Sony | NWZ-S615F | Sony NWZ-S615F Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Menu
Indeks
Brugervejledning
NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F
©2007 Sony Corporation
3-219-718-33 (1)
Brug af knapperne i Brugervejledningen
Klik på knapperne, der befinder sig i det øverste højre hjørne i denne
vejledning for at gå til "Indholdsfortegnelse", "Oversigt over menuen Home"
eller "Indeks".
Springer til indholdsfortegnelsen
Find det, du søger, på en oversigt over emner i vejledningen.
Springer til oversigten over menuen Home
Find det, du søger, på en oversigt over indstillingsmuligheder i afspillerens menu.
Springer til indekset
Find, hvad du søger, på en oversigt over søgeord, der er nævnt i vejledningen.
Fortsættes 
Indeks
Gennemgang af Brugervejledningen
Menu
De følgende vejledninger følger med afspilleren. Efter installation af softwaren
fra den medfølgende cd-rom kan du også se i hjælpen i hvert program.
 Quick Start Guide forklarer opsætningen og den grundlæggende betjening,
så du kan importere sange, videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F) og
fotos til en computer, overføre dem til afspilleren og afspille dem.
 Sikkerhedsforanstaltninger forklarer vigtige bemærkninger for at forhindre
ulykker.
 Fejlfinding forklarer symptomer, årsager og løsninger, når der er problemer
med afspilleren.
 Denne brugervejledning forklarer standardfunktioner og avancerede
funktioner, så du kan få fuld gavn af afspilleren og fejlfinde problemer.
Indholdsfortegnelse
Om vejledningerne
Enkel side
Siderne vises én ad gangen.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
side.
Fortløbende
Siderne vises i en fortløbende
rulning.
Når du anvender rullefunktionen,
ruller de forrige eller næste sider
kontinuerligt op eller ned.
Fortløbende - modstående
To sider vises ved siden af hinanden,
og hvert par er en del af en
kontinuerlig rulning. Når du
anvender rullefunktionen, ruller de
forrige eller næste sidepar
kontinuerligt op eller ned.
Modstående
To sider vises ved siden af hinanden.
Når du anvender rullefunktionen,
skifter visningen til forrige eller næste
sidepar.
Indeks
Ændring af sideopsætningen
Med knapperne nederst på skærmen i Adobe Reader kan du vælge, hvordan
siderne skal vises.
Menu
Du kan gå til den angivne side ved at klikke på et sidenummer i indholdsfortegnelsen, i
oversigten over menuen Home eller i indekset.
Du
kan gå til den angivne side ved at klikke på en sidereference (f.eks.  side 4) på hver

side.
Hvis du vil søge efter en referenceside efter søgeord, skal du klikke på menuen "Rediger",
vælge funktionen "Søg" i Adobe Reader for at få vist navigationsrammen, skrive
søgeordet i tekstfeltet til søgning og klikke på "Søg".
Når
du går til en anden side, kan du gå til den forrige eller næste side ved at klikke på

knappen
eller
nederst på skærmbilledet i Adobe Reader.
Betjeningen kan være forskellig afhængigt at din version af Adobe Reader.
Indholdsfortegnelse
 Tip
Brug af 5-vejsknappen og skærmen.............12
Visning af skærmen "Now Playing"..............17
Brug af knappen OPTION................... 18
Søgning efter sange (Music Library)......... 19
Søgning efter sange efter sangnavn..............19
Søgning efter sange efter album....................20
Søgning efter sange efter kunstner...............21
Søgning efter sange efter genre.....................22
Søgning efter sange efter udgivelsesår..........23
Søgning efter sange efter mappe...................24
Søgning efter sange efter
begyndelsesbogstav............................ 25
Afspilning af en afspilningsliste.......... 26
Søgning efter sange på basis af den sang,
der i øjeblikket afspilles..................... 27
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
(Intelligent Shuffle).................................. 28
Afspilning af sange, der er udgivet det samme
år, i vilkårlig rækkefølge
(Time Machine Shuffle). .....................................28
Afspilning af alle sangene i vilkårlig
rækkefølge.....................................................30
Visning af skærmen Now Playing, hver
gang sangene skifter
(New Song Pop Up).................................. 31
Visning af
musikindstillingsmenuen.................. 32
Indstilling af musikken
Ændring af afspilningstilstanden
(Play Mode). .......................................... 33
Indstilling af
afspilningsrækkefølgen...................... 35
Indstilling af formatet til visning af
album................................................. 36
Indstilling af lydkvaliteten
(Equalizer). ........................................... 38
Ændring af lydkvaliteten................................38
Tilpasning af lydkvaliteten.............................40
Afspilning af videoer
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Afspilning af en video.......................... 47
Indstilling af retningen for visning af
video.................................................. 49
Indstilling af visningen for
videoskærmen.................................... 51
Indstilling af zoom-funktionen........... 52
Afspilning af videoer kontinuerligt..... 54
Indstilling af formatet til visning af
videoliste............................................ 55
Kun afspilning af videolyd................... 56
Visning af videoindstillingsmenuen.... 57
Afspilning af fotos
Visning af et foto.................................. 58
Indstilling af fotoretningen................. 60
Indstilling af visningen for
fotoskærmen...................................... 62
Afspilning af et diasshow..................... 63
Indstilling af afspilningstilstand for
diasshowet.......................................... 64
Indstilling af intervallet for et
diasshow............................................. 65
Indstilling af formatet til visning af
fotoliste.............................................. 66
Visning af fotoindstillingsmenuen...... 67
Fortsættes 
Indeks
Afspilning af musik
Gøre lyden mere livlig
(VPT(Surround)).................................... 41
Lytning med klar stereolyd
(Clear Stereo)......................................... 43
Lydkorrektion i det høje område
(DSEE(Sound Enhancer)).......................... 44
Justering af lydstyrken
(Dynamic Normalizer). ............................ 46
Menu
Medfølgende tilbehør............................ 8
Dele og kontroller.................................. 9
Afspillerens kontroller og
skærmbilleder.................................... 11
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Lytte til FM-radio................................. 68
Forudindstilling af radiostationer
manuelt.............................................. 71
Indstilling af modtagelsen
(Scan Sensitivity)..................................... 73
Ændring til mono/stereo
(Mono/Auto).......................................... 74
Visning af indstillingsmenuen
FM-tuner............................................ 75
Settings
Begrænsning af lydstyrken
(AVLS (Volume Limit))............................. 76
Deaktivering af biplyden..................... 77
Indstilling af et pauseskærmbillede..... 78
Tidsindstilling af et
pauseskærmbillede............................ 79
Justering af lysstyrken på skærmen
(Brightness)........................................... 80
Indstilling af aktuelt klokkeslæt
(Set Date-Time)...................................... 81
Indstilling af datoformat..................... 83
Indstilling af klokkeslætformatet........ 84
Visning af informationer om afspilleren
(Unit Information). ................................. 85
Nulstilling til fabriksindstillinger
(Reset all Settings)................................... 87
Formatering af hukommelsen
(Format). .............................................. 88
Valg af skærmsprog.............................. 90
Hvad er lydformat?.........................................98
Hvad er videoformat?.....................................99
Hvad er fotoformat?........................................99
Lagring af data................................... 100
Opgradering af afspillerens
firmware........................................... 101
Fejlfinding
Fejlfinding ......................................... 102
Meddelelser........................................ 114
Andre oplysninger
Foranstaltninger................................ 118
Copyright........................................... 124
Specifikationer................................... 126
Indeks................................................. 131
Bemærk
Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det land/område, hvor du har
købt afspilleren.
Indeks
Sletning af forudindstillede
radiostationer................................................72
Genopladning af afspilleren................ 92
Maksimering af batteriets levetid........ 93
Om dataoverførsel............................... 95
Hvad er format og bithastighed?......... 98
Menu
1Skifte til FM-radioen...................................68
2Forudindstilling af radiostationer
automatisk (Auto Preset).................................69
3Valg af radiostationer...................................70
Nyttige oplysninger
Indholdsfortegnelse
Lytte til FM-radio
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
Du kan få vist menuen Home ved at trykke på og holde knappen BACK/
HOME på afspilleren nede. Menuen Home er udgangspunktet for hver
funktion, f.eks. afspilning af sange, videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F) og
fotos, søgning efter sange, lytning til FM radio (kun NWZ-S615F/S616F/
S618F) og ændring af indstillinger.
Indholdsfortegnelse
Oversigt over menuen Home
Menuen Home*
Indeks
NWZ-S515/S516
NWZ-S615F/S616F/S618F
* Ikonerne på skærmen er forskellige afhængigt af den model, du bruger.
Intelligent Shuffle
Music Library
Time Machine Shuffle................. 28
Shuffle All...................................... 30
All Songs........................................ 19
Album............................................ 20
Artist.............................................. 21
Genre............................................. 22
Release Year.................................. 23
Folder............................................. 24
Initial Search
Artist.............................................. 25
Album............................................ 25
Song............................................... 25
FM Radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)......... 68
Clock Display (kun NWZ-S515/S516)............ 82
Photo Library.......................... 58
Video Library (kun NWZ-S615F/S616F/S618F).... 47
Play Mode (kun NWZ-S515/S516)............... 33
Fortsættes 
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Scan Sensitivity........................ 73
Mono/Auto.............................. 74
Common Settings
Unit Information..................... 85
AVLS (Volume Limit)............. 76
Beep Settings............................ 77
Screensaver.............................. 78
Brightness................................. 80
Set Date-Time.......................... 81
Date Display Format............... 83
Time Display Format.............. 84
Reset all Settings...................... 87
Format...................................... 88
Language Settings........................ 90
Indeks
Zoom Settings.......................... 52
Video Orientation................... 49
Display...................................... 51
Continuous Playback.............. 54
Video List Format................... 55
On-Hold Display..................... 56
Photo Settings
Photo Orientation................... 60
Display...................................... 62
Slide Show Repeat................... 64
Slide Show Interval................. 65
Photo List Format................... 66
FM Radio Settings
Now Playing............................ 17
Menu
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Playlists.................................... 26
Indholdsfortegnelse
Settings
Music Settings
Play Mode................................ 33
Playback Range........................ 35
Equalizer................................... 38
VPT(Surround)....................... 41
DSEE(Sound Enhance).......... 44
Clear Stereo.............................. 43
Dynamic Normalizer.............. 46
Album Display Format........... 36
New Song Pop Up................... 31
Video Settings
Kontrollér tilbehøret i pakken.
 USB-kabel*1 (1)
 Cd-rom*2 *3 (1)
 MP3 Conversion Tool
 Windows Media Player 11
 Brugervejledning (PDF-fil)
 Quick Start Guide (1)
*1 Brug ikke andre USB-kabler end det medfølgende USB-kabel eller de valgfri
dedikerede kabler.
*2 Forsøg ikke at afspille denne cd-rom i en cd-afspiller.
*3 Afhængigt af det land/område hvor du har købt afspilleren, vises den
medfølgende software forskelligt.
Om serienummeret
Afspillerens serienummer er nødvendigt til kunderegistrering.
Nummeret findes bag på afspilleren.
Indeks
 Tilslutning (1)
Bruges ved tilslutning af afspilleren til holderen (ekstraudstyr) osv.
Menu
 Hovedtelefoner (1)
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør
Forside
Indholdsfortegnelse
Dele og kontroller
Bagside
Menu
Indeks
Knappen BACK/HOME*1
Tryk for at gå et niveau op i listen på
skærmen eller for at vende tilbage til
den forrige menu.
Tryk på knappen BACK/HOME, og
hold den nede for at få vist menuen
Home ( side 11).
5-vejsknappen*2
Starter afspilningen og muliggør
navigation i afspillerens menuer på
skærmen ( side 12).
Knappen RESET
Nulstiller afspilleren, når du trykker
på knappen RESET med en lille stift
el.lign. ( side 102).
WM‑PORT-stik
Brug dette stik til at tilslutte det
medfølgende USB-kabel, eller ydre
enheder (ekstraudstyr) f.eks.
understøttet tilbehør til WM‑PORT.
Fortsættes 
10
Display
Displayet kan variere, afhængigt at
funktionerne ( side 11).
Knappen VOL +*2/–
Til regulering af lydstyrken.
Bemærk
Afspilleren bruger batteriet meget
langsomt, selv når den er i standbytilstanden. Derfor slukkes afspilleren
muligvis helt i en kortere periode,
afhængigt af den resterende strøm i
batteriet.
på
*1Funktioner, der er mærket med
afspilleren, aktiveres, hvis du trykker på
de tilsvarende knapper og holder dem
nede.
2
Der
findes berøringsfølsomme punkter.
*
Brug dem som hjælp til betjening af
knappen.
Indeks
Skydeknappen HOLD
Du kan forhindre, at afspilleren går i
gang, ved at bruge skydeknappen
HOLD, når du bærer den. Når du
lader skydeknappen HOLD glide i
pilens retning, deaktiveres alle
betjeningsknapper. Hvis du lader
skydeknappen HOLD glide til den
modsatte stilling, frigøres funktionen
HOLD.
Menu
Hul til strop
Anvendes til montering af en strop
(sælges separat).
Knappen OPTION/PWR OFF*1
Viser menuen Option ( side 18).
Hvis du trykker på knappen
OPTION/PWR OFF og holder den
nede, slukker skærmen og afspilleren
går i standby-tilstanden. Hvis du
trykker på en vilkårlig knap, mens
afspilleren er i standby-tilstanden,
vises skærmen "Now Playing", osv.,
og afspilleren er klar til brug. Hertil
kommer, at hvis du forlader
afspilleren i standby-tilstanden i ca.
en dag, slukkes afspilleren
automatisk helt. Hvis du trykker på
en vilkårlig knap, når afspilleren er
slukket, vises startskærmen først, og
derefter vises skærmen "Now
Playing".
Indholdsfortegnelse
 Stik til hovedtelefon
For tilslutning af hovedtelefoner. Sæt
stikket i, indtil det klikker på plads.
Hvis hovedtelefonerne ikke tilsluttes
korrekt, er lyden fra hovedtelefonerne
måske ikke rigtig.
11
Indeks
Menuen Home
Menu
Brug 5-vejsknappen og knappen BACK/HOME til at navigere gennem
skærmbillederne, afspille sange, videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F), fotos
og FM radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F) og skifte afspillerens indstillinger.
Menuen Home vises, når du trykker på knappen BACK/HOME og holder den nede.
Nedenstående diagram viser, hvordan skærmen ændres, når du trykker på de
forskellige betjeningsknapper. F.eks. skifter afspillerens skærmbillede som vist
nedenfor. når du vælger "Music Library"– "Album" i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Afspillerens kontroller og skærmbilleder
Vælg
(Music Library), og tryk
derefter på knappen knappen 
Music Library
Tryk på knappen
BACK/HOME.
Vælg "Album", og tryk derefter
på knappen .
Tryk på knappen BACK/
HOME, og hold den nede.
Albumliste
Tryk på knappen
BACK/HOME.
Vælg det ønskede album, og tryk
derefter på knappen .
Tryk på knappen BACK/
HOME, og hold den nede.
Sangliste
Tryk på knappen
BACK/HOME.
Tryk på knappen BACK/
HOME, og hold den nede.
Vælg den ønskede sang, og tryk
på knappen . Afspilningen
begynder.
Skærmen Now Playing
Tryk på knappen
BACK/HOME.
Tryk på knappen BACK/
HOME, og hold den nede.
Fortsættes 
12
5-vejsknappen udfører forskellige funktioner på
oversigtsskærmene, på miniatureskærmene og
på skærmen "Now Playing".
 (afspil/pause/
bekræft)-knap*
Knapperne /
Brug af 5-vejsknappen på oversigtsskærmen
Menu
* Der findes berøringsfølsomme punkter. Brug dem
som hjælp til betjening af knappen.
Knapperne /
Indeks
Musik
Indeks
Initialerne for sang, album, navne osv. i oversigtssektionen vises.
Oversigt
Knapper
Beskrivelse

Bekræfter emnet på listen.
Tryk og hold den nede for at afspille alle sangene i det valgte emne.
Flytter markøren op eller ned.
Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned.
Ændrer skærme, eller, når en indeksskærm vises, flytter markøren
til venstre eller højre for at vise en oversigt over emner.
Vis det forrige eller det næste skærmbillede i oversigten, når
indekset ikke vises.
/
/
Video (Kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Oversigt
Knapper
Beskrivelse

Bekræfter emnet i listen.
/
Flytter markøren op eller ned.
Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned.
Viser det forrige eller næste skærmbillede i oversigten.
/
Indholdsfortegnelse
Brug af 5-vejsknappen og skærmen
Fortsættes 
13
Indholdsfortegnelse
Foto
Oversigt
Menu
Beskrivelse

Bekræfter emnet på listen.
Tryk og hold den nede for at afspille alle sangene i det valgte emne.
Flytter markøren op eller ned.
Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned.
Viser det forrige eller næste skærmbillede i oversigten.
/
/
Brug af 5-vejsknappen på skærmen med miniaturer*
Miniatureskærm
Miniaturer
Knapper
Beskrivelse

Viser sanglisten for det valgte emne under håndtering af musik,
eller viser det valgte emne under håndtering af fotos. Starter
afspilning af det valgte emne under håndtering af video (kun
NWZ-S615F/S616F/S618F).
Flytter markøren op eller ned.
Tryk og hold for hurtigere at rulle op eller ned.
Flyt markøren til venstre eller højre.
Tryk og hold for at flytte markøren hurtigere til venstre eller højre,
og rul derefter op eller ned gennem miniatureskærmbillederne.
/
/
* Miniature henviser til en reduceret billedstørrelse af et stykke af omslaget, en første
scene af en video (kun NWZ-S615F/S616F/S618F) eller et foto. Hvis du vil have vist
miniaturebilleder for albummer, skal du se  side 36. For videofiler (kun NWZ-S615F/
S616F/S618F) se  side 55.
Fortsættes 
Indeks
Knapper
14
Indholdsfortegnelse
Brug af 5-vejsknappen på skærmen "Now Playing"
Musik
Sangnavn
Menu
Indeks
Kunstnernavn
Albumtitel
Genre
Udgivelsesår
Afspilningsstatus
Knapper
Beskrivelse

Starter afspilning af sange. Når afspilningen starter, vises  på
displayet,og hvis du trykker på knappen  igen, vises , og
afspilningen sættes på pause.* Denne pause- og genoptagfunktion
er kun tilgængelig på skærmbilledet "Now Playing".
/
Tryk på knappen / for at få vist markøren og rulle gennem de
viste emner. Når genre, titlen på album eller andre egenskaber
vælges med markøren, skal du trykke på knappen  for at få vist
en oversigt over kunstnere, der svarer til genren for den sang, der i
øjeblikket afspilles, eller sanglisterne i det album, som i øjeblikket
afspilles.
/
Flytter afspilningen til begyndelsen af den aktuelle, forrige eller
næste sang, når du trykker én gang eller gentagne gange. Tryk og
hold den nede for hurtigt at scanne en sang, der afspilles, tilbage
eller frem.
* Hvis der ikke er nogen aktivitet i mere end 30 sekunder, mens en sang holder pause,
slukkes skærmen, og afspilleren går i standby-tilstand.
Fortsættes 
15
Indholdsfortegnelse
Video (Kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
Afspilningsstatus
Knapper
Beskrivelse

