Sony | CFD-RG880CP | Sony CFD-RG880CP Betjeningsvejledning

4-127-406-42(1)
Grundlæggende betjening
For at
Holde pause i
afspilningen
knappen igen for at fortsætte
afspilning.
CD Radio Cassette-Corder
Betjeningsvejledning
DA
CFD-RG880CP
© 2008 Sony Corporation
Standse afspilning
 .
Gå til det næste
spor/MP3/
WMA-fil
Gå tilbage til det
foregående spor/
MP3/WMA-fil
Vælge en mappe
på en MP3/
WMA-disk
Finde et punkt,
mens du lytter til
lyden
 .
Finde et punkt,
mens du ser på
displayet
Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra
lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let tilgængelig
stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks afbryde lysnetstikket fra
stikkontakten.
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et
bogskab eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterierne (batteri eller isatte batterier) for
kraftig varme som f.eks. direkte sollys, åben ild eller
lignende i længere tid.
For kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage høretab.
Navnepladen og vigtige informationer om sikkerhed
står på undersiden.
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU
og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer
bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For
nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt
kan du henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du
købte produktet.
Gælder for følgende tilbehør: Fjernbetjening
– for at
 (fremad) eller  (bagud)
 ved afspilning, og hold indtil
du finder punktet ( eller 
 (fremad) eller  (bagud)
 i pause, og hold indtil du finder
på
punktet ( eller 
Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at
det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles
som husholdningsaffald. Ved at sikre, at disse batterier
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af
materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer.
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller
dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et
indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal
du ved afslutningen af produktets levetid indlevere
det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan
batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet
til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt
eller batteri kan du henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik,
hvor du købte produktet.
Bemærkning til kunder: følgende
information gælder kun for udstyr
solgt i lande, hvor EU-direktiver er
gældende
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For alle
forhold omkring service eller garanti henvises der til
adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en disk med to sider, som forener optaget
DVD-materiale på den ene side med digitalt lydmateriale
på den anden side. Da lydmaterialesiden ikke opfylder
Compact Disc (CD) -standarden, garanteres afspilning på
dette produkt dog ikke.
Du kan ikke finde et bestemt spor, hvis "SHUF" eller "PGM" er tændt
på displayet.
Tryk på  , og tryk derefter gentagne gange på MODE , indtil
"SHUF" og "PGM" forsvinder fra displayet.
(på enheden) har en berøringsprik.
** Denne knap er angivet som "POWER" i nogle lande/områder.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på
licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
MP3/WMA-fil
Om driftsspændingen
Enhedens driftsspænding er vist på undersiden af
enheden. For ændring af AM-indstillingsintervallet,
radiofrekvensområdet og brug med vekselstrøm skal du
kontrollere enhedens driftsspænding.
Tryk på VOL +, – (VOLUME +, – på fjernbetjeningen) .
Frekvensområde
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1.611 kHz (i trin på 9 kHz) 530 - 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)
Antenner
FM: Udskydelig antenne
AM: Indbygget ferrit-stav-antenne
Sony R20P: ca. 6 timer
Optagesystem
4-spors 2-kanals stereo
Fremspolingstid
Ca. 150 sek. med Sony kassettebånd C-60
Frekvensreaktion
TYPE I (normal): 70 - 13.000 Hz
Sony alkalisk LR20: ca. 18 timer
Sådan forstærkes baslyden
Tryk på POWER DRIVE WOOFER (WOOFER på
fjernbetjeningen) .
Effektiviteten af WOOFER-funktionen kan ændres
som følger:
(fra)
Når LIGHT SYNC-funktionen er slået til, lyser ringen
omkring bashøjttaleren i overensstemmelse med
lydsignalets styrke.
Tryk gentagne gange på knappen, indtil indikationen
forsvinder fra displayet, hvis du vil vende tilbage til
normal lyd.
Bemærkninger
Bemærk
Når du kører enheden på batterier, er demonstrationen ikke aktiveret.
Afspille en CD/MP3/WMA-disk
1 Tryk på CD  på enheden. (På fjernbetjeningen
skal du trykke på OPERATE (POWER) , og derefter
trykke på CD .)
2 Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på enheden, og
USB
Understøttet bithastighed
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, variabel bithastighed
WMA:
16 - 320 kbps, variabel bithastighed
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
(USB) -port
USB-A (Full Speed)
Generelt
Højttaler
Fuldt interval: 10 cm dia., 3,2 Ω, kegletype (2)
Bas: 13 cm dia., 4 Ω, kegletype (1)
Diskant: Ca. 2 cm dia. (2)
3 Tryk på  på enheden ( på fjernbetjeningen) .
Enheden afspiller alle sporene/MP3/WMA-filerne
en gang.
Når du lægger MP3/WMA-diske i, vises "MP3"
eller "WMA" på displayet, efter enheden har læst
filinformationen.
Lyd-CD
Mål
Ca. 551 × 263 × 380 mm (b/h/d)
(inkl. fremspring)
Vægt
Ca. 8,5 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Lysnetledning (1)
Fjernbetjening (1)
Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.
Ekstra tilbehør
Sony hovedtelefoner serie MDR
afspilning.
4 Tryk på REC CD  USB  på enheden, mens det
valgte spor eller den valgte MP3/WMA-fil afspiller.
"REC" blinker, og displayet viser skiftevis "REC 1",
"FREExxxM"* (ledig plads på USB-enheden) og
"PUSH ENT". USB-enheden går i optagestandby,
enheden går i afspilningspause.
* Hvis enheden for ledig plads er gigabyte, bliver "FREExxxG" vist.
5 Tryk på ENTER  på enheden.
Optagelse starter. Når optagelsen er gennemført,
fortsætter CD-afspilleren med at afspille.
Du kan lytte til musik, der er gemt på en USB-enhed
(digital musikafspiller eller USB-lagermedie).
Musikfiler i WMA- og MP3-format* kan afspilles
på denne enhed.
Se "USB-enheder der kan afspilles/optages" på bagsiden
for en liste over USB-enheder, der kan tilsluttes til denne
enhed.
Sådan standses optagelsen
Tryk på  .
Den røde indikator slukker.
Sådan fjernes USB-enheden
1 Tryk på USB , når enheden er holdt op med at
afspille.
2 Hold   på enheden nede, indtil "NO DEV" vises.
3 Fjerne USB-enheden.
Sådan slettes MP3/WMA-filer eller mapper på
en USB-enhed
Du kan slette MP3/WMA-filer eller mapper, der findes
på en USB-enhed.
1 Forbind en USB-enhed med plads til optagelse
Spornummer
Bemærkninger om MP3/WMA-diske
Anden betjening
• Når disken sættes i, læser enheden alle filerne på denne disk.
I dette tidsrum vises "READING". Hvis der er mange mapper eller
filer på disken, som ikke er MP3/WMA-filer, kan det tage lang tid,
før afspilning begynder, eller før den næste MP3/WMA-fil starter
afspilning.
Det anbefales at undgå at gemme unødvendige mapper eller filer
end MP3/WMA på den disk, der skal bruges til MP3/WMA-lytning.
• En mappe, der ikke indeholder en MP3/WMA-fil, springes over.
• Maksimalt antal filer: 511
Maksimalt antal mapper: 511 (inklusive rodmappen)
Maksimalt antal biblioteksniveauer: 8
• Mappenavne og filnavne kan vises med op til 32 tegn inklusive
anførselstegn.
• Tegnene A-Z, 0-9, og _ kan vises på denne enhed. Andre tegn vises
som "_".
• Denne enhed er i overensstemmelse med ID3-tag-formatets
Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4. Når filen har ID3-tag-information,
kan "sangtitel", "kunstnernavn" og "albumnavn" vises. Hvis filen
ikke har ID3-tag-information, vises "NO TITLE" (ingen titel) i
stedet for sangtitel, "NO ARTIST" (ingen kunstner) vises i stedet
for kunstnernavn, og "NO ALBUM" (intet album) vises i stedet for
albumnavn. ID3-tag-informationen kan vises med op til 32 tegn.
• Når du giver filen et navn, skal du huske at tilføje filtypenavnet
"mp3" eller ".wma".
• Hvis du føjer filtypenavnet ".mp3" eller ".wma" til en fil, der ikke er
en MP3/WMA-fil, kan enheden ikke genkende filen korrekt og vil
udsende støj, som kan skade højttalerne.
• Filnavnet svarer ikke til ID3-tag.
For at
Lytte til radioen
1 Tryk gentagne gange på RADIO/BAND•AUTO
PRESET  på enheden (RADIO/BAND  på
fjernbetjeningen).
Hver gang du trykker på knappen, skifter
indikationen som følger.
“FM”  “AM”
TUNE + eller –  nede, indtil
frekvenstallene begynder at ændre sig på displayet.
Enheden afsøger automatisk radiofrekvenserne, og
standser når den finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en station, skal du
trykke gentagne gange på TUNE + eller – ,
så frekvensen ændres trin for trin.
Når der modtages en FM-stereoudsendelse, vises "ST".
2 Hold
Tips
Hvis der er støj på FM-udsendelsen, skal du trykke på MODE ,
indtil "Mono" vises på displayet. Radioen afspiller herefter i mono.
Ændring af AM-indstillingsintervallet
Hvis du vil ændre AM-indstillingsintervallet, skal du
gøre følgende:
1 Tryk på RADIO/BAND•AUTO PRESET  på enheden,
Efter du har ændret indstillingsintervallet, skal du
indstille forvalgsstationer igen.
Efter filnavnet har været vist,
vises afspilningstiden.
"ERASE" vises på displayet.
Når du sletter et spor, vises "TRACK" efterfulgt
af "ERASE?"
Når du sletter en mappe, vises "FOLDER" efterfulgt
af "ERASE?"
For at annullere sletningen skal du trykke på  .
Vælge en fil
 eller  .
Finde et sted i
en fil
Hold  eller   nede
under afspilning, og slip knappen
ved det ønskede sted ( eller
på fjernbetjeningen).

Vælge gentaget
afspilning
REPEAT  på enheden gentagne
gange, indtil " " eller " 1" vises.
Fjerne USBenheden
Hold   nede, indtil
"NO DEV" vises, og fjern
derefter USB-enheden.
  på enheden. Tryk på
Standse afspilning
  på enheden.
Spole frem eller
tilbage
 eller  (spole tilbage eller
frem)  på enheden.
Udkaste
kassettebåndet
  på enheden.
* Hvis afspilningstiden er mere end 100 minutter, vises den
Tryk på
knappen igen for at fortsætte
afspilning.
Sådan vælge optagedestinationen på en
USB-enhed
Hvis en USB-enhed har mere end én hukommelse (for
eksempel intern hukommelse og et hukommelseskort),
kan du vælge, hvilken hukommelse der skal læses til og
derefter starte optagelsen.
1 Forbind en USB-enhed til (USB) -porten .
2 Tryk på CD  på enheden.
3 Tryk på ERASE /MEMORY SELECT  på enheden i
stop-indstilling.
"SELECT?" vises. Hvis der er valgt en lydfil eller en
mappe, vises "ERASE?" i stedet. Tryk på ERASE/
MEMORY SELECT  igen for at vælge "SELECT?"
Tips
• Afspilning starter fra den MP3/WMA-fil, hvor du sidst standsede
afspilning (fortsætte-afspilning). Ved stop vises MP3/WMAfilnummeret og den afspilningstid, der skal afspilles.
• For at annullere fortsætte-afspilning (for at starte afspilning fra
begyndelsen af den første MP3/WMA-fil) skal du trykke på  .
4 Tryk på ENTER  på enheden.
Navnet på hukommelsen vises.
Det viste navn varierer, afhængigt af specifikationerne
for USB-enheden.
Bemærk
Hold altid   nede, og kontroller at "NO DEV" vises, før du
fjerner USB-enheden. Hvis USB-enheden fjernes, mens "NO DEV"
ikke er vist, kan dataene på USB-enheden beskadiges, eller selve
USB-enheden kan beskadiges.
5 Tryk gentagne gange på  eller   for at
vælge hukommelsen.
Gå videre til trin 6, hvis kun én hukommelse kan
vælges.
For at annullere denne betjening skal du trykke
på  .
Sådan ændres afspilningsindstillingen
Tryk gentagne gange på MODE , mens USB-enheden
ikke afspiller. Du kan vælge normal afspilning (" " for
alle filer i mappen på USB-enheden), blandet afspilning
("SHUF" eller " SHUF") eller programafspilning
("PGM").
6 Tryk på ENTER  på enheden.
7 Start optagelsen ved at følge trin 2 til 5 i
"Synkronoptagelse" eller "REC1-optagelse".
Bemærkninger om USB-enheden
• Du kan ikke ændre afspilningsindstillingen under afspilning.
• Det kan tage nogen tid, før afspilning starter, når:
– mappestrukturen er kompleks.
– USB-enheden er fyldt næsten op.
• Når en USB-enhed tilsluttes, læser enheden alle filerne på enheden.
Hvis der er mange mapper eller filer på enheden, kan det tage lang
tid, før enheden er klar med at læse dem.
• En USB-enhed må ikke tilsluttes til enheden gennem en USB-hub.
• For nogle USB-enheder kan der, når der udføres en betjening på
USB-enheden, være en forsinkelse, før betjeningen udføres på
denne enhed.
• Denne enhed understøtter ikke altid alle funktioner på den
tilsluttede USB-enhed.
• Filer optaget med denne enhed afspilles i rækkefølge efter oprettelse af
mappe. Filer optaget med en anden enhed end denne enhed (f.eks. en
computer) afspilles ikke altid i den rækkefølge, de er optaget.
• Afspilningsrækkefølgen på denne enhed kan være forskellig fra
afspilningsrækkefølgen på den tilsluttede USB-enhed.
• Undgå at gemme andre filer end MP3/WMA-filer eller unødvendige
mapper på en USB-enhed, der indeholder MP3/WMA-filer.
• Under afspilning overspringes mapper, der ikke indeholder
MP3/WMA-filer.
• Denne enhed kan kun afspille MP3/WMA-filer, der har
filtypenavnet ".mp3" eller ".wma".
• Hvis filer på disken har filtypenavnet ".mp3" eller ".wma", men ikke
er MP3/WMA-filer, kan der komme støj fra enheden, eller der kan
opstå funktionsfejl.
• Der kan maksimalt være 999 MP3/WMA-filer og 255 mapper på en
enkelt USB-enhed.
Det maksimale antal MP3/WMA-filer og mapper kan variere,
afhængigt af fil- og mappestrukturen.
• Det garanteres ikke, at enheden er kompatibelt med al MP3/
WMA-software, alle optageenheder og alle optagemedier. Hvis du
bruger en inkompatibel USB-enhed, kan lyden springe, der kan
komme støj, eller enheden kan muligvis slet ikke afspille.
Ved at tilslutte en USB-enhed (digital musikafspiller eller
(USB) -porten  på enheden
USB-lagermedie) til
kan du optage musik fra en disk til USB-enheden.
Denne enhed understøtter kun optagelse fra CD-DA- og
MP3/WMA-diske. Lyd fra denne enheds
kassettebåndafspiller eller radio kan ikke optages til en
USB-enhed.
Lydfiler optages på denne enhed i MP3- eller WMA-format.
Den omtrentlige optagestørrelse er ca. 1 MB pr. minuts
optagetid fra en CD. Filstørrelsen kan være større for
optagelser, der udføres fra en MP3/WMA-disk.
Se "USB-enheder der kan afspilles/optages" på bagsiden
for en liste over de USB-enheder, der tilsluttes til denne
enhed.
For at
Holde pause i
afspilningen
Den røde indikator blinker, og den valgte
MP3/WMA-fil eller mappe er slettet.
Den røde indikator tændes, mens der slettes, og
slukkes derefter, det er gennemført.
* Når en MP3-fil med variabel bithastighed afspilles, kan enheden
fortsætte afspilning fra et andet sted.
Optage fra en disk til en USB-enhed
Afspilningen begynder.
5 Tryk på ENTER  på enheden.
+ eller – .
Vælge en mappe
1 Tryk på   på enheden, og sæt båndet i
2 Tryk på   på enheden.
som "--:--" på displayet.
Standse afspilning
Tryk på
 . Tryk på knappen igen for
at fortsætte afspilning.*
 .
Brug knapperne på enheden til betjeningen.
Afspilningstid
Efter sangtitlen har været vist,
vises afspilningstiden*
Holde pause i
afspilningen
Afspille et bånd
MP3/WMA-disk (Eksempel: Når en MP3-disk lægges i)
MP3/WMA-filnummer
(USB) -porten .
4 Tryk på ERASE/MEMORY SELECT  på enheden.
båndholderen med den side, du vil afspille,
vendende opad. Brug udelukkende TYPE I (normal)
bånd. Luk holderen.
Sørg for, at der ikke er løsthængende bånd for at
undgå at beskadige båndet eller enheden.
Sony R20P: ca. 1 time
Sony alkalisk LR20: ca. 5 timer
3 Vælg sporet eller MP3/WMA-filen, og begynd
Lytte til musik på en USB-enhed
Filnummer
4 Tryk på DSPL/ENT  på enheden.
Sony R20P: ca. 1,5 timer
CD-afspilning
den MP3/WMA-fil, du vil optage.
fjernbetjeningen)  for at justere lydstyrken.
Båndafspilning
Sony alkalisk LR20: ca. 6 timer
(USB) -porten .
en mappe, eller tryk gentagne gange på  eller
FM-optagelse
Kassettebåndoptager
1 Forbind en USB-enhed med plads til optagelse til
4 Tryk på VOL + eller – (eller VOLUME + eller – på
Udskiftning af batterier
Radio
Med denne fremgangsmåde kan du nemt optage det spor
eller den MP3/WMA-fil, der afspiller nu, til en USBenhed.
  for at vælge en MP3/WMA-fil.
"9K STEP" for interval på 9 kHz eller "10K STEP" for
interval på 10 kHz.
Indgang
Indbygget lydkabel med stereo-ministik: Minimalt indgangsniveau 245 mV,
AUDIO IN-stik (stereo-ministik) Minimalt indgangsniveau 245 mV
(USB) -port: Type A, maksimal strømstyrke 500 mA
Udgange
Hovedtelefonstik (stereo-ministik)
Til hovedtelefoner med 16 - 68 Ω impedans
Udgangseffekt
4 W + 4 W (ved 3,2 Ω, 10 % harmonisk forvrængning)
Bas:
12 W (ved 4 Ω, 10 % harmonisk forvrængning)
Strømkrav
For CD/radio/kassettebåndoptager:
230 V vekselstrøm, 50 Hz
12 V jævnstrøm, 8 R20 (størrelse D) batterier
Til fjernbetjening:
3 V jævnstrøm, 2 R6 (størrelse AA) -batterier
Strømforbrug
28 W vekselstrøm
Batterilevetid
For CD/radio/kassettebåndoptager:
REC1-optagelse
2 Tryk på CD  og sæt disken i med det spor eller
• Justering af lydstyrken eller lydbetoningen påvirker ikke
optageniveauet.
• Hvis AM-programmet udsender en fløjtelyd, efter du har trykket
på   i trin 3, skal du trykke på MODE  på enheden for at
vælge den ISS-position (Interference Suppress Switch), der
mindsker støjen mest.
• De bedste resultater opnås, når der bruges vekselstrøm som
strømkilde ved optagelse.
• For at slette en optagelse skal du gå frem som følger:
1 Isæt båndet med optagelsen, du vil slette.
2 "TAPE" skal være vist. (Hvis "TAPE" ikke vises, skal du trykke
på   på enheden eller trykke på FUNCTION  på
fjernbetjeningen, indtil den vises på displayet.)
3 Tryk på   på enheden.
Tryk på ROCK, DANCE, SALSA, REGGAETON eller
FLAT  for at vælge den ønskede lydbetoning. (På
fjernbetjeningen skal du trykke gentagne gange på
SOUND .)
Niveaumåleren på displayet viser lydsignalets styrke.
3 Tryk på PRESET + eller –  på enheden for at vælge
Anlæg
Digitalt lydanlæg med compactdisk
Laserdiode-egenskaber
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang: Mindre end 44,6 µW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på ca. 200 mm fra
objektivlinsens overflade på den optiske pick-up blok med 7 mm åbning.)
Antal kanaler
2
Frekvensreaktion
20 - 20.000 Hz +1/–2 dB
Wow og flutter
Under målelig grænse
Optagelse starter. Den røde indikator op med at
blinke og tændes under optagelsen. Enheden og USBenheden standser automatisk, når optagelsen er
gennemført.
til
nummer blinker på displayet, og tryk derefter
på RADIO/BAND•AUTO PRESET  på enheden i
2 sekunder.
CD-afspiller
5 Tryk på ENTER  på enheden.
2 Tryk på CD  på enheden.
3 Tryk gentagne gange på + eller –  for at vælge
2 Hold DSPL/ENT  nede, indtil det forvalgte
Specifikationer
  på enheden.
Afspilningen begynder.
indtil "AM" vises.
Ved normal brug holder batterierne i ca. seks måneder. Udskift alle batterierne med nye, når fjernbetjeningen ikke
længere kan betjene enheden.
Standse optagelse
Sådan vælges lydegenskab
læg en disk med etiketsiden opad i CD-rummet.
Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på enheden for
at lukke CD-rummet.
Isæt to R6 (størrelse AA) batterier (medfølger ikke).
Tryk på
  på enheden.
Tryk på knappen igen for at
fortsætte afspilning.
Tilslut hovedtelefonerne til  (hovedtelefon) stikket .
Tilslut lysnetledningen , eller sæt otte R20 (størrelse D) -batterier (medfølger ikke) i batterirummet .
Klargøring af fjernbetjeningen
For at
Holde pause i
optagelse
Sådan lyttes gennem hovedtelefoner
på  .
For at genoptage demonstrationen skal du gå frem på
samme måde igen.
Udskift alle batterierne med nye. Før du udskifter batterierne, skal du sørge for at fjerne en eventuel CD og
afbryde alle USB-enheder fra enheden.
• For at bruge enheden med batterier skal du afbryde lysnetledningen fra enheden.
• Når du bruger enheden med batterier, kan du ikke tænde den med fjernbetjeningen.
* Hvis enheden for ledig plads er gigabyte, bliver "FREExxxG" vist
som enheden.
( udløses automatisk).
3 Tryk på  .
Sådan justeres lydstyrken
1 Mens du holder ned på DSPL/ENT , skal du trykke
• Udskift batterierne, når OPR/BATT-indikatoren  dæmpes, eller når enheden ikke længere kan betjenes.
"REC" blinker, og displayet viser skiftevis "CD SYNC",
"FREExxxM"* (ledig plads på USB-enheden) og
"PUSH ENT".
Den røde indikator blinker.
USB-enheden går i optagestandby, enheden går i
afspilningspause.
3 Tryk på   på enheden for at starte optagelsen
Den blå indikator lyser, og "USB MEMORY" vises
på displayet.
Når du tilslutter lysnetledningen til en stikkontakt,
starter demonstrationen automatisk. For at slå
demonstrationen fra skal du trykke på OPERATE
(POWER) .
Hvis du ikke vil slå strømmen på enheden til, skal du gå
frem som følger for at slå fra:
Bemærkninger
For at optage fra CD-afspilleren skal du trykke
på CD  på enheden og lægge en CD i.
For at optage fra en USB-enhed skal du trykke
på  på enheden og tilslutte USB-enheden.
For at optage fra radioen skal du stille ind på den
ønskede station (se "Lytte til radioen").
1 Tryk på USB  på enheden.
2 Forbind USB-enheden til (USB) -porten .
Tryk på OPERATE (POWER) .
Sådan slås demonstrationen til/fra
2 til enstikkontakt
4 Tryk på REC CD  USB  på enheden.
båndholderen, og sæt et uindspillet bånd i med
den side, du vil optage, vendende opad. Brug
udelukkende TYPE I (normal) bånd. Luk holderen.
* Filer med ophavsretsbeskyttelse (Digital Rights Management) kan
ikke afspilles på denne enhed.
Sådan slås strømmen til/fra
• Når du bruger hovedtelefoner, virker WOOFER-funktionen ikke.
1 til AC IN
Afspilningsrækkefølgen for mapper og filer er som
følger:
Mappe
• Når sleep-timeren er slået til, lyser ringen ikke, selvom
WOOFER-funktionen bruges.
Strømkilder
Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge
Inden enheden bruges
Musikdiske kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse
Dette produkt er designet til at afspille diske, der opfylder
CD-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber
er begyndt at markedsføre musikdiske, der er kodet med
teknologi til ophavsretsbeskyttelse. Vær opmærksom på
at der blandt disse kan være nogle, der ikke følger
CD-standarden og ikke kan afspilles på dette produkt.
1 Tryk på   på enheden for at åbne
Tips
Bemærk
* VOL + (VOLUME + på fjernbetjeningen) ,   og  
Brug knapperne på enheden til betjeningen.
 PUSH OPEN/CLOSE .
• Afspilning starter fra det spor/den MP3/WMA-fil, hvor du sidst
standsede afspilning (fortsætte-afspilning). Ved stop vises det
spor/MP3/WMA-filnummer, der skal afspilles.
• For at annullere fortsætte-afspilning (for at starte afspilning fra
begyndelsen af det første spor/MP3/WMA-fil) skal du trykke
på  , mens CD'en er standset. Når du åbner CD-rummet eller
slår enheden fra, annulleres fortsætte-afspilning også.
Bortskaffelse af udtjente
batterier (gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må enheden ikke udsættes
for regn eller fugt.
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød
må enheden ikke udsættes for dryp eller stænk, og der
må ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser,
på enheden.
+ for at gå fremad og
gå bagud .
Tips
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser,
duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte stearinlys
på enheden.
 .
fjernbetjeningen).
Tage CD'en ud
For nærmere oplysninger om afspilningsindstillinger,
se "Sådan ændres afspilningsindstillingen" i "Lytte til
musik på en USB-enhed".
Optage på et bånd
2 Vælg den programkilde, du vil optage.
på fjernbetjeningen).
Printed in China
For at undgå elektrisk stød, må kabinettet
ikke åbnes. Overlad alt reparationsarbejde
til fagkyndige.
Tryk på
 på enheden ( på
fjernbetjeningen) . Tryk på
Synkronoptagelse
Med denne funktion kan du nemt optage en hel disk til
en USB-enhed.
1 Forbind en USB-enhed med plads til optagelse
til (USB) -porten .
Hvis et USB-kabel er nødvendigt, skal du bruge
USB-kablet, der følger med den enhed, som skal
tilsluttes.
Se betjeningsvejledningen til USB-enheden for
nærmere oplysninger om tilslutning.
Regler for generering af mapper og filer
Når der første gang udføres optagelse på en USB-enhed,
oprettes der en "MUSIC"-mappe direkte under "ROOT".
Mapper og filer genereres i denne "MUSIC"-mappe som
følger, alt efter optagemetoden.
Synkronoptagelse1)
Mappenavn
Filnavn
MP3/WMA Samme som optagekilden2)
CD-DA
"FLDR001"3)
"TRACK001"4)
REC1-optagelse
Mappenavn
Filnavn
"REC1"5)
Samme som
optagekilden2)
MP3/WMA
CD-DA
"TRACK001"4)
1) I
programafspilning er mappenavnet "FLDRxxx", og filnavnet
afhænger af optagekilden (CD-DA-disk eller MP3/WMA-disk). For
nærmere oplysninger om afspilningsindstillinger, se "Sådan ændres
afspilningsindstillingen" i "Lytte til musik på en USB-enhed".
2) Der tildeles op til 32 tegn af navnet.
3) Mappenavne tildeles i sekventiel rækkefølge op til maksimalt 255
(inkl. rod og MUSIC).
4) Filnavne tildeles i sekventiel rækkefølge.
5) Der optages en ny fil til "REC1"-mappen, hver gang der udføres
REC1-optagelse.
Bemærkninger
• USB-enheden må ikke fjernes under optagelse eller sletning. Det
kan beskadige dataene på USB-enheden eller beskadige selve
USB-enheden.
• En USB-enhed må ikke tilsluttes til enheden gennem en USB-hub.
• Ved optagelse fra en CD optages sporene som MP3-filer ved
128 kbps. Ved optagelse fra en MP3/WMA-disk optages MP3/
WMA-filer med den samme bithastighed som de originale
MP3/WMA-filer.
• Ved optagelse fra en MP3/WMA-disk kommer der ingen lyd, og
"HI-SPEED" vises.
• CD-tekst-information er ikke inkluderet i MP3/WMA-filerne.
• Hvis du annullerer en optagelse, før den er gennemført, oprettes der
en MP3/WMA-fil med indholdet op til det punkt, hvor optagelsen
blev standset.
• Optagelse standser automatisk, hvis:
– USB-enheden løber tør for plads under optagelse, eller
– antallet af MP3/WMA-filer på USB-enheden når den grænse, som
enheden kan genkende.
• Der kan maksimalt være 999 MP3/WMA-filer og 255 mapper på en
enkelt USB-enhed (inkl. rod og MUSIC).
Det maksimale antal MP3/WMA-filer og mapper kan variere,
afhængigt af MP3/WMA-fil- og mappestrukturen.
• Du kan ikke slette MP3/WMA-filer og mapper i blandet afspilning
eller programafspilning.
• Hvis en mappe, der skal slettes, indeholder andre filer end MP3/
WMA-filer eller undermapper, slettes disse ikke.
• Hvis der allerede findes en mappe eller fil på USB-enheden med det
samme navn som et, du forsøger at optage, tilføjes der et sekventielt
nummer efter navnet for den netop optagne mappe eller fil, så den
eksisterende ikke overskrives.
• Ved optagelse af spor fra en MP3/WMA-disk til en USB-enhed,
kommer der ingen lyd.
2 Tryk på CD  og sæt den disk i, du vil optage.
3 Når CD-afspilleren er standset, skal du trykke
gentagne gange på MODE  for at vælge
afspilningsindstillingen.
Afspilningsindstillingen skifter automatisk til normal
afspilning, hvis enheden er i blandet afspilning,
gentaget afspilning eller programafspilning (uden
spor eller MP3/WMA-filer programmeret) ved
starten af optagelse.
CFD-RG880CP.CET. 4-127-406-42(1)
Anden betjening
Forsigtighedsregler
Fejlsøgning
Diske som enheden KAN afspille
Bruge displayet
Lave dit eget program (programafspilning)
Falde i søvn til musik
•
Du kan kontrollere information om CD'en ved at bruge
displayet.
Du kan ordne afspilningsrækkefølgen for op til 25 spor/
MP3/WMA-filer på en CD.
1 Afspil den ønskede musikkilde.
2 Tryk på SLEEP  for at vise "SLEEP".
3 Tryk på SLEEP  på enheden for at vælge antal
* CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio. Det er en
optagestandard, der bruges til lyd-CD'er.
Kontrollere informationen på en lyd-CD
Sådan kontrolleres det samlede antal spor og
afspilningstiden for CD'en
Tryk på  , mens CD'en er standset, så kan du
kontrollere dem på displayet.
Samlet antal spor
1 Tryk på CD .
"CD" vises på displayet.
2 Tryk på MODE , indtil "PGM" vises på displayet.
3 Tryk på  eller  , og tryk derefter på DSPL/
ENT  på enheden (ENTER på fjernbetjeningen)
for de spor/MP3/WMA-filer, du vil programmere, i
den ønskede rækkefølge.
For MP3/WMA-filer skal du først trykke på TUNE
+ eller – , og derefter trykke på  eller  
and DSPL/ENT  (ENTER
på fjernbetjeningen).
Efter programmering af det første spor vises "STEP 1"
efterfulgt af det valgte spor/MP3/WMA-fil.
Hver gang du tilføjer et spor/MP3/WMA-fil, tilføjes et
trinnummer.
Den samlede tid for programspilning vises op til
"99:59" for CD. (Hvis den samlede tid bliver mere
end 99:59, vises "--:--". For MP3/WMA bliver "--:--"
altid vist.)
Samlet afspilningstid
Kontrollere informationen på en MP3/
WMA-disk
Lyd-CD (programafspilning)
Sådan kontrolleres det samlede antal mapper
og det samlede antal filer på CD'en
Programmeret
spornummer
Samlet afspilningstid
Samlet antal mapper
MP3/WMA-disk (programafspilning) (Eksempel: Når en MP3-disk
lægges i)
Hvis der er gået 4 sekunder, efter du har trykket på
SLEEP , indlæses minutterne på displayet.
Når indstillingen træder i kraft, dæmpes LCDbaggrundsbelysningen, og WOOFER-dioden slukkes.
Når det forvalgte tidsrum er forløbet, slukkes enheden
automatisk.
Tryk på DSPL/ENT  på enheden ved afspilning af en
MP3/WMA-disk. Displayet skifter som følger:
Programmeret
spornummer
Sangtitlen ( ) *
USB-enheder der kan afspilles/
optages
Du kan bruge følgende USB-enheder fra Sony på denne
enhed. Andre USB-enheder kan ikke afspilles/optages på
denne enhed.
Produktnavn
Modelnavn
Serienavn
Walkman®
NWD-
B100/B110F/
E020F
NWZ-
A810/A820K/
B130F/E430F/
S510/S610F/
S630F/S710F/
S730F
programafspilning.
)*
På fjernbetjeningen
Brug   i stedet for  .
Det aktuelle filnummer og afspilningstid**
Walkman®
* Hvis filen ikke indeholder ID3-information, vises filnavnet eller
mappenavnet på displayet.
** Kunstnernavn eller albumnavn ændres til dette i løbet af et par
sekunder.
Telefon
Sådan annulleres programafspilning
Stop først afspilning. Tryk derefter på MODE , indtil
"PGM" forsvinder fra displayet.
W880i/W850/
W710/W660/
W580
W910
Sådan slettes det sidste spor eller fil i
programmet
Tryk på CLEAR
standset.
Afspille spor/MP3/WMA-filer
gentaget (gentaget afspilning)
1 Tryk på CD .
"CD" vises på displayet.
2 Gå frem som følger.
For at
gentage
Et enkelt
spor/MP3/
WMA-fil
på fjernbetjeningen, mens CD'en er
Sådan slettes det aktuelle program
Du kan afspille spor/MP3/WMA-filer gentaget i
indstillingerne normal, blandet eller programafspilning.
Tryk to gange på OPERATE (POWER) .
Det aktuelle program bliver også slettet, når du trykker
på OPEN/CLOSE  på CD-låget for at åbne.
Lav derefter et nyt program ved at følge
programmeringsproceduren.
Tips
Gør dette
1 Tryk på REPEAT , indtil " 1" vises.
2 Tryk på  eller   for at vælge
det spor/MP3/WMA-fil, du vil gentage.
3 Tryk på   på enheden.
Alle spor/ 1 Tryk på REPEAT , indtil "
MP3/
2 Tryk på   på enheden.
WMA-filer
på CD'en
• Hvis du forsøger at programmere 26 spor/MP3/WMA-filer eller
derover, bliver "FULL" vist på displayet.
• Du kan afspille det samme program igen, da programmet gemmes,
indtil du åbner CD-rummet eller slår strømmen på enheden fra.
• Du kan optage dit eget program. Når du har lavet programmet, skal
du sætte et uindspillet bånd i og trykke på   på enheden for at
begynde optagelse.
• Fortsætte-funktionen virker ikke under programafspilning.
" vises.
En valgt
1 Tryk på MODE , indtil " " vises, og
mappe
tryk derefter på REPEAT , indtil " "
(kun MP3/
vises.
WMA2 Vælg mappen ved at trykke på + eller
disk)
– .
3 Tryk på   på enheden.
Spor/MP3/ 1 Vælg blandet afspilning (se "Afspille
spor/MP3/WMA-filer i vilkårlig
WMA-filer
rækkefølge").
i vilkårlig
rækkefølge 2 Tryk på REPEAT , indtil "SHUF" og
" " vises.
3 Tryk på   på enheden.
1 Start blandet mappeafspilning (se
MP3/
"Afspille spor/MP3/WMA-filer i vilkårlig
WMA-filer
rækkefølge").
i en valgt
2 Tryk på REPEAT  på enheden, indtil
mappe i
" ", "SHUF" og " " vises.
vilkårlig
rækkefølge 3 Tryk på   på enheden.
(kun MP3/
WMAdisk)
1 Programmer spor/MP3/WMA-filer (se
"Lave dit eget program").
2 Tryk på REPEAT , indtil " " og
"PGM" vises.
3 Tryk på   på enheden.
Tjek nedenstående websteder for de nyeste oplysninger
om kompatible enheder.
Til kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
Til kunder i Sydamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Til kunder i Asien og Oceanien:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
Bemærkninger
• Ved formatering af ovenstående modeller skal du sørge for at
formatere med selve modellen eller den særlige
formateringssoftware til den pågældende model.
• Brug ikke andre end disse USB-enheder. Betjening af modeller, der
ikke er vist her, garanteres ikke.
• Betjening er ikke altid sikker, selvom disse USB-enheder bruges.
• Nogle af disse USB-enheder kan muligvis ikke købes i visse
områder.
• Afspilning af WMA/AAC-filer med ophavsretsbeskyttelse er ikke
understøttet.
• Filer downloadet fra en musikwebsite kan ikke altid afspilles.
• Tilslutning gennem en hub er ikke understøttet.
Forvælge radiostationer
Du kan gemme radiostationer i enhedens hukommelse.
Du kan forvælge op til 30 radiostationer, 20 for FM og 10
for AM i vilkårlig rækkefølge.
1 Tryk på RADIO/BAND•AUTO PRESET  på enheden
for at vælge båndet.
2 Hold RADIO/BAND•AUTO PRESET  på enheden
nede i 2 sekunder, indtil "AUTO" blinker på displayet.
3 Tryk på DSPL/ENT  på enheden.
Tilslutning af ekstra komponenter
Du kan lytte til en ekstra komponent, f.eks. en bærbar
digital musikafspiller, gennem denne enheds højttalere.
Sørg for at slå strømmen til hver komponent fra, inden
du foretager en tilslutning.
Se vejledningerne til den komponent, der skal tilsluttes
for nærmere oplysninger.
Brug   i stedet for  .
Sådan annulleres gentaget afspilning
Tryk på REPEAT , indtil "
" forsvinder fra displayet.
Du kan afspille spor/MP3/WMA-filer i vilkårlig
rækkefølge. Ved afspilning af en MP3/WMA-disk kan du
også afspille MP3/WMA-filer i en valgt mappe i vilkårlig
rækkefølge (blandet mappeafspilning).
2 Tryk på MODE , indtil "SHUF" vises på displayet.
Når du vælger blandet mappeafspilning (kun MP3/
WMA-disk), skal du trykke på MODE  på
enheden, indtil " " og "SHUF" vises på displayet.
Tryk derefter på TUNE + eller –  på enheden
for at vælge den ønskede mappe.
3 Tryk på   på enheden for at starte blandet
afspilning.
På fjernbetjeningen
Brug   i stedet for  .
Sådan annulleres blandet afspilning
Stop først afspilning. Tryk derefter på MODE , indtil
"SHUF" forsvinder fra displayet.
Rens CD'en med en rengøringsklud inden afspilning.
Tør CD'en af fra midten og udad. Hvis der er ridser,
snavs eller fingeraftryk på CD'en, kan det forårsage
sporingsfejl.
•
Strømmen slås ikke til.
Sæt lysnetledningen godt fast i stikkontakten.
Sørg for, at batterierne er sat korrekt i.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
• Når du bruger enheden med batterier, kan du ikke
tænde den med fjernbetjeningen.
•
•
Der er ingen lyd.
Sørg for, at den funktion, du vil bruge, vises på
displayvinduet.
• Afbryd hovedtelefonerne, når du lytter via højttalere.
•
•
•
Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin,
fortynder, almindelige rengøringsmidler, eller
antistatisk spray beregnet til vinyl-lp'er.
• Udsæt ikke CD'en for direkte sollys eller varmekilder,
f.eks. ventilationskanaler, og efterlad den ikke i en bil
parkeret direkte i solen, hvor der kan opstå betydelige
temperaturstigninger.
• Undgå at klistre papir eller mærkater på CD'en, og pas
på ikke at ridse dens overflade.
• Opbevar CD'en i dens etui efter afspilning.
Demonstrationen er slået til. Slå strømmen til, eller
deaktiver demonstrationen, når strømmen er slået fra.
Forsøg ikke at skille kabinettet ad, da den laserstråle,
der bruges i CD-afspilleren, er skadelig for øjnene.
Overlad alt reparationsarbejde til fagkyndige.
• Hvis der kommer en genstand eller væske ind i
enheden, skal den afbrydes og kontrolleres af
fagkyndige, inden den bruges igen.
• Diske som ikke er af standardform (f.eks. hjerte,
firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på denne enhed.
Hvis du forsøger af afspille dem, kan det beskadige
enheden. Brug ikke den type diske.
•
Ved brug med vekselstrøm skal den medfølgende
lysnetledning bruges - brug ikke andre typer.
• Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe den
er tilsluttet stikkontakten, selv om selve enheden er
blevet slukket.
• Afbryd enheden fra stikkontakten, hvis den ikke skal
bruges i et længere tidsrum.
• Hvis batterierne ikke skal bruges, skal de tages ud for at
undgå skade, der kan forårsages af utætte batterier eller
tæring.
Om placering
Lad ikke enheden stå i nærheden af varmekilder, eller
på et sted hvor den udsættes for direkte sol, støv eller
mekaniske stød, eller i en bil i direkte sol.
• Anbring ikke enheden på skrå eller på et ustabilt sted.
• Anbring ikke noget mindre end 10 mm fra kabinettets
sider. For at enheden kan fungere korrekt, og for at
dens levetid bliver så lang som mulig, må
ventilationshullerne ikke spærres.
• Der er en stærk magnet i højttalerne. Kreditkort med
magnetisk kodning og fjederoptrukne armbåndsure må
derfor ikke komme i nærheden af enheden, så eventuel
beskadigelse fra magneten undgås.
•
Hvis enheden bringes direkte fra kolde til varme
omgivelser, eller placeres i et meget fugtigt rum, kan
der dannes fugt på linserne inden i CD-afspillerdelen.
Hvis det sker, kan enheden ikke fungere korrekt. Tag
CD'en ud og vent i ca. en time, indtil fugten er
fordampet.
• Hvis enheden ikke har været brugt i lang tid, skal den
indstilles på afspilning i nogle få minutter, så den
varmes op, inden der sættes et kassettebånd i.
CD'en afspilles ikke, eller "NO DISC" vises på
displayet, selv om der er isat en CD.
•
•
•
•
•
Læg CD'en i med etiketsiden opad.
Rens CD'en.
Tag CD'en ud og lad CD-rummet stå åbent i ca. en
time, indtil kondensvandet er fordampet.
CD-R/CD-RW'en er uindspillet.
Der er problemer med CD-R/CD-RW'ens kvalitet,
optageenheden eller applikationssoftwaren.
Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
•
•
•
•
•
Sænk lydstyrken.
Rens CD'en, eller udskift den hvis den er meget
beskadiget.
Anbring enheden på et sted uden rystelser.
Rens linsen med en almindelig blæser.
Lyden kan falde bort, eller der kan høres støj, når der
bruges CD-R'er/CD-RW'er af dårlig kvalitet, eller hvis
der er problemer med optageudstyret eller
applikationssoftwaren.
Det tager længere tid end sædvanligt at
begynde afspilning.
•
Det tager længere tid for følgende diske at begynde
afspilning.
– En disk optaget med en kompliceret træstruktur.
– En disk, der ikke er blevet afsluttet (en disk hvor der
kan tilføjes data).
– En disk, der har mange mapper eller andre filer end
MP3/WMA.
Bræk kassettetappen til side A eller B af for at undgå
utilsigtet optagelse. Hvis du vil bruge båndet til
optagelse igen, skal du tildække den afbrækkede tap
med tape.
Flyt antennen for at forbedre FM-modtagelse.
Tap til side A
Tap til side B
•
forvalgte nummer, du vil bruge til stationen, blinker
på displayet.
5
Rengøring af kabinettet
Tryk på DSPL/ENT  på enheden.
•
Den nye station erstatter den gamle.
1 Tryk på RADIO/BAND , indtil det ønskede bånd
Til AUDIO IN-stik
vises på displayet.
2 Stil ind på den ønskede station.
3 Hold ENTER
nede i 2 sekunder, indtil det
Indbygget lydkabel
med stereo-ministik
4 Tryk på PRESET + eller – , indtil det forvalgte
eller
lydkabel (medfølger
ikke)
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Brug ikke nogen form for slibemiddel, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. sprit eller rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål om eller problemer med enheden,
bedes du henvende dig til den nærmeste Sonyforhandler.
•
Flyt enheden for at forbedre AM-modtagelse.
Lyden er svag eller af dårlig kvalitet.
Afspille forvalgte radiostationer
1 Tryk på RADIO/BAND•AUTO PRESET  på enheden
for at vælge båndet.
2 Tryk på PRESET + eller – –  på enheden for at stille
Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Flyt enheden væk fra tv'et.
• Hvis du bruger fjernbetjeningen, mens du lytter til
AM-radio, kan der nogle gange høres støj.
•
ind på den gemte station.
På fjernbetjeningen
1 Tryk på RADIO/BAND .
2 Tryk på PRESET + eller –  for at stille ind på den
gemte station.
* For at tilslutte enheden til et tv eller en videobåndoptager skal du
•
1 Isæt et uindspillet bånd.
2 Tryk på AUDIO IN  på enheden for at vise
"AUDIO IN".
Tips
3 Tryk på   på enheden.
• Under blandet afspilning kan du ikke vælge det foregående spor/
MP3/WMA-fil ved at trykke på  .
• Fortsætte-funktionen virker ikke under blandet afspilning.
4 Afspil den ekstra komponent, der er tilsluttet til
Optagelse starter.
enheden.
Tips
•
•
•
•
•
•
•
MP3/WMA-filerne har ikke filtypenavnet ".mp3" eller
".wma".
Dataene er ikke gemt i MP3/WMA-format.
USB-lagerenheden bruger et andet filsystem end
FAT16 eller FAT32.*
USB-lagerenheden er partitioneret. Kun MP3/WMAfilerne i den første partition kan afspilles.
Afspilning er mulig op til 8 niveauer.
Antallet af mapper er større end 255.
Antallet af filer er større end 999.
Filerne er krypteret eller beskyttet med password.
* Denne enhed understøtter FAT16 og FAT32, men nogle USBlagermedier understøtter muligvis ikke begge filsystemer.
Se betjeningsvejledningen til den pågældende USB-lagerenhed eller
kontakt producenten for nærmere oplysninger.
Båndet bevæger sig ikke, når du trykker på en
betjeningsknap.
•
Luk båndholderen helt til.
Sørg for at kassettebåndets sikkerhedstap er på plads.
Rens hovederne med en rensekassette af tør- eller
vådtype (kan købes separat) efter hver 10 timers brug,
før du starter en vigtig optagelse eller efter afspilning af
et gammelt bånd. Hvis tonehovederne ikke rengøres,
kan lydkvaliteten forringes, eller enheden vil ikke
kunne optage eller afspille bånd. Se instruktionerne til
rensekassetten for nærmere oplysninger.
• Der bruges TYPE II (high-indstiling) eller TYPE IV
(metal) bånd. Brug udelukkende TYPE I (normal)
bånd.
• Afmagnetiser hovederne med et almindeligt
afmagnetiseringsbånd.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
•
•
•
Bruger du en USB-enhed, der er kompatibel?
•
Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke er
kompatibel, kan følgende problemer opstå. Se "USBenheder der kan afspilles/optages" for en liste over
enheder, der er understøttet.
– USB-enheden genkendes ikke.
– Fil- eller mappenavne vises ikke på denne enhed.
– Afspilning er ikke mulig.
– Lyden springer.
– Der er støj.
– Lyden er forvrænget.
•
Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
Sørg for at rette fjernbetjeningen mod enhedens
fotocelle til fjernbetjening.
Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og enheden.
Sørg for ikke at udsætte enhedens fotocelle til
fjernbetjening for stærkt lys, f.eks. direkte sollys eller
lys fra en fluorescerende lampe.
Gå tættere på enheden, når du bruger fjernbetjeningen.
Hvis der stadig er problemer, når du har prøvet
ovenstående løsningsforslag, skal lysnetledningen tages
ud af kontakten, og alle batterierne skal tages ud. Når alle
indikationerne på displayet er forsvundet, skal
lysnetledningen tilsluttes eller batterierne sættes i igen.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis der
fortsat er problemer.
"OVER CURRENT" vises.
•
Der er opdaget et unormalt niveau i den elektriske
strøm fra
(USB) -porten . Sluk enheden og fjern
USB-enheden fra
(USB) -porten . Kontroller, at
der ikke er nogen problemer med USB-enheden.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis denne
meddelelse stadig vises.
Der er ingen lyd.
•
USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk enheden
og tilslut USB-enheden igen. Tænd enheden og
kontroller, om "USB MEMORY" lyser på displayet
eller ej.
Der er støj på lyden, lyden springer, eller lyden
er forvrænget.
Sluk enheden og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter for enheden igen.
• Der er støj på selve musikdataene, eller lyden er
forvrænget. Der kan være kommet støj på under
optageprocessen. Slet filen og prøv at optage den igen.
•
USB-enheden kan ikke forbindes til
porten .
Hvis det indbyggede i lydkabel  skulle blive beskadiget, kan du
bruge AUDIO IN-stikket  til at tilslutte en ekstra komponent til
enheden. Brug et lydkabel (medfølger ikke) med et stereo-ministik i
den ene ende (til AUDIO IN-stikket ). Sørg for, at stikket i den
anden ende passer til stikket på den ekstra komponent. F.eks. et
stereo-ministik til en bærbar digital musikafspiller eller to phonostik
til et tv eller en videobåndoptager.
•
Bemærkninger
•
• Træk ikke for hårdt i det indbyggede lydkabel . Det kan flå
stikket af.
• Slut det indbyggede lydkabel  eller et ekstra lydkabel godt fast for
at forhindre eventuelle funktionsfejl.
• Det er ikke muligt at lytte til to komponenter, der er tilsluttet på
samme tid via det indbyggede lydkabel  og AUDIO IN-stikket 
(med et ekstra lydkabel). Tilslut en komponent ad gangen.
Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af et tv
med en indendørs antenne, skal enheden flyttes væk
fra tv'et.
USB-enhed
bruge en forlængerledning med et stereo-ministik i den ene ende (til
det indbyggede lydkabel) og to phonostik i den anden ende.
Optagelse af lyd fra den tilsluttede komponent
•
•
Billedet på dit tv bliver ustabilt.
2 Tænd for enheden og den tilsluttede komponent.
3 Tryk på AUDIO IN  på enheden, og start afspilning
af lyden på den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent udsendes fra
højttalerne.
MP3/WMA-filer kan ikke afspilles.
•
1 Forbind det indbyggede lydkabel med stereo-
ministik  på enheden til linje-udgangsstikket på
den bærbare digitale musikafspiller eller andre
komponenter*.
Indstil afspilningen på normal afspilning.
•
Tips
De forvalgte radiostationer bevares i hukommelsen, selv om du
afbryder lysnetledningen eller tager batterierne ud.
Sluk enheden og tilslut USB-enheden igen.
Tilslut en USB-enhed, som denne enhed kan afspille
(se "USB-enheder der kan afspilles/optages").
Dårlig eller forvrænget afspilnings-, optageeller slettekvalitet.
(f.eks. bærbar digitale
musikafspiller)
.
•
•
Til linje-udgangsstikket
nummer, du vil bruge til stationen, blinker på
displayet.
5 Tryk på ENTER
Det frarådes at bruge bånd med længere afspilningstid
end 90 minutter med undtagelse af til langvarig
uafbrudt optagelse eller afspilning.
•
-knappen  virker ikke, eller båndet
afspilles eller optages ikke.
for at vælge båndet.
2 Stil ind på den ønskede station.
3 Hold DSPL/ENT  på enheden nede i 2 sekunder,
•
Båndafspiller
Radio
•
Afspilning begynder ikke.
Afspilning begynder ikke fra det første spor.
Lyden falder bort.
•
Bemærkninger om kassettebånd
Sluk enheden, tilslut USB-enheden igen, og tænd
derefter enheden.
• Tilslut en USB-enhed der er understøttet (Se "USBenheder der kan afspilles/optages" (på denne side)
vedrørende hvilke typer enheder, der understøttes.).
• USB-enheden virker ikke korrekt. Se
betjeningsvejledningen til USB-enheden for nærmere
oplysninger om, hvordan dette problem behandles.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
ikke løses
•
Modtagelsen er dårlig.
Om betjening
Sletning af filer eller mapper på den tilsluttede USBenhed mislykkedes. De data, der skal slettes, kan
allerede være ødelagt. Henvend dig til nærmeste Sonyforhandler, hvis meddelelsen stadig vises.
USB-enheden genkendes ikke.
•
•
Den tilsluttede USB-enhed er blevet fjernet under
optagelse eller sletning. Undgå at afbryde USB-enheden
under optagelse eller sletning af data ved hjælp af USB
på denne enhed. Hvis USB-enheden afbrydes under
betjening, kan det forårsage ødelæggelse af data.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
meddelelsen stadig vises.
"ERASE ERROR" vises.
Side A
4 Tryk på PRESET + eller –  på enheden, indtil det
•
 Sæt dækslet på igen som vist på illustrationen
nedenfor. (Sæt det på i rækkefølgen  og .)
•
Om strømkilder
Den tilsluttede USB-enhed er skrivebeskyttet. Denne
enhed kan ikke ændre status for beskyttelse. Sluk
enheden og fjern USB-enheden. Ophæv
skrivebeskyttelsen, eller brug en anden USB-enhed.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
meddelelsen stadig vises.
"FATAL ERROR" vises.
Der bruges en mobiltelefon eller andet udstyr, der
udsender radiobølger, i nærheden af enheden.
 Flyt mobiltelefonen el.lign. væk fra enheden.
CD/MP3/WMA-afspiller
Om sikkerhed
1 Tryk på RADIO/BAND•AUTO PRESET  på enheden
indtil det forvalgte nummer blinker på displayet.
•
AUDIO IN-dækslet er løsnet.
•
Der opstod en fejl under optagelsen. Sluk enheden, og
fjern den tilsluttede USB-enhed. Kontroller følgende:
– At USB-enheden ikke er fyldt op. Hvis den er fyldt
op, eller der kun er lidt plads tilbage på den, skal
eventuelle overflødige filer eller mapper slettes.
– At de data, der skal optages, ikke er ødelagt.
– At det filformat, der skal optages, er kompatibelt med
denne enhed.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
meddelelsen stadig vises.
"PROTECT" vises.
Displayet og indikatorerne blinker vilkårligt,
selvom strømmen er slået fra.
Der høres støj.
Du skal forvælge en station med et svagt signal manuelt.
1 Tryk på CD .
"CD" vises på displayet.
•
Hvis en station ikke kan forvælges automatisk
forvalgte nummer blinker på displayet.
Afspille spor/MP3/WMA-filer i
vilkårlig rækkefølge (blandet afspilning)
Bemærkninger om diske
•
Stationerne gemmes i hukommelsen fra de lave
frekvenser til de højere.
På fjernbetjeningen
På fjernbetjeningen
Andre CD-R/CD-RW, som ikke er optaget i musikCD-format eller MP3/WMA-format, der opfylder
ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
• CD-R/CD-RW af dårlig optagekvalitet, ridset eller
beskidt CD-R/CD-RW, eller CD-R/CD-RW optaget med
en ukompatibel optageenhed
• CD-R/CD-RW'er, der ikke er afsluttet korrekt
•
Tryk på OPERATE (POWER)  for at slå strømmen
fra.
4 Tryk på   på enheden for at starte

Diske som enheden IKKE KAN afspille
"REC ERROR" vises.
Generelt
Sådan annulleres sleep-funktionen
Bekræftede Sony digital musikafspillere
(pr. september 2008)
Sådan kontrolleres fil-information

Albumnavnet (
* Når du vælger "AUTO", standser CD'en, USB-enheden eller
båndet afspilning efter højst 90 minutter, og enheden slukkes
automatisk. Når du lytter til radioen, slukkes radioen efter
90 minutter.
Når du afspiller et bånd med denne funktion:
Hvis båndlængden på en side er længere end den indstillede tid,
slukkes enheden ikke, før båndet når slutningen.
MP3/WMA-disk (Eksempel: Når en MP3-disk lægges i)

Kunstnernavnet ( )
minutter, indtil enheden slukkes automatisk.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
indikationen som følger.
"AUTO*"  "60MIN"  "30MIN"  "20MIN" 
"10MIN"  "OFF".
Bemærk
Tryk på  , mens CD'en er standset, så kan du
kontrollere dem på displayet.

Lyd-CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA-filer)
(USB) -
Stikket på USB-enheden eller USB-kablet vendte ikke i
den rigtige retning, da du forsøgte at tilslutte. Forbind
stikket på USB-enheden eller USB-kablet i den rigtige
retning.
"READING" vises i længere tid eller det tager
lang tid, før afspilning starter.
Læseprocessen kan tage lang tid i følgende tilfælde:
– Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
– Filstrukturen er meget kompleks.
– Hukommelsen er næsten fyldt.
– Den interne hukommelse er fragmenteret.
For at undgå ovenstående problemer anbefales det at
overholde følgende retningslinjer:
– Hold det samlede antal mapper på USB-enheden på
100 eller derunder.
– Hold det samlede antal filer pr. mappe på 100 eller
derunder.
Fejlagtig visning
Dataene, der er gemt på USB-enheden, kan være
beskadigede. Send musikdataene til USB-enheden igen.
• Denne enhed kan kun vise tal og alfabetets bogstaver.
Andre tegn bliver ikke vist korrekt.
•
CFD-RG880CP.CET. 4-127-406-42(1)
Download PDF

advertising