Sony | HT-RT3 | Sony HT-RT3 5.1-kanals hjemmebiografsystem med Bluetooth®-teknologi Betjeningsvejledning

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\010COV.fm
masterpage:
Right
Hjemmebiografsystem
Betjeningsvejledning
HT-RT3
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\020REG.fm
masterpage: Left
For produkt med CE-mærkning
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand må du
ikke dække ventilationsåbningen på
apparatet med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk
stød må dette apparat ikke udsættes
for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum,
f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Hvis du vil forhindre skade, skal dette
apparat placeres sikkert på kabinettet
eller sættes fast på gulvet/væggen
i overensstemmelse med
installationsanvisningerne.
Kun til brug indendørs.
Strømkilder
 Enheden
er stadig tilsluttet
strømkilden, så længe den er tilsluttet
stikkontakten i væggen, selvom selve
enheden er slukket.
 Da strømforsyningsstikket bruges
til at koble apparatet fra
strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis enheden ikke reagerer
som forventet, skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten i væggen.
CE-mærkningen gælder kun for de
lande, hvor den håndhæves juridisk.
Det gælder hovedsageligt EØS-landene
(Europæisk Økonomisk
Samarbejdsområde).
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af
opbrugte batterier
og elektriske og
elektroniske produkter
(gælder i EU og andre
europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier
bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg)
eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv
eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at
sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges der
mod mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genindvinding af materialerne vil
medvirke til at bevare naturens
ressourcer.
Anbefalede kabler
Der skal anvendes korrekt afskærmede
kabler og stik til tilslutning af
værtscomputere og/eller
periferienheder.
2DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\020REG.fm
I tilfælde af produkter, der af
sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun
afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Oplysninger
om øvrige batterier findes i afsnittet
om sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på
et indsamlingssted beregnet til
affaldshåndtering og genbrug af
batterier. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet eller batteriet
blev købt.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for
udstyr, der er solgt i lande, der
er underlagt EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgien. Henvendelser
vedrørende service eller garanti skal
ske til de adresser, der står anført
i de separate service- eller
garantidokumenter.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
nødvendige krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
masterpage:
Right
Hvis du ønsker flere oplysninger,
kan du gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dette hjemmebiografsystem er
beregnet til lydafspilning fra tilsluttede
enheder, musikstreaming fra en
NFC-kompatibel smartphone eller en
BLUETOOTH-enhed.
Dette produkt er testet og fundet
i overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-regulativet
ved brug af et forbindelseskabel på
højst 3 meter.
Copyrights og varemærker
 Dette
system anvender Dolby* Digital.
* Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
 BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer
er registrerede varemærker, der ejes
af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel
brug af sådanne varemærker af Sony
Corporation er underlagt licens. Andre
varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
 Systemet har teknologien HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) integreret.
Betegnelserne HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface og
HDMI-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og andre
lande.
 N-Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende NFC
Forum, Inc. i USA og i andre lande.
 Android™ er et varemærke tilhørende
Google Inc.
 Google Play™ er et varemærke
tilhørende Google Inc.
3DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\020REG.fm
 MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning
og patenter er givet i licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
 Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke
tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
 Dette produkt er beskyttet af
intellektuel ejendomsret for Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af
denne teknologi uden for dette
produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
 "BRAVIA" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
 "ClearAudio+" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
 "PlayStation" er et registreret
varemærke tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
 Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod,
iPod touch og Retina er varemærker
tilhørende Apple Inc., der er registreret
i USA og andre lande. App Store er et
servicemærke tilhørende Apple Inc.
"Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet til specifikt at kunne tilsluttes
henholdsvis iPod eller iPhone og er
certificeret af udvikleren til at opfylde
Apples standarder for ydeevne. Apple
er ikke ansvarlig for betjeningen af
denne enhed eller dens
overensstemmelse med sikkerhedsog lovgivningsmæssige standarder.
Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone kan
påvirke ydelsen for trådløs
kommunikation.
masterpage: Left
Kompatible iPod/iPhonemodeller
Kompatible iPod/iPhone-modeller er
som følger. Opdater din iPod/iPhone
med den nyeste software, før du
bruger den med systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
 iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5
 iPod touch (6. generation)/
iPod touch (5. generation)
 DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS
UNDER MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL
BRUG AF EN FORBRUGER TIL
(i) KODNING AF VIDEO
I OVERENSSTEMMELSE MED
MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN
("MPEG-4 VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AFKODNING AF MPEG-4 VIDEO,
SOM ER KODET AF EN FORBRUGER,
SOM ER ENGAGERET I EN
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLER ER INDHENTET
FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER
ER GODKENDT TIL AT LEVERE
MPEG-4-VIDEO.
INGEN LICENS GIVES ELLER ER
UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN
BRUG. FLERE OPLYSNINGER,
HERUNDER OPLYSNINGER TIL
SALGSFREMMENDE, INTERN OG
KOMMERCIEL BRUG OG
LICENSUDSTEDELSE SKAL INDHENTES
HOS MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
 Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere.
 Navne på andre systemer og
produkter, der er angivet i denne
vejledning, er generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende producenterne. I denne
vejledning er ™ og  ikke angivet.
4DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\020REG.fm
masterpage:
Right
Om denne
betjeningsvejledning
 Instruktionerne
i denne
betjeningsvejledning beskriver
knapperne på fjernbetjeningen.
Du kan også anvende knapperne
på subwooferen, hvis de har de
samme eller lignende navne som
dem på fjernbetjeningen.
 Nogle illustrationer vises som
tegninger og kan være anderledes
end det faktiske produkt.
 Standardindstillingen er understreget.
 Teksten, der vises i firkantede
parenteser ("--"), vises på
frontpanelskærmen.
5DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Indholdsfortegnelse
Tilslutning  Installationsvejledning (særskilt dokument)
Om denne
betjeningsvejledning ........... 5
Vejledning i dele og knapper .... 7
Lytte
Lytte til lyd fra de tilsluttede
enheder ............................... 11
Afspilning fra en
USB-enhed ......................... 12
Lydjustering
Opleve lydeffekter ................... 13
BLUETOOTH Funktioner
Lytte til musik fra
en BLUETOOTH-enhed ....... 14
Styring af systemet ved brug
af en smartphone eller
tablet (SongPal) .................. 16
Indstillinger og justeringer
Brug af opsætningsskærmen ...17
Andre funktioner
Brug af funktionen Control
for HDMI .............................20
Brug af "BRAVIA"
Sync-funktionen ................. 21
Spare strøm
i standbytilstand ................ 22
Montering af bjælkehøjttaleren
og surroundhøjttalerne
på en væg .......................... 22
Betjening af systemet ved
brug af fjernbetjeningen .... 23
Justering af subwooferens
lydstyrke ............................. 23
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ..........................24
Fejlfinding ................................. 25
Filtyper, der kan afspilles .........29
Understøttede lydformater ......29
Specifikationer .........................29
Om BLUETOOTHkommunikation .................. 31
6DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\030LSN.fm
masterpage:
Right
Vejledning i dele og knapper
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på de sider, der er angivet i parenteser.
Subwoofer
Toppanel
  (tænd/sluk)-berøringstast
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
 INPUT-berøringstast
Vælger den enhed, du vil bruge.

PAIRING-berøringstast
 VOL (lydstyrke) +/–-berøringstast

(N-Mark) (side 15)
Placer den NFC-kompatible
enhed i nærheden af dette
mærke for at aktivere
NFC-funktionen.
Om berøringstaster
Berøringstasterne fungerer, når du
trykker let på dem. Tryk ikke på dem
med for stor kraft.
7DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\030LSN.fm
masterpage: Left
Frontpanel
 Fjernbetjeningssensor (side 23)
 Frontpanelskærm
 Blå LED-indikator
Viser BLUETOOTH-statussen på
følgende måde.
Under BLUETOOTHtilknytning
Blinker hurtigt
Systemet forsøger at
oprette tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed
Blinker
Systemet har etableret
tilslutning med en
BLUETOOTH-enhed
Lyser

(USB)-port (side 12)
8DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\030LSN.fm
masterpage:
Right
Bagpanel
 Netledning
 HDMI OUT (ARC)-stik
 TV IN (OPTICAL)-stik
 ANALOG IN-stik
9DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\030LSN.fm
Fjernbetjening
 INPUT (side 11)
  (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
masterpage: Left
 DIMMER
Regulerer lysstyrken for
frontpanelskærmen.
"BRIGHT"  "DARK"  "OFF"
 Frontpanelskærmen slukkes,
hvis der vælges "OFF". Den
tændes automatisk, når du
trykker på en vilkårlig knap,
og slukkes derefter igen, hvis
du ikke betjener systemet
i adskillige sekunder.
Men i nogle tilfælde slukkes
frontpanelskærmen ikke.
I denne situation er lysstyrken
på frontpanelskærmen den
samme som "DARK".
 MENU
Aktiverer/deaktiverer menuen
på frontpanelskærmen.
/
Vælger menupunkterne.
ENTER
Angiver valget.
BACK
Skift til forrige skærm.
Stopper USB-afspilning.
  (lydstyrke) +*/–
Justerer lydstyrken.
 SW  (subwooferlydstyrke) +/–
(side 23)
Justerer lydstyrken på baslyden.
  (afbrydelse af lyd)
Slår midlertidigt lyden fra.
 CLEARAUDIO+
Vælger automatisk den egnede
lydindstilling for lydkilden.
 SOUND FIELD (side 13)
Vælger en lydtilstand.
 VOICE (side 13)
 * (afspil/pause)
Sætter afspilning på pause og
genoptager afspilning.
 NIGHT (side 13)
10DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\030LSN.fm
* Knapperne  og  + har en
blindfingermarkering. Brug
blindfingermarkeringen som
referencepunkt, når du betjener
fjernbetjeningen.
Lytte
Lytte til lyd fra de
tilsluttede enheder
Lytte
 / (forrige/næste/
tilbagespoling/hurtig fremad)
Tryk for at vælge forrige/næste
nummer eller fil.
Hold nede for at søge tilbage
eller fremad.
masterpage:
Right
Tryk på INPUT flere gange.
Når du trykker én gang på INPUT
vises den aktuelle enhed på
frontpanelskærmen. Hver gang du
trykker på INPUT igen, skifter enheden
cyklisk i følgende rækkefølge.
"TV"  "ANALOG"  "BT"  "USB"
"TV"
Enhed (TV osv.), der er tilsluttet TV IN
(OPTICAL)-stikket, eller et TV, der er
kompatibelt med funktionen Audio Return
Channel, som er tilsluttet HDMI OUT (ARC)stikket
"ANALOG"
Enhed (digital medieafspiller osv.), der er
tilsluttet ANALOG IN-stikket
"BT"
BLUETOOTH-enhed, der understøtter A2DP
(side 14)
"USB"
USB-enhed, der er tilsluttet
(side 12)
(USB)-porten
11DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\030LSN.fm
Afspilning fra en
USB-enhed
Du kan afspille musik-/videofiler*
på en tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om filtyper, der kan
afspilles, finder du i "Filtyper, der kan
afspilles" (side 29).
masterpage: Left
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, før du fjerner
USB-enheden, så du undgår datafejl
eller beskadigelse af USB-enheden.
Oplysninger fra USB-enheden
på TV-skærmen.
* Bortset fra europæiske modeller.
1
Tilslut USB-enheden til (USB)porten.
Læs den betjeningsvejledning,
der fulgte med USB-enheden,
før den tilsluttes.
 Afspilningstid
 Samlet afspilningstid
 Bithastighed
 Afspilningsstatus
 Hastighed på tilbagespoling/hurtig
fremad
 Status for gentaget afspilning
 Valgt filindeks/filer i alt i mappen
Bemærkninger
2
3
4
 Afhængig af den kilde, der afspilles,
Tryk på INPUT flere gange for at
vælge "USB".
USB-indholdslisten vises på
TV-skærmen.
vises nogle oplysninger måske ikke.
 Afhængig af afspilningstilstanden kan
de viste oplysninger være anderledes.
Tryk på / for at vælge det
ønskede indhold, og tryk
derefter på ENTER.
Afspilning af det valgte indhold
starter.
Juster lydstyrken.
 Juster lydstyrken på systemet ved
at trykke på  +/–.
 Juster lydstyrken på subwooferen
ved at trykke på SW  +/–.
12DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\040SND.fm
Lydjustering
Opleve lydeffekter
Valg af lydfeltet
Tryk på SOUND FIELD flere gange,
indtil det ønskede lydfelt vises på
frontpanelskærmen.
"CLEARAUDIO+"
Du kan nyde lyden med lydfeltet, der
anbefales af Sony. Lydfeltet optimeres
automatisk i henhold til afspilningsindhold
og -funktion.
"MOVIE"
Lyde afspilles med surroundeffekter, og de
er realistiske og kraftige, hvilket gør dem
velegnede til film.
"MUSIC"
Lydeffekter optimeres for at lytte til musik.
Brug af funktionen
Nattilstand
Denne funktion er praktisk, hvis du ser
film sent om aftenen. Når du ser en film
sent om natten, vil du kunne høre
dialogen tydeligt, selv ved lav lydstyrke.
Tryk på NIGHT for at vælge "N.ON".
Hvis du vil inaktivere funktionen
Nattilstand, skal du trykke på NIGHT
for at vælge "N.OFF".
Brug af funktionen
Clear Voice
Denne funktion gør samtaler tydeligere.
Tryk på VOICE flere gange.
 "UP OFF": Funktionen på Clear Voice er
deaktiveret.
 "UP 1": Dialoginterval forbedres.
 "UP 2": Dialoginterval forbedres,
og dele af intervallet, der kan være
vanskeligt for ældre at opfatte,
forstærkes.
"SPORTS"
Kommentarerne er tydelige, bifaldsråb høres
som surroundsound, og lydene
er-realistiske.
"GAME"
Lydene er stærke og realistiske og velegnede
til spil.
"STANDARD"
Lyd, der svarer til alle kilder.
Tip
Du kan også trykke på CLEARAUDIO+ for
at vælge "CLEARAUDIO+".
13DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
Lydjustering
Du kan nemt nyde lydfelter, der er
programmeret på forhånd, og som er
tilpasset til forskellige typer af lydkilder.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\050BLT.fm
masterpage: Left
Bemærkninger
BLUETOOTH Funktioner
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed
 Hvis der kræves en adgangskode på
BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste
"0000". Adgangskoden kan være
betegnet som "Passcode", "PIN code",
"PIN number" eller "Password" osv.
 Du kan tilknytte op til 9 BLUETOOTHenheder. Hvis den 10. BLUETOOTH-enhed
tilknyttes, bliver den senest tilsluttede
enhed erstattet med den nye.
Lytte til musik fra den
tilknyttede enhed
1
Tilknytning af dette system
til en BLUETOOTH-enhed
2
Tilknytning er en procedure, hvor
BLUETOOTH-enheder registrerer
hinanden i forvejen. Når tilknytningen er
gennemført, er det ikke nødvendigt at
udføre den igen.
1
2
Placer BLUETOOTH-enheden
inden for 1 meter fra
subwooferen.
Tryk på
PAIRING på
subwooferen.
Den blå LED-indikator blinker
hurtigt under BLUETOOTHtilknytning.
3
Aktiver BLUETOOTH-funktionen,
og vælg derefter "HT-RT3"
efter søgning efter den på
BLUETOOTH-enheden.
Udfør dette trin inden for
5 minutter, ellers annulleres
tilknytningstilstanden.
Når BLUETOOTH-tilslutningen
er oprettet, lyser den blå
LED-indikator.
3
4
Tænd for BLUETOOTH-funktionen
for den tilknyttede enhed.
Tryk på INPUT flere gange for at
vælge "BT".
Systemet opretter automatisk
tilslutning igen til den BLUETOOTHenhed, som den sidst var tilsluttet.
Når BLUETOOTH-tilslutningen
er etableret, lyser den blå LEDindikator.
Start afspilningen på BLUETOOTHenheden.
Juster lydstyrken.
 Juster først lydstyrken for
BLUETOOTH-enheden.
 Juster lydstyrken på systemet
ved at trykke på  +/–.
 Juster lydstyrken på subwooferen
ved at trykke på SW  +/–.
Bemærkninger
 Når systemet og BLUETOOTH-enheden er
tilsluttet, kan du styre afspilning ved at
trykke på  og /.
 Du kan oprette tilslutning til systemet fra
en tilknyttet BLUETOOTH-enhed, selv når
systemet er i standbytilstand, hvis du
indstiller "BTSTB" til "ON" (side 18).
 Lydafspilningen på dette system kan være
forsinket i forhold til BLUETOOTH-enheden
på grund af de særlige karakteristika
i trådløs BLUETOOTH-teknologi.
14DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\050BLT.fm
masterpage:
Right
Tip
Bemærkninger
Du kan aktivere eller deaktivere codec AAC
fra BLUETOOTH-enheden (side 18).
 Systemet kan kun genkende og oprette
Frakoble BLUETOOTH-enheden
Tilslutning til en fjernenhed
med one-touch-funktion
(NFC)
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der aktiverer kortrækkende,
trådløs kommunikation mellem
forskellige enheder.
Ved at holde en NFC-kompatibel
fjernbetjeningsenhed i nærheden af
N-Mark på subwooferen, fortsætter
systemet og fjernbetjeningsenheden
med at fuldføre tilknytningen og
BLUETOOTH-tilslutningen automatisk.
1
Kompatible fjernbetjeningsenheder
Fjernbetjeningsenheder med
indbygget NFC-funktion
(OS: Android 2.3.3 eller senere,
eksklusive Android 3.x)
Hold fjernenheden hen i nærheden
af N-Mark på subwooferen, indtil
enheden vibrerer.
Følg anvisningerne, der vises på
fjernenheden, og udfør proceduren
for BLUETOOTH-tilslutningen.
Når BLUETOOTH-tilslutningen er
oprettet, lyser den blå LEDindikator.
2
Start afspilning af en lydkilde på
din fjernenhed.
Se betjeningsvejledningen til din
fjernenhed for at få oplysninger om
afspilningsfunktioner.
15DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
BLUETOOTH Funktioner
Udfør et af følgende trin.
 Tryk på
PAIRING på subwooferen
igen.
 Deaktiver BLUETOOTH-funktionen
på BLUETOOTH-enheden.
 Sluk for systemet eller BLUETOOTHenheden.
tilslutning til en NFC-kompatibel
fjernenhed ad gangen.
 Afhængig af din fjernenhed skal du
muligvis udføre følgende punkter på din
fjernenhed i forvejen.
 Aktiver NFC-funktionen. Yderligere
oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til
fjernenheden.
 Hvis din fjernenhed har et ældre
OS-system end Android 4.1.x, skal du
downloade og starte programmet
"NFC Easy Connect". "NFC Easy
Connect" er et gratis program til
Android-fjernenheder, som kan fås fra
Google Play. (Programmet er muligvis
ikke tilgængeligt i alle lande og/eller
områder).
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\050BLT.fm
3
Juster lydstyrken.
 Juster først lydstyrken for
BLUETOOTH-enheden.
 Juster lydstyrken på systemet
ved at trykke på  +/–.
 Juster lydstyrken på subwooferen
ved at trykke på SW  +/–.
Tip
Hvis tilknytning og BLUETOOTHtilslutningen mislykkes, skal du gøre
følgende.
 Hold fjernenheden hen til N-Mark på
subwooferen igen.
 Fjern etuiet fra fjernbetjeningsenheden,
hvis du bruger et kommercielt
tilgængeligt enhedsetui.
 Start programmet "NFC Easy Connect"
igen.
Stoppe afspilning med onetouch-funktion
Hold fjernenheden hen til N-Mark
på subwooferen igen.
masterpage: Left
Styring af systemet
ved brug af en
smartphone eller
tablet (SongPal)
SongPal er en dedikeret app til styring af
SongPal-kompatible lydenheder, der er
produceret af Sony, ved brug af en
smartphone eller en tablet. Søg efter
SongPal på Google Play eller i App
Store, og download det ved brug af
din smartphone eller tablet.
Med SongPal kan du:
 ændre almindeligt anvendte
indstillinger, vælge indgang for
systemet og regulere lydstyrken.
 nyde musikindhold, der er lagret
på en smartphone med systemet.
 nyde musik visuelt med skærmen
på din smartphone.
Bemærkninger
 SongPal bruger BLUETOOTH-funktionen
på systemet.
 Specifikationer og skærmdesign
i SongPal kan ændres uden varsel.
Brug af SongPal
1
2
3
4
Download den gratis SongPal-app
til fjernenheden.
Forbind systemet og
fjernenheden med BLUETOOTHtilslutningen (side 14).
Start SongPal.
Betjen ved at følge anvisningerne
på SongPal-skærmen.
16DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\060SET.fm
masterpage:
Right
Indstillinger og justeringer
Brug af opsætningsskærmen
Du kan indstille følgende elementer med menuen.
Dine indstillinger bevares, selvom du frakobler vekselstrømsledningen.
1
2
Tryk på BACK///ENTER flere gange for at vælge elementet, og tryk på
ENTER for at vælge den ønskede indstilling.
Tryk på MENU for at deaktivere menuen.
Menuliste
Standardindstillingerne er understreget.
Menupunkter
"LVL >"
(Niveau)
Funktion
"SUR.L"/"SUR.R"
"0.0 dB": Justerer lydniveauet for surroundhøjttalerne fra
(Niveau for ven–6,0 dB til +6,0 dB (interval på 0,5 dB).
stre/højre surroundbaghøjttaler) Bemærk
Sørg for at indstille "TTONE" til "ON" så det er nemt at
justere.
"ATT"
(Dæmpningsindstillinger analog)
Der kan forekomme forvrængning, når der afspilles lyd fra
en enhed, der er tilsluttet ANALOG IN-stikket. Du kan
undgå forvrængning ved at dæmpe indgangsniveauet på
systemet.
 "ON": Dæmper indgangsniveauet. Udgangsniveauet
dæmpes til denne indstilling.
 "OFF": Normalt indgangsniveau.
"DRC"
(Dynamic range
control)
Nyttig til at lytte til lyd ved lav lydstyrke. DRC gælder for
Dolby Digital-kilder
 "ON": Komprimerer lyden i overensstemmelse med
de oplysninger, der er i indholdet.
 "OFF": Lyden komprimeres ikke.
"TTONE"
(Testtone)
 "ON": Testtonen udsendes fra hver højttaler
i rækkefølge.
 "OFF": Slukker testtonen.
"SPK >"
(Højttaler)
 "STDRD": Vælg denne indstilling, hvis du installerer
"PLACE"
(Højttalerplacering) bjælkehøjttaleren og surroundhøjttalerne
i standardposition.
 "FRONT": Vælg denne indstilling, hvis du installerer
bjælkehøjttaleren og surroundhøjttalerne forrest.
"SUR.L"/"SUR.R"
(Afstand til
venstre/højre
surroundhøjttaler)
"3,0 M": Justerer afstanden fra siddende position til
surroundhøjttalere fra 1,0 meter til 6,0 meter.
17DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
Indstillinger og justeringer
3
Tryk på MENU for at aktivere menuen på frontpanelskærmen.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\060SET.fm
Menupunkter
"AUD >"
(Lyd)
masterpage: Left
Funktion
"DUAL"
(Dual mono)
Dette system gør det muligt at høre multipleks
udsendelseslyd, når systemet modtager eller afspiller et
Dolby Digital-multipleks udsendelsessignal.
 "M/S": Der udsendes en blanding af hoved- og
undersproget.
 "MAIN": Lyden på hovedsproget udsendes.
 "SUB": Lyden på undersproget udsendes.
"TV AU"
(TV-lyd)
 "AUTO": Vælg denne indstilling, når systemet er tilsluttet
et HDMI (ARC)-stik i TV'et med et HDMI-kabel.
 "OPT": Vælg denne indstilling, når systemet er tilsluttet
et TV med et optisk digitalt kabel.
"EFCT"
(Lydeffekt)
 "ON": Lyden af det valgte lydfelt afspilles. Det anbefales
at bruge denne indstilling.
 "OFF": Indgangskilden er mikset ned for 2 kanaler.
"HDMI>"
"STRM"
(Stream)
Viser de aktuelle oplysninger om lydstreamen.
Se side 29 om understøttede lydformater.
"CTRL"
(Control for HDMI)
 "ON": Funktionen Control for HDMI er aktiveret. Enheder,
der er forbundet med et HDMI-kabel, kan styre
hinanden.
 "OFF": Slået fra.
"TVSTB"
(Standby-linket
til TV)
Denne funktion er kun tilgængelig, når du indstiller "CTRL"
til "ON".
 "AUTO": Hvis indgangen til systemet er "TV", slukker
systemet automatisk, når du slukker TV'et.
 "ON": Systemet slukkes automatisk uanset indgangen,
når du slukker TV'et.
 "OFF": Systemet slukkes ikke, når du slukker TV'et.
"COLOR"
(HDMI-farve)
 "AUTO": Registrerer automatisk typen af ekstern enhed
og skifter til en passende farveindstilling.
 "YCBCR": Udsender YCBCR-videosignaler.
 "RGB": Udsender RGB-videosignaler.
"BT >"
(BLUETOOTH)
"BTAAC"
(BLUETOOTH
Advanced audio
coding)
Du kan angive, om systemet skal bruge AAC via
BLUETOOTH.
 "ON": Aktiver AAC-codec.
 "OFF": Deaktiver AAC-codec.
Bemærk
Hvis du ændrer "BTAAC"-indstillingen, når der er en
BLUETOOTH-enhed tilsluttet, afspejles codecindstillingen først efter næste tilslutning.
"BTSTB"
(BLUETOOTHstandby)
Hvis systemet har tilknytningsoplysninger, er systemet
i BLUETOOTH-standbytilstand, selv når det er slukket.
 "ON": BLUETOOTH-standbytilstand er aktiveret.
 "OFF": BLUETOOTH-standbytilstand er deaktiveret.
"INFO "
Det registrerede BLUETOOTH-enhednavn og (BLUETOOTHenhedsadressen vises på frontpanelskærmen.
enhedsoplysninger) Hvis systemet ikke er tilsluttet en BLUETOOTH-enhed,
vises "NO DEVICE".
18DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\060SET.fm
Menupunkter
masterpage:
Right
Funktion
"USB >"
"REPT"
 "NONE": Afspiller alle numre.
(Afspilningstilstand)  "ONE": Gentager et nummer.
 "FLDER": Gentager alle numre i en mappe.
 "RANDM": Gentager alle numre i en mappe i tilfældig
rækkefølge.
 "ALL": Gentager alle numre.
"SYS >"
(System)
"ASTBY"
(Automatisk
standby)
 "ON": Aktiverer den automatiske standbyfunktion.
"VER"
(Version)
De aktuelle firmwareversionsoplysninger vises på
frontpanelskærmen.
Hvis systemet ikke betjenes i ca. 20 minutter, skifter
systemet automatisk til standby.
 "OFF": Slået fra.
Indstillinger og justeringer
19DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\070OTH.fm
masterpage: Left
Tip
Andre funktioner
Brug af funktionen
Control for HDMI
Hvis du tilslutter en enhed, f.eks. et TV
eller en Blu-ray Disc-afspiller, der er
kompatibel med Control for HDMIfunktionen*, med HDMI-kablet (High
Speed HDMI-kabel, medfølger kun
i visse områder), kan du nemt betjene
enheden med en TV-fjernbetjening.
Følgende funktioner kan bruges
sammen med Control for HDMIfunktionen.
 Funktion til slukning af systemet
 Funktionen Kontrol af systemlyd
 Audio Return Channel
 Funktionen Afspilning med
et enkelt tryk
* Control for HDMI er en standard, der
bruges af CEC (Consumer Electronics
Control) til at tillade HDMI-enheder
(High-Definition Multimedia Interface)
at styre hinanden.
Bemærk
Disse funktioner kan muligvis fungere med
enheder af andet fabrikat end Sony, men
der gives ingen garanti for funktionalitet.
Forberedelse til brug af
HDMI-funktionen
Indstil "HDMI>" – "CTRL" på systemet til
"ON" (side 18). Standardindstillingen
er "ON".
Aktiver indstillingerne for funktionen
Control for HDMI for TV'et og andre
enheder, der er tilsluttet systemet.
Hvis du aktiverer funktionen Control for
HDMI ("BRAVIA" Sync), når du bruger et TV,
der er produceret af Sony, aktiveres
funktionen Control for HDMI også
automatisk. Når indstillingerne er fuldført,
vises der "DONE" på frontpanelskærmen.
Funktion til slukning
af systemet
Når du slukker TV'et, slukkes systemet
automatisk.
Indstil "HDMI>" – "TVSTB" på systemet til
"ON" eller "AUTO" (side 18).
Standardindstillingen er "AUTO".
Funktionen Kontrol
af systemlyd
Hvis du tænder systemet, mens du ser
TV, udsendes lyden fra TV'et gennem
systemets højttalere. Lydstyrken på
systemet kan justeres ved brug af
fjernbetjeningen til TV'et.
Hvis TV-lyden blev udsendt gennem
systemets højttalere, sidste gang du
så TV, tændes systemet automatisk,
når du tænder TV'et igen.
Det er også muligt at bruge TV-menuen
til betjening. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen
til TV'et.
Bemærkninger
 Der udsendes kun lyd fra TV'et, hvis der er
valgt andet end "TV"-indgang, når Twin
Picture-funktionen på TV'et anvendes.
Når du deaktiverer Twin Picturefunktionen, udsendes lyden fra systemet.
 Tallene for systemets lydstyrkeniveau
vises på TV-skærmen, afhængigt af TV'et.
Tallet for lydstyrkeniveau på TV-skærmen
kan være anderledes end tallet på
frontpanelskærmen på systemet.
20DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\070OTH.fm
masterpage:
Right
 Afhængig af indstillingerne på TV'et er
funktionen Kontrol af systemlyd muligvis
ikke tilgængelig. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til TV'et.
Brug af "BRAVIA" Syncfunktionen
Audio Return Channel
Udover funktionen Control for HDMI kan
du også bruge følgende funktion på
enheder, der er kompatible med
"BRAVIA" Sync-funktionen.
 Funktionen Scene Select
Hvis systemet er tilsluttet TV'ets HDMI
IN-stik, der er kompatibelt med Audio
Return Channel, kan du lytte til TV-lyd
fra systemets højttalere uden at tilslutte
et optisk digitalt kabel.
Indstil "AUD >" – "TV AU" på systemet til
"AUTO" (side 18). Standardindstillingen
er "AUTO".
Funktionen Afspilning med
et enkelt tryk
Når du afspiller indhold på en enhed
(Blu-ray Disc-afspiller, "PlayStation®4"
osv.), der er tilsluttet TV'et, tændes
systemet og TV'et automatisk, og
systemets indgangssignal skifter til
indgangen for TV'et, og lyden udsendes
fra systemets højttalere.
Bemærkninger
Funktionen Scene Select
Lydfeltet på systemet skifter automatisk
i henhold til indstillingerne for
funktionen Scene Select eller Sound
Mode på TV'et. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til
TV'et.
Indstil lydfeltet til "CLEARAUDIO+"
(side 13).
Bemærkninger om HDMItilslutninger


 Hvis TV-lyden blev udsendt fra TV'ets
højttalere, sidste gang du så TV, tændes
systemet ikke, og lyden og billedet
udsendes fra TV'et, selv hvis du afspiller
indhold på enheden.
 Afhængigt af TV'et afspilles begyndelsen
af indholdet muligvis ikke korrekt.



Brug et High Speed HDMI-kabel. Hvis
du bruger et HDMI-standardkabel,
vises 1080p- og 4K-indhold muligvis
ikke korrekt.
Brug et godkendt HDMI-kabel.
Brug et Sony High Speed HDMI-kabel
med kabeltypelogoet.
Brug af et HDMI-DVIkonverteringskabel anbefales ikke.
Kontroller indstillingen for det
tilsluttede udstyr, hvis billedet er
dårligt, eller der ikke kommer lyd fra
det udstyr, som er tilsluttet via HDMIkablet.
Lydsignaler (samplingsfrekvens,
bitlængde osv.), der udsendes fra et
HDMI-stik, kan blive undertrykt af det
tilsluttede udstyr.
21DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
Andre funktioner
Bemærk
Hvis TV'et ikke er kompatibelt med ARC
(Audio Return Channel), skal du tilslutte et
optisk digitalt kabel (se i den medfølgende
installationsvejledning).
Bemærk
Denne funktion er Sonys egen funktion.
Denne funktion kan ikke bruges med
produkter af andet fabrikat end Sony.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\070OTH.fm

Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen eller
antallet af kanaler for de udsendte
lydudgangssignaler fra
afspilningsudstyret ændres.
 Hvis det tilsluttede udstyr ikke er
kompatibelt med teknologien til
copyright-beskyttelse (HDCP), kan
billedet og/eller lyden fra HDMI OUTstikket på dette system blive
forvrænget eller sendes måske ikke
ud. Hvis det er tilfældet, skal du
kontrollere specifikationerne for
det tilsluttede udstyr.
masterpage: Left
 Sørg for at få Sony-forhandlere eller
licenserede underleverandører til at
foretage monteringen, og vær især
opmærksom på sikkerheden under
monteringen.
 Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for uheld eller skader, der
skyldes ukorrekt montering,
utilstrækkelig vægbæreevne eller
ukorrekt iskruning af skruer,
naturkatastrofer osv.
1
Spare strøm
i standbytilstand
Find nogle skruer (medfølger
ikke), der passer til hullerne på
bagsiden af bjælkehøjttaleren
eller surroundhøjttalerne.
4 mm
Mere end 30 mm
Kontroller, at du har foretaget følgende
indstillinger:
 "CTRL" i HDMI>" er indstillet til "OFF"
(side 18).
 "BTSTB" i BT >" er indstillet til "OFF"
(side 18).
5 mm
9,5 mm
Hul på bagsiden af højttalerne
2
Montering af
bjælkehøjttaleren og
surroundhøjttalerne
på en væg
Skru skruerne i væggen.
Skruerne skal stikke ud som vist
på illustrationen.
Til bjælkehøjttaleren
600 mm
Du kan montere bjælkehøjttaleren og
surroundhøjttalerne på en væg.
Bemærkninger
 Find de skruer frem (medfølger ikke), der
passer til væggens materiale og styrke.
Da vægge af gipsplader er yderst
skrøbelige, skal du skrue skruerne fast
i vægskinnen. Placer højttalerne på en
lodret, plan og bæredygtig væg.
6 til 7 mm
22DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\070OTH.fm
masterpage:
Right
Til surroundhøjttalerne
Betjening af systemet ved
brug af fjernbetjeningen
Ret fjernbetjeningen mod
subwooferens fjernbetjeningssensor.
8 til 10 mm
3
Hæng bjælkehøjttaleren eller
surroundhøjttalerne på skruerne.
Juster hullerne på bagsiden af
højttalerne med skruerne.
Andre funktioner
Til bjælkehøjttaleren
Hæng bjælkehøjttaleren på de
to skruer.
Justering af
subwooferens lydstyrke
Til surroundhøjttalerne
Subwooferen er designet til at afspille
baslyd eller lyd ved lav frekvens.
Tryk på SW  +/– for at justere
lydstyrken på subwooferen.
Bemærk
Når indgangskilden ikke indeholder
megen baslyd, som det er tilfældet
med TV-programmer, kan baslyden fra
subwooferen være vanskelig at høre.
23DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\080ADD.fm
masterpage: Left
 Placer ikke bjælkehøjttaleren og
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
 Hvis der tabes væske eller faste genstande
ned i systemet, skal du afbryde strømmen
til systemet og få det kontrolleret af en
kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
 Du må ikke berøre netledningen med
våde hænder. Dette kan medføre
elektrisk stød.
 Undlad at træde op på bjælkehøjttaleren,
subwooferen og surroundhøjttalerne,
da du kan falde ned og gøre skade på
dig selv eller systemet.
Strømkilder
 Kontroller før betjening af systemet, at
driftsspændingen er identisk med den
lokale strømforsyning. Driftsspændingen
er angivet på navnepladen på bagsiden af
subwooferen.
 Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
 Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl.
Hvis du uafbrudt anvender dette system
ved høj lydstyrke, kan temperaturen stige
betragteligt. Lad være med at berøre
systemet, så du ikke brænder dig.
Placering
 Anbring systemet på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge systemets levetid.
 Anbring ikke systemet på et sted
i nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske vibrationer.
subwooferen og surroundhøjttalerne på
en blød overflade (tæpper, dyner osv.)
og placer heller ikke noget bag ved
bjælkehøjttaleren, subwooferen og
surroundhøjttalerne, som kan blokere
ventilationsåbningerne og forårsage fejl.
 Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj,
og billedkvaliteten kan blive forringet.
I dette tilfælde skal systemet flyttes
væk fra TV'et, videobåndoptageren eller
kassetteafspilleren.
 Vær forsigtig ved placering af systemet
på en overflade, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der kan
opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
 Pas på ikke at slå dig på hjørnerne af
bjælkehøjttaleren, subwooferen og
surroundhøjttalerne.
 Sørg for, at der er mindst 3 cm plads
under bjælkehøjttaleren og
surroundhøjttalerne, når du hænger
dem op på en væg.
Betjening
Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge
for at slukke systemet og tage stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser på
visse typer TV.
 Hvis du observerer farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til
30 minutter.
 Hvis farveforstyrrelserne observeres
igen...
Anbring systemet længere væk fra TV'et.
Rengøring
Rengør systemet med en blød tør klud.
Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler,
f.eks. sprit eller rensebenzin.
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
24DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\080ADD.fm
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen ved brug
af systemet, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet, før du anmoder om
reparation. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
Generelt
Der tændes ikke for strømmen.
 Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Systemet slukkes automatisk.
 Den automatiske standbyfunktion
er aktiv. Indstil "ASTBY" i "SYS >"
til "OFF" (side 19).
Systemet tændes ikke, heller ikke når
TV'et tændes.
 Indstil "HDMI>" – "CTRL" til "ON"
(side 18). TV'et skal understøtte
funktionen Control for HDMI
(side 20).
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
 Kontroller TV'ets
højttalerindstillinger. Systemet
synkroniseres med TV'ets
højttalerindstillinger.
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
 Hvis lyden blev udsendt fra TV'ets
højttalere sidste gang, tændes
systemet ikke, heller ikke selvom
TV'et tændes.
Systemet slukkes, når TV'et slukkes.
 Kontroller indstillingen af "HDMI>" –
"TVSTB" (side 18). Når "TVSTB" er
indstillet til "ON", slukker systemet
automatisk, når du slukker TV'et,
uanset indgangen.
Systemet slukkes ikke, heller ikke når
TV'et slukkes.
 Kontroller indstillingen af "HDMI>" –
"TVSTB" (side 18). Hvis systemet skal
slukke automatisk uanset
indgangen, når du slukker TV'et,
skal du indstille "TVSTB" til "ON".
TV'et skal understøtte funktionen
Control for HDMI (side 20).
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
Lyd
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller typen og tilslutningen af
HDMI-kablet, det optiske digitale
kabel eller det analoge lydkabel,
der er tilsluttet systemet og TV'et
(se den medfølgende
installationsvejledning).
 Når systemet er tilsluttet et TV, der
er kompatibelt med ARC (Audio
Return Channel), skal du sørge for,
at systemet er tilsluttet et ARCkompatibelt HDMI-indgangsstik
på TV'et (se i den medfølgende
installationsvejledning). Hvis der
stadig ikke udsendes lyd, eller hvis
lyden afbrydes, skal du tilslutte
et optisk digitalt kabel (medfølger
kun i visse områder) og indstille
"AUD >" – "TV AU" til "OPT" (side 18).
 Hvis TV'et ikke er kompatibelt med
ARC (Audio Return Channel),
udsendes der ikke lyd fra systemet,
heller ikke selvom systemet er
tilsluttet TV'ets HDMI-indgangsstik.
Hvis du vil udsende TV-lyd fra
systemet, skal du tilslutte det optisk
digitale kabel (medfølger kun i visse
25DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
Yderligere oplysninger
Systemet fungerer ikke normalt.
 Tag vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten, og tilslut den igen
efter nogle minutter.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\080ADD.fm






områder) (se i den medfølgende
installationsvejledning).
Hvis der ikke udsendes nogen lyd
fra systemet, selvom systemet og
TV'et er forbundet med et optisk
digitalt kabel, eller hvis TV'et ikke
har et optisk digitalt
lydudgangsstik, skal du tilslutte et
analogt lydkabel (medfølger ikke)
og skifte indgang på systemet til
"ANALOG" (side 11).
Skift indgang på systemet til "TV"
(side 11).
Skru op for lydstyrken på systemet,
eller annuller funktionen til
afbrydelse af lyd.
Afhængig af den rækkefølge, som
du tilslutter TV'et og systemet, kan
lyden fra systemet blive afbrudt,
og der vises "MUTING" på
frontpanelskærmen på systemet.
Hvis dette sker, skal du først tænde
TV'et og derefter systemet.
Indstil højttalerindstillingen på
TV'et (BRAVIA) til Audio System.
Se betjeningsvejledningen til dit TV
for at få oplysninger om, hvordan
du indstiller det.
Afhængigt af TV'et er der muligvis
ingen lyd, når du afspiller DTSkilder. Indstil lydformatindstillingen
på TV'et til "PCM". Yderligere
oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
Lyden udsendes fra både systemet
og TV'et.
 Skru ned for lyden på systemet
eller TV'et.
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra subwooferen.
 Sørg for, at netledningen til
subwooferen er tilsluttet korrekt
(se i den medfølgende
installationsvejledning).
 Tryk på SW  + for at skrue op
for lydstyrken på subwooferen
(side 10, 23).
masterpage: Left
 Subwooferen bruges til at
producere baslyd. I tilfælde af
indgangskilder, der indeholder
meget små baslydskomponenter
(f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden
fra subwooferen være svær at høre.
 Når du afspiller lyd, der er
kompatibel med teknologien til
copyrightbeskyttelse (HDCP),
udsendes den ikke fra subwooferen.
Der kan ingen lyd eller kun en meget
svag lyd høres fra den enhed, der er
tilsluttet systemet.
 Tryk på  +, og kontroller
lydstyrkeniveauet (side 10).
 Tryk på  eller  + for at annullere
funktionen til afbrydelse af lyd
(side 10).
 Kontroller, at indgangskilden er valgt
korrekt. Du kan prøve andre
indgangskilder ved at trykke på
knappen INPUT flere gange (side 11).
 Kontroller, at alle kabler og
ledninger i systemet og den
tilsluttede enhed er sat helt ind
i stikkene.
 Det afhænger af lydformatet, om
der udsendes lyd. Kontroller, at
lydformatet er kompatibelt med
systemet (side 29).
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra surroundhøjttalerne.
 Sørg for, at kablet til
surroundhøjttalerne er tilsluttet
korrekt til subwooferen (se i den
medfølgende
installationsvejledning).
 Multikanallyd, der ikke er optaget
som surroundsound, udsendes ikke
fra surroundhøjttalerne.
 Hvis du ønsker at udsende 2-kanals
lyd fra surroundhøjttalerne, skal du
trykke på CLEARAUDIO+ og indstille
lydfeltindstillingen til "CLEARAUDIO+".
 Afhængigt af lydkilden er lyden fra
surroundhøjttalerne måske optaget
med en blød lydeffekt.
26DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\080ADD.fm
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen for lydfeltet fungerer
behandlingen af surroundsound
måske ikke effektivt.
Surroundeffekten kan være meget
diskret, afhængigt af programmet
eller disken.
 Hvis der skal afspilles
multikanalslyd, skal du kontrollere
indstillingen for den digitale
lydudgang på den enhed, der er
tilsluttet systemet. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte
med den tilsluttede enhed, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
USB-enhed
BLUETOOTH-enhed
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
 Kontroller, at den blå LED-indikator
lyser (side 8).
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal tilsluttes, er tændt, og at
BLUETOOTH-funktionen er
aktiveret.
 Flyt BLUETOOTH-enheden tættere
på subwooferen.
 Tilknyt dette system og
BLUETOOTH-enheden igen. Det kan
være nødvendigt at annullere
tilknytningen med dette system ved
brug af din BLUETOOTH-enhed
først.
Tilknytning kan ikke foretages.
 Flyt BLUETOOTH-enheden tættere
på subwooferen.
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra et trådløst
lokalnetværk, andre trådløse
2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er en
enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger
i nærheden, skal du flytte enheden
væk fra dette system.
 Tilknytning er måske ikke mulig,
hvis der er andre BLUETOOTHenheder omkring systemet. Hvis
dette er tilfældet, skal du slukke
de andre BLUETOOTH-enheder.
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
 Kontroller, at den blå LED-indikator
lyser (side 8).
 Flyt BLUETOOTH-enheden tættere
på subwooferen.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks.
et trådløst lokalnetværksudstyr,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte enheden væk fra dette system.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller flyt
dette system væk fra forhindringen.
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Prøv at skifte den trådløse frekvens
for Wi-Fi-routeren, computeren osv.
til 5 GHz-bånd.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
27DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
Yderligere oplysninger
USB-enheden genkendes ikke.
 Prøv følgende:
 Sluk systemet.
 Fjern og tilslut USB-enheden
igen.
 Tænd systemet.
 Kontroller, at USB-enheden er
korrekt tilsluttet til (USB)-porten.
 Kontroller, om USB-enheden eller et
kabel er beskadiget.
 Kontroller, om USB-enheden er
tændt.
 Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du frakoble den og
tilslutte USB-enheden direkte til
subwooferen.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\080ADD.fm
Lyden er ikke synkroniseret med
billedet.
 Når du ser film, hører du måske
lyden med en lille forsinkelse
i forhold til billedet.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
 Ret fjernbetjeningen mod
subwooferens
fjernbetjeningssensor (side 8, 23).
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
subwooferen.
 Udskift begge batterier i
fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
 Kontroller, at du trykker på den
rigtige knap på fjernbetjeningen.
TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Installer systemet, så det ikke
blokerer fjernbetjeningssensoren
på TV'et.
Andet
Funktionen Control for HDMI virker ikke
korrekt.
 Kontroller tilslutningen til systemet
(se i den medfølgende
installationsvejledning).
 Aktiver funktionen Control for HDMI
på TV'et. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen
til TV'et.
 Vent et øjeblik, og prøv derefter
igen. Hvis du frakobler systemet,
vil det tage noget tid, før der kan
udføres handlinger. Vent i mindst
15 sekunder, og prøv derefter igen.
 Kontroller, at de enheder, der er
tilsluttet systemet, understøtter
funktionen Control for HDMI.
 Aktiver funktionen Control for HDMI
på de enheder, der er tilsluttet
systemet. Yderligere oplysninger
masterpage: Left
finder du i betjeningsvejledningen
til enheden.
 Typen og antallet af enheder, som
kan kontrolleres med Control for
HDMI-funktionen, er begrænset af
HDMI CEC-standarden på følgende
måde:
 Optagelsesenheder (Blu-ray Discoptager, DVD-optager osv.): op til
3 enheder
 Afspilningsenheder (Blu-ray Discafspiller, DVD-afspiller osv.): op til
3 enheder
 Tunerrelaterede enheder: op til
4 enheder
 Lydsystem (receiver/
hovedtelefon): op til 1 enhed
(bruges af dette system)
Hvis der vises "PRTCT" på
frontpanelskærmen på subwooferen.
 Tryk på  for at slukke for systemet.
Når skærmen slukker, skal du
frakoble netledningen og derefter
kontrollere, at der ikke er noget,
der blokerer ventilationshullerne
på subwooferen.
Frontpanelskærmen på subwooferen
lyser ikke.
 Tryk på DIMMER for at angive
lysstyrken til "BRIGHT" eller "DARK",
hvis den er indstillet til "OFF" (side 10).
Sensorerne på TV'et fungerer ikke
korrekt.
 Systemet kan blokere nogle sensorer
(f.eks. lysstyrkesensoren) og
fjernbetjeningsreceiveren på dit TV
eller "emitteren til 3D-briller (infrarød
transmission)" på et 3D-TV, der
understøtter de infrarøde 3D-briller
eller trådløs kommunikation. Flyt
systemet væk fra TV'et inden for et
område, der tillader disse dele at
fungere korrekt. Se
i betjeningsvejledningen til TV'et
angående placeringen af sensorerne
og fjernbetjeningsreceiveren.
28DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\080ADD.fm
 Systemet kan genkende følgende filer
Nulstil
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet
på følgende måde.
Sørg for at bruge subwooferens
berøringstaster til at foretage denne
handling.
1
Mens du trykker på INPUT, skal du
trykke på VOL – og  samtidigt
i 5 sekunder.
Der vises "RESET" på
frontpanelskærmen, og
indstillingerne i menuen og
lydfelter osv. vender tilbage til
deres indledende status.
Frakobl netledningen.
Filtyper, der kan afspilles
eller mapper på USB-enheder:
 op til 200 mapper
 op til 150 filer/mapper i et enkelt lag
 Nogle USB-enheder virker måske ikke
på dette system.
 Systemet kan genkende MSC (Mass
Storage Class).
Understøttede
lydformater
Lydformater, der understøttes af dette
system, er følgende.
 Dolby Digital
 LPCM 2ch
 AAC
Specifikationer
Musik
Codec
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Video*
Codec
Filtype
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* Bortset fra europæiske modeller
Bemærkninger
 Nogle filer kan måske ikke afspilles.
Det afhænger af filformatet, filkodningen
eller optagekvaliteten.
 Nogle filer, der er redigeret på en pc,
kan muligvis ikke afspilles.
 Systemet kan ikke afspille kodede filer,
f.eks. DRM og Lossless.
Subwoofer (SA-WRT3)
Forstærkerafsnit
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R:
35 watt + 35 watt (ved 2,5 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front L/Front R/Surround L/
Surround R:
65 watt (pr. kanal ved 2,5 ohm, 1 kHz)
Center:
170 watt (ved 4 ohm, 1 Hz)
Subwoofer:
170 watt (ved 4 ohm, 1 Hz)
Indgange
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Udgang
HDMI OUT (ARC)
HDMI-afsnit
Stik
Type A (19 ben)
29DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
Yderligere oplysninger
2
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\080ADD.fm
USB-afsnit
(USB)-port
Type A
BLUETOOTH-afsnit
Kommunikationssystem
BLUETOOTH Specification version 4.2
Udgang
BLUETOOTH Specification Power Class 1
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 25 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttet codec3)
SBC4), AAC5)
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz-20.000 Hz (samplingfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Det faktiske område vil variere afhængigt
af faktorer som hindringer mellem
enheder, magnetiske bølger omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
trådløs telefon, modtagelsesfølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem,
softwareprogram osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3) Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Underbånds-codec
5) Advanced Audio Coding
Højttalerafsnit
Højttalersystem
Subwoofersystem, basrefleks
Højttaler
160 mm cone-type
masterpage: Left
(Når "CTRL" i "HDMI>" og "BTSTB"
i "BT >" er indstillet til "OFF")
Standby: 2,8 watt eller mindre6)
(Når "CTRL" i "HDMI>" og "BTSTB"
i "BT >" er indstillet til "ON")
Mål (b/h/d) (ca.)
190 mm × 392 mm × 315 mm
Vægt (ca.)
7,8 kg
6)
Systemet skifter automatisk til
strømsparetilstand, når der ikke er nogen
HDMI-tilslutning og ingen BLUETOOTHtilknytningshistorik, uanset de
indstillinger, du har valgt for "CTRL"
i "HDMI>" og "BTSTB" i "BT >".
Bjælkehøjttaler (SS-RT3)
Front L/Front R/Center-afsnit
Højttalersystem
Full range-højttalersystem, basrefleks
Højttaler
40 mm × 100 mm, cone-type × 3
Mål (b/h/d) (ca.)
900 mm × 52 mm × 70 mm
Vægt (ca.)
2,1 kg
Surroundhøjttalere
(SS-SRT3)
Højttalersystem
Full range-højttalersystem, basrefleks
Højttaler
65 mm cone-type
Mål (b/h/d) (ca.)
80 mm × 191 mm × 70 mm
(uden fremstikkende dele)
Vægt (ca.)
0,75 kg
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Generelt
Strømkrav
220V-240V vekselstrøm, 50/60Hz
Strømforbrug
Tændt: 85 watt
Standby: 0,5 watt eller mindre
(strømsparetilstand)
30DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\080ADD.fm
Om BLUETOOTHkommunikation







BLUETOOTH-enheden på følgende
placeringer:
 På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer samt på alle
steder, hvor der kan være åben ild
 I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for at
garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi.
Sony kan ikke på nogen måde
gøres ansvarlig for skader eller
andet tab som et resultat af
informationslækager under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har
samme profil som dette system.
BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde
BLUETOOTH-specifikationerne, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og
skal være certificeret i henhold hertil.
Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, kan
der være situationer, hvor
karakteristika eller specifikationerne
i BLUETOOTH-enheden gør det
umuligt at oprette forbindelse,
eller kan resultere i forskellige
kontrolmetoder, visning eller
betjening.
Der kan forekomme støj, eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet
dette system, kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
31DA
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
Yderligere oplysninger

BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
 Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
 Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
 I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
 Områder, hvor der genereres andre
elektromagnetiske bølger
BLUETOOTH-enheder og trådløs LANenhed (IEEE 802.11b/g) bruger det
samme frekvensbånd (2,4 GHz).
Når du bruger din BLUETOOTH-enhed
i nærheden af en enhed med
trådløst LAN, kan der forekomme
elektromagnetisk interferens.
Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj
eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du
prøve følgende løsninger:
 Brug dette system mindst 10 meter
væk fra den trådløse LAN-enhed.
 Sluk for strømmen til den trådløse
LAN-enhed, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for
10 meter.
 Installer dette system og
BLUETOOTH-enheden så tæt på
hinanden som muligt.
De radiobølger, der udsendes af
dette system, kan forstyrre driften
af medicinsk udstyr.
Da denne interferens kan resultere
i fejlfunktion, skal du altid slukke for
strømmen på dette system og
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\DA\090BCO.fm
©2016 Sony Corporation
masterpage: Left
4-587-771-21(1) (DA)
HT-RT3
4-587-771-21(1) (DA)
Download PDF

advertising