Sony | NWD-B103F | Sony NWD-B103F Betjeningsvejledning

Klargøring
Tillykke med dit køb af NWD-B103/B105/B103F/B105F*1.
Ved at overføre sange fra din computer til afspilleren med træk og slip kan du høre dem overalt,
hvor du færdes. Du kan også lytte til FM-radio (kun NWD-B103F/B105F) og lave
stemmeoptagelser med afspilleren.
"Auto Transfer"*2-softwaren gemmes i afspillerens indbyggede flash-hukommelse. Da softwaren
kan bruges, som den er, gemt i flash-hukommelsen, er det ikke nødvendigt at installere på
computeren. Du kan overføre lydfiler automatisk ved at tilslutte til computeren.
Om vejledningen
Brug af afspilleren er beskrevet i denne Hurtig start-vejledning og i Betjeningsvejledningen
(PDF-fil).
Hurtig start-vejledning (denne vejledning): Forklarer grundlæggende betjening af afspilleren,
herunder opladning af batteriet, overførsel, afspilning af sange.
Betjeningsvejledning*3: Forklarer afspillerens avancerede funktioner og giver oplysninger om
fejlsøgning.


Sådan får du mere at vide om afspillerens avancerede funktioner
Se nærmere i Betjeningsvejledningen (PDF-fil). Sådan kan du fremvise Betjeningsvejledningen:
1. Tilslut afspilleren direkte til en USB-port på din computer.
2. Dobbeltklik på [Denne Computer] - [WALKMAN] eller [Flytbar Disk] - [Operation Guide] [xxx_NWDB100.pdf*].
http://www.sony-europe.com
* Sproget er angivet på stedet, hvor "xxx" står. Vælg vejledningen på det ønskede sprog.
Sony Corporation Printed in Denmark
Bemærk

Hurtig start-vejledning
NWD-B103 / B105 / B103F / B105F
Bortskaffelse af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets
emballage angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved
at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af
materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt
kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du
købte produktet.
Gælder for tilbehør: Hovedtelefoner
Til kunder i Nederlandene
Voor de klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg maar
lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
Om ophavsrettigheder









"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede
varemærker tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows
Media er varemærker eller registrerede varemærker ejet
af Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande.
Adobe og Adobe Reader er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i
USA og/eller i andre lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på
licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
IBM og PC/AT er registrerede varemærker ejet af
International Business Machines Corporation.
Macintosh er et varemærke tilhørende Apple Inc..
Pentium er et varemærke eller et registreret varemærke
tilhørende Intel Corporation.
Patenter i USA og udenlandske patenter på licens fra
Dolby Laboratories.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de
respektive indehavere. I denne vejledning er TM og
R-mærker ikke angivet.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden tilladelse fra Microsoft eller et
autoriseret Microsoft-datterselskab.
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentation ©2007 Sony Corporation
Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller nyere eller Adobe Reader-software på din computer. Adobe
Reader kan downloades gratis fra internettet.
Medfølgende tilbehør
Kontroller tilbehøret i pakken.
 Hovedtelefoner (1)
 Hurtig start-vejledning (denne vejledning) (1)
 Betjeningsvejledning*3 (1)
 "Auto Transfer"-software*2
Om serienummeret
Afspillerens serienummer er nødvendigt til kunderegistrering.
Nummeret står på bagsiden af afspillerens USB-stik.
For den nyeste information
Serienummer
Besøg følgende websteder, hvis du har nogen spørgsmål om eller problemer med dette produkt.
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Sydamerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre lande/områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder der har købt udenlandske modeller: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Bemærkning om formatering af afspilleren
Betjeningsvejledningen (PDF-fil) og "Auto Transfer"-softwaren er gemt i afspillerens indbyggede
flash-hukommelse. Hvis den indbyggede flash-hukommelse formateres, bliver alle filer, herunder
Betjeningsvejledningen (PDF-fil) og "Auto Transfer"-softwaren, slettet. Sørg for at kontrollere
filer gemt i hukommelsen inden formatering. Eksporter nødvendige filer til din computers
harddisk eller en anden enhed.
Hvis du formaterer afspillerens indbyggede flash-hukommelse ved et uheld, skal du downloade
Betjeningsvejledningen (PDF-fil) eller "Auto Transfer"-softwaren fra websiten nævnt under "For
den nyeste information", og gemme den i afspillerens indbyggede flash-hukommelse.
Meddelelse til kunder i lande, hvor
EU-direktiver gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
*1 Alt efter det land/område, hvor du har købt afspilleren, vil nogle modeller ikke være tilgængelige.
*2 "Auto Transfer"-softwaren er gemt i afspillerens indbyggede flash-hukommelse. Se "Brug af "Auto Transfer"software" i Betjeningsvejledningen (PDF-fil) for nærmere oplysninger om denne software.
*3 Betjeningsvejledningen (PDF-fil) er gemt i afspillerens indbyggede flash-hukommelse. Følgende sprog er
inkluderet: hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, koreansk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk,
spansk, traditionelt kinesisk, ukrainsk. Alt efter det land/område, hvor du har købt afspilleren, vil nogle sprog
ikke være tilgængelige.
NWD-B103 / B105 / B103F / B105F. GB. 3-210-127-11(1)
Dele og knapper
Høre musik
1
 REC/STOP-knap
Starter/stopper optagelse. Du kan optage
lyden fra mikrofonen eller det FM-program,
der modtages i øjeblikket (kun NWD-B103F/
B105F).
 VOL +*1/– knap
2
3
  (hovedtelefon) -stik
Når hovedtelefonerne tilsluttes, skal stikket
sættes ind, så det klikker på plads. Hvis det ikke
tilsluttes korrekt, kan lyden blive forvrænget.
 Strophul
Her kan en strop sættes fast (sælges separat).
Justerer lydstyrken.
4
 RESET-knap
  /  (tænd/sluk) -knap
Tænder/slukker afspilleren.
 / -knap
Vælger en sang, album, kunstner, mappe
eller menupunkt. Du kan også springe til
begyndelsen af sangen/albummet/kunstneren/
mappen, spole frem eller spole tilbage.
 USB-dæksel
Tag USB-dækslet af, og tilslut afspillerens
USB-stik til en USB-port på din computer.
 * -knap
1
Starter/holder pause i afspilning af sang, eller
holder pause i/genstarter optagelse. Når en
menu vises på displayet, skal du bruge denne
knap til at bekræfte menupunktet.
 BACK/HOME*2 -knap
Vender tilbage til den foregående menu. Tryk
på denne knap og hold for at vise
HOME-menuen.
 Display
Nulstiller afspilleren, når du trykker på
RESET-knappen med en lille nål el.lign.
Når du tænder afspilleren efter at have nulstillet
den, aktiveres afspilleren med de foregående
indstillingspunkter.
 Mikrofon
Til at optage lyd med afspilleren.
 HOLD-kontakt
Du kan beskytte afspilleren mod utilsigtet
betjening ved at bruge HOLD-kontakten, når
du bærer den.
Når HOLD-kontakten drejes i pilens retning
(), deaktiveres alle betjeningsknapperne.
*1 Der er berøringsprikker. Brug dem som en hjælp,
når knapperne betjenes.
*2 Funktioner, der er mærket  nær knapperne,
aktiveres, hvis du trykker på dem. På samme måde
nær
aktiveres funktioner, der er mærket
knapperne, hvis du trykker på dem.
Hvis der vises et skærmbillede til valg af, hvad Windows skal gøre, skal du vælge [Open
folder to view files], klikke på [OK], og derefter gå til trin 3.
Dobbeltklik på [Denne Computer] - [WALKMAN] eller [Flytbar Disk].
Åbn den mappe ([Musik], el.lign.) hvor du vil overføre lydfilerne fra, og træk
og slip dem derefter til afspilleren.
Lydfilerne overføres til afspilleren.
Du kan også overføre filerne til afspilleren ved at trække og slippe en mappe.
Afbryd afspilleren fra din computer, og afspil derefter overførte sange.
 Tryk på  /  (tænd/sluk) -knappen, indtil skærmbilledet vises.
 Tryk på /-knappen for at vælge (Music Library), og tryk derefter på -knappen
for at bekræfte.
Sange eller mapper med gemte sange vises.
 Tryk på /-knappen for at vælge en ønsket sang, og tryk derefter på -knappen for
at bekræfte.
Afspilning begynder.
Sådan slettes sange, der er overført til afspilleren
Tilslut afspilleren til din computer, og slet derefter alle unødvendige lydfiler med Windows
Stifinder.

 Råd
Du kan overføre lydfiler automatisk fra en ønsket mappe, hver gang du tilslutter afspilleren til din computer
vha. "Auto Transfer"-softwaren. For at bruge "Auto Transfer"-softwaren skal du vælge [Launch Auto Transfer],
når Launcher-menuen vises i trin 1, og derefter klikke på [OK]. Se "Brug af "Auto Transfer"-software" i
Betjeningsvejledningen (PDF-fil) for nærmere oplysninger.
Bemærkninger



Se "Om HOME-menuen" i denne vejledning
og "Afspille musik" i Betjeningsvejledningen
(PDF-fil).
Tilslut afspilleren direkte til en USB-port på din computer.
Kun MP3/WMA-filer kan afspilles på afspilleren.
Afbryd ikke afspilleren, mens filer er ved at blive overført. Ellers beskadiges den fil, der er ved at blive
overført.
Gå frem som beskrevet nedenfor, når du afbryder afspilleren fra din computer.
(Remove Hardware) på opgavelinjen på nederste del af skærmbilledet. I de vinduer,
 Dobbeltklik på
der vises, skal du klikke på [USB Mass Storage Device] eller [USB Disk], og derefter klikke på [Stop].
 Klik på [OK].
 Når "Safe To Remove Hardware" vises på skærmen, skal du afbryde afspilleren fra computeren.
De viste ikoner og meddelelser kan være forskellige alt efter det installerede operativsystem.
Oplade batteriet
Afspillerens batteri genoplades, mens afspilleren er tilsluttet til en tændt computer.
Tag USB-dækslet af, og tilslut USB-stikket til en USB-port på din computer.
Om HOME-menuen
HOME-menuen vises, når du tænder afspilleren eller trykker på afspillerens BACK/HOME-knap
og holder. HOME-menuen er startpunktet til at afspille sange, lytte til FM-radio*, afspille
optagede lydfiler og ændre indstillinger.
Til
USB-stik
Når displayets indikator for resterende batteri viser
, er opladning gennemført.
Når du bruger afspilleren første gang, eller hvis du ikke har brugt afspilleren i længere tid, skal
den lades helt op, indtil
vises på skærmen. Opladning tager ca. 120 minutter, når strømmen
på batteriet er brugt helt op.
Der vises 4 ikoner i HOME-menuen. Det aktuelle valg vises i midten. Den aktuelle ikon skifter alt
efter den funktion, der bruges. Ved at trykke på /-knappen kan du vælge en ikon, og
derefter trykke på -knappen for at bekræfte.
Voice
Afspiller/sletter optaget lydfil.
Se "Lytte/optage stemme" i Betjeningsvejledningen (PDF-fil) for nærmere oplysninger.
Music Library
Afspiller overførte sange på afspilleren.
Se "Afspille musik" i Betjeningsvejledningen (PDF-fil) for nærmere oplysninger.
FM*
Afspiller FM-radio, eller afspiller eller sletter et optaget FM-program.
Se "Lytte/optage FM-radio (kun NWD-B103F/B105F)" i Betjeningsvejledningen
(PDF-fil) for nærmere oplysninger.
Settings
Indstiller funktionsindstillinger for musik, FM*, stemmeoptagelse eller afspilleren.
Se "Indstillinger" i Betjeningsvejledningen (PDF-fil) for nærmere oplysninger.
Bemærk

Pas på ikke at komme til at slå til afspilleren eller at udsætte den for pres, når den er tilsluttet til din computer.
Den kan beskadiges.
* Kun NWD-B103F / B105F
NWD-B103 / B105 / B103F / B105F. GB. 3-210-127-11(1)
Download PDF