Sony | MEX-DV1500U | Sony MEX-DV1500U Betjeningsvejledning

K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Orig_cbg\4120899211\412089921MEXDV
1500UEUR\01GB+00COV-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 1 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
4-120-899-21 (1)
Multi Disc Player
Multi Disc Player
Betjeningsvejledning
DA
MEX-DV1500U
©2008 Sony Corporation
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB01INT-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 2 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Advarsel
For at undgå brand eller elektrisk stød
må enheden ikke udsættes for regn eller
fugt.
For at undgå elektrisk stød må kabinettet
ikke åbnes. Vedligeholdelse må kun
udføres af fagkyndige.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med dette
produkt forøger risikoen for øjenskade. Da
laserstrålen, som bruges i denne CD/DVDafspiller, er skadelig for øjnene, må kabinettet
ikke demonteres.
Vedligeholdelse må kun udføres af fagkyndige.
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
FORSIGTIG: KLASSE 1M SYNLIG/USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN OG LÅSEN ER SAT UD AF
KRAFT. KIG IKKE DIREKTE PÅ LASER MED OPTISKE
INSTRUMENTER.
Denne mærkat sidder indvendigt i drevenhedens
kabinet.
Bemærkning til kunder: De følgende
informationer gælder kun for udstyr,
som sælges i lande, hvor EU-direktiver
er gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC
og produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For alle forhold omkring service eller
garanti henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
Kassering af udtjente batterier
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller på dets emballage angiver,
at det batteri, der leveres med produktet, ikke må
behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre, at disse
batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative
følger for miljø og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet.
Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For produkter, der af hensyn til sikkerhed,
ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning
med et indbygget batteri, bør dette batteri kun udskiftes af
en kvalificeret servicereparatør. For at sikre, at batteriet
bliver behandlet korrekt, skal produktet ved slutningen af
dets levetid indleveres til et indsamlingssted for genbrug
af elektrisk og elektronisk udstyr. For alle andre batterier
henvises til afsnittet om, hvordan batteriet tages sikkert af
produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for
genbrug af udtjente batterier.For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig
til dine lokale myndigheder, dit renholdningsselskab eller
den butik, hvor du købte produktet.
2
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB01INT-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 3 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Advarsel hvis tændingen på din bil
ikke har en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske
slukkefunktion (side 43).
Enheden slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra. Det
forhindrer, at batteriet tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske
slukkefunktion, skal du trykke på (OFF) og
holde, indtil visningen forsvinder, hver gang
du slår tændingen fra.
For at annullere demonstrations (DEMO) visningen, se side 43.
Om sikkerhed
• Overhold den lokale færdselslovgivning.
• Af sikkerhedsårsager slukkes skærmen tilsluttet
VIDEO OUT automatisk, når håndbremsen
ikke er trukket.
Undgå ulykker
Billederne vises først, efter du har parkeret
bilen og trukket håndbremsen.
Hvis bilen sættes i bevægelse under
videoafspilning, forsvinder billederne fra
VIDEO OUT automatisk, efter at følgende
advarsel er vist.
Billederne på skærmen er slået fra, men der
kan høres lyd.
Video blocked for your
safety.
Undgå at betjene enheden eller at se på
skærmen ved kørsel.
3
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB+00COV-ETOC.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 4 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Indholdsfortegnelse
Velkommen!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ophavsrettigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Diske der kan afspilles og symboler der bruges i
denne vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Knappernes placering og funktion . . . . . . . . . . 10
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kort-fjernbetjening RM-X168. . . . . . . . . . . 12
Låse diske — Børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . 30
Aktivere børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ændre området og dets filmniveau. . . . . . . 30
Gentaget og blandet afspilning . . . . . . . . . . . . 31
Direkte søgning-afspilning . . . . . . . . . . . . . . . 32
Klargøring
Liste spor/billeder/videofiler
— Quick-BrowZer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vælge et spor/billede/videofil. . . . . . . . . . . 33
Vælge en filtype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Montere enheden og den ekstra skærm . . . . . . 14
Se lyddiskinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nulstille enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Klargøre kort-fjernbetjeningen. . . . . . . . . . . . . 14
Tage frontpanelet af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sætte frontpanelet på . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Grundlæggende
betjening
Afspille videodiske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Afspille lyddiske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Afspille en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Gentaget og blandet afspilning . . . . . . . . . . 21
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Avanceret betjening — Diske
Afspille DivX®/MPEG-4/JPEG-filer. . . . . . . . 23
DivX®/MPEG-4-videoafspilning . . . . . . . .23
JPEG-billedafspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bruge PBC-funktioner
— Afspilningskontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bruge menu for afspilningsindstilling . . . . . . . 24
Se tid/tekstinformation på disken. . . . . . . . . . . 26
Avanceret betjening — Radio
Gemme og modtage stationer . . . . . . . . . . . . . 34
Gemme automatisk — BTM. . . . . . . . . . . . 34
Gemme manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Modtage gemte stationer. . . . . . . . . . . . . . . 35
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Indstilling AF og TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Vælge PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Indstille CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Lydjustering
Justering af lydegenskaberne. . . . . . . . . . . . . . 37
Brugertilpasse equalizerkurven
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Indstillinger
Skærmopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Grundlæggende betjening
af skærmopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sprogopsætning for display eller lydspor . . 39
Displayopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Brugerdefineret opsætning . . . . . . . . . . . . . 40
Lydopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nulstille alle indstillinger . . . . . . . . . . . . . . 41
Foretage lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Skifte lydsprog/format. . . . . . . . . . . . . . . . .27
Kontrollere programformatet. . . . . . . . . . . .27
Justere lydudgangsniveauet
— DVD-niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Systemopsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Grundlæggende betjening
af systemopsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Indstille uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Forstørre billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bruge ekstra udstyr
Justere billedkvaliteten
— Billede EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Brugertilpasse billedkvaliteten. . . . . . . . . . . 29
Ekstra udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB+00COV-ETOC.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 5 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Bemærkninger om diske . . . . . . . . . . . . . . . 47
Afspilningsrækkefølge for
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX®/
MPEG-4-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Om MP3-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Om WMA-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Om AAC-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Om JPEG-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Om DivX®-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Om MPEG-4-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tage enheden ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tekniske data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Fejldisplay/meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . 53
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sprogkode/områdekodeliste . . . . . . . . . . . . . . 56
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Supportsite
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste
supportinformationer til dette produkt, kan du besøge dette websted:
http://support.sony-europe.com
Giver information om:
• Modeller og producenter af kompatible digitale lydafspillere
• Understøttede MP3/WMA/AAC-filer
5
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 6 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Velkommen!
Tillykke med dit køb af Sony multidisk-afspiller.
Læs denne vejledning grundigt inden du betjener
enheden, og gem vejledningen til fremtidig brug.
Funktioner
t side 46
AUX AUDIO IN-tilslutningerne på bagsiden
giver mulighed for at tilslutte en ekstra enhed
og høre lyd fra den, f.eks. en bærbar lydenhed
(analog tilslutning), indbygget
navigationsenhed, tv-tunerboks og lign.
Følg sidereferencen for nærmere oplysninger.
DVD-, VCD-, CD-afspilning
t side 8
* Afhængigt af sporlængde og optaget
samplingsfrekvens.
Kompatibel med forskellige diskformater.
2000MP3, 2000WMA, 2000AAC
Kan afspille op til 2.000 spor* optaget på disk i
MP3/WMA/AAC-format.
Fortsætte afspilning for flere diske
t side 40
Gemmer det sted, hvor afspilning standses, for
op til 5 diske, og kan fortsætte DVD VIDEO/
VCD/DivX/MPEG-4-afspilning, selv efter
disken er udkastet.
t side 37
7 forvalgte equalizerkurver, der kan tilpasses
yderligere ved at stile ind på 3 forskellige bånd.
t side 29
Der kan vælges billedtone blandt forvalgte
indstillinger, alt efter bilens indendørs-/
udendørslys.
t side 46
Giver mulighed for tilslutning af en bærbar
lydenhed (analog tilslutning).
6
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 7 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Ophavsrettigheder
Dette produkt indeholder teknologi til
ophavsretsbeskyttelse, der er beskyttet af
erstatningskrav af visse patenter i USA og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af
Macrovision Corporation og andre
rettighedsejere. Brug af denne teknologi til
ophavsretsbeskyttelse skal autoriseres af
Macrovision Corporation, og er beregnet til
fremvisning i private hjem og anden begrænset
brug, med mindre Macrovision Corporation har
givet autorisation til andet. Imitation og
demontering er forbudt.
Fremstillet under licens fra
Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og
dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW",
"DVD+R" og "DVD+RW" er varemærker.
"DivX" og "DivX Certified" er
registrerede varemærker, der
tilhører DivX, Inc.
DETTE PRODUKT GIVES I LICENS I
HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE TIL PERSONLIG OG
IKKE KOMMERCIEL BRUG FOR EN
ALMINDELIG FORBRUGER TIL
AFKODNING AF MPEG-4-VIDEO, SOM ER
KODET AF EN ALMINDELIG FORBRUGER
SOM LED I PERSONLIG OG IKKE
KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER
MPEG-4-VIDEO SOM LEVERES AF EN
VIDEOUDBYDER I OVERENSSTEMMELSE
MED EN LICENS FRA MPEG LA. DER ER
IKKE GIVET NOGEN LICENS, HVERKEN
DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOGEN
ANDEN BRUG. DER KAN INDHENTES
FLERE OPLYSNINGER, INKLUSIVE
OPLYSNINGER OM REKLAME-, INTERN
OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENS
HERTIL, FRA MPEG LA, LLC. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
7
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 8 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Diske der kan afspilles og symboler der bruges i denne vejledning
Enheden kan afspille forskellige video/lyddiske.
I følgende skema kan du kontrollere, om en disk er understøttet af enheden, samt hvilke funktioner der
er til rådighed for en bestemt type disk.
Disksymbol i vejledning
Diskformat
Disklogo
DVD VIDEO
DVD-R*1
DVD-R DL*1
(Videoindstilling/VRindstilling)
VIDEO
DVD-RW*1
(Videoindstilling/VRindstilling)
DVD+R*1
DVD+R DL*1
DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
LYD
Lyd-CD
CD-ROM*2
CD-R*2
CD-RW*2
*1 Lydfiler kan også gemmes. For nærmere oplysninger, se side 9.
*2 Video/billedfiler kan også gemmes. For nærmere oplysninger, se side 9
Bemærk
"DVD" kan i denne vejledning bruges som en generel betegnelse for DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW og DVD+R/
DVD+RW.
8
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 9 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
I det følgende skema vises de understøttede komprimerings formater, deres filtyper, og de disktyper,
hvor disse filer kan gemmes.
De funktioner, der er til rådighed, er forskellige afhængigt af formatet, uanset disktype.
Formatsymbolerne nedenfor vises ved siden af beskrivelsen af funktioner, der er til rådighed for dette
format.
Formatsymbol i vejledning
Filtype
Type disk der kan gemmes på
MP3-lydfil
WMA-lydfil
AAC-lydfil
JPEG-billedfil
DivX®-videofil
MPEG-4
DATA DVD’er
DVD-ROM
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
DATA CD’er
CD-ROM
CD-R
CD-RW
MPEG-4-videofil
Råd
For nærmere oplysninger om komprimeringsformater, se side 48.
Diske der ikke er understøttet
Følgende diske kan ikke afspilles på enheden.
• 8 cm diske
• 12 cm diske der kun bruger den indre 8 cm datadel (resten er gennemsigtig)
• CD-ROM, der indeholder andre filer end MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4
• SA-CD
• CD-G
• Foto-CD
• VSD (Video Single Disc)
• DVD-ROM, der indeholder andre filer end MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4
• DVD-RAM
• DVD-Audio
• Active-Audio (Data)
• SVCD (Super Video CD)
• CDV
• Diske lavet i Packet Write-format
• Diske i DTS-format
Bemærk
Selv kompatible diske kan ikke altid afspilles på enheden, afhængigt af de forhold de er optaget under.
Regionskode
Regionssystemet bruges til at beskytte softwareophavsret.
Regionskoden står på enhedens underside, og kun DVD’er mærket
med en identisk regionskode kan afspilles på denne enhed.
DVD’er mærket
ALL
Regionskode
kan også afspilles.
Hvis du forsøger at afspille en hvilken som helst anden DVD, bliver
meddelelsen "Playback prohibited by region code." (Afspilning
forbudt ifølge regionskode) vist på skærmen. Afhængigt af DVD’en,
er den ikke altid mærket med en regionskode, selv om afspilning af
DVD’en er forbudt ifølge områderestriktioner.
9
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 10 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Knappernes placering og funktion
Hovedenhed
1 2345
6
7
8 9
OFF
SEEK
SOURCE
AF TA TP REG DISC ALBM ARTIST TRACK
MODE
SEEK
SETUP
PTY
REP
SHUF
AF/TA
1
2
SHUF ZAP
DM+ LOUD
AUX
ALBM
3
4
5
6
DSPL
PUSH SOUND / ENTER
q; qa
qs
qd qfqg qh
Se de nævnte sider for nærmere oplysninger.
Instruktionerne i vejledningen beskriver kortfjernbetjeningens knapper. Du kan også bruge
knapperne på hovedenheden, hvis de har de
samme eller lignende betegnelser som knapperne
på kort-fjernbetjeningen.
A OFF-knap side 15, 16, 18, 20, 24
Til at slå strømmen fra/standse kilden (tryk);
slukke helt (tryk og hold).
B
(Tilbage) -knap side 33, 37
Sådan vendes tilbage til det foregående
display.
C SOURCE-knap side 20, 22, 34, 47
Til at slå strømmen til/skifte kilde (radio/
disk/USB/AUX).
D
F Disk-åbning side 16, 18
Til at isætte disken.
qk ql
G Displayvindue
H Z (udkast) knap side 16, 18
Til at udkaste disken.
I USB-stik side 20
Til at tilslutte til USB-enheden.
J SEEK +/– knapper side 17, 19, 22, 23
Disk/USB:
Til at springe over et kapitel/spor/scene/fil
(tryk); gå tilbage/frem på en disk (tryk og
hold et øjeblik); gå tilbage/frem i et spor
(tryk og hold).*2
Radio:
Til at stille automatisk ind på stationer (tryk);
finde en station manuelt (tryk og hold).
K
(Bladre) -knap side 33
Til at aktivere Quick-BrowZer-indstilling.*1
E Kontrolknap/SOUND/ENTER-knap
side 28, 33, 34, 36, 37, 42, 46, 47
Til at justere lydstyrken/justere en indstilling
(drej); åbne lydmenuen/indføre en indstilling
(tryk).
10
qj
(udløsning af frontpanel) -knap
side 15
L MODE-knap side 22, 34, 47
Til at vælge radiobånd (FM/MW/LW);
vælge en ekstra enhed, der er tilsluttet til
AUX-indgangsstikket (forside) eller AUX
IN-indgangsstikket (bagside).
M Modtager til kort-fjernbetjeningen
N RESET-knap (nulstil) side 14
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 11 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
O SETUP-knap side 28, 34, 42, 46, 47
Til at åbne systemopsætning-menuen.
P AF (alternative frekvenser)/
TA (trafikmelding)/
PTY (programtype) -knap side 35, 36
Til at indstille AF og TA (tryk); vælge PTY
(tryk og hold) i RDS.
Q Talknapper
Disk/USB:
(1): b REP side 16, 17, 21, 31
(2): SHUF B side 16, 17, 21, 31
(3)/(4): ALBM –/+ (V/v) side 16, 17,
19, 23
Til at springe over et album eller en
mappe/flytte markøren (tryk); springe
over album eller mapper kontinuerligt
(tryk og hold).
(6): u (afspil/pause) side 16, 17, 18,
19, 23
Til at begynde/holde pause i afspilning.
Radio:
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
R DSPL (display) -knap side 21, 26, 35,
46
Til at skifte displaypunktet.
S AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed)
side 46
Til at tilslutte en bærbar lydenhed.
*1 Når der afspilles en CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4.
*2 Betjeningen er forskellig, afhængigt af disken
(side 17, 19).
Om USB-hætte
Brug den medfølgende USB-hætte I, for at undgå, at
der kommer støv eller smuds ind i enheden, når USBstikket ikke bruges. Hold USB-hætten uden for børns
rækkevidde, så de ikke kommer til at sluge den.
11
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 12 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Kort-fjernbetjening RM-X168
9
1
0
2
qa
3
qs
4
qd
5
qf
qg
6
qh
7
qj
8
Se de nævnte sider for nærmere oplysninger.
Fjern isolerfilmen før brug (side 14).
A OFF-knap side 16, 18, 20, 24
Til at slå strømmen fra/standse kilden (tryk);
slukke helt (tryk og hold).
B SOUND-knap side 37
Til at åbne lydmenuen.
12
D SYSTEM SETUP-knap side 28, 34, 42,
46, 47
Til at åbne systemopsætning-menuen.
E
(Tilbage)/O -knap side 24, 25, 30,
31, 33, 37, 38
Til at vende tilbage til det foregående
display; tilbage til menuen på en VCD*1.
C VISUAL SETUP-knap side 24, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 38
Til at åbne afspilningsindstilling/
skærmopsætning-menuen.
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 13 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
F Talknapper side 16, 17, 24, 25, 30, 31,
32, 33, 34
Disk:
Til at finde en titel/kapitel/spor.
Radio:
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
G CLEAR-knap side 30, 33
Til at slette et indført tal.
H DSPL (display) -knap side 21, 26, 35,
46
Til at skifte displaypunkter.
I ATT (Dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden (tryk igen for at
annullere).
J u (afspilning/pause) -knap side 16,
17, 18, 19, 23
Til at begynde/holde pause i afspilning.
Til at slå strømmen til/skifte kilde (radio/
disk/USB/AUX).
P MODE-knap side 22, 34, 47
Til at vælge radiobånd (FM/MW/LW);
vælge en ekstra enhed, der er tilsluttet til
AUX-indgangsstikket (forside) eller AUX
IN-indgangsstikket (bagside).
Q VOL (Lydstyrke) +/– knapper
Til at justere lydstyrken.
*1 Ved afspilning med PBC-funktion.
*2 Betjeningen er forskellig, afhængigt af disken
(side 17, 19).
*3 Når der afspilles en CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
den ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen, med
mindre der trykkes på (SOURCE) på hovedenheden,
eller der isættes en disk for først at aktivere den.
K .m/M> -knapper side 17, 19,
22, 23
Disk/USB:
Til at springe over et kapitel/spor/scene/fil
(tryk); gå tilbage/frem på en disk (tryk og
hold et øjeblik); gå tilbage/frem i et spor
(tryk og hold).*2
Radio:
Til at stille automatisk ind på stationer (tryk);
finde en station manuelt (tryk og hold).
L Indstillingsknapper til DVD-afspilning
(AUDIO): side 17, 27
Til at skifte lydsprog/format.
(For VCD/CD/MP3/WMA/AAC: til at
skifte lydkanalen.)
(SUBTITLE): side 17
Til at skifte undertekstsproget.
(ANGLE): side 17
Til at ændre synsvinklen.
(TOP MENU): side 17
Til at åbne topmenuen på en DVD.
(MENU): side 17
Til at åbne menuen på en disk.
M
(Bladre) -knap side 33
Til at aktivere Quick-BrowZer-indstilling.*3
N </M/m/, (Markør)/ENTER-knapper
Til at flytte markøren og indføre en
indstilling.
O SRC (Kilde) -knap side 20, 22, 34, 47
13
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 14 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Klargøring
Nulstille enheden
Montere enheden og den ekstra
skærm
Først skal du montere og tilslutte enheden og den
ekstra skærm.
Enheden kan betjenes med de display, der vises
på enheden og/eller den ekstra skærm.
Bemærk, at denne vejledning omfatter
instruktioner vedrørende display på både
enheden og/eller en ekstra skærm.
Enhed
Ekstra skærm
Inden enheden betjenes første gang, eller efter
udskiftning af bilbatteriet eller ændring af
tilslutningerne, skal enheden nulstilles.
Tag frontpanelet (side 15) af, og tryk på RESETknappen (side 10) med en spids genstand, f.eks.
en kuglepen.
Bemærk
Når der trykkes på RESET-knappen, slettes urets
indstilling samt nogle lagrede funktioner.
Klargøre kort-fjernbetjeningen
Fjern isolerfilmen.
Råd
For oplysninger om udskiftning af batteriet, se side 49.
Se den medfølgende montering/tilslutningvejledning for nærmere oplysninger.
Bemærk
Sørg for at montere den ekstra skærm sikkert, og på
et sted hvor den ikke hindrer førerens udsyn.
14
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 15 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Tage frontpanelet af
OFF
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til OFFpositionen uden at fjerne frontpanelet, bipper
advarselsalarmen i nogle sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
1
Tryk på (OFF).
Enheden slukkes.
2
Tryk på
Sætte frontpanelet på
Sæt del A på frontpanelet i indgreb sammen
med del B på enheden, som afbildet, og skub til
venstre side, indtil den klikker på plads.
A
B
Bemærk
Sæt ikke noget på indersiden af frontpanelet.
, og træk det derefter udad.
Bemærkninger
• Pas på ikke at tabe frontpanelet, og tryk ikke for
hårdt på frontpanelet og displayvinduet.
• Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje temperaturer
eller fugt. Lad det ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
• Frontpanelet må ikke tages af, når USB-enheden
afspilles. Det kan beskadige dataene på
USB-enheden.
15
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 16 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Grundlæggende betjening
Afspille videodiske
Afhængigt af disken kan nogen betjening være forskellig eller begrænset.
Se betjeningsvejledningen til disken.
Z
OFF
OFF
u
</M/m/,
ENTER
Talknapper
b/B/V/v
u
1
Tænd skærmen, og vælg derefter indgangskilden på skærmen, der
svarer til denne enhed.
2
Isæt disken (etiketsiden opad).
Afspilning begynder automatisk.
Hvis afspilning ikke begynder automatisk, skal du
trykke på u.
3
Hvis DVD-menuen vises, skal du trykke på (1)(b)/(2)(B)/(3)(V)/
(4)(v) for at flytte markøren, og derefter trykke på (6) (u) for at
bekræfte.
Med kort-fjernbetjeningen skal du trykke på </M/m/,/talknapperne for at flytte markøren,
og derefter trykke på (ENTER) for at bekræfte.
Sådan standses afspilning
Tryk på (OFF).
Bemærk
Diske i DTS-format er ikke understøttet. Lyden udsendes ikke, hvis DTS-formatet er valgt.
Sådan udkastes disken
Tryk på knappen Z.
16
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 17 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Om DVD-menuen
En DVD er inddelt i flere afsnit, der udgør et billede eller et musikstykke. Disse afsnit kaldes "titler".
Når du afspiller en DVD, der indeholder flere titler, kan du vælge en ønsket titel vha. DVD’ens
topmenu. For DVD’er, der giver dig mulighed for at vælge punkter, f.eks. undertekst/lydsprog, skal du
vælge disse punkter vha. DVD-menuen.
Anden afspilningsbetjening
u
AUDIO
TOP MENU
.m/M>
SUBTITLE
ANGLE
MENU
</M/m/,
ENTER
Talknapper
.m/M>
b/B/V/v
u
For at
Tryk på
holde pause/fortsætte afspilning efter
pause
u
springe over et kapitel/spor/scene/fil
.m/M>
gå tilbage/frem på en disk
.m/M > og hold et øjeblik; og derefter gentagne
gange for at ændre hastigheden (× 2 t × 12 t × 120 t
× 2…)
annullere gå tilbage/frem
u
vise DVD-menuen*1
Fjernbetjening: (TOP MENU) eller (MENU)
vælge punkter i DVD-menuen*1
Hovedenhed: (1)(b)/(2)(B)/(3)(V)/(4)(v) for at flytte
markøren, og tryk derefter på (6)(u) for at bekræfte
Fjernbetjening: </M/m/,/talknapperne for at flytte
markøren, og tryk derefter på (ENTER) for at bekræfte
skifte lydsprog/format/kanal (side 27)*1 Fjernbetjening: (AUDIO) gentagne gange, indtil det
ønskede punkt vises
slå undertekstsproget fra/skifte
undertekstsproget*1
Fjernbetjening: (SUBTITLE) gentagne gange, indtil det
ønskede punkt vises*2
ændre syns vinklen*1
Fjernbetjening: (ANGLE) gentagne gange, indtil det
ønskede vinkelnummer vises
*1 Ikke altid til rådighed, afhængigt af disken.
*2 Når du bliver bedt om det, skal du indføre den 4-cifrede sprogkode (side 56) for det ønskede sprog.
17
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 18 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Afspille lyddiske
Afhængigt af disken kan nogen betjening være forskellig eller begrænset.
Se betjeningsvejledningen til disken.
Z
OFF
OFF
u
u
1
Isæt disken (etiketsiden opad).
Afspilning begynder automatisk.
Hvis afspilning ikke begynder automatisk, skal du
trykke på u.
Sådan standses afspilning
Tryk på (OFF).
Bemærk
Diske i DTS-format er ikke understøttet. Lyden udsendes ikke, hvis DTS-formatet er valgt.
Sådan udkastes disken
Tryk på knappen Z.
18
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 19 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Anden afspilningsbetjening
.m/M>
u
</M/m/,
.m/M>
ALBM
For at
u
Tryk på
holde pause/fortsætte afspilning efter
pause
u
springe over et spor
.m (<)/M> (,)
gå tilbage/frem i spor
.m/M> og hold
springe over et album*
Hovedenhed: (3) (ALBM –)/(4) (ALBM +)
Fjernbetjening: M/m
springe album over kontinuerligt*
Hovedenhed: (3) (ALBM –)/(4) (ALBM +) og hold
Fjernbetjening: M/m og hold
* Når der afspilles en MP3/WMA/AAC.
19
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 20 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Afspille en USB-enhed
Du kan finde nærmere oplysninger om kompatible USB-enheder på support-websiten.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
• USB-enheder af typen MSC (Mass Storage Class), der overholder USB-standarden, kan bruges.
• Den tilsvarende codec er MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) og JPEG (.jpg).
• Det anbefales at tage backup af data på en USB-enhed.
Bemærk
Tilslut USB-enheden efter at have startet motoren.
Afhængigt af USB-enheden kan der opstå funktionsfejl eller skade, hvis den tilsluttes, før motoren startes.
OFF
SOURCE
(USB)
OFF
SRC
REP SHUF
1
DSPL
DSPL
Tilslut USB-enheden til USB-stikket.
Afspilning begynder automatisk.
Hvis der allerede er tilsluttet en USB-enhed, skal du for
at starte afspilning trykke gentagne gange på
(SOURCE), indtil "USB" vises.
Sådan standses afspilning
Tryk på (OFF).
Bemærk
Sørg for at bruge det USB-kabel, der følger med enheden, hvis der skal bruges et kabel til at lave en USBtilslutning.
20
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 21 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Tage USB-enheden ud
1 Stands afspilning af USB-enheden.
2 Tag USB-enheden ud.
Hvis du tager USB-enheden ud under
afspilning, kan data i USB-enheden
beskadiges.
Bemærkninger
• Brug ikke USB-enheder der er så store eller tunge,
at de kan falde ned som følge af rystelser eller
forårsage en løs tilslutning.
• Frontpanelet må ikke tages af, når USB-enheden
afspilles. Det kan beskadige dataene på USBenheden.
• Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via
en USB-hub.
Displaypunkter
Gentaget og blandet afspilning
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (1) (REP) eller (2)
(SHUF), indtil den ønskede indstilling
vises.
Vælg
For at afspille
REP-TRACK
spor gentaget.
REP-ALBUM
album gentaget.
SHUF-ALBUM
album i vilkårlig
rækkefølge.
REP-DRIVE*
drev gentaget.
* Når der er oprettet to eller flere drev på USBenheden.
For at vende tilbage til normal
afspilningsindstilling skal du vælge "REP-OFF"
eller "SHUF-OFF".
A Kilde
B Spornavn, Kunstnernavn, Albumnummer*,
Albumnavn, Spornummer/Forløbet
afspilningstid, Ur
* Albumnummer vises kun, når der skiftes album.
For at skifte displaypunkter B skal du trykke på
(DSPL).
Bemærkninger
• De viste punkter er forskellige, afhængigt af USBenhed, optageformat og indstillinger. Du kan finde
nærmere oplysninger på support-websiten.
• Der kan maksimalt vises følgende antal data.
– mapper (album): 256
– filer (spor): 2,000
• Efterlad ikke en USB-enhed i en parkeret bil, da det
kan medføre funktionsfejl.
• Det kan tage nogen tid, før afspilning begynder,
afhængigt af mængden af optagede data.
• Under afspilning af eller frem/tilbagerykning i en
MP3/WMA/AAC-fil med variabel bithastighed (VBR)
vises forløbet afspilningstid ikke altid præcist.
• Afspilning af en fil med databevarende
komprimering er ikke understøttet.
Vise omslagsbilledet
Under lydafspilning kan du kontrollere
information om indholdet eller vise
omslagsbilledet* for MP3/WMA/AAC-filen på
USB-enheden på skærmen.
* Den anbefalede størrelse er fra
240 × 240 til 960 × 960 pixels.
21
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 22 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Lytte til radioen
.m/M>
SOURCE
SRC
MODE
SEEK
MODE
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil "TUNER" vises.
2
Tryk på (MODE) gentagne gange, indtil det ønskede bånd (FM1, FM2,
FM3, MW eller LW) vises.
A
B
A Radiobånd/Funktion
B Frekvens*
* Mens en RDS-station modtages, vises
programnavnet. For nærmere oplysninger, se “RDS”
på side 35.
3
Udfør tuning.
Sådan stilles automatisk ind
Tryk på (SEEK) +/–.
Afsøgningen standser, når enheden modtager en station. Gentag dette, indtil den ønskede station
modtages.
Sådan stilles ind manuelt
Tryk på (SEEK) +/– og hold for at finde den omtrentlige frekvens, og tryk derefter gentagne
gange på (SEEK) +/– for at finjustere til den ønskede frekvens.
Råd
For nærmere oplysninger om andre radiofunktioner, se “Avanceret betjening — Radio” på side 34.
Med kort-fjernbetjeningen
Brug (SRC) i stedet for (SOURCE), og .m/M> i stedet for (SEEK) –/+.
22
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 23 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Avanceret betjening — Diske
Dette kapitel består af følgende afsnit.
• Videospecifik betjening*
t side 23 til 31
• Fælles video*/lydbetjening
t side 31 til 34
• Lydspecifik betjening
t side 34
Du kan styre DivX/MPEG-4-afspilningen på
samme måde som andre videodiske (side 16)
såvel som nogle lydafspilningsfunktioner.
For at
Tryk på
springe over et
album (mappe)
Hovedenhed:
(3) (ALBM –)/
(4) (ALBM +)
springe over album Hovedenhed:
(3) (ALBM –)/
(mapper)
(4) (ALBM +) og hold
kontinuerligt
* Herunder JPEG-betjening.
Afspille DivX®/MPEG-4/JPEGfiler
MPEG-4
.m/M>
DivX®/MPEG-4-videoafspilning
Råd
Du kan også vælge en fil, der skal afspilles, vha. en
liste (Quick-BrowZer) (side 33).
JPEG-billedafspilning
ALBM
u
.m/M>
u
</,
Bemærk
Hvis disken indeholder flere filtyper, kan kun den
valgte filtype (lyd/video/billede) afspilles. For at afspille
DivX/MPEG-4-videofiler eller JPEG-billedfiler på
sådan en disk skal du trykke på
under afspilning,
vælge den ønskede filtype (video/billede) der skal
listes, og derefter vælge den ønskede fil (side 33).
Du kan bruge en billedfremvisning af JPEG-filer
på enheden. Billedfremvisningen begynder
automatisk, når du isætter en disk eller trykker på
u. For nærmere oplysninger om, hvordan
afspilning begyndes, skal du følge trin 1 til 4 i
“Afspille videodiske” på side 16.
Anden afspilningsbetjening
For at
Tryk på
dreje billedet
Fjernbetjening:
</, (drejer hver 90º)
springe over et
billede
.m/M>
springe over et
album
Hovedenhed:
(3) (ALBM –)/
(4) (ALBM +)
springe over album Hovedenhed:
kontinuerligt
(3) (ALBM –)/
(4) (ALBM +) og hold
Bemærkninger
• Hvis et billede i stor størrelse er drejet, kan det tage
længere tid at vise.
• Progressive JPEG-filer kan ikke vises.
Råd
Du kan også vælge en fil, der skal afspilles, vha. en
liste (Quick-BrowZer) (side 33).
23
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 24 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Bruge PBC-funktioner
— Afspilningskontrol
Bruge menu for
afspilningsindstilling
MPEG-4
OFF
VISUAL
SETUP
O
O
ENTER
Talknapper
PBC-menuen giver dig interaktiv assistance ved
afspilning af en PBC-kompatibel VCD.
1
Begynd afspilning af en PBCkompatibel VCD.
PBC-menuen vises.
2
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede punkt, og tryk derefter på
(ENTER).
3
Følg instruktionerne i menuen for
interaktiv betjening.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du trykke på O.
Afspilning uden PBC-funktionen
1
2
Under afspilning skal du trykke på
(OFF).
Afspilning standser.
Talknapper
Du kan bruge menuen for afspilningsindstilling
på enheden til at styre afspilning eller foretage
afspilningsindstillinger.
For at vise menuen for afspilningsindstilling skal
du trykke på (VISUAL SETUP) under afspilning.
For at skjule skal du trykke på (VISUAL SETUP)
igen.
Bemærkninger
• Under afspilning af lyddisk er (VISUAL SETUP) ikke
aktiveret.
• Under JPEG-afspilning er (VISUAL SETUP) kun
aktiveret, når et billede er vist helt.
Råd
Hvis du trykker på (VISUAL SETUP), mens
afspilningen er standset, vises skærmopsætningmenuen (med skærmen), hvor du kan foretage
forskellige indstillinger, f.eks. displaysprog,
lydjustering osv. (side 38).
Eksempel ved afspilning af en DVD
Tryk på talknapperne for at vælge det
ønskede punkt, og tryk derefter på
(ENTER).
"Play without PBC." (Afspilning uden PBC)
vises, og afspilning begynder. PBC-menuen
vises ikke under afspilning.
Bemærkninger
• Menupunkter og betjening er forskellige, afhængigt
af disken.
• Under PBC-afspilning vises spornummer,
afspilningspunkt osv. ikke i menuen for
afspilningsindstilling (side 24).
• Funktionen fortsætte-afspilning er ikke til rådighed
under afspilning uden PBC.
Råd
For at fortsætte PBC-afspilning skal du standse
afspilning ved at trykke på (OFF), og derefter trykke
på u.
</M/m/,
ENTER
B C D EF
A
12(67)
018(034)
T 1:35:55
PLAY
DVD VIDEO
G
1:ENGLISH
OFF
1:ENGLISH
2:FRENCH
3:SPANISH
SUBTITLE
Select :
I
H
ENTER
J
A Punkter på menu for afspilningsindstilling
se “Liste over punkter på menu for
afspilningsindstilling” på side 25, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
24
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 25 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
B DVD: Titelnummer/I alt
VCD: Spornummer/I alt*1
JPEG: Albumnummer/I alt
DivX/MPEG-4: Album (mappe) nummer/I alt
C DVD: Kapitelnummer/I alt
JPEG: Billednummer/I alt
DivX/MPEG-4: Filnummer/I alt
D Forløbet afspilningstid*2
E Format
F Afspilningsstatus (PLAY N, PAUSE X
osv.)
G Aktuel indstilling
H Valgmuligheder
I Valgt punkt
J Valgt punktnavn og/eller
betjeningshjælpemeddelelser
AUDIO 17, 27
Til at skifte lydsprog/format/kanal; kontrollere
programformatet.
MPEG-4
SUBTITLE 17
Til at slå undertekster til eller fra/skifte
undertekstsproget.
ANGLE 17
Til at ændre vinklen.
*
*1 Ved afspilning af en VCD med PBC-funktion
(side 24) vises ingen indikation.
*2 Under JPEG-afspilning vises ingen indikation.
CENTER ZOOM 28
Til at forstørre et billede.
Liste over punkter på menu for
afspilningsindstilling
REPEAT 32
Til at afspille en titel/kapitel/spor/album/
billede/videofil gentaget.
Tryk på </M/m/,/talknapperne for at vælge
et punkt, og tryk derefter på (ENTER).
For at vende tilbage til det foregående display
skal du trykke på O.
Se de nævnte sider for nærmere oplysninger.
TITLE, TRACK 32
Til at vælge en titel, scene eller spor at afspille.
ALBUM 32
Til at vælge et album eller mappe at vise.
MPEG-4
CHAPTER 32
Til at vælge et kapitel at afspille.
MPEG-4
MPEG-4
SHUFFLE 32
Til at afspille kapitler/spor/billeder/videofiler i
vilkårlig rækkefølge.
MPEG-4
*
PICTURE EQ 29
Til at justere billedkvalitet.
MPEG-4
* Undtagen DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW i VRindstilling.
Råd
Når "SHUFFLE" eller "REPEAT" er aktiveret, eller
"ANGLE" er til rådighed, lyser dens afkrydsningsfelt
grønt (f.eks.
t
). Du vil dog ikke
altid kunne ændre vinklen, afhængigt af scenen, selv
om afkrydsningsfeltet lyser grønt.
IMAGE 32
Til at vælge et billede at vise.
FILE 32
Til at vælge en videofil at afspille.
MPEG-4
TIME 32
Til at kontrollere den forløbne afspilningstid;
indføre tidskode.
MPEG-4
25
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 26 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Se tid/tekstinformation på
disken
MPEG-4
JPEG-afspilning
• Albumnummer/I alt
• Billedenummer/I alt
DivX/MPEG-4-afspilning
• Album (mappe) nummer/I alt
• Filnummer/I alt
• T **:**
Forløbet afspilningstid for den aktuelle fil
Kontrollere tekstinformation
Tekstinformationen (albumnavn, billednavn osv.)
for JPEG/DivX/MPEG-4-filer kan kontrolleres.
Album/billed/mappe/filnummer
DSPL
037(325)
Kontrollere tidsinformation
Afspilningstiden og resterende tid for den
aktuelle titel, kapitel, spor osv. kan kontrolleres
under video/billedafspilning.
1
Ved afspilning skal du trykke på
(DSPL).
Den aktuelle afspilningsinformation vises.
Tidsinformation
T
1:01:57
2
Tryk gentagne gange på (DSPL) for at
skifte tidsinformationen.
Tidsinformation er forskellig som følger,
afhængigt af disken/formatet:
DVD-afspilning
• T **:**:**
Forløbet afspilningstid for den aktuelle titel
• T-**:**:**
Resterende tid for den aktuelle titel
• C **:**:**
Forløbet afspilningstid for det aktuelle kapitel
• C-**:**:**
Resterende tid for det aktuelle kapitel
26
VCD-afspilning
(Kun ved afspilning af version 1.0/1.1, eller
version 2.0 uden PBC-funktion.)
• T **:**
Forløbet afspilningstid for det aktuelle spor
• T-**:**
Resterende tid for det aktuelle spor
• D **:**
Forløbet afspilningstid for den aktuelle disk
• D-**:**
Resterende tid for den aktuelle disk
Image name
Tekstinformation*
* "NO TEXT" vises, når der ikke er nogen
tekstinformation.
Tekstinformation er forskellig som følger,
afhængigt af formatet.
JPEG-afspilning
• Albumnavn (når albumnummeret vises)
• Billednavn (når billednummeret vises)
DivX/MPEG-4-afspilning
• Album (mappe) navn (når album (mappe)
nummeret vises)
• Filnavn (når filnummeret vises)
Foretage lydindstillinger
VISUAL
SETUP
AUDIO
SYSTEM
SETUP
ENTER
M/m
Bemærk
Diske i DTS-format er ikke understøttet. Lyden
udsendes ikke, hvis DTS-formatet er valgt.
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 27 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Skifte lydsprog/
format
Kontrollere programformatet
For DVD kan lydsproget skiftes, hvis disken er
optaget med spor på flere sprog. For DVD/DivX
kan du skifte lydformatet ved afspilning af en
disk optaget i flere lydformater (f.eks. Dolby
Digital).
Du kan kontrollere antallet af kanaler og
komponentpositionen på den DVD VIDEO, der
afspilles.
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (AUDIO), indtil det
ønskede lydsprog/format vises.
Lydsprog/format*
Under afspilning skal du trykke på
(VISUAL SETUP).
Menuen for afspilningsindstilling vises.
2
Tryk på M/m for at vælge
(AUDIO).
Programformatet vises.
Aktuelt lydformat*
1:ENGLISH Dolby D
* Ved afspilning af DivX vises lydformat/kanal
(f.eks. "MP3").
Lydsproget skifter blandt de sprog, der er til
rådighed.
Når du bliver bedt om det, skal du indføre den
4-cifrede sprogkode (side 56) for det ønskede
sprog.
Når det samme sprog vises to eller flere
gange, er disken optaget i flere lydformater.
Skifte lyd kanalen
Ved afspilning af VCD/CD/MP3/WMA/AAC
kan du vælge højre eller venstre kanals lyd for at
lytte til både højre og venstre højttaler.
Valgmulighederne er angivet nedenfor.
STEREO (ST): Standard stereolyd
(standardindstilling)
1/L (L): Venstre kanals lyd (mono)
2/R (R): Højre kanals lyd (mono)
1
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (AUDIO), indtil den
ønskede lydkanal vises.
Eksempel ved afspilning af en MP3
12(67)
018(034)
T 1:35:55
1:ENGLISH Dolby D
PLAY
DVD VIDEO
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
LFE
LS
R
RS
Aktuelt programformat
* "PCM", "DOLBY DIGITAL" osv. vises afhængigt af
disken.
Tegnene på programformatdisplayet
repræsenterer følgende lydkomponenter og deres
position:
: Front (venstre)
: Front (højre)
: Center
: Bag (venstre)
: Bag (højre)
: Bag (mono): Bagkomponent for det Dolby
Surround-bearbejdede signal og Dolby
Digital-signalet
: Lav frekvenseffekt-signal
Programformatnavnet og kanalnumrene vises
som følger.
Eksempel: Dolby Digital 5.1-kanals
Bagkomponent ×2
Lydkanal
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
MP3
0003/1000
3:17
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
ST
SHUF
Bemærk
Du vil ikke altid kunne skifte lydindstillingen afhængigt
af disken.
Råd
Du kan også ændre indstillingerne på videodiske ved
at vælge "AUDIO" i menuen for afspilningsindstilling
(side 24).
Frontkomponent ×2 +
Centerkomponent ×1
LFE-komponent ×1
For at skjule menuen for afspilningsindstilling
skal du trykke på (VISUAL SETUP).
27
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 28 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Justere lydudgangsniveauet
— DVD-niveau
Forstørre billeder
MPEG-4
Du kan justere lydudgangsniveauet for en DVD
optaget i Dolby Digital-format for at mindske
forskellene i lydstyrkeniveau mellem disk og
kilde.
1
2
Tryk på M/m for at vælge "DVDLEVEL", og tryk derefter på (ENTER).
3
Tryk på m for at indstille på "ADJSTON", og tryk derefter på (ENTER).
4
Tryk på M/m for at vælge "DOLBYADJ", og tryk derefter på (ENTER).
5
Tryk på M/m for at justere
udgangsniveauet.
Udgangsniveauet kan justeres i enkelttrin
mellem –10 og +10.
6
VISUAL
SETUP
Under afspilning skal du trykke på
(SYSTEM SETUP).
Systemopsætningspunktet vises på
hovedenheden.
</M/m/,
ENTER
Du kan forstørre billeder.
1
Under afspilning skal du trykke på
(VISUAL SETUP).
Menuen for afspilningsindstilling vises.
2
Tryk på M/m for at vælge
(CENTER ZOOM), og tryk derefter på
(ENTER).
Den aktuelle valgmulighed vises.
12(67)
018(034)
T 1:35:55
Tryk på (ENTER).
Indstillingen er udført.
For at skjule systemopsætningsdisplayet skal du
trykke på (SYSTEM SETUP).
Med hovedenheden
Tryk på (SETUP) i stedet for (SYSTEM SETUP), drej
kontrolknappen og hold i stedet for at trykke på M/m,
tryk på kontrolknappen i stedet for (ENTER).
PLAY
DVD VIDEO
x1
x1
x1.6
3
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
valgmulighed (×1, ×1.6*), og tryk
derefter på (ENTER).
* Billedet kan blive kornet.
Billedet forstørres.
For at skjule menuen for afspilningsindstilling
skal du trykke på (VISUAL SETUP).
For at rulle billedet skal du trykke på </M/m/,.
For at gendanne den originale skala skal du
vælge "×1" i trin 3.
Bemærkninger
• Afhængigt af disken vil du ikke altid kunne ændre
forstørrelsen.
• Når du fortsætter afspilning, vender billedet tilbage
til dets originale skala.
• Hvis du vender tilbage til en disks menu/topmenu,
bliver forstørrelsen annulleret.
28
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 29 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Når den er indstillet på "LIGHT OFF"/
"AUTO" (med "DIM-OFF")
DAYTIME: Passende i lyse omgivelser.
Justere billedkvaliteten
— Billede EQ
MPEG-4
SUNSET: Passende når det bliver lidt mørkt.
SHINE: Passende i meget lyse omgivelser
(f.eks. når sollyset afspejles på skærmen).
VISUAL
SETUP
</M/m/,
ENTER
Når den er indstillet på "LIGHT ON"/
"AUTO" (med "DIM-ON")
NIGHT: Gør skærmen mørkere, så du ikke
distraheres ved kørsel om natten.
MIDNIGHT: Gør skærmen mørkere end
"NIGHT"-indstillingen.
Du kan vælge en billedkvalitet, der passer til
bilens indvendige lysstyrke.
1
Under afspilning skal du trykke på
(VISUAL SETUP).
Menuen for afspilningsindstilling vises.
2
Tryk på M/m for at vælge
(PICTURE EQ), og tryk derefter på
(ENTER).
Den aktuelle valgmulighed vises.
12(67)
018(034)
T 1:35:55
PLAY
DVD VIDEO
DAYTIME
SUNSET
SHINE
CUSTOM
NORMAL
NORMAL
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
valgmulighed, og tryk derefter på
(ENTER).
Valgmuligheder er forskellige, afhængigt af
indstillingen i skærmopsætning (side 41).
I skærmopsætning skifter indstillingerne af
"PICTURE EQ" i "CUSTOM SETUP"
valgmulighederne som følger.
AUTO: Skifter valgmulighederne for nat/
dagbrug automatisk i overensstemmelse med
dæmperindstillingen i systemopsætning
(side 43).
LIGHT OFF: Viser valgmulighederne for
dagbrug.
LIGHT ON: Viser valgmulighederne for
natbrug.
Valgmulighederne for hver indstilling er angivet
nedenfor.
For alle indstillinger
NORMAL: Normal billedkvalitet.
THEATER: Gør skærmen lysere. Passende når
du vil se en lys skærm om natten.
Brugertilpasse billedkvaliteten.
Valgmuligheden "CUSTOM" giver dig mulighed
for at lave din egen indstilling af billedkvalitet
ved at justere billedtoner. Du kan gemme
justeringer for både "LIGHT OFF"- og "LIGHT
ON"-indstillinger.
1
Under afspilning skal du trykke på
(VISUAL SETUP).
Menuen for afspilningsindstilling vises.
2
Tryk på M/m for at vælge
(PICTURE EQ), og tryk derefter på
(ENTER).
Den aktuelle valgmulighed vises.
3
Tryk på M/m for at vælge "CUSTOM",
og tryk derefter på (ENTER).
3
CUSTOM: Brugerjusterede indstillinger (side 29).
USER CUSTOM SETUP
COLOR
BRIGHT
SHARPNESS
Select :
Cancel :
0
0
0
Set :
RETURN
4
Tryk på M/m for at vælge billedtone, og
tryk derefter på </, for at justere
niveauet.
5
Tryk på (ENTER).
For at skjule menuen for afspilningsindstilling
skal du trykke på (VISUAL SETUP).
29
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 30 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Låse diske — Børnesikring
*
* Undtagen DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW i VRindstilling.
VISUAL
SETUP
O
ENTER
M/m
Talknapper
CLEAR
5
Tryk på talknapperne for at indtaste dit
password, og tryk derefter på (ENTER).
Displayet til bekræftelse vises.
6
For at bekræfte skal du trykke på
talknapperne for at indføre dit
password igen, og derefter trykke på
(ENTER).
Indstillingen er udført.
For at slette et indført nummer skal du trykke på
(CLEAR).
For at vende tilbage til det foregående display
skal du trykke på O.
For at skjule skærmopsætning-menuen skal du
trykke på (VISUAL SETUP).
Deaktivere børnesikring
Du kan låse en disk eller indstille
afspilningsrestriktioner i overensstemmelse med
et forudbestemt niveau f.eks. seerens alder.
Begrænsede sekvenser kan blokeres eller
udskiftes med andre sekvenser, når en
børnesikret DVD afspilles.
Vælg "OFF t " i trin 4 ovenfor, og indfør
derefter dit password.
Hvis børnesikring er deaktiveret, vises "Parental
control canceled" (Børnesikring annulleret).
Ændre passwordet
Aktivere børnesikring
Vælg "PASSWORD t " i trin 4 ovenfor, indfør
dit aktuelle password, indfør dit nye password,
og indfør derefter igen for at bekræfte.
1
Tryk på (VISUAL SETUP), mens
enheden er slukket.
Skærmopsætning-menuen vises.
Ændre området og dets filmniveau
2
Tryk på M/m for at vælge
(CUSTOM
SETUP), og tryk derefter på (ENTER).
Brugertilpassede opsætningspunkter vises.
3
Tryk på M/m for at vælge "PARENTAL
CONTROL", og tryk derefter på
(ENTER).
Valgmulighederne vises.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL :
DivX VOD :
SLIDE SHOW TIME :
MULTI-DISC RESUME :
PLAY LIST PLAY :
PICTURE EQ :
4
OFF
OFF
ONt
PLAYERt
PASSWORDt
AUTO
Tryk på M/m for at vælge "ON t ", og
tryk derefter på (ENTER).
Displayet til indstilling af password vises.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Begrænsningsniveauerne kan indstilles
afhængigt af området og dets filmniveauer.
1
Tryk på (VISUAL SETUP), mens
enheden er slukket.
Skærmopsætning-menuen vises.
2
Tryk på M/m for at vælge
(CUSTOM
SETUP), og tryk derefter på (ENTER).
Brugertilpassede opsætningspunkter vises.
3
Tryk på M/m for at vælge "PARENTAL
CONTROL", og tryk derefter på
(ENTER).
Valgmulighederne vises.
4
Tryk på M/m for at vælge "PLAYER t",
og tryk derefter på (ENTER).
Når børnesikring allerede er aktiveret, vises
displayet til at indføre dit password. For at
ændre indstillingen skal du indføre dit
password, og derefter trykke på (ENTER).
Tryk på M/m for at vælge "STANDARD",
og tryk derefter på (ENTER).
Valgmulighederne vises.
5
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL:
LEVEL :
STANDARD :
8:
USA
USA
OTHERSt
30
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 31 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
6
7
Tryk på M/m for at vælge det ønskede
område og anvende dets filmniveauer,
og tryk derefter på (ENTER).
Området vælges.
Når du vælger "OTHERS t ", skal du
indføre områdekoden fra “Områdekodeliste”
på side 56, med talknapperne.
Gentage-valgmulighederne og rækkefølge for
hver disk/format er angivet nedenfor.
Disk/format
OFF
CHAPTER: Gentager det
aktuelle kapitel.
TITLE: Gentager den aktuelle
titel.
Tryk på M/m for at vælge "LEVEL", og
tryk derefter på (ENTER).
Valgmulighederne vises.
*1
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL:
LEVEL :
STANDARD :
1: G
2:
3: PG
4: PG-13
5:
OFF
IMAGE: Gentager det aktuelle
billede.
ALBUM: Gentager det aktuelle
album.
Tryk på M/m for at vælge det ønskede
niveau, og tryk derefter på (ENTER).
Indstillingen er udført.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du trykke på O.
For at skjule skærmopsætning-menuen skal du
trykke på (VISUAL SETUP).
OFF
FILE: Gentager den aktuelle
videofil.
ALBUM: Gentager det aktuelle
album (mappe).
MPEG-4
Blandet-valgmulighederne og rækkefølge for
hver disk/format er angivet nedenfor.
Disk/format
Gentaget og blandet afspilning
*2
MPEG-4
*1
Valgmuligheder
OFF
TITLE: Afspiller kapitler i den
aktuelle titel i vilkårlig
rækkefølge.
OFF
DISC: Afspiller spor i den
aktuelle disk i vilkårlig
rækkefølge.
OFF
ALBUM: Afspiller spor/
billeder/videofiler i det aktuelle
album (mappe) i vilkårlig
rækkefølge.
REP SHUF
1
OFF
TRACK: Gentager det aktuelle
spor.
OFF
TRACK: Gentager det aktuelle
spor.
ALBUM: Gentager det aktuelle
album.
8:
Desto lavere nummer, desto strengere
begrænsningsniveau.
8
Valgmuligheder
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (1) (REP) eller (2)
(SHUF) på hovedenheden, indtil den
ønskede valgmulighed vises.
MPEG-4
Gentaget eller blandet afspilning begynder.
*1 Kun til rådighed ved afspilning af version 1.0/1.1
VCD, eller version 2.0 VCD uden PBC-funktion.
*2 Undtagen DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW i VRindstilling.
For at vende tilbage til normal afspilning skal du
vælge "OFF".
fortsættes på næste side t
31
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 32 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Bemærkninger
• Hvis du vender tilbage til en disks menu/topmenu,
bliver gentaget/blandet afspilning annulleret.
• Gentaget/blandet afspilning kan ikke indstilles i
diskens menu/topmenu.
Direkte søgning-afspilning
MPEG-4
Indstilling fra menuen for
afspilningsindstilling
MPEG-4
VISUAL
SETUP
ENTER
M/m
VISUAL
SETUP
Talknapper
ENTER
CLEAR
M/m
Du kan finde et ønsket sted direkte ved at angive
titelnummer, kapitelnummer osv.
1
1
Under afspilning skal du trykke på
(VISUAL SETUP).
Menuen for afspilningsindstilling vises.
2
Tryk på M/m for at vælge
eller
, og tryk derefter på (ENTER).
12(67)
018(034)
T 1:35:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
CHAPTER
TITLE
OFF
3
Under afspilning skal du trykke på
talknapperne for at indføre et punkt
(spor, titel osv.) nummer, og derefter
trykke på (ENTER).
Afspilning starter fra begyndelsen af det
valgte sted.
Indstilling fra menuen for
afspilningsindstilling
MPEG-4
Søgepunkter er forskellige som følger, afhængigt
af disken/formatet:
Disk/Format Punkter
TITLE
Begynder afspilning fra en valgt
titel.
CHAPTER
Begynder afspilning fra et valgt
kapitel.
TIME
Begynder afspilning fra det
sted, der er bestemt af en indført
tidskode.
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
valgmulighed, og tryk derefter på
(ENTER).
Gentaget eller blandet afspilning begynder.
Tryk på (VISUAL SETUP) for at skjule menuen
for afspilningsindstilling.
Bemærk
Den valgte afspilningsindstilling annulleres, når den
disk, der afspilles, udkastes.
*
32
TRACK
Begynder afspilning fra et valgt
spor.
ALBUM
Begynder afspilning fra et valgt
album.
IMAGE
Begynder afspilning fra et valgt
billede.
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 33 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
MPEG-4
ALBUM
Begynder afspilning fra et valgt
album (mappe).
FILE
Begynder afspilning fra en valgt
fil.
* Kun til rådighed ved afspilning af VCD uden
PBC-funktion.
1
2
Under afspilning skal du trykke på
(VISUAL SETUP).
Menuen for afspilningsindstilling vises.
Vælge et spor/billede/videofil
MPEG-4
Du kan liste album/mapper/spor/billeder/
videofiler på skærmen og vælge at afspille en
ønsket.
Denne funktion er særligt praktisk til en disk i
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-format,
der indeholder mange album/spor osv.
1
Tryk på M/m for at vælge det ønskede
punkt, og tryk derefter på (ENTER).
- - (67)
018(034)
T 1:35:55
Tryk på
under afspilning.
Listen over spor/billeder/videofiler i den
aktuelle disk/album*/mappe* vises.
MP3
0003/1000
3:17
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
PLAY
DVD VIDEO
ST
LIST UP VIDEO FILES
LIST UP IMAGE FILES
ROOT
MUSIC FOLDER
01 TRACK 01
02 TRACK 02
03 TRACK 03
04 TRACK 04
05 TRACK 05
Tallet i parentes angiver det samlede antal af
det valgte punkt.
3
4
For at vende tilbage/gå videre til den foregående/
næste side, skal du trykke på </,.
For at flytte til det øvre niveau skal du trykke
på
.*
For at vælge den ønskede mappe skal du
trykke på M/m, og derefter (ENTER).*
Tryk på talknapperne for at indføre et
punktnummer eller tidskode.
Eksempel: For at finde 2 timer, 10 minutter
og 20 sekunder, skal du bare indføre "21020".
Tryk på (CLEAR) for at slette allerede
indførte tal.
Tryk på (ENTER).
Afspilning begynder fra det valgte sted.
* Kun ved afspilning af MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4.
2
Tryk på (VISUAL SETUP) for at skjule menuen
for afspilningsindstilling.
Liste spor/billeder/videofiler —
Quick-BrowZer
Tryk på M/m for at vælge det ønskede
spor/billede/videofil, og tryk derefter
på (ENTER).
Afspilning af det valgte spor/billede/videofil
begynder.
Med hovedenheden
Drej kontrolknappen i stedet for at trykke på M/m, tryk
på (SEEK) –/+ i stedet for </,, tryk på
kontrolknappen i stedet for (ENTER).
Vælge en filtype
MPEG-4
</M/m/,
ENTER
Hvis disken indeholder flere filtyper, kan kun
den valgte filtype (lyd/video/billede) afspilles.
Den rækkefølge, som filtypen prioriteres i
afspilningen, er fra start indstillet på lyd, video,
og derefter billede (hvis disken f.eks. indeholder
videofiler og billedfiler, afspilles kun videofiler).
