Sony | WX-900BT | Sony WX-900BT CD-modtager med BLUETOOTH® trådløs teknologi Betjeningsvejledning

4-575-513-21(1) (DA)
Bluetooth®
Lydsystem
Hvis du vil annullere visning af demonstration (DEMO),
kan du se side 16.
Oplysninger om tilslutning/installation finder du på side 27.
WX-900BT
Betjeningsvejledning
DA
Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at
installere denne enhed i instrumentbrættet
i bilen, da bagsiden af enheden bliver varm
under brug.
Du finder flere oplysninger i "Tilslutning/
installation" (side 27).
Fremstillet i Thailand
Egenskaber for laserdiode
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laseroutput: Mindre end 53,3 μW
(Dette output er den målte værdi på en afstand
af 200 mm fra objektivlinsernes overflade på
den optiske pickup-blok med 7 mm-blænde).
Driftsspændingen osv. er angivet på navnepladen
i bunden af kabinettet.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri,
må det pågældende batteri kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet
på en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet eller batteriet blev købt.
Advarsel hvis din bils tænding ikke har en
ACC-position
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr
er i overensstemmelse med de nødvendige krav
og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Gå til følgende websted for at få yderligere
oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, der er solgt i lande,
der er underlagt EU-direktiver.
Producent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Bortskaffelse af opbrugte batterier
og elektriske og elektroniske
produkter (gælder i EU og andre
europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet,
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne
produkter og batterier bortskaffes korrekt,
forebygges mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
2DA
Indstil AUTO OFF-funktionen (side 17). Enheden
slukkes fuldstændigt og automatisk efter den
angivne tid, efter enheden er slukket, hvilket
forhindrer afladning af batteriet. Hvis du ikke
indstiller AUTO OFF-funktionen, skal du trykke
på og holde OFF nede, indtil skærmen slukkes,
hver gang du slukker for tændingen.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester, der tilbydes
af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan
blive ændret, suspenderet eller ophævet uden
forudgående varsel. Sony påtager sig intet ansvar
i denne slags situationer.
Vigtig bemærkning
Forsigtig
SONY KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE,
FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING,
TAB AF DATA, MANGLENDE ANVENDELSE AF
PRODUKTET ELLER NOGET TILKNYTTET UDSTYR,
NEDETID OG KØBERS TID MED RELATION TIL ELLER
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT, DETS
HARDWARE OG/ELLER DETS SOFTWARE.
Dette produkt indeholder en radiosender.
I henhold til UNECE regulativ nr. 10 kan en
producent af motorkøretøjer stille særlige krav
om installation af radiosendere i motorkøretøjer.
Se i vejledningen til motorkøretøjet, eller kontakt
producenten af dit køretøj eller dennes forhandler,
før du installerer dette produkt i dit køretøj.
Nødopkald
Denne håndfri BLUETOOTH-enhed til bilen og den
elektroniske enhed, der er tilsluttet den håndfri
enhed, fungerer via radiosignaler, mobilnetværk og
faste linjer samt en brugerprogrammeret funktion,
der kan derfor ikke garanteres for tilslutning under
alle forhold.
Lad derfor være med udelukkende at forlade dig
på elektroniske enheder til vigtig kommunikation
(f.eks. medicinske nødssituationer).
Om BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTHenhed, kan påvirke funktionaliteten af medicinske
enheder. Sluk for denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende steder,
da de kan forårsage en ulykke.
 på alle steder, hvor der kan være åben ild,
på hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på
benzinstationer
 i nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
 Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder BLUETOOTH-standarden for
at levere en sikker trådløs tilslutning, når der
anvendes trådløs BLUETOOTH-teknologi, men
sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig for
situationen. Vær forsigtig, når du kommunikerer
ved brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for lækage af
oplysninger under BLUETOOTH-kommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
enheden, som ikke er omtalt i denne vejledning.
3DA
Indholdsfortegnelse
Vejledning i dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Introduktion
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forberedelse af en BLUETOOTH -enhed . . . . . . . . .
Tilslutning af en USB-enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af en anden bærbar lydenhed . . . . . . .
6
6
7
9
9
Lytte til radioen
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Brug af radiodatasystemet (RDS). . . . . . . . . . . . . . 10
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . . .
Søgning og afspilning af numre . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Håndfri opkald (kun via BLUETOOTH)
Modtagelse af et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilgængelig betjening under opkald. . . . . . . . . . . 14
Nyttige funktioner
SongPal med iPhone/Android-smartphone. . . . . 14
Brug af Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Indstillinger
Annullering af DEMO-tilstanden . . . . . . . . . . . . . .
Grundlæggende indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . .
General opsætning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Lydopsætning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skærmopsætning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-opsætning (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . .
SongPal-opsætning (SONGPAL). . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
19
19
19
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
23
Tilslutning/installation
Forsigtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til installation . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4DA
27
27
28
30
Vejledning i dele og knapper
Hovedenhed

(gennemse) (side 12)
Skift til gennemgangstilstand under afspilning.
PTY (programtype)
Vælg PTY i RDS.
 SOURCE
Tænd for strømmen.
Skift kilde.
OFF
Tryk på og hold knappen inde i 1 sekund for at
slukke for strømmen og få vist uret.
Tryk på og hold knappen inde i 2 sekunder for
at slukke for strømmen og skærmen.
 Kontrolhjul
Drej for at regulere lydstyrken.
PUSH ENTER
Åbn det valgte element.
Tryk på SOURCE, drej og tryk derefter for at
ændre kilde.
N-Mark
Berør kontrolhjulet med en Androidsmartphone for at oprette en BLUETOOTHtilslutning.
 Nulstillingsknap (side 6)
 DSPL (skærm)
Tryk for at ændre skærmelementer.
SCRL (rul)
Tryk på og hold knappen inde for at rulle til et
element på skærmen.
 Diskindgang
 Skærmvindue
  (skub disk ud)
MENU*
Åbn opsætningsmenuen.
 MEGA BASS
Forstærker baslyden i synkronisering med
lydstyrkeniveauet. Tryk for at ændre MEGA
BASS-indstillingen: [1], [2], [OFF].
Indstilles automatisk til [OFF], når [C.AUDIO+]
er indstillet til [ON].
* Ikke tilgængelig, når der er valgt BT-telefon.
 MODE (side 9, 11, 14)
VOICE (side 14, 15, 16)
Tryk på og hold nede i mindst 2 sekunder for at
aktivere stemmeopkald, stemmegenkendelse,
når "SongPal"-funktionen er aktiveret (kun
Android™-smartphone) eller Siri-funktionen
(kun iPhone).
(tilbage)
Skift til forrige skærm.
5DA
 SEEK +/–
Stil automatisk ind på faste radiostationer.
Tryk på knappen og hold den inde for manuel
indstilling.
/ (forrige/næste)
/ (hurtigt tilbage eller fremad)