Starter afspilning af videoen. Når afspilningen starter, vises  på
displayet, og hvis du trykker på knappen  igen, vises , og
afspilningen sættes på pause.*1 Du kan kun afspille videoer fra
skærmbilledet "Now Playing" på videoen.
/
Tryk på knappen / for at finde begyndelsen af den forrige,
næste eller den video, der i øjeblikket afspilles.*2
/
Tryk på knappen / for at scanne en video under afspilning
hurtigt fremad eller tilbage.
Under afspilning skifter hurtig fremad/tilbage gennem tre niveauer,
når du gentagne gange trykker på knappen / ((×10), (×30),
(×100)). Ved at trykke på den og holde den nede øges hastigheden
1 niveau, og når den slippes, går afspilningen tilbage til normal.
*1Hvis den ikke betjenes i mere end 30 sekunder, mens en video er på pause, slukkes
displayet, og afspilleren går i standby-tilstand.
2
* Hvis "Continuous Playback" indstilles til "On", kan du finde begyndelsen af den forrige
eller næste video fra den video, der i øjeblikket afspilles ( side 48).
Fortsættes 
Indeks
Når du ændrer displayretningen til vandret, ændres funktionerne af knapperne
/// også.
16
Indholdsfortegnelse
Foto
Menu
Afspilningsstatus
Knapper
Beskrivelse

 vises på skærmen, og et diasshow starter. Hvis du trykker på
knappen  igen, vises , og afspilningen holder pause.*
/
Viser det næste eller det forrige foto.
* Når du afspiller sange, mens et diasshow holder pause, bliver skærmen mørk, hvis der
ikke sker nogen betjening i den periode, der er indstillet i "Screensaver Timing" ( side
79). Når sangen afspilles, og et ledsagende diasshow holder pause, og der ikke er nogen
aktivitet i mere end 30 sekunder, slukkes skærmen og afspilleren går i standby-tilstand.
FM (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Knapper
Beskrivelse

Afspiller eller holder pause* i FM radio. Forudindstilles ved at
trykke ned på den valgte frekvens og holde den nede.
/
Vælg frekvenser. Vælger den næste radiostation, der kan modtages,
når du trykker på den og holder den nede.
/
Vælger den forudindstillede station.
* Hvis der ikke er nogen aktivitet i mere end 30 sekunder, mens der er pause i FM, slukkes
skærmen, og afspilleren går i standby-tilstand.
Fortsættes 
Indeks
Når du ændrer displayretningen til vandret, ændres funktionerne af knapperne
/// også.
17
Skærmbilledet "Now Playing" viser oplysninger om det indhold, der i øjeblikket
afspilles.
Menu
Now Playing
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Visning af skærmen "Now Playing"
Indeks
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
(Now Playing), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Detaljerede oplysninger om det indhold, der i øjeblikket afspilles, vises.
 Tip
Du kan få vist skærmbilledet "Now Playing" ved at trykke på knappen OPTION/PWR
OFF for at vælge "Now Playing".
Ved
afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F) eller fotos kan du vælge

"Go to the song playback screen" i indstillingsmenuen for at få vist skærmbilledet til
afspilning af sangen.
18
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Menuen Option vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge emnet, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Skærmen for det valgte indstillingsemne vises, eller den valgte kommando
udføres.
Emnerne for menuen Option kan afvige, afhængigt af den skærm, hvor du
trykkede på knappen OPTION/PWR OFF. For oplysninger, se "Visning af
musikindstillingsmenuen" ( side 32), "Visning af videoindstillingsmenuen
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F)" ( side 57), "Visning af
fotoindstillingsmenuen" ( side 67) eller "Visning af indstillingsmenuen
FM-tuner" (kun NWZ-S615F/S616F/S618F) ( side 75).
 Tip
Når der er flere menuer, kan du få vist andre menuer ved at trykke på knappen /.
Indeks
Knappen OPTION/PWR OFF
5-vejsknap
Menu
Du kan redigere eller ændre hver funktion, når du trykker på knappen
OPTION/PWR OFF. Knappen OPTION/PWR OFF er nyttig, da du straks kan
få vist indstillingsskærmen uden af vælge indstillingsemner fra menuen
(Settings) i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Brug af knappen OPTION
19
Afspilning af musik
Music Library
 Tip
Hvis du vil slette sange fra afspilleren, skal du bruge den software, du brugte til at
overføre sangene, eller Windows Stifinder.
Søgning efter sange efter sangnavn
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigtsskærmen vises.
(Music Library), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "All Songs", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Sange overført med Windows Explorer eller anden egnet software til overførsel
kan afspilles på afspilleren.
Du kan søge efter sange efter titel, album, kunstner og genre osv.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange (Music Library)
20
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter album
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigtsskærmen vises.
(Music Library), og tryk
knappen  for at bekræfte.
Albumlisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten for det valgte album vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan afspille alle sangene på en emneoversigt ved at vælge emnet på oversigten,
trykke på knappen  og holde den nede, i trin .
Du kan ændre standard bogmærkelisten ( side 36).
Du kan vælge, i hvilken rækkefølge sangene skal afspilles ( side 35).
Fortsættes 
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge "Album", og tryk derefter på
Menu
Tryk på knappen /// for at vælge
21
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter kunstner
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigtsskærmen vises.
(Music Library), og tryk
knappen  for at bekræfte.
Kunstnerlisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en kunstner, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Albumlisten for den valgte kunstner vises.
Tryk på knappen /// for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten for det valgte album vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan afspille alle sangene på en emneoversigt ved at vælge emnet på oversigten,
trykke på knappen  og holde den nede, i trin  til .
Du
kan ændre standard bogmærkelisten ( side 36).

Du
kan vælge, i hvilken rækkefølge sangene skal afspilles ( side 35).

Fortsættes 
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge "Artist", og tryk derefter på
Menu
Tryk på knappen /// for at vælge
22
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter genre
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigtsskærmen vises.
(Music Library), og tryk
knappen  for at bekræfte.
Genrelisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en genre, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Kunstnerlisten for den valgte genre vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en kunstner, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Albumlisten for den valgte kunstner vises.
Tryk på knappen /// for at vælge et album, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten for det valgte album vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan afspille alle sangene på en emneoversigt ved at vælge emnet på oversigten,
trykke på knappen  og holde den nede, i trin  til .
Du kan ændre standard bogmærkelisten ( side 36).
Du kan vælge, i hvilken rækkefølge sangene skal afspilles ( side 35).
Fortsættes 
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge "Genre", og tryk derefter på
Menu
Tryk på knappen /// for at vælge
23
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter udgivelsesår
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigtsskærmen vises.
(Music Library), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over udgivelsesår vises.
Tryk på knappen /// for at vælge et år, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Kunstnerlisten for det valgte udgivelsesår vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en kunstner, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Sanglisterne for kunstneren, valgt ud fra udgivelsesåret, vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan afspille alle sangene på en emneoversigt ved at vælge emnet på oversigten,
trykke på knappen  og holde den nede, i trin  til .
Du
kan vælge, i hvilken rækkefølge sangene skal afspilles ( side 35).

Fortsættes 
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge "Release Year", og tryk
Menu
Tryk på knappen /// for at vælge
24
Afspilning af musik
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigtsskærmen vises.
(Music Library), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Folder", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Mappelisten eller sangen vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en mappe eller sang, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Når du vælger en mappe i trin , vises sang- eller mappelisten(erne). Når
du vælger en sang i trin , vises afspilningsskærmbilledet, hvorefter
afspilningen af sangen starter. Gentag om nødvendigt trin , indtil den
ønskede sang vises.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
 Tip
Du kan vælge, i hvilken rækkefølge sangene skal afspilles ( side 35).
Bemærk
Op til 8 mappeniveauer genkendes.
Du kan ikke afspille alle sange i en mappe, selvom du vælger en mappe i listen og
trykker på knappen  i trin .
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge
Menu
Når du overfører data til mappen "MUSIC" ved at trække og slippe i Windows
Stifinder, vises op til 8. niveau i mappen "MUSIC" og kan afspilles. Selvom du
bruger anden overførselssoftware til overførsel af sange, skal du fortsat søge
efter sange efter mappe.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter mappe
25
Afspilning af musik
Du kan søge efter sange efter begyndelsesbogstavet for kunstnernavnet,
albumtitlen eller sangnavnet.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange efter begyndelsesbogstav
Menu
Initial Search
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
(Initial Search), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over kategorier, som du kan søge efter, vises.
"Artist" søger efter kunstnernavnet, "Album" søger efter albumnavnet og
"Song" søger efter sangnavnet.
Tryk på knappen /// for at vælge en kategori, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Der vises en skærm, hvor du kan vælge et tegn.
Tryk på knappen /// for at vælge et begyndelsestegn, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Når søgningen er færdig, vises resultaterne.
Når du vælger "Artist" eller "Album", kan du indsnævre søgeresultaterne
og vælge en bestemt sang.
Når "Artist" eller "Album" vælges, og du trykker på knappen  og holder
den nede, afspilles alle sangene i emnet.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
26
Afspilning af musik
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge (Playlists), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over afspilningslister vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en afspilningsliste, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Sanglisten vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en sang, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Den valgte sang begynder at afspille, og afspilning af sangene fortsætter i
rækkefølge.
Indeks
Playlists
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan afspille lister med sange (afspilningslister). Du kan også oprette
afspilningslister ved hjælp af den medfølgende Windows Media Player 11 eller
anden overførselssoftware til oprettelse af afspilningslister. Imidlertid kan visse
afspilningslister ikke genkendes af afspilleren afhængigt af softwaren. For
detaljer og anvendelsen henvises til softwaren eller producenten af den.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af en afspilningsliste
27
Afspilning af musik
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
(Now Playing), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Now Playing" med de sange, der i øjeblikket afspilles, vises.
Tryk på knappen  for at få vist en markør, og vælg et emne, hvor
du vil søge efter sange, og tryk derefter på knappen  for at
bekræfte.
Følgende oversigter vises, afhængigt af det emne, du valgte.
Artist: Albumlisten med den kunstner, der i øjeblikket afspilles.
Album: Sanglisten for det album, der i øjeblikket afspilles.
Genre: En kunstnerliste i den samme genre, som den kunstner, der i
øjeblikket afspilles.
Release Year: En kunstnerliste fra samme udgivelsesår, som den sang, der
i øjeblikket afspilles.
 Tip
Du kan nu få vist detaljerede oplysninger om sangen, f.eks. afspilningstid, lydformat,
bithastighed* og filnavn på skærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/
PWR OFF for at vælge "Detailed Information" på skærmen "Now Playing".
* Hvis sangen har en variabel bithastighed, vises "VBR" for bithastigheden.
Du kan få vist omslaget på skærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/PWR
OFF for at vælge "Cover Art" på skærmen "Now Playing".
Bemærk
Når der afspilles sange, der er optaget ved hjælp af variabel bithastighed (VBR), vises
en statuslinje med den forløbne afspilningstid, og selve tiden vises. Imidlertid er disse
tidsdata ikke stabile, hvilket kan resultere i, at der vises ukorrekte oplysninger.
Hvis der ingen omslag er blevet registreret, vises et præinstalleret billede på afspilleren.
Visse omslag vises ikke afhængigt af filformatet.
Indeks
Now Playing
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan søge efter andre sange, album og kunstnere efter sangoplysningen for
den sang, der i øjeblikke afspilles.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange på basis af den sang, der i
øjeblikket afspilles
28
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge
(Intelligent Shuffle)
Intelligent
Shuffle
Afspilning af sange, der er udgivet det samme år, i vilkårlig rækkefølge
(Time Machine Shuffle)
Afspilleren vælger vilkårligt et udgivelsesår og afspiller alle de overførte sange i
dette år i vilkårlig rækkefølge.
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
(Intelligent Shuffle), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der anvendes til af vælge en vilkårlig tilstand, vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Time Machine Shuffle", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Der vælges et vilkårligt udgivelsesår, sangene fra dette år afspilles i vilkårlig
rækkefølge, og afspilningen starter.
 Tip
Når du starter "Intelligent Shuffle"-afspilningen, ændres afspilningstilstanden til
"Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" ( side 33). Selvom du annullerer "Intelligent Shuffle",
bevares indstillingen "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" for afspilningstilstanden.
Når
du starter "Time Machine Shuffle"-afspilningen, indstilles afspilningsrækkefølgen til

"Selected Range" ( side 35).
"Intelligent Shuffle"-afspilning annulleres automatisk af enhver af følgende betjeninger:
Start af afspilningen af en sang ved at vælge den fra "Music Library" osv.
Ændring af afspilningstilstanden.
Ændring af afspilningsrækkefølgen.
Indstilling af FM-radioen (kun NWZ-S615F/S616F/S618F).
Afspilning af en video (kun NWZ-S615F/S616F/S618F).
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Afspilleren har 2 forskellige vilkårlige tilstande (også kendt som vilkårlig
afspilning).
29
Afspilning af musik
Indeks
Fortsættes 
Menu
Afspillerens kontroller kan ikke betjenes, mens et år vælges.
En vilkårlig afspilning af alle sangene begynder, hvis ingen af sangene på afspilleren har
et udgivelsesår tilknyttet.
Hvis alle sangene på afspilleren, som har et udgivelsesår tilknyttet, har det samme
udgivelsesår, eller nogle af sangene har det samme udgivelsesår og resten ikke har noget
udgivelsesår tilknyttet, vises animationen, der vises mens udgivelsesåret vælges, ikke, og
afspilningen starter.
Sange uden registreret udgivelsesår, vælges ikke i "Time Machine Shuffle"-afspilningen
og afspilles ikke.
Indholdsfortegnelse
Bemærk
30
Afspilning af musik
Alle de sange, der er lagret i afspilleren, afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af alle sangene i vilkårlig rækkefølge
Tryk på knappen /// for at vælge
Menu
Tryk på knappen /// for at vælge "Shuffle All", og tryk
Indeks
(Intelligent Shuffle), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der anvendes til af vælge en vilkårlig tilstand, vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
Alle sangene vælges vilkårligt, og afspilningen starter.
 Tip
Når du starter "Intelligent Shuffle"-afspilningen, ændres afspilningstilstanden til
"Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" ( side 33). Selvom du annullerer "Intelligent Shuffle",
bevares indstillingen "Shuffle" eller "Shuffle&Repeat" for afspilningstilstanden.
"Intelligent
Shuffle"-afspilning annulleres automatisk af enhver af følgende betjeninger:

Start af afspilning af en sang ved at vælge den i "Music Library" osv.
Ændring af afspilningstilstanden.
Ændring af afspilningsomfang.
Indstilling af FM-radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F).
Afspilning af en video (kun NWZ-S615F/S616F/S618F).
31
Afspilning af musik
Visning af skærmen Now Playing, hver gang
sangene skifter (New Song Pop Up)
Indholdsfortegnelse
Hvis du indstiller pauseskærmbilledet til "Clock" eller "Blank" ( side 78), og
der ikke sker nogen betjening i et stykke tid, skifter skærmbilledet til visning af
uret eller en tom skærm. Men hvis du indstiller "New Song Pop Up" til "On",
tændes skærmen automatisk, hver gang en sang skifter til en anden sang.
Menu
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "New Song Pop Up", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Tryk på knappen /// for at vælge "On", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Skærmen "Now Playing" vises, hver gang en sang skifter til en anden sang.
Hvis du ikke ønsker at få vist skærmen "Now Playing"
Vælg "Off " i trin . I dette tilfælde vises skærmen "Now Playing" ikke, når en
sang skifter til en anden sang.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Bemærk
Denne funktion deaktiveres, når der vises fotos under afspilning af en sang.
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
32
Afspilning af musik
Indstilingsmulighed
Beskrivelse/referenceside
Detailed Information
Viser detaljerede oplysninger om en sang, f.eks.
afspilningstid, lydformat, bithastighed* og
filnavn på.
* Hvis sangen har en variabel bithastighed, vises "VBR" for bithastigheden.
Indstillingsmuligheder vises kun på oversigtsskærmen
Indstilingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Now Playing
Play
Viser skærmen "Now Playing".
Afspiller alle sangene i sanglisten.
Album Display Format
Vælger albumlisteformatet ( side 36).
Indstillingsmuligheder, der kun vises på skærmen "Now Playing"
Indstilingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Play Mode
Indstiller afspilningstilstanden ( side 33).
Playback Range
Indstiller afspilningsomfanget ( side 35).
Equalizer
Cover Art
Tilpasser lydkvaliteten ( side 38).
Tilpasser "VPT(Surround)"-indstillingerne
( side 41).
Viser et omslag.*
Clock Display
Viser den aktuelle tid ( side 81).
VPT(Surround)
* Omslaget vises kun, hvis der er inkluderet oplysninger om omslag. Du kan indstille
omslag ved at bruge den medfølgende Windows Media Player 11 eller anden
overførselssoftware til indstilling af omslag. For detaljer om anvendelsen henvises til
hjælpen i softwaren eller producenten. Omslag kan muligvis ikke vises, afhængigt af
filformatet.
Indeks
Indstillingsmulighederne vises på både oversigtsskærmen og skærmen "Now
Playing"
Menu
Du kan få vist musikindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på en oversigtsskærm (herunder miniatureskærmen), f.eks. en
sangliste eller på musikskærmen "Now Playing". Fra musikindstillingsmenuen
er flere forskellige indstillinger af musik tilgængelig.
De indstillingsmuligheder, der vises i menuen, kan variere, afhængigt af den
skærm, hvor du får vist menuen Option.
Indholdsfortegnelse
Visning af musikindstillingsmenuen
33
Indstilling af musikken
Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, inklusive
vilkårlig afspilning og udvalgt gentagelse af afspilning.
Indholdsfortegnelse
Ændring af afspilningstilstanden (Play Mode)
Menu
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Play Mode", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over afspilningstilstande vises.
Tryk på knappen /// for at vælge en afspilningstilstand (
side 34), og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises igen.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
 Tip
Du kan også vælge afspilningstilstanden fra skærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Play Mode" på indstillingsmenuen.
Når
du bruger NWZ-S515/S516, kan du indstille denne funktion til at vælge
(Play

