Sony | CDX-G1200U | Sony CDX-G1200U CDX-GU1200U CD-modtager Betjeningsvejledning

4-595-966-11(1) (DA)
FM/MW/LW
Cd-afspiller
Se side 10, hvis du vil annullere visning af
demonstrationen (DEMO).
Oplysninger om tilslutning/installation finder
du i side 21.
CDX-G1202U/CDX-G1201U/CDX-G1200U
Betjeningsvejledning
DA
Af sikkerhedsårsager skal du sørge for
at installere denne enhed
i instrumentbrættet i bilen, da bagsiden
af enheden bliver varm under brug.
Se "Tilslutning/installation" (side 21) for
at få flere oplysninger.
Fremstillet i Thailand
Egenskaber for laserdiode
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laseroutput: Mindre end 53,3 μW
(Dette output er den målte værdi på en
afstand af 200 mm fra objektivlinsernes
overflade på den optiske pickup-blok med
7 mm-blænde).
Driftsspændingen osv. er angivet på
navnepladen i bunden af kabinettet.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgien
Bortskaffelse af opbrugte
batterier og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske lande med
egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier bliver
dette symbol muligvis brugt sammen med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne produkter og
batterier bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering. Genindvinding af
2DA
materialerne vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet
og elektriske og elektroniske produkter
må disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
For alle andre batterier henvises der til
afsnittet om, hvordan batteriet tages ud
af produktet på en sikker måde. Indlever
batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte
batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet eller batteriet
blev købt.
Advarsel hvis din bils tænding ikke
har en ACC-position
Indstil AUTO OFF-funktionen (side 11).
Enheden slukkes fuldstændigt og
automatisk efter den angivne tid, efter
enheden er slukket, hvilket forhindrer
afladning af batteriet. Hvis du ikke indstiller
AUTO OFF-funktionen, skal du trykke på og
holde OFF nede, indtil skærmen slukkes,
hver gang du slukker for tændingen.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester,
der tilbydes af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan
blive ændret, suspenderet eller ophævet
uden forudgående varsel. Sony påtager
sig intet ansvar i denne slags situationer.
Indholdsfortegnelse
Vejledning i dele og knapper . . . . . . . . . . . 4
Introduktion
Afmontering af frontpanelet . . . . . . . . . . . .
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af uret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af anden bærbar lydenhed . . . .
5
5
6
6
6
Brug af radioen
Brug af radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Brug af radiodatasystemet (RDS) . . . . . . . . 7
Afspilning
Afspilning af en disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Afspilning af en USB-enhed. . . . . . . . . . . . . 9
Søgning efter og afspilning af numre. . . . . 9
Indstillinger
Annullering af DEMO-tilstanden . . . . . . . . 10
Grundlæggende indstillinger . . . . . . . . . . 10
Generel opsætning (GENERAL) . . . . . . . . . . 11
Lydopsætning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Skærmopsætning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . 12
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
15
17
19
Tilslutning/installation
Forsigtig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til installation. . . . . . . . . . .
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
24
3DA
Vejledning i dele og knapper
Hovedenhed
 Frigørelsesknap på frontpanel
 SRC (kilde)
Tænd for strømmen.
Skift kilde.
OFF
Tryk på og hold knappen inde i 1 sekund
for at slukke for strømmen og få vist uret.
Tryk på og hold knappen inde i 2 sekunder
for at slukke for strømmen og skærmen.
 Kontrolhjul
Drej for at regulere lydstyrken.
PUSH ENTER
Åbn det valgte element.
MENU
Åbn opsætningsmenuen.
 Diskindgang
 Skærmvindue

/
(SEEK –/+)
Stil automatisk ind på faste
radiostationer. Tryk på knappen, og hold
den inde for manuel indstilling.
/ (forrige/næste)
/ (hurtigt tilbage eller fremad)
  (skub disk ud)
4DA
 PTY (programtype)
Vælg PTY i RDS.
(gennemse) (side 10)
Skift til gennemgangstilstand under
afspilning.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android™-tilstand).
 EQ (equalizer)
Vælg en equalizerkurve.

(tilbage)
Skift til forrige skærm.
MODE (side 7)
 Modtager for fjernbetjening
 Nummerknapper (1 til 6)
Modtag lagrede radiostationer. Tryk på
og hold knappen inde for at gemme
stationer.
ALBUM /
Spring over et album for en lydenhed.
Tryk på og hold knappen inde for at
springe over flere album i træk.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet
en USB-enhed i Android-tilstand).
Introduktion
Afmontering af frontpanelet
Du kan afmontere frontpanelet på enheden
for at undgå tyveri.
1
(gentag)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet
en USB-enhed i Android-tilstand).
(shuffle)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet
en USB-enhed i Android-tilstand).
Tryk på knappen OFF  og hold den
inde, indtil enheden slukkes, tryk på
frigørelsesknappen til frontpanelet ,
og træk derefter panelet ind mod dig
for at fjerne det.
 (afspil/pause)
 EXTRA BASS
Forstærker baslyden i synkronisering
med lydstyrkeniveauet. Tryk for at ændre
EXTRA BASS-indstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-indgangsstik
 DSPL (skærm)
Skift skærmelementer.
SCRL (rul)
Tryk på og hold knappen inde for at rulle
til et element på skærmen.
 USB-port
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingsnøglen til OFFpositionen uden at afmontere frontpanelet,
lyder advarselsalarmen i nogle få sekunder.
Alarmen lyder kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
Montering af frontpanelet
Nulstilling af enheden
Før du betjener enheden første gang, eller
efter du har udskiftet bilbatteri eller ændret
tilslutninger, skal du nulstille enheden.
1
Tryk på DSPL og
2 sekunder.
(tilbage) i mindst
Bemærk
Hvis du nulstiller enheden, slettes urindstillingen og
noget lagret indhold.
5DA
Indstilling af område/region
Efter nulstilling af enheden, vises skærmen
med indstillinger for område/region.
1
Tryk på ENTER, mens [SET AREA] vises.
Området/regionen, der aktuelt er valgt,
vises.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[EUROPE] eller [RUSSIA], og tryk
derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [YES]
eller [NO], og tryk derefter på det.
Hvis indstillingen for område/region
ændres, nulstilles enheden, og derefter
vises uret.
Denne indstilling kan konfigureres i den
generelle opsætningsmenu (side 11).
Indstilling af uret
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET CLOCK-ADJ], og tryk derefter
på det.
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut USB-enheden til denne enhed.
Tilslutning af anden bærbar
lydenhed
1
2
3
Sluk for den bærbare lydenhed.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut den bærbare lydenhed til
AUX­indgangsstikket (stereoministik)
på denne enhed med et
tilslutningskabel (medfølger ikke*).
* Sørg for at bruge et lige stik.
Timeindikatoren blinker.
3
Drej kontrolhjulet for at indstille time
og minut.
Tryk på SEEK +/– for at flytte den digitale
indikator.
4
Tryk på MENU efter indstilling af
minutter.
Opsætningen er udført og uret starter.
Vise uret
Tryk på DSPL.
6DA
4
Tryk på SRC for at vælge [AUX].
Sådan matches lydstyrken på den
tilsluttede enhed med andre kilder
Start afspilning fra den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke, og indstil din
sædvanlige lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter
[SET SOUND]  [SET AUX VOL] (side 12).
Brug af radioen
Brug af radioen
Hvis du vil lytte til radioen, skal du trykke
på SRC for at vælge [TUNER].
Lagring automatisk (BTM)
1
Tryk på MODE for at skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET BTM], og tryk derefter på det.
Enheden lagrer stationer
i frekvensrækkefølgen på
nummertasterne.
Indstilling
1
Tryk på MODE for at skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Indstil stationerne.
Indstille manuelt
Tryk på og hold SEEK +/– inde for at
finde den omtrentlige frekvens, og tryk
derefter på SEEK +/– flere gange for at
finjustere den ønskede frekvens.
Indstille automatisk
Tryk på SEEK +/–.
Scanningen stopper, når enheden finder
en station.
Lagring manuelt
1
Når du modtager den station, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der
vises [MEM].
Modtagelse af lagrede
radiostationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
nummerknap (1 til 6).
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
Indstilling af alternative
frekvenser (AF) og
trafikmeddelelser (TA)
AF søger kontinuerligt efter den station
med det stærkeste signal i et netværk,
og TA viser aktuelle trafikoplysninger eller
trafikprogrammer (TP), hvis de modtages.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET AF/TA], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] eller [SET AF/TA-OFF],
og tryk derefter på det.
Lagre RDS-stationer med AF-og
TA­indstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen
med en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA,
og gem derefter stationen med BTM eller
manuelt. Hvis du forudindstiller manuelt,
kan du også forudindstille stationer, der ikke
er RDS-stationer.
Modtage nødmeddelelser
Når AF eller TA er aktiveret, vil
nødmeddelelser automatisk afbryde
den valgte kilde.
Justere lydstyrkeniveauet under en
trafikmeddelelse
Lydstyrkeniveauet lagres i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeddelelser uafhængigt
af det normale lydstyrkeniveau.
7DA
Bevare et regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er
aktiveret, skiftes der ikke til en anden
regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionale programs
modtagelsesområde, skal du indstille
[SET REG-OFF] i [GENERAL] under FMmodtagelse (side 11).
Denne funktion fungerer ikke
i Storbritannien og i nogle andre områder.
Local Link-funktion (kun Storbritannien)
Med denne funktion kan du vælge andre
lokale stationer i området, selv hvis de ikke
er lagret på dine nummerknapper.
Tryk under FM-modtagelse på en
nummerknap (1 til 6), hvor der er gemt en
lokal station. Tryk inden for 5 sekunder igen
på en nummerknap for den lokale station.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Valg af programtyper (PTY)
1
2
Tryk på PTY under FM-modtagelse.
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
programtype vises. Tryk derefter
på den.
Enheden starter med at søge efter
en station, der udsender den valgte
programtype.
Programtype
NEWS (nyheder), AFFAIRS (offentlige sager),
INFO (oplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(uddannelse), DRAMA (drama), CULTURE
(kultur), SCIENCE (videnskab), VARIED
(forskelligt), POP M (popmusik), ROCK M
(rockmusik), EASY M (populærmusik) musik),
LIGHT M (let klassisk musik), CLASSICS (seriøs
klassisk musik), OTHER M (anden musik),
WEATHER (vejret), FINANCE (økonomi),
CHILDREN (børneprogram), SOCIAL A (sociale
sager), RELIGION (religion), PHONE IN (ring
ind), TRAVEL (rejse), LEISURE (fritid), JAZZ
(jazzmusik), COUNTRY (countrymusik),
NATION M (national musik), OLDIES (oldiesmusik), FOLK M (folkemusik), DOCUMENT
(dokumentar)
8DA
Indstilling af uret (clock time - CT)
CT-dataene fra RDS-transmissionen
indstiller uret.
1
Indstil [SET CT-ON] i [GENERAL]
(side 11).
Afspilning
Afspilning af en disk
1
Før du opretter tilslutning, skal du vælge
USB-tilstanden (Android-tilstand eller MSC/
MTP-tilstand) afhængig af USB-enheden
(side 11).
1
Tilslut en USB-enhed til USB-porten
(side 6).
Afspilning starter.
Hvis en enhed allerede er tilsluttet, skal
du trykke på SRC og derefter vælge [USB]
for at starte afspilning.
Isæt disken (denne side opad).
2
Juster lydstyrken på denne enhed.
Stoppe afspilning
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Afspilning starter automatisk.
Afspilning af en USB-enhed
USB-enheder af typen AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class)
og MTP (Media Transfer Protocol)*, som
er kompatible med USB-standarden kan
bruges. Afhængigt af USB-enheden kan
Android- eller MSC/MTP-tilstand vælges
på enheden.
Nogle digitale medieafspillere eller Android
smartphones kan kræve indstilling til MTPtilstand.
* f.eks. et USB-flashdrev, en digital medieafspiller,
Android-smartphone
Bemærkninger
• Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
• Smartphones med Android OS 4.1 eller nyere
installeret understøtter Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Men nogle smartphones
understøtter muligvis ikke AOA 2.0 fuldt ud,
selv hvis Android OS 4.1 eller nyere er installeret.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
Android-smartphone på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
• Afspilning af følgende filer understøttes ikke.
MP3/WMA/FLAC:
– copyrightbeskyttede filer
– DRM-filer (Digital Rights Management)
– Multikanals lydfiler
MP3/WMA:
– lossless-komprimerede filer
Fjerne enheden
Stop afspilning, og fjern derefter enheden.
Søgning efter og afspilning
af numre
Gentaget afspilning og vilkårlig
afspilning
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand.
1
Tryk på
(gentag) eller
(shuffle)
flere gange under afspilning for
at vælge den ønskede
afspilningstilstand.
Det kan tage lidt tid at starte afspilning
i den valgte afspilningstilstand.
De tilgængelige afspilningstilstande
varierer, afhængigt af den valgte lydkilde.
9DA
Søgning efter et nummer efter
navn (Quick-BrowZer™)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand.
1
Under CD- eller USB-afspilning skal
du trykke på
(gennemse)* for at
få vist listen over søgekategorier.
Tryk på
(tilbage) flere gange, når
nummerlisten vises, for at få vist den
ønskede søgekategori.
* Tryk på
(gennemse) under afspilning
i mindst 2 sekunder for at vende direkte
tilbage til starten af kategorilisten.
2
3
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk
derefter på det for at bekræfte.
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede nummer.
Afspilning starter.
Indstillinger
Annullering af DEMOtilstanden
Du kan annullere den demonstrationsskærm,
der vises, når kilden er slukket, og uret vises.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO-OFF], og tryk derefter
på det.
Indstillingen er udført.
4
(gennemse).
Søgning ved at hoppe mellem
numre (Jump-tilstand)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand.
1
2
3
Tryk på
(gennemse).
Tryk på SEEK +.
Drej kontrolhjulet for at vælge
nummeret.
Grundlæggende
indstillinger
Du kan angive indstillinger i følgende
opsætningskategorier:
Generel opsætning (GENERAL), lydopsætning
(SOUND), skærmopsætning (DISPLAY)
1
2
Listen hopper i trin på 10 % af det
samlede antal numre.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter
på det.
Afspilning starter.
10DA
Tryk på MENU.
Drej kontrolhjulet for at vælge
opsætningskategorien, og tryk
derefter på det.
Elementerne kan angives på en
anden måde, afhængigt af kilden
og indstillingerne.
Tryk på ENTER for at vende tilbage
til Quick-BrowZer-tilstand.
Det valgte nummer vises.
5
(tilbage).
Skærmen vender tilbage til normal
modtagelse/afspilning.
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
Tryk to gange på
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
indstillingerne, og tryk derefter
på det.
Vende tilbage til den forrige skærm
Tryk på
(tilbage).
Generel opsætning
(GENERAL)
AREA
Angiver området/regionen til brug af
denne enhed: [EUROPE], [RUSSIA].
Hvis indstillingen for område/region
ændres, nulstilles denne enhed,
og derefter vises uret.
(Kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (juster ur) (side 6)
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF]
(side 5).
(kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
BEEP
Aktiverer bipfunktionen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Deaktiveres automatisk efter et ønsket
tidsrum, når enheden slukkes:
[ON] (30 minutter), [OFF].
STEERING
Registrerer/nulstiller indstillingen for
fjernbetjeningen på rattet.
(Kun tilgængelig ved tilslutning med
kabel (medfølger ikke)). (Kun tilgængelig,
når kilden er deaktiveret, og uret vises).
STR CONTROL (styring fra rattet)
Vælger inputtilstand for den tilsluttede
fjernbetjening. Hvis du vil forhindre
fejlfunktion, skal du sørge for at matche
inputtilstanden med den tilsluttede
fjernbetjening før brug.