CALL
Skift til opkaldsmenuen. Modtag/afslut
et opkald.
Tryk på og hold knappen inde i mindst
2 sekunder for at skifte BLUETOOTH-signal.
 Nummerknapper (1 til 6)
Modtag lagrede radiostationer. Tryk på og
hold knappen inde for at gemme stationer.
Ring til et lagret telefonnummer. Tryk på
og hold knappen inde for at gemme et
telefonnummer.
ALBUM /
Spring over et album for en lydenhed. Tryk på
og hold knappen inde for at springe over flere
album i træk.
(gentag)
(shuffle)
Introduktion
Nulstilling af enheden
Før du betjener enheden første gang, efter du har
udskiftet bilbatteri eller ændret tilslutninger, skal du
nulstille enheden. Tryk på nulstillingsknappen med
spidsen af en pen osv.
Bemærk
Hvis du trykker på nulstillingsknappen, slettes
urindstillingen og noget lagret indhold.
Indstilling af uret
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [SET GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET CLOCK-ADJ], og tryk derefter på det.
MIC (side 14)
PAUSE
 AUX-indgangsstik
 USB-port
Timeindikatoren blinker.
 Modtager for fjernbetjening
3
Drej kontrolhjulet for at indstille time
og minut.
Tryk på SEEK +/– for at flytte den digitale
indikator.
4
Tryk på MENU efter indstilling af
minuttet.
Opsætningen er udført og uret starter.
Vise uret
Tryk på DSPL.
6DA
Forberedelse af en BLUETOOTH
-enhed
Du kan lytte til musik eller udføre håndfri opkald
afhængigt af den BLUETOOTH-kompatible enhed,
f.eks. en smartphone, mobiltelefon eller en
lydenhed (herefter kaldet "BLUETOOTH-enhed",
hvis ikke andet er angivet). Hvis du ønsker flere
oplysninger om tilslutning, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
Før du tilslutter enheden, skal du skrue ned for
lydstyrken på enheden. Eller høres der en høj lyd.
Tilslutning af en smartphone med
et tryk (NFC)
Tilknytning og tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed
Når du første gang tilslutter en BLUETOOTH-enhed,
kræves der gensidig registrering (kaldes
"tilslutning"). Tilknytning sætter denne enhed og
andre enheder i stand til at genkende hinanden.
1
Placer BLUETOOTH-enheden inden for
1 meter fra enheden.
2
Tryk på CALL, drej kontrolhjulet for at
vælge [SET PAIRING], og tryk derefter
på det.
Når du lader kontrolhjulet på enheden berøre en
NFC*-kompatibel smartphone, tilknyttes enheden
og tilsluttes automatisk til smartphonen.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi,
der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation
mellem digitale forskellige enheder, f.eks.
mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFCfunktionen kan der nemt opnås datakommunikation
ved blot at berøre det relevante symbol eller
berøringspunktet på NFC-kompatible enheder.
blinker, mens enheden tilknyttes
i standbytilstand.
3
Udfør tilknytning på BLUETOOTHenheden, så den registrerer denne
enhed.
4
Vælg [WX-XXXX] (navnet på din model),
som vises på skærmen på BLUETOOTHenheden.
For en smartphone med Android OS 4.0 eller
tidligere installeret, skal du downloade appen
"NFC Easy Connect" på Google Play™. Appen kan
muligvis ikke downloades i alle lande/områder.
1
Hvis navnet på din model ikke vises, skal du
gentage fra trin 2.
Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se
den betjeningsvejledning, der fulgte med
smartphonen.
2
Lad N-Mark på smartphonen berøre
N-Mark-delen på enheden.
5
Hvis der kræves en adgangskode*
på BLUETOOTH-enheden, skal du
indtaste [0000].
* Adgangskoden kan afhængigt af enhed
være betegnet som "Passkode", "PIN-kode",
"PIN-nummer" eller "Passord" osv.
Kontroller, at
lyser på enhedens skærm.
Indtast adgangskoden
Afbryde med One touch
[0000]
Lad N-Mark på smartphonen berøre N-Mark-delen
på enheden igen.
Bemærkninger
 Når du opretter tilslutningen, skal du være lidt
forsigtig, så du ikke ridser smartphonen.
 One touch-tilslutning er ikke mulig, hvis enheden
allerede er tilsluttet en anden NFC-kompatibel enhed.
I denne situation skal du frakoble den anden enhed
og oprette tilslutning til smartphonen igen.
Når der er oprettet tilknytning, forbliver
tændt.
6
Vælg denne enhed på BLUETOOTHenheden for at oprette BLUETOOTHtilslutningen.
eller
lyder, når tilslutningen er oprettet.
7DA
Bemærk
Denne enhed kan ikke registreres fra andre enheder,
når den er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed.
Hvis du vil aktivere registrering, skal du skifte til
tilknytningstilstand og søge efter denne enhed
fra en anden enhed.
Starte afspilning
Du finder flere oplysninger i "Afspilning fra en
BLUETOOTH-enhed" (side 11).
Annullere tilknytning
Udfør trin 2 for at annullere tilknytningstilstand,
efter denne enhed og BLUETOOTH-enheden er
tilknyttet.
Tilslutning til en tilknyttet
BLUETOOTH-enhed
Hvis du vil bruge en tilknyttet enhed, kræves der
tilslutning til denne enhed. Nogle tilknyttede
enheder tilsluttes automatisk.
1
Tryk på CALL, drej kontrolhjulet for at
vælge [SET BT SIGNL], og tryk derefter
på det.
Kontroller, at
Aktiver BLUETOOTH-funktionen
i BLUETOOTH-enheden.
3
Tilslut BLUETOOTH-enheden til
denne enhed.
lyser.
Ikoner på skærmen:
Lyser, når håndfri opkald er tilgængeligt
ved at aktivere HFP'en (håndfri profil).
Lyser, når der kan afspilles på
lydenheden ved at aktivere A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Tilslutte den sidst tilsluttede enhed fra
denne enhed
Aktiver BLUETOOTH-funktionen i BLUETOOTHenheden.
Tryk på SOURCE, og vælg derefter [BT PHONE]
eller [BT AUDIO].
Tryk på ENTER for at oprette tilslutning med
mobiltelefonen eller på PAUSE for at oprette
tilslutning med lydenheden.
8DA
Tip
Med BLUETOOTH-signal aktiveret: Når tændingen
aktiveres igen, genopretter denne enhed automatisk
tilslutning til den sidst tilsluttede mobiltelefon.
Installere mikrofonen
Du finder flere oplysninger i "Installere mikrofonen"
(side 30).
Tilslutning med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-tilknytning)
Når der tilsluttes en iPhone/iPod med iOS5
eller senere til USB-porten, tilknyttes enheden
og tilsluttes automatisk til din iPhone/iPod.
Hvis du vil aktivere automatisk BLUETOOTHtilknytning, skal du sørge for, at [AUTOPAIR]
i [BT] er indstillet til [ON] (side 19).
1
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på din
iPhone/iPod.
2
Tilslut en iPhone/iPod til USB-porten.
lyder.
2
eller
Bemærk
Under streaming af BLUETOOTH-lyd kan du ikke
oprette tilslutning fra denne enhed til mobiltelefonen.
Opret i stedet for tilslutning fra mobiltelefonen til
denne enhed.
Kontroller, at
lyser på enhedens skærm.
Bemærkninger
 Der kan ikke foretages automatisk BLUETOOTHtilknytning, hvis enheden allerede er tilsluttet en
anden BLUETOOTH-enhed. I denne situation skal
du frakoble den anden enhed og oprette tilslutning
til din iPhone/iPod igen.
 Hvis der ikke er oprettet automatisk BLUETOOTHtilknytning, kan du se "Forberedelse af en BLUETOOTH
-enhed", hvis du ønsker yderligere oplysninger
(side 7).
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Lytte til radioen
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut USB-enheden til enheden.
Lytte til radioen
Hvis du vil tilslutte en iPod/iPhone, skal
du bruge USB-tilslutningskablet til iPod
(medfølger ikke).
Hvis du vil lytte til radioen, skal du trykke på
SOURCE for at vælge [TUNER].
Lagring automatisk (BTM)
Tilslutning af en anden bærbar
lydenhed
1
2
3
1
Tryk på MODE for at skifte bånd (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [SET GENERAL], og tryk derefter
på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET BTM],
og tryk derefter på det.
Enheden lagrer stationer i frekvensrækkefølgen
på nummertasterne.
Sluk for den bærbare lydenhed.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut den bærbare lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereoministik)
på denne enhed med et tilslutningskabel
(medfølger ikke)*.
Indstilling
1
Tryk på MODE for at skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Indstil stationerne.
* Sørg for at bruge et lige stik.
Indstille manuelt
Tryk på og hold SEEK +/– inde for at finde
den omtrentlige frekvens, og tryk derefter
på SEEK +/– flere gange for at finjustere den
ønskede frekvens.
Indstille automatisk
Tryk på SEEK +/–.
Scanningen stopper, når enheden finder
en station.
4
Tryk på SOURCE for at vælge [AUX].
Matche lydstyrken på den tilsluttede enhed
med andre kilder
Lagring manuelt
1
Start afspilning fra den bærbare lydenhed ved
en moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 19).
Når du modtager den station, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der
vises [MEM].
Modtagelse af lagrede radiostationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
nummerknap (1 til 6).
9DA
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
Valg af programtyper (PTY)
1
2
Indstilling af alternative frekvenser (AF)
og trafikmeddelelser (TA)
AF søger kontinuerligt efter den station med det
stærkeste signal i et netværk, og TA viser aktuelle
trafikoplysninger eller trafikprogrammer (TP), hvis
de modtages.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [SET GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET AF/TA], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET AFON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] eller
[SET AF/TA-OFF], og tryk derefter på det.
Tryk på PTY under FM-modtagelse.
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
programtype vises. Tryk derefter på den.
Enheden starter med at søge efter en station,
der udsender den valgte programtype.
Programtype
NEWS (nyheder), AFFAIRS (offentlige sager),
INFO (oplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(uddannelse), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (videnskab), VARIED (forskelligt), POP M
(popmusik), ROCK M (rockmusik), EASY M
(populærmusik) LIGHT M (let klassisk musik),
CLASSICS (seriøs klassisk musik), OTHER M (anden
musik), WEATHER (vejret), FINANCE (økonomi),
CHILDREN (børneprogram), SOCIAL A (sociale
sager), RELIGION (religion), PHONE IN (ring ind),
TRAVEL (rejse), LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusik),
COUNTRY (countrymusik), NATION M (national
musik), OLDIES (oldies-musik), FOLK M
(folkemusik), DOCUMENT (dokumentar)
Lagre RDS-stationer med AF- og TAindstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen
med en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA, og gem
derefter stationen med BTM eller manuelt. Hvis du
forudindstiller manuelt, kan du også forudindstille
stationer, der ikke er RDS-stationer.
Modtage nødmeddelelser
Når AF eller TA er aktiveret, vil nødmeddelelser
automatisk afbryde den valgte kilde.
Justere lydstyrkeniveauet under en
trafikmeddelelse
Lydstyrkeniveauet lagres i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeddelelser uafhængigt
af det normale lydstyrkeniveau.
Bevare et regionalt program (REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er aktiveret,
skiftes der ikke til en anden regional station
med en stærkere frekvens. Hvis du forlader dette
regionale programs modtagelsesområde, skal du
indstille [SET REG-OFF] i [SET GENERAL] under
FM-modtagelse (side 17).
Denne funktion fungerer ikke i Storbritannien og
i nogle andre områder.
Local Link-funktion (kun Storbritannien)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selv hvis de ikke er lagret på
dine nummerknapper.
Tryk under FM-modtagelse på en nummerknap
(1 til 6), hvor der er gemt en lokal station. Tryk inden
for 5 sekunder igen på en nummerknap for den
lokale station. Gentag denne procedure, indtil
den lokale station modtages.
10DA
Indstilling af uret (clock time – CT)
CT-dataene fra RDS-transmissionen indstiller uret.
1
Indstil [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(side 17).
1
Afspilning
Afspilningen starter.
Hvis en enhed allerede er tilsluttet, skal du
starte afspilning ved at trykke på SOURCE for
at vælge [USB] (der vises [IPD] på skærmen,
når iPod'en genkendes).
Afspilning af en disk
1
Isæt disken (denne side opad).
Tilslut en USB-enhed til USB-porten
(side 9).
2
Juster lydstyrken på denne enhed.
Stoppe afspilning
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Fjerne enheden
Stop afspilning, og fjern derefter enheden.
Advarsel for iPhone
Afspilning starter automatisk.
Afspilning af en USB-enhed
I denne vejledning bruges "iPod" som en generel
henvisning til iPod-funktioner på en iPod og en
iPhone, medmindre andet er angivet i teksten
eller illustrationerne.
Når du tilslutter en iPhone via USB, styres opkaldets
lydstyrke af iPhonen, ikke af enheden. Skru ikke
utilsigtet op for lydstyrken på enheden under et
opkald, da en pludselig høj lyd kan resultere i,
at opkaldet afbrydes.
Betjening af en iPod direkte
(passagerstyring)
1
Tryk på og hold MODE inde under
afspilning, til der vises [MODE IPOD].
Det bliver muligt at betjene iPod'en.
Bemærk, at lydstyrken kun kan justeres på
enheden.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
iPod, under "Om iPod" (side 20), eller du kan
besøge supportwebstedet, der er nævnt på
bagsiden.
Afslutte passagerstyring
Der kan anvendes USB-enheder af typen MSC (Mass
Storage Class) og MTP (Media Transfer Protocol)
(f.eks. et USB-flashdrev, digital medieafspiller,
Android-smartphone), der er kompatibel med
USB-standarden.
Afhængig af den digitale medieafspiller eller
Android-smartphone kan det være nødvendigt
at indstille USB-tilslutningstilstanden til MTP.
Tryk på og hold MODE inde, til der vises
[MODE AUDIO].
Bemærkninger
 Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
 Afspilning af følgende filer understøttes ikke.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 copyright-beskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Multikanals lydfiler
MP3/WMA/AAC:
 lossless-komprimerede filer
WAV:
 Multikanals lydfiler
Du kan afspille indhold på en tilsluttet enhed,
der understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Afspilning fra en
BLUETOOTH-enhed
1
Opret BLUETOOTH-forbindelse med
lydenheden (side 7)
2
3
Tryk på SOURCE for at vælge [BT AUDIO].
4
Juster lydstyrken på denne enhed.
Betjen lydenheden for at starte
afspilning.
11DA
Bemærkninger
 Afhængig af lydenheden kan det forekomme,
at oplysninger som f.eks. titel, nummer/tid og
afspilningsstatus ikke vises på denne enhed.
 Selv hvis kilden ændres på denne enhed, stopper
afspilning af lydenheden ikke.
 Der vises ikke [BT AUDIO] på skærmen, når "SongPal"applikationen køres via BLUETOOTH-funktionen.
Matche lydstyrken på BLUETOOTH-enheden
med andre kilder
Start afspilning fra BLUETOOTH-lydenheden ved
en moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 19).
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
Søgning ved at hoppe mellem numre
(Jump-tilstand)
1
2
3
Søgning og afspilning af numre
1
(gennemse).
Tryk på SEEK +.
Drej kontrolhjulet for at vælge
nummeret.
Tryk på ENTER for at vende tilbage til
Quick-BrowZer-tilstand.
Det valgte nummer vises.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter
på det.
Afspilningen starter.
Tryk på
(gentag) eller
(shuffle)
flere gange under afspilning for at vælge
den ønskede afspilningstilstand.
Det kan tage lidt tid at starte afspilning i den
valgte afspilningstilstand.
De tilgængelige afspilningstilstande varierer,
afhængigt af den valgte lydkilde.
Søgning efter et nummer efter navn
(Quick-BrowZer™)
1
Tryk på
Listen hopper i trin på 10 % af det samlede
antal numre.
4
Gentaget afspilning og vilkårlig
afspilning
(gennemse).
Under afspilning af CD, USB eller
BT AUDIO*1 skal du trykke på
(gennemse)*2 for at få vist
listen over søgekategorier.
Tryk på
(tilbage) flere gange, når
nummerlisten vises, for at få vist den
ønskede søgekategori.
*1 Kun tilgængelig for lydenheder, der understøtter
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller nyere.
*2 Tryk på
(gennemse) under afspilning i mindst
2 sekunder for at vende direkte tilbage til starten
af kategorilisten.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk derefter
på det for at bekræfte.
3
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede nummer.
Afspilningen starter.
12DA
Fra opkaldshistorikken
Håndfri opkald (kun via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruge en mobiltelefon, skal du tilslutte
den til denne enhed. Du finder flere oplysninger
i "Forberedelse af en BLUETOOTH -enhed" (side 7).
1
Tryk på CALL, drej kontrolhjulet for at
vælge [RECENT CALL], og tryk derefter
på det.
Der vises en liste med opkaldshistorik.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
et navn eller et telefonnummer
i opkaldshistorikken, og tryk derefter
på det.
Opkaldet starter.
Modtagelse af et opkald
Efter indtastning af telefonnummer
1
Tryk på CALL, drej kontrolhjulet for at
vælge [DIAL NUMBER], og tryk derefter
på det.
2
Afvise et opkald
Drej kontrolhjulet for at indtaste
telefonnummeret og vælge [ ]
(mellemrum), og tryk derefter
på ENTER*.
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Opkaldet starter.
Afslutte opkaldet
* Tryk på SEEK +/– for at flytte den digitale
indikator.
1
Tryk på CALL, når der modtages et
opkald med en ringetone.
Opkaldet starter.
Bemærk
Ringetonen og talerens stemme udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
Tryk på CALL igen.
Foretage et opkald
Du kan foretage et opkald fra telefonbogen eller
fra opkaldshistorikken, når der er tilsluttet en
mobiltelefon, der understøtter PBAP (Phone
Book Access Profile)
Fra telefonbogen
Bemærk
Der vises [_] i stedet for [#] på skærmen.
Ved genopkald
1
Tryk på CALL, drej kontrolhjulet for at
vælge [REDIAL], og tryk derefter på det.
Opkaldet starter.
Efter forudindstillet nummer
1
Tryk på CALL, drej kontrolhjulet for at
vælge [PHONE BOOK], og tryk derefter
på det.
1
Tryk på SOURCE, drej kontrolhjulet for
at vælge [BT PHONE], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge et
forbogstav på listen over forbogstaver,
og tryk derefter på det.
2
Tryk på en nummerknap (1 til 6) for at
vælge den kontakt, du vil ringe til.
3
3
Tryk på ENTER.
Drej kontrolhjulet for at vælge et navn
på listen over navne, og tryk derefter
på det.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge et
nummer på listen over numre,
og tryk derefter på det.
Opkaldet starter.
Opkaldet starter.
13DA
Forvalgte telefonnumre
Du kan gemme op til 6 kontakter som forvalgte
numre.
1
2
Vælg et telefonnummer, som du vil lagre
som forvalgt nummer, fra telefonbogen,
opkaldshistorikken eller ved at indtaste
telefonnummeret direkte.
Telefonnummeret vises på enhedens skærm.
Tryk på en knap nummerknap (1 til 6), og hold den
inde, indtil der vises [MEM].
Kontakten gemmes med det forvalgte nummer.
Via stemmetags
Du kan foretage et opkald ved at sige et
stemmetag, der er lagret i en tilsluttet mobiltelefon,
der har en stemmeopkaldsfunktion.
1
Tryk på CALL, drej kontrolhjulet for at
vælge [VOICE DIAL], og tryk derefter
på det.
Tryk alternativt på VOICE og hold nede, mens
"SongPal"-funktionen er deaktiveret.
2
Sig det stemmetag, der er lagret
i mobiltelefonen.
Din stemme gentages, og opkaldet foretages.
Afbryde stemmeopkald
Tryk på VOICE.
Tilgængelig betjening under
opkald
Justere lydstyrke på ringetonen
Drej kontrolhjulet, mens du modtager et opkald.
Justere talerens lydstyrke.
Drej kontrolhjulet under et opkald.
Justere lydstyrken for den anden part
(justering af mikrofonforstærkning)
Tryk på MIC.
Justerbare lydstyrkeniveauer: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Reducere ekko og støj
(ekko-/støjreduceringstilstand)
Nyttige funktioner
SongPal med iPhone/Androidsmartphone
Den seneste version af
programmet "SongPal" skal
downloades fra App Store,
hvis du bruger en iPhone eller
fra Google Play, hvis du bruger
en Android-smartphone.
Bemærkninger
 Af sikkerhedshensyn skal du
overholde de lokale trafiklove
og regulativer og ikke bruge
programmet, mens du kører.
 "SongPal" er en app til styring af forskellige Sonylydenheder, som er kompatible med "SongPal",
med din iPhone/Android-smartphone.
 Hvad du kan styre med "SongPal" varierer afhængigt
af den tilsluttede enhed.
 Hvis du vil bruge "SongPal"-funktioner, kan du se
detaljerne på din iPhone/Android-smartphone.
 Hvis du ønsker yderligere oplysninger om "SongPal",
kan du besøge følgende URL: http://rd1.sony.net/
help/speaker/songpal/
 Besøg nedenstående websted, og kontroller de
kompatible iPhone/Android-smartphonemodeller.
For iPhone: Besøg App Store
For Android-smartphone: Besøg Google Play
Oprettelse af SongPal-forbindelsen
1
Opret BLUETOOTH-tilslutningen med
iPhone/Android-smartphonen (side 7).
2
3
Start programmet "SongPal".
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [SET SONGPAL], og tryk derefter
på det.
Tilslutning til iPhone/Android-smartphonen
starter.
Hvis du ønsker oplysninger om betjening via
iPhone/Android-smartphonen, kan du se
i hjælpen til programmet.
Hvis enhedsnummeret vises
Tryk på og MIC inde.
Tilgængelig tilstand: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Kontroller, at nummeret vises (f.eks. 123456),
og vælg derefter [Ja] på iPhone/Androidsmartphonen.
Skifter mellem håndfri og håndholdt tilstand
Afslutte tilslutningen
Tryk på MODE under et opkald for at skifte
opkaldets lyd mellem enheden og en mobiltelefon.
Bemærk
Afhængig af mobiltelefonen vil denne handling
muligvis ikke være tilgængelig.
14DA
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at vælge
[SET SONGPAL], og tryk derefter på det.
Valg af kilden eller programmet
Du kan vælge den ønskede kilde eller det ønskede
program på iPhone/Android-smartphonen.
Aktivere stemmegenkendelse
1
2
Vælge kilden
Tryk på SOURCE flere gange. Du kan også trykke
på SOURCE, dreje kontrolhjulet for at vælge den
ønskede kilde og derefter trykke på ENTER
Tryk på, og hold VOICE inde for at aktivere
stemmegenkendelse.
Sig den ønskede stemmekommando ind
i mikrofonen, når der vises [Say Source or App]
(Sig kilde eller app) på Android-smartphonen.
Se kildelisten
Tryk på SOURCE.
Meddelelser om forskellige
oplysninger via stemmeguide
(kun Android-smartphone)
Når der modtages SMS-, Twitter/Facebook/
Calendar-beskeder osv. annonceres de
automatisk via enhedens højttalere.
Bemærkninger
 Stemmegenkendelse er muligvis ikke tilgængelig
i alle situationer.
 Stemmegenkendelse fungerer måske ikke korrekt.
Dette afhænger af ydelsen på den tilsluttede
Android-smartphone.
 Brug funktionen under forhold, hvor støj, f.eks.
motorstøj er minimeret under stemmegenkendelse.
Besvarelse af en SMS-meddelelse
(kun Android-smartphone)
Du kan besvare en meddelelse med
stemmegenkendelse.
1
2
3
Du finder flere oplysninger om indstillinger i hjælpen
til programmet.
Aktivering stemmegenkendelse
(kun Android-smartphone)
Aktiver stemmegenkendelse, og sig "Reply" (Svar).
Skærmen til angivelse af meddelelsen vises
i "SongPal"-programmet.
Angiv en svarmeddelelse med
stemmegenkendelse.
Listen over meddelelseskandidater vises i "SongPal"programmet.
Drej kontrolhjulet for at vælge den ønskede
meddelelse, og tryk derefter på det.
Meddelelsen sendes.
Angivelse af lyd og skærmindstillinger
Du kan justere indstillingerne med relation til lyd og
skærm via iPhone/Android-smartphonen.
Ved at registrere programmer kan du styre et
program med stemmekommandoer. Du finder
flere oplysninger hjælpen til programmet.
Du finder flere oplysninger om indstillinger i hjælpen
til programmet.
15DA
Brug af Siri Eyes Free
Siri Eyes Free giver dig mulighed for at bruge en
iPhone håndfri ved blot at tale ind i mikrofonen.
Denne funktion kræver, at du tilslutter en iPhone
til enheden via BLUETOOTH. Tilgængelighed
er begrænset til iPhone 4s eller nyere. Sørg for,
at din iPhone kører med den nyeste iOS-version.
Du skal gennemføre BLUETOOTH-registrering
og tilslutningskonfiguration for din iPhone med
denne enhed i forvejen. Du finder flere oplysninger
i "Forberedelse af en BLUETOOTH -enhed" (side 7).
1
Annullering af DEMOtilstanden
Du kan annullere den demonstrationsskærm,
der vises, når kilden er slukket, eller uret vises.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [SET GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO-OFF], og tryk derefter på det.
Aktiver Siri-funktionen på din iPhone.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se
den betjeningsvejledning, der fulgte med
din iPhone.
2
Indstillinger
Tryk på og hold VOICE inde.
Stemmekommandoskærmen vises.
3
Tal ind i mikrofonen, når iPhonen
har bippet.
Indstillingen er udført.
4
Tryk to gange på
(tilbage).
Skærmen vender tilbage til normal modtagelse/
afspilning.
iPhonen bipper igen, og derefter begynder
Siri at reagere.
Deaktivere Siri Eyes Free
Tryk på VOICE.
Bemærkninger
 iPhone genkender muligvis ikke din stemme.
Dette afhænger af brugsbetingelserne.
(Hvis du f.eks. er i en kørende bil).
 Siri Eyes Free fungerer måske ikke korrekt, eller
svartiden kan være forsinket på steder, hvor det
er vanskeligt at modtage iPhone-signaler.
 Afhængig af anvendelsesforholdene fungerer Siri
Eyes Free måske ikke korrekt eller kan afsluttes.
 Hvis du afspiller et nummer med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilslutningen, og nummeret starter
afspilning via BLUETOOTH, afslutter Siri Eyes Freefunktionen automatisk, og enheden skifter til
BLUETOOTH-lydkilden.
 Når Siri Eyes Free er aktiveret under afspilning af lyd,
kan enheden skifte til BLUETOOTH-lydkilden, selv
hvis du ikke angiver et nummer, der skal afspilles.
 Ved tilslutning af iPhonen til USB-porten fungerer
Siri Eyes Free måske ikke korrekt eller kan afsluttes.
 Aktiver ikke Siri på iPhonen, når du tilslutter iPhonen
til enheden. Siri Eyes Free fungerer måske ikke korrekt
eller kan afsluttes
 Der er ingen lyd, når Siri Eyes Free er aktiveret.
Grundlæggende indstillinger
Du kan angive indstillinger i følgende
opsætningskategorier:
Generel opsætning (GENERAL), lydopsætning
(SOUND), skærmopsætning (DISPLAY), BLUETOOTHopsætning (BT), SongPal-opsætning (SONGPAL)
(Ikke tilgængelig, når der er valgt BT-telefon).
1
2
Tryk på MENU.
Drej kontrolhjulet for at vælge
opsætningskategorien, og tryk
derefter på det.
Elementerne kan angives på en anden måde,
afhængigt af kilden og indstillingerne.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
indstillingerne, og tryk derefter på det.
Vende tilbage til den forrige skærm
Tryk på
(tilbage).
General opsætning (GENERAL)
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (juster ur) (side 6)
BEEP
Aktiverer bipfunktionen: [ON], [OFF].
16DA
AUTO OFF
Deaktiveres automatisk efter et ønsket tidsrum,
når enheden slukkes: [ON] (30 minutter), [OFF].
STEERING
Registrerer/nulstiller indstillingen for
fjernbetjeningen på rattet.
(kun tilgængelig ved tilslutning med kabel
(medfølger ikke)). (Kun tilgængelig, når kilden
er deaktiveret, og uret vises).
STR CONTROL (styring fra rattet)
Vælger inputtilstand for den tilsluttede
fjernbetjening. Hvis du vil forhindre fejlfunktion,
skal du sørge for at matche inputtilstanden med
den tilsluttede fjernbetjening før brug.
CUSTOM
Inputtilstand for fjernbetjeningen på rattet
(vælges automatisk, når [EDIT CUSTOM]
er fuldført, eller [RESET CUSTOM] er
gennemført)
PRESET
Inputtilstand for den kabelforbundne
fjernbetjening, som deaktiverer
fjernbetjeningen på rattet.
EDIT CUSTOM
Registrerer funktionerne (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
fjernbetjeningen på rattet:
 Drej kontrolhjulet for at vælge den funktion,
du vil tildele til fjernbetjeningen på rattet,
og tryk derefter på det.
 Når [REGISTER] blinker, skal du trykke på
og holde den knap på fjernbetjeningen på
rattet inde, som du vil tildele funktionen til.
Når registrering er gennemført, vises der
[REGISTERED].
 Hvis du vil registrere andre funktioner, skal
du gentage trin  og .
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er indstillet
til [CUSTOM]).
RESET CUSTOM
Nulstiller indstillingen for fjernbetjeningen
på rattet: [YES], [NO]. (Kun tilgængelig, når
[STR CONTROL] er indstillet til [CUSTOM]).
Bemærkninger
 Når du foretager indstillinger, er det kun
betjeningsknapperne på enheden, der er
tilgængelige. Af sikkerhedsårsager bør du
parkere bilen, før du foretager denne indstilling.
 Hvis der sker en fejl under registrering, bevares
alle tidligere registrerede indstillinger. Genstart
registrering fra den funktion, hvor fejlen forekom.
 Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle
køretøjer. Du finder oplysninger om kompatibilitet
med dit køretøj på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
CT (tid på ur)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternative frekvenser)/TA
(trafikmeddelelser)
Vælger indstillingen for alternative frekvenser
(AF) og trafikmeddelelser (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Begrænser modtagelse til et bestemt område:
[ON], [OFF]. (Kun tilgængelig, når der
modtages FM).
BTM (Best tuning memory) (side 9)
(Kun tilgængelig, når der er valgt tuner).
FIRMWARE
Kontrollerer/opdaterer firmwareversionen.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du besøge følgende supportwebsted:
http://www.sony.eu/support
FW VERSION (firmwareversion)
Viser den aktuelle firmwareversion.
FW UPDATE (firmwareopdatering)
Skifter til firmwareopdateringsproces:
[YES], [NO].
(Kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
Lydopsætning (SOUND)
Denne opsætningsmenu er tilgængelig, når der er
valgt en kilde, bortset fra BT-telefonen.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Gengiver lyd ved at optimere det digitale signal
med de lydindstillinger, der anbefales af Sony:
[ON], [OFF].
(Indstilles automatisk til [OFF], når [EQ10 PRESET]
ændres, og/eller [MEGABASS] indstilles til [1]
eller [2] og/eller [DSO] indstilles til [LOW], [MID]
eller [HIGH].)
EQ10 PRESET
Vælger en equalizerkurve mellem
10 equalizerkurver eller slukket: [OFF],
[R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Indstillingen for equalizerkurven kan gemmes
for hver kilde.
EQ10 CUSTOM
Indstiller [CUSTOM] for EQ10.
Indstilling af equalizerkurven: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Lydstyrken kan justeres i trin på 1 dB fra -6 dB
til +6 dB.
17DA
POSITION (lytteposition)
F/R POS (front-/bagposition)
Simulerer et naturligt lydfelt ved at forsinke
lydoutputtet fra højttalerne, så de passer til
din position:
 [FRONT L] (venstre fronthøjttaler),
 [FRONT R] (højre fronthøjttaler),
 [FRONT] (midterste fronthøjttaler),
 [ALL] (midt i bilen),
[CUSTOM] (position indstillet med de
avancerede indstillinger for bilanlæg
på SongPal)
[OFF] (ingen angivet position)
ADJ POSITION (juster position)
Finindstiller indstillingen for lytteposition:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Kun tilgængelig, når [F/R POS] ikke er indstillet
til [OFF] eller [CUSTOM]).
SW POS* (subwooferposition)
 [NEAR] (tæt på),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (langt væk)
DSO (dynamic stage organizer)
Skaber en mere omgivende lyd, som om der
var højttalere i instrumentbrættet: [OFF], [LOW],
[MID], [HIGH].
BALANCE
Justerer lydbalancen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justerer den relative niveau:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Forbedrer digitalt komprimeret lyd ved at
gendanne høje frekvenser, der er gået tabt
i komprimeringsprocessen.
Denne indstilling kan gemmes for hver kilde,
bortset fra tuneren.
Vælger DSEE-tilstanden: [ON], [OFF].
AAV (avanceret automatisk lydstyrke)
Justerer afspilningslydstyrken for alle
afspilningskilder til det optimale niveau:
[ON], [OFF].
RB ENH (bagerste basforstærker)
Den bagerste basforstærker forbedre baslyden
ved at anvende et lavpasfilter på baghøjttalerne.
Denne funktion giver alle baghøjttalere
18DA
mulighed for at fungere som en subwoofer,
hvis der ikke er en tilsluttet.
(Kun tilgængelig, når [SW DIREC] er indstillet
til [OFF]).
RBE MODE (bagerste basforstærkertilstand)
Vælger bagerste basforstærkertilstand:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (hældning for lavpasfilter)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
SW DIREC (direkte tilslutning af subwoofer)
Du kan bruge subwooferen uden en forstærker,
når den er tilsluttet baghøjttalerledningen.
(Kun tilgængelig, når [RBE MODE] er indstillet
til [OFF]).
Sørg for at tilslutte en 4-8 ohms subwoofer til
en af baghøjttalerledningerne. Tilslut ikke en
højttaler til andre højttalerledninger.
SW MODE (subwoofertilstand)
Vælger en subwoofertilstand: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Vælger en subwooferposition: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (hældning for lavpasfilter)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] vises ved den laveste indstilling).
SW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Vælger en subwooferposition: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (hældning for lavpasfilter)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
HPF (højpasfilter)
HPF FREQ (frekvens for højpasfilter)
Vælger front-/baghøjttalerens
afskæringsfrekvens: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (hældning for højpasfilter)
Vælger HPF-hældningen (kun effektiv, når
[HPF FREQ] er indstillet til andet end [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (AUX-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver tilsluttet
hjælpeenhed: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
BTA VOL (BLUETOOTH-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver tilsluttet
BLUETOOTH-enhed: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer synkroniseringen af belysningen med
lyden: [ON], [OFF].
M. DISPLAY (bevægelsesvisning)
Viser bevægelsesmønstre: [LM], [ON], [OFF].
AUTO SCR (rul automatisk)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Ikke tilgængelig, når der er valgt AUX eller
tuner).
* Vises ikke, når [F/R POS] er indstillet til [OFF].
BLUETOOTH-opsætning (BT)
Skærmopsætning (DISPLAY)
DIMMER
Slukker skærmen: [ON], [OFF], [AT] (auto)
([AT] er kun tilgængelig, når belysningsledningen er tilsluttet, og hovedlyset er tændt).
BUTTON-C (knapfarve)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve til
knapperne.
COLOR
Vælger blandt 15 forvalgte farver, 1 tilpasset
farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til knapperne.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32] ([0] kan
ikke indstilles for alle farveområder).
DSPL-C (skærmfarve)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve til
skærmen.
COLOR
Vælger blandt 15 forvalgte farver, 1 tilpasset
farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til skærmen.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32] ([0] kan
ikke indstilles for alle farveområder).
ALL-C (alle farver)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve til
skærmen og knapperne.
COLOR
Vælger blandt 15 forvalgte farver, 1 tilpasset
farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til skærmen og
knapperne.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32] ([0] kan
ikke indstilles for alle farveområder).
PAIRING (side 7)
PHONE BOOK (side 13)
REDIAL (side 13)
RECENT CALL (side 13)
VOICE DIAL (side 14)
DIAL NUMBER (side 13)
RINGTONE
Vælger, om denne enhed eller den tilsluttede
mobiltelefon udsender ringetonen: [1] (denne
enhed), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatisk svar)
Indstiller denne enhed til at besvare
et indgående opkald automatisk: [OFF],
[1] (ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).
AUTOPAIR (automatisk tilknytning)
Start BLUETOOTH-tilknytning automatisk,
når iOS-enhedsversion 5.0 eller nyere er
tilsluttet via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funktionen.
BT INIT (initialiser BLUETOOTH)
Initialiserer alle de BLUETOOTH-relaterede
indstillinger (tilknytningsoplysninger, forvalgt
nummer, enhedsoplysninger, osv.): [YES], [NO].
Initialiser alle indstillingerne, når enheden
bortskaffes.
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
SongPal-opsætning (SONGPAL)
Opret og afslut "SongPal"-funktionen (tilslutning).
19DA
Bemærkninger til CD-R/CD-RW-diske
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren
Du kan opdatere enhedens firmware fra følgende
supportwebsted:
http://www.sony.eu/support
Hvis du vil opdatere firmwaren, kan du besøge
supportwebstedet og derefter følge anvisningerne
online.
Forholdsregler
 Køl enheden af på forhånd, hvis din bil har været
parkeret i direkte sollys.
 Efterlad ikke frontpanelet eller lydenhederne
i bilen, da de kan blive beskadigede på grund
af høj temperatur i direkte sollys.
 Antennen foldes ud automatisk.
 Hvis multisessionsdisken begynder med en CDDA-session, genkendes den som en CD-DA-disk,
og andre sessioner afspilles ikke.
 Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
 CD-R/CD-RW af dårlig optagelseskvalitet.
 CD-R/CD-RW, der er optaget med en ikkekompatibel optageenhed.
 CD-R/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet
korrekt.
 CD-R'er/CD-RW'er ud over diske, som er
optaget i musik-CD-format eller MP3-format,
der overholder ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo eller multisession.
Afspilningsrækkefølge af lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (nummer)
Kondens
Hvis der skulle opstå kondens indeni enheden, skal
du fjerne disken og vente ca. en time på, at den
tørrer. Ellers fungerer enheden måske ikke korrekt.
Vedligeholde høj lydkvalitet
Spild ikke væske på enheden eller diskene.
Bemærkninger om diske
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem
ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.
 Tør diskene af fra midten
og udad med en blød klud
inden afspilning. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder
eller rensemidler.
 Denne enhed er beregnet
til afspilning af diske, der
er i overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD). DualDiscs og
nogle musikdiske med copyrightbeskyttede
teknologier er ikke i overensstemmelse med
CD-standarden (Compact Disc) og kan derfor
ikke afspilles på denne enhed.
 Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
 Diske med mærkater, etiketter eller
selvklæbende tape eller papir påklistret.
Dette kan medføre funktionsfejl eller kan
ødelægge disken.
 Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet).
Enheden kan beskadiges, hvis du forsøger
at afspille dem.
 8 cm diske (3 1/4").
20DA
Om iPod
 Du kan oprette tilslutning til følgende iPodmodeller. Opdater dine iPod-enheder med
den nyeste software, før du tager dem i brug.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Kompatibel model
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS



iPhone 3G
iPod touch
(5. generation)


iPod touch
(4. generation)


iPod touch
(3. generation)

Kompatibel model
Bluetooth®
USB
iPod touch
(2. generation)

iPod classic

iPod nano
(7. generation)

iPod nano
(6. generation)

iPod nano
(5. generation)

iPod nano
(4. generation)

iPod nano
(3. generation)

CD-afspiller
Signal-/støjforhold: 120 dB
Frekvenskurve: 10-20.000 Hz
Lydfejl og frekvensflimmer: Under målelig grænse
Maksimalt antal: (kun CD-R/CD-RW)
 mapper (album): 150 (herunder rodmappen)
 filer (numre) og mapper: 300 (mindre end 300,
hvis mappe-/filnavne indeholder mange tegn)
 Tegn, der kan vises for et mappe-/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Tilsvarende codec: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
og AAC (.m4a)
USB-afspiller
Specifikationer
Interface: USB (High-speed)
Maksimumspænding: 1 A
Det maksimale antal genkendelige numre: 10.000
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3)
Bithastighed: 8-320 kbps (understøtter VBR
(variabel bithastighed))
Samplingfrekvens: 16-48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighed: 32-192 kbps (understøtter VBR
(variabel bithastighed))
Samplingfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bithastighed: 8-320 kbps
Samplingfrekvens: 11,025-48 kHz
WAV (.wav)
Bitdybde: 16 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Tunerafsnit
Trådløs kommunikation
FM
Indstillingsområde: 87,5-108,0 MHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
FM CCIR: -1.956,5 til -487,3 kHz og
+500,0 Hz til 2.095,4 kHz
Anvendelig følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-/støjforhold: 73 dB
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvenskurve: 20-15.000 Hz
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Udgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synsvidde ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000-2,4835 GHz)
Modulationsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Tilsvarende codec:
SBC (.sbc) og AAC (.m4a)
 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder,
at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at
kunne tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone
og er certificeret af udvikleren til at opfylde
Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller
dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at
brugen af dette tilbehør sammen med iPod
eller iPhone kan påvirke trådløs funktionalitet.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
enheden, som ikke er omtalt i denne vejledning.
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531-1.602 kHz
LW: 153-279 kHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 50 μV
21DA
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som
f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter
i nærheden af mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver
anvendelsesområder for BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
Forstærker
Udgang: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4-8 ohm
Maksimum udgangseffekt 55 watt × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik:
front, bag, sub
Antenne/forstærkerkontrolstik (REM OUT)
Indgange:
Fjernbetjenings indgangsterminal
Antenneindgangsterminal
MIC-indgangsterminal
AUX-indgangsstik (stereoministik)
USB-port
Strømkrav: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Nominelt strømforbrug: 10 A
Mål:
Ca. 178 mm × 100 mm × 178 mm (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 111 mm × 159 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,4 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Mikrofon (1)
Dele til installation og tilslutninger (1 sæt)
Din forhandler kan muligvis ikke behandle alle
de ovenfor angivne enheder. Spørg forhandleren,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Copyright
Bluetooth®-varemærket og -logoer er registrerede
varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc.,
og eventuel brug af sådanne varemærker af
Sony Corporation er underlagt licens. Andre
varemærker og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
Windows Media er et registreret varemærke eller
et varemærke, der tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
22DA
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller
distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
et autoriseret Microsoft-datterselskab.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
og Siri er registrerede varemærker tilhørende
Apple Inc. i USA og andre lande. App Store er
et servicemærke tilhørende Apple Inc.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemærker
tilhørende Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribution og brug i kildeform og binær
form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt
følgende betingelser overholdes:
 Videredistribution af kildekode skal bevare den
ovenstående meddelelse om ophavsret, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse.
 Videredistribution i binær form skal gengive
ovenstående meddelelse om ophavsret, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse
i dokumentationen og/eller andre materialer,
der leveres med ved distributionen.
 Hverken navnet på Xiph.org-fonden eller
navnene på dens bidragydere må bruges til at
støtte eller promovere produkter afledt af denne
software uden en specifik forudgående skriftlig
tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE
OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES",
OG ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE
GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED
TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. FONDEN
ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER
FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER
ELLER TJENESTER, MANGLENDE ANVENDELSE,
TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER
DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN
DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD
TIL ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR,
I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER
TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET),
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE,
SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN
FOR SÅDANNE SKADER.
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at afhjælpe
problemer, du kan opleve med enheden.
Før du gennemgår tjeklisten nedenfor,
bør du kontrollere tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis du ønsker oplysninger om brug af sikringen
og fjernelse af enheden fra instrumentbrættet,
kan du se "Tilslutning/installation" (side 27).
Hvis problemet ikke kan løses, kan du besøge
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
Generelt
Ingen lyd eller lyden er meget lav.
 Positionen for udtoningskontrollen [FADER]
er ikke indstillet til et 2-højttalersystem.
 Lydstyrken på enheden og/eller den tilsluttede
enhed er meget lav.
 Skru op for lydstyrken på enheden og den
tilsluttede enhed.
Ingen biplyd.
 Der er tilsluttet en forstærker (ekstraudstyr),
og du bruger ikke den indbyggede forstærker.
Indholdet af hukommelsen er blevet slettet.
 Der er trykket på nulstillingsknappen.
 Gem i hukommelsen igen.
 Strømforsyningsledningen eller batteriet
er taget ud eller er ikke tilsluttet korrekt.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller enhedens tilslutning.
Tryk på nulstillingsknappen, hvis situationen
ikke forbedres (side 6).
Indholdet af hukommelsen er blevet slettet.
Undlad af sikkerhedsmæssige årsager at
nulstille enheden, mens du kører.
Radiomodtagelse
Der kan ikke modtages stationer.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen af bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke foldes ud, skal du
kontrollere ledningen til antennen.
Indstilling af faste stationer er ikke mulig.
 Udsendelsessignalet er for svagt.
RDS
SEEK starter efter nogle få sekunders lytning.
 Stationen er ikke-TP eller har et svagt signal.
 Deaktiver TA (side 10).
Ingen trafikmeddelelser.
 Aktiver TA (side 10).
 Stationen udsender ikke trafikmeddelelser
på trods af, at den er TP.
 Stil ind på en anden station.
Lagrede stationer og korrekt tid er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der forekommer støj, når tændingens position
ændres.
 Ledningerne er ikke sat korrekt sammen med
bilens tilbehørsstrømstik.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 RDS-data er ikke blevet modtaget.
 Stationen angiver ikke programtypen.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationstilstand.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening
i 5 minutter med [DEMO-ON] indstillet,
starter demonstrationstilstanden.
 Indstil [DEMO-OFF] (side 16).
Navnet på programtjenesten blinker.
 Der er ingen alternativ frekvens for aktuelle
station.
 Tryk på SEEK +/–, mens navnet på
programtjenesten blinker. Der vises [PI SEEK],
og enheden starter med at søge efter en
anden frekvens med samme PI-data
(programidentifikation).
Skærmen forsvinder fra/vises ikke
i skærmvinduet.
 Lysdæmperen er indstillet til [DIM-ON] (side 19).
 Skærmen forsvinder, hvis du trykker på og holder
OFF inde.
 Tryk på OFF på enheden, indtil skærmen vises.
Skærmen/belysningen blinker.
 Strømforsyningen er ikke tilstrækkelig.
 Sørg for, at bilbatteriet leverer tilstrækkelig
strøm til enheden. (Strømkravet er 12 V
jævnstrøm).
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R/CD-RW'en er ikke til lyd (side 20).
MP3-/WMA-/AAC-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3-/WMA-/
AAC-formatet og -versionen. Du finder
oplysninger om diske og formater, der kan
afspilles, på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
23DA
MP3-/WMA-/AAC-filer tager længere tid at
afspille end andre filer.
 Følgende diske kan tage længere tid om at starte
afspilning.
