Sony | CDX-RA550 | Sony CDX-RA550 Betjeningsvejledning

K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\00GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 12.
Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja Seite 12.
För att avbryta demonstrationsvisning (DEMO), se sisan 12.
CDX-RA550
© 2006 Sony Corporation
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Velkommen!
Tillykke med dit køb af Sony compactdiskafspiller. Du kan få endnu større køreglæde med
følgende funktioner:
• Cd-afspilning
Du kan afspille CD-DA (også med cd-tekst*),
cd-r/cd-rw (MP3/WMA-filer også med Multi
Session (side 14)) og ATRAC-cd (ATRAC3- og
ATRAC3plus-format (side 15)).
Disktyper
Etiket på disken
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC-cd
• Radiomodtagelse
– Du kan gemme op til 6 stationer pr. bånd
(FM1, FM2, FM3, MW og LW).
– BTM (Best Tuning Memory): Enheden
vælger stationer, der har stærke signaler, og
gemmer dem.
• RDS-service
Du kan bruge FM-stationer med Radio Data
System (RDS).
• Lydjustering
– EQ3 stage2: Du kan vælge enhver af de 7
forvalgte equalizerkurver.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer): Med
brug af virtuel højttalerteknik skabes der et
mere omgivende lydfelt, som forstærker
lyden, selvom højttalerne er installeret lavt i
dørene.
– BBE MP: forbedrer digitalt komprimeret lyd,
f.eks. MP3.
• Betjening af ekstra enhed
Du kan også betjene ekstra cd/md-skiftere og
ekstra Sony bærbare enheder ud over afspilning
med denne enhed.
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU
og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på dets
emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger
for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af
materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan
du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.
Tilbehør dette gælder for: fjernbetjening
* En cd-tekst-disk er en CD-DA, der indeholder data
som f.eks. disk-, kunstner- og spornavn.
2
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Indholdsfortegnelse
Klargøring
Andre funktioner
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tage frontpanelet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sætte frontpanelet på . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sætte disken i enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Udkaste disken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ændre lydindstillingerne. . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere lydegenskaberne
— BAL/FAD/SUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilpasning af equalizerkurven
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere opsætningspunkter — SET . . . . . . . . .
Brug af ekstra udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd/md-skifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joystick RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekstra lydudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knappernes placering og
grundlæggende betjening
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kort-fjernbetjening RM -X151 . . . . . . . . . . . 6
CD
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gentaget og blandet afspilning . . . . . . . . . . . 8
Radio
Gemme og modtage stationer . . . . . . . . . . . . . . 8
Gemme automatisk — BTM. . . . . . . . . . . . . 8
Gemme manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Modtagelse af de gemte stationer . . . . . . . . . 8
Stille automatisk ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indstille AF og TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vælge PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstille CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
R
11
11
11
11
12
12
12
13
Yderligere oplysninger
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemærkninger om diske . . . . . . . . . . . . . .
Om MP3/WMA-filer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om ATRAC-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tage enheden ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejldisplays/meddelelser . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
15
15
16
16
17
19
Microsoft, Windows Media
og Windows-logoet er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
SonicStage and its logo are trademarks of Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus and their logos
are trademarks of Sony Corporation.
3
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Klargøring
Nulstilling af enheden
Inden enheden betjenes første gang, eller efter
udskiftning af bilbatteriet eller ændring af
tilslutningerne, skal enheden nulstilles.
Tag frontpanelet af, og tryk på RESET-knappen
med en spids genstand, f.eks. en kuglepen.
RESETknap
Bemærk
Når der trykkes på RESET-knappen, slettes urets
indstilling samt nogle lagrede funktioner.
Tage frontpanelet af
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til OFFpositionen uden at fjerne frontpanelet, bipper
advarselsalarmen i nogle få sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
1
Tryk på (OFF).
Enheden slukkes.
2
Tryk på
, og træk det derefter udad.
Indstilling af uret
(OFF)
Uret anvender en 24-timers digital tidsangivelse.
1
Tryk på og hold (SEL).
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på (SEL), indtil
"CLOCK-ADJ" vises.
3
Tryk på (DSPL).
Time-indikationen blinker.
4
Tryk lydstyrkekontrolknappen op eller
ned for at indstille time og minut.
For at rykke den digitale angivelse skal du
trykke på (DSPL).
5
Tryk på (SEL).
Opsætning er afsluttet, og uret går i gang.
Bemærkninger
• Undgå at tabe frontpanelet, og tryk ikke for hårdt på
frontpanelet og displayvinduet.
• Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje
temperaturer eller fugt. Lad det ikke ligge på
instrumentbrættet/baghylden i en parkeret bil.
Sætte frontpanelet på
Sæt del A på frontpanelet i indgreb sammen
med del B på enheden, som afbildet, og skub til
venstre side, indtil den klikker på plads.
For at vise uret skal du trykke på (DSPL) . Tryk
på (DSPL) igen for at vende tilbage til det
foregående display.
Med kort-fjernbetjeningen
I trin 4 skal du trykke på M eller m for at indstille timer
og minutter.
Råd
Du kan indstille uret automatisk med RDS-funktionen
(side 10).
A
B
Bemærk
Sæt ikke noget på indersiden af frontpanelet.
4
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Sætte disken i enheden
1
Tryk på Z.
Skodden åbnes automatisk.
2
Isæt disken med etiketsiden opad.
Skodden lukkes automatisk, og afspilning
begynder.
Udkaste disken
1
Tryk på knappen Z.
Skodden åbnes automatisk.
x
Disken er skubbet ud.
Bemærk
Skodden lukkes automatisk, hvis der ikke udføres
nogen betjening i 15 sekunder.
5
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Knappernes placering og grundlæggende betjening
Hovedenhed
ATT
DSPL
DSO
SEL
EQ3
GP/ALBM
SOURCE
MODE
1
2
REP
SHUF
BBE MP
PAUSE
3
4
5
6
AF/TA
BTM
SENS
PTY
OFF
SCRL
CDX-RA550
Kort-fjernbetjening RM -X151
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
–
SCRL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
A Lydstyrke (+/–) kontrolknap 11
Til at justere lydstyrken.
B ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at
annullere.
+
DSPL
Se de nævnte sider for nærmere oplysninger. De
tilsvarende knapper på kort-fjernbetjeningen
styrer de samme funktioner, som knapperne på
enheden.
C DSPL (display) -knap 8
Til at skifte displaypunkter.
D SEL (valg) -knap
Til at vælge opsætningspunkter.
E Displayvindue
F Disk-åbning 5
Til at isætte disken.
G EQ3 (equalizer) -knap 11
Til at vælge en equalizertype (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM eller OFF).
6
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
H DSO-knap 2
Til at vælge DSO-indstilling (1, 2, 3 eller
OFF). Desto større værdi, desto mere
forstærket effekt.
Q SENS/BTM-knap 8
Til at forbedre svag modtagelse: LOCAL/
MONO (tryk); begynde BTM-funktionen
(tryk og hold).
I Z (udkast) knap 5
Til at udkaste disken/åbne skodden.
R PTY (programtype) -knap 10
Til at vælge PTY i RDS.
J M>/.m (+/–) -kontrolknap
CD:
Til at springe spor over (tryk); springe spor
over uafbrudt (tryk, og tryk derefter igen
indenfor ca. 1 sekund og hold); spole et spor
tilbage/frem (tryk og hold).
Radio:
Til at stille automatisk ind på stationer
(tryk); finde en station manuelt (tryk og
hold).
S SCRL (rulle) -knap 8
Til at rulle displaypunktet.
K
(udløsning af frontpanel) -knap 4
L SOURCE-knap
Til at slå strømmen fra/skifte kilde (radio/cd/
md*1 /AUX).
M MODE-knap 8, 12
Til at vælge radiobånd (FM/MW/LW)/vælge
enheden*2.
N RESET-knap (bag frontpanelet) 4
O Talknapper
Cd/md*1:
(1)/(2): GP*3/ALBM*4 –/+*5
Til at springe grupper/album over
(tryk); springe grupper/album over
uafbrudt (tryk og hold).
(3): REP 8
(4): SHUF 8
(5): BBE MP*6 3
For at aktivere BBE MP-funktionen
skal du indstille på "BBEMP-ON". For
at annullere skal du indstille på
"BBEMP-OFF".
(6): PAUSE*6
Til at holde pause i afspilning. Tryk
igen for at annullere.
Radio:
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
T Modtager til kort-fjernbetjeningen
U OFF-knap
Til at slå strømmen fra/standse kilden.
Følgende knapper på kort-fjernbetjeningen har
også andre knapper/funktioner end enheden.
ws < (.)/, (>) -knapper
Til at betjene cd/radio, på samme måde som
M>/.m -kontrolknappen på
enheden.
wd VOL (lydstyrke) +/– -knap
Til at justere lydstyrken.
wf M (+)/m (–) -knapper
Til at betjene cd på samme måde som
(2)/(1) på enheden.
wg Talknapper
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
Når der er tilsluttet en md-skifter.
Når der er tilsluttet en cd/md-skifter.
Når der afspilles en ATRAC-cd.
Når der afspilles en MP3/WMA.
Hvis der er tilsluttet en skifter, er betjeningen
forskellig, se side 12.
*6 Ved afspilning på denne enhed.
*1
*2
*3
*4
*5
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen,
med mindre der trykkes på (SOURCE) på enheden,
eller der isættes en disk for først at aktivere den.
Råd
For nærmere oplysninger om udskiftning af batteriet,
se "Udskiftning af kort-fjernbetjeningens litiumbatteri"
på side 15.
P AF (alternative frekvenser)/TA
(trafikmelding) -knap 9
Til at indstille AF og TA/TP i RDS.
7
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
CD
Radio
For nærmere oplysninger om valg af en cd/mdskifter, se side 12.
Displaypunkter
Gemme og modtage stationer
Forsigtig
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at undgå
en ulykke, når du stiller ind på stationer, mens du
kører.
Gemme automatisk — BTM
A WMA/MP3-indikation
B ATRAC CD/BBE MP-indikation
C Kilde
D Spornummer/Forløbet afspilningstid, Disk/
kunstnernavn, Album/gruppenummer*1,
Album/gruppenavn, Spornavn, Tekstdata*2,
Ur
*1 Album/gruppenummer vises kun, når der skiftes
album/gruppe.
*2 Når der afspilles en MP3, vises ID3-tag, når der
afspilles en ATRAC-cd, vises tekstdata skrevet af
SonicStage, osv., og når der afspilles WMA, vises
WMA-tag.
For at skifte displaypunkter D skal du trykke på
(DSPL). For at rulle displaypunkter D skal du
trykke på (SCRL), eller indstille "A.SCRL-ON"
(side 12).
Råd
De viste punkter er forskellige, afhængigt af disktype,
optageformat og indstillinger. For nærmere
oplysninger om MP3/WMA, se side 14. For ATRACcd, se side 15.
Gentaget og blandet afspilning
1
Ved afspilning skal du trykke gentagne
gange på (3) (REP) eller (4) (SHUF),
indtil den ønskede indstilling vises.
Vælg
Tryk gentagne gange på (SOURCE),
indtil "TUNER" vises.
For at skifte bånd skal du trykke gentagne
gange på (MODE). Du kan vælge blandt
FM1, FM2, FM3, MW eller LW.
2
Tryk på og hold (BTM), indtil "BTM"
blinker.
Enheden gemmer stationer på talknapperne i
rækkefølge efter frekvens.
Der høres en bip-lyd, når indstillingen er
gemt.
Gemme manuelt
1
spor gentaget.
REP-ALBM*
album gentaget.
REP-GP*2
gruppe gentaget.
SHUF-ALBM*1 album i vilkårlig rækkefølge.
SHUF-GP*2
gruppe i vilkårlig rækkefølge.
SHUF-DISC
disk i vilkårlig rækkefølge.
*1 Når der afspilles en MP3/WMA.
*2 Når der afspilles en ATRAC-cd.
For at vende tilbage til normal afspilningsindstilling skal du vælge "REP-OFF" eller
"SHUF-OFF".
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på og holde
en talknap ((1) til (6)), indtil "MEM"
vises.
Indikationen af talknappen vises på displayet.
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station på den
samme talknap, slettes den tidligere gemte station.
Råd
Når en RDS-station gemmes, gemmes AF/TAindstillingen også (side 9).
Modtagelse af de gemte stationer
1
For at afspille
REP-TRACK
1
8
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap ((1) til (6)).
Stille automatisk ind
1
Vælg båndet, og tryk derefter M>/
.m -kontrolknappen op eller ned
for at søge efter stationen.
Afsøgningen standser, når enheden modtager
en station. Gentag dette, indtil den ønskede
station modtages.
Råd
Hvis du kender frekvensen på den station, du vil lytte
til, skal du trykke og holde nede på M >/.m kontrolknappen for hurtigt at finde den omtrentlige
frekvens, og derefter trykke M >/.m kontrolknappen gentagne gange op eller ned for at
finjustere til den ønskede frekvens (manuel indstilling).
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
RDS
Oversigt
FM-stationer med Radio Data System (RDS) service kan sende digitale data, som ikke kan
opfattes af det menneskelige øre, sammen med
det almindelige radioprogramsignal.
Displaypunkter
A TA/TP*1
B Radiobånd, Funktion
C Frekvens*2 (Programservicenavn),
forvalgsnummer, ur, RDS-data
*1 "TA" blinker ved trafikinformation. "TP" lyser, mens
en sådan station modtages.
*2 Mens RDS-stationen modtages, vises " * " til
venstre for frekvensindikationen.
Hvis du vil skifte displaypunkter C, skal du
trykke på (DSPL).
RDS-service
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle lande/
områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag, eller
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-data.
Indstille AF og TA/TP
1
Tryk gentagne gange på (AF/TA), indtil
den ønskede indstilling vises.
Vælg
For at
AF-ON
aktivere AF og desaktivere TA.
TA-ON
aktivere TA og desaktivere AF.
AF, TA-ON
aktivere både AF og TA.
AF, TA-OFF
desaktivere både AF og TA.
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
Du kan forvælge RDS-stationer sammen med
AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger BTMfunktionen, gemmes kun RDS-stationer med den
samme AF/TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med AF/TAindstillingen for hver.
1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med
BTM eller manuelt.
Enheden giver automatisk RDS-service som
følger:
Forvalg af lydstyrke for
trafikmeldinger
AF (alternative frekvenser)
Vælger og genindstiller på stationen med det
stærkeste signal i et netværk. Ved at bruge
denne funktion kan du lytte uafbrudt til det
samme program på en køretur over lang afstand
uden at skulle genindstille den samme station
manuelt.
Du kan forvælge lydstyrkeniveauet for
trafikmeldingerne, så du ikke går glip af dem.
TA (trafikmelding)/
TP (trafikprogram)
Giver aktuelle trafikinformationer/programmer.
Enhver information/program, der modtages,
afbryder den aktuelt valgte kilde.
1 Tryk lydstyrkekontrolknappen gentagne gange
op eller ned for at justere lydstyrkeniveauet.
2 Tryk på og hold (AF/TA), indtil "TA" vises.
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
fortsættes på næste side t
PTY (programtyper)
Viser den aktuelt modtagne programtype. Søger
også efter din valgte programtype.
CT (Ur-klokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
9
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Holde radioen indstillet på et
bestemt regionalprogram — REG
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til et
bestemt område, så der skiftes ikke over til en
anden regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionalprograms
modtageområde, skal du indstille "REG-OFF" i
opsætning (side 12).
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og i visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det
Forenede Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
talknapperne.
1 Ved FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap ((1) til (6)), hvor der er gemt en
lokal station.
2 Tryk på en talknap for en lokal station igen
inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Vælge PTY
1
Tryk på (PTY) ved FM-modtagelse.
Programtyper
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultur), SCIENCE (Videnskab), VARIED
(Blandet), POP M (Popmusik), ROCK M
(Rockmusik), EASY M (Let underholdning),
LIGHT M (Let klassisk), CLASSICS
(Klassisk), OTHER M (Andre musiktyper),
WEATHER (Vejret), FINANCE
(Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale
forhold), RELIGION (Religion), PHONE IN
("Ring ind"-programmer), TRAVEL (Rejser),
LEISURE (Fritid), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Countrymusik), NATION M
(Nationalmusik), OLDIES (Evergreens),
FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Dokumentarprogrammer)
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion i lande/regioner,
hvor PTY-data ikke er tilgængelige.
Indstille CT
1
Indstil "CT-ON" i opsætning (side 11).
Bemærkninger
• CT-funktionen virker ikke altid, selv om der
modtages en RDS-station.
• Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som
CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.
Navnet på den aktuelle programtype vises,
hvis stationen sender PTY-data.
2
Tryk gentagne gange på (PTY), indtil
den ønskede programtype vises.
3
Tryk M>/.m -kontrolknappen
op eller ned.
Enheden begynder at søge efter en station, der
udsender den valgte programtype.
10
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Andre funktioner
Ændre lydindstillingerne
Justere lydegenskaberne
— BAL/FAD/SUB
Du kan justere balance, fader og subwooferlydstyrke.
1
Tryk gentagne gange på (SEL), indtil
"BAL", "FAD" eller "SUB" vises.
Punktet skifter som følger:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (venstre-højre) t FAD (for-bag) t
SUB (subwooferlydstyrke)*2 t AUX*3
*1 Når EQ3 er aktiveret (side 11).
*2 Når lydudgangen er indstillet på "SUB"
(side 11).
"ATT" vises ved den laveste indstilling, og kan
justeres op til 20 trin.
*3 Når AUX-kilden er aktiveret (side 13).
2
Tryk lydstyrkekontrolknappen
gentagne gange op eller ned for at
justere det valgte punkt.
Efter 3 sekunder er indstillingen udført, og
displayet vender tilbage til normal
afspilnings/modtageindstilling.
Med kort-fjernbetjeningen
For at justere det valgte punkt i trin 2 skal du trykke på
<, M, , eller m.
Tilpasning af equalizerkurven
— EQ3
Med "CUSTOM" i EQ3 kan du lave dine egne
equalizer-indstillinger.
1
2
3
Vælg en kilde, og tryk derefter
gentagne gange på (EQ3) for at vælge
"CUSTOM."
Tryk gentagne gange på (SEL), indtil
"LOW", "MID" eller "HI" vises.
Tryk lydstyrkekontrolknappen
gentagne gange op eller ned for at
justere det valgte punkt.
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på 1 dB
fra –10 dB til +10 dB.
Gentag trin 2 og 3 for at justere
equalizerkurven.
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve, skal du trykke på og holde
(SEL), før indstillingen er udført.
Efter 3 sekunder er indstillingen udført, og
displayet vender tilbage til normal
afspilnings/modtageindstilling.
Råd
Andre equalizertyper kan også justeres.
Med kort-fjernbetjeningen
For at justere det valgte punkt i trin 3 skal du trykke på
<, M, , eller M.
Justere opsætningspunkter — SET
1
Tryk på og hold (SEL).
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på (SEL), indtil
det ønskede punkt vises.
3
Tryk lydstyrkekontrolknappen op eller
ned for at vælge indstillingen
(eksempel "ON" eller "OFF").
4
Tryk på og hold (SEL).
Opsætning er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/
modtageindstilling.
Bemærk
De viste punkter er forskellige, afhængigt af kilde og
indstilling.
Med kort-fjernbetjeningen
I trin 3 skal du trykke på < eller , for at vælge
indstilling.
Følgende punkter kan indstilles (følg
sidereferencen for nærmere oplysninger):
"z" angiver standardindstillingerne.
CLOCK-ADJ (Justere ur) (side 4)
CT (Ur-klokkeslæt)
Til at indstille "CT-ON" eller "CT-OFF" (z)
(side 9, 10).
BEEP
Til at indstille "BEEP-ON" (z) eller "BEEPOFF".
AUX-A*1 (Ekstra lydenhed)
Til at slå AUX-kildedisplayet til "AUX-A-ON"
(z) eller "AUX-A-OFF" (side 13).
SUB/REAR*1
Til at skifte lydudgangen.
– "SUB-OUT" (z): til at udsende til en
subwoofer.
– "REAR-OUT": til at udsende til en
effektforstærker.
DIM (Dæmper)
Til at skifte displaylysstyrken.
– "DIM-AT" (z): for at dæmpe displayet
automatisk, når du tænder for lyset.
– "DIM-ON": for at dæmpe displayets
belysning.
– "DIM-OFF": for at desaktivere -dæmperen.
fortsættes på næste side t
11
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
M.DSPL (Bevægelse-display)
Til at vælge bevægelse-display-indstilling.
– "M.DSPL-SA" (z): for at vise bevægelige
mønstre og spektrumanalyse.
– "M.DSPL-ON": for at vise bevægelige
mønstre.
– "M.DSPL-OFF": for at deaktivere bevægelsedisplayet.
DEMO*1 (Demonstration)
Til at indstille "DEMO-ON" (z) eller "DEMOOFF".
A.SCRL (Automatisk rulning)
Til at rulle lange viste punkter automatisk, når
der skiftes disk/album/gruppe/spor.
– "A.SCRL-ON": for at rulle.
– "A.SCRL-OFF" (z): for ikke at rulle.
REG*2 (Regional)
Til at indstille "REG-ON" (z) eller "REG-OFF"
(side 10).
LPF*3 (Lavpasfilter)
Til at vælge afskæringsfrekvens for subwoofer:
"LPF OFF" (z), "LPF125Hz" eller "LPF 78Hz".
*1 Når enheden er slukket.
*2 Når FM modtages.
*3 Når lydudgangen er indstillet på "SUB".
Brug af ekstra udstyr
Gentaget og blandet afspilning
1 Ved afspilning skal du trykke gentagne gange
på (3) (REP) eller (4) (SHUF), indtil den
ønskede indstilling vises.
Vælg
For at afspille
REP-DISC*1
disk gentaget.
SHUFCHGR*1
spor i skifteren i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF-ALL*2
spor i alle enheder i vilkårlig
rækkefølge.
*1 Når der er tilsluttet en eller flere cd/md-skiftere.
*2 Når der er tilsluttet en eller flere cd-skiftere eller to
eller flere md-skiftere.
For at vende tilbage til normal afspilningsindstilling skal du vælge "REP-OFF" eller
"SHUF-OFF".
Råd
"SHUF-ALL" kan ikke blande spor mellem cd-skiftere
og md-skiftere.
Joystick RM-X4S
Sætte mærkaten på
Sæt indikationsmærkaten på afhængigt af,
hvordan du monterer joysticken.
Cd/md-skifter
Vælge skifteren
1 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil
"CD" eller "MD" vises.
2 Tryk gentagne gange på (MODE), indtil den
ønskede skifter vises.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Knappernes placering
De tilsvarende knapper på joysticken betjener de
samme funktioner, som knapperne på enheden.
ATT
Enhedsnummer
Disknummer
Afspilning begynder.
SEL
PRESET/
DISC
MODE
Overspringe album og diske
SOURCE
DSPL
VOL
For at
overspringe
Tryk på (GP/ALBM)
album
og slip (hold et øjeblik).
OFF
1 Ved afspilning skal du trykke på (GP/ALBM)
–/+.
SEEK/AMS
OFF
album uafbrudt inden for 2 sekunder efter du
først har sluppet.
diske
12
gentaget.
diske uafbrudt og tryk derefter igen inden for
2 sekunder og hold.
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Følgende knapper joysticken skal betjenes på
anden måde end på enheden.
• PRESET/DISC-kontrolknap
På samme måde som (GP/ALBM) –/+ på
enheden (tryk ind og drej).
• VOL (lydstyrke) -kontrolknap
På samme måde som lydstyrkekontrolknappen
på enheden (drej).
• SEEK/AMS-kontrolknap
På samme måde som M>/.m kontrolknappen på enheden (drej, eller drej og
hold).
Ekstra lydudstyr
Du kan tilslutte ekstra Sony bærbare enheder til
BUS AUDIO IN/AUX IN-stikket på enheden.
Hvis skifteren eller anden enhed ikke er tilsluttet
stikket, giver enheden mulighed for at lytte til
den bærbare enhed på dine bilhøjttalere.
Bemærk
Når du tilslutter en bærbar enhed, skal du sørge for, at
BUS CONTROL IN ikke er tilsluttet. Hvis der er
tilsluttet en enhed til BUS CONTROL IN, kan "AUX"
ikke vælges med (SOURCE).
Skift af betjeningsretning
Råd
Når du tilslutter både en bærbar enhed og en skifter,
skal du bruge den ekstra AUX-IN-vælger.
Kontrolknappernes betjeningsretning er
fabriksindstillet som vist nedenfor.
Valg af ekstraudstyr
1 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil
"AUX REAR IN" vises.
Betjen på selve den bærbare enhed.
For at øge
For at mindske
Hvis det er nødvendigt at montere joysticken på
den højre side af ratstammen, kan du vende
betjeningsretningen om.
1 Mens du trykker på VOL-kontrolknappen,
skal du trykke på og holde (SEL).
Juster lydstyrkeniveauet
Sørg for at justere lydstyrken for hver tilsluttet
lydenhed inden afspilning.
1 Skru ned for lydstyrken på enheden.
2 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil
"AUX REAR IN" vises.
3 Begynd afspilning på den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke.
4 Indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.
5 Tryk gentagne gange på (SEL), indtil "AUX"
vises, og tryk lydstyrkekontrolknappen op
eller ned for at justere indgangsniveauet
(±6 dB).
13
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
• Hvis din bil har været parkeret direkte i solen, skal
du lade enheden afkøle, inden du betjener den.
• Motorantennen slås automatisk ud, mens enheden
er i drift.
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder,
almindelige rengøringsmidler
eller antistatisk spray beregnet
til vinylplader.
Dannelse af kondensvand
Bemærkninger om cd-r/cd-rw-diske
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
På en regnvejrsdag eller i et meget fugtigt område
kan der dannes kondensvand inden i enhedens linser
og display. Hvis det sker, fungerer enheden ikke
korrekt. Tag i så fald disken ud, og vent i ca. en
time, indtil fugten er fordampet.
• Nogle cd-r’er/cd-rw’er (afhængigt af det udstyr,
der bruges til optagelse, eller diskens tilstand) kan
ikke afspilles på udstyret.
• Du kan ikke afspille en cd-r/cd-rw, der ikke er
finaliseret.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Musikdiske kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse
Pas på ikke at spilde juice el.lign. på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
• Hold disken ren ved at undgå at berøre dens
overflade. Hold en disk på kanterne.
• Opbevar diskene i deres hylstre eller
diskmagasiner, når de ikke er i brug.
• Udsæt ikke diske for varme/høje temperaturer.
Lad dem ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
• Undgå at påsætte etiketter eller at bruge diske med
tryksværte/klisterrester. Diskene kan holde op
med at dreje rundt, kan forårsage funktionsfejl
eller det kan ødelægge disken.
Dette produkt er designet til at afspille diske, der
opfylder cd-standarden (Compact Disc).
På det seneste har nogle pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske kodet med beskyttelse af
ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse
diske er nogle, som ikke opfylder cd-standarden og
ikke kan afspilles med dette produkt.
Om MP3/WMA-filer
• Undgå at bruge diske med påklistrede etiketter
eller mærkater.
Der kan opstå følgende funktionsfejl ved brug af
sådanne diske:
– Disken kan ikke udkastes (fordi etiketten eller
mærkaten skaller af og tilstopper
udkastmekanismen).
– Lyddata kan ikke læses korrekt (f.eks. spring i
afspilning eller ingen afspilning) fordi etiketten
eller mærkaten krymper pga. varme, så disken
bøjes.
• Diske af ikke-standard form (f.eks. hjertefirkantet eller stjerneform) kan ikke afspilles på
enheden, da de kan beskadige den. Brug ikke den
type diske.
• Du kan ikke afspille 8 cm-cd’er.
MP3 (står for MPEG-1 Audio Layer-3) er et
standardformat til komprimering af musikfiler. Det
komprimerer lyd-cd-data til ca. 1/10 af den
oprindelige størrelse.
WMA (står for Windows Media Audio) er et andet
standardformat til komprimering af musikfiler. Det
komprimerer lyd-cd-data til ca. 1/22* af den
oprindelige størrelse.
* kun for 64 kbps
• Enheden er kompatibel med ISO 9660 Level 1/
Level 2-format, Joliet/Romeo i udvidelsesformat
og Multi Session.
• Det maksimale antal:
– mapper (album): 150 (inkl. rod- og tomme
mapper).
– MP3/WMA-filer (spor) og mapper som kan
indeholdes på en disk: 300 (hvis et fil/
mappenavn indeholder mange tegn, bliver dette
tal mindre end 300).
– tegn, der kan vises for et mappe/filnavn, er
32 (Joliet) eller 64 (Romeo).
14
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
• ID3-tag version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 gælder
kun for MP3. ID3-tag er på 15/30 tegn (1.0 og
1.1), eller 63/126 tegn (2.2, 2.3 og 2.4). WMA-tag
er på 63 tegn.
Afspilningsrækkefølge for MP3/
WMA-filer
MP3/WMA
Mappe
(album)
MP3/WMA-fil
(spor)
ATRAC-cd
ATRAC-cd er optagede lyd-cd-data, der er
komprimeret til ATRAC3- eller ATRAC3plusformatet med brug af autoriseret software, f.eks.
SonicStage 2.0 eller nyere, eller SonicStage Simple
Burner.
• Det maksimale antal:
– mapper (grupper): 255
– filer (spor): 999
• Tegn for et mappe/filnavn, og tekstdata skrevet af
SonicStage, vises.
For nærmere oplysninger om ATRAC-cd, se
vejledningen til SonicStage eller SonicStage Simple
Burner.
Bemærk
Sørg for at lave ATRAC-cd’en med brug af autoriseret
software, f.eks. SonicStage 2.0 eller nyere, eller
SonicStage Simple Burner 1.0 eller 1.1.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende
enheden, der ikke er dækket i denne vejledning.
Bemærkninger
• Ved navngivning af en MP3-fil/WMA-fil skal du
sørge for at tilføje filtypen ".mp3"/".wma" til filnavnet.
• Ved afspilning af en VBR (variabel bithastighed)
MP3/WMA-fil, og ved frem/tilbagespoling, vises den
forløbne afspilningstid muligvis ikke nøjagtigt.
• Når disken er optaget i Multi Session, genkendes og
afspilles kun det første spor i første session-formatet
(alle andre formater overspringes). CD-DA, ATRACcd og MP3/WMA er formater med forrang.
– Når det første spor er en CD-DA, afspilles kun CDDA fra første session.
– Når det første spor ikke er en CD-DA, afspilles en
ATRAC-cd- eller MP3/WMA-session. Hvis disken
ikke har data i nogen af disse formater, vises "NO
MUSIC".
Vedligeholdelse
Udskiftning af kort-fjernbetjeningens
litiumbatteri
Under normale forhold holder batteriet i ca. et år.
(Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af
brugsforholdene.)
Når batteriet bliver svagt, formindskes kortfjernbetjeningens rækkevidde. Udskift batteriet med
et nyt CR2025-lithiumbatteri. Der opstår brandeller eksplosionsfare, hvis du bruger en anden type
batteri.
Bemærkninger om MP3
• Sørg for at finalisere disken inden brug på enheden.
• Hvis du afspiller en MP3-fil med høj bithastighed,
f.eks. 320 kbps, kan lyden falde bort i korte
øjeblikke.
Bemærkninger om WMA
• Filer lavet med tabsfri komprimering kan ikke
afspilles.
• Filer beskyttet af ophavsret kan ikke afspilles.
Om ATRAC-cd
ATRAC3plus-format
ATRAC3, (står for Adaptive Transform Acoustic
Coding3) er en lydkomprimeringsteknologi, der
komprimerer lyd-cd-data til ca. 1/10 af den
oprindelige størrelse. ATRAC3plus er et udvidet
format af ATRAC3, der komprimerer lyd-cd-data til
ca. 1/20 af den oprindelige størrelse. Enheden
accepterer både ATRAC3- og ATRAC3plusformatet.
+ siden opad
2
c
1
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg
omgående læge, hvis batteriet sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver
god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det
isættes.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der
kan opstå kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert. Batteriet må ikke genoplades,
skilles ad eller bortkastes i åben ild.
fortsættes på næste side t
15
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Udskiftning af
sikringen
Når du udskifter sikringen, skal
du sørge for at bruge en med et
amperetal, der svarer til den
originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du
kontrollere strømtilslutningen
og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter
Sikring (10 A)
udskiftningen, kan der være en
intern funktionsfejl. I så fald
skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
2
Tag enheden ud.
1 Isæt begge udløsernøgler på samme tid,
indtil de klikker på plads.
Rensning af forbindelsesstikkene
Krog der
vender indad.
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis
forbindelsesstikkene mellem enheden og
frontpanelet ikke er rene. For at forhindre dette, skal
du tage frontpanelet af (side 4) og rense
forbindelsesstikkene med en vatpind dyppet i sprit.
Brug ikke for megen kraft, da forbindelsesstikkene
ellers kan blive beskadigede.
2 Træk i udløsernøglerne for at løsne
enheden.
Frontpanelets
bagside
Hovedenhed
Bemærkninger
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen
fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du
renser forbindelsesstikkene.
• Berør aldrig forbindelsesstikkene direkte med
fingrene eller en metalgenstand.
Tage enheden ud
1
Fjern beskyttelsesrammen.
1 Løsn frontpanelet (side 4).
2 Klem begge kanter af beskyttelsesrammen,
og træk den derefter ud.
3 Skyd enheden ud af monteringsrammen.
Tekniske data
Cd-afspiller
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
Tuner
FM
x
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik: Ekstern antennestikforbindelse
Mellemfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Brugbar følsomhed: 9 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separation: 35 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 30 – 15.000 Hz
16
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
MW/LW
Indstillingsområde
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik: Ekstern antennestikforbindelse
Mellemfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Følsomhed: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Effektforstærker
Udgange: Højttalerudgange (sikre forbindelsesstik)
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 50 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik (der kan skiftes mellem foran, sub/
bag)
Tilslutningsklemme for motorantennerelæ-kontrol
Tilslutningsklemme for effektforstærker-kontrol
Indgange:
Tilslutningsklemme for telefon ATT-kontrol
Tilslutningsklemme for belysning
Tilslutningsklemme for BUS-kontrolindgang
BUS-lydindgang/AUX IN-tilslutningsklemme
Tlslutningsklemme for fjernbetjening-indgang
Tilslutningsklemme for antenneindgang
Tonekontroller:
Lav: ±10 dB ved 60 Hz (XPLOD)
Mellem: ±10 dB ved 1 kHz (XPLOD)
Høj: ±10 dB ved 10 kHz (XPLOD)
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Mål: Ca. 178 × 50 × 182 mm (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 × 53 × 161 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Medfølgende tilbehør:
Kort-fjernbetjening RM-X151
Dele til installation og tilslutning (1 sæt)
Ekstra tilbehør/udstyr:
Joystick: RM-X4S
BUS-kabel (leveret sammen med RCA-stikledning)
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Cd-skifter (10 diske): CDX-757MX
Cd-skifter (6 diske): CDX-T70MX, CDX-T69
Md-skifter (6 diske): MDX-66XLP
Kildevælger: XA-C30
AUX-IN-vælger: XA-300
Din forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte
tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om
nærmere oplysninger.
Patenter i USA og andre lande på licens fra
Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og
patenter på licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Bemærk
Enheden kan ikke tilsluttes en digital forforstærker
eller en equalizer, der er kompatibel med Sony BUSsystem.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
• Bly-frie lodninger anvendes til lodning af visse
dele. (mere end 80 %)
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i de trykte kredsløb.
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i kabinetter.
• Emballagen er trykt med sværte baseret på
vegetabilsk olie uden flygtige organiske
forbindelser.
• Der er ikke brugt polystyren i emballagen.
Fejlsøgning
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør
du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning og
betjening.
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
• Kontroller tilslutningen. Hvis alt er i orden, skal du
kontrollere sikringen.
• Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen.
t Tænd enheden.
Motorantennen slås ikke ud.
Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen lyd.
• Lydstyrken er lav.
• ATT-funktionen er aktiveret, eller Telephone ATTfunktionen (når forbindelseskablet fra en biltelefon er
tilsluttet til ATT-ledningen) er aktiveret.
• Faderkontrollen "FAD" er ikke indstillet på
positionen for et to-højttalersystem.
• Cd-skifteren er ikke kompatibel med diskformatet
(MP3/WMA/ATRAC-cd).
t Afspil med en Sony MP3-kompatibel cd-skifter,
eller denne enhed.
Ingen biplyd.
• Bip-lyden er annulleret (side 11).
• Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
• Der er blevet trykket på nulstillingsknappen.
t Du skal gemme i hukommelsen igen.
• Strømtilslutningsledningen eller batteriet er blevet
afbrudt.
• Strømtilslutningsledningen er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingsnøglens
position skiftes.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
17
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
fortsættes på næste side t
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
• Dæmperen er indstillet på "DIM-ON" (side 11).
• Displayet forsvinder, hvis du trykker på og holder
(OFF).
t Tryk på og hold (OFF) på enheden, indtil
displayet forsvinder.
• Forbindelsesstikkene er beskidte (side 16).
Skodden lukkes ikke.
Tryk på og hold Z i mindst 2 sekunder. Henvend dig
til nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke
løses.
DSO virker ikke.
Afhængig af bilens indvendige indretning og
musiktype, har DSO muligvis ikke den ønskede effekt.
"MS" eller "MD" vises ikke på kildedisplayet,
når både den ekstra MGS-X1 og md-skifter er
tilsluttet.
Denne enhed genkender MGS-X1 som en md-enhed.
t Tryk på (SOURCE), indtil "MS" eller "MD" vises,
og tryk derefter gentagne gange på (MODE).
Cd/md-afspilning
Disken kan ikke lades.
• En anden disk er allerede ladet.
• Disken er isat omvendt eller forkert med kraft.
Disken afspilles ikke.
• Defekt eller snavset disk.
• Cd-r’erne/cd-rw’erne er ikke til lydbrug (side 14).
MP3/WMA-filer kan ikke afspilles.
Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA-format og
version (side 14).
Det tager længere tid at afspille MP3/WMA-filer
end andre filer.
Ved følgende diske tager det længere tid at begynde
afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i multisession.
– en disk, som kan tilføjes data.
ATRAC-cd’en kan ikke afspilles.
• Disken er ikke oprette med autoriseret software,
f.eks. SonicStage eller SonicStage Simple Burner.
• Spor, der ikke er inkluderet i en gruppe, kan ikke
afspilles.
Displaypunkter ruller ikke.
• For diske med særligt mange tegn kan de ikke altid
rulles.
• "A.SCRL" er indstillet på "OFF".
t Indstil "A.SCRL-ON" (side 12), eller tryk på
(SCRL).
Lyden springer.
• Installation er ikke korrekt.
t Installer enheden i en vinkel på mindre end 45°på
et stabilt sted i bilen.
• Defekt eller snavset disk.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken udkastes ikke.
Tryk på RESET-knappen (side 4).
Kort-fjernbetjeningen virker ikke.
Luk skodden.
18
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
• Tilslut en motorantenne-kontrolledning (blå) eller
tilbehørsstrømledning (rød) til strømledningen på
bilens antenneforstærker. (Kun hvis bilen har en
indbygget FM/MW/LW-antenne i bag/sideruden.)
• Kontroller tilslutningen af bilantennen.
• Den automatisk antenne slås ikke ud.
t Kontroller tilslutningen af motorantennekontrolledningen.
• Kontroller frekvensen.
• Når DSO-indstillingen er aktiveret, generes lyden
nogle gange af støj.
t Indstil DSO-funktionen på "OFF" (side 7).
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
• Frekvensen skal gemmes korrekt i hukommelsen.
• Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
• Indstillingen af lokal søgning er ikke korrekt.
t Indstilling standser for ofte:
Tryk på (SENS), indtil "LOCAL-ON" vises.
t Indstilling standser ikke ved en station:
Tryk gentagne gange på (SENS), indtil "MONOON", "MONO-OFF" (FM), eller "LOCAL-OFF"
(MW/LW) vises.
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil manuelt.
"ST"-indikationen blinker ved FM-modtagelse.
• Indstil frekvensen præcist.
• Radiosignalet er for svagt.
t Tryk på (SENS) for at indstille monomodtagelse på "MONO-ON".
Et FM-program, der udsendes i stereo, høres i
mono.
Enheden er indstillet på monomodtagelse.
t Tryk på (SENS), indtil "MONO-OFF" vises.
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
Stationen er ikke en TP-station eller har svagt signal.
t Desaktiver TA (side 9).
Ingen trafikmeldinger.
• Aktiver TA (side 9).
• Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om den
er en TP-station.
t Stil ind på en anden station.
PTY viser "- - - - - - - -".
• Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
• Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
• Stationen specificerer ikke programtypen.
Fejldisplays/meddelelser
BLANK*1
Der er ikke optaget spor på md’en.*2
t Afspil en md med optagede spor.
ERROR*1
• Disken er beskidt eller isat omvendt.*2
t Rens disken eller sæt den korrekt i.
• Der er isat en tom disk.
• Disken kan ikke afspilles på grund af et problem.
t Isæt en anden disk.
FAILURE
Tilslutningen af højttalere/forstærkere er forkert.
t Se Installation/tilslutning-vejledningen til denne
model for at kontrollere tilslutningen.
LOAD
Skifteren er ved at lade disken.
t Vent, indtil ladning er udført.
L. SEEK +/–
Lokal søgeindstilling er slået til ved automatisk
indstilling.
NO AF
Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle
station.
t Tryk M>/.m -kontrolknappen op
eller ned, mens programservicenavnet blinker.
Enheden begynder søgning efter en anden frekvens
med de samme PI (programidentifikation) -data
("PI SEEK" vises).
NO DISC
Disken er ikke sat i cd/md-skifteren.
t Sæt diske i skifteren.
NO ID3
Der er ikke skrevet ID3-tag-data i MP3-filen.
NO INFO
Der er ikke skrevet tekstdata i ATRAC3/ATRAC3plus
eller WMA-filen.
NO MAG
Diskmagasinet er ikke sat i cd-skifteren.
t Sæt magasinet i skifteren.
NO MUSIC
Disken er ikke en musikfil.
t Sæt en musik-cd i denne enhed eller en skifter, der
kan afspille MP3.
NO NAME
Der er ikke skrevet et spor/album/gruppe/disknavn på
sporet.
NO TP
Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
NOT READ
Enheden har ikke læst diskdataene.
t Lad disken, og vælg den derefter på listen.
NOTREADY
Md-skifterens låg står åbent, eller md’erne er ikke isat
korrekt.
t Luk låget, eller isæt md’erne korrekt.
19
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
OFFSET
Der kan være en intern funktionsfejl.
t Kontroller tilslutningen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis fejlindikationen fortsat vises
på displayet.
READ
Enheden læser alle spor- eller album/gruppedata på
disken.
t Afvent automatisk begyndelse af afspilning, når
læsningen er udført. Afhængigt af diskstrukturen
kan det tage mere end et minut.
RESET
Cd-enheden og cd/md-skifteren kan ikke betjenes på
grund af et problem.
t Tryk på RESET-knappen (side 4).
"
" eller "
"
Ved tilbage- eller fremspoling har du nået begyndelsen
eller slutningen af disken, og kan ikke gå længere.
" "
Tegnet kan ikke vises af enheden.
*1 Hvis der opstår en fejl ved afspilning af en cd eller
md, vises md’ens eller cd’ens disknummer ikke på
displayet.
*2 Disknummeret for den disk, der forårsager fejlen,
vises på displayet.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med cd-afspilning, skal du tage den disk
med, der blev brugt på det tidspunkt, da problemet
begyndte.
20
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
21
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, February 24, 2006 5:32 PM
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
Download PDF

advertising