Sony | CFD-S03CP | Sony CFD-S03CP Betjeningsvejledning

Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Cd/radio/
kassettebåndoptager
Betjeningsvejledning
DA
Grundlæggende betjening
For at
Holde pause i
afspilning
Dette symbol på produktet eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø
og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer
bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere
oplysninger om genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsa
ffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.
Gælder for følgende tilbehør: Fjernbetjening
Standse afspilning
Gå til det næste
spor/MP3-fil
Gå tilbage til det
foregående spor/
MP3-fil
Vælge en mappe på
en MP3-disk
Kun afspille den
valgte mappe (kun
MP3-disk)
Bemærkninger om DualDiscs
CFD-S03CP
CFD-S03CPL
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Denmark
En DualDisc er en disk med to sider, som forener optaget
dvd-materiale på den ene side med digitalt lydmateriale
på den anden side. Da lydmaterialesiden ikke opfylder
Compact Disc (cd) -standarden, garanteres afspilning på
dette produkt dog ikke.
Finde et punkt,
mens du lytter til
lyden
Finde et punkt,
mens du ser på
displayet
Tage cd’en ud
Musikdiske kodet med teknologi
til ophavsretsbeskyttelse
Bemærkning til kunder i Det
Forenede Kongerige
ADVARSEL
Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort er udstyret
forsynet med et stik, der er i overensstemmelse med BS
1363.
For at mindske risikoen for brand
eller elektrisk stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugt.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det
samme amperetal, godkendt af ASTA eller BSI til
BS1362 (dvs. med
eller -mærket).
For at undgå elektrisk stød må
kabinettet ikke åbnes. Vedligeholdelse
må kun udføres af fagkyndige.
Dette produkt er designet til at afspille diske, der
opfylder cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber er begyndt at markedsføre musikdiske,
der er kodet med teknologi til ophavsretsbeskyttelse. Vær
opmærksom på at der blandt disse kan være nogle, der
ikke følger cd-standarden og ikke kan afspilles på dette
produkt.
 .
* VOLUME + (VOL + på fjernbetjeningen) ,   og   på
enheden har en berøringsprik.
+  på enheden for at gå
fremad og
–  for at gå bagud.
MODE  på enheden, indtil
”FLDR” vises,
+ eller –  på
enheden for at vælge en mappe,
og derefter   for at starte
afspilning.
 (fremad) eller  (bagud)
 ved afspilning, og hold indtil du
finder punktet.
 (fremad) eller  (bagud)
 i pause, og hold indtil du finder
punktet.
 PUSH OPEN/CLOSE  på
enheden.
Folder
Tilslut enheden til en let tilgængelig lysnetstikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du
straks afbryde lysnetstikket fra lysnetstikkontakten.
3
2
Tryk på VOLUME +, – (VOL +, – på fjernbetjeningen)
.
Installer ikke enheden på et indelukket sted, f.eks. en
bogreol eller et indbygget skab.
3
Sådan lyttes gennem hovedtelefoner
4
Sådan forstærkes baslyden
Tryk på MEGA BASS .
”MEGA BASS” vises på displayet.
For at vende tilbage til normal lyd skal du trykke på
knappen igen.
Tekniske data
Radio
Frekvensområde
Tilslut lysnetledningen , eller sæt 6 R14 (størrelse C) -batterier (medfølger ikke) i batterirummet .
CFD-S03CPL
Bemærkninger
MW: 531 - 1.611 kHz (i trin på 9 kHz)
530 - 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)
• Udskift batterierne, når OPR/BATT-indikatoren  dæmpes, eller når afspilleren ikke længere kan betjenes.
Udskift alle batterierne med nye. Inden du udskifter batterierne, skal du sørge for at tage cd'en ud af afspilleren.
• For at bruge afspilleren med batterier skal du afbryde lysnetledningen fra afspilleren.
• Når du bruger afspilleren med batterier, kan du ikke slå den til med fjernbetjeningen.
Klargøring af fjernbetjeningen
Isæt 2 R03 (størrelse AAA) -batterier (medfølger ikke).
FM: 87,5 - 108 MHz
LW: 153 - 279 kHz
CFD-S03CP
Strømforbrug
12 W vekselstrøm
Batterilevetid
For cd/radio/kassettebåndoptager:
FM-optagelse
Sony R14P: ca. 6 timer
Sony alkalisk LR14: ca. 20 timer
Båndafspilning
Sony R14P: ca. 3 timer
Sony alkalisk LR14: ca. 12 timer
Cd-afspilning
Sony R14P: ca. 1 time
Sony alkalisk LR14: ca. 4,5 timer
Mål
Ca. 360 × 141 × 235 mm (b/h/d)
(inkl. fremspring)
Vægt
Ca. 2,6 kg (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Lysnetledning (1)
Fjernbetjening (1)
FM: 87,5 - 108 MHz
Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.
AM: 531 - 1.611 kHz (i trin på 9 kHz)
530 - 1.610 kHz (i trin på 10 kHz)
Ekstra tilbehør
Mellemfrekvens
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antenner
FM: Udskydelig antenne
AM: Indbygget ferrit-stav-antenne
Kassettebåndoptager
Optagesystem
4-spors 2-kanals stereo
Fremspolingstid
Ca. 150 sek. med Sony kassettebånd C-60
Frekvensreaktion
TYPE I (normal): 80 - 10.000 Hz
Udskiftning af batterier
Ved normal brug bør batterierne holde i omkring seks måneder. Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene
afspilleren, skal batterierne udskiftes med nye.
Efter du har ændret indstillingsintervallet, skal du
indstille forvalgte AM/MW-radiostationer igen.
Afspille et bånd
Brug knapper på enheden til betjeningen.
1 Tryk på TAPE  på enheden (direkte opstart).
2 Tryk på   på enheden, og sæt båndet
i båndholderen med den side, du vil afspille,
vendende mod dig selv. Brug udelukkende TYPE
I (normal) bånd. Luk holderen.
Sørg for, at der ikke er løsthængende bånd for at
undgå at beskadige båndet eller enheden.
og læg en disk med etiketsiden opad i cdrummet.
Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på enheden for
at lukke cd-rummet.
Sony hovedtelefoner serie MDR
3 Tryk på  .
Alle sporene/MP3-filerne afspilles en gang.
Når du afspiller en MP3-disk, lyser MP3-indikatoren,
efter afspilleren har læst fil-informationen.
6
9
0
Bemærkninger om MP3-diske
• Når disken sættes i, læser afspilleren alle filerne på denne disk. I
dette tidsrum vises ”READING”. Hvis der er mange mapper eller
andre filer end MP3 på disken, kan det tage lang tid, før afspilning
begynder, eller før den næste MP3-fil starter afspilning.
Det frarådes at gemme andre unødvendige mapper eller filer end
MP3-filer på den disk, der skal bruges til MP3-afspilning.
• En mappe, som ikke indeholder en MP3-fil, springes over.
• Maksimalt antal filer: 255
Maksimalt antal mapper: 150 (inklusive rodmappen)
Maksimalt antal mapper og filer i alt: 256
Maksimalt antal biblioteksniveauer: 8
• Mappenavne og filnavne kan vises med op til 30 tegn inklusive
anførselstegn.
• Tegnene A - Z, 0 - 9, og _ kan vises på denne afspiller. Andre tegn
vises som ”_”.
• Denne afspiller er i overensstemmelse med ID3-tag-formatets
Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4. Hvis filen har ID3-tag-information,
kan ”sangtitel”, ”kunstnernavn” og ”albumnavn” vises, og ”ID3”
vises på displayet. Hvis filen ikke har ID3-tag-information,
vises filnavn i stedet for sangtitel, mappenavn vises i stedet for
albumnavn, og ”ingen kunstner” vises i stedet for kunstnernavn.
ID3-tag-informationen kan vises med op til 15 tegn .
• Ved navngivning skal du sørge for at tilføje filtypen ”mp3” til
filnavnet.
• Hvis du føjer filtypenavnet ”mp3” til en anden fil end en MP3-fil,
kan afspilleren ikke genkende filen rigtigt og generer tilfældig støj,
som kan beskadige højttalerne.
• Filnavnet svarer ikke til ID3-taggen.
Lyd-cd
Lytte til radioen
Spornummer
Afspilningstid
MP3-disk
MP3Når mappenavn*, sangtitel og
filnummer kunstnernavn har været vist,
bliver afspilningstiden** vist.
* Hvis der ikke er nogen mappe, vises ”ROOT” på displayet.
** Hvis afspilningstiden er mere end 100 minutter, vises den som
”--:--” på displayet.
Holde pause i
afspilning
Standse afspilning
Spole båndet frem
eller tilbage*
Udkaste
kassettebåndet
Tryk på
  på enheden. Tryk på knappen
igen for at fortsætte afspilning.
  på enheden.
 eller  (spole båndet frem
eller tilbage)  på enheden.
  på enheden.
* Når båndet er spolet til slutningen, skal du trykke på   for at
udløse  eller  .
Optage på et bånd
Brug knapper på enheden til betjeningen.
1 Tryk på CD  på enheden (direkte opstart).
Generelt
Højttaler
Fuldt interval: 8 cm dia., 4 Ω, kegletype (2)
Udgange
Hovedtelefonstik (stereo-ministik):
Til hovedtelefoner med 16 - 32 Ω impedans
Udgangseffekt
1,7 W + 1,7 W (ved 4 Ω, 10% harmonisk forvrængning)
Strømkrav
For cd/radio/kassettebåndoptager:
Modeller til Malaysia, Singapore og Thailand: 230 - 240 V vekselstrøm,
50 Hz
Koreansk model: 220 V vekselstrøm, 60 Hz
Argentinsk model: 220 - 230 V vekselstrøm, 50 Hz
Andre modeller: 230 V vekselstrøm, 50 Hz
9 V jævnstrøm, 6 R14 (størrelse C) batterier
Til fjernbetjening:
3 V jævnstrøm, 2 R03 (størrelse AAA) batterier
8
Afspille en cd/MP3-disk
2 Tryk på  PUSH OPEN/CLOSE  på enheden,
6
7
5
(På fjernbetjeningen skal du trykke på OPERATE
eller POWER , og derefter trykke gentagne gange
på FUNCTION , indtil ”CD” vises på displayet.)
4
5
Tilslut hovedtelefonerne til  (hovedtelefon) stikket .
2 til en lysnetstikkontakt
5 Tryk på DISPLAY•ENTER  på enheden.
For at
2
Sådan justeres lydstyrken
1 til AC IN
at vælge ”9K STEP” for interval på 9 kHz eller
”10K STEP” for interval på 10 kHz.
Afspilningen begynder.
1
1
Europæisk model: Tryk på OPERATE .
Andre modeller: Tryk på POWER .

4 Tryk på PRESET + eller –  på enheden for
3 Tryk på  .
MP3-fil
Sådan slås strømmen til/fra

enheden i 2 sekunder.
”9K STEP” eller ”10K STEP” blinker.
Afspilningsrækkefølgen for mapper og filer er som følger:
Inden enheden bruges
System
Cd digitalt lydsystem
Laserdiode-egenskaber
Emissionsvarighed: vedvarende
Laserudgang: mindre end 44.6 µW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på
ca. 200 mm fra objektivlinsens overflade på den
optiske pick-up blok med 7 mm åbning.)
Antal kanaler
2
Frekvensreaktion
20 - 20.000 Hz ±1 dB
Wow og flutter
Ikke målelig
enheden, indtil ”AM” eller ”MW” vises.
3 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
CD-R
CD-RW
CD-afspiller
1 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må
der ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser,
på enheden.
Strømkilder
Hvis du vil ændre AM/MW-indstillingsintervallet, skal
du gøre følgende:
2 sekunder.
 .
• Afspilning starter fra det spor/den MP3-fil, hvor du sidst stoppede
afspilning (Resume play - fortsætte-afspilning). Ved stop vises det
spor/MP3-filnummer, der skal afspilles.
• For at annullere fortsætte-afspilning (for at starte afspilning fra
begyndelsen af det første spor/MP3-fil) skal du trykke på  
i stop-indstilling. Når du åbner cd-rummet eller slår enheden fra,
annulleres fortsætte-afspilning også.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på
licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Ændring af AM/MW-indstillingsintervallet
2 Tryk på DISPLAY•ENTER  på enheden i
Råd
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt
sikringsdæksel, skal du sørge for at sætte det på igen, når
du har skiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat
sikringsdæksel. Kontakt nærmeste Sony-servicecenter,
hvis du mister sikringsdækslet.
For at mindske risikoen for brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser,
duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte stearinlys på
apparatet.
Tryk på
 . Tryk på knappen igen for at
fortsætte afspilning.
 .
1 Tryk på   på enheden for at åbne
båndholderen, og isæt et uindspillet bånd med
den side, du vil optage, vendende mod dig selv.
Brug udelukkende TYPE I (normal) bånd. Luk
holderen.
2 Vælg den programkilde, du vil optage.
For at optage fra cd-afspilleren skal du lægge en cd i
og trykke på CD .
For at optage fra radioen skal du stille ind på den
ønskede station.
3 Tryk på   på enheden for at starte optagelse
( udløses automatisk).
For at
Holde pause i
optagelse
Standse optagelse
Tryk på
  på enheden.
Tryk på knappen igen for at
fortsætte optagelse.
  på enheden.
Råd
• Justering af lydstyrken eller lydbetoningen påvirker ikke
optageniveauet.
• Hvis AM/MW/LW-programmet laver en fløjtelyd, når du har
trykket på   i trin 3, skal du trykke på MODE  på enheden
for at vælge den ISS-position (Interference Suppress Switch), der
mindsker støjen mest.
• De bedste resultater opnås, når lysnettet bruges som strømkilde ved
optagelse.
• Gå frem som følger for at slette en optagelse:
1 Isæt båndet med optagelsen, du vil slette.
2 Tryk på TAPE  på enheden.
3 Tryk på   på enheden.
1 Tryk gentagne gange på RADIO•BAND•AUTO
PRESET  på enheden (BAND  på
fjernbetjeningen) (direkte opstart).
Hver gang du trykker på knappen, skifter indikationen
som følger.
CFD-S03CPL: ”FM”  ”MW”  ”LW”
CFD-S03CP: ”FM”  ”AM”
2 Hold TUNE + eller –  nede, indtil
frekvenstallene begynder at ændre sig på
displayet.
Afspilleren afsøger automatisk radiofrekvenserne, og
standser når den finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en station, skal du
trykke gentagne gange på TUNE + eller – , så
frekvensen ændres trin for trin.
Når der modtages en FM-stereoudsendelse, vises ”ST”.
Råd
Hvis der er støj på FM-udsendelsen, skal du trykke på MODE ,
indtil ”MONO” vises på displayet. Radioen afspiller herefter i mono.
00DA1CED.indd 1
2006-11-07 11:00:40
Anden betjening
Forholdsregler
Bruge displayet
Du kan kontrollere information om cd'en ved at bruge
displayet.
Kontrollere informationen på en lydcd
Sådan kontrolleres det samlede antal spor
og afspilningstiden for cd'en
Tryk to gange på  , så kan du kontrollere dem på
displayet.
Samlet antal spor
Afspille spor/MP3-filer i vilkårlig
rækkefølge (Shuffle Play)
Du kan eller spor/MP3-filer i vilkårlig rækkefølge. Ved
afspilning af en MP3-disk kan du også afspille MP3-filer
i en valgt mappe i vilkårlig rækkefølge (Folder Shuffle
Play).
1 Tryk på CD  på enheden.
”CD” vises på displayet.
2 Tryk på MODE  på enheden, indtil ”SHUF”
vises på displayet.
Når du vælger Folder Shuffle Play (kun MP3-disk),
skal du trykke på MODE  på enheden, indtil
”FLDR” og ”SHUF” vises på displayet. Tryk derefter
på
+ eller –  på enheden for at vælge en ønsket
mappe.
3 Tryk på   for at starte Shuffle Play.
Samlet
afspilningstid
Sådan kontrolleres det samlede antal
mapper og det samlede antal filer på cd'en
Tryk to gange på  , så kan du kontrollere dem på
displayet.
Samlet
antal filer
Samlet
antal
mapper
Stop først afspilning. Tryk derefter på MODE  på
enheden, indtil ”SHUF” forsvinder fra displayet.
Råd
• Ved Shuffle Play kan du ikke vælge det foregående spor/MP3-fil
ved at trykke på  .
• Fortsætte-funktionen virker ikke ved Shuffle Play.
Lave dit eget program (Program Play)
* CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio. Det er en
optagestandard, der bruges til lyd-cd'er.
enheden (BAND  på fjernbetjeningen) for at
vælge båndet.
2 Stil ind på den ønskede station.
3 Hold DISPLAY•ENTER  på enheden nede i 2
sekunder, indtil det forvalgte nummer blinker på
displayet.
4 Tryk på PRESET + eller – , indtil det forvalgte
nummer, du vil bruge til stationen, blinker på
displayet.
5 Tryk på DISPLAY•ENTER  på enheden.
Den nye station erstatter den gamle.
Råd
De forvalgte radiostationer bevares i hukommelsen, selv om du
afbryder lysnetledningen eller udtager batterierne.
• Lyd-cd
• Cd-r/cd-rw (CD-DA*/MP3-filer)
Diske som enheden IKKE KAN afspille
• Andre cd-r/cd-rw'er, som ikke er optaget i musik-cdformat eller MP3-format, der opfylder ISO9660 Level
1/Level 2 eller Joliet
• Cd-r/cd-rw'er af dårlig optagekvalitet, ridsede eller
beskidte cd-r/cd-rw'er, eller cd-r/cd-rw'er optaget med en
ukompatibel optageenhed
• Cd-r/cd-rw'er der ikke er afsluttet korrekt
Bemærkninger om diske
• Rens cd'en med en rengøringsklud inden afspilning.
Tør cd'en af fra midten og udad. Hvis der er ridser,
snavs eller fingeraftryk på cd'en, kan det forårsage
sporingsfejl.
1 Afspil den ønskede musikkilde.
2 Tryk på SLEEP  på enheden for at vise
3 Tryk på  eller  , og tryk derefter

Sangtitel og kunstnernavn

Albumnavn*
Lyd-cd
Programmeret
spornummer
* Hvis der ikke er nogen mappe, vises ”ROOT”.
Afspille spor/MP3-filer gentaget
MP3-disk
(Repeat Play)
Du kan eller spor/MP3-filer gentaget i indstillingerne
normal, blandet (Shuffle) eller programafspilning.
Programmeret
filnummer
1 Tryk på CD  på enheden.
Afspilningsrækkefølge
”CD” vises på displayet.
2 Gå frem som følger.
4 Tryk på   for at starte Program Play.
Gør dette
Sådan annulleres Program Play
1 Tryk på REPEAT  på enheden, indtil
” 1” vises.
2 Tryk på  eller   for at vælge
det spor/MP3-fil, du vil gentage.
3 Tryk på  .
Alle spor/
1 Tryk på REPEAT  på enheden, indtil
MP3-filer
” ” vises.
på cd’en
2 Tryk på  .
En valgt
1 Tryk på MODE  på enheden for
mappe (kun
at vise ”FLDR”, og tryk derefter på
MP3-disk)
REPEAT  på enheden, indtil ” ”
vises.
2 Vælg mappen ved at trykke på
+ eller –
 på enheden.
3 Tryk på  .
Spor/MP3- 1 Start Shuffle Play (se ”Afspille spor/
filer i
MP3-filer i vilkårlig rækkefølge”).
vilkårlig
2 Tryk på REPEAT  på enheden, indtil
rækkefølge
”SHUF” og ” ” vises.
3 Tryk på  .
Filer i en
1 Start Folder Shuffle Play (se ”Afspille
valgt mappe
spor/MP3-filer i vilkårlig rækkefølge”).
i vilkårlig
2 Tryk på REPEAT  på enheden, indtil
rækkefølge
”FLDR”, ”SHUF” og ” ” vises.
(kun MP3- 3 Tryk på  .
disk)
1 Programmer spor/MP3-filer (se ”Lave
dit eget program”).
2 Tryk på REPEAT  på enheden, indtil
” ” og ”PGM” vises.
3 Tryk på  .
Et enkelt
spor/MP3fil
den gemte station.
1 Tryk på CD  på enheden.
på DISPLAY•ENTER  på enheden for de
spor, som du vil programmere i den ønskede
rækkefølge.
For MP3-filer skal du først trykke på
+ eller
– , og derefter trykke på  eller   og
DISPLAY•ENTER .
Det aktuelle filnummer og afspilningstid
1 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
enheden (BAND  på fjernbetjeningen) for at
vælge båndet.
Stop først afspilning. Tryk derefter på MODE  på
enheden, indtil ”PGM” forsvinder fra displayet.
Sådan kontrolleres rækkefølgen for spor/
MP3-filer før afspilning
Tryk på DISPLAY•ENTER  på enheden.
Hver gang du trykker på knappen, vises spor/MP3filnummeret i den programmerede rækkefølge.
Sådan ændres det aktuelle program
Tryk en gang på  , hvis cd'en er standset, og to gange
hvis cd'en afspilles. Det aktuelle program bliver slettet.
Lav derefter et nyt program ved at følge programmering
sproceduren.
Råd
• Hvis du forsøger at programmere 16 spor/MP3-filer eller derover,
bliver ”FULL” vist på displayet.
• Du kan afspille det samme program igen, da programmet gemmes,
indtil du åbner cd-rummet eller slår enheden fra.
• Du kan optage dit eget program. Når du har lavet programmet, skal
du isætte et uindspillet bånd og trykke på   på enheden for at
begynde optagelse.
• Fortsætte-funktionen virker ikke ved Program Play.
Forvalg af radiostationer
Du kan gemme radiostationer i afspillerens hukommelse.
Du kan forvælge op til 30 radiostationer (CFD-S03CP),
20 for FM og 10 for AM i vilkårlig rækkefølge, eller 40
radiostationer (CFD-S03CPL), 20 for FM, 10 for MW og
10 for LW i vilkårlig rækkefølge.
”SLEEP”.
3 Tryk på SLEEP  på enheden for at vælge antal
minutter, indtil afspilleren slukkes automatisk.
Hver gang du trykker på knappen, skifter indikationen
som følger.
”AUTO*”  ”60MIN”  ”30MIN”  ”20MIN”
 ”10MIN”  ”OFF”.
* Når du vælger ”AUTO”, stopper cd'en eller båndet afspilning
efter højst 90 minutter, og afspilleren slukkes automatisk. Når
du lytter til radioen, slukkes radioen efter 90 minutter.
Hvis der er forløbet 4 sekunder, efter du har trykket
på SLEEP  på enheden, indføres minutterne på
displayet.
Når den forvalgte tid er forløbet, slukkes afspilleren
automatisk.
Sådan annulleres søvn-funktionen
Tryk på OPERATE (eller POWER)  for at slå
strømmen fra.
Bemærk
Når du afspiller et bånd med denne funktion:
Hvis båndlængden på en side er længere end den indstillede tid,
slukkes afspilleren ikke, før båndet når slutningen.
• Brug ikke opløsningsmidler som rensebenzin,
fortynder, rengøringsmidler eller antistatisk spray, som
er beregnet til vinyl-lp'er.
• Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller varmekilder,
f.eks. ventilationskanaler, og efterlad den ikke i en bil
parkeret direkte i solen, hvor der kan opstå betydelige
temperaturstigninger.
• Undgå at klistre papir eller mærkater på cd'en, og pas
på ikke at ridse dens overflade.
• Opbevar cd'en i dens etui efter afspilning.
Om sikkerhed
• Forsøg ikke at skille kabinettet ad, da den laserstråle,
der bruges i cd-afspilleren, er skadelig for øjnene.
Vedligeholdelse må kun udføres af fagkyndige.
• Hvis der kommer en genstand eller væske ind i
afspilleren, skal den afbrydes og kontrolleres af
fagkyndige, inden den bruges igen.
• Diske som ikke er af standardform (f.eks. hjerte,
firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på afspilleren.
Hvis du forsøger af afspille dem, kan det beskadige
afspilleren. Brug ikke den type diske.
Om strømkilder
• Hvis afspilleren skal bruges med vekselstrøm, skal
du kontrollere, at dens driftsspænding er identisk
med spændingen i din lokale strømforsyning (se
"Specifikationer"), og bruge den medfølgende
lysnetledning; brug ikke en anden type.
• Afspilleren er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden
(lysnettet), så længe den er tilsluttet en
lysnetstikkontakt, heller ikke hvis selve afspilleren er
slukket.
• Afbryd afspilleren fra lysnetstikkontakten, hvis den
ikke skal bruges i et længere tidsrum.
• Hvis batterierne ikke skal bruges, skal de tages ud for
at undgå skade, der kan forårsages af utætte batterier
eller tæring.
• Navnepladen, der angiver driftsspænding, strømforbrug
m.m., er placeret på undersiden.
• Lad ikke afspilleren stå i nærheden af varmekilder,
eller på et sted hvor den udsættes for direkte sol, meget
støv eller mekaniske stød, eller i en bil i direkte sol.
• Anbring ikke afspilleren på skrå eller på et ustabilt
sted.
• Anbring ikke noget mindre end 10 mm fra kabinettets
sider. For at afspilleren kan fungere korrekt, og
for at dens levetid bliver så lang som mulig, må
ventilationshullerne ikke spærres.
• Der er en stærk magnet i højttalerne. Kreditkort med
magnetisk kodning og fjederoptrukne armbåndsure
må derfor ikke komme i nærheden af afspilleren, så
eventuel beskadigelse fra magneten undgås.
Om betjening
• Hvis afspilleren bringes direkte fra kolde til varme
omgivelser eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan
der dannes fugt på linsen inden i cd-afspillerdelen.
Hvis det sker, fungerer afspilleren ikke korrekt.
Tag cd'en ud og vent i ca. en time, indtil fugten er
fordampet.
• Hvis afspilleren ikke har været brugt i lang tid, skal
den indstilles på afspilning i nogle få minutter, så den
varmes op, inden der isættes et kassettebånd.
Stationerne gemmes i hukommelsen fra de lave
frekvenser til de højere.
• Afbryd hovedtelefonerne, når du lytter via højttalere.
Der høres støj.
• Der bruges en mobiltelefon eller andet udstyr, der
udsender radiobølger, i nærheden af afspilleren.
 Flyt mobiltelefonen el.lign. væk fra afspilleren.
Cd/MP3-afspiller
• Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
• Sørg for at rette fjernbetjeningen imod afspillerens
sensor til fjernbetjening.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og afspilleren.
• Sørg for ikke at udsætte fjernbetjeningssensoren
for stærkt lys, f.eks. direkte sollys eller lys fra en
fluorescerende lampe.
• Gå tættere på afspilleren, når du bruger
fjernbetjeningen.
Hvis der stadig er problemer, når du har prøvet
ovenstående løsningsforslag, skal lysnetledningen tages
ud af kontakten, og alle batterierne skal tages ud. Når
alle indikationerne på displayet er forsvundet, skal
lysnetledningen tilsluttes eller batterierne sættes i igen.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis der
fortsat er problemer.
• Læg cd'en i med etiketsiden opad.
• Rens cd'en.
• Tag cd'en ud og lad cd-rummet stå åbent i ca. en time,
indtil kondensvandet er fordampet.
• Cd-r/cd-rw'en er uindspillet.
• Der er problemer med cd-r/cd-rw'ens kvalitet,
optageudstyret eller applikationssoftwaren.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
Lyden falder bort.
• Sænk lydstyrken.
• Rens cd'en, eller udskift den, hvis den er meget
beskadiget.
• Anbring afspilleren på et sted uden rystelser.
• Rens linsen med en almindelig blæser.
• Lyden kan falde bort, eller der kan høres støj, når
der bruges cd-r/cd-rw'er af dårlig kvalitet, eller
hvis der er problemer med optage-enheden eller
applikationssoftwaren.
Det tager længere tid end sædvanligt at
starte afspilning.
• For følgende diske tager det længere tid at begynde
afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, der ikke er afsluttet (en disk, hvor der kan
tilføjes data).
– en disk, der har mange mapper eller andre filer end
MP3.
Radio
Modtagelsen er dårlig.
• Flyt antennen for at forbedre FM-modtagelse.
• Flyt afspilleren for at forbedre AM- eller MW/LWmodtagelse.
Lyden er svag eller af dårlig kvalitet.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
• Flyt afspilleren væk fra tv'et.
• Hvis du bruger fjernbetjeningen, mens du lytter til AMeller MW/LW-radio, kan der nogle gange høres støj.
Billedet på dit tv bliver ustabilt.
• Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af et tv
med en indendørs antenne, skal afspilleren flyttes væk
fra tv'et.
Båndafspiller
• Bræk kassettetappen til side A eller B af for at undgå
utilsigtet optagelse. Hvis du vil bruge båndet til
optagelse igen, skal du tildække den afbrækkede tap
med tape.
-knappen  virker ikke, eller båndet
afspilles eller optages ikke.
Side A
Tap til side A
Tap til side B
• Det frarådes at bruge kassettebånd med længere
afspilningstid end 90 minutter med undtagelse af til
langvarig uafbrudt optagelse eller afspilning.
Rengøring af kabinettet
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Brug ikke nogen form for slibemiddel, skurepulver
eller opløsningsmidler som f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål om afspilleren, eller der opstår
problemer med den, bedes du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
00DA1CED.indd 2
Der er ingen lyd.
Båndet bevæger sig ikke, når du trykker på
en betjeningsknap.
enheden for at vælge båndet.
3 Tryk på DISPLAY•ENTER  på enheden.
• Sæt lysnetledningen godt fast i lysnetstikkontakten.
• Sørg for, at batterierne er sat korrekt i.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
• Når du bruger afspilleren med batterier, kan du ikke slå
den til med fjernbetjeningen.
Bemærkninger om kassettebånd
1 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
enheden nede i 2 sekunder, indtil ”AUTO” blinker
på displayet.
Strømmen slås ikke til.
Fjernbetjeningen virker ikke.
Om placering
2 Hold RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
” forsvinder
Generelt
Fjernbetjening
Cd'en afspilles ikke, eller ”NO DISC” vises
på displayet, selv om der er isat en cd.
Afspille forvalgte radiostationer
Falde i søvn til musik
2 Tryk på MODE  på enheden, indtil ”PGM”
Tryk på DISPLAY•ENTER  på enheden ved
afspilning af en MP3-disk. Displayet skifter som følger:
Tryk på REPEAT  på enheden, indtil ”
fra displayet.
1 Tryk på RADIO•BAND•AUTO PRESET  på
Du skal forvælge en station med et svagt signal manuelt.
Du kan ordne afspilningsrækkefølgen for op til 15 spor/
MP3-filer på en cd.
”CD” vises på displayet.
Sådan kontrolleres fil-information
Sådan annulleres Repeat Play
Diske som enheden KAN afspille
2 Tryk på PRESET + eller –  for at stille ind på
vises på displayet.
For at
gentage
Hvis en station ikke kan forvælges
automatisk
Sådan annulleres Shuffle Play
Kontrollere informationen på en MP3disk

Fejlsøgning
• Luk kassettebåndholderen helt til.
• Sørg for at kassettebåndets sikkerhedstap er på plads.
Dårlig eller forvrænget afspilnings-, optageeller slettekvalitet.
• Rens hovederne med en rensekassette af tør- eller
vådtype (kan købes separat) efter hver 10 timers
brug, før du starter en vigtig optagelse eller efter
afspilning af et gammelt bånd. Hvis båndhovederne
ikke rengøres, kan lydkvaliteten forringes, eller
enheden vil ikke kunne optage eller afspille bånd.
Se instruktionerne til rensekassetten for nærmere
oplysninger.
• Der bruges TYPE II (high-indstiling) eller TYPE IV
(metal) bånd. Brug udelukkende TYPE I (normal)
bånd.
• Afmagnetiser hovederne med et almindeligt
afmagnetiseringsbånd.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er svage.
2006-11-07 11:00:43
Download PDF

advertising