 En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, som er optaget i multisessionsformat.
 En disk, der kan tilføjes data på.
Lyden springer.
 Defekt eller snavset disk.
Afspilning fra en USB-enhed
Du kan ikke afspille numre via en USB-hub.
 Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder
via en USB-hub.
Afspilning fra en USB-enhed tager længere tid.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden er uregelmæssig.
 Lyden kan være uregelmæssig ved en høj
bithastighed.
 DRM-beskyttede (Digital Rights Management)
filer kan i nogle tilfælde måske ikke afspilles.
En lydfil kan ikke afspilles.
 USB-enhed, der er formateret med et andet
filsystem end FAT16 eller FAT32, understøttes
ikke.*
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter måske ikke alle disse
FAT-formater. Se betjeningsvejledningen til de
enkelte USB-enheder for at få yderligere oplysninger,
eller kontakt producenten.
NFC-funktion
NFC-funktionen (tilslutning med et tryk)
er ikke mulig.
 Hvis smartphonen ikke reagerer på berøring.
 Kontroller, at NFC-funktionen på smartphonen
er aktiveret.
 Flyt N-Mark-delen på smartphonen tættere
på N-Mark-delen på enheden.
 Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne
det.
 NFC-modtagelsesfølsomhed afhænger af
enheden.
Hvis one touch-tilslutning mislykkedes flere
gange med smartphonen, kan du oprette
BLUETOOTH-tilslutning manuelt.
BLUETOOTH-funktion
Den tilsluttende enhed kan ikke registrere
denne enhed.
 Før der oprettes tilknytning, skal du indstille
denne enhed til standbytilstand.
 Denne enhed kan ikke registreres fra andre
enheder, når den er tilsluttet en BLUETOOTHenhed.
 Afbryd den aktuelle tilslutning, og søg efter
denne enhed fra en anden enhed.
 Når der er oprettet enhedstilknytning, skal du
indstille BLUETOOTH -signaludgangen til aktiv
(side 8).
Tilslutning er ikke mulig.
 Tilslutningen styres fra en side (denne enhed
eller BLUETOOTH-enheden), men ikke begge.
 Tilslut denne enhed fra en BLUETOOTH-enhed
eller omvendt.
Navnet på den registrerede enhed vises ikke.
 Afhængig af statussen på den anden enhed
kan navnet muligvis ikke hentes.
Ingen ringetone.
 Juster lydstyrken ved at dreje kontrolhjulet,
mens du modtager et opkald.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
ringetonen ikke sendes korrekt.
 Indstil [RINGTONE] til [1] (side 19).
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Ringetonen
udsendes kun gennem fronthøjttalerne.
Talerens stemme kan ikke høres.
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Talerens
stemme udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
En opkaldspartner siger, at lydstyrken er for lav
eller for høj.
 Juster lydstyrken tilsvarende ved brug af justering
af mikrofonforstærkning (side 14)
Der forekommer ekko eller støj i telefonsamtaler.
 Skru ned for lydstyrken.
 Indstil EC/NC-tilstand til [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(side 14).
 Hvis den omgivende støj er høj, så prøv at
dæmpe den.
F.eks.: Hvis der er et vindue åbent og støjen fra
vejen er høj, skal du lukke vinduet. Hvis der er
tændt for en aircondition, skal du skrue ned
for den.
Telefonen er ikke tilsluttet.
 Når der afspilles BLUETOOTH-lyd, tilsluttes
telefonen ikke, selv hvis du trykker på CALL.
 Opret tilslutning fra telefonen.
24DA
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet afhænger af
mobiltelefonens modtagelsesbetingelser.
 Flyt din bil til et sted, hvor du kan forbedre
mobiltelefonens signal, hvis modtagelsen
er dårlig.
Lydstyrken på den tilsluttede enhed er lav (høj).
 Lydstyrkeniveauet er forskelligt afhængigt af
lydenheden.
 Juster lydstyrken på den tilsluttede lydenhed
eller denne enhed.
Lyden springer under afspilningen af en
BLUETOOTH-lydenhed.
 Reducer afstanden mellem enheden og
BLUETOOTH-lydenheden.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares i et etui,
der forstyrrer signalet, skal du tage lydenheden
ud af etuiet under brug.
 Der er flere BLUETOOTH-enheder eller andre
enheder, der udsender radiobølger i nærheden.
 Sluk for de andre enheder.
 Øg afstanden til andre enheder.
 Afspilningen stopper kortvarigt, når der
oprettes tilslutning mellem denne enhed
og mobiltelefonen. Dette er ikke en fejl.
Den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed kan
ikke styres.
 Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTHlydenhed understøtter AVRCP.
Nogle funktioner fungerer ikke.
 Kontroller, atom den tilsluttede enhed
understøtter de pågældende funktioner.
Et opkald besvares utilsigtet.
 Den tilsluttende telefon er indstillet til at besvare
et opkald automatisk.
Tilknytning mislykkedes på grund af timeout.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
tidsgrænsen for tilknytning være kort.
 Prøv at udføre tilknytningen inden for tiden.
Siri Eyes Free er ikke aktiveret.
 Udfør håndfri registrering for en iPhone,
der understøtter Siri Eyes Free.
 Indstil Siri-funktionen på iPhonen til aktiveret.
 Annuller BLUETOOTH-tilslutningen mellem
iPhonen og denne enhed, og opret
tilslutning igen.
SongPal-betjening
Programnavn svarer ikke til det faktiske program
i "SongPal".
 Start programmet igen fra programmet
"SongPal".
Når du kører programmet "SongPal" via
BLUETOOTH, skifter skærmen automatisk
til [BT AUDIO].
 Programmet "SongPal" eller BLUETOOTHfunktionen fungerer ikke.
 Kør programmet igen.
"SongPal"-programmet afbrydes automatisk,
når skærmen skifter til [IPD].
 Programmet "SongPal" på iPhone/iPod
understøtter ikke iPod-afspilning.
 Skift kilden på enheden til andet end [IPD], og
opret derefter "SongPal"-tilslutningen (side 14).
Fejlskærme/meddelelser
CD ERROR: Disken kan ikke afspilles. Disken bliver
skubbet ud automatisk.
 Rengør eller isæt disken korrekt, og sørg for,
at den ikke er tom eller defekt.
CD NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan afspilles.
Disken bliver skubbet ud automatisk.
 Isæt en disk, der indeholder filer, der kan afspilles
(side 21).
CD PUSH EJT: Disken blev ikke skubbet ud korrekt.
 Tryk på  (skub ud).
HUB NO SUPRT: USB-hubs understøttes ikke.
BLUETOOTH-funktionen fungerer ikke.
 Sluk enheden ved at trykke på OFF i mindst
2 sekunder, og tænd derefter for enheden igen.
IPD STOP: iPod-afspilning er færdig.
 Betjen din iPod/iPhone for at starte afspilning.
Der kommer ingen lyd ud af bilhøjttalerne under
håndfri opkald.
 Hvis lyden udsendes fra mobiltelefonen, skal du
indstille mobiltelefonen til at udsende lyden fra
bilhøjttalerne.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Tryk på SEEK +/–, mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheden starter med
at søge efter en anden frekvens med samme
PI-data (programidentifikation). (Der vises
[PI SEEK]).
NO TP: Ingen trafikprogrammer.
 Enheden fortsætter med at søge efter
tilgængelige TP-stationer.
25DA
OVERLOAD: USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og tryk derefter på SOURCE
for at vælge en anden kilde.
 Der er fejl på USB-enheden, eller der er en
ikke-understøttet USB-enhed tilsluttet.
READ: Læser oplysninger nu.
 Vent, indtil læsningen er gennemført, og
afspilningen starter automatisk. Afhængigt
af filstrukturen kan dette tage lidt tid.
For SongPal-betjening:
APP --------: Der kunne ikke oprettes tilslutning
til programmet.
 Opret "SongPal"-tilslutningen igen (side 14).
APP DISCNCT: Programmet er afbrudt.
 Opret "SongPal"-tilslutningen (side 14).
USB ERROR: USB-enheden kan ikke afspilles.
 Tilslut USB-enheden igen.
APP DISPLAY: En skærmindstillingsskærm
i programmet er åben.
 Afslut skærmindstillingsskærmen i programmet
for at aktivere knapbetjening.
USB NO DEV: En USB-enhed er ikke tilsluttet eller
genkendes ikke.
 Sørg for, at USB-enheden eller USB-kablet er
tilsluttet korrekt.
APP LIST: Indholdslisten på din CD/USB/iPod
er åben.
 Afslut programlisten for at aktivere
knapbetjening.
USB NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan afspilles.
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder filer, der kan
afspilles (side 21).
APP MENU: En programindstillingsskærm er åben.
 Afslut indstillingsskærmen i programmet for at
aktivere knapbetjening.
USB NO SUPRT: USB-enheden understøttes ikke.
 Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
APP NO DEV: Enheden med programmet installeret
er ikke tilsluttet eller genkendes ikke.
 Opret BLUETOOTH-tilslutningen, og opret
"SongPal"-tilslutningen igen (side 14).
eller
slutningen af disken er nået.
APP SOUND: En lydindstillingsskærm i programmet
er åben.
 Afslut lydindstillingsskærmen i programmet for at
aktivere knapbetjening.
: Starten eller
: Tegnet kan ikke vises.
For BLUETOOTH-funktion:
OPEN APP: Programmet "SongPal" kører ikke.
 Start programmet.
BT BUSY: BLUETOOTH-enheden er optaget.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
For fjernbetjening på rattet:
ERROR: Den valgte handling kunne ikke udføres.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
NO DEV: BLUETOOTH-enheden er ikke korrekt
tilsluttet eller genkendes ikke.
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er korrekt
tilsluttet, eller at der er etableret BLUETOOTHtilslutning med BLUETOOTH-enheden.
ERROR: Der opstod en fejl under registrering af
funktionen.
 Genstart registrering fra den funktion, hvor fejlen
forekom (side 17).
TIMEOUT: Registrering af funktionen mislykkedes
på grund af timeout.
 Gennemfør registreringen, mens [REGISTER]
blinker (ca. 6 sekunder) (side 17).
P EMPTY: Der er ingen telefonnumre lagret.
UNKNOWN: Et navn eller et telefonnummer kan
ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret er skjult af
opkalderen.
26DA
Hvis disse løsninger ikke forbedrer situationen,
skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du sender enheden til reparation på grund
af problemer med CD-afspilning, skal du tage den
disk med, som blev brugt, da problemet startede.
Tilslutning/installation
Liste over dele til installation


Forsigtig
 Før alle jordkabler til et fælles jordpunkt.
 Sørg for, at skruerne ikke kommer i klemme under
en skrue eller sidder fast under bevægelige dele
(f.eks. sædets skinner).
 Sluk tændingen i bilen, før du opretter tilslutning,
for at undgå kortslutning.
 Sæt strømforsyningsstikket  i enheden og
højttalerne, før du tilslutter det til det ekstra
strømstik.
 Sørg for at isolere alle ikke-tilsluttede ledninger
med elektrikertape af sikkerhedsårsager.
×2


5 × maks. 8 mm
×6


Forholdsregler
 Vælg installationsplaceringen omhyggeligt,
så enheden ikke forstyrrer normal kørsel.
 Undgå at montere enheden i områder med støv,
snavs, mange vibrationer eller høj temperatur,
f.eks. i direkte sollys eller i nærheden af
varmekanaler.
 Brug kun den medfølgende
monteringskomponenter til sikker installation.
Bemærkning om strømforsyningsledning (gul)
Når du tilslutter denne enhed i kombination med
andre stereokomponenter, skal den gennemsnitlige
strømstyrke i bilens kredsløb, som enheden er tilsluttet,
være højere end summen af hver enkelt komponents
ampere.
Justering af monteringsvinkel
Juster monteringsvinklen til mindre end 45°.

 Denne liste over dele indeholder ikke hele
pakkens indhold.
 Beslaget  er monteret på enheden før
forsendelse. Før du monterer enheden, skal
du bruge frigørelsesnøglerne  for at fjerne
beslaget  fra enheden. Du finder flere
oplysninger i "Fjernelse af beslaget" (side 30).
 Gem frigørelsesnøglerne  til fremtidig brug,
da du også skal bruge dem, hvis du fjerner
enheden fra din bil.
27DA
Tilslutning
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Forstærker*1
fra en kabelforbundet fjernbetjening
(medfølger ikke)*4

*2
Du finder flere oplysninger
i "Oprettelse af tilslutninger"
(side 29).
Se "Strømtilslutningsdiagram" (side 29)
for at få flere oplysninger.
*6 *7
fra en bilantenne*5
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter til
en kabelforbundet fjernbetjening (medfølger ikke).
*5 Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
*6 Uanset om den er i brug eller ej, skal du trække
mikrofonindgangskablet, så det ikke forstyrrer
kørslen. Fastgør kablet med en klemme, hvis
det installeres omkring dine fødder.
*7 Du finder flere oplysninger om installation af
mikrofonen under "Installere mikrofonen" (side 30).
28DA
Hukommelsestilslutning
Oprettelse af tilslutninger
Hvis du har en antenne uden en relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med den medfølgende
strømforsyningsledning  beskadige antennen.
Højttalerforbindelse
 Til bilens højttalerstik
1
2
3
4
5
6
7
8
Når den gule strømforsyningsledning er tilsluttet,
leveres der altid strøm til hukommelseskredsløbet,
selv når tændingen er slukket.
 Sluk for enheden, inden du tilslutter højttalerne.
 Brug højttalere med en impedans på 4 til 8 ohm
og med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for at
undgå skade.
Baghøjttaler
(højre)

Lilla

Lilla/sortstribet
Fronthøjttaler
(højre)

Grå

Grå/sortstribet
Fronthøjttaler
(venstre)

Hvid

Hvid/sortstribet
Baghøjttaler
(venstre)

Grøn

Grøn/sortstribet
Strømtilslutningsdiagram
Sørg for, at din bils ekstra strømstik er aktiveret,
og forbind ledningerne korrekt afhængig af bilen.
Ekstra strømstik
 Til bilens strømstik
Fælles tilslutning
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
13
antenne (luft)/
forstærkerkontrol
(REM OUT)
Blå/hvidstribet
14
omskiftet
strømforsyning
til belysning
Orange/
hvidstribet
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
16
jordforbundet
Sort
Rød
Rød
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
Når der er byttet om på placeringerne
af de røde og gule ledninger
Rød
Rød
Gul
Gul
Nem tilslutning af subwoofer
Du kan bruge en subwoofer uden en forstærker,
når den er tilsluttet en baghøjttalerledning.
Fronthøjttaler
12
omskiftet
strømforsyning
Gul
15
kontinuerlig
strømforsyning
Rød
Subwoofer
Bemærkninger
 Klargøring af baghøjttalerledning er påkrævet.
 Brug en subwoofer med en impedans på 4 til 8 ohm
og med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for at
undgå skade.
29DA
Når bilen er uden ACC-position
Rød
Rød
Brug af den kabelforbundne
fjernbetjening
1
Gul
Gul
Når du har matchet tilslutningerne og vendt
strømforsyningens ledninger korrekt, skal du
tilslutte enheden til bilens strømforsyning. Hvis
du har spørgsmål og problemer i forbindelse med
tilslutning af din enhed, som ikke er omtalt i denne
vejledning, skal du kontakte bilforhandleren.
Hvis du vil aktivere den kabelforbundne
fjernbetjening, skal du indstille
[STR CONTROL] i [SET STEERING] til
[PRESET] (side 17).
Installation
Fjernelse af beslaget
Installere mikrofonen
Hvis din stemme skal kunne registreres under
håndfrit opkald, skal du installere mikrofonen .

Før du installerer enheden, skal du fjerne beslaget
 fra enheden.
1
Indsæt begge frigørelsesnøgler , indtil
de klikker, og træk beslaget nedad .
Træk derefter enheden opad for at
adskille.

Clip (medfølger ikke)



Forsigtig
 Det er meget farligt, hvis ledningen vikles
omkring ratstammen eller gearstangen. Sørg for,
at denne og andre dele ikke forstyrrer kørslen.
 Hvis der er airbags eller andet stødabsorberende
udstyr i vognen, skal du kontakte den forretning,
hvor du har købt denne enhed, eller
bilforhandleren inden installationen.
Bemærk
Før du påsætter den dobbeltsidede tape , skal du
rengøre instrumentbrættets overflade med en tør klud.
30DA
Vend krogen indad.
Montering af enheden i en japansk bil
Montering af enheden
i instrumentbrættet
Hvis du monterer i en japansk bil, skal du se
"Montering af enheden i en japansk bil" (side 31).
Du er muligvis ikke i stand til at installere denne
enhed i alle japanske biler. I en sådan situation
skal du kontakte din Sony-forhandler.
til instrumentbræt/centerkonsol

Montering af enheden med det
leverede beslag
Før du installerer, skal du sørge for, at låsene på
begge sider af beslagene  bøjes indad 3,5 mm.
1
Placer beslaget  i instrumentbrættet,
og bøj derefter takkerne udad, så de
slutter til.
Beslag
Eksisterende dele,
der leveres med din bil

Beslag
Når du monterer denne enhed på de
præinstallerede beslag i din bil, skal du bruge
de medfølgende skruer  i de rette skruehuller,
afhængigt af hvilken bil der er tale om: T for
TOYOTA, M for MITSUBISHI og N for NISSAN.
Større end
182 mm

Lås
2
Større end
111 mm
Monter enheden på beslaget .
Bemærk
Hvis du vil forhindre en fejlfunktion, skal du kun bruge
de medfølgende skruer .
Nulstilling af enheden
Du finder flere oplysninger i "Nulstilling af
enheden" (side 6).

Bemærk
Hvis låsene er lige eller bøjet udad, bliver enheden
ikke installeret sikkert, og den kan hoppe ud.
Udskiftning af sikring
Når du udskifter sikringen,
Sikring (10 A)
skal du sørge for at bruge den
ampere, der er angivet på den
oprindelige sikring. Hvis sikringen
sprænger, skal du kontrollere
strømtilslutningen og udskifte
sikringen. Hvis sikringen sprænger
igen efter udskiftning, kan der være en intern fejl.
I en sådan situation skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
31DA
Български
С настоящето Sony Corporation декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς
της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na tejto webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte la
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Websted for kundesupport
Hvis du har spørgsmål eller vil se de seneste
supportoplysninger om dette produkt,
skal du besøge webstedet herunder:
http://www.sony.eu/support
Registrer dit produkt online nu på adressen:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising