Sony | MEX-M71BT | Sony MEX-M71BT CD-modtager til båden med BLUETOOTH® trådløs teknologi Betjeningsvejledning

4-597-144-11(4) (DA)
Bluetooth®
Audio System
Se side 21, hvis du vil annullere visning af
demonstrationen (DEMO).
Hvis du ønsker oplysninger om at skifte mellem
FM/AM-indstillingstrin, kan du se side 8.
Oplysninger om tilslutning/installation finder du
på side 37.
MEX-M71BT
Betjeningsvejledning
DA
Ejerens notater
Model- og serienummer findes i bunden af
enheden.
Notér serienummeret i nedenstående felt.
Henvis til disse numre, når du ringer til Sonyforhandleren vedrørende dette produkt.
Modelnr. MEX-M71BT
Serienr.
Af sikkerhedsårsager skal du sørge
for at installere denne enhed
i instrumentbrættet i båden, da bagsiden
af enheden bliver varm under brug.
Se "Tilslutning/installation" (side 37)
for at få flere oplysninger.
Driftsspændingen osv. er angivet på
navnepladen i bunden af kabinettet.
Fremstillet i Thailand
Egenskaber for laserdiode
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laseroutput: Mindre end 53,3 μW
(Dette output er den målte værdi på en
afstand af 200 mm fra objektivlinsernes
overflade på den optiske pickup-blok med
7 mm-blænde).
Sony Corporation erklærer hermed,
at dette udstyr er i overensstemmelse med
de nødvendige krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Gå til følgende websted for at få yderligere
oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
der er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU-produktoverensstemmelse:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgien
2DA
Bortskaffelse af opbrugte
batterier og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske lande med
egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier bliver
dette symbol muligvis brugt sammen med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet,
hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne produkter og
batterier bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering. Genindvinding
af materialerne vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning til
et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret
tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet
og elektriske og elektroniske produkter må
disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet
til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet
på en sikker måde. Indlever batteriet på
en deponeringsplads specielt indrettet
til genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet eller batteriet
blev købt.
ADVARSEL: Lad være med
at sluge batterier. Det kan
forårsage kemiske
forbrændinger.
Fjernbetjeningen indeholder et mønt-/
knapcellebatteri. Hvis mønt-/
knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage
alvorlige interne forbrændinger på blot
2 timer og kan føre til dødsfald.
Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
Hvis batterirummet ikke kan lukkes
fuldstændigt, skal du stoppe med at bruge
produktet og holde det væk fra børn.
Hvis du tror, at batterierne er blevet slugt
eller er placeret et eller andet sted i kroppen,
skal du straks søge læge.
Bemærkning om litiumbatteri
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme,
f.eks. direkte solskin, ild eller lignende.
Advarsel hvis din båds tænding ikke
har en ACC-position
Indstil AUTO OFF-funktionen (side 22).
Enheden slukkes fuldstændigt og
automatisk efter den angivne tid, efter
enheden er slukket, hvilket forhindrer
afladning af batteriet. Hvis du ikke
indstiller AUTO OFF-funktionen, skal
du trykke på og holde OFF nede, indtil
skærmen slukkes, hver gang du slukker
for tændingen.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester,
der tilbydes af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan
blive ændret, suspenderet eller ophævet
uden forudgående varsel. Sony påtager
sig intet ansvar i denne slags situationer.
Vigtig bemærkning
Forsigtig
SONY KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE
FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER
ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER MEN
IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING,
TAB AF DATA, MANGLENDE ANVENDELSE
AF PRODUKTET ELLER NOGET TILKNYTTET
UDSTYR, NEDETID OG KØBERS TID MED
RELATION TIL ELLER SOM FØLGE AF BRUGEN
AF DETTE PRODUKT, DETS HARDWARE
OG/ELLER DETS SOFTWARE.
Dette produkt indeholder en radiosender.
I henhold til UNECE regulativ nr. 10 kan
skibsproducenter stille særlige krav
om installation af radiosendere i både.
Se i vejledningen til båden, eller kontakt
producenten af din båd eller dennes
forhandler, før du installerer dette produkt.
Nødopkald
Denne håndfri BLUETOOTH-enhed til
båden og den elektroniske enhed, der er
tilsluttet den håndfri enhed, fungerer via
radiosignaler, mobilnetværk og faste linjer
samt en brugerprogrammeret funktion.
Der kan derfor ikke garanteres for tilslutning
under alle forhold.
Lad derfor være med udelukkende at forlade
dig på elektroniske enheder til vigtig
kommunikation (f.eks. medicinske
nødssituationer).
Om BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrobølger, der udsendes fra en
BLUETOOTH-enhed, kan påvirke
funktionaliteten af medicinske enheder.
Sluk for denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende steder,
da de kan forårsage en ulykke.
– på alle steder, hvor der kan være åben
ild, på hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer
– i nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
 Denne enhed understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-standarden for at levere en
sikker trådløs tilslutning, når der anvendes
trådløs BLUETOOTH-teknologi, men
sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig
for situationen. Vær forsigtig, når du
kommunikerer ved brug af trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for lækage
af oplysninger under BLUETOOTHkommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden, som ikke er omtalt i denne
vejledning.
3DA
Indstillinger
Indholdsfortegnelse
Vejledning i dele og knapper . . . . . . . . . . . 5
Introduktion
Afmontering af frontpanelet . . . . . . . . . . . . 7
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Skift mellem FM/AM-indstillingstrin . . . . . . 8
Indstilling af uret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed . . . 8
Tilslutning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . . 11
Tilslutning af en anden bærbar
lydenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brug af radioen
Brug af radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brug af radiodatasystemet (RDS) . . . . . . . 12
Lytte til SiriusXM-radioen (kun USA
og Canada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afspilning
Afspilning af en disk. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af en USB-enhed. . . . . . . . . . . .
Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed . . . .
Søgning efter og afspilning af numre. . . .
14
14
14
15
Lytte til en Pandora®
Opsætning af Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . 16
Streaming fra Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilgængelige funktioner i Pandora® . . . . . 16
Håndfri opkald (kun via
BLUETOOTH)
Modtagelse af et opkald . . . . . . . . . . . . . . 17
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilgængelig betjening under opkald . . . . 18
Nyttige funktioner
SongPal med iPhone/Androidsmartphone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Brug af Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4DA
Annullering af DEMO-tilstanden. . . . . . . . . 21
Grundlæggende indstillinger . . . . . . . . . . . 21
General opsætning (GENERAL) . . . . . . . . . 22
Lydopsætning (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . 22
Skærmopsætning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . 23
BLUETOOTH-opsætning
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SongPal-opsætning (SONGPAL) . . . . . . . . 24
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren. . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
27
29
33
Tilslutning/installation
Forsigtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til installation . . . . . . . . . .
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
38
40
Vejledning i dele og knapper
Hovedenhed
 Frigørelsesknap på frontpanel
 SRC (kilde)
Tænd for strømmen.
Skift kilde.
OFF
Tryk på og hold knappen inde i 1 sekund
for at slukke for strømmen og få vist uret.
Tryk på og hold knappen inde
i 2 sekunder for at slukke for strømmen
og skærmen.
Hvis enheden er slukket og skærmen
forsvinder, er betjening med
fjernbetjeningen ikke tilgængelig.
 Kontrolhjul
Drej for at regulere lydstyrken.
PUSH ENTER
Åbn det valgte element.
Tryk på SRC, drej, og tryk derefter for at
ændre kilden (timeout i 2 sekunder).
N-Mark
Berør kontrolhjulet med en Androidsmartphone for at oprette en
BLUETOOTH-tilslutning.
 Diskindgang
 Skærmvindue

/ (forrige/næste)
/ (hurtigt tilbage eller fremad)
  (skub disk ud)
 PTY (programtype)
Vælg PTY i RDS.
(gennemse) (side 13, 15, 16)
Skift til gennemgangstilstand under
afspilning.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android-tilstand, eller fra
en iPod).
MENU
Åbn opsætningsmenuen.
VOICE (side 18, 20)
Tryk på og hold inde i mindst 2 sekunder
for at aktivere stemmeopkald,
stemmegenkendelse (kun Android™smartphone) eller Siri-funktionen
(kun iPhone).
/
(SEEK –/+)
Stil automatisk ind på faste
radiostationer. Tryk på knappen,
og hold den inde for manuel indstilling.

CALL
Skift til opkaldsmenuen. Modtag/afslut
et opkald.
Tryk på og hold knappen inde i mindst
2 sekunder for at skifte BLUETOOTHsignal.
5DA

(tilbage)
Skift til forrige skærm.
RM-X231-fjernbetjening
MODE (side 8, 11, 13, 16, 18)
 Modtager for fjernbetjening
 Nummerknapper (1 til 6)
Modtag lagrede radiostationer. Tryk på
og hold knappen inde for at gemme
stationer.
ALBUM /
Spring over et album for en lydenhed.
Tryk på og hold knappen inde for at
springe over flere album i træk.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android-tilstand, eller fra
en iPod).
Tryk på  for at vælge tommelfinger op
eller  tommelfinger ned i Pandora®
(side 16).
(gentag)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android-tilstand).
(shuffle)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android-tilstand).
Knappen VOL (lydstyrke) + har en
blindfingermarkering.
MIC (side 18)
 CALL
Skift til opkaldsmenuen. Modtag/afslut
et opkald.
 (afspil/pause)
 EXTRA BASS
Forstærker baslyden i synkronisering
med lydstyrkeniveauet. Tryk for at ændre
EXTRA BASS-indstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-indgangsstik
 DSPL (skærm)
Skift skærmelementer.
SCRL (rul)
Tryk på og hold knappen inde for at rulle
til et element på skærmen.
 USB-port
 SOUND
Åbn SOUND-menuen direkte.
MENU
Tryk på knappen og hold den inde for
at åbne opsætningsmenuen.
 ///
Vælg et opsætningselement, osv.
ENTER
Åbn det valgte element.
Tryk på og hold knappen inde
i 2 sekunder for at starte eller
afslutte "SongPal"-funktionen.
/ (forrige/næste)
+/– (album +/–)
 VOL (lydstyrke) +/–
6DA
Fjern isoleringsfilmen før brug.
Introduktion
Afmontering af frontpanelet
Du kan afmontere frontpanelet på enheden
for at undgå tyveri.
RM-X11M Marine-fjernbetjening
(medfølger ikke)
1
Tryk på knappen OFF  og hold
den inde, indtil enheden slukkes,
tryk på frigørelsesknappen til
frontpanelet , og træk derefter
panelet ind mod dig for at fjerne det.
Advarselsalarm
 VOL (lydstyrke) +/–
 GP (gruppe)/ALBM (album) +/–
Modtag lagrede stationer.
Hvis du drejer tændingsnøglen til OFFpositionen uden at afmontere frontpanelet,
lyder advarselsalarmen i nogle få sekunder.
Alarmen lyder kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
Serienumre
Sørg for, at serienumrene i bunden af
enheden og på bagsiden af frontpanelet
stemmer overens. Ellers kan du ikke
foretage en BLUETOOTH-tilknytning,
en tilslutning og en afbrydelse med NFC.
Montering af frontpanelet
7DA
Nulstilling af enheden
Før du betjener enheden første gang, eller
efter du har udskiftet bådbatteri eller ændret
tilslutninger, skal du nulstille enheden.
1
Tryk på DSPL og
(tilbage)/MODE
i mindst 2 sekunder.
Bemærk
Hvis du nulstiller enheden, slettes urindstillingen og
noget lagret indhold.
Skift mellem FM/AMindstillingstrin
Indstil FM/AM-indstillingstrinnet for dit land.
Denne indstilling vises kun, når kilden er
deaktiveret, og uret vises.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
TUNER-STP], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
50K/9K], [SET 100K/10K] eller [SET
200K/10K], og tryk derefter på det.
Indstilling af uret
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SETCLOCK-ADJ], og tryk derefter
på det.
Timeindikatoren blinker.
3
Drej kontrolhjulet for at indstille time
og minut.
Tryk på / (SEEK –/+) for at flytte
den digitale indikator.
4
Tryk på MENU efter indstilling af
minutter.
Opsætningen er udført og uret starter.
Vise uret
Tryk på DSPL.
8DA
Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed
Du kan lytte til musik eller udføre håndfri
opkald afhængigt af den BLUETOOTHkompatible enhed, f.eks. en smartphone,
mobiltelefon eller en lydenhed (herefter
kaldet "BLUETOOTH-enhed", hvis ikke
andet er angivet). Hvis du ønsker flere
oplysninger om tilslutning, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med
enheden.
Før du tilslutter enheden, skal du skrue ned
for lydstyrken på enheden. Eller høres der en
høj lyd.
Tilslutning af en smartphone
med et tryk (NFC)
Når du lader kontrolhjulet på enheden
berøre en NFC*-kompatibel smartphone,
tilknyttes enheden og tilsluttes automatisk
til smartphonen.
* NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der aktiverer kortrækkende, trådløs
kommunikation mellem digitale forskellige
enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags.
Takket være NFC-funktionen kan der nemt
opnås datakommunikation ved blot at berøre
det relevante symbol eller berøringspunktet
på NFC-kompatible enheder.
For en smartphone med Android OS 4.0 eller
tidligere installeret skal du downloade
appen "NFC Easy Connect", der kan
downloades fra Google Play™. Appen
kan muligvis ikke downloades i alle lande/
områder.
1
Aktiver NFC-funktionen på
smartphonen.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
se den betjeningsvejledning, der fulgte
med smartphonen.
2
Lad N-Mark på smartphonen berøre
N-Mark-delen på enheden.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEVICE 1]* eller [SET DEVICE 2]*,
og tryk derefter på det.
blinker, mens enheden tilknyttes
i standbytilstand.
* [SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] vil blive
ændret til den tilknyttede enheds navn,
når tilknytning er fuldført.
Kontroller, at
skærm.
5
Udfør tilknytning på BLUETOOTHenheden, så den registrerer
denne enhed.
6
Vælg [MEX-XXXX] (navnet på din
model), som vises på skærmen
på BLUETOOTH-enheden.
lyser på enhedens
Afbryde med One touch
Lad N-Mark på smartphonen berøre N-Markdelen på enheden igen.
Hvis navnet på din model ikke vises,
skal du gentage fra trin 2.
Bemærkninger
• Når du opretter tilslutningen, skal du være
lidt forsigtig, så du ikke ridser smartphonen.
• One touch-tilslutning er ikke mulig, hvis enheden
allerede er tilsluttet til to NFC-kompatible enheder.
I denne situation skal du frakoble en af enhederne
og oprette tilslutning til smartphonen igen.
Tilknytning og tilslutning til
en BLUETOOTH-enhed
7
Når du første gang tilslutter en BLUETOOTHenhed, kræves der gensidig registrering
(kaldes "tilslutning"). Tilknytning sætter
denne enhed og andre enheder i stand
til at genkende hinanden. Denne enhed
kan tilsluttes til to BLUETOOTH-enheder
(to mobiltelefoner eller en mobiltelefon
og en lydenhed).
Hvis der kræves en adgangskode*
på BLUETOOTH-enheden, skal du
indtaste [0000].
* Adgangskoden kan afhængigt af enhed
være betegnet som "Passkode", "PIN-kode",
"PIN-nummer" eller "Passord" osv.
Indtast adgangskoden
[0000]
Når der er oprettet tilknytning, forbliver
tændt.
1
Placer BLUETOOTH-enheden inden
for 1 meter fra enheden.
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [BLUETOOTH], og tryk
derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
PAIRING], og tryk derefter på det.
8
Vælg denne enhed på BLUETOOTHenheden for at oprette BLUETOOTHtilslutningen.
eller
oprettet.
lyder, når tilslutningen er
Bemærk
Denne enhed kan ikke registreres fra andre
enheder, når den er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed.
Hvis du vil aktivere registrering, skal du skifte til
tilknytningstilstand og søge efter denne enhed
fra en anden enhed.
9DA
Starte afspilning
Se "Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed"
(side 14) for at få flere oplysninger.
Afbryde forbindelsen til den
tilknyttede enhed
Udfør trin 2 til 4 for at afbryde forbindelsen,
efter at have tilknyttet denne enhed og
BLUETOOTH-enheden.
Tilslutning til en tilknyttet
BLUETOOTH-enhed
Hvis du vil bruge en tilknyttet enhed, kræves
der tilslutning til denne enhed. Nogle
tilknyttede enheder tilsluttes automatisk.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [BLUETOOTH], og tryk
derefter på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET BT
SIGNL], og tryk derefter på det.
Kontroller, at
lyder.
3
Aktiver BLUETOOTH-funktionen
i BLUETOOTH-enheden.
4
Tilslut BLUETOOTH-enheden til denne
enhed.
eller
Tryk på CALL, hvis du vil oprette tilslutning
til mobiltelefonen.
Bemærk
Under streaming af BLUETOOTH-lyd kan du
ikke oprette tilslutning fra denne enhed til
mobiltelefonen. Opret i stedet for tilslutning
fra mobiltelefonen til denne enhed.
Tip
Med BLUETOOTH-signal aktiveret: Når tændingen
aktiveres igen, genopretter denne enhed
automatisk tilslutning til den sidst tilsluttede
mobiltelefon.
Installere mikrofonen
Se "Installere mikrofonen" (side 39) for at få
flere oplysninger.
Tilslutning med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTHtilknytning)
Når der tilsluttes en iPhone/iPod med iOS5
eller senere til USB-porten, tilknyttes
enheden og tilsluttes automatisk til din
iPhone/iPod.
Hvis du vil aktivere automatisk BLUETOOTHtilknytning, skal du sørge for, at [SET
AUTOPAIR] i [BLUETOOTH] er indstillet
til [ON] (side 24).
1
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på
din iPhone/iPod.
2
Tilslut en iPhone/iPod til USB-porten.
lyser.
Ikoner på skærmen:
Lyser, når håndfri opkald er
tilgængeligt ved at aktivere
HFP'en (håndfri profil).
Lyser, når der kan afspilles på
lydenheden ved at aktivere A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile).
Tilslutte den sidst tilsluttede enhed
fra denne enhed
Aktiver BLUETOOTH-funktionen
i BLUETOOTH-enheden.
Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO] for
at oprette forbindelse med lydenheden,
og tryk derefter på  (afspil/pause).
10DA
Kontroller, at
skærm.
lyser på enhedens
Bemærkninger
• Der kan ikke foretages automatisk BLUETOOTHtilknytning, hvis enheden allerede er tilsluttet to
BLUETOOTH-enheder. I denne situation skal du
frakoble en af enhederne og oprette tilslutning
til din iPhone/iPod igen.
• Hvis der ikke er oprettet automatisk BLUETOOTHtilknytning, kan du se "Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed" (side 8).
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Brug af radioen
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut USB-enheden til enheden.
Hvis du vil tilslutte en iPod/iPhone, skal
du bruge USB-tilslutningskablet til iPod
(medfølger ikke).
Brug af radioen
Angivelse af indstillingstrin er påkrævet
(side 8).
Hvis du vil lytte til radioen, skal du trykke
på SRC for at vælge [TUNER].
Lagring automatisk (BTM)
Tilslutning af en anden
bærbar lydenhed
1
2
3
1
Tryk på MODE for at skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, AM1 eller AM2).
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET BTM], og tryk derefter på det.
Enheden lagrer stationer
i frekvensrækkefølgen på
nummertasterne.
Sluk for den bærbare lydenhed.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut den bærbare lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereoministik)
på denne enhed med et
tilslutningskabel (medfølger ikke*).
* Sørg for at bruge et lige stik.
Indstilling
1
Tryk på MODE for at skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, AM1 eller AM2).
2
Udfør indstilling.
Indstille manuelt
Tryk på og hold / (SEEK –/+) inde
for at finde den omtrentlige frekvens,
og tryk derefter på / (SEEK –/+)
flere gange for at finjustere den ønskede
frekvens.
4
Indstille automatisk
Tryk på / (SEEK –/+).
Scanningen stopper, når enheden finder
en station.
Tryk på SRC for at vælge [AUX].
Sådan matches lydstyrken på den
tilsluttede enhed med andre kilder
Start afspilning fra den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke, og indstil din
sædvanlige lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SET
SOUND]  [SET AUX VOL] (side 23).
Lagring manuelt
1
Når du modtager den station, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der
vises [MEM].
11DA
Modtagelse af lagrede
radiostationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
nummerknap (1 til 6).
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
Valg af programtyper (PTY)
1
2
Tryk på PTY under FM-modtagelse.
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
programtype vises. Tryk derefter
på den.
Enheden starter med at søge efter
en station, der udsender den valgte
programtype.
Programtype (indstillingstrin: 200 kHz/
10 kHz)
NEWS (nyheder), INFORM (oplysninger),
SPORTS (sport), TALK (tale), ROCK (rock),
CLS ROCK (klassisk rock), ADLT HIT (hits for
voksne), SOFT RCK (soft rock), TOP 40 (top 40),
COUNTRY (country), OLDIES (oldies-musik),
SOFT (Soft), NOSTALGA (nostalgi), JAZZ (jazz),
CLASSICL (klassisk), R & B (rytme og blues),
SOFT R&B (soft rytme og blues), LANGUAGE
(udenlandsk sprog), REL MUSC (religiøs musik),
REL TALK (religiøs samtale), PERSNLTY
(Personality), PUBLIC (offentligt), COLLEGE
(college), HABL ESP (spansk tale), MUSC ESP
(spansk musik), HIP HOP (hip-hop), WEATHER
(vejret)
Programtype (indstillingstrin: 100 kHz/
10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (nyheder), AFFAIRS (offentlige sager),
INFO (oplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(uddannelse), DRAMA (drama), CULTURE
(kultur), SCIENCE (videnskab), VARIED
(forskelligt), POP M (popmusik), ROCK M
(rockmusik), EASY M (populærmusik) LIGHT M
(let klassisk musik), CLASSICS (seriøs klassisk
musik), OTHER M (anden musik), WEATHER
(vejret), FINANCE (økonomi), CHILDREN
(børneprogram), SOCIAL A (sociale sager),
RELIGION (religion), PHONE IN (ring ind),
TRAVEL (rejse), LEISURE (fritid), JAZZ
(jazzmusik), COUNTRY (countrymusik),
NATION M (national musik), OLDIES
(oldies-musik), FOLK M (folkemusik),
DOCUMENT (dokumentar)
Indstilling af uret (clock time - CT)
CT-dataene fra RDS-transmissionen
indstiller uret.
1
Indstil [SET CT-ON] i [GENERAL]
(side 22).
Lytte til SiriusXM-radioen
(kun USA og Canada)
Aktivering af dit SiriusXMabonnement
SiriusXM giver dig mere af din foretrukne
musik - på et sted. Få mere end 140 kanaler
med blandt andet reklamefri musik, sport,
nyheder, snak, komik og underholdning.
Velkommen til satellitradioens verden.
Der kræves en SiriusXM Connect Vehicle
Tuner og et abonnement. Hvis du ønsker
flere oplysninger, kan du besøge
www.siriusxm.com.
Når du har installeret SiriusXM Connect
Vehicle Tuner og antennen, skal du trykke på
SRC for at vælge [SIRIUSXM]. Nu skulle du
kunne høre SiriusXM-prøvekanalen på kanal
1. Når du har kontrolleret, at du kan høre
prøvekanalen, skal du vælge kanal for at
finde tunerens radio-id. Desuden findes
radio-id'et i bunden af SiriusXM Connect
Vehicle Tuner og på dennes emballage.
12DA
Du skal bruge dette nummer for at aktivere
dit abonnement. Skriv nummeret ned,
så du har det senere.
I USA kan du aktivere online eller ved at
ringe til SiriusXM Listener Care:
• Online: besøg
www.siriusxm.com/activatenow
• Telefon: Ring til 1-866-635-2349
I Canada kan du aktivere online eller ved at
ringe til SiriusXM Listener Care:
• Online: besøg
www.siriusxm.ca/activatexm
• Telefon: Ring til 1-877-438-9677
Som del af aktiveringsprocessen sender
SiriusXM-satellitterne en
aktiveringsmeddelelse til din tuner. Når din
radio registrerer, at tuneren har modtaget
aktiveringsmeddelelsen, viser din radio
følgende: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS
ENT TO CONTINUE]. Når du abonnerer,
kan du stille ind på kanalerne i din
abonnementsplan.
Bemærkninger
• Aktiveringsprocessen tager normalt mellem 10 og
15 minutter, men den kan tage op til en time.
• Din radio skal tændes og modtage SiriusXMsignalet for at modtage aktiveringsmeddelelsen.
Valg af kanaler for SiriusXM
1
2
Tryk på
3
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede kanal, og tryk derefter
på det.
(gennemse).
Drej kontrolhjulet for at vælge
[CHANNEL], og tryk derefter på det.
Vælge kanaler fra kategorier
1 Tryk på
(gennemse).
2 Drej kontrolhjulet for at vælge [CATEGORY],
og tryk derefter på det.
3 Drej kontrolhjulet for at vælge den ønskede
Gemme kanaler
1 Når du modtager den kanal, du vil lagre,
skal du trykke på og holde en nummerknap
(1 til 6) inde, indtil der vises [MEM].
Hvis du vil modtage den gemte kanal,
skal du trykke på MODE for at vælge [SX1],
[SX2] eller [SX3] og derefter trykke på en
nummerknap (1 til 6).
Indstille en børnesikring
Med børnesikringsfunktionen kan du
begrænse adgang til SiriusXM-kanaler med
indhold for voksne. Når den er aktiveret,
kræver børnesikringsfunktionen at du
angiver en adgangskode for at stille ind på
låste kanaler. Oplysninger om opsætning af
adgangskoden og låsning af kanaler findes
nedenfor.
1 Tryk på MENU, og drej kontrolhjulet.
2 Vælg [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[LOCK SELECT]  [LOCK-ON].
3 Angiv adgangskoden ved at dreje
kontrolhjulet på enheden og trykke
på / på fjernbetjeningen.
Du flytter indtastningspositionen ved at
trykke på / (SEEK –/+) på enheden
eller / på fjernbetjeningen.
Startadgangskoden er [0000].
4 Tryk på ENTER, når du har angivet
adgangskoden.
Du låser kanalerne op ved at vælge
[LOCK-OFF].
Ændre adgangskode
1 Tryk på MENU, og drej kontrolhjulet.
2 Vælg [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[CODE EDIT].
3 Angiv den aktuelle adgangskode på
skærmen til dette, og tryk derefter
på ENTER.
Startadgangskoden er [0000].
4 Angiv den nye 4-cifrede adgangskode
på skærmen til den nye adgangskode,
og tryk derefter på ENTER.
kategori, og tryk derefter på det.
Kanallisten vises.
4 Drej kontrolhjulet for at vælge den ønskede
kanal, og tryk derefter på det.
Ændre skærmelementer
Tryk på DSPL for at ændre skærmelementer
på følgende måde:
Kanalnummer (standard)  Kanalnavn 
Kunstnernavn  Titel på nummer 
Indholdsoplysninger  Kategorinavn  Ur
13DA
Afspilning
Afspilning af en disk
1
Isæt disken (denne side opad).
• Afspilning af følgende filer understøttes ikke.
MP3/WMA/FLAC:
– copyrightbeskyttede filer
– DRM-filer (Digital Rights Management)
– Multikanals lydfiler
MP3/WMA:
– lossless-komprimerede filer
Før du opretter tilslutning, skal du vælge
USB-tilstanden (Android-tilstand eller MSC/
MTP-tilstand) afhængig af USB-enheden
(side 22).
1
Afspilning starter.
Hvis der allerede er en enhed tilsluttet,
kan du starte afspilning ved at trykke på
SRC for at vælge [USB] (der vises [IPD] på
skærmen, når iPod'en genkendes).
Afspilning starter automatisk.
Afspilning af en USB-enhed
I denne vejledning bruges "iPod" som en
generel henvisning til iPod-funktioner på
en iPod og en iPhone, medmindre andet
er angivet i teksten eller illustrationerne.
Du finder oplysninger om kompatibilitet
med din iPod, under "Om iPod" (side 26),
eller du kan besøge supportwebstedet,
der er nævnt på bagsiden.
USB-enheder af typen AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class)
og MTP (Media Transfer Protocol)*, som
er kompatible med USB-standarden kan
bruges. Afhængigt af USB-enheden kan
Android- eller MSC/MTP-tilstand vælges
på enheden.
Nogle digitale medieafspillere eller Android
smartphones kan kræve indstilling til
MTP-tilstand.
* f.eks. et USB-flashdrev, en digital medieafspiller,
Android-smartphone
Tilslut en USB-enhed til USB-porten
(side 11).
2
Juster lydstyrken på denne enhed.
Stoppe afspilning
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Fjerne enheden
Stop afspilning, og fjern derefter enheden.
Advarsel for iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, styres
opkaldets lydstyrke af iPhonen, ikke
af enheden. Skru ikke utilsigtet op for
lydstyrken på enheden under et opkald,
da en pludselig høj lyd kan resultere i,
at opkaldet afbrydes.
Afspilning fra en
BLUETOOTH-enhed
Du kan afspille indhold på en tilsluttet
enhed, der understøtter BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Bemærkninger
• Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
• Smartphones med Android OS 4.1 eller
nyere installeret understøtter Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Men nogle smartphones
understøtter muligvis ikke AOA 2.0 fuldt ud,
selv hvis Android OS 4.1 eller nyere er installeret.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med
din Android-smartphone på supportwebstedet,
der er nævnt på bagsiden.
14DA
1
Opret BLUETOOTH-forbindelse med
lydenheden (side 8)
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU,
og vælg derefter [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (side 24).
2
3
Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO].
4
Juster lydstyrken på denne enhed.
Betjen lydenheden for at starte
afspilning.
Bemærkninger
• Afhængig af lydenheden kan det forekomme,
at oplysninger som f.eks. titel, nummer/tid og
afspilningsstatus ikke vises på denne enhed.
• Selv hvis kilden ændres på denne enhed,
stopper afspilning af lydenheden ikke.
• Der vises ikke [BT AUDIO] på skærmen,
når "SongPal"-applikationen køres via
BLUETOOTH-funktionen.
Søgning efter et nummer efter
navn (Quick-BrowZer™)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand eller fra en iPod.
1
Tryk på
(tilbage) flere gange, når
nummerlisten vises, for at få vist den
ønskede søgekategori.
* Tryk på
(gennemse) under afspilning
i mindst 2 sekunder for at vende direkte
tilbage til starten af kategorilisten.
Sådan matches lydstyrken på
BLUETOOTH-enheden med andre kilder
Start afspilning fra BLUETOOTH-lydenheden
ved en moderat lydstyrke, og indstil din
sædvanlige lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 23).
Under CD- eller USB-afspilning skal
du trykke på
(gennemse)* for at
få vist listen over søgekategorier.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk
derefter på det for at bekræfte.
3
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede nummer.
Afspilning starter.
Søgning efter og afspilning
af numre
Gentaget afspilning og vilkårlig
afspilning
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android-tilstand.
1
Tryk på
(gentag) eller
(shuffle)
flere gange under afspilning
for at vælge den ønskede
afspilningstilstand.
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
Søgning ved at hoppe mellem
numre (Jump-tilstand)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand eller fra en iPod.
1
2
3
Tryk på
(gennemse).
Tryk på  (SEEK +).
Drej kontrolhjulet for at vælge
nummeret.
Listen hopper i trin på 10 % af det
samlede antal numre.
Det kan tage lidt tid at starte afspilning
i den valgte afspilningstilstand.
De tilgængelige afspilningstilstande
varierer, afhængigt af den valgte lydkilde.
(gennemse).
4
Tryk på ENTER for at vende tilbage
til Quick-BrowZer-tilstand.
Det valgte nummer vises.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter
på det.
Afspilning starter.
15DA
Ved aktivering af BLUETOOTHfunktionen
Lytte til en Pandora®
Pandora® kan bruges til at streame musik via
din iPhone og Android-smartphone. Du kan
styre Pandora® på en BLUETOOTH-tilsluttet
iPhone/Android smartphone fra denne
enhed.
Pandora® er kun tilgængelig i visse
lande/områder. Besøg
http://www.pandora.com/legal
for at få flere oplysninger.
Opsætning af Pandora®
1
Kontroller kompatibiliteten af
din mobilenhed ved at besøge
supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
2
Download den nyeste version
af Pandora®-programmet fra din
smartphones appstore. Der findes
en liste over kompatible enheder på
www.pandora.com/everywhere/
mobile.
Streaming fra Pandora®
1
Du kan justere lydstyrkeniveauet.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 23).
Tilgængelige funktioner
i Pandora®
"Tommelfinger"-feedback
Med "Tommelfinger op" eller "Tommelfinger
ned" kan du vælge stationer efter ønske.
1
Brug af stationslisten
Stationslisten giver dig mulighed for
nemt at vælge en ønsket station.
1
Tryk under afspilning på
(gennemse).
2
Tryk på  (SEEK +) for at vælge
sorteringsrækkefølgen [BY DATE]
eller [A TO Z].
3
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede station, og tryk derefter
på det.
Opret BLUETOOTH-forbindelse med
lydenheden (side 8)
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU,
og vælg derefter [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (side 24).
2
3
Tryk på SRC for at vælge [PANDORA].
4
Tryk på  (afspil/pause) for at starte
afspilning.
Start Pandora®-programmet på din
mobilenhed.
Hvis enhedsnummeret vises
Kontroller, at de samme tal vises (f.eks.
123456) på denne enhed og mobilenheden,
og tryk derefter på ENTER på denne enhed,
og vælg [Ja] på mobilenheden.
16DA
Tryk på  (Tommelfinger op) eller
 (Tommelfinger ned) under
afspilning.
Afspilning starter.
Bogmærker
Du kan oprette et bogmærke til det nummer,
der aktuelt afspilles og gemme det på din
Pandora®-konto.
1
Tryk på MODE under afspilning.
Håndfri opkald (kun via
BLUETOOTH)
Hvis du vil bruge en mobiltelefon, skal
du tilslutte den til denne enhed. Du kan
tilslutte to mobiltelefoner til enheden.
Se "Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed"
(side 8) for at få flere oplysninger.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[PHONEBOOK], og tryk derefter
på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
et forbogstav på listen over
forbogstaver, og tryk derefter på det.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge et navn
på listen over navne, og tryk derefter
på det.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge et
nummer på listen over numre,
og tryk derefter på det.
Opkaldet starter.
Fra opkaldshistorikken
Modtagelse af et opkald
1
1
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
Tryk på CALL, når der modtages et
opkald med en ringetone.
Opkaldet starter.
Bemærk
Ringetonen og talerens stemme udsendes kun
gennem fronthøjttalerne.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[RECENT CALL], og tryk derefter
på det.
Der vises en liste med opkaldshistorik.
Afvise et opkald
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Tryk på CALL.
3
Sådan afsluttes opkaldet
Tryk på CALL igen.
Drej kontrolhjulet for at vælge
et navn eller et telefonnummer
i opkaldshistorikken, og tryk
derefter på det.
Opkaldet starter.
Foretage et opkald
Du kan foretage et opkald fra telefonbogen
eller fra opkaldshistorikken, når der er
tilsluttet en mobiltelefon, der understøtter
PBAP (Phone Book Access Profile)
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du vælge den ene telefon.
Fra telefonbogen
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
Ved indtastning af
telefonnummer
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [DIAL
NUMBER], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at indtaste
telefonnummeret og vælge [ ]
(mellemrum), og tryk derefter
på ENTER*.
Opkaldet starter.
* Tryk på / (SEEK –/+) for at flytte den
digitale indikator.
17DA
Bemærk
Der vises [_] i stedet for [#] på skærmen.
Ved genopkald
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[REDIAL], og tryk derefter på det.
Opkaldet starter.
Via stemmetags
Du kan foretage et opkald ved at sige et
stemmetag, der er lagret i en tilsluttet
mobiltelefon, der har en
stemmeopkaldsfunktion.
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for
at vælge en telefon og derefter trykke
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [VOICE
DIAL], og tryk derefter på det.
Eller tryk på, og hold VOICE nede på
enheden i mindst 2 sekunder.
3
Sig det stemmetag, der er lagret
i mobiltelefonen.
Din stemme gentages, og opkaldet
foretages.
Afbryde stemmeopkald
Tryk på VOICE.
18DA
Tilgængelig betjening
under opkald
Justere lydstyrke på ringetonen
Drej kontrolhjulet, mens du modtager
et opkald.
Justere talerens lydstyrke.
Drej kontrolhjulet under et opkald.
Justere lydstyrken for den anden part
(justering af mikrofonforstærkning)
Tryk på MIC.
Justerbare lydstyrkeniveauer: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Sådan reduceres ekko og støj
(ekko-/støjreduceringstilstand)
Tryk på og MIC inde.
Tilgængelig tilstand: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Skifter mellem håndfri og håndholdt
tilstand
Tryk på MODE under et opkald for at skifte
opkaldets lyd mellem enheden og en
mobiltelefon.
Bemærk
Afhængig af mobiltelefonen vil denne handling
muligvis ikke være tilgængelig.
4
Nyttige funktioner
SongPal med iPhone/
Android-smartphone
Den seneste version af
programmet "SongPal"
skal downloades fra
App Store, hvis du
bruger en iPhone, eller
fra Google Play, hvis du
bruger en Androidsmartphone.
Bemærkninger
• Af sikkerhedshensyn skal du
overholde de lokale sejlløbs
love og regulativer og ikke bruge programmet,
mens du sejler.
• "SongPal" er en app til styring af forskellige Sonylydenheder, som er kompatible med "SongPal",
med din iPhone/Android-smartphone.
• Hvad du kan styre med "SongPal" varierer
afhængigt af den tilsluttede enhed.
• Hvis du vil bruge "SongPal"-funktioner, kan du se
detaljerne på din iPhone/Android-smartphone.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
"SongPal", kan du besøge følgende URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• Besøg nedenstående websted, og kontroller
de kompatible iPhone/Androidsmartphonemodeller.
For iPhone: Besøg App Store
For Android-smartphone: Besøg Google Play
Drej kontrolhjulet for at vælge
[CONNECT], og tryk derefter på det.
Tilslutning til iPhone/Androidsmartphonen starter.
Hvis du ønsker oplysninger om betjening
via iPhone/Android-smartphonen,
kan du se i hjælpen til programmet.
Hvis enhedsnummeret vises
Kontroller, at nummeret vises (f.eks. 123456),
og vælg derefter [Ja] på iPhone/Androidsmartphonen.
Afslutte tilslutningen
1 Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at vælge
[SONGPAL], og tryk derefter på det.
2 Drej kontrolhjulet for at vælge [CONNECT],
og tryk derefter på det.
Valg af kilden eller programmet
Du kan vælge den ønskede kilde eller det
ønskede program på iPhone/Androidsmartphonen.
Vælge kilden
Tryk på SRC flere gange. Du kan også trykke
på SRC, dreje kontrolhjulet for at vælge den
ønskede kilde og derefter trykke på ENTER.
Sådan får du vist kildelisten
Tryk på SRC.
Oprettelse af SongPalforbindelsen
1
Opret BLUETOOTH-tilslutningen med
iPhone/Android-smartphonen
(side 8).
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU,
og vælg derefter [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (side 24).
2
3
Start "SongPal"-programmet.
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [SONGPAL], og tryk derefter
på det.
19DA
Meddelelser om forskellige
oplysninger via stemmeguide
(kun Android-smartphone)
Når der modtages SMS-, Twitter/Facebook/
Calendar-beskeder osv. annonceres de
automatisk via bådens højttalere.
Besvarelse af en SMS-meddelelse
(kun Android-smartphone)
Du kan besvare en meddelelse med
stemmegenkendelse.
1 Aktiver stemmegenkendelse, og sig
"Reply" (Svar).
Skærmen til angivelse af meddelelsen vises
i "SongPal"-programmet.
2 Angiv en svarmeddelelse med
stemmegenkendelse.
Listen over meddelelseskandidater vises
i "SongPal"-programmet.
3 Drej kontrolhjulet for at vælge den ønskede
meddelelse, og tryk derefter på det.
Meddelelsen sendes.
Du finder flere oplysninger om indstillinger
i hjælpen til programmet.
Aktivering stemmegenkendelse
(kun Android-smartphone)
Angivelse af lyd og
skærmindstillinger
Du kan justere indstillingerne med relation
til lyd og skærm via iPhone/Androidsmartphonen.
Ved at registrere programmer kan du styre
et program med stemmekommandoer.
Du finder flere oplysninger hjælpen til
programmet.
Aktivere stemmegenkendelse
1 Tryk på, og hold VOICE inde for at aktivere
stemmegenkendelse.
2 Sig den ønskede stemmekommando ind
i mikrofonen, når der vises [Say Source or
App] (Sig kilde eller app) på Androidsmartphonen.
Du finder flere oplysninger om indstillinger
i hjælpen til programmet.
Brug af Siri Eyes Free
Bemærkninger
• Stemmegenkendelse er muligvis ikke tilgængelig
i alle situationer.
• Stemmegenkendelse fungerer måske ikke korrekt.
Dette afhænger af ydelsen på den tilsluttede
Android-smartphone.
• Brug funktionen under forhold, hvor støj,
f.eks. motorstøj er minimeret under
stemmegenkendelse.
20DA
Siri Eyes Free giver dig mulighed for at
bruge en iPhone håndfri ved blot at tale
ind i mikrofonen. Denne funktion kræver,
at du tilslutter en iPhone til enheden via
BLUETOOTH. Tilgængelighed er begrænset
til iPhone 4s eller nyere. Sørg for, at din
iPhone kører med den nyeste iOS-version.
Du skal gennemføre BLUETOOTHregistrering og tilslutningskonfiguration
for din iPhone med denne enhed i forvejen.
Se "Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed"
(side 8) for at få flere oplysninger. Vælg
iPhone ved at trykke på MENU, og vælg
derefter [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(side 24).
1
Aktiver Siri-funktionen på din iPhone.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
se den betjeningsvejledning, der fulgte
med din iPhone.
2
Tryk på, og hold VOICE nede i mindst
2 sekunder.
Stemmekommandoskærmen vises.
3
Tal ind i mikrofonen, når iPhonen
har bippet.
iPhonen bipper igen, og derefter
begynder Siri at reagere.
Indstillinger
Annullering af DEMOtilstanden
Du kan annullere den demonstrationsskærm, der vises, når kilden er slukket,
og uret vises.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO-OFF], og tryk derefter
på det.
Deaktivere Siri Eyes Free
Tryk på VOICE.
Bemærkninger
• iPhone genkender muligvis ikke din stemme.
Dette afhænger af brugsforholdene. (Hvis du
f.eks. er i en båd, der bevæger sig).
• Siri Eyes Free fungerer måske ikke korrekt, eller
svartiden kan være forsinket på steder, hvor det
er vanskeligt at modtage iPhone-signaler.
• Afhængig af anvendelsesforholdene fungerer Siri
Eyes Free måske ikke korrekt eller kan afsluttes.
• Hvis du afspiller et nummer med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilslutningen, og nummeret starter
afspilning via BLUETOOTH, afslutter Siri Eyes Freefunktionen automatisk, og enheden skifter til
BLUETOOTH-lydkilden.
• Når Siri Eyes Free er aktiveret under afspilning af
lyd, kan enheden skifte til BLUETOOTH-lydkilden,
selv hvis du ikke angiver et nummer, der skal
afspilles.
• Ved tilslutning af iPhonen til USB-porten fungerer
Siri Eyes Free måske ikke korrekt eller kan
afsluttes.
• Aktiver ikke Siri på iPhonen, når du tilslutter
iPhonen til enheden via USB. Siri Eyes Free
fungerer måske ikke korrekt eller kan afsluttes
• Der er ingen lyd, når Siri Eyes Free er aktiveret.
Indstillingen er udført.
4
Tryk to gange på
(tilbage).
Skærmen vender tilbage til normal
modtagelse/afspilning.
Grundlæggende
indstillinger
Du kan angive indstillinger i følgende
opsætningskategorier:
Generel opsætning (GENERAL),
Lydopsætning (SOUND), Skærmopsætning
(DISPLAY), BLUETOOTH-opsætning
(BLUETOOTH), SongPal-opsætning
(SONGPAL)
1
2
Tryk på MENU.
Drej kontrolhjulet for at vælge
opsætningskategorien, og tryk
derefter på det.
Elementerne kan angives på en
anden måde, afhængigt af kilden
og indstillingerne.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
indstillingerne, og tryk derefter
på det.
Vende tilbage til den forrige skærm
Tryk på
(tilbage).
21DA
General opsætning
(GENERAL)
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (juster ur) (side 8)
TUNER-STP (tunertrin) (side 8)
(kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF]
(side 7).
(Kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
BEEP
Aktiverer bipfunktionen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Deaktiveres automatisk efter et ønsket
tidsrum, når enheden slukkes:
[ON] (30 minutter), [OFF].
USB MODE
Ændrer USB-tilstanden: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Kun tilgængelig, når USB-kilden er valgt).
CT (tid på ur)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
BTM (Best tuning memory) (side 11)
(Kun tilgængelig, når der er valgt tuner).
SXM PARENTAL
Indstiller børnesikringen til [ON], [OFF]
og redigerer adgangskoden (side 13).
(Kun tilgængelig, når der er valgt
SiriusXM).
SXM RESET
Initialiserer indstillingerne for SiriusXM
Connect Vehicle Tuner (faste kanaler/
børnesikring): [YES], [NO].
(Kun tilgængelig, når der er valgt
SiriusXM).
FIRMWARE
(Kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
Kontrollerer/opdaterer
firmwareversionen. Hvis du ønsker
oplysninger, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden.
FW VERSION (firmwareversion)
Viser den aktuelle firmwareversion.
FW UPDATE (firmwareopdatering)
Skifter til firmwareopdateringsproces:
[YES], [NO].
Det tager nogle få minutter at opdatere
firmwaren. Mens der opdateres, må du
ikke dreje tændingen til OFF-positionen
eller fjerne USB-enheden.
Lydopsætning (SOUND)
Denne opsætningsmenu er ikke tilgængelig,
når kilden er slukket, og uret vises.
EQ10 PRESET
Vælger en equalizerkurve mellem
10 equalizerkurver eller slukket:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Indstillingen for equalizerkurven kan
gemmes for hver kilde.
* [KARAOKE] reducerer vokallyden, men den kan
ikke fjernes fuldstændigt under afspilning.
Og brug af en mikrofon understøttes ikke.
EQ10 CUSTOM
Indstiller [CUSTOM] for EQ10.
Vælg equalizerkurven: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9]
8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Lydstyrken kan justeres i trin på 1 dB fra
-6 dB til +6 dB.
BALANCE
Justerer lydbalancen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative niveau:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
22DA
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] vises ved den laveste indstilling).
SW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens
afskæringsfrekvens: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF FREQ (frekvens for højpasfilter)
Vælger front-/baghøjttalerens
afskæringsfrekvens: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver
tilsluttet hjælpeenhed:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt AUX).
BTA VOL (BLUETOOTH-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver
tilsluttet BLUETOOTH-enhed:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt BT-lyd,
program eller Pandora®).
Skærmopsætning (DISPLAY)
DIMMER
Ændrer lysstyrken på skærmen:
[OFF], [ON], [AT](auto), [CLK].
([AT] er kun tilgængelig, når
belysningsledningen er tilsluttet,
og hovedlyset er tændt).
Hvis du vil angive denne funktion til kun
at være aktiv i et fast tidsrum, skal du
vælge [CLK] og derefter angive startog sluttidspunkter.
– Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er aktiveret:
Indstil [DIMMER] til [ON], og juster
derefter [BRIGHTNESS].
– Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er
deaktiveret:
Indstil [DIMMER] til [OFF], og juster
derefter [BRIGHTNESS].
Lysstyrkeindstillingen lagres og
anvendes, når lysdæmpningsfunktionen
aktiveres eller deaktiveres.
BRIGHTNESS
Justerer lysstyrken på skærmen.
Lysstyrkeniveauet kan justeres: [1] – [10].
BUTTON-C (knapfarve)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve
til knapperne.
COLOR
Vælger blandt 15 forvalgte farver,
1 tilpasset farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til
knapperne.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32]
([0] kan ikke indstilles for alle
farveområder).
23DA
DSPL-C (skærmfarve)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve
til skærmen.
COLOR
Vælger blandt 15 forvalgte farver,
1 tilpasset farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til skærmen.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32]
([0] kan ikke indstilles for alle
farveområder).
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer synkroniseringen af belysningen
med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (rul automatisk)
Ruller automatisk i lange elementer:
[ON], [OFF].
(Ikke tilgængelig, når der er valgt AUX
eller tuner).
BLUETOOTH-opsætning
(BLUETOOTH)
PAIRING (side 9)
Tilslutter op til to BLUETOOTH-enheder:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] vil blive ændret
til den tilknyttede enheds navn,
når tilknytning er fuldført.
AUDIODEV (lydenhed)
Vælger lydenheden.
Der vises [*] på den enhed, der er
tilknyttet [DEVICE 1] eller den aktuelle
A2DP-kompatible lydenhed.
RINGTONE
Vælger, om denne enhed eller den
tilsluttede mobiltelefon udsender
ringetonen: [1] (denne enhed),
[2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatisk svar)
Indstiller denne enhed til at besvare et
indgående opkald automatisk: [OFF],
[1] (ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).
24DA
AUTOPAIR (automatisk tilknytning)
Starter BLUETOOTH-tilknytning
automatisk, når iOS-enhedsversion 5.0
eller nyere er tilsluttet via USB:
[ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 10)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTHfunktionen.
BT INIT (initialiser BLUETOOTH)
Initialiserer alle de BLUETOOTH-relaterede
indstillinger (tilknytningsoplysninger,
forvalgt nummer, enhedsoplysninger,
osv.): [YES], [NO].
Initialiser alle indstillingerne, når enheden
bortskaffes.
(kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
SongPal-opsætning
(SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktiverer automatisk start af "SongPal":
[ON], [OFF].
Når der er valgt [ON], tilsluttes "SongPal"
automatisk, når BLUETOOTH-tilslutningen
er fuldført.
CONNECT (side 19)
Opret og afslut "SongPal"-funktionen
(tilslutning).
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren
Hvis du vil opdatere firmwaren, kan du
besøge supportwebstedet på bagsiden
og derefter følge onlineanvisningerne.
Bemærkninger
• Brug af USB-enheden (medfølger ikke)
er nødvendig for at opdatere firmwaren.
Gem opdateringsprogrammet på USB-enheden,
og tilslut enheden til USB-porten, og foretag
derefter opdateringshandlingen.
• Det tager nogle få minutter at opdatere
firmwaren. Mens der opdateres, må du ikke
dreje tændingen til OFF-positionen eller fjerne
USB-enheden.
• Denne enhed er beregnet til afspilning
af diske, der er i overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD). DualDiscs
og nogle musikdiske med
copyrightbeskyttede teknologier er ikke
i overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc) og kan derfor ikke afspilles
på denne enhed.
• Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
– Diske med mærkater, etiketter eller
selvklæbende tape eller papir påklistret.
Dette kan medføre funktionsfejl eller kan
ødelægge disken.
– Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet).
Enheden kan beskadiges, hvis du
forsøger at afspille dem.
– 8 cm diske (3 1/4").
Bemærkninger til CD-R/CD-RW-diske
Forholdsregler
• Køl enheden af på forhånd, hvis din båd
har ligget for anker i direkte sollys.
• Efterlad ikke frontpanelet eller
lydenhederne i båden, da de kan blive
beskadigede på grund af høj temperatur
i direkte sollys.
• Antennen foldes ud automatisk.
Kondens
Hvis der skulle opstå kondens indeni
enheden, skal du fjerne disken og vente ca.
en time på, at den tørrer. Ellers fungerer
enheden måske ikke korrekt.
Vedligeholde høj lydkvalitet
• Hvis multisessionsdisken begynder med
en CD-DA-session, genkendes den som
en CD-DA-disk, og andre sessioner
afspilles ikke.
• Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
– CD-R/CD-RW af dårlig optagelseskvalitet.
– CD-R/CD-RW, der er optaget med en
ikke-kompatibel optageenhed.
– CD-R/CD-RW'er, som ikke er
færdigbehandlet korrekt.
– CD-R'er/CD-RW'er ud over diske, som
er optaget i musik-CD-format eller MP3format, der overholder ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo eller multisession.
Afspilningsrækkefølge af lydfiler
Spild ikke væske på enheden eller diskene.
Mappe (album)
Bemærkninger om diske
Lydfil (nummer)
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
dem ikke ligge i en båd, der ligger for anker
i direkte sollys.
• Tør diskene af fra
midten og udad med
en blød klud inden
afspilning. Brug ikke
opløsningsmidler,
f.eks. rensebenzin,
fortynder eller
rensemidler.
25DA
Om iPod
Vedligeholdelse
• Du kan oprette tilslutning til følgende
iPod-modeller. Opdater dine iPod-enheder
med den nyeste software, før du tager dem
i brug.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Kompatibel
model
Udskiftning af litiumbatteriet til
fjernbetjeningen
Under normale forhold holder batteriet i ca.
1 år. (Dette kan være kortere afhængig af
anvendelsesforholdene).
Når batteriet bliver fladt, bliver
fjernbetjeningens rækkevidde kortere.
Bluetooth®
USB
iPhone SE


FORSIGTIG
iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


Der kan være fare for eksplosion, hvis
batteriet ikke udskiftes korrekt. Det må
kun udskiftes med samme type eller en
tilsvarende type.
iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generation)


iPod touch
(5. generation)


iPod nano
(7. generation)

• "Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet til specifikt at kunne tilsluttes
til henholdsvis iPod eller iPhone og er
certificeret af udvikleren til at opfylde
Apples standarder for ydeevne. Apple er
ikke ansvarlig for betjeningen af denne
enhed eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brugen af dette
tilbehør sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke trådløs funktionalitet.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden, som ikke er omtalt i denne
vejledning.
26DA
+-side op
Bemærkninger om litiumbatteri
• Litiumbatteriet skal opbevares uden for børns
rækkevidde. Hvis nogen sluger batteriet, skal
der straks søges læge.
• Tør batteriet af med en tør klud for at sikre en
god kontakt.
• Sørg for at vende batteriet korrekt.
• Du må ikke holde om batteriet med en
metalpincet, da det kan forårsage en kortslutning.
Rengøring af stik
Enheden fungerer måske ikke korrekt, hvis
stikkene mellem enheden og frontpanelet
ikke er rene. Du kan forhindre dette ved at
afmontere frontpanelet (side 7) og rengøre
stikkene med en bomuldsklud. Du må
ikke anvende magt. Stikkene kan blive
beskadiget.
Bemærkninger
• Sluk for tændingen af sikkerhedshensyn, inden du
rengør stikkene, og tag nøglen ud af tændingen.
• Berør aldrig stikkene direkte med dine fingre eller
med en metalenhed.
Specifikationer
KUNDER I USA. IKKE GÆLDENDE
I CANADA ELLER I PROVINSEN QUEBEC.
LYDEFFEKT - SPECIFIKATIONER
CTA2006 Standard
Udgangseffekt: 20 watt RMS × 4
ved 4 ohm < 1 % THD+N
S/N-forhold: 80 dBA
(reference: 1 watt til 4 ohm)
Tunerafsnit
FM
Indstillingsområde:
87,5-108,0 MHz (i trin på 50 kHz)
87,5-108,0 MHz (i trin på 100 kHz)
87,5-107,9 MHz (i trin på 200 kHz)
FM-indstillingstrin:
50 kHz/100 kHz/200 kHz, kan skiftes
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
FM CCIR: -1.956,5 kHZ til -487,3 kHz og
+500,0 Hz til +2.095,4 kHz
Anvendelig følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støj-forhold: 73 dB
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvenskurve: 20-15.000 Hz
AM
Indstillingsområde:
531-1.602 kHz (i trin på 9 kHz)
530-1.710 kHz (i trin på 10 kHz)
AM-indstillingstrin:
9/10 kHz, kan skiftes
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Følsomhed: 26 μV
CD-afspiller
Signal-til-støj-forhold: 120 dB
Frekvenskurve: 10-20.000 Hz
Lydfejl og frekvensflimmer: Under målelig
grænse
Maksimalt antal: (kun CD-R/CD-RW)
– mapper (album): 150 (herunder
rodmappen)
– filer (numre) og mapper: 300 (mindre
end 300, hvis mappe-/filnavne indeholder
mange tegn)
– tegn, der kan vises for et mappe-/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Tilsvarende codec: MP3 (.mp3) og
WMA (.wma)
USB-afspillerafsnit
Grænseflade: USB (fuld hastighed)
Maksimumspænding: 1 A
Det maksimale antal genkendelige numre:
– mapper (album): 256
– filer (numre) pr. mappe: 256
Kompatibel Android Open Accessoryprotokol (AOA): 2.0
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3)
Bithastighed: 8-320 kbps
(understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens: 16 kHz-48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighed: 32-192 kbps
(understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens: 32-44,1 kHz
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Output:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synsvidde ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd
(2,4000-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Tilsvarende codec:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
27DA
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer,
som f.eks. forhindringer mellem enheder,
magnetfelter i nærheden af mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem,
software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver
anvendelsesområder for BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
Forstærker
Din forhandler kan muligvis ikke håndtere
alle de ovenfor angivne enheder. Spørg
forhandleren, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Copyright
Output: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4-8 Ω
Maksimum udgangseffekt: 55 watt × 4
(ved 4 Ω)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik: FRONT, REAR, SUB
Antenne/forstærkerkontrolstik
(REM OUT)
Indgange:
SiriusXM-indgangsterminal (kun USA
og Canada)
Fjernbetjenings indgangsterminal
Antenneindgangsterminal
MIC-indgang (terminal)
AUX-indgangsstik (stereoministik)
USB-port
Strømkrav: 12 V DC bådbatteri (negativ jord)
Nominelt strømforbrug: 10 A
Mål:
Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm
(b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm
(b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Fjernbetjening (1): RM-X231
Mikrofon (1)
Dele til installation og tilslutninger
(1 sæt)
Valgfrit tilbehør/udstyr*:
SiriusXM Connect Vehicle Tuner:
SXV100, SXV200, SXV300
Marinefjernbetjening: RM-X11M
* Andet tilbehør end marinefjernbetjeningen
RM-X11M er ikke vandtæt. Udsæt dem ikke
for vand.
28DA
SiriusXM Connect Vehicle Tuner og
abonnement sælges særskilt.
www.siriusxm.com
Sirius, XM og alle relaterede mærker og
logoer er varemærker tilhørende Sirius XM
Radio Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Bluetooth®-varemærket og -logoer er
registrerede varemærker, der er ejet af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker
og varemærkenavne tilhører deres
respektive ejere.
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
Windows Media er et registreret
varemærke eller et varemærke, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
og iPod touch og Siri er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande. App Store er et servicemærke
tilhørende Apple Inc.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Pandora®, Pandora®-logoet og Pandora®
trade dress er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Pandora Media, Inc.
og bruges med tilladelse.
KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER TORT
(INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER
ANDET), SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE
SOFTWARE, SELVOM DER ER INFORMERET
OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
Google, Google Play og Android er
varemærker tilhørende Google Inc.
libFLAC
Fejlfinding
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at
afhjælpe problemer, du kan opleve med
enheden.
Før du gennemgår tjeklisten nedenfor,
bør du kontrollere tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis du ønsker oplysninger om brug af
sikringen og fjernelse af enheden fra
instrumentbrættet, kan du se "Tilslutning/
installation" (side 37).
Hvis problemet ikke kan løses, kan du
besøge supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
Videredistribution og brug i kildeform og
binær form, med eller uden ændringer,
er tilladt, såfremt følgende betingelser
overholdes:
– Videredistribution af kildekode skal
bevare den ovenstående meddelelse
om ophavsret, denne betingelsesliste
og følgende ansvarsfraskrivelse.
– Videredistribution i binær form skal
gengive ovenstående meddelelse om
ophavsret, denne betingelsesliste
og følgende ansvarsfraskrivelse
i dokumentationen og/eller andre
materialer, der leveres med ved
distributionen.
– Hverken navnet på Xiph.org-fonden eller
navnene på dens bidragydere må bruges
til at støtte eller promovere produkter
afledt af denne software uden en specifik
forudgående skriftlig tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF
OPRETSHAVERNE OG BIDRAGYDERNE
"SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG ENHVER
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
FRASKRIVES. FONDEN ELLER BIDRAGYDERE
KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE,
INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER
ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN
IKKE BEGRÆNSET TIL FREMSKAFFELSE AF
ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER,
MANGLENDE ANVENDELSE, TAB AF
DATA ELLER INDTJENING ELLER
DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN
DETTE MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG
I HENHOLD TIL ENHVER TEORI OM
ERSTATNINGSANSVAR, I HENHOLD TIL
Generelt
Enheden får ikke tilført strøm.
 Hvis enheden er slukket og skærmen
forsvinder, kan enheden ikke betjenes
med fjernbetjeningen.
– Tænd enheden.
Ingen lyd eller lyden er meget lav.
 Positionen for udtoningskontrollen
[FADER] er ikke indstillet til et
2-højttalersystem.
 Lydstyrken på enheden og/eller den
tilsluttede enhed er meget lav.
– Skru op for lydstyrken på enheden
og den tilsluttede enhed.
Ingen biplyd.
 Der er tilsluttet en forstærker
(ekstraudstyr), og du bruger ikke
den indbyggede forstærker.
Indholdet af hukommelsen er blevet
slettet.
 Strømforsyningsledningen eller batteriet
er taget ud eller er ikke tilsluttet korrekt.
29DA
Lagrede stationer og korrekt tid er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der forekommer støj, når tændingens
position ændres.
 Ledningerne er ikke sat korrekt sammen
med bådens tilbehørsstrømstik.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationstilstand.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening
i 5 minutter med [DEMO-ON] indstillet,
starter demonstrationstilstanden.
– Indstil [DEMO-OFF] (side 22).
Skærmen forsvinder fra/vises ikke
i skærmvinduet.
 Lysdæmperen er indstillet til [DIM-ON]
(side 23).
 Skærmen forsvinder, hvis du trykker på og
holder OFF inde.
– Tryk på OFF på enheden, indtil skærmen
vises.
 Stikkene er snavsede (side 26).
Skærmen/belysningen blinker.
 Strømforsyningen er ikke tilstrækkelig.
– Sørg for, at bådbatteriet leverer
tilstrækkelig strøm til enheden.
(Strømkravet er 12 V jævnstrøm).
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tryk på DSPL og
(tilbage)/MODE
i mindst 2 sekunder for at nulstille
enheden.
Indholdet af hukommelsen er blevet
slettet.
Undlad af sikkerhedsmæssige årsager
at nulstille enheden, mens du kører.
Radiomodtagelse
Der kan ikke modtages stationer.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
– Hvis båden har en indbygget
radioantenne i bag-/sideruden, skal du
tilslutte REM OUT-ledningen (blå/hvidstribet) eller tilbehørsstrømforsyningen
(rød) til strømforsyningsledningen på
bådens antenneforstærker.
– Kontroller tilslutningen af bådantennen.
30DA
– Hvis bådantennen ikke foldes ud, skal
du kontrollere kontrolledningen til den
motoriserede antenne.
 Indstillingen for indstillingstrin er blevet
slettet.
– Indstil indstillingstrinnet igen (side 8).
Indstilling af faste stationer er ikke mulig.
 Udsendelsessignalet er for svagt.
RDS
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en
RDS-station.
 RDS-data er ikke blevet modtaget.
 Stationen angiver ikke programtypen.
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R/CD-RW'en er ikke til lyd (side 25).
MP3-/WMA-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/
WMA-formatet og -versionen. Du finder
oplysninger om diske og formater, der kan
afspilles, på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
MP3-/WMA-filer tager længere tid at
afspille end andre filer.
 Følgende diske kan tage længere tid om
at starte afspilning.
– En disk, som er optaget med en
kompliceret træstruktur.
– En disk, som er optaget
i multisessionsformat.
– En disk, der kan tilføjes data på.
Lyden springer.
 Defekt eller snavset disk.
Afspilning fra en USB-enhed
Du kan ikke afspille numre via en
USB-hub.
 Denne enhed kan ikke genkende
USB-enheder via en USB-hub.
Afspilning fra en USB-enhed tager
længere tid.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden er uregelmæssig.
 Lyden kan være uregelmæssig ved en høj
bithastighed.
 DRM-beskyttede (Digital Rights
Management) filer kan i nogle tilfælde
måske ikke afspilles.
Lydfilen kan ikke afspilles.
 USB-enheder, der er formateret med et
andet filsystem end FAT16 eller FAT32,
understøttes ikke.*
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter måske ikke alle disse
FAT-formater. Se betjeningsvejledningen til de
enkelte USB-enheder for at få yderligere
oplysninger, eller kontakt producenten.
Betjening til at springe over et album,
springe over numre (Jump-tilstand)
og at søge et musiknummer efter navn
(Quick-BrowZer), kan ikke udføres.
 Disse handlinger kan ikke udføres, når
der er tilsluttet en USB-enhed i Androidtilstand eller en iPod.
– Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP]
(side 22).
– Fjern din iPod.
 Enhedens USB-tilstand er ikke indstillet
til den rigtige tilstand.
– Sørg for, at enhedens USB-tilstand er
indstillet til MSC/MTP-tilstand.
Lyden kan ikke udsendes under afspilning
i Android-tilstand.
 Mens enheden er i Android-tilstand,
udsendes lyden kun fra Androidsmartphonen.
– Kontroller statussen for
lydafspilningsprogrammet på Androidsmartphone.
– Afspilning udføres muligvis ikke korrekt
afhængig af Android-smartphonen.
NFC-funktion
One touch-tilslutning (NFC) er ikke mulig.
 Hvis smartphonen ikke reagerer på
berøring.
– Kontroller, at NFC-funktionen på
smartphonen er aktiveret.
– Flyt N-Mark-delen på smartphonen
tættere på N-Mark-delen på enheden.
– Hvis smartphonen er i et etui, skal du
fjerne det.
 NFC-modtagelsesfølsomhed afhænger
af enheden.
Hvis one touch-tilslutning mislykkedes
flere gange med smartphonen, kan du
oprette BLUETOOTH-tilslutning manuelt.
BLUETOOTH-funktion
Den tilsluttende enhed kan ikke registrere
denne enhed.
 Før der oprettes tilknytning, skal du
indstille denne enhed til standbytilstand.
 Denne enhed kan ikke registreres fra
andre enheder, når den er tilsluttet to
BLUETOOTH-enheder.
– Afbryd den ene tilslutning, og søg efter
denne enhed fra en anden enhed.
 Når der er oprettet enhedstilknytning, skal
du indstille BLUETOOTH-signaludgangen
til aktiv (side 10).
Tilslutning er ikke mulig.
 Tilslutningen styres fra en side (denne
enhed eller BLUETOOTH-enheden),
men ikke begge.
– Tilslut denne enhed fra en BLUETOOTHenhed eller omvendt.
Navnet på den registrerede enhed
vises ikke.
 Afhængig af statussen på den anden
enhed kan navnet muligvis ikke hentes.
Ingen ringetone.
 Juster lydstyrken ved at dreje
kontrolhjulet, mens du modtager
et opkald.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed
kan ringetonen ikke sendes korrekt.
– Indstil [RINGTONE] til [1] (side 24).
31DA
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til
enheden.
– Tilslut fronthøjttalerne til enheden.
Ringetonen udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
Talerens stemme kan ikke høres.
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til
enheden.
– Tilslut fronthøjttalerne til enheden.
Talerens stemme udsendes kun
gennem fronthøjttalerne.
En opkaldspartner siger, at lydstyrken er
for lav eller for høj.
 Juster lydstyrken tilsvarende ved brug
af justering af mikrofonforstærkning
(side 18)
Der forekommer ekko eller støj
i telefonsamtaler.
 Skru ned for lydstyrken.
 Indstil EC/NC-tilstand til [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (side 18).
 Hvis den omgivende støj er høj, så prøv
at dæmpe den.
F.eks.: Hvis der er et vindue åbent og
støjen udefra er høj, skal du lukke vinduet.
Hvis der er tændt for en aircondition,
skal du skrue ned for den.
Telefonen er ikke tilsluttet.
 Når der afspilles BLUETOOTH-lyd,
tilsluttes telefonen ikke, selv hvis du
trykker på CALL.
– Opret tilslutning fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet afhænger af
mobiltelefonens modtagelsesbetingelser.
– Flyt din båd til et sted, hvor du kan
forbedre mobiltelefonens signal,
hvis modtagelsen er dårlig.
Lydstyrken på den tilsluttede enhed
er lav (høj).
 Lydstyrkeniveauet er forskelligt afhængigt
af lydenheden.
– Juster lydstyrken på den tilsluttede
lydenhed eller denne enhed (side 23).
32DA
Lyden springer under afspilningen af en
BLUETOOTH-lydenhed.
 Reducer afstanden mellem enheden og
BLUETOOTH-lydenheden.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares
i et etui, der forstyrrer signalet, skal du
tage lydenheden ud af etuiet under brug.
 Der er flere BLUETOOTH-enheder eller
andre enheder, der udsender radiobølger
i nærheden.
– Sluk for de andre enheder.
– Øg afstanden til andre enheder.
 Afspilningen stopper kortvarigt, når der
oprettes tilslutning mellem denne enhed
og mobiltelefonen. Dette er ikke en fejl.
Den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed
kan ikke styres.
 Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTHlydenhed understøtter AVRCP.
Nogle funktioner fungerer ikke.
 Kontroller, atom den tilsluttede enhed
understøtter de pågældende funktioner.
Et opkald besvares utilsigtet.
 Den tilsluttende telefon er indstillet til
at besvare et opkald automatisk.
Tilknytning mislykkedes på grund af
timeout.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
tidsgrænsen for tilknytning være kort.
– Prøv at udføre tilknytningen inden
for tiden.
BLUETOOTH-funktionen fungerer ikke.
 Sluk enheden ved at trykke på OFF
i mindst 2 sekunder, og tænd derefter
for enheden igen.
Der kommer ingen lyd ud af bådens
højttalerne under håndfrit opkald.
 Hvis lyden udsendes fra mobiltelefonen,
skal du indstille mobiltelefonen til at
udsende lyden fra bådens højttalere.
Siri Eyes Free er ikke aktiveret.
 Udfør håndfri registrering for en iPhone,
der understøtter Siri Eyes Free.
 Indstil Siri-funktionen på iPhonen til
aktiveret.
 Annuller BLUETOOTH-tilslutningen
mellem iPhonen og denne enhed,
og opret tilslutning igen.
SongPal-betjening
CD PUSH EJT: Disken blev ikke skubbet
ud korrekt.
 Tryk på  (skub ud).
HUB NO SUPRT: USB-hubs understøttes
ikke.
INVALID
 Den valgte handling kan være ugyldig.
 [USB MODE] kan ikke ændres under
iPod-afspilning.
Programnavn svarer ikke til det faktiske
program i "SongPal".
 Start programmet igen fra programmet
"SongPal".
IPD STOP: iPod-afspilning er færdig.
 Betjen din iPod/iPhone for at starte
afspilning.
Når du kører programmet "SongPal" via
BLUETOOTH, skifter skærmen automatisk
til [BT AUDIO].
 Programmet "SongPal" eller BLUETOOTHfunktionen fungerer ikke.
 Kør programmet igen.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Der er tilsluttet en USB-enhed, der ikke
understøtter (Android Open Accessory)
2.0 til enheden, mens [USB MODE] er
indstillet til [ANDROID].
– Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP]
(side 22).
"SongPal"-programmet afbrydes
automatisk, når skærmen skifter til [IPD].
 Programmet "SongPal" på iPhone/iPod
understøtter ikke iPod-afspilning.
– Skift kilden på enheden til andet end
[IPD], og opret derefter "SongPal"tilslutningen (side 19).
OVERLOAD: USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og tryk derefter på
SRC for at vælge en anden kilde.
 Der er fejl på USB-enheden, eller der er en
ikke-understøttet USB-enhed tilsluttet.
Pandora®-betjening
Pandora®-tilslutning er ikke mulig.
 Luk Pandora®-programmet på
mobilenheden, og start det derefter igen.
Meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke under betjening.
CD ERROR: Disken kan ikke afspilles. Disken
bliver skubbet ud automatisk.
 Rengør eller isæt disken korrekt, og sørg
for, at den ikke er tom eller defekt.
CD NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan
afspilles. Disken bliver skubbet ud
automatisk.
 Isæt en disk, der indeholder filer,
der kan afspilles (side 27).
READ: Læser oplysninger nu.
 Vent, indtil læsningen er gennemført,
og afspilningen starter automatisk.
Afhængigt af filstrukturen kan dette
tage lidt tid.
USB ERROR: USB-enheden kan ikke
afspilles.
 Tilslut USB-enheden igen.
USB NO DEV: En USB-enhed er ikke tilsluttet
eller genkendes ikke.
 Sørg for, at USB-enheden eller USB-kablet
er tilsluttet korrekt.
USB NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan
afspilles.
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder filer,
der kan afspilles (side 27).
33DA
USB NO SUPRT: USB-enheden understøttes
ikke.
 Du finder oplysninger om
kompatibilitet med din USB-enhed på
supportwebstedet, der er nævnt på
bagsiden.
eller
: Starten eller
slutningen af disken er nået.
APP MENU: En programindstillingsskærm
er åben.
 Afslut indstillingsskærmen i programmet
for at aktivere knapbetjening.
APP NO DEV: Enheden med programmet
installeret er ikke tilsluttet eller
genkendes ikke.
 Opret BLUETOOTH-tilslutningen, og opret
"SongPal"-tilslutningen igen (side 19).
(understregning): Tegnet kan ikke vises.
For BLUETOOTH-funktion:
BTA NO DEV: BLUETOOTH-enheden er ikke
korrekt tilsluttet eller genkendes ikke.
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er
korrekt tilsluttet, eller at der er etableret
BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTHenheden.
ERROR: Den valgte handling kunne ikke
udføres.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
UNKNOWN: Et navn eller et telefonnummer
kan ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret er skjult af
opkalderen.
For SongPal-betjening:
APP --------: Der kunne ikke oprettes
tilslutning til programmet.
 Opret "SongPal"-tilslutningen igen
(side 19).
APP DISCNCT: Programmet er afbrudt.
 Opret "SongPal"-tilslutningen (side 19).
APP DISPLAY: En skærmindstillingsskærm
i programmet er åben.
 Afslut skærmindstillingsskærmen
i programmet for at aktivere
knapbetjening.
APP LIST: Indholdslisten på din CD/USB/
iPod er åben.
 Afslut programlisten for at aktivere
knapbetjening.
34DA
APP SOUND: En lydindstillingsskærm
i programmet er åben.
 Afslut lydindstillingsskærmen
i programmet for at aktivere
knapbetjening.
OPEN APP: Programmet "SongPal"
kører ikke.
 Start programmet.
For Pandora®-betjening:
BOOKMARK - ERROR: Bogmærkning
mislykkedes.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
CANNOT SKIP: Overspringning af numre
er ikke tilladt.
 Vent, indtil reklamerne er færdige, næste
nummer begynder, eller vælg en anden
station på listen. Pandora® begrænser
antallet af numre, der kan springes over
på deres tjeneste.
LICENSING - RESTRICTIONS: Pandora®
er ikke tilgængelig uden for dit land.
MAINTENANCE - PLEASE - TRY AGAIN LATER: Pandora®-serveren er under
vedligeholdelse.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
NO NETWORK: Netværksforbindelsen er
ustabil eller mistet.
 Opret forbindelse til netværket
igen på enheden, eller vent, indtil
netværkstilslutningen er etableret.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION IN -PANDORA APP: Der er ingen stationer
på din enhed.
 Opret stationen på mobilenheden.
NOT ALLOWED: Den valgte handling er
ikke tilladt.
 "Tommelfinger"-feedback er ikke tilladt.
– Vent, indtil reklamerne er færdige.
– Nogle funktioner, f.eks. Shared Station,
tillader ikke feedback. Vent, indtil næste
nummer begynder, eller vælg en anden
station på listen.
 Bogmærker er ikke tilladt.
– Vent, indtil reklamerne er færdige.
– Vælg et andet nummer eller en anden
station, og prøv igen.
PAN ERROR: Den valgte handling kunne
ikke udføres.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: Pandora®
kører ikke.
 Start Pandora®-programmet på
mobilenheden, og tryk derefter på 
(afspil/pause).
PLEASE LOGIN - PANDORA APP: Du er ikke
logget på din Pandora®-konto.
 Frakobl enheden, log på din Pandora®konto, og tilslut enheden igen.
RATING ERROR: "Tommelfinger"-feedback
mislykkedes.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
UPDATE - PANDORA APP: Der er tilsluttet
en gammel version af Pandora®.
 Opdater Pandora®-programmet til den
nyeste version.
For SiriusXM-betjening:
CH LOCKED
 Den kanal, du har anmodet om,
er låst radioens børnesikringsfunktion.
Se "Indstille en børnesikring" (side 13), hvis
du ønsker yderligere oplysninger om
børnesikringsfunktionen samt hvordan du
får adgang til låste kanaler.
CH UNAVAIL
 Den kanal, du har anmodet om, er ikke
en gyldig SiriusXM-kanal, eller den kanal,
du lyttede til, er ikke længere tilgængelig.
 Du kan også se denne meddelelse
kortvarigt, når du første gang tilslutter
en ny SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Besøg www.siriusxm.com i USA eller
www.siriusxm.ca i Canada for at få
oplysninger om SiriusXM-kanaludvalget.
CHAN UNSUB
 Den kanal, du har anmodet om,
er ikke inkluderet i din SiriusXMabonnementspakke, eller den kanal,
du lytter til, er ikke inkluderet i din
SiriusXM-abonnementspakke.
Hvis du har spørgsmål om din
abonnementspakke, eller hvis du vil
abonnere på denne kanal, skal du
kontakte SiriusXM.
Besøg www.siriusxm.com i USA, eller
ring til 1-866-635-2349.
Besøg www.siriusxm.ca i Canada, eller
ring til 1-877-438-9677.
CHK ANT
 Radioen har registreret en fejl med
SiriusXM-antennen.
 Antennekablet er enten frakoblet eller
beskadiget.
– Kontroller, at antennekablet er tilsluttet
SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
– Undersøg antennekablet for skader
og snoninger.
– Udskift antennen, hvis kablet er
beskadiget. SiriusXM-produkter er
ikke tilgængelige hos din lokale
bådlydforhandler eller online på
www.shop.siriusxm.com.
CHECK TUNER
 Radioen har problemer med at
kommunikere med SiriusXM Connect
Vehicle Tuner.
 Tuneren kan være frakoblet eller
beskadiget.
– Kontroller, at SiriusXM Connect Vehicle
Tuner-kablet er korrekt tilsluttet radioen.
35DA
NO SIGNAL
 SiriusXM Connect Vehicle Tuner har
problemer med at modtage SiriusXMsatellitsignalet
– Bekræft, at båden har fri sigtbarhed
mod himlen.
– Bekræft, at SiriusXM-antenne med
magnetisk beslag er monteret på en
metaloverflade på ydersiden af båden.
– Flyt SiriusXM-antennen væk fra
forhindringer.
– Undersøg antennekablet for skader
og snoninger.
– Se i installationsvejledningen til SiriusXM
Connect Vehicle Tuner for at få
yderligere oplysninger om
antenneinstallation.
– Udskift antennen, hvis kablet er
beskadiget. SiriusXM-produkter er
ikke tilgængelige hos din lokale
bådlydforhandler eller online på
www.shop.siriusxm.com.
SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO
CONTINUE
 Radioen har registreret en ændring i din
SiriusXM-abonnementstatus.
– Tryk på ENTER for at fjerne meddelelsen.
Kontakt SiriusXM, hvis du har spørgsmål
vedrørende dit abonnement.
Besøg www.siriusxm.com i USA, eller
ring til 1-866-635-2349.
Besøg www.siriusxm.ca i Canada, eller
ring til 1-877-438-9677.
Hvis disse løsninger ikke forbedrer
situationen, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Hvis du sender enheden til reparation på
grund af problemer med CD-afspilning,
skal du tage den disk med, som blev brugt,
da problemet startede.
36DA
Tilslutning/installation
Forsigtig
• Før alle jordkabler til et fælles jordpunkt.
• Sørg for, at skruerne ikke kommer i klemme
under en skrue eller sidder fast under
bevægelige dele (f.eks. sædets skinner).
• Sluk tændingen i båden, før du opretter
tilslutning, for at undgå kortslutning.
• Tilslut først de gule og røde
strømforsyningsledninger, når alle
andre ledninger er tilsluttet.
• Sørg for at isolere alle ikke-tilsluttede
ledninger med elektrikertape af
sikkerhedsårsager.
Liste over dele til
installation

