Sony | NWZ-X1060 | Sony NWZ-X1060 Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Indeks
Brugervejledning
NWZ-X1050 / X1060
©2009 Sony Corporation
4-141-618-31 (1)
Springer til indholdsfortegnelsen
Find det, du søger, på en liste over emner i vejledningen.
Springer til indekset
Find det, du søger, på en liste over indstillingsmuligheder i vejledningen.
 Tip
Du kan gå til den angivne side ved at klikke på et sidetal i indholdsfortegnelsen eller
indekset.
Du kan gå til den angivne side ved at klikke på en sidereference (f.eks.  side 4) på hver
side.
Hvis du vil søge efter en referenceside efter søgeord, skal du skrive søgeordet i tekstfeltet
i vinduet Adobe Reader.
Betjeningen kan være forskellig afhængigt at din version af Adobe Reader.
Ændring af sideopsætningen
Med knapperne i vinduet Adobe Reader kan du vælge, hvordan siderne skal
vises.
Tekstfelt til søgning efter tekst
Fortløbende
Siderne vises i en fortløbende
rulning, hvor sidernes bredde
tilpasses vinduet. Når du anvender
rullefunktionen, ruller de forrige
eller næste sider kontinuerligt op
eller ned.
Enkelt side
Siderne vises en ad gangen, hvor
siden tilpasses vinduet. Når du
anvender rullefunktionen, skifter
visningen til forrige eller næste side.
Indeks
Brug af knapperne i Brugervejledningen
Klik på knapperne i øverste venstre hjørne på siderne i denne vejledning for at
gå til "Indholdsfortegnelse" eller "Indeks".
Indholdsfortegnelse
Gennemgang af Brugervejledningen
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Tilslutning af hovedtelefoner...........................8
Tænding og slukning af afspilleren........ 9
Deaktivering af betjeningsknapperne og
pegefeltet.......................................................10
Sådan bruges pegefeltet....................... 11
Om menuen Home............................... 13
Sådan bruges menuen Home............... 14
Sådan bruges indstillingsmenuen........ 18
Indtastning af tekst.............................. 20
Om den medfølgende software............ 22
Windows Media Player 11.............................22
Media Manager for WALKMAN..................22
Content Transfer.............................................23
Klargøring af afspilleren
Opladning af afspilleren...................... 24
Indstilling af dato og klokkeslæt......... 26
Indhentning af musik/videoer/fotos/
podcast............................................... 27
Overførsel af musik/videoer/fotos/
podcast............................................... 28
Trådløs LAN-forbindelse..................... 33
Trådløse netværk, som kan anvendes med
afspilleren......................................................33
Tilslutning til et trådløst LAN.......................34
Frakobling fra et trådløst LAN......................36
Afspilning af musik
Afspilning af musik (Music). ................. 37
Musikafspilningsskærm.................................38
Listeskærm.......................................................39
Gennemgang af omslag for at vælge et
album (Album Scroll).......................................41
Afspilningstilstand..........................................47
Afspilningsomfang..........................................48
Equalizer..........................................................48
Virtuelle hovedtelefoner (surround)............50
DSEE (lydforbedring).....................................51
Tydelig stereo...................................................52
Dynamisk normalisering...............................52
Format for albumvisning...............................53
Visning af videoer
Afspilning af en video (Videos).............. 54
Videoafspilningsskærm..................................55
Gennemgang af scener (Scene Scroll). .............57
Søgning efter videoer........................... 58
Sletning af videoer............................... 59
Sletning af den video, der aktuelt
afspilles..........................................................59
Sletning af videoer, der vælges på en liste....59
Brug af videoindstillingsmenuen........ 60
Ændring af videoindstillinger............. 61
Zoom-indstillinger.........................................61
Kun afspilning af videolyd
(On-Hold Display).............................................63
Videolistens rækkefølge.................................63
Visning af fotos
Visning af fotos (Photos)........................ 64
Fotovisningsskærm.........................................66
Søgning efter fotos............................... 67
Sletning af fotos................................... 68
Brug af fotoindstillingsmenuen........... 69
Ændring af fotoindstillinger................ 70
Indstilling af formatet til visning af
fotoliste..........................................................70
Søgning efter sange.............................. 42
Søgning efter referenceoplysninger om
en sang (Related Links). ......................... 43
Sletning af sange.................................. 44
Brug af musikindstillingsmenuen....... 45
Visning af skærmen Detailed
Information...................................................46
Fortsættes 
Indeks
Dele og kontroller.................................. 6
Ændring af musikindstillinger............ 47
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Lytning til FM-radio............................ 71
Ændring af
FM-radioindstillingerne.................... 75
Scanningsfølsomhed.......................................75
Mono/Auto......................................................75
Brug af af indstillingsmenuen for
FM-radio............................................ 76
Visning af YouTube
Visning af YouTube.............................. 77
At se YouTube..................................................77
YouTube-afspilningsskærm...........................79
Søgning efter YouTube-videoer........... 80
Valg af land/område.......................................81
Valg af tidsramme...........................................81
Brug af
YouTube-indstillingsmenuen............ 82
Få glæde af podcast
Før du kan få glæde af podcast............ 83
Hvad er en podcast?.......................................83
Registrering af en podcast................... 84
Registrering af en podcast ved hjælp af
afspillerens internetbrowser........................84
Downloadning af episoder................... 86
Downloadning fra en podcast.......................86
Downloadning fra alle de podcast, der er
valgt til opdatering.......................................87
Valg/fravalg af podcast, der skal
opdateres.......................................................88
Angivelse af antallet af episoder, der skal
downloades...................................................89
Sletning af den episode, der aktuelt
afspilles..........................................................98
Sletning af en episode fra episodelisten.......98
Sletning af alle episoder i en podcast...........98
Sletning af en podcast.....................................98
Sletning af alle podcast...................................99
Brug af
podcast-indstillingsmenuen............ 100
Visning af websteder
Visning af websteder
(Internet Browser)................................. 102
Internetbrowserskærm................................ 104
Betjening af kontrolknapperne.......... 105
Brug af Foretrukne....................................... 106
Brug af historiklisten................................... 106
Ændring af indstillinger til
internetbrowseren............................ 107
Visningstilstand............................................ 107
Sideoplysninger............................................ 107
Startside......................................................... 108
Detaljerede indstillinger.............................. 108
Indstillinger til beskyttelse af personlige
oplysninger................................................. 109
Cookie-indstillinger.................................... 109
Brug af støjelimineringsfunktionen
Om støjeliminering............................ 110
Afspilning ved brug af
støjelimineringsfunktionen............. 112
Lytning til eksterne lydkilder
(External Input Mode)............................ 113
Reduktion af baggrundsstøj uden
afspilning af musik (Quiet Mode)........ 115
Ændring af
støjelimineringsindtillingerne......... 116
Select NC Environment.............................. 116
At indstille støjelimineringsniveauet......... 117
Afspilning af en podcast...................... 90
Afspille en podcast..........................................90
Podcast-afspilningsskærm.............................91
Søgning efter podcast.......................... 94
Søge efter podcast...........................................94
Episodelisteskærm..........................................95
Skærmbilledet Podcast List...........................96
Fortsættes 
Indeks
Lytte til FM-radio............................................72
Automatisk forudindstilling af
radiostationer (Auto Preset). ..........................73
Manuel forudindstilling af
radiostationer................................................74
Sletning af forudindstillede
radiostationer................................................74
Sletning af podcast............................... 98
Indholdsfortegnelse
Lytning til FM-radio
Ændring af almindelige
indstillinger..................................... 118
Fejlfinding.......................................... 143
Meddelelser........................................ 160
Andre oplysninger
Foranstaltninger................................ 161
Sikkerhedsforanstaltninger til displayet.... 166
Rengøring...................................................... 167
Software......................................................... 167
Licens- og varemærkeoplysninger..... 170
Specifikationer................................... 172
Indeks................................................. 178
Ændring af trådløse
LAN-indstillinger............................ 127
Indstillingen "WLAN Function
On/Off " ..................................................... 127
Ny registrering.............................................. 128
Skærmbilledet Access Points...................... 133
Aktuelle forbindelsesdetaljer...................... 136
Detaljerede oplysninger.............................. 137
Frakobling fra netværk................................ 137
Nyttige oplysninger
Maksimering af batteriets levetid...... 138
Hvad er format og bithastighed?....... 139
Hvad er lydformat?...................................... 139
Hvad er videoformat?.................................. 140
Hvad er fotoformat?..................................... 140
Lagring af data................................... 141
Opgradering af afspillerens
firmware........................................... 142
Bemærkning
Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det land/område, hvor du har
købt afspilleren.
Indeks
Enhedsoplysninger...................................... 118
AVLS (lydgrænse)........................................ 119
Bipindstillinger............................................. 119
Skærmslukningstimer................................. 120
Lysstyrke........................................................ 121
Tapetindstillinger......................................... 121
Indstilling af dato og klokkeslæt................ 122
Datovisningsformat..................................... 123
Tidsvisningsformat...................................... 123
Holdindstillinger.......................................... 123
Nulstil alle indstillinger............................... 124
Rydning af indtastningshistorik................. 124
Formatering.................................................. 125
USB-forbindelsestilstand............................ 125
Sprogindstillinger......................................... 126
Betjening af land/område........................... 126
Fejlfinding
Indholdsfortegnelse
Almindelige indstillinger
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Indholdsfortegnelse
Dele og kontroller
Forside
Indeks
Skærm (pegefelt)
Peg på (rør) et ikon, et emne, en
kontrolknap osv. på skærmen for at
betjene afspilleren ( side 11).
 Knappen HOME
Tryk på knappen for at få vist
menuen Home ( side 13).
Hvis du trykker på knappen HOME
og holder den inde, slukkes
skærmen, og afspilleren går i
standby-tilstand. Hvis du trykker på
en vilkårlig knap, mens afspilleren er
i standby-tilstand, vises den skærm,
der blev vist, før standby-tilstanden,
f.eks. afspilningsskærmen,
listeskærmen osv. igen, og afspilleren
er klar til brug.
Ydermere slukkes afspilleren
automatisk helt, hvis standbytilstanden fortsætter i mere end ca.
en dag Hvis du derefter trykker på
en vilkårlig knap, når afspilleren er
slukket, vises startskærmen først, og
derefter vises menuen Home.
Bemærkning
Afspilleren bruger en anelse
batteristrøm, selvom den er i standbytilstand. Derfor kan batteriet blive
afladet hurtigere, hvis afspilleren
beholdes i standby-tilstand i længere tid
uden af slukke den.
 WM-PORT-stik
Brug dette stik til at tilslutte det
medfølgende USB-kabel eller valgfrie
perifere enheder.
 Indbygget antenne
Pas på ikke at dække antenne med
hånden eller andre genstande under
den trådløse LAN-kommunikation.
 Knappen VOL +*1/–
Til regulering af lydstyrken.
 Kontakten NOISE CANCELING
Skub NOISE CANCELINGkontakten i pilens retning  for at
aktivere støjelimineringsfunktionen
( side 110).
 Knappen RESET
Tryk på RESET-knappen med en nål
osv. for at nulstille afspilleren
( side 143).
Fortsættes 
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Indholdsfortegnelse
Bagside
Indeks
/ knapper
Tryk for at finde begyndelsen af en
sang eller video eller for at spole
frem eller tilbage.
 Stik til hovedtelefon
Til tilslutning af hovedtelefonerne
( side 8).
 *1 knap
Tryk på knappen  for at starte
afspilningen af en sang eller video.
Tryk på knappen  under
afspilning for at holde en pause.
 Skydeknappen HOLD
Brug skydeknappen HOLD til at
deaktivere knapperne og pegefeltet
for at undgå utilsigtede handlinger.
*1Der findes berøringsfølsomme punkter.
Brug dem som hjælp til betjening af
knappen.
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Sæt hovedtelefonerne i afspillerens hovedtelefonstik, indtil de klikker på plads.
Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, afspilles lyden ikke.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning af hovedtelefoner
Indeks
Hovedtelefoner
Bemærkning
De medfølgende hovedtelefoner kan kun bruges med denne afspiller. Hvis du tilslutter
de medfølgende hovedtelefoner til en anden enhed, afspilles lyden måske ikke.
Om støjelimineringsfunktionen
Støjelimineringsfunktionen ( side 110) aktiveres, når du bruger de
medfølgende hovedtelefoner. De medfølgende hovedtelefoner kan kun bruges
med denne afspiller og kan ikke bruges med andre enheder.
Sådan monteres høretelefonerne korrekt
Hvis høretelefonerne ikke passer helt til dine ører, kan du muligvis ikke høre
lave baslyde, og støjelimineringsfunktionen ( side 110) fungerer måske ikke
korrekt. For at opnå en bedre lydkvalitet kan du ændre høretelefonernes
størrelse eller flytte på dem, så de føles behagelige og passer i ørerne.
De høretelefoner, der er monteret, når du køber, er størrelse M.
Hvis høretelefonerne ikke passer til dine ører, kan du prøve en
af de andre medfølgende størrelser, S eller L.
Når du skifter høretelefoner, skal du dreje dem for at montere
dem fast på hovedtelefonerne for at forhindre, at de løsner sig
og bliver siddende i øret.
Hvis øretelefonen er ødelagt, skal du købe øretelefoner som ekstraudstyr
(EP-EX1).
L
L
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Indholdsfortegnelse
Tænding og slukning af afspilleren
Indeks
Knappen HOME
Sådan tændes afspilleren
Tryk på en vilkårlig knap på afspilleren for at tænde den.
 Tip
vises øverst på skærmen, skal du skubbe skydekontakten HOLD bag på
Hvis
afspilleren modsat pilens retning  for at annullere funktionen HOLD.
Sådan slukkes afspilleren
Hvis du trykker på og holder knappen HOME nede, vises skærmen "POWER
OFF", og afspilleren går i standby-tilstand, og skærmen slukkes.
Ydermere slukkes afspilleren automatisk helt, hvis standby-tilstanden fortsætter
i mere end ca. en dag.
 Tip
Efter en kort ventetid i indstillingen "Screen Off Timer" ( side 120), slukkes skærmen,
men du kan stadig pege på skærmen for at tænde den.
Ca. 10 minutter efter, at du har slukket skærmen, går afspilleren i standby-tilstand. Du
kan ikke anvende pegeskærmen under standby-tilstand Tryk på en vilkårlig knap på
afspilleren for at tænde den for at bruge skærmen.
Justering af afspillerens dato og klokkeslæt, før den tages i brug ( side 26).
Bemærkninger
Du kan ikke betjene afspilleren, når den er tilsluttet en computer. Tag USB-kablet ud, før
du betjener afspilleren.
Når du er tilsluttet en computer vha. USB-kablet, slettes genoptagelsesoplysningerne for
den sidst afspillede sang, video, foto osv. Vælg det ønskede indhold igen på
listeskærmen.
10
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Du kan forhindre, at afspilleren går i gang, ved at bruge HOLD-kontakten, når
du bærer den.
Indholdsfortegnelse
Deaktivering af betjeningsknapperne og pegefeltet
Skydeknappen HOLD
Indeks
Låsning af afspilleren
 Skub HOLD-kontakten i pilens retning .
Betjeningsknapperne og pegefeltet deaktiveres, og
informationsområdet ( side 13).
vises i
 Tip
Du kan også nøjes med at låse pegefeltet og have betjeningsknapperne aktiveret
( side 123).
Oplåsning af afspilleren
 Skub HOLD-kontakten modsat pilens retning .
Betjeningsknapperne og pegefeltet aktiveres, og
informationsområdet ( side 13).
forsvinder fra
Bemærkning
Du kan ikke anvende pegefeltet, mens afspilleren er låst. Hvis du trykker på en vilkårlig
knap på afspilleren, mens den er låst, vises
i informationsområdet.
11
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
At røre for at vælge
Peg på (rør) et ikon, et emne, en kontrolknap osv. for at vælge den/det.
At trække for at rulle
Træk din finger op eller ned ad listen for at rulle igennem listen. Træk ligeledes
indikatoren langs søgeskyderen for at vælge en startpunkt for afspilningen.
Fortsættes 
Indeks
Du kan bruge pegefeltet til at betjene afspilleren.
Rør et ikon, en kontrolknap osv. på skærmen for at betjene afspilleren. Du kan
også trække op eller ned for at rulle igennem en liste, eller du kan bladre for at
rulle hurtigt igennem en liste eller miniaturer (miniaturebilleder, som vises på
en liste).
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges pegefeltet
12
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Indholdsfortegnelse
At bladre for hurtig rulning
Brug fingeren til at blade skærmen op eller ned for hurtigt at rulle igennem en
liste. Du kan også bladre op eller ned eller sidelæns for at få vist næste/forrige
album på albumskærmen eller næste/forrige billede på scenerulningsskærmen.
Indeks
Meddelelse om pegefelthandlinger
Afspillerens pegefelt fungerer ikke korrekt, når det betjenes med:
En finger med handske på.
Flere fingre.
En fingernegl.
En våd finger.
En pen, kuglepen, blyant, stylus-pen osv.
Hvis du rører med andre genstande samtidig med en finger.
13
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Følgende tabel viser emnelisten for afspilleren.
For oplysninger om hvert menuemne, se den relevante referenceside.
FM Radio
YouTube
Internet Browser
Photos
Music
Videos
NC Modes
Settings
Podcasts
Internet Browser
Gennemse websteder via den trådløse internetforbindelse
( side 102).
FM Radio
Lyt til FM-radioudsendelser ( side 71).
YouTube
Se videoer på YouTube vha. den trådløse internetforbindelse
( side 77).
Photos
Se fotos, der er overført til afspilleren ( side 64).
Music
Lyt til sange, der er overført til afspilleren ( side 37).
Videos
Se videoer, der er overført til afspilleren ( side 54).
Settings
Installation af afspilleren og dens programmer ( side 118).
Podcasts
Overfør podcast-episoder vha. din trådløse
internetforbindelse for at afspille dem ( side 83).
NC Modes
Reduktion af uønsket baggrundsstøj gennem aktiv
støjelimineringsteknologi ( side 110).
Om informationsområdet
De ikoner, der vises i skemaet nedenfor, vises i informationsområdet. Ikonerne
varierer efter afspilningsstatus, indstillinger eller skærmene.
Oplysninger om hvert ikon finder du på den enkelte referenceside.
Ikoner
Beskrivelse
, , , , ,  osv.
Afspilningsstatus ( side 38, 55, 79, 91, 92)
Hold-indikation ( side 10)
Status for trådløs kommunikation ( side 129)
Støjelimineringsindikation ( side 112)
Indikation af resterende batterikapacitet ( side 24)
Indeks
Informationsområde
Indholdsfortegnelse
Om menuen Home
14
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Knappen HOME
I menuen Home kan du vælge det ønskede emne på skærmen ved hjælp af
handlinger i pegefeltet ( side 11). På afspilningsskærmen til musik, videoer,
fotos osv. kan du betjene afspilleren ved at vælge kontrolknappen eller emnet
på skærmen.

Fortsættes 
Indeks
Menuen Home er startpunktet for alle anvendelser, f.eks. søgning efter sange,
ændring af indstillinger osv.
Du kan få vist menuen Home ved at trykke på knappen HOME på afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges menuen Home
15
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Eksempel: Vælg (Music)  (Search)  "Album"  det ønskede
album  den ønskede sang i menuen Home.
Indeks
Den faktiske betjening for ovennævnte eksempler er vist nedenfor.
Tryk på knappen HOME.
Menuen Home vises.
Knappen HOME
Rør
(Music).
Musikafspilningsskærmen vises.
Du kan betjene afspilleren ved at røre
kontrolknapperne på
musikafspilningsskærmen.
Rør
Indholdsfortegnelse
I denne vejledning beskrives betjeningsanvisningerne i menuen Home
nedenfor.
(Search).
Søgemenuen vises.
Fortsættes 
16
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Indholdsfortegnelse
Rør "Album".
Albumlisteskærmen vises.
Du kan rulle igennem listen ved at trække
fingeren opad eller nedad.
Indeks
Rør det ønskede album.
Sanglisteskærmen for det valgte album vises.
Rør den ønskede sang.
Musikafspilningsskærmen vises, og
afspilningen begynder.
Fortsættes 
17
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Retur til den forrige skærm under betjeningen
Peg på (To List)/ (Up).
Indholdsfortegnelse
Retur til menuen Home under betjeningen
Tryk på knappen HOME.
Indeks
18
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Afspilningsskærm
Indstillingsmenu
(Option Menu)
Du kan vælge det ønskede emne i indstillingsmenuen på pegefeltet
( side 11).
Handlinger for indstillingen "Play Mode" til "Shuffle" vises nedenfor.
 Rør
(Option Menu) på
musikafspilningsskærmen.
Indstillingsmenuen vises.
(Option Menu)
Fortsættes 
Indeks
Indstillingsmenuens emner varierer fra funktion til funktion, så du kan ændre
indstillingerne til hver anvendelse.
(Option Menu) på afspilningsskærmen eller listeskærmen for
Du kan røre
at få vist indstillingsmenuen. For at lukke indstillingsmenuen skal du røre
(Option Menu) en gang til.
Indholdsfortegnelse
Sådan bruges indstillingsmenuen
19
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Indholdsfortegnelse
Rør "Play Mode".
Indeks
Rør "Shuffle".
Rør "OK".
Afspilningstilstanden ændres til "Shuffle".
Emnerne i indstillingsmenuen varierer, afhængigt af hvilken skærm du rører
(Option Menu).
Detaljer herom finder du på følgende sider.
"Brug af musikindstillingsmenuen" ( side 45)
"Brug af videoindstillingsmenuen" ( side 60)
"Brug af fotoindstillingsmenuen" ( side 69)
"Brug af af indstillingsmenuen for FM-radio" ( side 76)
"Brug af YouTube-indstillingsmenuen" ( side 82)
"Brug af podcast-indstillingsmenuen" ( side 100)
20
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Eksempel: Alfanumerisk tastatur til engelsk
Indtastningsfelt
Forudsigelige tekstfelter
(kun engelsk og kinesisk)
Tast til indtastningstilstand
Ændring af indtastningstilstand (tildeling af tast)
Hver gang du rører indtastningstilstandstasten, skifter tasttildelingen cyklisk.
Tasttildelingens afbildninger varierer afhængigt af sproget.
Bemærkning
Afhængigt af tekstfeltet, kan du måske ikke skifte indtastningstilstand på grund af
tegnbegrænsninger.
Om indtastning på kinesisk
Du kan anvende inputmetoden pinyin (for forenklet kinesisk) og zhuyin (for
traditionelt kinesisk) for at indtaste kinesisk tekst.
Om den forudsigelige tekstfunktion
Tastaturet på skærmen for engelsk og kinesisk implementeres med en
forudsigelig tekstfunktion. Når du skriver et tegn, viser den forudsigelige
tekstfunktion forslag til ord under den tekst, du har indtastet. Du kan reducere
antallet af tastetryk ved at vælge et af disse ord. For at foretage et valg skal du
røre det forudsigelige tekstfelt for at få vist den fulde tekst, trække i listen for at
finde det ønskede ord og derefter røre det for at tilføje det til den tekst, du har
skrevet.
 Tip
Du kan anvende den forudsigelige URL-tekstfunktion ved at røre "URL"-tasten i
alfanumerisk inputtilstand. De foreslåede ord for URL-input, som begynder med de
indtastede tegn, vises i feltet for forudsigelig tekst. Hvis du peger på feltet til forudsigelig
tekst, vises hele listen over foreslåede ord til URL-input.
Fortsættes 
Indeks
Du kan bruge tastaturet på skærmen for at indtaste tekst.
Vælg det tekstfelt, du vil indtaste tekst i, f.eks. en webadresse, for at aktivere
tastaturet på skærmen.
Indholdsfortegnelse
Indtastning af tekst
21
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Indholdsfortegnelse
Indtastning af tekst
Følgende eksempel viser, hvordan du indtaster "Blue" i den alfanumeriske
inputtilstand.
 Rør "ABC2"-tasten fem gange.
 Rør tasten "".
Tekstmarkøren flyttes til højre for "B".
 Rør tasten "JKL5" tre gange.
"l" vises i indtastningsfeltet.
 Rør tasten "".
Tekstmarkøren flyttes til højre for "l".
 Peg på "TUV8"-tasten to gange.
"u" vises i inputfeltet.
 Rør ""-tasten.
Tekstmarkøren flytter til højre for "u".
 Peg på "DEF3"-tasten to gange.
"e" vises i inputfeltet.
 Rør "Set"-tasten.
"Blue" i inputfeltet bekræftes.
 Rør "OK"-tasten.
Tastaturet på skærmen forsvinder, og teksten "Blue" indsættes i tekstfeltet,
som aktiverede tastaturet.
Indeks
"B" vises i indtastningsfeltet.
Hver gang du trykker på tasten, ændres tegnet.
22
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
Med Windows Media Player kan du importere lyddata fra cd'er og overføre
data til afspilleren. Når du anvender copyright-beskyttede WMA-lydfiler og
WMV-videofiler, skal du anvende denne software.
Filer, der kan overføres: Musik (MP3, WMA), Video (WMV), Foto (JPEG)
Oplysninger om betjening finder du i Help (Hjælp) i softwaren eller ved at
besøge følgende websted.
http://www.support.microsoft.com/
 Tip
I nogle computere, hvor Windows Media Player 10 allerede er installeret, kan der
forekomme begrænsning for filer (AAC, videofiler osv.) ved overførsel ved hjælp af træk
og slip-funktionen. Hvis du installerer Windows Media Player 11 fra den medfølgende
cd-rom, kan du løse dette problem, hvorefter du igen kan overføre ved hjælp af træk og
slip-funktionen. Inden du installerer Windows Media Player 11 i computeren, skal du
huske at kontrollere, om din software eller tjeneste svarer til Windows Media Player 11.
Media Manager for WALKMAN*1
Med Media Manager for WALKMAN kan du overføre musik, fotos eller
videoer fra computeren til afspilleren og importere lyddata fra cd'er. Media
Manager for WALKMAN kan også abonnere på RSS-feeds og overføre de
musik- og videofiler, der er blevet downloadet fra podcast. Oplysninger om
betjening finder du i Help (Hjælp) i softwaren. Lydfiler (AAC) eller videoer
kan også overføres vha. træk og slip-funktionen ved hjælp af Windows
Stifinder samt Media Manager for WALKMAN.
Filer, der kan overføres: Musik (MP3, WMA, AAC*2, WAV), Foto (JPEG),
Video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile,
WMV*2*3), Podcast (musik, video)
*1Media Manager for WALKMAN leveres ikke i pakker, som sælges i USA. Det skal
downloades fra følgende websted:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
2
* DRM-filer er ikke kompatible.
*3Visse WMV-filer kan ikke afspilles, efter at de er blevet overført af Media Manager for
WALKMAN. Hvis du tilbagefører dem ved hjælp af Windows Media Player 11, kan de
muligvis afspilles.
Bemærkning
Copyright-beskyttede videofiler, som f.eks. DVD-film eller optagne digitale
tv-programmer, understøttes ikke.
Indeks
Windows Media Player 11
Indholdsfortegnelse
Om den medfølgende software
23
Grundlæggende handlinger og skærmbilleder
*1DRM-filer er ikke kompatible.
*2Visse WMV-filer kan ikke afspilles, efter at de er blevet overført af Content Transfer.
Hvis du tilbagefører dem ved hjælp af Windows Media Player 11, kan de muligvis
afspilles.
 Tip
ATRAC-filer, der styres af SonicStage, kan overføres til afspilleren efter konvertering til
MP3-filformat. For at konvertere filer skal du downloade MP3 Conversion Tool fra
Kundesupport-webstedet ( side 169).
kan registrere podcast til afspilleren ved hjælp af iTunes® og Content Transfer. For at
Du

registrere skal du trække og slippe titlen på en podcast fra iTunes® til Content Transfer.
Indeks
Med Content Transfer kan du overføre musik, videoer eller fotos fra en
computer til afspilleren vha. en enkel træk-og-indsæt funktion. Du kan benytte
Windows Stifinder eller iTunes® til at trække og indsætte data til Content
Transfer. Og når du overfører en podcast fra iTunes® til afspilleren, registreres
podcasten til afspilleren, så du kan downloade podcast-episoder ved hjælp af
afspillerens trådløse LAN-funktion. Oplysninger om betjening finder du i Help
(Hjælp) i softwaren.
Filer, der kan overføres: Musik (MP3, WMA, AAC*1, WAV), Foto (JPEG),
Video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile,
WMV*1*2), Podcast (musik, video)
Indholdsfortegnelse
Content Transfer
24
Klargøring af afspilleren
Når du bruger afpilleren første gang, eller hvis du ikke har brugt afspilleren i
på indikatoren for resterende
længere tid, skal du genoplade den helt (til
batterispænding i displayet).
Om batteriindikatoren
Batteriikonet i informationsområdet viser den resterende batterispænding.
I takt med, at batterispændingen mindskes, forsvinder stregerne på ikonet.
Hvis "LOW BATTERY. Please Charge." vises, kan du ikke bruge afspilleren. I
dette tilfælde skal du oplade batteriet ved at tilslutte afspilleren til din
computer. Se  side 175 om batterivarighed.
 Tip
Efter en kort ventetid i indstillingen "Screen Off Timer" under opladning ( side 120),
slukkes skærmen. Tryk på knappen HOME for at tænde skærmen for at få vist
opladningsstatus eller andre indikationer.
Bemærkninger
Oplad batteriet ved en omgivende temperatur på mellem 5 ºC og 35 ºC.
Antallet af gange, som batteriet kan genoplades, før det er brugt op, er ca. 500 gange.
Dette antal kan variere, afhængigt af de forhold, hvorunder du bruger afspilleren.
Batteriindikatorens visning på displayet er kun omtrentlig. Én sort sektion af indikatoren
vil f.eks. ikke altid angive nøjagtigt en fjerdedel af batteriets opladning.
"Do not disconnect." vises på displayet, mens afspilleren har adgang til computeren. Du
må ikke frakoble det medfølgende USB-kabel, når "Do not disconnect." vises, da de data,
der overføres ellers kan blive beskadiget.
Pegefeltet og kontrolknapperne på afspilleren er alle deaktiveret, mens afspilleren er
tilsluttet en computer.
Hvis du har planer om ikke at bruge afspilleren i mere end et halvt år, skal batteriet
oplades mindst én gang hver 6. til 12. måned.
Fortsættes 
Indeks
Afspillerens batteri genoplades, mens afspilleren er
tilsluttet til en tændt computer.
Når du tilslutter afspilleren til din computer, skal du
bruge det medfølgende USB-kabel.
Når indikatoren for resterende batterispænding i
, er
øverste venstre hjørne af displayet viser:
opladningen fuldført (opladningstiden er ca. 3 timer).
Hvis indikatoren for resterende batterispænding ikke vises, skal du trykke på
knappe HOME på afspilleren for at få den vist.
Indholdsfortegnelse
Opladning af afspilleren
25
Klargøring af afspilleren
Indholdsfortegnelse
Indeks
Visse USB-enheder, der er sluttet til computeren, kan forstyrre afspillerens korrekte
funktion.
Vi garanterer ikke for genopladning af batteriet vha. personligt samlede computere eller
modificerede computere.
Hvis computeren skifter til strømsparetilstand, f.eks. dvaletilstand, mens afspilleren er
tilsluttet via USB-kablet, oplades afspillerens batteri ikke. Afspilleren fortsætter i stedet
med at trække strøm fra batteriet, hvorved det aflades.
Lad ikke afspilleren være tilsluttet i længere tid til en bærbar computer, der ikke er
sluttet til vekselstrøm, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Mens afspilleren er sluttet til en computer, må du ikke tænde eller genstarte computeren,
aktivere den fra dvaletilstand eller lukke computeren ned. Disse handlinger kan
forårsage en funktionssvigt. Frakobl afspilleren fra computeren, før du udfører sådanne
handlinger.
Når du er tilsluttet en computer vha. USB-kablet, slettes genoptagelsesoplysningerne for
den sidst afspillede sang, video, foto osv. Vælg det ønskede indhold igen på
listeskærmen.
26
Klargøring af afspilleren
Knappen HOME
Settings
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "Clock Settings"  "Set
Date-Time" i menuen Home.
Træk eller bladr år, måned, dato, time og minut opad eller nedad
for at justere datoen og klokkeslættet.
Vælg "OK".
Indeks
Nogle af afspillerens programmer fungerer ikke korrekt, før datoen og
klokkeslættet er indstillet. Indstil afspillerens dato og klokkeslæt, før den tages i
brug .
Indholdsfortegnelse
Indstilling af dato og klokkeslæt
27
Klargøring af afspilleren
 Tip
Du kan tilslutte afspilleren til internettet ved brug af den trådløse LAN-funktion for at
downloade podcast-episoder uden brug af en computer ( side 84).
Indeks
For at kunne nyde fotos, videoer og podcasts på afspilleren skal du klargøre
dataene på din computer.
Du kan importere musik fra lyd-cd'er eller internettet osv. Du kan importere
videoer fra optagede videoer eller internettet osv. Du kan importere fotos fra et
digitalkamera osv.
For at importere dataene til din computer skal du bruge relevant software. For
detaljerede oplysninger om, hvordan data importeres, skal du se hvert
softwares Hjælp.
For oplysninger om understøttede filformater, se "Understøttet filformat"
( side 172).
Indholdsfortegnelse
Indhentning af musik/videoer/fotos/podcast
28
Klargøring af afspilleren
 Tip
I nogle computere, hvor Windows Media Player 10 allerede er installeret, kan der
forekomme begrænsning for filer (AAC, videofiler osv.) ved overførsel ved hjælp af træk
og slip-funktionen. Hvis du installerede Windows Media Player 11 (for oplysninger, se
"Installing the Operation Guide and software" i "Quick Start Guide") fra den
medfølgende cd-rom, kan du løse dette problem, derefter kan du overføre igen ved at
trække og slippe. Inden du installerer Windows Media Player 11 i computeren, skal du
huske at kontrollere, om din software eller tjeneste svarer til Windows Media Player 11.
Datahierarkier kan variere, afhængigt af dit computermiljø.
Visse WMV-filer kan kun afspilles ved at overføre dem med Windows Media Player 11.
Bemærkninger
Du må ikke frakoble USB-kablet, når "Do not disconnect." vises på afspilleren, da de
data, der overføres, ellers kan blive beskadiget.
du tænder eller genstarter computeren, mens afspilleren er tilsluttet til den, kan det
Hvis

medføre funktionsfejl. I dette tilfælde skal du trykke på knappen RESET på afspilleren
for at nulstille den ( side 143). Frakobl afspilleren fra computeren, før du tænder eller
genstarter computeren.
kan ikke ændre følgende mappenavne eller slette mapperne: "MUSIC", "MP_ROOT",
Du

"MPE_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE", "DCIM", "PODCASTS" og
"FEEDS".
må ikke ændre mappe- eller filnavne direkte under mappen "MP_ROOT" eller
Du

"MPE_ROOT". I modsat fald vil de ikke blive vist på afspilleren.
Tilslut afspilleren til din computer ved hjælp af det medfølgende
USB-kabel.
Indsæt USB-kabelstikket i afspilleren med
-mærket opad.
Markér afspilleren på Windows Stifinder, og træk og indsæt
filerne.
Afspilleren vises i Windows Stifinder som [WALKMAN].
Fortsættes 
Indeks
Du kan direkte overføre data ved at trække og slippe med Windows Stifinder
på din computer.
Spilbart datahierarki har regler. For korrekt overførsel af data, se følgende
anvisninger.
For oplysninger om den medfølgende software, som kan anvendes til overførsel
af data, se  side 22.
Indholdsfortegnelse
Overførsel af musik/videoer/fotos/podcast
29
Klargøring af afspilleren
Første
Syvende
Ottende
Niende
Bemærkning
Du må ikke ændre mappenavnet eller slette mappen "MUSIC".
(Afspilleren)
Mapper vises først i mappenavnerækkefølge, derefter vises filer i
filnavnerækkefølge. I så fald skelnes der ikke mellem store og små bogstaver.
Fortsættes 
Indeks
(Windows Stifinder)
Træk filerne eller mapperne til mappen "MUSIC".
Imidlertid vil mapper eller filer ud over det ottende niveau
ikke blive genkendt.
Indholdsfortegnelse
For sange
30
Klargøring af afspilleren
Første
Syvende
Ottende
Niende
Bemærkning
Du må ikke ændre navnet på mappen "VIDEO". Hvis den bliver omdøbt, vises mappen
ikke længere på afspilleren.
(Afspilleren)
I standardindstillingen vises videofiler i den rækkefølge, de overføres i med
træk og slip-funktionen. (De seneste data er øverst.)
 Tip
Du kan arrangere videolisten efter overførselsdato eller videotitel ( side 63).
Du kan indstille JPEG-filer som en miniature af videofiler ved at anbringe JPEG-filer i
de tilsvarende videomapper. Når du får vist videolisten, kan du se miniaturerne (små
billeder, der vises på menuen) for videofilerne på afspilleren. Hvis du vil se en miniature
for en videofil, skal du oprette en JPEG-fil (vandret 160 × lodret 120 punkter, filtype:
.jpg), give den navnet som den ønskede videofil og derefter lagre den i videofilmappen.
Den maksimale videostørrelse, der kan afspilles på afspilleren, er 320 × 240. For
detaljerede specifikationer, se "Specifikationer" ( side 172).
Fortsættes 
Indeks
(Windows Stifinder)
Træk filer eller mapper til mappen "VIDEO".
På det første til ottende niveau genkendes filerne. Imidlertid
vil filer ud over ottende niveau ikke blive genkendt.
Indholdsfortegnelse
For videoer
31
Klargøring af afspilleren
Første
Syvende
Ottende
Niende
Bemærkning
Du må ikke ændre navnet på mappen "PICTURE", "PICTURES" og "DCIM". Hvis den
bliver omdøbt, vises mappen ikke længere på afspilleren.
(Afspilleren)
Fotofiler vises i alfabetisk rækkefølge. Filerne under mappen "PICTURE",
"PICTURES" og "DCIM" vises i mappen "PICTURE", "PICTURES" eller
"DCIM".
Hvis der er mapper under mappen "PICTURE", "PICTURES" eller "DCIM",
vises de som mapper. Rør den ønskede mappe for at få vist fotofilerne inden i
mappen.
Fortsættes 
Indeks
(Windows Stifinder)
Træk filer eller mapper til mappen "PICTURE", "PICTURES"
eller "DCIM".
På det første til ottende niveau genkendes filerne. Imidlertid
vil filer ud over ottende niveau ikke blive genkendt.
Indholdsfortegnelse
For fotos
32
Klargøring af afspilleren
Første
Anden
Tredje
(Afspilleren)
Podcastmapper under mappen "PODCASTS" vises i alfabetisk rækkefølge.
Episodefiler under podcastmapperne vises i omvendt kronologisk rækkefølge.
Episodefilerne, som blev overført ved hjælp af Windows Stifinder, vises under
listen med den omvendte kronologiske rækkefølge i alfabetisk rækkefølge.
 Tip
Du kan tilslutte afspilleren til internettet ved brug af den trådløse LAN-funktion for at
registrere podcast, downloade episoder og afspille dem ( side 84).
Bemærkninger
Du må ikke ændre navnet på mappen "PODCASTS". Hvis den bliver omdøbt, vises
mappen ikke længere på afspilleren.
Du kan ikke opdatere podcast, som blev overført med Windows Stifinder, selv efter at du
har tilsluttet afspilleren til internettet via trådløst LAN. For at opdatere en podcast skal
du registrere den ved hjælp af afspilleren ( side 84) eller ved brug af Media Manager
for WALKMAN ( side 22).
Indeks
(Windows Stifinder)
Træk og slip podcastmapper til mappen "PODCASTS" og
episodefiler til podcastmapperne.
På det første niveau genkender mappen "PODCASTS" kun
mapper. Episodefilerne på første niveau genkendes ikke. På
andet niveau er det kun filer, der genkendes, og eventuelle
mapper genkendes ikke. Ud over andet niveau genkendes
hverken filer eller mapper.
Indholdsfortegnelse
Til podcast
33
Klargøring af afspilleren
Afspilleren kan tilsluttes følgende trådløse LAN-netværk.
Dit trådløse LAN hjemme
Dit trådløse LAN på kontoret eller i skolen
Offentlige trådløse LAN-netværk, f.eks. på kaffebarer, hoteller eller
biblioteker.
Standard
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
Sikkerhed
WEP (128 bit/64 bit, Open System Key)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Kommunikationsområde
Ca. 50 m
(Kommunikationsområdet kan variere afhængigt af
brugsbetingelser og indstillinger).
Bemærkninger
Når du tilslutter til et adgangspunkt, kan det være nødvendigt med SSID og
krypteringsnøgle. Kontakt den person, som installerede adgangspunktet for at få de
nødvendige indstilinger ( side 127). Oplysninger om indstillingerne til
adgangspunktet finder du i brugervejledningen til adgangspunktet, eller ved at kontakte
adgangspunktets producent.
Kontakt netværksadministratoren (på kontoret/skolen) eller udbyderen af den offentlige
internetadgang for at få foretaget de nødvendige indstillinger ( side 127) for at oprette
forbindelse til et trådløst LAN.
Afspilleren understøtter ikke sikkerhedssystemer, som er tilpasset på visse
adgangspunkter. Oplysninger herom finder du i brugervejledningen om
adgangspunktet.
Afspilleren understøtter ikke AOSS (AirStation One-Touch Secure System).
Sæt indstillingen "WLAN Function On/Off " til "Off ", hvis netværksforbindelsen er
begrænset eller ikke tilladt, f.eks. på hospitaler eller fly ( side 127).
Visse offentlige trådløse LAN-tjenester kræver logon ved brug af internetbrowseren.
Indeks
Trådløse netværk, som kan anvendes med afspilleren
Indholdsfortegnelse
Trådløs LAN-forbindelse
34
Klargøring af afspilleren
Bemærkninger
Oplysninger om, hvor du opretter forbindelse til et adgangspunkt ved hjælp af WPSmetoden for at registrere adgangspunktet før tilslutning, finder du i "Ny registrering"
( side 128).
Sæt indstillingen "WLAN Function On/Off " til "On" før tilslutning til et trådløst LAN
( side 127). Standardindstillingen er "Off ".
Internet Browser
Knappen HOME
Vælg
(Internet Browser) i menuen Home.
Bekræftelsesskærmen for tilslutning vises.
Vælg "Yes".
Skærmen Select Access Point vises.
På skærmen vises de registrerede
adgangspunkter og adgangspunkter, som er
installeret inden for afspillerens
kommunikationsområde, på en liste.
Yes
Fortsættes 
Indeks
For at oprette forbindelse til et trådløst LAN skal du vælge det ønskede
adgangspunkt på en liste og derefter evt. indtaste krypteringsnøglen.
Hvis forbindelsen er påkrævet af internetbrowseren, YouTube eller podcast, vil
bekræftelsesskærmen for tilslutning til et trådløst LAN for denne forbindelse
normalt blive vist automatisk. Følgende instruktioner benytter
internetbrowseren som eksempel. Flyt inden for kommunikationsområdet for
det adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, før du begynder handlingen.
For at oprette forbindelse til et adgangspunkt ved hjælp af WPS-metoden, se
"Ny registrering" ( side 128).
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til et trådløst LAN
35
Klargøring af afspilleren
Indholdsfortegnelse
Vælg det adgangspunkt, du vil tilsluttes,
på listen.
Indeks
Hvis en krypteringsnøgle er påkrævet, vises
indtastningsskærmen.
Hvis en krypteringsnøgle ikke er påkrævet,
vises dialogboksen for tilslutning. Når
forbindelsen er oprettet, vises
internetbrowseren.
Vælg "WEP Key" eller "WPA Key", indtast
krypteringsnøglen, og vælg derefter "OK".
Dialogboksen for tilslutning vises. Når
forbindelsen er oprettet, vises
internetbrowseren.
Se "Indtastning af tekst" ( side 20) for at se,
hvordan du indtaster tekst.
Markér "Save encryption key" for at registrere
adgangspunktet. Efter registrering kan du
oprette forbindelse til adgangspunktet ved
blot at vælge det på skærmen Select Access
Point.
du ikke kender WEP- eller WPA-nøglen
Hvis

til adgangspunktet, skal du læse
brugervejledningen til adgangspunktet eller
kontakte netværksadministrator eller
udbyderen af den offentlige internetadgang.
WEP Key eller WPA Key
Hvis du ikke kan oprette forbindelse
Visse adgangspunkter kræver detaljerede indstillinger. Se "Ændring af trådløse
LAN-indstillinger" ( side 127) for opsætning. Hvis du ikke er sikker på dine
indstillinger, skal du spørge den person, som installerede adgangspunktet,
netværksadministrator af det trådløse LAN eller udbyderen af den offentlige
internetadgang.
Fortsættes 
36
Klargøring af afspilleren
 Tip
(Settings)  "Wireless LAN
Du kan registrere et adgangspunkt fra menuen Home
Settings"  "New Registration", før du opretter forbindelsen til det ( side 128). Du kan
også registrere et adgangspunkt under dette trin, hvis det ønskede adgangspunkt ikke
vises på listen i skærmen Select Access Point.
Frakobling fra et trådløst LAN
 Vælg
(Settings)  "Wireless LAN Settings"  "Disconnect from
Network"  "Yes" i menuen Home.
Bemærkninger
Når du er tilsluttet et trådløst LAN, bruges der meget batteristrøm. Sæt indstillingen
"WLAN Function On/Off " på "Off ", hvis du ikke skal bruge forbindelsen indtil videre.
Sæt indstillingen "WLAN Function On/Off " til "Off ", hvis netværksforbindelsen er
begrænset eller ikke tilladt, f.eks. på hospitaler eller fly ( side 127).
Indeks
Hvis indstillingen "WLAN Function On/Off " er sat til "Off ", kan afspilleren ikke
tilsluttes det trådløse LAN.
afspilleren går i standby-tilstand, slukkes eller er tilsluttet en computer vha. USBHvis

kablet, mens den er tilsluttet et trådløst LAN, frakobles den fra det trådløse LAN.
Nogle offentlige trådløse LAN-tjenester kræver et logon ved brug af internetbrowseren. I
dette tilfælde kan du ikke gennemse andre websteder, se YouTube eller downloade
podcast-episoder, før du har logget på webstedet. For detaljer, kontakt udbyderen af den
offentlige internetadgang.
for at kontrollere, at det adgangspunkt, du vil registrere, er sikkert, før det
Sørg

registreres.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
37
Afspilning af musik
Music
Knappen HOME
Vælg
(Music) i menuen Home.
Musikafspilningsskærmen vises.
Når du vælger (Search) på musikafspilningsskærmen, vises
søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode for at få vist
listeskærmen og søge efter sange. For detaljer, se "Søgning efter sange"
( side 42).
Vælg .
Afspilningen af sangene begynder.
Du kan røre kontrolknapperne, ikonerne
osv. på musikafspilningsskærmen for at
betjene afspilleren. Oplysninger om
styring af musikafspilningen finder du
under "Musikafspilningsskærm"
( side 38).

Indeks
For at afspille musik skal du vælge (Music) fra menuen Home for at få vist
musikafspilningsskærmen.
Du kan søge efter de sange, du ønsker, ved at vælge (Search) på
musikafspilningsskærmen.
Sangoplysninger, kontrolknapper osv. vises på musikafspilningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af musik (Music)
38
Afspilning af musik
Du kan aktivere eller afvise kontrolknapper ved at røre skærmen. Når der ikke
sker nogen betjening i et stykke tid, forsvinder de igen.
Informationsområde
Sangnavn
Kunstnernavn
Albumtitel
Forløbet tid
Aktuelt sangnummer/
Det samlede antal sange, der
skal spilles
Samlet tid
Søgeskyder
Handlinger på musikafspilningsskærmen
Du kan røre objekter, som f.eks. kontrolknapper, på skærmen for at betjene
afspilleren. Du kan også bruge knapperne // på selve afspilleren
til at betjene den.
For at (skærmangivelse)
Skal du gøre følgende
Afspille ()/sætte på pause ()
Rør  (afspil)/ (sæt på pause).
Tryk på knappen  på selve afspilleren.
Spole frem ()/
spole tilbage ()
Rør / og hold den inde.
Tryk på knappen / på afspilleren og hold den
inde.
Finde begyndelsen af den forrige
(eller aktuelle) sang ()/
find begyndelsen af den næste
sang ()
Rør /.
Tryk på knappen / på selve afspilleren.
Flytte til et vilkårligt punkt i en
sang
Træk indikatoren (afspilningspunktet) langs
søgeskyderen. Afspilningen begynder ved
indikatorpunktet.
Gennemse omslag for at vælge et
album
Træk eller bladr omslaget op eller ned for at få vist
albumrulningsskærmen. Træk eller bladr i omslagene på
skærmen for at vælge det ønskede album. For detaljer, se
"Gennemgang af omslag for at vælge et album (Album
Scroll)" ( side 41).
*1Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid under en pause, går afspilleren
automatisk i standby-tilstand.
Fortsættes 
Indeks
Afspilningstilstand ( side 47),
Afspilningsomfang ( side 48),
Equalizer ( side 48),
Virtuelle hovedtelefoner
(surround) ( side 50)
indikatorikoner
Indholdsfortegnelse
Musikafspilningsskærm
39
Afspilning af musik
Ikon
Indholdsfortegnelse
Ikoner på afspilningsskærmen
Beskrivelse
Viser en listeskærm.
(Search)
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode for at
få vist listeskærmen og søge efter sange. For detaljer, se "Søgning
efter sange" ( side 42).
(Related Links)
Viser skærmen Related Links. Du kan søge internettet efter
referenceoplysninger om den sang, der aktuelt spilles. For
detaljer, se "Søgning efter referenceoplysninger om en sang
(Related Links)" ( side 43).
(Option Menu)
Viser indstillingsmenuen. Oplysninger om
musikindstillingsmenuen finder du under "Brug af
musikindstillingsmenuen" ( side 45).
Listeskærm
I det følgende vises eksempler på listeskærme.
Indeks
Vælg begyndelsesbogstavet
på et sangnavn, en
albumtitel, et kunstnernavn
osv. for at aktivere den eller
det øverst i
oversigtsskærmen.
Sanglisteskærm
Albumlisteskærm
(Title & Cover Art)
 Tip
Du kan ændre visningsformatet for albumlisten for kun at få vist omslag som miniaturer
( side 53).
Fortsættes 
Indeks
(To List)
40
Afspilning af musik
For at
Vælge et emne
Skal du gøre følgende
Rulle en liste opad eller
nedad
Træk eller bladr op eller ned.
Rør et emne.
Indeks
Ikoner på listeskærmen
Ikon
Beskrivelse
(Up)
Viser listeskærmen for næste øvre niveau (ikonet for en
sanglisteskærm kan f.eks. vise en albumlisteskærm).
(Search)
Viser søgemenuen. For detaljer, se "Søgning efter sange"
( side 42).
(To Play Screen)
(Option Menu)
Indholdsfortegnelse
Handlinger på listeskærmen
Vender tilbage til musikafspilningsskærmen.
Viser indstillingsmenuen. Oplysninger om
musikindstillingsmenuen finder du under "Brug af
musikindstillingsmenuen" ( side 45).
41
Afspilning af musik
På musikafspilningsskærmen kan du trække eller bladr omslag opad eller
nedad for at vælge et album.
Indholdsfortegnelse
Gennemgang af omslag for at vælge et album (Album Scroll)
Albumrulningsskærm
Indeks
Omslag
Vælg
(Music) i menuen Home.
Træk eller bladr omslag opad eller nedad.
Albumrulningsskærmen vises.
Træk eller bladr omslag
opad eller nedad for at
gennemse omslagene til
de forskellige album.
Billederne på omslagene er
arrangeret efter titel i
alfabetisk rækkefølge.
Rør omslaget til det ønskede album.
Musikafspilningsskærmen vises igen, og afspilningen af det valgte album
begynder.
Annullering af gennemgang
Rør (Back).
42
Afspilning af musik
Music
Knappen HOME
 Tip
Listen "All Songs", "Album" og "Artist" er arrangeret i alfanumerisk rækkefølge.
 Vælg
(Music)  (Search)  den ønskede søgemetode  den
ønskede sang i menuen Home.
Vælg emner som følger, indtil en sangliste vises.
Søgemetode
Metode
Beskrivelse
All Songs
Vælg en sang fra sanglisten.
Album
Vælg et album  en sang.
Artist*
Vælg en kunstner  et album  en sang.
Genre
Vælg en genre  en kunstner  et album  en sang.
1
Release Year
Vælg et udgivelsesår  en kunstner  en sang.
Playlists*
Vælg en afspilningsliste  en sang.
Folder
Vælg en mappe  en sang.
2
*1Ordet "The" ved begyndelsen af kunstnernavnet udelades ved arrangering af listen.
*2Afspilningslister oprettes ved hjælp af Windows Media Player 11. For oplysninger om
oprettelse af en afspilningsliste, se Hjælp til Windows Media Player 11. Omslagsbilleder,
som er registreret for en afspilningsliste, vises ikke på afspilleren.
Indeks
Når du rører (Search) på musikafspilningsskærmen eller listeskærmen, vises
søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode for at søge efter en ønsket
sang på listen.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange
43
Afspilning af musik
(Related Links)
Music
Knappen HOME
Bemærkninger
Funktionen Related Links kræver en trådløs LAN-forbindelse.
Søgefunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængig af indstillingen for "Service
Country/Region".
 Vælg
(Related Links)  det ønskede nøgleord  det ønskede
websted i musikafspilningsskærmen for at søge.
Når søgningen er afsluttet, aktiveres YouTube-programmet eller
internetbrowseren.
Du kan vælge kunstnernavn, sangnavn eller albumtitel som nøgleord for
søgningen.
kan vælge
(Yahoo! oneSearch) eller
Du

(Search on YouTube) som websted at søge på.*1
(Search on YouTube) til din søgning, sættes
Hvis du vælger
afspilningen på pause. For at starte afspilningen igen skal du vælge
(Music) i menuen Home.
*1Søgewebsitet kan variere eller er muligvis ikke tilgængeligt. Det afhænger af
indstillingen for "Service Country/Region" ( side 126).
Bemærkning
Du kan indstille det land/område, der skal bruges til at søge på relevante websteder.
Oplysninger om, hvordan du vælger land/område til YouTube, finder du under "Valg af
land/område" ( side 81). Oplysninger om, hvordan du vælger land/område til Yahoo!
oneSearch finder du under "Betjening af land/område" ( side 126).
Indeks
Du kan søge på internettet på nøgleord efter oplysninger om den sang, det
album, den kunstner osv. der aktuelt spiller. Du kan søge på YouTubewebstedet efter videoer eller søge på et websted efter oplysninger.
Vælg (Related Links) på musikafspilningsskærmen for at søge på internettet
efter oplysninger om den sang, der spiller.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter referenceoplysninger om en sang
44
Afspilning af musik
Bemærkning
Du kan ikke slette sange på afspilleren, hvis den ikke er tilsluttet en computer.
Indeks
Når du sletter sange fra afspilleren, skal du anvende den software, som du
anvendte til at overføre sangene, eller Windows Stifinder.
Detaljer vedrørende brug af softwaren finder du i Help (Hjælp) til softwaren.
Indholdsfortegnelse
Sletning af sange
45
Afspilning af musik
Indstillingsmuligheder, der vises på oversigtsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Album Display Format
Vælger albumlisteformatet ( side 53).
Indstillingsmuligheder, der vises på afspilningsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Play Mode
Indstiller afspilningstilstanden ( side 47).
Playback Range
Indstiller afspilningsomfanget ( side 48).
Equalizer
Tilpasser lydkvaliteten ( side 48).
VPT(Surround)
Tilpasser "VPT(Surround)"-indstillingerne ( side 50).
DSEE (Sound Enhance)
Aktiverer/deaktiverer indstillingen "DSEE (Sound Enhance)"
( side 51).
Clear Stereo
Aktiverer/deaktiverer indstillingen "Clear Stereo" ( side 52).
Dynamic Normalizer
Aktiverer/deaktiverer indstillingen "Dynamic Normalizer"
( side 52).
Detailed Information
Viser detaljerede oplysninger om en sang, f.eks. afspilningstid,
lydformat og bithastighed ( side 46).
Add to Wishlist/Remove
from Wishlist
Tilføjer sangen på ønskelisten, så den kan købes fra den relevante
softwaretjeneste./Fjerner sangen fra ønskelisten.
Indeks
Du kan aktivere musikindstillingsmenuen ved at vælge
(Option Menu) på
musiklisteskærmen eller musikafspilningsskærmen. For oplysninger om
brugen af indstillingsmenuen, se  side 18.
De indstillingsmuligheder, der vises i indstillingsmenuen, varierer afhængigt af
det skærmbillede, hvorfra du får vist indstillingsmenuen. Se referencesiden for
indstillinger og anvendelse.
Indholdsfortegnelse
Brug af musikindstillingsmenuen
46
Afspilning af musik
 Vælg
(Option Menu)  "Detailed Information" i
musikafspilningsskærmen.
Sangnavn
Kunstnernavn
Albumtitel
Genre
Udgivelsesår
Sanglængde
Codec
Copyright-beskyttet indhold
Bithastighed
Under afspilning sange ved variabel bithastighed vises "VBR". Under afspilning af VBR kan indikationen for
den forløbne tid og indikatoren for søgeskyderen være ustabil og unøjagtig.
Filnavn
Indeks
Skærmen Detailed Information
Indholdsfortegnelse
Visning af skærmen Detailed Information
47
Afspilning af musik
For at ændre musikindstillinger skal du vælge
derefter vælge "Music Settings".
(Settings) i menuen Home og
Indholdsfortegnelse
Ændring af musikindstillinger
Indeks
Knappen HOME
Settings
Afspilningstilstand
Afspilleren indeholder en række forskellige afspilningstilstande, inklusive
vilkårlig afspilning og udvalgt gentagelse af afspilning.
 Vælg
(Settings)  "Music Settings"  "Play Mode"  den ønsked
afspilningstilstandstype  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
Normal/intet ikon
Sangene i afspilningsomfanget afspilles i sanglisterækkefølge.
(Standardindstilling)
Repeat/
Sangene i afspilningsomfanget afspilles i sanglisterækkefølge, og
afspilningen gentages.
Shuffle/
Sangene i afspilningsomfanget afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Shuffle&Repeat/
Sangene i afspilningsomfanget afspilles i vilkårlig rækkefølge, og
afspilningen gentages.
Repeat 1 Song/
Den aktuelle sang eller den valgte sang fra en sangliste afspilles
gentagne gange.
Bemærkning
De sange, der skal afspilles, varierer afhængigt af indstillingerne for Playback Range
( side 48).
48
Afspilning af musik
Du kan indstille sangenes afspilningsomfang.
 Vælg
Type
Beskrivelse
All Range
Afspiller alle sange på alle listerne for den valgte
søgningsmetode.
Hvis du f.eks. starter afspilningen fra en albumliste, afspilles alle
album på afspilleren.
Selected Range
vises på skærmen, og der afspilles kun sange på de lister,
hvorfra afspilningen starter (Standardindstillinger).
Hvis du f.eks. starter afspilningen fra en albumliste, afspilles kun
sangene i albummet.
Equalizer
Du kan indstille lydkvaliteten svarende til musikgenren osv.
 Vælg
(Settings)  "Music Settings"  "Equalizer"  den ønskede
equalizer-type  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
None
Lydkvalitetsindstillingen er ikke aktiveret (Standardindstilling).
Heavy (
)
Fremhæver de høje og lave områder for en kraftig lyd.
Pop (
)
Fremhæver mellemtoneområdet, ideel til sang.
Jazz (
)
Fremhæver de høje og lave områder for en levende lyd.
Unique (
Fremhæver høje og lave områder, så selv blide lyde let kan høres.
)
Custom 1 (
)
Custom 2 (
)
Brugertilpassede lydindstillinger, hvor du kan justere hvert
frekvensområde individuelt. Se  side 49 for detaljer.
Bemærkninger
Hvis dine personlige indstillinger, der er gemt som "Custom 1" og "Custom 2" har en
anden lydstyrke end de andre indstillinger, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken
manuelt for at kompensere.
Indstillingen "Equalizer" anvendes ikke under afspilning af en video, YouTube-video,
podcast-video eller FM-radio.
Fortsættes 
Indeks
(Settings)  "Music Settings"  "Playback Range"  den
ønskede afspilningsomfangstype  "OK" i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Afspilningsomfang
49
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af lydkvaliteten
Du kan forudindstille værdien af CLEAR BASS og 5-bånds Equalizer som
"Custom 1" eller "Custom 2".
 Vælg
Træk skyderen til indstillingen for CLEAR BASS eller
frekvensintervallet for at justere indstillingsniveauet, og vælg
derefter "OK".
CLEAR BASS kan indstilles til et af de 4 lydniveauer, og
5 frekvensområder kan indstilles til et af de 7 lydniveauer.
Bemærkning
Indstillingen "Equalizer" anvendes ikke under afspilning af en video, YouTube-video,
podcast-video eller FM-radio.
Indeks
(Settings)  "Music Settings"  "Equalizer"  "Custom 1"
eller "Custom 2" i menuen Home.
50
Afspilning af musik
 Vælg
(Settings)  "Music Settings"  "VPT (Surround)"  den
ønskede VPT-type (Surround)  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
None
Indstillingen "VPT (Surround)" er ikke aktiveret.
(Standardindstilling)
Studio (
Live (
)
Frembringer lyden fra et optagestudie.
)
Club (
Frembringer lyden fra en koncertsal.
)
Frembringer lyden fra en klub.
Arena (
)
Frembringer lyden fra en arena.
Matrix (
)
Gengiver en ekstra lydeffekt og skaber en naturlig og alligevel
fyldig, forbedret lyd.
Karaoke (
)
Skaber en scenelignende lyd ved at undertrykke stemmer og
tilføje en surround-effekt til musikken.
*1VPT, som står for Virtual Phone Technology, er en lydbehandlingsteknologi, der ejes og
er udviklet af Sony.
Bemærkning
Indstillingen "VPT (Surround)" anvendes ikke under afspilning af en video, YouTubevideo, podcast-video, ekstern indgangslyd eller FM-radio.
Indeks
Du kan tilpasse surround sound-effekten ved hjælp af funktionen VPT*1
(Surround), som fremhæver lydafspilningens reproduktionskvalitet.
Realitetssansen fremhæves endnu mere i rækkefølgen "Studio"  "Live" 
"Club"  "Arena" (mest fremhævet).
Indholdsfortegnelse
Virtuelle hovedtelefoner (surround)
51
Afspilning af musik
Ved at aktivere funktionen "DSEE*1(Sound Enhance)" kan du høre fyldig og
naturlig lyd næsten præcist som den originale kilde.
(Settings)  "Music Settings"  "DSEE(Sound Enhance)" 
den ønskede DSEE-type (Sound Enhance)  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
On
Funktionen "DSEE*1(Sound Enhance)" aktiveres, og der afspilles naturlig,
forbedret lyd, som kommer tæt på den originale lyd.
Off
Deaktiverer funktionen "DSEE (Sound Enhance)" og afspiller med normal lyd
(Standardindstilling).
*1DSEE, som står for Digital Sound Enhancement Engine, er en teknologi, der er udviklet
af Sony til forbedring af komprimerede lydfilers lydkvalitet ved at genskabe lyd i det
høje område, der er fjernet af komprimeringsprocessen.
Bemærkninger
Indstillingen "DSEE (Sound Enhance)" anvendes ikke under afspilning af en video,
YouTube-video, podcast-video, ekstern indgangslyd eller FM-radio.
Funktionen "DSEE(Sound Enhance)" er ikke effektiv i forbindelse med sange i et
filformat, der ikke er komprimeret, eller sange med en høj bithastighed uden tab af
diskant.
I forbindelse med sange med en meget lav bithastighed er funktionen "DSEE(Sound
Enhance)" ikke effektiv.
Indeks
 Vælg
Indholdsfortegnelse
DSEE (lydforbedring)
52
Afspilning af musik
"Clear Stereo" muliggør individuel digital behandling af højre og venstre lyd.
 Vælg
Type
Beskrivelse
On
Aktiverer funktionen "Clear Stereo", når du bruger de
medfølgende hovedtelefoner (Standardindstilling).
Off
Deaktiverer funktionen "Clear Stereo" og afspiller med normal
lyd.
Bemærkninger
Indstillingen "Clear Stereo" anvendes ikke under afspilning af en video, YouTube-video,
podcast-video, ekstern indgangslyd eller FM-radio.
Funktionen "Clear Stereo" er udviklet til at opnå maksimal effekt med de medfølgende
hovedtelefoner. Effekten "Clear Stereo" kan ikke opnås med andre hovedtelefoner. Indstil
"Clear Stereo" til "Off ", når du bruger andre hovedtelefoner.
Dynamisk normalisering
Du kan reducere lydstyrken mellem sange. Med denne indstilling vil lydstyrken
blive reduceret mellem sangene, når du lytter til sange fra et album under
vilkårlig afspilning, så forskellen mellem optageniveauerne minimeres.
 Vælg
(Settings)  "Music Settings"  "Dynamic Normalizer" 
den ønskede Dynamic Normalizer-type  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
On
Minimerer forskellen i lydstyrken mellem sange.
Off
Afspiller sange med den originale lydstyrke, som ved overførslen
(Standardindstilling).
Bemærkning
Indstillingen "Dynamic Normalizer" anvendes ikke under afspilning af en video,
YouTube-video, podcast-video, ekstern indgangslyd eller FM-radio.
Indeks
(Settings)  "Music Settings"  "Clear Stereo"  den
ønskede Clear Stereo-type  "OK" i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Tydelig stereo
53
Afspilning af musik
Du kan vælge albummets visningsformat.
 Vælg
Type
Title & Cover Art (standardindstilling)
Cover Art Only
Skærmbillede
 Tip
Omslaget vises kun, hvis oplysninger om omslag er inkluderet. Du kan angive omslag
vha. den medfølgende Windows Media Player 11. Detaljer vedrørende anvendelsen
finder du i Help (Hjælp) til Windows Media Player 11. Bemærk, at afspilleren ikke viser
omslag, som er vedhæftet afspilningslister.
Indeks
(Settings)  "Music Settings"  "Album Display Format" 
den ønskede Album Display Format-type  "OK" i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Format for albumvisning
54
Visning af videoer
Videos
Knappen HOME
Vælg
(Videos) i menuen Home.
Videoafspilningsskærmen vises.
(Search) på videoafspilningsskærmen, vises
Når du vælger
søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode for at få vist
oversigtsskærmen og søge efter videoer. For detaljer, se "Søgning efter
videoer" ( side 58).
Vælg .
Afspilningen af videoerne begynder.
Du kan røre kontrolknapperne,
ikonerne osv. på
videoafspilningsskærmen for at
betjene afspilleren. Oplysninger om
styring af videoafspilningen finder
du under "Videoafspilningsskærm"
( side 55).

 Tip
Når indstillingen "On-Hold Display" er sat til "No", kan du slukke skærmen og kun få
glæde af lyden ved at aktivere HOLD-kontakten under videoafspilningen. Med denne
handling kan du reducere strømforbruget og få batteriet til at holde længere.
Indeks
Hvis du vil afspille en video, skal du vælge
(Videos) for at få vist
videoafspilningsskærmen.
Du kan vælge den ønskede video ved at vælge (Search) på
videoafspilningsskærmen. Videooplysninger, kontrolknapper osv. vises på
videoafspilningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af en video (Videos)
55
Visning af videoer
Du kan aktivere eller afvise kontrolknapper, ikoner osv. ved at røre ved
skærmen. Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid, forsvinder de igen.
Indholdsfortegnelse
Videoafspilningsskærm
Informationsområde
Indeks
Samlet tid
Søgeskyder
Forløbet tid
Handlinger på videoafspilningsskærmen
Du kan røre objekter, som f.eks. kontrolknapper, på skærmen for at betjene
afspilleren. Du kan også bruge knapperne // på selve afspilleren
til at betjene den.
For at (skærmangivelse)
Skal du gøre følgende
Afspille ()/sætte på
pause ()*1
Rør  (afspil)/ (sæt på pause).
Tryk på knappen  på afspilleren.
Spole frem ()/
spole tilbage ()
Rør /, eller rør og hold / inde. *2
Tryk og hold knappen / inde på afspilleren.
Spole frem ()/
spole tilbage () under
en pause*3
/
inde under en pause.
Rør og hold
Tryk og hold knappen / inde på afspilleren under en
pause.
Flytte til forrige scene*4
Rør /.
eller kapitel ()/flytte Tryk på knappen / på afspilleren.
til næste scene eller kapitel
()
Spole lidt tilbage/lidt frem Rør
(spol tilbage)/
(frem) under en pause.
Flytte til et vilkårligt punkt Træk søgeskyderen for at flytte indikatoren (afspilningspunktet).
i en video
Afspilningen begynder ved det punkt, indikatoren står.
*1Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid under en pause, går afspilleren
automatisk i standby-tilstand.
*2Hastigheden fremad ændres i tre niveauer ved gentagen berøring på knappen
(×10),
(×30),
(×100)). Hastigheden tillbage ændres ligeledes i tre
(
(×10),
(×30),
(×100)). Rør 
niveauer ved gentagen berøring på  (
for at afslutte handlingen og genoptage den normale afspilning.
*3Hastighden fremad eller tilbage i en pause varierer afhængigt af videoens længde.
*4Hvis videoen kun består af ét kapitel, flyttes afspilningspositionen med et interval på
5 minutter.
Fortsættes 
56
Visning af videoer
Ikon
Beskrivelse
Viser en oversigtsskærm.
(Search)
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode for at
få vist oversigtsskærmen og søge efter videoer. For detaljer, se
"Søgning efter videoer" ( side 58).
(Scene Scroll)
Viser scenerulningsskærmen. Du kan gennemse scener eller
kapitler ved at bladre igennem miniaturerne*1 på skærmen for at
vælge den ønskede scene. For detaljer, se "Gennemgang af scener
(Scene Scroll)" ( side 57).
(Option Menu)
Viser indstillingsmenuen. Oplysninger om
videoindstillingsmenuen finder du under "Brug af
videoindstillingsmenuen" ( side 60).
*1Miniaturer refererer til en reduceret billedstørrelse (miniature) af én scene i en video.
Indeks
(To List)
Indholdsfortegnelse
Ikoner på afspilningsskærmen
57
Visning af videoer
Du kan få vist miniaturer*1 for at vælge en scene eller et kapitel, der skal afspilles.
*1Miniaturer refererer til en reduceret billedstørrelse (miniature) af én scene i en video.
Indholdsfortegnelse
Gennemgang af scener (Scene Scroll)
Scenerulningsskærm
 Tip
På søgeskærmen kan du indstille intervallet for de scener, der vises som miniaturer. Du
kan indstille intervallet til "15 Sec", "30 Sec", "1 Min", "2 Min" eller "5 Min". Rør
sceneintervalindstillingen øverst på skærmen for at vælge det ønskede interval. Brug
scenens miniaturer som vejledning (fordi hver miniature kan afvige fra det nøjagtige
tidsinterval).
 Vælg
(Videos)  (To List)  den ønskede video 
(Scene Scroll) i menuen Home.
Scenerulningsskærmen vises.
Træk eller bladr i billeder sidelæns
for at gennemse dem.
Rør det ønskede billede.
Videoafspilningsskærmen vises igen,
og afspilningen begynder fra
begyndelsen af den scene, du har
valgt.
Annullering af gennemgang
Rør (Back).
Indeks
Sceneintervalindstilling
58
Visning af videoer
Videos
Knappen HOME
 Vælg
(Videos)  (Search)  den ønskede søgemetode  den
ønskede video i menuen Home.
Søgemetode
Metode
Beskrivelse
All Videos
Vælg en video på videolisten.
VIDEO
Du kan søge efter videoer efter mappe.
Vælg en mappe  en video.
Indeks
Når du rører (Search) på videoafspilningsskærmen eller listeskærmen, vises
søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode for at søge efter en ønsket
video på listen.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter videoer
59
Visning af videoer
Du kan slette videoer fra afspilleren.
 Rør
(Option Menu)  "Delete Video"  "Yes" i videoens
afspilningsskærm.
Sletning af videoer, der vælges på en liste
 Vælg (Option Menu)  "Delete Video"  den video, du vil slette
 "Yes" i videolistemenuen.
 Tip
Du kan bruge Media Manager for WALKMAN eller Windows Stifinder til at slette
videofiler fra afspilleren. Brug Media Manager for WALKMAN for at slette de videoer,
det har overført. Brug Windows Stifinder for at slette de videoer, den har overført.
Indeks
Sletning af den video, der aktuelt afspilles
Indholdsfortegnelse
Sletning af videoer
60
Visning af videoer
Indstillingsmuligheder, der vises på oversigtsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Order of Video List
Arrangerer videolisten efter dato eller titel ( side 63).
Delete Video
Sletter videoer ( side 59).
Indstillingsmuligheder, der vises på afspilningsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Zoom Settings
Indstiller zoom-funktionen ( side 61).
Brightness
Justerer skærmens lysstyrke ( side 121).
On-Hold Display
Indstiller, at videoskærmen slukkes, mens afspilleren er på hold
( side 63).
Detailed Information
Viser filoplysninger, såsom filstørrelse, opløsning, video/
lydkomprimeringsformat, filnavne osv.
Delete Video
Sletter videoerne fra afspilleren ( side 59).
Indeks
Du kan aktivere videoindstillingsmenuen ved at vælge
(Option Menu) på
videolisteskærmen eller videoafspilningsskærmen. For oplysninger om brugen
af indstillingsmenuen, se  side 18.
De indstillingsmuligheder, der vises i indstillingsmenuen, varierer afhængigt af
det skærmbillede, hvorfra du får vist indstillingsmenuen. Se referencesiden for
indstillinger og anvendelse.
Indholdsfortegnelse
Brug af videoindstillingsmenuen
61
Visning af videoer
For at ændre videoindstillinger skal du vælge
derefter vælge "Video Settings".
(Settings) i menuen Home og
Indholdsfortegnelse
Ændring af videoindstillinger
Indeks
Settings
Knappen HOME
Zoom-indstillinger
Du kan zoome i den video, der i øjeblikket afspilles.
 Vælg
(Settings)  "Video Settings"  "Zoom Settings"  den
ønskede zoom-indstillingstype  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
Auto
Videobilledet forstørres/reduceres, så det fuldt ud passer til det tilgængelige
visningsområde ved bevarelse af billedformatet (Standardindstilling).
Når et 16:9 videobillede vises, forstørres/reduceres det, så det fuldt passer til
det tilgængelige visningsområde ved bevarelse af billedformatet.
Når du afspiller et 4:3 videobillede, vises det med den korte side af
videobilledet, så det fuldt ud passer til skærmen, og med sorte bånd i højre
og venstre side af på skærmen.
16:9 kilde
4:3 kilde
Fortsættes 
62
Visning af videoer
Full
Videobilledet forstørres/reduceres, så det fuldt ud passer til det tilgængelige
visningsområde ved bevarelse af billedformatet.
Når et 16:9 videobillede vises, forstørres/reduceres det, så det fuldt passer til
det tilgængelige visningsområde ved bevarelse af billedformatet.
Når der vises et 4:3 videobillede, vises det med den lange side af
videobilledet, så det fuldt ud passer til skærmen, med den øverste og
nederste del af videobilledet skåret af, så det passer.
16:9 kilde
4:3 kilde
Den punkterede ramme repræsenterer størrelsen af det originale
videobillede.
Off
Videobilledet forstørres/reduceres ikke, og vises med den originale opløsning.
16:9 kilde
4:3 kilde
Indeks
Beskrivelse
Indholdsfortegnelse
Type
63
Visning af videoer
 Vælg
(Settings)  "Video Settings"  "On-Hold Display"  den
ønskede indstillingstype for indstillingen On-Hold Display  "OK" i
menuen Home.
Type
Beskrivelse
Yes
Når afspilleren er på hold, deaktiveres pegefeltet og knapperne,
men videoerne afspilles normalt (Standardindstilling).
No
Når afspilleren er på hold, deaktiveres pegefeltet og knapperne,
og skærmen slukkes, men lyden af den aktuelle video afspilles.
Videolistens rækkefølge
Arrangerer videolisten efter dato eller titel.
 Vælg
(Settings)  "Video Settings"  "Order of Video List"  den
ønskede rækkefølge for videolistetype  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
Date/Time (Oldest)
Arrangerer videolisten efter overførsels-/optagelsesdato i
stigende rækkefølge.
Date/Time (Newest)
Arrangerer videolisten efter overførsels-/optagelsesdato i
faldende rækkefølge (Standardindstilling).
Title (A>Z)
Arrangerer videolisten efter titel i stigende rækkefølge.
Title (Z>A)
Arrangerer videolisten efter titel i faldende rækkefølge.
Indeks
Du kan foretage en indstilling, som slukker videoskærmen, mens afspilleren er
på hold, så du kun får glæde af lyden fra videoer.
Angivelse af denne indstilling til "No" sparer batteristrøm og forlænger
batteriets levetid.
Indholdsfortegnelse
Kun afspilning af videolyd (On-Hold Display)
64
Visning af fotos
Photos
Knappen HOME
Vælg
(Photos) i menuen Home.
Fotovisningsskærmen vises.
Når du vælger (Search) på fotovisningsskærmen, vises søgemenuen.
Du kan vælge den ønskede søgemetode for at få vist oversigtsskærmen
og søge efter fotos. For detaljer, se "Søgning efter fotos" ( side 67).
Træk eller bladr sidelæns for at få
vist det forrige/næste foto.
Du kan røre kontrolknapperne,
ikonerne osv. på
fotovisningsskærmen for at betjene
afspilleren. Oplysninger om styring
af fotovisningen finder du under
"Fotovisningsskærm" ( side 66).
Fortsættes 
Indeks
For at få vist fotos skal du vælge
(Photos) i menuen Home for at få vist
fotovisningsskærmen.
Du kan vælge de ønskede fotos på en liste ved at vælge (Search) på
fotovisningsskærmen.
Fotooplysninger, kontrolknapper osv. vises på fotovisningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Visning af fotos (Photos)
65
Visning af fotos
Bemærkning
Hvis størrelsen af fotoet er for stor, eller hvis fotofilen er beskadiget, vises
kan ikke vises.
, og fotoet
Indeks
Afspilning af sangene fortsætter, mens du søger efter fotos i fotomappelister eller
fotolister, eller når fotovisningsskærmen vises.
kan arrangere fotos, som er overført til afspilleren efter mappe. Vælg afspilleren (f.eks.
Du

[WALKMAN]) vha. Windows Stifinder, træk en ny mappe, og indsæt den lige under
mappen "DCIM", "PICTURES" eller "PICTURE". For oplysninger om datahierarki, se
 side 31.
Indholdsfortegnelse
 Tip
66
Visning af fotos
Du kan aktivere eller afvise kontrolknapper, ikoner osv. ved at røre ved
skærmen. Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid, forsvinder de igen.
Indholdsfortegnelse
Fotovisningsskærm
Informationsområde
Indeks
Handlinger på fotovisningsskærmen
Du kan røre objekter, som f.eks. kontrolknapper, på skærmen for at betjene
afspilleren.
For at
Skal du gøre følgende
Vise næste/forrige foto
Træk eller bladr mod venstre (næste) eller højre (forrige).
(næste) eller
(forrige).
Rør
Vise de følgende/forrige fotos Rør og hold
efter hinanden
(følgende) eller
(forrige) inde.
Ikoner på fotovisningsskærmen
Ikon
Beskrivelse
(To List)
Viser en oversigtsskærm.
(Search)
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode for
at få vist oversigtsskærmen og søge efter fotos. For detaljer, se
"Søgning efter fotos" ( side 67).
(Option Menu)
Viser indstillingsmenuen. Oplysninger om
fotoindstillingsmenuen finder du under "Brug af
fotoindstillingsmenuen" ( side 69).
67
Visning af fotos
Photos
Knappen HOME
 Vælg
(Photos)  (Search)  den ønskede søgemetode  det
ønskede foto i menuen Home.
Vælg emner som følger, indtil en fotoliste vises.
Søgemetode
Metode
Beskrivelse
All Photos
Vælg et foto på listen med alle fotos.
DCIM
Vælg et foto efter mappe.
Vælg en mappe i mappen "DCIM"  et foto.
PICTURE
Vælg et foto efter mappe.
Vælg en mappe i mappen "PICTURE"  et foto.
PICTURES
Vælg et foto efter mappe.
Vælg en mappe i mappen "PICTURES"  et foto.
Indeks
Når du rører (Search) på fotovisningsskærmen eller listeskærmen, vises
søgemenuen. Du kan vælge det ønskede søgemetode for at søge efter et ønsket
foto på listen.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter fotos
68
Visning af fotos
Bemærkninger
Hvis du bruger Windows Stifinder til at omdøbe et foto på afspilleren, kan Media
Manager for WALKMAN ikke slette fotoet. Brug Windows Stifinder for at slette det.
kan ikke slette fotos på afspilleren, hvis den ikke er tilsluttet en computer.
Du

Indeks
Brug Media Manager for WALKMAN eller Windows Stifinder til at slette fotos
fra afspilleren.
Brug Media Manager for WALKMAN for at slette fotos, der er overført af
Media Manager for WALKMAN.
Detaljer vedrørende brug af Media Manager for WALKMAN finder du i Help
(Hjælp) til softwaren.
Indholdsfortegnelse
Sletning af fotos
69
Visning af fotos
Indstillingsmuligheder, der vises på oversigtsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Photo List Display Format Indstiller visningsformatet for fotoliste ( side 70).
Indstillingsmuligheder, der vises på visningsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Brightness
Justerer skærmens lysstyrke ( side 121).
Detailed Information
Viser filoplysninger, f.eks. filstørrelse, opløsning, filnavne osv.
Set as Wallpaper
Indstiller det aktuelt viste foto til tapetet ( side 121).
Indeks
Du kan aktivere fotoindstillingsmenuen ved at vælge
(Option Menu) på
fotolisteskærmen eller fotovisningsskærmen. For oplysninger om brugen af
indstillingsmenuen, se  side 18.
De indstillingsmuligheder, der vises i indstillingsmenuen, varierer afhængigt af
det skærmbillede, hvorfra du får vist indstillingsmenuen. Se referencesiden for
indstillinger og anvendelse.
Indholdsfortegnelse
Brug af fotoindstillingsmenuen
70
Visning af fotos
For at ændre fotoindstillinger skal du vælge
derefter vælge "Photo Settings".
(Settings) i menuen Home og
Indholdsfortegnelse
Ændring af fotoindstillinger
Indeks
Knappen HOME
Settings
Indstilling af formatet til visning af fotoliste
Afspilleren har to visningsformater. Du kan indstille visningsformatet for
fotolisten til "Thumbnail + Title*1" eller "Thumbnail Only".
 Vælg
(Settings)  "Photo Settings"  "Photo List Format"  den
ønskede formattype for fotoliste  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
Thumbnail + Title
Viser en fototitel med en miniature på fotolisten.
Thumbnail Only
Viser kun miniaturer i fotolisten. (Standardindstilling)
*1Thumbnail refererer til en reduceret billedstørrelse (miniature) af et foto.
Bemærkning
Miniaturer vises muligvis ikke, afhængigt af filformatet.
71
Lytning til FM-radio
FM Radio
Knappen HOME
Bemærkning
Hovedtelefonledningen tjener som en antenne, så forlæng den så meget som muligt.
Indeks
For at lytte til FM-radio skal du vælge (FM Radio) i menuen Home for at få
vist skærmbilledet FM Radio.
FM-radiooplysninger, kontrolknapper osv. vises på skærmbilledet FM Radio.
Indholdsfortegnelse
Lytning til FM-radio
72
Lytning til FM-radio
Vælg
(FM Radio)  den ønskede
frekvens eller Preset-nummeret.
Frekvens
Indeks
Du kan røre kontrolknapperne, ikonerne
osv. i skærmbilledet FM Radio for at
betjene afspilleren.
Preset-nummer
Skærmbilledet FM Radio
For at
Skal du gøre følgende
Indstille radioen manuelt
Træk eller bladr frekvensen opad eller nedad.
Søg efter den tidligere/
næste radiostation, der
kan modtages*1
Rør
/ .
For at stoppe søgningen skal du røre skærmen eller trykke på en
af knapperne // på selve afspilleren.
Vælg det forrige/næste
Rør / .
forudindstillede nummer*2 Tryk på knappen / på selve afspilleren.
*1Hvis følsomheden er for høj, skal du ændre indstillingen "Scan Sensitivity" ( side 75)
til "Low".
2
* Du kan ikke vælge Preset-nummeret, hvis der ikke er indtastet forudindstillede
stationer. Forudindstil de stationer, der kan modtages, ved hjælp af "Auto Preset"
( side 73).
Ikoner i skærmbilledet FM Radio
Ikon
(Option Menu)
Indholdsfortegnelse
Lytte til FM-radio
Beskrivelse
Viser indstillingsmenuen. Oplysninger om
FM-radioindstillingsmenuen finder du under "Brug af af
indstillingsmenuen for FM-radio" ( side 76).
73
Lytning til FM-radio
Vælg
(Option Menu)  "Auto Preset"  "Yes" i
FM-radioskærmbilledet.
Radiostationer, der kan modtages, bliver forudindstillet i rækkefølgen fra
lav til høj frekvens.
"Auto Preset completed." vises, når forudindstillingen er fuldført, og den
første forudindstillede station er klar til at blive modtaget.
Vælg "No" for at annullere den automatiske forudindstilling.
 Tip
Hvis en høj følsomhed forårsager, at afspilleren modtager mange uønskede
radiostationer, skal du ændre indstillingen "Scan Sensitivity" ( side 75) til "Low".
Bemærkning
Funktionen "Auto Preset" sletter allerede forudindstillede radiostationer.
Indeks
Du kan forudindstille radiostationer, der kan modtages (op til 30 stationer) i
dit område automatisk ved at vælge "Auto Preset". Når du anvender
FM-radioen for første gang, eller du flytter til et nyt område, anbefaler vi, at du
forudindstiller de radiostationer, der kan modtages, ved at vælge "Auto Preset".
Indholdsfortegnelse
Automatisk forudindstilling af radiostationer (Auto Preset)
74
Lytning til FM-radio
Du kan forudindstille radiostationer, som "Auto Preset" ikke kan genkende
( side 73).
Vælg
(Option Menu)  "Save to Preset".
Den frekvens, som du valgte i trin  forudindstilles, og det tildelte
Preset-nummer vises under frekvensen.
 Tip
Du kan forudindstille op til 30 radiostationer.
Bemærkning
De forudindstillede numre lagres i rækkefølge fra lav til høj frekvens.
Sletning af forudindstillede radiostationer
Rør
/ i skærmbilledet FM Radio for at vælge et ønsket Presetnummer til frekvensen.
Vælg
(Option Menu)  "Delete from Preset".
Den valgte forudindstillede radiostation slettes.
Indeks
Vælg den ønskede frekvens på FM-radioskærmbilledet.
Indholdsfortegnelse
Manuel forudindstilling af radiostationer
75
Lytning til FM-radio
For at ændre FM-radioindstillingerne skal du vælge
Home og derefter vælge "FM Radio Settings".
(Settings) i menuen
Indholdsfortegnelse
Ændring af FM-radioindstillingerne
Indeks
Knappen HOME
Settings
Scanningsfølsomhed
Når du vælger radiostationer ved hjælp af funktionen "Auto Preset"
( side 73) eller ved at røre / , modtager FM-modtageren måske mange
uønskede radiostationer, fordi følsomheden er for høj. I dette tilfælde skal du
indstille modtagelsen til "Low". "High" er indstillet som standard.
Vælg
(Settings)  "FM Radio Settings"  "Scan Sensitivity" 
"Low"  "OK" i menuen Home.
Vælg "High" for at sætte modtagelsesfølsomheden tilbage til
standardindstillingen.
Mono/Auto
Hvis der forekommer støj under FM-modtagelsen, skal modtageren indstilles
til "Mono" for mono. Hvis du indstiller den til "Auto", vælges mono/stereomodtagelse automatisk, afhængigt af modtageforholdene. "Auto" er indstillet
som standard.
Vælg (Settings)  "FM Radio Settings"  "Mono/Auto"  "Mono"
 "OK" i menuen Home.
Vælg "Auto" for at vende tilbage til den automatiske indstilling.
76
Lytning til FM-radio
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Scan Sensitivity
Justerer tunermodtagerens følsomhed ( side 75).
Mono/Auto
Skifter til enten mono eller stereo ( side 75).
Save to Preset
Forudindstiller den aktuelle indstillede radiostation ( side 74).
Delete from Preset
Sletter en radiostation fra de forudindstillede stationer
( side 74).
Auto Preset
Forudindstiller radiostationerne automatisk ( side 73).
Indeks
Du kan aktivere FM-radioindstillingsmenuen ved at vælge
(Option Menu) i
skærmbilledet FM Radio. Oplysninger om, hvordan du bruger
indstillingsmenuen finder du under  side 18.
Indholdsfortegnelse
Brug af af indstillingsmenuen for FM-radio
77
Visning af YouTube
YouTube
Knappen HOME
Bemærkninger
For at se YouTube skal du være tilsluttet et trådløst LAN. For oplysninger om
indstillinger for trådløse LAN-forbindelser, se "Trådløs LAN-forbindelse" ( side 33).
Før du ser YouTube, skal du justere dato og klokkeslæt ( side 26).
At se YouTube
Vælg
(YouTube) i menuen Home.
Hvis der endnu ikke er tilsluttet en afspiller til et trådløst LAN, vises
bekræftelsesskærmen for tilslutning. Følg instruktioner i "Tilslutning til
et trådløst LAN" ( side 34) for at oprette forbindelse.
Når forbindelsen er etableret, vises YouTube-listeskærmen.
(Search) på YouTube-afspilningsskærmen eller
Når du vælger
YouTube-listeskærmen, vises søgemenuen. Du kan vælge den ønskede
søgemetode for at få vist oversigtsskærmen og søge efter videoer. For
detaljer, se "Søgning efter YouTube-videoer" ( side 80).
Fortsættes 
Indeks
For at se YouTube skal du vælge
(YouTube) i menuen Home for at få vist
listeskærmen for YouTube. Du kan afspille en YouTube-video ved at vælge den
ønskede video på listen.
Videooplysninger, kontrolknapper osv. vises på afspilningsskærmen for
YouTube.
Indholdsfortegnelse
Visning af YouTube
78
Visning af YouTube
Indeks
Afspilningen af YouTube-videoen
begynder.
Du kan røre kontrolknapperne,
ikonerne osv. på YouTubeafspilningsskærmen for at betjene
afspilleren. Oplysninger om styring
af videoafspilningen finder du under
"YouTube-afspilningsskærm"
( side 79).
Indholdsfortegnelse
Vælg den ønskede video.
79
Visning af YouTube
Du kan aktivere eller afvise kontrolknapper, ikoner osv. ved at røre ved
skærmen. Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid, forsvinder de igen.
Samlet tid
Søgeskyder
Forløbet tid
Handlinger på YouTube-afspilningsskærmen
Du kan røre objekter, som f.eks. kontrolknapper, på skærmen for at betjene
afspilleren. Du kan også bruge knapperne / på selve afspilleren til at
betjene den.
For at (skærmangivelse)
Skal du gøre følgende
Afspille ()/sætte på
pause ()*1
Rør  (afspil)/ (sæt på pause).
Tryk på knappen  på selve afspilleren.
Finde begyndelsen af den
aktuelle video
Rør .
Tryk på knappen  på selve afspilleren.
Flytte til et vilkårligt punkt Træk søgeskyderen for at flytte indikatoren (afspilningspunktet).
i en video*2
Afspilningen begynder ved det punkt, indikatoren står.
*1Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid i en pause, går afspilleren automatisk i
standby-tilstand.
2
* Du kan ikke flytte til et punkt, hvor videodataene ikke er overført til bufferen.
Ikoner på afspilningsskærmen
Ikon
Beskrivelse
(To List)
Viser en oversigtsskærm.
(Search)
Viser søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode for at
få vist oversigtsskærmen og søge efter videoer. For detaljer, se
"Søgning efter YouTube-videoer" ( side 80).
(Option Menu)
Viser indstillingsmenuen. Oplysninger om YouTubeindstillingsmenuen finder du under "Brug af YouTubeindstillingsmenuen" ( side 82).
Indeks
Informationsområde
Indholdsfortegnelse
YouTube-afspilningsskærm
80
Visning af YouTube
YouTube
Knappen HOME
Vælg
(YouTube)  (Search)  den ønskede søgemetode 
den ønskede video i menuen Home.
Metode
Beskrivelse
Featured*
Vælg fra listen over interessante videoer på YouTubes websted.
1
Most Viewed* *
Vælg fra listen over de mest sete videoer på YouTubes websted.
Keyword Search
Søg efter videoer efter nøgleord og få vist videolisten. Du kan
indtaste et nøgleord på tastaturet på skærmen og vælge "OK" for
at få vist videolisten. Se "Indtastning af tekst" ( side 20) for at
se, hvordan du indtaster tekst.
Related Videos
Vælg fra listen over videoer, som relaterer til den sidst afspillede
video.
1, 2
*1Du kan indsnævre listen ved at vælge land/område ( side 81).
*2Du kan indsnævre listen ved at vælge en tidsramme ( side 81).
Indeks
Når du rører (Search) på YouTube-afspilningsskærmen eller
oversigtsskærmen, vises søgemenuen. Du kan vælge den ønskede søgemetode
for at søge efter en ønsket video på listen.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter YouTube-videoer
81
Visning af YouTube
Du kan indsnævre listen "Featured" og "Most Viewed" ved at vælge land/
område.
(YouTube)  (Search)  "Featured" eller "Most
(Option Menu)  "Country/Region"  det ønskede
Viewed" 
land/område  "OK" i menuen Home.
 Tip
(Settings)  "YouTube Settings"  "Country/Region" i menuen
Du kan også vælge
Home for at vælge land/område.
Valg af tidsramme
Du kan indsnævre listen med "Most Viewed" ved at vælge en tidsperiode.
Vælg
(YouTube)  (Search)  "Most Viewed" 
(Option
Menu)  "Timeframe"  den ønskede tidsrammetype  "OK" i
menuen Home.
Type
Beskrivelse
Today
Viser listen over dagens mest sete videoer.
This Week
Viser listen over ugens mest sete videoer.
This Month
Viser listen over månedens mest sete videoer.
All Time
Viser listen over de mest sete videoer nogensinde
(Standardindstilling).
 Tip
(Settings)  "YouTube Settings"  "Timeframe" i menuen Home
Du kan også vælge
for at vælge en tidsramme.
Indeks
Vælg
Indholdsfortegnelse
Valg af land/område
82
Visning af YouTube
Indstillingsmuligheder, der kun vises på oversigtsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Country/Region*1
Indsnævrer videolisten ved valg af land ( side 81).
Timeframe*2
Indsnævrer videolisten ved valg af tidsramme ( side 81).
*1Denne mulighed vises kun, når listen "Featured" eller "Most Viewed" vises.
*2Denne mulighed vises kun, når listen "Most Viewed" vises.
Indstillingsmuligheder, der vises på afspilningsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Zoom Settings
Indstiller zoom-funktionen ( side 61).
Brightness
Justerer skærmens lysstyrke ( side 121).
On-Hold Display
Indstiller, at videoskærmen slukkes, mens afspilleren er på hold
( side 63).
Indeks
Du kan aktivere YouTube-indstillingsmenuen ved at vælge
(Option Menu)
på YouTube-afspilningsskærmen eller YouTube-listeskærmen. For oplysninger
om brugen af indstillingsmenuen, se  side 18.
De indstillingsmuligheder, der vises i indstillingsmenuen, varierer afhængigt af
det skærmbillede, hvorfra du får vist indstillingsmenuen. Se referencesiden for
indstillinger og anvendelse.
Indholdsfortegnelse
Brug af YouTube-indstillingsmenuen
83
Få glæde af podcast
Bemærkninger
Hvis du overfører episoder af en podcast fra en computer til afspilleren ved hjælp af
Windows Stifinder, kan du ikke opdatere podcasten ved hjælp af den trådløse LANfunktion, før podcasten registreres.
Afspilleren understøtter video- og lydpodcasts. Afspilleren understøtter ikke
fotopodcasts.
Hvad er en podcast?
En "podcast" er en gruppe lyd- eller videofiler, som udgives på internettet.
Filerne, som kaldes episoder, kan downloades automatisk ved hjælp af RSS, så
de kan afspilles. Mange nyhedswebsteder, virksomheder og privatpersoner
udgiver podcast ved hjælp af RSS. Du kan registrere en podcast til afspilleren
ved hjælp af et RSS-ikon på et websted. Efter registrering kan du downloade
episoderne, når de seneste episoder er blevet tilføjet podcasten.
Indeks
Du kan anvende afspillerens podcast-funktion på tre forskellige måder. For
detaljer, se hver beskrivelse.
Registrér en podcast ved hjælp af afspilleren ( side 84), download episoder
ved hjælp af afspillerens trådløse LAN-funktion ( side 86), og afspil dem
derefter ( side 90).
en podcast ved hjælp af Media Manager for WALKMAN eller
Registrér

Content Transfer ( side 22), download episoder ved hjælp af afspillerens
trådløse LAN-funktion ( side 86), og afspil dem ( side 90).
Download episoder til en computer ( side 22), overfør dem fra
computeren til afspilleren ved hjælp af Media Manager for WALKMAN,
Content Transfer eller Windows Stifinder ( side 22), og afspil dem derefter
( side 90).
Indholdsfortegnelse
Før du kan få glæde af podcast
84
Få glæde af podcast
Internet Browser
Knappen HOME
 Tip
(Option
Du kan let registrere podcast ved hjælp af samlingen af podcast-link. Vælg
Menu)  "To Podcast Links" i oversigtsskærmen, og gå derefter til trin  på den næste
side.
Registrering af en podcast ved hjælp af afspillerens internetbrowser
Vælg
(Internet Browser) i menuen Home.
Hvis der endnu ikke er tilsluttet en afspiller til et trådløst LAN, vises
bekræftelsesskærmen for tilslutning. Følg instruktionerne i "Tilslutning
til et trådløst LAN" ( side 34) for at oprette forbindelse.
Når forbindelsen er oprettet, vises internetbrowseren.
Fortsættes 
Indeks
Hvis du vil afspille podcast-episoder, skal du registrere podcasten til afspilleren
og downloade episoder. Du kan registrere en podcast ved at vælge et RSS-ikon,
som vises på afspillerens internetbrowser. Oplysninger om, hvordan du bruger
internetbrowseren finder du under "Visning af websteder (Internet Browser)"
( side 102).
Du kan også overføre en podcast ved hjælp af Media Manager for WALKMAN
eller Content Transfer for at registrere podcasten til afspilleren. Oplysninger
om overførsel af podcast finder du i Help (Hjælp) i hver software.
Indholdsfortegnelse
Registrering af en podcast
85
Få glæde af podcast
ikonet.
 Tip
Du kan overføre episoder fra en computer til afspilleren uden at registrere podcasten.
For detaljer, se "Overførsel af musik/videoer/fotos/podcast" ( side 28).
Bemærkning
Hvis du overfører episoder af en podcast fra en computer til afspilleren ved hjælp af
Windows Stifinder, kan du ikke opdatere podcasten ved hjælp af den trådløse LANfunktion. Hvis du vil opdatere podcasten, skal den registreres ved hjælp af afspilleren
eller Media Manager for WALKMAN. Se Hjælp til Media Manager for WALKMAN for
at se, hvordan du registrerer podcast ved hjælp af Media Manager for WALKMAN.
Indeks
Podcasten registreres til afspilleren ved at vælge RSS-ikonet.
RSS-ikonerne varierer på de forskellige websteder. Der henvises til
beskrivelserne på webstedet for at vælge et RSS-ikon.
om, hvordan du bruger internetbrowseren, finder du
Oplysninger

under "Visning af websteder (Internet Browser)" ( side 102).
Indholdsfortegnelse
Åbn websiden til den ønskede podcast, og vælg derefter RSS-
86
Få glæde af podcast
Du kan downloade de seneste episoder for den ønskede podcast. Du kan også
downloade de seneste episoder fra alle de podcast, du har valgt at opdatere.
Indholdsfortegnelse
Downloadning af episoder
Indeks
Podcasts
Knappen HOME
Bemærkning
For at downloade episoder fra de podcast, der er registreret til afspilleren, skal afspilleren
være tilsluttet et trådløst LAN.
Downloadning fra en podcast
Vælg
(Podcasts) 
(To List) 
(Back) i menuen Home.
Skærmbilledet Podcast List vises.
Vælg den ønskede podcast 
Podcast".
(Option Menu)  "Refresh This
Hvis der endnu ikke er tilsluttet en afspiller til et trådløst LAN, vises
bekræftelsesskærmen for tilslutning. Følg instruktionerne i "Tilslutning
til et trådløst LAN" ( side 34) for at oprette forbindelse.
Når forbindelsen er oprettet, begynder downloadningen af de seneste
episoder.
Du kan vælge "Cancel" for at annullere downloadningen og vende
tilbage til episodelisteskærmen.
Du kan vælge "Skip" for at springe den aktuelle episode over og
fortsætte downloadningen fra næste episode.
87
Få glæde af podcast
Vælg
(Podcasts) 
(To List) 
(Back) i menuen Home.
Skærmbilledet Podcast List vises.
Vælg
(Option menu)  "Refresh Podcasts".
Hvis der endnu ikke er tilsluttet en afspiller til et trådløst LAN, vises
bekræftelsesskærmen for tilslutning. Følg instruktionerne i "Tilslutning
til et trådløst LAN" ( side 34) for at oprette forbindelse.
Når forbindelsen er oprettet, begynder downloadningen af de seneste
episoder.
Du kan vælge "Cancel" for at annullere downloadningen og vender
tilbage til skærmbilledet Podcast List.
Du kan vælge "Skip" for at springe den aktuelle episode over og
fortsætte downloadningen af den næste episode. Hvis den seneste
episode af podcasten springes over, fortsætter afspilleren
downloadningen fra den næste podcast.
 Tip
Du kan indstille antallet af de seneste episoder, der skal downloades, ved at angive et tal i
indstillingen "Number of Downloads" ( side 89).
Indeks
Du kan downloade de seneste episoder fra alle de podcast, du har valgt at
opdatere. Oplysninger om, hvordan du vælger/fravælger de podcast, der skal
opdateres, finder du under "Valg/fravalg af podcast, der skal opdateres"
( side 88).
Indholdsfortegnelse
Downloadning fra alle de podcast, der er valgt til opdatering
88
Få glæde af podcast
Du kan vælge/fravælge de podcast, der skal opdateres. Ved at vælge podcasts
der skal opdateres, kan du downloade de nyeste episoder af podcasts ved at
anvende "Refresh Podcasts" ( side 87).
(Podcasts) 
(To List) 
(Back) i menuen Home.
Skærmbilledet Podcast List vises.
Vælg
(Option Menu)  "Select Podcast to Refresh"  podcast,
der skal opdateres  "OK".
Markér den podcast, der skal vælges til opdatering. Fjern markeringen fra
den podcast, der skal fravælges. Når en podcast er registreret, er det valgt
til opdatering.
 Tip
(Settings)  "Podcast Settings"  "Select Podcast to Refresh" i
Du kan også vælge
menuen Home for at vælge/fravælge de podcast, der skal opdateres.
Bemærkning
Hvis du overfører episoder af en podcast fra en computer til afspilleren ved hjælp af
Windows Stifinder, kan du ikke opdatere podcasten ved hjælp af den trådløse LANfunktion, før podcasten registreres. Hvis du vil opdatere podcasten, skal den registreres
ved hjælp af afspilleren eller Media Manager for WALKMAN. Den podcast, der kan
i skærmbilledet Podcast List.
opdateres, angives af
Indeks
Vælg
Indholdsfortegnelse
Valg/fravalg af podcast, der skal opdateres
89
Få glæde af podcast
Du kan angive antallet af de seneste episoder, der skal downloades, når alle
podcast opdateres.
(Podcasts)  (To List) 
(Option Menu)  "Number of
Downloads"  den ønskede episodenummertype  "OK" i menuen
Home.
Type
Beskrivelse
Latest Episode
Downloader den seneste 1 episode (Standardindstilling).
Latest 3 Episodes
Downloader de seneste 3 episoder.
Latest 5 Episodes
Downloader de seneste 5 episoder.
Latest 10 Episodes
Downloader de seneste 10 episoder.
Latest 100 Episodes
Downloader de seneste 100 episoder.
 Tip
(Settings)  "Podcast Settings"  "Number of Downloads" i
Du kan også vælge
menuen Home for at angive antallet af episoder, som skal downloades.
Bemærkning
Hvis en episode allerede er blevet downloadet, downloades den ikke, når alle podcast
opdateres. Hvis indstillingen f.eks. er sat til "Latest 3 Episodes" og en af de seneste 3
episoder allerede er blevet downloadet, downloades de resterende to episoder.
Indeks
Vælg
Indholdsfortegnelse
Angivelse af antallet af episoder, der skal downloades
90
Få glæde af podcast
Knappen HOME
Podcasts
Afspille en podcast
Vælg
(Podcasts) i menuen Home.
Podcast-afspilningsskærmen vises.
Når du vælger (To List) på podcast-afspilningsskærmen, vises
episodelisten ( side 95). Når du vælger (Back) på
episodelisteskærmen, vises skærmen Podcast List ( side 96).
Vælg .
Afspilningen af episoden begynder.
Du kan røre kontrolknapperne, ikonerne,
osv. på podcast-afspilningsskærmen for at
betjene afspilleren. Oplysninger om
styring af podcast-afspilningen finder du
under "Podcast-afspilningsskærm"
( side 91).

Bemærkning
Du kan ikke afspille podcast-episoder kontinuerligt.
Indeks
For at afspille en podcast skal du vælge (Podcasts) for at få vist podcastafspilningsskærmen. Du kan vælge den ønskede episode ved at vælge (To
List) på podcast-afspilningsskærmen.
Episodeoplysninger, kontrolknapper osv. vises på podcast-afspilningsskærmen.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af en podcast
91
Få glæde af podcast
Lydafspilningsskærm
Informationsområde
Episodenavn
Kunstnernavn
Podcast-navn
Forløbet tid
Samlet tid
Søgeskyder
Handlinger på lydafspilningsskærmen
For at (skærmangivelse)
Skal du gøre følgende
Afspille ()/sætte på
pause ()*1
Rør  (afspil)/ (sæt på pause).
Tryk på knappen  på selve afspilleren.
Spole frem ()/
spole tilbage ()
Rør og hold / inde.
Tryk og hold knappen / på selve afspilleren inde.
Finde begyndelsen af
episoden*2
Rør /.
Tryk på knappen / på selve afspilleren.
Flytte til et vilkårligt punkt Træk indikatoren (afspilningspunktet) langs søgeskyderen.
i en sang
Afspilningen begynder ved det punkt, indikatoren står.
*1Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid under en pause, går afspilleren
automatisk i standby-tilstand.
*2Du kan bruge begge /-knapper til at finde begyndelsen af episoden. For at
(To List) for at få vist episodelisten for at
afspille den næste episode skal du vælge
vælge den ønskede episode.
Fortsættes 
Indeks
Du kan aktivere eller afvise kontrolknapper ved at røre skærmen. Når der ikke
sker nogen betjening i et stykke tid, forsvinder de igen.
Du kan røre objekterne, f.eks. kontrolknapperne, på skærmen for at betjene
afspilleren. Du kan også bruge knapperne // på selve afspilleren
til at betjene den.
Indholdsfortegnelse
Podcast-afspilningsskærm
92
Få glæde af podcast
Indholdsfortegnelse
Videoafspilningsskærm
Informationsområde
Samlet tid
Indeks
Søgeskyder
Forløbet tid
Handlinger på videoafspilningsskærmen
For at (skærmangivelse)
Skal du gøre følgende
Afspille ()/sætte på
pause ()*1
Rør  (afspil)/ (sæt på pause).
Tryk på knappen  på selve afspilleren.
Spole frem ()/
spole tilbage ()*2*3
Rør /, eller rør og hold /.*4
Tryk og hold knappen / på afspilleren inde.
Spole frem ()/
spole tilbage () under
en pause*5
/
inde under en pause.
Rør og hold
Tryk og hold knappen / på selve afspilleren inde
under en pause.
Flytte til forrige scene
()/flytte til næste
scene ()
Rør /.
Tryk på knappen / på selve afspilleren.
Spole lidt tilbage/lidt frem Rør
(spol tilbage)/
(frem) under en pause.
Flytte til et vilkårligt punkt Træk søgeskyderen for at flytte indikatoren (afspilningspunktet).
i en video
Afspilningen begynder ved det punkt, indikatoren står.
*1Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid under en pause, går afspilleren
automatisk i standby-tilstand.
*2Hvis du spoler frem til enden af episoden, sættes afspilningen på pause. Hvis du spoler
frem til begyndelsen af episoden under afspilning, starter afspilleren automatisk igen.
Hvis du spoler fram til begyndelsen af episoden under en pause, forbliver afspilningen
på pause.
*3Disse knapper fungerer måske ikke som beskrevet ovenfor, afhængigt af episoden.
*4Hastigheden fremad ændres i tre niveauer ved gentagen berøring på knappen
(×10),
(×30),
(×100)). Hastigheden tillbage ændres ligeledes i tre
(
(×10),
(×30),
(×100)). Rør 
niveauer ved gentagen berøring på  (
for at afslutte handlingen og genoptage den normale afspilning.
*5Hastigheden fremad eller tilbage i en pause varierer afhængigt af videoens længde.
Fortsættes 
93
Få glæde af podcast
Ikon
Beskrivelse
Viser en episodelisteskærm. Når du vælger
(Back) på en
episodelisteskærm, vises skærmen Podcast List. For detaljer, se
"Søgning efter podcast" ( side 94).
(Option Menu)
Viser indstillingsmenuen. Oplysninger om podcastindstillingsmenuen finder du under "Brug af podcastindstillingsmenuen ( side 100).
(Scene Scroll)*1
Viser scenerulningsskærmen. Du kan gennemse scener ved at
bladre igennem billederne på skærmen for at vælge den ønskede
scene. For detaljer, se "Gennemgang af scener (Scene Scroll)"
( side 57).
*1Ikonet Scene Scroll vises kun på videoafspilningsskærmen.
Indeks
(To List)
Indholdsfortegnelse
Ikoner på afspilningsskærmen
94
Få glæde af podcast
Podcasts
Knappen HOME
Søge efter podcast
Vælg
(Podcasts) 
(To List) 
(Back) i menuen Home.
Skærmbilledet Podcast List vises.
Vælg den ønskede podcast.
Episodelisteskærmen vises.
Vælg den ønskede episode.
Afspilningen af den valgte episode begynder.
 Tip
Podcast arrangeres efter navn.
Episoder arrangeres efter udgivelsesdato og -klokkeslæt i omvendt kronologisk
rækkefølge. Episoder, der er overført ved hjælp af Windows Stifinder, arrangeres efter
navn og vises i omvendt kronologisk rækkefølge.
du overfører samme episode fra computeren til afspilleren, når du har downloadet
Hvis

en episode til afspilleren, vises begge episodefiler på episodelisten.
Indeks
Når du rører (To List) på podcast-afspilningsskærmen, vises episodelisten,
og du kan vælge den ønskede episode, der skal afspilles. Når du rører (Back)
på episodelisteskærmen, vises podcast-listen, og du kan vælge den ønskede
podcast, episodelisten skal vises for.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter podcast
95
Få glæde af podcast
Podcastnavn
Afspilningsikon
Indeks
Videoikon
Lydikon
Nyt ikon
Ikoner for episoder
Følgende ikoner vises i episodefeltet.
Ikon
Beskrivelse
(Lydikon)
Viser, at episoden er en lydepisode.
(Videoikon)
Viser, at episoden er en videoepisode.
(Nyt ikon)
(Afspilningsikon)
Viser, at episoden endnu aldrig er blevet afspillet.
Viser, at episoden afspiller lige nu.
Handlinger på episodelisteskærmen
For at
Skal du gøre følgende
Vælge en episode
Rør en episode.
Rulle listen opad eller
nedad
Træk eller bladr op eller ned.
Ikoner på episodelisteskærmen
Ikon
Beskrivelse
(Back)
(To Play Screen)
(Option Menu)
Indholdsfortegnelse
Episodelisteskærm
Viser skærmbilledet Podcast List.
Vender tilbage til podcast-afspilningsskærmen.
Viser indstillingsmenuen. Oplysninger om podcastindstillingsmenuen finder du under "Brug af podcastindstillingsmenuen" ( side 100).
96
Få glæde af podcast
Indholdsfortegnelse
Skærmbilledet Podcast List
Nyt ikon
Ikonet Valgt til opdatering
Indeks
Ikonet Opdatér fejl
RSS-ikon
Ikoner for podcast
Følgende ikoner vises i feltet til podcast-navnet*1.
Ikon
Beskrivelse
(RSS-ikon)
(Ikonet Valgt til opdatering)
Angiver, at podcasten er registreret til afspilleren. Ikonet
vises ikke for episoder, som er overført fra en computer
ved hjælp af Windows Stifinder*2.
Viser, at podcasts er markeret til opdatering med "Refresh
Podcasts".
(Nyt ikon)*3
Viser, at den eller de seneste episoder af podcasten er
blevet downloadet.
(Ikonet Opdatér fejl)*4
Vises, når opdateringen eller downloadningen er
mislykket.
*1Mappenavnet vises for en podcast, der er overført fra en computer til afspilleren ved
hjælp af Windows Explorer.
*2Du kan ikke opdatere en podcast, som er overført fra en computer til afspilleren ved
hjælp af Windows Explorer. Hvis du vil opdatere podcasten, skal den registreres ved
hjælp af afspilleren eller Media Manager for WALKMAN.
*3Når du har fået vist episodelisten for podcasten, forsvinder Nyt-ikonet.
*4Når podcasten er blevet opdateret korrekt, forsvinder ikonet Opdatér fejl.
Fortsættes 
97
Få glæde af podcast
Skal du gøre følgende
Vælge en podcast
Rør en podcast.
Rulle listen opad eller
nedad
Træk eller bladr op eller ned.
Indeks
For at
Ikoner på skærmbilledet Podcast List
Ikon
Beskrivelse
(To Play Screen)
(Option Menu)
Indholdsfortegnelse
Handlinger på skærmbilledet Podcast List
Vender tilbage til podcast-afspilningsskærmen.
Viser indstillingsmenuen. Oplysninger om podcastindstillingsmenuen finder du under "Brug af podcastindstillingsmenuen" ( side 100).
98
Få glæde af podcast
Du kan slette en episode, alle episoder i en podcast, en podcast og alle
registrerede podcast.
På afspilningsskærmen for den episode, du vil slette, skal du vælge
(Option Menu)  "Delete This Episode"  "Yes".
Sletning af en episode fra episodelisten
Vælg
(Option Menu)  "Delete Episode"  den episode, du vil
slette  "Yes" på episodelisten.
Sletning af alle episoder i en podcast
Denne handling sletter alle episoderne i en podcast, men sletter ikke selve
podcasten.
På episodelisten for den podcast, du vil slette, skal du vælge
(Option Menu)  "Delete All Episodes"  "Yes".
Sletning af en podcast
Følgende handlinger sletter alle episoderne i en podcast og sletter podcastregistreringen.
Vælg
(Option Menu)  "Delete Podcast"  den podcast, du vil
slette  "Yes" på skærmbilledet Podcast List.
eller
Vælg
(Option Menu)  "Delete This Podcast"  "Yes" på
episodelisten for den podcast, du vil slette.
Indeks
Sletning af den episode, der aktuelt afspilles
Indholdsfortegnelse
Sletning af podcast
99
Få glæde af podcast
Denne handling sletter alle episoder for alle podcast og sletter alle podcastregistreringer.
(Option Menu)  "Delete All Podcasts"  "Yes" i
skærmbilledet Podcast List.
Bemærkning
 Brug afspillerens funktioner til at slette podcast-episoder. Hvis du forsøger at slette
episodefiler, der anvender computersoftware, slettes filerne muligvis ikke.
Indeks
Vælg
Indholdsfortegnelse
Sletning af alle podcast
100
Få glæde af podcast
Indstillingsmuligheder, der vises på podcast-afspilningsskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Equalizer (kun lyd)
Tilpasser lydkvaliteten ( side 48).
VPT (Surround)
(kun lyd)
Tilpasser "VPT(Surround)"-indstillingerne ( side 50).
DSEE (Sound Enhance)
(kun lyd)
Aktiverer/deaktiverer indstillingen "DSEE (Sound Enhance)"
( side 51).
Clear Stereo (kun lyd)
Aktiverer/deaktiverer indstillingen "Clear Stereo" ( side 52).
Dynamic Normalizer
(kun lyd)
Aktiverer/deaktiverer indstillingen "Dynamic Normalizer"
( side 52).
Zoom Settings
(kun video)
Indstiller zoom-funktionen ( side 61).
Brightness (kun video)
Justerer skærmens lysstyrke ( side 121).
On-Hold Display
(kun video)
Indstiller, at videoskærmen slukkes, mens afspilleren er på hold
( side 63).
Detailed Information
Visning af detaljerede oplysninger om en episode.
Delete This Episode
Sletter en episode ( side 98).
Indstillingsmuligheder, der vises på episodelisteskærmen
Indstillingsmuligheder
Beskrivelse/referenceside
Number of Downloads
Angiver det antal episoder, der skal downloades ( side 89).
Refresh This Podcast
Tilslutter til internettet via trådløst LAN og downloader den eller
de seneste episoder for den aktuelle podcast ( side 86).
Delete Episode
Viser episodesletningsskærmen, hvor du kan vælge den episode,
der skal slettes ( side 98).
Delete All Episodes
Sletter alle episoderne i en podcast. Selve podcast-registreringen
slettes ikke ( side 98).
Delete This Podcast
Sletter podcasten ( side 98).
Fortsættes 
Indeks
Du kan aktivere podcast-indstillingsmenuen ved at vælge
(Option Menu)
på podcast-afspilningsskærmen eller oversigtsskærmen. For oplysninger om
brugen af indstillingsmenuen, se  side 18.
De indstillingsmuligheder, der vises i indstillingsmenuen, varierer afhængigt af
det skærmbillede, hvorfra du får vist indstillingsmenuen. Se referencesiden for
indstillinger og anvendelse.
Indholdsfortegnelse
Brug af podcast-indstillingsmenuen
101
Få glæde af podcast
Beskrivelse/referenceside
Number of Downloads
Angiver det antal episoder, der skal downloades ( side 89).
Select Podcast to Refresh
Vælger/fravælger podcasts til opdatering med "Refresh Podcasts"
( side 88).
Refresh Podcasts
Tilslutter til internettet via trådløst LAN og downloader den eller
de seneste episoder for alle de podcast, du har valgt at opdatere
( side 87).
Delete Podcast
Viser skærmbilledet Delete Podcast, hvor du kan vælge en
podcast for sletning af alle episoder samt podcast-registreringen
( side 98).
Delete All Podcasts
Sletter alle episoder for alle registrerede podcast og de tilhørende
registreringer ( side 99).
To Podcast Links
Tilslutter til internettet via trådløst LAN og åbner
internetbrowseren for at vise samlingen af anbefalede podcastlink.
Indeks
Indstillingsmuligheder
Indholdsfortegnelse
Indstillingsmuligheder, der vises på skærmbilledet Podcast List
102
Visning af websteder
Internet Browser
Knappen HOME
Bemærkning
For at bruge internetbrowseren skal du være tilsluttet et trådløst LAN. For oplysninger
om indstillinger for trådløse LAN-forbindelser, se "Trådløs LAN-forbindelse"
( side 33).
Vælg
(Internet Browser) i menuen Home.
Hvis der endnu ikke er tilsluttet en afspiller til et trådløst LAN, vises
bekræftelsesskærmen for tilslutning. Følg instruktionerne i "Tilslutning
til et trådløst LAN" ( side 34) for at oprette forbindelse.
Når forbindelsen er oprettet, vises internetbrowseren.
Vælg
(Menu).
Kontrolknapperne for internetbrowseren vises.
Vælg
(Address Input).
Skærmbilledet Enter Address vises.
Webside
Adresseindtastning
Menu
Fortsættes 
Indeks
Hvis du vil se websteder, skal du vælge
(Internet Browser) i menuen Home
for at få vist internetbrowseren.
Du kan udføre handlinger, som f.eks. indtaste adresser til websider, vælge
foretrukne, avancerede indstillinger osv. ved at vælge (Menu) i nederste
højre side af internetbrowseren.
Indholdsfortegnelse
Visning af websteder (Internet Browser)
103
Visning af websteder
 Tip
Du kan anvende URL-funktionens mulighed for forudseelig tekst til at indtaste ofte
anvendte ord og sekvenser, som f.eks. "http://".
Bemærkninger
Hvis indstillingen "Set Date-Time" ikke er korrekt, vises visse websider måske ikke
( side 26).
Afspilleren understøtter ikke musik, som er downloadtjenester på internettet. Overfør
musikfiler fra en computer til afspilleren.
Visse websider vises måske ikke eller fungerer måske ikke korrekt. Websteder med
mange billeder eller videoer vises måske heller ikke.
Afspillerens internetbrowser understøtter ikke følgende funktioner:
– Flash®-indhold.
– Indlæsning/downloadning af filer.
– Afspilning af streaming-medier, f.eks. lydstreams og videostreams.
– Windows, der åbner et nyt vindue når der klikkes.
Websiderne vises måske ikke korrekt på grund af afspillerens indstillinger,
omstændighederne ved brug eller netværksbetingelserne.
Indeks
Rør adresseindtastningsfeltet for at få vist tastaturet på skærmen.
Skriv adressen, og vælg "OK" på tastaturet på skærmen for at vende
tilbage til skærmbilledet Enter Address. Når du har valgt "OK" på
skærmbilledet Enter Address, begynder indlæsningen af websiden.
Statusindikationen for indlæsningen vises under indlæsningen. Når
indlæsningen er afsluttet, vises websiden.
Se "Indtastning af tekst" ( side 20) for at se, hvordan du indtaster
tekst.
Indholdsfortegnelse
Indtast adressen på det ønskede websted, og vælg derefter "OK".
104
Visning af websteder
Webside
Handlinger på internetbrowserskærmen
For at
Skal du gøre følgende
Rulle websiden
Træk eller bladr websiden.
Åbne en sammenkædet
webside
Rør et link.
Registrere en podcast
Rør et RSS-ikon ( side 84).
Ikoner på internetbrowseren
Ikon
Beskrivelse
(Back)
Vender tilbage til forrige webside.
(Zoom out)
Zoomer ud.
Skalaen ændres i rækkefølgen stor  mellem  lille  minimal.
(Zoom in)
Zoomer ind.
Skalaen ændres i rækkefølgen minimal  lille  mellem  stor.
(Menu)
Viser kontrolknapperne. For oplysninger om kontrolknapperne, se
"Betjening af kontrolknapperne" ( side 105).
Indeks
Du kan betjene internetbrowseren ved at røre og trække skærmen. Ydermere
kan du udføre handlinger, som f.eks. indtastning af websideadresser,
foretrukne, avancerede indstillinger osv. ved at vælge (Menu) i nederste
højre side af internetbrowseren.
Indholdsfortegnelse
Internetbrowserskærm
105
Visning af websteder
Internetbrowserens kontrolknapper
Webside
Kontrolknapper
(Menu)
Ikon
Beskrivelse
(Back)
Vender tilbage til forrige webside.
(Forward)
Genåbner den webside, der blev vist, før du valgte
(Refresh) /
(Stop)
(Address Input)
(Back).
(Refresh) genindlæser websiden for at indhente de seneste
ændringer. Mens statusindikatoren for indlæsning vises, stopper
(Stop) indlæsningen.
Giver dig mulighed for at indtaste en adresse for websiden.
(Rotate)
Roterer websiden vandret eller lodret.
(Favorites List)
Viser listen over Foretrukne ( side 106).
(Add To Favorites)
Tilføjer websiden på listen over Foretrukne ( side 106).
(History)
(Browser Menu)
Viser historiklisten ( side 106).
Giver dig mulighed for at installere internetbrowseren
( side 107).
Indeks
For at få vist kontrolknapperne skal du vælge (Menu) i nederste højre side af
internetbrowseren. For at afvise kontrolknapperne skal du røre et sted uden for
knapperne.
Indholdsfortegnelse
Betjening af kontrolknapperne
106
Visning af websteder
Når du tilføjer en webside på listen Foretrukne, kan du åbne websiden ved at
markere den på listen Foretrukne.
(Menu) 
(Add To Favorites) eller
internetbrowseren.
(Favorites List) fra
For at
Skal du gøre følgende
Tilføje den webside, du
gennemser, på listen
Foretrukne
Vælg
"OK".
(Add To Favorites)  bekræft navn og adresse  vælg
Åbne en webside på listen
Foretrukne
Vælg
(Favorites List)  den ønskede webside.
Redigere en webside på
listen Foretrukne
(Favorites List) 
(Option Menu)  "Edit"  den
Vælg
ønskede webside  redigér navn og adresse  vælg "OK".
Rør navn- eller adressefeltet på redigeringsskærmen for at
aktivere tastaturet på skærmen. Se "Indtastning af tekst"
( side 20) for at se, hvordan du indtaster tekst.
Slette en webside fra listen Vælg
(Favorites List) 
Foretrukne
webside, du vil slette  "OK".
(Option Menu)  "Delete"  den
Bemærkninger
Vælg / for at rulle igennem listen Foretrukne. Vælg
Du kan ikke slette de forudindstillede foretrukne.
for at lukke.
Brug af historiklisten
Du kan få vist en webside på historiklisten.
 Vælg
(Menu)  (History)  den ønskede webside fra
internetbrowseren.
Bemærkning
Vælg
/
for at rulle igennem historiklisten. Vælg
for at lukke.
Indeks
 Vælg
Indholdsfortegnelse
Brug af Foretrukne
107
Visning af websteder
For at ændre indstillingerne til internetbrowseren skal du vælge
(Browser Menu).
internetbrowserskærmen og derefter vælge
(Menu) på
Indholdsfortegnelse
Ændring af indstillinger til internetbrowseren
Indeks
Visningstilstand
Du kan ændre websidens udseende.
 Vælg
(Menu) 
(Browser Menu)  fanen "View"  "View
Mode"  den ønskede visningstilstandstype fra internetbrowseren.
Type
Beskrivelse
Normal
Viser en webside, som den er (Standardindstilling).
Just-Fit
Skalerer en webside ned, så den passer med skærmbredden.
Smart-Fit
Ændrer en websides layout, så det passer med skærmbredden.
Billeder, som er bredere end skærmbredden skubbes sammen.
Sideoplysninger
Du kan få vist oplysninger om den webside, du får vist.
 Vælg
(Menu) 
(Browser Menu)  fanen "View"  "Page
Information" fra internetbrowseren.
Emne
Beskrivelse
Title:
Titlen på websiden.
Address:
Adressen på websiden.
Type:
Websidetypen.
Date of Acquisition:
Den dato og det klokkeslæt, browseren indlæste websiden.
File Size (Byte):
Websidens filstørrelse.
Server Certificate
Oplysninger om certifikaterne til webserveren (vises kun, hvis der
er nogle certifikater for den webside, du får vist).
108
Visning af websteder
Du kan indstille startsiden, så den vises, hver gang internetbrowseren starter.
 Vælg
Type
Beskrivelse
Blank Page
Når du starter internetbrowseren, vises en tom side.
Page Last Displayed
Når du starter internetbrowseren, vises den side, der sidst blev vist
(Standardindstilling).
Detaljerede indstillinger
Du kan aktivere eller deaktivere JavaScript, lagring af godkendelsesoplysninger
og cachen. Kontrollér det emne, du vil aktivere.
Du kan også vælge en tidszone og få vist browseroplysningerne.
 Vælg
(Menu) 
(Browser Menu)  fanen "Settings" 
"Detailed Settings" fra internetbrowseren.
Emne
Beskrivelse
Enable JavaScript
Aktiverer JavaScript.
Save Authentif. Info
Hvis aktiveret, gemmes godkendelsesoplysninger. De lagrede
oplysninger indsættes automatisk, når der anmodes om
godkendelse næste gang.
Use Cache
Hvis aktiveret, gemmes den indlæste webside til cache-filen, så
afspilleren kan vise websiden hurtigere.
Time Zone
Giver dig mulighed for at vælge en tidszone.
Vælg en by fra tidszonelisten. Vælg / for at rulle igennem
listen. Vælg
for at lukke.
Browser Information
Viser oplysninger om internetbrowseren.
Indeks
(Menu) 
(Browser Menu)  fanen "View"  "Startup
Page"  den ønskede startsidetype fra internetbrowseren.
Indholdsfortegnelse
Startside
109
Visning af websteder
Du kan slette cachen, cookies, historiklisten og godkendelsesoplysninger.
 Vælg
Emne
Beskrivelse
Delete Cache
Sletter cachen.
Delete Cookie
Sletter cookies, som modtages fra webservere.
Delete History
Sletter historikken.
Delete Authentif. Info
Sletter godkendelsesoplysningerne.
Cookie-indstillinger
Du kan indstille, så du modtager eller ikke modtager cookies fra webservere.
 Vælg
(Menu) 
(Browser Menu)  fanen "Settings"  "Cookie
Settings"  den ønskede indstillingstype  "OK" fra
internetbrowseren.
Type
Beskrivelse
Accept All
Accepterer alle cookies (Standardindstilling).
Block All
Spærrer for alle cookies.
Verify before Accepting
Viser bekræftelsesskærmen, før en cookie accepteres.
Indeks
(Menu) 
(Browser Menu)  fanen "Settings"  "Privacy
Settings"  det ønskede emne  "OK"  "OK" fra
internetbrowseren.
Indholdsfortegnelse
Indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger
110
Brug af støjelimineringsfunktionen
1Baggrundsstøjens bølgeform
(original lyd).
2Modfasebølgeformen
mod støjen.
Den indbyggede mikrofon, som er
integreret i hovedtelefonerne, opfanger
baggrundsstøj. Derefter analyserer
støjelimineringskredsløbet støjens
bølgeform.
Afspilleren genererer
modfasebølgeformen mod støjen
for at eliminere den.
3Den sammensatte
bølgeform. To
bølgeformer har
elimineret hinanden.
Den oprindelige bølgeform og
modfasebølgeformen kombineres
for at eliminere hinanden og dermed
reducere baggrundsstøjen.
Bemærkninger
Hvis de medfølgende hovedtelefoner ikke anvendes korrekt, kan effekten af
støjelimineringsfunktionen blive forringet. Brug den rigtige størrelse høretelefon, og
indsæt hovedtelefonerne, så de føles behagelige og passer i ørerne, for at få det meste ud
af funktionen.
Støjelimineringsfunktionen reducerer hovedsageligt baggrundsstøjen i lavfrekvensbånd.
Funktionen har ingen virkning over for baggrundsstøjen i højfrevensbånd Den har
ingen virkning for visse lyde.
ikke mikrofondelen af hovedtelefonerne med dine hænder el.lign., da
Overdæk

støjelimineringsfunktionen muligvis ikke virker.
Mikrofon
Du kan muligvis høre en svag lyd, når støjelimineringsfunktionen aktiveres. Dette er
driftsmæssig støj fra støjelimineringsfunktionen og ikke en fejl.
Fortsættes 
Indeks
Den indbyggede mikrofon, som er integreret i hovedtelefonerne, opfanger
baggrundsstøj. Afspilleren frembringer en modfaselyd mod støjen for at
reducere den. Støjelimineringfunktionen kan reducere uønsket baggrundsstøj,
især i en bil eller et fly, et tog, en bus osv. så du kan få glæde af musik med en
lav lydstyrke.
Indholdsfortegnelse
Om støjeliminering
111
Brug af støjelimineringsfunktionen
Indholdsfortegnelse
Indeks
Du synes muligvis, at støjelemineringsfunktion ikke fungerer, eller at støjen er kraftigere
i stille omgivelser eller afhænger af støjen. I dette tilfælde skal du afbryde
støjelimineringsfunktionen.
Mobiltelefoner kan påvirke støjen. I dette tilfælde skal du holde afspilleren bort fra
mobiltelefoner.
Sørg for at tage hovedtelefonerne ud af ørerne, før du tilslutter eller frakobler
hovedtelefonerne fra hovedtelefonstikket i afspilleren. Hvis hovedtelefonerne tilsluttes
eller frakobles fra afspilleren under afspilningen, eller mens støjelimineringsfunktionen
er aktiveret, kan der genereres støj. Dette er ikke en fejlfunktion.
Når der tændes eller slukkes for støjelimineringsfunktionen, genereres en klikkende lyd.
Denne lyd genereres af kontakten til støjelimineringskredsløbet og er ikke er fejl.
112
Brug af støjelimineringsfunktionen
Afspilning ved brug af
støjelimineringsfunktionen
Indholdsfortegnelse
Du kan reducere uønsket baggrundsstøj ved hjælp af afspillerens
støjelimineringsfunktion. Den indbyggede mikrofon til hovedtelefonerne kan
opfange baggrundsstøj og reducere støjen ved at frembringe en modfaselyd
mod støjen.
Indeks
NOISE CANCELING-kontakt
Bemærkning
Hvis der anvendes andre hovedtelefoner end de, der er monteret, virker
støjelimineringsfunktionen ikke, selv om NOISE CANCELING-kontakten tændes.
 Skub NOISE CANCELING-kontakten i pilens retning .
vises i informationsområdet.
 Tip
på skærmen. Hvis der anvendes andre
Når støjelimineringsfunktioner aktives, vises
hovedtelefoner end de, der er monteret, virker støjelimineringsfunktionen ikke, selv om
i
NOISE CANCELING-kontakten skubbes i pilens retning . I dette tilfælde vises
informationsområdet.
Du kan justere effekten af støjelimineringsfunktionen. For detaljer, se  side 116.
113
Brug af støjelimineringsfunktionen
(External Input Mode)
Brug af eksterne lydenheder
Til hovedtelefonsstik
Det medfølgende lydindgangskabel
Brug sammen med underholdningssystemer i fly
Medfølgende adapter
Medfølgende lydindgangskabel
Til underholdningssystemer på fly
Knappen HOME
NC Modes
Tilslut de medfølgende hovedtelefoner til afspilleren, og skub
NOISE CANCELING-kontakten i pilens retning .
Forbind lydkildeenheden og afspilleren ved hjælp af det
medfølgende lydindgangskabel.
Vælg
(NC Modes) i menuen Home.
Du kan lytte til lydkilden med reduceret baggrundsstøj.
Fortsættes 
Indeks
Du kan aktivere støjelimineringsfunktionen, når du skal høre lyd fra eksterne
lydkilder, f.eks. lydenheder i fly.
Indholdsfortegnelse
Lytning til eksterne lydkilder
114
Brug af støjelimineringsfunktionen
Du kan skifte mellem "External Input Mode" og "Quiet Mode" ( side 115) ved at vælge
"External Input Mode" eller "Quiet Mode" på skærmen.
du frakobler det medfølgende lydindgangskabel, skifter støjelimineringsfunktionen
Hvis

automatisk til "Quiet Mode" ( side 115).
Visse underholdningssystemer på fly kan måske ikke tilsluttes afspilleren.
Når du tilslutter til en lydenhed, skal du sætte det medfølgende lydindgangskabel ind i
enhedens hovedtelefonstik. Sæt det ikke ind i LINE OUT-stikket.
Indeks
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
 Tip
115
Brug af støjelimineringsfunktionen
Indholdsfortegnelse
Reduktion af baggrundsstøj uden afspilning af
musik (Quiet Mode)
Du kan anvende støjeliminineringseffekten for at opnå total stilhed.
Indeks
Knappen HOME
NC Modes
Tilslut de medfølgende hovedtelefoner til afspilleren, og skub
NOISE CANCELING-kontakten i pilens retning .
Vælg
(NC Modes) i menuen Home.
 Tip
Når afspilleren modtager et indgangslydsignal fra det medfølgende lydindgangskabel,
som er tilsluttet WM-PORT, går afspilleren i "External Input Mode". Du kan skifte
mellem "External Input Mode" og "Quiet Mode" ved at vælge "External Input Mode"
eller "Quiet Mode" på skærmen. Hvis du ligeledes frakobler det medfølgende
lydindgangskabel i "External Input Mode", skifter støjelimineringsfunktionen
automatisk til "Quiet Mode".
Bemærkning
Støjelimineringsfunktionen reducerer hovedsageligt baggrundsstøjen i lavfrekvensbånd.
Funktionen har ingen virkning over for baggrundsstøjen i højfrevensbånd. Den har
ingen virkning for visse lyde.
116
Brug af støjelimineringsfunktionen
For at ændre støjelimineringsindstillingerne skal du vælge
menuen Home og derefter vælge "NC Settings".
(Settings) i
Indholdsfortegnelse
Ændring af støjelimineringsindtillingerne
Indeks
Knappen HOME
Settings
Select NC Environment
Du kan vælge det digitale filter, der er det mest egnede til reduktion af
baggrundsstøj på stedet.
Vælg
(Settings)  "NC Settings"  "Select NC Environment" 
den ønskede indstillingstype  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
Bus/Train
Mest effektiv til reduktion af støj i en bus eller på et tog.
Airplane
Mest effektiv til reduktion af støj på et fly.
Office
Mest effektiv til reduktion er støj på et kontor.
 Tip
Du kan også vælge filteret i Noise Cancellation-skærmen ved at vælge
Menu)  "Select NC Environment".
(Option
Bemærkning
Denne funktion er kun effektiv, når NOISE CANCELING-kontakten er tændt.
117
Brug af støjelimineringsfunktionen
Vælg
(Settings)  "NC Settings"  "Set Noise Cancel Level" i
menuen Home.
Træk indikatoren (indstillingsværdi) for at vælge den ønskede
værdi.
Indstillingen kan justeres til 31 trin. Midterpositionen af skyderen opnår
maksimal effekt. Flyt skyderens position mod venstre eller højre for at
indstille den ønskede værdi.
Vælg "OK".
 Tip
Du kan også justere indstillingen fra Noise Cancellation-skærmen ved at vælge
(Option Menu)  "Set Noise Cancel Level".
Bemærkninger
Denne funktion er kun effektiv, når NOISE CANCELING-kontakten er tændt.
Standardindstillingen (skyderens midterposition) opnår maksimal effekt. Effekten af
støjelimineringsfunktionen fremhæves ikke nødvendigvis ved at maksimere
mikrofonernes følsomhed.
Indeks
Afspilleren er udviklet til at opnå maksimal effekt af
støjelimineringsfunktionen ( side 110). Men du kan muligvis forbedre
denne effekt, afhængigt af hvordan dit øre ser ud, eller det miljø, du befinder
dig i, ved at øge (eller formindske) følsomheden på den mikrofon, der er
monteret i hovedtelefonerne.
Du kan justere mikrofonens følsomhed ved at indstille
støjelimineringsniveauet. Justér funktionen, når støjelimineringseffekten er
ringe.
Indholdsfortegnelse
At indstille støjelimineringsniveauet
118
Almindelige indstillinger
For at ændre de almindelige indstillinger skal du vælge
Home og derefter vælge "Common Settings".
(Settings) i menuen
Indholdsfortegnelse
Ændring af almindelige indstillinger
Indeks
Knappen HOME
Settings
Enhedsoplysninger
Oplysninger, som f.eks. modelnavn, firmwareversion osv., vises.
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "Unit Information" i
menuen Home.
Emne
Beskrivelse
Model:
Viser modelnavnet på afspilleren.
Firmware:
Viser versionsoplysninger for afspillerens firmware.
Free/Total Memory Space: Viser den tilgængelige ledige hukommelsesstørrelse og den
samlede hukommelsesstørrelse på afspilleren.
Total Songs:
Viser det samlede antal sange*1, der er lagret i afspilleren.
Total Videos:
Viser det samlede antal videoer*1, der er lagret i afspilleren.
Total Photos:
Viser det samlede antal fotos, der er lagret i afspilleren.
WM-PORT:
Viser versionsoplysningerne for WM‑PORT.
*1Det samlede antal sange omfatter lyd-podcast, og det samlede antal videoer omfatter
video-podcast.
119
Almindelige indstillinger
Vælg (Settings)  "Common Settings"  "AVLS (Volume Limit)"
 den ønskede indstillingstype  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
On
Hold lydstyrken på et moderat niveau.
Off
Afspiller lyden i den oprindelige lydstyrke (Standardindstilling).
Bipindstillinger
Du kan tænde eller slukke afspillerens driftslyd.
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "Beep Settings"  den
ønskede indstillingstype  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
On
Frembringer biplyde (Standardindstilling).
Off
Frembringer ikke biplyde.
Indeks
Du kan indstille "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System)
til begrænsning af den højeste lydstyrke for at forhindre høreforstyrrelser eller
distraktion. Med "AVLS (Volume Limit)" kan du lytte til musik med en
behagelig lydstyrke.
Indholdsfortegnelse
AVLS (lydgrænse)
120
Almindelige indstillinger
Når der ikke sker nogen betjening i et stykke tid, slukker afspilleren for
skærmen. Du kan indstille ventetiden, før skærmen slukkes.
(Settings)  "Common Settings"  "Screen Off Timer" 
den ønskede ventetid  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
After 15 sec
Slukker skærmen, hvis der ikke sker nogen betjening i
15 sekunder.
After 30 sec
Slukker skærmen, hvis der ikke sker nogen betjening i
30 sekunder (Standardindstilling).
After 1 Min
Slukker skærmen, hvis der ikke sker nogen betjening i
1 minut.
After 3 Min
Slukker skærmen, hvis der ikke sker nogen betjening i
3 minutter.
After 5 Min
Slukker skærmen, hvis der ikke sker nogen betjening i
5 minutter.
Bemærkning
Afspilleren slukker ikke skærmen i følgende situationer.
– Afspilning af en video, YouTube-video, podcast-video osv.
– Brug af FM-radioens "Auto Preset"-funktion.
– Sletning af en video, podcast-episode osv.
– Sletning af en podcast-registrering, forudindstilling af FM-radiostationer osv.
Indeks
Vælg
Indholdsfortegnelse
Skærmslukningstimer
121
Almindelige indstillinger
Du kan indstille displayets lysstyrke til ét af fem niveauer.
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "Brightness" i menuen
Træk indikatoren (indstillingsværdi) for at vælge det ønskede
niveau.
Du kan indstille til ét af fem niveauer. Jo højere tallet er, desto lysere
bliver skærmen. "3" er indstillet som standard.
Vælg "OK".
 Tip
Hvis du justerer lysstyrken for skærmen til et lavere niveau, holder batteriet længere
( side 175).
Tapetindstillinger
Du kan indstille tapetet for skærmen.
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "Wallpaper Settings" 
den ønskede tapettype  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
No Wallpaper
Viser standardtapetet.
User's Wallpaper
Viser det foto, der vælges som tapet. (Se følgende anvisninger).
User's W.p.(dark)
Viser det foto, der vælges som tapet. (Se følgende anvisninger).
Denne mulighed reducerer lysstyrken på fotoet, så du let kan
genkende menuemnerne eller ikonerne.
At indstille det ønskede foto som tapet
Du kan angive et foto på afspilleren til tapetet, før du vælger "User's Wallpaper"
eller "User's W.p.(dark)" for at indstille fotoet som tapetet.
Vælg
(Photos)  (Search)  den ønskede søgemetode  det
(Option Menu)  "Set as Wallpaper" i menuen
ønskede foto 
Home.
Indeks
Home.
Indholdsfortegnelse
Lysstyrke
122
Almindelige indstillinger
Du kan indstille dato og klokkeslæt.
Vælg
Træk eller bladr år, måned, dato, time og minut opad eller nedad
for at justere datoen og klokkeslættet.
Vælg "OK".
 Tip
Du kan vælge datoformatet blandt "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" og "DD/MM/
YYYY". Herudover kan du vælge mellem formaterne "12-hour" eller "24-hour". For
detaljer, se "Datovisningsformat" ( side 123) eller "Tidsvisningsformat"
( side 123).
Bemærkninger
Hvis batteriets kapacitet er opbrugt, når f.eks. afspilleren ikke anvendes i længere tid,
mister du måske indstillingerne for dato og klokkeslæt, og "-" vises i stedet for den
aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.
Uret kan gå for hurtigt med eller miste op til 60 sekunder om måneden. I dette tilfælde
skal uret indstilles igen.
Indeks
(Settings)  "Common Settings"  "Clock Settings"  "Set
Date-Time" i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af dato og klokkeslæt
123
Almindelige indstillinger
Du kan indstille det datoformat, der vises for det aktuelle klokkeslæt
( side 122) som "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" eller "DD/MM/YYYY".
(Settings)  "Common Settings"  "Clock Settings"  "Date
Display Format"  den ønskede formattype  "OK".
Type
Beskrivelse
YYYY/MM/DD
Viser datoen som år/måned/dag.
MM/DD/YYYY
Viser datoen som måned/dag/år.
DD/MM/YYYY
Viser datoen som dag/måned/år.
Tidsvisningsformat
Du kan vælge det klokkeslætformat, der vises for det aktuelle klokkeslæt
( side 122), fra enten en "12-hour"- eller "24-hour"-visning.
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "Clock Settings" 
"Time Display Format"  den ønskede formattype  "OK" i menuen
Home.
Type
Beskrivelse
12-hour
Viser det aktuelle klokkeslæt i 12-timers format.
24-hour
Viser det aktuelle klokkeslæt i 24-timers format.
Holdindstillinger
Du kan indstille hold-status for afspilleren, hvis du skubber HOLD-kontakten i
pilens retning .
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "HOLD Settings"  den
ønskede indstillingstype  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
All Operations Disable
Låser knapperne og pegefeltet under HOLD.
Touch Panel Disable
Låser pegefeltet under HOLD, mens knapperne på selve
afspilleren kan betjenes.
Indeks
Vælg
Indholdsfortegnelse
Datovisningsformat
124
Almindelige indstillinger
Du kan nulstille afspilleren til standardindstillingerne. Ved nulstilling af
afspilleren slettes også krypteringsnøglen til det trådløse LAN, men data som
f.eks. musik-, video- og fotodata slettes ikke.
Denne funktion er kun tilgængelig i pausetilstand.
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "Reset/Format" 
"Reset All Settings"  "Yes" i menuen Home.
"Restored factory settings." vises.
For at annullere handlingen skal du vælge "No" i skærmbilledet for
bekræftelse.
Rydning af indtastningshistorik
Du kan slette indtastningshistorikken for den forudsigelige tekstfunktion.
Afspilleren anvender historikken, når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet
på skærmen, til at vise forslag til forudsigelig tekst.
Hvis du sletter indtastningshistorikken, vises de ord eller sætninger, som du
indtastede, før de blev slettet, ikke længere på den forudsigelige tekstliste.
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "Reset/Format" 
"Clear Input History"  "Yes" i menuen Home.
"Deleted the input history." vises.
For at annullere handlingen skal du vælge "No" i skærmbilledet for
bekræftelse.
Indeks
Bemærkning
Indholdsfortegnelse
Nulstil alle indstillinger
125
Almindelige indstillinger
Du kan formatere afspillerens indbyggede flash-hukommelse.
Indholdsfortegnelse
Formatering
Bemærkninger
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "Reset/Format" 
"Format" i menuen Home.
"All data including songs will be deleted. Proceed?" vises.
Vælg "Yes".
"All data will be deleted. Proceed?" vises.
For at annullere handlingen skal du vælge "No".
Vælg "Yes".
Når initialiseringen afsluttes, vises "Memory formatted.".
For at annullere handlingen skal du vælge "No".
USB-forbindelsestilstand
Når du tilslutter til en computer ved hjælp af USB-kablet, lykkes det måske ikke
for visse computere at oprette USB-forbindelsen til afspilleren. Dette medfører,
at afspilleren ikke viser "Connecting".
I dette tilfælde kan du få vist USB-forbindelsens standby-skærmbillede før
tilslutningen, så USB-forbindelsen oprettes med større pålidelighed.
Vælg
(Settings)  "Common Settings"  "USB Connection
Mode" i menuen Home.
"Use when USB connection cannot be established. Use this mode?" vises.
Vælg "Yes".
Afspilleren skifter til standby-tilstand for USB-forbindelsen og viser
standby-skærmbilledet for USB-forbindelsen. Efter tilslutning til en
computer ved hjælp af USB-kablet, vises "Connecting".
Indeks
Hvis hukommelsen formateres, slettes alle data (sange, videoer, fotos osv. herunder
eksempeldata, som er blevet installeret på fabrikken). Sørg for at kontrollere de data, der
er gemt i hukommelsen, før formatering, og eksporter eventuelle vigtige data til
harddisken i din computer.
Sørg for ikke at initialisere (formatere) afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved
brug af Windows Stifinder. Hvis du har formateret ved hjælp af Windows Stifinder, skal
du formatere igen ved hjælp af afspilleren.
126
Almindelige indstillinger
Du kan vælge mellem en række sprog til visning af menuer og meddelelser på
afspilleren.
(Settings)  "Language Settings"  den ønskede
sprogindstilling i menuen Home.
Sprog
Meddelelser og menuer vises på
Deutsch
Tysk
English
Engelsk
Español
Spansk
Français
Fransk
Italiano
Italiensk
Português
Portugisisk
Русский
Russisk
*
Japansk
1
Koreansk
Forenklet kinesisk
Traditionelt kinesisk
*1Japansk visning er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af afspillerens udgivelsesområde.
Betjening af land/område
Du kan vælge land/område til søgning efter websted for at søge efter
oplysninger ved hjælp af funktionen Related Links ( side 43).
Vælg
(Settings)  "Service Country/Region"  det ønskede land/
område  "OK" i menuen Home.
Bemærkning
Oplysninger om, hvordan du vælger land/område til YouTube, finder du under "Valg af
land/område" ( side 81).
Indeks
Vælg
Indholdsfortegnelse
Sprogindstillinger
127
Almindelige indstillinger
For at ændre de trådløse LAN-indstillinger skal du vælge
menuen Home og derefter vælge "Wireless LAN Settings".
(Settings) i
Indholdsfortegnelse
Ændring af trådløse LAN-indstillinger
Indeks
Knappen HOME
Settings
Indstillingen "WLAN Function On/Off"
Du kan aktivere eller deaktivere den trådløse LAN-funktion.
Vælg
(Settings)  "Wireless LAN Settings"  "WLAN Function
On/Off"  den ønskede indstillingstype  "OK" i menuen Home.
Type
Beskrivelse
On
Aktiverer den trådløse LAN-funktion. Når et program, som f.eks.
internetbrowser, kræver en trådløs LAN-forbindelse, vises
bekræftelsesskærmen for tilslutning.
Off
Deaktiverer den trådløse LAN-funktion. Afspilleren tilsluttes
ikke en trådløs LAN, selv om der er programmer, som har brug
for en forbindelse (Standardindstilling).
Bemærkninger
Når denne mulighed er indstillet på "Off ", udsender afspilleren ikke radiobølger for det
trådløse LAN. Sæt indstillingen "WLAN Function On/Off " til "Off ", hvis
netværksforbindelsen er begrænset eller ikke tilladt, f.eks. på hospitaler eller fly.
Hvis du er tilsluttet et trådløst LAN, og du skifter denne indstilling fra "On" til "Off ",
afbrydes den trådløse LAN-forbindelse.
Afhængigt af tilslutningsmiljøet kan der forekomme støj i hovedtelefonerne ved trådløs
LAN-kommunikation.
128
Almindelige indstillinger
Du kan registrere adgangspunktet til afspilleren ved hjælp af indstillingsguiden.
Der er fem måder, hvorpå du kan registrere adgangspunktet. Der henvises til
beskrivelsen for at vælge den passende indstillingsmetode.
Type
Beskrivelse
Scan Wireless LANs
Søger efter adgangspunkter, som er installeret i
kommunikationsområdet.
Efter søgningen vises skærmen Scan Results ( side 129).
Manual Registration
Tillader indtastning af SSID'en manuelt.
Når adgangspunktet er indstillet til at skjule SSID'en, skal du
anvende denne indstilling. Enter SSID-skærmen ( side 130)
vises, og du kan indtaste SSID'en manuelt.
WPS Button
Tilslutter til det WPS-kompatible adgangspunkt ved hjælp af
Push Button-metoden. Brug denne indstilling, når
adgangspunktet understøtter Push Button-metoden.
Skærmbilledet WPS Button ( side 130) vises.
WPS PIN
Tilslutter til det WPS-kompatible adgangspunkt ved hjælp af
PIN-metoden. Brug denne indstilling, når adgangspunktet
understøtter PIN-metoden.
Skærmbilledet WPS PIN ( side 130) vises.
<Navn på udbyder af
trådløs internetadgang*1>
Konfigureres ved hjælp af de offentlige trådløse LAN
indstillingsoplysninger, som er forudindstillet i afspilleren.
Indstillingsoplysningerne fra visse udbydere af offfenlig
internetadgang er forudindstillet i afspilleren. Hvis du allerede
abonnerer på en af tjenesterne, skal du vælge navnet på den
udbyder, der skal opsættes. Afhængigt af udbyderen, vises måske
brugsaftaleskærmen eller logonskærmen.
Når du har fuldført indstillingen, vises skærmen Confirmation
( side 132).
*1Dette emne vises måske ikke, afhængigt af landet/området. Desuden kan du ikke
anvende udbyderen, hvis udbyderen ikke er tilgængelig i dit land/område, selv om
udbyderens navn er vist.
Efter at du har valgt indstillingstype, skal du følge anvisningerne på
indstillingsguideskærmen. Oplysninger om indstillingsguideskærmen finder
du på referencesiden.
Fortsættes 
Indeks
Vælg (Settings)  "Wireless LAN Settings"  "New Registration"
 den ønskede indstillingstype  "Next" i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Ny registrering
129
Almindelige indstillinger
Skærmen Scan Results
Når du vælger "Scan Wireless LANs" på skærmen New Registration, vises en
oversigt med de adgangspunkter, der er installeret inden for
kommunikationsrækkevidden.
Følgende oplysninger vises for hvert adgangspunkt.
Emne
Beskrivelse
Styrken af adgangspunktets radiobølge vises.
SSID
Adgangspunktets SSID vises.
Når adgangspunktet er indstillet til anvendelse af en
krypteringsmetode, vises .
Vælg det ønskede adgangspunkt  "Next".
IP Address Settings-skærmen ( side 131) vises.
Hvis du vælger det adgangspunkt, der er angivet med , vises Enter
Encryption Key-skærmen ( side 131).
Du kan søge efter adgangspunkter igen og opdatere listen ved at vælge
"Scan".
Bemærkning
Adgangspunkter, som er indstillet til at skjule deres SSID, vises ikke på listen. Vælg
"Back" for at vende tilbage til skærmen New Registration, og vælg derefter "Manual
Registration" for manuel indstilling ( side 128).
Fortsættes 
Indeks
Oplysninger om WPS-indstillingerne til adgangspunktet finder du i brugervejledningen
til adgangspunktet.
WPS-indstilling for trådløs LAN-tilslutning mellem afspilleren og adgangspunktet,
Efter

