Sony | MEX-N4200BT | Sony MEX-N4200BT CD-modtager med BLUETOOTH® trådløs teknologi Betjeningsvejledning

4-597-143-21(1) (DA)
Bluetooth®
Lydsystem
Se side 18, hvis du vil annullere visning af
demonstrationen (DEMO).
Oplysninger om tilslutning/installation finder
du på side 33.
MEX-N5200BT/MEX-N4200BT
Betjeningsvejledning
DA
Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at
installere denne enhed
i instrumentbrættet i bilen, da bagsiden af
enheden bliver varm under brug.
Se "Tilslutning/installation" (side 33) for at
få flere oplysninger.
Fremstillet i Thailand
Egenskaber for laserdiode
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laseroutput: Mindre end 53,3 μW
(Dette output er den målte værdi på en
afstand af 200 mm fra objektivlinsernes
overflade på den optiske pickup-blok med
7 mm-blænde).
Driftsspændingen osv. er angivet på
navnepladen i bunden af kabinettet.
Sony Corporation erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
nødvendige krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Gå til følgende websted for at få yderligere
oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgien
Bortskaffelse af opbrugte
batterier og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og
batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier bliver
dette symbol muligvis brugt sammen med
2DA
et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet,
hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne produkter og
batterier bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering. Genindvinding af
materialerne vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning til et
indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret
tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet
og elektriske og elektroniske produkter må
disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
For alle andre batterier henvises der til
afsnittet om, hvordan batteriet tages ud
af produktet på en sikker måde. Indlever
batteriet på en deponeringsplads specielt
indrettet til genindvinding af brugte
batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet eller batteriet
blev købt.
Advarsel hvis din bils tænding ikke
har en ACC-position
Indstil AUTO OFF-funktionen (side 19).
Enheden slukkes fuldstændigt og
automatisk efter den angivne tid, efter
enheden er slukket, hvilket forhindrer
afladning af batteriet. Hvis du ikke
indstiller AUTO OFF-funktionen, skal du
trykke på og holde OFF nede, indtil
skærmen slukkes, hver gang du slukker
for tændingen.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester, der
tilbydes af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan
blive ændret, suspenderet eller ophævet
uden forudgående varsel. Sony påtager sig
intet ansvar i denne slags situationer.
Vigtig bemærkning
Forsigtig
SONY KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE
FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER
ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING, TAB
AF DATA, MANGLENDE ANVENDELSE AF
PRODUKTET ELLER NOGET TILKNYTTET
UDSTYR, NEDETID OG KØBERS TID MED
RELATION TIL ELLER SOM FØLGE AF BRUGEN
AF DETTE PRODUKT, DETS HARDWARE
OG/ELLER DETS SOFTWARE.
Dette produkt indeholder en radiosender.
I henhold til UNECE regulativ nr. 10 kan en
producent af motorkøretøjer stille særlige
krav om installation af radiosendere
i motorkøretøjer.
Se i vejledningen til motorkøretøjet, eller
kontakt producenten af dit køretøj eller
dennes forhandler, før du installerer dette
produkt i dit køretøj.
 Denne enhed understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-standarden for at levere en
sikker trådløs tilslutning, når der anvendes
trådløs BLUETOOTH-teknologi, men
sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig
for situationen. Vær forsigtig, når du
kommunikerer ved brug af trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for lækage
af oplysninger under BLUETOOTHkommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden, som ikke er omtalt i denne
vejledning.
Nødopkald
Denne håndfri BLUETOOTH-enhed til bilen
og den elektroniske enhed, der er tilsluttet
den håndfri enhed, fungerer via
radiosignaler, mobilnetværk og faste linjer
samt en brugerprogrammeret funktion, der
kan derfor ikke garanteres for tilslutning
under alle forhold.
Lad derfor være med udelukkende at forlade
dig på elektroniske enheder til vigtig
kommunikation (f.eks. medicinske
nødssituationer).
Om BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrobølger, der udsendes fra en
BLUETOOTH-enhed, kan påvirke
funktionaliteten af medicinske enheder.
Sluk for denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende steder,
da de kan forårsage en ulykke.
– på alle steder, hvor der kan være åben
ild, på hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer
– i nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
3DA
Yderligere oplysninger
Indholdsfortegnelse
Vejledning i dele og knapper . . . . . . . . . . . 5
Introduktion
Afmontering af frontpanelet . . . . . . . . . . . . 6
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indstilling af uret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed . . . 7
Tilslutning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . 10
Tilslutning af en anden bærbar
lydenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brug af radioen
Brug af radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brug af radiodatasystemet (RDS) . . . . . . . . 11
Afspilning
Afspilning af en disk. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af en USB-enhed. . . . . . . . . . . .
Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed . . . .
Søgning efter og afspilning af numre. . . .
12
12
12
13
Håndfri opkald (kun via
BLUETOOTH)
Modtagelse af et opkald . . . . . . . . . . . . . . 14
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilgængelig betjening under opkald . . . . 15
Nyttige funktioner
SongPal med iPhone/Androidsmartphone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Brug af Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indstillinger
Annullering af DEMO-tilstanden . . . . . . . .
Grundlæggende indstillinger . . . . . . . . . .
General opsætning (GENERAL) . . . . . . . . .
Lydopsætning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . .
Skærmopsætning (DISPLAY) . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-opsætning (BLUETOOTH) . . .
SongPal-opsætning (SONGPAL) . . . . . . . .
4DA
18
18
19
20
21
21
22
Opdatering af firmwaren. . . . . . . . . . . . . . 22
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tilslutning/installation
Forsigtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til installation . . . . . . . . . .
Tilslutning (for MEX-N5200BT) . . . . . . . . .
Tilslutning (for MEX-N4200BT) . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
35
38
Vejledning i dele og knapper
Hovedenhed
 Frigørelsesknap på frontpanel
 Diskindgang
 SRC (kilde)
Tænd for strømmen.
Skift kilde.
 Skærmvindue
OFF
Tryk på og hold knappen inde i 1 sekund
for at slukke for strømmen og få vist uret.
Tryk på og hold knappen inde
i 2 sekunder for at slukke for strømmen
og skærmen.
 Kontrolhjul
Drej det for at justere lydstyrken.

/ (forrige/næste)
/ (hurtigt tilbage eller fremad)
  (skub disk ud)
 PTY (programtype)
Vælg PTY i RDS.
PUSH ENTER
Åbn det valgte element.
Tryk på SRC, drej, og tryk derefter for at
ændre kilden (timeout i 2 sekunder).
(gennemse) (side 13)
Skift til gennemgangstilstand under
afspilning.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet
en USB-enhed i Android-tilstand eller
fra en iPod).
MENU
Åbn opsætningsmenuen.
VOICE (side 15, 17, 18)
Tryk på og hold inde i mindst 2 sekunder
for at aktivere stemmeopkald,
stemmegenkendelse (kun Android™smartphone) eller Siri-funktionen
(kun iPhone).
N-Mark
Berør kontrolhjulet med en Androidsmartphone for at oprette en
BLUETOOTH-tilslutning.
/
(SEEK –/+)
Stil automatisk ind på faste
radiostationer. Tryk på knappen, og hold
den inde for manuel indstilling.

CALL
Skift til opkaldsmenuen. Modtag/afslut
et opkald. Tryk på og hold knappen inde
i mindst 2 sekunder for at skifte
BLUETOOTH-signal.

(tilbage)
Skift til forrige skærm.
MODE (side 7, 10, 15)
 Modtager for fjernbetjening
5DA
 Nummerknapper (1 til 6)
Modtag lagrede radiostationer. Tryk på
og hold knappen inde for at gemme
stationer.
ALBUM /
Spring over et album for en lydenhed.
Tryk på og hold knappen inde for at
springe over flere album i træk.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet
en USB-enhed i Android-tilstand eller
fra en iPod).
(gentag)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet
en USB-enhed i Android-tilstand).
Introduktion
Afmontering af frontpanelet
Du kan afmontere frontpanelet på enheden
for at undgå tyveri.
1
Tryk på knappen OFF  og hold den
inde, indtil enheden slukkes, tryk på
frigørelsesknappen til frontpanelet
, og træk derefter panelet ind mod
dig for at fjerne det.
(shuffle)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet
en USB-enhed i Android-tilstand).
MIC (side 15)
 (afspil/pause)
 EXTRA BASS
Forstærker baslyden i synkronisering
med lydstyrkeniveauet. Tryk for at ændre
EXTRA BASS-indstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-indgangsstik
 DSPL (skærm)
Skift skærmelementer.
SCRL (rul)
Tryk på og hold knappen inde for at rulle
til et element på skærmen.
 USB-port
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingsnøglen til OFFpositionen uden at afmontere frontpanelet,
lyder advarselsalarmen i nogle få sekunder.
Alarmen lyder kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
Serienumre
Sørg for, at serienumrene i bunden af
enheden og på bagsiden af frontpanelet
stemmer overens.. Ellers kan du ikke
foretage en BLUETOOTH-tilknytning, en
tilslutning og en afbrydelse med NFC.
Montering af frontpanelet
6DA
Nulstilling af enheden
Før du betjener enheden første gang, eller
efter du har udskiftet bilbatteri eller ændret
tilslutninger, skal du nulstille enheden.
1
Tryk på DSPL og
(tilbage)/MODE
i mindst 2 sekunder.
Bemærk
Hvis du nulstiller enheden, slettes urindstillingen
og noget lagret indhold.
Indstilling af område/region
Efter nulstilling af enheden, vises skærmen
med indstillinger for område/region.
1
Tryk på ENTER, mens [SET AREA] vises.
Området/regionen, der aktuelt er valgt,
vises.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[EUROPE] eller [RUSSIA], og tryk
derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [YES]
eller [NO], og tryk derefter på det.
Hvis indstillingen for område/region
ændres, nulstilles enheden, og derefter
vises uret.
Denne indstilling kan konfigureres i den
generelle opsætningsmenu (side 19).
Indstilling af uret
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET CLOCK-ADJ], og tryk derefter
på det.
Timeindikatoren blinker.
3
Drej kontrolhjulet for at indstille time
og minut.
Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed
Du kan lytte til musik eller udføre håndfri
opkald afhængigt af den BLUETOOTHkompatible enhed, f.eks. en smartphone,
mobiltelefon eller en lydenhed (herefter
kaldet "BLUETOOTH-enhed", hvis ikke
andet er angivet). Hvis du ønsker flere
oplysninger om tilslutning, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med
enheden.
Før du tilslutter enheden, skal du skrue
ned for lydstyrken på enheden. Eller høres
der en høj lyd.
Tilslutning af en smartphone
med et tryk (NFC)
Når du lader kontrolhjulet på enheden
berøre en NFC*-kompatibel smartphone,
tilknyttes enheden og tilsluttes automatisk
til smartphonen.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi,
der aktiverer kortrækkende, trådløs
kommunikation mellem digitale forskellige
enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.
Takket være NFC-funktionen kan der nemt opnås
datakommunikation ved blot at berøre det
relevante symbol eller berøringspunktet på
NFC-kompatible enheder.
For en smartphone med Android OS 4.0 eller
tidligere installeret skal du downloade
appen "NFC Easy Connect", der kan
downloades fra Google Play™. Appen kan
muligvis ikke downloades i alle lande/
områder.
1
Aktiver NFC-funktionen på
smartphonen.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
se den betjeningsvejledning, der fulgte
med smartphonen.
Tryk på / (SEEK –/+) for at flytte
den digitale indikator.
4
Tryk på MENU efter indstilling af
minutter.
Opsætningen er udført og uret starter.
Vise uret
Tryk på DSPL.
7DA
2
Lad N-Mark på smartphonen berøre
N-Mark-delen på enheden.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2]*,
og tryk derefter på det.
blinker, mens enheden tilknyttes
i standbytilstand.
* [SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] vil blive
ændret til den tilknyttede enheds navn,
når tilknytning er fuldført.
Kontroller, at
skærm.
5
Udfør tilknytning på BLUETOOTHenheden, så den registrerer denne
enhed.
6
Vælg [MEX-XXXX] (navnet på din
model), som vises på skærmen på
BLUETOOTH-enheden.
lyser på enhedens
Afbryde med One touch
Lad N-Mark på smartphonen berøre
N-Mark-delen på enheden igen.
Hvis navnet på din model ikke vises,
skal du gentage fra trin 2.
Bemærkninger
• Når du opretter tilslutningen, skal du være lidt
forsigtig, så du ikke ridser smartphonen.
• One touch-tilslutning er ikke mulig, hvis enheden
allerede er tilsluttet til to NFC-kompatible enheder.
I denne situation skal du frakoble en af enhederne
og oprette tilslutning til smartphonen igen.
Tilknytning og tilslutning til
en BLUETOOTH-enhed
7
Når du første gang tilslutter en BLUETOOTHenhed, kræves der gensidig registrering
(kaldes "tilslutning"). Tilknytning sætter
denne enhed og andre enheder i stand til
at genkende hinanden. Denne enhed
kan tilsluttes til to BLUETOOTH-enheder
(to mobiltelefoner eller en mobiltelefon
og en lydenhed).
Hvis der kræves en adgangskode*
på BLUETOOTH-enheden, skal du
indtaste [0000].
* Adgangskoden kan afhængigt af enhed
være betegnet som "Passkode", "PIN-kode",
"PIN-nummer" eller "Passord" osv.
Indtast adgangskoden
[0000]
Når der er oprettet tilknytning, forbliver
tændt.
1
Placer BLUETOOTH-enheden inden
for 1 meter fra enheden.
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [BLUETOOTH], og tryk
derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET PAIRING], og tryk derefter
på det.
8DA
8
Vælg denne enhed på BLUETOOTHenheden for at oprette BLUETOOTHtilslutningen.
eller
oprettet.
lyder, når tilslutningen er
Bemærk
Denne enhed kan ikke registreres fra andre
enheder, når den er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed.
Hvis du vil aktivere registrering, skal du skifte til
tilknytningstilstand og søge efter denne enhed fra
en anden enhed.
Starte afspilning
Bemærk
Se "Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed"
(side 12) for at få flere oplysninger.
Under streaming af BLUETOOTH-lyd kan du ikke
oprette tilslutning fra denne enhed til
mobiltelefonen. Opret i stedet for tilslutning fra
mobiltelefonen til denne enhed.
Afbryde forbindelsen til den tilknyttede
enhed
Udfør trin 2 til 4 for at afbryde forbindelsen,
efter at have tilknyttet denne enhed og
BLUETOOTH-enheden.
Tilslutning til en tilknyttet
BLUETOOTH-enhed
Hvis du vil bruge en tilknyttet enhed, kræves
der tilslutning til denne enhed. Nogle
tilknyttede enheder tilsluttes automatisk.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet
for at vælge [BLUETOOTH], og tryk
derefter på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET BT SIGNL], og tryk derefter
på det.
Kontroller, at
lyder.
Tip
Med BLUETOOTH-signal aktiveret: Når tændingen
aktiveres igen, genopretter denne enhed
automatisk tilslutning til den sidst tilsluttede
mobiltelefon.
Installere mikrofonen
Se "Installation af mikrofonen
(kun MEX-N5200BT)" (side 37) for at
få flere oplysninger.
Tilslutning med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTHtilknytning)
Når der tilsluttes en iPhone/iPod med iOS5
eller senere til USB-porten, tilknyttes
enheden og tilsluttes automatisk til din
iPhone/iPod.
Hvis du vil aktivere automatisk BLUETOOTHtilknytning, skal du sørge for, at
[SET AUTOPAIR] i [BLUETOOTH] er indstillet
til [ON] (side 22).
3
Aktiver BLUETOOTH-funktionen
i BLUETOOTH-enheden.
1
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på
din iPhone/iPod.
4
Tilslut BLUETOOTH-enheden til
denne enhed.
2
Tilslut en iPhone/iPod til USB-porten.
eller
lyser.
Ikoner på skærmen:
Lyser, når håndfri opkald er
tilgængeligt ved at aktivere HFP'en
(håndfri profil).
Lyser, når der kan afspilles på
lydenheden ved at aktivere A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile).
Tilslutte den sidst tilsluttede enhed fra
denne enhed
Aktiver BLUETOOTH-funktionen
i BLUETOOTH-enheden.
Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO] for at
oprette forbindelse med lydenheden, og
tryk derefter på  (afspil/pause).
Tryk på CALL, hvis du vil oprette tilslutning
til mobiltelefonen.
Kontroller, at
skærm.
lyser på enhedens
Bemærkninger
• Der kan ikke foretages automatisk BLUETOOTHtilknytning, hvis enheden allerede er tilsluttet to
BLUETOOTH-enheder. I denne situation skal du
frakoble en af enhederne og oprette tilslutning til
din iPhone/iPod igen.
• Hvis der ikke er oprettet automatisk BLUETOOTHtilknytning, kan du se "Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed" (side 7).
9DA
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Brug af radioen
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut USB-enheden til enheden.
Hvis du vil tilslutte en iPod/iPhone, skal
du bruge USB-tilslutningskablet til iPod
(medfølger ikke).
Brug af radioen
Hvis du vil lytte til radioen, skal du trykke
på SRC for at vælge [TUNER].
Lagring automatisk (BTM)
Tilslutning af en anden
bærbar lydenhed
1
2
3
1
Tryk på MODE for at skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET BTM], og tryk derefter på det.
Enheden lagrer stationer i frekvensrækkefølgen på nummertasterne.
Sluk for den bærbare lydenhed.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut den bærbare lydenhed til AUXindgangsstikket (stereoministik)
på denne enhed med et
tilslutningskabel (medfølger ikke*).
Indstilling
1
Tryk på MODE for at skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Udfør indstilling.
Indstille manuelt
Tryk på og hold / (SEEK –/+) inde
for at finde den omtrentlige frekvens, og
tryk derefter på / (SEEK –/+) flere
gange for at finjustere den ønskede
frekvens.
* Sørg for at bruge et lige stik.
Indstille automatisk
Tryk på / (SEEK –/+).
Scanningen stopper, når enheden finder
en station.
4
Tryk på SRC for at vælge [AUX].
Sådan matches lydstyrken på den
tilsluttede enhed med andre kilder
Start afspilning fra den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke, og indstil din
sædvanlige lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter
[SET SOUND]  [SET AUX VOL] (side 20).
Lagring manuelt
1
Når du modtager den station, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der
vises [MEM].
Modtagelse af lagrede
radiostationer
1
10DA
Vælg båndet, og tryk derefter på en
nummerknap (1 til 6).
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
Indstilling af alternative
frekvenser (AF) og
trafikmeddelelser (TA)
AF søger kontinuerligt efter den station
med det stærkeste signal i et netværk,
og TA viser aktuelle trafikoplysninger eller
trafikprogrammer (TP), hvis de modtages.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SETAF/TA], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] eller [SET AF/TA-OFF],
og tryk derefter på det.
Lagre RDS-stationer med AF- og
TA-indstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen
med en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA,
og gem derefter stationen med BTM eller
manuelt. Hvis du forudindstiller manuelt,
kan du også forudindstille stationer, der ikke
er RDS-stationer.
Modtage nødmeddelelser
Når AF eller TA er aktiveret, vil
nødmeddelelser automatisk afbryde den
valgte kilde.
Justere lydstyrkeniveauet under en
trafikmeddelelse
Lydstyrkeniveauet lagres i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeddelelser uafhængigt
af det normale lydstyrkeniveau.
Bevare et regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er
aktiveret, skiftes der ikke til en anden
regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionale programs
modtagelsesområde, skal du indstille
[SET REG-OFF] i [GENERAL] under
FM-modtagelse (side 20).
Denne funktion fungerer ikke
i Storbritannien og i nogle andre områder.
Local Link-funktion (kun Storbritannien)
Med denne funktion kan du vælge andre
lokale stationer i området, selv hvis de ikke
er lagret på dine nummerknapper.
Tryk under FM-modtagelse på en
nummerknap (1 til 6), hvor der er gemt en
lokal station. Tryk inden for 5 sekunder igen
på en nummerknap for den lokale station.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Valg af programtyper (PTY)
1
2
Tryk på PTY under FM-modtagelse.
Drej kontrolhjulet, indtil den
ønskede programtype vises.
Tryk derefter på den.
Enheden starter med at søge efter
en station, der udsender den valgte
programtype.
Programtype
NEWS (nyheder), AFFAIRS (offentlige sager),
INFO (oplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(uddannelse), DRAMA (drama), CULTURE
(kultur), SCIENCE (videnskab), VARIED
(forskelligt), POP M (popmusik), ROCK M
(rockmusik), EASY M (populærmusik) LIGHT M
(let klassisk musik), CLASSICS (seriøs klassisk
musik), OTHER M (anden musik), WEATHER
(vejret), FINANCE (økonomi), CHILDREN
(børneprogram), SOCIAL A (sociale sager),
RELIGION (religion), PHONE IN (ring ind),
TRAVEL (rejse), LEISURE (fritid), JAZZ
(jazzmusik), COUNTRY (countrymusik),
NATION M (national musik), OLDIES (oldiesmusik), FOLK M (folkemusik), DOCUMENT
(dokumentar)
Indstilling af uret (clock time - CT)
CT-dataene fra RDS-transmissionen
indstiller uret.
1
Indstil [SET CT-ON] i [GENERAL]
(side 19).
11DA
Afspilning
Afspilning af en disk
1
Isæt disken (denne side opad).
• Afspilning af følgende filer understøttes ikke.
MP3/WMA/FLAC:
– copyrightbeskyttede filer
– DRM-filer (Digital Rights Management)
– Multikanals lydfiler
MP3/WMA:
– lossless-komprimerede filer
Før du opretter tilslutning, skal du vælge
USB-tilstanden (Android-tilstand eller
MSC/MTP-tilstand) afhængig af
USB-enheden (side 19).
1
Afspilning starter.
Hvis der allerede er en enhed tilsluttet,
kan du starte afspilning ved at trykke på
SRC for at vælge [USB] (der vises [IPD]
på skærmen, når iPod'en genkendes).
Afspilning starter automatisk.
Afspilning af en USB-enhed
I denne vejledning bruges "iPod" som en
generel henvisning til iPod-funktioner på
en iPod og en iPhone, medmindre andet
er angivet i teksten eller illustrationerne.
Du finder oplysninger om kompatibilitet
med din iPod, under "Om iPod" (side 23),
eller du kan besøge supportwebstedet,
der er nævnt på bagsiden.
USB-enheder af typen AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class)
og MTP (Media Transfer Protocol)*, som
er kompatible med USB-standarden kan
bruges. Afhængigt af USB-enheden kan
Android- eller MSC/MTP-tilstand vælges
på enheden.
Nogle digitale medieafspillere eller Android
smartphones kan kræve indstilling til
MTP-tilstand.
* f.eks. et USB-flashdrev, en digital medieafspiller,
Android-smartphone
Tilslut en USB-enhed til USB-porten
(side 10).
2
Juster lydstyrken på denne enhed.
Stoppe afspilning
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Fjerne enheden
Stop afspilning, og fjern derefter enheden.
Advarsel for iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, styres
opkaldets lydstyrke af iPhonen, ikke af
enheden. Skru ikke utilsigtet op for
lydstyrken på enheden under et opkald,
da en pludselig høj lyd kan resultere i,
at opkaldet afbrydes.
Afspilning fra en
BLUETOOTH-enhed
Du kan afspille indhold på en tilsluttet
enhed, der understøtter BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Bemærkninger
• Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
• Smartphones med Android OS 4.1 eller nyere
installeret understøtter Android Open Accessory
2.0 (AOA 2.0). Men nogle smartphones
understøtter muligvis ikke AOA 2.0 fuldt ud, selv
hvis Android OS 4.1 eller nyere er installeret.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med
din Android-smartphone på supportwebstedet,
der er nævnt på bagsiden.
12DA
1
Opret BLUETOOTH-forbindelse med
lydenheden (side 7)
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU,
og vælg derefter [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (side 21).
2
3
Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO].
4
Juster lydstyrken på denne enhed.
Betjen lydenheden for at starte
afspilning.
Bemærkninger
• Afhængig af lydenheden kan det forekomme,
at oplysninger som f.eks. titel, nummer/tid og
afspilningsstatus ikke vises på denne enhed.
• Selv hvis kilden ændres på denne enhed, stopper
afspilning af lydenheden ikke.
• Der vises ikke [BT AUDIO] på skærmen, når
"SongPal"-applikationen køres via BLUETOOTHfunktionen.
Søgning efter et nummer efter
navn (Quick-BrowZer™)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand eller fra en iPod.
1
Tryk på
(tilbage) flere gange, når
nummerlisten vises, for at få vist den
ønskede søgekategori.
* Tryk på
(gennemse) under afspilning
i mindst 2 sekunder for at vende direkte
tilbage til starten af kategorilisten.
Sådan matches lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden med andre kilder
Start afspilning fra BLUETOOTH-lydenheden
ved en moderat lydstyrke, og indstil din
sædvanlige lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 20).
Under CD- eller USB-afspilning skal
du trykke på
(gennemse)* for at
få vist listen over søgekategorier.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk
derefter på det for at bekræfte.
3
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede nummer.
Afspilning starter.
Søgning efter og afspilning
af numre
Gentaget afspilning og vilkårlig
afspilning
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android-tilstand.
1
Tryk på
(gentag) eller
(shuffle)
flere gange under afspilning
for at vælge den ønskede
afspilningstilstand.
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
Søgning ved at hoppe mellem
numre (Jump-tilstand)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand eller fra en iPod.
1
2
3
Tryk på
(gennemse).
Tryk på  (SEEK +).
Drej kontrolhjulet for at vælge
nummeret.
Listen hopper i trin på 10 % af det
samlede antal numre.
Det kan tage lidt tid at starte afspilning
i den valgte afspilningstilstand.
De tilgængelige afspilningstilstande
varierer, afhængigt af den valgte lydkilde.
(gennemse).
4
Tryk på ENTER for at vende tilbage
til Quick-BrowZer-tilstand.
Det valgte nummer vises.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter
på det.
Afspilning starter.
13DA
Håndfri opkald (kun via
BLUETOOTH)
Hvis du vil bruge en mobiltelefon, skal
du tilslutte den til denne enhed. Du kan
tilslutte to mobiltelefoner til enheden.
Se "Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed"
(side 7) for at få flere oplysninger.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
et forbogstav på listen over
forbogstaver, og tryk derefter på det.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge et
navn på listen over navne, og tryk
derefter på det.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge
et nummer på listen over numre,
og tryk derefter på det.
Opkaldet starter.
Fra opkaldshistorikken
1
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
Modtagelse af et opkald
1
Tryk på CALL, når der modtages et
opkald med en ringetone.
2
Opkaldet starter.
Bemærk
Ringetonen og talerens stemme udsendes kun
gennem fronthøjttalerne.
Tryk på CALL.
Drej kontrolhjulet for at vælge
[RECENT CALL], og tryk derefter
på det.
Der vises en liste med opkaldshistorik.
3
Afvise et opkald
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Drej kontrolhjulet for at vælge
et navn eller et telefonnummer
i opkaldshistorikken, og tryk
derefter på det.
Opkaldet starter.
Sådan afsluttes opkaldet
Tryk på CALL igen.
Foretage et opkald
Du kan foretage et opkald fra telefonbogen
eller fra opkaldshistorikken, når der er
tilsluttet en mobiltelefon, der understøtter
PBAP (Phone Book Access Profile)
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du vælge den ene telefon.
Fra telefonbogen
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[PHONE BOOK], og tryk derefter
på det.
14DA
Ved indtastning af
telefonnummer
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[DIAL NUMBER], og tryk derefter
på det.
3
Drej kontrolhjulet for at indtaste
telefonnummeret og vælge [ ]
(mellemrum), og tryk derefter
på ENTER*.
Opkaldet starter.
* Tryk på / (SEEK –/+) for at flytte
den digitale indikator.
Bemærk
Der vises [_] i stedet for [#] på skærmen.
Ved genopkald
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[REDIAL], og tryk derefter på det.
Opkaldet starter.
Via stemmetags
Du kan foretage et opkald ved at sige et
stemmetag, der er lagret i en tilsluttet
mobiltelefon, der har en
stemmeopkaldsfunktion.
1
2
Tryk på CALL.
Justere lydstyrke på ringetonen
Drej kontrolhjulet, mens du modtager
et opkald.
Justere talerens lydstyrke.
Drej kontrolhjulet under et opkald.
Sådan justeres lydstyrken for den
anden part (justering af
mikrofonforstærkning)
Tryk på MIC.
Justerbare lydstyrkeniveauer: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Sådan reduceres ekko og støj
(ekko-/støjreduceringstilstand)
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
Tryk på og MIC inde.
Tilgængelig tilstand: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Drej kontrolhjulet for at vælge
[VOICE DIAL], og tryk derefter på det.
Tryk på MODE under et opkald for at skifte
opkaldets lyd mellem enheden og en
mobiltelefon.
Eller tryk på, og hold VOICE nede på
enheden i mindst 2 sekunder.
3
Tilgængelig betjening
under opkald
Sig det stemmetag, der er lagret
i mobiltelefonen.
Sådan skiftes der mellem håndfri og
håndholdt tilstand
Bemærk
Afhængig af mobiltelefonen vil denne handling
muligvis ikke være tilgængelig.
Din stemme gentages, og opkaldet
foretages.
Afbryde stemmeopkald
Tryk på VOICE.
15DA
4
Nyttige funktioner
SongPal med iPhone/
Android-smartphone
Den seneste version af
programmet "SongPal"
skal downloades fra
App Store, hvis du bruger
en iPhone, eller fra
Google Play, hvis du
bruger en Androidsmartphone.
Bemærkninger
• Af sikkerhedshensyn skal
du overholde de lokale
trafiklove og regulativer og ikke bruge
programmet, mens du kører.
• "SongPal" er en app til styring af forskellige
Sony-lydenheder, som er kompatible med
"SongPal", med din iPhone/Android-smartphone.
• Hvad du kan styre med "SongPal" varierer
afhængigt af den tilsluttede enhed.
• Hvis du vil bruge "SongPal"-funktioner, kan du se
detaljerne på din iPhone/Android-smartphone.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
"SongPal", kan du besøge følgende URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• Besøg nedenstående websted, og kontroller
de kompatible iPhone/Androidsmartphonemodeller.
For iPhone: Besøg App Store
For Android-smartphone: Besøg Google Play
Oprettelse af SongPalforbindelsen
1
Opret BLUETOOTH-tilslutningen
med iPhone/Android-smartphonen
(side 7).
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU,
og vælg derefter [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (side 21).
2
3
Start "SongPal"-programmet.
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet
for at vælge [SONGPAL], og tryk
derefter på det.
16DA
Drej kontrolhjulet for at vælge
[CONNECT], og tryk derefter på det.
Tilslutning til iPhone/Androidsmartphonen starter.
Hvis du ønsker oplysninger om betjening
via iPhone/Android-smartphonen,
kan du se i hjælpen til programmet.
Hvis enhedsnummeret vises
Kontroller, at nummeret vises (f.eks. 123456),
og vælg derefter [Ja] på iPhone/Androidsmartphonen.
Afslutte tilslutningen
1 Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at vælge
[SONGPAL], og tryk derefter på det.
2 Drej kontrolhjulet for at vælge [CONNECT],
og tryk derefter på det.
Valg af kilden eller programmet
Du kan vælge den ønskede kilde eller det
ønskede program på iPhone/Androidsmartphonen.
Vælge kilden
Tryk på SRC flere gange. Du kan også trykke
på SRC, dreje kontrolhjulet for at vælge den
ønskede kilde og derefter trykke på ENTER
Sådan får du vist kildelisten
Tryk på SRC.
Meddelelser om forskellige
oplysninger via stemmeguide
(kun Android-smartphone)
Når der modtages SMS-, Twitter/Facebook/
Calendar-beskeder osv., annonceres de
automatisk via bilhøjttalerne.
Besvarelse af en SMS-meddelelse
(kun Android-smartphone)
Du kan besvare en meddelelse med
stemmegenkendelse.
1 Aktiver stemmegenkendelse, og sig
"Reply" (Svar).
Skærmen til angivelse af meddelelsen vises
i "SongPal"-programmet.
2 Angiv en svarmeddelelse med
stemmegenkendelse.
Listen over meddelelseskandidater vises
i "SongPal"-programmet.
3 Drej kontrolhjulet for at vælge den ønskede
meddelelse, og tryk derefter på det.
Meddelelsen sendes.
Du finder flere oplysninger om indstillinger
i hjælpen til programmet.
Aktivering stemmegenkendelse
(kun Android-smartphone)
Angivelse af lyd og
skærmindstillinger
Du kan justere indstillingerne med relation
til lyd og skærm via iPhone/Androidsmartphonen.
Ved at registrere programmer kan du styre
et program med stemmekommandoer.
Du finder flere oplysninger hjælpen til
programmet.
Aktivere stemmegenkendelse
1 Tryk på, og hold VOICE inde for at aktivere
stemmegenkendelse.
2 Sig den ønskede stemmekommando ind
i mikrofonen, når der vises [Say Source or
App] (Sig kilde eller app) på Androidsmartphonen.
Du finder flere oplysninger om indstillinger
i hjælpen til programmet.
Brug af Siri Eyes Free
Bemærkninger
• Stemmegenkendelse er muligvis ikke tilgængelig
i alle situationer.
• Stemmegenkendelse fungerer måske ikke korrekt.
Dette afhænger af ydelsen på den tilsluttede
Android-smartphone.
• Brug funktionen under forhold, hvor støj,
f.eks. motorstøj er minimeret under
stemmegenkendelse.
Siri Eyes Free giver dig mulighed for at bruge
en iPhone håndfri ved blot at tale ind
i mikrofonen. Denne funktion kræver,
at du tilslutter en iPhone til enheden via
BLUETOOTH. Tilgængelighed er begrænset
til iPhone 4s eller nyere. Sørg for, at din
iPhone kører med den nyeste iOS-version.
Du skal gennemføre BLUETOOTHregistrering og tilslutningskonfiguration for
din iPhone med denne enhed i forvejen.
Se "Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed"
(side 7) for at få flere oplysninger. Vælg
iPhone ved at trykke på MENU, og vælg
derefter [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(side 21).
17DA
1
Aktiver Siri-funktionen på din iPhone.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
se den betjeningsvejledning, der fulgte
med din iPhone.
2
Tryk på, og hold VOICE nede på
enheden i mindst 2 sekunder.
Stemmekommandoskærmen vises.
3
Tal ind i mikrofonen, når iPhonen
har bippet.
iPhonen bipper igen, og derefter
begynder Siri at reagere.
Indstillinger
Annullering af DEMOtilstanden
Du kan annullere den
demonstrationsskærm, der vises, når kilden
er slukket, og uret vises.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet
for at vælge [GENERAL], og tryk
derefter på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO-OFF], og tryk derefter
på det.
Deaktivere Siri Eyes Free
Tryk på VOICE.
Bemærkninger
• iPhone genkender muligvis ikke din stemme.
Dette afhænger af brugsbetingelserne.
(Hvis du f.eks. er i en kørende bil).
• Siri Eyes Free fungerer måske ikke korrekt, eller
svartiden kan være forsinket på steder, hvor det
er vanskeligt at modtage iPhone-signaler.
• Afhængig af anvendelsesforholdene fungerer
Siri Eyes Free måske ikke korrekt eller kan
afsluttes.
• Hvis du afspiller et nummer med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilslutningen, og nummeret starter
afspilning via BLUETOOTH, afslutter Siri Eyes Freefunktionen automatisk, og enheden skifter til
BLUETOOTH-lydkilden.
• Når Siri Eyes Free er aktiveret under afspilning af
lyd, kan enheden skifte til BLUETOOTH-lydkilden,
selv hvis du ikke angiver et nummer, der skal
afspilles.
• Ved tilslutning af iPhonen til USB-porten fungerer
Siri Eyes Free måske ikke korrekt eller kan
afsluttes.
• Aktiver ikke Siri på iPhonen, når du tilslutter
iPhonen til enheden via USB. Siri Eyes Free
fungerer måske ikke korrekt eller kan afsluttes
• Der er ingen lyd, når Siri Eyes Free er aktiveret.
Indstillingen er udført.
4
Tryk to gange på
(tilbage).
Skærmen vender tilbage til normal
modtagelse/afspilning.
Grundlæggende
indstillinger
Du kan angive indstillinger i følgende
opsætningskategorier:
Generel opsætning (GENERAL),
Lydopsætning (SOUND), Skærmopsætning
(DISPLAY), BLUETOOTH-opsætning
(BLUETOOTH), SongPal-opsætning
(SONGPAL)
1
2
Tryk på MENU.
Drej kontrolhjulet for at vælge
opsætningskategorien, og tryk
derefter på det.
Elementerne kan angives på en
anden måde, afhængigt af kilden og
indstillingerne.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
indstillingerne, og tryk derefter
på det.
Vende tilbage til den forrige skærm
Tryk på
18DA
(tilbage).
General opsætning
(GENERAL)
AREA
Angiver området/regionen til brug af
denne enhed: [EUROPE], [RUSSIA].
Hvis indstillingen for område/region
ændres, nulstilles denne enhed, og
derefter vises uret.
(Kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (juster ur) (side 7)
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF]
(side 6).
(kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
BEEP
Aktiverer bipfunktionen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Deaktiveres automatisk efter et ønsket
tidsrum, når enheden slukkes:
[ON] (30 minutter), [OFF].
STEERING
Registrerer/nulstiller indstillingen for
fjernbetjeningen på rattet.
(Kun tilgængelig ved tilslutning med
kabel (medfølger ikke)). (Kun tilgængelig,
når kilden er deaktiveret, og uret vises).
STR CONTROL (styring fra rattet)
Vælger inputtilstand for den tilsluttede
fjernbetjening. Hvis du vil forhindre
fejlfunktion, skal du sørge for at matche
inputtilstanden med den tilsluttede
fjernbetjening før brug.
CUSTOM
Inputtilstand for fjernbetjeningen
på rattet
PRESET
Inputtilstand for den kabelforbundne
fjernbetjening, bortset fra
fjernbetjeningen på rattet (vælges
automatisk, når [RESET CUSTOM]
er gennemført).
EDIT CUSTOM
Registrerer funktionerne (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK,
OFF HOOK) på fjernbetjeningen på rattet:
 Drej kontrolhjulet for at vælge den
funktion, du vil tildele til
fjernbetjeningen på rattet, og tryk
derefter på det.
 Når [REGISTER] blinker, skal du trykke
på og holde den knap på
fjernbetjeningen på rattet inde, som
du vil tildele funktionen til. Når
registrering er gennemført, vises der
[REGISTERED].
 Hvis du vil registrere andre funktioner,
skal du gentage trin  og .
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL]
er indstillet til [CUSTOM]).
RESET CUSTOM
Nulstiller indstillingen for
fjernbetjeningen på rattet: [YES], [NO].
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er
indstillet til [CUSTOM]).
Bemærkninger
• Når du foretager indstillinger, er det kun
betjeningsknapperne på enheden, der er
tilgængelige. Af sikkerhedsårsager bør du
parkere bilen, før du foretager denne
indstilling.
• Hvis der sker en fejl under registrering, bevares
alle tidligere registrerede indstillinger. Genstart
registrering fra den funktion, hvor fejlen
forekom.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig
i alle køretøjer. Du finder oplysninger om
kompatibilitet med dit køretøj på
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
USB MODE
Ændrer USB-tilstanden: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Kun tilgængelig, når USB-kilden er valgt).
CT (tid på ur)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternative frekvenser)/TA
(trafikmeddelelser)
Vælger indstillingen for alternative
frekvenser (AF) og trafikmeddelelser (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
19DA
REGIONAL
Begrænser modtagelse til et bestemt
område: [ON], [OFF].
(Kun tilgængelig, når der modtages FM).
BTM (best tuning memory) (side 10)
(Kun tilgængelig, når der er valgt tuner).
FIRMWARE
(Kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
Kontrollerer/opdaterer
firmwareversionen. Hvis du ønsker
oplysninger, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden.
FW VERSION (firmwareversion)
Viser den aktuelle firmwareversion.
FW UPDATE (firmwareopdatering)
Skifter til firmwareopdateringsproces:
[YES], [NO].
Det tager nogle få minutter at opdatere
firmwaren. Mens der opdateres, må du
ikke dreje tændingen til OFF-positionen
eller fjerne USB-enheden.
Lydopsætning (SOUND)
Denne opsætningsmenu er ikke tilgængelig,
når kilden er slukket, og uret vises.
EQ10 PRESET
Vælger en equalizerkurve mellem
10 equalizerkurver eller slukket:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Indstillingen for equalizerkurven kan
gemmes for hver kilde.
* [KARAOKE] reducerer vokallyden, men den kan
ikke fjernes fuldstændigt under afspilning.
Og brug af en mikrofon understøttes ikke.
EQ10 CUSTOM
Indstiller [CUSTOM] for EQ10.
Vælg equalizerkurven: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9]
8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Lydstyrken kan justeres i trin på 1 dB fra
-6 dB til +6 dB.
20DA
BALANCE
Justerer lydbalancen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative niveau:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] vises ved den laveste indstilling).
SW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens
afskæringsfrekvens: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF FREQ (frekvens for højpasfilter)
Vælger front-/baghøjttalerens
afskæringsfrekvens: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver
tilsluttet hjælpeenhed:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt AUX).
BTA VOL (BLUETOOTH-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver
tilsluttet BLUETOOTH-enhed:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt BT-lyd
eller -program).
Skærmopsætning (DISPLAY)
DIMMER
Ændrer lysstyrken på skærmen:
For MEX-N5200BT: [OFF], [ON],
[AT] (auto), [CLK].
([AT] er kun tilgængelig, når
belysningsledningen er tilsluttet,
og hovedlyset er tændt).
For MEX-N4200BT: [OFF], [ON], [CLK].
Hvis du vil angive denne funktion til kun
at være aktiv i et fast tidsrum, skal du
vælge [CLK] og derefter angive start- og
sluttidspunkter.
– Indstille lysstyrken, når lysdæmpningsfunktionen er aktiveret:
Indstil [DIMMER] til [ON], og juster
derefter [BRIGHTNESS].
– Indstille lysstyrken, når lysdæmpningsfunktionen er deaktiveret:
Indstil [DIMMER] til [OFF], og juster
derefter [BRIGHTNESS].
Lysstyrkeindstillingen lagres og
anvendes, når lysdæmpningsfunktionen
aktiveres eller deaktiveres.
BRIGHTNESS
Justerer lysstyrken på skærmen.
Lysstyrkeniveauet kan justeres: [1] – [10].
BUTTON-C (knapfarve) (kun MEX-N5200BT)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve
til knapperne.
COLOR
Vælger blandt 15 forvalgte farver,
1 tilpasset farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til
knapperne.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32]
([0] kan ikke indstilles for alle
farveområder).
DSPL-C (skærmfarve) (kun MEX-N5200BT)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve
til skærmen.
COLOR
Vælger blandt 15 forvalgte farver,
1 tilpasset farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til skærmen.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32]
([0] kan ikke indstilles for alle
farveområder).
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer synkroniseringen af belysningen
med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (rul automatisk)
Ruller automatisk i lange elementer:
[ON], [OFF].
(Ikke tilgængelig, når der er valgt AUX
eller tuner).
BLUETOOTH-opsætning
(BLUETOOTH)
PAIRING (side 8)
Tilslutter op til to BLUETOOTH-enheder:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] vil blive ændret
til den tilknyttede enheds navn, når
tilknytning er fuldført.
AUDIODEV (lydenhed)
Vælger lydenheden.
Der vises [*] på den enhed, der er
tilknyttet [DEVICE 1] eller den aktuelle
A2DP-kompatible lydenhed.
RINGTONE
Vælger, om denne enhed eller den
tilsluttede mobiltelefon udsender
ringetonen: [1] (denne enhed),
[2] (mobiltelefon).
21DA
AUTO ANS (automatisk svar)
Indstiller denne enhed til at besvare et
indgående opkald automatisk: [OFF],
[1] (ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).
AUTOPAIR (automatisk tilknytning)
Starter BLUETOOTH-tilknytning
automatisk, når iOS-enhedsversion 5.0
eller nyere er tilsluttet via USB:
[ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 9)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTHfunktionen.
BT INIT (initialiser BLUETOOTH)
Initialiserer alle de BLUETOOTH-relaterede
indstillinger (tilknytningsoplysninger,
forvalgt nummer, enhedsoplysninger,
osv.): [YES], [NO].
Initialiser alle indstillingerne, når enheden
bortskaffes.
(Kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
SongPal-opsætning
(SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktiverer automatisk start af "SongPal":
[ON], [OFF].
Når der er valgt [ON], tilsluttes "SongPal"
automatisk, når BLUETOOTH-tilslutningen
er fuldført.
CONNECT (side 16)
Opret og afslut "SongPal"-funktionen
(tilslutning).
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren
Hvis du vil opdatere firmwaren, kan du
besøge supportwebstedet på bagsiden
og derefter følge onlineanvisningerne.
Bemærkninger
• Brug af USB-enheden (medfølger ikke) er
nødvendig for at opdatere firmwaren. Gem
opdateringsprogrammet på USB-enheden,
og tilslut enheden til USB-porten, og foretag
derefter opdateringshandlingen.
• Det tager nogle få minutter at opdatere
firmwaren. Mens der opdateres, må du ikke
dreje tændingen til OFF-positionen eller fjerne
USB-enheden.
Forholdsregler
• Køl enheden af på forhånd, hvis din bil
har været parkeret i direkte sollys.
• Efterlad ikke frontpanelet eller
lydenhederne i bilen, da de kan blive
beskadigede på grund af høj temperatur
i direkte sollys.
• Antennen foldes ud automatisk.
Kondens
Hvis der skulle opstå kondens indeni
enheden, skal du fjerne disken og vente ca.
en time på, at den tørrer. Ellers fungerer
enheden måske ikke korrekt.
Vedligeholde høj lydkvalitet
Spild ikke væske på enheden eller diskene.
Bemærkninger om diske
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil, som er parkeret
i direkte sollys.
• Tør diskene af fra
midten og udad med
en blød klud inden
afspilning. Brug ikke
opløsningsmidler,
f.eks. rensebenzin,
fortynder eller
rensemidler.
22DA
• Denne enhed er beregnet til afspilning
af diske, der er i overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD).
DualDiscs og nogle musikdiske med
copyrightbeskyttede teknologier er ikke
i overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc) og kan derfor ikke afspilles
på denne enhed.
• Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
– Diske med mærkater, etiketter eller
selvklæbende tape eller papir påklistret.
Dette kan medføre funktionsfejl eller kan
ødelægge disken.
– Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet).
Enheden kan beskadiges, hvis du
forsøger at afspille dem.
– 8 cm diske (3 1/4").
Bemærkninger til CD-R/CD-RW-diske
• Hvis multisessionsdisken begynder med
en CD-DA-session, genkendes den som en
CD-DA-disk, og andre sessioner afspilles
ikke.
• Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
– CD-R/CD-RW af dårlig optagelseskvalitet.
– CD-R/CD-RW, der er optaget med en
ikke-kompatibel optageenhed.
– CD-R/CD-RW'er, som ikke er
færdigbehandlet korrekt.
– CD-R'er/CD-RW'er ud over diske, som
er optaget i musik-CD-format eller MP3format, der overholder ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo eller multisession.
Afspilningsrækkefølge af lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (nummer)
Om iPod
• Du kan oprette tilslutning til følgende
iPod-modeller. Opdater dine iPod-enheder
med den nyeste software, før du tager
dem i brug.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Kompatibel
model
Bluetooth®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generation)


iPod touch
(5. generation)


iPod nano
(7. generation)

• "Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet til specifikt at kunne tilsluttes
til henholdsvis iPod eller iPhone og er
certificeret af udvikleren til at opfylde
Apples standarder for ydeevne. Apple er
ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse med
sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brugen af dette
tilbehør sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke trådløs funktionalitet.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden, som ikke er omtalt i denne
vejledning.
23DA
Vedligeholdelse
Specifikationer
Rengøring af stik
Tuner
Enheden fungerer måske ikke korrekt, hvis
stikkene mellem enheden og frontpanelet
ikke er rene. Du kan forhindre dette ved at
afmontere frontpanelet (side 6) og rengøre
stikkene med en bomuldsklud. Du må ikke
anvende magt. Stikkene kan blive
beskadiget.
Bemærkninger
• Sluk for tændingen af sikkerhedshensyn, inden du
rengør stikkene, og tag nøglen ud af tændingen.
• Berør aldrig stikkene direkte med dine fingre eller
med en metalenhed.
FM
Indstillingsområde:
Når [AREA] er indstillet til [EUROPE]:
87,5 MHz-108,0 MHz
Når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz-108,0 MHz
(i trin på 50 kHz)
FM3: 65-74 MHz (i trin på 30 kHz)
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
Når [AREA] er indstillet til [EUROPE]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz til -487,3 kHz og
+500,0 kHz til +2.095,4 kHz
Når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz til -487,3 kHz og
+500,0 kHz til +2.095,4 kHz
FM OIRT: -1.815,6 kHz til -943,7 kHz og
+996,6 kHz til +1.776,6 kHz
Anvendelig følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støj-forhold: 73 dB
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvenskurve: 20-15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531-1.602 kHz
LW: 153-279 kHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 50 μV
24DA
CD-afspiller
Signal-til-støj-forhold: 120 dB
Frekvenskurve: 10-20.000 Hz
Lydfejl og frekvensflimmer: Under målelig
grænse
Maksimalt antal: (kun CD-R/CD-RW)
– mapper (album): 150 (herunder
rodmappen)
– filer (numre) og mapper: 300 (mindre end
300, hvis mappe-/filnavne indeholder
mange tegn)
– tegn, der kan vises for et mappe-/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Tilsvarende codec: MP3 (.mp3) og
WMA (.wma)
USB-afspiller
Grænseflade: USB (fuld hastighed)
Maksimumspænding: 1 A
Det maksimale antal genkendelige numre:
– mapper (album): 256
– filer (numre) pr. mappe: 256
Kompatibel Android Open Accessoryprotokol (AOA): 2.0
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3)
Bithastighed: 8-320 kbps
(understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens: 16 kHz-48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighed: 32-192 kbps
(understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Output:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synsvidde ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd
(2,4000-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Tilsvarende codec:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer,
som f.eks. forhindringer mellem enheder,
magnetfelter i nærheden af mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem,
software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver
anvendelsesområder for BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
Forstærker
Output: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4-8 Ω
Maksimum udgangseffekt: 55 watt × 4
(ved 4 Ω)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik:
MEX-N5200BT: FRONT, REAR, SUB
MEX-N4200BT: REAR, SUB
Antenne/forstærkerkontrolstik
(REM OUT)
Indgange:
Fjernbetjenings indgangsterminal
Antenneindgangsterminal
MIC-indgang (terminal)
AUX-indgangsstik (stereoministik)
USB-port
Strømkrav: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Nominelt strømforbrug: 10 A
Mål:
Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Mikrofon (1) (kun MEX-N5200BT)
Dele til installation og tilslutninger (1 sæt)
Valgfrit tilbehør/udstyr:
Mikrofon: XA-MC10 (kun MEX-N4200BT)
25DA
Din forhandler kan muligvis ikke håndtere
alle de ovenfor angivne enheder. Spørg
forhandleren, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Copyright
Bluetooth®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der er ejet af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive
ejere.
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
Windows Media er et registreret varemærke
eller et varemærke, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug
eller distribution af denne teknologi uden
for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod
touch og Siri er registrerede varemærker
tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende
Apple Inc.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Google, Google Play og Android er
varemærker tilhørende Google Inc.
26DA
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribution og brug i kildeform og
binær form, med eller uden ændringer,
er tilladt, såfremt følgende betingelser
overholdes:
– Videredistribution af kildekode skal bevare
den ovenstående meddelelse om
ophavsret, denne betingelsesliste og
følgende ansvarsfraskrivelse.
– Videredistribution i binær form skal
gengive ovenstående meddelelse om
ophavsret, denne betingelsesliste og
følgende ansvarsfraskrivelse
i dokumentationen og/eller andre
materialer, der leveres med ved
distributionen.
– Hverken navnet på Xiph.org-fonden eller
navnene på dens bidragydere må bruges
til at støtte eller promovere produkter
afledt af denne software uden en specifik
forudgående skriftlig tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF
OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE
"SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG ENHVER
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
FRASKRIVES. FONDEN ELLER BIDRAGYDERE
KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE,
INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER
ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF
ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER,
MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF DATA
ELLER INDTJENING ELLER
DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN
DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG
I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM
ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL
KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT
(INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER
ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE
SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET
OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at
afhjælpe problemer, du kan opleve med
enheden.
Før du gennemgår tjeklisten nedenfor,
bør du kontrollere tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis du ønsker oplysninger om brug af
sikringen og fjernelse af enheden fra
instrumentbrættet, kan du se "Tilslutning/
installation" (side 33).
Hvis problemet ikke kan løses, kan du
besøge supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
Generelt
Ingen lyd eller lyden er meget lav.
 Positionen for udtoningskontrollen
[FADER] er ikke indstillet til et
2-højttalersystem.
 Lydstyrken på enheden og/eller den
tilsluttede enhed er meget lav.
– Skru op for lydstyrken på enheden
og den tilsluttede enhed.
Skærmen forsvinder fra/vises ikke
i skærmvinduet.
 Lysdæmperen er indstillet til [DIM-ON]
(side 21).
 Skærmen forsvinder, hvis du trykker på og
holder OFF inde.
– Tryk på OFF på enheden, indtil skærmen
vises.
 Stikkene er snavsede (side 24).
Skærmen/belysningen blinker.
 Strømforsyningen er ikke tilstrækkelig.
– Sørg for, at bilbatteriet leverer
tilstrækkelig strøm til enheden.
(Strømkravet er 12V jævnstrøm).
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tryk på DSPL og
(tilbage)/MODE
i mindst 2 sekunder for at nulstille
enheden.
Indholdet af hukommelsen er blevet
slettet.
Undlad af sikkerhedsmæssige årsager
at nulstille enheden, mens du kører.
Radiomodtagelse
Ingen biplyd.
 Der er tilsluttet en forstærker
(ekstraudstyr), og du bruger ikke den
indbyggede forstærker.
Indholdet af hukommelsen er blevet
slettet.
 Strømforsyningsledningen eller batteriet
er taget ud eller er ikke tilsluttet korrekt.
Lagrede stationer og korrekt tid er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der forekommer støj, når tændingens
position ændres.
 Ledningerne er ikke sat korrekt sammen
med bilens tilbehørsstrømstik.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationstilstand.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening
i 5 minutter med [DEMO-ON] indstillet,
starter demonstrationstilstanden.
– Indstil [DEMO-OFF] (side 19).
Der kan ikke modtages stationer.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
– Kontroller tilslutningen af bilantennen.
– Hvis bilantennen ikke foldes ud, skal du
kontrollere ledningen til antennen.
Indstilling af faste stationer er ikke mulig.
 Udsendelsessignalet er for svagt.
65-74 MHz på FM3 kan ikke indstilles.
 [AREA] er indstillet til [EUROPE].
– Indstil [AREA] til [RUSSIA] (side 19).
RDS
RDS-tjenester kan ikke modtages
(når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]).
 Der er valgt FM3.
– Vælg FM1 eller FM2.
 RDS-tjenester er ikke tilgængelige i det
aktuelle område.
27DA
SEEK starter efter nogle få sekunders
lytning.
 Stationen er ikke-TP eller har et svagt
signal.
– Deaktiver TA (side 11).
Afspilning fra en USB-enhed
Du kan ikke afspille numre via en
USB-hub.
 Denne enhed kan ikke genkende
USB-enheder via en USB-hub.
Ingen trafikmeddelelser.
 Aktiver TA (side 11).
 Stationen udsender ikke trafikmeddelelser
på trods af, at den er TP.
– Stil ind på en anden station.
Afspilning fra en USB-enhed tager
længere tid.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en RDSstation.
 RDS-data er ikke blevet modtaget.
 Stationen angiver ikke programtypen.
Lyden er uregelmæssig.
 Lyden kan være uregelmæssig ved en
høj bithastighed.
 DRM-beskyttede (Digital Rights
Management) filer kan i nogle tilfælde
måske ikke afspilles.
Navnet på programtjenesten blinker.
 Der er ingen alternativ frekvens for
aktuelle station.
– Tryk på SEEK +/–, mens navnet på
programtjenesten blinker. Der vises
[PI SEEK], og enheden starter med at
søge efter en anden frekvens med
samme PI-data (programidentifikation).
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R/CD-RW'en er ikke til lyd (side 23).
MP3-/WMA-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/
WMA-formatet og -versionen. Du finder
oplysninger om diske og formater, der kan
afspilles, på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
MP3-/WMA-filer tager længere tid at
afspille end andre filer.
 Følgende diske kan tage længere tid
om at starte afspilning.
– En disk, som er optaget med en
kompliceret træstruktur.
– En disk, som er optaget
i multisessionsformat.
– En disk, der kan tilføjes data på.
Lyden springer.
 Defekt eller snavset disk.
28DA
Lydfilen kan ikke afspilles.
 USB-enheder, der er formateret med et
andet filsystem end FAT16 eller FAT32,
understøttes ikke.*
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter måske ikke alle disse
FAT-formater. Se betjeningsvejledningen til de
enkelte USB-enheder for at få yderligere
oplysninger, eller kontakt producenten.
Betjening til at springe over et album,
springe over numre (Jump-tilstand) og
at søge et musiknummer efter navn
(Quick-BrowZer), kan ikke udføres.
 Disse handlinger kan ikke udføres, når
der er tilsluttet en USB-enhed i Androidtilstand eller en iPod.
– Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP]
(side 19).
– Fjern din iPod.
 Enhedens USB-tilstand er ikke indstillet
til den rigtige tilstand.
– Sørg for, at enhedens USB-tilstand er
indstillet til MSC/MTP-tilstand.
Lyden kan ikke udsendes under afspilning
i Android-tilstand.
 Mens enheden er i Android-tilstand,
udsendes lyden kun fra Androidsmartphonen.
– Kontroller statussen for lydafspilningsprogrammet på Android-smartphone.
– Afspilning udføres muligvis ikke korrekt.
Dette afhænger af Androidsmartphonen.
NFC-funktion
One touch-tilslutning (NFC) er ikke mulig.
 Hvis smartphonen ikke reagerer på
berøring.
– Kontroller, at NFC-funktionen på
smartphonen er aktiveret.
– Flyt N-Mark-delen på smartphonen
tættere på N-Mark-delen på enheden.
– Hvis smartphonen er i et etui, skal du
fjerne det.
 NFC-modtagelsesfølsomhed afhænger
af enheden.
Hvis one touch-tilslutning mislykkedes
flere gange med smartphonen, kan du
oprette BLUETOOTH-tilslutning manuelt.
BLUETOOTH-funktion
Den tilsluttende enhed kan ikke registrere
denne enhed.
 Før der oprettes tilknytning, skal du
indstille denne enhed til standbytilstand.
 Denne enhed kan ikke registreres fra
andre enheder, når den er tilsluttet to
BLUETOOTH-enheder.
– Afbryd den ene tilslutning, og søg efter
denne enhed fra en anden enhed.
 Når der er oprettet enhedstilknytning, skal
du indstille BLUETOOTH-signaludgangen
til aktiv (side 9).
Tilslutning er ikke mulig.
 Tilslutningen styres fra en side (denne
enhed eller BLUETOOTH-enheden), men
ikke begge.
– Tilslut denne enhed fra en BLUETOOTHenhed eller omvendt.
Navnet på den registrerede enhed
vises ikke.
 Afhængig af statussen på den anden
enhed kan navnet muligvis ikke hentes.
Ingen ringetone.
 Juster lydstyrken ved at dreje
kontrolhjulet, mens du modtager
et opkald.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
ringetonen ikke sendes korrekt.
– Indstil [RINGTONE] til [1] (side 21).
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til
enheden.
– Tilslut fronthøjttalerne til enheden.
Ringetonen udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
Talerens stemme kan ikke høres.
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til
enheden.
– Tilslut fronthøjttalerne til enheden.
Talerens stemme udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
En opkaldspartner siger, at lydstyrken er
for lav eller for høj.
 Juster lydstyrken tilsvarende ved brug af
justering af mikrofonforstærkning (side 15)
Der forekommer ekko eller støj
i telefonsamtaler.
 Skru ned for lydstyrken.
 Indstil EC/NC-tilstand til [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (side 15).
 Hvis den omgivende støj er høj, så prøv
at dæmpe den.
F.eks.: Hvis der er et vindue åbent og
støjen fra vejen er høj, skal du lukke
vinduet. Hvis der er tændt for en
aircondition, skal du skrue ned for den.
Telefonen er ikke tilsluttet.
 Når der afspilles BLUETOOTH-lyd, tilsluttes
telefonen ikke, selv hvis du trykker
på CALL.
– Opret tilslutning fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet afhænger af
mobiltelefonens modtagelsesbetingelser.
– Flyt din bil til et sted, hvor du kan
forbedre mobiltelefonens signal, hvis
modtagelsen er dårlig.
29DA
Lydstyrken på den tilsluttede enhed er lav
(høj).
 Lydstyrkeniveauet er forskelligt afhængigt
af lydenheden.
– Juster lydstyrken på den tilsluttede
lydenhed eller denne enhed (side 20).
Lyden springer under afspilningen af en
BLUETOOTH-lydenhed.
 Reducer afstanden mellem enheden og
BLUETOOTH-lydenheden.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares
i et etui, der forstyrrer signalet, skal du
tage lydenheden ud af etuiet under brug.
 Der er flere BLUETOOTH-enheder eller
andre enheder, der udsender radiobølger
i nærheden.
– Sluk for de andre enheder.
– Øg afstanden til andre enheder.
 Afspilningen stopper kortvarigt, når der
oprettes tilslutning mellem denne enhed
og mobiltelefonen. Dette er ikke en fejl.
Den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed kan
ikke styres.
 Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTHlydenhed understøtter AVRCP.
Nogle funktioner fungerer ikke.
 Kontroller, atom den tilsluttede enhed
understøtter de pågældende funktioner.
Et opkald besvares utilsigtet.
 Den tilsluttende telefon er indstillet til at
besvare et opkald automatisk.
Tilknytning mislykkedes på grund af
timeout.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
tidsgrænsen for tilknytning være kort.
– Prøv at udføre tilknytningen inden
for tiden.
BLUETOOTH-funktionen fungerer ikke.
 Sluk enheden ved at trykke på OFF
i mindst 2 sekunder, og tænd derefter
for enheden igen.
30DA
Der kommer ingen lyd ud af bilhøjttalerne
under håndfri opkald.
 Hvis lyden udsendes fra mobiltelefonen,
skal du indstille mobiltelefonen til at
udsende lyden fra bilhøjttalerne.
Siri Eyes Free er ikke aktiveret.
 Udfør håndfri registrering for en iPhone,
der understøtter Siri Eyes Free.
 Indstil Siri-funktionen på iPhonen til
aktiveret.
 Annuller BLUETOOTH-tilslutningen
mellem iPhonen og denne enhed,
og opret tilslutning igen.
SongPal-betjening
Programnavn svarer ikke til det faktiske
program i "SongPal".
 Start programmet igen fra programmet
"SongPal".
Når du kører programmet "SongPal" via
BLUETOOTH, skifter skærmen automatisk
til [BT AUDIO].
 Programmet "SongPal" eller BLUETOOTHfunktionen fungerer ikke.
 Kør programmet igen.
"SongPal"-programmet afbrydes
automatisk, når skærmen skifter til [IPD].
 Programmet "SongPal" på iPhone/iPod
understøtter ikke iPod-afspilning.
– Skift kilden på enheden til andet end
[IPD], og opret derefter "SongPal"tilslutningen (side 16).
Meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke under betjening.
CD ERROR: Disken kan ikke afspilles. Disken
bliver skubbet ud automatisk.
 Rengør eller isæt disken korrekt, og sørg
for, at den ikke er tom eller defekt.
CD NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan
afspilles. Disken bliver skubbet ud
automatisk.
 Isæt en disk, der indeholder filer, der kan
afspilles (side 25).
CD PUSH EJT: Disken blev ikke skubbet ud
korrekt.
 Tryk på  (skub ud).
HUB NO SUPRT: USB-hubs understøttes
ikke.
INVALID
 Den valgte handling kan være ugyldig.
 [USB MODE] kan ikke ændres under
iPod-afspilning.
IPD STOP: iPod-afspilning er færdig.
 Betjen din iPod/iPhone for at starte
afspilning.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Tryk på SEEK +/–, mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheden starter
med at søge efter en anden frekvens med
samme PI-data (programidentifikation).
(Der vises [PI SEEK]).
NO TP: Ingen trafikprogrammer.
 Enheden fortsætter med at søge efter
tilgængelige TP-stationer.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Der er tilsluttet en USB-enhed, der ikke
understøtter (Android Open Accessory)
2.0 til enheden, mens [USB MODE] er
indstillet til [ANDROID].
– Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP]
(side 19).
OVERLOAD: USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og tryk derefter på
SRC for at vælge en anden kilde.
 Der er fejl på USB-enheden, eller der er en
ikke-understøttet USB-enhed tilsluttet.
READ: Læser oplysninger nu.
 Vent, indtil læsningen er gennemført,
og afspilningen starter automatisk.
Afhængigt af filstrukturen kan dette tage
lidt tid.
USB ERROR: USB-enheden kan ikke
afspilles.
 Tilslut USB-enheden igen.
USB NO DEV: En USB-enhed er ikke tilsluttet
eller genkendes ikke.
 Sørg for, at USB-enheden eller USB-kablet
er tilsluttet korrekt.
USB NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan
afspilles.
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder filer,
der kan afspilles (side 25).
USB NO SUPRT: USB-enheden understøttes
ikke.
 Du finder oplysninger om kompatibilitet
med din USB-enhed på
supportwebstedet, der er nævnt på
bagsiden.
eller
: Starten eller
slutningen af disken er nået.
(understregning): Tegnet kan ikke vises.
For BLUETOOTH-funktion:
BTA NO DEV: BLUETOOTH-enheden er ikke
korrekt tilsluttet eller genkendes ikke.
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er
korrekt tilsluttet, eller at der er etableret
BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTHenheden.
ERROR: Den valgte handling kunne ikke
udføres.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
31DA
UNKNOWN: Et navn eller et telefonnummer
kan ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret er skjult af
opkalderen.
For SongPal-betjening:
APP --------: Der kunne ikke oprettes
tilslutning til programmet.
 Opret "SongPal"-tilslutningen igen
(side 16).
APP DISCNCT: Programmet er afbrudt.
 Opret "SongPal"-tilslutningen (side 16).
APP DISPLAY: En skærmindstillingsskærm
i programmet er åben.
 Afslut skærmindstillingsskærmen
i programmet for at aktivere
knapbetjening.
APP LIST: Indholdslisten på din CD/USB/
iPod er åben.
 Afslut programlisten for at aktivere
knapbetjening.
APP MENU: En programindstillingsskærm er
åben.
 Afslut indstillingsskærmen i programmet
for at aktivere knapbetjening.
APP NO DEV: Enheden med programmet
installeret er ikke tilsluttet eller genkendes
ikke.
 Opret BLUETOOTH-tilslutningen, og opret
"SongPal"-tilslutningen igen (side 16).
APP SOUND: En lydindstillingsskærm
i programmet er åben.
 Afslut lydindstillingsskærmen
i programmet for at aktivere
knapbetjening.
OPEN APP: Programmet "SongPal"
kører ikke.
 Start programmet.
32DA
For fjernbetjening på rattet:
ERROR: Der opstod en fejl under
registrering af funktionen.
 Genstart registrering fra den funktion,
hvor fejlen forekom (side 19).
TIMEOUT: Registrering af funktionen
mislykkedes på grund af timeout.
 Gennemfør registreringen, mens
[REGISTER] blinker (ca. 6 sekunder)
(side 19).
Hvis disse løsninger ikke forbedrer
situationen, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Hvis du sender enheden til reparation på
grund af problemer med CD-afspilning, skal
du tage den disk med, som blev brugt,
da problemet startede.
Tilslutning/installation
Forsigtig
• Før alle jordkabler til et fælles jordpunkt.
• Sørg for, at skruerne ikke kommer i klemme
under en skrue eller sidder fast under
bevægelige dele (f.eks. sædets skinner).
• Sluk tændingen i bilen, før du opretter
tilslutning, for at undgå kortslutning.
• Sæt strømforsyningsstikket  i enheden
og højttalerne, før du tilslutter det til det
ekstra strømstik.
• Sørg for at isolere alle ikke-tilsluttede
ledninger med elektrikertape af
sikkerhedsårsager.
Liste over dele til
installation


×2




Forholdsregler
• Vælg installationsplaceringen
omhyggeligt, så enheden ikke forstyrrer
normal kørsel.
• Undgå at montere enheden i områder med
støv, snavs, mange vibrationer eller høj
temperatur, f.eks. i direkte sollys eller
i nærheden af varmekanaler.
• Brug kun den medfølgende
monteringskomponenter til sikker
installation.
Bemærkning om strømforsyningsledning
(gul)
Når du tilslutter denne enhed i kombination med
andre stereokomponenter, skal den gennemsnitlige
strømstyrke i bilens kredsløb, som enheden er
tilsluttet, være højere end summen af hver enkelt
komponents ampere.
Justering af monteringsvinkel
Juster monteringsvinklen til mindre end 45°.
For MEX-N5200BT


• Denne liste over dele indeholder ikke hele
pakkens indhold.
• Beslaget  og beskyttelsesrammen 
monteres på enheden før forsendelse.
Før du monterer enheden, skal du bruge
frigørelsesnøglerne  for at fjerne
beslaget  fra enheden. Se "Fjernelse af
beskyttelsesrammen og beslaget" (side 38)
for at få flere oplysninger.
• Gem frigørelsesnøglerne  til fremtidig
brug, da du også skal bruge dem, hvis du
fjerner enheden fra din bil.
33DA
Tilslutning (for MEX-N5200BT)
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Forstærker*1

*2
Se "Oprettelse af tilslutninger"
(side 36) for at få flere
oplysninger.
Se "Strømtilslutningsdiagram" (side 36)
for at få flere oplysninger.
fra en kabelforbundet
fjernbetjening (medfølger ikke)*4
 *5*6
fra en bilantenne*7
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter til
en kabelforbundet fjernbetjening (medfølger
ikke). Du kan finde oplysninger om brug af den
kabelforbundne fjernbetjening i "Brug af den
kabelforbundne fjernbetjening" (side 37).
*5 Uanset om den er i brug eller ej, skal du trække
mikrofonindgangskablet, så det ikke forstyrrer
kørslen. Fastgør kablet med en klemme, hvis det
installeres omkring dine fødder.
*6 Du finder flere oplysninger om installation af
mikrofonen under "Installation af mikrofonen
(kun MEX-N5200BT)" (side 37).
*7 Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
34DA
Tilslutning (for MEX-N4200BT)
Subwoofer*1
*3
*3
Forstærker*1

*2
Se "Oprettelse af tilslutninger"
(side 36) for at få flere
oplysninger.
Se "Strømtilslutningsdiagram" (side 36)
for at få flere oplysninger.
fra en kabelforbundet
fjernbetjening (medfølger ikke)*4
Mikrofon
XA-MC10 *1*5
fra en bilantenne*6
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter til
en kabelforbundet fjernbetjening (medfølger
ikke). Du kan finde oplysninger om brug af den
kabelforbundne fjernbetjening i "Brug af den
kabelforbundne fjernbetjening" (side 37).
*5 Uanset om den er i brug eller ej, skal du trække
mikrofonindgangskablet, så det ikke forstyrrer
kørslen. Fastgør kablet med en klemme, hvis det
installeres omkring dine fødder.
*6 Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
35DA
Oprettelse af tilslutninger
Hvis du har en antenne uden en relæboks,
kan tilslutning af denne enhed med den
medfølgende strømforsyningsledning 
beskadige antennen.
Nem tilslutning af subwoofer
Du kan bruge en subwoofer uden en
forstærker, når den er tilsluttet en
baghøjttalerledning.
Fronthøjttaler
 Til bilens højttalerstik
Subwoofer
Bemærkninger
• Klargøring af baghøjttalerledning er påkrævet.
• Brug en subwoofer med en impedans på 4-8 Ω og
med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for at
undgå skade.
1 Baghøjttaler
2 (højre)
 Lilla
3 Fronthøjttaler
4 (højre)
 Grå
Hukommelsestilslutning
 Grå/sortstribet
5 Fronthøjttaler
6 (venstre)
 Hvid
7 Baghøjttaler
8 (venstre)
 Grøn
Når den gule strømforsyningsledning er
tilsluttet, leveres der altid strøm til
hukommelseskredsløbet, selv når
tændingen er slukket.
 Lilla/sortstribet
 Hvid/sortstribet
 Grøn/sortstribet
 Til bilens strømstik
Højttalerforbindelse
• Sluk for enheden, inden du tilslutter
højttalerne.
• Brug højttalere med en impedans på 4-8 Ω
og med tilstrækkelig effektkapacitet for at
undgå skade.
Strømtilslutningsdiagram
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
antenne/
13 forstærkerkontrol
(REM OUT)
Blå/
hvidstribet
omskiftet
14* strømforsyning til
belysning
Orange/
hvidstribet
15
omskiftet
strømforsyning
16 jordforbundet
* Kun MEX-N5200BT
36DA
Kontroller din bils ekstra strømstik, og
forbind ledningerne korrekt i forhold til
bilen.
Ekstra strømstik
Rød
Sort
Fælles tilslutning
Rød
Rød
Installation af mikrofonen
(kun MEX-N5200BT)
Hvis din stemme skal kunne registreres
under håndfrit opkald, skal du installere
mikrofonen .
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
15
omskiftet
strømforsyning
Rød

Når der er byttet om på placeringerne
af de røde og gule ledninger
Rød
Rød
Clip (medfølger ikke)
Gul

Gul
omskiftet
strømforsyning
Gul
kontinuerlig
15
strømforsyning
Rød
12
Når bilen er uden ACC-position
Rød
Rød
Gul
Gul
Når du har matchet tilslutningerne og vendt
strømforsyningens ledninger korrekt, skal du
tilslutte enheden til bilens strømforsyning.
Hvis du har spørgsmål og problemer
i forbindelse med tilslutning af din enhed,
som ikke er omtalt i denne vejledning, skal
du kontakte bilforhandleren.

Forsigtig
• Det er meget farligt, hvis ledningen vikles
omkring ratstammen eller gearstangen.
Sørg for, at denne og andre dele ikke
forstyrrer kørslen.
• Hvis der er airbags eller andet
stødabsorberende udstyr i vognen, skal du
kontakte den forretning, hvor du har købt
denne enhed, eller bilforhandleren inden
installationen.
Bemærk
Før du påsætter den dobbeltsidede tape , skal
du rengøre instrumentbrættets overflade med en
tør klud.
Brug af den kabelforbundne
fjernbetjening
1
Hvis du vil aktivere den
kabelforbundne fjernbetjening,
skal du indstille [STR CONTROL]
i [SET STEERING] til [PRESET] (side 19).
37DA
Montering af enheden
i instrumentbrættet
Installation
Fjernelse af beskyttelsesrammen
og beslaget
Før du installerer enheden, skal du fjerne
beskyttelsesrammen  og beslaget  fra
enheden.
1
Før du installerer, skal du sørge for, at låsene
på begge sider af beslagene  bøjes indad
2 mm.
1
Placer beslaget 
i instrumentbrættet, og bøj derefter
takkerne udad, så de slutter til.
182 mm
Tag fat om begge kanter på
beskyttelsesrammen , og træk
den derefter ud.
53 mm


2
2
Indsæt begge frigørelsesnøgler ,
indtil de klikker, og træk beslaget
nedad . Træk derefter enheden
opad for at skille dem ad.
Lås
Monter enheden på beslaget ,
og påsæt derefter
beskyttelsesrammen .







Vend krogen indad.
Bemærkninger
• Hvis låsene er lige eller bøjet udad, bliver enheden
ikke installeret sikkert, og den kan hoppe ud.
• Sørg for, at de 4 låse på beskyttelsesrammen 
sidder godt fast i enhedens stik.
38DA
Afmontering og montering af
frontpanelet
Se "Afmontering af frontpanelet" (side 6) for
at få flere oplysninger.
Nulstilling af enheden
Se "Nulstilling af enheden" (side 7) for at få
flere oplysninger.
Udskiftning af sikring
Når du udskifter sikringen,
Sikring (10 A)
skal du sørge for at bruge
den ampere, der er angivet
på den oprindelige sikring.
Hvis sikringen sprænger,
skal du kontrollere
strømtilslutningen og
udskifte sikringen. Hvis sikringen sprænger
igen efter udskiftning, kan der være en
intern fejl. I en sådan situation skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
39DA
Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES. Podrobnosti získate na
nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Websted for kundesupport
Hvis du har spørgsmål eller vil se de seneste
supportoplysninger om dette produkt,
skal du besøge webstedet herunder:
http://www.sony.eu/support
Registrer dit produkt online nu på adressen:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising