Sony | DAV-DZ230 | Sony DAV-DZ230 Betjeningsvejledning

filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\Cover\01cov-cel.fm]
masterpage:Right
gb02reg.book Page 1 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
DVDhjemmebiograf
system
Betjeningsvejledning
DAV-DZ230/DZ231
© 2007 Sony Corporation
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb02reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 2 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Kassering af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
Forsigtig – Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt forøger
risikoen for øjenskade.
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et
bogskab eller et indbygget skab.
For at undgå brand må apparatets ventilationsåbninger
ikke være tildækket af aviser, en dug, gardiner el.lign.
Anbring ikke tændte stearinlys på apparatet.
For at undgå fare for brand eller stød må der ikke
anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på
apparatet.
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme, f.eks. direkte
sollys, åben ild eller lignende.
Dette symbol på produktet eller
på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som
ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for
produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring
af naturens ressourcer. Henvend dig til dine lokale
myndigheder, dit renholdningsselskab eller den butik,
hvor du købte produktet, for nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt.
Forsigtighedsregler
Bortkast batteriet som kemisk
affald. Bortkast ikke batteriet i
almindeligt husholdningsaffald.
Dette apparat er
klassificeret som et
KLASSE 1 LASERprodukt. Denne mærkat
er placeret på bagsiden.
MEDDELELSE TIL KUNDER I
STORBRITANNIEN
Af hensyn til brugervenligheden og sikkerheden er udstyret forsynet med et stik, der er i overensstemmelse
med BS1363.
Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det
medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det
samme amperetal, godkendt af ASTA eller BSI til
BS1362 (dvs. med
eller
-mærket).
Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt
sikringsdæksel, skal du sørge for at sætte det på, når du
har udskiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat
sikringsdæksel.
Kontakt nærmeste Sony-servicecenter hvis du mister
sikringsdækslet.
Om strømkilder
• Lysnetledningen må kun udskiftes af en kvalificeret
serviceleverandør.
• Enheden er ikke frakoblet vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den er tilsluttet lysnetstikkontakten,
selv om selve enheden er slukket.
• Monter systemet, så lysnetledningen straks kan afbrydes fra lysnetstikkontakten i tilfælde af vanskeligheder.
Velkommen!
Tillykke med dit køb af Sony DVD-hjemmebiografsystem. Læs denne vejledning grundigt, før
du tager systemet i brug, og gem vejledningen til
fremtidig brug.
2DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb02regTOC.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 3 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Indholdsfortegnelse
Velkommen! ........................................... 3
Om denne vejledning .............................. 6
Dette system kan afspille følgende diske 7
Kom godt i gang
– GRUNDLÆGGENDE –
Trin 1: Tilslutte systemet og tv’et 10
Trin 2: Placere systemet...............14
Trin 3: Udføre hurtig opsætning..15
Kom godt i gang
– AVANCERET –
Slå demonstrationen fra ........................ 18
Montere højttalerne på en væg.............. 19
Tilslutte tv’et (avanceret)...................... 20
Tilslutte andre komponenter ................. 22
Grundlæggende betjening
Afspille diske.................................23
Lytte til radio eller andre
komponenter ...........................24
Høre tv-lyd fra alle højttalere .......25
Vælge film- eller musikindstilling 26
Lydjusteringer
Få surroundsound med lydfeltfunktionen....................................... 27
Forskellige funktioner til at
afspille diske
Søge efter et bestemt sted på en disk .... 29
(Scan, Slowmotion-afspilning,
Freeze Frame-funktion)
Søge efter en/et titel/kapitel/spor//scene
el.lign. ............................................. 30
Søge efter scene .................................... 31
(Billednavigation)
Fortsætte afspilning fra sted, hvor du
standsede disken ............................. 31
(Fortsætte-afspilning)
Lave dit eget program ........................... 32
(Programafspilning)
Afspille i vilkårlig rækkefølge.............. 34
(Blandet afspilning)
Gentaget afspilning............................... 35
(Gentaget afspilning)
Bruge DVD’ens menu .......................... 36
Ændring af lyden .................................. 36
Vælge [ORIGINAL] eller [PLAY LIST]
på en DVD-R/DVD-RW ................ 38
Se information om disken..................... 39
Ændre vinklerne ................................... 41
Visning af underteksterne..................... 42
Justere forsinkelsen mellem billede
og lyd.............................................. 42
(A/V SYNC)
Om MP3-lydspor og JPEG-billedfiler.. 43
Afspille DATA CD eller DATA DVD
med MP3-lydspor og JPEGbilledfiler ........................................ 45
Afspille lydspor og billeder som en
billedfremvisning med lyd ............. 47
Se DivX®-videoer ................................ 49
(Undtagen modeller til
Storbritannien og Nordamerika)
Afspille VIDEO CD’er med PBCfunktioner (Ver.2.0)........................ 51
(PBC-afspilning)
Tunerfunktioner
Forvælge radiostationer ........................ 52
Lytte til radioen .................................... 53
Bruge Radio Data System (RDS) ......... 54
Anden betjening
Betjene tv’et med den medfølgende
fjernbetjening ................................. 55
Bruge THEATRE SYNC-funktionen... 55
Bruge lydeffekten ................................. 56
Bruge søvn-timeren .............................. 57
Ændre frontpaneldisplayets lysstyrke... 57
Bruge DIGITAL MEDIA PORTadapteren ........................................ 58
Deaktivere knapperne på enheden........ 59
(Børnesikring)
fortsættes
3DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb02regTOC.fm]
gb02reg.book Page 4 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Left
specdef v20061101
Avancerede indstillinger og
justeringer
Låse diske.............................................. 60
(Brugertilpasset børnesikring,
Børnesikring)
Få optimal surroundsound for et rum.... 63
(Højttaleropstilling)
Kalibrere de passende indstillinger
automatisk....................................... 65
(AUTO CALIBRATION)
Bruge opsætningsdisplayet ................... 67
Indstilling af sprog til display eller
lydspor ............................................ 69
[LANGUAGE SETUP]
Indstillinger for displayet...................... 69
[SCREEN SETUP]
Brugertilpassede indstillinger ............... 71
[CUSTOM SETUP]
Indstillinger for højttalerne ................... 72
[SPEAKER SETUP]
Stille tilbage til standard ....................... 75
Øvrige informationer
Forsigtighedsregler ............................... 76
Bemærkninger om diskene ................... 77
Fejlfinding............................................. 77
Selvdiagnose-funktion .......................... 81
(Når der vises bogstaver/tal på
displayet)
Tekniske data ........................................ 82
Ordliste.................................................. 83
Liste over sprogkoder ........................... 86
Oversigt over dele og knapper .............. 87
Guide til kontrolmenudisplayet............. 89
Oversigt over DVD- opsætningsdisplay............................................. 92
Liste over systemmenu ......................... 93
4DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 5 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Om denne vejledning
• Instruktionerne i denne vejledning beskriver
knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også
bruge knapperne på enheden, hvis de har de
samme eller lignende betegnelser som dem på
fjernbetjeningen.
• Vejledningen i denne manual er til modellerne
DAV-DZ230 og DAV-DZ231. DAV-DZ230
er brugt som illustrationsmodel. Eventuelle
betjeningsforskelle er tydeligt angivet i
teksten, f.eks. "kun DAV-DZ230".
• Kontrolmenupunkterne kan variere alt efter
område.
• "DVD" kan bruges som generel betegnelse for
DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R og DVDRW/DVD-R.
• Målene er udtrykt i fod for modeller til
Nordamerika.
• Der bruges følgende symboler i denne
vejledning.
Symbol
3)
DivX® er en komprimeringsteknologi for videofiler
udviklet af DivX, Inc.
4)
DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc. De bruges under
licens.
Betydning
Funktioner, der er til rådighed for
DVD VIDEO, DVD-RW/DVD-R i
video-indstilling og DVD+RW/
DVD+R
Funktioner, der er til rådighed for
DVD-R/DVD-RW i VR (Video
Recording) -indstilling
Funktioner, der er til rådighed for
VIDEO CD (herunder Super VCD
eller CD-R/CD-RW i video CDformat eller Super VCD-format)
Funktioner, der er til rådighed for
musik-CD eller CD-R/CD-RW i
musik-CD-format
Funktioner, der er til rådighed for
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CDRW) med MP31) -lydspor, JPEGbilledfiler og DivX2)3)4) -videofiler
Funktioner, der er til rådighed for
DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW)
med MP31) -lydspor, JPEGbilledfiler og DivX2)3)4) -videofiler
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) er et standardformat
defineret af ISO/MPEG, der komprimerer lyddata.
2)
Undtagen modeller til Storbritannien og Nordamerika.
5DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 6 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Dette system kan afspille
følgende diske
Diskformater
Disk-logo
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
(Ver. 1.1 og
2.0)/Audio CD
CD-RW/CD-R
(lyddata)
(MP3-filer)
(JPEG-filer)
"DVD-RW", "DVD+RW", "DVD+R",
"DVD VIDEO" og "CD" -logoerne er varemærker.
Bemærkning om CD/DVD
Systemet kan afspille CD-ROM/CD-R/CD-RW
optaget i følgende formater:
– audio CD-format
– VIDEO CD-format
– MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler* af format, der opfylder ISO 9660
Level 1/Level 2 eller dets udvidede format
Joliet
Systemet kan afspille DVD-ROM/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R optaget i følgende
formater:
– MP3-lydspor, JPEG-billedfiler og DivXvideofiler* af format, der opfylder UDF
(Universal Disc Format)
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Eksempel på diske som
systemet ikke kan afspille
Systemet kan ikke afspille følgende diske:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW optaget i andre
formater end dem, der er anført på side 6
• CD-ROM optaget i PHOTO CD-format
• Datadel af CD-Extra
• DVD Audio
• Super Audio CD
• DATA DVD der ikke indeholder MP3-lydspor, JPEG-billedfiler eller DivX-videofiler*
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
• DVD-RAM
Systemet kan heller ikke afspille følgende diske:
• En DVD VIDEO med en anden regionskode
(side 7, 84)
• En disk, der ikke er af standardform (f.eks.
kort, hjerte)
• En disk med papir eller mærkater på
• En disk med rester af klister fra tape eller en
mærkat
Bemærkninger om CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
I nogle tilfælde kan CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW ikke afspilles på
dette system på grund af optagekvaliteten eller
diskens fysiske tilstand, eller egenskaber ved
optageenheden og authoring-softwaren.
Disken afspilles ikke, hvis den ikke er blevet
afsluttet korrekt. Se betjeningsvejledningen til
optageenheden for flere oplysninger.
Bemærk, at nogle afspilningsfunktioner ikke
altid virker med visse DVD+RW’er/DVD+R’er,
selv om de er blevet afsluttet korrekt. I så fald
skal du fremvise disken ved normal afspilning.
6DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 7 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Nogle DATA CD’er/DATA DVD’er lavet i
Packet Write-format kan ikke afspilles.
Musikdiske kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse.
Dette produkt er udformet til at afspille diske,
der er i overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc).
Nogle pladeselskaber er begyndt at markedsføre
musikdiske, der er kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse. Vær opmærksom på at
der blandt disse kan være nogle, der ikke følger
CD-standarden og ikke kan afspilles på dette
produkt.
Bemærkning om DualDiscs
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der
kombinerer optaget DVD-materiale på en side
med digitalt lydmateriale på den anden side.
Da lydmaterialesiden ikke overholder Compact
Disc (CD) -standarden, garanteres afspilning på
dette produkt ikke.
Om Multi Session-CD
• Dette system kan afspille Multi SessionCD’er, når der er et MP3-lydspor i den første
session. Alle efterfølgende MP3-lydspor
optaget i senere sessioner kan også afspilles.
• Dette system kan afspille Multi SessionCD’er, når der er en JPEG-billedfil i den første
session. Alle efterfølgende JPEG-billedfiler
optaget i senere sessioner kan også afspilles.
• Hvis der er optaget lydspor og billeder i musikCD-format eller video CD-format i den første
session, afspilles kun den første session.
Regionskode
angives regionskoden ikke altid, selv om
afspilning af DVD VIDEO’en er forbudt ifølge
områderestriktioner.
Bemærkning om
afspilningsbetjening for DVD og
VIDEO CD
En del afspilningsbetjening for DVD og VIDEO
CD kan være bevidst indstillet af softwareproducenter. Da der kan afspilles DVD’er og
VIDEO CD’er i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udformet, vil nogle afspilningsfunktioner ikke
være til rådighed. Sørg for at læse den betjeningsvejledning, der medfølger DVD’erne eller
VIDEO CD’erne.
Ophavsret
Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af erstatningskrav af visse patenter i USA og andre
immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal autoriseres af
Macrovision, og er beregnet til fremvisning i
private hjem og anden begrænset brug, med
mindre Macrovision har givet autorisation til andet. Imitation og demontering er forbudt.
Dette system indeholder Dolby* Digital og
Dolby Pro Logic (II) tilpasset matrixsurrounddekoder og DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og dobbelt-D-symbolet er
varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens fra DTS, Inc.
"DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede
varemærker, der tilhører DTS, Inc.
Systemet har en regionskode trykt på bagsiden
af enheden, og afspiller kun DVD’er, der er
mærket med den samme regionskode.
DVD VIDEO’er, der er mærket med ALL , kan
også afspilles på dette system.
Hvis du forsøger at afspille en anden DVD
VIDEO, vises meddelelsen [Playback
prohibited by area limitations.] (afspilning
forbudt ifølge områderestriktioner) på tvskærmen. Afhængigt af DVD VIDEO’en,
7DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb04gsb.fm]
gb02reg.book Page 8 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Left
specdef v20061101
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
Se Pakke ud i Tekniske data, side 81.
Sætte batterier i fjernbetjeningen
Du kan betjene systemet med den medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6 (størrelse AA) batterier, så
3 og # enderne på batterierne passer med mærkerne i rummet. Brug fjernbetjeningen ved at rette den
mod fjernbetjeningssensoren på enheden.
Bemærk
• Læg ikke fjernbetjeningen et meget varmt eller fugtigt sted.
• Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt.
• Pas på ikke at tabe noget i fjernbetjeningens batterirum, især ved udskiftning af batterierne.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsføleren for direkte sollys eller lysapparatur. Det kan forårsage funktionsfejl.
• Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen igennem længere tid, skal batterierne tages ud for at undgå eventuel skade
fra batterilækage og tæring.
Sætte underlagene på subwooferen
Sæt de medfølgende underlag fast på undersiden af subwooferen, så subwooferen stabiliseres og ikke
glider.
8DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 9 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Trin 1: Tilslutte systemet og tv’et
Se tilslutningsdiagrammet nedenfor, og læs de yderligere oplysninger fra 1 til 4 på de følgende sider.
Fronthøjttaler (V)
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (H)
AM-rammeantenne
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
FM75
EURO AV
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
WOOFER
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
Lysnetledning
FM-trådantenne
Tv
Subwoofer
Surroundhøjttaler (V)
Surroundhøjttaler (H)
:Signalretning
fortsættes
9DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
I det følgende vises den grundlæggende tilslutning af enheden til højttalerne og tv’et. Vedrørende
anden tilslutning af tv, se side 19. Vedrørende anden tilslutning af komponenter, se side 21.
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 10 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
1 Tilslutte højttalerne
Nødvendige ledninger
Stikket og den farvede isolering på højttalerledningerne har den samme farve som mærket på de stik,
der skal tilsluttes.
Til SPEAKER-stikket
Farvet isolering
(+)
(–)
Bemærk
• Højttalerledningens isolering må ikke komme til at sidde fast i SPEAKER-stikket.
Undgå kortslutning af højttalerne
Kortslutning af højttalerne kan beskadige systemet. For at undgå dette skal du sørge for at følge disse
forholdsregler, når højttalerne tilsluttes. Kontroller, at hver højttalerlednings uisolerede ledning ikke
kommer i berøring med en anden højttalertilslutningsklemme eller en anden højttalerlednings
uisolerede ledning som vist nedenfor.
Højttalerledning uden isolering er i
berøring med en anden
højttalertilslutningsklemme.
Højttalerledninger uden isolering er i
berøring med hinanden på grund af, at for
meget isolering er fjernet.
Når alle komponenterne, højttalerne og lysnetledningen er tilsluttet, skal du udsende en prøvetone for
at kontrollere, at alle højttalerne er tilsluttet korrekt. Se side 73 for nærmere oplysninger om udsendelse
af en prøvetone.
Hvis der ikke kommer lyd fra en højttaler, mens der udsendes en prøvetone, eller hvis der udsendes en
prøvetone fra en anden højttaler, end den, der i øjeblikket vises på opsætningsdisplayet, kan højttaleren
være kortsluttet. Kontroller tilslutningen af højttaleren igen, hvis det sker.
Bemærk
• Sørg for at højttalerledningen passer til den passende tilslutningsklemme på komponenterne: 3 til 3, og # til #.
Hvis ledningerne vendes om, mangler lyden bas og kan blive forvrænget.
10DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 11 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
2 Tilslutte tv’et
SCART (EURO AV) -ledning (medfølger ikke)
.
Sørg for at tilslutte SCART (EURO AV) -ledningen til EURO AV T OUTPUT (TO TV) -stikket på
enheden.
Når du tilslutter med SCART (EURO AV) -ledningen, skal du kontrollere, at tv’et er kompatibelt med
S video- eller RGB-signaler. Hvis tv’et er kompatibelt med S video, skal du ændre tv’ets
indgangsindstilling til RGB-signaler. Se betjeningsvejledningen til det tv, der skal tilsluttes.
Tip
• Når du vil udsende tv-lyden eller stereolyden fra en 2-kanals kilde fra de 6 højttalere, skal du vælge "Dolby Pro
Logic", "Dolby Pro Logic II MOVIE" eller "Dolby Pro Logic II MUSIC" -lydfeltet (side 26).
3 Tilslutte antennen
Sådan tilsluttes AM-rammeantennen
Antennens form og længde er udformet til at modtage AM-signaler. Antennen må ikke demonteres
eller rulles sammen.
1
2
3
Tag kun rammedelen af plaststativet.
Sæt AM-rammeantennen op.
Tilslut ledningerne til AM-antennens tilslutningsklemmer.
Ledning (A) eller ledning (B) kan tilsluttes til begge tilslutningsklemmer.
fortsættes
11DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
Nødvendige ledninger
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 12 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
Sæt ledningen ind, og skub
tilslutningsklemmen ned.
A
B
Sættes ind,
indtil denne del.
Bemærk
• AM-rammeantennen må ikke placeres nær enheden eller andet AV-udstyr, da det kan medføre støj.
Tip
4
• Juster AM-rammeantennens retning, så AM-udsendelsens lyd bliver bedst mulig.
Kontroller, at AM-rammeantennen er sluttet godt til ved at trække let i den.
Sådan tilsluttes FM-trådantennen
Tilslut FM-trådantennen til COAXIAL FM 75 Ω -stikket.
FM-trådantenne
(medfølger)
FM-trådantenne
(medfølger)
eller
COAXIAL FM 75 Ω -stik
COAXIAL FM 75 Ω -stik
Bemærk
• Sørg for at strække FM-trådantennen helt ud.
• Når FM-trådantennen er tilsluttet, skal den holdes så vandret som muligt.
Tip
• Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at tilslutte enheden til
en udendørs FM-antenne som vist nedenfor.
Enhed
Udendørs FM-antenne
4 Tilslutte lysnetledningen
Før enhedens lysnetledning tilsluttes til en lysnetstikkontakt, skal højttalerne tilsluttes til enheden.
12DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 13 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Trin 2: Placere systemet
For at få den bedst mulige surroundsound skal
alle andre højttalere end subwooferen placeres i
den samme afstand fra lyttepositionen (A).
Du kan imidlertid placere centerhøjttaleren op til
1,6 meter tættere på (B) og surroundhøjttalerne
op til 5,0 meter tættere på (C) lyttepositionen.
Fronthøjttalerne kan placeres fra 1,0 til
7,0 meter fra lyttepositionen (A).
Placer højttalerne som afbildet nedenfor.
Bemærk
• Stil ikke højttalerne på skrå.
• Placer ikke højttalerne på steder, der er:
– Meget varmt eller koldt
– Støvede eller beskidte
– Meget fugtige
– Udsat for rystelser
– Udsat for direkte sollys
• Brug en blød klud til rengøring, f.eks. en rengøringsklud til briller.
• Brug ikke nogen former for slibesvamp, skurepulver
eller opløsningsmidler som f.eks. sprit eller rensebenzin.
13DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
Placere højttalerne
Tip
• Når du ændrer højttalernes positioner, anbefales det
at ændre indstillingerne. Se “Få optimal surroundsound for et rum” (side 62) og “Kalibrere de passende
indstillinger automatisk” (side 64) for nærmere
oplysninger.
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
gb02reg.book Page 14 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Trin 3: Udføre hurtig
opsætning
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Udfør de mest nødvendige grundlæggende
indstillinger til brug af systemet ifølge
fremgangsmåden nedenfor.
"/1
5
6
Tryk på X/x for at vælge et sprog.
Systemet viser menuen og underteksterne
på det valgte sprog.
Tryk på
.
Opsætningsdisplayet til valg af billedformatet for det tv, der skal tilsluttes, vises.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
C/X/x/c,
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
DISPLAY
1
2
7
Tænd tv’et.
Tryk på [/1.
x Hvis du har et bredformat-tv eller et
4:3 standard-tv med bredformatindstilling
Bemærk
3
4
• Afbryd hovedtelefonerne, når du udfører hurtig
opsætning. Du kan ikke komme længere end trin
11 med hovedtelefonerne tilsluttet.
• Kontroller, at funktionen er indstillet på "DVD"
(side 22).
Skift indgangsvælgeren på tv’et, så
signalet fra systemet vises på tvskærmen.
[Press [ENTER] to run QUICK SETUP.]
(Tryk på [ENTER] for at køre QUICK
SETUP.) vises nederst på tv-skærmen. Hvis
meddelelsen ikke vises, skal du aktivere
hurtig opsætningsdisplayet (side 15) og
prøve igen.
Tryk på
uden at sætte en disk i.
Opsætningsdisplayet til valg af det sprog,
der bruges på skærmdisplayet, vises.
Tryk på X/x for at vælge den indstilling,
der passer til din tv-type.
[16:9] (side 68)
x Hvis du har et 4:3 standard-tv
8
9
[4:3 LETTER BOX] eller [4:3 PAN SCAN]
(side 68)
Tryk på
.
Opsætningsdisplayet til valg af højttaleropstilling vises.
Tryk på C/c for at vælge billedet af den
opstilling, som højttalerne faktisk står i.
Se “Få optimal surroundsound for et rum”
(side 62) for nærmere oplysninger.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
14DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 15 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
10 Tryk på .
11 Tilslut kalibreringsmikrofonen til
Bemærk
A.CAL MIC-stikket på frontpanelet, og
tryk på X/x for at vælge [YES].
Stil kalibreringsmikrofonen op i ørehøjde
vha. et stativ el.lign. (medfølger ikke). Forsiden af hver højttaler skal vende mod kalibreringsmikrofonen, og der må ikke være
nogen forhindringer mellem højttalerne og
kalibreringsmikrofonen. Vær stille under
målingen.
13 Afbryd kalibreringsmikrofonen, og tryk
på C/c for at vælge [YES].
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
AUDIO IN / A.CAL MIC
Bemærk
Kalibreringsmikrofon
• Forholdene i det rum, hvor systemet er
monteret, kan påvirke målinger.
• Hvis målingen mislykkes, skal du følge
meddelelsen og derefter forsøge [AUTO
CALIBRATION] igen.
• Når du vælger [SECOND ROOM] for
[SPEAKER FORMATION], vises målingen af
[SURROUND L] og [SURROUND R] ikke.
14 Tryk på
.
Hurtig opsætning er afsluttet. Alle
tilslutninger og al opsætningsbetjening er
gennemført.
Sådan afsluttes hurtig opsætning
Tryk på
DISPLAY i et vilkårligt trin.
Tip
12 Tryk på
• Hvis du ændrer højttalernes position, skal højttalerindstillingerne indstilles igen. Se “Få optimal surroundsound for et rum” (side 62) og “Kalibrere de
passende indstillinger automatisk” (side 64).
• Se “Bruge opsætningsdisplayet” (side 66), hvis du vil
ændre nogen af indstillingerne.
.
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
Sådan genkaldes hurtig
opsætningsdisplayet
1 Tryk på
DISPLAY, når systemet er
standset.
Kontrolmenudisplayet vises.
Automatisk kalibrering starter.
2 Tryk på X/x for at vælge
og tryk derefter på
[SETUP],
.
Valgmulighederne for [SETUP] vises.
fortsættes
15DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
• Der kommer en høj testlyd, når [AUTO CALIBRATION] starter. Du kan ikke skrue ned for
lydstyrken. Vis hensyn overfor børn og naboer.
• Undgå ophold i måleområdet og at lave støj
under målingen (som tager ca. 3 minutter), da
det kan forstyrre målingen.
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 16 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Kom godt i gang – GRUNDLÆGGENDE –
12(27)
18(34)
T
0:00:02
Bemærk
• Hvis dit tv ikke accepterer RGB-signaler, vises
der ikke noget billede på tv-skærmen, selv om
du vælger "LINE RGB". Se betjeningsvejledningen til dit tv.
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 Tryk på X/x for at vælge [QUICK], og tryk
derefter på
.
Hurtig opsætningsdisplayet vises.
Vælge udgangsmetoden for
videosignaler
Vælger udgangsmetoden for videosignaler fra
EURO AV T OUTPUT (TO TV) -stikket på
enhedens bagpanel.
FUNCTION
VIDEO
FORMAT
1
2
Tryk gentagne gange på FUNCTION for
at vælge "DVD".
Tryk på VIDEO FORMAT.
Hver gang du trykker på VIDEO
FORMAT, skifter displayet som følger:
t LINE VIDEO
r
LINE RGB
• "LINE VIDEO": udsender videosignaler.
• "LINE RGB": udsender RGB-signaler.
16DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 17 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Kom godt i gang – AVANCERET –
Slå demonstrationen fra
SYSTEM
MENU
1
2
3
4
X/x/c,
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk gentagne gange på X/x, indtil
"DEMO" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• "DEMO ON" : slår demonstrationindstillingen til.
• "DEMO OFF": slår demonstrationindstillingen fra.
Tryk på
.
Indstillingen er foretaget.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen slås fra.
Kom godt i gang – AVANCERET –
"/1
Slå demonstration-indstillingen
til/fra
Efter tilslutning af lysnetledningen vises demonstrationen på frontpaneldisplayet. Når du trykker på "/1 på fjernbetjeningen, slås
demonstrationen fra.
Bemærk
• Når du trykker på "/1 på enheden, slås demonstrationen ikke fra.
• Når du slår demonstration-indstillingen i systemmenuen til, slås demonstrationen ikke fra, selv om du
trykker på "/1 på fjernbetjeningen. For at slå demonstrationen fra skal du slå demonstration-indstillingen
fra, og derefter trykke på "/1 på fjernbetjeningen. Når demonstration-indstillingen er slået
fra, sparer systemet strøm i standbyindstilling.
• Hvis systemet er i dets standardindstillinger (f.eks.
efter udførelse af "COLD RESET" (side 74)), kan du
slå fra demonstrationen med et enkelt tryk på "/1 på
fjernbetjeningen. Ellers skal du for at standse demonstrationen indstille "DEMO" til "DEMO OFF".
17DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 18 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Montere højttalerne på en
væg
3
Hæng højttalerne på skruerne.
4,6 mm
Du kan bruge højttalerne ved at montere på
væggen.
10 mm
Montere højttalerne på en væg
1
Hav skruer (medfølger ikke) klar, der
passer til for hullet på bagsiden af hver
højttaler. Se afbildningerne nedenfor.
4 mm
30 mm
Bemærk
4,6 mm
Hul på højttalerens
bagside
10 mm
2
Bagside af højttaler
Fastgør skruerne på væggen.
Til centerhøjttaleren
• Brug skruer, der passer til væggens materiale og
styrke. En gipspladevæg er særligt skrøbelig, og
derfor skal skruerne sættes godt fast på en skinne og
fastgøres på væggen. Monter højttalerne på en lodret
og flad væg med forstærkning.
• Kontakt en isenkræmmer, installatør el.lign. angående det vægmateriale eller de skruer, der skal bruges.
• Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller beskadigelser
forårsaget af fejlagtig montering, utilstrækkelig vægstyrke eller fejlagtig skruemontering, naturkatastrofer
el.lign.
160 mm
7 til 9 mm
Til de andre højttalere
6 til 9 mm
18DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 19 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Tilslutte tv’et (avanceret)
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
FM75
EURO AV
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
WOOFER
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
Til HDMI* OUT
B
Til EURO AV
T OUTPUT
(TO TV)
A
Kom godt i gang – AVANCERET –
Sender det afspillede DVD-billede til det tilsluttede tv.
Kontroller stikkene på dit tv, og vælg tilslutningsmetode A eller B. Billedkvaliteten forbedres i
rækkefølge fra A (standard) til B (HDMI).
IN
Tv med HDMI* IN-stik
Tv med EURO AV INPUT-stik
:Signalretning
* HDMI (high-definition multimedia interface)
Systemet indeholder High-Definition Multimedia Interface (HDMI TM) -teknologi.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der
tilhører HDMI Licensing LLC.
Bemærk
• Når du forbinder systemet og tv’et med HDMI-ledningen og SCART (EURO AV) -ledningen på samme tid, kan
tv’et automatisk blive indstillet på SCART (EURO AV) -indgang. I så fald skal du indstille på den ønskede
indgangskilde på tv’et eller bruge en SCART (EURO AV) -ledning med separate lydstik.
A Sådan tilsluttes til et tv med en SCART (EURO AV) -ledning (medfølger
ikke)
.
Sørg for at tilslutte SCART (EURO AV) -ledningen til EURO AV T OUTPUT (TO TV) -stikket på
enheden.
Når du tilslutter med SCART (EURO AV) -ledningen, skal du kontrollere, at tv’et er kompatibelt med
S video- eller RGB-signaler. Hvis tv’et er kompatibelt med S video, skal du ændre tv’ets
indgangsindstilling til RGB-signaler. Se betjeningsvejledningen til det tv, der skal tilsluttes.
fortsættes
19DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 20 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
B Sådan tilsluttes til et tv med HDMI (high-definition multimedia
interface)/DVI (digital visual interface) IN-stik
Brug en certificeret HDMI (high-definition multimedia interface) -ledning (medfølger ikke) for at få
digitale billeder og lyd af høj kvalitet via HDMI OUT (high-definition multimedia interface-udgang) stikket.
Sådan tilsluttes til et tv med DVI (digital visual interface) -indgang
Brug en HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface) -konverterledning
(medfølger ikke) med en HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual interface) adapter (medfølger ikke). DVI (digital visual interface) -stikket accepterer ikke lydsignaler. Du kan
heller ikke tilslutte HDMI OUT (high-definition multimedia interface-udgang) -stikket til DVI (digital
visual interface) -stik, der ikke er HDCP (high-bandwidth digital content protection) -kompatible
(f.eks. DVI (digital visual interface) -stik på computerdisplay).
Sådan vælge typen af video-udgangssignal fra HDMI OUT (high-definition
multimedia interface-udgang) -stikket
Når du forbinder enheden og tv’et med HDMI-ledningen, skal du vælge den type videosignaler, der
udsendes fra HDMI OUT (high-definition multimedia interface-udgang) -stikket.
Se også betjeningsvejledningen til tv’et/projektoren el.lign for nærmere oplysninger.
1
2
Tryk gentagne gange på FUNCTION for at vælge "DVD".
Tryk på VIDEO FORMAT.
Den aktuelle type videosignaler vises på frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på VIDEO FORMAT, skifter displayet som følger:
t 720 × 480p*
r
1280 × 720p*
r
720 × 480p*
r
1920 × 1080i*
• "720 × 480p*": Sender 720 × 480p-videosignaler.**
• "1280 × 720p*": Sender 1280 × 720p-videosignaler.
• "1920 ×1080i* ": Sender 1920 × 1080i-videosignaler.
*i: interlace, p: progressive
**Afhængigt af landet kan [720 × 576p] blive vist.
Bemærk
• Når HDMI-indikatoren på frontpanelet lyser, strækkes andre billeder end [720 × 480p] eller [720 × 576p] lodret.
Når du tilslutter til et standard 4:3-tv
Afhængigt af disken passer billedet muligvis ikke til din tv-skærm.
Se side 68 vedrørende ændring af billedformatet.
20DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 21 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Tilslutte andre komponenter
Du kan høre lyden fra højttalerne på dette system ved at tilslutte AUDIO OUT-stikkene på en anden
komponent.
Til DMPORT-stik
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
CENTER
AM
DMPORT
FM75
EURO AV
SPEAKER
WOOFER
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
:Signalretning
Kom godt i gang – AVANCERET –
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Sådan tilsluttes DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
Tilslut en DIGITAL MEDIA PORT-adapter (medfølger ikke) til DMPORT-stikket. Se “Bruge
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren” (side 57) for nærmere oplysninger om DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
Sådan lytter du til den bærbare lydkilde gennem systemet
Tilslut lydudgangsstikkene på den bærbare lydkilde til AUDIO IN-stikket på enhedens frontpanel med
en stereo-ministik-ledning (medfølger ikke).
Tip
• Når du lytter til optagelser i MP3-format med brug af en bærbar lydkilde, kan du forbedre lyden.
Tryk på FUNCTION for at vælge "AUDIO". Tilslut den bærbare lydkilde. Tryk gentagne gange på SOUND
FIELD, indtil "A.F.D. STD" vises på frontpaneldisplayet.
For at annullere skal du vælge en anden indstilling end "A.F.D. STD".
Bemærk
• Sørg for at sætte stikkene godt fast, så summen og støj undgås.
• Når du tilslutter en anden komponent med en lydstyrkekontrolknap, skal du skrue lydstyrken på de andre
komponenter op til et niveau, hvor lyden ikke er forvrænget.
21DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 22 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
5
Isæt en disk.
Læg en disk på skuffen, og tryk derefter på
A.
Grundlæggende betjening
Grundlæggende betjening
Afspille diske
Juster
lydstyrken
"/1
A
H FUNCTION
Bemærk
Diskskuffe
Tilslut
hovedtelefoner
6
Z
"/1
• Når du afspiller en 8 cm disk, skal du lægge den
på skuffens indre ring. Pas på, at disken ikke
ligger skævt på skuffens indre ring.
• Luk ikke diskskuffen hårdt i fingrene. Det kan
forårsage funktionsfejl.
• Læg ikke mere end en disk på skuffen.
Tryk på H.
Systemet starter afspilning (uafbrudt
afspilning).
Juster lydstyrken på enheden.
Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og
på frontpaneldisplayet.
FUNCTION
Bemærk
SLÅ LYDEN
FRA
VOLUME +/–
./>
/
H
x
X
Afhængigt af DVD VIDEO’en eller VIDEO
CD’en kan nogle funktioner variere eller være
begrænsede.
Se betjeningsvejledningen til disken.
1
2
3
4
Tænd dit tv.
Skift indgangsvælgeren på tv’et til
dette system.
Tryk på "/1.
Systemet tændes.
Med mindre systemet er indstillet på
"DVD", skal du trykke på FUNCTION for
at vælge "DVD".
• Afhængigt af systemstatus vises lydstyrkeniveauet
muligvis ikke på tv-skærmen.
• Når du indstiller HDMI CONTROL-funktionen til
(side 70), kan et tv, der er tilsluttet til systemet med
HDMI-ledningen, betjenes samtidigt med systemet.
Se HDMI CONTROL Guide (sælges separat) for
nærmere oplysninger.
Tip
• Når du forbinder systemet og tv’et med HDMIledningen, kan du betjene dem alene med HDMI
CONTROL-funktionen. Se HDMI CONTROL
Guide (sælges separat) for nærmere oplysninger.
Sådan spares der på strømmen i
standbyindstilling
Tryk på "/1, mens systemet tændes. For at
annullere standbyindstilling skal du trykke en
gang på "/1.
Tryk på A.
22DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb06bas.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 23 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Yderligere betjening
For at
Tryk på
Standse
x
Holde pause
X
Fortsætte afspilning efter
pause
X eller H
Lytte til radio eller andre
komponenter
FUNCTION
Gå tilbage til det foregående . (undtagen for
kapitel, spor eller scene
JPEG)
Slå lyden fra midlertidigt
MUTING. For at
annullere skal du
trykke på den igen eller
på VOLUME + for at
justere lydstyrken.
Standse afspilning og tage
disken ud
Z på fjernbetjeningen
eller A på enheden.
Afspille den foregående
scene igen*
(øjeblikkelig
genafspilning) ved
afspilning.
Spole lidt frem i den
aktuelle scene**
(øjeblikkelig
fremrykning) ved
afspilning.
* Kun DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Knappen
kan bruges undtagen for DivX-videofiler (undtagen
modeller til Storbritannien og Nordamerika).
** Kun DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/
DVD+R. Knappen kan bruges undtagen for DivXvideofiler (undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika).
Bemærk
• Du vil muligvis ikke kunne bruge funktionen øjeblikkelig genafspilning eller øjeblikkelig fremrykning
med visse scener.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Vælge den tilsluttede
komponent
Tryk gentagne gange på FUNCTION, indtil
den ønskede funktionsbetegnelse vises på
frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på FUNCTION, ændres
systemets indstilling i følgende orden.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
TV t DMPORT t AUDIO t …
Ændre indgangsniveauet for
lyden fra tilsluttede
komponenter
Der kan forekomme forvrængning, når du lytter
til et tv, der er tilsluttet til EURO AV T OUTPUT (TO TV) -stikket på bagpanelet eller en
komponent, der er tilsluttet til AUDIO IN-stikket på frontpanelet. Det er ikke en funktionsfejl
og vil afhænge af den tilsluttede komponent.
For at forhindre dette kan du ændre indgangsniveauet for lyden fra de andre komponenter.
1
Tryk gentagne gange på FUNCTION,
indtil "TV" eller "AUDIO" vises på
frontpaneldisplayet.
fortsættes
23DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
Grundlæggende betjening
Gå til det næste kapitel, spor > (undtagen for
eller scene
JPEG)
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 24 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
2
3
Grundlæggende betjening
4
5
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk gentagne gange på X/x, indtil "ATTENUATE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• "ATT ON" : dæmper indgangsniveauet.
Udgangsniveauet ændres.
• "ATT OFF": normalt indgangsniveau.
Tryk på
Høre tv-lyd fra alle
højttalere
Du kan høre tv-lyd fra alle højttalerne i dette
system.
Se “Trin 1: Tilslutte systemet og tv’et” (side 9)
og “Tilslutte tv’et (avanceret)” (side 19) for
nærmere oplysninger.
.
Indstillingen er foretaget.
Tryk på SYSTEM MENU.
FUNCTION
Systemmenuen slås fra.
SOUND
FIELD
1
2
Tryk gentagne gange på FUNCTION,
indtil "TV" vises på frontpaneldisplayet.
Tryk gentagne gange på SOUND
FIELD, indtil det ønskede lydfelt vises
på frontpaneldisplayet.
Når du vil udsende tv-lyden eller stereolyden fra en 2-kanals kilde fra de 6 højttalere, skal du vælge "PRO LOGIC", "PLII
MOVIE" eller "PLII MUSIC" -lydfeltet.
Se side 26 for nærmere oplysninger om
lydfelt.
Bemærk
• Når du indstiller [HDMI CONTROL] i [CUSTOM
SETUP] på [ON] (side 70), aktiveres System Audio
Control-funktionen, og der kommer muligvis ingen
lyd fra tv’et. Se HDMI CONTROL Guide (sælges
separat) for nærmere oplysninger om System Audio
Control-funktionen.
24DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb06bas.fm]
gb02reg.book Page 25 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Right
specdef v20061101
Vælge film- eller
musikindstilling
Du kan vælge en passende lydindstilling for film
eller musik.
Grundlæggende betjening
MOVIE/
MUSIC
Tryk på MOVIE/MUSIC ved afspilning.
Tryk gentagne gange på MOVIE/MUSIC, indtil
den ønskede indstilling lyser på
frontpaneldisplayet. Standardindstillingen er
understreget.
• AUTO : vælger automatisk indstillingen for at
give lydeffekten, afhængigt af disken.
• MOVIE: giver lyden til film.
• MUSIC: giver lyden til musik.
Tip
• Når film- eller musikindstilling er valgt, vises
"MOVIE" eller "MUSIC" på frontpaneldisplayet.
Når hverken "MOVIE" eller "MUSIC" vises på
frontpaneldisplayet, er "AUTO" valgt.
Bemærk
• Du kan ikke betjene disse opsætningspunkter, når du
tilslutter hovedtelefoner til enheden.
25DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb07sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 26 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Automatisk udsende den
originale lyd
Lydjusteringer
Få surroundsound med
lydfelt-funktionen
Du kan udnytte surroundsound ved at vælge et af
systemets forprogrammerede lydfelter. Så får du
en flot og stærk biograflyd hjemme hos dig selv.
SOUND
FIELD
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Funktionen automatisk dekodning registrerer
automatisk den type lydsignal, der modtages
(Dolby Digital, DTS eller standard 2-kanals
stereo) og udfører om nødvendigt den korrekte
dekodning. Denne indstilling præsenterer lyden,
som den blev optaget/kodet, uden at tilføje
nogen effekter (f.eks. efterklang).
Hvis der ikke er nogen lavfrekvenssignaler
(Dolby Digital LFE el.lign.), frembringer den
imidlertid et lavfrekvenssignal, der udsendes til
subwooferen.
Udsende lyden fra flere
højttalere
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Med denne indstilling får du lydafspilning af
alle typer diske fra flere højttalere.
Note
• Lyden udsendes ikke fra flere højttalere, afhængigt af
kilden.
Tryk på SOUND FIELD.
Tryk gentagne gange på SOUND FIELD, indtil
det ønskede lydfelt vises på frontpaneldisplayet.
Udsende 2-kanals kilder som
CD’er med 5.1-kanals lyd
x Dolby Pro Logic
Hele lydfeltet
Lydfelt
Display
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
2 CHANNEL STEREO
2CH STEREO
HEADPHONE
2 CHANNEL STEREO
HP 2CH
HEADPHONE VIRTUAL
HP VIRTUAL
Dolby Pro Logic giver fem udgangskanaler med
fuld båndbredde ud fra 2-kanals kilder. Denne
indstilling udfører Pro Logic-dekodning på
indgangssignalet og udsendes til front-, centerog surroundhøjttalere. Surroundkanalen bliver
mono.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Dolby Pro Logic II giver fem udgangskanaler
med fuld båndbredde ud fra 2-kanals kilder.
Dette gøres vha. en avanceret, meget ren matrixsurrounddekoder, der uddrager de rumlige
egenskaber af originaloptagelsen uden at tilføje
nogen nye lyde eller tonenuancer.
Note
• Når indgangssignalet er en flerkanals kilde,
annulleres Dolby Pro Logic og Dolby Pro Logic II
MOVIE/MUSIC, og flerkanals kilden udsendes
direkte.
26DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb07sou.fm]
gb02reg.book Page 27 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Right
specdef v20061101
• Når lyden fra den tosprogede udsendelse modtages,
er Dolby Pro Logic og Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC ikke effektive.
Bruge fronthøjttalere og
subwoofer alene
x 2 CHANNEL STEREO
Lydjusteringer
Denne indstilling udsender lyden fra venstre og
højre fronthøjttalere og subwooferen. Standard
2-kanals (stereo) kilder omgår fuldstændigt lydfeltbearbejdningen. Flerkanals surroundformater mikses ned til to kanaler.
Gør det muligt at afspille en lydkilde med brug
af kun venstre og højre fronthøjttalere og subwoofer.
Høre surroundsound på
hovedtelefoner
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO
Denne indstilling udsender lyden fra hovedtelefon V/H. Standard 2-kanals (stereo) kilder omgår fuldstændigt lydfeltbearbejdningen.
Flerkanals surroundformater mikses ned til to
kanaler.
x HEADPHONE VIRTUAL
Denne indstilling udsender lyden som surround
fra hovedtelefon V/H. Denne indstilling er kun
effektiv, når der afspilles en flerkanals kilde.
Sådan slås surroundeffekten fra
Tryk gentagne gange på SOUND FIELD, indtil
"A.F.D. STD" eller "2CH STEREO" vises på
frontpaneldisplayet.
27DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 28 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Modsat retning
Forskellige funktioner til at afspille
diske
Søge efter et bestemt sted
på en disk
(Scan, Slowmotion-afspilning, Freeze
Frame-funktion)
Du kan hurtigt finde et bestemt sted på en disk
ved at kontrollere billedet eller afspille
langsomt.
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (kun DVD VIDEO/DVD-VR-indstilling/DivXvideo*/VIDEO CD)
×2 b (kun DVD VIDEO)
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Med hvert tryk bliver afspilningshastigheden
hurtigere.
Se enkeltbillede for enkeltbillede (Slowmotion-afspilning)
(kun DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX-video*, VIDEO CD)
Bemærk
* Undtagen modeller til Storbritannien og Nordamerika.
• Afhængigt af DVD’en/DivX-videoen*/VIDEO
CD’en vil du muligvis ikke kunne udføre al den
beskrevne betjening.
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Tryk på /m eller M/ , når systemet er i
pause-indstilling. For at vende tilbage til normal
afspilningshastighed skal du trykke på H. Hver
gang du trykker på /m eller M /under
slowmotion-afspilning, ændres
afspilningshastigheden. Der er to hastigheder.
Med hvert tryk ændres indikationen som følger:
Finde et sted hurtigt ved at
afspille en disk i fremspoling
eller tilbagespoling (Scan)
(Undtagen for JPEG)
Tryk på /m eller M/ , mens en disk
afspilles. Når du finder det ønskede sted, skal du
trykke på H for at vende tilbage til normal
hastighed. Hver gang du trykker på /m eller
M /under scanning, ændres
afspilningshastigheden. Med hvert tryk ændres
indikationen som vist nedenfor. De faktiske
hastigheder kan være forskellige for nogle diske.
Afspilningsretning
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (kun DVD VIDEO/DVD-VR-indstilling/DivXvideo*/VIDEO CD)
×2 B (kun DVD VIDEO/CD)
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Afspilningsretning
2
y1
Modsat retning (Kun DVD VIDEO)
2
y1
Afspille et enkeltbillede ad
gangen (Freeze Frame-funktion)
(kun DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX-video*, VIDEO CD)
* Undtagen modeller til Storbritannien og Nordamerika.
Når systemet er i pause-indstilling, skal du trykke på
(trin) for at gå til det næste enkeltbillede. Tryk på
(trin) for at gå til
det foregående enkeltbillede (kun DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW). For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på H.
Bemærk
• Du kan ikke søge efter et stillbillede på en DVD-R/
DVD-RW i VR-indstilling.
• For DATA CD/DATA DVD virker denne funktion
kun for DivX-videofiler (undtagen modeller til
Storbritannien og Nordamerika).
28DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 29 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Søge efter en/et titel/
kapitel/spor/scene
el.lign.
1
2
Tryk på
DISPLAY. (Ved afspilning af
en DATA CD/DATA DVD med JPEGbilledfiler skal du trykke to gange på
DISPLAY.)
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
[TITLE], [TRACK], [SCENE]
[CHAPTER], [INDEX]
[TIME/TEXT]
Vælg [TIME/TEXT] for at søge efter et
startpunkt ved at indtaste tidskoden.
[TRACK]
Hvis du laver en fejl
Annuller nummeret ved at trykke på
CLEAR, og vælg derefter et andet nummer.
5
Tryk på
.
Systemet begynder afspilning fra det valgte
nummer.
Sådan søges efter en scene vha.
tidskoden (kun DVD VIDEO og
DVD-VR-indstilling)
1 I trin 2 skal du vælge
[TIME/TEXT].
[T **:**:**] (afspilningstid for den aktuelle
titel) er valgt.
2 Tryk på
.
[T **:**:**] ændres til [T --:--:--].
[ALBUM]
3 Indtast tidskoden med talknapperne, og tryk
derefter på
[FILE]
Eksempel: Når du vælger
[CHAPTER]
[** (**)] er valgt (** refererer til et nummer).
Nummeret i parentes angiver det samlede
antal titler, kapitler, spor, indeks, scener,
album eller filer.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Tryk på X/x eller talknapperne for at
vælge nummeret på den titel, kapitel,
spor, indeks, scene el.lign., du vil søge
efter.
Tryk på X/x for at vælge søgemetoden.
Displayet viser forskellige punkter, afhængigt af disken.
.
[** (**)] ændres til [– – (**)].
Forskellige funktioner til at afspille diske
Du kan afsøge en DVD efter titel eller kapitel, og
du kan afsøge en VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD efter spor, indeks eller scene. Da titler og spor tildeles unikke numre på disken, kan du
vælge den ønskede ved at indtaste dens nummer.
Eller du kan søge efter en scene vha. tidskoden.
3
DVD VIDEO
.
Hvis du f.eks. vil finde scenen ved 2 timer,
10 minutter og 20 sekunder efter
begyndelsen, skal du bare indtaste [2:10:20].
Tip
• Når kontrolmenudisplayet er slået fra, kan du søge
efter et kapitel (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW),
spor (VIDEO CD/CD) eller fil* (DATA CD/DATA
DVD (DivX-video)) ved at trykke på talknapperne og
.
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Bemærk
Valgt række
• Du kan ikke søge efter en scene på en DVD+RW vha.
tidskoden.
29DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 30 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Søge efter scene
Fortsætte afspilning fra
sted, hvor du standsede
disken
(Billednavigation)
Du kan inddele tv-skærmen i 9 underskærmbilleder og finde den ønskede scene hurtigt.
1
Tryk på PICTURE NAVI under
afspilning.
Følgende display fremkommer.
CHAPTER VIEWER
2
3
ENTER
Tryk gentagne gange på PICTURE
NAVI for at vælge et punkt.
• [TITLE VIEWER] (kun DVD VIDEO)
• [CHAPTER VIEWER] (kun DVD
VIDEO)
• [TRACK VIEWER] (kun VIDEO CD/
Super VCD)
Tryk på
.
Den første scene af hver titel, kapitel eller
spor vises som følger.
4
(Fortsætte-afspilning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på C/X/x/c for at vælge en titel,
kapitel eller spor, og tryk på
.
Systemet begynder afspilning fra den valgte
scene.
Sådan vendes tilbage til normal
afspilning under indstilling
Tryk på O RETURN.
Når du standser disken, husker systemet det
sted, hvor du trykkede på x, og "RESUME"
vises på frontpaneldisplayet. Så længe du ikke
tager disken ud, er fortsætte-afspilning aktiveret,
selv om systemet indstilles på standby med tryk
på "/1.
1
2
Tryk på x for at standse afspilningen,
ved afspilning af en disk.
"RESUME" vises på frontpaneldisplayet.
Hvis "RESUME" ikke vises, er fortsætafspilning ikke til rådighed.
Tryk på H.
Systemet begynder afspilning fra det sted,
hvor du standsede disken i trin 1.
Bemærk
• Afhængigt af, hvor du standser disken, kan systemet
muligvis ikke fortsætte afspilning fra præcis det
samme sted.
• Det sted, hvor du standsede afspilning, kan blive
slettet, når:
– Du udkaster disken.
– Systemet indstilles på standby (kun DATA CD/
DATA DVD).
– Du ændrer eller nulstiller indstillingerne på
opsætningsdisplayet.
– Du ændrer børnesikringsniveauet.
– Du ændrer funktionen ved at trykke på
FUNCTION.
– Du afbryder lysnetledningen.
• For DVD-R/DVD-RW i VR-indstilling, VIDEO CD,
CD, DATA CD og DATA DVD husker systemet
fortsætte-afspilningsstedet for den aktuelle disk.
• Fortsætte-afspilning virker ikke under
programafspilning og blandet afspilning.
• Denne funktion virker ikke korrekt med visse diske.
Bemærk
• Afhængigt af disken vil du muligvis ikke kunne
vælge visse punkter.
30DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 31 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Tip
• For at afspille fra begyndelsen af disken skal du
trykke to gange på x, og derefter trykke på H.
Sådan kan du afspille en disk, der
er afspillet før, ved at fortsætte
afspilning (fler-disk fortsætte)
(kun DVD VIDEO, VIDEO CD)
(Programafspilning)
Du kan afspille indholdet af en disk i den
ønskede rækkefølge ved at ordne rækkefølgen af
sporene på disken, så du laver dit eget program.
Du kan programmere op til 99 spor.
1
2
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[PROGRAM], og tryk derefter på
.
Valgmulighederne for [PROGRAM] vises.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
SET
ON
Tip
• For at afspille fra begyndelsen af disken skal du
trykke to gange på x, og derefter trykke på H.
Bemærk
• Hvis [MULTI-DISC RESUME] i [CUSTOM
SETUP] er indstillet på [OFF] (side 70), slettes
fortsætte-stedet, når du ændrer funktionen ved at
trykke på FUNCTION.
3
Tryk på X/x for at vælge [SET
tryk derefter på
.
t], og
[TRACK] vises, når du afspiller en VIDEO CD
eller CD.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
Spor optaget på en
disk
Forskellige funktioner til at afspille diske
Systemet gemmer det sted, hvor du standsede
disken, for op til 40 diske og fortsætter
afspilning næste gang, du sætter den samme disk
i. Hvis du gemmer et fortsætte-afspilningssted
for disk nr. 41, slettes fortsætte-afspilningsstedet
for den første disk.
For at aktivere denne funktion skal du indstille
[MULTI-DISC RESUME] i [CUSTOM
SETUP] på [ON]. Se “[MULTI-DISC
RESUME] (kun DVD VIDEO/VIDEO CD)”
(side 70) for nærmere oplysninger.
Lave dit eget program
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Samlet tid for de
programmerede spor
fortsættes
31DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
gb02reg.book Page 32 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
4
Tryk på c.
Markøren rykker til sporrækken [T] (i dette
tilfælde [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
5
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Vælg det spor, du vil programmere.
Vælg f.eks. spor [02].
Tryk på X/x for at vælge [02] under [T], og
tryk derefter på .
Valgt spor
Sådan ændres eller annulleres et
program
1 Følg trin 1 til 3 i "Lave dit eget program".
2 Vælg programnummeret for det spor, du vil
ændre eller annullere, med X/x.
Hvis du vil slette sporet fra programmet, skal
du trykke på CLEAR.
3 Følg trin 5 for ny programmering.
For at annullere et program skal du vælge [--]
under [T], og derefter trykke på
.
Sådan annulleres alle sporene i
den programmerede rækkefølge
1 Følg trin 1 til 3 i "Lave dit eget program".
2 Tryk på X, og vælg [ALL CLEAR].
3 Tryk på .
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
masterpage:Left
specdef v20061101
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Samlet tid for de programmerede spor
6
7
For at programmere andre spor skal du
gentage trin 4 til 5.
De programmerede spor vises i den valgte
rækkefølge.
Tryk på H for at begynde
programafspilning.
Programafspilning begynder.
Når programmet slutter, kan du genstarte
det samme program ved at trykke på H.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
I trin 3 skal du trykke på CLEAR eller vælge
[OFF]. For at afspille det samme program igen
skal du vælge [ON] i trin 3 og trykke på .
Sådan slås kontrolmenudisplayet
fra
Tryk gentagne gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenudisplayet slås fra.
32DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 33 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
4
Afspille i vilkårlig
rækkefølge
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
I trin 3 skal du trykke på CLEAR eller vælge
[OFF].
Du kan få systemet til at "blande" spor.
Efterfølgende "blanding" kan give en anden
afspilningsrækkefølge.
Bemærk
2
DISPLAY under afspilning.
Sådan slås kontrolmenudisplayet
fra
Tryk gentagne gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenudisplayet slås fra.
Bemærk
• Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO CD
og Super VCD med PBC-afspilning.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[SHUFFLE], og tryk derefter på
.
Valgmulighederne for [SHUFFLE] vises.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
3
Tryk på X/x for at vælge det punkt, der
skal blandes.
Forskellige funktioner til at afspille diske
• Det samme nummer kan afspilles gentaget under
MP3-afspilning.
Tryk på
.
Blandet afspilning begynder.
(Blandet afspilning)
1
Tryk på
x Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• [TRACK]: blander spor på disken.
x Når programafspilning er aktiveret
• [ON]: blander spor valgt i
programafspilning.
x Ved afspilning af en DATA CD
(undtagen for DivX*) eller DATA DVD
(undtagen for DivX*)
• [ON (MP3)]: blander MP3-lydspor i
albummet på den aktuelle disk. Når der
ikke er valgt et album, afspilles det første
album i vilkårlig rækkefølge.
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Bemærk
• Et allerede afspillet spor vælges også i vilkårlig
rækkefølge.
33DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 34 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
x Ved afspilning af en DATA CD eller
DATA DVD
Gentaget afspilning
•
•
•
•
[OFF]: Der afspilles ikke gentaget.
[DISC]: Gentager alle album på disken.
[ALBUM]: Gentager det aktuelle album.
[TRACK] (kun MP3-lydspor): Gentager
det aktuelle spor.
• [FILE] (kun DivX-videofiler): Gentager
den aktuelle fil.*
(Gentaget afspilning)
Du kan afspille alle titler, spor eller album på en
disk eller en/et enkelt titel, kapitel, spor eller
spor gentaget.
Du kan bruge en kombination af indstillingerne
blandet afspilning og programafspilning.
1
2
Tryk på
DISPLAY under afspilning.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[REPEAT], og tryk derefter på
6 (14)
2:50
.
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
Tryk på
.
Punktet er valgt.
Sådan vender du tilbage til normal
afspilning
Valgmulighederne for [REPEAT] vises.
T
4
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Tryk på X/x for at vælge det punkt, der
skal gentages.
Standardindstillingen er understreget.
x Ved afspilning af en DVD VIDEO eller
DVD-VR
I trin 3 skal du trykke på CLEAR eller vælge
[OFF].
Sådan slås kontrolmenudisplayet
fra
Tryk gentagne gange på
DISPLAY, indtil
kontrolmenudisplayet slås fra.
Bemærk
• Du kan ikke bruge denne funktion med VIDEO CD
og Super VCD med PBC-afspilning.
• Ved afspilning af en DATA CD/DATA DVD, der
indeholder MP3-lydspor og JPEG-billedfiler, hvis
afspilningstid ikke er den samme, passer lyden ikke
til billedet.
• Når [MODE (MP3, JPEG)] er indstillet på [IMAGE
(JPEG)] (side 46), kan du ikke vælge [TRACK].
• [OFF]: Der afspilles ikke gentaget.
• [DISC]: Gentager alle titlerne på disken.
• [TITLE]: Gentager den aktuelle titel på en
disk
• •[CHAPTER]: Gentager det aktuelle
kapitel.
x Ved afspilning af en VIDEO CD eller
CD
• [OFF]: Der afspilles ikke gentaget.
• [DISC]: Gentager alle sporene på disken.
• •[TRACK]: Gentager det aktuelle spor
34DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 35 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Bruge DVD’ens menu
1
2
3
Tryk på DVD TOP MENU eller DVD
MENU.
Diskens menu vises på tv-skærmen.
Menuens indhold varierer fra disk til disk.
Tryk på C/X/x/c eller talknapperne for
at vælge det punkt, du vil afspille eller
ændre.
Tryk på
Ved afspilning af en DVD VIDEO eller DATA
CD/DATA DVD (DivX-videofiler*) optaget i
flere lydformater (PCM, Dolby Digital, MPEGlyd eller DTS), kan du ændre lydformatet. Hvis
der er optaget flersprogede spor på DVD
VIDEO’en, kan du også ændre sproget.
Med VIDEO CD’er, CD’er, DATA CD’er eller
DATA DVD’er kan du vælge lyden fra højre
eller venstre kanal og lytte til lyden fra den
valgte kanal fra både højre og venstre højttalere.
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
1
Tryk på AUDIO under afspilning.
Følgende display fremkommer.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
.
2
Tryk gentagne gange på AUDIO
gentagne gange for at vælge det
ønskede lydsignal.
x Ved afspilning af en DVD VIDEO
Forskellige funktioner til at afspille diske
En DVD er inddelt i mange afsnit, der udgør et
billede eller et stykke musik. Disse afsnit kaldes
"titler". Når du afspiller en DVD, der indeholder
flere titler, kan du vælge den ønskede titel med
DVD TOP MENU.
Når du afspiller DVD’er, der giver dig mulighed
for at vælge punkter, f.eks. sproget til underteksterne og sproget til lyden, skal du vælge
disse punkter med DVD MENU.
Ændring af lyden
Afhængigt af DVD VIDEO’en, varierer
udvalget af sprog.
Når der vises fire cifre, angiver de en
sprogkode. Se “Liste over sprogkoder”
(side 85) for at se, hvilket sprog koden
repræsenterer. Når det samme sprog vises
to eller flere gange, er DVD VIDEO’en
optaget med flere lydformater.
x Ved afspilning af en DVD-VR
De typer lydspor, der er optaget på en disk,
vises. Standardindstillingen er understreget.
Eksempel:
• [1: MAIN] (primær lyd)
• [1: SUB] (underlyd)
• [1: MAIN+SUB] (primær og underlyd)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
fortsættes
35DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 36 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Bemærk
• [2: MAIN], [2: SUB] og [2: MAIN+SUB] vises
ikke, når der er optaget en lydstrøm på disken.
x Ved afspilning af en VIDEO CD, CD,
DATA CD (MP3-lyd) eller DATA DVD
(MP3-lyd)
Standardindstillingen er understreget.
• [STEREO]: standard-stereolyden
• [1/L]: lyden fra venstre kanal (mono)
• [2/R]: lyden fra højre kanal (mono)
x Ved afspilning af en DATA CD (DivXvideo) eller DATA DVD (DivX-video)
(undtagen modeller til Storbritannien
og Nordamerika).
Udvalget af DATA CD- eller DATA DVDlydsignalformater er forskelligt, afhængigt
af DivX-videofilen på disken. Formatet
vises på displayet.
x Ved afspilning af en Super VCD
Standardindstillingen er understreget.
• [1:STEREO]: stereolyden på lydspor 1
• [1:1/L]: lyden fra venstre kanal på lydspor
1 (mono)
• [1:2/R]: lyden fra højre kanal på lydspor 1
(mono)
• [2:STEREO]: stereolyden på lydspor 2
• [2:1/L]: lyden fra venstre kanal på lydspor
2 (mono)
• [2:2/R]: lyden fra højre kanal på lydspor 2
(mono)
Kontrollere lydsignalformatet
(kun DVD, DivX-video*)
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Hvis du trykker gentagne gange på AUDIO
under afspilning, vises det aktuelle lydsignals
format (PCM, Dolby Digital, DTS el.lign.) som
angivet nedenfor.
x Ved afspilning af en dvd
Eksempel:
Dolby Digital 5.1-kanals
LFE
(Lavfrekvenseffekt)
Surround (V/H)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Front (V/H) +
Center
C
R
LFE
LS
RS
Aktuelt afspilningsprogramformat
Eksempel:
Dolby Digital 3-kanals
Surround
(Mono)
Front (V/H)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
Bemærk
• Ved afspilning af en Super VCD, hvor lydspor 2 ikke
er optaget, kommer der ingen lyd, når du vælger
[2:STEREO], [2:1/L] eller [2:2/R].
L
R
S
Aktuelt afspilningsprogramformat
36DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 37 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
x Ved afspilning af en DATA CD (DivXvideo) eller DATA DVD (DivX-video)
(undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika).
Eksempel:
Vælge [ORIGINAL] eller
[PLAY LIST] på en DVD-R/
DVD-RW
MP3-lyd
1: MP3 128k
Bithastighed
Lydsignaler optaget på en disk indeholder de
lydelementer (kanaler), der er vist nedenfor.
Hver kanal udsendes fra en separat højttaler.
• Front (V)
• Front (H)
• Center
• Surround (V)
• Surround (H)
• Surround (mono): Dette signal kan være enten
signaler bearbejdet af Dolby surroundsound
eller Dolby Digital-lyds surround-lydsignaler i
mono.
• LFE (Lavfrekvenseffekt) -signal
1
2
Tryk på
DISPLAY, når systemet er
standset.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[ORIGINAL/PLAY LIST], og tryk
derefter på
.
Valgmulighederne for [ORIGINAL/PLAY
LIST] vises.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
4
Forskellige funktioner til at afspille diske
Om lydsignaler
Nogle DVD-R’er/DVD-RW’er i VR (Video Recording) -indstilling har to typer titler til afspilning: originalt optagede titler ([ORIGINAL]) og
titler, der kan laves på DVD-afspillere med optagefunktion til redigering ([PLAY LIST]). Du
kan vælge den type titel, der skal afspilles.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• [PLAY LIST]: afspiller titlerne lavet fra
[ORIGINAL] til redigering.
• [ORIGINAL]: afspiller de originalt
optagede titler.
Tryk på
.
37DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 38 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Se information om disken
5 Disknavn
6 Spor og indeks*
* Kun VIDEO CD.
Ved afspilning af en DATA CD
(MP3-lyd) eller DATA DVD (MP3lyd)
Se afspilningstid og resterende
tid på frontpaneldisplayet
Du kan kontrollere diskinformation, f.eks. den
resterende tid, samlet antal titler på en DVD,
spor på en VIDEO CD, CD, MP3, eller filnavn
for en DivX-video* med frontpaneldisplayet
(side 87).
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Tryk på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY, mens
disken afspilles, skifter displayet 1 t 2 t
... t 1 t ...
Visse punkter kan forsvinde efter nogle få
sekunder.
Ved afspilning af en DVD VIDEO
eller DVD-R/DVD-RW
1 Afspilningstid og -nummer for den aktuelle
titel
2 Resterende tid for den aktuelle titel
3 Afspilningstid og -nummer for det aktuelle
kapitel
4 Resterende tid for det aktuelle kapitel
5 Disknavn
6 Titel og kapitel
1 Afspilningstid og aktuelt spornummer
2 Spor (fil) navn
Tip
• Ved afspilning af VIDEO CD’er med PBCfunktioner vises afspilningstiden.
Bemærk
• Systemet kan kun vise det første niveau af en DVD/
CD-tekst, f.eks. disknavnet eller titlen.
• Hvis et MP3-filnavn ikke kan vises, vises "*" på
frontpaneldisplayet i stedet.
• Disknavnet eller spornavnet vises muligvis ikke,
afhængigt af teksten.
• Afspilningstid for MP3-lydspor og DivX-videofiler*
vises muligvis ikke korrekt.
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Kontrol af afspilningstiden og
den resterende tid
Du kan kontrollere afspilningstiden og den resterende tid for den aktuelle titel, kapitel eller spor
og den samlede afspilningstid eller resterende tid
på disken. Du kan også kontrollere DVD-tekst og
MP3-foldernavn/filnavn optaget på disken.
1
Følgende display fremkommer.
Ved afspilning af en DATA CD
(DivX-video) eller DATA DVD (DivXvideo)
T 1:01:57
(Undtagen modeller til Storbritannien
og Nordamerika)
1 Afspilningstid for den aktuelle fil
2 Aktuelt filnavn
3 Aktuelt album- og filnummer
Ved afspilning af en VIDEO CD
(uden PBC-funktioner) eller CD
1 Afspilningstid for det aktuelle spor
2 Resterende tid for det aktuelle spor
3 Afspilningstid for disken
4 Resterende tid for disken
Tryk på DISPLAY under afspilning.
Tidsinformation
2
Tryk gentagne gange på DISPLAY, så
tidsinformationen skifter.
Displayet og den type tid, som du kan kontrollere, afhænger af den disk, der afspilles.
x Ved afspilning af en DVD VIDEO eller
DVD-RW
• T **:**:**
Afspilningstid for den aktuelle titel
38DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 39 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
• T–**:**:**
Resterende tid for den aktuelle titel
• C **:**:**
Afspilningstid for det aktuelle kapitel
• C–**:**:**
Resterende tid for det aktuelle kapitel
x Ved afspilning af en VIDEO CD (med
PBC-funktioner)
• **:**
Afspilningstid for den aktuelle scene
Kontrollere diskens
afspilningsinformation
Sådan kontrolleres DVD/CD-tekst
Tryk gentagne gange på DISPLAY i trin 2 for at
vise tekst optaget på DVD’en/CD’en.
DVD/CD-teksten vises kun, når der er optaget
tekst på disken. Du kan ikke ændre teksten. Hvis
disken ikke indeholder tekst, vises "NO TEXT".
x Ved afspilning af en VIDEO CD (uden
PBC-funktioner) eller CD
x Ved afspilning af en DATA CD (MP3lyd) eller DATA DVD (MP3-lyd)
• T **:**
Afspilningstid for det aktuelle spor
BRAHMS SYMPHONY
Sådan kontrolleres DATA CD/DATA
DVD (MP3-lyd/DivX-video*) -tekst
Ved at trykke på DISPLAY, mens MP3-lydspor
på en DATA CD/DATA DVD eller DivX-videofiler* på en DATA CD/DATA DVD afspilles, kan du vise navnet på albummet/sporet/
filen, og bithastigheden (mængden af data pr. sekund af den aktuelle lyd) på tv-skærmen.
Bithastighed**
x Ved afspilning af en DATA CD (DivXvideo) eller DATA DVD (DivX-video)
(undtagen modeller til Storbritannien
og Nordamerika).
T 17:30
128k
• **:**:**
Afspilningstid for den aktuelle fil
Forskellige funktioner til at afspille diske
• T **:**
Afspilningstid for det aktuelle spor
• T–**:**
Resterende tid for det aktuelle spor
• D **:**
Afspilningstid for den aktuelle disk
• D–**:**
Resterende tid for den aktuelle disk
Bemærk
• Tegn/mærker vises muligvis ikke for visse sprog.
• Afhængigt af den type disk, der afspilles, kan
systemet kun vise et begrænset antal tegn. Afhængigt
af disken vises ikke alle teksttegn.
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnavn
Spor/fil* navn
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
** Vises når:
– Der afspilles et MP3-lydspor på DATA CD/
DATA DVD.
– Der afspilles en DivX-videofil, som indeholder
MP3-lydsignaler på DATA CD/DATA DVD
(undtagen modeller til Storbritannien og Nordamerika).
fortsættes
39DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 40 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Kontrollere datoinformationen
(kun JPEG)
Du kan kontrollere datoinformationen under
afspilning, når der er optaget et Exif*-tag på
JPEG-billeddataene.
Tryk to gange på
afspilning.
DISPLAY under
Hvis der er optaget forskellige vinkler (flervinkler) for en scene på en DVD VIDEO, kan du
ændre synsvinkel.
Tryk på ANGLE under afspilning.
Kontrolmenudisplayet vises.
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
Ændre vinklerne
Hver gang du trykker på ANGLE, ændres
vinklen.
DATA CD JPEG
Datoinformation
Bemærk
• Afhængigt af DVD VIDEO’en vil du muligvis ikke
kunne ændre vinklen, selv om der er optaget flervinkler på DVD VIDEO’en.
* "Exchangeable Image File Format" er et billedformat for digitalkameraer defineret af Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Tip
• Datoinformation er [DD/MM/YYYY].
DD: Dag
MM: Måned
YYYY: År
40DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 41 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Visning af underteksterne
*
*
Justere forsinkelsen
mellem billede og lyd
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
(A/V SYNC)
Hvis der er optaget undertekster på en disk, kan
du slå underteksterne til eller fra, mens der afspilles. Hvis der er optaget flersprogede undertekster på disken, kan du ændre undertekstsproget, mens der afspilles, eller slå underteksterne til eller fra når du vil.
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Hver gang du trykker på SUBTITLE, ændres
undertekstsproget.
*
Når lyden ikke passer til billederne på tvskærmen, kan du justere forsinkelsen mellem
billede og lyd.
1
2
Bemærk
• Afhængigt af DVD VIDEO’en vil du muligvis ikke
kunne ændre underteksterne, selv om der er optaget
flersprogede undertekster på den. Du vil muligvis
heller ikke kunne slå dem fra.
• Du kan ændre underteksterne, hvis DivX-videofilen
har filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX" og indeholder
undertekstinformation i den samme fil (undtagen
modeller til Storbritannien og Nordamerika).
Tryk på
DISPLAY.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
SYNC], og tryk derefter på
[A/V
.
Valgmulighederne for [A/V SYNC] vises.
1(12)
1(28)
T
0:00:02
DVD VIDEO
OFF
OFF
ON
3
4
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• [OFF]: justerer ikke.
• [ON]: justerer forskellen mellem billede
og lyd.
Tryk på
Forskellige funktioner til at afspille diske
Tryk på SUBTITLE under afspilning.
*
.
Bemærk
• Afhængigt af indgangsstrømmen vil denne funktion
muligvis ikke være effektiv.
41DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 42 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Om MP3-lydspor og JPEGbilledfiler
Hvad er MP3/JPEG?
MP3 er en lydkomprimeringsteknologi, der
opfylder ISO/MPEG-standarden. JPEG er en
billedkomprimeringsteknologi.
Diske, som systemet kan
afspille
Du kan afspille DATA CD’er (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) eller DATA DVD’er (DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW/DVD-ROM) optaget i
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) eller JPEGformat. DATA CD’er skal dog være optaget
ifølge ISO 9660 Level 1, Level 2 eller Jolietformat, og DATA DVD’er skal være i Universal
Disk Format (UDF), for at systemet kan
genkende sporene (eller filerne). Du kan også
afspille diske optaget i Multi Session.
Se betjeningsvejledningen til CD-R/CD-RW
eller DVD-R/DVD-RW -drevene og
optagesoftwaren (medfølger ikke) for nærmere
oplysninger om optageformatet.
MP3-lydspor eller JPEGbilledfil, som systemet kan
afspille
Du kan afspille MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler:
• Der har filtypenavnet ".MP3" (MP3-lydspor)
eller ".JPG"/".JPEG" (JPEG-billedfil).
• Der er i overensstemmelse med DCF*billedfilformatet.
* "Design rule for Camera File system": Billedstandarder for digitalkameraer reguleret af Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Bemærk
• Systemet afspiller alle data med filtypenavnet
".MP3", ".JPG" eller ".JPEG", selv om de ikke
er i MP3- eller JPEG-format. Afspilning af
disse data kan frembringe en stærk støj, der
kan beskadige dit højttalersystem.
• Systemet er ikke i overensstemmelse med lyd
i MP3PRO-format.
Om Multi-Session-disken
Hvis der er optaget MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler i den første session, afspiller systemet
også MP3-lydspor eller JPEG-billedfiler i andre
sessioner. Hvis der er optaget lydspor og billeder
i audio CD-format eller video CD-format i den
første session, bliver kun den første session
afspillet.
Bemærk
• Systemet vil muligvis ikke kunne afspille visse
DATA CD’er/DATA DVD’er, der er lavet i Packet
Write-format.
42DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 43 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Afspilningsrækkefølge for
MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler
Afspilningsrækkefølgen for MP3-lydspor eller
JPEG-billedfiler optaget på en DATA CD eller
DATA DVD er som følger:
x Struktur for diskindhold
Træ 1
Træ 3
Træ 4
Træ 5
Bemærk
• Afspilningsrækkefølgen kan være forskellig fra
afbildningen, afhængigt af den software du bruger til
at lave DATA CD’en eller DATA DVD’en, eller hvis
der er mere end 200 album og 300 filer i hvert album.
• Systemet kan genkende op til 200 album, og afspiller
ikke nogen album ud over nr. 200.
• Det kan tage længere tid for systemet at afspille, når
det går videre til følgende album eller springer til et
andet album.
• Nogle typer JPEG-filer kan ikke afspilles.
Forskellige funktioner til at afspille diske
Album
Træ 2
Tip
• Hvis du tilføjer numre (01, 02, 03 el.lign.) forrest i
spor (eller fil) navnene, når du gemmer sporene (eller
filerne) på en disk, bliver sporene (eller filerne)
afspillet i denne rækkefølge.
• Det tager længere tid at starte afspilning af en disk
med mange træer.
Spor (MP3-lyd) eller fil
(JPEG-billede)
Når du sætter en DATA CD eller DATA DVD i
og trykker på H, afspilles de nummererede
spor (eller filer) i rækkefølge fra 1 til 7. Alle
underalbum/spor (eller filer) på et aktuelt valgt
album prioriteres over det næste album i det
samme træ. (Eksempel: C indeholder D, så 4
afspilles før 5.)
Når du trykker på DVD MENU, og listen over
albumnavne vises (side 44), ordnes albumnavnene i som følger:
A t B t C t D t F t G. Album,
der ikke indeholder spor (eller filer) (f.eks. album E), vises ikke på listen.
43DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 44 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Afspille DATA CD eller
DATA DVD med MP3lydspor og JPEGbilledfiler
Vælge et MP3-lydspor eller
album
1
Isæt en DATA CD eller DATA DVD.
De album, der er optaget på DATA CD’en
eller DATA DVD’en, vises. Når et album
afspilles, er dets titel indrammet.
Standse afspilning
Tryk på x.
Sådan afspilles det næste eller
foregående MP3-lydspor
Tryk på ./>. Bemærk, at du kan vælge
det næste album ved fortsat at trykke på >
efter det sidste spor på det aktuelle album, men
at du ikke kan vende tilbage til det foregående
album ved at trykke på .. For at vende
tilbage til det foregående album skal du vælge
albummet fra albumlisten.
Sådan vendes tilbage til det
foregående display
Tryk på O RETURN.
Sådan slukkes displayet
Tryk på DVD MENU.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Vælge en JPEG-billedfil eller
album
1
Isæt en DATA CD eller DATA DVD.
De album, der er optaget på DATA CD’en
eller DATA DVD’en, vises. Når et album
afspilles, er dets titel indrammet.
Tryk på X/x for at vælge et album.
3( 30)
x Når du vælger et album
Tryk på H for at starte afspilning af det
valgte album.
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
x Når du vælger et spor
Tryk på
.
Listen over sporene på albummet vises.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
Tryk på X/x for at vælge et spor, og tryk på
.
Det valgte spor starter afspilning. Du kan
slå sporlisten fra ved at trykke på DVD
MENU. Hvis du trykker på DVD MENU,
vises albumlisten igen.
2
Tryk på X/x for at vælge et album.
x Når du vælger et album
Tryk på H for at starte afspilning af det
valgte album.
x Når du vælger et billede
Tryk på PICTURE NAVI.
Billeder af filer i albummet vises i 16
underskærmbilleder.
44DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 45 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Standse afspilning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tryk på x.
Tip
• Der vises en skydeknap på højre side af tv-skærmen.
For at vise de yderligere billedfiler skal du vælge
bundbilledet og trykke på x. For at vende tilbage til
det foregående billede skal du vælge topbilledet og
trykke på X.
Tryk på C/X/x/c for at vælge det billede,
du vil se, og tryk på
.
Forskellige funktioner til at afspille diske
Sådan afspilles den næste eller
foregående JPEG-billedfil
Tryk på C/c, når kontrolmenudisplayet ikke
vises. Bemærk, at du kan vælge det næste album
ved fortsat at trykke på c efter det sidste billede
på det aktuelle album, men at du ikke kan vende
tilbage til det foregående album ved at trykke på
C. For at vende tilbage til det foregående album
skal du vælge albummet fra albumlisten.
Sådan drejes et JPEG-billede
Når en JPEG-billedfil vises på tv -skærmen, kan
du dreje billedet 90 grader.
Tryk på X/x, mens et billede fremvises. Hver
gang du trykker på X, drejes billedet 90 grader
mod uret.
Eksempel når du trykker en gang på X:
Drejningsretning
Tryk på CLEAR for at vende tilbage til normal
fremvisning.
45DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 46 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Afspille lydspor og
billeder som en
billedfremvisning med lyd
7
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
album, og tryk på H.
Systemet starter afspilning af det valgte
album.
Du kan slå albumlisten til og fra ved at
trykke gentagne gange på DVD MENU.
Tip
Du kan afspille en billedfremvisning med lyd
ved først at placere både MP3- og JPEG-filer i
det samme album på en DATA CD eller DATA
DVD. Når du afspiller DATA CD’en eller
DATA DVD’en, skal du vælge [AUTO] indstilling som forklaret nedenfor.
1
2
3
Isæt en DATA CD eller DATA DVD.
Tryk på
DISPLAY, når systemet er
standset.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[MODE (MP3, JPEG)], og tryk derefter
på
.
Valgmulighederne for [MODE (MP3,
JPEG)] vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
5
6
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• [AUTO]: afspiller både JPEGbilledfilerne og MP3-lydsporene i det
samme album som en billedfremvisning.
• [AUDIO (MP3)]: afspiller kun MP3lydspor uafbrudt.
• [IMAGE (JPEG)]: afspiller kun JPEGbilledfiler som en billedfremvisning.
Tryk på
Bemærk
• Hvis du indstiller [MODE (MP3, JPEG)] på [IMAGE
(JPEG)] på en disk, der kun indeholder MP3-spor
eller [AUDIO (MP3)] på en disk, der kun indeholder
JPEG-filer, vil du muligvis ikke kunne ændre
[MODE (MP3, JPEG)] -indstillingen.
• PICTURE NAVI virker ikke, når [AUDIO (MP3)] er
valgt.
• Hvis du afspiller store MP3-spordata og JPEGbilleddata på samme tid, kan lyden springe. Det
anbefales at indstille MP3-bithastigheden til 128 kbps
eller lavere, når du laver filen. Hvis lyden stadig
springer, skal JPEG-filstørrelsen være mindre.
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
• Når du vælger [AUTO], kan systemet genkende op til
300 MP3-spor og 300 JPEG-filer i et enkelt album.
Når du vælger [AUDIO (MP3)] eller [IMAGE
(JPEG)], kan systemet genkende op til 600 MP3eller 600 JPEG-filer i et enkelt album. Der kan
maksimalt genkendes 200 album, uanset den valgte
indstilling.
.
Tryk på DVD MENU.
Listen over album, der er optaget på DATA
CD’en eller DATA DVD’en, vises.
Specificere billedfremvisningens varighed
(kun JPEG)
Når du afspiller JPEG-billedfiler med billedfremvisning, kan du specificere den varighed,
som dias vises med på tv-skærmen.
1
2
Tryk to gange på
DISPLAY.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[INTERVAL], og tryk derefter på
.
Valgmulighederne for [INTERVAL] vises.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
DATA CD JPEG
46DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 47 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
3
4
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• [NORMAL]: indstiller varigheden til ca.
6 til 9 sekunder.
• [FAST]: indstiller varigheden kortere end
[NORMAL].
• [SLOW1]: indstiller varigheden længere
end [NORMAL].
• [SLOW2]: indstiller varigheden længere
end [SLOW1].
Tryk på
4
• [MODE4]: Billederne løber vilkårligt
gennem effekterne.
• [MODE5]: Det næste billede skydes hen
over det foregående billede.
• [OFF]: slår denne funktion fra.
Tryk på
.
.
Bemærk
Forskellige funktioner til at afspille diske
• Det kan tage længere tid at vise nogle JPEG-filer end
andre, hvilket kan få varigheden til at virke længere
end den valgmulighed, du har valgt. Især progressive
JPEG-filer eller JPEG-filer på 3.000.000 pixels eller
mere.
Vælge en effekt for billedfiler i
billedfremvisningen
(kun JPEG)
Når du afspiller en JPEG-billedfil, kan du vælge
den effekt, der skal bruges, når du ser
billedfremvisningen.
1
2
Tryk to gange på
DISPLAY.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[EFFECT], og tryk derefter på
.
Valgmulighederne for [EFFECT] vises.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• [MODE1]: Billedet krummer ind fra top
til bund.
• [MODE2]: Billedet strækker ud fra
venstre til højre på tv-skærmen.
• [MODE3]: Billedet strækker ud fra
midten af tv-skærmen.
47DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 48 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Se DivX®-videoer
(Undtagen modeller til Storbritannien
og Nordamerika)
Om DivX-videofiler
®
DivX er en komprimeringsteknologi for
videofiler udviklet af DivX, Inc. Dette produkt
er et officielt DivX®-certificeret produkt.
Du kan afspille DATA CD’er og DATA
DVD’er, der indeholder DivX®-videofiler.
DATA CD’er og DATA DVD’er, som
systemet kan afspille
Afspilning af DATA CD’er (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) og DATA DVD’er (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) på
dette system er underkastet bestemte vilkår:
– På DATA CD’er/DATA DVD’er, der
indeholder DivX-videofiler ud over MP3lydspor eller JPEG-billedfiler, afspiller
systemet kun DivX-videofilerne.
Dette system afspiller imidlertid kun DATA
CD’er, hvis logiske format er ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet, og DATA DVD’er i
Universal Disk Format (UDF).
Se betjeningsvejledningen til diskdrevene og
optagesoftwaren (medfølger ikke) for nærmere
oplysninger om optageformatet.
Om afspilningsrækkefølgen for
data på DATA CD’er eller DATA
DVD’er
DivX-videofiler, som systemet kan
afspille
Systemet kan afspille data, der er optaget i
DivX-format, og som har filtypenavnet ".AVI"
eller ".DIVX". Systemet afspiller ikke filer med
filtypenavnet ".AVI" eller ".DIVX", hvis de ikke
indeholder en DivX-video.
Tip
• Se “Diske, som systemet kan afspille” (side 42) for
nærmere oplysninger om MP3-lydspor eller JPEGbilledfiler på DATA CD’er eller DATA DVD’er, der
kan afspilles.
Bemærk
• Systemet kan muligvis ikke afspille en DivXvideofil, når filen er blevet kombineret af to eller flere
DivX-videofiler.
• Systemet kan ikke afspille en DivX-videofil med en
størrelse på mere end 720 (bredde) x 576 (højde) eller
2 GB.
• Afhængigt af DivX-videofilen kan lyden springe,
eller den passer muligvis ikke til billederne på tvskærmen.
• Systemet kan ikke afspille visse DivX-videofiler, der
er længere end 3 timer.
• Afhængigt af DivX-videofilen kan billedet indstilles
på pause eller være uskarpt. I så fald anbefales det at
lave filen ved en lavere bithastighed. Hvis der stadig
er støj på lyden, er MP3 det anbefalede lydformat.
Bemærk, at dette system ikke er i overensstemmelse
med WMA (Windows Media Audio) -format.
• Som følge af den komprimeringsteknologi, der
bruges til DivX-videofiler, kan det tage nogen tid,
efter du har trykket på H, før billedet vises.
Vælge et album
1
Tryk på DVD MENU.
Der vises en liste over album på disken.
Kun album, der indeholder DivX-videofiler, er angivet.
Se “Afspilningsrækkefølge for MP3-lydspor
eller JPEG-billedfiler” (side 43). Bemærk, at
afspilningsrækkefølgen muligvis ikke vil gælde,
afhængigt af den software der bruges til at lave
DivX-videofilen, eller hvis der er mere end 200
album og 600 DivX-videofiler i hvert album.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Bemærk
• Systemet vil muligvis ikke kunne afspille visse
DATA CD’er/DATA DVD’er, der er lavet i Packet
Write-format.
2
Tryk på X/x for at vælge det album, du
vil afspille.
48DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 49 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
3
Tryk på H.
Systemet starter afspilning af det valgte
album.
Se “Vælge en DivX-videofil” (side 49)
vedrørende valg af DivX-videofiler.
Sådan går du til den næste eller
foregående side
Tryk på C/c.
Sådan slukkes displayet
Tryk gentagne gange på DVD MENU.
Tryk på x.
Tip
Vælge en DivX-videofil
1
Du kan vælge den næste eller foregående DivXvideofil i det samme album ved at trykke på
./>.
Du kan også vælge den første fil på det næste
album ved at trykke på > under afspilning af
den sidste fil for det aktuelle album. Bemærk, at
du ikke kan vende tilbage til det foregående
album ved at trykke på .. For at vende
tilbage til det foregående album skal du vælge
det fra albumlisten.
Efter trin 2 i "Vælge et album" skal du
trykke på
.
Listen over filer i albummet vises.
• Hvis det antal gange, filen kan fremvises, er forvalgt,
kan du afspille DivX-videofilerne så mange gange
som det forvalgte antal. Følgende tælles med:
– Når systemet slukkes.
– Når en anden fil afspilles.
– Når diskskuffen åbnes.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Forskellige funktioner til at afspille diske
Standse afspilning
Sådan afspilles den næste eller
foregående DivX-videofil uden at
slå ovenstående filliste til
Tryk på X/x for at vælge en fil, og tryk
på
.
Den valgte fil begynder afspilning.
Sådan går du til den næste eller
foregående side
Tryk på C/c.
Sådan vendes tilbage til det
foregående display
Tryk på O RETURN.
Standse afspilning
Tryk på x.
49DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb08pla.fm]
gb02reg.book Page 50 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Left
specdef v20061101
Afspille VIDEO CD’er med
PBC-funktioner (Ver.2.0)
(PBC-afspilning)
Med PBC (Afspilningskontrol) -funktioner får
du enkel interaktiv betjening, søgefunktioner og
lignende betjening.
Med PBC-afspilning kan du afspille VIDEO
CD’er interaktivt ved at følge menuen på tvskærmen.
1
2
3
4
Start afspilning af en VIDEO CD med
PBC-funktioner.
Menuen for dit valg vises.
Vælg det ønskede punktnummer med
talknapperne.
Tryk på
.
Følg vejledningen i menuen til
interaktiv betjening.
Se betjeningsvejledningen til disken, da
fremgangsmåden kan være forskellig
afhængigt af VIDEO CD’en.
Gå tilbage til menuen
Tryk på O RETURN.
Bemærk
• Afhængigt af VIDEO CD’en kan [Tryk på ENTER] i
trin 3 blive vist som [Tryk på SELECT] i betjeningsvejledningen til disken. I så fald skal du trykke på
H.
Tip
• For at afspille uden brug af PBC skal du trykke på
./> eller talknapperne, mens systemet er
standset for at vælge et spor, og derefter trykke på H
eller . Systemet starter uafbrudt afspilning. Du kan
ikke afspille stillbilleder, f.eks. en menu. For at vende
tilbage til PBC-afspilning skal du trykke to gange på
x, og derefter trykke på H.
50DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb09rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 51 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Sådan ændre det forvalgte nummer
Tunerfunktioner
Start igen fra trin 1.
Forvælge radiostationer
Du kan forvælge 20 FM-stationer og 10 AMstationer. Skru lydstyrken ned til minimum
inden indstilling.
1
2
5
Tryk på TUNING + eller – og hold, indtil
den automatiske afsøgning starter.
Afsøgning standser, når systemet stiller ind
på en station. "TUNED" og "ST" (for stereoprogram) vises på frontpaneldisplayet.
Tunerfunktioner
3
4
Tryk gentagne gange på FUNCTION,
indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM"
vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk gentagne gange på X/x, indtil
"MEMORY" vises på frontpaneldisplayet.
eller c.
Tryk på
Der vises et forvalgsnummer på
frontpaneldisplayet.
6
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forvalgsnummer.
Tip
7
• Du kan vælge forvalgsnummeret direkte ved at
trykke på talknapperne.
Tryk på
.
Stationen lagres.
8
9
Gentag trin 1 til 7 for at lagre andre
stationer.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen slås fra.
51DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb09rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 52 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Lytte til radioen
Forvælg først radiostationer i systemets
hukommelse (se “Forvælge radiostationer”
(side 51)).
1
Tryk gentagne gange på FUNCTION,
indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM"
vises på frontpaneldisplayet.
Hvis der er støj på et FM-program
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
monomodtagelse. Der vil ikke være nogen
stereoeffekt, men modtagelsen forbedres.
1 Tryk på SYSTEM MENU.
2 Tryk gentagne gange på X/x, indtil "FM
MODE" vises på frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2
Tryk gentagne gange på PRESET +
eller – for at vælge forvalgsstationen.
3 Tryk på
eller c.
4 Tryk på X/x for at vælge "MONO".
Standardindstillingen er understreget.
• "STEREO": stereomodtagelse.
• "MONO": monomodtagelse.
Hver gang du trykker på knappen, stiller
systemet ind på en forvalgsstation.
Tip
3
• Du kan vælge forvalgsstationsnummeret direkte
ved at trykke på talknapperne.
5 Tryk på
Juster lydstyrken ved at trykke på
VOLUME +/–.
6 Tryk på SYSTEM MENU.
.
Indstillingen er foretaget.
Systemmenuen slås fra.
Sådan slukkes radioen
Tryk på "/1.
Navngive forvalgsstationer
Lytte til ikke-forvalgte
radiostationer
Du kan indtaste et navn for forvalgsstationer.
Disse navne (f.eks. "XYZ") vises på frontpaneldisplayet, når en station er valgt.
Bemærk, at der ikke kan indtastes mere end et
navn for hver forvalgsstation.
Brug manuel eller automatisk indstilling i trin 2.
For manuel indstilling skal du trykke gentagne
gange på TUNING + eller –.
For automatisk indstilling skal du trykke på
TUNING + eller – og holde. Den automatiske
indstilling standser automatisk, når systemet
modtager radiostationen. For at standse den
automatiske indstilling manuelt skal du trykke
på TUNING + eller –.
Sådan lytter du til radiostationer,
når du kender frekvenserne
Brug direkte indstilling i trin 2.
1 Tryk på D.TUNING.
2 Tryk på talknapperne for at vælge
frekvenserne.
3 Tryk på
.
Bemærk
• Du kan ikke indtaste et navn for forvalgsstationer i
Radio Data System (RDS) (side 53).
1
2
3
4
Tryk gentagne gange på FUNCTION,
indtil "TUNER FM" eller "TUNER AM"
vises på frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
Tryk gentagne gange på PRESET +
eller – for at vælge den forvalgsstation,
som du vil lave et indeksnavn for.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk gentagne gange på X/x, indtil
"NAME IN" vises på frontpaneldisplayet.
Tip
• Modtagelsen kan forbedres ved at orientere de
medfølgende antenner i en anden retning.
5
Tryk på
eller c.
52DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb09rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 53 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
6
Lave et navn ved at bruge markørknapperne.
Tryk på X/x for at vælge et tegn, og tryk
derefter på c for at rykke markøren til den
næste position.
Der kan indtastes bogstaver, tal og andre
symboler for en radiostation.
Hvis du laver en fejl
8
Tryk på
.
"COMPLETE" vises på frontpaneldisplayet, og stationsnavnet gemmes.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen slås fra.
Hvad er Radio Data System?
Radio Data System (RDS) er en radioservice,
der giver radiostationer mulighed for at sende
yderligere information sammen med det
almindelige programsignal. Denne tuner har
praktiske RDS-funktioner, f.eks. visning af
stationsnavn. RDS er kun til rådighed for FMstationer.*
Bemærk
• RDS virker ikke altid korrekt, hvis den station, du har
stillet ind på, ikke udsender RDS-data, eller hvis
signalstyrken er svag.
* Ikke alle FM-stationer sender RDS-programmer, og
ikke alle udsender den samme type service. Hvis du
ikke er bekendt med RDS-systemet, kan du henvende dig til dine lokale radiostationer for yderligere
oplysninger om RDS-service i dit område.
Tunerfunktioner
7
Tryk gentagne gange på C/c, indtil det
tegn, der skal ændres, blinker. Tryk derefter
på X/x for at vælge det ønskede tegn.
For at slette tegnet skal du trykke gentagne
gange på C/c, indtil det tegn, der skal
slettes, blinker, og derefter trykke på
CLEAR.
Bruge Radio Data System
(RDS)
Tip
• Du kan kontrollere frekvensen ved at trykke gentagne
gange på DISPLAY (side 53).
Modtage RDS-udsendelser
Vælg en station fra FM-båndet.
Se stationsnavnet eller
frekvensen på
frontpaneldisplayet
Når du stiller ind på en station, der har RDS-service, vises stationsnavnet* på frontpaneldisplayet.
* Hvis en RDS-udsendelse ikke modtages, vises
stationsnavnet ikke altid på displayet.
Når systemet er indstillet på "TUNER FM" eller
"TUNER AM", kan du kontrollere frekvensen
med frontpaneldisplayet.
Tryk på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter
displayet som vist:
1 Stationsnavn*
2 Frekvens**
* Dette vises, hvis du har indtastet et navn for en
forvalgsstation.
** Vender tilbage til det originale display, når flere
sekunder er forløbet.
53DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb10oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 54 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Anden betjening
Betjene tv’et med den
medfølgende
fjernbetjening
Du kan betjene dit tv (kun Sony) med den
medfølgende fjernbetjening.
Betjening af tv-apparater med
fjernbetjeningen
Du kan betjene tv’et ved at bruge følgende
knapper.
Ved at trykke på Du kan
Bruge THEATRE SYNCfunktionen
THEATRE SYNC giver mulighed for at tænde
dit Sony-tv og dette system. Systemindstillingen
ændres til "DVD", og derefter skifter tv’ets
indgangskilde med et enkelt tryk på knap.
Forberede THEATRE SYNCfunktionen
Registrer indgangskilden for det tv, der er
tilsluttet til dette system.
Tryk på TV INPUT og hold, mens du
indtaster koden for tv-indgangskilden, der
er tilsluttet til denne enhed (se tabellen)
med talknapperne.
TV [/1
Tænde eller slukke for tv’et.
TV INPUT
Skifte mellem valg af tv og andre
indgangskilder som indgangskilde
til tv’et
TV VOL +/–
Juster lydstyrken på tv’et.
TV CH +/–
Vælg tv-kanal.
Ved at
trykke på
Nummer
Tv’ets indgangskilde
Talknapper*
Vælg tv-kanal.
TV INPUT
0
DVD MENU*
Vis tv’ets menu.
Ingen indgangskilde
(standard)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
- er til at vælge et højere kanalnummer end 10.
(F.eks. skal du for kanal 25 trykke på -, og
derefter 2 og 5.)
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
Bemærk
CLEAR*
COMPONENT 2
• Afhængigt af tv’et vil du muligvis ikke kunne betjene
tv’et eller bruge alle de ovennævnte knapper.
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
C/X/x/c*,
ENTER*
RETURN*
*, Vælg punktet på menuen.
Vend tilbage til den foregående
kanal eller lag på tv’ets menu.
* Brug disse knapper, mens du trykker på TV-knappen.
Tv’ets indgangskilde vælges.
Indstil dit tv’s indgang til den indgang, du brugte
til at tilslutte enheden. Se betjeningsvejledningen til dit tv for nærmere oplysninger.
* Undtagen modeller til Nordamerika.
54DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb10oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 55 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Betjene THEATRE SYNCfunktionen
Ret fjernbetjeningen mod tv’et og denne
enhed, og tryk derefter en gang på
THEATRE SYNC.
Hvis denne funktion ikke virker, skal du ændre
overførselstiden. Overførselstiden varierer
afhængigt af tv’et.
Sådan ændres overførselstiden
Tryk på TV CH + og hold, mens du indtaster
koden for overførselstid (se tabellen) med
talknapperne.
Bruge lydeffekten
Forstærke basfrekvenser
Du kan forstærke basfrekvenser.
Tryk på DYNAMIC BASS.
Basfrekvenser forstærkes effektivt.
Sådan slås lydeffekten fra
Tryk på DYNAMIC BASS igen.
Overførselstiden fra fjernbetjeningen er valgt.
Nummer
Overførselstid
TV CH +
1
0.5 (standard)
2
1
3
1.5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Anden betjening
Ved at
trykke på
Bemærk
• Denne funktion er kun til Sony tv-apparater. (Denne
funktion virker muligvis ikke på alle Sony-tvapparater.)
• Hvis afstanden mellem tv’et og denne enhed er for
stor, virker denne funktion muligvis ikke. Monter
enheden nær tv’et.
• Hold fjernbetjeningen rettet mod tv’et og denne
enhed, mens du indtaster koden.
55DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb10oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 56 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Bruge søvn-timeren
Du kan indstille systemet til at slukkes på et
forindstillet tidspunkt, så du kan falde i søvn til
musik. Du kan forindstille tiden med intervaller
på 1 eller 10 minutter.
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk gentagne gange på X/x, indtil
"SLEEP" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Minut-displayet (den resterende tid) skifter
som følger:
Ændre frontpaneldisplayets lysstyrke
Frontpaneldisplayets lysstyrke kan indstilles på
et af 2 niveauer.
1
2
3
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
4
5
Tip
4
• Du kan vælge den resterende tid ved at trykke på
talknapperne. I så fald kan du forvælge tiden i
intervaller på 1 minut.
5
Tryk på
.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk gentagne gange på X/x, indtil
"DIMMER" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge
frontpaneldisplayets lysstyrke.
Standardindstillingen er understreget.
• "DIMMER OFF": Lys.
• "DIMMER ON": Frontpaneldisplayet
bliver mørkt.
Tryk på
.
Indstillingen er foretaget.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen slås fra.
Indstillingen er foretaget, og "SLEEP" lyser
på frontpaneldisplayet.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen slås fra.
Ændring af den tilbageværende tid
Start igen fra trin 1.
Afbryde søvn-timerfunktionen
Vælg "SLEEP OFF" i trin 3.
56DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb10oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 57 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Bruge DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)adapteren bruges til at høre lyd fra en bærbar
lydkilde eller computer. Ved at tilslutte en
DIGITAL MEDIA PORT-adapter kan du høre
lyd fra den tilsluttede komponent på systemet.
De DIGITAL MEDIA PORT-adaptere, der kan
fås, varierer fra område til område.
Se “Tilslutte andre komponenter” (side 21) for
nærmere oplysninger om tilslutning af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Bemærk
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORT-adaptertypen (medfølger ikke) vil du muligvis ikke kunne
betjene en tilsluttet komponent med knapperne på enten fjernbetjeningen eller enheden. Følgende afbildning viser et eksempel på knapper, der kan bruges i
dette tilfælde.
Bemærk
./>
H
x
X
Afspille den tilsluttede
komponent på systemet
1
2
Anden betjening
• Tilslut ikke en anden adapter end DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
• Tilslut eller afbryd ikke DIGITAL MEDIA PORTadapteren til/fra enheden, mens systemet er tændt.
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORT-adaptertypen (medfølger ikke) udsendes billederne også. I så
fald udsender systemet kun EURO AV OUTPUTsignalet uanset videosignaltypen.
Tryk gentagne gange på FUNCTION,
indtil "DMPORT" vises på frontpaneldisplayet.
Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
Lyd og billeder fra den tilsluttede komponent afspilles på systemet eller det tilsluttede tv.
Se betjeningsvejledningen til DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren (medfølger ikke)
for nærmere oplysninger om betjening.
Tip
• Når du lytter til MP3 eller anden komprimeret musik
med en bærbar lydkilde, kan du forbedre lyden. Tryk
gentagne gange på SOUND FIELD, indtil "A.F.D.
STD" vises på frontpaneldisplayet. For at annullere
skal du vælge en anden indstilling end "A.F.D. STD".
57DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb10oth.fm]
gb02reg.book Page 58 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Left
specdef v20061101
Deaktivere knapperne på
enheden
(Børnesikring)
Du kan deaktivere knapperne på enheden (undtagen for "/1) for at forhindre uønsket betjening, f.eks. børns gale streger (børnesikringsfunktion).
Når børnesikringsfunktionen er aktiveret, låses
knapperne på enheden, og "
" lyser på
frontpaneldisplayet. (Du kan betjene systemet
ved at bruge fjernbetjeningen.)
Bemærk
• Når du betjener knapperne på enheden, mens
børnesikringsfunktionen er slået til, vises "CHILD
LOCK" på frontpaneldisplayet.
1
2
3
4
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk gentagne gange på X/x, indtil
"CHILD LOCK" vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Standardindstillingen er understreget.
• "OFF": Børnesikringsfunktion slået fra.
• "ON": Børnesikringsfunktion slået til.
Tryk på
.
Indstillingen er foretaget.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen slås fra.
Tip
• Du kan aktivere børnesikringsfunktionen ved at trykke på x i mindst 5 sekunder ("
" lyser på frontpaneldisplayet).
For at annullere skal du trykke på x i mindst 5 sekunder, så "
" forsvinder fra frontpaneldisplayet.
58DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 59 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
4
Avancerede indstillinger og justeringer
Tryk på X/x for at vælge [ON t], og
tryk derefter på
.
x Hvis du ikke har indtastet et
password
Låse diske
Displayet til registrering af et nyt password
vises.
(Brugertilpasset børnesikring,
Børnesikring)
PARENTAL CONTROL
Du kan indstille to typer afspilningsbegrænsninger for den ønskede disk.
• Brugertilpasset børnesikring
Du kan indstille afspilningsbegrænsninger, så
systemet ikke afspiller uønskede diske.
• Børnesikring
Afspilning af nogle DVD VIDEO’er kan være
begrænset ifølge et forvalgt niveau, f.eks.
brugernes alder. Scener kan blokeres eller
erstattes af andre scener.
Der bruges det samme password til både
brugertilpasset børnesikring og børnesikring.
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Indtast et firecifret password med
talknapperne, og tryk derefter på .
Displayet til bekræftelse af passwordet
vises.
x Når du allerede har registreret et
password
Forhindre afspilning af
bestemte diske [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Du kan indstille det samme password til brugertilpasset børnesikring for op til 40 diske. Når du
indstiller disk nr. 41, annulleres den første disk.
1
2
3
Isæt den disk du vil låse.
Hvis disken afspiller, skal du trykke på x
for at standse afspilning.
Tryk på
DISPLAY, mens systemet er
standset.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[PARENTAL CONTROL], og tryk
derefter på
.
Valgmulighederne for [PARENTAL
CONTROL] vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
5
Indtast dit 4-cifrede password med
talknapperne, eller indfør det igen, og
tryk derefter på
.
[Custom parental control is set.] (Brugertilpasset børnesikring er indstillet.) vises, og
derefter vises kontrolmenudisplayet igen på
skærmen.
Slå brugerdefineret
børnesikringsfunktionen fra
1 Følg trin 1 til 3 i "Forhindre afspilning af
bestemte diske [CUSTOM PARENTAL
CONTROL]".
DVD VIDEO
2 Tryk på X/x for at vælge [OFF t], og tryk
derefter på
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
Avancerede indstillinger og justeringer
Displayet til at indtaste passwordet vises.
.
3 Indtast dit firecifrede password med
talknapperne, og tryk derefter på
.
fortsættes
59DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 60 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Sådan afspilles en disk, hvor der er
indstillet brugertilpasset
børnesikring
2
Valgmulighederne for [PARENTAL
CONTROL] vises.
1 Isæt den disk, der er indstillet brugertilpasset børnesikring for.
[CUSTOM PARENTAL CONTROL] displayet vises.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
3
2 Indtast dit firecifrede password med
talknapperne, og tryk derefter på
Tryk på X/x for at vælge
[PARENTAL CONTROL], og tryk
derefter på
.
.
Systemet er klar til afspilning.
Tryk på X/x for at vælge [PLAYER t],
og tryk derefter på
.
x Hvis du ikke har indtastet et
password
Displayet til registrering af et nyt password
vises.
Tip
• Hvis du glemmer dit password, skal du indtaste det 6cifrede nummer "199703" med talknapperne, når
[CUSTOM PARENTAL CONTROL] -displayet
beder dig om dit password, og derefter trykke på
.
Displayet beder dig om at indføre et nyt 4-cifret
password.
Begrænse afspilning for børn
[PARENTAL CONTROL]
(Kun dvd)
Afspilning af nogle DVD VIDEO’er kan være
begrænset ifølge et forvalgt niveau, f.eks.
brugernes alder. Med [PARENTAL
CONTROL]-funktionen kan du indstille et
niveau, der begrænser afspilning.
1
Tryk på
DISPLAY, mens systemet er
standset.
Kontrolmenudisplayet vises.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Indtast et firecifret password med
talknapperne, og tryk derefter på .
Displayet til bekræftelse af passwordet
vises.
x Når du allerede har registreret et
password
Displayet til at indtaste passwordet vises.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
60DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 61 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
4
Indtast dit 4-cifrede password med
talknapperne, eller indfør det igen, og
tryk derefter på
.
8
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
niveau, og tryk derefter på
.
Indstilling af børnesikring er gennemført.
Displayet til indstilling af niveauet for
afspilningsbegrænsning vises.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4:
PG13
USA
OFF
USA
Desto lavere værdi, desto strengere
begrænsning.
5
Tryk på X/x for at vælge [STANDARD],
og tryk derefter på
.
Sådan slås børnesikringsfunktionen fra
Valgpunkterne for [STANDARD] vises.
Indstil [LEVEL] på [OFF] i trin 8.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Sådan afspilles en disk, hvor der er
indstillet børnesikring
1 Isæt disken, og tryk på H.
Displayet til indtastning af dit password vises.
2 Indtast dit firecifrede password med
talknapperne, og tryk derefter på
6
7
.
Systemet begynder afspilning.
Tryk på X/x for at vælge et geografisk
område som niveau for afspilningbegrænsning, og tryk derefter på
.
Området er valgt.
Når du vælger [OTHERS t], skal du
vælge og indtaste en standardkode i
tabellen på “Liste over områdekoder for
børnesikring” (side 85) med talknapperne.
Tryk på X/x for at vælge [LEVEL], og
tryk derefter på
.
Valgpunkterne for [LEVEL] vises.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
NC17
R
Tip
• Hvis du glemmer dit password, skal du tage disken ud
og gentage trin 1 til 3 i "Forhindre afspilning af bestemte diske [CUSTOM PARENTAL CONTROL]".
Når du bedes om at indtaste din password, skal du
indføre "199703" med talknapperne, og derefter trykke på
. Displayet beder dig om at indtaste et nyt 4cifret password. Efter du har indtastet et nyt 4-cifret
password, skal du udskifte disken i enheden og trykke
på H. Når displayet til indtastning af dit password
vises, skal du indtaste dit nye password.
Avancerede indstillinger og justeringer
OFF
USA
USA
OTHERS
Bemærk
• Når du afspiller diske, der ikke har børnesikringsfunktion, kan afspilning ikke begrænses på dette
system.
• Afhængigt af disken kan du blive bedt om at ændre
børnesikringsniveauet, mens disken afspilles. I så
fald skal du indtaste dit password, og derefter ændre
niveauet. Hvis fortsætte-afspilningsindstilling
annulleres, bliver niveauet igen det foregående
niveau.
fortsættes
61DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 62 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Ændre passwordet
1
2
3
4
5
6
Tryk på
DISPLAY, mens systemet er
standset.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[PARENTAL CONTROL], og tryk
derefter på
.
Valgmulighederne for [PARENTAL
CONTROL] vises.
Tryk på X/x for at vælge [PASSWORD
t], og tryk derefter på
.
Displayet til at indtaste passwordet vises.
Indtast dit firecifrede password med
talknapperne, og tryk derefter på
.
Indtast et nyt firecifret password med
talknapperne, og tryk derefter på
.
Få optimal surroundsound
for et rum
(Højttaleropstilling)
Afhængigt af rummets form, vil der være nogen
højttalere, som ikke kan monteres. For at få
bedre surroundsound anbefales det først at
bestemme højttalernes position.
1
2
3
For at bekræfte dit password skal du
indtaste det igen med talknapperne, og
derefter trykke på
.
Tryk på
DISPLAY, når systemet er
standset.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[SPEAKER FORMATION], og tryk
derefter på
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
Hvis du laver en fejl, når du
indtaster dit password
Tryk på C, før du trykker på
korrekte nummer.
Tryk gentagne gange på FUNCTION,
indtil "DVD" vises på frontpaneldisplayet.
DVD VIDEO
, og indtast det
4
Tryk på X/x for at vælge [SPEAKER
FORMATION], og tryk derefter på
.
Valgmulighederne for [SPEAKER
FORMATION] vises.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
62DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 63 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
5
Tryk på C/c for at vælge en indstilling.
• [ALL FRONT]: Når alle højttalerne
monteres foran lyttepositionen.
• [STANDARD]: Når alle højttalerne
monteres normalt.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: Når
front- og surroundhøjttalerne monteres
foran lyttepositionen.
• [NO CENTER]: Når front- og
surroundhøjttalerne monteres.
• [SECOND ROOM]: Når fronthøjttalerne
monteres i ét rum og surroundhøjttalere i
et andet.
• [FRONT ONLY]: Når fronthøjttalerne
monteres.
Bemærk
6
7
• Højttalerlyd i det andet rum er den samme som
den på front- og surroundhøjttalerne.
Tryk på
.
Avancerede indstillinger og justeringer
• [NO SURROUND]: Når center- og
fronthøjttalerne monteres.
Indstillingen er foretaget.
Tryk på X/x for at vælge [YES] eller
[NO], og tryk derefter på
.
• [YES]: Fortsæt med [AUTO CALIBRATION], se trin 4 i “Kalibrere de passende
indstillinger automatisk” (side 64).
• [NO]: Afslut [SPEAKER FORMATION].
fortsættes
63DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 64 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
SPEAKER FORMATION
Continue with AUTO CALIBRATION?
YES
NO
Kalibrere de passende
indstillinger automatisk
(AUTO CALIBRATION)
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
kan indstille den passende surroundsound
automatisk.
Bemærk
• For at kunne høre surroundsounden, efter du har
ændret højttalernes position, anbefales det at indstille
[SPEAKER FORMATION], og derefter indstille
[AUTO CALIBRATION].
• For at indstille [AUTO CALIBRATION] skal du
tilslutte den medfølgende kalibreringsmikrofon.
• Frontpaneldisplayet angiver den valgte [SPEAKER
FORMATION]. Det angiver ikke de højttalere, der
udsender lyd.
• Når du ændrer [CONNECTION] -indstillingen i
[SPEAKER SETUP], bliver [SPEAKER
FORMATION] -indstillingen igen [STANDARD].
Bemærk
• Der kommer en høj testlyd, når [AUTO CALIBRATION] starter. Du kan ikke skrue ned for lydstyrken.
Vis hensyn overfor børn og naboer.
1
2
3
Tryk gentagne gange på FUNCTION,
indtil "DVD" vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på
DISPLAY, når systemet er
standset.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[SPEAKER FORMATION], og tryk
derefter på
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
4
DVD VIDEO
Tryk på X/x for at vælge [AUTO
CALIBRATION], og tryk derefter på
.
Valgmulighederne for [AUTO CALIBRATION] vises.
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
Tilslut kalibreringsmikrofonen til A.CAL
MIC-stikket på frontpanelet, og stil den op
i ørehøjde vha. et stativ el.lign. (medfølger
ikke). Forsiden af hver højttaler skal vende
mod kalibreringsmikrofonen, og der må
64DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 65 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
ikke være nogen forhindring mellem
højttalerne og kalibreringsmikrofonen. Vær
stille under målingen.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Kalibreringsmikrofon
6
• Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du følge
meddelelsen, og derefter vælge [YES].
Der vises en fejlmeddelelse, når:
– Hovedtelefonerne er tilsluttet.
– Kalibreringsmikrofonen ikke er tilsluttet.
– Fronthøjttalere ikke er korrekt tilsluttet.
– Surroundhøjttalere ikke er korrekt tilsluttet.
– Front- og surroundhøjttalere ikke er korrekt
tilsluttet.
– Der er kraftig støj omkring
kalibreringsmikrofonen.
– Kalibreringsmikrofonen er overbelastet.
Tryk på C/X/x/c for at vælge [YES] eller
[NO], og tryk derefter på
.
x Målingen er OK.
Afbryd kalibreringsmikrofonen, og vælg
derefter [YES]. Resultatet anvendes.
YES
NO
x Målingen er ikke OK.
Følg meddelelsen, og vælg derefter [YES]
for at forsøge igen.
5
Tryk på X/x for at vælge [YES], og tryk
derefter på
.
Measurement failure.
Check speaker connection.
Retry?
Kalibrering starter.
YES
NO
Measuring. Please wait a moment.
Avancerede indstillinger og justeringer
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
Tip
• Du kan kontrollere afstanden mellem lyttepositionen
og hver højttaler. Se side 71.
Bemærk
• Undgå ophold i måleområdet og at lave støj under målingen (ca. tre minutter) for at undgå målefejl. Under målingen udsendes testsignalerne
fra højttalerne.
• Forholdene i det rum, hvor systemet er monteret, kan påvirke målinger.
fortsættes
65DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 66 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Bemærk
• Mens funktionen automatisk kalibrering er aktiveret:
– Slå ikke strømmen fra.
– Tryk ikke på en knap.
– Skift ikke lydstyrken.
– Skift ikke funktionen.
– Skift ikke disk.
– Isæt eller udkast ikke en disk.
– Tilslut ikke hovedtelefonerne.
– Afbryd ikke kalibreringsmikrofonen.
• Målingen for [SUBWOOFER] er altid [YES], da
systemet ikke udfører subwooferkalibrering.
Bruge opsætningsdisplayet
Ved at bruge opsætningsdisplayet kan du lave
forskellige justeringer af punkter som f.eks.
billede og lyd.
Se side 91 for en generel liste over opsætningsdisplaypunkterne.
De viste punkter varierer afhængigt af modellen
til det pågældende land.
Bemærk
• Afspilningsindstillinger gemt på disken prioriteres
over indstillingerne af opsætningsdisplayet, og alle
de beskrevne funktioner virker muligvis ikke.
1
2
Tryk på
DISPLAY, når systemet er
standset.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[SETUP], og tryk derefter på
.
Valgmulighederne for [SETUP] vises.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
3
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
Tryk på X/x for at vælge [CUSTOM], og
tryk derefter på
.
Opsætningsdisplayet vises.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
66DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 67 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
4
Tryk på X/x for at vælge opsætningspunktet fra den viste liste: [LANGUAGE
SETUP], [SCREEN SETUP], [CUSTOM
SETUP] eller [SPEAKER SETUP]. Tryk
derefter på
.
Opsætningspunktet vælges.
Eksempel: [SCREEN SETUP]
Valgt punkt
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
Sådan indstilles alle [SETUP] indstillingerne igen
1 Vælg [RESET] i trin 3, og tryk på
2 Vælg [YES] med X/x.
Du kan også afslutte processen og vende
tilbage til kontrolmenudisplayet ved at vælge
[NO] her.
3 Tryk på
16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL
.
.
Alle indstillingerne forklaret på side 68 til 73
indstilles igen på standard. Tryk ikke på [/1,
mens systemet nulstilles, da det tager nogle få
sekunder at gennemføre.
Bemærk
Opsætningspunkter
5
Vælg et punkt med X/x, og tryk derefter
på
.
• Når du tænder systemet efter nulstilling, og der ikke
er en disk i enheden, vises vejledningsmeddelelsen på
tv-skærmen. For at udføre hurtig opsætning (side 14)
skal du trykke på
. For at vende tilbage til normalt
skærmbillede skal du trykke på CLEAR.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
Avancerede indstillinger og justeringer
Valgmulighederne for det valgte punkt
vises.
Eksempel: [TV TYPE]
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Valgmuligheder
6
Vælg en indstilling med X/x, og tryk
derefter på
.
Indstillingen vælges, og opsætning er
gennemført.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL
Valgt indstilling
67DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 68 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Indstilling af sprog til
display eller lydspor
[LANGUAGE SETUP]
Med [LANGUAGE SETUP] kan du indstille
forskellige sprog for skærmdisplayet eller
lydsporet.
Vælg [LANGUAGE SETUP] på opsætningsdisplayet. Se “Bruge opsætningsdisplayet”
(side 66) for nærmere oplysninger.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Indstillinger for displayet
[SCREEN SETUP]
Vælg indstillinger alt efter det tv, der skal
tilsluttes.
Vælg [SCREEN SETUP] på opsætningsdisplayet. Se “Bruge opsætningsdisplayet” (side 66) for
nærmere oplysninger.
Standardindstillingerne er understreget.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [TV TYPE]
x [OSD] (Skærmdisplay)
Skifter displaysproget på tv-skærmen.
x [MENU] (kun DVD VIDEO)
Du kan vælge det ønskede sprog for diskens
menu.
Vælger billedformatet for det tilsluttede tv (4:3
standard eller bredformat).
Standardindstillingen varierer afhængigt af
modellen til det pågældende land.
[16:9]
Vælg denne, når du tilslutter et
bredformat-tv eller et tv med
bredformatfunktion.
[4:3 LETTER
BOX]
Vælg denne, når du tilslutter et
4:3-tv. Viser et bredformatbillede
med bånd på tv-skærmens øvre og
nedre dele.
x [AUDIO] (kun DVD VIDEO)
Skifter sprog til lydsporet.
Når du vælger [ORIGINAL], vælges det
prioriterede sprog på disken.
x [SUBTITLE] (kun DVD VIDEO)
Skifter sproget for den undertekst, der er optaget
på DVD VIDEO’en.
Når du vælger [AUDIO FOLLOW], ændres
sproget for underteksterne i overensstemmelse
med det sprog, du valgte for lydsporet.
[4:3 PAN SCAN] Vælg denne, når du tilslutter et
4:3-tv. Viser automatisk bredformatbilledet på hele skærmen og
afskærer de dele, der ikke passer.
Tip
• Hvis du vælger [OTHERS t] i [MENU], [AUDIO]
og [SUBTITLE], skal du vælge og indtaste en
sprogkode fra “Liste over sprogkoder” (side 85) med
talknapperne.
Bemærk
• Når du vælger et sprog i [MENU], [AUDIO] eller
[SUBTITLE], der ikke er optaget på DVD
VIDEO’en, bliver et af de optagede sprog valgt
automatisk (afhængigt af disken bliver sproget
muligvis ikke valgt automatisk).
68DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 69 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
x [BACKGROUND]
[16:9]
Vælger baggrundsfarven eller billedet på tvskærmen i stop-indstilling eller, mens en CD,
DATA CD (MP3-lyd) eller DATA DVD (MP3lyd) afspilles.
[4:3 LETTER BOX]
[JACKET
PICTURE]
Hylsterbilledet (stillbillede) vises,
men kun når hylsterbilledet
allerede er optaget på disken (CDEXTRA el.lign.). Hvis disken
ikke indeholder et hylsterbillede,
vises [GRAPHICS] -billedet.
[GRAPHICS]
Et forvalgt billede gemt i systemet
vises.
[BLUE]
Baggrundsfarven er blå.
[BLACK]
Baggrundsfarven er sort.
[4:3 PAN SCAN]
Bemærk
• Afhængigt af DVD’en kan [4:3 LETTER BOX] blive
valgt automatisk i stedet for [4:3 PAN SCAN], eller
omvendt.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Vælger typen af HDMI-udgangssignal fra
HDMI OUT-stikket.
Udsender YCBCR -signaler.
[RGB]
Udsender RGB-signaler.
Avancerede indstillinger og justeringer
[YCBCR]
Bemærk
• Hvis afspilningsbilledet bliver forvrænget, skal du
indstille [YCBCR] på [RGB].
• Hvis HDMI OUT-stikket er tilsluttet til udstyr med
DVI-stik, bliver der automatisk udsendt [RGB] signaler, selv om du vælger [YCBCR].
x [SCREEN SAVER]
Pauseskærmbilledet vises, når du lader systemet
stå i pause- eller stop-indstilling i 15 minutter,
eller når du afspiller en CD, DATA CD (MP3lyd), eller DATA DVD (MP3-lyd) i mindst
15 minutter. Pauseskærmen hjælper med at
forhindre, at din displayenhed beskadiges (slør).
Tryk på en vilkårlig knap (f.eks. H -knappen)
for at annullere pauseskærmen.
[ON]
Slår pauseskærmen til.
[OFF]
Slår pauseskærmen fra.
69DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 70 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Brugertilpassede
indstillinger
[CUSTOM SETUP]
Brug denne til at opsætte afspilningsrelaterede
og andre indstillinger.
Vælg [CUSTOM SETUP] på opsætningsdisplayet. Se “Bruge opsætningsdisplayet”
(side 66) for nærmere oplysninger.
Standardindstillingerne er understreget.
[FRAME]
Billedet med motiver, der ikke er i
dynamisk bevægelse, udsendes
med høj opløsning.
x [TRACK SELECTION] (kun DVD VIDEO)
Giver det lydspor, der indeholder det højeste
antal kanaler, prioritet når du afspiller en DVD
VIDEO, hvor der er optaget flere lydformater
(PCM, DTS, MPEG-lyd eller Dolby Digital).
[OFF]
Ikke prioriteret.
[AUTO]
Prioriteret.
Bemærk
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
x [HDMI CONTROL]
Slår HDMI CONTROL-funktionen til eller fra.
Denne funktion er til rådighed, når du forbinder
systemet og tv’et med HDMI-ledningen. Se
HDMI CONTROL Guide (sælges separat) for
nærmere oplysninger om denne funktion.
[OFF]
Slår HDMI CONTROLfunktionen fra.
[ON]
Slår HDMI CONTROLfunktionen til.
Du kan betjene gensidigt mellem
komponenter, der er forbundet
med HDMI-ledningen.
Bemærk
• Når du indstiller på [ON] uden HDMI-tilslutning af
tv’et, vises [Please verify the HDMI connection]
(Bekræft HDMI-tilslutningen), og du kan ikke
indstille på [ON].
x [PAUSE MODE] (kun DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
• Når du indstiller punktet på [AUTO], kan sproget
ændres. [TRACK SELECTION] -indstillingen har
højere prioritet end [AUDIO] -indstillingerne i
[LANGUAGE SETUP] (side 68). (Afhængigt af
disken virker denne funktion muligvis ikke.)
• Hvis PCM, DTS, Dolby Digital-lyd og MPEGlydspor har det samme antal kanaler, vælger systemet
PCM, DTS, Dolby Digital-lyd, og MPEG-lydspor i
denne rækkefølge.
x [MULTI-DISC RESUME] (kun DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Slår fler-disk fortsætte-indstillingen til eller fra.
[ON]
Gemmer fortsætte-indstillingerne
i hukommelsen for op til 40 diske.
[OFF]
Gemmer ikke fortsætte-indstillingerne i hukommelsen. Afspilning
starter igen ved fortsættestedet,
men kun for den aktuelle disk i
enheden.
x [AUDIO DRC] (kun DVD VIDEO)
Indsnævrer det dynamiske område for lydspor.
Praktisk til at se film ved lav lydstyrke sent om
natten.
[OFF]
Ingen komprimering af dynamisk
område.
[STANDARD]
Gengiver lydspor med den type
dynamisk område, som
optageteknikeren har tilsigtet.
[MAX]
Komprimerer dynamisk område
fuldt ud.
Vælger billedet i pauseindstilling.
[AUTO]
Billedet, herunder motiver i
dynamisk bevægelse, udsendes
uden rystelser. Normalt skal du
vælge denne position.
70DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 71 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
x [AUDIO (HDMI)]
Vælger lydudgangsstatus fra HDMI OUTstikket.
Indstillinger for
højttalerne
[OFF]
Lyden udsendes ikke fra HDMI
OUT-stikket.
[SPEAKER SETUP]
[ON]
Udsender lydsignaler ved at
omsætte Dolby Digital-, DTSeller 96 kHz/24 bit PCM-signaler
til 48 kHz/16 bit PCM.
For at opnå den bedst mulige surroundsound,
skal du indstille tilslutning af højttalerne og
deres afstand fra din lytteposition. Brug derefter
prøvetonen til at justere niveau og balance for
højttalerne til det samme niveau.
Bemærk
• Når du forbinder enheden og tv’et med HDMIledningen, og [ON] er valgt, anvendes DYNAMIC
BASS, MOVIE/MUSIC og lydfelt ikke på den lyd,
der udsendes fra tv’et.
Vælg [SPEAKER SETUP] på opsætningsdisplayet. Se “Bruge opsætningsdisplayet”
(side 66) for nærmere oplysninger.
Standardindstillingerne er understreget.
x [DivX]
Bemærk
(Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika)
• Du kan ikke betjene disse opsætningspunkter, når du
tilslutter hovedtelefoner til enheden.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
YES
YES
Sådan indstilles igen på standard,
når du ændrer en indstilling
Vælg punktet, og tryk derefter på CLEAR.
Bemærk, at kun [CONNECTION] -indstillingen
ikke indstilles på standard igen.
x [CONNECTION]
Hvis du ikke tilslutter center- eller surroundhøjttalere, skal du indstille parametrene for
[CENTER] og [SURROUND]. Da indstillingerne af fronthøjttaler og subwoofer er faste, kan du
ikke ændre dem.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES] : Vælg normalt denne.
[NONE]: Vælg denne, hvis der
ikke bruges en centerhøjttaler.
[SURROUND]
[YES] : Vælg normalt denne.
[NONE]: Vælg denne, hvis der
ikke bruges en surroundhøjttaler.
[SUBWOOFER]
[YES]
Avancerede indstillinger og justeringer
Viser registreringskoden for dette system.
For flere oplysninger, gå til
http://www.divx.com på internettet.
fortsættes
71DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 72 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Bemærk
• Når du ændrer [CONNECTION] -indstillingen,
indstilles [SPEAKER FORMATION] igen på
[STANDARD].
x [DISTANCE (FRONT)]
Standardindstillingen for højttalernes afstand i
relation til lyttepositionen er vist nedenfor.
Når du indstiller afstanden med hurtig
opsætning (side 14), vises indstillingerne
automatisk.
0.0 - 7.0 m2)/
0 - 23 ft
Sørg for at ændre værdien på opsætningsdisplayet, når du flytter højttalerne.
1.0 - 7.0 m3)/
3 - 23 ft
0.0 - 7.0 m2)/
0 - 23 ft
Sørg for at ændre værdien på opsætningsdisplayet, når du flytter højttalerne.
[L/R]
3.0 m/10 ft1)
Fronthøjttalerafstand fra lyttepositionen kan indstilles fra
1,0 til 7,0 meter3).
[CENTER]
3.0 m/10 ft1)
Centerhøjttalerafstand kan
flyttes op til 1,6 meter tættere på
lyttepositionen fra fronthøjttalerafstanden.
(vises, når du
indstiller
[CENTER] på
[YES] i
[CONNECTION] indstillingen.)
1)
Når du udfører hurtig opsætning (side 14), ændres
standardindstillingerne.
2)
0,0 til 6,9 meter for modeller til Nordamerika.
3)
0,9 til 6,9 meter for modeller til Nordamerika.
x [DISTANCE (SURROUND)]
Standardindstillingen for højttalernes afstand i
relation til lyttepositionen er vist nedenfor.
Når du indstiller afstanden med hurtig
opsætning (side 14), vises indstillingerne
automatisk.
[L/R]
3.0 m/10 ft1)
Surroundhøjttalerafstand kan
flyttes op til 5,0 meter tættere
(vises, når du indstil- på lyttepositionen fra
ler [SURROUND]
fronthøjttalerafstanden.
på [YES] i [CONNECTION] -indstillingen.)
1)
Når du udfører hurtig opsætning (side 14), ændres
standardindstillingerne.
2)
0,0 til 6,9 meter for modeller til Nordamerika.
Bemærk
• Hvis alle front- og surroundhøjttalere ikke er placeret
i en ens afstand fra din lytteposition, skal du indstille
afstanden ifølge den nærmeste højttaler.
• Placer ikke surroundhøjttalerne længere væk fra din
lytteposition end fronthøjttalerne.
• Afhængigt af indgangsstrømmen vil indstillingen af
[DISTANCE] muligvis ikke ikke være effektiv.
x [LEVEL (FRONT)]
Du kan variere niveauet for fronthøjttalere som
følger. Sørg for at indstille [TEST TONE] på
[ON] for nem justering.
[L/R]
0.0 dB
Indstil denne mellem –6,0 dB
og 0,0 dB.
[CENTER]
0.0 dB
Indstil denne mellem –6,0 dB
og +6,0 dB.
(vises, når du indstiller [CENTER] på
[YES] i [CONNECTION] -indstillingen.)
72DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 73 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
[SUBWOOFER]
+2.0 dB
Indstil denne mellem –6,0 dB
og +6,0 dB.
x [LEVEL (SURROUND)]
Du kan variere niveauet for surroundhøjttalere
som følger. Sørg for at indstille [TEST TONE]
på [ON] for nem justering.
[L/R]
0.0 dB
(vises, når du indstiller [SURROUND] på
[YES] i [CONNECTION]
-indstillingen.)
Indstil denne mellem –6,0 dB og
+6,0 dB.
5
6
7
8
Sådan justeres lydstyrken på alle
højttalerne på en gang
Drej VOLUME-kontrolknappen på enheden,
eller tryk på VOLUME +/– på fjernbetjeningen.
Højttalerne udsender en prøvetone for at justere
[LEVEL (FRONT)] og [LEVEL
(SURROUND)].
[OFF]
Prøvetonen udsendes ikke fra højttalerne.
[ON]
Prøvetonen udsendes fra hver højttaler i
rækkefølge, mens du justerer niveauet. Når
du vælger et af [SPEAKER SETUP] punkterne, udsendes prøvetonen fra hver
højttaler i rækkefølge.
Tryk gentagne gange på X/x for at
vælge [ON], og tryk derefter på
.
Prøvetonen høres fra hver højttaler i
rækkefølge.
Fra din lytteposition skal du justere
værdien af [LEVEL (FRONT)] eller
[LEVEL (SURROUND)] med C/X/x/c.
Prøvetonen udsendes kun fra den højttaler,
som du justerer.
Tryk på
, når du er klar med at lave
justeringer.
Tryk gentagne gange på X/x for at
vælge [TEST TONE], og tryk derefter på
.
10 Tryk gentagne gange på X/x for at
vælge [OFF], og tryk derefter på
.
Bemærk
• Prøvetonesignalerne udsendes ikke fra HDMI OUTstikket.
Justere højttalerniveauet ved
at bruge prøvetonen
1
2
3
4
Tryk på
DISPLAY, når systemet er
standset.
Avancerede indstillinger og justeringer
x [TEST TONE]
9
Tryk gentagne gange på X/x for at
vælge [TEST TONE], og tryk derefter på
eller c.
Kontrolmenudisplayet vises.
Tryk på X/x for at vælge
[SETUP], og tryk derefter på
.
Valgmulighederne for [SETUP] vises.
Tryk på X/x for at vælge [CUSTOM], og
tryk derefter på
.
Opsætningsdisplayet vises.
Tryk gentagne gange på X/x for at
vælge [SPEAKER SETUP], og tryk
derefter på
eller c.
73DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb11adv.fm]
gb02reg.book Page 74 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Left
specdef v20061101
Stille tilbage til standard
Du kan stille systemparametrene, f.eks.
forvalgsstationer, tilbage til standard.
"/1
1
2
A
x
Tryk på "/1 for at tænde systemet.
Tryk på x, A, og "/1 på enheden på
samme tid.
"COLD RESET" vises på frontpaneldisplayet, og indstillingerne bliver igen
standard.
74DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 75 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Om regulering af lydstyrken
Øvrige informationer
Forsigtighedsregler
Om strømkilder
• Træk enhedens stik ud af lysnetstikkontakten, hvis
den ikke skal bruges igennem længere tid. Afbryd
ledningen ved at tage fat om stikket. Træk aldrig i
selve ledningen.
Placering
Betjening
• Hvis systemet bringes direkte fra et koldt sted til et
varmt sted eller anbringes i et fugtigt rum, kan der
dannes fugt på linsen inde i kontrolenheden. Hvis
dette sker, virker systemet muligvis ikke korrekt. I så
fald skal du lade systemet være tændt i ca. en halv
time, indtil fugten fordamper.
• Der må ikke være sat diske i systemet, når du flytter
det. I modsat fald kan disken beskadiges.
• Hvis der skulle trænge en fast eller flydende genstand
ind i kabinettet, skal du trække enhedens stik ud og
lade den kontrollere af fagfolk, inden du gør videre
brug af den.
Rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Brug ikke en slibesvamp, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. sprit eller rensebenzin.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål om eller problemer med systemet.
Om rengøring af diske, disk/linserensere
• Brug ikke en almindelig rensedisk eller disk/linserenser (af våd- eller spraytype). De kan forårsage
funktionsfejl på apparatet.
Om tv’ets farve
• Hvis højttalerne skulle forårsage uregelmæssige
farver på tv-skærmen, skal du slukke tv’et og derefter
tænde det efter 15 til 30 minutter. Hvis farverne
fortsat er uregelmæssige, skal du placere højttalerne
længere væk fra tv’et.
VIGTIG BEMÆRKNING
Forsigtig: Dette system kan fastholde et stillvideobillede eller skærmdisplaybillede på din tv-skærm
på ubestemt tid. Hvis du lader stillvideobilledet eller
skærmdisplaybilledet stå på dit tv i længere tid, risikerer du at beskadige din tv-skærm permanent. Projektions-tv’er er særligt følsomme over for dette.
Øvrige informationer
• Placer systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning.
• Hvis der afspilles ved høj lydstyrke igennem længere
tid, bliver kabinettet varmt. Det er ikke en funktionsfejl. Undgå dog at berøre kabinettet. Anbring ikke enheden på et indelukket sted med dårlig ventilation, da
det kan forårsage overophedning.
• Bloker ikke ventilationshullerne ved at sætte noget på
systemet. Systemet er udstyret med en stærk effektforstærker. Hvis ventilationshullerne på oversiden
blokeres, kan enheden overophedes, og der kan opstå
funktionsfejl.
• Anbring ikke enheden på overflader (gulvtæpper,
tæpper el.lign.) eller i nærheden af materialer (gardiner, forhæng), der kan blokere ventilationshullerne.
• Anbring ikke enheden nær varmekilder som f.eks.
radiatorer og ventilationskanaler eller på steder, som
udsættes for direkte sollys, meget støv, mekaniske
rystelser eller stød.
• Monter ikke enheden på skrå. Enheden er kun
beregnet til brug i vandret stilling.
• Hold enheden væk fra udstyr med kraftige magneter,
f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Anbring ikke tunge genstande oven på enheden.
• Skru ikke op for lydstyrken, når du lytter til en
passage med et meget lavt lydniveau eller uden
lydsignal. I modsat fald kan højttalerne beskadiges,
når der pludselig afspilles en passage med et meget
højt lydstyrkeniveau.
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke er
sat en disk i, og tage lysnetledningen ud af lysnetstikkontakten.
75DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 76 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Bemærkninger om diskene
Om håndtering af diske
• Hold om diskens kanter, så den ikke bliver
beskidt. Berør ikke overfladen.
• Sæt ikke papir eller tape på disken.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. ventilationskanaler, og
efterlad den ikke i en bil parkeret direkte i
solen, da der kan opstå betydelige
temperaturstigninger inden i bilen.
• Opbevar disken i dens hylster efter afspilning.
Rengøring
• Rens disken med en rengøringsklud inden
afspilning.
Aftør disken fra midten og udad.
• Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortynder, almindelige rengøringsmidler
eller antistatisk spray beregnet til vinyl-lp’er.
Dette system kan kun afspille runde standarddiske. Brug af diske, der hverken er af standard
eller rund form (f.eks. kort-, stjerne- eller hjerteformede), kan forårsage funktionsfejl.
Brug ikke en disk med påhæftet, almindeligt
tilbehør, f.eks. en mærkat eller ring.
Fejlfinding
Brug den følgende fejlfindingsvejledning som
en hjælp til løsning, inden du anmoder om
reparationer, hvis du får nogen af de følgende
problemer ved brug af systemet. Henvend dig til
nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke
kan løses.
Bemærk, at hvis reparatøren udskifter dele
under reparation, beholder han muligvis disse
dele.
Strøm
Der er ikke tændt for strømmen.
• Kontroller, at lysnetledningen er tilsluttet
forsvarligt.
• Tryk på "/1, efter "STANDBY" er forsvundet fra
frontpaneldisplayet.
Hvis "PROTECTOR" og "PUSH POWER" vises
skiftevis på frontpaneldisplayet.
Tryk på "/1 for at slukke systemet, og kontroller
følgende punkter, efter "STANDBY" er forsvundet.
• Er + og – højttalerledningerne kortsluttede?
• Bruger du kun de specificerede højttalere?
• Er der noget, der blokerer systemets ventilationshuller?
Efter at have kontrolleret ovenstående punkter og
ordnet eventuelle problemer skal du tænde
systemet. Henvend dig til nærmeste Sonyforhandler, hvis årsagen til problemet ikke kan
findes, selv efter at have kontrolleret alle punkter
ovenfor.
Billede
Der er intet billede.
• SCART (EURO AV) -ledningen er ikke sluttet
godt til.
• SCART (EURO AV) -ledningen er beskadiget.
• Enheden er ikke tilsluttet til det korrekte
EURO AV t INPUT-stik (side 9).
• Videoindgangen på tv’et er ikke indstillet, så du
kan se billeder fra systemet.
• Kontroller udgangsmetoden på dit system (side 16).
• Slut tilslutningsledningen forsvarligt til igen.
• Enheden er tilsluttet til en indgangsenhed, der
ikke er HDCP (high-bandwidth digital content
protection) -kompatibel ("HDMI" på frontpanelet
lyser ikke). Se side 87.
• Hvis HDMI OUT-stikket bruges til videoudgang,
kan ændring af typen af video-udgangssignal fra
76DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
gb02reg.book Page 77 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
HDMI OUT-stikket med tryk på VIDEO FORMAT løse problemet (side 20).
Tilslut tv’et og enheden vha. et andet videostik end
HDMI OUT, og skift tv’ets indgang til den tilsluttede videoindgang, så du kan se skærmdisplayene.
Skift typen af videosignaludgang fra HDMI OUTstikket, og skift tv’ets indgang tilbage til HDMI.
Hvis billedet stadig ikke vises, skal du gentage
fremgangsmåden og prøve andre muligheder.
• Du har valgt "PROGRESSIVE" med VIDEO FORMAT-knappen på fjernbetjeningen ("PROGRE" lyser på frontpaneldisplayet), selv om dit tv ikke kan
acceptere det progressive signal. I så fald skal du afbryde HDMI-ledningen fra enheden og derefter vælge "INTERLACE", så "PROGRE" slås fra.
• Hvis signalet fra LINE OUT (VIDEO) -stikket er
forvrænget, skal du ændre typen af video-udgangssignal fra HDMI OUT-stikket ved at trykke
VIDEO FORMAT til [720 × 480p]* (side 20).
* Afhængigt af landet kan [720 × 480/576p]
blive vist.
Der er forstyrrelser på billedet.
• Disken er beskidt eller defekt.
Der er uregelmæssige farver på tv-skærmen.
Subwooferen og fronthøjttalerne i dette system er
magnetisk afskærmede for at forhindre tab af
magnetisme. Imidlertid kan der forekomme noget
tab, når der anvendes en stærk magnet. Kontroller
følgende punkter, hvis det sker:
• Hvis højttalerne bruges med et CRT-baseret tv
eller projektor, skal højttalerne monteres mindst
0,3 meter fra tv’et.
• Hvis de uregelmæssige farver fortsætter, skal du
slukke tv’et en gang og derefter tænde det efter
15 til 30 minutter.
• Hvis der forekommer hylen, skal højttalerne
omplaceres længere væk fra tv’et.
• Kontroller, at der ikke er en magnetisk genstand
(magnetisk smæklås på et tv-stativ, medicinsk
apparatur, legetøj el.lign.) nær højttalerne.
Lyd
Der er ingen lyd.
• Højttalerledningen er ikke tilsluttet forsvarligt.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen, hvis
"MUTING ON" vises på frontpaneldisplayet.
• Systemet er indstillet på pause eller slowmotionafspilning. Tryk på H for at vende tilbage til
normal afspilningsindstilling.
• Fremspoling eller tilbagespoling udføres. Tryk på
H for at vende tilbage til normal afspilning.
• Kontroller højttalerindstillingerne (side 71).
• Udstyret, der er tilsluttet til HDMI OUT-stikket,
er ikke i overensstemmelse med lydsignalformatet. I så fald skal du indstille [AUDIO (HDMI)] i
[CUSTOM SETUP] på [ON] (side 71).
Der udsendes ingen lyd fra HDMI OUT-stikket.
• Indstil [AUDIO (HDMI)] i [CUSTOM SETUP]
på [ON] (side 71).
• HDMI OUT-stikket er tilsluttet til en DVI (digital
visual interface) -enhed (DVI (digital visual
interface) -stik accepterer ikke lydsignaler).
• Prøv følgende: 1 Tænd systemet og sluk det
igen. 2 Sluk for det tilsluttede udstyr, og tænd det
igen. 3 Afbryd og tilslut derefter HDMIledningen igen.
De venstre og højre lyde er uafbalancerede
eller omvendte.
• Kontroller at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt og sikkert.
Der er ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller højttalertilslutninger og indstillinger
(side 9, 71).
• Indstil lydfeltet til "A.F.D. STD" (side 26).
Der høres stærk brummen eller støj.
• Kontroller at højttalerne og komponenterne er
sikkert tilsluttet.
• Kontroller, at tilslutningsledningerne ikke er i
nærheden af en transformer eller motor, og mindst
3 meter væk fra dit tv-apparat eller et fluorescerende lys.
• Flyt dit tv væk fra lydkomponenterne.
• Stikkene er beskidte. Tør dem af med en klud, der
er let fugtet med sprit.
• Rens disken.
Øvrige informationer
Selv om du indstiller billedformatet i [TV
TYPE] i [SCREEN SETUP], udfylder billedet
ikke tv-skærmen.
• Billedformatet på disken er fast.
masterpage:Right
specdef v20061101
Lyden mister stereoeffekt, når du afspiller en
VIDEO CD, en CD eller en MP3.
• Indstil [AUDIO] på [STEREO] ved at trykke på
AUDIO (side 35).
• Kontroller, at enheden er tilsluttet ordentligt.
Surroundeffekten er svær at høre, når du
afspiller et Dolby Digital-, et DTS- eller et
MPEG-lydspor.
• Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til (side 26).
• Kontroller højttalertilslutninger og indstillinger
(side 9, 71).
• Afhængigt af dvd’en vil udgangssignalet ikke
altid være sammensat af alle 5.1 kanaler. Det kan
være i mono eller stereo, selv om lydsporet er
optaget i Dolby Digital- eller MPEG-lyd-format.
fortsættes
77DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
gb02reg.book Page 78 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Lyden kommer kun fra centerhøjttaleren.
• Afhængigt af disken kommer lyden muligvis kun
fra centerhøjttaleren.
Der kommer ingen lyd fra centerhøjttaleren.
• Kontroller højttalertilslutninger og indstillinger
(side 9, 71).
• Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til (side 26).
• Afhængigt af kilden kan effekten af centerhøjttaleren være mindre mærkbar.
• Der afspilles en 2-kanals kilde.
Der høres ingen lyd eller kun et meget lavt
lydniveau fra surroundhøjttalerne.
• Kontroller højttalertilslutninger og indstillinger
(side 9, 71).
• Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til (side 26).
• Afhængigt af kilden kan effekten af
surroundhøjttaleren være mindre mærkbar.
• Der afspilles en 2-kanals kilde.
Der er ingen lyd fra de højttalere, der er
angivet på frontpaneldisplayet.
• Frontpaneldisplayet angiver den valgte [SPEAKER FORMATION]. Det angiver ikke de højttalere, der udsender lyd (side 26, 62).
Betjening
Der kan ikke stilles ind på radiostationer.
• Kontroller, at antennen er tilsluttet forsvarligt.
Juster antennen eller tilslut om nødvendigt en
ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag (når du stiller
ind med automatisk indstilling). Brug direkte
indstilling.
• Der er ikke forvalgt nogen stationer, eller de
forvalgte stationer er blevet slettet (når du stiller
ind ved at afsøge forvalgte stationer). Forvælg
stationerne (side 51).
• Tryk på DISPLAY, så frekvensen vises på
frontpaneldisplayet.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Der er forhindringer mellem fjernbetjeningen og
enheden.
• Afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden er
for lang.
• Fjernbetjeningen er ikke rettet mod fjernbetjeningssensoren på enheden.
• Batterierne i fjernbetjeningen er svage.
masterpage:Left
specdef v20061101
• Systemet kan ikke afspille CD-ROM o.lign.
(side 6).
• Regionskoden på DVD’en passer ikke til
systemet.
• Der er dannet fugt inden i enheden, som kan
forårsage skade på linserne. Tag disken ud og lad
enheden stå tændt i ca. en halv time
MP3-lydspor kan ikke afspilles.
• DATA CD’en er ikke optaget i et MP3-format, der
opfylder ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
• DATA DVD’en er ikke optaget i et MP3-format,
der opfylder UDF (Universal Disk Format).
• MP3-lydspor har ikke filtypenavnet ".MP3".
• Dataene er ikke formateret i MP3, selv om de har
filtypenavnet ".MP3".
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• Systemet kan ikke afspille lydspor i MP3PROformat.
• [MODE (MP3, JPEG)] -indstillingen er blevet
indstillet på [IMAGE (JPEG)] (side 46).
• Hvis du ikke kan ændre [MODE (MP3, JPEG)] indstillingen, skal du sætte disken i igen, eller
slukke og derefter tænde systemet.
• DATA CD’en/DATA DVD’en indeholder en
DivX-videofil (undtagen modeller til Storbritannien og Nordamerika).
JPEG-billedfilen kan ikke afspilles.
• DATA CD’en er ikke optaget i et JPEG-format,
der opfylder ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
• DATA DVD’en er ikke optaget i et JPEG-format,
der opfylder UDF (Universal Disk Format).
• Den har et andet filtypenavn end ".JPEG" eller
".JPG".
• Den er større end 3.072 (bredde) × 2.048 (højde) i
normal indstilling, eller mere end 2.000.000
pixels i Progressive JPEG, der hovedsageligt
bruges på internetsites.
• Det passer ikke til tv-skærmen (disse billeder er
formindsket).
• [MODE (MP3, JPEG)] -indstillingen er blevet
indstillet på [AUDIO (MP3)] (side 46).
• Hvis du ikke kan ændre [MODE (MP3, JPEG)] indstillingen, skal du sætte disken i igen, eller
slukke og derefter tænde systemet.
• DATA CD’en/DATA DVD’en indeholder en
DivX-videofil (undtagen modeller til
Storbritannien og Nordamerika).
Disken afspilles ikke.
• Der er ikke sat en disk i.
• Disken er omvendt.
Isæt disken med afspilningssiden vendende nedad.
• Disken ligger skævt på diskskuffen.
78DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
gb02reg.book Page 79 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Right
specdef v20061101
MP3-lydspor og JPEG-billedfilen starter
afspilning på samme tid.
• [AUTO] er valgt i [MODE (MP3, JPEG)]
(side 46).
Sproget for lydspor kan ikke ændres.
• Der er ikke optaget flersprogede spor på den
DVD, der afspilles.
• DVD’en forbyder ændring af sproget for lydspor.
DivX-videofilen kan ikke afspilles (undtagen
modeller til Storbritannien og Nordamerika).
• Filen er ikke lavet i DivX-format.
• Filen har et andet filtypenavn end ".AVI" eller
".DIVX".
• DATA CD’en/DATA DVD’en er ikke lavet i et
DivX-format, der opfylder ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet/UDF.
• DivX-videofilen er større end 720 (bredde) × 576
(højde).
Undertekstsproget kan ikke ændres.
• Der er ikke optaget undertekster på den DVD, der
afspilles.
• DVD’en forbyder ændring af underteksterne.
Titlerne på album/spor/filnavn vises ikke
korrekt.
• Systemet kan kun vise tal og alfabetets bogstaver.
Andre tegn vises som [*].
Systemet starter automatisk afspilning af
disken.
• DVD’en har en automatisk afspilningsfunktion.
Afspilning standser automatisk.
• Der kan være et automatisk pausesignal på nogle
diske. Ved afspilning af en sådan disk standser
systemet ved det automatiske pausesignal.
Du kan ikke udføre visse funktioner, f.eks.
stop, søgning, slowmotion-afspilning eller
gentaget afspilning.
• Afhængigt af disken vil du muligvis ikke kunne
udføre al den ovenstående betjening. Se
betjeningsvejledningen til disken.
Meddelelserne på tv-skærmen vises ikke på
det ønskede sprog.
• På opsætningsdisplayet skal du vælge det ønskede
sprog til skærmdisplayet i [OSD] under
[LANGUAGE SETUP] (side 68).
Vinklerne kan ikke ændres.
• Der er ikke optaget flervinkler på den DVD, der
afspilles (side 40).
• DVD’en forbyder ændring af vinklerne.
En disk kan ikke udkastes, og "LOCKED"
vises på frontpaneldisplayet.
• Kontakt Sony-forhandleren eller et lokalt
autoriseret Sony-værksted.
[Data error] (datafejl) vises på tv-skærmen ved
afspilning af en DATA CD eller DATA DVD.
• Det MP3-lydspor/JPEG-billedfil/DivX-videofil*,
du vil afspille, er beskadiget.
• Dataene er ikke MPEG1 Audio Layer 3-data.
• JPEG-billedfilformatet er ikke i overensstemmelse med DCF.
• JPEG-billedfilen har filtypenavnet ".JPG" eller
".JPEG", men er ikke i JPEG-format.
• Den fil, du vil afspille, har filtypenavnet ".AVI"
eller ".DIVX" men er ikke i DivX-format, eller er
i DivX-format, men ikke i overensstemmelse med
en DivX-certificeret profil.*
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Øvrige informationer
En disk starter ikke afspilning fra
begyndelsen.
• Programafspilning, blandet afspilning eller
gentaget afspilning er valgt.
Tryk på CLEAR for at annullere disse funktioner,
før en disk afspilles.
• Fortsætte-afspilning er valgt.
Under stop skal du trykke på x på enheden eller
fjernbetjeningen, og derefter starte afspilning
(side 30).
• Titel-, DVD- eller PBC-menuen vises automatisk
på tv-skærmen.
Underteksterne kan ikke slås fra.
• DVD’en forbyder, at undertekster slås fra.
Systemet fungerer ikke normalt.
• Afbryd lysnetledningen fra lysnetstikkontakten,
og tilslut derefter igen efter flere minutter.
Enheden virker ikke, og "CHILD LOCK" vises
på frontpaneldisplayet, når du trykker på en
vilkårlig knap på enheden.
• Slå børnesikringsfunktionen fra (side 58).
HDMI CONTROL-funktionen virker ikke.
• Når "HDMI" ikke lyser på frontpaneldisplayet,
skal du kontrollere HDMI-tilslutningen (side 19).
• Indstil [HDMI CONTROL] -indstillingen i
[CUSTOM SETUP] på [ON] (side 70).
• Kontroller, at den tilsluttede komponent er
kompatibel med HDMI CONTROL-funktionen.
• Kontroller, at den tilsluttede komponents
lysnetledning er tilsluttet forsvarligt.
fortsættes
79DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 80 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
• Kontroller den tilsluttede komponents indstilling
for HDMI CONTROL-funktionen. Se
betjeningsvejledningen til komponenten.
• Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, skal du
tilslutte og afbryde lysnetledningen. I tilfælde af
strømsvigt skal [HDMI CONTROL] i [CUSTOM
SETUP] indstilles på [OFF], og derefter skal
[HDMI CONTROL] i [CUSTOM SETUP]
indstilles på [ON] (side 70).
• Se HDMI CONTROL Guide (sælges separat) for
nærmere oplysninger om HDMI CONTROLfunktionen.
Der udsendes ingen lyd fra systemet og tv’et,
mens System Audio Control-funktionen
bruges.
• Indstil [AUDIO (HDMI)] -indstillingen i
[CUSTOM SETUP] på [ON] (side 71).
• Kontroller, at det tilsluttede tv er kompatibelt med
System Audio Control-funktionen.
• Se HDMI CONTROL Guide (sælges separat) for
nærmere oplysninger om System Audio Controlfunktionen.
Selvdiagnose-funktion
(Når der vises bogstaver/tal på
displayet)
Når selvdiagnosefunktionen er aktiveret for at
forhindre funktionsfejl på systemet, vises et
femcifret servicenummer (f.eks. C 13 50) med
en kombination af et bogstav og 4 cifre på tvskærmen eller frontpaneldisplayet. I så fald skal
du kontrollere følgende tabel.
C:13:50
Servicenummerets
første 3 tegn
Årsag og/eller afhjælpning
C 13
Disken er beskidt.
,Rens disken med en blød klud
(side 76).
C 31
Disken er ikke sat korrekt i.
,Genstart systemet, og sæt
derefter disken korrekt i igen.
E XX
(xx er et tal)
Systemet har udført selvdiagnosefunktionen for at forhindre en
funktionsfejl.
,Kontakt din nærmeste Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret
Sony-værksted og oplys det
femcifrede servicenummer.
Eksempel: E 61 10
Når versionsnummeret vises på tvskærmen
Når du tænder systemet, kan versionsnummeret
[VER.X.XX] (X er et tal) blive vist på tvskærmen. Selv om det ikke er en funktionsfejl
og kun er til brug for Sony-service, vil normal
systembetjening ikke være mulig. Sluk
systemet, og tænd derefter systemet igen for at
betjene.
VER.X.XX
80DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 81 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Tekniske data
Forstærker
Stereoindstilling (mærket) 108 W + 108 W (ved 3 ohm,
1 kHz, 1 % total harmonisk
forvrængning)
Surroundindstilling (reference)
RMS-udgangseffekt
FL/FR/C/SL/SR*: 142 watt
(pr. kanal ved 3 ohm,
1 kHz, 10 % total
harmonisk forvrængning)
Subwoofer*: 140 watt (ved
3 ohm, 80 Hz, 10 % total
harmonisk forvrængning)
* Afhængig af indstillingerne for lydfelt og kilde
udsendes der ikke altid lyd.
Indgange (Analog)
TV (AUDIO IN)
AUDIO IN
Udgange (analog)
Hovedtelefoner
Følsomhed: 450/250 mV
Følsomhed: 250/125 mV
Accepterer hovedtelefoner
med lav- og højimpedans.
VIDEO: 1 Vp -p 75 ohm
R/G/B: 0,7 Vp -p 75 ohm
HDMI OUT: Type A
(19-ben)
Højttalere
Front/Surround (SS-TS71)
Højttalerdel
Belastningsimpedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Basrefleks, magnetisk
afskærmet
65 mm dia., kegletype
3,0 ohm
93 × 162 × 75 mm (b/h/d)
0,6 kg
Center (SS-CT71)
Halvleder-laser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emissionsvarighed:
vedvarende
PAL/NTSC
Højttalersystem
Højttalerdel
Belastningsimpedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Basrefleks, magnetisk
afskærmet
65 mm dia., kegletype
3,0 ohm
261 × 91 × 80 mm (b/h/d)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS71)
Tunerdel
System
Udgange
Kvartskontrolleret PLL
digital synthesizer
FM tuner
Indstillingsområde
Modeller til Nordamerika: 87,5-108,0 MHz (trin på
100 kHz)
Andre modeller:
87,5-108,0 MHz (trin på
50 kHz)
Antenne
FM-trådantenne
Antenne-tilslutningsklemmer
75 ohm, uafbalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
AM tuner
Indstillingsområde
Modeller til Nordamerika, Mexico og Sydamerika:
530 – 1.710 kHz (med intervallet indstillet til 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (med intervallet indstillet til 9 kHz)
Modeller til Europa, Rusland og Mellemøsten:
531 – 1.602 kHz (med intervallet indstillet til 9 kHz)
Højttalersystem
Højttalerdel
Belastningsimpedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Basrefleks, magnetisk
afskærmet
160 mm dia., kegletype
3,0 ohm
197 × 322 × 345 mm (b/h/d)
5,6 kg
Øvrige informationer
Signalformat-system
Video
Højttalersystem
DVD-system
Laser
Modeller til Australien og New Zealand:
531 – 1.710 kHz (med intervallet indstillet til 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (med intervallet indstillet til 10 kHz)
Andre modeller:
531 – 1.602 kHz (med intervallet indstillet til 9 kHz)
530 – 1.610 kHz (med intervallet indstillet til 10 kHz)
Antenne
AM-rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Generelt
Strømkrav
220 – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 700 mA
Strømforbrug
Tændt: 150 W
Standby: 0,3 W (i
strømspare-indstilling)
Mål (ca.)
430 × 63 × 380 mm (b/h/d)
inkl. fremspring
Vægt (ca.)
4,1 kg
Design og tekniske data kan ændres uden forudgående
meddelelse herom.
fortsættes
81DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 82 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Pakke ud
• Fronthøjttalere (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Surround-højttalere (2)
• Subwoofer (1)
• AM-rammeantenne (1)
• FM-trådantenne (1)
• Højttalerledninger (6, rød/hvid/grøn/grå/blå/lilla)
• Fjernbetjening (1)
• R6 batterier (størrelse AA) (2)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Underlag (1 sæt)
• Betjeningsvejledning
• HDMI CONTROL Guide
• Højttaler- og tv-tilslutninger (kort)
•Strømforbrug i standby 0,3 W (eller
mindre).
•Der er ikke brugt halogenerede
brandhæmmende midler i printkortene.
•Over 85 % af den effektive effekt for
forstærkeren opnås med fuld digital
forstærker, S-master.
Ordliste
Afspilningskontrol (PBC)
Signaler, der er indkodet på video-cd’ere
(Version 2.0) for at kontrollere afspilning.
Ved at bruge menuskærmbilleder optaget på
VIDEO CD’er med PBC-funktioner, kan du få
afspilning af enkle interaktive programmer,
programmer med søgefunktioner osv.
Album
Afsnit af et musikstykke eller et billede på en
data CD, der indeholder MP3-lydspor eller
JPEG-filer.
Børnesikring
En funktion på DVD’en til at begrænse afspilning af disken efter brugernes alder ifølge begrænsningsniveauet i de enkelte lande.
Begrænsningen varierer fra disk til disk. Når begrænsningen er aktiveret, er afspilning fuldstændig forbudt, eller voldelige scener springes over,
eller udskiftes med andre scener osv.
Digital Cinema Auto Calibration
Digital Cinema Auto Calibration er blevet
udviklet af Sony til automatisk at måle og justere
højttalerindstillinger efter dine lytteomgivelser i
løbe af et kort tidsrum.
DivX® (undtagen modeller til
Storbritannien og Nordamerika)
Digital videoteknologi udviklet af DivX, Inc.
Videoer kodet med DivX-teknologi har en
kvalitet, der er blandt den højeste med en relativt
lille filstørrelse.
Dolby Digital
Dette biograflydformat er mere avanceret end
Dolby Surround Pro Logic. I dette format udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et udvidet
frekvensområde, og der er en subwooferkanal til
uafhængig dyb bas. Dette format kaldes også
"5.1" med subwooferkanalen som 0.1 kanal (da
den kun virker, når en dyb baseffekt er nødvendig). Alle seks kanaler i dette format optages separat, så kanalseparationen bliver fremragende.
Da alle signalerne bearbejdes digitalt, er der
mindre signalforringelse.
82DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 83 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II skaber fem udgangskanaler
med fuld båndbredde ud fra 2-kanals kilder.
Dette gøres vha. en avanceret, meget ren matrixsurrounddekoder, der uddrager de rumlige
egenskaber af originaloptagelsen uden at tilføje
nogen nye lyde eller tonenuancer.
x Filmindstilling
Filmindstilling er til brug med tv-programmer i
stereo og alle programmer kodet i Dolby
Surround. Resultatet er et forbedret lydfelt, der
nærmer sig kvaliteten for adskilt 5.1-kanals lyd.
x Musikindstilling
Musikindstilling er til brug med alle stereomusikoptagelser, og giver et bredere og dybere
lydrum.
Dolby Surround Pro Logic
DTS
Komprimeringsteknologi for digital lyd udviklet
af DTS, Inc. Denne teknologi opfylder 5.1-kanals surround. Dette format omfatter stereobagkanal, og der er adskilt subwooferkanal i dette
format. DTS giver de samme adskilte 5.1 kanaler med digitallyd af høj kvalitet. Den fine kanalseparation opnås ved at alle kanaldata optages
adskilt og bearbejdes digitalt.
DVD
En disk, der indeholder op til otte timer levende
billeder, selv om dens diameter er den samme
som en cd.
Datakapaciteten på en enkeltlags- og enkeltsidet
DVD på 4,7 GB (gigabyte) er syv gange større
end på en CD. Endvidere er datakapaciteten for
en dobbeltlags- og enkeltsidet DVD 8,5 GB, en
enkeltlags- og dobbeltsidet DVD er 9,4 GB, og
en dobbeltlags- og dobbeltsidet DVD 17 GB.
Billeddataene bruger MPEG 2-formatet, en verdensstandard for digital komprimeringsteknologi. Billeddataene komprimeres til ca. 1/40 af den
DVD+RW
En DVD+RW (plus RW) er en disk, der kan
optages på igen og igen. DVD+RW’er bruger et
optageformat, der kan sammenlignes med DVD
VIDEO-formatet.
DVD-RW
En DVD-RW er en disk, der kan optages på igen
og igen. Den har den samme størrelse som en
DVD VIDEO. DVD-RW’en har to forskellige
indstillinger: VR-indstilling og Video-indstilling. DVD-RW’er lavet i Video-indstilling har
det samme format som en DVD VIDEO, mens
diske lavet i VR (Video Recording)-indstilling
giver mulighed for at programmere eller redigere indholdet.
Fil
Et JPEG-billede eller en DivX-video* optaget
på en DATA CD/DATA DVD. ("Fil" er en
eksklusiv definition for dette system.) En enkelt
fil består af et enkelt billede eller film.
* Undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika.
Øvrige informationer
Som en metode til at dekode Dolby Surround,
giver Dolby Surround Pro Logic fire kanaler fra
to-kanals lyd. Sammenlignet med det tidligere
Dolby Surround-system, gengiver Dolby Surround Pro Logic venstre-højre panorering mere
naturligt og lokaliserer lyden mere præcist. For
at få fuldt udbytte af Dolby Surround Pro Logic
skal du have et sæt surroundhøjttalere og en centerhøjttaler. Surroundhøjttalerne er i mono.
originale størrelse. DVD’en bruger også en kodningsteknologi med variabel hastighed, der bearbejder de fordelte data i overensstemmelse
med billedets status.
Lyddataene optages i Dolby Digital så vel som i
PCM, så du får en mere virkelighedstro
lydeffekt.
Endvidere er forskellige avancerede funktioner,
f.eks. flervinkel, flersprog og børnesikring, til
rådighed på dvd’ere.
Filmbaseret software, Videobaseret
software
DVD’er kan klassificeres som filmbaseret eller
videobaseret software. Filmbaserede DVD’er
indeholder de samme billeder (24 enkeltbilleder
pr. sekund), der vises i biografer. Videobaserede
DVD’er, f.eks. tv-dramaer eller komedieserier,
viser billeder med 30 enkeltbilleder (eller
60 felter) pr. sekund.
Flervinkel-funktion
På nogle DVD’er optages der flere vinkler for en
scene eller synspunkter for videokameraet.
Flersprog-funktion
På nogle DVD’er er der optaget flere sprog til
lyden eller underteksterne på et billede.
fortsættes
83DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 84 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
HDMI (high-definition multimedia
interface)
HDMI er et interface, der understøtter både video og lyd på en enkelt digital tilslutning, hvilket giver dig mulighed for at få digitale billeder
og lyd af høj kvalitet. HDMI-standarden understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), en kopibeskyttelsesteknologi, der
indeholder kodningsteknologi til digitale videosignaler.
Kapitel
Underopdeling af en titel på en DVD. En titel er
sammensat af flere kapitler.
MPEG-lyd
Et kodningssystem til at komprimere digitale
lydsignaler. MPEG-1 bruges for MP3 (MPEG-1
Audio Layer-3). MPEG-2 bruges for et af
lydformaterne for DVD.
PCM (Pulse Code Modulation)
En metode til at omsætte analog lyd til digital
lyd. Den bruges til Compact Disc (CD) lydformatet.
VIDEO CD
En compactdisk, der indeholder levende
billeder.
Billeddataene bruger MPEG 1-format, en verdensstandard for digital komprimeringsteknologi. Billeddataene komprimeres til omkring 1/
140 af deres oprindelige størrelse. En 12 cm VIDEO CD kan således indeholde op til 74 minutter med levende billeder.
VIDEO CD’er indeholder også kompakte lyddata. Lyde, der ligger uden for den menneskelige
hørelse, komprimeres, mens lyde vi kan høre,
ikke komprimeres. VIDEO CD’er kan indeholde seks gange så meget lydinformation som almindelige audio CD’er.
Der er to versioner af VIDEO CD’er.
• Version 1.1: Du kan kun afspille levende
billeder og lyde.
• Version 2.0: Du kan afspille stillbilleder med
høj opløsning og bruge PBC-funktioner.
Dette system opfylder begge versioner.
Regionskode
Dette system bruges til at beskytte ophavsret.
Der er tildelt et regionsnummer på hvert DVDsystem eller DVD-disk alt efter salgsområdet.
Hver regionskode er vist på systemet såvel som
på diskens emballage. Systemet kan afspille
diske, der passer til dets regionskode. Systemet
kan også afspille diske med " "-mærket. Selv
om regionskoden ikke er vist på DVD’en, kan
regionsbegrænsning stadig gælde.
ALL
Scene
På en VIDEO CD med PBC (afspilningskontrol)-funktioner er menuskærmbilederne, er
levende billeder og stillbilleder inddelt i afsnit
kaldet "scener".
Spor
Afsnit af et billede eller et musikstykke på en
VIDEO CD, CD eller MP3. Et album er
sammensat af flere spor (kun MP3).
Titel
Det længste afsnit af et billede eller musik på en
DVD, film el.lign. i videosoftware, eller hele
albummet i lydsoftware.
84DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 85 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåde stemmer overens med ISO 639: 1988 (E/F) standarden.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1183 Irsk
1186 Gælisk
(Skotland)
1194 Galisisk
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Kroatisk
1229 Ungarsk
1233 Armensk
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indonesisk
1253 Islandsk
1254 Italiensk
1257 Hebraisk
1261 Japansk
1269 Jiddisch
1283 Javanesisk
1287 Georgisk
1297 Kasakhisk
1298 Grønlandsk
1299 Cambodiansk
1300 Kannada
1301 Koreansk
1305 Kashmirsk
1307 Kurdisk
1311 Kirgisisk
1313 Latin
1326 Lingala
1327 Laotisk
1332 Litauisk
1334 Lettisk
1345 Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhasisk
Afrikaans
Amharic
Arabisk
Assamesisk
Aymara
Aserbajdsjansk
Bashkir
Hviderussisk
Bulgarsk
Bihari
Bislama
Bengalsk;
Bangladesh
Tibetansk
Bretonsk
Catalansk
Korsikansk
Tjekkisk
Walisisk
Dansk
Tysk
Bhutan
Græsk
Engelsk
Esperanto
Spansk
Estisk
Baskisk
Persisk
Finsk
Fiji
Færøsk
Fransk
Frisisk
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Makedonsk
Malayalam
Mongolsk
Moldavisk
Maratisk
Malaysisk
Maltesisk
Burmesisk
Nauru
Nepalsk
Hollandsk
Norsk
Occitansk
(Afan) Oromo
Oriya
Punjab
Polsk
Pashto;
Pushto
Portugisisk
Quechua
Rætoromansk
Kirundisk
Rumænsk
Russisk
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbokroatisk
Singhalesisk
Slovakisk
Slovensk
Samoansk
Shona
Somalisk
Albansk
Serbisk
Siswati
Sesotho
Sundanesisk
Svensk
Swahili
Tamilsk
Telugo
Tadsjikisk
Thailandsk
Tigrinya
Turkmenisk
Tagalog
Setswana
Tonga
Tyrkisk
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainsk
Urdu
Usbekisk
Vietnamesisk
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kinesisk
Zulu
Øvrige informationer
Kode Sprog
1703 Ikke angivet
Liste over områdekoder for børnesikring
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australien
Østrig
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Kina
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Nederlandene
New Zealand
Norge
Pakistan
Filippinerne
Portugal
Rusland
Singapore
Spanien
Sverige
Schweiz
Thailand
Storbritannien
85DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 86 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Oversigt over dele og knapper
Se siderne i parentes for flere oplysninger.
Frontpanel
A "/1 (tænd/standby) (22)
G VOLUME-kontrolknap (lydstyrke) (22)
B A (åbn/luk) (22)
H PHONES-stik (hovedtelefoner) (22)
C Diskbetjening (22)
I AUDIO IN/A.CAL MIC-stik (stik til
lydindgang/kalibreringsmikrofon)
(14, 21)
D FUNCTION (funktion) (22)
E Frontpaneldisplay (87)
F
J Diskskuffe (22)
(fjernbetjeningssensor) (8)
Bagpanel
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
CENTER
AM
DMPORT
FM75
EURO AV
SPEAKER
WOOFER
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
A SPEAKER-stik (højttalerstik) (9)
B DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT) -stik
(21, 57)
C AM-tilslutningsklemme (9)
D COAXIAL FM 75 Ω -stik (stik til
koaksialkabel) (9)
E EURO AV T OUTPUT (TO TV) -stik
(udgang til tv) (9)
F HDMI OUT-stik (19)
86DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 87 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Frontpaneldisplay
Om indikationerne på frontpaneldisplayet
A Lyser, når HDMI OUT-stikket er korrekt
tilsluttet til HDCP (high-bandwidth
digital content protection) -kompatibel
enhed med HDMI eller DVI (digital
visual interface) -indgang. (19)
B Lyser, når tidsinformationen for en titel
eller kapitel vises på frontpaneldisplayet. (kun DVD) (38)
C Lyser, når der er sat en NTSC-disk i.
E Stereo/monoeffekt (kun radio) (52)
F Lyser, når søvn-timeren er indstillet.
(56)
I Aktuel gentage-indstilling (34)
J Lyser, når børnesikringsfunktionen er
slået til. (58)
K Angiver den valgte [SPEAKER
FORMATION]. (62)
L Aktuelt surroundformat (undtagen for
JPEG)
M Lyser, når DYNAMIC BASS er valgt.
(55)
N Viser systemets status f.eks. kapitel,
titel, eller spornummer, tidsinformation, radiofrekvens, afspilningsstatus,
lydfelt o.lign.
G Lyser, når film- eller musikindstilling er
valgt. (25)
Øvrige informationer
D Lyser, når der modtages en station.
(Kun radio) (51)
H Afspilningsstatus (kun DVD-funktion)
87DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 88 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Guide til kontrolmenudisplayet
DISPLAY
Brug kontrolmenudisplayet til at vælge en funktion og til at se relateret information. Tryk gentagne
gange på
DISPLAY for at slå til, eller skift kontrolmenudisplayet som følger:
, Kontrolmenudisplay 1
m
Kontrolmenudisplay 2 (vises kun for bestemte diske)
m
Kontrolmenudisplay fra
Kontrolmenudisplay
Kontrolmenudisplay 1 og 2 viser forskellige punkter, afhængigt af disktypen. Se siderne i parentes for
nærmere oplysninger om hvert punkt.
Eksempel: Kontrolmenudisplay 1 ved afspilning af en DVD VIDEO.
88DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 89 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Aktuelt afspillet titelnummer1)
Aktuelt afspillet kapitelnummer2)
Samlet antal titler1)
Afspilningsstatus
(N Afspilning,
X Pause,
x Stop el.lign.)
Samlet antal kapitler2)
Kontrolmenupunkter
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Valgt punkt
Funktionsbetegnelse
for valgt kontrolmenupunkt
DVD VIDEO
Type disk der
afspilles3)
Afspilningstid4)
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Aktuel indstilling
Valgmuligheder
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Betjeningsmeddelelse
Viser scenenummeret for VIDEO CD (PBC er slået til), spornummer for VIDEO CD/CD, albumnummer for
DATA CD/DATA DVD. DivX-videoalbumnummer for DATA CD/DATA DVD (undtagen modeller til
Storbritannien og Nordamerika).
2)
Viser indeksnummeret for VIDEO CD’er, MP3-lydspornummer, eller JPEG-billedfilnummer for DATA CD/
DATA DVD. DivX-videofilnummer for DATA CD/DATA DVD (undtagen modeller til Storbritannien og
Nordamerika).
3)
Viser Super VCD som "SVCD". Viser "MP3" på kontrolmenudisplay 1 eller "JPEG" på kontrolmenudisplay 2 for
DATA CD/DATA DVD.
4)
Viser datoen for JPEG-filer.
Sådan slukkes displayet
Tryk på
DISPLAY.
Øvrige informationer
1)
Liste over kontrolmenupunkter
Punkt
Punkt Navn, Funktion, Relevant disktype
[TITLE] (side 29)/[SCENE] (side 29)/[TRACK] (side 29)
Vælger den titel, scene eller spor, der skal afspilles.
[CHAPTER] (side 29)/[INDEX] (side 29)
Vælger det kapitel eller indeks, der skal afspilles.
[TRACK] (side 29)
Vælger det spor, der skal afspilles.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (side 37)
Vælger den type titler (DVD-RW/DVD-R), der skal afspilles, [ORIGINAL] eller en redigeret
[PLAY LIST].
fortsættes
89DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 90 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
[TIME/TEXT] (side 29)
Kontrollerer den forløbne tid og den resterende afspilningsstid.
Indtast tidskoden for billed- og musiksøgning.
Viser DVD/CD-tekst eller MP3-spornavn.
[SPEAKER FORMATION] (side 62, 64)
Indstiller højttaleropstilling./Juster niveauet for hver højttaler automatisk.
[PROGRAM] (side 31)
Vælger det spor, der skal afspilles, i den ønskede rækkefølge.
[SHUFFLE] (side 33)
Afspiller sporene i vilkårlig rækkefølge.
[REPEAT] (side 34)
Afspiller hele disken (alle titler/alle spor/alle album) gentaget eller en titel/kapitel/spor/album
gentaget.
[A/V SYNC] (side 41)
Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd.
*
*
[PARENTAL CONTROL] (side 59)
Indstiller for at forbyde afspilning på dette system.
[SETUP] (side 66)
[QUICK] -opsætning (side 14)
Brug hurtig opsætning til at vælge det ønskede sprog for skærmdisplayet, tv’ets billedformat,
højttaleropstilling, og vælg ja eller nej for at starte automatisk kalibrering.
[CUSTOM] -opsætning
Ud over hurtig opsætning-indstillingen kan du justere forskellige andre indstillinger.
[RESET]
Indstillingerne i [SETUP] bliver igen standard.
[ALBUM] (side 29)
Vælger det album, der skal afspilles.
[FILE] (side 29)
Vælger den JPEG-billedfil eller DivX-videofil*, der skal afspilles.
** [DATE] (side 40)
Viser den dato, hvor billedet blev taget med et digitalkamera.
** [INTERVAL] (side 46)
Specificerer den varighed, som dias vises på tv-skærmen.
** [EFFECT] (side 47)
Vælger de effekter, der skal bruges til at skifte dias under en billedfremvisning.
** [MODE (MP3, JPEG)] (side 46)
Vælger datatypen: MP3-lydspor (AUDIO), JPEG-billedfil (IMAGE) eller begge (AUTO), der
skal afspilles ved afspilning af en DATA CD/DATA DVD.
* Undtagen modeller til Storbritannien og Nordamerika.
** Disse punkter vises ikke ved afspilning af en DATA CD/DATA DVD med DivX-videofil (undtagen modeller til
Storbritannien og Nordamerika).
Tip
• Kontrolmenu-ikon-indikatoren lyser grøn
, når du vælger et vilkårligt punkt, undtagen
t
[OFF] (kun [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] og [A/V SYNC]). [ORIGINAL/PLAY LIST] -indikatoren
lyser grøn, når du vælger [PLAY LIST] (standardindstilling).
90DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 91 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Oversigt over DVD- opsætningsdisplay
Du kan indstille følgende punkter med DVD-opsætningsdisplayet.
Rækkefølgen af de viste punkter kan være forskellig fra det faktiske display.
LANGUAGE SETUP
CUSTOM SETUP
HDMI
CONTROL
PAUSE
MODE
TRACK
SELECTION
MULTI-DISC
RESUME
OSD*
MENU*
AUDIO*
SUBTITLE*
AUDIO DRC
AUDIO
(HDMI)
DivX**
SCREEN SETUP
YCBCR/RGB (HDMI)
SCREEN SAVER
BACKGROUND
OFF
STANDARD
MAX
OFF
ON
SPEAKER SETUP
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
YCBCR
RGB
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
CONNECTION
FRONT
CENTER
DISTANCE
(FRONT)
SUBWOOFER
L
R
CENTER
YES
YES
NONE
YES
NONE
YES
1.0 m – 7.0 m
1.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
DISTANCE
(SURROUND)
L
R
0.0 m – 7.0 m
0.0 m – 7.0 m
LEVEL
(FRONT)
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
–6.0 dB – 0.0 dB
–6.0 dB – 0.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
–6.0 dB – +6.0 dB
SURROUND
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
Øvrige informationer
TV TYPE
OFF
ON
AUTO
FRAME
OFF
AUTO
ON
OFF
OFF
ON
* Vælg det sprog, du vil bruge, fra den viste liste over sprog.
** Undtagen modeller til Storbritannien og Nordamerika.
91DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb12add.fm]
masterpage:Left
specdef v20061101
gb02reg.book Page 92 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Liste over systemmenu
Du kan indstille følgende punkter med SYSTEM MENU på fjernbetjeningen.
Systemmenu
MEMORY1)
FM MODE2)
NAME IN1)
SLEEP
DIMMER
DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE3)
ATT ON
ATT OFF
OFF
ON
Vises kun under "TUNER FM" eller "TUNER AM".
2)Vises
3)
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF
DIMMER ON
DEMO
CHILD LOCK
1)
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
kun under "TUNER FM".
"ATTENUATE" vises muligvis ikke, afhængigt af den valgte funktion.
92DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb02regIX.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 93 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Indeks
Tal
16:9 68
4:3 LETTER BOX 68
4:3 PAN SCAN 68
5.1 Channel Surround 36
A
A/V SYNC 41
Afspilningskontrol (PBC) 82
ALBUM 29
Album 82
ANGLE 40
ATTENUATE 24
AUDIO 68
AUDIO (HDMI) 71
AUDIO DRC 70
Automatisk kalibrering 64, 82
L
DTS 35, 83
DVD 83
DVD+RW 83
DVD’s menu 35
DVD-RW 37, 83
DVI 20
DYNAMIC BASS 55
LANGUAGE SETUP 68
LINE RGB 16
LINE VIDEO 16
Liste over sprogkoder 85
Liste over systemmenu 92
Lydfelt 26
Lytte
andre komponenter 23
et bestemt sted på en disk 28
Tv-lyd 24
E
EFFECT 47
F
Fejlfinding 76
Fil 83
FILE 29
Filmbaseret software 83
Fjernbetjening 8, 54
Flersprog-funktion 83
Flervinkel-funktion 40, 83
FM MODE 52
Fortsætte-afspilning 30
Freeze Frame-funktion 28
Fremspoling 28
Frontpanel 86
Frontpaneldisplay 38, 87
M
G
Navngive forvalgsstationer 52
C
Gentaget afspilning 34
O
CHAPTER 29
COLD RESET 74
CUSTOM 66
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 59
CUSTOM SETUP 70
H
Opsætningsdisplay 66, 91
ORIGINAL 37
OSD 68
B
BACKGROUND 69
Bagpanel 86
Batterier 8
Betjene tv’et 54
Billedfremvisning 46
Blandet afspilning 33
Børnesikring 58, 82
D
D. C. A. C. 64, 82
DATA CD 44, 48
DATA DVD 44, 48
DEMO 17
Demonstration 17
Digital Cinema Auto
Calibration 64, 82
DIGITAL MEDIA PORT 57
DIMMER 56
Diske der kan bruges 6
DISPLAY 53
DivX® 48, 71, 82
Dolby Digital 35, 82
Dolby Pro Logic II 82
Dolby Surround Pro Logic 83
MENU 68
MODE (MP3, JPEG) 46
Montere højttalerne på en
væg 18
MOVIE/MUSIC 25
MP3 42, 44
MPEG audio 83
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 70
MUTING 23
N
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 69
HDMI (high-definition
multimedia interface) 20, 83
HDMI CONTROL 70
Højttaleropstilling 62
Håndtering af diske 76
I
INDEX 29
INTERVAL 46
J
P
Pakke ud 82
PARENTAL CONTROL 60
PAUSE MODE 70
PBC-afspilning 50
PCM (Pulse Code Modulation)
84
PICTURE NAVI 30, 44
PLAY LIST 37
Programafspilning 31
JPEG 42, 44
R
K
Radio 52
Radiostationer 51
RDS 53
Regionskode 7, 84
RESET 67
Kapitel 84
Kontrolmenudisplay 88
fortsættes
93DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gb02regIX.fm]
gb02reg.book Page 94 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Left
specdef v20061101
S
Scan 28
SCENE 29
Scene 84
SCREEN SAVER 69
SCREEN SETUP 68
SETUP 66
SLEEP 56
Slowmotion-afspilning 28
Søge 28
SPEAKER SETUP 71
CONNECTION 71
DISTANCE 72
LEVEL 72, 73
Spor 84
SUBTITLE 41, 68
SYSTEM MENU 17, 24, 52,
56, 58
T
TEST TONE 73
THEATRE SYNC 54
Tilbagespoling 28
Tilslutte andre komponenter 21
TIME/TEXT 29
Titel 84
TITLE 29
TRACK 29
TRACK SELECTION 70
TV TYPE 68
Tv-tilslutning 19
U
Uafbrudt afspilning 22
V
VIDEO CD 84
Ø
Øjeblikkelig fremrykning 23
Øjeblikkelig genafspilning 23
94DA
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gbbco.fm]
masterpage:Right
specdef v20061101
gb02reg.book Page 95 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
Fjernbetjening
BESKRIVELSE AF
KNAPPER
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
A–O
P–Z
ANGLE 5 (40)
AUDIO 4 (35)
CLEAR ef (29, 54, 67)
D.TUNING wf (52)
DISC SKIP* eg
DISPLAY 2 (38, 53)
DVD MENU wh (35, 48, 54)
DVD TOP MENU qf (35)
DYNAMIC BASS wd (55)
ENTER wg (54)
FUNCTION ws (22, 23, 30, 51,
62)
MOVIE/MUSIC qj (25)
MUTING 7 (22)
Talknapper** qg (29, 52, 54, 59)
PICTURE NAVI 6 (30, 54)
PRESET +/– wk es (52)
SOUND FIELD qh (26)
SUBTITLE wf (41)
SYSTEM MENU wg (17, 23, 54,
56, 92)
THEATRE SYNC w; (55)
TUNING +/– 0 qs (51)
TV e; (54)
TV CH +/– wa (54)
TV INPUT qk (54)
TV VOL +/– eh (54)
VIDEO FORMAT 3 (16)
VOLUME +/–** 8 (22, 52, 73)
[/1 (tænd/standby) 1 (14, 17,
22, 30, 52)
TV [/1 (tænd/standby) ej (54)
C/X/x/c/ qd (14, 17, 23, 29,
51, 59)
REPLAY/
ADVANCE 9 (22)
./> es wk (22)
m/M qs 0 (28)
/
SLOW qs 0 (28)
H (afspil)** ea (22, 30, 61)
STEP 9 (28)
x (stop) wl (23, 30, 59)
X (pause) qa (23)
Z (åbn/luk) ql (23)
DISPLAY wj (15, 29, 59, 88)
O RETURN ed (30)
-/-- ef (54)
* DISC SKIP-knappen er ikke til
rådighed for denne model.
** H, 5 og VOLUME + knapperne har berøringspunkter.
Brug berøringspunkterne som
referencer, når du betjener
systemet.
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
filename[K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Hifi\L231\Layout\Da\gbbco.fm]
gb02reg.book Page 96 Thursday, March 1, 2007 11:41 AM
masterpage:Left
specdef v20061101
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Denmark
model name [DAV-DZ230/DZ231]
[2-895-965-12(1)]
Download PDF