Sony | NWZ-B143F | Sony NWZ-B143F Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse
Menu
Indeks
Brugervejledning
NWZ-B142/B143/B142F/B143F
©2009 Sony Corporation
4-145-620-31 (1)
Menu
Brug af knapperne i Brugervejledningen
Klik på knapperne, der findes øverst til højre på siderne i denne vejledning, for
at springe til "Indholdsfortegnelse", "Om menuen HOME" eller "Indeks".
Indholdsfortegnelse
Gennemgang af Brugervejledningen
Springer til indholdsfortegnelsen
Find det, du leder efter, på en liste med emner i vejledningen.
Indeks
Springer til hjemmemenulisten
Find det, du leder efter, på en liste med mulige emner i afspillerens menu.
Springer til indekset
Find det, du leder efter, på en liste med nøgleord, der findes i vejledningen.
 Tip
Du kan springe til den indikerede side ved at klikke på et sidetal i indholdsfortegnelsen
eller i indekset.
Du kan springe til den indikerede side ved at klikke på en referenceindikation
(f.eks.  side 3) på hver side.
For at søge en henvisningsside med et nøgleord skal du indtaste nøgleordet i feltet til
søgeteksten i vinduet i Adobe Reader.
Procedurerne kan variere. Det afhænger af din version af Adobe Reader.
Sådan ændres sidelayoutet
Med knapperne i Adobe Reader-vinduet kan du vælge, hvorledes sider vises.
Tekstfelt til søgning efter tekst
Fortløbende
Sider vises som en fortløbende række
af sider, der passer med sidebredden
inde i vinduet. Når du ruller, ruller
den forrige eller næste side
fortløbende op eller ned.
Enkel side
Sider vises én ad gangen, og siden
indpasses i vinduet. Når du ruller,
ændres visningen til en tidligere eller
efterfølgende side.
Grundlæggende betjening og skærme
Afspilningsskærm.............................................8
Kom godt i gang
Opladning af batteriet......................... 14
Valg af skærmsprog (Language).............. 16
Indstilling af dato og klokkeslæt......... 17
Hente musik......................................... 18
Overførsel af musik.............................. 19
Lytte til FM-radio................................. 33
Lytte til FM-radio............................................33
FM-radioskærmen..........................................34
Automatisk forudindstilling af
radiostationer (FM Auto Preset)......................35
Manuel forudindstilling af
radiostationer................................................36
Sletning af forudindstillede
radiostationer................................................36
Optagelse af FM-radio......................... 37
Sletning af optagede
FM-radioprogrammer.................................38
Afspilning af optagede
FM-radioprogrammer....................... 39
Ændring af-indstillingerne.................. 40
Scan Sensitivity................................................40
Afspilning af musik
Afspilning af musik (Music Library)........ 21
Afspilning af musik med
ZAPPIN-afspilning............................ 23
Hvad er ZAPPIN-afspilning?........................23
Skift til ZAPPIN-afspilning...........................24
Ændring af afspilningsomfanget af sange i
ZAPPIN-afspilning......................................25
Søgning efter sange.............................. 26
Ændring af afspilningstilstanden
(Play Mode). .......................................... 28
Indstilling af lydkvaliteten................... 29
Aktivering af basfunktionen..........................29
Ændring af lydkvaliteten (Equalizer). .............30
Sletning af sange.................................. 32
Lytning til/optagelse af stemme
Optagelse af lyd.................................... 41
Sletning af optagede lydfiler..........................42
Afspilning af optagede lydfiler............ 43
Ændring af optageindstillingerne........ 44
Voice Record Codec.......................................44
Indstillinger
Ændring af generelle indstillinger....... 45
Indstille dato og klokkeslæt
(Set Date-Time)............................................45
Automatisk begrænsning af lydstyrken
(AVLS (Volume Limit))...............................46
Biplyde (Beep).................................................46
Strømbesparelse (Power Save Mode)...........47
LED...................................................................47
Kontrast (Contrast)........................................47
Visning af informationer om afspilleren
(Information)......................................... 48
Valg af skærmsprog (Language).............. 49
Nulstilling til fabriksindstillingerne
(Reset All Settings).................................. 50
Formatering af hukommelsen
(Format). .............................................. 51
Fortsættes 
Indeks
Tænde og slukke for afspilleren............. 9
Om menuen HOME............................. 10
Sådan anvendes menuen HOME.......... 12
(kun NWZ-B142F/B143F)
Menu
Dele og kontroller.................................. 5
Lytte til/optagelse af FM-radio
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Om batterilevetid................................. 52
Hvad er format og bithastighed?......... 53
Indholdsfortegnelse
Lagring af data..................................... 54
Opgradering af afspillerens
firmware............................................. 55
Menu
Praktiske oplysninger
Hvad er lydformat?.........................................53
Fejlfinding............................................ 56
Meddelelser.......................................... 64
Yderligere informationer
Foranstaltninger.................................. 66
Oplysninger om licens og
varemærker........................................ 74
Specifikationer..................................... 76
Indeks................................................... 81
Bemærkning
Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det land/område, hvor du har
købt afspilleren.
Indeks
Fejlfinding
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
Dele og kontroller
Forside
Menu
Indeks
Hovedtelefoner
Knappen REC/STOP
Starter/stopper optagelse.
Du kan optage lyd med afspillerens
indbyggede mikrofon ( side 41).
Du kan også optage det
FM-program, der modtages i
øjeblikket (kun NWZ-B142F/B143F)
( side 37).
 VOL +*1/– knap
Justerer lydstyrken.
 Knappen ZAP
Skifter mellem normal afspilning og
ZAPPIN-afspilning ( side 23).
 BAS-knap
Aktiverer basfunktionen for at
fremhæve det lave lydområde
( side 29).
*1Der findes indikatorer. Brug dem som
hjælp ved brug af knapper.
 Knappen *1
Tænder/slukker for afspilleren
( side 9).
Starter/holder pause i afspilning af
sange ( side 21) eller holder pause
i/genoptager optagelse ( side 37,
41).
Når en menu vises på skærmen, skal
du anvende denne knap til at
bekræfte et menuemne ( side 10).
 Knappen /
Finder begyndelsen af en sang eller
spoler hurtigt tilbage/frem ( side
21).
Når en menu vises på skærmen, skal
du anvende disse knapper til at vælge
et menuemne ( side 10).
Fortsættes 
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
Forside
Menu
Hovedtelefoner
 Display
Displayet varierer. Det afhænger af
det program, der er aktivt i øjeblikket
( side 8, 10, 21, 33, 41, 45).
*2Funktioner mærket med
på
afspilleren aktiveres, når du trykker på
og holder de tilhørende knapper nede.
 Knappen BACK/HOME*2
Går tilbage til forrige menu. Tryk på
og hold denne knap nede for at vise
menuen HOME ( side 10).
 Strømindikator
Oplyses af en LED ( side 47).
Strømindikatorens mønster varierer i
overensstemmelse med brugen.
Fortsættes 
Indeks
  (Stik til hovedtelefon)
Til tilslutning af hovedtelefoner.
Tryk stikket i, indtil det klikker på
plads. Hvis hovedtelefonerne
tilsluttes forkert, bliver lyden fra
hovedtelefonerne forringet.
Grundlæggende betjening og skærme
Indholdsfortegnelse
Bagside
Menu
 Knappen RESET
Nulstiller afspilleren, når du trykker
på knappen RESET med en tynd nål
e.l.( side 56).
Når du tænder for afspilleren efter at
have nulstillet den, genaktiverer
afspilleren de tidligere indstillede
emner.
 Hul til strop
Anvendes til montering af en strop
(sælges separat).
 Skydeknappen HOLD
Du kan beskytte afspilleren mod
fejlagtig betjening ved at bruge
skydeknappen HOLD, når du bærer
den.
Ved at skubbe skydeknappen HOLD
i pilens retning (), kan ingen
knapper anvendes. Hvis du trykker
på knapper, mens funktionen HOLD
er aktiveret, vises "HOLD" på
displayet. Hvis du skubber
skydeknappen HOLD i den modsatte
retning, ophæves funktionen HOLD.
 USB-dæksel
Ved tilslutning til USB skal du fjerne
USB-dækslet.
Sådan fjernes USB-dækslet
USB-stik
Indeks
 Mikrofon
Se  side 41.
Grundlæggende betjening og skærme
012 SHUF BASS
Menu
Song 12
Folder 1
Indholdsfortegnelse
Afspilningsskærm
Indeks
 Visning af sangtitel/filnavn
 Indikerer afspilningsomfanget
 Statuslinje for afspilning
 Indikation for afspilningsstatus
Viser den aktuelle
afspilningstilstand.
: afspilning/: pause
: hurtigt tilbage/: hurtigt
fremad
 Indikation for aktuelt
sangnummer
 Indikation for afspilningstilstand
Viser ikonet for den aktuelle
afspilningstilstand ( side 28). Hvis
afspilningstilstanden er indstillet til
"Normal", vises intet ikon.
 Indikation for ZAPPIN-afspilning
Indikerer ZAPPIN-afspilningsstatus
( side 23).
 Indikation for basfunktion/
equalizertilstand
Viser om basfunktionen
( side 29) er aktiveret, eller
hvilken equalizertilstand der er
aktiveret ( side 30).
 Indikation for resterende batteri
Grundlæggende betjening og skærme
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Tænde og slukke for afspilleren
Menu
 Tip
Hvis displayet viser "HOLD", skal du skubbe skydeknappen HOLD i modsat retning af
pilen () for at ophæve funktionen HOLD.
Sådan slukkes for afspilleren
Tryk på og hold knappen  nede for at slukke for afspilleren. "POWER OFF"
vises.
 Tip
Hvis der ikke sker noget i en bestemt periode, når enheden er i Stop-tilstand, slukkes
displayet automatisk for at spare på batteriet. Hvis der ikke sker noget i en længere
periode, slukkes afspilleren helt. Der bruges kun lidt batteri i denne status.
Du kan ikke betjene afspilleren, når den er tilsluttet til en computer. Kobl afspilleren fra,
inden du betjener den.
Indeks
Sådan tændes for afspilleren
Tryk på knappen  for at tænde for afspilleren. Afspilleren forsætter driften
fra det sted, du var, da du sidst slukkede for den.
10
Grundlæggende betjening og skærme
Menuen HOME
Menu
Følgende tabel viser emnerne i menuen HOME. For emnelisten for hver menu
skal du se  side 11.
For detaljer om hvert menuemne skal du se den angivne referenceside.
Indholdsfortegnelse
Om menuen HOME
Indeks
Music Library
Ikonerne vises på menuen HOME, og farven på de valgte ikoner inverteres.
Voice
Afspiller/sletter optaget lydfil ( side 41).
Music Library
Afspiller overførte sange på afspilleren ( side 21).
FM*1
Afspiller FM-radio eller afspiller eller sletter et optaget
FM-program ( side 33).
Settings
Indstiller funktionsindstillinger for musik, FM*1,
stemmeoptagelse eller afspilleren ( side 45).
*1 Kun NWZ-B142F/B143F
Fortsættes 
11
Grundlæggende betjening og skærme
(Music Library).......................... 21
Manual............................................ 33
Preset............................................... 33
Play Rec Data................................. 39
Delete Rec Data............................. 38
Add Preset...................................... 36
Delete Preset.................................. 36
*1Kun NWZ-B142F/B143F
Indeks
(FM)*1...................................... 33
Music Settings
Play Mode.................................. 28
Equalizer.................................... 30
ZAPPIN Range......................... 25
FM Settings*1
Scan Sensitivity......................... 40
FM Auto Preset......................... 35
Rec Settings
Voice Record Codec................. 44
Common Settings
Set Date-Time..................... 17, 45
AVLS (Volume Limit).............. 46
Beep............................................ 46
Power Save Mode..................... 47
LED............................................ 47
Contrast..................................... 47
Information.................................... 48
Language..................................16, 49
Initialize
Reset All Settings...................... 50
Format....................................... 51
Menu
Now Playing.............................21, 26
Folder.............................................. 26
All Songs......................................... 26
Artist............................................... 26
Album............................................. 26
Playlists........................................... 26
Genre.............................................. 26
Release Year.................................... 26
(Settings)
Indholdsfortegnelse
(Voice).................................... 41
Play Rec Data................................. 43
Delete Rec Data............................. 42
12
Grundlæggende betjening og skærme
Knappen 
Indeks
Music Library
Knappen BACK/HOME Knappen /
Fra menuen HOME kan du vælge det ønskede emne på skærmen ved at trykke
på knappen //*1.
Tryk på knappen / for at vælge et menuemne, og tryk på knappen
 for at bekræfte.
*1Der er små prikker, du kan mærke. Brug dem som hjælp ved brug af knapperne.
Knappen /: Vælger et menuemne.
Knappen : Bekræfter et menuemne.
I denne vejledning er betjeningsinstruktioner fra menuen HOME beskrevet
som herunder.
Eksempel: Fra menuen HOME skal du vælge (Music Library) 
"Folder"  den ønskede mappe  den ønskede sang.
De virkelige handlinger for eksemplet herover er vist herunder.
Tryk på og hold knappen BACK/
Menu
Menuen HOME er startpunktet for hver funktion, som f.eks. søgning efter
sange, ændring af indstillinger mv.
Du kan vise menuen HOME ved at trykke på og holde knappen BACK/HOME
på bagsiden af afspilleren nede.
Indholdsfortegnelse
Sådan anvendes menuen HOME
Knappen BACK/HOME
HOME nede, indtil menuen
HOME vises.
Menuen HOME vises.
Fortsættes 
13
Grundlæggende betjening og skærme
bekræfte.
Menuskærmen Music Library vises.
Now Playing
Folder
All Songs
Listeskærmen Folder vises.
Du kan rulle listen ved at trykke
på knappen /.
Tryk på knappen / for
Play All
Folder 1
Folder 2
Tryk på knappen / for
Play All
Song 1
Song 2
at vælge den ønskede mappe,
og tryk derefter på knappen
 for at bekræfte.
Sanglisteskærmen for den valgte
mappe vises.
at vælge den ønskede sang, og
tryk derefter på knappen 
for at bekræfte.
Skærmen til musikafspilning vises,
og afspilning starter.
Song 12
Folder 1
012 SHUF BASS
Sådan vendes tilbage til menuen HOME under brug
Tryk på og hold knappen BACK/HOME nede.
Sådan vendes tilbage til den forrige skærm under brug
Tryk på knappen BACK/HOME.
Indeks
at vælge "Folder", og tryk
derefter på knappen  for at
bekræfte.
Menu
Tryk på knappen / for
Music Library
Indholdsfortegnelse
Tryk på knappen  for at
14
Kom godt i gang
Batteriets styrke formindskes som vist med batteriikonet. Hvis "LOW
BATTERY" vises, kan du ikke bruge afspilleren. I et sådant tilfælde skal du
oplade batteriet ved at tilslutte afspilleren til din computer. Se  side 78 om
batteriholdbarhed.
Fortsættes 
Indeks
Om batteriindikatoren
Batteriikonet på displayet ( side 8) ændres som vist herunder.
Menu
Afspillerens batteri bliver opladet, når afspilleren er tilsluttet til en tændt
computer.
Fjern USB-dækslet, og tilslut USB-stikket til et
USB-stik på din computer. Når indikatoren for
resterende batteri på displayet viser:
opladning er færdig (opladetid er ca.
70 minutter).
Når du anvender afspilleren første gang, eller
hvis du ikke har anvendt afspilleren i lang tid,
skal du oplade den helt (indtil batteriindikatoren
vises).
Indholdsfortegnelse
Opladning af batteriet
15
Kom godt i gang
Menu
Indeks
Oplad batteriet med en omgivende temperatur på mellem 5 ºC til 35 ºC.
 Batteriet kan oplades ca. 500 gange, inden det er opbrugt. Dette tal kan variere. Det
afhænger af de omstændigheder, du anvender afspilleren under.
på skærmen er kun et estimat, F.eks. indikerer et sort område på
Batteriindikatoren

indikatoren ikke altid nøjagtig en fjerdedel af batteriets opladning.
"DATA ACCESS" vises på skærmen, når computeren har adgang til afspilleren. Frakobl
ikke afspilleren, mens "DATA ACCESS" vises, da de data, der overføres, kan blive
beskadiget.
kontrolknapper på afspilleren er deaktiveret, når den er tilsluttet til en computer.
Alle

du ikke har planer om at anvende afspilleren i mere end et halvt år, skal du oplade
Hvis

batteriet mindst én gang hver 6. - 12. måned for at holde batteriet ved lige.
Visse USB-enheder, der er tilsluttet til computeren, kan forstyrre afspillerens korrekte
funktion.
Vi
 garanterer ikke for genopladning af batteriet ved brug af personligt samlede eller
ændrede computere.
computeren går i en strømbesparende tilstand, som f.eks. Slumre eller Dvale – også
Hvis

under USB-tilslutning – oplades afspillerens batteri ikke. I stedet fortsætter batteriet med
at bruge strøm fra batteriet og aflader det.
ikke afspilleren tilsluttet i længere tid til en bærbar computer, der ikke er
Efterlad

tilsluttet til lysnettet, da afspilleren kan aflade computerens batteri.
Hvis du oplader afspilleren, når den ikke har været anvendt i lang tid, genkender din
computer måske ikke afspilleren, eller der sker intet på displayet. Oplad afspilleren i
omkring 5 minutter, hvorefter den vil fungere korrekt.
afspilleren er tilsluttet til en computer, må du ikke afbryde, genstarte, vække fra
Mens

Dvale-tilstand eller lukke computeren. Disse handlinger kan forårsage fejlfunktion på
afspilleren. Kobl afspilleren fra computeren, inden du udfører disse handlinger.
opstår varme, når afspilleren oplades. Dette er ikke en fejlfunktion.
Der

Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
16
Kom godt i gang
Du kan vælge blandt en række sprog til visning af menuer og meddelelser på
afspilleren.
 Fra menuen HOME skal du vælge
den ønskede sprogindstilling.
(Settings)  "Language" 
Sprog
Meddelelser og menuer vises på
English
Engelsk
Español
Spansk
Français
Fransk
Português
Portugisisk
Русский
Russisk
Forenklet kinesisk
Traditionel kinesisk
Koreansk
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Valg af skærmsprog (Language)
17
Kom godt i gang
Datoen og klokkeslættet er ikke indstillet som standard. Indstil dato og
klokkeslæt i henhold til følgende.
 Fra menuen HOME skal du vælge
Settings"  "Set Date-Time".
(Settings)  "Common
 Tryk på knappen / for at vælge året, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Du kan indstille år, måned, dato, time og minut Gentag dette trin for at
indstille værdien for hvert emne.
Sådan vises aktuelt klokkeslæt
Tryk på en vilkårlig knap, når funktionen HOLD er aktiveret.
Bemærkninger
Hvis du har efterladt afspilleren et stykke tid med opbrugt batteri, nulstilles datoen og
klokkeslættet muligvis.
Hvis afspilleren ikke anvendes i længere tid, skal du måske indstille dato og klokkeslæt
igen.
Uret kan have en unøjagtighed på op til 120 sekunder pr. måned (ved 25 °C). I et sådant
tilfælde skal du indstille den aktuelle tid igen.
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Indstilling af dato og klokkeslæt
18
Kom godt i gang
Menu
Indeks
For at kunne nyde musik på afspilleren skal du klargøre dataene på din
computer. Du kan importere musik fra lyd-cd'er eller fra internettet mv.
For at importere data til din computer skal du anvende passende software, som
f.eks. Windows Media Player 11. For detaljerede informationer om at
importere data skal du se i hjælpen til den pågældende software.
For oplysninger om understøttede filformater skal du se "Understøttet
filformat" ( side 76).
Indholdsfortegnelse
Hente musik
19
Kom godt i gang
Du kan overføre data direkte ved at trække og slippe i Windows Stifinder på
din computer.
Bemærkninger
Du kan kun afspille MP3/WMA-filer på afspilleren ( side 76).
Hvis du tænder eller genstarter computeren, mens afspilleren er tilsluttet til computeren,
kan der opstå fejlfunktion på afspilleren. I et sådant tilfælde skal du trykke på knappen
RESET på afspilleren for at nulstille den ( side 56). Kobl afspilleren fra computeren,
inden du tænder eller genstarter computeren.
 Tilslut afspillerens USB-stik til din computer.
Sæt USB-stikket helt i.
 Åbn [Denne computer] eller [Computer] – [WALKMAN] – [Storage
Media], og vælg derefter den mappe, hvor du vil gemme lydfilerne.
Datahierarkiet kan være anderledes, afhængigt af dit computermiljø.
 Træk og slip filerne til den valgte mappe.
Fortsættes 
Indeks
Du kan også overføre musik med Windows Media Player 11. For detaljer om brugen
eller support til Windows Media Player skal du se informationerne om Windows Media
Player på følgende website:
http://support.microsoft.com/
Menu
 Tip
Indholdsfortegnelse
Overførsel af musik
20
Kom godt i gang
Menu
Indeks
Pas på, at du ikke ved en fejl støder eller trykker afspilleren, når den er tilsluttet til din
computer. Den kan blive beskadiget.
anvender ikke SonicStage-software (SonicStage-software, udviklet af Sony,
Afspilleren

administrerer musik på en computer eller overfører musik til andre typer afspillere).
Med denne afspiller kan du overføre musik ved blot at trække og slippe – du skal ikke
anvende SonicStage. ATRAC-filer, der administreres af SonicStage, kan overføres til
afspilleren, når de er konverteret til MP3-filformatet. For at konvertere filer skal du
downloade MP3 Conversion Tool fra kundesupportwebsitet ( side 73).
ikke afspilleren fra, mens du overfører filer. Hvis du gør det, kan de filer, der
Kobl

overføres, blive beskadiget.
Hvis afspilleren frakobles, mens filer overføres, kan unødvendige filer blive efterladt på
afspilleren. Er det tilfældet, skal du overføre brugbare filer tilbage til computeren og
formatere afspilleren ( side 51).
filer kan pga. copyrightbeskyttelse muligvis ikke afspilles på afspilleren.
Visse

kan vise op til i alt 2.640 filer og 500 mapper, og mapper i op til otte niveauer.
Afspilleren

Selvom du kan overføre flere filer eller mapper til afspilleren, kan afspilleren ikke vise
eller afspille filer, mapper eller niveauer, der overskrider denne grænse.
kan være anderledes, afhængigt af dit computermiljø.
Datahierarkiet

kan
tage
lidt
tid at starte afspilleren eller vise fil/mappelisten, når der er lagret mange
Det

filer eller mapper på afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger
21
Afspilning af musik
Menu
Du kan lytte til sange, der er overført til afspilleren. De overførte sange er gemt
i "Music Library".
For at afspille musik skal du vælge (Music Library) fra menuen HOME for
at vise skærmen til musikafspilning.
Indholdsfortegnelse
Afspilning af musik (Music Library)
Knappen 
Indeks
Music Library
Knappen BACK/HOME Knappen /
Fra menuen HOME skal du vælge
Playing".
(Music Library)  "Now
Skærmen til musikafspilning vises, og afspilningen af sangen starter fra
den sidste sang, du lyttede til.
For oplysninger om skærmen til musikafspilning skal du se
"Afspilningsskærm" ( side 8).
du vælger (Music Library), vises søgemenuen. Du kan vælge den
Når

