Sony | DAV-TZ135 | Sony DAV-TZ135 TZ135 DVD Home Cinema with USB playback Betjeningsvejledning

ADVARSEL
4-259-833-11(1)
Modeller i Europa og Mexico:
Dette produkt er
klassificeret som
et KLASSE 1
LASER-produkt.
Mærket findes
udvendigt på
bagsiden af
enheden.
Du må ikke udsætte enheden for dryp eller
sprøjt og anbringe genstande med væske,
f.eks. en vase, på enheden, da dette kan
medføre brand eller elektrisk stød.
Du må ikke blokere enhedens
ventilationsåbninger med aviser, duge,
gardiner, osv., da dette kan øge risikoen for
brand.
Du må ikke placere genstande med åben ild,
f.eks. tændte lys, på enheden.
Da stikkontakten bruges til at afbryde
enheden fra strømmen, skal du slutte
enheden til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis
du bemærker en uregelmæssighed ved
enheden, skal den omgående tages ud af
stikkontakten.
Hovedstikkontakten bruges til at afbryde
strømmen til enheden, så enheden skal
placeres et sted, hvor du nemt kan komme til
at trække stikket ud.
Du må ikke placere enheden et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et
skab.
Du må ikke udsætte batterier eller enheder
med batterier for meget høje temperaturer, f.
eks. direkte sol, åben ild eller lignende.
Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så
længe netledningen sidder i stikkontakten.
Dette gælder også, selvom selve enheden er
blevet slukket.
Enheden skal monteres korrekt på gulvet/
væggen i overensstemmelse med
monteringsvejledningen for at undgå
personskade.
Kun til indendørs brug.
DVD Home Theatre
System
Betjeningsvejledning
Bemærkning til brugere: Følgende
oplysninger gælder kun udstyr, der sælges i
lande, som er underlagt EU-direktiver.
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
Til kunder i USA
Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt,
da dette kan øge risikoen for brand eller stød.
Dette symbol angiver, at brugeren
skal være opmærksom på uisoleret
"farlig spænding" i produktets
indkapsling. Spændingen kan i tilstrækkeligt
omfang medføre risiko for elektrisk stød.
Dette symbol angiver, at der findes
vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesvejledninger (for
servicearbejde) i den dokumentation, der
fulgte med enheden.
Oplysninger om ejer
Model- og serienummer findes udvendigt på
bagsiden af enheden. Noter serienummeret
nedenfor. Når du kontakter en Sonyforhandler vedrørende dette produkt, skal du
opgive numrene.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med
dette produkt vil øge risikoen for øjenskade.
Modelnr.: DAV-TZ135
Serienr.:______________
Vigtige sikkerhedsanvisninger
1)
2)
3)
4)
5)
Læs sikkerhedsanvisningerne.
Gem sikkerhedsanvisningerne.
Overhold alle advarsler.
Følg alle anvisningerne.
Du må ikke bruge enheden i nærheden af
vand.
6) Du må kun rengøre enheden med en tør
klud.
7) Du må ikke blokere ventilationsåbningerne.
Installer enheden i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
8) Du må ikke installere enheden i nærheden
af varmekilder, f.eks. radiatorer,
varmespjæld, ovne eller andre apparater,
der udvikler varme (herunder forstærkere).
9) Du må af sikkerhedshensyn ikke ignorere
brug af et polariseret eller jordet stik. Et
polariseret stik har to stikben, hvor det
ene er bredere end det andet. Et jordet
stik har to stikben og et tredje ben til jord.
Det brede blad eller tredje ben er der af
sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende
stik ikke passer i din stikkontakt, skal du
kontakte en elektriker for at få udskiftet
den forældede kontakt.
10)Du skal sørge for, at netledningen ikke
bøjes, og at der ikke kan trædes på den –
dette gælder især ved stik, kontakter og
det sted, hvor de kommer ud af enheden.
11)Du må kun bruge tilbehør, som er angivet
af producenten.
12)Du må kun bruge enheden med den
vogn, fod, det stativ, beslag eller bord, der
er angivet af producenten eller sælges
med enheden. Når du bruger en vogn,
skal du være forsigtig, når vognen og
enheden flyttes sammen, så de ikke vælter
og medfører personskade.
Følgende FCC-erklæring gælder kun den
version af modellen, der er fremstillet med
henblik på salg i USA. Andre versioner er
muligvis ikke i overensstemmelse med de
tekniske retningslinjer i FCC-reglerne.
BEMÆRK:
Udstyret er blevet afprøvet og fundet i
overensstemmelse med grænseværdierne for
en Klasse B digitalenhed jævnfør afsnit 15 i
FCC-reglementet. Grænseværdierne har til
hensigt at give rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i en almindelig
installation. Udstyret genererer, bruger og kan
udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med
instruktionerne, kan det forårsage skadelig
interferens i radiokommunikationer. Der er
dog ingen garanti for, at der ikke opstår
interferens i en bestemt installation. Hvis
udstyret forårsager skadelig interferens i
forbindelse med radio- eller tv-modtagelse
(dette kan du finde ud af ved at slukke og
tænde udstyret), skal du forsøge at udbedre
situationen på en af følgende måder:
 Drej eller flyt modtagerantennen.
 Øg afstanden mellem udstyret og
modtageren.
 Slut udstyret til et stik på et andet kredsløb
end det, som modtageren er tilsluttet.
 Kontakt en forhandler eller autoriseret
radio/tv-tekniker for at få hjælp.
FORSIGTIG
Bemærk, at ændringer eller modifikationer,
der ikke beskrives udtrykkeligt i denne
vejledning, kan ugyldiggøre din tilladelse til at
bruge udstyret.
13)Træk enhedens stik ud af kontakten
under tordenvejr, eller når enheden ikke
skal bruges over en længere periode.
14)Al service skal overlades til autoriserede
serviceteknikere. Enheden skal indleveres
til service, hvis den på nogen måde er
beskadiget – f.eks. hvis netledningen eller
stikket er beskadiget, hvis der er spildt
væske eller faldet genstande ned i
enheden, hvis enheden har været udsat
for regn eller fugt eller ikke fungerer som
den plejer, eller hvis den er blevet tabt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere
end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at
sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering
af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes
til at beskytte naturens resourcer. Hvis et
produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding af
dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø-og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen
af dette produkt kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening.
©2011 Sony Corporation
2
DK
DAV-TZ135
Understøttede diske
VIDEO"), SOM BLEV KODET AF EN
FORBRUGER, DER VAR ENGAGERET I EN
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLER VAR INDHENTET
FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER VAR
GODKENDT AF MPEG LA TIL AT LEVERE
MPEG-4 VIDEO.
DER TILDELES INGEN LICENS,
HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER
STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN FORM
FOR BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER HERUNDER
OPLYSNINGER VEDRØRENDE
MARKEDSFØRINGSMÆSSIG, INTERN OG
KOMMERCIEL BRUG OG LICENSERING
KAN ERHVERVES FRA MPEG LA, LLC. SE
http://www.mpegla.com/
Varemærker
Dette system har integreret Dolby* Digital- og
Dolby Pro Logic-adaptiv matrix
surrounddekoder.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte Dsymbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
Dette system gør brug af teknologien HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Dvd
Områdekode (kun dvd-video)
Udvendigt på bagsiden af systemet findes en
områdekode, og systemet kan kun bruges
med dvd-videoer (kun afspilning), der er
mærket med en tilsvarende områdekode eller
ALL .
Diske, der ikke kan afspilles
Blu-ray Disc
HD-dvd
Dvd-ram
Dvd-audio
Foto-cd
Super Audio CD
Datasektioner på cd-Extra
Lydsiden på DualDisc
Dvd-r/dvd-rw/dvd+r/dvd+rw i VR-tilstand
(videooptagelse)
CPRM-kompatible (Content Protection for
Recordable Media) dvd-r/rw med indhold,
der er markeret som "Kopier en gang".
Om denne betjeningsvejledning
Ordet "dvd" bruges som overordnet
betegnelse for en dvd-video, dvd+rw/dvd+r
og dvd-rw/dvd-r.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande. Dette produkt indeholder teknologi er
underlagt visse intellektuelle
ejendomsrettigheder hos Microsoft. Brug eller
distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden indhentning af en
eller flere korrekte licenser fra Microsoft.
Bemærkning om dvd'er med to lag
Der kan opstå afbrydelser under afspilningen
af billede og lyd, når der skiftes fra det ene lag
til det andet.
En cd eller dvd kan ikke afspilles, hvis den
ikke er afsluttet korrekt. Yderligere
oplysninger findes i den betjeningsvejledning,
der leveres med optageenheden.
Alle andre varemærker er varemærker
tilhørende de respektive ejere.
MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Bemærkning om afspilningsfunktioner
for dvd
Nogle afspilningsfunktioner for en dvd kan
være bevidst fastsat af softwareproducenterne.
Systemet afspiller en dvd i overensstemmelse
med det diskindhold, som
softwareproducenterne har udviklet, og
derfor er det muligvis ikke alle
afspilningsfunktioner, der er tilgængelige.
Dvd-rom
Dvd-r/dvd-rw
Dvd+r/dvd+rw
Cd-DA (musik-cd)
Cd-rom
Cd-r/cd-rw
Video-cd
Super-VCD
Cd
Systemet skifter automatisk til standby.
Systemet skifter automatisk til standby efter
30 minutter, når systemet er blevet sat på
pause, stoppet, åbnet, eller hvis der ikke
findes en disk.
3
Bemærkninger om Multi Session-cd
Du kan ikke spille alle sessioner på en
multisession-disk.
5
I følgende situationer kan det tage et stykke
tid at læse filerne:
 Når der er mange mapper eller filer.
 Når hukommelseskapaciteten på den
brugte USB-enhed er meget stor.
 Når hukommelsen på den brugte USBenhed er fragmenteret.
Video
Filformat
Filtypenavn
MPEG4-video1)
".mp4", ".m4v"
Xvid-video2)
".avi"
Filformat
Filtypenavn
R6-batterier (AA) (2)
MP3 (MPEG1 Audio ".mp3"
Layer 3)3)
WMA4)
".wma"
AAC
".m4a"
eller
Klæbepuder
(subwoofer) (1 sæt)
Filformat
Filtypenavn
JPEG
".jpg", ". jpeg"
1)
2)
3)
4)
Videokabel (1)
AVC understøttes ikke.
Ikke tilgængelig på amerikanske modeller.
Formatet MP3PRO understøttes ikke.
Formaterne WMA DRM, WMA Lossless
eller WMA PRO understøttes ikke.
SCART-adapter (1)
Hovedenhedens bagpanel
Klargøring af fjernbetjeningen
Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes - og pol vender korrekt.
7
Når der kun tilsluttes et tv
SURROUND LEFT SPEAKER
(BLÅ)
 Video
 Lyd
 Tilslutning af video til dit tv
Vælg tilslutningsmetode, afhængigt af stikkene på dit tv.
Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du
bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger
ikke) til at slutte enheden til en udendørs
FM-antenne.
FRONT R
CENTER
Metode 1 (medfølger)
FRONT L
Dette er den grundlæggende tilslutning.
Billedkvaliteten er bedre i forhold til metode 1.
Dybde for den iskruede skrue
Forsigtig
Kontakt et byggemarked eller en montør for
at få oplysninger om vægmaterialer eller de
skruer, der skal bruges.
Brug skruer, der passer til væggens
materiale og styrke. Da vægge af gipsplader
er yderst skrøbelige, skal du skrue skruerne
fast på en skinne. Placer højttalerne på en
lodret, plan og bæredygtig væg.
Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader,
der skyldes ukorrekt montering,
utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt
iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv.
8 til 10 mm
Find nogle skruer (medfølger ikke),
der egner sig til hullet på bagsiden af
hver højttaler. Se tegningerne
nedenfor.
4 mm
30 mm
5 mm
 Tilslutning af lyd fra set-top-boks
Hvis du vil afspille lyden fra tv'et eller set-top-boksen via systemet, skal tilslutningen udføres
med et lydkabel (medfølger ikke).
SUR R
Skru skruerne ind i væggen, og hæng
derefter højttaleren op på væggen.
Hul på bagsiden af højttaleren
Metode 2 (leveres kun med bestemte modeller)
Hovedenhed
2
Montering af højttalerne
på væggen
1
Tip
SUBWOOFER
Du skal være forsigtig med at placere
højttalerne og/eller højttalerfødderne på
specialbehandlet gulv (vokset, olieret,
poleret, osv.), da det kan give pletter eller
misfarvning.
 Lyd
SURROUND RIGHT SPEAKER
(GRÅ)
FRONT LEFT SPEAKER (HVID)
Bemærk
Tilslutning af FMledningsantennen
Når der både tilsluttes et tv og en
set-top-boks
Video
 Video
FRONT RIGHT SPEAKER
(RØD)
Modeller i Europa: Slut et videokabel
(medfølger) og et lydkabel (medfølger ikke)
til tv'et via SCART-adapteren.
Tilslutning af tv/set-top-boks
SUBWOOFER (LILLA)

8
Tip
Vælg video- og lydtilslutningsmetode afhængigt af stikkene på dit tv eller din set-top-boks.
CENTER SPEAKER (GRØN)
Fjern klæbepuderne fra
beskyttelsesarket.
HDMI-kabel (1)
Betjeningsvejledning
(denne vejledning)
Tilslutning af tv
Sådan sættes klæbepuderne
under subwooferen
FM-ledningsantenne (1)
Subwoofer (1)
Foto
6
Kontroller, at højttalerkablernes stik matcher farven på enhedens SPEAKERS-stik, og
tryk stikkene i, indtil de klikker på plads.
Du må kun tilslutte de højttalere, der leveres
med systemet.
Kontrol af medfølgende tilbehør
(om der medfølger SCART-adapter og HDMI-kabel afhænger af område/model.)
Hovedenhed (1)
Højttalere (5)
Fjernbetjening (1)
Musik
Nogle filer kan muligvis ikke afspilles
afhængigt af formatet, kodningen eller
optageforholdene.
Nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke
med dette system.
Systemet understøtter ISO 9660 niveau
1/niveau 2 eller Joliet i data-cd.
Systemet understøtter UDF (Universal Disk
Format) i data-dvd.
Systemet understøtter FAT12, FAT16 og
FAT32 i USB-enhed.
Systemet kan genkende følgende filer eller
mapper på data-dvd, data-cd og USBenhed:
 Op til 300 mapper
 Op til 648 filer
Tilslutning af højttalere
Forsigtig
Udpakning
Bemærk
Bemærkninger om diske
Dette produkt er beregnet til at afspille diske,
der følger cd-standarden (Compact Disc).
DualDisc og nogle andre musikdiske, der er
kodet med ophavsretsbeskyttende teknologier,
overholder ikke cd-standarden (Compact
Disc). Sådanne diske kan derfor muligvis ikke
afspilles på dette produkt.
OM MPEG-4 VISUAL: DETTE PRODUKT
ER GIVET I LICENS UNDER MPEG-4
VISUAL-PATENTPORTEFØLGELICENS
TIL PERSONLIG OG IKKEKOMMERCIELT BRUG AF EN
FORBRUGER TIL KODNING AF VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4
VISUAL STANDARDEN ("MPEG-4
Understøttede filtyper
4
10 mm
SUR L
Medfølger ikke
9
11
Tilslut netledningen.
Frontpanel
Tænd for hovedenheden og tv'et.
Fjernbetjening




/
MASTER VOLUME
/ (tænd)
3
4
5
6
Tryk flere gange på FUNCTION eller
DVD/CD for at skifte til funktionen
DVD/CD.
Afspilningen starter automatisk, hvis der
er ilagt en disk med automatisk
afspilning. Tryk to gange på  for at
stoppe en afspilning.
Tænder enheden eller sætter den på
standby.
Afspilningsknapper
 (åbn/luk)
Åbner og lukker diskskuffen.
 (afspil)
Starter eller genoptager en afspilning
(genoptag afspilning).
 (stop)
Stopper en afspilning og husker
stoppunktet (genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en titel/et spor
er det sidst afspillede punkt.
Tryk flere gange på / for at vælge
[Foretrukne], og tryk derefter på .
8
Tryk flere gange på / for at vælge
[PAL] eller [NTSC] på den viste liste,
og tryk derefter på .

/ (tændt/standby)
Stop en eventuel afspilning, og tryk
på SETUP.
Installationsmenuen vises.
Tryk flere gange på / for at vælge
[Tv-type], og tryk derefter på .
9

Tryk på indgangsvælgeren på tv'et
for at få vist "Home Theatre System".
7
12
Dele og knapper:
Opsætning af farvesystem
1
2
10
FUNCTION
Vælger en afspilningskilde.

-port (USB)
Bruges til tilslutning af en USB-enhed.
Frontpaneldisplay
 (fjernbetjeningsmodtager)
Knappen MASTER VOLUME
Indstiller systemets lydstyrke.
Diskskuffe
Tryk på SETUP for at lukke
installationsmenuen.
TV INPUT
Skifter tv'ets indgangskilde til tv eller andre
indgangskilder.
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Aktiverer ettryksafspilning.
TV I/ (tændt/standby)
Tænder tv'et eller sætter det i standby.
Bemærk

VIDEO OUT-stik
HDMI OUT-stik
TV/CABLE (AUDIO IN L/R)-stik
13
  
DVD MENU
Åbner eller lukker dvd'ens menu.
MUTING
Slår lyden fra midlertidigt.
///
Flytter markeringen til et vist element.
(ENTER)
Vælger det valgte element.
VOLUME +/–
Indstiller lydstyrken.
SETUP
Åbner eller lukker installationsmenuen.
DISPLAY
Åbner eller lukker skærmmenuen.
TIME
Skifter mellem tidsoplysninger under en
afspilning.
Afspilningsknapper
/ (forrige/næste)
/ (tilbage/frem)
/ (slowmotion)
Tryk på en af knapperne, mens en afspilning
er sat på pause for at gå langsomt frem/tilbage
i afspilningen.
 (afspil)
 (pause)
 (stop)
FUNCTION
Vælger funktionerne i rækkefølge.

Bagpanel
Visningen på tv-skærmen kan blive afbrudt
kortvarigt, når du har ændret farvesystemet
som beskrevet ovenfor.
/ (tændt/standby)
Tænder systemet eller sætter det i standby.
Funktionsknapper
Gør det muligt at vælge en kilde til afspilning.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE

ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)-stik
SPEAKERS-stik
14
REPEAT
Aktiverer gentaget afspilning/vilkårlig
afspilning.
SURROUND
Vælger tilstand for output af surroundlyd.
EQ
Vælger tilstanden EQ.
AUDIO
Vælger lydformat/spor og FM-tilstand.
SUBTITLE
Vælger undertekstsproget, når der findes
undertekster på flere sprog.
ANGLE
Skifter til andre vinkler, hvis der er optaget
flere vinkler på en dvd-video.
Nummerknapper
Gør det muligt at indtaste titel/
kapitelnummer, indstille radiostationer osv.
PROGRAM
Aktiverer afspilning af program og indstilling
af radiostationer.
SLEEP
Indstiller timerfunktionen.
DVD TOP MENU
Åbner dvd'ens topmenu.
Radioknapper
PRESET +/–
TUNING +/–
SHIFT
Tryk på denne knap, og hold den nede for at
bruge knapperne med pink tekstmærkat.
Bemærk
AUDIO IN
Denne knap kan ikke bruges.
15
16
Fortsættes 
Afspilning af en disk
1
2
3
Afspilning af filer på en
disk/USB-enhed
Tryk på DVD/CD.
Du kan også vælge denne funktion ved at
trykke flere gange på FUNCTION.
1
Tryk på  for at åbne diskskuffen.
Læg en disk i skuffen, og tryk
derefter på .
2
Tryk på DVD/CD eller USB.
 DVD/CD: Afspilning fra disk.
 USB: Afspilning fra USB-enhed.
Du kan også vælge en funktion ved at
trykke flere gange på FUNCTION.
Ilæg kilden.
 Afspilning fra disk
Tryk på  for at åbne/lukke diskskuffen
og ilægge eller fjerne en disk.
 Afspilning fra USB-enhed
Slut en USB-enhed til
-porten (USB).
Med mærkaten opad.
4
5
Tryk på  for at starte afspilningen.
USB-enhed
Tryk på VOLUME +/– for at justere
lydstyrken.
3
4
5
Tryk på / for at vælge en mappe,
og tryk derefter på for at vælge en
fil.
Tryk på  for at starte afspilningen.
Tryk på VOLUME +/– for at justere
lydstyrken.
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-enheden, mens den
er i brug. Sluk systemet, når du isætter eller
fjerner en USB-enhed for at undgå datafejl
eller beskadigelse af USB-enheden.
Anden betjening i
forbindelse med afspilning
Sådan søges efter en titel/et
kapitel/et spor/en sekvens osv.
 Under afspilning af en dvd/VCD
Sådan ændres vinklerne
1
Tryk på ANGLE under en afspilning for at
vælge den ønskede vinkel.
2
Sådan vises underteksterne
Tryk på SUBTITLE under en afspilning for at
vælge undertekster på det ønskede sprog.
3
Sådan ændres lyden
1
2
Sådan vises oplysninger om
disken
Du kan betjene et tv, der understøtter
funktionen Kontrol til HDMI, ved at slutte
det til systemet med et HDMI-kabel.
Du kan kontrollere spilletiden og den
resterende tid for en aktuel titel, et aktuelt
kapitel eller spor.
Tilgængelige funktioner
Ettryksafspilning
Med et enkelt tryk på ONE-TOUCH PLAY
på fjernbetjeningen kan du tænde systemet
og tv'et automatisk, ændre tv'ets indgang til
systemet og starte afspilningen af en disk
automatisk.
Slukning af systemet
Systemet slukkes automatisk, når du
slukker tv'et ved at trykke på knappen /
på tv'ets fjernbetjening eller ved at trykke
på TV / på systemets fjernbetjening.
Kontrol af systemlyd
Du kan skifte lydudgang til tv'ets højttalere
eller systemets højttalere via tv'ets menu.
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og tryk
derefter flere gange på TIME.
Hver gang du trykker på SHIFT og holder
den nede og derefter trykker på TIME under
en afspilning af en disk, ændres
oplysningerne afhængigt af disken.
1
2
Sådan afspilles en video-cd med
PBC-funktioner
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på nummerknapperne
for at vælge det ønskede spor.
Tryk på
DISPLAY under en
afspilning.
Dit valg vises på tv-skærmen.
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på nummerknapperne
for at vælge det ønskede spor.
Når du begynder at afspille en video-cd med
PBC-funktioner (afspilningskontrol), vises en
valgmenu.
1
2
Brug af installationsmenuen
Timerfunktion
3
Stop en eventuel afspilning, og tryk
på SETUP.
Installationsmenuen vises.
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og tryk
derefter på SLEEP.
Hver gang du trykker på denne knap, ændres
minutvisningen (resterende tid) med
10 minutter.
En nedtælling af de sidste 20 sekunder, indtil
enheden slukkes, vises på frontpaneldisplayet.
 [Skærmsprog]
4
Vælg den indstilling, der skal ændres,
og tryk på for at bekræfte og gå
tilbage til det tidligere valgte element.
 [Kontrol til HDMI]
5
Tryk på SETUP for at lukke menuen.
Valgt kategori
Indstillingskategorier
Du kan ændre det sprog, der skal vises på tvskærmen.
Denne funktion er tilgængelig, når du bruger
et HDMI-kabel til at slutte systemet til et tv,
der er kompatibelt med funktionen Kontrol
til HDMI.
[Til]: Du kan betjene de komponenter, der er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
[Fra]: Indstillingen er slået fra.
16:9 16:9
DAN 4:3 Letter Box
Til 4:3 Pan Scan
Fra
Til
Til
 [HDMI-lyd]
Denne indstilling er kun nødvendig, hvis du
udfører en lydtilslutning med et HDMI
OUT-stik.
[Fra]: Deaktiverer HDMI-lydudgangen. Du
kan stadig høre lyd via højttalersystemet.
[Alle]: HDMI-lydudgangsformatet er identisk
med den lydstream, der afspilles. Hvis det
afspillede lydformat ikke understøttes,
ændres lydudgangen automatisk til PCM.
[PCM]: HDMI-lydudgangen mikses ned til
lineær PCM (2-kanals).
Til
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et widescreen-tv eller et tv med
widescreen-funktion.
 [Pauseskærm]
[Til]: Pauseskærmen vises, hvis systemet ikke
bruges i ca. 15 minutter.
[Fra]: Indstillingen er slået fra.
21
Om tv-skærmens farver
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise et
stillvideobillede eller et billede på tvskærmen uendeligt. Hvis stillvideobilledet
eller billedet på tv-skærmen vises i
længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af tv-skærmen. Projektionstv er særlig følsomme over for dette
fænomen.
Hvis du oplever nogle af følgende problemer
under afspilningen, kan du i første omgang
bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at
forsøge at løse problemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Bemærk, at serviceteknikeren kan beholde
eventuelle dele, der fjernes under
reparationen.
Om varmeudvikling
På grund af hovedenhedens slanke design
kan oversiden af enheden føles varm. Dette
er normalt. Kontakt din Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål.
Strøm
Der er ingen strøm.
Kontroller, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at
der ikke sidder en disk i enheden og tage
netledningen ud af stikkontakten.
Billede
Der vises intet billede.
Videotilslutningskablerne er ikke
tilsluttet korrekt.
Enheden er ikke sluttet til det korrekte
tv-indgangsstik.
Systemet er ikke valgt via tv'ets
videoindgang.
Kontroller udgangsmetoden på systemet.
Om håndtering af diske
Hold i diskens kant for ikke at gøre
diskoverfladen snavset. Du må ikke røre
ved overfladen.
Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
Du må ikke udsætte disken for direkte
sollys eller varmekilder, f.eks.
varmeblæsere, og den må ikke efterlades i
en bil, der er parkeret i direkte sollys, da
temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
Billedet fylder ikke hele tv-skærmen,
selvom du har valgt formatforhold under
[Tv-format] i [Generel indstilling].
Formatforholdet for disken kan ikke
ændres.
Om rengøring af diske
Rengør disken med en renseklud før
afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyllp'er.
Specifikationer
Cd/dvd-system
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed:
Kontinuerlig
Laseroutput*: Mindre
end 1.000 μW
* Dette output er den målte værdi på en
afstand af 200 mm fra objektivlinsernes
overflade på den optiske pickup-blok med
7-mm-blænde.
SPECIFIKATIONER FOR LYDEFFEKT
for modeller i USA
EFFEKT OG SAMLET HARMONISK
FORVRÆNGNING:
(FTC)
Venstre og højre fronthøjttaler
Med belastning ved
3 ohm fra begge
kanaler, fra 180 til
15.000 Hz, nominelt
23 W pr. kanal
minimum RMS-effekt,
ikke mere end 1 %
total harmonisk
forvrængning fra
250 milliwatt til
nominel effekt.
USB
-port (USB):
Maksimum spænding:
500 mA
Tuner
System
Kvartskontrolleret
digital PLL-synthesizer
Modtageområde
Modeller i Nordamerika og Brasilien:
87,5 MHz til
108,0 MHz (i
intervaller på 100 kHz)
Andre modeller:
87,5 MHz til
108,0 MHz (i
intervaller på 50 kHz)
Antennestik
75 ohm, ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
Forstærker
POWER OUTPUT (nominel):
Venstre og højre fronthøjttaler
32 W + 32 W (ved
3 ohm, 1 kHz, 1 %
THD)
UDGANGSEFFEKT (reference):
Venstre fronthøjttaler/
højre fronthøjttaler/
venstre
surroundhøjttaler/
højre
surroundhøjttaler:
43 watt (pr. kanal ved
3 ohm, 1 kHz)
Center: 89 W (ved
6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer: 89 W (ved
6 ohm, 100 Hz)
Video
Outputs
VIDEO: Stik med
bøsning
HDMI OUT: HDMI
19 ben
Højttalere
Front
SS-TS107
Mål (ca.)
Stik med bøsning
Vægt (ca.)
29
91 mm × 112 mm ×
101 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
0,4 kg
Hvis du flytter højttalerne, skal du indstille
afstandsparametrene fra lyttepositionen til
højttalerne.
[L/R]: Justerer afstanden for de venstre/højre
højttalere. Du kan justere parameteren fra
1,0 m til 7,0 m.
[C]: Justerer afstanden for centerhøjttaleren.
Du kan justere parameteren i følgende
interval: (A) Så afstanden er 1,6 m kortere i
forhold til indstillingen for L/R-kanalen, til
(B) Så afstanden er identisk med indstillingen
for L/R-kanalen.
[Ls/Rs]: Justerer afstanden for den venstre/
højre surroundhøjttaler. Du kan justere
parameteren i følgende interval: (A) Så
afstanden er 5,0 m kortere i forhold til
indstillingen for L/R-kanalen, til (B) Så
afstanden er identisk med indstillingen for L/
R-kanalen).
 [Auto. standby]
[Til]: Skifter automatisk til standby, når en
afspilning er stoppet, sat på pause, hvis der
ikke er ilagt disk eller hvis diskskuffen har
stået åben i 30 minutter.
[Fra]: Enheden skifter ikke automatisk til
standby.
Indstilling af højttaler
 [Niveau]
Du kan justere lydniveauet for alle højttalerne
og subwooferen.
[L]: Justerer lydniveauet for den venstre
højttaler. Du kan justere parameteren fra
-6,0 dB til +0,0 dB.
[C]: Justerer lydniveauet for
centerhøjttaleren. Du kan justere
parameteren fra -6,0 dB til +6,0 dB.
[R]: Justerer lydniveauet for den højre
højttaler. Du kan justere parameteren fra
-6,0 dB til +0,0 dB.
 [Centerhøjttaler]
[Til]: Aktiverer centerhøjttaleren.
[Fra]: Deaktiverer centerhøjttaleren.
 [Sur. højttaler]
[Til]: Aktiverer surroundhøjttalerne.
[Fra]: Deaktiverer surroundhøjttalerne.
 [Testtone]
Der sendes en testtone fra højttalerne, der
gør det muligt at indstille Niveau.
[Til]: Testtonen sendes fra højttalerne.
[Fra]: Der sendes ingen testtone fra
højttalerne.
Sådan gemmes radiostationer
1
2
Tryk på FM.
3
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på PROGRAM.
"P 01" blinker på frontpaneldisplayet.
4
5
Tryk på TUNING +/–, og hold den
nede i 2 sekunder for at starte en
søgning, indtil du finder den ønskede
radiostation.
"SEARCH +" eller "SEARCH –" vises på
frontpaneldisplayet, indtil der findes en
radiostation med tilstrækkelig
signalstyrke.
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på nummerknapperne
for at vælge det nummer, som
stationen skal gemmes under.
Tryk på for at gemme stationens
frekvens.
Sådan vælges en gemt
radiostation
1
2
Tryk på FM.
Tryk på PRESET +/- for at vælge et
gemt nummer.
Du kan også vælge et gemt nummer ved
at trykke på SHIFT og holde den nede og
derefter trykke på nummerknapperne.
Hvis der er støj på et FM-program, kan du
vælge monomodtagelse. Stereoeffekten
forsvinder, men modtagelsen forbedres.
Tip
Der opstår farveforstyrrelser på tvskærmen.
Systemets højttalere indeholder
magnetiske dele, så der kan opstå
magnetisk forvrængning. Når der opstår
farveforstyrrelser på tv-skærmen, skal
følgende punkter kontrolleres.
Placer højttalerne mindst 0,3 meter fra
tv'et.
JPEG-billedfilen kan ikke afspilles.
Filen er større end 2.048 (bredde) × 1.536
(højde) i normal tilstand eller over
2.000.000 pixel i progressivt format, der
primært bruges på internettet.
Indstillingen under [Tv-type] passer ikke
til dit tv.
Følg trinnene nedenfor for at nulstille
[Tv-type]:
1. T
ryk på  for at fjerne en disk.
2. Tryk på
DISPLAY.
3. Tryk på .
[Tv-type] nulstilles.
En videofil kan ikke afspilles.
Videofilens opløsning er højere end
720 (bredde) × 576 (højde).
Navnet på en mappe eller fil ikke vises
korrekt.
Systemet kan kun vise tal og bogstaver fra
alfabetet. Andre tegn vises som [_].
Lyd
Der er ingen lyd. Der høres kraftig
summen eller støj.
Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
Rengør disken.
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
Der er valgt Genoptag afspilning.
Stop en eventuel afspilning, tryk på , og
start derefter afspilningen igen.
Der er valgt Programafspilning. Stop en
eventuel afspilning, tryk på , og start
derefter afspilningen igen.
Der er valgt Vilkårlig afspilning. Stop en
eventuel afspilning, tryk på , og start
derefter afspilningen igen.
Lyden mister stereoeffekten, når du
afspiller en video-cd eller cd.
Tryk på AUDIO for at indstille
lydindstillingen til [Stereo].
Betjening
Der kan ikke stilles ind på radiostationer.
Kontroller, at antennerne er tilsluttet
korrekt. Juster antennerne, eller tilslut
eventuelt en ekstern antenne.
 [Børnesikring]
Hvis du vil indstille lydstyrken for alle
højttalerne, skal du dreje på MASTER
VOLUME på enheden eller trykke på
VOLUME +/- på fjernbetjeningen.
Tryk flere gange på /// for at vælge
højttaleren og det ønskede niveau eller den
ønskede afstand.
Du kan begrænse afspilningen af dvd'er, der
er vurderet med klassificeringer. Sekvenser
kan blokeres eller skiftes ud med andre
sekvenser.
Indstilling af video
Du kan vælge den type videosignal, der skal
sendes via HDMI OUT-stikket.
[Auto]: Systemet sender det videosignal, der
er mest optimalt for det tilsluttede tv.
[480p/576p]: Systemet sender videosignaler i
opløsningen 720 × 480p* eller 720 × 576p*.
[720p]: Systemet sender videosignaler i
opløsningen 1280 × 720p*.
[1080i]: Systemet sender videosignaler i
opløsningen 1920 × 1080i*.
[1080p]: Systemet sender videosignaler i
opløsningen 1920 × 1080p*.
* i: interlace, p: progressiv
Vægt (ca.)
Vægt (ca.)
Indstil adgangskode
Standardadgangskoden er "000000". Sådan
ændres adgangskoden:
Foretrukne
 [Tv-type]
Standardindstillingen for tv-typen varierer
afhængigt af området.
[PAL]: Til et tv, der understøtter
PAL-systemet.
[NTSC]: Til et tv, der understøtter
NTSC-systemet.
Vægt (ca.)
1
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på nummerknapperne
for at indtaste "000000" eller din
senest gemte 6-cifrede adgangskode
under [Gl. adgangskode].
2
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på nummerknapperne
for at indtaste en ny 6-cifret
adgangskode under [Ny
adgangskode].
3
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på nummerknapperne
for at bekræfte den nye 6-cifrede
adgangskode under [Bekræft kode].
4
Tryk på [OK] for at lukke menuen.
 [Lyd]
Vælger det foretrukne lydsprog til dvd'er med
flere lydspor.
 [Undertekst]
Du kan ændre sprog for undertekster på en
dvd-video.
 [Diskmenu]
Du kan ændre sprog for diskens menu.
Sørg for, at den tilsluttede komponent er
kompatibel med funktionen [Kontrol til
HDMI].
Kontroller indstillingen for funktionen
Kontrol til HDMI for den tilsluttede
komponent. Se den betjeningsvejledning,
der fulgte med komponenten.
USB-enhed
"OVERLOAD" vises på
frontpaneldisplayet.
-porten
Fjern USB-enheden fra
(USB). Kontroller, at der ikke er
problemer med USB-enheden.
USB-enheden (lydfil/JPEG-billedfil) kan
ikke afspilles.
Filer, der er kodet eller beskyttet med
adgangskoder osv., kan ikke afspilles.
USB-enheden indeholder ingen
understøttede filer.
Systemet fungerer ikke, som det plejer.
Træk netledningen ud af stikkontakten,
og sæt den i igen efter flere minutter.
Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke.
Vælg [Til] for indstillingen [Kontrol til
HDMI] under [Generel indstilling].
26
27
28
30
31
32
91 mm × 112 mm ×
101 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
0,5 kg
91 mm × 112 mm ×
101 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
0,4 kg
Subwoofer
SS-WS103
Mål (ca.)
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på nummerknapperne
for at indtaste din 6-cifrede
adgangskode.
 [Adgangskode]
Surround
SS-TS107
Mål (ca.)
2
Denne funktion gør det muligt at gendanne
standardindstillingerne for installationsmenuen
og dine personlige indstillinger med undtagelse
af din adgangskode til elementer under
[Adgangskode] og [Børnesikring].
Tryk på
for at bekræfte gendannelse af
standardindstillinger.
Center
SS-CT102
Mål (ca.)
Tryk på / for at vælge et
vurderingsniveau fra 1 til 8 eller
[Fra], og tryk derefter på .
 [Standard]
En disk kan ikke skubbes ud, og
"LOCKED" vises på frontpaneldisplayet.
Kontakt din Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Disken afspilles ikke.
Dvd'ens områdekode understøttes ikke af
systemet.
Der er dannet kondens i enheden.
Kondensen kan beskadige linserne.
Fjern disken, og lad enheden stå tændt i
ca. en halv time.
1
 [HDMI-opløsning]
24
En data-cd/data-dvd kan ikke afspilles.
Data-cd'en er ikke optaget i ISO 9660
niveau 1/niveau 2, eller Joliet.
Data-dvd'en er ikke optaget i UDF
(Universal Disk Format).
Hvis der fortsat er
farveuregelmæssigheder, skal du slukke
for tv'et og tænde det igen efter 15 til
30 minutter.
Placer højttalerne længere væk fra tv'et.
"STEREO": Modtagelse i stereo.
"MONO": Modtagelse i mono.
Du kan gemme 20 FM-stationer. Du kan
derefter stille ind på en af disse stationer ved
at vælge det nummer, som stationen er gemt
under.
23
Fejlfinding
Dette system kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger
at afspille en disk med en afvigende form
(f.eks. kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller fastgjort ringe.
25
 [Afstand]
Hvis hukommelsen for genoptaget
afspilning er fuld, slettes det ældste
genoptagelsespunkt for en tidligere afspillet
disk.
22
Om rengøring af diske, disk/
linserensemidler
Du må ikke bruge rensediske eller disk/
linserensemidler (f.eks. flydende eller fra
spray). Disse kan forårsage fejl i enheden.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne
med en blød klud, der er let fugtet med et
mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge
skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller
rensebenzin.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål, eller der opstår
problemer med systemet.
Systemet husker det punkt, hvor du stoppede
disken sidste gang, den blev afspillet, og
genoptager afspilningen fra det pågældende
punkt næste gang, du isætter den samme
disk.
[Til]: Systemet gemmer gentagelsespunkterne
i hukommelsen.
[Fra]: Systemet gemmer ikke
gentagelsespunkterne i hukommelsen.
Afspilningen genoptages ved
genoptagelsespunktet for den aktuelle disk i
enheden.
Tryk på AUDIO.
20
[RS]: Justerer lydniveauet for den højre
surroundhøjttaler. Du kan justere
parameteren fra -6,0 dB til +6,0 dB.
[LS]: Justerer lydniveauet for den venstre
surroundhøjttaler. Du kan justere
parameteren fra -6,0 dB til +6,0 dB.
[SW]: Justerer lydniveauet for subwooferen.
Du kan justere parameteren fra -6,0 dB til
+6,0 dB.
 [Sidste hukommelse]
Bemærk
 [Tv-format]
Om betjening
Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et rum med
høj luftfugtighed, kan der dannes kondens
på linserne i enheden. Hvis der dannes
kondens, fungerer systemet muligvis ikke
korrekt. I sådanne situationer skal disken
fjernes, og systemet skal stå tændt i cirka
en halv time, indtil fugten er fordampet.
Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal
strømmen afbrydes, og enheden skal
efterses af autoriserede teknikere, før den
tages i brug igen.
Ikke alle afspilningsstreams understøtter
brug af surroundindstillingerne.
Brug af tuner
19
Tryk på / for at vælge et
installationselement, og tryk
derefter på  eller .
Generel indstilling
Om placering
Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere
tid, bliver kabinettet meget varmt. Dette er
ikke en fejl. Rør ikke ved kabinettet. Du må
ikke placere systemet et sted med begrænset
plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette
kan medføre overophedning.
Du må ikke placere systemet i nærheden af
varmekilder, f.eks. radiatorer eller
ventilationskanaler, eller på steder med
direkte sollys, meget støv, mekaniske
vibrationer eller rystelser.
Du må ikke placere systemet i skrå stilling.
Det er kun beregnet til at blive betjent i
vandret stilling.
Du må ikke anbringe tunge genstande på
systemet.
Bemærk
Tryk på /// for at vælge [Start]
for at afspille programmet.
[4:3 Pan Scan]: Viser et billede i sin fulde
højde på hele skærmen med beskårne sider.
Valgt indstilling Indstillinger
Sådan kontrolleres den resterende tid
Tryk på SHIFT og SLEEP, og hold dem nede i
3 sekunder. Den resterende tid, indtil
enheden slukkes, vises på frontpaneldisplayet.
Tryk flere gange på SURROUND under en
afspilning for at vælge en tilstand for
surroundlyd. Den valgte tilstand vises på
frontpaneldisplayet.
"MULTI" (A.F.D. MULTI): Ved 2-kanalslyd
sendes lyden via alle højttalere.
"STANDARD" (A.F.D. STANDARD):
Systemet undertrykker kildens lydformat
og gengiver lyden, som den blev optaget/
kodet.
"DOLBY PL"(PRO LOGIC): Udfører Dolby
Pro Logic-afkodning.
"2CH ST" (2CH STEREO): Alle formater
mikses ned til 2 kanaler.
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på nummerknapperne
for at vælge det ønskede spor.
Tryk på / for at vælge en af
kategorierne i installationsmenuen,
og tryk derefter på .
Tv-format
Skærmsprog
Kontrol til HDMI
HDMI-lyd
Pauseskærm
Sidste hukommelse
Auto. standby
Forholdsregler
Tilstande, der kan vælges, og deres
rækkefølge varierer afhængigt af disken
eller filen.
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på PROGRAM.
Programmenuen vises på tv-skærmen.
[4:3 Letter Box]: Viser et bredt billede med
sorte bjælker øverst og nederst.
Du kan foretage forskellige justeringer af
elementer som billede og lyd.
De viste elementer afhænger af modellen for
det pågældende land/område.
Standardindstillingen er understreget.
2
Sådan vælges en
surroundindstilling
Bemærk
Vælg de spor, der skal afspilles, i den ønskede
rækkefølge (kun cd'er).
Sådan afspilles uden PBC-funktioner
Stop en eventuel afspilning, tryk på SHIFT,
og hold den nede, og tryk derefter på
nummerknapperne for at vælge det ønskede
elementnummer.
1
Tryk flere gange på EQ under en afspilning,
indtil den ønskede tilstand vises på
frontpaneldisplayet.
"FLAT": Tilstand for flad og ren lyd.
"CLASSIC": Ideel til afspilning af klassisk
musik, og når der ses livekoncerter på
dvd'er.
"JAZZ": Klare mellemtoner og høje toner.
Genskaber den atmosfære, der opleves i en
klub med levende musik, hvor kunstneren
er lige foran dig. God til jazzmusik, og når
der ses dramaer.
"ROCK": Forbedrede lave og høje toner til
gengivelse af imponerende filmeffekter og
atmosfære. Imponerende til actionfilm og
afspilning af rock/popmusik.
Sådan afspilles i programmeret
rækkefølge
-- Generel indstilling --
Du kan indstille systemet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik.
Indgang
TV/CABLE:
Tryk på
DISPLAY under en
afspilning.
Dit valg vises på tv-skærmen.
Sådan vælges en
equalizerindstilling
Tryk flere gange på REPEAT for at vælge den
ønskede afspilningstilstand. Den valgte
tilstand vises på frontpaneldisplayet.
"REP CHP": Gentager det aktuelle kapitel.
"REP TT": Gentager den aktuelle titel.
"REP ALL": Gentager alle titler.
"REP TRA": Gentager det aktuelle spor.
"REP OFF": Systemet skifter til normal
afspilningstilstand.
"SHUFFLE": Afspiller indholdet en gang i
vilkårlig rækkefølge, indtil alt indhold er
blevet afspillet.
"SHUF REP": Gentager vilkårlig afspilning.
"FOLDER": Afspiller den aktuelle mappe.
"RANDOM": Afspiller alle filer i vilkårlig
rækkefølge.
"SINGLE": Afspiller den aktuelle fil.
"REP ONE": Gentager den aktuelle fil.
"REP FLD": Gentager den aktuelle mappe.
18
Sådan annulleres timerfunktionen
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og tryk
derefter flere gange på SLEEP, indtil "OFF"
vises på frontpaneldisplayet.
Om funktionen Kontrol til HDMI
("BRAVIA" Sync)
Tryk på SHIFT, og hold den nede, og
tryk derefter på nummerknapperne
for at gå til den ønskede indstilling.
 Når du spiller en video/musik/fotofil
3
Nyttige funktioner
Tryk flere gange på / for at vælge
en indstilling, og tryk derefter på .
 Under afspilning af en cd
Du kan ændre lydformatet, når systemet
afspiller en dvd-video, Xvid-videofil eller
MPEG4-videofil, der er optaget med flere
lydformater (PCM, Dolby Digital,
MPEG-lyd). Hvis en dvd-video indeholder
spor med flere sprog, kan du også ændre
sproget.
På en video-cd eller cd kan du vælge lyden
fra den højre eller venstre kanal og sende
lyden fra den valgte kanal via den højre og
venstre højttaler.
Tryk flere gange på AUDIO under afspilning
for at vælge det ønskede lydsignal.
Det valgte lydsignal vises på tv-skærmen.
17
Tryk på
DISPLAY under en
afspilning.
Displaymenuen vises på tv-skærmen.
Valg af lydeffekt
Sådan gentages en afspilning/
vilkårlig afspilning osv.
190 mm × 345 mm ×
225 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
3,5 kg
Generelt
Strømkrav
Modeller i Nordamerika og Mexico:
120 V AC, 60 Hz
Modeller i Argentina:220 V til 240 V AC,
50/60 Hz
Modeller i Latinamerika: 110 V til 240 V AC,
50/60 Hz
Andre modeller:
220 V til 240 V AC,
50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 67 W
Standby: <1 W*
* Gælder, når systemet er indstillet som følger:
 [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Fra].
Mål (ca.)
360 mm × 56 mm ×
342 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.)
2,6 kg
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Download PDF

advertising