Sony | MZ-RH910 | Sony MZ-RH910 Betjeningsvejledning

masterpage:Right
masterpage:Left
020REG.book Page 1 Wednesday, April 27, 2005 4:52 PM
Betjeningsvejledning
MZ-RH910
Bærbar MD-optager MZ-RH910
Optager
side 12
betjening ____________
Software
side 86
betjening ____________
Hi-MD Walkman
Bærbar
MD-optager
"WALKMAN" er et registreret varemærke ejet af Sony
Corporation som betegnelse for hovedtelefonstereoprodukter.
er et varemærke ejet af
Sony Corporation.
© 2005 Sony Corporation
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 2 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Information
ADVARSEL
For at undgå fare for brand eller
stød må enheden ikke udsættes for
regn eller fugt.
Installer ikke enheden på et indelukket
sted, f.eks. en bogreol eller et
indbygget skab.
For at undgå brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke være tildækket
af aviser, en dug, gardiner el.lign. Anbring
ikke tændte stearinlys på enheden.
For at undgå fare for brand eller stød må
der ikke anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på enheden.
I nogle lande kan der gælde regler for
bortkastelse af det batteri, der bruges til at
forsyne produktet med strøm.
Henvend dig til de lokale myndigheder.
SÆLGER KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER GØRES
ANSVARLIG FOR DIREKTE,
TILFÆLDIGE ELLER
FØLGESKADER AF NOGEN ART,
ELLER FOR TAB ELLER
OMKOSTNINGER SOM RESULTAT
AF ET MANGELFULDT PRODUKT
ELLER BRUGEN AF ET PRODUKT.
Kunder, der har købt produktet
i USA
Ejer-registrering
Serienummeret står på bagsiden af
diskrummets låg, og modelnummeret står
på over- og undersiden. Noter
serienummeret nedenfor. Henvis til disse
numre ved eventuel henvendelse til din
Sony-forhandler.
Modelnr. MZ-RH910
Serienr.
Produktregistrering
Forsigtig
Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt forøger faren for
øjenskade.
Registrer dette produkt online på
www.sony.com/walkmanreg
<http://www.sony.com/walkmanreg>
Korrekt registrering vil gøre det muligt
for os at sende dig e-mails om
softwareopgraderinger, nye produkter og
anden vigtig information. Tak.
FORSIGTIG — USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN
UNDGÅ KONTAKT MED STRÅLEN
FORSIGTIG — KLASSE 1M USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN
SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE
INSTRUMENTER
Hvis du har spørgsmål til
produktet, kan du kontakte:
— http://www.sony.com/
walkmansupport
— Sony Network Portable Audio
Support Line
1-(866)-456-7669
— Sony Customer Information
Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers,
FL 33913
2
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 3 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
— Forbind udstyret til en stikkontakt på
et andet kredsløb end det,
modtageren er tilsluttet.
— Henvend dig til forhandleren eller en
erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.
Overensstemmelseserklæring
Varemærke: SONY
Modelnr.: MZ-RH910
Ansvarshaver: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127 USA
Telefonnr.: 858-942-2230
Du advares om, at ændringer eller
modifikationer af en hvilken som helst
art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i
denne vejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr
ugyldig.
Denne enhed er i overensstemmelse
med Del 15 i FCC-Reglerne. Betjening
er underlagt følgende to betingelser:
(1) Enheden må ikke forårsage
skadelig interferens, og (2) enheden
skal acceptere modtaget interferens,
herunder interferens, der kan
forårsage, at enheden ikke kan betjenes
som ønsket.
Kun kunder i USA og Canada
GENBRUGELIGE
NIKKELHYDRIDBATTERIER
Dette udstyr er blevet testet, og det er
konstateret, at det er i overensstemmelse
med grænseværdierne for en digital enhed
af Klasse B ifølge Del 15 i FCC-reglerne.
Disse grænseværdier er udviklet med
henblik på at yde brugeren rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i
forbindelse med installation i private
hjem. Udstyret udvikler, bruger og kan
udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis
det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med vejledningen,
forårsage skadelig interferens på
radiotrafik. Der er dog ingen garanti for,
at der ikke opstår interferens i en bestemt
installation. Hvis dette udstyr forårsager
skadelig interferens på radio- eller TVmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at
slukke og tænde for udstyret, opfordres
brugeren til at forsøge at fjerne
interferensen ved at tage en eller flere af
følgende forholdsregler:
— Nyindstil eller flyt
antennemodtageren.
— Forøg afstanden mellem udstyret og
modtageren.
Nikkelmetalhydridb
atterier kan
genbruges.
Du kan hjælpe med
at bevare vores miljø
ved at returnere
brugte genopladelige
batterier til nærmeste genbrugssted.
Du kan få mere information om
genbrug af genopladelige batterier ved
at ringe gratis på
1-800-822-8837, eller besøge
http://www.rbrc.org/
Forsigtig: Undgå at berøre
beskadigede eller lækkende
nikkelmetalhydrid-batterier.
CE-mærkets gyldighed er begrænset
til de lande, hvor det er gældende i
henhold til lovgivningen, hovedsaglig i
EØS-landene (Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde).
3
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 4 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Bortskaffelse af gammelt
elektrisk og elektronisk udstyr
(gældende i Den Europæiske
Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller dets emballage
betyder, at produktet ikke
må behandles som
husholdningsaffald. Det
skal i stedet afleveres på det
relevante opsamlingssted
for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. Du vil ved at sikre, at dette
produkt bortskaffes korrekt, bidrage til at
forhindre eventuelle negative
følgevirkninger på miljøet og
folkesundheden, som ellers kunne opstå
som følge af forkert affaldshåndtering af
dette produkt. Genbrug af materialer vil
bidrage til bevarelse af naturressourcerne.
Vil du vide nærmere om genbrug af dette
produkt, kan du henvende dig til dit lokale
kontor, dit indsamlingssted for
dagrenovation eller den forretning, hvor
du købte produktet.
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening,
øretelefoner
Meddelelse til brugere
Om den medfølgende software
• I henhold til lovgivning om ophavsret er
reproduktion af hele eller dele af
softwaren og den medfølgende
betjeningsvejledning, eller udlejning af
softwaren uden tilladelse fra
indehaveren af ophavsretten, forbudt.
• SONY kan på ingen måde holdes
ansvarlig for økonomisk tab eller tabt
fortjeneste, herunder krav fra
tredjeparter, som følge af brug af den
software, der medfølger optageren.
• Hvis der skulle opstå problemer med
softwaren som følge af fabrikationsfejl,
udskifter SONY-softwaren med en
tilsvarende. SONY’s ansvar er
imidlertid begrænset hertil.
• Den software, der følger med optageren,
kan ikke bruges med andet udstyr, som
den ikke er beregnet til.
• Bemærk, at softwarespecifikationerne
som følge af fortsatte
kvalitetsforbedringer kan ændres uden
varsel.
• Betjeningen af denne optager med
anden software end den medfølgende er
ikke dækket af garantien.
• Visning af sprog på softwaren vil
afhænge af det installerede
operativsystem på din computer. For at
opnå bedre resultater skal du sikre dig,
at det installerede operativsystem er
kompatibelt med det ønskede sprog, du
vil have vist.
— Vi garanterer ikke, at alle sprog vil
kunne vises rigtigt på softwaren.
— Bruger-skabte tegn og visse
specialtegn bliver måske ikke vist.
• Afhængigt af teksttypen og tegnene
vises tegnene på softwaren muligvis
ikke korrekt på denne enhed. Dette
skyldes:
— Den tilsluttede enheds ydeevne.
— Enheden fungerer ikke normalt.
4
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 5 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
• SonicStage og SonicStage-logoet er
•
•
•
•
•
•
•
•
varemærker eller registrerede
varemærker ejet af Sony Corporation.
MD Simple Burner, OpenMG, "Magic
Gate ", "MagicGate Memory Stick ",
"Memory Stick ", Hi-MD, Net MD,
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og
deres logoer er varemærker ejet af Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows NT og
Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker ejet af
Microsoft Corporation i USA og/eller i
andre lande.
IBM og PC/AT er registrerede
varemærker ejet af International
Business Machines Corporation.
Macintosh er et varemærke ejet af Apple
Computer Inc. i USA og/eller i andre
lande.
Pentium er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation.
Alle andre varemærker og registrerede
varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker ejet af de
respektive indehavere.
™ og ® mærkerne er udeladt i denne
betjeningsvejledning.
Cd- og musikrelaterede data fra
Gracenote, Inc., ophavsret © 2000-2004
Gracenote. Gracenote CDDB R Client
Software, ophavsret 2000-2004
Gracenote. Dette produkt og service kan
udøve et eller flere af følgende patenter i
USA: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, og
andre udstedte eller anmeldte patenter.
Tjenester leveret og/eller enheder
produceret under licens for følgende
Open Globe, Inc. United States Patent
6,304,523.
Gracenote er et registreret varemærke
ejet af Gracenote. Gracenote-logoet, og
"Powered by Gracenote" -logoet er
varemærker ejet af Gracenote.
Program © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Sony Corporation
Dokumentation © 2005 Sony Corporation
5
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 6 Wednesday, April 27, 2005 4:55 PM
Indholdsfortegnelse
Om funktioner til rådighed og medfølgende
vejledninger ..................................................... 10
Optagerbetjening
Oversigt over knapperne .................................... 14
Klargøring ............................................................ 17
Lynvejledning i optagelse af en disk! ................. 21
Lynvejledning i afspilning af en disk! ................. 25
Brug af menuer .................................................... 27
Sådan bruges menupunkterne .....................................................................27
Liste over menuer .......................................................................................28
Diverse optagemåder .......................................... 30
Inden optagelse ...........................................................................................30
Se diverse oplysninger ................................................................................31
Optagelse fra en mikrofon ..........................................................................32
Optagelse fra et tv eller en radio (Analog Recording) ................................34
Valg af optageindstilling .............................................................................34
Manuel justering af optageniveauet ............................................................35
Indføjelse af spormarkeringer ved optagelse ..............................................36
Sådan optages uden at oprette en ny gruppe ...............................................37
Sådan begyndes/standses optagelse synkront med lydkilden
(Synkronoptagelse) ................................................................................38
Diverse afspilningsmåder ................................... 39
Se diverse oplysninger ................................................................................39
Valg af afspilningsindstilling ......................................................................40
Søgning efter et spor (Search) .....................................................................43
Valg af lydkvaliteten (6-Band Equalizer) ...................................................44
6
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 7 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Redigering af optagede spor .............................. 46
Inden redigering ..........................................................................................46
Tilføje titler (Title Input) .............................................................................46
Registrering af spor eller grupper som en ny gruppe (Group Set) ..............49
Frigive en gruppeindstilling (Group Release) .............................................50
Flytte optagede spor eller grupper (Move) ..................................................50
Sletning af spor og hele disken (Erase) .......................................................52
Dele et spor (Divide) ...................................................................................53
Sammensætning af spor (Combine) ............................................................54
Formatere disken (Format) ..........................................................................55
Anden betjening .................................................. 56
Ændre de viste menupunkter (Menu Mode) ...............................................56
Beskyt din hørelse (AVLS) .........................................................................56
Slå biplyden fra ...........................................................................................56
Gemme indstillingerne for individuelle diske (Disc Memory) ...................57
Begynde afspilning hurtigt (Quick Mode) ..................................................57
Valg af diskindstilling (Disc Mode) ............................................................58
Justering af kontrasten i displayvinduet (Contrast Adjustment) .................58
Ændring af betjeningsretningen på displayet. .............................................59
Visning af displaysprog ...............................................................................59
Brug af optageren med en computer ................. 60
Det kan du gøre via tilslutning med en computer .......................................60
Tilslutte optageren til din computer ............................................................61
Gemme ikke-lyddata på en disk ..................................................................62
Se ikke-lyddata gemt på disken på optagerens display (File list) ...............63
Yderligere oplysninger ........................................ 65
Forholdsregler .............................................................................................65
Specifikationer ............................................................................................67
Fejlsøgning og forklaringer ................................. 69
Fejlfinding ...................................................................................................69
Meddelelser .................................................................................................77
Forklaringer .................................................................................................81
7
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 8 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Softwarebetjening
Det kan du gøre med SonicStage/
MD Simple Burner ............................................ 86
Installation .......................................................... 88
Opfylde systemkravene ...............................................................................88
Installation af softwaren på din computer. ..................................................89
Ved brug af SonicStage ...................................... 91
Importere lyddata ........................................................................................91
Overføre lyddata fra din computer til MD Walkman’en ............................93
Føre lyddata tilbage fra MD Walkman’en til din computer .......................95
Skrivning af lyddata til en CD-R/CD-RW-disk ..........................................98
Brug af SonicStage Help ...........................................................................100
Referere til SonicStage Help .....................................................................102
Brug af MD Simple Burner ................................. 104
Før brug MD Simple Burner .....................................................................104
Optagelse med brug af MD Walkman-betjening (Simple mode) .............105
Optagelse ved computerbetjening (Standard mode) .................................106
Andre oplysninger ............................................. 108
Afinstallere SonicStage/MD Simple Burner .............................................108
Om ophavsretbeskyttelse ..........................................................................109
Fejlfinding .................................................................................................110
Indeks ........................................................................................................113
8
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 9 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
9
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 10 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Om funktioner til rådighed og
medfølgende vejledninger
Dette afsnit forklarer funktionerne på denne bærbare MiniDisc-optager og de medfølgende
vejledninger. Se den relevante vejledning ved brug af optageren.
Lære mere om Hi-MD
"Hi-MD" er et nyt MiniDisc-format, som er endnu mere avanceret end standard mdformatet.
Brochuren "Det kan du gøre med Hi-MD Walkman"
Denne brochure forklarer de vigtigste funktioner på Hi-MD Walkman
og forskellen i forhold til en standard md-Walkman.
Brug af optageren
Du kan optage fra en cd-afspiller eller en mikrofon, og derefter lytte til de optagelser, du
har lavet.
Optagerbetjening (side 12 til 85)
Dette afsnit forklarer alle optagerfunktionerne. Det giver også
nærmere oplysninger om de problemer, du kan få ved brug af
optageren, om hvordan de løses, og om hvad der skal gøres, når der
vises en meddelelse på displayet.
, Hvis du får problemer eller har brug for yderligere
forklaring
Se "Fejlsøgning og forklaringer" (side 69).
10
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 11 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Brug af optageren mens den er tilsluttet en computer
Med den medfølgende SonicStage-software kan du overføre lyddata mellem optageren og
computeren.
Med den medfølgende MD Simple Burner-software kan du optage lyddata til optageren.
Lyd-cd’er
Internet
Musikfiler
Softwarebetjening (side 86 til 112)
Dette afsnit forklarer installation og grundlæggende betjening for den medfølgende
SonicStage/ MD Simple Burner-software.
SonicStage Help
Dette er en online-hjælp, som du kan se på din
computerskærm.
I online-hjælp finder du nærmere oplysninger om betjening
samt oplysninger om SonicStage-software. Du kan også se
online-hjælp, hvis du får problemer ved brug af SonicStage.
Bemærkninger til afsnittet "Softwarebetjening"
• I Softwarebetjening henviser afsnittet "Net MD" til en optager med en standarddisk isat, og
"Hi-MD" henviser til en optager med en Hi-MD disk eller en standarddisk i Hi-MD-indstilling isat.
• De punkter, som vises på afbildningerne i dette afsnit, kan være forskellige fra de punkter, som
softwaren faktisk viser.
• Forklaringer i dette afsnit forudsætter kendskab til grundlæggende betjening af Windows. For
nærmere oplysninger om brug af din computer og operativsystemet, se de respektive
betjeningsvejledninger.
• Forklaringer i dette afsnit dækker generelle Hi-MD/ Net MD-produkter. Af den årsag vil nogle
forklaringer (og nogle afbildninger) ikke altid være relevante for din Hi-MD/ Net MD. Se også
betjeningsvejledningen til din Hi-MD/Net MD.
11
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
Optagerbetjening
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 12 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Kontrol af det medfølgende tilbehør
Lysnetadapter (1)
Fjernbetjening (undtagen for
den nordamerikanske model) (1)
USB-kabel (1)
NH-10WM genopladeligt
nikkelmetalhydrid-batteri
(1)
Øretelefoner (1)
Bæreetui til batteri (1)
Klemmefiltre er ikke fastgjort til
ledningen for modellerne for
Sydøstasien, Afrika, Mexico og
turistmodeller
Tørbatteribeholder (1)
Optisk kabel (undtagen for den nordamerianske model) (1)
Klemmefiltre (små)
• for den nordamerikanske model (2)
• for modellerne for Europa, Australien, Hong Kong og Korea (3)
Cd-rom (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
Bærepose (1)
* Afspil ikke en cd-rom på en lyd-cd-afspiller.
Bemærk
Når du bruger enheden, skal du følge nedenstående forholdsregel, så kabinettet ikke bliver skævt,
og der ikke opstår funktionsfejl på enheden.
• Pas på ikke at lægge enheden ned i en taske med
• Pas på ikke at sidde ned med enheden i
ledningen til fjernbetjeningen eller øretelefonerne
din baglomme.
viklet omkring enheden, og derefter udsætte tasken
for kraftigt tryk.
12
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 13 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sådan bruges de medfølgende klemmefiltre
Når du bruger optageren tilsluttet til computeren, skal du sørge for at påsætte
klemmefiltrene på den beskrevne måde. (Du skal påsætte et klemmefilter for at overholde
de gældende EMC-standarder.) Det er ikke nødvendigt at sætte klemmefiltrene på, hvis du
bruger enheden uden at slutte den til computeren.
• Til den medfølgende fjernbetjening: Lille klemmefilter/ESD-SR-110
(for modellerne for Europa, Australien, Hong Kong og Korea)
• Til stereomikrofonen som ekstraudstyr (ECM-MS907/ECM-MS957): Lille
klemmefilter/ESD-SR-110
(undtagen for modellerne for Sydøstasien, Afrika, Mexico og turistmodeller)
• Til linjekablet (RK-G129/RK-G136): Lille klemmefilter/ESD-SR-110
(undtagen for modellerne for Sydøstasien, Afrika, Mexico og turistmodeller)
1
2
3
1
2
Åbn klemmefilteret.
3
Luk klemmefilteret. Pas på at klemmerne er helt i indgreb
Optagerbetjening
Se trin 2 neden for
vedrørende afstanden fra
stikket, der er forbundet til
optageren.
Påsæt klemmefiltrene således.
Til den medfølgende fjernbetjening: Ledningen vikles rundt om klemmefilteret én
gang/ca. 4 cm fra stikket
Til stereomikrofonen som ekstraudstyr: Ledningen vikles rundt om klemmefilteret én
gang/ca. 4 cm fra stikket
Til linjekablet som ekstraudstyr: Før ledningen gennem klemmefilteret/ca. 1 cm.
fra stikket
13
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 14 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Oversigt over knapperne
Optageren
A MIC (PLUG IN POWER) jackstik1)
B LINE IN (OPT) -jackstik
C HOLD-kontakt
Skyd kontakten i pilens retning for at
deaktivere optagerens knapper. Brug
denne funktion for at forhindre, at
knapperne trykkes ned ved et uheld,
når du går rundt med optageren.
D Displayvindue
E OPEN -kontakt
F JOG-knap (N (afspilning)/ENT)
G . (AMS, hurtig tilbage), >
(AMS, hurtig frem) knap
H Batterirum
I X (pause) -knap
J VOL (lydstyrke) +1), – knap
K i (øretelefoner) -jackstik
L REC(+N)/T MARK -knap
M •SEARCH/ MENU -knap2)
N x (stop) • CANCEL/CHG knap
O DC IN 3V -jackstik
P
USB-kabeltilslutingsjackstik
Q Dækslet til
USBkabeltilslutningsjackstikket
R Tilslutningsklemmer til påsætning af
tørbatteribeholder
er berøringsprikker ved siden af VOL + knappen og MIC (PLUG IN POWER) jackstikket.
2) • angiver en funktion, som kræver et let tryk på
knappen.
angiver en funktion, som kræver,
at der trykkes på knappen i 2 sekunder eller
mere.
1) Der
14
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 15 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Optagerens displayvindue
A Området for visning af
betjeningsbetingelserne
Viser indikatorerne for hver enkelt
betjeningsbetingelse.
x: stop
N: afspil
X: pause
m: hurtigt tilbage
M: hurtigt frem
., >: AMS
B Område for visning af valgt
betjeningsbetingelse
Viser optageindstillingen,
afspilningsindstillingen, eller det
valgte menupunkt, etc.
C SYNC (synkronoptagelse) -indikation
D REC-indikation
Lyser ved optagelse eller filoverførsel
fra computeren. Når den blinker, er
optageren i optagestandby-indstilling.
E Hi-MD/MD -indikation
"Hi-MD" lyser, når disken, der bruges
i Hi-MD-tilstand sættes i optageren og
"MD" lyser, når disken, der bruges i
MD -tilstand sættes i optageren.
F Batteri-indikation
Viser den omtrentlige resterende
batteristrøm. Hvis batterierne er
svage, bliver indikationen tom og
begynder at blinke.
G Område for visning af spornummer
H Område for visning af tekstinformation
Viser titler, menupunkter,
fejlmeddelelser, osv. Foran titlerne
står følgende ikoner.
: spornavn
: kunstnernavn*
: albumnavn*
: gruppenavn
: disknavn
* Vises kun for diske, der bruges i Hi-MDindstilling.
I Område for visning af tid
Viser forløbet tid, resterende tid for
sporet eller disken, osv.
15
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 16 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Øretelefonerne med en fjernbetjening (undtagen for
den nordamerikanske model)
A
B
E
C
F
D
G
A VOL(lydstyrke)+, –kontrol
B HOLD-kontakt
Skyd kontakten i pilens retning for at
deaktivere fjernbetjeningens knapper.
Brug denne funktion for at forhindre,
at knapperne trykkes ned ved et uheld,
når du går rundt med optageren.
C Klemme
D
(gruppe) +, –-knap
E NX (afspil/pause) -knap
F x (stop) knap
G . (AMS, hurtig tilbage), >
(AMS, hurtig frem) knap
16
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 17 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Klargøring
Oplad det genopladelige batteri inden brug.
1
Isæt det genopladelige batteri.
1 Skyd OPEN op for at åbne 2 Isæt det genopladelige
låget til batterirummet.
2
3 Luk låget.
NH-10WM-batteri med
E -enden først.
Oplad det genopladelige batteri.
1 Tilslut lysnetadapteren til DC IN 3V på
optageren, og lysnetadapteren til en
lysnetstikkontakt.
Lysnetadapter
2 Tryk på x • CANCEL/CHG.
"Charging" vises i displayet, og
opladningen starter. Når opladningen er
afsluttet, slukkes "Charging".
Til en lysnetstikkontakt
x•
CANCEL/
CHG
For at DC IN 3V
Sørg for, at
låget er lukket.
fortsættes
17
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 18 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
z
• Hvis displayet forsvinder efter kort tid, er det
• Hvis det genopladelige batteri er helt brugt op,
genopladelige batteri tilstrækkeligt opladet.
når opladningen startes, vil det vare ca.
2,5 timer, før det genopladelige batteri er
tilstrækkeligt opladet. Opladningstiden kan
variere, afhængigt af det genopladelige
batteris tilstand.
Brug af alkalisk tørbatteri til udvidet drift
1 Sæt tørbatteribeholderen fast på optageren.
2 Isæt et LR6 (størrelse AA) alkalisk
tørbatteri.
Isæt batteri E med enden først.
Optagerens
bagside
3
Lav tilslutninger.
For modeller for USA og
Canada
Tilslut øretelefonerne til i.
Til modeller undtagen modeller
for USA og Canada
Tilslut øretelefonerne med fjernbetjeningen
til i.
Sæt godt fast
For at i
Sæt godt fast
For at i
18
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 19 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
4
Lås knapperne op.
Skyd HOLD i modsat retning af pilen (.) på optageren eller fjernbetjeningen for at låse
knapperne op.
Til modeller undtagen modeller
for USA og Canada
For modeller for USA og
Canada
HOLD
HOLD
HOLD
Modeller der leveres med
lysnetadapter
Brug lysnetstikadapteren, hvis lysnetadapteren
ikke passer til lysnetstikkontakten.
Hvornår skal det
genopladelige batteri oplades
eller tørbatteriet udskiftes
Du kan kontrollere batteritilstanden på
optagerens displayvindue.
Bemærkninger
• Når det genopladelige batteri er ved at blive
opladet, vil opladningen stoppe, hvis du
betjener optageren.
• Batteriets egenskaber kan medføre, at det
genopladelige batteris kapacitet muligvis vil
være mindre, når det bruges første gang eller
ikke har været brugt i længere tid. Hvis det er
tilfældet, skal batteriet genoplades og aflades
adskillige gange. Derved genskabes batteriets
normale levetid.
• Det anbefales at kører på strøm fra lysnettet,
når du optager eller redigerer. Når optageren
kører på strøm fra batterier, skal du sørge for
at bruge et fuldt opladet genopladeligt batteri
eller et nyt alkalisk tørbatteri.
• Når optageren betjenes med et tørbatteri, skal
du sikre dig, at det er et alkalisk batteri. Brug
af en anden type batteri kan medføre kortere
batterilevetid eller betyde, at det
genopladelige batteris ydeevne forringes, når
det bruges sammen med tørbatteriet.
m
m
Batterikapaciteten mindskes
Svagt batteri
Batteriet er brugt op.
"LOW BATTERY" blinker på
displayet, og strømmen går ud.
Indikatoren for batteristrømmens niveau er
omtrentlig. Det kan være højere eller lavere
end indikationen afhængigt af betjeningsbetingelserne.
19
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 20 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Batterilevetid
Ved uafbrudt optagelse i Hi-MD-indstilling
(Enhed: ca. antal timer)(JEITA1))
Disktype
Batterier
Lineær PCM
Hi-SP
Hi-LP
1 GB Hi-MD-disk
NH-10WM2)
4
5,5
6,5
LR63)
2
3
3,5
NH-10WM + LR6
6,5
9
11
NH-10WM
3,5
5,5
6,5
LR6
4
6,5
7,5
NH-10WM + LR6
8
13
15
60/74/80-minutters
standarddisk
1) Målt
i overensstemmelse med JEITA-standarden (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
2) Når du bruger et 100 % fuldt opladet genopadeligt nikkelmetalhydrid-batteri
3) Når du bruger et Sony LR6 (størrelse AA) alkalisk tørbatteri (fremstillet i Japan)
Ved uafbrudt afspilning i Hi-MD-indstilling
(Enhed: ca. antal timer)(JEITA)
Hi-SP
Hi-LP
MP31)
6,5
9,5
11
10
10,5
15,5
18
16,5
NH-10WM + LR6
20
30
34,5
31,5
NH-10WM
5,5
9
11
10
LR6
8,5
15
18
16,5
NH-10WM + LR6
16,5
28,5
34,5
31,5
Disktype
Batterier
Lineær
PCM
1 GB Hi-MD-disk
NH-10WM
LR6
60/74/80-minutters
standarddisk
1) Spor,
der er overført med 128 kbps
Ved uafbrudt afspilning i MD-indstilling
(Enhed: ca. antal timer)(JEITA)
Disktype
Batterier
SP
LP2
60/74/80-minutters
standarddisk
NH-10WM
10
11
LP4
12
LR6
17,5
20
21
NH-10WM + LR6
33
37
39,5
Bemærkninger
• Stands optageren, inden batteriet udskiftes.
• Ved brug af en 1 GB Hi-MD-disk, kan den uafbrudte optagetid forkortes, hvis du gentagne gange
laver korte optagelser.
20
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 21 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Lynvejledning i optagelse af en disk!
Dette afsnit forklarer den grundlæggende procedure til at lave digitale
optagelser med brug af et optisk kabel tilsluttet en cd-afspiller, digitalt tv eller
andet digitalt udstyr. Sørg for at bruge det optiske kabel.
Bemærk
Der kan ikke optages i MD-indstilling, når du optager direkte med denne optager uden at bruge en
computer. Du kan optage i Hi-MD-indstilling på denne optager.
1
Foretag tilslutning. (Sæt kablerne godt fast i de passende
jackstik.)
1 Tilslut lysnetadapteren til optageren og
lysnettet.
Lysnetadapter
2 Tilslut det optiske kabel til optageren
og en ekstern komponent.
Til en lysnetstikkontakt
Cd-afspiller,
md-afspiller,
dvd-videoafspiller
el.lign.
Til et digitalt (optisk) udgangsjackstik
Optisk
ministik
Optisk
stik
For at DC IN 3V
Optisk kabel*
Sørg for, at låget
er lukket.
For at LINE IN (OPT)
∗ Se "Ekstra tilbehør"
(side 68).
fortsættes
21
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 22 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
2
Isæt en optagelig disk.
1 Skyd OPEN for at åbne låget.
2 Isæt en disk med etiketsiden udad, og
tryk låget ned for at lukke.
Sørg for at kontrollere, om
optagebeskyttelsestappen
er lukket.
3
Bekræft betjeningsindstillingen.
Optageren har to betjeningsindstillinger: "Hi-MD-indstilling" og "MD-indstilling".
Betjeningsindstillingen genkendes automatisk, hver gang disken isættes. Efter du har isat
en disk, skal du kontrollere betjeningsindstillingen på optagerens displayvindue.
Du kan kun optage på denne optager i "Hi-MD mode". Det er ikke muligt at optage
i "MD mode". Hvis du ønsker at optage i "MD mode", f.eks. så disken kan afspilles
på en anden komponent, som ikke understøtter Hi-MD, skal du tilslutte optageren
til en computer og bruge den medfølgende software til at optage i MD-indstilling
(se afsnit "Softwarebetjening").
"Hi-MD" lyser, når betjeningsindstillingen er Hi-MD, og "MD"
lyser, når betjeningsindstillingen er MD.
x
• Ved brug af en 1 GB Hi-MD-disk, bliver betjeningsindstillingen kun Hi-MD.
• Ved brug af en standarddisk (60/74/80 minutter), kan betjeningsindstillingen indstilles
som følger.
Disktilstand
Uindspillet disk
Betjeningsindstilling
Indstillingen for "Disc Mode" i menuen.1)
, Når du optager på denne optager, indstilles "Disc Mode" til
"Hi-MD", så betjeningsindstillingen vil være "Hi-MDmode".
Disken indeholder materiale Hi-MD
optaget i Hi-MD-indstilling
Disken indeholder materiale MD
, Du kan ikke bruge denne optager til at optage i MDoptaget i MD-indstilling
indstilling. Optagelse i "MD mode" er mulig, hvis du
bruger den medfølgende software.
1) Se
"Valg af diskindstilling (Disc Mode)" (side 58) vedrørende "Disc Mode"-indstillingen.
22
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 23 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
4
Optag en disk.
1 Vælg den lydkilde, der skal optages, og
sæt den på pause.
2 Kontroller, at x-indikationen vises i
displayvinduet.
Kontroller, at x-indikationen vises.
PAUSE
Tilsluttet komponent
3 Mens optageren er stoppet, trykkes på
JOG-knappen (N/ENT), samtidig med
at der trykkes på REC(+N)/T MARK.
"REC" lyser, og optagelse begynder.
REC(+N)/
T MARK
4 Afspil den kilde, du vil optage.
Hvis du isætter en tidligere optaget disk,
begynder optagelsen efter det
eksisterende indhold.
Spormarkeringer tilføjes automatisk ved
det samme sted som lydkilden, og
indholdet optages sammen som en
gruppe.
PAUSE
JOG-knap
(N/ENT)
Tilsluttet komponent
For at
Tryk på
Standse
Tryk på x.
Holde pause
Tryk på X1).
Tryk på X igen for at fortsætte optagelse.
Udtage disken
Tryk på x, og åbn låget. (Låget åbnes ikke, mens "SYSTEM
FILE WRITING" vises.)
tilføjes en spormarkering på det sted, hvor du trykker på X igen for at fortsætte optagelse, mens
optageren står på pause. Resten af sporet tælles så som et nyt spor.
1) Der
23
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 24 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
z
Bemærkninger
• Når du optager på en 1 GB Hi-MD-disk, skal
du tilslutte lysnetadapteren til optageren, lade
det genopladelige batteri helt op
(batteriniveau-indikation viser
) eller
bruge et nyt alkalisk tørbatteri (batteriniveauindikation viser
). Når du forsøger at
begynde optagelse på en 1 GB Hi-MD-disk,
kan "NOT ENOUGH POWER TO REC"
vises, og optagelse kan ikke udføres, selv om
batteriniveau-indikationen viser tilstrækkelig
resterende strøm, mens optageren er standset
eller afspiller. Det skyldes en mekanisme, der
desaktiverer optagelse, når den resterende
batteristrøm af optageren vurderes til at være
utilstrækkelig som følge af det høje
strømforbrug krævet til 1 GB Hi-MDdiskoptagelse.
• Sørg for at stille optageren på et stabilt sted
uden rystelser ved optagelse.
• Hvis du starter med at optage, før xindikationen vises på displayet, bliver de
første få sekunder af materialet måske ikke
optaget. Kontroller, at x-indikationen vises,
før du starter optagelsen.
• Undgå at flytte eller skubbe til optageren eller
at afbryde strømkilden, mens der optages eller
"DATA SAVE" eller "SYSTEM FILE
WRITING" vises. I modsat fald kan dataene
optaget op til dette tidspunkt ikke optages på
disken, eller data på disken kan beskadiges.
• Optagelse kan ikke udføres, når der ikke er
tilstrækkelig plads på disken til optagelse.
• Hvis strømforsyningen afbrydes (dvs. hvis
batteriet fjernes eller bruges op, eller hvis
lysnetadapteren afbrydes) ved optagelse eller
redigering, eller mens "DATA SAVE" eller
"SYSTEM FILE WRITING" vises på
displayet, er det ikke muligt at åbne låget, før
strømmen tilsluttes igen.
• Optageren er fabriksindstillet til lave en ny
gruppe, hver gang der udføres optagelse. Hvis
du ikke vil lave en gruppe, skal du indstille
"Group REC" på "Off" (side 37).
• For at begynde optagelse fra et bestemt sted på
disken, skal du indstille optageren på pause
ved det ønskede sted, og derefter begynde
optagelse fra dette sted.
• Du kan overvåge lyden ved optagelsen.
Ændring af lydstyrken påvirker ikke
optageniveauet.
24
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 25 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Lynvejledning i afspilning af en disk!
1
Isæt en optaget disk.
1 Skyd OPEN for at åbne låget.
2 Isæt en disk med etiketsiden udad, og
tryk låget ned for at lukke.
2
Afspil en disk.
1 Tryk på JOG-knappen (N/ENT) på
optageren.
Tryk på NX på fjernbetjeningen.
2 Tryk på VOL + eller – for at justere
lydstyrken på optageren.
Drej på VOL +, –-kontrolknappen på
fjernbetjeningen.
Lydstyrken bliver vist på displayet.
VOL +, –
X
x
JOG-knap
(N ENT)
VOL +, –
NX
x
., >
+, –
., >
Tryk på x for at standse afspilning.
Afspilning begynder fra det sted, hvor du sidst standsede afspilning. Når du standser optageren,
slukkes den automatisk efter ca. 10 sekunder (ved brug af batterier) eller ca. 3 minutter (ved brug af
lysnetadapter).
25
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 26 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
For at
Betjening på optageren
Betjening på
fjernbetjeningen
Standse
Tryk på x.
Tryk på x.
Holde pause
Tryk på X. Tryk på X igen for
at fortsætte afspilning.
Tryk på NX. Tryk på NX
igen for at fortsætte afspilning.
Vælge et spor direkte ud Drej JOG-knappen for at vælge —
et spor, og tryk derefter på JOGfra de viste spornumre
knappen (N/ENT) for at
eller -navne
indføre.
Find starten på det
aktuelle eller det
tidligere spor
Tryk på .. Tryk gentagne
gange på ., indtil du når til
begyndelsen af det ønskede
spor.
Tryk på .. Tryk gentagne
gange på ., indtil du når til
begyndelsen af det ønskede spor.
Finde begyndelsen af
det næste spor
Tryk på >.
Tryk på >.
Gå bagud eller fremad
Tryk på og hold . eller >. Tryk på og hold . eller >.
Springe til den næste
—
eller foregående gruppe
ved afspilning af et spor
i en gruppe (Group
Skip).1)
Tryk på
+ eller –.
Begynde med det første
spor på disken
Mens optageren er standset, skal
du trykke på JOG-knappen (N/
ENT) i mindst 2 sekunder.
Mens optageren er standset, skal
du trykke på NX i mindst
Udtage disken
Tryk på x, og åbn låget.2)
Tryk på x, og åbn låget.2)
2 sekunder.
1) Springer til begyndelsen af hvert 10. spor ved afspilning af en disk uden gruppeindstillinger eller under
bogmærke-afspilning.
du åbner låget, ændres startstedet for afspilning til begyndelsen af det første spor.
2) Når
Bemærk
Afspilningslyden kan hoppe, hvis:
• Optageren udsættes for kraftige, gentagne
stød.
• Der afspilles en beskidt eller ridset disk.
Ved brug af en disk i Hi-MD-indstilling kan
lyden afbrydes i max. ca. 12 sekunder.
26
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 27 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Brug af menuer
Sådan bruges menupunkterne
Optageren har mange menuer med nyttige funktioner til optagelse, afspilning, redigering osv.
For at indstille menupunkterne skal du udføre følgende procedure.
Når du for første gang udfører en menubetjening, efter du har købt optageren, vises "Menu
Mode" på displayet. Inden menubetjeningen kan du indstille "Menu Mode" på "Advanced"
(alle menupunkter vises) eller "Simple" (kun grundlæggende menupunkter vises). Se
"Ændre de viste menupunkter (Menu Mode)" (side 56) vedrørende indstilling af menu.
x • CANCEL
JOG-knap
MENU
JOG-knap (N/ENT)
Drej for at
vælge
1
Tryk på MENU i mindst 2 sekunder for at gå ind i menuen.
2
3
4
Drej JOG-knappen for at vælge punktet.
Tryk for at
bekræfte
Tryk på JOG-knappen (N/ENT) for at bekræfte valget.
Gentag trin 2 og 3.
Indstillingen indføres, når du trykker på JOG-knappen (N/ENT) til sidst.
Sådan vendes tilbage til den foregående indstilling
Tryk på x • CANCEL.
Sådan annulleres betjeningen ved indstilling
Tryk på x • CANCEL i mindst 2 sekunder.
27
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 28 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Liste over menuer
Den følgende tabel viser de menupunkter, du kan vælge. Menupunkter kan kun indstilles
med optageren.
Punkter opført under "Menu 1" er de valgbare punkter, som vises, når du aktiverer menuen,
og punkter opført under "Menu 2" er de valgbare punkter, som vises når du vælger et punkt
i Menu 1.
Det er kun muligt at vise alle menupunkter, når "Menu Mode" er indstillet på "Advanced".
Menupunkter med en asterisk (*) vises ikke, når "Menu Mode" er indstillet på "Simple".
For nærmere oplysninger, se "Ændre de viste menupunkter (Menu Mode)" (side 56).
Bemærk
Der kan måske blive vist en anden indikation afhængigt af betjeningsforhold og diskindstillinger.
Punkterne kan vises på andre sprog. For nærmere oplysninger, se "Visning af displaysprog"
(side 59).
Menu 1
Edit
Display
Menu 2
Funktion
Title Input*
Tilføje et spornavn, kunstnernavn,
side 46
albumnavn, gruppenavn eller disknavn.
Group Set*
Registrerer optagede spor eller grupper side 49
til en ny gruppe.
GroupRelease*
Frigiver gruppeindstillinger.
side 50
Move*
Ændrer rækkefølgen af spor eller
grupper.
side 50
Erase
Sletter spor, grupper, eller hele
diskindholdet.
side 52
Format*
Formaterer disken og gendanner den,
som den var på købstidspunktet (kun i
Hi-MD-indstilling).
side 55
Lap Time
Viser diverse oplysninger, f.eks.
optagerstatus, på displayvinduet.
side 31,
side 39
MainPlayMode
Vælger spor efter kategori, f.eks.
gruppenavn eller kunstnernavn.
side 40
Sub PlayMode
Vælger typen af afspilning, f.eks.
enkelt-spor afspilning eller blandet
afspilning.
Repeat
Gentager afspilning.
1 Remain
Se side
Tr Property
REC Remain
All Remain
Play Mode
Sound
Normal
Spiller med normal lydkvalitet.
Sound EQ
Tilpasser lydkvaliteten.
side 44
28
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 29 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Menu 1
REC Settings
File List
Option
Menu 2
Funktion
Se side
REC Mode
Vælger optageindstillingen (PCM,
Hi-SP eller Hi-LP).
side 34
REC Level*
Justerer optageniveauet manuelt.
side 35
MIC AGC*
Indstiller justering for mikrofonoptageniveau.
side 33
MIC Sens*
Indstiller mikrofonfølsomheden, så den side 32
passer til lydkilden.
Time Mark*
Tilføjer spormarkeringer automatisk i et side 36
bestemt tidsinterval.
Group REC*
Vælger eller fravælger oprettelsen af en side 37
ny gruppe for hver optagaelse
(gruppeoptagelse).
SYNC REC*
Forenkler betjening ved digital
optagelse (Synchro-Recording).
side 38
—
Viser en liste over ikke-lyddata, der er
lagret på en disk, der bruges i Hi-MDindstilling.
side 63
Menu Mode
Ændrer de viste menupunkter.
side 56
AVLS*
Indstiller en grænse for den maksimale
lydstyrke for at beskytte din hørelse.
side 56
Beep*
Slår biplyden til eller fra.
side 56
Disc Memory*
Gemmer optagerindstillingerne (Disc
Memory).
side 57
Quick Mode*
Indstiller optageren til at begynde
afspilning hurtigt.
side 57
Disc Mode
Vælger MD-indstilling eller Hi-MDside 58
indstilling, når der isættes en uindspillet
disk.
Contrast*
Justerer kontrasten i displayvinduet.
side 58
Jog Dial*
Ændrer betjeningsretning på displayet,
når du drejer JOG-knappen.
side 27
Language
Vælger det sprog, der skal anvendes i
displayet.
side 59
29
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 30 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Diverse optagemåder
Bemærkninger
Inden optagelse
• Når du optager på en 1 GB Hi-MD-disk, skal
Om betjeningsindstilling
Optageren har to betjeningsindstillinger:
"Hi-MD-indstilling" og "MD-indstilling".
Betjeningsindstillingen genkendes
automatisk, hver gang disken isættes.
Efter du har isat en disk, skal du
kontrollere betjeningsindstillingen på
optagerens displayvindue.
Du kan kun optage på denne optager
i "Hi-MD mode". Det er ikke muligt at
optage i "MD mode". Hvis du ønsker
at optage i "MD mode", f.eks. så
disken kan afspilles på en anden
komponent, som ikke understøtter HiMD, skal du tilslutte optageren til en
computer og bruge den medfølgende
software til at optage i MD-indstilling
(se afsnit "Softwarebetjening").
"Hi-MD" lyser, når betjeningsindstillingen
er Hi-MD, og "MD" lyser, når
betjeningsindstillingen er MD.
x
du tilslutte lysnetadapteren til optageren, lade
det genopladelige batteri helt op
(batteriniveau-indikation viser
) eller
bruge et nyt alkalisk tørbatteri (batteriniveauindikation viser
). Når du forsøger at
begynde optagelse på en 1 GB Hi-MD-disk,
kan "NOT ENOUGH POWER TO REC"
vises, og optagelse kan ikke udføres, selv om
batteriniveau-indikationen viser tilstrækkelig
resterende strøm, mens optageren er standset
eller afspiller. Det skyldes en mekanisme, der
desaktiverer optagelse, når den resterende
batteristrøm af optageren vurderes til at være
utilstrækkelig som følge af det høje strømforbrug krævet til 1 GB Hi-MD-diskoptagelse.
• Sørg for at afbryde USB-kablet inden
optagelse. Optagelse udføres ikke altid, hvis
USB-kablet er tilsluttet optageren.
• Hvis du starter med at optage, før xindikationen vises på displayet, bliver de
første få sekunder af materialet måske ikke
optaget. Kontroller, at x-indikationen vises,
før du starter optagelsen.
• Undgå at flytte eller skubbe til optageren eller
at afbryde strømkilden, mens der optages eller
"DATA SAVE" eller "SYSTEM FILE
WRITING" vises. I modsat fald kan dataene
optaget op til dette tidspunkt ikke optages på
disken, eller data på disken kan beskadiges.
For nærmere oplysninger om
betjeningsindstilling for forskellige
disktilstande, se "Bekræft
betjeningsindstillingen." (side 22).
Vælge menu-indstilling
Hvis menu-indstillingen "Simple" er
valgt, bliver nogle menupunkter ikke vist.
Hvis du ikke kan finde bestemte
menupunkter ved betjening af optageren,
skal du sørge for, at menu-indstillingen er
indstillet på "Advanced".
For nærmere oplysninger om valg af
menu-indstilling, se "Ændre de viste
menupunkter (Menu Mode)" (side 56).
30
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 31 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Mens optageren er standset:
Se diverse oplysninger
Lap Time
Du kan kontrollere den resterende tid,
spornummer o.s.v. ved optagelse, eller når
optageren er standset
A
Spornummer
B
Forløbet tid
C
Spornavn
Kunstnernavn (Hi-MD)/
Gruppenavn (MD)
Albumnavn (Hi-MD)/
Disknavn (MD)
MENU
JOG-knap
1
2
1 Remain
Gå ind i menuen, og vælg "Display".
Drej JOG-knappen for at vælge den
information du vil, og tryk derefter på
JOG-knappen for at bekræfte valget.
Hver gang du drejer, vælges
menupunktet som følger:
A
Spornummer
B
Resterende tid efter det aktuelle
sted på sporet
C
Mens optageren er standset:
"Lap Time" t "1 Remain" t "Tr
Property" t "REC Remain" t "All
Remain"
Ved optagelse:
"Lap Time"
Når du trykker på JOG-knappen,
vises den valgte information ved A,
B og C.
Spornavn
Kunstnernavn (Hi-MD)/
Gruppenavn (MD)
Albumnavn (Hi-MD)/
Disknavn (MD)
Tr Property
A
Spornummer
B
Forløbet tid
C
Spornavn
Gruppenavn
Codec information (Hi-MD)1)/
Track mode information (MD) og
tid og dato for optagelse2)
1) Ved
et MP3 spor, der understøtter VBR
(variable Bit Rate), svarer den bithastighed,
der vises her, måske ikke til bithastigheden,
der vises af SonicStage-softwaren.
2) Vises for spor, der har tidsstempelinformation.
REC Remain
A
Spornummer
B
Forløbet tid
C
Disknavn
Resterende optagetid og resterende
ledig plads (kun i Hi-MDindstilling)
fortsættes
31
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 32 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
All Remain
A
Spornummer
B
Forløbet tid
C
Disknavn1)
Resterende tid efter det aktuelle
sted på disken og antallet af spor
efter det aktuelle spor
Optagelse fra en
mikrofon
Stereomikrofon*
1) Den titel, der vises, varierer alt efter den valgte
primære afspilningsindstilling.
Til MIC (PLUG IN
POWER)
Ved optagelse
REC(+N)/
T MARK
Lap Time
A
Spornummer
B
Forløbet tid
Time Mark indikation1)
MENU
C
Resterende optagetid
Optageniveaumåler (L • R)
JOG-knap
(N/ENT)
1) Vises,
∗ Se "Ekstra tilbehør" (side 68).
når "Time Mark" er indstillet på "On".
Bemærkninger
1
Tilslut stereomikrofonen til MIC
(PLUG IN POWER) -jackstikket.
2
Tryk på JOG-knappen (N/ENT),
samtidig med at du trykker på
REC(+N)/T MARK for at starte
optagelsen.
• Når en disk brugt i Hi-MD-indstilling sættes i
optageren, vil den resterende plads blive vist
som "2.0MB", når den resterende optagetid
bliver "–00:00". Det er en
systembegrænsning, "2.0MB" er
reservedomænets kapacitet.
• Afhængigt af gruppeindstillingerne,
betjeningsforholdene og diskindstillingerne
vil du muligvis ikke kunne vælge visse
indikationer, eller indikationerne vises
anderledes.
z
Hvis du vil kontrollere afspilningsstillingen
eller spornavnet ved afspilning, skal du trykke
på "Se diverse oplysninger" (side 39).
Sådan vælges
mikrofonfølsomhed
Du kan vælge mikrofonfølsomheden
afhængigt af lydkildens lydstyrke.
1
Mens optageren optager eller er
standset, skal du gå ind i menuen og
vælge "REC Settings" - "MIC Sens".
32
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 33 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
2
Drej JOG-knappen for at vælge "Sens
High" eller "Sens Low", og tryk
derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
Sens High: Ved optagelse af en svag
lyd eller en lyd med en normal
lydstyrke.
Sens Low: Ved optagelse af en kraftig
lyd eller lyde på nært hold, f.eks. tale
eller en koncert.
Sådan ændres justering for
mikrofon-optageniveau
Ved optagelse med en mikrofon kan du
vælge automatisk justering, som indstiller
mikrofon-optageniveauet, så det passer til
lydkilden.
1
Mens optageren optager eller er
standset, skal du gå ind i menuen og
vælge "REC Settings" - "MIC AGC".
2
Drej JOG-knappen for at vælge
"Standard" eller "ForLoudMusic", og
tryk derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
Standard: Ved optagelse af en
lydkilde med normal lydstyrke, f.eks.
en samtale eller sagte musik.
ForLoudMusic: Ved optagelse af en
lydkilde med en forholdsvis høj
lydstyrke, f.eks. en koncert eller en
øvelse med et musikinstrument.
Bemærkninger
• Optageren skifter automatisk indgang i denne
rækkefølge: optisk indgang, mikrofonindgang
og analog indgang. Du kan ikke optage
gennem mikrofonen, mens et optisk kabel er
tilsluttet LINE IN (OPT)-jackstikket.
• Du kan ikke indstille "MIC AGC", hvis du
optager med automatisk justeret optageniveau
(side 35).
• Mikrofonen vil muligvis opfange selve
optagerens funktionslyd. I sådanne tilfælde
skal du holde mikrofonen væk fra optageren.
Bemærk, at mikrofonen muligvis opfanger
optagerens funktionslyd, hvis den anvendte
mikrofon har en kort ledning.
• Når du bruger en monomikrofon, optages kun
lyden fra venstre kanal.
• Pas på ikke at berøre mikrofonens stik eller
ledning ved optagelse med lysnetadapteren
tilsluttet. I modsat fald kan der komme støj på
optagelsen.
• Ved optagelse af en lyd med normal lydstyrke
(sagte musik osv.) skal du indstille "MIC
AGC" på "Standard". Hvis der kommer en
lydindgang med uforventet høj lydstyrke, når
"MIC AGC" er indstillet på "ForLoudMusic",
kan den lydstyrke, der optages derefter, falde
meget afhængigt af lydkilden.
z
• Når "MIC AGC" er indstillet på
"ForLoudMusic", kan lyden optages med
mindre forvrængning ved høj lydstyrkeindgang, og med naturlige
lydstyrkeovergange, som ligner originalens.
• Ved brug af en mikrofon med stikforbindelse
kan mikrofonen stadig betjenes, selv om der
er slukket for dens kontakt, da den forsynes
med strøm fra selve optageren.
33
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 34 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Optagelse fra et tv eller
en radio (Analog
Recording)
Dette afsnit forklarer, hvordan der optages
fra udstyr med analog udgang, f.eks. en
kassetteoptager, radio eller tv.
Tv, kassettebåndoptager osv.
Valg af
optageindstilling
Vælg hver optageindstilling i
overensstemmelse med den optagetid, du
vil have.
Du kan kun optage i Hi-MD-indstilling
på denne optager. Hvis du ønsker at
optage i MD-indstilling, skal du
tilslutte optageren til en computer og
optage eller overføre lyddata ved
hjælp af den medfølgende software
(se afsnit "Softwarebetjening").
MENU
Til LINE OUT-jackstik osv.
L
(hvid)
R
(rød)
JOG-knap
Linjekabel
RK-G129,
RK-G136 osv.
For at LINE IN
(OPT)
REC(+N)/
T MARK
JOG-knap
(N/ENT)
1
Lav tilslutninger.
Brug den tilslutningsledning, der
passer til kildeudstyret. Se "Ekstra
tilbehør" (side 68) for nærmere
oplysninger.
2
Tryk på JOG-knappen (N/ENT),
samtidig med at du trykker på
REC(+N)/T MARK for at starte
optagelsen.
3
Afspil den kilde, du vil optage.
1
Mens optageren er standset, skal du
gå ind i menuen og vælge "REC
Settings" - "REC Mode".
2
Drej JOG-knappen for at vælge den
ønskede optageindstilling, og tryk
derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
Optageinstillingen gemmes på
optageren, indtil den ændres næste
gang.
OptageDisplay Optagetid
indstilling
Lineær
PCM
PCM
• Ca. 28 min. på en
80-minutters
standarddisk
• Ca. 1 time og
34 min. på en
1 GB Hi-MD disk
Hi-SP
Hi-SP
• Ca. 2 timer og
20 min. på en
80 minutters
standarddisk
• Ca. 7 timer og
55 min. på en
1 GB Hi-MD disk
34
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 35 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
3
4
OptageDisplay Optagetid
indstilling
Hi-LP
Hi-LP
• Ca. 10 timer og
10 min. på en
80 minutters
standarddisk
• Ca. 34 timer på
en 1 GB Hi-MD
disk
z
Lydkomponenter, der understøtter lineær PCM,
Hi-SP og Hi-LP -indstilling, er angivet med
eller
-logomærket.
Afspil kilden.
Se på niveaumåleren på displayet,
mens du regulerer optageniveauet ved
at dreje JOG-knappen.
Indstil niveauet, så målersegmenterne
lyser omkring –12dB-segmentet.
Hvis et højt lydniveau får
segmenterne får til at lyse over
"OVER"-segmentet, skal du sænke
optageniveauet.
Hver niveaumåler viser følgende.
Øvre — V. kanals indgangsniveau
Nedre — H. kanals indgangsniveau
Lydstyrke stiger (,)
eller falder (<)
Bemærkninger
• Det anbefales at bruge lysnetadapteren til
lange optagelser.
• Det anbefales at bruge optageren til at
redigere (dele eller sammensætte) lange spor
optaget i lineær PCM. Det kan tage meget
lang tid at overføre og redigere den type spor
på en computer.
–12 dB
Manuel justering af
optageniveauet
5
Optageniveauet justeres automatisk ved
optagelse. Hvis det er nødvendigt, kan du
indstille optageniveauet manuelt ved både
analog og digital optagelse.
X
REC(+N)/
T MARK
OVER
Begynd optagelse ved at trykke på X
igen.
Hvis din kilde er en eksternt tilsluttet
komponent, skal du afspille kilden til
begyndelsen af det materiale, der skal
optages, og derefter begynde
optagelsen.
Sådan skiftes tilbage til
automatisk niveaustyring
Vælg "Auto (AGC)" i trin 2.
Bemærkninger
JOG-knap
MENU
• Du kan ikke justere venstre og højre
kanalniveauer separat.
• Når du standser optagelsen, går optageren
1
Tryk på REC(+N)/T MARK, mens
du trykker på X.
Optageren afventer optagelse.
2
Gå ind i menuen, og vælg "REC
Settings" - "REC Level" - "Manual".
tilbage til den automatiske justeringsindstilling for optageniveau, næste gang du
begynder en optagelse.
• Udfør trin 1 til 4 i dette afsnit, mens "SYNC
REC" er indstillet til "Off". Derefter skal du
indstille "SYNC REC"-indstillingen til "On"
og begynde optagelsen (side 38).
35
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 36 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sådan annulleres Time Mark
Vælg "Off" i trin 1.
Indføjelse af
spormarkeringer ved
optagelse
Du kan tilføje spormarkeringer
(spornumre) ved optagelse for at dele
materialet i separate dele, så du hurtigt og
nemt kan gå til et bestemt spor.
REC(+N)/
T MARK
JOG-knap
MENU
Optageren tilføjer spormarkeringer ved
det sted, hvor du indstiller tidsintervallet,
og herefter tilføjer optageren en
spormarkering, hver gang tidsintervallet
er forløbet.
Når tidsintervallet indstillet for Time
Mark overstiger den forløbne
optagetid:
Mens optageren optager, skal du trykke på
REC(+N)/T MARK ved det sted, hvor
du vil tilføje en spormarkering.
Tilføje spormarkeringer
automatisk
Brug denne funktion til automatisk at
indføje spormarkeringer med angivne
intervaller ved optagelse gennem det
analoge indgangsstik eller en mikrofon.
Denne funktion er praktisk til optagelse i
lang tid ad gangen, f.eks. forelæsninger,
møder osv.
2
Når den forløbne optagetid overstiger
tidsintervallet for Time Mark:
Eksempel: Der er udført otte minutters
optagelse, når tidsintervallet for Time
Mark er indstillet til 5 minutter.
Der tilføjes en spormarkering på et sted,
der svarer til 8 minutter (efter optagelsens
begyndelse), og hvert 5. minut herefter.
Tilføje spormarkeringer
manuelt
1
Bruge Time Mark til at tilføje
spormarkeringer ved
optagelse
Mens optageren optager eller i
optagepause, skal du gå ind i menuen
og vælge "REC Settings" - "Time
Mark" - "On".
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede tidsinterval, og tryk derefter
på JOG-knappen for at bekræfte
valget.
En rotering ændrer tidsindstillingen
(Time __ min) med 1 minut, inden for
området 1 til 60 minutter.
Optageren tilføjer spormarkeringer, når
det angivne tidsinterval for Time Mark er
forløbet.
Eksempel: Der er udført tre minutters
optagelse, når tidsintervallet for Auto
Time Mark er indstillet til 5 minutter.
Der tilføjes en spormarkering på et sted,
der svarer til 5 minutter (efter optagelsens
begyndelse), og hvert 5. minut herefter.
z
"T MARK" vises inden tidsdisplayet for
spormarkeringer, der er tilføjet automatisk.
Bemærkninger
• Hvis du tilføjer en spormarkering ved at
trykke på REC(+N)/T MARK eller X osv.
ved optagelse, begynder optageren automatisk
at tilføje en spormarkering, hver gang det
valgte tidsinterval er forløbet.
• Indstillingen annulleres, når du tilslutter et
digitalt optisk kabel til optageren.
36
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 37 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sådan optages uden at
oprette en ny gruppe
Optageren er fabriksindstillet til at oprette
en ny gruppe automatisk for hver
optagelse. For at optage uden at oprette en
ny gruppe, indstiller du optageren som
følger.
Disk uden grupper optaget
Disk
1 2 3 4 5 6 7 8
12131415
Du kan optage op til 255 grupper på en
disk.
Hvis du optager et spor uden at oprette en
gruppe, men senere ønsker at oprette en
gruppe for dette spor, se "Registrering af
spor eller grupper som en ny gruppe
(Group Set)" (side 49).
MENU
JOG-knap
Mens optageren er standset, skal du gå ind
i menuen og vælge "REC Settings" "Group REC" - "Off".
Hvad er gruppefunktionen?
Med gruppefunktionen kan du anbringe
flere spor i en enhed.
Hvis du f.eks. opretter en gruppe for alle
dine favoritspor, kan du vælge den gruppe
til at afspille disse spor.
Følgende figur viser forskellen mellem en
disk, hvorpå der er optaget grupper, og en
disk, hvor der ikke er optaget nogen
grupper.
Disk med grupper optaget
Disk
Gruppe 1
Gruppe 2
12345 6 7 12345
Gruppe 3
123
Spor, som ikke blev registreret til en gruppe,
behandles som værende en del af "Group - -".
37
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 38 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sådan begyndes/
standses optagelse
synkront med lydkilden
(Synkronoptagelse)
Når du laver en digital optagelse (f.eks.
fra en cd), starter denne funktion
automatisk og standser optageren
synkront med lydkilden. Det fjerner
behovet for separat betjening af optageren
og lydkilden.
MENU
Bemærkninger
• Pausefunktionen kan ikke slås til eller fra
manuelt ved synkronoptagelse.
• Skift ikke indstillingen "SYNC REC" ved
optagelse. I modsat fald kan optagelse ikke
udføres korrekt.
• Selv om der ikke er nogen lyd på lydkilden,
kan det ske, at der ikke automatisk indstilles
på optagepause ved synkronoptagelse, på
grund af det støjniveau, som lydkilden
udsender.
• Hvis der registreres et uindspillet stykke på ca.
2 sekunder ved synkronoptagelse fra en anden
lydkilde end en cd eller en md, tilføjes en ny
spormarkering automatisk ved det sted, hvor
det uindspillede stykke slutter.
JOG-knap
Mens optageren er standset, skal du gå ind
i menuen og vælge "REC Settings" "SYNC REC" - "On".
z
Hvis der ikke kommer nogen lyd fra afspilleren
i mere end 3 sekunder ved synkronoptagelse,
går optageren automatisk i standby. Når der
kommer lyd fra afspilleren igen, fortsætter
optageren synkronoptagelse. Hvis optageren
holdes på standby i 5 minutter eller længere,
standser optageren automatisk.
38
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 39 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Diverse afspilningsmåder
Se diverse oplysninger
1 Remain
A
Spornummer
Du kan kontrollere spornavnet,
disknavnet o.s.v. ved afspilning.
B
Resterende tid for det aktuelle spor
C
Spornavn
Kunstnernavn (Hi-MD)/
Gruppenavn (MD)
Albumnavn (Hi-MD)/
Disknavn (MD)
MENU
JOG-knap
1
2
Tr Property
A
Spornummer
Gå ind i menuen, og vælg "Display".
B
Forløbet tid
Drej JOG-knappen for at vælge den
information du vil, og tryk derefter på
JOG-knappen for at bekræfte valget.
Hver gang du drejer, vælges displayet
som følger.
"Lap Time" t "1 Remain" t "Tr
Property"
Når du trykker på JOG-knappen,
vises den valgte information ved A,
B og C.
C
Spornavn
Gruppenavn
Codec information (Hi-MD)1)/
Track mode information (MD) og
tid og dato for optagelse2)
1) Ved
et MP3 spor, der understøtter VBR
(variable Bit Rate), svarer den bithastighed,
der vises her, måske ikke til bithastigheden,
der vises af SonicStage-softwaren.
2) Vises for spor, der har tidsstempelinformation.
Bemærk
Afhængigt af gruppeindstillingerne,
betjeningsforholdene og diskindstillingerne vil
du muligvis ikke kunne vælge visse
indikationer, eller indikationerne vises
anderledes.
Mens optageren er standset:
Lap Time
A
Spornummer
B
Forløbet tid
C
z
Se "Se diverse oplysninger" (side 31), hvis du
vil kontrollere den resterende tid eller
optagepositionen ved optagelse, eller mens
optageren er standset.
Spornavn
Kunstnernavn (Hi-MD)/
Gruppenavn (MD)
Albumnavn (Hi-MD)/
Disknavn (MD)
39
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 40 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Afspille spor i normal
indstilling (Normal Play)
Valg af
afspilningsindstilling
Du kan lytte til spor i forskellige afspilningsindstillinger. Afspilningsindstillingen kan bestå af en kombination af
primær afspilningsindstilling, sekundær
afspilningsindstilling og gentaget afspilning.
• Primær afspilningsindstilling: vælger
afspilningsenhed, f.eks. spor eller
grupper
• Sekundær afspilningsindstilling: vælger
typen af afspilning
• Gentaget afspilning: vælger gentaget
afspilning
1
Udfør trin 1, og vælg "Normal Play" i
trin 2 i "Afspille spor i primær
afspilningsindstilling" (side 40).
2
Når du vælger et spor fra en gruppe,
skal du springe dette trin over.
Når du vælger et spor inden for en
gruppe, skal du dreje JOG-knappen
for at vælge den gruppe, som det
ønskede spor hører til, og tryk
derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
En liste over sporene i den valgte
gruppe vises på displayet.
3
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede spor, og tryk derefter på
LOG-knappen for at bekræfte valget.
Det valgte spor begynder afspilning.
Optageren afspiller fra det valgte spor
til det sidste spor på disken.
MENU
JOG-knap
Afspille spor i primær
afspilningsindstilling
Vælger det første spor, der skal afspilles i
primær afspilningsindstilling.
Ved afspilning skal du gå ind i
menuen og vælge "Play Mode" "MainPlayMode".
Displayet til primær
afspilningsindstilling vises.
Drej JOG-knappen for at vælge den
ønskede afspilningsindstilling, og
tryk derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
Lytte til spor i en bestemt
gruppe (Group Play)
1
1
Udfør trin 1, og vælg "Group Play" i
trin 2 i "Afspille spor i primær
afspilningsindstilling" (side 40).
En liste over grupperne på en disk
vises.
2
2
Drej JOG-knappen for at vælge den
ønskede gruppe, og tryk derefter på
JOG-knappen for at indføre.
En liste over sporene i den valgte
gruppe vises.
3
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede spor, og tryk derefter på
LOG-knappen for at bekræfte valget.
Det valgte spor begynder afspilning.
Optageren afspiller sporene i den
gruppe, fra det valgte spor til det
sidste spor.
Display
Normal Play
Afspilningsindstilling
Alle spor efter det valgte
spor afspilles.
Group Play
Spor i en specificeret
gruppe afspilles.
Artist Play1)
Spor med en specificeret
kunstner afspilles.
Album Play1) Spor med et specificeret
album afspilles.
BookmarkPlay Spor med bogmærke
afspilles.
1) Vises
kun for diske brugt i Hi-MD-indstilling.
z
Spor, som ikke hører til en gruppe, placeres
sammen i "Group - -" og vises sidst på listen
over grupper.
40
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 41 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Lytte til spor af en bestemt
kunstner (Artist Play) (kun i
Hi-MD-indstilling)
Hvis spordataene indeholder
kunstnernavnet, kan du lytte til spor af
kun en bestemt kunstner.
1
Udfør trin 1, og vælg "Artist Play" i
trin 2 i "Afspille spor i primær
afspilningsindstilling" (side 40).
En liste over kunstnere på disken
vises i alfabetisk rækkefølge.
2
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede kunstnernavn, og tryk
derefter på JOG-knappen for at
indføre.
En liste over sporene af den valgte
kunstner vises i optaget rækkefølge.
3
2
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede albumnavn, og tryk derefter
på JOG-knappen for at indføre.
En liste over sporene i det valgte
album vises i optaget rækkefølge.
3
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede spor, og tryk derefter på
LOG-knappen for at bekræfte valget.
Det valgte spor begynder afspilning.
Optageren afspiller sporene i det
album, fra det valgte spor til det sidste
spor.
z
Spor uden data for albumnavn placeres sammen
i"
__ (mellemrum)" og vises sidst på
listen over albums.
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede spor, og tryk derefter på
LOG-knappen for at bekræfte valget.
Det valgte spor begynder afspilning.
Optageren afspiller sporene med
samme kunstner, fra det valgte spor til
det sidste spor på disken.
z
Lytte til udvalgte spor
(Bookmark Play)
Du kan bogmærke spor på en disk og
afspille udelukkende disse spor.
Rækkefølgen af bogmærkede spor kan
ikke ændres.
Sådan bogmærkes sporene
1
Tryk på JOG-knappen i mindst to
sekunder ved afspilning af det spor,
du ønsker at bogmærke.
2
Gentag trin 1 for at bogmærke de
andre spor.
Spor uden data for kunstnernavne placeres
sammen i "
__ (mellemrum) "og vises
sidst på listen over kunstnere.
Lytte til spor fra et valgt album
(Album Play) (kun i Hi-MDindstilling)
Hvis spordataene indeholder
albumnavnet, kan du lytte til spor fra kun
et valgt album.
1
Udfør trin 1, og vælg "Album Play" i
trin 2 i "Afspille spor i primær
afspilningsindstilling" (side 40).
En liste over album på disken vises i
alfabetisk rækkefølge.
Sådan afspilles de bogmærkede spor
1
Udfør trin 1, og vælg "BookmarkPlay"
i trin 2 i "Afspille spor i primær
afspilningsindstilling" (side 40).
fortsættes
41
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 42 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
2
Lytte til en del af et spor
gentaget (A-B Repeat)
Sørg for, at punkterne A og B er inden for
det samme spor.
Drej JOG-knappen for at vælge et
spor, og tryk derefter på JOGknappen for at bekræfte valget.
Sådan slettes bogmærker
Tryk på JOG-knappen i mindst to
sekunder ved afspilning af det spor, hvis
bogmærke du ønsker at slette.
1
Ved afspilning af et spor, der
indeholder den del, du vil gentage,
skal du foretage trin 1 og vælge "A-B
Repeat" i trin 2 af "Afspille spor i
sekundær afspilningsindstilling"
(side 42).
"Ap" blinker på displayet.
2
Tryk på JOG-knappen ved
startpunktet (A).
Punkt A indføres, og "B" blinker på
displayet.
3
Tryk på JOG-knappen ved slutpunktet
(B).
Punkt B indføres, "ApB" og " "
lyser, og delen mellem punkt A og B
begynder gentaget afspilning.
Afspille spor i sekundær
afspilningsindstilling
Ved at angive sekundære afspilningsindstillinger kan du lytte til spor valgt i
primær afspilningsindstilling på
forskellige måder.
Ved f.eks. at vælge "Group Play" i primær
afspilningsindstilling og "Shuffle" i
sekundær afspilningsindstilling, afspiller
optageren sporene i den valgte gruppe i
vilkårlig rækkefølge.
1
Gå ind i menuen, og vælg "Play
Mode"-"Sub PlayMode".
2
Drej JOG-knappen for at vælge den
ønskede afspilningsindstilling, og
tryk derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
z
Du kan nulstille punkterne A og B ved at trykke
på >-knappen under A-B Repeat afspilning.
Bemærk
Hvis optageren når til slutningen af det sidste
spor på disken, mens du vælger punkt A,
annulleres indstillingen.
Display
Afspilningsindstilling
Normal
Normal afspilning (alle
spor afspilles en gang.)
1 Track
Enkelt-spor afspilning (et
enkelt spor afspilles.)
Gentaget afspilning af spor
(Repeat Play)
Shuffle
Blandet afspilning (alle
spor i den valgte primære
afspilningsindstilling
afspilles i vilkårlig
rækkefølge.)
Du kan bruge funktionen gentaget
afspilning til at gentage spor i alle
afspilningsindstillinger, undtagen når du
vælger A-B Repeat-afspilning.
A-B Repeat1)
A-B Repeat-afspilning
(spor mellem de valgte
punkter A og B afspilles
gentaget.)
1) "A-B
Repeat "vises ikke, når "Menu Mode" er
indstillet på "Simple"(side 56).
1
Gå ind i menuen, og vælg "Play
Mode" - "Repeat" ved afspilning.
2
Drej JOG-knappen for at vælge "On",
og tryk derefter på JOG-knappen for
at bekræfte valget.
vises på displayet.
42
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 43 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sådan annulleres Repeat Play
Vælg "Off" i trin 2.
Søgning efter et spor
(Search)
Du kan nemt søge efter et spor efter
spornavn, gruppenavn, kunstnernavn eller
albumnavn.
SEARCH
Søge efter et spor efter
begyndelsestegn (Initial
Search)
Du kan søge efter et spor, gruppe,
kunstner eller album efter
begyndelsestegn.
1
Udfør trin 1 og 2 fra "Søgning efter et
spor (Search)".
2
Drej JOG-knappen for at vælge
"Initial", og tryk derefter på JOGknappen for at indføre.
3
Drej JOG-knappen for at vælge
begyndelstegnet på det navn, du vil
søge efter, og tryk derefter på JOGknappen for at indføre tegnet.
Følgende tegn kan indføres for at
starte søgningen efter
begyndelsestegn.
JOG-knap
1
2
Tryk på SEARCH.
Drej JOG-knappen for at vælge det
punkt, du vil bruge til søgning, og
tryk derefter på JOG-knappen for at
indføre.
Display
For at
by Track
søge efter spornavn
by Group
søge efter gruppenavn
by Artist1)
søge efter kunstnernavn
Display
For at
by Album1)
søge efter albumnavn
Alfabet
(A til Z)
Søger på et navn, der
starter med et engelsk
bogstav.
Hvis du vælger "by Track" i trin 2,
skal du springe dette trin over.
Hvis du vælger et andet punkt end
"by Track" i trin 2, skal du dreje JOGknappen for at vælge den ønskede
gruppe, kunstner eller album, og
derefter trykke på JOG-knappen for at
indføre.
En liste over spor for den valgte
gruppe, kunstner eller album vises på
displayet.
Num (Tal)
Søger på et navn, der
starter med et tal.
Other
Søger på et navn, der
starter med et tegn, der
ikke er et engelsk
bogstav eller tal.
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede spor, og tryk derefter på
LOG-knappen for at bekræfte valget.
Det valgte spor begynder afspilning.
4
1) Vises
3
4
kun for diske brugt i Hi-MD-indstilling.
Når du trykker på JOG-knappen, viser
displayet en liste over spor, grupper,
kunstnere, eller albums med de
navne, der starter med det valgte
begyndelsestegn.
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede spor, og tryk derefter på
LOG-knappen for at bekræfte valget.
43
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 44 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Bemærkninger
Valg af lydkvaliteten
(6-Band Equalizer)
• Efter trin 4, annulleres
bogmærkeafspilningen.
JOG-knap
• Efter trin 4, annulleres A-B Repeat-afspilning.
• Ved en søgning vises umærkede spor ved
MENU
slutningen af hver liste.
• Ved en søgning placeres spor, som ikke hører
til en gruppe, sammen som "Group - -" og
vises sidst på listen over grupper.
• Ved en søgning placeres spor uden data for
kunstnernavn sammen som "
__
(mellemrum)", og spor uden data for
albumnavn placeres sammen som "
__
(mellemrum)" og vises sidst på listen.
• Mens optageren sorterer de valgte punkter,
vises "SORTING" på displayet.
• Søgefunktionen annulleres automatisk, hvis
den ikke bruges i 3 minutter.
.,>
1
Ved afspilning skal du gå ind i
menuen og vælge "Sound" - "Sound
EQ".
2
Drej JOG-knappen for at vælge den
ønskede lydindstilling, og tryk
derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
Når du trykker på JOG-knappen,
vises den valgte lydindstilling ved A.
Ikonet "
" viser, at en
lydindstilling er blevet udført.
Lydindstilling
Heavy
A
H
Pops
P
Jazz
J
Unique
U
Custom 11)
1
Custom 21)
2
1) "Custom
1" og "Custom 2" vises ikke på
europæiske modeller.
"Custom 1" og "Custom 2" vises ikke, når
"Menu Mode" er indstillet på "Simple"
(side 56).
44
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 45 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sådan annulleres indstillingen
Vælg "Normal" i trin 1.
Bemærk
6-Band Equalizer fungerer ikke ved optagelse.
Sådan ændres og gemmes
lyden (for modeller undtagen
europæiske modeller)
Du kan ændre lyden og gemme
resultaterne i "Custom 1" og "Custom 2".
1
Udfør trin 1 og vælg "Custom 1" eller
"Custom 2" i trin 2 i "Valg af
lydkvaliteten (6-Band Equalizer)"
(side 44).
2
Tryk på . eller > gentagne
gange for at vælge frekvensen.
Frekvens (100 Hz)
Fra venstre kan du vælge 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1,6kHz, 4 kHz eller 10 kHz
3
Drej JOG-knappen for at justere
niveauet.
Niveau (+10 dB)
Du kan vælge mellem syv niveauer.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB,
+10 dB
4
Gentag trin 2 og 3 for at justere
niveauet for hver frekvens.
5
Tryk på JOG-knappen for at bekræfte
valget.
45
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 46 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Redigering af optagede spor
Inden redigering
Tilføje titler (Title
Input)
Bemærkninger
• Når du redigerer indholdet af en 1 GB
Hi-MD-disk, skal du tilslutte lysnetadapteren
til optageren, lade det genopladelige batteri
helt op (batteriniveau-indikation viser
)
eller bruge et nyt alkalisk tørbatteri
(batteriniveau-indikation viser
). Når du
forsøger at redigere på en 1 GB Hi-MD-disk,
kan "NOT ENOUGH POWER TO EDIT"
vises, og redigering kan ikke udføres, selv om
batteriniveau-indikationen viser tilstrækkelig
resterende strøm, mens optageren er standset
eller afspiller. Det skyldes en mekanisme, der
desaktiverer redigering, når den resterende
batteristrøm af optageren vurderes til at være
utilstrækkelig som følge af det høje
strømforbrug krævet til 1 GB Hi-MDdiskredigering.
• Luk optagebeskyttelsestappen på siden af
disken inden redigering.
• Undgå at flytte eller skubbe til optageren eller
at afbryde strømkilden, mens der redigeres
eller "SYSTEM FILE WRITING" vises. I
modsat fald dataene redigeret op til dette
tidspunkt ikke optages på disken, eller data på
disken kan beskadiges. "SYSTEM FILE
WRITING" vises, mens
redigeringsresultaterne optages.
• Mens "SYSTEM FILE WRITING" vises,
bliver låget låst.
Du kan tilføje titler til spor, grupper og
diske. Du kan også tilføje kunstnernavne
og albumnavne til spor på en disk brugt i
Hi-MD-indstilling.
Følgende tegn kan anvendes
• Alfabetets store og små bogstaver i
engelsk og europæiske sprog 1)
• Tal fra 0 til 9
• Symboler2)
1) Europæiske
bogstaver vises kun for diske
brugt i Hi-MD-indstilling.
2) Symboler til rådighed er forskellige for
Hi-MD-indstilling og MD-indstilling (se "Om
tegnpaletten" (side 47)).
Maksimalt antal tegn pr. navn
Spornavne, gruppenavne og disknavne:
Ca. 200 hver (med en blanding af alle
tegn der kan anvendes)
Maksimalt antal tegn, der kan
indføres pr. disk*
I Hi-MD-indstilling:
Maksimalt ca. 55.000 tegn
I MD-indstilling:
Maksimalt ca. 1.700 tegn
* Det antal titler, der kan gemmes på en disk,
afhænger af det indførte antal tegn for
spornavne, gruppenavne, kunstnernavne,
albumnavne og disknavn.
46
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 47 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Om tegnpaletten
Ved betjening af optageren kan du vælge
tegn fra tegnpaletten på displayet.
Tegnpaletten har følgende konfiguration.
Tegnpalet for Hi-MDindstilling
X
VOL +, –
JOG-knap
(N/ENT)
MENU
Tegnpalet for
MD-indstilling
x
.,>
Mærkning
Du kan foretage en mærkning, mens
optageren er standset eller afspiller. Du
kan også mærke kunstnernavne og
albumnavne på spor på en disk anvendt i
Hi-MD-indstilling. For at mærke et spor
med et spornavn, kunstnernavn eller
albumnavn skal du først vælge det spor,
du vil mærke. For at tilføje et gruppenavn
skal du først vælge et spor, der hører til
den gruppe, du vil mærke.
Da kun en del af tegnpaletten er synlig på
displayet, skal du bruge knapperne til at
bevæge markøren og indføre tegn.
Tekstområde
Markøren vises.
Tegnpalet
1
Gå ind i menuen, og vælg "Edit" "Title Input".
2
Drej JOG-knappen for at vælge én af
følgende, og tryk derefter på JOGknappen.
Titel
Display
Spornavn
Track
Gruppenavn
Group
Kunstnernavn (til et spor)
Artist1)
Albumnavn (til et spor)
Album1)
Disknavn
Disc
1) Vises
kun for diske brugt i Hi-MD-indstilling.
Markøren blinker i tekstområdet.
Markøren blinker
Bemærk
Hvis du indfører symbolet "//" mellem tegnene i
disknavne, f.eks. "abc//def", vil du måske ikke
kunne bruge gruppefunktionen (kun i MDindstilling).
fortsættes
47
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 48 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
3
Drej JOG-knappen nedad.
Markøren skifter fra tekstområdet til
tegnpaletten.
Markøren og tegnet vises på skift.
Funktioner1)
Betjening
For at flytte
markøren fra
tegnpaletten til
tekstområdet.
Tryk på x.
For at skifte mellem
store og små
bogstaver.
Tryk på X.
1) Knapperne
eller kontrolbjælkens funktioner
kan variere, alt efter om markøren er placeret i
tekstområdet eller på tegnpaletten.
4
Vælg et bogstav og tryk på JOGknappen for at indføre.
Det valgte bogstav vises i
tekstområdet, og markøren flytter til
den næste indføringsstilling.
Markøren blinker ved den næste
indføringsstilling.
5
Gentag trin 4, og indfør derefter alle
mærkenavnets tegn.
6
Tryk på JOG-knappen i mindst
2 sekunder for at indføre titlen.
Ommærkning
Du kan ændre titlerne ved at udføre
proceduren for "Mærkning" (side 47).
Bemærkninger
• Optageren kan vise japanske "Katakana"-tegn,
men kan ikke mærke vha. disse tegn.
• Optageren kan ikke genskrive en disk eller
spornavn på mere end 200 bogstaver, der er
skabt af en anden enhed (kun i MDindstilling).
De knapper, der bruges til indføring
af tegn, samt deres funktioner, er
opført nedenfor:
Funktioner1)
Betjening
For at flytte
markøren mod
venstre eller mod
højre.
Tryk på . eller
>.
For at flytte
markøren op eller
ned
Drej JOG-knappen.
For at indføre et
bogstav.
Tryk på JOGknappen (N/ENT).
For at indføje et
uindspillet
mellemrum.
Tryk på VOL +.
For at slette et
bogstav
Tryk på VOL –.
48
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 49 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Registrering af spor
eller grupper som en ny
gruppe (Group Set)
Med denne funktion kan du registrere
eksisterende spor eller grupper til en ny
gruppe, og du kan også registrere et spor
som ikke aktuelt hører til en gruppe til en
eksisterende gruppe.
Du kan maksimalt oprette 255 grupper
på en disk i Hi-MD-indstilling, og
99 grupper på en disk i MD-indstilling.
Disk
Bemærkninger
• Når det samlede antal tegn i titlerne på en disk
overstiger det maksimale antal, der kan
indføres:
—Hvis disken bruges i Hi-MD-indstilling,
kan du lave en gruppeindstilling, men kan
ikke tilføje et gruppenavn i trin 4.
—Hvis disken bruges i MD-indstilling, kan du
ikke lave en gruppeindstilling.
• Sporene eller grupperne skal være
efterfølgende. Hvis det/de ønskede spor/
grupper ikke følger efter hinanden, skal du
flytte dem, så de kommer til at følge efter
hinanden, inden du kan registrere dem ("Flytte
optagede spor eller grupper (Move)", side 50).
MENU
Spornummer
1 2 3 4 5 6
Gruppe 1
Gruppe 2
7 8
9 101112
JOG-knap
Registrere spor 1 til 3 til en ny
gruppe
Registrere gruppe 1 og gruppe 2 til
en ny gruppe
Disk
Gruppe 2
Gruppe 1
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
Det er ikke muligt at registrere spor, der
ikke følger efter hinanden (sporene 3, 7
og 8 kan f.eks. ikke registreres til en ny
gruppe).
Det er ikke muligt at lave en ny gruppe,
hvis det første spor eller sidste spor i
gruppen er blevet valgt fra midten af en
eksisterende gruppe.
Spornumre vises i overensstemmelse med
deres rækkefølge på disken, ikke deres
rækkefølge i gruppen.
1
Mens optageren er standset, skal du
gå ind i menuen og vælge "Edit" "Group Set".
2
Drej JOG-knappen for at vælge
nummeret på det ønskede første spor,
og tryk derefter på JOG-knappen for
at indføre.
Herved vælges det første spor i en ny
gruppe. Hvis disken indeholder
grupper, vises kun det første
spornummer for hver gruppe.
fortsættes
49
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 50 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
3
4
Drej JOG-knappen for at vælge
nummeret på det ønskede sidste spor,
og tryk derefter på JOG-knappen for
at indføre.
Herved vælges det sidste spor i den
nye gruppe, og gruppen kan mærkes.
Hvis disken indeholder grupper, vises
kun det sidste spornummer for hver
gruppe.
3
Gå ind i menuen, og vælg "Edit" "GroupRelease".
4
Drej JOG-knappen for at vælge
"OK", og tryk derefter på JOGknappen for at frigive en gruppe.
Gruppeindstillingen for den valgte
gruppe frigives.
Mærke en gruppe (se "Tilføje titler
(Title Input)" (side 46)).
Flytte optagede spor
eller grupper (Move)
Du kan ændre rækkefølgen for de
optagede spor eller grupper.
Bemærkninger
• I trin 2 skal det første spor enten være det
første spor i en eksisterende gruppe eller et
spor, der ikke tilhører en gruppe.
• Når du vælger det sidste spor i trin 3, skal du
sørge for, at sporet er placeret efter det spor,
du valgte i trin 2. Det sidste spor skal enten
være det sidste spor i en eksisterende gruppe
eller et spor, der ikke tilhører en gruppe.
Frigive en
gruppeindstilling
(Group Release)
MENU
JOG-knap
Flytte et spor på en disk
Vælg en gruppe, du vil frigive, og
kontroller indholdet (se "Lytte til spor i en
bestemt gruppe (Group Play)" på side 40).
x
MENU
JOG-knap
Du kan flytte et spor fra en gruppe til en
anden eller fra en gruppe og ud af
gruppen. Når du flytter spor,
omnummereres spornumre automatisk.
1
Gå ind i menuen, og vælg "Edit" "Move" - "Track Move" ved
afspilning af det spor, du vil flytte.
Hvis det valgte spor er i gruppen,
vises navnet på den gruppe, som det
aktuelt valgte spor hører til, med "B"
på displayet.
Når det aktuelt valgte spor er i en
gruppe
1
Vælg en gruppe, som du vil frigive,
og kontroller dens indhold (se
side 40).
2
Tryk på x.
50
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 51 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Hvis det valgte spor ikke er i gruppen,
vises navnet på det aktuelt valgte spor
med "B" på displayet.
Når det aktuelt valgte spor er i en
gruppe
2
Ændring af
grupperækkefølgen
på en disk
1
Hvis du flytter et spor fra en gruppe
uden for gruppen, eller hvis der ikke
er nogen gruppe på en disk, skal du
springe dette trin over.
Hvis du flytter et spor til en anden
gruppe, skal du dreje JOG-knappen
for at vælge den gruppe, sporet skal
flyttes til, og derefter trykke på
JOGknappen for at indføre.
Navnet på
destinationsgruppen
Gå ind i menuen, og vælg "Edit" "Move" - "Group Move" ved
afspilning af et spor inden for en
gruppe, hvis rækkefølge du vil ændre.
Navnet på den gruppe, som det
aktuelt valgte spor hører til, vises med
"B" på displayet.
Navnet
på den
gruppe,
du vil
flytte
2
Drej JOG-knappen for at vælge
destinationspositionen, og tryk
derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
Eksempel: Når du flytter gruppen "My Best" til
positionen efter gruppen "Single Collection"
Destinationsposition på
disken
Hvis du flytter et spor inden for den
samme gruppe, skal du vælge den
gruppe, som det aktuelt valgte spor
hører til.
3
Drej JOG-knappen for at vælge
destinationspositionen, og tryk
derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
Sporet flyttes til den valgte
destination.
Bemærk
Hvis alle spor flyttes fra gruppen, forsvinder
gruppen automatisk fra disken.
Navnet på
destinationsgruppen
Destinationsposition
51
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 52 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sletning af spor og hele
disken (Erase)
Bemærk, at når et optaget punkt først
er blevet slettet, kan du ikke
gendanne det. Sørg for at bekræfte
det valgte punkts indhold, inden du
sletter det.
Når du sletter spor, der er
blevet overført fra computeren
Når du forsøger at slette spor, der er
blevet overført fra computeren, vises
"TRK FROM PC ERASE OK?" på
displayet. Hvis du slettede spor, der er
blevet overført fra computeren, bliver
godkendelse af overførsel for sporene
som følger.
• Hvis sporene blev overført i Hi-MDindstilling, gendannes godkendelse af
overførsel for sporene automatisk, når
du sætter disken i optageren og derefter
tilslutter optageren til computeren.
• Hvis sporene blev overført i MDindstilling, går godkendelse af
overførsel for sporene tabt. Hvis du ikke
vil miste godkendelse af overførsel, skal
du gendanne godkendelsen ved at
overføre sporene til computeren igen,
inden du sletter dem.
Bemærk
Du kan ikke slette ikke-lyddata (f.eks. tekstdata
eller billeddata) på en disk brugt i Hi-MDindstilling.
x
MENU
Sletning af et spor
1
Gå ind i menuen, og vælg "Edit" "Erase" - "Track Erase", mens du
afspiller det spor, du ønsker at slette.
2
Drej JOG-knappen for at vælge
"OK", og tryk derefter på JOGknappen for at slette sporet.
Sporet slettes, og det næste spor
begynder afspilning. Alle spor, der
følger efter det slettede spor,
renummereres automatisk.
Bemærk
Hvis alle spor i en gruppe slettes, slettes
gruppen automatisk fra disken.
Sådan slettes en del af et spor
Tilføj spormarkeringer ved begyndelsen
og slutningen af den del, du vil slette, og
slet derefter delen (side 53).
Sådan slettes en gruppe
1
Vælg en gruppe, du vil slette, og
kontroller indholdet (se side 40).
2
3
Tryk på x.
4
Drej JOG-knappen for at vælge
"OK", og tryk derefter på JOGknappen for at slette gruppen.
Gruppen slettes.
Gå ind i menuen for at vælge "Edit" "Erase" - "Group Erase".
JOG-knap
52
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 53 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sletning af hele disken
1
Afspil den disk, du vil slette, for at
kontrollere indholdet.
2
3
Tryk på x.
4
Dele et spor (Divide)
Du kan dele et spor med en spormarkering,
og oprette et nyt spor fra den del, der
følger spormarkeringen. Spornumrene
forhøjes som følger.
Gå ind i menuen for at vælge "Edit" "Erase" - "All Tr Erase".
"ALL TRACKS WILL BE
ERASED" vises på displayet.
Drej JOG-knappen for at vælge
"OK", og tryk derefter på JOGknappen for at slette hele disken.
"SYSTEM FILE WRITING" vises på
displayet, og alle sporene slettes.
Når sletning er gennemført, vises
"NO TRACK" på displayet i Hi-MDindstilling og "BLANKDISC" vises i
MD-indstilling.
1
2
3
4
4
5
Spormarkering
1
2
3
Spornumre forhøjes.
Bemærk
Du kan ikke dele et spor, hvis
• sporet er blevet overført fra en computer;
• sporet er blevet optaget i Hi-MD-indstilling
med MD Simple Burner-software.
• opdelingspunktet er i begyndelsen eller i
slutningen af sporet.
• det efter delingen forårsager, at det samlede
antal spor på disken overstiger det maksimalt
tilladte (2.047 spor for en disk brugt i Hi-MDindstilling eller 254 spor for en disk brugt i
MD-indstilling).
T MARK
Dele et spor direkte
Ved afspilning eller pause skal du trykke
på T MARK ved det punkt, du vil
markere.
53
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 54 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sådan tilføjes spormarkeringer
ved optagelse (undtagen ved
synkronoptagelse)
Tryk på T MARK på optageren ved det
sted, hvor du vil tilføje en spormarkering.
Du kan bruge "Time Mark"-funktionen til
at tilføje spormarkeringer automatisk ved
angivne intervaller (undtagen ved digital
optagelse) (side 36).
1
Ved afspilning af sporet med spormarkeringen, du vil slette, skal du
trykke på X, så optageren går i pause.
2
Find spormarkeringen ved at trykke
let på ..
Hvis du f.eks. vil slette den tredje
spormarkering, skal du finde
begyndelsen af det tredje spor.
"00:00" vises på displayet.
"MARK" vises på displayet i nogle få
sekunder.
Sammensætning af
spor (Combine)
3
Når du optager med analog (linje)
indgang, kan der blive optaget
unødvendige spor, hvor optageniveauet er
lavt. Du kan slette en spormarkering for at
sammensætte sporene før og efter
spormarkeringen.
Spornumrene skifter som følger:
Slet markeringen ved at trykke på
T MARK .
"MARK OFF" vises på displayet.
Spormarkeringen slettes, og de to
spor sammensættes.
z
1
2
3
Når en spormarkering slettes, når du
sammensætter to spor, ændres optagedato og
titel for det andet spor til optagedato og titel for
det første spor.
4
Bemærk
Slet en spormarkering
1
2
3
Spornumre formindskes
Bemærk
Du kan ikke sammensætte spor, hvis
• et af de to spor eller begge spor er blevet
overført fra computeren.
• et af de to spor eller begge spor er blevet
optaget i Hi-MD-indstilling med MD Simple
Burner-software.
• sporene er optaget i forskellig
optageindstilling.
X
Når du sletter en spormarkering mellem to
efterfølgende spor, der er registreret i
forskellige grupper, genregistreres det andet
spor i den gruppe, der indeholder det første
spor. Hvis du sammensætter et spor, der er
registreret i en gruppe med et spor, der ikke er
registreret i en gruppe (to efterfølgende spor),
får det andet spor den samme
registreringsindstilling som det første spor.
T MARK
.
54
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 55 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Formatere disken
(Format)
MENU
Ved brug af en disk i Hi-MD-indstilling
kan du bruge Format-funktionen til at
gendanne en disk, som den var på
købstidspunktet.
Du kan kun bruge denne funktion ved
brug af en disk i Hi-MD-indstilling.
JOG-knap
1
Mens optageren er standset, skal du
gå ind i menuen og vælge "Edit" "Format".
"ALL DATA WILL BE DELETED"
vises på displayet.
2
Drej JOG-knappen for at vælge
"OK", og tryk derefter på JOGknappen for at bekræfte valget.
"SYSTEM FILE WRITING" vises på
displayet, og en disk vil blive
formatteret.
Når formatering er gennemført, vises
"NO TRACK" på displayet, hvis der
er sat en 1 GB Hi-MD-disk i
optageren, eller "BLANKDISC"
vises, hvis der er isat en standarddisk
i Hi-MD-indstilling.
Disktype Efter diskformatering
1 GB
Hi-MDdisk
"NO TRACK" vises.
Alle data, herunder ikkelyddata, bliver slettet.
BEMÆRK: Godkendelse af
overførsel for de overførte spor
kan gendannes ved at sætte
disken i optageren, og tilslutte
optageren til computeren.
60/74/80- "BLANKDISC" vises.
minutters Alle data, herunder ikkestandard- lyddata, bliver slettet.
disk
BEMÆRK: Godkendelse af
overførsel for de overførte spor
mindskes med en.
Bemærkninger
• Ved formatering af en disk bliver alle data
(herunder ikke-lyddata) slettet. Hvis du
mener, at en disk indeholder den type data,
skal du sætte disken i optageren og tilslutte
optageren til computeren for at kontrollere
indholdet af disken.
• Hvis du formaterer en disk, bliver de overførte
spor på disken også slettet, og nummeret på
godkendelse af overførsel for disse spor bliver
mindsket med en. For at undgå mindskelse i
godkendelser af overførsel, skal du gendanne
godkendelse af overførsel ved at overføre
sporene til computeren igen inden formatering
af disken.
• Betjeningsindstillingen indstillet i "Disc
Mode"-menuen gælder for en uindspillet 60/
74/80-minutters standarddisk, der bruges på
optageren selv om en anden
betjeningsindstilling var valgt i SonicStagesoftwaren, eller en anden betjeningsindstilling
blev vist på displayet efter disken var
formateret af SonicStage-softwaren.
55
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 56 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Anden betjening
Ændre de viste
menupunkter (Menu
Mode)
1
Gå ind i menuen, og vælg "Option" "AVLS".
2
Drej JOG-knappen for at vælge "On",
og tryk derefter på JOG-knappen for
at bekræfte valget.
Når du forsøger at skrue lydstyrken
for højt op, vises "AVLS NO
VOLUME OPERATION" på
displayet. Lydstyrken holdes på et
moderat niveau.
Du kan angive displayet for alle punkter i
menuen (Advanced-indstilling) eller kun
grundlæggende punkter (Simpleindstilling).
Se "Liste over menuer" (side 28) for at
kontrollere de menupunkter, der ikke kan
vises.
Sådan annulleres AVLS
Vælg "Off" i trin 2.
MENU
Slå biplyden fra
JOG-knap
Du kan slå bip-lyden på optageren og
fjernbetjeningen fra/til.
1
Gå ind i menuen, og vælg "Option" "Menu Mode".
MENU
2
Drej JOG-knappen for at vælge
"Advanced" eller "Simple", og tryk
derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
JOG-knap
Beskyt din hørelse
(AVLS)
AVLS-funktionen (Automatic Volume
Limiter System) forhindrer lydstyrken i at
overstige et givet niveau for at minimere
lydlækage, lydtryk på ørerne og risikoen
forbundet med ikke at være i stand til at
høre vigtige lyde udefra.
1
Gå ind i menuen, og vælg "Option" "Beep".
2
Drej JOG-knappen for at vælge "Off",
og tryk derefter på JOG-knappen for
at bekræfte valget.
Slå biplyden til
Vælg "On" i trin 2.
MENU
JOG-knap
56
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 57 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Bemærkninger
Gemme indstillingerne
for individuelle diske
(Disc Memory)
• Indstillinger for op til 64 diske kan gemmes.
Optageren er fabriksindstillet til
automatisk at gemme indstillinger for
hver disk. Optageren gemmer automatisk
indstillingerne for en disk og henter dem,
hver gang disken isættes.
Følgende indstillinger kan lagres:
• Bogmærke
• "Custom 1" og "Custom 2"-funktioner
af 6-Band Equalizer (for modeller
undtagen europæiske modeller)
Du kan kontrollere indstillingen som
følger.
MENU
Alle indstillinger, der gemmes bagefter,
erstatter de indstillinger, der bruges mindst
blandt de 64. Antallet af diske, der kan
gemmes, afhænger af antallet af spor optaget
på diskene. Flere spor optaget pr. disk betyder,
at færre diske kan gemmes.
• Hvis du forsøger at slette diskdataene på en
disk, der aldrig er blevet gemt, vises "NO
DISC MEMORY" på displayet i nogle
sekunder.
Begynde afspilning
hurtigt (Quick Mode)
Optageren er fabriksindstillet til hurtigt at
begynde afspilning, når der er trykket på
afspil-knappen.
Du kan kontrollere indstillingen som
følger.
MENU
JOG-knap
1
Tag disken ud af optageren, og gå
derefter ind i menuen, og vælg
"Option" - "Disc Memory".
1
2
Drej JOG-knappen for at vælge "On",
og tryk derefter på JOG-knappen for
at bekræfte valget.
Mens optageren er standset eller
afspiller, skal du gå ind i menuen og
vælge "Option" - "Quick Mode".
2
Drej JOG-knappen for at vælge "On",
og tryk derefter på JOG-knappen for
at bekræfte valget.
JOG-knap
Sådan indstilles optageren, så
diskindstillinger ikke gemmes
Vælg "Off" i trin 2.
Sletning af diskdataene
1
Isæt den disk, hvis data du vil slette,
og kontroller dens indhold.
2
Vælg "1MemoryErase" i trin 2.
Diskdataene slettes.
Hvis du ikke skal bruge
optageren igennem længere
tid
Vælg "Off" i trin 2.
Du kan minimere batteriafladning, mens
optageren ikke bruges.
Bemærk
Når "Quick Mode" indstilles på "On",
fortsætter strømmen med at komme ind i
optageren, selv når den ikke betjenes.
Strømmen afbrydes automatisk, når batterierne
er brugt op.
57
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 58 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Valg af diskindstilling
(Disc Mode)
Når du sætter en 60/74/80-minutters
standarddisk (uindspillet) i optageren, kan
du bruge denne funktion til at angive brug
af disken i Hi-MD-indstilling eller MDindstilling.
Når du optager på denne optager uden
brug af en computer, skal du indstille
"Disc Mode" til "Hi-MD". Du kan ikke
optage, hvis "Disc Mode" er indstillet til
"MD". For at kunne bruge en disk optaget
på denne optager på en anden komponent,
der ikke understøtter Hi-MD, skal du
indstille "Disc Mode" til "MD" og bruge
en computer til at optage i MD-indstilling
(se afsnittet "Softwarebetjening").
MENU
Justering af kontrasten
i displayvinduet
(Contrast Adjustment)
Du kan justere kontrasten på
displayvinduet.
MENU
JOG-knap
1
Mens optageren er standset, skal du
gå ind i menuen og vælge "Option" "Contrast".
2
Drej JOG-knappen for at justere
kontrasten, og tryk derefter på JOGknappen for at bekræfte valget.
JOG-knap
1
Gå ind i menuen, og vælg "Option" "Disc Mode".
2
Drej JOG-knappen, indtil "Hi-MD"
eller "MD" vises på displayet, og tryk
derefter på JOG-knappen for at
bekræfte valget.
Bemærkninger
• Selv om du vælger "MD" som "Disc Mode"indstilling, kan betjeningsindstillingen kun
være "Hi-MD" ved brug af en 1 GB Hi-MDdisk.
• Betjeningsindstillingen indstillet i "Disc
Mode"-menuen gælder for en uindspillet 60/
74/80-minutters standarddisk, der bruges på
optageren selv om en anden
betjeningsindstilling var valgt i SonicStagesoftwaren, eller en anden betjeningsindstilling
blev vist på displayet efter disken var
formateret af SonicStage-softwaren.
58
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 59 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Ændring af
betjeningsretningen på
displayet.
Når du drejer JOG-knappen nedad, ruller
displayet nedad, hvilket er
standardindstillingen. Du kan ændre
denne indstilling, så der rulles i den
modsatte retning.
Visning af displaysprog
Du kan vælge det sprog, der skal bruges
på displayet.
Følgende sprog findes.
Engelsk (fabriksindstilling), fransk, tysk,
italiensk og spansk
MENU
MENU
JOG-knap
JOG-knap
1
2
Gå ind i menuen, og vælg "Option" "Jog Dial".
Drej JOG-knappen for at vælge
"Reverse", og tryk derefter på JOGknappen for at bekræfte valget.
1
Gå ind i menuen, og vælg "Option" "Language".
2
Drej JOG-knappen for at vælge det
ønskede sprog, og tryk derefter på
LOG-knappen for at bekræfte valget.
Sådan indstilles på normal
Vælg "Default" i trin 2.
59
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 60 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Brug af optageren med en computer
Det kan du gøre via
tilslutning med en
computer
For at bruge optageren tilsluttet en
computer, skal du installere softwaren fra
den medfølgende cd-rom. For nærmere
oplysninger om installationsproceduren,
se "Softwarebetjening"-afsnittet.
Ved brug af den medfølgende
software
Se "Softwarebetjening"-afsnittet eller
online-hjælp for nærmere forklaringer.
• Overføre lyddata mellem
computeren og optageren
Med den medfølgende SonicStagesoftware kan du overføre lyddata
mellem optageren og computeren. Når
en disk brugt i Hi-MD-indstilling sættes
i optageren, kan spor optaget med en
mikrofon eller fra en cd-afspiller til
optageren også overføres til din
computer.
Opladning af det
genopladelige batteri i
optageren
Du kan oplade det genopladelige batteri,
mens optageren er tilsluttet en computer
(ved brug af USB bus-strøm).
Når du tilslutter optageren til computeren,
begynder strøm (bus-strøm) fra
computeren at oplade optagerens
genopladelige batteri. Men denne
opladning er kun midlertidig og kan ikke
bruges til at lade det genopladelige batteri
helt op. F.eks. hvis du oplader et helt tomt
genopladeligt batteri på denne måde, vil
optageren standse med at oplade efter ca.
6 timer, når batteriniveauet er mellem
halvt og fuldt opladet. Opladningstiden
kan variere afhængigt af det
genopladelige batteris tilstand og den
omgivende temperatur.
Du kan kontrollere USB bussens strømopladning med batteri-indikationen.
• Optag direkte fra en cd til en md
Med den medfølgende MD Simple
Burner-software kan du optage en cd i
computerens cd-rom-drev direkte til en
disk i optageren.
Ved brug af disken i optageren
som en lagringsenhed
Når en disk brugt i Hi-MD-indstilling
sættes i optageren, vises optageren i
Windows Explorer som et eksternt drev,
som giver dig mulighed for at overføre
ikke-lyddata f.eks. tekster og billedfiler.
For nærmere oplysninger henvises til
"Gemme ikke-lyddata på en disk"
(side 62).
Bemærk
Opladning via USB bus-strøm er ikke mulig,
når batteriniveau-indikationen (
) blinker
på displayet.
• Sæt det genopladelige batteri i igen og luk
låget til batterirummet godt til.
• Temperaturen på batteriopladnings-stedet er
for lav eller for høj. Det genopladelige batteri
bør genoplades inden for en temperatur på
+5 °C til +35 °C.
z
Hvis du afspiller lydfiler med softwaren,
udsendes lyden fra computerhøjttalerne, når der
isættes en disk i Hi-MD-indstilling, og fra
hovedtelefoner tilsluttet optageren, når der
isættes en disk i MD-indstilling i optageren.
60
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 61 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Tilslutte optageren til
din computer
Når du tilslutter USB-kablet direkte til
USB-tilslutningsjackstikket på optageren,
forsynes strøm (bus-strøm) fra
computerens USB-port. Herved kan
optageren bruges, uden at der leveres
strøm fra batteriet.
1
2
Sæt en optagelig disk i optageren.
3
Luk låget til
USBtilslutningsjackstikket på optageren
og slut USB-kablet til optageren og til
computeren.
4
Kontroller tilslutningerne.
Når tilslutningerne er blevet korrekt
udført, vises "PC – – MD" på
displayet.
Bemærk
Ved brug af Windows ME eller Windows 98SE
• Hvis du tilslutter optageren til computeren
med diskindstillingen på optageren indstillet
på "Hi-MD" (fabriksindstilling), og derefter
isætter en 60/74/80-minutters standarddisk,
kan diskens betjeningsindstilling automatisk
skifte til Hi-MD-indstilling, selv om du ikke
optager noget.
• Når du afbryder USB-kablet, vises
meddelelsen "Unsafe Removal of Device" på
computerdisplayet, men det er ikke et
problem. Klik bare på "OK" for at få
meddelelsen til at forsvinde.
Computer
Til USB-porten
Når du afbryder USB-kablet fra
computeren eller tager disken
ud af optageren
Sørg for at fjerne optageren eller tage
disken ud som følger. Ellers kan dataene
beskadiges.
1
Sørg for, at "REC"-indikationen ikke
vises på optagerens display.
2
Tryk på x på optageren.
"EJECT DISC OK" vises på
displayet.
Afhængt af forholdene kan det tage
noget tid, før "EJECT DISC OK"
vises på displayet.
3
Afbryd USB-kablet fra computeren,
eller tag disken ud af optageren.
USB-kabel
Til
USB-kabeltilslutningsjackstikket
Sørg for, at optageren er standset, og
HOLD er frigivet.
Sørg for at åbne
låget.
61
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 62 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Bemærkninger
• Hvis du bruger optageren tilsluttet
computeren, anbefales det at isætte et fuldt
opladet genopladeligt batteri som en
forholdsregel imod strømafbrydelser,
afbrydelse af USB-kablet eller andre
uforudsete hændelser. For følgerne af
fejlbetjening, overførselsafbrydelser eller
ødelæggelse af lyddata forårsaget af
uforudsete hændelser garanteres ikke.
• Hvis du afbryder USB-kablet fra optageren og
vil tilslutte det igen, skal du sørge for at vente
mindst 2 sekunder, inden du tilslutter det igen.
• Sørg for at stille optageren på et stabilt sted
uden rystelser ved optagelse.
• Undgå at tilslutte optageren til din computer
ved optagelse eller afspilning.
• Der kan opstå funktionsfejl på systemet, hvis
din computer skiftes til System Suspend,
Sleep eller dvale, mens den er tilsluttet
optageren. Sørg for at desaktivere alle
ændringer af Suspend, Sleep eller dvale.
• Undgå at forbinde optageren og computeren
via en USB-hub.
• Hvis optageren er tilsluttet til en computer,
forsynes strøm (bus-strøm) til optageren via
computerens USB-port. Hvis computeren
(f.eks. en bærbar pc) kører på strøm fra
batteriet, kan denne tilslutning få computerens
batteri til at løbe tør for strøm. Det anbefales
derfor at bruge computeren sammen med en
lysnetadapter.
• Problemfri drift på alle computere, som
opfylder systemkravene, garanteres ikke.
Gemme ikke-lyddata på
en disk
Hvis du tilslutter optageren til en
computer med en disk i Hi-MDindstilling isat, genkendes disken af
Windows Explorer som lagringsmedium,
så du kan gemme ikke-lyddata, f.eks.
tekstdata eller billeddata.
Se den næste side vedrørende
lagringsplads for hver disk.
Når du sætter en disk i Hi-MD-indstilling
i optageren og foretager tilslutning med
computeren, genkendes optageren som en
ekstern enhed og kan ses på Windows
Explorer. Du kan bruge optageren på den
samme måde som andre enheder.
z
Du kan se ikke-lyddata, der er gemt på en disk i
optagerens display. For nærmere oplysninger,
se "Se ikke-lyddata gemt på disken på
optagerens display (File list)" (side 63).
Bemærkninger
• Når SonicStage-softwaren er aktiv, genkendes
optageren ikke som en data lagringsenhed.
• Hvis du formaterer en disk på computeren,
skal du sørge for at formatere disken med
SonicStage-softwaren.
• Pas på ikke at slette filstyringsmappen
(HMDHIFI-mappe og HI-MD.IND-fil) i
Windows Explorer.
62
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 63 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Se ikke-lyddata gemt
på disken på
optagerens display (File
list)
Når du bruger en disk i Hi-MDindstilling, kan du se ikke-lyddata gemt
på disken på optagerens display. Filernes
navn og størrelse vises.
Rodbibliotek Underbibliotek
(første
(andet niveau)
niveau)
1
Mens optageren er standset, skal du
gå ind i menuen og vælge "File List".
Rodbibliotekerne vises i den
rækkefølge, de blev gemt.
Disknavn
x
Der vises
en liste
over filer
og mapper.
Underbibliotek
(tredje niveau)
2
Drej JOG-knappen for at vælge den
fil, du vil bekræfte, og tryk derefter på
JOG-knappen for at bekræfte valget.
Filstørrelsen vises.
x
Filstørrelsen
vises
: Bibliotek
: Fil
• Der kan vises op til 16 niveauer
biblioteker.
• Der kan vises op til 512 filer eller
mapper i et rodbibliotek i den
rækkefølge, de er gemt.
• Der kan vises op til 1.024 filer eller
mapper i hvert underbibliotek.
Hvis du vil gå længere ned, skal du
vælge den mappe, der indeholder den
fil, du vil kontrollere, og derefter
trykke på JOG-knappen. Der vises en
liste over filer og mapper i den valgte
mappe på displayet. Derefter skal du
udføre handlingen i trin 2 igen.
Bemærkninger
• Denne funktion kan ikke bruges til at åbne
filer.
• Tekst, der indeholder tegn, der ikke
MENU
JOG-knap
understøttes af optageren, vil ikke blive vist
korrekt.
• Fil- eller biblioteksnavne, der er længere end
9 tegn, vil ikke blive forkortet.
• Hvis du vælger "File List", mens du afspiller
eller optager et spor, vises "CANNOT SET"
på displayet, og der vil ikke blive vist nogen
liste.
63
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 64 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Lagringspladsen for hver disk (formateret med optageren/
SonicStage-software)
Disktype
Samlet størrelse
Diskstyringsplads1)2) Ledig plads
60-minutters
standarddisk
219 MB
(229.965.824 byte)
832 kB
(851.968 byte)
218 MB
(229.113.856 byte)
74-minutters
standarddisk
270 MB
(283.312.128 byte)
832 kB
(851.968 byte)
269 MB
(282.460.160 byte)
80-minutters
standarddisk
291 MB
(305.856.512 byte)
832 kB
(851.968 byte)
290 MB
(305.004.544 byte)
832 kB
(851.968 byte)
963 MB
(1.010.761.728 byte)
1 GB Hi-MD-disk 964 MB
(1.011.613.696 byte)
1) Det
er plads, der bruges til at styre filerne på disken.
størrelse skifter i overensstemmelse med computerens betjeningsforhold og
andre faktorer. Derfor kan den faktiske plads til rådighed til brug være lavere end, hvad Windows
Explorer viser.
2) Diskstyringspladsens
64
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 65 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Yderligere oplysninger
• Optageren må aldrig omvikles med noget, når
Forholdsregler
den bruges med lysnetadapteren. Der kan
udvikles varme i optageren, hvilket kan
forårsage funktionsfejl eller skade.
Om sikkerhed
Stik ikke fremmedlegmer i DC IN 3V
jackstikket.
På øretelefonerne
Kørselssikkerhed
Om strømkilder
• Brug strøm fra lysnettet, genopladeligt
nikkelmetalhydrid-batteri eller LR6 (størrelse
AA) batteri.
• Ved hjemmebrug: Brug den medfølgende
lysnetadapter. Brug ikke nogen anden
lysnetadapter, da det kan forårsage
funktionsfejl på optageren.
Stikkets polaritet
Brug ikke øretelefoner, når du kører og cykler,
eller når du styrer et motorkøretøj/-fartøj. Det
kan forårsage en trafikulykke, og det er ulovligt
mange steder. Det kan også være farligt at
afspille ved høj lydstyrke, når du spadserer,
især ved fodgængerovergange. Udvis stor
forsigtighed, eller undgå helt at bruge
øretelefonerne, i situationer hvor der kan opstå
fare.
Undgå beskadigelse af hørelsen
• Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig
lysnetstikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved lysnetadapteren, skal du straks
afbryde den fra lysnetstikkontakten.
• Optageren er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den
er tilsluttet en lysnetstikkontakt, heller ikke
hvis optageren er slukket.
• Hvis du ikke skal bruge optageren igennem
længere tid, skal du sørge for at afbryde
strømforsyningen (lysnetadapter, tørbatteri
eller genopladeligt batteri). Afbryd
lysnetadapteren fra lysnetstikkontakten ved at
tage fat om adapterens stik; undgå at trække i
ledningen.
Om varmeudvikling
Der kan udvikles varme i optageren, hvis den
bruges i et langt tidsrum. Det er ikke en
funktionsfejl.
Skru ikke for højt op for lydstyrken, når du
bruger øretelefonerne. Hørespecialister
anbefaler at undgå at afspille ved vedvarende
høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du
får ringen for ørerne, skal du skrue ned for
lydstyrken, eller helt undgå at bruge
øretelefonerne.
Vis hensyn over for andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau, så du
stadig kan høre, hvad der sker rundt om dig, og
vise hensyn over for andre mennesker.
På fjernbetjeningen (undtagen
for den nordamerikanske
model)
Den medfølgende fjernbetjening er kun
beregnet til brug med denne optager. Optageren
kan ikke betjenes med en fjernbetjening til et
andet apparat
Om opladning
• Oplad kun det medfølgende batteri eller et
batteri, der er er beregnet til det (NH-10WM).
Om installation
• Sørg for at bruge den medfølgende
• Hvis du bruger optageren på et sted, der er
udsat for atmosfæriske eller elektriske
forstyrrelser, kan optagelsen ikke udføres
korrekt, eller de optagede data kan gå tabt.
Hvis du udfører en overførselsbetjening på et
sådant sted, kan godkendelse af overførsel for
sporet gå tabt.
• Undgå at bruge optageren, hvor den kan blive
udsat for stærkt lys, meget lave eller høje
temperaturer, fugt eller rystelser.
lysnetadapter.
• Oplad det genopladelige batteri ved en
temperatur på +5 °C til +35 °C.
• Optageren kan blive varm ved
opladningsproceduren, men det kan ikke
medføre fare.
65
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 66 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
• Batteriets egenskaber kan medføre, at det
Om batterier
genopladelige batteris kapacitet muligvis vil
være mindre, når det bruges første gang eller
ikke har været brugt i længere tid. Hvis det er
tilfældet, skal batteriet genoplades og aflades
adskillige gange. Derved genskabes batteriets
normale levetid.
• Hvis det genopladelige batteris kapacitet
falder til under det halve af normal, skal det
udskiftes med et nyt.
• Hvis optageren ikke skal bruges igennem
længere tid, skal du tage det genopladelige
batteri ud og afbryde lysnetadapteren fra
lysnetstikkontakten.
Hvis batteriet ikke bruges korrekt, kan der
udsive batterivæske, eller der kan opstå brud på
batterierne. Tag følgende forholdsregler for at
undgå ulykker:
• Sæt batterierne i, så + og – vender korrekt.
• Hvis optageren ikke skal bruges i længere tid,
skal du sørge for at tage batterierne ud.
• Hvis der udsiver batterivæske, skal du tørre
batterivæsken forsigtigt men grundigt af
batterirummet, inden du isætter nye batterier.
Om tørbatteribeholderen
Den medfølgende tørbatteribeholder er
udelukkende beregnet til brug med denne
optager.
Om mekanisk støj
Optageren frembringer mekanisk støj, når den
er i drift. Støjen forårsages af optagerens
strømbesparende system, og er ikke tegn på et
problem.
Sådan beskyttes en optaget
disk
Om MiniDisc-kassetten
• Hold MiniDiscen i dens hylster, når du bærer
eller opbevarer den.
• Forsøg ikke at bryde lukkeren op.
• Anbring ikke kassetten på et sted, hvor den
For at optagebeskytte en disk skal du skyde
tappen på siden af disken åben. I den position
kan der ikke optages på disken. For at kunne
optage igen, skal du skyde tappen tilbage, så
tappen er synlig.
kan blive udsat for lys, meget lave eller høje
temperaturer, fugt eller støv.
• Sæt kun den medfølgende disk-etiket fast på
det angivne område på disken. Sæt den ikke
fast et andet sted på disken.
Tap
Om rengøring
• Rengør optagerens beklædning med en blød
klud, der er let fugtet med vand eller et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen form for
slibemiddel, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin, da det kan ødelægge
beklædningens overfladebehandling.
• Tør snavs af diskkassetten med en tør klud.
• Hvis der kommer støv på linsen, kan enheden
ikke fungere korrekt. Sørg for at lukke
diskrummets låg, når du har isat eller udkastet
en disk.
• For at opnå den bedste lydkvalitet skal du
bruge en blød klud til at aftørre øretelefon- og
fjernbetjeningsstikkene. Et beskidt stik kan
forårsage støj eller afbrydelser i lyden.
Diskens bagside
Indspilninger er
optagebeskyttet.
Indspilninger er ikke
optagebeskyttet.
Om vedligeholdelse
Rengør med jævne mellemrum polerne med en
vatpind eller en blød klud.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har nogen spørgsmål om eller problemer
med optageren. (Hvis der opstod et problem,
mens disken sad i optageren, anbefales det at
lade disken blive siddende ved henvendelse til
Sony-forhandleren; herved bliver det lettere at
finde årsagen til problemet).
66
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 67 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Indgange1)
Specifikationer
Lydafspilningsanlæg
MiniDisc digitalt lydanlæg
Laserdiode-egenskaber
Materiale: GaAlAs
Bølgelængde: λ = 790 nm
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang: mindre end 44,6 µW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand
på 200 mm fra linsens overflade på den optiske
pick-up blok med en 7 mm åbning.)
Optage- og afspilningstid
Se "Liste over optagetid for hver disk"
(side 82).
350 omdrejn./min. til 3.000 omdrejn./min. (CLV)
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Samplingfrekvens
44,1 kHz
Samplingfrekvens-konverter
Optisk (digital) indgang: 32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz
Lydformater, der understøttes af
denne optager
Optagelse:
Lineær PCM (44.1 kHz/16 bit)
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus) (Hi-SPHi-LP)
Afspilning:
Lineær PCM
ATRAC3plus
ATRAC3
ATRAC
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3/Sampling
frequency 44,1 kHz/Bithastighed
32 - 320 kbps (konstant/variabel
bithastighed))
Modulationssystem
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight-to-Fourteen Modulation)
Udgange
i: stereo-ministik (dedikeret fjernbetjeningsstik)
Maksimal udgang (jævnstrøm)
Hovedtelefoner:
2,8 mW + 2,8 mW (16 Ω) (europæiske
modeller)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (andre modeller)
Strømkrav
Omdrejninger
Fejlkorrektion
MIC: stereo-ministik
(minimalt indgangsniveau 0,13 mV)
LINE IN:
stereo minijackstik til analog indgang
(minimalt indgangsniveau 49 mV)
optisk (digitalt) ministik til optisk (digital)
indgang
Sony-lysnetadapter tilsluttet DC IN 3Vjackstikket:
120 V vekselstrøm, 60 Hz (modeller til
USA, Canada, Mexico og Taiwan)
240 V vekselstrøm, 50 Hz (model til
Australien)
220 V vekselstrøm, 50 Hz (modeller til Kina
og Argentina)
100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz (andre
modeller)
Optageren:
Genopladeligt nikkelmetalhydrid-batteri
NH-10WM 1,2V 1.350 mAt (MIN) Ni-MH
LR6 (størrelse AA) alkalisk batteri
Lysnetadapter DC 3V
Driftstemperatur
+5 °C til +35 °C
Batteridriftstid 2)
Se "Batterilevetid" (side 20)
Mål
Ca. 80,2 × 20,7 × 84,3 mm (b/h/d) (eksklusive
fremspring og knapper)
Vægt
Ca. 112 g (kun optageren)
Ca. 138 g (inkl. det genopladelige batteri)
1)
LINE IN (OPT) jackstikket bruges til at
tilslutte enten et digitalt (optisk) kabel eller et
linje (analogt) -kabel.
2) Målt i overensstemmelse med JEITA.
Amerikanske og udenlandske patenter på licens
fra Dolby Laboratories.
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
Frekvensreaktion
20 til 20.000 Hz ±3 dB
67
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 68 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Ekstra tilbehør
Optisk kabel
POC-15B, POC-15AB
Linjekabel
RK-G129, RK-G136
Stereo-mikrofoner
ECM-MS907, ECM-MS957
Stereo-hoved/øretelefoner i MDR-serien*
Aktive højttalere i SRS-serien
Serie MDW uindspillede md’er
Optagelig Hi-MD-disk
HMD1G
Genopladeligt nikkel-metalhydrid-batteri
NH-10WM
Det er ikke sikkert, at du kan købe alt det
ovennævnte tilbehør hos din forhandler.
Forhandleren kan informere dig om, hvilket
tilbehør der kan fås i dit land.
∗ Ved brug af ekstra hovedtelefoner, skal du
kun bruge hoved/øretelefoner med stereo
ministik. Du kan ikke bruge hoved/
øretelefoner med mikrostik.
68
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 69 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Fejlsøgning og forklaringer
Fejlfinding
Hvis der opstår et problem ved optagerbetjeningen, skal du følge de nedenstående trin, før
du henvender dig til den nærmeste Sony-forhandler. Du anbefales at nedskrive eventuelle
meddelelser, der vises.
1
2
Se om problemet er omtalt i "Fejlfinding" (side 69).
Se også om problemet er omtalt i "Meddelelser" (side 77).
Henvend dig til din nærmeste Sony-forhandler, hvis du stadig ikke kan løse problemet
efter trin 1.
Ved opladning
Symptom
Årsag/Løsning
Det genopladelige
batteri begynder ikke
opladning. Det
genopladelige batteri
kan ikke oplades helt.
• Det genopladelige batteri er ikke sat korrekt i optageren, eller
lysnetadapteren er ikke tilsluttet korrekt.
, Sæt det genopladelige batteri korrekt i, eller tilslut
lysnetadapteren korrekt.
• Batteriets egenskaber kan medføre, at det genopladelige batteris
kapacitet muligvis vil være mindre, når det bruges første gang eller
ikke har været brugt i længere tid.
, Genoplad og aflad batteriet adskillige gange. Derved genskabes
batteriets normale levetid.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav.
, Oplad batteriet ved en temperatur på +5 °C til +35 °C.
• Du ladede det genopladelige batteri op ved hjælp af USB bus-strøm.
, Opladning med USB bus-strøm er kun midlertidig og kan ikke
bruges til at lade det genopbrugelige batteri helt op. Afbryd
optageren fra computeren og oplad det genopladelige batteri
med lysnetadapteren.
Det genopladelige
• Quick-indstillingen var indstillet til "On".
batteri er brugt op, selv , Hvis du indstiller Quick-indstilling til "On", er strømmen fortsat
om optageren ikke har
slået til inde i optageren, selv om der ikke er nogen betjening, så
været brugt i et stykke
det genopladelige batteris levetid bliver kortere (side 57). Hvis
tid.
det genopladelige batteri ikke oplades helt, kan batteriet aflades
efter et stykke tid. Hvis det sker, skal det genopladelige batteri
oplades igen (side 17).
Selv om det er fuldt
opladet, er batteriets
levetid kun halvt så
lang som normalt.
• Det genopladelige batteri er muligvis ved at være for gammelt.
, Udskift det genopladelige batteri med et nyt.
Optageren kan blive
• Det er normalt og udgør ikke nogen fare.
varm ved
opladningsproceduren.
69
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 70 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Ved optagelse
Symptom
Årsag/Løsning
"NOT ENOUGH
• Optagelse er ikke mulig ved brug af en 1 GB Hi-MD-disk, selv om
POWER TO REC"
batteriniveau-indikationen viser tilstrækkelig resterende strøm, mens
vises, og optagelse kan optageren er standset eller afspiller. Det skyldes en mekanisme, der
ikke udføres på en
desaktiverer optagelse, når den resterende batteristrøm på optageren
1 GB Hi-MD-disk.
vurderes til at være utilstrækkelig som følge af det høje strømforbrug
krævet til 1 GB Hi-MD-diskoptagelse.
, Tilslut lysnetadapteren til optageren igen eller isæt et fuldt
opladet genopladeligt batteri eller et nyt alkalisk tørbatteri.
Den resterende
• Det er en systembegrænsning. 2.0MB er reservedomænets kapacitet.
optagetid vises som
"–00:00", og optagelse
kan ikke udføres, selv
om der vises 2.0MB
ledig plads.
Optageren opretter
altid en ny gruppe ved
optagelse.
• Gruppeoptagelsen ("Group REC") er indstillet på "On". (Du kan ikke
overskrive spor.)
, Indstil gruppeoptagelse til "Off" (side 37).
De første sekunder af et • Hvis du starter med at optage, før x-indikationen vises på displayet,
spor kan ikke optages.
bliver de første få sekunder af det første spor ikke optaget.
, Vent indtil x-indikationen vises, før du starter optagelsen.
Optagelse kan ikke
udføres korrekt.
• Du forsøgte at optage i MD-indstilling på denne optager.
, Kun Hi-MD-indstilling kan bruges til at optage direkte på denne
optager uden brug af en computer. For at optage i MD-indstilling
skal du tilslutte optageren til en computer og bruge den
medfølgende software (side 22 og 30).
• Lydkilderne er måske ikke sluttet godt til.
, Afbryd lydkilderne en gang, og tilslut dem igen (side 21 og 34).
• Der kommer ikke noget digitalt signal fra en bærbar cd-afspiller.
, Ved digital optagelse fra en bærbar cd-afspiller skal du bruge
lysnetadapteren og slå anti-spring-funktionen (f.eks. ESP) på cdafspilleren fra.
• Den analoge optagelse blev lavet med brug af en tilslutningsledning
med et dæmpningsled.
, Brug en tilslutningsledning uden dæmpningsled.
• Optageniveauet er for lavt til optagelse (ved manuel justering af
optageniveauet).
, Indstil optageren på pause, og juster optageniveauet (side 35).
• Optageren er tilsluttet computeren.
, Afbryd optageren fra computeren ved optagelse.
• Strømkilden blev afbrudt, eller der opstod strømafbrydelse ved
optagelse.
, Optageresultatet optages ikke på disken. Lav optagelse igen.
• Optagelse kan ikke udføres, hvis den resterende optagetid på disken
er 48 sekunder eller derunder ("DISC FULL" vises).
, Udskift disken.
Låget åbnes ikke efter
optagelse.
• Låget åbnes ikke, før "SYSTEM FILE WRITING" forsvinder fra
displayet.
70
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 71 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Symptom
Årsag/Løsning
"TRACK FULL" vises, • Det skyldes systembegrænsninger ved MiniDisc. Når der er optaget
selv om disken ikke har 2.047 spor (på en disk brugt i Hi-MD-indstilling), vises "TRACK
nået den maksimale
FULL" uanset den samlede optageid. Der kan ikke optages mere end
optagetid, og der kan
2.047 spor på disken.
ikke udføres optagelse. , For at fortsætte optagelse skal du slette unødvendige spor.
Den resterende
• Det skyldes systembegrænsninger ved MiniDisc (kun i MDoptagetid forøges ikke, indstilling). Spor på under 12 sekunder (i SP-indstilling),
selv efter sletning af
24 sekunder (i LP2-indstilling eller mono) eller 48 sekunder (i
mange korte spor.
LP4-indstilling) tælles ikke med, så optagetiden kan ikke forøges
ved at slette dem.
Den samlede optagede • Det skyldes systembegrænsninger ved MiniDisc (kun i MDtid og resterende tid på
indstilling). Normalt udføres optagelse i minimumenheder på ca.
disken er ikke altid lig
2 sekunder (i SP-indstilling), 4 sekunder (i LP2-indstilling eller
med den maksimale
mono) eller 8 sekunder (i LP4-indstilling). Når optagelse er standset,
optagetid (60, 74 eller
bruger den sidste enhed af optagelse altid denne enhed på
80 minutter).
2 sekunder, 4 sekunder eller 8 sekunder, selv om den faktiske
optagelse er kortere. Når optagelse genstartes efter standsningen,
indføjer optageren ligeledes automatisk et uindspillet mellemrum på
2 sekunder, 4 sekunder eller 8 sekunder inden den næste optagelse.
(Dette for at undgå utilsigtet sletning af et foregående spor, hver
gang en ny optagelse begyndes). Den faktiske optagetid mindskes
derfor med maksimalt 6 sekunder, 12 sekunder eller 24 sekunder,
hver gang en optagelse standses.
"TRACK FULL" vises, • Det skyldes systembegrænsninger ved MiniDisc. Gentaget optagelse
inden disken har nået
og sletning kan forårsage, at data opdeles i små stykker og spredes.
det maksimale antal
Selv om disse spredte data kan læses, tælles hvert lille stykke som et
spor eller den
spor. I så fald kan antallet af spor nå 2.047 spor (på en disk brugt i
maksimale optagetid.
Hi-MD-indstilling), og der kan ikke optages mere.
, For at fortsætte optagelse skal du slette unødvendige spor.
Ved afspilning
Symptom
Årsag/Løsning
En disk afspilles ikke
normalt.
• Der er valgt gentaget afspilning.
, Indstil Repeat-afspilning til "Off" for at skifte tilbage til normal
afspilning (side 42).
• Der er skiftet afspilningsindstilling.
, Gå ind i den primære afspilningsindstilling eller sekundære
afspilningsindstilling for at skifte tilbage til normal afspilning
(side 40).
En disk afspilles ikke
fra det første spor.
• Diskafspilning standsede, inden det sidste spor blev nået.
, Tryk på JOG-knappen (N/ENT) på optageren eller tryk på
NX på fjernbetjeningen i mindst 2 sekunder for at starte
indspilningen.
71
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 72 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Symptom
Årsag/Løsning
Afspilningslyden
hopper.
• Optageren er anbragt på sted, hvor den udsættes for konstante
rystelser.
, Stil optageren på et stabilt sted.
• Et meget kort spor kan få lyden til at hoppe.
, Prøv på at undgå at skabe et kort spor.
Der høres momentvis
støj.
• Den særlige digitale lydkomprimeringsteknologi, der bruges i
LP4-indstilling, gør, at der undtagelsesvis høres støj med bestemte
lydkilder.
Der er mange
forstyrrelser på lyden.
• Stærk magnetisme fra et tv eller en lignende enhed forstyrrer
funktionerne.
, Flyt optageren væk fra enheden med den stærke magnetisme.
Lydstyrken på det
optagede spor er lav.
• Sporet blev optaget analogt (ved digital indstilling indstilles
optageniveauet automatisk til det samme niveau som lydkilden).
Eller du brugte en tilslutningsledning med et dæmpningsled.
, Brug en korrekt tilslutningsledning uden dæmpningsled.
• Optageniveauet var lavt.
, Juster optageniveauet manuelt ved optagelse (side 35).
Der kan ikke skrues op
for lydstyrken.
• AVLS er slået til.
, Frigiv AVLS-indstillinger (side 56).
Der kommer ingen lyd • Øretelefonstikket er ikke tilsluttet ordentligt.
gennem øretelefonerne.
, Sæt øretelefonstikket eller fjernbetjeningen godt fast i de
passende jackstik.
• Stikket er beskidt.
, Rens stikket.
Disken kan ikke
afspilles på en anden
komponent
• Komponenten understøtter ikke Hi-MD.
, Diske, der er optaget på denne optager, kan kun spilles på
komponenter, der understøtter Hi-MD.
Ved søgning kan der
forekomme lydbortfald
for redigerede spor.
• Dette sker pga. begrænsninger ved MiniDisc systemet. Opdelingen
af data i små stykker kan forårsage lydbortfald ved søgning, fordi
sporene afspilles ved højere hastighed end ved normal afspilning.
Der kommer ikke nogen • Der kommer ikke nogen lyd fra den højre kanal, hvis båndoptageren
lyd fra den højre kanal
eller en forstærker er tilsluttet med en monoledning.
ved afspilning af et spor , Sørg for at bruge en stereotilslutningsledning. Hvis det
optaget fra en
tilsluttede udstyr imidlertid kun har monofunktion, kommer der
båndoptager eller via en
ikke nogen lyd fra højre kanal selv med en
forstærker, eller når du
stereotilslutningsledning.
lytter til en båndoptager
eller en forstærker.
Optageren kan ikke
afspille MP3-spor.
• Du forsøgte at afspille et MP3-spor med et format, der ikke
understøttes af denne optager.
, Denne optager understøtter kun MP3-spor (MPEG-1 Audio
Layer-3/Sampling frequency 44,1 kHz), der er overført med
SonicStage-softwaren.
"R" vises i displayet
under afspilning.
• "R" vises, når indholdet af en redigering, der er udført under
afspilning på optageren, er klar til at blive skrevet til disken.
, Når afspilning på optageren er standset, skrives det redigerede
indhold til disken, og "R" forsvinder.
72
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 73 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Ved redigering
Symptom
Årsag/Løsning
"NOT ENOUGH
• Redigering er ikke mulig ved brug af en 1 GB Hi-MD-disk, selv om
POWER TO EDIT"
batteriniveau-indikationen viser tilstrækkelig resterende strøm, mens
vises, og redigering kan optageren er standset eller afspiller. Det skyldes en mekanisme, der
ikke udføres på en 1 GB desaktiverer redigering, når den resterende batteristrøm af optageren
Hi-MD-disk.
vurderes til at være utilstrækkelig som følge af det høje strømforbrug
krævet til 1 GB Hi-MD-diskredigering.
, Tilslut lysnetadapteren til optageren igen eller isæt et fuldt
opladet genopladeligt batteri eller et nyt alkalisk tørbatteri.
Låget åbnes ikke.
• Optageren gemmer indholdet af en redigering. Låget kan ikke åbnes,
før "SYSTEM FILE WRITING" forsvinder fra displayet.
Der kan ikke redigeres
• Strømkilden er blevet afbrudt, eller der opstod strømafbrydelse ved
redigeringen.
, Redigeringen op til dette tidspunkt er ikke blevet gemt på disken.
Foretag redigeringen igen.
Ikke-lyddata kan ikke
slettes.
• Ikke-lyddata kan ikke slettes med Erase-funktionen.
, Kontroller indholdet ved at tilslutte optageren til din computer.
Hvis du vil slette indholdet, kan du udføre Format-funktionen
(side 55).
Spor kan ikke
sammensættes.
• Det skyldes systembegrænsninger ved MiniDisc. Når sporene
spredes og længden for hvert spor er kort*, kan du ikke altid
sammensætte sporene.
* Sammensætning af spor af følgende længder er ikke altid mulig.
Hi-MD-indstilling
Lineær PCM: 9 sekunder eller derunder
Hi-SP: 8 sekunder eller derunder
Hi-LP: 32 sekunder eller derunder
MD-indstilling
SP: 12 sekunder eller derunder
LP2/mono: 24 sekunder eller derunder
LP4: 48 sekunder eller derunder
• Du kan ikke sammensætte spor, der er optaget i forskellige
optageindstillinger, f.eks. et spor, der er optaget i stereo og et spor,
der er optaget i mono. Du kan heller ikke sammensætte et spor, der
er optaget med digital tilslutning og et spor, der er optaget med
analog tilslutning.
Disken kan ikke
redigeres på en anden
komponent.
• Komponenten understøtter ikke Hi-MD.
, Rediger på en anden komponent, der understøtter Hi-MD.
Ved brug af gruppefunktionen
Symptom
Årsag/Løsning
Gruppefunktionen
virker ikke.
• Der blev gjort forsøg på at vælge en grupperelateret menu ved brug
af en disk uden gruppeindstilling.
, Brug en disk med gruppeindstillinger.
73
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 74 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Symptom
Årsag/Løsning
En ny gruppe kan ikke
oprettes.
• Det skyldes systembegrænsninger ved MiniDisc (kun i MDindstilling). Der er skrevet gruppedata til det område, hvor
disknavnet gemmes. Disknavnet og spornavnene optages i det
samme område, hvor der kan gemmes maksimalt ca. 1.700 tegn.
Hvis det samlede antal overstiger denne mængde, kan der ikke laves
gruppeindstillinger.
Mens optageren er tilsluttet computeren
Symptom
Årsag/Løsning
Optageren
genkendes ikke af
computeren.
• USB-kablet sidder ikke rigtigt i.
, Sæt USB-kablet godt fast i optageren og computeren.
• En USB-hub anvendes.
, Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-port.
• Netværkskommunikationen er mislykket.
, Afbryd USB-kablet, vent mindst 2 sekunder, og tilslut derefter det
igen. Hvis optageren stadig ikke genkendes, skal du afbryde USBkablet, genstarte computeren, og derefter tilslutte USB-kablet igen.
• Når du bruger Windows 2000 Professional, tændte eller genstartede du
computeren, mens USB-kablet var tilsluttet, og så afbrød du den bagefter.
, Tilslut USB-kablet, genstart computeren, og tilslut derefter USBkablet igen. Dette problem kan løses ved at opdatere dit Windows
operativsystem, så det indeholder alle de seneste funktioner.
Der kan ikke oplades • Låget til batterirummet er ikke lukket ordentligt.
med USB bus-strøm , Sæt det genopladelige batteri i igen og luk låget til batterirummet
godt til.
(
blinker på
• Temperaturen på batteriopladnings-stedet er for lav eller for høj.
displayet).
, Oplad det genopladelige batteri ved en temperatur på mellem +5 °C
og +35 °C.
Det genopladelige
batteri kan ikke
oplades
tilstrækkeligt ved
hjælp af USB busstrøm.
• Det genopladelige batteri lades op ved hjælp af USB bus-strøm.
, USB bus-strøm lader kun op midlertidigt og kan ikke oplade det
genopladelige batteri tilstrækkeligt. Afbryd optageren fra
computeren og lad det genopladelige batteri op ved hjælp af
lysnetadapteren.
Selv om optageren
genkendes af
computeren, virker
den ikke normalt.
• En USB-hub anvendes.
, Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-port.
• Du bruger optageren på et sted med rystelser.
, Brug optageren på et sted uden rystelser.
Optageren kan ikke
bruges som
lagringsenhed.
• SonicStage- eller MD Simple Burner-softwaren er aktiv.
, Luk SonicStage- eller MD Simple Burner-softwaren.
• Der isættes en disk, der ikke er brugt i Hi-MD-indstilling.
, Isæt en disk brugt i Hi-MD-indstilling. Kun diske brugt i Hi-MDindstilling kan bruges som lagringsmedium.
Afspilningstiden for Det skyldes en regneforskel mellem optageren og computeren.
et overført spor er
forskellig fra den
tid, der vises på
computerskærmen.
74
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 75 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Symptom
Årsag/Løsning
Du kan ikke
• Den minimale optagetid på en disk er normalt 2 sekunder i SPoverføre spor, der
indstilling, 4 sekunder i LP2-indstilling, og 8 sekunder i LP4udfylder den
indstilling. Når du overfører et spor fra din computer, skal optageren
resterende optagetid
have 2-sekunders (eller 4- eller 8-sekunders) plads til et spor, selv om
på disken.
sporets længde er under 2 sekunder (eller 4 eller 8 sekunder).
Optageren indføjer endvidere 2-sekunders (eller 4- eller 8-sekunders)
plads imellem spor ved overførselsbetjening. Af den årsag skal
optageren have yderligere 6 sekunder (eller 12 eller 24 sekunder) for
hvert spor. Det mindsker den maksimale optagetid for hvert spor med
6 sekunder (eller 12 eller 24 sekunder) ved overførselsbetjening (kun i
MD-indstilling).
Diskstørrelsen vist • Forskellen skyldes brugen af det binære system til angivelse af
på computeren er
diskstørrelsen på computeren og decimalsystemet til at udtrykke
ikke den samme som diskstørrelsen på disken og andre optagemedier. For nærmere
diskstørrelsen trykt
oplysninger om diskstørrelsen, se side 64.
på disken.
Du kan ikke betjene • Du kan ikke betjene optageren, mens den er tilsluttet computeren.
optageren.
Låget åbnes ikke.
• Det sker, hvis du afbryder USB-kablet midt i en dataoverførsel,
optagelse eller redigering på computeren, mens det genopladelige
batteri ikke sidder i optageren eller er brugt op.
, Tilslut USB-kablet igen eller sæt et fuldt opladet genopladeligt
batteri i optageren, og tryk derefter på x.
Andet
Symptom
Årsag/Løsning
"Advanced" eller
"Simple" vises.
• Du forsøgte at udføre en menubetjening for første gang, efter at du har
købt optageren (ved at trykke på MENU-knappen i mindst 2 sekunder).
, Vælg menu-indstilling (side 56).
Nogle menupunkter
kan ikke vises.
• "Menu Mode" indstilles på "Simple".
, Indstil "Menu Mode" på "Advanced" for at vise alle
menupunkterne.
Optageren virker
ikke eller virker
dårligt.
• Det genopladelige batteri er ikke opladet.
, Oplad det genopladelige batteri.
• Lydstyrken er lav.
, Skru op for lydstyrken.
• Der er ikke isat en disk.
, Isæt en optaget disk.
• HOLD-funktionen er slået til (" HOLD" vises på displayet, når du
trykker på en betjeningsknap på optageren).
, Slå HOLD fra på optageren ved at skyde HOLD-kontakten i
modsat retning af pilen (side 14, 18).
75
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 76 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Symptom
Årsag/Løsning
Optageren virker
ikke eller virker
dårligt.
• Låget er ikke lukket godt til.
, Luk låget, så det klikker på plads. Skyd derefter OPEN til side for
at åbne låget.
• Der har dannet sig fugt i optageren (f.eks. når optageren er blevet bragt
fra et koldt sted til et varmt sted).
, Tag disken ud, og lad optageren stå et varmt sted i nogle timer,
indtil fugten er fordampet.
• Lysnetadapteren sidder ikke rigtigt i.
, Slut lysnetadapteren godt fast til DC IN 3V-jackstikket på
optageren.
• Det genopladelige batteri eller tørbatteriet er svagt ("LOW BATTERY"
blinker eller intet vises).
, Oplad det genopladelige batteri, udskift tørbatteriet med et nyt eller
brug den medfølgende lysnetadapter.
• Disken er beskadiget, eller indholder ikke korrekte optage- eller
redigeringsdata.
, Sæt disken i igen og lav en ny optagelse. Hvis fejlmeddelelsen
stadig vises, skal disken udskiftes med en ny.
• Der er en indbygget funktionsfejl i systemet.
• Optageren blev ved drift udsat for et mekanisk stød, for mange
forstyrrelser, unormal strømforsyningsspænding som følge af
lynnedslag el.lign.
, Begynd betjening igen som følger.
1 Afbryd alle strømkilderne og USB-kablet.
2 Lad optageren stå i omkring 30 sekunder.
3 Tilslut strømkilden.
Filnavne og mappe- • Filnavne og mappenavne, der overskrider visningens maksimale
navne, der vises af
længde, der understøttes af optageren, forkortes.
fillistefunktionen, er
forskellige fra de
navne, der gemmes
på computeren.
Filnavnene eller
• Navnene indeholder tegn, der ikke understøttes af optageren.
mappenavnene vises
ikke korrekt af
fillistefunktionen.
Betjeningsindstilling • Ved brug af en uindspillet 60/74/80-minutters standarddisk i optageren
anvendes betjeningsindstillingen indstillet i "Disc Mode"-menuen.
en for den uind, Brug "Disc Mode"-menuen til at ændre betjeningsindstillingen som
spillede 60/74/80ønsket.
minutters standarddisk er forskellig fra
indstillingen efter
formatering, eller
indstillingen valgt i
SonicStagesoftwaren.
76
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 77 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises på fjernbetjeningens displayvindue, kan du finde
oplysninger i skemaet nedenfor.
Meddelelse
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
BLANKDISC
BUSY WAIT A
MOMENT
Betydning/Afhjælpning
• AVLS er indstillet til "On", så lydstyrken kan ikke hæves yderligere.
, Indstil AVLS til "Off" (side 56).
• Der er isat en disk uden optagelser.
• Optageren accesser diskdata.
• Du forsøgte at betjene optageren, mens den var ved at accesse de optagede
data.
, Vent indtil meddelelsen går ud (i sjældne tilfælde kan det tage nogle få
minutter).
CANNOT EDIT • Du valgte, "Group Set", "GroupRelease", "Move" eller "Erase" ved
optagelse.
• Du forsøgte at slette spormarkeringen ved begyndelsen af det første spor
eller den første gruppe.
• Du forsøgte at slette en spormarkering for at sammensætte spor, som
optageren ikke kan sammensætte (f.eks. et spor optaget i stereo og i mono).
• Du forsøgte at overskrive en spormarkering.
• Du forsøgte at ændre en titel, der indeholder tegn, som optageren ikke kan
redigere.
, Redigeringstitler kan ikke udføres, hvis titlen indeholder tegn, der ikke
kan indføres på optageren.
CANNOT
• Du forsøgte at trykke på X eller T MARK ved synkronoptagelse.
OPERATE
CANNOT PLAY • Du forsøgte at afspille et spor, der er underkastet afspilningsrestriktioner.
• Du forsøgte at afspille et MP3-spor med et format, der ikke understøttes af
denne optager.
, Denne optager understøtter kun MP3-spor (MPEG-1 Audio Layer-3/
Sampling frequency 44,1 kHz), der er overført med SonicStagesoftwaren.
CANNOT
• Du forsøgte at optage på en disk, der allerede er indspillet i MD-indstilling.
RECORD
, På denne optager kan du ikke udføre yderligere optagelse på en disk,
der allerede er optaget i MD-indstilling. Hvis du ønsker at udføre
yderligere optagelse på en sådan disk, skal du tilslutte optageren til en
computer og bruge den medfølgende software.
CANNOT
• Der er ingen lyddata, som kan afspilles på optageren.
RECORD OR
• Lyddataene eller diskstyringsfilen er beskadiget.
PLAY
, Slet hele disken (side 53), eller udfør Format-funktionen (side 55).
77
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 78 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Meddelelse
CANNOT SET
Betydning/Afhjælpning
• Du forsøgte at indstille "Time Mark" ved synkronoptagelse.
• Du valgte "REC Level", mens optageren ikke er i optagepause.
, Indstil "REC Level", mens optageren er i optagepause.
• Du forsøgte at foretage følgende indstillinger, mens du optog.
— Optageindstilling
— Diskhukommelse
— Afspilningsindstilling
— Valg af "Group REC" i menu
Charging
• Det genopladelige batteri er ved at blive opladet.
DATA SAVE
• Optageren skriver data til systemfilen, f.eks. de optagede data eller
redigeringsdata.
, Vent, indtil meddelelsen forsvinder fra displayet.
DC IN TOO
• Strømforsyningens spænding er for høj (den medfølgende lysnetadapter
HIGH
bruges ikke).
, Brug den medfølgende lysnetadapter.
DISC FULL
• Optagelse kan ikke udføres, hvis den resterende optagetid på disken er
48 sekunder eller derunder.
, Udskift disken.
DOWNLOAD
• MD Simple Burner er nu klar til at optage en lyd-cd på disken i optageren
READY
med brug af Simple-indstilling (se "Softwarebetjening"-afsnittet).
EJECT DISC OK • Optageren har afsluttet kommunikation med computeren, og det er sikkert
at udkaste disken fra optageren eller afbryde USB-kablet.
END
• Optageren nåede til slutningen af disken, mens der blev afspillet eller du
trykkede på >.
ERROR
• Der er opstået en intern fejl i systemet.
, Begynd betjening igen ved at udføre trin 1 til 3 på side 76.
ERROR XX
• Der er opstået en intern fejl i systemet.
, Genstart betjeningen ved at udføre trin 1 til 3 på side 76. Henvend dig
til nærmeste Sony forhandler, hvis meddelelsen vises igen.
FOLDER NO
• Du forsøgte at bruge fillistefunktionen til at udvide en mappe, der allerede
EXPAND
er på 16. niveau
, Filer og mapper kan udvides ned til 16 niveauer. Udvidelse ud over
dette niveau er ikke mulig.
FORMAT
• Der blev isat en disk med et format, som optageren ikke understøtter.
ERROR DISC
, Isæt en disk brugt i Hi-MD-indstilling.
• Der blev isat en disk formateret på computeren.
, Ved formatering af en disk på computeren skal du sørge for at bruge
SonicStage-software.
GROUP FULL
• Du forsøgte at oprette en 256. gruppe på en disk brugt i Hi-MD-indstilling
eller en 100. gruppe på en disk brugt i MD-indstilling.
, Du kan kun oprette op til 255 grupper (på en disk brugt i Hi-MDindstilling) eller 99 grupper (på en disk brugt i MD-indstilling) på en
disk. Hold gruppenummeret inden for 255 eller 99.
HOLD
• Optageren er fastlåst.
, Skyd HOLD mod pilen, så optageren låses op (side 18).
IN MENU
• Du trykkede på en tast på fjernbetjeningen, mens du valgte en menu på
optageren.
78
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 79 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Meddelelse
Betydning/Afhjælpning
LOW BATTERY • Batterierne er svage.
, Oplad det genopladelige batteri, eller udskift tørbatteriet (side 17).
MEMORY
• Du forsøgte at optage, mens optageren var anbragt på et sted, hvor den blev
OVER
udsat for konstante rystelser.
, Anbring optageren et stabilt sted, og begynd optagelse igen.
NO
• Du valgte bogmærkeafspilning uden at indstille bogmærker.
BOOKMARKED
, Indstil bogmærker (side 41).
TRACK
NO DIGITAL
• Du forsøgte at lave en kopi af en disk, der er beskyttet af Serial Copy
COPY
Management System. Du kan ikke lave kopier fra en digitalt tilsluttet kilde,
der er optaget med brug af digital tilslutning.
, Brug en analog tilslutning i stedet (side 34).
NO DISC
• Du forsøgte at afspille eller optage, mens der ikke var en disk i optageren.
, Isæt en disk.
NO DISC
• Du forsøgte at slette en indstilling i diskhukommelsen på en disk, der ikke
MEMORY
indeholder indstillinger i diskhukommelsen (side 57).
NO FILE
• Mens du så fillisten, valgte du en mappe, der ikke har nogen mapper eller
filer
NO GROUP
• Du valgte "Group Erase" med en disk uden gruppeindstilling.
, Du kan ikke slette grupper med en disk uden grupper.
• Du forsøgte at frigive en gruppeindstilling med en disk, der ikke har nogen
grupper.
, Isæt en disk med gruppeindstillinger.
NO INPUT
• Optageren kunne ikke registrere digitale indgangssignaler.
SIGNAL
, Sørg for, at lydkilden er sluttet godt til (side 21).
NON GROUPED • Du valgte "Group Move" eller "Group Erase", eller du forsøgte at mærke en
TRACK
gruppe, mens du valgte et spor, der ikke hører til en gruppe.
, Vælg et spor inden for en gruppe, du vil redigere, og udfør derefter
redigeringsbetjening igen.
NOT ENOUGH • Du forsøgte at redigere indholdet af en 1 GB Hi-MD-disk med
utilstrækkelig batteristrøm til redigering (side 73).
POWER TO
EDIT
, Tilslut lysnetadapteren til optageren igen eller isæt et fuldt opladet
genopladeligt batteri eller et nyt alkalisk tørbatteri.
NOT ENOUGH • Du forsøgte at optage på en 1 GB Hi-MD-disk med utilstrækkelig
POWER TO
batteristrøm til optagelse (side 70).
REC
, Tilslut lysnetadapteren til optageren igen eller isæt et fuldt opladet
genopladeligt batteri eller et nyt alkalisk tørbatteri.
NO TRACK
• Du forsøgte at afspille en disk uden optagede spor.
, Isæt en optaget disk.
NO TRACK IS • Du valgte "Track Move" eller "Track Erase", eller du forsøgte at mærke et
SELECTED
spor uden først at vælge et spor.
, Foretag redigeringen igen, når du har valgt det ønskede spor.
P/B ONLY DISC • Du forsøgte at optage eller redigere en forindspillet disk (P/B står for
"playback" (afspilning)).
, Isæt en optagelig disk.
PC – – MD
• Optageren er tilsluttet computeren.
79
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 80 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Meddelelse
PROTECTED
DISC
PUSH STOP
BUTTON
READ ERROR
REC ERROR
SEARCH
SYSTEM FILE
WRITING
TEMP OVER
REC STOP
TITLE FULL
TOC DATA
ERROR
TRACK FULL
TRK FROM PC
NO EDIT
TRK FROM PC
NO REC
Betydning/Afhjælpning
• Du forsøgte at optage eller redigere en disk, hvor tappen stod på
optagebeskyttelse.
, Skyd tappen tilbage (side 66).
• Du forsøgte at åbne låget ved at skyde OPEN-kontakten til side, eller
betjene optageren, mens optageren gemte diskdata med USB-kablet, de
forbinder optageren til en computer.
, Betjening må kun udføres, efter du har trykket på x, og "SYSTEM
FILE WRITING" er forsvundet fra displayet.
• Optageren kan ikke læse diskdataene korrekt.
, Sæt disken i igen.
• Optagelse blev ikke udført korrekt.
, Anbring optageren på et sted uden rystelser, og optag igen.
• Disken er snavset til af fedt, fingeraftryk, eller den er ridset eller ikke af
standardform.
, Forsøg at optage igen med en anden disk.
• Du trykkede på en knap eller en kontrolknap på fjernbetjeningen, mens du
brugte Search-funktionen på optageren.
, Brug knapperne og kontrolknapperne på optageren.
• Optageren er ved at gemme data (sporstart- og slutposition) fra
hukommelsen til disken.
, Vent indtil denne proces er afsluttet. Undgå at støde til afspilleren, og
afbryd ikke strømforsyningen.
• Der har udviklet sig varme i optageren.
, Lad optageren køle af.
• Du forsøgte at indføre mere end 200 bogstaver for at mærke et enkelt spor,
en gruppe eller disk.
• Du forsøgte at indføre mere end ca. 55.000 bogstaver (i en disk brugt i HiMD-indstilling) eller 1.700 bogstaver (i en disk brugt i MD-indstilling) i alt
til titler.
• Optageren kan ikke læse diskdataene korrekt.
, Isæt en anden disk.
, Slet hele disken, hvis det ikke er et problem (side 53).
• Du forsøgte at optage mere end 2.047 spor på en disk brugt i Hi-MDindstilling.
, Slet unødvendige spor (side 52).
• Du forsøgte at sammensætte eller dele spor, der er overført fra computeren.
, Du kan ikke sammensætte eller dele overførte spor.
• Du forsøgte at sammensætte eller dele spor, der er optaget i Hi-MDindstilling med brug af MD Simple Burner-software.
, Du kan ikke sammensætte eller dele spor optaget i Hi-MD-indstilling
med MD Simple Burner-software.
• Du forsøgte at optage midt i et beskyttet spor, der er overført fra
computeren.
• Du forsøgte at optage midt i et spor, der er optaget i Hi-MD-indstilling med
MD Simple Burner-software.
, Du kan ikke optage nyt materiale midt i et beskyttet spor eller et spor,
der er optaget i Hi-MD-indstilling med MD Simple Burner-software.
80
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 81 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Forklaringer
Om Hi-MD
"Hi-MD" er et nyt MiniDisc-format.
Med den nye ATRAC3plus lydkomprimeringsteknologi, er Hi-MD et nyt optageformat, som giver
længere optagetider end almindelige md’er. Hi-MD-diske kan også bruge som et
computerlagringsmedium for ikke-lyddata, f.eks. tekst og billeder. Denne optager understøtter kun HiMD.
For nærmere oplysninger om Hi-MD, se den medfølgende brochure "Det kan du gøre med Hi-MD
Walkman".
Om ATRAC3plus
ATRAC3plus er en forbedret version af ATRAC3.
Sammenlignet med ATRAC3 (brugt i MiniDisc-komponenternes LP2- og LP4-optageindstilling), som
opnår et komprimeringsforhold, der er 10 gange højere end for en cd, opnår ATRAC3plus (brugt i
optagerens Hi-SP- og Hi-LP-indstilling) et komprimeringsforhold, der er hele 20 gange højere end for
en cd, og uden at det går ud over lydkvaliteten.
"Hi-MD-indstilling" og "MD-indstilling"
Optageren har to betjeningsindstillinger, "Hi-MD-indstilling" og "MD-indstilling".
Betjeningsindstillingen genkendes, hver gang der isættes en disk.
• Ved brug af en 1 GB Hi-MD-disk, bliver betjeningsindstillingen kun Hi-MD.
• Ved brug af en standarddisk (60/74/80 minutter), kan betjeningsindstillingen indstilles som følger.
Disktilstand
Betjeningsindstilling
Uindspillet disk
Indstillingen for "Disc Mode" i menuen.1)
, Når du optager på denne optager uden brug af en computer,
skal du indstille "Disc Mode" på "Hi-MD" således at
betjeningsindstillingen vil være "Hi-MD-mode".
Disken indeholder materiale Hi-MD
optaget i Hi-MD-indstilling
Disken indeholder materiale MD
optaget i MD-indstilling
, Du kan ikke bruge denne optager til at optage i MDindstilling uden brug af en computer. Du kan optage i "MDindstilling", hvis du bruger den medfølgende software.
1) Se
"Valg af diskindstilling (Disc Mode)" (side 58) vedrørende "Disc Mode"-indstillingen.
Om Lineær PCM
Lineær PCM er et digitalt, ikke-komprimeret lydkodningssystem. Du kan få en lyd af høj kvalitet
svarende til cd’er ved at optage i denne indstilling.
Betydningen af "ingen lyd"
"Ingen lyd" er en optagertilstand, hvor indgangsniveauet er på ca. 4,8 mV ved analog indgang eller
mindre end –89 dB ved optisk (digital) indgang (med 0 dB som fuld bit (det maksimale optagelige
niveau for en MiniDisc)).
81
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 82 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Om "Systemfil"
Systemfilen er plads på disken, der bruges til at gemme andre data end lydfiler, f.eks. spornumre.
Hvis MiniDisc’en var en bog, ville systemfilen svare til indekset eller indholdfortegnelsen.
Optageren genskriver systemfilen, hver gang en betjening, f.eks. optagelse, tilføjelse eller sletning af
spormarkeringer, eller flytning af spor, er blevet udført. ("SYSTEM FILE WRITING" vises på
displayet, når optageren genskriver systemfilen.) Mens optageren skriver diskdata, skal du undgå at
flytte eller skubbe til optageren eller afbryde strømkilden, da dataene ellers kan optages forkert, eller
diskens indhold kan gå tabt.
Liste over optagetid for hver disk
Ved brug af en disk i Hi-MD-indstilling
Optagetid1)
Ved optagelse på
optageren
Optageindstilling på
optageren
Codec/
1 GB Hi- 80-minutters 74-minutters 60-minutters
Bithastighed MD -disk standarddisk standarddisk standarddisk
PCM
Lineær PCM/
1,4 Mbps
1 time og 28 minutter
34 minutter
26 minutter
21 minutter
Hi-SP
ATRAC3plus/
256 kbps
7 timer og 2 timer og
55 minutter 20 minutter
2 timer og
10 minutter
1 time og
40 minutter
Hi-LP
ATRAC3plus/
64 kbps
34 timer
9 timer og
20 minutter
7 timer og
40 minutter
10 timer og
10 minutter
Optagetid1)2)
Ved overførsel fra
computeren
Codec/Bithastighed
1 GB Hi- 80-minutters 74-minutters 60-minutters
MD -disk standarddisk standarddisk standarddisk
Lineær PCM/1,4 Mbps
1 time og 28 minutter
34 minutter
26 minutter
21 minutter
ATRAC3plus/256 kbps
7 timer og 2 timer og
55 minutter 20 minutter
2 timer og
10 minutter
1 time og
40 minutter
ATRAC3plus/64 kbps
34 timer
10 timer og
10 minutter
9 timer og
20 minutter
7 timer og
40 minutter
ATRAC3plus/ 48 kbps
45 timer
13 timer og
30 minutter
12 timer og 30 10 timer
minutter
ATRAC3/132 kbps
16 timer og 4 timer og
30 minutter 50 minutter
4 timer og
30 minutter
3 timer og
40 minutter
ATRAC3/105 kbps
20 timer og 6 timer og
40 minutter 10 minutter
5 timer og
40 minutter
4 timer og
40 minutter
ATRAC3/66 kbps
32 timer og 9 timer og
40 minutter 50 minutter
9 timer
7 timer og
20 minutter
MP3/128 kbps
17 timer
4 timer og
30 minutter
3 timer og
30 minutter
5 timer
1) Omtrentlig
2) Ved
tid
overførsel af 4-minutters spor
82
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 83 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Ved brug af en disk i MD-indstilling
Du kan ikke optage i MD-indstilling på denne optager.
Optagetid1)2)
Ved overførsel fra computeren
Codec/Bithastighed
80-minutters
standarddisk
74-minutters
standarddisk
60-minutters
standarddisk
ATRAC(stereo)/292 kbps
80 minutter
74 minutter
60 minutter
ATRAC3/132, 105 kbps
2 timer og
40 minutter
2 timer og
28 minutter
2 timer
ATRAC3/66 kbps
5 timer og
20 minutter
4 timer og
56 minutter
4 timer
1) Omtrentlig
2) Ved
tid
overførsel af 4-minutters spor
Om optagelige lydformater
De lydformater, der kan optages på denne optager, varierer alt efter disktype og optagemetode.
Kontrollér følgende tabel for nærmere enkeltheder.
Disktype
Optagemetode
Format
Komponent brugt til afspilning
Komponent
der understøtter
Hi-MD1)
1 GB Hi-MDdisk
60/74/80minutters
standarddisk
Ved optagelse på
optageren
Hi-MD
Ved overførsel fra
computeren
Hi-MD
Ved optagelse på
optageren
Hi-MD
Ved overførsel fra
computeren
Hi-MD
Komponent
der understøtter
MDLP2)
MDkomponent
MDLP
MD
1)Lydkomponenter,
der er angivet med
2)Lydkomponenter, der kun er angivet med
eller
eller
-logomærket
-logomærket
83
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 84 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Bemærkning om digital optagelse
Optageren bruger Serial Copy Management System, der kun giver mulighed for at lave 1. digitalkopier
af originale lydkilder. Du kan kun lave kopier af en hjemmeoptaget disk ved at bruge analoge (LINE
OUT) tilslutninger.
Originale lydkilder, f.eks. cd’er eller md’er.
Mikrofon, pladespiller, tuner el.lign. (med
analoge udgangsjackstik).
Analog optagelse
Digital optagelse
Hjemmeoptaget disk
Hjemmeoptaget
disk
Ikke
digital
optagelse
Optagelig
disk
Digital optagelse
Optagelig
disk
Ikke
digital
optagelse
Optagelig
disk
Begrænsninger for redigering af spor der er overført fra
computeren
Enheden er udformet, så redigeringsfunktioner (dvs. tilføjelse af spormarkeringer og sletning af
spormarkeringer) ikke virker for spor, der er overført fra din computer. Dette er for at undgå tab
af godkendelse af overførsel for de overførte spor. For at redigere disse spor skal du først
overføre dem til computeren, og derefter redigere dem på computeren.
Om DSP TYPE-S for ATRAC/ATRAC3
Denne optager understøtter DSP TYPE-S, en specifikation for Sony MiniDisc-optagere af højt
niveau udstyret med digitale signalprocessorer (DSP). Denne specifikation gør det muligt for
optageren at skabe lyd af høj kvalitet fra spor optaget i MDLP-indstilling. Da optageren
understøtter DSP TYPE-R, skaber den fremragende resultater ved afspilning i SP (normal
stereo)-indstilling.
Hindre spring i lyden (G-PROTECTION)
G-PROTECTION-funktionen er udviklet med henblik på at opnå en bedre støddæmpning end på
eksisterende afspillere.
84
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 85 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Forskel mellem digitale (optiske) og analoge (linje) indgange
Optagerens indgangsjackstik fungerer som både digitale og analoge indgangsjackstik.
Tilslut optageren til en cd-afspiller eller en kassettebåndoptager vha. enten digital (optisk)
indgang eller analog (linje) indgang. Se "Lynvejledning i optagelse af en disk!" (side 21)
vedrørende optagelse med digital (optisk) indgang, og se "Optagelse fra et tv eller en radio
(Analog Recording)" (side 34) vedrørende optagelse med analog (linje) indgang.
Forskel
Digital (optisk) indgang
Kilde der kan Udstyr med et digitalt (optisk)
tilsluttes
udgangsjackstik (cd-afspiller, dvd-afspiller
el.lign.)
Analog (linje) indgang
Udstyr med et analogt (linje)
udgangsjackstik
(kassettebåndoptager, radio,
pladespiller el.lign.)
Ledning der
kan bruges
Optisk kabel (med et optisk stik eller et optisk Linjekabel (med 2 phonostik
ministik) (side 21)
eller et stereo ministik) (side 34)
Signal fra
kilden
Digitalt
Spormarkeringer1)
Markeres (kopieres) automatisk
Markeres automatisk
• ved de samme positioner som kilden (når
• efter mere end 2 sekunder
lydkilden er en cd eller en md).
uden lyd (side 81) eller med
• efter et stykke uden lyd (side 81), der varer
lavt lydstyrkeniveau.
mere end 2 sekunder ,eller et stykke med
• når optageren indstilles på
lavt lydstyrkeniveau (med en anden lydkilde pause ved optagelse.
end en cd eller en md).
• når optageren indstilles på pause (et stykke
uden lyd på 3 sekunder registreres ved
synkronoptagelse)
Analogt
Selv om der er tilsluttet en
digital kilde (f.eks. en cd), er det
signal, der sendes til optageren,
analogt.
Lydniveau der Samme som kilden.
optages
Kan også justeres manuelt (Digital RECniveaukontrol) ("Manuel justering af
optageniveauet", side 35).
Justeres automatisk. Kan også
justeres manuelt ("Manuel
justering af optageniveauet",
side 35).
1) Du
kan slette unødvendige markeringer efter optagelse. ("Sammensætning af spor (Combine)",
side 54).
Bemærk
Spormarkeringer kan blive kopieret ukorrekt:
• Når du optager fra nogle cd-afspillere eller Multi disk-afspillere med brug af digital (optisk) indgang.
• Når kilden er indstillet på blandet afspilning eller programafspilning ved optagelse med digital
(optisk) indgang. I så fald skal kilden afspilles normalt.
• Når programmer, der sendes digitalt (f.eks. digitalt tv) optages gennem den digitale (optiske) indgang.
85
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
Softwarebetjening
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\050GETSS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 86 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Det kan du gøre med SonicStage/
MD Simple Burner
Det kan du gøre med SonicStage
SonicStage gør det muligt for dig at importere lyddata fra musikkilder som f.eks. lyd-cd’er
og internet, og derefter overføre lyddataene gemt i computeren til en md.
Lyd-cd
MD Walkman
Overførsel
Import
Internet
Musikfiler i
formaterne MP3,
WAV, og WMA*
∗ Ophavsretsbeskyttede WMA-filer kan ikke overføres.
Det kan du gøre med MD Simple Burner
MD Simple Burner gør det muligt for dig at optage musikspor fra en lyd-cd i computerens
cd-drev til en MD Walkman uden først at optage musiksporene til computeren.
MD Walkman
Lyd-cd
86
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\050GETSS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 87 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Grundlæggende betjeningsforløb ved brug af MD Walkman
SonicStage
MD Simple Burner
Opfylde systemkravene (side 88)
Installation af softwaren på din computer (side 89)
Importere lyddata til din
computer (side 91)
Optage musikspor fra en
lyd-cd i computerens cddrev (side 104)
Softwarebetjening
Tilslutte en MD walkman til
din computer (se side 61
på "Optagerbetjening")
Tilslutte en MD
walkman til din computer
(se side 61 på
"Optagerbetjening")
Overføre lyddata fra din
computer (side 93)
Lytte til en md
87
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 88 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Installation
Opfylde systemkravene
Systemkrav
Følgende systemmiljø kræves for at kunne bruge SonicStage Ver. 3.0/ MD Simple Burner
Ver. 2.0-softwaren til MD Walkman’en.
Computer
IBM PC/AT eller kompatibel
• CPU: Pentium III 450 MHz eller højere
• Harddiskplads: 200 MB eller mere (1,5 GB eller højere anbefales)
(Den krævede ledig plads er forskellig i overensstemmelse med
Windows-versionen og det antal musikfiler, der er gemt på
harddisken.)
• RAM: 128 MB eller mere
Andet
• Cd-drev (funktion til digital afspilning med WDM)
(Et cd-R/RW-drev er nødvendigt for CD-skrivning)
• Sound Board
• USB-port
Operativsystem Fabriksinstalleret:
Windows XP Media Center Edition 2005 /Windows XP Media Center
Edition 2004/ Windows XP Media Center Edition/ Windows XP
Professional/ Windows XP Home Edition/ Windows 2000
Professional/ Windows Millennium Edition/ Windows 98 Second
Edition
Display
High Color (16 bit) eller højere, 800 × 600 prikker eller mere
(1024 × 768 prikker eller mere anbefales)
Andet
• Internetadgang: til webregistrering, EMD-service og CDDB
• Windows Media Player (version 7.0 eller højere) installeret til
afspilning af WMA-filer
Denne software understøttes ikke af følgende miljøer:
• Andre operativsystemer end angivet ovenfor
• Selvbyggede pc’er eller operativsystemer
• Et miljø som er en opgradering af det originale producentinstallerede operativsystem
• Multi-boot miljø
• Multi-monitor miljø
• Macintosh
Bemærkninger
• Problemfri drift på alle computere, som opfylder systemkravene, garanteres ikke.
• NTFS-formatet i Windows XP/Windows 2000 Professional kan kun bruges med standard (fabriks) indstillingerne.
• For Windows 2000 Professional-brugere skal Service Pack 3 eller nyere version installeres, inden
softwaren bruges.
• Problemfri drift af funktionerne System Suspend, Sleep eller dvale garanteres ikke på alle computere.
88
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 89 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Installation af softwaren på din computer.
Inden installation af softwaren
• Sørg for at lukke eventuel virus-kontrol-software, da den type software almindeligvis
kræver store mængder systemressourcer.
• når du bruger MD Walkman’en, skal du sørge for at installere softwaren på den
medfølgende cd-rom.
— Hvis OpenMG Jukebox, SonicStage eller Net MD Simple Burner allerede er
installeret, overskrives den eksisterende software af den nye version. Den nye version
bibeholder den ældre versions funktioner, men med nye funktioner tilføjet.
— Hvis SonicStage Premium eller SonicStage Simple Burner allerede er installeret,
kører den eksisterende software side om side med den nye version.
— Du kan stadig bruge musikdata registreret af en ældre softwareversion, selv efter at
SonicStage er blevet installeret. Som forholdsregel anbefales det at sikkerhedskopiere
dine musikdata. For at sikkerhedskopiere dataene, se [Backing Up My Library] på
SonicStage Help.
Metoden til styring af musikdata afviger til dels fra traditionelle metoder. For nærmere
enkeltheder, se [For Users of Earlier Versions of SonicStage] i SonicStage Help.
• Hvis MD Walkman er tilsluttet computeren med USB-kablet, skal du sørge for at afbryde
USB-kablet først, inden du installerer softwaren.
1
Tænd din computer, og start Windows op.
2
Sæt den medfølgende cd-rom i computerens cd-rom-drev.
Installationsprogrammet starter automatisk op, og installationsvinduet vises.
3
Når [Region Selection]-skærmen vises, skal du vælge den region, hvor
SonicStage-softwaren skal bruges, og klik derefter på [Next].
fortsættes
89
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 90 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
4
Klik på [Install SonicStage and MD Simple Burner], og følg derefter de viste
instruktioner.
Klik på [Install SonicStage and MD
Simple Burner]
Læs instruktionerne grundigt.
Afhængigt af området kan andre knapper end [Install SonicStage and MD Simple
Burner] være forskellige fra knapperne på afbildningen ovenfor.
Installationen kan tage 20 til 30 minutter afhængigt af dit systemmiljø.
Sørg for først at genstarte din computer, efter installationen er afsluttet.
Blev installationen vel gennemført?
Hvis der opstår nogen problemer ved installationen, se "Fejlfinding" (side 110).
90
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 91 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Ved brug af SonicStage
Importere lyddata
Dette afsnit forklarer, hvordan lyddata optages og gemmes fra en lyd-cd til My Library i
SonicStage på din computers harddisk. Du kan også registrere omslagsbilleder for
importerede albums.
Du kan optage eller importere musik fra andre kilder som f.eks. internettet og din
computers harddisk. Se SonicStage Help for nærmere oplysninger.
Bemærkninger
• Kun lyd-cd’er med et
-mærke kan bruges med SonicStage.
• Normal betjening af cd’er med kopibeskyttelse garanteres ikke.
Sektion
afspilningskontrol
[
Music Source]
Visning af
omslagsbilleder
[CD Info]
[Settings]
1
Start SonicStage op.
Vælg [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage].
∗[Programs] ved Windows 2000 Professional/ Windows Millennium Edition/ Windows 98 Second
Edition
SonicStage starter op, og hovedvinduet vises.
z
Du kan også starte SonicStage med dobbeltklik på
computerskærmen.
2
([SonicStage]-ikonen) på
Sæt den lyd-cd, du vil optage, i din computers cd-drev.
fortsættes
91
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 92 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
3
Peg på [ Music Source] i øverste venstre hjørne af skærmen og klik på
[Import a CD].
Skærmen skifter til "Music Source"-skærmen (Import af cd), og alle spor på lyd-cd’en
vises.
4
Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på
spor, du ikke vil optage.
for at fjerne afkrydsningen af
Hvis du fjerner afkrydsningen af en boks ved en fejltagelse, skal du klikke på den igen
for at gendanne afkrydsningen.
For at afkrydse alle bokse skal du klikke på .
For at fjerne afkrydsningen af alle bokse skal du klikke på .
5
Hvis det er nødvendigt, skal du ændre format og bithastighed for optagelse af
lyd-cd’en.
Når du klikker på [Settings] på højre side af skærmen, vises "CD Importing Format"dialogboksen. Dialogboksen beder dig om at vælge format og bithastighed for
optagelse af en lyd-cd.
6
Klik på
.
Optagelse af sporene valgt i trin 4 begynder.
Sådan standses optagelse
Klik på
.
At registrere omslagsbilleder for importerede albums
Find den ønskede billedfil (jpg, gif, bmp fil) med Windows Explorer og træk den hen til
visning af omslagsbilleder i sektionen afspilningskontrol.
z
Hvis cd-data som f.eks. albumtitel, kunstnernavn og spornavne ikke kunne opnås automatisk, skal du
klikke på [CD Info] på højre side af skærmen. Når du gør det, skal computeren være forbundet med
internet.
92
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 93 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Overføre lyddata fra din computer til MD
Walkman’en
Lyddata gemt i My Library i SonicStage kan overføres til MD Walkman’en et ubegrænset
antal gange.
[Transfer
]
My Librarylisten
[Settings]
1
Isæt en disk i MD Walkman og tilslut MD Walkman til din computer.
Brug det medfølgende MD Walkman USB-kabel for at tilslutte MD Walkman til din
computer.
For nærmere oplysninger om tilslutning, se side 61 på "Recorder Operation".
Afbryd ikke strømkilden eller USB-kablet, før overførslen er afsluttet.
2
Peg på [ Transfer
eller [Net MD].
] i øverste højre hjørne af skærmen og klik på [Hi-MD]
Skærmen skifter til Transfer (Hi-MD eller Net MD)-skærmen.
3
Klik på de spor, du vil overføre, på My Library-listen på venstre side af
skærmen.
For at overføre mere end et spor, skal du holde ned på [Ctrl]-tasten, mens du vælger
sporene.
For at overføre alle spor på albummet skal du klikke på albummet.
fortsættes
93
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 94 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
4
Skift overførselsindstilling, hvis det er nødvendigt.
Som standardindstilling bliver spor i OpenMG (PCM/ ATRAC3/ATRAC3plus) -format
overført i det samme format og bithastighed (normal overførsel).
Hvis enheden tilsluttet computeren ikke understøtter ovenstående format, bliver format
og bithastighed omsat til enhedens. I nogle tilfælde kan denne proces tage nogen tid.
Hvis du vil ændre format og bithastighed, skal du klikke på [Settings] på midten af
skærmen for at vise "Transfer Mode Settings"-dialogboksen.
5
Klik på
.
Overførsel af sporene valgt i trin 3 begynder.
Sådan standses overførsel
Klik på
.
For at afspille en disk på en Net MD-enhed, som ikke understøtter
Hi-MD
Hvis du vil afspille de overførte spor på en Net MD Walkman, der ikke understøtter
Hi-MD, skal du vælge [Net MD] for indstillingen (betjeningsindstilling) i højre side af
skærmen efter trin 2. Denne betjeningsindstilling kan kun vælges ved brug af en 60/74/
80 minutters standarddisk i Hi-MD-indstilling for optagelse.
Bemærkninger
• En overførsel fejler, og der vises en fejlmeddelelse i følgende tilfælde:
—Når der ikke er tilstrækkelig ledig plads på disken.
—Når sporet er underkastet afspilningsbegrænsninger.
• Ved overførslen virker funktionerne System Suspend, Sleep eller dvale ikke.
• Afhængigt af typen af tekst og antal tegn vises teksten indført af SonicStage ikke på den tilsluttede
MD Walkman. Det skyldes begrænsninger for den tilsluttede MD Walkman.
z
Hvis du bruger en Hi-MD Walkman med kamera i Hi-MD-indstilling, når du vælger et album, for
hvilket der er registreret albumbilleder, overføres omslagsbillederne til Hi-MD Walkman sammen med
albummet. Omslagsbillederne skal ikke overføres ved enkeltspor.
94
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 95 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Føre lyddata tilbage fra MD Walkman’en til din
computer
[Transfer
My Librarylisten
]
Liste over spor
på md’en
Overføre fra MD Walkman’en tilbage til din computer
Lyddata, der er overført fra din computer og gemt på md’en, kan føres tilbage til My
Library i SonicStage på din computer
1
Isæt en disk i MD Walkman og tilslut MD Walkman til din computer.
Brug det medfølgende MD Walkman USB-kabel for at tilslutte MD Walkman til din
computer.
For nærmere oplysninger om tilslutning, se side 61 på "Recorder Operation".
Afbryd ikke strømkilden eller USB-kablet, før overførslen er afsluttet.
2
Peg på [Transfer
eller [Net MD].
] i øverste højre hjørne af skærmen og klik på [Hi-MD]
Skærmen skifter til Transfer (Hi-MD eller Net MD)-skærmen.
3
I listen i venstre side af skærmen (Hi-MD ellerNet MD) klikker du for at
vælge de spor, du vil overføre til din computer.
fortsættes
95
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 96 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
4
Klik på
midt på skærmen.
Overførslen af sporene valgt i trin 3 begynder.
Sådan standses overførsel
Klik på
.
For at importere omslagsbilleder med en Hi-MD Walkman med
kamera til My Library
Hvis du bruger en Hi-MD Walkman med kamera i Hi-MD-indstilling, kan du ændre omslagsbillederne
for en hvilken som helst gruppe, der overføres fra My Library, samt registrere omslagsbillederne for en
anden gruppe. Der kan benyttes følgende to måder at importere omslagsbillederne til My Library.
• Isæt disken med de opdaterede omslagsbilleder, og tryk derefter på [
Auto Import]-knappen i
nederste højre hjørne af skærmen.
Omslagsbillederne i My Library opdateres automatisk.
• Vælg den gruppe, som du ønsker at importere omslagsbilleder til ved at klikke på den i højre side
(Hi-MD side) på displayet, vælg [Import Cover Art] fra højreklik-menuen, og vælg derefter det
album, som du ønsker at tilføje omslagsbillederne til fra "Select an Album" dialogboksen.
Bemærk
Spor, der er overført til MD Walkman’en fra en anden computer, kan ikke føres tilbage til My Library
på din computer.
Importere spor optaget på en Hi-MD Walkman* til din computer
Spor, der er optaget på en Hi-MD Walkman*, kan kun importeres til My Library i
SonicStage på din computer en gang.
∗ Kun spor optaget i Hi-MD-indstilling
1
Sæt en optagelig disk i Hi-MD Walkman’en, og tilslut Hi-MD Walkman’en til
din computer.
2
Peg på [Transfer
] i øverste højre hjørne af skærmen og klik på [Hi-MD].
Skærmen skifter til Transfer (Hi-MD) -skærmen.
3
Klik på de spor, du vil overføre, på Hi-MD-listen på højre side af skærmen.
For at overføre mere end et spor, skal du holde ned på [Ctrl]-tasten, mens du vælger
sporene.
For at overføre alle spor i gruppen skal du klikke på gruppen.
96
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 97 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
4
Klik på
midt på skærmen.
"Import" dialogboksen vises.
5
Klik på [Yes].
Import af sporene valgt i trin 3 begynder.
Sådan standses import
Klik på
.
z
Når spor, der optages analogt, medtages på en Hi-MD, vises der en dialogboks, der bekræfter, om du
skal gemme disse spor i WAV-format. For at gemme sporene som musikfiler i WAV-format, skal du
vælge afkrydsningsboksen ved siden af "Save in WAV format when importing", klik på Browseknappen og angiv eventuelt en destinationsmappe, og klik på [OK]-knappen.
Bemærk
Bemærkninger
• Du kan ikke importere spor, der er optaget i en Net MD-indstilling (MD-indstilling) til din computer,
eller spor, der er optaget på en enhed, som ikke understøtter Hi-MD-indstilling.
• Inden import af spor optaget på Hi-MD Walkman til computeren skal du klikke på [Settings] i midten
af skærmen for at få vist "Transfer Mode Settings" dialogboksen, og derefter skal du kontrollere status
for [Import settings]-afkrydsningsboksen (det er afkrydset som standard) i [Advanced...]. Gør derefter
som følger:
— For at importere spor til My Library, mens du sletter dem på Hi-MD Walkman, skal du fjerne
afkrydsningen af boksen.
— For at importere spor til My Library, og efterlade en kopi af dem på Hi-MD Walkman, skal du
afkrydse boksen. Spor til venstre for Hi-MD Walkman behandles på samme måde spor, der
automatisk er overført fra computeren. Derfor kan de ikke deles eller sammensættes på Hi-MD
Walkman’en.
• Når du overfører spor optaget i lineær PCM på Hi-MD Walkman’en til en computer for at redigere
(dele eller sammensætte) i My Library, kan redigeringen tage lang tid, afhængigt af sporenes længde
og din computers kapacitet. Det skyldes systembegrænsninger ved MiniDisc. Hvis du vil redigere
lange spor optaget i lineær PCM, anbefales det først at redigere på Hi-MD Walkman, og derefter
overføre de redigerede data til en computer.
97
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 98 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Skrivning af lyddata til en CD-R/CD-RW-disk
Du kan skrive spor i My Library of SonicStage til en CD-R/CD-RW-disk. Analoge spor
optaget på en Hi-MD-enhed og importeret til My Library kan skrives til og høres på en
CD-R/CD-RW. Antallet af gange, data kan skrives, kan være begrænset på grund af
ophavsretsbegrænsninger.
[Transfer
]
Visning af
betjeningsstatus
My Library-listen
Den foreløbige
liste over
poster, der skal
skrives til CD-R/
CD-RW-disken
1
Peg på [Transfer ] i øverste højre hjørne af skærmen, og vælg derefter den
type cd, der skal oprettes.
For at oprette en lyd-cd skal du vælge [Create an Audio CD]. For at oprette en ATRAC
CD, skal du vælge [Create an ATRAC CD]. For at oprette en MP3 CD, skal du vælge
[Create an MP3 CD].
ATRAC CD’er kan kun afspilles på enheder, der understøtter ATRAC CD’er. MP3
CD’er kan kun afspilles på enheder, der understøtter MP3 CD’er.
2
Isæt en tom CD-R/CD-RW-disk i computerens diskdrev.
Brug en CD-R/CD-RW med en optagekapacitet på 650 MB eller 700 MB. Data bliver
muligvis ikke skrevet korrekt, hvis der bruges en disk med en anden kapacitet.
3
Vælg de albums eller spor, der skal skrives til CD-R/CD-RW-disken ved at
klikke på dem i My Library-listen i venstre side af skærmen.
Ved at dobbeltklikke på et album kan du se en liste over sporene på albummet og vælge
de spor, du ønsker.
98
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 99 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
4
Klik på
midt på skærmen.
De valgte albums eller spor vises i højre side af skærmen (CD-R/CD-RW) som en
foreløbig liste over poster, der skal skrives.
5
Klik
i højre side af skærmen.
"Writing Settings"-dialogboksen vises og giver dig mulighed for at indstille
muligheder for skrivning.
6
Klik på [OK].
Skrivning til disken starter.
Der vises en meddelelse, når skrivningen er afsluttet.
7
Klik på [OK].
Disken udkastes automatisk, og skærmen vender tilbage til Transfer-skærmen
(oprettelse af cd).
For at annullere skrivning af spor
1 Klik på
i visningen for betjeningsstatus, mens der skrives spor til disken.
Skrivning til disken annulleres, og der vises en meddelelse.
2 Klik på [OK].
Disken udkastes automatisk, og skærmen vender tilbage til Transfer-skærmen (oprettelse
af cd).
Bemærk
Bemærkninger
• Kun spor i MP3-format kan skrives til en MP3 CD.
• Spor, der er blevet optaget digitalt på en Hi-MD-enhed og derefter importeret til SonicStage, kan ikke
skrives til en lyd-cd. Men analoge spor optaget på en Hi-MD-enhed kan skrives til en cd.
99
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 100 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Brug af SonicStage Help
SonicStage Help giver yderligere oplysninger om brug af SonicStage. SonicStage Help gør
det muligt for dig nemt at søge efter oplysninger på en liste over betjening, f.eks.
"Importing Tracks" eller "Transferring Tracks", eller på en lang liste over nøgleord, eller
ved at indtaste ord, der kan føre dig til de passende forklaringer.
Sådan vises SonicStage Help
Klik på [Help] – [SonicStage Help], mens SonicStage kører.
[SonicStage Help]
z
Du kan vise SonicStage Help ved at vælge følgende:
[Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs] ved Windows 2000 Professional/ Windows Millennium Edition/ Windows 98 Second
Edition
Bemærkninger
• I SonicStage Help, er "Device/Media" den generelle term for eksterne enheder, f.eks. MD Walkman,
Network Walkman og CD Walkman.
• Følg din internetproviders instruktioner, f.eks. vedrørende anbefalet system, når du bruger EMDservice.
100
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 101 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Forstå SonicStage Help
Venstre tekstrude
Højre tekstrude
1 Dobbeltklik på [Overview] på venstre tekstrude.
2 Klik på [About This Help File].
Forklaringen vises på højre tekstrude.
3 Læs teksten.
Rul displayet, hvis det er nødvendigt.
Klik på understregede ord for at komme til deres forklaringer.
Søge efter et ord, der er en del af en forklaring
[Search]
"Type in the keyword
to find"-tekstboks
List Topics
Listen over de ord,
du søgte efter
En forklaring af
det valgte punkt
[Display]
1 Klik på [Search] for at åbne "Search"-vinduet.
2 Indtast ordene.
3 Klik på [List Topics].
En liste over de ord, der blev søgt efter, vises.
4 Klik for at vælge det ønskede punkt blandt de viste.
5 Klik på [Display].
En forklaring af det valgte punkt vises.
101
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 102 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Referere til SonicStage Help
Klik på [Contents] på venstre side af Help-vinduet for at se en liste over punkter for hver
betjening. Klik på ethvert punkt for nærmere oplysninger.
Importere lyddata til computeren
For at
SonicStage Help
Importere lyddata fra internet
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a Music
Service Site]
Importere lydfiler på
computeren i SonicStage
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Lytte til lyddata på computeren
For at
SonicStage Help
Lytte til lyddata fra cd-drevet
eller My Library
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD] eller
[Playing Back a Track in My Library]
Lytte til lyddata på MD
Walkman’en tilsluttet
computeren
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a Device/
Media]
Styre og redigere importerede spor
For at
SonicStage Help
Skifte data relateret til
downloading af cd-data
[Changing SonicStage Settings] – [Changing Settings
for the CD Drive]
Redigere et album
Slette sporene
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
Ændre destinationen direkte for [Changing SonicStage Settings] – [Changing the
sporlagring
Location for Saving Imported Files]
102
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 103 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Sikkerhedskopiering af lyddata
Det anbefales at sikkerhedskopiere dine musikdata som en forholdsregel ved
harddisknedbrud eller udskiftning af computer.
For at
SonicStage Help
Sikkerhedskopiere lyddata i
My Library
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
Finde oplysninger om
SonicStagesikkerhedskopiering
[Backing Up My Library] – [FAQ-About SonicStage
Backup Tool]
Fejlfinding
For at
SonicStage Help
Finde oplysninger om
fejlsøgningsprocedure
[Additional Information] – [Troubleshooting]
Når du vil finde ud af
For at
SonicStage Help
Finde oplysninger om ukendte
ord
[Additional Information] – [Glossary]
Finde oplysninger om de typer
lyddata, der kan styres af
SonicStage
[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
Finde oplysninger om de typer [Overview] – [Features]
funktioner, der kan bruges med
SonicStage
Søg efter ændringer siden
forrige version
[For Users of Earlier Versions of SonicStage] –
[Differences from Earlier Versions]
103
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 104 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Brug af MD Simple Burner
Før brug MD Simple Burner
MD Simple Burner gør det muligt for dig at optage musikspor fra en lyd-cd i computerens
cd-drev til MD Walkman’en.
Der er to måder at optage fra en lyd-cd.
• Simple mode (side 105)
Du kan bruge MD Walkman-betjening til at optage en hel cd eller kun det første spor
uden at opstarte MD Simple Burner.
• Standard mode (side 106)
Du kan opstarte MD Simple Burner for at optage med brug af computerbetjening. Optag
en hel cd eller udvalgte spor.
Bemærkninger
• Du kan ikke optage i simple mode, mens MD Simple Burner i standard mode- eller OpenMGsoftwaren (SonicStage, OpenMG Jukebox osv.) er aktiv.
• Kun lyd-cd’er med et
-mærke kan bruges med MD Simple Burner.
• Normal betjening af cd’er med kopibeskyttelse garanteres ikke.
104
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 105 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Optagelse med brug af MD Walkman-betjening
(Simple mode)
1
Sæt en optagelig disk i MD Walkman, og tilslut derefter MD Walkman til
computeren.
For nærmere oplysninger om tilslutning, se afsnittet side 61 på "Recorder Operation".
Afbryd ikke strømkilden eller USB-kablet, før overførslen er afsluttet.
2
Sæt den lyd-cd, du vil optage, i din computers cd-drev.
CDDB-registreringsvinduet vises, når du bruger CDDB for første gang. Du skal
tilslutte computeren til internettet for at kunne bruge CDDB.
3
Tryk på JOG-knappen (N/ENT), samtidig med at du trykker på REC(+N)/
T MARK på MD Walkman.
Optagelsen begynder.
Alle sporene på cd’en optages som en ny gruppe.
Sådan standses optagelse
Klik på
på computerdisplayet.
Mens det første spor optages, kan du bruge x (stop) knappen for at standse på MD
Walkman’en.
Indstilling af optageindstilling
Inden du begynder optagelse, skal du højreklikke på
proceslinjen, og derefter vælge i [optageindstilling].
• [Net MD]: [LP2] eller [LP4]
• [Hi-MD]: [PCM], [Hi-SP], [Hi-LP], eller [48kbps]
MD Simple Burner-ikonen på
Optage kun første spor
Inden du begynder optagelse, skal du højreklikke på
MD Simple Burner-ikonen på
proceslinjen, og derefter vælge [Recording settings] – [Record 1st Track Only].
Indstilling når CDDB har mere end et datapunkt
Højreklik på
MD Simple Burner-ikonen på proceslinjen, og vælg derefter indstillingen
ved at klikke på [CDDB(r)] – [Multiple Matches].
— [User Selection]: Et valgvindue vises
— [No Resolve]: Der downloades ingen cd-data
— [First Choice]: Det første punkt downloades
105
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 106 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Optagelse ved computerbetjening (Standard mode)
For at starte MD Simple Burner skal du klikke på [Start] – [All Programs]* – [MD Simple
Burner] – [MD Simple Burner].
∗ [Programs] ved Windows 2000 Professional/ Windows Millennium Edition/ Windows 98 Second
Edition
z
Der findes andre måder at starte MD Simple Burner op som følger:
• Dobbeltklik på
MD Simple Burner-ikonen på proceslinjen, eller højreklik på og vælg [Show
Standard Mode].
• Dobbeltklik på
MD Simple Burner-genvejsikonen på computerskærmen.
Vinduet til optagelse af alle spor på cd’en.
[REC/STOP]
For at begynde optagelse af alle sporene
på cd’en som en ny gruppe skal du klikke
her.
For at standse optagelse skal du klikke på
[STOP].
Samlet tid for de
valgte spor på cd’en
Cd-ikon
Albumnavn (cd)
Kunstnernavn (cd)
[Open]
For at åbne
displayet som vist
på side 107 skal du
klikke her.
MD -ikon
Disknavn (MD)
Resterende
optagetid for den
isatte md
Rullemenu for optageindstilling
Net MD: LP2/LP4
Hi-MD: PCM/Hi-SP/Hi-LP/48kbps
106
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 107 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Vinduet til optagelse af valgte spor fra en lyd-cd
[CONFIG]
Klik her for at gøre følgende:
-Indstille cd-rom-drevet
-Se versionsdata for MD Simple Burner
-Bekræfte cd-data registreret i CDDB
Spordata (cd)
Samlet tid for de
valgte spor på cd’en
[REC/
Albumtitel
STOP]
Kunstnernavn
[Get CD Info]
Data for en lyd-cd
(albumnavn, sportitel osv.)
afspejles på sporlisten.
Disknavn
(md)
Spordata (md)
Du kan ændre spornavn og spornummer
[New Group]
Rullemenu for
optageindstilling
[Close]
For at lukke displayet som
vist på side 106 skal du klikke
her.
Cd-betjeningsdel
Brug disse knapper til at bekræfte sporene på den lydcd, der skal optages.
For at fravælge alle spor skal du klikke her.
For at vælge alle spor skal du klikke her.
Afkrydsningsbokse
Afkryds boksen for de spor, du vil optage
[Erase]
[All Erase]
Resterende tid for den isatte md
107
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 108 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Andre oplysninger
Afinstallere SonicStage/MD Simple Burner
For at afinstallere SonicStage/MD Simple Burner skal du følge procedurerne nedenfor.
1
Klik på [Start]–[Control Panel]*.
∗ [Settings]–[Control Panel] ved Windows 2000 Professional/ Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition
2
Dobbeltklik på [Add/Remove Programs].
3
Klik på [SonicStage 3.0.xx] eller [MD Simple Burner 2.0.xx] i "Currently
Installed Programs" listen, og klik derefter [Change and Remove]*.
Følg den viste instruktion, og genstart din computer. Afinstallation er afsluttet, når
computeren er genstartet.
∗ [Change/Remove] ved Windows 2000 Professional, [Add/Remove] ved Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Bemærk
Når du installerer SonicStage Ver. 3.0/ MD Simple Burner Ver. 2.0, installeres OpenMG Secure Module
4.1 på samme tid. Slet ikke OpenMG Secure Module 4.1, da den muligvis er i brug af anden software.
108
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 109 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Om ophavsretbeskyttelse
Med OpenMG-teknologien kan du nyde digital musik, samtidig med at ejerne heraf bevarer
deres ophavsrettigheder.
Begrænsninger på lyddata
Digitale lyddata af høj kvalitet er i vid udstrækning tilgængelige gennem
musikdistributionsservice på internettet. For at beskytte indehavernes ophavsret imod
uautoriseret distribution, distribueres nogle lyddata med bestemte begrænsninger på
optagelse og afspilning. F.eks. kan afspilningsperioden, eller det antal gange, der kan
afspilles, være begrænset.
109
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 110 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Fejlfinding
Gør følgende, hvis du får et problem, mens du bruger SonicStage/MD Simple Burner.
1 Kontroller symptomerne i dette "Fejlfinding"-afsnit.
2 Kontroller symptomerne i SonicStage Help, når du bruger SonicStage.
3 Hvis problemet ikke kan løses efter kontrol af ovenstående referencer, skal du
kontrollere følgende tabel, og derefter henvende dig til din nærmeste Sonyforhandler.
Computer
• Producent:
• Model:
• Type: Bordtype / Bærbar type
Navn på operativsystem:
RAM-kapacitet:
Harddiskdrev (indeholdende SonicStage/MD Simple Burner og lyddata)
• Drevets kapacitet:
• Ledig plads:
Software-version
• SonicStage Ver. 3.01)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Fejlmeddelelse (hvis der blev vist en fejlmeddelelse):
Hvis der bruges et eksternt tilsluttet cd-rom-drev
• Producent:
• Model:
• Type: cd-rom / cd-r/rw / dvd-rom / anden (
)
• Type tilslutning til computeren: pc-kort / USB / IEEE1394 / anden (
)
Hvis en anden enhed med USB-tilslutning bruges
• Navn på enheden (eller enhederne):
1)
2)
For at kontrollere SonicStage-softwareversionen skal du gå til [Help] – [About SonicStage] i
SonicStage-vinduet
For at kontrollere MD Simple Burner-softwareversionen skal du gå til [CONFIG] – [Version] i MD
Simple Burner-vinduet.
110
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 111 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Softwaren kan ikke installeres på din computer
Problem
Årsag/Løsning
Installationen blev ikke vel
gennemført.
Du bruger et operativsystem, der ikke understøtter
denne software.
t Se side 88 for nærmere oplysninger.
Du har ikke lukket alle Windows-applikationer.
t Hvis du begynder installationen, mens andre
programmer kører, kan der opstå funktionsfejl. Dette
gælder særligt for programmer, som kræver store
mængder systemressourcer, f.eks. virus-kontrolsoftware.
Der er ikke tilstrækkelig plads på harddisken.
t Der kræves 200 MB eller mere ledig plads på
harddisken.
Installationen synes at standse,
inden den er afsluttet.
Kontroller, om der vises en fejlmeddelelse under
installationsvinduet.
tTryk på [Tab] tasten, mens du holder ned på [Alt]
tasten. Hvis der er blevet vist en fejlmeddelelse, skal
du trykke på [Enter] tasten. Installationen fortsætter.
Hvis der ikke er nogen meddelelse, er installationen
stadig i gang. Vent lidt længere.
Statuslinjen på displayet flytter Installationen kører normalt.
ikke. Adgangslampen har ikke tVent lidt.
værete tændt i nogle få
Installationen kan tage 30 minutter eller mere,
minutter.
afhængigt af dit cd-drev eller systemmiljø.
111
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\060OPESS3.0.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 112 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Bruge en MD Walkman tilsluttet computeren
Problem
Årsag/Løsning
Computeren genkender ikke
MD Walkman’en.
MD Walkman’en er ikke sluttet godt fast til computeren
med det medfølgende USB-kabel.
tSlut MD Walkman godt fast til computeren igen.
tUdtag MD Walkman’en, og tilslut den igen. Hvis
computeren stadig ikke genkender MD Walkman’en,
skal du afbryde kablet, genstarte computeren, og
derefter foretage tilslutningen igen.
Der er ikke sat en disk i MD Walkman’en.
tKontroller, om der er sat en disk i MD Walkman’en.
Net MD-driveren er ikke installeret.
tInstaller SonicStage/ MD Simple Burner-softwaren
vha. den medfølgende cd-rom.
Softwareinstallationen mislykkedes.
tAfbryd den tilsluttede enhed, og installer softwaren
igen med brug af den medfølgende cd-rom.
Det medfølgende USB-kabel er afbrudt.
tSlut det medfølgende USB-kabel godt fast.
Der er foretaget tilslutning via en USB-hub.
tBetjening garanteres ikke for USB-hub-tilslutninger.
Tilslut MD Walkman’en direkte til USB-stikket på
computeren.
Selv om USB-kablet er brugt til
at tilslutte MD Walkman’en til
computeren, angiver displayet
på MD Walkman’en ikke, at
den er tilsluttet.
Det tager tid at genkende SonicStage.
tVent lidt.
Anden applikationssoftware kører.
tTilslut det medfølgende USB-kabel igen efter et
øjeblik. Hvis computeren stadig ikke genkender MD
Walkman’en, skal du afbryde MD Walkman’en,
genstarte computeren og tilslutte USB-kablet igen.
Selv om computeren genkender Det medfølgende USB-kabel er afbrudt.
MD Walkman’en, virker den
tSlut det medfølgende USB-kabel godt fast.
ikke normalt.
Der er foretaget tilslutning via en USB-hub.
tBetjening garanteres ikke for USB-hub-tilslutninger.
Tilslut MD Walkman’en direkte til USB-stikket på
computeren.
112
model name1[MZ-RH910/SonicStage3.0] model name2[Hi SS3.0]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 113 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
Indeks
A
H
A-B Repeat 42
Afinstallere 108
Afspilningsindstilling
Gentaget afspilning 42
Primær afspilningsindstilling 40
Sekundær afspilningsindstilling 42
ATRAC3plus 81
AVLS 56
Harddisk
ledig plads 88
Hi-MD 81
HOLD 14, 16, 19
B
Batteri 17, 18
Batterilevetid 20
BEEP 56
Betjeningsindstilling 22
Bogmærke 41
C
I
Importere 91
Installation 88
K
Klemmefilter 13
Kontrast 58
L
Lagringsplads 64
Lineær PCM 81
Liste over menuer 28
CDDB 88, 105
Cd-drev 88
Cd-R/RW-drev 88
Cd-rom 89
Computer 60
M
D
OpenMG Secure Module 4.1 108
Ophavsretbeskyttelse 109
Opladning 17
Optage
niveau 33, 35
tid 82
Optageindstilling 105
Optageindstilling (bithastighed) 92
Optagelse
analog 34
digital 21
fra mikrofon 32
optageindstilling 34
Overføre
til din computer 95
til MD Walkman’en 93
Datalagring 62
Diskhukommelse 57
Disk-indstilling 58
Display 15, 31, 39
E
EMD-service 88
F
Filliste 63
Flytte
grupper 51
spor 50
Formatere 55
G
Gruppe
flytning 51
frigive 50
indstilling 49
optagelse 37
sletning 52
MD Simple Burner 104
Menu-indstilling 56
My Library 91
O
Q
Quick-indstilling 57
R
Rengøring 66
113
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REGIX.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 114 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
S
V
Sammensætning af spor 54
Simple-indstilling 105
Sletning 52
Søgning efter begyndelsestegn 43
Søgning efter et spor 43
SonicStage 91
SonicStage Help 100
Spormarkering
slette 54
tilføj 53
tilføje 36
Springe 26
Start (software)
MD Simple Burner 106
SonicStage 91
Synkronoptagelse 38
Systembegrænsninger 88
Systemmiljø 88
Vise sprog 59
W
WAV 97
Windows 2000 Professional 88, 91, 100,
106, 108
Windows 98 Second Edition 88, 91, 100,
106, 108
Windows Media Player 88
Windows Millennium Edition 88, 91, 100,
106, 108
Windows XP Home Edition 88
Windows XP Media Center Edition 88
Windows XP Media Center Edition 2004 88
Windows XP Media Center Edition 2005 88
Windows XP Professional 88
WMA 86, 88
T
Tegnpalet 47
Tilbehør
ekstra 68
medfølgende 12
Tilslutning
analog 34
computer 61
digital 21
Tilslutte 105
ved opladning 17
Titel 46
U
USB bus-strøm 60
USB-kabel 12, 61
USB-port 88
114
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 115 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
115
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 115 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
115
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Pa\N191\Layout\Da\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 115 Wednesday, April 27, 2005 4:43 PM
115
model name1[MZ-RH910] model name2[MZ------]
[2-588-603-11(1)]
Download PDF

advertising