×2

×4
Forholdsregler
Bemærkning om strømforsyningsledning
(gul)
Når du tilslutter denne enhed i kombination med
andre stereokomponenter, skal den gennemsnitlige
strømstyrke i bådens kredsløb, som enheden er
tilsluttet, være højere end summen af hver enkelt
komponents ampere.
Justering af monteringsvinkel
Juster monteringsvinklen til mindre end 45°.

5 × maks. 8 mm

• Vælg installationsplaceringen
omhyggeligt, så enheden ikke forstyrrer
normal sejlads eller bilkørsel.
• Undgå at montere enheden i områder med
støv, snavs, mange vibrationer eller høj
temperatur, f.eks. i direkte sollys eller
i nærheden af varmekanaler.
• Vælg monteringsplaceringen omhyggeligt
for at undgå intern beskadigelse fra vand,
der trænger ind i enheden. Undgå
områder, der er udsat for vandsprøjt.
Det vandtætte stereobeskyttelsesovertræk
(medfølger ikke) anbefales.
• Brug kun den medfølgende
monteringskomponenter til sikker
installation.


Maks. størrelse er M4 × 6 mm




• Denne liste over dele indeholder ikke hele
pakkens indhold.
• Beslaget  og beskyttelsesrammen 
monteres på enheden før forsendelse.
Før du monterer enheden, skal du bruge
frigørelsesnøglerne  for at fjerne
beslaget  fra enheden. Se "Fjernelse af
beskyttelsesrammen og beslaget" (side 40)
for at få flere oplysninger.
• Gem frigørelsesnøglerne  til fremtidig
brug, da du også skal bruge dem, hvis
du fjerner enheden fra din båd.
37DA
Tilslutning
Subwoofer*1*8
*3
*3
*3
Effektforstærker*1*8
Satellitradiotuner
(SiriusXM)*1*8

Hvid
Hvid/sortstribet
Fronthøjttaler*1*2*8
Grå
Grå/sortstribet
Grøn
Grøn/sortstribet
Baghøjttaler*1*2*8
Lilla
Lilla/sortstribet
Sort
Gul
Se "Oprettelse af tilslutninger"
(side 39) for at få flere
oplysninger.
Rød
Blå/hvidstribet
Orange/hvidstribet
*4*7
Marinefjernbetjening
RM-X11M*1
 *5*6*8
fra en bådantenne
38DA
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængig af bådtypen skal du bruge en
adapter til en kabelforbundet fjernbetjening
(medfølger ikke).
Uanset om den er i brug eller ej, skal du trække
mikrofonindgangskablet, så det ikke forstyrrer
kørsel eller sejlads. Fastgør kablet med en
klemme, hvis det installeres omkring dine
fødder.
Du finder flere oplysninger om installation
af mikrofonen under "Installere mikrofonen"
(side 39).
Følger med marinefjernbetjeningen.
Ikke vandtæt
 Til en båds belysningssignal
Sørg for først at tilslutte den sorte
stelledning (jord) til et fælles
stelpunkt (jord).
Nem tilslutning af subwoofer
Du kan bruge en subwoofer uden en
forstærker, når den er tilsluttet en
baghøjttalerledning.
Fronthøjttaler
Subwoofer
Oprettelse af tilslutninger
 Til et fælles stelpunkt (jord)
Sørg for først at tilslutte den sorte
stelledning (sort), og tilslut derefter
de gule og de røde
strømforsyningsledninger.
Bemærk
 Til +12 V-strømterminalen,
som får strøm hele tiden
Sørg for først at tilslutte den sorte
stelledning (jord) til et fælles
stelpunkt (jord).
Når den gule strømforsyningsledning
er tilsluttet, leveres der altid strøm til
hukommelseskredsløbet, selv når
tændingen er slukket.
 Til +12 V-strømterminalen, som får
strøm, når tændingskontakten er
indstillet til tilbehørsposition
Hvis der ikke er nogen tilbehørsposition,
skal du tilslutte +12 V-strømterminalen
(batteri), som får strøm hele tiden.
Sørg for først at tilslutte den sorte
stelledning (jord) til et fælles
stelpunkt (jord).
Højttalerforbindelse
 Til kontrolledningen på den
motoriserede antenne eller
strømforsyningsledningen
på antenneforstærkeren
Det er ikke nødvendigt at tilslutte
denne ledning, hvis der ikke er
nogen motoriseret antenne eller
antenneforstærker eller med en
manuelt betjent teleskopantenne.
Til AMP REMOTE IN på en
effektforstærker (købes sæskilt)
Denne tilslutning er kun til forstærkere
og en effektforstærker. Tilslutning til et
andet system kan beskadige enheden.
Brug en subwoofer med en impedans på 4-8 Ω og
med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for at
undgå skade.
Hukommelsestilslutning
• Sluk for enheden, inden du tilslutter
højttalerne.
• Brug højttalere med en impedans på 4-8 Ω
og med tilstrækkelig effektkapacitet for at
undgå skade.
Installere mikrofonen
Hvis din stemme skal kunne registreres
under håndfrit opkald, skal du installere
mikrofonen .


Clip (medfølger ikke)
39DA
Forsigtig
• Det er meget farligt, hvis ledningen vikles
omkring ratstammen eller gearstangen.
Sørg for, at denne og andre dele ikke
forstyrrer kørslen.
• Hvis der er airbags eller andet
stødabsorberende udstyr i båden, skal du
kontakte den forretning, hvor du har købt
denne enhed, eller bådforhandleren inden
installationen.
Bemærk
Før du påsætter den dobbeltklæbende tape ,
skal du rengøre instrumentbrættets overflade
med en tør klud.
Montering af enheden
i instrumentbrættet eller
i det udskårne hul på en båd
• Før du installerer, skal du sørge for,
at låsene på begge sider af beslagene 
bøjes indad 2 mm.
• For japanske biler henvises du til
"Montering af enheden i en japansk bil"
(side 41).
1
Placer beslaget  i instrumentbrættet, og bøj derefter takkerne
udad, så de slutter til.
182 mm
Installation
53 mm
Fjernelse af beskyttelsesrammen
og beslaget
Før du installerer enheden, skal du fjerne
beskyttelsesrammen  og beslaget 
fra enheden.
1
Tag fat om begge kanter
på beskyttelsesrammen ,
og træk den derefter ud.

2
Lås
Monter enheden på beslaget ,
og påsæt derefter
beskyttelsesrammen .
Indvendigt panel






2
Indsæt begge frigørelsesnøgler ,
indtil de klikker, og træk beslaget
nedad . Træk derefter enheden
opad for at skille dem ad.



Vend krogen indad.
40DA
Bemærkninger
• Hvis låsene er lige eller bøjet udad, bliver enheden
ikke installeret sikkert, og den kan hoppe ud.
• Sørg for, at de 4 låse på beskyttelsesrammen 
sidder godt fast i enhedens stik.
Montering af enheden
i en japansk bil
Udskiftning af sikring
Du er muligvis ikke i stand til at installere
denne enhed i alle japanske biler. I en sådan
situation skal du kontakte din Sonyforhandler.
TOYOTA

til instrumentbræt/centerkonsol
Når du udskifter sikringen,
Sikring (10 A)
skal du sørge for at bruge
den ampere, der er angivet
på den oprindelige sikring.
Hvis sikringen sprænger,
skal du kontrollere
strømtilslutningen og
udskifte sikringen. Hvis sikringen sprænger
igen efter udskiftning, kan der være en
intern fejl. I en sådan situation skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Beslag
Beslag

Eksisterende dele,
der leveres med din bil
NISSAN

til instrumentbræt/centerkonsol
Beslag
Beslag
Eksisterende dele,
der leveres med din bil

Bemærk
Hvis du vil forhindre en fejlfunktion, skal du kun
bruge de medfølgende skruer .
Afmontering og montering
af frontpanelet
Se "Afmontering af frontpanelet" (side 7) for
at få flere oplysninger.
Nulstilling af enheden
Se "Nulstilling af enheden" (side 8) for at få
flere oplysninger.
41DA
Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate
na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Websted for kundesupport
Hvis du har spørgsmål eller vil se de seneste
supportoplysninger om dette produkt,
skal du besøge webstedet herunder:
http://www.sony.eu/support
Registrer dit produkt online nu på adressen:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising