Sony | CFD-S07CP | Sony CFD-S07CP S07CP Digital CD/radio/kassetteafspiller Betjeningsvejledning

Bortskaffelse af udtjente batterier
(gældende i EU og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
4-178-175-31(2)
CD Radio Cassette-Corder
Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver,
at det batteri, der leveres med produktet, ikke må
behandles som husholdningsaffald.
På nogle batterier anvendes dette symbol i
kombination med et kemisk symbol. De kemiske
symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller
0,004% bly.
Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug
af materialerne bidrager til bevaring af naturens
ressourcer.
CFD-S07CP
©2010 Sony Corporation
Betjeningsvejledning
Printed in China
Udsæt ikke batterierne (batteri eller isatte batterier)
for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, åben ild eller
lignende i længere tid.
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk
stød må enheden ikke udsættes for regn eller
fugt.
For at mindske risikoen for brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser,
duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte stearinlys
på enheden.
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må
enheden ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må
ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på
enheden.
Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra
lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let tilgængelig
stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks afbryde lysnetstikket fra
stikkontakten.
Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe den
er tilsluttet stikkontakten, selvom selve enheden er
blevet slukket.
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et
bogskab eller et indbygget skab.
Navnepladen og vigtige informationer om sikkerhed
står på undersiden.
For kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage høretab.
Bortskaffelse af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer
bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For
nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt
kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du
købte produktet.
Bemærkning om DualDiscs
En DualDisc er en disk med to sider, som forener
optaget DVD-materiale på den ene side med digitalt
lydmateriale på den anden side. Da lydmaterialesiden
ikke opfylder Compact Disc (CD) -standarden,
garanteres afspilning på dette produkt dog ikke.
Grundlæggende betjening
For at
Holde pause i
afspilningen
Tryk på
 . Tryk på knappen igen for
at fortsætte afspilning.
Standse afspilning  .
Gå til det næste
 .
spor/MP3-fil
Gå tilbage til det
 .
foregående spor/
MP3-fil
+  på enheden for at gå
Vælge en mappe
fremad og –  for at gå bagud.
på en MP3-disk
Kun afspille den
MODE  på enheden, indtil
valgte mappe
"FOLDER" vises, + eller –  på
enheden for at vælge en mappe,
(kun MP3-disk)
og derefter   for at starte
afspilning.
Finde et punkt,
 (fremad) eller  (bagud)
mens du lytter til  under afspilning, og hold indtil
du finder punktet.
lyden
Finde et punkt,
 (fremad) eller  (bagud)
 i pause, og hold indtil du
mens du ser på
finder punktet, og tryk derefter på
displayet
 .
Tage CD'en ud
 PUSH OPEN/CLOSE  på
enheden.
Musikdiske kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse
Dette produkt er designet til at afspille diske, der
opfylder CD-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber er begyndt at markedsføre musikdiske,
der er kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse.
Vær opmærksom på at der blandt disse kan være
nogle, der ikke følger CD-standarden og ikke kan
afspilles på dette produkt.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på
licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller
dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et
indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal
du ved afslutningen af produktets levetid indlevere
det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever
batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente
batterier.
• Afspilning starter fra det spor/den MP3-fil, hvor du sidst stoppede
afspilning (fortsætte-afspilning). Ved stop vises det
spor/MP3-filnummer, der skal afspilles.
• For at annullere fortsætte-afspilning (for at starte afspilning fra
begyndelsen af det første spor/MP3-fil) skal du trykke på
 , mens CD'en er stoppet. Når du åbner CD-rummet eller slår
enheden fra, annulleres fortsætte-afspilning også.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri kan du henvende dig til dine
lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller
den butik, hvor du købte produktet.
Bemærkning til kunder: følgende
information gælder kun for udstyr
solgt i lande, hvor EU-direktiver er
gældende
Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge
* VOLUME + (VOL + på fjernbetjeningen) ,   og   på
enheden har en berøringsprik.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
Afspilningsrækkefølgen for mapper og filer er som
følger:
CD-R
CD-RW
Inden enheden bruges
Sådan slås strømmen til/fra

2 til en stikkontakt
1 til AC IN
3
Tilslut lysnetledningen , eller sæt 6 R14 (størrelse C) -batterier (medfølger ikke) i batteriholderen .
Bemærkninger
• Udskift batterierne, når OPR/BATT-indikatoren  dæmpes, eller når enheden ikke længere kan betjenes.
Udskift alle batterierne med nye. Inden du udskifter batterierne, skal du sørge for at tage CD'en ud af enheden.
• For at bruge enheden med batterier skal du afbryde lysnetledningen fra enheden.
• Når du bruger enheden med batterier, kan du ikke tænde den med fjernbetjeningen.
Sæt 2 R03 (størrelse AAA) -batterier i (medfølger ikke).
Udskiftning af batterier
Ved normal brug holder batterierne i ca. seks måneder. Udskift alle batterierne med nye, når fjernbetjeningen ikke
længere kan betjene enheden.
Bemærkning til kunder i Europa
Enheden slukker automatisk efter 30 minutter, hvis der ikke udføres nogen betjening efter afspilning eller optagelse
til CD, TAPE eller AUDIO IN.
Sony hovedtelefoner serie MDR
Afspille en CD/MP3-disk
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Tryk på CD  på enheden.
(På fjernbetjeningen skal du trykke gentagne gange
på FUNCTION , indtil "CD" vises på displayet.)
3 Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på enheden, og
læg en disk med etiketsiden opad i CD-rummet.
Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på enheden for at
lukke CD-rummet.
4 Tryk på  .
Enheden afspiller alle sporene/MP3-filerne en gang.
Når du afspiller en MP3-disk, lyser MP3-indikatoren,
efter enheden har læst fil-informationen.
Spornummer
Afspilningstid
Båndafspilning
MP3-disk
Sony R14P: ca. 2,5 timer
Sony alkalisk LR14: ca. 13 timer
CD-afspilning
Sony R14P: ca. 1 time
Sony alkalisk LR14: ca. 8 timer
Mål
Ca. 365 mm × 134 mm × 230 mm (b/h/d)
(inkl. fremspring)
CFD-S07CP.DA.4-178-175-31(2)
MP3-filnummer
Når mappenavn* og sangtitel har været
vist, bliver afspilningstiden** vist.
For at optage fra cd-afspilleren skal du lægge en cd i
og trykke på CD .
For at optage fra radioen skal du stille ind på den
ønskede station.
4 Tryk på   for at starte optagelse
(  udløses automatisk).
9
Holde pause i
optagelse
Standse optagelse
0
Bemærkninger om MP3-diske
• Når disken sættes i, læser enheden alle filerne på denne disk. I
dette tidsrum vises "READING". Hvis der er mange mapper eller
filer, som ikke er MP3-filer, på disken, kan det tage lang tid, før
afspilning begynder, eller før den næste MP3-fil starter afspilning.
Det anbefales at undgå at gemme unødvendige mapper eller filer,
som ikke er MP3, på den disk der skal bruges til at lytte til MP3.
• En mappe, der ikke indeholder en MP3-fil, springes over.
• Maksimalt antal filer: 511 Maksimalt antal mapper: 256 (inklusive
rodmappen) Maksimalt antal mapper og filer i alt: 512 Maksimalt
antal biblioteksniveauer: 8
• Mappenavne og filnavne kan vises med op til 64 tegn inklusive
anførselstegn.
• Tegnene A - Z, 0 - 9 og _ kan vises på denne enhed. Tegnene a - z
vises som A - Z (store bogstaver). Andre tegn vises som "_".
• Denne enhed er i overensstemmelse med ID3-tag-formatets
Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4. Hvis filen har ID3-tag-information,
kan sangtitel, kunstnernavn og albumnavn vises, og “ID3” vises på
displayet. Hvis filen ikke har ID3-tag-information, vises "NO TITLE"
(ingen titel) i stedet for sangtitel, "NO ARTIST" (ingen kunstner)
vises i stedet for kunstnernavn, og "NO ALBUM" (intet album)
vises i stedet for albumnavn. ID3-tag-informationen kan vises
med op til 30 tegn .
• Når du giver filen et navn, skal du huske at tilføje filtypenavnet
"mp3".
• Hvis du føjer filtypenavnet "mp3" til en fil, der ikke er en MP3-fil,
kan enheden ikke genkende filen korrekt og vil udsende tilfældig
støj, som kan skade højttalerne.
• Filnavnet svarer ikke til ID3-tag.
Lytte til radioen
enheden (BAND  på fjernbetjeningen).
Hver gang du trykker på knappen, skifter
radiobåndet mellem AM og FM.
3 Hold TUNE + eller –  på enheden nede, indtil
frekvenstallene begynder at ændre sig på displayet.
Enheden afsøger automatisk radiofrekvenserne, og
standser når den finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en station, skal du
trykke gentagne gange på TUNE + eller –  på
enheden, så frekvensen ændres trin for trin.
Når der modtages en FM-stereoudsendelse, vises "ST" .
Tips
* Hvis der ikke er nogen mappe, vises "ROOT" på displayet.
* Hvis der ikke er nogen sangtitel i ID3-tag-informationen, bliver
"NO TITLE" vist.
** Hvis afspilningstiden er mere end 100 minutter, vises "--:--" på
displayet.
 .
3 Vælg den programkilde, du vil optage.
For at
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Tryk gentagne gange på RADIO BAND  på
Lyd-CD
Sony R14P: ca. 4,5 timer
Sony alkalisk LR14: ca. 19 timer
5
6
 eller  (spole frem eller
tilbage) .
* Når båndet er spolet til slutningen, skal du trykke på   for at
udløse  eller  .
8
Ekstra tilbehør
Generelt
FM-optagelse
6
7
Tryk på MEGA BASS  på enheden.
“MEGA BASS” vises på displayet.
For at vende tilbage til normal lyd skal du trykke på
knappen igen.
Kassettebåndoptager
Højttaler
Fuldt interval: 8 cm dia., 4 Ω, kegletype (2)
Udgange
Hovedtelefonstik (stereo-ministik):
Til hovedtelefoner med 16 Ω - 32 Ω impedans
Indgang
AUDIO IN-stik (stereo-ministik):
Udgangseffekt
1,7 W + 1,7 W (ved 4 Ω, 10% harmonisk forvrængning)
Strømkrav
For CD/radio/kassettebåndoptager:
Model til Thailand: 220 V vekselstrøm, 50 Hz
Andre modeller: 230 V vekselstrøm, 50 Hz
9 V jævnstrøm, 6 R14-batterier (størrelse C)
Til fjernbetjening:
3 V jævnstrøm, 2 R03 (størrelse AAA) batterier
Strømforbrug
13 W vekselstrøm
Batterilevetid
For CD/radio/kassettebåndoptager:
4
Sådan forstærkes baslyden
Optagesystem
4-spors 2-kanals stereo
Fremspolingstid
Ca. 150 sek. med Sony kassettebånd C-60
Frekvensreaktion
TYPE I (normal): 80 Hz - 10.000 Hz
Klargøring af fjernbetjeningen
4
5
Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.
Tryk på
 . Tryk på knappen igen for
at fortsætte afspilning.
 .
et uindspillet bånd i med den side, du vil optage,
vendende opad. Brug udelukkende TYPE I (normal)
bånd. For at lukke båndholderen skal du trykke på
CLOSE .
3
2
Tilslut hovedtelefonerne til  (hovedtelefon) -stikket
 på bagsiden af enheden.
Vægt
Ca. 2,7 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Lysnetledning (1)
Fjernbetjening (1)
Holde pause i
afspilningen
Standse afspilning
Spole båndet frem
eller tilbage*
Udkaste
kassettebåndet
Brug knapper på enheden til betjeningen.