Mode) i menuen Home.
Fortsættes 
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
34
Indstilling af musikken
Afspilningstilstand/
ikon
Afspilningsom- Beskrivelse
fang
Shuffle/
Selected
Range
Når den aktuelle sang er afspillet, starter afspilning
af sangene i den valgte emneoversigt på skærmen
"Music Library" (albumliste eller kunstnerliste
osv.) i sanglisterækkefølgen.
All Range
Når den aktuelle sang eller den sang, der er valgt
fra en sangliste afspilles, afspilles sangene i "Music
Library" gentagne gange.
Selected
Range
Når den aktuelle sang er afspillet, starter afspilning
af sangene i den valgte emneoversigt på skærmen
"Music Library" (albumliste eller kunstnerliste
osv.) i sanglisterækkefølgen gentagne gange.
All Range
Når den aktuelle sang eller den sang, der er valgt
fra en sangliste afspilles, afspilles sangene i "Music
Library" i vilkårlig rækkefølge.
Selected
Range
Når den aktuelle sang er afspillet, starter afspilning
af sangene i den valgte emneoversigt på skærmen
"Music Library" (albumliste eller kunstnerliste
osv.) i vilkårlig rækkefølge.
Shuffle&Repeat/ All Range
Selected
Range
Repeat 1 Song/
Når den aktuelle sang er afspillet, starter afspilning
af sangene i den valgte emneoversigt på skærmen
"Music Library" (albumliste eller kunstnerliste
osv.) i vilkårlig rækkefølge.
Når den aktuelle sang er afspillet, starter afspilning
af sangene i den valgte emneoversigt på skærmen
"Music Library" (albumliste eller kunstnerliste
osv.) i vilkårlig rækkefølge gentagne gange.
Den aktuelle sang eller den valgte sang fra en
sangliste afspilles gentagne gange.
Bemærk
Når du starter "Intelligent Shuffle"-afspilningen, ændres afspilningstilstanden til
"Shuffle" eller "Shuffle&Repeat".
Når du starter "Time Machine Shuffle"-afspilningen, indstilles afspilningsrækkefølgen til
"Selected Range".
Indeks
Repeat/
Starter afspilning af sangene i "Music Library", når
den aktuelle sang afspilles i sanglisterækkefølgen.
Menu
Normal/No icon All Range
Indholdsfortegnelse
Oversigten over afspilningstilstande
Indholdet af afspilningen er forskellig, afhængigt af indstillingen på
afspilningsomfanget ( side 35).
35
Indstilling af musikken
Du kan indstille sangenes afspilningsrækkefølge.
Menu
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Indstilling af afspilningsrækkefølgen
Indeks
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Playback Range" , og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der bruges til valg af afspilningsrækkefølgen, vises.
Tryk på knappen /// for at vælge afspilningsrækkefølgen, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Afspilleren har to typer af afspilningsrækkefølge.
All Range: Afspiller sangene i "Music Library". Hvis du ønsker at afspille
album i "Music Library" i sanglistens rækkefølge, skal du vælge denne.
vises på displayet, og afspiller kun sangene i
Selected Range:
oversigten, hvorfra afspilningen starter (albumliste, kunstnerliste osv.).
(Standardindstilling)
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
 Tip
Du kan vælge, i hvilken rækkefølge sangene skal afspilles på skærmen "Now Playing".
Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Playback Range" på indstillingsmenuen.
Afspilningsomfanget er forskelligt, afhængigt af den skærm, hvorfra du startede
afspilningen. For oplysninger, se "Oversigten over afspilningstilstande" ( side 34).
36
Indstilling af musikken
Afspilleren indeholder tre typer af albumlisteformat fra "Title Only", "Title &
Cover Art" og "Cover Art Only".
Settings
Omslaget vises kun, hvis der er inkluderet oplysninger om omslag. Du kan indstille
omslag ved at bruge den medfølgende Windows Media Player 11 eller anden
overførselssoftware til indstilling af omslag. For detaljer om anvendelsen henvises til
hjælpen i softwaren eller producenten.
Visse omslag vises ikke afhængigt af filformatet.
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Album Display Format", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over formater til visning af album vises.
Tryk på knappen /// for at vælge skærmformatet, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Afspilleren tilbyder 3 typer formater.
Title Only
Title & Cover Art (standardindstilling) Cover Art Only
Fortsættes 
Indeks
Bemærk
Menu
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Indstilling af formatet til visning af album
37
Indstilling af musikken
 Tip
Indholdsfortegnelse
Du kan også vælge formatet til visning af album på albumlisteskærmen. Tryk på
knappen OPTION/PWR OFF på albumlisteskærmen, og vælg "Album Display Format"
fra menuen Option.
Menu
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
38
Indstilling af musikken
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydkvaliteten (Equalizer)
Du kan indstille lydkvaliteten svarende til musikgenren osv.
Menu
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indeks
Ændring af lydkvaliteten
Du kan tilpasse afspillerens lydkvalitet.
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Equalizer", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over equalizer-indstillinger vises.
Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Den valgte lydindstilling anvendes, og listen med "Music Settings" vises
igen.
For oplysninger om hver equalizer-indstilling, se  side 39.
Fortsættes 
39
Indstilling af musikken
Hvis du vil vende tilbage til den normale lydkvalitet
Vælg "None" i trin  , og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Menu
 Tip
Du kan også indstille lydkvaliteten fra skærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Equalizer" på menuen Option.
Hvis dine personlige indstillinger, der er gemt som "Custom 1" og "Custom 2" har en
anden lydstyrke end de andre indstillinger, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken
manuelt for at kompensere.
Indstillingen
"Equalizer" anvendes ikke under afspilning af en video (kun NWZ-S615F/

S616F/S618F), eller når du bruger FM-tuneren (kun NWZ-S615F/S616F/S618F).
Oversigt over equalizer-indstillinger
Lydindstillingerne vises på skærmen som bogstaver i parenteser.
Indstilling/ikon
Beskrivelse
None
Indstilling af lydkvaliteten er ikke aktiveret.
(Standardindstilling)
Fremhæver de høje og lave områder for en kraftig lyd.
Fremhæver mellemtoneområdet, ideel til sang.
Fremhæver de høje og lave områder for en levende lyd.
Fremhæver høje og lave områder, så en svag lyd let kan
høres.
Brugertilpassede lydindstillinger, hvor du kan justere
hvert frekvensområde individuelt. Se  side 40 for
detaljer.
Heavy (
)
Pop (
)
Jazz (
)
Unique (
)
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
Fortsættes 
Indeks
Bemærk
40
Indstilling af musikken
Du kan forvælge værdien af CLEAR BASS og 5-bånds Equalizer som "Custom
1" eller "Custom 2".
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Equalizer", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over equalizer-indstillinger vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Edit", der vises under
"Custom 1" eller "Custom 2" for at ændre en værdi, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Indstillingsskærmen vises.
Tryk på knappen / for at vælge en markør til CLEAR BASS eller
indstilling for frekvensområdet, og tryk derefter på knappen /
for at justere indstillingsniveauet.
CLEAR BASS kan indstilles til et af de 4 lydniveauer, og 5 frekvensområder
kan indstilles til en af de 7 lydniveauer.
 Tryk på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over equalizer-indstillinger vises.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Hvis du går tilbage til den forrige menu, før du bekræfter en indstilling,
annulleres indstillingen.
Bemærk
Indstillingen "Custom 1" eller "Custom 2" anvendes ikke under afspilning af en video
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F), eller når du bruger FM-tuneren (kun NWZ-S615F/
S616F/S618F).
Indeks
Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
Menu
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af lydkvaliteten
41
Indstilling af musikken
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "VPT(Surround)", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "VPT(Surround)"-indstillinger vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede
"VPT(Surround)"-indstilling ( side 42), og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
* VPT, som betyder Virtual Phone Technology, er en lydbehandlingsteknologi, der ejes og
er udviklet af Sony.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Hvis du vil vende tilbage til den normale lydkvalitet
Vælg "None" i trin  , og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan vælge mellem "Studio", "Live", "Club", "Arena", "Matrix" eller "Karaoke"
svarende til din sang ved brug af funktionen "VPT*(Surround)".
Indstilling af "Studio", "Live", "Club" eller "Arena", simulerer disse lydfelter i
hovedtelefonerne. Herudover gengiver "Matrix" et fyldigt akustisk lydfelt, og
"Karaoke" stemmerne undertrykkes.
Indholdsfortegnelse
Gøre lyden mere livlig (VPT(Surround))
42
Indstilling af musikken
Du kan også indstille "VPT(Surround)"-indstillingen fra skærmen "Now Playing". Tryk
på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "VPT(Surround)" på menuen Option.
Indholdsfortegnelse
 Tip
Bemærk
Indstilling/ikon
Beskrivelse
None
"VPT(Surround)"-indstillingen aktiveres ikke.
(Standardindstilling)
Frembringer lyden fra et optagestudie.
Frembringer lyden fra en koncertsal.
Frembringer lyden fra en klub.
Frembringer lyden fra en arena.
Gengiver en ekstra lydeffekt og skaber en naturlig og
alligevel fyldig, forbedret lyd.
Skaber en scenelignende lyd ved at undertrykke
stemmer og tilføje en surround-effekt til musikken.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
Karaoke (
)
Indeks
Oversigt over "VPT(Surround)"-indstillinger
Lydindstillingerne vises på skærmen som bogstaver i parenteser.
Lyden kan synes mere livlig i harmonifølgen fra "Studio", "Live" "Club" til
"Arena".
Menu
Indstillingen "VPT(Surround)" anvendes ikke under afspilning af en video (kun NWZS615F/S616F/S618F), eller når du bruger FM-tuneren (kun NWZ-S615F/S616F/S618F).
43
Indstilling af musikken
"Clear Stereo" muliggør individuel digital behandling af højre og venstre lyd.
Menu
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Lytning med klar stereolyd (Clear Stereo)
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Clear Stereo", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
On: Aktiverer funktionen "Clear Stereo", selv når du bruger de
medfølgende hovedtelefoner.
Off: Deaktiverer funktionen "Clear Stereo" og afspiller med normal lyd.
(Standardindstilling)
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Bemærk
Indstillingen "Clear Stereo" anvendes ikke under afspilning af en video (kun NWZS615F/S616F/S618F), eller når du bruger FM-tuneren (kun NWZ-S615F/S616F/S618F).
Funktionen "Clear Stereo" er designet til at opnå maksimal effekt med de medfølgende
hovedtelefoner. Effekten "Clear Stereo" kan ikke opnås med andre hovedtelefoner. Indstil
"Clear Stereo" til "Off ", når du bruger andre hovedtelefoner.
44
Indstilling af musikken
Indholdsfortegnelse
Lydkorrektion i det høje område
(DSEE(Sound Enhancer))
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "DSEE(Sound Enhance)", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
On: Funktionen "DSEE(Sound Enhance)*" er aktiveret og afspiller
naturlig forbedret lyd, som er tæt på den originale lyd.
Off: Afspiller med normal lyd. (Standardindstilling)
* DSEE, som betyder Digital Sound Enhancement Engine, er en teknologi, der er udviklet
af Sony, til forbedring af lydkvaliteten af komprimerede lydfiler ved at genskabe lyden i
det høje område, der er fjernet af komprimeringsprocessen.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Aktivering af "DSEE(Sound Enhance)*"-funktionen bevirker, at du kan høre
fyldig og naturlig lyd næsten præcis som originalkilden.
45
Indstilling af musikken
Bemærk
Menu
Indeks
Indstillingen "DSEE(Sound Enhance)" anvendes ikke under afspilning af en video (kun
NWZ-S615F/S616F/S618F), eller når du bruger FM-tuneren (kun NWZ-S615F/S616F/
S618F).
Funktionen "DSEE(Sound Enhance)" er ikke effektiv for en sang med et filformat, som
ikke er komprimeret, eller en sang med høj bithastighed og uden tab af diskant.
I tilfælde af en sang med meget lav bithastighed vil funktionen "DSEE(Sound Enhance)"
ikke være effektiv.
Indholdsfortegnelse
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
46
Indstilling af musikken
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Music Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Music Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Dynamic Normalizer", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
On: Minimerer forskellen i lydstyrken mellem sange.
Off: Afspiller sange med den originale lydstyrke, som ved overførslen.
(Standardindstilling)
Hvis du vil vende tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Bemærk
Indstillingen "Dynamic Normalizer" anvendes ikke under afspilning af en video (kun
NWZ-S615F/S616F/S618F), eller når du bruger FM-tuneren (kun NWZ-S615F/S616F/
S618F).
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan reducere lydstyrken mellem sange. Med denne indstilling vil lydstyrken
blive reduceret mellem sangene, når du lytter til sange fra et album under
vilkårlig afspilning, så forskellen mellem optageniveauerne minimeres.
Indholdsfortegnelse
Justering af lydstyrken (Dynamic Normalizer)
47
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
Videolisterne vises.
(Video Library), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge en video, der skal afspilles,
og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Afspilningen starter.
 Tip
Visningsformatet for videolisterne i trin  kan ændres. For at få oplysninger, se
"Indstilling af formatet til visning af videoliste" ( side 55).
En
video, der aldrig har været afspillet på afspilleren, vises med
ikonet i

videolisterne.
Indstil "Continuous Playback" til "On", når du vil afspille alle videofilerne ( side 54).
Hvis du vil slette videofiler fra afspilleren, skal du bruge den software, du brugte til at
overføre videofilerne, eller Windows Stifinder.
Bemærk
Når "Display" indstilles til "On" ( side 51), vises detaljerede oplysninger, såsom
videotitlen, afspilningsikonet og den forløbne afspilningstid osv., mens videoen afspilles.
Oplysningerne forsvinder, hvis denne indstilling indstilles til "Off ".
Der kan vises op til 1.000 videofiler i videolisterne.
Fortsættes 
Indeks
Video Library
Menu
Du kan afspille videoer ved at overføre videofiler til afspilleren med Windows
Stifinder eller anden overførselssoftware. Afspilleren har to typer af
afspilningstilstand: afspilning kun af én videofil (én filafspilning) og afspilning
af alle de videofiler, der er lagret i afspilleren kontinuerligt (Continuous
Playback).
Indholdsfortegnelse
Afspilning af en video
48
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Find begyndelsen af den næste
video ( )*1
Find begyndelsen af den
aktuelle video ( )*2
Gå langsomt fremad ( )*3
Gå langsomt tilbage ( )*3
Gå hurtigt fremad forbi den
video, der holder pause ( )*4
Gå hurtigt tilbage forbi den
video, der holder pause ( )*4
Gå hurtigt fremad ( , , )
Tryk på knappen .
Gå hurtigt tilbage (
,
,
Tryk på knappen .
Tryk på knappen , når videoen holder pause.
Tryk på knappen , når videoen holder pause.
Tryk på knappen , og hold den nede, mens
videoen holder pause.
Tryk på knappen , og hold den nede, mens
videoen holder pause.
Hastigheden ved at gå hurtigt frem ændres 3
niveauer, hver gang du trykker på knappen 
( (×10),
(×30),
(×100)).
Tryk på knappen  for at afslutte funktionen.
) Hastigheden ved at gå hurtigt tilbage ændres 3
niveauer, hver gang du trykker på knappen 
( (×10),
(×30),
(×100)).
Tryk på knappen  for at afslutte funktionen.
*1Aktiveres, når "Continuous Playback" indstilles til "On" ( side 54).
*2Når "Continuous Playback" indstilles til "On", kan du finde begyndelsen af den forrige
video fra den video, der i øjeblikket afspilles, ved at trykke på knappen  to gange.
*3Det interval, der anvendes, når du går fremad eller tilbage varierer, afhængigt af
videoerne.
*4Hastigheden ved hurtigt frem/tilbage varierer afhængigt af videoens længde.
Indeks
Betjening af 5-vejsknap
Menu
Til (ikon)
Indholdsfortegnelse
Om videoafspilning
49
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Du kan indstille retningen for visning af video blandt "Vertical", "Horizontal
(right)" eller "Horizontal (left)".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af retningen for visning af video
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings"-indstillinger vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Orientation", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
50
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Menu
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Vertical": Vises med 240 × 180 pixel. (Standardindstilling)
"Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)": Vises med 320 × 240 pixel.
Betjeningen af 5-vejsknappen indstilles i overensstemmelse med
indstillingen af "Video Orientation" ( side 15).
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
Lodret
Indeks
4:3 kilde
16:9 kilde
Vandret
4:3 kilde
16:9 kilde
 Tip
Retningen for visning af video kan indstilles på videoskærmen "Now Playing". Tryk på
knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Video Orientation" på menuen Option.
Bemærk
Når "Display" indstilles til "On" ( side 51), vises detaljerede oplysninger, såsom
videotitlen, afspilningsikonet og den forløbne afspilningstid osv. Oplysningerne
forsvinder, hvis denne indstilling angives til "Off ".
Hvis
"Video Orientation" indstilles til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)", vises

titlen for videoen ikke.
51
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Du kan få vist eller skjule de detaljerede oplysninger om en video, såsom dens
titel, dens afspilningsikon og forløbne afspilningstid osv. under afspilning.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af visningen for videoskærmen
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings"-indstillinger vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Display", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
On: Viser videoens titel, afspilningsstatus eller den forløbne tid osv.
Off: Skjuler de detaljerede oplysninger om den video, der i øjeblikket
afspilles, og viser kun disse, når du betjener afspilleren.
(Standardindstilling)
 Tip
Indstilling for visningen kan angives på videoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Display" på menuen Option.
Bemærk
Hvis "Video Orientation" indstilles til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)", vises
titlen for videoen ikke.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
52
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Indholdsfortegnelse
Indstilling af zoom-funktionen
Du kan zoome i den video, der i øjeblikket afspilles.
Settings
Menu
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings"-indstillinger vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Zoom Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
53
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Zoom (Full)
Zoom (Off)
4:3 kilde
4:3 kilde
4:3 kilde
16:9 kilde
16:9 kilde
16:9 kilde
Den punkterede ramme repræsenterer størrelsen af det originale
videobillede.
 Tip
Zoom-indstillingen kan angives på videoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Zoom Settings" på menuen Option.
Indeks
Zoom (Auto)
Menu
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Auto: Videobilledet forstørres/reduceres, så det fuldt ud passer til det
tilgængelige visningsområde ved bevarelse af billedformatet. Når du
afspiller et 16:9 videobillede (aflangt), vises det med den lange side af
videobilledet, så det fuldt ud passer til skærmen, og med sorte bånd op
og ned på skærmen. (Standardindstilling)
Full:
Videobilledet forstørres/reduceres, så det fuldt ud passer til det

tilgængelige visningsområde ved bevarelse af billedformatet. Når der
vises et 16:9 videobillede (aflangt), vises det med den korte side af
videobilledet, så det fuldt ud passer til det tilgængelige visningsområde,
med højre og venstre del af videobilledet skåret af, så det passer.
Off: Videobilledet forstørres/reduceres ikke, og vises med den originale
opløsning. Hvis videoopløsningen er for stor, afskæres den venstre, højre,
øverste og nederste del af skærmen muligvis.
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
54
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Du kan afspille alle de videoer, der er lagret i afspilleren, kontinuerligt.
Settings
Menu
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Afspilning af videoer kontinuerligt
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings"-indstillinger vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Continuous Playback", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
On: Afspiller alle de videoer, der er lagret i afspilleren.
Off: Afspiller én af de valgte videoer. (Standardindstilling)
 Tip
Hvis du indstiller "Continuous Playback" til "Off ", registrerer afspilleren den position,
hvor hver video sidste gang blev stoppet. Du kan derfor starte afspilningen fra den
position, hvor du sidst stoppede videoen.
55
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Afspilleren har tre visningsformater. Du kan indstille visningsformatet til
videolisten som "Title Only", "Title With Thumbnail*" eller "Thumbnail Only".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af formatet til visning af videoliste
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings"-indstillinger vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video List Format", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Title Only: Viser kun en videotitel i videolisten.
Title With Thumbnail: Viser miniaturer, videotitler og afspilningstider.
(Standardindstilling)
Thumbnail Only: Viser kun miniaturer i videolisten.
* "Thumbnail" henviser til en reduceret billedstørrelse af en scene af en video.
 Tip
Visningsformatet til videolisten kan indstilles på videolisteskærmen. Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Video List Display Format" på menuen Option.
Bemærk
Miniaturer kan muligvis ikke vises, afhængigt af filformatet.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
56
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Video Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Video Settings"-indstillinger vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "On-Hold Display", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Yes: Når afspilleren er på hold, deaktiveres knapkontrollerne, men
videoerne kan afspilles normalt. (Standardindstilling)
No: Når afspilleren er på hold, deaktiveres knapkontrollerne og skærmen
slukkes, men lyden af den aktuelle video afspilles.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan vælge indstillinger, mens afspilleren er på hold under afspilningen af
videoer, ved enten at afspille en video normalt eller ved at slukke for skærmen
og kun lytte til lyden af disse videoer.
Angivelse af denne indstilling til "No" sparer batteristrøm og batteriets levetid
vil være længere.
Indholdsfortegnelse
Kun afspilning af videolyd
57
Afspilning af videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Indstilingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Play from beginning
Detailed Information
Finder begyndelsen af videoen ( side 48).
Viser filoplysninger, såsom filstørrelse, opløsning,
video/lydkomprimeringsformat, filnavne osv.
Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede
sang vises.
Go to the song playback
screen
Indstillingsmuligheder vises kun på oversigtsskærmen
Indstilingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Now Playing
Video List Display Format
Viser skærmen "Now Playing".
Indstiller visningsformatet til videolisten
( side 66).
Starter afspilningen af den video, som blev afspillet
senest.
Most Recent Video
Indstillingsmuligheder, der kun vises på skærmen "Now Playing"
Indstilingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Zoom Settings
Video Orientation
Display
Indstiller zoom-funktionen ( side 52).
Indstiller zoom-funktionen ( side 49).
Indstiller oplysninger om visning/ikke-visning af
video ( side 51).
Justerer skærmens lysstyrke ( side 80).
Brightness
Indeks
Indstillingsmulighederne vises på både oversigtsskærmen og skærmen "Now
Playing"
Menu
Du kan få vist videoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på en oversigtsskærm (herunder miniatureskærmen), f.eks. en
videoliste eller på videoskærmen "Now Playing". Fra videoindstillingsmenuen
er flere forskellige videoindstillinger tilgængelige.
De indstillingsmuligheder, der vises i menuen, kan variere, afhængigt af den
skærm, hvor du får vist menuen Option.
Indholdsfortegnelse
Visning af videoindstillingsmenuen
58
Afspilning af fotos
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
Listen med fotos vises.
(Photo Library), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge en mappe, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
Fotolisterne vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge et foto, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Det valgte foto vises.
Tryk på knappen / for at få vist de forrige eller næste fotos.
Fortsættes 
Indeks
Photo Library
Menu
Du kan få vist fotos ved at overføre fotofiler til afspilleren ved hjælp af
Windows Stifinder eller anden overførselssoftware. Du kan enten få vist ét foto
komplet på skærmen (enkelt visning) eller afspille et antal fotos kontinuert
(afspilning af diasshow) ( side 63).
Indholdsfortegnelse
Visning af et foto
59
Afspilning af fotos
Der kan vises op til 1.000 fotomapper i fotolistemapperne, og op til 10.000 fotos kan
vises i fotolisterne.
Hvis
der er lagret fotos i flere mapper, kan der vises op til maksimalt 10.000 fotos.

Hvis
størrelsen på fotoet er for stor, eller fotodataene ødelagt, vises
, og fotoet kan

ikke afspilles.
Hvis fotos ikke er kompatible med DCF 2.0 (eller navnet på mappe/fil er langt osv.), kan
det vare længere (at få vist fotos eller diasshow).
Indeks
Bemærk
Menu
En afspilning af sange eller FM-tunermodtagelse (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
fortsætter, selv mens du søger efter fotos i fotomappelisterne, eller fotolister eller
skærmen "Now Playing" af fotoet vises.
Du kan afspille fotos i en valgt mappe gentagne gange (afspilning af diasshow)
( side 63).
Du kan arrangere fotos, der er overført til afspilleren via mappe. Vælg afspilleren (f.eks.
[WALKMAN]) ved hjælp af Windows Stifinder, træk en ny mappe og slip den lige under
mappen "PICTURES", "PICTURE" eller "DCIM". For oplysninger om datahierarki,
se  side 97.
Hvis du vil slette fotofiler fra afspilleren, skal du bruge den software, du brugte til at
overføre fotofilerne, eller Windows Stifinder.
Indholdsfortegnelse
 Tip
60
Afspilning af fotos
Du kan indstille retningen for foto blandt "Vertical", "Horizontal (right)" eller
"Horizontal (left)".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af fotoretningen
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Orientation", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Fortsættes 
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
61
Afspilning af fotos
Lodret
Menu
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
"Vertical": Vises med 240 × 180 pixel. (Standardindstilling)
"Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)": Vises med 320 × 240 pixel.
Betjeningen af 5-vejsknappen fungerer i overensstemmelse med
indstillingen "Photo Orientation" ( side 16).
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
Vandret
Indeks
 Tip
Fotoretningen kan indstilles på skærmen "Now Playing". Tryk på knappen OPTION/
PWR OFF, og vælg "Photo Orientation" på menuen Option.
62
Afspilning af fotos
Du kan få vist eller skjule de detaljerede oplysningerne om et foto, såsom et
ikon, som viser afspilningsstatus, mens et foto afspilles.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af visningen for fotoskærmen
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Display", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
On: Viser titlen på det aktuelle foto, optagedato, afspilningsstatus,
fotonummer osv.
Off:
Skjuler oplysningerne for det aktuelle foto. (Standardindstilling)

 Tip
Indstilling for visningen kan angives på fotoskærmen "Now Playing". Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Display" på menuen Option.
Bemærk
Hvis "Photo Orientation" indstilles til "Horizontal (right)" eller "Horizontal (left)"
( side 60), vises titlen på fotoet ikke, selv om "Display" indstilles til "On".
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
63
Afspilning af fotos
Indholdsfortegnelse
Afspilning af et diasshow
Du kan afspille fotos i en valgt mappe kontinuert.
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Photo Library
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
Listen med fotos vises.
(Photo Library), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge en fotomappe, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Et diasshow starter.
 Tip
Du kan starte afspilning af et diasshow med enhver af følgende betjeninger:
Tryk på knappen , og hold den nede i fotolisterne.
Tryk på knappen  på fotoskærmen "Now Playing".
Tryk på knappen OPTION/PWR OFF på fotomappelisterne, eller fotolisterne, og
vælg derefter "Begin slide show" fra menuen Option.
Bemærk
Skærmen slukkes ikke automatisk eller ændres til et pauseskærmbillede ( side 78), når
et diasshow afspilles.
64
Afspilning af fotos
Du kan afspille fotos som et diasshow gentagne gange.
Settings
Menu
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Indstilling af afspilningstilstand for diasshowet
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Slide Show Repeat", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
On: Viser fotos i en fotomappe kontinuert og fortsætter med at vise dem
gentagne gange.
Off: Viser fotos i en fotomappe kontinuert til det sidste foto, vender
tilbage til det første foto og afspilningen sættes på pause.
(Standardindstilling)
 Tip
Afspilningstilstanden for et diasshow kan indstilles på fotoskærmen "Now Playing". Tryk
på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Slide Show Repeat" i menuen Option.
Bemærk
Skærmen slukkes ikke automatisk eller ændres til et pauseskærmbillede ( side 78), når
et diasshow afspilles.
65
Afspilning af fotos
Du kan indstille intervallet, før det næste foto vises.
Settings
Menu
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Indstilling af intervallet for et diasshow
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Slide Show Interval", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Fotos skifter til det næste foto ved det valgte interval fra "Short", "Normal"
(standardindstilling) eller "Long".
 Tip
Intervallet for diasshowet kan indstilles på fotoskærmen "Now Playing". Tryk på
knappen OPTION/PWR OFF, og vælg "Slide Show Interval" på menuen Option.
Bemærk
Det kan tage tid at vise et foto, hvis størrelsen er stor.
66
Afspilning af fotos
Afspilleren har tre visningsformater. Du kan indstille visningsformatet til
videolisten som "Title Only", "Title With Thumbnail*" eller "Thumbnail Only".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af formatet til visning af fotoliste
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Photo Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Photo List Format", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Title Only: Viser kun en fototitel i fotolisten.
Title With Thumbnail: Viser en fototitel med et miniaturebillede i
fotolisten.
Thumbnail Only: Viser kun miniaturer i fotolisten. (Standardindstilling)
* Miniature henviser til en reduceret billedstørrelse af et foto.
 Tip
Visningsformatet til fotolisten kan indstilles på fotolisteskærmen. Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Photo List Display Format" på menuen Option.
Bemærk
Miniaturer kan muligvis ikke vises, afhængigt af filformatet.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
67
Afspilning af fotos
Indstilingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Detailed Information
Viser filoplysninger, såsom filstørrelse, opløsning,
filnavne osv.
Skærmen "Now Playing" for den sidst afspillede
sang vises.
Go to the song playback
screen
Indstillingsmuligheder vises kun på oversigtsskærmen
Indstilingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Now Playing
Begin slide show
Photo List Display Format
Viser skærmen "Now Playing".
Starter et diasshow ( side 63).
Indstiller visningsformatet til fotolisten
( side 66).
Starter afspilningen af det foto, som blev afspillet
senest.
Most Recent Photo
Indstillingsmuligheder, der kun vises på skærmen "Now Playing"
Indstilingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Photo Orientation
Display
Indstiller fotoretningen ( side 60).
Indstiller visning/ikke visning af fotooplysninger
( side 62).
Vælger afspilningstilstanden for diasshowet
( side 64).
Vælger intervallet for diasshowet ( side 65).
Justerer skærmens lysstyrke ( side 80).
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Indeks
Indstillingsmulighederne vises på både oversigtsskærmen og skærmen "Now
Playing"
Menu
Du kan få vist fotoindstillingsmenuen ved at trykke på knappen OPTION/
PWR OFF på en oversigtsskærm (herunder miniatureskærmen), f.eks.
fotomappelisten eller på fotoskærmen "Now Playing". Fra
fotoindstillingsmenuen er der flere forskellige fotoindstillinger tilgængelige.
Indstillingsmulighederne, der vises i menuen kan variere, afhængigt af det
skærmbillede, hvorfra du får vist menuen Option.
Indholdsfortegnelse
Visning af fotoindstillingsmenuen
68
Lytte til FM-radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Du kan lytte til FM-radio. Ledningen til hovedtelefonerne fungerer som en
antenne, så tilslut hovedtelefonerne, og gør ledningen så lang som muligt.
1 Skifte til FM-radioen
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
FM-radioskærmbilledet vises.
(FM Radio), og tryk
Frekvens
Forudindstillet nummer
Afhængigt af det land/område hvor du har købt
afspilleren, vises skærmbilledet forskelligt.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/HOME
Knappen OPTION/PWR OFF
5-vejsknap
Menu
FM Radio
Indholdsfortegnelse
Lytte til FM-radio
69
Lytte til FM-radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF under FM-modtagelse.
Menu
Du kan forudindstille radiostationer, der kan modtages, (op til 30 stationer) i
dit område automatisk ved at vælge "Auto Preset". Når du anvender FMtuneren for første gang, eller når du flytter til et nyt område, anbefaler vi, at du
forudindstiller de radiostationer, der kan modtages, ved at vælge "Auto Preset".
Indholdsfortegnelse
2 Forudindstilling af radiostationer automatisk (Auto Preset)
Menuen Option vises.
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Radiostationer, der kan modtages, bliver forudindstillet i rækkefølgen fra
lav til høj frekvens.
"Auto Preset completed." vises, når forudindstillingen er fuldført, og den
første forudindstillede station er klar til at blive modtaget.
Bemærk
Funktionen "Auto Preset" sletter allerede forudindstillede radiostationer.
Sådan stoppes automatisk forudindstilling
Vælg "No" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte.
Sådan vender du tilbage til forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Hvis der modtages flere uønskede stationer
Hvis der forekommer interferens eller følsomheden er for høj, skal du skifte
modtageindstillingen ( side 73) til "Low".
Fortsættes 
Indeks
 Tryk på knappen /// for at vælge "Auto Preset", og tryk
70
Lytte til FM-radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Til
Funktion
Vælg den tidligere frekvens
Tryk på knappen .
Tryk på, og hold knappen  nede.
Tryk på, og hold knappen  nede.
Tryk på knappen .
Tryk på knappen .
*1Ved at trykke knappen  () ned under FM-modtagelse finder du den tidligere (eller
næste) radiostation. Hvis radiostationen kan modtages, accepteres modtagelsen.
Hvis der forekommer interferens eller følsomheden er for høj, skal du skifte
modtageindstillingen ( side 73) til "Low".
*2Denne indstilling annulleres, hvis der ikke indtastes nogen stationer. Forudindstil de
stationer, der kan modtages, ved hjælp af "Auto Preset" ( side 69).
 Forbedring af modtagelsen
Hovedtelefonledningen tjener som en antenne, så forlæng den så meget som muligt.
Sådan slukkes kort for FM-tunerens lydstyrke
Når du trykker på knappen , udsendes FM-tunerens lyd ikke. FM-tuneren
går i standbytilstand efter 30 sekunder, og skærmen slukkes. Når du trykker på
knappen  igen, udsendes FM-tunerens lyd igen.
Indeks
Søg efter den tidligere radiostation,
der kan modtages*1
Søg efter den næste radiostation,
der kan modtages*1
Vælg det tidligere forudindstillede
nummer*2
Vælg det næste forudindstillede
nummer*2
Tryk på knappen .
Menu
Vælg den næste frekvens
Indholdsfortegnelse
3 Valg af radiostationer
71
Lytte til FM-radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Du kan forudindstille radiostationer, som "Auto Preset" ikke kan genkende
( side 69).
Indholdsfortegnelse
Forudindstilling af radiostationer manuelt
Menu
FM Radio
 Tryk på knappen / for at vælge den ønskede frekvens.
 Tryk på, og hold knappen  nede.
Den frekvens, som du valgte i trin  forudindstilles, og det tildelte
forudindstillede nummer vises under frekvensen.
 Tip
Du kan forudindstille op til 30 stationer.
Manuelt forvalg af FM kan indstilles på FM-radioskærmbilledet. Tryk på knappen
OPTION/PWR OFF, og vælg "Save to Preset" på menuen Option.
Bemærk
Det forudindstillede nummer lagres i rækkefølge, fra lav til høj frekvens.
Hvis den forudindstillede station, som du vil lagre, allerede er forudindstillet, vises
"Preset already exists.", og stationen kan ikke forudindstilles igen.
Fortsættes 
Indeks
Knappen OPTION/PWR OFF
5-vejsknap
72
Lytte til FM-radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Vælg et forudindstillet nummer til frekvensen ved at trykke på
Indholdsfortegnelse
 Tryk på knappen OPTION/PWR OFF.
Menu
Sletning af forudindstillede radiostationer
knappen /.
Menuen Option vises.
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Når den forudindstillede radiostation slettes, vises en meddelelse.
Indeks
 Tryk på knappen /// for at vælge "Delete from Preset", og
73
Lytte til FM-radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "FM Radio Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "FM Radio Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Scan Sensitivity", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Low", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Sådan sættes modtagefølsomheden tilbage til standard
Vælg "High" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte.
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Når du vælger stationer ved hjælp af funktionen "Auto Preset" ( side 69) eller
knappen /, modtager FM-modtag muligvis mange uønskede radiostationer,
da følsomheden er for høj. I dette tilfælde, skal du indstille modtagelsen til
"Low". "High" er indstillet som standard.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af modtagelsen (Scan Sensitivity)
74
Lytte til FM-radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "FM Radio Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "FM Radio Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Mono/Auto", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Mono", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Sådan vender du tilbage til den automatiske indstilling
Vælg "Auto" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte.
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Hvis der forekommer støj under FM-modtagelsen, skal modtageren indstilles
til "Mono" for mono. Hvis du indstiller den til "Auto", vælges mono/stereomodtagelse automatisk, afhængigt af modtageforholdene. "Auto" er indstillet
som standard.
Indholdsfortegnelse
Ændring til mono/stereo (Mono/Auto)
75
Lytte til FM-radio (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Beskrivelse/referenceside
Save to Preset
Forudindstiller den aktuelle indstillede
radiostation ( side 71).
Sletter en radiostation fra de forudindstillede
stationer ( side 72).
Forudindstiller radiostationerne automatisk
( side 69).
Justerer tunermodtagerens følsomhed
( side 73).
Skifter til enten mono eller stereo ( side 74).
Delete from Preset
Auto Preset
Scan Sensitivity
Mono/Auto
Go to the song playback screen Starter afspilning af den sidst afspillede sang.
Clock Display
Viser den aktuelle tid.
Indeks
Indstilingsmuligheder
Menu
Du kan få vist indstillingsmenuen FM-tuner ved at trykke på knappen
OPTION/PWR OFF, mens FM-radioskærmbilledet vises. Fra
indstillingsmenuen FM-tuner er der forskellige FM-tunerindstillinger
tilgængelige.
Indholdsfortegnelse
Visning af indstillingsmenuen FM-tuner
76
Settings
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "AVLS (Volume Limit)", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "On", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Lydstyrken holdes på et rimeligt niveau.
Sådan indstilles denne til slukket
Vælg "Off " i trin , og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan indstille "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System)
til begrænsning af den højeste lydstyrke for at forhindre høreforstyrrelser eller
distraktion. Med "AVLS (Volume Limit)" kan du lytte til musik med en
behagelig lydstyrke.
"Off " er indstillet som standard.
Indholdsfortegnelse
Begrænsning af lydstyrken (AVLS (Volume Limit))
77
Settings
Indholdsfortegnelse
Deaktivering af biplyden
Du kan deaktivere afspillerens biplyde.
"On" er indstillet som standard.
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Beep Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Off", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Sådan indstilles dette emne til aktiveret
Vælg "On" i trin , og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
78
Settings
Settings
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Screensaver", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Tryk på knappen /// for at vælge "Type", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Oversigten over typen af pauseskærmbilleder vises.
Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede type, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Når du har bekræftet, vises skærmbilledet i trin  igen.
Clock: Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid, vises uret som et
pauseskærmbillede. (Standardindstilling)
Blank: Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid, slukker skærmen.
None: Skærmbilledet ændres ikke til et pauseskærmbillede.
 Tip
Når der ruller tegn ned over skærmen, ændres skærmbilledet ikke til pauseskærmbilledet.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan indstille et pauseskærmbillede til enten "Clock" eller "Blank", når der
ingen funktion sker under afspilning af en sang eller FM-modtagelse (kun
NWZ-S615F/S616F/S618F). Du kan også vælge "None" for intet
pauseskærmbillede.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af et pauseskærmbillede
79
Settings
Du kan indstille tiden for, hvornår pauseskærmbilledet skal aktiveres fra 15,
30 eller 60 sekunder.
Indholdsfortegnelse
Tidsindstilling af et pauseskærmbillede
Menu
Settings
Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
Tryk på knappen /// for at vælge "Screensaver", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Tryk på knappen /// for at vælge "Screensaver Timing", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over tiden for pauseskærmbillede vises.
Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede type, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Når du har bekræftet, vises skærmbilledet i trin  igen.
Du kan vælge tidsindstillingen som "After 15 sec", "After 30 sec"
(standardindstilling) eller "After 60 sec".
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
80
Settings
Du kan indstille displayets lysstyrke til et af 5 niveauer.
Menu
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Justering af lysstyrken på skærmen (Brightness)
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Brightness", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Justeringsskærmen for lysstyrke vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge et niveau, og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
"3" er indstillet som standard.
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den nede.
Hvis du vender tilbage til forrige menu, før du bekræfter indstilling, annulleres
indstillingen.
 Tip
Du kan justere skærmens lysstyrke, mens du afspiller en video (kun NWZ-S615F/S616F/
S618F) eller et foto. Tryk på knappen OPTION/PWR OFF, og vælg derefter "Brightness"
på menuen Option.
81
Settings
Du kan indstille det aktuelle klokkeslæt ved at justere det manuelt.
Menu
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Indholdsfortegnelse
Indstilling af aktuelt klokkeslæt (Set Date-Time)
Indeks
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Set Date-Time", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der bruges til at indstille dato og klokkeslæt, vises.
 Tryk på knappen / for at vælge et år, og tryk på knappen /
for at øge/formindske værdien, og tryk derefter på knappen 
for at bekræfte.
 Juster indstillingerne for måned, dato, time og minut, som du
gjorde i trin .
Fortsættes 
82
Settings
 Du kan vælge datoformatet blandt "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" og "DD/MM/
YYYY". Herudover kan du vælge mellem formaterne til "12-hour" eller "24-hour".
For detaljer, se "Indstilling af datoformat" (Date Display Format) ( side 83) eller
"Indstilling af klokkeslætsformat" (Time Display Format) ( side 84).
Bemærk
 Hvis batteristrømmen er brugt op, f.eks. afspilleren ikke bruges i en længere periode,
skal indstillingerne for dato og klokkeslæt indstilles igen.
Indeks
 Tip
Menu
Sådan vises det aktuelle klokkeslæt
Når du anvender NWZ-S515/S516, kan du indstille denne funktion til at
vælge (Clock Display) fra menuen Home.
Tryk på knappen OPTION/PWR OFF på skærmbilledet "Now Playing" for en
sang eller FM-skærmbillede (kun NWZ-S615F/S616F/S618F), og vælg "Clock
Display" fra menuen Option.
Indholdsfortegnelse
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
83
Settings
Du kan indstille datoformatet for det aktuelle klokkeslæt ( side 81) som
"YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" og "DD/MM/YYYY".
Indholdsfortegnelse
Indstilling af datoformat
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Date Display Format", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der bruges til at indstille displayformatet, vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Du kan vælge formatet blandt følgende 3 typer.
YYYY/MM/DD: Datoen vises som år/måned/dag.
MM/DD/YYYY: Datoen vises som måned/dag/år.
DD/MM/YYYY: Datoen vises som dag/måned/år.
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
84
Settings
Du kan vælge det viste klokkeslætformat for det aktuelle klokkeslæt
( side 81), som enten en "12-hour" eller "24-hour"-visning.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af klokkeslætformatet
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Time Display Format", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Skærmen, der bruges til at indstille displayformatet, vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge den ønskede indstilling, og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
12-hour: Viser det aktuelle klokkeslæt i 12-timers format.
24-hour: Viser det aktuelle klokkeslæt i 24-timers format.
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
85
Settings
Indholdsfortegnelse
Visning af informationer om afspilleren
(Unit Information)
Oplysninger, såsom modelnavn, firmwareversion osv. kan vises.
Menu
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Unit Information", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Listen med tilgængelig afspilleroplysninger vises ( side 86).
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME eller knappen .
Fortsættes 
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
86
Settings
Model:
Firmware:
Total songs:
Total videos:
(kun NWZ-S615F/
S616F/S618F)
Total photos:
WM‑PORT:
Viser modelnavnet for afspilleren.
Viser versionsoplysninger for afspillerens firmware.
Viser det totale antal sange, der er lagret i afspilleren.
Viser det totale antal videoer, der er lagret i afspilleren.
Viser det totale antal fotos, der er lagret i afspilleren.
Viser versionsoplysningerne for WM‑PORT.
Indeks
Beskrivelse
Menu
Indstilling
Indholdsfortegnelse
Tilgængelige afspilleroplysninger
87
Settings
Indholdsfortegnelse
Nulstilling til fabriksindstillinger
(Reset all Settings)
Bemærk
Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand.
 Tryk på knappen BACK/HOME i pausetilstand, indtil menuen Home
vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Reset all Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Bekræftelsesskærmbilledet, der sætter fabriksindstillingen tilbage, vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
"Restored factory settings." vises.
Sådan annulleres betjeningen
Vælg "No" i trin , og tryk på knappen  for at bekræfte. Du kan også
annullere betjeningen ved at trykke på knappen BACK/HOME i trin .
Indstillingsproceduren annulleres, og oversigten over "Common Settings"betjeningen vises igen.
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan nulstille afspilleren til standardindstillingerne. Nulstilling af afspilleren
sletter ikke data, såsom lyd- og fotodata.
88
Settings
Bemærk
 Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand.
 Tryk på knappen BACK/HOME i pausetilstand, indtil menuen Home
vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Common Settings", og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Oversigten over "Common Settings" vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge "Format", og tryk derefter
på knappen  for at bekræfte.
"All data including songs will be deleted. Proceed?" vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
"All data will be deleted. Proceed?" vises.
 Tryk på knappen / for at vælge "Yes", og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Mens hukommelsen formateres, vises et animeret display. Når
initialiseringen afsluttes, vises "Memory formatted.".
Fortsættes 
Indeks
Settings
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
Menu
Du kan formatere afspillerens indbyggere flash-hukommelse.
Hvis hukommelsen formateres, slettes alle data og indstillinger. Sørg for at
kontrollere de data, der er gemt i hukommelsen, før formatering, og eksporter
eventuelle vigtige data til harddisken i din computer.
Indholdsfortegnelse
Formatering af hukommelsen (Format)
89
Settings
Sådan annulleres betjeningen
Vælg "No" i trin  eller , og tryk på knappen  for at bekræfte. Du kan
også annullere betjeningen ved at trykke på knappen BACK/HOME i trin 
eller .
Indholdsfortegnelse
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Menu
Bemærk
Indeks
Forsøg ikke at formatere den indbyggede flash-hukommelse med Windows Explorer,
eller softwaren som du anvendte til at overføre dataene.
90
Settings
Du kan vælge mellem en række sprog til visning af menuer og meddelelser på
afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Valg af skærmsprog
Menu
Settings
 Tryk på knappen BACK/HOME, indtil menuen Home vises.
 Tryk på knappen /// for at vælge
derefter på knappen  for at bekræfte.
(Settings), og tryk
 Tryk på knappen /// for at vælge "Language Settings", og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen /// for at vælge et sprog ( side 91), og
tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
Sådan vender du tilbage til den forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME, og hold den nede.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/
HOME
5-vejsknap
91
Settings
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
*
Meddelelser og menuer vises på tysk.
Meddelelser og menuer vises på engelsk.
Meddelelser og menuer vises på spansk.
Meddelelser og menuer vises på fransk.
Meddelelser og menuer vises på italiensk.
Meddelelser og menuer vises på portugisisk.
Meddelelser og menuer vises på russisk.
Meddelelser og menuer vises på japansk.
Meddelelser og menuer vises på koreansk.
Meddelelser og menuer vises på forenklet kinesisk.
Meddelelser og menuer vises på traditionel kinesisk.
* Japansk visning er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af afspilleres udgivelsesområde.
Indeks
Beskrivelse
Menu
Indstilling
Indholdsfortegnelse
Indstillinger til skærmsprog
92
Nyttige oplysninger
Batterispændingen bliver lav som vist på batteriikonet. Hvis "LOW BATTERY.
Please Charge." vises, kan du ikke bruge afspilleren. I dette tilfælde skal du
oplade batteriet ved at tilslutte afspilleren til din computer.
Bemærk
 Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur mellem 5 og 35 ºC.
 Antallet af gange, som batteriet kan genoplades, før det er brugt op, er ca. 500 gange.
Dette antal kan variere, afhængigt af de tilstande, hvorunder du bruger afspilleren.
 Batteriindikatoren på displayet er kun en cirkavisning. Én sort del af indikatoren vil
f.eks. ikke altid angive nøjagtigt en fjerdedel af batteriets opladning.
 "Do not disconnect." vises på displayet, mens afspilleren har adgang til computeren. Du
skal ikke frakoble det medfølgende USB-kabel, mens "Do not disconnect." vises, ellers
ødelægges de data, der overføres, muligvis.
 Alle kontrolknapperne på afspilleren er deaktiverede, når den er tilsluttet til en
computer.
 Nogle USB-enheder, der er tilsluttet til computeren, kan påvirke afspillerens korrekte
funktion.
 Vi garanterer ikke for opladning af batteriet med computere, som du selv har samlet eller
computere, der er modificerede.
Indeks
Om indikatoren for resterende batterispænding
Batteriikonet på displayet skifter som vist nedenfor. Se  side 129 for
oplysninger om batterivarighed.
Menu
Afspillerens batteri genoplades, mens afspilleren er tilsluttet til en tændt
computer.
Når du forbinder afspilleren til din computer, skal du bruge det medfølgende
USB-kabel. Når indikatoren for resterende batterispænding på displayet viser:
, er opladningen fuldført (opladningstiden er ca. 3 timer).
Når du bruger afspilleren første gang, eller hvis du ikke har brugt afspilleren i
længere tid, skal du genoplade den helt (til
på indikatoren for resterende
batterispænding i displayet).
Indholdsfortegnelse
Genopladning af afspilleren
93
Nyttige oplysninger
Ved at justere indstillingerne eller håndtere strømforsyningen rigtigt er det
muligt at gemme batteristrømmen, og anvende afspilleren i længere tid.
Skærmindstilling "Screensaver Timing" ( side 79)
Lydeffekt
"After 15 sec"
"New Song Pop Up" ( side 31)
Deaktiver.
"Type" af "Screensaver" ( side 78)
"Blank"
"Brightness" ( side 80)
"1"
"Clear Stereo" ( side 43)
"DSEE(Sound Enhancer)" ( side 44)
"Dynamic Normalizer" ( side 46)
Deaktiver.
"Equalizer" ( side 38)
"VPT(Surround)" ( side 41)
For videoer*
"On-Hold Display" ( side 56)
"No"
* kun NWZ-S615F/S616F/S618F
Bemærk, når du er tilsluttet din computer
Hvis computeren går i strømspare-tilstand, såsom dvaletilstand, mens
afspilleren er tilsluttet via USB-kablet, oplades afspillerens batteri ikke. I stedet
for fortsætter afspilleren med at trække strøm fra batteriet, og aflader det.
Fortsættes 
Indeks
Ændring af indstillingerne
Du kan spare batteristrøm ved hjælp af følgende indstilling.
Menu
Slukning af afspilleren manuelt
Hvis du trykker på knappen OPTION/PWR OFF, og holder den nede, går
afspilleren i standbytilstand, og skærmen slukker for at spare batteristrøm.
Yderligere slukker afspilleren helt automatisk, hvis standbytilstanden fortsætter
i mere end ca. en dag.
Indholdsfortegnelse
Maksimering af batteriets levetid
94
Nyttige oplysninger
Menu
Bemærk
Indholdsfortegnelse
Justering af dataformat og bithastighed
Afspilningstiden varierer, da batteriopladningen kan blive påvirket af formatet
og bithastigheden af de sange, videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F) eller
fotos, der afspilles.
For oplysninger om opladningstid og anvendelsestid, se  side128, 129.
 Lad ikke afspilleren i lange perioder være tilsluttet til en bærbar computer, der ikke er
tilsluttet lysnettet, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Indeks
95
Nyttige oplysninger
Menu
Du kan direkte overføre data ved at trække og slippe med Windows Stifinder
på din computer.
Spilbart datahierarki har regler. Korrekt overførsel af data, se følgende
illustrationer.
For oplysninger om trække og slippe henvises til "Quick Start Guide".
Indholdsfortegnelse
Om dataoverførsel
 Tip
For sange
(Windows Stifinder)
Træk filerne eller mapperne til mappen "MUSIC".
Imidlertid vil filer eller mapper ud over det ottende niveau
ikke blive genkendt
Første
Syvende
Ottende
Niende
(Afspilleren)
Mapper vises først i mappenavnerækkefølge, derefter vises
filer i filnavnerækkefølge. I dette tilfælde, skelnes der ikke
mellem store og små bogstaver.
Fortsættes 
Indeks
Du kan også overføre data til afspilleren ved hjælp af Windows Media Player. For
oplysninger om brug eller support af Windows Media Player henvises til oplysninger om
Windows Media Player fra følgende websted: http://support.microsoft.com/
I
 nogle computere, der allerede har installeret Windows Media Player 10, kan der opstå
filbegrænsning (AAC, videofiler* osv.), der kan overføres ved at trække og slippe.
Hvis du installerede Windows Media Player 11 (for oplysninger, se "Installation af
brugervejledningen og softwaren" i "Quick Start Guide") fra den medfølgende cd-rom,
kan du løse dette problem, derefter kan du overføre igen ved at trække og slippe. Før
installation af Windows Media Player 11 på din computer, skal du kontrollere, om din
software eller service svarer til Windows Media Player 11.
* kun NWZ-S615F/S616F/S618F
Datahierarki
kan være forskellig, afhængigt af dit computermiljø.

96
Nyttige oplysninger
Indholdsfortegnelse
Første
Anden
*Mappen "MP_ROOT"
anvendes, når afspilleren
tilsluttes ved hjælp af
en bestemt dedikeret
software eller enhed. Når
du overfører data ved at
trække og slippe, skal du
bruge mappen "VIDEO".
(Afspilleren)
Videofiler vises i den rækkefølge, de overføres, ved at
trække og slippe. (De seneste data er øverst.)
 Tip
Du kan indstille JPEG-filer som en miniature af videofiler ved at
anbringe JPEG-filer i de tilsvarende videomapper. Når du får vist
videolisten, kan du se miniaturerne (små billeder, der vises på
menuen) for videofilerne på afspilleren.
Hvis du vil se en miniature for en videofil, skal du oprette en JPEG-fil (vandret 160 ×
lodret 120 punkter, filtype: .jpg), give den navnet som den ønskede videofil og derefter
lagre den i videofilmappen.
Fortsættes 
Indeks
Tredje
Menu
For videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
(Windows Stifinder)
Træk filer eller mapper til mappen "VIDEO". På det
første niveau genkender mappen "VIDEO" enten en fil
eller en mappe. Filer på andet niveau genkendes.
Imidlertid vil mapper ud over det andet niveau og filer
ud over det tredje niveau ikke blive genkendt.
97
Nyttige oplysninger
Første
Menu
Anden
Indholdsfortegnelse
For fotos
(Windows Stifinder)
Træk filer eller mapper til mappen "PICTURE" eller
"DCIM". På det første niveau genkender mappen
"PICTURE" enten en fil eller en mappe. Mappen
"DCIM" genkender kun en mappe. Kun filer på andet
niveau genkendes af både "DCIM"- og "PICTURE"mapper. Imidlertid genkendes hverken filer eller
mapper ud over andet niveau.
Tredje
(Afspilleren)
Mapper under "PICTURE"- og "DCIM"-mapperne vises i
alfabetisk rækkefølge. Filer i første niveau i "PICTURE"mappen lagres i <PICTURE>-mappen.
Bemærk
Frakobl ikke USB-kablet, mens "Do not disconnect." vises
på afspilleren, ellers kan data, der overføres, blive ødelagt.
Du kan ikke ændre mappenavne eller slette mapperne "MUSIC",
"MP_ROOT" "VIDEO" (kun NWZ-S615F/S616F/S618F), "PICTURES",
"PICTURE" og "DCIM".
 Du bør ikke ændre mappe- eller filnavn direkte under mappen "MP_ROOT".
I modsat fald, vil de ikke blive vist på afspilleren.
Indeks
*Datahierarki for
"PICTURES" er det samme
som mappen "PICTURE".
98
Nyttige oplysninger
Indholdsfortegnelse
Hvad er format og bithastighed?
Hvad er lydformat?
Lydformat henviser til den metode, der anvendes ved import at lyddata fra
Internettet eller musik-cd'er til en computer og lagring af dem som en lydfil.
Almindelige formater inkluderer MP3 og WMA osv.
Menu
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en gængs lydkomprimeringsteknologi,
der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO (International Organization for
Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til omkring 1/10 af størrelsen på standard-cdlydfiler.
Indeks
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en gængs
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMAformatet giver den samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre
filstørrelse.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en gængs
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO
(International Organization for Standardization). AAC-formatet giver den
samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med en mindre filstørrelse.
Lineær PCM: Lineær PCM er et lydoptagelsesformat uden digital
komprimering. Du kan lytte til lyden med samme kvalitet som cd-musik ved at
optage med dette format.
Hvad er bithastighed?
Bithastighed henviser til den mængde data, der anvendes til at gemme hvert
sekund med lyd.
Som hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men der kræves
mere lagringsplads til den samme mængde lyd.
Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagringsplads?
Generelt giver større bithastigheder bedre lydkvalitet, men kræver mere
lagringsplads til den samme mængde lyd, så du kan lagre færre sange på
afspilleren.
Mindre bithastigheder giver dig mulighed for at lagre flere sange, men med en
lavere lydkvalitet.
Bemærk
 Hvis du importerer en sang fra en cd til din computer med en lav bithastighed, kan du
ikke forbedre sangens lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når du overfører
sangen fra computeren til afspilleren.
Fortsættes 
99
Nyttige oplysninger
Videoformat henviser til den metode, der anvendes ved import af video og
lyddata til en computer og lagring af dem som en videofil.
Almindelige formater inkluderer MPEG-4 og AVC osv.
Hvad er fotoformat?
Fotoformat henviser til den metode, der bruges ved import af billeder til en
computer og lagring af dem som billedfiler.
Almindelige formater inkluderer JPEG osv.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) er et almindeligt
billedkomprimeringsformat, der er udviklet af JPEG. JPEG kan komprimere en
billedfil fra ca. 1/10 til 1/100 af størrelsen af standard billedfiler.
 For oplysninger om acceptable formater og bithastigheden for denne afspiller
For oplysninger om understøttede filformater og bithastigheder, se  side 126.
Indeks
AVC: AVC henviser til Advanced Video Coding, der er udviklet af MPEGarbejdsgruppen for ISO (International Organization for Standardization). Det
giver mulighed for mere livagtige billeder ved en lavere bithastighed. AVC-filer
indeholder fire profiler, og "AVC Baseline Profile" er én af dem. AVC-formatet
er baseret på MPEG-4 AVC-standarden for ISO (International Organization
for Standardization), og da AVC er standardiseret som MPEG-4 Part 10
Advanced Video Coding, kendes det bedre under navnet MPEG-4 AVC/H.264
eller H.264/AVC.
Menu
MPEG-4: MPEG-4 henviser til Moving Picture Experts Group phase 4 og er
udviklet af MPEG-arbejdsgruppen for ISO (International Organization for
Standardization). Komprimeringsformatet er for video- og lyddata.
Indholdsfortegnelse
Hvad er videoformat?
100
Nyttige oplysninger
Menu
Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved
at overføre dataene fra din computeren med Windows Stifinder eller anden
overføringssoftware. Hvis afspilleren er tilsluttet til computeren, vises den
indbyggede flash-hukommelse i Windows Stifinder som [WALKMAN].
Indholdsfortegnelse
Lagring af data
Bemærk
Indeks
Frakobl ikke det medfølgende USB-kablet under overførsel af data mellem en computer
og afspilleren, da dataene kan blive ødelagt.
Undlad
at formatere den indbyggede flash-hukommelse ved hjælp af Windows Stifinder.

Hvis du vil formatere den indbyggede flash-hukommelse, skal du formatere den i
afspilleren ( side 88).
101
Nyttige oplysninger
Tilslut afspilleren til din computer, og start derefter
opdateringsprogrammet.
Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens
firmware.
Opdateringen af firmwaren er udført.
Indeks
Overfør opdateringsprogrammet til din computer fra webstedet.
Menu
Du kan opdatere afspillerens firmware, så du kan tilføje nye funktioner til afspilleren, ved
at installere den nyeste firmware til afspilleren. Besøg følgende websteder for detaljer og
informationer om den nyeste firmware, og hvordan den installeres:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder der har købt de oversøiske modeller, besøg:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indholdsfortegnelse
Opgradering af afspillerens firmware
102
Fejlfinding
Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at
løse problemet.
de fejlrettede handlinger, der er nævnt.
Menu
1 Find problemsymptomerne i følgende fejlfindingstabeller, og prøv alle
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
2 Tryk på knappen RESET med en lille
Indeks
stift el.lign.
Hvis du trykker på knappen RESET, mens
du betjener afspilleren, slettes lagrede data
og indstillinger muligvis på afspilleren.
3 Tilslut afspilleren til din computer for
at oplade den.
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at lade den op.
4 Se efter oplysninger om problemet på et af vores support-websteder.
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder der har købt de oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Hvis de fremgangsmåder, der er beskrevet herover, ikke løser
problemet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Fortsættes 
103
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Der er ingen lyd.
Lydstyrken er indstillet til nul.
Indholdsfortegnelse
Betjening
Skru op for lydstyrken ( side 10).
Der afspilles ingen data
Batteriet er opbrugt.
Oplad batteriet helt ( side 92).
Hvis afspilleren ikke reagerer, selv efter batteriet
er opladet, skal du trykke på knappen RESET for
at nulstille afspilleren ( side 102).
Der er ingen data lagret i afspilleren.
Følg anvisningerne på den viste meddelelse, og
overfør data fra computeren.
Overførte filer er ikke i et spilbart format. Se
"Understøttet filformat" i "Specifikationer"
( side 126) angående oplysninger.
Konverter ATRAC-lyddata ved hjælp af det
medfølgende MP3 Conversion Tool.
Sange eller videoer (kun NWZ-S615F/S616F/
S618F) kan ikke afspilles afhængigt at filformatet
( side 126).
Fotos kan muligvis ikke vises afhængigt af
filstørrelsen eller filformatet ( side 126).
Du
anbringer MP4-lydfiler i en videomappe ved at

trække og slippe (kun NWZ-S615F/S616F/S618F).
Anbring dem i mappen "MUSIC" ved at trække
og slippe.
Den
begrænsede afspilningsperiode for sangen er

udløbet på grund af abonnementsvilkår osv.
Sange med en udløbet begrænset
afspilningsperiode kan ikke afspilles. Opdater
dem med softwaren, der blev anvendt ved
overførsel.
Efter træk og slip i Windows Stifinder svarer
datahierarkiniveauerne ikke til afspilleren
( side 95).
Fortsættes 
Indeks
Tilslut hovedtelefonstikket korrekt ( side 10).
Hovedtelefonstikket
er snavset.

Rens hovedtelefonstikket med en blød, tør klud.
Der er ingen sange eller videofiler (kun NWZS615F/S616F/S618F) laget i afspilleren.
Følg anvisningerne på den viste meddelelse, og
overfør sange eller videoer (kun NWZ-S615F/
S616F/S618F) fra computeren.
Menu
Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt.
104
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Indeks
Fortsættes 
Menu
Overførte data vises ikke Det maksimale antal filer, som kan vises, er nået. Det
på listen.
maksimale antal filer er 1.000 filer for videoer (kun NWZS615F/S616F/S618F), 10.000 filer for fotos. Det maksimale
antal mapper er også 1.000 for fotos i fotomappelisten.
Slet unødvendige data.
Data blev anbragt forkerte steder ved træk og slip.
Anbring dataene det rigtige sted ved at trække og
slippe ( side 95).
Tilgængelig
kapacitet er utilstrækkelig.

Slet unødvendige data for at øge ledig plads på
afspilleren.
Efter
træk og slip i Windows Stifinder, svarer

datahierarkiniveauerne ikke til afspilleren
( side 95).
Overførte filer er ikke i et spilbart format. Se
"Understøttet filformat" i "Specifikationer"
( side 126) angående oplysninger.
Konverter ATRAC-filer ved hjælp af det
medfølgende MP3 Conversion Tool.
Når "All Songs" eller
Lydfilerne er ikke mapper under mappen "MUSIC".
"Album" vælges, vises alle
Anbring dem i mapper under "MUSIC" ved at
sangene, men nogle sange
trække og slippe.
vises ikke, når "Folder" er
valgt.
Sange afspilles kun i et
"Playback Range" ( side 35) er indstillet til
begrænset
"Selected Range".
afspilningsomfang, f.eks. i Skift indstilling for afspilningsområdet.
ét album.
Data kan ikke slettes i
Du kan ikke slette sange, videoer (kun NWZ-S615F/
afspilleren.
S616F/S618F) og fotos på afspilleren.
Slet dem med det program, som du anvendte til
overførsel af data, eller Windows Stifinder.
Der genereres støj.
En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
Når du bruger enheder, som f.eks. mobiltelefoner,
skal du holde dem borte fra afspilleren.
Musikdata, der er importeret fra cd'er, er ødelagte.
Slet dataene, importér og overfør disse igen. Når du
importerer data til din computer, skal du lukke alle
andre programmer for at undgå, at data ødelægges.
Overførte filer er ikke i et spilbart format. Se
"Understøttet filformat" i "Specifikationer"
( side 126) angående oplysninger.
Konverter ATRAC-lyddata ved hjælp af det
medfølgende MP3 Conversion Tool.
Nogle sange afspilles muligvis ikke, afhængigt at
visse filspecifikationer.
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
105
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Indeks
Fortsættes 
Menu
Indstillingen
Ved udgangssignal til eksterne højttalere og brug af
"VPT(Surround)" eller
holderen (ekstraudstyr) virker indstillingerne
"Clear Stereo" virker ikke. "VPT(Surround)" og funktionen "Clear Stereo"
muligvis ikke, fordi afspilleren kun er beregnet til
kompatible hovedtelefoner. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Det er ikke muligt at se
Filen er en .3gp-fil. (.3gp understøtter kun lyd).
video, men det er muligt Videofilen er ikke en videomappe.
at høre den (kun NWZAnbring videofilerne i en videomappe ved at
S615F/S616F/S618F).
trække og slippe.
Knapper fungerer ikke.
Skydeknappen HOLD er i stillingen HOLD.
Lad skydeknappen HOLD glide til den modsatte
stilling ( side 10).
Afspilleren indeholder fugt.
Vent et par timer for at lade afspilleren tørre.
Den resterende batteristrøm er lav eller
utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til en
kørende computer ( side 92).
Hvis du oplader batteriet, og der ingen ting sker,
skal du trykke på knappen RESET for at nulstille
afspilleren ( side 102).
Mens
"Connecting" vises, kan du ikke betjene

afspilleren.
Frakobl USB-tilslutningen, og betjen derefter
afspilleren.
Afspilningen stopper
På denne afspiller er der ingen forskel på at stoppe
ikke.
og holde pause. Når du trykker på knappen ,
vises , og afspilningen holder pause/stopper.
Afspilleren fungerer ikke. Den resterende batteristrøm er utilstrækkelig.
Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til en
kørende computer ( side 92).
Hvis du oplader batteriet og der ingen ting sker,
skal du trykke på knappen RESET for at nulstille
afspilleren ( side 102).
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
106
Fejlfinding
Det er ikke muligt at
finde overførte data.
Afspillerens indbyggede flash-hukommelse er
formateret med Windows Stifinder.
Formater den indbyggede flash-hukommelse i
afspilleren ( side 88).
Det medfølgende USB-kabel var blevet koblet fra
afspilleren, mens data blev overført.
Overfør brugbare filer tilbage til din computer, og
formatér den indbyggede flash-hukommelse i
afspilleren ( side 88).
Efter
træk og slip i Windows Stifinder, svarer

datahierarkiniveauerne ikke til afspilleren
( side 95).
Overførte
filer er ikke i et spilbart format. Se

"Understøttet filformat" i "Specifikationer"
( side 126) angående oplysninger.
Konverter ATRAC-lyddata ved hjælp af det
medfølgende MP3 Conversion Tool.
Sange eller videoer (kun NWZ-S615F/S616F/
S618F) kan ikke afspilles afhængigt at filformatet
( side 126).
Fotos kan muligvis ikke vises, afhængigt af
filstørrelsen eller filformatet ( side 126).
Lydstyrken er ikke høj
nok.
"AVLS (Volume Limit)" er aktiveret.
Deaktivér "AVLS (Volume Limit)" ( side 76).
Der er ingen lyd i den
Hovedtelefonstikket er ikke sat helt i.
højre kanal i
Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt,
hovedtelefonerne.
bliver lyden ikke gengivet korrekt. Sæt
Eller lyden fra højre kanal
hovedtelefonernes tilslutningsstift i stikket, indtil
høres i begge
det klikker ( side 10).
hovedtelefoner.
Afspilningen stoppede
Den resterende batteristrøm er utilstrækkelig.
pludseligt.
Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til
computeren ( side 92).
De
sange eller videofiler (kun NWZ-S615F/S616F/

S618F), der kan afspilles, afspilles.
Afspil de andre sang- eller videofiler (kun NWZS615F/S616F/S618F).
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
107
Fejlfinding
Miniaturer vises ikke.
Sangene har ikke oplysninger om omslag.
Miniaturer vises kun, når sangene har oplysninger
om omslag.
Miniaturenavnet stemmer ikke overens med navnet
på videofilen (kun NWZ-S615F/S616F/S618F), og
videofilen findes ikke det rigtige sted.
Anbring en JPEG-fil med samme navn som
videofilen i mappen under "VIDEO"-mappen
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F).
Nogle
omslag vises ikke, afhængigt af

miniaturefilformater eller omslagets filformat.
Omslag vises ikke.
Oplysninger om omslag er ikke inkluderet sammen
med dataene.
Omslaget vises kun, hvis oplysninger om omslag
er inkluderet.
Du kan indstille omslag ved at bruge den
medfølgende Windows Media Player 11 eller
anden overførselssoftware til indstilling af omslag.
For detaljer om anvendelsen henvises til hjælpen i
softwaren eller producenten.
Visse
omslag vises ikke afhængigt af filformatet.

Afspilleren kan ikke
formateres.
Det resterende batteri har lav eller utilstrækkelig
opladning.
Oplad batteriet ved at tilslutte til computeren
( side 92).
Strømmen til afspilleren Hvis der opstod en fejl, slukker afspilleren, og
blev midlertidigt slukket,
tænder derefter igen automatisk.
og derefter tændt igen.
Display
Symptom
Årsag/Løsning
"" vises for en titel.
Der er tale om tegn, der ikke kan vises på
"Unknown" vises for et
album- eller
kunstnernavn osv.
Forvanskede tegn vises.
Dataene har ingen dataoplysninger, såsom et
album- eller kunstnernavn osv.
Skærmen bliver mørk,
når der afspilles et foto.
Skærmen var ikke i brug i den tid, der er valgt i
"Screensaver Timing" ( side 79).
Tryk på en vilkårlig knap.
afspilleren, herunder titlen.
Omdøb titlen med relevante tegn på computeren.
Det forkerte sprog er valgt.
Ret indstillingen af "Language Settings" ( side
90), og overfør derefter data til afspilleren igen.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
108
Fejlfinding
Skærmen slukker.
Skærmen var ikke i brug i mere end 30 sekunder,
mens afspilleren var i pause-tilstand.
Tryk på en vilkårlig knap.
Skærmen var ikke i brug i den periode, som du har
indstillet i "Screensaver Timing", når "Screensaver"
er indstillet til "Blank" ( side 79).
Tryk på en vilkårlig knap.
Indstil "Screensaver" til andet end "Blank".
"On-Hold
Display" indstilles til "No".

Lad skydeknappen HOLD glide til den modsatte
stilling ( side 10).
Indstil "On-Hold Display" til "Yes" ( side 56).
Du kan afspille en video (kun NWZ-S615F/
S616F/S618F), selvom HOLD-funktionen er
aktiveret.
Der vises en meddelelse.
Se "Meddelelser" ( side 114).
Strøm
Symptom
Årsag/Løsning
Batteriets levetid er for
kort.
Driftstemperaturen er under 5 °C.
Batteriets levetid bliver kortere pga. batteriets
karakteristika. Dette er ikke en fejlfunktion.
Batteriopladetiden er ikke tilstrækkelig.
vises.
Oplad batteriet, indtil
Ved justering af indstillingerne eller korrekt styring
af strømforsyningen er det muligt at spare
batteristrøm og bruge afspilleren i længere tid
( side 93).
Du har ikke brugt afspilleren i en længere periode.
Batteriets effektivitet forbedres ved gentagen
opladning og afladning.
Når
brugbar batterilevetid nedsættes til halvdelen af

den normale tid, selv efter at batteriet er opladet,
bør batteriet udskiftes.
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
Copyright-beskyttet indhold afspilles.
Når copyright-beskyttet indhold afspilles, bliver
batteriets levetid muligvis kortere.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
109
Fejlfinding
Afspilleren kan ikke
oplade batteriet.
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på din computer.
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
Brug det medfølgende USB-kabel.
Batteriet er blevet opladet ved en
omgivelsestemperatur uden for intervallet 5 °C til
35 °C.
Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur i
intervallet 5 °C til 35 °C.
Computeren
er ikke tændt.

Tænd computeren.
Din computer går i dvaletilstand.
Tag computeren ud af dvaletilstand.
Afspilleren slukker
automatisk.
For at undgå unødigt batteriforbrug, slukker
afspilleren automatisk.
Tryk på en vilkårlig knap på afspilleren for at
tænde den.
Opladningen færdiggøres Hvis batteriet allerede er næsten fuldt opladet, når
meget hurtigt.
opladningen begynder, er der kun behov for lidt tid,
før batteriet er fuldt opladet.
Tilslutning til en computer
Symptom
Årsag/Løsning
MP3 Conversion Tool
starter ikke.
Computerens systemmiljø er ændret, måske pga. en
opdatering af Windows-operativsystemet.
"Connecting" vises ikke, USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
når afspilleren er tilsluttet på din computer.
computeren med det
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
medfølgende USB-kabel.
Brug det medfølgende USB-kabel.
Der
anvendes en USB-hub.

Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer
muligvis ikke. Tilslut afspilleren til din computer
ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
Computeren kører andet software end det, der blev
anvendt til overførsel.
Frakobl USB-kablet, vent nogle få minutter, og
tilslut det igen. Hvis problemet fortsat opstår, skal
du frakoble USB-kablet, genstarte computeren og
derefter tilslutte USB-kablet igen.
"Connecting" vises muligvis ikke på afspilleren,
afhængigt af det softwaremiljø, der kører på din
computer.
Aktiver Windows Media Player eller Windows
Stifinder.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Strøm (fortsættes)
110
Fejlfinding
Afspilleren genkendes
ikke af computeren, når
den er forbundet til
computeren.
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port
på din computer.
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
Der anvendes en USB-hub.
Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer
muligvis ikke. Tilslut afspilleren til din computer
ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
Der
kan være et problem med USB-porten på

computeren. Tilslut afspilleren til en anden USBport på computeren.
Data kan ikke overføres
til afspilleren fra
computeren.
Overførslen er muligvis stoppet pga. støj, såsom
statisk elektricitet osv. Dette sker med beskyttede
dataoplysninger.
Frakobl afspilleren, og tilslut den igen.
Hvis
du overfører filer ved at trække og slippe på

nogle computere, som ikke har installeret Windows
Media Player 11, kan der muligvis være begrænsede
filer (AAC, videofiler* osv.), som kan overføres ved
at trække og slippe.
* kun NWZ-S615F/S616F/S618F
Installér Windows Media Player 11 fra den
medfølgende cd-rom, og overfør derefter filerne
ved at trække og slippe dem igen. Før den
medfølgende Windows Media Player 11
installeres på din computer, skal du kontrollere,
om din software eller service svarer til Windows
Media Player 11. Oplysninger om anvendelse eller
support på Windows Media Player, kan du få ved
at besøge følgende websted:
http://support.microsoft.com/
USB-kablet
er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port

på din computer.
Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer (fortsættes)
111
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Indeks
Fortsættes 
Menu
Data kan ikke overføres Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashtil afspilleren fra
hukommelse.
computeren. (fortsættes)
Overfør alle unødvendige data tilbage til din
computer for at forøge den ledige plads.
Sange med begrænset afspilningsperiode eller
afspilningstæller kan ikke overføres pga.
begrænsninger, der er indstillet af indehaveren af
copyright. Oplysninger om indstillingerne af hver
lydfil fås ved at kontakte distributøren.
Der
findes unormale data i afspilleren.

Overfør brugbare filer tilbage til din computer, og
formatér den indbyggede flash-hukommelse i
afspilleren ( side 88).
Dataene
kan være ødelagt.

Slet de data, der ikke kan overføres fra din
computer, og importér dem igen til din computer.
Når du importerer data til din computer, skal du
lukke alle andre programmer for at undgå, at data
ødelægges.
Grænsen for størrelsen af filer og mapper, der kan
overføres, er overskredet.
Slet unødvendige data.
Du forsøger at overføre .m4a-, .mp4-, .3gp- eller
.m4v-filer til en computer, der allerede har
installeret Windows Media Player 10.
Installer Windows Media Player 11 fra den
medfølgende cd-rom.
Hvis
du overfører data ved hjælp af et relevant

program til overførsel, men overførslen ikke sker,
skal du henvende dig til producenten.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer (fortsættes)
112
Fejlfinding
Kun en mindre mængde
data kan overføres til
afspilleren.
Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
Overfør alle unødvendige data tilbage til din
computer for at forøge den ledige plads.
Data, der ikke kan afspilles af afspilleren, lagres i
afspilleren.
Hvis data, bortset fra sang-, video- (kun
NWZ-S615F/S616F/S618F) eller fotodata, lagres i
afspilleren, kan der overføres mindre data.
Overfør data tilbage til computeren, der ikke kan
afspilles af afspilleren, for at forøge den ledige
plads.
Afspilleren bliver ustabil, Der anvendes en USB-hub eller et USBnår den er tilsluttet til
forlængerkabel.
computeren.
Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et
forlængerkabel fungerer muligvis ikke. Tilslut
afspilleren til din computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Du kan ikke slette eller
Du kan ikke slette eller omdøbe mapperne "MUSIC",
omdøbe mapperne.
"MP_ROOT", "VIDEO" (kun NWZ-S615F/S616F/
S618F), "PICTURES", "PICTURE" og "DCIM".
FM-tuner (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Symptom
Årsag/Løsning
Du kan ikke så godt høre Den modtagne frekvens er ikke helt tunet ind.
en FM-radiostation.
Vælg manuelt frekvensen, for at forbedre
modtagelsen, med knappen / ( side 71).
Modtagelsen er svag og
Radiosignalet er svagt.
lydkvaliteten dårlig.
Lyt til FM-radiostationen i nærheden af et vindue,
da signalet kan være svagt i bygninger eller
køretøjer.
Hovedtelefonledningen er ikke trukket helt ud.
Hovedtelefonledningen virker som en antenne.
Træk hovedtelefonledningen så langt ud som
muligt.
FM-radiostationen
En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
påvirkes af interferens.
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
Når du bruger enheder, som f.eks. mobiltelefoner,
skal du holde dem væk fra afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer (fortsættes)
113
Fejlfinding
Der høres ingen biplyd,
når afspilleren betjenes.
"Beep Settings" er indstillet til "Off ".
Indstil "Beep Settings" til "On" ( side 77).
Bippet høres ikke, når afspilleren er tilsluttet til
holderen (ekstraudstyr) eller anden enhed.
Afspilleren bliver varm.
Afspilleren kan blive varm, når batteriet oplades og
lige efter opladning. Afspilleren kan også blive
varm, når der overføres en stor mængde data. Dette
er normalt, og kan ikke skabe problemer. Sæt
afspilleren til side i et stykke tid for at køle af.
Skærmen slukker, når der "New Song Pop Up" er indstillet til "On".
skiftes sange.
Indstil "New Song Pop Up" til "Off " ( side 31).
Datoen og klokkeslættet Hvis du ikke bruger afspilleren i et stykke tid med
er blevet nulstillet.
batteriet opbrugt, bliver datoen og klokkeslættet
muligvis nulstillet. Dette er ikke en fejlfunktion.
Oplad batteriet, indtil
vises på skærmen, og
indstil datoen og klokkeslættet igen ( side 81).
Indeks
Årsag/Løsning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Andet
114
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Meddelelser
Følg anvisningerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet.
Meddelelse
Betydning
Løsning
Fortsættes 
Indeks
Det samlede antal
listeemner (undtagen
sanglister) overskrider
grænsen (8.192 emner).
Det samlede antal sange,
der er registreret i
afspilningslisten har
nået 65.535.
Menu
Sange, der overskrider
grænsen lagres i "Others".
Hvis du ikke kan finde en
sang, skal du først søge
efter den i listen "Others".
Hvis du ikke ønsker at lagre
sange, der overskrider
grænsen i listen "Others",
kan du slette de unødvendige
sange fra afspilleren med det
program, som du anvendte
til at overføre sangene med,
eller Windows Stifinder.
Hvis det samlede antal af
registrerede
afspilningslister til
afspilleren overskrider
65.535, kan
afspilningslisterne, der
overskrider dette antal,
ikke vises. Reducér
antallet af afspilningslister
(slet afspilningslister)
med det program, som du
anvendte til at overføre
afspilningslister med.
Hold pause i afspilningen,
Cannot complete during playback. Please Du prøver at vælge et ikkevalgbart emne under afspilningen. og prøv funktionen igen.
pause playback and then try again.
Afspilleren kan ikke
Flyt sangen(e) ud over det
Cannot display folders beyond
afspille
sange
ud
over
det
ottende niveau til et lavere
this level. Place songs in folders
ottende
niveau.
mappeniveau med
up to the eighth level.
( side 95)
Windows Stifinder.
Den tidsbegrænsede
Opdatér sangens licensoplysninger
Cannot play; the license is
periode for afspilning af
ved hjælp at det program, som
expired.
sangen er udløbet.
blev anvendt til overførsel.
Du kan ikke afspille en
Cannot play; file format is not
Du forsøger at afspille
sang i et ikke-understøttet
supported.
en fil, der ikke kan
afspilles på afspilleren. filformat ( side 126).
Anbring dem i mapper
Du overførte en lydfil til
under
"MUSIC"-mappen.
videomappen ved at trække
og slippe (kun NWZS615F/S616F/S618F).
Overfør filen til afspilleren
Cannot play; file is damaged. Please Filen, som du prøver at
igen.
connect to compliant software or afspille, er ødelagt.
device and transfer again.
All group numbers have been
used.
115
Fejlfinding
Betydning
Løsning
Cannot save more than 30 Preset 30 radiostationer er
allerede forudindstillet.
stations.
Library error encountered. Please Databasen for sange,
connect to compliant software or videoer (kun NWZdevice and transfer again.
S615F/S616F/S618F)
eller fotos er ødelagt.
Overfør sange, videoer
(kun NWZ-S615F/
S616F/S618F) eller fotos
igen.
Hvis ovenstående
forslag ikke løser
problemet, skal du
formatere den
indbyggede flashhukommelse
( side 88), og derefter
overføre dataene igen.
Batteriet i afspilleren løber Oplad batteriet
LOW BATTERY. Please Charge.
tør.
( side 92).
Tryk på knappen
No items found starting with this Der er ingen sange, der
starter med det valgte
/// for at vælge et
letter.
begyndelsesbogstav, derfor andet begyndelsesbogstav.
fremkommer ovennævnte
resultat fra "Initial
Search"-funktionen.
No Library exists. Please connect Selv når data er overført, Overfør dataene igen til
to compliant software or device er der ingen oplysninger afspilleren ved hjælp af
om data, der er overført til Windows Stifinder eller
and transfer again.
afspilleren.
andet overførselssoftware.
Der findes ingen fotos i
Overfør fotos i et
No photos are available for
afspilleren, der kan vises. understøttet format.
display.
Du prøver at få vist et
Overfør fotos til
No photos are available for
foto, når der ingen fotos er afspilleren.
display. Please connect to
compliant software or device and lagret i afspilleren.
transfer photos.
Overfør sange i det
No playable songs are available. Du forsøger at starte
afspilningen ved at vælge understøttede format, og
"Play" fra menuen Option, start afspilningen.
men der findes ingen
sange i den valgte mappe.
Fortsættes 
Indeks
Firmware update failed.
Menu
Do not disconnect.
Slet unødvendige stationer først
( side 72), og forudindstil
derefter de ønskede stationer
inden for det begrænsede antal.
Afspilleren kan ikke
Dette er ikke en
tilsluttes en computer eller fejlmeddelelse. Frakobl
andre eksterne enheder til ikke USB-kablet, før
overførsel af data.
overførslen er afsluttet.
Det mislykkedes at
Følg anvisningerne på din
færdiggøre opdateringen computer for igen at prøve
af firmwaren.
at opdatere firmwaren.
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
116
Fejlfinding
No playlists available.
Please connect to compliant
software or device and transfer
playlists.
Når du vælger
(Playlists) fra menuen
Home, og der ingen
afspilningslister findes i
afspilleren, vises denne
meddelelse.
Du forsøger at vælge en
radiostation ved hjælp af
et forudindstillet tal, når
der ingen frekvens er føjet
til som en forudindstillet
radiostation.
Du forsøger at starte
afspilningen, selv når der
ingen sange er i afspilleren,
eller der ingen sange er i
den valgte afspilningsliste.
Der er ingen sange i den
valgte mappe.
Overfør afspilningslister
til afspilleren ved hjælp af
Windows Stifinder eller
anden software til
overførsel.
No preset stations exist. Please
select Auto Preset from Options
menu.
No songs available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
songs.
No songs in selected item.
No videos available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
videos.
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Not enough free space in
memory. Please connect to
compliant software or device and
delete files.
Du prøver at starte
afspilningen, når der
ingen sange er lagret i
afspilleren.
Afspillerens tilgængelige
kapacitet er ikke
tilstrækkelig.
Forudindstil en frekvens
som en forudindstillet
radiostation ( side 69).
Overfør sange til
afspilleren.
Overfør sange til mapper
under "MUSIC"-mappen
ved hjælp af Windows
Stifinder eller anden
software til overførsel.
Overfør videoer til
afspilleren.
Tilslut afspilleren til din
computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel, og
slet derefter alle unødvendige
data fra afspilleren ved hjælp
af andet software, der
anvendes til overførsel, eller
Windows Stifinder.
Afspilleren kan ikke
For at betjene afspilleren skal
On hold...
du skubbe skydeknappen
Cancel HOLD function to activate betjenes, fordi
skydeknappen HOLD står HOLD til den modsatte
controls.
i stillingen HOLD.
stilling ( side 10).
Du forsøger at forudindstille Forudindstil andre
Preset already exists.
en frekvens, som allerede er frekvenser.
forudindstillet.
The device's memory was not
Den indbyggede flash- Vælg "Settings" formatted correctly. Please rehukommelse blev ikke "Common Settings" "Format" for at formatere
format using Settings menu.
formateret korrekt.
den indbyggede flashDen indbyggede flashhukommelse igen
hukommelse blev
formateret på en computer. ( side 88).
Indeks
Løsning
Menu
Betydning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
117
108
Andre
Andreoplysninger
oplysninger
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.
Note for kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For eventuelle
spørgsmål om service eller garanti henvises til de adresser, der er angivet separat i
service- eller garantidokumenter.
Indeks
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres
på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Menu
Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med
dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Indholdsfortegnelse
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Relevant tilbehør: Hovedtelefoner
118
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Foranstaltninger
Sikkerhed
Fortsættes 
Indeks
genstande.
Berør ikke det genopladelige batteri med hænderne, hvis der er opstået
lækage. Da der kan være resterende batterivæske i afspilleren, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler, hvis batteriet har lækket. Hvis
væsken kommer i øjnene, må du ikke gnide i dine øjne, da det kan føre til
blindhed. Vask dine øjne med rent vand, og kontakt en læge.
Hvis væsken kommer på kroppen eller tøjet, skal du vaske det af straks. Hvis
det ikke sker, kan det forårsage forbrænding eller personskade. Hvis du bliver
forbrændt af væsken fra batteriet, skal du kontakte en læge.
Kom ikke vand eller andre fremmedlegemer i afspilleren. Hvis du gør det,
kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
Hvis det skulle ske, skal du øjeblikkelig slukke for afspilleren, koble USBkablet fra afspilleren, og kontakte den nærmeste Sony-forhandler eller Sony
Service Center.
Kast ikke afspilleren i ilden.
Fjern ikke dele fra afspilleren eller ombyg den. Hvis du gør det, kan det
resultere i elektrisk stød. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller Sony
Service Center angående ombytning af genopladelige batterier, indvendige
check eller reparation.
Menu
Sørg for ikke at kortslutte afspillerens terminaler med andre metalliske
119
Andre oplysninger
Anbring ingen tunge genstande ovenpå afspilleren, undgå at udsætte den for
Udsæt ikke afspilleren for vand. Afspilleren er ikke vandtæt.
Husk at følge sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor.
Pas på ikke af tabe afspilleren i en vask eller anden beholder, der er fyldt med
vand.
Brug ikke afspilleren i fugtige områder eller dårligt vejr,
som f.eks. i regnvejr eller snevejr.
Undgå at gøre afspilleren våd.
Hvis du rører ved afspilleren med våde hænder, eller
anbringer afspilleren i en fugtig genstand eller
håndklæde, kan afspilleren blive våd, og dette kan
forårsage fejlfunktion i afspilleren.
Når du tager hovedtelefonen ud af afspilleren, skal du sørge for at holde i
stikket til hovedtelefonen for at trække det ud. Ved at trække i selve
hovedtelefonledningen kan du beskadige den.
Fortsættes 
Indeks
Sørg for ikke at lægge afspilleren i en taske sammen
med høretelefon-/øreproptelefonledningen rundt om
den, og derefter udsætte tasken for stærk påvirkning.
Menu
kraftige stød. Dette kan forårsage fejlfunktion eller beskadigelse.
Brug aldrig afspilleren, hvor den vil være udsat for ekstremt lys, temperatur,
fugt eller vibration. Afspilleren kan blive misfarvet, ødelagt eller beskadiget.
Udsæt aldrig afspilleren for høje temperaturer, såsom i en bil, der er parkeret
i solen eller i direkte sollys.
Efterlad ikke afspilleren på et sted med meget støv.
Efterlad ikke afspilleren på en ustabil overflade eller på et ujævnt sted.
Hvis afspilleren forårsager interferens ved radio- eller tv-modtagelse, skal du
slukke for den, og flytte den væk fra radioen eller tv'et.
Når du bruger afspilleren, skal du huske at følge nedenstående forholdsregler
for at undgå at forvride kabinettet eller forårsage fejl på afspilleren.
Sørg for ikke at sætte dig ned med afspilleren i
baglommen.
Indholdsfortegnelse
Installation
120
Andre oplysninger
Der kan ske overophedning i afspilleren, hvis den bruges i en længere periode.
Trafiksikkerhed
Undgå at lytte med hovedtelefonerne på i situationer, hvor hørelsen ikke må
forringes.
Vis hensyn
Hold lydstyrken på et moderat niveau. Det vil give dig mulighed for at høre
lydene omkring dig og vise hensyn over for dine omgivelser.
Advarsel
Hvis det lyner, når du bruger afspilleren, skal du tage hovedtelefonerne af
straks.
Hvis du opdager en allergisk reaktion over for de medfølgende hovedtelefoner,
skal du straks stoppe med at bruge dem, og kontakte en læge.
Ved brug
Når du bruger en rem (sælges separat), skal du undgå, at den hænger fast i
genstande, du passerer. Yderligere skal du passe på ikke at svinge afspilleren i
remmen, så den rammer ind i folk.
Undgå at bruge afspilleren under start og landing i fly, når dette annonceres.
Bemærk, at der kan forekomme midlertidig kondensation i situationer, hvor
afspilleren flyttes hurtigt fra et sted med lav temperatur til et sted med høj
temperatur, eller bruges i et rum, hvor et varmeapparat lige er blevet tændt.
Kondensation danner fugt i luften, som slår sig ned på overflader, f.eks.
metalpaneler el.lign. og omdannes til væske.
Hvis der opstår kondensation i afspilleren, skal du lade den være slukket,
indtil kondensationen forsvinder. Hvis du bruger afspilleren, mens der er
kondensation, kan der opstå fejl.
Fortsættes 
Indeks
Undgå høreskader
Du bør ikke bruge hovedtelefonerne med for høj musik. Høreeksperter advarer
mod konstant, høj og langvarig afspilning. Hvis der forekommer en ringetone i
dine øre, skal du reducere lyden eller afbryde brugen.
Skru ikke højt op for lyden på én gang, især hvis du anvender hovedtelefoner.
Skru lyden gradvist op, så lyden ikke beskadiger din hørelse.
Menu
Hovedtelefoner
Indholdsfortegnelse
Ophedning
121
Andre oplysninger
Undgå at udsætte LCD'et for kraftige stød. Dette kan forårsage en
Menu
forvrængning af farver og lysstyrke eller forårsage fejlfunktion i LCD'et.
 Hvis du bruger afspilleren i kolde omgivelser, vises billeder muligvis med
sorte bånd rundt om. Dette er ikke en fejl i afspilleren.
Indholdsfortegnelse
LCD'et
Rengøring
briller.
Hvis kabinettet bliver meget snavset, kan det rengøres med en blød klud, der
er let fugtet med vand eller et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ingen slibende puder, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom
sprit eller benzin, da det kan gøre overfladen mat.
Vær forsigtig, så vand ikke trænger ind i afspilleren fra åbningen i nærheden
af stikket.
Rengør hovedtelefonstikket jævnligt.
Hvis du har spørgsmål eller problemer angående afspilleren, bedes du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Fortsættes 
Indeks
Rengør afspillerens kabinet med en blød klud, såsom rengøringsklud til
122
Andre oplysninger
Loven om copyright forbyder reproduktion af softwaren eller den
Indeks
Fortsættes 
Menu
medfølgende manual helt eller delvist, eller at låne softwaren, uden tilladelse
fra indehaveren af copyright.
SONY kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen
økonomisk skade, eller tab af fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der
hidrører fra brugen af den software, der følger med denne afspiller.
Hvis der skulle opstå problemer med denne software som et resultat af fejl
under fremstillingen, vil SONY erstatte den. Imidlertid har SONY intet
ansvar.
Den software, der fulgte med denne afspiller kan ikke anvendes sammen med
andet udstyr, end det, det er designet til.
Bemærk,
at i bestræbelserne for at forbedre kvaliteten, kan

softwarespecifikationerne ændres uden varsel.
Betjening af denne afspiller med anden software, end den medfølgende, er
ikke dækket af garantien.
Muligheden for at vise sprogene på medfølgende software vil afhænge af det
installerede operativsystem på din computer. For at opnå bedre resultater skal
du sørge for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog,
som du ønsker at få vist.
Vi garanterer ikke, at det vil være muligt at vise alle sprog korrekt på den
medfølgende software.
Tegn, der er oprettet af brugeren samt visse specialtegn kan muligvis ikke
vises.
Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at du er bekendt med de
grundlæggende handlinger i Windows.
Oplysninger om brugen af din computer og operativsystem, finder du i de
tilsvarende vejledninger.
Indholdsfortegnelse
Vigtig bemærkning
123
Andre oplysninger
Menu
* I nogle lande/områder er eksempeldata ikke installeret.
Indholdsfortegnelse
Om eksempeldata*
Afspilleren er forudinstalleret med eksempeldata. Hvis du vil slette disse data,
skal du bruge Windows Stifinder.
Hvis du sletter eksempeldata, kan du ikke gendanne dem, og vi kan ikke levere
nogen form for data til erstatning.
Den optagne musik er begrænset til private. Anvendelse af musikken
Kundesupport-websted
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med produktet, kan du besøge
følgende websteder.
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder der har købt de oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
ud over denne grænse kræver tilladelse af indehaverne af copyright.
Sony
er ikke ansvarlig for utilstrækkelig optagelse/overførsel eller

beskadigelse af data, der skyldes problemer med afspilleren eller
computeren.
Afhængigt af typen af tekst og tegn, vises teksten på afspilleren
muligvis ikke korrekt på enheden. Det kan skyldes:
Kapaciteten i den tilsluttede afspiller.
At afspilleren ikke fungerer normalt.
Indholdsoplysningerne er skrevet i et sprog eller med tegn, der ikke
understøttes af afspilleren.
124
Andre oplysninger

og
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
Fortsættes 
Indeks
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
IBM
og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business

Machines Corporation.
Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Pentium er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation.
Denne software er baseret på en del af arbejdet i Independent JPEG Group.
DETTE PRODUKT ER LICENSIERET UNDER MPEG-4 VISUEL PATENT
PORTEFØLJE LICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG
FOR EN FORBRUGER TIL
(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4
VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") OG/ELLER
(ii)AFKODNING AF MPEG-4 VIDEO, SOM VAR KODET AF EN
FORBRUGER INVOLVERET I EN PERSONLIG OG IKKEKOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ERHVERVET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR, LICENCENSIERET AF MPEG LA TIL AT
GIVE MPEG-4 VIDEO.
INGEN LICENS GARANTERES ELLER VIL VÆRE UNDERFORSTÅET
TIL ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER DEM
DER HAR RELATION TIL REKLAME, INTERN OG KOMMERCIEL
BRUG OG LICENSIERING KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Menu
ATRAC er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
"WALKMAN" og "WALKMAN" logo er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
Indholdsfortegnelse
Copyright
125
Andre oplysninger
Indholdsleverandører anvender Digital Rights Management Technology for
Windows Media, der er indeholdt i denne enhed ("WM-DRM") til at beskytte
integriteten af deres indhold ("Secure Content"), så deres intellektuelle
ejendomsret, herunder copyright, til sådant indhold ikke misbruges.
Denne enhed anvender WM-DRM-software til at afspille Secure Content
("WM-DRM Software"). Hvis sikkerheden for WM-DRM-softwaren i denne
enhed er blevet bragt i fare, kan ejerne af Secure Content ("Secure Content
Owners") anmode om, at Microsoft tilbagekalder WM-DRM-softwarens
rettighed til at kræve ny licenser til at kopiere, vise og/eller afspille Secure
Content. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at afspille
ikke-beskyttet indhold. En liste med tilbagekaldt WM-DRM-software sendes
til din enhed, når du downloader en licens til Secure Content fra internettet
eller fra en pc. Microsoft kan, i forbindelse med sådan licens, også downloade
tilbagekaldelseslister til din enhed på vegne af Secure Content Owners.
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentation ©2007 Sony Corporation
Indeks
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et
autoriseret datterselskab hos Microsoft.
Menu
PORTEFØLJELICENS TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIELT BRUG
FOR EN FORBRUGER TIL AT
(i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN
("AVC VIDEO") OG/ELLER
(ii)AFKODE VIDEO, DER VAR KODET AF EN FORBRUGER, DER VAR
ENGAGERET I EN PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER FÅET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR, LICENSIERET TIL AT GIVE AVC VIDEO. INGEN
LICENS GARANTERES ELLER VIL VÆRE UNDERFORSTÅET TIL
ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
USA
og fremmede patenter licenseret fra Dolby Laboratories.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning
er mærkerne TM og ® ikke angivet.
Indholdsfortegnelse
DETTE PRODUKT ER LICENSIERET UNDER AVC PATENT
126
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
Understøttet filformat
Musik
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC*1 (.mp4, .m4a, .3gp), Lineær PCM (.wav)
Codec
MP3
Bithastighed: 32 til 320 kbps (understøtter variabel bithastighed
(VBR))
Samplingsfrekvens*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter variabel bithastighed
(VBR))
Samplingsfrekvens*2: 44,1 kHz
AAC-LC*1
Bithastighed: 16 til 320 kbps (understøtter variabel bithastighed
(VBR))*3
Samplingsfrekvens*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Lineær PCM
Bithastighed: 1.411 kbps
Samplingsfrekvens*2: 44,1 kHz
Video (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Filformat
MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat
Filtype
.mp4, .m4v
Codec
Video
AVC
(H.264/AVC)
Profil: Basisprofil
Niveau: Maks. 1,3
Bithastighed: Maks. 768 kbps
MPEG-4
Profil: Enkel profil
Bithastighed: Maks. 2.500 kbps
Frame-hastighed: Maks. 30 fps
Opløsning: Maks. QVGA (320 × 240)
Lyd
Filstørrelse
Maks. 2 GB
Antallet af filer
Maks. 1.000
AAC-LC
Kanalnummer: Maks. 2 kanalers
Samplingsfrekvens*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bithastighed: Maks. 288 kbps pr. kanal
Foto*4
Filformat
Kompatibel med DCF 2.0/Exif 2.21filformat
Filtype
.jpg
Codec
Profil: Basisprofil
Antal pixel: Maks. 4.000 × 4.000 pixel (16.000.000 pixel)
Antallet af filer
Maks. 10.000
*1Copyright-beskyttede AAC-LC-filer kan ikke afspilles.
*2Samplingsfrekvensen gælder muligvis ikke for alle indkodere.
*3Ikke-standard bithastigheder eller ikke-garanterede bithastigheder er medtaget
afhængigt af samplingfrekvensen.
4
* Nogle fotofiler kan ikke afspilles afhængigt af deres filformater.
Fortsættes 
Indeks
MP3(MPEG1 Layer3)-filformat, ASF-filformat, MP4-filformat, Wave-Riff-filformat
Filtype
Menu
Filformat
127
Andre oplysninger
De omtrentlige tider er baseret på det tilfælde, hvor du overfører eller optager sange af kun 4 minutters varighed (inkluderer ikke videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F) og
fotos) i MP3-format. Andre lydfilformater for sange, der kan afspilles, kan være forskellige
fra MP3-format.
NWZ-S516/S616F
Menu
NWZ-S515/S615F
Sange
Tid
Sange
Tid
48 kbps
1.150
76 timer 40 min.
2.450
163 timer 20 min.
64 kbps
885
59 timer 00 min.
1.850
123 timer 20 min.
128 kbps
440
29 timer 20 min.
925
61 timer 40 min.
256 kbps
220
14 timer 40 min.
460
30 timer 40 min.
320 kbps
175
11 timer 40 min.
370
24 timer 40 min.
NWZ-S618F
Sange
Tid
48 kbps
5.050
336 timer 40 min.
64 kbps
3.750
250 timer 00 min.
128 kbps
1.850
123 timer 20 min.
256 kbps
945
63 timer 00 min.
320 kbps
755
50 timer 20 min.
Maks. optagetid for videoer (ca.) (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Den omtrentlige optagetid er estimeret i det tilfælde, hvor kun videoer overføres. Tiden
kan variere afhængigt af forholdene, hvor afspilleren bruges.
Bithastighed
Videoformat: 384 kbps
Lydformat: 128 kbps
Videoformat: 768 kbps
Lydformat: 128 kbps
NWZ-S615F
NWZ-S616F
NWZ-S618F
Tid
Tid
Tid
7 timer 10 min.
15 timer 00 min.
30 timer 40 min.
4 timer 00 min.
8 timer 30 min.
17 timer 30 min.
Maks. antal fotos, der kan overføres (ca.)
Maks. 10.000
Det antal fotos, der kan optages, kan være mindre afhængigt af filstørrelsen.
Fortsættes 
Indeks
Bithastighed
Bithastighed
Indholdsfortegnelse
Maksimalt antal sange og tid (ca.)
128
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Kapacitet (kapacitet tilgængelig for brugeren)*1
Menu
NWZ-S515: 2 GB (ca. 1,71 GB = 1.840.840.704 byte)
NWZ-S516: 4 GB (ca. 3,57 GB = 3.840.704.512 byte)
NWZ-S615F: 2 GB (ca. 1,71 GB = 1.840.775.168 byte)
NWZ-S616F: 4 GB (ca. 3,57 GB = 3.840.638.976 byte)
NWZ-S618F: 8 GB (ca. 7,30 GB = 7.840.956.416 byte)
*1Afspillerens lagringskapacitet kan variere.
En del af hukommelsen bruges til dataadministration.
Udgang (hovedtelefoner)
Indeks
Frekvenssvar
20 til 20.000 Hz (ved afspilning af datafil, enkeltsignalmåling)
FM-tuner (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
FM-frekvensområde
87,5 til 108,0 MHz
IF (FM) (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
375 kHz
Antenne (kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Hovedtelefonledningsantenne
Grænseflade
Hovedtelefon: Stereo-ministik
WM-PORT (stik til flere tilslutninger): 22 ben
Hi-speed USB (kompatibel med USB 2.0)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
Indbygget, genopladeligt lithium-ion-batteri
USB-strøm (fra en computer via det medfølgende USB-kabel)
Opladetid
USB-baseret opladning
ca. 3 timer (fuldt opladet), ca. 1,5 timer (ca. 80 %)
Fortsættes 
129
Andre oplysninger
NWZ-S515/S516
NWZ-S615F/S616F/S618F
Afspilning ved MP3 128 kbps
Ca. 33 timer
Ca. 33 timer
Afspilning ved WMA 128 kbps
Ca. 33 timer
Ca. 33 timer
Afspilning ved AAC-LC 128 kbps
Ca. 32 timer
Ca. 32 timer
Afspilning ved Lineær PCM 1.411 kbps Ca. 35 timer
Ca. 35 timer
Musik
Video
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
Afspilning ved MPEG-4 384 kbps
-
Ca. 9,5 timer
Afspilning ved MPEG-4 768 kbps
-
Ca. 8,5 timer
Afspilning ved AVC 384 kbps
-
Ca. 7,5 timer
Afspilning ved AVC 768 kbps
-
Ca. 7,5 timer
Ved modtagelse af FM-radio
(kun NWZ-S615F/S616F/S618F)
-
Ca. 24 timer
Display
1,82 tommer, TFT-farveskærm med hvidt LED-baggrundslys, QVGA (240 × 320 pixel),
262.144 farver
Dimension (b/h/d, fremspringende dele ikke medregnet)
42,0 × 79,5 × 11,5 mm
Dimension (b/h/d)
42,0 × 79,5 × 11,5 mm
Vægt
Ca. 50 g
Fortsættes 
Indeks
Tiden nedenfor kan være forskellig afhængigt af omgivende temperatur eller
anvendelsesstatus.
Menu
Ved at indstille på følgende måde, kan der forventes en længere batterilevetid.
tiden nedenfor er omtrentlig, når "New Song Pop Up" ( side 31), "Clear Stereo"
( side 43), "DSEE(Sound Enhance)" ( side 44), "Dynamic Normalizer" ( side 46),
"Equalizer" ( side 38) og "VPT(Surround)" ( side 41) er deaktiveret, og "Screensaver"
( side 78) er indstillet til "Blank".
Ydermere er tiden omtrentlig for videoer (kun NWZ-S615F/S616F/S618F), når lysstyrken
for skærmen ( side 80) er indstillet til "3".
Indholdsfortegnelse
Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning)
130
Andre oplysninger
Understøttes ikke i følgende miljøer:
Personligt konstruerede computere eller operativsystemer
Et miljø, der er en opgradering af det originale operativsystem, som er installeret af
producenten
Multi-boot-miljøer
Miljøer med flere skærme
Macintosh
Der tages forbehold for andring af design og specifikationer uden varsel.
Indeks
Vi garanterer ikke funktionen på alle computere, heller ikke selvom de opfylder
ovenstående systemkrav.
Menu
Computer
IBM PC/AT eller kompatibel computer forudinstalleret med følgende Windowsoperativsystemer*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 eller nyere) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 eller
nyere) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 eller nyere) / Windows
XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller nyere) / Windows Vista Home Basic /
Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Understøttes ikke af 64-bit versionen af operativsystemet.
Understøttes ikke af andre operativsystemer end ovenstående.
* Udelukker operativsystemer, der ikke understøttes af Microsoft.
CPU: Pentium III 1,0 GHz eller mere
RAM: 128 MB eller mere (For Windows Vista, 512 MB eller mere)
Harddiskdrev: 380 MB eller mere ledig plads
Display:
Skærmopløsning: 800 × 600 pixel (eller mere) (1.024 × 768 eller højere anbefales)
Farver: 8 bit eller mere (16 bit anbefales)
Cd-rom-drev
(understøtter Digital Music cd-afspilningskapaciteter, der anvender

WDM)
Der kræves et cd-r/rw-drev til at oprette originale cd'er.
Lydkort

USB-port (Hi-Speed USB anbefales)
Internet Explorer 6.0 eller nyere, Windows Media Player 10 eller 11 (Windows Media
Player 11 anbefales. I nogle computere, der allerede har installeret Windows Media
Player 10, kan der opstå filbegrænsning (AAC, videofiler* osv.), der kan overføres ved at
trække og slippe.).
* kun NWZ-S615F/S616F/S618F
Adobe
Flash Player 8 eller nyere skal installeres.

Der
kræves
bredbånds-internetforbindelse for at bruge Electronic Music Distribution

(EMD) eller for at besøge webstedet.
Indholdsfortegnelse
Systemkrav
131
Andre oplysninger
B
Batteri...................................92, 93, 129
Beep Settings..................................... 77
Bithastighed..............................98, 126
Brightness.......................................... 80
C
Clear Stereo....................................... 43
Club.................................................... 42
Computer........................................ 130
Continuous Playback....................... 54
Custom......................................... 39, 40
Slide Show Interval..............................65
Slide Show Repeat................................64
Display......................................... 51, 62
DSEE(Sound Enhance).................... 44
Dynamic Normalizer....................... 46
E
Equalizer............................................ 38
F
Fejlfinding....................................... 102
Firmware.......................................... 101
FM-tuner........................................... 68
Format (Initialize)............................ 88
Fotoformat......................................... 99
G
Genopladning................................... 92
Gentag................................................ 34
H
Heavy................................................. 39
Hovedtelefoner........................... 8, 120
I
Indstillingsmenuen........18, 32, 57, 67
Information....................................... 85
Initial Search................................. 6, 25
Initialize (Format)............................ 88
Intelligent Shuffle......................... 6, 28
Interval............................................... 65
Fortsættes 
Indeks
A
AAC.................................................... 98
AAC-LC........................................... 126
Adobe Reader...................................... 3
Album Display Format.................... 36
All Range..................................... 34, 35
Arena.................................................. 42
Auto Preset........................................ 69
AVC............................................99, 126
AVLS (Volume Limit)...................... 76
D
Data.................................................. 100
Date Display Format........................ 83
Dato-tid.................................81, 83, 84
Diasshow........................................... 63
Menu
Symboler
5-vejsknap...................................... 9, 11
(Repeat)....................................... 34
(Shuffle).................................... 34
(Shuffle&Repeat)................ 34
(Repeat 1 song)......................... 34
(Heavy)...................................... 39
(Pop)........................................... 39
(Jazz)........................................... 39
(Unique)..................................... 39
(Custom 1)................................. 39
(Custom 2)................................. 39
(Studio)....................................... 42
(Live)........................................... 42
(Club)......................................... 42
(Arena)....................................... 42
(Matrix)...................................... 42
(Karaoke).................................... 42
Indholdsfortegnelse
Indeks
132
Andre oplysninger
M
Matrix................................................. 42
Meddelelser..................................... 114
Menuen Home.................................... 6
Miniature...................... 13, 55, 66, 107
Model................................................. 86
Mono/Auto........................................ 74
MP3............................................98, 126
MPEG-4.....................................99, 126
Music Library................................ 6, 19
N
Normal............................................... 34
Now Playing........................................ 7
O
Omslag............................................... 36
On-Hold Display.............................. 56
Opgradering.................................... 101
S
Scan Sensitivity................................. 73
Screensaver........................................ 78
Selected Range............................ 34, 35
Serienummer....................................... 8
Set Date-Time................................... 81
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 30
Shuffle-afspilning............................. 28
Shuffle All.............................................30
Time Machine Shuffle.........................28
Skærmen Now Playing.................... 17
Skydeknappen HOLD...................... 10
Slukning af afspilleren manuelt...... 93
Sprog.................................................. 90
Stifinder........................................... 100
Strøm....................................10, 93, 108
Studio................................................. 42
Søg efter sange.................................. 19
afspilningslister....................................26
album.....................................................20
første bogstav.......................................25
genre......................................................22
kunstner................................................21
sangnavn...............................................19
udgivelsesår..........................................23
Fortsættes 
Indeks
L
Lineær PCM..............................98, 126
Live..................................................... 42
Lydformat.......................................... 98
Lydkvalitet......................................... 38
Lydstyrke........................................... 46
R
Radio.................................................. 68
Release Year....................................... 23
RESET (afspilleren)........................ 102
Reset all Settings............................... 87
Resterende batteri............................. 92
Menu
K
Kapacitet.......................................... 128
Karaoke.............................................. 42
Knappen BACK/HOME.............. 9, 11
Knappen OPTION/PWR OFF........................................... 10, 18
Knappen RESET................................. 9
Knappen VOL +/–............................ 10
P
Photo Library................................ 6, 58
Photo List Display Format.............. 66
Photo Orientation............................ 60
Playback Range................................. 35
Playlists.......................................... 7, 26
Play Mode................................6, 33, 34
Pop...................................................... 39
Indholdsfortegnelse
J
Jazz...................................................... 39
JPEG...........................................99, 126
133
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
U
Unique............................................... 39
USB-kabel............................................ 8
Indeks
V
Video format..................................... 99
Video Library................................ 6, 47
Video List Display Format.............. 55
Video Orientation............................ 49
VPT(Surround)................................ 41
W
Windows Stifinder....................47, 100
WMA.........................................98, 126
WM-PORT.................................... 9, 86
Z
Zoom.................................................. 52
Menu
T
Tidsindstilling................................... 81
Tilbehør............................................... 8
Tilslutning........................................... 8
Time Display Format....................... 84
Time Machine Shuffle...................... 28
Totalt antal fotos............................... 86
Totalt antal sange.............................. 86
Totalt antal videoer........................... 86
Download PDF

advertising