Du kan vælge den filtype, der skal listes, og
derefter vælge den ønskede fil at afspille.
1
Tryk på
under afspilning.
fortsættes på næste side t
33
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 34 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
2
3
Tryk på M/m for at vælge den filtype,
der skal listes, og tryk derefter på
(ENTER).
For at liste MP3-, WMA- og AAC-filer skal
du vælge "LIST UP AUDIO FILES".
For at liste DivX/MPEG-4-filer skal du vælge
"LIST UP VIDEO FILES".
For at liste JPEG-filer skal du vælge "LIST
UP IMAGE FILES".
Avanceret betjening — Radio
Gemme og modtage stationer
SYSTEM
SETUP
Tryk på M/m for at vælge den ønskede
fil, og tryk derefter på (ENTER).
Afspilning af den valgte fil begynder.
ENTER
M/m
Talknapper
Med hovedenheden
Drej kontrolknappen i stedet for at trykke på M/m, tryk
på kontrolknappen i stedet for (ENTER).
Se lyddiskinformation
Forsigtig
Under lydafspilning kan du kontrollere
information om disken eller vise
omslagsbilledet* for MP3/WMA/AAC-filen på
skærmen.
* Den anbefalede størrelse er fra
240 × 240 til 960 × 960 pixels.
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at undgå
en ulykke, når du stiller ind på stationer, mens du
kører.
Gemme automatisk — BTM
1
Tryk gentagne gange på (SRC), indtil
"TUNER" vises på hovedenheden.
For at skifte bånd skal du trykke gentagne
gange på (MODE). Du kan vælge blandt
FM1, FM2, FM3, MW eller LW.
2
Tryk på (SYSTEM SETUP).
Systemopsætningspunktet vises.
3
Tryk på M/m for at vælge "BTM", og
tryk derefter på (ENTER).
Enheden gemmer stationer i rækkefølge på
talknapperne efter frekvens ((1) til (6)).
Der høres en bip-lyd, når indstillingen er
gemt.
Eksempel ved afspilning af en MP3
A
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
MP3
0003/1000
3:17
E
To list up, press
BROWSE
C
B
F
D
ST
SHUF
G
.
H
A Spornummer eller spornavn
Disknavn/Albumnavn
Kunstnernavn
B Format
C Afspilningsstatus (N, X osv.)
D Aktuel lydkanal
Ved afspilning af CD/MP3/WMA/AAC kan
lydkanalen ændres. For nærmere oplysninger,
se “Skifte lyd kanalen” på side 27.
E Spornummer/I alt
F Forløbet afspilningstid
G Aktuel afspilningsindstilling
H Betjeningshjælpemeddelelser
34
SRC
MODE
Råd
Du kan også vælge et spor, der skal afspilles, vha. en
liste (Quick-BrowZer) (side 33).
Med hovedenheden
Tryk på (SOURCE) i stedet for (SRC), tryk på
(SETUP) i stedet for (SYSTEM SETUP), drej
kontrolknappen i stedet for at trykke på M/m, tryk på
kontrolknappen i stedet for (ENTER).
Gemme manuelt
1
Mens den station, som du vil gemme,
modtages, skal du trykke på en
talknap ((1) til (6)) og holde, indtil
"MEM" vises på hovedenheden.
Talknap-indikationen vises på hovedenheden.
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station på den
samme talknap, slettes den tidligere gemte station.
Råd
Når en RDS-station gemmes, gemmes AF/TAindstillingen også (side 35).
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 35 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
RDS-service
Modtage gemte stationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap ((1) til (6)).
RDS
Kontrolknap
DSPL
Enheden giver automatisk RDS-service som
følger:
AF (Alternative frekvenser)
Vælger og genindstiller på stationen med det
stærkeste signal i et netværk. Ved at bruge
denne funktion kan du lytte uafbrudt til det
samme program på en køretur over lang afstand
uden at skulle genindstille den samme station
manuelt.
TA (Trafikmelding)/TP (Trafikprogram)
Giver aktuelle trafikinformationer/programmer.
Enhver information/program, der modtages,
afbryder den aktuelt valgte kilde.
AF/TA
(PTY)
PTY (Programtyper)
Viser den aktuelt modtagne programtype. Søger
også efter din valgte programtype.
Talknapper
CT (Clock Time - ur-klokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
Oversigt
FM-stationer med Radio Data System (RDS) service kan sende digitale data, som ikke kan
opfattes af det menneskelige øre, sammen med
det almindelige radioprogramsignal.
Displaypunkter
A
B
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle lande/
områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag, eller
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-data.
Indstilling AF og TA
AF/TA-indstillinger og rækkefølge er angivet
nedenfor.
C
A Radiobånd, Funktion
B TA/TP*1
C Frekvens*2 (Programnavn), forvalgsnummer,
ur, RDS-data
*1 "TA" blinker under trafikinformation. "TP" lyser,
mens en sådan station modtages.
*2 Mens RDS-stationen modtages, vises " * " til
venstre for frekvensindikationen.
Hvis du vil skifte displaypunkter C, skal du
trykke på (DSPL).
AF-ON: Aktiverer AF og deaktiverer TA.
TA-ON: Aktiverer TA og deaktiverer AF.
AF, TA-ON: Aktiverer både AF og TA.
AF, TA-OFF: Deaktiverer både AF og TA.
1
Tryk gentagne gange på (AF/TA), indtil
den ønskede indstilling vises.
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
Du kan forvælge RDS-stationer sammen med
AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger
BTM-funktionen, gemmes kun RDS-stationer
med den samme AF/TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med
AF/TA-indstillingen for hver.
1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med
BTM eller manuelt.
fortsættes på næste side t
35
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 36 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
Vælge PTY
1
Tryk på (AF/TA) (PTY) og hold under
FM-modtagelse.
Råd
Hvis du justerer lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding, bliver dette niveau gemt i hukommelsen
til efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af det
almindelige lydstyrkeniveau.
Holde radioen indstillet på et
regionalprogram — REG
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til et
bestemt område, så der skiftes ikke over til en
anden regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionalprograms
modtageområde, skal du indstille "REG-OFF" i
systemopsætning ved FM-modtagelse (side 44).
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og i visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det
Forenede Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
talknapperne.
1 Ved FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap ((1) til (6)), hvor der er gemt en
lokal station.
2 Tryk på en talknap for en lokal station igen
inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Navnet på den aktuelle programtype vises,
hvis stationen sender PTY-data.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
programtypen.
3
Tryk på drejeknappen.
Enheden søger efter en station, der udsender
den valgte programtype.
Programtyper
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultur), SCIENCE (Videnskab), VARIED
(Blandet), POP M (Popmusik), ROCK M
(Rockmusik), EASY M (Let underholdning),
LIGHT M (Let klassisk), CLASSICS
(Klassisk), OTHER M (Andre musiktyper),
WEATHER (Vejret), FINANCE
(Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale
forhold), RELIGION (Religion), PHONE IN
("Ring ind"-programmer), TRAVEL (Rejser),
LEISURE (Fritid), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Countrymusik), NATION M
(Nationalmusik), OLDIES (Evergreens),
FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Dokumentarprogrammer)
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion i lande/regioner,
hvor PTY-data ikke er tilgængelige.
Indstille CT
1
Indstil "CT-ON" i systemopsætning
(side 43).
Bemærkninger
• CT-funktionen virker ikke altid, selv om der
modtages en RDS-station.
• Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som
CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.
36
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 37 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Lydjustering
Justering af lydegenskaberne
SOUND
M/m
Brugertilpasse equalizerkurven
— EQ3
"CUSTOM" i EQ3 giver dig mulighed for at lave
dine egne indstillinger af equalizer. Du kan
justere niveauet for 3 forskellige bånd: "LOW",
"MID" og "HI".
1
Under afspilning/modtagelse skal du
trykke gentagne gange på (SOUND),
indtil "EQ3" vises.
2
3
Tryk på M/m for at vælge "CUSTOM".
4
Du kan justere lydegenskaberne efter dine
ønsker.
Indstillingspunkterne i lydmenuen og rækkefølge
er angivet nedenfor.
Tryk gentagne gange på (SOUND),
indtil "LOW", "MID" eller "HI" vises.
Tryk på M/m for at justere niveauet for
det valgte punkt.
Udgangsniveauet kan justeres i enkelttrin
mellem –10 og +10.
EQ3: Vælger en equalizerkurve blandt
7 musiktyper.
LOW, MID, HI*1: Justerer lydstyrkeniveauet for
det valgte bånd for brugertilpasset indstilling af
EQ3.
BAL (Balance): Justerer lydbalancen mellem
venstre og højre højttalere.
FAD (Fader): Justerer det relative niveau mellem
front- og baghøjttalerne.
SUB (Subwooferlydstyrke)*2: Justerer
subwooferlydstyrken. ("ATT" er den laveste
indstilling.)
5
*1 Vises kun, når EQ3 er aktiveret.
*2 Når lydudgangen er indstillet på "SUB-OUT"
(side 43).
Med hovedenheden
Tryk på kontrolknappen i stedet for (SOUND), drej
kontrolknappen i stedet for at trykke på M/m.
1
Under afspilning/modtagelse skal du
trykke gentagne gange på (SOUND),
indtil det ønskede indstillingspunkt
vises på hovedenheden.
2
Tryk på M/m for at justere niveauet
eller vælge den ønskede
valgmulighed.
3
Tryk på
.
Indstillingen er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/
modtageindstilling.
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve skal du trykke på (SOUND)
og holde.
Tryk på
.
Indstillingen er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/
modtageindstilling.
Råd
Andre equalizertyper kan også justeres.
Med hovedenheden
Tryk på kontrolknappen i stedet for (SOUND), drej
kontrolknappen i stedet for at trykke på M/m.
37
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 38 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Eksempel når formatforholdet indstilles til "4:3
PAN SCAN".
Indstillinger
Der kan foretages forskellige indstillinger fra
følgende to opsætningsmenuer.
1
• Skærmopsætning-menu (side 38)
Giver mulighed for konfiguration af
skærmrelaterede punkter (med skærmen).
Tryk på (VISUAL SETUP), mens
enheden er slukket.
Skærmopsætning-menuen vises.
LANGUAGE SETUP
MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
• Systemopsætning-menu (side 42)
Giver mulighed for konfiguration af
systemrelaterede punkter (med hovedenheden).
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Skærmopsætning
Skærmopsætning-menuen omfatter følgende
kategorier.
2
LANGUAGE SETUP (side 39)
Indstiller menuen, undertekstsproget osv.
DISPLAY SETUP (side 39)
Justerer indstillingerne på den tilsluttede
skærm.
Tryk på M/m for at vælge
(DISPLAY
SETUP), og tryk derefter på (ENTER).
Display-opsætningspunkterne vises.
DISPLAY SETUP
MONITOR TYPE :
WALLPAPER :
16:9
WALLPAPER 1
CUSTOM SETUP (side 40)
Brugertilpasser afspilningen af diske.
AUDIO SETUP (side 41)
Justerer lydindstillingerne i
overensstemmelse med disken.
RESET (side 41)
Nulstiller alle indstillingspunkter.
3
Grundlæggende betjening af
skærmopsætning
Tryk på M/m for at vælge "MONITOR
TYPE", og tryk derefter på (ENTER).
Valgmulighederne vises.
DISPLAY SETUP
MONITOR TYPE :
WALLPAPER :
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
VISUAL
SETUP
O
ENTER
M/m
Du kan indstille punkter i menuen som følger.
4
Tryk på M/m for at vælge "4:3 PAN
SCAN", og tryk derefter på (ENTER).
Indstillingen er udført.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du trykke på O.
For at skjule skærmopsætning-menuen skal du
trykke på (VISUAL SETUP).
38
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 39 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Sprogopsætning for display eller lydspor
Vælg
(LANGUAGE SETUP), og vælg derefter det ønskede punkt og valgmulighed nedenfor, med
M/m og (ENTER). For nærmere oplysninger om denne procedure, se “Grundlæggende betjening af
skærmopsætning” på side 38.
Punkt
Formål
MENU
Til at ændre diskens menusprog.
AUDIO
Til at ændre lydsporets sprog.
SUBTITLE
Til at ændre det undertekstsprog, der er optaget på disken.
Displayopsætning
Vælg
(DISPLAY SETUP), og vælg derefter det ønskede punkt og valgmulighed nedenfor, med M/m
og (ENTER). For nærmere oplysninger om denne procedure, se “Grundlæggende betjening af
skærmopsætning” på side 38.
"z" angiver standardindstillingen.
Punkt
MONITOR TYPE
Vælger et billedformat, der passer
til den tilsluttede skærm.
WALLPAPER
Valgmulighed
Formål
16:9 (z)
Til at vise bredformatbilledet.
Passende, når du tilslutter til en
bredformatskærm eller en skærm
med en funktion til
bredformatindstilling.
4:3 LETTER BOX
Til at vise et bredformatbillede med
bånd på de øvre og nedre dele af
skærmen.
Passende, når der tilsluttes til en
4:3-skærm.
4:3 PAN SCAN
Til at vise et bredformatbillede på
hele skærmen og automatisk skære
de dele fra, der ikke passer.
WALLPAPER 1 (z), 2, 3
Til at vælge wallpaperdesign.
Bemærk
Afhængigt af disken kan "4:3 LETTER BOX" blive valgt automatisk i stedet for "4:3 PAN SCAN", og omvendt.
39
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 40 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Brugerdefineret opsætning
Vælg
(CUSTOM SETUP), og vælg derefter det ønskede punkt og valgmulighed nedenfor, med M/m
og (ENTER). For nærmere oplysninger om denne procedure, se “Grundlæggende betjening af
skærmopsætning” på side 38.
Følg sidereferencen for nærmere oplysninger. "z" angiver standardindstillingen.
Punkt
Valgmulighed
PARENTAL CONTROL (side 30) OFF t (z)
*1
ON t
Indstiller
afspilningsbegrænsninger for ikke
PLAYER t
at afspille upassende diske eller
scener.
Formål
Til at deaktivere børnesikring.
Til at aktivere børnesikring.
Til at indstille
begrænsningsstandarden og dens
niveau.
PASSWORD t
Til at indstille et nyt 4-cifret
password.
DivX VOD
Viser denne enheds
registreringskode. For mere
information kan du besøge denne
website:
http://www.divx.com/vod
Done
Til at lukke displayet.
SLIDE SHOW TIME
5 sec. (z), 10 sec.,
Til at vælge slideshow-intervallet.
20 sec., 40 sec., 60 sec.
MULTI-DISC RESUME
*2
FIXED
Til at deaktivere
billedfremvisningen.
ON (z)
Til at gemme
fortsætteindstillingerne i
hukommelsen for op til 5 diske.
(Indstillingerne bevares i
hukommelsen, selvom du indstiller
på "OFF".)
OFF
Til ikke at gemme
fortsætteindstillingerne i
hukommelsen.
Funktionen fortsætte-afspilning er
kun til rådighed for den aktuelle
disk i enheden.
ON (z)
Til at gemme
fortsætteindstillingerne i
hukommelsen. (Indstillingerne
bevares i hukommelsen, selvom du
indstiller på "OFF".)
OFF
Til ikke at gemme
fortsætteindstillingerne i
hukommelsen.
MPEG-4
USB RESUME
40
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 41 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
PLAY LIST PLAY
(Kun for DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW i VR-indstilling)
ORIGINAL (z)
Til at afspille originalt optagede
titler.
PLAY LIST
Til at afspille en redigeret playliste.
PICTURE EQ (side 29)
AUTO (z)
Til at skifte valgmulighederne for
nat/dagbrug automatisk i
overensstemmelse med
dæmperindstillingen i
systemopsætning (side 43).
MPEG-4
Vælger den valgmulighed, der skal
vises i menuen for
LIGHT OFF
afspilningsindstilling.
LIGHT ON
Til at vise valgmulighederne for
dagbrug.
Til at vise valgmulighederne for
natbrug.
*1 Undtagen DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW i VR-indstilling.
*2 Kun DVD VIDEO.
Bemærk
Hvis børnesikring anvendes, virker fortsæt-afspilning ikke. I så fald begynder afspilning fra diskens begyndelse, når
den isættes.
Lydopsætning
Vælg
(AUDIO SETUP), og vælg derefter det ønskede punkt og valgmulighed nedenfor, med M/m
og (ENTER). For nærmere oplysninger om denne procedure, se “Grundlæggende betjening af
skærmopsætning” på side 38.
Følg sidereferencen for nærmere oplysninger. "z" angiver standardindstillingen.
Punkt
Valgmulighed
STANDARD (z)
AUDIO DRC
*
Gør lyden klar, når lydstyrken er
lav. Kun for en DVD, der opfylder WIDE RANGE
Audio DRC (Dynamic Range
Control).
Formål
Til at vælge standardindstillingen.
Til at få en fornemmelse af at være
til stede ved en liveoptræden.
* Undtagen DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW i VR-indstilling.
Nulstille alle indstillinger
Alle indstillinger (undtagen indstilling af børnesikring) i skærmopsætning kan nulstilles.
Vælg
(RESET), og derefter "RESET ALL SETTINGS", "YES" med M/m og (ENTER).
For nærmere oplysninger om dette, se “Grundlæggende betjening af skærmopsætning” på side 38.
Bemærk
Slå ikke strømmen på enheden fra, mens der nulstilles, da det tager nogle sekunder at udføre.
41
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 42 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Du kan indstille punkter i menuen som følger.
Systemopsætning
Eksempel ved indstilling af demonstrationen.
Systemopsætning-menuen omfatter følgende
kategorier.
•
•
•
•
SET: Generelle indstillinger (side 43)
DSPL: Displayindstillinger (side 43)
R/M: Indstillinger for modtagelse (side 44)
SND: Lydindstillinger (side 45)
1
Tryk på (SYSTEM SETUP), mens
enheden er slukket.
Systemopsætningspunktet vises på
hovedenheden.
2
Tryk på M/m for at vælge "DEMO", og
tryk derefter på (ENTER).
Valgmuligheden vises.
3
Tryk på M/m for at vælge "ON" eller
"OFF", og derefter (ENTER).
Indstillingen er udført.
Grundlæggende betjening af
systemopsætning
SYSTEM
SETUP
ENTER
M/m
For at skjule systemopsætningsdisplayet skal du
trykke på (SYSTEM SETUP).
Med hovedenheden
Tryk på (SETUP) i stedet for (SYSTEM SETUP), drej
kontrolknappen og hold i stedet for at trykke på M/m,
tryk på kontrolknappen i stedet for (ENTER).
42
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 43 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Følg sidereferencen for nærmere oplysninger. "z" angiver standardindstillingen.
SET (Opsætning)
Punkt
Valgmulighed
CLOCK-ADJ (Justere ur)
(side 46)
–
–
CT (Clock Time) (side 35, 36)
ON
Til at aktivere
CT-funktionen.
OFF (z)
Til at deaktivere
CT-funktionen.
ON (z)
Til at aktivere
betjeningslyden.
OFF
Til at deaktivere
betjeningslyden.
BEEP
Status for
enhed
Formål
Enhver status.
COLOR-SYS (Farvesystem) PAL (z)
Ændrer videoudgangssignalet i
NTSC
overensstemmelse med den
tilsluttede skærm.
Til at indstille på PAL.
NO (z)
AUTO-OFF
Slukker automatisk efter et
ønsket tidsrum, når enheden er
30S, 30M, 60M
slukket.
Til at deaktivere den
automatiske slukkefunktion.
REAR/SUB
Ændrer lydudgangen.
REAR-OUT
Til at indstille til
effektforstærkeren.
SUB-OUT (z)
Til at indstille til
subwooferen.
Til at indstille på NTSC.
Til at vælge det ønskede
tidsrum.
Enhed slukket.
Enhver status.
Enhed slukket.
DSPL (Display)
Punkt
M.DSPL (Bevægelse-display)
Vælger bevægelsedisplayindstilling.
Valgmulighed
SA (z)
OFF
DEMO (Demonstration)
ON (z)
OFF
DIMMER
Ændrer displayets lysstyrke.
ON
OFF (z)
ON (z)
AUTO-SCRL (Automatisk
rulning)
OFF
Ruller lange punkter automatisk.
Status for
enhed
Formål
Til at vise mønstre i
bevægelse og
spektralanalysator.
Til at deaktivere bevægelsedisplayet.
Til at aktivere
demonstrationen.
Til at deaktivere
demonstrationen.
Til at dæmpe displayet.
Til at deaktivere dæmperen.
Til at rulle.
Til ikke at rulle.
Under afspilning/
radiomodtagelse.
Enhed slukket.
Enhver status.
Under
diskafspilning.
fortsættes på næste side t
43
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 44 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
R/M (Modtageindstilling)
Punkt
LOCAL (Lokal
søgeindstilling)
Valgmulighed
ON
Formål
Til at kun at stille ind på
stationer med relativt
stærke signaler.
OFF (z)
Til at stille ind på normal
modtagelse.
MONO (Mono-indstilling)
Vælger mono-modtagelse for
at forbedre dårlig FMmodtagelse.
ON
Til at høre stereoudsendelse
i mono.
OFF (z)
Til at høre stereoudsendelse
i stereo.
REGIONAL (side 36)
ON (z)
Sådan holdes radioen
indstillet på et
regionalprogram.
OFF
Til at deaktivere, når du
forlader programmets
modtageområde.
–
–
BTM (Best Tuning Memory)
(side 34)
Status for
enhed
Ved
radiomodtagelse.
Under FMmodtagelse.
Ved
radiomodtagelse.
44
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 45 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
SND (Lyd)
Punkt
Valgmulighed
HPF (Højpasfilter)
Vælger afskæringsfrekvensen
for front/baghøjttaler.
OFF (z)
LPF (Lavpasfilter)*1
Vælger afskæringsfrekvensen
for subwooferen.
OFF (z)
LPF-PHASE (Lavpasfilterfase)*1
Vælger fasen, når
lavpasfilteret er slået til.
Formål
Til ikke at afskære
frekvensen.
Til at vælge frekvensen.
80HZ,100HZ,
120HZ,140HZ,
160HZ
Til ikke at afskære
frekvensen.
Til at vælge frekvensen.
80HZ,100HZ,
120HZ,140HZ,
160HZ
NORM (z)
Til at anvende den normale
fase på LPF.
REV
Til at anvende modfasen på
LPF.
OFF (z)
LOUD (Lydforstærkning)
Gør lyden klar, når lydstyrken
er lav.
For ikke at forstærke bas og
diskant.
ON
For at forstærke bas og
diskant.
AUX-LEVEL (side 47)
(–8 ~ +18)
z: 0
Til at vælge niveauet.
DVD-LEVEL (side 28)
ADJST-ON
Til justering af
udgangsniveauet for Dolby
Digital-format.
ADJST-OFF (z) Til at deaktivere justering
af niveauet.
DOLBY-ADJ (Justering af
Dolby-niveau) (side 28)*2
Status for
enhed
(–10 ~ +10)
z: +8
Under afspilning/
radiomodtagelse.
Under AUXafspilning
(ekstraudstyr).
Under
diskafspilning.
Til at vælge niveauet.
*1 Når lydudgangen er indstillet på "SUB-OUT".
*2 Vises og er kun til rådighed, når "DVD-LEVEL" er indstillet til "ADJST-ON".
45
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 46 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Bruge ekstra udstyr
Indstille uret
Ekstra udstyr
SYSTEM
SETUP
</M/m/,
ENTER
SYSTEM
SETUP
ENTER
M/m
SRC
MODE
DSPL
Uret anvender en 24-timers tidsangivelse.
1
Tryk på (SYSTEM SETUP).
Systemopsætningspunktet vises på
hovedenheden.
2
Tryk på M/m for at vælge "CLOCKADJ", og tryk derefter på (ENTER).
Time-indikationen blinker.
3
Tryk på M/m for at indstille time og
minut.
For at flytte den digitale indikation skal du
trykke på </,.
4
Tryk på (ENTER).
Indstillingen er udført.
Du kan tilslutte ekstra enheder til enheden og
lytte på dine bilhøjttalere.
Der kan tilsluttes op til 2 enheder, en til
AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på
forsiden, og den anden til AUX AUDIO INtilslutningerne på bagsiden. Lydstyrkeniveauet
kan justeres for enhver forskel mellem enheden
and den ekstra enhed.
Tilslutte en ekstra enhed
1 Sluk den ekstra enhed.
2 Skru ned for lydstyrken på enheden.
3 Tilslut til enheden.
På forsiden
Tilslut til AUX-indgangsstikket.
For at skjule systemopsætningsdisplayet skal du
trykke på (SYSTEM SETUP).
For at vise uret under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (DSPL), indtil det vises.
Med hovedenheden
Tryk på (SETUP) i stedet for (SYSTEM SETUP), drej
kontrolknappen i stedet for at trykke på M/m, tryk på
.m/M> i stedet for </,, tryk på
kontrolknappen i stedet for (ENTER).
AUX
AUX
Tilslutningsledning*
(medfølger ikke)
* Sørg for at bruge en lige stiktype.
På bagsiden
Tilslut til AUX AUDIO IN-tilslutningerne.
46
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 47 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Vælge en ekstra enhed
1 Tryk gentagne gange på (SRC), indtil "AUX"
vises på hovedenheden.
2 Tryk på (MODE) for at vælge "FRONT-IN"
eller "REAR-IN".
Betjen på selve den ekstra enhed.
Justere lydstyrke niveauet
Sørg for at justere lydstyrken for hver tilsluttet
enhed inden afspilning.
1 Skru ned for lydstyrken på enheden.
2 Tryk gentagne gange på (SRC), indtil "AUX"
vises på hovedenheden.
Hvis der er tilsluttet to ekstra enheder, skal du
vælge enheden for at justere dens lydstyrke
ved at trykke på (MODE).
3 Begynd afspilning på den ekstra enhed ved en
moderat lydstyrke.
4 Indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.
5 Tryk på (SYSTEM SETUP).
6 Tryk på M/m for at vælge "AUX-LEVEL", og
tryk derefter på (ENTER).
7 Tryk på M/m for at justere indgangsniveauet.
Indgangsniveauet kan justeres i enkelttrin
mellem –8 og +18.
8 Tryk på (ENTER).
Indstillingen er udført.
For at skjule systemopsætningsdisplayet skal du
trykke på (SYSTEM SETUP).
Med hovedenheden
Tryk på (SOURCE) i stedet for (SRC), tryk på
(SETUP) i stedet for (SYSTEM SETUP), drej
kontrolknappen i stedet for at trykke på M/m, tryk på
kontrolknappen i stedet for (ENTER).
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
• Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har
været parkeret direkte i solen.
• Motorantennen slås automatisk ud.
Dannelse af kondensvand
Hvis der dannes kondensvand inden i enheden, skal
du tage disken ud og vente i ca. en time, indtil den er
tør. Ellers fungerer enheden ikke korrekt.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde væske på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftkanaler. Lad dem
ikke ligge i en parkeret bil.
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder eller
almindelige rengøringsmidler.
• Denne enhed er designet til at
afspille diske, der opfylder CDstandarden (Compact Disc). DualDiscs og nogle
musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af
ophavsret opfylder ikke CD-standarden (Compact
Disc), og disse diske kan derfor ikke afspilles med
denne enhed.
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– Diske med etiketter, mærkater eller påklistret
tape eller papir. Det kan forårsage funktionsfejl
eller ødelægge disken.
– Diske der ikke er af standardform (f.eks. hjertefirkantet eller stjerneform). Det kan beskadige
enheden, hvis du forsøger at afspille dem.
– 8 cm diske.
Bemærkning om
afspilningsbetjening af DVD’er og
VCD’er
En del afspilningsbetjening af DVD’er og VCD’er
kan være bevidst indstillet af softwareproducenter.
Da denne enhed afspiller DVD’er og VCD’er i
overensstemmelse med det diskindhold, som
softwareproducenterne har designet, vil nogle
afspilningsfunktioner ikke altid være til rådighed.
Se også vejledningen til DVD’erne eller VCD’erne.
fortsættes på næste side t
47
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 48 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Bemærkninger om DATA CD’er og
DATA DVD’er
• Nogle DATA CD’er/DATA DVD’er (afhængigt af
det udstyr, der bruges til dens optagelse, eller
diskens tilstand) kan muligvis ikke afspilles på
enheden.
• Afslutning er krævet for nogle diske (side 48).
• Enheden er kompatibel med følgende standarder.
For DATA CD’er
– ISO 9660 Niveau 1/Niveau 2-format, Joliet/
Romeo i udvidelsesformat
– Multi Session
For DATA DVD’er
– UDF Bridge-format (kombineret UDF og
ISO 9660)
– Multi Border
• Det maksimale antal:
– mapper (album): 256 (inkl. rod- og tomme
mapper).
– filer (spor/billeder/videoer) og mapper som kan
indeholdes på en disk: 2.000 (hvis et mappe/
filnavn indeholder mange tegn, bliver dette tal
mindre end 2.000).
– tegn, der kan vises for et mappe/filnavn:
64 (Joliet/Romeo).
Bemærkninger om afslutning af
diske
Følgende diske skal afsluttes for at kunne afspilles
på enheden.
• DVD-R/DVD-R DL (i videoindstilling/VRindstilling)
• DVD-RW i videoindstilling
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Følgende diske kan afspilles uden afslutning.
• DVD+RW – automatisk afsluttet.
• DVD-RW i VR-indstilling – afslutning ikke
krævet.
Se vejledningen til disken for nærmere oplysninger.
Bemærkninger om Multi Session
CD’er/Multi Border DVD’er
48
Enheden kan afspille Multi Session CD’er/Multi
Border DVD’er under følgende forhold. Bemærk, at
sessionen skal lukkes, og at disken skal afsluttes.
• Når der er optaget CD-DA (Compact Disc Digital
Audio) i den første session:
Enheden genkender disken som CD-DA, og kun
CD-DA af den første session afspilles, selvom et
andet format (f.eks. MP3) er optaget i andre
sessioner.
• Når CD-DA er optaget i andet end den første session:
Enheden genkender disken som en DATA CD eller
DATA DVD, og alle CD-DA-sessioner springes over.
• Når der optages en MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4.
Kun de sessioner, der indeholder den valgte filtype
(lyd/video/billede)*, afspilles (hvis CD-DA eller
andre data findes i andre sessioner, springes de
over).
* For nærmere oplysninger om, hvordan filtypen
vælges, se side 33.
Afspilningsrækkefølge for MP3/
WMA/AAC/JPEG/DivX®/MPEG-4filer
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4
Mappe
(album)
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4 file
(spor/billede/
video)
Om MP3-filer
• ID3-tag version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 gælder
kun for MP3. ID3-tag er 15/30 tegn (1.0 og 1.1),
eller 63/126 tegn (2.2, 2.3 og 2.4).
• Ved navngivning af en MP3-fil skal du sørge for at
tilføje filtypen ".mp3" til filnavnet.
Bemærkning om MP3
Hvis du afspiller en MP3-fil med høj bithastighed,
f.eks. 384 kbps, kan lyden falde ud i korte øjeblikke.
Om WMA-filer
• WMA-tag er 63 tegn.
• Ved navngivning af en WMA-fil skal du sørge for
at tilføje filtypen ".wma" til filnavnet.
Om AAC-filer
• AAC-tag er 126 tegn.
• Ved navngivning af en AAC-fil skal du sørge for at
tilføje filtypen ".m4a" til filnavnet.
Om JPEG-filer
• JPEG, der står for Joint Photographic Experts Group,
er et standardformat for billedfilkomprimering. Det
komprimerer stillbilleder til ca. 1/10 til 1/100 af
original størrelse.
• Ved navngivning af en JPEG-fil skal du sørge for at
tilføje filtypen ".jpg" til filnavnet.
Bemærkning om JPEG
Afspilning af progressive JPEG-filer er ikke
understøttet.
Om DivX®-filer
DivX®, der står for Digital Video Express, er et
standardformat for digital videofilkomprimering
udviklet af DivX, Inc. Dette produkt er et officielt
DivX®-certificeret produkt og kan afspille alle
versioner af DivX®-video (herunder DivX® 6) med
standardafspilning af DivX®-mediefiler.
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 49 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Rensning af stikkene
Om MPEG-4-filer
MPEG-4-filer på en disk, der opfylder følgende
krav, kan afspilles. Afspilning garanteres ikke for
alle MPEG-4-filer, der opfylder kravene.
• Profil: MPEG-4 Simple profile
• Bithastighed: Max. 25.000 kbps
• Billedfrekvens: Max. 30 billeder pr. sekund
• Billedstørrelse: Max. 320 × 240 pixels
• Lyd: Max. 320 kbps (AAC-LC)
• Filtypenavn: .mp4
Vedligeholdelse
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis stikkene
mellem enheden og frontpanelet ikke er rene. For at
forhindre dette skal du tage frontpanelet af (side 15)
og rense stikkene med en vatpind. Brug ikke for
meget kraft, da stikkene kan beskadiges.
Hovedenhed
Udskifte litiumbatteriet i kortfjernbetjeningen
Under normale forhold holder batteriet i ca. 1 år.
(Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af
brugsforholdene.)
Når batteriet bliver svagt, formindskes kortfjernbetjeningens rækkevidde. Udskift batteriet med
et nyt CR2025-litiumbatteri. Der opstår brand- eller
eksplosionsfare, hvis du bruger en anden type
batteri.
Frontpanelets
bagside
Bemærkninger
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen
fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du
renser stikkene.
• Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller en
metalgenstand.
+ siden opad
c
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg
omgående læge, hvis batteriet sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver
god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det
sættes i.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der
kan opstå kortslutning.
Udskiftning af sikring
Når du udskifter sikringen, skal
du sørge for at bruge en med et
amperetal, der svarer til den
originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du
kontrollere strømtilslutningen
og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter
udskiftningen, kan der være en
intern funktionsfejl. Kontakt i
så fald den nærmeste Sonyforhandler.
Sikring (10 A)
49
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 50 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Tage enheden ud
1
Tekniske data
Fjern beskyttelsesrammen.
System
1 Løsn frontpanelet (side 15).
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem: Kan skiftes mellem PAL og
NTSC
2 Klem begge kanter af beskyttelsesrammen,
og træk den derefter ud.
DVD/CD-afspiller
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
Harmonisk forvrængning: 0,01 %
Tuner
FM
x
2
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Brugbar følsomhed: 9 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separation: 35 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 30 – 15.000 Hz
Tag enheden ud.
1 Sæt begge udløsernøgler i på samme tid, så
de klikker på plads.
Krog der
vender indad.
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Følsomhed: MW: 30 µV, LW: 40 µV
USB-afspillerdel
Interface: Full speed USB
Maksimal strømstyrke: 500 mA
2 Træk i udløsernøglerne for at løsne
enheden.
Effektforstærker
Udgange: Højttalerudgange (sikre stik)
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 52 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
3 Skyd enheden ud af monteringsrammen.
50
Udgange:
Videoudgang-tilslutning
Lydudgang-tilslutning bag
Stik for motorantenne
Stik for effektforstærker
Indgange:
Tilslutninger for AUX-lydindgang
Indgangsstik for antenne
Tilslutning for håndbremse-kontrol
AUX-indgangsstik (stereo-ministik)
Tilslutning for USB-signalindgang
Tonekontroller:
Lav: ±10 dB ved 60 Hz
Mellem: ±10 dB ved 1 kHz
Høj: ±10 dB ved 10 kHz
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Mål: Approx. 178 × 50 × 179 mm (b/h/d)
Monteringsmål: Ca. 182 × 53 × 163 mm (b/h/d)
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 51 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Vægt: Ca. 1,4 kg
Medfølgende tilbehør:
Kort-fjernbetjening: RM-X168
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Din forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte
tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om
nærmere oplysninger.
Patenter i USA og andre lande på licens fra
Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og
patenter på licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er
varemærker, der tilhører DivX, Inc., og bruges under
licens.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af denne
teknologi uden for dette produkt er forbudt uden
tilladelse fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i de trykte kredsløb.
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i kabinetter.
• Der er brugt papir til emballagepuderne.
Fejlsøgning
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør
du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning og
betjening.
Hvis problemet ikke løses, kan du besøge denne
support-website.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
Afhængigt af den tilsluttede skærm, kan det tage
nogle sekunder for enheden at slå fra, efter at
have slået tændingen fra. Det er ikke en
funktionsfejl.
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
• Kontroller tilslutningen eller sikringen.
• Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen.
t Tænd enheden.
Motorantennen slås ikke ud.
Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen biplyd.
• Biplyden er annulleret (side 43).
• Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
• Der er blevet trykket på RESET-knappen.
t Du skal gemme i hukommelsen igen.
• Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt eller
er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position
skiftes.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
strømstik til ekstraudstyr.
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
• Dæmperen er indstillet på "DIM-ON" (side 43).
• Displayet forsvinder, hvis du trykker på (OFF) og
holder.
t Tryk på (OFF) på enheden og hold, indtil
displayet forsvinder.
• Stikkene er beskidte (side 49).
Den automatiske slukkefunktion virker ikke.
Enheden er slået til. Den automatiske slukkefunktion
aktiveres, når enheden slås fra.
t Slå enheden fra.
fortsættes på næste side t
51
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 52 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Billede
Der er ikke noget billede/der er
billedforstyrrelser.
• En tilslutning er ikke lavet korrekt.
• Kontroller tilslutningen til det tilsluttede udstyr, og
indstil udstyrets indgangsvælger til kilden, der svarer
til denne enhed.
• Defekt eller snavset disk.
• Montering er ikke korrekt.
t Monter enheden i en vinkel på mindre end 45° på
et stabilt sted i bilen.
• Skærmen er tilsluttet AUDIO/VIDEO OUT, og
parkeringsledningen (lys grøn) er ikke tilsluttet
håndbremsekablet, eller håndbremsen er ikke trukket.
• Indstillingen af farvesystem er ikke korrekt.
t Indstil farvesystemet på "PAL" eller "NTSC", alt
efter den tilsluttede skærm (side 43).
Billedet passer ikke på skærmen.
Billedformatet er fastsat på DVD’en.
Lyd
Der er ingen lyd/lyden springer/lyden knækker
over.
• En tilslutning er ikke lavet korrekt.
• Kontroller tilslutningen til det tilsluttede udstyr, og
indstil udstyrets indgangsvælger til kilden, der svarer
til denne enhed.
• Defekt eller snavset disk.
• Montering er ikke korrekt.
t Monter enheden i en vinkel på mindre end 45° på
et stabilt sted i bilen.
• MP3-fil-samplingsfrekvensen er ikke 16, 22,05, 24,
32, 44,1 eller 48 kHz.
• WMA-fil-samplingsfrekvensen er ikke 32, 44,1 eller
48 kHz.
• AAC-fil-samplingsfrekvensen er ikke 44,1 eller 48
kHz.
• MP3-fil-bithastigheden er ikke 8 til 384 kbps.
• WMA-fil-bithastigheden er ikke 32 til 384 kbps.
• AAC-fil-bithastigheden er ikke 16 til 320 kbps.
• Enheden er i pause/gå tilbage/frem-indstilling.
• Indstillingerne for udgangene er ikke lavet korrekt.
• DVD-udgangsniveauet er for lavt (side 28).
• Lydstyrken er lav.
• ATT-funktionen er aktiveret.
• Faderkontrollen "FAD" er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
• Format der ikke er understøttet (f.eks. DTS).
t Kontroller, om formatet er understøttet af
enheden (side 8).
Der er støj på lyden.
Hold ledninger og kabler adskilt fra hinanden.
Diskbetjening
Disken kan ikke lades.
• En anden disk er allerede ladet.
• Disken er sat omvendt eller forkert i.
Disken afspilles ikke.
• Defekt eller snavset disk.
• Disken er ikke anvendelig.
• DVD’en er ikke anvendelig pga. regionskoden.
• Disken er ikke afsluttet (side 48).
• Diskformatet og filversionen er ikke kompatible med
enheden (side 8, 48).
• Tryk på Z for at tage disken ud.
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-filer
afspilles ikke.
• Optagelse blev ikke udført i overensstemmelse med
ISO 9660 Level 1 eller Level 2, Joliet eller Romeo i
udvidelsesformat (DATA CD), eller UDF Bridgeformat (DATA DVD) (side 48).
• Filtypen er forkert (side 48).
• Filer gemmes ikke i MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4-format.
• Hvis disken indeholder flere filtyper, kan kun den
valgte filtype (lyd/video/billede) afspilles.
t Vælg den passende filtype vha. listen (side 33).
Det tager længere tid at afspille MP3/WMA/
AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-filer end andre filer.
Ved følgende diske tager det længere tid at begynde
afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i Multi Session/Multi Border.
– en disk, som kan tilføjes data.
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
Fortsætte-afspilning eller fortsætte-afspilning for flere
diske (side 40) er aktiveret.
Visse funktioner kan ikke udføres.
Afhængigt af disken kan du ikke altid udføre
betjening, f.eks. stop, søgning eller gentaget/blandet
afspilning. Se vejledningen til disken for nærmere
oplysninger.
Lydsporet/undertekstsproget eller vinklen kan
ikke skiftes.
• Brug DVD-menuen i stedet for den direkte valgknap
på kort-fjernbetjeningen (side 17).
• Der er ikke optaget spor på flere sprog, undertekster
på flere sprog eller flere vinkler på DVD’en.
• DVD’en forbyder ændring.
Displaypunkter ruller ikke.
• For diske med særligt mange tegn kan de ikke altid
rulles.
• "AUTO-SCRL" er indstillet på "OFF".
t Indstil på "A.SCRL-ON" (side 43).
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken udkastes ikke.
Tryk på RESET-knappen (side 14).
Du har glemt passwordet til børnesikring.
Indfør "5776" i displayet til indførelse af password for
at låse op (side 30).
52
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 53 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
• Tilslutningen er ikke korrekt.
t Tilslut en motorantenne-kontrolledning (blå) eller
strømledning til tilbehør (rød) til strømledningen
på bilens antenneforstærker. (Kun hvis bilen har
en indbygget FM/MW/LW-antenne i bag/
sideruden.)
t Kontroller tilslutningen af bilantennen.
t Hvis den automatiske antenne ikke slås ud, skal
du kontrollere tilslutningen af motorantennekontrolledningen.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
• Frekvensen skal gemmes korrekt i hukommelsen.
• Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
• Indstillingen af lokal søgning er ikke korrekt.
t Indstilling standser for ofte:
Indstil på "LOCAL-ON" (side 44).
t Indstilling standser ikke ved en station:
Indstil på "MONO-ON" (side 44).
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil manuelt.
"ST"-indikationen blinker under FMmodtagelse.
• Indstil frekvensen præcist.
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil på "MONO-ON" (side 44).
Et FM-program, der udsendes i stereo, høres i
mono.
Enheden er indstillet på monomodtagelse.
t Indstil på "MONO-OFF" (side 44).
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
Stationen er ikke en TP-station eller har svagt signal.
t Desaktiver TA (side 35).
Ingen trafikmeldinger.
• Aktiver TA (side 35).
• Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om den
er en TP-station.
t Stil ind på en anden station.
PTY viser "- - - - - - - -".
• Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
• Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
• Stationen specificerer ikke programtypen.
USB-afspilning
Du kan ikke afspille elementer via en USB HUB.
Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via en
USB-hub.
Kan ikke afspille elementer.
En USB-enhed virker ikke.
t Tilslut den igen.
Det tager længere tid at afspille USB-enheden.
USB-enheden indeholder filer med en kompliceret
træstruktur.
Der høres en bip-lyd.
USB-enheden er blevet afbrudt under afspilning.
t Før en USB-enhed afbrydes, skal du sørge for først
at stoppe afspilning, så data beskyttes.
Lyden falder kortvarigt bort.
Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj bithastighed
på mere end 320 kbps.
Fejldisplay/meddelelser
På hovedenheden
ERROR
• Disken er beskidt eller sat omvendt i.
t Rens disken eller sæt den korrekt i.
• Der er sat en tom disk i.
• Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
t Sæt en anden disk i.
• Disken er ikke kompatibel med denne enhed.
t Isæt en kompatibel disk.
• USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
t Tilslut den igen.
• Tryk på Z for at tage disken ud.
FAILURE
Tilslutningen af højttalere/forstærkere er forkert.
t Se den medfølgende montering/tilslutningvejledning for at kontrollere tilslutningen.
L. SEEK +/–
Lokal søgeindstilling er slået til under automatisk
indstilling.
NO AF
Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle
station.
t Tryk på .m/M>, mens programnavnet
blinker. Enheden begynder søgning efter en anden
frekvens med de samme PI (Programidentifikation)
-data ("PI SEEK" vises).
NO DATA
Disken eller USB-enheden indeholder ikke en
musikfil.
t Sæt en musik-CD i enheden.
t Tilslut en USB-enhed, der indeholder en musikfil.
NO DEV (Ingen enhed)
"USB" er valgt uden en USB-enhed tilsluttet. En USBenhed eller et USB-kabel er blevet afbrudt under
afspilning.
t Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et USB-kabel.
NO NAME
Der er ikke skrevet et disk/album/mappe/spor/billed/
videonavn i filen.
NO TP
Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
fortsættes på næste side t
53
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 54 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
OFFSET
Der kan være en intern funktionsfejl.
t Kontroller tilslutningen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis fejlindikationen fortsat vises
på displayet.
OVERLOAD
USB-enheden er overbelastet.
t Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde ved at
trykke på (SOURCE).
t Angiver, at USB-enheden ikke virker, eller at der er
tilsluttet en enhed, som ikke er understøttet.
READ
Enheden læser al fil/album (mappe) information på
disken.
t Vent, indtil læsningen er udført, og afspilning
begynder automatisk. Afhængigt af diskstrukturen
kan det tage mere end et minut.
USB NO SUPRT (USB ikke understøttet)
Den tilsluttede USB-enhed er ikke understøttet.
t Du kan finde nærmere oplysninger om kompatible
USB-enheder på support-websiten.
"
" eller "
"
Under tilbage/fremrykning er du nået til begyndelsen
eller slutningen af disken, og kan ikke komme længere.
" "
Tegnet kan ikke vises af enheden.
På skærmen
Playback prohibited by region code.
Afspilning af DVD’en er forbudt pga. forskellig
regionskode.
Cannot play this disc.
• Disken er ikke kompatibel med denne enhed.
• Disken er ikke afsluttet.
No playable data.
Disken indeholder ikke data, der kan afspilles.
Please press RESET.
Enheden kan ikke betjene pga. et problem.
t Tryk på RESET-knappen (side 14).
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med diskafspilning, skal du tage den disk
med, der blev brugt på det tidspunkt, da problemet
begyndte.
54
Ordliste
Album
Afsnit af et musikstykke eller et billede på en DATA
CD/DVD, der indeholder MP3/WMA/AAC-lydspor
eller JPEG-filer.
Kapitel
Underinddeling af en titel på en DVD. En titel er
sammensat af flere kapitler.
DivX®
Digital videoteknologi udviklet af DivX, Inc.
Videoer kodet med DivX-teknologi har en kvalitet,
der er blandt de højeste, og en relativt lille
filstørrelse.
Dolby Digital
Digital lydkomprimeringsteknologi udviklet af
Dolby Laboratories. Teknologien er i
overensstemmelse med 5.1-kanals surroundsound.
Bagkanalen er stereo, og der er en adskilt
subwooferkanal i dette format. Dolby Digital giver
de samme 5.1 adskilte kanaler med digitallyd af høj
kvalitet, som også anvendes i Dolby Digitalbiograflydsystemer. Kanalseparationen er god, fordi
alle kanaldata optages adskilt, og der er kun lidt
forringelse, fordi al kanaldatabearbejdning foregår
digitalt.
DVD
En disk der indeholder op til 8 timer levende
billeder, selvom den har den samme diameter som
en CD.
Datakapaciteten på en enkeltlags- og enkeltsidet
DVD på 4,7 GB (gigabyte) er 7 gange større end på
en CD. Datakapaciteten for en dobbeltlags- og
enkeltsidet DVD er 8,5 GB, en enkeltlags- og
dobbeltsidet DVD er på 9,4 GB, og en dobbeltlagsog dobbeltsidet DVD er på 17 GB.
Billeddataene bruger MPEG 2-formatet, en af
verdensstandarderne for digital
komprimeringsteknologi. Billeddataene
komprimeres til ca. 1/40 (gennemsnitligt) af den
originale størrelse. DVD’er anvender også en
kodningsteknologi med variabel hastighed, som
ændrer de data, der skal fordeles i overensstemmelse
med billedets forhold. Lyddata optages i
flerkanalsformat, f.eks. Dolby Digital, så du får en
mere virkelighedstro lydeffekt.
Endvidere er forskellige avancerede funktioner,
f.eks. flere vinkler, flere sprog og børnesikring, til
rådighed på DVD’er.
DVD-RW
En DVD-RW er en disk, der kan optages på igen og
igen. Den har den samme størrelse som en DVD
VIDEO. DVD-RW’en har to forskellige
indstillinger: VR-indstilling og videoindstilling.
DVD-RW’er lavet i videoindstilling har det samme
format som en DVD VIDEO, mens diske lavet i VR
(Video Recording) -indstilling giver mulighed for at
programmere eller redigere indholdet.
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 55 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
DVD+RW
En DVD+RW (plus RW) er en disk,der kan optages
på igen og igen. DVD+RW’er bruger et
optageformat, der svarer til DVD VIDEO-formatet.
Fil
• Et MP3/WMA/AAC-spor eller JPEG-billede på en
DATA CD/DATA DVD/USB-enhed.
• Et MP3/WMA/AAC-spor, JPEG-billede eller en
DivX/MPEG-4-video på en DATA CD/DATA
DVD.
("Fil" er en særlig definition for enheden.) En enkelt
fil består af et enkelt spor, billede eller film.
Filmbaseret software, videobaseret
software
DVD’er kan klassificeres som filmbaseret eller
videobaseret software. Filmbaserede DVD’er
indeholder de samme billeder (24 delbilleder pr.
sekund), som vises i biografer. Videobaserede
DVD’er, f.eks. tv-dramaer eller tv-komedier, viser
billeder med 30 delbilleder (eller 60 felter) pr.
sekund.
Scene
På en VIDEO CD med PBC (afspilningskontrol) funktioner er menuskærmbillder, levende billeder og
stillbilleder inddelt i afsnit kaldet "scener".
Title
Det længste afsnit af et billede eller et musikstykke
på en DVD, film osv., på videosoftware, eller et helt
album på lydsoftware.
Spor
Afsnit af et billede eller et musikstykke på en
VIDEO CD, CD eller MP3/WMA/AAC. Et album
er sammensat af flere spor (kun MP3/WMA/AAC).
VIDEO CD
En compactdisk, der indeholder levende billeder.
Billeddataene bruger MPEG 1-formatet, en af
verdensstandarderne for digital
komprimeringsteknologi. Billeddataene
komprimeres til ca. 1/140 af den originale størrelse.
Derfor kan en 12 cm VIDEO CD indeholde op til
74 minutter levende billeder.
VIDEO CD’er indeholder også komprimerede
lyddata. Lyde, som ikke kan opfattes af den
menneskelige hørelse, komprimeres, mens lyde, vi
kan høre, ikke komprimeres. VIDEO CD’er kan
indeholde 6 gange lydinformationen på almindelige
lyd-CD’er.
Der findes 3 versioner af VIDEO CD’er.
• Version 1.0, 1.1: Du kan kun afspille levende
billeder og lyd.
• Version 2.0: Du kan afspille stillbilleder med høj
opløsning og bruge PBC-funktioner.
Enheden opfylder alle 3 versioner ovenfor.
55
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S651\Layout\Da\01GB02CD-E.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 56 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Sprogkode/områdekodeliste
Sprogkodeliste
Stavemåden for sprogene opfylder standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhasisk
Afrikaans
Amharisk
Arabisk
Assamesisk
Aymara
Aserbajdsjansk
Bashkir
Hviderussisk
Bulgarsk
Bihari
Bislama
Bengalsk;
Bangladesh
Tibetansk
Bretonsk
Catalansk
Korsikansk
Tjekkisk
Walisisk
Dansk
Tysk
Bhutani
Græsk
Dansk
Esperanto
Spansk
Estisk
Baskisk
Persisk
Finsk
Fiji
Færøsk
Fransk
Frisisk
1183
1186
Irsk
Gælisk
(Skotland)
Galicisk
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Kroatisk
Ungarsk
Armensk
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesisk
Islandsk
Italiensk
Hebraisk
Japansk
Jiddisch
Javanesisk
Georgisk
Kasakhisk
Grønlandsk
Cambodiansk
Kannada
Koreansk
Kashmirsk
Kurdisk
Kirgisisk
Latin
Lingala
Laotisk
Litauisk
Lettisk;
Lettisk
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoansk
Shona
Somalisk
Albansk
Serbisk
Siswati
Sesotho
Sundanesisk
Svensk
Swahili
Tamilsk
Telugu
Tadsjikisk
Thai
Tigrinya
Turkmensk
Tagalog
Setswana
Tonga
Tyrkisk
Tsonga
Tatarisk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Usbekisk
Vietnamesisk
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kinesisk
Zulu
1503
1505
1506
Maori
Makedonsk
Malayalam
Mongolsk
Moldavisk
Marathi
Malaysisk
Maltesisk
Burmesisk
Nauru
Nepalesisk
Hollandsk
Norsk
Occitansk
(Afan) Oromo
Oriya
Punjab
Polsk
Pashto;
Pushto
Portugisisk
Quechua
Ræto
romansk
Kirundi
Rumænsk
Russisk
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo
Kroatisk
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1703
Ikke
specificeret
Områdekodeliste
56
Kode
Område
Kode
Område
Kode
Område
Kode
Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Danmark
Filippinerne
Finland
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
Frankrig
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kina
Korea
Malaysia
2362
2390
2379
2427
2436
2489
2086
2501
2149
Mexico
New Zealand
Norge
Pakistan
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
2184
Stor
britannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Østrig
2499
2528
2109
2046
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
01GB+00COV-EIX.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 57 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
Indeks
Tal
16:9 39
2000MP3 6
2000WMA 6
4:3 LETTER BOX 39
4:3 PAN SCAN 39
A
AAC 9, 48
Afspilning af playliste (PLAY
LIST PLAY) 41
Afspilningskontrol (PBC) 24
Album (ALBUM) 32
Alternative frekvenser (AF) 35
Automatisk rulning (AUTOSCRL) 43
Automatisk slukning (AUTOOFF) 43
B
Balance (BAL) 37
Best Tuning Memory
(BTM) 34
Bevægelse-display
(M.DSPL) 43
Billede (IMAGE) 32
Billede EQ
(PICTURE EQ) 29, 41
Billedfremvisningsinterval
(SLIDE SHOW TIME) 40
Bip (BEEP) 43
Blandet afspilning
(SHUF) 21, 31
Brugerdefineret opsætning
(CUSTOM SETUP) 40
Børnesikring (PARENTAL
CONTROL) 30, 40
DVD-niveau (DVD-LVL) 28
Dynamic Range Control
(DRC) 41
Dæmper (DIMMER) 43
E
Ekstra udstyr 46
Ekstraudstyr-niveau
(AUX Level) 47
Ekstraudstyr-niveau
(AUX-LEVEL) 45
EQ3 37
Equalizer
Billede (PICTURE EQ)
29, 41
Lyd (EQ3) 37
M
F
N
Mappe (ALBUM) 33
Menu for
afspilningsindstilling 24
Menusprog (MENU) 39
Mono-indstilling (MONO) 44
MP3 9, 48
MPEG-4 9, 49
Multi Border DVD 48
Multi Session CD 48
Fader (FAD) 37
Farvesystem (COLOR-SYS)
43
Fil (FILE) 33
Formater 9
Fortsætte afspilning 17, 19
Fortsætte afspilning for flere
diske (MULTI-DISC
RESUME) 6, 40
Front AUX 46
NTSC 43
Nulstille (RESET) 14, 41
G
PAL 43
Programformat 27
Programtyper (PTY) 35, 36
Gentaget afspilning (REP) 21,
31
J
C
JPEG 9, 23, 48
Justere ur (CLOCK-ADJ) 46
Justering af Dolby-niveau
(DOLBY-ADJ) 45
Clock Time (ur-klokkeslæt)
(CT) 35, 36, 43
K
D
Kapitel (CHAPTER) 32
Kort-fjernbetjening 12, 14, 49
Demonstration (DEMO) 43
Direkte søgning-afspilning 32
Diske 8
Diske der kan afspilles 8
Displayopsætning (DISPLAY
SETUP) 39
DivX VOD 40
DivX® 9, 23, 48
Dolby Digital 27, 28
DVD menu 17
DVD’ens topmenu 17
DVD-niveau (DVD-LEVEL) 45
Lydforstærkning (LOUD) 45
Lydopsætning (AUDIO
SETUP) 41
Lydsporsprog (AUDIO) 27, 39
Lydstyrke 10
O
Områdekode 56
Opsætningsmenu
Skærmopsætning 38
Systemopsætning 42
P
Q
Quick-BrowZer 33
R
Radio Data System (RDS) 35
Regional (REGIONAL) 36, 44
Regionskode 9
fortsættes på næste side t
L
Liste 33
Litiumbatteri 49
Lokal søgeindstilling
(LOCAL) 44
Lyd (AUDIO)
Format 27
Kanal 27
Sprog 27, 39
Lyd DRC (AUDIO DRC) 41
57
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
01GB+00COV-EIX.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-E.book Page 58 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
S
Sikring 49
Skærmopsætning 38
Skærmtype (MONITOR
TYPE) 39
Spor (TRACK) 32
Sprogkode 56
Sprogopsætning
(LANGUAGE SETUP) 39
Systemopsætning 42
T
Tid/tekstinformation
(TIME) 26, 32
Titel (TITLE) 32
Trafikmelding (TA) 35
Trafikprogram (TP) 35
U
Undertekstsprog
(SUBTITLE) 17, 39
USB-enhed 20
V
Vinkel (ANGLE) 17
W
Wallpaper (WALLPAPER) 39
WMA 9, 48
Z
Zoom (CENTER ZOOM) 28
58
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
01GB+00COV-EIX.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-E.book Page 59 Wednesday, January 14, 2009 4:13 PM
MEX-DV1500U
4-120-899-21 (1)
Download PDF

advertising