Tryk på VOLUME +, – (VOL +, – på fjernbetjeningen) .
Frekvensområde
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1.602 kHz
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Indbygget ferrit-stav-antenne
Afspilningen begynder.
Optage på et bånd
Sådan justeres lydstyrken
Radio
4 Tryk på  .
MP3-fil
2
Europæisk model: Tryk på OPERATE .
Andre modeller: Tryk på POWER .
Specifikationer

med den side, du vil afspille, vendende opad. Brug
udelukkende TYPE I (normal) bånd. For at lukke
båndholderen skal du trykke på CLOSE .
Sørg for, at der ikke er løsthængende bånd for at
undgå at beskadige båndet eller enheden.
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Tryk på   for at åbne båndholderen, og sæt
Når strømmen slås til, skal du holde OPERATE (eller POWER) 
nede, indtil OPR/BATT-indikatoren  lyser.
System
Digitalt lydanlæg med compactdisk
Laserdiode-egenskaber
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang: Mindre end 44,6 μW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på ca. 200 mm fra
objektivlinsens overflade på den optiske pick-up blok med 7 mm åbning.)
Antal kanaler
2
Frekvensreaktion
20 Hz - 20.000 Hz +1/–2 dB
Wow og flutter
Under målelig grænse
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Tryk på TAPE .
3 Tryk på  , og sæt båndet i båndholderen
Mappe
1
1
Bemærk
CD-afspiller
Brug knapper på enheden til betjeningen.
For at
Tips
Sådan lyttes gennem hovedtelefoner
Strømkilder
Afspille et bånd
Hvis der er støj på en FM-udsendelse, reduceres støjen normalt,
hvis radioen indstilles på mono.
1 Tryk på MODE  på enheden.
"STEREO" eller "MONO" vises.
2 Mens "STEREO" vises, skal du trykke på MODE  på enheden for
at vise "MONO".
Tryk på
 . Tryk på knappen igen for
at fortsætte optagelse.
 .
Tips
• Justering af lydstyrken eller lydbetoningen påvirker ikke
optageniveauet.
• Hvis AM-programmet udsender en fløjtelyd, efter du har trykket
på   i trin 4, skal du trykke på MODE  på enheden for
at vælge den ISS-position (Interference Suppress Switch), der
mindsker støjen mest.
• De bedste resultater opnås, når der bruges vekselstrøm som
strømkilde ved optagelse.
• For at slette en optagelse skal du gå frem som følger:
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Isæt båndet med optagelsen, du vil slette.
3 Tryk på TAPE .
4 Tryk på  .
Anden betjening
Bruge displayet
Du kan kontrollere information om CD'en ved at bruge
displayet.
Kontrollere informationen på en lyd-CD
Sådan kontrolleres det samlede antal spor og
afspilningstiden for CD'en
Tryk to gange på   på enheden, så kan du
kontrollere dem på displayet.
Forsigtighedsregler
Afspille spor/MP3-filer i vilkårlig
rækkefølge (blandet afspilning)
Du kan eller spor/MP3-filer i vilkårlig rækkefølge.
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Tryk på CD  på enheden.
(På fjernbetjeningen skal du trykke gentagne gange
på FUNCTION , indtil "CD" vises på displayet.)
3 Tryk på MODE  (tryk på  , og tryk derefter
på MODE  under afspilning) på enheden, indtil
"SHUF" vises på displayet.
4 Tryk på   for at starte blandet afspilning.
Sådan annulleres blandet afspilning
Samlet antal spor
Samlet afspilningstid
Kontrollere informationen på en MP3-disk
Sådan kontrolleres det samlede antal mapper
og det samlede antal filer på CD'en
Tryk to gange på   på enheden, så kan du
kontrollere dem på displayet.
Samlet antal
filer
• Under blandet afspilning kan du ikke vælge det foregående
spor/MP3-filer ved at trykke på  .
• Fortsætte-funktionen virker ikke under blandet afspilning.
Lave dit eget program (programafspilning)
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Tryk på CD  på enheden.
Sådan kontrolleres fil-information
Tryk på DISPLAY/ENTER  på enheden ved afspilning
af en MP3-disk. Displayet skifter som følger:
Det aktuelle filnummer og afspilningstid

Sangtitlen

Kunstnernavnet

Albumnavn*
(På fjernbetjeningen skal du trykke gentagne gange
på FUNCTION , indtil "CD" vises på displayet.)
3 Tryk på MODE  (tryk på  , og tryk derefter på
MODE  under afspilning), indtil "PGM" vises på
displayet.
4 Tryk på  eller  , og tryk derefter på
DISPLAY/ENTER  på enheden for de spor, som du
vil programmere i den ønskede rækkefølge.
For MP3-filer skal du først trykke på + eller – ,
og derefter trykke på  eller   og DISPLAY/
ENTER  på enheden.
Programmeret
spornummer
* Hvis der ikke er nogen mappe, vises "ROOT".
Afspilningsrækkefølge
(gentaget afspilning)
MP3-disk
Programmeret filnummer
Du kan afspille spor/MP3-filer gentaget i indstillingerne
normal afspilning og programafspilning.
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Tryk på CD  på enheden.
(På fjernbetjeningen skal du trykke gentagne gange
på FUNCTION , indtil "CD" vises på displayet.)
Afspilningsrækkefølge
5 Tryk på   for at starte programafspilning.
3 Gå frem som følger.
Sådan annulleres programafspilning
For at gentage
Stop først afspilning. Tryk derefter på MODE  på
enheden, indtil "PGM" forsvinder fra displayet.
Gør dette
1 Tryk på MODE  (tryk på  ,
og tryk derefter på MODE 
under afspilning) på enheden,
indtil " 1" vises.
2 Tryk på  eller   for at
vælge det spor/MP3-fil, du vil
gentage.
3 Tryk på  .
Alle spor/
1 Tryk på MODE  (tryk på  ,
MP3-filer på
og tryk derefter på MODE 
CD'en
under afspilning) på enheden,
indtil " " vises.
2 Tryk på  .
En valgt mappe 1 Tryk på MODE  (tryk på  ,
(kun MP3-disk)
og tryk derefter på MODE 
under afspilning) på enheden,
indtil "FOLDER" og " " vises.
2 Vælg mappen ved at trykke på
+ eller –  på enheden.
3 Tryk på  .
Programmerede 1 Programmer spor/MP3-filer (se
spor/MP3-filer
"Lave dit eget program").
2 Tryk på MODE  (tryk på  ,
og tryk derefter på MODE 
under afspilning) på enheden
indtil "PGM" og " " vises.
3 Tryk på  .
Et enkelt spor/
MP3-filer
Sådan annulleres gentaget afspilning
Tryk på MODE  (tryk på  , og tryk derefter på
MODE  under afspilning) på enheden, indtil " "
forsvinder fra displayet.
Sådan kontrolleres sporenes/MP3-filernes
rækkefølge
Tryk på DISPLAY/ENTER  (tryk på  , og tryk
derefter på DISPLAY/ENTER  under afspilning) på
enheden.
Hver gang du trykker på knappen, vises spor/
MP3-filnummeret i den programmerede rækkefølge.
Sådan ændres det aktuelle program
Tryk en gang på  , hvis CD'en er standset, og
to gange hvis CD'en afspilles. Det aktuelle program
bliver slettet. Lav derefter et nyt program ved at følge
programmeringsproceduren.
Tips
• Hvis du forsøger at programmere 21 spor/MP3-filer eller derover,
bliver "FULL" vist på displayet.
• Du kan afspille det samme program igen, da programmet
gemmes, indtil du åbner CD-rummet eller slår enheden fra.
• Du kan optage dit eget program. Når du har lavet programmet,
skal du sætte et uindspillet bånd i og trykke på   på enheden
for at begynde optagelse.
• Fortsætte-funktionen virker ikke under programafspilning.
Forvælge radiostationer
Du kan gemme radiostationer i enhedens
hukommelse. Du kan forvælge op til 30 radiostationer,
20 for FM og 10 for AM i vilkårlig rækkefølge.
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Tryk på RADIO BAND  på enheden (BAND  på
fjernbetjeningen) for at vælge båndet.
3 Hold AUTO PRESET  på enheden nede i
2 sekunder, indtil "AUTO" blinker på displayet.
4 Tryk på DISPLAY/ENTER  på enheden.
Stationerne gemmes i hukommelsen fra de lave
frekvenser til de højere.
CFD-S07CP.DA.4-178-175-31(2)
Diske som enheden KAN afspille
Du skal forvælge en station med et svagt signal
manuelt.
Generelt
Fjernbetjening
• Lyd-CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3-filer)
Strømmen slås ikke til.
Fjernbetjeningen virker ikke.
•
•
•
•
• Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
• Sørg for at rette fjernbetjeningen mod enhedens
fotocelle til fjernbetjening.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og enheden.
• Sørg for ikke at udsætte enhedens fotocelle til
fjernbetjening for stærkt lys, f.eks. direkte sollys eller
lys fra en fluorescerende lampe.
• Gå tættere på enheden, når du bruger
fjernbetjeningen.
Tryk på OPERATE (eller POWER) .
* CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio. Det er en
optagestandard, der bruges til lyd-CD'er.
fjernbetjeningen) for at vælge båndet.
Diske som enheden IKKE KAN afspille
1
2 Tryk på RADIO BAND  på enheden (BAND  på
3 Stil ind på en ønsket station med TUNE + eller – 
på enheden.
4 Hold MEMORY  på enheden nede i 2 sekunder,
indtil forvalgsnummeret blinker på displayet.
5 Tryk på PRESET + eller – , indtil det
forvalgsnummer, du vil bruge til stationen, blinker
på displayet.
6 Tryk på DISPLAY/ENTER  på enheden.
Den nye station erstatter den gamle.
Tips
De forvalgte radiostationer bevares i hukommelsen, selv om du
afbryder lysnetledningen eller tager batterierne ud.
Afspille forvalgte radiostationer
1 Tryk på OPERATE (eller POWER) .
2 Tryk på RADIO BAND  på enheden (BAND  på
fjernbetjeningen) for at vælge båndet.
3 Tryk på PRESET + eller –  for at stille ind på den
gemte station.
• Andre CD-R/CD-RW, som ikke er optaget i
musik-CD-format eller MP3-format, der opfylder
ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
• CD-R/CD-RW af dårlig optagekvalitet, ridset eller
beskidt CD-R/CD-RW, eller CD-R/CD-RW optaget med
en ukompatibel optageenhed
• CD-R/CD-RW'er, der ikke er afsluttet korrekt
Bemærkninger om diske
• Rens CD'en med en
rengøringsklud inden afspilning.
Tør CD'en af fra midten og udad.
Hvis der er ridser, snavs eller
fingeraftryk på CD'en, kan det
forårsage sporingsfejl.
• Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin,
fortynder, almindelige rengøringsmidler, eller
antistatisk spray beregnet til vinyl-lp'er.
• Udsæt ikke CD'en for direkte sollys eller varmekilder,
f.eks. ventilationskanaler, og efterlad den ikke i
en bil parkeret direkte i solen, hvor der kan opstå
betydelige temperaturstigninger.
• Undgå at klistre papir eller mærkater på CD'en, og
pas på ikke at ridse dens overflade.
• Opbevar CD'en i dens etui efter afspilning.
Tilslutning af ekstra komponenter
Om sikkerhed
Du kan lytte til en ekstra komponent, f.eks. en
bærbar digital musikafspiller, gennem denne enheds
højttalere. Sørg for at slå strømmen til hver komponent
fra, inden du foretager en tilslutning. Se vejledningerne
til den komponent, der skal tilsluttes for nærmere
oplysninger.
• Forsøg ikke at skille kabinettet ad, da den laserstråle,
der bruges i CD-afspilleren, er skadelig for øjnene.
Overlad alt reparationsarbejde til fagkyndige.
• Hvis der kommer en genstand eller væske ind i
enheden, skal den afbrydes og kontrolleres af
fagkyndige, inden den bruges igen.
• Diske som ikke er af standardform (f.eks. hjerte,
firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på denne
enhed. Hvis du forsøger at gøre det, kan enheden
beskadiges. Brug ikke den type diske.
1 Forbind AUDIO IN-stikket  til linje-udgangsstikket
på en bærbar digital musikafspiller eller andre
komponenter vha. et lydkabel (medfølger ikke).
2 Tryk på OPERATE (eller POWER)  for at tænde for
enheden.
Lyd-CD
Hvis filen ikke indeholder ID3-tag-information, vises "NO TITLE",
"NO ARTIST" og "NO ALBUM" på displayet
Afspille spor/MP3-filer gentaget
Hvis en station ikke kan forvælges automatisk
Tips
Du kan ordne afspilningsrækkefølgen for op til
20 spor/MP3-filer på en CD.
Samlet antal
mapper

Stop først afspilning. Tryk derefter på MODE  (tryk på
 , og tryk derefter på MODE  under afspilning)
på enheden, indtil "SHUF" forsvinder fra displayet.
Fejlfinding
3 Tænd for den tilsluttede komponent.
4 Tryk på AUDIO IN  på enheden (på
fjernbetjeningen skal du trykke gentagne gange på
FUNCTION , indtil "AUDIO IN" vises på displayet),
og start afspilning på den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent udsendes fra
denne enheds højttalere.
For at tilslutte enheden til et tv eller en
videobåndoptager skal du bruge en
forlængerledning (medfølger ikke) med et stereoministik i den ene ende og to phonostik i den anden
ende.
Tips
Du kan optage lyden fra den tilsluttede komponent. Indsæt et
uindspillet bånd og tryk på   på enheden.
Om strømkilder
• Hvis afspilleren skal bruges med vekselstrøm, skal du
kontrollere, at enhedens driftsspænding er identisk
med spændingen i din lokale strømforsyning (se
"Specifikationer"), og bruge den medfølgende
lysnetledning. Brug ikke andre typer.
• Afbryd enheden fra stikkontakten, hvis den ikke skal
bruges i et længere tidsrum.
• Hvis batterierne ikke skal bruges, skal de tages ud
for at undgå skade, der kan forårsages af utætte
batterier eller tæring.
Om placering
• Lad ikke enheden stå i nærheden af varmekilder, eller
på et sted hvor den udsættes for direkte sol, støv eller
mekaniske stød, eller i en bil i direkte sol.
• Anbring ikke enheden på skrå eller på et ustabilt sted.
• Anbring ikke noget mindre end 10 mm fra
kabinettets sider. For at enheden kan fungere korrekt,
og for at dens levetid bliver så lang som mulig, må
ventilationshullerne ikke spærres.
• Der er en stærk magnet i højttalerne. Kreditkort med
magnetisk kodning og fjederoptrukne armbåndsure
må derfor ikke komme i nærheden af enheden, så
eventuel beskadigelse fra magneten undgås.
Om betjening
• Hvis enheden bringes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller placeres i et meget fugtigt rum, kan
der dannes fugt på linserne inden i CD-afspillerdelen.
Hvis det sker, kan enheden ikke fungere korrekt.
Tag CD'en ud og vent i ca. en time, indtil fugten er
fordampet.
• Hvis enheden ikke har været brugt i lang tid, skal den
indstilles på afspilning i nogle få minutter, så den
varmes op, inden der sættes et kassettebånd i.
Bemærkninger om kassettebånd
• Bræk kassettetappen
Side A
til side A eller B af for
at undgå utilsigtet
optagelse. Hvis du
vil bruge båndet til
Tap til side A
optagelse igen, skal du
Tap til side B
tildække den afbrækkede
tap med tape.
• Det frarådes at bruge bånd med længere
afspilningstid end 90 minutter med undtagelse af til
langvarig uafbrudt optagelse eller afspilning.
Rengøring af kabinettet
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med
en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen form for
slibemiddel, skurepulver eller opløsningsmidler som
f.eks. sprit eller rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med
enheden, bedes du henvende dig til den nærmeste
Sony-forhandler.
Sæt lysnetledningen godt fast i stikkontakten.
Sørg for, at batterierne er sat korrekt i.
Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Når du bruger enheden med batterier, kan du ikke
tænde den med fjernbetjeningen.
Der er ingen lyd.
• Afbryd hovedtelefonerne, når du lytter via højttalere.
Der høres støj.
• Der bruges en mobiltelefon eller andet udstyr, der
udsender radiobølger, i nærheden af enheden.
 Flyt mobiltelefonen el.lign. væk fra enheden.
CD/MP3-afspiller
CD'en afspilles ikke, eller "NO DISC" vises på
displayet, selv om der er isat en CD.
• Læg CD'en i med etiketsiden opad.
• Rens CD'en.
• Tag CD'en ud og lad CD-rummet stå åbent i ca. en
time, indtil kondensvandet er fordampet.
• CD-R/CD-RW'en er uindspillet.
• Der er problemer med CD-R/CD-RW'ens kvalitet,
optageenheden eller applikationssoftwaren.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Lyden falder bort.
• Sænk lydstyrken.
• Rens CD'en, eller udskift den hvis den er meget
beskadiget.
• Anbring enheden på et sted uden rystelser.
• Rens linsen med en almindelig blæser.
• Lyden kan falde bort, eller der kan høres støj, når
der bruges CD-R'er/CD-RW'er af dårlig kvalitet, eller
hvis der er problemer med optageudstyret eller
applikationssoftwaren.
Det tager længere tid end sædvanligt at starte
afspilning.
• Det tager længere tid for følgende diske at starte
afspilning.
– En disk optaget med en kompliceret træstruktur.
– En disk, der ikke er blevet afsluttet (en disk hvor der
kan tilføjes data).
– En disk, der har mange mapper eller andre filer end
MP3.
Radio
Modtagelsen er dårlig.
• Flyt antennen for
at forbedre
FM-modtagelse.
• Flyt enheden for
at forbedre
AM-modtagelse.
Lyden er svag eller af dårlig kvalitet.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
• Flyt enheden væk fra tv'et.
• Hvis du bruger fjernbetjeningen, mens du lytter til
AM-radio, kan der nogle gange høres støj.
Billedet på dit tv bliver ustabilt.
• Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af et tv
med en indendørs antenne, skal enheden flyttes væk
fra tv'et.
Båndafspiller
Båndet bevæger sig ikke, når du trykker på en
betjeningsknap.
• Luk båndholderen helt til.
-knappen  virker ikke, eller båndet
afspilles eller optages ikke.
• Sørg for at kassettebåndets sikkerhedstap er på
plads.
Dårlig eller forvrænget afspilnings-,
optage- eller slettekvalitet.
• Rens hovederne med en rensekassette af tør- eller
vådtype (kan købes separat) efter hver 10 timers
brug, før du starter en vigtig optagelse eller efter
afspilning af et gammelt bånd. Hvis tonehovederne
ikke rengøres, kan lydkvaliteten forringes, eller
enheden vil ikke kunne optage eller afspille bånd.
Se instruktionerne til rensekassetten for nærmere
oplysninger.
• Der bruges TYPE II (high-indstiling) eller TYPE IV
(metal) bånd. Brug udelukkende TYPE I (normal)
bånd.
• Afmagnetiser hovederne med et almindeligt
afmagnetiseringsbånd.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Hvis der stadig er problemer, når du har prøvet
ovenstående løsningsforslag, skal lysnetledningen
tages ud af kontakten, og alle batterierne skal tages
ud. Når alle indikationerne på displayet er forsvundet,
skal lysnetledningen tilsluttes eller batterierne sættes
i igen. Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
der fortsat er problemer.
Download PDF

advertising