ønskede søgemetode til visning af listeskærmen og søge efter sange. For
oplysninger skal du se "Søgning efter sange" ( side 26).
Når afspilleren slukkes fra statussen afspilning af sang, kan du starte
afspilning af den seneste sang, du lyttede til, ved at trykke på knappen
.
For at (skærmindikering)
Skal du
Afspille () / holde pause ()
Trykke på knappen .
Springe til starten af den aktuelle
sang / næste sang
Trykke på knappen /.
Gå hurtigt tilbage () / hurtigt
fremad () i den aktuelle sang
Trykke på og holde knappen / nede under
afspilning og slippe den det ønskede sted.
Ved hurtigt tilbage/hurtigt fremad i en sang
Song 12
01:23
03:38
012
Forløbet tid
Sangens/filens samlede længde
Fortsættes 
22
Afspilning af musik
Menu
Du kan ændre afspilning af sangen fra normal afspilning til ZAPPIN-afspilning
( side 23).
indeholder en række afspilningstilstande, herunder tilfældig afspilning og
Afspilleren

valgt, gentagen afspilning ( side 28).
Du kan fremhæve det lave område (basfunktion) ( side 29). Du kan også ændre
lydkvaliteten ved at vælge equalizeren ( side 30).
Indholdsfortegnelse
 Tip
Indeks
23
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Afspilning af musik med ZAPPIN-afspilning
Hvad er ZAPPIN-afspilning?
Menu
ZAPPIN muliggør afspilning i rækkefølge af brudstykker af sange med en
forudindstillet varighed.
Almindelig afspilning
Indeks
Skifter til ZAPPIN
ZAPPIN-afspilning
Korte, genkendelige brudstykker af sange (ca. 45 sekunder fra begyndelsen).
ZAPPIN-afspilningsomfanget for brudstykker af sange kan indstilles til enten "ZAPPIN Short"
eller "ZAPPIN long".
Vender tilbage til normal afspilning og starter afspilning
af den aktuelle sang fra begyndelsen.
Almindelig afspilning
24
Afspilning af musik
Du kan ændre afspilningen af sange fra normal afspilning til ZAPPINafspilning.
Indholdsfortegnelse
Skift til ZAPPIN-afspilning
Knappen ZAP
Menu
Indeks
 Under normal afspilning og visning af afspilningsskærmen skal du
trykke på knappen ZAP.
"Zappin in" høres, og ZAPPIN-afspilningen starter.
Afspilleren afspiller brudstykker af sange på hver ca. 4 sekunder (ZAPPIN
Short) eller 15 sekunder (ZAPPIN Long).
Når du har valgt ZAPPIN-afspilning, vises på skærmen.
Sangen afspilles fra ca. 45 sekunder inde i sangen. Hvis sangens længde
er under 45 sekunder, afspilles sangen fra et punkt før sangens slutning.
Sådan springes til forrige/næste sang eller tilfældig afspilning under ZAPPINafspilning
Du kan flytte til forrige/næste sang eller afspille sange i tilfældig rækkefølge.
Fremgangsmåden er den samme som ved normal afspilning.
Sådan vendes tilbage til normal afspilning
Tryk på knappen ZAP under ZAPPIN-afspilning for at vise
afspilningsskærmen. Når afspilning genoptages, høres "Zappin out".
25
Afspilning af musik
Afspilningsomfanget for brudstykker af sange kan indstilles til "ZAPPIN Short"
eller "ZAPPIN long".
Indholdsfortegnelse
Ændring af afspilningsomfanget af sange i ZAPPIN-afspilning
Knappen 
Menu
 Fra menuen HOME skal du vælge (Settings)  "Music Settings"
 "ZAPPIN Range"  den ønskede indstilling.
Liste over ZAPPIN Range-indstillinger
Indstillingsemne
Beskrivelse
ZAPPIN Short
Afspiller brudstykker af hver sang på ca. fire sekunder.
(Standardindstilling)
ZAPPIN Long
Afspiller brudstykker af hver sang på ca. 15 sekunder.
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
26
Afspilning af musik
Du kan søge efter de ønskede sange på forskellig måder, som f.eks. efter mappe,
kunstnere, albumnavn mv.
Menu
Knappen 
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
Fra menuen HOME skal du vælge (Music Library)  den ønskede
søgemetode  den ønskede sang.
Vælg emner således, indtil der vises en sangliste.
Søgemetode
Metode
Beskrivelse
Now Playing
Starter afspilning af den seneste fil, du lyttede til.
Folder
Vælger en mappe  en sang.
All Songs
Vælger en sang fra sanglisten.
Artist
Vælger en kunstner  et album  en sang.
Album
Vælger et album  en sang.
Playlists*1
Vælger en afspilningsliste  en sang.
Genre
Vælger en genre  et album  en sang.
Release Year
Vælger et udgivelsesår  en sang.
Indholdsfortegnelse
Søgning efter sange
*1Afspilningslister, der er oprettet på HiFi-komponentsystemer, kan ikke overføres.
Sådan vendes tilbage til forrige menu
Tryk på knappen BACK/HOME.
Fortsættes 
27
Afspilning af musik
Du kan redigere eller ændre ID3-taginformationer og afspilningslisten med Windows
Media Player 11. For detaljer om dette eller support til Windows Media Player skal du se
Windows Media Player-informationerne på følgende website:
http://support.microsoft.com/
Indeks
Afspilleren kan kun automatisk klassificere sange, der er forsynet med ID3taginformationer.
Hvis sangen ikke har kunstner- eller albuminformationer, vises "Unknown". Hvis sangen
ikke har noget navn, kan du give den et navn på din computer.
Afspilleren kan vise op til i alt 2.640 filer og 500 mapper, og mapper i op til otte niveauer.
Selvom du kan overføre flere filer eller mapper til afspilleren, kan afspilleren ikke vise
eller afspille filer, mapper eller niveauer, der overskrider denne grænse.
Det kan tage lidt tid at starte afspilleren eller vise fil/mappelisten, når der er lagret mange
filer eller mapper på afspilleren.
Menu
Bemærkninger
Indholdsfortegnelse
 Tip
28
Afspilning af musik
Afspilleren indeholder en række afspilningstilstande, herunder tilfældig
afspilning og valgt, gentagen afspilning.
 Fra menuen HOME skal du vælge (Settings)  "Music Settings"
 "Play Mode"  den ønskede afspilningstilstand.
Oversigt over afspilningstilstande
Afspilningstilstand/ikon
Beskrivelse
Normal/intet ikon
Når den aktuelle sang slutter, afspilles alle sange i den valgte
mappe/i det valgte album/med den valgte kunstner én gang.
(Standardindstilling)
Gentag alle/
Når den aktuelle sang slutter, afspilles alle sange i den valgte
mappe/i det valgte album/med den valgte kunstner igen og igen.
Gentag én sang/
Den aktuelle sang afspilles igen og igen.
Gentag alle vilkårligt/
Når den aktuelle sang slutter, afspilles alle sange i den valgte
mappe/i det valgte album/med den valgte kunstner i vilkårlig
rækkefølge.
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Ændring af afspilningstilstanden (Play Mode)
29
Afspilning af musik
Menu
Du kan også fremhæve det lave område (basfunktion) ved at trykke på
BAS-knappen.
Du kan også ændre lydkvaliteten i overensstemmelse med musikgenren mv.
ved at indstille equalizeren.
Indholdsfortegnelse
Indstilling af lydkvaliteten
Aktivering af basfunktionen
BAS-knappen
 Tryk på BAS-knappen.
Hver gang du trykker på BAS-knappen, aktiveres eller deaktiveres
basfunktionen.
Når basfunktionen er aktiveret, vises ikonet "BASS" på skærmen.
 Tip
Ved høj lydstyrke er effekten af basfunktionen begrænset for at beskytte dine ører.
Bemærkninger
Hvis du tænder for basfunktionen, mens equalizerindstillingen er aktiveret, deaktiveres
equalizerindstillingen midlertidigt. Equalizerindstillingen fortsætter, når du deaktiverer
basfunktionen.
Når basfunktionen er aktiveret, lyser strømindikatoren ( side 6). Men
strømindikatoren lyser ikke under FM-modtagelse ( side 33), eller når indstillingen
"LED" er indstillet til "LED OFF" ( side 47).
Indeks
Du kan også fremhæve det lave område (basfunktion) ved at trykke på BASknappen.
Basfunktionen er som standard aktiveret.
30
Afspilning af musik
Indholdsfortegnelse
Ændring af lydkvaliteten (Equalizer)
Du kan indstille den ønskede lydkvalitet for hver musikgenre mv.
Knappen 
Menu
 Fra menuen HOME skal du vælge (Settings)  "Music Settings"
 "Equalizer"  den ønskede equalizerindstilling.
Oversigt over equalizerindstillinger
Indstillingsemne/ikon
Beskrivelse
None
Deaktiverer equalizeren. (standardindstilling)
Heavy/
Fremhæver høje og lave områder for en kraftig lyd.
Pop/
Fremhæver det mellemste lydområde. Ideel til stemmer.
Jazz/
Fremhæver høje og lave områder for en levende lyd.
Unique/
Fremhæver høje og lave områder, så også "smal" lyd nemt kan
høres.
Custom/
Brugerdefinerede lydindstillinger. Se  side 31 for indstilling.
Bemærkninger
Hvis du tænder for basfunktionen, mens equalizerindstillingen er aktiveret, deaktiveres
equalizerindstillingen midlertidigt. Equalizerindstillingen fortsætter, når du deaktiverer
basfunktionen.
basfunktionen er aktiveret, kan du ikke ændre equalizerindstillingerne.
Når

den equalizerindstillinger, du vælger, forvrænger lyden, når du skruer op, skal du
Hvis

skrue ned for lyden.
Hvis dine personlige indstillinger, der er gemt som "Custom", synes at give en anden
lydstyrke end de andre indstillinger, skal du muligvis justere lydstyrken manuelt for at
kompensere.
Fortsættes 
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
31
Afspilning af musik
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Indstillinger for Custom-værdier
Du kan forudindstille værdier for fem bånd på "equalizeren" som "Custom".
Menu
Knappen BACK/HOME Knappen /
Skærmen til indstilling vises.
 Tryk på knappen / for at vælge lydniveauet (7 niveauer: -3
til +3), og tryk på knappen  for at bekræfte.
De fem bånd (100 Hz til 10 kHz) kan indstilles. Gentag dette trin for at
indstille lydstyrken for hvert bånd.
Indeks
 Fra menuen HOME skal du vælge (Settings)  "Music Settings"
 "Equalizer"  "Edit", der vises under "Custom".
32
Afspilning af musik
Bemærkning
Menu
Når du vil slette sange fra afspilleren, skal du anvende den software, du
anvendte til overførsel af sange eller Windows Stifinder.
For detaljer om brug af softwaren skal du se Hjælp i softwaren.
Indholdsfortegnelse
Sletning af sange
Afspilleren kan ikke selv slette sange uden at være tilsluttet til en computer.
Indeks
33
Lytte til/optagelse af FM-radio (kun NWZ-B142F/B143F)
For at lytte til FM-radio skal du vælge
FM-radioskærmen.
(FM) fra menuen HOME for at vise
Menu
Knappen 
Knappen BACK/HOME Knappen /
Bemærkning
Hovedtelefonens ledning fungerer som antenne, så stræk den så meget ud som muligt.
Lytte til FM-radio
(FM)  "Manual" eller "Preset".
FM-radioskærmen vises.
Manual: I tilstanden manuel modtagelse kan du vælge radiostationer
efter frekvens.
Preset: I tilstanden forudindstillet modtagelse kan du vælge
radiostationer efter forudindstillingsnummer.
 Vælg den ønskede frekvens eller det forudindstillede nummer.
For detaljer om hvordan du anvender FM-radioen, skal du se "FMradioskærmen" ( side 34).
Bemærkning
Du kan ikke vælge tilstanden forudindstillet modtagelse ("Preset"), hvis der ikke er
indstillet stationer. Forudindstil stationer, der kan modtages, med funktionen "FM Auto
Preset" ( side 35), eller forudindstil radiostationerne manuelt ( side 36).
Indeks
FM
 Fra menuen HOME skal du vælge
Indholdsfortegnelse
Lytte til FM-radio
34
Lytte til/optagelse af FM-radio (kun NWZ-B142F/B143F)
FM-radioskærmen i tilstanden manuel modtagelse
Menu
090.0MHz P01
Indholdsfortegnelse
FM-radioskærmen
BASS
Forudindstillingsnummer*1
*1Nummeret for forudindstillingen vises kun, når den aktuelle frekvens allerede er
forudindstillet ( side 36).
Betjening i tilstanden manuel modtagelse
For at
Skal du
Vælge den forrige/næste
frekvens*1
Trykke på knappen /.
Vælge den forrige/næste
radiostation, der kan modtages*2
Trykke på og holde knappen / nede.
Pause/genoptage FM-modtagelse Trykke på knappen .
*1Frekvensen ændres med 0,1 MHz.
*2Hvis følsomheden er for høj, kan du ændre "Scan Sensitivity"-indstillingen ( side 40)
til "Low".
FM-radioskærmen i tilstanden forudindstillet modtagelse
P01
90.0MHz
BASS
Forudindstillingsnummer
Bemærkning
Du kan ikke vælge tilstanden forudindstillet modtagelse ("Preset"), hvis der ikke er
indstillet stationer. Forudindstil stationer, der kan modtages, med funktionen "FM Auto
Preset" ( side 35), eller forudindstil radiostationerne manuelt ( side 36).
Betjening i tilstanden forudindstillet modtagelse
For at
Skal du
Vælge det forrige/næste
forudindstillede nummer
Trykke på knappen /.
Pause/genoptage FM-modtagelse Trykke på knappen .
Indeks
Frekvens
35
Lytte til/optagelse af FM-radio (kun NWZ-B142F/B143F)
 Fra menuen HOME skal du vælge
"FM Auto Preset"  "OK".
(Settings)  "FM Settings" 
 Tip
Hvis høj følsomhed får afspilleren til at modtage mange uønskede radiostationer, kan du
ændre "Scan Sensitivity"-indstillingen ( side 40) til "Low".
Bemærkning
Brug af "FM Auto Preset" sletter allerede forudindstillede radiostationer.
Indeks
De stationer, der kan modtages, forudindstilles i rækkefølge fra laveste til
højeste frekvens.
"COMPLETE" vises, når forudindstillingen er færdig. Herefter modtages
den første, forudindstillede station.
Vælg "Cancel" for at annullere automatisk forudindstilling.
Menu
Du kan automatisk forudindstille radiostationer (op til 30 stationer), du kan
modtage i dit område, ved at vælge "FM Auto Preset". Når du anvender FMradioen første gang, eller når du skifter til et nyt område, anbefaler vi at
forudindstille radiostationer, du kan modtage, ved at vælge "FM Auto Preset".
Indholdsfortegnelse
Automatisk forudindstilling af radiostationer (FM Auto Preset)
36
Lytte til/optagelse af FM-radio (kun NWZ-B142F/B143F)
Du kan forudindstille radiostationer, som "FM Auto Preset" ikke kan opfange
( side 35).
ønskede frekvens.
(FM)  "Manual"  den
Menu
 Fra menuen HOME skal du vælge
Indholdsfortegnelse
Manuel forudindstilling af radiostationer
 Tryk på knappen BACK/HOME.
Den frekvens, du vælger i trin 1, gemmes på det valgte
forudindstillingsnummer.
Hvis du vælger et forudindstillingsnummer, der allerede er knyttet til en
anden frekvens, vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du vil
ændre indstillingen. Vælger du "OK", erstattes denne indstilling.
 Tip
Du kan forudindstille op til 30 stationer.
Bemærkning
Forudindstillingsnumrene gemmes i rækkefølge, fra laveste til højeste frekvens.
Sletning af forudindstillede radiostationer
 På FM-radioskærmen skal du trykke på knappen BACK/HOME.
 Vælg "Delete Preset"  det forudindstillingsnummer, du vil slette 
"OK".
Den forudindstillede radiostation bliver slettet.
Indeks
 Vælg "Add Preset"  den ønskede forudindstillingsnummer.
37
Lytte til/optagelse af FM-radio (kun NWZ-B142F/B143F)
Du kan optage FM-radio på afspilleren, og du kan afspille optagede FMradioprogrammer.
Menu
Knappen REC/STOP
Indholdsfortegnelse
Optagelse af FM-radio
Indeks
 Tryk på og hold knappen REC/STOP nede, mens du lytter til den
station, du vil optage.
Afspilleren går i standby til optagelse.
Du kan også optage FM-radio ved at trykke på knappen REC/STOP.
Tryk på knappen REC/STOP. Tryk på knappen / for at vælge
"OK", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen REC/STOP.
Optagelse starter.
For at holde pause i optagelsen skal du trykke på knappen . Tryk på
den igen for at fortsætte optagelsen.
 Tryk på knappen REC/STOP igen for at standse optagelsen.
Optagelsen gemmes i en fil med navnet "FRnnnn*1" i mappen [Record] [FM].
*1Filnavne tildeles automatisk fra "FR0001" til "FR9999".
 Tip
Optagelse i områder med dårlig modtagelse kan medføre støj. Optag i områder med
bedre modtagelse.
Programmerne og lydfilerne, der er optaget på afspilleren, kan afspilles på den
( side 39) eller på en computer.
Bemærkninger
Hvis du på din computer omdøber filerne i mappen [Record], eller du lægger filer, der er
importeret til din computer, tilbage til mappen [Record], kan du muligvis ikke afspille
dem på afspilleren.
kan ikke ændre bithastigheden ved optagelse af FM-programmer. Kun "High" er
Du

tilgængelig.
38
Lytte til/optagelse af FM-radio (kun NWZ-B142F/B143F)
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Sletning af optagede FM-radioprogrammer
Menu
Knappen BACK/HOME Knappen /
(FM)  "Delete Rec Data"  det
optagede FM-radioprogram, du vil slette  "OK".
Det valgte FM-radioprogram bliver slettet.
Vælg "Cancel" for at annullere sletning.
For at slette alle optage FM-radioprogrammer skal du vælge "Delete All"
i stedet for at vælge det optagede FM-radioprogram.
Indeks
 Fra menuen HOME skal du vælge
39
Lytte til/optagelse af FM-radio (kun NWZ-B142F/B143F)
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Afspilning af optagede FM-radioprogrammer
Menu
 Fra menuen HOME skal du vælge
(FM)  "Play Rec Data"  det
optagede FM-radioprogram, du ønsker.
Afspilningsskærmen vises, og afspilningen af det optagede FMradioprogram starter.
For oplysninger om skærmen til musikafspilning skal du se
"Afspilningsskærm" ( side 8).
For at lytte alle optage FM-radioprogrammer skal du vælge "Play All" i
stedet for at vælge det optagede FM-radioprogram.
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
40
Lytte til/optagelse af FM-radio (kun NWZ-B142F/B143F)
For at ændre FM-radioindstillingerne skal du vælge
HOME og derefter vælge "FM Settings".
(Settings) fra menuen
Menu
Knappen 
Scan Sensitivity
Når du vælger stationer med funktionen "FM Auto Preset" ( side 35) eller
tilstanden manuel modtagelse ( side 33), modtager FM-modtageren måske
uønskede radiostationer, fordi følsomheden er for høj. I et sådant tilfælde skal
du indstille modtagelsen til "Low". "High" er indstillet som standard.
(Settings)  "FM Settings" 
For at sætte modtagelsesfølsomheden tilbage til standarden skal du vælge
"High".
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
 Fra menuen HOME skal du vælge
"Scan Sensitivity"  "OK".
Indholdsfortegnelse
Ændring af-indstillingerne
41
Lytning til/optagelse af stemme
Menu
Du kan optage lyd med afspillerens indbyggede mikrofon og afspille optagede
lydfiler. Den optagede lyd bliver kodet i ADPCM-formatet.
Når du afspiller optagede lydfiler, skal du vælge (Voice) fra menuen HOME
( side 43).
Indholdsfortegnelse
Optagelse af lyd
Knappen REC/STOP
Bemærkning
Du kan ikke optage lyd under FM-modtagelse (kun NWZ-B142F/B143F) eller i
funktionen "Settings". Vælg
(Voice) eller
(Music Library) fra menuen HOME for
at optage lyd.
 Tryk på og hold knappen REC/STOP nede.
Afspilleren går i standby til optagelse.
Du kan også optage lyd ved at trykke på knappen REC/STOP.
Tryk på knappen REC/STOP. Tryk på knappen / for at vælge
"OK", og tryk derefter på knappen  for at bekræfte.
 Tryk på knappen REC/STOP.
Optagelse starter.
For at holde pause i optagelsen skal du trykke på knappen . Tryk på
den igen for at fortsætte optagelsen.
 Tryk på knappen REC/STOP igen for at standse optagelsen.
Optagelsen gemmes i en fil med navnet "VRnnnn*1" i mappen [Record] [Voice].
*1Filnavne tildeles automatisk fra "VR0001" til "VR9999".
 Tip
Programmerne og lydfilerne, der er optages på afspilleren, kan afspilles på afspilleren
( side 43) eller på en computer.
kan ændre bithastigheden på lydfilen. For detaljer skal du se "Ændring af
Du

optageindstillingerne" ( side 44).
Bemærkning
Hvis du på din computer omdøber filerne i mappen [Record], eller du lægger filer, der er
importeret til din computer, tilbage til mappen [Record], kan du muligvis ikke afspille
dem på afspilleren.
Indeks
Mikrofon
42
Lytning til/optagelse af stemme
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Sletning af optagede lydfiler
Menu
Knappen BACK/HOME Knappen /
Den valgte lydfil bliver slettet.
Vælg "Cancel" for at annullere sletning.
For at slette alle optagede lydfiler skal du vælge "Delete All" i stedet for at
vælge den optagede lydfil.
Indeks
 Fra menuen HOME skal du vælge (Voice)  "Delete Rec Data" 
det optagede lydfil, du vil slette  "OK".
43
Lytning til/optagelse af stemme
Du kan afspille lydfiler, der er optaget på afspilleren.
For at afspille lydfiler skal du vælge (Voice) fra menuen HOME.
 Fra menuen HOME skal du vælge
optagede lydfil, du ønsker.
(Voice)  "Play Rec Data"  den
Afspilningsskærmen vises, og afspilningen af den optagede lydfil starter.
For oplysninger om skærmen til musikafspilning skal du se
"Afspilningsskærm" ( side 8).
For at lytte til alle optage lydfiler skal du vælge "Play All" i stedet for at
vælge den optagede lydfil.
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Afspilning af optagede lydfiler
44
Lytning til/optagelse af stemme
For at ændre indstillingerne for stemmeoptagelse skal du vælge
fra menuen HOME og derefter vælge "Rec Settings".
(Settings)
Voice Record Codec
Du kan vælge et niveau til optagelseskvaliteten blandt "Low", "Mid" eller
"High". Jo højere niveauet er, jo mere hukommelse bruger afspilleren til
optagelse af lyd. "Mid" er indstillet som standard.
 Fra menuen HOME skal du vælge (Settings)  "Rec Settings" 
"Voice Record Codec"  "Low", "Mid" (standardindstilling) eller
"High".
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Ændring af optageindstillingerne
45
Indstillinger
For at ændre de generelle indstillinger skal du vælge
HOME og derefter vælge "Common Settings".
(Settings) fra menuen
Indstille dato og klokkeslæt (Set Date-Time)
Datoen og klokkeslættet er ikke indstillet som standard. Indstil dato og
klokkeslæt i henhold til følgende.
 Fra menuen HOME skal du vælge
Settings"  "Set Date-Time".
(Settings)  "Common
 Tryk på knappen / for at vælge året, og tryk derefter på
knappen  for at bekræfte.
Du kan indstille år, måned, dato, time og minut. Gentag dette trin for at
indstille værdien for hvert emne.
Sådan vises aktuelt klokkeslæt
Tryk på en vilkårlig knap, når funktionen HOLD er aktiveret.
Bemærkninger
Hvis du har efterladt afspilleren et stykke tid med opbrugt batteri, nulstilles datoen og
klokkeslættet muligvis.
Hvis afspilleren ikke anvendes i længere tid, skal du måske indstille dato og klokkeslæt
igen.
Uret kan have en unøjagtighed på op til 120 sekunder pr. måned (ved 25 °C). I et sådant
tilfælde skal du indstille den aktuelle tid igen.
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Ændring af generelle indstillinger
46
Indstillinger
 Fra menuen HOME skal du vælge (Settings)  "Common
Settings"  "AVLS (Volume Limit)"  den ønskede indstilling.
Beskrivelse
AVLS ON
Bevarer lydstyrken på et moderat niveau.
AVLS OFF
Afspiller lyd med den originale lydstyrke. (Standardindstilling)
 Tip
Når "AVLS (Volume Limit)" er indstillet til "AVLS ON", og lydstyrken når den
maksimale grænse, vises "AVLS", når du trykker på VOL + knappen. I denne status kan
lydstyrken ikke skrues højere op.
Biplyde (Beep)
Du kan aktivere eller deaktivere afspillerens lyde ved betjening.
 Fra menuen HOME skal du vælge (Settings)  "Common
Settings"  "Beep"  den ønskede indstilling.
Type
Beskrivelse
Beep ON
Afgiver biplyde. (Standardindstilling)
Beep OFF
Afgiver ikke biplyde.
Bemærkning
Fejlbip og vejledning bevares, uanset indstillingen for "Beep".
Indeks
Type
Menu
Du kan indstille "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System –
automatisk begrænsning af lydstyrken) til at begrænse den maksimale
lydstyrke for at forhindre forvrængning i øret eller forstyrrelse. Med "AVLS
(Volume Limit)" kan du lytte til musik ved en behagelig lydstyrke.
Indholdsfortegnelse
Automatisk begrænsning af lydstyrken (AVLS (Volume Limit))
47
Indstillinger
Når du ikke betjener afspilleren i en bestemt periode (ca. 15 sekunder), ændres
skærmen til strømspareskærmen. Du kan ændre indstillingerne for
strømspareskærmen.
Beskrivelse
Save ON Normal
Strømspareskærmen vises på displayet, når der ikke er nogen
aktivitet i ca. 15 sekunder. (Standardindstilling)
Save ON Super
Skærmen forsvinder, når der ikke er nogen aktivitet i ca.
15 sekunder. Denne indstilling har det laveste batteriforbrug.
Save OFF
Ikon(er) eller bogstav(er) vises konstant på displayet under
afspilning eller FM-modtagelse*1.
*1Kun NWZ-B142F/B143F
LED
Du kan aktivere eller deaktivere strømindikatoren omkring knappen .
 Fra menuen HOME skal du vælge (Settings)  "Common
Settings"  "LED"  den ønskede indstilling.
Type
Beskrivelse
LED ON
Aktiverer strømindikatoren. (Standardindstilling)
LED OFF
Deaktiverer strømindikatoren.
Kontrast (Contrast)
Du kan indstille displaykontrasten til et af 15 niveauer.
 Fra menuen HOME skal du vælge
Settings"  "Contrast".
(Settings)  "Common
 Tryk på knappen / for at justere kontrastniveauet, og tryk
derefter på knappen  for at bekræfte.
Du kan indstille et af 15 niveauer. "0" er indstillet som standard.
Indeks
Type
Menu
 Fra menuen HOME skal du vælge (Settings)  "Common
Settings"  "Power Save Mode"  den ønskede indstilling.
Indholdsfortegnelse
Strømbesparelse (Power Save Mode)
48
Indstillinger
(Information)
Knappen 
Menu
Informationer, som f.eks. modelnavn, den indbyggede flashhukommelses
kapacitet og firmware-version, kan vises.
Indholdsfortegnelse
Visning af informationer om afspilleren
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
 Fra menuen HOME skal du vælge
(Settings)  "Information".
1.modelnavn
2.den indbyggede flashhukommelses kapacitet
3.versionsinformationer for afspillerens firmware
49
Indstillinger
Du kan vælge blandt en række sprog til visning af menuer og meddelelser på
afspilleren.
 Fra menuen HOME skal du vælge
den ønskede sprogindstilling.
(Settings)  "Language" 
Sprog
Meddelelser og menuer vises på
English
Engelsk
Español
Spansk
Français
Fransk
Português
Portugisisk
Русский
Russisk
Forenklet kinesisk
Traditionel kinesisk
Koreansk
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
Menu
Knappen 
Indholdsfortegnelse
Valg af skærmsprog (Language)
50
Indstillinger
(Reset All Settings)
Knappen 
Menu
Du kan nulstille afspilleren til standardindstillingerne. Nulstilling af afspilleren
sletter ikke de sange, du har overført til afspilleren.
Indholdsfortegnelse
Nulstilling til fabriksindstillingerne
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
 Fra menuen HOME skal du vælge
"Reset All Settings"  "OK".
(Settings)  "Initialize" 
"COMPLETE" vises, og afspilleren er nulstillet til standardindstillingerne.
For at annullere denne handling skal du vælge "Cancel" på
bekræftelsesskærmen.
Bemærkning
Hvis datoen og klokkeslættet allerede er indstillet under "Set Date-Time", nulstilles
datoen ikke.
51
Indstillinger
Menu
Du kan formatere afspillerens indbyggede flashhukommelse. Hvis
hukommelsen formateres, slettes alle genvejsikoner og filer, og alle indstillinger
vender tilbage til standardindstillingerne. Sørg for at undersøge de filer, der er
gemt i hukommelsen inden formatering, og eksporter på forhånd alle
nødvendige filer til din computers harddisk eller til en anden enhed.
Indholdsfortegnelse
Formatering af hukommelsen (Format)
Knappen 
Indeks
Knappen BACK/HOME Knappen /
Bemærkninger
Når den resterende batterikapacitet er lav, kan du ikke formatere afspilleren. Skift
batteriet inden formatering.
ikke den indbyggede flashhukommelse med Windows Stifinder.
Formater

datoen
og klokkeslættet allerede er indstillet under "Set Date-Time", nulstilles
Hvis

datoen ikke.
 Fra menuen HOME skal du vælge
"Format"  "OK".
(Settings)  "Initialize" 
"FORMATTING…" vises, og formateringen starter.
Når formateringen er udført, vises "COMPLETE".
For at annullere denne handling skal du vælge "Cancel" på
bekræftelsesskærmen.
52
Praktiske oplysninger
Indstillinger for længere batterilevetid
Du kan spare på batteriets strøm ved at ændre standarderne til emnerne
"Indstillinger for længere batterilevetid". Hvis du vil have oplysninger om
batteriets levetid med indstillingen for længere batterilevetid, skal du se
"Batterilevetid (vedvarende afspilning)" ( side 78).
Indstilling
Standardindstilling
Indstilling for
længere
batterilevetid
"Save ON Normal"
"Save ON Super"
"Equalizer" ( side 30)
"None"
"None"
"Bas" ( side 29)
Aktiver
Deaktiver
Indstillinger for
strømindikator
"LED" ( side 47)
"LED ON"
"LED OFF"
Indstillinger for
optagelseskvalitet
"Voice Record Codec"
( side 44)
"Mid"
"Low"
Indstillinger for skærm "Power Save Mode"
( side 47)
Indstillinger for
lydeffekt
Justering af dataformat og bithastighed
Afspilningstiden varierer, og batteriforbruget kan blive påvirket af formatet og
bithastigheden på de sange, der afspilles.
For detaljer om opladningstid og brugstid skal du se  side 78.
Indeks
Manuel afbrydelse af afspilleren
Hvis du trykker på og holder knappen  nede, når "POWER OFF" vises,
forsvinder displayet, og afspilleren slukkes.
Der bruges en lille smule batteri i denne status.
Menu
Ved at justere indstillingerne eller administrere strømforsyningen korrekt, kan
du spare på batterikapaciteten og anvende afspilleren i længere tid.
Følgende tip vil medføre en længere batterilevetid.
Indholdsfortegnelse
Om batterilevetid
53
Praktiske oplysninger
Hvad er lydformat?
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en almindelig
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMAformatet producerer samme lydkvalitet som MP3-formatet med en mindre
filstørrelse.
Hvad er copyrightbeskyttelse?
Visse musikfiler, videofiler mv., som du køber hos en musikdownloadtjeneste
eller en lignende tjeneste, kan anvende adgangskontrolteknologier, som f.eks.
kryptering, for at håndhæve copyrightindehaverens planer om begrænset brug
og kopiering af musik eller video.
Hvad er bithastighed?
Bithastighed henviser til den datamængde, der bruges til lagring af hvert
sekund med lyd. Den udtrykkes i kbps (kilobit pr. sekund), som f.eks. 64 kbps.
Generelt giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men kræver mere
lagerplads til den samme lydlængde.
Hvad er forholdet mellem bithastighed, lydkvalitet og lagringsstørrelse?
Generelt giver højere bithastigheder bedre lydkvalitet, men kræver mere
lagringsplads til den samme lydlængde, så du kan gemme færre sange på
afspilleren.
Med lavere bithastigheder kan du gemme flere sange, men med en lavere
lydkvalitet.
For detaljer om understøttede lydformater og bithastigheder skal du se  side
76.
Bemærkning
 Hvis du importerer en sang fra en cd til din computer med en lav bithastighed, kan du
ikke forbedre sangens lydkvalitet ved at vælge en højere bithastighed, når du overfører
sangen fra computeren til afspilleren.
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en almindelig
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af MPEG-arbejdsgruppen hos ISO
(International Organization for Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til ca. 1/10 af størrelsen på almindelige lydfiler
på en cd.
Menu
Lydformat henviser til den metode, der anvendes ved import af lyddata fra
internettet eller lyd-cd'er til en computer og efterfølgende lagring som en lydfil.
Almindelige formater omfatter MP3, WMA mv.
Indholdsfortegnelse
Hvad er format og bithastighed?
54
Praktiske oplysninger
Menu
Du kan gemme computerdata i afspillerens indbyggede flashhukommelse ved
at overføre dataene fra din computer i Windows Stifinder. Hvis afspilleren er
tilsluttet til computeren, vises den indbyggede flashhukommelse i Windows
Stifinder som [WALKMAN].
Indholdsfortegnelse
Lagring af data
Bemærkninger
Indeks
Frakobl ikke afspilleren, mens "DATA ACCESS" vises på afspilleren under
dataoverførsel. Dataene kan blive beskadiget.
Formater
ikke den indbyggede flashhukommelse i Windows Stifinder. Har du ved en fejl

formateret afspilleren i Windows Stifinder, skal du formatere den igen i afspilleren
( side 51).
55
Praktiske oplysninger
Menu
Du kan opdatere afspillerens firmware, hvormed du kan føje nye funktioner til
afspilleren ved at installere den nyeste firmware i afspilleren. For detaljer om
den nyeste firmware og hvordan du installerer den, skal du besøge vores
websites til kundesupport ( side 73).
Indholdsfortegnelse
Opgradering af afspillerens firmware
 Download opdateringsprogrammet til din computer fra vores
Indeks
websites.
 Tilslut afspilleren til din computer, og start herefter
opdateringsprogrammet.
 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere afspillerens
firmware.
Firmwareopdateringen er udført.
 Tip
Versionsinformationer om afspillerens firmware kan vises ved at vælge
"Information" fra menuen HOME ( side 48).
(Settings) 
56
Fejlfinding
Hvis afspilleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at
løse problemet.
handlinger, der er nævnt.
Menu
1 Find problemsymptomerne i følgende fejlfindingstabeller, og prøv de
Indholdsfortegnelse
Fejlfinding
2 Tilslut afspilleren til din computer for at oplade batteriet.
3 Tryk på knappen RESET med en tynd
nål e.l.
Hvis du trykker på knappen RESET, mens
afspilleren er i brug, slettes lagrede data og
indstillinger, der er gemt på afspilleren,
muligvis.
Når afspilleren er nulstillet, skal du trykke
på knappen  for at tænde for afspilleren.
Indeks
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at oplade batteriet.
Knappen RESET
4 Se efter informationer om problemet i hjælpen til softwaren.
5 Se efter informationer om problemet på et af disse supportwebsites
( side 73).
6 Hvis fremgangsmåderne, der er nævnt herover, ikke løser problemet,
bedes du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Fortsættes 
57
Fejlfinding
Der er ingen lyd.
Lydstyrken er indstillet til nul.
 Skru op for lydstyrken ( side 5).
Hovedtelefonstikket er ikke sat korrekt i.
 Tilslut hovedtelefonstikket korrekt ( side 6).
Hovedtelefonstikket
er snavset.

 Rengør hovedtelefonstikket med en blød, tør klud.
Der er ikke gemt nogen lydfiler på den indbyggede
flashhukommelse.
 Hvis "NO DATA" vises, skal du overføre musik fra
computeren.
Sange kan ikke afspilles.
Batteriets kapacitet er brugt op.
 Oplad batteriet helt ( side 14).
Hvis afspilleren ikke reagerer, heller ikke efter opladning af
batteriet, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille
afspilleren ( side 56).
Filindhold, som f.eks. et abonnement mv., er udløbet, eller der
er begrænsning mht. antallet af gange, det kan afspilles.
 En fil, der er udløbet, eller hvor der er begrænsning mht.
antallet af gange, den må afspilles, kan ikke afspilles.
Opdater filen med din software.
Der opstår støj.
En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
 Ved brug af enheder, som f.eks. mobiltelefoner, skal du
holde dem borte fra afspilleren.
Musikdata
er beskadiget.

 Slet dataene, og overfør dem derefter igen. Ved overførsel af
data skal du lukke alle andre programmer for at undgå at
beskadige filer.
Hovedtelefonstikket er snavset.
 Rengør hovedtelefonstikket med en blød, tør klud.
Knapper fungerer ikke.
Skydeknappen HOLD er skubbet i pilens retning ().
 Skub skydeknappen HOLD i den modsatte retning af pilen
() ( side 7).
Afspilleren indeholder fugt (kondens).
 Vent et par timer for at lade afspilleren tørre.
Den resterende batterikapacitet er lav eller utilstrækkelig.
 Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren
( side 14).
 Hvis afspilleren ikke reagerer, heller ikke efter opladning af
batteriet, skal du trykke på knappen RESET for at nulstille
afspilleren ( side 56).
Afspilning stopper ikke.
Der er ingen forskel på afspilning og pause på afspilleren. Når
du trykker på knappen , vises , og afspilningen holder
pause/stopper.
Det tager tid for afspilleren Det kan tage nogen tid for afspilleren at starte, hvis der er gemt
at starte.
mange filer eller mapper på afspilleren, eller hvis de lyddata,
der er overført til afspilleren, indeholder mange ID3taginformationer. Vent, indtil startanimationen vises.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Afhjælpning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening
58
Fejlfinding
De overførte sange kan
ikke findes.
Afspillerens indbyggede flashhukommelse er blevet formateret
med Windows Stifinder.
 Formater den indbyggede flashhukommelse med
afspillerens "Format"-menu ( side 51).
Afspilleren
blev koblet fra computeren, mens der blev overført

filer.
 Overfør brugbare filer tilbage til din computer, og formater
den indbyggede flashhukommelse med afspillerens
"Format"-menu ( side 51).
Der ingen lyd i
Hovedtelefonstikket er ikke sat helt i.
hovedtelefonens højre
 Hvis hovedtelefonerne ikke er tilsluttet korrekt, udsendes
kanal. Eller lyden til højre
lyden ikke korrekt. Tilslut hovedtelefonerne til stikket, indtil
kanal høres i begge sider af
det klikker ( side 6).
hovedtelefonen.
Afspilning stoppede
pludseligt.
Den resterende batterikapacitet er utilstrækkelig.
 Oplad batteriet ved at tilslutte enheden til computeren
( side 14).
Afspilleren kan ikke
formatere.
Den resterende batterikapacitet er lav eller utilstrækkelig.
 Oplad batteriet ved at tilslutte enheden til computeren
( side 14).
Afspilleren fungerer ikke.
Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på den indbyggede
flashhukommelse.
 Tilslut afspilleren til computeren, og slet alle unødvendige
sange eller filer for at forøge den ledige plads på afspilleren.
Display
Symptom
Årsag/Afhjælpning
En sangs titel vises ikke
korrekt.
Hvis titlen indeholder ikke-understøttede tegn, vises titlen
uden de ikke-understøttede tegn.
 Omdøb titlen med relevante tegn på computeren.
Der vises forvanskede
tegn.
Der er valgt et forkert sprog.
 Vælg det korrekte sprog fra "Language" ( side 16, 49), og
overfør herefter dataene til afspilleren igen.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Afhjælpning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Betjening (fortsat)
59
Fejlfinding
Der tændes ikke for
strømmen.
Skydeknappen HOLD er skubbet i pilens retning ().
 Skub skydeknappen HOLD i den modsatte retning af pilen
() ( side 7).
Hvis du trykker på knappen  umiddelbart efter, du har slukket
for afspilleren, tænder afspilleren ikke pga. lukkeprocessen. Vent
et par sekunder, og tænd derefter for strømmen.
Den
resterende batterikapacitet er utilstrækkelig.

 Oplad batteriet ved at tilslutte afspilleren til computeren
( side 14). Hvis afspilleren ikke reagerer, heller ikke efter
opladning af batteriet, skal du trykke på knappen RESET for
at nulstille afspilleren ( side 56).
Der
er ikke tilstrækkelig plads på den indbyggede

flashhukommelse.
 Slet unødvendige filer og mapper, så det samlede antal filer
er 2.640 eller mindre, og det samlede antal mapper er
500 eller mindre.
 Der skal være mindst 20 MB ledig plads for at fungere normalt.
Hvis du vil kontrollere den ledige plads, skal du åbne
[Denne computer] eller [Computer] – [WALKMAN],
højreklikke på [Storage Media]*1 for at vise menuen og
vælge [Egenskaber].
*1 Datahierarkiet kan være anderledes, afhængigt af dit
computermiljø.
Batterilevetiden er kort.
Driftstemperaturen er under 5 °C.
 Batterilevetiden bliver kortere pga. batteriegenskaberne.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Batteriopladetiden
er ikke tilstrækkelig.

vises.
 Oplad batteriet, indtil
Ved at justere indstillingerne eller administrere
strømforsyningen korrekt, kan du spare på batterikapaciteten
og anvende afspilleren i længere tid ( side 52).
Det er nødvendigt at udskifte batteriet.
 Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Der afspilles copyrightbeskyttet indhold.
 Når der afspilles copyrightbeskyttet indhold, kan
batterilevetiden være kortere.
Afspilleren kan ikke
oplade batteriet.
Afspilleren er ikke tilsluttet korrekt til et USB-stik på din
computer.
 Kobl afspilleren fra, og tilslut den derefter igen.
Batteriet oplades med en omgivende temperatur uden for
området på 5 °C til 35 °C.
 Oplad batteriet med en omgivende temperatur mellem 5 °C
til 35 °C.
Din computer er ikke tændt.
 Tænd for din computer.
Din computer går i Slumre- eller Dvale-status.
 Bring computeren ud af Slumre- eller Dvale-statussen.
Opladning afsluttes meget Hvis batteriet allerede er næsten helt opladet, når opladningen
hurtigt.
starter, tager det kun lidt tid at opnå fuld opladning.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Afhjælpning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Strøm
60
Fejlfinding
Den resterende optagetid
forbliver den samme,
selvom der er slettet filer.
Pga. systembegrænsninger forøges den resterende optagetid
muligvis ikke, hvis det kun er korte filer, der slettes.
Kan ikke optage.
Der er ikke tilstrækkelig plads på den indbyggede
flashhukommelse.
 Slet unødvendige filer.
 Eksporter de optagede filer til en computer.
Nødvendig ledig plads kan variere. Det afhænger af
bithastigheden eller optagelsestiden.
Det højeste antal filer, der kan optages, er blevet nået. Det
højeste antal filer, der kan optages, er 999 filer hver for
FM-radioprogrammer (kun NWZ-B142F/B143F) og optagede
lydfiler.
 Slet unødvendige filer, indtil optagede FMradioprogrammer (kun NWZ-B142F/B143F) og optagede
lydfiler hver især bliver 999 eller mindre.
 Eksporter de optagede filer til en computer.
Afspilleren er tilsluttet til en computer.
 Kobl afspilleren fra computeren.
Summen af den optagede Når du optager mange korte filer, optages disse muligvis med
tid og den ledige tid svarer
automatisk indsatte tomme mellemrum mellem filerne på
ikke til den maksimale
grund af systembegrænsninger. Dette medfører en
optagetid.
formindskelse af den samlede optagede tid og medfører et
forkert resultat.
Optagede filer kan ikke
slettes.
Filen eller mappen, der ikke kan slettes, er indstillet til
[Skrivebeskyttet] på en computer.
 Slet dataene med Windows Stifinder.
Batterikapaciteten er lav eller udtømt.
 Oplad batteriet helt ( side 14).
Mappen slettes ikke,
selvom alle de optagede
filer er blevet slettet.
Der er andre filer end de optagede filer i mappen.
 Åbn mappen med Windows Stifinder, og slet alle de andre
filer, der ikke er optaget med afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Afhjælpning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Optagelse
61
Fejlfinding
Symptom
Årsag/Afhjælpning
Der kan kun overføres et
mindre antal sange til
afspilleren.
Der er ikke tilstrækkelig plads på den indbyggede
flashhukommelse.
 Slet unødvendige sange for at forøge den ledige plads.
Andre data end lyddata er gemt på den indbyggede
flashhukommelse.
 Flyt andre filer end lydfiler til computeren for at forøge
pladsen.
Afspilleren bliver ustabil,
når den tilsluttes til
computeren.
Der anvendes en USB-hub.
 Tilslut afspilleren direkte til et USB-stik, da en tilslutning via
en USB-hub muligvis ikke fungerer. Dog kan en USB-hub
med strømforsyning anvendes.
Fortsættes 
Indeks
Lydfiler kan ikke overføres Overførsel er muligvis stoppet pga. påvirkninger som f.eks.
til afspilleren fra din
statisk elektricitet e.l.
computer.
 Dette sker for at beskytte dataene. Kobl afspilleren fra, og
tilslut den derefter igen.
Afspillerens USB-stik er ikke tilsluttet korrekt til et USB-stik på
din computer. Kontroller, at "DATA ACCESS" eller
"CONNECTED USB" vises på displayet.
 Kobl afspilleren fra, og tilslut den derefter igen.
Der er ikke tilstrækkelig plads på den indbyggede
flashhukommelse.
 Slet unødvendige sange for at forøge den ledige plads.
Der
er en eller flere unormale filer på afspilleren.

 Overfør dine nødvendige filer tilbage til din computer, og
formater afspilleren ( side 51).
En lydfil er beskadiget.
 Slet lydfilen, og overfør den herefter igen. Ved overførsel af
lydfilen skal du lukke alle andre programmer for at undgå at
beskadige filen.
Menu
"CONNECTED USB"
Afspillerens USB-stik er ikke tilsluttet korrekt til et USB-stik på
vises ikke, når afspilleren
din computer.
er tilsluttet til computeren.
 Kobl afspilleren fra, og tilslut den derefter igen.
Der anvendes en USB-hub.
 Tilslut afspilleren direkte til et USB-stik, da en tilslutning via
en USB-hub muligvis ikke fungerer. Dog kan en USB-hub
med strømforsyning anvendes.
Der kører et andet program på computeren.
 Kobl afspilleren fra, vent nogle minutter, og tilslut den igen.
Hvis problemet består, skal du frakoble afspilleren, genstarte
computeren og derefter tilslutte afspilleren igen.
Der
er et problem med USB-stikket på din computer. Tilslut

afspillerens USB-stik til et andet USB-stik på din computer.
Indholdsfortegnelse
Tilslutning til computeren
62
Fejlfinding
Du kan ikke høre FMudsendelser godt.
Modtagefrekvensen er ikke indstillet rigtigt.
 Vælg frekvensen manuelt for at forbedre modtagelsen
( side 34).
Modtagelsen er svag, og
lydkvaliteten er ringe.
Radiosignalet er svagt.
 Lyt til FM-udsendelsen tæt ved et vindue, da signalet kan
være svagt inde i bygninger eller køretøjer.
Hovedtelefonledningen er ikke trukket langt nok ud.
 Hovedtelefonledningen fungerer som en antenne. Træk
hovedtelefonledningen så langt ud som muligt.
FM-udsendelsen påvirkes
af støj.
En enhed, der udsender radiosignaler, som f.eks. en
mobiltelefon, anvendes tæt på afspilleren.
 Ved brug af enheder, som f.eks. mobiltelefoner, skal du
holde dem borte fra afspilleren.
Fortsættes 
Indeks
Årsag/Afhjælpning
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
FM-tuner (kun NWZ-B142F/B143F)
63
Fejlfinding
Årsag/Afhjælpning
Der høres ingen biplyd,
når afspilleren anvendes.
"Beep" er indstillet til "Beep OFF".
 Indstil "Beep" til "Beep ON" ( side 46).
Afspilleren bliver varm.
Afspilleren bliver varm, når batteriet oplades og lige efter
opladning. Afspilleren kan også blive varm, når der overføres
store mængder af filer. Dette er normalt, og du skal ikke
bekymre dig over det. Læg afspilleren til side et stykke tid, så
den kan køle af.
Indeks
Datoen og klokkeslættet er Hvis du har efterladt afspilleren et stykke tid med opbrugt
blevet nulstillet.
batteri, nulstilles datoen og klokkeslættet muligvis.
 Dette er ikke en fejlfunktion. Oplad batteriet, indtil
vises på skærmen ( side 14), og indstil datoen og
klokkeslættet igen ( side 17, 45).
Alle afspillerens
Du flyttede, slettede eller omdøbte systemfilerne. Eller
indstillinger er blevet
afspillerens indbyggede flashhukommelse blev formateret på
nulstillet.
anden måde end med afspillerens "Format"-menu.
 Hvis du udfører nogen af ovenstående handlinger, bliver
systemet genstruktureret, og alle afspillerens indstillinger
bliver nulstillet, når du kobler afspilleren fra computeren
eller andre enheder.
Hvis afspilleren ikke fungerer normalt, efter du har
formateret den med andet end afspillerens "Format"-menu,
skal du formatere den indbyggede flashhukommelse med
afspillerens "Format"-menu ( side 51).
Menu
Symptom
Indholdsfortegnelse
Andet
64
Fejlfinding
Følg instruktionerne herunder, hvis der vises en meddelelse på displayet.
Afhjælpning
AVLS (blinker)
Lydstyrken overskrider den
angivne værdi, mens
"AVLS (Volume Limit)" er
aktiveret.
Skru ned for lydstyrken, eller
deaktiver "AVLS (Volume
Limit)" ( side 46).
CANNOT EXECUTE
Du forsøger at
Skift funktion til "FM", og
forudindstille/slette
forudindstil/slet
radiostationer, mens
radiostationer.
afspilleren ikke er i FMDeaktiver basfunktionen,
funktionen.
og skift herefter
Du
forsøger at ændre
equalizerindstillingen.

equalizerindstillingen, mens
basfunktionen er aktiveret.
CHARGING
Batteriet oplades.
DRM ERROR
En ikke-autoriseret
Overfør de almindelige
distributionsfil blev detekteret lydfiler tilbage til computeren,
til copyrightbeskyttelse.
og formater herefter den
indbyggede flashhukommelse.
EXPIRED
Du forsøger at afspille en
sang, der har en begrænsning
mht. udløb/antal gange den
må afspilles.
FILE ERROR
Filen kan ikke læses.
Overfør de almindelige
lydfiler tilbage til
Filen er ikke normal.
computeren, og formater
Afspilleren kan ikke afspille
herefter afspilleren.
visse filer pga. inkompatible
Hvis
sangen, der ikke kan
filformater.

afspilles,
er unødvendig,
Overførsel er blevet afbrudt.
kan du slette den fra den
indbyggede
flashhukommelse.
HOLD
Afspilleren kan ikke betjenes,
fordi skydeknappen HOLD er
indstillet til HOLDpositionen.
For at betjene afspilleren skal
du skubbe skydeknappen
HOLD i den modsatte retning
( side 7).
LOW BATTERY
Batterikapaciteten er lav.
Oplad batteriet ( side 14).
Dette er ikke en fejl. Vent, til
batteriet er helt opladet. Men
du kan anvende afspilleren,
selvom batteriet ikke er fuldt
opladet.
Opdater
licensinformationerne for
sange vha. den software, der
anvendes til overførsel. Hvis
sangen, der ikke kan afspilles,
er unødvendig, kan du slette
den fra den indbyggede
flashhukommelse.
Fortsættes 
Indeks
Betydning
Menu
Meddelelse
Indholdsfortegnelse
Meddelelser
65
Fejlfinding
Afhjælpning
Der er ikke tilstrækkelig
Tilslut afspilleren til
plads på den indbyggede
computeren, og slet alle
flashhukommelse.
unødvendige sange eller
filer for at forøge den ledige
Du forsøger at optage et
plads på afspilleren.
FM-radioprogram (kun
NWZ-B142F/B143F) med Slet unødvendige optagede
afspilleren, hvor der allerede FM-radioprogrammer.
er 999 filer med optagede
Slet unødvendige optagede
FM-radioprogrammer.
lydfiler.
Du forsøger at optage lyd
med afspilleren, hvor der
allerede er 999 optagede
lydfiler.
NO DATA
Der er ikke nogen lydfiler på
den indbyggede
flashhukommelse.
Overfør lydfiler.
NO ITEM
Der findes ingen sange i det
valgte emne.
Overfør lydfiler.
READ ONLY
Du forsøger at slette sange,
der er [Skrivebeskyttet].
Slet dataene med Windows
Stifinder.
CONNECTED USB
Afspilleren er tilsluttet til en
computer.
Dette er ikke en fejl. Du kan
ikke bruge kontrollerne på
afspilleren, når den er tilsluttet
til en computer.
Indeks
MEMORY FULL
Menu
Betydning
Indholdsfortegnelse
Meddelelse
66
Yderligere informationer
Indeks
Fortsættes 
Menu
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning
af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø-og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Relevant tilbehør: Hovedtelefoner
Indholdsfortegnelse
Foranstaltninger
67
Yderligere informationer
Indeks
Fortsættes 
Menu
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i lande, som er underlagt
EU-direktiver
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For eventuelle spørgsmål om service eller garanti henvises til de adresser, der er
angivet separat i service-eller garantidokumenter.
Indholdsfortegnelse
Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske
lande med særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret
med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at
de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås
ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
68
Yderligere informationer
Menu
Indeks
Fortsættes 
Indholdsfortegnelse
Sikkerhed
Sørg for ikke at kortslutte afspillerens stik med metalgenstande.
Rør ikke ved det genopladelige batteri med bare hænder, hvis det lækker. Da
der kan være resterende batterivæske i afspilleren, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler, hvis batteriet har lækket. Hvis væsken kommer i
øjnene, må du ikke gnide i dine øjne, da det kan føre til blindhed. Vask dine
øjne med rent vand, og opsøg en læge.
Og hvis der kommer væske på din krop eller dit tøj, skal du vaske det af med
det samme. Hvis det ikke sker, kan det forårsage forbrænding eller
personskade. Hvis du bliver forbrændt af eller kommer til skade med
batterivæsken, skal du opsøge en læge.
Kom ikke vand eller fremmedlegemer i afspilleren. Hvis du gør det, kan det
medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis dette sker, skal du med det samme slukke for afspilleren, frakoble
afspilleren og kontakte nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
Kom ikke afspilleren i ild.
Du må ikke skille afspilleren ad eller ombygge den. Hvis du gør det, kan det
resultere i elektrisk stød.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center angående
ombytning af genopladelige batterier, indvendige kontroller eller reparation.
69
Yderligere informationer
Udsæt ikke afspilleren for vand. Afspilleren er ikke vandtæt.
Husk at følge nedenstående sikkerhedsforanstaltninger.
–Pas på ikke at tabe afspilleren ned i en vask eller anden beholder, der er fyldt
med vand.
–Brug ikke afspilleren på steder med høj luftfugtighed eller dårligt vejr, f.eks. i
regn eller sne.
–Sørg for, at afspilleren ikke bliver våd.
Hvis du rører ved afspilleren med våde hænder, eller
anbringer afspilleren i en fugtig genstand eller håndklæde,
kan afspilleren blive våd, og dette kan forårsage
fejlfunktion i afspilleren.
Når du kobler hovedtelefonerne fra afspilleren, skal du sørge for at holde i
stikket til hovedtelefonen, når du trækker det ud. Ved at trække i selve
hovedtelefonledningen kan du beskadige den.
Fortsættes 
Indeks
–Sørg for ikke at lægge afspilleren i en taske med
hovedtelefonledningen viklet omkring den og derefter
udsætte tasken for stærke stød.
Menu
–Sørg for ikke at sætte dig ned med afspilleren i
baglommen.
Indholdsfortegnelse
Installation
Anbring ikke tunge genstande ovenpå afspilleren, undgå at udsætte den for
kraftige stød. Dette kan forårsage funktionssvigt på eller beskadigelse af
afspilleren.
aldrig afspilleren, hvor den udsættes for ekstremt lys, ekstrem
Brug

temperatur, fugt eller vibration. Afspilleren kan blive misfarvet, ødelagt eller
beskadiget.
Udsæt aldrig afspilleren for høje temperaturer, såsom i en bil, der er parkeret
i solen eller i direkte sollys.
Efterlad ikke afspilleren på et sted med meget støv.
Efterlad ikke afspilleren på en ustabil overflade eller på et sted, der hælder.
Hvis afspilleren forårsager forstyrrelse af radio- eller tv-modtagelse, skal du
slukke for afspilleren og flytte den væk fra radioen eller tv'et.
Når du bruger afspilleren, skal du huske at følge nedenstående
sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at skævvride kabinettet eller
forårsage fejl på afspilleren.
70
Yderligere informationer
Bemærkning om statisk elektricitet
Specielt ved tørt vejr kan du føle en svag prikken ved dine ører. Dette skyldes
statisk elektricitet, der opsamles i kroppen, og det er ikke en fejl ved afspilleren.
Effekten kan minimeres ved at bære tøj, der er fremstillet af naturprodukter.
Indholdsfortegnelse
Dannelse af varme
Der kan ske overophedning i afspilleren, hvis den bruges i en længere periode.
Menu
Hovedtelefoner
Forebyggelse af øreskader
Undgå at anvende hovedtelefonerne med høj lydstyrke. Høreeksperter fraråder
vedvarende, høj og langstrakt afspilning. Hvis du oplever ringen i dine ører,
skal du nedsætte lydstyrken eller ophøre med at bruge enheden.
Skru ikke lydstyrken helt op på én gang, specielt ikke ved anvendelse af
hovedtelefoner.
Skru gradvist op for lydstyrken, så høj lyd ikke beskadiger dine ører.
Hensynet til andre
Hold lydstyrken på et moderat niveau. På denne måde kan du høre de
omgivende lyde og være hensynsfuld over for personer omkring dig.
Advarsel
Hvis det lyner på det sted, hvor du anvender afspilleren, skal du tage
hovedtelefonerne af med det samme.
Hvis du oplever en allergisk reaktion fra de medfølgende hovedtelefoner, skal
du tage dem af med det samme og søge lægehjælp.
Fortsættes 
Indeks
Trafiksikkerhed
Undgå at bruge dine hovedtelefoner i situationer, hvor din høreevne ikke må
forringes.
71
Yderligere informationer
Fortsættes 
Indeks
Rengøring
Rengør afspillerens hus med en blød klud, som f.eks. en renseklud til briller.
Hvis afspillerens hus bliver meget snavset, kan du rengøre det med en blød
klud, der er fugtet med vand eller en mild sæbeopløsning.
Brug ingen slibende svampe, skurepulver eller opløsningsmidler, som f.eks.
alkohol eller benzin, da dette kan ødelægge husets finish.
Pas på, at der ikke kommer vand ind i afspilleren fra åbningen tæt på stikket.
Rengør hovedtelefonstikket regelmæssigt.
Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende afspilleren, kan du kontakte
din nærmeste Sony-forhandler.
Menu
LCD'en
Tryk ikke hårdt på LCD'en. Der kan forekomme farvepletter, eller LCDpanelet kan blive beskadiget.
Hvis afspilleren anvendes et koldt sted, kan der forekomme spøgelsebilleder.
Dette er ikke tegn på en fejl.
Hvis afspilleren anvendes et koldt eller varmt sted, kan kontrasten blive
påvirket.
Indholdsfortegnelse
Ved brug
Når du anvender en strop (sælges separat), skal du passe på, at den ikke tager
fat i genstande, du passerer. Endvidere skal du for at undgå at ramme
personer passe på ikke at svinge afspilleren med stroppen.
at anvende afspilleren i henhold til anvisningerne på et fly i
Undlad

forbindelse med flystart eller -landing.
Bemærk, at der kan opstå midlertidig kondens, når afspilleren flyttes hurtigt
fra et miljø med lav temperatur til et miljø med høj temperatur eller anvendes
i et rum, hvor der er tændt for varmen.
Kondensering skaber en situation, hvor fugten i luften afsættes på overflader,
som f.eks. metalpaneler mv. og omdannes til væske. Hvis der dannes kondens
på afspilleren, skal du lade den være slukket, indtil kondensen forsvinder.
Hvis du anvender afspilleren, mens der findes kondens, kan der opstå en
fejlfunktion.
72
Yderligere informationer
Indeks
Fortsættes 
Menu
–Vi garanterer ikke, at alle sprogene kan vises korrekt på den medfølgende
software.
–Brugeroprettede tegn og visse specialtegn vises muligvis ikke.
Forklaringerne i denne vejledning forudsætter, at du er fortrolig med de
grundlæggende handlinger i Windows.
For detaljer om brug af din computer og operativsystemet skal du se i de
respektive vejledninger.
Indholdsfortegnelse
Software
Copyrightlovgivning forbyder hel eller delvis reproduktion af softwaren eller
den medfølgende vejledning eller udlejning af softwaren uden tilladelse af
copyrightindehaveren.
er under ingen omstændigheder ansvarlig for økonomisk skade eller
SONY

mistede fortjenester, herunder krav fremsat af tredjeparter, der stammer fra
brugen af den software, der følger med afspilleren.
Den software, der leveres med afspilleren, kan ikke anvendes med andet
udstyr, end det den er beregnet til.
Bemærk, at på grund af fortsatte anstrengelser for at forbedre kvaliteten, kan
softwarespecifikationerne ændres uden varsel.
Brug af denne afspiller med anden software end den medfølgende, er ikke
omfattet af garantien.
for at vise sprogene på den medfølgende software afhænger af
Muligheden

det operativsystem, der er installeret på din computer. For bedre resultater
skal du kontrollere, at det installerede operativsystem er kompatibelt med det
sprog, du vil vise.
73
Yderligere informationer
Indholdsfortegnelse
Eksempeldata*1
På afspilleren er der installeret eksempeldata.
Hvis du sletter eksempeldataene, kan du ikke gendanne dem, og vi leverer ikke
erstatningsdata.
*1I visse lande/områder er visse eksempeldata ikke installeret.
Indeks
Websites til kundesupport
Hvis du har spørgsmål eller forhold i forbindelse med dette produkt, eller du
ønsker informationer elementer, der er kompatible med dette produkt, kan du
besøge følgende websites:
Kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Kunder i Latinamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
Kunder i andre lande/områder: http://www.sony-asia.com/support
For kunder der har købt oversøiske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Menu
Sange, der optages, er kun til privat brug. Brug af sange ud over disse
begrænsninger kræver tilladelse af copyrightindehaverne.
er ikke ansvarlig for forkert optagelse/download eller beskadigede
Sony

filer, der skyldes problemer med afspilleren eller computeren.
Afhængigt af typen på teksten og tegnene, vises de tegn, der vises på
afspilleren, muligvis ikke korrekt. Det skyldes:
–Kapaciteten på den tilsluttede afspiller.
–Afspilleren fungerer muligvis ikke korrekt.
–Indholdsoplysninger er skrevet på et sprog eller med tegn, som afspilleren
ikke understøtter.
74
Yderligere informationer
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et
autoriseret datterselskab hos Microsoft.
Indholdsleverandører anvender Digital Rights Management Technology for
Windows Media, der er indeholdt i denne enhed ("WM-DRM") til at beskytte
integriteten af deres indhold ("Secure Content"), så deres intellektuelle
ejendomsret, herunder copyright, til sådant indhold ikke misbruges.
Denne enhed anvender WM-DRM-software til at afspille Secure Content
("WM-DRM Software"). Hvis sikkerheden for WM-DRM-softwaren i denne
enhed er blevet bragt i fare, kan ejerne af Secure Content ("Secure Content
Owners") anmode om, at Microsoft tilbagekalder WM-DRM-softwarens
rettighed til at kræve nye licenser til at kopiere, vise og/eller afspille Secure
Content. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at afspille
ikke-beskyttet indhold. En liste med tilbagekaldt WM-DRM-software sendes
til din enhed, når du downloader en licens til Secure Content fra internettet
eller fra en pc. Microsoft kan, i forbindelse med sådan licens, også downloade
tilbagekaldelseslister til din enhed på vegne af Secure Content Owners.
Fortsættes 
Indeks
®
Menu
Logoerne "WALKMAN" og "WALKMAN" er registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
ZAPPIN og dets logo er varemærker tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Adobe og Adobe Reader er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
IBM
og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International Business

Machines Corporation.
Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Pentium er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. I denne vejledning
er mærkerne TM og ikke angivet.
Indholdsfortegnelse
Oplysninger om licens og varemærker
75
Yderligere informationer
Menu
Indeks
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentation ©2009 Sony Corporation
Indholdsfortegnelse
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper. Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat
maintainers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
76
Yderligere informationer
Indholdsfortegnelse
Specifikationer
Understøttet filformat
Musik
MP3
Mediefilfotmat: MP3 (MPEG-1 Layer3) filformat
Filtypenavn: .mp3
Bithastighed: 32 til 320 kbps (understøtter variabel bithastighed
(VBR))
Samplingsfrekvens*1: 32, 44,1, 48 kHz
Menu
WMA
Mediefilfotmat: ASF filformat
Filtypenavn: .wma
Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter variabel bithastighed
(VBR))
Samplingsfrekvens*1: 44,1 kHz
Kompatibel med WM-DRM 10
Indeks
Lydformater (codec)
*1 Samplingsfrekvens svarer muligvis ikke til alle indkodningsenheder.
Højeste antal sange og tid, der kan optages (ca.)
De omtrentlige tider er baseret på de tilfælde, hvor du kun overfører eller optager sange på
fire minutter i MP3-formatet.
Sangantal og tider for andre lydformater, der kan afspilles, kan være anderledes end MP3formatet.
NWZ-B142/B142F
NWZ-B143/B143F
Bithastighed
Sange
Tid
Sange
Tid
48 kbps
1.250
83 t. 20 min.
2.550
170 t. 00 min.
64 kbps
960
64 t. 00 min.
1.950
130 t. 00 min.
128 kbps
480
32 t. 00 min.
980
65 t. 20 min.
256 kbps
240
16 t. 00 min.
490
32 t. 40 min.
320 kbps
190
12 t. 40 min.
390
26 t. 00 min.
Fortsættes 
77
Yderligere informationer
NWZ-B143/B143F
Tid
Tid
23 t. 20 min.
47 t. 50 min.
46 t. 50 min.
95 t. 50 min.
Lydoptagelse, Low
93 t. 50 min.
191 t. 50 min.
FM-optagelse
11 t. 40 min.
23 t. 50 min.
Indeks
Lydoptagelse, High
Lydoptagelse, Mid
Menu
NWZ-B142/B142F
Codec*1
Indholdsfortegnelse
Højeste optagetid (ca.)
Tiderne herunder er anslåede i en situation, hvor kun FM- (kun NWZ-B142F/B143F) eller
stemmelydfiler gemmes. Tiden kan være anderledes, afhængigt af de omstændigheder
afspilleren anvendes under.
*1 Afspilleren anvender MS-ADPCM-codec til optagelse af lyd og FM-programmer.
Kapacitet (til rådighed for brugeren)*1
NWZ-B142/B142F: 2 GB (mere end ca. 1,73 GB = 1.865.416.704 byte)
NWZ-B143/B143F: 4 GB (mere end ca. 3,54 GB = 3.810.000.896 byte)
*1Den tilgængelige lagringskapacitet kan variere.
En del af hukommelsen anvendes til dataadministrationsfunktioner.
Udgang (hovedtelefoner)
Frekvensområde:
20 til 20.000 Hz (ved afspilning af datafiler, måling af enkelt kanal)
FM-radio (kun NWZ-B142F/B143F)
Forudindstilling
30 forudindstillinger
1
FM-frekvensområde*

87,5 til 108,0 MHz
*1Frekvensen ændres med 0,1 MHz.
IF (FM)
Ikke-understøttet
Antenne
Antenne i hovedtelefonledning
Interface
Hovedtelefon: Stereo mini-jack
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Fortsættes 
78
Yderligere informationer
Indholdsfortegnelse
Strømkilde
Indbygget 170 mAh genopladeligt lithium-ion-batteri
USB-strøm (fra en computer via et USB-stik på afspilleren)
Menu
Opladetid
USB-baseret opladning
Ca. 70 minutter
Batterilevetid (vedvarende afspilning)
NWZ-B142/B143/B142F/B143F
Afspillerens status
Ca. 18 timer
Afspilning med WMA 128 kbps
Ca. 17 timer
Ved modtagelse af FM-udsendelser
(kun NWZ-B142F/B143F)
Ca. 6 timer
FM-optagelse
(kun NWZ-B142F/B143F)
Ca. 3 timer
Stemmeoptagelse
Ca. 6 timer
Indeks
Afspilning med MP3 128 kbps
Den reelle batterilevetid kan variere, afhængigt af indstillingerne. De batteribrugstider, der
er estimeret herover, er baseret på typiske brugsbetingelser med "Grundlæggende
indstilling til måling af batterilevetid (Indstilling for længere batterilevetid)" som vist i
tabellen herunder. Bemærk, at selvom afspilleren er slukket i en længere periode, så bruges
der stadigvæk en lille smule batteristrøm. Batterilevetiden kan variere, afhængigt af
lydstyrkeindstilling, brugsbetingelser og den omgivende temperatur.
Indstilling
Indstillinger for skærm "Power Save Mode" ( side 47)
Standardindstilling
Grundlæggende indstilling
til måling af batterilevetid
(Indstilling for længere
batterilevetid)
"Save ON Normal" "Save ON Super"
"Equalizer" ( side 30)
"None"
"None"
"Bas"* ( side 29)
Aktiver
Deaktiver
Indstillinger for
strømindikator
"LED" ( side 47)
"LED ON"
"LED OFF"
Indstillinger for
optagelseskvalitet
"Voice Record Codec" ( side 44)
"Mid"
"Low"
Indstillinger for
lydeffekt
1
*1 Når Basfunktionen er aktiveret, bliver batterilevetiden ca. 40 % kortere.
Fortsættes 
79
Yderligere informationer
Indholdsfortegnelse
Display
3 linjes LCD
Dimensioner (b/h/d, udstikkende dele ikke inkluderet)
85,8 × 23,2 × 14,1 mm
Menu
Dimensioner (b/h/d)
86,0 × 23,6 × 14,5 mm
Vægt
Ca. 26 g
Fortsættes 
Indeks
Medfølgende udstyr
Hovedtelefoner (1)
Quick Start Guide (1)
Følgende mapper gemmes i mappen [Storage Media] i afspillerens indbyggede
flashhukommelse. Følgende elementer (PDF-filer og genveje) er inkluderet i disse mapper.
Mappen [Operation Guide]*1
Indeholder PDF-filer til Brugervejledning.
Mappen [Support]
Indeholder genvejsikoner til kundesupport og kunderegistrering i mapperne for land/
område.
Mappen [PC_Application_Software]
Indeholder et genvejsikon til downloadsitet til Windows Media Player 11.
*1PDF-filer med navnene [xxx_NWZB140.pdf] i denne mappe er brugervejledningen.
Sprognavnet vises i stedet for "xxx". Vælg vejledningen på dit sprog.
80
Yderligere informationer
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Indeks
Vi garanterer ikke driften på alle computere, selvom de opfylder ovenstående systemkrav.
Følgende miljøer understøttes ikke:
– Hjemmebyggede computere eller operativsystemer
– Et miljø der består af en opgradering af det originale producentinstallerede
operativsystem
– Multiboot-miljøer
– Multiskærmmiljøer
– Macintosh
Menu
Computer
IBM PC/AT eller kompatibel computer præinstalleret med følgende Windows
operativsystemer*1:
–Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere)
–Windows XP Professional (Service Pack 2 eller nyere)*2
–Windows Vista Home Basic (Service Pack 1)
–Windows Vista Home Premium (Service Pack 1)
–Windows Vista Business (Service Pack 1)
–Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Understøttes ikke af andre operativsystemer end de ovenstående.
*1Ekskl. operativsystemversioner der ikke understøttes af Microsoft.
*2Ekskl. 64-bit operativsystemversioner
CPU: 300 MHz eller mere (til Windows Vista, 800 MHz eller mere)
RAM: 128 MB eller mere (for Windows Vista, 512 MB eller mere)
USB-stik (Hi-Speed USB anbefales)
Internet Explorer 6.0 eller nyere, Windows Media Player 11 skal installeres.
Bredbåndsinternetforbindelse er nødvendig til Electronic Music Distribution (EMD)
eller til besøg på websitet.
Indholdsfortegnelse
Systemkrav (for afspilleren)
81
Yderligere informationer
B
Basfunktion................................... 8, 29
BAS-knap....................................... 5, 29
Batteri........................................... 14, 78
Beep (Biplyd).................................... 46
Bithastighed...................................... 53
C
Computer..............................14, 61, 80
Contrast............................................. 47
D
Datoindstilling............................ 17, 45
Delete Rec Data.......................... 38, 42
Display....................................... 6, 8, 34
E
Equalizer........................................ 8, 30
G
Gentag................................................ 28
H
Hovedtelefoner.................6, 70, 77, 79
Hurtigt fremad.................................. 21
Hurtigt tilbage................................... 21
I
Information....................................... 48
Initialize (Format)............................ 51
K
Knappen BACK/HOME . ........... 6, 12
Knappen REC/STOP..............5, 37, 41
Knappen RESET........................... 7, 56
Knappen ZAP............................... 5, 24
L
LED................................................ 6, 47
Lydkvalitet................................... 29, 30
Lydstyrke.................................5, 46, 70
M
Manuel modtagelse.......................... 33
Meddelelser....................................... 64
Medfølgende udstyr......................... 79
Menuen HOME................................ 10
Mikrofon........................................ 7, 41
MP3........................................19, 53, 76
Music Library........................10, 12, 21
Fortsættes 
Indeks
A
ADPCM....................................... 41, 77
Afspilning.................................... 21, 23
Afspilningsskærm............................... 8
Artist.................................................. 26
AVLS (Volume Limit)...................... 46
F
Fejlfinding......................................... 56
FM...................................................... 33
FM Auto Preset................................. 35
FM-radioskærmen........................... 34
Format (Initialize)............................ 51
Forudindstillet modtagelse............. 33
Menu
Symboler
(Custom)................................... 30
(Heavy)........................................ 30
(Jazz)............................................ 30
(Pop)............................................ 30
(Unique)...................................... 30
(Gentag alle)................................ 28
(Gentag en sang)........................ 28
(Gentag alle vilkårligt)........ 28
(ZAPPIN-afspilning).............. 8, 24
Indholdsfortegnelse
Indeks
82
Yderligere informationer
S
Scan Sensitivity................................. 40
Set Date-Time............................. 17, 45
Settings............................................... 45
Skydeknappen HOLD........................ 7
Slet sange........................................... 32
Sprog............................................ 16, 49
Stifinder............................................. 19
Strøm.................................................... 9
Strømindikator.................................... 6
Søgning efter sange.......................... 26
T
Tidsindstilling............................. 17, 45
U
USB-stik...................................7, 14, 19
V
Vilkårligt............................................ 28
Voice............................................. 10, 41
Voice Record Codec......................... 44
VOL +/– knap..................................... 5
W
WMA.....................................19, 53, 76
Indeks
R
Radio.................................................. 33
RESET (afspilleren).......................... 56
Reset All Settings.............................. 50
Resterende batteri......................... 8, 14
Menu
P
Play Mode.......................................... 28
Play Rec Data.............................. 39, 43
Power Save Mode.............................. 47
Z
ZAPPIN Range................................. 25
ZAPPIN-afspilning.......................... 23
Indholdsfortegnelse
O
Opladning.......................................... 14
Optagelse..................................... 37, 41
Overførsel.......................................... 19
Download PDF

advertising