Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 2.1-kanals soundbar med lyd i høj opløsning//Wi-Fi® Betjeningsvejledning

Lydbjælke
Betjeningsvejledning
HT-NT5
Til kunder i Europa
ADVARSEL
Du må ikke placere apparatet et sted
med begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må du
ikke dække ventilationsåbningen på
apparatet med aviser, duge, gardiner
osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(f.eks. tændte stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk
stød må dette apparat ikke udsættes
for dryp eller sprøjt, og der må ikke
anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EUlovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Henvendelser vedrørende service eller
garanti skal ske til de adresser, der står
anført i de særskilte service- eller
garantidokumenter.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden,
så længe den er tilsluttet stikkontakten
i væggen, selvom selve enheden er
slukket.
Da strømforsyningsstikket bruges til at
koble apparatet fra strømforsyningsnettet,
skal enheden kobles til en stikkontakt
med nem adgang. Hvis enheden ikke
reagerer som forventet, skal du straks
tage stikket ud af stikkontakten
i væggen.
Udsæt ikke batterier eller apparater,
der har batterier installeret, for kraftig
varme, som f.eks. solskin eller ild.
Kun til brug indendørs.
Anbefalede kabler
Der skal anvendes korrekt afskærmede
kabler og stik til tilslutning af
værtscomputere og/eller periferienheder.
Til bjælkehøjttaleren
Navnepladen findes udvendigt på
undersiden af bjælkehøjttaleren.
2DA
Sony Corp. erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med de
grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du
gå til følgende URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er beregnet til at blive
brugt i følgende lande.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
5150-5350 MHz-båndet er udelukkende
beregnet til indendørs brug.
Dette produkt er testet og fundet
i overensstemmelse med
grænseværdierne i EMC-regulativet ved
brug af et forbindelseskabel på under
3 meter.
Bortskaffelse af
elektriske og
elektroniske
produkter
(gælder i EU og
andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og genbrug af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre,
at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genbrug af materialer
medvirker til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Kun Europa
sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet. Genbrug af materialer er med
til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige
årsager kræver permanent tilslutning til
et indbygget batteri, må det pågældende
batteri kun udskiftes af en kvalificeret
tekniker.
For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Oplysninger om øvrige batterier findes
i afsnittet om sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering og
genbrug af batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet er købt.
Bortskaffelse af
brugte batterier
(gælder i EU og andre
europæiske lande
med separate
opsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet, der
leveres med dette produkt, ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes,
hvis batteriet indeholder over 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for
3DA
Indholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør ................... 6
Vejledning i dele og knapper ........7
Om startmenuen .......................... 12
Tilslutning og forberedelse
InstallationsBasistilslutninvejledning
ger og
 (særskilt
-forberedelse
dokument)
Tilslutning til visning af
copyrightbeskyttet
4K-indhold ............................. 15
Montering af enheden
på en væg .............................. 17
Påsætning af stoframmen ...........18
Tilslutning til et kabelforbundet
netværk ..................................19
Tilslutning til et trådløst
netværk .................................. 21
Lytte til lyden
Lytte til TV-lyden ..........................23
Lytte til den tilsluttede enhed .....23
Lytte til musik på en
USB-enhed ............................ 24
Valg af lydeffekter
Indstilling af lydeffekter,
der er tilpasset til lydkilder
(SOUND FIELD) ...................... 26
Lytte til tydelig lyd ved lav
lydstyrke ved midnat
(NIGHT) ...................................27
Gør samtaler tydeligere
(VOICE) ...................................27
Justering af subwooferens
lydstyrke ................................ 28
Justering af forsinkelsen mellem
billedet og lyden ................... 28
4DA
Lyt til musik/lyd med
BLUETOOTH-funktionen
Lytte til musik fra en
mobilenhed ........................... 30
Lytte til lyd fra det tilsluttede
TV eller den tilsluttede
enhed fra hovedtelefoner
eller højttalere ...................... 33
Oplevelse med
netværksfunktionen
Lytte til musik på din PC med
et hjemmenetværk ............... 35
Lytte til musik på
Music Services ....................... 36
Lytte til musik på mobilenheden
med SongPal ..........................37
Bruge Google Cast ...................... 38
Lytte til musik ved at tilslutte
din SongPal Link-kompatible
enhed .................................... 38
Visning af den mobile enheds
skærm på et TV
(MIRRORING) ......................... 39
Brug af forskellige
funktioner/indstillinger
Udføre den trådløse tilslutning af
subwooferen (LINK) .............. 40
Afspilning af komprimerede
lydfiler med opskalering til
lydkvalitet med næsten høj
kvalitet ...................................41
Lytte til multipleks
udsendelseslyd (AUDIO) ........41
Deaktivering af enhedens
knapper ................................. 42
Ændring af lysstyrken for
frontpanelskærmen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER) .............................. 42
Spare strøm i standbytilstand .....43
Afsendelse af fjernsignal til
TV via enheden .....................44
Brug af Control for
HDMI-funktionen ...................44
Brug af "BRAVIA"
Sync-funktionen ....................46
Brug af opsætningsskærmen ......48
Indstillingsmenuliste ...................56
Fejlfinding
Fejlfinding .................................... 57
Nulstilling af systemet .................64
Yderligere oplysninger
Specifikationer .............................65
Filtyper, der kan afspilles ............ 67
Understøttede
indgangslydformater ............68
Understøttede
indgangsvideoformater ........69
Om BLUETOOTHkommunikation .....................70
SLUTBRUGERLICENSAFTALE .........71
Forholdsregler ............................. 75
Indeks .......................................... 79
5DA
• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Medfølgende tilbehør
• Bjælkehøjttaler (1)
• Optisk digitalt kabel (1)
• Stoframme (1)
• Installationsvejledning (1)
• Vægmonteringsbeslag (2), skruer (2),
monteringsbeslag til stoframme (2)
• Betjeningsvejledninger (1)
• Subwoofer (1)
• Fjernbetjening (1)
6DA
Vejledning i dele og knapper
Detaljer er udeladt fra illustrationerne.
Enhed (bjælkehøjttaler)
Front
 Fjernbetjeningssensor
 N-Mark (side 31)
Når du bruger NFC-funktionen, skal
du lade din NFC-kompatible enhed
berøre mærket.
 Frontpanelskærm
 BLUETOOTH-indikator (blå)
– Blinker hurtigt blåt: Standbystatus
under tilknytning
– Blinker blåt: BLUETOOTHtilslutning forsøges
– Lyser blåt: BLUETOOTHforbindelse er etableret

(USB)-port
 -knap* (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
 INPUT-knap (side 12, 23)
 PAIRING-knap (side 30)
 VOL +/–-knapper
7DA
Bagside
 LAN(100)-port
 TV IN (OPTICAL)-stik
 ANALOG IN-stik
 HDMI IN 3-stik
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI IN 2-stik
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI IN 1-stik
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI OUT (TV (ARC))-stik
Kompatibel med HDCP 2.2.
8DA
Subwoofer
 Strømindikator
– Lyser rødt: Subwooferen er
i standbytilstand
– Blinker grønt: Under forsøg på
linkforbindelse
– Lyser grønt: Subwooferen er
tilsluttet systemet med
linkfunktionen.
 -knap (tænd/sluk)
Tænder subwooferen eller sætter
den i standbytilstand.
 LINK-knap (side 40)
 Ventilationshuller
Bloker af sikkerhedsårsager ikke
ventilationshullerne.
9DA
Fjernbetjening
 INPUT +/– (side 12, 23)
 (tænd/sluk)
Tænder systemet eller sætter det
i standbytilstand.
 DISPLAY
Viser afspilningsoplysninger på
TV-skærmen.
 CLEAR AUDIO+ (side 26)
SOUND FIELD (side 26)
VOICE (side 27)
NIGHT (side 27)
 DIMMER (side 42)
 Farveknapper
Genvejstaster til valg af punkter
på nogle menuer.
 MIRRORING (side 39)
PAIRING (side 30)
 OPTIONS (side 28, 56)
BACK (side 12)
/// (side 12)
(vælg) (side 12)
HOME (side 12)
  (afbrydelse af lyd)
Slår midlertidigt lyden fra.
 (lydstyrke) +/–
Regulerer lydstyrken.
SW  (subwooferlydstyrke) +/–
Justerer subwooferens lydstyrke.
10DA
 Afspilningsknapper
/ (hurtig fremad,
tilbagespoling)
Søger tilbage eller fremad.
/ (forrige/næste)
Vælger forrige/næste kapitel,
nummer eller fil.
 (afspil)
Starter eller genstarter afspilning
(genoptag afspilning).
 (pause)
Sætter afspilning på pause eller
genstarter afspilning.
 (stop)
Stopper afspilning.
 RX/TX (receiver/sender)
(side 34)
 AUDIO (side 41)
11DA
Om startmenuen
Du kan få vist startmenuen på TV-skærmen ved at tilslutte systemet og TV'et med
HDMI-kablet (medfølger). Fra startmenuen kan du angive forskellige indstillinger ved
at vælge
[Setup] eller ved at vælge den indgang eller tjeneste, som du ønsker at
se fra indgangslisten.
[Setup]
Indgangsliste
Brug af startmenuen
///,
(vælg)
HOME
BACK
1
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
2
Tryk på /// for at vælge
og tryk derefter på .
[Setup] eller et element på indgangslisten,
Den valgte indgang eller opsætningskærm vises på TV-skærmen.
Hvis du vil vende tilbage til den forrige skærm, skal du trykke på BACK.
12DA
Indgangsliste
Indgangsnavn
Forklaring
[TV]
Udsender TV-lyden. (side 23)
[HDMI1]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet HDMI IN 1-stikket.
(side 23)
[HDMI2]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet HDMI IN 2-stikket.
(side 23)
[HDMI3]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet HDMI IN 3-stikket.
(side 23)
[Bluetooth Audio]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet med BLUETOOTHfunktionen. (side 30)
[Analog]
Udsender lyden fra den enhed, der er tilsluttet ANALOG IN-stikket.
[USB]
Udsender musik eller afspiller fotofiler, der er lagret på en tilsluttet
USB-enhed. (side 24)
[Screen mirroring]
Viser skærmen på mobilenheden på TV-skærmen. (side 39)
[Home Network]
Udsender musik eller afspiller fotofiler på den enhed, der er
tilsluttet via netværket. (side 35)
[Music Services]
Bruger musiktjenester på internettet. (side 36)
[Setup]
Se "Brug af opsætningsskærmen" (side 48).
Tip
Du kan også vælge indgang ved at trykke på INPUT +/– flere gange.
13DA
Om trinbeskrivelsen
I disse betjeningsvejledninger beskrives handlinger som trin, der udføres på den
startmenu, der vises på TV-skærmen, ved brug af fjernbetjeningen, mens systemet
og TV'et er forbundet med HDMI-kablet (medfølger ikke).
De handlinger, der vælger elementer på TV-skærmen ved brug af /// og
er forenklet på følgende måde.
Eksempel: Vælg
[Setup] i startmenuen.
Den handling, der vælger et element, når der trykkes på /// og
"vælg".
,
, kaldes
Eksempel: Vælg [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup]
i startmenuen.
Når du gentager den handling, der vælger et element ved at trykke på ///
og , sammensættes de valgte elementer med "-".
Tips
• Du kan anvende knapperne på enheden, hvis de har de samme eller lignende navne som
dem på fjernbetjeningen.
• Tegnene i parenteser [ ] vises på TV-skærmen. Tegnene i anførselstegn " " vises på
frontpanelskærmen.
14DA
Tilslutning og forberedelse
Tilslutning og forberedelse
Tilslutning til visning af
copyrightbeskyttet
4K-indhold
Tilslutning til et 4K TV og en
4K-enhed
Hvis du vil se copyrightbeskyttet 4Kindhold og lytte til lyd fra systemet,
skal du tilslutte TV'et og enheden via
et HDCP2.2-kompatibelt HDMI-stik.
Du kan kun få vist copyrightbeskyttet
4K-indhold gennem den HDCP2.2kompatible HDMI-tilslutning.
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
TV
Blu-ray Disc™-afspiller, kabelboks eller
satellitboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet anbefales
1
2
Kontroller, hvilket HDMIindgangsstik på TV'et, der er
kompatibelt med HDCP2.2.
Se i betjeningsvejledningen til
TV'et.
Forbind det HDCP2.2-kompatible
HDMI OUT-indgangsstik på TV'et
og HDMI-stikket på enheden med
HDMI-kablet (medfølger ikke).
TV-tilslutning er fuldført.
15DA
3
4
Forbind det HDCP2.2-kompatible
HDMI-udgangsstik på 4K-enheden
og HDMI IN-stikket på enheden
med HDMI-kablet (medfølger ikke).
Se i betjeningsvejledningen til 4Kenheden, om HDMI OUT-stikket på
4K-enheden er kompatibel med
HDCP2.2.
4K-enhedstilslutning er fuldført.
Afspil copyrightbeskyttet 4Kindhold.
Billedet vises på TV-skærmen,
og lyden udsendes fra systemet.
Tip
Du kan tilslutte 4K-enheden til enten HDMI
IN 1-, HDMI IN 2- eller HDMI IN 3-stikket,
da de alle er kompatible med HDCP2.2.
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
Hvis TV'ets HDMI-stik ikke
har ARC påtrykt
Hvis TV'ets HDCP2.2-kompatible HDMI
IN-stik ikke er kompatibelt med ARC,
udsendes der ikke TV-lyd fra systemet.
I denne situation skal du forbinde det
optiske udgangsstik på TV'et og et TV IN
(OPTICAL)-stik på enheden med det
optisk digitale kabel (medfølger).
TV
HDCP2.2kompatibelt
HDMI-stik
Blu-ray Disc-afspiller, kabelboks eller
satellitboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet anbefales
 Optisk digitalt kabel (medfølger)
16DA
1
Du kan montere enheden på en væg.
Sæt de medfølgende
vægmonteringsbeslag fast
i hullerne nederst på enheden
med de medfølgende skruer,
så overfladen på hver af
vægmonteringsbeslagene sidder
som vist på illustrationen.
Sæt de to vægmonteringsbeslag
fast i venstre og højre huller
i bunden af enheden.
Skrue
Bemærkninger
• Find de skruer frem (medfølger ikke), der
passer til væggens materiale og styrke.
Da vægge af gipsplader er yderst
skrøbelige, skal du skrue skruerne fast
i vægskinnen. Monter højttalerne vandret
hængende på beslagene på et fladt
stykke af væggen.
• Få installationen udført af en Sonyforhandler eller en licenseret
underleverandør, og vær især
opmærksom på sikkerheden under
installationen.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for uheld eller skader, der
skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig
vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af
skruer, naturkatastrofer osv.
Vægmonteringsbeslag (medfølger)
2
Find nogle skruer (medfølger
ikke), der passer til hullerne på
vægmonteringsbeslaget.
4 mm
Mere end 30 mm
4,2 mm
10 mm
Hul på vægmonteringsbeslaget
17DA
Tilslutning og forberedelse
Montering af enheden på
en væg
3
Skru skruerne i væggen.
Skruerne skal stikke ud som vist på
illustrationen.
920 mm
8 til 9 mm
Påsætning af
stoframmen
Du kan beskytte højttalerne ved at
sætte den medfølgende stoframme på.
Vi anbefaler, at du bruger enheden
uden at montere stoframmen, hvis du
vil lytte til lyd med høj opløsning.
Påsæt stoframmen parallelt med
frontpanelet.
Vend stoframmen korrekt.
4
Hæng vægmonteringsbeslaget på
skruerne.
Juster hullerne på
monteringsbeslaget med skruerne,
og hæng derefter enheden på de to
skruer.
Tips
• Stoframmen fastgøres med en magnet.
• Sæt stoframmen på, og sørg for, at der er
lidt ekstra plads for enden af
bjælkehøjttaleren.
Ca. 4 mm
Ca. 2 mm
18DA
Sæt monteringsbeslaget til stoframmen
på stoframmen for at forhindre den i at
falde ned.
1
Sæt monteringsbeslaget til
stoframmen på krogen på
stoframmen, og løft op.
Tilslutning til et
kabelforbundet netværk
Forbered netværket ved at tilslutte
systemet og PC'en til dit hjemmenetværk
med et LAN-kabel.
Tilslutning til en PC eller en
router med et LAN-kabel
Følgende illustration er et eksempel på
tilslutning af systemet og PC'en til dit
hjemmenetværk.
Internet
2
Sæt stoframmen på
bjælkehøjttaleren.
Modem
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Router
Server
Bemærk
Serveren skal være tilsluttet det samme
netværk som systemet.
Tip
Vi anbefaler, at du bruger et afskærmet og
lige interfacekabel (medfølger ikke).
19DA
Tilslutning og forberedelse
Påsætning af stoframmen
ved montering på en væg
Tilslutning ved at få
netværksoplysningerne
automatisk
1
2
3
4
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Vælg [Auto].
Systemet starter
netværksindstillingerne, og
statussen for netværksindstillingen
vises.
Tryk på / for at gennemse
oplysninger, og tryk derefter på .
5
Vælg [Save & Connect].
Systemet starter tilslutning til
netværket. Se de meddelelser,
der vises på TV-skærmen, hvis du
ønsker flere oplysninger.
Tilslutning ved brug af en
fast IP-adresse
1
2
3
4
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Vælg [Manual].
20DA
6
Foretag indstillingen ved at følge
vejledningen på skærmen.
Systemet starter
netværksindstillingerne og
statussen for netværksindstillingen
vises.
Tryk på / for at gennemse
oplysninger, og tryk derefter på .
Vælg [Save & Connect].
Systemet starter tilslutning til
netværket. Se de meddelelser,
der vises på TV-skærmen, hvis du
ønsker flere oplysninger.
Forbered netværket ved at tilslutte
systemet og PC'en til din trådløse
LAN-router.
Bemærk
Serveren skal være tilsluttet det samme
netværk som systemet.
Tilslutning med
WPS-knappen
Når den trådløse LAN-router
(adgangspunkt) er WPS-kompatibel
(WPS), kan du nemt angive
netværksindstillingerne med WPSknappen.
1
2
3
4
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Tilslutning ved at vælge
netværksnavnet (SSID)
Hvis den trådløse LAN-router
(adgangspunkt) ikke er kompatibel med
WPS (Wi-Fi Protected Setup), skal du
kontrollere følgende oplysninger på
forhånd.
– Netværksnavnet (SSID)*
_____________________________________
– Sikkerhedsnøglen (adgangskode)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) er et navn, der
identificerer et bestemt adgangspunkt.
**Disse oplysninger bør være enten på
en mærkat på routeren/adgangspunktet
til det trådløse lokalnetværk,
i betjeningsvejledningen, hos personen,
der har opsat dit trådløse netværk,
eller i de oplysninger du har fået af
din internetudbyder.
1
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
2
Vælg [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
3
Vælg [Start].
Tryk på WPS-knappen på
adgangspunktet.
Systemet starter tilslutning til
netværket.
4
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup].
Listen over netværksnavne vises på
TV-skærmen.
Vælg det ønskede netværksnavn
(SSID).
Angiv sikkerhedsnøglen (eller
adgangskoden) ved brug af
softwaretastaturet, og vælg
derefter [Enter].
Systemet starter tilslutning til
netværket.
21DA
Tilslutning og forberedelse
Tilslutning til et trådløst
netværk
Tilslutning ved brug af en
fast IP-adresse
Vælg [New connection registration] [Manual registration] i trin på
"Tilslutning ved at vælge
netværksnavnet (SSID)", og følg
anvisningerne på skærmen.
Tilslutning med en PIN-kode
Vælg [New connection registration]
i trin 4 af "Tilslutning ved at vælge
netværksnavnet (SSID)", og vælg [(WPS)
PIN Method].
Tilslutning med SongPal
SongPal-appen kan tilslutte systemet til
det samme trådløse netværk, som den
mobile enhed er tilsluttet. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger, kan du se
betjeningsvejledningen til appen eller
gå til følgende URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
22DA
Lytte til lyden
1
2
3
4
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
1
2
Vælg [TV] i startmenuen.
Vælg programmet ved brug af
TV'ets fjernbetjening.
Det valgte TV-program vises på TVskærmen, og TV-lyden udsendes fra
systemet.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 28).
Tip
Du kan vælge [TV] ved at trykke på INPUT
+/– på fjernbetjeningen.
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg den lydindgang, som den
ønskede enhed er tilsluttet,
i startmenuen.
Billedet af den valgte enhed vises
på TV-skærmen, og lyden udsendes
fra systemet.
Hvis du vælger [Analog], vises
startmenuen på TV-skærmen.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 28).
Tip
Du kan vælge indgangen ved at trykke på
INPUT +/– på fjernbetjeningen.
Ændring af det
indgangsnavn, der vises
i startmenuen.
Du kan ændre indgangsnavnet på
[HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3], der vises
i startmenuen.
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Placer markøren på [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3]
i startmenuen, og tryk derefter på
OPTION.
Indstillingsmenuen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Input Label].
23DA
Lytte til lyden
Lytte til TV-lyden
Lytte til den tilsluttede
enhed
4
5
Vælg det ønskede indgangsnavn.
Du kan vælge indgangsnavnet
blandt følgende.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Tryk på
for at fuldføre.
Lytte til musik på en
USB-enhed
Du kan afspille musik-/fotofiler, der er
lagret på en tilsluttet USB-enhed.
For filtyper, der kan afspilles, kan du se
"Filtyper, der kan afspilles" (side 67).
1
Tip
Tilslut en USB-enhed til
porten.
(USB)-
Når du ændrer indgangsnavnet, ændres
det viste ikon også automatisk.
2
3
4
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg [USB (Connected)]
i startmenuen.
Vælg [Music] - den mappe, hvor
sangene er lagret - sang.
Den valgte lyd afspilles, og lyden
udsendes fra systemet.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 28).
Bemærk
Du må ikke fjerne USB-enheden under
betjening. Sluk systemet, før du tilslutter
eller fjerner en USB-enhed, så du undgår
datafejl eller beskadigelse af USB-enheden.
24DA
Tip
Du kan udføre forskellige handlinger
i indstillingsmenuen (side 56).
Lytte til lyden
Visning af fotos på en
USB-enhed
Du kan afspille fotofiler, der er lagret på
en tilsluttet USB-enhed.
Oplysninger om filtyper, der kan
afspilles, finder du i "Filtyper, der kan
afspilles" (side 67).
Vælg [Photo] - den mappe, hvor fotos
er lagret - foto i trin 4.
Det valgte foto vises på TV-skærmen.
Tip
Du kan udføre forskellige handlinger
i indstillingsmenuen (side 56).
25DA
Valg af lydeffekter
Indstilling af lydeffekter,
der er tilpasset til
lydkilder (SOUND FIELD)
Du kan nemt nyde forprogrammerede
lydeffekter, der er tilpasset forskellige
lydkilder.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Tryk på SOUND FIELD.
Lydfeltsmenuen vises på TVskærmen.
Tryk på knappen flere gange for at
vælge det ønskede lydfelt.
Lydfelt
Forklaring
[ClearAudio+]
Den rette
lydindstilling vælges
automatisk for
lydkilden.
[Movie]
Lydeffekter
optimeres til film.
Denne tilstand
gengiver lydens
tæthed og fyldighed.
[Music]
Lydeffekter
optimeres til musik.
26DA
Lydfelt
Forklaring
[Sports]
Kommentarerne er
tydelige, bifaldsråb
høres som
surroundsound, og
lydene er realistiske.
[Game
Studio]
Lydeffekter
optimeres til spil.
[Standard]
Lydeffekter
optimeres for den
individuelle kilde.
Tips
• Du kan vælge [ClearAudio+] ved at trykke
på CLEAR AUDIO+ på fjernbetjeningen.
• Du kan vælge lydfeltet fra
indstillingsmenuen (side 56).
Lytte til tydelig lyd ved
lav lydstyrke ved midnat
(NIGHT)
Gør samtaler tydeligere
(VOICE)
Valg af lydeffekter
Lyd udsendes ved lav lydstyrke med
minimum tab af præcision og klarhed
i samtaler.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Tryk på NIGHT.
Nattilstanden vises på TV-skærmen.
Tryk på knappen flere gange for at
vælge nattilstanden.
Tilstand
Forklaring
[On]
Aktiverer funktionen
Nattilstand.
[Off]
Deaktiverer
funktionen
Nattilstand.
Tryk på VOICE.
Stemmetilstanden vises på
TV-skærmen.
Tryk på knappen flere gange for at
vælge stemmetilstanden.
Tilstand
Forklaring
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Samtalen kan nemt
høres ved udvidelse af
dialogintervallet.
[Up 2]
Dialoginterval
udvides, og
samtalelyden kan
være nem at høre for
de ældre.
Tip
Tip
Du kan også vælge [Night] fra
indstillingsmenuen (side 56).
Du kan også vælge [Voice] fra
indstillingsmenuen (side 56).
27DA
Justering af
subwooferens lydstyrke
Justering af forsinkelsen
mellem billedet og lyden
Subwooferen er designet til at afspille
baslyd eller lyd ved lav frekvens.
Når lyden ikke passer til billedet på TVskærmen, kan du justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden.
Indstillingsmetoden afhænger af
indgangen.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Tryk på SW (subwooferlydstyrke)
 +/– for at skrue op for lydstyrken på
subwooferen.
Bemærk
Når indgangskilden ikke indeholder megen
baslyd, som det er tilfældet med
TV-programmer, kan baslyden fra
subwooferen være vanskelig at høre.
Når du ser TV
1
2
3
4
28DA
Tryk på OPTIONS.
Der vises "SYNC" på
frontpanelskærmen.
Tryk på  eller
Justeringstiden vises på
frontpanelskærmen.
Juster forsinkelsen ved brug af
/, og tryk derefter på .
Du kan justere fra 0 msek til
300 msek i intervaller på 25 msek.
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen på
frontpanelskærmen slukkes.
Når du ser en anden enhed
1
Vælg [A/V SYNC].
Valg af lydeffekter
2
3
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises på
TV-skærmen.
Juster forsinkelsen ved brug af
/, og tryk derefter på .
Du kan justere fra 0 msek til
300 msek i intervaller på 25 msek.
29DA
Lyt til musik/lyd med BLUETOOTHfunktionen
Lytte til musik fra en
mobilenhed
Lytte til musik ved
tilknytning med en
mobilenhed
1
Du kan lytte til musik, der er lagret på en
mobilenhed, f.eks. en smartphone eller
tablet via en trådløs forbindelse ved at
tilslutte systemet og mobilenheden
med BLUETOOTH-funktionen.
Når du opretter tilslutning til
mobilenheden med BLUETOOTHfunktionen, kan du betjene den
ved ganske enkelt at bruge den
medfølgende fjernbetjening uden at
tænde TV'et.
2
INPUT +/–
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Afspilningsknapper
RX/TX
30DA
5
Tryk på PAIRING.
Systemet skifter til tilknytningstilstand,
der vises "BT" på frontpanelskærmen,
og BLUETOOTH-indikatoren blinker
hurtigt.
Tænd for BLUETOOTH-funktionen,
og vælg derefter "HT-NT5"
efter at have søgt efter det på
mobilenheden.
Hvis du bliver bedt om at angive
en adgangskode, skal du indtaste
"0000".
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på enheden lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning mellem
systemet og mobilenheden.
Start lydafspilning med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra enheden.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 28).
• Du kan afspille eller sætte
indholdet på pause ved brug af
afspilningsbetjeningsknapperne
på fjernbetjeningen.
Kontrollere tilslutningsstatussen
på BLUETOOTH-funktionen.
BLUETOOTH-indikator
Standbystatus
under
tilknytning
Blinker hurtigt blåt
Tilslutning
forsøges
Blinker blåt
Tilslutningen er
etableret
Lyser blåt
Ikke tilsluttet
Slukket
4
5
Tips
• Når BLUETOOTH-tilslutningen er etableret,
vises der en angivelse af, hvilket program
det anbefales at downloade, i henhold til
den enhed du har tilsluttet.
Følg de viste anvisninger. Der kan
downloades et program med navnet
SongPal, som giver dig mulighed for at
betjene dette system.
Se i "Lytte til musik på mobilenheden
med SongPal" (side 37) for at få flere
oplysninger om SongPal.
• Foretag tilknytning for den anden og
efterfølgende mobilenheder.
• Hvis du vil annullere tilknytning, skal du
trykke på HOME.
Lytte til musik fra den
tilknyttede mobilenhed
1
2
Tænd for BLUETOOTH-funktionen
på mobilenheden.
Tryk på INPUT +/– flere gange for
at få vist "BT" på
frontpanelskærmen.
Dette system ændres automatisk til
[Bluetooth Audio], og derefter
opretter systemet automatisk
tilslutning til den mobilenhed,
som det sidst var tilsluttet.
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Start lydafspilning med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra enheden.
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 28).
• Du kan afspille eller sætte
indholdet på pause ved brug af
afspilningsbetjeningsknapperne
på fjernbetjeningen.
Frakoble mobilenheden
Udfør følgende trin.
• Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på
mobilenheden.
• Tryk på PAIRING på fjernbetjeningen.
• Sluk for systemet eller mobilenheden.
Bemærk
Hvis "BT" ikke vises på frontpanelskærmen,
når du trykker på INPUT +/– i trin 2 af "Lytte
til musik fra den tilknyttede mobilenhed",
skal du trykke en gang på RX/TX på
fjernbetjeningen.
Tip
Hvis der ikke er oprettet tilslutning, skal du
vælge "HT-NT5" på mobilenheden.
Tilslutning til en mobilenhed
med one-touch-funktion
(NFC)
Ved at holde en NFC-kompatibel
mobilenhed, f.eks. en smartphone
eller tablet, i nærheden af N Mark på
enheden, tændes systemet automatisk,
31DA
Lyt til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen
Status
3
og derefter foretages der automatisk
tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning.
Kompatible enheder
Smartphones, tablets og musikafspillere
med indbygget NFC-funktion
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere,
undtagen Android 3.x)
1
2
Tænd for NFC-funktionen på
mobilenheden.
Lad mobilenheden berøre N-Mark
på enheden.
Lad dem berøre hinanden, indtil
enheden vibrerer, og der vises en
meddelelse på mobilenheden.
Følg vejledningen på skærmen for
at fuldføre tilknytningen af enheden
og mobilenheden.
BLUETOOTH-indikator
3
4
Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren lyser blåt.
Der er oprettet en tilslutning
mellem systemet og
mobilenheden.
Start lydafspilning med
musikappen på den tilsluttede
mobilenhed.
Der udsendes lyd fra systemet.
32DA
5
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 28).
• Du kan afspille eller sætte
indholdet på pause ved brug af
afspilningsbetjeningsknapperne
på fjernbetjeningen.
Stoppe afspilning med onetouch-funktion
Lad mobilenheden berøre N-Mark på
enheden igen.
Bemærkninger
• Afhængig af din enhed skal du muligvis
udføre følgende på din mobilenhed
i forvejen.
– Aktiver NFC-funktionen.
– Download "NFC Easy Connect"programmet fra Google Play™, og start
programmet. (Programmet er muligvis
ikke tilgængeligt i alle lande og/eller
områder). Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til enheden.
• Denne funktion fungerer ikke med
BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner
eller højttalere. Hvis du vil lytte til lyd ved
brug af en BLUETOOTH-kompatibel
hovedtelefon eller højttalere, kan du se
"Lytte til lyd fra det tilsluttede TV eller den
tilsluttede enhed fra hovedtelefoner eller
højttalere" (side 33).
• [Bluetooth Mode] ændres automatisk
til [Receiver], når der foretages
BLUETOOTH-tilslutning med one-touchfunktionen. Selvom one-touchfunktionen annulleres, forbliver
[Bluetooth Mode]-indstillingen som
[Receiver]. Hvis du ønsker oplysninger om
[Bluetooth Mode], kan du se [Bluetooth
Settings] (side 51).
Lytte til lyd fra det
tilsluttede TV eller den
tilsluttede enhed fra
hovedtelefoner eller
højttalere
connected.] (Navnet på den
tilsluttede enhed vises også).
Hvis du ikke kan finde navnet på
dine hovedtelefoner eller højttalere
i [Device List], skal du vælge [Scan].
6
Lytte til lyden ved tilknytning
med hovedtelefoner eller
højttalere
1
2
3
4
5
7
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på TVskærmen.
Vælg [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Systemet skifter til BLUETOOTHtransmissionstilstand.
Indstil de BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere til
tilknytningstilstand.
Se i betjeningsvejledningen til
hovedtelefonerne eller højttaleren
for at få oplysninger om
tilknytningsmetode.
Vælg navnet på hovedtelefonerne
eller højttaleren fra [Device List]
i [Bluetooth Settings].
Når BLUETOOTH-tilslutningen er
etableret, vises [Bluetooth device is
Juster lydstyrken.
Juster først lydstyrken for
hovedtelefoner eller højttaler.
Når der er oprettet forbindelse til
hovedtelefoner eller højttalere,
kan lydstyrkeniveauet for
hovedtelefoner eller højttaler styres
med VOL +/– på enheden og  +/–
på fjernbetjeningen.
Annullere tilknytning
Annuller tilknytning på hovedtelefonerne
eller højttaleren i trin 4.
Fjerne en registreret enhed fra
enhedslisten
1
Følg trin 1 til 5 i "Lytte til lyden ved
tilknytning med hovedtelefoner eller
højttalere".
2
Vælg navnet på hovedtelefonerne
eller højttaleren, og tryk derefter på
OPTIONS.
3
4
Vælg [Remove].
Følg vejledningen på skærmen for at
slette de ønskede hovedtelefoner
eller højttaleren fra enhedslisten.
33DA
Lyt til musik/lyd med BLUETOOTH-funktionen
Du kan lytte til lyden fra det tilsluttede
TV eller den tilsluttede enhed fra
BLUETOOTH-kompatible hovedtelefoner
eller højttalere ved at tilslutte dem med
BLUETOOTH-funktionen.
Vend tilbage til startmenuen,
og vælg den ønskede indgang.
Billedet af den valgte indgang vises
på TV-skærmen, der vises "BT TX"
på frontpanelskærmen og derefter
udsendes lyden fra hovedtelefonerne
eller højttaleren.
Der udsendes ingen lyd fra systemet.
Hvis du ønsker oplysninger om valg
af indgang, kan du se "Brug af
startmenuen" (side 12).
Lytte til lyd med tilknyttede
hovedtelefoner eller
højttalere
1
2
3
4
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg den ønskede indgang.
Hvis du ønsker oplysninger om valg
af indgang, kan du se "Brug af
startmenuen" (side 12).
Tænd for BLUETOOTH-funktionen
for hovedtelefoner eller højttalere.
Tryk på RX/TX på fjernbetjeningen.
[Bluetooth Mode] er indstillet til
[Transmitter], og der vises "BT TX"
på frontpanelskærmen.
Dette system tilsluttes automatisk
til de hovedtelefoner eller den
højttaler, som det sidst var tilsluttet,
og derefter udsendes lyden fra
hovedtelefonerne eller højttaleren.
Der udsendes ingen lyd fra systemet.
Juster lydstyrken.
Juster lydstyrkeniveauet for
hovedtelefoner eller højttaler. Du
kan også justere lydstyrkeniveauet
for hovedtelefoner eller højttaler
med  +/– på fjernbetjeningen.
Frakoble hovedtelefoner eller
højttaler
Udfør et af følgende trin.
– Deaktiver BLUETOOTH-funktionen for
hovedtelefoner eller højttaler.
– Tryk på RX/TX.
– Sluk for systemet eller
hovedtelefonerne eller højttaleren.
– Vælg enhedsnavnet for de tilsluttede
hovedtelefoner eller højttaler fra
[Setup] - [Bluetooth Settings] [Device List].
34DA
Om tilslutning af
hovedtelefoner eller
højttaler
• Du kan måske ikke justere
lydstyrkeniveauet afhængigt af
de BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttaleren.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio]
og Home Theatre Control-funktionen
deaktiveres, når [Bluetooth Mode] er
indstillet til [Transmitter].
• Når der er valgt [Bluetooth Audio] eller
[Screen mirroring], kan du ikke indstille
[Bluetooth Mode] til [Transmitter]. Du
kan heller ikke ændre den med RX/TX
på fjernbetjeningen.
• Du kan registrere op til 9 BLUETOOTHenheder. Hvis den 10. BLUETOOTHenhed registreres, bliver den mindst
nye BLUETOOTH-enhed erstattet med
den nye.
• Systemet kan vise op til 15 registrerede
BLUETOOTH-enheder i [Device List].
• Du kan ikke ændre lydeffekter eller
indstillinger i indstillingsmenuen
under transmittering af lyd til de
BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttaleren.
• Noget indhold kan ikke udsendes på
grund af indholdsbeskyttelse.
• Afspilning af lyd/musik på BLUETOOTHenheden kan være forsinket i forhold
til afspilning på enheden på grund af
de særlige karakteristika i trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
• Du kan aktivere eller deaktivere
modtagelse af AAC- eller LDAC-lyd fra
BLUETOOTH-enheden (side 51).
Lytte til musik på en PC
Oplevelse med
netværksfunktionen
PC
Lytte til musik på din PC
med et hjemmenetværk
Forberedelse af Home
Network
1
2
3
Tilslut systemet til et netværk.
Se "Tilslutning til et kabelforbundet
netværk" (side 19) og "Tilslutning til
et trådløst netværk" (side 21).
Tilslut PC'en til et netværk.
Se betjeningsvejledningen til PC'en,
hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Indstil PC'en.
Hvis du vil bruge PC'en på dit
hjemmenetværk, skal du
indstille PC'en som server. Se
betjeningsvejledningen til PC'en,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Trådløst LAN-router
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg [Home Network]
i startmenuen.
Enhedsnavnet på dit hjemmenetværk
vises på TV-skærmen.
Vælg den ønskede enhed [Music] - den mappe, hvor
sangene er lagret - sang.
Den valgte lyd afspilles, og lyden
udsendes fra systemet.
4
Juster lydstyrken.
• Juster lydstyrken ved at trykke på
 +/– på fjernbetjeningen.
• Juster subwooferens lydstyrke ved
at trykke på SW  +/– på
fjernbetjeningen (side 28).
Tips
• Du kan få vist fotos, der er lagret på
PC'en, ved at vælge [Photo] i trin 3.
• Du kan udføre forskellige handlinger
i indstillingsmenuen (side 56).
Tip
Se
[Setup] - [Network Settings] [Network Connection Status], når du
kontrollerer netværkets tilslutningsstatus.
35DA
Oplevelse med netværksfunktionen
Du kan afspille musikfiler, der er lagret
på din PC via dit hjemmenetværk.
Musikfiler kan afspilles ved betjening af
systemets skærmvisning (OSD - On
screen display) eller på en dedikeret app
ved navn SongPal på en mobilenhed
f.eks. en smartphone eller tablet.
Lytte til musik på en PC ved
brug af SongPal
PC
Lytte til musik på Music
Services
Du kan lytte til musiktjenesterne, som
tilbydes på internettet, med dette
system. Hvis du vil bruge denne
funktion, skal systemet være tilsluttet
internettet.
1
Trådløst LAN-router
Smartphone eller
tablet
2
3
Du kan afspille musikfiler, der er lagret
på PC'en, ved at bruge den edikerede
app SongPal, der kan downloades til en
mobilappenhed, f.eks. en smartphone
eller tablet. Hvis du ønsker oplysninger
om SongPal, kan du se "Hvad kan du
gøre med SongPal" (side 37) eller
følgende URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
36DA
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg [Music Services]
i startmenuen.
Musiktjenesterne vises på
TV-skærmen.
Vælg den ønskede musiktjeneste.
Vejledningen til at lytte til
musiktjenesten vises på
TV-skærmen.
Følg vejledningen for at lytte til
musiktjenesterne.
Tip
Du kan opdatere listen over
tjenesteudbydere ved at trykke på OPTIONS
og derefter vælge [Update Services] i trin 2.
Lytte til musik på USB-enheden
Lytte til musik på
mobilenheden med
SongPal
Hvad kan du gøre med
SongPal
Hvis du ønsker oplysninger om SongPal,
kan du se følgende URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Download af SongPal på din på
smartphone/iPhone giver dig følgende.
Systemets lydindstillinger
Du kan nemt tilpasse din lyd eller bruge
den [ClearAudio+]-indstilling, der
anbefales af Sony.
Musiktjeneste
Du kan konfigurere de indledende
indstillinger for at bruge musiktjenester*.
* Afhængig af land eller område kan
musiktjenester og deres
gyldighedsperioder være forskellige.
Det kan være nødvendigt at opdatere
enheden.
Hvis du bruger Google Cast™ på
musiktjenesten, kan du se "Bruge Google
Cast" (side 38).
Bemærk
Hvad du kan styre med SongPal varierer,
afhængigt af den tilsluttede enhed.
Specifikation og design af programmet kan
ændres uden forudgående varsel.
Brug af SongPal
1
2
3
4
Download den gratis SongPal-app
til den mobile enhed.
Tilslut systemet og mobilenheden
med BLUETOOTH-funktionen
(side 30) eller
netværksfunktionen (side 19).
Start SongPal.
Betjen ved at følge SongPalskærmen.
Bemærkninger
• Før du bruger SongPal, skal du sørge for
at indstille [Bluetooth Mode] til [Receiver]
(side 51).
• Brug den seneste SongPal-version.
Tips
• Du kan tilslutte systemet og
mobilenheden med NFC-funktionen
(side 31).
• Hvis du opretter tilslutning til
netværksfunktionen, kan du tilslutte
mobilenheden til det samme netværk,
som systemet.
Lytte til musik på dit
hjemmenetværk
Du kan afspille musik, der er lagret på
din PC eller hjemmenetværksserver,
over dit netværk.
37DA
Oplevelse med netværksfunktionen
SongPal er et program til kontrol af
kompatible Sony-lydenheder ved brug
af din smartphone/iPhone.
Søg efter SongPal på Google Play™ eller
i App Store, og download den til din
smartphone/iPhone.
Du kan afspille musik på en enhed, der er
tilsluttet til (USB)-porten på enheden.
Bruge Google Cast
Google Cast giver dig mulighed for at
vælge musikindhold fra den Google
Cast-aktiverede app og afspille det på
enheden.
Google Cast kræver indledende
opsætning ved brug af SongPal.
1
2
3
4
5
Download den gratis SongPal-app
til den mobile enhed.
Tilslut enheden med Wi-Fi til det
samme netværk som systemet
(side 21).
Start SongPal, vælg systemet, og
tryk på [Settings] - [Google Cast] [Learn how to Cast].
Kontroller betjeningen, og Google
Cast-aktiverede apps, og
download appen.
Start den Google Cast-aktiverede
app, tryk på knappen cast, og
vælg systemet.
Lytte til musik ved at
tilslutte din SongPal
Link-kompatible enhed
Lytte til den samme musik
i forskellige lokaler (trådløst
multilokale)
Du kan lytte til musik, der er lagret på
din PC eller smartphone samt til musik
fra netværkstjenester, i forskellige
lokaler med ultimativ lydkvalitet.
Du kan betjene den med den SongPalapp, der er installeret på en
smartphone/iPhone. Hvis du vil bruge
flere SongPal-kompatible enheder, skal
du tilslutte dem til det samme trådløse
lokalnetværk.
Udføre indstilling på SongPal
Udfør indstillingen ved at følge hjælpen
i SongPal.
Tip
Hvis du ønsker oplysninger om SongPal,
kan du se "Hvad kan du gøre med SongPal"
(side 37).
6
Vælg og afspil musik på den
Google Cast-aktiverede app.
Musikken afspilles på systemet.
Bemærk
Du kan ikke bruge Google Cast, mens der
vises "google cast updating" på enhedens
frontpanelskærm. Vent, indtil opdateringen
er fuldført, og prøv derefter igen.
38DA
Visning af den mobile
enheds skærm på et TV
(MIRRORING)
MIRRORING
Oplevelse med netværksfunktionen
[Screen mirroring] er en funktion til at
vise skærmen fra en mobilenhed på
TV'et ved hjælp af Miracast-teknologi.
Systemet kan tilsluttes direkte med en
Screen mirroring-kompatibel enhed
(f.eks. smartphone, tablet). Du kan nyde
at bruge enhedens skærm på den store
TV-skærm. Der kræves ingen trådløs
router (eller adgangspunkt) for at bruge
denne funktion.
Bemærkninger
• Når du bruger Screen mirroring, kan
kvaliteten af billede og lyd nogle gange
blive forringet på grund af interferens fra
andre netværk.
• Afhængig af anvendelsesmiljøet kan
kvaliteten af billede og lyd være forringet.
• Nogle netværksfunktioner er muligvis
ikke tilgængelige under Screen mirroring.
• Kontroller, at din enhed er kompatibel
med Miracast. Der garanteres ikke for
tilslutningsmuligheder med alle Miracastkompatible enheder.
Annullering af
skærmspejling
Tryk på HOME eller BACK.
HOME
BACK
1
2
Tryk på MIRRORING.
Følg den vejledning, der vises på
TV-skærmen.
Aktiver Screen mirroring-funktionen
fra din mobilenhed.
Mobilenhedens skærm vises på
TV-skærmen.
Tips
• Du kan vælge [Screen mirroring]
i startmenuen i trin 1.
• Du kan forbedre afspilningsstabiliteten
med indstillingen [Screen mirroring RF
Setting] (side 54).
39DA
3
Brug af forskellige funktioner/
indstillinger
Udføre den trådløse
tilslutning af
subwooferen (LINK)
Udfør den trådløse tilslutning af
subwooferen igen for at få en bedre
forbindelse.
4
5
6
LINK
Strømindikator
1
2
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på TVskærmen.
40DA
Vælg [System Settings] - [Wireless
Subwoofer Connection] - [Link].
Skærmen [Link] vises på TVskærmen.
Tryk på LINK på bagsiden af
subwooferen.
Tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker grønt.
Gå til næste trin inden for 1 minut.
Vælg [Start].
Linkindstillingen starter.
Tryk på [Cancel] for at vende tilbage
til det forrige skærm.
Fuldfør linkindstillingen ved at
følge meddelelsen på skærmen.
Tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen lyser grønt.
Bemærkninger
• Hvis meddelelsen [Cannot set Link.] vises,
skal du følge anvisningerne på skærmen.
• Når [Bluetooth Mode] er indstillet til
[Transmitter], og BLUETOOTH-enheden er
tilsluttet systemet, kan der ikke oprettes
forbindelse til den trådløse subwoofer.
Afspilning af
komprimerede lydfiler
med opskalering til
lydkvalitet med næsten
høj kvalitet
Lytte til multipleks
udsendelseslyd (AUDIO)
Dette system gør det muligt at høre
multipleks udsendelseslyd, når
systemet modtager eller afspiller et
Dolby Digital-multipleks
udsendelsessignal.
1
2
3
4
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Audio Settings] - [DSEE HX].
Vælg [On].
AUDIO
1
Tryk på AUDIO.
Lydsignalet vises på
frontpanelskærmen.
2
Tryk på knappen flere gange for at
vælge det ønskede lydsignal.
Lydsignal
Forklaring
"MAIN"
Lyden på
hovedsproget
udsendes.
"SUB"
Lyden på
undersproget
udsendes.
"MN/SB"
Der udsendes en
blanding af hoved- og
undersproget.
Bemærkninger
• Denne funktion fungerer med 2-kanals
digitale indgangssignaler på 44,1 kHz
eller 48 kHz.
• Denne funktion fungerer ikke, når der er
valgt [Analog].
Bemærkninger
• Hvis du vil modtage et Dolby Digitalsignal, skal du tilslutte et TV eller en
anden enhed til TV IN (OPTICAL)-stikket
med det optisk digitale kabel
(medfølger).
• Hvis TV'ets HDMI IN-stik er kompatibelt
med Audio Return Channel-funktionen
(side 45), kan du modtage et Dolby
Digital-signal via et HDMI-kabel.
41DA
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
DSEE HX opskalerer eksisterende
lydkilder til noget, der minder om
lydkvalitet i høj opløsning, og får det til
at føles som om, du virkelig er i et
pladestudie eller til en koncert.
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du vælger [Music] som lydfeltet
(side 26).
Deaktivering af
enhedens knapper
Du kan deaktivere knapperne på
enheden for at undgå forkert betjening,
f.eks. på grund af børns leg
(børnelåsfunktionen).
Ændring af lysstyrken for
frontpanelskærmen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER)
Du kan ændre lysstyrken for
frontpanelskærmen og BLUETOOTHindikatoren.
DIMMER
Tryk på VOL –, VOL + og VOL –
i rækkefølge, mens du trykker på og
holder INPUT på enheden nede.
Der vises "LOCK" på
frontpanelskærmen, og knapperne på
enheden fungerer ikke.
Du kan betjene enheden med
knapperne på fjernbetjeningen.
Afbrydelse af
børnelåsfunktionen
1
2
Tryk på DIMMER.
Skærmtilstanden vises på
frontpanelskærmen.
Tryk på knappen flere gange for at
vælge den ønskede
skærmtilstand.
Tilstand
Forklaring
Tryk på VOL –, VOL + og VOL –
i rækkefølge, mens du trykker på og
holder INPUT på enheden nede.
Der vises "UNLCK" på
frontpanelskærmen, og
børnelåsfunktionen afbrydes.
"BRIGHT"
Frontpanelskærmen
og BLUETOOTHindikatoren lyser lyst.
"DARK"
Frontpanelskærmen
og BLUETOOTHindikatoren lyser
mørkt.
Bemærk
"OFF"
Frontpanelskærmen er
slukket.
 (tænd/sluk) er ikke låst med
børnelåsfunktionen.
42DA
Bemærk
Frontpanelskærmen slukkes, hvis der
vælges "OFF". Den tændes automatisk, når
du trykker på en vilkårlig knap, og slukkes
derefter igen, hvis du ikke betjener
systemet i ca. 10 sekunder. Men i nogle
tilfælde slukkes frontpanelskærmen ikke.
I denne situation er lysstyrken på
frontpanelskærmen den samme som
"DARK".
Spare strøm
i standbytilstand
Kontroller, at du har foretaget følgende
indstillinger:
– [Bluetooth Standby] er indstillet til
[Off] (side 51).
– [Standby Through] er indstillet til [Off]
(side 52).
– [Quick Start/Network Standby] er
indstillet til [Off] (side 53).
– [Remote Start] er indstillet til [Off]
(side 54).
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
43DA
Afsendelse af fjernsignal
til TV via enheden
Brug af Control for HDMIfunktionen
Når enheden blokerer TV'ets
fjernbetjeningssensor, fungerer TV'ets
fjernbetjening muligvis ikke. I denne
situation skal du aktivere IR-repeaterfunktionen på systemet.
Du kan styre TV'et med TV'ets
fjernbetjening ved at sende
fjernbetjeningens signal fra bagsiden af
enheden.
Hvis du tilslutter en enhed, f.eks. et TV
eller en Blu-ray Disc-optager, der er
kompatibel med Control for HDMIfunktionen*, med HDMI-kablet, kan du
nemt betjene enheden med en TVfjernbetjening.
Følgende funktioner kan bruges sammen
med Control for HDMI-funktionen.
1
2
3
4
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [System Settings] [IR-Repeater].
Skærmen [IR-Repeater] vises på
TV-skærmen.
Vælg [On].
Bemærkninger
• Sørg for at kontrollere, at TV'ets
fjernbetjening ikke kan styre TV'et, og
indstil derefter [IR-Repeater] til [On]. Hvis
det indstilles til [On], når fjernbetjeningen
kan styre TV'et, er det ikke sikkert, at du
opnår den rette betjening, på grund af
interferensen mellem den direkte
kommando fra fjernbetjeningen og
kommandoen via enheden.
• På nogle TV'er fungerer denne funktion
muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal
enheden flyttes længere væk fra TV'et.
• Funktion til slukning af systemet
• Funktionen Kontrol af systemlyd
• Audio Return Channel
• Funktionen Afspilning med et enkelt
tryk
• Nem fjernbetjening
• HDMI Standby Throughstrømspareindstilling
Bemærk
Disse funktioner kan muligvis fungere med
enheder af andet fabrikat end Sony, men
der gives ingen garanti for funktionalitet.
* Control for HDMI er en standard, der
bruges af CEC (Consumer Electronics
Control) til at tillade HDMI-enheder
(High-Definition Multimedia Interface)
at styre hinanden.
Forberedelse til brug af
Control for HDMI-funktionen
Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] på
systemet til [On] (side 52).
Standardindstillingen er [On].
Aktiver indstillingerne for funktionen
Control for HDMI for TV'et og andre
enheder, der er tilsluttet systemet.
Tip
Hvis du aktiverer funktionen Control for
HDMI ("BRAVIA" Sync), når du bruger et TV,
der er produceret af Sony, aktiveres
44DA
funktionen Control for HDMI også
automatisk. Når indstillingerne er fuldført,
vises der "DONE" på frontpanelskærmen.
Funktion til slukning af
systemet
Når du slukker TV'et, slukkes systemet
og den tilsluttede enhed automatisk.
Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV] på
systemet til [On] eller [Auto] (side 52).
Standardindstillingen er [Auto].
Bemærk
Funktionen Kontrol af
systemlyd
Hvis du tænder systemet, mens du ser
TV, udsendes lyden fra TV'et gennem
systemets højttalere. Lydstyrken på
systemet kan justeres ved brug af
fjernbetjeningen til TV'et.
Hvis TV-lyden blev udsendt gennem
systemets højttalere, sidste gang du så
TV, tændes systemet automatisk, når du
tænder TV'et igen.
Det er også muligt at bruge TV-menuen
til betjening. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til
TV'et.
Bemærkninger
• Der udsendes kun lyd fra TV'et, hvis der er
valgt andet end [TV]-, [HDMI1]-, [HDMI2]eller [HDMI3]-indgang, når Twin Picturefunktionen på TV'et anvendes. Når du
deaktiverer Twin Picture-funktionen,
udsendes lyden fra systemet.
• Tallene for systemets lydstyrkeniveau
vises på TV-skærmen, afhængigt af TV'et.
Tallet for lydstyrkeniveau på TV-skærmen
kan være anderledes end tallet på
frontpanelskærmen på systemet.
Audio Return Channel
Hvis systemet er tilsluttet TV'ets HDMI
IN-stik, der er kompatibelt med Audio
Return Channel, kan du lytte til TV-lyd
fra systemets højttalere uden at tilslutte
et optisk digitalt kabel.
Indstil [System Settings] -[HDMI
Settings] - [Audio Return Channel] til
[Auto] (side 52). Standardindstillingen er
[Auto].
Bemærk
Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio
Return Channel, skal du tilslutte det optisk
digitale kabel (medfølger) (se i den
medfølgende installationsvejledning).
Funktionen Afspilning med
et enkelt tryk
Når du afspiller indhold på en enhed
(Blu-ray Disc-optager, "PlayStation®4"
osv.), der er tilsluttet systemet, tændes
systemet og TV'et automatisk, og
systemets indgangssignal skifter til
indgangen for den enhed, der spiller,
og lyden udsendes fra systemets
højttalere.
Bemærkninger
• Hvis [System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] på systemet er
indstillet til [On] eller [Auto] og TV-lyden
blev udsendt fra TV'ets højttalere, sidste
gang du så TV, tændes systemet ikke, og
lyden og billedet udsendes fra TV'et, selv
hvis du afspiller indhold på enheden
(side 52).
• Afhængigt af TV'et afspilles begyndelsen
af indholdet, der afspilles, muligvis ikke
korrekt.
45DA
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
Afhængigt af enhedens status slukkes den
tilsluttede enhed muligvis ikke.
• Afhængig af indstillingerne på TV'et er
funktionen Kontrol af systemlyd muligvis
ikke tilgængelig. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til
TV'et.
Nem fjernbetjening
Du kan betjene systemet ved at vælge
systemet fra TV'ets Sync-menu.
Denne funktion kan bruges, hvis TV'et
understøtter Sync-menuen.
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
Bemærkninger
• I TV'ets linkmenu genkendes systemet af
TV'et som "Player".
• Nogle handlinger er ikke tilgængelige på
alle TV'er.
HDMI Standby Throughstrømspareindstilling
HDMI Standby Throughstrømspareindstilling (side 52) er en
funktion, der giver dig mulighed for at
nyde lyd og billede fra en tilsluttet
enhed uden at tænde systemet.
Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Through] til [Auto]
(side 52). Standardindstillingen er
[Auto].
Bemærk
Hvis billedet på en enhed, der er tilsluttet til
systemet, ikke vises på TV'et, skal du
indstille [Standby Through] til [On]. Hvis du
tilslutter et TV af et andet fabrikat end
Sony, anbefaler vi, at du vælger denne
indstilling.
46DA
Brug af "BRAVIA"
Sync-funktionen
Udover funktionen Control for HDMI kan
du også bruge følgende funktioner på
enheder, der er kompatible med
"BRAVIA" Sync-funktionen.
• Funktionen Sceneudvælgelse
• Home Theatre Control
• Funktionen Ekkoannulering
• Følg sprog
Bemærk
Disse funktioner er Sonys egne funktioner.
Denne funktion kan ikke bruges med
produkter af andet fabrikat end Sony.
Funktionen
Sceneudvælgelse
Lydfeltet på systemet skifter automatisk
i henhold til indstillingerne for
funktionen Sceneudvælgelse på TV'et.
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
Indstil lydfeltet til [ClearAudio+]
(side 26).
Funktionen Home Theatre
Control
Hvis der bruges et TV, der er
kompatibelt med funktionen Home
Theatre Control, kan indstilling af
systemet, indstilling af
lydfeltsindstillinger, indgangsskift osv.
udføres uden at skifte TV-indgang.
Denne funktion kan bruges, når
TV'et er tilsluttet til internettet.
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
Funktionen Ekkoannulering
Ekkoet reduceres, når du bruger en
social visningsfunktion, som f.eks.
Skype, når du ser TV-programmer.
Denne funktion kan bruges, hvis TV'et
understøtter sociale visningsfunktioner.
Yderligere oplysninger finder du
i betjeningsvejledningen til TV'et.
Bemærkninger
Følg sprog
Når du ændrer skærmsproget på TV'et,
ændres systemets skærmvisningssprog
også.
Bemærkninger om HDMItilslutninger
• Brug et HDMI-kabel (High Speed
HDMI-kabel med Ethernet eller
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet). Hvis du bruger et HDMIstandardkabel, vises 1080p, 3D- og
4K-indhold muligvis ikke korrekt.
• Brug et godkendt HDMI-kabel.
• Brug et Sony High Speed HDMI-kabel
med Ethernet med typelogoet.
• Brug af et HDMI-DVIkonverteringskabel anbefales ikke.
47DA
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
• Hvis indgangen på systemet er [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3], når du bruger
Social Viewing-funktionen, ændres
indgangen automatisk til [TV]. Lyden fra
Social Viewing og TV-programmet
udsendes fra højttalerne på systemet.
• Der udsendes kun lyd fra højttalerne
i TV'et, hvis der er valgt en anden indgang
for systemet end [TV], [HDMI1], [HDMI2]
eller [HDMI3] når Social Viewingfunktionen på TV'et anvendes.
• Denne funktion kan ikke bruges, når
lyden udsendes fra TV'et.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens,
bitlængde osv.), der udsendes fra et
HDMI-stik, kan blive undertrykt af den
tilsluttede enhed.
• Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen eller antallet
af kanaler for de udsendte
lydudgangssignaler fra
afspilningsenheden ændres.
• Når der er valgt [TV]-indgang,
udsendes der videosignaler via et af
de HDMI IN 1/2/3-stik, der blev valgt
sidste gang fra HDMI OUT (ARC)stikket.
• Dette system understøtter
"TRILUMINOS", ITU-R BT.2020, HDR
(High Dynamic Range), 3D- og 4Ktransmission.
Brug af opsætningsskærmen
Du kan foretage forskellige justeringer af elementer, f.eks. billede og lyd.
Standardindstillingerne er understreget.
1
2
3
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen.
Vælg det ønskede element.
Indstilling af element
[Software Update]
Opdaterer systemets software. (side 49)
[Screen Settings]
Til angivelse af skærmindstillinger i henhold til typen af TV.
(side 49)
[Audio Settings]
Til angivelse af lydindstillinger i henhold til typen af
tilslutningsstik. (side 50)
[Bluetooth Settings]
Til angivelse af detaljerede indstillinger for BLUETOOTHfunktionen. (side 51)
[System Settings]
Til angivelse af systemrelaterede indstillinger. (side 52)
[Network Settings]
Til angivelse af detaljerede indstillinger for internet og
hjemmenetværk. (side 54)
[Input Skip Setting]
Angiver indstilling af indgangsoverspring for hver indgang.
(side 54)
[Easy Setup]
Kører Easy Setup igen for at angive grundlæggende indstillinger.
(side 55)
[Resetting]
48DA
Forklaring
Gendanner systemets standardindstillinger. (side 55)
[Software Update]
Ved at opdatere softwaren til den
nyeste version kan du benytte de nyeste
funktioner.
Du finder yderligere oplysninger om
opdateringsfunktioner på følgende
websted: www.sony.eu/support
Bemærkninger
[Update via Internet]
Opdaterer systemets software ved brug
af det tilgængelige netværk. Følg
anvisningerne på skærmen. Sørg for, at
netværket har forbindelse til internettet.
[Update via USB Memory]
Opdaterer softwaren ved brug af
USB-hukommelse. Sørg for, at
softwareopdateringsmappen har det
korrekte navn "UPDATE".
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et widescreen-TV eller et TV
med widescreen-funktion.
[4:3]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et tv med 4:3-skærm uden
widescreen-funktion.
[Auto]: Udsender videosignal i henhold
til opløsningen på TV'et eller den
tilsluttede enhed.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Udsender videosignal
i henhold til den valgte
opløsningsindstilling.
* Hvis farvesystemet på
afspilningsindholdet er NTSC, kan
videosignalopløsningen kun konverteres
til [480i] og [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Denne funktion indstiller udsendelse af
signaler fra HDMI OUT (ARC)-stikket på
systemet, når Screen mirroringfunktionen bruges.
[Auto]: Udsender kun 24p-videosignaler,
når du tilslutter et 1080/24pkompatibelt TV via en HDMI-tilslutning,
og [Output Video Resolution] er
indstillet til [Auto] eller [1080p].
[Off]: Vælg denne indstilling, når dit TV
ikke er kompatibelt med 1080/24pvideosignaler.
[4K Output]
[Auto1]: Udsender 2K-videosignaler
under skærmspejling og 4Kvideosignaler under fotoafspilning,
når der oprettes tilslutning til en 4Kkompatibel enhed, der er produceret af
Sony.
[Auto2]: Udsender 4K-videosignaler
under afspilning af 24p-indhold med
skærmspejling eller fotoafspilning,
når du tilslutter en 4K/24p-kompatibel
enhed.
[Off]: Deaktiverer funktionen.
Bemærkninger
• Hvis din enhed, der er produceret af Sony,
ikke registreres, når der er valgt [Auto1],
har indstillingen den samme effekt som
indstillingen [Auto2].
• [Network content 24p Output] i [24p
Output] skal indstilles korrekt for [Auto2].
49DA
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
• Et internetmiljø er nødvendigt for at
foretage opdateringer via internettet.
• Under en softwareopdatering vises der
"UPDT" på frontpanelskærmen. Når
opdateringen er gennemført, genstarter
systemet automatisk. Mens opdateringen
er i gang, må du ikke tænde eller slukke
for systemet eller betjene systemet eller
TV'et. Vent, indtil softwareopdateringen
er udført.
• Indstil [Auto Update] til [On], når du vil
udføre opdateringer automatisk (side 53).
Softwareopdateringer kan udføres, selv
hvis du vælger [Off] i [Auto Update]
afhængigt af detaljerne for opdateringerne.
[Output Video Resolution]
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Audio DRC]
[Auto]: Registrerer automatisk typen af
den eksterne enhed og skifter derefter
til en passende farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Udsender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Udsender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter en enhed med et HDCPkompatibelt DVI-stik.
Du kan komprimere lydsporets
dynamiske område.
[Auto]: Komprimerer automatisk lyd,
der er kodet i Dolby TrueHD.
[On]: Systemet gengiver lydsporet med
det dynamiske område, der var tiltænkt
under optagelsen.
[Off]: Det dynamiske område
komprimeres ikke.
[Attenuation settings - Analog]
[Video Direct]
Du kan deaktivere OSD (On-Screen
Display - skærmvisning) på systemet,
når der er valgt [HDMI1]-, [HDMI2]- eller
[HDMI3]-indgang.
Denne funktion er praktisk, når du spiller
et spil, da du kan se hele spillets skærm.
[On]: Deaktiverer OSD. Oplysningerne
vises ikke på TV-skærmen, og
knapperne OPTIONS og DISPLAY
fungerer ikke.
[Off]: Viser kun oplysninger på TVskærmen, når du ændrer indstillingerne,
f.eks. når du vælger lydfeltet.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Udjævner overgangen af af
videosignaler, der udsendes fra HDMI
OUT (ARC)-stikket.
[Off]: Vælg dette, hvis videosignalerne
er forvrængede, eller farverne er
unaturlige.
Der kan forekomme forvrængning, når
du lytter til en enhed, der er tilsluttet
ANALOG IN-stikket. Du kan undgå
forvrængning ved at dæmpe
indgangsniveauet på systemet.
[On]: Dæmper indgangsniveauet.
Udgangsniveauet dæmpes til denne
indstilling.
[Off]: Normalt indgangsniveau.
[Audio Output]
Du kan vælge den udgangsmetode, der
bruges til udsendelse af lydsignalet.
[Speaker]: Udsender kun multikanallyd
fra systemets højttalere.
[Speaker + HDMI]: Udsender
multikanallyd fra systemets højttalere
og lineære 2-kanals PCM-signaler via
HDMI OUT (ARC)-stikket.
[HDMI]: Udsender kun lyd via HDMI OUT
(ARC)-stikket. Lydformatet afhænger af
den tilsluttede enhed.
Bemærkninger
[Audio Settings]
[DSEE HX]
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du vælger [Music] som lydfelt.
[On]: Opskalerer lydfilen til en lydfil med
høj opløsning og gengiver den tydelige
lyd i det høje område, der ofte går tabt
(side 41).
[Off]: Slukket
50DA
• Når [Control for HDMI] er indstillet til [On]
(side 52), indstilles [Audio Output] til
[Speaker + HDMI] automatisk, og denne
indstilling kan ikke ændres.
• Der udsendes ikke lydsignaler fra HDMI
OUT (ARC)-stikket, når [Audio Output] er
indstillet til [Speaker + HDMI], og [HDMI1
Audio Input Mode] (side 52) er indstillet til
[TV]. (kun modeller i Europa)
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Denne funktion er kun tilgængelig,
når [Bluetooth Mode] er indstillet til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver AAC-codec.
[Off]: Deaktiver AAC-codec.
Bemærkninger
• Du kan lytte til lyd i høj kvalitet, hvis AAC
er aktiveret, og din enhed understøtter
AAC.
• Hvis du tilslutter BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere, kan
denne indstilling ikke ændres.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Denne funktion er kun tilgængelig, når
[Bluetooth Mode] er indstillet til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver LDAC-codec.
[Off]: Deaktiver LDAC-codec.
Bemærk
Bemærkninger
Du kan oprette tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed via one-touchfunktionen, selv hvis du har indstillet
[Bluetooth Mode] til [Off].
• Du kan lytte til mere lyd i høj kvalitet,
hvis LDAC er aktiveret, og din enhed
understøtter LDAC.
• Hvis du tilslutter BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere, kan
denne indstilling ikke ændres.
[Device List]
Viser en liste over tilknyttede og
registrerede BLUETOOTH-enheder
(SNK-enhed), når [Bluetooth Mode] er
indstillet til [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Du kan indstille [Bluetooth Standby],
så systemet kan tændes af en
BLUETOOTH-enhed, selv når systemet
er i standbytilstand. Denne funktion er
kun tilgængelig, når [Bluetooth Mode]
er indstillet til [Receiver] eller
[Transmitter].
[On]: Systemet tændes automatisk,
når du anmoder om en BLUETOOTHtilslutning fra en tilknyttet BLUETOOTHenhed.
[Off]: Off
[Wireless Playback Quality]
Du kan indstille
transmissionsdatahastigheden for
LDAC-afspilning. Denne funktion er kun
tilgængelig, når du indstiller [Bluetooth
Mode] til [Transmitter] og [Bluetooth
Codec - LDAC] til [On].
[Auto]: Overførselshastigheden ændres
automatisk i henhold til miljøet. Hvis
lydafspilning er ustabil i denne tilstand,
kan du bruge de andre tre tilstande.
[Sound Quality]: Den højeste
bithastighed bruges. Lyd sendes i en
højere kvalitet, men lydafspilning
kan nogle gange blive ustabil, når
linkkvaliteten ikke er tilstrækkelig god.
[Standard]: Den mellemste bithastighed
bruges. Både lydkvalitet og
afspilningsstabilitet balanceres.
51DA
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
Du kan lytte til indhold fra en
BLUETOOTH-enhed via dette system
eller lytte til lyd fra dette system ved
brug af BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttaleren.
[Receiver]: Dette system er
i receivertilstand og kan modtage og
udsende lyd fra BLUETOOTH-enheden.
[Transmitter]: Dette system er
i sendertilstand og kan sende lyd
til de BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttaleren. Hvis du
skifter indgang for systemet, vises "BT
TX" på frontpanelskærmen.
[Off]: Der er slukket for BLUETOOTHfunktionen, og du kan ikke vælge
[Bluetooth Audio]-indgangen.
[Bluetooth Codec - AAC]
[Connection]: Stabilitet prioriteres.
Lydkvaliteten bliver rimelig, og
tilslutningsstatus bliver sandsynligvis
stabil. Det anbefales at bruge denne
indstilling, hvis tilslutningen er ustabil.
[System Settings]
[OSD Language]
Du kan vælge det ønskede sprog, der
skal vises på skærmen.
[Wireless Subwoofer Connection]
Du kan udføre trådløs tilslutning af
subwooferen igen. Se "Udføre den
trådløse tilslutning af subwooferen
(LINK)" (side 40) for at få flere oplysninger.
[IR-Repeater]
[On]: Fjernsignaler for TV'et sendes fra
bagsiden af bjælkehøjttaleren (side 44).
[Off]: Deaktiverer funktionen.
Se "Udføre den trådløse tilslutning af
subwooferen (LINK)" (side 40) for at få
flere oplysninger.
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (side 44)
[On]: Funktionen Control for HDMI er
deaktiveret. Enheder, der er tilsluttet
med et HDMI-kabel, kan kontrollere
hinanden.
[Off]: Fra
• [Standby Linked to TV] (side 45)
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du indstiller [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Hvis indgangen til systemet er
[TV], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] eller
[Screen mirroring], slukker systemet
automatisk, når du slukker TV'et.
[On]: Systemet slukkes automatisk
uanset indgangen, når du slukker
TV'et.
[Off]: Systemet slukkes ikke, når du
slukker TV'et.
52DA
• [Audio Return Channel] (side 45)
Vælg denne funktion, når systemet
er tilsluttet til et TV's HDMI IN-stik,
der er kompatibelt med Audio Return
Channel. Funktionen er kun
tilgængelig, når du indstiller [Control
for HDMI] til [On].
[Auto]: Du kan lytte til TV-lyd fra
systemets højttalere.
[Off]: Vælg denne indstilling, når der
er tilsluttet et optisk digitalt kabel.
• [Standby Through] (side 46)
Denne funktion er kun tilgængelig, når
du indstiller [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Signaler udsendes fra
systemets HDMI OUT (ARC)-stik,
når TV'et er tændt, mens systemet
ikke er tændt. Systemets strømforbrug
i standby kan reduceres mere, når det
indstilles til [On].
[On]: Signaler udsendes altid fra
systemets HDMI OUT (ARC)-stik,
når systemet ikke er tændt. Hvis du
tilslutter et TV af et andet fabrikat end
Sony, anbefaler vi, at du vælger denne
indstilling.
[Off]: Signaler udsendes ikke fra
systemets HDMI OUT (ARC)-stik,
når systemet ikke er tændt. Tænd
systemet, hvis du vil nyde TV-indhold
fra en enhed, der er tilsluttet til
systemet. Systemets strømforbrug
i standby kan reduceres mere, når det
indstilles til [On].
• [HDMI1 Audio Input Mode]
(kun modeller i Europa)
Du kan vælge lydindgangen for den
enhed, der er tilsluttet til HDMI IN 1stikket.
[HDMI1]: Lyden af den enhed,
der er tilsluttet til HDMI IN 1-stikket,
indsendes fra HDMI IN 1-stikket.
[TV]: Lyden af den enhed, der er
tilsluttet til HDMI IN 1-stikket,
indsendes fra TV IN (OPTICAL)-stikket.
• [HDMI Signal Format]
Når du viser 4K-format* i høj kvalitet
med HDMI-indgangen, skal du vælge
denne indstilling.
[Standard format]: Standardformat til
normal brug.
[Enhanced format]: HDMI-format i høj
kvalitet. Vælg kun dette, når du bruger
kompatible enheder.
Bemærkninger
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0 10
bit osv. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se "Understøttede
indgangsvideoformater" (side 69).
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Gør opstartstiden fra
standbytilstand kortere. Du kan hurtigt
betjene systemet, når du har tændt det.
[Off]: Off
[Auto Standby]
[On]: Aktiverer funktionen [Auto
Standby]. Hvis systemet ikke betjenes
i ca. 20 minutter, skifter systemet
automatisk til standby.
[Off]: Off
[Auto Display]
[On]: Indstiller systemet til at give dig
besked om den seneste version af
softwaren (side 49)
[Off]: Off
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Softwareopdatering udføres
automatisk mellem 2 og 5 lokal tid i den
valgte [Time Zone], mens systemet ikke
er i brug. Hvis du vælger [Off] i [Quick
Start/Network Standby], udføres
opdatering, når du har slukket systemet.
[Off]: Off
[Time Zone]
Vælg dit land/område.
Bemærkninger
• Softwareopdateringer kan udføres, selv
hvis du vælger [Off] i [Auto Update]
afhængigt af detaljerne for opdateringerne.
• Softwareopdatering foretages
automatisk inden for 11 dage fra den nye
softwarefrigivelse.
[Device Name]
Du kan ændre navnet på dette system
i henhold til dine ønsker, så det er mere
genkendeligt, når du bruger [Bluetooth
Audio]- eller [Screen mirroring]funktionen. Navnet bruges også med
andre netværk, f.eks. hjemmenetværk.
Følg vejledningen på skærmen, og brug
softwaretastaturet til at angive navnet.
[System Information]
Du kan få vist versionen af systemets
software og MAC-adressen.
[Software License Information]
Du kan få vist
softwarelicensinformation.
[On]: Viser automatisk oplysninger på
TV-skærmen, når du skifter lydsignaler,
billedtilstand osv.
[Off]: Viser kun oplysninger, når du
trykker på DISPLAY.
53DA
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
• Vælg kun [Enhanced format], når den
tilsluttede enhed og TV'et understøtter
4K*-format i høj kvalitet.
• Afhængigt af TV'et kan det være
nødvendigt at angive TV-indstillingen.
Se i betjeningsvejledningen til TV'et.
• Billedet vises muligvis ikke korrekt, hvis
indstillingen ændres. I denne situation
skal du ændre indstillingen til [Standard
format].
• Når du ser 4K-billeder i høj kvalitet*, skal
du bruge et Premium High Speed HDMIkabel, der understøtter hastigheder på
4K 60p 18Gbps.
[Software Update Notification]
[Network Settings]
[Internet Settings]
Tilslut systemet til netværket på forhånd.
[Wired Setup]: Vælg dette, når du opretter
forbindelse til en bredbåndsrouter ved
brug af et LAN-kabel.
[Wireless Setup]: Vælg dette, når du
bruger systemets indbyggede Wi-Fifunktion til at oprette tilslutning til et
trådløst netværk.
Tip
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du besøge følgende websted og se de ofte
stillede spørgsmål:
www.sony.eu/support
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Tillader automatisk adgang
fra en nyligt registreret
hjemmenetværkscontroller.
[Off]: Off
[Home Network Access Control]
Viser en liste over produkter,
der er kompatible med
hjemmenetværkscontrolleren og
angiver, om der skal accepteres
kommandoer fra controllerne på listen.
[External Control]
[Network Connection Status]
[On]: Tillader, at
hjemmenetværkscontrolleren styrer
dette system.
[Off]: Off
Viser den aktuelle status for
netværkstilslutning.
[Remote Start]
[Network Connection Diagnostics]
Du kan køre netværksdiagnostikken for
at kontrollere, om netværkstilslutningen
fungerer korrekt.
[On]: Gør det muligt at tænde
systemet med en enhed, der er
linket via et netværk, når systemet
er i standbytilstand.
[Off]: Systemet kan ikke aktiveres af en
enhed, der er linket via et netværk.
[Screen mirroring RF Setting]
Hvis du bruger flere trådløse systemer,
f.eks. trådløst lokalnetværk, kan de
trådløse signaler blive ustabile. I denne
situation kan afspilningsstabilitet blive
forbedret ved at indstille den
prioriterede radiofrekvenskanal til
Screen mirroring.
[Auto]: Du skal som regel vælge denne
indstilling. Systemet vælger automatisk
den bedste kanal til Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Den valgte kanal
prioriteres til Screen mirroringtilslutning.
[Connection Server Settings]
Angiver, om den tilsluttede
hjemmenetværksserver skal vises
eller ej.
[Input Skip Setting]
Overspringsindstillingen er en praktisk
funktion, der giver dig mulighed for at
springe over ubrugte indgange, når du
vælger en funktion ved at trykke på
INPUT +/–.
[Do not skip]: Systemet springer ikke
over den valgte indgang.
[Skip]: Systemet springer over den
valgte indgang.
Bemærk
Hvis du trykker på INPUT +/–, når
startmenuen vises, vises et indgangsikon
nedtonet, hvis det er indstillet til [Skip].
Tip
Du kan udføre [Input Skip Setting] fra
indstillingsmenuen (side 56).
54DA
[Easy Setup]
Kør [Easy Setup] for at foretage
de grundlæggende start- og
netværksindstillinger for systemet.
Følg vejledningen på skærmen.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Du kan nulstille systemets indstillinger
til fabriksindstillingerne ved at vælge
gruppen af indstillinger. Alle
indstillinger i gruppen nulstilles.
Brug af forskellige funktioner/indstillinger
[Initialize Personal Information]
Du kan slette dine personlige
oplysninger på systemet.
Bemærk
Hvis du kasserer, videregiver eller
videresælger dette system, bør du
slette alle personlige oplysninger af
sikkerhedsformål. Tag de rette
forholdsregler, f.eks. ved at logge ud, hver
gang du har brugt en netværkstjeneste.
55DA
Indstillingsmenuliste
Tryk på OPTIONS for at få vist forskellige indstillinger og afspilningsmuligheder.
De tilgængelige elementer afhænger af situationen.
Element
Forklaring
[A/V SYNC]
Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd. Lydudsendelse kan blive
forsinket (side 28).
[Sound Field]
Ændrer lydfeltsindstillingen (side 26).
[Night]
Vælger nattilstanden (side 27).
[Voice]
Vælger stemmetilstanden (side 27).
[Input Skip Setting]
Ignorerer ubenyttede indgange, når der vælges en funktion ved at
trykke på INPUT +/– (side 54).
[Input Label]
Ændrer indgangsnavnet for [HDMI1]. [HDMI2] eller [HDMI3], der vises
i startmenuen (side 23).
[Repeat Setting]
Indstiller gentaget afspilning.
[Play/Stop]
Starter eller stopper afspilning.
[Play from start]
Afspiller et element fra begyndelsen.
[Shuffle Setting]
Indstiller vilkårlig afspilning.
[Add Slideshow BGM]
Registrerer musikfiler i USB-hukommelsen som baggrundsmusik
(BGM) til et diasshow.
[Slideshow]
Starter et diasshow.
[Slideshow Speed]
Ændrer diasshowets hastighed.
[Slideshow Effect]
Indstiller effekten, når der afspilles et diasshow.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Deaktiverer funktionen.
• [My Music from USB]: Indstiller de musikfiler, som er registreret i [Add
Slideshow BGM].
[Change Display]
Skifter mellem [Grid View] og [List View].
[Rotate Left]
Roterer billedet 90 grader mod uret.
[Rotate Right]
Roterer billedet 90 grader med uret.
[View Image]
Viser det valgte billede.
56DA
Systemet slukkes, når TV'et slukkes.
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende
problemer under afspilningen, når du
bruger systemet, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge
at løse problemet, før du anmoder om
reparation. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte nærmeste Sonyforhandler.
Sørg for at medbringe både enheden og
subwooferen, selvom det kun lader til,
at en af dem har et problem, når du
anmoder om reparation.
 Kontroller indstillingen af [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (side 52). Når [Standby
Linked to TV] er indstillet til [On],
slukker systemet automatisk, når du
slukker TV'et, uanset indgangen.
Systemet slukkes ikke, heller ikke
når TV'et slukkes.
Strøm
Systemet starter ikke.
 Sørg for, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
 Tag netledningen ud af
stikkontakten, og sæt den i igen efter
nogle minutter.
Systemet tændes ikke, heller ikke
når TV'et tændes.
 Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] til [On]
(side 52). TV'et skal understøtte
funktionen Control for HDMI (side 44).
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til TV'et.
 Kontroller TV'ets
højttalerindstillinger. Systemet
synkroniseres med TV'ets
højttalerindstillinger.
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til TV'et.
 Hvis lyden blev udsendt fra TV'ets
højttalere sidste gang, tændes
systemet ikke, heller ikke selvom
TV'et tændes.
Billede
Der udsendes intet billede, eller
billedet udsendes ikke korrekt.
 Vælg den rette indgang (side 12).
 Når du trykker på og holder INPUT
nede, skal du trykke på VOL +, VOL –,
VOL + på enheden for at indstille
videoudgangsopløsningen til det
laveste niveau.
 Når der ikke er noget billede fra den
tilsluttede enhed, eller billedet fra
den tilsluttede enhed ikke udsendes
korrekt, skal du indstille [System
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] til [Standard format]
(side 52).
Der er intet billede, når du opretter
en HDMI-kabeltilslutning.
 Hvis du tilslutter en enhed, der
understøtter HDCP 2.2, skal du sørge
for at tilslutte enheden til HDMI INstikket og TV'et til HDMI OUT-stikket
på systemet.
 Systemet er tilsluttet en inputenhed,
der ikke er HDCP-kompatibel (High-
57DA
Fejlfinding
 Kontroller indstillingen af [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (side 52). Hvis systemet
skal slukke automatisk uanset
indgangen, når du slukker TV'et, skal
du indstille [Standby Linked to TV] til
[On]. TV'et skal understøtte
funktionen Control for HDMI (side 44).
Yderligere oplysninger findes
i betjeningsvejledningen til TV'et.
bandwidth Digital Content
Protection). Hvis det er tilfældet, skal
du kontrollere specifikationerne for
den tilsluttede enhed.
 Tag HDMI-kablet ud, og sæt det i igen.
Sørg for, at kablet er sat helt ind.
3D-indhold fra HDMI IN 1/2/3stikket vises ikke på TV-skærmen.
 Afhængigt af TV'et eller videoenheden
vises 3D-indhold muligvis ikke.
Kontroller det understøttede HDMIvideoformat (side 69).
4K-indhold fra HDMI IN 1/2/3stikket vises ikke på TV-skærmen.
 Afhængigt af TV'et eller videoenheden
vises 4K-indhold muligvis ikke.
Kontroller videokapacitet og indstillinger for dit TV og din
videoenhed.
 Brug et HDMI-kabel (High Speed
HDMI-kabel med Ethernet eller
Premium High Speed HDMI-kabel
med Ethernet).
Der vises et billede, der ikke fylder
hele TV-skærmen.
 Kontroller indstillingen af [TV Type]
i [Screen Settings] (side 49).
 Medieformatet er fast.
Billeder fra HDMI-stikket er
forvrænget.
 Video fra den enhed, der er tilsluttet
til HDMI-stikket, kan være forvrænget.
Hvis dette sker, skal du indstille
[Video Direct] til [On] (side 50).
Der udsendes ikke billede eller lyd
fra TV'et, når systemet ikke er tændt.
 Vælg følgende indstillinger på
systemet: [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] til [On],
og indstil derefter [Standby Through]
til [Auto] eller [On] (side 52).
 Tænd systemet, og skift derefter
indgang til den enhed, der spiller.
 Hvis systemet er tilsluttet andre
enheder af andet fabrikat end Sony,
58DA
som understøtter funktionen Control
for HDMI, skal du indstille [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] til [On] (side 52).
Lyd
Der udsendes ingen TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller typen og tilslutningen af
HDMI-kablet, det optisk digitale kabel
eller det analoge lydkabel, der er
tilsluttet systemet og TV'et (se den
medfølgende
installationsvejledning).
 Når systemet er tilsluttet et TV, der er
kompatibelt med Audio Return
Channel, skal du sikre dig, at systemet
er tilsluttet en ARC-kompatibel HDMIindgangsterminal på TV'et (se i den
medfølgende installationsvejledning).
Hvis der stadig ikke udsendes lyd,
eller hvis lyden afbrydes, skal du
tilslutte et optisk digitalt kabel
(medfølger) og indstille systemet
[System Settings] - [HDMI Settings] [Audio Return Channel] til [Off]
(side 52).
 Hvis TV'et ikke er kompatibelt med
Audio Return Channel, skal du
tilslutte det optisk digitale kabel
(medfølger) (se i den medfølgende
installationsvejledning). Hvis TV'et
ikke er kompatibelt med Audio
Return Channel), udsendes der ikke
lyd fra systemet, heller ikke selvom
systemet er tilsluttet TV'ets HDMI INstik.
 Hvis der ikke udsendes nogen lyd fra
systemet, selvom systemet og TV'et
er forbundet med et optisk digitalt
kabel, eller hvis TV'et ikke har et
optisk digitalt lydudgangsstik, skal du
tilslutte et analogt lydkabel
(medfølger ikke) og indstille [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Audio
Return Channel] til [Off] (side 52).
Der udsendes ikke billede eller lyd
fra TV'et, når systemet ikke er tændt.
 Vælg følgende indstillinger på
systemet: [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] til [On],
og indstil derefter [Standby Through]
til [Auto] eller [On] (side 52).
 Tænd systemet, og skift derefter
indgang til den enhed, der spiller.
 Hvis systemet er tilsluttet andre
enheder af andet fabrikat end Sony,
som understøtter funktionen Control
for HDMI, skal du indstille [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Through] til [On] (side 52).
Lyden udsendes fra både systemet
og TV'et.
 Skru ned for lyden på systemet eller
TV'et.
TV-lyden fra dette system er
forsinket i forhold til billedet.
 Indstil [A/V SYNC] til 0 msek, hvis det
er indstillet til intervallet mellem
25 msek og 300 msek (side 28).
Der kan ingen lyd eller kun en
meget svag lyd høres fra den
tilsluttede enhed.
 Tryk på  + på fjernbetjeningen, og
kontroller lydstyrkeniveauet (side 10).
 Tryk på  eller  + på
fjernbetjeningen for at afbryde
funktionen til afbrydelse af lyden
(side 10).
 Kontroller, at indgangskilden er
valgt korrekt. Du kan prøve andre
indgangskilder ved at trykke
flere gange på INPUT +/– på
fjernbetjeningen (side 12).
 Kontroller, at alle kabler og ledninger
i systemet og den tilsluttede enhed er
sat helt ind i stikkene.
 Når du afspiller lyd, der er
kompatibelt med teknologien til
copyrightbeskyttelse (HDCP),
udsendes den muligvis ikke fra
systemet.
 Indstil [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] til
[Standard format] (side 52).
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra subwooferen.
 Tryk på SW  + på fjernbetjeningen
for at øge subwooferens lydstyrke
(side 28).
 Kontroller, at tænd/sluk-indikatoren
på subwooferen lyser grønt. Hvis
ikke, henvises du til "Der udsendes
ingen lyd fra subwooferen." (side 62).
 Subwooferen bruges til at producere
baslyd. I tilfælde af indgangskilder,
der indeholder meget små
baslydskomponenter (f.eks. en
TV-udsendelse), kan lyden fra
subwooferen være svær at høre.
59DA
Fejlfinding
 Skift indgang på systemet til [TV]
(side 12).
 Skru op for lydstyrken på systemet,
eller annuller funktionen til afbrydelse
af lyd.
 Hvis lyden fra en kabel-TV-boks
(CATV)/satellittuner, der er tilsluttet
TV'et, ikke udsendes, skal du tilslutte
enheden til et HDMI IN-stik på
systemet til indgangen for den
tilsluttede enhed (HDMI IN 1/2/3)
(se den medfølgende
installationsvejledning).
 Afhængig af den rækkefølge, som
du tilslutter TV'et og systemet,
kan lyden fra systemet blive afbrudt,
og der vises "MUTING" på
frontpanelskærmen på systemet.
Hvis dette sker, skal du først tænde
TV'et og derefter systemet.
 Indstil højttalerindstillingen på
TV'et (BRAVIA) til Audio System.
Se betjeningsvejledningen til dit TV
for at få oplysninger om, hvordan du
indstiller det.
Surroundeffekten kan ikke opnås.
 Afhængigt af indgangssignalet og
indstillingen for lydfeltet fungerer
behandlingen af surroundsound
måske ikke effektivt. Surroundeffekten
kan være meget diskret, afhængigt af
programmet eller disken.
 Hvis der skal afspilles multikanalslyd,
skal du kontrollere indstillingen for
den digitale lydudgang på den
enhed, der er tilsluttet systemet. Se
den betjeningsvejledning, der fulgte
med den tilsluttede enhed, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Tilslutning af USB-enhed
USB-enheden genkendes ikke.
 Prøv følgende:
 Sluk systemet.
 Fjern og tilslut USB-enheden igen.
 Tænd systemet.
 Kontroller, at USB-enheden er korrekt
tilsluttet til (USB)-porten (side 24).
 Kontroller, om USB-enheden eller et
kabel er beskadiget.
 Kontroller, at USB-enheden er tændt.
 Hvis USB-enheden er tilsluttet via en
USB-hub, skal du frakoble den og
tilslutte USB-enheden direkte til
systemet.
Tilslutning af mobilenhed
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren
på enheden lyser (side 31).
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal oprettes tilslutning til, er
tændt, og at BLUETOOTH-funktionen
er aktiveret.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Tilknyt dette system og BLUETOOTHenheden igen. Det kan være
nødvendigt at annullere tilknytningen
med dette system ved brug af din
BLUETOOTH-enhed først.
60DA
 Tilknytningsoplysningerne kan være
slettet. Udfør tilknytningen igen
(side 30).
Tilknytning kan ikke udføres.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra en enhed på
et trådløst lokalnetværk, andre
trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed,
der skaber elektromagnetiske bølger
i nærheden, skal du flytte enheden
væk fra dette system.
Du kan ikke bruge NFC-funktionen.
 NFC-funktionen fungerer ikke
medBLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere.
Hvis du vil lytte til lyd ved brug
af en BLUETOOTH-kompatibel
hovedtelefon eller højttaler, kan du
se "Lytte til lyd fra det tilsluttede TV
eller den tilsluttede enhed fra
hovedtelefoner eller højttalere"
(side 33).
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren
på enheden lyser (side 31).
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks. en
enhed på et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte enheden væk fra dette system.
 Fjern eventuelle forhindringer mellem
dette system og BLUETOOTHenheden, eller flyt dette system
væk fra forhindringen.
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Skift frekvens for det trådløse
lokalnetværk for en Wi-Fi-router eller
en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Hovedtelefon- og
højttalertilslutning
BLUETOOTH-tilslutning kan ikke
fuldføres.
Tilknytning kan ikke udføres.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Sørg for, at dette system ikke
modtager interferens fra en enhed på
et trådløst lokalnetværk, andre
trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en
mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed,
der skaber elektromagnetiske bølger
i nærheden, skal du flytte enheden
væk fra dette system.
Du kan ikke bruge NFC-funktionen.
 NFC-funktionen fungerer ikke
med BLUETOOTH-kompatible
hovedtelefoner eller højttalere.
Hvis du vil lytte til lyd ved brug
af en BLUETOOTH-kompatibel
hovedtelefon eller højttaler, kan du se
"Lytte til lyd fra det tilsluttede TV eller
den tilsluttede enhed fra
hovedtelefoner eller højttalere"
(side 33).
 Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren
på enheden lyser (side 31).
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske bølger, f.eks. en
enhed på et trådløst lokalnetværk,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du
flytte enheden væk fra dette system.
 Fjern eventuelle forhindringer mellem
dette system og BLUETOOTHenheden, eller flyt dette system
væk fra forhindringen.
 Placer den tilsluttede BLUETOOTHenhed på en anden måde.
 Skift frekvens for det trådløse
lokalnetværk for en Wi-Fi-router eller
en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
 Skru op for lydstyrken på den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
 Indstil [Wireless Playback Quality] til
[Connection] (side 51).
Kabelforbundet LANtilslutning
Systemet kan ikke tilsluttes til
netværket.
 Kontroller netværkstilslutningen
(side 19) og netværksindstillingerne
(side 54).
Trådløs LAN-tilslutning
Du kan ikke tilslutte din PC til
internettet efter [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] er udført.
 De trådløse indstillinger for routeren
kan ændres automatisk, hvis du
bruger Wi-Fi Protected Setupfunktionen, før du justerer routerens
indstillinger. Hvis dette er tilfældet,
skal du ændre de trådløse
indstillinger på din pc tilsvarende.
61DA
Fejlfinding
 Kontroller, at BLUETOOTHindikatoren på enheden lyser (side 7).
 Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed,
der skal oprettes tilslutning til, er
tændt, og at BLUETOOTH-funktionen
er aktiveret.
 Placer dette system og BLUETOOTHenheden tættere på hinanden.
 Tilknyt dette system og BLUETOOTHenheden igen. Det kan være
nødvendigt at annullere tilknytningen
med dette system ved brug af din
BLUETOOTH-enhed først.
 Tilknytningsoplysningerne kan være
slettet. Udfør tilknytningen igen
(side 30).
Der udsendes ingen lyd fra den
tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Systemet kan ikke oprette
tilslutning til netværket, eller
netværkstilslutningen er ustabil.
 Kontroller, at den trådløse LAN-router
er tændt.
 Kontroller netværkstilslutningen
(side 21) og netværksindstillingerne
(side 54).
 Afhængig af anvendelsesmiljøet kan
den mulige kommunikationsafstand
være kortere. Det gælder
vægmateriale, modtagelsesforhold
for radiobølger eller hindringer
mellem systemet og den trådløse
LAN-router. Flyt systemet og den
trådløse LAN-router tættere på
hinanden.
 Enheder, der bruger et 2,4 GHzfrekvensbånd, f.eks. en mikroovn,
BLUETOOTH eller en digital
ledningsfri enhed, kan forstyrre
kommunikationen. Flyt denne enhed
væk fra sådanne enheder, eller sluk
for dem.
 Afhængig af anvendelsesmiljøet kan
den trådløse lokalnetværkstilslutning
blive ustabil, især når BLUETOOTHfunktionen på systemet bruges.
I denne situation skal du ændre
anvendelsesmiljøet.
Den ønskede trådløse router vises
ikke på listen over trådløse
netværk.
 Tryk på BACK for at vende tilbage til
den forrige skærm, og prøv [Wireless
Setup] igen (side 21). Hvis den
ønskede trådløse router stadig ikke
registreres, skal du vælge [New
connection registration] på
netværkslisten og derefter vælge
[Manual registration] for at angive et
netværksnavn (SSID) manuelt.
Subwoofer
Der udsendes ingen lyd fra
subwooferen.
 Hvis tænd-/sluk-indikatoren på
subwooferen ikke lyser. kan du prøve
følgende.
– Sørg for, at vekselstrømsledningen
til subwooferen er tilsluttet korrekt.
– Tryk på  (tænd/sluk) på
subwooferen for at tænde for
strømmen.
 Hvis tænd-/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker langsomt grønt
eller lyser rødt, kan du prøve følgende.
– Flyt subwoofer til en placering
i nærheden af enheden, så tænd/
sluk-indikatoren på subwooferen
lyser grønt.
– Følg trinene i "Udføre den trådløse
tilslutning af subwooferen (LINK)"
(side 40).
 Hvis tænd/sluk-indikatoren på
subwooferen blinker rødt, skal
du trykke på  (tænd/sluk) på
subwooferen for at slukke for
strømmen og kontrollere, der ikke er
noget, der blokerer
ventilationshullerne i subwooferen.
 Subwooferen er designet til at afspille
baslyd. Når indgangskilden ikke
indeholder megen baslyd, som det er
tilfældet med de fleste TV-programmer,
kan baslyden muligvis ikke høres.
 Tryk på SW  + på fjernbetjeningen
for at øge subwooferens lydstyrke
(side 28).
 Indstil nattilstand til [Off]. Se "Lytte til
tydelig lyd ved lav lydstyrke ved
midnat (NIGHT)" (side 27) for at få
flere oplysninger.
Lyden springer eller udsender støj.
 Hvis der er en enhed i nærheden, der
skaber elektromagnetiske bølger,
f.eks. et trådløst lokalnetværk eller en
igangværende mikrobølgeovn, skal
du flytte systemet væk fra dette/denne.
62DA
 Hvis der er en forhindring mellem
enheden og subwooferen, skal du
flytte eller fjerne den.
 Placer enheden og subwooferen så
tæt på hinanden som muligt.
 Skift frekvens for det trådløse
lokalnetværk for en Wi-Fi-router eller
en PC i nærheden til 5 GHz-bånd.
 Skift netværkstilslutning for TV'et
eller Blu-ray Disc-afspilleren fra
trådløst til kabelforbundet.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen til dette system
fungerer ikke.
TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.
 Dette problem kan blive løst ved at
aktivere IR-repeater-funktionen
(side 52).
Andet
Funktionen Control for HDMI
fungerer ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen til systemet
(se i den medfølgende
installationsvejledning).
 Aktiver funktionen Control for HDMI
på TV'et. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til
TV'et.
 Vent et øjeblik, og prøv derefter igen.
Hvis du frakobler systemet, vil det
tage noget tid, før der kan udføres
handlinger. Vent i mindst
15 sekunder, og prøv derefter igen.
Der vises skiftevis "PRTCT",
"PUSH" og "5POWER" på
frontpanelskærmen.
 Tryk på  (tænd/sluk) for at slukke for
systemet. Når indikatoren forsvinder,
skal du frakoble vekselstrømsledningen
og sikre dig, at der ikke er noget,
der blokerer ventilationshullerne
i systemet.
Der vises "BT TX" på
frontpanelskærmen.
 Tryk på RX/TX på fjernbetjeningen
for at skifte [Bluetooth Mode] til
[Receiver]. Der vises "BT TX", hvis
[Bluetooth Mode] er indstillet til
[Transmitter] (side 51). Når du trykker
på RX/TX på fjernbetjeningen, skifter
[Bluetooth Mode] til [Receiver],
og den valgte indgang vises på
frontpanelskærmen.
63DA
Fejlfinding
 Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på enheden
(side 7).
 Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og systemet.
 Udskift begge batterier
i fjernbetjeningen med nye, hvis de er
svage.
 Kontroller, at du trykker på den rigtige
knap på fjernbetjeningen.
 Kontroller, at de enheder, der er
tilsluttet systemet, understøtter
funktionen Control for HDMI.
 Aktiver funktionen Control for HDMI
på de enheder, der er tilsluttet
systemet. Yderligere oplysninger
finder du i betjeningsvejledningen til
enheden.
 Typen og antallet af enheder, som
kan kontrolleres med funktionen
Control for HDMI, er begrænset af
HDMI CEC-standarden på følgende
måde:
– Optagelsesenheder (Blu-ray Discoptager, DVD-optager osv.): op til 3
enheder
– Afspilningsenheder (Blu-ray Discafspiller, DVD-afspiller osv.): op til 3
enheder
– Tunerrelaterede enheder: op til 4
enheder
– Lydsystem (receiver/hovedtelefon):
op til 1 enhed (bruges af dette
system)
Sensorerne på TV'et fungerer ikke
korrekt.
 Enheden kan blokere nogle
sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren),
fjernbetjeningsreceiveren på dit
TV eller emitteren til 3D-briller
(infrarød transmission) på et 3D-TV,
der understøtter de infrarøde 3Dbriller eller trådløs kommunikation.
Flyt enheden væk fra TV'et inden
for et område, der tillader disse
dele at fungere korrekt. Se
i betjeningsvejledningen til TV'et
angående placeringen af sensorerne
og fjernbetjeningsreceiveren.
Nulstilling af systemet
Hvis systemet stadig ikke fungerer
korrekt, skal du nulstille systemet på
følgende måde.
1
2
3
De trådløse funktioner (trådløst
lokalnetværk, BLUETOOTH eller
subwoofer) er ustabile.
4
 Placer ikke andre metalgenstande
end et TV omkring systemet.
5
Tryk på HOME.
Startmenuen vises på TV-skærmen.
Vælg
[Setup] i startmenuen.
Opsætningsskærmen vises på
TV-skærmen.
Vælg [Resetting] - [Reset to
Factory Default Settings].
Vælg det ønskede menupunkt,
du vil nulstille.
Vælg [Start].
Annullere nulstillingen
Vælg [Cancel] i trin 5.
Bemærk
Når du nulstiller, kan linket til subwooferen
gå tabt. Hvis dette er tilfældet, skal du
følge vejledningen i "Udføre den trådløse
tilslutning af subwooferen (LINK)"
(side 40).
64DA
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Bjælkehøjttaler (SA-NT5)
Forstærkerafsnit
* HDMI IN 1/2/3- og HDMI OUT (TV (ARC))stik understøtter HDCP 2.2-protokollen.
HDCP 2.2 er en ny forbedret
copyrightbeskyttelsesteknologi, der
bruges til at beskytte indhold, f.eks
4K-film.
HDMI-afsnit
Stik
Type A (19 ben)
USB-afsnit
(USB)-port:
Type A (ved tilslutning af
USB-hukommelse,
hukommelseskortlæser,
digitalt stillbilledkamera)
LAN
LAN(100)-terminal
100BASE-TX-terminal
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH Specifikationsversion 4.1
Udgang
BLUETOOTH-specifikation
strømklasse 1
Maksimalt kommunikationsområde
Synslinje ca. 30 m1)
Maksimalt antal enheder, der skal
registreres - 9 enheder
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,4 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Understøttet codec3)
SBC4), AAC5), LDAC
Transmissionsområde (A2DP)
20-40.000 Hz (LDACsamplingfrekvens 96 kHz med
transmission på 990 kbps)
20 Hz-20.000 Hz (samplingfrekvens
44,1 kHz)
1) Det faktiske område vil variere
afhængigt af faktorer som forhindringer
mellem enheder, magnetiske bølger
omkring en mikrobølgeovn, statisk
elektricitet, brug af trådløs telefon,
modtagelsessensitivitet,
operativsystemet,
softwareprogrammer osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
3) Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
4) Forkortelse for Subband Codec
(underbånds-codec)
5) Forkortelse for Advanced Audio Coding
(avanceret lydkodning)
65DA
Yderligere oplysninger
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Front L + Front R:
50 watt + 50 watt (ved 8 ohm, 1 kHz,
1% THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Front L/Front R-højttalerblokke:
75 watt (pr. kanal ved 8 ohm, 1 kHz)
Frontdiskant L/Frontdiskant
R-højttalerblokke: 35 watt
(pr. kanal ved 4 ohm, 10 kHz)
Topdiskant L/Topdiskant Rhøjttalerblokke: 25 watt
(pr. kanal ved 4 ohm, 20 kHz)
Indgange
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Udgange
HDMI OUT (TV (ARC))*
Trådløst LAN-afsnit
Kommunikationssystem
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz, 5 GHz
Front L/Front R-højttalerblok
Højttalersystem
3-vejs højttalersystem, akustisk
suspension
Højttaler
Basforstærker: 60 mm cone-type
Diskant: 14 mm, soft dome-type × 2
Generelt
Strømkrav
220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 50 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
(hvis du ønsker flere oplysninger om
indstillingen, kan du se side 43).
[Quick Start/Network Standby] er
indstillet til [Off] (standardindstilling):
3 watt
[Quick Start/Network Standby] er
indstillet til [On] (alle kabelførte
netværksporte er tilsluttet, alle
trådløse netværksporte er aktiveret):
7 watt
Mål* (ca.) (b/h/d)
1.080 mm × 58 mm × 127 mm
(uden stoframme, uden
vægmonteringsbeslag)
1.080 mm × 64 mm × 127 mm
(med stoframme, uden
vægmonteringsbeslag)
1.080 mm × 135 mm × 80 mm
(uden stoframme, med
vægmonteringsbeslag)
1.080 mm × 135 mm × 80 mm
(med stoframme, med
vægmonteringsbeslag)
* Uden fremstikkende dele
Vægt (ca.)
3,2 kg (uden stoframme)
Kompatible iPod/iPhone-modeller
Kompatible iPod/iPhone-modeller er som
følger. Opdater din iPod/iPhone med den
nyeste software, før du bruger den med
systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generation)/iPod touch
(5. generation)
66DA
Subwoofer (SA-WNT5)
UDGANGSEFFEKT (reference)
130 watt (ved 4 ohm, 100 Hz)
Højttalersystem
Subwooferhøjttalersystem, basrefleks
16 cm cone-type
Strømkrav
220 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
Tændt: 25 watt
Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
190 mm × 382 mm × 386 mm
(uden fremstikkende dele)
Vægt (ca.)
8,1 kg
Trådløs transmitter/
receiver-afsnit
Højttalersystem
Trådløs lyd - specifikationsversion 2.0
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
Pi/4 DQPSK
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Filtyper, der kan afspilles
Musik
Codec
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
.wma
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Foto
Format
Filtype
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Systemet kan afspille ".mka"-filer.
Disse filer kan ikke afspilles på en
hjemmenetværksserver.
Systemet kan muligvis ikke
afspille dette filformat på en
hjemmenetværksserver.
Systemet kan ikke afspille dette
filformat på en hjemmenetværksserver.
Systemet afspiller ikke DST-kodede filer.
Systemet afspiller ikke disse animerede
PNG- eller GIF-filer.
Systemet afspiller ikke 16 bit BMP-filer.
Systemet afspiller ikke Lossless-kodede
filer.
67DA
Yderligere oplysninger
WMA9 Standard2)
WMA10 Pro7)
Bemærkninger
• Nogle filer kan muligvis ikke afspilles
afhængigt af filformatet, filkodningen,
optageforhold eller forhold på
hjemmenetværksserveren.
• Nogle filer, der er redigeret på en pc,
kan muligvis ikke afspilles.
• Nogle filer kan muligvis ikke spoles
hurtigt fremad eller hurtigt tilbage.
• Systemet kan ikke afspille kodede filer,
f.eks. DRM.
• Systemet kan genkende følgende filer
eller mapper på USB-enheder:
– op til mapper i 9. lag (inklusive
rodmappen)
– op til 500 filer/mapper i et enkelt lag
• Systemet kan genkende følgende filer
eller mapper, som er gemt på
hjemmenetværksserveren:
– op til mapper i 19. lag
– op til 999 filer/mapper i et enkelt lag
• Nogle USB-enheder virker måske ikke på
dette system.
• Systemet kan genkende MSC-enheder
(Mass Storage Class), f.eks.
flashhukommelse eller HDD), SICD
(Still Image Capture Device) og tastaturer
med 101 taster.
Understøttede indgangslydformater
Lydformater, der understøttes af dette system, er følgende.
Format
Funktion
"HDMI1"
"HDMI2"
"HDMI3"
"TV"
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Understøttet format.
–: Ikke-understøttet format.
Bemærk
HDMI IN 1/2/3-stikkene understøtter ikke lydformat, der indeholder kopibeskyttelse, f.eks.
Super Audio CD eller DVD-Audio.
68DA
Understøttede indgangsvideoformater
Videoformater, der understøttes af dette system, er følgende.
HDMI-kabel
Format
Billedhastighed
Premium
High Speed
Farveområde High Speed
HDMI-kabel
HDMI-kabel
med Ethernet
med Ethernet
RGB
YCbCr444/422
50/59,94/60 Hz
4096/3840 ×
2160p 4K
YCbCr420
HDMI Signal Format
Forbedret
Normal
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
1920 × 1080p
23,98/24/25/30/
50/59,94/60 Hz
50/59,94/60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/29.97/
30/50/59,94/
60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/422
RGB
: Anbefalet/ : Understøttet/–: Ikke-understøttet
• Alle HDMI IN- og HDMI OUT-stik understøtter båndbredder på op til 18 Gbps, HDCP 2.2,
brede ITU-R BT.2020-farveområder og pass-through af HDR-indhold (High Dynamic
Range).
• HDCP 2.2 er en ny forbedret teknologi til copyrightbeskyttelse, der bruges til at beskytte
indhold, f.eks. 4K-film.
• ITU-R BT.2020-farveområdet er en ny og bredere farvestandard, der er defineret for
TV-systemer med Ultra HD.
• HDR er et nyt videoformat, der kan vise et større område af lysstyrkeniveauer.
69DA
Yderligere oplysninger
1920 × 1080i
Om BLUETOOTHkommunikation
• BLUETOOTH-enheder skal bruges inden
for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem
dem. Det effektive kommunikationsområde
kan blive kortere under følgende forhold.
– Når der er en person, et metalobjekt, en
væg eller anden hindring mellem
enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
– Placeringer, hvor der er installeret et
trådløst lokalnetværk
– I nærheden af mikrobølgeovne, der er
i brug
– Områder, hvor der forekommer andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE 802.11 b/g/n) bruger det samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger
din BLUETOOTH-enhed i nærheden af
en enhed med trådløst LAN, kan
der forekomme elektromagnetisk
interferens. Dette kan resultere i lavere
dataoverførselshastigheder, støj
eller manglende evne til at oprette
forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve
følgende løsninger:
– Brug dette system mindst 10 meter væk
fra den trådløse LAN-enhed.
– Sluk for strømmen til den trådløse LANenhed, når du bruger din BLUETOOTHenhed inden for 10 meter.
– Installer dette system og BLUETOOTHenheden så tæt på hinanden som
muligt.
• De radiobølger, der udsendes af dette
system, kan forstyrre driften af medicinsk
udstyr. Da denne interferens kan
resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke
for strømmen på dette system og
BLUETOOTH-enheden på følgende
placeringer:
– På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og
på benzinstationer samt på alle steder,
hvor der kan være åben ild
– I nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
70DA
• Dette system understøtter
sikkerhedsfunktioner, der overholder
BLUETOOTH-specifikationen for at
garantere sikkerhed under
kommunikation ved brug af BLUETOOTHteknologi. Denne sikkerhed kan dog
være utilstrækkelig afhængig af
indstillingsindholdet og andre faktorer, så
vær altid forsigtig, når du kommunikerer
ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for skader eller andet tab som et
resultat af informationslækager under
kommunikation ved brug af BLUETOOTHteknologi.
• BLUETOOTH-kommunikation er ikke
nødvendigvis garanteret med alle
BLUETOOTH-enheder, der har samme
profil som dette system.
• BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet
dette system, skal overholde
BLUETOOTH-specifikationerne, som
foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og
skal være certificeret i henhold hertil.
Men selvom en enhed overholder
BLUETOOTH-specifikationerne, kan der
være situationer, hvor karakteristika eller
specifikationerne i BLUETOOTH-enheden
gør det umuligt at oprette forbindelse,
eller kan resultere i forskellige
kontrolmetoder, visning eller betjening.
• Der kan forekomme støj, eller lyden kan
blive afbrudt afhængig af den
BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette
system, kommunikationsmiljøet eller
omgivende forhold.
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller
problemer vedrørende dit system, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
COPYRIGHT
SLUTBRUGERLICENSAFTALE
VIGTIGT:
SOFTWARELICENS
SOFTWAREN er givet i licens. Den er
ikke solgt. SOFTWAREN er beskyttet af
copyright og andre love og aftaler om
intellektuel ejendomsret samt
internationale aftaler om copyright.
LICENSTILDELING
SONY tildeler dig en begrænset licens til
at anvende SOFTWAREN udelukkende
i forbindelse med din kompatible
enhed ("ENHED") og udelukkende
til din personlige, ikke-kommercielle
anvendelse. SONY og
TREDJEPARTLEVERANDØRER
forbeholder sig udtrykkeligt alle
rettigheder (herunder men ikke
begrænset til alle intellektuelle
ejendomsrettigheder) i og til
SOFTWAREN, som denne EULA ikke
specifikt tildeler til dig.
KRAV OG BEGRÆNSNINGER
Du må ikke kopiere, publicere, tilpasse,
videredistribuere eller forsøge at udlede
kildekode modificere, foretage reverse
engineering af, dekompilere eller
demontere SOFTWAREN helt eller
delvist eller oprette afledte værker fra
eller af SOFTWAREN, medmindre
sådanne værker bevidst er tilsigtet med
SOFTWAREN. Du må ikke ændre eller
forvanske funktionaliteten af nogen
digital rettighedsadministration af
SOFTWAREN. Du må ikke undertrykke,
modificere, annullere eller omgå
nogen af funktionerne eller
beskyttelsesmekanismerne
i SOFTWAREN eller nogen andre
mekanismer, der er operativt tilknyttet
SOFTWAREN. Du må ikke udskille nogen
individuel komponent af SOFTWAREN til
brug i mere end en ENHED, medmindre
dette er udtrykkeligt godkendt af SONY.
Du må ikke fjerne, ændre, tildække eller
gøre nogen varemærker eller
bemærkninger i SOFTWAREN ulæselige.
Du må ikke dele, distribuere, udleje,
lease, underlicensere, tildele, overdrage
71DA
Yderligere oplysninger
FØR DU BRUGER DENNE SOFTWARE,
BEDES DU LÆSE DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("EULA")
OMHYGGELIGT. VED AT BRUGE
SOFTWAREN ERKLÆRER DU DIG
INDFORSTÅET MED VILKÅRENE I DENNE
EULA. HVIS DU IKKE ACCEPTERER
VILKÅRENE I DENNE EULA, MÅ DU IKKE
BRUGE SOFTWAREN.
Denne EULA er en juridisk aftale mellem
dig og Sony Corporation ("SONY").
Denne EULA dækker dine rettigheder og
forpligtelser vedrørende softwaren fra
SONY og/eller dets tredjeparts
licensorer (herunder SONY’s affilierede)
og deres respektive affilierede (samlet
kaldet "TREDJEPARTSLEVERANDØRER")
sammen med alle opdateringer/
opgraderinger, der leveres af SONY,
al trykt, online eller anden elektronisk
dokumentation til sådan software og
alle datafiler, der er oprettet ved brug
af sådan software (samlet kaldet
"SOFTWAREN").
Uanset det forgående skal enhver
software i SOFTWAREN, der har en
separat slutbrugerlicensaftale
(herunder men ikke begrænset til GNU
General Public license og Lesser/Library
General Public License), være dækket af
en sådan gældende separat
slutbrugerlicensaftale i stedet for
vilkårene i denne EULA i den
udstrækning, det er påkrævet af en
sådan separat slutbrugerlicensaftale
("EKSKLUDERET SOFTWARE").
Alle rettigheder i og til SOFTWARE
(herunder, men ikke begrænset til
eventuelle billeder, fotografier, animation,
video, lyd, musik, tekst og "applets",
der er indarbejdet i SOFTWAREN)
ejes af SONY eller en eller flere af dets
TREDJEPARTLEVERANDØRER.
eller sælge SOFTWAREN. Softwaren,
netværkstjenester eller andre produkter
end SOFTWAREN, som SOFTWARENS
ydeevne afhænger af, kan blive afbrudt
eller ophøre efter leverandørens
skøn (softwareleverandører,
tjenesteleverandører eller SONY). SONY
og sådanne leverandører garanterer
ikke, at SOFTWAREN, netværkstjenester,
indhold eller andre produkter vil
fortsætte med at være tilgængelige
eller vil køre uden afbrydelse eller
modifikation.
BRUG AF SOFTWARE MED
MATERIALER MED COPYRIGHT
SOFTWAREN kan være udformet på en
måde, så den kan bruges af dig til at se,
lagre, behandle og/eller bruge indhold,
der er oprettet af dig og/eller
tredjeparter. Sådant indhold kan være
beskyttet af copyright og andre love
og/eller aftaler om intellektuel
ejendomsret. Du accepterer at bruge
SOFTWAREN udelukkende i henhold til
sådanne love og aftaler, der gælder for
sådant indhold. Du anerkender og
accepterer, at SONY kan tage relevante
forholdsregler for at beskytte
copyright'en af indhold, der er lagret,
behandlet eller anvendt med
SOFTWAREN. Sådanne forholdsregler
omfatter, men er ikke begrænset til
optælling af frekvensen af
sikkerhedskopiering og gendannelse
via visse SOFTWARE-funktioner, at
nægte at acceptere din anmodning om
gendannelse af data og ophør af denne
EULA i tilfælde af din ulovlige brug af
SOFTWAREN.
INDHOLDSTJENESTE
BEMÆRK OGSÅ, AT SOFTWAREN KAN
VÆRE BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT
MED INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT
VIA EN ELLER FLERE INDHOLDSTJENESTER
("INDHOLDSTJENESTE"). BRUG AF
TJENESTEN OG DETTE INDHOLD ER
UNDERLAGT BETINGELSER OG
VILKÅR FOR DEN PÅGÆLDENDE
INDHOLDSTJENESTE. HVIS DU NÆGTER
72DA
AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER,
VIL DIN BRUG AF SOFTWAREN VÆRE
BEGRÆNSET. Du erklærer dig
indforstået med, at noget indhold og
visse tjenester, der er tilgængelige
via SOFTWAREN, kan være leveret
af tredjeparter, som SONY ikke
har nogen kontrol over. BRUG AF
INDHOLDSTJENESTEN KRÆVER
EN INTERNETFORBINDELSE.
INDHOLDSTJENESTE KAN NÅR SOM
HELST BLIVE BRAGT TIL OPHØR.
INTERNETTILSLUTNINGSMULIGHED
OG TREDJEPARTSTJENESTER
Du erklærer dig indforstået med, at
adgang til visse dele af SOFTWAREN kan
kræve en internetforbindelse, som du
alene er ansvarlig for. Endvidere er
du alene ansvarlig for betaling af
tredjepartsgebyrer i forbindelse med
din internetforbindelse, herunder
men ikke begrænset til gebyrer
til internetudbyderen eller
anvendelsesgebyrer. Betjening af
SOFTWAREN kan være begrænset
afhængig af funktionerne, båndbredden
eller tekniske begrænsninger for din
internetforbindelse eller tjeneste.
Den tredjepart, der leverer
internettilslutningsmuligheden, er
alene ansvarlig for levering, kvalitet og
sikkerhed for en sådan tjeneste.
EKSPORT OG ANDRE
REGULATIVER
Du accepterer at overholde alle
gældende begrænsninger og
regulativer i forbindelse med eksportog videreeksport for det område eller
i det land, hvor du er bosiddende,
og ikke at overføre eller godkende
overførsel af SOFTWAREN til et forbudt
land eller på anden måde, så det
overtræder sådanne begrænsninger
eller regulativer.
HØJRISIKOAKTIVITETER
SOFTWAREN er ikke fejltolerant og er
ikke designet, fremstillet eller beregnet
til brug i eller i sammenhæng med
online kontroludstyr i risikofyldte
miljøer, der kræver fejlsikker ydelse,
for eksempel i forbindelse med drift
af kernekraftanlæg, flynavigationseller flykommunikationssystemer,
lufttrafikkontrol, direkte livsopretholdende
udstyr eller våbensystemer, hvor fejl
i SOFTWAREN vil kunne medføre
dødsfald, personskade, omfattende
fysiske ødelæggelser eller miljøskader
("HØJRISIKOAKTIVITETER"). SONY og
hver af dets TREDJEPARTSLEVERANDØRER
og hver af deres respektive affilierede
fraskriver sig udtrykkeligt enhver direkte
eller indirekte garanti for egnethed til
Højrisikoaktiviteter.
UDELUKKELSE AF GARANTI FOR
SOFTWARE
SONY OG DETS
TREDJEPARTSLEVERANDØRER
(i denne Sektion vil SONY og dets
TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet
blive benævnt "SONY") FRALÆGGER SIG
HERMED ETHVERT ANSVAR, DIREKTE
ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN
IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE
GARANTIER FOR SALGBARHED,
IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER OG
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
SONY HVERKEN GARANTERER ELLER
FREMSÆTTER NOGEN ERKLÆRINGER
OM (A) AT DE FUNKTIONER, DER ER
INDEHOLDT I SOFTWAREN, ER I
OVERENSSTEMMELSE MED DINE KRAV,
ELLER AT DE VIL BLIVE OPDATERET, (B)
AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE
KORREKT ELLER FEJLFRI, ELLER AT
NOGEN FEJL VIL BLIVE RETTET, (C) AT
SOFTWAREN IKKE VIL BESKADIGE
NOGEN ANDEN SOFTWARE, HARDWARE
ELLER DATA, (D) AT NOGEN SOFTWARE,
NETVÆRKSTJENESTER(HERUNDER
INTERNETTET) ELLER PRODUKTER
ANSVARSBEGRÆNSNING
SONYS OG DETS
TREJEPARTSLEVERANDØRER
(i denne Sektion vil SONY og dets
TREDJEPARTSLEVERANDØRER samlet
blive benævnt "SONY") SKAL IKKE VÆRE
ANSVARLIGE FOR NOGEN HÆNDELIGE
SKADER ELLER FØLGESKADER OPSTÅET
PÅ GRUND AF MISLIGHOLDELSE AF EN
UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET
GARANTI, KONTRAKTBRUD,
UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR
ELLER ANDEN JURIDISK TEORI
VEDRØRENDE DENNE SOFTWARE,
HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF
TAB AF FORTJENESTE, TAB AF
INDTÆGTER, TAB AF DATA, TAB AF
BRUG AF SOFTWAREN ELLER
TILKNYTTET HARDWARE, NEDETID OG
BRUGERTID, SELV OM SONY ER BLEVET
UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR
SÅDANNE SKADER. UNDER ALLE
OMSTÆNDIGHEDER VIL SONYS
SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR UNDER
NOGEN BESTEMMELSE I DENNE EULA
73DA
Yderligere oplysninger
Du erklærer dig indforstået med, at brug
af SOFTWAREN sker for din egen risiko,
og at du alene er ansvarlig for brugen
af SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres
"SOM DEN ER" og uden nogen form for
garanti.
(ANDRE END SOFTWAREN), SOM
SOFTWARENS YDEEVNE AFHÆNGER AF,
FORTSAT VIL VÆRE TILGÆNGELIGE,
UDEN AFBRYDELSER ELLER
MODIFIKATIONER, OG E) BRUGEN
ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN
AF SOFTWAREN MED HENSYN TIL
KORREKTHED, NØJAGTIGHED,
PÅLIDELIGHED ELLER LIGNENDE.
INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG
INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA
SONY ELLER EN SONY-AUTORISERET
REPRÆSENTANT UDGØR NOGEN
GARANTI, FORPLIGTELSE ELLER VILKÅR
ELLER NOGEN UDVIDELSE AF
OMFANGET AF DENNE GARANTI.
SÅFREMT SOFTWAREN VISER SIG AT
VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU ALLE
OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG
SERVICERING, REPARATION ELLER
KORREKTION. NOGLE JURISDIKTIONER
TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF
STILTIENDE GARANTIER, SÅ DISSE
UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE
FOR DIG.
VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB,
SOM RENT FAKTISK ER BETALT FOR
PRODUKTET. NOGLE JURISDIKTIONER
TILLADER IKKE UDELUKKELSEN ELLER
BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER
ELLER FØLGESKADER, I HVILKET TILFÆLDE
OVENSTÅENDE UDELUKKELSE ELLER
BEGRÆNSNING IKKE GÆLDER FOR DIG.
bestemmelse. Hvis nogen del af denne
EULA skulle regnes for ugyldig, ulovlig
eller uden retskraft, skal denne
bestemmelse håndhæves i videst
mulige tilladelige udstrækning, så
intentionen af denne EULA bevares,
og de andre dele skal håndhæves i sin
helhed.
AUTOMATISKE OPDATERINGER
GÆLDENDE LOVGIVNING OG
JURISDIKTION
SONY eller TREDJEPARTSLEVERANDØRER
kan fra tid til anden automatisk
opdatere eller på anden måde ændre
SOFTWAREN med henblik på for
eksempel, men ikke begrænset til,
forbedring af sikkerhedsfunktioner,
fejlretning og forbedring af funktioner,
på tidspunkter hvor du har forbindelse
med SONYs eller tredjeparts servere
eller på anden vis. Sådanne
opdateringer eller ændringer kan slette
eller ændre karakteren af funktionerne
eller andre aspekter ved SOFTWAREN,
herunder men ikke begrænset til
funktioner du eventuelt er afhængig af.
Du erklærer dig hermed indforstået
med, at sådanne aktiviteter kan finde
sted efter SONYs skøn, og at SONY kan
gøre fortsat brug af SOFTWAREN
betinget af din fulde installation eller
accept af sådanne opdateringer eller
ændringer. Eventuelle opdateringer/
modifikationer skal betragtes som at
være og skal udgøre en del af
SOFTWAREN som omfattet af
nærværende EULA. Ved at acceptere
denne EULA accepterer du sådanne
opdateringer/modifikationer.
HELE AFTALEN, OPGIVELSE,
ALVORLIGHED
Denne EULA og SONY's politik om
beskyttelse af personlige oplysninger,
som begge med mellemrum rettes og
modificeres, udgør tilsammen hele
aftalen mellem dig og SONY med
hensyn til SOFTWAREN. SONY
manglende udøvelse eller håndhævelse
af enhver rettighed eller bestemmelse
i denne EULA skal ikke udgøre en
opgivelse af en sådan rettighed eller
74DA
United Nations' konvention om
kontrakter for internationalt salg af
varer gælder ikke for denne EULA.
Denne EULA skal være styret af
lovgivningen i Japan, uden
hensyntagen til eventuelle konflikter
med lovbestemmelser. Enhver tvist, der
måtte opstå som følge af denne EULA,
er udelukkende underlagt jurisdiktionen
hos distriktsdomstolen i Tokyo i Japan,
og parterne erklærer sig hermed
indforstået med retskredsen og
jurisdiktionen i disse domstole.
GYLDIGE RETSMIDLER
Uanset om noget i denne EULA siger det
modsatte, erklærer du dig indforstået
med, at enhver overtrædelse af eller
manglende overholdelse af denne EULA
fra din side vil forårsage uoprettelig
skade for SONY, for hvilken økonomisk
afhjælpning ikke er tilstrækkeligt, og du
samtykker i, at SONY kan indhente
ethvert påbud eller rimelig sikkerhed,
som SONY skønner nødvendig eller
passende i sådanne tilfælde. SONY kan
også træffe eventuelle juridiske eller
tekniske forholdsregler til at forhindre
overtrædelse af og/eller til at håndhæve
denne EULA, herunder, men ikke
begrænset til øjeblikkeligt ophør af din
anvendelse af SOFTWAREN, hvis SONY
efter eget skøn mener, at du overtræder
eller har i sinde at overtræde denne
EULA. Disse forholdsregler er en
tilføjelse til alle andre forholdsregler,
SONY kan have i henhold til loven eller
i henhold til kontrakt.
OPHÆVELSE
Uden præjudice for andre rettigheder
kan SONY ophæve denne EULA, hvis du
ikke overholder dens vilkår. I et sådant
tilfælde af ophævelse skal du stoppe alt
brug og destruere alle kopier af
SOFTWAREN.
RETTELSE
TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE
Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR
er en udtrykkelig tiltænkt
tredjepartsbegunstiget, der har ret til at
gøre vilkår og betingelser i denne EULA
gældende med hensyn til SOFTWAREN
fra denne part.
Såfremt du har spørgsmål vedrørende
denne EULA, kan du kontakte SONY ved
at skrive til SONY på den pågældende
kontaktadresse for hvert land.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Om sikkerhed
• Hvis der tabes væske eller faste genstande
ned i systemet, skal du afbryde strømmen
til systemet og få det kontrolleret af en
kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
• Undlad at træde op på enheden og
subwooferen, da du kan falde ned og
gøre skade på dig selv eller systemet.
Strømkilder
• Kontroller før betjening af systemet,
at driftsspændingen stemmer overens
med den lokale strømforsyning.
Driftsspændingen er angivet på
navnepladen i bunden af enheden.
• Hvis du ikke skal anvende systemet
i længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage
stikket ud af stikkontakten, skal du trække
i selve stikket, aldrig i ledningen.
• Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene
flade stikben bredere end det andet og
kan kun sættes i vægstikket på én måde.
Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind
i stikkontakten, skal du kontakte din
forhandler.
• Vekselstrømsledningen må kun udskiftes
af faguddannet servicepersonale.
Opvarmning
Selvom systemet bliver varmt under drift,
er dette ikke en fejl. Hvis du uafbrudt
anvender dette system ved høj lydstyrke,
kan temperaturen på bagsiden og bunden
stige betragteligt. Lad være med at berøre
systemet, så du ikke brænder dig.
Om placering
• Anbring ikke systemet på et sted
i nærheden af varmekilder eller på et sted
med direkte sollys, meget støv eller
mekaniske vibrationer.
• Placer ikke noget bagerst på enheden og
subwooferen, som kan blokere
ventilationsåbningerne og forårsage fejl.
75DA
Yderligere oplysninger
SONY FORBEHOLDER SIG RET TIL AT
RETTE ETHVERT AF VILKÅRENE I DENNE
EULA EFTER SIT EGET SKØN VED AT
UDSENDE EN BESKED PÅ ET AF
SONY UDPEGET WEBSTED,
VIA MAILADVISERING TIL EN EMAILADRESSE, DER ER ANGIVET AF DIG,
VED AT GIVE BESKED SOM DEL AF DEN
PROCES DU BRUGER TIL AT HENTE
OPGRADERINGER/OPDATERINGER
ELLER VED BRUG AF ENHVER ANDEN
JURIDISK GENKENDELIG FORM FOR
BESKED. Hvis du ikke accepterer
rettelsen, skal du strakt kontakte
SONY for at få anvisninger. Din fortsatte
brug af SOFTWAREN efter
ikrafttrædelsesdatoen for en sådan
besked skal betragtes som værende din
accept af at være bundet af en sådan
rettelse.
Forholdsregler
• Placer ikke andre metalgenstande end et
TV omkring systemet. De trådløse
funktioner kan blive ustabile.
• Hvis systemet anvendes i kombination
med et TV, en videobåndoptager eller
kassetteafspiller, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. I dette
tilfælde skal systemet flyttes væk fra
TV'et, videobåndoptageren eller
kassetteafspilleren.
• Vær forsigtig ved placering af systemet
på en overflade, der er specialbehandlet
(med voks, olie, polish osv.), da der kan
opstå pletter eller misfarvning af
overfladen.
• Pas på ikke at slå dig på hjørnerne af
enheden eller subwooferen.
• Sørg for, at der er mindst 3 cm plads
under enheden, når du hænger den op på
en væg.
• Højttalerne i dette system er ikke af
magnetisk afskærmet type. Placer ikke
magnetiske kort på eller i nærheden af
systemet.
Om håndtering af subwooferen
Placer ikke hænderne i åbningen på
subwooferen, når du løfter den. Højttalerens
drivhjul kan blive beskadiget. Når du løfter
subwooferen, skal du holde under den.
Betjening
Før du tilslutter andre enheder, skal du sørge
for at slukke systemet og tage stikket ud.
Hvis der opstår farveforstyrrelser
på en TV-skærm i nærheden
Der kan observeres farveforstyrrelser på
visse typer TV.
Hvis du observerer
farveforstyrrelser...
Sluk for TV'et og tænd det igen efter 15 til
30 minutter.
Hvis farveforstyrrelserne
observeres igen...
Anbring systemet længere væk fra TV'et.
76DA
Rengøring
Rengør systemet med en blød tør klud. Du
må ikke bruge skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer
vedrørende dit system, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester,
der tilbydes af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter, kan
blive ændret, suspenderet eller ophævet
uden forudgående varsel. Sony påtager sig
intet ansvar i denne slags situationer.
Bemærkninger om opdatering
Dette system giver dig mulighed for at
opdatere softwaren automatisk, når der er
oprettet forbindelse til internettet via et
kabelforbundet eller trådløst netværk.
Du kan tilføje nye funktioner og bruge
systemet mere bekvemt og sikkert ved at
opdatere systemet.
Hvis du ikke vil opdatere automatisk, kan
du deaktivere funktionen ved brug af
SongPal installeret på din smartphone eller
tablet. Men systemet kan opdatere softwaren
automatisk af sikkerhedsårsager, selv hvis
denne funktion er deaktiveret. Du kan også
opdatere softwaren med indstillingsmenuen,
når denne funktion er deaktiveret. Se "Brug
af opsætningsskærmen" (side 48) for at få
flere oplysninger.
Du kan muligvis ikke bruge systemet, mens
softwaren opdateres.
Copyrights og varemærker
Dette system anvender Dolby* Digital og
DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
**Hvis du ønsker oplysninger om
DTS-patenter, kan du se
http://patents.dts.com. Fremstillet på
licens fra DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, symbolet og DTS og symbolet
sammen er registrerede varemærker
tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes.
Systemet har teknologien High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) integreret.
Betegnelserne HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface og HDMIlogoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC
i USA og andre lande.
N Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc.
i USA og i andre lande.
Android og Google Play-logoet er
varemærker tilhørende Google Inc.
Google Cast og Google Cast-mærket er
varemærker tilhørende Google Inc.
"BRAVIA"-logoet er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"ClearAudio+" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"PlayStation®" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Computer Entertainment
Inc.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og
patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt er beskyttet af intellektuel
ejendomsret for Microsoft Corporation.
Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
Opera® Devices SDK fra Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. Alle rettigheder forbeholdes.
"Xperia" er et varemærke tilhørende Sony
Mobile Communications AB.
Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod
touch og Retina er varemærker tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA og andre
lande. App Store er et servicemærke
tilhørende Apple Inc.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® og Wi-Fi CERTIFIED Miracast® er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
77DA
Yderligere oplysninger
BLUETOOTH®-ordmærket og -logoer er
registrerede varemærker, der ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af
sådanne varemærker af Sony Corporation
er underlagt licens. Andre varemærker og
varemærkenavne tilhører deres respektive
ejere.
"Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
udviklet til specifikt at tilsluttes til henholdsvis
iPod eller iPhone og er certificeret af
udvikleren til at opfylde Apple's standarder
for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for
betjeningen af denne enhed eller dens
overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk,
at brug af dette tilbehør sammen med iPod
eller iPhone kan påvirke ydeevnen for
trådløs kommunikation.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ og Miracast™ er
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
LDAC er en lydkodningsteknologi, der er
udviklet af Sony, og som aktiverer
transmission af lydindhold med høj
opløsning (Hi-Res), selv over en Bluetoothforbindelse. I modsætning til Bluetoothkompatible kodningsteknologier, f.eks.
SBC, fungerer den uden nedkonvertering
af Hi-Res-lydindhold* og giver mulighed
for tre gange flere data** end de andre
teknologier, der transmitteres over et
trådløst Bluetooth-netværk. Dette foregår
med en enestående lydkvalitet, som opnås
ved hjælp af effektiv kodning og optimeret
pakning af data.
* bortset fra indhold i DSD-format
**i sammenligning med SBC (Subband
Coding - underbåndskodning), når der er
valgt bithastighed på 990 kbps (96/
48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Dette produkt indeholder software, der er
underlagt GNU General Public License
("GPL") eller GNU Lesser General Public
License ("LGPL"). Disse slår fast, at kunderne
har ret til at hente, redigere og gendistribuere
kildekoden af pågældende software
i henhold til betingelserne i GPL eller LGPL.
Med hensyn til detaljerede oplysninger om
GPL, LGPL og andre softwarelicenser,
henvises du til [Software License
Information] i [System Settings] i menuen
[Setup] i produktet.
Kildekoden til den software, der bruges
i dette produkt, er underlagt GPL og LGPL
og er tilgængelige på internettet. Hvis du
vil downloade dem, kan du gå til følgende:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Bemærk, at Sony kan ikke besvare
forespørgsler vedrørende indholdet
i denne kildekode.
78DA
"DSEE HX" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
DLNA™, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker
eller certificeringsmærker tilhørende
Digital Living Network Alliance.
"TRILUMINOS" og "TRILUMINOS"-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
Dette produkt indeholder Spotify-software,
som er underlagt tredjepartslicenser,
som findes her*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify og Spotify-logoer er varemærker
tilhørende Spotify Group.*
* Afhængigt af land og område er denne
tjeneste muligvis ikke tilgængelig.
Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
Indeks
Talord
H
24p Output 49
4K Output 49
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 50
HDMI Settings 52
HDMI Signal Format 53
HDMI1 Audio Input Mode 52
Home Network Access Control 54
A
Attenuation settings - Analog 50
Audio DRC 50
Audio Output 50
Audio Return Channel 52
Audio Settings 50
Auto Display 53
Auto Home Network Access
Permission 54
Auto Update 53
Auto Update Settings 53
Automatisk standbytilstand 53
I
Initialize Personal Information 55
Input Skip Setting 54
Internet Settings 54
IR-Repeater 52
L
Lydfelt 56
B
M
Bluetooth Codec - AAC 51
Bluetooth Codec - LDAC 51
Bluetooth Mode 51
Bluetooth Settings 51
Bluetooth Standby 51
Multipleks udsendelseslyd 41
C
Connection Server Settings 54
Control for HDMI 52
D
Device List 51
Device Name 53
DSEE HX 50
E
N
Netværk 19, 39
Network Connection Diagnostics 54
Network Connection Status 54
Network content 24p Output 49
Network Settings 54
NFC 31
Nulstilling 55
O
Opdater 49
OSD Language 52
Output Video Resolution 49
Easy Setup 55
External Control 54
P
F
Q
Fjernbetjening 10
Quick Start/Network Standby 53
G
R
Google Cast 38
Remote Start 54
Reset to Factory Default Settings 55
PRTCT 63
79DA
S
SBM 50
Screen mirroring RF Setting 54
Screen Settings 49
Slideshow 56
Software Update 49
Software Update Notification 53
Softwarelicensoplysninger 53
Standby Through 52
System Information 53
System Settings 52
T
Time Zone 53
TV Type 49
V
Video Direct 50
W
Wireless Playback Quality 51
Wireless Subwoofer Connection 52
80DA
Softwaren til dette system kan blive opdateret i fremtiden. Du kan se oplysninger om
eventuelle opdateringer ved at besøge følgende URL.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-136-72(1) (DA)
Download PDF

advertising