen
Find det, du søger, på en oversigt over emner i
vejledningen.
Springer til oversigten over menuen HOME
(HJEM)
Find det, du søger, på en oversigt over punkter i afspillerens
menu.
Springer til indekset
Find, hvad du søger, i en oversigt over søgeord, der er nævnt
i vejledningen.
 Tip
Du kan hoppe til den angivne side ved at klikke på et sidetal i indholdsfortegnelsen, i
menuoversigten eller i indekset.
Du kan hoppe til den angivne side ved at klikke på en sidehenvisning (f.eks.  side 4)
på de enkelte sider.
Fortsættes 
Indeks
Gennemgang af brugervejledningen
Menu
Med afspilleren følger Quick Start Guide og denne brugervejledning i PDFformat med Troubleshooting og Precautions. Endvidere kan du efter
installation af SonicStage-softwaren fra den medfølgende cd-rom se Hjælp til
SonicStage.
– I Quick Start Guide beskrives opsætning og grundlæggende funktioner,
hvormed du kan importere sange til en computer, så du kan overføre dem til
afspilleren og afspille dem.
– I afsnittet Precautions finder du vigtige oplysninger, der skal forebygge
ulykker.
– I afsnittet Troubleshooting beskrives symptomer, årsager og løsninger, når
der er problemer med afspilleren.
– Denne brugervejledning indeholder beskrivelser af standard- og avancerede
funktioner, så du kan få fuld glæde af afspilleren og udføre fejlfinding ved
problemer.
– SonicStage Help (Hjælp til SonicStage) indeholder oplysninger om brug af
SonicStage-softwaren ( side 3).
Indholdsfortegnelse
Om vejledningerne
Enkel side
Siderne vises én ad gangen.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
side.
Fortløbende
Siderne vises i kontinuerlig
rækkefølge.
Når du anvender rullefunktionen,
ruller de forrige eller næste sider
kontinuerligt op eller ned.
Fortløbende – modstående
To sider vises ved siden af hinanden,
og hvert par er en del af en
kontinuerlig rulning. Når du
anvender rullefunktionen, ruller de
forrige eller næste sidepar
kontinuerligt op eller ned.
Modstående
To sider vises ved siden af hinanden.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
sidepar.
Brug af SonicStage Help (Hjælp til SonicStage)
Se SonicStage Help for at få oplysninger om brug af SonicStage, f.eks. import af
sange i computeren og overførsel af sange til afspilleren.
Klik på "Help" (Hjælp) – "SonicStage Help", mens SonicStage kører.
Hjælp åbnes.
Bemærk
I SonicStage Help kaldes afspilleren "ATRAC Audio Device".
Indeks
Ændring af sideopsætning
Med knapperne nederst i Adobe Reader-skærmen kan du vælge, hvordan
siderne skal vises.
Menu
Hvis du vil søge efter en henvisningsside ved hjælp af søgeord, skal du i Adobe Reader
klikke på menuen "Rediger", vælge "Søg" for at åbne navigeringsvinduet, indtaste
søgeordet i tekstfeltet Søg og derefter klikke på "Søg".
Når
du først er på en anden side, kan du gå til den forrige eller næste side ved at klikke

på knappen
eller
i bunden af Adobe Reader-skærmen.
Betjeningen
kan
være
forskellig
afhængigt at din version af Adobe Reader.

Indholdsfortegnelse
 Tip (Fortsættes)
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange
Afspilningslister med sange, der er oprettet
i SonicStage (Playlists)..........................................13
Afspilning af sange fra 100 favoritsange
(Favorite 100)..............................................................15
Afspilning af sange fra de senest overførte
album (Recent Transfers).......................................16
Afspilning af sange i vilkårlig
rækkefølge (Intelligent Shuffle).................17
Afspilning af dine 100 favoritsange i
vilkårlig rækkefølge (My Favorite Shuffle).....17
Afspilning af sange i en genre, der minder
om den valgte kunstner, i vilkårlig
rækkefølge (Artist Link Shuffle)..........................18
Afspilning af sange, der er udgivet det
samme år, i vilkårlig rækkefølge
(Time Machine Shuffle).............................................19
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge i
en angivet tidsperiode (Sports Shuffle)..........20
Søgning efter sange (Search).....................21
Søgning efter sange efter sangnavn
(Song)...........................................................................21
Søgning efter sange efter kunstner
(Artist)..........................................................................22
Søgning efter sange efter album (Album).....23
Søgning efter sange efter genre (Genre)........24
Søgning efter sange efter udgivelsesår
(Release Year)..............................................................25
Søgning efter album efter omslag
(Jacket Search)................................................ 26
Ændring af afspilningstilstanden
(PLAY MODE)................................................ 27
Indstillinger
Indstilling af lydkvaliteten (Sound).......28
(Dynamic Normalizer)................................... 35
Ændring af sangrækkefølgen (Sort)......36
Ændring af displaytilstand
(Display Mode)............................................... 38
Indstilling af visning af omslaget ON/
OFF (Jacket Mode).......................................40
Indstilling af lydstyrken
(Volume Mode)............................................... 41
Indstilling til en manuel lydstyrke
(Manual Volume)........................................................41
Indstilling af en forudindstillet lydstyrke
(Preset Volume)..........................................................42
Indstilling af en forudindstillet
lydstyrkeværdi...........................................43
Begrænsning af lydstyrken
(AVLS (Volume Limit)).................................. 44
Deaktivering af biplyden (Beep).............45
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt
(Set Date-Time).............................................. 46
Valg af det aktuelle klokkeslæt...................46
Manuel indstilling af det aktuelle
klokkeslæt...................................................48
Indstilling af datoformatet
(Date Disp Type)............................................ 49
Indstilling af tidsformatet
(Time Disp Type)............................................ 50
Ændring af indstillingen USBtilslutning (USB Bus Powered)..................51
Indstilling af strømbesparelse
(Power Save Mode)......................................... 52
Indstilling af displayets
kontrastforhold (Contrast)......................53
Indstilling af displayets lysstyrke
(Brightness).................................................... 54
Visning af oplysninger om afspilleren
(Information)................................................. 55
Nulstilling til fabriksindstillinger
(Reset All Settings)......................................... 56
Formatering af hukommelsen
(Format)......................................................... 57
Valg af lydkvaliteten
(Equalizer • Clear Bass).............................................28
Ændring af lydkvaliteten (Equalizer)...............29
Indstilling af EQ Custom-værdier.............31
Sådan gøres lyden mere livlig (VPT)...........33
Lytning til musik med klar stereolyd
(Clear Stereo).................................................. 34
Fortsættes 
Indeks
Afspilning af sange (All Songs).................12
Afspilning af sanglister
(Playlist Select)............................................... 13
Justering af lydstyrken
Menu
Oversigt over menuen HOME ............ 6
Medfølgende tilbehør.......................... 7
Dele og kontroller................................ 8
E016F)
Sådan hører du FM-radio.................. 59
Forudindstilling af ønskede
radiostationer.................................. 63
Indstilling af modtagelsen
(Scan Sens)...................................................... 64
Skift mellem mono/stereo
(Mono/Auto)................................................... 65
Avancerede funktioner
Genopladning af afspilleren.............. 66
Maksimering af batteriets levetid...... 67
Hvad er format og bithastighed?....... 68
Afspilning af sange uden pauser........ 70
Hvordan importeres sangoplysninger
til afspilleren?.................................. 71
Lagring af andre data end lydfiler..... 72
Opgradering af afspillerens
firmware........................................... 73
Fejlfinding
Fejlfinding.......................................... 74
Meddelelser........................................ 81
Afinstallation af SonicStage............... 85
Andre oplysninger
Sikkerhedsforanstaltninger............... 87
Om copyright..................................... 91
Specifikationer................................... 92
Indeks................................................ 96
Bemærk
Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det land/område, hvor du har
købt afspilleren.
Indeks
Sletning af forudindstillede
radiostationer.............................................63
Menu
1Skift til FM-tuneren..................................59
2Automatisk forudindstilling af
radiostationer (FM Auto Preset)........................60
3Valg af radiostationer................................61
Indholdsfortegnelse
Sådan hører du FM-radio (kun NW-E013F/E015F/
Knappen
/HOME
(Intelligent Shuffle).................. 17
*15 af de 7 ikoner vises på displayet med
det aktuelle valg i midten. Det aktuelle
ikon skifter afhængigt af den funktion,
du bruger. Hvis du trykker på knappen
/, kan du vælge et ikon. Tryk på
knappen  for at bekræfte valget.
(Search)................................... 21
Song................................................. 21
Artist............................................... 22
Album............................................. 23
Genre.............................................. 24
Release Year.................................... 25
(Jacket Search)....................... 26
(All Songs)................................. 12
(FM)*2...................................... 59
(Playlist Select).......................... 13
Playlists........................................... 13
Favorite 100.................................... 15
Recent Transfers............................ 16
(Settings)
Sound.............................................. 28
Equalizer.................................... 29
VPT............................................ 33
Clear Stereo.................................... 34
Sort.................................................. 36
Jacket Mode.................................... 40
Display Mode................................. 38
Scan Sens*2..................................... 64
Mono/Auto*2................................. 65
FM Auto Preset*2. ......................... 60
Advanced Settings
Date-Time
Set Date-Time.......................46
Date Disp Type.....................49
Time Disp Type....................50
Power Save Mode..................... 52
Dynamic Normalizer............... 35
AVLS.......................................... 44
Volume Mode........................... 41
Beep............................................ 45
Information............................... 55
Initialize
Reset All Settings..................56
Format...................................57
USB Bus Powered..................... 51
Contrast..................................... 53
Brightness.................................. 54
*2kun NW-E013F/E015F/E016F.
Indeks
My Favorite Shuffle....................... 17
Artist Link Shuffle......................... 18
Time Machine Shuffle.................. 19
Sports Shuffle................................. 20
Menuen HOME*1
Menu
Du kan få vist menuen HOME ved at trykke på og holde knappen /HOME på
afspilleren nede.
Menuen HOME er udgangspunktet for at starte afspilningen af lyd, søge efter sange
og ændre indstillinger som de følgende.
Indholdsfortegnelse
Oversigt over menuen HOME
Kontroller tilbehøret i pakken.
 Cd-rom*1 (1)
- SonicStage-software
- Brugervejledning (PDF-fil)
 Precautions (1)
 Troubleshooting (1)
*1Forsøg ikke på at afspille denne cd-rom i en lyd-cd-afspiller.
Om serienummeret
Afspillerens serienummer er nødvendigt til kunderegistrering. Nummeret
findes bag på afspilleren.
Du kan også kontrollere serienummeret på denne afspiller ( side 55).
Indeks
 Quick Start Guide (1)
Menu
 Hovedtelefoner (1)
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør
Indholdsfortegnelse
Dele og kontroller
Front
Menu
Indeks
Hovedtelefoner
Hul til strop
Anvendes til montering af en strop
(sælges separat).
Knappen RESET
Nulstiller afspilleren, når du trykker
på knappen RESET med f.eks. enden
af en kuglepen ( side 74).
Knappen PLAY MODE/SOUND*1
Skifter afspilningstilstanden
( side 27).
Tryk på denne knap, og hold den nede
for at ændre lydkvalitetsindstillingen
( side 28).
*1Funktioner, som er markeret med  i
nærheden af knapperne, aktiveres, hvis
du trykker på dem.
Ligeledes aktiveres funktioner, som
er markeret med
i nærheden af
knapperne, hvis du trykker på dem og
holder dem nede.
*2Der er berøringsfølsomme punkter.
Brug dem som hjælp til brug af
knappen.
Knappen VOL +*2/–
Regulerer lydstyrken.
 Knappen /HOME*1
Når du trykker på denne knap under
afspilning eller i pausetilstand, kan
du skifte mellem tilstandene Song og
Mappe. I tilstanden Song springer
afspilleren til begyndelsen af sangen.
I tilstanden Mappe springer
afspilleren til begyndelsen af
albummet/kunstneren.
Tryk på denne knap, og hold den
nede for at få menuen HOME vist.
Fortsættes 
Indholdsfortegnelse
Menu
Knappen *1
Starter afspilning af sangen. Når
afspilningen starter, vises  på
displayet. Hvis du trykker på
knappen  igen, vises , og
afspilningen går i pausetilstand.
Når en menu vises på displayet, skal
du bruge denne knap til at bekræfte
menupunktet.
Sådan slukker du for afspilleren
Når du holder pause i afspilningen af en
sang eller FM-modtagelse (kun
NW-E013F/E015F/E016F) ved at trykke
på knappen , vises "POWER OFF
(SLUK)" på displayet efter et par sekunder,
og displayet slukkes automatisk. Herefter
går afspilleren i dvaletilstand.
Afspilleren bruger meget lidt batteristrøm.
Stik til hovedtelefon
Til tilslutning af hovedtelefoner. Sæt
stikket ind, indtil det klikker på
plads. Hvis hovedtelefonerne ikke
tilsluttes korrekt, lyder det måske
ikke rigtigt.
Indeks
Hovedtelefoner
Display
Se  på side 11.
Knappen /
Vælger sang, album, kunstner eller
menupunkt. Du kan også springe til
begyndelsen af sangen/albummet/
kunstneren, hurtigt frem eller hurtigt
tilbage som følger.
Tryk på knappen  ():
Springer til begyndelsen af aktuelle
(eller næste) sang/album/kunstner.
Tryk
på knappen  (), og

hold den nede under afspilning, og
slip den ved det ønskede sted i
tilstanden Song:
Spoler hurtigt frem (eller hurtigt
tilbage) i den aktuelle sang.
Tryk på knappen  (), og
hold den nede kort efter, du er gået
til pausetilstand:
Springer til begyndelsen af aktuelle
(eller næste) sang/album/kunstner,
og hvis den holdes nede længere,
fortsætter den til forrige (eller
næste) sang/album/kunstner.
*1Der er berøringsfølsomme punkter.
Brug dem som hjælp ved brug af
knapper.
Fortsættes 
10
Indholdsfortegnelse
Bagside
Menu
Indeks
Skydeknappen HOLD
Du kan forhindre, at afspilleren
betjenes utilsigtet, ved at bruge
skydeknappen HOLD, når du bærer
den. Når du flytter skydeknappen
HOLD i pilens retning (),
deaktiveres alle betjeningsknapper.
Hvis du trykker på knapper, mens
funktionen HOLD er aktiveret, vises
"HOLD" på displayet. Hvis du flytter
skydeknappen HOLD til den
modsatte position, frigøres
funktionen HOLD.
USB-kappe
Fjern USB-kappen, og tilslut
afspillerens USB-stik til en USB-port
på din computer.
Sådan fjernes USB-kappen
Fjern USB-kappen som vist
herunder.
USB-stik
Fortsættes 
11
Valg af Jacket Mode OFF (Omslag FRA)
Visning af omslag
Viser omslaget til et album, når du
har registreret omslaget og overført
sange fra SonicStage. Du kan angive,
at omslag ikke skal vises ( side 40).
Du finder oplysninger om, hvordan
du registrerer omslag, i SonicStage
Help.
Statusindikator for afspilning
Viser den aktuelle afspilningstilstand
(: afspilning, : pause,
 (): hurtig tilbagespoling
(hurtig fremadspoling),  ():
springer til begyndelsen af den
aktuelle (eller næste) sang).
Indikation med ikon
I tilstanden Song vises på den
første linje, og på den anden linje
vises eller svarende til
sangrækkefølgen ( side 36) på den
anden linje.
I tilstanden Mappe vises et ikon for
den kategori, der er angivet i
sangrækkefølgen ( side 36) på den
første linje, og eller vises på den
anden linje.
Når tilstanden Mappe vælges under
afspilning af en afspilningsliste
( side 13), vises den valgte
afspilningsliste ( : afspilningsliste
oprettet af SonicStage 100 : 100
favoritsange og : det senest
overførte album) på den første linje.
Angivelse af forløbet tid
Viser den forløbne tid.
Menu
Valg af Jacket Mode ON (Omslag TIL)
(Standardindstilling)
Indholdsfortegnelse
Display
(PLAY MODE (AFSPILNINGSTILSTAND))
Viser ikonet for den aktuelle
afspilningstilstand ( side 27). Hvis
afspilningstilstanden er indstillet til
Normal, vises der ikke et ikon.
Indikator for lydkvalitet
Viser det aktuelle ikon for lydkvalitet
( side 28). Hvis lydkvaliteten ikke
er indstillet, vises der ikke noget
ikon.
Indikator for resterende
batterilevetid
Viser den resterende batterilevetid.
 Tip
Hvis du vil have oplysninger om FMtunerens display (kun NW-E013F/
E015F/E016F), skal du se "Sådan hører
du FM-radio" ( side 59).
Indeks
Visning af oplysninger om tekst/
grafik
Viser albumtitel, kunstnernavn,
sangtitel, aktuel dato og klokkeslæt,
meddelelser og menu.
Du kan skifte visningstilstand ved at gå
til menuen "Display Mode"
(Displaytilstand) ( side 38).
Skift displayet til strømsparetilstand,
når du ikke bruger afspilleren i et
stykke tid ( side 52).
Indikator for afspilningstilstand
12
Afspilning af sange
De overførte sange i afspilleren afspilles. "All Songs" er som standard indstillet
til afspilningstilstand.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange (All Songs)
Knappen /
Indeks
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(All Songs), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Afspilningen starter fra den sidste sang, du hørte. Hvis du ikke har afspillet
en sang, starter afspilningen fra begyndelsen.
Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter
afspilleren holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF",
displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.
Sådan hopper du til begyndelsen af sangen
Hvis du trykker på knappen () under afspilning eller pausetilstand,
springer afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.
Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mappe, og du
derefter trykker på knappen () under afspilning eller pausetilstand,
springer afspilleren til begyndelsen af den første sang i den aktuelle (eller
næste) sorteringskategori, der er indstillet i sangrækkefølgen ( side 36).
 Tip
Du kan ændre afspilningstilstanden til vilkårlig, gentag osv. ved at trykke på knappen
PLAY MODE/ SOUND ( side 27).
Sangene
vises i den rækkefølge, du har indstillet i menuen "Sort" (Sorter) ( side 36).

Sangene vises i albumrækkefølgen ved standardindstillingen.
13
Afspilning af sange
Du kan afspille lister med sange, der er oprettet i SonicStage, som f.eks. dine
100 favoritsange og de senest overførte album.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sanglister (Playlist Select)
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Knappen /
Indeks
Bemærk
(Search) og
(Jacket Search) ikke i menuen
Når (Playlist Select) er valgt, vises
HOME.
Du kan ikke ændre rækkefølgen af sangene på afspilningslisten i menuen "Sort"
( side 36).
Afspilningslister med sange, der er oprettet i SonicStage (Playlists)
Du kan afspille sanglister, der er oprettet i SonicStage. Hvis du ændrer et navn i
SonicStage, vises det nye navn på afspilleren. Se Hjælp til SonicStage for at få
flere oplysninger.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Playlist Select), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Oversigten over afspilningslister vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Playlists", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
Afspilningen starter fra den sidste sang, du hørte. Hvis du ikke afspillede
en sang, starter afspilningen fra begyndelsen af den afspilningsliste, der er
blevet oprettet i SonicStage. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og med
den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par sekunder
vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i
dvaletilstand.
Fortsættes 
14
Afspilning af sange
Indholdsfortegnelse
Menu
Sådan hopper du til begyndelsen af sangen
Hvis du trykker på knappen () under afspilning eller pausetilstand,
går afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.
Hvis du trykker på /HOME for at skifte til tilstanden Mappe, og derefter
trykker på knappen () under afspilning eller pausetilstand, går
afspilleren til begyndelsen af den første sang i den aktuelle (eller næste)
afspilningsliste.
 Tip
Fortsættes 
Indeks
Du kan ændre afspilningstilstanden til vilkårlig, gentag osv. ved at trykke på knappen
PLAY MODE/SOUND ( side 27).
Hvis du vil standse afspilning af afspilningslisten og derefter afspille andre sange end
sangene på afspilningslisten, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede,
indtil menuen HOME vises. Derefter skal du vælge (All Songs) og trykke på knappen
 for at starte afspilningen.
15
Afspilning af sange
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Menu
En afspilningsliste, der er oprettet automatisk af SonicStage, afspilles. Når der
er forbindelse til SonicStage, opdateres de 100 mest afspillede sange på
afspilleren og vises i faldende rækkefølge efter hvor mange gange, de er blevet
afspillet.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange fra 100 favoritsange (Favorite 100)
vises.
(Playlist Select), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Oversigten over afspilningslister vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Favorite 100" (100
favoritsange), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
Afspilningen starter fra den sidste sang, du hørte. Hvis du ikke har afspillet
en sang, starter afspilningen fra begyndelsen. Afspilningen fortsætter i
rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause.
Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk,
og afspilleren går i dvaletilstand.
Sådan hopper du til begyndelsen af sangen
Hvis du trykker på knappen () under afspilning eller i pausetilstand,
går afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.
Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mappe, og
derefter trykker på knappen () under afspilning eller i pausetilstand,
går afspilleren til begyndelsen af den første sang i "Favorite 100".
 Tip
De 100 mest afspillede sange opdateres hver gang, du tilslutter afspilleren til SonicStage.
Hvis det samlede antal afspillede sange på afspilleren er mindre end 100, eller hvis
det samlede antal overførte sange er mindre end 100, afspilles alle sange i vilkårlig
rækkefølge.
Du kan ændre afspilningstilstanden til vilkårlig afspilning, gentag osv. ved at trykke på
knappen PLAY MODE/SOUND ( side 27).
Hvis du vil standse afspilning af afspilningslisten og derefter afspille andre sange end
dem på afspilningslisten, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil
menuen HOME vises, vælge (All Songs) og derefter trykke på knappen  for at
starte afspilningen.
Fortsættes 
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge
16
Afspilning af sange
Du kan afspille de senest overførte album.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
 Tryk på knappen / for at vælge
 Tryk på knappen / for at vælge "Recent Transfers" (De
seneste overførsler), og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte valget.
Afspilningen starter fra den sidste sang, du hørte. Hvis du ikke har afspillet
en sang, starter afspilningen fra begyndelsen. Afspilningen fortsætter i
rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause.
Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk,
og afspilleren går i dvaletilstand.
Sådan hopper du til begyndelsen af sangen
Hvis du trykker på knappen () under afspilning eller i pausetilstand,
går afspilleren til begyndelsen af den aktuelle (eller næste) sang.
Hvis du trykker på /HOME for at skifte til tilstanden Mappe, og derefter
trykker på knappen () under afspilning eller i pausetilstand, går
afspilleren til begyndelsen af den første sang i den aktuelle (eller næste)
sorteringskategori.
 Tip
Du kan ændre afspilningstilstanden til vilkårlig, gentag osv. ved at trykke på knappen
PLAY MODE/SOUND ( side 27).
Hvis du vil standse afspilning af afspilningslisten og derefter afspille andre sange end
sangene på afspilningslisten, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede,
indtil menuen HOME vises. Derefter skal du vælge (All Songs) og trykke på knappen
 for at starte afspilningen.
Indeks
(Playlist Select), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Oversigten over afspilningslister vises.
Menu
vises.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange fra de senest overførte album (Recent Transfers)
17
Afspilning af sange
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
(Intelligent Shuffle)
Menu
Afspilleren har fire forskellige tilstande til vilkårlig afspilning (også kaldet
shuffle play).
Knappen /HOME
Knappen 
Indeks
Knappen /
Bemærk
Afspilningstilstanden skifter automatisk til vilkårlig afspilning under "Intelligent Shuffle"
(Vilkårlig rækkefølge).
 Displayet skifter ikke til det, du valgte som "Display Mode" under "Intelligent Shuffle"
( side 38).
Omslaget
vises ikke under "Intelligent Shuffle".

Afspilning af dine 100 favoritsange i vilkårlig rækkefølge (My Favorite
Shuffle)
Afspilleren vælger de 100 sange, der er blevet spillet mest, og afspiller dem i
vilkårlig rækkefølge.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Intelligent Shuffle), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Menuen "Intelligent Shuffle" vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "My Favorite Shuffle"
(Favoritsange i vilkårlig rækkefølge), og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte valget.
De 100 sange, der er afspillet mest, vælges vilkårligt, og afspilningen
begynder.
Fortsættes 
18
Afspilning af sange
Afspilleren vælger vilkårligt en kunstner, søger efter sange i lignende genrer
(Artist Link Shuffle), og afspiller dem i vilkårlig rækkefølge.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Intelligent Shuffle), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Menuen "Intelligent Shuffle" vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Artist Link Shuffle"
(Afspilning af sange i en genre, der minder om den valgte kunstner,
i vilkårlig rækkefølge), og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte valget.
Der vælges vilkårligt en kunstner, og sange i en lignende genre afspilles i
vilkårlig rækkefølge.
 Tip
Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mappe og trykker på
knappen (), vælges en kunstner vilkårligt, og sange i lignende genrer afspilles
forfra i vilkårlig rækkefølge fra den første sang.
Hvis du vil standse "Intelligent Shuffle" og derefter afspille sange med en anden
afspilningstilstand, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil
menuen HOME vises. Derefter skal du vælge (All Songs) og trykke på knappen 
for at starte afspilningen.
Fortsættes 
Indeks
Afspilning af sange i en genre, der minder om den valgte kunstner, i
vilkårlig rækkefølge (Artist Link Shuffle)
Menu
Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mappe og trykker på
knappen (), afspilles de 100 mest spillede sange forfra i vilkårlig rækkefølge fra
den første sang.
De 100 mest spillede sange opdateres hver gang, du tilslutter afspilleren til SonicStage.
Hvis det samlede antal overførte sange i afspilleren er mindre end 100, afspilles alle
sange i vilkårlig rækkefølge.
Hvis du vil standse "Intelligent Shuffle" og derefter afspille sange med en anden
afspilningstilstand, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil
menuen HOME vises. Derefter skal du vælge (All Songs) og trykke på knappen 
for at starte afspilningen.
Indholdsfortegnelse
 Tip
19
Afspilning af sange
(Time Machine Shuffle)
Afspilleren vælger vilkårligt et udgivelsesår og afspiller alle de overførte sange
fra dette år i vilkårlig rækkefølge.
vises.
(Intelligent Shuffle), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Menuen "Intelligent Shuffle" vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Time Machine Shuffle"
(Afspilning af sange, der er udgivet det samme år, i vilkårlig
rækkefølge), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
Der vælges et vilkårligt udgivelsesår, og sangene fra dette år afspilles i
vilkårlig rækkefølge.
 Tip
Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mappe og trykker på
knappen (), vælges et udgivelsesår vilkårligt, og sange fra dette år afspilles
forfra i vilkårlig rækkefølge fra den første sang.
Hvis du vil standse "Intelligent Shuffle" og derefter afspille sange med en anden
afspilningstilstand, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil
menuen HOME vises. Derefter skal du vælge (All Songs) og trykke på knappen 
for at starte afspilningen.
Fortsættes 
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge
Menu
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange, der er udgivet det samme år, i vilkårlig rækkefølge
20
Afspilning af sange
(Sports Shuffle)
Afspilleren vælger sange vilkårligt blandt alle overførte sange og afspiller dem i
vilkårlig rækkefølge i en angivet tidsperiode (mellem 1 og 99 minutter).
vises.
(Intelligent Shuffle), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Menuskærmen "Intelligent Shuffle" vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sports Shuffle" (Afspilning
af sange i vilkårlig rækkefølge i en angivet tidsperiode), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Skærmen til valg af afspilningstid vises.
 Tryk på knappen / for at vælge afspilningstiden, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Den valgte afspilningstid vises, og sangene vælges vilkårligt blandt alle
overførte sange og afspilles.
Den forløbne tid vises under afspilning af sangen. Når den angivne
tidsperiode udløber, holder afspilleren pause. Efter et par sekunder vises
"POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren går i
dvaletilstand.
 Tip
Når den angivne tidsperiode er udløbet og afspilningen holder pause, og du trykker på
knappen  for at genoptage afspilningen, startes afspilningen i vilkårlig rækkefølge i
den angivne tidsperiode.
Hvis du vil annullere "Intelligent Shuffle" og derefter afspille sange med en anden
afspilningstilstand, skal du trykke på knappen /HOME og holde den nede, indtil
menuen HOME vises. Derefter skal du vælge (All Songs) og trykke på knappen 
for at starte afspilningen.
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge
Menu
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge i en angivet tidsperiode
21
Afspilning af sange
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange (Search)
Du kan søge efter sange efter sangtitel, kunstner, album, genre osv.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Knappen /
Indeks
Søgning efter sange efter sangnavn (Song)
Oversigten over sange vises i alfabetisk rækkefølge, numerisk rækkefølge eller i
en anden rækkefølge.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Search), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Song>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
Sanglisterne vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og
med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par
sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren
går i dvaletilstand.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Search) er aktiveret.
Fortsættes 
22
Afspilning af sange
Oversigten over kunstnere vises i alfabetisk rækkefølge, numerisk rækkefølge
eller i en anden rækkefølge.
vises.
Menu
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter kunstner (Artist)
 Tryk på knappen / for at vælge
 Tryk på knappen / for at vælge "Artist>" (Kunstner), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Kunstnerlisten vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en kunstner, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Albumlisten for den valgte kunstner vises.
 Tryk på knappen / for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
Sanglisten for det valgte album vises.
 Tryk på knappen /for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og
med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par
sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren
går i dvaletilstand.
 Tip
(Search) er aktiveret.
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
Hvis
kunstnernavnet
starter
med
"(mellemrum)"
eller
"•",
ignoreres det første

"(mellemrum)" eller "•" ved sortering af kunstnerlisten efter navn.
Fortsættes 
Indeks
(Search), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
23
Afspilning af sange
Oversigten over album vises i alfabetisk rækkefølge, numerisk rækkefølge eller
i en anden rækkefølge.
vises.
Menu
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter album (Album)
 Tryk på knappen / for at vælge
 Tryk på knappen / for at vælge "Album>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
Albumlisten vises.
 Tryk på knappen / for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
Sanglisten for det valgte album vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og
med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par
sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren
går i dvaletilstand.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Search) er aktiveret.
Fortsættes 
Indeks
(Search), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
24
Afspilning af sange
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter genre (Genre)
vises.
(Search), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
på knappen  for at bekræfte valget.
Genrelisten vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en genre, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
Kunstnerlisten for den valgte genre vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en kunstner, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Albumlisten for den valgte kunstner vises.
 Tryk på knappen / for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
Sanglisten for det valgte album vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og
med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par
sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren
går i dvaletilstand.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Search) er aktiveret.
Fortsættes 
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge "Genre>", og tryk derefter
Menu
 Tryk på knappen / for at vælge
25
Afspilning af sange
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter udgivelsesår (Release Year)
vises.
(Search), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
(Udgivelsesår), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
Oversigten over udgivelsesår vises.
 Tryk på knappen / for at vælge et år, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Kunstnerlisten for det valgte udgivelsesår vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en kunstner, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Sanglisten for den valgte kunstner vises.
 Tryk på knappen / for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Den valgte sang afspilles nu. Afspilningen fortsætter i rækkefølge til og
med den sidste sang, hvorefter afspilleren holder pause. Efter et par
sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes automatisk, og afspilleren
går i dvaletilstand.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Search) er aktiveret.
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge "Release Year>"
Menu
 Tryk på knappen / for at vælge
26
Afspilning af sange
Knappen /HOME
Knappen 
Bemærk
Rækkefølgen af sange vises altid i albumrækkefølge, når du søger efter sange med
(Jacket Search).
Hvis
der ikke er registreret omslag, vises et forudinstalleret billede i afspilleren.

Omslag,
som du har registreret for afspilningslister eller sange, vises ikke på afspilleren.

Når
"Jacket
Search" er aktiveret under afspilning af sange, deaktiveres afspilning af

tilstanden "All Songs".
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Jacket Search), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Oversigten med omslag vises, og samtidigt vises den første sang på det
valgte album.
Hvis du trykker på knappen /, kan du gå et omslag frem eller
tilbage ad gangen.
 Tryk på knappen / for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
Afspilningen af den første sang på det valgte album begynder. Afspilningen
fortsætter i rækkefølge til og med den sidste sang, hvorefter afspilleren
holder pause. Efter et par sekunder vises "POWER OFF", displayet slukkes
automatisk, og afspilleren går i dvaletilstand.
 Tip
Afspilningstilstanden ( side 27) ændres ikke, når
(Jacket Search) er aktiveret.
Indeks
Knappen /
Menu
Du kan søge efter sange efter albummets omslag (jacket picture), når du har
registreret albummets omslag og overført sangene fra SonicStage.
Du finder oplysninger om at registrere omslag i SonicStage Help.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter album efter omslag (Jacket Search)
27
Afspilning af sange
Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, herunder
under vilkårlig afspilning og udvalgt gentagelse af afspilning.
Menu
Knappen PLAY MODE/SOUND
Indholdsfortegnelse
Ændring af afspilningstilstanden (PLAY MODE)
Indeks
 Tryk på knappen PLAY MODE/SOUND gentagne gange for at vælge
den ønskede afspilningstilstand.
Oversigt over afspilningstilstande
Afspilningstilstand/Ikon
Beskrivelse
Normal/Intet ikon
Alle overførte sange efter den aktuelle sang afspilles
én gang. (Standardindstilling)
Alle overførte sange i en sorteringskategori angivet
efter sangrækkefølgen ( side 36), herunder den
aktuelle sang, afspilles én gang.
Alle overførte sange efter den aktuelle sang gentages.
Alle overførte sange i en sorteringskategori, der er
indstillet i sangrækkefølgen ( side 36), herunder
den aktuelle sang, afspilles gentagne gange.
Den aktuelle sang gentages.
Alle overførte sange efter den aktuelle sang gentages
i vilkårlig rækkefølge.
Den aktuelle sang afspilles, og derefter afspilles alle
de overførte sange i en sorteringskategori, der er
indstillet i sangrækkefølgen ( side 36), herunder
den aktuelle sang, i vilkårlig rækkefølge.
Mappe/
Gentag alle/
Gentag mappe/
Gentag én sang/ 1
Gentag alle vilkårligt/
SHUF
Gentag mappe vilkårligt/
SHUF
28
Indstillinger
Du kan vælge forudindstillede lydkvaliteter fra enten "Equalizer" eller "Clear
Bass" (Klar bas).
Standardindstillinger
Lydkvalitet
(indikation)
Sound 1 (lyd 1)
( 1)
Sound 2 (lyd 2)
( 2)
Sound OFF (lyd fra)
(Ingen)
Equalizer
EQ Custom
(0, 0, 0, 0, 0)
+1
EQ Custom
(0, 0, 0, 0, 0)
+3
Fra
Clear Bass (bas)
0
Knappen PLAY MODE/SOUND
Bemærk
Du kan ikke ændre indstillingen for lydkvalitet, mens du bruger FM-tuneren (kun NWE013F/E015F/E016F).
 Tryk på knappen PLAY MODE/SOUND, og hold den nede.
Hver gang du trykker på knappen, ændres lydkvaliteten på følgende måde:
Ingen (Sound OFF) (lyd fra)
Sådan vender du tilbage til normal lydkvalitet
Vælg "Ingen (Sound OFF) (lyd fra)".
Fortsættes 
Indeks
Valg af lydkvaliteten (Equalizer • Clear Bass)
Menu
Du kan forudindstille to indstillinger for lydkvalitet og skifte mellem dem
under afspilning eller i pausetilstand ved at trykke på knappen PLAY MODE/
SOUND. Endvidere kan du indstille lydkvaliteten efter f.eks. musikgenren ved
at vælge et emne under "Equalizer". Når du vælger "Clear Bass" (Klar bas), kan
du høre klar lyd uden forvrængning. Det anbefales at anvende "Clear Bass"
(Klar bas), når du skruer op for lydstyrken eller fremhæver baslyden i
"Equalizer".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydkvaliteten (Sound)
29
Indstillinger
Du kan indstille en ønsket lydkvalitet for hver af tilstandene "Sound1" (Lyd1)
og "Sound2" (Lyd2) efter f.eks. musikgenre.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Ændring af lydkvaliteten (Equalizer)
Knappen /
Indeks
Bemærk
Du kan ikke ændre indstillingen for lydkvalitet, mens du bruger FM-tuneren (kun NWE013F/E015F/E016F).
 Tryk på knappen /HOME, indtil menuen HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sound>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Equalizer>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge " Edit>", der vises under
"Sound 1" eller "Sound 2", for at skifte tilstand, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Oversigten over equalizer-indstillinger vises.
 Tryk på knappen / for at vælge den ønskede equalizerindstilling, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
Hvis du vil have oplysninger om hver equalizer-indstilling, skal du se
 på side 30.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Fortsættes 
30
Indstillinger
Beskrivelse
EQ Heavy
EQ Pop
EQ Jazz
EQ Unique
EQ Custom
(EQ-brugerdefinreret)
Fremhæver de høje og lave områder for en kraftig lyd.
Fremhæver mellemtoneområdet, ideel til sang.
Fremhæver de høje og lave områder for en levende lyd.
Fremhæver høje og lave områder, så en svag lyd let kan høres.
Menu
Menupunkt
Indholdsfortegnelse
Oversigt over equalizer-indstillinger
Brugerdefinerede lydindstillinger. Se  side 31 for at få
oplysninger om indstilling. (Standardindstilling)
Indeks
Bemærk
Hvis den valgte indstilling for lydkvalitet forvrænges, når du skruer op for lydstyrken,
skal du skrue ned.
Hvis dine personlige indstillinger, der er lagret som "EQ Custom", har en anden
lydstyrke end de andre indstillinger, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken
manuelt for at kompensere.
Fortsættes 
31
Indstillinger
Du kan forudindstille værdien for "Clear Bass" (bas) og 5-bånds "Equalizer"
som "Sound 1" eller "Sound 2", mens du ser på afspillerens skærm.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Indstilling af EQ Custom-værdier
Knappen /
Indeks
Bemærk
Hvis værdien af "EQ Custom" er indstillet under "Equalizer" i menuen Settings, anvendes
indstillingen "EQ Custom" til lyden.
Du
kan ikke indstille værdierne for "EQ Custom", mens du bruger FM-tuneren (kun

NW-E013F/E015F/E016F).
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sound>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Equalizer>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge " Edit>", der vises under
"Sound 1" eller "Sound 2", for at skifte tilstand, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Oversigten over equalizer-indstillinger vises.
Fortsættes 
32
Indstillinger
 Tryk på knappen / for at indstille værdien for "Clear Bass",
 Tryk på knappen / for at vælge den ønskede værdi for
"Equalizer", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Indeks
og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Skyderen i "Equalizer" vises fremhævet.
"Equalizer" kan indstilles til et af syv lydniveauer.
Menu
"EQ Custom", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
Skyderen i "Clear Bass" vises fremhævet.
"Clear Bass" kan indstilles til et af fire lydniveauer.
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen / for at vælge " Edit>", der vises under
33
Indstillinger
Du kan vælge mellem "VPT Studio", "VPT Live", "VPT Club" eller "VPT Arena"
for at gøre lyden endnu mere livlig.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Sådan gøres lyden mere livlig (VPT)
Knappen /
Indeks
Bemærk
Du kan ikke angive denne indstilling, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-E013F/
E015F/E016F).
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sound>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "VPT>", og tryk de refter på
knappen  for at bekræfte valget.
Oversigten over VPT-indstillinger vises.
 Tryk på knappen / for at vælge den ønskede VPT-
indstilling, og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
Se følgende liste, hvis du vil have oplysninger om hver VPT-indstilling.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Oversigt over VPT-indstillinger
Lyden bliver stadigt mere livlig i denne rækkefølge: "VPT Studio"  "VPT
Live"  "VPT Club"  "VPT Arena"
Menupunkt
Beskrivelse
VPT Studio
VPT Live
VPT Club
VPT Arena
VPT OFF
Frembringer lyden fra et optagestudie.
Frembringer lyden fra en koncertsal.
Frembringer lyden fra en natklub.
Frembringer lyden fra et stadion.
VPT-indstillingen aktiveres ikke. (Standardindstilling)
34
Indstillinger
"Clear Stereo" (Klar stereo) muliggør individuel digital behandling af højre og
venstre lyd.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Lytning til musik med klar stereolyd (Clear Stereo)
Knappen /
Indeks
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Clear Stereo>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge indstillingen, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Clear Stereo ON: Afspiller klart lyden fra højre og venstre hovedtelefon.
(Standardindstilling)
Clear Stereo OFF: Deaktiverer funktionen "Clear Stereo" og afspiller med
normal lyd.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Bemærk
Du kan ikke angive denne indstilling, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-E013F/
E015F/E016F).
Funktionen "Clear Stereo" er indstillet til maksimal effekt med de medfølgende
hovedtelefoner. Effekten "Clear Stereo" kan ikke opnås med andre hovedtelefoner. I så
fald skal funktionen "Clear Stereo" indstilles til "Clear Stereo OFF".
35
Indstillinger
Knappen /HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Dynamic Normalizer>"
(Dynamisk normaliseringsfunktion), og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge indstillingen, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
D. Normalizer ON: Minimerer forskellen i lydstyrke mellem sange.
D. Normalizer OFF: Afspiller sange med den oprindelige lydstyrke som
efter overførslen. (Standardindstilling)
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Bemærk
Du kan ikke angive denne indstilling, mens du bruger FM-tuneren (kun NW-E013F/
E015F/E016F).
Indeks
Knappen /
Menu
Du kan indstille, at lydstyrken skal reduceres mellem sange. Med denne
indstilling dæmpes lydstyrken, når du lytter til albumsange i tilstanden vilkårlig
afspilning, for at minimere forskelle i optageniveauerne.
Indholdsfortegnelse
Justering af lydstyrken (Dynamic Normalizer)
36
Indstillinger
Knappen /HOME
Knappen 
Indeks
Knappen /
Menu
Du kan indstille sangrækkefølgen efter albumrækkefølge, album i
kunstnerrækkefølge, kunstnerrækkefølge, genrerækkefølge eller udgivelsesårrækkefølge.
Indholdsfortegnelse
Ændring af sangrækkefølgen (Sort)
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Sort>", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge en sangrækkefølge
( side 37), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
Hvis du trykker på knappen /HOME for at skifte til tilstanden Mappe,
vises sangrækkefølgen som et ikon.
Indikation for sorteringsstatus
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Fortsættes 
37
Indstillinger
Albumrækkefølge/
Sange vises i albumrækkefølge. I albummet vises
sange i sangrækkefølge.
I tilstanden Mappe udelukkes sange efter album
(Standardindstilling)
Sange vises i albumrækkefølge efter kunstner. I
albummet vises sange i sangrækkefølge.
I tilstanden Mappe udelukkes sange efter album.
Sange vises i kunstnerrækkefølge. Den samme
kunstners sange vises i sangrækkefølge for hvert
album.
I tilstanden Mappe udelukkes sange efter kunstner.
Sange vises i kunstnerrækkefølge efter genre. Den
samme kunstners sange vises i albumrækkefølge, og
i albummet vises sangene i sangnummerrækkefølge.
I tilstanden Mappe udelukkes sange efter genre.
Sangene vises i kunstnerrækkefølge efter
udgivelsesår. Den samme kunstners sange vises i
rækkefølge efter sangtitel. I tilstanden Mappe
udelukkes sangene efter udgivelsesår.
Album efter
kunstnerrækkefølge/
Kunstnerrækkefølge/
Genrerækkefølge/
Rækkefølge efter
udgivelsesår/
Indeks
Beskrivelse
Menu
Menupunkt/Ikon
Indholdsfortegnelse
Oversigt over sangrækkefølge
38
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Ændring af displaytilstand (Display Mode)
Du kan ændre displayet til afspilnings- eller pausetilstand.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Knappen /
Indeks
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Display Mode>"
(Displaytilstand), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
 Tryk på knappen / for at vælge displayet ( side 39), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Fortsættes 
39
Indstillinger
Indstil "Power Save Mode" (strømsparefunktion) ( side 52) til "Save OFF"
(Strømsparer FRA) for at vise skærmen hele tiden.
Bemærk
Når "Jacket Mode ON" (Album efter omslag-tilstand TIL) er indstillet ( side 40), vises
omslaget kun på den grundlæggende skærm ("Basic"). Oplysninger om at registrere
omslag finder du i Hjælp til SonicStage.
Når funktionen "Clear Stereo" ( side 34) eller "VPT" ( side 33) er indstillet til "Clear
Stereo OFF" (Klar stereo FRA) eller "VPT OFF" (VPT FRA), vises der ikke ikoner på
skærmen "Property" (Egenskab).
Displayet ændres ikke til den tilstand, du valgte i "Display Mode" (Displaytilstand),
under "Intelligent Shuffle" ( side 17) eller FM-modtagelse (kun NW-E013F/E015F/
E016F).
Indeks
 Tip
Menu
Clock (Ur): Tidsoplysninger
Viser år, måned, dag og aktuelt klokkeslæt. Hvis du vil have oplysninger om
indstilling af uret, se "Indstilling af det aktuelle klokkeslæt (Set Date-Time)"
( side 46).
Indholdsfortegnelse
Liste med displaytyper
Basic (Grundlæggende): Det grundlæggende display (Standardindstilling)
Property (Egenskab): Sangoplysninger
Viser den aktuelle afspilningstilstand, det aktuelle kategorinummer*/totalt
kategorinummer* for afspilningsområdet, det aktuelle sangnummer/totalt
sangnummer for afspilningsområdet,
(Clear Stereo-ikonet,  side 34),
(VPT-ikonet,  side 33), codec (lydformat) og bithastighed.
*Ændres svarende til den kategori, der angives af sangrækkefølgen
( side 36).
40
Indstillinger
(Jacket Mode)
Knappen /
Bemærk
Hvis der ikke er registreret omslag, vises et forudinstalleret billede i afspilleren.
Det omslag, som du har registreret for afspilningslister eller sange, vises ikke på
displayet.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Jacket Mode>" (Album
efter omslag-tilstand), og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge indstillingen, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Jacket Mode ON: Viser et albums omslag. (Standardindstilling)
Jacket Mode OFF: Viser ikke et albums omslag.
Hvis du vil have oplysninger om displayet, se  side 11.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Indeks
Knappen /HOME
Knappen 
Menu
Du kan få vist albummets omslag (jacket picture), når du registrerer
albummets omslag og overfører sangene fra SonicStage. Se SonicStage Help for
at få oplysninger om registrering af omslaget.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af visning af omslaget ON/OFF
41
Indstillinger
Menu
Der er to tilstande til justering af lydstyrken.
Manual Volumen (Manuel lydstyrke) (standardindstilling):
Tryk på knappen VOL +/– for at justere lydstyrken fra 0 til 30.
Preset Volumen (Forudindstillet lydstyrke):
Tryk på knappen VOL +/– for at indstille lydstyrken til et af tre
forudindstillede niveauer: "Low" (Lav), "Mid" (Mellem) eller "High" (Høj).
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydstyrken (Volume Mode)
Indeks
Knappen /HOME
Knappen 
Knappen /
Indstilling til en manuel lydstyrke (Manual Volume)
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Volume Mode>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Manual Volume", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Med denne indstilling kan du justere lydstyrken fra 0 til 30 ved at trykke
på knappen VOL +/–.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Fortsættes 
42
Indstillinger
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Indholdsfortegnelse
Indstilling af en forudindstillet lydstyrke (Preset Volume)
vises.
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Volume Mode>", og tryk
på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Preset Volume", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Med denne indstilling kan du vælge lydstyrken "Low", "Mid" eller "High"
ved at trykke på knappen VOL +/–.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Bemærk
Hvis "AVLS" (Automatisk lydbegrænsningssystem) ( side 44) er valgt, kan den
aktuelle lydstyrke være lavere end indstillingerne.
Deaktivering af "AVLS" (Automatisk lydbegrænsningssystem) (AVLS OFF) får
lydstyrken til at vende tilbage til det forudindstillede niveau.
Fortsættes 
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
Menu
 Tryk på knappen / for at vælge
43
Indstillinger
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Indholdsfortegnelse
Indstilling af en forudindstillet lydstyrkeværdi
vises.
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
tryk derefter på  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Volume Mode>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Edit>", der vises under
"Preset Volume", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
Værdien "Low" vises fremhævet.
 Tryk på knappen / for at angive værdien for "Low", "Mid"
eller "High", og tryk derefter på  for at bekræfte valget.
Med denne indstilling kan du vælge indstillingen for lydstyrken "Low",
"Mid" eller "High" ved at trykke på knappen VOL +/–.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Bemærk
Hvis "AVLS" ( side 44) er valgt, kan den aktuelle lydstyrke være lavere end
indstillingerne.
Deaktivering af "AVLS" (AVLS OFF) får lydstyrken til at vende tilbage til det
forudindstillede niveau.
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
Menu
 Tryk på knappen / for at vælge
44
Indstillinger
Menu
Du kan indstille "AVLS" (Automatic Volume Limiter System) til at begrænse
den højeste lydstyrke med henblik på at forhindre høreskader eller
distraktioner. Med "AVLS" kan du høre musik ved et behageligt
lydstyrkeniveau. "AVLS OFF" (AVLS FRA) er valgt som standard.
Indholdsfortegnelse
Begrænsning af lydstyrken (AVLS (Volume Limit))
Knappen /HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "AVLS>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "AVLS ON" (AVLS TIL), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Lydstyrken holdes på et moderat niveau.
Sådan deaktiveres funktionen
Vælg "AVLS OFF" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
 Tip
"AVLS" vises ved at trykke på knappen VOL +/–, når "AVLS" er indstillet til "AVLS ON".
Indeks
Knappen /
45
Indstillinger
Du kan deaktivere afspillerens biplyde. "Beep ON" (Bip TIL) er valgt som
standard.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Deaktivering af biplyden (Beep)
Knappen /
Indeks
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Beep>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Beep OFF" (Bip FRA), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Sådan aktiveres indstillingen
Vælg "Beep ON" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
46
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt
(Set Date-Time)
Menu
Du kan indstille det aktuelle klokkeslæt manuelt eller ved at synkronisere det
med en enhed, der er tilsluttet afspilleren, som f.eks. en computer.
Knappen /HOME
Knappen 
Indeks
Knappen /
Valg af det aktuelle klokkeslæt
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date-Time>" (Dato-
klokkeslæt), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte
valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Set Date-Time>" (Indstil
Dato-klokkeslæt), og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge indstillingstilstanden, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Date-Time Automatic (Dato-klokkeslæt automatisk): Synkroniserer dato
og klokkeslæt i afspilleren med en computer, når du slutter afspilleren til
computeren efter start af SonicStage-softwaren. (Standardindstilling)
Date-Time
Manual (Dato-klokkeslæt manuelt): Til manuel indstilling af

dato og klokkeslæt. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se
"Manuel indstilling af det aktuelle klokkeslæt" ( side 48).
Fortsættes 
47
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Sådan vises det aktuelle klokkeslæt
Du kan få det aktuelle klokkeslæt vist på følgende måder:
Menu
Indstil "Clock" (Ur) i "Ændring af displaytilstand (Display Mode)" ( side 38).
Tryk på en knap, mens funktionen HOLD er aktiveret.
 Tip
Bemærk
Hvis afspilleren ikke anvendes i en længere periode, skal du muligvis genindstille dato
og klokkeslæt.
Hvis
det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet, og displayet er indstillet til "Clock"

( side 39), vises "--". Klokkeslættet vises ikke, selv hvis du trykker på en knap, mens
funktionen HOLD er aktiveret.
Fortsættes 
Indeks
Du kan vælge datoformatet som år/måned/dag, dag/måned/år og måned/dag/år.
Endvidere kan du vælge tidsformatet, der vises for det aktuelle klokkeslæt, som enten
24-timers ("Time 24h") eller 12-timers format ("Time 12h").
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se "Indstilling af datoformatet (Date Disp
Type)" ( side 49) eller "Indstilling af tidsformatet (Time Disp Type)" ( side 50).
48
Indstillinger
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
Indholdsfortegnelse
Manuel indstilling af det aktuelle klokkeslæt
vises.
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date-Time>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Set Date-Time>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date-Time Manual>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Værdien for år vises fremhævet.
 Tryk på knappen / for at ændre indstillingen for år, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Værdien for måned vises fremhævet.
 Som du gjorde det i trin , skal du angive indstillinger for måned,
dag, time og minut, og derefter skal du trykke på knappen 
for at bekræfte valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Bemærk
Uret kan gå forkert med så meget som 120 sekunder pr. måned (ved 25 °C). Hvis uret
viser et ukorrekt klokkeslæt, når "Date-Time Manual" er indstillet, skal du indstille
uret manuelt. Når "Date-Time Automatic" er indstillet, opdateres uret hver gang, du
slutter afspilleren til en computer. Vi anbefaler, at du vælger indstillingen "Date-Time
Automatic".
Indeks
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
Menu
 Tryk på knappen / for at vælge
49
Indstillinger
Du kan vælge datoformatet, der vises for det aktuelle klokkeslæt ( side 46)
som år/måned/dag, dag/måned/år eller måned/dag/år.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Indstilling af datoformatet (Date Disp Type)
Knappen /
Indeks
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date-Time>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date Disp Type>"
(Datovisningstype), og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte valget.
Skærmen til indstilling af visningsformatet vises.
 Tryk på knappen / for at vælge formatet, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
Du kan vælge formatet blandt følgende tre typer.
Date yy/mm/dd: Datoen vises som år/måned/dag. (Standardindstilling)
Date dd/mm/yy: Datoen vises som dag/måned/år.
Date mm/dd/yy: Datoen vises som måned/dag/år.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
50
Indstillinger
Knappen /HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Date-Time>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Time Disp Type>"
(Tidsvisningstype), og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte valget.
Skærmen til indstilling af visningsformatet vises.
 Tryk på knappen / for at vælge indstillingen, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Time 24h: 24-timers visning. (Standardindstilling)
Time 12h: 12-timers visning.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Indeks
Knappen /
Menu
Du kan vælge det viste tidsformat for det aktuelle klokkeslæt
( side 46) som enten 24-timers eller 12-timers format ("Time 24h" eller
"Time 12h").
Indholdsfortegnelse
Indstilling af tidsformatet (Time Disp Type)
51
Indstillinger
(USB Bus Powered)
Knappen /
Bemærk
Du kan ikke indstille dette, når USB-tilslutningen anvendes.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "USB Bus Powered>" (USB
BUS strømforsynet), og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge indstillingen, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
High-Power 500mA (Høj effekt 500A): Indstiller strømstyrken fra
computeren til 500mA. (Standardindstilling)
Low-Power
100mA (Lav effekt 100mA): Indstiller strømstyrken fra

computeren til 100mA.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
 Tip
Hvis du slutter afspilleren til en bærbar computer, anbefaler vi at tilslutte den bærbare
computer til en strømforsyning.
Opladetiden bliver længere, hvis "USB Bus Powered" er indstillet til "Low-Power 100mA".
Indeks
Knappen /HOME
Knappen 
Menu
Afhængigt af, hvordan du bruger computeren, kan det forekomme, at
strømforsyningen (USB Bus Powered) er utilstrækkelig og at dataoverførslen
fra computeren til afspilleren muligvis ikke er gennemført. I dette tilfælde kan
indstilling af USB-tilslutningen (USB Bus Powered) til "Low-Power 100mA"
(Lav effekt 100mA) muligvis forbedre dataoverførslen.
Indholdsfortegnelse
Ændring af indstillingen USB-tilslutning
52
Indstillinger
Knappen /HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Power Save Mode>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge strømspareindstillingen,
og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Liste over strømbesparende indstillinger
Menupunkt
Beskrivelse
Save ON Normal
Strømspareskærmen vises på displayet, når der ikke
er nogen aktivitet i ca. 15 sekunder.
(Standardindstilling)
Skærmbilledet forsvinder, når afspilleren ikke
betjenes i ca. 15 sekunder. Denne indstilling bruger
mindst strøm fra batteriet.
Et eller flere ikoner/bogstaver vises konstant på
displayet under afspilning eller ved FM-modtagelse
(kun NW-E013F/E015F/E016F).
Save ON Super
Save OFF
Indeks
Knappen /
Menu
Når afspilleren ikke betjenes i en angivet tidsperiode (ca. 15 sekunder), skifter
skærmbilledet til strømspareskærmen. Du kan ændre indstillingerne for
strømbesparelse.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af strømbesparelse (Power Save Mode)
53
Indstillinger
Du kan indstille displayets kontrastforhold til et af 15 niveauer. "0" er indstillet
som standard.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Indstilling af displayets kontrastforhold (Contrast)
Knappen /
Indeks
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og derefter
skal du trykke på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen/ for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Contrast>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Skærmen til indstilling af kontrast vises.
 Tryk på knappen / for at indstille kontrastforholdet, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
54
Indstillinger
Du kan indstille displayets lysstyrke til et af 7 niveauer. "6" er indstillet som
standard.
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Indstilling af displayets lysstyrke (Brightness)
Knappen /
Indeks
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Brightness>" (Lysstyrke),
og tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at indstille lysstyrkeniveauet, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Bemærk
Du kan kun indstille displayets lysstyrke, når afspilleren betjenes. Det er ikke muligt at
indstille lysstyrken, når afspilleren ikke betjenes.
55
Indstillinger
(Information)
Menu
Du kan få vist oplysninger som f.eks. modelnavn, kapacitet for den indbyggede
flash-hukommelse, serienummer og firmwareversion.
Indholdsfortegnelse
Visning af oplysninger om afspilleren
Knappen /HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Information>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Du kan kontrollere følgende oplysninger ved at trykke på knappen
/ for at se oplysningerne.
1: modelnavn
2: kapacitet for den indbyggede flash-hukommelse
3: serienummer
4: versionsoplysninger om afspillerens firmware
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Indeks
Knappen /
56
Indstillinger
(Reset All Settings)
Menu
Du kan nulstille afspilleren til standardindstillingerne. Nulstilling af afspilleren
sletter ikke de sange, du har overført til afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Nulstilling til fabriksindstillinger
Knappen /HOME
Knappen 
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Initialize>" (Initialisér), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Reset All Settings>"
(Nulstil alle indstillinger), og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "OK", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
"COMPLETE" (UDFØR) vises, og afspilleren er nulstillet til
fabriksindstillingerne. Derefter vises "ACCESS" (ADGANG), og når du
starter afspilning, vil startpunktet være den første af alle sangene ( side 12).
Sådan annulleres handlingen
Vælg "Cancel" (Annuller) i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte
valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Indeks
Knappen /
57
Indstillinger
Indeks
Knappen /HOME
Knappen 
Menu
Du kan formatere afspillerens indbyggede flashhukommelse.
Hvis hukommelsen formateres, slettes alle musikdata og registrerede omslag.
Inden formatering skal du kontrollere de data, der er gemt i hukommelsen og
eksportere eventuelle nødvendige data til SonicStage eller harddisken i en
computer.
Indholdsfortegnelse
Formatering af hukommelsen (Format)
Knappen /
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand.
Når batteriet er ved at løbe tørt, kan du ikke formatere afspilleren. Oplad batteriet inden
formatering.
 Tryk på knappen /HOME i pausetilstand, og hold den nede, indtil
menuen HOME vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Advanced Settings>", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Initialize>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Format>", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "OK", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
"FORMATTING…" (FORMATERER…) vises, og formateringen starter.
Når formateringen er færdig, vises "COMPLETE".
Fortsættes 
58
Indstillinger
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Menu
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Sådan annulleres handlingen
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte valget.
Du skal ikke formatere den indbyggede flash-hukommelse i afspilleren med Windows
Stifinder.
Indeks
59
Sådan hører du FM-radio (kun NW-E013F/E015F/E016F)
Menu
Du kan lytte til FM-radio. Oplad det indbyggede, genopladelige batteri, inden
du bruger afspilleren (side 66), og tilslut hovedtelefonerne til
hovedtelefonstikket.
Indholdsfortegnelse
Sådan hører du FM-radio
1 Skift til FM-tuneren
Indeks
Knappen /HOME
Knappen 
Knappen /
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
knappen  for at bekræfte valget.
Skærmen for FM-tuneren vises.
(FM), og tryk derefter på
FM-tunerens skærm*
Forudindstillet nummer
Frekvens
* Skærmen for den viste FM-tuner er muligvis anderledes end skærmen på din
model.
Fortsættes 
60
Sådan hører du FM-radio (kun NW-E013F/E015F/E016F)
Når du trykker på knappen (), mens afspilleren er i dvaletilstand, vælges
forrige (eller næste) forudindstillede nummer eller frekvens. På dette tidspunkt er lyden
deaktiveret, uanset stillingen af knappen VOL +/–.
2 Automatisk forudindstilling af radiostationer (FM Auto Preset)
Du kan automatisk forudindstille radiostationer (op til 30 stationer), som du
kan modtage i dit område, ved at vælge "FM Auto Preset" (FM automatisk
forudindstillet). Når du bruger FM-tuneren for første gang, eller når du flytter
til et nyt sted, anbefales det, at du forudindstiller de radiostationer, der kan
modtages, ved at vælge "FM Auto Preset".
Knappen /HOME
Knappen 
Knappen /
Bemærk
Brug af funktionen "FM Auto Preset" sletter allerede indstillede radiostationer.
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "FM Auto Preset>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Fortsættes 
Indeks
Bemærk
Menu
Sådan deaktiverer du kortvarigt lyden fra FM-tuneren
Lyden fra FM-tuneren deaktiveres, hvis du trykker på knappen . FMtuneren går i dvaletilstand efter få sekunder, og displayet slukkes. Når du
trykker på knappen  igen, aktiveres FM-tunerens lyd igen.
Indholdsfortegnelse
Sådan annullerer du FM-tuneren og vender tilbage til lydafspilleren
Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME vises, og
vælg derefter (All Songs), (Playlist Select) eller
(Intelligent Shuffle) fra
menuskærmen. Tryk på knappen  for at starte afspilningen.
Hvis der ikke er en afspilningsliste, skal du vælge (All Songs).
61
Sådan hører du FM-radio (kun NW-E013F/E015F/E016F)
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Hvis du modtager flere uønskede stationer
Hvis der er meget interferens, eller hvis modtagelsen er for følsom, skal du
ændre indstillingen for modtagelse ( side 64) til "Scan Sens Low"
(Scanningsfølsomhed lav).
3 Valg af radiostationer
Der er 2 metoder (manuel eller forudindstillet modtagelse) til valg af
radiostationer.
Normal (forudindstillet modtagelse)
P20
90.00 MHz
S T A N D B Y SCAN H MONO
Mappe (manuel modtagelse)
P20
90.00 MHz
S T A N D B Y SCAN H MONO
Knappen
/HOME
Knappen /
Hvis du trykker på knappen /HOME, går afspilleren til tilstanden for manuel
modtagelse. Du skifter fra manuel til forudindstillet modtagelse ved at trykke
på knappen /HOME igen.
Manuel modtagelse
I manuel modtagelsestilstand kan du vælge radiostationer efter frekvens.
Forudindstillet modtagelse
I forudindstillet modtagelsestilstand kan du vælge radiostationer efter
forudindstillingens nummer.
Fortsættes 
Indeks
Sådan standses automatisk forudindstilling
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte valget.
Menu
knappen  for at bekræfte valget.
De radiostationer, der kan modtages, indstilles i rækkefølge fra laveste til
højeste frekvens.
"COMPLETE" vises, når indstillingen er færdig. Herefter modtages den
første forudindstillede station.
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen / for at vælge "OK", og tryk derefter på
62
Sådan hører du FM-radio (kun NW-E013F/E015F/E016F)
og
foroven og forneden.
Vælg den forrige frekvens
Tryk kort på knappen .
Vælg den næste frekvens
Tryk kort på knappen .
Vælg den forrige radiostation, der
kan modtages*
Vælg den næste radiostation, der
kan modtages*
Tryk på knappen , og hold den nede.
Tryk på knappen , og hold den nede.
*Du finder den forrige (eller næste) radiostation ved at trykke på knappen
() og holde den nede under FM-modtagelse. Hvis radiostationen
kan modtages, accepteres modtagelsen.
Hvis der er meget interferens, eller modtagelsen er for følsom, skal du ændre
indstillingen for modtagelse ( side 64) til "Scan Sens Low".
Hvis du trykker på knappen () i dvaletilstand, kører frekvensen
nedad (eller opad), men den forrige (eller næste) radiostation findes ikke, og
der er ingen lyd.
Forudindstillet modtagelse
Forudindstillingens nummer vises med
og
foroven og forneden.
Funktion
Betjening
Vælg nummeret for den forrige
forudindstilling
Vælg nummeret for den næste
forudindstilling
Tryk kort på knappen .
Tryk kort på knappen .
Bemærk
Du kan ikke vælge radiostationer, hvis der ikke er forudindstillede stationer.
Forudindstil de stationer, der kan modtages, med "FM Auto Preset" ( side 60).
 Forbedring af modtagelsen
Hovedtelefonkablet fungerer som antenne, så træk det ud så langt som muligt.
Indeks
Betjening
Menu
Funktion
Indholdsfortegnelse
Manuel modtagelse
Frekvensen vises med
63
Sådan hører du FM-radio (kun NW-E013F/E015F/E016F)
Du kan forudindstille radiostationer, som "FM Auto Preset" overser
( side 60).
Menu
Knappen /HOME
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Forudindstilling af ønskede radiostationer
Knappen /
Indeks
 Vælg den ønskede frekvens i manuel modtagelsestilstand
( side 62).
 Tryk på knappen , og hold den nede.
Den frekvens, du vælger i trin , forudindstilles, og forudindstillingens
nummer vises til venstre for frekvensen.
 Tip
Du kan forudindstille op til 30 stationer (P01 til P30).
Bemærk
Det forudindstillede nummer sorteres altid i rækkefølge fra lav til høj frekvens.
Sletning af forudindstillede radiostationer
 Vælg frekvensen for det forudindstillingsnummer, der skal slettes.
 Tryk på knappen , og hold den nede.
 Tryk på knappen / for at vælge "OK", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Den forudindstillede radiostation slettes, og den næste vises.
Sådan annulleres sletning af den forudindstillede radiostation
Vælg "Cancel" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte valget.
64
Sådan hører du FM-radio (kun NW-E013F/E015F/E016F)
Knappen /
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Scan Sens>"
(Scanningsfølsomhed), og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Scan Sens Low", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
Sådan sættes modtagelsesfølsomheden tilbage til standarden
Vælg "Scan Sens High" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte
valget.
Indeks
Knappen /HOME
Knappen 
Menu
Når du vælger radiostationer med funktionen "FM Auto Preset" ( side 60)
eller "Manual Tuning" ( side 61), kan FM-tuneren modtage mange uønskede
stationer, fordi modtagelsen er for følsom. I dette tilfælde skal du indstille
modtagelsen til "Scan Sens Low" (Scanningsfølsomhed lav). "Scan Sens High"
(Scanningsfølsomhed høj) er standardindstillingen.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af modtagelsen (Scan Sens)
65
Sådan hører du FM-radio (kun NW-E013F/E015F/E016F)
Knappen /HOME
Knappen 
 Tryk på knappen /HOME, og hold den nede, indtil menuen HOME
vises.
 Tryk på knappen / for at vælge
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Mono/Auto>", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte valget.
 Tryk på knappen / for at vælge "Mono", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte valget.
Sådan vender du tilbage til automatisk modtagelse
Vælg "Auto" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte valget.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen /HOME.
Indeks
Knappen /
Menu
Hvis der forekommer støj ved FM-modtagelse, kan du indstille modtagelsen til
"Mono". Hvis du vælger "Auto", indstilles stereo/mono-modtagelsen
automatisk afhængigt af modtageforholdene. "Auto" er indstillet som standard.
Indholdsfortegnelse
Skift mellem mono/stereo (Mono/Auto)
66
Avancerede funktioner
Batterilevetiden bliver lav som vist på batteriikonet. Hvis "LOW BATTERY"
vises, kan du ikke bruge afspilleren. I dette tilfælde skal du oplade batteriet ved
at tilslutte afspilleren til din computer.
Bemærk
Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellem 5 til 35 ºC.
Batteriet kan genoplades ca. 500 gange, inden det er brugt op. Dette tal varierer efter
forholdene, som afspilleren anvendes under.
Batteriindikatoren på displayet viser ikke den nøjagtige tid. For eksempel repræsenterer
et sort segment af indikatoren ikke altid præcist en fjerdedel af batteriets opladning.
"DATA ACCESS" (DATAADGANG) vises på displayet, når afspilleren har adgang til
computeren. Du skal ikke frakoble afspilleren, når "DATA ACCESS" vises. I modsat fald
kan dataene, der er ved at blive overført, blive beskadiget.
Kontrolknapperne på afspilleren er deaktiverede under tilslutning til en computer.
Visse USB-enheder tilsluttet til computeren kan påvirke den korrekte betjening af
afspilleren.
Vi garanterer ikke for genopladning af batteriet med personligt byggede eller ændrede
computere.
Indeks
Om indikatoren for resterende batterilevetid
Batteriikonet på displayet ( side 11) ændres som vist herunder. Se  på
side 94 for at få oplysninger om batterilevetid.
Menu
Afspillerens batteri genoplades, mens afspilleren er tilsluttet til en tændt
computer.
Når indikatoren for resterende batterilevetid vises på displayet:
, er
opladningen gennemført (opladningstiden er ca. 60 minutter*).
Når du bruger afspilleren første gang, eller hvis du ikke har brugt afspilleren i
længere tid, skal du genoplade den helt (til
på indikatoren for resterende
batterilevetid).
*Dette er den omtrentlige opladetid, når batterispændingen er lav, og
indstillingen for "USB Bus Powered" ( side 51) er "High-Power 500mA"
under rumtemperatur. Opladetiden varierer i forhold til den resterende
batterispænding og batteriets tilstand. Hvis et batteri oplades i omgivelser
med lav temperatur, er opladetiden længere. Den vil også være længere, hvis
du overfører lydfiler til afspilleren under opladningen.
Indholdsfortegnelse
Genopladning af afspilleren
67
Avancerede funktioner
Ved justering af indstillingerne eller korrekt styring af strømforsyningen er det
muligt at spare på batteriet og bruge afspilleren i længere tid.
Justering af skærmens lysstyrke
Batterilevetiden forlænges med displayet tændt, hvis "Brightness" angives til
den laveste indstilling ( side 54).
Deaktivering af lydkvaliteten
Når indstillingerne for lydkvalitet og lydstyrke, f.eks. "Sound" (Lyd) ( side
28), "VPT" ( side 33), "Clear Stereo" ( side 34) og "Dynamic Normalizer
( side 35) er angivet til "OFF" (FRA), kan du forvente længere batterilevetid.
Bemærk ved tilslutning til en computer
Hvis computeren går i strømbesparelsestilstand, f.eks. dvaletilstand, selv under
USB-tilslutning, vil afspillerens batteri ikke blive opladt. I stedet fortsætter
afspilleren med at bruge batteriets strøm, og aflader det.
Justering af sangformat og bithastighed
Afspilningstiden varierer, da batteriforbruget kan blive påvirket af formatet og
bithastigheden på de lydfiler, der afspilles.
For eksempel giver en fuld batteriopladning en afspilningstid på ca. 30 timer
for sange i ATRAC-format ved 132 kbps, men kun en afspilningstid på ca. 24
timer for sange i WMA-format ved 128 kbps. Hvis du vil have flere oplysninger,
skal du se "Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning)" ( side 94). De
nøjagtige spilletider for en fuld opladning afhænger af driftsbetingelserne og
afspillerens omgivelser.
Bemærk
Du skal ikke efterlade afspilleren tilsluttet til en bærbar computer, der ikke er tilsluttet
lysnettet, i længere perioder, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Indeks
Automatisk slukning af display
Indstilling af displayet, så det slukker efter en bestemt tid, hvor afspilleren ikke
har været i brug (ca. 15 sekunder), kan hjælpe med at spare på batteriet.
Se "Indstilling af strømbesparelse (Power Save Mode)" ( side 52) for at få
flere oplysninger.
Menu
Sådan sætter man afspilleren i dvaletilstand
Hvis du trykker på knappen  for at stoppe afspilning eller modtagelse af
en FM-udsendelse (kun NW-E013F/E015F/E016F), forsvinder skærmbilledet
efter "POWER OFF" vises, og afspilleren går automatisk i dvaletilstand efter
nogle få sekunder. Der bruges en smule batteristrøm i dvaletilstand.
Indholdsfortegnelse
Maksimering af batteriets levetid
68
Avancerede funktioner
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en udbredt
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMAformatet giver den samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre
filstørrelse.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) er et generelt udtryk,
der bruges om formaterne ATRAC3 og ATRAC3plus. ATRAC3 er en
lydkomprimeringsteknologi, der opfylder efterspørgslen efter såvel lyd i høj
kvalitet som stor komprimering. ATRAC3 kan komprimere lydfiler til ca. 1/10
af størrelsen på standardfiler fra en lyd-cd. ATRAC3plus er en mere avanceret
version af ATRAC3, der kan komprimere lydfiler til omkring 1/20 af størrelsen
på standardfiler fra en lyd-cd.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en udbredt
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO
(International Organization for Standardization). AAC-formatet giver den
samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.
Linear-PCM: Linear-PCM er et format til lydoptagelse uden digital
komprimering. Du kan høre lyden i samme kvalitet som cd-musik ved at
optage i dette format.
Hvad er bithastighed?
Bithastighed henviser til den mængde data, der anvendes til at gemme hvert
sekund med lyd.
Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men der kræves
mere lagringsplads til den samme mængde lyd.
Fortsættes 
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en udbredt lydkomprimeringsteknologi,
der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO (International Organization for
Standardization). MP3 kan komprimere lydfiler til omkring 1/10 af størrelsen
på standardfiler fra en lyd-cd.
Menu
Hvad er format?
En sangs format henviser til den metode, som SonicStage anvender til at
gemme sangens lydoplysninger, når sange importeres til SonicStage fra
internettet eller lyd-cd’er.
Almindelige formater omfatter MP3, WMA, ATRAC osv.
Indholdsfortegnelse
Hvad er format og bithastighed?
69
Avancerede funktioner
Indholdsfortegnelse
Menu
Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagringsplads?
Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men der kræves
mere lagringsplads til den samme mængde lyd, så du kan gemme færre sange på
afspilleren.
Med lavere bithastigheder kan du gemme flere sange, men med en lavere
lydkvalitet. Hvis du vil have flere oplysninger om understøttede lydformater og
bithastighed, skal du se  på side 92-93.
Bemærk
Indeks
Hvis du importerer en sang fra en cd til SonicStage med en lav bithastighed, kan du ikke
forbedre sangens lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når du overfører sangen
fra SonicStage til afspilleren.
70
Avancerede funktioner
Hvis sange skal afspilles uden pauser, skal du importere alle sangene på et enkelt album
uden pauser på én gang til SonicStage-softwaren i det samme ATRAC-format.
Indeks
Bemærk
Menu
Hvis du importerer sange til SonicStage i formatet ATRAC* og overfører dem
til afspilleren, kan du afspille dem kontinuerligt på afspilleren uden pause
mellem numrene.
F.eks. kan et album, der indeholder en lang optagelse af en live-optræden uden
pauser mellem numrene, afspilles uden afbrydelser, når sangene er importeret
til SonicStage i formatet ATRAC og derefter overført til afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange uden pauser
71
Avancerede funktioner
Sangoplysninger for visse cd’er kan muligvis ikke hentes fra internettet. I forbindelse
med sange, der ikke findes i internetdatabasen, kan du manuelt indtaste og redigere
sangoplysninger i SonicStage. Se SonicStage Help for at få oplysninger om redigering af
sangdata.
Indeks
Bemærk
Menu
Når du importerer cd-sange til SonicStage, henter SonicStage automatisk
oplysninger om sangene (som f.eks. albumtitel, kunstnernavn og sangnavn) fra
en gratis cd-databasetjeneste (CDDB, Gracenote CD DataBase) på internettet.
Når sange overføres til afspilleren, overføres disse sangoplysninger sammen
med sangene.
Når disse oplysninger er knyttet til dine sange, er det muligt at anvende
afspillerens forskellige, avancerede søgefunktioner.
Indholdsfortegnelse
Hvordan importeres sangoplysninger til
afspilleren?
72
Avancerede funktioner
Menu
Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved
at overføre dataene med Windows Stifinder. Hvis afspilleren er tilsluttet til
computeren, vises den indbyggede flash-hukommelse i Windows Stifinder som
en "WALKMAN" eller "Flytbar disk."
Indholdsfortegnelse
Lagring af andre data end lydfiler
Bemærk
Indeks
Brug ikke SonicStage, mens du bruger Windows Stifinder til at arbejde med afspillerens
indbyggede flash-hukommelse.
Brug
altid SonicStage til at overføre lydfiler, som du vil afspille på afspilleren. Lydfiler,

f.eks. MP3, der er overført med Windows Stifinder, kan ikke afspilles på afspilleren.
Du skal ikke frakoble afspilleren, mens data overføres mellem en computer og
afspilleren, da de data, der overføres, kan blive beskadiget.
Du
skal ikke formatere den indbyggede flash-hukommelse med Windows Stifinder. Hvis

du vil formatere den indbyggede flash-hukommelse, skal du formatere den på afspilleren
( side 57).
73
Avancerede funktioner
Tilslut afspilleren til din computer, og start derefter
opdateringsprogrammet.
Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens
firmware.
Opdateringen af firmwaren er udført.
Indeks
Overfør opdateringsprogrammet til din computer fra webstedet.
Menu
Du kan opdatere afspillerens firmware, så du kan tilføje nye funktioner til afspilleren ved
at installere den nyeste firmware. Besøg følgende websteder for at få oplysninger om den
nyeste firmware, og hvordan den installeres:
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
Kunder, som har købt oversøiske modeller: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indholdsfortegnelse
Opgradering af afspillerens firmware
74
Fejlfinding
Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at
løse problemet.
de udbedrende handlinger, der er nævnt.
2 Tryk på knappen RESET med f.eks. enden
Menu
1 Find problemets symptomer i følgende fejlfindingstabeller, og prøv alle
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
Knappen RESET
3 Se efter oplysninger om problemet i SonicStage Help.
4 Se efter oplysninger om problemet på et af vores support-websteder.
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
Kunder, som har købt oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Hvis fremgangsmåderne, der er beskrevet herover, ikke løser
problemet, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Betjening
Symptom
Årsag/Løsning
Der er ingen lyd.
Lydstyrken er indstillet til nul.
Skru op for lydstyrken ( side 8).
Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt.
Tilslut hovedtelefonstikket korrekt ( side 9).
Hovedtelefonstikket
er snavset.

Rens hovedtelefonstikket med en blød, tør klud.
Der er ikke gemt nogen lydfiler i den indbyggede
flash-hukommelse.
Hvis "NO DATA" (INGEN DATA) vises, skal du
overføre en eller flere lydfiler fra computeren.
Der kan ikke afspilles
sange.
Der blev overført sange fra computeren uden den
medfølgende SonicStage-software.
Overfør sangene med den medfølgende SonicStagesoftware.
Batteriet
er løbet tør.

Oplad
batteriet helt ( side 66).

Hvis
afspilleren
ikke reagerer, selv efter opladning af batteriet,

skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
af en kuglepen.
Hvis du trykker på knappen RESET, mens
afspilleren betjenes, kan gemte data og
indstillinger blive slettet.
75
Fejlfinding
Der genereres støj.
Et apparat, der udsender radiosignaler, f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
Når du bruger apparater, f.eks. mobiltelefoner,
skal du holde dem borte fra afspilleren.
Lyddata fra cd'er osv. er beskadiget.
Tilslut afspilleren til computeren, slet eventuelle
sange, der frembringer støj, ved hjælp af
SonicStage, og importer og overfør dem til
afspilleren igen. Ved importering af lyddata skal
du lukke andre programmer med henblik på at
undgå databeskadigelse.
Knapperne fungerer ikke. Skydeknappen HOLD står i pilens retning ().
Flyt skydeknappen HOLD modsat pilens retning
( side 10).
Der er fugt i afspilleren.
Vent et par timer for at lade afspilleren tørre.
Den resterende batterispænding er lav eller utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til
computeren ( side 66).
Hvis opladning ikke hjælper, skal du trykke på
knappen RESET for at nulstille afspilleren
( side 74).
Afspilningen standser
Med denne afspiller er der ingen forskel på stop og
ikke.
pause. Når du trykker på knappen , vises ,
og afspilningen holder pause eller stoppes.
Afspilleren fungerer ikke. Den resterende batterispænding er utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til
computeren ( side 66).
Hvis opladning ikke hjælper, skal du trykke på
knappen RESET for at nulstille afspilleren
( side 74).
Sange, der er overført,
Afspillerens indbyggede flash-hukommelse er
kan ikke findes.
formateret med Windows Stifinder.
Den indbyggede flash-hukommelse skal formateres
med menuen "Format" i afspilleren ( side 57).
Det
medfølgende USB-kabel er blevet koblet fra

computeren, mens data blev overført.
Overfør brugbare filer tilbage til computeren, og
formater den indbyggede flash-hukommelse med
menuen "Format" i afspilleren ( side 57).
Lydstyrken er ikke høj
"AVLS" er aktiveret.
nok.
Deaktiver "AVLS" ( side 44).
Der kommer ingen lyd fra den Hovedtelefonstikket er ikke sat helt ind.
højre hovedtelefon.
Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, bliver
Eller lyden fra højre
lyden ikke gengivet korrekt. Sæt hovedtelefonerne
hovedtelefon høres i begge sider.
ind i stikket, indtil det klikker ( side 9).
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
76
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Afspilningen stoppede
pludseligt.
Den resterende batterispænding er utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til
computeren ( side 66).
Den resterende batterispænding er lav eller utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til
computeren ( side 66).
Afspilleren kan ikke
formatere.
Symptom
Årsag/Løsning
"" vises for en titel.
Der er tale om tegn, der ikke kan vises på afspilleren.
Brug den medfølgende SonicStage-software til at
omdøbe titlen med korrekte tegn.
Der vises en meddelelse.
Se oversigten over meddelelser ( side 81).
Strøm
Symptom
Årsag/Løsning
Batteriets levetid er for
kort.
Driftstemperaturen er under 5°C.
Batteriets levetid bliver kortere pga. batteriets
egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Batteriopladetiden er ikke tilstrækkelig.
vises.
Oplad batteriet, indtil
Oplad batteriet i længere tid, hvis USBforbindelsen (USB Bus Powered) er indstillet til
"Low-Power 100mA" ( side 66).
Ved
justering af indstillingerne eller korrekt styring af

strømforsyningen er det muligt at spare på batteriet og
bruge afspilleren i længere tid ( side 67).
Det er nødvendigt at udskifte batteriet.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Afspilleren kan ikke
oplade batteriet.
Afspilleren er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på din computer.
Du skal frakoble afspilleren, og tilslutte den igen.
Batteriet er blevet opladet ved en
omgivelsestemperatur uden for området 5°C til 35°C.
Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur i
området 5°C til 35°C.
Din computer er ikke tændt.
Tænd computeren.
Computeren
går i dvaletilstand.

Væk computeren fra dvaletilstand.
Afspilleren slukkes
automatisk.
Afspilleren slukkes, hvis den efterlades i pausetilstand et par sekunder.
Tryk på en vilkårlig knap for at tænde afspilleren.
Opladning foregår meget Hvis batteriet allerede er næsten fuldt opladt, når
hurtigt.
opladningen begynder, skal der kun bruges kort tid
til at nå en fuld opladning.
Fortsættes 
Indeks
Display
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
77
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Indeks
Fortsættes 
Menu
SonicStage-softwaren kan Computerens operativsystem er ikke kompatibelt
ikke installeres.
med SonicStage.
Se systemkravene ( side 95).
Alle Windows-programmer er ikke lukket.
Hvis du starter installationen, mens andre
programmer kører, kan der opstå fejl. Dette
gælder særligt for programmer, der kræver mange
systemressourcer, som f.eks.
virusbeskyttelsessoftware.
Der
er ikke tilstrækkelig ledig plads på computerens

harddisk.
Du skal bruge mindst 200 MB ledig plads. Slet
alle unødvendige filer på din computer.
Du
er ikke logget på som "Administrator".

Hvis du ikke er logget på som en "Administrator",
mislykkes installationen af SonicStage muligvis.
Sørg for, at du er logget på en konto med
administratorrettigheder.
Installationen ser ud til at være afbrudt, og en
dialogboks med en meddelelse er skjult bag ved
installationsskærmen.
Tryk på tabulatortasten, mens du trykker på Alttasten og holder den nede. Når dialogboksen
vises, skal du følge vejledningen på skærmen.
Der vises en
Kontroller, at computerens operativsystem kan
fejlmeddelelse på
bruges sammen med afspilleren ( side 95).
computeren under
installation.
Computeren starter ikke Installationsguiden starter muligvis ikke, når du
automatisk, når den
indsætter cd-rom'en, afhængigt af computerens
medfølgende cd-rom
indstilling.
sættes i drevet.
Højreklik på cd-rom'en i Windows Stifinder for at
åbne den, og dobbeltklik på SetupSS.exe.
Hovedmenuen til installation vises.
Statuslinjen på
Installationen skrider normalt fremad. Vent venligst.
computerskærmen
Afhængigt af dit systemmiljø kan det tage 30
bevæger sig ikke under
minutter eller mere.
installation. Der har ikke
været lys i indikatoren for
computerens harddisk i
nogle minutter.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til computeren/SonicStage
78
Fejlfinding
Årsag/Løsning
SonicStage starter ikke.
Computerens systemmiljø er ændret, måske pga. en
opdatering af Windows-operativsystemet.
Visse funktioner er
begrænset med
SonicStage.
Visse funktioner er begrænset, hvis du ikke logger
på computeren som administrator. Husk at logge på
computeren som administrator.
Fortsættes 
Indeks
"USB CONNECT" (USB- Afspillerens USB-kabel er ikke tilsluttet korrekt til
TILSLUTNING) vises
en USB-port på din computer.
ikke, når afspilleren er
Du skal frakoble afspilleren, og tilslutte den igen.
tilsluttet computeren.
Der
anvendes en USB-hub.

Tilslutning
af afspilleren via en USB-hub fungerer

muligvis ikke. Slut afspilleren direkte til en USBport på din computer.
Vent på godkendelse af SonicStage-softwaren.
Et andet program kører på computeren.
Du skal frakoble USB-kablet, vente nogle få
minutter, og tilslutte det igen. Hvis problemet
vedvarer, skal du frakoble afspilleren, genstarte
computeren, og derefter tilslutte afspilleren igen.
Afspillerens
USB-forbindelse (USB Bus Powered) er

indstillet til "High-Power 500mA".
Indstil "USB Bus Powered" til "Low-Power
100mA" ( side 51).
Installationen
af SonicStage-softwaren mislykkedes.

Geninstaller softwaren med den medfølgende cdrom. Lydfiler, der er registreret ved den tidligere
installation, vil være tilgængelige med den nye
installation af SonicStage.
Afspilleren genkendes
Afspillerens USB-kabel er ikke tilsluttet korrekt til
ikke af computeren, når
en USB-port på din computer.
den er tilsluttet til
Du skal frakoble afspilleren, og tilslutte den igen.
computeren.
Der anvendes en USB-hub.
Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer
muligvis ikke. Tilslut afspilleren direkte til en
USB-port på din computer.
Der er muligvis et problem med USB-porten på
computeren. Tilslut afspillerens USB-kabel til en
anden USB-port på computeren.
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsættes)
79
Fejlfinding
Lyddata kan ikke
overføres til afspilleren
fra computeren.
Afspillerens USB-kabel er ikke tilsluttet korrekt til en
USB-port på din computer. Kontroller, at "DATA
ACCESS" eller "USB CONNECT" vises på displayet.
Du skal frakoble afspilleren, og tilslutte den igen.
Der
er ikke tilstrækkelig ledig plads i den

indbyggede flash-hukommelse.
Tilslut afspilleren til computeren, og slet
eventuelle unødvendige sange ved hjælp af
SonicStage for at frigøre plads på afspilleren.
Du har allerede overført mere end 65.535 sange eller mere end
8.192 sanglister til den indbyggede flash-hukommelse, eller du
forsøger at overføre en sangliste, der indeholder mere end 999 sange.
Sange med en begrænset afspilningsperiode eller
afspilningsantal kan muligvis ikke overføres pga. begrænsninger,
der er angivet af copyright-indehavere. Kontakt distributøren for
at få oplysninger om indstillingerne af de enkelte lydfiler.
WMA- og AAC-filer beskyttet af copyright, der importeres fra cd’er
osv. til computeren med et andet program end SonicStage, kan ikke
overføres, da de ikke er kompatible med SonicStage-formatet.
Unormale data findes på afspilleren.
Overfør de nødvendige data tilbage til SonicStage,
og formater afspilleren ( side 57).
Du bruger ikke den medfølgende SonicStage-software.
Installer den medfølgende SonicStage-software.
Lyddata fra cd'er osv. er beskadiget.
Tilslut afspilleren til computeren, slet eventuelle beskadigede
sange ved hjælp af SonicStage, og importer og overfør dem til
afspilleren igen. Ved importering af lyddata skal du lukke
andre programmer med henblik på at undgå databeskadigelse.
Kun et mindre antal
sange kan overføres til
afspilleren.
Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i den
indbyggede flash-hukommelse.
Tilslut afspilleren til computeren, og slet
eventuelle unødvendige sange ved hjælp af
SonicStage for at frigøre plads på afspilleren.
Andre data end lyddata er gemt i den indbyggede
flash-hukommelse.
Flyt data, der ikke indeholder lyd, til computeren
for at forøge den ledige plads.
Lyddata kan ikke
overføres tilbage til din
computer fra afspilleren.
Den computer, du forsøger at overføre sange til, er ikke den
samme computer, som sangene oprindeligt blev overført fra.
Sange kan kun overføres til den computer, de
oprindeligt kom fra. Hvis sange ikke kan overføres
tilbage til computeren, og du ønsker at slette sange
på afspilleren, skal du vælge sangene i SonicStagesoftwaren og klikke på for at slette dem.
Lyddataene er slettet på den computer, du anvendte
til overførslen til afspilleren.
Lyddataene kan ikke overføres tilbage til din
computer, hvis sangen er slettet på den computer,
der blev anvendt til overførslen til afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsættes)
80
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Symptom
Årsag/Løsning
Du kan ikke høre FMradio tilfredsstillende.
Modtagefrekvensen er ikke indstillet nøjagtigt.
Vælg frekvensen manuelt for at forbedre
modtagelsen ( side 61).
Radiosignalet er svagt.
Lyt til FM-radio tæt på et vindue, da signalet kan
være svagt inde i bygninger eller køretøjer.
Hovedtelefonkablet er ikke udstrakt tilstrækkeligt.
Hovedtelefonkablet fungerer som antenne. Stræk
hovedtelefonkablet så langt ud som muligt.
Modtagelsen er svag, og
lydkvaliteten er dårlig.
FM-modtagelsen er
påvirket af interferens.
Et apparat, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
Når du bruger apparater, som f.eks.
mobiltelefoner, skal du holde dem borte fra
afspilleren.
Andet
Symptom
Årsag/Løsning
Der er ingen biplyd, når
afspilleren betjenes.
"Beep" (Bip) er indstillet til "Beep OFF".
Indstil "Beep" til "Beep ON" ( side 45).
Afspilleren bliver varm.
Afspilleren kan blive varm, når batteriet oplades og
lige efter opladning. Afspilleren kan også blive varm,
når der overføres en stor mængde data. Denne
opførsel er normal, og kan ikke skabe problemer.
Stil afspilleren til side et stykke tid, så den kan køle
af.
Dato og klokkeslæt er
blevet nulstillet.
Hvis afspilleren har været efterladt, når batteriet
næsten er brugt op, kan dato og klokkeslæt være
blevet nulstillet.
Dette er ikke en fejlfunktion. Oplad batteriet,
indtil
vises på skærmen ( side 66), og
indstil dato og klokkeslæt igen ( side 46).
Indeks
FM-tuner (kun NW-E013F/E015F/E016F)
Menu
Afspilleren bliver ustabil, Der anvendes en USB-hub eller et USBnår den er tilsluttet til
forlængerkabel.
computeren.
Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et
forlængerkabel fungerer muligvis ikke. Tilslut
afspilleren direkte til en USB-port på din
computer.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til computeren/SonicStage (fortsættes)
81
Fejlfinding
Følg instruktionerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet.
Løsning
ACCESS
Denne meddelelse vises
efter afspilleren kobles fra
computeren, start af
"Reset All Settings"
( side 56) eller
nulstilling af afspilleren
( side 74).
Lydstyrken overskrider
den angivne værdi, mens
"AVLS" er aktiveret.
Dette er ikke en
fejlmeddelelse. Vent, indtil
meddelelsen forsvinder.
AVLS (blinker)
CANNOT PLAY
DATA ACCESS
DRM ERROR
EXPIRED
Indeks
Betydning
Menu
Meddelelse
Indholdsfortegnelse
Meddelelser
Skru ned for lydstyrken,
eller deaktiver "AVLS"
( side 44).
Hvis du ikke har brug for
Afspilleren kan ikke
sangen, der ikke kan afspilles,
afspille visse filer pga.
inkompatible formater. kan du slette den fra den
indbyggede flashOverførslen er blevet
hukommelse. Hvis du vil have
afbrudt.
flere oplysninger, skal du se
"Sådan slettes unormale data
fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 84).
Adgang til den
Vent på, at adgangen
indbyggede flashgennemføres. Denne
hukommelse.
meddelelse vises, når der
oprettes adgang til den
indbyggede flashhukommelse.
En ikke-autoriseret
Overfør den normale lydfil
distributionsfil er opdaget tilbage til computeren, og
i forbindelse med
formater derefter den
copyright-beskyttelse.
indbyggede flashhukommelse. Hvis du vil have
flere oplysninger, skal du se
"Sådan slettes unormale data
fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 84).
Du forsøger at afspille en Hvis du ikke har brug for
sang med restriktioner for sangen, der ikke kan
afspilning.
afspilles, kan du slette den
fra den indbyggede flashhukommelse. Hvis du vil
have flere oplysninger, skal
du se "Sådan slettes
unormale data fra den
indbyggede flashhukommelse" ( side 84).
Fortsættes 
82
Fejlfinding
Betydning
FILE ERROR
Filen kan ikke læses.
Filen er unormal.
LOW BATTERY
MEMORY ERROR
NO DATA
NO DATABASE
NO ITEM
Fortsættes 
Indeks
HOLD
Overfør den normale lydfil
tilbage til computeren, og
formater derefter afspilleren.
Hvis du vil have flere
oplysninger, skal du se
"Sådan slettes unormale data
fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 84).
Den indbyggede flashFormater afspilleren med
hukommelse blev
menuen "Format". Hvis du vil
formateret på en
have flere oplysninger, skal du
computer.
se "Sådan slettes unormale
data fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 84).
Afspilleren kan ikke
Du betjener afspilleren ved
betjenes, fordi
at skubbe skydeknappen
skydeknappen HOLD står HOLD til den modsatte
i positionen HOLD.
position ( side 10).
Batterispændingen er lav. Du skal oplade batteriet
( side 66).
Der er et problem med
Overfør den normale lydfil
den indbyggede flashtilbage til computeren, og
hukommelse.
formater derefter afspilleren
ved hjælp af menuen "Format".
Hvis du vil have flere
oplysninger, skal du se "Sådan
slettes unormale data fra den
indbyggede flash-hukommelse"
( side 84). Hvis meddelelsen
stadig vises, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Der er ingen lydfiler i den Brug SonicStage til at overføre
indbyggede flashlydfiler, hvis der ikke er nogen
hukommelse.
lydfiler i den indbyggede
flash-hukommelse.
Afspilleren blev koblet fra Data kan muligvis gendannes
computeren under
ved at starte SonicStage via en
overførsel af lydfiler.
computer. Hvis dataene ikke
gendannes, skal du overføre
den normale lydfil tilbage til
computeren, og derefter
formatere afspilleren. Hvis du
vil have flere oplysninger, skal
du se "Sådan slettes unormale
data fra den indbyggede flashhukommelse" ( side 84).
Der findes ingen sange i Brug SonicStage til at
det valgte emne.
overføre lydfiler.
Menu
FORMAT ERROR
Løsning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
83
Fejlfinding
Betydning
PRESET FULL
Der er allerede
forudindstillet 30
radiostationer.
UPDATE ERROR
USB CONNECT
Fortsættes 
Indeks
SYSTEM ERROR
Du kan forudindstille op
til 30 radiostationer. Hvis
du vil forudindstille flere
stationer, skal du først
slette uønskede stationer
( side 63) og herefter
forudindstille de nye
stationer.
Du tilsluttede afspilleren Dette er ikke en fejl. Vent,
til en anden enhed end indtil meddelelsen vises.
I dette tilfælde er visse
en computer, hvortil
funktioner
muligvis ikke
sange kan overføres, og
tilgængelige.
koblede afspilleren fra
enheden.
Den intelligente
funktion i SonicStage er
deaktiveret, og du
tilsluttede afspilleren til
SonicStage, hvorefter du
frakoblede den.
Der er et problem med
Kontakt den nærmeste
hardwaren.
Sony-forhandler.
Afspilleren ikke kan
Følg instruktionerne på
opdatere firmwaren.
computerskærmen, og kør
opdateringen igen.
Afspilleren er tilsluttet til Dette er ikke en fejl. Du
en computer.
kan betjene afspilleren
med SonicStage, men du
kan ikke bruge
kontrollerne på
afspilleren.
Menu
SIMPLE MODE
Løsning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
84
Fejlfinding
3 Hvis problemet vedvarer, kan du overføre alle data uden problemer
tilbage til computeren med SonicStage, mens afspilleren er tilsluttet til
computeren.
4 Du skal koble afspilleren fra computeren og derefter formatere den
indbyggede flash-hukommelse med menuen "Format" ( side 57).
Indeks
dataene med SonicStage.
Menu
1 Tilslut afspilleren til computeren, og start SonicStage.
2 Hvis du allerede har angivet dataene med problemerne, skal du slette
Indholdsfortegnelse
Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse
Hvis "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR",
"FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" eller "NO DATABASE" vises, er der
et problem med alle eller en del af de data, der er lagret i den indbyggede flashhukommelse. Følg fremgangsmåden herunder for at slette data, du ikke kan
afspille.
85
Fejlfinding
Følg fremgangsmåden herunder for at fjerne den medfølgende software fra din
computer.
Menu
 Klik på "Start"– "Kontrolpanel".*1
Indholdsfortegnelse
Afinstallation af SonicStage
 Dobbeltklik på "Tilføj/fjern programmer". *2
klik derefter på "Fjern".*3
Følg de instruktioner, der vises på skærmen, og genstart computeren.
Afinstallationen gennemføres, når computeren genstartes.
*1 "Indstillinger" – "Kontrolpanel" i Windows 2000 Professional.
*2 "Rediger/fjern" i Windows 2000 Professional.
"Fjern et program" eller "Programmer og funktioner" i Windows Vista.
*3 "Fjern" i Windows Vista.
Bemærk
Når du installerer SonicStage, installeres "OpenMG Secure Module" samtidigt. Slet ikke
"OpenMG Secure Module", da det muligvis bruges af anden software.
Indeks
 Klik på "SonicStage X.X" på listen "Installerede programmer", og
86
Andre oplysninger
Menu
Indeks
Bemærkning til kunder i lande hvor EU-direktiverne er gældende
I overensstemmelse med de EU-direktiver, der er relateret til produktsikkerhed,
EMC og R&TTE, er producenten af dette produkt Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Angående service eller garanti henvises der til adresserne i separate serviceeller garantidokumenter.
Indholdsfortegnelse
Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder inden for EU og
andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at dette
produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det
afleveres til et relevant afleveringssted til genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
medvirker du til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet
og menneskers helbred, der ellers kan forekomme ved forkert affaldshåndtering
af dette produkt. Genbrug af materialer medvirker til bevarelse af naturlige
ressourcer. For flere detaljerede informationer om genbrug af dette produkt
skal du kontakte din kommune, den lokale genbrugsstation eller den butik,
hvor du købte produktet.
Relevant tilbehør: Hovedtelefoner
87
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforanstaltninger
Om sikkerhed
Undgå at placere et tungt objekt på afspilleren eller udsætte den for et stærkt
fysisk stød. Dette kan medføre en fejlfunktion eller skade på afspilleren.
Brug
aldrig afspilleren, hvor den udsættes for kraftigt lys, ekstreme

temperaturer, ekstrem fugt eller vibrationer. Afspilleren kan blive misfarvet,
deform eller beskadiget.
Efterlad aldrig afspilleren, hvor den kan blive udsat for ekstreme
temperaturer – f.eks. i en bil, der er parkeret i solen eller under direkte sollys.
Efterlad ikke afspilleren et sted, hvor den er udsat for store mængder støv.
Efterlad ikke afspilleren på en ustabil eller skrå overflade.
Hvis afspilleren forårsager interferens ved modtagelse af radio eller tv, skal du
slukke for afspilleren og flytte den væk fra radioen eller tv'et.
Når
du bruger afspilleren, skal du følge

sikkerhedsforanstaltningerne herunder med henblik på
at undgå at beskadige afspilleren eller forårsage en
fejlfunktion.
–Pas på, at du ikke sætter dig ned med afspilleren i
baglommen.
Fortsættes 
Indeks
Om installation
Menu
Undgå, at andre metalliske objekter kommer i kontakt med afspillerens
terminaler.
Du skal ikke røre ved det genopladelige batteri, hvis det lækker. Hvis batteriet
lækker skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler, da der stadig kan
være flydende batterivæske i afspilleren. Hvis du får væsken i øjet skal du ikke
gnide i det, da dette kan medføre blindhed. Skyl øjet med rent vand, og opsøg
en læge.
Hvis væsken kommer i kontakt med kroppen eller tøj, skal det vaskes af med
det samme. Ellers kan det medføre forbrænding eller personskade. Hvis du
bliver forbrændt eller skadet af væsken fra batteriet, skal du opsøge en læge.
Hæld ikke vand i afspilleren, og indfør ikke fremmedobjekter i den. Dette
kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis dette sker, skal du straks slukke afspilleren, frakoble den og kontakte den
nærmeste Sony-forhandler eller Sony-servicecenter.
Udsæt ikke afspilleren for brand.
Du må ikke adskille eller ændre afspilleren. Dette kan medføre elektrisk stød.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller det nærmeste Sonyservicecenter ved udskiftning af genopladelige batterier, internt eftersyn eller
reparation.
88
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
–Undgå at placere afspilleren i en pose med ledningen
til hovedtelefonerne viklet om den, for derefter at
udsætte afspilleren for et kraftig fysisk stød.
Om varmeudvikling
Der kan udvikles varme i afspilleren under opladning, hvis den bruges i
længere tid.
Om hovedtelefonerne
Vejsikkerhed
Undgå at have hovedtelefonerne på i situationer, hvor din hørelse er vigtig.
Sådan undgår du nedsat hørelse
Undgå at bruge hovedtelefonerne ved høj lydstyrke. Ørelæger advarer mod høj
musik i længere perioder. Hvis du hører en ringen for dine ører, skal du skrue
ned for lyden eller slukke afspilleren. Skru ikke op for lydstyrken med det
samme, især hvis du har hovedtelefoner på.
Skru op for lyden gradvist, så den høje musik ikke beskadiger dine ører.
Hensyn til andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau. På denne måde kan du høre
udefrakommende lyde og vise hensyn til personer i din nærhed.
Advarsel!
Hvis det lyner, når du bruger afspilleren, skal du tage hovedtelefonerne af med
det samme. Hvis du har en allergisk reaktion på de medfølgende
hovedtelefoner, skal du straks holde op med at bruge dem og opsøge en læge.
Fortsættes 
Indeks
Når du fjerner hovedtelefonerne fra afspilleren, skal du tage fat i
hovedtelefonstikket. Hvis du trækker i ledningen, kan det medføre skade på
den.
Menu
Udsæt ikke afspilleren for vand. Afspilleren er ikke vandtæt.
Du skal følge sikkerhedsforanstaltningerne herunder.
– Undgå at nedsænke afspilleren i vand, f.eks. en håndvask.
– Undgå at bruge afspilleren i fugtige omgivelser eller i dårligt vejr, som f.eks. i
regnvejr eller snevejr.
– Afspilleren må ikke blive våd.
Hvis du rører ved afspilleren med våde hænder,
eller hvis du anbringer afspilleren i fugtigt tøj, kan
afspilleren blive våd og udvikle en fejlfunktion.
89
Andre oplysninger
Menu
Ved brug af en strop (sælges separat), skal du passe på ikke at hænge fast i
genstande. Endvidere skal du undgå at svinge afspilleren ved stroppen, da du
kan forårsage personskade.
Undgå at bruge afspilleren, når et fly letter eller lander, i henhold til
personalets anvisninger.
Indholdsfortegnelse
Om brugen
Om LCD-displayet
Om rengøring
Rengør afspilleren med en blød klud, f.eks. en renseklud til briller.
Hvis afspilleren bliver meget snavset, skal du rengøre den med en blød klud,
der er let fugtet med vand eller et mildt opvaskemiddel.
Undgå at bruge slibende materialer eller opløsningsmidler, f.eks. sprit og
rensebenzin, da dette kan beskadige afspillerens finish.
Undgå,
at der trænger vand ind i afspilleren fra åbningen i nærheden af

stikket.
Rengør stikket til hovedtelefonerne regelmæssigt.
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med afspilleren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Om software
Copyrightlovene forbyder hel eller delvis reproduktion af softwaren eller den
medfølgende brugervejledning samt udlejning af softwaren uden tilladelse fra
copyright-indehaveren.
 SONY kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for økonomiske
tab, tab af fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der er opstået som følge
af brug af softwaren, som fulgte med denne afspiller.
Hvis der opstår et problem med denne software som følge af defekte
materialer, bliver den udskiftet af SONY. SONY kan dog ikke holdes ansvarlig
for noget andet.
Softwaren, der følger med denne afspiller, kan ikke bruges med andet udstyr
end produktet, den er beregnet til.
Bemærk, at pga. vores kontinuerlige indsats for at forbedre kvalitet, kan
softwarespecifikationerne blive ændret uden varsel.
Fortsættes 
Indeks
Undgå at trykke hårdt på LCD-displayet. Der kan vises farvepletter, eller
LCD-displayet kan blive beskadiget.
Hvis afspilleren bruges et koldt sted, kan der forekomme spejleffekter. Dette
indikerer ikke en fejl.
Hvis afspilleren bruges et varmt eller et koldt sted, kan kontrastforholdet blive
påvirket.
90
Andre oplysninger
Den optagne musik er kun til privat brug. Brug af musikken ud over
denne begrænsning kræver tilladelse fra copyright-indehaverne.
Sony kan ikke holdes ansvarlig for afbrudt optagelse/overførsel eller
beskadigede data pga. problemer med afspilleren eller computeren.
Afhængigt af tekst- og tegntyperne vises teksten på enhedens display
muligvis ikke korrekt. Dette skyldes:
– Den tilsluttede afspillers kapacitet.
– Afspilleren fungerer ikke korrekt.
– Indholdsoplysninger skrives med et sprog eller med tegn, der ikke
understøttes af afspilleren.
Om websteder til kundesupport
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med dette produkt, skal du gå ind på
følgende websteder.
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
Kunder, som har købt oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
* I nogle lande/områder er visse eksempeldata ikke installeret.
Menu
Om eksempellyddata*
Der er forudinstalleret eksempellyddata på afspilleren. Hvis du vil slette disse
lyddata, skal du gøre det med SonicStage.
Hvis du sletter eksempellyddata, kan disse ikke gendannes. Vi kan ikke levere
erstatningsdata.
Indholdsfortegnelse
Betjening af denne afspiller med anden software end den medfølgende
dækkes ikke af garantien.
Visning
af sprog på den medfølgende software afhænger af det installerede

operativsystem på din computer. Hvis du vil opnå bedre resultater, skal du
kontrollere, at det installerede operativsystem er kompatibelt med sproget,
der skal vises.
– Vi kan ikke garantere, at alle sprog kan vises korrekt på den medfølgende
software.
– Brugeroprettede tegn og visse specialtegn kan muligvis ikke vises.
Forklaringerne i denne brugervejledning forudsætter, at du er bekendt med
den grundlæggende betjening i Windows.
Hvis du vil have oplysninger om brugen af computeren og operativsystemet,
skal du se de tilhørende brugervejledninger.
91
Andre oplysninger
Dette produkt er beskyttet af visse rettigheder vedrørende immaterialret
tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et
autoriseret Microsoft-datterselskab.
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentation ©2007 Sony Corporation
Indeks
®
Menu
SonicStage og SonicStage-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og deres logoer er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"WALKMAN"
og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker

tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Adobe og Adobe Reader er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 og patenter er licenseret fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
IBM
og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business

Machines Corporation.
Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Pentium er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation.
Amerikanske og udenlandske patenter er licenseret fra Dolby Laboratories.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning
er mærkerne TM og ikke angivet.
Indholdsfortegnelse
Om copyright
92
Andre oplysninger
Lydkomprimeringsteknologi (understøttede bithastigheder og samplingsfrekvenser*1)
Maks. antal sange og tid (ca.)
De omtrentlige tider er baseret på en overført sang i ATRAC, MP3- eller Linear-PCMformatet på 4 minutter.
Andre kompatible filformater for sange og tider kan være andet end ATRAC, MP3 eller
Linear-PCM.
NW-E013/E013F
NW-E015/E015F
Bithastighed
Sange
Tid
Sange
Tid
48 kbps
685
45 t. 40 min.
1.350
90 t. 00 min.
64 kbps
510
34 t. 00 min.
1.000
66 t. 40 min.
66 kbps
500
33 t. 20 min.
995
66 t. 20 min.
96 kbps
340
22 t. 40 min.
680
45 t. 20 min.
128 kbps
255
17 t. 00 min.
515
34 t. 20 min.
132 kbps
250
16 t. 40 min.
495
33 t. 00 min.
160 kbps
205
13 t. 40 min.
410
27 t. 20 min.
192 kbps
170
11 t. 20 min.
340
22 t. 40 min.
256 kbps
125
8 t. 20 min.
255
17 t. 00 min.
320 kbps
100
6 t. 40 min.
205
13 t. 40 min.
352 kbps
94
6 t. 10 min.
185
12 t. 20 min.
1.411 kbps
(Linear-PCM)
23
1 t. 30 min.
47
3 t. 00 min.
Fortsættes 
Indeks
*1Samplingsfrekvensen er muligvis ikke kompatibel med alle kodeenheder.
*2Copyright-beskyttede WMA/AAC-filer understøttes ikke.
*3Cd-optagelse kan ikke udføres med SonicStage-softwaren i ATRAC3 ved
66/105 kbps.
*4Ikke-standard bithastigheder og bithastigheder uden garanti er inkluderet,
afhængigt af samplingsfrekvensen.
Menu
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32-320 kbps med variabel bithastighed, 32, 44,1, 48 kHz
WMA*2 (Windows Media Audio)
32-192 kbps med variabel bithastighed, 44,1 kHz
ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
48-352 kbps (ved 66*3, 105*3, 132 kbps i ATRAC3), 44,1 kHz
AAC*2 (Advanced Audio Coding)
16-320 kbps med variabel bithastighed*4, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear-PCM
1.411 kbps, 44,1 kHz
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
93
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
NW-E016/E016F
Tid
2.700
180 t. 00 min.
64 kbps
2.000
133 t. 20 min.
66 kbps
2.000
133 t. 20 min.
96 kbps
1.350
90 t. 00 min.
128 kbps
1.000
66 t. 40 min.
132 kbps
1.000
66 t. 40 min.
160 kbps
820
54 t. 40 min.
192 kbps
685
45 t. 40 min.
256 kbps
515
34 t. 20 min.
320 kbps
410
27 t. 20 min.
352 kbps
375
25 t. 00 min.
1.411 kbps
(Linear-PCM)
94
6 t. 10 min.
Indeks
Sange
48 kbps
Menu
Bithastighed
Kapacitet (kapacitet tilgængelig for brugeren)*1
NW-E013/E013F: 1 GB (ca. 968 MB = 1.015.726.080 bytes)
NW-E015/E015F: 2 GB (ca. 1,89 GB = 2.035.974.144 bytes)
NW-E016/E016F: 4 GB (ca. 3,79 GB = 4.075.716.608 bytes)
*1Afspillerens tilgængelige lagringskapacitet kan variere.
En del af hukommelsen bruges til datastyringsfunktioner.
Output (hovedtelefoner)
Output
5 mW + 5 mW (16 Ω)
Frekvensområde
20-20.000 Hz (ved afspilning af datafil, måling med enkelt signal)
FM-tuner
Forudindstilling
30 forudindstillede stationer
 FM-frekvensområde (kun NW-E013F/E015F/E016F)
87,5 til 108,0 MHz
IF (FM)
375 kHz
Antenne
Antenne i hovedtelefonkabel
Grænseflade
Hovedtelefon: Stereo mini
Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)
Driftstemperatur
5°C til 35°C
Strømkilde
 Indbygget, genopladeligt lithium-ion-batteri
 USB-strøm (fra en computer via det medfølgende USB-kabel)
Fortsættes 
94
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Opladetid
USB-baseret opladning
Ca. 60 minutter
Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning)*1
NW-E013F/E015F/E016F
Afspilning ved ATRAC 132 kbps
Ca. 30 timer
Ca. 30 timer
Afspilning ved ATRAC 128 kbps
Ca. 27 timer
Ca. 27 timer
Afspilning ved ATRAC 48 kbps
Ca. 28 timer
Ca. 28 timer
Afspilning ved MP3 128 kbps
Ca. 28 timer
Ca. 28 timer
Afspilning ved WMA 128 kbps
Ca. 24 timer
Ca. 24 timer
Afspilning ved AAC 128 kbps
Ca. 28 timer
Ca. 28 timer
Afspilning ved Linear-PCM
1.411 kbps
Ca. 25 timer
Ca. 25 timer
Afspillerens status
Ved modtagelse af FM-transmissioner
-
Ca. 10 timer
Display
3-linjers LCD-farvedisplay
Mål (b/h/d, fremspringende dele ikke medregnet)
82,9 × 22,4 × 13,6 mm
Mål (b/h/d)
83,1 × 22,8 × 14,2 mm
Vægt
Ca. 29 g
Fortsættes 
Indeks
NW-E013/E015/E016
Menu
*1Dette sker, når "Power Save Mode" (strømsparefunktionen) ( side 52) er indstillet til
"Save ON Super" (Strømsparer TIL Super), og "Sound" ( side 28), "VPT" ( side 33),
"Clear Stereo"
( side 34) eller "Dynamic Normalizer" ( side 35) er deaktiveret. Batteriets levetid
varierer med temperaturen og brugen.
95
Andre oplysninger
Understøttes ikke i følgende miljøer:
–Personligt byggede computere eller operativsystemer
–Et miljø, der er en opgradering af det originale operativsystem, som er installeret af
producenten
–Miljø med flere opstartsfunktioner
–Miljøer med flere skærme
–Macintosh
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Indeks
Vi garanterer ikke funktion på alle computere, heller ikke selv om de opfylder ovenstående
systemkrav.
Menu
Computer IBM PC/AT eller kompatibel computer forudinstalleret med følgende
Windows-operativsystemer:
–Windows 2000 Professional (Service Pack 4 eller nyere)
–Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere)
–Windows XP Professional (Service Pack 2 eller nyere)
–Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 eller nyere)
–Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 eller nyere)
–Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller nyere)
–Windows Vista Home Basic
–Windows Vista Home Premium
–Windows Vista Business
–Windows Vista Ultimate
Understøttes ikke af 64-bit versionen af operativsystemet.
Understøttes ikke af andre operativsystemer end de ovenstående.
Processor: Pentium III 450 MHz eller højere (Windows Vista, Pentium III 800 MHz eller
mere)
RAM: 128 MB eller mere (Windows Vista, 512 MB eller mere)
Harddisk: 200 MB eller mere ledig plads (1,5 GB eller mere anbefales)
Afhængigt af operativsystemets version kræves der muligvis mere plads. Der kræves
yderligere ledig plads til lagring af musikdata.
Display:
–Skærmopløsning: 800 × 600 pixel (eller mere) (1.024 × 768 eller højere anbefales)
–Farver: Mange farver (16 bit) (eller mere) (SonicStage fungerer muligvis ikke korrekt
med en farveindstilling på 256 eller færre farver.)
Cd-rom-drev (understøtter afspilning af Digital Music CD ved hjælp af WDM)
Hvis du vil oprette cd’er eller sikkerhedskopiere lyd-cd’er kræves der et cd-r/rw-drev
Lydkort
USB-port (Hi-Speed-USB anbefales)
Internet Explorer 5.5 eller nyere skal være installeret.
En internetforbindelse er nødvendig for at bruge CD Data Base (CDDB) eller Electronic
Music Distribution (EMD).
Indholdsfortegnelse
Minimumsystemkrav (for afspilleren)
96
Andre oplysninger
B
Batteri.....................................66, 67, 94
Beep (Biplyd).................................... 45
Bithastighed................................ 68, 92
Brightness (Lysstyrke)...................... 54
C
Clear Bass (Klar bas)........................ 28
Clear Stereo (Klar stereo)................ 34
Clock (Ur)......................................... 39
Computer...................................... 3, 95
Contrast (Kontrast).......................... 53
E
Equalizer...................................... 29, 31
F
Favorite 100 (100 favoritsange)...... 15
Fejlfinding......................................... 74
Firmware............................................ 73
FM.................................................. 6, 59
FM Auto Preset (Automatisk
forudindstilling af FMradiostationer)............................... 60
Format................................................ 68
Formatering (Initialisering)............ 57
Forudindstillet lydtilstand............... 28
Forudindstillet modtagelse............. 61
G
Genopladning................................... 66
Genre............................................ 18, 24
Gentag................................................ 27
H
Hjælp.................................................... 3
HOLD-skydeknap............................ 10
HOME-knap ...................................... 8
HOME-menu...................................... 6
Hovedtelefoner.............................. 7, 88
Hukommelseskapacitet.................... 93
Hurtig fremadspoling........................ 9
Hurtig tilbagespoling......................... 9
Fortsættes 
Indeks
A
AAC.............................................. 68, 92
Adobe Reader...................................... 3
Afinstallation.................................... 85
Afspilning...................................... 9, 11
Afspilningsområde........................... 27
Album................................................ 23
All Songs (Alle sange).................. 6, 12
Artist Link Shuffle (Sange i en genre,
der minder om den valgte kunstner,
i vilkårlig rækkefølge).................. 18
ATRAC........................................ 68, 92
AVLS (Begrænsning af
lydstyrken)..................................... 44
D
Data.................................................... 84
Date Disp Type (Indstilling af
datoformat).................................... 49
Dato/klokkeslæt....................46, 49, 50
Display............................................... 11
Display Mode (Displaytilstand)...... 38
Dvaletilstand................................. 9, 67
Dynamic Normalizer (Justering af
lydstyrken)..................................... 35
Menu
Symboler
(Album)......................................... 37
(kunstner)....................................... 37
(kunstner/Album)........................ 37
100
(Favorite 100)............................... 11
(Mappe)......................................... 27
(Genre).......................................... 37
(Playlists)....................................... 11
(Recent Transfers)....................... 11
(Release year)............................... 37
1 (Gentag én sang)........................ 27
(Gentag alle)................................. 27
(Gentag mappe)....................... 27
SHUF (Gentag alle vilkårligt)...... 27
SHUF
(Gentag mappe vilkårligt)........... 27
Indholdsfortegnelse
Indeks
97
Andre oplysninger
L
Linear-PCM................................ 68, 92
Lydkvalitet.............................28, 29, 31
Lydstyrke.................................8, 35, 41
M
Manual modtagelse af
radiostationer................................ 61
Manual Volume (Manuel indstilling af
lydstyrke)....................................... 41
Mappe-tilstand
(Mappetilstand)..................8, 27, 37
Meddelelser....................................... 81
Mono/Auto (Mono/stereo)............. 65
MP3.............................................. 68, 92
My Favorite Shuffle (Favoritsange i
vilkårlig rækkefølge)..................... 17
O
Omslag...................................11, 26, 40
Opgradering...................................... 73
Overførsel............................................ 3
S
Sangoplysninger................................ 71
Sangrækkefølge................................. 36
Scan Sens
(Indstilling af modtagelse)........... 64
Search (Søg).................................. 6, 21
efter album............................................23
efter genre.............................................24
efter kunstner.......................................22
efter sangnavn......................................21
efter udgivelsesår.................................25
Serienummer................................. 7, 55
Set Date-Time (Indstilling af dato/
klokkeslæt).................................... 46
SonicStage................................3, 77, 85
Sort (Sortering)................................. 36
Sound (Lyd)....................................... 28
Sports Shuffle (Sange i vilkårlig
rækkefølge inden for en angivet
tidsperiode)................................... 20
Stifinder............................................. 72
Strøm........................................9, 67, 76
Indeks
K
Knappen VOL+/–............................... 8
Kunstner............................................ 22
R
Radio.................................................. 59
Recent Transfers (De seneste
overførsler).................................... 16
Release Year (Udgivelsesår)....... 25, 37
RESET (Nulstil afspilleren)............. 74
Reset All Settings (Nulstil alle
indstillinger).................................. 56
Resterende batterilevetid................. 66
Menu
J
Jacket Mode (Omslagstilstand)....... 40
Jacket Search
(Søgning efter omslag)............. 6, 26
P
PLAY MODE
(Afspilningstilstand).................... 27
Playlist Select
(Valg af afspilningsliste)........... 6, 13
Playlists (Afspilningslister).............. 13
Power Save Mode
(Strømsparetilstand)..................... 52
Preset Volume (Forudindstilling af
lydstyrke)................................. 42, 43
Indholdsfortegnelse
I
Indstilling af det aktuelle
klokkeslæt...................................... 46
Indstilling af uret.............................. 46
Indstillinger......................................... 6
Information (Oplysninger)............. 55
Initialisering (Formatering)............ 57
Intelligent Shuffle (Intelligent,
vilkårlig afspilning)................... 6, 17
98
Andre oplysninger
W
Windows Stifinder............................ 72
WMA........................................... 68, 92
Indeks
V
Vilkårlig afspilning..................... 17, 27
Volume Limit (Begrænsning af
lydstyrke)....................................... 44
Volume Mode
(Lydstyrketilstand)....................... 41
VPT (Lydtilstand)............................. 33
Menu
U
USB Bus Powered (Indstillingen USBtilslutning)..................................... 51
Indholdsfortegnelse
T
Tidsoplysninger................................ 39
Time Disp Type (Indstilling af
klokkeslæt).................................... 50
Time Machine Shuffle (Sange fra
samme udgivelsesår i tilfældig
rækkefølge).................................... 19
Tuner.................................................. 59
Download PDF

advertising