kan adgangen blive umulig for enheder, der var tilsluttet tidligere. For detaljer skal du se
betjeningsvejledningen til adgangspunktet.
om indstillingerne til adgangspunktet finder du i brugervejledningen til
Oplysninger

adgangspunktet, eller ved at kontakte adgangspunktets administrator eller udbyderen af
den offentlige internetadgang.
kan registrere op til 32 adgangspunkter.
Du

du begynder den nye registrering ved hjælp af Push Button- eller PIN-metoden ved
Hvis

tilslutning til et trådløst LAN, afbrydes forbindelsen.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
130
Almindelige indstillinger
Indholdsfortegnelse
Skærmbilledet Enter SSID/Security Settings
Når du vælger "Manual Registration" på skærmen New Registration, vises
skærmen Enter SSID.
Vælg indtastningsfeltet for SSID for at aktivere tastaturet på
Skærmen Security Settings vises.
Se "Indtastning af tekst" ( side 20) for at se, hvordan du indtaster
tekst.
Vælg krypteringsmetoden for adgangspunktet  "Next".
IP Address Settings-skærmen vises ( side 131).
Hvis adgangspunkter kræver en krypteringsnøgle, vises skærmen Enter
Encryption Key ( side 131).
Hvis en krypteringsnøgle er påkrævet, vises skærmen Enter
Encryption Key ( side 131).
Type
Beskrivelse
None
Vælges, når adgangspunktet ikke anvender krypteringsmetode.
WEP
Vælges, når adgangspunktet anvender WEP.
WPA/WPA2-PSK TKIP
Vælges, når adgangspunktet anvender WPA-PSK TKIP eller
WPA2-PSK TKIP.
WPA/WPA2-PSK AES
Vælges, når adgangspunktet anvender WPA-PSK AES eller
WPA2-PSK AES.
Bemærkning
Hvis du vælger "WPA/WPA2-PSK TKIP" eller "WPA/WPA2-PSK AES" som
krypteringsmetode, vælges enten WPA eller WPA2 i henhold til adgangspunktets
indstillinger ved oprettelse af forbindelsen.
Skærmbilledet WPS Button
Hvis du vælger "WPS Button" i skærmbilledet New Registration, vises
skærmbilledet WPS Button. Følg nedenstående anvisninger på skærmen.
Når indstillingen er fuldført, vises skærmen Confirmation ( side 132).
Skærmbilledet WPS PIN
Hvis du vælger "WPS PIN" i skærmbilledet New Registration, vises afspillerens
PIN-kode (et ottecifret tal). Indtast PIN-koden til adgangspunktet.
Når indstillingen er fuldført, vises skærmen Confirmation ( side 132).
Fortsættes 
Indeks
skærmen, indtast derefter SSID og vælg "Next".
131
Almindelige indstillinger
Vælg feltet "WEP Key:" eller "WPA Key:" for at aktivere tastaturet på
Indtast krypteringsnøglen for tilslutning til adgangspunktet. Du kan
indtaste en tegnstreng eller en streng med hexadecimale tal som
krypteringsnøgle.
Se "Indtastning af tekst" ( side 20) for at se, hvordan du indtaster tekst.
Når indstillingen er fuldført, vises skærmen IP Address Settings ( side 131).
Bemærkning
Afspillerens WEP understøtter ikke 152-bit-krypteringsnøgle eller delt nøglegodkendelse.
Skærmen IP Address Settings
Når du er færdig med adgangspunktets tilslutningsindstillinger for "Scan
Wireless LANs" eller "Manual Registration" på skærmen New Registration,
vises skærmen IP Address Settings. Vælg indstillingsmetoden i henhold til
adgangspunktet.
Emne
Beskrivelse
Automatic Acquisition
Indstiller IP-adressen automatisk ved hjælp af DHCP, når
adgangspunktet understøtter DHCP.
Manual Settings
Indstiller IP-adressen manuelt.
Indtast IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS
og Secondary DNS i skærmbilledet Manual Setting.
Vælg et af emnerne til IP-adresseindstillingerne.
Hvis du vælger "Automatic Acquisition", vises skærmen Confirmation
( side 132).
Hvis du vælger "Manual Settings", vises skærmbilledet Manual Setting.
Vælg hvert felt, som skal aktivere tastaturet på skærmen for at
indtaste indstillinger, og vælg derefter "Next".
Skærmen Confirmation vises ( side 132).
Se "Indtastning af tekst" ( side 20) for at se, hvordan du indtaster
tekst.
Fortsættes 
Indeks
skærmen, indtast krypteringsnøglen, og vælg derefter "Next".
Indholdsfortegnelse
Skærmen Enter Encryption Key
Hvis adgangspunktet er indstillet til brug af en krypteringsmetode, vises
skærmen Enter Encryption Key.
132
Almindelige indstillinger
Indholdsfortegnelse
Skærmen Confirmation
Når alle indstillinger er foretaget, vises skærmen Confirmation. Bekræft de
viste indstillinger, og indtast forbindelsens navn.
Bekræft registeringsindstillingerne.
tastaturet på skærmen, indtast navnet på en forbindelse, og vælg
derefter "Complete".
Indtast et letforståeligt navn som navnet på en forbindelse (f.eks.
Hjemme, Kontor osv.).
Registreringsindstillingerne gemmes, og den nye registrering af
adgangspunktet er fuldført.
Indeks
Vælg indtastningsfeltet Connection Name for at aktivere
133
Almindelige indstillinger
Vælg
(Settings)  "Wireless LAN Settings"  "Registered Access
Points"  det ønskede adgangspunkt  det ønsekde
indstillingsemne i menuen Home.
Emne
Beskrivelse
Connect
Tilslutter til adgangspunktet.
Edit
Redigerer indstillingerne for adgangspunktet. For detaljer, se "At
redigere indstillinger for et adgangspunkt" nedenfor.
Delete
Sletter registreringen af adgangspunktet. Vælg "Yes" på
skærmbilledet for bekræftelse for at slette.
Bemærkninger
Hvis du vælger "Edit" for det adgangspunkt, der er tilsluttet afspilleren, frakobles det
automatisk.
Hvis du sletter registreringen af det adgangspunkt, der er tilsluttet afspilleren, frakobles
det automatisk.
Du kan ikke redigere bruger-id'et til at logge på den offentlige trådløse LAN-tjeneste.
For at ændre bruger-id'et skal du slette registeringen af adgangspunktet og registrere det
igen.
At redigere indstillinger for et adgangspunkt
Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt.
Vælg
(Settings)  "Wireless LAN Settings"  "Registered Access
Points"  det ønskede adgangspunkt  "Edit"  det
indstillingsemne, der skal redigeres, i menuen Home.
Redigér indstillingen, og vælg derefter "OK".
Se følgende beskrivelser for at se, hvordan du redigerer indstillingerne.
Fortsættes 
Indeks
Du kan få vist listen over de adgangspunkter, der er registreret for afspilleren.
Når du vælger et adgangspunkt, vises de emner, der skal indstilles, så du kan
oprette forbindelse til, redigere indstillinger for eller slette registreringen af
adgangspunktet.
Indholdsfortegnelse
Skærmbilledet Access Points
134
Almindelige indstillinger
Connection Name:
Du kan redigere navnet på forbindelsen til adgangspunktet. Vælg
det indtastningsfelt, der skal aktivere tastaturet på skærmen, og
indtast derefter navnet.
Skriv et letforståeligt navn (f.eks. Hjemme, Kontor osv.).
SSID:
Du kan redigere adgangspunktets SSID.
Vælg det indtastningsfelt, der skal aktivere tastaturet på
skærmen, og indtast derefter SSID'en.
Security Settings
Du kan åbne skærmen Security Settings for at redigere
sikkerhedsmetoden og krypteringsnøglen for tilslutning til
adgangspunktet.
IP Address Settings
Du kan åbne skærmen IP Address Settings for at redigere IPadresseindstillingerne for tilslutning til internettet via
adgangspunktet.
For detaljer, se "Skærmen IP Address Settings" ( side 131).
Proxy Server Settings
Du kan åbne skærmen Proxy Server Settings for at redigere
proxyserverindstillingerne for tilslutning til internettet via
adgangspunktet.
For detaljer, se "At redigere proxyserverindstillinger"
( side 135).
User ID:*
Bruger-id'et til at logge på den offentlige trådløse LAN-tjeneste
vises kun for information, og du kan ikke redigere det. For at
ændre bruger-id'et skal du slette adgangspunktets registrering og
registere det igen.
Password:*
Du kan redigere adgangskoden til at logge på den offentlige
trådløse LAN-tjeneste.
* Vises kun, hvis du vælger en offentlig, trådløs LAN-tjeneste.
 Tip
Se "Indtastning af tekst" ( side 20) for at se, hvordan du indtaster tekst.
Bemærkninger
Oplysninger om indstillingerne til adgangspunktet finder du i brugervejledningen til
adgangspunktet, eller ved at kontakte adgangspunktets administrator eller udbyderen af
den offentlige internetadgang.
Kontakt den trådløse LAN-administrator eller udbyderen for offentlig internetadgang
for oplysninger om proxyserverindstillinger.
Fortsættes 
Indeks
Beskrivelse
Indholdsfortegnelse
Emne
135
Almindelige indstillinger
Beskrivelse
Address:
Hvis det trådløse LAN, du vil tilsluttes, ikke anvender en
proxyserver, skal du lade feltet stå tomt.
Hvis det trådløse LAN anvender en proxyserver, skal du indtaste
IP-adressen eller domænenavnet på proxyserveren.
Når du indtaster IP-adressen, skal den indtastes i formatet "xxx.
xxx.xxx.xxx" (xxx er et heltal mellem 0-255).
Port:
Indtast proxyserverens portnummer.
Indtast et heltal mellem 0-65535.
Vælg proxyserverens indstillingsemne, du vil redigere.
For at indtaste adressen eller portnummeret skal du vælge det
indtastningsfelt, der skal aktivere tastaturet på skærmen.
Indtast adresse og portnummer.
Se "Indtastning af tekst" ( side 20) for at se, hvordan du indtaster
tekst.
Vælg "OK".
Indeks
Emne
Indholdsfortegnelse
At redigere proxyserverindstillinger
Du kan redigere proxyserverindstillingerne i henhold til det trådløse LAN, du
vil tilsluttes.
136
Almindelige indstillinger
Du kan få vist den aktuelle forbindelsesstatus.
Vælg
Emne
Beskrivelse
Wireless LAN Function:
Indstillingen for "WLAN Function On/Off " ( side 127). Hvis
dette emne er "Off ", vises følgende emner ikke.
Connection Name:
Navnet på det adgangspunkt, der aktuelt er tilsluttet. Hvis
adgangspunktet ikke er registreret i afspilleren, vises "Unknown".
Hvis afspilleren ikke er tilsluttet et trådløst LAN, vises "None", og
følgende emner vises ikke.
SSID:
SSID for det aktuelt tilsluttede adgangspunkt.
Security Method:
Den sikkerhedsmetode, der anvendes for tilslutning
( side 130).
Channel:
Den trådløse LAN-kanal, der anvendes for tilslutning.
Signal Strength:
Radiobølgens styrke (udtrykt som procent).
IP Address Settings:
Metoden for indstilling af IP-adressen ( side 131).
IP Address:
Den IP-adresse, der er tildelt afspilleren.
Subnet Mask:
Undernetsmasken for det trådløse LAN.
Default Gateway:
Gateway-adressen for det trådløse LAN.
Primary DNS:
IP-adressen for den primære DNS-server.
Secondary DNS:
IP-adressen for den sekundære DNS-server.
Proxy Server Settings:
IP-adressen eller domænenavnet på proxyserveren.
Hvis afspilleren ikke anvender en proxyserver, vises "Do Not
Use".
Port:
Portnummeret på proxyserveren.
Indeks
(Settings)  "Wireless LAN Settings"  "Current
Connection Details" i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Aktuelle forbindelsesdetaljer
137
Almindelige indstillinger
Du kan få vist afspillerens MAC-adresse.
Vælg
Emne
Beskrivelse
MAC Address:
Afspillerens MAC-adresse.
Bemærkninger
Du kan ikke ændre MAC-adressen.
Reparation af afspilleren kan muligvis ændre MAC-adressen, afhængigt af reparationens
omfang. Når du anvender funktionen til MAC-adressefiltrering på dit adgangspunkt,
skal du indstille afspillerens nye MAC-adresse i adgangspunktet.
Frakobling fra netværk
Du kan frakoble fra den trådløse LAN-forbindelse.
Vælg
(Settings)  "Wireless LAN Settings"  "Disconnect from
Network"  "Yes" i menuen Home.
Indeks
(Settings)  "Wireless LAN Settings"  "Detailed
Information" i menuen Home.
Indholdsfortegnelse
Detaljerede oplysninger
138
Nyttige oplysninger
Ved at justere indstillingerne eller håndtere strømforsyningen rigtigt er det
muligt at gemme batteristrømmen, og anvende afspilleren i længere tid.
Ændring af indstillingerne
Du kan spare batteristrøm vha. af følgende indstillinger.
Indstillinger for skærmen
Indstillinger for lydeffekt
"Brightness" ( side 121)
"1"
"Screen Off Timer" ( side 120)
"After 15 Sec"
"Equalizer" ( side 48)
Deaktivér
"VPT(Surround)" ( side 50)
"DSEE(Sound Enhance)" ( side 51)
"Clear Stereo" ( side 52)
"Dynamic Normalizer" ( side 52)
Støjelimineringsfunktion ( side 110)
Deaktiveret
Indstillinger for video
"No"
"On-Hold Display" ( side 63)
Justering af dataformat og bithastighed
Afspilningstiden varierer, da batterispændingen kan blive påvirket af formatet
og bithastigheden af sange, videoer eller fotos, der afspilles.
For oplysninger om opladningstid og anvendelsestid, se  side 24.
Indeks
At slukke afspilleren manuelt
Hvis du trykker på knappen HOME og holder den inde, skifter afspilleren til
standby-tilstand, og skærmen slukkes for at spare batteristrøm. Ydermere
slukkes afspilleren automatisk helt, hvis standby-tilstanden fortsætter i mere
end ca. én dag.
Indholdsfortegnelse
Maksimering af batteriets levetid
139
Nyttige oplysninger
Indholdsfortegnelse
Hvad er format og bithastighed?
Lydformat henviser til den metode, der anvendes ved import at lyddata fra
Internettet eller musik-cd'er til en computer og lagring af dem som en lydfil.
Almindelige formater inkluderer MP3 og WMA osv.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en gængs lydkomprimeringsteknologi,
der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO (International Organization for
Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til omkring 1/10 af størrelsen på standard cdlydfiler.
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en gængs
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMAformatet giver den samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre
filstørrelse.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en gængs
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen i ISO
(International Organization for Standardization). AAC-formatet giver den
samme lydkvalitet som MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.
Linear PCM: Lineær PCM er et lydoptagelsesformat uden digital
komprimering. Du kan lytte til lyden med samme kvalitet som cd-musik ved at
optage med dette format.
Hvad er copyright-beskyttelse?
Visse musikfiler, videofiler osv. som du har købt på en musik-websted til
downloadning eller gennem en lignende tjeneste, kan der gælde
adgangskontrolteknologier, som f.eks. kryptering, for at udføre copyrightejernes formål med begrænset anvendelse og kopiering af musik eller videoer.
Hvad er bithastighed?
Bithastighed henviser til den mængde data, der anvendes til at gemme hvert
sekund med lyd, udtrykt i kbps (kilobit pr. sekund), f.eks. 64 kbps. Som
hovedregel giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men der kræves mere
lagringsplads til den samme mængde lyd.
Fortsættes 
Indeks
Hvad er lydformat?
140
Nyttige oplysninger
Hvis du importerer en sang fra en cd til din computer med en lav bithastighed, kan du
ikke forbedre sangens lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når du overfører
sangen fra computeren til afspilleren.
Hvad er videoformat?
Videoformat refererer til den metode, der anvendes, når video- og lyddata
importeres i en computer og gemmes som en videofil.
Almindelige formater omfatter MPEG-4 og AVC osv.
MPEG-4: MPEG-4 henviser til Moving Picture Experts Group phase 4 og er
udviklet af MPEG-arbejdsgruppen for ISO (International Organization for
Standardization). Komprimeringsformatet er for video- og lyddata.
AVC: AVC henviser til Advanced Video Coding, der er udviklet af MPEGarbejdsgruppen for ISO (International Organization for Standardization). Det
giver mulighed for mere livagtige billeder ved en lavere bithastighed. AVC-filer
indeholder fire profiler, og "AVC Baseline Profile" er én af dem. AVC-formatet
er baseret på MPEG-4 AVC-standarden for ISO (International Organization
for Standardization), og da AVC er standardiseret som MPEG-4 Part 10
Advanced Video Coding, kendes det bedre under navnet MPEG-4 AVC/H.264
eller H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) er et videokomprimeringsformat, der er
udviklet af Microsoft Corporation. Det er bygget på baggrund af MPEG-4, og
det har en høj komprimeringshastighed og understøtter kopistyring af DRMfiler.
Hvad er fotoformat?
Fotoformat referer til den metode, der anvendes, når billeder importeres i en
computer og gemmes som billedfiler. Almindelige formater omfatter JPEG osv.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) er et almindeligt
billedkomprimeringsformat, der er udviklet af JPEG. JPEG kan komprimere en
billedfil til ca. 1/10 til 1/100 af størrelsen på originale billedfiler.
 Tip
For oplysninger om understøttede filformater og bithastigheder, se  side 172.
Indeks
Bemærkning
Indholdsfortegnelse
Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagringsplads?
Generelt giver større bithastigheder bedre lydkvalitet, men kræver mere
lagringsplads til den samme mængde lyd, så du kan lagre færre sange på
afspilleren.
Mindre bithastigheder giver dig mulighed for at lagre flere sange, men med en
lavere lydkvalitet.
141
Nyttige oplysninger
Bemærkninger
Du må ikke anvende den medfølgende software, mens du bruger Windows Stifinder til
at interagere med afspillerens indbyggede flash-hukommelse.
må ikke frakoble det medfølgende USB-kabel, mens "Do not disconnect.", som vises
Du

under dataoverførsel, vises. Dataene kan blive beskadiget.
Du må ikke formatere den indbyggede flash-hukommelse vha. Windows Stifinder. Hvis
du vil formatere den indbyggede flash-hukommelse, skal du gøre det på afspilleren
( side 125).
kan ikke ændre følgende mappenavne eller slette mapperne: "MUSIC", "MP_ROOT",
Du

"MPE_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE", "DCIM", "PODCASTS" og
"FEEDS".
må ikke ændre mappe- eller filnavne direkte under mappen "MP_ROOT" eller
Du

"MPE_ROOT". I modsat fald vil de ikke blive vist på afspilleren.
Indeks
Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved
at overføre dataene fra din computer vha. Windows Stifinder eller anden egnet
overførselssoftware. Hvis afspilleren er sluttet til computeren, vises den
indbyggede flash-hukommelse i Windows Stifinder som [WALKMAN].
Indholdsfortegnelse
Lagring af data
142
Nyttige oplysninger
Overfør opdateringsprogrammet til din computer fra webstedet.
Slut afspilleren til din computer, og start derefter
opdateringsprogrammet.
Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens
firmware.
Opdateringen af firmwaren er udført.
Indeks
Du kan opdatere afspillerens firmware, så du kan tilføje nye funktioner til
afspilleren, ved at installere den nyeste firmware til afspilleren. Besøg følgende
websteder for detaljer og informationer om den nyeste firmware, og hvordan
den installeres:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder, der har købt de oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indholdsfortegnelse
Opgradering af afspillerens firmware
143
Fejlfinding
Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at
løse problemet.
de fejlrettede handlinger, der er nævnt.
2 Tilslut afspilleren til din computer for at oplade batteriet.
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at oplade batteriet.
3 Tryk på knappen RESET med en lille stift el. lign.
Hvis du trykker på knappen RESET, mens du betjener
afspilleren, slettes lagrede data og indstillinger
muligvis på afspilleren.
4 Se efter oplysninger om problemet i Help (Hjælp)
i den individuelle software.
5 Se efter oplysninger om problemet på et af vores support-websteder.
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder, der har købt de oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Hvis de fremgangsmåder, der er beskrevet herover, ikke løser
problemet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Fortsættes 
Indeks
1 Find problemsymptomerne i følgende fejlfindingstabeller, og prøv alle
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
144
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Der er ingen lyd.
Lydstyrken er indstillet til nul.
 Skru op for lydstyrken ( side 6).
Hovedtelefonstikket er ikke tilsluttet korrekt.
 Tilslut hovedtelefonstikket korrekt ( side 8).
Hovedtelefonstikket er snavset.
 Rens hovedtelefonstikket med en blød, tør klud.
Der er ikke gemt sange eller videoer på afspilleren.
 Følg anvisningerne i den viste meddelelse, og overfør sange
eller videoer fra computeren.
Der afspilles ingen data.
Batteriet er opbrugt.
 Oplad batteriet helt ( side 24).
 Hvis afspilleren ikke reagerer, selv efter batteriet er opladet,
skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren
( side 143).
Der
er ingen data lagret i afspilleren.

 Følg anvisningerne på den viste meddelelse, og overfør data
fra computeren.
Overførte filer er ikke i et format, der kan afspilles. For
oplysninger, se "Understøttet filformat" i "Specifikationer"
( side 172).
 Sange eller videoer afspilles muligvis ikke, afhængigt af
filformatet ( side 172).
 Fotos vises muligvis ikke, afhængigt af filstørrelsen eller
filformatet ( side 65).
Du anbringer lyd-MP4-filer i en videomappe ved hjælp af træk
og slip-funktionen.
 Anbring dem i mappen "MUSIC" ved at trække og slippe.
Du anbringer lyd-MP4-filer i en videomappe ved hjælp af træk
og slip-funktionen osv.
 Sange med en udløbet begrænset afspilningsperiode kan
ikke afspilles. Opdater dem med softwaren, der blev anvendt
ved overførsel.
Efter overførsel ved hjælp af træk og slip-funktionen i
Windows Stifinder svarer datahierarkiniveauerne ikke til
afspilleren ( side 28).
Data kan ikke slettes i
afspilleren.
Du kan ikke slette sange eller fotos på afspilleren.
 Slet dem med det program, som du anvendte til overførsel af
data, eller Windows Stifinder.
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening
145
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Overførte data vises ikke
på listen.
Det maksimale antal filer, som kan vises, er nået. Det
maksimale antal filer er 2.000 for videoer, 20.000 for fotos og
20.000 filer for podcast-episoder. Desuden er det maksimale
antal mapper for podcast-listen 1.000 mapper.
 Slet unødvendige data.
Hvis du omdøber en videofil, som er overført fra en computer
til afspilleren eller flytter den til en anden mappe, kan den
muligvis ikke genkendes af afspilleren og vises måske ikke på
en videoliste.
Der
er blevet anbragt data på den forkerte placering ved hjælp

af træk og slip-funktionen.
 Anbring dataene det rigtige sted ved at trække og slippe
( side 28).
Den tilgængelige kapacitet er utilstrækkelig.
 Slet unødvendige data for at øge ledig plads på afspilleren.
Efter overførsel ved hjælp af træk og slip-funktionen i
Windows Stifinder svarer datahierarkiniveauerne ikke til
afspilleren ( side 28).
Når "All Songs" eller
"Album" vælges, vises alle
sangene, men nogle sange
vises ikke, når "Folder" er
valgt.
Lydfilerne er ikke mapper under mappen "MUSIC".
 Anbring dem i mapper under "MUSIC" ved at trække og
slippe.
Sange afspilles kun i et
"Playback Range" ( side 48) er indstillet til "Selected Range".
begrænset
 Skift indstilling for afspilningsomfanget.
afspilningsomfang, f.eks. i
ét album.
Et overført album vises
Når du importerer et kompileret album til en computer ved
hjælp af Windows Media Player, bliver det måske importeret
som to eller flere album på
som to eller flere album. I dette tilfælde skal du organisere dem
en liste.
som ét album ved hjælp af Windows Media Player og overføre
det igen til afspilleren. For oplysninger om, hvordan du
organiserer se Hjælp til Windows Media Player.
Sange vises ikke i
overførselsrækkefølgen.
Sange vises ikke i overførselsrækkefølgen. Hvis du vil arrangere
sange i den ønskede rækkefølge, skal du oprette
afspilningslister ved hjælp af Windows Media Player, før du
kan overføre dem til afspilleren. For oplysninger om
afspilningslister se Hjælp til Windows Media Player.
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
146
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Der genereres støj.
Støjeliminering er indstillet på et stille sted.
 Støj synes at være mere mærkbar på et stille sted eller
afhængig af støjtypen. Udløs støjeliminering ( side 110).
De medfølgende hovedtelefoner er desuden udviklet med
høj følsomhed for at maksimere effektiviteten af
støjeliminering på støjfyldte steder som f.eks. udenfor eller i
et tog. Af denne grund kan du muligvis høre hvid støj på et
stille sted selv om du udløser støjeliminering.
En
enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en

mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
 Når du bruger enheder, som f.eks. mobiltelefoner, skal du
holde dem borte fra afspilleren.
Musikdata, der er importeret fra cd'er, er ødelagte.
 Slet dataene, og importér og overfør dem derefter igen. Når
du importerer data til din computer, skal du lukke alle andre
programmer for at undgå, at data ødelægges.
Overførte filer er ikke i et format, der kan afspilles. For
oplysninger, se "Understøttet filformat" i "Specifikationer"
( side 172).
 Nogle af sangene afspilles muligvis ikke, afhængigt af visse
filspecifikationer.
Støjelimineringsfunktionen NOISE CANCELING-kontakten er indstilling til slukket
virker ikke.
position.
 Skub NOISE CANCELING-kontakten i pilens retning .
Du bruger andre hovedtelefoner end de, der fulgte med.
 Brug de medfølgende hovedtelefoner.
De medfølgende hovedtelefoner bruges ikke korrekt.
 Skift størrelsen på høretelefonerne, eller justér
høretelefonernes stilling, så de føles behagelige og passer i
ørerne ( side 8). Når du skifter høretelefoner, skal du
dreje dem for at montere dem fast på hovedtelefonerne for
at forhindre, at de løsner sig og bliver siddende i øret.
Mikrofonernes
følsomhed er ikke korrekt justeret.

 Afspilleren er blevet justeret på fabrikken for at maksimere
effekten af støjelimineringsfunktionen. Men du kan opnå en
større effektivitet, hvis du øger eller reducerer den
indbyggede mikrofons følsomhed i de medfølgende
hovedtelefoner. Rejustér støjelimineringsfunktionen
( side 117).
Det valgte digitale filter er ikke egnet til reduktion af
baggrundsstøjen på dette sted.
 Vælg det digitale filter, som er mest velegnet til det
pågældende sted ( side 116).
Afspilleren benyttes på et stille sted.
 Støjelimineringsfunktioner virker muligvis ikke på stille
steder eller afhængig af støjtypen.
Indstillingen
"VPT(Surround)" eller
"Clear Stereo" virker ikke.
Ved udgangssignal til eksterne højttalere og brug af holderen
(ekstraudstyr) virker indstillingerne "VPT(Surround)" og funktionen
"Clear Stereo" muligvis ikke, fordi afspilleren kun er beregnet til
kompatible hovedtelefoner. Dette er ikke en fejlfunktion.
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
147
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Kan ikke se videoen, men
kan høre den.
Filen er en .3gp-fil. (.3gp understøtter kun lyd).
Videoen befinder sig ikke i videomappen.
 Anbring videoen i en videomappe ved at trække og slippe.
Pegefeltet eller knapperne
virker ikke.
Skydeknappen HOLD er indstillet til HOLD.
 Skub skydeknappen HOLD i modsat retning ( side 10).
Afspilleren indeholder fugt/kondens.
 Vent et par timer for at lade afspilleren tørre.
Den resterende batterispænding er lav eller utilstrækkelig.
 Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en computer, der
kører ( side 24).
 Hvis du oplader batteriet, og der ikke sker nogen ændring,
skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren
( side 143).
Mens "Connecting" eller "Connected USB (MTP)" vises, kan
du ikke betjene afspilleren.
 Mens "Connecting" vises, kan du ikke betjene afspilleren.
Knapperne virker korrekt, Indstillingen "HOLD Settings" er indstillet til "Touch Panel
men pegefeltet virker ikke.
Disable", og skydeknappen HOLD er indstillet til HOLD-position.
 Skub skydeknappen HOLD i modsat retning ( side 10).
Afspilningen stopper ikke. På denne afspiller er der ingen forskel på at stoppe og holde
pause. Når du rører  på skærmen eller trykker på knappen
 på selve afspilleren, sættes afspilningen på pause eller
stopper.
Afspilleren fungerer ikke.
Den resterende batteristrøm er utilstrækkelig.
 Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en computer, der
kører ( side 24).
 Hvis du oplader batteriet, og der ikke sker nogen ændring,
skal du trykke på knappen RESET for at nulstille afspilleren
( side 143).
Det er ikke muligt at finde Afspillerens indbyggede flash-hukommelse er formateret med
overførte data.
Windows Stifinder.
 Formatér den indbyggede flash-hukommelse i afspilleren
( side 125).
Det medfølgende USB-kabel var blevet koblet fra afspilleren,
mens data blev overført.
 Overfør brugbare filer tilbage til din computer, og formatér
den indbyggede flash-hukommelse på afspilleren
( side 125).
Efter overførsel med træk og slip i Windows Stifinder svarer
datahierarkiniveauerne ikke til afspilleren ( side 28).
De
overførte filer er ikke i et format, der kan afspilles. For

oplysninger, se "Understøttet filformat" i "Specifikationer"
( side 172).
 Sange eller videoer afspilles muligvis ikke, afhængigt af
filformatet ( side 172).
 Fotos vises muligvis ikke, afhængigt af filstørrelsen eller
filformatet ( side 65).
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
148
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Lydstyrken er ikke høj
nok.
"AVLS (Volume Limit)" er aktiveret.
 Deaktivér "AVLS (Volume Limit)" ( side 119).
Afspilningen stoppede
pludseligt.
Den resterende batteristrøm er utilstrækkelig.
 Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en computer, der
kører ( side 24).
De sange eller videofiler, der ikke kan afspilles, bliver afspillet.
 Afspil de andre sange eller videofiler.
Miniaturer vises ikke.
Sange har ikke omslagsoplysninger i et filformat, der
understøttes af afspilleren.
Miniaturer vises kun, hvis sange har omslagsoplysninger i et
filformat, der understøttes af afspilleren.
 Overfør igen vha. den medfølgende Windows Media Player
11 eller anden egnet overførselssoftware. Omslag til sange, som
overføres ved hjælp af Windows Stifinder, vises muligvis ikke.
Miniaturenavnet
svarer ikke til den tilknyttede videofil, eller

videofilen befinder sig ikke det rigtige sted.
 Anbring en JPEG-fil af samme navn som videoen i mappen
under mappen "VIDEO".
Hvis fotos ikke har miniaturer, der er i overensstemmelse med
Exif-filformatet, kan miniaturerne ikke vises.
 Overfør dine fotos igen vha. den medfølgende Media
Manager for WALKMAN.
Omslag vises ikke.
Oplysninger om omslag er ikke inkluderet sammen med dataene.
 Omslaget vises kun, hvis oplysninger om omslag er
inkluderet. Omslag til sange, som overføres ved hjælp af
Windows Stifinder, vises muligvis ikke.
Du kan angive omslag vha. den medfølgende Windows
Media Player 11 eller anden overførselssoftware til angivelse
af omslag. Detaljer vedrørende anvendelsen finder du i Help
(Hjælp) i softwaren eller hos softwareproducenten.
Visse
omslag vises ikke afhængigt af filformatet.

Afspilleren kan ikke
formateres.
Det resterende batteri har lav eller utilstrækkelig opladning.
 Oplad batteriet ved at slutte afspilleren til en computer, der
kører ( side 24).
Strømmen til afspilleren
blev midlertidigt slukket,
og derefter tændt igen.
Hvis der opstod en fejl, slukker afspilleren, og tænder derefter
igen automatisk.
Afspilleren fungerer ikke,
som den skal.
Computeren er blevet startet eller genstartet, mens afspilleren
var tilsluttet til den.
 Nulstil afspilleren ved at trykke på knappen RESET på
afspilleren. Du skal koble afspilleren fra, når du starter eller
genstarter computeren.
Fortsættes 
Indeks
Der er ingen lyd i den højre Hovedtelefonstikket er ikke sat helt i.
kanal i hovedtelefonerne.
 Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, bliver lyden
Eller lyden fra højre kanal
ikke gengivet korrekt. Sæt hovedtelefonstikket i, indtil det
høres i begge
klikker på plads ( side 8).
hovedtelefoner.
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsættes)
149
Fejlfinding
Årsag/Løsning
"" vises for en titel.
Der er tale om tegn, der ikke kan vises på afspilleren, herunder
titlen.
 Omdøb titlen med relevante tegn vha. den software, du har
anvendt til overførslen, eller Windows Stifinder.
"Unknown" vises for et
Dataene har ingen dataoplysninger, såsom et album- eller
album- eller kunstnernavn
kunstnernavn osv.
osv.
Forvanskede tegn vises.
Det forkerte sprog er valgt.
 Vælg det korrekte sprog under "Language Settings
( side 126), og overfør derefter dataene til afspilleren
igen.
Skærmen bliver mørk, når Betjening har ikke fundet sted i den periode, der er valgt i
der afspilles et foto.
"Screen Off Timer" ( side 120).
 Tryk på en vilkårlig knap.
Skærmen slukkes.
Betjening har ikke fundet sted i den periode, der er valgt i
"Screen Off Timer" ( side 120).
 Tryk på en vilkårlig knap.
"On-Hold Display" indstilles til "No".
 Skub skydeknappen HOLD i modsat retning ( side 10).
 Indstil "On-Hold Display" til "Yes" ( side 63). Du kan
afspille en video, selvom funktionen HOLD er aktiveret.
Der vises en meddelelse.
Se "Meddelelser" ( side 160).
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Display
150
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Batteriets levetid er for
kort.
Driftstemperaturen er under 5 °C.
 Batteriets levetid bliver kortere pga. batteriets karakteristika.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Batteriopladningstiden er ikke tilstrækkelig.
vises.
 Oplad batteriet, indtil
Ved justering af indstillingerne eller korrekt styring af
strømforsyningen er det muligt at spare batteristrøm og bruge
afspilleren i længere tid ( side 175).
Du har ikke brugt afspilleren i en længere periode.
 Batteriets effektivitet forbedres ved gentagen opladning og
afladning.
Når brugbar batterilevetid nedsættes til halvdelen af den
normale tid, selv efter at batteriet er opladet, bør batteriet
udskiftes.
 Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
Copyright-beskyttet indhold afspilles.
 Når copyright-beskyttet indhold afspilles, bliver batteriets
levetid muligvis kortere.
Afspilleren kan ikke
oplade batteriet.
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din
computer.
 Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
 Brug det medfølgende USB-kabel.
Batteriet er blevet opladet ved en omgivelsestemperatur uden
for intervallet 5 °C til 35 °C.
 Oplad batteriet ved en omgivelsestemperatur i intervallet
5 °C til 35 °C.
Computeren er ikke tændt.
 Tænd for computeren.
Computeren er i dvaletilstand. Afslut dvaletilstand.
 Afspilleren slukker automatisk.
Der er anvendt en lysnetadapter, som ikke understøtter
afspilleren.
 Brug en lysnetadapter (ekstraudstyr), som understøtter
afspilleren.
Der anvendes en USB-hub.
 Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer muligvis
ikke. Tilslut afspilleren til din computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Det operativsystem, der er installeret på computeren,
understøttes ikke af afspilleren.
 For at oplade afspilleren skal du tilslutte afspilleren med en
computer med det operativsystem, som understøttes af
afspilleren.
Hvis problemet opstår igen efter benyttelse af løsningerne
ovenfor, skal du trykke på knappen RESET på afspilleren og
tilslutte den med computeren igen ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Afspilleren slukker
automatisk.
For at undgå unødigt batteriforbrug, slukker afspilleren automatisk.
 Tryk på en vilkårlig knap på afspilleren for at tænde den.
Opladningen færdiggøres
meget hurtigt.
Hvis batteriet allerede er næsten fuldt opladet, når opladningen
begynder, er der kun behov for lidt tid, før batteriet er fuldt opladet.
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Strøm
151
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Softwaren kan ikke
installeres.
Computeren er blevet installeret med et operativsystem, som
ikke understøttes af afspilleren.
 Kontrollér computerens operativsystem ( side 177).
Der kører anden software på Windows.
 Hvis der kører anden software, kan det forstyrre
installationen. Man skal især stoppe eventuel
sikkerhedssoftware, da det kan belaste computeren
ekstraordinært.
Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på harddisken.
 Softwaren kræver 450 MB plads på harddisken. Slet
unødvendige filer.
Din
konto har ingen administratorrettigheder, eller du har ikke

logget på som computerens administrator.
 For at installere softwaren skal du logge på en konto med
administratorrettigheder eller logge på som computerens
administrator.
Installationsskærmbilledet
på stedet dækker en

meddelelsesboks.
 Tryk på [Alt]-tasten og hold den nede, og tryk på [Tab]tasten flere gange, indtil meddelelsesboksen vises. Følg
meddelelsens anvisninger.
Statuslinjen på
Vent, indtil installationen er fuldført. Den kører, som den skal.
installationsskærmbilledet
Installationen kan tage 30 minutter eller mere afhængigt af
kører ikke. Eller
computeren.
adgangslampen til
harddisken lyser ikke i
flere minutter.
Installationsprogrammet
starter ikke automatisk.
Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, når du
har isat cd-rommen skal du vælge [Denne computer]
(Windows XP) eller [Computer] (Windows Vista) i menuen
[Start] på proceslinjen i Windows og derefter dobbeltklikke på
ikonet til cd-rom-drevet for at starte installationsprogrammet.
Media Manager for
WALKMAN starter ikke.
Computerens systemmiljø er ændret, måske pga. en opdatering
af Windows-operativsystemet.
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer
152
Fejlfinding
Årsag/Løsning
"Connecting" eller
"Connected USB (MTP)"
vises ikke, når afspilleren
er tilsluttet computeren
med det medfølgende
USB-kabel.
USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din
computer.
 Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
 Brug det medfølgende USB-kabel.
Der anvendes en USB-hub.
 Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer muligvis
ikke. Tilslut afspilleren til din computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Der udføres muligvis en softwaregodkendelse, og det kan tage
ret lang tid. Vent et øjeblik.
Softwareinstallationen er mislykket.
 Installér softwaren igen ved hjælp af det
installationsprogram, der er indeholdt i den medfølgende
cd-rom. De importerede data forbliver urørt.
Computeren kører andet software end det, der blev anvendt til
overførsel.
 Frakobl USB-kablet, vent nogle få minutter, og tilslut det
igen. Hvis problemet fortsat opstår, skal du frakoble USBkablet, genstarte computeren og derefter tilslutte USB-kablet
igen.
"Connecting" eller "Connected USB (MTP)" vises muligvis
ikke på afspilleren afhængigt af det softwaremiljø, der kører på
din computer.
 Aktivér Windows Media Player eller Windows Stifinder.
Hvis du sætter afspilleren til standby-tilstand for USBforbindelsen, før du tilslutter den til en computer, kan du
muligvis oprette forbindelse mellem afspilleren og computeren
med større driftssikkerhed.
 Vælg "Yes" for "USB Connection Mode" ( side 125).
Afspilleren skifter til standby-tilstand for USB-forbindelsen,
og standby-skærmbilledet for USB-forbindelsen vises.
 Hvis problemet opstår igen efter benyttelse af løsningerne
ovenfor, skal du trykke på knappen RESET på afspilleren og
tilslutte den med computeren igen ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Afspilleren genkendes ikke USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din
computer.
af computeren, når den er
 Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
forbundet til computeren.
Der anvendes en USB-hub.
 Tilslutning af afspilleren via en USB-hub fungerer muligvis
ikke. Tilslut afspilleren til din computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
Der kan være et problem med USB-porten på computeren.
Tilslut afspilleren til en anden USB-port på computeren.
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer (fortsættes)
153
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Fortsættes 
Indeks
Data kan ikke overføres til Overførslen er muligvis stoppet pga. støj, såsom statisk
afspilleren fra computeren. elektricitet osv. Dette sker med beskyttede dataoplysninger.
 Frakobl afspilleren, og tilslut den igen.
Hvis du overfører filer ved at trække og slippe på visse
computere, hvorpå Windows Media Player 11 ikke er
installeret, kan der være begrænsede filer (AAC, videofiler
osv.), som kan overføres ved hjælp af træk og slip-funktionen.
 Installér Windows Media Player 11 fra den medfølgende cdrom, og overfør derefter filerne ved at trække og slippe dem
igen. Før den medfølgende Windows Media Player 11
installeres på din computer, skal du kontrollere, om din
software eller service svarer til Windows Media Player 11.
Oplysninger om anvendelse eller support på Windows
Media Player, kan du få ved at besøge følgende websted:
http://support.microsoft.com/
USB-kablet
er ikke tilsluttet korrekt til en USB-port på din

computer.
 Frakobl USB-kablet, og tilslut det igen.
Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
 Overfør alle unødvendige data tilbage til din computer for at
forøge den ledige plads.
Du
kan overføre op til 8.192 afspilningslister til afspilleren.

Hvis det samlede antal afspilningslister på afspilleren kommer
op på 8.192, kan du ikke længere overføre afspilningslister til
afspilleren. Og hvis en afspilningsliste indeholder mere end
65.535 sange, kan du ikke overføre den til afspilleren.
Sange
med begrænset afspilningsperiode eller afspilningstæller

kan ikke overføres pga. begrænsninger, der er indstillet af
indehaveren af copyright. Oplysninger om indstillingerne af
hver lydfil fås ved at kontakte distributøren.
Der
findes unormale data i afspilleren.

brugbare filer tilbage til din computer, og formatér
Overfør

den indbyggede flash-hukommelse på afspilleren
( side 125).
Du anvender måske ikke den medfølgende software til
overførslen af data til afspilleren.
Installér den medfølgende software, og brug den til at overføre
data.
Dataene
kan være beskadiget.

 Slet de data, der ikke kan overføres fra din computer, og
importér dem igen til din computer. Når du importerer data
til din computer, skal du lukke alle andre programmer for at
undgå, at data ødelægges.
Du
forsøger muligvis at overføre en fil, som ikke er i et format,

der kan afspilles.
 For oplysninger om understøttede filformater, se
"Understøttet filformat" under "Specifikationer"
( side 172). Du må muligvis ikke overføre filer afhængigt
af filspecifikationen.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer (fortsættes)
154
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Overførslen tager for lang
tid.
Du er ved at overføre en meget stor fil.
 Det kan tage lang tid at overføre en stor fil.
Kun en mindre mængde
data kan overføres til
afspilleren.
Der er ikke nok ledig plads i den indbyggede flashhukommelse.
 Slet eventuelle unødvendige data for at øge den ledige plads.
Data, der ikke kan afspilles af afspilleren, lagres i afspilleren.
 Hvis data, bortset fra sang-, video-, foto- eller podcast-data,
lagres i afspilleren, kan der overføres mindre data. Overfør
data tilbage til computeren, der ikke kan afspilles af
afspilleren, for at forøge den ledige plads.
Afspilleren bliver ustabil,
når den er tilsluttet til
computeren.
Der anvendes en USB-hub eller et USB-forlængerkabel.
 Tilslutning af afspilleren via en USB-hub eller et
forlængerkabel fungerer muligvis ikke. Tilslut afspilleren til
din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
Du kan ikke slette eller
omdøbe mapperne.
Du kan ikke slette eller omdøbe mapperne "MUSIC", "MP_
ROOT", "MPE_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE",
"DCIM", "PODCASTS" og "FEEDS".
Fortsættes 
Indeks
Data kan ikke overføres til Grænsen for størrelsen af filer og mapper, der kan overføres, er
afspilleren fra computeren. overskredet.
(fortsættes)
 Slet unødvendige data.
Du forsøger at overføre .m4a-, .mp4-, .3gp- eller .m4v-filer til
en computer, der allerede har installeret Windows Media
Player 10.
 Installér Windows Media Player 11 fra den medfølgende cdrom.
Hvis du overfører data ved hjælp af et relevant program til
overførsel, men overførslen ikke sker, skal du henvende dig til
producenten.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til en computer (fortsættes)
155
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Afspilleren vil ikke
tilsluttes et trådløst
netværk.
Indstillingen "WLAN Function On/Off " er angivet til "Off ".
 Indstil på "On" ( side 127).
Tilslut igen med et trådløst netværk manuelt ( page 133).
Kontrollér, om det er nødvendigt med ekstra indstillinger for
tilslutning med et trådløst netværk, som f.eks. en
krypteringsnøgle (WEP/WPA), fast IP-adresse eller
proxyindstilling ( side 127).
Adgangspunktet
anvender en 152-bit krypteringsnøgle eller en

delt nøgle-godkendelse som krypteringsmetode.
 Afspillerens WEP understøtter ikke 152-bitkrypteringsnøgle eller delt nøgle-godkendelse.
Det adgangspunkt, du vil anvende, er indstillet, så SSID'en er
skjult for brugerne.
 I dette tilfælde vises adgangspunktet muligvis ikke på det
trådløse netværks liste over adgangpunkter. Indtast SSID
manuelt ( side 130).
Når du opretter forbindelse til internettet, kræver visse
offentlige trådløse LAN-adgangspunkter, at du indtaster
bruger-id'et og adgangskoden ved hjælp af internetbrowseren.
 Kontrollér den offentlige trådløse LAN-tjeneste, du vil
tilsluttes.
Adgangspunktet for det trådløse netværk anvender muligvis et
sikkerhedsbeskyttelsessystem, der ikke understøttes af
afspilleren.
 Kontakt din netværksadministrator.
Adgangspunktet kan filtrere adgang efter MAC-adresse.
 Kontrollér afspillerens MAC-adresse ( side 137), og
registrér derefter MAC-adressen til det adgangspunkt, der
skal tilsluttes det trådløse LAN.
Netværksindstillingerne
for adgangspunktet er ikke korrekte.

 Justér indstillingerne som beskrevet i de vejledninger, der
blev leveret sammen med adgangspunktet, og i eventuelle
oplysninger fra administratoren af det trådløse LAN.
Afspilleren er for langt væk fra adgangspunktet.
 Flyt afspilleren tættere på adgangspunktet.
Forhindringer,
som f.eks. vægge, metal eller beton mellem

afspilleren og adgangspunktet, kan påvirke forbindelsen
negativt.
 Prøv at flytte afspilleren til en anden placering.
Der er andet udstyr i nærheden, som anvender 2,4 GHz
frekvensbåndet (f.eks. en trådløs telefon, en mikrobølgeovn
eller Bluetooth-computerudstyr).
 Flyt udstyret eller sluk det.
Den trådløse LAN-tjeneste er ikke tilgængelig i øjeblikket eller
er forringet.
 Kontakt administratoren for den trådløse LAN-tjeneste for
status.
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Trådløst LAN
156
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Løsning
Visse programmer kan
Visse offentlige trådløse LAN-adgangspunkter har begrænset
brug af tjenesten, indtil du indtaster bruger-id og adgangskode
ikke anvende den trådløse
på udbyderens websted via internetbrowseren.
LAN-funktion.
 Kontrollér brugen af den offentlige trådløse LAN-tjeneste.
Visse offentlige trådløse LAN-adgangspunkter har begrænset
brug af nogle internettjenester.
 Opret forbindelse til et andet adgangspunkt.
Det adgangspunkt, du vil
tilsluttes, vises ikke på
skærmen Select Access
Point.
Det adgangspunkt, du vil anvende, er indstillet, så SSID er
skjult for brugerne.
 I dette tilfælde vises adgangspunktet muligvis ikke på det
trådløse netværks liste over adgangspunkter. Indtast SSID
manuelt ( side 130).
Antenneikonet angiver
tilstrækkelig signalstyrke,
men afspilleren kan ikke
oprette forbindelse til
internettet.
Den server, du forsøger at oprette forbindelse til, kan være er
muligvis ikke tilgængelig i øjeblikket.
 Vent et øjeblik og forsøg igen.
Fortsættes 
Indeks
Du er placeret i et trådløst Status for det trådløse LAN fornyes, når skærmen Select Access
LAN, som er tilgængeligt,
Point eller "Scan" aktiveres.
men ikonet for skærmen
 Vælg "Scan" på skærmen Select Access Point.
Select Access Point angiver
ikke en signalstyrke.
Indholdsfortegnelse
Trådløst LAN (fortsættes)
157
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Du kan ikke høre en FMudsendelse særlig godt.
Modtagefrekvensen er ikke helt tunet ind.
 Vælg frekvensen manuelt for at forbedre modtagelsen ved at
trække eller bladre frekvensen op eller ned ( side 72).
Modtagelsen er svag, og
lydkvaliteten er dårlig.
Radiosignalet er svagt.
 Lyt til FM-udsendelsen tæt på et vindue, da signalet kan
være svagt inden i bygninger eller køretøjer.
Hovedtelefonledningen er ikke trukket helt ud.
 Hovedtelefonledningen fungerer som antenne. Forlæng
hovedtelefonledningen så meget som muligt.
Indstilling af optageren til mono kan reducere støj.
 Sæt indstillingen "Mono/Auto" til "Mono" ( side 75).
FM-udsendelsen er
påvirket af interferens.
En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
 Når du bruger enheder, som f.eks. mobiltelefoner, skal du
holde dem borte fra afspilleren.
YouTube
Symptom
Årsag/Løsning
Lyden eller videoen er
midlertidigt afbrudt.
Overførselshastigheden af det trådløse LAN er for langsom.
 Flyt afspilleren tættere på adgangspunktet, eller opret
forbindelse til et andet adgangspunkt. Eller vent, indtil
overførsel til bufferen er afsluttet, så starter afspilningen.
Nogle videoer er ikke vist
på listen.
Nogle videoer, der er angivet af YouTube som ikke egnede for
mindreårige, vises ikke eller afspilles ikke på afspilleren.
Der kan ikke oprettes
forbindelse til YouTube.
Du er ikke tilsluttet et trådløst LAN ( side 33).
Nogle offentlige trådløse LAN-adgangspunkter har begrænset
brug af tjenesten, indtil du indtaster bruger-id og adgangskode
på udbyderens websted med internetbrowseren.
 Kontrollér brugen af den offentlige trådløse LAN-tjeneste.
Der kan ikke flyttes til den Overførsel til bufferen er ikke afsluttet.
sidste del af søgeskyderen.
 Du kan ikke flytte indikatoren (afspilningsstedet) til den del,
hvor dataene endnu ikke er blevet læst. Vent, indtil
overførslen til bufferen er afsluttet, og flyt derhen.
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
FM-radio
158
Fejlfinding
Årsag/Løsning
En podcast kan ikke
opdateres.
Hvis du overfører podcast-episoder fra en computer til
afspilleren ved hjælp af Windows Stifinder, kan du ikke
opdatere podcasten.
 Registrér podcasten ved hjælp af afspilleren eller Media
Manager for WALKMAN.
Kan ikke downloade
episoder med "Refresh
Podcasts".
Podcasten er ikke blevet valgt til opdatering.
 Vælg den podcast, der skal opdateres ( side 88).
En episode kan ikke
afspilles.
Afspilleren understøtter ikke episodens filformat.
 Kontrollér de filformater, som kan afspilles på afspilleren
( side 172).
Der er downloadet for få
episoder.
En episode, der allerede er blevet downloadet til afspilleren, er
ikke blevet downloadet ( side 89).
En episode i et ikke-understøttet filformat er ikke blevet
downloadet ( side 172).
Internetbrowser
Symptom
Årsag/Løsning
En bestemt webside vises
ikke korrekt.
Da området for standarder og teknologier, som er anvendt til at
udvikle websider, er så stort, er det ikke muligt at garantere, at
alle sider kan vises korrekt.
Uret er indstillet forkert.
 Justér uret ( side 26).
JavaScript er deaktiveret.
 Siden vises muligvis, hvis du aktiverer JavaScript
( side 108).
Der kan ikke rulles
igennem listerne på
internetbrowseren.
Du kan ikke rulle igennem listen over foretrukne, historiklisten
og tidszonelisen ved at trække i dem.
 Vælg / for at rulle igennem.
Fortsættes 
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Podcast
159
Fejlfinding
Årsag/Løsning
Pegefeltet fungerer ikke,
som det skal.
En skærmbeskyttelsesfilm eller et beskyttelsesfilter er ikke
anvendt korrekt.
 Hvis filmen ligger i kanten af skærmen eller graver sig ned i
mellemrummet, skal den lægges på igen. Hvis du anvender
en anden film end Sonys beskyttelsesfilter (ekstraudstyr),
kan det påvirke pegefeltet.
Skydeknappen HOLD er indstillet til HOLD.
 Skub skydeknappen HOLD i modsat retning ( side 10).
Der høres ingen biplyd,
når afspilleren betjenes.
"Beep Settings" er indstillet til "Off ".
 Indstil "Beep Settings" til "On" ( side 119).
Der er ingen biplyd, når afspilleren er sluttet til holderen
(ekstraudstyr) eller andet udstyr.
Afspilleren bliver varm.
Afspilleren kan blive varm, når batteriet oplades og lige efter
opladning. Afspilleren kan også blive varm, når der overføres
en stor mængde data. Dette er normalt og kan ikke skabe
problemer. Lad afspilleren være i et stykke tid, så den afkøles.
Datoen og klokkeslættet er Hvis du ikke bruger afspilleren i et stykke tid med batteriet
blevet nulstillet.
opbrugt, bliver datoen og klokkeslættet muligvis nulstillet.
Dette er ikke en fejlfunktion. Oplad batteriet, indtil
vises
på skærmen ( side 24), og indstil dato og klokkeslæt igen
( side 26).
Der genereres støj, når
man sætter ledningen til
hovedtelefonerne eller
tager den ud.
Tag hovedtelefonerne af, når du sætter ledningen ind eller tager
den ud. Hvis du sætter ledningen til hovedtelefonerne eller
tager den ud, mens der afspilles en sang, eller
støjeliminineringsfunktionen anvendes, hører du måske en lyd
fra hovedtelefonerne. Dette er ikke en fejlfunktion.
Indeks
Symptom
Indholdsfortegnelse
Andet
160
Fejlfinding
Følg anvisningerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet.
Betydning
Løsning
Cannot play; file format is not
supported.
Du forsøger at afspille en fil,
der ikke kan afspilles på
afspilleren.
Du har overført en lydfil til
videomapper vha. træk og
slip-funktionen.
Du kan ikke afspille en sang i
et ikke-understøttet filformat
( side 172).
Anbring dem i mapper under
"MUSIC"-mappen.
Hvis afspilleren ikke kan
afspille WMV-filer, kan de
muligvis afspilles ved at
overføre dem vha. Windows
Media Player 11.
Delete failed.
Du har forsøgt at slette en
video, men afspilleren kunne
ikke slette den.
Slet videoen ved hjælp af
Media Manager for
WALKMAN eller Windows
Stifinder.
Do not disconnect.
Afspilleren kan ikke tilsluttes
en computer eller andre
eksterne enheder til overførsel
af data.
Dette er ikke en
fejlmeddelelse. Du må ikke
koble USB-kablet fra, før
overførslen er færdig.
Firmware update failed.
Det mislykkedes at færdiggøre Følg anvisningerne på din
opdateringen af firmwaren.
computer for igen at prøve at
opdatere firmwaren.
LOW BATTERY. Please Charge.
Spændingen i afspillerens
batteri er lav.
Noise Canceling unavailable. Unable to "NC Modes" er ikke
tilgængelig, fordi driftsmiljøet
execute.
ikke opfylder kravene til
denne funktion.
Oplad batteriet ( side 24).
Sørg for, at NOISE
CANCELING-kontakten er
indstillet til aktiveret stilling
( side 112), og at de
medfølgende hovedtelefoner
benyttes.
Not enough free space in memory.
Delete files to ensure free space.
Afspillerens tilgængelige
Tilslut afspilleren til din
kapacitet er ikke tilstrækkelig. computer ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel, og
slet derefter alle unødvendige
data fra afspilleren ved hjælp
af andet software, der
anvendes til overførsel, eller
Windows Stifinder.
Du kan slette podcastepisoder ved hjælp af
afspilleren ( side 98).
Unable to set photo as wallpaper.
Det valgte foto kan ikke
vælges som tapet.
Se efter, om fotoet er en
ødelagt fil, eller at den ikke er
for stor.
Indeks
Meddelelse
Indholdsfortegnelse
Meddelelser
161
Andre oplysninger
Fortsættes 
Indeks
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning
af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø-og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Relevant tilbehør: Hovedtelefoner
Indholdsfortegnelse
Foranstaltninger
162
Andre oplysninger
Fortsættes 
Indeks
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt
EU-direktiver
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For eventuelle spørgsmål om service eller garanti henvises til de adresser, der er
angivet separat i service-eller garantidokumenter.
Indholdsfortegnelse
Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret
med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås
ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
163
Andre oplysninger
Indeks
Fortsættes 
Indholdsfortegnelse
Sikkerhed
Sørg for ikke at kortslutte afspillerens terminaler med andre metalliske
genstande.
Rør ikke det genopladelige batteri med de bare hænder, hvis det lækker. Da
der kan være resterende batterivæske i afspilleren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler, hvis batteriet har lækket. Hvis væsken kommer i
øjnene, må du ikke gnide i dine øjne, da det kan føre til blindhed. Vask dine
øjne med rent vand, og kontakt en læge.
Hvis væsken kommer på kroppen eller tøjet, skal du vaske det af straks. Hvis
det ikke sker, kan det forårsage forbrænding eller personskade. Hvis du bliver
forbrændt af væsken fra batteriet, skal du kontakte en læge.
Kom ikke vand eller andre fremmedlegemer i afspilleren. Hvis du gør det,
kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
Hvis det skulle ske, skal du øjeblikkeligt slukke for afspilleren, koble USBkablet fra afspilleren og kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony
Service Center.
Du må ikke sætte ild til afspilleren eller kaste den ind i ild.
Du må ikke skille afspilleren ad eller ombygge den. Hvis du gør det, kan det
resultere i elektrisk stød. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller Sony
Service Center angående ombytning af genopladelige batterier, indvendige
check eller reparation.
164
Andre oplysninger
–Sørg for ikke at lægge afspilleren i en taske med
hovedtelefon-/høretelefonledningen viklet omkring
den og derefter udsætte tasken for stærke stød.
Udsæt ikke afspilleren for vand. Afspilleren er ikke vandtæt. Husk at følge
nedenstående sikkerhedsforanstaltninger.
–Pas på ikke at tabe afspilleren ned i en vask eller anden
beholder, der er fyldt med vand.
–Brug ikke afspilleren på steder med høj luftfugtighed eller
dårligt vejr, f.eks. i regn eller sne.
–Sørg for, at afspilleren ikke bliver våd.
Hvis du rører ved afspilleren med våde hænder, eller
anbringer afspilleren i en fugtig genstand eller håndklæde,
kan afspilleren blive våd, og dette kan forårsage fejlfunktion i afspilleren.
Når
du kobler hovedtelefonerne fra afspilleren, skal du sørge for at holde i

stikket til hovedtelefonen, når du trækker det ud. Ved at trække i selve
hovedtelefonledningen kan du beskadige den.
Fortsættes 
Indeks
–Sørg for ikke at sætte dig ned med afspilleren i
baglommen.
Indholdsfortegnelse
Installation
Anbring ikke tunge genstande ovenpå afspilleren, undgå at udsætte den for
kraftige stød. Dette kan forårsage en funktionssvigt eller beskadigelse.
Brug aldrig afspilleren, hvor den udsættes for ekstremt lys, ekstrem
temperatur, fugt eller vibration. Afspilleren kan blive misfarvet, ødelagt eller
beskadiget.
Udsæt aldrig afspilleren for høje temperaturer, såsom i en bil, der er parkeret
i solen eller i direkte sollys.
Efterlad ikke afspilleren på et sted med meget støv.
Efterlad ikke afspilleren på en ustabil overflade eller på et sted, der hælder.
Hvis afspilleren forårsager forstyrrelse af radio- eller tv-modtagelse, skal du
slukke for afspilleren og flytte den væk fra radioen eller tv'et.
Når du bruger afspilleren, skal du huske at følge nedenstående
sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at skævvride kabinettet eller
forårsage fejl på afspilleren.
165
Andre oplysninger
Bemærkning om statisk elektricitet
Især i tør luft kan der føles en let ringen for ørerne. Dette er et resultat af statisk
elektricitet, som ophobes i kroppen og er ikke en fejlfunktion.
Effekten kan minimeres ved at vælge tøj fremstillet af naturlige materialer.
Indholdsfortegnelse
Ophedning
Der kan ske overophedning i afspilleren, hvis den bruges i en længere periode.
Indeks
Hovedtelefoner
Trafiksikkerhed
Undgå at lytte med hovedtelefonerne på i situationer, hvor hørelsen ikke må
forringes.
Undgå høreskader
Du bør ikke bruge hovedtelefonerne med for høj musik. Ørespecialister
advarer imod konstant, høj og langvarig afspilning. Hvis du hører en ringen for
ørerne, skal du sænke lydstyrken eller holde op med at bruge afspilleren.
Sæt ikke lydstyrken helt op på én gang, især når du bruger hovedtelefonerne.
Sæt lydstyrken langsomt op, så den høje lyd ikke skader dine ører.
Vis hensyn
Hold lydstyrken på et moderat niveau. Det vil give dig mulighed for at høre
lydene omkring dig og vise hensyn over for dine omgivelser.
Advarsel
Hvis det lyner, når du bruger afspilleren, skal du tage hovedtelefonerne af
straks.
Hvis du opdager en allergisk reaktion over for de medfølgende hovedtelefoner,
skal du straks stoppe med at bruge dem, og kontakte en læge.
Fortsættes 
166
Andre oplysninger
OLED-display (Organic Light Emitting Diode)
Undgå at udsætte OLED-displayets overflade for kraftige stød. Dette kan
forårsage en funktionssvigt af OLED-displayet.
Om displayet
Displayets overflade er fremstillet af glas.
Pas på ikke at tabe eller støde afspilleren under dens håndtering, da det kan
ødelægge displayet. Hvis glasset går i stykker, eller der knækker et stykke af, må
du ikke længere anvende afspilleren, og du må ikke røre det knækkede stykke,
da du kan komme til skade.
Om OLED (Organic Light Emitting Diode)
En forlænget visning af et still-billede eller gentagen visning af samme billede
kan forårsage permanente skærmpletter. For at beskytte displayet skal du undgå
at vise billeder, som nemt kan give skærmpletter, og følge
sikkerhedsforanstaltningerne, når du bruger afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
Sikkerhedsforanstaltninger til displayet
Indholdsfortegnelse
Ved brug
Når du bruger en rem (sælges separat), skal du undgå, at den hænger fast i
genstande, du passerer. Ydermere skal du passe på ikke at svinge afspilleren i
remmen, så den rammer andre mennesker.
at bruge afspilleren under start og landing i fly, når dette annonceres.
Undgå

Bemærk, at der kan forekomme midlertidig kondens i situationer, som f.eks.
når afspilleren hurtigt flyttes fra et sted med lav temperatur til et sted med høj
temperatur eller bruges i et rum, hvor et varmeapparat lige er blevet tændt.
Kondensation danner fugt i luften, som slår sig ned på overflader, f.eks.
metalpaneler el.lign. og omdannes til væske.
Hvis der opstår kondensation i afspilleren, skal du lade den være slukket,
indtil kondensationen forsvinder. Hvis du bruger afspilleren, mens der
forekommer kondensation, kan det medføre funktionsfejl.
167
Andre oplysninger
For at undgå skærmpletter skal du gøre følgende
Vis billeder i fuld skærm.
Sæt indstillingen "Zoom Settings" på "Auto" eller "Full" ( side 61).
Rengøring
Rengør afspillerens kabinet med en blød klud, f.eks. en klud til rengøring af
briller.
Hvis afspillerens kabinet bliver meget snavset, skal det rengøres med en blød
klud, der er let fugtet med vand eller et mildt rengøringsmiddel.
Undlad at anvende nogen form for skuresvamp, skurepulver eller
opløsningsmidler, som f.eks. sprit eller benzin, da det kan gøre kabinettets
overflade mat.
Pas på, at der ikke kommer vand ind i afspilleren gennem åbningen ved
stikket.
Rengør jævnligt hovedtelefonstikket.
Hvis du har spørgsmål eller problemer angående afspilleren, bedes du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Software
Loven om copyright forbyder reproduktion af softwaren eller den
medfølgende manual helt eller delvist, eller at låne softwaren, uden tilladelse
fra indehaveren af copyright.
SONY kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen
økonomisk skade, eller tab af fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter, der
hidrører fra brugen af den software, der følger med denne afspiller.
Fortsættes 
Indeks
Billeder, som let kan udvikle skærmpletter
Widescreen-billeder med sorte bånd øverst og nederst (letterbox-billeder)
Billeder med et 4:3-billedformat
Fotos og still-billeder, som bliver på displayet i meget lang tid
Indholdsfortegnelse
Om skærmpletter
Generelt kan der komme skærmpletter på OLED-skærme på grund af
egenskaberne på de materialer, der anvendes for at opnå højdefintionsbilleder.
Hvis du bliver ved med at vise et still-billede i samme position på displayet eller
en gentagen visning af samme billede, brænder billedet fast og kan ikke fjernes.
168
Andre oplysninger
–Vi garanterer ikke, at det vil være muligt at vise alle sprog korrekt på den
medfølgende software.
–Tegn, der er oprettet af brugeren samt visse specialtegn kan muligvis ikke vises.
Afhængigt af typen af tekst og tegn, vises teksten på afspilleren muligvis ikke
korrekt på enheden. Dette kan skyldes:
–Kapaciteten i den tilsluttede afspiller.
–At afspilleren ikke fungerer normalt.
–At indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller med tegn, der ikke
understøttes af afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
Meddelelse til brugerne
Den indspillede sang er udelukkende til privat brug. Anvendelse af sangen ud
over denne begrænsning kræver tilladelse fra copyright-indehaverne.
Sony er ikke ansvarlig for utilstrækkelig optagelse/overførsel eller
beskadigede data, der skyldes problemer med afspilleren eller computeren.
Muligheden for at vise sprogene på medfølgende software vil afhænge af det
installerede operativsystem på din computer. For at opnå bedre resultater skal
du sørge for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog,
som du ønsker at få vist.
Indholdsfortegnelse
Den software, der fulgte med denne afspiller, kan ikke anvendes sammen
med andet udstyr end det, den er beregnet/udviklet til.
at i bestræbelserne for at forbedre kvaliteten kan
Bemærk,

softwarespecifikationerne ændres uden varsel.
Betjening af denne afspiller med anden software end den medfølgende er
ikke dækket af garantien.
Muligheden for at vise sprogene på medfølgende software vil afhænge af det
installerede operativsystem på din computer. For at opnå bedre resultater skal
du sørge for, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det sprog,
som du ønsker at få vist.
–Vi garanterer ikke, at det vil være muligt at vise alle sprog korrekt på den
medfølgende software.
–Tegn, der er oprettet af brugeren samt visse specialtegn kan muligvis ikke vises.
Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at du er bekendt med de
grundlæggende handlinger i Windows.
Oplysninger om brugen af din computer og operativsystem, finder du i de
tilsvarende vejledninger.
169
Andre oplysninger
Den indspillede sang er udelukkende til privat brug. Anvendelse af sangen
ud over denne begrænsning kræver tilladelse fra copyright-indehaverne.
Sony er ikke ansvarlig for utilstrækkelig optagelse/overførsel eller
beskadigede data, der skyldes problemer med afspilleren eller computeren.
Afhængigt af typen af tekst og tegn, vises teksten på afspilleren muligvis
ikke korrekt på enheden. Dette kan skyldes:
–Kapaciteten i den tilsluttede afspiller.
–At afspilleren ikke fungerer normalt.
–At indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller med tegn, der ikke
understøttes af afspilleren.
Kundesupport-websted
Hvis du har spørgsmål til eller problemer med dette produkt, eller hvis du
ønsker oplysninger om kompatible emner til dette produkt, kan du besøge
følgende websteder:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder, der har købt de oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
*1I nogle lande/områder er visse eksempeldata ikke installeret.
Indholdsfortegnelse
Eksempeldata*1
Der er forudinstalleret eksempeldata på afspilleren.
Hvis du sletter eksempeldataene, kan de ikke gendannes, og vi leverer ikke
ombytningsdata.
170
Andre oplysninger
og
er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Adobe
og
Adobe
Reader
er
varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Adobe

Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer IIS og
MPEG

Thomson.
IBM og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines
Corporation.
og QuickTime-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
QuickTime

tilhørende Apple Inc., som anvendes i licens derfra.
Pentium er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation.
YouTube og YouTube-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.
Yahoo! og Yahoo! logoet er varemærker tilhørende Yahoo! Inc.
Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logoet, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Setup er varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
produkt indeholder NetFront Browser fra ACCESS CO., LTD.
Dette

ACCESS, ACCESS-logoet og NetFront er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende ACCESS CO., LTD. i USA, Japan og/eller andre lande.
©2007
ACCESS CO., LTD. Alle rettigheder forbeholdes.

software er baseret på en del af arbejdet i Independent JPEG Group.
Denne

IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
THIS
PRODUCT

PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR
WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO
PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Fortsættes 
Indeks
OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless og deres logoer
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Indholdsfortegnelse
Licens- og varemærkeoplysninger
171
Andre oplysninger
Indholdsleverandører anvender Digital Rights Management Technology for
Windows Media, der er indeholdt i denne enhed ("WM-DRM") til at beskytte
integriteten af deres indhold ("Secure Content"), så deres intellektuelle
ejendomsret, herunder copyright, til sådant indhold ikke misbruges.
Denne enhed anvender WM-DRM-software til at afspille Secure Content
("WM-DRM Software"). Hvis sikkerheden for WM-DRM-softwaren i denne
enhed er blevet bragt i fare, kan ejerne af Secure Content ("Secure Content
Owners") anmode om, at Microsoft tilbagekalder WM-DRM-softwarens
rettighed til at kræve ny licenser til at kopiere, vise og/eller afspille Secure
Content. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at afspille
ikke-beskyttet indhold. En liste med tilbagekaldt WM-DRM-software sendes
til din enhed, når du downloader en licens til Secure Content fra internettet
eller fra en pc. Microsoft kan, i forbindelse med sådan licens, også downloade
tilbagekaldelseslister til din enhed på vegne af Secure Content Owners.
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentation ©2009 Sony Corporation
Indeks
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et
autoriseret datterselskab hos Microsoft.
Indholdsfortegnelse
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE
FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC
VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN
A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED
FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE
HTTP://MPEGLA.COM
THIS
PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE

FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1
VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED
IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1
VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning er mærkerne TM og ®
ikke angivet.
172
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
Understøttet filformat
Musik (Inkluderer podcasts)
Mediefilformat: MP3-filformat (MPEG-1 Layer 3)
Filudvidelse: .mp3
Bithastighed: 32 til 320 kbps (understøtter variabel bithastighed (VBR))
Samplingfrekvens*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Mediefilformat: ASF-filformat
Filudvidelse: .wma
Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter variabel bithastighed (VBR))
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC*2
Mediefilformat: MP4-filformat
Filudvidelse: .mp4, .m4a, .3gp
Bithastighed: 16 til 320 kbps (understøtter variabel bithastighed
(VBR))*3
Samplingfrekvens*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Lineær PCM
Mediefilformat: Wave-Riff-filformat
Filudvidelse: .wav
Bithastighed: 1.411 kbps
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
Video (Inkluderer podcasts)
Videoformater
(Codec)
AVC
(H.264/AVC)
Mediefilformat: MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat
Filtypenavn: .mp4, .m4v
Profil: Basis
Niveau: Op til 1.3
Bithastighed: Maks. 768 kbps
Billedhastighed: Maks. 30 bill./sek
Opløsning: Maks. QVGA (320 × 240)
MPEG-4
Mediefilformat: MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat
Filtypenavn: .mp4, .m4v
Profil: Enkel
Bithastighed: Maks. 2.500 kbps
Billedhastighed: Maks. 30 bill./sek
Opløsning: Maks. QVGA (320 × 240)
Windows Media
Video 9
Mediefilformat: ASF-filformat
Filtypenavn: .wmv
Profil: VC1 enkel profil, hovedprofil
Bithastighed: Enkel profil maks. 1.700 kbps, hovedprofil maks.
5.000 kbps
Billedhastighed: Maks. 30 bill./sek
Opløsning: Enkel profil maks. 480 × 270, hovedprofil maks.
QVGA (320 × 240)
Lydformater (Codec) AAC-LC
(til AVC,
MPEG-4)
WMA (til Windows
Media Video 9)
Filstørrelse
Maks. 2 GB
Antal filer
Maks. 2.000
Kanalantal: Maks. 2 kanaler
Samplingfrekvens*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bithastighed: Maks. 288 kbps / kanal
Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter variabel bithastighed (VBR))
Samplingfrekvens*1: 44,1 kHz
Fortsættes 
Indeks
Lydformater (Codec) MP3
173
Andre oplysninger
JPEG
Antal filer
Maks. 20.000
Mediefilformat: Kompatibel med DCF 2.0/Exif 2.21-filformat
Filtypenavn: .jpg
Profil: Basis
Pixelantal: Maks. 4.096 × 4.096 pixels
Indeks
Fotoformat (Codec)
Podcast*
5
Antal filer
Indholdsfortegnelse
Foto*4
Maks. 20.000
*1 Prøvefrekvensen gælder muligvis ikke for alle indkodere.
*2 Copyright-beskyttede filer kan ikke afspilles.
*3 Ikke-standard bithastigheder eller ikke-garanterede bithastigheder er medtaget, afhængigt af
prøvefrekvensen.
*4 Visse fotofiler kan ikke afspilles, afhængigt af deres filformater.
*5 Fotoindhold understøttes ikke.
Maksimalt antal sange og tid (ca.)
De omtrentlige tider er baseret på det tilfælde, hvor du overfører eller optager sange af kun
4 minutters varighed (inkluderer ikke videoer og fotos) i MP3-format. Andre
lydfilformater for sange, der kan afspilles, kan være forskellige fra MP3-format.
NWZ-X1050
NWZ-X1060
Bithastighed
Sange
Tid
Sange
Tid
48 kbps
10.350
690 timer 00 min.
21.000
1.400 timer 00 min.
64 kbps
7.750
516 timer 00 min.
15.650
1.042 timer 20 min.
128 kbps
3.850
256 timer 00 min.
7.800
520 timer 00 min.
256 kbps
1.900
130 timer 00 min.
3.900
260 timer 00 min.
320 kbps
1.550
102 timer 20 min.
3.150
210 timer 00 min.
Maks. optagetid for videoer (ca.)
Den omtrentlige optagetid er estimeret i det tilfælde, hvor kun videoer overføres. Tiden
kan variere afhængigt af forholdene, hvor afspilleren bruges.
NWZ-X1050
NWZ-X1060
Bithastighed*1
Tid
Tid
384 kbps
61 timer 00 min.
124 timer 30 min.
768 kbps
35 timer 00 min.
71 timer 00 min.
*1 Bithastighed af video. Bithastighed af lyd er 128 kbps.
Fortsættes 
174
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Maks. antal optagelige fotos, der kan overføres (ca.)
Maks. 20.000
Det antal fotos, der kan optages, kan være mindre, afhængigt af filstørrelsen.
Indeks
Kapacitet (brugertilgængelig kapacitet)*1
NWZ-X1050: 16 GB (ca. 14,6 GB = 15.775.629.312 byte)
NWZ-X1060: 32 GB (ca. 29,6 GB = 31.871.533.056 byte)
*1Afspillerens tilgængelige lagerkapacitet kan variere.
En del af hukommelsen bruges til dataadministration.
Udgang (hovedtelefoner)
Frekvenssvar
20 til 20.000 Hz (ved afspilning af 44,1 kHz eksempeldatafil, enkeltsignalmåling)
Samlet forhold for støjundertrykkelse*1
Ca. 17 dB*2
*1I henhold til Sonys målestandard.
*2Svarende til ca. 98,0% reduktion af lydens energi sammenlignet med brug uden
hovedtelefoner. (NC-miljø: Airplane)
FM-radio
FM-frekvensområde
87,5 til 108,0 MHz
IF (FM)
128 kHz
Antenne
Hovedtelefonledning med antenne
Trådløst LAN
Standarder:
IEEE 802.11b/g
Kommunikationsområde*1:
Ca. 50 m
Modulationsformat:
DSSS (IEEE 802.11b-kompatibel),
OFDM (IEEE 802.11g-kompatibel)
Sikkerhed:
WEP/WPA/WPA2
*1Kommunikationsområdet kan variere, afhængigt af driftsforholdene eller
indstillingerne.
Fortsættes 
175
Andre oplysninger
Indholdsfortegnelse
Grænseflade
Hovedtelefon: Stereo-ministik
WM-PORT (stik til flere tilslutninger): 22 ben
Hi-speed USB (kompatibel med USB 2.0)
Indeks
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
Indbygget, genopladeligt lithium-ion-batteri
USB-strøm (fra en computer via det medfølgende USB-kabel)
Opladningstid
USB-baseret opladning
Ca. 3 timer (fuld opladning), ca. 1,5 timer (ca. 80%)
Batteriets levetid (ved kontinuerlig afspilning)
Ved at indstille på følgende måde kan der forventes en længere batterilevetid.
Tiderne herunder er omtrentlige, når "Equalizer", "VPT (Surround)", "DSEE(Sound
Enhance)", "Clear Stereo", "Dynamic Normalizer", "WLAN function On/Off " er
deaktiveret. Ydermere er tiden omtrentlig for videoer, når lysstyrken for skærmen er
indstillet til "3".
Tiden angivet nedenfor kan variere, afhængigt af omgivende temperatur eller
anvendelsesstatus.
Med støjelimineringsfunktionen
deaktiveret
Med støjelimineringsfunktionen
aktiveret
Afspilning ved MP3 128 kbps
ca. 33 timer
ca. 21,5 timer
Afspilning ved WMA 128 kbps
ca. 31 timer
ca. 21,5 timer
Afspilning med AAC-LC 128 kbps
ca. 29 timer
ca. 20,5 timer
Afspilning ved Lineær PCM 1.411 kbps ca. 31 timer
ca. 21,5 timer
Musik
Video
Afspilning med MPEG-4 768 kbps
ca. 7,5 timer
ca. 6,5 timer
Afspilning med MPEG-4 384 kbps
ca. 9,0 timer
ca. 7,5 timer
Afspilning med AVC Baseline 768 kbps
ca. 7,5 timer
ca. 6,5 timer
Afspilning med AVC Baseline 384 kbps
ca. 8,0 timer
ca. 7,5 timer
Trådløst LAN
Ved webbrowsing
ca. 5,5 timer
ca. 5,0 timer
Ved YouTube-streaming
ca. 4,5 timer
ca. 4,0 timer
Ved modtagelse af FM-udsendelsen
ca. 17,5 timer
ca. 14 timer
Fortsættes 
176
Andre oplysninger
Mål (B/H/D, fremspringende dele ikke medregnet)
52 × 96,5 × 9,8 mm
Indholdsfortegnelse
Display
3 tommer, OLED-farveskærm (Organic Light Emitting Diode), WQVGA (432 × 240 pixel),
262.144 farver
Indeks
Mål (B/H/D)
52,5 × 97,4 × 10,5 mm
Vægt
ca. 98 g
Medfølgende tilbehør
Hovedtelefoner (1)
USB-kabel (1)
Høretelefoner (størrelse S, L) (1)
Tilslutning (1)
Bruges ved tilslutning af afspilleren til holderen (ekstraudstyr).
Lydindgangskabel (1)
Adapter til brug i fly (enkelt/dobbelt) (1)
Cd-rom*1*2 (1)
–Media Manager for WALKMAN*3
–Windows Media Player 11
–Content Transfer
–Brugervejledning (PDF-fil)
Quick Start Guide (1)
*1Forsøg ikke at afspille denne cd-rom i en lyd-cd-afspiller.
*2Den medfølgende software kan variere, afhængigt af det land/område, hvor du har købt
afspilleren.
*3Media Manager for WALKMAN leveres ikke i pakker, som sælges i USA. Det skal
downloades fra følgende websted:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Fortsættes 
177
Andre oplysninger
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Indeks
Understøttes ikke i følgende miljøer:
– Personligt konstruerede computere eller operativsystemer
– Et miljø, der er en opgradering af det originale producentinstallerede operativsystem
– Multi-boot-miljøer
– Flerskærmsmiljøer
– Macintosh
Indholdsfortegnelse
Systemkrav
IBM PC/AT eller kompatibel computer med følgende Windows-operativsystemer
forudinstalleret:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 eller nyere) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 eller nyere) /
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 eller nyere) / Windows Vista Business
(Service Pack 1 eller nyere) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 eller nyere)
* Ekskl. operativsystemversioner der ikke understøttes af Microsoft
* Ekskl. Windows® XP Professional x64 Edition
* Ekskl. 64-bit operativsystemversioner til brug med pc-programsoftwaren "Media
Manager for WALKMAN"
CPU: Pentium 4 1,0 GHz eller mere
RAM: 512 MB eller mere
Harddiskdrev: 380 MB eller mere ledig plads
Den medfølgende software kan kræve mere plads, afhængigt af Windows-versionen.
Ydermere har du brug for plads til lagring af data, som f.eks. musik, videoer, fotos osv.
Display:
–Skærmopløsning: 800 × 600 pixel (eller mere) (1.024 × 768 eller højere anbefales)
–Farver: 8 bit eller højere (16 bit anbefales)
Cd-rom-drev (understøtter Digital Music cd-afspilningsegenskaber vha. WDM)
Der kræves et cd-r/rw-drev for at oprette originale cd'er.
Lydkort
USB-port (Hi-Speed USB anbefales)
Microsoft® .NET Framework 2.0 eller 3.0, QuickTime®7.3 (medfølger), Internet Explorer
6.0 eller 7.0, Windows Media Player 10 eller 11, DirectX9.0 kræves. (Windows Media
Player 11 anbefales. Visse computere, hvor der er allerede er installeret Windows Media
Player 10, kan opleve begrænsninger (AAC, videofiler mv.) i de filer, der kan overføres
ved at trække og slippe.)
Adobe Flash Player 8 eller nyere skal være installeret.
Det kræver en bredbåndsinternetforbindelse at anvende Electronic Music Distribution
(EMD) eller besøge webstedet.
Vi garanterer ikke funktionen på alle computere, heller ikke selvom de opfylder
ovenstående systemkrav.
178
Andre oplysninger
A
AAC.................................................. 139
AAC-LC........................................... 172
Address (proxy).............................. 135
Adgangspunkt...........................33, 128
Adobe Reader...................................... 2
Afspilningsskærm...........38, 55, 79, 91
Album Display Format.................... 53
Albumrulning................................... 41
All Range........................................... 48
Arena.................................................. 50
Auto Preset........................................ 73
AVC.................................................. 140
AVLS (Volume Limit).................... 119
B
Batteri.........................................24, 175
Beep Settings................................... 119
Bithastighed.................................... 139
Bladring............................................. 12
Brightness........................................ 121
Browser-kontrolknap..................... 105
Adresseindtastning............................105
Føj til Foretrukne...............................105
Tilbage.................................................105
Browsermenu.....................................105
Listen Foretrukne..............................105
Frem....................................................105
Historik...............................................105
Opdatér...............................................105
Rotér....................................................105
Stop......................................................105
C
Cache........................................108, 109
Clear Input History........................ 124
Clear Stereo....................................... 52
Clock Settings...........................26, 122
Club.................................................... 50
Computer..........................27, 151, 177
Connect (adgangspunkt)............... 133
Connection Name.......................... 132
Content Transfer............................... 23
Cookie Settings............................... 109
Current Connection Details......... 136
Custom............................................... 49
D
Data.................................................. 141
Date Display Format...................... 123
Dato og klokkeslæt......................... 122
Delete (adgangspunkt)................... 133
Delete All Episodes.......................... 98
Delete All Podcasts........................... 99
Delete Episode.................................. 98
Delete This Episode.......................... 98
Delete This Podcast.......................... 98
Detailed Information..................... 137
Detailed Settings............................. 108
DHCP............................................... 131
Disconnect from Network.......36, 137
Display......................................... 53, 70
DSEE (Sound Enhance)................... 51
Dynamic Normalizer....................... 52
Fortsættes 
Indeks
Symboler
(Repeat)....................................... 47
(Shuffle).................................... 47
(Shuffle&Repeat)................ 47
(Repeat 1 song)......................... 47
(Heavy)...................................... 48
(Pop)........................................... 48
(Jazz)........................................... 48
(Unique)..................................... 48
(Custom 1)................................. 48
(Custom 2)................................. 48
(Studio)....................................... 50
(Live)........................................... 50
(Club)......................................... 50
(Arena)....................................... 50
(Matrix)...................................... 50
(Karaoke).................................... 50
(Selected Range)....................... 48
Indholdsfortegnelse
Indeks
179
Andre oplysninger
F
Featured............................................. 80
Fejlfinding....................................... 143
Firmware..................................118, 142
FM Radio...................................71, 157
Foretrukne....................................... 106
Format (Initialisér)......................... 125
Fotoformat....................................... 140
L
Lagring af computerdata............... 141
Lineær PCM.................................... 139
Listen Foretrukne........................... 105
Live..................................................... 50
Lydformat........................................ 139
Lydkvalitet......................................... 48
Lydstyrke............................................. 6
G
Godkendelsesoplysninger.....108, 109
M
MAC-adresse.................................. 137
Manuel slukning af afspilleren...... 138
Mappe................................................ 28
Matrix................................................. 50
Meddelelser..................................... 160
Media Manager for WALKMAN.... 22
Menu (Internetbrowser)................ 104
Menuen Home............................ 13, 14
Miniaturer (foto).............................. 70
Miniaturer (omslag)......................... 53
Miniaturer (video)............................ 57
Model............................................... 118
Mono/Auto........................................ 75
Most Viewed..................................... 80
MP3.................................................. 139
MPEG-4........................................... 140
Music.................................................. 37
H
Heavy................................................. 48
Historikliste..................................... 106
Hold Settings................................... 123
Hovedtelefoner................................... 8
Hovedtelefonstik................................. 7
Høretelefoner...................................... 8
I
Indstillinger til
internetbrowser........................... 107
Indstillingsmenu
. ................18, 45, 60, 69, 76, 82, 100
Indtastning af tekst........................... 20
Informationsområde........................ 13
Initialisering (Formatér)................ 125
Internetbrowser......................102, 158
Interval............................................... 57
IP Address Settings......................... 131
N
New Registration............................ 128
Normal............................................... 47
Number of Downloads.................... 89
J
JavaScript......................................... 108
Jazz...................................................... 48
JPEG................................................. 140
Just-Fit.............................................. 107
Fortsættes 
Indeks
K
Kapacitet.......................................... 174
Karaoke.............................................. 50
Keyword Search................................ 80
Knappen HOME......................... 13, 14
Knappen RESET......................... 6, 143
Knappen VOL +/–.............................. 6
Indholdsfortegnelse
E
Edit (adgangspunkt)....................... 133
Encryption key..........................35, 130
Episode............................................... 86
Episodeliste........................................ 95
Equalizer............................................ 48
External Input Mode...................... 113
180
Andre oplysninger
Q
Quiet Mode..................................... 115
R
Radiobølgestyrke....................129, 136
Registrering af en podcast............... 84
Refresh Podcasts............................... 87
Related Links..................................... 43
Related Videos.................................. 80
Release Year....................................... 42
Repeat................................................ 47
RESET (afspilleren)........................ 143
Reset All Settings............................ 124
Resterende batterikapacitet............. 24
RSS-ikon....................................84, 104
album.....................................................42
artist.......................................................42
mappe....................................................42
genre......................................................42
afspilningslister....................................42
udgivelsesår..........................................42
T
Tap...................................................... 11
Tilbehør........................................... 176
Tilslutning....................................... 176
Time Display Format..................... 123
Time Zone....................................... 108
Timeframe......................................... 81
To Play Screen.......................40, 95, 97
To Podcast Links............................. 101
Total Photos.................................... 118
Total Songs...................................... 118
Total Videos..................................... 118
Træk................................................... 11
Fortsættes 
Indeks
P
Page Information............................ 107
Password.......................................... 134
Pegefelt................................................. 6
Photo List Display Format.............. 70
Photos................................................ 64
Play Mode.......................................... 47
Playback Range................................. 48
Playlists.............................................. 42
Podcast.......................................83, 158
Podcast List....................................... 96
Podcasts............................................. 83
Pop...................................................... 48
Port................................................... 135
Privacy Settings............................... 109
Proxy Server Settings..................... 135
Proxyserver...................................... 135
S
Scan Sensitivity................................. 75
Scene Scroll....................................... 57
Screen Off Timer............................ 120
Security Settings............................. 130
Select NC Environment................. 116
Select Podcast to Refresh................. 88
Selected Range.................................. 48
Service Country/Region................ 126
Set Date-Time...........................26, 122
Set Noise Cancel Level................... 117
Settings............................................. 118
Shuffle................................................ 47
Skydeknappen HOLD...................... 10
Skærm (display).......................... 6, 149
Sletning af fotos................................ 68
Sletning af sange............................... 44
Sletning af videoer............................ 59
Smart-Fit.......................................... 107
Sprog................................................ 126
SSID.................................................. 130
Startup Page..................................... 108
Stifinder............................................. 28
Studio................................................. 50
Strøm....................................9, 138, 150
Støjeliminering............................... 110
Søgning efter
referenceoplysninger.................... 43
Søgning efter sange.......................... 42
Indholdsfortegnelse
O
Omslag............................................... 41
On-Hold Display.............................. 63
Opdatering........................................ 86
Opdatering af podcast..................... 86
Opgradering.................................... 142
Opladning.......................................... 24
Oplysninger..................................... 118
Order of Video List.......................... 63
Overførsel af data............................. 28
181
Andre oplysninger
W
Wallpaper Settings.......................... 121
WEP................................................. 130
WEP Key.......................................... 131
Windows Stifinder............................ 28
Windows Media Player.................... 22
Wireless LAN Settings................... 127
WLAN Function On/Off............... 127
WMA.......................................139, 173
WM-PORT.................................. 6, 118
WMV............................................... 140
WPA Key......................................... 131
WPA/WPA2-PSK AES................... 130
WPA/WPA2-PSK TKIP................. 130
WPS Button..................................... 130
WPS PIN......................................... 130
Y
YouTube.....................................77, 157
Z
Zoom.................................................. 61
Zoom ind......................................... 104
Zoom-indstilling (video)................. 61
Zoom ud.......................................... 104
Indeks
V
Videoformat.................................... 140
Videos................................................ 54
View Mode...................................... 107
VPT (Surround)............................... 50
Indholdsfortegnelse
U
Unique............................................... 48
USB Connection Mode.................. 125
USB-kabel........................................ 177
User ID............................................. 134
Download PDF

advertising