Sony | MZ-RH1 | Sony MZ-RH1 Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning
MZ-RH1
MZ-M200
Hi-MD Walkman®
Portable
MD Optager
“WALKMAN“ og “WALKMAN” logo er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
© 2006 Sony Corporation
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand
eller elektrisk stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Installer ikke enheden på et indelukket
sted, f.eks. en bogreol eller et indbygget
skab.
For at mindske risikoen for brand må
enhedens ventilationsåbninger ikke være
tildækket af aviser, duge, gardiner el.lign.
Anbring ikke tændte stearinlys på apparatet.
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må der ikke anbringes
væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på
enheden.
Visse lande har regler for bortskaffelse af
det batteri, der anvendes til at strømføde
produktet. Forhør dig hos de lokale
myndigheder.
Forsigtig
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt forøger faren for øjenskade.
FORSIGTIG – USYNLIG LASER
STRÅLING NÅR ÅBEN
UNDGÅ KONTAKT MED STRÅLEN
FORSIGTIG – KLASSE 1M USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN
SE IKKE DIREKTE MED
OPTISKE INSTRUMENTER
FORSIGTIG
Der er eksplosionsfare, hvis batteriet ikke
udskiftes korrekt. Udskift kun med den
samme eller en tilsvarende type.
2
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Information
SÆLGER KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER GØRES
ANSVARLIG FOR DIREKTE,
TILFÆLDIGE ELLER
FØLGESKADER AF NOGEN
ART, ELLER FOR TAB ELLER
OMKOSTNINGER SOM RESULTAT
AF ET MANGELFULDT PRODUKT
ELLER BRUGEN AF ET PRODUKT.
Bortskaffelse af gammelt elektrisk
og elektronisk udstyr (gældende i
EU og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller
på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages
af forkert affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til bevaring
af naturens ressourcer. Henvend dig til dine
lokale myndigheder, dit renholdningsselskab
eller den butik, hvor du købte produktet, for
nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt.
Gældende tilbehør: Fjernbetjening,
øretelefoner
3
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Indholdsfortegnelse
Meddelelse til brugere ..........................6
Dette kan du gøre med dette produkt ..8
Klargøring
Kontrol af medfølgende tilbehør ......... 9
Vejledning til dele og knapper ...........12
Klargøring af en strøm kilde ..............14
Disktyper der kan bruges ...................17
Om optagerens
betjeningsindstillinger .......................17
Brug af optageren med en computer
Det kan du gøre via tilslutning
med en computer ..............................18
Installere SonicStage/MD Simple
Burner-softwaren ...............................19
Systemkrav ...............................................19
Installere SonicStage/MD Simple Burner
på din computer .......................................20
Tilslutning af optageren til din
computer .............................................21
Brug af SonicStage .............................23
Importere lyddata .....................................23
Overføre lyddata fra din computer til
optageren .................................................24
Overføre lyddata fra optageren til din
computer ..................................................25
Se SonicStage Help ..................................26
Brug af MD Simple Burner .................27
Optagelse med brug af optagerbetjening
(Simple-indstilling) .................................27
Optagelse med computerbetjening
(Standard-indstilling)...............................28
Gemme andre data end lyddata på
en disk .................................................30
4
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Optage på en disk
Brug af menuen
Optage på en disk ..............................31
Brug af menuen ................................49
Viste punkter ved optagelse ..............35
Menuer til optagelse ...........................50
Manuel justering af optageniveauet..........52
Optage fra en eksternttilsluttet
komponent ..........................................37
Afspilning af en disk
Afspilning af en disk ...........................39
Viste punkter ved afspilning ..............41
Valg af afspilningsindstilling ..............43
Afspille spor i den valgte
afspilningsindstilling ...............................43
Lytte til udvalgte spor
(Bogmærkeafspilning) .............................43
Afspille spor gentaget
(Gentaget afspilning) ...............................44
Lytte til en del af et spor gentaget
(A-B Repeat) ...........................................44
Justere lyden .......................................45
Ændre den virtuelle lyd for at skabe
forskellig akustik (Virtual-Surround) ......45
Valg af lydkvaliteten (6-Band Equalizer) .45
Normalisere afspilningslydniveauet
automatisk (Dynamic Normalizer) ..........46
Redigering
Menu til afspilning ..............................53
Menuer til redigering ..........................54
Menuer på optageren ................................54
Menuer på fjernbetjeningen .....................54
Flytte et spor på en disk ...........................56
Ændring af grupperækkefølgen på
en disk .....................................................56
Tilføje titler (Title Input) ..........................57
Valgmulighed-menuer .........................58
Indstilling af uret ......................................61
Fejlfinding
Fejlfinding ............................................62
Meddelelser .........................................71
Yderligere oplysninger
Forholdsregler.....................................75
Specifikation .......................................78
Forklaringer .........................................80
Indeks ..................................................85
Deling af et spor (Divide) ....................47
Justering af delingspunktet før deling af et
spor (Divide Rehearsal) ...........................47
Sammensætning af spor (Combine) ..48
5
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Meddelelse til
brugerne
Om den medfølgende SonicStage/MD
Simple Burner-software
• I henhold til lovgivning om ophavsret
er reproduktion af hele eller dele
af softwaren og den medfølgende
betjeningsvejledning, eller udlejning af
softwaren uden tilladelse fra indehaveren
af ophavsretten, forbudt.
• SONY kan på ingen måde holdes
ansvarlig for økonomisk tab eller tabt
fortjeneste, herunder krav fra tredjeparter,
som følge af brug af den software, der
medfølger optageren.
• Hvis der skulle opstå et problem med
denne software som følge af mangelfuld
fabrikation, udskifter SONY den. SONY
har dog ikke andet ansvar.
• Den software, der følger med optageren,
kan ikke bruges med andet udstyr, som
den ikke er beregnet til.
• Bemærk, at softwarespecifikationerne som
følge af fortsatte kvalitetsforbedringer kan
ændres uden varsel.
• Betjening af denne optager med anden
software end den medfølgende er ikke
dækket af garantien.
• Visning af sprog på softwaren vil afhænge
af det installerede operativsystem på din
computer. For at opnå bedre resultater
skal du sikre dig, at det installerede
operativsystem er kompatibelt med det
sprog, du vil have vist.
– Vi garanterer ikke, at alle sprog vil
kunne vises rigtigt på softwaren.
– Brugerskabte tegn og visse specialtegn
bliver måske ikke vist.
• Afhængigt af typen af tekst og tegn vises
tegnene i softwaren muligvis ikke korrekt
på enheden. Det skyldes:
– Den tilsluttede enheds ydeevne.
– Enheden fungerer ikke normalt.
6
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Prøveoptagelse
Det er en god idé at lave en prøveoptagelse,
før du optager vigtige begivenheder, så du er
sikker på, at optageren virker korrekt.
Ingen erstatning for optagesvigt
Sony kan ikke yde erstatning for eventuelle
optagesvigt forårsaget af funktionsfejl i
denne optager, i optagemedierne el.lign.
Forholdsregel vedrørende ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andre
materialer kan være belagt med ophavsret.
Uautoriseret optagelse af sådanne materialer
kan være i strid med bestemmelserne i
lovgivningen om ophavsret.
Varemærker
• SonicStage er et varemærke eller
registreret varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• MD Simple Burner, OpenMG,
“MagicGate”, “MagicGate Memory
Stick”, “Memory Stick”, Hi-MD, Net
MD, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
og deres logoer er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT og
Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller i
andre lande.
• IBM og PC/AT er registrerede
varemærker tilhørende International
Business Machines Corporation.
• Macintosh er et varemærke tilhørende
Apple Computer, Inc.
• Pentium er et registreret varemærke
tilhørende Intel Corporation.
• MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og
patenter er på licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
• Alle andre varemærker og registrerede
varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de
respektive indehavere.
• ™ og ® -mærkerne er udeladt i denne
vejledning.
• Cd- og musikrelaterede data fra
Gracenote, Inc., ophavsret © 20002004 Gracenote. Gracenote CDDB®
Client Software, ophavsret 2000-2004
Gracenote. Dette produkt og service
kan udøve et eller flere af følgende
patenter registreret i USA: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593 og andre udstedte eller
anmeldte patenter. Den leverede service
og/eller enhed fremstillet på licens
for følgende Open Globe, Inc. patent
registreret i USA: 6,304,523. Gracenote
er et registreret varemærke tilhørende
Gracenote. Gracenote-logoet og
logotypen, og “Powered by Gracenote”logoet er varemærker tilhørende
Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Sony Corporation
Dokumentation © 2006 Sony Corporation
7
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Dette kan du gøre med dette produkt
Med den medfølgende SonicStage-software kan du både optage og afspille musikdata på denne
optager og overføre lyddata til optageren fra en computer. Desuden kan du overføre lyddata, som
du har optaget direkte på optageren eller en anden md-komponent til computeren, og derefter styre
dataene på computeren.
Optage ( side 31)
Optagelse med mikrofon
Digital optagelse
Analog optagelse
Afspille ( side 39)
De medfølgende/ekstra hovedtelefoner/
øretelefoner, højttalere, stereoanlæg el.lign.
Overføre lyddata til optageren
Overfør musikdata optaget
på optageren eller en
anden md-komponent fra
optageren til computeren
(LinearPCM/ATRAC/MP3)
Lyd-cd'er, internet, musikfiler o.lign.
(Du kan også overføre andre data end
lyddata, f.eks. tekst- eller billeddata,
til optageren.)
Brug af optageren med en computer ( side 18)
8
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Klargøring
Kontrol af
medfølgende tilbehør
• Lysnetledning1)
1)
• USB-kabel
2)
3)
• Fjernbetjening2)
• Øretelefoner
• LIP-4WM Lithium- • Beholder til
ion genopladeligt
genopladeligt
genopladeligt batteri batteri
Stikkets form er forskelligt, alt efter det område
hvor optageren er købt. Modellerne til Europa,
Asien og Chile leveres med to ledninger med
forskelligt formede stik. Brug den ledning, der
passer til stikkontaktens form i området, hvor
optageren skal bruges.
Nordamerika- og Latinamerika-modellerne leveres
med en fjernbetjening med ferritkerne.
Afspil ikke en cd-rom på en lyd-cd-afspiller. Se
brugsanvisningen, der medfølger denne optager,
for nærmere oplysninger om “Hi-MD Music
Transfer for Mac”.
Klargøring
• Lysnetadapter
(100 V - 240 V)
• Cd-rom3)
(Windows: SonicStage/MD Simple Burner,
Macintosh: Hi-MD Music Transfer for Mac)
• Betjeningsvejledning (denne vejledning)
• Betjeningsvejledning (Hi-MD Music
Transfer for Mac)
Bemærk
Ved brug af optageren skal du følge nedenstående
forholdsregler, så kabinettet ikke bliver skævt, og der
ikke opstår funktionsfejl på optageren.
• Undgå at sidde ned med optageren i din
baglomme.
• Stereomikrofon
(kun MZ-M200)
STEREO
• Undgå at lægge optageren ned i en taske
med ledningen til fjernbetjeningen eller
hovedtelefonerne/øretelefonerne viklet omkring
enheden, og derefter udsætte tasken for kraftigt
tryk.
• Optisk kabel (til Europa-, Asien- og Chilemodellerne)
• Bærepose
• Ferritkerne (lille størrelse)
– Tre til Europa-, Asien- og Chilemodellerne
– To til MZ-RH1 Nordamerika- og
Latinamerika-modellerne
– En til MZ-M200 Nordamerika-modellen
• 1GB Hi-MD-disk (med undtagelse af
Europa-, Asien- og Chile-modellerne)
9
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Sådan bruges den medfølgende ferritkerne
Denne optager leveres med ferritkerner til
tilslutning til den medfølgende fjernbetjening,
den ekstra stereomikrofon og det ekstra
linjekabel. (Du skal sætte ferritkernerne på for
at overholde de gældende EMC-standarder.)
Sørg for at tilslutte dem, når optageren
bruges med en computer. Ellers er det ikke
nødvendigt at tilslutte dem.
1 Åbn ferritkernen.
• For linjekablet som ekstraudstyr: Før
ledningen gennem ferritkernen/ca. 1 cm.
fra stikket
For MZ-M200 Nordamerika-modellen:
• For linjekablet som ekstraudstyr: Før
ledningen gennem ferritkernen/ca. 1 cm.
fra stikket
For Europa-, Asien- og Chile-modellerne:
ESD-SR-110 for den
medfølgende fjernbetjening og
den ekstra stereomikrofon
Refer to step 2 for the
distance from the plug
connected to the recorder.
2017-0930 for det ekstra
linjekabel
For MZ-RH1 Nordamerika- og Latinamerikamodellerne:
ESD-SR-110 for den ekstra
stereomikrofon og det ekstra
linjekabele
3 Luk ferritkernen. Kontroller, at spænderne
sidder helt i indgreb.
For MZ-M200 Nordamerika-modellen:
ESD-SR-110 for det ekstra
linjekabel
2 Ledningen vikles rundt om ferritkernerne
som følger.
For Europa-, Asien- og Chile-modellerne:
• For den medfølgende fjernbetjening:
Ledningen vikles rundt om ferritkernen én
gang/ca. 4 cm fra stikket
• For den ekstra stereomikrofon: Ledningen
vikles rundt om ferritkernen to gange/ca.
1 cm fra stikket
• For linjekablet som ekstraudstyr:
Ledningen vikles rundt om ferritkernen én
gang/ca. 1 cm fra stikket
For MZ-RH1 Nordamerika- og
Latinamerika-modellerne:
• For den ekstra stereomikrofon: Ledningen
vikles rundt om ferritkernen to gange/ca.
1 cm fra stikket
10
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Sådan sættes klemmen på i den modsatte
retning
1 Fjern klemmen.
2 Sæt klemmen på i den modsatte retning.
Ekstra tilbehør
Klargøring
• Optisk kabel POC-15B, POC-15AB
• Linjekabel RK-G129, RK-G136
• Stereomikrofoner ECM-MS907,
ECM-719
• Stereohovedtelefoner/øretelefoner i MDRserien*
• Aktive højttalere i SRS-serien
• Optagelige md’er i ES-serien
• 1GB Hi-MD-disk HMD1GA
• LIP-4WM Genopladeligt litium-ion-batteri
* Ved brug af ekstra hovedtelefoner/
øretelefoner skal du kun bruge
hovedtelefoner/øretelefoner med
stereoministik. Du kan ikke bruge
hovedtelefoner/øretelefoner med mikrostik.
Du kan ikke bruge følgende.
• Roterende fjernbetjening RM-WMC1
• Md-etiketprinter MZP-1
• IC-hukommelse md-kontrolenhed RPT-M1
Det er ikke sikkert, at du kan købe alt det
ovennævnte tilbehør hos din forhandler.
Forhandleren kan informere dig om, hvilket
tilbehør der kan fås i dit land.
11
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Vejledning til dele og
knapper
Optager
12
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Fjernbetjening
 OPEN-knap ( side 31, 39)
 LINE IN (OPT)-stik ( side 37)
 MIC (PLUG IN POWER)*-stik
 USB-kabeltilslutningsstik ( side 14, 21,
37)
 Batterirum ( side 14)
( side 31)
  (øretelefoner)/LINE OUT-stik
( side 39, 59)
 Optager: VOL +*/– knapper
( side 39, 61)
Fjernbetjening: VOL +/– kontrolknap
( side 39, 46)

 Optager: • DISPLAY/
Fastlåsning af knapperne (HOLD)
Skyd HOLD-kontakten  på optagerens
eller på fjernbetjeningen i pilens retning.
Ved at låse knapperne kan du forhindre, at
der ved et uheld bliver trykket på en knap,
mens optageren bæres. Du kan bruge HOLDfunktionen for optageren og fjernbetjeningen
separat. Selv om f.eks. HOLD-funktionen
på optageren er aktiveret, kan du betjene
optageren ved at bruge fjernbetjeningen,
med mindre du også slår HOLD på
fjernbetjeningen til.
 Betjeningslampe ( side 33, 35, 41)
 Displayvindue ( side 35, 41)
 HOLD-kontakt ( side 15)
 Optager:  (stop) · CANCEL-knap
( side 22, 33, 40, 49)
Fjernbetjening:  (stop) -knap
( side 40, 49)
 P MODE/
(gentage) -knap
( side 43, 58)
 SOUND-knap ( side 45, 58)
Klargøring
MENU-knap
( side 32, 35, 41, 49)
Fjernbetjening: DISPLAY-knap
( side 36, 42, 49)
(gruppe) +/– knap ( side 40, 58)
 Klemme ( sid 10)
* Der er en berøringsprik.
  (pause) -knap ( side 33, 40, 48)
 REC-kontakt ( side 27, 33)
 T MARK-knap ( side 33, 47)
 Optager: Drejeknap (  (afspil)/ENT*,
FF (AMS, fremspoling), FR (AMS,
tilbagespoling)) ( side 39, 47, 49)
FF
FR
Bevæg (FF/FR)
Tryk (/ENT)
Fjernbetjening: Drejeknap ( (afspil,
pause)/ENT,  (AMS, tilbagespoling),
 (AMS, fremspoling))
( side 39, 49)
13
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Klargøring af en strøm
kilde
4
Tilslut lysnetledningen og USBkablet til lysnetadapteren.
USB-kabel
Oplad det genopladelige batteri, før det
bruges for første gang, eller når det er
opbrugt.
Der kan udføres betjening på optageren eller
fjernbetjeningen ved opladning.
1
Skyd og åbn låget til batterirummet i
pilens retning.
Lysnetadapter
5
2
Isæt det genopladelige batteri.
Isæt det med  og  -polen først.
Insert the battery with
the label side facing up.
3
Luk låget.
14
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Lysnetledning
Tilslut den anden ende af
USB-kablet til optageren,
og lysnetledningen til en
lysnetstikkontakt.
Optager
Til en
lysnetstikkontakt
Til USBkabeltilslutningsstikket
6
Kontroller, at opladning er begyndt.
Når opladning begynder, vises
og opladningstiden (“Charging --min
left”) ved begyndelsen af opladning.
Når opladningstiden forsvinder, slutter
opladning en gang, og batteriet bliver
opladet tilstrækkeligt. Det tager ca. en
time for et helt opbrugt batteri at nå det
punkt, hvor det er ca. 80% opladet. Til en
fuld opladning kræves yderligere 2 timers
opladning.
¨Hvis indikationen af opladningstid
forsvinder efter kort tid, betyder det, at
batteriet er tilstrækkeligt opladet.
Bemærk
• Strøm fra computeren til optageren standser, når
computeren skifter til standby eller dvale, mens
optageren er tilsluttet til computeren.
• Ved opladning af det genopladelige batteri skal
du sørge for at sætte batteriet i optageren, før
USB-kablet tilsluttes. Hvis du isætter batteriet
efter tilslutning af USB-kablet, kan batteriet ikke
oplades.
• Oplad det genopladelige batteri ved en temperatur
på +5 °C til +35 °C. Opladningstiden varierer alt
efter temperaturen i omgivelserne.
• Gentaget genopladning får det genopladelige
batteris kapacitet til at mindske over tid. Som følge
heraf bliver den viste opladningstid kortere, når
batteriet bruges.
• Stands optageren, før det genopladelige batteri
udskiftes.
• Det anbefales at tilslutte optageren til en
lysnetstikkontakt, når den bruges i længere tid ad
gangen, f.eks. ved optagelse.
• Det er muligt at udføre betjening på optageren
eller fjernbetjeningen, mens batteriet oplades med
lysnetadapteren, såvel som computerrelateret
betjening, mens der oplades med USB-bus-strøm.
Opladningstiden bliver dog længere.
• Når USB-kablet tilsluttes til optageren, skal du
undgå at berøre drejeknappen eller knapperne på
optageren. Hvis der trykkes på drejeknappen eller
nogen andre knapper på det tidspunkt, hvor du
tilslutter USB-kablet, kan batteriopladning ikke
altid begynde.
Kontrol af den resterende strøm på
batteriet
Den resterende strøm på batteriet angives på
displayet som vist nedenfor. Når indikatoren
falder, er den resterende strøm brugt
yderligere op.




, “LOW BATTERY”
Klargøring
Opladning af det genopladelige batteri
med computertilslutning (USB-bus-strøm)
Du kan oplade optagerens genopladelige
batteri ved at tilslutte optageren til en
USB-port på en computer. Når du tilslutter
optageren til computeren, begynder strøm
(bus-strøm) fra computeren at oplade
optagerens genopladelige batteri.
Et helt opbrugt batteri når ca. 80% opladning
på ca. en time. Til en fuld opladning kræves
yderligere 2 timers opladning.
Se “Tilslutte optageren til din computer”
( side 21).
Bemærkninger
• Displayet viser den omtrentlige resterende
batteristrøm.
• Afhængigt af betjeningsforholdene kan displayet
vise mere eller mindre i forhold til den faktiske
resterende strømmængde.
Før optageren bruge
Kontroller, at optageren ikke er låst ( side
13). Skyd HOLD-kontakten på optageren
eller på fjernbetjeningen i modsat retning af
pilen.
HOLD-kontakten
HOLD-kontakten
15
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Batterilevetid1)
Denne værdi varierer afhængigt af, hvordan optageren bruges.
Ved uafbrudt optagelse/afspilning i Hi-MD-indstilling
Når
Optagelse
Afspille
(Enhed: omtrentligt antal timer)
Disktype
1GB Hi-MD-disk
LinearPCM
6
Hi-SP
9
Hi-LP
10.5
MP32)
—3)
60/74/80-minutters
standarddisk
5
9
10.5
—3)
1GB Hi-MD-disk
10
15.5
19
16.5
60/74/80-minutters
standarddisk
8
14.5
18.5
16
Ved uafbrudt optagelse/afspilning i MD-indstilling
(Enhed: omtrentligt antal timer)
Når
Optagelse
Disktype
60/74/80-minutters standarddisk
SP
8.5
LP2
10.5
LP4
12
Afspille
60/74/80-minutters standarddisk
15.5
17.5
19
Målt i overensstemmelse med JEITA-standarden (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
1)
2)
3)
Målt med brug af et fuldt opladet genopladeligt litium-ion batteri med “EL Light” i menuen indstillet på “Auto
Off” ( side 59).
Ved overførsel ved 128 kbps
Optageren kan ikke optage i MP3-indstilling. Overfør MP3-lyddata med brug af den medfølgende SonicStage
software ( side 24).
Bemærk
Gentaget genopladning får det genopladelige batteris kapacitet til at mindske over tid. Som følge heraf bliver
batterilevetiden kortere, når batteriet bruges. Udskift batteriet, når batterilevetiden når ca. halvdelen af tiden
angivet ovenfor.
16
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Disktyper der kan bruges
Denne optager understøtter følgende diske:
60/74/80-minutters
standarddisk
Getting Started
1 GB Hi-MD-disk
Om optagerens betjeningsindstillinger
Optageren har to betjeningsindstillinger: “Hi-MD-indstilling” og “MD-indstilling”.
Betjeningsindstillingen genkendes automatisk, hver gang disken isættes.
1 GB Hi-MD-disk
Brug disken som den er
Hi-MD-indstilling
60/74/80-minutters standarddisk
Disken
indeholder
materiale
optaget i HiMD-indstilling
Uindspillet
disk
Disken
indeholder
materiale
optaget i MDindstilling
Brug disken som den er
Vælg Hi-MD-indstilling
Vælg betjeningsindstillingen i
“Disc Mode” ( side 59)
i optagermenuen, eller
betjeningsindstillingen i den
medfølgende software.
Vælg MD-indstilling
Brug disken som den er
Du kan bruge Hi-MDfunktionerne.
En disk optaget i HiMD-indstilling kan ikke
bruges på en md-afspiller
eller md-walkman, der
ikke understøtter Hi-MDindstilling.
MD-indstilling
En disk optaget i MDindstilling kan også bruges
på en md-afspiller eller
md-walkman, der ikke
understøtter Hi-MD-indstilling,
men Hi-MD-funktionerne kan
ikke bruges.
17
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Brug af optageren med en computer
Det kan du gøre via
tilslutning med en
computer
Ved brug af den medfølgende software
• Overfør lyddata mellem computeren
og optageren
Med den medfølgende SonicStage-software
kan du overføre lyddata mellem optageren
og computeren. Du kan overføre lyddata
fra computeren til optageren eller lyddata,
du har optaget på optageren eller en
anden MD-komponent til computeren. Se
SonicStage Help for nærmere forklaringer.
• Optage direkte fra en cd til en md
Med den medfølgende MD Simple Burnersoftware kan du optage en cd i computerens
cd-drev direkte til en disk i optageren.
Ved brug af disken i optageren som en
lagringsenhed
Når optageren bruges i Hi-MD-indstilling,
vises optageren i Windows Explorer som et
eksternt drev, så du kan overføre andre data
end lyddata, f.eks. tekst- og billedfiler. Se
“Gemme andre data end lyddata på en disk”
( side 30) for nærmere oplysninger.
Opladning af optagerens genopladelige
batteri (USB-bus-strøm)
Du kan oplade det genopladelige batteri,
mens optageren er tilsluttet til en computer.
Ved brug af en Macintosh-computer
Se brugsanvisningen “Hi-MD Music Transfer
for Mac”, der medfølger denne optager.
18
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)

Ved afspilning af lydfiler med brug af softwaren,
udsendes lyden fra
• computerens højttalere, når der er isat en disk
brugt i Hi-MD-indstilling. Eller
• udstyret, f.eks. øretelefoner tilsluttet til optageren,
når der er isat en disk brugt i MD-indstilling.
Bemærk
Hvis det sted, hvor du oplader batteriet er for
koldt eller for varmt, blinker batteri-indikationen
(
) på displayet, og opladning med USB-busstrøm er ikke mulig. Batteriet skal oplades inden for
et temperaturområde på +5 °C til +35 °C.
Installere SonicStage/MD Simple Burnersoftwaren
Systemkrav
Følgende systemmiljø er nødvendigt for at kunne bruge SonicStage/MD Simple Burner-softwaren.
Computer
IBM PC/AT eller kompatibel
Andet
• Cd-drev (som kan afspille digitalt med WDM) (Et cd-r/rw-drev er
nødvendigt til cd-skrivning)
• Sound Board
• USB-port
Operativsystem Fabriksinstalleret:
Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition
2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows
XP Home Edition/Windows 2000 Professional (Service Pack 3 eller nyere)/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Display
High Color (16 bit) eller højere, 800 x 600 prikker eller mere (1.024 x 768
prikker eller mere anbefales)
Andet
• Internetadgang til onlineregistrering og brug af CDDB
• Internetadgang og Microsoft Internet Explorer (version 5.5 eller nyere) til
brug af EMD-service
• Windows Media Player (version 7.0 eller senere) installeret til afspilning af
WMA-filer
Brug af optageren med en computer
• CPU: Pentium III 450 MHz eller højere
• Plads på harddiskdrev: 200 MB eller mere (1,5 GB eller mere anbefales)
(Mængden af plads varierer alt efter Windows-version og antallet af
musikfiler gemt på harddisken.)
• RAM: 128 MB eller mere
Denne software understøttes ikke af andre operativsystemer end de ovenfor anførte,
specialkonstruerede pc'er, operativsystemer der er opgraderinger af det originale
fabrikantinstallerede system, multiboot-miljøer, multimonitor-miljøer eller Macintosh-computere.
Bemærkninger
• Problemfri drift på alle computere, som opfylder systemkravene, garanteres ikke.
• NTFS-formatet i Windows XP/Windows 2000 Professional kan kun bruges med standard (fabriks) indstillingerne.
• Problemfri drift af funktionerne standby eller dvale garanteres ikke på alle computere.
19
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Installere SonicStage/MD Simple Burner på din computer
Sørg for at installere driveren til denne optager fra den medfølgende cd-rom. Hvis SonicStage, Net
MD Simple Burner, eller OpenMG Jukebox allerede er installeret, overskrives den ældre version af
softwaren af den nye version. Den ældre versions funktioner og musikdata bibeholdes.
1
Luk alle Windows-applikationer.
Følgende forhold kan forhindre en vellykket installation. Kontroller, om de er gældende eller
ej, når softwaren installeres.
• Du loggede ikke ind som “Administrator” eller “Computeradministrator” (ved brug af
Windows 2000/Windows XP)
• Virussoftware er aktiveret. (Den type software kræver en stor mængde systemressourcer.)
2
Sæt den medfølgende cd-rom i computerens cd-rom-drev.
Installationsprogrammet starter automatisk op, og installationsvinduet vises.
3
Når [Region Selection] skærmbilledet vises, skal du vælge det område, hvor
SonicStage-softwaren skal bruges, og derefter klikke på [Next].
Spring dette trin over, når [Region Selection] -skærmbilledet ikke vises.
4
Klik på [Install SonicStage and MD Simple Burner], og følg derefter de viste
instruktioner.
Læs instruktionerne grundigt.
[Install SonicStage and MD Simple Burner]
Installationen kan tage 20 til 30 minutter
afhængigt af dit systemmiljø.
Sørg for først at genstarte din computer, efter
installationen er afsluttet.
20
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Tilslutning af optageren til din computer
Tilslut optageren til din computer som følger.
Bemærk
Ved brug af Windows ME eller Windows 98SE
• Hvis du tilslutter optageren til computeren med diskindstillingen på optageren indstillet på “Hi-MD”
(fabriksindstilling), og derefter isætter en 60/74/80-minutters standarddisk, kan diskens betjeningsindstilling
automatisk skifte til Hi-MD-indstilling, selvom du ikke optager noget.
• Når du afbryder USB-kablet, vises meddelelsen “Unsafe Removal of Device” på computerdisplayet. Det er
ikke et problem. Klik bare på “OK” for at få meddelelsen til at forsvinde.
Computer
USB-kabel
Til USBkabeltilslutningsstikket
Til USB-porten
1
Sæt en disk i optageren.
2
Kontroller, at optageren er standset, og HOLD er sluppet.
3
Tilslut optageren til computeren gennem USB-kablet.
4
Kontroller tilslutningerne.
Hvis alle tilslutninger er foretaget korrekt, vises displayvinduet som følger.
Brug af optageren med en computer
Der er strømforsyning (bus-strøm) fra USB-porten på computeren, så optageren kan bruges uden
strømforsyning fra batteriet.
“Hi-MD” eller “MD” vises, afhængigt af betjeningsindstillingen.
21
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Når du trækker USB-kablet ud af computeren
Sørg for at fjerne optageren som følger. Ellers kan dataene beskadiges.
1 Kontroller, at betjeningslampen på optageren ikke blinker hurtigt.
2 Tryk på  · CANCEL på optageren.
Kontroller, at betjeningslampen på optageren er slukket.
“EJECT DISC OK” vises på displayet.
Afhængt af forholdene kan det tage noget tid, før “EJECT DISC OK” vises på displayet.
3 Træk USB-kablet ud af computeren
Når du tager disken ud af optageren
1 Følg trin 1 og 2 i “Når du trækker USB-kablet ud af computeren” ovenfor.
2 Tag disken ud af optageren.

Denne optager understøtter Hi-Speed USB*.
* Kompatibel med USB 2.0-standarden.
Bemærkninger
• Undgå at tilslutte USB-kablet, mens optageren er aktiveret. Det kan medføre funktionsfejl på optageren, eller
der kan komme støj.
• Afhængigt af tilslutningen kan det tage nogen tid, før optageren genkendes af computeren. Hvis du betjener
optageren eller computeren, før optageren genkendes, vises “RECONNECT USB” på displayet. Tilslut USBkablet igen, hvis det sker.
• Hvis betjeningslampen blinker hurtigt, må du ikke afbryde USB-kablet. Det kan medføre funktionsfejl på
optageren eller ødelæggelse af lyddata.
• Hvis du bruger optageren tilsluttet computeren, anbefales det at tilslutte lysnetadapteren eller isætte et fuldt
opladet genopladeligt batteri som en forholdsregel imod strømafbrydelser, afbrydelse af USB-kablet eller
andre uforudsete hændelser. For følgerne af fejlbetjening, overførselsafbrydelser eller ødelæggelse af lyddata
forårsaget af uforudsete hændelser garanteres ikke.
• Hvis du afbryder USB-kablet fra optageren og vil tilslutte det igen, skal du sørge for at vente mindst
2 sekunder, før du tilslutter det igen.
• Sørg for at stille optageren på et stabilt sted uden rystelser ved optagelse.
• Undgå at tilslutte optageren til din computer ved optagelse eller afspilning.
• Der kan opstå funktionsfejl på systemet, hvis din computer skifter til standby eller dvale, mens den er tilsluttet
optageren. Sørg for at desaktivere eventuelle skift til standby eller dvale.
• Undgå at forbinde optageren og computeren via en USB-hub.
• Når optageren er tilsluttet til en computer, forsynes strøm (bus-strøm) til optageren gennem computerens
USB-port. Hvis computeren (f.eks. en bærbar computer) kører på batteristrøm, kan denne tilslutning forårsage,
at computerens batteri tømmes. Det anbefales derfor at bruge computeren med en lysnetadapter.
• Problemfri drift på alle computere, som opfylder systemkravene, garanteres ikke.
22
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Brug af SonicStage
Importere lyddata
Lyddata fra en lyd-cd kan optages og gemmes i My Library i SonicStage.
Hvis du vil indhente cd-information automatisk (f.eks. spor- eller kunstnernavn), skal computeren
tilsluttes til internettet. Se SonicStage Help for nærmere oplysninger om optagelse eller import af
musik fra internet eller fra din computers harddisk.
-mærke kan bruges med SonicStage. Normal betjening af cd'er med kopibeskyttelse
[ Music Source]
Brug af optageren med en computer
Bemærk
Kun lyd-cd'er med et
garanteres ikke.
[CD Info]
1
Dobbeltklik på
([SonicStage] -ikonen) på skrivebordet.
SonicStage starter op.
2
Sæt den lyd-cd, du vil optage, i din computers cd-drev.
3
Peg på  i [ Music Source], og klik på [Import a CD].
4
Klik på
.
Optagelsen begynder.
Sådan standses optagelse
Klik på
.

• Hvis du vil ændre format, optageindstilling og bithastighed for lyd-cd-optagelse, skal du klikke på
du klikker på
i trin 4 og indstille format og bithastighed.
• Hvis cd-information ikke kunne indhentes automatisk, skal du klikke på [CD Info], før du klikker på
trin 4. Når du gør det, skal din computer være tilsluttet til internettet.
, før
i
23
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Overføre lyddata fra din computer til optageren
Lyddata gemt i My Library i SonicStage kan overføres til optageren.
Overførte lyddata indeholder sporinformation, f.eks. kunstner- og albumnavn.
[Transfer ]
My Librarylisten
1
Sæt en disk i optageren, og tilslut optageren til din computer ( side 21).
2
Peg på  i [Transfer ], og klik på [Hi-MD] eller [Net MD].
3
Klik på de spor, du vil overføre, i My Library list.
4
Klik på
.
Betjeningslampen på optageren lyser rødt, og overførsel af det valgte spor begynder.
Sådan standses overførsel
Klik på
.

Hvis du vil ændre format og bithastighed, skal du klikke på
format og bithastighed.
, før du klikker på
i trin 4, og indstille
Bemærk
Undgå at afbryde USB-kablet eller at tage det genopladelige batteri ud, mens der overføres lyddata.
24
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Overføre lyddata fra optageren til din computer
Lyddata, der er blevet overført fra din computer og gemt på en md, eller optaget på denne optager
eller en anden md-komponent, kan overføres til My Library i SonicStage på din computer.
Information, f.eks. albumnavn eller spornavn, kan indhentes fra internettet, efter lyddata er blevet
overført. Se SonicStage Help for nærmere oplysninger.
[Transfer ]
1
Sæt en disk i optageren, og tilslut optageren til din computer ( side 21).
2
Peg på  i [Transfer ], og klik på [Hi-MD] eller [Net MD].
3
Klik i listen på højre side af skærmen (Hi-MD eller Net MD) for at vælge de spor,
der skal overføres til din computer.
4
Klik på
.
Overførslen af sporene valgt i trin 3 begynder.
Brug af optageren med en computer
Liste over spor
på disken
Sådan standses overførsel
Klik på
.

Når der findes spor på en disk, som er optaget på md-komponenter, vises en dialogboks, der bekræfter, om
disse spor skal gemmes i WAV-format. For at gemme sporene som musikfiler i WAV-format skal du vælge
afkrydsningsboksen ved siden af “Save in WAV format when importing”, klikke på Browse-knappen og
specificere den ønskede destinationsmappe, og klikke på [OK] -knappen.
25
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Bemærkninger
• Når der er sat en disk brugt i Hi-MD-indstilling i optageren, og diskens skrivebeskyttelsestap er åben, kan der
ikke overføres lyddata til computeren. Kontroller, at diskens skrivebeskyttelsestap er lukket ( side 76).
• Spor overført fra computeren i “Net MD”-indstilling, eller spor købt gennem EMD-service og overført til
optageren, kan kun overføres til den samme computer, som de oprindeligt kom fra.
• Når du overfører spor optaget i LinearPCM på optageren til en computer til redigering (deling ( side 47)
eller sammensætning ( side 48)) i My Library, kan redigeringen tage lang tid, afhængigt af sporenes længde
og din computers egenskaber. Det skyldes systembegrænsninger for MiniDisc-systemet. Hvis du vil redigere
lange spor optaget i LinearPCM, anbefales det at udføre redigeringen på optageren først, og overføre de
redigerede data til en computer bagefter.
Se SonicStage Help
SonicStage Help giver nærmere oplysninger om brug af SonicStage.
Klik på [Help] – [SonicStage Help], mens SonicStage kører.
[SonicStage Help]
26
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Brug af MD Simple Burner
Med MD Simple Burner kan du optage musikspor fra en lyd-cd i computerens cd-drev til
optageren uden at gemme dataene på computerens harddisk.
Der er to indstillinger for optagelse fra en lyd-cd: Simple-indstilling (optagelse med
optagerbetjening) og Standard-indstilling (optagelse med computerbetjening).
Bemærk
Kun lyd-cd'er med et
-mærke kan bruges med MD Simple Burner. Normal betjening af cd'er med
kopibeskyttelse garanteres ikke.
1
Sæt en disk i optageren, og tilslut optageren til din computer ( side 21).
2
Sæt den lyd-cd, du vil optage, i din computers cd-drev.
3
Tryk på og skyd REC på optageren.
Betjeningslampen på optageren blinker rødt, og optagelse begynder. Alle sporene på cd'en
optages som en ny gruppe. Undgå at afbryde USB-kablet, før optagelsen slutter.
Brug af optageren med en computer
Optagelse med brug af optagerbetjening
(Simple-indstilling)
Sådan standses optagelse
Klik på
på computerdisplayet.
Du kan også standse optagelse ved at trykke på  · CANCEL på optageren.

Før optagelse begyndes, kan du foretage følgende indstillinger ved at højreklikke på
MD Simple Burnerikonen på opgavelinjen på computerdisplayet.
• Du kan vælge optageindstillingen ved at vælge [recording mode].
— [Net MD]: [LP2] eller [LP4]
— [Hi-MD]: [PCM], [Hi-SP], [Hi-LP] eller [48kbps]
• Du kan begrænse optagelse til det første spor ved at vælge [Recording settings] – [Record 1st Track Only].
• Du kan vælge indstillingen, når CDDB har mere end et informationspunkt, ved at vælge [CDDB(r)]
– [Multiple Matches].
— [User Selection]: Et vindue til valg vises
— [No Resolve]: Der er ikke downloadet nogen cd-information
— First Choice]: Det første punkt downloades
Bemærk
Du kan ikke optage i Simple-indstilling, mens MD Simple Burner i Standard-indstilling eller OpenMG-softwaren
(SonicStage, OpenMG Jukebox el.lign.) er aktiv.
27
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Optagelse med computerbetjening (Standard-indstilling)
1
Sæt en disk i optageren, og tilslut optageren til din computer ( side 21).
2
Dobbeltklik på
([MD Simple Burner] -ikonen) på skrivebordet.
MD Simple Burner starter op.
3
Sæt den lyd-cd, du vil optage, i din computers cd-drev.
Du kan betjene MD Simple Burner fra følgende to displayvinduer.
Vinduet til optagelse af alle spor på cd'en.
[REC/STOP]
For at begynde optagelse af alle sporene på cd'en som en ny gruppe
skal du klikke her.
For at standse optagelse skal du klikke på [STOP].
Cd-ikon
Samlet tid for de valgte
spor på cd'en
Albumnavn (cd)
Kunstnernavn (cd)
[Open]
For at åbne displayet
som vist på  side 29
skal du klikke her.
28
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Md-ikon
Disknavn (md)
Resterende optagetid
for den isatte disk
Rullemenu for optageindstilling
Net MD: LP2/LP4
Hi-MD: PCM/Hi-SP/Hi-LP/48 kbps
Vinduet til optagelse af valgte spor fra en lyd-cd
[CONFIG]
Klik her for at gøre følgende:
— Indstille cd-rom-drevet
— Se versionsinformation for MD Simple Burner
— Bekræfte cd-information registreret i CDDB
Sporinformation (cd)
Kunstnernavn
Samlet tid for de valgte
spor på cd'en
[REC/STOP]
Disknavn
(md)
Brug af optageren med en computer
Albumtitel
Sporinformation (md)
Du kan ændre spornavn
og spornummer
[New Group]
[Get CD Info]
Information for en lyd-cd
(albumnavn, spornavn osv.)
afspejles på sporlisten.
Rullemenu for
optageindstilling
[Close]
Klik her for at lukke displayet
som vist på  side 28.
Cd-betjeningsdel
Brug disse knapper til at bekræfte sporene
på den lyd-cd, der skal optages.
For at fravælge alle spor skal du klikke her.
For at vælge alle spor skal du klikke her.
Afkrydsningsbokse
Afkryds boksen for de spor, du vil optage.
[Erase]
[All Erase]
Resterende tid for den isatte disk
29
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Gemme andre data end lyddata på en disk
Hvis du tilslutter optageren til en computer med en disk i Hi-MD-indstilling isat, genkendes
disken af Windows Explorer som lagringsmedium, så du kan gemme andre data end lyddata, f.eks.
tekstdata eller billeddata.
Se “Lagringspladsen for hver disk (formateret med optageren/SonicStage)” nedenfor vedrørende
lagringspladsen for hver disk.
1
Sæt en disk i Hi-MD-indstilling i optageren, og tilslut optageren til computeren
( side 21).
Optageren genkendes som en ekstern enhed, og kan ses på Windows Explorer. Du kan bruge
optageren på den samme måde som andre enheder.
Bemærkninger
• Når SonicStage-softwaren er aktiv, genkendes optageren ikke som en datalagringsenhed.
• Hvis du formaterer en disk på computeren, skal du sørge for at formatere disken med SonicStage-softwaren.
• Pas på ikke at slette filstyringsmappen og filen (HMDHIFI-mappe og HI-MD.IND-fil) på Windows Explorer.
Lagringspladsen for hver disk (formateret med optageren/SonicStage)
Lagringspladsen varierer afhængigt af disktype
Samlet størrelse
Diskstyrings plads *
Ledig plads
1 GB Hi-MD-disk 80-minutters
standarddisk
964 MB
291 MB
1,65 MB
1,65 MB
963 MB
290 MB
74-minutters
standarddisk
270 MB
1,65 MB
268 MB
60-minutters
standarddisk
219 MB
1,65 MB
217 MB
* Det er plads, der bruges til at styre filerne på disken. Størrelsen af diskstyringspladsen ændres alt efter
betjeningsforholdene for din computer og andre faktorer. Derfor kan den plads, der er til rådighed til brug være
mindre, end det, som Windows Explorer viser.
30
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Optage på en disk
Optage på en disk
Dette afsnit forklarer proceduren for optagelse fra en stereomikrofon. Kontroller, at det
genopladelige batteri er tilstrækkeligt opladet før optagelse. Se “Ekstra tilbehør” ( side 11).
1
Tilslut stereomikrofonen til MIC (PLUG IN POWER).
Stereomikrofon*
* Den stereomikrofon, der medfølger
MZ-M200, har en anden form.
Tryk på OPEN for at åbne låget (). Isæt en disk i pilens retning (), og luk
låget.
 OPEN
Optage på en disk
2
Til MIC (PLUG IN POWER)
 med etiketsiden
vendende opad
Continued 
31
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
3
Bekræft betjeningsindstillingen.
Optageren har to betjeningsindstillinger, “Hi-MD-indstilling” og “MD-indstilling”.
Betjeningsindstillingen genkendes automatisk, hver gang disken isættes. Efter du har
isat en disk, skal du kontrollere betjeningsindstillingen på optagerens displayvindue. Du
kan også kontrollere indstillingen af optageindstilling (“REC Mode” i menuen). Skift
optageindstillingen, hvis det er nødvendigt ( side 50).
“Hi-MD” lyser, når betjeningsindstillingen er Hi-MD -indstilling, og
“MD” lyser, når betjeningsindstillingen er MD-indstilling.
Optageindstilling
• Ved brug af en 1 GB Hi-MD-disk vil betjeningsindstillingen kun være Hi-MD.
• Ved brug af en standarddisk (60/74/80 minutter), kan betjeningsindstillingen indstilles som
følger.
Disktilstand
Uindspillet disk
Betjeningsindstilling
Indstillingen for “Disc Mode”* i menuen.
Indstil “Disc Mode” på “Hi-MD” eller “MD”.
Disken indeholder materiale
optaget i Hi-MD-indstilling
Hi-MD
Disken indeholder materiale
optaget i MD-indstilling
MD
* Se  side 59 for “Disc Mode” i menuen.
4
Tryk gentagne gange på DISPLAY/MENU, og bekræft indstillingen af
optageniveau (REC-egenskab).
Den viste indikation er forskellig, alt efter indstillingen af “REC Level” ( side 50) setting
i menuen.
• “REC Auto”: “REC Level” er indstillet på “REC (AGC)”. Optageren justerer
optageniveauet automatisk.
• “REC XX”: “REC Level” er indstillet på “Manual”. Det sidst indstillede optageniveau
vises.
Du kan også kontrollere indstillingen af mikrofonoptagelse (“MIC Sens” eller “MIC AGC” i
menuen) på samme tid. Indstillingen kan om nødvendigt ændres ( side 50).
“REC Auto” vises, når “REC Level”
er indstillet på “Auto (AGC)”.
Mikrofonfølsomhed (“MIC Sens”)
• “High”: Høj følsomhed (“Sens High”)
• ”Low”: Lav følsomhed (“Sens Low”)
Automatisk justeringsindstilling for mikrofonoptageniveau (“MIC AGC”)
• (none): Standardindstilling (“Standard”)
• “ ”: Musik-indstilling (“For Music”)
32
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
5
Kontroller, at betjeningslampen er slukket (), og tryk på og skyd derefter REC
på optageren ().
Betjeningslampen lyser rødt, og optagelse begynder.
Hvis du isætter en tidligere optaget disk, begynder optagelsen efter det eksisterende indhold.
 Betjeningslampen
 REC
Grundlæggende optagebetjenin
Tryk på
Standse
Tryk på  · CANCEL. (Betjeningslampen forsvinder.)
Holde pause
Tryk på *. (Betjeningslampen blinker rødt.) Tryk på  igen for at
fortsætte optagelse.
Udtage disken
Tryk på  · CANCEL og åbn låget. (Låget åbnes ikke, før “SystemFILE
WRITING” forsvinder fra displayet og betjeningslampen holder op med
at blinke.)
Indføje spormarkeringer
Tryk på T MARK. (Betjeningslampen forsvinder er øjeblik.)
Optage på en disk
For at
* Der tilføjes en spormarkering ved det sted, hvor du trykker på  igen for at fortsætte optagelse, mens
optageren står på pause. Resten af sporet tælles så som et nyt spor.
33
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Bemærkninger
• Sørg for at stille optageren på et stabilt sted uden
rystelser ved optagelse.
• Hvis du begynder optagelse, før betjeningslampen
slukkes, optages de første sekunder af materialet
ikke altid. Kontroller, at betjeningslampen slukket
på optageren, før du begynder optagelse.
• Optageren skifter automatisk indgang i denne
rækkefølge: optisk indgang, mikrofonindgang
og analog indgang. Du kan ikke optage gennem
mikrofonen, mens et optisk kabel er tilsluttet LINE
IN (OPT) -stikket.
• Mikrofonen vil muligvis opfange selve optagerens
funktionslyd. I sådanne tilfælde skal du holde
mikrofonen væk fra optageren. Bemærk, at
mikrofonen muligvis opfanger optagerens
funktionslyd, hvis den anvendte mikrofon har en
kort ledning.
• Only the left-channel sound is recorded when a
monaural microphone is used.
• Undgå at tilslutte USB-kablet, mens optageren
er aktiveret. Det kan medføre funktionsfejl på
optageren, eller der kan komme støj.
• Undgå at berøre mikrofonen og dens stik,
mens der optages med optageren tilsluttet til en
lysnetstikkontakt. Ellers kan der komme støj på
optagelsen.
• Undgå at flytte eller skubbe til optageren eller at
afbryde strømkilden, mens der optages, eller mens
“DATA SAVE” eller “SystemFILE WRITING”
(“DATA SAVE” eller “SYSTEM WRITE” på
fjernbetjeningen) vises. I modsat fald kan dataene
optaget op til dette tidspunkt ikke optages på
disken, eller data på disken kan beskadiges.
• Optagelse kan ikke udføres, når der ikke er
tilstrækkelig plads på disken til optagelse.
• Hvis strømforsyningen afbrydes (dvs. hvis
batteriet tages ud eller bruges op, eller
lysnetadapteren afbrydes) ved optagelse eller
redigering, eller mens “DATA SAVE” eller
“SystemFILE WRITING” (“DATA SAVE” eller
“SYSTEM WRITE” på fjernbetjeningen) vises på
displayet, vil det ikke være muligt at åbne låget,
før strømmen tilsluttes igen.
34
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)

• Ved brug af en mikrofon med stikforbindelse kan
mikrofonen stadig betjenes, selv om der er slukket
for dens kontakt, da den forsynes med strøm fra
selve optageren.
• Du kan vælge indstillingen til justering af
mikrofonfølsomheden, eller indstillingen til
automatisk justering af optageniveauet, så det passer
til lydkilden ( side 50).
• Optageren er fabriksindstillet til lave en ny gruppe,
hver gang der udføres optagelse. Hvis du ikke vil
lave en gruppe, skal du indstille “Group REC” på
“Off” ( side 51).
• For at begynde optagelse fra et bestemt sted på
disken, skal du indstille optageren på pause ved
det ønskede sted, og derefter begynde optagelse
fra dette sted.
• Du kan overvåge lyden ved optagelsen. Ændring
af lydstyrken påvirker ikke optageniveauet.
• Så snart uret er indstillet, stemples spor automatisk
med klokkeslæt og dato for optagelsen
( side 61).
• Det anbefales at strømforsyne optageren med
strøm fra lysnettet, når optageren bruges i lang tid,
især ved optagelse.
Viste punkter ved
optagelse
Optagerens displayvindue
Sådan ændres displayet på optageren
Tryk gentagne gange på DISPLAY/MENU.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet, som følger. (Optageniveaumåler
vises på informationsdisplay 1 ( på venstre
spalte af denne side) ved optagelse.)
Ved optagelse/mens optageren er
standset
 Gruppenummer, spornummer og forløbet tid
 Batteri-indikation ( side 15)

Gruppenummer, spornummer, resterende
optagetid og resterende ledig plads1)

Antal spor efter det aktuelle spor og resterende
tid efter det aktuelle sted på disken2)

REC-egenskab (aktuelle optageindstillinger
f.eks. optageniveau, mikrofonindstilling osv.)
( side 32)
 Informationsdisplay 1
• Niveaumåler (afbildning ovenfor)
• Betjeningsindstilling (eksempel: Hi-MD)
• Optageindstilling (eksempel: Hi-SP)
• Indikation for synkronoptagelse (SYNC)
 Informationsdisplay 2
Se “Sådan ændres displayet på optageren”
( næste).
Optage på en disk
 Betjeningslampe
• Ved optagelse: lyser (rød)
• Ved optagepause: blinker (rød)
• Når den resterende optagetid på disken
er mindre end 3 minutter: blinker
langsomt (rød)
• Når der optages med mikrofonen:
blinker alt efter lydniveau (Voice mirror)
(rød)

Aktuel dato og klokkeslæt

Spektralanalysator (Standard)2)3)

Spektralanalysator (Cirkel)2)3)
1)
2)
3)
Resterende ledig plads vises kun, når disken
bruges i Hi-MD-indstilling, og optageren er
standset.
Vises kun, når optageren er standset.
Viser niveauet for hver af følgende frekvenser
for både V-kanal og H-kanal: 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz, 10 kHz.
35
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Fjernbetjeningens displayvindu
Sådan ændres displayet på
fjernbetjeningen
Tryk gentagne gange på DISPLAY. Hver gang
du trykker på knappen, skifter displayet, som
følger.
 Diskindikation
Ved optagelse/mens optageren er
standset
 Spornummer/Samlet antal spor på en disk
 Spornummer og forløbet tid
 Informationsdisplay
Se “Sådan ændres displayet på
fjernbetjeningen” ( næste).

Spornummer, resterende optagetid og
1)
resterende ledig plads
 Batteri-indikation

Antal spor på disken og afspilningsindstilling og
2)3)
relateret information

Aktuel dato og klokkeslæt
1)
2)
3)
Resterende ledig plads vises kun, når disken
bruges i Hi-MD-indstilling, og optageren er
standset.
Vises kun, når optageren er standset
Der vises forskellige punkter, alt efter den
valgte afspilningsindstilling. (Eksempel: Når
afspilningsindstillingen er indstillet på “Group”,
“Group” og “
: Group name” vises.)
Bemærkninger
• Afhængigt af gruppeindstillingerne,
betjeningsforholdene og diskindstillingerne vil du
muligvis ikke kunne vælge visse indikationer, eller
indikationerne vises forskelligt.
• Når en disk brugt i Hi-MD-indstilling sættes
i optageren, bliver den ledige plads vist som
“2.0MB” når den resterende optagetid bliver
“R 00:00”(“–00:00” på fjernbetjeningen). Det
er en systembegrænsning, hvor “2.0MB” er
reservedomænets kapacitet.
36
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Optage fra en eksternt
tilsluttet komponent
3
Du kan lave digitale optagelser med brug af et
optisk kabel tilsluttet en cd-afspiller, digitalt
tv eller andet digitalt udstyr. Sørg for at bruge
et optisk kabel til denne procedure.
1
Tilslut det optiske kabel til
optageren og en ekstern
komponent.
Se “Ekstra tilbehør” ( side 11) for
nærmere oplysninger om det ekstra
optiske kabel.
Cd-afspiller, md-afspiller
dvd-videoafspiller el.lign.
Tilslut lysnetledningen og USBkablet til lysnetadapteren.
Til et digitalt
(optisk) udgangsstik
USB-kabel
Optisk
ministik
Optisk stik
Lysnetadapter
2
Optage på en disk
Optisk kabel
Lysnetledning
Tilslut den anden ende af
USB-kablet til optageren,
og lysnetledningen til en
lysnetstikkontakt.
Optager
Til en
lysnetstikkontakt
Til LINE IN (OPT)
Til USBkabeltilslutningsstikket
4
Tryk på OPEN for at åbne låget, og
sæt en disk i optageren.
5
Bekræft indstillingerne for
betjeningsindstillingen og
optageniveauet.
Se trin 3 og 4 i “Optage på en disk”
( side 32).
6
Indstil den lydkilde, der skal
optages, på pause, og kontroller på
optageren at betjeningslampen er
slukket.
Continued 
37
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
7
Tryk på og skyd REC på optageren,
og afspil den lydkilde, du vil optage.
Spormarkeringer tilføjes automatisk ved
det samme sted som lydkilden.
Ved analog optagelse
Du kan optage fra udstyr med analog udgang,
f.eks. en kassettebåndoptager, radio eller tv.
1 Med brug af en ekstra tilslutningsledning
(RK-G129 el.lign.) skal du tilslutte LINE
IN (OPT) -stikket på optageren til et
LINE OUT-stik på kassettebåndoptager,
tv’et eller en anden ekstern komponent.
Tilslut enden af tilslutningsledningen med
ferritkernen til optageren.
2 Tryk på og skyd REC.
3 Begynd afspilning af kilden.

• Optageren er fabriksindstillet til lave en ny gruppe,
hver gang der udføres optagelse. Hvis du ikke vil
lave en gruppe, skal du indstille “Group REC” på
“Off” ( side 51).
• Se “Ekstra tilbehør” ( side 11) for nærmere
oplysninger om den ekstra tilslutningsledning..
38
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Afspilning af en disk
Afspilning af en disk
1
Tryk på OPEN for at åbne låget (). Isæt en disk i pilens retning (), og luk
låget.
Tilslut øretelefonerne med fjernbetjeningen til optageren i forvejen.
Øretelefoner med
fjernbetjeningen
Til /LINE OUTstikket
 OPEN
2
 med etiketsiden
vendende opad
Tryk på drejeknappen (/ENT) for at afspille (), og juster lydstyrken ved at
trykke på VOL +/– ().
Lydstyrken bliver vist på displayet.
 VOL +/–
Afspilning af en disk
 Drejeknap (/ENT)
På fjernbetjeningen
Tryk på drejeknappen (/ENT). Afspilning begynder. Du kan justere lydstyrken ved at dreje
VOL +/– kontrolknappen.
VOL +/– -knap
Drejeknap (/ENT)
39
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Grundlæggende afspilningsbetjening
For at
Afspille
Søge
Betjening på optageren (betjeningen på fjernbetjeningen er angivet
i parentes)
Afspille fra et punkt,
hvor du tidligere har
standset optageren
Tryk på drejeknappen (/ENT). Afspilning begynder fra det punkt,
hvor du sidst standsede afspilning. (Tryk på drejeknappen (/ENT).)
Afspille fra det første
spor på en disk
Fra stop, skal du trykke på og holde drejeknappen (/ENT), indtil
afspilning begynder. (Tryk på og hold drejeknappen (/ENT).)
Holde pause/
Genoptage afspilning
efter pause
Tryk på . (Tryk på drejeknappen (/ENT).)
Standse afspilning
Finde begyndelsen af
det næste spor
Tryk på  · CANCEL. (Tryk på .)
Bevæg drejeknappen mod FR en gang, eller bevæg drejeknappen
gentagne gange mod FR, indtil du når begyndelsen af det ønskede
spor.
(Bevæg drejeknappen mod  en gang, eller bevæg drejeknappen
gentagne gange mod .)
Bevæg drejeknappen mod FF en gang. (Bevæg drejeknappen en gang
mod .)
Gå bagud eller
fremad
Ved afspilning eller pause skal du bevæge og holde drejeknappen mod
FR/FF. (Bevæg og hold drejeknappen mod /.)
Springe til den næste
eller foregående
gruppe ved afspilning
af et spor i en
gruppe* (Group Skip)
Tryk gentagne gange på
Find begyndelsen af
det aktuelle spor eller
tidligere spor
Udtage disken
+/– på fjernbetjeningen.
Tryk på  · CANCEL, og åbn låget**. (Tryk på , og åbn låget.)
* Springer til begyndelsen af hvert 10. spor ved afspilning af en disk uden gruppeindstillinger.
** Når du åbner låget, ændres startstedet for afspilning til begyndelsen af det første spor.
Bemærkninger
• Undgå at tilslutte USB-kablet, mens optageren er aktiveret. Det kan medføre funktionsfejl på optageren, eller
der kan komme støj.
• Afspilningslyden kan hoppe, hvis:
— Optageren udsættes for kraftige, gentagne stød.
— Der afspilles en beskidt eller ridset disk.
Ved brug af en disk i Hi-MD-indstilling kan lyden afbrydes i max. ca. 12 sekunder.
40
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Viste punkter ved
afspilning
Optagerens displayvindue
Sådan ændres displayet på optageren
Tryk gentagne gange på DISPLAY/MENU.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet, som følger.
Ved afspilning
 Gruppenummer, spornummer og forløbet tid

Gruppenummer, spornummer og resterende tid
for det aktuelle spor
 Batteri-indikation ( side 15)

Antal spor efter det aktuelle spor og resterende
tid efter det aktuelle sted på disken
 Betjeningslampe
Efter at have udført en
redigeringsbetjening ved afspilning eller
afspilningspause: blinker langsomt (rød)
 Informationsdisplay 1
Niveaumåler (afbildning ovenfor)

Optagedato og -klokkeslæt*

Spektralanalysator (Standard)**

Spektralanalysator (Cirkel)**
Afspilning af en disk
 Informationsdisplay 2
Se “Sådan ændres displayet på optageren”
( næste).
*
Optagedato og -klokkeslæt vises, hvis de er
optaget på sporet.
** Viser niveauet for hver af følgende frekvenser
for både V-kanal og H-kanal: 100 Hz, 250 Hz,
630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz, 10 kHz.
41
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Fjernbetjeningens displayvindue
Spornummer og albumnavn (Hi-MD)/Disknavn
(MD)

Antal spor på disken og afspilningsindstilling og
1)
relateret information
 Diskindikation
 Spornummer/Samlet antal spor på en disk

Spornummer, optagedato og -klokkeslæt2)
 Informationsdisplay
Se “Sådan ændres displayet på
fjernbetjeningen” ( næste).
 Information om afspilningsindstilling og
gentage-indstilling ( side 43, 44)

Information om spornummer og lydformat3)
 Lydindstilling ( side 45)
 Batteri-indikation
Sådan ændres displayet på
fjernbetjeningen
Tryk gentagne gange på DISPLAY. Hver gang
du trykker på knappen, skifter displayet, som
følger.
Ved afspilning
 Spornummer og forløbet tid

Spornummer og resterende tid for det aktuelle
spor

Spornummer og spornavn

Spornummer og kunstnernavn (Hi-MD)/
Gruppenavn (MD)

42
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
1)
2)
3)
Der vises forskellige punkter, alt efter den
valgte afspilningsindstilling. (Eksempel: Når
afspilningsindstillingen er indstillet på “Group”,
vises “Group” og “
: Group name”.)
Optagedato og -klokkeslæt vises, hvis de er
optaget på sporet.
Information om optageindstilling, codec og
bithastighed vises for diske brugt i Hi-MDindstilling, og information om optageindstilling
vises for diske brugt i MD-indstilling.
Bemærkninger
• Afhængigt af gruppeindstillingerne,
betjeningsforholdene og diskindstillingerne vil du
muligvis ikke kunne vælge visse indikationer, eller
indikationerne vises forskelligt.
• Ved afspilning af et MP3-lydspor med variabel
bithastighed kan den viste bithastighed være
forskellig fra bithastigheden vist i SonicStagesoftwaren.
• Når Virtual-Surround, 6-Band Equalizer og
Dynamic Normalizer er aktive, vises deres
indstillingsforhold i spektralanalysatoren.
Valg af
afspilningsindstilling
3
Denne funktion kan kun indstilles på
fjernbetjeningen.
• Når du vælger “Group”, “Artist”
eller “Album”
Gentag proceduren i trin 2 for at vælge
den ønskede spor gruppe, kunstner eller
album, og gentag proceduren i trin 2
endnu en gang for at vælge det ønskede
spor.
Det valgte spor begynder afspilning.
Afspille spor i den valgte
afspilningsindstilling
1
Tryk på P MODE/
sekunder.
2
Bevæg drejeknappen mod
/ for at vælge den ønskede
afspilningsindstilling, og tryk
derefter på drejeknappen.
Når du bevæger drejeknappen, ændres ,
og når du trykker på drejeknappen, vises
 på displayet.
i mindst 2
Afspilningsindstilling
Normal/—
Alle spor efter det valgte
spor afspilles.
Group/
Spor i en specificeret gruppe
afspilles.
Artist/
Spor med en specificeret
kunstner afspilles.
*
Album/
Bookmark/
*
Spor med et specificeret
album afspilles.
• Når du vælger “Bookmark”
Se “Lytte til udvalgte spor
(Bogmærkeafspilning)” ( denne side).
Lytte til udvalgte spor
(Bogmærkeafspilning)
Du kan bogmærke spor på en disk og afspille
udelukkende disse spor. Rækkefølgen af
bogmærkede spor kan ikke ændres.
1
Tryk på drejeknappen i mindst to
sekunder ved afspilning af det spor,
du vil bogmærke.
“ON” vises, og “ ” blinker langsomt på
displayet.
2
Gentag trin 1 for at bogmærke de
andre spor.
3
Udfør trin 1, og vælg “Bookmark”
i trin 2 i “Afspille spor i den valgte
afspilningsindstilling” ( denne
side).
4
Bevæg drejeknappen mod /
for at vælge et spor, og tryk derefter
på drejeknappen for at indføre.
Optageren afspiller fra det valgte
bogmærkede spor til det sidste
bogmærkede spor.
Spor med bogmærke
afspilles.
*Vises kun for diske, der bruges i Hi-MD-indstilling.
Afspilning af en disk
Display /
• Når du vælger “Normal”
Gentag proceduren i trin 2 for at vælge
det ønskede spor.
Det valgte spor begynder afspilning.
43
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Sådan slettes bogmærker
Tryk på drejeknappen i mindst to sekunder
ved afspilning af det spor, hvis bogmærke du
ønsker at slette.
Afspille spor gentaget
(Gentaget afspilning)
Ved at angive gentaget afspilning kan du
lytte til spor valgt i afspilningsindstilling på
forskellige måder.
1
Tryk gentagne gange på P MODE/
for at vælge den ønskede gentageindstilling.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
displayet, som følger.
Display
Gentage-indstilling
All tracks repeat (Alle
spor på disken afspilles
gentaget.)
1
Single-track repeat (Det
valgte spor afspilles
gentaget.)
SHUF
Shuffle repeat (Alle
spor på disken afspilles
gentaget i vilkårlig
rækkefølge)
A- (A-B
)
A-B Repeat-afspilning
(Spor mellem de valgte
punkter A og B afspilles
gentaget.)
44
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Lytte til en del af et spor
gentaget
(A-B Repeat)
Du kan lytte til en bestemt del inden for et
spor gentaget ved at vælge startpunkt A, og
slutpunkt B. Kontroller, at punkterne A og B
er inden for det samme spor.
1
Ved afspilning skal du trykke
gentagne gange på P MODE/ ,
indtil “A-” vises på displayet.
“A”(startpunkt) blinker på displayet.
2
Tryk på drejeknappen ved
startpunktet (A).
Punkt “A” lyser og “B” blinker på
displayet.
3
Tryk på drejeknappen ved
slutpunktet (B).
“A-B” og “ ” vises, og delen mellem
punkt A og B begynder gentaget
afspilning.

Du kan nulstille punkterne A og B ved at bevæge
funktionsknappen mod  ved A-B Repeatafspilning.
Sådan annulleres gentaget afspilning
Tryk gentagne gange på P MODE/ , indtil
forsvinder fra displayet.
Justere lyden
Du kan vælge de følgende tre effekter.
• V-SUR (Virtual-Surround VPT Acoustic
Engine):
Har 4 slags virtuelle surroundforhold.
• 6-BAND EQUALIZER:
Har 6 forskellige lydkvaliteter.
• DYNAMIC NORMALIZER:
Normaliserer lydniveauet automatisk.
Denne funktion kan kun indstilles på
fjernbetjeningen.
Valg af lydkvaliteten
(6-Band Equalizer)
1 Ved afspilning skal du trykke
gentagne gange på SOUND, indtil
“SND” vises på displayet.
2
Tryk på SOUND i mindst to
sekunder.
3
Bevæg drejeknappen mod /
for at vælge lydindstillingen.
Hver gang du bevæger drejeknappen,
ændres  og  som følger.
Ændre den virtuelle lyd for
at skabe forskellig akustik
(Virtual-Surround)
Ved afspilning skal du trykke
gentagne gange på SOUND, indtil
“SUR” vises på displayet.
2
Tryk på SOUND i mindst to
sekunder.
3
Bevæg drejeknappen mod /
for at vælge surround-indstillingen.
Hver gang du bevæger drejeknappen,
ændres  og  som følger.
Niveauet for hver frekvens vises skiftevis.
(100 Hz, 250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz, 10 kHz)


Heavy
SND H
Pops
SND P
Jazz
SND J
Unique
SND U
Custom 1
SND 1
Custom 2
SND 2
4


Studio
SUR S
Live
SUR L
Club
SUR C
Arena
SUR A
4
Afspilning af en disk
1
Tryk på drejeknappen for at
bekræfte valget.
Sådan annulleres indstillingen
Tryk gentagne gange på SOUND, indtil
“Normal” vises på displayet.
Tryk på drejeknappen for at
bekræfte valget.
Sådan annulleres indstillingen
Tryk gentagne gange på SOUND, indtil
“Normal” vises på displayet.
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
45
Tilpasse lydkvalitet
Du kan tilpasse lyden og gemme resultaterne i
“Custom1” og “Custom2”.
1 Udfør trin 1 til 3 i “Valg af lydkvaliteten
(6-Band Equalizer)” ( side 45), og vælg
“Custom1” eller “Custom2”.
2 Tryk på drejeknappen.
3 Bevæg drejeknappen gentagne gange mod
/ for at vælge frekvensområdet.
Normalisere
afspilningslydniveauet
automatisk
(Dynamic Normalizer)
Denne funktion normaliserer automatisk
lydniveauet for det optagede materiale, så det
bliver behageligt at lytte ved afspilning.
1
Ved afspilning skal du trykke
gentagne gange på SOUND, indtil
“D-Normal” vises på displayet.
“d” vises ved .
2
Drej VOL +/– -kontrolknappen for at
justere lydstyrken.
Frekvensområde (100 Hz)
Der er seks frekvensområder.
100 Hz, 250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz, 10 kHz
4 Drej VOL +/– -kontrolknappen gentagne
gange for at vælge lydniveauet.
Niveau (+10 dB)
Du kan vælge mellem syv niveauer.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
5 Gentag trin 3 og 4 for at foretage
justeringer for de resterende
frekvensområder.
6 Tryk på drejeknappen for at bekræfte
valget.

• Da denne funktion automatisk afbalancerer
lydniveauet, minimerer den besværlige
lydstyrkejusteringer, særligt for diske der
indeholder spor med meget forskellige
lydstyrkeniveauer.
• Med denne funktion kan du høre lyde i lav
lydstyrke på steder, hvor støjen i omgivelserne er
stærk, uden at skulle skrue lydstyrke for højt op.
Sådan annulleres indstillingen
Tryk gentagne gange på SOUND, indtil
“Normal” vises på displayet.
46
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Redigering
Deling af et spor (Divide)
2
Bemærk
Du kan ikke dele et spor, hvis
• Sporet er overført fra en computer.
• Sporet er optaget i Hi-MD-indstilling med brug af
MD Simple Burner-softwaren.
• Delingspunktet er i begyndelsen eller i slutningen
af sporet.
• Delingen vil få det samlede antal spor på disken til
at overstige det maksimalt tilladte (2.047 spor for
en disk brugt i Hi-MD-indstilling eller 254 spor
for en disk brugt i MD-indstilling).
1
Ved afspilning eller pause skal du
trykke på T MARK på det sted, du vil
markere.
Justering af
delingspunktet
før deling af et spor
(Divide Rehearsal)
Du kan foretage finjusteringer af spormarker
ingspositionen, før du foretager den endelige
deling.
1
Ved afspilning eller pause skal
du trykke på T MARK i mindst
2 sekunder.
Fire sekunder af sporet i forhold til det
punkt, hvor der blev trykket på T MARK,
afspilles gentaget.
Der trykkes på
punktet T MARK
i trin 1.
Redigering
Du kan dele et spor med en spormarkering
ved afspilning, og lave et nyt spor fra den
del, der følger efter spormarkeringen. Denne
funktion kan kun indstilles på optageren.
Bevæg drejeknappen mod FF/FR
for at justere delepunktet.
Hvis du bevæger drejeknappen, flyttes
delingspunktet frem eller tilbage.
Delingspunktet kan flyttes op til 8
maksimalt sekunder frem eller tilbage
fra det punkt, hvor der blev trykket på
T MARK i trin 1.
Delingspunktet flyttes
maksimalt 8 sekunder
frem eller tilbage.
Det fire sekunder lange interval afspilles
gentagne gange.
3
Tryk på drejeknappen for at indføre
delingspunktet.
“MARK ON” vises på displayet, og sporet
deles.

Du kan bruge Speed Control-funktionen ( side
53) ved Divide Rehearsal-funktionen. Herved kan
du mindske afspilningshastigheden for at udføre
delingen mere nøjagtigt.
Bemærk
Det anbefales at bruge optageren til at dele lange
spor optaget i LinearPCM. Det kan tage meget
lang tid at overføre den type spor og dele dem på
computeren.
Der trykkes på punktet T MARK.
Fire sekunder af sporet afspilles
gentagne gange.
47
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Sammensætning af
spor (Combine)
Du kan slette en spormarkering for
at sammensætte sporene før og efter
spormarkeringen.
Denne funktion kan kun indstilles på
optageren.
Bemærk
Du kan ikke sammensætte spor, hvis:
• Et af de to spor eller begge spor er overført fra
computeren.
• Et af de to spor eller begge spor er optaget i HiMD-indstilling med brug af MD Simple Burnersoftwaren.
• Sporene er optaget i forskellig optageindstilling.
1
Ved afspilning af sporet med
spormarkeringen, du vil slette, skal
du trykke på , så optageren går i
pause.
2
Find spormarkeringen ved at
bevæge drejeknappen let mod FR.
Hvis du f.eks. vil slette den tredje
spormarkering, skal du finde begyndelsen
af det tredje spor. “00:00” vises på
displayet. “MARK” vises på displayet i
nogle få sekunder.
3
Tryk på T MARK for at slette
markeringen.
“MARK OFF” vises på displayet.
Spormarkeringen slettes, og de to spor
sammensættes.
48
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)

Når en spormarkering slettes, når du sammensætter
to spor, ændres optagedato og titel for det andet spor
til optagedato og titel for det første spor.
Bemærkninger
• Når du sletter en spormarkering mellem to
efterfølgende spor, der er registreret i forskellige
grupper, genregistreres det andet spor i den
gruppe, der indeholder det første spor. Hvis du
sammensætter et spor, der er registreret i en
gruppe med et spor, der ikke er registreret i en
gruppe (to efterfølgende spor), får det andet spor
den samme registreringsindstilling som det første
spor.
• Det anbefales at bruge optageren til at
sammensætte lange spor optaget i LinearPCM. Det
kan tage meget lang tid at overføre den type spor
og sammensætte dem på computeren.
Brug af menuen
Brug af menuen
DISPLAY/MENU
· CANCEL
Drejeknap
(FF, FR, /ENT)
Tryk på DISPLAY/MENU i mindst 2 sekunder.
2
Bevæg drejeknappen gentagne gange mod FF/FR for at vælge punktet.
3
Tryk på drejeknappen (/ENT).
4
Brug af menuen
1
Gentag trin 2 og 3.
Indstillingen bliver indført.
På fjernbetjeningen
Nogle menupunkter for afspilning
og redigering kan også indstilles på
fjernbetjeningen.
DISPLAY
Sådan vendes tilbage til den foregående
indstilling
Tryk på  · CANCEL ( på
fjernbetjeningen).
Sådan standses betjening
Tryk på  · CANCEL ( på fjernbetjeningen)
i mindst 2 sekunder.
Drejeknap
(, , /ENT)
1 Tryk på DISPLAY i mindst 2 sekunder.
2 Bevæg drejeknappen gentagne gange mod
/ for at vælge punktet.
3 Tryk på drejeknappen (/ENT).
4 Gentag trin 2 og 3.
49
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Menuer til optagelse
Vælg “REC Settings” i menuen. Optage-relaterede menuer kan kun indstilles på optageren.
Punkter
REC Mode
REC Level
MIC AGC
Indstillinger (: Standardindstillinger)
Optagetiden er ca. 28 minutter på en 80-minutters standarddisk,
PCM1)
og ca. 1 time og 34 minutter på en 1 GB Hi-MD-disk
(LinearPCM-optagelse).
Optagetiden er ca. 2 timer og 20 minutter på en 80-minutters
Hi-SP 1)
standarddisk, og ca. 7 timer og 55 minutter på en 1 GB Hi-MDdisk (LinearPCM-optagelse).
Optagetiden er ca. 10 timer og 10 minutter på en 80-minutters
Hi-LP1)
standarddisk, og ca. 34 timer på en 1 GB Hi-MD-disk.
Optagetiden er ca. 1 time og 20 minutter på en 80-minutters
SP 2)
standarddisk.
Optagetiden er ca. 2 timer og 40 minutter på en 80-minutters
LP22)3)
standarddisk.
Optagetiden er ca. 5 timer og 20 minutter på en 80-minutters
LP42)3)
standarddisk.
Auto (AGC) 
Manual
Standard 
For Music
MIC Sens
Sens High 
Sens Low
Time Mark
Off 
On
Time 01 min Time 60 min
Optageren justerer optageniveauet automatisk.
Du kan justere optageniveauet manuelt ( side 52).
Justeringsindstilling for mikrofon-optageniveau til optagelse af
kilder som f.eks. samtaler. Optageniveauet justeres automatisk
for at undertrykke støj og give tydelige optagelser. Kan vælges,
mens “REC Level” er indstillet på “Auto (AGC)”.
Justeringsindstilling for mikrofon-optageniveau til optagelse
af kilder som f.eks. musikkoncerter eller jam sessions.
Optageniveauet justeres automatisk for at opnå størst
mulig dæmpning af forvrængning og for at få naturlige
lydstyrkeovergange, der ligger tæt på overgangene i den
originale lyd. Kan vælges, mens “REC Level” er indstillet på
“Auto (AGC)”.
Mikrofonfølsomhed til optagelse af lyde med normal lydstyrke,
f.eks. en samtale.
Mikrofonfølsomhed til optagelse af kraftige lyde eller lyde på
nært hold, f.eks. en koncert.
Spormarkeringer indføjes automatisk, som de vises i lydkilden.
Spormarkeringer tilføjes automatisk med angivne intervaller.
Dette interval kan indstilles i enheder på 1 minut i op til 60
minutter.
50
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Punkter
Group REC
SYNC REC
Indstillinger (: Standardindstillinger)
Off
Optageren laver ikke en ny gruppe ved begyndelsen af
optagelse.
Optageren laver en ny gruppe ved begyndelsen af optagelse.
On 
Off 
On
Der udføres normal optagelse.
Der udføres synkronoptagelse (optagelse begynder og standser
synkront med lydkilden ved digital optagelse).
Vises kun for diske, der bruges i Hi-MD-indstilling. Lydkomponenter mærket med
logomærket understøtter optageindstillingerne “PCM”, “Hi-SP” og “Hi-LP”.
2)
Vises kun for diske, der bruges i MD-indstilling.
3)
Lydkomponenter mærket med
“LP4”.
eller
eller
-
-logomærket understøtter optageindstillingerne “LP2” og
Indstilling for mikrofon-optagelse
(“MIC AGC”)

Når den lyd, der optages (f.eks. musik), har lav
lydstyrke, og lyden i omgivelserne er stærk (støj fra
publikum, bifald o.lign.), er indstillingen “Standard”
i “MIC AGC” -menuen mere passende.
Bemærk
Du kan ikke indstille “MIC AGC”, hvis optageren er
indstillet til at justere optageniveauet manuelt (mens
“REC Level” i menuen er indstillet på “Manual”)
( side 52).
Indstilling til at indføje spormarkeringer
(“Time Mark”)
Brug af menuen
1)
Bruge Time Mark til at tilføje
spormarkeringer ved optagelse
• Når den forløbne optagetid overstiger
tidsintervallet for Time Mark:
Optageren tilføjer spormarkeringer ved det
sted, hvor du indstiller tidsintervallet, og
herefter tilføjer optageren en spormarkering,
hver gang tidsintervallet er forløbet.
Eksempel: Der er udført 8 minutters optagelse, når
tidsmellemrummet for Time Mark er indstillet på 5
minutter.
Der indføjes en spormarkering på et sted,
der svarer til 8 minutter (efter optagelsens
begyndelse), og hvert 5. minut herefter.
• Når tidsintervallet indstillet for Time Mark
overstiger den forløbne optagetid:
Optageren tilføjer spormarkeringer, når
det angivne tidsinterval for Time Mark er
forløbet.
Eksempel: Der er udført tre minutters optagelse,
når tidsintervallet for Time Mark er indstillet til
5 minutter.
Der tilføjes en spormarkering på et sted, der svarer
til 5 minutter (efter optagelsens begyndelse), og
hvert 5. minut herefter.
51
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)

“T” vises før tidsdisplayet for spormarkeringer, der
er tilføjet med “Time Mark”.
Bemærkninger
• “Time Mark” kan kun indstilles ved optagelse
gennem det analoge indgangsstik eller en
mikrofon.
• Hvis du ved optagelse tilføjer en spormarkering
ved at trykke på T MARK eller  (pause)
el.lign., begynder optageren fra og med dette
punkt automatisk at tilføje spormarkeringer med
regelmæssige intervaller, som indstillet af “Time
Mark”.
• “Time Mark” annulleres, når du tilslutter et digitalt
optisk kabel til optageren.
Manuel justering af
optageniveauet
Hvis det er nødvendigt, kan du indstille
optageniveauet manuelt ved både analog og
digital optagelse.
1
Mens optageren er standset eller
i optagepause, skal du gå ind i
menuen ( side 49) og vælge
“REC Settings” – “REC Level”
– “Manual”.
2
Tryk på og skyd REC, mens du
trykker på .
Betjeningslampen blinker rødt, og
optageren afventer optagelse.
3
Afspil kilden.
4
Se på niveaumåleren på displayet,
mens du regulerer optageniveauet
ved at bevæge drejeknappen mod
FF/FR.
Indstil niveauet, så niveaumåleren
lyser omtrent ved “–12 dB”. Hvis høj
lydindgang får “OVER” -segmentet
(“ ”) til at lyse, skal du sænke
optageniveauet.
5
Begynd optagelse ved at trykke på
 igen.
Hvis din kilde er en eksternt tilsluttet
komponent, skal du afspille kilden til
begyndelsen af det materiale, der skal
optages, og derefter begynde optagelsen.
Indstilling for synkronoptagelse
(“SYNC REC”)

Hvis der ikke kommer nogen lyd fra den
tilsluttede afspiller i mere end 3 sekunder ved
synkronoptagelse, går optageren automatisk i
standby. Når der kommer lyd fra afspilleren igen,
fortsætter optageren synkronoptagelse. Hvis
optageren holdes på standby i 5 minutter eller
længere, standser optageren automatisk.
Bemærkninger
• Pausefunktionen kan ikke slås til eller fra manuelt
ved synkronoptagelse.
• Skift ikke indstillingen “SYNC REC” ved
optagelse. I modsat fald kan optagelse ikke
udføres korrekt.
• Selv om der ikke er nogen lyd på lydkilden,
kan det ske, at der ikke automatisk indstilles på
optagepause ved synkronoptagelse, på grund af det
støjniveau, som lydkilden udsender.
• Hvis der registreres et uindspillet stykke på ca.
2 sekunder ved synkronoptagelse fra en anden
lydkilde end en cd eller en md, tilføjes en ny
spormarkering automatisk ved det sted, hvor det
uindspillede stykke slutter.
52
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)

• Du kan justere optageniveauet ved optagelse ved
at bevæge drejeknappen.
• Selv efter optagelse slutter, forbliver
optageniveauet det samme, indtil det justeres igen.
Bemærkninger
Brug af menuen
• Du kan ikke justere venstre og højre kanalniveauer
separat.
• Udfør trin 1 til 4 i dette afsnit med “SYNC REC”
indstillet på “Off” for at justere optageniveauet
ved synkronoptagelse. Derefter skal du indstille
“SYNC REC”-indstillingen på “On” og begynde
optagelse ( side 51).
Menu til afspilning
Menu til afspilning kan kun indstilles med fjernbetjeningen.
Punkter
SpeedCtrl
Valgmuligheder
+100% - –50%,
Ændrer afspilningshastigheden. Den normale
afspilningshastighed kan varieres i 15 trin.
Sådan vendes tilbage til normal hastighed
Indstil afspillehastigheden til 0 %.

Når du indstiller en anden afspilningshastighed
end 0 %, vises “SC” til venstre for tidsdisplayet på
fjernbetjeningens displayvindue.
Bemærkninger
• Når Speed Control bruges, kan du nogle gange
høre støj eller et ekko i afspilningen.
• Funktionerne Virtual Surround, 6-Band Equalizer
og Dynamic Normalizer er desaktiveret, mens
Speed Control bruges.
53
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Menuer til redigering
Redigering-relaterede menuer kan bruges på både optageren eller fjernbetjeningen.
Før redigering
Undgå at flytte eller skubbe til optageren eller at afbryde strømkilden, mens der redigeres eller
“SystemFILE WRITING” vises. I modsat fald bliver dataene redigeret op til dette tidspunkt måske
ikke optaget på disken, eller data på disken kan beskadiges.
Menuer på optageren
Vælg “Edit” i menuen.
Punkter
Move
Valgmuligheder
Track Move
Ændrer sporrækkefølgen på disken ( side 56).
Ændrer grupperækkefølgen på disken ( side 56).
Track Erase
Sletter et spor. Kan bruges, når det spor, du vil slette, afspilles.
Group Erase
Sletter en gruppe og alle spor i en gruppe. Kan bruges, når et spor
i den gruppe, du vil slette, afspilles.
All Tr Erase
Sletter hele disken. Kan bruges, mens optageren er standset.
Formaterer en disk, så den gendannes til den tilstand, den var i på købstidspunktet.
Group Move
Erase
Format*
* Vises kun for diske, der bruges i Hi-MD-indstilling.
Menuer på fjernbetjeningen
Punkter
Title
( side 57)
Valgmuligheder
Track
Gruppe
Artist*
Album*
Disc
Tilføjer et spornavn.
Tilføjer et gruppenavn.
Tilføjer et kunstnernavn til et spor.
Tilføjer et albumnavn til et spor.
Tilføjer et disknavn.
* Vises kun for diske, der bruges i Hi-MD-indstilling.
54
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Formatering-funktionen (“Format”)
Ved sletning af et spor eller en gruppe
Bemærk, at når et optaget punkt først er
blevet slettet, kan det ikke gendannes.
Kontroller indholdet af det valgte punkt, før
du sletter det.
Ved formatering af en disk
Når en disk formateres, bliver antallet af
godkendelser af overførsel for de overførte
spor påvirket som følger.
• For 1 GB Hi-MD-diske bliver antallet af
godkendelser af overførsel for de overførte
spor gendannet, når disken isættes og
optageren tilsluttes til computeren.
• For 60/74/80-minutters standarddiske
mindskes antallet af godkendelser af
overførsel for overførte spor med en. For at
undgå formindskelsen skal godkendelsen
af overførsel gendannes ved at overføre
sporene til computeren igen, før disken
formateres.
Når du sletter spor, der er blevet
overført fra computeren
Når du forsøger at slette spor, der er overført
fra computeren, vises “TRACK FROM
PC” og “ERASE OK?” på displayet. Hvis
du slettede spor, der er blevet overført fra
computeren, bliver godkendelse af overførsel
for sporene som følger.
• Hvis sporene blev overført i Hi-MDindstilling, gendannes godkendelse af
overførsel for sporene automatisk, når
du sætter disken i optageren og derefter
tilslutter optageren til computeren.
• Hvis sporene blev overført i MD-indstilling,
går godkendelse af overførsel for sporene
tabt. Hvis du ikke vil miste godkendelse af
overførsel, skal du gendanne godkendelsen
ved at overføre sporene til computeren igen,
før du sletter dem.
Brug af menuen
Slet-funktionen (“Erase”)
Bemærk
Ved formatering af en disk bliver alle data (herunder
andre data end lyddata) slettet. Hvis du mener, at en
disk indeholder sådanne data, skal du sætte disken i
optageren og tilslutte optageren til computeren for at
kontrollere indholdet af disken.
Sådan slettes en del af et spor
Indføj spormarkeringer ved begyndelsen og
slutningen af den del, du vil slette, og slet
derefter delen ( side 47).
Bemærkninger
• Du kan ikke bruge “Erase”-funktionen til at slette
andre data end lyddata (f.eks. tekstdata eller
billeddata) på en disk brugt i Hi-MD-indstilling.
• Når alle spor i en gruppe er slettet med brug af
“Track Erase”-funktionen, slettes denne gruppe
automatisk fra disken.
55
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Flytte et spor på en disk
Du kan flytte et spor fra én gruppe til en
anden, eller fra inden i en gruppe til uden for
gruppen. Når du flytter spor, omnummereres
spornumre automatisk. Denne funktion kan
kun indstilles på optageren.
1
Mens optageren er standset eller
afspiller det spor, du vil flytte, skal
du gå ind i menuen ( side 49)
og vælge “Edit” – “Move” – “Track
Move”.
Hvis det valgte spor er i gruppen, vises det
gruppenummer, som det aktuelt afspillede
spor tilhører, på displayet.
Hvis det valgte spor ikke er i gruppen,
vises det aktuelt valgte spornummer på
displayet.
2
3
Vælg destinationsspornummeret.
(Eksempel: Når du flytter det valgte
spor til spornummer 10 i gruppe 02)
Bemærk
Hvis alle spor flyttes fra gruppen, forsvinder gruppen
automatisk fra disken.
Ændring af
grupperækkefølgen
på en disk
Denne funktion kan kun indstilles på
optageren.
1
Mens optageren er standset eller
afspiller et spor inden for en gruppe,
hvis rækkefølge du vil ændre, skal
du gå ind i menuen ( side 49) og
vælge “Edit” – “Move” – “Group
Move”.
Det gruppenummer, som det aktuelt valgte
spor tilhører, vises på displayet.
2
Bevæg drejeknappen mod FF/FR
for at vælge destinationsgrupp
enummeret, og tryk derefter på
drejeknappen for at indføre valget.
• Hvis du flytter et spor ud af en
gruppe, eller hvis der ikke er en
gruppe på disken.
Spring dette trin over.
• Hvis du flytter et spor inden for
den samme gruppe
Tryk på drejeknappen, mens det
gruppenummer, som det aktuelt valgte
spor hører til, vises.
• Hvis du flytter et spor til en anden
gruppe
Bevæg drejeknappen mod FF/FR for at
vælge destinationsgruppenummeret, og
tryk derefter på drejeknappen.
Vælg destinationsgruppenummeret.
56
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Bevæg drejeknappen mod FF/FR
for at vælge destinationsgrupp
enummeret, og tryk derefter på
drejeknappen for at indføre valget.
Vælg destinationsgruppenummeret.
(Eksempel: Når du flytter “Group01” til den
anden gruppe (gruppe 02))
Tilføje titler (Title Input)
Følgende tegn kan anvendes
Alfabetets store og små bogstaver i engelsk
og europæiske sprog*
Tal fra 0 til 9
Symboler**
*
Europæiske bogstaver vises kun for diske, der
bruges i Hi-MD-indstilling.
** Symboler til rådighed er forskellige for Hi-MDindstilling og MD-indstilling.
Maksimalt antal tegn pr. navn
Spornavne, gruppenavne, kunstnernavne,
albumnavne og disknavn: Ca. 200 hver (med
en blanding af alle tegn der kan anvendes)
Maksimalt antal tegn, der kan indføres
pr. disk*
I Hi-MD-indstilling:
Maksimalt ca. 55.000 tegn
I MD-indstilling:
Maksimalt ca. 1.700 tegn
* Det antal titler, der kan gemmes på en disk,
afhænger af det indførte antal tegn for spornavne,
gruppenavne, kunstnernavne, albumnavne og
disknavn.
Bemærk
Hvis du indfører symbolet “//” mellem tegnene
i disknavne, f.eks. “abc//def”, vil du måske ikke
kunne bruge gruppefunktionen (kun i MDindstilling).
1
Gå ind i menuen ( side 49) og
vælg “Title”, og vælg derefter en af
følgende.
Titel
Spornavn
Display
Track
Gruppenavn
Gruppe
Kunstnernavn (til et spor)*
Artist
Albumnavn (til et spor)*
Album
Disknavn
Disc
* Vises kun for diske, der bruges i Hi-MDindstilling.
Fortsættes 
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Brug af menuen
Du kan tilføje titler, mens optageren afspiller
eller er standset.
• Når der tilføjes et spornavn, kunstnernavn
eller albumnavn til et spor:
Tilføj titlen ved afspilning af det spor, der
skal have etiket, eller mens optageren er
standset.
• Ved tilføjelse af et gruppenavn:
Tilføj titlen ved afspilning af et spor i den
gruppe, der skal have etiket, eller mens
optageren er standset.
Denne funktion kan kun indstilles på
fjernbetjeningen.
57
2
Drej VOL +/–-knappen for at vælge
et bogstav, og tryk derefter på
drejeknappen for at indføre.
Det valgte bogstav vises, og markøren
flytter til den næste indføringsposition.
De knapper og kontroltasten, der
bruges til indføring af tegn, samt deres
funktioner, er opført nedenfor.
Funktioner
For at flytte
markøren mod
venstre eller mod
højre.
Betjening
Bevæg drejeknappen
mod /.
For at indføre et
bogstav.
Tryk på drejeknappen
(/ENT).
For at skifte mellem Tryk på P MODE/
store bogstaver,
.
små bogstaver og
tal/markeringer.
(Aa0).
Funktioner
For at indføje
et uindspillet
mellemrum.
Betjening
Tryk på
+.
For at slette et
bogstav
Tryk på
–.
3
Gentag trin 2, og indtast alle tegn i
etiketnavnet.
4
Tryk på drejeknappen i mindst
2 sekunder for at indføre titlen.
Bemærkninger
• Optageren kan vise japanske “Katakana”-tegn,
men kan ikke lave etiket med disse tegn.
• Optageren kan ikke genskrive et spornavn, et
gruppenavn, et kunstnernavn, et albumnavn eller et
disknavn på mere end 200 bogstaver, der er lavet
af en anden enhed (kun i MD-indstilling).
For at skifte mellem Tryk på SOUND.
store bogstaver
og små bogstaver.
(Aa)
Valgmulighed-menuer
Vælg “Option” i menuen. Valgmulighed-menuer kan bruges på både optageren og
fjernbetjeningen.
Punkter
Valgmuligheder (punkt vist på fjernbetjeningen er i parentes)
(: Standardindstillinger)
AVLS1)
Off
(AVLS Off) 
Lydstyrken ændres, uden at der lægges en grænse på lydstyrken.
On
(AVLS On)
Lydstyrken begrænses for at minimere lydudsivning eller lydtryk på
hørelsen. Hvis der skrues for højt op for lydstyrken, vises “AVLS NO
VOL OPERATION”, og lydstyrken holdes på et moderat niveau.
58
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Valgmuligheder (punkt vist på fjernbetjeningen er i parentes)
(: Standardindstillinger)
Beep
Off (Beep Off)
Biplyden er slået fra.
On (Beep On)
Der lyder en biplyd, når du betjener optageren.
Auto Off
Når der ikke er foretaget nogen betjening i 10 sekunder, bliver
displayvinduet mørkere. Hvis der ikke foretages nogen betjening i 5
yderligere sekunder, slukkes displayvinduet automatisk for at spare
batteristrøm (kun batteriniveau-indikationen forbliver tændt).
On 
Displayvinduet forbliver tændt, mens optageren er i gang.
Auto 
Baggrundsbelysningen på fjernbetjeningen tændes, når optageren
eller fjernbetjeningen betjenes. Den slukkes automatisk igen, når der
ikke betjenes i nogle få sekunder.
On
Baggrundsbelysningen forbliver tændt, mens optageren betjenes.
EL Light2)
Backlight3)
Quick Mode
Disc Mode
Audio Out2)
Off
Baggrundsbelysningen forbliver slukket.
Off
(Quick Off)
Hvis du ikke betjener optageren i et øjeblik, slukkes optageren
automatisk for at undgå at bruge batteriet op.
On
(Quick On) 
Optageren slukkes ikke automatisk. Afspilning begynder hurtigt,
efter der er trykket på afspilningsknappen.
Hi-MD 
Når du isætter en 60/74/80-minutters standarddisk, der ikke
indeholder nogen lyddata eller ingen data som f.eks. billeder,
indstilles diskindstillingen på Hi-MD-indstilling.
MD
Når du isætter en 60/74/80-minutters standarddisk, der ikke
indeholder nogen lyddata eller ingen data som f.eks. billeder,
indstilles diskindstillingen på MD-indstilling. Hvis du vil bruge
en disk optaget på denne optager på en anden komponent, der ikke
understøtter Hi-MD, skal du optage disken med “Disc Mode” i
menuen indstillet på “MD.”
Vælg denne, når den medfølgende fjernbetjening tilsluttes til
/LINE OUT-stikket på optageren, eller når hovedtelefonerne eller
øretelefonerne tilsluttes direkte til /LINE OUT-stikket.
Headphone 
Line Out
Vælg denne, når en ekstra lydtilslutningsledning bruges til at tilslutte
/LINE OUT-stikket på optageren til en ekstern komponent for
lydudgang.
Clock Set2)
Indstiller dato og klokkeslæt ( side 61).
FW Version2)
Viser versionen af firmwaren i optageren.
1)
2)
3)
Brug af menuen
Punkter
AVLS står for “Automatic Volume Limiter System”.
Du kan kun indstille med optageren.
Du kan kun indstille med fjernbetjeningen.
59
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Indstilling for optagerdisplay (“EL Light”)
Bemærkninger
• Selv om “EL Light” er indstillet på “Auto Off”,
slukkes displayvinduet ikke, mens:
— Optageren bruges med lysnetadapteren.
— Det genopladelige batteri oplades.
— Optageren er tilsluttet til en computer.
— Der vælges et menupunkt.
— Optageren spoler tilbage, spoler frem eller
bruger AMS.
— Divide Rehearsal-funktionen udføres.
— Der vises meddelelser.
• Hvis batteriet bliver svagt ved optagelse (niveauindikationen vises som
), bliver displayvinduet
mørkere for at spare på batteristrøm, uanset
indstillingen af “EL Light”.
• Betjeningslampen slukkes ikke, selv om “EL
Light” er indstillet på “Auto Off”.
Indstilling for Quick-indstilling
(“Quick Mode”)
Bemærk
Når “Quick Mode” er indstillet på “On” (“Quick
On” på fjernbetjeningen), er strømmen stadig slået
til i optageren, selv om den ikke betjenes. Strømmen
slås automatisk fra, når batterierne er brugt op.
Indstilling for disk-indstilling
(“Disc Mode”)
Bemærkninger
• Selv om du vælger “MD” som indstilling af “Disc
Mode”, kan betjeningsindstillingen kun være “HiMD” ved brug af en 1 GB Hi-MD-disk.
• Betjeningsindstillingen indstillet i “Disc Mode”menuen gælder for en uindspillet 60/74/80minutters standarddisk, der bruges på optageren,
selv om en anden betjeningsindstilling var
valgt i SonicStage-softwaren, eller en anden
betjeningsindstilling blev vist på displayet, efter
disken var formateret af SonicStage-softwaren.
60
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Indstilling for /LINE OUT-stik
(“Audio Out”)
Bemærkninger
• Hvis “Audio Out” er indstillet på “Line Out”,
fungerer Virtual Surround, 6-Band Equalizer eller
Dynamic Normalizer ikke.
• “Audio Out” kan ikke indstilles på “Line Out”, når
fjernbetjeningen er tilsluttet.
• Når du tilslutter hovedtelefoner/øretelefonerne
direkte til optageren, skal du sørge for at indstille
“Audio Out” på “Headphone”.
• Når “Audio Out” er indstillet på “Line Out”, må
hovedtelefonerne/øretelefonerne ikke tilsluttes.
Lyden fra hovedtelefonerne/øretelefonerne bliver
meget høj.
• Hvis optageren er tilsluttet en komponent som
f.eks. en aktiv højttaler, og “Audio Out” er
indstillet på “Headphone”, skal du sørge for
at indstille “Beep” på “Off” (“Beep Off” på
fjernbetjeningen).
Indstilling af uret
Så snart uret er indstillet, stempler optageren
automatisk klokkeslæt og dato for hvert
optaget spor. Denne funktion kan kun
indstilles på optageren.
Når optageren er standset, skal du
gå ind i menuen ( side 49) og
vælge “Option” – “Clock Set”.
2
Det aktuelle år ændres ved at trykke
på VOL +/–, og derefter trykke på
drejeknappen.
Tallet for måneden blinker.
3
Gentag trin 2 for at indføre aktuel
måned, dato, time og minut.
Når du trykker på drejeknappen for at
indtaste minutterne, begynder uret at gå.
Brug af menuen
1
Bemærkninger
• Kontroller, at klokkeslættet er indstillet korrekt,
hvis klokkeslætsstemplet skal optages præcist ved
en vigtig optagelse.
• Under normale forhold kan uret vinde eller tabe op
til tre minutter pr. måned.
• Overførte spor indeholder ikke information om
optagedato, selv om uret er indstillet.
• Når computeren skifter til standby eller
dvale, mens optageren er tilsluttet, standser
strømforsyning (bus-strøm) til optageren. Hvis det
genopladelige batteri enten er brugt op, eller det
ikke er sat i optageren, går optagerens indstilling
af ur derfor tabt.
Sådan vises det aktuelle klokkeslæt
Mens optageren er standset eller optager,
skal du trykke gentagne gange på DISPLAY/
MENU (DISPLAY på fjernbetjeningen).
Sådan vælges 24-timers eller 12-timers ur
Tryk på DISPLAY/MENU, mens du indstiller
uret.
Sådan bibeholdes det korrekte klokkeslæt
Når du først har indstillet uret, holder det
den korrekte tid, så længe optageren er
tilsluttet til en strømkilde, f.eks. det opladede
genopladelige batteri eller lysnettet. Hvis
der ikke er tilsluttet nogen strømkilde,
eller det genopladelige batteri bruges op,
stilles indstillingen af uret dog tilbage til
fabriksindstillingen efter 3 minutter.

• Mens du indstiller uret, kan du vælge det punkt,
der skal indstilles (år, måned, dato osv.), ved at
bevæge drejeknappen mod FF/FR.
• Hvis du tilslutter optageren til en computer og
aktiverer SonicStage, bliver uret på optageren
automatisk synkroniseret med computerens ur
(kun når optagerens betjeningsindstilling er “HiMD-indstilling”).
61
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(2)
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem ved optagerbetjening, skal du gå frem som beskrevet nedenfor,
før du henvender dig til den nærmeste Sony-forhandler. Det anbefales at nedskrive eventuelle
meddelelser, der vises.
1 Se om problemet er omtalt i “Fejlfinding.”
Se også om problemet er omtalt i “Meddelelser” ( side 71).
2 Henvend dig til din nærmeste Sony-forhandler, hvis du stadig ikke kan løse problemet
efter trin 1.
Ved opladning
Symptom
Det genopladelige batteri begynder
ikke opladning. Det genopladelige
batteri kan ikke oplades helt.
Årsag og/eller afhjælpning
Det genopladelige batteri er brugt
op, selv om optageren ikke har
været brugt i et stykke tid.
 “Quick Mode” var indstillet på “On” (“Quick On” på
fjernbetjeningen) ( side 59). Hvis du indstiller “Quick Mode”
på “On” (“Quick On” på fjernbetjeningen), er strømmen fortsat
slået til inden i optageren, selv om der ikke er nogen betjening,
så det genopladelige batteris levetid bliver kortere Hvis det
genopladelige batteri ikke oplades er helt, kan batteriet aflades
efter et stykke tid. Hvis det sker, skal det genopladelige batteri
oplades igen.
Selv om det er fuldt opladet, er
batteriets levetid kun halvt så lang
som normalt. Den resterende
opladningstid er ca. halvdelen af
den sædvanlige tid.
 Det genopladelige batteris kapacitet er mindsket, fordi batteriet
er ved at nå slutningen af dets servicelevetid. Udskift det
genopladelige batteri med et nyt (ekstra).
Optageren kan blive varm ved
opladningsproceduren.
 Det er normalt og udgør ikke nogen fare.
 Det genopladelige batteri er ikke sat korrekt i optageren, eller
lysnetadapteren, lysnetledningen eller USB-kablet er ikke tilsluttet
korrekt. Sæt det genopladelige batteri korrekt i, eller tilslut
lysnetadapteren, lysnetledningen eller USB-kablet korrekt.
 Der er ikke isat et genopladeligt batteri. Isæt det genopladelige
batteri ( side 14).
 Det genopladelige batteri er brugt op. Oplad det genopladelige
batteri. Det tager et minut, før der vises en indikation og opladning
begynder, når USB-kablet er tilsluttet til optageren. Hvis
opladning ikke begynder efter et minut, skal du tilslutte USBkablet til optageren igen.
 Temperaturen i omgivelserne er for høj eller for lav (“CHARGE
+5°C – +35°C” vises på displayet). Oplad batteriet ved en
temperatur på +5°C til +35°C.
 Det tager længere tid at oplade batteriet, hvis du betjener
optageren, mens batteriet oplades med lysnetadapteren, eller
udfører computerrelateret betjening, mens der oplades med USBbus-strøm. Opladning sker hurtigere, hvis optageren ikke betjenes.
 Du trykkede på drejeknappen eller en af knapperne på optageren
på det tidspunkt, hvor du tilsluttede USB-kablet.
62
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Mens optageren er tilsluttet computeren
Årsag og/eller afhjælpning
Optageren genkendes ikke som en
ekstern enhed i Windows Explorer.
 Den isatte disk er optaget i MD-indstilling. Isæt en disk optaget i
Hi-MD-indstilling.
 Der er isat en uindspillet 60/74/80-minutters standarddisk med
“Disc Mode” i menuen indstillet på “MD”. Indstil “Disc Mode” på
“Hi-MD” ( side 59).
Det
tager tid at genkende SonicStage. Vent.

 Anden applikationssoftware kører. Tilslut USB-kablet igen efter et
øjeblik. Hvis computeren stadig ikke genkender optageren, skal du
afbryde USB-kablet, genstarte computeren og tilslutte USB-kablet
igen.
Selv om USB-kablet er brugt til at
tilslutte til computeren, angiver
displayet på optageren ikke, at den
er tilsluttet.
 USB-kablet er ikke sluttet godt til. Slut USB-kablet godt til
optageren og computeren ( side 21). Hvis optageren stadig ikke
genkendes, skal du afbryde USB-kablet, genstarte computeren, og
derefter tilslutte USB-kablet igen.
 En USB-hub anvendes. Tilslut USB-kablet direkte til computerens
USB-port.
 Netværkskommunikationen er mislykket. Afbryd USB-kablet,
vent mindst 2 sekunder, og tilslut det derefter igen. Hvis optageren
stadig ikke genkendes, skal du afbryde USB-kablet, genstarte
computeren, og derefter tilslutte USB-kablet igen.
 Ved Windows 2000 Professional: Hvis du afbryder et USBkabel efter at have tændt eller genstartet computeren, genkender
computeren ikke altid optageren, når du tilslutter USB-kablet
igen. I så fald skal du afbryde USB-kablet, genstarte computeren,
og derefter tilslutte USB-kablet igen. Forsøg også at opdatere dit
operativsystem.
 Der er ikke sat en disk i optageren. Kontroller, om der er sat en
disk i optageren.
 Softwareinstallationen mislykkedes. Afbryd optageren, og installer
softwaren igen ( side 20).
“RECONNECT USB” vises på
displayet.
 Du betjente optageren eller computeren, før optageren blev
genkendt af computeren. Tilslut USB-kablet igen ( side 21).
Opladning med USB-bus-strøm
kan ikke udføres.
 Låget til batterirummet er ikke lukket godt til. Sæt det
genopladelige batteri i igen og luk låget til batterirummet godt til.
 Temperaturen på batteriopladnings-stedet er for lav eller for høj.
Oplad det genopladelige batteri inden for et temperaturområde på
+5°C til +35°C.
Fortsættes 
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Fejlfinding
Symptom
Optageren genkendes ikke af
computeren.
63
Symptom
Det genopladelige batteri kan ikke
oplades tilstrækkeligt ved hjælp af
USB bus-strøm.
Årsag og/eller afhjælpning
Installationen blev ikke vel
gennemført.
 Du bruger et operativsystem, der ikke understøtter denne software
( side 19).
 Du har ikke lukket alle Windows-applikationer. Hvis du begynder
installationen, mens andre programmer kører, kan der opstå en
funktionsfejl. Dette gælder især for programmer, der kræver store
mængder systemressourcer, f.eks. viruskotrol-software.
 Der er ikke tilstrækkelig plads på harddisken. Der kræves 200 MB
eller mere ledig plads på harddisken.
Installationen synes at standse, før
den er afsluttet.
 Kontroller, om der vises en fejlmeddelelse under
installationsvinduet. Tryk på [Alt] -tasten eller [Tab] -tasten for
at vise en meddelelse, der er kommet, og følg derefter de viste
instruktioner. Hvis der ikke er nogen meddelelse, er installationen
stadig i gang. Vent et lille øjeblik længere.
Statuslinjen på displayet bevæger
sig ikke, eller adgangslampen
har ikke været tændt i nogle få
minutter ved installationen.
 Installationen kører normalt. Vent. Installationen kan tage 30
minutter eller mere, afhængigt af dit cd-drev eller systemmiljø.
Du kan ikke optage lyddata,
når du trykker på og skyder
REC-kontakten, mens MD Simple
Burner-softwaren bruges.
 Optageren er ikke sluttet korrekt til computeren. Tilslut optageren
og din computer korrekt med brug af USB-kablet.
 Der er ikke sat en lyd-cd i computerens cd-drev. Isæt en lyd-cd.
 Diskens kapacitet er ikke tilstrækkelig. Isæt en anden disk.
Selv om optageren genkendes
af computeren, virker den ikke
normalt.
 En USB-hub anvendes. Tilslut USB-kablet direkte til computerens
USB-port.
 Du bruger optageren på et sted med rystelser. Brug optageren på et
sted uden rystelser.
Optageren kan ikke bruges som
lagringsenhed.
 SonicStage- eller MD Simple Burner-softwaren er aktiv. Luk
SonicStage- eller MD Simple Burner-softwaren.
Afspilningstiden for et overført
spor er forskellig fra den tid, der
vises på computerskærmen.
 Det skyldes en regneforskel mellem optageren og computeren.
 Hvis du betjener optageren, mens den er tilsluttet til en computer,
tager det tid at oplade det genopladelige batteri tilstrækkeligt med
USB-bus-strøm. Opladning sker hurtigere, hvis optageren ikke
betjenes.
64
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Symptom
Du kan ikke overføre lyddata fra
din computer, der udfylder den
resterende optagetid på disken.
Årsag og/eller afhjælpning
Diskstørrelsen vist på computeren
er ikke den samme som
diskstørrelsen trykt på disken.
 Forskellen skyldes brugen af det binære system til angivelse af
diskstørrelsen på computeren og decimalsystemet til at udtrykke
diskstørrelsen på disken ( side 30) og andre optagemedier.
Du kan ikke betjene optageren.
 Du kan ikke betjene optageren, mens den er tilsluttet computeren.
Låget åbnes ikke.
 Det sker, hvis du afbryder USB-kablet midt i en dataoverførsel,
optagelse eller redigering på computeren, mens det genopladelige
batteri ikke sidder i optageren eller er brugt op. Tilslut USB-kablet
igen, eller sæt et fuldt opladet genopladeligt batteri i optageren, og
tryk derefter på  · CANCEL.
 Som følge af begrænsninger ved systemet optages lyddataene i trin
på flere sekunder. Når du optager mange korte spor, forøges den
samlede optagetid derfor, men stemmer ikke med den resterende
optagetid.
Ved optagelse
Årsag og/eller afhjælpning
De første sekunder af et spor kan
ikke optages.
 Hvis du begynder optagelse, før betjeningsindstillingen vises,
og betjeningslampen forsvinder fra displayet, optages data
for de første sekunder af det første spor ikke. Vent, indtil
betjeningsindstillingen vises og betjeningslampen forsvinder, før
du begynder optagelse.
En ny gruppe kan ikke oprettes.
 Det sker som følge af systembegrænsninger ved MiniDisc (kun
MD-indstilling). Når det samlede antal tegn, der er brugt på en
disk (til spornavne, kunstnernavne, albumnavne, gruppenavne og
disknavn), er mere end ca. 1.700, bliver det umuligt at oprette en
ny gruppe.
 Det er en systembegrænsning. 2,0 MB er reservedomænets
kapacitet.
Fejlfinding
Symptom
Den resterende optagetid vises
som “R 00:00”, og optagelse kan
ikke udføres, selv om der vises 2,0
MB ledig plads.
Optageren opretter altid en ny
gruppe ved optagelse.
 Gruppeoptagelse (“Group REC”) er indstillet på “On”. (Du kan
ikke overskrive spor.) Indstil gruppeoptagelse på “Off” ( side
51).
Fortsættes 
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
65
Symptom
Optagelse kan ikke udføres korrekt.
Årsag og/eller afhjælpning
Låget åbnes ikke efter optagelse.
 Låget åbnes ikke, før “SystemFILE WRITING” forsvinder fra
displayet.
“TRACK FULL” vises, selv
om disken ikke har nået den
maksimale optagetid, og der kan
ikke udføres optagelse.
 Det sker som følge af systembegrænsninger. Når der er optaget
2.047 spor (på en disk brugt i Hi-MD-indstilling) eller 254 spor
(på en disk brugt i MD-indstilling) på disken, vises “TRACK
FULL” uanset den samlede optagetid. Der kan ikke optages mere
end 2.047 eller 254 spor på disken. For at fortsætte optagelse skal
du slette unødvendige spor.
Den resterende optagetid forøges
ikke, selv efter sletning af mange
korte spor.
 Det sker som følge af systembegrænsninger ved MiniDisc (kun i
MD-indstilling). Spor på under 12 sekunder (i SP-indstilling), 24
sekunder (i LP2-indstilling eller mono) eller 48 sekunder (i LP4indstilling) tælles ikke med, så optagetiden kan ikke forøges ved
at slette dem.
 Lydkilderne er måske ikke sluttet godt til. Afbryd lydkilderne en
gang, og tilslut dem igen ( side 31, 37).
 Der kommer ikke noget digitalt signal fra en bærbar cd-afspiller.
Ved digital optagelse fra en bærbar cd-afspiller skal du bruge
lysnetadapteren og slå anti-spring-funktionen (f.eks. ESP) på cdafspilleren fra.
 Den analoge optagelse blev lavet med brug af en
tilslutningsledning med et dæmpningsled. Brug en
tilslutningsledning uden dæmpningsled ( side 11).
 Optageniveauet er for lavt til optagelse (ved manuel justering
af optageniveauet). Indstil optageren på pause, og juster
optageniveauet ( side 52).
 Optageren er tilsluttet computeren. Afbryd optageren fra
computeren ved optagelse.
 Strømkilden blev afbrudt, eller der opstod strømafbrydelse ved
optagelse. Optageresultatet optages ikke på disken. Lav optagelse
igen.
 Optagelse kan ikke altid udføres, hvis den resterende optagetid
på disken er 48 sekunder eller derunder (“DISC FULL” vises).
Udskift disken.
66
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Symptom
Den samlede optagede tid og
resterende tid på disken er ikke
altid lig med den maksimale
optagetid (60, 74 eller 80
minutter).
Årsag og/eller afhjælpning
“TRACK FULL” vises, før disken
har nået det maksimale antal spor
eller den maksimale optagetid.
 Det skyldes systembegrænsninger for MiniDisc-systemet.
Gentaget optagelse og sletning kan forårsage, at data opdeles i
små stykker og spredes. Selv om disse spredte data kan læses,
tælles hvert lille stykke som et spor. I så fald kan antallet af spor
nå 2.047 (på en disk brugt i Hi-MD-indstilling) eller 254 spor (på
en disk brugt i MD-indstilling), og der kan ikke optages mere. For
at fortsætte optagelse skal du slette unødvendige spor.
 Det sker som følge af systembegrænsninger ved MiniDisc (kun
i MD-indstilling). Normalt udføres optagelse i minimumenheder
på ca. 2 sekunder (i SP-indstilling), 4 sekunder (i LP2-indstilling
eller mono) eller 8 sekunder (i LP4-indstilling). Når optagelse er
standset, bruger den sidste enhed af optagelse altid denne enhed
på 2 sekunder, 4 sekunder eller 8 sekunder, selv om den faktiske
optagelse er kortere. Når optagelse genstartes efter standsningen,
indføjer optageren ligeledes automatisk et uindspillet mellemrum
på 2 sekunder, 4 sekunder eller 8 sekunder før den næste
optagelse. (Dette for at undgå utilsigtet sletning af et foregående
spor hver gang en ny optagelse begyndes). Den faktiske optagetid
mindskes derfor med maksimalt 6 sekunder, 12 sekunder eller 24
sekunder, hver gang en optagelse standses.
Fejlfinding
Ved afspilning
Symptom
En disk afspilles ikke normalt.
Årsag og/eller afhjælpning
En disk afspilles ikke fra det første
spor.
 Diskafspilning standsede, før det sidste spor blev nået. Tryk på
drejeknappen (/ENT) (/ENT på fjernbetjeningen) i mindst
2 sekunder for at begynde afspilning. ( side 40).
Afspilningslyden hopper.
 Optageren er anbragt på sted, hvor den udsættes for konstante
rystelser. Stil optageren på et stabilt sted.
 Et meget kort spor kan få lyden til at hoppe.
Der høres momentvis støj.
 Den særlige digitale lydkomprimeringsteknologi, der bruges i
LP4-indstilling, gør, at der undtagelsesvis høres støj med bestemte
lydkilder.
 Der er valgt gentaget afspilning. Skift tilbage til normal afspilning
( side 44).
 Der er skiftet afspilningsindstilling. Skift tilbage til “Normal”
( side 43).
Fortsættes 
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
67
Symptom
Der er mange forstyrrelser på
lyden.
Årsag og/eller afhjælpning
Lydstyrken på det optagede spor
er lav.
 Sporet blev optaget analogt eller du brugte en tilslutningsledning
med et dæmpningsled. Brug en korrekt tilslutningsledning uden
dæmpningsled.
 Optageniveauet var lavt. Juster optageniveauet manuelt ved
optagelse ( side 52).
Der kan ikke skrues op for
lydstyrken.
 “AVLS” er indstillet på “On” (“AVLS On” på fjernbetjeningen).
Indstil på “Off” (“AVLS Off” på fjernbetjeningen) ( side 58).
Der kommer ingen lyd gennem
øretelefonerne.
 Øretelefonstikket er ikke sluttet godt til. Slut øretelefonstikket
godt til optageren.
 Stikket er beskidt. Rens stikket.
Disken kan ikke afspilles på en
anden komponent
 Komponenten understøtter ikke Hi-MD. Diske brugt i Hi-MDindstilling kan kun afspilles på komponenter, der understøtter
Hi-MD.
Ved søgning kan der forekomme
lydbortfald for redigerede spor.
 Det skyldes systembegrænsninger for MiniDisc-systemet.
Opdelingen af data i små stykker kan forårsage lydbortfald under
søgning, fordi sporene afspilles ved højere hastighed end ved
almindelig afspilning.
Der kommer ikke nogen lyd fra
den højre kanal ved afspilning af
et spor optaget fra en båndoptager
eller via en forstærker, eller når du
lytter til en båndoptager eller en
forstærker.
 Der kommer ikke nogen lyd fra den højre kanal, hvis
båndoptageren eller en forstærker er tilsluttet med en
monoledning. Sørg for at bruge en stereotilslutningsledning.
Du kan ikke afspille et MP3lydspor.
 Den type MP3, der understøttes af denne optager, er MPEG-1
Audio Layer-3 overført med SonicStage-softwaren med en
samplingsfrekvens på 32, 44,1 eller 48 kHz.
Dato og klokkeslæt for optagelsen
vises ikke.
 Dato og klokkeslæt for optagelsen vises, hvis de er optaget. Når et
lydspor overføres fra din computer, vises dato og klokkeslæt for
optagelsen ikke.
Betjeningslampen blinker
langsomt ved afspilning.
 Betjeningslampen blinker langsomt, når indholdet af en
redigeringsbetjening udført ved afspilning eller afspilningspause
er klar til at skrives på disken. Når afspilning på optageren
er standset, skrives det redigerede indhold til disken, og
betjeningslampen slukkes.
 Stærk magnetisme fra et tv eller en lignende enhed forstyrrer
funktionerne. Flyt optageren væk fra enheden med den stærke
magnetisme.
68
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Ved redigering
Symptom
Låget åbnes ikke.
Årsag og/eller afhjælpning
Der kan ikke redigeres
 Strømkilden er blevet afbrudt, eller der opstod strømafbrydelse
ved redigeringen. Udfør redigeringsbetjeningen igen.
Andre data end lyddata kan ikke
slettes.
 Andre data end lyddata kan ikke slettes med slet-funktionen.
Kontroller indholdet ved at tilslutte optageren til din computer.
Hvis du vil slette indholdet, skal du afbryde optageren fra
computeren, og derefter udføre formatering-funktionen ( side
54).
Spor kan ikke sammensættes.
 Det skyldes systembegrænsninger for MiniDisc-systemet. Når
sporene spredes og længden for hvert spor er kort, kan du ikke
altid sammensætte sporene.
Sammensætning af spor af følgende længder er ikke altid mulig.
Hi-MD-indstilling
LinearPCM: 9 sekunder eller derunder
Hi-SP: 8 sekunder eller derunder
Hi-LP: 32 sekunder eller derunder
MD-indstilling
SP: 12 sekunder eller derunder
LP2/Monaural: 24 sekunder eller derunder
LP4: 48 sekunder eller derunder
 Du kan ikke sammensætte spor, der er optaget i forskellige
optageindstillinger, f.eks. et spor, der er optaget i stereo og et spor,
der er optaget i mono. Du kan heller ikke sammensætte et spor,
der er optaget med digital tilslutning og et spor, der er optaget med
analog tilslutning.
Disken kan ikke redigeres på en
anden komponent.
 Komponenten understøtter ikke Hi-MD. Rediger på en anden
komponent, der understøtter Hi-MD.
 Optageren er ved at gemme indholdet af en redigeringsbetjening.
Låget åbner ikke, før “SystemFILE WRITING” forsvinder fra
displayet.
Fejlfinding
69
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Andet
Symptom
Optageren virker ikke eller virker
dårligt.
Årsag og/eller afhjælpning
Displayet tændes ikke.
 Du forsøgte at betjene optageren med fjernbetjeningen, mens “EL
Light” var indstillet på “Auto Off” ( side 59). Brug knapperne
og kontrolknapperne på optageren.
Betjeningsindstillingen for den
uindspillede 60/74/80-minutters
standarddisk er forskellig fra
indstillingen efter formatering,
eller indstillingen valgt i
SonicStage-softwaren.
 Ved brug af en uindspillet 60/74/80-minutters standarddisk i
optageren anvendes betjeningsindstillingen indstillet i “Disc
Mode”-menuen. Brug “Disc Mode”-menuen til at ændre
betjeningsindstillingen som ønsket.
 Det genopladelige batteri er ikke opladet. Oplad det genopladelige
batteri.
 Lydstyrken er lav. Skru op for lydstyrken.
 Der er ikke isat en disk. Isæt en optaget disk.
 HOLD-funktionen er slået til. Slå HOLD fra ved at skyde HOLDkontakten i modsat retning af pilen ( side 15).
 Låget er ikke lukket godt til. Luk låget, indtil det klikker.
 Der er dannet fugt i optageren, hvis optageren er bragt direkte fra
kolde til varme omgivelser. Tag disken ud, og lad optageren stå et
varmt sted i nogle timer, indtil fugten er fordampet ( side 78).
 Lysnetadapteren, lysnetledningen eller USB-kablet er ikke sluttet
godt til. Slut dem godt til.
 Det genopladelige batteri er svagt (“LOW BATTERY” blinker,
eller der vises intet). Oplad det genopladelige batteri ( side 14),
eller tilslut optageren til en lysnetstikkontakt.
 Disken er beskadiget, eller indholder ikke korrekte optageeller redigeringsdata. Sæt disken i igen. Optag disken. Hvis
fejlmeddelelsen stadig vises, skal disken udskiftes med en anden.
 Der er en indbygget funktionsfejl i systemet. Optageren blev ved
drift udsat for et mekanisk stød, for mange forstyrrelser, unormal
strømforsyningsspænding som følge af lynnedslag el.lign. Afbryd
alle strømkilderne og USB-kablet. Lad optageren stå i omkring 30
sekunder, og tilslut strømkilden.
70
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Meddelelser
Meddelelse
ACCESS
Årsag og/eller afhjælpning
ACCESS ERROR
 Det lykkedes ikke for optageren at accesse disken i optageren, mens
optageren var tilsluttet til computeren. Forbind optageren til computeren
igen, eller sæt disken i igen.
AUDIO FILE ERROR
 Der er sat en disk i optageren, som ikke kan optages eller afspilles.
Lyddataene eller diskstyringsfilen er beskadiget. Isæt en anden disk.
AVLS
NO VOL OPERATION
 “AVLS” er indstillet på “On” (“AVLS On” på fjernbetjeningen), så
lydstyrken kan ikke hæves yderligere. Indstil på “Off” (“AVLS Off” på
fjernbetjeningen) ( side 58).
 Optageren er ved at skrive data til disken, eller computeren er ved at læse
data på disken, mens optageren er tilsluttet til computeren. Vent, indtil
denne proces er udført.
 Der er isat en disk uden optagelser.
 Optageren accesser diskinformation. Du forsøgte at betjene optageren,
mens den var ved at accesse de optagede data. Vent, indtil meddelelsen går
ud (i sjældne tilfælde kan det tage ca. et minut).
CANNOT EDIT
 Du forsøgte at sammensætte spor optaget i forskellige optageindstillinger.
 Du forsøgte at slette en spormarkering, mens du valgte det første spor på
disken.
 Du forsøgte at overskrive spormarkeringer.
 Du forsøgte at sammensætte spor, hvis sammensatte længde overskrider
999 minutter og 59 sekunder.
 Du valgte “Edit” i optagermenuen eller “Title” i fjernbetjeningsmenuen ved
optagelse.
 Du valgte “Format” i menuen, mens optageren ikke var standset.
 Du forsøgte at ændre en titel, der indeholder tegn, som optageren ikke kan
redigere.
CANNOT OPERATE
 Du trykkede på  eller T MARK på optageren eller på P MODE/ på
fjernbetjeningen ved synkronoptagelse.
 Du trykkede på SOUND på fjernbetjeningen, mens Speed Controlfunktionen blev brugt.
 Du trykkede på T MARK på optageren i mindst 2 sekunder, mens en titel
blev redigeret (anden end et disknavn) på en disk brugt i MD-indstilling,
eller mens en titel blev redigeret på en disk brugt i Hi-MD-indstilling.
CANNOT PLAY
 Du forsøgte at afspille et spor med afspilningsbegrænsninger.
 Du forsøgte at afspille et MP3-lydspor, som optageren ikke kan afspille.
Den type MP3, der understøttes af denne optager, er MPEG-1 Audio Layer3 overført med SonicStage-softwaren med en samplingsfrekvens på 32,
44,1 eller 48 kHz.
Fortsættes 
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Fejlfinding
BLANKDISC
BUSY WAIT A MOMENT
71
Meddelelse
CANNOT SET
Årsag og/eller afhjælpning
CHARGE
+5°C–+35°C
 Du forsøgte at oplade det genopladelige batteri på et sted, hvor
temperaturen ligger uden for det område, som er specificeret for optageren.
Oplad batteriet ved en temperatur på +5°C til +35°C.
DATA SAVE
 Optageren skriver information til systemfilen, f.eks. de optagede data eller
redigeringsdata. Vent, indtil denne proces er udført. (Undgå at støde til
optageren, og afbryd ikke strømforsyningen.)
DC IN TOO HIGH
 Strømforsyningens spænding er for høj (den medfølgende lysnetadapter
eller lysnetledningen bruges ikke). Brug den medfølgende lysnetadapter
eller lysnetledningen.
DISC FULL
 Du forsøgte at optage på en disk, der ikke har tilstrækkelig plads.
END
 Optageren nåede til slutningen af det sidste spor i den valgte
afspilningsindstilling ved afspilning eller bevæge drejeknappen mod FF
( på fjernbetjeningen). Du trykkede på drejeknappen (/ENT)
(/ENT på fjernbetjeningen) ved slutningen af det sidste spor på disken.
ERROR
 Der er en indbygget funktionsfejl i systemet. Optageren blev ved
drift udsat for et mekanisk stød, for mange forstyrrelser, unormal
strømforsyningsspænding som følge af lynnedslag el.lign. Afbryd alle
strømkilderne og USB-kablet. Lad optageren stå i omkring 30 sekunder, og
tilslut strømkilden.
FORMAT
ERROR DISC
 Der blev isat en disk med et format, som optageren ikke understøtter. Isæt
en standard-md eller en disk brugt i Hi-MD-indstilling.
 Der blev isat en disk formateret på computeren uden brug af SonicStagesoftwaren. Ved formatering af en disk på computeren skal du sørge for at
bruge SonicStage-softwaren.
HOLD
 Optageren er fastlåst. Skyd HOLD mod pilen, så optageren låses op (
side 15).
IN MENU
 Du brugte fjernbetjeningen, mens du valgte en menu på optageren. Udfør
indstillingen på optageren. Du brugte fjernbetjeningen, mens du valgte en
menu på fjernbetjeningen. Udfør indstillingen på fjernbetjeningen.
 Du valgte “REC Mode” eller “Group REC” i optagermenuen eller
“SpeedCtrl” i fjernbetjeningsmenuen ved optagelse eller i optagepause.
 Du valgte “Time Mark” i menuen ved digital optagelse eller i optagepause.
 Du valgte “REC Level” i menuen, mens optageren var indstillet på pause
ved synkronoptagelse.
 Du valgte “REC Level”, mens optageren ikke var standset eller i
optagepause.
 Du valgte “MIC AGC”, mens “REC Level” i menuen var indstillet på
“Manual”.
72
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Meddelelse
LINE OUT
NO VOL OPERATION
LOW BATTERY
MEMORY OVER
Årsag og/eller afhjælpning
 Du forsøgte at ændre lydstyrken, mens “Audio Out” i menuen var indstillet
på “Line Out”. Indstil “Audio Out” på “Headphone” ( side 59).
Det
genopladelige batteri er svagt. Oplad det genopladelige batteri

( side 14).
 Du forsøgte at optage, mens optageren var anbragt på et sted, hvor den blev
udsat for konstante rystelser. Anbring optageren et stabilt sted, og begynd
optagelse igen.
 Du valgte bogmærkeafspilning uden at indstille bogmærker. Indstil
bogmærker ( side 43).
NO DIGITAL COPY
 Du forsøgte at lave en kopi af en disk, der er beskyttet af Serial Copy
Management System. Lav analog optagelse ( side 38).
NO DISC
 Du forsøgte at afspille eller optage, mens der ikke var en disk i optageren.
Isæt en disk.
NO GROUP
 Du valgte “Group Erase” eller “Group Move” i menuen på optageren, eller
“Title” – “Group” i menuen på fjernbetjeningen, mens du brugte en disk
uden grupper.
NO INPUT SIGNAL
 Optageren kunne ikke registrere digitale indgangssignaler. Kontroller, at
kilden er sluttet godt til ( side 37). Ignorer meddelelsen, hvis du laver en
analog optagelse.
NON GROUPED TRACK
 Du valgte “Group Erase” eller “Group Move” i menuen på optageren, eller
“Title” – “Group” i menuen på fjernbetjeningen, mens du valgte et spor, der
ikke hører til en gruppe.
NO TRACK
 Du forsøgte at afspille en disk brugt i Hi-MD-indstilling uden optagede
spor.
P/B ONLY DISC
 Du forsøgte at optage eller redigere på en original disk (P/B står for
“afspilning”). Isæt en optagelig disk.
PC--MD
 Du betjente optageren eller fjernbetjeningen, mens optageren var tilsluttet
computeren. Afbryd optageren fra computeren ( side 22).
 Du betjente optageren, mens du valgte afspilningsindstillingen på
fjernbetjeningen.
PLAY MODE
PROTECTED DISC
PUSH STOP BUTTON
 Du forsøgte at optage eller redigere en disk, hvor tappen stod på
skrivebeskyttelse. Skyd tappen tilbage ( side 76).
Du
forsøgte at åbne låget, mens optageren var ved at gemme

diskinformation med optageren forbundet til en computer. Vent,
indtil “SystemFILE WRITING” er forsvundet fra displayet efter tryk
på  · CANCEL.
READ ERROR
 Optageren kan ikke læse diskinformationerne korrekt. Sæt disken i igen.
REC ERROR
 Optagelse blev ikke udført korrekt. Anbring optageren på et sted uden
rystelser, og optag igen.
 Disken er snavset til af fedt, fingeraftryk, eller den er ridset eller ikke af
standardform. Forsøg at optage igen med en anden disk.
Fejlfinding
NO
BookmarkedTRACK
73
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Meddelelse
RECONNECT USB
Årsag og/eller afhjælpning
REHEARSAL
 Du forsøgte at betjene på fjernbetjeningen ved udførelse af Divide
Rehearsal-funktionen ( side 47). Udfør indstillingen på optageren.
Optageren
sorterer information, efter du har valgt “Artist” eller “Album” i

afspilningsindstillingen.
SORTING
 Du forsøgte at betjene optageren eller computeren, før optageren blev
genkendt af computeren. Tilslut USB-kablet igen.
SOUND
 Du betjente optageren, mens du indstillede Sound-funktionen ( side 45)
på fjernbetjeningen. Udfør indstillingen på fjernbetjeningen.
STANDBY
 Denne meddelelse vises, når optageren, mens den er tilsluttet til
computeren, har skrevet data til disken en gang, og er klar til straks
at skrive data igen. Hvis du forsøger at skrive data til disken, mens
“STANDBY” ikke vises, kan det tage lidt tid, før skrivning begynder.
SystemFILE
WRITING
 Optageren er ved at gemme information (start- og slutposition for spor) fra
hukommelsen til disken ( side 80). Vent indtil denne proces er udført.
TEMP OVER REC STOP
 Der har udviklet sig varme i optageren. Lad optageren køle af.
TitleFULL
 Du forsøgte at indføre flere tegn end det maksimale antal (ca. 200 tegn) for
en titel.
 Du forsøgte at indføre flere tegn end det maksimale antal (ca. 55.000 tegn i
Hi-MD-indstilling eller 1.700 tegn i MD-indstilling) for en disk.
TOC DATA ERROR
 Optageren kan ikke læse diskinformationerne korrekt. Isæt en anden disk.
TRACK FROM PC NO
EDIT
 Du forsøgte at sammensætte eller dele spor, der er overført fra computeren
eller optaget i Hi-MD-indstilling med brug af MD Simple Burnersoftwaren.
TRACK FROM PC NO
REC
 Du forsøgte at optage midt i et beskyttet spor, der er overført fra
computeren, eller du forsøgte at optage midt i et spor, der er optaget i
Hi-MD-indstilling med MD Simple Burner-softwaren.
TRACK FULL
 Du forsøgte at optage mere end 2.047 (på en disk brugt i Hi-MDindstilling) eller 254 (på en disk brugt i MD-indstilling) spor. Slet
unødvendige spor ( side 54).
74
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Stik ikke fremmedlegemer ind i USB-kabelt
ilslutningsstikket.
• Berør ikke den optiske pickup-linse på
optageren, og hold den ren. Ellers kan
linsen beskadiges og optageren virker ikke
korrekt. For at undgå at der kommer støv
ind i optageren, skal du sørge for at holde
låget lukket, med undtagelse af når diske
sættes i eller tages ud.
Om strømkilder
Om varmeudvikling
Der kan udvikles varme i optageren, hvis den
bruges i et længere tidsrum. Det er dog ikke
en funktionsfejl.
Om mekanisk støj
Optageren frembringer mekanisk støj, når
den er i drift. Støjen forårsages af optagerens
strømbesparende system, og er ikke tegn på
et problem.
Om installation
• Hvis du bruger optageren på et sted, der
er udsat for atmosfæriske eller elektriske
forstyrrelser, kan optagelsen ikke udføres
korrekt, eller de optagede data kan gå tabt.
• Undgå at bruge optageren, hvor den kan
blive udsat for stærkt lys, meget lave eller
høje temperaturer, fugt eller rystelser.
• Optageren må aldrig omvikles med noget,
når den bruges med lysnetadapteren. Der
kan udvikles varme i optageren, hvilket kan
forårsage funktionsfejl eller skade.
Yderligere oplysninger
• Brug lysnet eller genopladeligt batteri.
• Tilslut lysnetadapteren eller lysnetledningen
til en let tilgængelig lysnetstikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved
lysnetadapteren, skal du straks afbryde den
fra lysnetstikkontakten.
• Optageren er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den
er tilsluttet en lysnetstikkontakt, heller ikke
hvis optageren er slukket.
• Hvis du ikke skal bruge optageren
igennem længere tid, skal du sørge for at
afbryde strømforsyningen (lysnetledning
eller genopladeligt batteri). Afbryd
lysnetledningen fra lysnetstikkontakten
ved at tage fat om adapterens stik; undgå at
trække i ledningen.
• Når optageren har været brugt ved stranden
eller i andre støvede omgivelser, skal den
gøres grundigt ren. Ellers kan saltholdig luft
tære metaldelene, eller der kan komme støv
ind i optageren, så der opstår funktionsfejl.
På optageren
• Undgå at ryste eller slå til optageren.
Ud over funktionsfejl og manglende
funktionsevne kan det gøre disken
ubrugelig, eller der kan opstå datafejl,
beskadigelse eller tab.
• Optageren må ikke blive våd. Pas på, at
optageren ikke bliver våd, når du bruger den
i regnvejr eller under lignende forhold.
• Optageren er beregnet til brug ved
temperaturer på mellem 0°C og 40°C.
Optagelse i meget kolde eller varme
omgivelser, der ligger udenfor dette område,
frarådes.
75
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Om opladning
Om MiniDisc-kassetten
• Brug ikke den medfølgende lysnetadapter,
lysnetledningen eller USB-kablet til at
oplade andre batterier end det medfølgende
batteri eller det batteri, som er beregnet til
den (LIP-4WM).
• Sørg for at bruge den medfølgende
lysnetadapter, lysnetledningen eller USBkablet.
• Oplad det genopladelige batteri ved
en temperatur på +5°C til +35°C.
Opladningstiden varierer alt efter
temperaturen i omgivelserne. (Hvis
temperaturen i omgivelserne er lav, bliver
den nødvendige opladningstid længere.
Det er en særligt kendetegn ved litium-ionbatteriet.)
• Hvis du ikke skal bruge optageren igennem
længere tid, skal du afbryde lysnetledningen
fra lysnetstikkontakten, tage det
genopladelige batteri ud af optageren og
opbevare det tørt og køligt. For at undgå
forringelse af det genopladelige batteri må
det ikke lægges til opbevaring, når det er
enten helt afladet eller fuldt opladet.
• Optageren kan blive varm ved
opladningsproceduren, men det kan ikke
medføre fare.
• Hvis det genopladelige batteris kapacitet
falder til under det halve af den normale,
skal det udskiftes med et nyt.
• Hvis optageren ikke skal bruges igennem
længere tid, skal det genopladelige batteri
tages ud, USB-kablet skal tages ud af
optageren, og lysnetledningen skal afbrydes
fra lysnetstikkontakten.
• Hold MiniDiscen i dens hylster, når du
bærer eller opbevarer den.
• Forsøg ikke at bryde lukkeren op.
• Anbring ikke kassetten på et sted, hvor den
kan blive udsat for lys, meget lave eller høje
temperaturer, fugt eller støv.
• Sæt kun den medfølgende disk-etiket fast på
det angivne område på disken. Sæt den ikke
fast et andet sted på disken.
76
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Sådan beskyttes en
optaget disk
For at skrivebeskytte en disk skal du skyde
tappen på siden af disken åben. I den position
kan der ikke optages/redigeres på disken. For
at kunne optage/redigere igen, skal du skyde
tappen tilbage, så tappen er synlig.
Tap
Diskens bagside
Optaget/redigeret
materiale er beskyttet.
Optaget/redigeret
materiale er ikke
beskyttet.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har nogen spørgsmål om eller
problemer med optageren. (Hvis der opstod
et problem, mens disken sad i optageren,
anbefales det at lade disken blive siddende
ved henvendelse til Sony-forhandleren;
herved bliver det lettere at finde årsagen til
problemet).
På øretelefonerne
Kørselssikkerhed
Brug ikke øretelefoner, når du kører og
cykler, eller når du styrer et motorkøretøj/
fartøj. Det kan forårsage en trafikulykke, og
det er ulovligt mange steder. Det kan også
være farligt at afspille på optageren ved
høj lydstyrke, når du spadserer, især ved
fodgængerovergange. Udvis stor forsigtighed,
eller undgå helt at bruge hovedtelefonerne i
situationer hvor der kan opstå fare.
Undgå beskadigelse af hørelsen
Undgå at bruge øretelefoner ved høj
lydstyrke. Hørespecialister fraråder at afspille
ved vedvarende høj lydstyrke i længere tid ad
gangen. Hvis du får ringen for ørerne, skal du
skrue ned for lydstyrken, eller helt undgå at
bruge hovedtelefonerne.
Om rengøring
â�¢ Rengør optagerkabinettet med en
blød klud, som er let fugtet med vand
eller en mild sæbeopløsning. Brug ikke
nogen former for slibepuder, skurepulver
eller opløsningsmidler såsom sprit
eller rensebenzin, da det kan beskadige
kabinettets overflade.
• Tør snavs af diskkassetten med en tør klud.
• Støv på linsen kan forhindre, enheden
fungerer korrekt. Sørg for at lukke
diskrummets låg, når du har isat eller
udkastet en disk.
• For at opnå den bedste lydkvalitet,
skal du bruge en blød klud til at
aftørre hovedtelefon/øretelefon- og
fjernbetjeningsstikkene. Beskidte stik kan
forårsage støj eller afbrydelser i lyden.
• Rengør det genopladelige batteris poler med
en vatpind eller en blød klud, som afbildet.
Om fjernbetjeningen
Den medfølgende fjernbetjening er kun
beregnet til brug med denne optager.
Optageren kan ikke betjenes med en
fjernbetjening til et andet apparat.
Om batteriet
Hvis batteriet ikke bruges korrekt, kan der
udsive batterivæske, eller der kan opstå brud
på batterierne. Tag følgende forholdsregler for
at undgå ulykker:
• Sæt batteriet i, så + og – polerne vender
korrekt.
• Når optageren ikke skal bruges i længere
tid, skal du sørge for at tage batteriet ud.
Yderligere oplysninger
Vis hensyn over for andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau. Så kan
du stadig høre, hvad der sker rundt om dig, og
vise hensyn over for andre mennesker.
77
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Om kondensvand
Hvis optageren bringes direkte fra kolde til
varme omgivelser, eller placeres i et meget
fugtigt rum, kan der dannes fugt inden i eller
uden på optageren. Hvis det sker, virker
optageren ikke korrekt.
Der opstår nemt kondensvand, når:
• Optageren bringes fra kolde omgivelser,
f.eks. en skiløjpe, til et opvarmet rum.
• Optageren bringes fra et rum eller en
bilkabine med aircondition til varme
udendørs omgivelser el.lign.
Sådan undgås kondensvand
Når optageren bringes fra kolde til varme
omgivelser, skal optageren forsegles i en
plastpose, så den tilpasse sig forholdene i de
nye omgivelser i løbet af et tidsrum (ca. en
time).
Hvis der opstår kondensvand
Sluk optageren, og vent ca. en time indtil
fugten er fordampet. Kontroller, at fugten er
fordampet, før optageren bruges.
Specifikation
Lydafspilningsanlæg
MiniDisc digitalt lydanlæg
Systemer
MiniDisc-system, Hi-MD-system
Laserdiode-egenskaber
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang: Mindre end 44,6 µW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på
200 mm fra linsens overflade på den optiske pickupblok med en 7 mm åbning.)
Optage- og afspilningstid
Se “Liste over optagetiden for hver disk”
( side 81)
Omdrejninger
Ca. 350 omdrejn./min. til 3.600 omdrejn./min.
(CLV)
Fejlkorrektion
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst Indicator
Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed Solomon
Code)
Samplingsfrekvens
44,1 kHz
Samplingsfrekvens-konverter
Optisk (digital) indgang: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
78
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Lydformater, der understøttes af denne optager
Strømkrav
Optagelse:
LinearPCM (44,1 kHz/16 bit)
ATRAC3plus (Hi-SP, Hi-LP)
ATRAC3 (LP2, LP4)
ATRAC (SP)
Afspilning:
LinearPCM
ATRAC3plus
ATRAC3
ATRAC
MP3 (kun til afspilning) (MPEG-1 Audio Layer-3,
samplingsfrekvens 32/44,1/48 kHz, bithastighed
32-320 kbps (fast/variabel bithastighed))
Sony lysnetadapter 5 V jævnstrøm, 100 V - 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Genopladeligt litium-ion-batteri
LIP-4WM, 3,7 V, 370 mAh, Li-ion
ATRAC står for Adaptive TRansform Acoustic
Coding.
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Batteridriftstid**
Se “Batterilevetid” ( side 16)
Mål
Ca. 83,8 x 84,4 x 14,7 mm (b/h/d)
(eksklusive fremspring
og knapper)
Vægt
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML (Partial
Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight-to-Fourteen Modulation)
Ca. 96 g (kun optageren)
Ca. 106 g (inkl. det genopladelige batteri)
* LINE IN (OPT) -stikket bruges til at tilslutte
enten et digitalt (optisk) kabel eller et linjekabel
(analogt).
** Målt i overensstemmelse med JEITA.
Frekvensreaktion (ved digital og analog
indgang)
Amerikanske og udenlandske patenter på licens fra
Dolby Laboratories.
Modulationssystem
Indgangsstik*
MIC (PLUG IN POWER): stereoministik (minimalt
indgangsniveau 0,13 mV)
LINE IN (OPT): stereoministik til analog indgang
(minimalt indgangsniveau 49 mV)/optisk (digitalt)
ministik til optisk (digital) indgang
Udgangsstik
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
Yderligere oplysninger
20 til 20.000 Hz ±3 dB
/LINE OUT: stereoministik (specielt
fjernbetjeningsstik) / reguleret udgang194 mV
Maksimal udgang (jævnstrøm)
Hovedtelefoner:
4,5 mW + 4,5 mW (Europæisk model)
5 mW + 5 mW (Andre modeller)
79
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Forklaringer
Om Hi-MD
“Hi-MD” er et nyt MiniDisc-format. Hi-MD er et nyt optageformat med den nye lydkomprimering
steknologi ATRAC3plus, som giver længere optagetider end standard md-diske. Hi-MD-diske kan
også bruges som et computerlagringsmedium til andre data end lyddata, f.eks. tekst og billeder.
Om ATRAC
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) er en fælles betegnelse for en lydkomprimeri
ngsteknologi, der giver såvel høj lydkvalitet som høje komprimeringsforhold. Der er tre versioner
i brug: ATRAC (SP-indstilling (normalt md-format)), ATRAC3 (LP2- og LP4-indstilling) og
ATRAC3plus (Hi-SP- og Hi-LP-indstilling). Sammenlignet med en cd er komprimeringsforholdet
for ATRAC3 ca. 10 gange højere, og for ATRAC3plus, ca. 20 gange højere.
“Hi-MD-indstilling” og “MD-indstilling”
Optageren har to betjeningsindstillinger, “Hi-MD-indstilling” og “MD-indstilling”, som
automatisk genkendes, hver gang der isættes en disk.
Disk
1 GB Hi-MD-disk
60/74/80-minutters
standarddisk
Indstilling
Uindspillet disk
Disk der indeholder musik
i Hi-MD-indstilling
Disk der indeholder musik
i MD-indstilling
Hi-MD
Betjeningsindstillingen indstillet i
“Disc Mode” ( side 59) -menuen
anvendes.
Hi-MD
MD
Om LinearPCM
LinearPCM er et digitalt, ikke-komprimeret lydkodningssystem. Du kan få en lyd af høj kvalitet
svarende til cd'er ved at optage i denne indstilling.
Betydningen af “ingen lyd”
“Ingen lyd” er en optagertilstand, hvor indgangsniveauet er på ca. 4,8 mV ved analog indgang eller
mindre end –89 dB ved optisk (digital) indgang (med 0 dB som fuld bit (det maksimale optagelige
niveau for en MiniDisc)).
80
Om Systemfil
Systemfilen er plads på disken, der bruges til at gemme andre informationer end lydfiler, f.eks.
spornumre.
Hvis MiniDisc'en var en bog, ville systemfilen svare til indekset eller indholdfortegnelsen.
Optageren genskriver systemfilen, hver gang en betjening, f.eks. optagelse, tilføjelse eller sletning
af spormarkeringer, eller flytning af spor, er blevet udført. (“SystemFILE WRITING” vises på
displayet, når optageren genskriver systemfilen.) Mens optageren skriver diskinformationer, skal
du undgå at flytte eller skubbe til optageren eller afbryde strømkilden, da informationerne ellers
kan optages forkert, eller diskens indhold kan gå tabt.
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Liste over optagetiden for hver disk (ca.)
Optagetiden varierer afhængigt af disktype, disk-indstilling, codec og bithastighed.
Ved brug af en disk i Hi-MD-indstilling
Ved optagelse på optageren
Codec/
Bithastighed
LinearPCM/
1,4 Mbps
ATRAC
ATRAC3plus/
256 kbps
ATRAC3plus/
64 kbps
Optagetid*
Optageindstilling 1 GB Hi-MD- 80-minutters
på optageren
disk
standarddisk
PCM
1 time og
28 minutter
34 minutter
74-minutters
standarddisk
26 minutter
60-minutters
standarddisk
21 minutter
Hi-SP
2 timer og
10 minutter
9 timer og
20 minutter
1 time og
40 minutter
7 timer og
40 minutter
Hi-LP
7 timer og
55 minutter
34 timer
Ved overførsel fra computeren
Codec/Bithastighed
2 timer og
20 minutter
10 timer og
10 minutter
Optagetid*
74-minutters
standarddisk
26 minutter
60-minutters
standarddisk
21 minutter
ATRAC3plus/192 kbps
5 timer og
30 minutter
7 timer og
55 minutter
11 timer
1 time og
30 minutter
2 timer og
10 minutter
3 timer
ATRAC3plus/64 kbps
34 timer
ATRAC3plus/48 kbps
45 timer
1 time og
10 minutter
1 time og
40 minutter
2 timer og
20 minutter
7 timer og
40 minutter
10 timer
ATRAC3/132 kbps
16 timer og
30 minutter
20 timer og
40 minutter
32 timer og
40 minutter
17 timer
LinearPCM/1,4 Mbps
ATRAC
ATRAC3plus/352 kbps
ATRAC3plus/256 kbps
ATRAC3/105 kbps
ATRAC3/66 kbps
MP3**/128 kbps
1 time og
35 minutter
2 timer og
20 minutter
3 timer og
10 minutter
10 timer og
10 minutter
13 timer og
30 minutter
4 timer og
50 minutter
6 timer og
10 minutter
9 timer og
50 minutter
5 timer
9 timer og
20 minutter
12 timer og
30 minutter
4 timer og
30 minutter
5 timer og
40 minutter
9 timer
4 timer og
30 minutter
Yderligere oplysninger
1 GB Hi-MD- 80-minutters
disk
standarddisk
1 time og
28 minutter
34 minutter
3 timer og
40 minutter
4 timer og
40 minutter
7 timer og
20 minutter
3 timer og
30 minutter
* Ved overførsel af 4-minutters spor
**MP3-filformater er som følger: MPEG-1 Audio Layer-3/samplingsfrekvens 44,1 kHz/fast bithastighed.
Fortsættes 
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
81
Ved brug af en disk i MD-indstilling
Ved optagelse på optageren
Codec/Bithastighed
Optagetid*
Optageindstilling 80-minutters
på optageren
standarddisk
74-minutters
standarddisk
60-minutters
standarddisk
ATRAC/292 kbps
SP
LP2
ATRAC3/66 kbps
LP4
1 time og
14 minutter
2 timer og
28 minutter
4 time og
56 minutter
1 time
ATRAC3/132 kbps
1 time og
20 minutter
2 timer og
40 minutter
5 timer og
20 minutter
80-minutters
standarddisk
74-minutters
standarddisk
60-minutters
standarddisk
1 time og
20 minutter
2 timer og
40 minutter
5 timer og
20 minutter
1 time og
14 minutter
2 timer og
28 minutter
4 time og
56 minutter
1 time
ATRAC
Ved overførsel fra computeren
2 timer
4 timer
Optagetid*
Codec/Bithastighed
ATRAC
ATRAC (stereo)/292 kbps
ATRAC3/132, 105 kbps
ATRAC3/66 kbp
2 timer
4 timer
* Ved overførsel af 4-minutters spor
Om afspilning af optagede diske på andre md-komponenter
En md-komponents evne til at afspille diske, der består af spor optaget direkte på optageren eller
overført fra computeren, afhænger af disktypen og det lydformat, der er brugt til optagelse. Se
følgende tabel for nærmere oplysninger.
Disktype
Format
Komponent brugt til afspilning
Komponent der
Komponent der
understøtter Hi-MD* understøtter MDLP**
1 GB Hi-MD-disk
Hi-MD
60/74/80-minutters
standarddisk
Hi-MD
MDLP
MD
* Lydkomponenter, der er angivet med
eller
**Lydkomponenter, der kun er angivet med
eller
82
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
-logomærket
-logomærket
Komponent der
ikke understøtter
MDLP
Bemærkning om digital optagelse
Denne optager bruger Serial Copy Management System, som kun gør det muligt at lave en 1.
digital kopi af originale lydkilder. Du kan kun lave kopier af en hjemmeoptaget disk ved at bruge
analoge (LINE OUT) tilslutninger.
Originale lydkilder, f.eks. cd'er eller md'er
Mikrofon, pladespiller, tuner el.lign.
(med analoge udgangsstik)
Analog optagelse
Digital optagelse
Hjemmeoptaget disk
Hjemmeoptaget
disk
Ikke digital
optagelse
Optagelig
disk
Digital optagelse
Ikke digital
optagelse
Optagelig
disk
Begrænsninger for redigering af spor, der er overført fra computeren
Enheden er udformet, så redigeringsfunktioner (dvs. tilføjelse af spormarkeringer og sletning af
spormarkeringer) ikke virker for spor, der er overført fra din computer. Dette er for at undgå tab
af godkendelse af overførsel for de overførte spor. For at redigere disse spor skal du først overføre
dem til computeren, og derefter redigere dem på computeren.
Yderligere oplysninger
Optagelig
disk
Om DSP TYPE-S for ATRAC/ATRAC3
Denne optager understøtter DSP TYPE-S, en specifikation for Sony MiniDisc-optagere af
højt niveau udstyret med digitale signalprocessorer (DSP). Denne specifikation gør det muligt
for optageren at skabe lyd af høj kvalitet fra spor optaget i MDLP-indstilling. Da optageren
understøtter DSP TYPE-R, giver den fremragende resultater ved optagelse eller afspilning i SP
(normal stereo) -indstilling.
Forhindre hop i lyden (G-PROTECTION)
G-PROTECTION funktionen er blevet udviklet til at give et højere stødsikringsniveau end
eksisterende afspillere.
83
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Forskel mellem digitale (optiske) og analoge (linje) indgange
Optagerens indgangsstik fungerer som både digitale og analoge indgangsstik. Tilslut optageren til
en cd-afspiller eller en kassettebåndoptager med brug af enten digital (optisk) indgang eller analog
(linje) indgang. Se “Optage fra en eksternt tilsluttet komponent” ( side 37) vedrørende optagelse
med digital (optisk) indgang, og se “Ved analog optagelse” ( side 38) vedrørende optagelse med
analog (linje) indgang.
Forskel
Kilde der kan
tilsluttes
Udstyr med et digitalt (optisk) udgangsstik
(cd-afspiller, dvd-afspiller el.lign.)
Digital (optisk) indgang
Analog (linje) indgang
Udstyr med et analogt (linje)
udgangsstik (kassettebåndoptager,
radio, pladespiller el.lign.)
Ledning der kan
bruges
Optisk kabel (med et optisk stik eller et
optisk ministik) ( side 37)
Linjekabel (med 2 phonostik eller et
stereoministik) ( side 38)
Signal fra kilden
Digitalt
Analogt
Selv om der er tilsluttet en digital
kilde (f.eks. en cd), er det signal, der
sendes til optageren, analogt.
Spormarkeringer
Markeres (kopieres) automatisk
• ved de samme positioner som kilden (når
lydkilden er en cd eller en md).
• efter et stykke uden lyd, der varer mere
end 2 sekunder ( side 80) eller et
stykke med lavt lydstyrkeniveau (med en
anden lydkilde end en cd eller en md).
• når optageren indstilles på pause (et
stykke uden lyd på 3 sekunder registreres
ved synkronoptagelse)
Markeres automatisk
• efter et stykke uden lyd, der
varer mere end 2 sekunder (
side 80) eller et stykke med lavt
lydstyrkeniveau.
• når optageren indstilles på pause
ved optagelse.
Lydniveau der
optages
Samme som kilden.
Kan også justeres manuelt (Digital RECniveaukontrol) (“Manuel justering af
optageniveauet”,  side 52).
Justeres automatisk (afhængigt af
indstillingen af optageniveau ).
Kan også justeres manuelt
(“Manuel justering af
optageniveauet”,  side 52).
Bemærk
Spormarkeringer kan blive kopieret ukorrekt:
• Når du optager fra nogle cd-afspillere eller Multi disk-afspillere med brug af digital (optisk) indgang.
• Når kilden er indstillet på blandet afspilning eller programafspilning ved optagelse med brug af digital (optisk)
indgang. I så fald skal kilden afspilles i normal afspilningsindstilling.
• Når programmer, der sendes digitalt (f.eks. digitalt tv) optages gennem den digitale (optiske) indgang.
84
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Indeks
Symboler
I
Importere 23
Indstilling af uret 61
Installere 20
6-Band Equalizer 45
L
A
Lagringsplads 30
LinearPCM 80
Lydformat 79
A-B Repeat 44
Afspilningsindstilling 43
Analog optagelse 38
ATRAC 80
AVLS 58
B
Baggrundsbelysning 59
Batterilevetid 16
Betjeningsindstillinger 17, 32, 80
Betjeningslampe 33
Bip 58
Bogmærkeafspilning 43
D
MD Simple Burner 19, 27
Medfølgende tilbehør 9
Menu 49
Mikrofon-optagelse 31
Mikrofonfølsomhed 50
O
Opladning 14
Optageindstilling 50
Optageniveau 32, 50, 52
Optageniveau for mikrofon (MIC AGC) 50
Optagetid 81
Overføre 24
Q
Quick-indstilling 59
R
Rengøring 77
S
Ferritkerne 10
Firmware (FW Version) 59
Flytte spor/grupper 56
Formatering 54
Fugt 78
Sammensætte 48
Simple-indstilling (MD Simple Burner) 27
Slet 54
SonicStage 19, 23
SonicStage Help 26
Speed Control 53
Spormarkering 33, 50
Standard-indstilling (MD Simple Burner) 28
Synkronoptagelse 51
Systemfil 80
Systemkrav 19
G
T
Gentaget afspilning 44
Grundlæggende betjening 33, 40
Gruppeoptagelse 51
Tilslutning 14, 21, 31
Title Input 57
H
USB-bus-strøm 15
E
Ekstra tilbehør 11
EL Light 59
F
Hi-MD 17, 80
HOLD 13, 15
Yderligere oplysninger
Datalagring 30
Digital optagelse 37
Disc Mode 59
Disktype 17
Displayvindue 35
Dele 47
Divide Rehearsal 47
DSP TYPE-S 83
Dynamic Normalizer 46
M
U
V
Virtual-Surround 45
85
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
MZ-RH1/MZ-M200.GB.2-669-084-11(1)
Download PDF

advertising