CUSTOM
Inputtilstand for fjernbetjeningen
på rattet
PRESET
Inputtilstand for den kabelforbundne
fjernbetjening, bortset fra
fjernbetjeningen på rattet (vælges
automatisk, når [RESET CUSTOM] er
gennemført).
EDIT CUSTOM
Registrerer funktionerne (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) på fjernbetjeningen
på rattet:
 Drej kontrolhjulet for at vælge den
funktion, du vil tildele til
fjernbetjeningen på rattet, og tryk
derefter på det.
 Når [REGISTER] blinker, skal du
trykke på og holde den knap på
fjernbetjeningen på rattet inde,
som du vil tildele funktionen til.
Når registrering er gennemført,
vises der [REGISTERED].
 Hvis du vil registrere andre funktioner,
skal du gentage trin  og .
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er
indstillet til [CUSTOM]).
RESET CUSTOM
Nulstiller indstillingen for fjernbetjeningen
på rattet: [YES], [NO].
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er
indstillet til [CUSTOM]).
Bemærkninger
• Når du foretager indstillinger, er det kun
betjeningsknapperne på enheden, der er
tilgængelige. Af sikkerhedsårsager bør du
parkere bilen, før du foretager denne indstilling.
• Hvis der sker en fejl under registrering, bevares
alle tidligere registrerede indstillinger. Genstart
registrering fra den funktion, hvor fejlen
forekom.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig
i alle køretøjer. Du finder oplysninger om
kompatibilitet med dit køretøj på
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
USB MODE
Ændrer USB-tilstanden: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Kun tilgængelig, når USB-kilden er valgt).
CT (tid på ur)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternative frekvenser)/TA
(trafikmeddelelser)
Vælger indstillingen for alternative
frekvenser (AF) og trafikmeddelelser (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
REGIONAL
Begrænser modtagelse til et bestemt
område: [ON], [OFF].
(Kun tilgængelig, når der modtages FM).
11DA
BTM (best tuning memory) (side 7)
(Kun tilgængelig, når der er valgt tuner).
FIRMWARE
(Kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
Kontrollerer/opdaterer firmwareversionen.
Hvis du ønsker oplysninger, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden.
FW VERSION (firmwareversion)
Viser den aktuelle firmwareversion.
FW UPDATE (firmwareopdatering)
Skifter til firmwareopdateringsproces:
[YES], [NO].
Det tager nogle få minutter at opdatere
firmwaren. Mens der opdateres, må du
ikke dreje tændingen til OFF-positionen
eller fjerne USB-enheden.
Lydopsætning (SOUND)
Denne opsætningsmenu kan også åbnes
ved at trykke på SOUND.
EQ10 PRESET
Vælger en equalizerkurve mellem
10 equalizerkurver eller slukket:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Indstillingen for equalizerkurven kan
gemmes for hver kilde.
* [KARAOKE] reducerer vokallyden, men den
kan ikke fjernes fuldstændigt under afspilning.
Og brug af en mikrofon understøttes ikke.
EQ10 CUSTOM
Indstiller [CUSTOM] for EQ10.
Indstilling af equalizerkurven: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Lydstyrken kan justeres i trin på 1 dB fra
-6 dB til +6 dB.
BALANCE
Justerer lydbalancen: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
12DA
FADER
Justerer det relative niveau: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] vises ved den laveste indstilling).
SW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvens for højpasfilter)
Vælger front-/baghøjttalerens
afskæringsfrekvens: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver
tilsluttet hjælpeenhed:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt AUX).
Skærmopsætning (DISPLAY)
DIMMER
Ændrer lysstyrken på skærmen:
[ON], [OFF], [CLK].
Hvis du vil angive denne funktion til kun
at være aktiv i et fast tidsrum, skal du
vælge [CLK] derefter angive start- og
sluttidspunkter.
– Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er aktiveret:
Indstil [DIMMER] til [ON], og juster
derefter [BRIGHTNESS].
– Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er
deaktiveret:
Indstil [DIMMER] til [OFF], og juster
derefter [BRIGHTNESS].
Lysstyrkeindstillingen lagres og
anvendes, når lysdæmpningsfunktionen
aktiveres eller deaktiveres.
BRIGHTNESS
Justerer lysstyrken på skærmen.
Lysstyrkeniveauet kan justeres: [1] – [10].
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer synkroniseringen af belysningen
med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (rul automatisk)
Ruller automatisk i lange elementer:
[ON], [OFF].
(Ikke tilgængelig, når der er valgt AUX
eller tuner).
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren
Hvis du vil opdatere firmwaren, kan du
besøge supportwebstedet på bagsiden
og derefter følge onlineanvisningerne.
Bemærkninger
• Brug af USB-enheden (medfølger ikke) er
nødvendig for at opdatere firmwaren. Gem
opdateringsprogrammet på USB-enheden,
og tilslut enheden til USB-porten, og foretag
derefter opdateringshandlingen.
• Det tager nogle få minutter at opdatere firmwaren.
Mens der opdateres, må du ikke dreje tændingen
til OFF-positionen eller fjerne USB-enheden.
Forholdsregler
• Køl enheden af på forhånd, hvis din bil
har været parkeret i direkte sollys.
• Efterlad ikke frontpanelet eller
lydenhederne i bilen, da de kan
blive beskadigede på grund af
høj temperatur i direkte sollys.
• Antennen foldes ud automatisk.
Kondens
Hvis der skulle opstå kondens indeni
enheden, skal du fjerne disken og vente
ca. en time på, at den tørrer. Ellers fungerer
enheden måske ikke korrekt.
Vedligeholde høj lydkvalitet
Spild ikke væske på enheden eller diskene.
Bemærkninger om diske
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil, som er parkeret
i direkte sollys.
• Tør diskene af fra
midten og udad med
en blød klud inden
afspilning. Brug ikke
opløsningsmidler,
f.eks. rensebenzin,
fortynder eller
rensemidler.
13DA
• Denne enhed er beregnet til afspilning
af diske, der er i overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD). DualDiscs
og nogle musikdiske med
copyrightbeskyttede teknologier er ikke
i overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc) og kan derfor ikke afspilles
på denne enhed.
• Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
– Diske med mærkater, etiketter eller
selvklæbende tape eller papir påklistret.
Dette kan medføre funktionsfejl eller kan
ødelægge disken.
– Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet).
Enheden kan beskadiges, hvis du
forsøger at afspille dem.
– 8 cm diske (3 1/4").
Bemærkninger til CD-R/CD-RW-diske
• Hvis multisessionsdisken begynder med
en CD-DA-session, genkendes den som
en CD­DA-disk, og andre sessioner
afspilles ikke.
• Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
– CD-R/CD-RW af dårlig optagelseskvalitet.
– CD-R/CD-RW, der er optaget med en
ikke-kompatibel optageenhed.
– CD-R/CD-RW'er, som ikke er
færdigbehandlet korrekt.
– CD-R'er/CD-RW'er ud over diske, som
er optaget i musik-CD-format eller MP3format, der overholder ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo eller multisession.
Afspilningsrækkefølge af lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (nummer)
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden, som ikke er omtalt i denne
vejledning.
14DA
Vedligeholdelse
Rengøring af stik
Enheden fungerer måske ikke korrekt, hvis
stikkene mellem enheden og frontpanelet
ikke er rene. Du kan forhindre dette ved at
afmontere frontpanelet (side 5) og rengøre
stikkene med en bomuldsklud. Du må ikke
anvende magt. Stikkene kan blive
beskadiget.
Bemærkninger
• Sluk for tændingen af sikkerhedshensyn, inden du
rengør stikkene, og tag nøglen ud af tændingen.
• Berør aldrig stikkene direkte med dine fingre eller
med en metalenhed.
Specifikationer
Tuner
FM
Indstillingsområde:
Når [AREA] er indstillet til [EUROPE]:
87,5 MHz-108,0 MHz
Når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz-108,0 MHz
(i trin på 50 kHz)
FM3: 65-74 MHz (i trin på 30 kHz)
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
Når [AREA] er indstillet til [EUROPE]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz til -487,3 kHz
og +500,0 kHz til +2.095,4 kHz
Når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz til -487,3 kHz
og +500,0 kHz til +2.095,4 kHz
FM OIRT: -1.815,6 kHz til -943,7 kHz
og +996,6 kHz til +1.776,6 kHz
Anvendelig følsomhed: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støj-forhold: 73 dB
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvenskurve: 20-15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531-1.602 kHz
LW: 153-279 kHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-afspiller
Signal-til-støj-forhold: 95 dB
Frekvenskurve: 10-20.000 Hz
Lydfejl og frekvensflimmer:
Under målelig grænse
Maksimalt antal: (kun CD-R/CD-RW)
– mapper (album):
150 (herunder rodmappen)
– filer (numre) og mapper:
300 (mindre end 300, hvis mappe-/
filnavne indeholder mange tegn)
– tegn, der kan vises for et mappe-/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Tilsvarende codec: MP3 (.mp3) og WMA
(.wma)
USB-afspiller
Grænseflade: USB (fuld hastighed)
Maksimumspænding: 500 mA
Det maksimale antal genkendelige numre:
– mapper (album): 256
– filer (numre) pr. mappe: 256
Kompatibel Android Open Accessoryprotokol (AOA): 2.0
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3)
Bithastighed: 8-320 kbps
(understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens: 16 kHz-48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighed: 32-192 kbps
(understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Forstærker
Output: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4-8 Ω
Maksimum udgangseffekt: 55 watt × 4
(ved 4 Ω)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik (REAR, SUB)
Antenne/forstærkerkontrolstik (REM OUT)
15DA
Indgange:
Fjernbetjenings indgangsterminal
Antenneindgangsterminal
AUX-indgangsstik (stereoministik)
USB-port
Strømkrav: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Nominelt strømforbrug: 10 A
Mål:
Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Dele til installation og tilslutninger (1 sæt)
Din forhandler kan muligvis ikke håndtere
alle de ovenfor angivne enheder. Spørg
forhandleren, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Copyright
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Android er et varemærke tilhørende
Google Inc.
16DA
libFLAC
Copyright (C) 2000—2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011—2013 Xiph.Org
Foundation
Videredistribution og brug i kildeform og
binær form, med eller uden ændringer,
er tilladt, såfremt følgende betingelser
overholdes:
– Videredistribution af kildekode skal
bevare den ovenstående meddelelse
om ophavsret, denne betingelsesliste
og følgende ansvarsfraskrivelse.
– Videredistribution i binær form skal
gengive ovenstående meddelelse
om ophavsret, denne betingelsesliste
og følgende ansvarsfraskrivelse
i dokumentationen og/eller andre
materialer, der leveres med ved
distributionen.
– Hverken navnet på Xiph.org-fonden eller
navnene på dens bidragydere må bruges
til at støtte eller promovere produkter
afledt af denne software uden en specifik
forudgående skriftlig tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF
OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE
"SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG ENHVER
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
FRASKRIVES. FONDEN ELLER BIDRAGYDERE
KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE,
INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER
ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF
ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER,
MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF DATA
ELLER INDTJENING ELLER
DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN
DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG
I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM
ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL
KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT
(INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER
ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE
SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET
OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at
afhjælpe problemer, du kan opleve med
enheden.
Før du gennemgår tjeklisten nedenfor,
bør du kontrollere tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis du ønsker oplysninger om brug af
sikringen og fjernelse af enheden fra
instrumentbrættet, kan du se "Tilslutning/
installation" (side 21).
Hvis problemet ikke kan løses, kan du
besøge supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
Generelt
Ingen lyd eller lyden er meget lav.
 Positionen for udtoningskontrollen [FADER]
er ikke indstillet til et 2-højttalersystem.
 Lydstyrken på enheden og/eller den
tilsluttede enhed er meget lav.
– Skru op for lydstyrken på enheden og
den tilsluttede enhed.
Ingen biplyd.
 Der er tilsluttet en forstærker
(ekstraudstyr), og du bruger ikke
den indbyggede forstærker.
Indholdet af hukommelsen er blevet
slettet.
 Strømforsyningsledningen eller batteriet
er taget ud eller er ikke tilsluttet korrekt.
Lagrede stationer og korrekt tid er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der forekommer støj, når tændingens
position ændres.
 Ledningerne er ikke sat korrekt sammen
med bilens tilbehørsstrømstik.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationstilstand.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening
i 5 minutter med [DEMO-ON] indstillet,
starter demonstrationstilstanden.
– Indstil [DEMO-OFF] (side 11).
Skærmen forsvinder fra/vises ikke
i skærmvinduet.
 Lysdæmperen er indstillet til [DIM-ON]
(side 12).
 Skærmen forsvinder, hvis du trykker på og
holder OFF inde.
– Tryk på OFF på enheden, indtil skærmen
vises.
 Stikkene er snavsede (side 14).
Skærmen/belysningen blinker.
 Strømforsyningen er ikke tilstrækkelig.
– Sørg for, at bilbatteriet leverer
tilstrækkelig strøm til enheden.
(Strømkravet er 12V jævnstrøm).
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tryk på DSPL og
(tilbage)/MODE
i mindst 2 sekunder for at nulstille enheden.
Indholdet af hukommelsen er blevet slettet.
Undlad af sikkerhedsmæssige årsager at
nulstille enheden, mens du kører.
Radiomodtagelse
Der kan ikke modtages stationer.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
– Kontroller tilslutningen af bilantennen.
– Hvis bilantennen ikke foldes ud, skal du
kontrollere ledningen til antennen.
Indstilling af faste stationer er ikke mulig.
 Udsendelsessignalet er for svagt.
65-74 MHz på FM3 kan ikke indstilles.
 [AREA] er indstillet til [EUROPE].
– Indstil [AREA] til [RUSSIA] (side 11).
RDS
RDS-tjenester kan ikke modtages
(når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]).
 Der er valgt FM3.
– Vælg FM1 eller FM2.
 RDS-tjenester er ikke tilgængelige i det
aktuelle område.
SEEK starter efter nogle få sekunders
lytning.
 Stationen er ikke-TP eller har et svagt signal.
– Deaktiver TA (side 7).
17DA
Afspilning fra en USB-enhed
Ingen trafikmeddelelser.
 Aktiver TA (side 7).
 Stationen udsender ikke trafikmeddelelser
på trods af, at den er TP.
– Stil ind på en anden station.
Du kan ikke afspille numre via en USB-hub.
 Denne enhed kan ikke genkende USBenheder via en USB-hub.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 RDS-data er ikke blevet modtaget.
 Stationen angiver ikke programtypen.
Afspilning fra en USB-enhed tager
længere tid.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Navnet på programtjenesten blinker.
 Der er ingen alternativ frekvens for
aktuelle station.
– Tryk på SEEK +/–, mens navnet på
programtjenesten blinker. Der vises
[PI SEEK], og enheden starter med at
søge efter en anden frekvens med
samme PI-data (programidentifikation).
Lyden er uregelmæssig.
 Lyden kan være uregelmæssig ved en høj
bithastighed.
 DRM-beskyttede (Digital Rights
Management) filer kan i nogle tilfælde
måske ikke afspilles.
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R/CD-RW'en er ikke til lyd (side 14).
MP3-/WMA-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/
WMA-formatet og -versionen. Du finder
oplysninger om diske og formater, der
kan afspilles, på supportwebstedet,
der er nævnt på bagsiden.
MP3-/WMA-filer tager længere tid at
afspille end andre filer.
 Følgende diske kan tage længere tid om
at starte afspilning.
– En disk, som er optaget med en
kompliceret træstruktur.
– En disk, som er optaget
i multisessionsformat.
– En disk, der kan tilføjes data på.
Lyden springer.
 Defekt eller snavset disk.
18DA
En lydfil kan ikke afspilles.
 USB-enhed, der er formateret med et
andet filsystem end FAT16 eller FAT32,
understøttes ikke.*
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter måske ikke alle disse
FAT-formater. Se betjeningsvejledningen til de
enkelte USB-enheder for at få yderligere
oplysninger, eller kontakt producenten.
Betjening til at springe over et album,
springe over numre (Jump-tilstand)
og at søge et musiknummer efter navn
(Quick-BrowZer), kan ikke udføres.
 Disse handlinger kan ikke udføres, når
der er tilsluttet en USB-enhed i Androidtilstand.
– Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP]
(side 11).
 Enhedens USB-tilstand er ikke indstillet
til den rigtige tilstand.
– Sørg for, at enhedens USB-tilstand er
indstillet til MSC/MTP-tilstand.
Lyden kan ikke udsendes under afspilning
i Android-tilstand.
 Mens enheden er i Android-tilstand,
udsendes lyden kun fra Androidsmartphonen.
– Kontroller statussen for
lydafspilningsprogrammet på Androidsmartphone.
– Afspilning udføres muligvis ikke korrekt
afhængig af Android-smartphonen.
Meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke under betjening.
CD ERROR: Disken kan ikke afspilles.
Disken bliver skubbet ud automatisk.
 Rengør eller isæt disken korrekt, og sørg
for, at den ikke er tom eller defekt.
CD NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan
afspilles. Disken bliver skubbet ud
automatisk.
 Isæt en disk, der indeholder filer, der kan
afspilles (side 15).
CD PUSH EJT: Disken blev ikke skubbet ud
korrekt.
 Tryk på  (skub ud).
HUB NO SUPRT: USB-hubs understøttes ikke.
INVALID
 Den valgte handling kan være ugyldig.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Tryk på SEEK +/–, mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheden starter
med at søge efter en anden frekvens med
samme PI-data (programidentifikation).
(Der vises [PI SEEK]).
READ: Læser oplysninger nu.
 Vent, indtil læsningen er gennemført,
og afspilningen starter automatisk.
Afhængigt af filstrukturen kan dette
tage lidt tid.
USB ERROR: USB-enheden kan ikke
afspilles.
 Tilslut USB-enheden igen.
USB NO DEV: En USB-enhed er ikke tilsluttet
eller genkendes ikke.
 Sørg for, at USB-enheden eller USB-kablet
er tilsluttet korrekt.
USB NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan
afspilles.
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder filer,
der kan afspilles (side 15).
USB NO SUPRT: USB-enheden understøttes
ikke.
 Du finder oplysninger om kompatibilitet
med din USB-enhed på supportwebstedet,
der er nævnt på bagsiden.
eller
af disken er nået.
: Starten eller slutningen
(understregning): Tegnet kan ikke vises.
NO TP: Ingen trafikprogrammer.
 Enheden fortsætter med at søge efter
tilgængelige TP-stationer.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Der er tilsluttet en USB-enhed, der ikke
understøtter (Android Open Accessory)
2.0 til enheden, mens [USB MODE] er
indstillet til [ANDROID].
– Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP]
(side 11).
OVERLOAD: USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og tryk derefter på
SRC for at vælge en anden kilde.
 Der er fejl på USB-enheden, eller der er en
ikke-understøttet USB-enhed tilsluttet.
19DA
For fjernbetjening på rattet:
ERROR: Der opstod en fejl under registrering
af funktionen.
 Genstart registrering fra den funktion,
hvor fejlen forekom (side 11).
TIMEOUT: Registrering af funktionen
mislykkedes på grund af timeout.
 Gennemfør registreringen, mens
[REGISTER] blinker (ca. 6 sekunder)
(side 11).
Hvis disse løsninger ikke forbedrer
situationen, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du sender enheden til reparation på
grund af problemer med CD-afspilning,
skal du tage den disk med, som blev brugt,
da problemet startede.
20DA
Tilslutning/installation
Liste over dele til installation


Forsigtig
• Før alle jordkabler til et fælles jordpunkt.
• Sørg for, at skruerne ikke kommer i klemme
under en skrue eller sidder fast under
bevægelige dele (f.eks. sædets skinner).
• Sluk tændingen i bilen, før du opretter
tilslutning, for at undgå kortslutning.
• Sæt strømforsyningsstikket  i enheden
og højttalerne, før du tilslutter det til det
ekstra strømstik.
• Sørg for at isolere alle ikke-tilsluttede
ledninger med elektrikertape af
sikkerhedsårsager.
×2




Forholdsregler
• Vælg installationsplaceringen omhyggeligt,
så enheden ikke forstyrrer normal kørsel.
• Undgå at montere enheden i områder med
støv, snavs, mange vibrationer eller høj
temperatur, f.eks. i direkte sollys eller
i nærheden af varmekanaler.
• Brug kun den medfølgende
monteringskomponenter til sikker
installation.
Bemærkning om strømforsyningsledning (gul)
Når du tilslutter denne enhed i kombination med
andre stereokomponenter, skal den gennemsnitlige
strømstyrke i bilens kredsløb, som enheden er
tilsluttet, være højere end summen af hver enkelt
komponents ampere.
• Denne liste over dele indeholder ikke hele
pakkens indhold.
• Beslaget  og beskyttelsesrammen 
monteres på enheden før forsendelse.
Før du monterer enheden, skal du bruge
frigørelsesnøglerne  for at fjerne
beslaget  fra enheden. Se "Fjernelse af
beskyttelsesrammen og beslaget" (side 24)
for at få flere oplysninger.
• Gem frigørelsesnøglerne  til fremtidig
brug, da du også skal bruge dem, hvis du
fjerner enheden fra din bil.
Justering af monteringsvinkel
Juster monteringsvinklen til mindre end 45°.
21DA
Tilslutning
Subwoofer*1
*3
*3
Forstærker*1

*2
Se "Oprettelse af tilslutninger"
(side 23) for at få flere
oplysninger.
Se "Strømtilslutningsdiagram" (side 23)
for at få flere oplysninger.
fra en kabelforbundet fjernbetjening
(medfølger ikke)*4
fra en bilantenne*5
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter
til en kabelforbundet fjernbetjening (medfølger
ikke). Du kan finde oplysninger om brug af den
kabelforbundne fjernbetjening i "Brug af den
kabelforbundne fjernbetjening" (side 24).
*5 Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
22DA
Oprettelse af tilslutninger
Hvis du har en antenne uden en relæboks,
kan tilslutning af denne enhed med den
medfølgende strømforsyningsledning 
beskadige antennen.
Nem tilslutning af subwoofer
Du kan bruge en subwoofer uden en
forstærker, når den er tilsluttet en
baghøjttalerledning.
Fronthøjttaler
 Til bilens højttalerstik
Subwoofer
Bemærkninger
• Klargøring af baghøjttalerledning er påkrævet.
• Brug en subwoofer med en impedans på 4-8 Ω og
med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for at
undgå skade.
1 Baghøjttaler
2 (højre)
 Lilla
3 Fronthøjttaler
4 (højre)
 Grå
Hukommelsestilslutning
 Grå/sortstribet
5 Fronthøjttaler
6 (venstre)
 Hvid
7 Baghøjttaler
8 (venstre)
 Grøn
Når den gule strømforsyningsledning
er tilsluttet, leveres der altid strøm til
hukommelseskredsløbet, selv når
tændingen er slukket.
 Lilla/sortstribet
 Hvid/sortstribet
 Grøn/sortstribet
 Til bilens strømstik
Højttalerforbindelse
• Sluk for enheden, inden du tilslutter
højttalerne.
• Brug højttalere med en impedans på 4-8 Ω
og med tilstrækkelig strømstyringskapacitet
for at undgå skade.
Strømtilslutningsdiagram
12
kontinuerlig
strømforsyning
antenne/
13 forstærkerkontrol
(REM OUT)
15
omskiftet
strømforsyning
16 jordforbundet
Gul
Blå/hvidstribet
Sørg for, at din bils ekstra strømstik er
aktiveret, og forbind ledningerne korrekt
afhængig af bilen.
Ekstra strømstik
Rød
Sort
23DA
Fælles tilslutning
Rød
Rød
Installation
Fjernelse af beskyttelsesrammen
og beslaget
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
Før du installerer enheden, skal du fjerne
beskyttelsesrammen  og beslaget  fra
enheden.
1
Når der er byttet om på placeringerne
af de røde og gule ledninger
Rød
Rød
Gul
Gul
omskiftet
12
strømforsyning
Gul
kontinuerlig
strømforsyning
Rød
15
Tag fat om begge kanter på
beskyttelsesrammen , og træk
den derefter ud.

2
Indsæt begge frigørelsesnøgler ,
indtil de klikker, og træk beslaget
nedad . Træk derefter enheden
opad for at skille dem ad.

Når bilen er uden ACC-position
Rød

Rød

Gul
Gul
Når du har matchet tilslutningerne og vendt
strømforsyningens ledninger korrekt, skal du
tilslutte enheden til bilens strømforsyning.
Hvis du har spørgsmål og problemer
i forbindelse med tilslutning af din enhed,
som ikke er omtalt i denne vejledning, skal
du kontakte bilforhandleren.
Brug af den kabelforbundne
fjernbetjening
1
Hvis du vil aktivere den
kabelforbundne fjernbetjening,
skal du indstille [STR CONTROL]
i [SET STEERING] til [PRESET] (side 11).
24DA
Vend krogen indad.
Montering af enheden
i instrumentbrættet
Udskiftning af sikring
Før du installerer, skal du sørge for, at låsene
på begge sider af beslagene  bøjes indad
2 mm.
1
Placer beslaget 
i instrumentbrættet, og bøj derefter
takkerne udad, så de slutter til.
182 mm
53 mm
Lås

2
Når du udskifter sikringen,
Sikring (10 A)
skal du sørge for at bruge
den ampere, der er angivet
på den oprindelige sikring.
Hvis sikringen sprænger,
skal du kontrollere
strømtilslutningen og
udskifte sikringen. Hvis sikringen sprænger
igen efter udskiftning, kan der være en
intern fejl. I en sådan situation skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Monter enheden på beslaget ,
og påsæt derefter
beskyttelsesrammen .




Bemærkninger
• Hvis låsene er lige eller bøjet udad, bliver enheden
ikke installeret sikkert, og den kan hoppe ud.
• Sørg for, at de 4 låse på beskyttelsesrammen 
sidder godt fast i enhedens stik.
Afmontering og montering af
frontpanelet
Se "Afmontering af frontpanelet" (side 5) for
at få flere oplysninger.
Nulstilling af enheden
Se "Nulstilling af enheden" (side 5) for at få
flere oplysninger.
25DA
Websted for kundesupport
Hvis du har spørgsmål eller vil se de seneste
supportoplysninger om dette produkt,
skal du besøge webstedet herunder:
http://www.sony.eu/support
Registrer dit produkt online nu på adressen:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising