Sony | CFD-S35CP | Sony CFD-S35CP Betjeningsvejledning

Cd/radio/
kassettebåndoptager
Betjeningsvejledning
CFD-S35CP
© 2005 Sony Corporation
L123
1
06-11-22, 14.16
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
ADVARSEL
For at undgå fare for brand eller
elektrisk stød må afspilleren ikke
udsættes for regn eller fugt.
BEMÆRK
Betegnelsen på den kontakt, der bruges til at
tænde/slukke afspilleren, er angivet som nedenfor:
“OPERATE”: Europæisk model
“POWER”: Andre modeller
For at undgå elektrisk stød, må
kabinettet ikke åbnes. Overlad alt
reparationsarbejde til fagkyndige.
ADVARSEL
Installer ikke enheden på et indelukket sted, f.eks.
en bogreol eller et indbygget skab.
For at undgå fare for brand eller stød må der ikke
anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på
enheden.
Tilslut enheden til en let tilgængelig
lysnetstikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved enheden, skal du straks afbryde
lysnetstikket fra lysnetstikkontakten.
Bemærkning til kunder i Det Forenede
Kongerige
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort er
udstyret forsynet med et stik, der er i
overensstemmelse med BS 1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med
det samme amperetal, godkendt af ASTA eller
eller -mærket).
BSI til B 1362 (d.v.s. med
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et
aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at
fastgøre det, efter du har udskiftet sikringen. Brug
aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt
nærmeste Sony-servicecenter, hvis du mister
sikringsdækslet.
2
01
2
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.42
Indholdsfortegnelse
Grundlæggende betjening
Afspille en lyd-cd eller MP3-filer .................. 4
Lytte til radioen .............................................. 8
Afspille et bånd ............................................ 10
Optage på et bånd ......................................... 12
Cd-afspilleren
Bruge displayet ............................................. 14
Finde et bestemt spor .................................... 15
Gentaget afspilning af spor (Gentaget
afspilning) ................................................. 16
Afspille spor i vilkårlig rækkefølge
(Blandet afspilning) .................................. 17
Lave dit eget program (Programafspilning) . 17
Radioen
Forvalg af radiostationer .............................. 19
Afspille forvalgte radiostationer ................... 20
Lydbetoningen
Valg af lydbetoning ...................................... 21
Timeren
Falde i søvn til musik ................................... 22
Installation
Valg af strømkilder ....................................... 23
Yderligere oplysninger
Forholdsregler .............................................. 25
Fejlfinding .................................................... 27
Vedligeholdelse ............................................ 29
Specifikationer .............................................. 30
Om “MP3” .................................................... 31
Indeks ........................................................... 32
3
01
3
06-11-22, 10.42
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Grundlæggende betjening
Afspille en lyd-cd eller MP3-filer
1
4
2, 3
Tilslut den medfølgende lysnetledning (se side 23).
1
Tryk på CD.
(På fjernbetjeningen skal du trykke
på OPERATE (POWER, se side 2),
og derefter trykke gentagne gange på
FUNCTION, indtil “CD” vises på
displayet.)
2
Tryk ned på Z PUSH OPEN/CLOSE
for at åbne cd-rummet, og læg cd’en
i cd-rummet.
Med etiketsiden opad
3
Luk låget på cd-rummet.
4
02
4
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.42
4
Tryk på u (N på fjernbetjeningen).
Display
Alle sporene afspilles en gang.
Spornummer Afspilningstid
Brug disse knapper til yderligere betjening
u
Z PUSH
OPEN/CLOSE
VOLUME +,–
.,>
x
OPERATE
(POWER)
Råd
Afspilning begynder fra det
spor, du senest holdt op
med at afspille (fortsætteafspilning). Når afspilleren
er standset, vises det
spornummer, der skal
afspilles.
For at annullere fortsætteafspilning, så der afspilles
fra begyndelsen af det
første spor, skal du trykke
på x i stop-indstilling.
For at
Tryk på
justere lydstyrken
VOLUME +*, –
(VOL +*, – på fjernbetjeningen)
standse afspilning
x
holde pause i afspilning
u* (X på fjernbetjeningen)
Tryk på knappen igen for at
fortsætte afspilning efter pause.
gå til det næste spor
>
gå tilbage til det foregående spor .
tage cd’en ud
Z PUSH OPEN/CLOSE**
tænde/slukke afspilleren
OPERATE
(eller POWER, se side 2)
* Knappen har en berøringsprik.
**Når du har åbnet cd-rummet, ændres det spor, der skal begynde
afspilningen, til begyndelsen af det første spor.
fortsættes
02
5
06-11-22, 10.42
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
5
Grundlæggende betjening
Se side 6, hvis du vil afspille en cd
med MP3-filer
Afspille en lyd-cd eller MP3-filer (fortsat)
Afspilning af en cd med MP3-filer.
Z PUSH OPEN/
CLOSE
.,>
FLDR +, –
MP3-indikator
u
CD
Bemærk
Før der afspilles en fil,
læser afspilleren alle
dataene om filer og mapper
på cd’en. Afhængigt af
filstrukturen, kan det tage
mere end et minut. Under
læsningen vises
“READING”.
Råd
Du kan bruge knapperne,
der er nævnt i skemaet på
side 5 til yderligere
betjening, på samme måde,
som når du afspiller en lydcd.
1
Tryk på CD.
2
Tryk på Z PUSH OPEN/CLOSE for at åbne cdrummet, og læg cd’en i cd-rummet (se side 4).
3
Luk låget på cd-rummet.
4
Tryk på u.
Afspilleren afspiller alle MP3-filerne på cd’en.
Når du afspiller en cd med MP3-filer, lyser MP3indikatoren.
Spornummer
Efter filnavnet har været
vist, vises afspilningstiden
Sådan vælger du en mappe
Tryk på FLDR + for at gå fremad og FLDR – for at gå
tilbage. Tryk på FOLDER +, – på fjernbetjeningen.
Sådan vælger du en fil
Tryk på > for at gå fremad og . for at gå tilbage.
6
02
6
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.42
Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge
Afspilningsrækkefølgen for mapper og filer er som følger:
CD-R
CD-RW
Grundlæggende betjening
Bemærkninger
• En mappe, der ikke indeholder
en MP3-fil, springes over.
• Maksimalt antal
mapper: 255
Maksimalt antal filer: 255
• Mappe- og filnavne kan vises
med op til 64 tegn.
• Tegnene A - Z, a - z, 0 - 9 og _
kan vises på denne afspiller.
Andre tegn vises som “*”.
• Denne afspiller er i
overensstemmelse med version
1.1 af ID3 tag-formatet. Hvis
filen indeholder ID3 tag-data,
kan “sangtitel”,
“kunstnernavn” og
“albumnavn” vises.
Folder
MP3-fil
1
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7
8
5
6
9
0
Om cd-r’ere-/cd-rw’ere og MP3-filer
Denne afspiller kan afspille cd-r’ere/cd-rw’ere optaget i
CD-DA-formatet* og MP3-filer optaget i cd-rom-formatet,
men afspilningsevnen kan variere, afhængigt af diskens
kvalitet og optageudstyrets tilstand.
* CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio. Det
er en optagestandard, der bruges til audio-cd’ere.
7
02
7
06-11-22, 10.42
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Lytte til radioen
1
2
Tilslut den medfølgende lysnetledning (se side 23).
1
Display
Tryk på RADIO BAND•AUTO
PRESET (BAND på
fjernbetjeningen), indtil det ønskede
bånd vises på displayet.
Europæisk model: “FM”t“MW” t
“LW”
Andre modeller: “FM”t“AM”
2
Hold TUNE + eller – nede, indtil
frekvenstallene begynder at ændre
sig på displayet.
Angiver en FMstereoudsendelse
Afspilleren afsøger automatisk
radiofrekvenserne, og standser når
den finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en
station, skal du trykke gentagne
gange på TUNE + eller – for at
ændre frekvensen trin for trin.
8
02
8
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.43
Brug disse knapper til yderligere betjening
MODE
Grundlæggende betjening
VOLUME
+,–
OPERATE
(POWER)
Råd
Hvis der er støj på FMudsendelsen, skal du trykke
på MODE, indtil “Mono”
vises på displayet. Radioen
afspiller herefter i mono.
For at
Tryk på
justere lydstyrken
VOLUME +*, –
tænde/slukke radioen
OPERATE
(eller POWER, se side 2)
*VOLUME + (VOL + på fjernbetjeningen) har en berøringsprik.
Sådan forbedres radiomodtagelsen
Flyt antennen for at høre FM. Flyt afspilleren for at høre
AM eller MW/LW.
til FM
til AM/MW/LW
9
02
9
06-11-22, 10.43
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Afspille et bånd
1
2
3
Tilslut den medfølgende lysnetledning (se side 23).
1
2
3
Tryk på TAPE.
Tryk på xZ for at åbne
båndholderen, og isæt et optaget
bånd. Brug udelukkende TYPE I
(normale) bånd. Luk holderen.
Tryk på n*.
Med den side du vil
afspille vendende mod dig
Display
Afspilningen begynder.
10
02
10
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.43
Brug disse knapper til yderligere betjening
X
VOLUME
+,–
m, M
OPERATE
(POWER)
For at
Tryk på
justere lydstyrken
VOLUME +*, –
standse afspilning
xZ
spole hurtigt frem eller tilbage
m eller M
holde pause i afspilning
X
Tryk på knappen igen for at
fortsætte afspilning efter pause.
udkaste kassettebåndet
xZ
tænde/slukke afspilleren
OPERATE
(eller POWER, se side 2)
Grundlæggende betjening
xZ
*VOLUME + (VOL + på fjernbetjeningen) og n har en berøringsprik.
11
02
11
06-11-22, 10.43
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Optage på et bånd
2
1
3
Tilslut den medfølgende lysnetledning (se side 23).
1
2
Tryk på xZ for at åbne
båndholderen, og isæt et uindspillet
bånd. Brug udelukkende TYPE I
(normale) bånd. Luk holderen.
Vælg den lydkilde, du vil optage.
Med den side du vil optage
vendende mod dig
Display
For at optage fra cd-afspilleren skal
du isætte en cd (se side 4) og trykke
på CD.
For at optage fra radioen skal du
stille ind på stationen (se side 8).
12
02
12
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.43
3
Tryk på z for at begynde optagelse.
(n udløses automatisk.)
TAPE
X
Grundlæggende betjening
Brug disse knapper til yderligere betjening
z
xZ
OPERATE
(POWER)
MODE
Råd
• Justering af lydstyrken eller
lydbetoningen (se side 21)
påvirker ikke
optageniveauet.
• Hvis AM/MW/LWprogrammet udsender en
fløjtelyd, efter du har
trykket på z i trin 3, skal
du trykke på MODE for at
vælge den ISS-position
(Interference Suppress
Switch), der mindsker
støjen mest.
• De bedste resultater opnås,
når lysnettet bruges som
strømkilde ved optagelse.
• For at slette en optagelse
skal du gå frem som følger:
1 Isæt båndet med
optagelsen, du vil slette.
2 Tryk på TAPE.
3 Tryk på z.
For at
Tryk på
standse optagelse
xZ
holde pause i optagelse
X
Tryk på knappen igen for at
fortsætte optagelse.
tænde/slukke afspilleren
OPERATE
(eller POWER, se side 2)
13
02
13
06-11-22, 10.43
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Cd-afspilleren
Bruge displayet
Du kan kontrollere information om cd’en
ved at bruge displayet.
DISP/ENT/MEMORY
Sådan kontrolleres dataene på
en cd med MP3-filer
Sådan kontrolleres cd’ens
samlede antal mapper og spor
Mens cd’en er stoppet, kan du kontrollere
dem på displayet.
Samlet antal mapper
Samlet antal spor
Sådan kontrolleres fil-information
Tryk på DISP/ENT/MEMORY ved
afspilning af en MP3-fil. Displayet skifter
som følger:
Kontrollere informationen på
en lyd-cd
Sådan kontrolleres det samlede antal
spor og afspilningstiden for cd’en
Mens cd’en er stoppet, kan du kontrollere
dem på displayet.
Samlet antal spor
Samlet
afspilningstid
Sådan kontrolleres den resterende tid
Tryk på DISP/ENT/MEMORY ved afspilning af
en cd. Displayet skifter som følger:
t Det aktuelle spornummer og
afspilningstiden
r
Det aktuelle spornummer og filnavnet
r
Mappenummeret og mappenavnet*
r
Det aktuelle spornummer og ID3:
sangtitel/ kunstnernavn / albumnavn**
* Hvis mappen ikke har et navn, vises “ROOT” i
stedet for et mappenavn.
**Hvis filen ikke indeholder ID3-data, vises “NO
TITLE”, “NO ARTIST” eller “NO ALBUM”
på displayet
t Det aktuelle spornummer og
afspilningstiden
r
Det aktuelle spornummer og det aktuelle
spors resterende afspilningstid
r
Det resterende antal spor og den
resterende afspilningstid på cd’en
14
03
14
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.43
Finde et bestemt spor
Du kan hurtigt finde et spor på en cd vha.
talknapperne på fjernbetjeningen.
Du kan også finde et bestemt punkt på et
spor, mens en cd afspilles.
OPERATE*
(POWER)
Talknapper
Cd-afspilleren
Råd
• Når du vil finde et spor med nummer over 10,
skal du først trykke på >10, og derefter på de
tilsvarende tal
Eksempel: For at afspille spor nummer 23 skal
du først trykke på >10, og derefter på 2 og 3.
• For at vælge et spor med et nummer på 100 eller
derover skal du trykke to gange på >10, og
derefter på de tilsvarende talknapper.
.,>
* “OPERATE”: Europæisk model
“POWER”: Andre modeller
For at
et bestemt spor
direkte
et punkt, mens
du lytter til
lyden
et punkt, mens
ser på
displayet
Tryk på
talknappen for sporet
på fjernbetjeningen
> (fremad) eller .
(bagud) ved afspilning, og
hold indtil du finder punktet
(På afspilleren skal du bruge
M eller m.)
> (fremad) eller . du
(bagud) i pause, og hold
den indtil du finder punktet
(På afspilleren skal du
bruge M eller m.)
Bemærkninger
• Du kan kun finde et bestemt spor vha.
talknapperne i den valgte folder.
• Du kan ikke finde et bestemt spor, hvis “SHUF”
eller “PGM” lyser på displayet. Slå
indikationen fra ved at trykke på x.
15
03
15
06-11-22, 10.43
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Gentaget afspilning af
spor (Gentaget afspilning)
For at gentage
programmerede spor
Du kan afspille spor gentaget i normal,
blandet eller programafspilningsindstilling.
CD
.,>
u
programmerede
mapper
(kun MP3-cd)
Gør dette
1 Programmere spor (se
side 17).
2 Tryk på REPEAT, indtil
“REP PGM ” vises.
3 Tryk på u.
1 Programmere mapper (se
side 17).
2 Tryk på REPEAT, indtil
“REP PGM FLDR”
vises.
3 Tryk på u.
Sådan annulleres Gentaget
afspilning
Tryk på REPEAT indtil “REP” forsvinder
fra displayet.
REPEAT
FLDR +, –
1
Tryk på CD.
“CD” vises på displayet.
2
Gå frem som følger.
Ved afspilning af MP3-filer
Når du vælger “REP ALL”, afspilles filerne
(op til 255 filer) på en cd igen og igen.
For at gentage Gør dette
et enkelt
1 Tryk på REPEAT
spor
indtil “REP 1” vises.
2 Tryk på . eller >
for at vælge det spor, du
vil gentage.
3 Tryk på u.
alle spor
1 Tryk på REPEAT, indtil
på cd’en
“REP ALL” vises.
2 Tryk på u.
en valgt
1 Tryk på REPEAT, indtil
mappe
“REP FLDR” vises.
(kun
2 Vælg mappen ved at
MP3-cd)
trykke på FLDR + eller
FLDR –.
3 Tryk på u.
spor i
1 Start Blandet afspilning
vilkårlig
(se side 17).
rækkefølge
2 Tryk på REPEAT indtil
“SHUF REP” vises.
3 Tryk på u.
16
03
16
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.43
Afspille spor i vilkårlig
rækkefølge (Blandet afspilning)
Lave dit eget program
Du kan afspille spor i vilkårlig rækkefølge.
Du kan indstille afspilningsrækkefølgen for
op til 20 spor eller filer på en cd. Når du
afspiller MP3-filer, kan du også
programmere op til 20 mapper
(Programmeret mappeafspilning)
CD
u
MODE
(Programafspilning)
u
.,>
1
Tryk på CD.
“CD” vises på displayet.
2
Tryk på MODE, indtil “SHUF” vises på
displayet.
1
Tryk på u for at begynde Blandet
afspilning.
Tryk på CD.
“CD” vises på displayet.
2
Tryk på MODE, indtil “PGM” vises på
displayet.
Når du vælger Programmeret
mappeafspilning (kun MP3-cd), skal du
trykke på MODE, indtil “PGM FLDR”
vises på displayet.
3
MODE
Sådan annulleres Blandet afspilning
Stands først afspilningen. Tryk derefter på
MODE, indtil “SHUF” forsvinder fra
displayet.
DISP/ENT/
MEMORY
Cd-afspilleren
CD
FLDR +, –
Ved afspilning af MP3-filer
Alle filerne (op til 255 filer) på en cd
afspilles i vilkårlig rækkefølge.
Råd
• Ved Blandet afspilning kan du ikke vælge det
foregående spor ved at trykke på ..
• Fortsætte-funktionen virker ikke ved Blandet
afspilning.
fortsættes
17
03
17
06-11-22, 10.43
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Lave dit eget program
(Programafspilning) (fortsat)
3
Tryk på . eller >, FLDR + eller –, og tryk
derefter på DISP/ENT/MEMORY på
enheden for de spor eller filer*, som du vil
programmere, i den ønskede rækkefølge.
*Mapper til Programmeret mappeafspilning.
Afspilningsrækkefølge
Lyd-cd
(Programafspilning)
Programmeret
spor
Afspilningsrækkefølge
Sådan ændres det aktuelle
program
Tryk en gang på x, hvis cd’en er standset,
og to gange hvis cd’en afspilles. Det aktuelle
program bliver slettet. Lav derefter et nyt
program ifølge programmeringsproceduren.
Råd
• Du kan afspille det samme program igen, da
programmet gemmes, indtil du åbner cdrummet.
• Du kan optage dit eget program. Når du har
lavet programmet, skal du isætte et uindspillet
bånd og trykke på z for at begynde optagelse.
• Fortsætte-funktionen virker ikke ved
Programafspilning.
MP3-cd
(Programafspilning)
Programmeret
fil
Afspilningsrækkefølge
MP3-cd
(programmeret
mappeafspilning)
Programmeret
mappe
4
Tryk på u for at begynde
Programafspilning.
Sådan annulleres Programafspilning
Stands først afspilningen. Tryk derefter på
MODE, indtil “PGM” forsvinder fra displayet.
Sådan kontrolleres sporenes
rækkefølge inden afspilning
Tryk på DISP/ENT/MEMORY.
Hver gang du trykker på knappen, vises
spor- eller mappenummeret i den
programmerede rækkefølge.
18
03
18
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.43
Radioen
Forvalg af
radiostationer
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
DISP/ENT/MEMORY
1
Tryk på RADIO BAND•AUTO
PRESET for at vælge båndet.
2
Hold RADIO BAND•AUTO PRESET
nede i 2 sekunder, indtil “AUTO”
blinker på displayet.
3
Tryk på DISP/ENT/MEMORY.
Stationerne gemmes i hukommelsen fra
de lave frekvenser til de højere.
Radioen
Radiostationer kan gemmes i afspillerens
hukommelse. Der kan forvælges op til 40
radiostationer (europæisk model), 20 for FM
og 10 for MW og LW i vilkårlig rækkefølge,
eller 30 radiostationer (andre modeller), 20
for FM og 10 for AM i vilkårlig rækkefølge.
Hvis en station ikke kan forvælges
automatisk
Du skal forvælge en station med et svagt
signal manuelt.
1 Tryk på RADIO BAND•AUTO PRESET
for at vælge båndet.
2 Stil ind på den ønskede station.
3 Hold DISP/ENT/MEMORY nede i
2 sekunder, indtil det forvalgte nummer
blinker på displayet.
4 Tryk på PRESET + eller – indtil det
forvalgte nummer, du vil bruge til
stationen, blinker på displayet.
5 Tryk på DISP/ENT/MEMORY.
Den nye station erstatter den gamle.
På fjernbetjeningen
1 Tryk på BAND, indtil det ønskede bånd
vises på displayet.
2 Stil ind på den ønskede station.
3 Hold talknapperne, hvor du vil forvælge
den nye station, nede i ca. 2 sekunder.
For at vælge et nummer, der er højere end
10, skal du først trykke på >10, og
derefter på de tilsvarende talknapper.
Du skal holde den sidste talknap nede i to
sekunder for at indføre nummeret.
(Eksempel: For at vælge 12 skal du først
trykke på >10 og 1, og derefter holde
2 nede i cirka to sekunder.)
Råd
De forvalgte radiostationer bevares i
hukommelsen, selv om du afbryder
lysnetledningen eller udtager batterierne.
19
04
19
06-11-22, 10.43
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Afspille forvalgte
radiostationer
Når du har forvalgt stationerne, kan du
bruge talknapperne til at stille ind på dine
yndlingsstationer
RADIO BAND AUTO
PRESET
PRESET –, +
1
Tryk på RADIO BAND•AUTO
PRESET for at vælge båndet.
2
Tryk på PRESET + eller – for at stille
ind på den gemte station.
På fjernbetjeningen
1 Tryk på BAND.
2 Tryk på talknapperne for at stille ind på
den lagrede station.
For at stille ind på en forvalgt station over
10 skal du først trykke på >10 og derefter
på de tilsvarende talknapper. (Eksempel:
For at stille ind på forvalgsstation 12 skal
du først trykke på >10 og 1, og derefter
trykke på 2.)
20
04
20
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.43
Lydbetoningen
Valg af lydbetoning
Du kan justere audiobetoningen af den lyd,
du lytter til.
SOUND
MEGA
BASS
Lydbetoningen
Valg af lydegenskab
Tryk gentagne gange på SOUND for at
vælge den ønskede lydbetoning.
Vælg
For at få
kraftige, rene lyde, der fremhæver
lav- og højfrekvent lyd
lette, lyse lyde, der fremhæver
høj- og mellemfrekvent lyd
slagtøjslyde, der
fremhæver baslyd
vokalt indhold, der fremhæver
mellemfrekvent lyd
musikkens samlede dynamiske
område, f.eks. klassisk musik
Forstærkelse af baslyden
Tryk på MEGA BASS for at vise “MEGA
BASS”.
For at vende tilbage til normal lyd skal du
trykke på knappen igen.
05
21
06-11-22, 10.43
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Timeren
Falde i søvn til musik
Du kan indstille afspilleren til at slukke
automatisk efter 10, 20, 30, 60, 90 og
120 minutter, så du kan falde i søvn, mens
du lytter til musik.
Bemærk
Når du afspiller et bånd med denne funktion:
Hvis båndlængden på en side er længere end den
indstillede tid, slukkes afspilleren ikke, før
båndet når slutningen.
SLEEP
1
Afspil den ønskede musikkilde.
2
Tryk på SLEEP for at vise “SLEEP”.
3
Tryk på SLEEP for at vælge antal
minutter, indtil afspilleren slukkes
automatisk. Hver gang du trykker på
knappen, ændres indikationen som
følger: “60” t “90” t “120” t
“OFF” t “10” t “20” t “30”.
Hvis der er gået fire sekunder, efter du
har trykket på SLEEP, indlæses
minutterne på displayet.
Når den forvalgte tid er forløbet,
slukkes afspilleren automatisk.
Sådan annulleres søvn-funktionen
Tryk på OPERATE (eller POWER) for at slå
strømmen fra.
22
06
22
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.44
Installation
Valg af strømkilder
Du kan bruge lysnettet eller batterier som strømkilde.
3
1 AC IN
Batterirum
Installation
til lysnettet
1 Tilslutning af lysnetledningen
Sæt den ene ende af den medfølgende
lysnetledning i AC IN-stikkontakten på
afspillerens bagside og den anden ende i
lysnettet.
3 Bruge afspilleren med batterier
Isæt seks R20 (størrelse D) batterier
(medfølger ikke) i batterirummet.
For at bruge afspilleren med batterier
skal du afbryde lysnetledningen fra
afspilleren.
2 Klargøring af fjernbetjeningen Isæt 2
R03 (størrelse AAA) -batterier
(medfølger ikke).
Udskiftning af batterier
Ved normal brug bør batterierne holde i
omkring seks måneder. Når fjernbetjeningen
ikke længere kan betjene afspilleren, skal
batterierne udskiftes med nye.
Udskiftning af batterier
Udskift batterierne, når OPR/BATTindikatoren dæmpes, eller når afspilleren
ikke længere kan betjenes. Udskift alle
batterierne med nye.
Bemærkninger
• Inden du udskifter batterierne, skal du sørge for
at tage cd’en ud af afspilleren.
• Når du bruger afspilleren med batterier, kan du
ikke tænde den med fjernbetjeningen.
fortsættes
23
07
23
06-11-22, 10.44
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Valg af strømkilder (fortsat)
Ændring af AM/MWindstillingsintervallet
Hvis du vil ændre AM/MW-indstillingsintervallet, skal du gøre følgende:
1 Tryk på RADIO BAND•AUTO PRESET,
indtil “AM” eller “MW” vises.
2 Tryk på DISP/ENT/MEMORY i
2 sekunder.
3 Tryk på RADIO BAND•AUTO PRESET i
to sekunder.
“AM 9” “MW 9” eller “AM 10” “MW
10” blinker.
4 Drej PRESET + eller – for at vælge “AM
9” “MW 9” for 9 kHz-intervallet, eller
“AM 10” “MW 10” for 10 kHzintervallet.
5 Tryk på DISP/ENT/MEMORY.
Efter du har ændret indstillingsintervallet,
skal du indstille forvalgte AM/MWradiostationer igen.
24
07
24
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.44
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Laserstrålen i cd-afspillerdelen er skadelig
for øjnene. Forsøg derfor ikke at skille
kabinettet ad. Overlad alt
reparationsarbejde til fagkyndige.
• Hvis der kommer en genstand eller væske
ind i afspilleren, skal den afbrydes og
kontrolleres af fagkyndige, inden den
bruges igen.
• Diske som ikke er af standardform (f.eks.
hjerte, firkantet, stjerne) kan ikke afspilles.
Hvis du forsøger af afspille dem, kan det
beskadige afspilleren. Brug ikke den type
diske.
Om strømkilder
• Hvis afspilleren skal bruges med
vekselstrøm, skal du kontrollere, at dens
driftspænding er identisk med spændingen
i din lokale strømforsyning (se
“Specifikationer”), og bruge den
medfølgende lysnetledning. Brug ikke
andre typer.
• Afspilleren er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe
den er tilsluttet en lysnetstikkontakt, heller
ikke hvis afspilleren er slukket.
• Til drift med batterier skal der bruges 6
R20 (størrelse D) -batterier.
• Hvis batterierne ikke skal bruges, skal de
tages ud for at undgå skade, der kan
forårsages af utætte batterier eller tæring.
• Navnepladen, der angiver driftspænding,
strømforbrug m.m., er placeret på
undersiden.
Om placering
• Lad ikke afspilleren stå i nærheden af
varmekilder, eller på et sted hvor den
udsættes for direkte sol, støv eller
mekaniske stød.
• Anbring ikke afspilleren på skrå eller på et
ustabilt sted.
• Anbring ikke noget mindre end 10 mm fra
kabinettets sider. For at afspilleren kan
fungere korrekt, og for at dens levetid
bliver så lang som mulig, må
ventilationshullerne ikke spærres.
• Hvis afspilleren efterlades i en bil parkeret
i solen, skal du sørge for at anbringe den
et sted i bilen, hvor den ikke udsættes for
direkte solstråler.
• Der er en stærk magnet i højttalerne.
Kreditkort med magnetisk kodning og
fjederoptrukne armbåndsure må derfor
ikke komme i nærheden af afspilleren, så
eventuel beskadigelse fra magneten
undgås.
Om betjening
• Hvis afspilleren bringes direkte fra kolde
til varme omgivelser, eller anbringes i et
meget fugtigt rum, kan der dannes fugt på
linserne inden i cd-afspillerdelen. Skulle
dette ske, kan afspilleren ikke fungere
korrekt. Tag cd’en ud og vent i ca. en
time, indtil fugten er fordampet.
• Hvis afspilleren ikke har været brugt i
lang tid, skal den indstilles på afspilning i
nogle få minutter, så den varmes op, inden
der isættes et kassettebånd.
Bemærkninger om kassettebånd
• Bræk kassettetappen til side A eller B af
for at undgå utilsigtet optagelse. Hvis du
vil optage på båndet igen, skal den
afbrækkede tap tildækkes med tape.
Side A
Tap til side B
Tap til side A
• Det frarådes at bruge bånd med længere
afspilningstid end 90 minutter med
undtagelse af til langvarig uafbrudt
optagelse eller afspilning.
fortsættes
25
08
25
06-11-22, 10.44
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Forholdsregler (fortsat)
Bemærkninger om cd’er
• Rens cd’en med en rengøringsklud inden
afspilning. Tør cd’en af fra midten og
udad.
• Brug ikke opløsningsmidler, f.eks.
benzen, fortynder, almindelige
rengøringsmidler, eller antistatisk spray
beregnet til vinyl-lp’er.
• Udsæt ikke cd’en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. ventilationskanaler, og
efterlad den ikke i en bil parkeret direkte i
solen, hvor der kan opstå betydelige
temperaturstigninger.
• Undgå at klistre papir eller mærkater på
cd’en, og pas på ikke at ridse dens
overflade.
• Opbevar cd’en i dens etui efter afspilning.
Hvis der er ridser, snavs eller fingeraftryk på
cd’en, kan det forårsage sporingsfejl.
Musikdiske kodet med teknologi
til ophavsretsbeskyttelse
Dette produkt er udformet til afspilning af
diske, der opfylder Compact Disc (cd) standarden. I den senere tid er diverse
musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret blevet markedsført
af nogle pladeselskaber. Vær opmærksom
på, at der blandt disse diske er nogle, som
ikke opfylder cd-standarden, og som ikke
kan afspilles med dette produkt.
Hvis du har spørgsmål om afspilleren, eller
der opstår problemer med den, bedes du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
26
08
26
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.44
Fejlsøgning
Generelt
Strømmen slås ikke til.
• Sæt lysnetledningen godt fast i en
lysnetstikkontakt.
• Sørg for, at batterierne er sat korrekt i.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
svage.
• Når du bruger afspilleren med batterier, kan
du ikke tænde den med fjernbetjeningen.
Strømmen er ikke sat til, og “BATT” og
“ERROR” vises skiftevis.
• Sørg for, at batterierne er sat korrekt i.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
svage.
Der er ingen lyd.
• Juster lydstyrken.
• Afbryd hovedtelefonerne, når du lytter via
højttalere.
Der høres støj.
• Der bruges en mobiltelefon eller andet udstyr,
der udsender radiobølger, i nærheden af
afspilleren. t Flyt mobiltelefonen el.lign.
væk fra afspilleren.
Cd-afspiller
Der vises “no DISC”, selvom der er sidder
en cd i cd-rummet.
• Isæt cd’en med etiketsiden opad.
• Cd-r/cd-rw’en er uindspillet.
• Cd-r/cd-rw’en var ikke afsluttet. Afslut cd-r/
cd-rw’en med optageudstyret.
• Der er problemer med cd-r/cd-rw’ens
kvalitet, optageudstyret eller
applikationssoftwaren.
Lyden falder bort.
• Sænk lydstyrken.
• Rens cd’en, eller udskift den hvis den er
meget beskadiget.
• Anbring afspilleren på et sted uden rystelser.
• Rens linsen med en almindelig blæser.
• Lyden kan falde bort, eller der kan høres
støj, når der bruges cd-r/cd-rw’er af dårlig
kvalitet, eller hvis der er problemer med
optageudstyret eller applikationssoftwaren.
“NOT MP3” vises.
• Du forsøger at afspille en fil, der ikke er en
MP3-fil, men som har filtypenavnet “mp3”.
(side 31)
“NOT MP3” og “LAYER 1” eller “NOT
MP3” og “LAYER 2” vises skiftevis.
• Du prøver på at afspille en MPEG1 Audio
Layer-1- eller 2-fil. Du kan kun afspille
MP3-filer (MPEG 1 Audio Layer-3) på
denne afspiller. (side 31)
“no MP3” vises.
• Der er ingen MP3-filer på cd’en.
Radio
Lyden er svag eller af dårlig kvalitet.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
svage.
• Flyt afspilleren væk fra tv’et.
• Hvis du bruger fjernbetjeningen, mens du
lytter til AM- eller MW/LW-radio, kan der
opstå støj.
Billedet på dit tv bliver ustabilt.
• Hvis du lytter til et FM-program i nærheden
af et tv med en indendørs antenne, skal
afspilleren flyttes væk fra tv’et.
Cd’en afspilles ikke.
• Sørg for, at cd-rummet er lukket.
• Læg cd’en i med etiketsiden opad.
• Rens cd’en.
• Tag cd’en ud og lad cd-rummet stå åbent i ca.
en time, indtil kondensvandet er fordampet.
• Sørg for, at “CD” vises på displayet.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
svage.
fortsættes
27
08
27
06-11-22, 10.44
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Fejlsøgning (fortsat)
Fjernbetjening
Båndafspiller
Båndet bevæger sig ikke, når du trykker
på en betjeningsknap.
• Luk båndholderen helt til.
z-knappen virker ikke, eller båndet
afspilles ikke.
• Sørg for at kassettebåndets sikkerhedstap er
på plads.
Båndet slettes ikke helt.
• Rens slettehovedet (se side 29).
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er
svage.
• Den lydkilde, der blev optaget på TYPE II
(high-indstiling) eller TYPE IV (metal) bånd
med denne enhed, afspilles. Optag på TYPE I
(normal) bånd, og afspil.
Båndet optager ikke.
• Sørg for, at båndet er sat korrekt i.
• Sørg for, at kassettens sikkerhedstap er på
plads.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen
med nye, hvis de er svage.
• Sørg for at rette fjernbetjeningen mod
afspillerens fotocelle til fjernbetjening.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
• Sørg for ikke at udsætte afspillerens fotocelle
til fjernbetjening for stærkt lys, f.eks. direkte
sollys eller lys fra en fluorescerende lampe.
• Gå tættere på afspilleren, når du bruger
fjernbetjeningen.
Hvis der stadig er problemer, når du har prøvet
ovenstående løsningsforslag, skal lysnetledningen
tages ud af kontakten, og alle batterierne skal
tages ud. Når alle indikationerne på displayet er
forsvundet, skal strømledningen tilsluttes og
batterierne sættes i igen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis der fortsat er problemer.
Lyden er svag/Lydkvaliteten er dårlig.
• Rens hovederne, trækspolen og kapstanakslen
(se side 29).
• Afmagnetisér hovederne med et
afmagnetiseringsbånd (se side 29).
Lyden er forvrænget.
• Der bruges TYPE II (high-indstiling) eller
TYPE IV (metal) bånd. Brug udelukkende
TYPE I (normal) bånd.
28
08
28
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.44
Vedligeholdelse
Rensning af linsen
Hvis linsen bliver beskidt, kan lyden springe
ved cd-betjening. Rens den med en
almindelig blæser.
Rensning af båndhovederne og
båndbanen
Rens hovederne, trækspolen og kapstanakslen
med en vatpind, der er let fugtet med rensevæske
eller sprit for hver 10 timers brug, så afspilningsog optage-kvaliteten bliver bedst mulig. For at
sikre bedst mulig optagelse anbefales det
imidlertid at rense alle de overflader, båndet
passerer, inden hver optagelse.
Afmagnetisering af båndhovederne
Efter 20 til 30 timers brug, er der dannet så
meget remanens på båndhovederne, at de
høje frekvenser begynder at gå tabt, og der
opstår hvislen. I så fald bør du afmagnetisere
hovederne og alle metaldelene på båndbanen
med et almindeligt afmagnetiseringsbånd til
båndhoveder.
Rengøring af kabinettet
Rengør kabinettet, panelet og knapperne
med en blød klud, der er let fugtet med et
mildt rensemiddel. Brug ikke nogen form for
slibemiddel, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Linse
Trækspole
Slettehoved
Kapstanaksel
Optage/afspilningshoved
Efter rensning skal du isætte et bånd, når de
rensede områder er helt tørre.
29
08
29
06-11-22, 10.44
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Generelt
Tekniske data
CD-afspiller
System
Compactdisk digitalt lydanlæg
Laserdiode-egenskaber
Materiale: GaAlAs
Bølgelængde: 780 nm
Emissionsvarighed: Uafbrudt
Laserudgang: Mindre end 44,6 µW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på
ca. 200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske
pick-up blok med 7 mm åbning.)
Taphastighed
200 omdrejn./min. til 500 omdrejn./min. (CLV)
Antal kanaler
2
Frekvensreaktion
20 - 20.000 Hz +1/–2 dB
Wow og flutter
Under målelig grænse
Højttaler
Fuldt område: 10 cm dia., 3,2 Ω, kegletype (2)
Udgange
Hovedtelefonstik (stereo-ministik)
Til hovedtelefoner med 16 - 68 Ω modstand
Maksimal strømudgang
5,2 W Strømkrav
For cd/radio/kassettebåndoptager:
Modeller til Malaysia, Singapore og Thailand: 230 240 V vekselstrøm, 50 Hz
Koreansk model:
220 V vekselstrøm, 60 Hz
Model til Saudi Arabien:
220 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Andre modeller:
230 V vekselstrøm, 50 Hz 9 V jævnstrøm, 6 R20batterier (størrelse D) Til fjernbetjening:
3 V jævnstrøm, 2 R03 (størrelse AAA) -batterier
Strømforbrug
14 W vekselstrøm
Batterilevetid
Til cd/radio/kassettebåndoptager:
Radio
FM-optagelse
Frekvensområde
Sony R20P: ca. 13,5 timer
Europæisk model
Sony alkalisk LR20: ca. 20 timer
FM: 87,5 - 108 MHz
Båndafspilning
MW: 531 - 1.611 kHz (i trin på 9 kHz)
530 - 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)
Sony R20P: ca. 7,5 timer
LW: 153 - 279 kHz
Sony alkalisk LR20: ca. 15 timer
Cd-afspilning
Andre modeller
Sony R20P: ca. 2,5 timer
FM: 87,5 - 108 MHz
Sony alkalisk LR20: ca. 7 timer
AM: 531 - 1.611 kHz (i trin på 9 kHz)
530 - 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)
Mål
Mellemfrekvens
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antenner
FM: Udskydelig antenne
AM/MW/LW: Indbygget ferrit-stavantenne
Kassettebåndoptager
Optagesystem
4-spors 2-kanals stereo
Spolingstid
Ca. 120 sek. med Sony-kassette C-60
Frekvensreaktion
TYPE I (normal): 80 - 10.000 Hz
Ca. 420 × 155 × 260 mm (b/h/d)
(inkl. fremspringende dele)
Vægt
Ca. 3,7 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Lysnetledning (1)
Fjernbetjening (1)
Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.
Ekstra tilbehør
Sony hovedtelefoner serie MDR
30
08
30
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
06-11-22, 10.44
ANVENDELIGT ANTAL MAPPER/
FILER
• Maksimalt antal mapper: 255
• Maksimalt antal filer: 255
Om “MP3”
Hvad er MP3?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) er en
standardteknologi og format for
komprimering af en lydsekvens. Filen
komprimeres til ca. 1/10 af den originale
størrelse. Lyde, der ikke kan opfanges af det
menneskelige øre, komprimeres, mens lyde,
vi kan høre, ikke komprimeres.
“MP3”-filer der kan afspilles
på denne afspiller
Du kan kun afspille MP3-filer optaget i
overensstemmelse med følgende krav.
ANVENDELIGE MEDIER
Cd-r’ere og Cd-rw’ere
ANVENDELIGT DISKFORMAT
Du kan bruge diske med formatet ISO 9660
Level 1, Level 2 og Joliet. I nogle tilfælde
afspilles MP3-filer, der er blevet optaget i
andre formater, muligvis ikke normalt, eller
fil- eller mappenavnene vises ikke korrekt.
Hovedspecifikationerne for det diskformat,
der kan anvendes, er som følger:
• Maksimalt antal bibliotekstrin: 8
• Anvendelige tegn i et fil-/mappenavn: A Z, a - z, 0 - 9, _ (understregning)
• Maksimalt antal tegn i et filnavn: 64
inklusive anførselstegn og et filtypenavn
på 3 tegn
Bemærkninger
• Når du giver filen et navn, skal du huske at
tilføje filtypenavnet “mp3”.
• Hvis du føjer filtypenavnet “mp3” til en fil, der
ikke er en MP3-fil, kan afspilleren ikke
genkende filen korrekt og vil udsende tilfældig
støj, som kan skade højttalerne.
• Filnavnet svarer ikke til ID3 tag.
INDSTILLINGER AF
KOMPRIMERINGSPROGRAMMEL
OG SKRIVEPROGRAMMEL
• For at komprimere en kilde til en MP3-fil
anbefales det at indstille komprimeringsprogrammellets bithastighed til “44,1
kHz”, “128 kbps” og “Konstant
bithastighed”.
• For at optage op til den maksimale
kapacitet skal der indstilles til “standsning
af skrivning”.
• For at optage op til den maksimale
kapacitet på et uindspillet medium skal
der indstilles til “Disk på en gang”.
BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE
LAGRING AF FILER PÅ MEDIET
Når disken er isat, læser afspilleren alle
filerne på den pågældende disk. Hvis der er
mange mapper eller ikke-MP3-filer på
disken, kan det tage lang tid, før afspilning
begynder, eller før den næste MP3-fil
begynder afspilning.
Undgå at lagre unødvendige mapper eller
andre filer end MP3-filer på den disk, der
skal bruges til MP3-lytning.
Det frarådes at lagre andre filtyper eller
unødvendige mapper på en disk, der har
MP3-filer.
Om “ID3 tag”
ID3 tag er et format, der kan bruges til at
føje bestemte data (sangtitel, kunstnernavn,
albumnavn osv.) til MP3-filer.
Denne afspiller er i overensstemmelse med
version 1.1 af ID3 tag-formatet. Hvis filen
indeholder ID3 tag-data, kan “sangtitel”,
“kunstnernavn” og “albumnavn” vises.
Bemærk
Hvis du bruger andre versioner end 1.1, vises ID3
tag-dataene ikke korrekt.
31
08
31
06-11-22, 10.44
CFD-S35CP. 2-548-054-15. CET
Indeks
M, N, O
A
Afmagnetisering af
båndhovederne 29
Afspille
cd 4
bånd 10
forvalgte radiostationer 19
spor i vilkårlig rækkefølge 17
spor gentagne gange 16
MEGA BASS 21
MP3
om MP3 31
display 14
afspilningsrækkefølge 7
Optage på et bånd 12
P, Q
Programafspilning 17
B
R
Batterier
til afspiller 23 til
fjernbetjening 23
Blandet afspilning 17
Brug af displayet 14
T
Tilslutning af lysnetledningen 23
Timer
falde i søvn til musik 22
U, V, W, X, Y, Z
Valg af
lydbetoning 21
spor 5
Valg af strømkilder 23
Vedligeholdelse 29
Radiostationer
afspille 20
forvalg af 19
Rengøring
C
S
Cd-afspiller 4
kabinet 29
linse 29
båndhoveder og båndbane 29
SOUND 21
Specifikationer 30
Strømkilder 23
D, E, F, G, H
Display 14
Fejlsøgning 27
Finde et bestemt spor 15
Forbedring af radiomodtagelse 9
Forholdsregler 25
Forvalg af radiostationer 19
Gentaget afspilning 16
I, J, K
ID3 tag 7, 14, 31
Installation 23
L
Lave dit eget program 17
Lydbetoning 21
Lytte til radioen 8
08
32
CFD-S35CP. 2-548-054-13. CET
06-11-22, 10.44
08
33
06-11-22, 10.44
CFD-S35CP. 2-548-054-13. CET
08
34
CFD-S35CP. 2-548-054-13. CET
06-11-22, 10.44
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Denmark
08
35
06-11-22, 10.44
CFD-S35CP. 2-548-054-13. CET
Download PDF

advertising