Sony | NW-E95 | Sony NW-E95 Betjeningsvejledning

2-584-128-61(1)
Portable IC Audio Player
Network Walkman
Betjeningsvejledning
"WALKMAN" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Corporation, der repræsenterer
stereoprodukter med hovedtelefon.
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
NW-E95/E99
© 2004 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk stød
må afspilleren ikke udsættes for regn
eller fugt.
Anbring ikke afspilleren i et trangt rum,
som f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at undgå brand må afspilleren ikke
tildækkes med aviser, duge, gardiner mv. Og
anbring ikke et tændt stearinlys ovenpå den.
Anbring ikke objekter, der er fyldt med
væske, f.eks. vaser, på afspilleren, da det kan
medføre risiko for brand eller stød.
Bemærkning om installation
Hvis du anvender afspilleren på et sted, hvor den
udsættes for statisk eller elektrisk støj, kan sporene,
der overfører information, blive beskadiget. Dette
vil forhindre vellykket godkendelse af overførsel på
computeren.
2
Bemærkning til
brugerne
På den medfølgende software
• Ophavsretlig lovgivning forbyder gengivelse af
softwaren eller den medfølgende manual, i sin
helhed eller dele af den, eller udlån af softwaren
uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.
• SONY kan under ingen omstændigheder gøres
ansvarlig for nogen økonomisk skade, eller tab af
fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der
hidrører fra brugen af den software, der følger
med denne afspiller.
• I tilfælde af, at der opstår problemer med denne
software som et resultat af fejl under
fremstillingen, vil SONY erstatte den.
SONY har herudover intet ansvar.
• Den software, der følger med denne afspiller kan
ikke benyttes sammen med andet udstyr end det
angivne.
• Bemærk, at grundet forsatte anstrengelser for at
forbedre kvaliteten, kan softwarespecifikationerne
ændres uden varsel.
• Brug af denne afspiller med anden software end
det medfølgende er ikke dækket af garantien.
• Teksten, der vises på SonicStage og MP3 File
Manager vises muligvis ikke korrekt på enheden,
afhængigt af typen af tekst og tegn. Dette
skyldes:
– Kapaciteten af den tilsluttede afspiller.
– Afspilleren fungerer ikke normalt.
– ID3 TAG-informationen om sporet er skrevet
på et sprog eller med tegn, der ikke understøttes
af afspilleren.
OpenMG og dets logo er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
SonicStage og SonicStage logo’erne er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og deres logo’er
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows og Windows Media er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende deres respektive ejere.
I denne vejledning er TM og ® mærker ikke angivet.
Program ©2001, 2002, 2003, 2004
Sony Corporation
Dokumentation ©2004 Sony Corporation
Denne vejledning forklarer, hvordan du
betjener din Network Walkman, og
hvordan du bruger MP3 File Manager
(præinstalleret software). Hvis du
ønsker oplysninger om brugen af
SonicStage (medfølgende software),
finder du dem i betjeningsvejledningen
til SonicStage.
3
4
Indholdsfortegnelse
Oversigt ..................................................... 6
Muligheder med Network Walkman ..... 6
Andre funktioner ................................... 7
Trin 1: Kontrol af æskens indhold ............. 8
Trin 2: Isættelse af batteriet ....................... 9
Oversigt over knapper og ikoner ............. 10
Set forfra .............................................. 10
Set bagfra ............................................ 10
Display ................................................ 11
Grundlæggende betjening
Overførsel af lydfiler fra computeren til
Network Walkman ............................ 12
Bemærkning vedr. afspilning af
tidsbegrænset indhold
(timeout-indhold) ............................ 13
Bemærkning vedr. antalsbegrænset
afspilning ......................................... 13
Lytte til musik på Network Walkman ...... 14
Hvad er gruppefunktionen? ................. 15
Andre betjeningsmuligheder ............... 16
Avanceret betjening
Gentagelsestilstand .................................. 17
Valg af gentagelsestilstand .................. 17
Gentagelse af spor (Gentag spor) ........ 18
Gentagelse af en bestemt sektion
(Gentag A-B) ................................... 19
Gentagelse af bestemte sætninger
(Gentag sætning) ............................. 20
Indstilling af antal gentagelser ............ 21
Ændring af visning .................................. 22
Valg af gruppevisning .......................... 23
Justering af diskant og bas
(forudindstillet digitallyd) ................ 23
Valg af lydkvalitet ............................... 23
Justering af lydkvalitet ........................ 24
Låsning af knapper (HOLD) ................... 25
Lagring af andre data end lyd .................. 25
Justering af indstillinger på Network
Walkman
Synkronisering af tidsindstillinger på
Network Walkman efter computerens
indbyggede ur ................................... 26
Justering af aktuelt klokkeslæt og aktuel
dato (DATE-TIME) .......................... 27
Begrænsning af lydstyrken (AVLS) ........ 28
Forudindstilling af lydstyrken ................. 29
Forudindstilling af
lydstyrkeniveauet ............................ 29
Skift til manuel tilstand ....................... 30
Deaktivering af bip-lyd (BEEP) .............. 31
Ændring af baggrundsbelysning .............. 32
Andre funktioner
Omgruppering af sange (REGROUP)
— Kun NW-E95 ............................... 33
Formatering af hukommelse
(FORMAT) ....................................... 34
Andre oplysninger
Sikkerhedsforanstaltninger ...................... 35
Fejlfinding ............................................... 36
Sådan nulstilles afspilleren .................. 36
Hvad er der sket? ................................. 36
Meddelelser ......................................... 39
Specifikationer ......................................... 41
Ordliste .................................................... 42
Liste over menuer .................................... 44
Betjening af MP3 File Managersoftware
Muligheder med MP3 File Manager ....... 45
Overførsel af MP3-lydfiler fra
computeren til Network Walkman .... 46
Visning af MP3 File Manager ................. 48
Sletning af lydfil ...................................... 49
Bestilling af lydfil .................................... 49
Indeks ..................................................... 50
5
Oversigt
Muligheder med Network Walkman
Først skal du installere "SonicStage"-softwaren i din computer (MP3 File Manager-software er
præinstalleret i Network Walkman). Du kan nemt overføre digitale lydfiler fra computeren til
den indbyggede flash-hukommelse og tage den med dig, hvor som helst du har lyst.
1 Gem digitale lydfiler
EMD-tjenester
(Electric Music
Distribution)
Lyd-cd’er
MP3, WAV og
Windows®
medieformat lydfiler
på din computer.
Indlæs de
nyeste lydfiler!
Gem
favoritmusik!
2 Overfør filer til din
Network Walkman.
Når du overfører MP3-format
lydfiler til Network Walkman,
skal du bruge MP3 File Managersoftware (præinstalleret
software) til at overføre og lagre
dem som lydfiler i MP3-format.
3 Nyd musik på din
Network Walkman.
Du kan få vist de data, der er gemt i den
indbyggede flash-hukommelse med
Windows Stifinder, når din Network
Walkman er forbundet til computeren. En
MP3-fil kan imidlertid ikke afspilles, hvis
du trækker eller kopierer filen direkte på
skærmbilledet Windows Stifinder. Når du
overfører en lydfil i MP3-format til din
Network Walkman, skal du sørge for at
bruge MP3 File Manager-softwaren (se
side 45).
6
USB-tilslutning
Andre funktioner
• Kompakt størrelse, vejer lidt, antistød-funktion, nem at bære.
• Den præinstallerede MP3 File Manager-software giver dig mulighed for at overføre lydfiler i
MP3-format til Network Walkman og lytte til dem med din Network Walkman som MP3formatfiler.
• Kontinuerlig afspilning med batteri
NW-E95/E99: Ca. 70*1 timer
• Optagetid*2
NW-E95: 512 MB indbygget flash-hukommelse, mere end 23 timer og 20 minutter.
NW-E99: 512 MB + 512 MB indbygget flash-hukommelse, mere end 46 timer og 40 minutter.
• Med den medfølgende SonicStage-software har du mulighed for at optage musik fra musikcd’er på computerens harddisk ved hjælp af ATRAC3plus-formatet (høj lydkvalitet, høj
komprimering).
• Gentag sætning: Nyttig funktion til indlæring af fremmedsprog.
• Overførsel af højhastigheds data ved hjælp af USB-kablet.
• Baggrundsbelyst LCD-display: sangtitler og solistnavne kan vises.
• Gruppefunktion: du kan vælge musik, der skal afspilles pr. album.
• Lagringsfunktion: du kan gemme en lang række data samt lydfiler.
*1 Afhænger af dataformatet. Talværdien for batterivarighed er i dette tilfælde, når der uafbrudt afspilles
ATRAC3-format lydfiler.
*2 Afhænger af bithastigheden, når der optages. Talværdien for den optagne tid er i dette tilfælde, når der
optages med 48 kbps ATRAC3plus-format.
BEMÆRKNINGER:
• Den optagne musik er begrænset til private. Anvendelse af musikken ud over denne grænse kræver
tilladelse af indehaverne af ophavsretten.
• Sony er ikke ansvarlig for ufuldstændig optagelse/indlæsning eller ødelagte data på grund af problemer
med Network Walkman eller computeren.
7
Trin 1: Kontrol af æskens indhold
Kontrollér tilbehøret i æsken.
NW-E95/E99:
• Network Walkman (1)
• Hovedtelefoner (1)
Serienummeret
Serienummeret, der følger med apparatet
kræves af kunderegistreringen. Nummeret
findes bagpå din Network Walkman.
N
OPE
Mo
de
Serial NO.
Group
• USB-kabel (1)
•
•
•
•
•
•
•
Bæretaske (1)
Halsrem (1)
Forlængerledning til hovedtelefon (1)
CD-ROM med SonicStage-software (1)
Betjeningsvejledning (1)
Betjeningsvejledning til SonicStage (1)
CD-ROM med brugervejledning og
brugsanvisning til SonicStage (1)
8
Serienummer
Skriv serienummeret på linien herunder. Du
skal referere til det, når du kontakter din
Sony-forhandler angående dette produkt.
Serienr. _____________________
Trin 2: Isættelse af batteriet
Sæt LR03-alkalinebatteriet (størrelse AAA) i med korrekt polaritet.
Sørg for at sætte det i fra E-siden som vist.
N
OPE
N
OPE
Batteriets varighed*
ATRAC3-format: Ca. 70 timer
ATRAC3plus-format: Ca. 60 timer
MP3-format: Ca. 50 timer
* Batteriets varighed kan være kortere afhængigt af
driftsforholdene og den omgivende temperatur.
Hvis låget til batterirummet ved et uheld går
af, skal du anbringe det som vist.
På ikonet for batteriniveau
Batteri-ikonet på displayet ændres som vist herunder.
lav batteristand
oplad
batteriet
Hvis "LOW BATT" (LAV BATTERISTAND)
vises på displayet, skal du udskifte batteriet.
Bemærk
Hvis du ikke bruger batteriet korrekt, kan det blive
ødelagt af lækage og korrosion. For at få de bedste
resultater:
– Brug alkalinebatteri.
– Sørg for, at polariteten er korrekt.
– Du må ikke oplade et tørcellebatteri.
– Fjern batteriet, hvis du ikke vil bruge afspilleren i
en længere periode.
– Hvis der opstår batterilækage, skal du udskifte
det med et nyt batteri, når du har rengjort
batterirummet.
9
Oversigt over knapper og ikoner
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger om hver komponent.
Set forfra
Set bagfra
1
7
2
3
8
5
6
Mo
de
9
0
qz
1 Hullet til montering af remmen
2 REPEAT/SOUND-knap (GENTAG/
LYD) (side 18 til 20, 23)
3 MENU-knap (side 16 til 22, 24, 26 til
34)
Du kan skifte til tidsvisning ved at
trykke på MENU-knappen et øjeblik.
4 GROUP-knap (GRUPPE) (side 15, 23)
5 Display (side 11, 18, 39)
Se side 11, for at få oplysninger om
displayet og ikonerne.
6 ACCESS-lampe (ADGANG)
(side 12, 46)
7 Stik til hovedtelefoner (side 14)
10
N
OPE
Group
4
qs
qd
8 Nx-knap
(side 14, 16, 17, 19 til 22, 24, 26 til 34)
9 Shuttle-knap
(side 16 til 17, 19 til 22, 24, 26 til 34)
0 VOLUME +/– knap (side 14, 29)
qa HOLD-kontakt (Låseknapper)
(side 14, 25)
qs USB-stik (side 12, 46)
qd Batterirum (side 9)
Display
1 Display til visning af tekst og grafik
(side 17)
Viser spornummer, spornavn, aktuel
dato og klokkeslæt (side 22 til 28),
MESSAGE (MEDDELELSE) (side 13,
39) og menu.
Tryk på MENU-knappen for at skifte
visning. Hvis du vil have flere
oplysninger, se "Ændring af visning" på
side 22.
3 Ikon for AVLS (side 28)
Angivelsen vises, mens AVLSfunktionen er aktiveret.
4 Ikon for forudindstillet digitallyd
(side 23 til 24)
Den aktuelle lydindstilling vises.
5 Ikon for batteriniveau (side 9)
Batteriniveauet vises.
2 Ikon for gentagelsestilstand (side 18)
Den aktuelle gentagelsestilstand vises.
11
Grundlæggende betjening
Overførsel af lydfiler fra computeren til
Network Walkman
Bemærk
Før du tilslutter din Network Walkman til computeren for første gang, skal du sørge for at
installere "SonicStage"-softwaren fra den medfølgende cd-rom i computeren. Selv om
SonicStage-softwaren allerede er installeret, skal alligevel installere SonicStage-softwaren,
der følger med denne Network Walkman, før du kan tilslutte din Network Walkman til
computeren (opdateringsprogrammer er muligvis tilgængelige).
Du kan overføre lydfiler i ATRAC3plus-format fra computeren til din Network Walkman ved at
anvende den installerede SonicStage-software. Følg nedenstående fremgangsmåde.
Du kan også overføre lydfiler i MP3-format ved at anvende MP3 File Manager, der er
præinstalleret i Network Walkman. Se "Betjening af MP3 File Manager-software" på side 45.
1
2
3
Installér SonicStage-softwaren i din computer ved hjælp af den medfølgende
cd-rom.
Følg kun trin 1 første gang, når du tilslutter din Network Walkman til computeren.
Yderligere oplysninger finder du i "Betjeningsvejledning til SonicStage".
Importér lydfilerne i SonicStage-softwaren.
Yderligere oplysninger finder du i "Betjeningsvejledning til SonicStage".
Slut Network Walkman til computeren.
Sæt det lille stik fra USB-kablet i USB-stikket på din Network Walkman og derefter det
store stik i computerens USB-port.
"CONNECT" (TILSLUT) vises på displayet.
ACCESS-lampe
N
OPE
OPEN
til USB-stikket
USB-kabel (medfølger)
12
til en USB-port
Bemærkninger
4
Overfør lydfiler til din Network Walkman.
Hvis du vil have flere oplysninger om overførsel af lydfiler til den indbyggede flashhukommelse, se "Betjeningsvejledning til SonicStage".
z Tips
• Da NW-E99 har to flash-hukommelser, kan du vælge den ene flash-hukommelse i listen med
overførselsdestinationer. Overførselsdestinationerne herunder er vist på SonicStage-skærmbilledet:
– Network Walkman (#1 Internal): intern flash-hukommelse nr. 1
– Network Walkman (#2 Internal): intern flash-hukommelse nr. 2
• Hvis du vil have oplysninger om overførsel af lydfiler tilbage til computeren, se "Betjeningsvejledning til
SonicStage" eller online-hjælpen til SonicStage-softwaren.
Bemærkning vedr. afspilning af tidsbegrænset indhold
(timeout-indhold)
Noget musik, der er distribueret via internettet (EMD-tjeneste) har en afspilning af tidsbegrænset
indhold.
Hvis du forsøger at afspille musik, der er udløbet, blinker "EXPIRED" (UDLØBET), og den
næste musik afspilles efter et kort øjeblik.
Desuden kan musik, der er udløbet, ikke afspilles med SonicStage-softwaren eller overføres til
din Network Walkman. Slet den musik, som er nødvendig.
Bemærkning vedr. antalsbegrænset afspilning
Din Network Walkman understøtter ikke indhold med antalsbegrænset afspilning.
Når du forsøger at afspille musik med antalsbegrænset afspilning, vises "EXPIRED" og
musikken afspilles ikke.
13
Grundlæggende betjening
• ACCESS-lampen blinker, mens din Network Walkman får adgang til computeren.
• Frakobl aldrig USB-kablet, når ACCESS-lampen blinker. Dataene, der overføres, kan blive ødelagt.
• Der er ingen garanti for, at brug af din Network Walkman med en USB-hub eller et USB-forlængerkabel
virker. Forbind altid din Network Walkman direkte til computeren ved at bruge USB-kablet.
• Nogle USB-enheder, der forbindes til computeren kan have indvirkning på betjeningen af din Network
Walkman.
• Betjeningsknapperne på din Network Walkman er alle deaktiverede, når den er forbundet til computeren.
• Du kan få vist de data, der er gemt i den indbyggede flash-hukommelse med Windows Stifinder, når din
Network Walkman er forbundet til computeren.
Lytte til musik på Network Walkman
Sæt batteriet i før brug (se side 9).
Bemærk
Når du bruger Network Walkman, skal du sørge for at koble den fra computeren.
1
Tilslut hovedtelefonerne.
Brug af forlængerledningen til
hovedtelefonerne
til i-stik
Mo
Mo
de
de
til i-stik
G oup
G oup
2
Forlængerledning
til hovedtelefon
Start afspilningen.
Hvis afspilningen ikke starter
Kontrollér, at HOLD-kontakten er indstillet til
slukket (side 25).
1 Tryk på Nx-knappen.
Sådan stopper du afspilning
Tryk på Nx-knappen.
Sådan justerer du lydstyrken
Mo
de
Lydstyrken kan sættes til Forudindstillet og Manuel
(side 29 til 30).
Group
2 Tryk på
VOLUME +/–
knappen for
at justere
lydstyrken.
HOLD-kontakt
z Tip
Hvis din Network Walkman ikke bliver brugt i 5
sekunder, mens den er i stop-tilstand, slukkes
displayet automatisk.
Når den normale afspilningstilstand er valgt,
stopper afspilning automatisk, når den sidste
musik er afspillet.
14
Afspil i spor-/grupperækkefølge (kun
NW-E99)
De overførte spor/grupper afspilles på denne måde:
Spor/grupper overført ved hjælp af SonicStagesoftwaren i flash-hukommelse 1 t Spor/grupper
overført ved hjælp af MP3 File Manager-softwaren
i flash-hukommelse 1 t Spor/grupper overført ved
hjælp af SonicStage-softwaren i flash-hukommelse
2 t Spor/grupper overført ved hjælp af MP3 File
Manager-softwaren i flash-hukommelse 2
Hvad er gruppefunktionen?
Gruppefunktionen giver mulighed for bekvemt at vælge den ønskede musik på Network
Walkman. Du kan overføre til lydfiler eller afspille musik i et album eller solister med
gruppefunktionen.
Group2
Track1
Track2
Track3
Group3
Track1
Track2
Track3
• Spornummeret angiver rækkefølgen af musik i de
enkelte grupper.
• Du kan skifte mellem spornavn og grupper ved at
trykke på GROUP-knappen.
• I grupper, vises gruppenavne i stedet for
spornavne. Du kan også springe over en gruppe
eller gentage en gruppe.
Overførsel af gruppe
Track1
Track2
Track3
Track1
Track2
Track3
De lydfiler, der overføres til SonicStage-softwaren,
er altid grupperet, når de overføres til den
indbyggede flash-hukommelse.
z Tip
Track1
Track1
En gruppe, der er oprettet af SonicStage-software,
har højere prioritet end en, der er oprettet af MP3
File Manager-software i din Network Walkman.
fortsat
15
Grundlæggende betjening
Group1
Track1
Track2
Track3
Lytte til musik på Network Walkman
Andre
betjeningsmuligheder
Shuttle-knap
Betjening af Shuttleknap
Springe til
begyndelsen af næste
spor/gruppe*1
Drej Shuttle-knappen én
gang med uret (+/>).
Springe til
begyndelsen af det
aktuelle spor/den
aktuelle gruppe*1
Drej Shuttle-knappen én
gang mod uret (./–).
Hurtig fremspoling*2
Drej Shuttle-knappen
med uret (+/>), og
hold den.
Hurtig
tilbagespoling*2
Drej Shuttle-knappen
mod uret (./–), og
hold den.
Mo
de
for
(+/>)
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
Hvis du vil
Group
ode
for
(./–)
MENU-knap
z Tip
Du kan skifte til grupper ved at trykke på GROUPknappen.
16
*1 Ved at trykke på Shuttle-knappen og holde den
nede under stop-tilstand har du mulighed at
springe til begyndelsen af det/den næste (aktuelle
og forrige) spor/gruppe uafbrudt.
*2 Hurtig fremspoling og hurtig tilbagespoling øges,
hvis handlingen gentages i 5 sekunder.
B Avanceret betjening
Single Repeat
Gentager aktuelt spor
Group Repeat
Gentager aktuel gruppe
Group Shuffle
Repeat
Gentager aktuel i vilkårlig
rækkefølge
Mo
for
(./–)
MENU-knap
1
Spor i en gruppe
afspilles i rækkefølge
*1 Alle spor gentages på følgende måde (kun NWE99):
Spor overført ved hjælp af SonicStage-softwaren
i flash-hukommelse 1 t Spor overført ved
hjælp af MP3 File Manager-softwaren i flashhukommelse 1 t Spor overført ved hjælp af
SonicStage-softwaren i flash-hukommelse 2 t
Spor overført ved hjælp af MP3 File Managersoftwaren i flash-hukommelse 2
2
* Funktionen Tilfældig gentagelse af alle grupper
gælder for begge flash-hukommelser. (Kun NWE99)
de
for
(+/>)
All Groups Shuffle Gentager alle grupper i
vilkårlig rækkefølge
Repeat*2
• Gentag A-B (A-B Rep)
Denne tilstand afspiller den angivne
sektion på et spor flere gange.
• Gentag sætning (SENTENCE Rep)
Denne tilstand afspiller tale i den angivne
sektion på et spor flere gange.
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
Avanceret betjening
Betjening
Tilstand for
gentagelse af spor
Gentager alle spor
All Repeat*1
Shuttle-knap
ode
Der findes tre typer gentagelse: Gentag spor,
Gentag A-B og Gentag sætning.
• Gentag spor (TRK Rep)
Denne tilstand gør det muligt at gentage
spor på følgende fem måder.
Valg af gentagelsestilstand
Group
Gentagelsestilstand
Stop en eventuel afspilning og
tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
REPEATMODE>
2
3
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"REPEAT MODE >", og tryk på
Nx-knappen for at bekræfte.
Drej Shuttle-knappen for at vælge
den ønskede tilstand, og tryk på
Nx-knappen for at bekræfte.
TRK Rep
Du kan vælge enten "TRK Rep" (Gentag
spor), "A-B Rep" (Gentag A-B) eller
"SENTENCE Rep" (Gentag sætning).
fortsat
17
Gentagelsestilstand
Sådan lukkes en menu
Vælg [RETURN] i menuen, eller tryk på MENUknappen.
Bemærkninger
• Displayet skifter automatisk visning for normal
afspilning, hvis knapperne ikke bruges i 60
sekunder.
• Hvis der ingen lydfiler er i den indbyggede flashhukommelse, kan du ikke vælge nogen
gentagelsestilstand.
• Når du slutter din Network Walkman til
computeren, annulleres den valgte tilstand.
• Du kan kun vælge gentagelsestilstand, når der
ikke afspilles musik.
de
REPEAT/
SOUND-knap
Mo
Tryk på MENU-knappen.
Displayet skifter til normal visning.
Yderligere oplysninger om brug af den
valgte gentagelsestilstand findes i
følgende afsnit.
• TRK Rep: se "Gentagelse af spor
(Gentag spor)".
• A-B Rep: se "Gentagelse af en bestemt
sektion (Gentag A-B)".
• SENTENCE Rep: se "Gentagelse af
bestemte sætninger (Gentag sætning)".
Group
4
Ikon for Gentag spor
Start med at vælge tilstand for
gentagelse af spor (TRK Rep)
(side 17).
Tryk derefter på REPEAT/SOUNDknappen flere gange for at vælge
den ønskede gentagelsestilstand.
Ikonet for gentagelse af spor ændres ved
hvert tryk:
none (Normal play)
(All Repeat)
Gentagelse af spor (Gentag spor)
Gentagelsestilstanden ændres ved at trykke
på REPEAT/SOUND-knappen. Den aktuelle
tilstand for gentagelse af spor vises med et
ikon på displayet.
(Single Repeat)
(Group Repeat)
(Group Shuffle Repeat)
(All Groups Shuffle
Repeat)
18
Gentagelse af en bestemt
sektion (Gentag A-B)
Når du afspiller et spor, kan du angive et
startpunkt (A) og slutpunkt (B) for den
sektion, du vil have gentaget.
Shuttle-knap
Nx-knap
Mo
de
for
(+/>)
Group
ode
for
(./–)
REPEAT/SOUNDknap
1
2
3
Vælg Gentag A-B (side 17).
Tryk på Nx-knappen for at starte
afspilningen.
Tryk på REPEAT/SOUND-knappen
for at angive et startpunkt (A)
under afspilningen.
"B" blinker.
A B 01
4
00:00
Tryk på REPEAT/SOUND-knappen
for at angive slutpunkt (B).
"A B" vises, og den valgte sektion
gentages.
A B 01
00:55
z Tips
• Du kan foretage hurtig fremspoling eller hurtig
tilbagespoling ved at dreje Shuttle-knappen, når
startpunkt (A) er angivet. Hvis slutningen af
sporet nås under hurtig fremspoling, indstilles
slutpunktet som punkt (B) og hurtig fremspoling
fortsætter. Gentag A-B starter, når du slipper
Shuttle-knappen.
Hvis begyndelsen af sporet nås under hurtig
tilbagespoling, springer afspilleren videre til
slutningen af sporet, og slutpunktet indstilles som
punkt (B), og hurtig tilbagespoling fortsætter.
• Du kan foretage hurtig fremspoling eller hurtig
tilbagespoling ved at trykke på Shuttle-knappen
under afspilning af Gentag A-B. Hvis slutningen/
starten af sporet nås under hurtig fremspoling
eller hurtig tilbagespoling, stopper afspilningen
(skifter til Standby). Gentag A-B genstarter, når
du slipper Shuttle-knappen.
Sådan slettes et startpunkt (A) og
slutpunkt (B)
• Tryk på REPEAT/SOUND-knappen under
afspilning med Gentag A-B.
• Tryk på MENU-knappen under afspilning af
Gentag A-B.
• Vælg gruppetilstand ved at trykke på GROUPknappen under afspilning af Gentag A-B.
• Vælg det forrige eller næste spor ved at dreje
Shuttle-knappen under afspilning af Gentag A-B.
(Gentag A-B annulleres ikke.)
Sådan annulleres Gentag A-B
Ændr gentagelsestilstanden i menuvisningen (side
17).
fortsat
19
Avanceret betjening
Tryk
(Bekræft)
Bemærkninger
• Du kan ikke indstille Gentag A-B for en sektion,
som overlapper to eller flere spor.
• Hvis du ikke angiver et slutpunkt (B), bliver
slutpunktet automatisk slutningen af sporet.
• Du kan ikke bruge Gentag A-B i gruppetilstand,
eller når det aktuelle klokkeslæt vises.
3
Gentagelsestilstand
Gentagelse af bestemte
sætninger (Gentag
sætning)
Denne funktion registrerer automatisk kun
taledata fra indstillingspunktet og gentager
taledataene et bestemt antal gange. Dette er
nyttigt materiale til indlæring af sprog uden
baggrundsmusik.
Tryk på REPEAT/SOUND-knappen
for at angive et indstillingspunkt
under afspilningen.
Network Walkman registrerer sektioner
med og uden taler fra det valgte punkt,
og Gentag sætning starter. (Sektionen
med tale gentages én gang (under
registrering), og indstillingen inkluderes
i optællingen.)
01
00:12
z Tip
Standard indstillingen af antal gentagelser er 2 pr.
sætning. Men du kan ændre indstillingen for antal
gentagelser. Se "Indstilling af antal gentagelser" på
side 21.
Shuttle-knap
Mo
de
for
(+/>)
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
Bemærkninger
• Du kan ikke bruge Gentag sætning i
gruppetilstand, eller når det aktuelle klokkeslæt
vises.
• En sektion uden tale, der varer mindre end 1
sekund, registreres ikke.
• Hvis en sektion uden tale ikke registreres før
slutningen af sporet, genkendes sporets slutpunkt
som en sektion uden tale, og Gentag sætning
starter fra den forrige sektion med tale.
Group
Sådan slettes et indstillingspunkt
ode
for
(./–)
REPEAT/SOUNDknap
1
2
20
Vælg Gentag sætning (side 17).
Tryk på Nx-knappen for at starte
afspilningen.
• Tryk på REPEAT/SOUND-knappen under
Gentag sætning.
• Tryk på MENU-knappen under afspilning af
Gentag sætning.
• Vælg gruppetilstand ved at trykke på GROUPknappen under afspilning af Gentag sætning.
• Vælg det forrige eller næste spor ved at dreje
Shuttle-knappen under afspilning af Gentag
sætning.
(Gentag sætning annulleres ikke.)
Sådan annulleres Gentag sætning
Ændr gentagelsestilstanden i menuen (side 17).
Indstilling af antal gentagelser
4
Du kan indstille antallet af gentagelser (1-9)
pr. sætning i tilstanden Gentag sætning.
Shuttle-knap
Nx-knap
5
Tryk
(Bekræft)
Mo
de
Tryk på MENU-knappen.
Displayet skifter til normal visning.
Group
Sådan lukkes en menu
for
(./–)
ode
Vælg [RETURN] i menuen, eller tryk på MENUknappen.
MENU-knap
1
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
REPEATMODE>
2
3
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"REPEAT MODE >", og tryk på
Nx-knappen for at bekræfte.
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"SENTENCE Rep", og tryk på
Nx-knappen for at bekræfte.
"COUNT:" vises på displayet.
COUNT:2
21
Avanceret betjening
for
(+/>)
Drej Shuttle-knappen for at vælge
det ønskede antal gentagelser, og
tryk på Nx-knappen for at
bekræfte.
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
Mo
de
for
(+/>)
for
(./–)
ode
Du kan få vist oplysninger, som f.eks.
spornummer eller titler på displayet under
eller efter afspilning af musik. Brug Shuttleknappen i menutilstanden til at ændre
visningen.
Shuttle-knap
Group
Ændring af visning
• Forløbet spilletid:
Følgende vises, når en musiktitel og et solistnavn
vises.
Spornummer
Forløbet spilletid
MENU-knap
1
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
009 01:36
REPEATMODE>
Afspilningsstatus*
2
* Afspilning: Skifter mellem
og
.
Stop: Viser
.
Søg efter spor: Viser > eller ..
Hurtig fremad- eller tilbagespoling: Viser
M eller m.
• Titel: Viser titel
Hvis musiktitlen indeholder mere end 12 tegn,
ruller titlen automatisk hen over displayet.
LapTime
3
Title/Artis
• Sporoplysninger: Oplysninger om spor
Sportitel, CODEC (komprimerings- og
dekomprimeringsmodul) og bithastigheden vises.
Hvis oplysningerne indeholder mere end 12 tegn,
ruller de automatisk hen over displayet.
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"DISPLAY >", og tryk på Nxknappen for at bekræfte.
Den valgte visning blinker.
Drej Shuttle-knappen for at vælge
den ønskede display-tilstand, og
tryk på Nx-knappen for at
bekræfte.
Displayet skifter til den valgte visning.
DISPLAY>
4
Tryk på MENU-knappen.
Displayet skifter til normal visning.
Title/Codec/
Sådan lukkes en menu
Den aktuelle afspilningsposition vises under
søgning, hurtig fremspoling eller tilbagespoling.
22
Vælg [RETURN] i menuen, eller tryk på MENUknappen.
Bemærk
Displayet skifter automatisk til visningen for
normal afspilning, hvis knapperne ikke bruges i 60
sekunder.
Valg af gruppevisning
Du kan justere diskant og bas. Du kan
forudindstille to indstillinger, som kan
vælges under afspilning.
Valg af lydkvalitet
Mo
de
Standardindstillinger
GROUP-knap
Lydkvalitet
LYD 1
(S1)
LYD 2
(S2)
LYD FRA
NORMAL LYD
Bas
+1
+3
±0
Diskant
±0
±0
±0
Group
Sådan annulleres gruppetilstand
Tryk på GROUP-knappen i gruppetilstanden.
REPEAT/
SOUND-knap
Mo
Group
Displayet skifter automatisk til visningen for
normal afspilning, hvis knapperne ikke bruges i 30
sekunder.
de
Bemærk
Tryk på REPEAT/SOUNDknappen, og hold den nede i et
halvt sekund.
Indstillingen for lydkvalitet ændres som
følger:
S1
S2
(ingen)
Sådan skiftes tilbage til normal
lydkvalitet
Vælg "SOUND OFF".
fortsat
23
Avanceret betjening
Tryk på GROUP-knappen i en vilkårlig
menu for at vælge en gruppevisning.
Justering af
diskant og bas
(forudindstillet
digitallyd)
Justering af diskant og bas
(forudindstillet digitallyd)
3
Justering af lydkvalitet
Du kan justere kvaliteten af lyden for bas og
diskant.
Lydkvalitet
Niveau
Bas
– 4 til +3
Diskant
– 4 til +3
Du kan forudindstille de ønskede
lydkvaliteter som "Sound 1" og "Sound 2".
Mens du afspiller musik, kan du tildele en
forudindstillet lydkvalitet til musik.
Shuttle-knap
Sådan justeres indstillingen for
"SOUND 2"
Mo
de
Vælg "SOUND 2" i trin 3.
Group
Sådan lukkes en menu
for
(./–)
ode
Vælg [RETURN] i menuen, eller tryk på MENUknappen.
MENU-knap
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
REPEATMODE>
2
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"SOUND >", og tryk på Nxknappen for at bekræfte.
SOUND:1>
24
Tryk på MENU-knappen.
Displayet skifter til normal visning.
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
for
(+/>)
1
4
Indstil tonen for "SOUND 1".
1 Drej Shuttle-knappen for at vælge
"SOUND 1 >", og tryk på Nxknappen for at bekræfte.
2 "BASS:+1" vises, drej Shuttleknappen for at justere niveauet for
fremhævelse af bassen, og tryk på
Nx-knappen for at bekræfte.
3 "TREBLE: 0" vises, drej Shuttleknappen for at justere niveauet for
fremhævelse af diskanten, og tryk på
Nx-knappen for at bekræfte.
Lagring af andre
data end lyd
Du kan beskytte din Network Walkman mod
fejlbetjening ved at bruge HOLD-funktionen,
når du bærer på den.
Du kan overføre data fra din computers
harddisk til den indbyggede flashhukommelse i Windows Stifinder.
Den indbyggede flash-hukommelse vises i
Windows Stifinder som et eksternt drev
(f.eks.: drev D).
Mo
de
Bemærkninger
Group
HOLD-kontakt
• Hvis du gemmer mange data, der ikke er lyd, i
den indbyggede flash-hukommelse, reduceres den
ledige plads til lyddata.
• NW-E99 indeholder to flash-hukommelser. Når
du slutter din Network Walkman til en computer,
vises to flytbare diske i Windows Stifinder. Den
første flytbare disk er flash-hukommelse 1, og
den anden er flash-hukommelse 2.
Skub kontakten HOLD i pilens
retning.
Alle betjeningsknapper deaktiveres.
Hvis du trykker på knapperne, mens HOLDkontakten er slået til, blinker "HOLD" på
displayet.
Sådan udløses HOLD-funktionen
Skub kontakten HOLD i modsat retning af pilen.
25
Avanceret betjening
Låsning af
knapper (HOLD)
B Justering af indstillinger på
Network Walkman
Ændring af indstillingen til "OFF"
Synkronisering af
tidsindstillinger på
Network Walkman
efter computerens
indbyggede ur
Tidsindstillingen for din Network Walkman
ændres ikke, selvom den tilsluttes en
computer.
Hvis funktionen er indstillet til "ON",
synkroniseres tidsindstillingen på Network
Walkman automatisk efter computerens
indbyggede ur, når Network Walkman er
tilsluttet, og når overførslen af lydfiler er
udført (SonicStage-softwaren skal køre).
Standardindstillingen er "ON".
Du kan ikke afspille musik med begrænset
afspilningsperiode uden tidsindstillingen på
din Network Walkman. Sørg for at justere
tidsindstillingen.
Yderligere oplysninger om indstilling af dato
og klokkeslæt på din Network Walkman
findes i afsnittet "Justering af aktuelt
klokkeslæt og aktuel dato (DATE-TIME)" på
side 27.
2
Shuttle-knap
REPEATMODE>
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"PC CLK:" og tryk på Nxknappen for at bekræfte.
PC CLK:ON
3
4
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"OFF", og tryk på Nx-knappen
for at bekræfte.
Tryk på knappen MENU.
Displayet skifter til normal visning.
Sådan ændres indstillingen til "ON"
Sådan lukkes en menu
Mo
Group
ode
for
(./–)
MENU-knap
26
Tryk på knappen MENU.
Menuen vises på displayet.
Vælg "ON" i trin 3.
Tryk
(Bekræft)
de
for
(+/>)
Nx-knap
1
Vælg [RETURN] i menuen, eller tryk på MENUknappen.
Justering af
aktuelt klokkeslæt
og aktuel dato
(DATE-TIME)
Shuttle-knap
Drej Shuttle-knappen for at vælge
indstillingen "år", og tryk på Nxknappen for at bekræfte.
Tallet for "måned" blinker.
2004y 1m 1d
4
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
Juster indstillingerne for "måned"
og "dato" som i trin 3.
Når du har drejet Shuttle-knappen for at
justere indstillingen "dato" og trykket på
Nx-knappen for at bekræfte, skifter
displayet til skærmbilledet til indstilling
af klokkeslæt.
0:00
Mo
de
for
(+/>)
Group
5
ode
for
(./–)
MENU-knap
Drej Shuttle-knappen for at vælge
indstillingen "klokkeslæt", og tryk
på Nx-knappen for at bekræfte.
Tallet for "minutter" blinker.
0:00
1
Tryk på knappen MENU.
Menuen vises på displayet.
6
REPEATMODE>
2
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"DATE-TIME", og tryk på Nxknappen for at bekræfte.
Tallet for "år" blinker.
Juster indstillingerne for
"minutter" som i trin 5.
Når du har drejet Shuttle-knappen for at
justere indstillingen "minut" og trykket
på Nx-knappen for at bekræfte, skifter
displayet til skærmbilledet til indstilling
af klokkeslæt.
DATE-TIME
2004y 1m 1d
7
Tryk på knappen MENU.
Displayet skifter til normal visning.
fortsat
27
Justering af indstillinger på Network Walkman
Du kan indstille og få vist det aktuelle
klokkeslæt og den aktuelle dato.
Du kan også synkronisere datoen og
klokkeslættet på din Network Walkman efter
computerens indbyggede ur ved at slutte
Network Walkman til computeren (side 26).
3
Tryk på knappen MENU, og hold den nede.
Det aktuelle klokkeslæt vises, mens du trykker på
knappen.
Bemærkninger
• Hvis enheden ikke bruges i længere tid, nulstilles
indstillingerne for dato og klokkeslæt.
• Hvis det aktuelle klokkeslæt ikke indstilles, vises
datoen og klokkeslættet som "-- --".
• Hvis PC CLK er indstillet til "ON" (side 26),
justeres tidsindstillingen for din Network
Walkman automatisk efter computerens
indbyggede ur, når Network Walkman er
tilsluttet.
• Afhængigt af området er visningsformatet
indstillet til 12-timers format eller 24-timers
format.
Du kan ikke skifte mellem 12-timers og 24-timers
visning.
I denne vejledning vises et 24-timers format.
Shuttle-knap
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
for
(+/>)
de
Sådan vises det aktuelle klokkeslæt
Du kan indstille AVLS (Automatisk
begrænsning af lydstyrke) til at begrænse den
maksimale lydstyrke, så dine omgivelser
ikke forstyrres. Med AVLS kan du lytte til
musik ved et behageligt lydstyrkeniveau.
Mo
Vælg [RETURN] i menuen, eller tryk på MENUknappen.
for
(./–)
ode
Sådan lukkes en menu
Begrænsning af
lydstyrken (AVLS)
Group
Justering af aktuelt klokkeslæt og
aktuel dato (DATE-TIME)
MENU-knap
1
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
REPEATMODE>
2
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"AVLS", og tryk på Nx-knappen
for at bekræfte.
"OFF" blinker.
AVLS
3
4
28
:OFF
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"ON", og tryk på Nx-knappen for
at bekræfte.
Ikonet
(AVLS) vises. Lydstyrken
holdes på et moderat niveau.
Tryk på MENU-knappen.
Shuttle-knap
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
for
(+/>)
for
(./–)
MENU- VOLUME
+/– knap
knap
Forudindstilling af
lydstyrkeniveauet
1
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
REPEATMODE>
2
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"VOL: MAN".
VOL
:MAN
fortsat
29
Justering af indstillinger på Network Walkman
Lydstyrkeniveauet kan indstilles på to måder.
Manuel:
Tryk på VOLUME +/– knappen for at
justere lydstyrkeniveauet mellem 0 og
31.
Forudindstillet:
Tryk på VOLUME +/– knappen for at
indstille lydstyrkeniveauet til én af de tre
forudindstillede niveauer: LO, MID eller
HI.
de
Vælg [RETURN] i menuen, eller tryk på MENUknappen.
Mo
Sådan lukkes en menu
Forudindstilling af
lydstyrken
ode
Vælg "OFF" i trin 3.
Group
Sådan ændres indstillingen til "OFF"
Forudindstilling af lydstyrken
3
4
Tryk på Nx-knappen for at
bekræfte.
"MAN" blinker.
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"SET>".
VOL
5
:SET>
Tryk på Nx-knappen for at
bekræfte.
"VOL LO xx"* blinker.
* "xx" står for lydstyrkens talværdier.
Sådan lukkes en menu
Vælg [RETURN] på menuen, eller tryk på MENUknappen.
Bemærk
Hvis AVLS (side 28) er indstillet, kan den aktuelle
lydstyrke være lavere end indstillingerne.
Når AVLS frigøres, vender lydstyrken tilbage til
det forudindstillede niveau.
Skift til manuel tilstand
1
2
VOL LO xx
6
7
8
30
Indstil lydstyrkeniveauerne til et af
de tre forudindstillede niveauer:
LO, MID eller HI.
1 Tryk på VOLUME +/– knappen for
at indstille lydstyrkeniveauet til LO
forudindstillingen.
2 Drej Shuttle-knappen for at vælge
"VOL MID xx", og tryk derefter på
VOLUME +/– knappen for at
indstille lydstyrkeniveauet til MID
forudindstillingen.
3 Drej Shuttle-knappen for at vælge
"VOL HI xx", og tryk derefter på
VOLUME +/– knappen for at
indstille lydstyrkeniveauet til HI
forudindstillingen.
Tryk på Nx-knappen for at
bekræfte.
Tryk på MENU-knappen.
Displayet skifter til normal visning.
Med disse indstillinger kan du justere
lydstyrkeniveauet til et af de tre
forudindstillede niveauer: LO, MID eller
HI.
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"VOL: SET".
VOL
3
4
Tryk på Nx-knappen for at
bekræfte.
"SET >" blinker.
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"MAN".
VOL
5
6
:SET>
:MAN
Tryk på Nx-knappen for at
bekræfte.
Tryk på MENU-knappen.
Displayet skifter til normal visning.
Med denne indstilling kan du justere
lydstyrkeniveauet ved at trykke på
VOLUME +/– knappen.
Deaktivering af
bip-lyd (BEEP)
Du kan deaktivere bip-lyden for din Network
Walkman.
Shuttle-knap
Sådan ændres indstillingen til "ON"
Vælg "ON" i trin 3.
Sådan slettes menuen
Vælg [RETURN] på menuen, eller tryk på MENUknappen.
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
Mo
de
Justering af indstillinger på Network Walkman
for
(+/>)
Group
ode
for
(./–)
MENU-knap
1
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
REPEATMODE>
2
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"BEEP:" og tryk på Nx-knappen
for at bekræfte.
"ON" blinker.
BEEP:ON
3
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"OFF", og tryk på Nx-knappen
for at bekræfte.
BEEP:OFF
4
Tryk på MENU-knappen.
Displayet vender tilbage til det normale
billede.
31
Ændring af
baggrundsbelysning
3
LIGHT:ON
Du kan vælge ON eller OFF.
Menu
Baggrundsbelysning
OFF
Altid slået fra
ON
Lyser i tre sekunder efter hver
handling
(eller indtil rulningen er udført)
Shuttle-knap
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
de
Mo
Group
ode
for
(./–)
MENU-knap
Sådan vælges "ON"
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
REPEATMODE>
2
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"LIGHT:" og tryk på Nx-knappen
for at bekræfte.
"OFF" blinker.
LIGHT:OFF
32
4
Tryk på MENU-knappen.
Displayet vender tilbage til det normale
billede.
Sådan ændres indstillingen til "OFF"
Vælg "OFF" i trin 3.
Sådan lukkes menuen
for
(+/>)
1
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"ON", og tryk på Nx-knappen for
at bekræfte.
Vælg [RETURN] på menuen, eller tryk på MENUknappen.
B Andre funktioner
Omgruppering af
sange (REGROUP)
3
— Kun NW-E95
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"Y", og tryk på Nx-knappen for
at bekræfte.
"Really?" (Er du sikker?) vises.
Really?
* Rækkefølgen af musik ændres ikke, selv om
musikgruppefunktionen er slået fra.
Shuttle-knap
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
5
Tryk på Nx-knappen.
Omgrupperingen starter, og
"REGROUPING" blinker. Når
omgruppering af lydfiler er udført, vises
"COMPLETE", og displayet skifter til
visningen i trin 2.
Tryk på MENU-knappen.
Displayet skifter til normale visning.
Sådan lukkes menuen
Vælg [RETURN] i menuen, eller tryk på MENUknappen.
Mo
de
for
(+/>)
Bemærk
Group
Du kan ikke omgruppere musikfiler, mens du
afspiller. ("REGROUP" vises ikke i menuen.)
for
(./–)
ode
z Tip
MENU-knap
1
4
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
I visse tilfælde er du muligvis ikke i stand til at
gendanne en tidligere gruppering. Hvis du vil
redigere i en lydfil, skal slutte din Network
Walkman til computeren og anvende SonicStagesoftwaren.
REPEATMODE>
2
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"REGROUP", og tryk på Nxknappen for at bekræfte.
REGROUP:
N
Du kan ikke omgruppere lydfiler under
afspilning.
33
Andre funktioner
Musikgruppefunktionen deaktiveres*
muligvis, når musik slettes fra eller føjes til
den indbyggede flash-hukommelse, hvis du
bruger computeren, hvor SonicStagesoftwaren endnu ikke er installeret (side 12).
I så fald skal du aktivere gruppefunktionen
ved at omgruppere lydfilerne. Hvis du er
nødt til at rette i en lydfil, skal du slutte
Network Walkman til computeren og
anvende SonicStage-softwaren.
Formatering af
hukommelse
(FORMAT)
Du kan bruge Network Walkman til at
formatere den indbyggede flash-hukommelse.
Hvis hukommelsen er formateret, vil alle
tidligere gemte data i hukommelsen blive
slettet. Sørg for at kontrollere hvilke data, der
er gemt i hukommelsen, før du formaterer.
Shuttle-knap
3
FORMAT:N
4
Nx-knap
Tryk
(Bekræft)
5
Mo
de
for
(+/>)
Group
ode
for
(./–)
MENU-knap
1
Drej Shuttle-knappen for at vælge
" 1 (flash-hukommelse nr. 1)"
eller " 2 (flash-hukommelse 2), og
tryk på Nx-knappen for at
bekræfte. (Kun NW-E99)
6
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"Y", og tryk på Nx-knappen for
at bekræfte.
"Really?" (Er du sikker?) vises.
Tryk på Nx-knappen.
"FORMATTING" blinker, og
formateringen starter.
Når formateringen er afsluttet vises
"COMPLETE", og displayet skifter til
visningen i trin 2.
Tryk på MENU-knappen.
Displayet skifter til normal visning.
Tryk på MENU-knappen.
Menuen vises på displayet.
Sådan lukkes menuen
REPEATMODE>
2
Drej Shuttle-knappen for at vælge
"FORMAT", og tryk på Nxknappen for at bekræfte.
– For NW-E95
Fortsæt til trin 4.
FORMAT:N
– For NW-E99
Fortsæt til næste trin.
FORMAT: 1 >
Du kan ikke formatere hukommelsen,
mens du afspiller.
34
Vælg [RETURN] i menuen, eller tryk på MENUknappen.
Sådan annulleres formatering
Vælg "N" i trin 4.
Bemærkninger
• Du kan ikke formatere hukommelsen, mens du
afspiller. ("FORMAT" vises ikke i menuen.)
• Den MP3 File Manager-software og de MP3lydfiler, der er overført med denne software
slettes som et resultat af formatering. Hvis MP3
File Manager-softwaren slettes, kan du gendanne
den fra den medfølgende cd-rom, eller indlæse
den fra Sony kundeservicecentrets websted. Se
"Betjening af MP3 File Manager-software" på
side 45.
B Andre oplysninger
Sikkerhedsforanstaltninger
Installation
• Brug aldrig din Network Walkman, hvor
den udsættes for ekstreme lysforhold,
temperaturer, fugt eller vibrationer.
• Udsæt aldrig Network Walkman for høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der holder
parkeret i solen eller direkte sollys.
Hovedtelefoner
Undgå høreskader
Du bør ikke bruge hovedtelefonerne med for
høj musik. Høreeksperter advarer mod
konstant, høj og langvarig afspilning. Hvis
du får ringen for ørerne, skal du reducere
lydstyrken eller holde op med at bruge
afspilleren.
• Ved brug af en rem skal du sørge for at
undgå, at den hænger fast i genstande, du
passerer.
• Undgå at bruge Network Walkman om
bord på fly.
• Undgå at bruge Network Walkman i
lukkede offentlige områder, hvor
pacemakere hos personer med
hjerteproblemer kan blive forstyrret.
Rengøring
• Rengør Network Walkman med en blød
klud, der er fugtet let med vand eller et
mildt rengøringsmiddel.
• Rengør hovedtelefonerne regelmæssigt.
Bemærk
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, som f.eks. sprit eller
rensebenzin, da det kan gøre overfladen mat.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med din Network Walkman.
Vis hensyn
Hold lydstyrken på et moderat niveau. Det
vil give dig mulighed for at høre lydene
omkring dig og vise hensyn over for dine
omgivelser.
Advarsel
Du må ikke bruge din Network Walkman
med hovedtelefonerne i tordenvejr.
35
Andre oplysninger
Trafiksikkerhed
Brug ikke hovedtelefonerne, mens du kører,
cykler eller betjener et motorkøretøj. Der kan
opstå farlige situationer, og brug af
hovedtelefoner er forbudt mange steder. Det
kan også være farligt at høre for høj musik på
Network Walkman, når du krydser en vej.
Du skal udvise stor forsigtighed eller slukke
for afspilleren, når der er mulighed for
farefulde situationer.
Ved brug
Fejlfinding
Hvis et eller flere af følgende problemer opstår ved anvendelse af din Network Walkman, kan du
anvende denne fejlfindingsvejledning til at forsøge at afhjælpe problemet, inden du kontakter en
Sony-forhandler. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet fortsætter. Der
henvises til "Fejlfinding" i online-hjælpen til den medfølgende software angående problemer
vedrørende betjening, mens du er tilsluttet din computer.
Sådan nulstilles afspilleren
Hvis din Network Walkman ikke fungerer normalt eller, hvis der ikke kommer lyd, selv efter du
har set i fejlfindingsvejledningen herunder, skal du tage batteriet ud, og sætte det i igen.
Hvad er der sket?
Problemer med betjening
Symptom
Årsag/løsning
Der er ingen lyd.
Der høres støj.
• Lydstyrken står på nul.
c Skru op for lyden (side 14).
• Stikket til hovedtelefonerne er ikke korrekt tilsluttet.
c Tilslut stikket til hovedtelefonerne korrekt (side 14).
• Hovedtelefonernes ørepropper er snavsede.
c Rengør ørepropperne med en blød tør klud.
• Der afspilles musik med begrænset afspilningsperiode.
c Musik med udløbet afspilningsperiode kan ikke afspilles.
• Der er ingen lydfiler gemt i hukommelsen.
c Hvis "NO DATA" vises, skal der overføres en eller flere
lydfil(er) fra computeren.
Knapperne fungerer ikke.
• HOLD-kontakten er ON.
c Sæt HOLD-kontakten til slukket (side 25).
• Der forekommer kondens i Network Walkman.
c Læg din Network Walkman væk i nogle timer.
• Batteriniveauet er utilstrækkeligt.
c Udskift batteriet (side 9).
Lydstyrken er for lav.
AVLS er slået til.
c Slå AVLS fra (side 28).
Der kommer ikke lyd fra
den højre hovedtelefon.
• Stikket til hovedtelefonerne er ikke helt tilsluttet.
c Tilslut stikket til hovedtelefonerne helt (side 14).
• Forlængerledningen til hovedtelefonen er ikke forbundet rigtigt til
hovedtelefonstikket i din Network Walkman eller ledningen til
hovedtelefonen.
c Tilslut dem rigtigt (side 14).
Afspilningen stoppede
pludseligt.
Batteriniveauet er utilstrækkeligt.
c Udskift batteriet (side 9).
36
Problemer med displayet
Symptom
Årsag/løsning
Der er ingen
baggrundsbelysning.
LIGHT er indstillet til "OFF".
c Indstil "LIGHT" til "ON" i menuen (side 32).
"s" vises som en titel.
Der er fundet tegn, der ikke understøttes af Network Walkman.
c Brug den medfølgende SonicStage-software til at omdøbe titlen.
Problemer med tilslutning til computeren eller den medfølgende software
Årsag/løsning
Softwaren kan ikke
installeres.
Softwaren understøttes ikke af operativsystemet.
c Oplysninger finder du i "Betjeningsvejledning til SonicStage".
"CONNECT" vises ikke,
når afspilleren sluttes til
computeren med USBkablet.
• Vent på godkendelsen af SonicStage-softwaren.
• Der kører et andet program på computeren.
c Vent lidt, og tilslut derefter USB-kablet igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du tage USB-kablet ud, genstarte computeren, og
derefter tilslutte USB-kablet igen.
• USB-kablet er blevet afbrudt.
c Tilslut USB-kablet igen.
• Der anvendes en USB-hub.
c Der er ingen garanti for tilslutning via en USB-hub. Tilslut USBkablet direkte til computeren.
Network Walkman
genkendes ikke af
computeren, når den
tilsluttes.
USB-kablet er blevet afbrudt.
c Tilslut USB-kablet igen.
Musik kan ikke overføres til
Network Walkman.
• USB-kablet er ikke tilsluttet forsvarligt.
c Tilslut USB-kablet korrekt.
• Der er ikke nok plads i den indbyggede flash-hukommelse til at
overføre lydfiler.
c Overfør alt unødvendig musik til din computer for at frigøre
plads.
• Du har allerede overført 400 sange eller 400 grupper til den
indbyggede flash-hukommelse med SonicStage-softwaren.
c Det maksimale antal sange eller grupper, som du kan overføre til
den indbyggede flash-hukommelse med SonicStage-softwaren, er
400.*
* De 400 sange eller grupper henviser til hver flash-hukommelse, når
det drejer sig om NW-E99.
fortsat
37
Andre oplysninger
Symptom
Fejlfinding
Symptom
Årsag/løsning
Musik kan ikke overføres til
Network Walkman.
• Du har allerede overført 40.000 sange eller 400 grupper til den
indbyggede flash-hukommelse med MP3 File Manager-softwaren.
c Det maksimale antal sange og grupper, som du kan overføre til
den indbyggede flash-hukommelse med MP3 File Managersoftwaren, er henholdsvis 40.000 og 400.* (Det maksimale antal
sange i en gruppe er 100).
* De 40.000 sange eller 400 grupper henviser til hver flashhukommelse, når det drejer sig om NW-E99.
• Lydfiler med begrænset afspilningsperiode eller antalsbegrænset
afspilning kan muligvis ikke overføres på grund af restriktionerne,
der er indstillet af indehaverne af ophavsretten. Oplysninger om
indstillingerne for hver lydfil fås ved at kontakte distributøren.
Antallet at lydfiler, der kan
overføres, er begrænset.
(Den tilgængelige optagetid
reduceres.)
• Der er ikke nok plads i den indbyggede flash-hukommelse til de
lydfiler, som du vil overføre.
c Overfør overflødige lydfiler til computeren for at frigøre plads.
c Prøv at overføre lydfiler til en anden flash-hukommelse. (Kun
NW-E99)
• Der er gemt andre data end lyd i den indbyggede flash-hukommelse,
hvor du ønsker at overføre lydfiler til.
c Flyt dataene over til computeren for at frigøre plads.
Betjeningen af Network
Walkman bliver ustabil, når
den er tilsluttet computeren.
Der bruges en USB-hub eller et USB-forlængerkabel.
c Der er ingen garanti for tilslutning via USB-hub eller USBforlængerkabel. Tilslut USB-kablet direkte til computeren.
"Failed to authenticate
Device/Media" (Kunne ikke
godkende enhed/medie)
vises på computerskærmen,
når Network Walkman
sluttes til computeren.
Network Walkman er ikke sluttet korrekt til computeren.
c Luk SonicStage-softwaren, og kontrollér tilslutningen af USBkablet. Genstart SonicStage-softwaren.
Andet
Symptom
Årsag/løsning
Der kommer ingen bib-lyd,
når Network Walkman
bruges.
BEEP er indstillet til "OFF".
c Indstil "BEEP" til "ON" i menuen (side 31).
Network Walkman bliver
varm.
Afspilleren kan blive varm under brug.
38
Meddelelser
Følg anvisningerne herunder, hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet.
Meddelelse
Beskrivelse
Løsning
ACCESS
(FORBINDELSE)
Der etableres forbindelse til den
indbyggede flash-hukommelse.
AVLS
Lydstyrken overskrider den
nominelle værdi, mens AVLS er
aktiveret.
• Din Network Walkman kan ikke
afspille visse filer på grund af
inkompatible formater.
• Overførslen er blevet afbrudt.
Vent, indtil der er etableret forbindelse.
Denne meddelelse vises, mens der
overføres lydfiler og under initialisering
af den indbyggede flash-hukommelse.
Skru ned for lyden, eller deaktivér AVLS.
CANNOT PLAY
(KAN IKKE
AFSPILLE)
Din Network Walkman er sluttet til
computeren.
ERROR (FEJL)
EXPIRED
(UDLØBET)
Der er registreret en fejl.
• Den begrænsede
afspilningsperiode er udløbet.
• Den aktuelle tid er ikke blevet
indstillet til at afspille musik med
begrænset afspilning.
• Musikken er beskyttet af
begrænsninger, der ikke
understøttes af Network
Walkman.
FILE ERROR
(FILFEJL)
• Filen kan ikke læses.
• Filen er ikke normal.
Alle betjeningsknapper er låst, da
HOLD-kontakten er slået til.
LOW BATT (LAVT Batteriniveauet er lavt.
BATTERINIVEAU)
HOLD (LÅS)
fortsat
39
Andre oplysninger
CONNECT
(TILSLUT)
Hvis filen ikke kan afspilles, kan du slette
den fra den indbyggede flashhukommelse.
Se "Sådan slettes unormale data fra den
indbyggede flash-hukommelse" (side 40),
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Du kan betjene din Network Walkman
ved hjælp af SonicStage- eller MP3 File
Manager-softwaren, men du kan ikke
betjene knapperne på din Network
Walkman.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
• Hvis den aktuelle tid ikke er blevet
indstillet endnu, skal denne indstilles i
menuen (side 27).
• Hvis et stykke musik ikke kan afspilles,
skal du slette det fra den indbyggede
flash-hukommelse.
Se "Sådan slettes unormale data fra den
indbyggede flash-hukommelse" (side
40), hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
• Din Network Walkman understøtter
ikke indhold med antalsbegrænset
afspilning. Se "Bemærkning vedr.
antalsbegrænset afspilning" (side 13),
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Overfør den normale lydfil tilbage til
computeren, og formatér derefter din
Network Walkman. Se "Sådan slettes
unormale data fra den indbyggede flashhukommelse" på side 40, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Slå HOLD-kontakten fra for at bruge
knapperne.
Du skal udskifte batteriet (side 9).
Fejlfinding
Meddelelse
Beskrivelse
Løsning
MEMORY FULL* Hukommelsen er fuld, eller der er
(HUKOMMELSEN 400 grupper.
ER FULD)
Slet sange eller grupper. En gruppe uden
musik behandles som én gruppe. Brug
SonicStage-softwaren til at slette grupper
uden musik.
MG ERROR
(MG-FEJL)
Kopibeskyttelsen har registreret en
fil, der distribueres uden tilladelse.
Overfør den normale lydfil tilbage til
computeren, og formatér derefter din
Network Walkman. Se "Sådan slettes
unormale data fra den indbyggede flashhukommelse" på side 40, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
NO DATA
(INGEN LYD)
Der er ingen lydfiler i den
indbyggede flash-hukommelse.
Hvis der ingen lydfiler er i den
indbyggede flash-hukommelse, kan du
bruge SonicStage-softwaren til at overføre
lydfiler med.
* Denne meddelelse vises for hver flash-hukommelse. (Kun NW-E99)
Sådan slettes unormale data fra den indbyggede flash-hukommelse
Hvis "CANNOT PLAY" (KAN IKKE AFSPILLE), "EXPIRED" (UDLØBET), "FILE ERROR"
(FILFEJL), eller "MG ERROR" (MG-FEJL) vises, er der et problem med alle eller en del af de
data, der er gemt i den indbyggede flash-hukommelse.
Følg procedurerne herunder for at slette de data, du ikke kan afspille.
1 Slut Network Walkman til computeren, og start SonicStage-softwaren.
2 Hvis du allerede har angivet de data, der er problemer med (som f.eks. udløbet musik), skal
du slette disse data i vinduet Bærbar afspiller i SonicStage-softwaren.
3 Hvis problemet fortsat opstår, skal du føre alle de data, der ikke giver problemer, tilbage til
computeren ved hjælp af SonicStage-softwaren, mens din Network Walkman er tilsluttet til
computeren.
4 Afbryd Network Walkman fra computeren, og formatér derefter den indbyggede flashhukommelse med FORMAT-menuen (side 34).
40
Specifikationer
Maks. optagetid (ca.)
Signal til støj-forhold (S/N)
80 dB eller mere (ekskl. ATRAC3 66 kbps)
Dynamisk område
85 dB eller mere (ekskl. ATRAC3 66 kbps)
NW-E95
ATRAC3*
8 t. 20 min. (132 kbps)
10 t. 30 min. (105 kbps)
16 t. 50 min. (66 kbps)
ATRAC3plus*
4 t. 00 min. (256 kbps)
17 t. 10 min. (64 kbps)
23 t. 20 min. (48 kbps)
Driftstemperatur
5˚C til 35˚C
Strømkilde
Alkalinebatteri, størrelse AAA (LR03)
MP3
4 t. 00 min. (256 kbps)
8 t. 00 min. (128 kbps)
Batteriets levetid (ved
kontinuerlig afspilning)
NW-E99
ATRAC3plus*
8 t. 00 min. (256 kbps)
34 t. 20 min. (64 kbps)
46 t. 40 min. (48 kbps)
MP3
8 t. 00 min. (256 kbps)
16 t. 00 min. (128 kbps)
* Værdierne for ATRAC3, ATRAC3plus gælder,
hvis MP3 File Manager-softwaren er blevet
slettet fra den indbyggede flash-hukommelse.
Samplingsfrekvens
ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz
Lydkomprimeringsteknologi
Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): kompatibel med 8
til 320 kbps variabel bit-hastighed
Frekvensrespons
Andre oplysninger
ATRAC3*
16 t. 40 min. (132 kbps)
21 t. 00 min. (105 kbps)
33 t. 40 min. (66 kbps)
ATRAC3-format: Ca. 70 timer
(Afspilning ved 105 kbps)
ATRAC3plus-format: Ca. 60 timer
(Afspilning ved 48 kbps)
MP3-format: Ca. 50 timer
(Afspilning ved 128 kbps)
Mål
56 × 37,3 × 15 mm
(b/h/d, fremspringende dele ikke inkluderet)
Vægt
ca. 40 g (batteri ikke inkluderet)
Medfølgende tilbehør
Hovedtelefoner (1)
USB-kabel (1)
Bæretaske (1)
Halsrem (1)
Forlængerledning til hovedtelefon (1)
CD-ROM med SonicStage-software (1)
Betjeningsvejledning (1)
Betjeningsvejledning til SonicStage (1)
CD-ROM med brugervejledning og brugsanvisning
til SonicStage (1)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
20 til 20.000 Hz (enkelt signal-måling)
Udgang
Amerikanske og fremmede patenter licenseret fra
Dolby Laboratories.
Hovedtelefon: Stereo-ministik
41
Ordliste
MagicGate
Teknologi til beskyttelse af ophavsret, der består af godkendelse og krypteringsteknologi.
Godkendelse sikrer, at beskyttet indhold kun overføres mellem kompatible enheder og medier,
og at beskyttet indhold registreres og overføres i et krypteret format for at forhindre uautoriseret
kopiering eller afspilning.
Bemærk
angiver det af Sony udviklede system til beskyttelse af ophavsret. Understøttelse på andre
medier garanteres ikke.
OpenMG
Teknologi til beskyttelse af ophavsret, der på sikker vis administrerer musikindhold fra EMDtjeneste/lyd-cd’en på en bærbar computer. Programsoftware, der er installeret på computeren,
krypterer det digitale musikindhold, når der optages på harddisken. Det giver dig mulighed for at
nyde musikindholdet på computeren, men forhindrer uautoriseret distribuering af dette indhold
via et netværk (eller andre steder). Denne pc-beskyttelse mod ophavsret, der er i
overensstemmelse med "MagicGate", gør det muligt at overføre det digitale musikindhold fra en
pc’s harddisk til en kompatibel enhed.
ATRAC3
ATRAC3, som står for Adaptive Transform Acoustic Coding3, er lydkomprimeringsteknologi,
der tilfredsstiller kravet til høj lydkvalitet og høje komprimeringshastigheder.
ATRAC3 komprimeringshastigheden er ca. 10 gange større end den, der er i lyd-cd’en, hvilket
resulterer i en øget datakapacitet for medierne.
ATRAC3plus
ATRAC3plus, som står for Adaptive Transform Acoustic Coding3plus, er
lydkomprimeringsteknologi, der komprimerer data mere end ATRAC3. ATRAC3plus er ny
lydkomprimeringsteknologi, der giver mulighed for samme eller bedre lydkvalitet sammenlignet
med ATRAC3.
Bithastighed
Angiver datamængden pr. sekund. Hastigheden angives i bps (bit pr. sekund).
64 kbps betyder 64.000 bits af information pr. sekund. Hvis bithastigheden er større, betyder det,
at en større mængde information anvendes til afspilning af musik. Sammenlignet med musik i
samme format (dvs. ATRAC3plus) giver 64 kbps data bedre lydkvalitet end 48 kbps data.
Imidlertid har lydfiler i formater som f.eks. MP3 forskellige kodningsmetoder, og derfor kan
lydkvaliteten ikke bestemmes blot ved sammenligning af bithastighed.
42
MP3
MP3, som står for MPEG-1 Audio Layer-3, er en formatstandard for komprimering af
musikfiler. Det er blevet kodificeret af Motion Picture Experts Group, en arbejdsgruppe under
ISO (International Organization for Standardization).
Den komprimerer lyd-cd-data til ca. en tiendedele af oprindelig størrelse. Da MP3indkodningsalgoritmen er blevet offentlig tilgængelig, er der en række indkodere og afkodere,
der er kompatible med denne standard.
Andre oplysninger
43
Liste over menuer
Tryk på MENU-knappen for at skifte til menu-tilstand, og brug Shuttle-knappen
(drej: vælg/tryk: bekræft) til at ændre indstillingerne på Network Walkman
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du vælger en
menu med symbolet ">", får du vist flere indstillinger, når du trykker på Nx-knappen for at
bekræfte.
Display
(menutilstand)
Formål
Display
(menutilstand)
Formål
REPEAT
MODE >
Du kan vælge den
ønskede
gentagelsestilstand.
(side 17)
Du kan vælge den
ønskede visning.
(side 22)
Du kan forudindstille
det ønskede
lydstyrkeniveau.
(side 29)
Du kan forudindstille
den ønskede
lydkvalitet. (side 23)
Du kan indstille til
"ON" eller "OFF".
(side 28)
FORMAT >
(FORMATER,
formatering af
hukommelse)
Du kan formatere den
indbyggede flashhukommelse. (side
34)
REGROUP >
(OMGRUPPER,
omgruppering af data)
(Kun NW-E95)
Du kan gendanne
gruppefunktionen.
(side 33)
[RETURN]
Du kan skifte til
normal ved at vælge
[RETURN], og
trykke på Nxknappen.
DISPLAY >
(visningstilstand)
VOL:
(forudindstilling af
lydstyrke)
SOUND >
(forudindstillet digital
lyd)
AVLS:
(automatisk
begrænsning af
lydstyrke)
BEEP:
(indstilling af
betjeningslyde)
LIGHT:
(indstilling af
baggrundsbelysning
for LCD-display)
DATE-TIME
indstilling af aktuel tid
og dato)
PC CLK:
synkronisering af
tidsindstillinger efter
computerens
indbyggede ur)
44
Du kan indstille til
"ON" eller "OFF".
(side 31)
"OFF": Altid slået fra
"ON": Lyser i tre
sekunder efter hver
handling (side 32)
Du kan indstille eller
få vist det aktuelle
klokkeslæt og den
aktuelle dato.
(side 27)
Du kan synkronisere
tidsindstillinger på
Network Walkman
efter computerens
indbyggede ur. (side
26)
B Betjening af MP3 File
Manager-software
Muligheder med
MP3 File Manager
Du kan let overføre MP3-lydfiler til din
Network Walkman i det samme format
(MP3) ved at bruge MP3 File Managersoftwaren, i modsætning til SonicStagesoftwaren, der konverterer MP3-lydfiler til
ATRAC3plus-format.
MP3 File Manager-softwaren er fra
fabrikken præinstalleret i Network
Walkman, hvorfor installation ikke er
nødvendig.
• OS: Windows XP Media Center Edition
2005
Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition
• CPU: Pentium II 400 MHz eller hurtigere
• RAM: 64 MB eller mere
• HDD: 5 MB eller mere
• Skærm: 16-bit farve eller højere, 800 ×
600 dots eller bedre
• USB-port (understøtter USB (tidligere
USB1.1))
Understøttet sprog
Muligheden for at få vist sprogene i MP3
File Manager afhænger af det installerede
operativsystem på din pc. Du opnår et bedre
resultat, hvis du sørger for, at det installerede
operativsystem er kompatibelt med det
sprog, du ønsker at få vist.
– Vi kan ikke garantere, at alle sprog kan
vises korrekt i MP3 File Manager.
– Brugeroprettede tegn og visse specialtegn
kan ikke vises.
45
Betjening af MP3 File Manager-software
Du skal imidlertid sørge for at
installere SonicStage-softwaren fra
den medfølgende cd-rom i din
computer, før du bruger MP3 File
Manager-softwaren. Computeren
genkender ikke Network Walkman,
medmindre du installerer
SonicStage-softwaren (på den
medfølgende cd-rom) først. Hvis du
bruger en computer, hvor der ikke er
installeret SonicStage-software, skal du
installere driverfilen til din Network
Walkman fra Sony’s kundeservicewebsted [http://www.supportnwwalkman.com].
Systemkrav
* Kun NW-E99
NW-E99 indeholder to flashhukommelser. Når du slutter din
Network Walkman til en computer,
vises to flytbare diske i Windows
Stifinder. MP3 File Manager-softwaren
er præinstalleret på den første flytbare
disk (flash-hukommelse 1).
Overførsel af MP3lydfiler fra
computeren til
Network Walkman
1
Slut Network Walkman til
computeren.
Sæt det lille stik fra det medfølgende
USB-kabel i USB-stikket på din
Network Walkman og derefter det store
stik i computerens USB-port.
"CONNECT" vises på displayet.
3
4
5
ACCESSlampe
OPE
N
6
til USB-stikket
OPEN
til en
USB-port
Klik på mappen [Esys] for at åbne
den flytbare disk.
Dobbeltklik på
[MP3FileManager.exe] for at starte
den.
Vælg en flash-hukommelse fra
listen med
overførselsdestinationer (side 48).
(Kun NW-E99)
Træk de MP3-lydfiler, der skal
overføres til din Network
Walkman, og slip dem på MP3 File
Manager-skærmbilledet.
Du kan også overføre lydfiler i
MP3-format til din Network
Walkman ved at trække dem til en
mappe.
USB-kabel (medfølger)
2
Klik på [My Computer]-[removable
disk]* ([Denne computer]-[flytbar
disk:]*) på computeren.
* Kun NW-E95
[Network Walkman], hvis det er
Windows XP Media Center Edition
2004/Windows XP Media Center
Edition/Windows XP Professional/
Windows XP Home Edition
Billedet er for NW-E99.
46
Bemærkninger
Hvis MP3 File Managersoftwaren slettes ved et uheld
under formatering osv., kan du
gendanne den fra den
medfølgende cd-rom ved at
følge nedenstående
fremgangsmåde:
1 Slut Network Walkman til computeren
med USB-kablet.
2 Indsæt den medfølgende cd-rom i din
computer.
3 Åbn cd-rom’en, vælg mappen
[MP3FileManager], og åbn den med
Windows Stifinder.
4 Vælg mappen ([English], [French]*1),
og åbn den i Windows Stifinder.
5 Dobbeltklik på installationsfilen
[MP3FileManager_1.x_Update_ENU.exe]*2,
[MP3FileManager_1.x_Update_FRA.exe]*1.
Installationen begynder.
Følg vejledningen i installationsguiden.
*1 Hjælpemenuen vises på fransk.
Betjeningsmenuen vises på engelsk.
*2 "1.x" henviser til MP3 File Manager
softwareversionen.
NW-E95: Version 1.1
NW-E99: Version 1.2
(Du kan også indlæse MP3 File Managersoftwaren fra Sony’s kundeservicewebsted [http://www.supportnwwalkman.com].)
47
Betjening af MP3 File Manager-software
• Tag ikke USB-kablet ud af stikket, eller flyt din
Network Walkman, når MP3 File Managersoftwaren kører. Hvis du gør det, er der ingen
garanti for, at den kan betjenes.
• ACCESS-lampen blinker, mens din Network
Walkman har adgang til computeren.
• Tag ikke USB-kablet ud af stikket eller flyt din
Network Walkman, når ACCESS-lampen
blinker. Dataene, der overføres, kan blive ødelagt.
• Sæt ikke computeren i dvaletilstand eller på
standby, mens MP3 File Manager-softwaren
kører.
• Installér Service Pack 3 eller nyere, når du bruger
Windows 2000.
• Med Network Walkman har visning af ID3 Taginformation højere prioritet. (ID3 Tag er det
format, der føjer information om musiktitler eller
solister mm. til en MP3-fil. Network Walkman
understøtter version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4).
• Der er ingen garanti for, at brug af din Network
Walkman med en USB-hub eller et USBforlængerkabel virker. Forbind altid din Network
Walkman direkte til computeren ved at bruge
USB-kablet.
• Nogle USB-enheder, der forbindes til
computeren, kan have indvirkning på betjeningen
af din Network Walkman.
• Betjeningsknapperne på din Network Walkman
er alle deaktiverede, når den er forbundet til
computeren.
• Du kan få vist de data, der er gemt i den
indbyggede flash-hukommelse, med Windows
Stifinder, når din Network Walkman er forbundet
til computeren.
• MP3-lydfiler sammen med MP3 File Managersoftwaren er den eneste samplingsfrekvens på
44,1 kHz, bit-hastighed 8-320 kbps.
Visning af MP3 File Manager
7
1
2
6
5
3
4
Billedet er for NW-E99.
1 Albumliste
Dobbeltklik på denne for at få vist den
liste over spor, der findes. Dobbeltklik
igen for at skjule listen over spor.
6 Den valgte linje bliver blå
Du kan vælge flere albummer eller spor
samtidigt med CTRL-tasten eller Shifttasten.
2 Liste over spor
7 Liste med overførselsdestinationer (Kun
NW-E99)
Du kan vælge én flash-hukommelse i
denne liste.
3
Klik på denne knap for at slette valgte
albummer eller spor.
Bemærk
4
Klik på denne knap for at slette alle
albummer eller spor.
5
Klik på denne knap for at afslutte MP3
File Manager.
48
De lydfiler, der overføres til den indbyggede flashhukommelse ved hjælp af SonicStage-softwaren,
vises ikke på MP3 File Manager-skærmbilledet. De
lydfiler, der overføres til den indbyggede flashhukommelse ved hjælp af MP3 File Mangersoftwaren vises heller ikke på SonicStagesoftwareskærmbilledet.
Sletning af lydfil
Bestilling af lydfil
Du kan slette en sang, der er lagret i den
indbyggede flash-hukommelse med spor
eller album ved at bruge MP3 File Manager.
Du kan flytte en sang, der er lagret i den
indbyggede flash-hukommelse med spor
eller album, ved at bruge MP3 File Manager.
1
2
3
4
Billedet er for NW-E99.
1
Åbn MP3 File Manager.
Vælg en flash-hukommelse fra
listen med
overførselsdestinationer. (Kun
NW-E99)
Vælg den titel, der skal slettes.
Tryk på knappen
skærmbilledet.
på
2
Åbn MP3 File Manager.
Vælg en flash-hukommelse fra
listen med
overførselsdestinationer. (Kun
NW-E99)
3
Vælg den titel, der skal flyttes.
4
Flyt den ved at trække og slippe.
z Tip
Du kan vælge flere albummer samtidigt eller spor
samtidigt med CTRL-tasten eller Shift-tasten.
Albummer og spor kan imidlertid ikke vælges
samtidigt.
49
Betjening af MP3 File Manager-software
Billedet er for NW-E99.
Indeks
A
F
ACCESS-lampe
12, 46
Afspilning
14
Antal gentagelser
21
ATRAC3
42
ATRAC3plus
42
AVLS (begrænsning af lydstyrken)
11, 28
B
Baggrundsbelysning
32
Batteri
9
BEEP (bip-lyd)
31
Begrænsning af lydstyrken (AVLS)
28
Bithastighed
42
C
Cd (lyd-cd’er)
Cd-rom
Computer
6
8, 12
6, 12, 45
27
11, 18, 39
E
Ekstraudstyr
EMD-tjenste
50
8
6, 13
36
34
G
Gentag A-B
19
Gentag i vilkårlig rækkefølge
17
Gentag spor
18
Gentag sætning
20
Gentag
17
Gruppe
15, 23
H
HOLD-funktion (Låsning af knapperne)
25
Hovedtelefoner
8, 14, 35
Hurtig fremspoling
16
Hurtig tilbagespoling
16
I
Ikon for batteriniveau
Indlæs
D
DATE-TIME
Display
Fejlfinding
Formatering
9
6
L
R
LIGHT
32
Liste over menuer
44
Lyd, forudindstillet (forudindstillet
digitallyd)
23
Lyd-cd’er
6
Lydstyrke
28
Lytte
14
Låsning af knapperne (HOLD-funktion)
25
M
RETURN
44
S
Serienummer
8
SonicStage
12
Spring til begyndelsen af et spor
16
Stifinder (Windows Stifinder)
13, 25, 47
T
MENU-knap
16-22, 24, 26-34
MP3
6, 12, 43, 45
MP3 File Manager-software
45
Tidsindstilling
Titel
26, 27
22
U
N
Normalindstille
36
26, 27
8, 12, 46
V
O
Omgruppering (Kun NW-E95)
33
OpenMG
42
Overførsel
6, 12, 46
P
PC CLK
Ur
USB-kabel
Visning
22
W
WAV-format
Windows Stifinder
6
13, 25, 47
26
51
Download PDF

advertising