Sony | MEX-N6002BD | Sony MEX-N6002BD DAB-radio/CD-modtager med BLUETOOTH® trådløs teknologi Betjeningsvejledning

4-687-334-21(1) (DA)
Bluetooth®
Lydsystem
Se side 18, hvis du vil annullere visning af
demonstrationen (DEMO).
Oplysninger om tilslutning/installation finder du i side 31.
MEX-N6002BD
Betjeningsvejledning
DA
Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at
installere denne enhed i instrumentbrættet
i bilen, da bagsiden af enheden bliver varm
under brug.
Hvis du ønsker oplysninger, kan du se
"Tilslutning/installation" (side 31).
Fremstillet i Thailand
Egenskaber for laserdiode
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laseroutput: Mindre end 53,3 μW
(Dette output er den målte værdi på en afstand
af 200 mm fra objektivlinsernes overflade på
den optiske pickup-blok med 7 mm-blænde).
Driftsspændingen osv. er angivet på navnepladen
i bunden af kabinettet.
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr
er i overensstemmelse med de nødvendige
krav og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Gå til følgende websted for at få yderligere
oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, der er solgt i lande,
der er underlagt EU-direktiver.
Producent: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato­ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien
Bortskaffelse af opbrugte batterier
og elektriske og elektroniske
produkter (gælder i EU og andre
europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet,
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø,
som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer.
2DA
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri,
må det pågældende batteri kun udskiftes af
en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet
og elektriske og elektroniske produkter må disse
produkter kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske produkter.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en
sikker måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet blev købt.
Advarsel hvis din bils tænding ikke har en
ACC-position
Indstil AUTO OFF-funktionen (side 18). Enheden
slukkes fuldstændigt og automatisk efter den
angivne tid, efter enheden er slukket, hvilket
forhindrer afladning af batteriet. Hvis du ikke
indstiller AUTO OFF-funktionen, skal du trykke
på og holde OFF nede, indtil skærmen slukkes,
hver gang du slukker for tændingen.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester, der tilbydes
af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan
blive ændret, suspenderet eller ophævet
uden forudgående varsel. Sony påtager
sig intet ansvar i denne slags situationer.
Vigtig bemærkning
Forsigtig
SONY KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE,
FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING,
TAB AF DATA, MANGLENDE ANVENDELSE AF
PRODUKTET ELLER NOGET TILKNYTTET UDSTYR,
NEDETID OG KØBERS TID MED RELATION TIL ELLER
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT, DETS
HARDWARE OG/ELLER DETS SOFTWARE.
Dette produkt indeholder en radiosender.
I henhold til UNECE regulativ nr. 10 kan en
producent af motorkøretøjer stille særlige krav
om installation af radiosendere i motorkøretøjer.
Se i vejledningen til motorkøretøjet, eller kontakt
producenten af dit køretøj eller dennes forhandler,
før du installerer dette produkt i dit køretøj.
Nødopkald
Denne håndfri BLUETOOTH-enhed til bilen og den
elektroniske enhed, der er tilsluttet den håndfri
enhed, fungerer via radiosignaler, mobilnetværk og
faste linjer samt en brugerprogrammeret funktion,
der kan derfor ikke garanteres for tilslutning under
alle forhold.
Lad derfor være med udelukkende at forlade dig
på elektroniske enheder til vigtig kommunikation
(f.eks. medicinske nødssituationer).
Om BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTHenhed, kan påvirke funktionaliteten af medicinske
enheder. Sluk for denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende steder,
da de kan forårsage en ulykke.
 på alle steder, hvor der kan være åben ild,
på hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på
benzinstationer
 i nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
 Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder BLUETOOTH-standarden for
at levere en sikker trådløs tilslutning, når der
anvendes trådløs BLUETOOTH-teknologi, men
sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig for
situationen. Vær forsigtig, når du kommunikerer
ved brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for lækage af
oplysninger under BLUETOOTH-kommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
enheden, som ikke er omtalt i denne vejledning.
3DA
Tilslutning/installation
Indholdsfortegnelse
Vejledning i dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Introduktion
Afmontering af frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forberedelse af en BLUETOOTH -enhed . . . . . . . . .
Tilslutning af en USB-enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af en anden bærbar lydenhed . . . . . . .
6
7
7
7
9
9
Brug af radioen
Modtagelse af DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brug af FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brug af radiodatasystemet (RDS). . . . . . . . . . . . . . 11
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . . .
Søgning efter og afspilning af numre . . . . . . . . . .
12
12
13
13
Håndfri opkald (kun via BLUETOOTH)
Modtagelse af et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilgængelig betjening under opkald. . . . . . . . . . . 15
Nyttige funktioner
SongPal med iPhone/Android-smartphone. . . . . 16
Brug af Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indstillinger
Annullering af DEMO-tilstanden . . . . . . . . . . . . . .
Grundlæggende indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . .
General opsætning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Lydopsætning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skærmopsætning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-opsætning (BLUETOOTH) . . . . . . . . .
SongPal-opsætning (SONGPAL). . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
21
21
22
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4DA
22
22
24
24
26
29
Forsigtig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til installation. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
34
Vejledning i dele og knapper
Hovedenhed
Frontpanel fjernet (indvendigt panel)
 Kontrolhjul
Drej det for at justere lydstyrken.
PUSH ENTER
Åbn det valgte element.
Tryk på SRC, drej, og tryk derefter for at ændre
kilden (timeout i 2 sekunder).
VOICE (side 15, 17)
Aktiver stemmeopkald, stemmegenkendelse
(kun Android™-smartphone) eller Siri-funktionen
(kun iPhone).
Knappen med tallet 3/ (gentag) er en
blindfingermarkeringsknap.

(gennemse) (side 10, 13, 14)
Under DAB-modtagelse:
Skift til gennemgangstilstand.
Under afspilning:
Skift til gennemgangstilstand.
(Ikke tilgængelig, når en iPod er tilsluttet).
APP (side 16)
Tryk på og hold knappen inde i 2 sekunder for
at starte "SongPal"-funktionen (tilslutning).
N-Mark
Berør kontrolhjulet med en Androidsmartphone for at oprette en BLUETOOTHtilslutning.
 Modtager for fjernbetjening
 Frigørelsesknap på frontpanel
 Diskindgang
 SEEK +/–
Under DAB-modtagelse:
Vælg en tjeneste. Tryk på og hold inde for
at søge efter en gruppe.
Under FM/MW/LW-modtagelse:
Stil automatisk ind på faste radiostationer.
Tryk på knappen, og hold den inde for manuel
indstilling.
 Skærmvindue
  (skub disk ud)
 SRC (kilde)
Tænd for strømmen.
Skift kilde.
OFF
Tryk på og hold knappen inde i 1 sekund for at
slukke for strømmen og få vist uret.
Tryk på og hold knappen inde i 2 sekunder for
at slukke for strømmen og skærmen.
/ (forrige/næste)
/ (hurtigt tilbage eller fremad)

(tilbage)
Skift til forrige skærm.
MODE (side 10, 11, 15)
5DA
 CALL
Skift til opkaldsmenuen. Modtag/afslut et
opkald.
Tryk på og hold knappen inde i mere end
2 sekunder for at skifte BLUETOOTH-signal.
 MENU
Åbn opsætningsmenuen.
DSPL (skærm)
Tryk på og hold knappen inde, og tryk derefter
for at ændre skærmelementer.
 Nummerknapper (1 til 6)
Modtag lagrede DAB-tjenester eller
radiostationer. Tryk på og hold knappen inde for
at gemme DAB-tjenester eller radiostationer.
Introduktion
Afmontering af frontpanelet
Du kan afmontere frontpanelet på enheden for at
undgå tyveri.
1
Tryk på knappen OFF  og hold den
inde, indtil enheden slukkes, tryk på
frigørelsesknappen til frontpanelet ,
og træk derefter panelet ind mod dig
for at fjerne det.
ALBUM /
Spring over et album for en lydenhed. Tryk på
og hold knappen inde for at springe over flere
album i træk.
(Ikke tilgængelig, når en iPod er tilsluttet).
(gentag)
(shuffle)
MIC (side 15)
PAUSE
 AF (alternative frekvenser)/
TA (trafikmeddelelser)
Indstil AF og TA.
PTY (programtype)
Tryk på og hold knappen inde for at vælge PTY
i DAB eller RDS.
 AUX-indgangsstik
 USB-port
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingsnøglen til OFF-positionen
uden at afmontere frontpanelet, lyder
advarselsalarmen i nogle få sekunder. Alarmen
lyder kun, hvis den indbyggede forstærker bruges.
Serienumre
Sørg for, at serienumrene i bunden af enheden
og på bagsiden af frontpanelet stemmer overens..
Ellers kan du ikke foretage en BLUETOOTHtilknytning, en tilslutning og en afbrydelse med NFC.
 RESET (indvendigt panel) (side 7)
Montering af frontpanelet
6DA
Nulstilling af enheden
Før du betjener enheden første gang, efter du
har udskiftet bilbatteri eller ændret tilslutninger,
skal du nulstille enheden.
Tryk på RESET på det indvendige panel med en
kuglepen osv., efter du har afmonteret frontpanelet.
Bemærk
Hvis du nulstiller enheden, slettes urindstillingen
og noget lagret indhold.
Indstilling af uret
1
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på det.
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET CLOCK-ADJ], og tryk derefter på det.
Timeindikatoren blinker.
3
Drej kontrolhjulet for at indstille time
og minut.
Tryk på SEEK +/– for at flytte den digitale
indikator.
4
Tryk på MENU efter indstilling af
minutter.
Opsætningen er udført og uret starter.
Forberedelse af en
BLUETOOTH -enhed
Du kan lytte til musik eller udføre håndfri opkald
afhængigt af den BLUETOOTH-kompatible enhed,
f.eks. en smartphone, mobiltelefon eller en
lydenhed (herefter kaldet "BLUETOOTH-enhed",
hvis ikke andet er angivet). Hvis du ønsker flere
oplysninger om tilslutning, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
Før du tilslutter enheden, skal du skrue ned for
lydstyrken på enheden. Eller høres der en høj lyd.
Tilslutning af en smartphone med
et tryk (NFC)
Når du lader kontrolhjulet på enheden berøre en
NFC*-kompatibel smartphone, tilknyttes enheden
og tilsluttes automatisk til smartphonen.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi,
der aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation
mellem digitale forskellige enheder, f.eks.
mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFCfunktionen kan der nemt opnås datakommunikation
ved blot at berøre det relevante symbol eller
berøringspunktet på NFC-kompatible enheder.
For en smartphone med Android OS 4.0 eller
tidligere installeret skal du downloade appen
"NFC Easy Connect", der kan downloades fra
Google Play™. Appen kan muligvis ikke
downloades i alle lande/områder.
1
Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se
den betjeningsvejledning, der fulgte med
smartphonen.
Vise uret
Tryk på og DSPL inde.
2
Lad N-Mark på smartphonen berøre
N­Mark-delen på enheden.
Kontroller, at
lyser på enhedens skærm.
Afbryde med One touch
Lad N-Mark på smartphonen berøre N-Mark-delen
på enheden igen.
Bemærkninger
 Når du opretter tilslutningen, skal du være lidt
forsigtig, så du ikke ridser smartphonen.
 One touch-tilslutning er ikke mulig, hvis enheden
allerede er tilsluttet til to NFC-kompatible enheder.
I denne situation skal du frakoble en af enhederne
og oprette tilslutning til smartphonen igen.
7DA
Tilknytning og tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed
7
Hvis der kræves en adgangskode*
på BLUETOOTH-enheden, skal du
indtaste [0000].
* Adgangskoden kan afhængigt af enhed
være betegnet som "Passkode", "PIN-kode",
"PIN­nummer" eller "Passord" osv.
Når du første gang tilslutter en BLUETOOTH-enhed,
kræves der gensidig registrering (kaldes
"tilslutning"). Tilknytning sætter denne enhed og
andre enheder i stand til at genkende hinanden.
Denne enhed kan tilsluttes til to BLUETOOTHenheder (to mobiltelefoner eller en mobiltelefon
og en lydenhed).
Indtast adgangskoden
[0000]
Når der er oprettet tilknytning, forbliver
8
1
Placer BLUETOOTH-enheden inden for
1 meter fra enheden.
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [BLUETOOTH], og tryk derefter
på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET PAIRING], og tryk derefter på det.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEVICE 1]* eller [SET DEVICE 2]*,
og tryk derefter på det.
blinker, mens enheden tilknyttes
i standbytilstand.
* [SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] vil blive ændret
til den tilknyttede enheds navn, når tilknytning er
fuldført.
5
Udfør tilknytning på BLUETOOTHenheden, så den registrerer denne enhed.
6
Vælg [MEX-N6002BD], som vises på
skærmen på BLUETOOTH-enheden.
Hvis navnet på din model ikke vises, skal du
gentage fra trin 2.
eller
lyder, når tilslutningen er oprettet.
Bemærk
Denne enhed kan ikke registreres fra andre enheder,
når den er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed. Hvis du vil
aktivere registrering, skal du skifte til
tilknytningstilstand og søge efter denne enhed fra en
anden enhed.
Starte afspilning
Se "Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed" (side 13)
for at få flere oplysninger.
Afbryde forbindelsen til den tilknyttede
enhed
Udfør trin 2 til 4 for at afbryde forbindelsen, efter
at have tilknyttet denne enhed og BLUETOOTHenheden.
Tilslutning til en tilknyttet BLUETOOTHenhed
Hvis du vil bruge en tilknyttet enhed, kræves der
tilslutning til denne enhed. Nogle tilknyttede
enheder tilsluttes automatisk.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [BLUETOOTH], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET BT SIGNL], og tryk derefter på det.
Kontroller, at
3
8DA
tændt.
Vælg denne enhed på BLUETOOTHenheden for at oprette BLUETOOTHtilslutningen.
lyder.
Aktiver BLUETOOTH-funktionen
i BLUETOOTH-enheden.
4
Tilslut BLUETOOTH-enheden til denne
enhed.
Lyser, når håndfri opkald er tilgængeligt
ved at aktivere HFP'en (håndfri profil).
Bemærkninger
 Der kan ikke foretages automatisk BLUETOOTHtilknytning, hvis enheden allerede er tilsluttet to
BLUETOOTH-enheder. I denne situation skal du
frakoble en af enhederne og oprette tilslutning
til din iPhone/iPod igen.
 Hvis der ikke er oprettet automatisk BLUETOOTHtilknytning, kan du se "Forberedelse af en BLUETOOTH
-enhed", hvis du ønsker yderligere oplysninger (side 7).
Lyser, når der kan afspilles på
lydenheden ved at aktivere A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Tilslutning af en USB-enhed
eller
lyser.
Ikoner på skærmen:
Tilslutte den sidst tilsluttede enhed fra
denne enhed
Aktiver BLUETOOTH-funktionen i BLUETOOTHenheden.
Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO] og tryk på
PAUSE for at oprette forbindelse med lydenheden.
Tryk på CALL, hvis du vil oprette tilslutning til
mobiltelefonen.
1
2
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut USB-enheden til enheden.
Hvis du vil tilslutte en iPod/iPhone, skal du bruge
USB-tilslutningskablet til iPod (medfølger ikke).
Bemærk
Under streaming af BLUETOOTH-lyd kan du ikke oprette
tilslutning fra denne enhed til mobiltelefonen. Opret
i stedet for tilslutning fra mobiltelefonen til denne enhed.
Tip
Med BLUETOOTH-signal aktiveret: Når tændingen
aktiveres igen, genopretter denne enhed automatisk
tilslutning til den sidst tilsluttede mobiltelefon.
Installere mikrofonen
Se "Installere mikrofonen" (side 34) for at få flere
oplysninger.
Tilslutning med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-tilknytning)
Tilslutning af en anden bærbar
lydenhed
1
2
3
Når der tilsluttes en iPhone/iPod med iOS5 eller
senere til USB-porten, tilknyttes enheden og
tilsluttes automatisk til din iPhone/iPod.
Hvis du vil aktivere automatisk BLUETOOTHtilknytning, skal du sørge for, at [SET AUTOPAIR]
i [BLUETOOTH] er indstillet til [ON] (side 21).
1
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på din
iPhone/iPod.
2
Tilslut en iPhone/iPod til USB-porten.
Sluk for den bærbare lydenhed.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut den bærbare lydenhed til AUXindgangsstikket (stereoministik) på
denne enhed med et tilslutningskabel
(medfølger ikke*).
* Sørg for at bruge et lige stik.
4
Tryk på SRC for at vælge [AUX].
Sådan matches lydstyrken på den tilsluttede
enhed med andre kilder
Kontroller, at
lyser på enhedens skærm.
Start afspilning fra den bærbare lydenhed ved
en moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 20).
9DA
Brug af radioen
Hvis du vil lytte til radioen, skal du trykke på SRC for
at vælge [TUNER].
Når DAB-båndet vælges første gang, efter du har
udskiftet bilbatteri eller ændret tilslutninger, starter
den indledende scanning automatisk. Vent, til den
indledende scanning er udført. (Hvis den afbrydes,
starter den indledende scanning igen, næste gang
du vælger DAB-båndet). Hvis der ingen DABstationer bliver gemt under den første scanning,
skal du udføre en automatisk scanning (side 11).
Tip
Indstil [SET ANT-PWR] til [ON] (standard) eller [OFF]
afhængig af typen af DAB-antenne (side 19).
Søgning efter en tjeneste efter navn
(Quick-BrowZer™)
Du kan få vist en liste over tjenester, så det bliver
nemmere at søge.
1
Tryk på
(gennemse) under DABmodtagelse.
Enheden skifter til Quick-BrowZer-tilstand,
og listen over tjenester vises.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede tjeneste, og tryk derefter på den.
Modtagelse starter.
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
(gennemse).
Indstilling af DAB-meddelelser
Modtagelse af DAB
Hvis du aktiverer DAB-meddelelser, kan disse
afbryde den aktuelt valgte kilde.
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et
transmissionssystem på jordbaserede netværk.
DAB-stationer samler radioprogrammer
("tjenester") i en gruppe, og hver tjeneste
indeholder en eller flere komponenter. Den samme
tjeneste kan nogle gange modtages på forskellige
frekvenser.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET ANNOUNCE], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET ANNC-ON] eller [SET ANNC-OFF],
og tryk derefter på det.
Manuel søgning efter en tjeneste
1
Tryk på MODE for at vælge [DB1], [DB2]
eller [DB3].
Bemærk
Under en DAB-meddelelse reguleres lydstyrken til
et niveau, der er angivet for TA i RDS (side 11).
2
Tryk på SEEK +/– for at søge i en
gruppe efter en tjeneste. Tryk på og
hold SEEK +/– inde for at søge efter
forskellige grupper.
Lytte til det samme eller et lignende program
under svag modtagelse
Scanningen stopper, når enheden finder
en tjeneste/gruppe. Søg, indtil den ønskede
tjeneste modtages.
Manuel lagring af en tjeneste
1
Når du modtager den tjeneste, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der
vises [MEM].
Modtagelse af lagrede tjenester
1
Når du har valgt det ønskede bånd, skal
du trykke på en nummerknap (1 til 6).
10DA
Indstil [SET SOFTLINK] til [ON] (side 19).
[FM-LINK] lyser, når det tilsvarende FM-program
modtages.
"Hard Link" følger det samme program,
og "Soft Link" følger et lignende program.
SOFT
LINK
DAB
Hard
Link
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link


Soft
Link


Automatisk opdatering af
tjenestelisten (automatisk scanning)
1
Tryk på MODE for at vælge [DB1], [DB2]
eller [DB3].
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET AUTOSCAN], og tryk derefter på det.
Lagring manuelt
1
Modtagelse af lagrede radiostationer
1
Enheden opdaterer listen over tjenester
i Quick­BrowZer-tilstand.
Brug af FM/MW/LW
Lagring automatisk (BTM)
1
Tryk på MODE for at skifte bånd (FM1,
FM2, MW eller LW).
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET BTM],
og tryk derefter på det.
Enheden lagrer stationer i frekvensrækkefølgen
på nummertasterne.
Indstilling
1
Tryk på MODE for at skifte bånd (FM1,
FM2, MW eller LW).
2
Udfør indstilling.
Indstille manuelt
Tryk på og hold SEEK +/– inde for at finde
den omtrentlige frekvens, og tryk derefter
på SEEK +/– flere gange for at finjustere den
ønskede frekvens.
Indstille automatisk
Tryk på SEEK +/–.
Scanningen stopper, når enheden finder en
station.
Når du modtager den station, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der
vises [MEM].
Vælg båndet, og tryk derefter på en
nummerknap (1 til 6).
Brug af radiodatasystemet (RDS)
Indstilling af alternative frekvenser (AF)
og trafikmeddelelser (TA)
AF søger kontinuerligt efter den station med det
stærkeste signal i et netværk, og TA viser aktuelle
trafikoplysninger eller trafikprogrammer (TP),
hvis de modtages.
1
Tryk på AF/TA for at vælge [AF-ON],
[TA­ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].
Lagre RDS-stationer med AF- og TAindstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen med
en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA, og gem derefter
stationen med BTM eller manuelt. Hvis du
forudindstiller manuelt, kan du også forudindstille
stationer, der ikke er RDS-stationer.
Modtage nødmeddelelser
Når AF eller TA er aktiveret, vil nødmeddelelser
automatisk afbryde den valgte kilde.
Justere lydstyrkeniveauet under en
trafikmeddelelse
Lydstyrkeniveauet lagres i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeddelelser uafhængigt
af det normale lydstyrkeniveau.
Bevare et regionalt program (REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er aktiveret,
skiftes der ikke til en anden regional station med en
stærkere frekvens. Hvis du forlader dette regionale
programs modtagelsesområde, skal du indstille
[SET REG-OFF] i [GENERAL] under FM-modtagelse
(side 19).
Denne funktion fungerer ikke i Storbritannien og
i nogle andre områder.
11DA
Local Link-funktion (kun Storbritannien)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selv hvis de ikke er lagret på
dine nummerknapper.
Tryk under FM-modtagelse på en nummerknap
(1 til 6), hvor der er gemt en lokal station. Tryk inden
for 5 sekunder igen på en nummerknap for den
lokale station. Gentag denne procedure, indtil
den lokale station modtages.
Afspilning
Afspilning af en disk
1
Isæt disken (denne side opad).
Valg af programtyper (PTY)
Brug PTY til at vise eller søge efter en ønsket
programtype.
Under DAB-modtagelse
1
2
Tryk på og PTY inde.
Enheden viser alle tjenester med den valgte
programtype.
3
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
tjeneste vises. Tryk derefter på den.
Modtagelse starter.
Under FM-modtagelse
1
2
Afspilning starter automatisk.
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
programtype vises. Tryk derefter på den.
Tryk på og PTY inde.
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
programtype vises. Tryk derefter på den.
Enheden starter med at søge efter en station,
der udsender den valgte programtype.
Programtype
NONE (Ingen programtype*, NEWS (nyheder),
AFFAIRS (offentlige sager), INFO (oplysninger),
SPORT (sport), EDUCATE (uddannelse), DRAMA
(drama), CULTURE (kultur), SCIENCE (videnskab),
VARIED (forskelligt), POP M (popmusik), ROCK M
(rockmusik), EASY M (populærmusik), LIGHT M
(let klassisk musik), CLASSICS (seriøs klassisk
musik), OTHER M (anden musik), WEATHER (vejret),
FINANCE (økonomi), CHILDREN (børneprogram),
SOCIAL A (sociale sager), RELIGION (religion),
PHONE IN (ring ind), TRAVEL (rejse), LEISURE
(fritid), JAZZ (jazzmusik), COUNTRY (countrymusik),
NATION M (national musik), OLDIES (oldies-musik),
FOLK M (folkemusik), DOCUMENT (dokumentar)
* Kan blive vist under DAB-modtagelse, afhængig
af tjenesten.
Afspilning af en USB-enhed
I denne vejledning bruges "iPod" som en generel
henvisning til iPod-funktioner på en iPod og en
iPhone, medmindre andet er angivet i teksten
eller illustrationerne.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med
din iPod, under "Om iPod" (side 23), eller du
kan besøge supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
MSC (Mass Storage Class) og MTP-type (Media
Transfer Protocol) USB-enheder*, som er kompatible
med USB-standarden kan bruges. Nogle digitale
medieafspillere eller Android smartphones kan
kræve indstilling til MTP-tilstand.
* f.eks. et USB-flashdrev, en digital medieafspiller,
Android-smartphone
Bemærkninger
 Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
 Afspilning af følgende filer understøttes ikke.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 copyrightbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Multikanals lydfiler
MP3/WMA/AAC:
 lossless-komprimerede filer
WAV:
 Multikanals lydfiler
1
Afspilning starter.
Hvis der allerede er en enhed tilsluttet, kan
du starte afspilning ved at trykke på SRC for
at vælge [USB] (der vises [IPD] på skærmen,
når iPod'en genkendes).
Indstilling af uret (clock time - CT)
CT-dataene fra RDS-transmissionen indstiller uret.
1
Indstil [SET CT-ON] i [GENERAL] (side 19).
2
12DA
Tilslut en USB-enhed til USB-porten
(side 9).
Juster lydstyrken på denne enhed.
Stoppe afspilning
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Fjerne enheden
Stop afspilning, og fjern derefter enheden.
Advarsel for iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, styres opkaldets
lydstyrke af iPhonen, ikke af enheden. Skru ikke
utilsigtet op for lydstyrken på enheden under et
opkald, da en pludselig høj lyd kan resultere i,
at opkaldet afbrydes.
Afspilning fra en BLUETOOTHenhed
Du kan afspille indhold på en tilsluttet enhed,
der understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Sådan matches lydstyrken på BLUETOOTHenheden med andre kilder
Start afspilning fra BLUETOOTH-lydenheden ved
en moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 21).
Søgning efter og afspilning
af numre
Gentaget afspilning og vilkårlig
afspilning
1
Tryk på
(gentag) eller
(shuffle)
flere gange under afspilning for at vælge
den ønskede afspilningstilstand.
Det kan tage lidt tid at starte afspilning i den
valgte afspilningstilstand.
De tilgængelige afspilningstilstande varierer,
afhængigt af den valgte lydkilde.
1
Opret BLUETOOTH-forbindelse med
lydenheden (side 7)
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU,
og vælg derefter [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (side 21).
2
3
Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO].
4
Juster lydstyrken på denne enhed.
Søgning efter et nummer efter navn
(Quick-BrowZer)
Ikke tilgængelig, når en iPod er tilsluttet.
1
Betjen lydenheden for at starte
afspilning.
Under afspilning af CD, USB eller
BT AUDIO*1 skal du trykke på
(gennemse)*2 for at få vist listen
over søgekategorier.
Tryk på
(tilbage) flere gange, når
nummerlisten vises, for at få vist den
ønskede søgekategori.
Bemærkninger
 Afhængig af lydenheden kan det forekomme,
at oplysninger som f.eks. titel, nummer/tid og
afspilningsstatus ikke vises på denne enhed.
 Selv hvis kilden ændres på denne enhed, stopper
afspilning af lydenheden ikke.
 Der vises ikke [BT AUDIO] på skærmen, når "SongPal"applikationen køres via BLUETOOTH-funktionen.
*1 Kun tilgængelig for lydenheder, der understøtter
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller nyere.
*2 Tryk på
(gennemse) under afspilning i mindst
2 sekunder for at vende direkte tilbage til starten
af kategorilisten.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk derefter
på det for at bekræfte.
3
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede nummer.
Afspilning starter.
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
(gennemse).
13DA
Søgning ved at hoppe mellem numre
(Jump-tilstand)
Håndfri opkald (kun via BLUETOOTH)
Ikke tilgængelig, når en iPod er tilsluttet.
1
2
3
Tryk på
(gennemse).
Tryk på SEEK +.
Drej kontrolhjulet for at vælge
nummeret.
Hvis du vil bruge en mobiltelefon, skal du
tilslutte den til denne enhed. Du kan tilslutte to
mobiltelefoner til enheden. Se "Forberedelse af
en BLUETOOTH -enhed" (side 7) for at få flere
oplysninger.
Listen hopper i trin på 10 % af det samlede antal
numre.
4
Tryk på ENTER for at vende tilbage til
Quick-BrowZer-tilstand.
Det valgte nummer vises.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter på det.
Modtagelse af et opkald
1
Afspilning starter.
Tryk på CALL, når der modtages et opkald
med en ringetone.
Opkaldet starter.
Bemærk
Ringetonen og talerens stemme udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
Afvise et opkald
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Sådan afsluttes opkaldet
Tryk på CALL igen.
Foretage et opkald
Du kan foretage et opkald fra telefonbogen eller
fra opkaldshistorikken, når der er tilsluttet en
mobiltelefon, der understøtter PBAP (Phone Book
Access Profile)
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til enheden,
skal du vælge den ene telefon.
Fra telefonbogen
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til enheden,
skal du dreje kontrolhjulet for at vælge en telefon
og derefter trykke på det.
14DA
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[PHONE BOOK], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge et
forbogstav på listen over forbogstaver,
og tryk derefter på det.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge et navn på
listen over navne, og tryk derefter på det.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge et nummer
på listen over numre, og tryk derefter
på det.
Opkaldet starter.
Fra opkaldshistorikken
1
Drej kontrolhjulet for at vælge et navn
eller et telefonnummer
i opkaldshistorikken, og tryk derefter
på det.
Opkaldet starter.
Ved indtastning af telefonnummer
1
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til enheden,
skal du dreje kontrolhjulet for at vælge en telefon
og derefter trykke på det.
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til enheden,
skal du dreje kontrolhjulet for at vælge en telefon
og derefter trykke på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[RECENT CALL], og tryk derefter på det.
Der vises en liste med opkaldshistorik.
3
Du kan foretage et opkald ved at sige et stemmetag,
der er lagret i en tilsluttet mobiltelefon, der har en
stemmeopkaldsfunktion.
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til enheden,
skal du dreje kontrolhjulet for at vælge en telefon
og derefter trykke på det.
2
Via stemmetags
Drej kontrolhjulet for at vælge
[VOICE DIAL], og tryk derefter på det.
Tryk alternativt på VOICE, mens "SongPal"funktionen er deaktiveret.
3
Sig det stemmetag, der er lagret
i mobiltelefonen.
Din stemme gentages, og opkaldet foretages.
Afbryde stemmeopkald
Tryk på VOICE.
Tilgængelig betjening under
opkald
Justere lydstyrke på ringetonen
Drej kontrolhjulet, mens du modtager et opkald.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[DIAL NUMBER], og tryk derefter på det.
Justere talerens lydstyrke.
3
Drej kontrolhjulet for at indtaste
telefonnummeret og vælge [ ]
(mellemrum), og tryk derefter på ENTER*.
Sådan justeres lydstyrken for den anden
part (justering af mikrofonforstærkning)
Opkaldet starter.
* Tryk på SEEK +/– for at flytte den digitale indikator.
Bemærk
Der vises [_] i stedet for [#] på skærmen.
Ved genopkald
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til enheden,
skal du dreje kontrolhjulet for at vælge en telefon
og derefter trykke på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [REDIAL],
og tryk derefter på det.
Drej kontrolhjulet under et opkald.
Tryk på MIC.
Justerbare lydstyrkeniveauer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Sådan reduceres ekko og støj (ekko-/
støjreduceringstilstand)
Tryk på og MIC inde.
Tilgængelig tilstand: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Sådan skiftes der mellem håndfri og
håndholdt tilstand
Tryk på MODE under et opkald for at skifte opkaldets
lyd mellem enheden og en mobiltelefon.
Bemærk
Afhængig af mobiltelefonen vil denne handling
muligvis ikke være tilgængelig.
Opkaldet starter.
15DA
Afslutte tilslutningen
1
Nyttige funktioner
SongPal med iPhone/Androidsmartphone
Den seneste version af
programmet "SongPal" skal
downloades fra App Store,
hvis du bruger en iPhone, eller
fra Google Play, hvis du bruger
en Android-smartphone.
Bemærkninger
 Af sikkerhedshensyn skal du
overholde de lokale trafiklove
og regulativer og ikke bruge
programmet, mens du kører.
 "SongPal" er en app til styring af
forskellige Sony-lydenheder, som er kompatible med
"SongPal", med din iPhone/Android-smartphone.
 Hvad du kan styre med "SongPal" varierer afhængigt
af den tilsluttede enhed.
 Hvis du vil bruge "SongPal"-funktioner, kan du se
detaljerne på din iPhone/Android-smartphone.
 Hvis du ønsker yderligere oplysninger om "SongPal",
kan du besøge følgende URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 Besøg nedenstående websted, og kontroller de
kompatible iPhone/Android-smartphonemodeller.
For iPhone: Besøg App Store
For Android-smartphone: Besøg Google Play
Oprettelse af SongPal-forbindelsen
1
Opret BLUETOOTH-tilslutningen med
iPhone/Android-smartphonen (side 7).
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at vælge
[SONGPAL], og tryk derefter på det.
Drej kontrolhjulet for at vælge [CONNECT],
og tryk derefter på det.
Valg af kilden eller programmet
Du kan vælge den ønskede kilde eller det ønskede
program på iPhone/Android-smartphonen.
Vælge kilden
Tryk på SRC flere gange. Du kan også trykke på SRC,
dreje kontrolhjulet for at vælge den ønskede kilde
og derefter trykke på ENTER
Sådan får du vist kildelisten
Tryk på SRC.
Meddelelser om forskellige oplysninger
via stemmeguide (kun Androidsmartphone)
Når der modtages SMS-, Twitter/Facebook/
Calendar-beskeder osv., annonceres de automatisk
via bilhøjttalerne.
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU, og
vælg derefter [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(side 21).
2
3
Start "SongPal"-programmet.*1
Tryk på og hold APP nede på enheden
i mere end 2 sekunder.*2
Tilslutning til iPhone/Android-smartphonen
starter.
Hvis du ønsker oplysninger om betjening
via iPhone/Android-smartphonen, kan du
se i hjælpen til programmet.
*1 Hvis [AUTO LAUNCH] i [SONGPAL] er indstillet til
[ON] (side 22), oprettes "SongPal"-forbindelsen
automatisk, når BLUETOOTH-signaler til iPhone/
Android smartphone er tændt.
*2 Du kan også trykke på MENU, og derefter vælge
[SONGPAL]  [CONNECT] (side 22).
Hvis enhedsnummeret vises
Kontroller, at nummeret vises (f.eks. 123456),
og vælg derefter [Ja] på iPhone/Androidsmartphonen.
16DA
Du finder flere oplysninger om indstillinger i hjælpen
til programmet.
Aktivering stemmegenkendelse
(kun Android-smartphone)
Ved at registrere programmer kan du styre et
program med stemmekommandoer. Du finder
flere oplysninger hjælpen til programmet.
Aktivere stemmegenkendelse
1
2
Tryk på VOICE for at aktivere stemmegenkendelse.
Sig den ønskede stemmekommando ind
i mikrofonen, når der vises [Say Source or App]
(Sig kilde eller app) på Android-smartphonen.
Brug af Siri Eyes Free
Siri Eyes Free giver dig mulighed for at bruge en
iPhone håndfri ved blot at tale ind i mikrofonen.
Denne funktion kræver, at du tilslutter en iPhone
til enheden via BLUETOOTH. Tilgængelighed er
begrænset til iPhone 4s eller nyere. Sørg for,
at din iPhone kører med den nyeste iOS-version.
Du skal gennemføre BLUETOOTH-registrering og
tilslutningskonfiguration for din iPhone med denne
enhed i forvejen. Se "Forberedelse af en BLUETOOTH
-enhed" (side 7) for at få flere oplysninger.
Vælg iPhone ved at trykke på MENU, og vælg
derefter [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (side 21).
1
Aktiver Siri-funktionen på din iPhone.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med din iPhone.
2
Tryk på VOICE.
Stemmekommandoskærmen vises.
Bemærkninger
 Stemmegenkendelse er muligvis ikke tilgængelig
i alle situationer.
 Stemmegenkendelse fungerer måske ikke korrekt.
Dette afhænger af ydelsen på den tilsluttede
Android-smartphone.
 Brug funktionen under forhold, hvor støj, f.eks.
motorstøj er minimeret under stemmegenkendelse.
Besvarelse af en SMS-meddelelse
(kun Android-smartphone)
Du kan besvare en meddelelse med
stemmegenkendelse.
1
2
3
Aktiver stemmegenkendelse, og sig "Reply" (Svar).
Skærmen til angivelse af meddelelsen vises
i "SongPal"-programmet.
Angiv en svarmeddelelse med
stemmegenkendelse.
Listen over meddelelseskandidater vises i "SongPal"programmet.
Drej kontrolhjulet for at vælge den ønskede
meddelelse, og tryk derefter på det.
Meddelelsen sendes.
Angivelse af lyd og skærmindstillinger
Du kan justere indstillingerne med relation til lyd
og skærm via iPhone/Android-smartphonen.
3
Tal ind i mikrofonen, når iPhonen har
bippet.
iPhonen bipper igen, og derefter begynder Siri
at reagere.
Deaktivere Siri Eyes Free
Tryk på VOICE.
Bemærkninger
 iPhone genkender muligvis ikke din stemme. Dette
afhænger af brugsbetingelserne. (Hvis du f.eks. er
i en kørende bil).
 Siri Eyes Free fungerer måske ikke korrekt, eller
svartiden kan være forsinket på steder, hvor det
er vanskeligt at modtage iPhone-signaler.
 Afhængig af anvendelsesforholdene fungerer Siri
Eyes Free måske ikke korrekt eller kan afsluttes.
 Hvis du afspiller et nummer med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilslutningen, og nummeret starter
afspilning via BLUETOOTH, afslutter Siri Eyes Freefunktionen automatisk, og enheden skifter til
BLUETOOTH-lydkilden.
 Når Siri Eyes Free er aktiveret under afspilning af lyd,
kan enheden skifte til BLUETOOTH-lydkilden, selv hvis
du ikke angiver et nummer, der skal afspilles.
 Ved tilslutning af iPhonen til USB-porten fungerer
Siri Eyes Free måske ikke korrekt eller kan afsluttes.
 Aktiver ikke Siri på iPhonen, når du tilslutter iPhonen
til enheden via USB. Siri Eyes Free fungerer måske ikke
korrekt eller kan afsluttes
 Der er ingen lyd, når Siri Eyes Free er aktiveret.
Du finder flere oplysninger om indstillinger i hjælpen
til programmet.
17DA
BEEP
Aktiverer bipfunktionen: [ON], [OFF].
Indstillinger
Annullering af DEMO-tilstanden
Du kan annullere den demonstrationsskærm,
der vises, når kilden er slukket, og uret vises.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO-OFF], og tryk derefter på det.
Indstillingen er udført.
4
Tryk to gange på
(tilbage).
Skærmen vender tilbage til normal modtagelse/
afspilning.
Grundlæggende indstillinger
Du kan angive indstillinger i følgende
opsætningskategorier:
Generel opsætning (GENERAL), Lydopsætning
(SOUND), Skærmopsætning (DISPLAY), BLUETOOTHopsætning (BLUETOOTH), SongPal-opsætning
(SONGPAL)
1
2
Tryk på MENU.
Drej kontrolhjulet for at vælge
opsætningskategorien, og tryk
derefter på det.
Elementerne kan angives på en anden måde,
afhængigt af kilden og indstillingerne.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
indstillingerne, og tryk derefter på det.
Vende tilbage til den forrige skærm
Tryk på
(tilbage).
General opsætning (GENERAL)
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (juster ur) (side 7)
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF] (side 6).
(Kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
18DA
AUTO OFF
Deaktiveres automatisk efter et bestemt tidsrum,
når enheden slukkes: [ON] (30 minutter), [OFF].
STEERING
Registrerer/nulstiller indstillingen for
fjernbetjeningen på rattet.
(Kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
STR CONTROL (styring fra rattet)
Vælger inputtilstand for den tilsluttede
fjernbetjening. Hvis du vil forhindre fejlfunktion,
skal du sørge for at matche inputtilstanden med
den tilsluttede fjernbetjening før brug.
CUSTOM
Inputtilstand for fjernbetjeningen på rattet
PRESET
Inputtilstand for den kabelforbundne
fjernbetjening, som deaktiverer
fjernbetjeningen på rattet
EDIT CUSTOM
Registrerer funktionerne (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
fjernbetjeningen på rattet:
 Drej kontrolhjulet for at vælge den funktion,
du vil tildele til fjernbetjeningen på rattet,
og tryk derefter på det.
 Når [REGISTER] blinker, skal du trykke på
og holde den knap på fjernbetjeningen på
rattet inde, som du vil tildele funktionen til.
Når registrering er gennemført, vises der
[REGISTERED].
 Hvis du vil registrere andre funktioner,
skal du gentage trin  og .
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er indstillet
til [CUSTOM]).
RESET CUSTOM
Nulstiller de registrerede funktioner for
fjernbetjeningen på rattet: [YES], [NO].
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er indstillet
til [CUSTOM]).
Bemærkninger
 Når du foretager indstillinger, er det kun
betjeningsknapperne på enheden, der er
tilgængelige. Af sikkerhedsårsager bør du
parkere bilen, før du foretager denne indstilling.
 Hvis der sker en fejl under registrering, bevares
alle tidligere registrerede indstillinger. Genstart
registrering fra den funktion, hvor fejlen forekom.
 Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle
køretøjer. Du finder oplysninger om kompatibilitet
med dit køretøj på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
CT (tid på ur)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begrænser modtagelse til et bestemt område:
[ON], [OFF]. (Kun tilgængelig, når der
modtages FM).
BTM (best tuning memory) (side 11)
(Kun tilgængelig, når der er valgt tuner
(FM/MW/LW)).
ANNOUNCE (meddelelse)
Aktiverer udsendelsesmeddelelser (side 10).
(Ikke tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
SOFTLINK
Søger efter og stiller automatisk ind på et
lignende program, når signalet på det aktuelle
program er for svagt til at modtage: [ON], [OFF].
(Kun tilgængeligt under DAB-modtagelse).
ANT-PWR (antennestrøm)
Leverer strøm til DAB-antennens
indgangsterminal: [ON], [OFF].
(Kun tilgængeligt, når enheden er slukket og
under DAB-modtagelse).
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Gengiver lyd ved at optimere det digitale signal
med de lydindstillinger, der anbefales af Sony:
[ON], [OFF]. (Indstilles automatisk til [OFF], når
[EQ10 PRESET] ændres, og/eller [EXTRA BASS]
indstilles til [1] eller [2] og/eller [DSO] indstilles
til [LOW], [MID] eller [HIGH].)
EQ10 PRESET
Vælger en equalizerkurve mellem
10 equalizerkurver eller slukket: [OFF], [R&B],
[ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Indstillingen for equalizerkurven kan gemmes
for hver kilde.
EQ10 CUSTOM
Indstiller [CUSTOM] for EQ10.
Indstilling af equalizerkurven: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Lydstyrken kan justeres i trin på 1 dB fra -6 dB
til +6 dB.
POSITION (lytteposition)
AUTOSCAN (automatisk scanning)
Udfører en automatisk scanning for at opdatere
listen over tjenester i Quick-BrowZer-tilstand.
(Kun tilgængeligt under DAB-modtagelse).
FIRMWARE
(Kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
Kontrollerer/opdaterer firmwareversionen.
Hvis du ønsker oplysninger, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden.
FW VERSION (firmwareversion)
Viser den aktuelle firmwareversion.
FW UPDATE (firmwareopdatering)
Skifter til firmwareopdateringsproces: [YES], [NO].
Det tager nogle få minutter at opdatere
firmwaren. Mens der opdateres, må du ikke
dreje tændingen til OFF-positionen eller fjerne
USB-enheden.
Lydopsætning (SOUND)
Denne opsætningsmenu er ikke tilgængelig,
når kilden er slukket, og uret vises.
EXTRA BASS
Forstærker baslyden i synkronisering med
lydstyrkeniveauet: [1], [2], [OFF].
(Indstilles automatisk til [OFF], når [C.AUDIO+]
er indstillet til [ON]).
F/R POS (front-/bagposition)
Simulerer et naturligt lydfelt ved at forsinke
lydoutputtet fra højttalerne, så de passer til
din position:
 [FRONT L] (venstre fronthøjttaler),
 [FRONT R] (højre fronthøjttaler),
 [FRONT] (midterste fronthøjttaler),
 [ALL] (midt i bilen),
[CUSTOM] (position indstillet med de avancerede
indstillinger for bilanlæg på SongPal)
[OFF] (ingen angivet position)
ADJ POSITION (juster position)
Finindstiller indstillingen for lytteposition:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Kun tilgængelig, når [F/R POS] ikke er indstillet
til [OFF] eller [CUSTOM]).
SW POS (subwooferposition)
 [NEAR] (tæt på),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (langt væk)
(Kun tilgængelig, når [F/R POS] er indstillet
til nogen andet end [OFF]).
19DA
DSO (dynamic stage organizer)
Skaber en mere omgivende lyd, som om der
var højttalere i instrumentbrættet: [OFF], [LOW],
[MID], [HIGH].
(Indstilles automatisk til [OFF], når [C.AUDIO+]
er indstillet til [ON]).
BALANCE
Justerer lydbalancen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Justerer det relative niveau: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Forbedrer digitalt komprimeret lyd ved at
gendanne høje frekvenser, der er gået tabt
i komprimeringsprocessen: [ON], [OFF].
Denne indstilling kan gemmes for hver kilde,
bortset fra tuneren.
AAV (avanceret automatisk lydstyrke)
Justerer afspilningslydstyrken for alle
afspilningskilder til det optimale niveau:
[ON], [OFF].
RB ENH (bagerste basforstærker)
Forbedrer baslyden ved at anvende en
lavpasfilterindstilling på baghøjttalerne. Denne
funktion giver alle baghøjttalere mulighed for
at fungere som en subwoofer, hvis der ikke er
en tilsluttet.
(Kun tilgængelig, når [SW DIREC] er indstillet
til [OFF]).
RBE MODE (bagerste basforstærkertilstand)
Vælger bagerste basforstærkertilstand:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (hældning for lavpasfilter)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
SW DIREC (direkte tilslutning af subwoofer)
Justerer indstillingerne for den subwoofer, der er
tilsluttet til den bagerste højttalerledning uden
en strømforstærker.
(Kun tilgængelig, når [RBE MODE] er indstillet
til [OFF]).
Sørg for at tilslutte en 4-8 ohms subwoofer til
en af baghøjttalerledningerne. Tilslut ikke en
højttaler til andre baghøjttalerledninger.
SW MODE (subwoofertilstand)
Vælger en subwoofertilstand: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
SW POS (subwooferposition)
Vælger en subwooferposition: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Kun tilgængelig, når [F/R POS] er indstillet til
nogen andet end [OFF]).
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (hældning for lavpasfilter)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] vises ved den laveste indstilling).
SW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
SW POS (subwooferposition)
Vælger en subwooferposition: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Kun tilgængelig, når [F/R POS] er ikke
indstillet til [OFF]).
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (hældning for lavpasfilter)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
HPF (højpasfilter)
HPF FREQ (frekvens for højpasfilter)
Vælger front-/baghøjttalerens
afskæringsfrekvens: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (hældning for højpasfilter)
Vælger HPF-hældningen (kun effektiv, når
[HPF FREQ] er indstillet til andet end [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (AUX-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver tilsluttet
hjælpeenhed: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt AUX).
20DA
BTA VOL (BLUETOOTH-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver tilsluttet
BLUETOOTH-enhed: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt BT-lyd eller
­program).
Skærmopsætning (DISPLAY)
DIMMER
Ændrer lysstyrken på skærmen: [OFF], [ON],
[AT] (auto), [CLK].
([AT] er kun tilgængelig, når belysningsledningen
er tilsluttet, og hovedlyset er tændt).
Hvis du vil angive denne funktion til kun at være
aktiv i et fast tidsrum, skal du vælge [CLK] og
derefter angive start- og sluttidspunkter.
 Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er aktiveret:
Indstil [DIMMER] til [ON], og juster derefter
[BRIGHTNESS].
 Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er deaktiveret:
Indstil [DIMMER] til [OFF], og juster derefter
[BRIGHTNESS].
Lysstyrkeindstillingen lagres og anvendes,
når lysdæmpningsfunktionen aktiveres eller
deaktiveres.
BRIGHTNESS
Justerer lysstyrken på skærmen.
Lysstyrkeniveauet kan justeres: [1] – [10].
BUTTON-C (knapfarve)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve til
knapperne.
COLOR
Vælger blandt 15 forvalgte farver, 1 tilpasset
farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til knapperne.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32] ([0] kan
ikke indstilles for alle farveområder).
DSPL-C (skærmfarve)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve til
skærmen.
COLOR
Vælger blandt 15 forvalgte farver, 1 tilpasset farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til skærmen.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32] ([0] kan
ikke indstilles for alle farveområder).
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer synkroniseringen af belysningen
med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (rul automatisk)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Ikke tilgængelig, når der er valgt AUX eller tuner
(FM/MW/LW)).
BLUETOOTH-opsætning
(BLUETOOTH)
PAIRING (side 8)
Tilslutter op til to BLUETOOTH-enheder:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] vil blive ændret til
den tilknyttede enheds navn, når tilknytning
er fuldført.
AUDIODEV (lydenhed)
Vælger lydenheden. Der vises [*] på den enhed,
der er tilknyttet [DEVICE 1] eller den aktuelle
A2DP-kompatible lydenhed.
RINGTONE
Vælger, om denne enhed eller den tilsluttede
mobiltelefon udsender ringetonen: [1] (denne
enhed), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatisk svar)
Indstiller denne enhed til at besvare et indgående
opkald automatisk: [OFF], [1] (ca. 3 sekunder),
[2] (ca. 10 sekunder).
AUTOPAIR (automatisk tilknytning)
Start BLUETOOTH-tilknytning automatisk,
når iOS-enhedsversion 5.0 eller nyere er
tilsluttet via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funktionen.
BT INIT (initialiser BLUETOOTH)
Initialiserer alle de BLUETOOTH-relaterede
indstillinger (tilknytningsoplysninger, forvalgt
nummer, enhedsoplysninger, osv.): [YES], [NO].
Initialiser alle indstillingerne, når enheden
bortskaffes.
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
21DA
SongPal-opsætning (SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktiverer automatisk start af "SongPal":
[ON], [OFF].
Når der er valgt [ON], tilsluttes "SongPal"
automatisk, når BLUETOOTH-tilslutningen
er fuldført.
CONNECT
Opret og afslut "SongPal"-funktionen (tilslutning).
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren
Hvis du vil opdatere firmwaren, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden og derefter følge
onlineanvisningerne.
Bemærkninger
 Brug af USB-enheden (medfølger ikke) er
nødvendig for at opdatere firmwaren. Gem
opdateringsprogrammet på USB-enheden,
og tilslut enheden til USB-porten, og foretag
derefter opdateringshandlingen.
 Det tager nogle få minutter at opdatere firmwaren.
Mens der opdateres, må du ikke dreje tændingen
til OFF-positionen eller fjerne USB-enheden.
Forholdsregler
 Køl enheden af på forhånd, hvis din bil har været
parkeret i direkte sollys.
 Efterlad ikke frontpanelet eller lydenhederne
i bilen, da de kan blive beskadigede på grund
af høj temperatur i direkte sollys.
 Antennen foldes ud automatisk.
Kondens
Hvis der skulle opstå kondens indeni enheden, skal
du fjerne disken og vente ca. en time på, at den
tørrer. Ellers fungerer enheden måske ikke korrekt.
Vedligeholde høj lydkvalitet
Spild ikke væske på enheden eller diskene.
Bemærkninger om diske
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem
ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.
 Tør diskene af fra midten
og udad med en blød klud
inden afspilning. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder
eller rensemidler.
 Denne enhed er beregnet
til afspilning af diske, der er
i overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD). DualDiscs og
nogle musikdiske med copyrightbeskyttede
teknologier er ikke i overensstemmelse med
CD­standarden (Compact Disc) og kan derfor
ikke afspilles på denne enhed.
22DA
 Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
 Diske med mærkater, etiketter eller
selvklæbende tape eller papir påklistret.
Dette kan medføre funktionsfejl eller kan
ødelægge disken.
 Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet). Enheden
kan beskadiges, hvis du forsøger at afspille dem.
 8 cm diske (3 1/4").
Bemærkninger til CD-R/CD-RW-diske
 Hvis multisessionsdisken begynder med
en CD­DA-session, genkendes den som en
CD­DA­disk, og andre sessioner afspilles ikke.
 Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
 CD-R/CD-RW af dårlig optagelseskvalitet.
 CD-R/CD-RW, der er optaget med en ikkekompatibel optageenhed.
 CD-R/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet
korrekt.
 CD-R'er/CD-RW'er ud over diske, som er
optaget i musik-CD-format eller MP3-format,
der overholder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo eller multisession.
Afspilningsrækkefølge af lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (nummer)
Om iPod
 Du kan oprette tilslutning til følgende iPodmodeller. Opdater dine iPod-enheder med den
nyeste software, før du tager dem i brug.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Kompatibel model
Bluetooth®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generation)


iPod touch
(5. generation)


iPod nano
(7. generation)

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder,
at et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at
kunne tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone
og er certificeret af udvikleren til at opfylde
Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller
dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk,
at brugen af dette tilbehør sammen med iPod
eller iPhone kan påvirke trådløs funktionalitet.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
enheden, som ikke er omtalt i denne vejledning.
23DA
Vedligeholdelse
Rengøring af stik
Enheden fungerer måske ikke korrekt, hvis stikkene
mellem enheden og frontpanelet ikke er rene.
Du kan forhindre dette ved at afmontere
frontpanelet (side 6) og rengøre stikkene med en
bomuldsklud. Du må ikke anvende magt. Stikkene
kan blive beskadiget.
CD-afspiller
Signal-til-støj-forhold: 120 dB
Frekvenskurve: 10-20.000 Hz
Lydfejl og frekvensflimmer: Under målelig grænse
Maksimalt antal*1 på:
Mapper (album)*2: 150
Filer (numre) og mapper*3: 300
Viser tegnene for et mappe-/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Tilsvarende codec: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
og AAC (.m4a)
*1 kun CD-R/CD-RW
*2 herunder rodmappen
*3 hvis mappe-/filnavne indeholder mange tegn,
kan dette blive mindre end den målte værdi
USB-afspiller
Bemærkninger
 Sluk for tændingen af sikkerhedshensyn, inden du
rengør stikkene, og tag nøglen ud af tændingen.
 Berør aldrig stikkene direkte med dine fingre eller
med en metalenhed.
Specifikationer
Tuner
DAB/DAB+/DMB-R
Digital Radio Certification
Antenneterminal: Eksternt antennestik
FM
Indstillingsområde: 87,5 MHz-108,0 MHz
Antenneterminal: Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
FM CCIR: -1.956,5 kHZ til -487,3 kHz
og +500,0 Hz til +2.095,4 kHz
Anvendelig følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støj-forhold: 73 dB (mono)
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvenskurve: 20-15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531-1.602 kHz
LW: 153-279 kHz
Antenneterminal: Eksternt antennestik
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 50 μV
24DA
Grænseflade: USB (High-speed)
Maksimumspænding: 1 A
Det maksimale antal genkendelige filer (numre):
10.000
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3)
Bithastighed: 8-320 kbps
(understøtter VBR (variabel bithastighed))
Samplingfrekvens: 16 kHz-48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighed: 32-192 kbps
(understøtter VBR (variabel bithastighed))
Samplingfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bithastighed: 8-320 kbps
Samplingfrekvens: 11,025-48 kHz
WAV (.wav)
Bitdybde: 16 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Output:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimalt kommunikationsområde*1:
Synslinje ca. 10 m
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Tilsvarende codec:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som
f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter
i nærheden af mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver
anvendelsesområder for BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
Forstærker
Output: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4-8 Ω
Maksimum udgangseffekt: 55 watt × 4 (ved 4 Ω)
Din forhandler kan muligvis ikke håndtere alle
de ovenfor angivne enheder. Spørg forhandleren,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Copyright
Bluetooth®-varemærket og -logoer er registrerede
varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc.,
og eventuel brug af sådanne varemærker af
Sony Corporation er underlagt licens. Andre
varemærker og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
Windows Media er et registreret varemærke eller
et varemærke, der tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation. Brug eller
distribution af denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller
et autoriseret Microsoft-datterselskab.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
og Siri er registrerede varemærker tilhørende
Apple Inc. i USA og andre lande. App Store er
et servicemærke tilhørende Apple Inc.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik (FRONT, REAR, SUB)
Antenne/forstærkerkontrolstik (REM OUT)
Indgange:
Fjernbetjenings indgangsterminal
Indgangsterminal for DAB-antenne
FM/MW/LW-antenneindgangsterminal
MIC-indgangsterminal
AUX-indgangsstik (stereoministik)
USB-port
Strømkrav: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Nominelt strømforbrug: 10 A
Mål: Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Mikrofon (1)
Dele til installation og tilslutninger (1 sæt)
Google, Google Play og Android er varemærker
tilhørende Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribution og brug i kildeform og binær
form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt
følgende betingelser overholdes:
 Videredistribution af kildekode skal bevare den
ovenstående meddelelse om ophavsret, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse.
 Videredistribution i binær form skal gengive
ovenstående meddelelse om ophavsret, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse
i dokumentationen og/eller andre materialer,
der leveres med ved distributionen.
 Hverken navnet på Xiph.org-fonden eller
navnene på dens bidragydere må bruges til at
støtte eller promovere produkter afledt af denne
software uden en specifik forudgående skriftlig
tilladelse.
25DA
DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE
OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES",
OG ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE
GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED
TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. FONDEN
ELLER BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER
FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER
ELLER TJENESTER, MANGLENDE ANVENDELSE,
TAB AF DATA ELLER INDTJENING ELLER
DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE
MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL
ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR,
I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER
TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET),
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE,
SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN
FOR SÅDANNE SKADER.
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at afhjælpe
problemer, du kan opleve med enheden.
Før du gennemgår tjeklisten nedenfor, bør du
kontrollere tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis du ønsker oplysninger om brug af sikringen
og fjernelse af enheden fra instrumentbrættet,
kan du se "Tilslutning/installation" (side 31).
Hvis problemet ikke kan løses, kan du besøge
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
Generelt
Ingen lyd eller lyden er meget lav.
 Positionen for udtoningskontrollen [FADER] er
ikke indstillet til et 2-højttalersystem.
 Lydstyrken på enheden og/eller den tilsluttede
enhed er meget lav.
 Skru op for lydstyrken på enheden og den
tilsluttede enhed.
Ingen biplyd.
 Der er tilsluttet en forstærker (ekstraudstyr),
og du bruger ikke den indbyggede forstærker.
Indholdet af hukommelsen er blevet slettet.
 Der er trykket på nulstillingsknappen.
 Gem i hukommelsen igen.
 Strømforsyningsledningen eller batteriet er taget
ud eller er ikke tilsluttet korrekt.
26DA
Lagrede stationer og korrekt tid er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der forekommer støj, når tændingens position
ændres.
 Ledningerne er ikke sat korrekt sammen med
bilens tilbehørsstrømstik.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationstilstand.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening
i 5 minutter med [DEMO-ON] indstillet,
starter demonstrationstilstanden.
 Indstil [DEMO-OFF] (side 18).
Skærmen forsvinder fra/vises ikke
i skærmvinduet.
 Lysdæmperen er indstillet til [DIM-ON] (side 21).
 Skærmen forsvinder, hvis du trykker på og holder
OFF inde.
 Tryk på OFF på enheden, indtil skærmen vises.
 Stikkene er snavsede (side 24).
Skærmen/belysningen blinker.
 Strømforsyningen er ikke tilstrækkelig.
 Sørg for, at bilbatteriet leverer tilstrækkelig strøm
til enheden. (Strømkravet er 12 V jævnstrøm).
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller enhedens tilslutning.
Tryk på RESET, hvis situationen ikke forbedres
(side 7). Indholdet af hukommelsen er blevet
slettet.
Undlad af sikkerhedsmæssige årsager at
nulstille enheden, mens du kører.
Radiomodtagelse
Der kan ikke modtages stationer.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen af bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke foldes ud, skal du
kontrollere ledningen til antennen.
 Se [NO SERV] (side 29) for at få oplysninger,
når DAB-signalet ikke kan modtages.
Indstilling af faste stationer er ikke mulig.
 Udsendelsessignalet er for svagt.
RDS
SEEK starter efter nogle få sekunders lytning.
 Stationen er ikke-TP eller har et svagt signal.
 Deaktiver TA (side 11).
Ingen trafikmeddelelser.
 Aktiver TA (side 11).
 Stationen udsender ikke trafikmeddelelser
på trods af, at den er TP.
 Stil ind på en anden station.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 RDS-data er ikke blevet modtaget.
 Stationen angiver ikke programtypen.
Navnet på programtjenesten blinker.
 Der er ingen alternativ frekvens for aktuelle
station.
 Tryk på SEEK +/–, mens navnet på
programtjenesten blinker. Der vises [PI SEEK],
og enheden starter med at søge efter en anden
frekvens med samme PI-data
(programidentifikation).
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R/CD-RW'en er ikke til lyd (side 23).
MP3-/WMA-/AAC-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3-/WMA-/AACformatet og -versionen. Du finder oplysninger
om diske og formater, der kan afspilles, på
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
MP3-/WMA-/AAC-filer tager længere tid
at afspille end andre filer.
 Følgende diske kan tage længere tid om at starte
afspilning.
 En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, som er optaget i multisessionsformat.
 En disk, der kan tilføjes data på.
Lyden springer.
 Defekt eller snavset disk.
Afspilning fra en USB-enhed
Du kan ikke afspille numre via en USB-hub.
 Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder
via en USB-hub.
Lyden er uregelmæssig.
 Lyden kan være uregelmæssig ved en høj
bithastighed.
 DRM-beskyttede (Digital Rights Management)
filer kan i nogle tilfælde måske ikke afspilles.
Lydfilen kan ikke afspilles.
 USB-enhed, der er formateret med et andet
filsystem end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.*
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter måske ikke alle disse
FAT­formater. Se betjeningsvejledningen til de
enkelte USB-enheder for at få yderligere oplysninger,
eller kontakt producenten.
NFC-funktion
One touch-tilslutning (NFC) er ikke mulig.
 Hvis smartphonen ikke reagerer på berøring.
 Kontroller, at NFC-funktionen på smartphonen
er aktiveret.
 Flyt N-Mark-delen på smartphonen tættere
på N-Mark-delen på enheden.
 Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
 NFC-modtagelsesfølsomhed afhænger af
enheden.
Hvis one touch-tilslutning mislykkedes flere
gange med smartphonen, kan du oprette
BLUETOOTH-tilslutning manuelt.
BLUETOOTH-funktion
Den tilsluttende enhed kan ikke registrere denne
enhed.
 Før der oprettes tilknytning, skal du indstille
denne enhed til standbytilstand.
 Denne enhed kan ikke registreres fra andre
enheder, når den er tilsluttet to BLUETOOTHenheder.
 Afbryd den aktuelle tilslutning, og søg efter
denne enhed fra en anden enhed.
 Når der er oprettet enhedstilknytning, skal du
indstille BLUETOOTH-signaludgangen til aktiv
(side 8).
Tilslutning er ikke mulig.
 Tilslutningen styres fra en side (denne enhed
eller BLUETOOTH-enheden), men ikke begge.
 Tilslut denne enhed fra en BLUETOOTH-enhed
eller omvendt.
Navnet på den registrerede enhed vises ikke.
 Afhængig af statussen på den anden enhed kan
navnet muligvis ikke hentes.
Afspilning fra en USB-enhed tager længere tid.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
27DA
Ingen ringetone.
 Juster lydstyrken ved at dreje kontrolhjulet,
mens du modtager et opkald.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
ringetonen ikke sendes korrekt.
 Indstil [RINGTONE] til [1] (side 21).
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Ringetonen
udsendes kun gennem fronthøjttalerne.
Talerens stemme kan ikke høres.
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Talerens
stemme udsendes kun gennem fronthøjttalerne.
Lyden springer under afspilningen af en
BLUETOOTH-lydenhed.
 Reducer afstanden mellem enheden og
BLUETOOTH-lydenheden.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares i et etui,
der forstyrrer signalet, skal du tage lydenheden
ud af etuiet under brug.
 Der er flere BLUETOOTH-enheder eller andre
enheder, der udsender radiobølger i nærheden.
 Sluk for de andre enheder.
 Øg afstanden til andre enheder.
 Afspilningen stopper kortvarigt, når der
oprettes tilslutning mellem denne enhed
og mobiltelefonen. Dette er ikke en fejl.
En opkaldspartner siger, at lydstyrken er for lav
eller for høj.
 Juster lydstyrken tilsvarende ved brug af justering
af mikrofonforstærkning (side 15)
Den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed kan ikke
styres.
 Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTHlydenhed understøtter AVRCP.
Der forekommer ekko eller støj i telefonsamtaler.
 Skru ned for lydstyrken.
 Indstil EC/NC-tilstand til [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(side 15).
 Hvis den omgivende støj er høj, så prøv at
dæmpe den.
F.eks.: Hvis der er et vindue åbent og støjen fra
vejen er høj, skal du lukke vinduet. Hvis der er
tændt for en aircondition, skal du skrue ned
for den.
Nogle funktioner fungerer ikke.
 Kontroller, atom den tilsluttede enhed
understøtter de pågældende funktioner.
Telefonen er ikke tilsluttet.
 Når der afspilles BLUETOOTH-lyd, tilsluttes
telefonen ikke, selv hvis du trykker på CALL.
 Opret tilslutning fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet afhænger af
mobiltelefonens modtagelsesbetingelser.
 Flyt din bil til et sted, hvor du kan forbedre
mobiltelefonens signal, hvis modtagelsen
er dårlig.
Lydstyrken på den tilsluttede enhed er lav (høj).
 Lydstyrkeniveauet er forskelligt afhængigt af
lydenheden.
 Juster lydstyrken på den tilsluttede lydenhed
eller denne enhed (side 21).
28DA
Et opkald besvares utilsigtet.
 Den tilsluttende telefon er indstillet til at besvare
et opkald automatisk.
Tilknytning mislykkedes på grund af timeout.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
tidsgrænsen for tilknytning være kort.
 Prøv at udføre tilknytningen inden for tiden.
BLUETOOTH-funktionen fungerer ikke.
 Sluk enheden ved at trykke på OFF i mindst
2 sekunder, og tænd derefter for enheden igen.
Der kommer ingen lyd ud af bilhøjttalerne under
håndfri opkald.
 Hvis lyden udsendes fra mobiltelefonen, skal du
indstille mobiltelefonen til at udsende lyden fra
bilhøjttalerne.
Siri Eyes Free er ikke aktiveret.
 Udfør håndfri registrering for en iPhone,
der understøtter Siri Eyes Free.
 Indstil Siri-funktionen på iPhonen til aktiveret.
 Annuller BLUETOOTH-tilslutningen mellem
iPhonen og denne enhed, og opret tilslutning igen.
SongPal-betjening
Programnavn svarer ikke til det faktiske program
i "SongPal".
 Start programmet igen fra programmet "SongPal".
Når du kører programmet "SongPal" via
BLUETOOTH, skifter skærmen automatisk
til [BT AUDIO].
 Programmet "SongPal" eller BLUETOOTHfunktionen fungerer ikke.
 Kør programmet igen.
"SongPal"-programmet afbrydes automatisk,
når skærmen skifter til [IPD].
 Programmet "SongPal" på iPhone/iPod
understøtter ikke iPod-afspilning.
 Skift kilden på enheden til andet end [IPD],
og opret derefter "SongPal"-tilslutningen
(side 16).
Meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist eller blinke
under betjening.
CD ERROR: Disken kan ikke afspilles. Disken bliver
skubbet ud automatisk.
 Rengør eller isæt disken korrekt, og sørg for,
at den ikke er tom eller defekt.
CD NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan afspilles.
Disken bliver skubbet ud automatisk.
 Isæt en disk, der indeholder filer, der kan afspilles
(side 24).
CD PUSH EJT: Disken blev ikke skubbet ud korrekt.
 Tryk på  (skub ud).
INVALID
 Den valgte handling kan være ugyldig.
USB NO DEV: En USB-enhed er ikke tilsluttet eller
genkendes ikke.
 Sørg for, at USB-enheden eller USB-kablet er
tilsluttet korrekt.
USB NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan afspilles.
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder filer, der kan
afspilles (side 24).
USB NO SUPRT: USB-enheden understøttes ikke.
 Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
eller
af disken er nået.
: Starten eller slutningen
(understregning): Tegnet kan ikke vises.
For RDS-/DAB-handling:
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Tryk på SEEK +/–, mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheden starter med at
søge efter en anden frekvens med samme PI-data
(programidentifikation). (Der vises [PI SEEK]).
NO DATA: Ingen DAB-tjeneste for den valgte
programtype.
 Tryk på
(tilbage).
NO INFO: Ingen etiketoplysninger for den aktuelle
DAB-tjeneste.
NO SERV: DAB-signalet kan ikke modtages.
 Udfør en automatisk scanning (side 11).
 Kontroller tilslutningen af DAB-antennen.
 Kontroller, at [SET ANT-PWR] er indstillet til [ON]
(side 19).
HUB NO SUPRT: USB-hubs understøttes ikke.
NO TP: Ingen trafikprogrammer.
 Enheden fortsætter med at søge efter tilgængelige
TP-stationer.
IPD STOP: iPod-afspilning er færdig.
 Betjen din iPod/iPhone for at starte afspilning.
RECEIVING: DAB-båndet er valgt, og enheden
venter på at modtage en tjeneste.
OVERLOAD: USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og tryk derefter på SRC for
at vælge en anden kilde.
 Der er fejl på USB-enheden, eller der er en ikkeunderstøttet USB-enhed tilsluttet.
READ: Læser oplysninger nu.
 Vent, indtil læsningen er gennemført,
og afspilningen starter automatisk. Afhængigt
af filstrukturen kan dette tage lidt tid.
For BLUETOOTH-funktion:
BTA NO DEV: BLUETOOTH-enheden er ikke korrekt
tilsluttet eller genkendes ikke.
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er korrekt
tilsluttet, eller at der er etableret BLUETOOTHtilslutning med BLUETOOTH-enheden.
ERROR: Den valgte handling kunne ikke udføres.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
USB ERROR: USB-enheden kan ikke afspilles.
 Tilslut USB-enheden igen.
29DA
NO DEVICE: Den BLUETOOTH-enhed, der
understøtter (Håndfri profil) er ikke korrekt
tilsluttet eller genkendes ikke.
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er korrekt
tilsluttet, eller at der er etableret HFP-tilslutning
med BLUETOOTH-enheden.
UNKNOWN: Et navn eller et telefonnummer kan
ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret er skjult af
opkalderen.
For SongPal-betjening:
APP --------: Der kunne ikke oprettes tilslutning
til programmet.
 Opret "SongPal"-tilslutningen igen (side 16).
APP DISCNCT: Programmet er afbrudt.
 Opret "SongPal"-tilslutningen (side 16).
APP DISPLAY: En skærmindstillingsskærm
i programmet er åben.
 Afslut skærmindstillingsskærmen i programmet
for at aktivere knapbetjening.
APP LIST: Indholdslisten på din CD/USB er åben.
 Afslut programlisten for at aktivere knapbetjening.
APP MENU: En programindstillingsskærm er åben.
 Afslut indstillingsskærmen i programmet for at
aktivere knapbetjening.
APP NO DEV: Enheden med programmet installeret
er ikke tilsluttet eller genkendes ikke.
 Opret BLUETOOTH-tilslutningen, og opret
"SongPal"-tilslutningen igen (side 16).
APP SOUND: En lydindstillingsskærm i programmet
er åben.
 Afslut lydindstillingsskærmen i programmet for
at aktivere knapbetjening.
OPEN APP: Programmet "SongPal" kører ikke.
 Start programmet.
30DA
For fjernbetjening på rattet:
ERROR: Der opstod en fejl under registrering af
funktionen.
 Genstart registrering fra den funktion, hvor fejlen
forekom (side 18).
TIMEOUT: Registrering af funktionen mislykkedes
på grund af timeout.
 Gennemfør registreringen, mens [REGISTER]
blinker (ca. 6 sekunder) (side 18).
Hvis disse løsninger ikke forbedrer situationen,
skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du sender enheden til reparation på grund
af problemer med CD-afspilning, skal du tage den
disk med, som blev brugt, da problemet startede.
Tilslutning/installation
Liste over dele til installation


Forsigtig
 Før alle jordkabler til et fælles jordpunkt.
 Sørg for, at skruerne ikke kommer i klemme under
en skrue eller sidder fast under bevægelige dele
(f.eks. sædets skinner).
 Sluk tændingen i bilen, før du opretter tilslutning,
for at undgå kortslutning.
 Sæt strømforsyningsstikket  i enheden og
højttalerne, før du tilslutter det til det ekstra
strømstik.
 Sørg for at isolere alle ikke-tilsluttede ledninger
med elektrikertape af sikkerhedsårsager.
×2






Forholdsregler
 Vælg installationsplaceringen omhyggeligt,
så enheden ikke forstyrrer normal kørsel.
 Undgå at montere enheden i områder med støv,
snavs, mange vibrationer eller høj temperatur,
f.eks. i direkte sollys eller i nærheden af
varmekanaler.
 Brug kun den medfølgende
monteringskomponenter til sikker installation.
Bemærkning om strømforsyningsledning (gul)
Når du tilslutter denne enhed i kombination med
andre stereokomponenter, skal den gennemsnitlige
strømstyrke i bilens kredsløb, som enheden er tilsluttet,
være højere end summen af hver enkelt komponents
ampere.
Justering af monteringsvinkel
Juster monteringsvinklen til mindre end 45°.
 Denne liste over dele indeholder ikke hele
pakkens indhold.
 Beslaget  og beskyttelsesrammen  monteres
på enheden før forsendelse. Før du monterer
enheden, skal du bruge frigørelsesnøglerne  for
at fjerne beslaget  fra enheden. Se "Fjernelse af
beskyttelsesrammen og beslaget" (side 34) for at
få flere oplysninger.
 Gem frigørelsesnøglerne  til fremtidig brug,
da du også skal bruge dem, hvis du fjerner
enheden fra din bil.
31DA
Tilslutning
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Forstærker*1
fra en kabelforbundet
fjernbetjening (medfølger ikke)*4

*2
Se "Oprettelse af tilslutninger"
(side 33) for at få flere
oplysninger.
Se "Strømtilslutningsdiagram"
(side 33) for at få flere oplysninger.
*6
fra en bilantenne*5
fra DAB-antenne
(medfølger ikke)*7
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter til
en kabelforbundet fjernbetjening (medfølger ikke).
Hvis du ønsker oplysninger om brug af den kablede
fjernbetjening, kan du se "Brug af den kabelforbundne
fjernbetjening" (side 34).
*5 Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
*6 Uanset om den er i brug eller ej, skal du trække
mikrofonindgangskablet, så det ikke forstyrrer
kørslen. Fastgør kablet med en klemme, hvis det
installeres omkring dine fødder.
Du finder flere oplysninger om installation af
mikrofonen ved at se "Installere mikrofonen"
(side 34).
32DA
*7 Indstil [SET ANT-PWR] til [ON] (standard) eller [OFF]
afhængig af typen af DAB-antenne (side 19).
Maks. forsyningsstrøm på 0,1 A
Hukommelsestilslutning
Oprettelse af tilslutninger
Hvis du har en antenne uden en relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med den medfølgende
strømforsyningsledning  beskadige antennen.
Når den gule strømforsyningsledning er tilsluttet,
leveres der altid strøm til hukommelseskredsløbet,
selv når tændingen er slukket.
Højttalerforbindelse
 Til bilens højttalerstik
 Sluk for enheden, inden du tilslutter højttalerne.
 Brug højttalere med en impedans på 4-8 Ω og med
tilstrækkelig effektkapacitet for at undgå skade.
Strømtilslutningsdiagram
1
2
3
4
5
6
7
8
Baghøjttaler
(højre)

Lilla

Lilla/sortstribet
Kontroller din bils ekstra strømstik, og tilslut
forbindelsesledningerne korrekt i forhold til bilen.
Fronthøjttaler
(højre)

Grå
Ekstra strømstik

Grå/sortstribet
Fronthøjttaler
(venstre)

Hvid

Hvid/sortstribet
Baghøjttaler
(venstre)

Grøn

Grøn/sortstribet
 Til bilens strømstik
Fælles tilslutning
12
kontinuerlig
strømforsyning
13
antenne/
forstærkerkontrol
(REMOUT)
Blå/hvidstribet
14
omskiftet
strømforsyning
til belysning
Orange/
hvidstribet
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
16
jordforbundet
Sort
Rød
Rød
Gul
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
Når der er byttet om på placeringerne af
de røde og gule ledninger
Rød
Rød
Gul
Gul
Nem tilslutning af subwoofer
Du kan bruge en subwoofer uden en forstærker, når
den er tilsluttet en baghøjttalerledning.
12
omskiftet
strømforsyning
Gul
15
kontinuerlig
strømforsyning
Rød
Fronthøjttaler
Subwoofer
Bemærkninger
 Klargøring af de bagerste baghøjttalerledninger er
påkrævet.
 Brug en subwoofer med en impedans på 4-8 Ω og
med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for at undgå
skade.
33DA
Når bilen er uden ACC-position
Rød
Rød
Brug af den kabelforbundne
fjernbetjening
1
Gul
Gul
Når du har matchet tilslutningerne og vendt
strømforsyningens ledninger korrekt, skal du tilslutte
enheden til bilens strømforsyning. Hvis du har
spørgsmål og problemer i forbindelse med tilslutning
af din enhed, som ikke er omtalt i denne vejledning,
skal du kontakte bilforhandleren.
Hvis du vil aktivere den kabelforbundne
fjernbetjening, skal du indstille
[STR CONTROL] i [SET STEERING] til
[PRESET] (side 18).
Installation
Fjernelse af beskyttelsesrammen
og beslaget
Installere mikrofonen
Hvis din stemme skal kunne registreres under
håndfrit opkald, skal du installere mikrofonen .
Før du installerer enheden, skal du fjerne
beskyttelsesrammen  og beslaget  fra enheden.
1

Tag fat om begge kanter på
beskyttelsesrammen , og træk den
derefter ud.

Clip (medfølger ikke)


2
Indsæt begge frigørelsesnøgler , indtil
de klikker, og træk beslaget nedad .
Træk derefter enheden opad for at skille
dem ad.

 Det er meget farligt, hvis ledningen vikles
omkring ratstammen eller gearstangen. Sørg for,
at denne og andre dele ikke forstyrrer kørslen.
 Hvis der er airbags eller andet stødabsorberende
udstyr i vognen, skal du kontakte den forretning,
hvor du har købt denne enhed, eller
bilforhandleren inden installationen.
Bemærk
Før du påsætter den dobbeltsidede tape , skal du
rengøre instrumentbrættets overflade med en tør klud.
34DA


Forsigtig
Vend krogen indad.
Montering af enheden
i instrumentbrættet
Udskiftning af sikring
Før du installerer, skal du sørge for, at låsene på
begge sider af beslagene  bøjes indad 2 mm.
1
Placer beslaget  i instrumentbrættet,
og bøj derefter takkerne udad, så de
slutter til.
182 mm
Når du udskifter sikringen, skal
Sikring (10 A)
du sørge for at bruge den ampere,
der er angivet på den oprindelige
sikring. Hvis sikringen sprænger,
skal du kontrollere
strømtilslutningen og udskifte
sikringen. Hvis sikringen sprænger
igen efter udskiftning, kan der være en intern fejl.
I en sådan situation skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
53 mm

2
Lås
Monter enheden på beslaget , og
påsæt derefter beskyttelsesrammen .




Bemærkninger
 Hvis låsene er lige eller bøjet udad, bliver enheden
ikke installeret sikkert, og den kan hoppe ud.
 Sørg for, at de 4 låse på beskyttelsesrammen  sidder
godt fast i enhedens stik.
Afmontering og montering af
frontpanelet
Se "Afmontering af frontpanelet" (side 6) for at få
flere oplysninger.
Nulstilling af enheden
Se "Nulstilling af enheden" (side 7) for at få flere
oplysninger.
35DA
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia
ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on
seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access the
following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to
urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Websted for kundesupport
Hvis du har spørgsmål eller vil se de seneste
supportoplysninger om dette produkt,
skal du besøge webstedet herunder:
http://www.sony.eu/support
Registrer dit produkt online nu på adressen:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising