Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2.1-kanals soundbar med Bluetooth®-teknologi Betjeningsvejledning

Lydbjælke
Betjeningsvejledning
HT-CT180
ADVARSEL
Du må ikke placere apparatet et sted
med begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må
du ikke dække ventilationsåbningen
på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk
stød må dette apparat ikke udsættes
for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller
på vegne af Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal
adresseres til den godkendte
repræsentant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland.
Henvendelser vedrørende service
eller garanti skal ske til de adresser,
der står anført i de separate serviceeller garantidokumenter.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden
er slukket.
Da strømforsyningsstikket
bruges til at koble apparatet fra
strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis enheden ikke reagerer
som forventet, skal du straks tage
stikket ud af stikkontakten i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
Til bjælkehøjttaleren
Navnepladen er placeret nederst.
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med
de grundlæggende krav og
andre relevante bestemmelser
i Direktiv 1999/5/EF.
Gå til følgende websted for at
få yderligere oplysninger:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af
elektriske og
elektroniske
produkter
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og genbrug af elektriske og
2DK
elektroniske produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genbrug af materialer
medvirker til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Kun Europa
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder i EU og andre
europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet,
der levers med dette produkt, ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes,
hvis batteriet indeholder over
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet. Genbrug af materialer er
med til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af
sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske
og elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes
i afsnittet om sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering
og genbrug af batterier.
Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås hos myndighederne,
det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Copyrights og varemærker
Dette system anvender Dolby* Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
BLUETOOTH®-varemærket og -logoer
er registrerede varemærker, der ejes
af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel
brug af sådanne varemærker af
Sony Corporation er underlagt licens.
N Mark er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende
NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
Android™ er et varemærke
tilhørende Google Inc.
"ClearAudio+" er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
3DK
Om denne
betjeningsvejledning
• Instruktionerne i denne
betjeningsvejledning beskriver
knapperne på fjernbetjeningen.
Du kan også anvende knapperne
på hovedenheden, hvis de har de
samme eller lignende navne som
dem på fjernbetjeningen.
• Nogle illustrationer vises som
tegninger og kan være anderledes
end det faktiske produkt.
4DK
Indholdsfortegnelse
Tilslutning  Installationsvejledning (særskilt dokument)
Om denne
betjeningsvejledning .......... 4
Lytte
Lytte til lyd fra et TV, en
kabel-/satellitboks osv. ....... 6
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed ............. 6
Yderligere oplysninger
Forholdsregler .......................... 12
Fejlfinding ................................. 13
Vejledning i dele og knapper ... 17
Understøttede lydformater ..... 20
Specifikationer ......................... 20
Om BLUETOOTHkommunikation ..................22
Lydjustering
Opleve lydeffekter ......................7
BLUETOOTH Funktioner
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed ............. 8
Aktivering eller deaktivering
af BLUETOOTHfunktionen ..........................10
Indstilling af BLUETOOTHstandbytilstanden ..............10
Andre funktioner
Aktivering af funktionen
Secure Link .........................10
Automatisk standbyfunktion ...10
Montering af bjælkehøjttaleren
på en væg ............................11
5DK
Lytte
Lytte til lyd fra et TV, en
kabel-/satellitboks osv.
Tryk på indgangsknappen for det stik,
som du tilsluttede den enhed til, som
du vil lytte til.
Indikatoren på den valgte enhed lyser.
OPTICAL-knap
TV, der er tilsluttet OPTICAL-stikket.
ANALOG-knap
Analog enhed, der er tilsluttet
ANALOG-stikket.
(BLUETOOTH)-knap
BLUETOOTH-enhed, der understøtter A2DP
Tip
• Hvis du trykker på INPUT på
bjælkehøjttaleren, skifter enheden
cyklist på følgende måde.
OPTICAL  ANALOG  BLUETOOTH
6DK
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed
Se "BLUETOOTH Funktioner" (side 8).
Indstilling af stemmetilstand
Lydjustering
Opleve lydeffekter
Tryk på VOICE.
ANALOG-indikatoren blinker to gange.
Tryk på VOICE igen for at inaktivere
stemmetilstand. OPTICAL-indikatoren
blinker to gange.
Valg af lydeffekterne
Tryk på SURROUND flere gange
under afspilning.
Surroundeffekterne ændres cyklisk
på følgende måde.
CLEARAUDIO+  SURROUND Til 
SURROUND Fra
CLEARAUDIO+
Den egnede lydindstilling vælges automatisk
for lydkilden. CLEARAUDIO+-indikatoren
lyser.
Vælge multipleks
udsendelseslyd (Dual Mono)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks udsendelseslyd, når
systemet modtager eller afspiller
et Dolby Digital-multipleks
udsendelsessignal.
SURROUND Tændt
Lyd afspilles med surroundeffekter.
SURROUND-indikatoren lyser.
Tryk på AUDIO flere gange.
Kanalen ændres cyklisk
på følgende måde.
Hovedkanal  Underkanal 
Hovedkanal/underkanal
SURROUND Fra
Indgangskilden er mikset ned for 2 kanaler.
CLEARAUDIO+- og SURROUND-indikatorerne
slukkes.
Hovedkanal
Udsender kun hovedkanalen.
OPTICAL-indikatoren blinker to gange.
Indstilling af nattilstand
Lyd afspilles forbedret med
surroundeffekter og tydelighed
under samtale.
Underkanal
Udsender kun underkanalen.
ANALOG-indikatoren blinker to gange.
Hovedkanal/underkanal
Lyden fra hovedkanalen udsendes fra
venstre højttaler og lyden fra underkanalen
fra den højre højttaler. OPTICAL- og
ANALOG-indikatorerne blinker to gange.
Tryk på NIGHT.
ANALOG-indikatoren blinker to gange.
Tryk på NIGHT igen for at inaktivere
nattilstand. OPTICAL-indikatoren
blinker to gange.
7DK
Lytte/Lydjustering
Hvis du vil indstille lydeffekter, skal du
trykke på en af lydeffektknapperne
på fjernbetjeningen.
Stemmetilstand hjælper med til at
gøre samtaler tydeligere.
Indstilling af Dolby DRC
(Dynamic Range Control)
Nyttig, hvis du vil lytte til film ved
lav lydstyrke. DRC gælder for
Dolby Digital-kilder.
BLUETOOTH Funktioner
Lytte til musik fra en
BLUETOOTH-enhed
Hold AUDIO nede i 5 sekunder, og
hold derefter VOICE nede i 5 sekunder
for at tænde og slukke for Dolby DRC.
Til
Komprimerer lyden i overensstemmelse med
de oplysninger, der er indeholdt i indholdet.
ANALOG-indikatoren blinker to gange.
Fra
Lyden komprimeres ikke.
OPTICAL-indikatoren blinker to gange.
Tilknytning af dette system
til en BLUETOOTH-enhed
Tilknytning er den proces, der kræves,
for at oprette et link mellem
BLUETOOTH-enheder for at tillade
trådløs tilslutning. Du skal tilknytte
en enhed til systemet, før du starter
med at bruge systemet.
Når BLUETOOTH-enhederne er
tilknyttet, skal du ikke tilknytte
dem igen.
1
2
3
Tryk på PAIRING på
bjælkehøjttaleren.
BLUETOOTH-indikatoren (blå)
blinker hurtigt under
BLUETOOTH-tilknytning.
Aktiver BLUETOOTH-funktionen
på BLUETOOTH-enheden, søg
efter enheder, og vælg
"HT-CT180".
Hvis du bliver bedt om at angive
en adgangskode, skal du
indtaste "0000".
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser.
Tilslutning er etableret.
Bemærk
• Du kan tilknytte op til 8 BLUETOOTHenheder. Hvis den 9. BLUETOOTHenhed tilknyttes, bliver den senest
tilsluttede enhed erstattet med
den nye.
8DK
Bemærkninger
Lytte til musik fra den
registrerede enhed
1
2
3
(BLUETOOTH).
Vælg "HT-CT180" på
BLUETOOTH-enheden.
2
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser.
Rør ved N-Mark på
bjælkehøjttaleren med
BLUETOOTH-enheden.
BLUETOOTH Funktioner
4
Tryk på
• Programmet er muligvis ikke
tilgængeligt i alle lande og/eller
områder.
• Afhængig af din BLUETOOTH-enhed
er denne handling muligvis ikke
nødvendig.
Start afspilningen på
BLUETOOTH-enheden.
Tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed med
one-touch-funktioner (NFC)
Ved at holde en NFC-kompatibel
BLUETOOTH-enheden i nærheden
af N-Mark på systemet, fortsætter
systemet og BLUETOOTH-enheden
med at fuldføre tilknytningen og
BLUETOOTH-tilslutningen automatisk.
Kompatible enheder
Smartphones, tablets og
musikafspillere med NFC-funktionen
indbygget (OS: Android 2.3.3 eller
senere, eksklusive Android 3.x)
1
Download, installer og start
"NFC Easy Connect"-programmet.
3
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser.
Tilslutning er etableret.
Bemærkninger
• Du kan tilslutte en enhed ad gangen.
• Afhængig af enheden skal du muligvis
indstille NFC-funktionen på forhånd.
Se i betjeningsvejledningen til din enhed.
Tip
• Hvis tilknytning og BLUETOOTHtilslutningen mislykkes, skal du gøre
følgende.
– Genstart "NFC Easy Connect", og flyt
BLUETOOTH-enheden langsomt hen
over N-Mark.
– Fjern etuiet fra din BLUETOOTHenheden, hvis du bruger et
kommercielt tilgængeligt enhedsetui.
9DK
Aktivering eller
deaktivering af
BLUETOOTH-funktionen
Hold SURROUND nede i 5 sekunder,
og hold derefter CLEARAUDIO+ nede
i 5 sekunder.
Tændt: ANALOG-indikatoren blinker
to gange.
Fra: OPTICAL-indikatoren blinker
to gange.
Bemærk
• Hvis du ændrer indstillingen til Fra,
deaktiveres BLUETOOTH-funktionen.
Andre funktioner
Aktivering af funktionen
Secure Link
Du kan angive den trådløse forbindelse,
der skal sammenkæde lydbjælken med
subwooferen ved hjælp af funktionen
Secure Link. Denne funktion kan
forhindre interferens, hvis du bruger
flere trådløse produkter, eller hvis dine
naboer bruger trådløse produkter.
1
2
Indstilling af
BLUETOOTHstandbytilstanden
Hvis systemet har
tilknytningsoplysninger, er systemet
i BLUETOOTH-standbytilstand, selv
når det er slukket.
Hold STANDBY nede i 5 sekunder.
Tændt: ANALOG-indikatoren blinker
to gange.
Fra: OPTICAL-indikatoren blinker
to gange.
Bemærk
• Under BLUETOOTH-standbytilstand,
øges standbystrømforbruget.
10DK
Tryk på LINK på bagsiden
af subwooferen.
Du hører bip fra subwooferen.
Hold PAIRING nede på
bjælkehøjttaleren i 5 sekunder,
og hold derefter VOL – nede
i 5 sekunder.
OPTICAL- og ANALOGindikatorerne blinker på skift.
Når indikatorerne holder op med
at blinke, når bjælkehøjttaleren
er linket til subwooferen.
Hvis det mislykkedes, lyser
indikatorerne i 5 sekunder. Prøv
ovenstående handling igen.
Automatisk
standbyfunktion
Systemet skifter automatisk til
standbytilstand, når du ikke betjener
systemet i ca. 20 minutter, og når det
ikke modtager et indgangssignal.
Montering af
bjælkehøjttaleren
på en væg
2
Skru skruerne i de 2 beslag
på væggen.
Skruerne skal stikke 8 til 9 mm ud.
560 mm
Du kan montere bjælkehøjttaleren på
en væg.
Bemærkninger
1
8 til 9 mm
3
Hæng bjælkehøjttaleren
på skruerne.
Juster hullerne bag på
bjælkehøjttaleren med skruerne,
og hæng derefter bjælkehøjttaleren
på de to skruer.
Find nogle skruer (medfølger
ikke), der passer til hullerne på
bagsiden af bjælkehøjttaleren.
4 mm
Mere end 30 mm
4,6 mm
9 mm
Hul på bagsiden af bjælkehøjttaleren
11DK
Andre funktioner
• Find de skruer frem (medfølger ikke), der
passer til væggens materiale og styrke.
Da vægge af gipsplader er yderst
skrøbelige, skal du skrue skruerne fast
på to beslag på vægskinnen. Monter
lydbjælken vandret hængende på
beslagene på et fladt stykke af væggen.
• Sørg for at få Sony-forhandlere eller
licenserede underleverandører til at
foretage monteringen, og vær især
opmærksom på sikkerheden under
monteringen.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig uheld eller skader, der skyldes
ukorrekt montering, utilstrækkelig
vægbæreevne eller ukorrekt iskruning
af skruer, naturkatastrofer osv.
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der tabes væske eller faste
genstande ned i systemet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få
det kontrolleret af en kvalificeret tekniker,
før det bruges igen.
• Undlad at træde op på bjælkehøjttaleren
og subwooferen, da du kan falde ned og
gøre skade på dig selv eller systemet.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af systemet,
at driftsspændingen stemmer overens
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen nederst på
bjælkehøjttaleren.
• Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind
i stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
• Anbring ikke systemet på et sted
i nærheden af varmekilder eller på et
sted med direkte sollys, meget støv
eller mekaniske vibrationer.
• Placer ikke noget bagerst på
bjælkehøjttaleren og subwooferen, som
kan blokere ventilationsåbningerne og
forårsage fejl.
• Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. I dette
tilfælde skal systemet flyttes væk fra
TV'et, videobåndoptageren eller
kassetteafspilleren.
• Vær forsigtig ved placering af systemet
på en overflade, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der kan
opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
• Pas på ikke at slå dig på hjørnerne af
bjælkehøjttaleren eller subwooferen.
Betjening
Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge
for at slukke systemet og tage stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser
på visse typer TV.
• Hvis du observerer farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til
30 minutter.
• Hvis farveforstyrrelserne observeres
igen...
Anbring systemet længere væk fra TV'et.
Opvarmning
Rengøring
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl.
Hvis du uafbrudt anvender dette system
ved høj lydstyrke, kan temperaturen på
bagsiden og bunden stige betragteligt.
Lad være med at berøre systemet,
så du ikke brænder dig.
Rengør systemet med en blød tør klud.
Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks.
sprit eller rensebenzin.
Placering
• Anbring systemet på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning
og for at forlænge systemets levetid.
12DK
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen ved brug
af systemet, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet, før du anmoder om
reparation. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
Sørg for at medbringe både lydbjælken
og subwooferen, selvom det kun lader
til, at en af dem har et problem, når
du anmoder om reparation.
Der tændes ikke for strømmen.
 Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Systemet fungerer ikke normalt.
 Tag vekselstrømsledningen ud af
stikkontakten, og tilslut den igen
efter nogle minutter.
Lyd
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Tryk på indgangsknappen for det
stik, som du tilsluttede TV'et til
(side 6)
 Kontroller TV'ets lydudgang. Se
betjeningsvejledningen til TV'et
vedrørende TV-indstillinger.
 Skru op for lydstyrken på TV'et, eller
annuller funktionen til afbrydelse
af lyd.
 Hvis der ikke udsendes nogen lyd
fra et optisk digitalt udgangsstik,
eller hvis TV'et ikke har et optisk
digitalt udgangsstik, skal du tilslutte
kabelboksen eller satellitboksen
direkte til OPTICAL-stikket
på systemet.
TV-lyden fra dette system er forsinket
i forhold til billedet.
 Når du ser film, hører du måske
lyden med en lille forsinkelse
i forhold til billedet.
Der høres ingen lyd eller kun en meget
svag lyd gennem bjælkehøjttaleren
fra den enhed, der er tilsluttet til
bjælkehøjttaleren.
 Tryk på  (lydstyrke) +-knappen på
fjernbetjeningen, og kontroller
lydstyrkeniveauet (side 17).
 Tryk på  (afbrydelse af lyd) eller
 (lydstyrke) +-knappen på
fjernbetjeningen for at annullere
funktionen til afbrydelse af lyd
(side 17).
 Kontroller, at indgangskilden er
valgt korrekt. Du skal prøve andre
indgangskilder ved at trykke på en
anden indgangsknap på
fjernbetjeningen (side 6).
 Kontroller, at alle kabler og
ledninger i systemet og den
tilsluttede enhed er sat helt ind
i stikkene.
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag-lyd fra subwooferen.
 Tryk på SW  (subwooferlydstyrke)
+-knappen på fjernbetjeningen for
at skrue op for subwooferlydstyrken
(side 17).
 Kontroller, at tændt/standbyindikatoren på subwooferen lyser
grønt. Hvis ikke, kan du se
"Der udsendes ingen lyd
fra subwooferen." i "Trådløs lyd fra
subwoofer" (side 15).
 En subwoofer bruges til at
producere baslyd. I tilfælde af
indgangskilder, der indeholder
meget små baslydskomponenter
(f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden
fra subwooferen være svær at høre.
13DK
Yderligere oplysninger
Generelt
Lyden udsendes fra både systemet
og TV'et.
 Sluk for TV'ets lyd.
 Når du afspiller lyd, der er
kompatibelt med teknologien til
beskyttelse af ophavsret (HDCP),
udsendes den ikke fra
subwooferen.
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen for lydfeltet fungerer
behandlingen af surroundsound
måske ikke effektivt.
Surroundeffekten kan være meget
diskret, afhængigt af programmet
eller disken.
 Hvis der skal afspilles
multikanalslyd, skal du kontrollere
indstillingen for den digitale
lydudgang på den enhed, der er
tilsluttet systemet. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte
med den tilsluttede enhed, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
BLUETOOTH-enhed
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser (side 17).
Systemstatus
BLUETOOTHindikator (blå)
Under BLUETOOTHtilknytning
Blinker hurtigt
Systemet forsøger at
oprette tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed
Blinker
Systemet har opnået
forbindelse med en
BLUETOOTH-enhed
Lyser
Systemet er
i BLUETOOTHstandbytilstand (når
systemet er slukket)
Slukket
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal tilsluttes, er tændt, og
at BLUETOOTH-funktionen
er aktiveret.
14DK
 Placer dette system og
BLUETOOTH-enheden tættere
på hinanden.
 Tilknyt dette system og
BLUETOOTH-enheden igen. Det
kan være nødvendigt at annullere
tilknytningen med dette system ved
brug af din BLUETOOTH-enhed
først.
 Hvis BLUETOOTH-funktionen er
deaktiveret, skal du aktivere den
(side 10).
Tilknytning kan ikke udføres.
 Placer dette system og
BLUETOOTH-enheden tættere
på hinanden.
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra et trådløst
lokalnetværk, andre trådløse
2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er
en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger
i nærheden, skal du flytte
enheden væk fra dette system.
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren (blå) lyser (side 17).
 Placer dette system og
BLUETOOTH-enheden tættere
på hinanden.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks.
et trådløst lokalnetværksudstyr,
andre BLUETOOTH-enheder eller
en mikrobølgeovn i nærheden, skal
du flytte enheden væk fra dette
system.
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem dette system og
BLUETOOTH-enheden, eller flyt
dette system væk fra forhindringen.
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Prøv at skifte den trådløse frekvens
for Wi-Fi-routeren, computeren osv.
til 5 GHz-bånd.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Lyden er ikke synkroniseret
med billedet.
 Når du ser film, hører du måske
lyden med en lille forsinkelse
i forhold til billedet.
Trådløs lyd fra subwoofer
Lyden springer eller udsender støj.
 Hvis der er en enhed i nærheden,
der skaber elektromagnetiske
bølger, f.eks. et trådløst
lokalnetværk eller en igangværende
mikrobølgeovn, skal du flytte
systemet væk fra denne.
 Hvis der er en forhindring mellem
dette bjælkehøjttaleren og
subwooferen, skal du flytte eller
fjerne den.
 Placer bjælkehøjttaleren og
subwooferen så tæt på hinanden
som muligt.
 Skift den trådløse LAN-frekvens for
en Wi-Fi-router i nærheden eller en
pc til 5 GHz-bånd.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
 Ret fjernbetjeningen mod
midten af frontpanelet
(fjernbetjeningssensor) på
systemet (side 17).
 Fjern eventuelle forhindringer
mellem fjernbetjeningen og
systemet.
 Udskift begge batterier
i fjernbetjeningen med nye,
hvis de er svage.
 Kontroller, at du trykker på den
rigtige knap på fjernbetjeningen
(side 19).
15DK
Yderligere oplysninger
Der udsendes ingen lyd
fra subwooferen.
 Kontroller, at netledningen til
subwooferen er tilsluttet korrekt.
(Se i den medfølgende
installationsvejledning).
 Tændt/standby-indikatoren lyser
ikke.
– Kontroller, at netledningen
til subwooferen er tilsluttet
korrekt.
– Tryk på / (tændt/standby)
på subwooferen for at tænde
for strømmen.
 Tændt/standby-indikatoren blinker
langsomt grønt eller lyser rødt.
– Flyt subwoofer til en
placering i nærheden af
bjælkehøjttaleren, så tændt/
standby-indikatoren lyser grønt.
– Følg trinene i "Aktivering af
funktionen Secure Link"
(side 10).
 Tændt/standby-indikatoren blinker
hurtigt grønt.
– Kontakt din nærmeste
Sony-forhandler.
 Tændt/standby-indikatoren
blinker rødt.
– Tryk på knappen / (tændt/
standby) på subwooferen for
at slukke for strømmen, og
kontroller at, der ikke er noget,
der blokerer ventilationshullerne
i subwooferen.
 Subwooferen er designet til at
afspille baslyd. Når indgangskilden
ikke indeholder megen baslyd, som
det er tilfældet med de fleste TVprogrammer, kan baslyden muligvis
ikke høres.
 Tryk på SW  (subwooferlydstyrke)
+-knappen på fjernbetjeningen for
at skrue op for subwooferens
lydstyrke (side 19).
Andet
Sensorerne på TV'et fungerer ikke
korrekt.
 Bjælkehøjttaleren kan blokere
nogle sensorer (f.eks.
lysstyrkesensoren) og
fjernbetjeningsreceiveren på dit
TV eller "emitteren til 3D-briller
(infrarød transmission)" på et
3D-TV, der understøtter de
infrarøde 3D-briller eller trådløs
kommunikation. Flyt
bjælkehøjttaleren væk fra TV'et
inden for et område, der tillader
disse dele at fungere korrekt.
Se i betjeningsvejledningen til
TV'et angående placeringen
af sensorerne og
fjernbetjeningsreceiveren.
Nulstil
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet
på følgende måde:
1
2
Mens du holder /-knappen
(tændt/standby) på systemet
nede, skal du holde INPUT- og
VOL –-knapperne nede samtidigt
i 5 sekunder.
Alle 5 indikatorer på
bjælkehøjttaleren blinker 3 gange,
og indstillingerne vender tilbage
til deres indledende status.
Frakobl vekselstrømsledningen.
16DK
Vejledning i dele og knapper
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se på de sider, der er angivet i parenteser.
Bjælkehøjttaler
Top-, front- og sidepaneler
BLUETOOTH-status
– Under BLUETOOTH-tilknytning:
Blinker hurtigt
– BLUETOOTH-tilslutning forsøges:
Blinker
– BLUETOOTH-tilslutning er
etableret: Lyser
– BLUETOOTH-standbytilstand
(når systemet er slukket): Slukket
Tip
• Når BLUETOOTH-funktionen er
deaktiveret (side 10), skifter
BLUETOOTH-indikatoren farve til gul.
 SURROUND-indikator (side 7)
 CLEARAUDIO+-indikator (side 7)
 N-Mark (side 9)
Når du bruger NFC-funktionen, skal
du lade din NFC-kompatible enhed
berøre mærket.
 Fjernbetjeningssensor
 / (tændt/standby)-knap
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
 INPUT-knap (side 6)
 PAIRING-knap (side 8, 10)
 VOL (lydstyrke) +/–-knapper
17DK
Yderligere oplysninger
 OPTICAL-indikator (side 6)
 ANALOG-indikator (side 6)
 BLUETOOTH-indikator (blå)
Bagpanel
 ANALOG-stik
 OPTICAL-stik
 Vekselstrømsledning
Subwoofer
 Tændt/standby-indikator
 / (tændt/standby)-knap
18DK
 LINK-knap (side 10)
 Vekselstrømsledning
Fjernbetjening
* AUDIO- og  +-knapperne er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
den som vejledning under betjeningen.
Sådan betjener du et tilsluttet TV
Du kan betjene et Sony-TV, der er
tilsluttet systemet, med følgende
knapper.
 TV / (tændt/standby)-knap
Tænder og slukker TV'et.
 TV INPUT-knap
Vælger indgangssignalet.
 TV  (afbrydelse af lyd)-knap
Slår midlertidigt lyden fra.








TV / (tændt/standby)-knap
/ (tændt/standby)-knap
TV INPUT-knap
TV  (afbrydelse af lyd)-knap
(BLUETOOTH)-knap (side 6)
STANDBY-knap (side 10)
ANALOG-knap (side 6)
OPTICAL-knap (side 6)
19DK
Yderligere oplysninger
  (lydstyrke) +*/–-knapper
Justerer lydstyrken.
 SW  (subwooferlydstyrke) +/–
-knapper
Regulerer lydstyrken på
baslyden.
 -knap (afbrydelse af lyd)
Slår midlertidigt lyden fra.
 CLEARAUDIO+-knap
Vælger automatisk den egnede
lydindstilling for lydkilden.
 SURROUND-knap (side 7)
 VOICE-knap (side 7)
 AUDIO-knap* (side 7)
 NIGHT-knap (side 7)
Understøttede
lydformater
Specifikationer
Bjælkehøjttaler (SA-CT180)
Lydformater, der understøttes af dette
system, er følgende.
• Dolby Digital
• Lineær PCM, 2 kanaler, 48 kHz eller
mindre
Forstærkerafsnit
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R:
13 watt + 13 watt (ved 4 ohm, 1 kHz,
1% THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front L/Front R-højttaler:
25 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Indgange
OPTICAL
ANALOG
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH Specifikationsversion 4.0
Udgang
BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 10 m1)
Maksimalt antal enheder, der skal
registreres
8 enheder
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd
(2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Understøttet codecs3)
SBC4)
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz-20.000 Hz
(Samplingfrekvens 44,1 kHz)
1)
Det faktiske område vil variere afhængigt
af faktorer som forhindringer mellem
enheder, magnetiske bølger omkring
en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
trådløs telefon, modtagelsessensitivitet,
operativsystem, softwareprogram osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
20DK
3)
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4)
Underbånds-codec
Højttalere
Front L/Front R-højttalerafsnit
Højttalersystem
2-vejs-højttalersystem, akustisk
afbrydelse
Højttaler
Tweeter: 14 mm-25 mm balance,
dometype
Basforstærker: 40 mm × 120 mm
cone-type
Trådløs transmitter/
receiver
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,404 GHz - 2,476 GHz)
Moduleringsmetode
GFSK
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Generelt
Yderligere oplysninger
Strømkrav
220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 17 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
BLUETOOTH Standbytilstand: 3 watt
eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
901 mm × 52 mm × 84 mm
Vægt (ca.)
2 kg
Subwoofer (SA-WCT180)
UDGANGSEFFEKT (reference)
50 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 100 Hz)
Højttalersystem
Subwoofersystem, basrefleks
Højttaler
130 mm keglemembran
Strømkrav
220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 13 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
170 mm × 342 mm × 325 mm
Vægt (ca.)
5,5 kg
21DK
Om BLUETOOTHkommunikation
• BLUETOOTH-enheder bør bruges
inden for ca. 10 meters (uhindret)
afstand mellem dem. Det effektive
kommunikationsområde kan blive
kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt,
en væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTHforbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret
et trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne,
der er i brug
– Områder, hvor der forekommer
andre elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11b/g) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden
af en enhed med trådløst LAN, kan
der forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere
i lavere dataoverførselshastigheder,
støj eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du
prøve følgende løsninger:
– Brug dette system mindst 10 meter
væk fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk for strømmen til den trådløse
LAN-enhed, når du bruger din
BLUETOOTH-enhed inden for
10 meter.
– Installer dette system og
BLUETOOTH-enheden så tæt
på hinanden som muligt.
• De radiobølger, der udsendes af dette
system, kan forstyrre driften af
medicinsk udstyr. Da denne
interferens kan resultere i fejlfunktion,
skal du altid slukke for strømmen
på dette system og BLUETOOTHenheden på følgende placeringer:
22DK
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner
og på benzinstationer samt på alle
steder, hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for
at garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerhed kan dog være utilstrækkelig
afhængig af indstillingsindholdet og
andre faktorer, så vær altid forsigtig,
når du foretager kommunikation ved
brug af BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet
tab som et resultat af
informationslækager under
kommunikation ved brug af
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde
BLUETOOTH-specifikationerne, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og
skal være certificeret i henhold hertil.
Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, kan
der være situationer, hvor
karakteristika eller specifikationerne
i BLUETOOTH-enheden gør det
umuligt at oprette forbindelse,
eller kan resultere i forskellige
kontrolmetoder, visning eller
betjening.
• Der kan forekomme støj, eller lyden
kan blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet
dette system, kommunikationsmiljøet
eller omgivende forhold.
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system,
skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
©2015 Sony Corporation
4-559-026-21(2) (DK)
Download PDF

advertising